BANKA PROMOSYON ihale ilani <;:aglayan ilkokulu Mudurliigfi

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "BANKA PROMOSYON ihale ilani <;:aglayan ilkokulu Mudurliigfi"

Transkript

1 BANKA PROMOSYON ihale ilani <;:aglayan ilkokulu Mudurliigfi Say :120/466 Konu:Banka Promosyon ihalesi Banka Promosyon ihalc numaras1 Kurumun Ad1: :466 : <;:aglayan ilkokulu MudGr!UgG Adresi :Ajag Hisar Mah. 450 I Sok. Mcrkcz MANA VGAT/ ANTALYA b)telcfon vc Faks NumaraSI : c))e1cktronik Posta Adrcsi 2-ihale konusu :Banka Promosyon ihalesi 3-iha1c Usu!U 4-Kurumda <;ah~an Person e) SaylSI 5-Kurum pcrsonelinin Ayhk Nakit Ak1~1 6-Promosyon ihalcsi Toplanh Ycri 7-ihalc ilam Tarih 8-Promosyon ihalcsi TeklifZarflan Tcslim Tarihi :Kapal1 Zarfvc A~1k pazarl1k Usu!U 60(15 Nisan 2014Ay itibari ilc) TL : <;:aglayan ilkokulu MGdGrlugfi : _ : GOnO, Saat:l?.OO Banka Promosyonu ihale Komisyonu: Pcr~cmbc gilno saat 14:00'da yaptjgt toplantlda, Banka Promosyon ihalcsindc uygulanacak kritcrlcr vc ~artnameyi haz1rlayarak ilgili bankalara; Banka Promosyon ihalesi Davet Mektubu vcrilmcsinc karar vcrilmi~tir. Banka Promosyon ihalesinde Uygulanacak Kriterler: 1-Banka Promosyon ihalcsindc ckteki ~artnamede belirtilcn ~artlar csas almarak yapilacakttr. 2-Banka Promosyonu ihalc,sartnamesi vc digcr bclgeler Adrcsi ( Duyurular) boigmgndc gorillebilir. 3-Ekonomik at;tdan en avantajh teklifkapah zarfve aytk artttrma usulleri ile belirlenecektir. 4-Teklifler en ge Cuma gunu saat 17,00'e kadar Caglayan ilkokulu Okul MUdUr YardlmCISI Mcsut YAN1K'a ihaleye kat!lacak banka yetkilileri tarafmdan kapah zarfi9erisinde getirilerek teslim edilecek.komisyon tarafmdan gunu saat: zarflar ayliarak dcgerlendirilccck.vcrilcn tckliflerin degerlcndirilmcsi sonucunda en yuksek teklifi veren en az 3 (0y) banka belirlencrck pazarhk yaptlacakttr.pazarllk sonucu en yoksek teklifi vcrcn banka ile 3(Uy) ytlhk sozlc~mc imzalanacakttr. Kamuoyuna saygtyla duyurulur. BANKA PROMOSYONU ihale KOMiSYONU ~ := 7 -r Yardtmctsi Harcama Yctkilisi ~ Komisyon Oyesi Smif Ogrctmeni Gen;ekle~tirmc GOrevlisi M~ Komisyon Oycsi Ek: 1-Banka Promosyon ihale ~artnamesi 2-Banka Promosyon ihale Banka Yetkilisi Mektubu 3-Banka Promosyon ihalesi Teklif Mektubu

