Reliability and Validity Study of the Students Motivation toward Science Learning (SMTSL) Questionnaire

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Reliability and Validity Study of the Students Motivation toward Science Learning (SMTSL) Questionnaire"

Transkript

1 Elementary Education Online, 6(3), , lköretim Online, 6(3), , [Online]: Reliability and Validity Study of the Students Motivation toward Science Learning (SMTSL) Questionnaire Hülya YILMAZ, Pınar HUYUGÜZEL ÇAVA ABSTRACT. The purpose of this study was the adaptation of Students Motivation Toward Science Learning (SMTSL) questionnaire which is developed by Tuan, Chin & Shieh (2005) to Turkish language and testing validity and reliability of its. The original questionnaire was in English and consists of six factors including 35 items. Firstly, questionnaire were translated into Turkish and in order to asses the face validity of the translated items, questionnaire was sent to nine experts who are studying in the fields of science education, testing and evaluation and foreign languages and it was improved based on their feedbacks. This Turkish version of questionnaire was applied 659 students enrolled at 6 th, 7 th and 8 th grades of 6 different primary schools. Principal Components Analysis (PCA) was conducted to examine the construct validity of the scale and as a result of the factor analyses, 2 items were deleted from the scale. A science attitude questionnaire was used to establish criterion-related validity and it is found that two questionnaires were significantly correlated with each other (r=0,73). Cronbach alpha reliability coefficients were calculated to determine reliability of the tool and the all sub-dimensions. These findings revealed that Turkish version of the SMTSL is a valid and reliable instrument that can be used to measure students motivation toward science learning Key Words: Science learning, motivation, validity, reliability. SUMMARY Purpose and Significance: The goal of the new Science & Technology curriculum is to enhance all students scientific literacy and to help them understand science and the nature of science, to grasp basic science concepts, to realize the relationships between science, technology, society and environment and the importance of them, to get scientific attitudes and values, and to willingly continue their science studies both at school and out of school. Therefore, it is very important to focus on the effect of the affective components in science education research. One of these components is the motivation and students motivation plays crucial role in their science learning, conceptual change process, critical thinking process and scientific process skills. Thus, it is important to measure students motivation toward science learning and for this reason a SMTSL questionnaire was developed by Tuan, Chin & Sheh in This questionnaire consists of 6 factors which are: Self-efficacy, Active learning strategies, Learning environment stimulation, Performance goal, Achievement goal and Science learning value. The purpose of this study was to adopt SMTSL from English to Turkish and test its validity and reliability. Methods: In this research, survey method was used to reveal primary students motivation toward science learning and a SMTSL was conducted for data collection. The sample of the study was 659 primary students who were enrolled at 6 th, 7 th and 8 th grades and 51 % of whole was female, 49 % of was male. Quantitative data analysis was done by using SPSS 13.0 for Windows. Principal Component Analysis, item-total correlation and criterion-related were conducted to establish validity of the questionnaire. For testing reliability of the whole questionnaire and the all sub-dimensions, Cronbach Alpha coefficients were calculated. Results: Results of factor analysis and item-total correlation indicated that Turkish version of SMTSL consists of 6 factors and 33 items. Cronbach alpha reliability coefficient for the six factors of the SMTSL questionnaire was found to range from.54 and.85 and for the whole scale.87. Independent samples t-test was conducted to compare the SMTSL scores for males and females. There was significant difference in score for males (M= 130,39, SD= 17.21) and females (M= 133,76, 16.07; t(657)= 2,59, p=.01). These results indicated that females have higher science motivation than males. Discussion and Conclusions: The results showed that Turkish version of SMTSL questionnaire is a valid and reliable questionnaire which can be used to reveal students motivation toward science learning. It is thought that this questionnaire will be useful for science educators who want to study about factors affecting students motivation in science courses and other variables that can affect these factors. In the following studies, it is planned to investigate the relationships among variables such as students motivation toward science learning and attitudes toward science, and science achievement, and learning styles. Assoc. Prof. Dr., Ege University Faculty of Education, Research Assist., Ege University Faculty of Education,

