OSTİM ENDÜSTRİYEL YATIRIMLAR VE İŞLETME A.Ş. 30 Haziran 2014 Tarihi İtibari ile. Konsolide Finansal Tablolar ve. Sınırlı Bağımsız Denetim Raporu

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "OSTİM ENDÜSTRİYEL YATIRIMLAR VE İŞLETME A.Ş. 30 Haziran 2014 Tarihi İtibari ile. Konsolide Finansal Tablolar ve. Sınırlı Bağımsız Denetim Raporu"

Transkript

1 OSTİM ENDÜSTRİYEL YATIRIMLAR VE İŞLETME A.Ş. 30 Haziran 2014 Tarihi İtibari ile Konsolide Finansal Tablolar ve Sınırlı Bağımsız Denetim Raporu

2 ĠÇĠNDEKĠLER GÖRÜġ... 2 KONSOLĠDE FĠNANSAL DURUM TABLOSU... 3 KONSOLĠDE KAPSAMLI GELĠR TABLOSU... 4 KONSOLĠDE ÖZKAYNAK DEĞĠġLĠM TABLOSU... 5 KONSOLĠDE NAKĠT AKIM TABLOSU ġġrket ĠN ORGANĠZASYONU VE FAALĠYET KONUSU FĠNANSAL TABLOLARIN SUNUMUNA ĠLĠġKĠN ESASLAR FAALĠYET BÖLÜMLERĠ NAKĠT VE NAKĠT BENZERLERĠ FĠNANSAL YATIRIMLAR FĠNANSAL BORÇLAR TĠCARĠ ALACAKLAR / TĠCARĠ BORÇLAR DĠĞER ALACAKLAR / DĠĞER BORÇLAR STOKLAR ÖZKAYNAK YÖNTEMĠYLE DEĞERLENEN YATIRIMLAR YATIRIM AMAÇLI GAYRĠMENKULLER MADDĠ DURAN VARLIKLAR KARġILIKLAR, KOġULLU VARLIK VE YÜKÜMLÜLÜKLER TAAHHÜTLER ÇALIġANLARA SAĞLANAN FAYDALAR PEġĠN ÖDENMĠġ GĠDERLER, CARĠ DÖNEM VERGĠSĠ ĠLE ĠLGĠLĠ VARLIKLAR, ÇALIġANLARA SAĞLANAN FAYDALAR KAPSAMINDA BORÇLAR, DĠĞER DÖNEN DURAN VARLIKLAR / DĠĞER YÜKÜMLÜLÜKLER, ERTELENMĠġ GELĠRLER ÖZKAYNAKLAR SATIġLAR VE SATIġLARIN MALĠYETĠ GENEL YÖNETĠM GĠDERLERĠ, PAZARLAMA, SATIġ VE DAĞITIM GĠDERLERĠ VE ARAġTIRMA GELĠġTĠRME GĠDERLERĠ DĠĞER GELĠRLER DĠĞER GĠDERLER FĠNANSAL GELĠRLER FĠNANSAL GĠDERLER VERGĠ GELĠRĠ / GĠDERĠ HĠSSE BAġINA KAR / ZARAR ĠLĠġKĠLĠ TARAF AÇIKLAMALARI FĠNANSAL ARAÇLARDAN KAYNAKLANAN RĠSKLERĠN NĠTELĠĞĠ VE DÜZEYĠ FĠNANSAL TABLOLARI ÖNEMLĠ ÖLÇÜDE ETKĠLEYEN YA DA FĠNANSAL TABLOLARIN AÇIK, YORUMLANABĠLĠR VE ANLAġILABĠLĠR OLMASI AÇISINDAN GEREKLĠ OLAN DĠĞER HUSUSLAR... 39

3 OSTĠM ENDÜSTRĠYEL YATIRIMLAR VE ĠġLETME A.ġ. NĠN 1 OCAK 30 HAZĠRAN 2014 ARA HESAP DÖNEMĠNE AĠT KONSOLĠDE SINIRLI BAĞIMSIZ DENETĠM RAPORU Ostim Endüstriyel Yatırımlar ve ĠĢletme A.ġ. Yönetim Kurulu na Giriş Ostim Endüstriyel Yatırımlar ve ĠĢletme A.ġ. nin ( Grup ) 30 Haziran 2014 tarihi itibariyle düzenlenmiģ ara dönem konsolide finansal durum tablosunun ve aynı tarihte sona eren hesap dönemine ait ara dönem kar veya zarar ve diğer kapsamlı gelir tablosunun, öz sermaye değiģim tablosunun, nakit akım t ablosu ile önemli muhasebe politikalarının özeti ve diğer açıklayıcı notlarının sınırlı denetimini yürütmüģ bulunuyoruz. ġirket yönetimi, söz konusu ara dönem finansal bilgilerin Türkiye Muhasebe Standartlarına uygun olarak hazırlanmasından ve gerçeğe uygun bir biçimde sunumundan sorumludur. Sorumluluğumuz, yaptığımız sınırlı denetime dayanarak söz konusu ara dönem finansal bilgilere iliģkin bir sonuç bildirmektir. Sınırlı Bağımsız Denetimin Kapsamı Yaptığımız sınırlı denetim, Sınırlı Bağımsız Denetim Standardı (SBDS) 2410 Ara Dönem Finansal Bilgilerin, ĠĢletmenin Yıllık Finansal Tablolarının Bağımsız Denetimini Yürüten Denetçi Tarafından Sınırlı Bağımsız Denetimi ne uygun olarak yürütülmüģtür. Ara dönem finansal bilgilere iliģkin sınırlı denetim, baģta finans ve muhasebe konularından sorumlu kiģiler olmak üzere ilgili kiģilerin sorgulanması ve analitik prosedürler ile diğer sınırlı denetim prosedürlerinin uygulanmasından oluģur. Ara dönem finansal bilgilerin sınırlı denetiminin kapsamı; Bağımsız Denetim Standartlarına uygun olarak yapılan ve amacı finansal tablolar hakkında bir görüģ bildirmek olan bağımsız denetimin kapsamına kıyasla önemli ölçüde dardır. Sonuç olarak ara dönem finansal bilgilerin sınırlı denetimi, denetim Ģirketinin, bir bağımsız denetim de belirlenebilecek tüm önemli hususlara vâkıf olabileceğine iliģkin bir güvence sağlamamaktadır. Bu sebeple, bir bağımsız denetim görüģü bildirmemekteyiz. Sınırlı Olumlu Sonucun Dayanağı Grup un özkaynak yöntemiyle değerlenen yatırımları tarafımızca denetlenmemiģtir. (Not-10) Sınırlı Olumlu Sonuç Sınırlı bağımsız denetimimize göre, önceki paragrafta açıklanan husus dıģında, iliģikteki ara dönem finansal bilgilerin uygun olarak Ostim Endüstriyel Yatırımlar ve ĠĢletme A.ġ. nin 30 Haziran 2014 tarihi itibarıyla finansal durumun, aynı tarihli finansal performansının ve aynı tarihte sona eren altı aylık döneme iliģkin nakit akıģlarının doğru ve gerçeğe uygun bir görünüm sağlamadığına inanmamıza sebep olan bir husus dikkatimizi çekmemiģtir.

4 Dikkat Çekilen Hususlar isteriz; Tarafımızca verilen sınırlı olumlu görüģü değiģtirmemekle birlikte aģağıdaki hususlara dikkat çekmek Grup eski muhasebe müdürü aleyhine TL tutarında dava açılmıģtır. Dava detayları Not-28 de açıklanmıģtır. Grup toplam TL tutarındaki Ģüpheli alacağının TL sine karģılık ayırmıģtır. Kalan kısmın tahsilatı kuvvetle muhtemel görüldüğü için karģılık ayrılmamıģtır. (Not-7/ Not-13) , Ankara REFERANS BAĞIMSIZ DENETĠM VE DANIġMANLIK A.ġ. Özgür Ġneci Sorumlu Ortak BaĢdenetçi Sayfa 3 / 39

5 30 Haziran 2014 Tarihli Konsolide Finansal Durum Tablosu Dipnot No VARLIKLAR Dönen Varlıklar Nakit ve Nakit Benzerleri [4] Ticari Alacaklar İlişkili Taraf [26] Diğer [7] Diğer Alacaklar İlişkili Taraf [26] Diğer [8] Stoklar [9] PeĢin ÖdenmiĢ Giderler [16] Cari Dönem Vergisiyle Ġlgili Varlıklar [16] Diğer Dönen Varlıklar [16] Duran Varlıklar Finansal Yatırımlar [5] Diğer Alacaklar İlişkili Taraf [26] Diğer [8] Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar [10] Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller [11] Maddi Duran Varlıklar [12] ErtelenmiĢ Vergi Varlığı [24] Toplam Varlıklar KAYNAKLAR Kısa Vadeli Yükümlülükler Kısa Vadeli Borçlanmalar [6] Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları [6] Ticari Borçlar İlişkili Taraf [26] Diğer [7] ÇalıĢanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar [16] Diğer Borçlar İlişkili Taraf [26] Diğer [8] Ertelenmiş Gelirler [16] Kısa Vadeli KarĢılıklar [13] Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler [16] Uzun Vadeli Yükümlülükler Uzun Vadeli Borçlanmalar [6] Diğer Borçlar İlişkili Taraf [26] Diğer [8] ErtelenmiĢ Gelirler [16] Uzun Vadeli KarĢılıklar Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar [15] ErtelenmiĢ Vergi Yükümlülüğü [24] Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler [16] Özkaynaklar Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar [17] ÖdenmiĢ Sermaye Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak BirikmiĢ Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Maddi Duran Varlık Değerleme Artışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazanç / (Kayıpları) Kardan Ayrılan KısıtlanmıĢ Yedekler GeçmiĢ Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı / Zararı Kontrol Gücü Olmayan Paylar [17] Toplam Kaynaklar ve Özkaynaklar Sayfa 4 / 39

6 01 Ocak 30 Haziran 2014 Dönemi Konsolide Kapsamlı Gelir Tablosu Kapsamlı Gelir Tablosu Dipnot No Sürdürülen Faaliyetler Hasılat [18] SatıĢların Maliyeti (-) [18] Brüt Kar (Zarar) Genel Yönetim Giderleri (-) [19] Pazarlama SatıĢ ve Dağıtım Giderleri (-) [19] AraĢtırma ve GeliĢtirme Giderleri (-) [19] Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler [20] Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler (-) [21] Esas Faaliyet Karı (Zararı) Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Kar/ Zararlarındaki Paylar [10] Finansman Gideri Öncesi Faaliyet Karı (Zararı) Finansman Gelirleri [22] Finansman Giderleri (-) [23] Sürdürülen Faaliyetler Vergi Öncesi Karı (Zararı) Sürdürülen Faaliyetler Vergi Gelir (Gideri) [24] Dönemin Vergi Gideri ErtelenmiĢ Vergi Geliri (Gideri) Dönem Net Karı (Zararı) Hisse BaĢına Kazanç [25] -0,0371-0,1396 0,0081 0,0131 Dönem Kar / Zararının Dağılımı Kontrol Gücü Olmayan Paylar Ana Ortaklık Payları Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu Dönem Net Karı (Zararı) Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar [17] Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme ArtıĢları/AzalıĢları TanımlanmıĢ Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Kalemlerine ĠliĢkin Vergi Gelir/Gideri Diğer Kapsamlı Gelir (Vergi Sonrası) Toplam Kapsamlı Gelir Sayfa 5 / 39

7 01 Ocak 30 Haziran 2014 Dönemi Konsolide Özkaynak DeğiĢim Tablosu Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak BirikmiĢ Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler BirikmiĢ Karlar Dipnot No ÖdenmiĢ Sermaye MDV Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/(Kayıpları) TanımlanmıĢ Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazanç/(Kayıpları) Kardan Ayrılan KısıtlanmıĢ Yedekler GeçmiĢ Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı / Zararı Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar TOPLAM [17] Transferler Dönem karı / zararı [17] Transferler Yatırım Amaçlı Gayrimenkul SatıĢı Vergi Geliri/Gideri Dönem karı / zararı Sayfa 6 / 39

8 01 Ocak 30 Haziran 2014 Dönemi Konsolide Nakit Akım Tablosu Dipnot No A. ĠĢletme Faaliyetlerinden Nakit AkıĢları Dönem Karı (Zararı) Dönem Net Karı/Zararı Mutabakatı ile Ġlgili Düzeltmeler Azınlık Paylarındaki Değişim [17] Amortisman ve İtfa Gideri ile İlgili Düzeltmeler [12] Kıdem Tazminatı Karşılığı/İptali [15] Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler Ertelenen Vergi [24] Reeskontlar (net) [7] Duran Varlık Satış Kar Zararı (net) [11] Kur Farkları(net) Diğer Düzeltmeler ĠĢletme Sermayesinde GerçekleĢen DeğiĢimler Stoklardaki Artışlar/Azalışlar [9] Ticari Alacaklardaki Artışlar/Azalışlar [7] Faaliyetle İlgili Diğer Alacaklardaki Artışlar/Azalışlar [8] Ticari Borçlardaki Artışlar/Azalışlar [7] Faaliyetle İlgili Diğer Borçlardaki Artışlar/Azalışlar [8] İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artışlar/Azalışlar Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit AkıĢları B. Yatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit AkıĢları ( ) Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Elde Edilmesine Yönelik Alışlara İlişkin Nakit Çıkışları Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları [12] Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlardaki Net Değişim [10] Diğer Uzun Vadeli Varlık Alımlarından Nakit Çıkışları Ödenen Faiz C. Finansman Faaliyetlerinden Nakit AkıĢları ( ) ( ) Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri/Çıkışları (net) Yabancı Para Çevirim Farklarının Etkisinden Önce Nakit ve Nakit Benzerlerindeki Net ArtıĢ/AzalıĢ (A+B+C) D. Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi Faaliyetlerden Sağlanan Nakit Akımları ( ) E. Dönem BaĢındaki Nakit ve Nakit Benzerleri Mevcudu [4] Dönem Sonundaki Nakit ve Nakit Benzerleri Mevcudu Sayfa 7 / 39

