Iraklý mülteciden resim sergisi. GÜNEÞ ECZANESÝ Ecz. Tel: Ev Tel:

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Iraklý mülteciden resim sergisi. GÜNEÞ ECZANESÝ Ecz. Tel: 441 29 45 Ev Tel: 441 25 02"

Transkript

1 GÜNEÞ ECZANESÝ Ecz. Tel: Ev Tel: Alevi Bektaþi Federasyonu (ABF) Baþkaný Ali Balkýz, basýnda büyük yer bulan Þarkýþla'da yaptýrýlan 'Takkeli Aþýk Veysel' heykeline büyük tepki gösterdi. Yaptýðý yazýlý açýklamada, Anadolu Alevi müziðinin temsilcilerinden biri olan Aþýk Veysel'in kýlýk kýyafetine müdahale edildiðini belirten Balkýz, selamlaþma biçiminden konuþmaya, saç ve býyýk þeklinden giyim tarzýna kadar Türkiye'yi giderek muhafazakar bir zemine oturtmaya çalýþan "siyasal Ýslamcý zihniyete' dikkat çekti. Balkýz þöyle devam etti: "Aþýk Veysel insaný merkeze alan dünya görüþüne uygun olarak davranan ve giyinen bir ozandý. Aþýk Veysel'den bugüne kalan bütün resimlerde ve görüntülerde, ütülü takým elbisesi, baþýnda fötr þapkasý, elinde piposu öne çýkar. Fötr þapkasýz Aþýk Veysel resmi yok denecek kadar azdýr. Yalnýzca sevenleri tarafýndan deðil, kamuoyunda bu kadar bilenen Aþýk Veysel resmi varken, Aþýk Veysel'e tip olarak da hiç benzemeyen, saz tutuþ þekli bile baþka olan ve takke takan birini Aþýk Veysel olarak sunmak tam bir aymazlýktýr. 7 DE 4 DE 2 DE 7 DE Hacý Bektaþ Veli Kültür derneðinin bu konulardaki düþüncesi açýk ve de net. Biz bu etkinliklerin 12.Eylül öncesinde olduðu gibi Belediye ve dernek iþbirliði içinde yapýlmasýný savunuyoruz. Bu düþüncemiz yeni de deðil. Bu gün de ayný noktadayýz Gelinen nokta bu düþüncemizde ne kadar haklý olduðumuzun kanýtý. Sayýn Baþkan ýn, Belediye meclis üyelerinin desteðini almadan, belediye adýna böyle bir etkinliði nasýl yaptýðý da merak konusu. Belediye Baþkanýnýn 15.Aðutos günü için Alevi ve Bektaþi örgütlerini toplantýya çaðýrmasýný ise niyeti ne olursa olsun olumlu buluyoruz. Bu çaðrý derneðimizle birlikte yapýlsa daha güzel ve de anlamlý olurdu diye düþünüyoruz.. Tüm dernekler bu toplantýya çaðýrýldýðý halde derneðimize böyle bir çaðrýnýn yapýlmamýþ olmasýný da üzüntü verici buluyoruz. Ben yine de, davetli olmadýðým halde Belediye baþkanýnýn düzenlediði bu toplantýya Hacý Bektaþ Veli Kültür Derneði Baþkaný sýfatý ile katýlacaðým. 3 DE 6 DA Neoliberal iktisat politikalarýnýn duvara çarptýðýnýn herkes tarafýndan ifade edildiði, emperyalizmin kendi krizini insanlýða yýkarak aþmaya çalýþtýðý, enkazýn altýnda geniþ toplum kesimlerinin býrakýlmaya çalýþýldýðý bir dönem bu dönem. 2 DE Geçenlerde Amerika da bir edebiyat listesi yayýmlandý ve dünyanýn en önemli yazarlarý listelendi. Liste büyük bir infial uyandýrdý; Amerikalýlarýn ne kadar cahil filan olduklarý konuþuldu, yazýldý. Bu tartýþmalara bizim gazetelerin kültür sanat sayfalarýnda da yer verildi. Listenin en çok tartýþma uyandýran yönü belki de binyýlýn en iyi yazarlarý arasýnda olan Dostoyevski ye yer verilmemiþ olmasýydý. Bunu ben de esefle karþýladým. Þu aralar Dostoyevski yi yeniden, bir de bu yaþta okuyayým diyerek okurken, böyle bir durumla karþýlaþmak beni de çok þaþýrttý. 5 DE Kuraklýðýn etkili olduðu, ülkenin susuzluktan kasýp kavrulduðu 2007'de Tarým ve Köyiþleri Bakanlýðý sulama yatýrýmlarý konusunda çok önemli bir adým attý. Kýrsal Kalkýnma Yatýrýmlarýnýn Desteklenmesi Projesi çerçevesinde basýnçlý sulama yatýrýmlarýna yüzde 50 oranýnda hibe desteði vermeye baþladý. 8 DE Iraklý mülteciden resim sergisi Iraklý Mülteci Ressam Raad Al Nahad'ýn resim sergisi Kýrþehir Kýzýlay Baþkanlýðý tarafýndan düzenlenen organizasyonla sergilendi. Yaðlý boya resim sergisinin açýlýþýna, Vali M.Ufuk Erden, Belediye Baþkaný Yaþar Bahçeci, Garnizon Komutaný Albay Osman Uçar, Emniyet Müdürü Osman Öztürk, Kýrþehir Kýzýlay Baþkaný Ýsmet Yapýcý, sivil toplum örgütlerinin temsilcileri ve çok sayýda vatandaþlar katýldý. 6 DA