2 Fen Örenimine Yönelik Motivasyon Ölçeinin Geçerlik ve Güvenirlik Çalıması Hülya YILMAZ, Pınar HUYUGÜZEL ÇAVA ÖZ. Bu çalımanın amacı, ilköretim örencilerinin fen örenimine yönelik motivasyonlarını belirlemek için Tuan, Chin & Shieh tarafından 2005 yılında gelitirilen Students Motivation Toward Science Learning (SMTSL) ölçeinin Türkçeye uyarlanarak geçerlik ve güvenirlik çalımasının yapılmasıdır. Özgün ölçek ngilizcedir ve altı faktörlü bir yapı altında toplam 35 maddeden olumaktadır. Uyarlama çalıması için ölçek maddeleri Türkçeye çevrilmi ve bu çevirinin Türkçeye uygunluu, anlam bütünlülüü ve dil geçerliliini salamak için fen eitimi, ölçme ve deerlendirme, yabancı dil alanlarında uzman olan dokuz öretim üyesinin görüleri alınarak ölçee son hali verilmitir. Türkçe form 6 farklı ilköretim okulunun 6., 7. ve 8. da okuyan toplam 659 örenciye uygulanmıtır. Ölçein yapı geçerlii Açımlayıcı Faktör Analizi (Exploratory Factor Analysis) ile incelenmi ve analiz sonucunda 2 madde ölçekten çıkartılarak Türkçe form 33 madde olacak ekilde düzenlenmitir. Ölçüt ölçek geçerlii için Fen Bilgisi Tutum ölçei kullanılmı ve iki ölçek arasındaki korelasyon katsayısı 0,73 olarak bulunmutur. çtutarlılık güvenirlii için her bir faktör ve ölçein tümü için Cronbach Alfa güvenirlik katsayıları hesaplanmı ve bulunan güvenirlik katsayıları yeterli bulunmutur. Yapılan analizlerin sonuçları, Türkçeye uyarlama çalıması gerçekletirilen bu ölçein örencilerin fen örenimine yönelik motivasyonlarını belirlemede geçerli ve güvenilir bir ölçek olduunu göstermektedir. Anahtar Sözcükler: Fen örenimi, motivasyon, geçerlik, güvenirlik GR 2004 yılında kabul edilen yeni Fen ve Teknoloji dersi öretim programının genel amacı, bireysel farklılıkları ne olursa olsun tüm bireylerin fen ve teknoloji okuryazarı olarak yetimesidir. Bireylerde fen ve teknoloji okuryazarlıının oluabilmesi için bireylerin bilimin ve bilginin doasını anlamaları, temel fen kavramlarını kavramaları, günlük yaamlarında fen, teknoloji, toplum ve çevre arasındaki ilikiyi ve bunun önemini fark etmeleri, bilimsel tutum ve deerlere sahip olabilmeleri ve de fen ile ilgili çalımalarını hem okulda hem de okul dıında istekli bir ekilde sürdürmeleri gerekmektedir (MEB, 2005). Bu nedenle fen öretiminde hem bilginin kavramsal yapısı ve bu bilginin zihinde nasıl anlamlandırıldıı, hem de örenme sırasında bu zihinsel süreçleri etkileyen duyusal bileenler üzerinde durulmalıdır. Bu alanla ilgili yapılan çalımalar örencilerin kavram örenmesinde duyusal faktörlerin önemli olduunu ortaya koymaktadır (Duit & Treagust 1998; Lee 1989; Lee & Brophy 1996; Pintrich ve ark. 1993; Strike & Posner 1983, 1992; West & Pines, 1983; akt. Tuan, Chin & Sheh, 2005). Bu çalımalar sonrasında duyusal faktörlerden biri olan motivasyonun örenmede, örencilerin fen baarılarında, eletirel düünmelerinde ve bilimsel süreç becerilerinin geliiminde oldukça önemli rol oynadıı ortaya çıkmı ve bu konuda aratırmalar yapılmıtır (Wolters & Rosenthal, 2000; akt. Özkan, 2003; Lee & Brophy 1996; Pintrich ve ark. 1993; Garcia & Pintrich 1992; Kuyper ve ark. 2000; Wolters 1999; Napier ve Riley 1985; akt. Tuan, Chin & Sheh, 2005). Motivasyon farklı aktivitelerde gösterilen davranıı ve çabayı açıklamaya çalıan karmaık bir psikolojik yapıdır (Watters & Ginns, 2000). Brophy (1998) e göre, motivasyon amaç yönelimli davranıın balamasını, yönünü, iddetini ve kararlılıını açıklamada kullanılan kuramsal bir kavramdır (sf 3). Genel olarak motivasyon insan organizmasını davranıa iten, bu davranıların kararlılıını ve enerjisini belirleyen, davranıları yönlendirip onların devamını salayan duyusal bir faktördür. Paris ve Turner (1994) e göre motivasyon tek boyutlu bir yapı deildir ve bireysel motivasyonun dört özellii bulunmaktadır. Bunlardan ilki, motivasyon bireylerin bilisel deerlendirmelerinin bir sonucudur. Örnein, örenciler farklı derslerdeki belirli görevleri yerine getirmeleri konusunda düünür ve bu konuda bir deerlendirme yaparlar ( ngilizcede baarılıyım ama matematik de pek baarılı deilim ; Deneyleri yapmayı seviyorum ama formülleri asla anlayamıyorum v.b.). kincisi, motivasyon koullara balıdır. Çünkü bireyler olayları, hedefleri ve farklı durumların sonuçlarını kendilerine özgü bir biçimde yorumlarlar. Üçüncüsü motivasyon kararsız Doç. Dr.,Ege Üniversitesi Eitim Fakültesi lköretim Bölümü, Ara. Gör., Ege Üniversitesi Eitim Fakültesi lköretim Bölümü, 431

3 bir durum sergiler çünkü bireylerin amaçları her zaman aynı deildir ve motivasyon bireylerin beklentilerinin, amaçlarının, deerlerinin, ödüllerinin ve özel bir alandaki yeterliliin bir sonucu olarak deiebilir. Son olarak ise, bu bilisel yorumlar bireyler tarafından ina edilir ve deitirilir (Hynd, Holsch & Nist, 2000). Motivasyon örenmeyi ve baarıyı etkileyen önemli faktörlerden birisidir. Çünkü motivasyonu yüksek örenciler, motivasyonu düük örencilere göre sınıf içi etkinlik ve görevlerde daha fazla çaba ve azim gösterme eilimindedirler (Wolters & Rosenthal, 2000). Motivasyon hem yeni örenilecekleri hem de önceden örenilmi becerilerin, stratejilerin ve davranıların performansını etkileyebilir. Motivasyon sadece örencilerin nasıl ve neyi örendiini deil aynı zamanda örenme etkinliklerinin sıklıını ve süresini de etkiler (Schunk, 1991; akt. Barlia, 1999). Schiefele and Rheinberg (1997) e göre, motivasyon örenmenin üç yönünü etkileyebilir: (1) örenme etkinliklerinin devamlılıını ve sıklıını; (2) uygulanan örenme etkinliklerinin biçimini ve (3) örencinin örenme süreci boyunca bulunduu ilevsel durumunu (Vollmeyer & Rheinberg, 2000) Motivasyon üzerine çalıan aratırmacılar, örencilerin karar verme süreçlerinin bütünüyle gerçekçi olmadıı durumlarda motivasyona balı sorunların ortaya çıktıını belirtmektedirler. Örnein örencilerin benlik algıları, onların bilimsel anlamlandırma amacını çok önemli görmemelerine ve bu amacı gerçekletirmede düük bir beklenti içerisine girmelerine neden olmaktadır. Bilimsel anlamlandırmayı gerçekletirme çabası olmaksızın, bu örenciler ezberlemeyi tercih etmektedirler. Bu nedenle motivasyonla ilgili çalımalar yapan aratırmacılar, örencilerin beklenen örenme sonuçları ve örenme stratejilerinin özellikleri hakkındaki inanılarının onların bilimsel anlamlandırmayı gerçekletirme kararlarını etkilediini savunmaktadırlar (Barlia, 1999). Fen Örenimi ve Motivasyon Örencilerin fen örenimine yönelik motivasyonları, öretmen ve örencilerin bireysel özelliklerinden, öretim yöntem ve tekniklerinden, örenme ortamından ve öretim programından etkilenen çok boyutlu bir yapıdır. Lee ve Brophy (1996) örencilerin fen örenmelerine yönelik motivasyonlarını tanımlarken iki önemli özellikten bahsetmektedir. Bunlar, örencilerin fen kavramlarını daha iyi anlamaları için motive olmaları ve bunu gerçekletirmek için de aktif örenme stratejilerini harekete geçirmeleridir (Barlia, 1999). Son yıllarda fen eitimi ile ilgili yapılan aratırmalar genellikle örenmede yapılandırmacı teorinin önemini vurgulamaktadır. Yapılandırmacı teoriye göre, örenciler bilginin pasif olarak alıcısı olmaktan ziyade var olan bilgileri ile yeni bilgileri birletirerek anlamlı ve kalıcı örenmeyi gerçekletiren aktif bireylerdir. Örenciler fen ile ilgili yeni bir kavramı örenirken mevcut önbilgileri, inançları, amaçları ve ilgileri dorultusunda bu kavramı daha iyi yorumlamaya ve anlamlandırmaya çalıırlar. Bu ekilde örencilerin kavramsal emaları yeniden ina edilir. Motivasyon bilginin yapılandırılmasında ve kavramsal deiim süreçlerinde önemli bir etken olarak kabul edilir (Palmer, 2005). Örenciler fenle ilgili kavram ve etkinlikleri kendileri için önemli ve anlamlı olarak kabul ettiklerinde, sınıf içerisinde verilen görevlere ve yapılacak etkinliklere aktif olarak katılma konusunda istekli olacaklardır. Ancak örenciler örenilecek konuların kendileri için gerekli ve önemli olmadıını düündüklerinde kalıcı örenme gerçeklemeyecek, ezberleme yoluna gideceklerdir. Von Glaserfeld örencilerin bilimsel bilgiyi ina etmeleri konusunda motive edilmelerinde, onların örenme amacının ve deerinin önemini vurgulamıtır (von Glaserfeld, 1998). Pintrich ve ark. (1993) ise, örencilerin fen kavramlarını yapılandırmalarında, o kavramı örenme amaçlarının ve öneminin ve de kiilerin öz yeterliinin önemli bir yere sahip olduunu öne sürmektedir. Dier bir deyile, eer örenciler fen konularında yeterli olduklarına inanırlar ve bu bilgilere hakim olmak isterlerse, kavramsal deiimler meydana getirecek ekilde çaba harcarlar. Fen öretiminde motivasyonun önemi üzerinde yapılan çalımalarda örencilerin motivasyonunu etkileyen faktörler; örencilerin konulara yönelik ilgileri ve sınıfta aldıkları notları, örencilerin görev algıları, bilimsel bilgileri edinmelerindeki baarı ve baarısızlıkları, örencilerin fen dersindeki genel amaç ve yönelimleri, bilimsel anlamlandırmalarındaki baarıları olarak belirlenmitir (Tuan, Chin & Sheh, 2005). Motivasyon ve örenme üzerine yapılan aratırmalar, öz yetenek algısı, çaba, içsel amaç yönelimi, görevin deeri, özyeterlik, test kaygısı, örenme ortamı, bireylerin örenme amaçları, örenme stratejileri ve görev yönelimi gibi deiik ve farklı faktörlerin örenme motivasyonunu 432

