FOCUS DENETİM VE Y.M.M. LTD. ŞTİ Maltepe MAH. Edirne çırpıcı yolu 5-4 Vatan rezidans a BLOK kat:5 DAİRE:10 ARDİYE HİZMETLERİNDE KATMA DEĞER VERGİSİ

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "FOCUS DENETİM VE Y.M.M. LTD. ŞTİ Maltepe MAH. Edirne çırpıcı yolu 5-4 Vatan rezidans a BLOK kat:5 DAİRE:10 ARDİYE HİZMETLERİNDE KATMA DEĞER VERGİSİ"

Transkript

1 ARDİYE HİZMETLERİNDE KATMA DEĞER VERGİSİ *Vergi Dünyası Dergisinin 325 sayısında yayınlanmıştır Zihni KARTAL Baş Hesap Uzmanı Giriş Ardiye sözcüğü ard (arka) kelimesinden türemiştir ve genellikle ticari eşyanın konulduğu yer anlamında kullanılmaktadır. Ardiye kavramı, daha açık ve tek kelime ile ifade edilmek istendiğinde, depolama olarak tanımlanabilir. Ardiye aslında bir gümrükçülük terimidir. Kanuni Sultan Süleyman zamanında verilen kapitülasyonlarda artış kaydeden Osmanlılar gereğinden fazla ithalat yapmıştır, fakat bu ithalatlardan birinde "valla malı aldım ama elim şimdi sıkısık, biraz şurada limanda dursun, ben gelecek ay alacagım" diyen bir Osmanlı vatandaşı o ay sonunda tarihteki ilk "ardiye ücreti" ile karşılaşmıstır 1. Gümrük mevzuatında, geçici depolama yeri ve antrepoya alınan eşyanın, sahip veya taşıyıcıları tarafından teslim alınmasına veya buralardan çıkarılmasına kadar, işletmenin sorumluluğu altında muhafaza edilmesini ifade etmektedir 2. Söz konusu muhafaza hizmetine karşılık olarak alınan ücrete ardiye ücreti denir. Ardiye, ülkeye gelen veya ülkeden çıkan mala ilişkin olarak gümrükleme öncesi verilen bir tür hizmet olup, bir gümrük terimi olması nedeniyle gümrüklenecek mala ilişkin olarak aynı aşamada ortaya çıkan diğer hizmetlerle özellikle yükleme (tahmil), boşaltma (tahliye), terminal, hammaliye, taşıma, tartı hizmetleriyle birlikte anılmaktadır. İthalat aşamasında söz konusu hizmetlerin bedelleri eşyanın tabbi tutulacağı gümrük rejimine göre farklı işleme tabi tutulmaktadır. Örneğin serbest dolaşıma giriş rejimine tabi eşyaya ait ardiye ücreti ile transit veya antrepo rejimine tabi eşyaya ilişkin ardiye ücreti katma değer vergisi uygulamasında farklı yasal hükümlere tabidir. İzleyen bölümlerde ithal eşyasının tabi tutulacağı gümrük rejimine göre, ardiye ücretlerinin katma değer vergisi yönünden tabi tutulması gereken işlemler irdelenecektir. 1 ( ) 2 Tasfiye İşletme Bölge Müdürlükleri Terminal ve Tesis Hizmetleri Tarifesi

2 2 1. İthalatta Katma Değer Vergisi Matrahı KDVK nun 21 inci maddesine göre, ithalatta verginin matrahı aşağıda gösterilen unsurların toplamıdır; İthal edilen malın gümrük vergisi tarhına esas olan kıymeti, gümrük vergisinin kıymet esasına göre alınmaması veya malın gümrük vergisinden muaf olması halinde sigorta ve navlun bedelleri dahil (CIF) değeri, bunun belli olmadığı hallerde malın gümrükçe tespit edilecek değeri İthalat sırasında ödenen her türlü vergi, resim, harç ve paylar Gümrük beyannamesinin tescil tarihine kadar yapılan diğer giderler ve ödemelerden vergilendirilmeyenler ile mal bedeli üzerinden hesaplanan fiyat farkı, kur farkı gibi ödemeler Ardiye ücretlerinin Katma Değer Vergisi Kanununun 21/c bendine dahil edilip edilmeyeceği, gümrük beyannamelerinin tescil tarihine kadar; diğer gider ve ödemelerden vergilendirilmeyenler ibaresi ile kastedilen kalemlerin neler olduğu içerdiği, vergilendirilmeyen ödemeler in hangilerinin ithalatta KDV matrahına dahil edileceği, özellikle ardiye ücretlerinin ithalde KDV matrahına eklenip eklenmeyeceği, hususlarında kanun ve tebliğlerde net bir açıklama yer almamaktadır. İzleyen bölümde irdeleneceği üzere, liman ve hava meydanlarında yapılan ardiye hizmetlerinin katma değer vergisinden, araçlara yönelik istisna kapsamında değerlendirilmesinin mümkün olmadığı kesin iken, aynı hizmetlerin ithalde alınan KDV nin matrahına dahil edilip edilmeyeceği, antrepo ve transit rejimlerine tabi tutulan eşyaya ilişkin olarak alınan teminat tutarının tespitinde dikkate alınıp alınmayacağı hususlarında ise uygulamada duraksamalar mevcuttur. Bu hususlara geçmeden önce, gümrük beyannamesinin tescil tarihine kadar yapılan diğer giderler ve ödemelerden vergilendirilmeyenler deyiminin kapsamını belirlemekte yarar bulunmaktadır.

3 3 Giriş bölümünde de belirtildiği üzere, eşyanın yurda ithal, yurt dışına ihraç ve ülke üzerinden transit geçmesi durumlarında, ithalat, transit veya ihracat gerçekleşmeden önceki aşamalarda ortaya çıkan ve malın gümrük vergisine esas kıymetine girmeyen olası giderler temelde, depolama (ardiye), yükleme (tahmil), boşaltma (tahliye), terminal, hammaliye, taşıma, tartı hizmetleri karşılığında ödenen giderlerdir. Söz konusu hizmetlerin tamamı, gümrüklü sahalarda, gümrük sahası dahilinde geçici depolama yerlerinde ve gümrük antrepolarında verilir. Bu hizmetlerden bir kısmı katma değer vergisine tabi, diğer bir kısmı ise katma değer vergisinin konusu dışında kalmaktadır. Diğer bir kısmı ise KDVK nun değişik hükümleriyle vergiden istisna tutulmuştur. Örneğin, taşıma, yükleme, boşaltma, terminal, tartı, depolama hizmetleri ticari ya da iktisadi işletmeler tarafından verilmekte ise, KDVK nun 1/1 ve 1/3 maddelerine göre KDV ne tabidir. Buna karşın, yükleme, boşaltma, hammaliye hizmetleri bir ticari organizasyon dışında, işi yaptıranın emir ve talimatıyla ona tabi ve bağlı şekilde yürütülmekte ise bu hizmetler KDV nin konusu dışında kalmaktadır. Öte yandan, gümrük sahalarında, antrepolarda ve geçici depolama yerlerinde verilen bir kısım hizmetler ise, KDV nin konusuna girmekle birlikte, değişik hükümlerle KDV den istisna edilmiştir. Bu istisnalara örnek olarak KDVK nun 17/4-o maddesinde yer verilen depolama, ardiye ve terminal hizmetleridir. Bir diğer örnek olarak, hammaliye, yükleme ve boşaltma hizmetlerinin Gelir Vergisi Kanunu na göre vergiden muaf esnaf veya basit usulde vergilendirilenler tarafından verilmesi halinde KDVK nun 17/4 maddesi ile tanınan istisna gösterilebilir. Buna göre, yukarıda sınıflandırılan üç ayrı kategori hizmet değerlendirildiğinde, gümrük beyannamesinin tescil tarihine kadar yapılan diğer giderler ve ödemelerden vergilendirilmeyenler ibaresinden, katma değer vergisinin konu ve kapsamına girmeyen giderleri anlamak gerekir. Zira, bu tür giderler, eşyanın gümrüklenmesi önceki aşamada ortaya çıkan, eşyanın gümrükleme sonrası piyasa fiyatını artıracak durumda olan ve üzerinden KDV hesaplanmamış olan giderlerdir. Yukarıdaki örneklerden devam edecek olursak, bu kategoriye, bir ticari organizasyon dışında, işi yaptıranın (mal sahibi veya temsilcisi) emir ve talimatıyla ona tabi ve bağlı şekilde yapılan yükleme, boşaltma, hammaliye hizmetleri girmektedir. Tekrar vurgulamak gerekirse bu mahiyetteki hizmetler KDV nin konusu dışında kalmaktadır ve dolayısıyla hizmetin yapıldığı anda KDV yönünden vergilendirme imkanı bulunmamaktadır. Ancak, gümrükleme sonrasında malın piyasa fiyatını etkileyeceğinden, gümrük vergilerinin ekonomik etki ve özellikleri uyarınca, ithalde alınan KDV nin matrahına dahil edilmesi gerekir.

4 4 Buna karşın, aynı şekilde, eşyanın gümrüklenmesi önceki aşamada ortaya çıkan, eşyanın gümrükleme sonrası piyasa fiyatını artıracak durumda olan ve üzerinden KDV hesaplanmamış olan bir kısım başka giderler daha vardır ki, bunlar KDVK nun değişik hükümleri gereğince vergiden istisna tutulduğu için ilk bakışta, gümrük beyannamesinin tescil tarihine kadar yapılan diğer ödemelerden vergilendirilmeyenler kapsamında düşünülebilecek niteliktedir. Ancak, bu tür hizmetlerin KDV den istisna tutulması gerektiği yasa hükmüdür. KDVK nun 17/4-o maddesinde yer verilen depolama, ardiye ve terminal hizmetleri, Gelir Vergisi Kanunu na göre vergiden muaf esnaf veya basit usulde vergilendirilenler tarafından verilen hammaliye, yükleme ve boşaltma hizmetleri bu sınıfta yer almaktadır. Söz konusu hizmetlerin yurtiçi hizmet olarak KDVK nun 1/1 maddesi uyarınca vergiye tabi olduğu, ancak 17 nci maddesi çerçevesinde istisna olduğu kuşkusuzdur. Söz konusu istisnaya tabi hizmetlerin ithalat öncesinde, gümrük beyannamesinin tescil tarihine kadar ortaya çıkması halinde, ithalde alınan KDV nin matrahına dahil edilmemesi gerekir. Zira, 17 nci maddede yer verilen istisna hükümleri sadece dahilde alınan KDV değil, ithalde alınan KDV yi de ilgilendiren düzenlemelerdir. Aksi halde istisna düzenlemesi işlemez hale gelecektir. KDVK nun 17/4-o maddesinde yer verilen depolama, ardiye ve terminal hizmetlerine ilişkin istisnanın kapsam ve koşullar 4. bölümde daha detaylı irdelenecektir. 2. Araçlara İlişkin İstisna Ardiye ücreti ile ilgili ilk yasal düzenleme KDVK nun deniz, hava ve demiryolu taşıma araçlarına ilişkin istisnanın düzenlendiği 13 üncü maddesinde yer almaktadır. KDVK nun 13/b maddesi; deniz ve hava taşıma araçları için liman ve hava meydanlarında yapılan hizmetler şeklindedir. 93 Seri No'lu Katma Değer Vergisi Genel Tebliğine göre, söz konusu istisna, yük ve yolcuya verilen tahmil, tahliye ve benzeri hizmetler de dahil olmak üzere, araçlar için yapılan seyrüsefere ilişkin olarak liman ve hava meydanlarında ifa edilen her türlü hizmetleri kapsamaktadır. Bu hizmetlerin liman ve hava meydanları işletmeleri yanında diğer gerçek ve tüzel kişiler tarafından ifa edilmesi istisnanın uygulanmasına engel teşkil etmemektedir.