9 1. ġirketin Organizasyonu ve Faaliyet Konusu Ostim Endüstriyel Yatırımlar ve ĠĢletme A.ġ. ( ġirket ), 1998 yılında Ankara da kurulmuģtur. ġirketin ana faaliyet konuları, inģaat, gayrimenkul yönetimi, iç ve dıģ ticaret, imalat konularında proje yönetmek, Ostim'li imalatçı Ģirketlerle proje tabanlı iģbirliği yapmaktır. ġirket faaliyetlerinin yoğunlaģtığı alan ise yatırım amaçlı olarak sınıflandırılan gayrimenkullerin değerlendirilmesi ve ticari faaliyetlerdir. Konsolidasyona tabi tutulan Ģirketlerde bu ana faaliyet konuları çerçevesinde faaliyet göstermektedirler. ġirket, 2000 yılında Sermaye Piyasası Kanunu na tabi olmuģtur. ġirket in payları 3 Haziran 2013 tarihinden itibaren Borsa Ġstanbul A.ġ., Ġkinci Ulusal Pazar da iģlem görmeye baģlamıģtır. ġirket in kayıtlı adresi: 100. Yıl Bulvarı No:99/90 Kat:9 Ostim/ANKARA dır. ġirketin ODTÜ Ostim Teknokent/ANKARA da, Bağdat/IRAK ta ġubeleri ve Ostim/ANKARA da deposu bulunmaktadır. Ana ortaklığın sermaye ve ortaklık yapısı aģağıdaki gibidir; Ostim Ortadoğu Sanayi ve Ticaret Merkezi AraĢtırma GeliĢtirme Eğitim Kalkınma ve DayanıĢma Vakfı Ostim Medya ĠletiĢim Reklam Organizasyon BiliĢim ve DanıĢmanlık Hizmetleri A.ġ. 30 Haziran Aralık 2013 Grubu Pay yüzdesi Pay tutarı Grubu Pay yüzdesi Pay tutarı A 2, A 2, B 22, B 22, A 2, A 2, B 21, B 22, Diğer A 5, A 5, Diğer B 45, B 45, , , ġirket Ana sözleģmesinin 11. maddesi gereği; Olağan ve Olağanüstü Genel Kurul toplantılarında A Grubu pay sahiplerinin bir hisseye karģılık 15 (onbeģ) oy, B Grubu pay sahiplerinin ise bir hisseye karģılık 1 (bir) oy hakkı vardır bulunmaktadır. A Grubu hisselerin oy kullanımındaki imtiyazı her bir gerçek ve tüzel kiģi pay sahibinin sadece A grubu hisse toplamının %40 ına kadar geçerlidir. Bunda fazla A Grubu hisseye sahip olunması halinde fazla hisseler için imtiyaz yoktur; her bir hissenin 1 (bir) oy hakkı vardır. Ana sözleģmenin 8. maddesine göre, Yönetim Kurulu, Genel Kurul tarafından en az 5 (beģ) en çok 7 (yedi) üye olacak Ģekilde, en çok 3 yıl için seçilebilirler. ġirket in bağlı ortaklıkları ve iģtiraklerinin aģağıda belirtilmiģtir. (hep birlikte Grup olarak anılacaktır) faaliyet konuları Bağlı ortaklıklar; Ostim Gayrimenkul DanıĢmanlık ve ĠĢletme A.ġ. ( Ostim Gayrimenkul ): ġirket in ana faaliyet konusu, Ankara Ostim de bulunan gayrimenkullerin veya Ostim de gayrimenkulü veya iģyeri bulunanların gayrimenkullerinin kiģi ve kurumlarla olan iliģkilerinin düzenlenmesini temin ve idareleri kapsamında, genel yönetim ve takip hizmetlerinin yapılmasıdır. ODF Ortadoğu Uluslararası Fuarcılık A.ġ. ( ODF Fuarcılık ) : ġirket in ana faaliyet konusu, yurt içinde ve yurt dıģında fuar, ihtisas fuarı, genel fuar, uluslararası fuar sergi daimi sergi, tüketici günleri düzenlemek ve bunlarla ilgili reklam tanıtım yayıncılık pazarlama organizasyonlarında ve bunlara benzer diğer faaliyetlerde bulunulmasıdır. Sayfa 8 / 39

10 MüĢterek yönetime tabi ortaklık; Ostim Finans ve ĠĢ Merkezi ĠnĢaat Gayrimenkul Enerji Elektrik Üretim Ticaret A.ġ.( Ofim gayrimenkul ): ġirket halen Ofim binasını teknik ve idari olarak yönetmektedir. Binanın aidatlarını toplamakta ve ana ortaklar adına kira yönetimini yapmaktadır. ĠĢtirakler; Günhan Ostim Alüminyum Döküm Dövme Makine Ġmalat San. Tic. A.ġ. ( Günhan Alüminyum ): ġirket in ana faaliyet konusu alüminyum döküm ve talaģlı imalat iģlerinden oluģmaktadır. Kızılcahamam Akasya Yatırım ĠnĢaat A.ġ. ( Akasya Yatırım ): ġirket in ana faaliyet konusu devre mülk, sağlık tesisi satıģ ve inģasıdır. Senkron Plastik ĠnĢaat Tekstil San. Tic. A.ġ. ( Senkron Plastik ): ġirket in ana faaliyet konusu plastik boru ve parça imalatıdır. AĢağıdaki tabloda bağlı ortaklık ve iģtiraklerin oranları gösterilmiģtir: Ortaklığın ünvanı Grup tarafından sahip olunan doğrudan ve dolaylı pay (%) 30 Haziran Aralık 2013 Ostim Gayrimenkul 73,50 73,50 ODF Fuarcılık 80,95 80,95 Ofim Gayrimenkul 49,93 49,93 Günhan Alüminyum 44,21 44,21 Akasya Yatırım 34,19 34,19 Senkron Plastik 20,00 20,00 30 Haziran 2014 tarihi itibariyle Grup bünyesinde istihdam edilen personel sayısı 20 kiģi (31 Aralık 2013: 21 KiĢi) dir. Sayfa 9 / 39

11 2. Finansal Tabloların Sunumuna ĠliĢkin Esaslar 2.1.Sunuma İlişkin Temel Esaslar Yasal Defterler ve Finansal Tablolar; Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu ( KGK ), 5411 sayılı Bankacılık Kanunu, 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu, 5684 sayılı Sigortacılık Kanunu ve 4683 sayılı Bireysel Emeklilik Tasarruf ve Yatırım Sistemi Kanunu kapsamında faaliyet gösteren banka, sigorta Ģirketleri, sermaye piyasası kuruml arı gibi finansal kuruluģlar dıģında, Türkiye Muhasebe Standartları ( TMS ) ve Türkiye Finansal Raporlama Standartları ( TFRS ) nı uygulamakla yükümlü Ģirketlerin, Uluslararası Muhasebe/Finansal Raporlama Standartları ile uyumlu TMS/TFRS kapsamında hazırlayacakları finansal tablolara iliģkin Finansal Tablo Örnekleri ve Kulanım Rehberi'ni, 20 Mayıs 2013 tarih ve sayılı Resmi Gazete de yayımlamıģtır. Sermaye Piyasası Kurulu ( SPK ) nun II-14.1 Sayılı Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya ĠliĢkin Esaslar Tebliği ( II-14.1 Sayılı Tebliğ ) uyarınca, ihraç ettiği sermaye piyasası araçları bir borsada iģlem gören ortaklıklar ile yatırım fonları, konut finansmanı ve varlık finansmanı fonları hariç sermaye piyasası kurumları, finansal tablolarını TMS/TFRS ye uygun olarak hazırlamak zorundadırlar. SPK nın 7 Haziran 2013 tarih ve 20/670 sayılı toplantısında alınan Karar uyarınca II-14.1 Sayılı Tebliğ kapsamına giren sermaye piyasası araçları bir borsada iģlem gören anonim ortaklıklar ile yatırım fonları, konut finansmanı ve varlık finansmanı fonları hariç sermaye piyasası kurumları için 31 Mart 2013 tarihinden sonra sona eren ara dönemlerden itibaren SPK nın 7 Haziran 2013 tarih ve 2013/19 sayılı Haftalık Bülteni ile ilan edilen formatlar yürürlüğe konulmuģtur. ġirket 30 Haziran 2013 tarihi itibariyle hazırlanan konsolide finansal tablolarını yukarıda açıklanan esaslara uygun olarak hazırlamıģtır. SPK, 17 Mart 2005 tarihinde almıģ olduğu bir kararla, Türkiye de faaliyette bulunan ve SPK Finansal Raporlama Formatlarına uygun finansal tablo hazırlayan Ģirketler için, 1 Ocak 2005 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere enflasyon muhasebesi uygulamasının gerekli olmadığını ilan etmiģtir. Dolayısıyla finansal tablolarda, 1 Ocak 2005 tarihinden baģlamak kaydıyla, 29 No lu Yüksek Enflasyonlu Ekonomilerde Finansal Raporlama standardı ( TMS 29 ) uygulanmamıģtır. Grup, kanuni finansal tablolarını Türk Ticaret Kanunu na ( TTK ), vergi mevzuatına ve T.C. Maliye Bakanlığı tarafından yayınlanan Tek Düzen Hesap Planı na uygun olarak tutmakta ve Türk Lirası cinsinden hazırlamaktadır. Konsolide finansal tablolar, tarihi maliyet esasına göre hazırlanmıģ kanuni kayıtlara SPK Finansal Raporlama Standartları na uygun sunumun yapılması amacıyla gerekli düzeltme ve sınıflandırmalar yansıtılarak düzenlenmiģtir Konsolidasyon Esasları; Ortaklığın ünvanı Grup tarafından sahip olunan doğrudan ve dolaylı pay (%) 30 Haziran Aralık 2013 Ostim Gayrimenkul 73,50 73,50 ODF Fuarcılık 80,95 80,95 Ofim Gayrimenkul 49,93 49,93 Günhan Alüminyum 44,21 44,21 Akasya Yatırım 34,19 34,19 Senkron Plastik 20,00 20,00 Yukarıdaki Ģirketlerin tamamı aģağıda açıklanan esaslar çerçevesinde konsolidasyona tabi tutulmuģtur. Sayfa 10 / 39

12 Konsolidasyon Yöntemi Konsolide edilen ortaklıkların bilanço ve kapsamlı gelir tablosu kalemleri birbirlerine eklenme suretiyle konsolide edilmiģtir. Ana Ortaklığın konsolide edilen bağlı ortaklıklarında sahip olduğu payların defter değeri bağlı ortaklığın öz sermaye hesapları ile karģılıklı olarak mahsup edilmiģtir. Konsolidasyon kapsamındaki ortaklıkların birbirlerinden olan alacak ve borçları ile konsolidasyon kapsamındaki ortaklıkların birbirlerinden yapmıģ oldukları mal ve hizmet satıģları, birbirleriyle olan iģlemleri nedeniyle oluģmuģ gelir ve gider kalemleri karģılıklı olarak mahsup edilmiģtir. Konsolidasyon yöntemine tabi ortaklıkların birbirlerinden satın almıģ oldukları dönen ve duran varlıklar, bu varlıkların konsolidasyon kapsamındaki ortaklıklara olan elde etme maliyetleri üzerinden gösterilmesini sağlayacak düzeltmeler yapılmak suretiyle bulunan tutarları üzerinden konsolide bilançoda gösterilmiģtir. Konsolidasyon kapsamındaki bağlı ortaklıkların ödenmiģ/çıkarılmıģ sermaye dahil bütün öz sermaye hesap grubu kalemlerinden, ana ortaklık ve bağlı ortaklıklar dıģı paylara isabet eden tutarlar indirilir ve konsolide bilançonun özsermaye hesap grubundan önce, "Kontrol Gücü Olmayan Paylar" hesap grubu adıyla gösterilir. Konsolidasyon kapsamındaki ortaklığın bağlı ortaklık haline geldiği tarih itibarıyla ve daha sonraki pay alımlarında bir defaya mahsus olmak üzere, ana ortaklığın bağlı ortaklığın sermayesinde sahip olduğu payların elde etme maliyeti, bu payların alım tarihi itibariyle bağlı ortaklığın makul değere göre değerlenmiģ bilançosundaki öz sermayesinde temsil ettiği değerden mahsup edilir. Grup tarafından iktisaplar satın alma yöntemi ile muhasebeleģtirilir. Bu yöntemde, iktisap, maliyet esas alınarak kayıtlara yansıtılır. Grup iktisap tarihinden itibaren, iktisap ettiği iģletmenin faaliyet sonuçlarını konsolide gelir tablosuna dahil eder ve bu tarihte bilançosunda iktisap edilenin tanımlanabilir her bir varlık ve borcunu, ayrıca varsa iktisap nedeniyle ortaya çıkan Ģerefiye veya negatif Ģerefiyeyi bilançosuna alır. MüĢterek yönetime tabi ortaklık ġirket in bir veya daha fazla sayıdaki taraf ile birlikte ortak kontrolüne tabi ve sözleģme ile ekonomik bir faaliyetin üstlenildiği Ģirketlerdir. ġirket, TFRS 11 MüĢterek Düzenlemeler standardına göre iģ ortaklıklarının özkaynak yöntemine göre muhasebeleģtirmiģtir. Özkaynak yöntemine göre muhasebeleģtirilen müģterek yönetime tabi ortaklar ve iģtirakler, baģta maliyet değerleriyle ifade edilir. TaĢınan tutar, alım tarihinden sonra, ortaklığın karlarından ya da zararlarından iģtirak eden Ģirketin ortaklık oranına göre arttırılır veya azaltılır. Ortaklıktan sağlanan kar dağıtımları, ortaklığın değerini düģürür. Özsermayedeki değiģikliğin kar veya zarar dıģındaki özsermaye kalemlerinden kaynaklanması halinde ġirket in özsermayesinde de bu kalemlere iliģkin gerekli düzeltmeler yapılır.ortaklığın net aktif değerindeki düģüģün geçici olmaması durumunda ortaklık değeri, finansal tablolarda azaltılmıģ değeriyle gösterilir. Net aktif değerin eksiye dönmesi durumunda ilgili tutar varlık veya yükümlülük olarak sınıflanmaz, finansal tablolarda sıfır olarak gösterilir Fonksiyonel Para Birimi; Grup un fonksiyonel para birimi Türk Lirası (TL) olup, iliģikteki finansal tablolar ve dipnotlar Türk Lirası (TL) cinsinden sunulmuģtur Uygunluk Beyanı; Grup un iliģikteki finansal tabloları, tarihinde ġirket yönetim kurulu tarafından onaylanmıģtır. ĠliĢikteki finansal tabloları değiģtirme yetkisine, ġirket in genel kurulu ve/veya yasal otoriteler sahiptir. Sayfa 11 / 39

13 2.1.5.Netleştirme / Mahsup Finansal varlık ve yükümlülükler, gerekli kanuni hak olması, söz konusu varlık ve yükümlülükleri net olarak değerlendirmeye niyetli olması veya varlıkların elde edilmesi ile yükümlülüklerin yerine getirilmesinin birbirini takip ettiği durumlarda net olarak gösterilmiģtir Yabancı Ülkelerde Faaliyet Gösteren Bağlı Ortaklıkların Finansal Tabloları Yabancı ülkelerde faaliyet gösteren bağlı ortaklık, iģtirak ve müģterek yönetime tabi teģebbüslerin finansal tabloları, faaliyet gösterdikleri ülkelerde geçerli olan mevzuata göre hazırlanmıģ olup Grup un muhasebe politikalarına uygunluk açısından gerekli düzeltme ve sınıflandırmalar yansıtılarak düzenlenmiģtir. Grup Ģirketlerinin fonksiyonel para birimi raporlama para biriminden farklı ise, raporlama para birimine aģağıdaki Ģekilde çevrilir: Bilançodaki tüm varlık ve yükümlülükler, bilanço tarihindeki döviz kuru kullanılarak çevrilir. Gelir tablosundaki gelir ve giderler iģlem tarihindeki döviz kuru kullanılarak çevrilir ve ortaya çıkan kur çevrim farkları özsermayede ve kapsamlı gelir tablosunda ayrı bir kalem olarak (yabancı para çevrim farkları) gösterilir Yeni ve Revize Edilmiş Türkiye Muhasebe / Finansal Raporlama Standartları: Grup, cari dönemde KGK tarafından yayınlanan yeni ve revize edilmiģ standartlardan kendi faaliyet konusu ile ilgili olanları uygulamıģtır. 2.2.Muhasebe Politikalarındaki Değişiklikler ve Hatalar Bir iģletme muhasebe politikalarını ancak; aģağıdaki hallerde ve geçmiģe dönük olarak değiģtirebilir; Bir standart veya yorum tarafından gerekli kılınması ĠĢletmenin finansal durumu, performansı veya nakit akıģları üzerindeki iģlemlerin ve olayların etkilerinin finansal tablolarda daha uygun ve güvenilir bir Ģekilde sunulmasını sağlayacak nitelikte olması Finansal tablo kullanıcıları, iģletmenin finansal durumu, performansı ve nakit akıģındaki eğilimleri belirleyebilmek amacıyla iģletmenin zaman içindeki finansal tablolarını karģılaģtırabilme olanağına sahip olmalıdır. Bu nedenle, bir muhasebe politikasındaki değiģiklik yukarıdaki paragrafta belirtilen duruml ardan birini karģılamadığı sürece, her ara dönemde ve her hesap döneminde aynı muhasebe politikaları uygulanmalıdır. Finansal durum ve performans trendlerinin tespitine imkân vermek üzere, ġirket in cari dönem finansal tabloları önceki dönemle karģılaģtırmalı olarak hazırlanmaktadır. Cari dönem finansal tabloların sunumu ile uygunluk sağlanması açısından karģılaģtırmalı bilgiler gerekli görüldüğünde yeniden sınıflandırılır. KarĢılaĢtırmalı bilgiler ve önceki dönem tarihli finansal tabloların düzeltilmesi SPK nın 7 Haziran 2013 tarih ve 20/670 sayılı toplantısında alınan karar uyarınca Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya ĠliĢkin Esaslar Tebliği kapsamına giren sermaye piyasası kurumları için 31 Mart 2013 tarihinden sonra sona eren ara dönemlerden itibaren yürürlüğe giren finansal tablo örnekleri ve kullanım rehberi yayınlanmıģtır. Yürürlüğe giren bu formatlar uyarınca Grup un konsolide finansal durum tablosunda ve konsolide kar veya zarar ve diğer kapsamlı gelir tablolarında çeģitli sınıflamalar yapılmıģ tır. 2.3.Önemli Muhasebe Politikalarının Özeti Hasılat Gelirler, faaliyetler ile ilgili olarak Grup a ekonomik getiri sağlanmasının muhtemel ve getirinin güvenilir olarak ölçülebilmesinin mümkün olduğu zaman muhasebeleģtirilir. Gelirler verilen isko ntolar ile katma değer vergileri düģülerek hesaplanır. Gelirin kaydedilebilmesi için aģağıdaki belirli kriterlerin öncelikle gerçekleģmesi gerekir: Sayfa 12 / 39

