DHL GLOBAL FORWARDING TAġIMACILIK A.ġ. LOJĠSTĠK HĠZMET ĠFASI HÜKÜM VE ġartlari

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "DHL GLOBAL FORWARDING TAġIMACILIK A.ġ. LOJĠSTĠK HĠZMET ĠFASI HÜKÜM VE ġartlari"

Transkript

1 DHL GLOBAL FORWARDING TAġIMACILIK A.ġ. LOJĠSTĠK HĠZMET ĠFASI HÜKÜM VE ġartlari DHL Global Forwarding Taşımacılık A.Ş. nin( bundan böyle DGF olarak anılacaktır) HĠZMET ALAN a taşıma işleri komisyoncusu olarak veya taşımayı bizzat üstlenmesi nedeniyle ya da yasa gereği taşıyıcı sayıldığı hallerde sağladığı lojistik hizmetler aşağıda yer alan hüküm ve şartlara ( bundan böyle STC olarak anılabilecektir)tabidir. 1-TANIMLAR VE UYGULAMA 1.1.Bu hüküm ve şartlar içersinde geçen aşağıdaki kavramlar aşağıdaki anlamlarda kullanılabilecektir. HĠZMET ALAN: DGF ile akdettiği lojistik hizmet sözleşmesi uyarınca hak ve borçlara sahip olan gerçek veya tüzel kişi LOJĠSTĠK HĠZMET ise aģağıdaki içerikler ve anlamlarda kullanılmaktadır: -Yüklerin ulusal veya uluslararası olarak çeşitli vasıtalarla ve çeşitli yollarla taşınması veya taşıtılması, -Depolama hizmeti (Depoya alma, depodan çıkarma, elleçleme, deponun idaresi vb.) -Aşağıda sayılanlarla sınırlı olmamak üzere, taşıma ve depolamayla ilgili diğer hizmetler: Malların konsolide edilmesi, konsolide malların ayrıştırılması, muhafazası, konsolide yüklerin paketlenmesi, toplanması, elleçlenmesi, işaretlenmesi veya elden geçirilmesi, gümrükleme hizmetlerinin yaptırılması, sigortalanması, sigortalatılması, taşıma veya dağıtım hizmetlerinde danışmanlık, ithalat/ihracat ile ilgili belgelerin HİZMET ALAN namına hazırlanması veya hazırlanmasında yardımcı olunması vb. hizmetler. Bütün bu hizmetler tamamen ya da kısmen verilebileceği gibi, ayrı ayrı veya bir arada verilebilecek olup, işbu hüküm ve şartlara tabi olmak kaydıyla lojistik hizmet sözleşmesinin konusu olabileceklerdir. Yük: Lojistik hizmet konusu herhangi bir eşyayı, DGF tarafından temin edilmiş olmayan konteyner,palet, paket veya benzeri taşıma kabını veya ambalajlama aracını ifade etmekte olup, kargo/ mal veya eşya olarak da anılabilecektir. SDR : Uluslararası Para Fonu tarafından tanımlanmış Özel Çekme Hakkı olarak anılan para birimi. Taraf: DGF veya HİZMET ALAN dan herhangi birisi anlamında kullanılacaktır. TARAFLAR: DGF ve HİZMET ALAN birlikte anıldıklarında kullanılacaktır Aşağıda paragraf saklı kalmak kaydıyla, DGF in faaliyet konusu ile ilgili olarak ücret karşılığı veya bilabedel verdiği bütün lojistik hizmetler bu hüküm ve şartlara tabi olacaktır. Bu hüküm ve şartlar, uygulanması zorunlu ulusal hukuk veya Türkiye nin taraf olduğu uluslararası sözleşmelerin emredici hükümleri ile çelişmediği sürece geçerli olarak uygulanacaktır. Bu hüküm ve şartların hiçbirisi, DGF in; uygulanması zorunlu ulusal hukuk ve uluslararası sözleşmelerin kendisine tanıdığı herhangi bir haktan feragat ettiği veya belirtilen mevzuatta yer alan sorumluluğunu artırdığı şeklinde yorumlanamaz.

2 2.HĠZMET ALANIN KABUL VE TAAHHÜTLERĠ: HĠZMET ALAN aģağıdaki hüküm ve Ģartları DGF ten aldığı lojistik hizmete iliģkin esas Ģartlar olarak kabul ve taahhüt etmektedir: 2.1. İşbu hüküm ve şartlar lojistik hizmetlerin karakterine, doğasına ve bilinen standartlarına uygun olup, HİZMET ALAN tarafından detaylı bir şekilde incelenip müzakere edilmiş ve lojistik hizmet sözleşmesinin eki ve ayrılmaz bir parçası olarak kabul edilmiştir. 2.2.Bu hüküm ve şartlar, DGF internet sayfasında ( ml ) yer aldığı gibi, ayrıca talep edilmesi halinde yazılı olarak da temin edilmektedir. 2.3.Bu hüküm ve şartlar, HİZMET ALAN tarafından DGF e gönderilen herhangi bir fiyat teklifi talebininin veya iş emrinin veya talimatın DGF tarafından kabul edildiğinin veya DGF tarafından gönderilen bir fiyat bildiriminin HİZMET ALAN tarafından kabul edildiğinin faks/ veya yazılı olarak veya kayıtlı e-posta adresi vasıtasıyla gönderilmesi üzerine taraflar arasında kurulduğu kabul edilen lojistik hizmet sözleşmesinin eki ve ayrılmaz bir parçası olarak kabul edilecektir Taraflar arasında e-posta, kayıtlı e-posta veya alındığı yazılı olarak teyit edilmiş olması şartıyla faks yazışmaları veya ıslak imzalı olarak yapılan yazışmalar geçerli olup, taraflar arasındaki herhangi bir uyuşmazlıkta bu yazışmalar kanuni delil olarak kabul edilecektir. Taraflar arasındaki sözlü tüm bildirimler ve yazışmalar yukarıda belirtilen yollarla teyit edilmedikçe geçerli değildir. Türk Ticaret Kanunu nun 18.maddesi hükümleri saklıdır Taraflar arasında yapılan yazışmalarda; yük, miktar ve nitelikleri açıkça tanımlanmış olan veya açık bir tanımın verilmedigi hallerde, o tür yükler için güncel olan, taşıma piyasasında bilinen, uygulanan cins, ölçü, sayı, miktar ve nitelikteki yükler ve durumlar anlaşılacaktır Teklif ve sözleşmenin ifası sürecinde öngörülen taşıma koşulları, ulaşıma açık güzergahlar, cari kur ve tarifeler, taşıma vasıtasıyla ilgili olarak DGF in önceden öngöremeyeceği kalkış ve varış tarihi değişiklikleri, taraflar arasındaki sözleşme şartlarını da aynı paralelde değiştirebilecek olup, bu değişikliklerin yaratacağı her türlü ilave ücret ve masraftan HİZMET ALAN sorumludur. 2.7.HİZMET ALAN tarafından hafta sonu, resmi bayram ve resmi tatil günlerinde yapılan her türlü bildirim/ talimat bu bayram ve tatil günlerinden sonraki ilk iş günü yapılmış sayılacaktır DGF gerekli görürse taşıyıcı sorumluluk sigortası yaptıracak olup, taşıyıcı sorumluluk sigortası, emtia nakliyat sigortası( kargo sigortası) değildir. Emtia nakliyat sigortası yaptırmak HİZMET ALAN ın sorumluluğundadır. HİZMET ALAN ın açık yazılı talebi olması ve DGF tarafından bu talebin kabul edilmesi üzerine DGF tarafından iletilen sigorta teklifinin HİZMET ALAN tarafından açıkça yazılı olarak kabul edilmesi halinde DGF yük/ emtia nakliyat sigortası yaptırabilir. TARAFLAR ın karşılıklı mutabakatı üzerine yaptırılan EMTİA NAKLİYAT SİGORTASI (YÜK sigortası)nın şartları ve teminat kapsamı, sigorta teminatını veren sigorta şirketinin uyguladığı şartlara ve muafiyetlere tabi olup, DGF in işbu teminat koşullarından ve/veya muafiyetlerden dolayı HİZMET ALAN a karşı herhangi bir sorumluluğu yoktur.

3 2.9.HİZMET ALAN, lojistik hizmet sözleşmesine konu eşyanın maliki/ malikin yetkili temsilcisi /acentası/ sözleşeni olsa da lojistik hizmet sözleşmesinin tarafı olmakla lojistik hizmet sözleşmesinden doğan tüm yükümlülük ve borçlardan dolayı DGF e karşı tek ve asıl sorumludur HİZMET ALAN, herhangi bir lojistik hizmete ilişkin olarak, lojistik hizmet sözleşmesine konu yük, yük ilgilileri ve talep edilen hizmetin niteliklerine dair DGF e verdiği tüm bilgilerin eksiksiz ve doğru olduğunu beyan, kabul ve taahhüt etmektedir HİZMET ALAN, işbu hüküm ve şartlara tabi olarak lojistik hizmet sözleşmesi kapsamında taşınması talep edilen yükün/sevkiyatın (taşınmak üzere teslim alınması, alıcısına teslimi, DGF tarafından organize edilen herhangi bir sigortanın veya DGF adına yapılan herhangi bir sigortalamanın) DGF i veya DGF in çalışanlarını, hizmetlilerini, acentelerini,alt taşıyıcılarını, sigortacılarını herhangi bir ülke, uluslararası resmi bir kuruluş veya organizasyon veya bağlı otoriteleri tarafından uygulanacak herhangi bir ambargo veya ambargo riski, yasaklama veya cezaya maruz bırakmayacağını kabul ve taahhüt etmektedir HİZMET ALAN, DGF in talep etmesi halinde, lojistik hizmet sözleşmesine konu yükle ilgili tüm tarafların, hukuki, finansal veya ticari olarak yük üzerinde herhangi bir menfaati, bağı, ilgisi olan yük ilgililerinin ve hatta yükü muhtemelen kullanacak olan kişi / tarafların tüm kimlik bilgilerini, irtibat bilgilerini veya kullanım amacını DGF e bildireceğini kabul ve taahhüt etmektedir HİZMET ALAN, DGF in daima gümrük, güvenlik ve her nevi düzenleyici işlem yapma yetkisine haiz kamusal otoritenin gereklilikleri uyarınca lojistik hizmet sözleşmesine konu ürünleri incelemek için paketini ve/veya ambalajını açma, kontrol etme hakkına haiz olduğunu, bu inceleme ve kontrolün yol açacağı her türlü gecikme ve/veya kayıp, hasar veya zarardan DGF in herhangi bir sorumluluğu olmadığını kabul ve taahhüt eder HİZMET ALAN, sözleşmenin ifası sürecinde DGF e verdiği tüm talimatların ulusal ve uluslararası taşıma mevzuatına ve sair ilgili mevzuata ve bilinen standartlarına uygun olması gerektiğini ve bu talimatların yerine getirilmesinin yol açacağı ilave giderlerin kendisi tarafından ödenmesi kaydıyla DGF tarafından yerine getirileceğini kabul ve taahhüt etmektedir HİZMET ALAN, talep ettiği lojistik hizmetinin DGF tarafından ifa edilebilmesi için HİZMET ALAN tarafça temini gereken her türlü ithalat/ ihracat ve gümrük mevzuatı uyarınca temini gereken belgelerinin ve hizmete konu yüke ve sevkiyata dair tüm bilgilerin tam ve doğru olarak DGF e temin edilmesinden sorumlu olduğunu, söz konusu belgelerin ve bilgilerin eksik ve yanlışlığından dolayı tek ve asıl sorumlunun kendisi olduğunu, DGF in bu tür eksiklik ve yanlışlıklar nedeniyle maruz kalacağı her türlü masraf ve giderler ile idari para cezası/ harç ve vergisel yükümlülüklerin kendisine rücu edilebileceğini ve DGF nezdinde bulunan hak ve alacakları ile teminatlarından tahsil edilmesine muvafakati olduğunu kabul ve taahhüt eder HİZMET ALAN, gerek kendisinin ve gerekse kendi alıcısının lojistik hizmet sözleşmesi konusu eşyayı teslim almaktan imtina etmesi/alıcıya ulaşılamaması hallerinde, yükün DGF tarafından herhangi bir gümrüklü sahaya/ geçici depolama yerine/ antrepoya boşaltılması ve bu durumun kendisine bildirilmesi ile DGF in TESLİM yükümlülüğünü ifa ettiğini kabul ve taahhüt etmekle birlikte, yükün bahse konu antrepo/ gümrüklü sahadan alıcısı veya kendisi tarafından gümrük işlemleri tamamlanarak çekilmemiş olmasının yol açacağı her türlü mali ve hukuki sorumluluğun kendisine ait olduğunu, DGF in bu sebepten dolayı maruz kalacağı her türlü harç/ vergisel yükümlülük/ para cezası/ ardiye

