OSTİM ENDÜSTRİYEL YATIRIMLAR VE İŞLETME A.Ş. 30 Haziran 2014 Tarihi İtibari ile. Konsolide Finansal Tablolar ve. Sınırlı Bağımsız Denetim Raporu

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "OSTİM ENDÜSTRİYEL YATIRIMLAR VE İŞLETME A.Ş. 30 Haziran 2014 Tarihi İtibari ile. Konsolide Finansal Tablolar ve. Sınırlı Bağımsız Denetim Raporu"

Transkript

1 OSTİM ENDÜSTRİYEL YATIRIMLAR VE İŞLETME A.Ş. 30 Haziran 2014 Tarihi İtibari ile Konsolide Finansal Tablolar ve Sınırlı Bağımsız Denetim Raporu

2 ĠÇĠNDEKĠLER GÖRÜġ... 2 KONSOLĠDE FĠNANSAL DURUM TABLOSU... 3 KONSOLĠDE KAPSAMLI GELĠR TABLOSU... 4 KONSOLĠDE ÖZKAYNAK DEĞĠġLĠM TABLOSU... 5 KONSOLĠDE NAKĠT AKIM TABLOSU ġġrket ĠN ORGANĠZASYONU VE FAALĠYET KONUSU FĠNANSAL TABLOLARIN SUNUMUNA ĠLĠġKĠN ESASLAR FAALĠYET BÖLÜMLERĠ NAKĠT VE NAKĠT BENZERLERĠ FĠNANSAL YATIRIMLAR FĠNANSAL BORÇLAR TĠCARĠ ALACAKLAR / TĠCARĠ BORÇLAR DĠĞER ALACAKLAR / DĠĞER BORÇLAR STOKLAR ÖZKAYNAK YÖNTEMĠYLE DEĞERLENEN YATIRIMLAR YATIRIM AMAÇLI GAYRĠMENKULLER MADDĠ DURAN VARLIKLAR KARġILIKLAR, KOġULLU VARLIK VE YÜKÜMLÜLÜKLER TAAHHÜTLER ÇALIġANLARA SAĞLANAN FAYDALAR PEġĠN ÖDENMĠġ GĠDERLER, CARĠ DÖNEM VERGĠSĠ ĠLE ĠLGĠLĠ VARLIKLAR, ÇALIġANLARA SAĞLANAN FAYDALAR KAPSAMINDA BORÇLAR, DĠĞER DÖNEN DURAN VARLIKLAR / DĠĞER YÜKÜMLÜLÜKLER, ERTELENMĠġ GELĠRLER ÖZKAYNAKLAR SATIġLAR VE SATIġLARIN MALĠYETĠ GENEL YÖNETĠM GĠDERLERĠ, PAZARLAMA, SATIġ VE DAĞITIM GĠDERLERĠ VE ARAġTIRMA GELĠġTĠRME GĠDERLERĠ DĠĞER GELĠRLER DĠĞER GĠDERLER FĠNANSAL GELĠRLER FĠNANSAL GĠDERLER VERGĠ GELĠRĠ / GĠDERĠ HĠSSE BAġINA KAR / ZARAR ĠLĠġKĠLĠ TARAF AÇIKLAMALARI FĠNANSAL ARAÇLARDAN KAYNAKLANAN RĠSKLERĠN NĠTELĠĞĠ VE DÜZEYĠ FĠNANSAL TABLOLARI ÖNEMLĠ ÖLÇÜDE ETKĠLEYEN YA DA FĠNANSAL TABLOLARIN AÇIK, YORUMLANABĠLĠR VE ANLAġILABĠLĠR OLMASI AÇISINDAN GEREKLĠ OLAN DĠĞER HUSUSLAR... 39

3 OSTĠM ENDÜSTRĠYEL YATIRIMLAR VE ĠġLETME A.ġ. NĠN 1 OCAK 30 HAZĠRAN 2014 ARA HESAP DÖNEMĠNE AĠT KONSOLĠDE SINIRLI BAĞIMSIZ DENETĠM RAPORU Ostim Endüstriyel Yatırımlar ve ĠĢletme A.ġ. Yönetim Kurulu na Giriş Ostim Endüstriyel Yatırımlar ve ĠĢletme A.ġ. nin ( Grup ) 30 Haziran 2014 tarihi itibariyle düzenlenmiģ ara dönem konsolide finansal durum tablosunun ve aynı tarihte sona eren hesap dönemine ait ara dönem kar veya zarar ve diğer kapsamlı gelir tablosunun, öz sermaye değiģim tablosunun, nakit akım t ablosu ile önemli muhasebe politikalarının özeti ve diğer açıklayıcı notlarının sınırlı denetimini yürütmüģ bulunuyoruz. ġirket yönetimi, söz konusu ara dönem finansal bilgilerin Türkiye Muhasebe Standartlarına uygun olarak hazırlanmasından ve gerçeğe uygun bir biçimde sunumundan sorumludur. Sorumluluğumuz, yaptığımız sınırlı denetime dayanarak söz konusu ara dönem finansal bilgilere iliģkin bir sonuç bildirmektir. Sınırlı Bağımsız Denetimin Kapsamı Yaptığımız sınırlı denetim, Sınırlı Bağımsız Denetim Standardı (SBDS) 2410 Ara Dönem Finansal Bilgilerin, ĠĢletmenin Yıllık Finansal Tablolarının Bağımsız Denetimini Yürüten Denetçi Tarafından Sınırlı Bağımsız Denetimi ne uygun olarak yürütülmüģtür. Ara dönem finansal bilgilere iliģkin sınırlı denetim, baģta finans ve muhasebe konularından sorumlu kiģiler olmak üzere ilgili kiģilerin sorgulanması ve analitik prosedürler ile diğer sınırlı denetim prosedürlerinin uygulanmasından oluģur. Ara dönem finansal bilgilerin sınırlı denetiminin kapsamı; Bağımsız Denetim Standartlarına uygun olarak yapılan ve amacı finansal tablolar hakkında bir görüģ bildirmek olan bağımsız denetimin kapsamına kıyasla önemli ölçüde dardır. Sonuç olarak ara dönem finansal bilgilerin sınırlı denetimi, denetim Ģirketinin, bir bağımsız denetim de belirlenebilecek tüm önemli hususlara vâkıf olabileceğine iliģkin bir güvence sağlamamaktadır. Bu sebeple, bir bağımsız denetim görüģü bildirmemekteyiz. Sınırlı Olumlu Sonucun Dayanağı Grup un özkaynak yöntemiyle değerlenen yatırımları tarafımızca denetlenmemiģtir. (Not-10) Sınırlı Olumlu Sonuç Sınırlı bağımsız denetimimize göre, önceki paragrafta açıklanan husus dıģında, iliģikteki ara dönem finansal bilgilerin uygun olarak Ostim Endüstriyel Yatırımlar ve ĠĢletme A.ġ. nin 30 Haziran 2014 tarihi itibarıyla finansal durumun, aynı tarihli finansal performansının ve aynı tarihte sona eren altı aylık döneme iliģkin nakit akıģlarının doğru ve gerçeğe uygun bir görünüm sağlamadığına inanmamıza sebep olan bir husus dikkatimizi çekmemiģtir.