4 etkilediini ortaya koymutur (Garcia 1995; Garcia & Pintrich 1995; Nolen & Haladyna 1989; Pintrich & Blumenfeld 1985; akt. Tuan & Chin ve Shieh, 2005; Brophy, 1998; Pintrich & Schunk, 1996; Barlia & Beth, 1999). Bu çalımalarda pek çok motivasyon ölçei kullanılması ramen, bu ölçekler fen veya matematik alanları gibi özel bazı alanlardaki örenme motivasyonlarını açıa çıkarmaktan ziyade, özellikle örencilerin genel örenme motivasyonlarını açıa çıkarmak amacıyla gelitirilmitir. Bu ölçekler arasında Ryan (1982) tarafından katılımcıların verilen bir etkinlii gerçekletirmeleri esnasındaki ilgi/zevk, yetenek algısı, çaba, deer/deersizlik, baskı ve stres duygusu, seçim algısı gibi özelliklerini deerlendirmek için gelitirilen çsel Motivasyon Envanteri (Intrinsic Motivation Inventory, IMI), Pintrich ve De Groot (1990) tarafından örencilerinin motivasyonel yönelimleri ve örenme stratejilerini deerlendirmek için tasarlanan Örenmede Motivasyonel Stratejiler Ölçei (Motivated Strategies for Learning Questionnaire, MSLQ), Kempa ve Diaz (1990) tarafından örencilerin motivasyonel özelliklerini etkileyen faktörleri ortaya çıkarmak için gelitirilen Örencilerin Fendeki Motivasyonel Özellikleri (Students'Motivational Traits in Science, SMTS) ölçei, Bozanolu (2004) tarafından örencilerin akademik güdülenme düzeylerindeki bireysel farklılıkların belirlenmesinde kullanılmak üzere gelitirilen Akademik Güdülenme Ölçei (AGÖ) ve Uguroglu ve ark. (1981) tarafından örenme ortamı ile örencilerin motivasyonu ve davranıları arasındaki ilikiyi ortaya çıkarmak için gelitirilen Çok Boyutlu Motivasyon Ölçei (Multidimensional Motivation Instrument, MMI) bulunmaktadır. Tuan & Chin ve Shieh (2005) yaptıkları çalımada örencilerin fen örenmedeki motivasyonlarını açıa çıkarmanın oldukça önemli olduunu ve bunu belirleyecek herhangi bir ölçein bulunmadıın dikkati çekerek, bu çalımada geçerlik ve güvenirlik çalıması yapılan Örencilerin Fen Örenimine Yönelik Motivasyonları (Students Motivation Toward Science Learning, SMTSL) ölçeini gelitirmilerdir. Bu ölçein gelitirilmesinin iki önemli nedeni bulunmaktadır. Bunlar; dier motivasyon ölçeklerinin ilköretim örencileri için gelitirilmemi olması ve bu ölçeklerdeki pek çok maddenin fen örenimi ile ilgili olmamasıdır. Örencilerin Fen Örenimine Yönelik Motivasyonları (ÖFÖYM) ölçei 6 faktörden olumaktadır. Bu faktörler örenme motivasyonu ile yapılandırmacı örenme teorisinin bütünletirilmesi sonucunda belirlenmitir. Tuan & Chin ve Shieh (2005) bu faktörleri u ekilde tanımlamılardır: 1. Özyeterlik (Self-efficacy): Örencilerin fenle ilgili olarak verilen bir ii yada görevi iyi bir ekilde yerine getirebileceklerine ilikin bireysel yeterlilikleri ile ilgili inançlarıdır. 2. Aktif Örenme Stratejileri (Active learning strategies): Örencilerin önceki bilgilerine dayalı olarak yeni bilgileri ina etmeleri için farklı stratejileri kullanmada aktif rol oynamalarıdır. 3. Fen Örenmenin Deeri (Science learning value): Fen örenmenin deeri, örencilerin problem çözme becerisi kazanmalarına, aratırmaya dayalı etkinlikleri tecrübe etmelerine, kendi kendilerine düünmelerine ve fenin günlük hayatları ile uygunluunu bulmalarına izin verir. Eer örenciler bu deerleri algılayabilirlerse, fen örenmek için istekli olacaklardır. 4. Performans Amacı (Performance goal): Örencilerin fen örenme amaçları, dier örencilerle rekabet etmek ve öretmenin ilgisini çekmektir. 5. Baarı Amacı (Achievement goal): Örenciler, fen örenme sürecindeki yetenekleri ve baarıları arttıkça doyuma ulaırlar. 6. Örenme Ortamındaki Özendiricilik (Learning environment stimulation): Öretim programı, öretmenlerin kullandıı öretim yöntemleri ve örencilerin birbirleri ile etkileimleri gibi örenme ortamı öeleri örencilerin fen örenme motivasyonunu etkiler. ÖFÖYM ölçei 9 tanesi negatif, 26 tanesi pozitif olmak üzere 35 maddeden oluan 5 li likert tipi bir ölçektir. Bu çalımada amaç, ilköretim örencilerinin fen örenimine yönelik motivasyonlarını ölçmek için gelitirilen SMTSL ölçeini Türkçeye uyarlayarak geçerlik ve güvenirlik 433