4 ücreti, demuraj ve ilave masraflardan da kendisinin sorumlu olduğunu, DGF in işbu tutarlara ilişkin ilk talebi halinde bu tutarları derhal nakden ve defaten DGF e ödeyeceğini kabul ve taahhüt etmektedir HİZMET ALAN, lojistik hizmet sözleşmesi bedelinin ve verilecek olan lojistik hizmet uyarınca doğması muhtemel her türlü ilave ücretlerin (demuraj, ardiye vd.) ve DGF alacaklarının güvenceye bağlanması amacıyla niteliği ve miktarı DGF tarafından belirlenecek bir teminatın lojistik hizmetin ifasına başlamadan önce peşinen veya lojistik hizmetin ifası aşamalarında DGF tarafından talep edilebileceğini ve bu tür talepleri derhal yerine getireceğini kabul ve taahhüt eder Taraflar arasında aksi açıkça yazılı olarak kararlaştırılmadığı sürece, yükleme, boşaltma, ambalajlama ve istiflemeden DGF sorumlu değildir HİZMET ALAN, lojistik hizmet konusu yüklerin mutabık kalınan taşıma yöntemine (deniz,kara,hava,karma taşıma vd.) veya lojistik hizmete uygun şekilde ambalajlandığını ve yüklerin niteliğine uygun şekilde işaretlendiğini, yüklerin tehlikeli, çevreye ve insan sağlığına zararlı, taşınması/ muhafazası yasak ürünler olmadığını, yüklerin tehlikeli ürünler olması halinde tehlikenin türü ve gerekiyorsa alınması gereken önlemleri mutlaka önceden DGF e açık ve anlaşılır içerikte ve yazılı olarak bildirmek zorunda olduğunu, gerekli önlemleri almaksızın ve bildirimleri yapmaksızın bu tür ürünlerin yüklemesinden ve/veya muhafazasından doğacak her türlü zarardan, adli ve/veya idari yaptırım, ceza vb. her türlü mali ve hukuki sonuçtan kendisinin sorumlu olduğunu, DGF in herhangi bir sorumluluğu olmadığını beyan, kabul ve taahhüt eder. DGF, eşyayı teslim alırken tehlikenin türünü bilmiyorsa veya kendisine herhangi bir bildirimde bulunulmamışsa, hizmet alan a karşı herhangi bir tazmin yükümlülüğü doğmaksızın, tehlikeli malın boşaltılmasını, depolanmasını, geri taşınmasını veya gerektiğinde imhasını ve zararsız duruma getirilmesini ve bu önlemler sebebiyle gerekli giderlerin karşılanmasını, HİZMET ALAN dan talep edebilecektir HİZMET ALAN kendisinden kaynaklanan nedenlerden dolayı hizmetin ifasına başlanmadan veya hizmetin ifasına başlandıktan sonra hizmetin yerine getirilmemesi hallerinde DGF in toplam hizmet ücretinin tamamını talep etme hakkına haiz olduğunu kabul ve taahhüt eder HİZMET ALAN, herhangi bir taşıma belgesinde ve/veya faturada mal bedelinin teslimde ödeme kaydıyla veya benzeri bir kayıtla satıldığının belirtilmiş olmasının, DGF in mal fatura bedelini tahsil etmeyi yahut yükleri sigorta ettirmeyi üstlendiği anlamına gelmediğini kabul ve taahhüt eder HİZMET ALAN, kendisine herhangi bir bildirimde bulunulmasına gerek olmaksızın tüm riski ve masrafları kenisine ait olmak üzere DGF in yükleme, boşaltma ve depolama konusunda karar verme hak ve yetkisine sahip olduğunu, taşıma araçlarını, güzergâhı ve yüklerin elden geçirilmesi, istifi, depolanması ve taşınmasında izlenecek yöntemi belirleyip değiştirebileceğini kabul ve taahhüt eder HİZMET ALAN, aksini açıkça yazılı olarak belirtmediği sürece lojistik hizmet konusu yükün güvertede taşınması ve/veya aktarma yapılarak taşınmasına peşinen muvafakat ettiğini kabul ve taahhüt eder DGF, yasaların kendisine tanıdığı yetki çerçevesinde malın gümrüklenmesi için gerekli gümrükleme hizmetlerini ayrıca belirlenecek ücreti mukabilinde sağlayabilir. Hizmet Alan tarafından istenebilecek gümrükleme hizmetlerinin yerine getirilebilmesi için Hizmet Alan ın DGF i yasaya ve usulüne uygun şekilde yetkilendirmiş olması zorunludur.

5 3.SORUMLULUK DGF, HİZMET ALAN a sunacağı tüm lojistik hizmetleri gerekli makul dikkat ve özenle yerine getirecektir. Lojistik hizmet sözleşmesi kapsamında DGF in sözleşme konusu mallar kendi zilyetliğinde bulunduğu sürece mallarda meydana gelecek kayıp ve hasarlardan ve sözleşmeye aykırılık ile haksız fiil sayılabilecek durumlardan doğacak zararlardan sorumluluğu işbu STC de belirtilen şartlara ve limitlere tabidir. HİZMET ALAN, işbu STC de yer alan sorumluluk şart ve limitleri uygulanmaksızın DGF in kendisiyle lojistik hizmet sözleşmesi akdetmeyeceğini, bu şart ve limitlerin DGF açısından aralarında akdedilen lojistik hizmet sözleşmesinin esaslı unsurunu teşkil ettiğini kabul, beyan ve taahhüt eder. Lojistik hizmet sözleşmesi kapsamında DGF in sözleşme konusu mallar kendi zilyetliğinde bulunduğu sürece mallarda meydana gelecek kayıp ve hasarlardan ve sözleşmeye aykırılık ile haksız fiil sayılabilecek durumlardan doğacak zararlardan sorumluluğu bahse konu hizmetin niteliğine uygulanması zorunlu ulusal veya uluslararası mevzuatta (Türkiye Cumhuriyeti nin taraf olduğu CMR, CIM, COTIF, Varşova Konvansiyonu, Montreal Konvansiyonu ve değişiklikleri, Lahey Protokolü gibi uluslararası sözleşmelerde) belirtilen sorumluluk şart ve limitlerine tabidir. 3.1.MAL KAYIP VE HASARINDAN SORUMLULUK Lojistik hizmetin niteliğine uygulanması zorunlu ulusal veya uluslararası mevzuatın kayıp ve hasara dair bir sorumluluk limiti öngörmediği hallerde DGF in lojistik hizmet sözleşmesine konu eşyanın kayıp veya hasarından dolayı sorumluluğu kayıp veya hasara uğrayan eşyanın değerini aşmamak kaydıyla: - eşyanın tamamen kaybı veya hasarı halinde eşyanın brüt ağırlığının her bir kilogramı başına 2 SDR lik tutarı ile -Eşyanın münferit parçalarının kaybı veya hasarı halinde eşyanın tamamı değerini kaybetmişse, eşyanın brüt ağırlığının her bir kilogramı başına 2 SDR lik tutarı ile -Eşyanın bir kısmı değerini kaybetmişse, değerini kaybeden kısmının brüt ağırlığının her bir kilogramı için 2 SDR lik tutarıyla sınırlıdır. İşbu madde içersinde belirtilen tazminatların hesabında eşyanın tazminata esas alınacak değeri, eşyanın taşınmak üzere teslim alındığı yer ve zamandaki değerine göre hesaplanır. Eşyanın değeri piyasa fiyatına göre, bu yoksa aynı tür ve nitelikteki malların cari değerine göre tayin edilir. 3.2.GECĠKMEDEN DOLAYI SORUMLULUK DGF tarafından lojistik sözleşmesi kapsamında HİZMET ALAN a bildirilen taşıma süreleri tahmini olup, bilgilendirme amaçlıdır. Bu nedenle DGF nin taşıma süresinin aşılması sonucu oluşan gecikmeden dolayı herhangi bir sorumluluğu yoktur. Ancak herhangi bir nedenle DGF nin gecikmeden sorumlu kılınması halinde gecikme nedeniyle DGF nin ödeyeceği azami tazminat tutarı hiçbir koşulda geciktiği iddia edilen taşıma için DGF e ödenecek olan taşıma ücretini aşmayacaktır. Bu tutar bir maktu tazminat olmayıp, zararın kanıtlanması kaydıyla ödenebilecek en yüksek tazminat tutarıdır.

6 3.3. DĠĞER ZARARLARDAN SORUMLULUK DGF, lojistik hizmet sözleşmesine konusu eşyanın kaybı ve hasarı haricindeki sözleşmeye aykırılık veya haksız fiil kaynaklı zararlardan; tedbirli bir tacirin göstermesi gereken özeni göstermesine rağmen bu zararın doğumunu önleyemeyecekse sorumlu değildir. Ancak sözleşme konusu eşyanın kayıp veya hasarından kaynaklanmayan diğer zararlardan DGF in mevzuat gereği sorumlu tutulduğu hallerde hangi tutar daha az ise o tutar uygulanmak kaydıyla DGF in azami sorumluluğu: -eşyanın tamamen kaybı halinde lojistik hizmet sözleşmesinin niteliğine uygulanması zorunlu ulusal veya uluslararası mevzuatın emredici hükümleri uyarınca ödemek zorunda olduğu azami tazminat tutarını, -veya hizmetin niteliği gereği böyle bir azami tazminat tutarının öngörülmemiş olması halinde eşyanın değerini aşmamak kaydıyla eşyanın brüt ağırlığının her bir kilogramı başına 2 SDR lik tutarını, -ya da olay başına 1500 SDR yi aşamaz. Bu tutarlar maktu tazminat olmayıp, zararın kanıtlanması kaydıyla ödenebilecek en yüksek tazminat tutarlarıdır DGF ĠN SORUMLU OLMADIĞI HALLER DGF aģağıda sayılan durumlar sonucu oluģan zararlardan hiçbir koģulda sorumlu değildir: a) Mal kayıp ve hasarları ile sözleşmeye aykırılık ve haksız fiil sayılacak her türlü eylem ve işlemlerinden doğacak kâr kaybı, gelir kaybı, iş kaybı, müşteri kaybı, pazar kaybı, portföy tazminatı gibi dolaylı zararlardan, ticari itibar kaybı gibi manevi zararlardan, sonuç zararlarından, üçüncü şahıs taleplerinden ve/veya yansıma zararlardan, b) lojistik hizmet sözleşmesinin kurulması sırasında DGF e bildirilmemiş olan değerli ve tehlikeli eşyaların taşınmasından ve bunların kayıp veya hasarından, c) Aşağıdaki durumların sonucu olarak ortaya çıkan zararlardan: - HİZMET ALAN ın kendi kusuru nedeniyle oluşmuşsa, - Yükleme, boşaltma, istifleme, elleçlemenin HİZMET ALAN veya onun temsilcileri veya yardımcı şahısları tarafından yapılmış olması halinde, bu durumlardan oluşmuş zararlardan, - Kırılma, akma, ani parlama, kötüleşme, paslanma, mayalanma, buharlaşma veya soğuk, sıcak yahut nemden etkilenme gibi sebeplerle oluşan zararlardan, - Yükün kendi doğasından kaynaklanan kayıp ve hasarlardan, - Yükün ambalajının eksik ve/veya yetersiz oluşundan doğan zararlardan, - Yükün yanlış ve/veya eksik işaretleme ve etiketlenmesinden doğan zararlardan, - Yükün niteliği veya niceliğine ilişkin bilgilerin eksik ve/veya yetersiz verilmiş olmasından doğan zararlardan,

