OSTİM ENDÜSTRİYEL YATIRIMLAR VE İŞLETME A.Ş. 30 Haziran 2014 Tarihi İtibari ile. Konsolide Finansal Tablolar ve. Sınırlı Bağımsız Denetim Raporu

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "OSTİM ENDÜSTRİYEL YATIRIMLAR VE İŞLETME A.Ş. 30 Haziran 2014 Tarihi İtibari ile. Konsolide Finansal Tablolar ve. Sınırlı Bağımsız Denetim Raporu"

Transkript

1 OSTİM ENDÜSTRİYEL YATIRIMLAR VE İŞLETME A.Ş. 30 Haziran 2014 Tarihi İtibari ile Konsolide Finansal Tablolar ve Sınırlı Bağımsız Denetim Raporu

2 ĠÇĠNDEKĠLER GÖRÜġ... 2 KONSOLĠDE FĠNANSAL DURUM TABLOSU... 3 KONSOLĠDE KAPSAMLI GELĠR TABLOSU... 4 KONSOLĠDE ÖZKAYNAK DEĞĠġLĠM TABLOSU... 5 KONSOLĠDE NAKĠT AKIM TABLOSU ġġrket ĠN ORGANĠZASYONU VE FAALĠYET KONUSU FĠNANSAL TABLOLARIN SUNUMUNA ĠLĠġKĠN ESASLAR FAALĠYET BÖLÜMLERĠ NAKĠT VE NAKĠT BENZERLERĠ FĠNANSAL YATIRIMLAR FĠNANSAL BORÇLAR TĠCARĠ ALACAKLAR / TĠCARĠ BORÇLAR DĠĞER ALACAKLAR / DĠĞER BORÇLAR STOKLAR ÖZKAYNAK YÖNTEMĠYLE DEĞERLENEN YATIRIMLAR YATIRIM AMAÇLI GAYRĠMENKULLER MADDĠ DURAN VARLIKLAR KARġILIKLAR, KOġULLU VARLIK VE YÜKÜMLÜLÜKLER TAAHHÜTLER ÇALIġANLARA SAĞLANAN FAYDALAR PEġĠN ÖDENMĠġ GĠDERLER, CARĠ DÖNEM VERGĠSĠ ĠLE ĠLGĠLĠ VARLIKLAR, ÇALIġANLARA SAĞLANAN FAYDALAR KAPSAMINDA BORÇLAR, DĠĞER DÖNEN DURAN VARLIKLAR / DĠĞER YÜKÜMLÜLÜKLER, ERTELENMĠġ GELĠRLER ÖZKAYNAKLAR SATIġLAR VE SATIġLARIN MALĠYETĠ GENEL YÖNETĠM GĠDERLERĠ, PAZARLAMA, SATIġ VE DAĞITIM GĠDERLERĠ VE ARAġTIRMA GELĠġTĠRME GĠDERLERĠ DĠĞER GELĠRLER DĠĞER GĠDERLER FĠNANSAL GELĠRLER FĠNANSAL GĠDERLER VERGĠ GELĠRĠ / GĠDERĠ HĠSSE BAġINA KAR / ZARAR ĠLĠġKĠLĠ TARAF AÇIKLAMALARI FĠNANSAL ARAÇLARDAN KAYNAKLANAN RĠSKLERĠN NĠTELĠĞĠ VE DÜZEYĠ FĠNANSAL TABLOLARI ÖNEMLĠ ÖLÇÜDE ETKĠLEYEN YA DA FĠNANSAL TABLOLARIN AÇIK, YORUMLANABĠLĠR VE ANLAġILABĠLĠR OLMASI AÇISINDAN GEREKLĠ OLAN DĠĞER HUSUSLAR... 39

3 OSTĠM ENDÜSTRĠYEL YATIRIMLAR VE ĠġLETME A.ġ. NĠN 1 OCAK 30 HAZĠRAN 2014 ARA HESAP DÖNEMĠNE AĠT KONSOLĠDE SINIRLI BAĞIMSIZ DENETĠM RAPORU Ostim Endüstriyel Yatırımlar ve ĠĢletme A.ġ. Yönetim Kurulu na Giriş Ostim Endüstriyel Yatırımlar ve ĠĢletme A.ġ. nin ( Grup ) 30 Haziran 2014 tarihi itibariyle düzenlenmiģ ara dönem konsolide finansal durum tablosunun ve aynı tarihte sona eren hesap dönemine ait ara dönem kar veya zarar ve diğer kapsamlı gelir tablosunun, öz sermaye değiģim tablosunun, nakit akım t ablosu ile önemli muhasebe politikalarının özeti ve diğer açıklayıcı notlarının sınırlı denetimini yürütmüģ bulunuyoruz. ġirket yönetimi, söz konusu ara dönem finansal bilgilerin Türkiye Muhasebe Standartlarına uygun olarak hazırlanmasından ve gerçeğe uygun bir biçimde sunumundan sorumludur. Sorumluluğumuz, yaptığımız sınırlı denetime dayanarak söz konusu ara dönem finansal bilgilere iliģkin bir sonuç bildirmektir. Sınırlı Bağımsız Denetimin Kapsamı Yaptığımız sınırlı denetim, Sınırlı Bağımsız Denetim Standardı (SBDS) 2410 Ara Dönem Finansal Bilgilerin, ĠĢletmenin Yıllık Finansal Tablolarının Bağımsız Denetimini Yürüten Denetçi Tarafından Sınırlı Bağımsız Denetimi ne uygun olarak yürütülmüģtür. Ara dönem finansal bilgilere iliģkin sınırlı denetim, baģta finans ve muhasebe konularından sorumlu kiģiler olmak üzere ilgili kiģilerin sorgulanması ve analitik prosedürler ile diğer sınırlı denetim prosedürlerinin uygulanmasından oluģur. Ara dönem finansal bilgilerin sınırlı denetiminin kapsamı; Bağımsız Denetim Standartlarına uygun olarak yapılan ve amacı finansal tablolar hakkında bir görüģ bildirmek olan bağımsız denetimin kapsamına kıyasla önemli ölçüde dardır. Sonuç olarak ara dönem finansal bilgilerin sınırlı denetimi, denetim Ģirketinin, bir bağımsız denetim de belirlenebilecek tüm önemli hususlara vâkıf olabileceğine iliģkin bir güvence sağlamamaktadır. Bu sebeple, bir bağımsız denetim görüģü bildirmemekteyiz. Sınırlı Olumlu Sonucun Dayanağı Grup un özkaynak yöntemiyle değerlenen yatırımları tarafımızca denetlenmemiģtir. (Not-10) Sınırlı Olumlu Sonuç Sınırlı bağımsız denetimimize göre, önceki paragrafta açıklanan husus dıģında, iliģikteki ara dönem finansal bilgilerin uygun olarak Ostim Endüstriyel Yatırımlar ve ĠĢletme A.ġ. nin 30 Haziran 2014 tarihi itibarıyla finansal durumun, aynı tarihli finansal performansının ve aynı tarihte sona eren altı aylık döneme iliģkin nakit akıģlarının doğru ve gerçeğe uygun bir görünüm sağlamadığına inanmamıza sebep olan bir husus dikkatimizi çekmemiģtir.

4 Dikkat Çekilen Hususlar isteriz; Tarafımızca verilen sınırlı olumlu görüģü değiģtirmemekle birlikte aģağıdaki hususlara dikkat çekmek Grup eski muhasebe müdürü aleyhine TL tutarında dava açılmıģtır. Dava detayları Not-28 de açıklanmıģtır. Grup toplam TL tutarındaki Ģüpheli alacağının TL sine karģılık ayırmıģtır. Kalan kısmın tahsilatı kuvvetle muhtemel görüldüğü için karģılık ayrılmamıģtır. (Not-7/ Not-13) , Ankara REFERANS BAĞIMSIZ DENETĠM VE DANIġMANLIK A.ġ. Özgür Ġneci Sorumlu Ortak BaĢdenetçi Sayfa 3 / 39

5 30 Haziran 2014 Tarihli Konsolide Finansal Durum Tablosu Dipnot No VARLIKLAR Dönen Varlıklar Nakit ve Nakit Benzerleri [4] Ticari Alacaklar İlişkili Taraf [26] Diğer [7] Diğer Alacaklar İlişkili Taraf [26] Diğer [8] Stoklar [9] PeĢin ÖdenmiĢ Giderler [16] Cari Dönem Vergisiyle Ġlgili Varlıklar [16] Diğer Dönen Varlıklar [16] Duran Varlıklar Finansal Yatırımlar [5] Diğer Alacaklar İlişkili Taraf [26] Diğer [8] Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar [10] Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller [11] Maddi Duran Varlıklar [12] ErtelenmiĢ Vergi Varlığı [24] Toplam Varlıklar KAYNAKLAR Kısa Vadeli Yükümlülükler Kısa Vadeli Borçlanmalar [6] Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları [6] Ticari Borçlar İlişkili Taraf [26] Diğer [7] ÇalıĢanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar [16] Diğer Borçlar İlişkili Taraf [26] Diğer [8] Ertelenmiş Gelirler [16] Kısa Vadeli KarĢılıklar [13] Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler [16] Uzun Vadeli Yükümlülükler Uzun Vadeli Borçlanmalar [6] Diğer Borçlar İlişkili Taraf [26] Diğer [8] ErtelenmiĢ Gelirler [16] Uzun Vadeli KarĢılıklar Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar [15] ErtelenmiĢ Vergi Yükümlülüğü [24] Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler [16] Özkaynaklar Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar [17] ÖdenmiĢ Sermaye Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak BirikmiĢ Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Maddi Duran Varlık Değerleme Artışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazanç / (Kayıpları) Kardan Ayrılan KısıtlanmıĢ Yedekler GeçmiĢ Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı / Zararı Kontrol Gücü Olmayan Paylar [17] Toplam Kaynaklar ve Özkaynaklar Sayfa 4 / 39

6 01 Ocak 30 Haziran 2014 Dönemi Konsolide Kapsamlı Gelir Tablosu Kapsamlı Gelir Tablosu Dipnot No Sürdürülen Faaliyetler Hasılat [18] SatıĢların Maliyeti (-) [18] Brüt Kar (Zarar) Genel Yönetim Giderleri (-) [19] Pazarlama SatıĢ ve Dağıtım Giderleri (-) [19] AraĢtırma ve GeliĢtirme Giderleri (-) [19] Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler [20] Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler (-) [21] Esas Faaliyet Karı (Zararı) Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Kar/ Zararlarındaki Paylar [10] Finansman Gideri Öncesi Faaliyet Karı (Zararı) Finansman Gelirleri [22] Finansman Giderleri (-) [23] Sürdürülen Faaliyetler Vergi Öncesi Karı (Zararı) Sürdürülen Faaliyetler Vergi Gelir (Gideri) [24] Dönemin Vergi Gideri ErtelenmiĢ Vergi Geliri (Gideri) Dönem Net Karı (Zararı) Hisse BaĢına Kazanç [25] -0,0371-0,1396 0,0081 0,0131 Dönem Kar / Zararının Dağılımı Kontrol Gücü Olmayan Paylar Ana Ortaklık Payları Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu Dönem Net Karı (Zararı) Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar [17] Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme ArtıĢları/AzalıĢları TanımlanmıĢ Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Kalemlerine ĠliĢkin Vergi Gelir/Gideri Diğer Kapsamlı Gelir (Vergi Sonrası) Toplam Kapsamlı Gelir Sayfa 5 / 39

7 01 Ocak 30 Haziran 2014 Dönemi Konsolide Özkaynak DeğiĢim Tablosu Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak BirikmiĢ Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler BirikmiĢ Karlar Dipnot No ÖdenmiĢ Sermaye MDV Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/(Kayıpları) TanımlanmıĢ Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazanç/(Kayıpları) Kardan Ayrılan KısıtlanmıĢ Yedekler GeçmiĢ Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı / Zararı Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar TOPLAM [17] Transferler Dönem karı / zararı [17] Transferler Yatırım Amaçlı Gayrimenkul SatıĢı Vergi Geliri/Gideri Dönem karı / zararı Sayfa 6 / 39

8 01 Ocak 30 Haziran 2014 Dönemi Konsolide Nakit Akım Tablosu Dipnot No A. ĠĢletme Faaliyetlerinden Nakit AkıĢları Dönem Karı (Zararı) Dönem Net Karı/Zararı Mutabakatı ile Ġlgili Düzeltmeler Azınlık Paylarındaki Değişim [17] Amortisman ve İtfa Gideri ile İlgili Düzeltmeler [12] Kıdem Tazminatı Karşılığı/İptali [15] Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler Ertelenen Vergi [24] Reeskontlar (net) [7] Duran Varlık Satış Kar Zararı (net) [11] Kur Farkları(net) Diğer Düzeltmeler ĠĢletme Sermayesinde GerçekleĢen DeğiĢimler Stoklardaki Artışlar/Azalışlar [9] Ticari Alacaklardaki Artışlar/Azalışlar [7] Faaliyetle İlgili Diğer Alacaklardaki Artışlar/Azalışlar [8] Ticari Borçlardaki Artışlar/Azalışlar [7] Faaliyetle İlgili Diğer Borçlardaki Artışlar/Azalışlar [8] İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artışlar/Azalışlar Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit AkıĢları B. Yatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit AkıĢları ( ) Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Elde Edilmesine Yönelik Alışlara İlişkin Nakit Çıkışları Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları [12] Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlardaki Net Değişim [10] Diğer Uzun Vadeli Varlık Alımlarından Nakit Çıkışları Ödenen Faiz C. Finansman Faaliyetlerinden Nakit AkıĢları ( ) ( ) Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri/Çıkışları (net) Yabancı Para Çevirim Farklarının Etkisinden Önce Nakit ve Nakit Benzerlerindeki Net ArtıĢ/AzalıĢ (A+B+C) D. Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi Faaliyetlerden Sağlanan Nakit Akımları ( ) E. Dönem BaĢındaki Nakit ve Nakit Benzerleri Mevcudu [4] Dönem Sonundaki Nakit ve Nakit Benzerleri Mevcudu Sayfa 7 / 39

