SĐRKÜLER Đstanbul, Sayı: 2011/183 Ref: 4/183

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "SĐRKÜLER Đstanbul, 06.09.2011 Sayı: 2011/183 Ref: 4/183"

Transkript

1 SĐRKÜLER Đstanbul, Sayı: 2011/183 Ref: 4/183 Konu: AYNI GÜMRÜĞÜN DENETĐMĐNDEKĐ BĐR YERDEN BAŞKA BĐR YERE EŞYA SEVKĐ KONUSUNDA GENELGE YAYINLANMIŞTIR Aynı gümrüğün denetimindeki antrepolar ve geçici depolama yerleri arasında, aynı limanda bulunan iskeleler arasında ya da limandan geçici depolama yeri veya antrepolara eşya sevklerinde yapılacak işlemlerle ilgili olarak tereddütleri gidermek amacıyla Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Gümrükler Genel Müdürlüğü tarafından 2011/41 sayılı Genelge yayınlanmıştır. Söz konusu Genelge ile; 1-Geçici depolama yerinden geçici depolama yerine eşya sevki 2-Geçici depolama yerinden antrepoya eşya sevki 3-Antrepodan antrepoya eşya sevki ve diğer hususlara ilişkin açıklamalarda bulunulmuştur. Buna göre; 1-Geçici depolama yerinden geçici depolama yerine eşya sevki: Bir geçici depolama yerinden başka bir geçici depolama yerine eşya sevk edilebilmesi için eşyanın cinsine, kap adedine, ağırlığına, taşıma aracına, eşyanın çıktığı ve gireceği geçici depolama yerlerine ilişkin bilgilerin yer aldığı eşya sahibi tarafından verilen bir dilekçe ile ilgili gümrük idaresine başvurulacaktır. Başvurunun uygun bulunması halinde, eşyanın sevki memur refakatinde gerçekleştirilecektir. Đlk geçici depolama yerinden eşya çıkışı ve ikinci geçici depolama yerine eşya girişinde geçici depolama yerlerinin stok kayıtlarında gerekli değişiklikler yapılacaktır. Ayrıca; aynı limanda bulunan iskeleler arasındaki eşya sevklerinde de geçici depolama yerinden geçici depolama yerine eşya sevkine ilişkin usul ve esaslar uygulanacaktır. 2-Geçici depolama yerinden antrepoya eşya sevki: Bir geçici depolama yerinden antrepoya eşya sevk edilebilmesi için eşyanın cinsine, kap adedine, ağırlığına, taşıma aracına, eşyanın çıktığı geçici depolama yeri ve gireceği antreponun bilgilerinin yer aldığı eşya sahibi tarafından verilen bir dilekçe ile ilgili gümrük idaresine başvurulacaktır. Başvurunun uygun bulunması halinde, eşyanın sevki memur refakatinde gerçekleştirilecektir. 1

2 Geçici depolama yerinden antrepoya eşya sevkinde, eşyanın antrepoya alınabilmesi için antrepo beyannamesi verilmesi gerektiğinden, antrepoya eşya girişinde 13/05/2011 tarihli ve 2011/32 sayılı Genelge uyarınca işlem yapılacaktır. Ayrıca; limandan geçici depolama yeri veya antrepoya yapılacak eşya sevklerinde de dilekçe ve memur refakatine ilişkin yukarıda belirtilen usul ve esaslar uygulanacaktır. 3-Antrepodan antrepoya eşya sevki: Bir antrepodan başka bir antrepoya eşya sevk edilebilmesi için eşyanın cinsi, kap adedi, ağırlığı, taşıma aracı, eşyanın çıktığı antrepo ve gireceği antrepo bilgilerinin yer aldığı ve eşya sahibi tarafından verilen bir dilekçe ile ilgili gümrük idaresine başvurulacaktır. Bir antrepodan başka bir antrepoya eşya sevkinde 7171 rejim kodlu antrepo beyannamesi düzenlenecektir. Eşyanın sevki memur refakatinde gerçekleştirilecektir. Antrepodan çıkış ve diğer antrepoya giriş işlemlerinde 13/05/2011 tarihli ve 2011/32 sayılı Genelge uyarınca işlem yapılacaktır. 4-Ortak Hükümler: Aynı gümrük idaresi denetimindeki antrepo, geçici depolama yeri veya aynı liman sahasındaki iskeleler arası eşya sevklerinde, eşyanın varış yerindeki antrepo veya geçici depolama yeri stok kayıtlarına girişi yapılıncaya kadar eşyaya ilişkin tüm sorumluluklar eşya sahibine ait olacaktır. Gümrük idaresine başvuru işlemleri ile eşyanın sevk ve teslim edilmesi işlemlerinde Genelge ekinde yer alan dilekçe ve tutanaklar (EK-1) kullanılacaktır. Saygılarımızla, EK: 2011/41 sayılı Genelge DENGE DENETĐM YEMĐNLĐ MALĐ MÜŞAVĐRLĐK A.Ş. 2