2 2 Ankara nýn Belediye Baþkaný Melih Gökçek, 15 yýldýr kendi yarattýðý sorundan puan toplama alýþkanlýðýný, bu kez de, Akay Kavþaðý üzerinden sürdürmeye çalýþýyor. Kavþaða iliþkin planlarýn Mahkeme kararýyla iptal edilmiþ olmasýný, baþarýsýný engellemek isteyenlerin bir komplosu gibi sunuyor. Bununla kalmýyor; Belediye Meclisi ndeki AKP li çoðunluðu da arkasýna alarak, güya mahkeme kararýna uyuyormuþ gibi yaparak, Akay Kavþaðý ný trafiðe kapatma kararý aldýrýyor. Böylece, bugüne dek, pek bir baþarýlý olduðu gerilimden beslenerek, zirve de kalma taktiðini sürdürmek istiyor. Daha önce yaptýðý açýklamalarda, projeleri ben çiziyorum, teknik elemanlar detaylar üzerinde çalýþýyor diyordu; önceki gün çýktýðý TRT 2 programýnda, ben noktasal planlamadan yanayým diyerek, Ankara nýn nasýl bir zihniyet tarafýndan yönetildiðini ifþa etmiþ oldu. Bu ifþada, hiç kuþkusuz, Þehir Plancýlarý Odasý Genel Baþkaný Tarýk Þengül ün büyük katkýsýný unutmamak gerekir. Þengül, Gökçek ile bugüne dek tartýþma programýna çýkanlarýn yapmadýðý þeyleri yaptý. Öncelikle kavþaklarýn doðruluðunu kanýtlamak isterken, Gökçek in yanýnda getirdiði bazý fotoðraflarýn gerçekle iliþkisi olmadýðýný deþifre etti. Gökçek, bak iþte Londra dediðinde, Þengül, burasý çevre yolu, bana Trafalgar Meydaný ný göster sözleri, yýllardýr Ankara halkýna gerçekmiþ gibi yutturulan dezenformasyonu açýða çýkmasýna vesile oldu. Gene Þengül ün ýsrarý üzerine, Gökçek, baþta Akay olmak üzere kavþaklar için harcanan parayla Sincan metrosunun bitirilebileceðini açýklamak zorunda kaldý. Gökçek in Ankara Ulaþým Ana Planý na aykýrý kavþak uygulamalarý, Ankara nýn araç trafiðini içinden çýkýlmaz hale getirdiði, bugün daha net bir biçimde görülüyor. Ancak, bunu söylemek yetmez; sorun, asýl bu noktadan sonra baþlýyor. Tam bu noktada, çuvaldýz ý kavþak uygulamalarýna karþý çýkan politikacýlara ve uzman örgütlerine batýrmak gerekiyor. Her çýktýðý programda, geliþmiþ ülkelerdeki kavþak uygulamalarýnýn örnekleri diyen Gökçek e bugüne dek, açýkça kimse karþý çýkmamýþtý. Çýkanlar var ise bunun kamuoyu tarafýndan bilinmesinin saðlanamamýþ olmasý da ayrý bir eksiklik. Dolayýsýyla, kavþaklar konusunda Ankaralýlarýn Gökçek e üstü örtük destek vermesine neden olan faktörlerden birinin maddi temelini, kent üzerine çok laf edip, somuta iliþkin adým atmayanlarýn vurdumduymazlýðýnýn oluþturduðu anlaþýlýyor. Denilebilir ki, hýrsýzýn hiç mi suçu yok! Elbette, Büyükþehir Belediye Baþkaný Gökçek, Ankara yý, kendisinin de itiraf ettiði gibi, tek baþýna yönetiyor. Oysa modern dünya, akýl akýldan üstündür, arþa kadar özdeyiþinde olduðu gibi, ortak aklý önemsiyor Kurduðu otoriter yönetim anlayýþý nedeniyle Ankara nýn en akýllýsý rolünü üstlenen Gökçek ise ortak aklýn önemini küçümsüyor. Brecht in þiirine gönderme yaparak söylersek, kendisini, Hindistan ý yalnýz baþýna fethettiðini düþünen Genç Ýskender gibi gördüðü anlaþýlýyor. Ne büyük yanýlgý! Anlaþýlan cesaretinin kaynaðýný da bu yanýlgý oluþturuyor. Herkesi kendisi gibi zannettiðinden olsa gerek, farklý Avrupa kentlerinin çevre yollarýna ait görüntüleri, TV ekranlarýndan gösterip, kendi kavþaklarýna dayanak ararken, Þengül, Ankaralýlara kralýn çýplak olduðunu göstermiþ oldu. Þimdi gelelim asýl soruna! Diyor ki, mahkeme kararýna uyup Akay ý kapatacaðým. Muhtemelen hafýza-i beþer nisyan ile maluldur sözüne güveniyor. Oysa O Akay a kazma vurduðunda, Akay araç ve insan trafiðine açýktý. Kaldýrýmlar geniþ, refüjleri yeþil ve iþlevsel bir geçiþ noktasýydý. Yani, Akay yoktan var edilmemiþti. Gökçek, Akay ý Ankaralýlardan çalýþýr durumda teslim almýþtý. Þimdi, çalýþýr durumda Ankaralýlara geri vermek zorundadýr. Kapatarak deðil; en kötü ihtimalle kazmayý vurduðu günkü haline getirme yükümlülüðündedir. Bir diðer önemli nokta da, hiç kimseyi dinlemediði, uyarýlarý dikkate almadýðý ve Ankara nýn parasýný, babasýnýn parasý gibi rahatça harcadýðý için yaptýðý bütün harcamalar kendisine rücu ettirilmelidir. Bir musibetin bin nasihattan daha etkili olabilmesi, ancak böyle saðlanabilir. Gökçek in bir daha benzer iþler yapmamasýnýn yolu buradan geçiyor. Çýkartýlmasý gereken derslerin baþýndaysa kentin, yaþayan bir varlýk olduðu gerçeðidir. Bundan böyle kente dair atýlacak her adýmda Ankaralýlarýn görüþlerini, örgütlü güçleri ve elbette diðer kurumlarý dikkate almak gereklidir. Bu kararýn, ben yaptým oldu dönemini kapatabilmesi, biraz da Ankaralýlarýn kentlerine doðrudan sahip çýkabilmesine baðlýdýr. Ýsmail Saymaz ÝSTANBUL - Eski Devrimci Ýþçi Sendikalarý Konfederasyonu (DÝSK) Genel Baþkaný Kemal Türkler in 1980 yýlýnda öldürülmesine iliþkin davada, sanýk Ünal Osman Aðaoðlu nun 2 Temmuz daki son celsede duruþmaya getirilmeme nedeni olanak gösterilen ödenek yokluðu savunmasý asýlsýz çýktý. DÝSK avukatlarý davanýn zamanaþýmýna girmesinin hedeflendiðini öne sürüyor. Türkler i cinayetinin tetikçisi olduðu iddiasýyla yargýlanan Aðaoðlu nun beraat kararý Yargýtay da ikinci