4 Dikkat Çekilen Hususlar isteriz; Tarafımızca verilen sınırlı olumlu görüģü değiģtirmemekle birlikte aģağıdaki hususlara dikkat çekmek Grup eski muhasebe müdürü aleyhine TL tutarında dava açılmıģtır. Dava detayları Not-28 de açıklanmıģtır. Grup toplam TL tutarındaki Ģüpheli alacağının TL sine karģılık ayırmıģtır. Kalan kısmın tahsilatı kuvvetle muhtemel görüldüğü için karģılık ayrılmamıģtır. (Not-7/ Not-13) , Ankara REFERANS BAĞIMSIZ DENETĠM VE DANIġMANLIK A.ġ. Özgür Ġneci Sorumlu Ortak BaĢdenetçi Sayfa 3 / 39

5 30 Haziran 2014 Tarihli Konsolide Finansal Durum Tablosu Dipnot No VARLIKLAR Dönen Varlıklar Nakit ve Nakit Benzerleri [4] Ticari Alacaklar İlişkili Taraf [26] Diğer [7] Diğer Alacaklar İlişkili Taraf [26] Diğer [8] Stoklar [9] PeĢin ÖdenmiĢ Giderler [16] Cari Dönem Vergisiyle Ġlgili Varlıklar [16] Diğer Dönen Varlıklar [16] Duran Varlıklar Finansal Yatırımlar [5] Diğer Alacaklar İlişkili Taraf [26] Diğer [8] Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar [10] Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller [11] Maddi Duran Varlıklar [12] ErtelenmiĢ Vergi Varlığı [24] Toplam Varlıklar KAYNAKLAR Kısa Vadeli Yükümlülükler Kısa Vadeli Borçlanmalar [6] Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları [6] Ticari Borçlar İlişkili Taraf [26] Diğer [7] ÇalıĢanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar [16] Diğer Borçlar İlişkili Taraf [26] Diğer [8] Ertelenmiş Gelirler [16] Kısa Vadeli KarĢılıklar [13] Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler [16] Uzun Vadeli Yükümlülükler Uzun Vadeli Borçlanmalar [6] Diğer Borçlar İlişkili Taraf [26] Diğer [8] ErtelenmiĢ Gelirler [16] Uzun Vadeli KarĢılıklar Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar [15] ErtelenmiĢ Vergi Yükümlülüğü [24] Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler [16] Özkaynaklar Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar [17] ÖdenmiĢ Sermaye Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak BirikmiĢ Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Maddi Duran Varlık Değerleme Artışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazanç / (Kayıpları) Kardan Ayrılan KısıtlanmıĢ Yedekler GeçmiĢ Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı / Zararı Kontrol Gücü Olmayan Paylar [17] Toplam Kaynaklar ve Özkaynaklar Sayfa 4 / 39

6 01 Ocak 30 Haziran 2014 Dönemi Konsolide Kapsamlı Gelir Tablosu Kapsamlı Gelir Tablosu Dipnot No Sürdürülen Faaliyetler Hasılat [18] SatıĢların Maliyeti (-) [18] Brüt Kar (Zarar) Genel Yönetim Giderleri (-) [19] Pazarlama SatıĢ ve Dağıtım Giderleri (-) [19] AraĢtırma ve GeliĢtirme Giderleri (-) [19] Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler [20] Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler (-) [21] Esas Faaliyet Karı (Zararı) Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Kar/ Zararlarındaki Paylar [10] Finansman Gideri Öncesi Faaliyet Karı (Zararı) Finansman Gelirleri [22] Finansman Giderleri (-) [23] Sürdürülen Faaliyetler Vergi Öncesi Karı (Zararı) Sürdürülen Faaliyetler Vergi Gelir (Gideri) [24] Dönemin Vergi Gideri ErtelenmiĢ Vergi Geliri (Gideri) Dönem Net Karı (Zararı) Hisse BaĢına Kazanç [25] -0,0371-0,1396 0,0081 0,0131 Dönem Kar / Zararının Dağılımı Kontrol Gücü Olmayan Paylar Ana Ortaklık Payları Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu Dönem Net Karı (Zararı) Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar [17] Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme ArtıĢları/AzalıĢları TanımlanmıĢ Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Kalemlerine ĠliĢkin Vergi Gelir/Gideri Diğer Kapsamlı Gelir (Vergi Sonrası) Toplam Kapsamlı Gelir Sayfa 5 / 39

7 01 Ocak 30 Haziran 2014 Dönemi Konsolide Özkaynak DeğiĢim Tablosu Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak BirikmiĢ Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler BirikmiĢ Karlar Dipnot No ÖdenmiĢ Sermaye MDV Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/(Kayıpları) TanımlanmıĢ Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazanç/(Kayıpları) Kardan Ayrılan KısıtlanmıĢ Yedekler GeçmiĢ Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı / Zararı Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar TOPLAM [17] Transferler Dönem karı / zararı [17] Transferler Yatırım Amaçlı Gayrimenkul SatıĢı Vergi Geliri/Gideri Dönem karı / zararı Sayfa 6 / 39

8 01 Ocak 30 Haziran 2014 Dönemi Konsolide Nakit Akım Tablosu Dipnot No A. ĠĢletme Faaliyetlerinden Nakit AkıĢları Dönem Karı (Zararı) Dönem Net Karı/Zararı Mutabakatı ile Ġlgili Düzeltmeler Azınlık Paylarındaki Değişim [17] Amortisman ve İtfa Gideri ile İlgili Düzeltmeler [12] Kıdem Tazminatı Karşılığı/İptali [15] Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler Ertelenen Vergi [24] Reeskontlar (net) [7] Duran Varlık Satış Kar Zararı (net) [11] Kur Farkları(net) Diğer Düzeltmeler ĠĢletme Sermayesinde GerçekleĢen DeğiĢimler Stoklardaki Artışlar/Azalışlar [9] Ticari Alacaklardaki Artışlar/Azalışlar [7] Faaliyetle İlgili Diğer Alacaklardaki Artışlar/Azalışlar [8] Ticari Borçlardaki Artışlar/Azalışlar [7] Faaliyetle İlgili Diğer Borçlardaki Artışlar/Azalışlar [8] İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artışlar/Azalışlar Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit AkıĢları B. Yatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit AkıĢları ( ) Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Elde Edilmesine Yönelik Alışlara İlişkin Nakit Çıkışları Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları [12] Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlardaki Net Değişim [10] Diğer Uzun Vadeli Varlık Alımlarından Nakit Çıkışları Ödenen Faiz C. Finansman Faaliyetlerinden Nakit AkıĢları ( ) ( ) Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri/Çıkışları (net) Yabancı Para Çevirim Farklarının Etkisinden Önce Nakit ve Nakit Benzerlerindeki Net ArtıĢ/AzalıĢ (A+B+C) D. Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi Faaliyetlerden Sağlanan Nakit Akımları ( ) E. Dönem BaĢındaki Nakit ve Nakit Benzerleri Mevcudu [4] Dönem Sonundaki Nakit ve Nakit Benzerleri Mevcudu Sayfa 7 / 39