3 T.C. GÜMRÜKVET CARETBAKANLI I GümrüklerGenelMüdürlü ü Say :B.21.0.GGM /8/2011 Konu :Ayn gümrü ündenetimindekibir yerdenba kabiryeree yasevki GENELGE (2011/41) Bakanl m za intikal eden olaylardan, ayn gümrü ün denetimindeki antrepolar ve geçici depolama yerleri aras nda, ayn limanda bulunaniskeleler aras nda ya dalimandan geçici depolamayeri veyaantrepolarae yasevklerinde yap lacaki lemlerle ilgiliolaraktereddütlerin olu tu uanla lm t r. Ayn gümrükidaresidenetimindekigeçicidepolamayeri,antrepoveiskeleleraras ndayap lacak e yasevkii lemlerineili kinesaslara a dabelirtilmi tir. 1-Geçicidepolamayerindengeçicidepolamayerinee yasevki: Birgeçicidepolamayerindenba kabir geçicidepolamayerinee yasevkedilebilmesiiçine yan n cinsine, kap adedine, a rl na, ta ma arac na, e yan n ç kt ve girece i geçici depolama yerlerine ili kin bilgilerin yer ald e ya sahibitaraf ndan verilen bir dilekçeile ilgili gümrük idaresineba vurulacakt r.ba vurununuygunbulunmas halinde, e yan nsevkimemurrefakatinde gerçekle tirilecektir. lk geçici depolama yerinden e ya ç k ve ikinci geçici depolama yerine e ya giri inde geçici depolamayerlerininstokkay tlar ndagereklide i iklikleryap lacakt r. Ayr ca; ayn limandabulunan iskeleler aras ndakie yasevklerinde degeçici depolamayerinden geçicidepolamayerinee yasevkineili kinusulveesaslaruygulanacakt r. 2-Geçicidepolamayerinden antrepoyae yasevki: Birgeçicidepolamayerinden antrepoyae yasevkedilebilmesiiçine yan n cinsine,kapadedine, a rl na,ta maarac na,e yan nç kt geçicidepolamayerive girece iantreponun bilgilerinin yer ald e ya sahibi taraf ndan verilen bir dilekçe ile ilgiligümrük idaresine ba vurulacakt r. Ba vurununuygunbulunmas halinde, e yan nsevkimemurrefakatindegerçekle tirilecektir. Geçici depolama yerinden antrepoya e ya sevkinde,e yan n antrepoya al nabilmesi için antrepo beyannamesiverilmesigerekti inden,antrepoya e yagiri inde13/05/2011tarihlive2011/32say l Genelgeuyar ncai lemyap lacakt r. Ayr ca;limandangeçicidepolamayeriveyaantrepoya yap lacake yasevklerinde de dilekçeve memurrefakatineili kinyukar dabelirtilenusulveesaslaruygulanacakt r.

