Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download ""

Transkript

1 Bir Devlet ki! Gümrük iþlerini, vergilerini ülkenin ve milletin ihtiyaçlarýna göre düzenlemekten alýkonulmuþtur. Böyle bir devlete elbette baðýmsýz denemez. 1

2 ÝÇÝNDEKÝLER I. BÖLÜM - GENEL KURULA DOÐRU Genel Kurul Gündemi 4 Yönetim Kurulu Baþkaný (Sunum) 5 Gümrük Müþavirleri Etik Beyaný 7 Gümrük Müþavirliði Meslek Etik Standartlarý 8 Dernek Ýlkeleri, Misyonu, Vizyonu 15 II. BÖLÜM 2011 YILI GENEL KURULU 2011 yýlý Genel Kurulu Sonucu yýlý Genel Kurulu Resimleri yýlý Genel Kurulu Basýn Haberleri 21 Dernek Kurullarý Listesi 22 Yönetim Kurulu Görev Daðýlýmý 23 Dernek Kurullarý Albümü 24 III. BÖLÜM FAALÝYETLER ve ÝSTATÝSTÝKÝ BÝLGÝLER 2011 yýlý Faaliyetleri yýlý Ýstatistiki Bilgileri yýlý Faaliyetleri yýlý Ýstatistiki Bilgileri 102 IV. BÖLÜM ÜYE BÝLGÝLERÝ ve ALBÜMÜ BUGÜMDER Üye Albümü 103 Gümrük Müþavirleri Üye Listesi 104 Gümrük Müþavirleri Üye Albümü 106 Gümrük Müþavir Yardýmcýsý Üye Listesi 115 Gümrük Müþavir Yardýmcýsý Üye Albümü 120 V. BÖLÜM TÜZÜK Dernek Tüzüðü 138 2

3 GENEL KURULA DOÐRU 3

4 9. OLAÐAN GENEL KURUL TOPLANTISI GÜNDEMÝ Deðerli Üyemiz; Derneðimizin (Seçimli) 9. Olaðan Genel Kurul Toplantýsý, 02 Þubat 2013 Cumartesi günü saat de Uludað Ýhracatçý Birlikleri Genel Sekreterlik Salonunda (Org. San. Böl. Kahverengi Cad. No:8 BURSA), aþaðýdaki gündem maddeleri dâhilinde yapýlacaktýr. Çoðunluk saðlanamadýðý takdirde ikinci toplantý 09 Þubat 2013 Cumartesi günü saat 11:00 de ayný yerde ve ayný gündem dâhilinde yapýlacaktýr. Olaðan Genel Kurul toplantýsýna iliþkin gazete ilaný 17 Ocak 2013 Perþembe günü Bursa Hâkimiyet Gazetesinde yayýmlanmýþtýr. Dernek tüzüðümüzün 18. Maddesi gereði Olaðan Genel Kurul toplantýmýzý sayýn üyelerimize önemle duyurur, Genel Kurulun mesleðimize, üyelerimize ve derneðimize hayýrlý olmasýný temenni ederiz. Saygýlarýmýzla, YÖNETÝM KURULU GÜNDEM MADDELERÝ 1. Yoklama, 2. Dernek Baþkanýnýn açýlýþ konuþmasý, Ýstiklal Marþý ve Saygý Duruþu, 3. Baþkanlýk Divaný, Baþkan ve üyelerinin seçimi, Olaðan Genel Kurul tutanaklarýnýn imzalanmasý hususunda Baþkanlýk Divanýna yetki verilmesi, 4. Yönetim Kurulunun yýlý çalýþma raporunun okunmasý, yýlý Dernek Mali Bilanço ve Gelir-Gider Tablosunun okunmasý, yýlý Dernek Ýktisadi Ýþletmesinin Mali Bilanço ve Gelir-Gider Tablosunun okunmasý, yýlý Denetleme Kurulunun, denetleme raporunun okunmasý, 7. Yönetim Kurulu ve Denetleme Kurulu raporlarý üzerinde görüþme, oylama ve Yönetim Kurulu ve Denetleme Kurulunun ibrasý, ve 2014 yýllarý Muhammen Bütçesinin görüþülmesi, kabulü ve fasýllar arasýnda aktarma yetkisi verilmesi, 9. Derneðin amacý ve faaliyetleri için taþýnýr ve taþýnmaz mal kiralanmasý ve satýn alýnmasý veya satýlmasý konusunda Yönetim Kuruluna yetki verilmesi, 10. Gümrük Müþavirleri ile Gümrük Müþavir Yardýmcýlarýnýn giriþ ve yýllýk aidatlarýnýn tespiti, 11. Asgari Gümrük Müþavirlik ücretlerinin belirlenmesi konusunda Yönetim Kuruluna yetki verilmesi, 12. Yeni Yönetim, Denetleme, Disiplin ve Danýþma Kurulu üyelerinin asil ve yedek üyelerinin seçimi, (seçim listeleri kurullara göre ayrý listeler halinde tanzim edilecek ve tek zarf içinde oy kullanýlacaktýr.) 13. Dilek ve Temenniler, 14. Kapanýþ, 4

5 Deðerli Meslektaþlarým, Hatýrlayacaðýnýz üzere bir önceki Genel Kurulumuzu, 29 Ocak 2011 Cumartesi günü yine Ýhracatçý Birliklerinin bu toplantý salonunda gerçekleþtirerek, derneðimize yaraþýr bir þekilde sonuçlandýrmýþtýk. Görev daðýlýmdan sonra baþkanlýðýný yaptýðým Yönetim Kurulumuz döneminde de mevcut çalýþma ve hizmetlerini artýrarak devam ettirme yolunda yoðun bir mesai harcayarak, elinden gelen tüm gayreti sarf etmiþtir. Bu dönemde de çalýþmalarýmýzý ve faaliyetlerimizi, ilkelerimizden taviz vermeden, mesleðimizin yüksek menfaatlerini ön planda tutarak, birlik ve beraberlik içerisinde özveri ile sürdürmeye çalýþtýk. Sevgili meslektaþlarým, geçmiþ yönetimlerimizdeki deðerli meslektaþlarýmýzla birlikte bu günlere getirdiðimiz derneðimizde bayraðý devralarak, Yönetim Kurulumuzdaki arkadaþlarýmýzla birlikte mesleðimiz ve meslektaþlarýmýz için önemli olan konulara hassasiyet göstererek çalýþmalarýmýzý þekillendirdik. Bölgesel çalýþmalarýmýz arasýnda önemli olduðunu düþündüðümüz birkaç temel faaliyetin özellikle altýný çizmek istiyorum. Bir önceki dönemde Derneðe gelir getirmek amacý ile Ýktisadi Ýþletmemizi hayata geçirmiþtik. Yýllardýr çeþitli mali sorunlarla boðuþan derneðimiz, iktisadi iþletmeyi kurmamýz sonrasýnda Bölge Müdürlüðümüzün de destek ve katkýlarý ile TIR Parký projesini hayata geçirmiþtir. Bu projenin hayata geçirilmesi aþamasýnda derneðimiz çok yoðun bir emek harcamýþ ve karþýmýza çýkan onlarca sorunla, sabýr ve sebatla mücadele ederek, baþarýlý olmuþtur. Esasen bu proje ile ilgili baþta yeri ve Milli Emlak Müdürlüðüne ödemeleri dahil olmak üzere sorunlar halen devam etmektedir. Bu aþamada derneðimiz bu projeyi maliyeti daha düþük baþka bir alanda devam ettirmek için çalýþmalarýný sürdürmektedir. Sona gelinen çalýþmada bu hizmetimiz daha geniþ, ferah ve saðlýklý bir alanda ve daha az maliyetle yapýlabilecektir. Söz konusu projemizi hayata geçirmemizle birlikte, derneðimiz finansal açýdan geçmiþ yýllara nazaran çok daha rahat bir konuma gelecektir. Bu iþletmelerin devamý durumunda da derneðimizin hiçbir dönemde mali sýkýntýsý olmayacaktýr. Bunun yaný sýra baðlantý gümrük idarelerinin veri giriþ salonlarýnýn iyileþtirilmesi için yapýlan geri dönüþlerin hepsi karþýlanmaya çalýþýlmaktadýr. Yaptýðýmýz çalýþmalarda derneðimizin kaynaklarýný her zaman doðru harcamaya ve üyelerimizin rahat ve ferah çalýþma ortamlarýnda bulunmasýný ön planda tuttuk. Ayrýca Gemlik Ticaret ve Sanayi Odasý ile yapýlan görüþmeler neticesinde Serbest Bölgeye bir irtibat bürosu açýlmýþtýr. Böylelikle bölge çýkýþlý iþlemlerde düzenlenen menþe þahadatnameleri ve dolaþým belgeleri için her seferinde Gemlik e gitme sorunu ortadan kalkmýþtýr. Dernekler olarak her dönem olduðu gibi bu dönemde en çok emek verilen konulardan biri sizlerinde takip ettiði gibi asgari ücret konusudur. Asgari Ücret, bir mesleðin yaþamasý için ihtiyacý olan can suyu demektir. Bir mesleðin asgari kalitesi, yaþam garantisi demektir. Ancak tüm çabalarýmýza raðmen asgari ücret istediðimiz düzeye taþýnamamýþtýr ve istediðimiz seviyeye ulaþamayan tarife 2013 yýlý için bildiðiniz üzere sadece % 5 lik bir artýþla yayýnlanmýþtý. Tüm derneklerin ortak mücadelesi ile en azýndan yeniden deðerleme oranýnda revize edilmesini saðladýk. Yaptýðýmýz iþ ve iþlemlerin karþýlýðý olduðuna inanmasak dahi bu mücadele en azýndan mevcudu korumak için önemliydi. Sayýn Meslektaþlarým, Gümrük Müþavirleri Derneklerince düzenlenen ''Gümrük ve Ticaret Bakanlýðý ile Gümrük Müþavirleri Dernekleri Ýkinci Ortak Toplantýsý'' 2012 Aralýk ayýnda Abant'ta gerçekleþtirildi. Müsteþarýmýzýn da katýldýðý bu toplantýda dernekler olarak hazýrladýðýmýz etik beyanýmýzý deðerlendirdik. Kabul ve destek gören etik beyanýmýzý Dünya Gümrük Gününde tüm kamuoyuna duyurduk. Bu beyanýmýzý sizlerle paylaþtýk. Zaten siz deðerleri meslektaþlarýmýzýn bu beyana uygun bir þekilde iþ ve iþlemlerini yaptýklarýna inancýmýz sonsuzdur. Bunun yazýlý bir hale getirilerek kamuoyuna duyurulmasýnýn mesleðimize ve meslek mensuplarýmýza hak etmediði ön yargýlarýn kýrýlmasýný saðlayacaðý inancýndayýz. 5

6 Deðerli Meslektaþlarýmýz, Bursa Gümrük Müþavirleri Derneðinin kuruluþundan bugüne kadar aldýðýmýz görevlerde öncelikle Bursa olmak üzere Türkiye kamuoyuna Gümrük Kurumunu ve Gümrük Müþavirliði mesleðini mümkün olan en iyi biçimde tanýtmaya çalýþtýk. Derneðimizi, Bursa nýn ve hatta Türkiye nin en etkili ve en saygýn sivil toplum örgütlerinden biri haline getirmek her zaman önceliklerimizin baþýnda geldi. Ortaya koymaya çalýþtýðýmýz derneðimizin etkinliði, saygýnlýðý ve diðer kurum ve kuruluþlar ile olan baþarýlý iliþkilerindeki çalýþmalarý, inanýyorum ki bundan sonra da siz meslektaþlarýmýzla birlikte ayný heyecanla devam edecektir. Bu arada bugün aramýzda olmayan ve mesleðimize emek vermiþ kýymetli büyüklerimizi rahmet ve minnetle anýyorum. Mesleðimiz ve camiamýz adýna yapýlacak daha çok iþlerin bulunduðunun bilinci içindeyiz. Birlik ve beraberlik içinde bütün zorluklarýn üstesinden gelebileceðimize inanýyor ve bu inançla mesleðimiz ve camiamýz adýna daha iyi günleri paylaþabilmek ümidiyle 2013 yýlý genel kurulumuzun mesleðimiz ve bölgemiz için hayýrlara vesile olmasýný temenni ediyorum. Saygýlarýmla, Orhan KATTAÞ Yönetim Kurulu Baþkaný 6