2 Ekleriyle birlikte kurumun internet sitesinde ilan edilecektir. t;:aglayan ilkokulu MUD0RL0G0 VE M0D0RL0G0M0ZDE GOREV YAP AN PERSONELiN MAA~-EK DERS VE DiGER OZLUK HAKLARI ODEELERiNE ili~kin BANKA PROMOSYONU ihale ~ARTNAMESi Banka Promosyonu ihale Numaras1 1-Kurumun Adt: a:adresi MANAVGAT/ANTALYA (t;:aglayan ilkokulu Mudurlugu) :466 : <;:aglayan ilkokulu Miidiirliigii A~agt Hisar Mah Sok. Merkez b)telefon ve Faks Numarast c) )Eiektronik Posta Adresi 2-iha1e konusu 3-ihale Usulii 4-Kurumda <;:ah~an Personel SaylSl 5-Kurum personelinin Ayhk Nakit Akt~l 6-Promosyon ihalesi Toplantt Yeri 7-iha1e ilam Tarih 8-Promosyon ihalesi Tarih ve Saati : :Banka Promosyon iha1esi :Kapah Zarfve Aytk Pazarhk Usu1ii :60 (Nisan 2014 Ayt itibari ile) :I74.308,80TL (15 Nisan 2014) ayt : <;:aglayan ilkokulu Miidiirliigii : : Cuma Giinii, saat 14:00 A-GENEL ~ARTLAR 1-t;:aglayan ilkokulu Mudurlugtinde 2014 Nisan Ay1 verilerine gore 60 kadrolu personel bulunmakta olup yine 2014 y11i Nisan tarihi verilerine gore ayllk (maa~+ucret) TL nakit ak1~1 bulunmaktad1r.(bu miktara diger ode meier dahil edilmemi~tir.(yolluk, harmah, sosyal yanmlar vb.) 2-Komisyonumuz ihale tekliflerini personelin yany1l ve yaz tatillerinde i~lem yapma konusunda zorluk ~ekmeyecegi yaygm servis ag1 bulunan ve promosyon miktanm en ytiksek vermeyi taahhut edebilecek bankalara vermeyi esas almaktad1r. 3- c;:aglayan ilkokulu Mudurlugtinde 2014 Nisan ay1 verilerine gore gorev yapan60 Kadrolu personelin maa~ odemeleri her ayba~mdan (Her aym 15' ayba~1 olarak kabul edilecektir.) iki gun once kurum/birimin havuz hesabma aktanllr. Banka bu odemeleri personel hesaplanna her aym 15'inin ba~lad1g1 gece sa at 00:01 'de aktararak hesap sahibi personelin kullammma ham hale getirir. Ocret ve diger odemeler ise banka listesinin EFT yapild1g1 gun aym anda hesap sahibi personelin kullammma ham hale getirir. 4-Yukanda belirtilen ~artname konusu ile ili~kin olarak yaygm servis ag1 bulunan ve en yuksek teklifi veren banka ile 3 (0~) yilllk maa~ odeme sozle~mesi yapilacakt1r. Sozle~mede belirtilen promosyon miktan dag1t1m1; tarihinden itibaren ba~lamak tizere, 6'~ar ayhk dilimler halinde e~it olarak promosyon odemesi yap1lacak ayda Maa~ odemesi yap1lan personelin hesabma 5 (Be~) i~giinti i>inde yat1nlacakt1r. Yapilacak sozle~me, ilk maa~ odemesinin yapllacagl tarihinden itibaren tarihine kadar olan 3 y1llik stireyi kapsayacakt1r. Protokol imzaland1gmda sozle~me ve Anlasma yap1lan banka; promosyon anlasmasmdan sonra. kuruma yeni atanan ve nakil gelen personel olmas1 halinde, bankaya kurumca isimleri bildirilen personele banka tarafmdan geriye kalan stire hesap edilerek odenecek ilk maasla ile birlikte ve alt1sar ayllk dilimler halinde yat1racakt1r.

3 Sozlesmc yamldtktan sonra sistcmdcn tavin vc sair scbeplerle aynlan pcrsonclden ahms olduklan promosyonlar geri ahnmayacaktjr. Anla~ma yap1lan banka s:e~itli nedenlerle (tayin, iicretsiz izin, emeklilik, <ilum, miistafi say1lma vb.) aynlan personelden iidedigi promosyonlann iadesini talep etmeyecektir. 5-Anla~ma yaptlan banka; anla~ma suresince ATM, ek kart ve kredi kartlannm verilmesi, yenilenmesi, degi~tirilmesi, hesap i~letim iptal edilmesi veya kullamlmasmdan dolayt kurum veya personelden sozle~me suresince Ucreti, y!ll!k kart Ucreti, havale Ucreti, EFT Ucreti, internet ve telefon bankactl!gt i~lemlerinden SMS vb. bilgilendirme mesajlanndan veya her ne nam altmda olursa olsun hi~bir masraf ve/veya ek Ucret vb.talep etmeyecektir. 6-Anla~ma yaptlan banka;kurum personelinin her turiu kredi taleplerinde masraf talep etmeden personelin maa~mm 10 (ON) katma kadar kefilsiz tuketici kredisi Bankanm krediyi verdigi tarihteki faiz oram Uzerinden indirim yapmak suretiyle uygulanacakttr. 7-Anla~ma yap!lan banka; Kurum personeline ATM' lerini ve orfaknokta ATM' lerini herhangi bir masraf, komisyon vb. talep etmeden kullandtracakttr. 8-Anla~ma yaptlan banka; maa~ ve diger odemelerde haftanm her gunu ve saatinde ATM' lerde yeterli miktarda para bulundurmakla yukumiudur. 9-Anla~ma yaptlan banka ile sozle~me suresi sozle~me tarihinden itibaren 3 (U~) y!ldtr y!lmda banka ATM'Ierinde Kurum personeli i~in guniuk en az 1.500,00 TL (Bin be~ yuz TL) nakit ~ekim limiti olacakttr. Bu limitin gunun ko~ullanna giire kurumun talebi aranmakstzm banka tarafmdan artttnlmast saglanacakttr. 11-0kul aile birligi hesaplarmdan hesap i~letim Ucreti ya da ba~ka isimle herhangi bir Ucret kesilmeyecektir. 12-Anla~ma yaptlan banka; kurum personelinin bankactl!k i~lemlerini daha kolayl!kla yapabilmesi i~in yeterli personel giirevlendirilecek hesap a~ma i~lemleri personelin kendi kurumuna giinderilen banka personelleri tarafmdan her personel adma vadesiz maa~ hesabt ve personelin istegi halinde ek hesap ve fan hesabmt Banka a~mak zorundadtr. Banka Manavgat il~esindeki ~ubelerinde personelimize iizel hizmet verecek bireysel portfoy yoneticileri ve mu~teri temsilcileri bulunduracakttr. 13-idare ihaleyi tek tarafl! fesh etmeye yetkilidir. B.BANKANIN YUKUML0L0G0 1-Banka Okul ve kurumlarm havuz hesabmda bulunan personel maa~lanm her aym 15'inde saat 0:01 itibari ile personelin kendi hesabma otomatik olarak aktanlacakttr. 2-Banka okul ve kurumlarm havuz hesabmda bulunan ek ders iicreti ve ozliik haklanndan dogan diger iidemeleri aym giin bekletmeden personel hesabma aktaracakttr.