4 3-Antrepodanantrepoyae yasevki: Bir antrepodan ba ka bir antrepoya e ya sevk edilebilmesi için e yan n cinsine, kap adedine, a rl na, ta ma arac na, e yan n ç kt antrepo ve girece iantreponun bilgilerinin yer ald e yasahibitaraf ndanverilenbirdilekçeileilgiligümrükidaresineba vurulacakt r. Bir antrepodan ba ka bir antrepoya e ya sevkinde 7171 rejim kodlu antrepo beyannamesi düzenlenecektir.e yan nsevkimemurrefakatindegerçekle tirilecektir.antrepodanç k ve di er antrepoya giri i lemlerinde 13/05/2011 tarihli ve 2011/32 say l Genelge uyar nca i lem yap lacakt r. 4-Ortak Hükümler: Ayn gümrük idaresi denetimindeki antrepo, geçici depolama yeri veya ayn liman sahas ndaki iskeleler aras e ya sevklerinde,e yan n var yerindeki antrepo veyageçici depolamayeristok kay tlar nagiri iyap l ncayakadar e yayaili kintümsorumluluklar e yasahibineaittir.gümrük idaresineba vurui lemleriilee yan nsevkveteslimedilmesii lemlerindeekteyeralandilekçeve tutanaklar(ek1)kullan lacakt r. Bilgivegere iniricaederim. RemziAKÇ N Genel Müdür V. HükümetMeydan Ulus06100ANKARA Ayr nt l bilgiiçin:antrepo veserb.böl.dairesi Telefon:(0312) Faks:(0312) /8965/8195

5 EK1...GÜMRÜKMÜDÜRLÜ ÜNE Gümrü ünüzce onayl... say l ve.. /.../... tarihli özet beyana kayden gelen ve... Antrepo/Geçici Depolamayerinde bulunan,... say l,../../... tarihli Antrepo beyannamesi ile beyan olunan... kapta,...-kg... cinsi e yan n Gümrük Yönetmeli inin EK:62 nolu özel düzenek ve yap gerektiren e ya listesinde kay tl e yalardan olmad n beyan vetaahhüteder, 4458say l GümrükKanunu na ba l GümrükYönetmeli inin 78. maddesinin 2 nci f kras ve Gümrükler Genel Müdülü ü'nün 2009/100 say l Genelgesinin 2 ncibölümünsonparagraf gere ince firmam zsorumlulu undavememurrefakatindee yam za refakat edecek personelin 4458 say l Gümrük Kanununun 221. maddesinde belirtilen yükümlülüklere ilave olarak ilgili memurun gidi ve dönü ula m bedeli, 6245 say l kanun hükümlerinegöregerekliyollukve yevmiyeleri taraf m zdankar lanmakvezorunlumalisigorta taraf m zdan yap lmak kayd ile... firmas nca i letilen...a/c tipi genel/özel antrepoya/geçici depolama yerine al nmas hususunda gere inin yap lmas n arz ederiz..../.../......t C.LTD. T./A..... TUTANAKTIR... irketinin...gümrük Müdürlü üne yönelik.../ /... tarih ve kay t say l dilekçesine istinaden... say l,.../../... tarihli antrepo beyannamesi kapsam e yalar n bulundu u a a da tan t c numaralar ve mühür no lar kay tl konteyner/konteynerler,. Plakal araç ile sevk edilerek,...a/c tipi genel/özel antrepoya/geçici depolamayerine bo alt lmak üzere, tatbik olunanmühürün sa lam oldu u görülerek teslim al nm t r. bu tutanak durumu belgelemek maksad yla a a da ismi bulunanlar taraf ndantanzimveimzaalt naal nm t r.../.../... KONTEYNERNO: MÜHÜRNO : 1-2- GÜMRÜK AMBARMEMURU/ LETME/ANTREPOSORUMLUSU REFAKATMEMURU F RMAYETK L S / GÜMRÜKANTREPOMEMURU/ YASALTEMS LC S YGM Yukar dakay tl e yatamvesa lamolarak teslimal nm veantrepodefterinin s ras nakay tedilmi tir. GÜMRÜKAMBARMEMURU/ GEÇ C DEPOLAMAYER / GÜMRÜKANTREPOMEMURU ANTREPO L.SORUMLUSU YGM REFAKATMEMURU F RMAYETK L S / YASALTEMS LC S

T.C. GÜMRÜK VE TĠCARET BAKANLIĞI Gümrükler Genel Müdürlüğü GENELGE (2013/5 )

T.C. GÜMRÜK VE TĠCARET BAKANLIĞI Gümrükler Genel Müdürlüğü GENELGE (2013/5 ) T.C. GÜMRÜK VE TĠCARET BAKANLIĞI Gümrükler Genel Müdürlüğü Sayı: 77939137-010.06.02 Konu: Antrepoya eģya alınması ve aynı gümrük idaresi denetiminde eģya sevki GENELGE (2013/5 ) Özet beyan ve transit rejimi