5 5 Gerek kamu kurumu niteliğinde olan Devlet Hava Meydanları ve Liman İşletmeleri, gerekse diğer gerçek veya tüzel kişiler tarafından araçların seyrüseferine ilişkin olarak yapılacak hizmetler vergiden istisnadır ve 87 Seri No'lu Katma Değer Vergisi Genel Tebliğlerine göre, uluslararası deniz ve hava taşımacılığına ilişkin olarak araçlara yapılan akaryakıt, su, kumanya, teknik ve diğer malzeme şeklindeki teslimler aşağıdaki açıklamalar çerçevesinde vergiye tabi olmayacaktır. Kabotaj hakkının düzenlendiği 20 Nisan 1926 tarih ve 815 sayılı Kanunun 1. maddesi gereğince, yabancı bayraklı gemilerin Türkiye içinde taşıma yapma hakkı bulunmamaktadır. Bu nedenle yabancı bayraklı gemilere yapılan söz konusu teslimler "yurt dışındaki bir müşteriye" yapılan teslim niteliğinde olduğu ve gümrük hattı dışında bulunan araca yapıldığında Katma Değer Vergisi Kanununun 11 ve 12/1-a maddeleri gereğince ihracat istisnası kapsamına girmektedir. Uluslararası deniz taşımacılığı yapan yerli gemiler ise "yurt içinde bulunan bir firmanın yurt dışında kendi adına müstakilen faaliyet gösteren şubesi" niteliği taşıdığından bu gemilere yapılan söz konusu teslimler de aynı Kanunun 11, 12/1-a ve 12/2 maddeleri gereğince ihracat istisnası kapsamına girmektedir. Görüldüğü üzere, yukarıda belirtilen malzemelerin teslimleri kanunun 13 üncü maddesi kapsamında değil, 12 ve 12 nci maddelerinde yer alan ihracat istisnası kapsamında vergi dışı kalmaktadır. Zira kanunun 13/b maddesi sadece ve sadece liman ve hava meydanlarında verilen hizmetleri vergiden bağışık tutmaktadır. İstisna uygulanması için deniz ve hava taşıtlarının Türk bayraklı olması şart değildir. İstisna ticari mahiyetteki araçlar için uygulandığı gibi sportif ve gezi amaçlı araçlar için de uygulanabilir 4. Yukarıda açıklanan ve istisna kapsamına giren teslim ve hizmetlere ilişkin işlem veya ödemelerin acentalar tarafından yapılması istisnasının uygulanmasına engel değildir. Acentalar, sayılan teslim ve hizmetlere muhatap olan alıcı ve faydalananların temsilcisi durumundadır. Bu bakımdan işlem ve ödemeler acentalar tarafından yapılsa bile teslim ve hizmetler asıl muhatap olan araçlara yapılmış olacağından istisna kapsamına girmektedir. 3 1 seri nolu Katma Değer Vergisi Genel Tebliği 4 Vural, Mahmut, Katma Değer Vergisi İadesi, 2008, HUD Yayını, İstanbul

6 6 İstisna kapsamına giren işlemler 9 nolu Katma Değer Vergisi Sirkülerinde ayrıntılı bir şekilde sıralanmıştır. Sirkülerde, yükün (genel kargo, dökme yük, sıvı yük, konteyner, araç vb) gemi ambarı, tankı veya güvertesinden liman sahasına alınması veya gemiye yüklenilmesi için verilen hizmetler olarak tarif edilen tahmil ve tahliye hizmetleri KDVK nun 13 üncü maddesinde düzenlenen araçlara ait istisnalar kapsamında değerlendirilirken, ardiye kavramı, limana gelen konteyner ve diğer yüklerin, kapalı ve açık sahalarda, saklanması, depolanması, etiketlenmesi, paketlenmesi ve benzeri katma değerli hizmetler şeklinde tanımlanmış ve söz konusu istisna kapsamı içinde değerlendirilmemiştir. Buna göre, liman ve hava meydanlarında verilen ardiye hizmetlerinin KDVK nun 13/b maddesi kapsamında KDV den istisna olarak işlem görmesi mümkün değildir. 3. Serbest Bölgelerde Verilen Hizmetleri Ardiye hizmetleri ile ilgili bir başka hüküm KDVK nun 17/4-ı maddesinde, serbest bölgelerde verilen hizmetler şeklinde yer almaktadır. Söz konusu madde hüküm uyarınca, serbest bölgelerde verilen bütün hizmetler Katma Değer Vergisinden müstesnadır. Buna göre, istisnanın tek koşulu hizmetin serbest bölge hudutları dahilinde gerçekleşmiş olmasıdır. Hatta, münhasıran serbest bölgede faaliyet gösteren işletmelerin işlemleri Katma Değer Vergisinden istisna tutulduğundan, bu işletmelerin Katma Değer Vergisi açısından mükellefiyet kaydı tesis ettirmesine dahi gerek bulunmamaktadır 5. Bu kapsamda, fiili ithalat yapılmadan diğer bir ifadeyle eşya millileşmeden önce veya ihracat öncesinde serbest bölge dahilinde bir ardiyede depolanan eşyaya ilişkin olarak ortaya çıkan ardiye ücretleri katma değer vergisinden istisna tutulacaktır. Serbest bölgeden ülke içinde serbest bölgeye eşyanın aktarılması ithalat hükmünde olduğundan eşya ithalat hükümlerine tabi tutulacak, ithalatta KDV matrahının hesaplanması sırasında da serbest bölgede katlanılan ardiye ücreti dikkate alınmayacaktır. 4. Gümrük Antrepoları ve Geçici Depolama Yerlerinde Verilen Hizmetler Ardiye ücretleri ile ilgili bir diğer istisna, KDVK nun 17/4-o maddesinde; gümrük antrepoları ve geçici depolama yerleri ile gümrük hizmetlerinin verildiği gümrüklü sahalarda; ithalat ve ihracat işlemlerine konu mallar ile transit rejim kapsamında işlem gören mallar için verilen ardiye, depolama ve terminal hizmetleri ile vergisiz satış yapılan işyerlerinin ve bu işyerlerine ait depo ve ardiye gibi bağımsız birimlerin kiralanması şeklinde düzenlenmiştir Seri No'lu Katma Değer Vergisi Genel Tebliği

7 7 Buna göre, gümrük antrepoları ve geçici depolama yerleri ile gümrük hizmetlerinin verildiği gümrüklü sahalarda, ithalat ve ihracat işlemlerine konu mallar ile transit rejim kapsamında işlem gören mallar için verilen ardiye hizmetleri karşılığında tahakkuk ettirilen ardiye ücretleri üzerinden vergi hesaplanmaz. Söz konusu istisna, gümrüğe konu bazı mallara yönelik hizmetlere ilişkindir. Ardiye hizmeti verilen ilgili mal ve tabi tutulacağı gümrük rejimini aşağıdaki gibi şematize etmek mümkündür; Hizmetin Verilmesi Gereken Yerler *Gümrük antrepoları *Geçici depolama yerleri *Gümrük hizmetlerinin verildiği gümrüklü sahalar Hizmete Konu Mallar *İthal edilen mallar *İhrac edilen mallar *Transit rejim kapsamında işlem gören mallar Bu istisnanın uygulanabilmesi için, ardiye hizmetinin yukarıda sayılan yerlerde yukarıda sıralanan gümrük rejimlerine tabi tutulacak mallara yönelik olması şarttır. Tabloda gösterilen yerlerin tam karşılarında gösterilen statüdeki mallara yönelik olması şart değildir. Sol sütunda gösterilen yerlerden birinde, sağ sütunda belirtilen statüdeki mallardan birine yönelik hizmet verilmesi gerekli ve yeterlidir. Esasında gümrükleme öncesinde mallar, çoğu zaman ithal malı, ihrac malı ya da ülkeden transit geçecek mallardır. Diğer bir ifadeyle, gümrükleme öncesi gümrük antrepolarında veya geçici depolama yerlerinde depolanan ve ardiye ücretine maruz kalan malların büyük çoğunluğu ithale, ihraca veya transite konu mallardır. Bu üç rejim dışında, dahilde işleme, gümrük kontrolü altında eşya, geçici ithalat, hariçte işleme gibi gümrük rejimleri kapsamında işlem gören mallardan ardiye ücretine maruz kalanlar ithal ve ihrac mallarına kıyasla sınırlıdır. Yasa maddesine göre, ardiye ücretleri, ithalat, ihracat veya transit rejimine tabi tutulan mallara ait olmaları koşuluyla katma değer vergisi istisnası kapsamında yer alacaktır. Dolayısıyla, ardiye ücretine maruz kalan malların önemli bir kısmı ithalat, ihracat veya transit rejimine tabi mallar olduğundan, ardiye ücretlerinin önemli bir kısmının istisna kapsamına girdiği söylenebilir.

8 8 Ancak, 6. bölümde de açıklanacağı üzere, KDVK nun 17/4-o maddesinde, antrepoya alınan eşyadan ithalat, ihracat ve transit rejimine tabi mallara ilişkin depolama (ardiye) ücretlerinin KDV nden istisna olduğu belirtilmişse de, antrepoya alınan eşyanın bu aşamada, tabi tutulacağı gümrük rejimi, gümrük antrepo rejimidir. Antrepoya alınan eşya, depolama süresinden sonra ithal edilebileceği gibi, geldiği ülkeye geri gönderilebilir ya da Türkiye üzerinden bir başka ülkeye de gönderilebilir. Diğer bir ifadeyle, antrepoda depolanan eşyanın hangi gümrük rejimine tabi tutulacağına henüz karar verilmemiş olması sıklıkla yaşanan durumlardan biridir. Bu nedenle, antrepoda depolanan eşya için mal sahibi çoğu zaman, sadece antrepo beyannamesi vermek suretiyle antrepoda depolama yönünde iradesini beyan etmekte, bunun dışında antrepodan çıkışı müteakip hangi ülkedeki hangi firmaya göndereceğini açıklamamaktadır. Bu durumda, antrepoda depolanan eşyayı çoğu zaman, ithal eşyası, ihraç eşyası veya transit eşyası olarak nitelemek güçtür. Zira, antrepo aşamasında mal sahibi eşyayı tabi tutacağı işleme ilişkin iradesini açıklamamış durumdadır. Bununla birlikte, kanun maddesi, ithal, ihrac ve transit mallarına ilişkin depolama, ardiye ve terminal hizmetlerinin istisna kapsamında olduğunu hükme bağlamıştır. Bu durumda, antrepoda, geçici depolama yerlerinde veya gümrüklü sahalarda verilen söz konusu hizmetlerin ithal, ihrac ve transit mallarına yönelik olarak verildiğinin kesin olarak belirlenmesi gerekir. Gümrük Yönetmeliği nin 289, 310, 313 gibi birtakım maddelerine göre varış gümrüğünde getirilen eşyanın yurt dışı edilmeden önce antrepoya veya geçici depolama yerine konulması işleminde malın transit mal olduğu kuşkusuzdur. Aynı şekilde Yönetmeliği 375, 380 gibi bazı maddelerine göre antrepoya konulan eşyanın ihraç eşyası olduğu kesindir. Dolayısıyla, bu durumda verilen ardiye, depolama hizmetlerinin KDV den istisna tutulması gerektiği kesindir. Öte yandan, ardiye ücretleri ithal ve ihrac eşyasının gümrükleme öncesinde geçici bir süre konularak mufazası karşılığında ortaya çıktığından, ihrac ve ithal eşyasına ilişkin katma değer vergisi matrahını etkileyip etkilemediği hususunu açıklığa kavuşturmak gerekir. Öncelikle antrepo işletmecileri mal sahibi adına tahhakkuk ettirecekleri depolama ücretleri üzerinden KDVK nun 17/4-o maddesi uyarınca katma değer vergisi hesaplamayacakları kuşkusuzdur. İhracat eşyasının yurt dışına çıkışı esnasında KDVK nun 11 inci maddesi hükmündeki ihracat istisnası nedeniyle katma değer vergisi söz konusu olmayacaktır ve dolayısıyla ardiye ücretlerinin katma değer vergisi matrahına dahil olup olmaması hususu gündeme gelmeyecektir.

9 9 Ancak, KDVK nun 1/2 maddesi uyarınca ithalat katma değer vergisine tabidir. İthalat sırasında alınan katma değer vergisinin matrahı 1. bölümde açıklandığı üzere, ithal edilen malın gümrük vergisi tarhına esas olan kıymeti ve gümrükte ödenen vergi, resim, harç ve paylardan başka gümrük beyannamesinin tescil tarihine kadar yapılan diğer giderler de girmektedir. KDVK nun 21 inci maddesi hükmüne bakıldığında ithalat öncesi sürecte ödenen ardiye ücretleri, gümrük beyannamesinin tescil tarihine kadar yapılan diğer giderler kalemi kapsamında katma değer vergisi matrahına dahildir. Bununla birlikte, KDVK nun 17/4-o maddesine göre, ithal eşyası için gümrük antrepolarında veya gümrüğün denetimi altındaki geçici depolama yerlerinde verilen ardiye hizmetleri karşılığında ortaya çıkan ardiye ücretleri katma değer vergisinden istisnadır. 1 inci bölümde de belirtildiği üzere, bu hükme göre, gümrük antrepolarında veya gümrüğün denetimi altındaki geçici depolama yerlerinde verilen ardiye hizmetleri karşılığında ortaya çıkan ardiye ücretlerinin, eşyanın ithali sırasında gümrükte hesaplanan katma değer vergisi matrahına dahil edilmemesi gerekir. Ancak, bazı gümrük idarelerinin ithal eşyası için ödenen ardiye ücretlerini ithalde alınan katma değer vergisinin matrahına dahil etttikleri görülmektedir. Bu uygulama, yukarıda bahsi geçen kanun hükmü karşısında hukuki dayanaktan yoksundur. Diğer taraftan, transit eşyasına ilişkin ardiye ücretinin katma değer vergisi karşısındaki durumuna ilişkin açıklamalar izleyen bölümde yapılmaktadır. Burada bahsi geçen istisna sadece sözü edilen mallara ilişkin olarak verilen ardiye, depolama ve terminal hizmetlerini kapsamaktadır. Bunun dışındaki hizmetler istisna kapsamında değerlendirilemez. Maliye Bakanlığı vermiş olduğu tarih ve 6428 sayılı Özelgede 6, Kanun'un (17/4- o) maddesinde belirtilen yer ve sahalarda ithalat ve ihracat işlemlerine konu mallar için verilen konteyner dolum hizmetlerini depolama hizmeti kapsamında değerlendirerek, söz konusu madde uyarınca Katma Değer Vergisinden müstesna olduğunu bildirmiştir. Maliye Bakanlığı vermiş olduğu bir başka Özelgede 7 ; gümrük hizmetlerinin verildiği gümrüklü sahalarda gerçekleştirilen mal teslimleri ve hizmet ifalarının (Katma Değer Vergisi Kanunu nun 17/4-o maddesinde belirtilen işlemler ile özel antrepo olarak nitelendirilen Gümrük Hattı Dışı Eşya Satış Mağazalarında (Free Shoplarda yapılan mal teslimleri ve hizmet ifaları hariç) katma deger vergisine tabi olduğu görüşünü belirtmiştir. Aynı şekilde, 6 Maç, Mehmet, KDV Uygulaması, 1995, İstanbul tarih ve 6207 sayılı Özelge