5 çalıması yapmak ve örencilerin fen örenimine yönelik motivasyonlarının cinsiyet deikeni ile olan ilikisini ortaya koymaktır. Model ve Çalıma Grubu YÖNTEM lköretim örencilerinin fen örenimine yönelik motivasyonlarını ortaya çıkarmayı amaçlayan bu aratırmada tarama modeli kullanılmıtır. Aratırmaya zmir ilinde yer alan 6 ilköretim okulunun 6., 7. ve 8. sınıfında okuyan ve yaları arasında deien toplam 659 örenci katılmıtır. Aratırmaya katılan örencilerin okudukları sınıflara ve cinsiyetlere göre frekans ve yüzde daılımı Tablo 1 de verilmitir. Tablo 1. Örencilerin sınıflara ve cinsiyete göre frekans ve yüzde daılımları SINIF Cinsiyet f % Kız Erkek Toplam Kız ,7 7 Erkek ,3 Toplam Kız 32 46,4 8 Erkek 37 53,6 Toplam Kız Toplam Erkek Toplam Tablo 1 den de görülecei gibi aratırmaya katılan kız ve erkek örencilerin sayısı birbirine oldukça yakındır Ölçme Aracı Aratırmada kullanılan fen örenimine yönelik motivasyon ölçei Tuan, Chin & Shieh tarafından 2005 yılında ilköretim örencilerin fen örenimine yönelik motivasyonlarını belirlemek amacıyla gelitirilmitir. Ölçek uyarlama çalıması için yazarlardan gerekli izinler alınmı ve ölçek maddeleri Türkçeye çevrilmitir. Bu çevirinin Türkçeye uygunluu, anlam bütünlülüü ve dil geçerliliini salamak için fen eitimi, ölçme ve deerlendirme, yabancı dil alanlarında uzman olan dokuz öretim üyesinin görüleri alınmı ve onlardan gelen geri bildirimlere göre düzeltmeler yapılarak ölçee son hali verilmitir. BULGULAR Fen Örenimine Yönelik Motivasyon Ölçeinin Geçerlik ve Güvenirliine likin Bulgular 1. Yapı Geçerliine likin Bulgular 35 maddeden oluan ölçein yapı geçerliini belirlemek için faktör analizi uygulanmıtır. Baykul (2000) faktör analizini ölçme aracının, ölçtüü deikenlerin sayısını ve bunların her birinin testin bütününden elde edilen puanlara katkısını, testin ölçtüü yapı ve yapıları ortaya çıkarmada kullanılabilecek bir analiz olarak tanımlamıtır (akt. Atılgan, Kan & Doan, 2006). 659 ilköretim örencisinden elde edilen verilerin faktör analizi için uygun olup olmadıını belirlemek için Kaiser- Meyer-Olkin (KMO) ve Bartlett testleri uygulanmıtır. Tavancıl (2002) e göre, KMO testinden elde edilen deer 1 e yaklatıkça mükemmel, 0,50 nin altında ise kabul edilemezdir. Yapılan analiz sonucunda elde edilen KMO deeri 0,91 olarak bulunmutur. Bu durumda seçilen örneklem büyüklüü çalıma için oldukça uygundur. Bartlett testi sonucu ise 7819,18 (p<0,01) olarak hesaplanmıtır. Bu iki testten elde edilen elde edilen verilerin faktör analizi yapabilmek için uygun olduunu göstermektedir. 434

6 Faktör analizinin uygulanmasında Temel Bileenler Analizi yöntemi kullanılmı ve ölçein ilikisiz faktörlere ayrıması beklentisi nedeniyle Equamax dik döndürme teknii kullanılmıtır. Yapılan analizler sonucunda ölçek orijinal ölçekle tutarlı olacak ekilde 6 faktörlü olarak bulunmutur. Bu 6 faktör toplam varyansın %56,49 nu açıklamıtır. Tavancıl (2002) e göre faktör analizi sonucunda elde edilen varyans oranları ne kadar yüksekse, ölçein faktör yapısı da o kadar kuvvetli olmaktadır. Ancak pek çok çalımada da belirtildii gibi sosyal bilimlerde yapılan analizlerde %40 ile % 60 arasında deien varyans oranları yeterli kabul edilmektedir. Ölçekte yer alan her bir maddenin faktör yük deerlerinin.40 ve üzeri olmasına dikkat edilmitir. Faktör yükleri bu deerin altında olan ve birden fazla faktörde daılım gösteren 15. ve 21. maddeler ölçekten çıkartılmıtır. Yapılan analizler sonucunda kalan 33 maddenin faktör analizi sonuçları ve her bir faktörün güvenirlik katsayıları Tablo-2 de verilmitir. Bu tablodan da görülecei gibi, ölçein her bir faktörü için hesaplanan güvenirlik katsayıları.54 ile.85 arasında deimektedir. Tablo 2. Fen örenimine yönelik motivasyon ölçeinin faktör analizi sonuçları Faktör Yükü I. FAKTÖR: Özyeterlik (=.71) 1.Fen konuları ister zor, ister kolay olsun, bu konuları anlayabileceimden eminim. (+) Zor olan fen kavramlarını anlayabileceimden çok emin deilim. (-).64 3.Fen sınavlarında baarılı olacaımdan eminim. (+).69 4.Ne kadar çabalarsam çabalayayım, fen konularını örenemiyorum. (-).73 5.Fenle ilgili etkinlikler çok zor olduunda, bunları yapmaktan vazgeçerim veya sadece kolay kısımlarını yaparım. (-).67 6.Fenle ilgili etkinlikleri yaparken cevapları kendim bulmaya çalımaktansa bakalarına sormayı tercih ederim. (-).81 7.Fen dersinin konuları bana zor geldiinde, bu konuları örenmek için uramam. (-).83 II. FAKTÖR: Aktif Örenme Stratejileri (=.85) 8. Yeni fen kavramlarını örenirken, bunları anlamak için çaba gösteririm. (+).56 9.Yeni fen kavramlarını örenirken, bunlarla daha önceki deneyimlerim arasında balantılar kurarım. (+) Bir fen kavramını anlamadıımda bana yardımcı olacak uygun kaynaklar bulurum. (+) Bir fen kavramını anlamadıımda, bu kavramı anlayabilmek için öretmenimle ya da dier örencilerle tartıırım. (+) Örenme süreci boyunca, örendiim kavramlar arasında balantılar kurmaya çalıırım. (+) Bir hata yaptıımda, niçin hata yaptıımı bulmaya çalıırım. (+) Anlamadıım fen kavramlarıyla karılatıımda, yine de bunları anlamak için çaba gösteririm. (+).62 III. FAKTÖR: Fen Örenmenin Deeri (=.74) 16.Günlük hayatımda kullanabileceim için fen örenmenin önemli olduunu düünüyorum. (+) Fen beni düünmeye yönelttii için, fenin önemli olduunu düünüyorum. (+) Fende problem çözmeyi örenmenin önemli olduunu düünüyorum. (+) Fende aratırmaya yönelik etkinliklere katılmanın önemli olduunu düünüyorum. (+) Fen konularını örenirken merakımı giderecek fırsatların olması önemlidir. (+).43 IV. FAKTÖR: Performans Amacı (=.54) 22.Fen derslerine dier örencilerden daha iyi olmak için katılım gösteririm. (-) Fen derslerinde derse katkıda bulunmamım amacı, dier örencilerin zeki olduumu düünmelerini salamaktır. (-) Fen derslerine öretmenimin dikkatini çekebilmek için katılım gösteririm. (-).83 V. FAKTÖR: Baarı Amacı (=.77) 25. Fen dersinde bir sınavdan iyi bir not aldıımda kendimi baarılı hissederim. (+) Fen dersinin konularında kendime güvendiimde kendimi iyi hissederim. (+) Fen dersinde zor bir problemi çözebildiimde kendimi baarılı hissederim. (+) Fen dersinde, öretmen fikirlerimi kabul ettiinde kendimi iyi hissederim. (+) Fen dersinde dier örenciler fikirlerimi kabul ettiinde kendimi iyi hissederim. (+).65 VI. FAKTÖR: Örenme Ortamındaki Özendiricilik (=.77) 30.Fen dersinin konuları heyecan verici ve çeitli konulardan olutuu için fen dersine katılmaya istekliyimdir. (+) Öretmenim farklı öretim yöntemleri kullandıı için fen dersine katılmaya istekliyimdir. (+) Öretmenim üzerimde çok fazla baskı oluturmadıı için fen dersine katılmaya istekliyimdir. (+) Öretmen bana ilgi gösterdii için fen dersine katılmaya istekliyimdir. (+) Fen dersi beni düünmeye zorladıı için fen dersine katılmaya istekliyimdir. (+) Örenciler konuları tartıabildikleri için fen dersine katılmaya istekliyimdir. (+)