7 -tedbirli bir tacirin göstereceği özeni göstermiş olmasına rağmen oluşumunu önleyemeyeceği zararlardan, -DGF in taşıma işleri komisyoncusu olarak hizmet ifa ettiği durumlarda; üçüncü kişileri seçerken, talimat verirken ve nezaret ederken gerekli özeni göstermemiş olduğu durumlar hariç, burada sayılanlarla sınırlı olmaksızın taşıyıcı, depocu, tahmil tahliyeci, liman yetkilileri, diğer taşıma işleri komisyoncuları, diğer tedarikçiler gibi üçüncü kişilerin sebep olduğu zararlardan, e)işbu madde içerisinde sayılanlarla sınırlı olmamak kaydıyla, yetkili kamusal otoritelerin, armatörlerin, hava yollarının, fiili taşıyıcıların ve acentelerinin karar ve işlemleri, savaş, ayaklanma, isyan, grev, işveren ve işçi ihtilafları nedeniyle oluşan işi bırakmalar, sosyal ayaklanmalar, hava koşullarında yaşanan olumsuz değişiklikler, deprem, sel, yangın gibi doğal afetler gibi DGF nin önceden öngöremeyeceği, kontrolünde olmayan, önleyemeyeceği ve sonuçlarından kaçınmayacağı ve mücbir sebep olarak addedilebilecek sair durumlardan. 4.LOJĠSTĠK HĠZMET ÜCRETLERĠ VE ÖDEME YÖNTEMĠ 4.1.Taraflarca aksi açıkça yazılı olarak kararlaştırılmadığı sürece, lojistik hizmet sözleşmesi bedeli DGF tarafından düzenlenecek fatura uyarınca nakden ve defaten fatura tarihinde peşin olarak ödenecektir. HİZMET ALAN, faturayı tebliğ almadığından bahisle ödemeyi yapmaktan kaçınamaz Lojistik hizmet bedeli, HİZMET ALAN tarafından DGF e iletilen bilgiler uyarınca veya verilmesi kararlaştırılan hizmetin olağan koşullarda verileceği varsayımıyla belirlenmiştir. DGF kendisine taşınmak üzere ve/veya sair lojistik hizmet ifa etmek üzere teslim edilen veya uhdesine bırakılan yükün niteliğinin ve niceliğinin o yük için bilinen ve geçerli değerler olduğunu varsaymak hakkına haizdir. HİZMET ALAN tarafından bildirilen lojistik hizmet konusu yükün niteliği veya niceliğindeki farklılıklar ile öngörülen olağan şartların değişmesi kararlaştırılan ücreti değiştirebilecektir. 4.3.Faturanın alınmasından itibaren 8 gün içinde itiraz ve iade edilmeyen faturaların tutarı ve içerikleri HİZMET ALAN tarafından ihtilafsız olarak kabul edilmiş sayılacak ve herhangi bir kesinti yapılmaksızın aynen ödenecektir. 4.4.Taraflarca aksi açıkça yazılı olarak kararlaştırılmadıkça, DGF tarafından düzenlenecek faturalar, faturada belirtilen para birimi uyarınca ödenir. Döviz olarak düzenlenmiş olan faturaların TL cinsinden ödenmesi halinde, fatura tutarı ödeme tarihindeki TC. Merkez Bankası döviz satış kuru üzerinden TL ye çevirilerek ödenecektir HİZMET ALAN, DGF tarafından düzenlenen faturaları karşılıklı mutabık kalınan vadede veya aksine bir mutabakat olmadığı durumlarda fatura tarihinde ödemediği hallerde başkaca herhangi bir ihtara veya ihbara gerek olmaksızın temerrüde düşmüş sayılacak ve vadeden fiili ödeme gününe kadar işletilmek üzere ödenmeyen tutara aylık % 3 veya T.C. Merkez bankası avans faizi oranından hangisi yüksek ise o oranın uygulanması suretiyle hesaplanacak gecikme faizi ödeyecektir. HİZMET ALAN, işbu tutara ilişkin olarak düzenlenecek olan faturaları (gecikme faizi/vade farkı vd.)herhangi bir itiraz ileri sürmeksizin ve herhangi bir ihtar veya ihbara gerek kalmaksızın ödeyecektir. 4.6.Aşağıda belirtilen durumların oluşması halinde HİZMET ALAN ile karşılıklı mutabık kalınan lojistik hizmet sözleşmesi bedeli ve sair ücretler DGF tarafından revize edilecek ve bu tutarlar HİZMET ALAN a fatura edilecektir:

8 - Mevzuat değişikliklerinin ve/veya herhangi bir kamusal düzenleyici işlem değişikliğinin sebep olacağı ilave harç/ vergi, masraf vb., -DGF in kontrolünde olmayan sebeplerle fiili taşıyıcının uyguladığı ücretlerde meydana gelen değişikliklerin yol açacağı ilave güvenlik/ yakıt vs. ücret artışları, -HİZMET ALAN ın lojistik hizmet konusu eşyanın niteliği, niceliği veya Gümrük Tarife İstatistik Pozisyon Numarası ve/veya güzergah ve/veya alıcı/gönderici adres ve kimlik bilgilerindeki yanlış ve/veya eksik ve/veya yetersiz bildiriminin ve/veya değişikliğinin neden olduğu ilave masraflar ile, bu tür yanlışlıkların, eksikliklerin ve değişikliklerin neden olacağı ilave giderler ve ücretler ile birlikte kamusal otoriteler nezdinde sebep olacağı ilave vergi/ harç ve para cezası nevinden yaptırım tutarları, -HİZMET ALAN ın mutabakat sonrasında talep ettiği, ilettiği her türlü yeni talimat, hizmet yöntemi değişikliği ve ilave hizmet taleplerinin yol açacağı ilave ücret ve masraflar, -Hükümet ve/veya kamusal makamların karar ve uygulamalarının yol açtığı vergi, harç, resim, masraf vb., -Acil durumlardan kaynaklanan ve DGF in önceden durum giderleri, öngörmesi mümkün olmayan acil -Lojistik hizmet bedeli yanı sıra malların HİZMET ALAN ve/veya ALICISI ve/veya yetkili temsilcisi tarafından hiç teslim alınmaması/geç teslim alınması/ geç yüklenmesi/ geç boşaltılması/ konteynerin zamanında veya hiç teslim edilmemesi ve/veya hasarlı teslim edilmesi gibi nedenlerle oluşması muhtemel her türlü, demuraj, ardiye/ bekleme ücreti/ konteyner hasar veya ikame bedeli vs. giderler, -Konteyner taşımalarında konteynerin DGF tarafından temin edildiği hallerde yükleme ve/veya boşaltma işlemlerinde konteynerın boş, eksiksiz ve hasarsız olarak kararlaştırılan sürede ve/veya teamül gereği kabul edilen sürede HİZMET ALAN veya temsilcileri veya tedarikçileri tarafından fiiilen teslim edilmemesinden kaynaklanan ve yasada öngörülen 10 günlük sürastarya süresi de dahil olmak üzere konteynerin fiilen boş ve hasarsız olarak DGF e ve/veya DGF in konteyneri temin ettiği gerçek veya tüzel kişiye teslimine kadar işleyecek olan demuraj ücretleri, Bu maddede sayılan ve mutabık kalınan ücretlere yansıyacak olan bu giderler de taraflarca aksi açıkça kararlaştırılmış olmadıkça fatura tarihinde nakden ve defaten peşin olarak DGF e ödenecektir. HİZMET ALAN tarafından bu tutarların hemen ödenmesinin mümkün olmaması halinde DGF dilerse bu tutarları HİZMET ALAN hesabına ödeyerek daha sonra HİZMET ALAN dan tahsil edebilecektir. DGF in bu tutarları HİZMET ALAN hesabına önceden ödemek zorunluluğu yoktur. HİZMET ALAN tarafından bu tutarların ödemesinin derhal yapılmaması nedeniyle sözleşme konusu lojistik hizmetin aksayacak olmasından ve/veya tamamlanamayacak olmasından dolayı DGF in herhangi bir sorumluluğu yoktur. Bu durumda DGF in sözleşme konusu hizmeti ifa ettiği ve tam ücrete hak kazandığı kabul edilecektir. 4.7.HİZMET ALAN, sözleşen taraf olarak konşimento/taşıma senedi vb. üzerinde GÖNDERİCİ/ALICI olarak görünmese bile veya lojistik hizmet bedelini, navlunu veya navlun teferruatlarını, sürastarya, demuraj ve ilave masraf ve giderleri ödemeyi 3. bir kişi dahi üstlenmiş olsa veya işin gereği bu tutarların tamamından veya bir kısmından 3. şahıs sorumlu gözükse bile, işbu tutarların ödenmesinden ve bahse konu taşıma ve/veya lojistik hizmetinden dolayı HİZMET ALAN 3.şahısla birlikte müştereken ve müteselsilen DGF e karşı sorumludur.

9 5.ÇEġĠTLĠ HÜKÜMLER: 5.1. İşbu STC de yer alan hükümler veya şartlarda herhangi bir paragraf, cümle veya kelimesinde herhangi bir geçersizlik, iptal edilebilirlik veya icra edilmezlik, yasaya herhangi bir şekilde aykırılık bulunması, STC nin diğer hükümlerinin ve eklerinin bağlayıcılığını etkilemez. Taraflar arasında ayrıca ve açıkça aksi yazılı olarak kararlaştırılmadığı sürece İşbu STC de düzenlenmeyen hususlarda ve işbu STC nin yorumlanmasında DGF tarafından düzenlenen konşimento/hava- kara taşıma senedi hükümleri uygulanacak olup, işbu STC ile konşimento / hava veya kara taşıma senedi hükümleri arasında çelişki olması halinde uygulanması zorunlu hukukun emredici hükümlerine aykırı olmamak kaydıyla DGF lehine olan hüküm öncelikle uygulanacaktır DGF, HİZMET ALAN a verdiği tüm hizmetlerin ücretlerinin( bunların tahsil için gerekli olan masraflar da dahil olmak üzere) ve verilen hizmetler nedeniyle oluşturulan tüm cari hesap alacaklarının güvencesi olarak uhdesinde bulunan yük ve yükle ilgili refakat belgeleri üzerinde uygulanması zorunlu hukukun emredici hükümlerine aykırı olmamak ve bu hükümlerin müsade ettiği ölçüde rehin, hapis ve alıkoyma hakkına haizdir Tarafların, lojistik hizmet sözleşmesi kurmak amacıyla görüşmelere başlamalarını müteakip, kurulan veya kurulması öngörülen akdi veye hukuki ilişki nedeniyle, birbirleri hakkında, bu hukuki ilişkinin gereği olarak öğrenmiş oldukları her türlü ticari, ekonomik bilgi ve belge, sır ve gizli olarak kabul edilecektir. Tarafların lojistik hizmet sözleşmesi kurmak üzere görüşmelere başlamalarını müteakip başlayacak olan, tarafların birbirleri ile ilgili olarak öğrendikleri bilgi ve belgelere ilişkin gizliliğe riayet etme ve bunları her ne sebeple olursa olsun 3. gerçek ve/veya tüzel kişilere, kamuya açıklamama yükümlülüğü, başlatılan bu hukuki sürecin istenilen sonuca ulaşmaması yani, hukuki ilişkinin akdi bir ilişkiye dönüştürülememesi veya sonlandırılmasından veya akdin ifa edilmiş olmasından sonra da süresiz olarak devam edecektir. Ayrıca, taraflar, bu gizlilik yükümlülüğüne riayet hususunda, kendilerinin ve kendileri için çalışan ve/veya işgören işçi, personel, görevli gibi sair sıfatlarla bu sırları görevleri gereği bilen veya bilmesi gereken kişilerin de gizliliğe riayet edeceklerini ve buna riayet etmemelerinden doğan sorumluluğun bizzat kendilerine ait olacağını kabul ve taahhüt ederler Taraflar arasındaki lojistik hizmet sözleşmesinden doğacak tüm vergi, resim ve harçlar ile damga vergisi HİZMET ALAN a ait olacaktır Taraflar arasındaki lojistik hizmet sözleşmesinin yorumundan ve uygulanmasından doğacak tüm ihtilaflar için Türk Hukuku uygulanacak olup, yetkili mahkeme İstanbul Çağlayan Adliyesi Mahkemeleridir. 5.6.İşbu hüküm ve şartlar lojistik hizmet ifasının genel şartlarını belirlemekte olup, DGF ayrıca uygulanması zorunlu ulusal veya Türkiye nin taraf olduğu uluslararası sözleşmelerin emredici hükümlerine aykırı olmamak üzere özel şartlar ve hükümler belirleme hakkına haizdir. İşbu lojistik hizmet ifası hüküm ve şartlarını önceden edindik, tarafımıza uzmanlık gerektiren hususlarda bilgi verildi ve tüm hüküm ve şartları konusunda mutabık kaldık. HĠZMET ALAN ĠMZA / KAġE

