Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download ""

Transkript

1 Bir Devlet ki! Gümrük iþlerini, vergilerini ülkenin ve milletin ihtiyaçlarýna göre düzenlemekten alýkonulmuþtur. Böyle bir devlete elbette baðýmsýz denemez. 1

2 ÝÇÝNDEKÝLER I. BÖLÜM - GENEL KURULA DOÐRU Genel Kurul Gündemi 4 Yönetim Kurulu Baþkaný (Sunum) 5 Gümrük Müþavirleri Etik Beyaný 7 Gümrük Müþavirliði Meslek Etik Standartlarý 8 Dernek Ýlkeleri, Misyonu, Vizyonu 15 II. BÖLÜM 2011 YILI GENEL KURULU 2011 yýlý Genel Kurulu Sonucu yýlý Genel Kurulu Resimleri yýlý Genel Kurulu Basýn Haberleri 21 Dernek Kurullarý Listesi 22 Yönetim Kurulu Görev Daðýlýmý 23 Dernek Kurullarý Albümü 24 III. BÖLÜM FAALÝYETLER ve ÝSTATÝSTÝKÝ BÝLGÝLER 2011 yýlý Faaliyetleri yýlý Ýstatistiki Bilgileri yýlý Faaliyetleri yýlý Ýstatistiki Bilgileri 102 IV. BÖLÜM ÜYE BÝLGÝLERÝ ve ALBÜMÜ BUGÜMDER Üye Albümü 103 Gümrük Müþavirleri Üye Listesi 104 Gümrük Müþavirleri Üye Albümü 106 Gümrük Müþavir Yardýmcýsý Üye Listesi 115 Gümrük Müþavir Yardýmcýsý Üye Albümü 120 V. BÖLÜM TÜZÜK Dernek Tüzüðü 138 2

3 GENEL KURULA DOÐRU 3

4 9. OLAÐAN GENEL KURUL TOPLANTISI GÜNDEMÝ Deðerli Üyemiz; Derneðimizin (Seçimli) 9. Olaðan Genel Kurul Toplantýsý, 02 Þubat 2013 Cumartesi günü saat de Uludað Ýhracatçý Birlikleri Genel Sekreterlik Salonunda (Org. San. Böl. Kahverengi Cad. No:8 BURSA), aþaðýdaki gündem maddeleri dâhilinde yapýlacaktýr. Çoðunluk saðlanamadýðý takdirde ikinci toplantý 09 Þubat 2013 Cumartesi günü saat 11:00 de ayný yerde ve ayný gündem dâhilinde yapýlacaktýr. Olaðan Genel Kurul toplantýsýna iliþkin gazete ilaný 17 Ocak 2013 Perþembe günü Bursa Hâkimiyet Gazetesinde yayýmlanmýþtýr. Dernek tüzüðümüzün 18. Maddesi gereði Olaðan Genel Kurul toplantýmýzý sayýn üyelerimize önemle duyurur, Genel Kurulun mesleðimize, üyelerimize ve derneðimize hayýrlý olmasýný temenni ederiz. Saygýlarýmýzla, YÖNETÝM KURULU GÜNDEM MADDELERÝ 1. Yoklama, 2. Dernek Baþkanýnýn açýlýþ konuþmasý, Ýstiklal Marþý ve Saygý Duruþu, 3. Baþkanlýk Divaný, Baþkan ve üyelerinin seçimi, Olaðan Genel Kurul tutanaklarýnýn imzalanmasý hususunda Baþkanlýk Divanýna yetki verilmesi, 4. Yönetim Kurulunun yýlý çalýþma raporunun okunmasý, yýlý Dernek Mali Bilanço ve Gelir-Gider Tablosunun okunmasý, yýlý Dernek Ýktisadi Ýþletmesinin Mali Bilanço ve Gelir-Gider Tablosunun okunmasý, yýlý Denetleme Kurulunun, denetleme raporunun okunmasý, 7. Yönetim Kurulu ve Denetleme Kurulu raporlarý üzerinde görüþme, oylama ve Yönetim Kurulu ve Denetleme Kurulunun ibrasý, ve 2014 yýllarý Muhammen Bütçesinin görüþülmesi, kabulü ve fasýllar arasýnda aktarma yetkisi verilmesi, 9. Derneðin amacý ve faaliyetleri için taþýnýr ve taþýnmaz mal kiralanmasý ve satýn alýnmasý veya satýlmasý konusunda Yönetim Kuruluna yetki verilmesi, 10. Gümrük Müþavirleri ile Gümrük Müþavir Yardýmcýlarýnýn giriþ ve yýllýk aidatlarýnýn tespiti, 11. Asgari Gümrük Müþavirlik ücretlerinin belirlenmesi konusunda Yönetim Kuruluna yetki verilmesi, 12. Yeni Yönetim, Denetleme, Disiplin ve Danýþma Kurulu üyelerinin asil ve yedek üyelerinin seçimi, (seçim listeleri kurullara göre ayrý listeler halinde tanzim edilecek ve tek zarf içinde oy kullanýlacaktýr.) 13. Dilek ve Temenniler, 14. Kapanýþ, 4

5 Deðerli Meslektaþlarým, Hatýrlayacaðýnýz üzere bir önceki Genel Kurulumuzu, 29 Ocak 2011 Cumartesi günü yine Ýhracatçý Birliklerinin bu toplantý salonunda gerçekleþtirerek, derneðimize yaraþýr bir þekilde sonuçlandýrmýþtýk. Görev daðýlýmdan sonra baþkanlýðýný yaptýðým Yönetim Kurulumuz döneminde de mevcut çalýþma ve hizmetlerini artýrarak devam ettirme yolunda yoðun bir mesai harcayarak, elinden gelen tüm gayreti sarf etmiþtir. Bu dönemde de çalýþmalarýmýzý ve faaliyetlerimizi, ilkelerimizden taviz vermeden, mesleðimizin yüksek menfaatlerini ön planda tutarak, birlik ve beraberlik içerisinde özveri ile sürdürmeye çalýþtýk. Sevgili meslektaþlarým, geçmiþ yönetimlerimizdeki deðerli meslektaþlarýmýzla birlikte bu günlere getirdiðimiz derneðimizde bayraðý devralarak, Yönetim Kurulumuzdaki arkadaþlarýmýzla birlikte mesleðimiz ve meslektaþlarýmýz için önemli olan konulara hassasiyet göstererek çalýþmalarýmýzý þekillendirdik. Bölgesel çalýþmalarýmýz arasýnda önemli olduðunu düþündüðümüz birkaç temel faaliyetin özellikle altýný çizmek istiyorum. Bir önceki dönemde Derneðe gelir getirmek amacý ile Ýktisadi Ýþletmemizi hayata geçirmiþtik. Yýllardýr çeþitli mali sorunlarla boðuþan derneðimiz, iktisadi iþletmeyi kurmamýz sonrasýnda Bölge Müdürlüðümüzün de destek ve katkýlarý ile TIR Parký projesini hayata geçirmiþtir. Bu projenin hayata geçirilmesi aþamasýnda derneðimiz çok yoðun bir emek harcamýþ ve karþýmýza çýkan onlarca sorunla, sabýr ve sebatla mücadele ederek, baþarýlý olmuþtur. Esasen bu proje ile ilgili baþta yeri ve Milli Emlak Müdürlüðüne ödemeleri dahil olmak üzere sorunlar halen devam etmektedir. Bu aþamada derneðimiz bu projeyi maliyeti daha düþük baþka bir alanda devam ettirmek için çalýþmalarýný sürdürmektedir. Sona gelinen çalýþmada bu hizmetimiz daha geniþ, ferah ve saðlýklý bir alanda ve daha az maliyetle yapýlabilecektir. Söz konusu projemizi hayata geçirmemizle birlikte, derneðimiz finansal açýdan geçmiþ yýllara nazaran çok daha rahat bir konuma gelecektir. Bu iþletmelerin devamý durumunda da derneðimizin hiçbir dönemde mali sýkýntýsý olmayacaktýr. Bunun yaný sýra baðlantý gümrük idarelerinin veri giriþ salonlarýnýn iyileþtirilmesi için yapýlan geri dönüþlerin hepsi karþýlanmaya çalýþýlmaktadýr. Yaptýðýmýz çalýþmalarda derneðimizin kaynaklarýný her zaman doðru harcamaya ve üyelerimizin rahat ve ferah çalýþma ortamlarýnda bulunmasýný ön planda tuttuk. Ayrýca Gemlik Ticaret ve Sanayi Odasý ile yapýlan görüþmeler neticesinde Serbest Bölgeye bir irtibat bürosu açýlmýþtýr. Böylelikle bölge çýkýþlý iþlemlerde düzenlenen menþe þahadatnameleri ve dolaþým belgeleri için her seferinde Gemlik e gitme sorunu ortadan kalkmýþtýr. Dernekler olarak her dönem olduðu gibi bu dönemde en çok emek verilen konulardan biri sizlerinde takip ettiði gibi asgari ücret konusudur. Asgari Ücret, bir mesleðin yaþamasý için ihtiyacý olan can suyu demektir. Bir mesleðin asgari kalitesi, yaþam garantisi demektir. Ancak tüm çabalarýmýza raðmen asgari ücret istediðimiz düzeye taþýnamamýþtýr ve istediðimiz seviyeye ulaþamayan tarife 2013 yýlý için bildiðiniz üzere sadece % 5 lik bir artýþla yayýnlanmýþtý. Tüm derneklerin ortak mücadelesi ile en azýndan yeniden deðerleme oranýnda revize edilmesini saðladýk. Yaptýðýmýz iþ ve iþlemlerin karþýlýðý olduðuna inanmasak dahi bu mücadele en azýndan mevcudu korumak için önemliydi. Sayýn Meslektaþlarým, Gümrük Müþavirleri Derneklerince düzenlenen ''Gümrük ve Ticaret Bakanlýðý ile Gümrük Müþavirleri Dernekleri Ýkinci Ortak Toplantýsý'' 2012 Aralýk ayýnda Abant'ta gerçekleþtirildi. Müsteþarýmýzýn da katýldýðý bu toplantýda dernekler olarak hazýrladýðýmýz etik beyanýmýzý deðerlendirdik. Kabul ve destek gören etik beyanýmýzý Dünya Gümrük Gününde tüm kamuoyuna duyurduk. Bu beyanýmýzý sizlerle paylaþtýk. Zaten siz deðerleri meslektaþlarýmýzýn bu beyana uygun bir þekilde iþ ve iþlemlerini yaptýklarýna inancýmýz sonsuzdur. Bunun yazýlý bir hale getirilerek kamuoyuna duyurulmasýnýn mesleðimize ve meslek mensuplarýmýza hak etmediði ön yargýlarýn kýrýlmasýný saðlayacaðý inancýndayýz. 5