9 1. ġirketin Organizasyonu ve Faaliyet Konusu Ostim Endüstriyel Yatırımlar ve ĠĢletme A.ġ. ( ġirket ), 1998 yılında Ankara da kurulmuģtur. ġirketin ana faaliyet konuları, inģaat, gayrimenkul yönetimi, iç ve dıģ ticaret, imalat konularında proje yönetmek, Ostim'li imalatçı Ģirketlerle proje tabanlı iģbirliği yapmaktır. ġirket faaliyetlerinin yoğunlaģtığı alan ise yatırım amaçlı olarak sınıflandırılan gayrimenkullerin değerlendirilmesi ve ticari faaliyetlerdir. Konsolidasyona tabi tutulan Ģirketlerde bu ana faaliyet konuları çerçevesinde faaliyet göstermektedirler. ġirket, 2000 yılında Sermaye Piyasası Kanunu na tabi olmuģtur. ġirket in payları 3 Haziran 2013 tarihinden itibaren Borsa Ġstanbul A.ġ., Ġkinci Ulusal Pazar da iģlem görmeye baģlamıģtır. ġirket in kayıtlı adresi: 100. Yıl Bulvarı No:99/90 Kat:9 Ostim/ANKARA dır. ġirketin ODTÜ Ostim Teknokent/ANKARA da, Bağdat/IRAK ta ġubeleri ve Ostim/ANKARA da deposu bulunmaktadır. Ana ortaklığın sermaye ve ortaklık yapısı aģağıdaki gibidir; Ostim Ortadoğu Sanayi ve Ticaret Merkezi AraĢtırma GeliĢtirme Eğitim Kalkınma ve DayanıĢma Vakfı Ostim Medya ĠletiĢim Reklam Organizasyon BiliĢim ve DanıĢmanlık Hizmetleri A.ġ. 30 Haziran Aralık 2013 Grubu Pay yüzdesi Pay tutarı Grubu Pay yüzdesi Pay tutarı A 2, A 2, B 22, B 22, A 2, A 2, B 21, B 22, Diğer A 5, A 5, Diğer B 45, B 45, , , ġirket Ana sözleģmesinin 11. maddesi gereği; Olağan ve Olağanüstü Genel Kurul toplantılarında A Grubu pay sahiplerinin bir hisseye karģılık 15 (onbeģ) oy, B Grubu pay sahiplerinin ise bir hisseye karģılık 1 (bir) oy hakkı vardır bulunmaktadır. A Grubu hisselerin oy kullanımındaki imtiyazı her bir gerçek ve tüzel kiģi pay sahibinin sadece A grubu hisse toplamının %40 ına kadar geçerlidir. Bunda fazla A Grubu hisseye sahip olunması halinde fazla hisseler için imtiyaz yoktur; her bir hissenin 1 (bir) oy hakkı vardır. Ana sözleģmenin 8. maddesine göre, Yönetim Kurulu, Genel Kurul tarafından en az 5 (beģ) en çok 7 (yedi) üye olacak Ģekilde, en çok 3 yıl için seçilebilirler. ġirket in bağlı ortaklıkları ve iģtiraklerinin aģağıda belirtilmiģtir. (hep birlikte Grup olarak anılacaktır) faaliyet konuları Bağlı ortaklıklar; Ostim Gayrimenkul DanıĢmanlık ve ĠĢletme A.ġ. ( Ostim Gayrimenkul ): ġirket in ana faaliyet konusu, Ankara Ostim de bulunan gayrimenkullerin veya Ostim de gayrimenkulü veya iģyeri bulunanların gayrimenkullerinin kiģi ve kurumlarla olan iliģkilerinin düzenlenmesini temin ve idareleri kapsamında, genel yönetim ve takip hizmetlerinin yapılmasıdır. ODF Ortadoğu Uluslararası Fuarcılık A.ġ. ( ODF Fuarcılık ) : ġirket in ana faaliyet konusu, yurt içinde ve yurt dıģında fuar, ihtisas fuarı, genel fuar, uluslararası fuar sergi daimi sergi, tüketici günleri düzenlemek ve bunlarla ilgili reklam tanıtım yayıncılık pazarlama organizasyonlarında ve bunlara benzer diğer faaliyetlerde bulunulmasıdır. Sayfa 8 / 39

10 MüĢterek yönetime tabi ortaklık; Ostim Finans ve ĠĢ Merkezi ĠnĢaat Gayrimenkul Enerji Elektrik Üretim Ticaret A.ġ.( Ofim gayrimenkul ): ġirket halen Ofim binasını teknik ve idari olarak yönetmektedir. Binanın aidatlarını toplamakta ve ana ortaklar adına kira yönetimini yapmaktadır. ĠĢtirakler; Günhan Ostim Alüminyum Döküm Dövme Makine Ġmalat San. Tic. A.ġ. ( Günhan Alüminyum ): ġirket in ana faaliyet konusu alüminyum döküm ve talaģlı imalat iģlerinden oluģmaktadır. Kızılcahamam Akasya Yatırım ĠnĢaat A.ġ. ( Akasya Yatırım ): ġirket in ana faaliyet konusu devre mülk, sağlık tesisi satıģ ve inģasıdır. Senkron Plastik ĠnĢaat Tekstil San. Tic. A.ġ. ( Senkron Plastik ): ġirket in ana faaliyet konusu plastik boru ve parça imalatıdır. AĢağıdaki tabloda bağlı ortaklık ve iģtiraklerin oranları gösterilmiģtir: Ortaklığın ünvanı Grup tarafından sahip olunan doğrudan ve dolaylı pay (%) 30 Haziran Aralık 2013 Ostim Gayrimenkul 73,50 73,50 ODF Fuarcılık 80,95 80,95 Ofim Gayrimenkul 49,93 49,93 Günhan Alüminyum 44,21 44,21 Akasya Yatırım 34,19 34,19 Senkron Plastik 20,00 20,00 30 Haziran 2014 tarihi itibariyle Grup bünyesinde istihdam edilen personel sayısı 20 kiģi (31 Aralık 2013: 21 KiĢi) dir. Sayfa 9 / 39

11 2. Finansal Tabloların Sunumuna ĠliĢkin Esaslar 2.1.Sunuma İlişkin Temel Esaslar Yasal Defterler ve Finansal Tablolar; Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu ( KGK ), 5411 sayılı Bankacılık Kanunu, 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu, 5684 sayılı Sigortacılık Kanunu ve 4683 sayılı Bireysel Emeklilik Tasarruf ve Yatırım Sistemi Kanunu kapsamında faaliyet gösteren banka, sigorta Ģirketleri, sermaye piyasası kuruml arı gibi finansal kuruluģlar dıģında, Türkiye Muhasebe Standartları ( TMS ) ve Türkiye Finansal Raporlama Standartları ( TFRS ) nı uygulamakla yükümlü Ģirketlerin, Uluslararası Muhasebe/Finansal Raporlama Standartları ile uyumlu TMS/TFRS kapsamında hazırlayacakları finansal tablolara iliģkin Finansal Tablo Örnekleri ve Kulanım Rehberi'ni, 20 Mayıs 2013 tarih ve sayılı Resmi Gazete de yayımlamıģtır. Sermaye Piyasası Kurulu ( SPK ) nun II-14.1 Sayılı Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya ĠliĢkin Esaslar Tebliği ( II-14.1 Sayılı Tebliğ ) uyarınca, ihraç ettiği sermaye piyasası araçları bir borsada iģlem gören ortaklıklar ile yatırım fonları, konut finansmanı ve varlık finansmanı fonları hariç sermaye piyasası kurumları, finansal tablolarını TMS/TFRS ye uygun olarak hazırlamak zorundadırlar. SPK nın 7 Haziran 2013 tarih ve 20/670 sayılı toplantısında alınan Karar uyarınca II-14.1 Sayılı Tebliğ kapsamına giren sermaye piyasası araçları bir borsada iģlem gören anonim ortaklıklar ile yatırım fonları, konut finansmanı ve varlık finansmanı fonları hariç sermaye piyasası kurumları için 31 Mart 2013 tarihinden sonra sona eren ara dönemlerden itibaren SPK nın 7 Haziran 2013 tarih ve 2013/19 sayılı Haftalık Bülteni ile ilan edilen formatlar yürürlüğe konulmuģtur. ġirket 30 Haziran 2013 tarihi itibariyle hazırlanan konsolide finansal tablolarını yukarıda açıklanan esaslara uygun olarak hazırlamıģtır. SPK, 17 Mart 2005 tarihinde almıģ olduğu bir kararla, Türkiye de faaliyette bulunan ve SPK Finansal Raporlama Formatlarına uygun finansal tablo hazırlayan Ģirketler için, 1 Ocak 2005 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere enflasyon muhasebesi uygulamasının gerekli olmadığını ilan etmiģtir. Dolayısıyla finansal tablolarda, 1 Ocak 2005 tarihinden baģlamak kaydıyla, 29 No lu Yüksek Enflasyonlu Ekonomilerde Finansal Raporlama standardı ( TMS 29 ) uygulanmamıģtır. Grup, kanuni finansal tablolarını Türk Ticaret Kanunu na ( TTK ), vergi mevzuatına ve T.C. Maliye Bakanlığı tarafından yayınlanan Tek Düzen Hesap Planı na uygun olarak tutmakta ve Türk Lirası cinsinden hazırlamaktadır. Konsolide finansal tablolar, tarihi maliyet esasına göre hazırlanmıģ kanuni kayıtlara SPK Finansal Raporlama Standartları na uygun sunumun yapılması amacıyla gerekli düzeltme ve sınıflandırmalar yansıtılarak düzenlenmiģtir Konsolidasyon Esasları; Ortaklığın ünvanı Grup tarafından sahip olunan doğrudan ve dolaylı pay (%) 30 Haziran Aralık 2013 Ostim Gayrimenkul 73,50 73,50 ODF Fuarcılık 80,95 80,95 Ofim Gayrimenkul 49,93 49,93 Günhan Alüminyum 44,21 44,21 Akasya Yatırım 34,19 34,19 Senkron Plastik 20,00 20,00 Yukarıdaki Ģirketlerin tamamı aģağıda açıklanan esaslar çerçevesinde konsolidasyona tabi tutulmuģtur. Sayfa 10 / 39

12 Konsolidasyon Yöntemi Konsolide edilen ortaklıkların bilanço ve kapsamlı gelir tablosu kalemleri birbirlerine eklenme suretiyle konsolide edilmiģtir. Ana Ortaklığın konsolide edilen bağlı ortaklıklarında sahip olduğu payların defter değeri bağlı ortaklığın öz sermaye hesapları ile karģılıklı olarak mahsup edilmiģtir. Konsolidasyon kapsamındaki ortaklıkların birbirlerinden olan alacak ve borçları ile konsolidasyon kapsamındaki ortaklıkların birbirlerinden yapmıģ oldukları mal ve hizmet satıģları, birbirleriyle olan iģlemleri nedeniyle oluģmuģ gelir ve gider kalemleri karģılıklı olarak mahsup edilmiģtir. Konsolidasyon yöntemine tabi ortaklıkların birbirlerinden satın almıģ oldukları dönen ve duran varlıklar, bu varlıkların konsolidasyon kapsamındaki ortaklıklara olan elde etme maliyetleri üzerinden gösterilmesini sağlayacak düzeltmeler yapılmak suretiyle bulunan tutarları üzerinden konsolide bilançoda gösterilmiģtir. Konsolidasyon kapsamındaki bağlı ortaklıkların ödenmiģ/çıkarılmıģ sermaye dahil bütün öz sermaye hesap grubu kalemlerinden, ana ortaklık ve bağlı ortaklıklar dıģı paylara isabet eden tutarlar indirilir ve konsolide bilançonun özsermaye hesap grubundan önce, "Kontrol Gücü Olmayan Paylar" hesap grubu adıyla gösterilir. Konsolidasyon kapsamındaki ortaklığın bağlı ortaklık haline geldiği tarih itibarıyla ve daha sonraki pay alımlarında bir defaya mahsus olmak üzere, ana ortaklığın bağlı ortaklığın sermayesinde sahip olduğu payların elde etme maliyeti, bu payların alım tarihi itibariyle bağlı ortaklığın makul değere göre değerlenmiģ bilançosundaki öz sermayesinde temsil ettiği değerden mahsup edilir. Grup tarafından iktisaplar satın alma yöntemi ile muhasebeleģtirilir. Bu yöntemde, iktisap, maliyet esas alınarak kayıtlara yansıtılır. Grup iktisap tarihinden itibaren, iktisap ettiği iģletmenin faaliyet sonuçlarını konsolide gelir tablosuna dahil eder ve bu tarihte bilançosunda iktisap edilenin tanımlanabilir her bir varlık ve borcunu, ayrıca varsa iktisap nedeniyle ortaya çıkan Ģerefiye veya negatif Ģerefiyeyi bilançosuna alır. MüĢterek yönetime tabi ortaklık ġirket in bir veya daha fazla sayıdaki taraf ile birlikte ortak kontrolüne tabi ve sözleģme ile ekonomik bir faaliyetin üstlenildiği Ģirketlerdir. ġirket, TFRS 11 MüĢterek Düzenlemeler standardına göre iģ ortaklıklarının özkaynak yöntemine göre muhasebeleģtirmiģtir. Özkaynak yöntemine göre muhasebeleģtirilen müģterek yönetime tabi ortaklar ve iģtirakler, baģta maliyet değerleriyle ifade edilir. TaĢınan tutar, alım tarihinden sonra, ortaklığın karlarından ya da zararlarından iģtirak eden Ģirketin ortaklık oranına göre arttırılır veya azaltılır. Ortaklıktan sağlanan kar dağıtımları, ortaklığın değerini düģürür. Özsermayedeki değiģikliğin kar veya zarar dıģındaki özsermaye kalemlerinden kaynaklanması halinde ġirket in özsermayesinde de bu kalemlere iliģkin gerekli düzeltmeler yapılır.ortaklığın net aktif değerindeki düģüģün geçici olmaması durumunda ortaklık değeri, finansal tablolarda azaltılmıģ değeriyle gösterilir. Net aktif değerin eksiye dönmesi durumunda ilgili tutar varlık veya yükümlülük olarak sınıflanmaz, finansal tablolarda sıfır olarak gösterilir Fonksiyonel Para Birimi; Grup un fonksiyonel para birimi Türk Lirası (TL) olup, iliģikteki finansal tablolar ve dipnotlar Türk Lirası (TL) cinsinden sunulmuģtur Uygunluk Beyanı; Grup un iliģikteki finansal tabloları, tarihinde ġirket yönetim kurulu tarafından onaylanmıģtır. ĠliĢikteki finansal tabloları değiģtirme yetkisine, ġirket in genel kurulu ve/veya yasal otoriteler sahiptir. Sayfa 11 / 39