7 ÖFÖYM ölçeinin birinci faktörü olan Özyeterlik faktöründe 7 madde olup bu maddelerin faktör yükleri 0.64 ile 0.83 arasında deimektedir. Ölçein ikinci faktörü olan Aktif Örenme Stratejileri faktöründe 7 madde olup, bu maddelerin faktör yük daılımları 0.50 ile 0.64 arasında deimektedir. Üçüncü faktör olan Fen Örenmenin Deeri faktöründe 4 madde olup, bu maddelerin faktör yük daılımları 0.43 ile 0.73 arasında deimektedir. Ölçein dördüncü faktörü olan Performans Amacı faktöründe 3 madde olup, bu maddelerin faktör yük daılımları 0.63 ile 0.83 arasında deimektedir. Beinci faktör olan Baarı Amacı faktöründe 5 madde olup, bu maddelerin faktör yük daılımları 0.45 ile 0.73 arasında deimektedir. Ölçein son faktörü olan Örenme Ortamındaki Özendiricilik faktöründe 6 madde olup, bu maddelerin faktör yük daılımları 0.41 ile 0.74 arasında deimektedir. 2. Madde Analizine likin Bulgular Ölçein iç tutarlık göstergesi olarak kabul edilen madde toplam korelasyonlarını hesaplamak için, her bir maddeden elde edilen puanlar ile ölçein bütününden elde edilen puanlar karılatırılmı ve her bir madde için korelasyon katsayıları hesaplanmıtır. Hesaplanan korelasyon katsayısı o maddenin geçerlik katsayısı olup testin bütünü ile tutarlılıını göstermektedir (Çakır, 2004). Ölçek maddeleri için hesaplanan korelasyon katsayıları Tablo 3 de verilmitir. Tablodan da görülecei gibi korelasyon katsayıları 0,10 ile 0,67 arasında deimektedir ve 0,05 seviyesinde anlamlıdır. Yapılan ölçek gelitirme ve uyarlama çalımalarında korelasyon katsayılarının en az 0,20 olması ve negatif olmaması beklenir. Bu durumda bu koulu salamayan maddelerin ölçekten çıkartılması önerilmekle birlikte, maddeler silindiinde alfa katsayısındaki ve ortalamadaki deiimde önemlidir. Bu çalımada 0.20 nin altındaki maddelerin çıkartılması ile alfa katsayısı ve ortalamada anlamlı bir deiim olmadıından, bu maddelerin ölçei destekledii düünülerek ölçekten çıkartılmamıtır. Tablo 3. ÖFÖYM ölçeine ilikin ortalama, standart sapma ve korelasyon katsayıları Madde No X ss r Madde No X ss r 1 3,69 1,08 0,58* 19 4,24 0,95 0,59* 2 3,22 1,215 0,17* 20 4,14 1,50 0,46* 3 3,66 1,02 0,48* 22 2,77 1,31 0,17* 4 3,54 1,44 0,31* 23 3,26 1,39 0,20* 5 3,28 1,46 0,19* 24 3,03 1,38 0,10* 6 3,54 1,46 0,27* 25 3,87 1,14 0,38* 7 3,58 1,55 0,29* 26 4,15 0,93 0,59* 8 4,29 0,91 0,65* 27 4,01 1,09 0,50* 9 3,77 1,04 0,59* 28 4,17,93 0,60* 10 4,19 1,01 0,58* 29 3,96,98 0,57* 11 3,88 1,16 0,54* 30 4,07 1,05 0,62* 12 3,91 0,99 0,61* 31 3,90 1,07 0,59* 13 4,15 0,94 0,56* 32 3,49 1,27 0,37* 14 4,14 0,95 0,67* 33 3,29 1,27 0,32* 16 4,35 0,97 0,59* 34 3,85 1,09 0,55* 17 4,28 0,95 0,66* 35 3,80 1,07 0,50* 18 4,07 1,02 0,57* (* Korelasyon 0.01 seviyesinde anlamlıdır) Ayrıca ölçein faktörleri arasındaki ilikiyi belirlemek amacıyla faktörler arası korelasyona bakılmı ve elde edilen sonuçlar Tablo 4 de verilmitir. 436