6 Deðerli Meslektaþlarýmýz, Bursa Gümrük Müþavirleri Derneðinin kuruluþundan bugüne kadar aldýðýmýz görevlerde öncelikle Bursa olmak üzere Türkiye kamuoyuna Gümrük Kurumunu ve Gümrük Müþavirliði mesleðini mümkün olan en iyi biçimde tanýtmaya çalýþtýk. Derneðimizi, Bursa nýn ve hatta Türkiye nin en etkili ve en saygýn sivil toplum örgütlerinden biri haline getirmek her zaman önceliklerimizin baþýnda geldi. Ortaya koymaya çalýþtýðýmýz derneðimizin etkinliði, saygýnlýðý ve diðer kurum ve kuruluþlar ile olan baþarýlý iliþkilerindeki çalýþmalarý, inanýyorum ki bundan sonra da siz meslektaþlarýmýzla birlikte ayný heyecanla devam edecektir. Bu arada bugün aramýzda olmayan ve mesleðimize emek vermiþ kýymetli büyüklerimizi rahmet ve minnetle anýyorum. Mesleðimiz ve camiamýz adýna yapýlacak daha çok iþlerin bulunduðunun bilinci içindeyiz. Birlik ve beraberlik içinde bütün zorluklarýn üstesinden gelebileceðimize inanýyor ve bu inançla mesleðimiz ve camiamýz adýna daha iyi günleri paylaþabilmek ümidiyle 2013 yýlý genel kurulumuzun mesleðimiz ve bölgemiz için hayýrlara vesile olmasýný temenni ediyorum. Saygýlarýmla, Orhan KATTAÞ Yönetim Kurulu Baþkaný 6

7 7

8 8

9 Gümrük Müþavirleri olarak GÜMRÜK MÜÞAVÝRLÝÐÝ MESLEK ETÝK STANDARTLARI Tüm faaliyetlerimizde Türkiye Cumhuriyeti Anayasasý baþta olmak üzere tabi olduðumuz tüm ulusal mevzuata ve Türkiye Cumhuriyeti nin taraf olduðu tüm uluslararasý anlaþmalar ve düzenlemelere uyarýz. Güvenilirlik, tarafsýzlýk ve baðýmsýzlýk tüm iþ iliþkilerimizde bize yön veren temel ilkelerdir. Ýþ sahiplerinin ticari menfaat ve yasal haklarýnýn korunmasýna özen gösterirken kamu menfaatinin korunmasýný da öncelikli sorumluluðumuz kabul eder, iþlerimizi bu bilinçle yönetiriz. Mesleki bilgi ve becerimizi kullanýrken ülke kaynaklarýnýn etkin kullanýmý, çevre duyarlýlýðý gibi sorumluluklarýmýza uygun kararlar vermeye özen gösteririz. Açýkladýðýmýz beyan ve sunduðumuz raporlarýn gerçeðe uygun olmasý için gerekli titizliði gösterir, konu olan bilgileri doðru, anlaþýlabilir biçimde ve zamanýnda sunarýz. Doðruluk ve þeffaflýðý, tüm iþ süreçlerimizde ve iliþkilerimizde öncelikli deðerlerimiz olarak kabul ederiz. Bilgi güvenliðine önem verir, müþterilerimize ait özel ticari bilgileri paylaþmaz, çalýþanlarýmýz tarafýndan paylaþýlmasýna göz yummayýz. Ýþ etiðinin yazýlý kurum kültürümüzün yapý taþý haline gelmesi için azami gayret ve özeni gösteririz. Yönetici ve çalýþanlarýmýzý çýkar çatýþmalarýndan uzak tutacak bilinç, kural ve uygulamalarla donatýr, mevcut görevlerinden yararlanarak kiþisel çýkar saðlamalarýný önler ve denetleriz. Temsil etkinliklerini (kutlama, ikram, aðýrlama) yasalarýmýzýn, dernek tüzüðümüzün ve etik kodumuzun belirlediði þekilde uygularýz. Çalýþanlarýmýzýn, tarafsýz karar ve davranýþlarýný etkileyecek hediyeler almalarýna ve ayný amaçla hediye vermelerine müsaade etmeyiz. Faaliyet ve iþlemlerimizi yürütürken, her türlü kamu kurum ve kuruluþu, idari oluþum, sivil toplum örgütü ve siyasi partiler ile herhangi bir menfaat beklentisi olmaksýzýn eþit mesafede yer alýrýz. Ýþlemlerimizde yolsuzluklara yol açmayýz, göz yummayýz. Haksýz rekabette bulunmaz, adil rekabetin ve tüketici haklarýnýn korunmasýný gözetir, tüm uygulamalarýmýzý bu yönde geliþtiririz. Kayýt dýþý istihdamda bulunmayýz; çalýþan saðlýðý ve güvenliðini gözetir, adil istihdamý destekleriz. Toplumsal birlik ve sosyal duyarlýlýðý artýrýcý çalýþmalarda bulunur; sosyal sorumluluklarýmýzýn bilinci ile hareket eder ve bu bilinci tüm iþ çevremizle paylaþýrýz. Bütün bu iþ etiði ilke, anlayýþ ve uygulamalarýmýzýn iþ ortaklarýmýz ve tedarikçilerimiz dâhil tüm etki alanlarýmýza yayýlmasýný saðlayacak uygulamalar geliþtiririz. Mesleki saygýnlýðýmýza zarar verecek davranýþlardan kaçýnýrýz. Meslek Etik Kurulunun vereceði kararlara saygý duyarýz. Meslek unvanýmýz dýþýnda geçmiþ unvanýmýzý kullanmayacaðýmýzý beyan ve kabul ederiz. 9