10 10 Bakanlık, bir Havalimanı Uluslararası Terminal İşletmeciliği tarafından yüksek gelirli yabancı yolculara sunulacak VİP hizmetinin katma değer vergisi yönünden istisna kapsamına girip girmediği konusunda, KDVK nun 17/4-o maddesinde düzenlenen istisnanın gümrüklü sahalarda yapılan mal teslimlerine yönelik işlemleri kapsadığı gerekçesiyle terminalin gümrüksüz sahalarında yüksek gelirli yabancı yolculara sunacağı VİP hizmetinin katma değer vergisine tabi olması gerektiği görüşünü bildirmiştir 8. Unutulmaması gereken husus, bu hükümle yukarıda belirtilen malların tesliminin istisna kapsamına girmediğidir. Ancak, transit ve gümrük antrepo rejimlerinin uygulandığı mallara yönelik olarak Katma Değer Vergisi Kanunu nun 16/c maddesinde Katma Değer Vergisi hükmü mevcuttur. Buna göre, Gümrük Kanunundaki transit ve gümrük antrepo rejimleri ile geçici depolama hükümlerinin uygulandığı mallar, bu statülerini koruduğu sürece ithalde alınan katma değer vergisinden istisnadır. Gözden uzak tutulmaması gereken husus, eşyanın söz konusu üç gümrük rejimine tabi olduğu müddetçe ithalde alınan KDV den istisna olduğudur. Aksi halde, ithalat esnasında katma değer vergisine tabi tutulacaktır. Örneğin, geçici depolama yerine veya gümrük antreposuna geçici bir süre konulduktan sonra yurda ithal edilmesine karar verilen eşya artık giriş rejimine tabi tutulacağından, ithalat sırasında katma değer vergisi tahakkuk ettirilecektir. Ancak, transit, antrepo ve geçici depolama yerlerine konulma işlemine tabi tutulan eşyanın tabi tutulduğu gümrük işlemlerinin ve özelde ardiye ücretinin tabi tutulması gereken işlemin belirlenmesi önem arzetmektedir. İzleyen bölümde Gümrük Kanunu nun transit, antrepo ve geçici depolama yerlerine ilişkin konumuzla ilgili bazı hükümlerinde değinilecektir. 5. Transit Rejimi Transit rejimine ilişkin hükümler 4458 sayılı Gümrük Kanunu nun maddelerinde yer almaktadır. Bu maddelerde mevcut hükümlere göre, ithalat vergileri ve ticaret politikası önlemlerine tabi tutulmayan serbest dolaşıma girmemiş eşya ile ihracatla ilgili gümrük işlemleri tamamlanmış eşyanın, gümrük gözetimi altında Türkiye Gümrük Bölgesi içinde bir noktadan diğerine taşınması, transit rejimi hükümlerine tabidir. Gümrük idareleri, transit rejimine tabi tutulan eşyanın Türkiye Gümrük Bölgesi içinde; 8 Maliye Bakanlığının tarihli, 2496 sayılı Özelgesi

11 11 Yabancı bir ülkeden yabancı bir ülkeye, Yabancı bir ülkeden Türkiye ye, Türkiye den yabancı bir ülkeye, Bir iç gümrükten diğer bir iç gümrüğe, Taşınmasına izin verir. Transit rejimi, eşyanın ve belgelerinin bu rejim hükümlerine uygun olarak varış gümrük idaresine sunulması üzerine sona erer. Transit eşyası için tahakkuk edebilecek gümrük vergilerinin ödenmesini sağlamak üzere bir teminat verilmesi zorunludur. Ancak; Deniz ve havayolu ile yapılan taşımalardan, Boru hattı ile yapılan taşımalardan, Demiryolu ile yapılan taşımalardan, İlgili yönetmelikle belirlenecek haller dışında teminat aranmaz. Transit rejimi hak sahibi olan kişiler; eşyayı öngörülen süre içerisinde ve gümrük idareleri tarafından eşyanın ayniyetinin tespiti amacıyla alınan önlemlere uymak suretiyle, varış yeri gümrük idaresine sağlam ve noksansız olarak sunmak ve transit rejimine ilişkin hükümlere uymakla yükümlüdür. Sözü edilen kişilerin yükümlülükleri saklı kalmak üzere, transit rejimine göre taşındığını bilerek eşyayı kabul eden taşıyıcı veya alıcı da, eşyayı öngörülen süre içerisinde ve gümrük idareleri tarafından eşyanın ayniyetinin tespiti amacıyla alınan tedbirlere uymak suretiyle, varış yeri gümrük idaresine sağlam ve noksansız olarak sunmakla yükümlüdür. Türkiye Gümrük Bölgesi içindeki transit halindeki eşyanın beklenmeyen haller veya mücbir sebeplerle telef veya kaybı halinde, gümrük vergileri aranmaz. Transit halindeki eşyanın yukarıda belirtilen nedenlerle telef veya kaybı, idarenin de taraf olarak bulunduğu mahkeme kararı ile kanıtlanır. Ancak; Suçüstü şeklindeki hırsızlıklar, hazırlık tahkikatı üzerine Cumhuriyet Savcılığınca verilen belge ile, Hasar, telef veya kayıp herkesçe bilinen ve duyulan başka olaylar yüzünden olmuşsa, o yerin en büyük mülki idare amiri tarafından verilecek belge ile, Trafik kazaları, trafik kaza raporuna göre ve en yakın gümrük idaresi tarafından yapılan tespit sonucunda gümrük idare amirinin vereceği karar ile, kanıtlanır.

12 12 Yukarıda yer verilen düzenlemelerden de anlaşılacağı üzere, transit eşyası tahakkuk edebilecek gümrük vergilerinin ödenmesini sağlamak üzere bir teminat alınır. Bu teminat, transit hakkı sahibi kişiler tarafından eşyanın öngörülen süre içerisinde varış yeri gümrük idaresine sağlam ve noksansız olarak sunulmaması ve transit rejimine ilişkin hükümlere uyulmaması ihtimallerinin gerçekleşmesi halinde eşyanın ülkeden transit geçmek yerine ülke içinde kalacağı kaygısıyla alınır. Transit işlemine tabi tutulan eşyanın ülke içinde kalması durumunda ithalat ile aynı etkiye sahip olması nedeniyle ithalata kıyasla haksız rekabete yol açmasının önüne geçme amacını taşır. Yasa hükmünde transit işlemine tabi tutulan eşyanın teminat tutarının tespitinde, tahakkuk edebilecek gümrük vergilerinin ödenmesini sağlamak amacı da yurtiçinde kalan transit eşyanın ithalat ile aynı gümrük maliyetine sahip olmasını temin edebilmek içindir. Transit eşya yurtiçinde kaldığı ve varış gümrüğüne sağlam ve noksansız olarak teslim edilmediği takdirde, eşyanın gümrük vergileri için alınmış bulunan teminat nakte çevrilerek ithalde alınan gümrük vergileri tahsil edilir. 6. Gümrük Antrepo Rejimi Antrepo gümrük vergisine tabi yabancı menşeli eşyanın, gümrük gözetimi altında ve belirli bir süre için gümrük vergisi alınmaksızın konulduğu yerlerdir. Bu durumda antrepoya alınan eşyanın gümrük vergisi belirli bir süre ertelenmiş olur 9. Gümrük antrepo rejimine ilişkin hükümler Gümrük Kanunu nun maddelerinde yer almaktadır. Bu maddelerde mevcut hükümlere göre, gümrük antrepo rejimi; İthalat vergilerine ve ticaret politikası önlemlerine tabi tutulmamış ve serbest dolaşıma girmemiş eşyanın, Gümrük antreposuna alınması halinde ihracata ilişkin önlemlerden yararlanabilecek ihraç eşyasının, bir gümrük antreposuna konulmasına ilişkin hükümleri belirler. Antrepo işleticisi, gümrük antreposu işletmesine izin verilen kişidir. Kullanıcı, eşyanın antrepo rejimi beyanında bulunan kişi veya bu kişinin hak ve yükümlülüklerinin devredildiği kişidir. Gümrük antreposu, gümrük gözetimi altında bulunan eşyanın konulması amacıyla kurulan yerdir. Gümrük antreposu, genel antrepo veya özel antrepo olabilir; 9 Tuncer, Prof. Dr.Selahattin, Gümrükler ve Gümrük Vergileri (Teori-Uygulama), s.47

13 13 Genel Antrepolar, eşyanın konulması için herkes tarafından kullanılabilen Özel Antrepolar, yalnız antrepo işleticisine ait eşyanın konulması amacıyla kurulan gümrük antrepolarıdır. Bir genel antrepo kullanıcısı, eşyanın antrepo rejimine tabi tutulmasına ilişkin yükümlülüklerini yerine getirmekten sorumludur. Gümrük Kanunu nun 81 inci maddesinin 2 nci fıkrası hükmü saklı kalmak kaydıyla, gümrük idareleri, antrepo işleticisinden teminat ister. Gümrük antrepo rejimine tabi tutulmuş ithal eşyasının antrepoya konulmasına karar verildiği hallerde; Özel antrepoya konulan her bir mal için ithalatta alınması gereken vergiler teminata bağlanmakta Genel antrepoya konulan mallar için ise antrepo işletmecisinden genel bir teminat alınmaktadır. Eşyanın antrepo rejimi altında kalış süresi sınırsızdır. Ancak, gümrük idarelerince gerek görülen hallerde, eşyaya gümrükçe onaylanmış yeni bir işlem veya kullanım tayin edilmesi için bir süre belirlenebilir. İhracata bağlı önlemlerden yararlanabilecek tarım ürünleri için Gümrük Müsteşarlığınca özel süreler belirlenebilir. İthal eşyası için bir gümrük yükümlülüğü doğduğunda, eşyanın antrepo masrafları ile antrepoda kaldığı sürece muhafazası için yapılan masraflar, fiilen ödenen veya ödenecek fiyattan ayrı olarak gösterilmeleri şartıyla gümrük kıymetine dahil edilmez. Söz konusu eşyanın elleçleme işlemlerine tabi tutulması (büyük kaptan küçük boyutlu kaplara aktarılması gibi) halinde, eşyanın ithalat vergileri tutarının belirlenmesinde dikkate alınacak niteliği, gümrük kıymeti ve miktarı, beyan sahibinin talebi üzerine, kanunun 193 üncü maddesinde belirtilen tarihte, eşya söz konusu elleçleme işlemlerine tabi tutulmamış gibi tespit edilir.

14 14 Gümrük Kanunu ve Gümrük Yönetmeliğinin antrepolara hükümlerine aykırı bir durumun tezahürü halinde alınan teminat paraya çevrilmek suretiyle eşyanın gümrük vergileri tahsil edilir. Teminatın paraya çevrilerek gümrük vergilerinin tahsil edilmesi uygulamasındaki temel gerekçe de aynen transit de olduğu gibi, eşyanın antrepo rejimi çerçevesinden çıkıp giriş rejimine tabi bir malın ekonomide yarattığı etkiye benzer bir niteliğe dönüşme durumudur. Bu nedenle, ithalat ile eş etkili konumda bulunan antrepo rejimine tabi tutulan malın yurtiçinde kalması durumunun aynı vergisel işlemlere tabi tutulması gerekir. 7. Geçici Depolama Eşyanın Geçici Depolanmasına ilişkin hükümler Gümrük Kanunu nun maddelerinde yer almaktadır. Bu maddelerde mevcut hükümlere göre, geçici depolanacak eşya, gümrüğe sunulmasından sonra gümrükçe onaylanmış bir işlem veya kullanıma tabi tutuluncaya kadar geçici depolanan eşya statüsünde bulunur ve bu şekilde adlandırılır. Geçici depolanan eşya, sadece gümrük idarelerinin uygun gördüğü yerlerde ve bu idarelerin belirlediği koşullarda depolanabilir. Gümrük idareleri, geçici depolanan eşya için tahakkuk edebilecek gümrük vergilerinin ödenmesini sağlamak üzere eşya sahibinden teminat isteyebilir. Yolcu beraberinde getirilip gümrüğe sunulmasından sonra gümrükçe onaylanmış bir işlem veya kullanıma tabi tutuluncaya kadar yolcu eşyasına mahsus gümrük ambarlarına konulan eşyanın buralarda kalabileceği süre üç aydır. Geçici depolama yerlerinin antrepolardan farkı, geçici depolama yerinin gümrük idaresinin gösterdiği gümrük sahası içinde bir mekan olması ve eşyanın burada kalabileceği sürenin azami üç ay olmasıdır. Bunun dışındaki, özellikleri antrepolara benzemektedir. Geçici depolama yerlerine konulacak eşya için de gümrük vergilerini karşılamak üzere teminat alınmaktadır. Gümrük Kanunu ve Gümrük Yönetmeliğinin geçici depolama yerlerine ilişkin hükümlerine aykırı bir durumun tezahürü halinde alınan teminat paraya çevrilmek suretiyle eşyanın gümrük vergileri tahsil edilir. 8. Vergileri Teminata Bağlanan İşlemler KDVK nun 49 uncu maddesine göre, Gümrük Kanunu ve diğer kanunlar gereğince gümrük vergisi teminata bağlanarak işlem gören eşyaya ait KDV de aynı usule tabi tutulur, diğer bir deyişle teminata bağlanır. Önceki bölümlerde belirtildiği üzere, Gümrük Kanunu hükümleri uyarınca;