13 2.1.5.Netleştirme / Mahsup Finansal varlık ve yükümlülükler, gerekli kanuni hak olması, söz konusu varlık ve yükümlülükleri net olarak değerlendirmeye niyetli olması veya varlıkların elde edilmesi ile yükümlülüklerin yerine getirilmesinin birbirini takip ettiği durumlarda net olarak gösterilmiģtir Yabancı Ülkelerde Faaliyet Gösteren Bağlı Ortaklıkların Finansal Tabloları Yabancı ülkelerde faaliyet gösteren bağlı ortaklık, iģtirak ve müģterek yönetime tabi teģebbüslerin finansal tabloları, faaliyet gösterdikleri ülkelerde geçerli olan mevzuata göre hazırlanmıģ olup Grup un muhasebe politikalarına uygunluk açısından gerekli düzeltme ve sınıflandırmalar yansıtılarak düzenlenmiģtir. Grup Ģirketlerinin fonksiyonel para birimi raporlama para biriminden farklı ise, raporlama para birimine aģağıdaki Ģekilde çevrilir: Bilançodaki tüm varlık ve yükümlülükler, bilanço tarihindeki döviz kuru kullanılarak çevrilir. Gelir tablosundaki gelir ve giderler iģlem tarihindeki döviz kuru kullanılarak çevrilir ve ortaya çıkan kur çevrim farkları özsermayede ve kapsamlı gelir tablosunda ayrı bir kalem olarak (yabancı para çevrim farkları) gösterilir Yeni ve Revize Edilmiş Türkiye Muhasebe / Finansal Raporlama Standartları: Grup, cari dönemde KGK tarafından yayınlanan yeni ve revize edilmiģ standartlardan kendi faaliyet konusu ile ilgili olanları uygulamıģtır. 2.2.Muhasebe Politikalarındaki Değişiklikler ve Hatalar Bir iģletme muhasebe politikalarını ancak; aģağıdaki hallerde ve geçmiģe dönük olarak değiģtirebilir; Bir standart veya yorum tarafından gerekli kılınması ĠĢletmenin finansal durumu, performansı veya nakit akıģları üzerindeki iģlemlerin ve olayların etkilerinin finansal tablolarda daha uygun ve güvenilir bir Ģekilde sunulmasını sağlayacak nitelikte olması Finansal tablo kullanıcıları, iģletmenin finansal durumu, performansı ve nakit akıģındaki eğilimleri belirleyebilmek amacıyla iģletmenin zaman içindeki finansal tablolarını karģılaģtırabilme olanağına sahip olmalıdır. Bu nedenle, bir muhasebe politikasındaki değiģiklik yukarıdaki paragrafta belirtilen duruml ardan birini karģılamadığı sürece, her ara dönemde ve her hesap döneminde aynı muhasebe politikaları uygulanmalıdır. Finansal durum ve performans trendlerinin tespitine imkân vermek üzere, ġirket in cari dönem finansal tabloları önceki dönemle karģılaģtırmalı olarak hazırlanmaktadır. Cari dönem finansal tabloların sunumu ile uygunluk sağlanması açısından karģılaģtırmalı bilgiler gerekli görüldüğünde yeniden sınıflandırılır. KarĢılaĢtırmalı bilgiler ve önceki dönem tarihli finansal tabloların düzeltilmesi SPK nın 7 Haziran 2013 tarih ve 20/670 sayılı toplantısında alınan karar uyarınca Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya ĠliĢkin Esaslar Tebliği kapsamına giren sermaye piyasası kurumları için 31 Mart 2013 tarihinden sonra sona eren ara dönemlerden itibaren yürürlüğe giren finansal tablo örnekleri ve kullanım rehberi yayınlanmıģtır. Yürürlüğe giren bu formatlar uyarınca Grup un konsolide finansal durum tablosunda ve konsolide kar veya zarar ve diğer kapsamlı gelir tablolarında çeģitli sınıflamalar yapılmıģ tır. 2.3.Önemli Muhasebe Politikalarının Özeti Hasılat Gelirler, faaliyetler ile ilgili olarak Grup a ekonomik getiri sağlanmasının muhtemel ve getirinin güvenilir olarak ölçülebilmesinin mümkün olduğu zaman muhasebeleģtirilir. Gelirler verilen isko ntolar ile katma değer vergileri düģülerek hesaplanır. Gelirin kaydedilebilmesi için aģağıdaki belirli kriterlerin öncelikle gerçekleģmesi gerekir: Sayfa 12 / 39

14 Malların satıģı Malların satıģından elde edilen gelir, aģağıdaki Ģartlar karģılandığında muhasebeleģtiril ir: -Grup un mülkiyetle ilgili tüm önemli riskleri ve kazanımları alıcıya devretmesi, -Grup un mülkiyetle iliģkilendirilen ve süregelen bir idari katılımının ve satılan mallar üzerinde etkin bir kontrolünün olmaması, -Gelir tutarının güvenilebilir bir Ģekilde ölçülmesi, -ĠĢlemle iliģkili olan ekonomik faydaların iģletmeye akıģının olası olması, -ĠĢlemden kaynaklanacak maliyetlerin güvenilebilir bir Ģekilde ölçülmesi. Hizmet sunumu Hizmet sunumuna iliģkin bir iģlemin sonucunun güvenilir biçimde tahmin edilebildiği durumlarda, iģlemle ilgili hasılat iģlemin finansal durum tablosu tarihi itibariyle tamamlanma düzeyi dikkate alınarak konsolide finansal tablolara yansıtılır. AĢağıdaki koģulların tamamının varlığı durumunda, iģleme iliģkin sonuçların güvenilir biçimde tahmin edilebildiği kabul edilir: - Hasılat tutarının güvenilir biçimde ölçülebilmesi; - ĠĢleme iliģkin ekonomik yararların iģletme tarafından elde edileceğinin muhtemel olması; -Finansal durum tablosu tarihi itibariyle iģlemin tamamlanma düzeyinin güvenilir biçimde ölçülebilmesi ve ĠĢlem için katlanılan maliyetler ile iģlemin tamamlanması için gereken maliyetlerin güvenilir biçimde ölçülebilmesi. Faiz gelirleri Faiz geliri, kalan anapara bakiyesi ile beklenen ömrü boyunca ilgili finansal varlıktan elde edilecek tahmini nakit giriģlerini söz konusu varlığın kayıtlı değerine indirgeyen efektif faiz oranı nispetinde ilgili dönemde tahakkuk ettirilir. ĠĢletme tarafından tahsis edilmiģ kredilerin tahsilatı Ģüpheli duruma düģtüğü zaman ilgili faiz gelir tahakkuku kayıtlara yansıtılmaz. Temettü Hisse senedi yatırımlarından elde edilen temettü geliri, hissedarların temettü alma hakkı doğduğu zaman kayda alınır Stoklar Stokların maliyeti; tüm satın alma maliyetlerini, dönüģtürme maliyetlerini ve stokların mevcut durumuna ve konumuna getirilmesi için katlanılan diğer maliyetleri içerir. Vadeli stok alımlarında peģin değer ile vadeli değer arasındaki farklar oluģtukları dönemde finansman gideri olarak muhasebeleģtirilirler. Stok maliyetleri ağırlıklı ortalama maliyet yöntemidir. Stoklar, maliyet ve net gerçekleģebilir değerin düģük olanı ile değerlenir. Net gerçekleģebilir değer; iģin normal akıģı içinde, tahmini satıģ fiyatından, tahmini tamamlanma maliyeti ve satıģı gerçekleģtirmek için gerekli tahmini satıģ giderleri toplamının, düģürülmesiyle elde edilen tutarı ifade eder. Sayfa 13 / 39

15 Sabit genel üretim maliyetlerinin dönüģtürme maliyetlerine dağıtımında, üretim faaliyetlerinin normal kapasitede olacağı varsayımına dayanılır. Normal kapasite, planlanan bakım-onarım çalıģmalarından kaynaklanacak kapasite düģüklüğü de dikkate alınarak, normal koģullarda bir veya birkaç dönem veya sezonda elde edilmesi beklenen ortalama üretim miktarıdır. Gerçek üretim düzeyi normal kapasiteye yakınsa, bu kapasite normal kapasite olarak kabul edilebilir. Fiili gerçekleģme oranları sürekli olarak daha önce belirlenen normal kapasitenin altında olması durumunda, normal kapasitenin artık gerçekleģen fiili oran olduğu kabul edilir ve sabit üretim maliyetlerinin tamamı hizmet üretim maliyetlerine ilave edilir. Canlı varlıklar ilk defa maliyet bedelleri ile kayıtlara alınırlar. Her raporlama dönemi sonundan gereceğe uygun değer üzerinden değerlenirler. Gerçeğe uygun değerinin bulunmaması durumunda veya güvenilir tespit edilememesi durumunda söz konusu canlı varlık, maliyetinden buna iliģkin her türlü birikmiģ amortisman ve birikmiģ değer düģüklüğü karģılıklarının düģülmesi suretiyle değerlenir. OluĢan değer artıģları veya azalıģları oluģtukları dönemin kar zararı ile iliģkilendirilir Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller Mal ve hizmetlerin üretiminde kullanılmak veya idari maksatlarla veya iģlerin normal seyri esnasında satılmak yerine, kira elde etmek veya değer kazanması amacıyla veya her ikisi için elde tutulan gayrimenkuller yatırım amaçlı gayrimenkuller olarak sınıflandırılır. Sahibi tarafından kullanılan bir gayrimenkulün, gerçeğe uygun değer esasına göre gösterilecek yatırım amaçlı bir gayrimenkule dönüģmesi durumunda kullanımdaki değiģikliğin gerçekleģtiği tarihe kadar TMS 16 Maddi Duran Varlıklar standardı uygulanır. TMS 16 ya göre hesaplanmıģ olan gayrimenkulün defter değeri ile gerçeğe uygun değeri arasında transfer tarihinde meydana gelen farklılık TMS 16 ya göre yapılmıģ bir yeniden değerleme gibi iģleme tabi tutulur ve değerleme farkları özkaynaklar ile iliģkilendirilir. Sonraki dönemlerde, yatırım amaçlı gayrimenkulün gerçeğe uygun değerindeki değiģimden kaynaklanan kazanç veya kayıp, oluģtuğu dönemde kâr veya zarar ile iliģkilendirilmektedir. Yatırım amaçlı gayrimenkuller, maliyetinin güvenilir bir Ģekilde ölçülmesinin mümkün olması ve gelecek ekonomik faydaların olası olması durumunda maliyet değeri üzerinden finansal tablolara alınmaktadır Maddi Duran Varlıklar ĠĢletmede bir yıldan fazla süre kullanılacağı tahmin edilen maddi varlıklar, ilk defa maliyet bedelleri ile kayda alınırlar. Daha sonraki dönemlerde arsa ve binalar için yeniden değerleme modeli, diğer duran varlıklarında maliyet modeli esas alınarak değerlenmektedir tarihinden önce alınmıģ olan diğer duran varlıklarda maliyet bedeli enflasyonun etkilerine göre düzeltilmiģ değerlerdir. Grup, duran varlıklarına, normal amortisman yöntemine göre kıst dönem amortisman hesaplamaktadır. Grup, maddi duran varlıkların amortisman ömürlerini tespit ederken varlığın faydalı ömrünü esas almaktadır. Finansal kiralama yoluyla alınan duran varlıklarda maliyetler faiz ve kur farklarından arındırılmıģ tutarlardır. Faiz ve kur farkları ilgili dönemlerde finansal gider olarak muhasebeleģtirilirler. Grup un duran varlıkları için kullandığı faydalı ömürler aģağıdaki gibidir; Binalar Makine Tesis ve Cihazlar TaĢıtlar DemirbaĢlar Finansal Kiralama ile Alınan Varlıklar Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar 50 Yıl 5 20 Yıl 5 Yıl 2 20 Yıl 5 15 Yıl 5 20 Yıl Sayfa 14 / 39

16 2.3.6.Maddi Olmayan Duran Varlıklar ĠĢletmede bir yıldan fazla süre kullanılacağı tahmin edilen maddi olmayan varlıklar, ilk defa maliyet bedelleri ile kayda alınırlar. Daha sonraki dönemlerde maliyet modeli esas alınarak değerlenmektedir tarihinden önce alınmıģ olan maddi olmayan duran varlıklarda maliyet bedeli enflasyonun etkilerine göre düzeltilmiģ değerlerdir. Grup maddi olmayan duran varlıkların amortisman ömürlerini tespit ederken varlığın faydalı ömrünü esas almaktadır. Grup maddi olmayan duran varlıkları için faydalı ömür olarak 3-15 yıl arasında faydalı ömürler belirlemiģtir Şerefiye Bir iģletmenin satın alınması ile ilgili katlanılan satın alma maliyeti, iktisap edilen iģletmenin satın alma tarihindeki tanımlanabilir varlık, yükümlülük ve Ģarta bağlı yükümlülüklerine dağıtılır. Satın alma maliyeti ile iktisap edilen iģletmenin tanımlanabilir varlık, yükümlülük ve Ģarta bağlı yükümlülüklerinin gerçeğe uygun değeri arasındaki fark Ģerefiye olarak konsolide finansal tablolarda muhasebeleģtirilir. ĠĢletme birleģmelerinde satın alınan iģletmenin/ģirketin finansal tablolarında yer almayan; ancak Ģerefiyenin içerisinden ayrılabilme özelliğine sahip varlıklar, maddi olmayan duran varlıklar ve Ģarta bağlı yükümlülükler gerçeğe uygun değerleri ile konsolide finansal tablolara yansıtılır. Satın alınan Ģirketin finansal tablolarında yer alan Ģerefiye tutarları tanımlanabilir varlık olarak değerlendirilmez. Ġktisap edilen tanımlanabilir varlık, yükümlülük ve Ģarta bağlı yükümlülüklerin gerçeğe uygun değerindeki iktisap edenin payının iģletme birleģmesi maliyetini aģması durumunda ise fark konsolide gelir tablosuyla iliģkilendirilir. ġerefiye tutarına iliģkin herhangi bir değer düģüklüğü olması durumunda etkisi dönem sonuçlarına yansıtılmaktadır. ġerefiyenin değerinde herhangi bir değer düģüklüğü olup olmadığına yönelik olarak her yıl aynı zamanda değer düģüklüğü testi yapılır. Grup tarafından kontrol edilen iģletmeler arasında gerçekleģen yasal birleģmeler TFRS 3 kapsamında değerlendirilmemektedir. Dolayısıyla, bu tür birleģmelerde Ģerefiye hesaplanmamaktadır. Ayrıca, yasal birleģmelerde taraflar arasında ortaya çıkan iģlemler konsolide finansal tabloların hazırlanması esnasında düzeltme iģlemlerine tabi tutulur Varlık Değer Düşük Karşılığı TMS 36 Varlıklarda Değer DüĢüklüğü standardına göre; iç ve dıģ ekonomik göstergeler gerektirdiğinde, maddi ve maddi olmayan varlıkların defter değerleri ile geri kazanılabilir değerlerinin karģılaģtırılması gerekir. Eğer varlığın defter değeri geri kazanılabilir değerini aģtığı tahmin ediliyor ise varlığın değerinde değer düģüklüğünün olduğu kabul edilir. Geri kazanılabilir değer; kullanım fiyatı ile piyasa fiyatından düģük olanıdır. Tahmin edilen değer düģüklüğü tespitin yapıldığı dönemde zarar kaydedilir Finansal Araçlar; a) Nakit ve Nakit Benzerleri; Grup nakit mevcutları, kasa, banka mevduatlarından oluģmaktadır. Yabancı para cinsinden olan banka bakiyeleri bilanço günündeki T.C. Merkez Bankası döviz kurundan değerlenmektedir. Bilançodaki nakit, bankadaki mevduatın mevcut değeri, bu varlıkların gerçeğe uygun değerleridir. b) Ticari Alacaklar ve Borçlar; Grup tarafından bir alıcıya hizmet sağlanması veya bir satıcıdan ürün veya hizmet alınması sonucunda oluģan ticari alacaklar ve ticari borçlar ertelenmiģ finansman gelirlerinden ve giderlerinden netleģtirilmiģ olarak gösterilirler. Ticari alacakların iskonto edilmiģ ve Ģüpheli alacak karģılığı ayrılmıģ değerlerinin, varlıkların gerçeğe uygun değerine eģdeğer olduğu varsayılmaktadır. Grup, tahsil imkânının kalmadığına dair objektif bir bulgu olduğu takdirde ilgili ticari alacaklar için Ģüpheli alacak karģılığı ayırmaktadır. Söz konusu bu karģılığın tutarı, alacağın kayıtlı değerinden alınan teminatların ve güvencelerin düģülmesinden sonra kalan tutardır. Sayfa 15 / 39