14 Malların satıģı Malların satıģından elde edilen gelir, aģağıdaki Ģartlar karģılandığında muhasebeleģtiril ir: -Grup un mülkiyetle ilgili tüm önemli riskleri ve kazanımları alıcıya devretmesi, -Grup un mülkiyetle iliģkilendirilen ve süregelen bir idari katılımının ve satılan mallar üzerinde etkin bir kontrolünün olmaması, -Gelir tutarının güvenilebilir bir Ģekilde ölçülmesi, -ĠĢlemle iliģkili olan ekonomik faydaların iģletmeye akıģının olası olması, -ĠĢlemden kaynaklanacak maliyetlerin güvenilebilir bir Ģekilde ölçülmesi. Hizmet sunumu Hizmet sunumuna iliģkin bir iģlemin sonucunun güvenilir biçimde tahmin edilebildiği durumlarda, iģlemle ilgili hasılat iģlemin finansal durum tablosu tarihi itibariyle tamamlanma düzeyi dikkate alınarak konsolide finansal tablolara yansıtılır. AĢağıdaki koģulların tamamının varlığı durumunda, iģleme iliģkin sonuçların güvenilir biçimde tahmin edilebildiği kabul edilir: - Hasılat tutarının güvenilir biçimde ölçülebilmesi; - ĠĢleme iliģkin ekonomik yararların iģletme tarafından elde edileceğinin muhtemel olması; -Finansal durum tablosu tarihi itibariyle iģlemin tamamlanma düzeyinin güvenilir biçimde ölçülebilmesi ve ĠĢlem için katlanılan maliyetler ile iģlemin tamamlanması için gereken maliyetlerin güvenilir biçimde ölçülebilmesi. Faiz gelirleri Faiz geliri, kalan anapara bakiyesi ile beklenen ömrü boyunca ilgili finansal varlıktan elde edilecek tahmini nakit giriģlerini söz konusu varlığın kayıtlı değerine indirgeyen efektif faiz oranı nispetinde ilgili dönemde tahakkuk ettirilir. ĠĢletme tarafından tahsis edilmiģ kredilerin tahsilatı Ģüpheli duruma düģtüğü zaman ilgili faiz gelir tahakkuku kayıtlara yansıtılmaz. Temettü Hisse senedi yatırımlarından elde edilen temettü geliri, hissedarların temettü alma hakkı doğduğu zaman kayda alınır Stoklar Stokların maliyeti; tüm satın alma maliyetlerini, dönüģtürme maliyetlerini ve stokların mevcut durumuna ve konumuna getirilmesi için katlanılan diğer maliyetleri içerir. Vadeli stok alımlarında peģin değer ile vadeli değer arasındaki farklar oluģtukları dönemde finansman gideri olarak muhasebeleģtirilirler. Stok maliyetleri ağırlıklı ortalama maliyet yöntemidir. Stoklar, maliyet ve net gerçekleģebilir değerin düģük olanı ile değerlenir. Net gerçekleģebilir değer; iģin normal akıģı içinde, tahmini satıģ fiyatından, tahmini tamamlanma maliyeti ve satıģı gerçekleģtirmek için gerekli tahmini satıģ giderleri toplamının, düģürülmesiyle elde edilen tutarı ifade eder. Sayfa 13 / 39

15 Sabit genel üretim maliyetlerinin dönüģtürme maliyetlerine dağıtımında, üretim faaliyetlerinin normal kapasitede olacağı varsayımına dayanılır. Normal kapasite, planlanan bakım-onarım çalıģmalarından kaynaklanacak kapasite düģüklüğü de dikkate alınarak, normal koģullarda bir veya birkaç dönem veya sezonda elde edilmesi beklenen ortalama üretim miktarıdır. Gerçek üretim düzeyi normal kapasiteye yakınsa, bu kapasite normal kapasite olarak kabul edilebilir. Fiili gerçekleģme oranları sürekli olarak daha önce belirlenen normal kapasitenin altında olması durumunda, normal kapasitenin artık gerçekleģen fiili oran olduğu kabul edilir ve sabit üretim maliyetlerinin tamamı hizmet üretim maliyetlerine ilave edilir. Canlı varlıklar ilk defa maliyet bedelleri ile kayıtlara alınırlar. Her raporlama dönemi sonundan gereceğe uygun değer üzerinden değerlenirler. Gerçeğe uygun değerinin bulunmaması durumunda veya güvenilir tespit edilememesi durumunda söz konusu canlı varlık, maliyetinden buna iliģkin her türlü birikmiģ amortisman ve birikmiģ değer düģüklüğü karģılıklarının düģülmesi suretiyle değerlenir. OluĢan değer artıģları veya azalıģları oluģtukları dönemin kar zararı ile iliģkilendirilir Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller Mal ve hizmetlerin üretiminde kullanılmak veya idari maksatlarla veya iģlerin normal seyri esnasında satılmak yerine, kira elde etmek veya değer kazanması amacıyla veya her ikisi için elde tutulan gayrimenkuller yatırım amaçlı gayrimenkuller olarak sınıflandırılır. Sahibi tarafından kullanılan bir gayrimenkulün, gerçeğe uygun değer esasına göre gösterilecek yatırım amaçlı bir gayrimenkule dönüģmesi durumunda kullanımdaki değiģikliğin gerçekleģtiği tarihe kadar TMS 16 Maddi Duran Varlıklar standardı uygulanır. TMS 16 ya göre hesaplanmıģ olan gayrimenkulün defter değeri ile gerçeğe uygun değeri arasında transfer tarihinde meydana gelen farklılık TMS 16 ya göre yapılmıģ bir yeniden değerleme gibi iģleme tabi tutulur ve değerleme farkları özkaynaklar ile iliģkilendirilir. Sonraki dönemlerde, yatırım amaçlı gayrimenkulün gerçeğe uygun değerindeki değiģimden kaynaklanan kazanç veya kayıp, oluģtuğu dönemde kâr veya zarar ile iliģkilendirilmektedir. Yatırım amaçlı gayrimenkuller, maliyetinin güvenilir bir Ģekilde ölçülmesinin mümkün olması ve gelecek ekonomik faydaların olası olması durumunda maliyet değeri üzerinden finansal tablolara alınmaktadır Maddi Duran Varlıklar ĠĢletmede bir yıldan fazla süre kullanılacağı tahmin edilen maddi varlıklar, ilk defa maliyet bedelleri ile kayda alınırlar. Daha sonraki dönemlerde arsa ve binalar için yeniden değerleme modeli, diğer duran varlıklarında maliyet modeli esas alınarak değerlenmektedir tarihinden önce alınmıģ olan diğer duran varlıklarda maliyet bedeli enflasyonun etkilerine göre düzeltilmiģ değerlerdir. Grup, duran varlıklarına, normal amortisman yöntemine göre kıst dönem amortisman hesaplamaktadır. Grup, maddi duran varlıkların amortisman ömürlerini tespit ederken varlığın faydalı ömrünü esas almaktadır. Finansal kiralama yoluyla alınan duran varlıklarda maliyetler faiz ve kur farklarından arındırılmıģ tutarlardır. Faiz ve kur farkları ilgili dönemlerde finansal gider olarak muhasebeleģtirilirler. Grup un duran varlıkları için kullandığı faydalı ömürler aģağıdaki gibidir; Binalar Makine Tesis ve Cihazlar TaĢıtlar DemirbaĢlar Finansal Kiralama ile Alınan Varlıklar Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar 50 Yıl 5 20 Yıl 5 Yıl 2 20 Yıl 5 15 Yıl 5 20 Yıl Sayfa 14 / 39

16 2.3.6.Maddi Olmayan Duran Varlıklar ĠĢletmede bir yıldan fazla süre kullanılacağı tahmin edilen maddi olmayan varlıklar, ilk defa maliyet bedelleri ile kayda alınırlar. Daha sonraki dönemlerde maliyet modeli esas alınarak değerlenmektedir tarihinden önce alınmıģ olan maddi olmayan duran varlıklarda maliyet bedeli enflasyonun etkilerine göre düzeltilmiģ değerlerdir. Grup maddi olmayan duran varlıkların amortisman ömürlerini tespit ederken varlığın faydalı ömrünü esas almaktadır. Grup maddi olmayan duran varlıkları için faydalı ömür olarak 3-15 yıl arasında faydalı ömürler belirlemiģtir Şerefiye Bir iģletmenin satın alınması ile ilgili katlanılan satın alma maliyeti, iktisap edilen iģletmenin satın alma tarihindeki tanımlanabilir varlık, yükümlülük ve Ģarta bağlı yükümlülüklerine dağıtılır. Satın alma maliyeti ile iktisap edilen iģletmenin tanımlanabilir varlık, yükümlülük ve Ģarta bağlı yükümlülüklerinin gerçeğe uygun değeri arasındaki fark Ģerefiye olarak konsolide finansal tablolarda muhasebeleģtirilir. ĠĢletme birleģmelerinde satın alınan iģletmenin/ģirketin finansal tablolarında yer almayan; ancak Ģerefiyenin içerisinden ayrılabilme özelliğine sahip varlıklar, maddi olmayan duran varlıklar ve Ģarta bağlı yükümlülükler gerçeğe uygun değerleri ile konsolide finansal tablolara yansıtılır. Satın alınan Ģirketin finansal tablolarında yer alan Ģerefiye tutarları tanımlanabilir varlık olarak değerlendirilmez. Ġktisap edilen tanımlanabilir varlık, yükümlülük ve Ģarta bağlı yükümlülüklerin gerçeğe uygun değerindeki iktisap edenin payının iģletme birleģmesi maliyetini aģması durumunda ise fark konsolide gelir tablosuyla iliģkilendirilir. ġerefiye tutarına iliģkin herhangi bir değer düģüklüğü olması durumunda etkisi dönem sonuçlarına yansıtılmaktadır. ġerefiyenin değerinde herhangi bir değer düģüklüğü olup olmadığına yönelik olarak her yıl aynı zamanda değer düģüklüğü testi yapılır. Grup tarafından kontrol edilen iģletmeler arasında gerçekleģen yasal birleģmeler TFRS 3 kapsamında değerlendirilmemektedir. Dolayısıyla, bu tür birleģmelerde Ģerefiye hesaplanmamaktadır. Ayrıca, yasal birleģmelerde taraflar arasında ortaya çıkan iģlemler konsolide finansal tabloların hazırlanması esnasında düzeltme iģlemlerine tabi tutulur Varlık Değer Düşük Karşılığı TMS 36 Varlıklarda Değer DüĢüklüğü standardına göre; iç ve dıģ ekonomik göstergeler gerektirdiğinde, maddi ve maddi olmayan varlıkların defter değerleri ile geri kazanılabilir değerlerinin karģılaģtırılması gerekir. Eğer varlığın defter değeri geri kazanılabilir değerini aģtığı tahmin ediliyor ise varlığın değerinde değer düģüklüğünün olduğu kabul edilir. Geri kazanılabilir değer; kullanım fiyatı ile piyasa fiyatından düģük olanıdır. Tahmin edilen değer düģüklüğü tespitin yapıldığı dönemde zarar kaydedilir Finansal Araçlar; a) Nakit ve Nakit Benzerleri; Grup nakit mevcutları, kasa, banka mevduatlarından oluģmaktadır. Yabancı para cinsinden olan banka bakiyeleri bilanço günündeki T.C. Merkez Bankası döviz kurundan değerlenmektedir. Bilançodaki nakit, bankadaki mevduatın mevcut değeri, bu varlıkların gerçeğe uygun değerleridir. b) Ticari Alacaklar ve Borçlar; Grup tarafından bir alıcıya hizmet sağlanması veya bir satıcıdan ürün veya hizmet alınması sonucunda oluģan ticari alacaklar ve ticari borçlar ertelenmiģ finansman gelirlerinden ve giderlerinden netleģtirilmiģ olarak gösterilirler. Ticari alacakların iskonto edilmiģ ve Ģüpheli alacak karģılığı ayrılmıģ değerlerinin, varlıkların gerçeğe uygun değerine eģdeğer olduğu varsayılmaktadır. Grup, tahsil imkânının kalmadığına dair objektif bir bulgu olduğu takdirde ilgili ticari alacaklar için Ģüpheli alacak karģılığı ayırmaktadır. Söz konusu bu karģılığın tutarı, alacağın kayıtlı değerinden alınan teminatların ve güvencelerin düģülmesinden sonra kalan tutardır. Sayfa 15 / 39