15 15 antrepo rejimine tabi mallar, transit rejimine tabi mallar, geçici depolama yerlerine konulan mallar ile ilgili olarak söz konusu rejimlere ilişkin hükümlere aykırı durumların ortaya çıkması halinde tarh edilmesi gereken gümrük vergilerini karşılamak üzere teminat alınmaktadır. Diğer taraftan, 1. bölümde yer verildiği üzere KDVK nun 21 inci maddesi gereğince gümrük vergisi ve katma değer vergisinin matrahına ardiye ücretleri de dahil edilmektedir. Buna karşın, KDVK nun 17/4-o maddesine göre, ardiye hizmeti verilen ve katma değer vergisinden istisna tutulan; antrepo rejimine tabi mallara, transit rejimine tabi mallara, geçici depolama yerlerine konulan mallara ilişkin gümrük vergilerini karşılamak üzere alınan teminatın tutarının belirlenmesi için yapılan vergi hesaplamasında, bazı gümrük idarelerince ardiye ücretleri de gümrük vergisi ve katma değer vergisi matrahına dahil edilmekte ve ardiye ücretleri üzerinden de KDV hesaplanarak teminata bağlanmaktadır. Oysa, yukarıda 4. bölümde de açıklandığı üzere, KDVK nun 17/4-o maddesine göre, antrepo, geçici depolama ve transit rejimine tabi mallara ilişkin ardiye, depolama ve terminal hizmetleri verilen ve katma değer vergisinden istisnadır. Dolayısıyla, söz konusu gümrük rejimlerine tabi tutulan mallar vergilendirilse dahi, ardiye, depolama ve terminal hizmetleri katma değer vergisi matrahının hesaplanmasında dikkate alınmayacaktır. Dolayısıyla, vergilendirme ihtimali doğabileceği düşüncesiyle alınan teminatın tutarının hesaplanması sırasında da söz konusu hizmetlere ilişkin bedellerin dikkate alınmaması gerekir.

16 16 9. Sonuç Gümrükleme öncesinde alınan ardiye ücretinin katma değer vergisi yönünden değerlendirilmesinde aşağıdaki sonuçlara ulaşılmaktadır; Ardiye ücretleri, KDVK nun 21 inci maddesi hükmü uyarınca ithal edilen mala ilişkin olarak ithalde alınan katma değer vergisinin matrahına dahil edilmesi gereken bir kalemdir. Ancak, KDVK nun 17/4-o maddesine göre, ithal eşyası için gümrük antrepolarında veya gümrüğün denetimi altındaki geçici depolama yerlerinde verilen ardiye hizmetleri karşılığında ortaya çıkan ardiye ücretleri katma değer vergisinden istisnadır. Bu hükme göre, gümrük antrepolarında veya gümrüğün denetimi altındaki geçici depolama yerlerinde verilen ardiye hizmetleri karşılığında ortaya çıkan ardiye ücretlerinin, eşyanın ithali sırasında gümrükte hesaplanan katma değer vergisi matrahına dahil edilmemesi gerekir. Gümrük Kanunu uyarınca, gümrük vergileri teminata bağlanarak işleme tabi tutulan antrepo, geçici depolama ve transit rejimine tabi mallara ilişkin olası katma değer vergilerinin de KDVK nun 49 uncu maddesi uyarınca teminata bağlandığı durumlarda, ardiye ücretlerinin KDVK nun 17/4-o maddesi katma değer vergisinden istisna tutulmuş olması nedeniyle katma değer vergisi matrahının hesaplanması sırasında dikkate alınmmaması gerekir. Ardiye ücretlerinin KDVK nun 13 üncü maddesinde düzenlenen liman ve hava meydanlarında verilen hizmetler kapsamında katma değer vergisinden istisna tutulması mümkün değildir. Focus Denetim Sağlıklı çözümlere ODAK lanır

SĐRKÜLER Đstanbul, 13.10.2009 Sayı: 2009/147 Ref: 4/147

SĐRKÜLER Đstanbul, 13.10.2009 Sayı: 2009/147 Ref: 4/147 SĐRKÜLER Đstanbul, 13.10.2009 Sayı: 2009/147 Ref: 4/147 Konu: GÜMRÜKSÜZ SATIŞ MAĞAZALARINA YURT ĐÇĐNDEN YAPILAN TESLĐMLER, BU MAĞAZALAR TARAFINDAN YAPILAN ĐTHALAT VE TESLĐMLER HAKKINDA KDV VE ÖTV SĐRKÜLERLERĐ

Detaylı

GÜMRÜK İDARELERİNCE HANGİ DURMLARDA KDV PARA CEZASI UYGULANMALI?

GÜMRÜK İDARELERİNCE HANGİ DURMLARDA KDV PARA CEZASI UYGULANMALI? GÜMRÜK İDARELERİNCE HANGİ DURMLARDA KDV PARA CEZASI UYGULANMALI? Nevzat BOZKURT * I-Giriş: Türkiye Cumhuriyetinin bütçesi toplanan vergilerden oluşmaktadır. Bu vergilerden önemli bir kısmını da dış ticaretten

Detaylı

GÜMRÜKSÜZ SATIŞ MAĞAZALARINA YURTİÇİNDEN YAPILAN MAL TESLİMLERİ İLE BU MAĞAZALAR TARAFINDAN YAPILAN İŞLEMLERİN KDV VE ÖTV KARŞISINDAKİ DURUMU

GÜMRÜKSÜZ SATIŞ MAĞAZALARINA YURTİÇİNDEN YAPILAN MAL TESLİMLERİ İLE BU MAĞAZALAR TARAFINDAN YAPILAN İŞLEMLERİN KDV VE ÖTV KARŞISINDAKİ DURUMU GÜMRÜKSÜZ SATIŞ MAĞAZALARINA YURTİÇİNDEN YAPILAN MAL TESLİMLERİ İLE BU MAĞAZALAR TARAFINDAN YAPILAN İŞLEMLERİN KDV VE ÖTV KARŞISINDAKİ DURUMU Mustafa İnanç * 1.Kapsam Gümrüksüz Satış Mağazaları,Türkiye

Detaylı

TRANSİT REJİMİ. Erdem Can KARABULUT Gümrük Uzmanı Gümrük Müsteşarlığı

TRANSİT REJİMİ. Erdem Can KARABULUT Gümrük Uzmanı Gümrük Müsteşarlığı TRANSİT REJİMİ Erdem Can KARABULUT Gümrük Uzmanı Gümrük Müsteşarlığı 1 Transit Rejimi Rejim tanımı Mevzuat Transit rejiminde kullanılan belgeler Rejimin unsurları Rejim hak sahibi Hareket ve varış gümrük

Detaylı

GÜMRÜK SİRKÜLERİ Tarih : 26/01/2016 Sayı: 2016/3 Ref : 6/3. Konu: ANTREPO VERGİ ERTELEME/ÖDEMEME OLANAĞIDIR

GÜMRÜK SİRKÜLERİ Tarih : 26/01/2016 Sayı: 2016/3 Ref : 6/3. Konu: ANTREPO VERGİ ERTELEME/ÖDEMEME OLANAĞIDIR GÜMRÜK SİRKÜLERİ Tarih : 26/01/2016 Sayı: 2016/3 Ref : 6/3 Konu: ANTREPO VERGİ ERTELEME/ÖDEMEME OLANAĞIDIR Giriş Gümrük antreposuna eşya konulması işlemi ithalat vergileri, özel tüketim vergisi ve katma

Detaylı

T.C. BASBAKANLIK Gümrük Müsteşarlığı Gümrükler Genel Müdürlüğü Sayı :B.02.1.GÜM.0.06.12.00-156.04.v13 14.01.2011 Konu :Damga Vergisi GENELGE (2011/2 )

T.C. BASBAKANLIK Gümrük Müsteşarlığı Gümrükler Genel Müdürlüğü Sayı :B.02.1.GÜM.0.06.12.00-156.04.v13 14.01.2011 Konu :Damga Vergisi GENELGE (2011/2 ) T.C. BASBAKANLIK Gümrük Müsteşarlığı Gümrükler Genel Müdürlüğü Sayı :B.02.1.GÜM.0.06.12.00-156.04.v13 14.01.2011 Konu :Damga Vergisi GENELGE (2011/2 ) Bilindiği üzere, 02.12.2010 tarihli 27773 sayılı Resmi

Detaylı

BEŞİNCİ BÖLÜM İthalat İstisnası

BEŞİNCİ BÖLÜM İthalat İstisnası BEŞİNCİ BÖLÜM İthalat İstisnası MADDE 16 : İTHALAT İSTİSNASI MADDE METNİ : " Madde 16-1. Aşağıdaki teslim ve hizmetler vergiden müstesnadır : a) Bu Kanuna göre teslimleri vergiden istisna edilen mal ve

Detaylı

GÜMRÜK SİRKÜLERİ Tarih: 09/06/2015 Sayı: 2015/29 Ref : 6/29

GÜMRÜK SİRKÜLERİ Tarih: 09/06/2015 Sayı: 2015/29 Ref : 6/29 GÜMRÜK SİRKÜLERİ Tarih: 09/06/2015 Sayı: 2015/29 Ref : 6/29 Konu: GÜMRÜKTE HANGİ VERGİLER ÖDENMEZSE TASFİYE OLUR? 1. Giriş Bu sirkülerin konu bölümünde yer alan sorunun yanıtı ithalat vergileri dir. Mevzuat

Detaylı

Sirküler no: 065 İstanbul, 23 Mayıs 2011

Sirküler no: 065 İstanbul, 23 Mayıs 2011 Sirküler no: 065 İstanbul, 23 Mayıs 2011 Konu: Gümrük yönetmeliğinde değişiklik yapılmasına dair yönetmelik yayımlandı. Özet: Gümrük Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik 23 Mayıs 2011

Detaylı

AB CUSTOMS AGENCY ACADEMY

AB CUSTOMS AGENCY ACADEMY Transit Rejimi 2014 AB Gümrük Müşavirliği ve Danışmanlık A.Ş Uzmanları Tarafından Hazırlanmıştır Tüm Hakları Saklıdır. https://www.abcustoms.eu SUNUŞ Dış ticaret mevzuatı sıklıkla revizyona tabi tutulması

Detaylı

ŞARTLI MUAFİYET REJİMLERİNE GENEL BİR BAKIŞ (İDARENİN BİR UYGULAMASINA FARKLI YAKLAŞIM) 1

ŞARTLI MUAFİYET REJİMLERİNE GENEL BİR BAKIŞ (İDARENİN BİR UYGULAMASINA FARKLI YAKLAŞIM) 1 ŞARTLI MUAFİYET REJİMLERİNE GENEL BİR BAKIŞ (İDARENİN BİR UYGULAMASINA FARKLI YAKLAŞIM) 1 Cahit YERCİ 2 ÖZ Gümrük Kanunu (GK) nın öngördüğü sekiz gümrük rejiminden beşi şartlı muafiyet rejimi (düzenlemesi)

Detaylı

GÜMRÜK SİRKÜLERİ Tarih : 15/12/2015 Sayı: 2015/31 Ref : 6/31. Konu: MENŞE İSPAT BELGELERİ, DAMGA VERGİSİ VE İTHALATTA KDV MATRAHI

GÜMRÜK SİRKÜLERİ Tarih : 15/12/2015 Sayı: 2015/31 Ref : 6/31. Konu: MENŞE İSPAT BELGELERİ, DAMGA VERGİSİ VE İTHALATTA KDV MATRAHI GÜMRÜK SİRKÜLERİ Tarih : 15/12/2015 Sayı: 2015/31 Ref : 6/31 Konu: MENŞE İSPAT BELGELERİ, DAMGA VERGİSİ VE İTHALATTA KDV MATRAHI 1. Giriş Yurt dışında düzenlenerek ithalat aşamasında gümrük idaresine sunulan

Detaylı

GÜMRÜK SİRKÜLERİ Tarih: 21/04/2015 Sayı: 2015/24 Ref : 6/24. Konu: GÜMRÜKLENMİŞ DEĞER ÜZERİNDEN HESAPLANAN CEZALAR

GÜMRÜK SİRKÜLERİ Tarih: 21/04/2015 Sayı: 2015/24 Ref : 6/24. Konu: GÜMRÜKLENMİŞ DEĞER ÜZERİNDEN HESAPLANAN CEZALAR GÜMRÜK SİRKÜLERİ Tarih: 21/04/2015 Sayı: 2015/24 Ref : 6/24 Konu: GÜMRÜKLENMİŞ DEĞER ÜZERİNDEN HESAPLANAN CEZALAR 1. Giriş Gümrük mevzuatının öngördüğü oransal para cezalarından bazıları gümrüklenmiş değer

Detaylı

GÜMRÜK YÖNETMELİĞİ. Serbest Bölgeler

GÜMRÜK YÖNETMELİĞİ. Serbest Bölgeler Resmi Gazete Tarihi: 07.10.2009 Resmi Gazete Sayısı: 27369 (Mükerrer) GÜMRÜK YÖNETMELİĞİ Tanımlar MADDE 419 (1) Bu bölümde geçen, Serbest Bölgeler a) İşletici deyimi, serbest bölgenin yerli veya yabancı