MAL SATIŞ SÖZLEŞMESİ. SÖZLEŞMENİN TARAFLARI ve TARAFLARIN BİLGİLERİ

MAL SATIŞ SÖZLEŞMESİ. SÖZLEŞMENİN TARAFLARI ve TARAFLARIN BİLGİLERİ MAL SATIŞ SÖZLEŞMESİ Madde 1 SÖZLEŞMENİN TARAFLARI ve TARAFLARIN BİLGİLERİ İşbu sözleşme, bir tarafta GÜRGENLER İNŞAAT VE TESİSAT MALZ.SAN VE TİC A.Ş (bundan sonra GÜRGENLER olarak yazılacaktır) ile diğer

Detaylı

- Borcun Kaynakları (Sözleşme, Haksız Fiil ve Sebepsiz Zenginleşme)- Sözleşmenin Kuruluşu

- Borcun Kaynakları (Sözleşme, Haksız Fiil ve Sebepsiz Zenginleşme)- Sözleşmenin Kuruluşu GENEL OLARAK SÖZLEŞMELER HUKUKU - Borcun Kaynakları (Sözleşme, Haksız Fiil ve Sebepsiz Zenginleşme)- Sözleşmenin Kuruluşu - Sözleşmelerin Şekli - Genel İşlem Koşulları - Sözleşme Konusu Edimin İfası -

Detaylı

TAŞIMA İŞLERİ KOMİSYONCULUĞU HİZMETLERİNE İLİŞKİN KURALLAR (UTIKAD)

TAŞIMA İŞLERİ KOMİSYONCULUĞU HİZMETLERİNE İLİŞKİN KURALLAR (UTIKAD) TAŞIMA İŞLERİ KOMİSYONCULUĞU HİZMETLERİNE İLİŞKİN KURALLAR (UTIKAD) KISIM I: GENEL HÜKÜMLER Uygulanma koşulları 1.1. Bu kurallar, Taşıma İşleri Komisyonculuğu Hizmetlerine İlişkin Kurallara atıf yapılarak

Detaylı

1. DARÜŞŞAFAKA Cad. No:14 Maslak-Sarıyer / İstanbul adresinde mukim DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ (bundan böyle kısaca DARÜŞŞAFAKA olarak anılacaktır).

1. DARÜŞŞAFAKA Cad. No:14 Maslak-Sarıyer / İstanbul adresinde mukim DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ (bundan böyle kısaca DARÜŞŞAFAKA olarak anılacaktır). DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ MALTEPE REZİDANS ASANSÖR REVİZYON İŞİ MADDE 1 : TARAFLAR İşbu Sözleşme; 1. DARÜŞŞAFAKA Cad. No:14 Maslak-Sarıyer / İstanbul adresinde mukim DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ (bundan böyle kısaca

Detaylı

DAĞITIM SÜRECİ. Öğr. Gör. Selçuk KAHVECİ

DAĞITIM SÜRECİ. Öğr. Gör. Selçuk KAHVECİ Ünite 9 Öğr. Gör. Selçuk KAHVECİ Dağıtım Yetki Belgeleri Yurt içi dağıtım yapmak isteyen firmaların faaliyette bulunabilmesi için öncelikle T.C. Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığından faaliyet

Detaylı

KONUT FİNANSMANI ÇERÇEVE SÖZLEŞMESİ

KONUT FİNANSMANI ÇERÇEVE SÖZLEŞMESİ Tarih:.../../ Müşteri Müşteri Numarası :. :. KONUT FİNANSMANI ÇERÇEVE SÖZLEŞMESİ T. Garanti Bankası A.Ş. olarak biz ( Biz ), Konut Finansmanı Çerçeve Sözleşmesi ( Çerçeve Sözleşme ) ve ekinde imzalanacak

Detaylı

SATIŞ SÖZLEŞMESİ MADDE 1- TARAFLAR: 1.2. Ltd. Şti. Ümraniye İstanbul

SATIŞ SÖZLEŞMESİ MADDE 1- TARAFLAR: 1.2. Ltd. Şti. Ümraniye İstanbul SATIŞ SÖZLEŞMESİ MADDE 1- TARAFLAR: 1.1.. Ltd. Şti. Ümraniye İstanbul 1.2. Ltd. Şti... MADDE 2- TANIMLAMALAR: 2.1. ALICI madde 1.2. adı geçen. yı 2.2. SATICI madde 1.1. de adı geçen. Ltd. Şti. yi 2.3.

Detaylı

Ekler: Nakit Kredi Taahhütnamesi Sözleşme Öncesi Bilgi Formu (4 sayfa) Nakit Kredi Uygulama Esasları Hakkında Prosedür

Ekler: Nakit Kredi Taahhütnamesi Sözleşme Öncesi Bilgi Formu (4 sayfa) Nakit Kredi Uygulama Esasları Hakkında Prosedür .. A.Ş. Sn..( Müteselsil Kefil) Sn...( Müteselsil Kefil) Bankamız ile.. A.Ş arasındaki kredi ilişkisi çerçevesinde, ekte sizinle yapmayı arzu ettiğimiz Nakit Kredi Taahhütnamesinin bir örneği ve bu Taahhütnamenin

Detaylı

Sabit Faizli Konut Finansmanı Sözleşme Öncesi Bilgilendirme Formu

Sabit Faizli Konut Finansmanı Sözleşme Öncesi Bilgilendirme Formu Sabit Faizli Konut Finansmanı Sözleşme Öncesi Bilgilendirme Formu İşbu Sözleşme Öncesi Bilgi Formu, 6502 Sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ve Konut Finansmanı Kuruluşlarınca Verilecek Sözleşme

Detaylı

EV DEĞİŞTİREN MORTGAGE SABİT FAİZLİ KONUT FİNANSMAN KREDİSİ VE TEMİNAT SÖZLEŞMESİ KREDİYE İLİŞKİN BİLGİLER

EV DEĞİŞTİREN MORTGAGE SABİT FAİZLİ KONUT FİNANSMAN KREDİSİ VE TEMİNAT SÖZLEŞMESİ KREDİYE İLİŞKİN BİLGİLER Müşteri No. İşbu Ev Değiştiren Mortgage Krediye şkin Bilgiler sayfası, Ödeme Planı, Ev Değiştiren Mortgage Konut Finansman Kredisi İle İlgili Sözleşme Öncesi Bilgi Formu Kapak Sayfası, Sözleşme Öncesi

Detaylı

6166 sk. No:24/F Karacaoğlan Mh. Işıkkent- İZMİR TEL: (0232) 472 14 22-23 FAX: (0232) 472 01 10 * www.naturak.com.tr * info@naturak.com.

6166 sk. No:24/F Karacaoğlan Mh. Işıkkent- İZMİR TEL: (0232) 472 14 22-23 FAX: (0232) 472 01 10 * www.naturak.com.tr * info@naturak.com. MESAFELİ SATIŞ SÖZLEŞMESİ MADDE 1- TARAFLAR 1.1 - SATICI Ünvanı Naturak Gıda Pazarlama Sanayi Ticaret Anonim Şirketi (b2b.naturak.com.tr) Adresi Karacaoğlan Mah. 6166 Sk. No24/F Işıkkent-Bornova / İZMİR

Detaylı

NAKLİYE SİGORTALARI DAHİLDE İŞLEME REJİMİ HARİÇTE İŞLEME REJİMİ

NAKLİYE SİGORTALARI DAHİLDE İŞLEME REJİMİ HARİÇTE İŞLEME REJİMİ Öğr. Gör. Fırat GÜLTEKİN İhraç veya ithal edilen eşyanın taşınması esnasında meydana gelebilecek risklerin sigortalanmasına ilişkin esasları içerir. Teslim şekilleri çerçevesinde hangi tarafın sigorta

Detaylı

TAŞIMA İŞLERİ KOMİSYONCULUĞU HİZMETLERİNE İLİŞKİN DACHSER TURKEY HAVA VE DENİZ TAŞIMACILIĞI A.Ş. KURALLARI

TAŞIMA İŞLERİ KOMİSYONCULUĞU HİZMETLERİNE İLİŞKİN DACHSER TURKEY HAVA VE DENİZ TAŞIMACILIĞI A.Ş. KURALLARI TAŞIMA İŞLERİ KOMİSYONCULUĞU HİZMETLERİNE İLİŞKİN DACHSER TURKEY HAVA VE DENİZ TAŞIMACILIĞI A.Ş. KURALLARI KISIM I: GENEL HÜKÜMLER Uygulanma koşulları 1.1. Bu kurallar, Taşıma İşleri Komisyonculuğu Hizmetlerine

Detaylı

PAZARLAMACILIK SÖZLEŞMELERİ

PAZARLAMACILIK SÖZLEŞMELERİ PAZARLAMACILIK SÖZLEŞMELERİ A) 6098 sayılı Yeni Türk Borçlar Kanun unda yer alan düzenleme metni: Pazarlamacılık Sözleşmesi A. Tanımı ve kurulması I. Tanımı MADDE 448- Pazarlamacılık sözleşmesi, pazarlamacının

Detaylı

HOSTBEY YAZILIM VE BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ SUNUCU KİRALAMA SÖZLEŞMESİ

HOSTBEY YAZILIM VE BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ SUNUCU KİRALAMA SÖZLEŞMESİ HOSTBEY YAZILIM VE BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ SUNUCU KİRALAMA SÖZLEŞMESİ MADDE 1. TARAFLAR 1- SERVİS SAĞLAYICI : HOSTBEY YAZILIM VE BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ (Sözleşmenin bundan sonraki bölümünde kısaca "Hostbey)"

Detaylı

ARAÇ REHİN SÖZLEŞMESİ NDE GENEL İŞLEM KOŞULLARI KULLANILMASINI KABUL BEYANI

ARAÇ REHİN SÖZLEŞMESİ NDE GENEL İŞLEM KOŞULLARI KULLANILMASINI KABUL BEYANI ARAÇ REHİN SÖZLEŞMESİ NDE GENEL İŞLEM KOŞULLARI KULLANILMASINI KABUL BEYANI MÜŞTERİ/TC Kimlik No: MUHATAP : Vakıf Katılım Bankası A.Ş. Saray Mah. Dr. Adnan Büyükdeniz Cad. No:10 Ümraniye / İstanbul KONU

Detaylı

1. DARÜŞŞAFAKA Cad. No:14 Maslak-Sarıyer / İstanbul adresinde mukim DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ (bundan böyle kısaca DARÜŞŞAFAKA olarak anılacaktır).