17 ġüpheli alacak tutarına karģılık ayrılmasını takiben, Ģüpheli alacak tutarının tamamının veya bir kısmının tahsil edilmesi durumunda, tahsil edilen tutar ayrılan Ģüpheli alacak karģılığından düģülerek diğer gelirlere kaydedilir. Ticari borçların iskonto edilmiģ değerlerinin, varlıkların gerçeğe uygun değerine eģdeğer olduğu varsayılmaktadır. c) Diğer Alacaklar, Borçlar ve Yükümlülükler Tahakkuk esasına göre muhasebeleģtirilmekte olup, kayıtlı değerlerin gerçeğe uygun değerine eģdeğer olduğu varsayılmaktadır Çalışanlara Sağlanan Faydalar / Kıdem Tazminatları; Mevcut ĠĢ Kanunu, Ģirketi kötü davranıģ dıģındaki nedenlerle iģine son verilen personel dıģındaki her personele her bir hizmet yılı için en az 30 günlük kıdem tazminatı ödemekle yükümlü tutmaktadır. Bu nedenle Ģirketin taģıdığı toplam yükü ifade eden gelecekteki ödemeleri tahmin etmesi ve tahminlerle bulunan ödemelerin iskontoya tabi tutularak net bugünkü değere getirilmesi gerekmektedir. ġirket böylece bilanço günü itibariyle toplam yükümlülüğünün iskonto edilmiģ net değerini raporlamaktadır. Erkeklerde 25 yıllık hizmet süresini, kadınlarda 20 yıllık hizmet süresini dolduran personelin emekli olacağı varsayımı yapılır ve kıdem tazminatının da bu tarihte ödeneceği kabul edilir. ġirket buna uygun Ģekilde, personelin ileriye yönelik olarak, emekli olduklarında veya iģten çıkarıldıklarında ödeneceği tahmin edilen kıdem tazminatı yükümlülüğünü bulmaya çalıģır. Ödeneceği tahmini yapılan bu toplam yükümlülüğün içinde personelin bilanço tarihi itibariyle kıdemi nedeniyle almaya hak kazandığı bölümün net bugünkü değeri kıdem tazminatı karģılığı olarak bilançoya alınır. GeçmiĢ dönemlerde kıdem tazminatı almadan ayrılan personel sayısının iģten ayrılan toplam personel sayısına oranının ileriki dönemlerde de aynen tekrarlanacağını varsayılır ve toplam yük bu oranda azaltılır. Ġki dönem arasında değiģen toplam kıdem tazminatı yükü, faiz maliyeti, cari dönem hizmet maliyeti ve aktüeryal kazanç / zararlar kısımlarına ayrılır. Faiz Maliyeti; bir önceki hesap döneminde bilanço da yer alan yükümlülüğün dönem içinde kullanımının maliyetidir ve çalıģmaya devam eden kiģilere iliģkin yükümlülüğün dönem baģındaki tutarının, o yılda kullanılan iskonto oranı ile çarpılmıģ tutarıdır. Cari dönem hizmet maliyeti ise içinde bulunulan hesap döneminde çalıģanların çalıģmaları karģılığında hak ettikleri kıdem tazminatının ödeneceği dönemde ulaģması beklenen tutarının iskonto oranı ile bilanço gününe getirilmesinden kaynaklanan kısmıdır. Bunun dıģındaki farklar ise aktüeryal kazanç ve kayıpları yansıtır. Aktüeryal kazanç / zararlar özkaynaklarda, faiz maliyeti ve cari dönem hizmet maliyeti ise kapsamlı gelir tablosunda gösterilir. ÇalıĢanlara normal maaģ, ikramiye ve diğer sosyal fayda ödemeleri dıģında, emeklilik veya iģten ayrılmadan sonraki dönemlerde ödenmek üzere herhangi bir katkı planı da bulunmamaktadır Vergilendirme; ĠliĢikteki finansal tablolarda vergi gideri, dönem cari vergi karģılığı ve ertelenmiģ vergiden oluģmaktadır. Dönem faaliyet sonuçlarından doğacak kurumlar vergisine iliģkin yükümlülükler için bilanço tarihinde geçerli olan yasal vergi oranları esas alınarak karģılık ayrılmıģtır. ErtelenmiĢ vergi varlığı/yükümlülüğü, muhasebe değeri ile vergi değeri arasındaki farklardan (zamanlama farklarından) oluģmaktadır. Ertelenen vergi varlığının hesaplanmasında cari vergi oranı esas alınmaktadır. ErtelenmiĢ vergi yükümlülüğü tüm vergilendirilebilir veya indirilebilir geçici farklar için finansal tablolara alınmakta, ancak ertelenmiģ vergi varlığı indirilebilir geçici farkların mahsup edilebileceği vergilendirilebilir karların olmasının muhtemel olması durumunda finansal tablolara alınmaktadır. Zamanlama farkları üzerinden ortaya çıkan net ertelenmiģ vergi varlıkları, eldeki verilere göre gelecek yıllarda kullanılabileceğinin kesin olmadığı durumlarda, vergi indirimleri oranında azaltılmaktadır İlişkili Taraflar; Bu finansal tabloların amacı doğrultusunda ortaklar, önemli yönetim personeli ve Yönetim Kurulu üyeleri, aileleri ve onlar tarafından kontrol edilen veya onlara bağlı Ģirketler, iģtirak ve ortaklıklar ile bağlı ortaklıkların azınlık ortakları iliģkili taraflar olarak kabul ve ifade edilmiģlerdir. Bu Ģirketlerin ortakları ve baģlıca yöneticiler ve ġirket in yönetim kurulu üyeleri ve aileleri de iliģkili kuruluģ kapsamına girmektedir. ĠliĢkili taraflarla gerçekleģtirilen iģlemler genel olarak piyasa koģullarına uygun olarak gerçekleģtirilmiģtir. Kilit yönetici personellerde Ģirketin iliģkili tarafı olarak ifade edilmiģlerdir. Sayfa 16 / 39

18 Borçlanma Maliyetleri; Faiz karģılığı alınan banka kredileri, alıģ maliyeti düģüldükten sonra alınan net tutar esasından kayıtlara yansıtılmaktadır. Ġtfa sürecinde veya yükümlülüklerin kayda alınması sırasında ortaya çıkan gelir veya giderler, gelir tablosu ile iliģkilendirilir. Borçlanma maliyetleri, ortaya çıktıkları dönemde vadelerinin gelmemesi durumunda da tahakkuk esasına göre muhasebeleģtirilmektedir Hisse Başına Kazanç / (Zarar); Hisse baģına kazanç / (zarar), dönem net karı veya zararının cari dönemde adi hisse senedi sahiplerine ait adi hisse senetleri adedinin ağırlıklı ortalamasına bölünmesi suretiyle hesaplanmaktadır. Türkiye de Ģirketler, mevcut hissedarlarına birikmiģ karlardan ve özsermaye enflasyon düzeltme farklarından hisseleri oranında hisse dağıtarak (bedelsiz hisseler) sermayelerini arttırabilirler. Hisse baģına kar /(zarar) hesaplanırken, bu bedelsiz hisseler çıkarılmıģ hisseler olarak sayılır. Dolayısıyla hisse baģına kar /(zarar) hesaplamasında kullanılan ağırlıklı hisse senedi ortalaması, bedelsiz hisseler açısından geriye dönük olarak uygulanmak suretiyle elde edilir Bilanço Tarihinden Sonraki Olaylar; Bilanço tarihinden sonraki düzeltme gerektiren olayların ortaya çıkması durumunda, finansal tablolara alınan tutarları bu yeni duruma uygun Ģekilde düzeltilmekte, bilanço tarihinden sonra ortaya çıkan düzeltme gerektirmeyen olayların olması halinde ise önemli olması durumunda ilgili dönemde açıklanmaktadır Karşılıklar, Şarta Bağlı Yükümlülükler ve Şarta Bağlı Varlıklar; KarĢılıklar; KarĢılıklar geçmiģteki olaylardan kaynaklanan olası bir yükümlülük olması (hukuki veya yapısal yükümlülük), bu yükümlülüğün gelecekte yerine getirilmesi için gerekli aktif kalemlerde bir azalıģın muhtemelen söz konusu olması ve yükümlülük tutarının güvenilir bir biçimde saptanabilmesi durumunda tahakkuk ettirilmektedir. Tahakkuk ettirilen bu karģılıklar her bilanço döneminde gözden geçirilmekte ve cari tahminlerin yansıtılması amacıyla revize edilmektedir. ġarta Bağlı Yükümlülükler ve ġarta Bağlı Varlıklar; Taahhüt ve Ģarta bağlı yükümlülük doğuran iģlemler, gerçekleģmesi gelecekte bir veya birden fazla olayın neticesine bağlı durumları ifade etmektedir. Dolayısıyla, bazı iģlemler ileride doğması muhtemel zarar, risk veya belirsizlik taģımaları açısından bilanço dıģı kalemler olarak tanınmıģtır. Gelecekte gerçekleģmesi muhtemel mükellefiyetler veya oluģacak zararlar için bir tahmin yapılması durumunda bu yükümlülükler ġirket için gider ve borç olarak kabul edilmektedir. Ancak gelecekte gerçekleģmesi muhtem el gözüken gelir ve karlar finansal tablolarda yansıtılmaktadır Yabancı Para Cinsinden Varlık ve Borçlar; Bilançoda yer alan yabancı paraya bağlı varlıklar bilanço tarihindeki T.C. Merkez Bankası döviz alıģ kuru, borçlar ise döviz satıģ kuru kullanılarak Türk Lirası'na çevrilmektedir. Dönem içinde gerçekleģen yabancı paraya bağlı iģlemler, iģlem tarihindeki fiili kurlar kullanılarak Türk Lirası'na çevrilmektedir. Bu iģlemlerden doğan kur farkı gelir ve giderleri gelir tablolarına dâhil edilmektedir ve tarihli finansal tablolarda esas alınan kurlar aģağıdaki gibidir; USD 2,1234 2,1343 AVRO 2,8919 2,9365 Sayfa 17 / 39

19 Önemli Muhasebe Değerlendirme, Tahmin ve Varsayımları Finansal tabloların hazırlanması, yönetimin, politikaların uygulanması ve raporlanan varlık, yükümlülük, gelir ve gider tutarlarını etkileyen kararlar, tahminler ve varsayımlar yapmasını gerektirmektedir. GerçekleĢen sonuçlar bu tahminlerden farklılık gösterebilir. Tahminler ve tahminlerin temelini teģkil eden varsayımlar sürekli olarak gözden geçirilmektedir. ġirket in finansal tablolarını hazırlarken kullandığı önemli tahminler ve varsayımlara aģağıdaki gibidir; Maddi ve maddi olmayan duran varlıkların faydalı ömürleri Ticari alacak ve borçlar için uygulanan iskonto oranları ÇalıĢanlara sağlanan faydalara iliģkin olarak; emeklilik süresi, zam oranı, iskonto oranı, kıdem tazminatı almama oranı Ertelenen vergi hesaplamasında kullanılan oranlar 3. Faaliyet Bölümleri Grup bölümlere göre raporlama yapmamaktadır. 4. Nakit ve Nakit Benzerleri Nakit Bankalar Vadesiz Mevduat Vadeli Mevduat Toplam Cari dönem vadeli mevduat hesapları, USD cinsi için %2 TL cinsi için %7 faiz oranı üzerinden aylık vadelendirilmektedir. 5. Finansal Yatırımlar Finansal Yatırımlar OSP Ostim ĠĢ Mak.Yed.Parç.DıĢ Tic.Aġ Ostim DanıĢmanlık Eğt.Hizm.Aġ Değer DüĢüklüğü KarĢılığı Toplam Finansal varlıklar gerçeğe uygun değeri güvenilir bir Ģekilde ölçülemediği ve aktif bir piyasası olmadığı için maliyet değeriyle gösterilmektedir. 6. Finansal Borçlar Kısa Vadeli Finansal Borçlar Faiz Oranı Aralığı (%) Faiz Oranı Aralığı (%) TL Rotatif Krediler USD Rotatif Krediler 8, , TL Sabit Faizli Krediler 6,83-12, AVRO Sabit Faizli Krediler 2, ,63-7, Toplam Sayfa 18 / 39

20 0 Uzun Vadeli Finansal Borçlar Uzun vadeli krediler Faiz Oranı Aralığı (%) Faiz Oranı Aralığı (%) TL ĠĢletme Kredileri 9, AVRO ĠĢletme kredileri - - 6,83-12, Toplam Haziran 2014 tarihi itibariyle alınan kredilerle ilgili olarak Grup'un yatırım amaçlı gayrimenkulleri üzerinde TL Tutarında ipotek TL tutarında kefalet bulunmaktadır.( : TL ipotek, tl kefalet) Banka kredileri ve finansal kiralama borçları vade olarak aģağıdaki gibidir; Banka Kredileri ay ay yıl Toplam Ticari Alacaklar / Ticari Borçlar Ticari alacaklar Alacak senetleri Alacak reeskontu ġüpheli ticari alacaklar ġüpheli ticari alacaklar karģılığı ĠliĢkili taraflardan alacaklar Toplam ġüpheli alacakların detayı aģağıdaki gibi olup TL si için karģılık ayrılmıģtır SetmaĢ Elektrik Taahhüt Ticaret A.ġ. (*) Birlik Makina San.Tic.Ltd.ġti. (**) Osp Ostim ĠĢ Mak.Yed.Parç. DıĢ Tic.A.ġ Irak Alacakları Diğer Toplam Sayfa 19 / 39

NET HOLDĠNG A.ġ. BĠLANÇO (TL) İncelemeden (XI-29 KONSOLĠDE) GeçmemiĢ NTHOL. Bağımsız Denetim'den. GeçmiĢ

NET HOLDĠNG A.ġ. BĠLANÇO (TL) İncelemeden (XI-29 KONSOLĠDE) GeçmemiĢ NTHOL. Bağımsız Denetim'den. GeçmiĢ BĠLANÇO (TL) GeçmemiĢ Bağımsız Denetim'den GeçmiĢ Referansları 31.12.2008 VARLIKLAR Dönen Varlıklar 76.425.616 92.094.253 Nakit ve Nakit Benzerleri 6 12.908.278 10.842.451 Finansal Yatırımlar 7 0 499.374

Detaylı

KONSOLİDE FİNANSAL DURUM TABLOSU... 3 KONSOLİDE KAPSAMLI GELİR TABLOSU... 4 KONSOLİDE ÖZKAYNAK DEĞİŞLİM TABLOSU... 5

KONSOLİDE FİNANSAL DURUM TABLOSU... 3 KONSOLİDE KAPSAMLI GELİR TABLOSU... 4 KONSOLİDE ÖZKAYNAK DEĞİŞLİM TABLOSU... 5 İÇİNDEKİLER KONSOLİDE FİNANSAL DURUM TABLOSU... 3 KONSOLİDE KAPSAMLI GELİR TABLOSU... 4 KONSOLİDE ÖZKAYNAK DEĞİŞLİM TABLOSU... 5 KONSOLİDE NAKİT AKIM TABLOSU... 6 1. ŞİRKETİN ORGANİZASYONU VE FAALİYET

Detaylı

ERSU MEYVE VE GIDA SANAYİ A.Ş., 30 HAZİRAN 2015 TARİHİNDE SONA EREN ARA HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR VE DİPNOTLAR

ERSU MEYVE VE GIDA SANAYİ A.Ş., 30 HAZİRAN 2015 TARİHİNDE SONA EREN ARA HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR VE DİPNOTLAR ERSU MEYVE VE GIDA SANAYİ A.Ş., 30 HAZİRAN 2015 TARİHİNDE SONA EREN ARA HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR VE DİPNOTLAR ERSU MEYVE VE GIDA SANAYİ A.Ş., İÇİNDEKİLER Bağımsız Denetim Raporu Görüşü Finansal

Detaylı

ALTINYILDIZ MENSUCAT VE KONFEKSİYON FABRİKALARI A.Ş. 1 OCAK - 30 EYLÜL 2013 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT ÖZET KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLAR

ALTINYILDIZ MENSUCAT VE KONFEKSİYON FABRİKALARI A.Ş. 1 OCAK - 30 EYLÜL 2013 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT ÖZET KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLAR ALTINYILDIZ MENSUCAT VE KONFEKSİYON FABRİKALARI A.Ş. 1 OCAK - 30 EYLÜL 2013 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT ÖZET KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLAR 1 OCAK - 30 EYLÜL 2013 ARA HESAP DÖNEMĠNE AĠT ÖZET KONSOLĠDE FĠNANSAL

Detaylı

AVĠVA SĠGORTA A.ġ. Takip eden dipnotlar finansal tabloların tamamlayıcı parçasını oluştururlar.

AVĠVA SĠGORTA A.ġ. Takip eden dipnotlar finansal tabloların tamamlayıcı parçasını oluştururlar. VARLIKLAR I- Cari Varlıklar Dipnot A- Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar 2.12, 14 254.181.293 206.650.576 1- Kasa 2.12, 14 1.365-2- Alınan Çekler 3- Bankalar 2.12, 14 218.701.697 172.542.578 4- Verilen Çekler

Detaylı

ARÇELİK A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Aylık Bildirim

ARÇELİK A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Aylık Bildirim KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU ARÇELİK A.Ş. Finansal Rapor 216 2. 3 Aylık Bildirim Finansal Tablolara ilişkin Genel Açıklama 1 Ocak 3 Haziran 216 ara hesap dönemine ait özet konsolide finansal tablolar Bağımsız

Detaylı

OSTİM ENDÜSTRİYEL YATIRIMLAR VE İŞLETME A.Ş

OSTİM ENDÜSTRİYEL YATIRIMLAR VE İŞLETME A.Ş OSTİM ENDÜSTRİYEL YATIRIMLAR VE İŞLETME A.Ş 01 OCAK-30 EYLÜL ARA HESAP DÖNEMİNE AİT KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLAR İÇİNDEKİLER KONSOLİDE FİNANSAL DURUM TABLOSU... 3-4 KONSOLİDE KAPSAMLI GELİR TABLOSU... 5

Detaylı

30 EYLÜL 2012 ve 31 ARALIK 2011 TARĠHLERĠ ĠTĠBARĠYLE AYRINTILI BĠLANÇOLAR (Para birimi aksi belirtilmedikçe Türk Lirası ( TL ) olarak gösterilmiştir.