Detaylı

SİRKÜLER İstanbul, 09.03.2012 Sayı: 2012/55 Ref: 4/55

SİRKÜLER İstanbul, 09.03.2012 Sayı: 2012/55 Ref: 4/55 SİRKÜLER İstanbul, 09.03.2012 Sayı: 2012/55 Ref: 4/55 Konu: ULUSLARARASI TAŞIMACILIK İSTİSNASININ KAPSAMI İLE İSTİSNANIN TEVSİKİ VE İADE İÇİN İBRAZI GEREKEN BELGELER HAKKINDA K.D.V SİRKÜLERİ YAYINLANMIŞTIR

Detaylı

KATMA DEĞER VERGİSİ İLE İLGİLİ ÖZEL DOSYALAR

KATMA DEĞER VERGİSİ İLE İLGİLİ ÖZEL DOSYALAR KATMA DEĞER VERGİSİ İLE İLGİLİ ÖZEL DOSYALAR SERBEST BÖLGELERDE KDV UYGULAMASI AÇISINDAN ÖZELLİK GÖSTEREN HUSUSLAR NELERDİR? ÖZEL DOSYA NO:10 Serbest bölgelerdeki mal ve/veya hizmet hareketleri KDVK açısından

Detaylı

T.C. GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI BÜYÜK MÜKELLEFLER VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI Mükellef Hizmetleri Grup Müdürlüğü. Sayı : 64597866-KDV-29-107 14/07/2014

T.C. GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI BÜYÜK MÜKELLEFLER VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI Mükellef Hizmetleri Grup Müdürlüğü. Sayı : 64597866-KDV-29-107 14/07/2014 T.C. GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI BÜYÜK MÜKELLEFLER VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI Mükellef Hizmetleri Grup Müdürlüğü Sayı : 64597866-KDV-29-107 14/07/2014 Konu: DİR. kararına istinaden DİİB lerinin revize işlemlerinin

Detaylı

AB CUSTOMS AGENCY ACADEMY

AB CUSTOMS AGENCY ACADEMY Geçici Depolama Rejimi 2014 AB Gümrük Müşavirliği ve Danışmanlık A.Ş Uzmanları Tarafından Hazırlanmıştır Tüm Hakları Saklıdır. https://www.abcustoms.eu SUNUŞ Dış ticaret mevzuatı sıklıkla revizyona tabi

Detaylı

vergi ile buna bağlı ceza, faiz ve zamlar, kendisine istisna kapsamında teslim veya hizmet yapılan alıcıdan aranacak satıcı sorumlu olmayacaktır.

vergi ile buna bağlı ceza, faiz ve zamlar, kendisine istisna kapsamında teslim veya hizmet yapılan alıcıdan aranacak satıcı sorumlu olmayacaktır. DENİZ, HAVA VE DEMİRYOLU TAŞIMA ARAÇLARININ İMALATI İLE TAMİR BAKIM HİZMETİ VERİLMESİNDE KATMA DEĞER VERGİSİ İSTİSNASI VE KATMA DEĞER VERGİSİ İADESİ İLE İLGİLİ AÇIKLAMALAR Faaliyetleri Deniz Taşıma Araçları

Detaylı

GEÇİCİ İTHALAT REJİMİ

GEÇİCİ İTHALAT REJİMİ GEÇİCİ İTHALAT REJİMİ MEVZUAT: 4458 sayılı Gümrük Kanunu (5911 ile değişik) 128 ila 134 üncü maddeleri. 21.10.2004 tarihli ve 2004/7905 sayılı BKK eki Geçici İthalat Sözleşmesi 07.10.2009 tarihli 2009/15481

Detaylı

TÜRK TİCARET KANUNU HÜKÜMLERİ IŞIĞINDA DEMURAJ ve DEMURAJ GİDERLERİNİN KIYMETE VE VERGİLENDİRME SÜRECİNE YANSIMASI

TÜRK TİCARET KANUNU HÜKÜMLERİ IŞIĞINDA DEMURAJ ve DEMURAJ GİDERLERİNİN KIYMETE VE VERGİLENDİRME SÜRECİNE YANSIMASI TÜRK TİCARET KANUNU HÜKÜMLERİ IŞIĞINDA DEMURAJ ve DEMURAJ GİDERLERİNİN KIYMETE VE VERGİLENDİRME SÜRECİNE YANSIMASI Nevzat BOZKURT* I. Giriş İthal edilmek üzere deniz yoluyla ülkemize getirilen eşyayı taşıyan

Detaylı

VERGİ SİRKÜLERİ NO: 2012/32

VERGİ SİRKÜLERİ NO: 2012/32 DRT Yeminli Mali Müşavirlik ve Bağımsız Denetim A.Ş. Sun Plaza No:24 34398 Maslak İstanbul, Türkiye Tel: + 90 (212) 366 60 00 Fax: + 90 (212) 366 60 15 www.deloitte.com.tr www.verginet.net VERGİ SİRKÜLERİ

Detaylı

Serbest Bölgelere Yönelik Gümrük MüĢavirliği Hizmetlerinin Katma Değer Vergisi Açısından Durumu

Serbest Bölgelere Yönelik Gümrük MüĢavirliği Hizmetlerinin Katma Değer Vergisi Açısından Durumu Serbest Bölgelere Yönelik Gümrük MüĢavirliği Hizmetlerinin Katma Değer Vergisi Açısından Durumu SERBEST BÖLGELERE YÖNELİK GÜMRÜK MÜŞAVİRLİĞİ HİZMETLERİNİN KATMA DEĞER VERGİSİ AÇISINDAN DURUMU Yazar:AyĢeYĠĞĠTġAKAR*

Detaylı

FOCUS DENETİM VE Y.M.M. LTD. ŞTİ Maltepe MAH. Edirne çırpıcı yolu 5-4 Vatan rezidans a BLOK kat:5 DAİRE:10. Vergi Dünyası 2008 NİSAN SAYI : 320

FOCUS DENETİM VE Y.M.M. LTD. ŞTİ Maltepe MAH. Edirne çırpıcı yolu 5-4 Vatan rezidans a BLOK kat:5 DAİRE:10. Vergi Dünyası 2008 NİSAN SAYI : 320 Vergi Dünyası 2008 NİSAN SAYI : 320 ÖZEL ÖĞRETİM KURUMLARINDA KDV İSTİSNASI ZİHNİ KARTAL Baş Hesap Uzmanı Giriş 3065 sayılı Katma Değer Vergisi Kanunu nun 17/2-b maddesi ile, özel okullar tarafından ilgili

Detaylı

ROYALTİ BEDELLERİNE İLİŞKİN KATMA DEĞER VERGİSİ

ROYALTİ BEDELLERİNE İLİŞKİN KATMA DEĞER VERGİSİ 1 ROYALTİ BEDELLERİNE İLİŞKİN KATMA DEĞER VERGİSİ Zihni KARTAL 1 I. GİRİŞ Royalti deyimi; ithal eşyasının imalatı, ihraç edilmek üzere satışı veya kullanımı ya da yeniden satışı ile ilgili olarak patent,

Detaylı

GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI. Dış Ticaret, Şirket ve Esnaf Verilerine İlişkin Metaveri Açıklamaları

GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI. Dış Ticaret, Şirket ve Esnaf Verilerine İlişkin Metaveri Açıklamaları Dış Ticaret, Şirket ve Esnaf Verilerine İlişkin Metaveri Açıklamaları 1. Verinin yasal dayanağı; Dış ticaret verilerine ilişkin bilgilerin yasal dayanağı, 4458 sayılı Gümrük Kanunu, Gümrük Yönetmeliği,

Detaylı

Sirküler no: 087 İstanbul, 12 Ağustos 2011

Sirküler no: 087 İstanbul, 12 Ağustos 2011 Sirküler no: 087 İstanbul, 12 Ağustos 2011 Konu: Deniz ve hava taşıma araçları için liman ve hava meydanlarında yapılan hizmetlerde KDV istisnası uygulaması. Özet: Maliye Bakanlığı tarafından hazırlanan

Detaylı

A. VERGİLENDİRME DÖNEMİ

A. VERGİLENDİRME DÖNEMİ A. VERGİLENDİRME DÖNEMİ Özel Tüketim Vergisi Kanununun 14 üncü maddesine göre (I) sayılı listede yer alan malların teslimlerinde vergilendirme dönemi, her ayın ilk 15 günlük birinci ve kalan günlerinden

Detaylı

ilişkin Tebliğ 1 Ekim 2014 tarih ve 29136 sayılı Resmi Gazete de yayımlanmak suretiyle

ilişkin Tebliğ 1 Ekim 2014 tarih ve 29136 sayılı Resmi Gazete de yayımlanmak suretiyle 30.09..2014 ERTÜRK YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK VE BAĞIMSIZ DENETİM A.Ş. SİRKÜLER 2014/121 KONU: Dahilde İşleme Rejimi Tebliği (İhracat: 2006/12) nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (İhracat: 2014/5) Ekonomi

Detaylı

İTHALATTA FAZLA VEYA YERSİZ OLARAK ÖDENEN KDV'NİN İADESİNDE SON DURUM

İTHALATTA FAZLA VEYA YERSİZ OLARAK ÖDENEN KDV'NİN İADESİNDE SON DURUM İTHALATTA FAZLA VEYA YERSİZ OLARAK ÖDENEN KDV'NİN İADESİNDE SON DURUM KEMAL AKMAZ ZÜBEYİR BAKMAZ YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİR BAĞIMSIZ DENETÇİ GİRİŞ 3065 sayılı Katma Değer Vergisi Kanunu nun 8. maddesinin 2.

Detaylı

07.10.2009-27369 (Mükerrer) Resmi Gazete. (*2)02.07.2010-27629 Resmi Gazete ile yapılan değişiklikler işlenmiştir)

07.10.2009-27369 (Mükerrer) Resmi Gazete. (*2)02.07.2010-27629 Resmi Gazete ile yapılan değişiklikler işlenmiştir) 07.10.2009-27369 (Mükerrer) Resmi Gazete (*2)02.07.2010-27629 Resmi Gazete ile yapılan değişiklikler işlenmiştir) (*3) 02.12.2010-27773 Resmi Gazete ile yapılan değişiklikler işlenmiştir) Başbakanlık (Gümrük

Detaylı

Madde 21- İthalatta verginin matrahı aşağıda gösterilen unsurların toplamıdır.

Madde 21- İthalatta verginin matrahı aşağıda gösterilen unsurların toplamıdır. MADDE 21 : İTHALATTA MATRAH MADDE METNİ : " İthalatta Matrah : Madde 21- İthalatta verginin matrahı aşağıda gösterilen unsurların toplamıdır. a) İthal edilen malın gümrük vergisi tarhına esas olan kıymeti,

Detaylı

TÜRKĠYE CUMHURĠYETĠ GÜMRÜK VE TĠCARET BAKANLIĞI TARAFINDAN HAZIRLANMIġTIR.

TÜRKĠYE CUMHURĠYETĠ GÜMRÜK VE TĠCARET BAKANLIĞI TARAFINDAN HAZIRLANMIġTIR. TÜRKĠYE CUMHURĠYETĠ GÜMRÜK VE TĠCARET BAKANLIĞI TARAFINDAN HAZIRLANMIġTIR. A) BAZI TANIMLAR VE GENEL AÇIKLAMALAR. B) İTHALATTAKİ İŞ AKIŞINA İLİŞKİN İŞLEMLER 1) TaĢıtların Türkiye Gümrük Bölgesine GiriĢi

Detaylı

ORTA ANADOLU İHRACATÇI BİRLİKLERİ GENEL SEKRETERLİĞİ

ORTA ANADOLU İHRACATÇI BİRLİKLERİ GENEL SEKRETERLİĞİ ORTA ANADOLU İHRACATÇI BİRLİKLERİ GENEL SEKRETERLİĞİ Sayı: Konu: TİM.OAİB.GSK.TEŞV.2014/1252-8033 Ankara, 22/04/2014 Dahilde İşleme Rejimi Kararında Değişiklik Yapılması Hakkında Karar ÖNEMLİ SİRKÜLER

Detaylı

Bu niteliğe sahip antrepoların yukarıda belirtilen izin yazısını alabilmeleri için ayrıca;

Bu niteliğe sahip antrepoların yukarıda belirtilen izin yazısını alabilmeleri için ayrıca; Başlık 104 SERİ NO'LU KATMA DEĞER VERGİSİ GENEL TEBLİĞİ (Taslağı) Resmi Gazete No Resmi Gazete Tarihi Kapsam A. TÜRKİYE DE İKAMET ETMEYENLERE DÖVİZ KARŞILIĞI YAPILAN TESLİMLERDE İHRACAT İSTİSNASI UYGULANMASI

Detaylı

Konut yapı kooperatiflerinde KDV uygulamasında tarih serüveni

Konut yapı kooperatiflerinde KDV uygulamasında tarih serüveni Konut yapı kooperatiflerinde KDV uygulamasında tarih serüveni GİRİŞ: Bilindiği üzere kooperatifler, Kurumlar Vergisi 1.maddesinde Kurumlar Vergisi ne tabi olarak verginin konusuna alınmışlardır. Ancak

Detaylı

06.06.2002 TARİHİNDE KABUL EDİLEN 4760 SAYILI ÖZEL TÜKETİM VERGİSİ KANUNU NUN KONU, MÜKELLEF, MUAFİYET VE İSTİSNALARA İLİŞKİN HÜKÜMLERİ

06.06.2002 TARİHİNDE KABUL EDİLEN 4760 SAYILI ÖZEL TÜKETİM VERGİSİ KANUNU NUN KONU, MÜKELLEF, MUAFİYET VE İSTİSNALARA İLİŞKİN HÜKÜMLERİ Kaynak: http://www.kazanci.com Güncelleme Tarihi: 27.09.2011 06.06.2002 TARİHİNDE KABUL EDİLEN 4760 SAYILI ÖZEL TÜKETİM VERGİSİ KANUNU NUN KONU, MÜKELLEF, MUAFİYET VE İSTİSNALARA İLİŞKİN HÜKÜMLERİ BİRİNCİ

Detaylı

FOCUS DENETİM VE Y.M.M. LTD. ŞTİ

FOCUS DENETİM VE Y.M.M. LTD. ŞTİ Şartlı KDV Teşviklerinde Cezalı Olarak Ödenen KDV İndirilebilir mi? Zihni Kartal Maliye Bakanlığı I. GİRİŞ 3065 sayılı Katma Değer Vergisi Kanunu'nda bazı vergi istisnaları belli şartlara bağlanarak sağlanmıştır.