8 Tablo 4. Ölçein faktörlerine ilikin korelasyon katsayıları F1 - F1 F2 F3 F4 F5 F6 F2.259* - F3.253*.671* - F F5.216*.535*.554* F6.130*.542*.518*.128*.496* - (F1: Özyeterlik, F2: Aktif Örenme Stratejileri, F3: Fen Örenmenin Deeri, F4: Performans Amacı, F5: Baarı Amacı, F6: Örenme Ortamındaki Özendiricilik; * Korelasyon katsayıları 0,01 seviyesinde anlamlıdır) 3. Ezaman (Benzer Ölçekler) Geçerlii Ölçein benzer ölçek geçerliini saptamak için Geban, Ertepınar, Yılmaz, Atlan & ahpaz (1994) tarafından ilköretim örencilerinin Fen Bilgisi ne yönelik tutumlarını ölçmek amacıyla gelitirilen ve güvenirlik katsayısı.83 olarak bulunan Fen Bilgisi Tutum Ölçei kullanılmıtır. 4 maddesi olumsuz, 11 maddesi olumlu olmak üzere toplam 15 maddeden oluan Fen Bilgisi Tutum Ölçei ÖFÖYM ölçei ile birlikte örencilere uygulanmıtır. Yapılan uygulama sonucunda elde edilen verilerden korelasyon katsayısı hesaplanmı ve bu katsayı r= 0,73 olarak bulunmutur. Büyüköztürk (2002) e göre korelasyon katsayısının 0,70-1,00 arasında olması, yüksek derecede bir ilikiyi göstermektedir. Buna göre örencilerin fen örenimine yönelik motivasyonları ile fen bilgisi dersine karı tutumları arasında pozitif ve yüksek derecede bir iliki bulunmaktadır. Daha açık bir ifade ile fen bilgisi dersine karı olumlu tutumlar gelitirmi bir örencinin fen örenme motivasyonu da o kadar yüksek olmaktadır. Bu durum motivasyon ve tutum arasındaki ilikiyi açıklamaya çalıan aratırmalardan elde edilen bulgularla da paralellik göstermektedir (Reynolds & Walberg 1992, Singh ve ark. 2002, Tuan, Chin & Sheh, 2005). Ölçein ölçüt geçerliini belirlemek amacıyla yapılan bu çalıma ÖFÖYM ölçeinin örencilerin fen örenimine yönelik motivasyonlarının belirlenmesinde kullanılabilecek geçerli bir ölçme aracı olduunu göstermektedir. 4. ÖFÖYM Ölçeinin Güvenirliine likin Bulgular Ölçein güvenirlii Cronbach Alfa ç Tutarlık ve Edeer Yarılama (test yarılama) olmak üzere iki yöntemle hesaplanmıtır. Ölçein 33 maddelik son formunun hesaplanan Cronbach Alfa Katsayısı.87 olarak bulunmutur ( Χ = 125,6; ss=16,6). Ölçein edeer yarılama yöntemiyle elde edilen güvenirlik katsayısı.89 olarak belirlenmitir. Tablo-2 den de görülecei gibi ölçein her bir faktörü için Cronbach Alfa Katsayısı hesaplanmı ve bu katsayının.54 ile.85 arasında deitii bulunmutur. Çalımada örencilerin FÖYM ölçeinden aldıkları puanların cinsiyete göre anlamlı farklılıklar gösterip göstermediini belirlemek için baımsız t-testi uygulanmıtır. Ölçein bütünü ve faktörleri için yapılan analiz sonuçları Tablo 5 de verilmitir. Tablo 5 den görülecei gibi ölçein 1. faktörü olan öz yeterlik faktörü yönünden kızlar ve erkekler arasında 0.05 seviyesinde anlamlı bir fark bulunamamıtır (p=.346). Bu durum kız ve erkek örencilerin öz yeterlik inanıları yönünden farklılamadıklarını göstermektedir. Faktör 2 ye bakıldıında ise p deerinin.008 bulunduu görülmektedir. Yani örencilerin 2. faktör olan aktif örenme stratejilerinden aldıkları puanlar cinsiyet deikenine göre anlamlı bir farklılık göstermektedir. Burada bu faktörden kız örenciler erkek örencilere göre daha yüksek puanlar almılardır. 3. faktör olan fen örenmenin deeri faktöründe ise yine kızlar ve erkekler arasında 0.05 düzeyinde anlamlı bir fark bulunamamıtır (p=.058). 4. faktör olan performans amacında ise p deeri.034 olarak bulunmutur. Bu durum kız örencilerin performans amaçlarının erkek örencilere göre daha yüksek olduunu göstermektedir. 5. faktör baarı amacıdır ve bu faktör için p deeri.003 olarak bulunmutur. Amaçla ilgili dier faktörde olduu gibi bu faktörde kızlar ve erkekler arasında anlamlı bir fark bulunmutur ve bu fark kız örencilerin erkek örencilere kıyasla baarı amaçlarının daha 437