kez bozulmasý Kapitalist küreselleþmenin küresel krizinin tüm dünyayý sarýp sarmaladýðý ve insanlýðýn geleceðinin alacakaranlýk bir döneme girdiði günler bu günler. Neoliberal iktisat politikalarýnýn duvara çarptýðýnýn herkes tarafýndan ifade edildiði, emperyalizmin kendi krizini insanlýða yýkarak aþmaya çalýþtýðý, enkazýn altýnda geniþ toplum kesimlerinin býrakýlmaya çalýþýldýðý bir dönem bu dönem. Neoliberal politikalarý gereði, tüm kamusal varlýklarla birlikte, özellikle saðlýk ve eðitim alanýnýn özelleþtirilmesi, sermayeye bu alanlarýn býrakýlmasý ve sosyal devlet anlayýþýnýn yýkýlmasý geçtiðimiz 30 yýla damgasýný vuran bir geliþme olarak öne çýktý. Bu ülkede eðitim artýk sermayenin insafýndadýr. Bu ülkede parasý olan üniversiteye gidebilmektedir. ÖSS sonuçlarýný deðerlendirdiðimizde; "Devlet" okullarýnýn sýralamasý, en yoksul illerin sýralamasý, büyük kentlerin varoþlarýnda bulunun okullarýn sýralamasý; özel dershanelerin ve özel okullarýn sýralamasý ile kýyaslanýnca bu sözün doðruluðu ortaya çýkmaktadýr. Bu ülkede anayasal bir hak olan parasýz eðitime artýk büyük bir darbe vurulmuþtur. sonrasý dava Bakýrköy 2. Aðýr Ceza Mahkemesi nde yeniden görülmeye baþlanmýþtý. Baþka bir davadan ötürü Bandýrma M Tipi Kapalý Cezaevi nde bulunan Aðaoðlu, 11 Haziran daki duruþmaya hukuk fakültesi sýnavlarýna girdiði için katýlmazken, 2 Temmuz daki celseye ise, cezaevinin mahkemeye gönderdiði yazýya göre, ödenek yokluðu ndan getirilmedi. Bu yüzden Aðaoðlu nun bozma kararýna iliþkin ifadesi alýnamamýþ ve yargýlamaya geçilememiþti. DÝSK avukatý Nevdet Okcan, duruþma sonrasýnda bunu Adalet Bakanlýðý na sordu. Adalet Bakanlýk Eðitimin önemli bir aþamasý üniversitedir. Sistem onu da kendi taleplerine doðru yeniden yapýlandýrmýþtýr. Emperyalizmin yeni dönemine bütünleþmede, ülkemizde önemli bir dönüm tarihi olan "12 Eylül"ün ortaya çýkardýðý yapýlanmalarýndan biri de YÖK oldu. YÖK, vahþi kapitalist sistem gereði kendine düþen/verilen görevleri eksiksiz olarak yerine getirmede baþarýlýdýr (!): Üniversite eðitimi ne olursa olsun sermayenin insafýna býrakýlacak ve bu alan özelleþtirilecektir. Baþarý grafiðini yükseltmenin derdine düþen YÖK diðer alanlarda yaptýklarýnýn ötesinde, krizin faturasýný emekçilere çýkarmaya niyetli siyasi iktidarýn politikalarýnýn devamýný kendi alanýnda gösterdi ve üniversitelerde öðrencilerin ödediði harçlara aklýn ötesinde ZAM yaptý yýlýnda "katký paylarý" adý altýnda toplanmaya baþlanan harçlar, yýllar içerisinde kademe kademe oranlarý yükseltilerek özelleþtirmenin önemli bir adýmýný oluþturuyordu. Bu yýl YÖK hýzýný alamadý. Krizin faturasý birilerine ödettirilmeliydi, gereðini YÖK de yapacaktý. Ve yaptý. Öðrenci harçlarýna yapýlan zamlar adaletsizliðinin, eþitsizliðinin ve vicdansýzlýðýnýn göstergeleridir. Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüðü 15 Temmuz da DÝSK e gönderdiði yanýtta, sanýklarýn duruþmalara getirilip götürülmesi için cezaevine 2009 da 96 bin 450 TL ödenek gönderildiði belirtildi. Okcan, cinayetin 22 Temmuz 1980 de iþlendiðini anýmsatarak, sanýk avukatlarýnýn davayý zamanaþýmýný sokmak istediðini, kendi hesaplarýna göre bu süre için bir yýl kaldýðýný belirtip þöyle dedi: Bizce bu tür suçlarda zamanaþýmýný olmaz. Ama onlar zamanaþýmýna sokmak istiyorlar. Buna oynuyorlar tabi. Davayý takip eden avukat Rasim Öz ise amacýn zamanaþýmý deðil, yedi TÝP linin katlinden ötürü Aðaoðlu hakkýnda kesinleþen cezaya iliþkin Avrupa Ýnsan Haklarý Mahkemesi nce (AÝHM) verilen lehte kararýn çýkmasýný beklemek. Yedi TÝP li cinayetinde hakkýnda kesinleþmiþ ceza bulunan Aðaoðlu, davayý AÝHM e taþýmýþ, AÝHM adil yargýlanmanýn ihlal edildiðini açýklamýþtý. Buna "Dur" diyen üniversite gençliði bu gün sokaktadýr, üniversitededir, YÖK önündedir. Üniversite gençliði siyasal iktidarý ve YÖK ü uyarmaktadýr. TMMOB, tüm örgütlü yapýsýyla üniversiteli gençlerin yanýndadýr. TMMOB, üniversitelilerin haklý mücadelesini kendi mücadelesi olarak görmektedir. TMMOB, sadece zammýn geri alýnmasýný deðil, ne ad olursa olsun öðrenciden alýnan ücretlerin kaldýrýlmasýna yönelik mücadelenin doðruluðunu söylemektedir. TMMOB, eþit, parasýz, bilimsel ve demokratik bir eðitim istemektedir. Mehmet Soðancý Radikal TMMOB Yönetim Kurulu Baþkaný