Detaylı

Genel Hükümler. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tan mlar

Genel Hükümler. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tan mlar (10/01/2013 tarih ve 28524 say Resmi Gazete de yay mlanm r.) Gümrük ve Ticaret Bakanl ndan: GÜMRÜK LEMLER N KOLAYLA TIRILMASI YÖNETMEL Amaç ve kapsam NC K TAP Genel Hükümler NC KISIM Amaç, Kapsam, Dayanak

Detaylı

Ticarette Teknik Düzenlemeler ve Standardizasyon Yönetmeli i

Ticarette Teknik Düzenlemeler ve Standardizasyon Yönetmeli i Ticarette Teknik Düzenlemeler ve Standardizasyon Yönetmeli i 31.12.2003 tarihli ve 25333 say Resmi Gazete (3. Mükerrer) Birinci Bölüm Genel Esaslar ve Tan mlar Madde 1- hracat ve ithalata konu mallardan

Detaylı

Madde 3 - Bu yönetmelik 3516 Say l Ölçüler ve Ayar Kanunu'nun 9 uncu maddesi gere ince haz rlanm t r.

Madde 3 - Bu yönetmelik 3516 Say l Ölçüler ve Ayar Kanunu'nun 9 uncu maddesi gere ince haz rlanm t r. ÖLÇÜ VE ÖLÇÜ ALETLER MUAYENE YÖNETMEL Ölçü ve Ölçü Aletleri Muayene Yönetmeli i Resmi Gazete Tarihi: 24/07/1994 Resmi Gazete Say s : 22000 Sanayi ve Ticaret Bakanl ndan : B R NC KISIM : Genel Hükümler

Detaylı

Muhasebat Genel Müdürlü ü Genel Tebli i (S ra No:6) Ayl k ve Ücret Ödemeleri

Muhasebat Genel Müdürlü ü Genel Tebli i (S ra No:6) Ayl k ve Ücret Ödemeleri Muhasebat Genel Müdürlü ü Genel Tebli i (S ra No:6) De ik : 28/4/2004 tarihli ve 25446 say R.G. Ayl k ve Ücret Ödemeleri Bilindi i gibi, 28/9/1988 tarihli ve 3472 say Kanunla; - Devlet memurlar ile di

Detaylı

HURDA ARAÇ TESL MLER VE BU ARAÇLARIN TESL M LE VERG BORÇLARININ TERK N

HURDA ARAÇ TESL MLER VE BU ARAÇLARIN TESL M LE VERG BORÇLARININ TERK N HURDA ARAÇ TESL MLER VE BU ARAÇLARIN TESL M LE VERG BORÇLARININ TERK N Memifl KÜRK* I-GENEL B LG : 28.02.2009 tarih ve 27155 (Mükerrer) say l Resmi Gazete de yay nlanan 5838 say l Kanunun Geçici 2 nci

Detaylı

2011 YILI MERKEZ YÖNET M BÜTÇE KANUNU TASARISI VE BA LI CETVELLER

2011 YILI MERKEZ YÖNET M BÜTÇE KANUNU TASARISI VE BA LI CETVELLER 2011 YILI MERKEZ YÖNET M BÜTÇE KANUNU TASARISI VE BA LI CETVELLER 1 2011 YILI MERKEZİ YÖNETİM BÜTÇE KANUNU TASARISI VE BAĞLI CETVELLER İÇİNDEKİLER Sayfa No MERKEZİ YÖNETİM BÜTÇE KANUNU TASARISI 2011 Yılı

Detaylı

SĐRKÜLER Đstanbul, 02.03.2012 Sayı: 2012/51 Ref: 4/51

SĐRKÜLER Đstanbul, 02.03.2012 Sayı: 2012/51 Ref: 4/51 SĐRKÜLER Đstanbul, 02.03.2012 Sayı: 2012/51 Ref: 4/51 Konu: GELĐR ĐDARESĐ BAŞKANLIĞ INCA ÜCRET KAZANÇLARI VERGĐ REHBERĐ YAYINLANMIŞTIR Gelir Đdaresi Başkanlığınca yayınlanan rehberde; ücretin tanımı, unsurları,