10 GÜMRÜK MÜÞAVÝRLERÝ DERNEKLERÝ YÖNETÝM ÝLKELERÝ 10

11 TEMEL ÝLKELERÝMÝZ DEÐERLERÝMÝZ Misyonumuz varlýk sebebimizi en yalýn biçimiyle anlatýrken vizyonumuz toplumsal düzeydeki hedefimizi belirliyor. Bu hedefin bir amaç deðil bir yolculuk olduðunun bilincindeyiz. Deðerlerimiz, hedefimize olan yolculukta bize ilham veren, yol gösteren, sýnýrlarýmýzý çizen rehberimizdir. Deðerlerimiz ise gümrük müþavirliði mesleðinin ve idari kültürünün temel taþý olarak iþlerimizi yönetim biçimimize yansýr. Ýþlerimizi, mesleðimizin bir çözüm üretme mesleði olduðunun ve bunun getirdiði sorumluluklarýnýn bilinciyle yürütürüz. Bu çözümler yoluyla dýþ ticaretin önünü açar, ülke kalkýnmasýnda önemli bir rol üstleniriz. Bu sorumluluklarý sadece hizmet verdiðimiz mükelleflere karþý deðil, ithalat ve ihracat iþlemlerinde haklarýný temsil ettiðimiz kamuya ve çevresel boyutuyla ülkemizin ve dünyanýn geleceðine karþý da hissederiz. Ülke kaynaklarýnýn etkin ve verimli kullanýmý ile tarafsýzlýk ilkeleri mesleðimizi tanýmlayan en önemli deðerler arasýndadýr. Þeffaflýk, adillik, sorumluluk ve hesap verebilirlik ilkeleri mesleðimizin tüm kararlar mekanizmalarýnýn özünü oluþturur. Gümrük Müþavirliði iþimizle ilgili olarak; ayýplý, bozuk, çürük, özürlü, kusurlu, defolu, eksik, fazla, hileli, çalýntý, mal, eþya, ürün ve araçlarýn ithal, ihraç, transit gibi dýþ ticaret iþlemlerine aracýlýk etmekten uzak kalmak ve bu gibi hususlarda örnek davranýþlar sergilemek prensibimizdir. Müþteri, paydaþ, meslektaþ ve çalýþanlarýmýza açýk ve dürüst davranýrýz. Mesleðimizin iþtigal konusuyla alakalý olarak; iþ takiplerinde nüfuz kullanmayý gerçeðe aykýrý þikâyet, ihbar, beyan ve vaatte bulunmayý bilgi vermeyi menfaat amaçlý; fiyat düþürmeyi müþteri ve personel transfer etmeyi etik dýþý görür ve bu gibi davranýþlardan uzak kalmayý derneðimizin temel amacý olarak bilir ve uygularýz. Dolaylý temsil ettiðimiz müþterilerimizin ticari, özel, sýr ve bilgilerinin korunmasýnda, sorumluluk ve duyarlýlýk gösteririz. Bilgilerimizi iþ dünyasý ile açýklýkla paylaþýrýz. Bu bilgilerin doðruyu yansýtmasýna özel bir özen gösteririz. Aktardýðýmýz bilginin arkasýnda dururuz ve iþ dünyasýný doðru yönlendiririz. Ülkemiz ekonomisinin ve dýþ ticaretimizin geliþtirilmesi amacýyla; dünya ekonomisini ve dýþ ticaretini güncel olarak yakýndan takip etmek, dernek üye müþteri ve çalýþanlarýmýzý bu konuda bilinçlendirip yönlendirmek, dýþ ticaret ve gümrükle ilgili kamu kurum ve kuruluþlar ile bu konularda eðitim veren okullarýmýza mesleki alanlarda danýþmanlýk yaparak katkýda bulunmayý amaç ediniriz. Sürekli geliþim ve ilerlemeye inanýr, kendimizi ve bilgimizi sürekli yeniler güncel tutarýz. Bu bilgileri temsil ettiðimiz iþ dünyasý ile Gümrük ve Ticaret Bakanlýðý ile sürekli paylaþýr iþlerimizi, rehberlik sorumluluðumuzu en iyi þekilde yerine getirmek bilinci ile yönetiriz. Ýþ etiðinin, gayrý kanuni veya ahlak dýþý yollara sapmamanýn çok ötesinde, sadece güncel paydaþ haklarýna saygýyý deðil, sürdürülebilirlik ilkesi çerçevesinde duyarlý ve etkin bir doðal kaynak kullanýmý ile gelecekteki paydaþlarýn da haklarýna saygýyý kapsayan geniþ bir tanýmý olduðuna inanýyoruz. Gümrük Müþavirleri Dernekleri üyeleri, sorumlu iþ modelinin özünü teþkil eden gümrük müþavirliði temel etik ilkelerine olan inançlarýný beyan eder ve bu ilkelere uymaktaki gönüllülüklerini idari yapýlarý ve þirket politikalarýna yansýtýr; iþ etiðinin bir kurum kültürü haline gelmesi için azami özeni gösterirler. 11

12 ETÝK KURALLARIMIZ Etik kurallarýmýz, gümrük müþavirliði ofislerinin yönetim organlarýnýn çalýþma prensipleri ile paydaþ iliþkilerini düzenleyen kurallar bütünüdür. Gümrük Müþavirleri Derneði ilgili yasaya uygun olarak kurulmuþ ve bu özelliði ile bir meslek örgütü kimliði taþýyan tüzel bir kiþiliktir. Bu kurallar derneðimiz üyesi tüm meslektaþlarýmýz için meslek standartlarýný belirleyen temel etik ilkeler niteliðindedir. BÝRBÝRÝMÝZE GÜVEN VE SAYGI Gümrük müþavirleri adil rekabet ilkelerine sadakatle baðlýdýr ve mesleðin geliþimi için ortak çalýþmalar yapmak üzere gönüllülük esasý, dernek çatýsý altýnda çalýþýr. Dernek yönetim organlarý, komiteleri ve çalýþma gruplarýndaki çalýþmalarýmýzý karþýlýklý güven ve farklý görüþlere saygý ile yürütürüz. Karar ve önerilerimiz uyumlu bir çalýþma sonucunda ulaþýlmýþ ortak aklý yansýtýr. Tüm iletiþimlerimizde birbirimize saygý ile hareket ederiz, birbirimizin iþine, fikrine ve zamanýna kýymet veririz. Ýletiþimim sorumluluðumuzu zamanýnda, açýk ve doðrulukla yerine getiririz. Açýk ve doðru geri bildirimleri iyi karþýlar, saygý gösterir ve dürüstçe yanýtlarýz. BAÞKALARINA SAYGI, KESÝN DÜRÜSTLÜK VE AÇIKLIK Tüm dýþ paydaþlarýmýza karþý açýk ve dürüst davranýrýz. Yaþ, cinsiyet, dil, ýrk, inanç, siyasi düþünce ayrýmcýlýðý yapmayýz. Çeþitliliði ve çoðulculuðu benimseriz. Düþünce özgürlüðüne inanýrýz ve destekleriz. Tüm ticari iliþkilerimizde ve þirket yönetiminde bu çeþitliliði ve çoðulculuðu saðlamaya çaba gösterir, hizmet verdiðimiz kiþi ve kuruluþlarýn ve toplumsal çevrelerin faydasýný gözetir biçimde hareket ederiz. Tüm faaliyetlerimizde þeffaflýðý, adilliði, sorumluluðu ve hesap verebilirliði temel ilkeler olarak benimseriz. HUKUKA SAYGI VE YASALARA UYUMLULUK Baþta insan haklarý olmak üzere evrensel beyannameleri kendimize rehber edinir ve tüm faaliyetlerimizde yasal düzenlemelere uygun hareket ederiz. Ýþ kararlarýný oluþtururken ilgili tüm yasal düzenlemeleri göz önüne alarak ve gerektiðinde konu hakkýnda uzmanlara danýþarak karar veririz. Tüm kurum faaliyetlerimizde, Türkiye Cumhuriyeti Anayasasý baþta olmak üzere, tabi olduðumuz tüm ulusal mevzuata ve Türkiye Cumhuriyeti nin taraf olduðu tüm uluslararasý anlaþmalar ve düzenlemelere uyarýz. Yurtiçi ve yurtdýþýnda mevcut tüm faaliyet ve iþlemlerimizi yürütürken yasal düzenleyici kurum ve kuruluþlara doðru, tam ve anlaþýlabilir bilgileri zamanýnda sunarýz. Tabi bulunduðumuz kanunlar çerçevesinde, tüm kayýtlarýmýzý ilgili yasal düzenlemelere uygun olarak tutar, arþivler ve açýkça paylaþýrýz. Ýlgili iþlemi veya olayýn gerçeðini doðru þekilde yansýtacak iþ kayýtlarý oluþtururuz. Yalnýzca imzalama yetkimiz olan ve doðru ve gerçeðe uygun olduðuna inandýðýmýz dokümanlarý imzalarýz. 12

