DHL GLOBAL FORWARDING TAġIMACILIK A.ġ. LOJĠSTĠK HĠZMET ĠFASI HÜKÜM VE ġartlari

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "DHL GLOBAL FORWARDING TAġIMACILIK A.ġ. LOJĠSTĠK HĠZMET ĠFASI HÜKÜM VE ġartlari"

Transkript

1 DHL GLOBAL FORWARDING TAġIMACILIK A.ġ. LOJĠSTĠK HĠZMET ĠFASI HÜKÜM VE ġartlari DHL Global Forwarding Taşımacılık A.Ş. nin( bundan böyle DGF olarak anılacaktır) HĠZMET ALAN a taşıma işleri komisyoncusu olarak veya taşımayı bizzat üstlenmesi nedeniyle ya da yasa gereği taşıyıcı sayıldığı hallerde sağladığı lojistik hizmetler aşağıda yer alan hüküm ve şartlara ( bundan böyle STC olarak anılabilecektir)tabidir. 1-TANIMLAR VE UYGULAMA 1.1.Bu hüküm ve şartlar içersinde geçen aşağıdaki kavramlar aşağıdaki anlamlarda kullanılabilecektir. HĠZMET ALAN: DGF ile akdettiği lojistik hizmet sözleşmesi uyarınca hak ve borçlara sahip olan gerçek veya tüzel kişi LOJĠSTĠK HĠZMET ise aģağıdaki içerikler ve anlamlarda kullanılmaktadır: -Yüklerin ulusal veya uluslararası olarak çeşitli vasıtalarla ve çeşitli yollarla taşınması veya taşıtılması, -Depolama hizmeti (Depoya alma, depodan çıkarma, elleçleme, deponun idaresi vb.) -Aşağıda sayılanlarla sınırlı olmamak üzere, taşıma ve depolamayla ilgili diğer hizmetler: Malların konsolide edilmesi, konsolide malların ayrıştırılması, muhafazası, konsolide yüklerin paketlenmesi, toplanması, elleçlenmesi, işaretlenmesi veya elden geçirilmesi, gümrükleme hizmetlerinin yaptırılması, sigortalanması, sigortalatılması, taşıma veya dağıtım hizmetlerinde danışmanlık, ithalat/ihracat ile ilgili belgelerin HİZMET ALAN namına hazırlanması veya hazırlanmasında yardımcı olunması vb. hizmetler. Bütün bu hizmetler tamamen ya da kısmen verilebileceği gibi, ayrı ayrı veya bir arada verilebilecek olup, işbu hüküm ve şartlara tabi olmak kaydıyla lojistik hizmet sözleşmesinin konusu olabileceklerdir. Yük: Lojistik hizmet konusu herhangi bir eşyayı, DGF tarafından temin edilmiş olmayan konteyner,palet, paket veya benzeri taşıma kabını veya ambalajlama aracını ifade etmekte olup, kargo/ mal veya eşya olarak da anılabilecektir. SDR : Uluslararası Para Fonu tarafından tanımlanmış Özel Çekme Hakkı olarak anılan para birimi. Taraf: DGF veya HİZMET ALAN dan herhangi birisi anlamında kullanılacaktır. TARAFLAR: DGF ve HİZMET ALAN birlikte anıldıklarında kullanılacaktır Aşağıda paragraf saklı kalmak kaydıyla, DGF in faaliyet konusu ile ilgili olarak ücret karşılığı veya bilabedel verdiği bütün lojistik hizmetler bu hüküm ve şartlara tabi olacaktır. Bu hüküm ve şartlar, uygulanması zorunlu ulusal hukuk veya Türkiye nin taraf olduğu uluslararası sözleşmelerin emredici hükümleri ile çelişmediği sürece geçerli olarak uygulanacaktır. Bu hüküm ve şartların hiçbirisi, DGF in; uygulanması zorunlu ulusal hukuk ve uluslararası sözleşmelerin kendisine tanıdığı herhangi bir haktan feragat ettiği veya belirtilen mevzuatta yer alan sorumluluğunu artırdığı şeklinde yorumlanamaz.

2 2.HĠZMET ALANIN KABUL VE TAAHHÜTLERĠ: HĠZMET ALAN aģağıdaki hüküm ve Ģartları DGF ten aldığı lojistik hizmete iliģkin esas Ģartlar olarak kabul ve taahhüt etmektedir: 2.1. İşbu hüküm ve şartlar lojistik hizmetlerin karakterine, doğasına ve bilinen standartlarına uygun olup, HİZMET ALAN tarafından detaylı bir şekilde incelenip müzakere edilmiş ve lojistik hizmet sözleşmesinin eki ve ayrılmaz bir parçası olarak kabul edilmiştir. 2.2.Bu hüküm ve şartlar, DGF internet sayfasında ( ml ) yer aldığı gibi, ayrıca talep edilmesi halinde yazılı olarak da temin edilmektedir. 2.3.Bu hüküm ve şartlar, HİZMET ALAN tarafından DGF e gönderilen herhangi bir fiyat teklifi talebininin veya iş emrinin veya talimatın DGF tarafından kabul edildiğinin veya DGF tarafından gönderilen bir fiyat bildiriminin HİZMET ALAN tarafından kabul edildiğinin faks/ veya yazılı olarak veya kayıtlı e-posta adresi vasıtasıyla gönderilmesi üzerine taraflar arasında kurulduğu kabul edilen lojistik hizmet sözleşmesinin eki ve ayrılmaz bir parçası olarak kabul edilecektir Taraflar arasında e-posta, kayıtlı e-posta veya alındığı yazılı olarak teyit edilmiş olması şartıyla faks yazışmaları veya ıslak imzalı olarak yapılan yazışmalar geçerli olup, taraflar arasındaki herhangi bir uyuşmazlıkta bu yazışmalar kanuni delil olarak kabul edilecektir. Taraflar arasındaki sözlü tüm bildirimler ve yazışmalar yukarıda belirtilen yollarla teyit edilmedikçe geçerli değildir. Türk Ticaret Kanunu nun 18.maddesi hükümleri saklıdır Taraflar arasında yapılan yazışmalarda; yük, miktar ve nitelikleri açıkça tanımlanmış olan veya açık bir tanımın verilmedigi hallerde, o tür yükler için güncel olan, taşıma piyasasında bilinen, uygulanan cins, ölçü, sayı, miktar ve nitelikteki yükler ve durumlar anlaşılacaktır Teklif ve sözleşmenin ifası sürecinde öngörülen taşıma koşulları, ulaşıma açık güzergahlar, cari kur ve tarifeler, taşıma vasıtasıyla ilgili olarak DGF in önceden öngöremeyeceği kalkış ve varış tarihi değişiklikleri, taraflar arasındaki sözleşme şartlarını da aynı paralelde değiştirebilecek olup, bu değişikliklerin yaratacağı her türlü ilave ücret ve masraftan HİZMET ALAN sorumludur. 2.7.HİZMET ALAN tarafından hafta sonu, resmi bayram ve resmi tatil günlerinde yapılan her türlü bildirim/ talimat bu bayram ve tatil günlerinden sonraki ilk iş günü yapılmış sayılacaktır DGF gerekli görürse taşıyıcı sorumluluk sigortası yaptıracak olup, taşıyıcı sorumluluk sigortası, emtia nakliyat sigortası( kargo sigortası) değildir. Emtia nakliyat sigortası yaptırmak HİZMET ALAN ın sorumluluğundadır. HİZMET ALAN ın açık yazılı talebi olması ve DGF tarafından bu talebin kabul edilmesi üzerine DGF tarafından iletilen sigorta teklifinin HİZMET ALAN tarafından açıkça yazılı olarak kabul edilmesi halinde DGF yük/ emtia nakliyat sigortası yaptırabilir. TARAFLAR ın karşılıklı mutabakatı üzerine yaptırılan EMTİA NAKLİYAT SİGORTASI (YÜK sigortası)nın şartları ve teminat kapsamı, sigorta teminatını veren sigorta şirketinin uyguladığı şartlara ve muafiyetlere tabi olup, DGF in işbu teminat koşullarından ve/veya muafiyetlerden dolayı HİZMET ALAN a karşı herhangi bir sorumluluğu yoktur.