7 7

8 8

9 Gümrük Müþavirleri olarak GÜMRÜK MÜÞAVÝRLÝÐÝ MESLEK ETÝK STANDARTLARI Tüm faaliyetlerimizde Türkiye Cumhuriyeti Anayasasý baþta olmak üzere tabi olduðumuz tüm ulusal mevzuata ve Türkiye Cumhuriyeti nin taraf olduðu tüm uluslararasý anlaþmalar ve düzenlemelere uyarýz. Güvenilirlik, tarafsýzlýk ve baðýmsýzlýk tüm iþ iliþkilerimizde bize yön veren temel ilkelerdir. Ýþ sahiplerinin ticari menfaat ve yasal haklarýnýn korunmasýna özen gösterirken kamu menfaatinin korunmasýný da öncelikli sorumluluðumuz kabul eder, iþlerimizi bu bilinçle yönetiriz. Mesleki bilgi ve becerimizi kullanýrken ülke kaynaklarýnýn etkin kullanýmý, çevre duyarlýlýðý gibi sorumluluklarýmýza uygun kararlar vermeye özen gösteririz. Açýkladýðýmýz beyan ve sunduðumuz raporlarýn gerçeðe uygun olmasý için gerekli titizliði gösterir, konu olan bilgileri doðru, anlaþýlabilir biçimde ve zamanýnda sunarýz. Doðruluk ve þeffaflýðý, tüm iþ süreçlerimizde ve iliþkilerimizde öncelikli deðerlerimiz olarak kabul ederiz. Bilgi güvenliðine önem verir, müþterilerimize ait özel ticari bilgileri paylaþmaz, çalýþanlarýmýz tarafýndan paylaþýlmasýna göz yummayýz. Ýþ etiðinin yazýlý kurum kültürümüzün yapý taþý haline gelmesi için azami gayret ve özeni gösteririz. Yönetici ve çalýþanlarýmýzý çýkar çatýþmalarýndan uzak tutacak bilinç, kural ve uygulamalarla donatýr, mevcut görevlerinden yararlanarak kiþisel çýkar saðlamalarýný önler ve denetleriz. Temsil etkinliklerini (kutlama, ikram, aðýrlama) yasalarýmýzýn, dernek tüzüðümüzün ve etik kodumuzun belirlediði þekilde uygularýz. Çalýþanlarýmýzýn, tarafsýz karar ve davranýþlarýný etkileyecek hediyeler almalarýna ve ayný amaçla hediye vermelerine müsaade etmeyiz. Faaliyet ve iþlemlerimizi yürütürken, her türlü kamu kurum ve kuruluþu, idari oluþum, sivil toplum örgütü ve siyasi partiler ile herhangi bir menfaat beklentisi olmaksýzýn eþit mesafede yer alýrýz. Ýþlemlerimizde yolsuzluklara yol açmayýz, göz yummayýz. Haksýz rekabette bulunmaz, adil rekabetin ve tüketici haklarýnýn korunmasýný gözetir, tüm uygulamalarýmýzý bu yönde geliþtiririz. Kayýt dýþý istihdamda bulunmayýz; çalýþan saðlýðý ve güvenliðini gözetir, adil istihdamý destekleriz. Toplumsal birlik ve sosyal duyarlýlýðý artýrýcý çalýþmalarda bulunur; sosyal sorumluluklarýmýzýn bilinci ile hareket eder ve bu bilinci tüm iþ çevremizle paylaþýrýz. Bütün bu iþ etiði ilke, anlayýþ ve uygulamalarýmýzýn iþ ortaklarýmýz ve tedarikçilerimiz dâhil tüm etki alanlarýmýza yayýlmasýný saðlayacak uygulamalar geliþtiririz. Mesleki saygýnlýðýmýza zarar verecek davranýþlardan kaçýnýrýz. Meslek Etik Kurulunun vereceði kararlara saygý duyarýz. Meslek unvanýmýz dýþýnda geçmiþ unvanýmýzý kullanmayacaðýmýzý beyan ve kabul ederiz. 9

10 GÜMRÜK MÜÞAVÝRLERÝ DERNEKLERÝ YÖNETÝM ÝLKELERÝ 10

11 TEMEL ÝLKELERÝMÝZ DEÐERLERÝMÝZ Misyonumuz varlýk sebebimizi en yalýn biçimiyle anlatýrken vizyonumuz toplumsal düzeydeki hedefimizi belirliyor. Bu hedefin bir amaç deðil bir yolculuk olduðunun bilincindeyiz. Deðerlerimiz, hedefimize olan yolculukta bize ilham veren, yol gösteren, sýnýrlarýmýzý çizen rehberimizdir. Deðerlerimiz ise gümrük müþavirliði mesleðinin ve idari kültürünün temel taþý olarak iþlerimizi yönetim biçimimize yansýr. Ýþlerimizi, mesleðimizin bir çözüm üretme mesleði olduðunun ve bunun getirdiði sorumluluklarýnýn bilinciyle yürütürüz. Bu çözümler yoluyla dýþ ticaretin önünü açar, ülke kalkýnmasýnda önemli bir rol üstleniriz. Bu sorumluluklarý sadece hizmet verdiðimiz mükelleflere karþý deðil, ithalat ve ihracat iþlemlerinde haklarýný temsil ettiðimiz kamuya ve çevresel boyutuyla ülkemizin ve dünyanýn geleceðine karþý da hissederiz. Ülke kaynaklarýnýn etkin ve verimli kullanýmý ile tarafsýzlýk ilkeleri mesleðimizi tanýmlayan en önemli deðerler arasýndadýr. Þeffaflýk, adillik, sorumluluk ve hesap verebilirlik ilkeleri mesleðimizin tüm kararlar mekanizmalarýnýn özünü oluþturur. Gümrük Müþavirliði iþimizle ilgili olarak; ayýplý, bozuk, çürük, özürlü, kusurlu, defolu, eksik, fazla, hileli, çalýntý, mal, eþya, ürün ve araçlarýn ithal, ihraç, transit gibi dýþ ticaret iþlemlerine aracýlýk etmekten uzak kalmak ve bu gibi hususlarda örnek davranýþlar sergilemek prensibimizdir. Müþteri, paydaþ, meslektaþ ve çalýþanlarýmýza açýk ve dürüst davranýrýz. Mesleðimizin iþtigal konusuyla alakalý olarak; iþ takiplerinde nüfuz kullanmayý gerçeðe aykýrý þikâyet, ihbar, beyan ve vaatte bulunmayý bilgi vermeyi menfaat amaçlý; fiyat düþürmeyi müþteri ve personel transfer etmeyi etik dýþý görür ve bu gibi davranýþlardan uzak kalmayý derneðimizin temel amacý olarak bilir ve uygularýz. Dolaylý temsil ettiðimiz müþterilerimizin ticari, özel, sýr ve bilgilerinin korunmasýnda, sorumluluk ve duyarlýlýk gösteririz. Bilgilerimizi iþ dünyasý ile açýklýkla paylaþýrýz. Bu bilgilerin doðruyu yansýtmasýna özel bir özen gösteririz. Aktardýðýmýz bilginin arkasýnda dururuz ve iþ dünyasýný doðru yönlendiririz. Ülkemiz ekonomisinin ve dýþ ticaretimizin geliþtirilmesi amacýyla; dünya ekonomisini ve dýþ ticaretini güncel olarak yakýndan takip etmek, dernek üye müþteri ve çalýþanlarýmýzý bu konuda bilinçlendirip yönlendirmek, dýþ ticaret ve gümrükle ilgili kamu kurum ve kuruluþlar ile bu konularda eðitim veren okullarýmýza mesleki alanlarda danýþmanlýk yaparak katkýda bulunmayý amaç ediniriz. Sürekli geliþim ve ilerlemeye inanýr, kendimizi ve bilgimizi sürekli yeniler güncel tutarýz. Bu bilgileri temsil ettiðimiz iþ dünyasý ile Gümrük ve Ticaret Bakanlýðý ile sürekli paylaþýr iþlerimizi, rehberlik sorumluluðumuzu en iyi þekilde yerine getirmek bilinci ile yönetiriz. Ýþ etiðinin, gayrý kanuni veya ahlak dýþý yollara sapmamanýn çok ötesinde, sadece güncel paydaþ haklarýna saygýyý deðil, sürdürülebilirlik ilkesi çerçevesinde duyarlý ve etkin bir doðal kaynak kullanýmý ile gelecekteki paydaþlarýn da haklarýna saygýyý kapsayan geniþ bir tanýmý olduðuna inanýyoruz. Gümrük Müþavirleri Dernekleri üyeleri, sorumlu iþ modelinin özünü teþkil eden gümrük müþavirliði temel etik ilkelerine olan inançlarýný beyan eder ve bu ilkelere uymaktaki gönüllülüklerini idari yapýlarý ve þirket politikalarýna yansýtýr; iþ etiðinin bir kurum kültürü haline gelmesi için azami özeni gösterirler. 11

12 ETÝK KURALLARIMIZ Etik kurallarýmýz, gümrük müþavirliði ofislerinin yönetim organlarýnýn çalýþma prensipleri ile paydaþ iliþkilerini düzenleyen kurallar bütünüdür. Gümrük Müþavirleri Derneði ilgili yasaya uygun olarak kurulmuþ ve bu özelliði ile bir meslek örgütü kimliði taþýyan tüzel bir kiþiliktir. Bu kurallar derneðimiz üyesi tüm meslektaþlarýmýz için meslek standartlarýný belirleyen temel etik ilkeler niteliðindedir. BÝRBÝRÝMÝZE GÜVEN VE SAYGI Gümrük müþavirleri adil rekabet ilkelerine sadakatle baðlýdýr ve mesleðin geliþimi için ortak çalýþmalar yapmak üzere gönüllülük esasý, dernek çatýsý altýnda çalýþýr. Dernek yönetim organlarý, komiteleri ve çalýþma gruplarýndaki çalýþmalarýmýzý karþýlýklý güven ve farklý görüþlere saygý ile yürütürüz. Karar ve önerilerimiz uyumlu bir çalýþma sonucunda ulaþýlmýþ ortak aklý yansýtýr. Tüm iletiþimlerimizde birbirimize saygý ile hareket ederiz, birbirimizin iþine, fikrine ve zamanýna kýymet veririz. Ýletiþimim sorumluluðumuzu zamanýnda, açýk ve doðrulukla yerine getiririz. Açýk ve doðru geri bildirimleri iyi karþýlar, saygý gösterir ve dürüstçe yanýtlarýz. BAÞKALARINA SAYGI, KESÝN DÜRÜSTLÜK VE AÇIKLIK Tüm dýþ paydaþlarýmýza karþý açýk ve dürüst davranýrýz. Yaþ, cinsiyet, dil, ýrk, inanç, siyasi düþünce ayrýmcýlýðý yapmayýz. Çeþitliliði ve çoðulculuðu benimseriz. Düþünce özgürlüðüne inanýrýz ve destekleriz. Tüm ticari iliþkilerimizde ve þirket yönetiminde bu çeþitliliði ve çoðulculuðu saðlamaya çaba gösterir, hizmet verdiðimiz kiþi ve kuruluþlarýn ve toplumsal çevrelerin faydasýný gözetir biçimde hareket ederiz. Tüm faaliyetlerimizde þeffaflýðý, adilliði, sorumluluðu ve hesap verebilirliði temel ilkeler olarak benimseriz. HUKUKA SAYGI VE YASALARA UYUMLULUK Baþta insan haklarý olmak üzere evrensel beyannameleri kendimize rehber edinir ve tüm faaliyetlerimizde yasal düzenlemelere uygun hareket ederiz. Ýþ kararlarýný oluþtururken ilgili tüm yasal düzenlemeleri göz önüne alarak ve gerektiðinde konu hakkýnda uzmanlara danýþarak karar veririz. Tüm kurum faaliyetlerimizde, Türkiye Cumhuriyeti Anayasasý baþta olmak üzere, tabi olduðumuz tüm ulusal mevzuata ve Türkiye Cumhuriyeti nin taraf olduðu tüm uluslararasý anlaþmalar ve düzenlemelere uyarýz. Yurtiçi ve yurtdýþýnda mevcut tüm faaliyet ve iþlemlerimizi yürütürken yasal düzenleyici kurum ve kuruluþlara doðru, tam ve anlaþýlabilir bilgileri zamanýnda sunarýz. Tabi bulunduðumuz kanunlar çerçevesinde, tüm kayýtlarýmýzý ilgili yasal düzenlemelere uygun olarak tutar, arþivler ve açýkça paylaþýrýz. Ýlgili iþlemi veya olayýn gerçeðini doðru þekilde yansýtacak iþ kayýtlarý oluþtururuz. Yalnýzca imzalama yetkimiz olan ve doðru ve gerçeðe uygun olduðuna inandýðýmýz dokümanlarý imzalarýz. 12