13 TOPLUMSAL SORUMLULUK VE GÖNÜLLÜLÜK Tüm faaliyetlerimizde toplum faydasýný gözeterek hareket ederiz. Seçtiðimiz hayýr iþlerine, sosyal gruplara katýlmalarý için baþkalarýna baský yapmayýz. Derneðin, yöneticisi ya da destekçisi olduðumuz bir hayýr iþi veya baþka bir organizasyona iliþkin karar toplantýsýna, katýlmayýz. Konu ile ilgili bilgi ve deðerlendirmemizi ilgili karar organýna sunar, karar mekanizmalarýnýn tarafsýz çalýþma ortamýný etkilemekten kaçýnýrýz. ÇEVREYE DUYARLILIK Faaliyetlerimiz ile ilgili olsun veya olmasýn doðanýn ve kültürel dokunun zarar görmemesine özen gösterir ve koruruz. Sürdürülebilirlik politikalarýný tüm idare ve üretim süreçlerimizde etkin bir biçimde uygular, çevreye zarar vermeyen önleyici yaklaþýmlarý destekleriz. Daha etkin bir çevre sorumluluðunun yaygýnlaþtýrýlmasý için çaba gösterir ve bu yöndeki çabalara destek veririz. ÜST SEVIYEDE SAHÝPLENME VE ÖRNEK DAVRANIÞLAR SERGÝLEME Tüm faaliyetlerimizde, misyonumuzu, temel deðerlerimizi ve etik kurallarýmýzý rehber edinerek etik ve itibar yönetimini, içinde bulunduðumuz topluma olumlu örnek oluþturabilecek seviyede sahiplenir ve sergileriz. Bu anlayýþýmýzý ve kimliðimizi olumsuz etkileyecek fiil ve davranýþlardan dikkatle kaçýnýrýz. GÝZLÝLÝÐE SAYGI VE KÝÞÝSEL BÝLGÝLERÝ KORUMA Paydaþlarýmýza ve bizimle iletiþime geçen özel ve tüzel þahýslara karþý, kendi gizlilik tercihlerine iliþkin seçenekler sunar ve bu tercihlerine saygý gösteririz. Bu seçenekleri Gizlilik bildirimi baþlýðý ile tüm internet sitelerimizde þeffaflýkla paylaþýrýz. Mevcut ve eski çalýþanlarýmýzýn, yönetim organlarý çalýþanlarýmýzýn ve müþterilerimizin, faaliyetlerimizi sürdürmek için iþbirliði veya çalýþma yaptýðýmýz diðer bireylerin kiþisel ve özel bilgilerini koruruz. Kiþisel bilgileri yalnýzca meþru dernek amaçlarý için kullanýrýz. VARLIKLARIMIZIN AKILCI ÞEKÝLDE KULLANIMI Zaman da dâhil olmak üzere tüm þirket varlýklarýný planlý ve etkin biçimde kullanmaya özen gösteririz. Þirket varlýklarýný sadece þirket faaliyetleri için kullanýrýz. Þirket varlýk, sistem ve iletiþim araçlarýný baþkalarýnýn saldýrgan bulabileceði içeriði oluþturmak, depolamak veya yaymak için kullanmayýz. Virüs bulaþtýrma veya bilgi güvenliðimizi ihlal etme de dâhil olmak üzere kayýp veya zarara neden olabilecek tüm kullanýmlardan kaçýnýrýz. ÇIKAR ÇATIÞMALARINDAN KAÇINMA Tüm faaliyetlerimizde ve katýlýmlarýmýzda öncelikle mesleðimizin çýkarýna ve itibarýnýn korunmasýna en uygun kararlarý alarak çalýþýr ve katkýda bulunuruz. Potansiyel bir çýkar çatýþmasý olarak algýlanabilecek her durumu Dernek Yönetim Kurulu ile paylaþýrýz. Kendimizin veya aile bireylerimizin çýkarlarýnýn dernek ile çatýþma ihtimali olan durumlarý bilinçli ve özenli bir þekilde önlemeye çalýþýrýz. Asýl veya yedek olarak dernek organlarýnda yer alan üyeler derneðin kendisi için veya dernek adýna faaliyetlerden gelir elde edici çalýþmalarda bulunamazlar. Dernek üyeleri, derneðe veya dernek organlarýna üyeliklerini, gümrük müþavirliði alanýnda kendi iþlerinin tanýtýlmasý, pazarlanmasý veya satýþýnda bir araç veya destekleyici unsur olarak kullanamazlar. 13

14 TEMSÝL AKTÝVÝTELERÝ, HEDÝYE, RÜÞVET Temsil aktivitelerini (kutlama, ziyafet, aðýrlama) yalnýzca yasalara, tüzüðümüzde yer alan faaliyetlerimize ve etik kurallarýmýza uygun olduðunda sunar veya kabul ederiz. Herhangi bir iþi almak veya bir iþ kararýný etkilemek için hiçbir yerde hiçbir þekilde hediye, rüþvet veya komisyon teklif etmeyiz veya vermeyiz. ÇEVREMÝZLE VE MEDYAYLA DÜRÜST ÝLÝÞKÝ VE ÝLETÝÞÝM Derneðimizin sitesinden üyelerimiz ve kamuoyu ile mesleki faaliyetlerimizi paylaþýr, yerel ve ulusal medya ile bu konuda iþbirliði yaparýz. Ýþ ve sosyal çevremizde mesleðimizin etik deðerlerini tanýtmaya ve bilinirliðini artýrmaya çalýþýrýz. Ýþ ve sosyal çevremizden veya medyadan gelen tüm talep ve istekleri Dernek Yönetim Kurulu na ve Genel Sekreterine yönlendiririz. Meslek grubumuzun tamamýný etkileyecek demeçler vermekten kaçýnýr, meslek itibarýmýzý en önemli deðerlerimiz arasýnda kabul eder ve koruruz. Derneðimiz nam ve hesabýna kamuya yapýlan tüm açýklamalarýn tam, doðru, anlaþýlabilir ve zamanýnda olmasýna; dikkat ederiz. Tüm iletiþimlerimizde üçüncü þahýs ve kurumlarýn kiþilik ve ticari haklarýný ihlal etmemeye özen gösteririz. Kendi kurum ve iþlerimizde, organizasyonlarýmýzda, internet üzerinden kullanýcý forumlarý, bloglar, sohbet odalarý dâhil herhangi bir kiþisel iletiþimimizde veya sosyal medyada veya medyaya açýklama ve röportajlarda veya makale, görüþ benzeri yazý ve yayýmlarda dernek Yönetim Kurulundan o konuda özel bir görev, iletiþim veya paylaþým yetkisi verilmedikçe dernek adýna konuþuyormuþ veya dernek nam ve hesabýna hareket ediyormuþ izlenimi vermeyiz. Kiþisel sosyal ve politik görüþlerimizin ve faaliyetlerimizin meslek grubumuzun tamamýna aitmiþ gibi algýlanmasýna veya görünmesine engel olacak biçimde davranýrýz. 14