4 3-Personelin maa~, ek ders ve iizliik haklanndan dogan diger iidemelerine ili~kin i~ ve i~lemlerin anla~ma yap1lacak bankanm okul ve kurumlanm1za en yakm olan ~ubesi tarafmdan yapilmasi saglanacakt1r. 4-Personele ilgili banka tarafmdan vadesiz mevduat hesabmm otomatik olarak ayilmasi ve her bir personel adma licretsiz A TM kart1 diizenlenmesi/verilmesi saglanacakt1r. 5-Personele verilecek A TM kart1 ile personelin bankanm ortak amblemini ta~1yan ATM'lerinden licretsiz olarak nakit s:ekebilmeleri saglanacakllr. diger banka 6-Personelin istekleri dogrultusunda maa~mm iicretsiz olarak internet, telefon bankac1hgi hizmetlerinden faydalanmas1. internet ve telefon bankac1hgmi kullanan personelin yapacag1 her tiirlii i~leminden her ne ad altmda olursa olsun iicret almmamasi saglanacakllr. 7-ATM kartlan ile yap!lan her tiirlii i~lemden puan kazanma imkamsaglanacaktlr. 8-Personelimizin ilgili banka ~ubelerinden yapacak olduklan bankac1hk i~lemlerinde iincelik tamnmas1 ve herhangi bir hizmet iicreti talep edilmemesi saglanacakt1r. 9-Personelimizin istegi dogrultusunda avantajh fiyatlarla saghk, deprem, konut, bireysel emeklilik ve ta~1t kasko sigortas1 yapllrabilmesi saglanacakllr. l 0-Personelimizin ilgili banka ~ubesindeki hesabma a it; her tiirlti bankac1hk i~lem ve hizmetlerinde y!lhk hesap i~lem iicreti ahnmayacakt1r. 11-Personelimizin istegi d1~mda vadesiz maa~ hesabma ek olarak her ne isimde o1ursa olsun fon - yatmm hesab1 vs. as:iimayacakllr. 12-Persenelimizin istegi dogrultusunda maa~mm % 50' si kadar kredili mevduat limiti tahsis edilmesi, maa~ iideme giintinde faiz borcunun otomatik olarak kapat!lmas1 kredili mevduat hesabmdan nakit s:ekim iicreti almmamas1 ve bu hesaba ili~kin her ay hesap iizeti giinderimi ile hesap hareketi bildiriminin yap!lmas1 saglanacakt1r. 13-ilgili bankanm ye~itli haberdar edilecektir. zamanlarda dtizenleyecegi kampanyalardan iincelikli olarak personelimiz 14-ilgili bankamn yukanda belirtilen bankac1hk hizmetleri d1~mdaki ~ekilde yararlandm1masi saglanacakt1r. diger hizmetlerden avantajh bir 15-Bankanm kullandigi bankac1hk sisteminin elverdigi ols:iide maa~ ve iicretlerin personel hesabma dogru ve h1zh bir ~ekilde aktanlmasm1 saglamak amaciyla maa~ ve ek ders iicret listelerinin elektronik ortamda bankaya u1a~masm1 saglayacak yazilimlarm okul ve kurumlara iicretsiz olarak verilmesi saglanacakt1r. c-<;aglay AN ilkokulu Mih>ihu;u<;UNON Yii"KUMLULuGu 1-Miidiirliigiimiiz s:ah~an personelin isim listeleri, maa~, ek ders ve diger iideme1erinin tespit edilerek ilgili isteklilere ve anla~ma yap1lan bankanm giisterecegi ~ubelere verilmesi.(miktarlar ihale dosyas1 is:inde giirtilecektir.)