9 1. ġirketin Organizasyonu ve Faaliyet Konusu Ostim Endüstriyel Yatırımlar ve ĠĢletme A.ġ. ( ġirket ), 1998 yılında Ankara da kurulmuģtur. ġirketin ana faaliyet konuları, inģaat, gayrimenkul yönetimi, iç ve dıģ ticaret, imalat konularında proje yönetmek, Ostim'li imalatçı Ģirketlerle proje tabanlı iģbirliği yapmaktır. ġirket faaliyetlerinin yoğunlaģtığı alan ise yatırım amaçlı olarak sınıflandırılan gayrimenkullerin değerlendirilmesi ve ticari faaliyetlerdir. Konsolidasyona tabi tutulan Ģirketlerde bu ana faaliyet konuları çerçevesinde faaliyet göstermektedirler. ġirket, 2000 yılında Sermaye Piyasası Kanunu na tabi olmuģtur. ġirket in payları 3 Haziran 2013 tarihinden itibaren Borsa Ġstanbul A.ġ., Ġkinci Ulusal Pazar da iģlem görmeye baģlamıģtır. ġirket in kayıtlı adresi: 100. Yıl Bulvarı No:99/90 Kat:9 Ostim/ANKARA dır. ġirketin ODTÜ Ostim Teknokent/ANKARA da, Bağdat/IRAK ta ġubeleri ve Ostim/ANKARA da deposu bulunmaktadır. Ana ortaklığın sermaye ve ortaklık yapısı aģağıdaki gibidir; Ostim Ortadoğu Sanayi ve Ticaret Merkezi AraĢtırma GeliĢtirme Eğitim Kalkınma ve DayanıĢma Vakfı Ostim Medya ĠletiĢim Reklam Organizasyon BiliĢim ve DanıĢmanlık Hizmetleri A.ġ. 30 Haziran Aralık 2013 Grubu Pay yüzdesi Pay tutarı Grubu Pay yüzdesi Pay tutarı A 2, A 2, B 22, B 22, A 2, A 2, B 21, B 22, Diğer A 5, A 5, Diğer B 45, B 45, , , ġirket Ana sözleģmesinin 11. maddesi gereği; Olağan ve Olağanüstü Genel Kurul toplantılarında A Grubu pay sahiplerinin bir hisseye karģılık 15 (onbeģ) oy, B Grubu pay sahiplerinin ise bir hisseye karģılık 1 (bir) oy hakkı vardır bulunmaktadır. A Grubu hisselerin oy kullanımındaki imtiyazı her bir gerçek ve tüzel kiģi pay sahibinin sadece A grubu hisse toplamının %40 ına kadar geçerlidir. Bunda fazla A Grubu hisseye sahip olunması halinde fazla hisseler için imtiyaz yoktur; her bir hissenin 1 (bir) oy hakkı vardır. Ana sözleģmenin 8. maddesine göre, Yönetim Kurulu, Genel Kurul tarafından en az 5 (beģ) en çok 7 (yedi) üye olacak Ģekilde, en çok 3 yıl için seçilebilirler. ġirket in bağlı ortaklıkları ve iģtiraklerinin aģağıda belirtilmiģtir. (hep birlikte Grup olarak anılacaktır) faaliyet konuları Bağlı ortaklıklar; Ostim Gayrimenkul DanıĢmanlık ve ĠĢletme A.ġ. ( Ostim Gayrimenkul ): ġirket in ana faaliyet konusu, Ankara Ostim de bulunan gayrimenkullerin veya Ostim de gayrimenkulü veya iģyeri bulunanların gayrimenkullerinin kiģi ve kurumlarla olan iliģkilerinin düzenlenmesini temin ve idareleri kapsamında, genel yönetim ve takip hizmetlerinin yapılmasıdır. ODF Ortadoğu Uluslararası Fuarcılık A.ġ. ( ODF Fuarcılık ) : ġirket in ana faaliyet konusu, yurt içinde ve yurt dıģında fuar, ihtisas fuarı, genel fuar, uluslararası fuar sergi daimi sergi, tüketici günleri düzenlemek ve bunlarla ilgili reklam tanıtım yayıncılık pazarlama organizasyonlarında ve bunlara benzer diğer faaliyetlerde bulunulmasıdır. Sayfa 8 / 39

10 MüĢterek yönetime tabi ortaklık; Ostim Finans ve ĠĢ Merkezi ĠnĢaat Gayrimenkul Enerji Elektrik Üretim Ticaret A.ġ.( Ofim gayrimenkul ): ġirket halen Ofim binasını teknik ve idari olarak yönetmektedir. Binanın aidatlarını toplamakta ve ana ortaklar adına kira yönetimini yapmaktadır. ĠĢtirakler; Günhan Ostim Alüminyum Döküm Dövme Makine Ġmalat San. Tic. A.ġ. ( Günhan Alüminyum ): ġirket in ana faaliyet konusu alüminyum döküm ve talaģlı imalat iģlerinden oluģmaktadır. Kızılcahamam Akasya Yatırım ĠnĢaat A.ġ. ( Akasya Yatırım ): ġirket in ana faaliyet konusu devre mülk, sağlık tesisi satıģ ve inģasıdır. Senkron Plastik ĠnĢaat Tekstil San. Tic. A.ġ. ( Senkron Plastik ): ġirket in ana faaliyet konusu plastik boru ve parça imalatıdır. AĢağıdaki tabloda bağlı ortaklık ve iģtiraklerin oranları gösterilmiģtir: Ortaklığın ünvanı Grup tarafından sahip olunan doğrudan ve dolaylı pay (%) 30 Haziran Aralık 2013 Ostim Gayrimenkul 73,50 73,50 ODF Fuarcılık 80,95 80,95 Ofim Gayrimenkul 49,93 49,93 Günhan Alüminyum 44,21 44,21 Akasya Yatırım 34,19 34,19 Senkron Plastik 20,00 20,00 30 Haziran 2014 tarihi itibariyle Grup bünyesinde istihdam edilen personel sayısı 20 kiģi (31 Aralık 2013: 21 KiĢi) dir. Sayfa 9 / 39