15 DERNEÐÝMÝZÝN ÝLKELERÝ ETÝK DEÐERLERE VE ÝÞ AHLAKINA SAHÝP ÇIKMAK ÞEFFAFLIK HESAP VEREBÝLÝRLÝK HESAP SORABÝLÝRLÝK SORUMLULUK ETKÝNLÝK UZLAÞMA ARAYIÞI EÞÝTLÝK KATILIMCI DEMOKRASÝ HUKUKUN ÜSTÜNLÜÐÜ STRATEJÝK VÝZYON MÝSYONUMUZ Gümrük Müþavirliði Ýle Ýlgili Faaliyetlerin Etkinlik ve Verimliliðini Arttýrmak Müþavirlik Yönetimi Alanýnda Mesleki Formasyon Ýle Profesyonelliði Geliþtirmek Gümrük Müþavirliði Mesleðinin ve Hizmetlerinin Ülkemizin Stratejik Konumuna Sahip Gümrük Ýdarelerimiz Ýçin Ne Kadar Önemi Olduðunu Vurgulamak Ülkemizin Kýsa ve Uzun Vadeli Yararlarý Doðrultusunda Önemine Deðinmek, Bu Alanda da Bir Standardizasyon ve Sertifikasyon Oluþturarak Yüksek Güven, Verimlilik ve Kalite Düzeyini Yakalamak Gümrük Müþavirliði Mesleðini Olmasý Gereken Saygýnlýða Kavuþturmak VÝZYONUMUZ Gümrük Müþavirliði, Gümrük Hizmetleri ve Düzenlemeleri Konusunda Ýlk Danýþýlacak Kurum Olmaktýr. 15

16 2011 YILI GENEL KURULU VE SEÇÝM SONUÇLARI 16

17 29 Ocak Olaðan Genel Kurul Toplantýsý Dernek Tüzüðümüzün 18. maddesi gereði Bursa Gümrük Müþavirleri Derneði 8. Olaðan Genel Kurul toplantýsý 29 Ocak 2011 tarihinde Uludað Ýhracatçý Birlikleri Toplantý Salonunda saat 11:00 de ve Gümrük Müþavir Yardýmcýsý üyelerimizin katýlýmýyla ve Müsteþarlýk gözlemcisi Sayýn Tevfik USTA nýn gözleminde gerçekleþtirilmiþtir. Toplantýda açýlýþ konuþmasýný yapan dönemi Yön. Kur. Baþkaný Sayýn Suat YÜCELEN in ardýndan Bursa Gümrük ve Muhafaza Baþmüdürü Sayýn Tevfik USTA, Ankara Gümrük Müþavirleri Derneði Baþkaný Sayýn Ýsmail BAYKAL, Ýstanbul Gümrük Müþavirleri Derneði Baþkaný Sayýn A. Cihangir ONGER, Ýzmir Gümrük Müþavirleri Derneði Baþkaný Sayýn Taþkýn DALAY konuþmalarýný tamamlamýþ ve kendilerine 8. Olaðan Genel Kuruluna katýlýmlarýndan dolayý Bursa Gümrük Camiasý adýna plaket takdim edilmiþtir. Gümrük Müþavirliði mesleðine yaraþýr bir þekilde gerçekleþtirilen Genel Kurul sonunda 8. dönem Yönetim Kurulu Baþkan adayý Sayýn Orhan KATTAÞ kýsa bir konuþma yaparak Genel Kurulun Bursa Gümrük Müþavirlerine yaraþýr medeni bir þekilde geçmesinden dolayý þahsý ve Yönetim Kurulunda bulunan arkadaþlarý adýna Genel Kurula katýlan herkese güvenlerinden dolayý teþekkür etmiþ ve çalýþmalarýnýn ve hizmetlerinin döneminde de artarak devam edeceðini, çalýþmalarýmýzýn ilkelerimizden taviz vermeden mesleðimizin yüksek menfaatlerini ön planda tutarak, birlik ve beraberlik içerisinde özveri ile sürdüreceklerini belirtmiþtir. Ayrýca, döneminde Yönetim Kurulunda görev almýþ döneminde görevde olmayacak Yönetim Kurulu üyelerine görevde bulunduklarý süre boyunca derneðimizi en iyi þekilde temsil etmelerinden, mesleðin saygýnlýðý ve geliþimi ile meslektaþlarýmýz arasýndaki birlik ve beraberliði pekiþtirmek konusundaki katkýlarýndan ve baþarýlý çalýþmalarýndan dolayý Bursa Gümrük Camiasý adýna plaket takdim edilmiþtir yýllarý arasýnda Bursa Gümrük Müþavirleri Derneði Yönetim Kurulu Baþkaný olarak Bursa Kamuoyuna Gümrük Kurumunu ve Gümrük Müþavirliði mesleðini mümkün olan en iyi biçimde tanýttýðý, Derneðimizi geliþim süreci içinde Bursa nýn ve Türkiye nin en etkin ve saygýn Sivil Toplum Örgütlerinden biri haline getirdiði, mesleðimizin saygýnlýðý, geliþimi ve derneðimizin diðer kurum ve kuruluþlarla iliþkilerinde baþarýlý çalýþmalarýndan, mesleðimize katkýlarýndan dolayý Sayýn Suat YÜCELEN e Bursa Gümrük camiasý adýna plaket ve çiçek takdim edilmiþtir. 17

18 18

19 19

20 20

21 BUGÜMDER 8. Olaðan Genel Toplantýsý ile ilgili Basýnda Yer Alan Haberler 21

22 YÖNETÝM KURULU YÖNETÝM KURULU (ASIL) YÖNETÝM KURULU (YEDEK) GÜMRÜK MÜÞAVÝRÝ GÜMRÜK MÜÞAVÝRÝ 1- ORHAN KATTAÞ 1- EVENUR SARIBAÞLI 2- ÖMER ÖZDEMÝR 2- ATÝLLA ÖZTOPRAK 3- SELÇUK ÞAHÝNOÐULLARI 3- ÖZCAN EREN 4- MÜCAHÝT ARUN 4- OLCAY ÜLKER 5- MUSTAFA KIR 5- KIYMET AYTAN 6- ÝRFAN AYAN 6- FAHRETTÝN TAYFUR 7- BÜLENT ARSLAN 7- MUSTAFA YAÞAR 8- TURGAY ÞAHÝN 8- RECEP ÜMÝT TAÞKAPI 9- OSMAN KILIÇKIRAN 9- GÜRKAN YAVUZ 10- MURAT ÝNAY 10-ÇÝÐDEM KOCAGER GÜMRÜK MÜÞAVÝR YRD. GÜMRÜK MÜÞAVÝR YRD. 1- RASÝM ÞENGÜL 1- K. FAHRETTÝN ÝPEKÇÝOÐLU DÝSÝPLÝN KURULU DÝSÝPLÝN KURULU (ASIL) DÝSÝPLÝN KURULU (YEDEK) GÜMRÜK MÜÞAVÝRÝ GÜMRÜK MÜÞAVÝRÝ 1- MEHMET KAYMAKÇI 1- NEÞE YILDIRIM 2- MEHMET ALÝ DEMÝREL 2- ALTAN ERTEKÝN 3- NURETTÝN USLU 3- MUSTAFA DEMÝRKOL 4- AHMET HIZ 4- EMÝRHAN KIRATLI GÜMRÜK MÜÞAVÝR YRD. GÜMRÜK MÜÞAVÝR YRD. 1- MEHMET KANTAR 1- CANIBEY ÇOLAKLAR DENETLEME KURULU DENETLEME KURULU (ASIL) DENETLEME KURULU (YEDEK) GÜMRÜK MÜÞAVÝRÝ GÜMRÜK MÜÞAVÝRÝ 1- MEHMET ALÝ TOKUÇ 1- MURAT GÜLEÇAL 2- FATÝH GANÝOÐLU 2- NALAN EMLÝER 3- SELAHATTÝN ÖZGENÇ 3- HÜLYA BARBAROS DANIÞMA KURULU DANIÞMA KURULU (ASIL) DANIÞMA KURULU (YEDEK) GÜMRÜK MÜÞAVÝRÝ GÜMRÜK MÜÞAVÝRÝ 1- MUSTAFA GÜMÜÞ 1- AHMET GANÝOÐLU 2- SELÝM DÝNÇER ÜNVER 2- YÜCEL FÝLDÝÞÝ 3- EROL TAMER GÜMRÜK MÜÞAVÝR YRD. GÜMRÜK MÜÞAVÝR YRD. 1- COÞKUN YILDIRIM 1- CENGÝZ ÜNER 22