Detaylı

Mali Bülten No: 2015/68

Mali Bülten No: 2015/68 ` Mali Bülten No: 2015/68 Vergi/ 14 Temmuz 2015 ÖTV Kanunu (IV) Sayılı Liste Uygulama Genel Tebliği Taslağı Hazırlandı kpmgvergi.com kpmg.com.tr Özet: Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından yayımlanan 08.07.2015

Detaylı

SERBEST BÖLGEDEKİ MÜŞTERİLERE YAPILAN HİZMETLERİN KDV

SERBEST BÖLGEDEKİ MÜŞTERİLERE YAPILAN HİZMETLERİN KDV SERBEST BÖLGEDEKİ MÜŞTERİLERE YAPILAN HİZMETLERİN KDV KARŞISINDAKİ DURUMU Şibli GÜNEŞ* 1-GİRİŞ Ülkemizde serbest bölgelere ilişkin düzenleme 3218 sayılı Serbest Bölgeler Kanunu ile yapılmıştır. Diğer taraftan,

Detaylı

Resmi Gazete Tarihi: 07.10.2009 Resmi Gazete Sayısı: 27369 (Mükerrer) GÜMRÜK YÖNETMELİĞİ ÜÇÜNCÜ KİTAP BİRİNCİ KISIM. Özet Beyan

Resmi Gazete Tarihi: 07.10.2009 Resmi Gazete Sayısı: 27369 (Mükerrer) GÜMRÜK YÖNETMELİĞİ ÜÇÜNCÜ KİTAP BİRİNCİ KISIM. Özet Beyan Resmi Gazete Tarihi: 07.10.2009 Resmi Gazete Sayısı: 27369 (Mükerrer) GÜMRÜK YÖNETMELİĞİ ÜÇÜNCÜ KİTAP Gümrük Bölgesine Getirilen Eşyanın Gümrükçe Onaylanmış Bir İşlem veya Kullanıma Tabi Tutulmasına Kadar

Detaylı

(*) Bu maddenin ikinci fıkrası 4369 sayılı Kanunun 82/5-e maddesi ile 1.8.1998 den itibaren yürürlükten kaldırılmıştır.

(*) Bu maddenin ikinci fıkrası 4369 sayılı Kanunun 82/5-e maddesi ile 1.8.1998 den itibaren yürürlükten kaldırılmıştır. MADDE 49 : TEMİNAT İŞLEMLERİ MADDE METNİ : "Teminat İşlemleri : Madde 49 - Gümrük kanunu ile diğer kanunlar gereğince gümrük vergisi teminata bağlanarak işlem gören her türlü madde ve kıymetlere ait Katma

Detaylı

GÜMRÜK SİRKÜLERİ Tarih: 05/03/2015 Sayı: 2015/22 Ref : 6/22

GÜMRÜK SİRKÜLERİ Tarih: 05/03/2015 Sayı: 2015/22 Ref : 6/22 GÜMRÜK SİRKÜLERİ Tarih: 05/03/2015 Sayı: 2015/22 Ref : 6/22 Konu: İTHALATTA BANDROL ÜCRETİ VE ÇEŞİİ VERGİLER BAKIMINDAN MATRAH 1. Giriş Mevzuat gereği ithalatta çeşitli vergi ve mali yüklerin ödenmesi

Detaylı

Sirküler no: 106 İstanbul, 10 Aralık 2009

Sirküler no: 106 İstanbul, 10 Aralık 2009 Sirküler no: 106 İstanbul, 10 Aralık 2009 Konu: Maliye Bakanlığı, Katma Değer Vergisi Kanunu nda 5904 Sayılı Kanun ile yapılan değişiklikler hakkında açıklamalar yaptı. Özet: 5 Aralık 2009 tarihli Resmi

Detaylı

FİİLİ İHRACI/TESLİMİ ERTESİ DÖNEME/YILA SARKAN YURT İÇİ VE DIŞI SATIŞLARDA MALİYETİN VE HASILATIN AİT OLDUĞU DÖNEM

FİİLİ İHRACI/TESLİMİ ERTESİ DÖNEME/YILA SARKAN YURT İÇİ VE DIŞI SATIŞLARDA MALİYETİN VE HASILATIN AİT OLDUĞU DÖNEM FİİLİ İHRACI/TESLİMİ ERTESİ DÖNEME/YILA SARKAN YURT İÇİ VE DIŞI SATIŞLARDA MALİYETİN VE HASILATIN AİT OLDUĞU DÖNEM Hülya YAVUZCAN ÇOLAK MAZARS/DENGE Vergi Bölümü, Müdür Yardımcısı www.muhasebenet.net sitesinde

Detaylı

ULUSLARARASI GÖZETİM ŞİRKETLERİNCE VERİLEN GÖZETİM HİZMETLERİNİN KATMA DEĞER VERGİSİ KARŞISINDAKİ DURUMU

ULUSLARARASI GÖZETİM ŞİRKETLERİNCE VERİLEN GÖZETİM HİZMETLERİNİN KATMA DEĞER VERGİSİ KARŞISINDAKİ DURUMU ULUSLARARASI GÖZETİM ŞİRKETLERİNCE VERİLEN GÖZETİM HİZMETLERİNİN KATMA DEĞER VERGİSİ KARŞISINDAKİ DURUMU KEMAL AKMAZ YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİR BAĞIMSIZ DENETÇİ I- GİRİŞ Katma Değer Vergisi Kanunu nun 13/b maddesinde;

Detaylı

Değişiklik Yapılan / Eklenen Madde. Gümrük Kanunu 4. Madde'ye 3. fıkranın eklenmesi

Değişiklik Yapılan / Eklenen Madde. Gümrük Kanunu 4. Madde'ye 3. fıkranın eklenmesi Değişiklik Yapılan / Eklenen Madde Gümrük Kanunu 4. Madde'ye 3. fıkranın eklenmesi 39.maddede değişiklik 41. Maddenin ikinci fıkrasının (b) bendinin (2) ve (4) numaralı alt bentleri yürürlükten kaldırılmıştır.

Detaylı

İHRACAT TESLİMLERİNE İLİŞKİN HİZMETLER KDV DEN İSTİSNADIR; ANCAK BU YASA HÜKMÜ UYGULAN(A)MAMAKTADIR

İHRACAT TESLİMLERİNE İLİŞKİN HİZMETLER KDV DEN İSTİSNADIR; ANCAK BU YASA HÜKMÜ UYGULAN(A)MAMAKTADIR İHRACAT TESLİMLERİNE İLİŞKİN HİZMETLER KDV DEN İSTİSNADIR; ANCAK BU YASA HÜKMÜ UYGULAN(A)MAMAKTADIR Güray ÖĞREDİK Serbest Muhasebeci Mali Müşavir MAZARS/DENGE Kıdemli Müdür Lebib Yalkın Mevzuat Dergisi,

Detaylı

T.C. GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI. Gümrükler Genel Müdürlüğü. Sayı : B.21.0.GGM.0.07.0.01-161.02.03.02[2013]

T.C. GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI. Gümrükler Genel Müdürlüğü. Sayı : B.21.0.GGM.0.07.0.01-161.02.03.02[2013] T.C. GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI Gümrükler Genel Müdürlüğü Sayı : B.21.0.GGM.0.07.0.01-161.02.03.02[2013] Konu : Gümrük Müşavirliği Asgari Ücret Tarifesi 16/01/2013 GENELGE (2013/2) İlgi:28.12.2012 tarihli

Detaylı

Anılan rejimde ekonomik değeri olmayan atıklar ise fire olarak tanımlandığından bu atıklar dahilde işleme rejiminin konusunu oluşturmamaktadır.

Anılan rejimde ekonomik değeri olmayan atıklar ise fire olarak tanımlandığından bu atıklar dahilde işleme rejiminin konusunu oluşturmamaktadır. GÜMRÜK İŞLEMLERİNE TABİ TUTULMAKSIZIN SERBEST DOLAŞIMA SOKULAN İKİNCİL İŞLEM GÖRMÜŞ ÜRÜNE İLİŞKİN GÜMRÜK VERGİLERİ VE İDARİ PARA CEZALARINI ORTADAN KALDIRAN SÜRE (ZAMANAŞIMI) Bilindiği üzere Dahilde İşleme

Detaylı

KDV Bizden. FOCUS DENETİM VE Y.M.M. LTD. ŞTİ Maltepe MAH. Edirne çırpıcı yolu 5-4 Vatan rezidans a BLOK kat:5 DAİRE:10. E. Baş Hesap Uzmanı.

KDV Bizden. FOCUS DENETİM VE Y.M.M. LTD. ŞTİ Maltepe MAH. Edirne çırpıcı yolu 5-4 Vatan rezidans a BLOK kat:5 DAİRE:10. E. Baş Hesap Uzmanı. 1 KDV Bizden *Yaklaşım Dergisinin 213 sayısında yayınlanmıştır Zihni E. Baş Hesap Uzmanı KARTAL Giriş Uygulamada özellikle otomotiv, dayanıklı tüketim ve mobilya sektörlerinde faaliyet gösteren bazı şirketler

Detaylı

T.C. GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI ANKARA VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI. (Mükellef Hizmetleri Gelir Vergileri Grup Müdürlüğü)

T.C. GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI ANKARA VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI. (Mükellef Hizmetleri Gelir Vergileri Grup Müdürlüğü) T.C. GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI ANKARA VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI (Mükellef Hizmetleri Gelir Vergileri Grup Müdürlüğü) Sayı : B.07.1.GİB.4.06.16.01-120[40-11/9]-249 20/02/2012 Konu : Bedelsiz kiralanan otomobile

Detaylı

KDV UYGULAMASINDA İADE HAKKI DOĞURAN İŞLEMDE BULUNAN VE BEYAN EDEN MÜKELLEFLERİN SÖZ KONUSU İŞLEMLERİ TEVSİK ZORUNLULUĞU

KDV UYGULAMASINDA İADE HAKKI DOĞURAN İŞLEMDE BULUNAN VE BEYAN EDEN MÜKELLEFLERİN SÖZ KONUSU İŞLEMLERİ TEVSİK ZORUNLULUĞU KDV UYGULAMASINDA İADE HAKKI DOĞURAN İŞLEMDE BULUNAN VE BEYAN EDEN MÜKELLEFLERİN SÖZ KONUSU İŞLEMLERİ TEVSİK ZORUNLULUĞU 1. KONU: Bilindiği üzere, daha önce yayımlanmış bütün KDV Genel Tebliğlerini yürürlükten

Detaylı

GÜMRÜK SİRKÜLERİ NO: 2014/11. Royalti veya Lisans Ücretlerinin Gümrük Kıymetine İlavesine İlişkin Gümrük Genel Tebliği Yayımlandı.

GÜMRÜK SİRKÜLERİ NO: 2014/11. Royalti veya Lisans Ücretlerinin Gümrük Kıymetine İlavesine İlişkin Gümrük Genel Tebliği Yayımlandı. DRT Yeminli Mali Müşavirlik ve Bağımsız Denetim A.Ş. Nurol Maslak Plaza Ayazağa Mah. Büyükdere Cad. A ve B Blok No:255-257 Kat:5 Maslak İstanbul, Türkiye Tel: + 90 (212) 366 60 00 Fax: + 90 (212) 366 60

Detaylı

Sayı: 2014/13 Ref: 6 / 13. Konu: ONAYLANMIŞ KİŞİ STATÜSÜNE İLİŞKİN GÜMRÜK GENEL TEBLİĞİ NDE DEĞİŞİKLİK YAPILMIŞTIR.