17 ġüpheli alacak tutarına karģılık ayrılmasını takiben, Ģüpheli alacak tutarının tamamının veya bir kısmının tahsil edilmesi durumunda, tahsil edilen tutar ayrılan Ģüpheli alacak karģılığından düģülerek diğer gelirlere kaydedilir. Ticari borçların iskonto edilmiģ değerlerinin, varlıkların gerçeğe uygun değerine eģdeğer olduğu varsayılmaktadır. c) Diğer Alacaklar, Borçlar ve Yükümlülükler Tahakkuk esasına göre muhasebeleģtirilmekte olup, kayıtlı değerlerin gerçeğe uygun değerine eģdeğer olduğu varsayılmaktadır Çalışanlara Sağlanan Faydalar / Kıdem Tazminatları; Mevcut ĠĢ Kanunu, Ģirketi kötü davranıģ dıģındaki nedenlerle iģine son verilen personel dıģındaki her personele her bir hizmet yılı için en az 30 günlük kıdem tazminatı ödemekle yükümlü tutmaktadır. Bu nedenle Ģirketin taģıdığı toplam yükü ifade eden gelecekteki ödemeleri tahmin etmesi ve tahminlerle bulunan ödemelerin iskontoya tabi tutularak net bugünkü değere getirilmesi gerekmektedir. ġirket böylece bilanço günü itibariyle toplam yükümlülüğünün iskonto edilmiģ net değerini raporlamaktadır. Erkeklerde 25 yıllık hizmet süresini, kadınlarda 20 yıllık hizmet süresini dolduran personelin emekli olacağı varsayımı yapılır ve kıdem tazminatının da bu tarihte ödeneceği kabul edilir. ġirket buna uygun Ģekilde, personelin ileriye yönelik olarak, emekli olduklarında veya iģten çıkarıldıklarında ödeneceği tahmin edilen kıdem tazminatı yükümlülüğünü bulmaya çalıģır. Ödeneceği tahmini yapılan bu toplam yükümlülüğün içinde personelin bilanço tarihi itibariyle kıdemi nedeniyle almaya hak kazandığı bölümün net bugünkü değeri kıdem tazminatı karģılığı olarak bilançoya alınır. GeçmiĢ dönemlerde kıdem tazminatı almadan ayrılan personel sayısının iģten ayrılan toplam personel sayısına oranının ileriki dönemlerde de aynen tekrarlanacağını varsayılır ve toplam yük bu oranda azaltılır. Ġki dönem arasında değiģen toplam kıdem tazminatı yükü, faiz maliyeti, cari dönem hizmet maliyeti ve aktüeryal kazanç / zararlar kısımlarına ayrılır. Faiz Maliyeti; bir önceki hesap döneminde bilanço da yer alan yükümlülüğün dönem içinde kullanımının maliyetidir ve çalıģmaya devam eden kiģilere iliģkin yükümlülüğün dönem baģındaki tutarının, o yılda kullanılan iskonto oranı ile çarpılmıģ tutarıdır. Cari dönem hizmet maliyeti ise içinde bulunulan hesap döneminde çalıģanların çalıģmaları karģılığında hak ettikleri kıdem tazminatının ödeneceği dönemde ulaģması beklenen tutarının iskonto oranı ile bilanço gününe getirilmesinden kaynaklanan kısmıdır. Bunun dıģındaki farklar ise aktüeryal kazanç ve kayıpları yansıtır. Aktüeryal kazanç / zararlar özkaynaklarda, faiz maliyeti ve cari dönem hizmet maliyeti ise kapsamlı gelir tablosunda gösterilir. ÇalıĢanlara normal maaģ, ikramiye ve diğer sosyal fayda ödemeleri dıģında, emeklilik veya iģten ayrılmadan sonraki dönemlerde ödenmek üzere herhangi bir katkı planı da bulunmamaktadır Vergilendirme; ĠliĢikteki finansal tablolarda vergi gideri, dönem cari vergi karģılığı ve ertelenmiģ vergiden oluģmaktadır. Dönem faaliyet sonuçlarından doğacak kurumlar vergisine iliģkin yükümlülükler için bilanço tarihinde geçerli olan yasal vergi oranları esas alınarak karģılık ayrılmıģtır. ErtelenmiĢ vergi varlığı/yükümlülüğü, muhasebe değeri ile vergi değeri arasındaki farklardan (zamanlama farklarından) oluģmaktadır. Ertelenen vergi varlığının hesaplanmasında cari vergi oranı esas alınmaktadır. ErtelenmiĢ vergi yükümlülüğü tüm vergilendirilebilir veya indirilebilir geçici farklar için finansal tablolara alınmakta, ancak ertelenmiģ vergi varlığı indirilebilir geçici farkların mahsup edilebileceği vergilendirilebilir karların olmasının muhtemel olması durumunda finansal tablolara alınmaktadır. Zamanlama farkları üzerinden ortaya çıkan net ertelenmiģ vergi varlıkları, eldeki verilere göre gelecek yıllarda kullanılabileceğinin kesin olmadığı durumlarda, vergi indirimleri oranında azaltılmaktadır İlişkili Taraflar; Bu finansal tabloların amacı doğrultusunda ortaklar, önemli yönetim personeli ve Yönetim Kurulu üyeleri, aileleri ve onlar tarafından kontrol edilen veya onlara bağlı Ģirketler, iģtirak ve ortaklıklar ile bağlı ortaklıkların azınlık ortakları iliģkili taraflar olarak kabul ve ifade edilmiģlerdir. Bu Ģirketlerin ortakları ve baģlıca yöneticiler ve ġirket in yönetim kurulu üyeleri ve aileleri de iliģkili kuruluģ kapsamına girmektedir. ĠliĢkili taraflarla gerçekleģtirilen iģlemler genel olarak piyasa koģullarına uygun olarak gerçekleģtirilmiģtir. Kilit yönetici personellerde Ģirketin iliģkili tarafı olarak ifade edilmiģlerdir. Sayfa 16 / 39

18 Borçlanma Maliyetleri; Faiz karģılığı alınan banka kredileri, alıģ maliyeti düģüldükten sonra alınan net tutar esasından kayıtlara yansıtılmaktadır. Ġtfa sürecinde veya yükümlülüklerin kayda alınması sırasında ortaya çıkan gelir veya giderler, gelir tablosu ile iliģkilendirilir. Borçlanma maliyetleri, ortaya çıktıkları dönemde vadelerinin gelmemesi durumunda da tahakkuk esasına göre muhasebeleģtirilmektedir Hisse Başına Kazanç / (Zarar); Hisse baģına kazanç / (zarar), dönem net karı veya zararının cari dönemde adi hisse senedi sahiplerine ait adi hisse senetleri adedinin ağırlıklı ortalamasına bölünmesi suretiyle hesaplanmaktadır. Türkiye de Ģirketler, mevcut hissedarlarına birikmiģ karlardan ve özsermaye enflasyon düzeltme farklarından hisseleri oranında hisse dağıtarak (bedelsiz hisseler) sermayelerini arttırabilirler. Hisse baģına kar /(zarar) hesaplanırken, bu bedelsiz hisseler çıkarılmıģ hisseler olarak sayılır. Dolayısıyla hisse baģına kar /(zarar) hesaplamasında kullanılan ağırlıklı hisse senedi ortalaması, bedelsiz hisseler açısından geriye dönük olarak uygulanmak suretiyle elde edilir Bilanço Tarihinden Sonraki Olaylar; Bilanço tarihinden sonraki düzeltme gerektiren olayların ortaya çıkması durumunda, finansal tablolara alınan tutarları bu yeni duruma uygun Ģekilde düzeltilmekte, bilanço tarihinden sonra ortaya çıkan düzeltme gerektirmeyen olayların olması halinde ise önemli olması durumunda ilgili dönemde açıklanmaktadır Karşılıklar, Şarta Bağlı Yükümlülükler ve Şarta Bağlı Varlıklar; KarĢılıklar; KarĢılıklar geçmiģteki olaylardan kaynaklanan olası bir yükümlülük olması (hukuki veya yapısal yükümlülük), bu yükümlülüğün gelecekte yerine getirilmesi için gerekli aktif kalemlerde bir azalıģın muhtemelen söz konusu olması ve yükümlülük tutarının güvenilir bir biçimde saptanabilmesi durumunda tahakkuk ettirilmektedir. Tahakkuk ettirilen bu karģılıklar her bilanço döneminde gözden geçirilmekte ve cari tahminlerin yansıtılması amacıyla revize edilmektedir. ġarta Bağlı Yükümlülükler ve ġarta Bağlı Varlıklar; Taahhüt ve Ģarta bağlı yükümlülük doğuran iģlemler, gerçekleģmesi gelecekte bir veya birden fazla olayın neticesine bağlı durumları ifade etmektedir. Dolayısıyla, bazı iģlemler ileride doğması muhtemel zarar, risk veya belirsizlik taģımaları açısından bilanço dıģı kalemler olarak tanınmıģtır. Gelecekte gerçekleģmesi muhtemel mükellefiyetler veya oluģacak zararlar için bir tahmin yapılması durumunda bu yükümlülükler ġirket için gider ve borç olarak kabul edilmektedir. Ancak gelecekte gerçekleģmesi muhtem el gözüken gelir ve karlar finansal tablolarda yansıtılmaktadır Yabancı Para Cinsinden Varlık ve Borçlar; Bilançoda yer alan yabancı paraya bağlı varlıklar bilanço tarihindeki T.C. Merkez Bankası döviz alıģ kuru, borçlar ise döviz satıģ kuru kullanılarak Türk Lirası'na çevrilmektedir. Dönem içinde gerçekleģen yabancı paraya bağlı iģlemler, iģlem tarihindeki fiili kurlar kullanılarak Türk Lirası'na çevrilmektedir. Bu iģlemlerden doğan kur farkı gelir ve giderleri gelir tablolarına dâhil edilmektedir ve tarihli finansal tablolarda esas alınan kurlar aģağıdaki gibidir; USD 2,1234 2,1343 AVRO 2,8919 2,9365 Sayfa 17 / 39

19 Önemli Muhasebe Değerlendirme, Tahmin ve Varsayımları Finansal tabloların hazırlanması, yönetimin, politikaların uygulanması ve raporlanan varlık, yükümlülük, gelir ve gider tutarlarını etkileyen kararlar, tahminler ve varsayımlar yapmasını gerektirmektedir. GerçekleĢen sonuçlar bu tahminlerden farklılık gösterebilir. Tahminler ve tahminlerin temelini teģkil eden varsayımlar sürekli olarak gözden geçirilmektedir. ġirket in finansal tablolarını hazırlarken kullandığı önemli tahminler ve varsayımlara aģağıdaki gibidir; Maddi ve maddi olmayan duran varlıkların faydalı ömürleri Ticari alacak ve borçlar için uygulanan iskonto oranları ÇalıĢanlara sağlanan faydalara iliģkin olarak; emeklilik süresi, zam oranı, iskonto oranı, kıdem tazminatı almama oranı Ertelenen vergi hesaplamasında kullanılan oranlar 3. Faaliyet Bölümleri Grup bölümlere göre raporlama yapmamaktadır. 4. Nakit ve Nakit Benzerleri Nakit Bankalar Vadesiz Mevduat Vadeli Mevduat Toplam Cari dönem vadeli mevduat hesapları, USD cinsi için %2 TL cinsi için %7 faiz oranı üzerinden aylık vadelendirilmektedir. 5. Finansal Yatırımlar Finansal Yatırımlar OSP Ostim ĠĢ Mak.Yed.Parç.DıĢ Tic.Aġ Ostim DanıĢmanlık Eğt.Hizm.Aġ Değer DüĢüklüğü KarĢılığı Toplam Finansal varlıklar gerçeğe uygun değeri güvenilir bir Ģekilde ölçülemediği ve aktif bir piyasası olmadığı için maliyet değeriyle gösterilmektedir. 6. Finansal Borçlar Kısa Vadeli Finansal Borçlar Faiz Oranı Aralığı (%) Faiz Oranı Aralığı (%) TL Rotatif Krediler USD Rotatif Krediler 8, , TL Sabit Faizli Krediler 6,83-12, AVRO Sabit Faizli Krediler 2, ,63-7, Toplam Sayfa 18 / 39

20 0 Uzun Vadeli Finansal Borçlar Uzun vadeli krediler Faiz Oranı Aralığı (%) Faiz Oranı Aralığı (%) TL ĠĢletme Kredileri 9, AVRO ĠĢletme kredileri - - 6,83-12, Toplam Haziran 2014 tarihi itibariyle alınan kredilerle ilgili olarak Grup'un yatırım amaçlı gayrimenkulleri üzerinde TL Tutarında ipotek TL tutarında kefalet bulunmaktadır.( : TL ipotek, tl kefalet) Banka kredileri ve finansal kiralama borçları vade olarak aģağıdaki gibidir; Banka Kredileri ay ay yıl Toplam Ticari Alacaklar / Ticari Borçlar Ticari alacaklar Alacak senetleri Alacak reeskontu ġüpheli ticari alacaklar ġüpheli ticari alacaklar karģılığı ĠliĢkili taraflardan alacaklar Toplam ġüpheli alacakların detayı aģağıdaki gibi olup TL si için karģılık ayrılmıģtır SetmaĢ Elektrik Taahhüt Ticaret A.ġ. (*) Birlik Makina San.Tic.Ltd.ġti. (**) Osp Ostim ĠĢ Mak.Yed.Parç. DıĢ Tic.A.ġ Irak Alacakları Diğer Toplam Sayfa 19 / 39