3 Hacý Bektaþ Veli Kültür Derneði Baþkaný Nafiz Ünlüyurt16.Aðustos Hacý Bektaþ Veli etkinlikleri öncesinde gazetemize bir demeç verdi. Ünlüyurt demecinde þunlarý söyledi 16. Aðustos Hacý Bektaþ Veli kültür ve sanat etkinlikleri öncesinde toplumu geren ve de dedikoduya dayalý açýklamalardan son derece rahatsýzlýk duyuyoruz. Hacý Bektaþ Veli Kültür derneðinin bu konulardaki düþüncesi açýk ve de net. Biz bu etkinliklerin 12.Eylül öncesinde olduðu gibi Belediye ve dernek iþbirliði içinde yapýlmasýný savunuyoruz. Bu düþüncemiz yeni de deðil. Bu gün de ayný noktadayýz Gelinen nokta bu düþüncemizde ne kadar haklý olduðumuzun kanýtý. Sayýn Baþkan ýn, Belediye meclis üyelerinin desteðini almadan, belediye adýna böyle bir etkinliði nasýl yaptýðý da merak konusu. Belediye Baþkanýnýn 15.Aðutos günü için Alevi ve Bektaþi örgütlerini toplantýya çaðýrmasýný ise niyeti ne olursa olsun olumlu buluyoruz. Bu çaðrý derneðimizle birlikte yapýlsa daha güzel ve de anlamlý olurdu diye düþünüyoruz.. Tüm dernekler bu toplantýya çaðýrýldýðý halde derneðimize böyle bir çaðrýnýn yapýlmamýþ olmasýný da üzüntü verici buluyoruz. Ben yine de, davetli olmadýðým halde Belediye baþkanýnýn düzenlediði bu toplantýya Hacý Bektaþ Veli Kültür Derneði Baþkaný sýfatý ile katýlacaðým. Öteki kuruluþlarýn katýlmalarý için de çaba harcayacaðým. Hacý Bektaþ Veli Kültür Derneði Aðustos günleri içinde altarnatif hiç bir etkinliðin içinde olmayacak. Bu tür söylentilere kimse inanmasýn. Ortalýðý germenin kime ne yararý var bilemiyorum Gerekli izin ve de onay alýnýrsa 15. Aðustos günü bir gece düzenlemeyi düþünüyoruz. Biz bir kuruluþuz. Tüzel kiþiliðimiz var. Yaptýðýmýz tüm çalýþmalar yasalar çerçevesinde olur. Aykýrý bir davranýþ bizden beklenmesin. Tören süresince ilçenin deðiþik yerlerinde, Cem evlerinde, dede evlerinde, Beþtaþlarda Dedebaðýnda, toplu konaklama yerlerinde deðiþik saatlarde yöresel, küçük çaplý toplantýlar yapýlýyor. Bu toplantýlara yerine göre yüz ikiyüz ya da daha fazla katýlýmlar oluyor. Cem yapýyorlar, Semah dönüyorlar, deyiþ söylüyorlar bunlara alternatif proðramlar diyebilirmiyiz. Bu tür düzenlemelere hoþ görü ile yaklaþanlarýn, Hacý Bektaþ Veli Derneði nin adým atýþýný bile alternatif proðram olarak görmeleri gerçekten de düþündürücü. Neyiz biz. Söylesenize Esir mi alýndýk yoksa Baþkalarý ne yaparsa yapsýn, yeter ki kendi derneðimiz ortalarda görünmesin. Gelinen bu noktadan üzüntü duyuyoruz. Ýlçede, bu birliði saðlayamayan düþünceyi de kýnýyoruz. Söylenecek o kadar çok söz var ki. Dilim varmýyor. Üzülüyorum sadece Nafiz Ünlüyurt Sulucakarahöyük / KIRÞEHÝR Iraklý Mülteci Ressam Raad Al Nahad'ýn resim sergisi Kýrþehir Kýzýlay Baþkanlýðý tarafýndan düzenlenen organizasyonla sergilendi. Yaðlý boya resim sergisinin açýlýþýna, Vali M.Ufuk Erden, Belediye Baþkaný Yaþar Bahçeci, Garnizon Komutaný Albay Osman Uçar, Emniyet Müdürü Osman Öztürk, Kýrþehir Kýzýlay Baþkaný Ýsmet Yapýcý, sivil toplum örgütlerinin temsilcileri ve çok sayýda vatandaþlar katýldý. Yaðlý boya resim sergisinin konusunu, masal kahramanlarý ve kýrk haramiler oluþturduðu için kurdele kesimi yerine Vali Sulucakarahöyük/ NEVÞEHÝR Yaþar Alkan Nevþehir Belediyesi Kapadokya Eðitim Merkezi(KAPEM) ile Türkiye Ýþ Kurumu Nevþehir Ýl Müdürlüðü ile iþbirliði halinde açýlan Bilgisayarlý muhasebe kursu sona erdi. Kapadokya Eðitim Merkezi Bilgisayar yurdunda 3 ay süre ile devam eden Bilgisayarlý Muhasebe kursuna katýlan 15 kiþiden 13 ü,kurs sonrasýnda düzenlenen sýnavý kazanarak,sertifika almayý hak kazandý. Ýstihdamýn artýrýlmasý amacýyla açýlan kursa katýlanlara Türkiye Ýþ Kurumu Nevþehir Ýl Müdürlüðü tarafýndan kursa katýlan kiþilere her gün 15 TL de cep harçlýðý verilmiþti. MUSTAFA SÜMEN Erden in "Açýl susam açýl" komutu ile kurdele düðümleri kendiliðinden açýldý. Açýlýþýn ardýndan yaðlý boya resim sergisini gezen Vali Erden'e, Ressam Raad tarafýndan yaðlý boya portresi hediye edildi. Kýrþehir'e sekiz ay önce mülteci olarak geldiðini belirten Ressam Raad, Baðdat Güzel Sanatlar Akademisi mezunu olduðunu söyledi. 