13 TOPLUMSAL SORUMLULUK VE GÖNÜLLÜLÜK Tüm faaliyetlerimizde toplum faydasýný gözeterek hareket ederiz. Seçtiðimiz hayýr iþlerine, sosyal gruplara katýlmalarý için baþkalarýna baský yapmayýz. Derneðin, yöneticisi ya da destekçisi olduðumuz bir hayýr iþi veya baþka bir organizasyona iliþkin karar toplantýsýna, katýlmayýz. Konu ile ilgili bilgi ve deðerlendirmemizi ilgili karar organýna sunar, karar mekanizmalarýnýn tarafsýz çalýþma ortamýný etkilemekten kaçýnýrýz. ÇEVREYE DUYARLILIK Faaliyetlerimiz ile ilgili olsun veya olmasýn doðanýn ve kültürel dokunun zarar görmemesine özen gösterir ve koruruz. Sürdürülebilirlik politikalarýný tüm idare ve üretim süreçlerimizde etkin bir biçimde uygular, çevreye zarar vermeyen önleyici yaklaþýmlarý destekleriz. Daha etkin bir çevre sorumluluðunun yaygýnlaþtýrýlmasý için çaba gösterir ve bu yöndeki çabalara destek veririz. ÜST SEVIYEDE SAHÝPLENME VE ÖRNEK DAVRANIÞLAR SERGÝLEME Tüm faaliyetlerimizde, misyonumuzu, temel deðerlerimizi ve etik kurallarýmýzý rehber edinerek etik ve itibar yönetimini, içinde bulunduðumuz topluma olumlu örnek oluþturabilecek seviyede sahiplenir ve sergileriz. Bu anlayýþýmýzý ve kimliðimizi olumsuz etkileyecek fiil ve davranýþlardan dikkatle kaçýnýrýz. GÝZLÝLÝÐE SAYGI VE KÝÞÝSEL BÝLGÝLERÝ KORUMA Paydaþlarýmýza ve bizimle iletiþime geçen özel ve tüzel þahýslara karþý, kendi gizlilik tercihlerine iliþkin seçenekler sunar ve bu tercihlerine saygý gösteririz. Bu seçenekleri Gizlilik bildirimi baþlýðý ile tüm internet sitelerimizde þeffaflýkla paylaþýrýz. Mevcut ve eski çalýþanlarýmýzýn, yönetim organlarý çalýþanlarýmýzýn ve müþterilerimizin, faaliyetlerimizi sürdürmek için iþbirliði veya çalýþma yaptýðýmýz diðer bireylerin kiþisel ve özel bilgilerini koruruz. Kiþisel bilgileri yalnýzca meþru dernek amaçlarý için kullanýrýz. VARLIKLARIMIZIN AKILCI ÞEKÝLDE KULLANIMI Zaman da dâhil olmak üzere tüm þirket varlýklarýný planlý ve etkin biçimde kullanmaya özen gösteririz. Þirket varlýklarýný sadece þirket faaliyetleri için kullanýrýz. Þirket varlýk, sistem ve iletiþim araçlarýný baþkalarýnýn saldýrgan bulabileceði içeriði oluþturmak, depolamak veya yaymak için kullanmayýz. Virüs bulaþtýrma veya bilgi güvenliðimizi ihlal etme de dâhil olmak üzere kayýp veya zarara neden olabilecek tüm kullanýmlardan kaçýnýrýz. ÇIKAR ÇATIÞMALARINDAN KAÇINMA Tüm faaliyetlerimizde ve katýlýmlarýmýzda öncelikle mesleðimizin çýkarýna ve itibarýnýn korunmasýna en uygun kararlarý alarak çalýþýr ve katkýda bulunuruz. Potansiyel bir çýkar çatýþmasý olarak algýlanabilecek her durumu Dernek Yönetim Kurulu ile paylaþýrýz. Kendimizin veya aile bireylerimizin çýkarlarýnýn dernek ile çatýþma ihtimali olan durumlarý bilinçli ve özenli bir þekilde önlemeye çalýþýrýz. Asýl veya yedek olarak dernek organlarýnda yer alan üyeler derneðin kendisi için veya dernek adýna faaliyetlerden gelir elde edici çalýþmalarda bulunamazlar. Dernek üyeleri, derneðe veya dernek organlarýna üyeliklerini, gümrük müþavirliði alanýnda kendi iþlerinin tanýtýlmasý, pazarlanmasý veya satýþýnda bir araç veya destekleyici unsur olarak kullanamazlar. 13

14 TEMSÝL AKTÝVÝTELERÝ, HEDÝYE, RÜÞVET Temsil aktivitelerini (kutlama, ziyafet, aðýrlama) yalnýzca yasalara, tüzüðümüzde yer alan faaliyetlerimize ve etik kurallarýmýza uygun olduðunda sunar veya kabul ederiz. Herhangi bir iþi almak veya bir iþ kararýný etkilemek için hiçbir yerde hiçbir þekilde hediye, rüþvet veya komisyon teklif etmeyiz veya vermeyiz. ÇEVREMÝZLE VE MEDYAYLA DÜRÜST ÝLÝÞKÝ VE ÝLETÝÞÝM Derneðimizin sitesinden üyelerimiz ve kamuoyu ile mesleki faaliyetlerimizi paylaþýr, yerel ve ulusal medya ile bu konuda iþbirliði yaparýz. Ýþ ve sosyal çevremizde mesleðimizin etik deðerlerini tanýtmaya ve bilinirliðini artýrmaya çalýþýrýz. Ýþ ve sosyal çevremizden veya medyadan gelen tüm talep ve istekleri Dernek Yönetim Kurulu na ve Genel Sekreterine yönlendiririz. Meslek grubumuzun tamamýný etkileyecek demeçler vermekten kaçýnýr, meslek itibarýmýzý en önemli deðerlerimiz arasýnda kabul eder ve koruruz. Derneðimiz nam ve hesabýna kamuya yapýlan tüm açýklamalarýn tam, doðru, anlaþýlabilir ve zamanýnda olmasýna; dikkat ederiz. Tüm iletiþimlerimizde üçüncü þahýs ve kurumlarýn kiþilik ve ticari haklarýný ihlal etmemeye özen gösteririz. Kendi kurum ve iþlerimizde, organizasyonlarýmýzda, internet üzerinden kullanýcý forumlarý, bloglar, sohbet odalarý dâhil herhangi bir kiþisel iletiþimimizde veya sosyal medyada veya medyaya açýklama ve röportajlarda veya makale, görüþ benzeri yazý ve yayýmlarda dernek Yönetim Kurulundan o konuda özel bir görev, iletiþim veya paylaþým yetkisi verilmedikçe dernek adýna konuþuyormuþ veya dernek nam ve hesabýna hareket ediyormuþ izlenimi vermeyiz. Kiþisel sosyal ve politik görüþlerimizin ve faaliyetlerimizin meslek grubumuzun tamamýna aitmiþ gibi algýlanmasýna veya görünmesine engel olacak biçimde davranýrýz. 14

15 DERNEÐÝMÝZÝN ÝLKELERÝ ETÝK DEÐERLERE VE ÝÞ AHLAKINA SAHÝP ÇIKMAK ÞEFFAFLIK HESAP VEREBÝLÝRLÝK HESAP SORABÝLÝRLÝK SORUMLULUK ETKÝNLÝK UZLAÞMA ARAYIÞI EÞÝTLÝK KATILIMCI DEMOKRASÝ HUKUKUN ÜSTÜNLÜÐÜ STRATEJÝK VÝZYON MÝSYONUMUZ Gümrük Müþavirliði Ýle Ýlgili Faaliyetlerin Etkinlik ve Verimliliðini Arttýrmak Müþavirlik Yönetimi Alanýnda Mesleki Formasyon Ýle Profesyonelliði Geliþtirmek Gümrük Müþavirliði Mesleðinin ve Hizmetlerinin Ülkemizin Stratejik Konumuna Sahip Gümrük Ýdarelerimiz Ýçin Ne Kadar Önemi Olduðunu Vurgulamak Ülkemizin Kýsa ve Uzun Vadeli Yararlarý Doðrultusunda Önemine Deðinmek, Bu Alanda da Bir Standardizasyon ve Sertifikasyon Oluþturarak Yüksek Güven, Verimlilik ve Kalite Düzeyini Yakalamak Gümrük Müþavirliði Mesleðini Olmasý Gereken Saygýnlýða Kavuþturmak VÝZYONUMUZ Gümrük Müþavirliði, Gümrük Hizmetleri ve Düzenlemeleri Konusunda Ýlk Danýþýlacak Kurum Olmaktýr. 15

16 2011 YILI GENEL KURULU VE SEÇÝM SONUÇLARI 16

17 29 Ocak Olaðan Genel Kurul Toplantýsý Dernek Tüzüðümüzün 18. maddesi gereði Bursa Gümrük Müþavirleri Derneði 8. Olaðan Genel Kurul toplantýsý 29 Ocak 2011 tarihinde Uludað Ýhracatçý Birlikleri Toplantý Salonunda saat 11:00 de ve Gümrük Müþavir Yardýmcýsý üyelerimizin katýlýmýyla ve Müsteþarlýk gözlemcisi Sayýn Tevfik USTA nýn gözleminde gerçekleþtirilmiþtir. Toplantýda açýlýþ konuþmasýný yapan dönemi Yön. Kur. Baþkaný Sayýn Suat YÜCELEN in ardýndan Bursa Gümrük ve Muhafaza Baþmüdürü Sayýn Tevfik USTA, Ankara Gümrük Müþavirleri Derneði Baþkaný Sayýn Ýsmail BAYKAL, Ýstanbul Gümrük Müþavirleri Derneði Baþkaný Sayýn A. Cihangir ONGER, Ýzmir Gümrük Müþavirleri Derneði Baþkaný Sayýn Taþkýn DALAY konuþmalarýný tamamlamýþ ve kendilerine 8. Olaðan Genel Kuruluna katýlýmlarýndan dolayý Bursa Gümrük Camiasý adýna plaket takdim edilmiþtir. Gümrük Müþavirliði mesleðine yaraþýr bir þekilde gerçekleþtirilen Genel Kurul sonunda 8. dönem Yönetim Kurulu Baþkan adayý Sayýn Orhan KATTAÞ kýsa bir konuþma yaparak Genel Kurulun Bursa Gümrük Müþavirlerine yaraþýr medeni bir þekilde geçmesinden dolayý þahsý ve Yönetim Kurulunda bulunan arkadaþlarý adýna Genel Kurula katýlan herkese güvenlerinden dolayý teþekkür etmiþ ve çalýþmalarýnýn ve hizmetlerinin döneminde de artarak devam edeceðini, çalýþmalarýmýzýn ilkelerimizden taviz vermeden mesleðimizin yüksek menfaatlerini ön planda tutarak, birlik ve beraberlik içerisinde özveri ile sürdüreceklerini belirtmiþtir. Ayrýca, döneminde Yönetim Kurulunda görev almýþ döneminde görevde olmayacak Yönetim Kurulu üyelerine görevde bulunduklarý süre boyunca derneðimizi en iyi þekilde temsil etmelerinden, mesleðin saygýnlýðý ve geliþimi ile meslektaþlarýmýz arasýndaki birlik ve beraberliði pekiþtirmek konusundaki katkýlarýndan ve baþarýlý çalýþmalarýndan dolayý Bursa Gümrük Camiasý adýna plaket takdim edilmiþtir yýllarý arasýnda Bursa Gümrük Müþavirleri Derneði Yönetim Kurulu Baþkaný olarak Bursa Kamuoyuna Gümrük Kurumunu ve Gümrük Müþavirliði mesleðini mümkün olan en iyi biçimde tanýttýðý, Derneðimizi geliþim süreci içinde Bursa nýn ve Türkiye nin en etkin ve saygýn Sivil Toplum Örgütlerinden biri haline getirdiði, mesleðimizin saygýnlýðý, geliþimi ve derneðimizin diðer kurum ve kuruluþlarla iliþkilerinde baþarýlý çalýþmalarýndan, mesleðimize katkýlarýndan dolayý Sayýn Suat YÜCELEN e Bursa Gümrük camiasý adýna plaket ve çiçek takdim edilmiþtir. 17

18 18

19 19

20 20

21 BUGÜMDER 8. Olaðan Genel Toplantýsý ile ilgili Basýnda Yer Alan Haberler 21

22 YÖNETÝM KURULU YÖNETÝM KURULU (ASIL) YÖNETÝM KURULU (YEDEK) GÜMRÜK MÜÞAVÝRÝ GÜMRÜK MÜÞAVÝRÝ 1- ORHAN KATTAÞ 1- EVENUR SARIBAÞLI 2- ÖMER ÖZDEMÝR 2- ATÝLLA ÖZTOPRAK 3- SELÇUK ÞAHÝNOÐULLARI 3- ÖZCAN EREN 4- MÜCAHÝT ARUN 4- OLCAY ÜLKER 5- MUSTAFA KIR 5- KIYMET AYTAN 6- ÝRFAN AYAN 6- FAHRETTÝN TAYFUR 7- BÜLENT ARSLAN 7- MUSTAFA YAÞAR 8- TURGAY ÞAHÝN 8- RECEP ÜMÝT TAÞKAPI 9- OSMAN KILIÇKIRAN 9- GÜRKAN YAVUZ 10- MURAT ÝNAY 10-ÇÝÐDEM KOCAGER GÜMRÜK MÜÞAVÝR YRD. GÜMRÜK MÜÞAVÝR YRD. 1- RASÝM ÞENGÜL 1- K. FAHRETTÝN ÝPEKÇÝOÐLU DÝSÝPLÝN KURULU DÝSÝPLÝN KURULU (ASIL) DÝSÝPLÝN KURULU (YEDEK) GÜMRÜK MÜÞAVÝRÝ GÜMRÜK MÜÞAVÝRÝ 1- MEHMET KAYMAKÇI 1- NEÞE YILDIRIM 2- MEHMET ALÝ DEMÝREL 2- ALTAN ERTEKÝN 3- NURETTÝN USLU 3- MUSTAFA DEMÝRKOL 4- AHMET HIZ 4- EMÝRHAN KIRATLI GÜMRÜK MÜÞAVÝR YRD. GÜMRÜK MÜÞAVÝR YRD. 1- MEHMET KANTAR 1- CANIBEY ÇOLAKLAR DENETLEME KURULU DENETLEME KURULU (ASIL) DENETLEME KURULU (YEDEK) GÜMRÜK MÜÞAVÝRÝ GÜMRÜK MÜÞAVÝRÝ 1- MEHMET ALÝ TOKUÇ 1- MURAT GÜLEÇAL 2- FATÝH GANÝOÐLU 2- NALAN EMLÝER 3- SELAHATTÝN ÖZGENÇ 3- HÜLYA BARBAROS DANIÞMA KURULU DANIÞMA KURULU (ASIL) DANIÞMA KURULU (YEDEK) GÜMRÜK MÜÞAVÝRÝ GÜMRÜK MÜÞAVÝRÝ 1- MUSTAFA GÜMÜÞ 1- AHMET GANÝOÐLU 2- SELÝM DÝNÇER ÜNVER 2- YÜCEL FÝLDÝÞÝ 3- EROL TAMER GÜMRÜK MÜÞAVÝR YRD. GÜMRÜK MÜÞAVÝR YRD. 1- COÞKUN YILDIRIM 1- CENGÝZ ÜNER 22