23 31 Ocak 2011 tarihinde Yönetim Kurulu 8. Olaðan Genel Kurul Sonrasý Ýlk Toplantýsýný Dernek Merkezinde Gerçekleþtirdi; Yönetim Kurulunun Pazartesi günü saat 17:00 de Dernek Merkezimizde yaptýðý Olaðan Genel Kurul sonrasý 1. toplantýsýnda, Tüzüðümüzün 30. maddesi a) bendi gereði görev taksimi Baþkan, iki Baþkan Vekili, Genel Sekreter, Sayman ve Veznedar Kurul üyelerinin seçimi oy birliði ile aþaðýdaki þekilde oluþturulmuþtur. Baþkan Baþkan Vekili Baþkan Vekili Genel Sekreter Sayman Veznedar Üye Üye Üye Üye Üye Orhan KATTAÞ Ömer ÖZDEMÝR Selçuk ÞAHÝNOÐULLARI Mücahit ARUN Mustafa KIR Rasim ÞENGÜL Bülent ARSLAN Ýrfan AYAN Murat ÝNAY Osman KILIÇKIRAN Turgay ÞAHÝN 23

24 YÖNETÝM KURULU ASÝL ÜYELERÝ BAÞKAN Orhan KATTAÞ BAÞKAN VEKÝLÝ BAÞKAN VEKÝLÝ GENEL SEKRETER SAYMAN ÜYE VEZNEDAR ÜYE Ömer ÖZDEMÝR Selçuk ÞAHÝNOÐULLARI Mücahit ARUN Mustafa KIR Rasim ÞENGÜL ÜYE ÜYE ÜYE ÜYE ÜYE Bülent ARSLAN Ýrfan AYAN Murat ÝNAY Osman KILIÇKIRAN Turgay ÞAHÝN 24

25 YÖNETÝM KURULU YEDEK ÜYELERÝ ÜYE ÜYE ÜYE ÜYE Evenur SARIBAÞLI Atilla ÖZTOPRAK Özcan EREN Olcay ÜLKER ÜYE ÜYE ÜYE Kýymet AYTAN Fahrettin TAYFUR Mustafa YAÞAR ÜYE ÜYE ÜYE ÜYE Recep Ümit TAÞKAPI Gürkan YAVUZ Çiðdem KOCAGER K.Fahrettin ÝPEKÇÝOÐLU 25

26 DÝSÝPLÝN KURULU ASÝL ÜYELERÝ Mehmet KAYMAKÇI Mehmet Ali DEMÝREL Nurettin USLU Ahmet HIZ Mehmet KANTAR DÝSÝPLÝN KURULU YEDEK ÜYELERÝ Neþe YILDIRIM Altan ERTEKÝN Mustafa DEMÝRKOL Emirhan KIRATLI Canýbey ÇOLAKLAR 26

27 DENETLEME KURULU ASÝL ÜYELERÝ Mehmet Ali TOKUÇ Fatih GANÝOÐLU Selahattin ÖZGENÇ DENETLEME KURULU YEDEK ÜYELERÝ Murat GÜLEÇAL Hülya BARBAROS Nalan EMLÝER 27

28 DANIÞMA KURULU ASÝL ÜYELERÝ Mustafa GÜMÜÞ Selim Dinçer ÜNVER Erol TAMER Coþkun YILDIRIM DANIÞMA KURULU YEDEK ÜYELERÝ Ahmet GANÝOÐLU Yücel FÝLDÝÞÝ Cengiz ÜNER 28

29 2011 YILI FAALÝYETLERÝMÝZ 29

30 05 Ocak 2011 tarihinde TSE Ýl Koordinatörü Sayýn Mustafa KARAMAN a ve Ürün Belgelendirme Müdürü Sayýn Hakan KARAÇENGEL e Yönetim Kurulu olarak ziyaret gerçekleþtirilmiþtir; 05 Ocak 2011 tarihinde TSE Ýl Koordinatörü Sayýn Mustafa KARAMAN ve Ürün Belgelendirme Müdürü Sayýn Hakan KARAÇENGEL e Yönetim Kurulu olarak ziyaret gerçekleþtirilmiþtir. Ziyarette; TSE Ýl Koordinatörü Sayýn Mustafa Karaman, ithalat görevlerine gidecek memurlarýnýn kurumun imkanlarýyla sevk ettirilmeye baþlandýðýna ve bu uygulamanýn Türkiye de ilk olduðunu ve pilot olarak Bursa da baþladýðýna dikkat çekmiþtir. Ayrýca camiamýzýn kurumlarýndaki iþleyiþe iliþkin beklentiler dile getirilmiþ, görüþ ve önerilerde bulunulmuþtur. TSE Bölge Müdürlüðünde Kalite, Kalibrasyon ve Ürün Belgelendirme olarak üçlü bir yapýnýn mevcut olduðu ve burada çalýþan memurlarýn tümünden istifade etmek adýna bu yapýnýn birleþeceði belirtilmiþtir. TSE Ürün Belgelendirme Müdürü Sayýn Hakan Karaçengel tarafýndan yeni baþlayan TSE Belge Yönetim Sistemi Belgenet üzerinden yapýlan baþvurularda, TSE nin cevaplarýna dönülmüyor olmasýnýn mükelleflerin iþlemlerinde gecikmelere yol açabileceði vurgulanmýþtýr. Bu sorunun kaynaðýnýn baþvuru sahibi e-imza yetkilisi ile baþvuruyu sisteme giren gümrük müþaviri çalýþanýn ayný kiþi olmamasýndan kaynaklanmaktadýr. TSE den gelen cevaplar e-imza sahibinin mail adresine yönlendirilmekte, iþlemi yapan personel ise bu durumdan vaktinde haberdar olmamaktadýr. Sorunun çözümü ise imza yetkilisinin mail adresinde gelen maillerin otomatik olarak iþlemi yapan personelin mail adresine yönlendirilmesi olacaktýr. Yapýlan görüþmeler deðerlendirilerek üyelerimize bilgilendirme yapýlmýþtýr. 08 Ocak 2011 tarihinde Ýstanbul Dedeman Otel de Asgari Ücret Tarifesi ile ilgili Ýcra Kurulu toplantýsý gerçekleþtirildi. Üyelerimizin de öneri ve görüþleri dikkate alýnarak 4 (dört) aylýk bölgesel tarama toplantýlarý sonrasýnda yoðun emek ve zaman harcanarak gümrük mevzuatýnýn doðru olarak uygulanmasý, iþlemlerin saðlýklý yürütülmesi ve ülkemizin vergisel kayýplarýnýn önlenmesine olanak saðlayacak þekilde almýþ olduðumuz mesleki risk, sorumluluk ve maliyetlerimiz de dikkate alýnarak hazýrlanmýþ olan Asgari Ücret Tarifesi tarih ve ÝK-BÞK/107 sayýlý yazýmýz ile Müsteþarlýk makamýna sunulmuþtur. Müsteþarlýðýmýz yapmýþ olduðumuz düzenleme çalýþmalarýmýzý dikkate almaksýzýn ve kanuni hakkýmýzý hiçe saymýþ, köle zihniyeti dahilinde çalýþtýrmak isteyen kesimlerin görüþ ve önerilerini dikkate alarak yürürlüðe koymuþ olduðu düzenlemelerin tümünü (2010/4, 2010/8, 2010/26, 2010/59 ve 2010/60 sayýlý genelgeleri) kabul etmemiz mümkün bulunmamaktadýr. Hiçbir kurumun ve kuruluþun böylesine önem arz eden mesleði icra edenlere sýradan davranmalarý ve yok sayýp küçültmeleri ve sabrýmýzý sýnamalarý yönetimler olarak bizleri ve bu mesleði ilkeli doðru ve seviyeli bir þekilde yürüten siz deðerli meslektaþlarýmýzý derinden üzdüðünün bilincindeyiz. Gümrük Müþavirleri Ýcra Kurulu olarak, aylarca çalýþýp, bizlerin müþterileri olan tüm taraflarý da (hiçbir mecburiyetimiz olmadýðý halde, sýrf, Müsteþarlýðýmýza gelen müracaatlarý deðerlendirmek ve olasý sýkýntýlarý önceden anlaþarak bir konsensüs halinde sonuçlandýrmak için) defalarca toplantýlara dahil ederek bir fiyat listesi oluþturduk. Müsteþarlýðýmýzda yapýlan son toplantýda, Ýcra Kurulumuzun önerdiði listeyle uzaktan-yakýndan ilgisi olmayan ve son derece düþük miktarlarý içeren bir liste bizlere sunulmuþtur. Gümrük Müsteþarlýðýmýzýn Bürokratlarýnýn yapýlan ve davet edildiðimiz toplantýya ilgileri ve mesleðimize olan alakalarý Ýcra Kurulumuzca takdire þayan bulunmuþtur. Kurumlardan almýþ olduklarý görüþleri bize bir pazarlýkmýþ gibi sunmalarý bizi derinden üzmüþ, bu meyanda kendilerinin mesleðimize bakýþ açýlarýný ortaya koymasý bakýmýndan manidar bulunmuþtur. Yýllardýr mesleðimizin çektiði sýkýntýlarý, yaptýðýmýz iþin ülke ekonomisi için ne kadar önemli olduðunu ve ne kadar mesuliyetlerle dolu bir meslek icra ettiðimizi her kesime anlattýk ve anlatmaya gayret ettik. Yaklaþýk kiþilik bir çalýþan insan gurubunu barýndýran sektörümüz artýk isyan etmektedir. Maliyetlerimizi en ince noktalarýna kadar hesaplayýp, olmazsa-olmaz ücretleri belirledik. Bir ihracatta TL civarýnda nispi aidat alýnýrken, bir ihracat antrepo girdi-çýktýsý 80.- TL seviyesindeyken, hiçbir yasal dayanaðý olmadýðý halde ordino ücreti, stikýr ücreti, terminal ücreti adý altýnda USD ücretler alýnýrken, otoparkçý bile 20.-TL yi beðenmezken, bize reva görülen bu davranýþý kabul etmiyoruz. Ücretimizin baþka kurum ve kuruluþlarýn görüþleri doðrultusunda yayýmlanmasýný kabul edilebilir bulmuyoruz. Kanunun derneklerimize tanýdýðý bu yetkiyi bonkörce baþka kurumlara kullandýrma eðilimini anlamsýz ve yersiz buluyoruz. 30

