İZMİR ÜNİVERSİTESİ TIP DERGİSİ (IZMIR UNİVERSITY MEDICAL JOURNAL) YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, İçerik ve Tanımlar

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "İZMİR ÜNİVERSİTESİ TIP DERGİSİ (IZMIR UNİVERSITY MEDICAL JOURNAL) YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, İçerik ve Tanımlar"

Transkript

1 İZMİR ÜNİVERSİTESİ TIP DERGİSİ (IZMIR UNİVERSITY MEDICAL JOURNAL) YÖNERGESİ Amaç ve Kapsam MADDE 1- BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, İçerik ve Tanımlar (a) Bu yönergenin amacı, İzmir Üniversitesi Tıp Dergisi (Izmir University Medical Journal) nin yayınına ilişkin esasları düzenlemektir. (b) İzmir Tıp Dergisi(Izmir University Medical Journal) İzmir Üniversitesi Tıp Fakültesi ve İzmir Medicalpark Hastanesi nin katılımı ile yayınlanmaktadır. (c) İzmir Üniversitesi Tıp Fakültesi İzmir Tıp Dergisi, dahili, cerrahi ve temel tıp alanları ve tıbbın sosyal boyutunu içine alan ilgili diğer alanlardaki bilimsel çalışmalara yer veren multidisipliner, yılda en az üç defa yayınlanan, ulusal ve uluslararası alanlardan yazı kabul eden hakemli bir dergidir. (d) İzmir Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi; sağlık bilimleri alanında Uluslararası Tıp Dergileri Editörleri Kurulu (International Committee of Medical Journal Editors-ICMJE) nun yayınlamış olduğu Biyomedikal Dergilere Gönderilen Makalelerde Bulunması Gerekli Standartlar ın (Uniform Requirements for Manuscripts Submitted to Biomedical Journals) ve Committee on Publication Ethics(COPE) ve Süreli Yayınların Türk Tıp Dizini İlkeleri nin güncel sürümlerine uygun nitelikli araştırma ve incelemeleri yayımlayarak, sağlık alanından bilimsel bilgi birikimine katkıda bulunmayı amaçlayan süreli yayındır. (e) İzmir Üniversitesi Tıp Dergisi İngilizce ve Türkçe dilinde, Türkçe ve İngilizce özet ve anahtar kelimeler ile yayımlanır. Dayanak MADDE 2- Bu Yönerge, (a) 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu nun 14. ve 48. maddeleri, (b) 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu nun ilgili hükümleri uyarınca hazırlanan, Üniversiteler Yayın Yönetmeliği, (c) 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu nun ilgili hükümleri uyarınca hazırlanan, Üniversitelerde Ders Aracı Olarak Kullanılan Kitaplar, Teksirler ve Yardımcı Kitaplar Dışındaki Yayınlarla İlgili Yönetmelik, gereğince hazırlanmıştır. İçerik MADDE 3- Dergiye gönderilen yazılar; (a) Kendi alanında uygun araştırma, yöntem ve modeller kullanılarak hazırlanmış, alanında bir boşluğu dolduracak araştırmaya dayalı özgün çalışma koşullarını taşımalı ve daha önce herhangi bir yerde yayınlanmamış olmalıdır. (b) Daha önce yayınlanmış bir yazıyı değerlendiren, eleştiren, bu konuda yeni ve dikkate değer görüşleri ortaya koyan araştırma veya inceleme olmalıdır.