ĠNTEGRAL MENKUL DEĞERLER A.ġ. - BĠLANÇO (Tüm Tutarlar, Türk Lirası olarak gösterilmiģtir) Bağımsız Denetimden Geçmiş. İncelemeden Geçmemiş

ĠNTEGRAL MENKUL DEĞERLER A.ġ. - BĠLANÇO (Tüm Tutarlar, Türk Lirası olarak gösterilmiģtir) Bağımsız Denetimden Geçmiş. İncelemeden Geçmemiş - BĠLANÇO İncelemeden Bağımsız Denetimden Geçmiş Notlar 31.03.01 31.1.011 VARLIKLAR Dönen Varlıklar 40.794.59 19.73.168 Nakit ve Nakit Benzerleri Not.6 0.311.637 14.714.69 Finansal Yatırımlar Not.7 7 7

Detaylı

NET HOLDĠNG A.ġ. BĠLANÇO (TL) İncelemeden (XI-29 KONSOLĠDE) GeçmemiĢ NTHOL. Bağımsız Denetim'den. GeçmiĢ

NET HOLDĠNG A.ġ. BĠLANÇO (TL) İncelemeden (XI-29 KONSOLĠDE) GeçmemiĢ NTHOL. Bağımsız Denetim'den. GeçmiĢ BĠLANÇO (TL) GeçmemiĢ Bağımsız Denetim'den GeçmiĢ Referansları 31.12.2008 VARLIKLAR Dönen Varlıklar 76.425.616 92.094.253 Nakit ve Nakit Benzerleri 6 12.908.278 10.842.451 Finansal Yatırımlar 7 0 499.374

Detaylı

ERSU MEYVE VE GIDA SANAYİ A.Ş., 30 HAZİRAN 2015 TARİHİNDE SONA EREN ARA HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR VE DİPNOTLAR

ERSU MEYVE VE GIDA SANAYİ A.Ş., 30 HAZİRAN 2015 TARİHİNDE SONA EREN ARA HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR VE DİPNOTLAR ERSU MEYVE VE GIDA SANAYİ A.Ş., 30 HAZİRAN 2015 TARİHİNDE SONA EREN ARA HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR VE DİPNOTLAR ERSU MEYVE VE GIDA SANAYİ A.Ş., İÇİNDEKİLER Bağımsız Denetim Raporu Görüşü Finansal

Detaylı

KONSOLİDE FİNANSAL DURUM TABLOSU... 3 KONSOLİDE KAPSAMLI GELİR TABLOSU... 4 KONSOLİDE ÖZKAYNAK DEĞİŞLİM TABLOSU... 5

KONSOLİDE FİNANSAL DURUM TABLOSU... 3 KONSOLİDE KAPSAMLI GELİR TABLOSU... 4 KONSOLİDE ÖZKAYNAK DEĞİŞLİM TABLOSU... 5 İÇİNDEKİLER KONSOLİDE FİNANSAL DURUM TABLOSU... 3 KONSOLİDE KAPSAMLI GELİR TABLOSU... 4 KONSOLİDE ÖZKAYNAK DEĞİŞLİM TABLOSU... 5 KONSOLİDE NAKİT AKIM TABLOSU... 6 1. ŞİRKETİN ORGANİZASYONU VE FAALİYET

Detaylı

ARSAN TEKSTİL TİCARET VE SANAYİ A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Aylık Bildirim

ARSAN TEKSTİL TİCARET VE SANAYİ A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Aylık Bildirim KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU ARSAN TEKSTİL TİCARET VE SANAYİ A.Ş. Finansal Rapor Konsolide 2016 2. 3 Aylık Bildirim Finansal Tablolara ilişkin Genel Açıklama Bağımsız Denetçi Görüşü Bağımsız Denetim Kuruluşu

Detaylı

ALTINYILDIZ MENSUCAT VE KONFEKSİYON FABRİKALARI A.Ş. 1 OCAK - 30 EYLÜL 2013 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT ÖZET KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLAR

ALTINYILDIZ MENSUCAT VE KONFEKSİYON FABRİKALARI A.Ş. 1 OCAK - 30 EYLÜL 2013 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT ÖZET KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLAR ALTINYILDIZ MENSUCAT VE KONFEKSİYON FABRİKALARI A.Ş. 1 OCAK - 30 EYLÜL 2013 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT ÖZET KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLAR 1 OCAK - 30 EYLÜL 2013 ARA HESAP DÖNEMĠNE AĠT ÖZET KONSOLĠDE FĠNANSAL

Detaylı

AVĠVA SĠGORTA A.ġ. Takip eden dipnotlar finansal tabloların tamamlayıcı parçasını oluştururlar.

AVĠVA SĠGORTA A.ġ. Takip eden dipnotlar finansal tabloların tamamlayıcı parçasını oluştururlar. VARLIKLAR I- Cari Varlıklar Dipnot A- Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar 2.12, 14 254.181.293 206.650.576 1- Kasa 2.12, 14 1.365-2- Alınan Çekler 3- Bankalar 2.12, 14 218.701.697 172.542.578 4- Verilen Çekler

Detaylı

ALARKO HOLDİNG A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Aylık Bildirim

ALARKO HOLDİNG A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Aylık Bildirim KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU ALARKO HOLDİNG A.Ş. Finansal Rapor 2016-2. 3 Aylık Bildirim Finansal Tablolara ilişkin Genel Açıklama ALARKO HOLDİNG A.Ş. 30.06.2016 FİNANSAL TABLOLAR Bağımsız Denetçi Görüşü

Detaylı

RÖNESANS HOLDİNG A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Aylık Bildirim

RÖNESANS HOLDİNG A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Aylık Bildirim KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU RÖNESANS HOLDİNG A.Ş. Finansal Rapor 2017-2. 3 Aylık Bildirim Finansal Tablolara ilişkin Genel Açıklama Rönesans Holding A.Ş. ve Bağlı Ortaklıkları 30 Haziran 2017 Bağımsız

Detaylı

ARTI YATIRIM HOLDİNG A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Aylık Bildirim

ARTI YATIRIM HOLDİNG A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Aylık Bildirim KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU ARTI YATIRIM HOLDİNG A.Ş. Finansal Rapor 2016 2. 3 Aylık Bildirim Finansal Tablolara ilişkin Genel Açıklama 01/01/2016 30/06/2016 Dönemine ait Finansal Tablolar Bağımsız Denetçi

Detaylı

ARÇELİK A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Aylık Bildirim

ARÇELİK A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Aylık Bildirim KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU ARÇELİK A.Ş. Finansal Rapor 216 2. 3 Aylık Bildirim Finansal Tablolara ilişkin Genel Açıklama 1 Ocak 3 Haziran 216 ara hesap dönemine ait özet konsolide finansal tablolar Bağımsız

Detaylı

GENTAŞ GENEL METAL SANAYİ VE TİCARET A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Aylık Bildirim

GENTAŞ GENEL METAL SANAYİ VE TİCARET A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Aylık Bildirim KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU GENTAŞ GENEL METAL SANAYİ VE TİCARET A.Ş. Finansal Rapor 216-2. 3 Aylık Bildirim Finansal Tablolara ilişkin Genel Açıklama Mali Tablo Bağımsız Denetçi Görüşü Bağımsız Denetim

Detaylı

KOÇ HOLDİNG A.Ş. Holding Finansal Rapor Konsolide Aylık Bildirim

KOÇ HOLDİNG A.Ş. Holding Finansal Rapor Konsolide Aylık Bildirim KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU KOÇ HOLDİNG A.Ş. Holding Finansal Rapor 2016 2. 3 Aylık Bildirim Finansal Tablolara ilişkin Genel Açıklama Bağımsız Denetçi Görüşü Bağımsız Denetim Kuruluşu Denetim Türü Denetim

Detaylı

İHLAS EV ALETLERİ İMALAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Aylık Bildirim

İHLAS EV ALETLERİ İMALAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Aylık Bildirim KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU İHLAS EV ALETLERİ İMALAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş. Finansal Rapor 2016-2. 3 Aylık Bildirim Finansal Tablolara ilişkin Genel Açıklama Finansal Tablolar Bağımsız Denetçi Görüşü Bağımsız

Detaylı

KORTEKS MENSUCAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Aylık Bildirim

KORTEKS MENSUCAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Aylık Bildirim KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU KORTEKS MENSUCAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş. Finansal Rapor 2017-2. 3 Aylık Bildirim Finansal Tablolara ilişkin Genel Açıklama KORTEKS MENSUCAT SAN VE TİC A.Ş. 2. 3 AYLIK DÖNEM FİNANSAL

Detaylı

BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Aylık Bildirim

BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Aylık Bildirim KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş. Finansal Rapor 2017-2. 3 Aylık Bildirim Finansal Tablolara ilişkin Genel Açıklama Finansal Tablolar Bağımsız Denetçi Görüşü Bağımsız Denetim Kuruluşu

Detaylı

30 EYLÜL 2012 ve 31 ARALIK 2011 TARĠHLERĠ ĠTĠBARĠYLE AYRINTILI BĠLANÇOLAR (Para birimi aksi belirtilmedikçe Türk Lirası ( TL ) olarak gösterilmiştir.

30 EYLÜL 2012 ve 31 ARALIK 2011 TARĠHLERĠ ĠTĠBARĠYLE AYRINTILI BĠLANÇOLAR (Para birimi aksi belirtilmedikçe Türk Lirası ( TL ) olarak gösterilmiştir. VARLIKLAR I- Cari Varlıklar Denetimden GeçmemiĢ Denetimden GeçmiĢ A- Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar 14 229.657.224 206.650.576 1- Kasa 2.12, 14 6.441-2- Alınan Çekler 3- Bankalar 2.12, 14 195.188.386

Detaylı

ÇİMENTAŞ İZMİR ÇİMENTO FABRİKASI T.A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Aylık Bildirim

ÇİMENTAŞ İZMİR ÇİMENTO FABRİKASI T.A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Aylık Bildirim KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU ÇİMENTAŞ İZMİR ÇİMENTO FABRİKASI T.A.Ş. Finansal Rapor 2016-2. 3 Aylık Bildirim Finansal Tablolara ilişkin Genel Açıklama Bağımsız Denetçi Görüşü Bağımsız Denetim Kuruluşu Denetim

Detaylı

ÇİMBETON HAZIRBETON VE PREFABRİK YAPI ELEMANLARI SANAYİ VE TİCARET A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Aylık Bildirim

ÇİMBETON HAZIRBETON VE PREFABRİK YAPI ELEMANLARI SANAYİ VE TİCARET A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Aylık Bildirim KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU ÇİMBETON HAZIRBETON VE PREFABRİK YAPI ELEMANLARI SANAYİ VE TİCARET A.Ş. Finansal Rapor 2016 2. 3 Aylık Bildirim Finansal Tablolara ilişkin Genel Açıklama Bağımsız Denetçi Görüşü

Detaylı

LOGO YAZILIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Aylık Bildirim

LOGO YAZILIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Aylık Bildirim KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU LOGO YAZILIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş. Finansal Rapor 2016 2. 3 Aylık Bildirim Finansal Tablolara ilişkin Genel Açıklama Bağımsız Denetçi Görüşü Bağımsız Denetim Kuruluşu Denetim

Detaylı

Dönen Varlıklar 37.722.952 32.250.256. Nakit ve Nakit Benzerleri 6 5.963.637 1.141.123. İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar - -

Dönen Varlıklar 37.722.952 32.250.256. Nakit ve Nakit Benzerleri 6 5.963.637 1.141.123. İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar - - 31 MART 2015 TARİHLİ ÖZET KONSOLİDE FİNANSAL DURUM TABLOSU Bağımsız Denetim'den Geçmemiş Geçmiş Dipnot Cari Dönem Geçmiş Dönem Referansları 31.03.2015 31.12.2014 VARLIKLAR Dönen Varlıklar 37.722.952 32.250.256

Detaylı

MONDİ TİRE KUTSAN KAĞIT VE AMBALAJ SANAYİ A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Aylık Bildirim

MONDİ TİRE KUTSAN KAĞIT VE AMBALAJ SANAYİ A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Aylık Bildirim KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU MONDİ TİRE KUTSAN KAĞIT VE AMBALAJ SANAYİ A.Ş. Finansal Rapor 2016 2. 3 Aylık Bildirim Finansal Tablolara ilişkin Genel Açıklama Finansal Raporlar Bağımsız Denetçi Görüşü Bağımsız

Detaylı

Ekli Dipnotlar Mali Tabloların Tamamlayıcı Parçasıdır. 1

Ekli Dipnotlar Mali Tabloların Tamamlayıcı Parçasıdır. 1 30 HAZĠRAN 2010 VE 31 ARALIK 2009 TARĠHLERĠ ĠTĠBARĠYLE BĠLANÇOLARI Ref. 30 Haziran 2010 31 Aralık 2009 VARLIKLAR Dönen Varlıklar 13.379.749 15.683.583 Nakit ve Nakit Benzerleri 6 9.015.507 11.490.201 Finansal

Detaylı

OSTİM ENDÜSTRİYEL YATIRIMLAR VE İŞLETME A.Ş

OSTİM ENDÜSTRİYEL YATIRIMLAR VE İŞLETME A.Ş OSTİM ENDÜSTRİYEL YATIRIMLAR VE İŞLETME A.Ş 01 OCAK-30 EYLÜL ARA HESAP DÖNEMİNE AİT KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLAR İÇİNDEKİLER KONSOLİDE FİNANSAL DURUM TABLOSU... 3-4 KONSOLİDE KAPSAMLI GELİR TABLOSU... 5

Detaylı

OSTİM ENDÜSTRİYEL YATIRIMLAR VE İŞLETME A.Ş. 01 OCAK - 31 MART 2017 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR

OSTİM ENDÜSTRİYEL YATIRIMLAR VE İŞLETME A.Ş. 01 OCAK - 31 MART 2017 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR OSTİM ENDÜSTRİYEL YATIRIMLAR VE İŞLETME A.Ş. 01 OCAK - 31 MART 2017 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR İÇİNDEKİLER KONSOLİDE FİNANSAL DURUM TABLOSU... 1-2 KONSOLİDE KAPSAMLI GELİR TABLOSU... 3 KONSOLİDE