9 yüksek olduunu göstermektedir. Son faktör olan örenme ortamındaki özendiricilik faktörüne gelindiinde ise, bu faktör için iki grup arasında anlamlı bir fark bulunamamıtır (p=.872). Ölçein bütününden elde edilen puanların t-testi sonuçlarına bakıldıında ise p deerinin.01 olduu görülmektedir. Bu durum kızlar ve erkekler arasında kızlar lehine anlamlı bir farklılıın olduunu göstermektedir. Daha açık bir ifade ile kız örencilerin fen örenimine yönelik motivasyonları erkek örencilere göre daha yüksektir. Ayrıca örencilerin her bir faktörden aldıkları puanların aritmetik ortalamasına bakıldıında, örencilerin özellikle ikinci, üçüncü ve beinci faktörden aldıkları puanların dier faktörlere kıyasla yüksek olduu görülmektedir. Bu durum örencilerin fen örenimini etkileyen faktörler arasında aktif örenme stratejilerinin, fen örenmenin deerinin ve baarı amacının önemli bir yere sahip olduunun bir göstergesidir. Tablo 5. Örencilerin FYMÖ aldıkları puanlarının cinsiyete göre daılımı Deiken Gruplar N Ortalama SS t df P Faktör 1 Kız ,74 5,66, Erkek ,32 5,65 Faktör 2 Kız ,87 4,73 2, ,03.008* Erkek ,81 5,46 Faktör 3 Kız ,36 3,51 1, Erkek ,79 4,13 Faktör 4 Kız 334 9,29 2,97 2, * Erkek 324 8,80 2,92 Faktör 5 Kız ,58 3,55 3, * Erkek ,72 3,79 Faktör 6 Kız ,40 4,61-1,61 653, Erkek ,46 4,76 Toplam Kız ,25 15,82 2,58 647, * Erkek ,93 17,26 (*p<0.05) SONUÇ VE ÖNERLER Bu çalımada, ilköretim örencilerin fen örenimine yönelik motivasyonlarını belirlemek için gelitirilmi Örencilerin Fen Örenimine Yönelik Motivasyonları(ÖFÖYM) (Students Motivation Toward Science Learning, SMTSL) ölçei Türkçeye uyarlanmı ve geçerlilik & güvenirlik çalıması yapılmıtır. Ölçek önce Türkçeye çevrilmi ve bu çevrinin dil geçerliini salamak için fen eitimi, ölçme ve deerlendirme, yabancı dil alanlarında uzman olan dokuz öretim üyesinin görüleri alınmıtır. Ölçein Türkçe formu 6 farklı ilköretim okulunun 6., 7. ve 8. sınıfında okuyan toplam 659 örenciye uygulanmıtır. Ölçein geçerlii faktör analizi, madde toplam korelasyonları ve ezaman ölçek geçerlii yöntemleri kullanılarak gerçekletirilmitir. Yapılan faktör analizi sonuçlarına göre, ölçek orijinal ölçekle tutarlı olacak ekilde 6 faktörlü çıkmıtır. Bu 6 faktörün birlikte açıkladıı varyans % 56,49 dur. Faktör analizi sonucunda faktör yükleri.40 ın altında olan ve birden fazla faktörde daılım gösteren 15. ve 21. maddeler ölçekten çıkartılmıtır. Ölçei oluturan faktörler için hesaplanan güvenirlik katsayıları birinci faktör için.71, ikinci faktör için.85, üçüncü faktör için.74, dördüncü faktör için.54, beinci faktör için.77 ve altıncı faktör için.77 olarak hesaplanmıtır. Ölçek için hesaplanan madde toplam korelasyonları ise 0.10 ile 0.67 arasında deimektedir. Genellikle madde toplam korelasyonu 0.20 nin altında kalan maddelerin ölçekten çıkartılması önerilmekle birlikte, bu maddelerin çıkarılmasıyla alfa katsayısındaki deiim önemli bulunmadıından bu maddelerin ölçekte kalmasına karar verilmitir. Ezaman ölçek geçerlii için, Türkçeye uygunluk açısından daha önceden geçerlik ve güvenirlik çalıması yapılmı Fen Bilgisi Tutum ölçei kullanılmı ve ÖFÖYM ölçei ile Fen Bilgisi Tutum ölçei arasında korelasyon katsayısı 0.73 olarak hesaplanmıtır. Bu da örencilerin fen örenimine yönelik motivasyonları ile Fen Bilgisi dersine karı tutumları arasında pozitif ve yüksek derecede bir ilikinin bulunduunu göstermektedir. Ölçein güvenirlii Cronbach Alfa ç Tutarlık ve Edeer Yarılama (test yarılama) olmak üzere iki yöntemle hesaplanmı ve Cronbach Alfa Katsayısı.87, edeer yarılama yöntemiyle elde edilen güvenirlik katsayısı da.89 olarak bulunmutur. Aratırmalarda kullanılabilecek ölçme araçları için öngörülen 438

10 güvenirlik düzeyinin.70 olduu (Tezbaaran, 1996) dikkate alınırsa, ölçein her iki yöntemle hesaplanan güvenilirliklerin yeterli olduu söylenebilir. Çalımada örencilerin FÖYM ölçeinden aldıkları puanların cinsiyete göre anlamlı farklılıklar gösterip göstermediini belirlemek için baımsız t-testi uygulanmı ve kız ve erkek örencilerin fen örenimine yönelik motivasyonları arasında kızlar lehine anlamlı bir farklılık bulunmutur. Bu da kız örencilerin erkek örencilere kıyasla fen öreniminde daha iyi motive olduklarının bir göstergesidir. Bu bulgu Yaman ve Öner (2006) in yaptıı çalıma ile de paralellik göstermektedir. Ölçein her bir faktörü için yapılan t-testi sonuçlarına göre, aktif örenme stratejileri, performans amacı ve baarı amacı faktörlerinde de yine kızlar lehine olmak üzere anlamlı farklılıklar bulunmutur. Genel olarak örencilerin FÖYM ölçeinden aldıkları toplam puan ortalaması 3,81 dir. Bu durum ilköretim düzeyindeki örencilerin fen örenimine yönelik motivasyonlarının yüksek olduunun bir göstergesidir. Bu çalıma, ÖFÖYM ölçeinin ilköretim örencilerinin fen örenimine yönelik motivasyonlarının ortaya çıkarmada kullanılabilecek geçerli ve güvenilir bir ölçme aracı olduunu göstermektedir. Bu alandaki çalımalar incelendiinde, genellikle örenmeye yönelik motivasyon ölçeklerinin bulunduu, ancak özellikle fen örenmeye yönelik bir ölçein bulunmadıı dikkati çekmektedir. Bu nedenle bu ölçein geçerlik ve güvenirlik çalımasının fen alanında yapılacak çalımalara önemli katkılar verecei düünülmektedir. ÖFÖYM ölçei ilköretim örencilerinin fen derslerindeki motivasyonlarını etkileyen faktörleri ve bu faktörlerle ilikili deikenleri aratırmak isteyen aratırmacılara önemli fırsatlar verecektir. Bundan sonra yapılacak çalımalarda örencilerin fen örenimine yönelik motivasyonları ile fene yönelik tutumları, fen baarıları, örenme stilleri gibi farklı deikenler arasındaki ilikilerin incelenmesi uygun olacaktır. Yeni Fen ve Teknoloji ders i programına göre, bireylerin fen ve teknoloji okuryazarı olarak yetimeleri için sadece bilgi, anlayı ve beceri yönlerinden yeterli olmaları deil, aynı zamanda belirli bilimsel tutum ve deerlerin de gelitirilmesi gerekmektedir (MEB, 2005). Bu tutum ve deerlerin gelitirilmesinde motivasyon önemli bir yere sahiptir. Bu nedenle fen derslerinde örencilerin motivasyonlarının dikkate alınması ve öretim etkinliklerinin bu duyusal faktörler göz önünde bulundurularak düzenlenmesi, programlarda belirlenen hedeflere ulaılması açısından da faydalı olacaktır. Bu balamda, geçerlik ve güvenirlik çalıması yapılan ÖFÖYM ölçeinin fen eitimi ile ilgili yürütülecek aratırmalara katkı salayacaı düünülmektedir. KAYNAKÇA Atılgan, H., Kan, A. & Doan, N. (2006). Eitimde Ölçme ve Deerlendirme. Ankara: Anı Yayıncılık. Barlia, L. (1999). High school students motivation to engage in conceptual change learning in science. Unpublished doctoral dissertation, the Ohio State University, Ohio Barlia, L., & Beth, M.E. (1999). High school students motivation to engage in conceptual change learning in science. Paper presented at the annual meeting of the National Association for Research in Science Teaching, Boston, MA. Bozanolu,. (2004). Akademik Güdülenme Ölçei: Gelitirmesi, Geçerlii, Güvenirlii, Ankara Üniversitesi Eitim Bilimleri Fakültesi Dergisi, 37 (2), Brophy, J. (1998). Motivating students to learn. Madison, WI: McGraw Hill. Büyüköztürk,. (2002). Veri analizi el kitabı: statistik, aratırma deseni, SPSS uygulamaları ve yorum. Ankara: Pegem Yayınları Çakır, M.A. (2004) Mesleki Karar Envanterinin Gelitirilmesi, Ankara Üniversitesi Eitim Bilimleri Dergisi, 37(2), Geban, Ö., Ertepınar, H., Yılmaz, G., Atlan, A. &ahpaz, Ö. (1994) Bilgisayar Destekli Eitimin Örencilerin Fen Bilgisi Baarılarına ve Fen Bilgisi lgilerine Etkisi. I. Ulusal Fen Bilimleri Eitimi Sempozyumu, (15-17 Eylül 1994). Dokuz Eylül Üniversitesi, Buca Eitim Fakültesi, zmir. Hynd, C., Holschuh, J. & Nist, S. (2000). Learning complex scientific information: motivation theory and its relation to student perceptions. Reading &Writing Quarterly, 16, Kempa, R. & Diaz, M. (1990a) Motivational traits and preferences for different instructional modes in science. Part 1, Students'motivational traits, International Journal of Science Education, 12,