2 (c) Dergide ayrıca bir kavramın ya da teorinin tartışıldığı, eleştirildiği ya da açıklandığı türden araştırma, yayınlanmamış bildiri, olgu ve derleme makalelerine, bilimsel alana katkı niteliğindeki çeviriler ve kitap eleştirilerine de yer verilmektedir. (d) Dergide bir yıl içindeki toplam bilimsel araştırma yazısı Süreli Yayınların Türk Tıp Dizini İlkeleri çerçevesinde oluşturulur. (e) İzmir Üniversitesi Tıp Dergisi nde yayımlanan makalelerdeki görüşler, yazarlarının şahsi görüşleri olup; İzmir Üniversitesi Tıp Fakültesi nin resmi görüşü niteliğini taşımaz. Tanımlar MADDE 4- Bu yönergede geçen; a) Fakülte Yönetim Kurulu: İzmir Üniversitesi Tıp Fakültesi Yönetim Kurulu nu b) Dergi: İzmir Üniversitesi Tıp Dergisi ni, c) Derginin İmtiyaz Sahibi: İzmir Üniversitesi adına, İzmir Üniversitesi Tıp Dergisi nin sahibi olarak Tıp Fakültesi Dekanı nı, d) Yayın Kurulu: Tıp Fakültesi Anabilim Dallarında görevli, alanında bilimsel çalışmalarıyla öne çıkan ve dergide görev alan öğretim üyelerini, e) Yazı İşleri Müdürü, Editörler tarafından, yazı işlerini yürütmek üzere belirlenen öğretim üyesini, ifade etmektedir. f) Editör/ Editörler: Tıp Fakültesi Dekan Yardımcısı ve gerekli hallerde 2 yıllığına bu görev için seçilen öğretim üyesi/üyelerini, g) Editör Yardımcıları; Editör tarafından gerekli hallerde belirlenen öğretim üyelerini, h) Fakülte: İzmir Üniversitesi Tıp Fakültesi ni, i) Danışma Kurulu: Editörler veya yayın kurulu tarafından, en az beş farklı üniversiteden, alanında öne çıkmış öğretim üyeleri arasından belirlenmiş danışmanları, j) Hakem Kurulu: Alanında öne çıkmış, yayın kurulu tarafından belirlenen en az beş farklı üniversitede görev yapan öğretim üyelerini, MADDE 5- Dergi Yönetiminin Oluşturulması; İKİNCİ BÖLÜM Görev, Yetki Ve Sorumluluklar a) İzmir Üniversitesi Tıp Dergisi için İmtiyaz Sahibi olarak Tıp Fakültesi Dekanı, Yönetim Kurulu tarafından atanır. İmtiyaz sahibinin görev süresi Dekanlık görevinin sona ermesi ile tamamlanır. Tıp Fakültesi Dekanının görevden ayrılması durumunda yeni imtiyaz sahibinin ataması Fakülte Yönetim Kurulu tarafından yapılır. b) İmtiyaz Sahibi nin önerisi ve Fakülte Yönetim Kurulu nun onayı ile Sorumlu Yazı İşleri Müdürü üç yıl süresi için atanır. Dergi İmtiyaz Sahibi ve Sorumlu Yazı İşleri Müdürü Basın Kanunu ve diğer yasal düzenlemelerden kaynaklanan yükümlülükleri yerine getirmekle sorumludur.