5 i-tekliflerin VERiLME Bi<;iMi VE SURESi 1-<;aglayan ilkokulu Miidiirliigii Banka Promosyonu ihalesine katilmak isteyen bankalar, Banka promosyon ihalesi Banka Yetkilisi Mektubu (Ek- I) ve Banka Promosyon ihalesi Teklif Mektubu'nu (Ek-2)ayn ayn agz1 banka tarafmdan kapatllml~, imzalanm1~ ve miihiirlenmi~ zarflara koyacakt1r. 2-Banka promosyonu ihalesi Banka Yetkilisi Mektubu (Ek-1) ve Banka Promosyon ihalesi Teklif Mektubu (EK-2) zarflarmm Banka Promosyonu ihalc Kay1t Numaras1, ihalc ad1 banka vc ~nbc ad1, ad res, tclcfon bilgilileri yaz1h olacakhr. 3-Banka Promosyon ihalcsi Tcklif Mcktubu (Ek-2) Teklifler en ge~ Cuma giinii saat 17,00'e kadar <;:aglayan ilkokulu Okul Miidiir YardlmCISI Mesut YANIK'a ihaleye katilacak banka yetkilileri tarafmdan kapah-zarfi\'efisindegetirilerek leslim edilecek. Komisyon tarafmdan giinii saat:l4.00 zarflar a~!larak degerlendirilecek. Verilen tekliflerin degerlendirilmesi sonucunda en yiiksek teklifi veren en az 3 (U~) banka belirlenerek pazarhk yap!lacaktlr. Pazarhk sonucu en yiiksek teklifi veren banka ile 3(ii~) yilhk sozle~me imzalanacaktlr. 4-Banka Promosyonn ihalcsi Banka Yetkilisi Mektubu ( Ek-1) ihale ba~lad1ktan sonra ( Per~embe giinii, saat I 7:00'de ) ihale Komisyon Ba~kam tarafmdan istenildiginde banka yetkilisi tarafmdan ihale Komisyon Ba~kanma teslim edilecektir. 5-istekliler ~artnameye ili~kin bilgileri yukandaki adres ve telefonlardan gorevli personel ile irtibat kurmak suretiyle temin edebilir. Harcama Yetkilisi Sm1f Ogretmeni Ger~ekle$tirmc GOrcvlisi Komisyon yesi ~ Kornisyon Oyesi M~~ Komisyon Oyesi

6 Say : Konu: (EK-1) BANKA PROMOSYON ihalesi BANKA YETKiLiSi MEKTUBU (Bankanm ad )../../2014 Banka Promosyon ihale Numaras1 1-Bankanm Ad A)Adresi B)Tclefon ve Faks Numaras1 C)Eiektronik Posta Adresi D)Bagh oldugu Vergi Dairesi ve Vergi No'su 2-ihale Konusu 3-ihale Usulii 4-Kurumdaki <;ah~an Personel SayiSI 5-Kurum Personelinin Ayhk Nakit Akl~1 6-Promosyon ihalesi Toplantl yeri 7-Promosyon ihalesi Tarih ve Saati :466 : Banka Promosyon ihalesi : Kapah Zarf ve A~ k Pazarhk Usulii :60 (15 Nisan 2014 Ay itiban ile) : ,80 TL :<;aglayan ilkokulu Miidiirliigii : Cuma giinii, saat 14:00 BANKA PROMOSYONU ihale KOMiSYONU BA$KANLIGINA Bankasm1 temsil etmeye ve onun adma hareket etmeye tam yetkili olarak ve verilen tum yeterlik ~artlanm ve bilgilerini gozden ges:irip tamamm1 anlayarak,banka Promosyon ihalesine yeterlik is:in degerlendirilmek iizere ba~vurmaktay1z. 2-Banka Promosyonu ihale Komisyonu da!ja fazla bilgi is:in Bankam1zla irtibat kurabilir. 3-A~agJdak isim ve imzalar Bankam1z adma hareket etmeye tam yetkilidirler. imza sahipleri olarak bu ba~vurudaki taahhiit ve bilgilerin tam, gers:ek ve her detay1 ile dogru oldugunu bildiririz. S1ra Ad1 ve Soyad1 Bankadaki Gorevi imzas1 l.yetkili 2.yetkili 3.yetkili Ad1 Soyad1... Bankas1 Y etkilisi imza NOT:I-lhalcye katllacak banka yetkililerinin isim vc banka ka~clcrinin yanlannda bulundunnast gerckmektedir. 2-Yetki verilecek personel i~in bu formun orjinali kullamlacakttr. Formun ir;eriginde dcgi~iklik yaptlmayacakhr.

7 BANKA PROMOSYON ihalesi TEKLiF MEKTUBU (Bankanm Adt) (Ek-2) Sayt : Konu:../.. /2014 Banka Promosyon ihale Numarast 1-Bankanm Adt A)Adresi B)Telefon ve Faks Numarast C)Eiektronik Posta Adresi D)Bagh oldugu Vergi Dairesi ve Vergi Nosu-- 2-ihale Konusu 3-ihale Usulii 4-Kurumdaki <;ah~an Personel Saytst 5-Kurum Personelinin Ayhk Nakit Aki~t 6-Promosyon ihalesi Toplanti yeri 7-Promosyon ihalesi Tarih ve Saati : 466 :Banka Promosyon ihalesi :Kapah Zarf ve A~tk Pazarhk Usulii :60(15 Nisan 2014 Ayt itiban ile) : ,80TL :<;aglayan ilkokulu Miidiirliigii : Cuma giinii, saat 14:00 Banka Promosyonu ihale Komisyonunca.../.../ giinii saat....'da ihalesi yapilacak olan Banka Promosyon ihalesi i~ine ait ~artname incelenmi~,okunmu~ ve herhangi bir aynm ve stmrlama yapmadan biitlin ko~ullanyla kabul edilmi~tir.ihaleye ili~kin olarak a~agtdaki hususlan i9eren teklifimizin kabuliinil arz ederiz. Banka Promosyonu olarak ki~i ba~ma... TL 6demeyi kabul ve taahhiit ederiz. Adt Soyadt... Bankast Y etkilisi imza NOT: Bu formun orijinal hali kullamlarak tek!if verilecektir. Formun i,eriginde herhangi bir degi~iklik yaptlmayacaktlr.