3 2.9.HİZMET ALAN, lojistik hizmet sözleşmesine konu eşyanın maliki/ malikin yetkili temsilcisi /acentası/ sözleşeni olsa da lojistik hizmet sözleşmesinin tarafı olmakla lojistik hizmet sözleşmesinden doğan tüm yükümlülük ve borçlardan dolayı DGF e karşı tek ve asıl sorumludur HİZMET ALAN, herhangi bir lojistik hizmete ilişkin olarak, lojistik hizmet sözleşmesine konu yük, yük ilgilileri ve talep edilen hizmetin niteliklerine dair DGF e verdiği tüm bilgilerin eksiksiz ve doğru olduğunu beyan, kabul ve taahhüt etmektedir HİZMET ALAN, işbu hüküm ve şartlara tabi olarak lojistik hizmet sözleşmesi kapsamında taşınması talep edilen yükün/sevkiyatın (taşınmak üzere teslim alınması, alıcısına teslimi, DGF tarafından organize edilen herhangi bir sigortanın veya DGF adına yapılan herhangi bir sigortalamanın) DGF i veya DGF in çalışanlarını, hizmetlilerini, acentelerini,alt taşıyıcılarını, sigortacılarını herhangi bir ülke, uluslararası resmi bir kuruluş veya organizasyon veya bağlı otoriteleri tarafından uygulanacak herhangi bir ambargo veya ambargo riski, yasaklama veya cezaya maruz bırakmayacağını kabul ve taahhüt etmektedir HİZMET ALAN, DGF in talep etmesi halinde, lojistik hizmet sözleşmesine konu yükle ilgili tüm tarafların, hukuki, finansal veya ticari olarak yük üzerinde herhangi bir menfaati, bağı, ilgisi olan yük ilgililerinin ve hatta yükü muhtemelen kullanacak olan kişi / tarafların tüm kimlik bilgilerini, irtibat bilgilerini veya kullanım amacını DGF e bildireceğini kabul ve taahhüt etmektedir HİZMET ALAN, DGF in daima gümrük, güvenlik ve her nevi düzenleyici işlem yapma yetkisine haiz kamusal otoritenin gereklilikleri uyarınca lojistik hizmet sözleşmesine konu ürünleri incelemek için paketini ve/veya ambalajını açma, kontrol etme hakkına haiz olduğunu, bu inceleme ve kontrolün yol açacağı her türlü gecikme ve/veya kayıp, hasar veya zarardan DGF in herhangi bir sorumluluğu olmadığını kabul ve taahhüt eder HİZMET ALAN, sözleşmenin ifası sürecinde DGF e verdiği tüm talimatların ulusal ve uluslararası taşıma mevzuatına ve sair ilgili mevzuata ve bilinen standartlarına uygun olması gerektiğini ve bu talimatların yerine getirilmesinin yol açacağı ilave giderlerin kendisi tarafından ödenmesi kaydıyla DGF tarafından yerine getirileceğini kabul ve taahhüt etmektedir HİZMET ALAN, talep ettiği lojistik hizmetinin DGF tarafından ifa edilebilmesi için HİZMET ALAN tarafça temini gereken her türlü ithalat/ ihracat ve gümrük mevzuatı uyarınca temini gereken belgelerinin ve hizmete konu yüke ve sevkiyata dair tüm bilgilerin tam ve doğru olarak DGF e temin edilmesinden sorumlu olduğunu, söz konusu belgelerin ve bilgilerin eksik ve yanlışlığından dolayı tek ve asıl sorumlunun kendisi olduğunu, DGF in bu tür eksiklik ve yanlışlıklar nedeniyle maruz kalacağı her türlü masraf ve giderler ile idari para cezası/ harç ve vergisel yükümlülüklerin kendisine rücu edilebileceğini ve DGF nezdinde bulunan hak ve alacakları ile teminatlarından tahsil edilmesine muvafakati olduğunu kabul ve taahhüt eder HİZMET ALAN, gerek kendisinin ve gerekse kendi alıcısının lojistik hizmet sözleşmesi konusu eşyayı teslim almaktan imtina etmesi/alıcıya ulaşılamaması hallerinde, yükün DGF tarafından herhangi bir gümrüklü sahaya/ geçici depolama yerine/ antrepoya boşaltılması ve bu durumun kendisine bildirilmesi ile DGF in TESLİM yükümlülüğünü ifa ettiğini kabul ve taahhüt etmekle birlikte, yükün bahse konu antrepo/ gümrüklü sahadan alıcısı veya kendisi tarafından gümrük işlemleri tamamlanarak çekilmemiş olmasının yol açacağı her türlü mali ve hukuki sorumluluğun kendisine ait olduğunu, DGF in bu sebepten dolayı maruz kalacağı her türlü harç/ vergisel yükümlülük/ para cezası/ ardiye