3 c) Gerek duyulduğu takdirde diğer yayınlar için de Yönetim Kurulu kararı ile imtiyaz sahibi, sorumlu yazı işleri müdürü ve editör ataması yapılabilir. d) Fakülte Yönetim Kurulu, Dergi İmtiyaz Sahibinin önerisi ile Editör ataması yapar. e) Dergi Editörü, Editör Yardımcıları ve Bölüm Editörleri seçimini yapar. f) Yönetim Kurulu derginin basımı ve elektronik ortamda yayımından önce onay verir. g) Editörün ve yayın kurulunun uygun bulduğu reklamlar yayınlanabilir veya dergi ile ilgili farklı sponsorluk anlaşmaları yapılabilir. MADDE 6- Derginin işleyişini sağlayan yayın ve danışma kurulları ve görevleri ve sekretarya hizmetleri; (1) Yayın Kurulu: Yayın Kurulu, İzmir Üniversitesi Tıp Dergisi Sahibi, Sorumlu Yazı İşleri Müdürü, Editör ve Editör Yardımcılarının ve Bölüm Editörlerinin katılımı ile oluşmaktadır. Yayın kurulu dergi yazım kurallarını hazırlamak, gerektiğinde yazım kurallarını yenilemek, makalelerin dergi yazım kurallarına uygun olup olmadığını kontrol etmek, hakemlere göndermek, hakem görüşlerini değerlendirmek ve bir makalenin yayımlanıp yayımlanmayacağı konusunda son kararı verecek olan kuruldur. Derginin basıma hazırlanması ve yapısında yapılacak değişiklikler de bu kurulun görevlerindendir. Yayın kurulu dergi ve diğer yayınlarla ilgili içerik hazırlama ve uygulama süreçlerini yönetmekle görevli ve çıkarılan yayınların içerik ve biçiminden, yayınların belirlenen yayın politikalarına ve yayın etiğine uygun olarak hazırlanması ve düzenli olarak çıkartılmasından Yönetim Kurulu na karşı sorumludur. Seçimi: (a) Yayın Kurulu, tıp fakültesi öğretim üyesinin üç yıllığına seçimiyle oluşturulur. Üye sayısı 7 kişiden az olamaz. (b) Görevden alınan veya ayrılan kurul üyesi yerine üç yıllığına yeni üye atanabilir. (c) Editörler, editör yardımcıları, bölüm editörleri ve yazı işleri müdürü, sürelerinin bitimine kadar görevlerine devam ederler. Tıp Fakültesi Dekanı, görev süresi dolan üyeleri yeniden atayabilir veya yerlerine yeni üyelerin seçilmesi için yönetim kuruluna öneride bulunabilir. (a) Yayın Kurulu, yılda en az üç kez çıkarılacak olan tıp fakültesi dergisinin işleyişinin sağlanması için her ay, en az iki kez olmak üzere Dergi İmtiyaz Sahibi başkanlığında veya Yazı İşleri Müdürü nün veya Dergi Editörünün başkanlığında, en az 7 üyenin katılımı ile toplanabilir. (b) Kurulda kararlar salt çoğunluk alınır. Eşitlik durumunda oturum başkanının oyu yönünde karar alınır. (c) Yayın kurulu, derginin en üstün bilimsel niteliklerde ve zamanında yayınlanmasını sağlamak ve halen yürütülen çalışmalarda devamlılığı ve uluslararası standartlara uygunluğu sağlamaktan ve ulusal ve uluslararası tıp dizinlerine kabul edilmesi için çalışmalar yürütmekten sorumludur. (d) Dergi danışma kurulunda görev alacak olan ulusal ve uluslararası hakemleri belirler ve her yayın yılının ilk sayısında Danışma Kurulu nu ilan eder.

4 (e) Yayın kurulu, dergiye gönderilen yazıları biçim ve alan uygunluğu açısından inceleyerek, hakem değerlendirmesine sunulmasını sağlar. (f) Hakem değerlendirmelerine göre, makalenin yayınlanıp yayınlanmayacağını tespit ederek, hakemden kabul alan makalelerin yayın sıralamasını yapar. (g) Yayın Kurulu özel sayı çıkarılmasına karar verir. (h) Özel sayı çıkarılmasında görev alacak Misafir Editör atamasını yapar. (A)Yazı İşleri Müdürü: (a) Tıp Fakültesi Dekanı nın teklifi ve Tıp Fakültesi Yönetim Kurulu nun onayı ile İzmir Üniversitesi Tıp Fakültesi öğretim üyesi/üyelerinden birisi, üç yıl için Sorumlu Yazı İşleri Müdürü olarak atanır. (b) Dergi editörü, görev süresi için geçerli olmak üzere, sorumlu yazı işleri müdürü olarak atanabilir. (c) Yazı işleri müdürü sürelerinin bitimine kadar görevlerine devam ederler. Tıp Fakültesi Dekanı, görev süresi dolan yazı işleri müdürünün yeniden ataması veya yerine yeni müdürün seçilmesi için yönetim kuruluna öneride bulunabilir. (a) Sorumlu Yazı İşleri Müdürü Basın Kanunu ve diğer yasal düzenlemelerden kaynaklanan yükümlülükleri yerine getirmekle sorumludur. (B)Editör: Seçimleri: (a) Tıp Fakültesi Dekanı teklifi ve Tıp Fakültesi Yönetim Kurulu nun onayı ile Dekan yardımcılarından biri veya başka öğretim üyesi/üyeleri, üç yıl için editör olarak belirlenebilir. (b) Birden fazla editör olması halinde Fakülte Yönetim Kurulu baş editörü belirler. (c) Editörler sürelerinin bitimine kadar görevlerine devam ederler. Tıp Fakültesi Dekanı, görev süresi tamamlanan editörlerin yeniden ataması veya yerlerine yeni editörlerin seçilmesi için yönetim kuruluna öneride bulunabilir. (a) Editörlerin birden fazla olması halinde, editörler kendi aralarında görev paylaşımı yaparlar. (b) Dergi Editörü, Editör Yardımcıları ve Bölüm Editörleri seçimini yapar. (c) Yayın kurulu üyeleri arasındaki koordinasyonu sağlar. (d) Editörler, Yayın Kurulu adına derginin yazı işleriyle ilgili sorumlulukları üstlenir. Bu işler için, Tıp Fakültesi Dekanının önerisi ve Tıp Fakültesi Yönetim Kurulu nun kararı ile baş editör Yazı İşleri Müdürü olarak atanabilirler.