11 2. Finansal Tabloların Sunumuna ĠliĢkin Esaslar 2.1.Sunuma İlişkin Temel Esaslar Yasal Defterler ve Finansal Tablolar; Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu ( KGK ), 5411 sayılı Bankacılık Kanunu, 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu, 5684 sayılı Sigortacılık Kanunu ve 4683 sayılı Bireysel Emeklilik Tasarruf ve Yatırım Sistemi Kanunu kapsamında faaliyet gösteren banka, sigorta Ģirketleri, sermaye piyasası kuruml arı gibi finansal kuruluģlar dıģında, Türkiye Muhasebe Standartları ( TMS ) ve Türkiye Finansal Raporlama Standartları ( TFRS ) nı uygulamakla yükümlü Ģirketlerin, Uluslararası Muhasebe/Finansal Raporlama Standartları ile uyumlu TMS/TFRS kapsamında hazırlayacakları finansal tablolara iliģkin Finansal Tablo Örnekleri ve Kulanım Rehberi'ni, 20 Mayıs 2013 tarih ve sayılı Resmi Gazete de yayımlamıģtır. Sermaye Piyasası Kurulu ( SPK ) nun II-14.1 Sayılı Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya ĠliĢkin Esaslar Tebliği ( II-14.1 Sayılı Tebliğ ) uyarınca, ihraç ettiği sermaye piyasası araçları bir borsada iģlem gören ortaklıklar ile yatırım fonları, konut finansmanı ve varlık finansmanı fonları hariç sermaye piyasası kurumları, finansal tablolarını TMS/TFRS ye uygun olarak hazırlamak zorundadırlar. SPK nın 7 Haziran 2013 tarih ve 20/670 sayılı toplantısında alınan Karar uyarınca II-14.1 Sayılı Tebliğ kapsamına giren sermaye piyasası araçları bir borsada iģlem gören anonim ortaklıklar ile yatırım fonları, konut finansmanı ve varlık finansmanı fonları hariç sermaye piyasası kurumları için 31 Mart 2013 tarihinden sonra sona eren ara dönemlerden itibaren SPK nın 7 Haziran 2013 tarih ve 2013/19 sayılı Haftalık Bülteni ile ilan edilen formatlar yürürlüğe konulmuģtur. ġirket 30 Haziran 2013 tarihi itibariyle hazırlanan konsolide finansal tablolarını yukarıda açıklanan esaslara uygun olarak hazırlamıģtır. SPK, 17 Mart 2005 tarihinde almıģ olduğu bir kararla, Türkiye de faaliyette bulunan ve SPK Finansal Raporlama Formatlarına uygun finansal tablo hazırlayan Ģirketler için, 1 Ocak 2005 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere enflasyon muhasebesi uygulamasının gerekli olmadığını ilan etmiģtir. Dolayısıyla finansal tablolarda, 1 Ocak 2005 tarihinden baģlamak kaydıyla, 29 No lu Yüksek Enflasyonlu Ekonomilerde Finansal Raporlama standardı ( TMS 29 ) uygulanmamıģtır. Grup, kanuni finansal tablolarını Türk Ticaret Kanunu na ( TTK ), vergi mevzuatına ve T.C. Maliye Bakanlığı tarafından yayınlanan Tek Düzen Hesap Planı na uygun olarak tutmakta ve Türk Lirası cinsinden hazırlamaktadır. Konsolide finansal tablolar, tarihi maliyet esasına göre hazırlanmıģ kanuni kayıtlara SPK Finansal Raporlama Standartları na uygun sunumun yapılması amacıyla gerekli düzeltme ve sınıflandırmalar yansıtılarak düzenlenmiģtir Konsolidasyon Esasları; Ortaklığın ünvanı Grup tarafından sahip olunan doğrudan ve dolaylı pay (%) 30 Haziran Aralık 2013 Ostim Gayrimenkul 73,50 73,50 ODF Fuarcılık 80,95 80,95 Ofim Gayrimenkul 49,93 49,93 Günhan Alüminyum 44,21 44,21 Akasya Yatırım 34,19 34,19 Senkron Plastik 20,00 20,00 Yukarıdaki Ģirketlerin tamamı aģağıda açıklanan esaslar çerçevesinde konsolidasyona tabi tutulmuģtur. Sayfa 10 / 39

12 Konsolidasyon Yöntemi Konsolide edilen ortaklıkların bilanço ve kapsamlı gelir tablosu kalemleri birbirlerine eklenme suretiyle konsolide edilmiģtir. Ana Ortaklığın konsolide edilen bağlı ortaklıklarında sahip olduğu payların defter değeri bağlı ortaklığın öz sermaye hesapları ile karģılıklı olarak mahsup edilmiģtir. Konsolidasyon kapsamındaki ortaklıkların birbirlerinden olan alacak ve borçları ile konsolidasyon kapsamındaki ortaklıkların birbirlerinden yapmıģ oldukları mal ve hizmet satıģları, birbirleriyle olan iģlemleri nedeniyle oluģmuģ gelir ve gider kalemleri karģılıklı olarak mahsup edilmiģtir. Konsolidasyon yöntemine tabi ortaklıkların birbirlerinden satın almıģ oldukları dönen ve duran varlıklar, bu varlıkların konsolidasyon kapsamındaki ortaklıklara olan elde etme maliyetleri üzerinden gösterilmesini sağlayacak düzeltmeler yapılmak suretiyle bulunan tutarları üzerinden konsolide bilançoda gösterilmiģtir. Konsolidasyon kapsamındaki bağlı ortaklıkların ödenmiģ/çıkarılmıģ sermaye dahil bütün öz sermaye hesap grubu kalemlerinden, ana ortaklık ve bağlı ortaklıklar dıģı paylara isabet eden tutarlar indirilir ve konsolide bilançonun özsermaye hesap grubundan önce, "Kontrol Gücü Olmayan Paylar" hesap grubu adıyla gösterilir. Konsolidasyon kapsamındaki ortaklığın bağlı ortaklık haline geldiği tarih itibarıyla ve daha sonraki pay alımlarında bir defaya mahsus olmak üzere, ana ortaklığın bağlı ortaklığın sermayesinde sahip olduğu payların elde etme maliyeti, bu payların alım tarihi itibariyle bağlı ortaklığın makul değere göre değerlenmiģ bilançosundaki öz sermayesinde temsil ettiği değerden mahsup edilir. Grup tarafından iktisaplar satın alma yöntemi ile muhasebeleģtirilir. Bu yöntemde, iktisap, maliyet esas alınarak kayıtlara yansıtılır. Grup iktisap tarihinden itibaren, iktisap ettiği iģletmenin faaliyet sonuçlarını konsolide gelir tablosuna dahil eder ve bu tarihte bilançosunda iktisap edilenin tanımlanabilir her bir varlık ve borcunu, ayrıca varsa iktisap nedeniyle ortaya çıkan Ģerefiye veya negatif Ģerefiyeyi bilançosuna alır. MüĢterek yönetime tabi ortaklık ġirket in bir veya daha fazla sayıdaki taraf ile birlikte ortak kontrolüne tabi ve sözleģme ile ekonomik bir faaliyetin üstlenildiği Ģirketlerdir. ġirket, TFRS 11 MüĢterek Düzenlemeler standardına göre iģ ortaklıklarının özkaynak yöntemine göre muhasebeleģtirmiģtir. Özkaynak yöntemine göre muhasebeleģtirilen müģterek yönetime tabi ortaklar ve iģtirakler, baģta maliyet değerleriyle ifade edilir. TaĢınan tutar, alım tarihinden sonra, ortaklığın karlarından ya da zararlarından iģtirak eden Ģirketin ortaklık oranına göre arttırılır veya azaltılır. Ortaklıktan sağlanan kar dağıtımları, ortaklığın değerini düģürür. Özsermayedeki değiģikliğin kar veya zarar dıģındaki özsermaye kalemlerinden kaynaklanması halinde ġirket in özsermayesinde de bu kalemlere iliģkin gerekli düzeltmeler yapılır.ortaklığın net aktif değerindeki düģüģün geçici olmaması durumunda ortaklık değeri, finansal tablolarda azaltılmıģ değeriyle gösterilir. Net aktif değerin eksiye dönmesi durumunda ilgili tutar varlık veya yükümlülük olarak sınıflanmaz, finansal tablolarda sıfır olarak gösterilir Fonksiyonel Para Birimi; Grup un fonksiyonel para birimi Türk Lirası (TL) olup, iliģikteki finansal tablolar ve dipnotlar Türk Lirası (TL) cinsinden sunulmuģtur Uygunluk Beyanı; Grup un iliģikteki finansal tabloları, tarihinde ġirket yönetim kurulu tarafından onaylanmıģtır. ĠliĢikteki finansal tabloları değiģtirme yetkisine, ġirket in genel kurulu ve/veya yasal otoriteler sahiptir. Sayfa 11 / 39