Sayı: 2014/13 Ref: 6 / 13. Konu: ONAYLANMIŞ KİŞİ STATÜSÜNE İLİŞKİN GÜMRÜK GENEL TEBLİĞİ NDE DEĞİŞİKLİK YAPILMIŞTIR. GÜMRÜK SİRKÜLERİ İstanbul,21/05/2014 Sayı: 2014/13 Ref: 6 / 13 Konu: ONAYLANMIŞ KİŞİ STATÜSÜNE İLİŞKİN GÜMRÜK GENEL TEBLİĞİ NDE DEĞİŞİKLİK YAPILMIŞTIR. 21/05/2014 tarihli ve 29006 sayılı Resmi Gazete de

Detaylı

YURTDIŞI EĞİTİM KURUMLARINA VERİLEN ARACILIK VE DANIŞMANLIK HİZMETLERİNİN KATMA DEĞER VERGİSİ AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ VE BELGE DÜZENİ

YURTDIŞI EĞİTİM KURUMLARINA VERİLEN ARACILIK VE DANIŞMANLIK HİZMETLERİNİN KATMA DEĞER VERGİSİ AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ VE BELGE DÜZENİ YURTDIŞI EĞİTİM KURUMLARINA VERİLEN ARACILIK VE DANIŞMANLIK HİZMETLERİNİN KATMA DEĞER VERGİSİ AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ VE BELGE DÜZENİ İbrahim ERCAN* 1- GENEL BİLGİ Bilindiği üzere, ülkemizde yurtdışında

Detaylı

ATA VE TIR KARNELERİ İLE SÖZLÜ BEYAN FORMLARININ DAMGA VERGİSİ KANUNU KARŞISINDAKİ DURUMU

ATA VE TIR KARNELERİ İLE SÖZLÜ BEYAN FORMLARININ DAMGA VERGİSİ KANUNU KARŞISINDAKİ DURUMU ATA VE TIR KARNELERİ İLE SÖZLÜ BEYAN FORMLARININ DAMGA VERGİSİ KANUNU KARŞISINDAKİ DURUMU Cevdet BOZKURT * I.Giriş 01.07.1964 tarihli ve 488 sayılı Damga Vergisi Kanunu nun (T.C. Yasalar, 1964) birçok

Detaylı

YÖNETMELİK GÜMRÜK YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

YÖNETMELİK GÜMRÜK YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK 16 Temmuz 2011 CUMARTESİ Resmî Gazete Sayı : 27996 Gümrük ve Ticaret Bakanlığından: YÖNETMELİK GÜMRÜK YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK MADDE 1 7/10/2009 tarihli ve 27369 mükerrer sayılı

Detaylı

ELEKTRONİK TİCARET GÜMRÜK BEYANNAMESİ (ETGB) İŞLEMLERİ YÜKÜMLÜ KILAVUZU RİSK YÖNETİMİ VE KONTROL GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

ELEKTRONİK TİCARET GÜMRÜK BEYANNAMESİ (ETGB) İŞLEMLERİ YÜKÜMLÜ KILAVUZU RİSK YÖNETİMİ VE KONTROL GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İÇİNDEKİLER ELEKTRONİK TİCARET GÜMRÜK BEYANNAMESİ (ETGB) İŞLEMLERİ YÜKÜMLÜ KILAVUZU RİSK YÖNETİMİ VE KONTROL GENEL MÜDÜRLÜĞÜ A) İTHALAT İŞLEMLERİ... 3 1) SERBEST DOLAŞIMA GİRİŞ... 3 2) GERİ GELEN EŞYA...

Detaylı

F- DÜZELTME Özel Tüketim Vergisi Kanununun 15 inci maddesinin (1) numaralı fıkrası uygulamasında, Kanuna ekli (II) sayılı listedeki mallar için

F- DÜZELTME Özel Tüketim Vergisi Kanununun 15 inci maddesinin (1) numaralı fıkrası uygulamasında, Kanuna ekli (II) sayılı listedeki mallar için F- DÜZELTME Özel Tüketim Vergisi Kanununun 15 inci maddesinin (1) numaralı fıkrası uygulamasında, Kanuna ekli (II) sayılı listedeki mallar için aşağıdaki şekilde işlem yapılır. 1. Fazla veya Yersiz Hesaplanan

Detaylı

SİRKÜLER NO: POZ-2009 / 53 İST, 22.05.2009. Gemi, deniz ve iç su taşıtları ile ilgili bazı yasal değişiklikler yapıldı.

SİRKÜLER NO: POZ-2009 / 53 İST, 22.05.2009. Gemi, deniz ve iç su taşıtları ile ilgili bazı yasal değişiklikler yapıldı. SİRKÜLER NO: POZ-2009 / 53 İST, 22.05.2009 ÖZET: Gemi, deniz ve iç su taşıtları ile ilgili bazı yasal değişiklikler yapıldı. GEMİ, DENİZ VE İÇ SU TAŞITLARI İLE İLGİLİ BAZI YASAL DEĞİŞİKLİKLER YAPILDI 16

Detaylı

11-NİHAİ KULLANIM KONUSU EŞYANIN NİHAİ KULLANIM AMACINA UYGUN KULLANIMDA OLUP OLMADIĞININ TESPİTİ

11-NİHAİ KULLANIM KONUSU EŞYANIN NİHAİ KULLANIM AMACINA UYGUN KULLANIMDA OLUP OLMADIĞININ TESPİTİ 11-NİHAİ KULLANIM KONUSU EŞYANIN NİHAİ KULLANIM AMACINA UYGUN KULLANIMDA OLUP OLMADIĞININ TESPİTİ 11.1- EŞYANIN ÖNGÖRÜLEN SÜRE DAHİLİNDE SERBEST DOLAŞIMA GİRİŞ REJİMİ KAPSAMINDA NİHAİ KULLANIMINA İLİŞKİN

Detaylı

T.C. D A N I Ş T A Y Yedinci Daire

T.C. D A N I Ş T A Y Yedinci Daire T.C. D A N I Ş T A Y Yedinci Daire Esas No : 2012/4237 Karar No : 2012/7610 Anahtar Kelimeler: Serbest Dolaşıma Giriş Beyannamesi, Yatırım Teşvik Belgesi, Muafiyet Özeti: Yatırım teşvik mevzuatı koşullarına

Detaylı

AB CUSTOMS AGENCY ACADEMY

AB CUSTOMS AGENCY ACADEMY Gümrükte Ödenen Vergiler 2013 AB Gümrük Müşavirliği ve Danışmanlık A.Ş Uzmanları Tarafından Hazırlanmıştır Tüm Hakları Saklıdır. https://www.abcustoms.eu SUNUŞ Dış ticaret mevzuatı sıklıkla revizyona tabi

Detaylı

Bu makale Nisan 2005 tarihinde Vergici ve Muhasebeci İle Diyalog 204 numaralı sayısında yayımlanmıştır.

Bu makale Nisan 2005 tarihinde Vergici ve Muhasebeci İle Diyalog 204 numaralı sayısında yayımlanmıştır. Bu makale Nisan 2005 tarihinde Vergici ve Muhasebeci İle Diyalog 204 numaralı sayısında yayımlanmıştır. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞINA BEDELSİZ TESLİM EDİLECEK BİLGİSAYARLARDA KATMA DEĞER VERGİSİ İSTİSNASI M.

Detaylı

ANTREPOCULUK MEHMET ÖZÇELİK

ANTREPOCULUK MEHMET ÖZÇELİK 1. ANTREPO, ANTREPOCULUK KAVRAMLARI NEYİ İFADE EDER? GEÇİCİ DEPOLARDAN FARKI NEDİR? Günümüzde küreselleşme ve teknolojinin de yardımına paralel olarak ülkeler arasında gerçekleşen mal ve hizmet ticareti

Detaylı

86 SERİ NO'LU GİDER VERGİLERİ GENEL TEBLİĞ TASLAĞI

86 SERİ NO'LU GİDER VERGİLERİ GENEL TEBLİĞ TASLAĞI 86 SERİ NO'LU GİDER VERGİLERİ GENEL TEBLİĞ TASLAĞI 4/6/2008 tarihli ve 5766 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunda ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanunun[1] 25 inci maddesi

Detaylı

SAYI : 2014 / 26 İstanbul,21.04.2014

SAYI : 2014 / 26 İstanbul,21.04.2014 SİRKÜLER SAYI : 2014 / 26 İstanbul,21.04.2014 KONU : Özel Tüketim Vergisi 34 Seri Nolu Genel Tebliğ yayımlandı. 19 Nisan 2014 tarihli Resmi Gazete de yayımlanan Özel Tüketim Vergisi Genel Tebliği Seri

Detaylı

T.C. GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI Gümrükler Genel Müdürlüğü. Sayı : 52707093-10.06.01 24/07/2013 GENELGE (2013/28)

T.C. GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI Gümrükler Genel Müdürlüğü. Sayı : 52707093-10.06.01 24/07/2013 GENELGE (2013/28) GENELGE (2013/28) 4458 sayılı Gümrük Kanununun 176 ncı maddesinin ikinci fıkrası ve Gümrük Yönetmeliğinin 418 inci maddesine göre, serbest dolaşımda bulunan yakıt, yağlar ve kumanyalar ile donatım ve işletme

Detaylı

AB CUSTOMS AGENCY ACADEMY

AB CUSTOMS AGENCY ACADEMY Geçici İthalat Mevzuatı 2013 AB Gümrük Müşavirliği ve Danışmanlık A.Ş Uzmanları Tarafından Hazırlanmıştır Tüm Hakları Saklıdır. https://www.abcustoms.eu SUNUŞ Dış ticaret mevzuatı sıklıkla revizyona tabi

Detaylı

YOLCU BERABERİNDE EŞYA İHRACINDA KDV VE MUHASEBE UYGULAMALARI

YOLCU BERABERİNDE EŞYA İHRACINDA KDV VE MUHASEBE UYGULAMALARI YOLCU BERABERİNDE EŞYA İHRACINDA KDV VE MUHASEBE UYGULAMALARI Cansın DEĞİRMENCİOĞLU* 24* Öz Katma Değer Vergisi Kanununda bazı mal ve hizmet teslimleri bu vergiden istisna edilmiştir. Bu istisnalar farklı

Detaylı

Kağıtsız Gümrük İşlemleri

Kağıtsız Gümrük İşlemleri 1 Kağıtsız Gümrük İşlemleri Tarihçe 2 1998 yılından beri, gümrük beyannamelerinin BİLGE sistemi üzerinden elektronik ortamda düzenlenmesi, Elektronik ortamda düzenlenen gümrük beyannamelerinin kağıt ortamda

Detaylı

Yeminli Mali Müşavirlik Bağımsız Denetim ve Danışmanlık. Sayı: 2014 051 01.10.2014

Yeminli Mali Müşavirlik Bağımsız Denetim ve Danışmanlık. Sayı: 2014 051 01.10.2014 Sirküler Sayı: 2014 051 01.10.2014 Konu: Dahilde İşleme Rejimi Tebliği nde Yapılan Değişiklikler Dahilde İşleme Rejimi Tebliği (İhracat: 2006/12) nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (İhracat: 2014/5)

Detaylı

Resmî Gazete TEBLİĞ TEBLİĞ NO: (2011/9)

Resmî Gazete TEBLİĞ TEBLİĞ NO: (2011/9) 29 Aralık 2010 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 27800 (5. Mükerrer) TEBLİĞ Dış Ticaret Müsteşarlığından: CE İŞARETİ TAŞIMASI GEREKEN BAZI ÜRÜNLERİN İTHALAT DENETİMLERİNE DAİR DIŞ TİCARETTE STANDARDİZASYON

Detaylı

2013 SONU - 2014 BAŞI GÜMRÜKDE GÜNDEM BAŞLIKLARI Ahmet ÇELİK

2013 SONU - 2014 BAŞI GÜMRÜKDE GÜNDEM BAŞLIKLARI Ahmet ÇELİK 1. 2013 SONU GÜMRÜKTE GÜNDEM 2013 yılında küresel ticaret ve gümrük uygulamalarında hem kamu görevlilerini hem de şirket yöneticilerini yakından ilgilendirecek bir takım değişiklikler yapılmıştır. Özellikle

Detaylı

Royalti Ve Lisans Ödemeleri Yil Sonunda Beyan Edilebilir Mi? Hakan UÇAK (E. Gümrük ve Ticaret Müfettişi)

Royalti Ve Lisans Ödemeleri Yil Sonunda Beyan Edilebilir Mi? Hakan UÇAK (E. Gümrük ve Ticaret Müfettişi) Royalti Ve Lisans Ödemeleri Yil Sonunda Beyan Edilebilir Mi? 1.Royalti ve Lisans Kavramları Hakan UÇAK (E. Gümrük ve Ticaret Müfettişi) Royalti; bir ayrıcalık veya hak karşılığında yapılan veya talep edilen

Detaylı

Gümrük Genel Tebliği (Uluslararası Anlaşmalar) (Seri No: 8) (14.11.2015 t. 29532 s. R.G.)

Gümrük Genel Tebliği (Uluslararası Anlaşmalar) (Seri No: 8) (14.11.2015 t. 29532 s. R.G.) Gümrük Genel Tebliği (Uluslararası Anlaşmalar) (Seri No: 8) (14.11.2015 t. 29532 s. R.G.) Gümrük ve Ticaret Bakanlığından: BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Tebliğin amacı,

Detaylı

IMASI GEREKEN BAZI ÜRÜNLER

IMASI GEREKEN BAZI ÜRÜNLER 31 Aralık 2008 ÇAR AMBA Resmî Gazete Sayı : 27097 (4. Mükerrer) TEBLİĞ Dış Ticaret Müsteşarlığından: CE İŞARETİ TAŞIMASI GEREKEN BAZI ÜRÜNLERİN İTHALAT DENETİMLERİNE DAİR DIŞ TİCARETTE STANDARDİZASYON

Detaylı

MEVZUAT SİRKÜLERİ. SİRKÜLER NO: 27/2014 İstanbul, 18.04.2013. KONU: Dahilde İşleme Rejimi Kararı nda Bazı Değişiklikler Yapıldı

MEVZUAT SİRKÜLERİ. SİRKÜLER NO: 27/2014 İstanbul, 18.04.2013. KONU: Dahilde İşleme Rejimi Kararı nda Bazı Değişiklikler Yapıldı MEVZUAT SİRKÜLERİ SİRKÜLER NO: 27/2014 İstanbul, 18.04.2013 KONU: Dahilde İşleme Rejimi Kararı nda Bazı Değişiklikler Yapıldı ÖZET: 18.04.2014 tarihli Resmi Gazete de yayınlanan 2014/6197 sayılı Bakanlar

Detaylı

TEBLİĞ. MADDE 2 (1) Bu Tebliğ, Türkiye gümrük bölgesine girecek ek-1 deki listede yer alan atıkların denetim işlemlerini kapsar.