20 yýldýr öðretmenlik yaptýðýný ifade eden Nahad, Ayrýca ressam ve hattatým. Kýrþehir'de bana yardýmcý olan resim öðretmeni Olga hanýma ve Kýzýlay Baþkaný Ýsmet Yapýcý'ya çok teþekkür ederim. Kýzýlay Baþkaný Ýsmet bey bu sergiyi benim için hazýrladý. Bu çalýþmalarý 3 ay gibi sürede bitirdik. Kýrþehir'de malzeme sýkýntýmýz olmadýðý için çalýþmalarýmýzý kolay hazýrladýk. Kýrþehirlilerin resim sergisine gösterdiði ilgiden dolayý kendilerine teþekkür ediyorum " dedi. Yaðlý boya resim sergisinde satýþa sunulan resimlerin birçoðu satýlýrken sergilenen 15 parça yaðlý boya resminden 3 tanesinin Irak tan getirildiði diðerlerinin ise Kýrþehir'de yapýldýðý belirtildi. Kent Haber GEREKLÝ TELEFONLAR Kaymakam Kaymakamlýk Yazý Ýþ Sos. Yar. ve Day Özel Ýdare Nüfus Belediye Baþkanlýðý Milli Eðitim Müd Halk Eðitim Müd Askerlik Þubesi Kapalý Spor Salonu Devlet Hastanesi Ýlçe Saðlýk Grup Bþk Tapu Sicil C.Savcýlýðý Adliye Adliye Kütüphane H.B.V Kültür Merkezi Müze Turizm Danýþma Emniyet Amirliði Karakol Amirliði Jandarma Ýlçe Tarým Lise Kýz Meslek Lisesi Mal Müdürlüðü Kadastro Karaburna Belediye Kýzýlaðýl Belediye PTT T.M.O Türkiye Ýþ Bankasý Ziraat Bankasý Þoförler Cemiyeti Esnaf Odasý Tarým Kredi Koop TEDAÞ Çiftci M.K.Baþkanlýðý Rýfat Kartal Huzurevi Sulucakarahöyük Gzts Taþýyýcýlar koop Nevþehir Seyahat Þanal Seyahat Mermerler Seyehat Dergah Taksi Duraðý Terminal Taksi Huzurevi Hacýbektaþ Noterliði

4 ARAÞTIRMA Gerek son günlerdeki geliþmeler gerekse bu geliþmelerin önümüzdeki günlerde ortaya çýkaracaðý sonuçlar; öyle anlaþýlýyor ki, sadece Kürt Özgürlük Hareketi bakýmýndan deðil özellikle demokrasi dinamiklerinin baþýnda yer almasý gereken Demokratik Alevi Hareketi baþta olmak üzere bir tekmil demokrasi ve özgürlük dinamikleri açýsýndan da son derece yakýcý geçecek. Kuþkusuz,sürece baþýndan beri hazýrlýklý olanlar, süreci çözüm doðrultusunda sýkýþtýrmakta ve aþmakta da zorlanmayacaklar. Tabi ki hazýrlýklý olmayaný ise ne zaman ne de zemin beklemeyecektir. Cumhuriyetin baþýndan beri temel bir demokrasi dinamiði olarak Alevilerin, yeniden örgütlü bir güç olarak tarih sahnesinde yerini aldýðý; aðýrlýklý olarak 1990 lý yýllarýn baþýndan beri kaderinin Kürt ulusal hareketiyle sýký sýkýya baðlý olduðunu, bu perspektifi doðru kavramasý ve bundan zerre kadar gözünü almamasý gerektiðini sürekli olarak yaza geldim. Özellikle karanlýk savaþýn Alevi örgütlenmesine dönük yürüttüðü politika ve uygulamalarýn bir sonucu olarak karþýma çýkan, Alevi hareketinden dýþlanma, olmuyorsa iliþkisiz kýlma, gibi bir dizi probleme karþýn, pratik olarak da bunun gerçekleþmesi, yaþama durmasý için çaba saffettim. Sivas Katliamýnýn protesto edileceði 2 Temmuzu önceleyen günlerde de yazdým. Bu protestonun, yan yana olmasý gerekenlerle birlikte olmasýnýn beklentimin esasýný oluþturduðunu belirtim. Alevi Hareketi, Kürt Özgürlük Hareketi, Emek Hareketi, Kadýn Hareketi ve diðer demokrasi dinamikleri o gün ülkenin her yanýnda birlikte haykýrdýlar. Demokratik Alevi Hareketinin yöneticilerinden, her zaman olduðundan daha doyurucu ve umut verici açýklamalar geldi. Doðrusu, demokrasi ve özgürlükler adýna daha çok umutlandým. Kürt Özgürlük Hareketi nin günlerdir ýsrarla Kürt sorununda Demokratik çözüm için karþýlýklý olarak silahlarýn susturulmasý ve çözüm için Kürt Halkýnýn örgütlü güçleriyle diyalog kurulmasý yönündeki istemleri, sonuç vermeye baþladý. Bir çok nedenle sýkýþan, Asker vesayetindeki devletin zirvelerinde konu bir biçimde görüþülmeðe baþladý. Seksen yýllýk inkar ve imha siyaseti üzerine bina kurmuþ keyfilik ve indilik, kendi sýnýrlarýnýn sonuna dayanmýþ durumda. Kuþkusuz, bütün inkardan gelinenlerin, özgürlükçü, eþitlikçi bir anayasal düzendeki yerlerini alabilmelerine dönük inþanýn yaþam bulmasý hiçte kolay deðildir ve Devlet ve hükümet olarak böyle bir sürece girildi demek istemiyorum. Amacý ve içeriði netleþmese de artýk sorunun görüþüldüðü anlaþýlýyor. Aslýnda, böylesi alt üst edici toplumsal sorunlarýn kendini dayattýðý süreçler, böyle bir politikayý sürdürebilecek bir siyasal kadroyu, bir siyasal inisiyatifi zorunlu kýlar. Bu günkü açmaz burada. Ýnkar ve imha zemininde kurulmuþ tekçi Türkiye Cumhuriyetinin ayný kadrolarý, dahasý, son 30 yýldýr süre gelen kirli savaþýn temel aktörleri, þimdi bu zeminin deðiþmesinde, barýþçý ve demokratik çözümünde de devrededirler!. Ýstedikleri için deðil. Öncelikle Kürt Ulusal dinamiði baþta olmak üzere iç demokrasi dinamikleri tarafýndan sýkýþtýrýldýðý için devrededirler. Dýþ koþullar ve yine bu baðlamda Ortadoðu ve ülkemizi kuþatan global sorunlar böylesi bir sonu zorladýðý için devrededirler. Ne ki, söz konusu kadronun ayný konularda bir çok kez kendini ortaya koyduðu gibi bu kez de sorunu en ucuz lomdan ve kendi çözümsüz zeminlerinde üzmeye kalkýþma olasýlýðý yüksektir ama çözüm isteyen karþýt faktörlerde bu gibi olasýlýklara