BANKA PROMOSYONU İHALE KARARI AKSARAY ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ

BANKA PROMOSYONU İHALE KARARI AKSARAY ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ BANKA PROMOSYONU İHALE KARARI AKSARAY ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ Konu: Banka Promosyonu Banka Promosyonu İhale Numarası :2014 1 1-Kurumun Adı :Aksaray Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü A) Adresi :

Detaylı

T.C ESKİŞEHİR VALİLİĞİ Sağlık Müdürlüğü BANKA PROMOSYON İHALE İLANI. Sayı : Konu: Banka Promosyon İhalesi 24.07.2014

T.C ESKİŞEHİR VALİLİĞİ Sağlık Müdürlüğü BANKA PROMOSYON İHALE İLANI. Sayı : Konu: Banka Promosyon İhalesi 24.07.2014 T.C ESKİŞEHİR VALİLİĞİ Sağlık Müdürlüğü BANKA PROMOSYON İHALE İLANI Sayı : Konu: Banka Promosyon İhalesi 24.07.2014 Banka Promosyonu İhale Numarası : 2014/1 1-Kurumun Adı : Eskişehir Sağlık Müdürlüğü A)

Detaylı

OSMANİYE KORKUT ATA ÜNİVERSİTESİ BANKA PROMOSYONU İHALE ŞARTNAMESİ (EK-5)

OSMANİYE KORKUT ATA ÜNİVERSİTESİ BANKA PROMOSYONU İHALE ŞARTNAMESİ (EK-5) OSMANİYE KORKUT ATA ÜNİVERSİTESİ BANKA PROMOSYONU İHALE ŞARTNAMESİ (EK-5) MADDE 1- Kuruma İlişkin Bilgiler 1.1. Kurumun Adı : OSMANİYE KORKUT ATA ÜNİVERSİTESİ Adresi : Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi

Detaylı

T.C. KAFKAS ÜNİVERSİTESİ Sarıkamış Meslek Yüksekokulu BANKA PROMOSYONU İHALE ŞARTNAMESİ

T.C. KAFKAS ÜNİVERSİTESİ Sarıkamış Meslek Yüksekokulu BANKA PROMOSYONU İHALE ŞARTNAMESİ T.C. KAFKAS ÜNİVERSİTESİ Sarıkamış Meslek Yüksekokulu BANKA PROMOSYONU İHALE ŞARTNAMESİ Madde 1- Kuruma İlişkin Bilgiler; 1.1. Kurumun; Adı : KAFKAS ÜNİVERSİTES Sarıkamış Meslek Yüksekokulu Adresi : Hançerli

Detaylı

T.C. KOÇARLI BELEDİYESİ MECLİS BANKA PROMOSYON İHALESİ DAVET MEKTUBU. Tel: 0256 761 40 24. Fax: 0 256 761 42 32 27 İŞÇİ 22 MEMUR SALONU 3.

T.C. KOÇARLI BELEDİYESİ MECLİS BANKA PROMOSYON İHALESİ DAVET MEKTUBU. Tel: 0256 761 40 24. Fax: 0 256 761 42 32 27 İŞÇİ 22 MEMUR SALONU 3. T.C. KOÇARLI BELEDİYESİ PERSONEL MAAŞI BANKA PROMOSYON İHALESİ DAVET MEKTUBU 1.KURUMUN ADI: 2.KURUMUN ADRESİ: T.C KOÇARLI BELEDİYESİ ORTA MAHALLE CUMHURİYET MEYDANI NO:5 KOÇARLI 3.KURUMUN TELEFON VE FAKS

Detaylı

KAFKAS ÜNİVERSİTESİ BANKA PROMOSYONU İHALE ŞARTNAMESİ

KAFKAS ÜNİVERSİTESİ BANKA PROMOSYONU İHALE ŞARTNAMESİ KAFKAS ÜNİVERSİTESİ BANKA PROMOSYONU İHALE ŞARTNAMESİ Madde 1- Kuruma İlişkin Bilgiler; 1.1. Kurumun; Adı : KAFKAS ÜNİVERSİTESİ Adresi : Kafkas Üniversitesi Rektörlük Hizmet Binası-KARS Telefon Numarası

Detaylı

BANKA PROMOSYON İHALESİ DAVET MEKTUBU

BANKA PROMOSYON İHALESİ DAVET MEKTUBU BANKA PROMOSYON İHALESİ DAVET MEKTUBU Sayı : 6*>* U /.1.0/2012 Konu : Banka Promosyon İhalesi Banka Promosyonu İhale Numarası : 1 1-Kurum Adı : Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi A) Adresi : Kahramanmaraş