TEBLİĞ. MADDE 2 (1) Bu Tebliğ, Türkiye gümrük bölgesine girecek ek-1 deki listede yer alan atıkların denetim işlemlerini kapsar. 31 Aralık 2013 SALI Resmî Gazete Sayı : 28868 (Mükerrer) Ekonomi Bakanlığından: TEBLİĞ ÇEVRENİN KORUNM ASI YÖNÜNDEN KONTROL ALTINDA TUTULAN ATIKLARIN İTHALAT DENETİM İ TEBLİĞİ (ÜRÜN GÜVENLİĞİ VE DENETİM

Detaylı

T.C. GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI BÜYÜK MÜKELLEFLER VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI. Mükellef Hizmetleri Grup Müdürlüğü

T.C. GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI BÜYÜK MÜKELLEFLER VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI. Mükellef Hizmetleri Grup Müdürlüğü Yurt içi ve yurt dışında yolcu ve yük taşımacılığı yapmakta olan ve Vergi, Resim ve Harç İstisna Belgesi sahibi olan ortaklığın döviz kazandırıcı faaliyet kapsamında yapılan uluslararası taşımacılık faaliyetinin

Detaylı

T.C. GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI İSTANBUL VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI. Mükellef Hizmetleri Usul Grup Müdürlüğü. Sayı : 11395140-019.

T.C. GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI İSTANBUL VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI. Mükellef Hizmetleri Usul Grup Müdürlüğü. Sayı : 11395140-019. Özelge: SMS yolu ile banka hesabına yatan üyelik bedelleri karşılığında aylık fatura düzenleyip düzenleyemeyeceği ile yabancı ülke internet sitelerinin üyelere kullandırılması durumunda elde edilecek gelirin

Detaylı

KATMA DEĞER VERGİSİ KANUNUNDA YER ALAN TAŞIMACILIK İSTİSNASI VE UYGULAMASI

KATMA DEĞER VERGİSİ KANUNUNDA YER ALAN TAŞIMACILIK İSTİSNASI VE UYGULAMASI KATMA DEĞER VERGİSİ KANUNUNDA YER ALAN TAŞIMACILIK İSTİSNASI VE UYGULAMASI Ertunç AKSÜMER* 25 ÖZ Taşımacılık İstisnası 3065 sayılı Katma Değer Vergisi Kanunu nun 14. Maddesinde düzenlenmiştir. İlgili yasal

Detaylı

1.1. Satıcı ÖTV Mükelleflerinin ÖTV Tevkifatına Tabi Mal Teslimlerinin Beyanı

1.1. Satıcı ÖTV Mükelleflerinin ÖTV Tevkifatına Tabi Mal Teslimlerinin Beyanı Sayı: Rehber.2014/018 Ankara,19.04.2014 Konu: 34 Seri No lu Özel Tüketim Vergisi Genel Tebliğ Özel Tüketim Vergisi Kanununa ekli (I) sayılı listenin (B) cetvelinin 38.11 tarife pozisyon numarasında (Vuruntuyu

Detaylı

KONU: SERBEST BÖLGELERDE İSTİHDAM EDİLEN HİZMET ERBABININ

KONU: SERBEST BÖLGELERDE İSTİHDAM EDİLEN HİZMET ERBABININ Sirküler Tarihi : 19.03.2009 Sirküler No : 759 KONU: SERBEST BÖLGELERDE İSTİHDAM EDİLEN HİZMET ERBABININ ÜCRETLERİNDE GELİR VERGİSİ İSTİSNASI 3218 sayılı Serbest Bölgeler Kanununun geçici 3 üncü maddesinin

Detaylı

AB CUSTOMS AGENCY ACADEMY

AB CUSTOMS AGENCY ACADEMY Gümrük Kodları 2014 AB Gümrük Müşavirliği ve Danışmanlık A.Ş Uzmanları Tarafından Hazırlanmıştır Tüm Hakları Saklıdır. https://www.abcustoms.eu SUNUŞ Dış ticaret mevzuatı sıklıkla revizyona tabi tutulması

Detaylı

içinde işletmenin tasfiyesi halinde de bu hükmün uygulanacağı ifade edilmektedir.

içinde işletmenin tasfiyesi halinde de bu hükmün uygulanacağı ifade edilmektedir. SERMAYEYE EKLENEN K.V.K. NUN 5/1-e MADDESİNDE SAYILI KIYMETLERİN SATIŞINDAN ELDE EDİLEN İSTİSNA KAZANÇLARIN İŞLETMENİN 5 YIL İÇİNDE TASFİYESİ KARŞISINDA VERGİSEL DURUM 1. KONU Bilindiği üzere 5520 sayılı

Detaylı

Maliye Bakanlığı Sirküler 1. T.C. MALİYE BAKANLIĞI Gelirler Genel Müdürlüğü. Kurumlar Vergisi Sirküleri/1

Maliye Bakanlığı Sirküler 1. T.C. MALİYE BAKANLIĞI Gelirler Genel Müdürlüğü. Kurumlar Vergisi Sirküleri/1 Maliye Bakanlığı Sirküler 1 T.C. MALİYE BAKANLIĞI Gelirler Genel Müdürlüğü Kurumlar Vergisi Sirküleri/1 Konusu : Teknoloji Geliştirme Bölgelerinde Uygulanan Vergisel Teşvikler Tarihi : 28/10/2003 Sayısı

Detaylı

TEBLİĞ ÇEVRENİN KORUNMASI YÖNÜNDEN KONTROL ALTINDA TUTULAN ATIKLARIN İTHALAT DENETİMİ TEBLİĞİ (ÜRÜN GÜVENLİĞİ VE DENETİMİ: 2015/3)

TEBLİĞ ÇEVRENİN KORUNMASI YÖNÜNDEN KONTROL ALTINDA TUTULAN ATIKLARIN İTHALAT DENETİMİ TEBLİĞİ (ÜRÜN GÜVENLİĞİ VE DENETİMİ: 2015/3) TEBLİĞ Ekonomi Bakanlığından: ÇEVRENİN KORUNMASI YÖNÜNDEN KONTROL ALTINDA TUTULAN ATIKLARIN İTHALAT DENETİMİ TEBLİĞİ (ÜRÜN GÜVENLİĞİ VE DENETİMİ: 2015/3) Amaç MADDE 1 (1) Bu Tebliğin amacı, Türkiye gümrük

Detaylı

Katma Değer Vergisi Kanunu KDV, Harçlar Kanunu, Finansman Kanunu, Akaryakıt Tüketim Vergisi Kanun

Katma Değer Vergisi Kanunu KDV, Harçlar Kanunu, Finansman Kanunu, Akaryakıt Tüketim Vergisi Kanun Katma Değer Vergisi Kanunu KDV, Harçlar Kanunu, Finansman Kanunu, Akaryakıt Tüketim Vergisi Kanun Katma Değer Vergisi Kanunu, Harçlar Kanunu, Finansman Kanunu, Akaryakıt Tüketim Vergisi Kanunu, Kurumlar

Detaylı

T.C. MALİYE BAKANLIĞI Gelirler Genel Müdürlüğü. Kurumlar Vergisi Sirküleri/1

T.C. MALİYE BAKANLIĞI Gelirler Genel Müdürlüğü. Kurumlar Vergisi Sirküleri/1 Tarih: 28/10/2003 T.C. MALİYE BAKANLIĞI Gelirler Genel Müdürlüğü Kurumlar Vergisi Sirküleri/1 Sayı: KVK-1/ 2003-1 / Teknoloji Geliştirme Bölgeleri 1 İlgili Olduğu Maddeler: Gelir Vergisi Kanunu Madde 37,

Detaylı

(Resmi Gazete ile yayımı: 29.1.1999 Sayı: 23948)

(Resmi Gazete ile yayımı: 29.1.1999 Sayı: 23948) -631- KATMA DEĞER VERGİSİ KANUNU, HARÇLAR KANUNU, FİNANSMAN KANUNU, AKARYAKIT TÜKETİM VERGİSİ KANUNU, KURUMLAR VERGİSİ KANUNU, VERGİ USUL KANUNU VE 4481 SAYILI KANUNDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASI HAKKINDA KANUN

Detaylı

SİRKÜLER İstanbul, 03.06.2014 Sayı: 2014/117 Ref: 4/117

SİRKÜLER İstanbul, 03.06.2014 Sayı: 2014/117 Ref: 4/117 SİRKÜLER İstanbul, 03.06.2014 Sayı: 2014/117 Ref: 4/117 Konu: YENİ KDV GENEL UYGULAMA TEBLİĞİNDE KDV KANUNU GEÇİCİ 17. MADDESİNE GÖRE DAHİLDE İŞLEME İZİN BELGESİ KAPSAMINDA TESLİMLERDE KDV İSTİSNASI UYGULAMASI

Detaylı

Yazar Akif Akarca Perşembe, 24 Haziran 2010 11:27 - Son Güncelleme Perşembe, 24 Haziran 2010 11:32

Yazar Akif Akarca Perşembe, 24 Haziran 2010 11:27 - Son Güncelleme Perşembe, 24 Haziran 2010 11:32 Özel fatura (bavul ticareti) 3065 Sayılı Katma Değer Vergisi Kanunu'nun "İstisnalar" başlığını taşıyan ikinci kısmındaki 11 inci maddede; ihracat istisnası kapsamında " Türkiye'de ikamet etmeyen yolcuların

Detaylı

İnşaat işlerinde Katma Değer Vergisine ilişkin bazı konular 2

İnşaat işlerinde Katma Değer Vergisine ilişkin bazı konular 2 İnşaat işlerinde Katma Değer Vergisine ilişkin bazı konular 2 V. ARSA KARŞILIĞI İNŞAAT İŞLERİNDE KDV Türkiye de yaygın bir uygulama olan kat karşılığı arsa işlemlerinin KDV karşısındaki durumu farklı uygulamalar

Detaylı

Sirküler Rapor Mevzuat 23.06.2015/123-1 VERGİ USUL KANUNU GENEL TEBLİĞİ (SIRA NO: 454) YAYIMLANDI

Sirküler Rapor Mevzuat 23.06.2015/123-1 VERGİ USUL KANUNU GENEL TEBLİĞİ (SIRA NO: 454) YAYIMLANDI Sirküler Rapor Mevzuat 23.06.2015/123-1 VERGİ USUL KANUNU GENEL TEBLİĞİ (SIRA NO: 454) YAYIMLANDI ÖZET : 421 sıra numaralı Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ile elektronik defter tutma ve elektronik fatura

Detaylı

DEĞERLİ KULANICILARIMIZIN DİKKATİNE

DEĞERLİ KULANICILARIMIZIN DİKKATİNE DEĞERLİ KULANICILARIMIZIN DİKKATİNE Gümrük Yönetmeliği Değişikliği ile Gümrükler Genel Müdürlüğünün Basın duyurusu ve ekte 40216608/157.01 sayılı, Antrepolarda Teminat İşlemleri ile ilgili yazısına istinaden

Detaylı

Gümrük Müşavirliği, ülkemizde 1909 yılından bugüne kadar 100 yıllı aşkın tarihsel sürecinde, daima varlığını sürdürmüş. 05.02.

Gümrük Müşavirliği, ülkemizde 1909 yılından bugüne kadar 100 yıllı aşkın tarihsel sürecinde, daima varlığını sürdürmüş. 05.02. Gümrük Müşavirliği, ülkemizde 1909 yılından bugüne kadar 100 yıllı aşkın tarihsel sürecinde, daima varlığını sürdürmüş. 05.02.2000 tarihinde yürürlüğe giren 4458 sayılı Gümrük Kanunu ile meslek unvanımızın

Detaylı

Sirküler No: 048 İstanbul, 12 Mayıs 2014

Sirküler No: 048 İstanbul, 12 Mayıs 2014 Sirküler No: 048 İstanbul, 12 Mayıs 2014 Konu: KDV Uygulama Genel Tebliği nde yer alan iade konusu yapılacak KDV tutarının tespiti ne dair düzenlemeler. Özet: 26 Nisan 2014 tarih ve 28983 sayılı Resmi

Detaylı

AB CUSTOMS AGENCY ACADEMY

AB CUSTOMS AGENCY ACADEMY Özet Beyan 2013 AB Gümrük Müşavirliği ve Danışmanlık A.Ş Uzmanları Tarafından Hazırlanmıştır Tüm Hakları Saklıdır. https://www.abcustoms.eu SUNUŞ Dış ticaret mevzuatı sıklıkla revizyona tabi tutulması

Detaylı