4 ücreti, demuraj ve ilave masraflardan da kendisinin sorumlu olduğunu, DGF in işbu tutarlara ilişkin ilk talebi halinde bu tutarları derhal nakden ve defaten DGF e ödeyeceğini kabul ve taahhüt etmektedir HİZMET ALAN, lojistik hizmet sözleşmesi bedelinin ve verilecek olan lojistik hizmet uyarınca doğması muhtemel her türlü ilave ücretlerin (demuraj, ardiye vd.) ve DGF alacaklarının güvenceye bağlanması amacıyla niteliği ve miktarı DGF tarafından belirlenecek bir teminatın lojistik hizmetin ifasına başlamadan önce peşinen veya lojistik hizmetin ifası aşamalarında DGF tarafından talep edilebileceğini ve bu tür talepleri derhal yerine getireceğini kabul ve taahhüt eder Taraflar arasında aksi açıkça yazılı olarak kararlaştırılmadığı sürece, yükleme, boşaltma, ambalajlama ve istiflemeden DGF sorumlu değildir HİZMET ALAN, lojistik hizmet konusu yüklerin mutabık kalınan taşıma yöntemine (deniz,kara,hava,karma taşıma vd.) veya lojistik hizmete uygun şekilde ambalajlandığını ve yüklerin niteliğine uygun şekilde işaretlendiğini, yüklerin tehlikeli, çevreye ve insan sağlığına zararlı, taşınması/ muhafazası yasak ürünler olmadığını, yüklerin tehlikeli ürünler olması halinde tehlikenin türü ve gerekiyorsa alınması gereken önlemleri mutlaka önceden DGF e açık ve anlaşılır içerikte ve yazılı olarak bildirmek zorunda olduğunu, gerekli önlemleri almaksızın ve bildirimleri yapmaksızın bu tür ürünlerin yüklemesinden ve/veya muhafazasından doğacak her türlü zarardan, adli ve/veya idari yaptırım, ceza vb. her türlü mali ve hukuki sonuçtan kendisinin sorumlu olduğunu, DGF in herhangi bir sorumluluğu olmadığını beyan, kabul ve taahhüt eder. DGF, eşyayı teslim alırken tehlikenin türünü bilmiyorsa veya kendisine herhangi bir bildirimde bulunulmamışsa, hizmet alan a karşı herhangi bir tazmin yükümlülüğü doğmaksızın, tehlikeli malın boşaltılmasını, depolanmasını, geri taşınmasını veya gerektiğinde imhasını ve zararsız duruma getirilmesini ve bu önlemler sebebiyle gerekli giderlerin karşılanmasını, HİZMET ALAN dan talep edebilecektir HİZMET ALAN kendisinden kaynaklanan nedenlerden dolayı hizmetin ifasına başlanmadan veya hizmetin ifasına başlandıktan sonra hizmetin yerine getirilmemesi hallerinde DGF in toplam hizmet ücretinin tamamını talep etme hakkına haiz olduğunu kabul ve taahhüt eder HİZMET ALAN, herhangi bir taşıma belgesinde ve/veya faturada mal bedelinin teslimde ödeme kaydıyla veya benzeri bir kayıtla satıldığının belirtilmiş olmasının, DGF in mal fatura bedelini tahsil etmeyi yahut yükleri sigorta ettirmeyi üstlendiği anlamına gelmediğini kabul ve taahhüt eder HİZMET ALAN, kendisine herhangi bir bildirimde bulunulmasına gerek olmaksızın tüm riski ve masrafları kenisine ait olmak üzere DGF in yükleme, boşaltma ve depolama konusunda karar verme hak ve yetkisine sahip olduğunu, taşıma araçlarını, güzergâhı ve yüklerin elden geçirilmesi, istifi, depolanması ve taşınmasında izlenecek yöntemi belirleyip değiştirebileceğini kabul ve taahhüt eder HİZMET ALAN, aksini açıkça yazılı olarak belirtmediği sürece lojistik hizmet konusu yükün güvertede taşınması ve/veya aktarma yapılarak taşınmasına peşinen muvafakat ettiğini kabul ve taahhüt eder DGF, yasaların kendisine tanıdığı yetki çerçevesinde malın gümrüklenmesi için gerekli gümrükleme hizmetlerini ayrıca belirlenecek ücreti mukabilinde sağlayabilir. Hizmet Alan tarafından istenebilecek gümrükleme hizmetlerinin yerine getirilebilmesi için Hizmet Alan ın DGF i yasaya ve usulüne uygun şekilde yetkilendirmiş olması zorunludur.

5 3.SORUMLULUK DGF, HİZMET ALAN a sunacağı tüm lojistik hizmetleri gerekli makul dikkat ve özenle yerine getirecektir. Lojistik hizmet sözleşmesi kapsamında DGF in sözleşme konusu mallar kendi zilyetliğinde bulunduğu sürece mallarda meydana gelecek kayıp ve hasarlardan ve sözleşmeye aykırılık ile haksız fiil sayılabilecek durumlardan doğacak zararlardan sorumluluğu işbu STC de belirtilen şartlara ve limitlere tabidir. HİZMET ALAN, işbu STC de yer alan sorumluluk şart ve limitleri uygulanmaksızın DGF in kendisiyle lojistik hizmet sözleşmesi akdetmeyeceğini, bu şart ve limitlerin DGF açısından aralarında akdedilen lojistik hizmet sözleşmesinin esaslı unsurunu teşkil ettiğini kabul, beyan ve taahhüt eder. Lojistik hizmet sözleşmesi kapsamında DGF in sözleşme konusu mallar kendi zilyetliğinde bulunduğu sürece mallarda meydana gelecek kayıp ve hasarlardan ve sözleşmeye aykırılık ile haksız fiil sayılabilecek durumlardan doğacak zararlardan sorumluluğu bahse konu hizmetin niteliğine uygulanması zorunlu ulusal veya uluslararası mevzuatta (Türkiye Cumhuriyeti nin taraf olduğu CMR, CIM, COTIF, Varşova Konvansiyonu, Montreal Konvansiyonu ve değişiklikleri, Lahey Protokolü gibi uluslararası sözleşmelerde) belirtilen sorumluluk şart ve limitlerine tabidir. 3.1.MAL KAYIP VE HASARINDAN SORUMLULUK Lojistik hizmetin niteliğine uygulanması zorunlu ulusal veya uluslararası mevzuatın kayıp ve hasara dair bir sorumluluk limiti öngörmediği hallerde DGF in lojistik hizmet sözleşmesine konu eşyanın kayıp veya hasarından dolayı sorumluluğu kayıp veya hasara uğrayan eşyanın değerini aşmamak kaydıyla: - eşyanın tamamen kaybı veya hasarı halinde eşyanın brüt ağırlığının her bir kilogramı başına 2 SDR lik tutarı ile -Eşyanın münferit parçalarının kaybı veya hasarı halinde eşyanın tamamı değerini kaybetmişse, eşyanın brüt ağırlığının her bir kilogramı başına 2 SDR lik tutarı ile -Eşyanın bir kısmı değerini kaybetmişse, değerini kaybeden kısmının brüt ağırlığının her bir kilogramı için 2 SDR lik tutarıyla sınırlıdır. İşbu madde içersinde belirtilen tazminatların hesabında eşyanın tazminata esas alınacak değeri, eşyanın taşınmak üzere teslim alındığı yer ve zamandaki değerine göre hesaplanır. Eşyanın değeri piyasa fiyatına göre, bu yoksa aynı tür ve nitelikteki malların cari değerine göre tayin edilir. 3.2.GECĠKMEDEN DOLAYI SORUMLULUK DGF tarafından lojistik sözleşmesi kapsamında HİZMET ALAN a bildirilen taşıma süreleri tahmini olup, bilgilendirme amaçlıdır. Bu nedenle DGF nin taşıma süresinin aşılması sonucu oluşan gecikmeden dolayı herhangi bir sorumluluğu yoktur. Ancak herhangi bir nedenle DGF nin gecikmeden sorumlu kılınması halinde gecikme nedeniyle DGF nin ödeyeceği azami tazminat tutarı hiçbir koşulda geciktiği iddia edilen taşıma için DGF e ödenecek olan taşıma ücretini aşmayacaktır. Bu tutar bir maktu tazminat olmayıp, zararın kanıtlanması kaydıyla ödenebilecek en yüksek tazminat tutarıdır.