Detaylı

NEVŞEHİR ÜNİVERSİTESİ. BANKA PROMOSYONU TEKLİF ÖZEL SARTNAMESİ Madde 1-Kuruma İlişkin Bilgiler;

NEVŞEHİR ÜNİVERSİTESİ. BANKA PROMOSYONU TEKLİF ÖZEL SARTNAMESİ Madde 1-Kuruma İlişkin Bilgiler; NEVŞEHİR ÜNİVERSİTESİ BANKA PROMOSYONU TEKLİF ÖZEL SARTNAMESİ Madde 1-Kuruma İlişkin Bilgiler; 1.1. Kurumun; Adı: Nevşehir Üniversitesi Adresi: Nevşehir Üniversitesi Rektörlüğü 2000 Evler Mah. Zübeyde

Detaylı

HACETEPE ÜNİVERSİTESİ BANKA PROMOSYONU İHALE ŞARTNAMESİ

HACETEPE ÜNİVERSİTESİ BANKA PROMOSYONU İHALE ŞARTNAMESİ HACETEPE ÜNİVERSİTESİ BANKA PROMOSYONU İHALE ŞARTNAMESİ GENEL BİLGİLER 1- Kurum Bilgileri Kurumun Adı Kurumun Adresi : Hacettepe Üniversitesi : Hacettepe Üniversitesi Rektörlüğü, Sıhhiye/ANKARA Kurumun

Detaylı

TEMSAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ÜCRET ÖDEME PROTOKOLÜ- PROMOSYONU ġartnamesġ

TEMSAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ÜCRET ÖDEME PROTOKOLÜ- PROMOSYONU ġartnamesġ TEMSAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ÜCRET ÖDEME PROTOKOLÜ- PROMOSYONU ġartnamesġ 1-Kurumun Adı : TEMSAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ A) Adresi B) Telefon ve Faks Numarası C) Elektronik Posta Adresi 2-Konusu 3-İhale Usulü 4-Kurumdaki

Detaylı

ULUSAL BOR ARAŞTIRMA ENSTİTÜSÜ BANKA PROMOSYONU İHALESİ DAVET MEKTUBU İLGİLİ BANKAYA

ULUSAL BOR ARAŞTIRMA ENSTİTÜSÜ BANKA PROMOSYONU İHALESİ DAVET MEKTUBU İLGİLİ BANKAYA ULUSAL BOR ARAŞTIRMA ENSTİTÜSÜ BANKA PROMOSYONU İHALESİ DAVET MEKTUBU İLGİLİ BANKAYA Aşağıda detayları verilen Enstitümüze ait Banka Promosyonu İhalesine katılmanızı dileriz. 1-Kurumun Adı Ulusal Bor Araştırma

Detaylı

ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ BANKA PROMOSYONU İHALE ŞARTNAMESİ

ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ BANKA PROMOSYONU İHALE ŞARTNAMESİ ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ BANKA PROMOSYONU İHALE ŞARTNAMESİ Banka Promosyonu İhale Numarası: 3 1. Kurumun Adı: Orta Doğu Teknik Üniversitesi 1.1.Adresi: Orta Doğu Teknik Üniversitesi Rektörlüğü, Üniversiteler

Detaylı

BARTIN ÜNİVERSİTESİ PERSONEL MAAŞ ÖDEME VE BANKA PROMOSYONU İHALE ŞARTNAMESİ

BARTIN ÜNİVERSİTESİ PERSONEL MAAŞ ÖDEME VE BANKA PROMOSYONU İHALE ŞARTNAMESİ BARTIN ÜNİVERSİTESİ PERSONEL MAAŞ ÖDEME VE BANKA PROMOSYONU İHALE ŞARTNAMESİ Banka Promosyonu İhale Numarası : 2012/002 1-Kurumun Adı : Bartın Üniversitesi A) Adresi : Bartın Üniversitesi Rektörlüğü B)

Detaylı

T.C. GIDA, TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI ATATÜRK ORMAN ÇİFTLİĞİ MÜDÜRLÜĞÜ BANKA PROMOSYONU İHALE ŞARTNAMESİ. : Atatürk Orman Çiftliği Müdürlüğü

T.C. GIDA, TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI ATATÜRK ORMAN ÇİFTLİĞİ MÜDÜRLÜĞÜ BANKA PROMOSYONU İHALE ŞARTNAMESİ. : Atatürk Orman Çiftliği Müdürlüğü Madde 1 Kuruma İlişkin Bilgiler; T.C. GIDA, TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI ATATÜRK ORMAN ÇİFTLİĞİ MÜDÜRLÜĞÜ BANKA PROMOSYONU İHALE ŞARTNAMESİ Adı Adresi : Atatürk Orman Çiftliği Müdürlüğü : Alparslan Türkeş

Detaylı

BANKA PROMOSYONU İHALE ŞARTNAMESİ

BANKA PROMOSYONU İHALE ŞARTNAMESİ BANKA PROMOSYONU İHALE ŞARTNAMESİ Madde 1- Kuruma İlişkin Bilgiler; 1.1 Kurumun; a) Adı: Kastamonu Orman Bölge Müdürlüğü b) Adresi: Saraçlar Mh. Halime Çavuş Cad. No:7 KASTAMONU c) Telefon/ Fax Numarası:

Detaylı

T.C. ONDOKUZMAYIS ÜNİVERSİTESİ BANKA PROMOSYONU İHALE ŞARTNAMESİ

T.C. ONDOKUZMAYIS ÜNİVERSİTESİ BANKA PROMOSYONU İHALE ŞARTNAMESİ T.C. ONDOKUZMAYIS ÜNİVERSİTESİ BANKA PROMOSYONU İHALE ŞARTNAMESİ 1- Kurumun Adı : Ondokuz Mayıs Üniversitesi Adres : Ondokuz Mayıs Üniversitesi Rektörlüğü Atakum/SAMSUN Telefon Numarası : 0 362 312 19

Detaylı

BANDIRMA BELEDİYESİ PERSONELİNE BANKADAN KARTLI SİSTEM İLE MAAŞ ÖDENMESİNE İLİŞKİN ŞARTNAME I.BÖLÜM KARTLI SİSTEM İLE MAAŞ ÖDEMESİNE İLİŞKİN HUSUSLAR

BANDIRMA BELEDİYESİ PERSONELİNE BANKADAN KARTLI SİSTEM İLE MAAŞ ÖDENMESİNE İLİŞKİN ŞARTNAME I.BÖLÜM KARTLI SİSTEM İLE MAAŞ ÖDEMESİNE İLİŞKİN HUSUSLAR BANDIRMA BELEDİYESİ PERSONELİNE BANKADAN KARTLI SİSTEM İLE MAAŞ ÖDENMESİNE İLİŞKİN ŞARTNAME I.BÖLÜM KARTLI SİSTEM İLE MAAŞ ÖDEMESİNE İLİŞKİN HUSUSLAR Madde 1- İhalenin konusu, İdaremizde çalışan 137 si

Detaylı

NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ BANKA PROMOSYONU İHALE ŞARTNAMESİ

NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ BANKA PROMOSYONU İHALE ŞARTNAMESİ NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ BANKA PROMOSYONU İHALE ŞARTNAMESİ Banka Promosyonu İhale Numarası : 01 1- Kurumun Adı : Necmettin Erbakan Üniversitesi A) Adresi : Necmettin Erbakan Üniversitesi Rektörlüğü

Detaylı

TÜLOMSAŞ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ BANKA PROMOSYONU İHALE ŞARTNAMESİ

TÜLOMSAŞ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ BANKA PROMOSYONU İHALE ŞARTNAMESİ TÜLOMSAŞ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ BANKA PROMOSYONU İHALE ŞARTNAMESİ 1-Kurumun adı : TÜLOMSAŞ,Türkiye Lokomotif ve Motor Sanayii A.Ş. 2-Adresi : Ahmet Kanatlı Cad. 26490 ESKİŞEHİR 3-Telefon no su : 0.222. 2240000

Detaylı

T.C. GIDA TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI İzmir/Bornova Veteriner Kontrol Enstitüsü Müdürlüğü

T.C. GIDA TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI İzmir/Bornova Veteriner Kontrol Enstitüsü Müdürlüğü BANKA PROMOSYONU İHALE ŞARTNAMESİ Banka Promosyonu İhale Numarası : 04.06.2013 // 4690 1-Kurumun Adı : Bornova Veteriner Kontrol Enstitüsü Müdürlüğü A) Adresi : Erzene Mah. Ankara Cd. No: 172/155 35040

Detaylı

ANTALYA İL MÜFTÜLÜĞÜ, AKSU VE DÖŞEMEALTI İLÇE MÜFTÜLÜĞÜ BANKA PROMOSYONU İHALESİ TEKNİK ŞARTNAMESİ

ANTALYA İL MÜFTÜLÜĞÜ, AKSU VE DÖŞEMEALTI İLÇE MÜFTÜLÜĞÜ BANKA PROMOSYONU İHALESİ TEKNİK ŞARTNAMESİ İŞİN KONUSU : ANTALYA İL MÜFTÜLÜĞÜ, AKSU VE DÖŞEMEALTI İLÇE MÜFTÜLÜĞÜ BANKA PROMOSYONU İHALESİ TEKNİK ŞARTNAMESİ Madde 1-Antalya Ġl Müftülüğü, Aksu Ġlçe Müftülüğü ve DöĢemealtı Ġlçe Müftülüğü çalıģanlarının

Detaylı

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI TÜRKİYE HUDUT VE SAHİLLER SAĞLIK GENEL MÜDÜRLÜĞÜ BANKA MAAŞ PROMOSYONU TEKLİFİ ŞARTNAMESİ

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI TÜRKİYE HUDUT VE SAHİLLER SAĞLIK GENEL MÜDÜRLÜĞÜ BANKA MAAŞ PROMOSYONU TEKLİFİ ŞARTNAMESİ T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI TÜRKİYE HUDUT VE SAHİLLER SAĞLIK GENEL MÜDÜRLÜĞÜ BANKA MAAŞ PROMOSYONU TEKLİFİ ŞARTNAMESİ Madde 1: Kuruma İlişkin Bilgiler Kurum Adı : Türkiye Hudut ve Sahiller Sağlık Genel Müdürlüğü