1. DARÜŞŞAFAKA Cad. No:14 Maslak-Sarıyer / İstanbul adresinde mukim DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ (bundan böyle kısaca DARÜŞŞAFAKA olarak anılacaktır). DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ YAKACIK REZİDANS 5 ADET ASANSÖR FENNİ MUAYENE EKSİKLİKLERİ TAMAMLANMASI İŞİ MADDE 1 : TARAFLAR İşbu Sözleşme; 1. DARÜŞŞAFAKA Cad. No:14 Maslak-Sarıyer / İstanbul adresinde mukim DARÜŞŞAFAKA

Detaylı

DOĞALGAZ SİGORTASI BİLGİLENDİRME FORMU

DOĞALGAZ SİGORTASI BİLGİLENDİRME FORMU DOĞALGAZ SİGORTASI BİLGİLENDİRME FORMU En az iki nüsha olarak düzenlenen bu form, sigorta sözleşmesine taraf olmak isteyen ve sigortadan menfaat sağlayacak diğer kişilere, yapılacak sigorta sözleşmesine

Detaylı

emarka İletişim ve Bilgi Teknolojileri A.Ş. Bayilik Sözleşmesi www.iletimerkezi.com www.emarka.com.tr

emarka İletişim ve Bilgi Teknolojileri A.Ş. Bayilik Sözleşmesi www.iletimerkezi.com www.emarka.com.tr emarka İletişim ve Bilgi Teknolojileri A.Ş. Bayilik Sözleşmesi www.iletimerkezi.com www.emarka.com.tr Bu sözleşme Zuhuratbaba Cd. No:13 Kat 2 D.4 34147 Bakırköy / İstanbul adresinde mukim, EMARKA İletişim

Detaylı

İHTİYAÇ KREDİSİ BİLGİ ve TALEP FORMU

İHTİYAÇ KREDİSİ BİLGİ ve TALEP FORMU İHTİYAÇ KREDİSİ BİLGİ ve TALEP FORMU ÜRÜNE AİT BİLGİLER: Ürünün Adı İHTİYAÇ KREDİSİ Süresi (Vadesi) Kredinin Tutarı TAHSİL EDİLECEK FAİZ ÜCRET ve MASRAF TUTARLARI (*): FAİZİN/MASRAFIN/ÜCRETİN FAİZ MASRAF

Detaylı

SABİT FAİZLİ KONUT FİNANSMANI SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ FORMU

SABİT FAİZLİ KONUT FİNANSMANI SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ FORMU Tarih: Müşteri Adı Soyadı Müşteri Numarası : : SABİT FAİZLİ KONUT FİNANSMANI SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ FORMU ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Detaylı

İŞYERİ KREDİSİ / KONUT FİNANSMANI HARİCİNDEKİ KONUT KREDİSİ BİLGİ ve TALEP FORMU TAHSİL EDİLECEK FAİZ, ÜCRET, MASRAF VE KOMİSYON TUTARLARI * :

İŞYERİ KREDİSİ / KONUT FİNANSMANI HARİCİNDEKİ KONUT KREDİSİ BİLGİ ve TALEP FORMU TAHSİL EDİLECEK FAİZ, ÜCRET, MASRAF VE KOMİSYON TUTARLARI * : İŞYERİ KREDİSİ / KONUT FİNANSMANI HARİCİNDEKİ KONUT KREDİSİ BİLGİ ve TALEP FORMU ÜRÜNE AİT BİLGİLER: Ürünün Adı İŞYERİ KREDİSİ / KONUT KREDİSİ (Konut Finansmanı Harici) Süresi (Vadesi) Kredinin Tutarı

Detaylı

.. /.. /... Adı - SOYADI/Ticaret unvanı Kaşe ve İmza 3

.. /.. /... Adı - SOYADI/Ticaret unvanı Kaşe ve İmza 3 GÖTÜRÜ BEDEL TEKLİF MEKTUBU İHALE KOMİSYONU BAŞKANLIĞINA İhale Kayıt Numarası 04/3364 İhalenin adı Teklif sahibinin adı ve soyadı/ ticaret unvanı Uyruğu TC Kimlik Numarası (gerçek kişi ise) Vergi Kimlik

Detaylı

.. A.Ş. TAKASBANK İSTANBUL TAKAS VE SAKLAMA BANKASI A.Ş. Ekler: Ödünç Pay Piyasası Sözleşmesi Sözleşme Öncesi Bilgi Formu

.. A.Ş. TAKASBANK İSTANBUL TAKAS VE SAKLAMA BANKASI A.Ş. Ekler: Ödünç Pay Piyasası Sözleşmesi Sözleşme Öncesi Bilgi Formu .. A.Ş. Kurumunuzun Ödünç Pay Piyasasındaki (ÖPP) işlemleri dolayısıyla, ekte sizinle yapmayı arzu ettiğimiz Ödünç Pay Piyasası Sözleşmesinin bir örneği ve bu Sözleşmenin Bankamız açısından vazgeçilmez

Detaylı

Saygılarımızla, Ekler: (Fon) Veri Yayın Sözleşmesi. Sözleşme Öncesi Bilgi Formu. / / tarihinde tebellüğ aldım. Unvan: İmza :

Saygılarımızla, Ekler: (Fon) Veri Yayın Sözleşmesi. Sözleşme Öncesi Bilgi Formu. / / tarihinde tebellüğ aldım. Unvan: İmza : . Bankamız ile sizin arasındaki veri iletimi ilişkisi çerçevesinde, ekte sizinle yapmayı arzu ettiğimiz (Fon) Veri Yayın Sözleşmesi nin bir örneği ile bu sözleşmenin Bankamız açısından vazgeçilmez nitelikteki

Detaylı

C5 ELECTRONICS B2B SİTESİ ÜZERİNDEN SANAL POS KULLANIM SÖZLEŞMESİ

C5 ELECTRONICS B2B SİTESİ ÜZERİNDEN SANAL POS KULLANIM SÖZLEŞMESİ C5 ELECTRONICS B2B SİTESİ ÜZERİNDEN SANAL POS KULLANIM SÖZLEŞMESİ MADDE 1- SÖZLEŞMENİN TARAFLARI İş bu sözleşme; Akaretler, Süleyman Seba Cad. Bjk Plaza B Blok K:1 34357, Beşiktaş/İstanbul adresinde yerleşik

Detaylı

TÜKETİCİ KREDİSİ EK SÖZLEŞMESİ. Kredi Tipi

TÜKETİCİ KREDİSİ EK SÖZLEŞMESİ. Kredi Tipi Başvuru Bilgileri Başvuru No Ad TCKN İletişim Bilgileri Ev Adresi İş Adresi Cep Telefonu İş Telefonu Ev Telefonu İletişim Telefonu İletişim Adresi İletişim Eposta Adresi KEP Adresi TÜKETİCİ KREDİSİ EK

Detaylı

İŞYERİ KREDİSİ / KONUT FİNANSMANI HARİCİNDEKİ KONUT KREDİSİ BİLGİ ve TALEP FORMU FAİZ ORANI %..

İŞYERİ KREDİSİ / KONUT FİNANSMANI HARİCİNDEKİ KONUT KREDİSİ BİLGİ ve TALEP FORMU FAİZ ORANI %.. İŞYERİ KREDİSİ / KONUT FİNANSMANI HARİCİNDEKİ KONUT KREDİSİ BİLGİ ve TALEP FORMU ÜRÜNE AİT BİLGİLER: Ürünün Adı İŞYERİ KREDİSİ / KONUT KREDİSİ (Konut Finansmanı Harici) Süresi (Vadesi) Kredinin Tutarı

Detaylı

Adı - SOYADI/Ticaret Unvanı Kaşe ve İmza 4

Adı - SOYADI/Ticaret Unvanı Kaşe ve İmza 4 İhale Kayıt Numarası 0/89660 İhalenin adı Teklif sahibinin adı ve soyadı/ ticaret unvanı Uyruğu TC Kimlik Numarası (gerçek kişi ise) Vergi Kimlik Numarası BİRİM FİYAT TEKLİF MEKTUBU İHALE KOMİSYONU BAŞKANLIĞINA..

Detaylı

TÜKETİCİ KREDİSİ SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ VE TALEP FORMU

TÜKETİCİ KREDİSİ SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ VE TALEP FORMU TÜKETİCİ KREDİSİ SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ VE TALEP FORMU KREDİYE İLİŞKİN BİLGİLER Kredi Türü Kredinin Toplam Tutarı (Anapara Tutarı) (TL) Belirli Süreli Tüketici Kredisi Kredi Vadesi/Süresi (Ay) BSMV Oranı

Detaylı

KREDİLİ MEVDUAT HESABI SÖZLEŞMESİ

KREDİLİ MEVDUAT HESABI SÖZLEŞMESİ Müşteri Adı Soyadı Müşteri Numarası Vadesiz Hesap No 1. AMAÇ KREDİLİ MEVDUAT HESABI SÖZLEŞMESİ Tarih :././.. İşbu Kredili Mevduat Hesabı Sözleşmesi ( Sözleşme ) ile Türkiye Garanti Bankası A.Ş. ( Banka

Detaylı

T.C. UŞAK ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı. Sayın: Firma Yetkilisi

T.C. UŞAK ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı. Sayın: Firma Yetkilisi T.C. UŞAK ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı *BE84EM49* Sayı : 85027752-934.02- Konu : Fiyat Tespiti Sayın: Firma Yetkilisi 8 Mart 2016 Tarihinde düzenlenecek olan Dünya Kadınlar

Detaylı

Ön İnceleme Çalışması Gizlilik Sözleşmesi

Ön İnceleme Çalışması Gizlilik Sözleşmesi EK 14 Ön İnceleme Çalışması Gizlilik Sözleşmesi 1) Taraflar İşbu Sözleşme, merkezi..., Türkiye adresinde bulunan. (bundan sonra Şirket olarak anılacaktır) ile merkezi., Türkiye adresinde bulunan Turquality

Detaylı

Ön Ödemeli Konut Finansmanı Sözleşme Öncesi Bilgi Formu. a) Konut finansmanı kuruluşunun unvan, açık adres, telefon ve varsa diğer erişim bilgileri:

Ön Ödemeli Konut Finansmanı Sözleşme Öncesi Bilgi Formu. a) Konut finansmanı kuruluşunun unvan, açık adres, telefon ve varsa diğer erişim bilgileri: Ön Ödemeli Konut Finansmanı Sözleşme Öncesi Bilgi Formu İşbu Sözleşme Öncesi Bilgi Formu, 6502 Sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ve Konut Finansmanı Kuruluşlarınca Verilecek Sözleşme Öncesi Bilgi

Detaylı

KREDÝLÝ MENKUL KIYMET ÝÞLEMLERÝ ÇERÇEVE SÖZLEÞMESÝ

KREDÝLÝ MENKUL KIYMET ÝÞLEMLERÝ ÇERÇEVE SÖZLEÞMESÝ SANKO KREDÝLÝ MENKUL KIYMET ÝÞLEMLERÝ ÇERÇEVE SÖZLEÞMESÝ TARAFLAR Bir tarafta, SANKO MENKUL DEÐERLER A.Þ. (Bundan sonra ARACI KURUM olarak anýlacaktýr.) ile diðer tarafta.... bundan sonra kýsaca MÜÞTERÝ/LER

Detaylı

ZORUNLU DEPREM SİGORTASI GENEL ŞARTLARI

ZORUNLU DEPREM SİGORTASI GENEL ŞARTLARI ZORUNLU DEPREM SİGORTASI GENEL ŞARTLARI Hazine Müsteşarlığından A SİGORTA KAPSAMI A.1 Sigortanın Kapsamı 587 sayılı Kanun Hükmünde Kararname gereğince, 634 sayılı Kat Mülkiyeti Kanunu kapsamındaki bağımsız

Detaylı

MUHTELİF ASFALT KAPLAMA VE PARK SAHASI İŞLERİ SÖZLEŞMESİ (TASLAK)

MUHTELİF ASFALT KAPLAMA VE PARK SAHASI İŞLERİ SÖZLEŞMESİ (TASLAK) TUSAŞ - TÜRK HAVACILIK VE UZAY SANAYİİ A.Ş Kazan ANKARA MUHTELİF ASFALT KAPLAMA VE PARK SAHASI İŞLERİ SÖZLEŞMESİ (TASLAK) İDARE :TUSAŞ - Türk Havacılık ve Uzay Sanayii A.Ş. YÜKLENİCİ : TUSAŞ-Türk Havacılık

Detaylı

EPDK Onaylı Depolama Tarifesi

EPDK Onaylı Depolama Tarifesi EPDK Onaylı Depolama Tarifesi TP Petrol Dağıtım A. Ş. TPPD Kırıkkale Dolum ve İşletme Şefliği Lisansın Tarih ve Sayısı Tesis Adresi : 21/02/2008 DEP/1503-2/23872 : Tüpraş Yolu Üzeri Yazı Mevkii Bahşılı-Kırıkkale

Detaylı

T.C. YAŞAR ÜNİVERSİTESİ KULUÇKA MERKEZİ KULLANIM SÖZLEŞMESİ

T.C. YAŞAR ÜNİVERSİTESİ KULUÇKA MERKEZİ KULLANIM SÖZLEŞMESİ T.C. YAŞAR ÜNİVERSİTESİ KULUÇKA MERKEZİ KULLANIM SÖZLEŞMESİ Bu sözleşme, Yaşar Üniversitesi ile Yaşar Üniversitesi Selçuk Yaşar Kampüsü içerisinde yer alan Kuluçka Merkezi içinde yer almaya hak kazanan.