23 31 Ocak 2011 tarihinde Yönetim Kurulu 8. Olaðan Genel Kurul Sonrasý Ýlk Toplantýsýný Dernek Merkezinde Gerçekleþtirdi; Yönetim Kurulunun Pazartesi günü saat 17:00 de Dernek Merkezimizde yaptýðý Olaðan Genel Kurul sonrasý 1. toplantýsýnda, Tüzüðümüzün 30. maddesi a) bendi gereði görev taksimi Baþkan, iki Baþkan Vekili, Genel Sekreter, Sayman ve Veznedar Kurul üyelerinin seçimi oy birliði ile aþaðýdaki þekilde oluþturulmuþtur. Baþkan Baþkan Vekili Baþkan Vekili Genel Sekreter Sayman Veznedar Üye Üye Üye Üye Üye Orhan KATTAÞ Ömer ÖZDEMÝR Selçuk ÞAHÝNOÐULLARI Mücahit ARUN Mustafa KIR Rasim ÞENGÜL Bülent ARSLAN Ýrfan AYAN Murat ÝNAY Osman KILIÇKIRAN Turgay ÞAHÝN 23

24 YÖNETÝM KURULU ASÝL ÜYELERÝ BAÞKAN Orhan KATTAÞ BAÞKAN VEKÝLÝ BAÞKAN VEKÝLÝ GENEL SEKRETER SAYMAN ÜYE VEZNEDAR ÜYE Ömer ÖZDEMÝR Selçuk ÞAHÝNOÐULLARI Mücahit ARUN Mustafa KIR Rasim ÞENGÜL ÜYE ÜYE ÜYE ÜYE ÜYE Bülent ARSLAN Ýrfan AYAN Murat ÝNAY Osman KILIÇKIRAN Turgay ÞAHÝN 24

25 YÖNETÝM KURULU YEDEK ÜYELERÝ ÜYE ÜYE ÜYE ÜYE Evenur SARIBAÞLI Atilla ÖZTOPRAK Özcan EREN Olcay ÜLKER ÜYE ÜYE ÜYE Kýymet AYTAN Fahrettin TAYFUR Mustafa YAÞAR ÜYE ÜYE ÜYE ÜYE Recep Ümit TAÞKAPI Gürkan YAVUZ Çiðdem KOCAGER K.Fahrettin ÝPEKÇÝOÐLU 25

26 DÝSÝPLÝN KURULU ASÝL ÜYELERÝ Mehmet KAYMAKÇI Mehmet Ali DEMÝREL Nurettin USLU Ahmet HIZ Mehmet KANTAR DÝSÝPLÝN KURULU YEDEK ÜYELERÝ Neþe YILDIRIM Altan ERTEKÝN Mustafa DEMÝRKOL Emirhan KIRATLI Canýbey ÇOLAKLAR 26

27 DENETLEME KURULU ASÝL ÜYELERÝ Mehmet Ali TOKUÇ Fatih GANÝOÐLU Selahattin ÖZGENÇ DENETLEME KURULU YEDEK ÜYELERÝ Murat GÜLEÇAL Hülya BARBAROS Nalan EMLÝER 27

28 DANIÞMA KURULU ASÝL ÜYELERÝ Mustafa GÜMÜÞ Selim Dinçer ÜNVER Erol TAMER Coþkun YILDIRIM DANIÞMA KURULU YEDEK ÜYELERÝ Ahmet GANÝOÐLU Yücel FÝLDÝÞÝ Cengiz ÜNER 28

29 2011 YILI FAALÝYETLERÝMÝZ 29

30 05 Ocak 2011 tarihinde TSE Ýl Koordinatörü Sayýn Mustafa KARAMAN a ve Ürün Belgelendirme Müdürü Sayýn Hakan KARAÇENGEL e Yönetim Kurulu olarak ziyaret gerçekleþtirilmiþtir; 05 Ocak 2011 tarihinde TSE Ýl Koordinatörü Sayýn Mustafa KARAMAN ve Ürün Belgelendirme Müdürü Sayýn Hakan KARAÇENGEL e Yönetim Kurulu olarak ziyaret gerçekleþtirilmiþtir. Ziyarette; TSE Ýl Koordinatörü Sayýn Mustafa Karaman, ithalat görevlerine gidecek memurlarýnýn kurumun imkanlarýyla sevk ettirilmeye baþlandýðýna ve bu uygulamanýn Türkiye de ilk olduðunu ve pilot olarak Bursa da baþladýðýna dikkat çekmiþtir. Ayrýca camiamýzýn kurumlarýndaki iþleyiþe iliþkin beklentiler dile getirilmiþ, görüþ ve önerilerde bulunulmuþtur. TSE Bölge Müdürlüðünde Kalite, Kalibrasyon ve Ürün Belgelendirme olarak üçlü bir yapýnýn mevcut olduðu ve burada çalýþan memurlarýn tümünden istifade etmek adýna bu yapýnýn birleþeceði belirtilmiþtir. TSE Ürün Belgelendirme Müdürü Sayýn Hakan Karaçengel tarafýndan yeni baþlayan TSE Belge Yönetim Sistemi Belgenet üzerinden yapýlan baþvurularda, TSE nin cevaplarýna dönülmüyor olmasýnýn mükelleflerin iþlemlerinde gecikmelere yol açabileceði vurgulanmýþtýr. Bu sorunun kaynaðýnýn baþvuru sahibi e-imza yetkilisi ile baþvuruyu sisteme giren gümrük müþaviri çalýþanýn ayný kiþi olmamasýndan kaynaklanmaktadýr. TSE den gelen cevaplar e-imza sahibinin mail adresine yönlendirilmekte, iþlemi yapan personel ise bu durumdan vaktinde haberdar olmamaktadýr. Sorunun çözümü ise imza yetkilisinin mail adresinde gelen maillerin otomatik olarak iþlemi yapan personelin mail adresine yönlendirilmesi olacaktýr. Yapýlan görüþmeler deðerlendirilerek üyelerimize bilgilendirme yapýlmýþtýr. 08 Ocak 2011 tarihinde Ýstanbul Dedeman Otel de Asgari Ücret Tarifesi ile ilgili Ýcra Kurulu toplantýsý gerçekleþtirildi. Üyelerimizin de öneri ve görüþleri dikkate alýnarak 4 (dört) aylýk bölgesel tarama toplantýlarý sonrasýnda yoðun emek ve zaman harcanarak gümrük mevzuatýnýn doðru olarak uygulanmasý, iþlemlerin saðlýklý yürütülmesi ve ülkemizin vergisel kayýplarýnýn önlenmesine olanak saðlayacak þekilde almýþ olduðumuz mesleki risk, sorumluluk ve maliyetlerimiz de dikkate alýnarak hazýrlanmýþ olan Asgari Ücret Tarifesi tarih ve ÝK-BÞK/107 sayýlý yazýmýz ile Müsteþarlýk makamýna sunulmuþtur. Müsteþarlýðýmýz yapmýþ olduðumuz düzenleme çalýþmalarýmýzý dikkate almaksýzýn ve kanuni hakkýmýzý hiçe saymýþ, köle zihniyeti dahilinde çalýþtýrmak isteyen kesimlerin görüþ ve önerilerini dikkate alarak yürürlüðe koymuþ olduðu düzenlemelerin tümünü (2010/4, 2010/8, 2010/26, 2010/59 ve 2010/60 sayýlý genelgeleri) kabul etmemiz mümkün bulunmamaktadýr. Hiçbir kurumun ve kuruluþun böylesine önem arz eden mesleði icra edenlere sýradan davranmalarý ve yok sayýp küçültmeleri ve sabrýmýzý sýnamalarý yönetimler olarak bizleri ve bu mesleði ilkeli doðru ve seviyeli bir þekilde yürüten siz deðerli meslektaþlarýmýzý derinden üzdüðünün bilincindeyiz. Gümrük Müþavirleri Ýcra Kurulu olarak, aylarca çalýþýp, bizlerin müþterileri olan tüm taraflarý da (hiçbir mecburiyetimiz olmadýðý halde, sýrf, Müsteþarlýðýmýza gelen müracaatlarý deðerlendirmek ve olasý sýkýntýlarý önceden anlaþarak bir konsensüs halinde sonuçlandýrmak için) defalarca toplantýlara dahil ederek bir fiyat listesi oluþturduk. Müsteþarlýðýmýzda yapýlan son toplantýda, Ýcra Kurulumuzun önerdiði listeyle uzaktan-yakýndan ilgisi olmayan ve son derece düþük miktarlarý içeren bir liste bizlere sunulmuþtur. Gümrük Müsteþarlýðýmýzýn Bürokratlarýnýn yapýlan ve davet edildiðimiz toplantýya ilgileri ve mesleðimize olan alakalarý Ýcra Kurulumuzca takdire þayan bulunmuþtur. Kurumlardan almýþ olduklarý görüþleri bize bir pazarlýkmýþ gibi sunmalarý bizi derinden üzmüþ, bu meyanda kendilerinin mesleðimize bakýþ açýlarýný ortaya koymasý bakýmýndan manidar bulunmuþtur. Yýllardýr mesleðimizin çektiði sýkýntýlarý, yaptýðýmýz iþin ülke ekonomisi için ne kadar önemli olduðunu ve ne kadar mesuliyetlerle dolu bir meslek icra ettiðimizi her kesime anlattýk ve anlatmaya gayret ettik. Yaklaþýk kiþilik bir çalýþan insan gurubunu barýndýran sektörümüz artýk isyan etmektedir. Maliyetlerimizi en ince noktalarýna kadar hesaplayýp, olmazsa-olmaz ücretleri belirledik. Bir ihracatta TL civarýnda nispi aidat alýnýrken, bir ihracat antrepo girdi-çýktýsý 80.- TL seviyesindeyken, hiçbir yasal dayanaðý olmadýðý halde ordino ücreti, stikýr ücreti, terminal ücreti adý altýnda USD ücretler alýnýrken, otoparkçý bile 20.-TL yi beðenmezken, bize reva görülen bu davranýþý kabul etmiyoruz. Ücretimizin baþka kurum ve kuruluþlarýn görüþleri doðrultusunda yayýmlanmasýný kabul edilebilir bulmuyoruz. Kanunun derneklerimize tanýdýðý bu yetkiyi bonkörce baþka kurumlara kullandýrma eðilimini anlamsýz ve yersiz buluyoruz. 30

GÜMRÜK MÜŞAVİRLİĞİ MESLEK ETİK STANDARTLARI

GÜMRÜK MÜŞAVİRLİĞİ MESLEK ETİK STANDARTLARI GÜMRÜK MÜŞAVİRLİĞİ MESLEK ETİK STANDARTLARI Daha itibarlı meslek, daha etkin hizmet için İÇİNDEKİLER GÜMRÜK MÜŞAVİRLİĞİ MESLEK ETİK STANDARTLARI... 2 GÜMRÜK MÜŞAVİRLERİ DERNEKLERİ YÖNETİM İLKELERİ... 2

Detaylı

ETİK VE İTİBAR DERNEĞİ TEİD YÖNETİM İLKELERİ

ETİK VE İTİBAR DERNEĞİ TEİD YÖNETİM İLKELERİ ETİK VE İTİBAR DERNEĞİ TEİD YÖNETİM İLKELERİ ETİK VE İTİBAR DERNEĞİ TEİD YÖNETİM İLKELERİ 2 TEMEL İLKELERİMİZ 3 Misyonumuz 3 Vizyonumuz 3 Amacımız 3 Değerlerimiz 3 ETİK KURALLARIMIZ 6 Faaliyet alanımız

Detaylı

ÝNSAN KAYNAKLARI VE EÐÝTÝM DAÝRE BAÞKANLIÐI

ÝNSAN KAYNAKLARI VE EÐÝTÝM DAÝRE BAÞKANLIÐI ÝNSAN KAYNAKLARI VE EÐÝTÝM DAÝRE BAÞKANLIÐI MEMUR PERSONEL ÞUBE MÜDÜRLÜÐÜ GÖREV TANIMI Memur Personel Þube Müdürlüðü, belediyemiz bünyesinde görev yapan memur personelin özlük iþlemlerinin saðlýklý bir

Detaylı

Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý

Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý Spor Bilimleri Derneði, üyeler arasýndaki haberleþme aðýný daha etkin hale getirmek için, akademik çalýþmalar yürüten bilim insaný, antrenör, öðretmen, öðrenci ve ilgili

Detaylı

Dövize Endeksli Kredilerde KKDF

Dövize Endeksli Kredilerde KKDF 2009-10 Dövize Endeksli Kredilerde KKDF Ýstanbul, 12 Mart 2009 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2009/10 Dövize Endeksli Kredilerde KKDF 1. Genel Açýklamalar: 88/12944 sayýlý Kararnameye iliþkin olarak

Detaylı

.:: TÇÝD - Tüm Çeviri Ýþletmeleri Derneði ::.