Ýþ Gayrimenkul Yatýrým Ortaklýðý A.Þ. Faaliyet Raporu 26 Ýþ Gayrimenkul Yatýrým Ortaklýðý A.Þ. Faaliyet Raporu 26 Ýþ GYO: Türkiye nin lider gayrimenkul yatýrým ortaklýðý Türkiye nin gayrimenkul yatýrým

Detaylı

2010 YILI FAALÝYET RAPORU

2010 YILI FAALÝYET RAPORU TÜRKÝYE CUMHURÝYETÝ KAMU ÝHALE KURUMU 2010 YILI FAALÝYET RAPORU Yayýn No: 27 Aðustos 2011 - Ankara Ýçindekiler ÝÇÝNDEKÝLER BAÞKANIN SUNUÞU...5 KAMU ÝHALE KURULU ÜYELERÝ...7 1. KURUM HAKKINDA GENEL BÝLGÝLER...9

Detaylı

Vatan an imar istiyor, zenginlik ve refah istiyor, bilim ve ustalýk, yüksek uygarlýk, hür düþünce ve hür yaþayýþ istiyor. Kütahya Ticaret ve Sanayi Odasý Aylýk Faaliyet ve Tanýtým Dergisi Temmuz 2010 Yýl:13

Detaylı

Adana Eczacý Odasý www.adanaeo.org.tr Yýl:5 Sayý:53 Ocak 2010 GÜNCEL Ecz. Burhanettin BULUT Baþkan ÖRGÜTLÜ MÜCADELEDEN ÖNCE ÖRGÜT OLMAYI BÝLMEK! T.C. DANIÞTAY ONUNCU DAÝRESÝ YÜRÜTMEYÝ DURDURMA KARARI ALDI.

Detaylı

Haber Kütahya, 23/04/2013 Kütahya Zafer Gazetesi, 05/04/2013 Eskiþehir Hürriyet, 12/03/2013 Eskiþehir Hürriyet, 03/04/2013 Ekonometri, 01/03/2013 Sabah Ek, 04/03/2013 1 Ýçindekiler 26 54 12 KUTSO Kütahya

Detaylı

Gençler cesaretimizi takviye ve idame eden sizlersiniz. Siz, almakta olduðunuz terbiye ve irfan ile insanlýk ve medeniyetin, vatan sevgisinin, fikir hürriyetinin en kýymetli timsali olacaksýnýz. Kütahya

Detaylı

Ulusal Kalýp Üreticileri Birliði Bültenidir WWW.UKUB.ORG.TR Yýl: 2013 Sayý: 2 Birlik Faaliyetleri * Kalýpçýlar Vadisi OSB Kuruluyor * ÇED Raporu * Yalova Valisi Ziyareti * ASOM Projesi Kabul Edildi * Bursa

Detaylı

Kütahya Ticaret ve Sanayi Odasý Faaliyet ve Tanýtým Dergisi Yýl: 2015 Sayý: 186 1 Ýçindekiler 9 53 74 18 KUTSO Kütahya Ticaret ve Sanayi Odasý Ocak-Haziran 2015 Yýl :13 Sayý : 186 Üç ayda bir yayýnlanýr.

Detaylı

STRATEJÝK PLAN 2010-2013 FETHÝYE TÝCARET VE SANAYÝ ODASI

STRATEJÝK PLAN 2010-2013 FETHÝYE TÝCARET VE SANAYÝ ODASI STRATEJÝK PLAN 2010-2013 FETHÝYE TÝCARET VE SANAYÝ ODASI ÝÇÝNDEKÝLER 1. BÖLÜM: FETHÝYE KUÞBAKIÞI 1.1. Demografik Yapý 1.2. Ekonomik Yapý 1.2.1. Tarým ve Hayvancýlýk 1.2.2. Sanayi ve Ticaret 1.2.3. Turizm

Detaylı

HABER BÜLTENÝ TMMOB ZÝRAAT T MÜHENDÝSLERÝ ODASI GÜZ ETKÝNLÝKLERÝ 2004 SADULLAH USUMÝ YÝ ANDIK GDO YA HAYIR!!! SEMPOZYUMU

HABER BÜLTENÝ TMMOB ZÝRAAT T MÜHENDÝSLERÝ ODASI GÜZ ETKÝNLÝKLERÝ 2004 SADULLAH USUMÝ YÝ ANDIK GDO YA HAYIR!!! SEMPOZYUMU TMMOB ZÝRAAT T MÜHENDÝSLERÝ ODASI HABER BÜLTENÝ EYLÜL - ARALIK 2004 ÝKÝ AYDA BÝR YAYIMLANIR SAYI: 73-74 GÜZ ETKÝNLÝKLERÝ 2004 GDO YA HAYIR!!! SADULLAH USUMÝ YÝ ANDIK 39.DÖNEM II. DANIÞMA KURULU TARLADAN

Detaylı

"Ticaret Borsasý'ný dünyaya entegre edeceðiz"

Ticaret Borsasý'ný dünyaya entegre edeceðiz "Mevlâna ancak eserleri okunarak doðru anlaþýlabilir" Çaðrý Eðitim Vakfý'nýn bu hafta düzenlediði konferansa konuþmacý olarak Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coðrafya Fakültesi Fars Dili ve Edebiyatý

Detaylı

Adana Eczacý Odasý www.adanaeo.org.tr Yýl:5 Sayý:54 Þubat 2010 GÜNCEL Ecz. Burhanettin BULUT Baþkan YENÝ ANLAYIÞTA MESLEK ÖRGÜTLENMESÝ ÝHTÝYACI SGK ÝLE SÖZLEÞMELÝ ECZANELERÝN 2010 YILI ÝÇÝN YAPACAKLARI