Detaylı

HİZMET SÖZLEŞMESİ. İşbu sözleşmenin konusu, ACENTE'nin TÜKETİCİ'ye

HİZMET SÖZLEŞMESİ. İşbu sözleşmenin konusu, ACENTE'nin TÜKETİCİ'ye MADDE 1 - KONU: HİZMET SÖZLEŞMESİ İşbu sözleşmenin konusu, ACENTE'nin TÜKETİCİ'ye www.zinyaturizm.com.tr internet sitesinden elektronik ortamda satışını yaptığı, aşağıda nitelikleri ve satış fiyatı belirtilen

Detaylı

1.1 grevciler,lokavt edilmiş işçiler veya iş kargaşasına katılan kişiler ayaklanma veya halk hareketleri

1.1 grevciler,lokavt edilmiş işçiler veya iş kargaşasına katılan kişiler ayaklanma veya halk hareketleri Enstitü Grev Klozları - [Havayolu Yükü] SİGORTA EDİLEN RİZİKOLAR 1. Rizikolar Klozu Bu sigorta,aşağıdaki 2.kloz da istisna edilenler hariç,sigorta edilen şeyin 1.1 grevciler,lokavt edilmiş işçiler veya

Detaylı

KONUT FİNANSMANI SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ FORMU

KONUT FİNANSMANI SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ FORMU KONUT FİNANSMANI SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ FORMU Bu form Banka dan talep edilen konut kredisine ve kredi sözleşmesine ilişkin koşullar hakkında bilgi verilmesi amacıyla düzenlenmiştir. Aşağıda detayları belirtilen

Detaylı

BİRİM FİYAT TEKLİF CETVELİ İhale kayıt numarası : 2016/320629

BİRİM FİYAT TEKLİF CETVELİ İhale kayıt numarası : 2016/320629 BİRİM FİYAT TEKLİF CETVELİ İhale kayıt numarası : 2016/320629 Sıra No Mal Kaleminin Adı ve Kısa Açıklaması 1 Eklemli Tip Personel Yükseltici Platformu A 1 B 2 Birimi Miktarı Teklif Edilen Tutarı (Para

Detaylı

DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ LAPTOP ALIMI TASLAK SÖZLEŞMESİ adresinde mukim. (bundan böyle kısaca TEDARİKÇİ olarak anılacaktır.)

DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ LAPTOP ALIMI TASLAK SÖZLEŞMESİ adresinde mukim. (bundan böyle kısaca TEDARİKÇİ olarak anılacaktır.) DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ LAPTOP ALIMI TASLAK SÖZLEŞMESİ MADDE 1: TARAFLAR İşbu Sözleşme; 1. Darüşşafaka Mh. Darüşşafaka Cd. No:5/9 34457 Sarıyer / İstanbul adresinde mukim DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ (bundan böyle

Detaylı

MADDE 4 - MAL/HİZMETİN TESLİMİ, SÖZLEŞMENİN İFA YERİ VE TESLİM ŞEKLİ:

MADDE 4 - MAL/HİZMETİN TESLİMİ, SÖZLEŞMENİN İFA YERİ VE TESLİM ŞEKLİ: MADDE 1 - SÖZLEŞMENİN TARAFLARI SATICI: MISIR ÇARŞISI BAHARAT İTH. İHR. LTD. ŞTİ. Adresi: Selanik cad. 14/C Kızılay-ANKARA ALICI: Müşteri MADDE 2 - SÖZLEŞMENİN KONUSU: İş bu sözleşmenin konusu, Alıcının

Detaylı

İHTİYAÇ KREDİSİ BİLGİ ve TALEP FORMU TAHSİL EDİLECEK FAİZ, ÜCRET, MASRAF VE KOMİSYON TUTARLARI (*):

İHTİYAÇ KREDİSİ BİLGİ ve TALEP FORMU TAHSİL EDİLECEK FAİZ, ÜCRET, MASRAF VE KOMİSYON TUTARLARI (*): İHTİYAÇ KREDİSİ BİLGİ ve TALEP FORMU ÜRÜNE AİT BİLGİLER: Ürünün Adı İHTİYAÇ KREDİSİ Süresi (Vadesi) Kredinin Tutarı TAHSİL EDİLECEK FAİZ, ÜCRET, MASRAF VE KOMİSYON TUTARLARI (*): MASRAFIN ADI Faiz Oranı

Detaylı

Vodafone İş Ortağım ipad Retina ve ipad Mini Kampanya Taahhütnamesi

Vodafone İş Ortağım ipad Retina ve ipad Mini Kampanya Taahhütnamesi ye, (kısaca Vodafone) tarafından yürütülen Vodafone İş Ortağım ipad Retina ve ipad Mini Kampanyaları ndan (Kampanya) yararlanmak istememiz sebebiyle.../.../... tarihli, Ek te belirtilen hatlarımız için

Detaylı

KREDİLİ MEVDUAT HESABI SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ FORMU

KREDİLİ MEVDUAT HESABI SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ FORMU KREDİLİ MEVDUAT HESABI SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ FORMU MÜŞTERİ NO : ADI SOYADI : MADDE 1 TANIMLAR İşbu Sözleşme Öncesi Bilgi Formu metninde geçen aşağıdaki ibareler karşılarındaki anlamları ifade edecektir.

Detaylı

VODAFONE TOPLU ABONELİK SATIŞ SÖZLEŞMESİ

VODAFONE TOPLU ABONELİK SATIŞ SÖZLEŞMESİ VODAFONE TOPLU ABONELİK SATIŞ SÖZLEŞMESİ Bu Vodafone Toplu Abonelik Satış Sözleşmesi (kısaca Sözleşme ), Yürürlük Tarihi Giriniz tarihinde ( Yürürlük Tarihi ), İstanbul da, 1) Büyükdere Cad. No:251 498,

Detaylı

T.C. GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI BÜYÜK MÜKELLEFLER VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI Mükellef Hizmetleri Grup Müdürlüğü. Sayı : 64597866-KDV-29-107 14/07/2014

T.C. GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI BÜYÜK MÜKELLEFLER VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI Mükellef Hizmetleri Grup Müdürlüğü. Sayı : 64597866-KDV-29-107 14/07/2014 T.C. GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI BÜYÜK MÜKELLEFLER VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI Mükellef Hizmetleri Grup Müdürlüğü Sayı : 64597866-KDV-29-107 14/07/2014 Konu: DİR. kararına istinaden DİİB lerinin revize işlemlerinin

Detaylı

MESAFELİ SÖZLEŞMELERE DAİR YÖNETMELİK UYARINCA HAZIRLANAN ÖN BİLGİLENDİRME FORMU

MESAFELİ SÖZLEŞMELERE DAİR YÖNETMELİK UYARINCA HAZIRLANAN ÖN BİLGİLENDİRME FORMU MESAFELİ SÖZLEŞMELERE DAİR YÖNETMELİK UYARINCA HAZIRLANAN ÖN BİLGİLENDİRME FORMU 1. TANIMLAR KİRAYA VEREN: Ticaret Unvanı: Mobicar Araç Paylaşım Hizmetleri A.Ş. Adresi: Eski Büyükdere Cad. Ayazağa Yolu

Detaylı

İHTİYAÇ KREDİSİ BİLGİ ve TALEP FORMU

İHTİYAÇ KREDİSİ BİLGİ ve TALEP FORMU İHTİYAÇ KREDİSİ BİLGİ ve TALEP FORMU ÜRÜNE AİT BİLGİLER: Ürünün Adı İHTİYAÇ KREDİSİ Süresi (Vadesi) Kredinin Tutarı TAHSİL EDİLECEK FAİZ ÜCRET ve MASRAF TUTARLARI (*): FAİZİN/MASRAFIN/ÜCRETİN FAİZ MASRAF

Detaylı

ÖZEL ŞARTLAR. 1.6 Sigorta Bedeli Poliçe üzerinde belirtilen ilgili Sigorta Yılı na ait teminat tutarıdır.

ÖZEL ŞARTLAR. 1.6 Sigorta Bedeli Poliçe üzerinde belirtilen ilgili Sigorta Yılı na ait teminat tutarıdır. PR M ADEL HAYAT S GORTASI ÖZEL ŞARTLAR şbu Sözleşme, bu Sözleşmenin parçasını oluşturan Başvuru Formu, Poliçe, Özel Şartlar, Hayat Sigortaları Genel Şartları ve Poliçeye ait her türlü form, ek zeyilleriyle

Detaylı

KURUMSAL BAŞVURU SÖZLEŞMESİ

KURUMSAL BAŞVURU SÖZLEŞMESİ KURUMSAL BAŞVURU SÖZLEŞMESİ 1. TARAFLAR İşbu Sözleşme; a) Türk hukukuna uygun olarak kurulmuş, adresinde mukim (bundan böyle KURUMSAL BAŞVURU SAHİBİ (KBS) olarak anılacaktır) ve, b) Türk hukukuna uygun

Detaylı

BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ ÖĞRETİM ÜYELERİNİN ÖZEL HASTANELER VE VAKIF YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI HASTANELERİNDE ÇALIŞTIRILMALARINA İLİŞKİN USUL VE ESASLAR Amaç ve kapsam BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam,

Detaylı

MOBİKASABA KULLANICI SÖZLEŞMESİ 1.TARAFLAR İşbu sözleşme ve eki Gizlilik Politikası ndan oluşan işbu MOBİKASABA KULLANICI SÖZLEŞMESİ ("KULLANICI

MOBİKASABA KULLANICI SÖZLEŞMESİ 1.TARAFLAR İşbu sözleşme ve eki Gizlilik Politikası ndan oluşan işbu MOBİKASABA KULLANICI SÖZLEŞMESİ (KULLANICI MOBİKASABA KULLANICI SÖZLEŞMESİ 1.TARAFLAR İşbu sözleşme ve eki Gizlilik Politikası ndan oluşan işbu MOBİKASABA KULLANICI SÖZLEŞMESİ ("KULLANICI SÖZLEŞMESİ"), KASABA BİLGİ TEKNOLOJİLERİ TİC A.Ş. ("MOBİKASABA")

Detaylı

TÜRKİYE FİNANS KATILIM BANKASI A.Ş. GENEL KREDİ SÖZLEŞMESİ NDEKİ GENEL İŞLEM ŞARTLARINA VE VADELİ İŞLEMLERDEKİ RİSKLERE İLİŞKİN BİLGİLENDİRME FORMU

TÜRKİYE FİNANS KATILIM BANKASI A.Ş. GENEL KREDİ SÖZLEŞMESİ NDEKİ GENEL İŞLEM ŞARTLARINA VE VADELİ İŞLEMLERDEKİ RİSKLERE İLİŞKİN BİLGİLENDİRME FORMU TÜRKİYE FİNANS KATILIM BANKASI A.Ş. GENEL KREDİ SÖZLEŞMESİ NDEKİ GENEL İŞLEM ŞARTLARINA VE VADELİ İŞLEMLERDEKİ RİSKLERE İLİŞKİN BİLGİLENDİRME FORMU 1- Banka, Kredi ve Kredi sayılan işlemlerde karşılaşılan

Detaylı

Vodafone İş Ortağım Smart Tab 10 Ve Yeni ipad Kampanyası

Vodafone İş Ortağım Smart Tab 10 Ve Yeni ipad Kampanyası ye, (kısaca Vodafone) tarafından yürütülen Vodafone İş Ortağım Smart Tab 10 ve Yeni ipad Kampanyası ndan (Kampanya) yararlanmak istememiz sebebiyle.../.../... tarihli, Ek te belirtilen hatlarımız için

Detaylı

Kullanacağınız kredi sebebiyle, isteğe bağlı sigortaların (hayat sigortası, konut sigortası vb. gibi) yaptırılması zorunlu değildir.