.:: TÇÝD - Tüm Çeviri Ýþletmeleri Derneði ::. Membership TÜM ÇEVÝRÝ ÝÞLETMELERÝ DERNEÐÝ YÖNETÝM KURULU BAÞKANLIÐINA ANTALYA Derneðinizin Tüzüðünü okudum; Derneðin kuruluþ felsefesi ve amacýna sadýk kalacaðýmý, Tüzükte belirtilen ilke ve kurallara

Detaylı

Fiskomar. Baþarý Hikayesi

Fiskomar. Baþarý Hikayesi Fiskomar Baþarý Hikayesi Fiskomar Gýda Temizlik Ve Marketcilik Ticaret Anonim Þirketi Cumhuriyetin ilanýndan sonra büyük önder Atatürk'ün Fýndýk baþta olmak üzere diðer belli baþlý ürünlerimizi ilgilendiren

Detaylı

GRUP TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ GÖRÜÞMELERÝNDE UYUÞMAZLIK

GRUP TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ GÖRÜÞMELERÝNDE UYUÞMAZLIK TOPLAM KALÝTE YÖNETÝMÝ VE ISO 9001:2000 KALÝTE YÖNETÝM SÝSTEMÝ UYGULAMASI KONULU TOPLANTI YAPILDI GRUP TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ GÖRÜÞMELERÝNDE UYUÞMAZLIK YÝBÝTAÞ - LAFARGE GRUBUNDA KONYA ÇÝMENTO SANAYÝÝ A.Þ.

Detaylı

ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI

ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI Kýzýlcaþar Geleceðe Hazýrlanýyor Gelin Birlikte Çalýþalým ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI Mart 2014 ALPER YILMAZ Halkla Bütünleþen MUHTARLIK Ankara Gölbaþý Kýzýlcaþar Köyünde 4 Mart 1979

Detaylı

Gelir Vergisi Kesintisi

Gelir Vergisi Kesintisi 2009-16 Gelir Vergisi Kesintisi Ýstanbul, 12 Mart 2009 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2009/16 Gelir Vergisi Kesintisi 1. Gelir Vergisi Kanunu Uyarýnca Kesinti Yapmak Zorunda Olanlar: Gelir Vergisi

Detaylı

BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ

BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ IPA Cross-Border Programme CCI No: 2007CB16IPO008 BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ SINIR ÖTESÝ BÖLGEDE KÜÇÜK VE ORTA ÖLÇEKLÝ ÝÞLETMELERÝN ORTAK EKO-GÜÇLERÝ PROJESÝ Ref. ¹ 2007CB16IPO008-2011-2-063, Geçerli sözleþme

Detaylı

SENDÝKAMIZDAN HABERLER

SENDÝKAMIZDAN HABERLER TÜHÝS Ýþ Hukuku ve Ýktisat Dergisi Cilt : 23, Sayý : 2-3 Kasým 2010 - Þubat 2011 SENDÝKAMIZDAN HABERLER ÝL ÖZEL ÝDARELERÝNDE TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ UYGULAMALARI SEMÝNERÝ YAPILDI Üyemiz Ýl Özel Ýdareleri Genel

Detaylı

BÝMY 16 - TBD Kamu-BÝB XI Bütünleþik Etkinliði

BÝMY 16 - TBD Kamu-BÝB XI Bütünleþik Etkinliði BÝMY 16 - TBD Kamu-BÝB XI Bütünleþik Etkinliði Türkiye Biliþim Derneði, biliþim sektöründe çalýþan üst ve orta düzey yöneticilerin mesleki geliþimi ve dayanýþmalarýný geliþtirmek amacýyla her yýl düzenlediði

Detaylı

MALÝYE DERGÝSÝ ULAKBÝM ISSN 1300-3623

MALÝYE DERGÝSÝ ULAKBÝM ISSN 1300-3623 MALÝYE DERGÝSÝ ISSN 1300-3623 Temmuz - Aralýk 2007, Sayý 153 YAZI DANIÞMA KURULU Prof. Dr. Güneri AKALIN Prof. Dr. Abdurrahman AKDOÐAN Prof. Dr. Figen ALTUÐ Prof. Dr. Engin ATAÇ Prof. Dr. Ömer Faruk BATIREL

Detaylı

SSK Affý. Ýstanbul, 21 Temmuz 2008 Sirküler Numarasý : Elit /75. Sirküler

SSK Affý. Ýstanbul, 21 Temmuz 2008 Sirküler Numarasý : Elit /75. Sirküler 2008-75 SSK Affý Ýstanbul, 21 Temmuz 2008 Sirküler Numarasý : Elit - 2008/75 Sirküler Sosyal Güvenlik Kurumu'na Olan Prim Borçlarýnýn Ödeme Kolaylýðýndan Yararlanmamýþ Olanlara, Tekrar Baþvuru Ýmkâný Ge

Detaylı

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler *1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler *1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve MD Mülteci Danýþma M TOHAV e-bülten n S AYI: 2 TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Ýletiþim Bilgileri Adres: Yýldýrým Mah. Ziyademirdelen Sok. N0: D: 1 Suruç/ÞANLIURFA Tel: 0 (414) 611 98 02 TOHAV Suruç

Detaylı

Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir

Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir 2008-96 Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir Ýstanbul, 19 Kasým 2008 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2008/96 Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir 4857 sayýlý

Detaylı

Barodan Haberler. Edinilmiþ Mallara Katýlma Semineri (Akþehir) Anayasa Mahkemesine Bireysel Baþvuru Semineri. Türk Borçlar Kanunu Semineri

Barodan Haberler. Edinilmiþ Mallara Katýlma Semineri (Akþehir) Anayasa Mahkemesine Bireysel Baþvuru Semineri. Türk Borçlar Kanunu Semineri Barodan Haberler Edinilmiþ Mallara Katýlma Semineri (Akþehir) Baromuzca Akþehir Ýlçesinde Türk Medeni Kanunu'nda Edinilmiþ Mallar ve Tasfiyesi ile Aile Konutu konulu konferans gerçekleþtirildi. Meslektaþlarýmýzýn

Detaylı

7. ÝTHÝB KUMAÞ TASARIM YARIÞMASI 2012

7. ÝTHÝB KUMAÞ TASARIM YARIÞMASI 2012 7. ÝTHÝB KUMAÞ TASARIM YARIÞMASI 2012 KÝMLER KATILABÝLÝR? Yarýþma, Türkiye Cumhuriyeti sýnýrlarý dahilinde veya yurtdýþýnda okuyan T.C. vatandaþlarý veya K.K.T.C vatandaþý, 35 yaþýný aþmamýþ, en az lise

Detaylı

SENDÝKAMIZDAN HABERLER

SENDÝKAMIZDAN HABERLER SENDÝKAMIZDAN HABERLER Sendikamýza Üye Ýþyerlerinde Çalýþanlardan Yýlýn Verimli Ýþçisi Ve Ýþvereni Seçilenlere Törenle Plaketleri Verildi 1988 yýlýndan bu yana Milli Prodüktivite Merkezi (MPM) nce gerçekleþtirilen

Detaylı

ÝÇÝNDEKÝLER I. DENETÝMÝN KAVRAMSAL ÇERÇEVESÝ

ÝÇÝNDEKÝLER I. DENETÝMÝN KAVRAMSAL ÇERÇEVESÝ ÝÇÝNDEKÝLER I. DENETÝMÝN KAVRAMSAL ÇERÇEVESÝ 1. Denetimin tanýmý... 15 2. Denetimin türleri... 17 2.1.Denetimin Amacý Yönünden Denetim Türleri... 17 2.1.1. Finansal Tablo Denetimi... 18 2.1.2. Uygunluk

Detaylı

ÝÇÝNDEKÝLER I. BÖLÜM - GENEL KURULA DOÐRU Genel Kurul Gündemi 2 Yönetim Kurulu Baþkaný (Sunum) 3 Tarihsel Süreç 4 Gümrük Müþavirleri Etik Beyaný 7 Gümrük Müþavirliði Meslek Etik Standartlarý 8 Dernek Ýlkeleri,

Detaylı

Mart 2010 Proje Hakkýnda NBÞ sektörünün ana girdisi olan mýsýrýn hasadý, hammadde kalitesi açýsýndan yetiþtirilmesi kadar önemli bir süreçtir. Hasat sýrasýnda gerçekleþtirilen yanlýþ uygulamalar sonucunda

Detaylı

Faaliyet Raporu. Banvit Bandýrma Vitaminli Yem San. A.Þ. 01 Ocak - 30 Eylül 2010 Dönemi

Faaliyet Raporu. Banvit Bandýrma Vitaminli Yem San. A.Þ. 01 Ocak - 30 Eylül 2010 Dönemi 10 Faaliyet Raporu Banvit Bandýrma Vitaminli Yem San. A.Þ. 01 Ocak - 30 Eylül 2010 Dönemi Ýçindekiler Yönetim ve Denetim Kurulu Temettü Politikasý Risk Yönetim Politikalarý Genel Kurul Tarihine Kadar Meydana

Detaylı

OKUL ÖNCESÝ EÐÝTÝM KURUMLARI YÖNETMELÝÐÝNDE DEÐÝÞÝKLÝK YAPILMASINA D YÖNETMELÝK Çarþamba, 10 Eylül 2008

OKUL ÖNCESÝ EÐÝTÝM KURUMLARI YÖNETMELÝÐÝNDE DEÐÝÞÝKLÝK YAPILMASINA D YÖNETMELÝK Çarþamba, 10 Eylül 2008 OKUL ÖNCESÝ EÐÝTÝM KURUMLARI YÖNETMELÝÐÝNDE DEÐÝÞÝKLÝK YAPILMASINA D YÖNETMELÝK Çarþamba, 10 Eylül 2008 6 Eylül 2008 CUMARTESÝ Resmî Gazete Sayý : 26989 YÖNETMELÝK Millî Eðitim Bakanlýðýndan: OKUL ÖNCESÝ

Detaylı

KOBÝ'lere AB kapýsý. Export2Europe KOBÝ'lere yönelik eðitim, danýþmanlýk ve uluslararasý iþ geliþtirme projesi

KOBÝ'lere AB kapýsý. Export2Europe KOBÝ'lere yönelik eðitim, danýþmanlýk ve uluslararasý iþ geliþtirme projesi 12 1 KOBÝ'lere AB kapýsý Export2Europe KOBÝ'lere yönelik eðitim, danýþmanlýk ve uluslararasý iþ geliþtirme projesi 2 3 Projenin amacý nedir Yurt dýþýna açýlmak isteyen yerli KOBÝ'lerin, Lüksemburg firmalarý

Detaylı

Vergi Usul Kanunu Ceza Hadleri

Vergi Usul Kanunu Ceza Hadleri 2008-107 Vergi Usul Kanunu Ceza Hadleri Ýstanbul, 24 Aralýk 2008 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2008/107 Vergi Usul Kanunu'nda Yer Alan Ve 01.01.2009 Tarihinden Ýtibaren Uygulanacak Had Ve Tutarlar

Detaylı

Güvenliðe Açýlan Sosyal Pencere Projesi ODAK TOPLANTISI SONUÇ RAPORU

Güvenliðe Açýlan Sosyal Pencere Projesi ODAK TOPLANTISI SONUÇ RAPORU Güvenliðe Açýlan Sosyal Pencere Projesi ODAK TOPLANTISI SONUÇ RAPORU 13 OCAK 2011 Bu program, Avrupa Birliði ve Türkiye Cumhuriyeti tarafýndan finanse edilmektedir. YENÝLÝKÇÝ YÖNTEMLERLE KAYITLI ÝSTÝHDAMIN

Detaylı

Yat, Kotra Ve Her Türlü Motorlu Özel Tekneler Ýçin Geçerli Olan KDV Ve ÖTV Ora

Yat, Kotra Ve Her Türlü Motorlu Özel Tekneler Ýçin Geçerli Olan KDV Ve ÖTV Ora 2009-40 Yat, Kotra Ve Her Türlü Motorlu Özel Tekneler Ýçin Geçerli Olan KDV Ve ÖTV Ora Ýstanbul, 25 Aðustos 2009 Sirküler Numarasý : Elit - 2009/40 Sirküler Yat, Kotra Ve Her Türlü Motorlu Özel Tekneler

Detaylı

Toplantý - Seminer ORDU SERBEST MUHASEBECÝ MALÝ MÜÞAVÝRLER ODASI. 01.01.2013 ve 31.12.2013 Döneminde Odamýzýn Katýldýðý Etkinlikler 18.02.