Detaylı

ESAS SÖZLE MES KURULU - KURUCULAR UNVAN MAKSAT VE MEVZU MERKEZ- UBE - SÜRE

ESAS SÖZLE MES KURULU - KURUCULAR UNVAN MAKSAT VE MEVZU MERKEZ- UBE - SÜRE ADABANK ANON M RKET ESAS SÖZLE MES NC BÖLÜM KURULU - KURUCULAR UNVAN MAKSAT VE MEVZU MERKEZ- UBE - SÜRE Madde 1 - KURULU : Bu esas sözle menin ikinci maddesinde ad ve soyadlar ile adresleri yaz ve tamam

Detaylı

T.C. GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI Gümrükler Genel Müdürlüğü. Sayı : B.21.0.GGM.0.06.13.00-120.01.02 S 01-29 10/2/2011 GENELGE (2012/4)

T.C. GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI Gümrükler Genel Müdürlüğü. Sayı : B.21.0.GGM.0.06.13.00-120.01.02 S 01-29 10/2/2011 GENELGE (2012/4) T.C. GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI Gümrükler Genel Müdürlüğü Sayı : B.21.0.GGM.0.06.13.00-120.01.02 S 01-29 10/2/2011 Konu : Transit Rejimi ile ilgili işlemler GENELGE (2012/4) Gümrük Kanununun 84 ila 92

Detaylı

amurattekin@gmail.com

amurattekin@gmail.com TEKN K NEZARETÇ K ( A ) SERT KALI GÜVENL UZMANI amurattekin@gmail.com A.Murat Tekin Maden Yüksek Mühendisi Ankara / 2009 TEKN K NEZARETÇ NED R? TEKN K NEZARETÇ : letmelerdeki faaliyetlerin teknik ve emniyet

Detaylı

SU ÜRÜNLER B LG S STEM (SUB S)

SU ÜRÜNLER B LG S STEM (SUB S) Tar m ve Köyi leri Bakanl Koruma ve Kontrol Genel Müdürlü ü SU ÜRÜNLER B LG S STEM (SUB S) SEY R DEFTER LK ALICI VE SATI B LD R MLER N N SUB S E KAYDED LMES NE L K N B LG NOTU ANKARA-2008 13 A ustos Per

Detaylı

UYARILAR BA VURU SÜREC

UYARILAR BA VURU SÜREC STANBUL, SARIYER LÇES, GAR PÇE KÖYÜ, 4 PAFTA 138 PARSEL LE 2 PAFTA 43 PARSELDE YER ALAN TA INMAZLAR stanbul li, Sar yer lçesi, Garipçe Köyü, 4 pafta, 138 parselde yer alan Kale vas fl ta nmaz ile 2 pafta

Detaylı

On Mali Kontrol lemleri Yönergesi. Dayanak ve Tan mlar

On Mali Kontrol lemleri Yönergesi. Dayanak ve Tan mlar ÇANAKKALE ONSEK Z MART ÜN VERS TES On Mali Kontrol lemleri Yönergesi NC BOLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tan mlar Amaç ve kapsam Madde 1- Bu Yönergenin amac, Üniversitemiz harcama birimleri ve Strateji Geli

Detaylı

Sosyal Güvenlik Kurumundan:

Sosyal Güvenlik Kurumundan: 28 A ustos 2008 PER EMBE Resmî Gazete Say : 26981 Sosyal Güvenlik Kurumundan: YÖNETMEL K SOSYAL S GORTA LEMLER YÖNETMEL NC KISIM Genel Hükümler NC BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tan mlar Amaç MADDE 1 (1)

Detaylı

MAR KANUNUNUN 18 NC MADDES UYARINCA YAPILACAK ARAZ VE ARSA. Genel Hükümler

MAR KANUNUNUN 18 NC MADDES UYARINCA YAPILACAK ARAZ VE ARSA. Genel Hükümler MAR KANUNUNUN 18 NC MADDES UYARINCA YAPILACAK ARAZ VE ARSA DÜZENLENMES LE LG ESASLAR HAKKINDA YÖNETMEL K NC BÖLÜM Genel Hükümler Amaç Madde 1 - Yönetmeli in amac ; 3194 say mar Kanununun 18 inci maddesine

Detaylı

VERG DA RELER / BA LI VERG DA RELER H ZMET STANDARTLARI

VERG DA RELER / BA LI VERG DA RELER H ZMET STANDARTLARI VERG DA RELER / BA LI VERG DA RELER H ZMET STANDARTLARI SIRA NO ZMET N ADI BA VURUDA STEN LEN BELGELER 1 Mükellefiyet tesisi e ba lama/b rakma bildirimi ekinde; 1-Noter onayl imza sirküleri (basit usulde

Detaylı

KURUL GÖRÜ Ü. TFRS 2 Hisse Bazl Ödemeler. Görü ü Talep Eden Kurum : Güreli Yeminli Mali Mü avirlik ve Ba ms z Denetim Hizmetleri A..