30 EYLÜL 2012 ve 31 ARALIK 2011 TARĠHLERĠ ĠTĠBARĠYLE AYRINTILI BĠLANÇOLAR (Para birimi aksi belirtilmedikçe Türk Lirası ( TL ) olarak gösterilmiştir. VARLIKLAR I- Cari Varlıklar Denetimden GeçmemiĢ Denetimden GeçmiĢ A- Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar 14 229.657.224 206.650.576 1- Kasa 2.12, 14 6.441-2- Alınan Çekler 3- Bankalar 2.12, 14 195.188.386

Detaylı

OSTİM ENDÜSTRİYEL YATIRIMLAR VE İŞLETME A.Ş 01 OCAK-30 HAZİRAN ARA HESAP DÖNEMİ

OSTİM ENDÜSTRİYEL YATIRIMLAR VE İŞLETME A.Ş 01 OCAK-30 HAZİRAN ARA HESAP DÖNEMİ OSTİM ENDÜSTRİYEL YATIRIMLAR VE İŞLETME A.Ş 01 OCAK-30 HAZİRAN ARA HESAP DÖNEMİ Sınırlı Bağımsız Denetim Raporu İÇİNDEKİLER GÖRÜŞ... 2-3 KONSOLİDE FİNANSAL DURUM TABLOSU... 3 KONSOLİDE KAPSAMLI GELİR TABLOSU...

Detaylı

Dönen Varlıklar 37.722.952 32.250.256. Nakit ve Nakit Benzerleri 6 5.963.637 1.141.123. İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar - -

Dönen Varlıklar 37.722.952 32.250.256. Nakit ve Nakit Benzerleri 6 5.963.637 1.141.123. İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar - - 31 MART 2015 TARİHLİ ÖZET KONSOLİDE FİNANSAL DURUM TABLOSU Bağımsız Denetim'den Geçmemiş Geçmiş Dipnot Cari Dönem Geçmiş Dönem Referansları 31.03.2015 31.12.2014 VARLIKLAR Dönen Varlıklar 37.722.952 32.250.256

Detaylı

ANEL TELEKOMÜNİKASYON ELEKTRONİK SİSTEMLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. VE BAĞLI ORTAKLIKLARI 01 OCAK- 31 MART 2014 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT

ANEL TELEKOMÜNİKASYON ELEKTRONİK SİSTEMLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. VE BAĞLI ORTAKLIKLARI 01 OCAK- 31 MART 2014 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT ANEL TELEKOMÜNİKASYON ELEKTRONİK SİSTEMLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. 01 OCAK- 31 MART 2014 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT ÖZET KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLAR VE DİPNOTLARI 31 MART 2014 TARĠHLĠ ÖZET KONSOLĠDE FĠNANSAL

Detaylı

Lokman Hekim Engürüsağ Sağlık, Turizm, Eğitim Hizmetleri ve İnşaat Taahhüt A.Ş.

Lokman Hekim Engürüsağ Sağlık, Turizm, Eğitim Hizmetleri ve İnşaat Taahhüt A.Ş. Lokman Hekim Engürüsağ Sağlık, Turizm, Eğitim Hizmetleri ve İnşaat Taahhüt A.Ş. 30 Haziran 2014 Tarihi İtibari ile Konsolide Finansal Tablolar ve Sınırlı Bağımsız Denetim Raporu İÇİNDEKİLER GÖRÜġ... 2

Detaylı

Ekli Dipnotlar Mali Tabloların Tamamlayıcı Parçasıdır. 1

Ekli Dipnotlar Mali Tabloların Tamamlayıcı Parçasıdır. 1 30 HAZĠRAN 2010 VE 31 ARALIK 2009 TARĠHLERĠ ĠTĠBARĠYLE BĠLANÇOLARI Ref. 30 Haziran 2010 31 Aralık 2009 VARLIKLAR Dönen Varlıklar 13.379.749 15.683.583 Nakit ve Nakit Benzerleri 6 9.015.507 11.490.201 Finansal

Detaylı

OMURGA GAYRİMENKUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Olmayan Aylık Bildirim

OMURGA GAYRİMENKUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Olmayan Aylık Bildirim KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU OMURGA GAYRİMENKUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. Finansal Rapor 2016 2. 3 Aylık Bildirim Finansal Tablolara ilişkin Genel Açıklama Bağımsız Denetçi Görüşü Bağımsız Denetim Kuruluşu

Detaylı

Lokman Hekim Engürüsağ Sağlık, Turizm, Eğitim Hizmetleri ve İnşaat Taahhüt A.Ş.

Lokman Hekim Engürüsağ Sağlık, Turizm, Eğitim Hizmetleri ve İnşaat Taahhüt A.Ş. Lokman Hekim Engürüsağ Sağlık, Turizm, Eğitim Hizmetleri ve İnşaat Taahhüt A.Ş. 30 Eylül 2014 Tarihi İtibari ile Konsolide Finansal Tablolar ve Sınırlı Bağımsız Denetim Raporu ĠÇĠNDEKĠLER GÖRÜġ... 2-3

Detaylı

BĠMEKS BĠLGĠ ĠġLEM VE DIġ TĠCARET A.ġ. NĠN 01.01. 30.09.2011 ARA HESAP DÖNEMĠNE AĠT ÖZET KONSOLĠDE FĠNANSAL TABLOLAR VE ÖZET DĠPNOTLAR

BĠMEKS BĠLGĠ ĠġLEM VE DIġ TĠCARET A.ġ. NĠN 01.01. 30.09.2011 ARA HESAP DÖNEMĠNE AĠT ÖZET KONSOLĠDE FĠNANSAL TABLOLAR VE ÖZET DĠPNOTLAR BĠMEKS BĠLGĠ ĠġLEM VE DIġ TĠCARET A.ġ. NĠN 01.01. ARA HESAP DÖNEMĠNE AĠT ÖZET KONSOLĠDE FĠNANSAL TABLOLAR VE ÖZET DĠPNOTLAR 01.01.- ARA HESAP DÖNEMĠNE AĠT ÖZET KONSOLĠDE FĠNANSAL TABLOLAR ĠÇĠNDEKĠLER SAYFA

Detaylı

İhlas Ev Aletleri İmalat San. ve Tic. A.Ş.

İhlas Ev Aletleri İmalat San. ve Tic. A.Ş. 31 Aralık 2010 ve 31 Aralık 2009 Tarihleri İtibariyle Konsolide Finansal Durum Tabloları (Bilançolar) Bağımsız Denetim den ı Geçmiş Geçmiş 31.12.2010 31.12.2009 VARLIKLAR Dönen Varlıklar 171.350.532 174.909.288

Detaylı

İhlas Ev Aletleri İmalat San. ve Tic. A.Ş.

İhlas Ev Aletleri İmalat San. ve Tic. A.Ş. 30 Haziran 2014 ve 31 Aralık 2013 Tarihleri İtibariyle Finansal Durum Tabloları Sınırlı Bağımsız Dipnot Geçmiş Geçmiş Referansları 31.12.2013 VARLIKLAR Dönen Varlıklar 183.586.792 171.427.777 Nakit ve

Detaylı

ĠNTEGRAL MENKUL DEĞERLER A.ġ. - BĠLANÇO (Tüm Tutarlar, Türk Lirası olarak gösterilmiģtir)

ĠNTEGRAL MENKUL DEĞERLER A.ġ. - BĠLANÇO (Tüm Tutarlar, Türk Lirası olarak gösterilmiģtir) ĠNTEGRAL MENKUL DEĞERLER A.ġ. 0 BĠLANÇO (Tüm Tutarlar, Türk Lirası olarak gösterilmiģtir) İncelemeden Bağımsız Geçmemiş Denetimden Geçmiş Cari Dönem Önceki Dönem Notlar 30.09.2011 31.12.2010 VARLIKLAR

Detaylı

ĠÇĠNDEKĠLER. GÖRÜġ... 2-3 KONSOLĠDE FĠNANSAL DURUM TABLOSU... 4 KONSOLĠDE KAPSAMLI GELĠR TABLOSU... 5. KONSOLĠDE ÖZKAYNAK DEĞĠġĠM TABLOSU...

ĠÇĠNDEKĠLER. GÖRÜġ... 2-3 KONSOLĠDE FĠNANSAL DURUM TABLOSU... 4 KONSOLĠDE KAPSAMLI GELĠR TABLOSU... 5. KONSOLĠDE ÖZKAYNAK DEĞĠġĠM TABLOSU... 31 Mart 2014 Tarihli Konsolide Finansal Durum Tablosu ĠÇĠNDEKĠLER GÖRÜġ... 2-3 KONSOLĠDE FĠNANSAL DURUM TABLOSU... 4 KONSOLĠDE KAPSAMLI GELĠR TABLOSU... 5 KONSOLĠDE ÖZKAYNAK DEĞĠġĠM TABLOSU... 6 KONSOLĠDE

Detaylı

LOKMAN HEKĠM ENGÜRÜSAĞ SAĞLIK, TURĠZM EĞĠTĠM HĠZMETLERĠ VE ĠNġAAT TAAHHÜT A.ġ. 01 Ocak 2015 31 Mart 2015 Dönemi. Ara Dönem Bağımsız Denetim Raporu

LOKMAN HEKĠM ENGÜRÜSAĞ SAĞLIK, TURĠZM EĞĠTĠM HĠZMETLERĠ VE ĠNġAAT TAAHHÜT A.ġ. 01 Ocak 2015 31 Mart 2015 Dönemi. Ara Dönem Bağımsız Denetim Raporu LOKMAN HEKĠM ENGÜRÜSAĞ SAĞLIK, TURĠZM EĞĠTĠM HĠZMETLERĠ VE ĠNġAAT TAAHHÜT A.ġ. 01 Ocak 2015 31 Mart 2015 Dönemi Ara Dönem Bağımsız Denetim Raporu LOKMAN HEKĠM ENGÜRÜSAĞ SAĞLIK, TURĠZM, EĞĠTĠM HĠZMETLERĠ

Detaylı

İncelemeden Bağımsız Denetimden Geçmiş Notlar 30 Eylül 2010 31 Aralık 2009 VARLIKLAR

İncelemeden Bağımsız Denetimden Geçmiş Notlar 30 Eylül 2010 31 Aralık 2009 VARLIKLAR Tarihi İtibarıyla Konsolide Bilanço VARLIKLAR Bağımsız Denetimden Geçmiş Notlar 31 Aralık Dönen Varlıklar 147.230.613 145.295.381 Nakit ve nakit benzerleri 6 123.560.598 116.183.344 Finansal yatırımlar

Detaylı

İhlas Ev Aletleri İmalat San. ve Tic. A.Ş.

İhlas Ev Aletleri İmalat San. ve Tic. A.Ş. 31 Aralık 2012 ve 31 Aralık 2011 Tarihleri İtibariyle Konsolide Finansal Durum Tabloları (Bilançolar) Bağımsız Denetim den Geçmiş Geçmiş 31.12.2012 31.12.2011 VARLIKLAR Dönen Varlıklar 209.417.001 164.268.072

Detaylı

İlişikteki dipnotlar konsolide finansal tabloların tamamlayıcı parçalarıdır.

İlişikteki dipnotlar konsolide finansal tabloların tamamlayıcı parçalarıdır. 31 MART 2010 ve 31 ARALIK 2009 TARİHLERİ İTİBARİYLE KONSOLİDE FİNANSAL DURUM TABLOLARI (BİLANÇOLAR) Denetim de n Denetim den ı Geçmemiş Geçmiş 31.03.2010 31.12.2009 VARLIKLAR Dönen Varlıklar 174.443.959

Detaylı

Özsermaye Değişim Tablosu

Özsermaye Değişim Tablosu Özsermaye Değişim Tablosu Finansal Tablo Türü Raporlama Birimi Konsolide Olmayan TL Ref. Sermaye Sermaye Düzeltmesi Olumlu Farkları Hisse Senedi İhraç Primi kardan ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Geçmiş Yıllar

Detaylı

AVĠVA SĠGORTA A.ġ. Takip eden dipnotlar finansal tabloların tamamlayıcı parçasını oluştururlar.

AVĠVA SĠGORTA A.ġ. Takip eden dipnotlar finansal tabloların tamamlayıcı parçasını oluştururlar. VARLIKLAR I- Cari Varlıklar Bağımsız Bağımsız Dipnot Sınırlı Denetimden GeçmiĢ Denetimden GeçmiĢ A- Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar 14 166.723.582 254.181.293 1- Kasa 2.12, 14 6.211 1.365 2- Alınan Çekler

Detaylı

ĠÇĠNDEKĠLER. GÖRÜġ... 2-3 KONSOLĠDE FĠNANSAL DURUM TABLOSU... 4 KONSOLĠDE KAPSAMLI GELĠR TABLOSU... 5. KONSOLĠDE ÖZKAYNAK DEĞĠġĠM TABLOSU...

ĠÇĠNDEKĠLER. GÖRÜġ... 2-3 KONSOLĠDE FĠNANSAL DURUM TABLOSU... 4 KONSOLĠDE KAPSAMLI GELĠR TABLOSU... 5. KONSOLĠDE ÖZKAYNAK DEĞĠġĠM TABLOSU... ĠÇĠNDEKĠLER GÖRÜġ... 2-3 KONSOLĠDE FĠNANSAL DURUM TABLOSU... 4 KONSOLĠDE KAPSAMLI GELĠR TABLOSU... 5 KONSOLĠDE ÖZKAYNAK DEĞĠġĠM TABLOSU... 6 KONSOLĠDE NAKĠT AKIM TABLOSU... 7 1. ġġrket ĠN ORGANĠZASYONU

Detaylı

İhlas Ev Aletleri İmalat San. ve Tic. A.Ş.

İhlas Ev Aletleri İmalat San. ve Tic. A.Ş. 31 Aralık 2014 ve 31 Aralık 2013 Tarihleri İtibariyle Finansal Durum Tabloları Dipnot Referansları 31.12.2014 31.12.2013 VARLIKLAR Dönen Varlıklar 189.204.447 171.427.777 Nakit ve Nakit Benzerleri 6 39.215

Detaylı

YEŞİL YATIRIM HOLDİNG A.Ş. FİNANSAL DURUM TABLOSU (BİLANÇO) (Tüm Tutarlar, Türk Lirası olarak gösterilmiştir) Yeniden Sınıflandırılmış

YEŞİL YATIRIM HOLDİNG A.Ş. FİNANSAL DURUM TABLOSU (BİLANÇO) (Tüm Tutarlar, Türk Lirası olarak gösterilmiştir) Yeniden Sınıflandırılmış FİNANSAL DURUM TABLOSU (BİLANÇO) (Tüm Tutarlar, Türk Lirası olarak gösterilmiştir) Yeniden Sınıflandırılmış İncelemeden Bağımsız Denetimden Geçmemiş Geçmiş Cari Dönem Önceki Dönem Notlar 30.09.2013 31.12.2012

Detaylı

Ġġ GĠRĠġĠM SERMAYESĠ YATIRIM ORTAKLIĞI ANONĠM ġġrketġ. 31 Mart 2014 Tarihinde Sona Eren Üç Aylık Ara Hesap Dönemine Ait Özet Finansal Tablolar

Ġġ GĠRĠġĠM SERMAYESĠ YATIRIM ORTAKLIĞI ANONĠM ġġrketġ. 31 Mart 2014 Tarihinde Sona Eren Üç Aylık Ara Hesap Dönemine Ait Özet Finansal Tablolar Ġġ GĠRĠġĠM SERMAYESĠ YATIRIM ORTAKLIĞI ANONĠM ġġrketġ 31 Mart 2014 Tarihinde Sona Eren Üç Aylık Ara Hesap Dönemine Ait Özet Finansal Tablolar ĠÇĠNDEKĠLER SAYFA ÖZET FĠNANSAL DURUM TABLOSU.. 1 ÖZET KAR

Detaylı

İhlas Ev Aletleri İmalat San. ve Tic. A.Ş.

İhlas Ev Aletleri İmalat San. ve Tic. A.Ş. 31 Aralık 2013 ve 31 Aralık 2012 Tarihleri İtibariyle Konsolide Finansal Durum Tabloları Sınıflandırılmış) Referansları 31.12.2013 31.12.2012 VARLIKLAR Dönen Varlıklar 171.427.777 209.417.001 Nakit ve

Detaylı

31 ARALIK 2011 TARĠHĠ ĠTĠBARIYLA BĠLANÇO (FĠNANSAL DURUM TABLOSU) (Tutarlar aksi belirtilmedikçe Bin Türk Lirası ("TL") olarak ifade edilmiģtir.