Toplantý - Seminer ORDU SERBEST MUHASEBECÝ MALÝ MÜÞAVÝRLER ODASI. 01.01.2013 ve 31.12.2013 Döneminde Odamýzýn Katýldýðý Etkinlikler 18.02. 01.01.2013 ve 31.12.2013 Döneminde Odamýzýn Katýldýðý Etkinlikler 16.01.2013 OBKT Salonu ORDU SMMM ODASI VE ORDU ROTARY KULÜP ÝÞBÝRLÝÐÝ ÝLE VERGÝ MEVZUATI VE DÖNEM SONU ÝÞLEMLERÝ PANELÝ GERÇEKLEÞTÝRÝLDÝ

Detaylı

KÝPAÞ 2016 KATALOG HAVALANDIRMA.

KÝPAÞ 2016 KATALOG HAVALANDIRMA. KÝPAÞ HAVALANDIRMA 2016 KATALOG www.kipashavalandirma.com Hamidiye Mah.Said Nursi Cad. Gündem Sok. No:11 ÇEKMEKÖY-ISTANBUL T : +90 216 641 01 79 M : info@kipashavalandirma.com.tr W : www.kipashavalandirma.com.tr

Detaylı

15 Tandem Takým Tezgahlarý ndan Ýhtiyaca Göre Uyarlanabilen Kitagawa Divizörler Kitagawa firmasýnýn, müþterilerini memnun etmek adýna, standartý deðiþtirmesi yeni bir þey deðil. Bu seferki uygulamada,

Detaylı

DOÐALGAZ ÝÇ TESÝSAT MÜHENDÝS YETKÝLENDÝRME KURSU DÜZENLENDÝ

DOÐALGAZ ÝÇ TESÝSAT MÜHENDÝS YETKÝLENDÝRME KURSU DÜZENLENDÝ ÝKK TOPLANTISI ÞUBEMÝZDE GERÇEKLEÞTÝRÝLDÝ 4 Kasým 2010 tarihinde ÝKK toplantýsý Þubemizde gerçekleþtirildi. ÞUBEMÝZ SOSYAL ETKÝNLÝKLER KOMÝSYONU TOPLANDI Þubemiz sosyal etkinlikler komisyonu 05 Kasým 2010

Detaylı

ÖNSÖZ. Güzel bahar günlerini ve sýcacýk anlarý birlikte paylaþmak dileðiyle

ÖNSÖZ. Güzel bahar günlerini ve sýcacýk anlarý birlikte paylaþmak dileðiyle ÖNSÖZ Biliþim Sektörünün deðerli çalýþanlarý, sektörümüze katký saðlayan biliþim dostlarý, Bilindiði üzere Türkiye Biliþim Derneði, Biliþim Sektörünün geliþmesi amacýyla tam 38 yýldýr çalýþmalarýna aralýksýz

Detaylı

T.C YARGITAY 9. HUKUK DAÝRESÝ Esas No : 2005 / 37239 Karar No : 2006 / 3456 Tarihi : 13.02.2006 KARAR ÖZETÝ : ALT ÝÞVEREN - ÇALIÞTIRACAK ÝÞÇÝ SAYISI

T.C YARGITAY 9. HUKUK DAÝRESÝ Esas No : 2005 / 37239 Karar No : 2006 / 3456 Tarihi : 13.02.2006 KARAR ÖZETÝ : ALT ÝÞVEREN - ÇALIÞTIRACAK ÝÞÇÝ SAYISI Yargýtay Kararlarý T.C Esas No : 2005 / 37239 Karar No : 2006 / 3456 Tarihi : 13.02.2006 KARAR ÖZETÝ : ALT ÝÞVEREN - ÇALIÞTIRACAK ÝÞÇÝ SAYISI Davalý þirketin ayný il veya diðer illerde baþka iþyerinin

Detaylı

www. adana.smmmo.org.tr

www. adana.smmmo.org.tr Adres Güzelyalý Mahallesi 81093 Sokak No : 14 Çukurova / ADANA Telefon 0 322 232 99 03 0 322 232 99 04 0 322 232 99 06 0 322 232 38 00 Faks 0 322 232 99 08 www. adana.smmmo.org.tr SEMPOZYUMUN AMACI SEMPOZYUMUN

Detaylı

1. ÝTHÝB TEKNÝK TEKSTÝL PROJE YARIÞMASI

1. ÝTHÝB TEKNÝK TEKSTÝL PROJE YARIÞMASI Yarýþmanýn Amacý 1. ÝTHÝB 1.ÝTHÝB Teknik Tekstiller Proje Yarýþmasý, Ýstanbul Tekstil ve Hammaddeleri Ýhracatçýlarý Birliði'nin Türkiye Ýhracatçýlar Meclisi'nin katkýlarýyla Türkiye'de teknik tekstil sektörünün

Detaylı

4691 sayýlý Teknoloji Geliþtirme Bölgeleri Kanunu kapsamýnda kurulan ULUTEK TEKNOLOJÝ GELÝÞTÝRME BÖLGESÝ, Uludað Üniversitesi Görükle Kampüsü içerisinde 471.000 m2 alanda hizmet vermektedir. 2006 yýlýnda

Detaylı

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler 1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler 1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve MD Mülteci Danýþma M TOHAV e-bülten n S AYI: 3 TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Ýletiþim Bilgileri Adres: Yýldýrým Mah. Ziyademirdelen Sok. N0: D: 1 Suruç/ÞANLIURFA Tel: 0 (414) 611 98 02 TOHAV Suruç

Detaylı

Mart 2010 Otel Piyasasý Antalya Ýstanbul Gayrimenkul Deðerleme ve Danýþmanlýk A.Þ. Büyükdere Cad. Kervan Geçmez Sok. No:5 K:2 Mecidiyeköy Ýstanbul - Türkiye Tel: +90.212.273.15.16 Faks: +90.212.355.07.28

Detaylı

Yükseköðretimin Finansmaný ve Finansman Yöntemlerinin Algýlanan Adalet Düzeyi: Sakarya Üniversitesi Paydaþ Görüþleri..64 Doç.Dr.

Yükseköðretimin Finansmaný ve Finansman Yöntemlerinin Algýlanan Adalet Düzeyi: Sakarya Üniversitesi Paydaþ Görüþleri..64 Doç.Dr. MALÝYE DERGÝSÝ Temmuz - Aralýk 2011 Sayý 161 Sahibi Maliye Bakanlýðý Strateji Geliþtirme Baþkanlýðý Adýna Sorumlu Yazý Ýþleri Müdürü Yayýn Kurulu Baþkan Füsun SAVAÞER Üye Ali Mercan AYDIN Üye Nural KARACA

Detaylı

Dar Mükellef Kurumlara Yapýlan Ödemelerdeki Kurumlar Vergisi Kesintisi

Dar Mükellef Kurumlara Yapýlan Ödemelerdeki Kurumlar Vergisi Kesintisi 2009-11 Dar Mükellef Kurumlara Yapýlan Ödemelerdeki Kurumlar Vergisi Kesintisi Ýstanbul, 12 Mart 2009 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2009/11 Dar Mükellef Kurumlara Yapýlan Ödemelerdeki Kurumlar Vergisi

Detaylı

21-23 Kasým 2011 Çeþme Ýzmir www.tgdfgidakongresi.com organizasyon Ceyhun Atýf Kansu Caddesi, 1386. Sokak, No: 8, Kat: 2, 06520 Balgat / Ankara T:+90 312 284 77 78 F:+90 312 284 77 79 Davetlisiniz Ülkemiz

Detaylı

rm o f t a l ip j o l o n ek gýda T a d ý G m için ya þ a i ye Türk u ulusal GIDA TEKNOLOJÝ PLATFORMU y a þ a m i ç i n g ý d a Kaynak: 2010 Envanteri (TGDF) Gýda Sektörü 73.722.988 nüfus Hane halký gýda

Detaylı

6111 Sayýlý Yasa Kapsamýnda Kdv Arttýrýmýnda Bulunmak Ýsteyen Mükellefleri Bekleyen Süpriz Salý, 01 Mart 2011

6111 Sayýlý Yasa Kapsamýnda Kdv Arttýrýmýnda Bulunmak Ýsteyen Mükellefleri Bekleyen Süpriz Salý, 01 Mart 2011 6111 Sayýlý Yasa Kapsamýnda Kdv Arttýrýmýnda Bulunmak Ýsteyen Mükellefleri Bekleyen Süpriz Salý, 01 Mart 2011 Rafet KALKAN Yeminli Mali Müþavir Hilmi KÝRDAY Yeminli Mali Müþavir I. GÝRÝÞ Meclisin uzun

Detaylı

ÝÞÇÝ SAÐLIÐI VE ÝÞ GÜVENLÝÐÝ PROJESÝ

ÝÞÇÝ SAÐLIÐI VE ÝÞ GÜVENLÝÐÝ PROJESÝ ÝÞÇÝ SAÐLIÐI VE ÝÞ GÜVENLÝÐÝ PROJESÝ EÐÝTÝM SEMÝNERÝ RESÝMLERÝ Çimento Ýþveren Dergisi Özel Eki Mart 2003, Cilt 17, Sayý 2 çimento iþveren dergisinin ekidir Ýþçi Saðlýðý ve Ýþ Güvenliði Projesi Sendikamýz

Detaylı

KAMU MALÝYESÝ. Konsolide bütçenin uygulama sonuçlarýna iliþkin bilgiler aþaðýdaki bölümlerde yer almýþtýr.

KAMU MALÝYESÝ. Konsolide bütçenin uygulama sonuçlarýna iliþkin bilgiler aþaðýdaki bölümlerde yer almýþtýr. V KAMU MALÝYESÝ 73 74 KAMU MALÝYESÝ Konsolide bütçenin uygulama sonuçlarýna iliþkin bilgiler aþaðýdaki bölümlerde yer almýþtýr. A. KONSOLÝDE BÜTÇE UYGULAMALARI 1. Genel Durum 2000 yýlýnda uygulamaya konulan

Detaylı

ݺletmelerin Rekabet Gücünün Artýrýlmasý. Dýºa Açýlmalarýna Mali Destek Programý

ݺletmelerin Rekabet Gücünün Artýrýlmasý. Dýºa Açýlmalarýna Mali Destek Programý ݺletmelerin Rekabet Gücünün Artýrýlmasý ve Dýºa Açýlmalarýna Mali Destek Programý 2010 içindekiler Orta Karadeniz Kalkýnma Ajansý Kalkýnma Ajanslarýnýn Kuruluþ Amaçlarý Vizyonumuz Misyonumuz Orta Karadeniz

Detaylı

DÜZENLEME KURULU YÜRÜTME KURULU. Sezai ONARAL Sami KAZICI Ünal AYDIN Tayfun BEÞE Nevzat BARAK Yaþar BASKIN Hasan AKTAÞ Abdi ÇALIÞIR

DÜZENLEME KURULU YÜRÜTME KURULU. Sezai ONARAL Sami KAZICI Ünal AYDIN Tayfun BEÞE Nevzat BARAK Yaþar BASKIN Hasan AKTAÞ Abdi ÇALIÞIR BÝRÝNCÝ DUYURU DÜZENLEME KURULU Deðerli Meslektaþlarýmýz, Yeminli Mali Müþavirler Odalarý olarak 8 odanýn ortaklaþa ilk defa düzenlediði "I. Yeminli Mali Müþavirlik Denetim ve Tasdik Sempozyumu" 13-17

Detaylı

Motorlu Taþýtlar Vergisi Tutarlarý

Motorlu Taþýtlar Vergisi Tutarlarý 2011-20 Motorlu Taþýtlar Vergisi Tutarlarý Sirküler2011/20 Ýstanbul, 05.01.2011 Motorlu Taþýtlar Vergisi Tutarlarý(2011 Yýlý) Motorlu Taþýtlar Vergisi Kanunu (MTVK)'nun 10 uncu maddesi uyarýnca, her takvim

Detaylı

Motorlu Taþýtlar Vergisi Oranlarý

Motorlu Taþýtlar Vergisi Oranlarý 2007-18 Motorlu Taþýtlar Vergisi Oranlarý Ýstanbul, 28 Aralýk 2007 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2007/18 Motorlu Taþýtlar Vergisi Oranlarý Motorlu Taþýtlar Vergisi Kanunu'nun 10 uncu maddesi uyarýnca,

Detaylı

Organizatör Firma Cebeci Cad. No:54 Akatlar 34335 Ýstanbul Tel:0212 351 68 48 (pbx) Faks:0212 351 59 33 E-Posta: tculha@grem.com.tr BAHÇEÞEHÝR ÜNÝVERSÝTESÝ BEÞÝKTAÞ KAMPÜSÜ 11-12 Haziran 2008 SUNUM DOSYASI