6 3.3. DĠĞER ZARARLARDAN SORUMLULUK DGF, lojistik hizmet sözleşmesine konusu eşyanın kaybı ve hasarı haricindeki sözleşmeye aykırılık veya haksız fiil kaynaklı zararlardan; tedbirli bir tacirin göstermesi gereken özeni göstermesine rağmen bu zararın doğumunu önleyemeyecekse sorumlu değildir. Ancak sözleşme konusu eşyanın kayıp veya hasarından kaynaklanmayan diğer zararlardan DGF in mevzuat gereği sorumlu tutulduğu hallerde hangi tutar daha az ise o tutar uygulanmak kaydıyla DGF in azami sorumluluğu: -eşyanın tamamen kaybı halinde lojistik hizmet sözleşmesinin niteliğine uygulanması zorunlu ulusal veya uluslararası mevzuatın emredici hükümleri uyarınca ödemek zorunda olduğu azami tazminat tutarını, -veya hizmetin niteliği gereği böyle bir azami tazminat tutarının öngörülmemiş olması halinde eşyanın değerini aşmamak kaydıyla eşyanın brüt ağırlığının her bir kilogramı başına 2 SDR lik tutarını, -ya da olay başına 1500 SDR yi aşamaz. Bu tutarlar maktu tazminat olmayıp, zararın kanıtlanması kaydıyla ödenebilecek en yüksek tazminat tutarlarıdır DGF ĠN SORUMLU OLMADIĞI HALLER DGF aģağıda sayılan durumlar sonucu oluģan zararlardan hiçbir koģulda sorumlu değildir: a) Mal kayıp ve hasarları ile sözleşmeye aykırılık ve haksız fiil sayılacak her türlü eylem ve işlemlerinden doğacak kâr kaybı, gelir kaybı, iş kaybı, müşteri kaybı, pazar kaybı, portföy tazminatı gibi dolaylı zararlardan, ticari itibar kaybı gibi manevi zararlardan, sonuç zararlarından, üçüncü şahıs taleplerinden ve/veya yansıma zararlardan, b) lojistik hizmet sözleşmesinin kurulması sırasında DGF e bildirilmemiş olan değerli ve tehlikeli eşyaların taşınmasından ve bunların kayıp veya hasarından, c) Aşağıdaki durumların sonucu olarak ortaya çıkan zararlardan: - HİZMET ALAN ın kendi kusuru nedeniyle oluşmuşsa, - Yükleme, boşaltma, istifleme, elleçlemenin HİZMET ALAN veya onun temsilcileri veya yardımcı şahısları tarafından yapılmış olması halinde, bu durumlardan oluşmuş zararlardan, - Kırılma, akma, ani parlama, kötüleşme, paslanma, mayalanma, buharlaşma veya soğuk, sıcak yahut nemden etkilenme gibi sebeplerle oluşan zararlardan, - Yükün kendi doğasından kaynaklanan kayıp ve hasarlardan, - Yükün ambalajının eksik ve/veya yetersiz oluşundan doğan zararlardan, - Yükün yanlış ve/veya eksik işaretleme ve etiketlenmesinden doğan zararlardan, - Yükün niteliği veya niceliğine ilişkin bilgilerin eksik ve/veya yetersiz verilmiş olmasından doğan zararlardan,

7 -tedbirli bir tacirin göstereceği özeni göstermiş olmasına rağmen oluşumunu önleyemeyeceği zararlardan, -DGF in taşıma işleri komisyoncusu olarak hizmet ifa ettiği durumlarda; üçüncü kişileri seçerken, talimat verirken ve nezaret ederken gerekli özeni göstermemiş olduğu durumlar hariç, burada sayılanlarla sınırlı olmaksızın taşıyıcı, depocu, tahmil tahliyeci, liman yetkilileri, diğer taşıma işleri komisyoncuları, diğer tedarikçiler gibi üçüncü kişilerin sebep olduğu zararlardan, e)işbu madde içerisinde sayılanlarla sınırlı olmamak kaydıyla, yetkili kamusal otoritelerin, armatörlerin, hava yollarının, fiili taşıyıcıların ve acentelerinin karar ve işlemleri, savaş, ayaklanma, isyan, grev, işveren ve işçi ihtilafları nedeniyle oluşan işi bırakmalar, sosyal ayaklanmalar, hava koşullarında yaşanan olumsuz değişiklikler, deprem, sel, yangın gibi doğal afetler gibi DGF nin önceden öngöremeyeceği, kontrolünde olmayan, önleyemeyeceği ve sonuçlarından kaçınmayacağı ve mücbir sebep olarak addedilebilecek sair durumlardan. 4.LOJĠSTĠK HĠZMET ÜCRETLERĠ VE ÖDEME YÖNTEMĠ 4.1.Taraflarca aksi açıkça yazılı olarak kararlaştırılmadığı sürece, lojistik hizmet sözleşmesi bedeli DGF tarafından düzenlenecek fatura uyarınca nakden ve defaten fatura tarihinde peşin olarak ödenecektir. HİZMET ALAN, faturayı tebliğ almadığından bahisle ödemeyi yapmaktan kaçınamaz Lojistik hizmet bedeli, HİZMET ALAN tarafından DGF e iletilen bilgiler uyarınca veya verilmesi kararlaştırılan hizmetin olağan koşullarda verileceği varsayımıyla belirlenmiştir. DGF kendisine taşınmak üzere ve/veya sair lojistik hizmet ifa etmek üzere teslim edilen veya uhdesine bırakılan yükün niteliğinin ve niceliğinin o yük için bilinen ve geçerli değerler olduğunu varsaymak hakkına haizdir. HİZMET ALAN tarafından bildirilen lojistik hizmet konusu yükün niteliği veya niceliğindeki farklılıklar ile öngörülen olağan şartların değişmesi kararlaştırılan ücreti değiştirebilecektir. 4.3.Faturanın alınmasından itibaren 8 gün içinde itiraz ve iade edilmeyen faturaların tutarı ve içerikleri HİZMET ALAN tarafından ihtilafsız olarak kabul edilmiş sayılacak ve herhangi bir kesinti yapılmaksızın aynen ödenecektir. 4.4.Taraflarca aksi açıkça yazılı olarak kararlaştırılmadıkça, DGF tarafından düzenlenecek faturalar, faturada belirtilen para birimi uyarınca ödenir. Döviz olarak düzenlenmiş olan faturaların TL cinsinden ödenmesi halinde, fatura tutarı ödeme tarihindeki TC. Merkez Bankası döviz satış kuru üzerinden TL ye çevirilerek ödenecektir HİZMET ALAN, DGF tarafından düzenlenen faturaları karşılıklı mutabık kalınan vadede veya aksine bir mutabakat olmadığı durumlarda fatura tarihinde ödemediği hallerde başkaca herhangi bir ihtara veya ihbara gerek olmaksızın temerrüde düşmüş sayılacak ve vadeden fiili ödeme gününe kadar işletilmek üzere ödenmeyen tutara aylık % 3 veya T.C. Merkez bankası avans faizi oranından hangisi yüksek ise o oranın uygulanması suretiyle hesaplanacak gecikme faizi ödeyecektir. HİZMET ALAN, işbu tutara ilişkin olarak düzenlenecek olan faturaları (gecikme faizi/vade farkı vd.)herhangi bir itiraz ileri sürmeksizin ve herhangi bir ihtar veya ihbara gerek kalmaksızın ödeyecektir. 4.6.Aşağıda belirtilen durumların oluşması halinde HİZMET ALAN ile karşılıklı mutabık kalınan lojistik hizmet sözleşmesi bedeli ve sair ücretler DGF tarafından revize edilecek ve bu tutarlar HİZMET ALAN a fatura edilecektir:

8 - Mevzuat değişikliklerinin ve/veya herhangi bir kamusal düzenleyici işlem değişikliğinin sebep olacağı ilave harç/ vergi, masraf vb., -DGF in kontrolünde olmayan sebeplerle fiili taşıyıcının uyguladığı ücretlerde meydana gelen değişikliklerin yol açacağı ilave güvenlik/ yakıt vs. ücret artışları, -HİZMET ALAN ın lojistik hizmet konusu eşyanın niteliği, niceliği veya Gümrük Tarife İstatistik Pozisyon Numarası ve/veya güzergah ve/veya alıcı/gönderici adres ve kimlik bilgilerindeki yanlış ve/veya eksik ve/veya yetersiz bildiriminin ve/veya değişikliğinin neden olduğu ilave masraflar ile, bu tür yanlışlıkların, eksikliklerin ve değişikliklerin neden olacağı ilave giderler ve ücretler ile birlikte kamusal otoriteler nezdinde sebep olacağı ilave vergi/ harç ve para cezası nevinden yaptırım tutarları, -HİZMET ALAN ın mutabakat sonrasında talep ettiği, ilettiği her türlü yeni talimat, hizmet yöntemi değişikliği ve ilave hizmet taleplerinin yol açacağı ilave ücret ve masraflar, -Hükümet ve/veya kamusal makamların karar ve uygulamalarının yol açtığı vergi, harç, resim, masraf vb., -Acil durumlardan kaynaklanan ve DGF in önceden durum giderleri, öngörmesi mümkün olmayan acil -Lojistik hizmet bedeli yanı sıra malların HİZMET ALAN ve/veya ALICISI ve/veya yetkili temsilcisi tarafından hiç teslim alınmaması/geç teslim alınması/ geç yüklenmesi/ geç boşaltılması/ konteynerin zamanında veya hiç teslim edilmemesi ve/veya hasarlı teslim edilmesi gibi nedenlerle oluşması muhtemel her türlü, demuraj, ardiye/ bekleme ücreti/ konteyner hasar veya ikame bedeli vs. giderler, -Konteyner taşımalarında konteynerin DGF tarafından temin edildiği hallerde yükleme ve/veya boşaltma işlemlerinde konteynerın boş, eksiksiz ve hasarsız olarak kararlaştırılan sürede ve/veya teamül gereği kabul edilen sürede HİZMET ALAN veya temsilcileri veya tedarikçileri tarafından fiiilen teslim edilmemesinden kaynaklanan ve yasada öngörülen 10 günlük sürastarya süresi de dahil olmak üzere konteynerin fiilen boş ve hasarsız olarak DGF e ve/veya DGF in konteyneri temin ettiği gerçek veya tüzel kişiye teslimine kadar işleyecek olan demuraj ücretleri, Bu maddede sayılan ve mutabık kalınan ücretlere yansıyacak olan bu giderler de taraflarca aksi açıkça kararlaştırılmış olmadıkça fatura tarihinde nakden ve defaten peşin olarak DGF e ödenecektir. HİZMET ALAN tarafından bu tutarların hemen ödenmesinin mümkün olmaması halinde DGF dilerse bu tutarları HİZMET ALAN hesabına ödeyerek daha sonra HİZMET ALAN dan tahsil edebilecektir. DGF in bu tutarları HİZMET ALAN hesabına önceden ödemek zorunluluğu yoktur. HİZMET ALAN tarafından bu tutarların ödemesinin derhal yapılmaması nedeniyle sözleşme konusu lojistik hizmetin aksayacak olmasından ve/veya tamamlanamayacak olmasından dolayı DGF in herhangi bir sorumluluğu yoktur. Bu durumda DGF in sözleşme konusu hizmeti ifa ettiği ve tam ücrete hak kazandığı kabul edilecektir. 4.7.HİZMET ALAN, sözleşen taraf olarak konşimento/taşıma senedi vb. üzerinde GÖNDERİCİ/ALICI olarak görünmese bile veya lojistik hizmet bedelini, navlunu veya navlun teferruatlarını, sürastarya, demuraj ve ilave masraf ve giderleri ödemeyi 3. bir kişi dahi üstlenmiş olsa veya işin gereği bu tutarların tamamından veya bir kısmından 3. şahıs sorumlu gözükse bile, işbu tutarların ödenmesinden ve bahse konu taşıma ve/veya lojistik hizmetinden dolayı HİZMET ALAN 3.şahısla birlikte müştereken ve müteselsilen DGF e karşı sorumludur.