5 (e) Editör dergiye gelen yazıların ön değerlendirmesini yapabilmek için belli dönemlerde Yayın Kurulunu toplantıya çağırır. (f) Yayın Kurulu adına yazı istemi yapma işini ve diğer yazışmaları düzenler. (g) Editörün bulunmadığı yayın kurulu toplantılarına Yazı İşleri Müdürü başkanlık yapar. (h) Özel sayı editörü söz konusu sayı için sorumlu editör olarak görev yapar. Özel sayının çıkarılmasında misafir editör sorumludur. (C) Editör Yardımcıları: Seçimleri: Dergi Editörünün önerisi ve Tıp Fakültesi Yönetim Kurulu nun kararı ile bölüm editörlüğü ve bölüm editör yardımcılığı ihdas edilebilir veya kaldırılabilir. Editör yardımcılığı ihdası halinde, editörlerin sayısı bire indirgenebilir. Ancak bu işlemler, mevcut editör veya editör yardımcısı/yardımcıları aleyhine işletilemez. a) Teknik konularda ve yazıların takibinde editör/editörlere yardımcı olurlar. b) Ulusal Veri Tabanları Ofisi ile yazışmaları düzenlemeden ve raporlama işlemlerinde sekretaryaya yardımcı olur. (D)Bölüm Editörleri ve Yardımcıları: Seçimleri: Dergi Editörünün önerisi ve Tıp Fakültesi Yönetim Kurulu nun kararı ile bölüm editörlüğü ve bölüm editör yardımcılığı ihdas edilebilir veya kaldırılabilir. Editör yardımcılığı ihdası halinde, editörlerin sayısı bire indirgenebilir. Ancak bu işlemler, mevcut editör veya editör yardımcısı/yardımcıları aleyhine işletilemez. a) Yayın Kurulu üyesi olarak çalışır. b) Ulusal Veri Tabanları Ofisi ile yazışmaları düzenlemeden ve raporlama işlemlerinde sekretaryaya yardımcı olur. c) Danışma işlemi için hakem bulunması ve eleştiri ve düzeltme aşamalarının tamamlanması ve yayının basım aşaması içi hazır hale getirilmesini sağlamak. (1) Danışma Kurulu a) Dergilerde yayımlanacak makaleleri değerlendirecek hakemler ve hakem listeleri fakülte anabilim dallarının önerileri doğrultusunda yayın kurulu tarafından oluşturulur. Hakemlerin belirlenmesinde en az beş farklı üniversiteden seçilmesi ve farklı bilim dallarından olmaları esastır. b) Uluslararası Hakemler (Danışmanlar) Kurulu: Dergide yer alacak yazıların İngilizce yayımlanması aşamasında yararlanılmak ve derginin güvenirliğini arttırmak üzere yurtdışından konusunda uzman kişilerden oluşur. Bu kurulun belirlenmesinde editörler kurulu yetkilidir. c) İzmir Tıp Dergisi Genel Hakem Listesi ni oluşturan bilim insanları yıl boyunca basılı ve/veya elektronik ortamda unvan, isim ve kurumları ile ilan edilirler. Özel sayıda hakemlik görevi yapan bilim insanları söz konusu sayıda ayrıca ilan edilirler.