13 2.1.5.Netleştirme / Mahsup Finansal varlık ve yükümlülükler, gerekli kanuni hak olması, söz konusu varlık ve yükümlülükleri net olarak değerlendirmeye niyetli olması veya varlıkların elde edilmesi ile yükümlülüklerin yerine getirilmesinin birbirini takip ettiği durumlarda net olarak gösterilmiģtir Yabancı Ülkelerde Faaliyet Gösteren Bağlı Ortaklıkların Finansal Tabloları Yabancı ülkelerde faaliyet gösteren bağlı ortaklık, iģtirak ve müģterek yönetime tabi teģebbüslerin finansal tabloları, faaliyet gösterdikleri ülkelerde geçerli olan mevzuata göre hazırlanmıģ olup Grup un muhasebe politikalarına uygunluk açısından gerekli düzeltme ve sınıflandırmalar yansıtılarak düzenlenmiģtir. Grup Ģirketlerinin fonksiyonel para birimi raporlama para biriminden farklı ise, raporlama para birimine aģağıdaki Ģekilde çevrilir: Bilançodaki tüm varlık ve yükümlülükler, bilanço tarihindeki döviz kuru kullanılarak çevrilir. Gelir tablosundaki gelir ve giderler iģlem tarihindeki döviz kuru kullanılarak çevrilir ve ortaya çıkan kur çevrim farkları özsermayede ve kapsamlı gelir tablosunda ayrı bir kalem olarak (yabancı para çevrim farkları) gösterilir Yeni ve Revize Edilmiş Türkiye Muhasebe / Finansal Raporlama Standartları: Grup, cari dönemde KGK tarafından yayınlanan yeni ve revize edilmiģ standartlardan kendi faaliyet konusu ile ilgili olanları uygulamıģtır. 2.2.Muhasebe Politikalarındaki Değişiklikler ve Hatalar Bir iģletme muhasebe politikalarını ancak; aģağıdaki hallerde ve geçmiģe dönük olarak değiģtirebilir; Bir standart veya yorum tarafından gerekli kılınması ĠĢletmenin finansal durumu, performansı veya nakit akıģları üzerindeki iģlemlerin ve olayların etkilerinin finansal tablolarda daha uygun ve güvenilir bir Ģekilde sunulmasını sağlayacak nitelikte olması Finansal tablo kullanıcıları, iģletmenin finansal durumu, performansı ve nakit akıģındaki eğilimleri belirleyebilmek amacıyla iģletmenin zaman içindeki finansal tablolarını karģılaģtırabilme olanağına sahip olmalıdır. Bu nedenle, bir muhasebe politikasındaki değiģiklik yukarıdaki paragrafta belirtilen duruml ardan birini karģılamadığı sürece, her ara dönemde ve her hesap döneminde aynı muhasebe politikaları uygulanmalıdır. Finansal durum ve performans trendlerinin tespitine imkân vermek üzere, ġirket in cari dönem finansal tabloları önceki dönemle karģılaģtırmalı olarak hazırlanmaktadır. Cari dönem finansal tabloların sunumu ile uygunluk sağlanması açısından karģılaģtırmalı bilgiler gerekli görüldüğünde yeniden sınıflandırılır. KarĢılaĢtırmalı bilgiler ve önceki dönem tarihli finansal tabloların düzeltilmesi SPK nın 7 Haziran 2013 tarih ve 20/670 sayılı toplantısında alınan karar uyarınca Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya ĠliĢkin Esaslar Tebliği kapsamına giren sermaye piyasası kurumları için 31 Mart 2013 tarihinden sonra sona eren ara dönemlerden itibaren yürürlüğe giren finansal tablo örnekleri ve kullanım rehberi yayınlanmıģtır. Yürürlüğe giren bu formatlar uyarınca Grup un konsolide finansal durum tablosunda ve konsolide kar veya zarar ve diğer kapsamlı gelir tablolarında çeģitli sınıflamalar yapılmıģ tır. 2.3.Önemli Muhasebe Politikalarının Özeti Hasılat Gelirler, faaliyetler ile ilgili olarak Grup a ekonomik getiri sağlanmasının muhtemel ve getirinin güvenilir olarak ölçülebilmesinin mümkün olduğu zaman muhasebeleģtirilir. Gelirler verilen isko ntolar ile katma değer vergileri düģülerek hesaplanır. Gelirin kaydedilebilmesi için aģağıdaki belirli kriterlerin öncelikle gerçekleģmesi gerekir: Sayfa 12 / 39

14 Malların satıģı Malların satıģından elde edilen gelir, aģağıdaki Ģartlar karģılandığında muhasebeleģtiril ir: -Grup un mülkiyetle ilgili tüm önemli riskleri ve kazanımları alıcıya devretmesi, -Grup un mülkiyetle iliģkilendirilen ve süregelen bir idari katılımının ve satılan mallar üzerinde etkin bir kontrolünün olmaması, -Gelir tutarının güvenilebilir bir Ģekilde ölçülmesi, -ĠĢlemle iliģkili olan ekonomik faydaların iģletmeye akıģının olası olması, -ĠĢlemden kaynaklanacak maliyetlerin güvenilebilir bir Ģekilde ölçülmesi. Hizmet sunumu Hizmet sunumuna iliģkin bir iģlemin sonucunun güvenilir biçimde tahmin edilebildiği durumlarda, iģlemle ilgili hasılat iģlemin finansal durum tablosu tarihi itibariyle tamamlanma düzeyi dikkate alınarak konsolide finansal tablolara yansıtılır. AĢağıdaki koģulların tamamının varlığı durumunda, iģleme iliģkin sonuçların güvenilir biçimde tahmin edilebildiği kabul edilir: - Hasılat tutarının güvenilir biçimde ölçülebilmesi; - ĠĢleme iliģkin ekonomik yararların iģletme tarafından elde edileceğinin muhtemel olması; -Finansal durum tablosu tarihi itibariyle iģlemin tamamlanma düzeyinin güvenilir biçimde ölçülebilmesi ve ĠĢlem için katlanılan maliyetler ile iģlemin tamamlanması için gereken maliyetlerin güvenilir biçimde ölçülebilmesi. Faiz gelirleri Faiz geliri, kalan anapara bakiyesi ile beklenen ömrü boyunca ilgili finansal varlıktan elde edilecek tahmini nakit giriģlerini söz konusu varlığın kayıtlı değerine indirgeyen efektif faiz oranı nispetinde ilgili dönemde tahakkuk ettirilir. ĠĢletme tarafından tahsis edilmiģ kredilerin tahsilatı Ģüpheli duruma düģtüğü zaman ilgili faiz gelir tahakkuku kayıtlara yansıtılmaz. Temettü Hisse senedi yatırımlarından elde edilen temettü geliri, hissedarların temettü alma hakkı doğduğu zaman kayda alınır Stoklar Stokların maliyeti; tüm satın alma maliyetlerini, dönüģtürme maliyetlerini ve stokların mevcut durumuna ve konumuna getirilmesi için katlanılan diğer maliyetleri içerir. Vadeli stok alımlarında peģin değer ile vadeli değer arasındaki farklar oluģtukları dönemde finansman gideri olarak muhasebeleģtirilirler. Stok maliyetleri ağırlıklı ortalama maliyet yöntemidir. Stoklar, maliyet ve net gerçekleģebilir değerin düģük olanı ile değerlenir. Net gerçekleģebilir değer; iģin normal akıģı içinde, tahmini satıģ fiyatından, tahmini tamamlanma maliyeti ve satıģı gerçekleģtirmek için gerekli tahmini satıģ giderleri toplamının, düģürülmesiyle elde edilen tutarı ifade eder. Sayfa 13 / 39