Kullanacağınız kredi sebebiyle, isteğe bağlı sigortaların (hayat sigortası, konut sigortası vb. gibi) yaptırılması zorunlu değildir. Kuveyt Türk Katılım Bankası A.Ş. Merkez Adresi: Büyükdere Caddesi No:129/1 Esentepe/Şişli/İstanbul Ticaret Sicil No:198060/250489 Mersis No: 3714 4399 8856 5282 Web Adresi: www.kuveytturk.com.tr BANKA:

Detaylı

EPDK Depolama Tarifesi BP PETROLLERİ A.Ş. ANTALYA HAVALİMANI UÇAK İKMAL HİZMETLERİ TERMİNALİ

EPDK Depolama Tarifesi BP PETROLLERİ A.Ş. ANTALYA HAVALİMANI UÇAK İKMAL HİZMETLERİ TERMİNALİ EPDK Depolama Tarifesi BP PETROLLERİ A.Ş. ANTALYA HAVALİMANI UÇAK İKMAL HİZMETLERİ TERMİNALİ Lisansın Tarih ve sayısı : 23.10.2014 DEP/5268-2/34814 Tesisin Adresi : ANTALYA HAVALİMANI BP PETROLLERİ A.Ş.

Detaylı

T.C. GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI MERSİN VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI. Mükellef Hizmetleri Grup Müdürlüğü. Sayı : [ ]

T.C. GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI MERSİN VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI. Mükellef Hizmetleri Grup Müdürlüğü. Sayı : [ ] T.C. GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI MERSİN VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI Mükellef Hizmetleri Grup Müdürlüğü Sayı : 68554973-105[413-2016-4]-73 09.12.2016 Konu : Depoya Emanet Gelen Ticari Mala İlişkin Belge Düzeni

Detaylı

MESAFELİ SATIŞ SÖZLEŞMESİ

MESAFELİ SATIŞ SÖZLEŞMESİ MESAFELİ SATIŞ SÖZLEŞMESİ MADDE 1 - KONU İşbu Mesafeli Satış Sözleşmesi nin ( Sözleşme ) konusu, Satıcı nın, Alıcı ya (Tüketici ye) satışını yaptığı, aşağıda nitelikleri ve satış fiyatı belirtilen ürünün

Detaylı

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI 4734 SAYILI KAMU İHALE KANUNU NUN 22 NCİ MADDESİNİN (F) BENDİ KAPSAMINDA YAPILAN ALIMLARA AİT BİRİM FİYAT TİP SÖZLEŞMESİ

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI 4734 SAYILI KAMU İHALE KANUNU NUN 22 NCİ MADDESİNİN (F) BENDİ KAPSAMINDA YAPILAN ALIMLARA AİT BİRİM FİYAT TİP SÖZLEŞMESİ T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI 4734 SAYILI KAMU İHALE KANUNU NUN 22 NCİ MADDESİNİN (F) BENDİ KAPSAMINDA YAPILAN ALIMLARA AİT BİRİM FİYAT TİP SÖZLEŞMESİ Sözleşmenin Tarafları Madde 1- Bu sözleşme, bir tarafta...(bundan

Detaylı

VODAFONE TAAHHÜTLÜ M2M DATA PAKETLERİ KAMPANYASI TAAHHÜTNAMESİ

VODAFONE TAAHHÜTLÜ M2M DATA PAKETLERİ KAMPANYASI TAAHHÜTNAMESİ ye (kısaca Vodafone ) tarafından yürütülen Vodafone İş Ortağım Taahhütlü M2M Data Paketleri Kampanyası ndan (Kampanya) yararlanmak istememiz sebebiyle Ek 2 de yer alan listede belirtilen hatlarımız ( Hatlar

Detaylı

... A.Ş. Saygılarımızla, TAKASBANK İSTANBUL TAKAS VE SAKLAMA BANKASI A.Ş. Ekler: 1- Takasbank Para Piyasası Sözleşmesi 2- Sözleşme Öncesi Bilgi Formu

... A.Ş. Saygılarımızla, TAKASBANK İSTANBUL TAKAS VE SAKLAMA BANKASI A.Ş. Ekler: 1- Takasbank Para Piyasası Sözleşmesi 2- Sözleşme Öncesi Bilgi Formu ... A.Ş. Kurumunuzun Takasbank Para Piyasası ndaki (TPP) işlemleri dolayısıyla ekte sizinle yapmayı arzu ettiğimiz Takasbank Para Piyasası Sözleşmesi nin bir örneği ve bu Sözleşmenin Bankamız açısından

Detaylı

TIBBİ KÖTÜ UYGULAMAYA İLİŞKİN ZORUNLU MALİ SORUMLULUK SİGORTASI GENEL ŞARTLARI 1

TIBBİ KÖTÜ UYGULAMAYA İLİŞKİN ZORUNLU MALİ SORUMLULUK SİGORTASI GENEL ŞARTLARI 1 TIBBİ KÖTÜ UYGULAMAYA İLİŞKİN ZORUNLU MALİ SORUMLULUK SİGORTASI GENEL ŞARTLARI 1 A. SİGORTANIN KAPSAMI A.1. Sigortanın Konusu Bu sigorta sözleşmesi ile 1219 sayılı Kanunun Ek 12 nci maddesi çerçevesinde,

Detaylı

YURTDIŞI MENKUL KIYMET MUHABİRLİĞİ İLE İLGİLİ EK SÖZLEŞME

YURTDIŞI MENKUL KIYMET MUHABİRLİĞİ İLE İLGİLİ EK SÖZLEŞME YURTDIŞI MENKUL KIYMET MUHABİRLİĞİ İLE İLGİLİ EK SÖZLEŞME... (isim),...... (adres) (Bundan böyle Müşteri olarak anılacaktır) ve Mecidiyeköy Yolu Sok. No:286 Şişli 80260 İstanbul adresinde faaliyette bulunan

Detaylı

MESAFELİ TÜKETİCİ KREDİSİ EK SÖZLEŞMESİ

MESAFELİ TÜKETİCİ KREDİSİ EK SÖZLEŞMESİ MESAFELİ TÜKETİCİ KREDİSİ EK SÖZLEŞMESİ BAŞVURU VE İLETİŞİM BİLGİLERİ Başvuru No: Ad: TCKN Soyad: Ev Adresi: İş Adresi: Cep Telefonu: İş Telefonu: Ev Telefonu: İletişim Adresi: İletişim Telefonu: İletişim

Detaylı

İÇİNDEKİLER İÇİNDEKİLER 1 1. TANIM 2 2. AMAÇ 2 3. SÖZLEŞME PROTOKOL İLİŞKİSİ 2 4. SORUMLULUKLAR 2

İÇİNDEKİLER İÇİNDEKİLER 1 1. TANIM 2 2. AMAÇ 2 3. SÖZLEŞME PROTOKOL İLİŞKİSİ 2 4. SORUMLULUKLAR 2 İÇİNDEKİLER Sayfa No İÇİNDEKİLER 1 1. TANIM 2 2. AMAÇ 2 3. SÖZLEŞME PROTOKOL İLİŞKİSİ 2 4. SORUMLULUKLAR 2 4.1. KONSORSİYUM LİDERİNİN SORUMLULUKLARI 2 4.2.1. KONSORSİYUM ÜYESİNİN SORUMLULUKLARI 3 4.2.2.

Detaylı

DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ TEMİZLİK SARF MALZEMELERİ ALIMI TASLAK SÖZLEŞMESİ adresinde mukim. (bundan böyle kısaca TEDARİKÇİ olarak anılacaktır.

DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ TEMİZLİK SARF MALZEMELERİ ALIMI TASLAK SÖZLEŞMESİ adresinde mukim. (bundan böyle kısaca TEDARİKÇİ olarak anılacaktır. MADDE 1: TARAFLAR İşbu Sözleşme; DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ TEMİZLİK SARF MALZEMELERİ ALIMI TASLAK SÖZLEŞMESİ 1. DARÜŞŞAFAKA Cad. No:14 Maslak-Sarıyer / İstanbul adresinde mukim DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ (bundan

Detaylı

Sirküler No : Sirküler Tarihi :

Sirküler No : Sirküler Tarihi : Sirküler No :2015-11 Sirküler Tarihi : 28.01.2015 Konu : Kaybolan Mala İlişkin Düzenlenen Faturada KDV Satın alınan ticari malın satıcı firma tarafından kargo şirketi vasıtasıyla firmanıza gönderilirken

Detaylı

GİZLİLİK SÖZLEŞMESİ. -ile- AVEA ve İŞLETMECİ bundan sonra tek tek Taraf ve birlikte Taraflar olarak anılabilecektir. ŞÖYLE Kİ:

GİZLİLİK SÖZLEŞMESİ. -ile- AVEA ve İŞLETMECİ bundan sonra tek tek Taraf ve birlikte Taraflar olarak anılabilecektir. ŞÖYLE Kİ: GİZLİLİK SÖZLEŞMESİ İşbu gizlilik Sözleşmesi ( Sözleşme ); (1) AVEA İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş. ( AVEA ) Abdi İpekçi Caddesi No:75, Maçka/İstanbul, Türkiye -ile- (2) ( İŞLETMECİ ) arasında akdedilmiştir.

Detaylı

T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. SABİT FAİZ ORANLI KONUT FİNANSMANI KREDİLERİ İÇİN SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ FORMU

T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. SABİT FAİZ ORANLI KONUT FİNANSMANI KREDİLERİ İÇİN SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ FORMU T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. SABİT FAİZ ORANLI KONUT FİNANSMANI KREDİLERİ İÇİN SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ FORMU 1-Giriş İşbu Sözleşme Öncesi Bilgi Formunda yer alan bilgiler, işbu formun tüketiciye verildiği tarihten

Detaylı

3. Partilere Ürün Sevkiyatı Sözleşmesi

3. Partilere Ürün Sevkiyatı Sözleşmesi Tech Data Bilgisayar Sistemleri A.Ş. MADDE 1. TARAFLAR Bir tarafta, Saray Mahallesi Site Yolu Sokak Anel İş Merkezi No:5 Kat 8 34768 Ümraniye İSTANBUL adresinde mukim Tech Data Bilgisayar Sistemleri A.Ş.