Detaylı

TÜRKÝYE'DE DIÞ TÝCARET LOJÝSTÝK SÜREÇLERÝ: MALÝYET VE REKABET UNSURLARI Mart 2012 Yayýn No: TÜSÝAD-T/2012-03/526 Meþrutiyet Caddesi, No: 46 34420 Tepebaþý/Ýstanbul Telefon: (0 212) 249 07 23 Telefax: (0

Detaylı

Adana Eczacý Odasý www.adanaeo.org.tr GÜNCEL Ecz. Burhanettin BULUT Baþkan Yýl:4 Sayý:52 Aralýk 2009 4 ARALIK TA HEP BERABER KAPATTIK! ÞÝMDÝ NE OLACAK! Hükümetin meslek birliðimize yönelik tehditleri devam

Detaylı

1 Ýçindekiler 80 8 34 KUTSO Kütahya Ticaret ve Sanayi Odasý Ekim - Aralýk 2012 Yýl :13 Sayý : 179 38 5 20 Baþkandan Kapak Konusu Konuk Araþtýrma Öne Çýkanlar Güncel Fuar 2 2013 Umut Treninde Yerlerimizi

Detaylı

Siyasi, askeri zaferler ne kadar büyük olurlarsa olsunlar, ekonomik zaferlerle taçlandýrýlmazlarsa meydana gelen zaferler devamlý olamaz, az zamanda söner. Bakanýn Mesajý Kamu yönetiminde yaþanan idari

Detaylı

Kütahya Ticaret ve Sanayi Odasý Aylýk Faaliyet ve Tanýtým Dergisi Mart 2010 Yýl:13 Sayý:3 KUTSO ANAOKULU YAPILIYOR BURSA LI YATIRIMCILAR KÜTAHYA HEYETÝNCE ZÝYARET EDÝLDÝ KAGÝK ÝN BAÞARILI MODELLERLE ELELE

Detaylı

ÇALIÞMA RAPORU 2005-2006 TEB 4. BÖLGE ADANA ECZACI ODASI Bir milletin baþarýsý, mutlaka bütün milli güçlerin bir istikamette durmasýyla mümkündür. Bu nedenle bilelim ki, elde ettiðimiz baþarý; milletin

Detaylı

Ulusal Kalýp Üreticileri Birliði Bültenidir WWW.UKUB.ORG.TR Yýl: 2014 Sayý: 1 Birlik Faaliyetleri * Yalova Valisi Esengül CÝVELEK Yalova Kalýp Ýmalatý Ýhtisas OSB nin 2016 da Faaliyete Geçmesi En Büyük

Detaylı

2.STRATEJÝK PLANLAMA SÜRECÝ

2.STRATEJÝK PLANLAMA SÜRECÝ ESKÝÞEHÝR OSMANGAZÝ ÜNÝVERSÝTESÝ STRATEJÝK PLANI 2013 2017 ÝÇÝNDEKÝLER 5 7 9 10 13 15 16 17 18 19 21 23 24 25 36 41 43 45 45 46 47 49 63 71 79 85 91 97 101 Üst Yönetici Sunuþu 1.GENEL BÝLGÝLER Tarihçe

Detaylı

Kütahya Ticaret ve Sanayi Odasý Faaliyet ve Tanýtým Dergisi Yýl: 2013 Sayý: 182 Türkiye nin Yükselen Þehri KÜTAHYA 1 Ýçindekiler 10 6 46 KUTSO Kütahya Ticaret ve Sanayi Odasý Ekim-Aralýk 2013 Yýl :13

Detaylı

NCTS Ar-Ge OECD BDDK OSB ÖÝB BÝLGE ÖTV BOTAÞ ÖYK CCN/CSI SAN-TEZ SDÞ CEN SPK CENELEC TAKBÝS TARAL ÇED TARÝC DHMÝ TARYAT DPT TBMM TCDD DTM TEYDEB

NCTS Ar-Ge OECD BDDK OSB ÖÝB BÝLGE ÖTV BOTAÞ ÖYK CCN/CSI SAN-TEZ SDÞ CEN SPK CENELEC TAKBÝS TARAL ÇED TARÝC DHMÝ TARYAT DPT TBMM TCDD DTM TEYDEB 2 ÝÇÝNDEKÝLER ÖNSÖZ 6 GÝRÝÞ 7 YÖNETÝCÝ ÖZETÝ 10 I. YATIRIM DANIÞMA KONSEYÝ ÜÇÜNCÜ TOPLANTISI TAVSÝYE KARARLARI I.1. Rekabetçi pazar ortamýný geliþtirmek için özelleþtirmeye ve deregülasyona devam edilmesi

Detaylı

SUNUÞ Celal SÖNMEZ Bursa Ticaret ve Sanayi Odasý Yönetim Kurulu Baþkaný

SUNUÞ Celal SÖNMEZ Bursa Ticaret ve Sanayi Odasý Yönetim Kurulu Baþkaný ÝÇÝNDEKÝLER Sunuþ - Celal Sönmez...1 Sunuþ - Ýlhan Parseker...2 Tarihçe...3 Kalite Politikamýz...4 Organlar...5 Meslek Komiteleri...6 2009-2013 Meclis Baþkanlýk Divaný...8 2009-2013 Meclis Üyeleri...10

Detaylı

BÜ RO E MEKÇÝLERÝ 1998 SENDÝKASI BÜRO EMEKÇÝLERÝ SENDÝKASI Özel Sayý- 51 Mart 2007 HAKLARIMIZA SAHÝP ÇIKALIM GELECEÐÝMÝZ ÝÇÝN ÖRGÜTLENELÝM! HAKLARIMIZA SAHÝP ÇIKALIM! GELECEÐÝMÝZ ÝÇÝN ý Sayfa 2 SOSYAL

Detaylı

Grant Thornton Haber Bülteni

Grant Thornton Haber Bülteni Grant Thornton Haber Bülteni Sayý: 16 Nisan - Mayýs - Haziran 2015 Dergimizin 16. sayýsý ile sizlerle beraberiz. 15. sayýnýn baskýsýndan bu yana geçen zaman diliminde baðýmsýz denetim limitlerine yeni

Detaylı

Grant Thornton. Haber Bülteni

Grant Thornton. Haber Bülteni Grant Thornton Haber Bülteni Sayý : 8 Nisan - Mayýs - Haziran 2013'ün ilk çeyreðinde güzel bir ödül haberi ile mutlu olduk. Grant Thornton, International Accounting Bulletin jürisi tarafýndan "Network

Detaylı

1 Ýçindekiler 30 44 36 KUTSO Kütahya Ticaret ve Sanayi Odasý Aðustos - Eylül 2012 Yýl :13 Sayý : 178 11 34 66 Baþkandan Kapak Konusu Konuk Araþtýrma Güncel 2 Kütahya olmasý lazým gelen yerde neden deðil?

Detaylı

Çorum a yarayacak atama

Çorum a yarayacak atama Çorum a yarayacak atama Baþbakanlýk Müsteþarlýðýna, Kalkýnma Bakanlýðý Müsteþarý Kemal Madenoðlu atandý. Madenoðlu'nun atamasýyla ilgili karar, Resmi Gazete'de yayýmlandý. Çorum tarýmý iyi yolda * HABERÝ

Detaylı

ÝLERLEME RAPORU Türkiye Saðlýkta Dönüþüm Programý Aðustos 2008 Prof. Dr. Recep AKDAÐ ÝLERLEME RAPORU Türkiye Saðlýkta Dönüþüm Programý Aðustos 2008 Prof. Dr. Recep AKDAÐ Ankara 2008 2 ÝLERLEME RAPORU Türkiye

Detaylı

Makina Endüstri. Üretim. Uzay. Makina Mühendisleri Odasý -II-

Makina Endüstri. Üretim. Uzay. Makina Mühendisleri Odasý -II- tmmob makina mühendisleri odasý Makina Endüstri Ýþletme Üretim Uçak Havacýlýk Uzay Mühendisliði Bölüm Baþkanlarý Makina Mühendisleri Odasý Buluþmasý -II- 20 Kasým 2004 - Ankara YAYIN NO:... E/2004/366

Detaylı