PAŞABAHÇE CAM SANAYİ VE TİCARET A.Ş. 31 ARALIK 2011 TARİHİ İTİBARIYLA KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETÇİ RAPORU

PAŞABAHÇE CAM SANAYİ VE TİCARET A.Ş. 31 ARALIK 2011 TARİHİ İTİBARIYLA KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETÇİ RAPORU PAŞABAHÇE CAM SANAYİ VE TİCARET A.Ş. 31 ARALIK 2011 TARİHİ İTİBARIYLA KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETÇİ RAPORU BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU Paşabahçe Cam Sanayi ve Ticaret A.Ş. Yönetim Kurulu

Detaylı

Anadolu Isuzu Otomotiv Sanayi ve Ticaret Anonim ġirketi. 1 Ocak 31 Mart 2014 Ara Hesap Dönemine Ait Konsolide Finansal Tablolar

Anadolu Isuzu Otomotiv Sanayi ve Ticaret Anonim ġirketi. 1 Ocak 31 Mart 2014 Ara Hesap Dönemine Ait Konsolide Finansal Tablolar Anadolu Isuzu Otomotiv Sanayi ve Ticaret Anonim ġirketi 1 Ocak Ara Hesap Dönemine Ait Konsolide Finansal Tablolar ANADOLU ISUZU OTOMOTĠV SANAYĠ VE TĠCARET A.ġ. 1 OCAK - 31 MART 2014 ARA HESAP DÖNEMĠNE

Detaylı

Türk Demirdöküm Fabrikaları Anonim ġirketi

Türk Demirdöküm Fabrikaları Anonim ġirketi Türk Demirdöküm Fabrikaları Anonim ġirketi 2010 Tarihli Konsolide Finansal Tablolar, Dipnotları ve Bağımsız Denetim KuruluĢu Ġnceleme Raporu ĠÇĠNDEKĠLER BAĞIMSIZ DENETĠM KURULUġU ĠNCELEME RAPORU KONSOLĠDE

Detaylı

DOĞAN GAZETECĠLĠK A.ġ. 1 OCAK - 31 MART 2012 ARA HESAP DÖNEMĠNE AĠT KONSOLĠDE FĠNANSAL TABLOLAR

DOĞAN GAZETECĠLĠK A.ġ. 1 OCAK - 31 MART 2012 ARA HESAP DÖNEMĠNE AĠT KONSOLĠDE FĠNANSAL TABLOLAR DOĞAN GAZETECĠLĠK A.ġ. 1 OCAK - 31 MART 2012 ARA HESAP DÖNEMĠNE AĠT KONSOLĠDE FĠNANSAL TABLOLAR DOĞAN GAZETECĠLĠK A.ġ. 1 OCAK-31 MART 2012 ARA HESAP DÖNEMĠNE AĠT KONSOLĠDE FĠNANSAL TABLOLAR VE DĠPNOTLAR

Detaylı

KOZA ANADOLU METAL MADENCĠLĠK ĠġLETMELERĠ ANONĠM ġġrketġ

KOZA ANADOLU METAL MADENCĠLĠK ĠġLETMELERĠ ANONĠM ġġrketġ KOZA ANADOLU METAL MADENCĠLĠK ĠġLETMELERĠ ANONĠM ġġrketġ 01 OCAK 30 HAZĠRAN 2011 HESAP DÖNEMĠNE AĠT KONSOLĠDE MALĠ TABLOLAR VE SINIRLI BAĞIMSIZ ĠNCELEME RAPORU KOZA ANADOLU METAL MADENCĠLĠK ĠġLETMELERĠ

Detaylı

SAĞLAM GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. 1 OCAK - 30 HAZİRAN 2010 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETÇİ İNCELEME RAPORU

SAĞLAM GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. 1 OCAK - 30 HAZİRAN 2010 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETÇİ İNCELEME RAPORU SAĞLAM GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. 1 OCAK - 30 HAZİRAN 2010 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETÇİ İNCELEME RAPORU Başaran Nas Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik

Detaylı

HSBC PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. 1 OCAK - 30 HAZİRAN 2012 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETÇİ SINIRLI İNCELEME RAPORU

HSBC PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. 1 OCAK - 30 HAZİRAN 2012 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETÇİ SINIRLI İNCELEME RAPORU HSBC PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. 1 OCAK - 30 HAZİRAN 2012 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETÇİ SINIRLI İNCELEME RAPORU ARA DÖNEM FİNANSAL TABLOLAR HAKKINDA İNCELEME RAPORU HSBC Portföy

Detaylı

BEġĠKTAġ FUTBOL YATIRIMLARI SANAYĠ VE TĠCARET ANONĠM ġġrketġ 31 AĞUSTOS 2011 TARĠHĠNDE SONA EREN DÖNEM KONSOLĠDE FĠNANSAL TABLOLAR VE DĠPNOTLARI

BEġĠKTAġ FUTBOL YATIRIMLARI SANAYĠ VE TĠCARET ANONĠM ġġrketġ 31 AĞUSTOS 2011 TARĠHĠNDE SONA EREN DÖNEM KONSOLĠDE FĠNANSAL TABLOLAR VE DĠPNOTLARI BEġĠKTAġ FUTBOL YATIRIMLARI SANAYĠ VE TĠCARET ANONĠM ġġrketġ 31 AĞUSTOS 2011 TARĠHĠNDE SONA EREN DÖNEM KONSOLĠDE FĠNANSAL TABLOLAR VE DĠPNOTLARI BAĞIMSIZ DENETĠMDEN GEÇMEMĠġTĠR GEÇMĠġTĠR Dipnot 31 Ağustos

Detaylı

YATAŞ YATAK VE YORGAN SANAYİ VE TİCARET A.Ş. 30 HAZİRAN 2014 TARİHİNDE SONA EREN ARA DÖNEM FİNANSAL BİLGİLERE İLİŞKİN SINIRLI DENETİM RAPORU

YATAŞ YATAK VE YORGAN SANAYİ VE TİCARET A.Ş. 30 HAZİRAN 2014 TARİHİNDE SONA EREN ARA DÖNEM FİNANSAL BİLGİLERE İLİŞKİN SINIRLI DENETİM RAPORU YATAŞ YATAK VE YORGAN SANAYİ VE TİCARET A.Ş. 30 HAZİRAN 2014 TARİHİNDE SONA EREN ARA DÖNEM FİNANSAL BİLGİLERE İLİŞKİN SINIRLI DENETİM RAPORU YATAŞ YATAK VE YORGAN SANAYİ VE TİCARET A.Ş. İÇİNDEKİLER Ara

Detaylı

ANEL TELEKOMÜNİKASYON ELEKTRONİK SİSTEMLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. VE BAĞLI ORTAKLIKLARI 31 ARALIK 2012 TARİHİNDE SONA EREN HESAP DÖNEMİNE AİT

ANEL TELEKOMÜNİKASYON ELEKTRONİK SİSTEMLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. VE BAĞLI ORTAKLIKLARI 31 ARALIK 2012 TARİHİNDE SONA EREN HESAP DÖNEMİNE AİT ANEL TELEKOMÜNİKASYON ELEKTRONİK SİSTEMLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. 31 ARALIK 2012 TARİHİNDE SONA EREN HESAP DÖNEMİNE AİT KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU Anel