Detaylı

T.C. ĠSTANBUL VALĠLĠĞĠ Ġl Sağlık Müdürlüğü

T.C. ĠSTANBUL VALĠLĠĞĠ Ġl Sağlık Müdürlüğü T.C. ĠSTANBUL VALĠLĠĞĠ Ġl Sağlık Müdürlüğü 1- Kurumun Adı : İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü A) Adresi : Peykhane Caddesi No:10 Çemberlitaş/İST. B) Telefon ve Faks Numarası : 0212 638 30 00 Faks: 0212 638

Detaylı

MARDĠN EMNĠYET MÜDÜRLÜĞÜ PERSONELĠNĠN MAAġ ve PROMOSYON ÖDEMELERĠNE ARACILIK EDECEK BANKANIN BELĠRLENMESĠNDE UYULACAK ESASLARA ĠLĠġKĠN ġartname

MARDĠN EMNĠYET MÜDÜRLÜĞÜ PERSONELĠNĠN MAAġ ve PROMOSYON ÖDEMELERĠNE ARACILIK EDECEK BANKANIN BELĠRLENMESĠNDE UYULACAK ESASLARA ĠLĠġKĠN ġartname MARDĠN EMNĠYET MÜDÜRLÜĞÜ PERSONELĠNĠN MAAġ ve PROMOSYON ÖDEMELERĠNE ARACILIK EDECEK BANKANIN BELĠRLENMESĠNDE UYULACAK ESASLARA ĠLĠġKĠN ġartname ĠĢ sahibi idare ve Ġhale ile ilgili bilgiler; GENEL HUSUSLAR;

Detaylı

1) Kurum Adı ve Adresi: Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü Devlet Mahallesi İnönü Bulvarı No: 16 (06100) Çankaya/ ANKARA

1) Kurum Adı ve Adresi: Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü Devlet Mahallesi İnönü Bulvarı No: 16 (06100) Çankaya/ ANKARA DEVLET SU İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ MERKEZ TEŞKİLATI (Teknik Araştırma ve Kalite Kontrol Dairesi Başkanlığı hariç) PERSONEL MAAŞLARININ ÖDENMESİNE ARACILIK YAPACAK BANKANIN BELİRLENMESİ VE VERİLECEK PROMOSYONUN

Detaylı

MAAŞ ve BANKA PROMOSYONU PROTOKOLÜ

MAAŞ ve BANKA PROMOSYONU PROTOKOLÜ Protokol Taslağı (Ek-2) Madde 1- Taraflar MAAŞ ve BANKA PROMOSYONU PROTOKOLÜ Bir tarafta Nasuh Akar Mh. 1407 Sk., Balgat-Çankaya/ANKARA adresinde mukim Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu diğer tarafta.. adresinde

Detaylı

TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU MERKEZ VE TAŞRA TEŞKİLATI MAAŞ VE BANKA PROMOSYON İHALE ŞARTNAMESİ

TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU MERKEZ VE TAŞRA TEŞKİLATI MAAŞ VE BANKA PROMOSYON İHALE ŞARTNAMESİ Şartname (Ek-1) TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU MERKEZ VE TAŞRA TEŞKİLATI MAAŞ VE BANKA PROMOSYON İHALE ŞARTNAMESİ Madde 1 Kuruma ilişkin bilgiler 1.1.Kurumun; a) Adı : Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu

Detaylı

11. 09,2014 17366. 1.1.109/2014 0515-331 Yonetmelik Taslagi Hk. Sayi. Konu

11. 09,2014 17366. 1.1.109/2014 0515-331 Yonetmelik Taslagi Hk. Sayi. Konu _'".. # ]{AYSERI SANAYI ODASI GENEL SEKRETERL1~lNE YEN! PERVANE MAH. KOCAS1NAN BLV. NO: 161 TORKiYE ODALAR VE BORSALAR SiRLiGi KAYsER! 352-2451040-2451 Tarih Sayi L Konu _j 1.1.109/2014 0515-331 Yonetmelik

Detaylı

T.C. SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI Aktüerya ve Fon Yönetimi Daire Başkanlığı

T.C. SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI Aktüerya ve Fon Yönetimi Daire Başkanlığı T.C. SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI Aktüerya ve Fon Yönetimi Daire Başkanlığı Sayı : B.13.2.SGK.0.15.030.03/244 08/04/2010 Konu : Kurumumuz ile Türkiye Vakıflar Bankası T.A.O. arasında imzalanan personel

Detaylı

BİRİNCİ BÖLÜM. Uygulama İlkeleri

BİRİNCİ BÖLÜM. Uygulama İlkeleri AYLIK VE ÜCRET ÖDEMESİ İLE BANKACILIK HİZMETLERİ PROTOKOLÜ BİRİNCİ BÖLÜM Uygulama İlkeleri Amaç MADDE 1. Bu protokolün amacı, İstanbul İl Jandarma Komutanlığında görevli personelin aylık ve ücretlerinin

Detaylı