KURUL GÖRÜ Ü. TFRS 2 Hisse Bazl Ödemeler. Görü ü Talep Eden Kurum : Güreli Yeminli Mali Mü avirlik ve Ba ms z Denetim Hizmetleri A.. KURUL GÖRÜ Ü TFRS 2 Hisse Bazl Ödemeler Görü ü Talep Eden Kurum : Güreli Yeminli Mali Mü avirlik ve Ba ms z Denetim Hizmetleri A.. Kurul Toplant Tarihi : 18/10/2011 li kili Standart(lar) : TFRS 2, TFRS

Detaylı

½üpheli alacaklar, nitelik ve

½üpheli alacaklar, nitelik ve YURTDI½INDAN OLAN ALACAKLARDA ½ÜPHEL ALACAK KAR½ILI¼I UYGULAMASI Beytullah YURTTUTAN Gelirler Kontrolörü 1- G R ½: ½üpheli alacaklar, nitelik ve miktar itibariyle ¾üpheli duruma giren, fakat de ersiz hale

Detaylı

ÇEVRENİN KORUNMASI YÖNÜNDEN KONTROL ALTINDA TUTULAN YAKITLARIN İTHALATINA DAİR DIŞ TİCARETTE STANDARDİZASYON TEBLİĞİ (TEBLİĞ NO: 2011/7)

ÇEVRENİN KORUNMASI YÖNÜNDEN KONTROL ALTINDA TUTULAN YAKITLARIN İTHALATINA DAİR DIŞ TİCARETTE STANDARDİZASYON TEBLİĞİ (TEBLİĞ NO: 2011/7) 29 Aralık 2010 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 27800 (5. Mükerrer) Dış Ticaret Müsteşarlığından: TEBLİĞ ÇEVRENİN KORUNMASI YÖNÜNDEN KONTROL ALTINDA TUTULAN YAKITLARIN İTHALATINA DAİR DIŞ TİCARETTE STANDARDİZASYON

Detaylı

Güne Enerjisine Dayal Lisans Ba vurular nda stenecek Bilgi Ve Belgeler Listesi

Güne Enerjisine Dayal Lisans Ba vurular nda stenecek Bilgi Ve Belgeler Listesi Güne Enerjisine Dayal Lisans Ba vurular nda stenecek Bilgi Ve Belgeler Listesi 1) Ba vuru Dilekçesi (Ek-1) (Elektrik Piyasas Lisans Yönetmeli i Ek-1 deki örne e uygun olarak haz rlan p imzalan r. Yetkinin

Detaylı

YÖNETMEL K. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tan mlar

YÖNETMEL K. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tan mlar YÖNETMEL K Kamu hale Kurumundan: ELEKTRON K HALE UYGULAMA YÖNETMEL NC BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tan mlar Amaç ve kapsam MADDE 1 (1) Bu Yönetmeli in amac, 4/1/2002 tarihli ve 4734 say Kamu hale Kanunu

Detaylı

TEBLİĞ. Ekonomi Bakanlığından:

TEBLİĞ. Ekonomi Bakanlığından: 31 Aralık 2014 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 29222 (Mükerrer) Ekonomi Bakanlığından: TEBLİĞ ÇEVRENİN KORUNMASI YÖNÜNDEN KONTROL ALTINDA TUTULAN KATI YAKITLARIN İTHALAT DENETİMİ TEBLİĞİ (ÜRÜN GÜVENLİĞİ VE

Detaylı

RET M ÜYES YET RME PROGRAMINA N ESAS VE USULLER. NC BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tan mlar

RET M ÜYES YET RME PROGRAMINA N ESAS VE USULLER. NC BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tan mlar RET M ÜYES YET RME PROGRAMINA N ESAS VE USULLER NC BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tan mlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Esas ve Usullerin amac, Yüksekö retim Kurulu Ba kanl n n koordinasyonunda, Ö retim Üyesi Yeti

Detaylı

MERKEZ KAYIT KURULU U A.. [ASELS, DEVA, EREGL, FMIZP, GEDIZ, GENTS, HALKS, ISBIR, KRDMA, KRDMD, KRSAN, LUKSK, PETKM, RAYSG] 12.11.