karþý artýk donanýmlýdýr.. * AKP hükümeti, týpký Kürt sorununda bu güne dek gösterdiði, Kürt özgürlük mücadelesinin temel iradelerini dýþlayan, onlarsýz sözde çözüyor gözükmesi örneðini Alevi sorununda da sergilemiþtir. Ne zaman kendisini sýkýþmýþ görürse bu her iki konuyu gündeme taþýmýþtýr. Ne zaman kendinize yönelik bir tehditle karþýlaþsa, duruma ve önem derecesine uygun olarak Kürt yada Alevi sorunun üstüne binmeye ve tehditleri bertaraf etme hesabý içinde olmuþtur.. Bunlar artýk herkesin bildiði konulardýr. Geldiðimiz aþamada ise bütün bu gidip gelmeler, pragmatik ahlakýn ortalýðý kirlendirdiði þu aþamada varabileceði sona kadar varmýþtýr. Týpký Kürt Özgürlük hareketinin üst üste geliþtirdiði demokratik hamleler sonucunda yarattýðý baskýlanma, Hükümetin bir süredir Cumhurbaþkanlýðý katlarýndan baþlayan çözüm reflekslerini göstermesine benzer bir þekilde, Demokratik Alevi Hareketi de komplekslerinden arýnmalý ve devreye girmelidir. Baskýyý artýracak demokratik eylemliliðini bir yandan artýrýrken bir yandan hem genel olarak Demokrasi sorunlarýnýn çözümüne hem de Alevi sorunun çözümüne iliþkin proðlarýný tartýþmalý tartýþtýrmalýdýr. Açýkça söylemem gerekiyor, Þu Alevi Çalýþtayý adý verilen sözde çözüm çalýþmasýný da elinin tersiyle itmelidir. Çalýþtay denen çalýþmanýn daha ikinci toplantýsýnda, perþembenin deðil Cumanýn geliþinin nasýl olacaðý anlaþýldý bana göre. Alevilerin sözcüleri bir biçimde dýþlandýðý gibi son derece edepsizce, adeta konu esasýndan saptýrýlmak, baþka noktalara çekilmek istenircesine, hakaretamiz ithamlar(mmütazer Türköne ödreði) ortalýðý kapladý. Toplantýnýn üçüncüsü ise Aðustos ayýnda düþünülüyormuþ ve bu toplantýda da Ýlahiyatçýlar çaðrýlacakmýþ. Ne Özerkliðine ne de Özelliðine öteden beri tahammül edemeyen Devletin, Aleviliði de Alevileri de devletleþtirme isteðinin yabancýsý olduðumuzu sanmýyorum. Hele de bu aþamada. Gerçekten çözüm isteyen iradenin her þeyden önce, bu sevdasýndan vaz geçmesi gerekiyor. Bunun içinde öyle gösteriþli, bilmem kaç aþamalý Alevi Çalýþtayý gibi formatlara hiç gerek olmamaktadýr. Çözümde samimiyet, özlü bir özeleþtiriyle birleþecek, mevcut Alevi örgütleriyle ve gerçek makam sahibi dini-moral önderlikleriyle görüþmek, baþlangýç için yeterlidir. Hiç olmayacak iþ ise Alevilerin sorununu sanki teolojik bir sorunmuþ gibi görme ve gösterme çabasýdýr. Alevilerin sorunu, kendileri isterse kýrk parça gibi gözüksün, teolojik deðil demokratiktir. Yani demokratik haklar ve özgürlükler sorunudur. Sorunun esasýný gözlerden kaçýrmanýn yolu ise onu teolojik alanda tartýþmaya sokmaktýr. Devlet Toplumu Sünniliðin ilahiyatý ile ilahiyat bürokratlarýyla ya da uzmanlarýyla Aleviliðin ve Alevi sorunsalýnýn ne iliþkisi olabilir!?... Devletin hiç bir þekilde karýþmamasý gereken bir konuya el atmak, Cumhuriyetin baþýndan beri laik ve demokratik olmamasýnýn handikap ýdýr ve vazgeçmediði bir konudur. Zaten Ýslam ýn baþýndan beri Devlet Toplumu olarak var olagelen Sünniliði de ayný baðlamda ele aldý ve müdahale etti. Onun bu geleneksel özelliðinden yararlanarak daha geri bir zeminde cumhuriyet kýlýklý devletin sünnisi haline getirdi ama Alevilerin bir kýsmýný istismar yoluyla Cumhuriyetçileþtirerek devletleþtirse de genelini yapamadý. Ama, baþýndan beri bu sevdasýn da vaz geçmedi. Bu nedenle de ne demokratikleþti ne de laikleþti. Alevilerin, bu nedenle, bu tarz yürütülecek sözde çözüm platformlarýný ellerinin tersiyle itmeleri gerekmektedir. Kendi örgütlü güçlerinin bizzat taraf olarak katýldýðý, gerçek bir çözümü ve diyalogu zorlamalýdýrlar. Zorlayan demokrasi güçleriyle örneðin baþat bir þekilde demokratik çözümü zorlayan Kürt özgürlük hareketiyle her zaman olduðundan daha güçlü yan yana olmalýdýrlar. Örgüt yönetimlerinden þu veya bu þekilde gelebilecek savsaklamalara aldýrýþ etmeksizin, bizzat Kürt Özgürlük Hareketi de Alevi hareketiyle daha güçlü dayanýþma içine girme çabasýný sarf etmelidir. Alevilerin örgütlü güçleriyle birlikte güncelin yakýcý baskýlanmasý altýnda yapmalarý gereken bir þey daha van. Þöyle var; Cumhuriyetin anayasal düzeninin, baþýndan beri sorunlarýn temel kaynaðý olan, deðiþtirilemez, deðiþtirilmesi dahi teklif edilemez hükümlerinin azgýn bekçisi CHP ve onun açýða düþmüþ vicdaný MHP gibi partilerden de yüzlerini çevirmelidirler. Kendini kandýrmanýn sonu yok ama sorunlarýn kendini kandýrmaya artýk tahammülü yok.