9 5.ÇEġĠTLĠ HÜKÜMLER: 5.1. İşbu STC de yer alan hükümler veya şartlarda herhangi bir paragraf, cümle veya kelimesinde herhangi bir geçersizlik, iptal edilebilirlik veya icra edilmezlik, yasaya herhangi bir şekilde aykırılık bulunması, STC nin diğer hükümlerinin ve eklerinin bağlayıcılığını etkilemez. Taraflar arasında ayrıca ve açıkça aksi yazılı olarak kararlaştırılmadığı sürece İşbu STC de düzenlenmeyen hususlarda ve işbu STC nin yorumlanmasında DGF tarafından düzenlenen konşimento/hava- kara taşıma senedi hükümleri uygulanacak olup, işbu STC ile konşimento / hava veya kara taşıma senedi hükümleri arasında çelişki olması halinde uygulanması zorunlu hukukun emredici hükümlerine aykırı olmamak kaydıyla DGF lehine olan hüküm öncelikle uygulanacaktır DGF, HİZMET ALAN a verdiği tüm hizmetlerin ücretlerinin( bunların tahsil için gerekli olan masraflar da dahil olmak üzere) ve verilen hizmetler nedeniyle oluşturulan tüm cari hesap alacaklarının güvencesi olarak uhdesinde bulunan yük ve yükle ilgili refakat belgeleri üzerinde uygulanması zorunlu hukukun emredici hükümlerine aykırı olmamak ve bu hükümlerin müsade ettiği ölçüde rehin, hapis ve alıkoyma hakkına haizdir Tarafların, lojistik hizmet sözleşmesi kurmak amacıyla görüşmelere başlamalarını müteakip, kurulan veya kurulması öngörülen akdi veye hukuki ilişki nedeniyle, birbirleri hakkında, bu hukuki ilişkinin gereği olarak öğrenmiş oldukları her türlü ticari, ekonomik bilgi ve belge, sır ve gizli olarak kabul edilecektir. Tarafların lojistik hizmet sözleşmesi kurmak üzere görüşmelere başlamalarını müteakip başlayacak olan, tarafların birbirleri ile ilgili olarak öğrendikleri bilgi ve belgelere ilişkin gizliliğe riayet etme ve bunları her ne sebeple olursa olsun 3. gerçek ve/veya tüzel kişilere, kamuya açıklamama yükümlülüğü, başlatılan bu hukuki sürecin istenilen sonuca ulaşmaması yani, hukuki ilişkinin akdi bir ilişkiye dönüştürülememesi veya sonlandırılmasından veya akdin ifa edilmiş olmasından sonra da süresiz olarak devam edecektir. Ayrıca, taraflar, bu gizlilik yükümlülüğüne riayet hususunda, kendilerinin ve kendileri için çalışan ve/veya işgören işçi, personel, görevli gibi sair sıfatlarla bu sırları görevleri gereği bilen veya bilmesi gereken kişilerin de gizliliğe riayet edeceklerini ve buna riayet etmemelerinden doğan sorumluluğun bizzat kendilerine ait olacağını kabul ve taahhüt ederler Taraflar arasındaki lojistik hizmet sözleşmesinden doğacak tüm vergi, resim ve harçlar ile damga vergisi HİZMET ALAN a ait olacaktır Taraflar arasındaki lojistik hizmet sözleşmesinin yorumundan ve uygulanmasından doğacak tüm ihtilaflar için Türk Hukuku uygulanacak olup, yetkili mahkeme İstanbul Çağlayan Adliyesi Mahkemeleridir. 5.6.İşbu hüküm ve şartlar lojistik hizmet ifasının genel şartlarını belirlemekte olup, DGF ayrıca uygulanması zorunlu ulusal veya Türkiye nin taraf olduğu uluslararası sözleşmelerin emredici hükümlerine aykırı olmamak üzere özel şartlar ve hükümler belirleme hakkına haizdir. İşbu lojistik hizmet ifası hüküm ve şartlarını önceden edindik, tarafımıza uzmanlık gerektiren hususlarda bilgi verildi ve tüm hüküm ve şartları konusunda mutabık kaldık. HĠZMET ALAN ĠMZA / KAġE

TAŞIMA İŞLERİ KOMİSYONCULUĞU HİZMETLERİNE İLİŞKİN KURALLAR (UTIKAD)

TAŞIMA İŞLERİ KOMİSYONCULUĞU HİZMETLERİNE İLİŞKİN KURALLAR (UTIKAD) TAŞIMA İŞLERİ KOMİSYONCULUĞU HİZMETLERİNE İLİŞKİN KURALLAR (UTIKAD) KISIM I: GENEL HÜKÜMLER Uygulanma koşulları 1.1. Bu kurallar, Taşıma İşleri Komisyonculuğu Hizmetlerine İlişkin Kurallara atıf yapılarak

Detaylı

TAŞIMA İŞLERİ KOMİSYONCULUĞU HİZMETLERİNE İLİŞKİN DACHSER TURKEY HAVA VE DENİZ TAŞIMACILIĞI A.Ş. KURALLARI

TAŞIMA İŞLERİ KOMİSYONCULUĞU HİZMETLERİNE İLİŞKİN DACHSER TURKEY HAVA VE DENİZ TAŞIMACILIĞI A.Ş. KURALLARI TAŞIMA İŞLERİ KOMİSYONCULUĞU HİZMETLERİNE İLİŞKİN DACHSER TURKEY HAVA VE DENİZ TAŞIMACILIĞI A.Ş. KURALLARI KISIM I: GENEL HÜKÜMLER Uygulanma koşulları 1.1. Bu kurallar, Taşıma İşleri Komisyonculuğu Hizmetlerine

Detaylı

FİNANSAL KİRALAMA SÖZLEŞMESİ SÖZLEŞME NO:

FİNANSAL KİRALAMA SÖZLEŞMESİ SÖZLEŞME NO: FİNANSAL KİRALAMA SÖZLEŞMESİ SÖZLEŞME NO: Bir tarafta, "Mecidiyeköy Mahallesi Büyükdere Cad. No:83 Şişli/İstanbul" adresinde yerleşik ve İstanbul Ticaret Sicil Memurluğu'nun 277481/225063 sicil numarasında

Detaylı

FİNANSAL KİRALAMA SÖZLEŞMESİ

FİNANSAL KİRALAMA SÖZLEŞMESİ FİNANSAL KİRALAMA SÖZLEŞMESİ Bir taraftan merkezi Volvo İş Merkezi Kayışdağı Cad. Engin Sok. No:9 K:5 34752 İçerenköy - Ataşehir / İSTANBUL adresinde bulunan VFS Finansal Kiralama A.Ş.(bundan böyle Kiralayan

Detaylı

DÜZENLEME ŞEKLİNDE FİNANSAL KİRALAMA SÖZLEŞMESİ SÖZLEŞME NO: I. GENEL HÜKÜMLER 1. TARAFLAR

DÜZENLEME ŞEKLİNDE FİNANSAL KİRALAMA SÖZLEŞMESİ SÖZLEŞME NO: I. GENEL HÜKÜMLER 1. TARAFLAR DÜZENLEME ŞEKLİNDE FİNANSAL KİRALAMA SÖZLEŞMESİ SÖZLEŞME NO: I GENEL HÜKÜMLER 1 TARAFLAR : İşbu Finansal Kiralama Sözleşmesi, işbu sözleşmenin 1(bir) numaralı eki olan Özel Şartlar(EK-1) bölümünde belirtilen