MERKEZ KAYIT KURULU U A.. [ASELS, DEVA, EREGL, FMIZP, GEDIZ, GENTS, HALKS, ISBIR, KRDMA, KRDMD, KRSAN, LUKSK, PETKM, RAYSG] 12.11. MERKEZ KAYIT KURULU U A.. [ADANA, AKENR, ARCLK, ASCEL, ASELS, BOLUC, BRKO, DEVA, ECILC, ECYAP, ECZYT, EGSER, EREGL, GARAN, GEDIZ, GENTS, GOLTS, GUBRF, HALKS, ISBIR, IZMDC, KCHOL, KRDMA, KRDMB, KRDMD, NETAS,

Detaylı

KAMU SOSYAL TES SLER NE N TEBL

KAMU SOSYAL TES SLER NE N TEBL 18 Ocak 2011 SALI Resmî Gazete Say : 27819 TEBL Maliye Bakanl ndan: (SAYI: 2011-4) KAMU SOSYAL TES SLER NE N TEBL Maliye Bakanl n Te kilat ve Görevleri Hakk ndaki 178 say Kanun Hükmünde Kararnamenin 10

Detaylı

ÇEVRENİN KORUNMASI YÖNÜNDEN KONTROL ALTINDA TUTULAN KATI YAKITLARIN İTHALAT DENETİMİ TEBLİĞİ (ÜRÜN GÜVENLİĞİ VE DENETİMİ: 2015/7)

ÇEVRENİN KORUNMASI YÖNÜNDEN KONTROL ALTINDA TUTULAN KATI YAKITLARIN İTHALAT DENETİMİ TEBLİĞİ (ÜRÜN GÜVENLİĞİ VE DENETİMİ: 2015/7) Ekonomi Bakanlığından: ÇEVRENİN KORUNMASI YÖNÜNDEN KONTROL ALTINDA TUTULAN Amaç KATI YAKITLARIN İTHALAT DENETİMİ TEBLİĞİ (ÜRÜN GÜVENLİĞİ VE DENETİMİ: 2015/7) MADDE 1 (1) Bu Tebliğin amacı; ek-1 deki listede

Detaylı

ZM R BÜYÜK EH R BELED YES 2013 YILI SAYI TAY DENET M RAPORU

ZM R BÜYÜK EH R BELED YES 2013 YILI SAYI TAY DENET M RAPORU ZM R BÜYÜK EH R BELED YES 2013 YILI SAYI TAY DENET M RAPORU Eylül 2014 NDEK LER KAMU DARES N MAL YAPISI VE MAL TABLOLARI HAKKINDA B LG... 1 DENETLENEN KAMU DARES YÖNET N SORUMLULU U... 3 SAYI TAYIN SORUMLULU

Detaylı

Av.Abdullah HIZAL air E ref Blv. No:22 Karaahmeto lu Merkezi Kat 1/112 Montrö- ZM R Tel & Fax: 0232 425 02 21 425 42 72 Gsm: 0532 799 39 53

Av.Abdullah HIZAL air E ref Blv. No:22 Karaahmeto lu Merkezi Kat 1/112 Montrö- ZM R Tel & Fax: 0232 425 02 21 425 42 72 Gsm: 0532 799 39 53 Av.Abdullah HIZAL air E ref Blv. No:22 Karaahmeto lu Merkezi Kat 1/112 Montrö- ZM R Tel & Fax: 0232 425 02 21 425 42 72 Gsm: 0532 799 39 53 pta ve Di Hekimli inde Uzmanl k E itimi Yönetmeli i 18.07.2009

Detaylı

ADABANK A.. ESAS SÖZLE ME TAD L TASARISI

ADABANK A.. ESAS SÖZLE ME TAD L TASARISI NC BÖLÜM KURULU - KURUCULAR UNVAN MAKSAT VE MEVZU MERKEZ- UBE SÜRE Madde 1 - KURULU : Bu ana sözle menin ikinci maddesinde ad ve soyadlar ile adresleri yaz ve tamam Türkiye Cumhuriyeti uyruklu kurucular

Detaylı