Detaylı

TEMAPOL POLİMER PLASTİK VE İNŞAAT SANAYİ TİCARET A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Aylık Bildirim

TEMAPOL POLİMER PLASTİK VE İNŞAAT SANAYİ TİCARET A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Aylık Bildirim KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU TEMAPOL POLİMER PLASTİK VE İNŞAAT SANAYİ TİCARET A.Ş. Finansal Rapor 2016-2. 3 Aylık Bildirim Finansal Tablolara ilişkin Genel Açıklama 30.06.2016 Finansal Tablolar Bağımsız

Detaylı

UTOPYA TURİZM İNŞAAT İŞLETMECİLİK TİCARET A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Aylık Bildirim

UTOPYA TURİZM İNŞAAT İŞLETMECİLİK TİCARET A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Aylık Bildirim KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU UTOPYA TURİZM İNŞAAT İŞLETMECİLİK TİCARET A.Ş. Finansal Rapor Konsolide 2017 2. 3 Aylık Bildirim Finansal Tablolara ilişkin Genel Açıklama Utopya A.Ş. 20172.Dönem Finansal Tablolar

Detaylı

ANEL TELEKOMÜNİKASYON ELEKTRONİK SİSTEMLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. VE BAĞLI ORTAKLIKLARI 01 OCAK- 31 MART 2014 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT

ANEL TELEKOMÜNİKASYON ELEKTRONİK SİSTEMLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. VE BAĞLI ORTAKLIKLARI 01 OCAK- 31 MART 2014 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT ANEL TELEKOMÜNİKASYON ELEKTRONİK SİSTEMLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. 01 OCAK- 31 MART 2014 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT ÖZET KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLAR VE DİPNOTLARI 31 MART 2014 TARĠHLĠ ÖZET KONSOLĠDE FĠNANSAL

Detaylı

TÜRK PRYSMİAN KABLO VE SİSTEMLERİ A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Aylık Bildirim

TÜRK PRYSMİAN KABLO VE SİSTEMLERİ A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Aylık Bildirim KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU TÜRK PRYSMİAN KABLO VE SİSTEMLERİ A.Ş. Finansal Rapor 2016-2. 3 Aylık Bildirim Finansal Tablolara ilişkin Genel Açıklama 30.06.2016 Mali Tablolar Bağımsız Denetçi Görüşü Bağımsız

Detaylı

OMURGA GAYRİMENKUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Olmayan Aylık Bildirim

OMURGA GAYRİMENKUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Olmayan Aylık Bildirim KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU OMURGA GAYRİMENKUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. Finansal Rapor 2016 2. 3 Aylık Bildirim Finansal Tablolara ilişkin Genel Açıklama Bağımsız Denetçi Görüşü Bağımsız Denetim Kuruluşu

Detaylı

VESTEL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Aylık Bildirim

VESTEL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Aylık Bildirim KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU VESTEL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. Finansal Rapor Konsolide 216 2. 3 Aylık Bildirim Finansal Tablolara ilişkin Genel Açıklama 3.6.216 Finansal Tablolar Bağımsız Denetçi

Detaylı

KELEBEK MOBİLYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş. BİLANÇO (TL) Bağımsız Denetim'den (XI-29 KONSOLİDE) KLBMO VARLIKLAR

KELEBEK MOBİLYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş. BİLANÇO (TL) Bağımsız Denetim'den (XI-29 KONSOLİDE) KLBMO VARLIKLAR KLBMO BİLANÇO (TL) Bağımsız Denetim'den (XI-29 KONSOLİDE) Geçmiş VARLIKLAR Geçmiş Dipnot Referansları 30.06.2009 31.12.2008 Dönen Varlıklar 28,839,659 28,730,807 Nakit ve Nakit Benzerleri 6 4,148,637 2,181,600

Detaylı

EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Olmayan Aylık Bildirim

EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Olmayan Aylık Bildirim KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Olmayan 2016 2. 3 Aylık Bildirim Finansal Tablolara ilişkin Genel Açıklama 1 OCAK 30 HAZİRAN 2016 ARA

Detaylı

OSTİM ENDÜSTRİYEL YATIRIMLAR VE İŞLETME A.Ş 01 OCAK-30 HAZİRAN ARA HESAP DÖNEMİ

OSTİM ENDÜSTRİYEL YATIRIMLAR VE İŞLETME A.Ş 01 OCAK-30 HAZİRAN ARA HESAP DÖNEMİ OSTİM ENDÜSTRİYEL YATIRIMLAR VE İŞLETME A.Ş 01 OCAK-30 HAZİRAN ARA HESAP DÖNEMİ Sınırlı Bağımsız Denetim Raporu İÇİNDEKİLER GÖRÜŞ... 2-3 KONSOLİDE FİNANSAL DURUM TABLOSU... 3 KONSOLİDE KAPSAMLI GELİR TABLOSU...

Detaylı

FENERBAHÇE FUTBOL A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Aylık Bildirim

FENERBAHÇE FUTBOL A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Aylık Bildirim KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU FENERBAHÇE FUTBOL A.Ş. Finansal Rapor Konsolide 2016 2. 3 Aylık Bildirim Finansal Tablolara ilişkin Genel Açıklama 2016 2.Çeyrek Bağımsız Denetçi Görüşü Bağımsız Denetim Kuruluşu

Detaylı

Ostim Endüstriyel Yatırımlar ve İşletme A.Ş 1 Ocak 31 Mart 2015 Ara Hesap Dönemine Ait Konsolide Finansal Tablolar

Ostim Endüstriyel Yatırımlar ve İşletme A.Ş 1 Ocak 31 Mart 2015 Ara Hesap Dönemine Ait Konsolide Finansal Tablolar Ostim Endüstriyel Yatırımlar ve İşletme A.Ş 1 Ocak 31 Mart 2015 Ara Hesap Dönemine Ait Konsolide Finansal Tablolar İÇİNDEKİLER KONSOLİDE FİNANSAL DURUM TABLOSU... 3 KONSOLİDE KAPSAMLI GELİR TABLOSU...

Detaylı

PALGAZ DOĞALGAZ DAĞITIM TİCARET VE SANAYİ A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Olmayan Aylık Bildirim

PALGAZ DOĞALGAZ DAĞITIM TİCARET VE SANAYİ A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Olmayan Aylık Bildirim KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU PALGAZ DOĞALGAZ DAĞITIM TİCARET VE SANAYİ A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Olmayan 2017-2. 3 Aylık Bildirim Finansal Tablolara ilişkin Genel Açıklama Bağımsız Denetçi Görüşü Bağımsız

Detaylı

IŞIKLAR ENERJİ VE YAPI HOLDİNG A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Aylık Bildirim

IŞIKLAR ENERJİ VE YAPI HOLDİNG A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Aylık Bildirim KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU IŞIKLAR ENERJİ VE YAPI HOLDİNG A.Ş. Finansal Rapor 2016 3. 3 Aylık Bildirim Finansal Tablolara ilişkin Genel Açıklama 30.09.2016 Finansal Rapor Bağımsız Denetçi Görüşü Bağımsız

Detaylı

Lokman Hekim Engürüsağ Sağlık, Turizm, Eğitim Hizmetleri ve İnşaat Taahhüt A.Ş.

Lokman Hekim Engürüsağ Sağlık, Turizm, Eğitim Hizmetleri ve İnşaat Taahhüt A.Ş. Lokman Hekim Engürüsağ Sağlık, Turizm, Eğitim Hizmetleri ve İnşaat Taahhüt A.Ş. 30 Haziran 2014 Tarihi İtibari ile Konsolide Finansal Tablolar ve Sınırlı Bağımsız Denetim Raporu İÇİNDEKİLER GÖRÜġ... 2

Detaylı

TÜPRAŞ-TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Aylık Bildirim

TÜPRAŞ-TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Aylık Bildirim KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU TÜPRAŞTÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.Ş. Finansal Rapor 2016 2. 3 Aylık Bildirim Finansal Tablolara ilişkin Genel Açıklama Bağımsız Denetçi Görüşü Bağımsız Denetim Kuruluşu Denetim

Detaylı

ÖZAK GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Aylık Bildirim

ÖZAK GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Aylık Bildirim KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU ÖZAK GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. Finansal Rapor 2016-2. 3 Aylık Bildirim Finansal Tablolara ilişkin Genel Açıklama 30.06.2016 Finansal Tablolar Bağımsız Denetçi Görüşü

Detaylı

AFYON ÇİMENTO SANAYİ T.A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Olmayan Aylık Bildirim

AFYON ÇİMENTO SANAYİ T.A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Olmayan Aylık Bildirim KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU AFYON ÇİMENTO SANAYİ T.A.Ş. Finansal Rapor 216-2. 3 Aylık Bildirim Finansal Tablolara ilişkin Genel Açıklama 3.6.216 Mali Tablo ve Dipnotları Bağımsız Denetçi Görüşü Bağımsız

Detaylı

İhlas Ev Aletleri İmalat San. ve Tic. A.Ş.

İhlas Ev Aletleri İmalat San. ve Tic. A.Ş. 31 Aralık 2010 ve 31 Aralık 2009 Tarihleri İtibariyle Konsolide Finansal Durum Tabloları (Bilançolar) Bağımsız Denetim den ı Geçmiş Geçmiş 31.12.2010 31.12.2009 VARLIKLAR Dönen Varlıklar 171.350.532 174.909.288

Detaylı

TÜRK TUBORG BİRA VE MALT SANAYİİ A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Aylık Bildirim

TÜRK TUBORG BİRA VE MALT SANAYİİ A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Aylık Bildirim KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU TÜRK TUBORG BİRA VE MALT SANAYİİ A.Ş. Finansal Rapor Konsolide 2016-2. 3 Aylık Bildirim Finansal Tablolara ilişkin Genel Açıklama TT-30.06.2016 MALİ TABLOLAR Bağımsız Denetçi

Detaylı

Diğer Kazanç / Kayıplar

Diğer Kazanç / Kayıplar Özkaynak Değişim Tablosu Finansal Tablo Türü Raporlama Birimi Konsolide Olmayan TL Dipnot Referansları Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Geri Alınmış Paylar Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi

Detaylı

BĠMEKS BĠLGĠ ĠġLEM VE DIġ TĠCARET A.ġ. NĠN 01.01. 30.09.2011 ARA HESAP DÖNEMĠNE AĠT ÖZET KONSOLĠDE FĠNANSAL TABLOLAR VE ÖZET DĠPNOTLAR

BĠMEKS BĠLGĠ ĠġLEM VE DIġ TĠCARET A.ġ. NĠN 01.01. 30.09.2011 ARA HESAP DÖNEMĠNE AĠT ÖZET KONSOLĠDE FĠNANSAL TABLOLAR VE ÖZET DĠPNOTLAR BĠMEKS BĠLGĠ ĠġLEM VE DIġ TĠCARET A.ġ. NĠN 01.01. ARA HESAP DÖNEMĠNE AĠT ÖZET KONSOLĠDE FĠNANSAL TABLOLAR VE ÖZET DĠPNOTLAR 01.01.- ARA HESAP DÖNEMĠNE AĠT ÖZET KONSOLĠDE FĠNANSAL TABLOLAR ĠÇĠNDEKĠLER SAYFA

Detaylı

ALCATEL LUCENT TELETAŞ TELEKOMÜNİKASYON A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Aylık Bildirim

ALCATEL LUCENT TELETAŞ TELEKOMÜNİKASYON A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Aylık Bildirim KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU ALCATEL LUCENT TELETAŞ TELEKOMÜNİKASYON A.Ş. Finansal Rapor Konsolide 2016-2. 3 Aylık Bildirim Finansal Tablolara ilişkin Genel Açıklama 2016 Yılı Finansal Tablolar Bağımsız

Detaylı

İhlas Ev Aletleri İmalat San. ve Tic. A.Ş.

İhlas Ev Aletleri İmalat San. ve Tic. A.Ş. 30 Haziran 2014 ve 31 Aralık 2013 Tarihleri İtibariyle Finansal Durum Tabloları Sınırlı Bağımsız Dipnot Geçmiş Geçmiş Referansları 31.12.2013 VARLIKLAR Dönen Varlıklar 183.586.792 171.427.777 Nakit ve

Detaylı

Finansal Rapor. Konsolide Olmayan Aylık Bildirim

Finansal Rapor. Konsolide Olmayan Aylık Bildirim KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU UYUM GIDA VE İHTİYAÇ MADDELERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. Finansal Rapor 2016 2. 3 Aylık Bildirim Finansal Tablolara ilişkin Genel Açıklama Finansal Rapor Bağımsız Denetçi Görüşü

Detaylı

ĠNTEGRAL MENKUL DEĞERLER A.ġ. - BĠLANÇO (Tüm Tutarlar, Türk Lirası olarak gösterilmiģtir)

ĠNTEGRAL MENKUL DEĞERLER A.ġ. - BĠLANÇO (Tüm Tutarlar, Türk Lirası olarak gösterilmiģtir) ĠNTEGRAL MENKUL DEĞERLER A.ġ. 0 BĠLANÇO (Tüm Tutarlar, Türk Lirası olarak gösterilmiģtir) İncelemeden Bağımsız Geçmemiş Denetimden Geçmiş Cari Dönem Önceki Dönem Notlar 30.09.2011 31.12.2010 VARLIKLAR

Detaylı

YAPRAK SÜT VE BESİ ÇİFTLİKLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Aylık Bildirim

YAPRAK SÜT VE BESİ ÇİFTLİKLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Aylık Bildirim KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU YAPRAK SÜT VE BESİ ÇİFTLİKLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. Finansal Rapor Konsolide 2016-2. 3 Aylık Bildirim Finansal Tablolara ilişkin Genel Açıklama 30.06.2016 ara dönem finansal

Detaylı

ÇEMAŞ DÖKÜM SANAYİ A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Aylık Bildirim

ÇEMAŞ DÖKÜM SANAYİ A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Aylık Bildirim KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU ÇEMAŞ DÖKÜM SANAYİ A.Ş. Finansal Rapor 2016 2. 3 Aylık Bildirim Finansal Tablolara ilişkin Genel Açıklama Bağımsız Denetçi Görüşü Bağımsız Denetim Kuruluşu Denetim Türü Denetim

Detaylı

Lokman Hekim Engürüsağ Sağlık, Turizm, Eğitim Hizmetleri ve İnşaat Taahhüt A.Ş.