Detaylı

AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. 1 OCAK - 30 EYLÜL 2008 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLO VE DİPNOTLAR (BAĞIMSIZ DENETİMDEN GEÇMEMİŞ)

AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. 1 OCAK - 30 EYLÜL 2008 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLO VE DİPNOTLAR (BAĞIMSIZ DENETİMDEN GEÇMEMİŞ) AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. 1 OCAK - 30 EYLÜL 2008 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLO VE DİPNOTLAR (BAĞIMSIZ DENETİMDEN GEÇMEMİŞ) 30 EYLÜL 2008 TARĠHLĠ ARA DÖNEM FĠNANSAL TABLOLAR ĠÇĠNDEKĠLER SAYFA

Detaylı

TACİRLER YATIRIM HOLDİNG A.Ş. 1 OCAK - 31 MART 2015 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR

TACİRLER YATIRIM HOLDİNG A.Ş. 1 OCAK - 31 MART 2015 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR TACİRLER YATIRIM HOLDİNG A.Ş. 1 OCAK - 31 MART 2015 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR TACĠRLER YATIRIM HOLDĠN A.ġ. 1 OCAK - 31 MART 2015 HESAP DÖNEMĠNE AĠT FĠNANSAL TABLOLAR ĠÇĠNDEKĠLER SAYFA FĠNANSAL

Detaylı

EVG YATIRIM ORTAKLIĞI ANONĠM ġġrketġ 31.03.2011 TARĠHĠ ĠTĠBARĠYLE FĠNANSAL TABLOLAR VE DĠPNOTLARI

EVG YATIRIM ORTAKLIĞI ANONĠM ġġrketġ 31.03.2011 TARĠHĠ ĠTĠBARĠYLE FĠNANSAL TABLOLAR VE DĠPNOTLARI EVG YATIRIM ORTAKLIĞI ANONĠM ġġrketġ 31.03.2011 TARĠHĠ ĠTĠBARĠYLE FĠNANSAL TABLOLAR VE DĠPNOTLARI ĠÇĠNDEKĠLER FĠNANSAL DURUM TABLOSU... KAPSAMLI GELĠR TABLOSU... ÖZ SERMAYE DEĞĠġĠM TABLOSU... NAKĠT AKIM

Detaylı

TORUNLAR GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. 1 OCAK - 31 ARALIK 2010 HESAP DÖNEMİNE AİT KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU

TORUNLAR GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. 1 OCAK - 31 ARALIK 2010 HESAP DÖNEMİNE AİT KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU TORUNLAR GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. 1 OCAK - 31 ARALIK 2010 HESAP DÖNEMİNE AİT KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU Torunlar Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı

Detaylı

MERİT TURİZM YATIRIM VE İŞLETME ANONİM ŞİRKETİ 30 HAZİRAN 2014 TARİHİNDE SONA EREN ARA HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL BİLGİLER

MERİT TURİZM YATIRIM VE İŞLETME ANONİM ŞİRKETİ 30 HAZİRAN 2014 TARİHİNDE SONA EREN ARA HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL BİLGİLER MERİT TURİZM YATIRIM VE İŞLETME ANONİM ŞİRKETİ 30 HAZİRAN 2014 TARİHİNDE SONA EREN ARA HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL BİLGİLER MERİT TURİZM YATIRIM VE İŞLETME ANONİM ŞİRKETİ İÇİNDEKİLER FİNANSAL DURUM TABLOLARI

Detaylı

ERBOSAN ERCİYAS BORU SANAYİİ VE TİCARET A.Ş. 01 Ocak 2014 30 Eylül 2014 Dönemi. Bağımsız Denetim Raporu

ERBOSAN ERCİYAS BORU SANAYİİ VE TİCARET A.Ş. 01 Ocak 2014 30 Eylül 2014 Dönemi. Bağımsız Denetim Raporu 01 Ocak 2014 30 Eylül 2014 Dönemi Bağımsız Denetim Raporu Yönetim Kurulu na Giriş ERBOSAN ERCİYAS BORU SANAYİİ VE TİCARET A.Ş. nin ( Şirket ) 30 Eylül 2014 tarihli ilişikteki finansal durum tablosunun

Detaylı

ERBOSAN ERCİYAS BORU SANAYİİ VE TİCARET A.Ş. 01 Ocak 2015 31 Mart 2015 Dönemi. Bağımsız Denetim Raporu

ERBOSAN ERCİYAS BORU SANAYİİ VE TİCARET A.Ş. 01 Ocak 2015 31 Mart 2015 Dönemi. Bağımsız Denetim Raporu 01 Ocak 2015 31 Mart 2015 Dönemi Bağımsız Denetim Raporu Yönetim Kurulu'na Giriş ERBOSAN ERCİYAS BORU SANAYİİ VE TİCARET A.Ş. nin ( Şirket ) 31 Mart 2015 tarihli ilişikteki finansal durum tablosunun ve

Detaylı

HEDEF MENKUL KIYMETLER YATIRIM ORTAKLIĞI A.ġ. 1 OCAK 31 ARALIK 2010 HESAP DÖNEMĠ FĠNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETĠM RAPORU

HEDEF MENKUL KIYMETLER YATIRIM ORTAKLIĞI A.ġ. 1 OCAK 31 ARALIK 2010 HESAP DÖNEMĠ FĠNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETĠM RAPORU HEDEF MENKUL KIYMETLER YATIRIM ORTAKLIĞI A.ġ. 1 OCAK 31 ARALIK 2010 HESAP DÖNEMĠ FĠNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETĠM RAPORU Ġstanbul, 2011 1 OCAK 31 ARALIK 2010 HESAP DÖNEMĠ FĠNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ

Detaylı

KARAKAŞ ATLANTİS KIYMETLİ MADENLER KUYUMCULUK TELEKOMÜNİKASYON SANAYİ VE TİCARET A.Ş. 31 MART 2015 TARİHİNDE SONA EREN ARA HESAP DÖNEMİNE AİT

KARAKAŞ ATLANTİS KIYMETLİ MADENLER KUYUMCULUK TELEKOMÜNİKASYON SANAYİ VE TİCARET A.Ş. 31 MART 2015 TARİHİNDE SONA EREN ARA HESAP DÖNEMİNE AİT KARAKAŞ ATLANTİS KIYMETLİ MADENLER KUYUMCULUK TELEKOMÜNİKASYON SANAYİ VE TİCARET A.Ş. 31 MART 2015 TARİHİNDE SONA EREN ARA HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR VE DİPNOTLARI İÇİNDEKİLER SAYFA Finansal

Detaylı

AKİŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. 1 OCAK - 30 EYLÜL 2014 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT BİREYSEL ÖZET FİNANSAL TABLOLAR

AKİŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. 1 OCAK - 30 EYLÜL 2014 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT BİREYSEL ÖZET FİNANSAL TABLOLAR AKİŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. 1 OCAK - 30 EYLÜL 2014 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT BİREYSEL ÖZET FİNANSAL TABLOLAR 1 OCAK 30 EYLÜL 2014 TARĠHLĠ ARA HESAP DÖNEMĠNE AĠT ÖZET BĠREYSEL FĠNANSAL TABLOLAR