Detaylı

Kamu Ýhalelerine Katýlacak Olan Mükelleflere Verilecek Vergi Borcu Olmadýðýna Dair Belge Ýle Ýlgili Cuma, 31 Aðustos 2007

Kamu Ýhalelerine Katýlacak Olan Mükelleflere Verilecek Vergi Borcu Olmadýðýna Dair Belge Ýle Ýlgili Cuma, 31 Aðustos 2007 Kamu Ýhalelerine Katýlacak Olan Mükelleflere Verilecek Vergi Borcu Olmadýðýna Dair Belge Ýle Ýlgili Cuma, 31 Aðustos 2007 Taþpýnar Muhasebe Kamu Ýhalelerine Katýlacak Olan Mükelleflere Verilecek Vergi

Detaylı

Konular 5. Eðitimde Kullanýlacak Araçlar 23. Örnek Çalýþtay Gündemi 29. Genel Bakýþ 7 Proje Yöneticilerinin Eðitimi 10

Konular 5. Eðitimde Kullanýlacak Araçlar 23. Örnek Çalýþtay Gündemi 29. Genel Bakýþ 7 Proje Yöneticilerinin Eðitimi 10 Proje Yönetimi ÝÇÝNDEKÝLER Konular 5 Genel Bakýþ 7 Proje Yöneticilerinin Eðitimi 10 Eðitimde Kullanýlacak Araçlar 23 Araç 1: Araþtýrma sorularý Araç 2: Belirsiz talimatlar Araç 3: Robotlar 28 Örnek

Detaylı

YÖNETÝM EÐÝTÝM KÜLTÜR DERNEÐÝ

YÖNETÝM EÐÝTÝM KÜLTÜR DERNEÐÝ TÜM BÝRÝMLERÝN DÝKKATÝNE YÖNETÝM EÐÝTÝM KÜLTÜR DERNEÐÝ Sayýn Ýdarecilerimiz; Kurulduðumuz 2005 yýlýndan bu yana uygulamaya ve ihtiyaca yönelik eðitim seminerlerimiz devam etmektedir. Bilindiði üzere ülkemizde

Detaylı

Gelir Vergisi Kanununda Yer Alan Hadler

Gelir Vergisi Kanununda Yer Alan Hadler 2008-112 Gelir Vergisi Kanununda Yer Alan Hadler Ýstanbul, 25 Aralýk 2008 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2008/112 Gelir Vergisi Kanununda Yer Alan Hadler Maliye Bakanlýðý, 28.12.2007 tarihli Resmi

Detaylı

MALÝ TATÝL 1 TEMMUZ-20 TEMMUZ 2015 Cumartesi, 04 Temmuz 2015

MALÝ TATÝL 1 TEMMUZ-20 TEMMUZ 2015 Cumartesi, 04 Temmuz 2015 MALÝ TATÝL 1 TEMMUZ-20 TEMMUZ 2015 Cumartesi, 04 Temmuz 2015 Taþpýnar Muhasebe MALÝ TATÝL 1 TEMMUZ-20 TEMMUZ 2015 MALÝ TATÝL NEDENÝ ÝLE BEYAN VE ÖDEME TARÝHLERÝ UZAYAN BEYANNAME VE BÝLDÝRÝMLER BEYANNAME/BÝLDÝRÝM

Detaylı

KOBÝ lerin iþ süreçlerini daha iyi yönetebilmeleri için

KOBÝ lerin iþ süreçlerini daha iyi yönetebilmeleri için NEDEN KOBÝ lerin iþ süreçlerini daha iyi yönetebilmeleri için SAP Business One çözümünü seçmelerinin nedeni 011 SAP AG. Tüm haklarý saklýdýr. SAP Business One müþterileri SAP'ye olan güvenlerini gösteriyor.000+

Detaylı

MALÝYE DERGÝSÝ ÝÇÝNDEKÝLER MALÝYE DERGÝSÝ. Ocak - Haziran 2008 Sayý 154

MALÝYE DERGÝSÝ ÝÇÝNDEKÝLER MALÝYE DERGÝSÝ. Ocak - Haziran 2008 Sayý 154 MALÝYE DERGÝSÝ Ocak - Haziran 2008 Sayý 154 Sahibi Maliye Bakanlýðý Strateji Geliþtirme Baþkanlýðý Adýna Doç.Dr. Ahmet KESÝK Sorumlu Yazý Ýþleri Müdürü Doç.Dr. Ahmet KESÝK MALÝYE DERGÝSÝ ÝÇÝNDEKÝLER Yayýn

Detaylı

2010 YILI FAALÝYET RAPORU

2010 YILI FAALÝYET RAPORU TÜRKÝYE CUMHURÝYETÝ KAMU ÝHALE KURUMU 2010 YILI FAALÝYET RAPORU Yayýn No: 27 Aðustos 2011 - Ankara Ýçindekiler ÝÇÝNDEKÝLER BAÞKANIN SUNUÞU...5 KAMU ÝHALE KURULU ÜYELERÝ...7 1. KURUM HAKKINDA GENEL BÝLGÝLER...9

Detaylı

TÜRKÝYE MÝLLÝ PEDÝATRÝ DERNEÐÝ 2. KIÞ ZÝRVESÝ. 6-8 Mart 2008 DEDEMAN OTEL PALANDÖKEN - ERZURUM

TÜRKÝYE MÝLLÝ PEDÝATRÝ DERNEÐÝ 2. KIÞ ZÝRVESÝ. 6-8 Mart 2008 DEDEMAN OTEL PALANDÖKEN - ERZURUM TÜRKÝYE MÝLLÝ PEDÝATRÝ DERNEÐÝ 2. KIÞ ZÝRVESÝ 6-8 Mart 2008 DEDEMAN OTEL PALANDÖKEN - ERZURUM TÜRKÝYE MÝLLÝ PEDÝATRÝ DERNEÐÝ 2. KIÞ ZÝRVESÝ Deðerli Meslektaþlarýmýz, Türkiye Milli Pediatri Derneði 2. Kýþ

Detaylı

ASÜD 06 Mart 2009'da 13 süt ve süt ürünleri üreticisi tarafýndan kuruldu. 110'a ulaþan üye sayýsý ile süt sektörünün en büyük ve en yetkili kuruluþudu

ASÜD 06 Mart 2009'da 13 süt ve süt ürünleri üreticisi tarafýndan kuruldu. 110'a ulaþan üye sayýsý ile süt sektörünün en büyük ve en yetkili kuruluþudu SÜT SANAYÝÝNDE YENÝ YAKLAÞIMLAR TOPLANTISI - YENÝ SÜT MEVZUATI ve UYGULAMALARI TÜRKÝYE DE SÜT SEKTÖRÜ Dr. Ýsmail MERT ASÜD Genel Sekreteri 20.09.2012 GÖNEN- BALIKESÝR ASÜD 06 Mart 2009'da 13 süt ve süt

Detaylı

2007/82 Nolu SGK GENELGESÝ(Fatura Bedellerinin Ödenmesinde Karþýlaþýlan Sorunlar) Cuma, 26 Ekim 2007

2007/82 Nolu SGK GENELGESÝ(Fatura Bedellerinin Ödenmesinde Karþýlaþýlan Sorunlar) Cuma, 26 Ekim 2007 2007/82 Nolu SGK GENELGESÝ(Fatura Bedellerinin Ödenmesinde Karþýlaþýlan Sorunlar) Cuma, 26 Ekim 2007 GENELGE 2007/ 82 2007/46 sayýlý Fatura Bedellerinin Ödenmesi konulu Genelge gereði Kurum web sayfasýnda

Detaylı

Ne-Ka. Grouptechnic ... /... / 2008. Sayýn Makina Üreticisi,

Ne-Ka. Grouptechnic ... /... / 2008. Sayýn Makina Üreticisi, ... /... / 2008 Sayýn Makina Üreticisi, Firmamýz Bursa'da 1986 yýlýnda kurulmuþtur. 2003 yýlýndan beri PVC makineleri sektörüne yönelik çözümler üretmektedir. Geniþ bir ürün yelpazesine sahip olan firmamýz,

Detaylı

Tehlikeli Atýk Çözümünde EKOVAR...

Tehlikeli Atýk Çözümünde EKOVAR... ARA DEPOLAMA www. ekovar.com info@ ekovar.com Hilal Mah. 50. Sokak, 4. Cad. No: 8/8 Yýldýz - Çankaya / ANKARA Tel : +(90) 312 442 13 05 +(90) 312 442 11 43 Faks : +(90) 312 442 13 06 Tehlikeli Atýk Çözümünde

Detaylı

BURSA BADEMLÝ BADEMLÝBÜLTEN 2013-14 Ron BURTON U.R. 2440 Bölge Baþkaný Esat KARDIÇALI 1. Grup Baþkan Yardýmcýsý Serdar DURUSÜT Ali Ýhsan&Hande PALALI 2013-2014 Dönem Baþkaný KURULUÞ: 27.05. / CHARTER:

Detaylı

25 Mart 2007 Kol Toplantýsý

25 Mart 2007 Kol Toplantýsý 25 Mart 2007 Kol Toplantýsý 25 Mart 2007 tarihinde Türk Tabipleri Birliði GMK Bulvarý Þehit Daniþ Tunalýgil sok. No: 2 / 17-23 Maltepe-Ankara adresinde Kol Toplantýmýzý gerçekleþtiriyoruz. Türkiye saðlýk

Detaylı

Ýlknur Menlik TGDF Kurumsal Ýletiþim Direktörü TGDF 24 sektörel üye dernek Türkiye Gýda ve Ýçecek Sanayisinin Üretim, Ýstihdam, Ýhracat ve ithalatýnýn %95 ni temsil etmekte Food Drink Europe TGDF 2006

Detaylı

Deðerli Meslektaþlarým, Ýstanbul KBB- BBC Uzmanlarý Derneði 'nin 20-23 Eylül 2012 tarihleri arasýnda KKTC- Girne Cratos Otel'de gerçekleþtireceði 4. Kongresi'ne sizleri davet etmekten büyük mutluluk ve

Detaylı

KAMU MALÝYESÝ. Konsolide bütçenin uygulama sonuçlarýna iliþkin bilgiler aþaðýdaki bölümlerde yer almýþtýr. KONSOLÝDE BÜTÇE ÝLE ÝLGÝLÝ ORANLAR (Yüzde)

KAMU MALÝYESÝ. Konsolide bütçenin uygulama sonuçlarýna iliþkin bilgiler aþaðýdaki bölümlerde yer almýþtýr. KONSOLÝDE BÜTÇE ÝLE ÝLGÝLÝ ORANLAR (Yüzde) V KAMU MALÝYESÝ 71 72 KAMU MALÝYESÝ Konsolide bütçenin uygulama sonuçlarýna iliþkin bilgiler aþaðýdaki bölümlerde yer almýþtýr. A. KONSOLÝDE BÜTÇE UYGULAMALARI 1. Genel Durum 1996 yýlýnda yüzde 26.4 olan

Detaylı

MedYa KÝt / 26 Ýnsan Kaynaklarý ve Yönetimi konusunda Türkiye nin ilk dergisi HR DergÝ Human Resources Ýnsan Kaynaklarý ve Yönetim Dergisi olarak amacýmýz, kurulduðumuz günden bu yana deðiþmedi: Türkiye'de

Detaylı

www.millipediatri.org.tr

www.millipediatri.org.tr Deðerli Meslektaþlarýmýz, Türkiye Milli Pediatri Derneði tarafýndan düzenlenen Ankara Pediatri Günleri 13-14 Aralýk 2007 tarihleri arasýnda Ankara Sheraton Otel de yapýlacaktýr. Pediatri alanýnda güncel

Detaylı

ASKÝ 2015 YILI KURUMSAL DURUM VE MALÝ BEKLENTÝLER RAPORU

ASKÝ 2015 YILI KURUMSAL DURUM VE MALÝ BEKLENTÝLER RAPORU T.C. AYDIN BÜYÜKÞEHÝR BELEDÝYESÝ SU VE KANALÝZASYON ÝDARESÝ GENEL MÜDÜRLÜÐÜ TEMMUZ 215-1 215 YILI KURUMSAL DURUM VE MALÝ BEKLENTÝLER RAPORU KURUMSAL MALÝ DURUM VE BEKLENTÝLER RAPORU SUNUÞ 518 Sayýlý Kamu

Detaylı

Staja Baþlama Deneme Testleri 2 Gönderen : abana - 18/12/ :44

Staja Baþlama Deneme Testleri 2 Gönderen : abana - 18/12/ :44 Staja Baþlama Deneme Testleri 2 Gönderen : abana - 18/12/2008 12:44 1. Ýþletmenin sahip olduðu ekonomik deðerler aþaðýdaki kavramlardan hangisi ile ifade edilir? A) Gelirler B) Karlar C Varlýklar D) Sermaye