31 ARALIK 2011 TARĠHĠ ĠTĠBARIYLA BĠLANÇO (FĠNANSAL DURUM TABLOSU) (Tutarlar aksi belirtilmedikçe Bin Türk Lirası (TL) olarak ifade edilmiģtir. 31 ARALIK 2011 TARĠHĠ ĠTĠBARIYLA BĠLANÇO (FĠNANSAL DURUM TABLOSU) BAĞIMSIZ DENETĠMDEN BAĞIMSIZ DENETĠMDEN AKTİF KALEMLER (31/12/2011) (31/12/2010) Not TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKİT DEĞERLER 4 II.

Detaylı

UZERTAŞ BOYA SANAYİ TİCARET VE YATIRIM A.Ş. 30.06.2015 TARİHLİ TTK 376 BİREYSEL (KONSOLİDE OLMAYAN) FİNANSAL DURUM TABLOSU VE DİPNOTLAR

UZERTAŞ BOYA SANAYİ TİCARET VE YATIRIM A.Ş. 30.06.2015 TARİHLİ TTK 376 BİREYSEL (KONSOLİDE OLMAYAN) FİNANSAL DURUM TABLOSU VE DİPNOTLAR 30.06.2015 TARİHLİ TTK 376 BİREYSEL (KONSOLİDE OLMAYAN) FİNANSAL DURUM TABLOSU VE DİPNOTLAR 1 UZERTAŞ BOYA SANAYİ TİCARET VE YATIRIM A.Ş. 30 HAZİRAN 2015 TARİHİ İTİBARİYLE TTK 376 KONSOLİDE OLMAYAN FİNANSAL

Detaylı

TÜRK PATENT ENSTĠTÜSÜ. 2013 YILI SAYIġTAY DENETĠM RAPORU

TÜRK PATENT ENSTĠTÜSÜ. 2013 YILI SAYIġTAY DENETĠM RAPORU TÜRK PATENT ENSTĠTÜSÜ 2013 YILI SAYIġTAY DENETĠM RAPORU Ağustos 2014 İÇİNDEKİLER KAMU ĠDARESĠNĠN MALĠ YAPISI VE MALĠ TABLOLARI HAKKINDA BĠLGĠ... 1 DENETLENEN KAMU ĠDARESĠ YÖNETĠMĠNĠN SORUMLULUĞU... 2

Detaylı

OYAK EMEKLİLİK A.Ş. GELİR AMAÇLI ESNEK EMEKLİLİK YATIRIM FONU (ESKİ ADIYLA OYAK EMEKLİLİK A.Ş. GELİR AMAÇLI DÖVİZ CİNSİNDEN YATIRIM ARAÇLARI

OYAK EMEKLİLİK A.Ş. GELİR AMAÇLI ESNEK EMEKLİLİK YATIRIM FONU (ESKİ ADIYLA OYAK EMEKLİLİK A.Ş. GELİR AMAÇLI DÖVİZ CİNSİNDEN YATIRIM ARAÇLARI GELİR AMAÇLI ESNEK EMEKLİLİK YATIRIM FONU (ESKİ ADIYLA OYAK EMEKLİLİK A.Ş. GELİR AMAÇLI DÖVİZ CİNSİNDEN YATIRIM ARAÇLARI EMEKLİLİK YATIRIM FONU) 30 HAZİRAN 2008 TARİHİ İTİBARİYLE MALİ TABLOLAR Oyak Emeklilik

Detaylı

BĠMEKS BĠLGĠ ĠġLEM VE DIġ TĠCARET A.ġ. NĠN 01.01. 30.06.2012 ARA HESAP DÖNEMĠNE AĠT ÖZET KONSOLĠDE FĠNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETÇĠ ĠNCELEME

BĠMEKS BĠLGĠ ĠġLEM VE DIġ TĠCARET A.ġ. NĠN 01.01. 30.06.2012 ARA HESAP DÖNEMĠNE AĠT ÖZET KONSOLĠDE FĠNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETÇĠ ĠNCELEME BĠMEKS BĠLGĠ ĠġLEM VE DIġ TĠCARET A.ġ. NĠN 01.01. 30.06.2012 ARA HESAP DÖNEMĠNE AĠT ÖZET KONSOLĠDE FĠNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETÇĠ ĠNCELEME RAPORU NĠN 01.01.-30.06.2012 ARA HESAP DÖNEMĠNE AĠT ÖZET

Detaylı

MEKSA YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. BİLANÇO (TL) Bağımsız Denetim'den (XI-29 KONSOLİDE OLMAYAN) Geçmiş Geçmiş MSA

MEKSA YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. BİLANÇO (TL) Bağımsız Denetim'den (XI-29 KONSOLİDE OLMAYAN) Geçmiş Geçmiş MSA MEKSA YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. MSA BİLANÇO (TL) Bağımsız Denetim'den (XI-29 KONSOLİDE OLMAYAN) Geçmiş Geçmiş Dipnot Referansları 31.12.2008 31.12.2007 VARLIKLAR Dönen Varlıklar 18,036,855 25,203,137

Detaylı

Bağımsız İncelemeden Geçmemiş. Denetimden Geçmiş Notlar 31 Mart 2015 31 Aralık 2014 VARLIKLAR

Bağımsız İncelemeden Geçmemiş. Denetimden Geçmiş Notlar 31 Mart 2015 31 Aralık 2014 VARLIKLAR 31 Mart 2015 Tarihi İtibarıyla Özet Finansal Durum Tablosu (Bilanço) VARLIKLAR Bağımsız Denetimden Geçmiş Notlar 31 Mart 2015 31 Aralık 2014 Dönen Varlıklar 201.482.506 251.625.938 Nakit ve nakit benzerleri

Detaylı

İNTEGRAL MENKUL DEĞERLER A.Ş.

İNTEGRAL MENKUL DEĞERLER A.Ş. BAĞIMSIZ DENETİMDEN GEÇMEMİŞ 0 - FİNANSAL DURUM TABLOSU (BİLANÇO) Bağımsız Denetimden Geçmiş Cari Dönem Önceki Dönem 31.12.2012 VARLIKLAR Dönen Varlıklar 50.855.716 42.572.981 Nakit ve Nakit Benzerleri

Detaylı

Alkhair Portföy Yönetimi Anonim Şirketi (Eski Adıyla Unicorn Portföy Yönetimi Anonim Şirketi)

Alkhair Portföy Yönetimi Anonim Şirketi (Eski Adıyla Unicorn Portföy Yönetimi Anonim Şirketi) Alkhair Portföy Yönetimi Anonim Şirketi 1 Ocak - 31 Mart 2012 ara dönem özet finansal tablolar ve dipnotları Özet bilanço Alkhair Portföy Yönetimi Anonim Şirketi İçindekiler Sayfa Özet bilanço 3 Özet gelir

Detaylı

BOSPHORUS CAPITAL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. 1 OCAK - 31 MART 2015 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR VE DİPNOTLARI

BOSPHORUS CAPITAL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. 1 OCAK - 31 MART 2015 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR VE DİPNOTLARI BOSPHORUS CAPITAL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. 1 OCAK - 31 MART 2015 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR VE DİPNOTLARI TABLOLAR ĠÇĠNDEKĠLER SAYFA FĠNANSAL DURUM TABLOSU... 1 KAR VEYA ZARAR VE DĠĞER KAPSAMLI

Detaylı

DOĞAN GAZETECĠLĠK ĠNTERNET HĠZMETLERĠ VE TĠCARET A.ġ. 31 ARALIK 2014 TARĠHĠ ĠTĠBARIYLA HAZIRLANAN FĠNANSAL TABLOLAR

DOĞAN GAZETECĠLĠK ĠNTERNET HĠZMETLERĠ VE TĠCARET A.ġ. 31 ARALIK 2014 TARĠHĠ ĠTĠBARIYLA HAZIRLANAN FĠNANSAL TABLOLAR DOĞAN GAZETECĠLĠK ĠNTERNET HĠZMETLERĠ VE TĠCARET A.ġ. 31 ARALIK 2014 TARĠHĠ ĠTĠBARIYLA HAZIRLANAN FĠNANSAL TABLOLAR ĠÇĠNDEKĠLER SAYFA FĠNANSAL DURUM TABLOSU... 1-2 KAR VEYA ZARAR VE DĠĞER KAPSAMLI GELĠR

Detaylı

XI-29-KONSOLİDE OLMAYAN İncelemeden Bağımsız Denetimden

XI-29-KONSOLİDE OLMAYAN İncelemeden Bağımsız Denetimden BİLANÇO XI-29-KONSOLİDE OLMAYAN İncelemeden Bağımsız Denetimden Geçmiş Notlar 31.03.2013 31.12.2012 VARLIKLAR Dönen Varlıklar 1.536.376 1.551.638 Nakit ve Nakit Benzerleri Not.6 7.695 2.755 Finansal Yatırımlar

Detaylı

OYAK EMEKLİLİK A.Ş. GELİR AMAÇLI ESNEK EMEKLİLİK YATIRIM FONU (ESKİ ADIYLA OYAK EMEKLİLİK A.Ş. GELİR AMAÇLI DÖVİZ CİNSİNDEN YATIRIM ARAÇLARI

OYAK EMEKLİLİK A.Ş. GELİR AMAÇLI ESNEK EMEKLİLİK YATIRIM FONU (ESKİ ADIYLA OYAK EMEKLİLİK A.Ş. GELİR AMAÇLI DÖVİZ CİNSİNDEN YATIRIM ARAÇLARI GELİR AMAÇLI ESNEK EMEKLİLİK YATIRIM FONU (ESKİ ADIYLA OYAK EMEKLİLİK A.Ş. GELİR AMAÇLI DÖVİZ CİNSİNDEN YATIRIM ARAÇLARI EMEKLİLİK YATIRIM FONU) 30 EYLÜL 2008 TARİHİ İTİBARİYLE MALİ TABLOLAR Oyak Emeklilik

Detaylı

Anadolu Isuzu Otomotiv Sanayi ve Ticaret Anonim ġirketi. 1 Ocak 31 Mart 2010 Ara Hesap Dönemine Ait Konsolide Finansal Tablolar

Anadolu Isuzu Otomotiv Sanayi ve Ticaret Anonim ġirketi. 1 Ocak 31 Mart 2010 Ara Hesap Dönemine Ait Konsolide Finansal Tablolar Anadolu Isuzu Otomotiv Sanayi ve Ticaret Anonim ġirketi 1 Ocak 31 Mart 2010 Ara Hesap Dönemine Ait Konsolide Finansal Tablolar ANADOLU ISUZU OTOMOTĠV SANAYĠ VE TĠCARET A.ġ. FĠNANSAL TABLOLAR (Seri: XI

Detaylı

METRO ALTIN İŞLETMECİLİĞİ İNŞAAT SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ 30 EYLÜL 2013 TARİHİ İTİBARİYLE ÖZET FİNANSAL TABLOLAR

METRO ALTIN İŞLETMECİLİĞİ İNŞAAT SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ 30 EYLÜL 2013 TARİHİ İTİBARİYLE ÖZET FİNANSAL TABLOLAR METRO ALTIN İŞLETMECİLİĞİ İNŞAAT SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ 30 EYLÜL 2013 TARİHİ İTİBARİYLE ÖZET FİNANSAL TABLOLAR İÇİNDEKİLER Sayfa No ÖZET BİLANÇO... 1 ÖZET KAPSAMLI GELİR TABLOSU... 2 ÖZ SERMAYE

Detaylı

HSBC Portföy Yönetimi Anonim ġirketi. 31 Aralık 2013 Tarihinde Sona Eren Hesap Dönemine Ait Finansal Tablolar ve Bağımsız Denetim Raporu

HSBC Portföy Yönetimi Anonim ġirketi. 31 Aralık 2013 Tarihinde Sona Eren Hesap Dönemine Ait Finansal Tablolar ve Bağımsız Denetim Raporu HSBC Portföy Yönetimi Anonim ġirketi 31 Aralık 2013 Tarihinde Sona Eren Hesap Dönemine Ait Finansal Tablolar ve Bağımsız Denetim Raporu Akis Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Anonim

Detaylı

BĠMEKS BĠLGĠ ĠġLEM VE DIġ TĠCARET A.ġ. NĠN 01.01. 30.06.2011 ARA HESAP DÖNEMĠNE AĠT ÖZET KONSOLĠDE FĠNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETÇĠ ĠNCELEME

BĠMEKS BĠLGĠ ĠġLEM VE DIġ TĠCARET A.ġ. NĠN 01.01. 30.06.2011 ARA HESAP DÖNEMĠNE AĠT ÖZET KONSOLĠDE FĠNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETÇĠ ĠNCELEME BĠMEKS BĠLGĠ ĠġLEM VE DIġ TĠCARET A.ġ. NĠN 01.01. 30.06.2011 ARA HESAP DÖNEMĠNE AĠT ÖZET KONSOLĠDE FĠNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETÇĠ ĠNCELEME RAPORU NĠN 01.01.-30.06.2011 ARA HESAP DÖNEMĠNE AĠT ÖZET

Detaylı

SERVE KIRTASİYE SANAYİ VE TİCARET A.Ş. VE BAĞLI ORTAKLIKLARI DENETİMDEN GEÇMİŞ 30 EYLÜL 2008 TARİHLİ KONSOLİDE BİLANÇO (Tutarlar aksi belirtilmedikçe

SERVE KIRTASİYE SANAYİ VE TİCARET A.Ş. VE BAĞLI ORTAKLIKLARI DENETİMDEN GEÇMİŞ 30 EYLÜL 2008 TARİHLİ KONSOLİDE BİLANÇO (Tutarlar aksi belirtilmedikçe 30 EYLÜL 2008 TARİHLİ KONSOLİDE BİLANÇO Denetimden Denetimden Notlar VARLIKLAR Dönen Varlıklar : 9.961.249 7.975.811 Nakit ve Nakit Benzerleri Not 6 162.759 1.919.536 Finansal Yatırımlar Not 7 - - Ticari

Detaylı

KOÇTAŞ YAPI MARKETLERİ TİC. A. Ş. 31 ARALIK 2013 TARİHİ İTİBARİYLE HAZIRLANAN FİNANSAL TABLOLAR

KOÇTAŞ YAPI MARKETLERİ TİC. A. Ş. 31 ARALIK 2013 TARİHİ İTİBARİYLE HAZIRLANAN FİNANSAL TABLOLAR KOÇTAŞ YAPI MARKETLERİ TİC. A. Ş. 31 ARALIK 2013 TARİHİ İTİBARİYLE HAZIRLANAN FİNANSAL TABLOLAR İÇİNDEKİLER SAYFA BİLANÇO... 1-2 KAR VEYA ZARAR VE DİĞER KAPSAMLI GELİR TABLOSU... 3 ÖZKAYNAKLAR DEĞİŞİM

Detaylı

FĠNANS PORTFÖY YÖNETĠMĠ A.ġ 31 MART 2010 TARĠHĠ ĠTĠBARIYLA HAZIRLANAN FĠNANSAL TABLOLAR

FĠNANS PORTFÖY YÖNETĠMĠ A.ġ 31 MART 2010 TARĠHĠ ĠTĠBARIYLA HAZIRLANAN FĠNANSAL TABLOLAR FĠNANS PORTFÖY YÖNETĠMĠ A.ġ 31 MART 2010 TARĠHĠ ĠTĠBARIYLA HAZIRLANAN FĠNANSAL TABLOLAR ĠÇĠNDEKĠLER SAYFA BĠLANÇO... 1-2 GELĠR TABLOSU... 3 KAPSAMLI GELĠR TABLOSU...... 4 ÖZ KAYNAK DEĞĠġĠM TABLOSU... 5

Detaylı

YEŞİL YATIRIM HOLDİNG A.Ş.