6 d) Dergi hakemlik sistemi elektronik ortamda yürütülür. e) Dergi Yayın Kurulu tarafından biçim ve alanlar açısından uygun bulunan makale, bilimsel uygunluğu değerlendirilmek üzere konunun uzmanı hakemlere (üç hakeme) yazar isimleri silinerek ve eser kayıt no. belirtilerek gönderilir. Hakemler, gönderilen yazıları yöntem, içerik, özgünlük ve yayın etiği açısından inceleyerek, yayına uygun olup olmadığına karar verir. Danışman olarak atanan üç hakemden ikisi yazı için YAYIMLANABİLİR görüşünde ise, makale çıkarılacak ilk sayıda yayımlanmak amacı ile sıraya konulur. Her iki hakem YAYIMLANAMAZ görüşünde ise, editör Dergi Yayım Kurulu nu bilgilendirir. Yayınlanması için düzeltilmesine karar verilen yazıların, yazarları tarafından en geç 20 gün içerisinde teslim edilmesi gereklidir. Düzeltilmiş metin, gerekli görüldüğü durumlarda, değişiklikleri isteyen hakemlerce tekrar incelenebilir. Yazarlar hakem ve Yayın Kurulu nun eleştiri, değerlendirme ve düzeltmelerini dikkate almak zorundadırlar. Katılmadığı hususlar olması durumunda, yazar bunları gerekçeleri ile ayrı bir sayfada bildirme hakkına sahiptir. f) Yayın Kurulu nun tüm aksi hakem görüşlerine rağmen makaleyi yayınlama hakkı saklıdır. g) Editör, editör yardımcıları, bölüm editörleri kendi isimleri olan makalelerin değerlendirme sürecinde görev alamazlar. h) Danışman değerlendirme raporları, Türk Tıp Dizini Komitesi nin incelemesine olanak verebilecek şekilde yayın tarihinden sonra en az beş yıl süreyle saklanacaktır. i) Editörler derginin çıkarılacak ilk sayısında yayımlanabilecek makaleleri Dergi Yayın Kurulu na sunar. Dergi Yayın Kurulu tarafından onaylanan makaleler derginin çıkarılacak ilk sayısında yayımlanır. (2) Dergi Sekretaryası Dergi sekretaryası dergi editörü tarafından atanır. Yayın kurulu toplantılarının tutanaklarının hazırlanması, dergi raporlarının oluşturulması, TÜBİTAK-ULAKBİM Türk Tıp Dizini Komitesi ne ilgili raporların ve basım bilgilerinin ulaştırılması, danışmanlarla iletişim kurulmasının sağlanması dergi sekretaryasının görevleri içinde yer alır. MADDE 7: Derginin Performansının Değerlendirilmesinde dikkat edilecek ilkeler a) Dergiye yılda gelen toplam yazı sayısı b) Dergiye yılda gelen toplam araştırma yazısı sayısı c) Derginin etki değeri (Impact factor) d) Dergiye gelen yazıların yurtdışı kaynaklı olanlarının oranı e) Dergiye gelen araştırma yazılarının yurtdışı kaynaklı olanlarının oranı f) Dergi hakemlerinin yurtdışı bilim insanlarından oluşma oranı g) Dergi editörlerinin yurtdışı bilim insanlarından oluşma oranı h) Editoryal süreçlerin ortalama tamamlanma süresi Yürürlük MADDE 8: Bu Yönerge, (a)bu yönerge, İzmir Üniversitesi Senatosu'nun yürürlüğe girer. 01/08/2013 tarihli 2013/08 kararı ile aynı gün (b) Tıp Fakültesi Yönetim Kurulu tarafından uygulanır ve Tıp Fakültesi Dekanı tarafından yürütülür. Geçerlilik MADDE 9: Bu yönergede yer almayan konular için, ilgili yasa ve yönetmeliklerdeki hükümler geçerlidir.

BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, İçerik ve Tanımlar

BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, İçerik ve Tanımlar 385 CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ İLAHİYAT FAKÜLTESİ DERGİSİ YÖNERGESİ (Cumhuriyet Üniversitesi Senatosunun 21/01/2015 tarihli ve 7 No. lu kararı ile kabul edilmiştir) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, İçerik

Detaylı

TÜBİTAK AKADEMİK YAYINLAR MÜDÜRLÜĞÜ YÖNERGESİ

TÜBİTAK AKADEMİK YAYINLAR MÜDÜRLÜĞÜ YÖNERGESİ TÜBİTAK AKADEMİK YAYINLAR MÜDÜRLÜĞÜ YÖNERGESİ Amaç ve Kapsam Madde 1.. Bu Yönergenin amacı, Akademik Yayınlar Müdürlüğünün görev, yetki ve sorumluluklarını belirlemek ve çalışma esaslarını düzenlemektir.