Detaylı

... adet... (...) GB internet kullanımı içeren ve kampanya süresince aylık... (...) TL

... adet... (...) GB internet kullanımı içeren ve kampanya süresince aylık... (...) TL ye, (kısaca Vodafone) tarafından yürütülen Vodafone İş Ortağım Vodafone ipad Air ve Mini Retina Tablet Kampanyaları ndan (Kampanya) yararlanmak istememiz sebebiyle.../.../... tarihli, Ek te belirtilen

Detaylı

KORU MAKİNE KIRILMASI SİGORTASI BİLGİLENDİRME FORMU

KORU MAKİNE KIRILMASI SİGORTASI BİLGİLENDİRME FORMU En az iki nüsha olarak düzenlenen bu form, sigorta ettiren kişiye, yapılacak sözleşmeye ilişkin önemli bazı hususlarda genel bilgi vermek amacıyla, 28.10.2007 tarihli Resmi Gazetede yayınlanan Sigorta

Detaylı

IX. TÜRK ÜNİVERSİTELERİ TANITIM FUARI PROTOKOLÜ

IX. TÜRK ÜNİVERSİTELERİ TANITIM FUARI PROTOKOLÜ Katılımcı Bilgileri: Madde 1. (Taraflar) Trucas UG ( Fuar şirketi olarak anılacaktır ) tarafından gerçekleştirilecek olan Türk Üniversiteleri Tanıtım Fuarı na katılan firmalar (Katılımcı olarak anılacaktır)

Detaylı

VODAFONE TAAHHÜTLÜ M2M DATA PAKETLERİ KAMPANYASI TAAHHÜTNAMESİ

VODAFONE TAAHHÜTLÜ M2M DATA PAKETLERİ KAMPANYASI TAAHHÜTNAMESİ ye (kısaca Vodafone ) tarafından yürütülen Vodafone İş Ortağım Taahhütlü M2M Data Paketleri Kampanyası ndan (Kampanya) yararlanmak istememiz sebebiyle Ek 2 de yer alan listede belirtilen hatlarımız ( Hatlar

Detaylı

T.C. SANAYİ VE TİCARET BAKANLIĞI Tüketicinin ve Rekabetin Korunması Genel Müdürlüğü GENELGE NO: 2007/02....VALİLİĞİNE (Sanayi ve Ticaret İl Müdürlüğü)

T.C. SANAYİ VE TİCARET BAKANLIĞI Tüketicinin ve Rekabetin Korunması Genel Müdürlüğü GENELGE NO: 2007/02....VALİLİĞİNE (Sanayi ve Ticaret İl Müdürlüğü) IV- KREDİ KARTI ÜYELİK ÜCRETİ İLE İLGİLİ GENELGELER 1. GENELGE NO: 2007/02 Tüketicinin ve Rekabetin Korunması lüğü GENELGE NO: 2007/02...VALİLİĞİNE Tüketiciler tarafından Bakanlığımıza ve Tüketici Sorunları

Detaylı

Tarih:... /... /... İŞ SÖZLEŞMESİ. Ad Soyad Kaşe - İmza Ad Soyad Kaşe - İmza

Tarih:... /... /... İŞ SÖZLEŞMESİ. Ad Soyad Kaşe - İmza Ad Soyad Kaşe - İmza Tarih:... /... /... İŞ SÖZLEŞMESİ Ad Soyad Kaşe - İmza Ad Soyad Kaşe - İmza 1 heytalks HİZMET İŞBİRLİĞİ SÖZLEŞMESİ Amaç : Bu sözleşme Müşteri heytalks ilişkisinin temel ilkelerine, ticari ve hukuki açıklık

Detaylı

Enstitü Yük Klozları [C] - CL.254

Enstitü Yük Klozları [C] - CL.254 Enstitü Yük Klozları [C] - CL.254 SİGORTA EDİLEN RİZİKOLAR 1. Rizikolar Klozu Bu sigorta, aşağıdaki 4,5,6 ve 7. klozlarda istisna edilenler hariç, 1.1. Sigorta edilen şeyin 1.1.1. yangın veya patlamaya

Detaylı

GENEL HİZMET SÖZLEŞMESİ

GENEL HİZMET SÖZLEŞMESİ GENEL HİZMET SÖZLEŞMESİ MADDE 1: SÖZLEŞMENİN TARAFLARI 1.1: Hizmet sağlayan, bundan böyle sözleşmede NETİNTERNET olarak anılacaktır. Ünvan : Netinternet Bilgisayar Telekomünikasyon San. ve Tic. Ltd. Şti.

Detaylı

PORTE OSGB EĞİTİM VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ, MÜŞTERİ TAKSİTLİ SATIŞ ÜYELİĞİ VE TAKSİTLİ SATIŞ SÖZLEŞMESİ

PORTE OSGB EĞİTİM VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ, MÜŞTERİ TAKSİTLİ SATIŞ ÜYELİĞİ VE TAKSİTLİ SATIŞ SÖZLEŞMESİ PORTE OSGB EĞİTİM VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ, MÜŞTERİ TAKSİTLİ SATIŞ ÜYELİĞİ VE TAKSİTLİ SATIŞ SÖZLEŞMESİ Sözleşmenin Tarafları: Bir tarafta Porte Osgb Eğitim ve Ticaret Ltd. Şti. (Bundan sonra kısaca

Detaylı

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ SAĞLIK YÖNETİMİ BÖLÜMÜ STAJ PROTOKOLÜ

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ SAĞLIK YÖNETİMİ BÖLÜMÜ STAJ PROTOKOLÜ BİRİNCİ BÖLÜM İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ SAĞLIK YÖNETİMİ BÖLÜMÜ STAJ PROTOKOLÜ (Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar) Amaç MADDE 1: Lisans öğrencilerimiz için çeşitli kamu/özel kurum

Detaylı

BELİRSİZ SÜRESİZ HİZMET SÖZLEŞMESİ

BELİRSİZ SÜRESİZ HİZMET SÖZLEŞMESİ BELİRSİZ SÜRESİZ HİZMET SÖZLEŞMESİ BİRİNCİ BÖLÜM GENEL HÜKÜMLER Madde 1 TARAFLAR : A. Gersan Elektrik Sanayi ve Ticaret A.Ş. B.. Madde 2 TANIMLAMALAR : İşbu Süresiz Hizmet Sözleşmesi metni içerisinde :

Detaylı

DUYURU EK: SHELL & TURCAS PETROL ANONİM ŞİRKETİ ANTALYA TERMİNALİ DEPOLAMA TARİFESİ DEĞİŞİKLİĞİ BAŞVURUSU

DUYURU EK: SHELL & TURCAS PETROL ANONİM ŞİRKETİ ANTALYA TERMİNALİ DEPOLAMA TARİFESİ DEĞİŞİKLİĞİ BAŞVURUSU DUYURU Shell & Turcas Petrol Anonim Şirketi nin Petrol Piyasası Fiyatlandırma Sistemi Yönetmeliği kapsamında Antalya İli, Yeniliman Beldesi Akdeniz Bulvarı, 733 numara ANTALYA adresinde faaliyette bulunan

Detaylı

EPDK Depolama Tarifesi OMV PETROL OFİSİ A.Ş. İSKENDERUN TERMİNALİ

EPDK Depolama Tarifesi OMV PETROL OFİSİ A.Ş. İSKENDERUN TERMİNALİ EPDK Depolama Tarifesi OMV PETROL OFİSİ A.Ş. İSKENDERUN TERMİNALİ Lisansın Tarih ve Sayısı : 08.04.2005 DEP/474-12/10370 Tesisin Adresi : OMV POAŞ İskenderun Terminali Güzelçay Mahallesi Petrol Ofisi Lojmanları

Detaylı

TAŞIMA HUKUKUNDA FİİLİ TAŞIYICI

TAŞIMA HUKUKUNDA FİİLİ TAŞIYICI Dr. Sami AKSOY TAŞIMA HUKUKUNDA FİİLİ TAŞIYICI ( Actual Carrier in Transport Law ) İÇİNDEKİLER TAKDİM... VII ÖNSÖZ... XI İÇİNDEKİLER...XIII KISALTMALAR...XXI GİRİŞ...1 I. KONU...1 II. AMAÇ...2 III. KAPSAM

Detaylı

İPOTEKLİ İHTİYAÇ KREDİSİ / EV GELİŞTİRME KREDİSİ / ARSA KREDİSİ BİLGİ ve TALEP FORMU (Konut Finansmanı Harici) FAİZ ORANI

İPOTEKLİ İHTİYAÇ KREDİSİ / EV GELİŞTİRME KREDİSİ / ARSA KREDİSİ BİLGİ ve TALEP FORMU (Konut Finansmanı Harici) FAİZ ORANI İPOTEKLİ İHTİYAÇ KREDİSİ / EV GELİŞTİRME KREDİSİ / ARSA KREDİSİ BİLGİ ve TALEP FORMU (Konut Finansmanı Harici) ÜRÜNE AİT BİLGİLER: Ürünün Adı İPOTEKLİ İHTİYAÇ KREDİSİ / EV GELİŞTİRME KREDİSİ / ARSA KREDİSİ

Detaylı

*İkamet Adresi fotoğraf

*İkamet Adresi fotoğraf Abone No *TC Kimlik No *Adı - Soyadı BİSİKLET ABONE BİLGİ FORMU ÇABİS. *İkamet Adresi fotoğraf İş Adresi Ev Telefonu İş Telefonu *GSM E Mail *Doğum Yeri ve Tarihi İş bu sözleşme ABONE tarafından doldurulmuş,

Detaylı

Taşıyanın Zıya, Hasar ve Geç Teslimden Sorumluluğu

Taşıyanın Zıya, Hasar ve Geç Teslimden Sorumluluğu Dr. Kübra YETİŞ ŞAMLI İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Deniz Hukuku Anabilim Dalı Araştırma Görevlisi 6102 Sayılı Türk Ticaret Kanunu na Göre Taşıyanın Zıya, Hasar ve Geç Teslimden Sorumluluğu İÇİNDEKİLER

Detaylı

Tıbbi Kötü Uygulamaya İlişkin Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortası Genel Şartları

Tıbbi Kötü Uygulamaya İlişkin Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortası Genel Şartları Tıbbi Kötü Uygulamaya İlişkin Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortası Genel Şartları (Bu Genel Şartlar 21.07.2010 tarihli ve 27648 sayılı Resmi Gazete de yer alan Tıbbi Kötü Uygulamaya İlişkin Zorunlu Mali Sorumluluk

Detaylı

RÜZGÂR SANTRALİ KURULMASINA İLİŞKİN BELGE ÖRNEKLERİ LİSANS BAŞVURU DİLEKÇESİ T. C. ENERJİ PİYASASI DÜZENLEME KURUMU BAŞKANLIĞINA

RÜZGÂR SANTRALİ KURULMASINA İLİŞKİN BELGE ÖRNEKLERİ LİSANS BAŞVURU DİLEKÇESİ T. C. ENERJİ PİYASASI DÜZENLEME KURUMU BAŞKANLIĞINA RÜZGÂR SANTRALİ KURULMASINA İLİŞKİN BELGE ÖRNEKLERİ Ek-1 LİSANS BAŞVURU DİLEKÇESİ T. C. ENERJİ PİYASASI DÜZENLEME KURUMU BAŞKANLIĞINA... (Yurt genelinde/bölgesinde/illerinde/ilinde) (Toptan Satış / Perakende

Detaylı

... adet... (...) GB internet kullanımı içeren ve kampanya süresince aylık... (...) TL

... adet... (...) GB internet kullanımı içeren ve kampanya süresince aylık... (...) TL Vodafone Telekomünikasyon A.Ş. ye, Vodafone Telekomünikasyon A.Ş. (kısaca Vodafone) tarafından yürütülen Vodafone İş Ortağım Vodafone Yarına Hazırlayan Smart Tab 6 Tablet Kampanyaları ndan (Kampanya) yararlanmak

Detaylı

Serbest muhasebeci mali müşavir sigortası

Serbest muhasebeci mali müşavir sigortası Serbest muhasebeci mali müşavir sigortası Serbest muhasebeci mali müşavir sorumluluk sigortası Bu sigorta ile Sigortacı, Sigortalının vermekte olduğu mesleki hizmetleri kusurlu olarak yerine getirmesinden

Detaylı

SÖZLEŞME. Sözleşmenin tarafları

SÖZLEŞME. Sözleşmenin tarafları SÖZLEŞME Sözleşmenin tarafları Madde 1. Bu sözleşme, bir tarafta. ANKARA KALKINMA AJANSI (bundan sonra İdare olarak anılacaktır) ile diğer tarafta.. (bundan sonra Yüklenici olarak anılacaktır) arasında

Detaylı

ÖNCE SABİT SONRA DEĞİŞKEN FAİZLİ KONUT FİNANSMANI SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ FORMU

ÖNCE SABİT SONRA DEĞİŞKEN FAİZLİ KONUT FİNANSMANI SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ FORMU Tarih: Müşteri Adı Soyadı Müşteri Numarası : : ÖNCE SABİT SONRA DEĞİŞKEN FAİZLİ KONUT FİNANSMANI SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ FORMU ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Detaylı

SÖZLEŞME İKİ NUSHA OLARAK DOLDURULUP GÖNDERİLMELİDİR.

SÖZLEŞME İKİ NUSHA OLARAK DOLDURULUP GÖNDERİLMELİDİR. SÖZLEŞME İKİ NUSHA OLARAK DOLDURULUP GÖNDERİLMELİDİR. İstenilen Evraklar: Şirketler için; Vergi levhası fotokopisi İmza sirküleri fotokopisi (İmza sirkülerinde ki imza ile sözleşmedeki imza aynı olmalıdır)

Detaylı