5 Osman Çakmakçý Geçenlerde Amerika da bir edebiyat listesi yayýmlandý ve dünyanýn en önemli yazarlarý listelendi. Liste büyük bir infial uyandýrdý; Amerikalýlarýn ne kadar cahil filan olduklarý konuþuldu, yazýldý. Bu tartýþmalara bizim gazetelerin kültür sanat sayfalarýnda da yer verildi. Listenin en çok tartýþma uyandýran yönü belki de binyýlýn en iyi yazarlarý arasýnda olan Dostoyevski ye yer verilmemiþ olmasýydý. Bunu ben de esefle karþýladým. Þu aralar Dostoyevski yi yeniden, bir de bu yaþta okuyayým diyerek okurken, böyle bir durumla karþýlaþmak beni de çok þaþýrttý. Þurasý kesin ki, büyük yazar denince ilk akla gelen birkaç isimden biridir Dostoyevski. (Hem büyük hem de cins yazardýr Dostoyevski.) Onunla birlikte Tolstoy, vs. Karamazov Kardeþler son birkaç yüzyýlýn en önemli eserlerinden biridir. Her okuyuþumda buna bir kez daha kani oluyorum. Yayýmlanan edebiyat listeleri her zaman tartýþma uyandýrdý, çünkü hepsi mutlaka bazý yönlerden eksiktir, tamamlanmamýþtýr. Bunun birçok nedeni vardýr ama en önemlisi sanýrým listelerin belli bir bakýþ açýsýyla belli bir çizgide hazýrlanýyor olmasýdýr. Bu nedenle hazýrlanan listenin kriterlerinin de ortaya konulmasýnda her zaman yarar var. Zaman zaman ülkemizde de böyle listeler hazýrlanýp yayýmlanýr ve hep olduðu gibi mutlaka tartýþmalara neden olur. En son Notos Öykü dergisi böyle bir liste yayýmlamýþtý sanýrým. O da tartýþýlmýþtý. Bu en sonuncu liste tartýþmasý bana böyle bir dünya listesine Türkiye den hangi yazarlarýn girebileceðini düþündürdü. Bizim dünya edebiyatýna sunabileceðimiz bizim ülkemizin ve insanýmýzýn ruhuna nüfuz etmiþ, onu dýþavuran yazarlarýmýz var mýydý? Elbette vardýr. Hem de öyle az buz da deðil. Epey var. Cins Yazarlar Ben de bu listeye kimleri aday gösterebilirim diye düþündüm ve aklýma ilk gelen isim bence çaðdaþ Türk edebiyatýnýn her bakýmdan en büyük ismi olan Ahmet Hamdi Tanpýnar oldu. Dediðim gibi yazarlarý, büyük yazarlar ve cins yazarlar olarak iki kategoriye ayýrabiliriz. Bu birçok sýnýflandýrmadan sadece biri olacaktýr tabii. A. H. Tanpýnar büyük yazarlar kategorisinin en baþýnda yer alýr kanýmca. Sadece romancý kimliðiyle de deðil, þair ve en önemlisi araþtýrmacý ve denemeci kimliðiyle de. Tanpýnar, öylesine çok yönlü ve donanýmlý bir yazardýr ki bu her yönü 2.5 TL - Kitap Hediyeli Kirpi Þiir dergisi yazýn mavi sularýnda yol almaya devam ediyor.. Farklý tasarýmý ve duyarlý yaklaþýmý-içeriðiyle ve benimsenen üslûpla editoryal tahakkümü bertaraf ederek tüm renklere, soluklara açýk sayfalarýyla ikinci kez hepimizi selamlýyor.. Ýkinci sayýda þiirlerle beraber politik düzlemdeki yazýlar da bulunan Kirpi Þiir II. sayýsýnýn editörülüðünü derginin birinci sayý dosya devamýný saðlamak amacýyla Salih Aydemir gerçekleþtirmiþtir, titiz seçimi için sevgili Salih Aydemir'e tüm okurlar adýna teþekkür ediyoruz.. Kirpi Þiir 3. sayý editörlüðünü Ahmet Bozkurt, 4. sayý editörlüðünü Þenol Erdoðan (6 45 Yayýnlarý Editörü) üstlenmitir. Þiir ve Yazýlarýyla Volkan Hacýoðlu, Tarýk Günersel, Öztürk Uðraþ, Doðan Ergül, Özge Dirik Halim Þafak, Emel Ýrtem, Ali Duran Topuz, Halil Cem Aydemir, Hayri K.Yetik Engin Turgut, Fikret Demirað, Halim Þafak, Hüseyin Peker, Oðuz Özdem A. Galip, Mehmet Aktun, Sadýk Yaþar, Mesut Aþkýn, Zafer Yalçýnpýnar, Yýlmaz Arslan, Þeref Bilsel, Z. Ekin Karabay, Taylan Asýr, Salih Aydemir Beyoðlu-Taksim Mephisto Ada Müzik Pandora Ýstiklal Kitabevi Semerkant Kitabevi Simurg Kitabevi Robinson Cruose Ýnsan Kitabevi Remzi Kitabevleri Fatih Aðaç Kitabevi Kadýköy Genç Mephisto Nazlý Kitabevi Beþiktaþ Rüþtü Kitabevi