Detaylı

Mal ve/veya Hizmet Satış Hüküm ve Şartları Parker Hareket ve Kontrol Sistemleri Ticaret Limited Şirketi

Mal ve/veya Hizmet Satış Hüküm ve Şartları Parker Hareket ve Kontrol Sistemleri Ticaret Limited Şirketi Mal ve/veya Hizmet Satış Hüküm ve Şartları Parker Hareket ve Kontrol Sistemleri Ticaret Limited Şirketi 1. Tanımlar Bu Hükümler de: Alıcı Şirket in fiyat vereceği herhangi bir şirket, firma ya da birey

Detaylı

ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. ( ASELSAN ) SİPARİŞ EMRİ GENEL HÜKÜM VE ŞARTLARI

ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. ( ASELSAN ) SİPARİŞ EMRİ GENEL HÜKÜM VE ŞARTLARI ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. ( ASELSAN ) SİPARİŞ EMRİ GENEL HÜKÜM VE ŞARTLARI 1. SİPARİŞ: (a) ASELSAN tarafından teklif sahibine ( SATICI ) gönderilmiş olan Sipariş Emrinde ve varsa eklerinde

Detaylı

SERMAYE PİYASASI ARAÇLARI ALIM SATIMA ARACILIK İŞLEMLERI ÇERÇEVE SÖZLEŞMESI Sözleşme No:

SERMAYE PİYASASI ARAÇLARI ALIM SATIMA ARACILIK İŞLEMLERI ÇERÇEVE SÖZLEŞMESI Sözleşme No: SERMAYE PİYASASI ARAÇLARI ALIM SATIMA ARACILIK İŞLEMLERI ÇERÇEVE SÖZLEŞMESI Sözleşme No: MADDE 2. TANIMLAR VE KISALTMALAR MADDE 1. TARAFLARI TANITICI BİLGİLER 1.1 İşbu sözleşme bir tarafta: Büyükdere Cad.

Detaylı

ALIM SATIMA ARACILIK ÇERÇEVE SÖZLEŞMESİ

ALIM SATIMA ARACILIK ÇERÇEVE SÖZLEŞMESİ ALIM SATIMA ARACILIK ÇERÇEVE SÖZLEŞMESİ TARAFLAR: 1. EKİNCİLER YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. (Aşağıda kısaca Aracı Kurum diye anılacaktır.) Adresi:... 2...(Aşağıda kısaca Müşteri diye anılacaktır.) Adresi:...

Detaylı

FAKTORİNG SÖZLEŞMESİ Sözleşme No :... arasında aşağıdaki şartlarla işbu faktoring sözleşmesi tanzim ve imza olunmuştur.

FAKTORİNG SÖZLEŞMESİ Sözleşme No :... arasında aşağıdaki şartlarla işbu faktoring sözleşmesi tanzim ve imza olunmuştur. Sözleşme Tarihi :... FAKTORİNG SÖZLEŞMESİ Sözleşme No :... Bir tarafta, Eski Büyükdere Cad. Giz 2000 Plaza, No.7 Kat: 15 / 59,60 Maslak, İstanbul adresinde mukim İstanbul Faktoring A.Ş. (FAKTOR) İle diğer

Detaylı

FATURAKOM ÖDEME HİZMETLERİ A.Ş. ile

FATURAKOM ÖDEME HİZMETLERİ A.Ş. ile FATURAKOM ÖDEME HİZMETLERİ A.Ş. ile... Arasındaki../. 2015 Tarihli TEMSİLCİLİK SÖZLEŞMESİ 1 1. SÖZLEŞMENİN TARAFLARI İşbu Temsilcilik Sözleşmesi( Sözleşme ) /./2015 tarihinde; 1.1 Türk hukukuna uygun olarak

Detaylı

ÜYE İŞYERİ SÖZLEŞMESİ

ÜYE İŞYERİ SÖZLEŞMESİ ÜYE İŞYERİ SÖZLEŞMESİ Kuveyt Türk Katılım Bankası A.Ş. Merkez Adresi: Büyükdere Caddesi No:129/1 Esentepe/Şişli/İstanbul Ticaret Sicil No:198060/250489 Web Adresi: www.kuveytturk.com.tr Mersis No: 3714

Detaylı

T 00000000 İ R T K E N R Ö

T 00000000 İ R T K E N R Ö T 00000000 GENEL KREDİ SÖZLEŞMESİ SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİLENDİRME FORMU İşbu Genel Kredi Sözleşmesi ( GKS ) Bilgilendirme Formu ( Form ) bilgilendirme amaçlı düzenlenmiştir. Buna göre Form un devamında yer

Detaylı

ODEA BANK A.Ş. Müşteri Adı, Soyadı / Ünvanı :... Müşteri No :... Sözleşme Tarihi :... /... / 201...

ODEA BANK A.Ş. Müşteri Adı, Soyadı / Ünvanı :... Müşteri No :... Sözleşme Tarihi :... /... / 201... ODEA BANK A.Ş. T E Z G A H Ü S T Ü ( O T C ) T Ü R E V İ Ş L E M L E R S Ö Z L E Ş M E S E T İ Adı, Soyadı / Ünvanı :......... No :... Sözleşme Tarihi :... /... / 201... S-18-10 TEZGAH ÜSTÜ (OTC) TÜREV

Detaylı

FİNANSAL KİRALAMA SÖZLEŞMESİ No :

FİNANSAL KİRALAMA SÖZLEŞMESİ No : FİNANSAL KİRALAMA SÖZLEŞMESİ No : Bir taraftan kanuni ikametgahı Nispetiye Cad.Akmerkez B Kulesi Kat 10 Etiler-İstanbul adresinde bulunan, İstanbul Ticaret Sicili Müd.Sicil No:263846, Mersis No:133 749

Detaylı

FAKTORİNG SÖZLEŞMESİ

FAKTORİNG SÖZLEŞMESİ FAKTORİNG SÖZLEŞMESİ Müşteri No: Tarih: Bir tarafta, Büyükdere Caddesi Stad Han No: 85 Kat:4-5 34387 Mecidiyeköy - İSTANBUL adresinde mukim ÇAĞDAŞ FAKTORİNG A.Ş. (Faktor) İle diğer tarafta adresinde mukim

Detaylı

DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ URLA REZİDANS PERSONEL VE ETKİNLİK SERVİSLERİ SÖZLEŞMESİ

DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ URLA REZİDANS PERSONEL VE ETKİNLİK SERVİSLERİ SÖZLEŞMESİ DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ URLA REZİDANS PERSONEL VE ETKİNLİK SERVİSLERİ SÖZLEŞMESİ 1 DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ PERSONEL VE ETKİNLİK SERVİSLERİ SÖZLEŞMESİ İşbu Personel ve Etkinlik Servisleri Sözleşmesi (bundan böyle

Detaylı

Değerli Temsilci Adayımız;

Değerli Temsilci Adayımız; Değerli Temsilci Adayımız; 6493 sayılı Ödeme ve Menkul Kıymet Mutabakat Sistemleri, Ödeme Hizmetleri ve Elektronik Para Kuruluşları ile ilgili kanun 27 Haziran 2015 tarihinde yürürlüğe girmiş bulunmaktadır.