Detaylı

ECZACIBAġI YATIRIM ORTAKLIĞI A.ġ. 31 MART 2012 TARĠHĠ ĠTĠBARIYLA HAZIRLANAN FĠNANSAL TABLOLAR

ECZACIBAġI YATIRIM ORTAKLIĞI A.ġ. 31 MART 2012 TARĠHĠ ĠTĠBARIYLA HAZIRLANAN FĠNANSAL TABLOLAR 31 MART 2012 TARĠHĠ ĠTĠBARIYLA HAZIRLANAN FĠNANSAL TABLOLAR ĠÇĠNDEKĠLER SAYFA BĠLANÇO... 1 GELĠR TABLOSU... 2 KAPSAMLI GELĠR TABLOSU... 3 ÖZKAYNAK DEĞĠġĠM TABLOSU... 4 NAKĠT AKIM TABLOSU... 5... 6-33 DĠPNOT

Detaylı

30 Haziran 2010 Tarihinde Sona Eren Altı Aylık Ara Hesap Dönemine Ait Özet Konsolide Finansal Tablolar ve Ġnceleme Raporu

30 Haziran 2010 Tarihinde Sona Eren Altı Aylık Ara Hesap Dönemine Ait Özet Konsolide Finansal Tablolar ve Ġnceleme Raporu 30 Haziran 2010 Tarihinde Sona Eren Altı Aylık Ara Hesap Dönemine Ait Özet Konsolide Finansal Tablolar ve Ġnceleme Raporu Akis Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali MüĢavirlik Anonim ġirketi 18 Ağustos

Detaylı

TAT KONSERVE SANAYİİ A.Ş. 1 OCAK - 31 ARALIK 2007 HESAP DÖNEMİNE AİT KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETÇİ RAPORU

TAT KONSERVE SANAYİİ A.Ş. 1 OCAK - 31 ARALIK 2007 HESAP DÖNEMİNE AİT KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETÇİ RAPORU TAT KONSERVE SANAYİİ A.Ş. 1 OCAK - 31 ARALIK 2007 HESAP DÖNEMİNE AİT KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETÇİ RAPORU BaĢaran Nas Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali MüĢavirlik A.ġ. a member

Detaylı

ANEL TELEKOMÜNİKASYON ELEKTRONİK SİSTEMLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. VE BAĞLI ORTAKLIKLARI 01 OCAK- 30 HAZİRAN 2013 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT

ANEL TELEKOMÜNİKASYON ELEKTRONİK SİSTEMLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. VE BAĞLI ORTAKLIKLARI 01 OCAK- 30 HAZİRAN 2013 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT ANEL TELEKOMÜNİKASYON ELEKTRONİK SİSTEMLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. 01 OCAK- 30 HAZİRAN 2013 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT ÖZET KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLAR VE İNCELEME RAPORU ANEL TELEKOMÜNİKASYON ELEKTRONİK SİSTEMLERİ

Detaylı

ANADOLU HAYAT EMEKLĠLĠK A.ġ. 31 MART 2010 TARĠHĠ ĠTĠBARIYLA KONSOLĠDE FĠNANSAL TABLOLAR

ANADOLU HAYAT EMEKLĠLĠK A.ġ. 31 MART 2010 TARĠHĠ ĠTĠBARIYLA KONSOLĠDE FĠNANSAL TABLOLAR ANADOLU HAYAT EMEKLĠLĠK A.ġ. 31 MART 2010 TARĠHĠ ĠTĠBARIYLA KONSOLĠDE FĠNANSAL TABLOLAR 31 MART 2010 TARĠHĠ ĠTĠBARIYLA HAZIRLANAN ARA DÖNEM KONSOLĠDE FĠNANSAL RAPORU T.C. BaĢbakanlık Hazine MüsteĢarlığı

Detaylı

ĠĢ Finansal Kiralama Anonim ġirketi ve Bağlı Ortaklığı

ĠĢ Finansal Kiralama Anonim ġirketi ve Bağlı Ortaklığı ĠĢ Finansal Kiralama Anonim ġirketi ve Bağlı Ortaklığı 31 Aralık 2010 Tarihinde Sona Eren Hesap Dönemine Ait Konsolide Finansal Tablolar ve Bağımsız Denetim Raporu Akis Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci

Detaylı

AKIN TEKSTĠL ANONĠM ġġrketġ 1 OCAK 30 HAZĠRAN 2015 ARA DÖNEMĠNE AĠT KONSOLĠDE FĠNANSAL TABLOLAR VE SINIRLI DENETĠM RAPORU

AKIN TEKSTĠL ANONĠM ġġrketġ 1 OCAK 30 HAZĠRAN 2015 ARA DÖNEMĠNE AĠT KONSOLĠDE FĠNANSAL TABLOLAR VE SINIRLI DENETĠM RAPORU 1 OCAK 30 HAZĠRAN 2015 ARA DÖNEMĠNE AĠT KONSOLĠDE FĠNANSAL TABLOLAR VE SINIRLI DENETĠM RAPORU 30 HAZĠRAN 2015 TARĠHLĠ KONSOLĠDE FĠNANSAL TABLOLAR ĠLE ĠLGĠLĠ AÇIKLAYICI NOTLAR ĠÇĠNDEKĠLER SAYFA SINIRLI

Detaylı

KARAKAŞ ATLANTİS KIYMETLİ MADENLER KUYUMCULUK TELEKOMÜNİKASYON SANAYİ VE TİCARET A.Ş. 30 HAZİRAN 2014 TARİHİNDE SONA EREN ARA HESAP DÖNEMİNE AİT

KARAKAŞ ATLANTİS KIYMETLİ MADENLER KUYUMCULUK TELEKOMÜNİKASYON SANAYİ VE TİCARET A.Ş. 30 HAZİRAN 2014 TARİHİNDE SONA EREN ARA HESAP DÖNEMİNE AİT KARAKAŞ ATLANTİS KIYMETLİ MADENLER KUYUMCULUK TELEKOMÜNİKASYON SANAYİ VE TİCARET A.Ş. 30 HAZİRAN 2014 TARİHİNDE SONA EREN ARA HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL BİLGİLERE İLİŞKİN SINIRLI DENETİM RAPORU İÇİNDEKİLER

Detaylı

Ostim Endüstriyel Yatırımlar ve İşletme A.Ş. 1 Ocak 31 Mart 2013 Hesap Dönemine Ait Konsolide Finansal Tablolar

Ostim Endüstriyel Yatırımlar ve İşletme A.Ş. 1 Ocak 31 Mart 2013 Hesap Dönemine Ait Konsolide Finansal Tablolar Ostim Endüstriyel Yatırımlar ve İşletme A.Ş 1 Ocak 31 Mart 2013 Hesap Dönemine Ait Konsolide Finansal Tablolar İÇİNDEKİLER Sayfa Bilanço.. 1-2 Kapsamlı Gelir Tablosu... 3 Nakit Akım Tablosu..... 4 Özkaynak

Detaylı

Ġhlas Madencilik Anonim ġirketi

Ġhlas Madencilik Anonim ġirketi Ġhlas Madencilik Anonim ġirketi 01.01.2015 31.03.2015 Ara Hesap Dönemine ait Konsolide Finansal Tablolar ve Özet Dipnotları Ġhlas Madencilik Anonim ġirketi Ġçindekiler Sayfa No. ARA DÖNEM KONSOLĠDE FĠNANSAL

Detaylı