Kabalcý Kitabevi Ýzmir Ýletiþim Kitabevi Yakýn Kitabevi Ankara Dost Kitabevi Diyarbakýr Urartu Kelepir Kitabevi Kafka Kitabevi Eþkiþehir Ýnsancýl Kitabevi Kýbrýs Kýbrýs Iþýk Kitap Evi t: / w: : ayrý ayrý çok önemlidir. Üstelik bir yazarda olmasý gerektiði gibi her ayrý yönü kendi bütünlüklü bakýþýnýn bir parçasýdýr. Yani büyük bir bakýþ açýsýnýn içinde yer alýr hepsi. Doðu-Batý sorunsalýna bakýþý, eski Türk edebiyatýna yaklaþým tarzý, Türk kültürünün ve insanýnýn ruhunun özünü bulup ortaya çýkarmak gibi o dehþetengiz çabasý, romanlarýnda ve þiirlerinde yansýmalarýný bulan geniþ düþüncesiyle Tanpýnar ülkemizin hâlâ dahi aþýlmakta güçlük çekilen en önemli yazarlarýndan biridir. Bir kere böyle bir listeye en baþýndan Tanpýnar sunulabilir ülkemizden. Bizden Listeler Ýkinci olarak aklýma hemen Sait Faik Abasýyanýk geliyor. Bir yazarý memleketinin yazarý yapan memleketinin ruhunu, varoluþunu yapýtlarýnda alttan alta olsa da bütün yoðunluðuyla yansýtmasýdýr. Tanpýnar da bu vardýr. Ýþte ama Abasýyanýk ta da var. Küçük insaný, kent yaþamýný bütün bunalýmýyla, Ýstanbul yaþayýþý içinde çok canlý ve derinlikli bir þekilde yaþatmasý Abasýyanýk ý bu listeye aday haline getiriyor. Abasýyanýk ýn insanlarý her ne kadar genellikle Ýstanbullu olsalar da bütün dünya insanlarýný da gerek duyarlýlýklarýyla gerekse ontolojik varoluþ sancýsý ve sýkýntýsýyla yansýtýr. Örneðin nasýl Amerikalý Güneyli yazar William Faulkner, tam anlamýyla yalnýzca Amerika nýn güneyine özgü yaþamlarý ve ruh halini yaþattýðý halde bütün dünyaya seslenebilmiþse Sait Faik de öyledir. Alabildiðine yereldir, ama ayný ölçüde de dünyaya aittir. Böyle bir liste söz konusu olduðunda elbette ki Oðuz Atay unutulamaz. Küçük burjuvanýn ve kentli insanýn varoluþ sancýsýný ironik ve alaycý bir dille hepimizi bunaltacak sahicilikte yansýtan Oðuz Atay da böyle bir listeye girmeye adaydýr. Onun insanlarý da alabildiðine buralýdýr. Ama unutmamalýyýz ki burasý Doðu ile Batý nýn arasýnda kalan yer, belki de araftýr. Oðuz Atay ýn kentsoylu insanlarý hem ontolojik bir sancý çekerler, hem de sancýlarý yerel sorunlardan kaynaklanýr, hem de yerelliði aþarak dünyaya seslenir. Oðuz Atay dünyanýn her yerinde rahatlýkla okunabilecek ve içine girilebilecek bir yazardýr, tabii ne kadar girmek mümkünse o kadar. Oðuz Atay büyük bir yazar olmaktan çok cins bir yazardýr. Eþsizdir. Öykünülemez ona. Öykünülürse o olmaktan uzak durulamaz. Ona dönüþürsünüz hemen. Ama izi sürülebilir. Ondan yola çýkarak bir yere doðru ilerleyebilirsiniz. Onu hazmedip geride býrakmak þartýyla tabii. Bir ara ne de çok Oðuz Atay benzeri çýkmýþtý ülkemizde. Özellikle 80 sonrasý dönemde. Daha birçok önemli yazarýmýz daha var elbette. Örneðin, Yusuf Atýlgan, Vüs at O. Bener, Sevim Burak, elbette ki Yaþar Kemal (ki Yaþar Kemal de cins olmaktan çok büyük bir yazardýr), Sevgi Soysal, Leyla Erbil ( cins tir), vs vs. Ama ben en tipiklerini ve göðüs kafesi en geniþleri ele aldým. Çaðdaþ þairlerimizden elbette ki Nâzým Hikmet. En önce. Büyük bir þair olduðu için. Ve Melih Cevdet Anday: Ýnsan varlýðýna özgü temel ontolojik meseleleri Anadolu duyarlýðý ve süzgecinden geçirerek dýþa vurduðu için. Hem yerli, hem de dünyalýdýr Anday. Özellikle son üç kitabý dünya þiirine sunulmuþ paha biçilmez armaðanlardýr. Ýkinci Yeni þairlerinin birçoðu bu listeye adaydýr. Ben gene en tipik olanýný seçtim ve dünyaya en çok sesleneni. Bu listede günümüz yazarlarýndan ve þairlerinden, bir tek Yaþar Kemal ve Leyla Erbil dýþýnda, pek bir isme yer verilmediði görülecektir. Bunun nedeni üzerinde hep birlikte düþünmek gerekir. BirGün