Detaylı

ÖRNEKTİR GENEL KREDİ SÖZLEŞMESİ 1/20

ÖRNEKTİR GENEL KREDİ SÖZLEŞMESİ 1/20 SZL-006 / 12 1/20 Albaraka Türk Katılım Bankası A.Ş. İstanbul Ticaret Sicil Memurluğu No: 206671 Saray Mah. Dr. Adnan Büyükdeniz Cad. No:6 34768 Ümraniye/İSTANBUL www.albarakaturk.com.tr albarakaturk@hs03.kep.tr

Detaylı

ASYA KATILIM BANKASI A.Ş.

ASYA KATILIM BANKASI A.Ş. ASYA KATILIM BANKASI A.Ş. GENEL KREDİ SÖZLEŞMESİ Bir tarafta, aşağıda Banka olarak adlandırılan -kanuni ikametgahı, Saray Mah. Dr. Adnan Büyükdeniz Cad., No: 10 Ümraniye/ İstanbul adresinde bulunan ASYA

Detaylı

MOBİL ÖDEME SÖZLEŞMESİ ÜYE İŞ YERİ

MOBİL ÖDEME SÖZLEŞMESİ ÜYE İŞ YERİ MOBİL ÖDEME SÖZLEŞMESİ ÜYE İŞ YERİ MOBİL ÖDEME HİZMETLERİ SÖZLEŞMESİ İşbu Mobil Ödeme Hizmetleri Sözleşmesi,../../.( Yürürlük Tarihi ) tarihinde, İstanbul da, Bağlarbaşı Mahallesi, Ergenekon Sokak, Çakmak

Detaylı

SES KODEKLERİ ALIMI BİRİM FİYAT SÖZLEŞME TASARISI (3/g)

SES KODEKLERİ ALIMI BİRİM FİYAT SÖZLEŞME TASARISI (3/g) İKN (İhale Kayıt Numarası): 2015/71115 SES KODEKLERİ ALIMI BİRİM FİYAT SÖZLEŞME TASARISI (3/g) Madde 1- Sözleşmenin Tarafları Bu sözleşme, bir tarafta Türkiye Radyo-Televizyon Kurumu (bundan sonra İdare

Detaylı

FİNANSAL KİRALAMA SÖZLEŞMESİ

FİNANSAL KİRALAMA SÖZLEŞMESİ FİNANSAL KİRALAMA SÖZLEŞMESİ Bir tarafta, Büyükdere Cad. Yapı Kredi Plaza A Blok Kat:8 Levent/Beşiktaş İstanbul adresinde bulunan YAPI KREDİ FİNANSAL KİRALAMA A.O. (ki aşağıda kısaca KİRALAYAN olarak anılacaktır)

Detaylı

: : TÜREV İŞLEMLER ÇERÇEVE SÖZLEŞMESİ

: : TÜREV İŞLEMLER ÇERÇEVE SÖZLEŞMESİ Şube Kodu : Sıra No : TÜREV İŞLEMLER ÇERÇEVE SÖZLEŞMESİ Turkland Bank A.Ş. nin (Bundan sonra Banka olarak anılacaktır) şubeleri ve Bankacılık Kanunu çerçevesinde şube sayılan birimlerinde, işbu Türev İşlemler

Detaylı

TEB İHTİYAÇ KREDİSİ SÖZLEŞMESİ

TEB İHTİYAÇ KREDİSİ SÖZLEŞMESİ Madde 1: Taraflar, Konu ve Kapsam Bir tarafta bu sözleşmede kısaca Banka diye anılacak olan... Şubesi ile diğer tarafta son sayfada isim ve soyadı, imza ve ikametgah (tebligat) adresleri bulunan Kredili

Detaylı

GENEL KREDİ SÖZLEŞMESİ

GENEL KREDİ SÖZLEŞMESİ GENEL KREDİ SÖZLEŞMESİ İşbu Genel Kredi Sözleşmesi ( Sözleşme ), Sözleşme sonunda belirtilen tarihte ( İmza Tarihi ) ve yine Sözleşme sonunda isim/ticari unvan ve adresleri belirtilen müşteri ( Kredi Alan

Detaylı

(Müşteri / Müşteriler)

(Müşteri / Müşteriler) Bir tarafta, Cemal Sahir Sokak Profilo Plaza B Blok Kat:1, 34387 Mecidiyeköy İSTANBUL adresinde mukim TAM FAKTORİNG A.Ş. (Faktor) İle diğer tarafta adresinde mukim (Müşteri / Müşteriler) arasında, aşağıdaki

Detaylı

3. SÖZLEŞMENİN KAPSAMI ve UYGULAMA ALANI

3. SÖZLEŞMENİN KAPSAMI ve UYGULAMA ALANI Kuveyt Türk Katılım Bankası A.Ş. Bankacılık Hizmetleri Sözleşmesi 1/38 1. TARAFLAR Kuveyt Türk Katılım Bankası A.Ş. (Katılım Bankası) ile sözleşmenin sonunda adı/unvanı yazılı (Müşteri) arasında, aşağıdaki

Detaylı

GENEL FİNANSMAN/KREDİ SÖZLEŞMESİ

GENEL FİNANSMAN/KREDİ SÖZLEŞMESİ Kuveyt Türk Katılım Bankası A.Ş. 1/31 GENEL FİNANSMAN/KREDİ SÖZLEŞMESİ 1. TARAFLAR VE KONU Bir tarafta, Büyükdere Caddesi, No:129/1 Esentepe-Şişli/İstanbul adresindeki KUVEYT TÜRK KATILIM BANKASI A.Ş.

Detaylı

Birim Bedel Mal Alımı Tip Sözleşmesi

Birim Bedel Mal Alımı Tip Sözleşmesi TÜRKİYE RADYO-TELEVİZYON KURUMUNUN 4734 SAYILI KAMU İHALE KANUNUNUN 3 ÜNCÜ MADDESİNİN (G) BENDİ KAPSAMINDA YAPTIĞI MAL ALIMLARINA İLİŞKİN TİP SÖZLEŞME TASARISI İKN (İhale Kayıt Numarası): 2011/167290 Birim

Detaylı