Lokman Hekim Engürüsağ Sağlık, Turizm, Eğitim Hizmetleri ve İnşaat Taahhüt A.Ş. Lokman Hekim Engürüsağ Sağlık, Turizm, Eğitim Hizmetleri ve İnşaat Taahhüt A.Ş. 30 Eylül 2014 Tarihi İtibari ile Konsolide Finansal Tablolar ve Sınırlı Bağımsız Denetim Raporu ĠÇĠNDEKĠLER GÖRÜġ... 2-3

Detaylı

PARK ELEKTRİK ÜRETİM MADENCİLİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Olmayan Aylık Bildirim

PARK ELEKTRİK ÜRETİM MADENCİLİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Olmayan Aylık Bildirim KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU PARK ELEKTRİK ÜRETİM MADENCİLİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. Finansal Rapor 2016-2. 3 Aylık Bildirim Finansal Tablolara ilişkin Genel Açıklama Bağımsız Denetçi Görüşü Bağımsız Denetim

Detaylı

Ekteki dipnotlar bu özet konsolide finansal tabloların tamamlayıcı bir parçasıdır. 1

Ekteki dipnotlar bu özet konsolide finansal tabloların tamamlayıcı bir parçasıdır. 1 31 MART 2017 ve 31 ARALIK 2016 TARİHLİ ÖZET KONSOLİDE BİLANÇOLAR (Aksi belirtilmedikçe tutarlar Türk Lirası ( TL ) olarak ifade edilmiştir.) Dipnot Referansları 31 Mart 2017 31 Aralık 2016 VARLIKLAR Dönen

Detaylı

NİĞBAŞ NİĞDE BETON SANAYİ VE TİCARET A.Ş TARİHİ İTİBARİYLE BİLANÇO (TL)

NİĞBAŞ NİĞDE BETON SANAYİ VE TİCARET A.Ş TARİHİ İTİBARİYLE BİLANÇO (TL) NİĞBAŞ NİĞDE BETON SANAYİ VE TİCARET A.Ş. 31.12.2011TARİHİ İTİBARİYLE BİLANÇO (TL) Dipnot Referansları Cari Dönem Önceki Dönem Finansal Tablo Türü Dönem 31/12/2011 31/12/2010 Raporlama Birimi TL TL V A

Detaylı

KLİMASAN KLİMA SANAYİ VE TİCARET A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Aylık Bildirim

KLİMASAN KLİMA SANAYİ VE TİCARET A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Aylık Bildirim KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU KLİMASAN KLİMA SANAYİ VE TİCARET A.Ş. Finansal Rapor 2016-2. 3 Aylık Bildirim Finansal Tablolara ilişkin Genel Açıklama 2016 HAZİRAN SPK RAPORU Bağımsız Denetçi Görüşü Bağımsız

Detaylı

ÖZBAL ÇELİK BORU SANAYİ TİCARET VE TAAHHÜT A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Olmayan Aylık Bildirim

ÖZBAL ÇELİK BORU SANAYİ TİCARET VE TAAHHÜT A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Olmayan Aylık Bildirim KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU ÖZBAL ÇELİK BORU SANAYİ TİCARET VE TAAHHÜT A.Ş. Finansal Rapor 217 1. 3 Aylık Bildirim Finansal Tablolara ilişkin Genel Açıklama Bağımsız Denetçi Görüşü Bağımsız Denetim Kuruluşu

Detaylı

TURKCELL FİNANSMAN A.Ş. Finansal Kurumlar Finansal Rapor Konsolide Aylık Bildirim

TURKCELL FİNANSMAN A.Ş. Finansal Kurumlar Finansal Rapor Konsolide Aylık Bildirim KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU TURKCELL FİNANSMAN A.Ş. Finansal Kurumlar Finansal Rapor 2017-2. 3 Aylık Bildirim Finansal Tablolara ilişkin Genel Açıklama Finansal Rapor Bağımsız Denetçi Görüşü Bağımsız Denetim

Detaylı

İhlas Ev Aletleri İmalat San. ve Tic. A.Ş.

İhlas Ev Aletleri İmalat San. ve Tic. A.Ş. 31 Aralık 2012 ve 31 Aralık 2011 Tarihleri İtibariyle Konsolide Finansal Durum Tabloları (Bilançolar) Bağımsız Denetim den Geçmiş Geçmiş 31.12.2012 31.12.2011 VARLIKLAR Dönen Varlıklar 209.417.001 164.268.072

Detaylı

İlişikteki dipnotlar konsolide finansal tabloların tamamlayıcı parçalarıdır.

İlişikteki dipnotlar konsolide finansal tabloların tamamlayıcı parçalarıdır. 31 MART 2010 ve 31 ARALIK 2009 TARİHLERİ İTİBARİYLE KONSOLİDE FİNANSAL DURUM TABLOLARI (BİLANÇOLAR) Denetim de n Denetim den ı Geçmemiş Geçmiş 31.03.2010 31.12.2009 VARLIKLAR Dönen Varlıklar 174.443.959

Detaylı

ĠÇĠNDEKĠLER. GÖRÜġ... 2-3 KONSOLĠDE FĠNANSAL DURUM TABLOSU... 4 KONSOLĠDE KAPSAMLI GELĠR TABLOSU... 5. KONSOLĠDE ÖZKAYNAK DEĞĠġĠM TABLOSU...

ĠÇĠNDEKĠLER. GÖRÜġ... 2-3 KONSOLĠDE FĠNANSAL DURUM TABLOSU... 4 KONSOLĠDE KAPSAMLI GELĠR TABLOSU... 5. KONSOLĠDE ÖZKAYNAK DEĞĠġĠM TABLOSU... 31 Mart 2014 Tarihli Konsolide Finansal Durum Tablosu ĠÇĠNDEKĠLER GÖRÜġ... 2-3 KONSOLĠDE FĠNANSAL DURUM TABLOSU... 4 KONSOLĠDE KAPSAMLI GELĠR TABLOSU... 5 KONSOLĠDE ÖZKAYNAK DEĞĠġĠM TABLOSU... 6 KONSOLĠDE

Detaylı

BOSCH FREN SİSTEMLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Olmayan Aylık Bildirim

BOSCH FREN SİSTEMLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Olmayan Aylık Bildirim KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU BOSCH FREN SİSTEMLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. Finansal Rapor 2016 2. 3 Aylık Bildirim Finansal Tablolara ilişkin Genel Açıklama Bağımsız Denetçi Görüşü Bağımsız Denetim Kuruluşu

Detaylı

XI-29-KONSOLİDE OLMAYAN İncelemeden Bağımsız Denetimden

XI-29-KONSOLİDE OLMAYAN İncelemeden Bağımsız Denetimden BİLANÇO XI-29-KONSOLİDE OLMAYAN İncelemeden Bağımsız Denetimden Cari Dönem Önceki Dönem Notlar 31.12.2011 VARLIKLAR Dönen Varlıklar 1.511.010 7.756.064 Nakit ve Nakit Benzerleri Not.6 804.012 4.228.916

Detaylı

İncelemeden Bağımsız Denetimden Geçmiş Notlar 30 Eylül 2010 31 Aralık 2009 VARLIKLAR

İncelemeden Bağımsız Denetimden Geçmiş Notlar 30 Eylül 2010 31 Aralık 2009 VARLIKLAR Tarihi İtibarıyla Konsolide Bilanço VARLIKLAR Bağımsız Denetimden Geçmiş Notlar 31 Aralık Dönen Varlıklar 147.230.613 145.295.381 Nakit ve nakit benzerleri 6 123.560.598 116.183.344 Finansal yatırımlar

Detaylı

AVĠVA SĠGORTA A.ġ. Takip eden dipnotlar finansal tabloların tamamlayıcı parçasını oluştururlar.

AVĠVA SĠGORTA A.ġ. Takip eden dipnotlar finansal tabloların tamamlayıcı parçasını oluştururlar. VARLIKLAR I- Cari Varlıklar Bağımsız Bağımsız Dipnot Sınırlı Denetimden GeçmiĢ Denetimden GeçmiĢ A- Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar 14 166.723.582 254.181.293 1- Kasa 2.12, 14 6.211 1.365 2- Alınan Çekler

Detaylı

TÜRK HAVA YOLLARI A.O. Finansal Rapor Konsolide Aylık Bildirim

TÜRK HAVA YOLLARI A.O. Finansal Rapor Konsolide Aylık Bildirim KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU TÜRK HAVA YOLLARI A.O. Finansal Rapor Konsolide 2016-4. 3 Aylık Bildirim Finansal Tablolara ilişkin Genel Açıklama 31 Aralık 2016 Konsolide Finansal Rapor Bağımsız Denetçi Görüşü

Detaylı

Özsermaye Değişim Tablosu

Özsermaye Değişim Tablosu Özsermaye Değişim Tablosu Finansal Tablo Türü Raporlama Birimi Konsolide Olmayan TL Ref. Sermaye Sermaye Düzeltmesi Olumlu Farkları Hisse Senedi İhraç Primi kardan ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Geçmiş Yıllar

Detaylı

BENGĠ SERBEST MUHASEBECĠ MALĠ MÜġAVĠRLĠK TĠC.LTD.ġTĠ.31/12/2008 ÖZET BĠLANÇOSU

BENGĠ SERBEST MUHASEBECĠ MALĠ MÜġAVĠRLĠK TĠC.LTD.ġTĠ.31/12/2008 ÖZET BĠLANÇOSU BENGĠ SERBEST MUHASEBECĠ MALĠ MÜġAVĠRLĠK TĠC.LTD.ġTĠ.31/12/2008 ÖZET BĠLANÇOSU AKTĠF (VARLIKLAR) +-------------------------------+-----------------------------------------------+------------------------------------------------+

Detaylı

İŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. BAĞIMSIZ DENETİMDEN GEÇMİŞ 31 ARALIK 2009 TARİHLİ KONSOLİDE BİLANÇO. Dipnot Referansları.

İŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. BAĞIMSIZ DENETİMDEN GEÇMİŞ 31 ARALIK 2009 TARİHLİ KONSOLİDE BİLANÇO. Dipnot Referansları. BAĞIMSIZ DENETİMDEN GEÇMİŞ 31 ARALIK TARİHLİ KONSOLİDE BİLANÇO VARLIKLAR Dipnot Referansları Dönen Varlıklar 145.295.381 119.421.368 Nakit ve nakit benzerleri 6 116.183.344 86.203.958 Finansal yatırımlar

Detaylı

BRİSA BRIDGESTONE SABANCI LASTİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Olmayan Aylık Bildirim

BRİSA BRIDGESTONE SABANCI LASTİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Olmayan Aylık Bildirim KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU BRİSA BRIDGESTONE SABANCI LASTİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. Finansal Rapor 2016 2. 3 Aylık Bildirim Finansal Tablolara ilişkin Genel Açıklama Brisa 2016 2.Dönem Finansal Tablolar

Detaylı

Yapı Kredi Sigorta A.Ş.

Yapı Kredi Sigorta A.Ş. 31 Aralık 2012 tarihi itibariyle konsolide finansal tablolar 31 Aralık 2012 tarihi itibariyle ayrıntılı konsolide bilanço Varlıklar Dipnot 31 Aralık 2012 31 Aralık 2011 I- Cari Varlıklar A-Nakit ve Nakit

Detaylı

İhlas Ev Aletleri İmalat San. ve Tic. A.Ş.

İhlas Ev Aletleri İmalat San. ve Tic. A.Ş. 31 Aralık 2014 ve 31 Aralık 2013 Tarihleri İtibariyle Finansal Durum Tabloları Dipnot Referansları 31.12.2014 31.12.2013 VARLIKLAR Dönen Varlıklar 189.204.447 171.427.777 Nakit ve Nakit Benzerleri 6 39.215

Detaylı

EGE SERAMİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş YILI BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU VE MALİ TABLOLAR

EGE SERAMİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş YILI BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU VE MALİ TABLOLAR 2015 YILI BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU VE MALİ TABLOLAR 1 1 OCAK 31 ARALIK 2015 HESAP DÖNEMİNE İLİŞKİN FİNANSAL TABLOLAR İLE İLGİLİ BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU Ege Seramik Sanayi Ve Ticaret A.Ş. Yönetim Kurulu

Detaylı

OYAK EMEKLİLİK A.Ş. GELİR AMAÇLI ESNEK EMEKLİLİK YATIRIM FONU (ESKİ ADIYLA OYAK EMEKLİLİK A.Ş. GELİR AMAÇLI DÖVİZ CİNSİNDEN YATIRIM ARAÇLARI

OYAK EMEKLİLİK A.Ş. GELİR AMAÇLI ESNEK EMEKLİLİK YATIRIM FONU (ESKİ ADIYLA OYAK EMEKLİLİK A.Ş. GELİR AMAÇLI DÖVİZ CİNSİNDEN YATIRIM ARAÇLARI GELİR AMAÇLI ESNEK EMEKLİLİK YATIRIM FONU (ESKİ ADIYLA OYAK EMEKLİLİK A.Ş. GELİR AMAÇLI DÖVİZ CİNSİNDEN YATIRIM ARAÇLARI EMEKLİLİK YATIRIM FONU) 30 HAZİRAN 2008 TARİHİ İTİBARİYLE MALİ TABLOLAR Oyak Emeklilik

Detaylı

KONSOLİDE FİNANSAL DURUM TABLOSU Bağımsız Denetimden Geçmemiş

KONSOLİDE FİNANSAL DURUM TABLOSU Bağımsız Denetimden Geçmemiş 4 31 Mart 2017-31 Aralık 2016 TARİHLİ Bağımsız Denetimden Geçmemiş Dip Not 31 Mart 2017 31 Aralık 2016 V A R L I K L A R DÖNEN VARLIKLAR 10.937.029 9.057.644 Nakit ve Nakit Benzerleri 6 155.247 262.712

Detaylı

Yapı Kredi Sigorta A.Ş. 1 Ocak - 30 Eylül 2013 ara hesap dönemine ait konsolide finansal tablolar

Yapı Kredi Sigorta A.Ş. 1 Ocak - 30 Eylül 2013 ara hesap dönemine ait konsolide finansal tablolar 1 Ocak - 30 Eylül 2013 ara hesap dönemine ait konsolide finansal tablolar 1 Ocak 30 Eylül 2013 ara hesap dönemine ait konsolide finansal tablolar ve konsolide finansal tablolara ilişkin açıklayıcı dipnotlar

Detaylı

YEŞİL YATIRIM HOLDİNG A.Ş. FİNANSAL DURUM TABLOSU (BİLANÇO) (Tüm Tutarlar, Türk Lirası olarak gösterilmiştir) Yeniden Sınıflandırılmış

YEŞİL YATIRIM HOLDİNG A.Ş. FİNANSAL DURUM TABLOSU (BİLANÇO) (Tüm Tutarlar, Türk Lirası olarak gösterilmiştir) Yeniden Sınıflandırılmış FİNANSAL DURUM TABLOSU (BİLANÇO) (Tüm Tutarlar, Türk Lirası olarak gösterilmiştir) Yeniden Sınıflandırılmış İncelemeden Bağımsız Denetimden Geçmemiş Geçmiş Cari Dönem Önceki Dönem Notlar 30.09.2013 31.12.2012

Detaylı

Yapı Kredi Sigorta A.Ş.