Detaylı

T.C DÜZCE ÜNİVERSİTESİ BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJELERİ (DÜBAP) DESTEKLEME YÖNERGESİ

T.C DÜZCE ÜNİVERSİTESİ BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJELERİ (DÜBAP) DESTEKLEME YÖNERGESİ T.C DÜZCE ÜNİVERSİTESİ BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJELERİ (DÜBAP) DESTEKLEME YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM VE DAYANAK Amaç ve Kapsam Madde 1- Bu yönerge, Düzce Üniversitesi öğretim üyeleri ve doktora,

Detaylı

DİCLE ÜNİVERSİTESİ DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ DİŞHEKİMLİĞİ UZMANLIK EĞİTİMİ YÖNERGESİ

DİCLE ÜNİVERSİTESİ DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ DİŞHEKİMLİĞİ UZMANLIK EĞİTİMİ YÖNERGESİ DİCLE ÜNİVERSİTESİ DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ DİŞHEKİMLİĞİ UZMANLIK EĞİTİMİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 - (1) Bu yönergenin amacı, Dicle Üniversitesi Diş Hekimliği

Detaylı

T.C. BARTIN ÜNİVERSİTESİ YAYIN KOMİSYONU ÇALIŞMA ESASLARI YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

T.C. BARTIN ÜNİVERSİTESİ YAYIN KOMİSYONU ÇALIŞMA ESASLARI YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar T.C. BARTIN ÜNİVERSİTESİ YAYIN KOMİSYONU ÇALIŞMA ESASLARI YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1- Bu Yönergenin amacı; Bartın Üniversitesi tarafından basılacak ve öncelikle

Detaylı

BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ ÖĞRETİM ÜYESİ ATAMA VE YÜKSELTME YÖNERGESİ

BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ ÖĞRETİM ÜYESİ ATAMA VE YÜKSELTME YÖNERGESİ BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ ÖĞRETİM ÜYESİ ATAMA VE YÜKSELTME YÖNERGESİ (Başkent Üniversitesi Senatosunun 22.08.2013 tarih ve 813 sayılı kararıyla yürürlüğe girmiştir.) Amaç Madde 1- Bu yönergede, Başkent Üniversitesi

Detaylı

T.C. İZMİR KÂTİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ YAYIN YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

T.C. İZMİR KÂTİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ YAYIN YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar T.C. İZMİR KÂTİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ YAYIN YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve Kapsam Madde 1-(1) Bu Yönergenin amacı; İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesinde ve bağlı birimlerinde

Detaylı

c) Doçent: Doçentlik sınavını başarmış akademik unvana sahip öğretim üyesini,

c) Doçent: Doçentlik sınavını başarmış akademik unvana sahip öğretim üyesini, İZMİR ÜNİVERSİTESİ ANA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; İzmir Üniversitesinin yönetimine, işleyişine, organlarına, organlarının görevlerine

Detaylı

T. C. RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ TIPTA UZMANLIK ve YAN DAL UZMANLIK EĞİTİMİ YÖNERGESİ

T. C. RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ TIPTA UZMANLIK ve YAN DAL UZMANLIK EĞİTİMİ YÖNERGESİ T. C. RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ TIPTA UZMANLIK ve YAN DAL UZMANLIK EĞİTİMİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde-1. Bu yönergenin amacı, Recep Tayyip

Detaylı

T.C. İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ TIPTA UZMANLIK ve YAN DAL UZMANLIK ÖĞRENCİLERİ EĞİTİM VE SINAV YÖNERGESİ*

T.C. İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ TIPTA UZMANLIK ve YAN DAL UZMANLIK ÖĞRENCİLERİ EĞİTİM VE SINAV YÖNERGESİ* T.C. İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ TIPTA UZMANLIK ve YAN DAL UZMANLIK ÖĞRENCİLERİ EĞİTİM VE SINAV YÖNERGESİ* BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönergenin

Detaylı

T.C. GEDİK ÜNİVERSİTESİ ETİK KURUL YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

T.C. GEDİK ÜNİVERSİTESİ ETİK KURUL YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar T.C. GEDİK ÜNİVERSİTESİ ETİK KURUL YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1 - (1) Bu yönergenin amacı; Gedik Üniversitesi bünyesinde kurulan Etik Kurul un oluşumunu, görev,