YEŞİL YATIRIM HOLDİNG A.Ş. FİNANSAL DURUM TABLOSU (BİLANÇO) (Tüm Tutarlar, Türk Lirası olarak gösterilmiştir) Yeniden Sınıflandırılmış Yeniden Sınıflandırılmış Notlar 31.12.2013 31.12.2012 31.12.2011 VARLIKLAR Dönen Varlıklar 1.506.850

Detaylı

Anadolu Isuzu Otomotiv Sanayi ve Ticaret Anonim ġirketi. 1 Ocak 31 Aralık 2010 Hesap Dönemine Ait Konsolide Finansal Tablolar

Anadolu Isuzu Otomotiv Sanayi ve Ticaret Anonim ġirketi. 1 Ocak 31 Aralık 2010 Hesap Dönemine Ait Konsolide Finansal Tablolar Anadolu Isuzu Otomotiv Sanayi ve Ticaret Anonim ġirketi 1 Ocak 31 Aralık 2010 Hesap Dönemine Ait Konsolide Finansal Tablolar ANADOLU ISUZU OTOMOTĠV SANAYĠ VE TĠCARET A.ġ. 31 ARALIK 2010 HESAP DÖNEME AĠT

Detaylı

KOÇTAŞ YAPI MARKETLERİ TİC. A. Ş. 31 ARALIK 2014 TARİHİ İTİBARİYLE HAZIRLANAN FİNANSAL TABLOLAR

KOÇTAŞ YAPI MARKETLERİ TİC. A. Ş. 31 ARALIK 2014 TARİHİ İTİBARİYLE HAZIRLANAN FİNANSAL TABLOLAR KOÇTAŞ YAPI MARKETLERİ TİC. A. Ş. 31 ARALIK 2014 TARİHİ İTİBARİYLE HAZIRLANAN FİNANSAL TABLOLAR İÇİNDEKİLER SAYFA BİLANÇO... 1-2 KAR VEYA ZARAR VE DİĞER KAPSAMLI GELİR TABLOSU... 3 ÖZKAYNAKLAR DEĞİŞİM

Detaylı

KARSAN OTOMOTİV SANAYİİ VE TİCARET A.Ş. 1 OCAK - 31 MART 2012 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT ÖZET KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLAR

KARSAN OTOMOTİV SANAYİİ VE TİCARET A.Ş. 1 OCAK - 31 MART 2012 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT ÖZET KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLAR KARSAN OTOMOTİV SANAYİİ VE TİCARET A.Ş. 1 OCAK - 31 MART 2012 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT ÖZET KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLAR 1 OCAK - 31 MART 2012 ARA HESAP DÖNEMĠNE AĠT ÖZET KONSOLĠDE FĠNANSAL TABLOLAR VE DĠPNOTLAR

Detaylı

Halk Hayat ve Emeklilik Anonim Şirketi 31 Mart 2015 Tarihi İtibarıyla Bilanço (Para Birimi: Türk Lirası (TL) olarak ifade edilmiştir.

Halk Hayat ve Emeklilik Anonim Şirketi 31 Mart 2015 Tarihi İtibarıyla Bilanço (Para Birimi: Türk Lirası (TL) olarak ifade edilmiştir. Tarihi İtibarıyla Bilanço VARLIKLAR 1 Denetimden Cari Dönem Denetimden Geçmiş 31 Aralık 2014 I- Cari Varlıklar A- Nakit ve Nakit Benzeri Varlıklar 14 399.876.679 329.752.725 1- Kasa 14 3.009 2.079 2- Alınan

Detaylı

BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU. Acar Yatırım Menkul Değerler Anonim Şirketi Yönetim Kurulu'na

BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU. Acar Yatırım Menkul Değerler Anonim Şirketi Yönetim Kurulu'na BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU Acar Yatırım Menkul Değerler Anonim Şirketi Yönetim Kurulu'na Acar Yatırım Menkul Değerler Anonim Şirketi' nin 31 Aralık 2012 tarihi itibariyle hazırlanan ve ekte yer alan bilançosunu,

Detaylı

TEKNOSA İÇ VE DIŞ TİCARET A.Ş. 1 OCAK - 31 MART 2012 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLAR

TEKNOSA İÇ VE DIŞ TİCARET A.Ş. 1 OCAK - 31 MART 2012 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLAR TEKNOSA İÇ VE DIŞ TİCARET A.Ş. 1 OCAK - 31 MART 2012 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLAR 31 MART 2012 TARĠHĠ ĠTĠBARĠYLE KONSOLĠDE FĠNANSAL TABLOLAR İÇİNDEKİLER SAYFA KONSOLĠDE BĠLANÇOLAR...

Detaylı

HSBC PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. 1 OCAK - 31 MART 2013 HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR VE TAMAMLAYICI DİPNOTLAR

HSBC PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. 1 OCAK - 31 MART 2013 HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR VE TAMAMLAYICI DİPNOTLAR HSBC PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. 1 OCAK - 31 MART 2013 HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR VE TAMAMLAYICI DİPNOTLAR 1 OCAK - 31 MART 2013 HESAP DÖNEMĠNE AĠT FĠNANSAL TABLOLAR ĠÇĠNDEKĠLER SAYFA BĠLANÇO... 1

Detaylı

CİV Hayat Sigorta Anonim Şirketi 31 Aralık 2014 Tarihi İtibarıyla Bilanço (Para Birimi: Türk Lirası (TL) olarak ifade edilmiştir.)

CİV Hayat Sigorta Anonim Şirketi 31 Aralık 2014 Tarihi İtibarıyla Bilanço (Para Birimi: Türk Lirası (TL) olarak ifade edilmiştir.) 31 Aralık 2014 Tarihi İtibarıyla Bilanço VARLIKLAR 1 Geçmiş Önceki 31 Aralık 2014 I- Cari Varlıklar A- Nakit ve Nakit Benzeri Varlıklar 14,169,311 15,618,483 1- Kasa 2.12, 14 698 123 2- Alınan Çekler 3-

Detaylı

AKMERKEZ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. 1 OCAK - 30 HAZİRAN 2011 HESAP DÖNEMİNE AİT ÖZET FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETÇİ İNCELEME RAPORU

AKMERKEZ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. 1 OCAK - 30 HAZİRAN 2011 HESAP DÖNEMİNE AİT ÖZET FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETÇİ İNCELEME RAPORU AKMERKEZ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. 1 OCAK - 30 HAZİRAN 2011 HESAP DÖNEMİNE AİT ÖZET FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETÇİ İNCELEME RAPORU 1 OCAK - 30 HAZĠRAN 2011 ARA HESAP DÖNEMĠNE AĠT ÖZET FĠNANSAL

Detaylı

RHEA GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. 1 OCAK - 31 MART 2010 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT ÖZET KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLAR

RHEA GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. 1 OCAK - 31 MART 2010 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT ÖZET KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLAR RHEA GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. 1 OCAK - 31 MART 2010 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT ÖZET KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLAR ÖZET KONSOLĠDE FĠNANSAL TABLOLAR VE DĠPNOTLAR ĠÇĠNDEKĠLER SAYFA KONSOLĠDE BĠLANÇOLAR...

Detaylı

78.352.528 Diğer dönen varlıklar 16 16.381.898 9.804.221

78.352.528 Diğer dönen varlıklar 16 16.381.898 9.804.221 31 Aralık 2014 Tarihi İtibarıyla Finansal Durum Tablosu (Bilanço) VARLIKLAR Notlar 31 Aralık 2014 31 Aralık 2013 Dönen Varlıklar 251.625.938 233.029.758 Nakit ve nakit benzerleri 5 123.909.277 101.043.123

Detaylı

SODA SANAYİİ A.Ş. 1 OCAK - 30 EYLÜL 2012 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLAR

SODA SANAYİİ A.Ş. 1 OCAK - 30 EYLÜL 2012 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLAR SODA SANAYİİ A.Ş. 1 OCAK - 30 EYLÜL 2012 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLAR Ġçindekiler KONSOLĠDE BĠLANÇO 1-2 KONSOLĠDE GELĠR TABLOSU 3 KONSOLĠDE KAPSAMLI GELĠR TABLOSU 4 KONSOLĠDE ÖZKAYNAK

Detaylı

HSBC PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. 1 OCAK - 30 EYLÜL 2011 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR VE TAMAMLAYICI DİPNOTLAR

HSBC PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. 1 OCAK - 30 EYLÜL 2011 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR VE TAMAMLAYICI DİPNOTLAR HSBC PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. 1 OCAK - 30 EYLÜL 2011 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR VE TAMAMLAYICI DİPNOTLAR 1 OCAK - 30 EYLÜL 2011 ARA HESAP DÖNEMĠNE AĠT FĠNANSAL TABLOLAR ĠÇĠNDEKĠLER SAYFA BĠLANÇO...

Detaylı

Ġġ YATIRIM MENKUL DEĞERLER ANONĠM ġġrketġ VE BAĞLI ORTAKLIKLARI

Ġġ YATIRIM MENKUL DEĞERLER ANONĠM ġġrketġ VE BAĞLI ORTAKLIKLARI Ġġ YATIRIM MENKUL DEĞERLER ANONĠM ġġrketġ VE BAĞLI ORTAKLIKLARI 30 Haziran 2010 Tarihinde Sona Eren Altı Aylık Ara Hesap Dönemine Ait Finansal Tablolar ve Ġnceleme Raporu Akis Bağımsız Denetim ve Serbest

Detaylı

VARLIKLAR I- Cari Varlıklar Bağımsız Bağımsız Dipnot

VARLIKLAR I- Cari Varlıklar Bağımsız Bağımsız Dipnot 31 MART 2014 ve 31 ARALIK 2013 TARİHLERİ İTİBARİYLE AYRINTILI BİLANÇOLAR VARLIKLAR I- Cari Varlıklar Denetimden Geçmemiş Denetimden Geçmiş 31 Mart 2014 31 Aralık 2013 A- Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar

Detaylı

AvivaSA Emeklilik ve Hayat Anonim Şirketi. 31 Mart 2013 tarihi itibariyle ayrıntılı bilanço (Para birimi - Türk Lirası (TL)) Varlıklar

AvivaSA Emeklilik ve Hayat Anonim Şirketi. 31 Mart 2013 tarihi itibariyle ayrıntılı bilanço (Para birimi - Türk Lirası (TL)) Varlıklar ayrıntılı bilanço Varlıklar geçmiş Dipnot 31 Mart 2013 31 Aralık 2012 I- Cari varlıklar A- Nakit ve nakit benzeri varlıklar 2.12, 14 340,950,876 299,185,453 1- Kasa 2.12, 14 1,486 1,844 2- Alınan Çekler

Detaylı

Ġġ GĠRĠġĠM SERMAYESĠ YATIRIM ORTAKLIĞI A.ġ. VE BAĞLI ORTAKLIKLARI. 31 Mart 2013 Tarihinde Sona Eren Döneme Ait Özet Konsolide Finansal Tablolar

Ġġ GĠRĠġĠM SERMAYESĠ YATIRIM ORTAKLIĞI A.ġ. VE BAĞLI ORTAKLIKLARI. 31 Mart 2013 Tarihinde Sona Eren Döneme Ait Özet Konsolide Finansal Tablolar Ġġ GĠRĠġĠM SERMAYESĠ YATIRIM ORTAKLIĞI A.ġ. VE BAĞLI ORTAKLIKLARI 31 Mart 2013 Tarihinde Sona Eren Döneme Ait Özet Konsolide Finansal Tablolar ĠÇĠNDEKĠLER SAYFA KONSOLĠDE FĠNANSAL DURUM TABLOSU... 1-2

Detaylı

VARLIKLAR Bağımsız Sınırlı Bağımsız Denetimden Geçmemiş Denetimden Geçmiş Dipnot 30 Eylül 2015 31 Aralık 2014

VARLIKLAR Bağımsız Sınırlı Bağımsız Denetimden Geçmemiş Denetimden Geçmiş Dipnot 30 Eylül 2015 31 Aralık 2014 VARLIKLAR Bağımsız Sınırlı Bağımsız I Cari Varlıklar A Nakit ve Nakit Benzeri Varlıklar 153.735.677 147.648.170 1 Kasa 2 Alınan Çekler 3 Bankalar 2.12, 14 141.629.618 137.321.333 4 Verilen Çekler ve Ödeme

Detaylı

VARLIKLAR Bağımsız Sınırlı Bağımsız Denetimden Geçmemiş Denetimden Geçmiş Dipnot 31 Mart 2015 31 Aralık 2014

VARLIKLAR Bağımsız Sınırlı Bağımsız Denetimden Geçmemiş Denetimden Geçmiş Dipnot 31 Mart 2015 31 Aralık 2014 VARLIKLAR Bağımsız Sınırlı Bağımsız I- Cari Varlıklar A- Nakit ve Nakit Benzeri Varlıklar 154.232.766 147.648.170 1- Kasa - - 2- Alınan Çekler - - 3- Bankalar 2.12, 14 142.884.508 137.321.333 4- Verilen

Detaylı

VARLIKLAR Dönen Varlıklar 10,844,336 3,671,355

VARLIKLAR Dönen Varlıklar 10,844,336 3,671,355 31 MART 2013 TARİHLİ BİLANÇO İncelemeden Denetim'den Dipnot Geçmemiş Geçmiş Referansları 31.03.2013 31.12.2012 VARLIKLAR Dönen Varlıklar 10,844,336 3,671,355 Nakit ve Nakit Benzerleri 6 10,565,860 3,475,052

Detaylı

Yapı Kredi Sigorta A.Ş. 31 Mart 2014 tarihi itibariyle konsolide olmayan finansal tablolar

Yapı Kredi Sigorta A.Ş. 31 Mart 2014 tarihi itibariyle konsolide olmayan finansal tablolar 31 Mart 2014 tarihi itibariyle konsolide olmayan finansal tablolar 31 Mart 2014 Tarihi İtibariyle Ayrıntılı Konsolide Olmayan Bilanço (Para Birimi Aksi Belirtilmedikçe Türk Lirası ( TL ) Olarak Gösterilmiştir)

Detaylı

Bağımsız Denetimden Geçmiş Raporlama Birimi TL TL TL Raporlama Dönemi 31.12.2013 31.12.2012 31.12.2011

Bağımsız Denetimden Geçmiş Raporlama Birimi TL TL TL Raporlama Dönemi 31.12.2013 31.12.2012 31.12.2011 ERGAZ A.Ş KONSOLİDE MALİ TABLO ERGAZ A.Ş Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu Dipnot Ref. Raporlama Birimi TL TL TL Raporlama Dönemi 31.12.2013 31.12.2012 31.12.2011 KAR VEYA ZARAR KISMI Hasılat

Detaylı

UMPAŞ HOLDİNG A.Ş. 30 Haziran 2015 Tarihi İtibari ile Konsolide Finansal Tablolar ve Sınırlı Bağımsız Denetim Raporu

UMPAŞ HOLDİNG A.Ş. 30 Haziran 2015 Tarihi İtibari ile Konsolide Finansal Tablolar ve Sınırlı Bağımsız Denetim Raporu UMPAŞ HOLDİNG A.Ş. 30 Haziran 2015 Tarihi İtibari ile Konsolide Finansal Tablolar ve Sınırlı Bağımsız Denetim Raporu İÇİNDEKİLER GÖRÜŞ... 2-3 KONSOLİDE FİNANSAL DURUM TABLOSU... 4 KONSOLİDE KAR VEYA ZARAR

Detaylı

TAT KONSERVE SANAYĠĠ A.ġ. 31 ARALIK 2008 TARĠHĠ ĠTĠBARĠYLE KONSOLĠDE FĠNANSAL TABLOLAR VE DĠPNOTLARI

TAT KONSERVE SANAYĠĠ A.ġ. 31 ARALIK 2008 TARĠHĠ ĠTĠBARĠYLE KONSOLĠDE FĠNANSAL TABLOLAR VE DĠPNOTLARI 31 ARALIK TARĠHĠ ĠTĠBARĠYLE KONSOLĠDE FĠNANSAL TABLOLAR VE DĠPNOTLARI BAĞIMSIZ DENETĠM RAPORU Tat Konserve Sanayii A.ġ. Yönetim Kurulu na Tat Konserve Sanayii A.ġ. nin ve bağlı ortaklığının ( hep birlikte

Detaylı

MAKĠNA TAKIM ENDÜSTRĠSĠ A.ġ. VE BAĞLI ORTAKLIKLARI 31 MART 2015 TARĠHĠNDE SONA EREN ARA DÖNEME AĠT ÖZET KONSOLĠDE FĠNANSAL TABLOLAR

MAKĠNA TAKIM ENDÜSTRĠSĠ A.ġ. VE BAĞLI ORTAKLIKLARI 31 MART 2015 TARĠHĠNDE SONA EREN ARA DÖNEME AĠT ÖZET KONSOLĠDE FĠNANSAL TABLOLAR MAKĠNA TAKIM ENDÜSTRĠSĠ A.ġ. VE BAĞLI ORTAKLIKLARI 31 MART 2015 TARĠHĠNDE SONA EREN ARA DÖNEME AĠT ÖZET KONSOLĠDE FĠNANSAL TABLOLAR ĠÇĠNDEKĠLER SAYFA ÖZET KONSOLĠDE BĠLANÇO 1-2 ÖZET KONSOLĠDE KAR VEYA

Detaylı

AVİVA SİGORTA A.Ş. Takip eden dipnotlar finansal tabloların tamamlayıcı parçasını oluştururlar.