Yapı Kredi Sigorta A.Ş. 31 Mart 2013 tarihi itibariyle konsolide finansal tablolar 31 Mart 2013 tarihi itibariyle konsolide finansal tablolar ve açıklayıcı dipnotlar İçindekiler Sayfa Konsolide bilançolar... 1-5 Konsolide gelir

Detaylı

Özsermaye Değişim Tablosu. Özsermaye Değişim Tablosu. Raporlama Birimi

Özsermaye Değişim Tablosu. Özsermaye Değişim Tablosu. Raporlama Birimi Özsermaye Değişim Tablosu Özsermaye Değişim Tablosu Finansal Tablo Türü Raporlama Birimi Konsolide Olmayan TL Ödenmiş Sermaye Dipnot:27 Sermaye Düzeltmesi Farkları Dipnot:27 Hisse Senedi İhraç Primi Dipnot:27

Detaylı

ANADOLU HAYAT EMEKLĠLĠK A.ġ. AYRINTILI KONSOLĠDE BĠLANÇO VARLIKLAR. I- CARĠ VARLIKLAR Dipnot

ANADOLU HAYAT EMEKLĠLĠK A.ġ. AYRINTILI KONSOLĠDE BĠLANÇO VARLIKLAR. I- CARĠ VARLIKLAR Dipnot VARLIKLAR I CARĠ VARLIKLAR (30/09/2010) A Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar 14 121.786.136 1 Kasa 14 20.142 2 Alınan Çekler 3 Bankalar 14 74.166.822 4 Verilen Çekler Ve Ödeme Emirleri () 14 (51.540) 5 Diğer

Detaylı

Aksigorta Anonim Şirketi. 1 Ocak - 30 Eylül 2016 ara hesap dönemine ait finansal tablolar

Aksigorta Anonim Şirketi. 1 Ocak - 30 Eylül 2016 ara hesap dönemine ait finansal tablolar Aksigorta Anonim Şirketi 1 Ocak - 30 Eylül 2016 ara hesap dönemine ait finansal tablolar VARLIKLAR I- CARĠ VARLIKLAR Dipnot GeçmiĢ (30/09/2016) (31/12/2015) A- Nakit ve Nakit Benzeri Varlıklar 933.224.672

Detaylı

LOKMAN HEKĠM ENGÜRÜSAĞ SAĞLIK, TURĠZM EĞĠTĠM HĠZMETLERĠ VE ĠNġAAT TAAHHÜT A.ġ. 01 Ocak 2015 31 Mart 2015 Dönemi. Ara Dönem Bağımsız Denetim Raporu

LOKMAN HEKĠM ENGÜRÜSAĞ SAĞLIK, TURĠZM EĞĠTĠM HĠZMETLERĠ VE ĠNġAAT TAAHHÜT A.ġ. 01 Ocak 2015 31 Mart 2015 Dönemi. Ara Dönem Bağımsız Denetim Raporu LOKMAN HEKĠM ENGÜRÜSAĞ SAĞLIK, TURĠZM EĞĠTĠM HĠZMETLERĠ VE ĠNġAAT TAAHHÜT A.ġ. 01 Ocak 2015 31 Mart 2015 Dönemi Ara Dönem Bağımsız Denetim Raporu LOKMAN HEKĠM ENGÜRÜSAĞ SAĞLIK, TURĠZM, EĞĠTĠM HĠZMETLERĠ

Detaylı

İhlas Ev Aletleri İmalat San. ve Tic. A.Ş.

İhlas Ev Aletleri İmalat San. ve Tic. A.Ş. 31 Aralık 2013 ve 31 Aralık 2012 Tarihleri İtibariyle Konsolide Finansal Durum Tabloları Sınıflandırılmış) Referansları 31.12.2013 31.12.2012 VARLIKLAR Dönen Varlıklar 171.427.777 209.417.001 Nakit ve

Detaylı

Ġġ GĠRĠġĠM SERMAYESĠ YATIRIM ORTAKLIĞI ANONĠM ġġrketġ. 31 Mart 2014 Tarihinde Sona Eren Üç Aylık Ara Hesap Dönemine Ait Özet Finansal Tablolar

Ġġ GĠRĠġĠM SERMAYESĠ YATIRIM ORTAKLIĞI ANONĠM ġġrketġ. 31 Mart 2014 Tarihinde Sona Eren Üç Aylık Ara Hesap Dönemine Ait Özet Finansal Tablolar Ġġ GĠRĠġĠM SERMAYESĠ YATIRIM ORTAKLIĞI ANONĠM ġġrketġ 31 Mart 2014 Tarihinde Sona Eren Üç Aylık Ara Hesap Dönemine Ait Özet Finansal Tablolar ĠÇĠNDEKĠLER SAYFA ÖZET FĠNANSAL DURUM TABLOSU.. 1 ÖZET KAR

Detaylı

31 ARALIK 2011 TARĠHĠ ĠTĠBARIYLA BĠLANÇO (FĠNANSAL DURUM TABLOSU) (Tutarlar aksi belirtilmedikçe Bin Türk Lirası ("TL") olarak ifade edilmiģtir.

31 ARALIK 2011 TARĠHĠ ĠTĠBARIYLA BĠLANÇO (FĠNANSAL DURUM TABLOSU) (Tutarlar aksi belirtilmedikçe Bin Türk Lirası (TL) olarak ifade edilmiģtir. 31 ARALIK 2011 TARĠHĠ ĠTĠBARIYLA BĠLANÇO (FĠNANSAL DURUM TABLOSU) BAĞIMSIZ DENETĠMDEN BAĞIMSIZ DENETĠMDEN AKTİF KALEMLER (31/12/2011) (31/12/2010) Not TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKİT DEĞERLER 4 II.

Detaylı

Dipnot Referansları. VARLIKLAR Dönen Varlıklar

Dipnot Referansları. VARLIKLAR Dönen Varlıklar 31 ARALIK 2015 VE 31 ARALIK 2014 TARİHLERİ İTİBARİYLE KONSOLİDE OLMAYAN FİNANSAL DURUM TABLOLARI (Tüm tutarlar, Türk Lirası "TL" olarak gösterilmiştir.) Dipnot Referansları Bağımsız Denetimden Geçmiş Bağımsız

Detaylı

TÜRK PATENT ENSTĠTÜSÜ. 2013 YILI SAYIġTAY DENETĠM RAPORU

TÜRK PATENT ENSTĠTÜSÜ. 2013 YILI SAYIġTAY DENETĠM RAPORU TÜRK PATENT ENSTĠTÜSÜ 2013 YILI SAYIġTAY DENETĠM RAPORU Ağustos 2014 İÇİNDEKİLER KAMU ĠDARESĠNĠN MALĠ YAPISI VE MALĠ TABLOLARI HAKKINDA BĠLGĠ... 1 DENETLENEN KAMU ĠDARESĠ YÖNETĠMĠNĠN SORUMLULUĞU... 2

Detaylı

AK-TOPS TEKSTİL SANAYİ A.Ş. 1 OCAK 31 ARALIK 2011 HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR

AK-TOPS TEKSTİL SANAYİ A.Ş. 1 OCAK 31 ARALIK 2011 HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR AK-TOPS TEKSTİL SANAYİ A.Ş. 1 OCAK 31 ARALIK 2011 HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR 31 ARALIK 2011 VE 31 ARALIK 2010 TARĠHLERĠ ĠTĠBARĠYLE BĠLANÇOLAR (Tutarlar aksi belirtilmedikçe Türk Lirası ( TL )

Detaylı

MONDİ TİRE KUTSAN KAĞIT VE AMBALAJ SANAYİ A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Aylık Bildirim

MONDİ TİRE KUTSAN KAĞIT VE AMBALAJ SANAYİ A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Aylık Bildirim KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU MONDİ TİRE KUTSAN KAĞIT VE AMBALAJ SANAYİ A.Ş. Finansal Rapor 2016 4. 3 Aylık Bildirim Finansal Tablolara ilişkin Genel Açıklama FİNANSAL TABLO Bağımsız Denetçi Görüşü Bağımsız

Detaylı

UZERTAŞ BOYA SANAYİ TİCARET VE YATIRIM A.Ş. 30.06.2015 TARİHLİ TTK 376 BİREYSEL (KONSOLİDE OLMAYAN) FİNANSAL DURUM TABLOSU VE DİPNOTLAR

UZERTAŞ BOYA SANAYİ TİCARET VE YATIRIM A.Ş. 30.06.2015 TARİHLİ TTK 376 BİREYSEL (KONSOLİDE OLMAYAN) FİNANSAL DURUM TABLOSU VE DİPNOTLAR 30.06.2015 TARİHLİ TTK 376 BİREYSEL (KONSOLİDE OLMAYAN) FİNANSAL DURUM TABLOSU VE DİPNOTLAR 1 UZERTAŞ BOYA SANAYİ TİCARET VE YATIRIM A.Ş. 30 HAZİRAN 2015 TARİHİ İTİBARİYLE TTK 376 KONSOLİDE OLMAYAN FİNANSAL

Detaylı

Finansal Rapor. Konsolide Olmayan Aylık Bildirim

Finansal Rapor. Konsolide Olmayan Aylık Bildirim KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU MİLPA TİCARİ VE SINAİ ÜRÜNLER PAZARLAMA SANAYİ VE TİCARET A.Ş. Finansal Rapor 2017 2. 3 Aylık Bildirim Finansal Tablolara ilişkin Genel Açıklama Finansal Rapor Bağımsız Denetçi

Detaylı

Yapı Kredi Sigorta Anonim Şirketi. 30 Eylül 2014 Tarihinde Sona Eren Ara Hesap Dönemine Ait Konsolide Olmayan Finansal Tablolar ve Dipnotları

Yapı Kredi Sigorta Anonim Şirketi. 30 Eylül 2014 Tarihinde Sona Eren Ara Hesap Dönemine Ait Konsolide Olmayan Finansal Tablolar ve Dipnotları Yapı Kredi Sigorta Anonim Şirketi 30 Eylül 2014 Tarihinde Sona Eren Ara Hesap Dönemine Ait Konsolide Olmayan Finansal Tablolar ve Dipnotları 30 Eylül 2014 Tarihi İtibariyle Konsolide Olmayan Finansal Tablolar

Detaylı

OYAK EMEKLİLİK A.Ş. GELİR AMAÇLI ESNEK EMEKLİLİK YATIRIM FONU (ESKİ ADIYLA OYAK EMEKLİLİK A.Ş. GELİR AMAÇLI DÖVİZ CİNSİNDEN YATIRIM ARAÇLARI

OYAK EMEKLİLİK A.Ş. GELİR AMAÇLI ESNEK EMEKLİLİK YATIRIM FONU (ESKİ ADIYLA OYAK EMEKLİLİK A.Ş. GELİR AMAÇLI DÖVİZ CİNSİNDEN YATIRIM ARAÇLARI GELİR AMAÇLI ESNEK EMEKLİLİK YATIRIM FONU (ESKİ ADIYLA OYAK EMEKLİLİK A.Ş. GELİR AMAÇLI DÖVİZ CİNSİNDEN YATIRIM ARAÇLARI EMEKLİLİK YATIRIM FONU) 30 EYLÜL 2008 TARİHİ İTİBARİYLE MALİ TABLOLAR Oyak Emeklilik

Detaylı

SELKİM SELÜLOZ KİMYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

SELKİM SELÜLOZ KİMYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş. SELKİM SELÜLOZ KİMYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş. Dipnot Cari Dönem Referansları Önceki Dönem Finansal Tablo Türü Konsolide Olmayan Konsolide Olmayan Dönem 31.12.2012 31.12.2011 Raporlama Birimi TL TL V A R

Detaylı

Yapı Kredi Sigorta A.Ş.

Yapı Kredi Sigorta A.Ş. 31 Mart 2013 tarihi itibariyle konsolide olmayan finansal tablolar Konsolide Olmayan Finansal Tablolar ve Açıklayıcı Dipnotlar İçindekiler Sayfa Konsolide Olmayan Bilançolar... 1-5 Konsolide Olmayan Gelir

Detaylı

Dipnot 31 Aralık Aralık 2015

Dipnot 31 Aralık Aralık 2015 6 KONSOLİDE KAR VEYA ZARAR TABLOSU KONSOLİDE FİNANSAL DURUM TABLOSU Bağımsız Denetimden Geçmiş Dipnot 31 Aralık 2016 31 Aralık 2015 V A R L I K L A R DÖNEN VARLIKLAR 9.057.644 12.772.138 Nakit ve Nakit

Detaylı

MEKSA YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. BİLANÇO (TL) Bağımsız Denetim'den (XI-29 KONSOLİDE OLMAYAN) Geçmiş Geçmiş MSA

MEKSA YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. BİLANÇO (TL) Bağımsız Denetim'den (XI-29 KONSOLİDE OLMAYAN) Geçmiş Geçmiş MSA MEKSA YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. MSA BİLANÇO (TL) Bağımsız Denetim'den (XI-29 KONSOLİDE OLMAYAN) Geçmiş Geçmiş Dipnot Referansları 31.12.2008 31.12.2007 VARLIKLAR Dönen Varlıklar 18,036,855 25,203,137

Detaylı

TEMAPOL POLİMER PLASTİK VE İNŞAAT SANAYİ TİCARET A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Aylık Bildirim

TEMAPOL POLİMER PLASTİK VE İNŞAAT SANAYİ TİCARET A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Aylık Bildirim KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU TEMAPOL POLİMER PLASTİK VE İNŞAAT SANAYİ TİCARET A.Ş. Finansal Rapor 2016-4. 3 Aylık Bildirim Finansal Tablolara ilişkin Genel Açıklama 31.12.2016 Finansal Rapor Bağımsız Denetçi

Detaylı

FİNAL VARLIK YÖNETİM A.Ş. Banka Finansal Rapor Konsolide Olmayan Aylık Bildirim

FİNAL VARLIK YÖNETİM A.Ş. Banka Finansal Rapor Konsolide Olmayan Aylık Bildirim KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU FİNAL VARLIK YÖNETİM A.Ş. Banka Finansal Rapor 2017-2. 3 Aylık Bildirim Finansal Tablolara ilişkin Genel Açıklama Bağımsız Denetçi Görüşü Bağımsız Denetim Kuruluşu Denetim Türü

Detaylı