Detaylı

SİNOP ÜNİVERSİTESİ BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJELERİ UYGULAMA YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

SİNOP ÜNİVERSİTESİ BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJELERİ UYGULAMA YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam SİNOP ÜNİVERSİTESİ BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJELERİ UYGULAMA YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar MADDE 1- (1) Bu yönergenin amacı, Sinop Üniversitesi öğretim üyeleri ve

Detaylı

ÜNİVERSİTELER YAYIN YÖNETMELİĞİ (Resmi Gazete Tarihi: 03.02.1984 - Resmi Gazete Sayısı: 18301)

ÜNİVERSİTELER YAYIN YÖNETMELİĞİ (Resmi Gazete Tarihi: 03.02.1984 - Resmi Gazete Sayısı: 18301) ÜNİVERSİTELER YAYIN YÖNETMELİĞİ (Resmi Gazete Tarihi: 03.02.1984 - Resmi Gazete Sayısı: 18301) 1 ÜNİVERSİTELER YAYIN YÖNETMELİĞİ (Resmi Gazete Tarihi: 03.02.1984 - Resmi Gazete Sayısı: 18301) ÜNİVERSİTELER

Detaylı

ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJELERİ UYGULAMA YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJELERİ UYGULAMA YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJELERİ UYGULAMA YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam MADDE 1- (1) Bu yönergenin amacı, Ondokuz Mayıs Üniversitesi öğretim

Detaylı

LİSANSÜSTÜ EĞİTİM-ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ

LİSANSÜSTÜ EĞİTİM-ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ 2014 YTÜ Lisansüstü Eğitim Öğretim Yönetmeliği YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM-ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ 01.04.2014 tarih ve 28959 sayılı Resmi Gazete - i İÇİNDEKİLER BİRİNCİ BÖLÜM... 1 Amaç, Kapsam,

Detaylı

T.C ADANA BİLİM VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJELERİ UYGULAMA YÖNERGESİ

T.C ADANA BİLİM VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJELERİ UYGULAMA YÖNERGESİ T.C ADANA BİLİM VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJELERİ UYGULAMA YÖNERGESİ AMAÇ : MADDE 1 Bu yönergenin amacı, Adana Bilim ve Teknoloji Üniversitesi bünyesinde Bilimsel Araştırma Proje ödeneğinden

Detaylı

CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ GİRİŞİMSEL OLMAYAN KLİNİK ARAŞTIRMALAR ETİK KURULU YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM

CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ GİRİŞİMSEL OLMAYAN KLİNİK ARAŞTIRMALAR ETİK KURULU YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ GİRİŞİMSEL OLMAYAN KLİNİK ARAŞTIRMALAR ETİK KURULU YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam MADDE 1- (1) Bu yönerge Cumhuriyet Üniversitesi Sağlık

Detaylı

MİMAR SİNAN GÜZEL SANATLAR ÜNİVERSİTESİ YAYIN YÖNERGESİ

MİMAR SİNAN GÜZEL SANATLAR ÜNİVERSİTESİ YAYIN YÖNERGESİ MİMAR SİNAN GÜZEL SANATLAR ÜNİVERSİTESİ YAYIN YÖNERGESİ Amaç: MADDE 1: Bu yönergenin amacı, Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Senatosu tarafından belirlenmiş olan yayınlara ilişkin stratejik hedefler

Detaylı

Resmi Gazete Tarihi: 16.06.2006 Resmi Gazete Sayısı: 26200

Resmi Gazete Tarihi: 16.06.2006 Resmi Gazete Sayısı: 26200 Resmi Gazete Tarihi: 16.06.2006 Resmi Gazete Sayısı: 26200 TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU UZMAN YARDIMCILIĞI GİRİŞ VE TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU UZMANLIĞI YETERLİK SINAVLARI İLE ATANMA VE YETİŞTİRİLMELERİNE

Detaylı

T.C. İSTANBUL ŞİŞLİ MESLEK YÜKSEKOKULU ÖĞRENCİ KULÜPLERİ YÖNERGESİ

T.C. İSTANBUL ŞİŞLİ MESLEK YÜKSEKOKULU ÖĞRENCİ KULÜPLERİ YÖNERGESİ T.C. İSTANBUL ŞİŞLİ MESLEK YÜKSEKOKULU ÖĞRENCİ KULÜPLERİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1- (1) Yönergenin amacı, İstanbul Şişli Meslek Yüksekokulu öğrencilerinin, Atatürk