AVİVA SİGORTA A.Ş. Takip eden dipnotlar finansal tabloların tamamlayıcı parçasını oluştururlar. VARLIKLAR I- Cari Varlıklar A- Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar 14 296.879.892 254.181.293 1- Kasa 2.12, 14 3.477 1.365 2- Alınan Çekler 3- Bankalar 2.12, 14 269.437.190 218.701.697 4- Verilen Çekler Ve

Detaylı

AVİVA SİGORTA A.Ş. Takip eden dipnotlar finansal tabloların tamamlayıcı parçasını oluştururlar.

AVİVA SİGORTA A.Ş. Takip eden dipnotlar finansal tabloların tamamlayıcı parçasını oluştururlar. VARLIKLAR I- Cari Varlıklar Denetimden Geçmemiş Denetimden Geçmemiş A- Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar 14 281.090.354 313.301.107 1- Kasa 2.12 ve 14 13.085 1.154 2- Alınan Çekler 3- Bankalar 2.12 ve 14

Detaylı

UNİCO SİGORTA A.Ş. Takip eden dipnotlar ara dönem finansal tabloların tamamlayıcı parçasını oluştururlar.

UNİCO SİGORTA A.Ş. Takip eden dipnotlar ara dönem finansal tabloların tamamlayıcı parçasını oluştururlar. VARLIKLAR I- Cari Varlıklar Bağımsız Bağımsız Dipnot Denetimden Geçmemiş Denetimden Geçmiş A- Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar 14 302.097.565 313.301.107 1- Kasa 2.12 ve 14 8.726 1.154 2- Alınan Çekler

Detaylı

AVİVA SİGORTA A.Ş. Takip eden dipnotlar finansal tabloların tamamlayıcı parçasını oluştururlar.

AVİVA SİGORTA A.Ş. Takip eden dipnotlar finansal tabloların tamamlayıcı parçasını oluştururlar. VARLIKLAR I- Cari Varlıklar A- Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar 14 313.301.107 296.879.892 1- Kasa 2.12 ve 14 1.154 3.477 2- Alınan Çekler 3- Bankalar 2.12 ve 14 295.062.351 269.437.190 4- Verilen Çekler

Detaylı

AVİVA SİGORTA A.Ş. Takip eden dipnotlar ara dönem finansal tabloların tamamlayıcı parçasını oluştururlar.

AVİVA SİGORTA A.Ş. Takip eden dipnotlar ara dönem finansal tabloların tamamlayıcı parçasını oluştururlar. VARLIKLAR I- Cari Varlıklar Bağımsız Sınırlı Bağımsız Dipnot Denetimden Geçmiş Denetimden Geçmiş A- Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar 14 299.760.448 313.301.107 1- Kasa 2.12 ve 14 12.413 1.154 2- Alınan

Detaylı

AKENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş. 1 OCAK - 31 ARALIK 2011 HESAP DÖNEMİNE AİT KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETÇİ RAPORU

AKENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş. 1 OCAK - 31 ARALIK 2011 HESAP DÖNEMİNE AİT KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETÇİ RAPORU AKENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş. 1 OCAK - 31 ARALIK 2011 HESAP DÖNEMİNE AİT KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETÇİ RAPORU 1 OCAK - 31 ARALIK 2011 HESAP DÖNEMĠNE AĠT KONSOLĠDE FĠNANSAL TABLOLAR ĠÇĠNDEKĠLER

Detaylı

FİNANS EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. AYRINTILI BİLANÇO YTL VARLIKLAR Cari

FİNANS EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. AYRINTILI BİLANÇO YTL VARLIKLAR Cari BİLANÇO VARLIKLAR I Varlıklar A Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar 4,925,810 1 Kasa 14 2 2 Alınan Çekler 3 Bankalar 14 4,889,175 4 Verilen Çekler Ve Ödeme Emirleri () 5 Diğer Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar

Detaylı

ĠNFO MENKUL KIYMETLER YATIRIM ORTAKLIĞI ANONĠM ġġrketġ

ĠNFO MENKUL KIYMETLER YATIRIM ORTAKLIĞI ANONĠM ġġrketġ ĠÇĠNDEKĠLER 1. ġġrket ĠN ORGANĠZASYONU VE FAALĠYET KONUSU... 1 2. FĠNANSAL TABLOLARIN SUNUMUNA ĠLĠġKĠN ESASLAR... 2 3. ĠġLETME BĠRLEġMELERĠ... 14 4. Ġġ ORTAKLIKLARI... 14 5. BÖLÜMLERE GÖRE RAPORLAMA...

Detaylı

BURSA ÇĠMENTO FABRĠKASI A.ġ. 01 OCAK - 31 MART 2011 HESAP DÖNEMĠNE AĠT KONSOLĠDE FĠNANSAL TABLOLAR VE DĠPNOTLARI

BURSA ÇĠMENTO FABRĠKASI A.ġ. 01 OCAK - 31 MART 2011 HESAP DÖNEMĠNE AĠT KONSOLĠDE FĠNANSAL TABLOLAR VE DĠPNOTLARI BURSA ÇĠMENTO FABRĠKASI A.ġ. 01 OCAK - 31 MART 2011 HESAP DÖNEMĠNE AĠT KONSOLĠDE FĠNANSAL TABLOLAR VE DĠPNOTLARI ĠÇĠNDEKĠLER Sayfa No KONSOLĠDE BĠLANÇOSU... 1-2 KONSOLĠDE KAPSAMLI GELĠR TABLOSU... 3 KONSOLĠDE

Detaylı

Dipnot 30.06.2009 31.12.2008 Referansları

Dipnot 30.06.2009 31.12.2008 Referansları SERİ:XI NO:29 SAYILI TEBLİĞE GÖRE HAZIRLANMIŞ KONSOLİDE OLMAYAN FİNANSAL TABLOLAR BİLANÇO (TL) VARLIKLAR Dipnot 30.06.2009 31.12.2008 Referansları Dönen Varlıklar 40.463.522 18.036.855 Nakit ve Nakit Benzerleri

Detaylı

HEKTAġ TĠCARET T.A.ġ. 31 MART 2010 TARĠHĠ ĠTĠBARĠYLE SPK NIN SERĠ: XI NO: 29 SAYILI TEBLĠĞĠNE GÖRE HAZIRLANAN ARA DÖNEM FĠNANSAL TABLOLAR

HEKTAġ TĠCARET T.A.ġ. 31 MART 2010 TARĠHĠ ĠTĠBARĠYLE SPK NIN SERĠ: XI NO: 29 SAYILI TEBLĠĞĠNE GÖRE HAZIRLANAN ARA DÖNEM FĠNANSAL TABLOLAR 31 MART 2010 TARĠHĠ ĠTĠBARĠYLE SPK NIN SERĠ: XI NO: 29 SAYILI TEBLĠĞĠNE GÖRE HAZIRLANAN ARA DÖNEM FĠNANSAL TABLOLAR ĠÇĠNDEKĠLER SAYFA ARA DÖNEM BĠLANÇO... 1-2 ARA DÖNEM KAPSAMLI GELĠR TABLOSU... 3 ARA

Detaylı

BNP PARIBAS CARDIF EMEKLİLİK A.Ş. 1 OCAK - 30 Eylül 2012 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETÇİ SINIRLI DENETİM RAPORU

BNP PARIBAS CARDIF EMEKLİLİK A.Ş. 1 OCAK - 30 Eylül 2012 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETÇİ SINIRLI DENETİM RAPORU BNP PARIBAS CARDIF EMEKLİLİK A.Ş. 1 OCAK - 30 Eylül 2012 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETÇİ SINIRLI DENETİM RAPORU FĠNANSAL TABLOLAR ĠÇĠNDEKĠLER SAYFA BĠLANÇOLAR... 1-5 GELĠR

Detaylı

ANEL TELEKOMÜNİKASYON ELEKTRONİK SİSTEMLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. VE BAĞLI ORTAKLIKLARI 01 OCAK- 31 ARALIK 2013 HESAP DÖNEMİNE AİT

ANEL TELEKOMÜNİKASYON ELEKTRONİK SİSTEMLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. VE BAĞLI ORTAKLIKLARI 01 OCAK- 31 ARALIK 2013 HESAP DÖNEMİNE AİT ANEL TELEKOMÜNİKASYON ELEKTRONİK SİSTEMLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. 01 OCAK- 31 ARALIK 2013 HESAP DÖNEMİNE AİT KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU Anel Telekomünikasyon

Detaylı

Ġġ YATIRIM MENKUL DEĞERLER ANONĠM ġġrketġ VE BAĞLI ORTAKLIKLARI

Ġġ YATIRIM MENKUL DEĞERLER ANONĠM ġġrketġ VE BAĞLI ORTAKLIKLARI Ġġ YATIRIM MENKUL DEĞERLER ANONĠM ġġrketġ VE BAĞLI ORTAKLIKLARI 30 Eylül 2011 Tarihinde Sona Eren Dokuz Aylık Ara Hesap Dönemine Ait Konsolide Finansal Tablolar 10 Kasım 2011 Bu rapor 87 sayfa konsolide

Detaylı

VARLIKLAR. Dip Denetimden Geçmiş Denetimden Geçmiş Yeniden düzenlenmiş (*) I- Cari Varlıklar

VARLIKLAR. Dip Denetimden Geçmiş Denetimden Geçmiş Yeniden düzenlenmiş (*) I- Cari Varlıklar EGE SİGORTA ANONİM ŞİRKETİ 31 ARALIK 2014 TARİHİ İTİBARİYLE SOLO BİLANÇO (Tutarlar Türk Lirası ''TL'' olarak ifade edimiştir.) VARLIKLAR I- Cari Varlıklar Not 31.12.2014 31.12.2013 A- Nakit Ve Nakit Benzeri

Detaylı

TAT KONSERVE SANAYĠĠ A.ġ. 31 MART 2009 TARĠHĠ ĠTĠBARĠYLE KONSOLĠDE FĠNANSAL TABLOLAR VE DĠPNOTLARI

TAT KONSERVE SANAYĠĠ A.ġ. 31 MART 2009 TARĠHĠ ĠTĠBARĠYLE KONSOLĠDE FĠNANSAL TABLOLAR VE DĠPNOTLARI 31 MART TARĠHĠ ĠTĠBARĠYLE KONSOLĠDE FĠNANSAL TABLOLAR VE DĠPNOTLARI ĠÇĠNDEKĠLER SAYFA KONSOLĠDE BĠLANÇOLAR... 1-2 KONSOLĠDE GELĠR TABLOLARI... 3 KONSOLĠDE NAKĠT AKIM TABLOLARI... 4 KONSOLĠDE ÖZSERMAYE

Detaylı

Bizim Menkul Değerler Anonim ġirketi. 31 Mart 2013 Tarihinde Sona Eren Hesap Dönemine Ait Finansal Tablolarlar

Bizim Menkul Değerler Anonim ġirketi. 31 Mart 2013 Tarihinde Sona Eren Hesap Dönemine Ait Finansal Tablolarlar Bizim Menkul Değerler Anonim ġirketi 31 Mart 2013 Tarihinde Sona Eren Hesap Dönemine Ait Finansal Tablolarlar Bizim Menkul Değerler Anonim ġirketi İçindekiler Finansal durum tablosu Gelir tablosu Kapsamlı

Detaylı

Ekteki dipnotlar bu finansal tabloların tamamlayıcısıdır. 1

Ekteki dipnotlar bu finansal tabloların tamamlayıcısıdır. 1 1 VARLIKLAR I- CARİ VARLIKLAR Denetimden Geçmemiş Denetimden Geçmiş A- Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar 26,323,433 32,870,248 1- Kasa - - 2- Alınan Çekler - - 3- Bankalar 14 24,802,294 32,542,783 4- Verilen

Detaylı

ĠNTEGRAL MENKUL DEĞERLER ANONĠM 30 EYLÜL 2010 TARĠHĠNDE SONA EREN ARA HESAP DÖNEMĠNE AĠT KONSOLĠDE OLMAYAN FĠNANSAL TABLOLARA

ĠNTEGRAL MENKUL DEĞERLER ANONĠM 30 EYLÜL 2010 TARĠHĠNDE SONA EREN ARA HESAP DÖNEMĠNE AĠT KONSOLĠDE OLMAYAN FĠNANSAL TABLOLARA ĠÇĠNDEKĠLER 1. ġġrket ĠN ORGANĠZASYONU VE FAALĠYET KONUSU...1 2. FĠNANSAL TABLOLARIN SUNUMUNA ĠLĠġKĠN ESASLAR...2 3. ĠġLETME BĠRLEġMELERĠ...12 4. Ġġ ORTAKLIKLARI...12 5. BÖLÜMLERE GÖRE RAPORLAMA...12 6.

Detaylı

İŞ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş. 30 EYLÜL 2004 TARİHİ İTİBARİYLE ÖZET KONSOLİDE MALİ TABLOLAR

İŞ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş. 30 EYLÜL 2004 TARİHİ İTİBARİYLE ÖZET KONSOLİDE MALİ TABLOLAR İŞ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş. 30 EYLÜL TARİHİ İTİBARİYLE ÖZET KONSOLİDE MALİ TABLOLAR İŞ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş. BAĞIMSIZ SINIRLI DENETİM RAPORU İş Finansal Kiralama A.Ş. Yönetim Kurulu na 1. İş Finansal Kiralama

Detaylı

ACTUS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. (Eski Unvan Polsan Portföy Yönetimi A.Ş.)

ACTUS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. (Eski Unvan Polsan Portföy Yönetimi A.Ş.) ACTUS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. (Eski Unvan Polsan Portföy Yönetimi A.Ş.) 1 OCAK - 30 HAZİRAN 2015 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT ÖZET FİNANSAL TABLOLAR VE SINIRLI DENETİM RAPORU ARA DÖNEM FĠNANSAL BĠLGĠLERE ĠLĠġKĠN

Detaylı

Dönen Varlıklar 173.631.494 123.081.336

Dönen Varlıklar 173.631.494 123.081.336 30 HAZİRAN 2010 VE 31 ARALIK 2009 TARİHLERİ İTİBARİYLE ÖZET KONSOLİDE BİLANÇOLAR VARLIKLAR 30 Haziran 2010 31 Aralık 2009 Dönen Varlıklar 173.631.494 123.081.336 Nakit ve Nakit Benzerleri 110.063.069 20.826.910

Detaylı

Bağımsız Denetimden Geçmemiş Dipnot Cari Dönem Cari Dönem I- Cari Varlıklar

Bağımsız Denetimden Geçmemiş Dipnot Cari Dönem Cari Dönem I- Cari Varlıklar ( ) VARLIKLAR I- Cari Varlıklar A- Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar 4,14 54.400.683 28.327.786 1- Kasa 2.12,14 5.588 3.924 2- Alınan Çekler - - 3- Bankalar 2.12,14 32.366.735 8.595.579 4- Verilen Çekler

Detaylı