Detaylı

ÝÇÝNDEKÝLER GÝRÝÞ BÖLÜM 1: REASÜRANSA ÝLÝÞKÝN KAVRAMSAL ÇERÇEVE

ÝÇÝNDEKÝLER GÝRÝÞ BÖLÜM 1: REASÜRANSA ÝLÝÞKÝN KAVRAMSAL ÇERÇEVE ÝÇÝNDEKÝLER GÝRÝÞ...21 BÖLÜM 1: REASÜRANSA ÝLÝÞKÝN KAVRAMSAL ÇERÇEVE...25 1.1. REASÜRANSIN TANIMI...27 1.2. REASÜRANSIN TARÝHSEL GELÝÞÝMÝ...29 1.3. REASÜRANSIN ÝLKELERÝ...32 1.3.1. Azami Ýyi Niyet Ýlkesi...32

Detaylı

TÜRKÝYE BÜYÜK MÝLLET MECLÝSÝNÝN DIÞ ÝLÝÞKÝLERÝNÝN DÜZENLENMESÝ HAKKINDA KANUN

TÜRKÝYE BÜYÜK MÝLLET MECLÝSÝNÝN DIÞ ÝLÝÞKÝLERÝNÝN DÜZENLENMESÝ HAKKINDA KANUN TÜRKÝYE BÜYÜK MÝLLET MECLÝSÝNÝN DIÞ ÝLÝÞKÝLERÝNÝN DÜZENLENMESÝ HAKKINDA KANUN Kanun Numarasý : 3620 Kabul Tarihi : 28/3/1990 Resmi Gazete : Tarih: 6/4/1990 Sayý: 20484 Dýþ Ýliþkiler MADDE 1- Türkiye Büyük

Detaylı

TKD 22. Dönem Genel Yönetim Kurulu Etkinlik Raporu

TKD 22. Dönem Genel Yönetim Kurulu Etkinlik Raporu Görüþler / Opinion Paper Türk Kütüphaneciliði 20,2 (2006), 329-334 329 TKD 22. Dönem Genel Yönetim Kurulu Etkinlik Raporu Genel kurulun sayýn delegeleri, deðerli misafirler, sevgili meslektaþlarým. Türk

Detaylı

TABLO-2 A GRUBU KADROLARA PERSONEL ALIMINA ÝLÝÞKÝN BAZI BÝLGÝLER

TABLO-2 A GRUBU KADROLARA PERSONEL ALIMINA ÝLÝÞKÝN BAZI BÝLGÝLER TABLO-2 A GRUBU KADROLARA PERSONEL ALIMINA ÝLÝÞKÝN BAZI BÝLGÝLER AÇIKLAMALAR: Bu tabloda daha az yerde daha fazla bilgi verebilmek için bazý kýsaltmalar yapýlmýþtýr. Testlere verilecek aðýrlýklar gösterilirken

Detaylı

..T.C. DANýÞTAY SEKiziNCi DAiRE Esas No : 2005/1614 Karar No : 2006/1140

..T.C. DANýÞTAY SEKiziNCi DAiRE Esas No : 2005/1614 Karar No : 2006/1140 ..T.C. Davacý Davalý : Trabzon Baro Baþkanlýðý Trabzon Barosu Adliye Sarayý : 1- Maliye Bakanlýðý 2- Baþbakanlýk -TRABZON Davanýn Özeti: Karaparanýn Aklanmasýnýn Önlenmesine Dair 4208 sayýlý Kanunun Uygulanmasýna

Detaylı

Simge Özer Pýnarbaþý

Simge Özer Pýnarbaþý Simge Özer Pýnarbaþý 1963 yýlýnda Ýstanbul da doðdu. Ortaöðrenimini Kadýköy Kýz Lisesi nde tamamladý. 1984 yýlýnda Ýstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Arkeoloji ve Sanat Tarihi Bölümü nü bitirdi.

Detaylı

Seri Numaralý Kdv Genel Tebliði

Seri Numaralý Kdv Genel Tebliði 2007-50 108 Seri Numaralý Kdv Genel Tebliði Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2007/50 108 Seri Numaralý Kdv Genel Tebliði 108 seri numaralý KDV Genel Tebliði ile, katma deðer vergisi uygulamalarý konusunda

Detaylı

ÇALIùMA HAYATINA øløùkøn ANAYASA DEöøùøKLøKLERø "Türkiye Cumhuriyeti Anayasasýnýn Bazý Maddelerinin Deðiþtirilmesi Hakkýnda Kanun" Av.

ÇALIùMA HAYATINA øløùkøn ANAYASA DEöøùøKLøKLERø Türkiye Cumhuriyeti Anayasasýnýn Bazý Maddelerinin Deðiþtirilmesi Hakkýnda Kanun Av. ÇALI MA HAYATINA L K N ANAYASA DE KL KLER I. Avrupa Birliði sürecinde demokrasi ve insan haklarý açýsýndan önemli bir dönüm noktasý olarak kabul edilen Anayasa deðiþiklikleri, 17 Ekim 2001 tarih ve 24556

Detaylı

Bakým sigortasý - Sizin için bilgiler. Türkischsprachige Informationen zur Pflegeversicherung. Freie Hansestadt Bremen.

Bakým sigortasý - Sizin için bilgiler. Türkischsprachige Informationen zur Pflegeversicherung. Freie Hansestadt Bremen. Gesundheitsamt Freie Hansestadt Bremen Sozialmedizinischer Dienst für Erwachsene Bakým sigortasý - Sizin için bilgiler Türkischsprachige Informationen zur Pflegeversicherung Yardýma ve bakýma muhtaç duruma

Detaylı

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz... nisan 2005/sayý 83

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz... nisan 2005/sayý 83 ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz... 2 Mart 2005 Hürriyet Gazetesi Oto Yaþam Eki'nin Editörü Ufuk SANDIK, "Dikiz Aynasý" köþesinde Oda Baþkaný Emin KORAMAZ'ýn LPG'li araçlardaki denetimsizliðe

Detaylı

Genel Bakýþ 7 Proje nin ABC si 9 Proje Önerisi Nasýl Hazýrlanýr?

Genel Bakýþ 7 Proje nin ABC si 9 Proje Önerisi Nasýl Hazýrlanýr? REC Hakkýnda ÝÇÝNDEKÝLER Konular 5 Genel Bakýþ 7 Proje nin ABC si 9 Proje Önerisi Nasýl Hazýrlanýr? Eðitimde Kullanýlacak Araçlar 21 Araç 1: Kaynaþma Tanýþma Etkinliði 23 Araç 2: Uzun Sözcükler 25 Araç

Detaylı

Banvit Bandýrma Vitaminli Yem San. A.Þ. 01 Ocak - 30 Haziran 2008 Dönemi. Faaliyet Raporu

Banvit Bandýrma Vitaminli Yem San. A.Þ. 01 Ocak - 30 Haziran 2008 Dönemi. Faaliyet Raporu 08 Banvit Bandýrma Vitaminli Yem San. A.Þ. 01 Ocak - 30 Haziran 2008 Dönemi Faaliyet Raporu Ýçindekiler Yönetim ve Denetim Kurulu Temettü Politikasý Risk Yönetim Politikalarý Genel Kurul Tarihine Kadar

Detaylı

Eðitim Baþvurularý Hakkýnda; -Eðitim katýlýmcý sayýsý ve eðitim tarih deðiþiklikleri Odamýz tarafýndan belirlenmektedir. -Eðitimlerimizle ilgili tüm güncel bilgiler www.corlutso.org.tr internet adresindeki

Detaylı

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Açýldý TOHAV'ýn mülteci ve sýðýnmacýlara yönelik devam ettirdiði çalýþmalar kapsamýnda açtýðý SURUÇ MÜLTECÝ DANIÞM

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Açýldý TOHAV'ýn mülteci ve sýðýnmacýlara yönelik devam ettirdiði çalýþmalar kapsamýnda açtýðý SURUÇ MÜLTECÝ DANIÞM MD Mülteci Danýþma M TOHAV e-bülten n S AYI: 1 TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Ýletiþim Bilgileri Adres: Yýldýrým Mah. Ziyademirdelen Sok. N0: D: 1 Suruç/ÞANLIURFA Tel: 0 (414) 611 98 02 TOHAV Suruç

Detaylı

Gelir Vergisi Hadleri

Gelir Vergisi Hadleri 2010-12 Gelir Vergisi Hadleri Ýstanbul, 04 Ocak 2010 Sirküler Numarasý : Elit - 2010/12 Sirküler 2010 Yýlý Gelir Vergisi Hadleri Gelir Vergisi Kanunu (GVK)'nun mükerrer 123. maddesinin 2'nci fýkrasý uyarýnca,

Detaylı

2015-2016 KISA PROGRAM NÝLÜFER ROTARY KULÜBÜ UR. 2440. BÖLGE BES ve EÐÝTÝM ASAMBLESÝ 26-29 MART 2015 Sevgili Dostlarýmýz; U.R. 2440. Bölge 2015-2016 Dönemi BES ve Eðitim Asamblesine hoþ geldiniz. Önemli

Detaylı

Yeni zirvelere doðru, mükemmellikle... ÝNÞAAT, TAAHHÜT VE MÜHENDÝSLÝK GÜÇLÜ BAÞLADI GÜCÜNE GÜÇ KATARAK DEVAM EDÝYOR! Deðerlerimiz Vizyonumuz Mevcut kültür, iþ ahlaký ve deðerlerini muhafaza ederken, tüm

Detaylı

T.C. MÝLLÎ EÐÝTÝM BAKANLIÐI EÐÝTÝMÝ ARAÞTIRMA VE GELÝÞTÝRME DAÝRESÝ BAÞKANLIÐI KENDÝNÝ TANIYOR MUSUN? ANKARA, 2011 MESLEK SEÇÝMÝNÝN NE KADAR ÖNEMLÝ BÝR KARAR OLDUÐUNUN FARKINDA MISINIZ? Meslek seçerken

Detaylı

: Av. Funda Kahveci - Ayný adreste

: Av. Funda Kahveci - Ayný adreste ..~~ - T.C. ünüçüncü DAiRE Esas No : '2011/665 ~;:-} Qavc1cý ve Yürütmenin i Qg[durulmasýný isteyen ~~Türkiye Radyo Televizyon Kurumu Genel Müdürlüðü (TRT). ~"... Vekili i: Av. Metehan Battal Aydýn Or-An,

Detaylı

www.millipediatri.org.tr

www.millipediatri.org.tr Deðerli Meslektaþlarýmýz, Türkiye Milli Pediatri Derneði tarafýndan düzenlenen Ankara Pediatri Günleri 21-22 Aralýk 2006 tarihleri arasýnda Ankara Swiss Otel de yapýlacaktýr. Tüm Pediatri konularýný kapsamasýna

Detaylı

15 NİSAN 2010 PERŞEMBE ESNAF PAKETİ SAYI 8

15 NİSAN 2010 PERŞEMBE ESNAF PAKETİ SAYI 8 15 NİSAN 2010 PERŞEMBE ESNAF PAKETİ SAYI 8 Türkiye Esnaf ve Sanatkarlarý Konfederasyonu (TESK) Baþkaný Bendevi Palandöken: Bu plan 1 yýl içinde sýkýntýlarýmýza çare olur TESK Baþkaný Bendevi Palandöken,

Detaylı

Depo Modüllerin Montajý Öncelikle depolarýmýzý nerelere koyabileceðimizi iyi bilmemiz gerekir.depolarýmýzý kesinlikle binalarýmýzda statik açýdan uygun olamayan yerlere koymamalýyýz. Çatýlar ve balkonlarla

Detaylı

Programýmýz, Deneyimimiz, Çaðdaþ Demokrat Ekibimiz ve Çaða Uygun Vizyonumuz ile Yeniden

Programýmýz, Deneyimimiz, Çaðdaþ Demokrat Ekibimiz ve Çaða Uygun Vizyonumuz ile Yeniden çaðdaþ demokrat muhasebeciler grubu Programýmýz, Deneyimimiz, Çaðdaþ Demokrat Ekibimiz ve Çaða Uygun Vizyonumuz ile Yeniden YÖNETÝM KURULU BAÞKAN ADAYI ALÝ METÝN POLAT 1958 yýlýnda Çemiþgezek'te doðdu.

Detaylı

TABLO-2'nin devamý. Sanayi ve Ticaret Bakanlýðý

TABLO-2'nin devamý. Sanayi ve Ticaret Bakanlýðý Sanayi ve Ticaret Bakanlýðý Atama Yapýlacak Kadro Unvaný: Stajyer Kontrolör (Ýdari) Atama Yapýlmasý Planlanan Kadro Sayýsý: Ýdari+Mühendis Kadrolarý Toplamý : 5 Test Aðýrlýklarý: GY:0,1, GK:0,1, HU:0,2,

Detaylı

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz aralýk 2005/sayý 91 Kasým

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz aralýk 2005/sayý 91 Kasým ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz Kasým 2005 III. Demir Çelik Kongresi, II. Ýþ Makinalarý Sempozyumu Makine Magazin Dergisinin 112. sayýsýnda Demir çelik sektörünün Zonguldak buluþmasý

Detaylı

1 2 3 4 7 8 9 10 11 12 13 14 16 19 21 23 24 25 26 27 28 30 32 33 37 41 42 44 46 47 48 50 52 54 56 Kurum Kimliði Logo Logo Þube Logolarý Logonun Renkli Kullanýmý Logonun Siyah-Beyaz Kullanýmý Logonun Diþi

Detaylı