Detaylı

26 Mayıs 2015 SALI Resmî Gazete Sayı : 29367 YÖNETMELİK

26 Mayıs 2015 SALI Resmî Gazete Sayı : 29367 YÖNETMELİK 26 Mayıs 2015 SALI Resmî Gazete Sayı : 29367 YÖNETMELİK Gebze Teknik Üniversitesinden: GEBZE TEKNİK ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM-ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç

Detaylı

İZMİR KÂTİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJELERİ UYGULAMA YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Dayanak

İZMİR KÂTİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJELERİ UYGULAMA YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Dayanak İZMİR KÂTİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJELERİ UYGULAMA YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Dayanak Amaç ve Kapsam Madde 1- (1) Bu yönerge, İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi öğretim üyeleri

Detaylı

3 Nisan 2013 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 28607 YÖNETMELİK

3 Nisan 2013 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 28607 YÖNETMELİK 3 Nisan 2013 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 28607 YÖNETMELİK Türk Akreditasyon Kurumundan: AKREDİTASYON UZMANLIĞI YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Kısaltmalar Amaç MADDE 1 (1)

Detaylı

ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Resmi Gazete Tarihi: 08.01.2014 Resmi Gazete Sayısı: 28876 ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin

Detaylı

YÖNETMELİKLER 47 MADEN TETKİK VE ARAMA GENEL MÜDÜRLÜĞÜ YAYIM VE REDAKSİYON KURULU YÖNETMELİĞİ KURULLARI

YÖNETMELİKLER 47 MADEN TETKİK VE ARAMA GENEL MÜDÜRLÜĞÜ YAYIM VE REDAKSİYON KURULU YÖNETMELİĞİ KURULLARI YÖNETMELİKLER 47 MADEN TETKİK VE ARAMA GENEL MÜDÜRLÜĞÜ YAYIM VE REDAKSİYON KURULU YÖNETMELİĞİ Amaç ve kapsam Madde 1- Bu yönetmelik Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğü Yayım ve Redaksiyon Kurulları ile

Detaylı

T.C. SELÇUK ÜNİVERSİTESİ BİLİMSEL ARAŞTIRMA VE YAYIN ETİĞİ YÖNERGESİ

T.C. SELÇUK ÜNİVERSİTESİ BİLİMSEL ARAŞTIRMA VE YAYIN ETİĞİ YÖNERGESİ T.C. SELÇUK ÜNİVERSİTESİ BİLİMSEL ARAŞTIRMA VE YAYIN ETİĞİ YÖNERGESİ AMAÇ Madde 1- (1) Bu yönergenin amacı, Selçuk Üniversitesi'nin çeşitli birimlerinde akademik ve idari personel ile öğrenciler tarafından

Detaylı

İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ ANA YÖNETMELİĞİ

İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ ANA YÖNETMELİĞİ İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ ANA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; İstanbul Arel Üniversitesinin yönetim, işleyiş, denetim ve görevlerine

Detaylı

a) Birim: Yasama Uzmanı ve Yasama Uzman Yardımcısının görev yaptığı başkanlığı,

a) Birim: Yasama Uzmanı ve Yasama Uzman Yardımcısının görev yaptığı başkanlığı, TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞI YASAMA UZMANLIĞI YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı, Yasama Uzman Yardımcılarının mesleğe

Detaylı

BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ

BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ Yayımlandığı Resmi Gazete (Tarihi: 17.08.2015 Sayısı: 29448) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam MADDE 1 (1)

Detaylı

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır CUMHURBAŞKANLIĞINA VEKÂLET ETME İŞLEMİ

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır CUMHURBAŞKANLIĞINA VEKÂLET ETME İŞLEMİ T.C. Resmî Gazete Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır 28 Temmuz 2015 SALI YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ Sayı : 29428 CUMHURBAŞKANLIĞINA VEKÂLET ETME İŞLEMİ T.C. CUMHURBAŞKANLIĞI

Detaylı