11 MEB (2005). lköretim Fen ve Teknoloji Dersi Öretim Programı ve Kılavuzu (4.-5. Sınıflar), Ankara. Özkan,. (2003). The Roles of Motivational Beliefs and Learning Styles on Tenth Grade Students Biology Achievement. Yayımlanmamı Doktora Tezi, ODTÜ Eitim Bilimleri Enstitüsü, Ankara. Palmer, D. (2005). A motivational view of constructivist-informed teaching. International Journal of Science Education. 27 (15), Pintrich, P.R., & De Groot, E. (1990). Motivational and self-regulated learning components of classroom academic performance. Journal of Educational Psychology, 82, Pintrich, P.R., & Schunk, D.H. (1996). Motivation in education: Theory, research and application. (2 nd Ed.). Englewood Cliffs, NJ: Merrill Company. Pintrich, P.R., Marx, R.W., & Boyle, R.A. (1993). Beyond cold conceptual change: The role of motivational beliefs and classroom contextual factors in the process of conceptual change. Review of Educational Research, 63(2), Reynolds, A.J., & Walberg, H.J. (1992). A structural model of science achievement and attitude: An extension to high school. Journal of Educational Psychology, 84(3), Ryan, R. M. (1982). Control and information in the intrapersonal sphere: An extension of cognitive evaluation theory. Journal of Personality and Social Psychology, 43, Singh, K., Graville, M., & Dika, S. (2002). Mathematics and science achievement: Effects of motivation, interests and academic engagement. Journal of Educational Research, 95(6), Tavancıl, E.(2002) Tutumların Ölçülmesi ve SPSS ile Veri Analizi. Ankara: Nobel Yayınları. Tezbaaran, A. A.(1996) Likert Tipi Ölçek Gelitirme Kılavuzu. Ankara: Türk Psikologlar Dernei Yayınları. Tuan, Chin & Sheh (2005). The development of a questionnaire to measure students motivation towards science learning. International Journal of Science Education, Vol 27(6), Uguroglu, M.E., Schiller, D.P., & Walberg, H.J. (1981). A multidimensional motivational instrument. Psychology in the Schools, 18, Vollmeyer, R., & Rheinberg, F. (2000). Does motivation affect performance via persistence. Learning and Instruction, 10, Von Glasersfeld, E. (1998). Cognition, construction of knowledge and teaching. In M.R. Matthews (Ed.) Constructivism in Science Education (11 30). Dordrecht: Kluwer Academic. Yaman, S. & Öner, F. (2006). lköretim Örencilerinin Fen Bilgisi Dersine Bakı Açılarını Belirlemeye Yönelik Bir Aratırma. Kastamonu Eitim Dergisi, 14 (1), Watters, James J and Ginns, Ian S (2000). Developing motivation to teach elementary science: effect of collaborative and authentic learning practices in preservice education. Journal of Science Teacher Education, 11(4), Wolters, C.A., & Rosenthal, H. (2000). The relation between students motivational beliefs and their use of motivational regulation strategies. International Journal of Educational Research, 33,

The Effects the Using of Concept Cartoons in Science Education on Students Academic Achievements and Enquiry Learning Skill Perceptions*

The Effects the Using of Concept Cartoons in Science Education on Students Academic Achievements and Enquiry Learning Skill Perceptions* Elementary Education Online, 7(1), 188-202, 2008. lköretim Online, 7(1), 188-202, 2008. [Online]: http://ilkogretim-online.org.tr The Effects the Using of Concept Cartoons in Science Education on Students

Detaylı

birlikli Örenmenin 8. Sınıf Örencilerinin Fen Dersine Karı Tutumlarına Etkisinin ncelenmesi

birlikli Örenmenin 8. Sınıf Örencilerinin Fen Dersine Karı Tutumlarına Etkisinin ncelenmesi lköretim-online, 4(2), 32-45, 2005 [Online]: http://ilkogretim-online.org.tr birlikli Örenmenin 8. Sınıf Örencilerinin Fen Dersine Karı Yard. Doç. Dr. brahim BLGN ABÜ, Eitim Fakültesi, lköretim Böl. Fen

Detaylı

Anahtar Kelimeler: Avrupa Birlii Hayat Boyu Örenme Projeleri, Öretim Elemanı, Tutum, Görü. Abstract

Anahtar Kelimeler: Avrupa Birlii Hayat Boyu Örenme Projeleri, Öretim Elemanı, Tutum, Görü. Abstract Uluslararası Sosyal Aratırmalar Dergisi The Journal of International Social Research Cilt: 8 Sayı: 38 Volume: 8 Issue: 38 Haziran 2015 June 2015 www.sosyalarastirmalar.com Issn: 1307-9581 ETM FAKÜLTES

Detaylı

Uluslararası Sosyal Aratırmalar Dergisi. www.sosyalarastirmalar.com Issn: 1307-9581

Uluslararası Sosyal Aratırmalar Dergisi. www.sosyalarastirmalar.com Issn: 1307-9581 Uluslararası Sosyal Aratırmalar Dergisi The Journal of International Social Research Cilt: 7 Sayı: 33 Volume: 7 Issue: 33 www.sosyalarastirmalar.com Issn: 1307-9581 OKUMA YAZMA BECERLERN DESTEKLEYC DUYU

Detaylı

Examining Opinions of Elementary School Subject Teachers on the Web-Assisted Teaching

Examining Opinions of Elementary School Subject Teachers on the Web-Assisted Teaching Elementary Education Online, 7(2), 384-400, 2008. lköretim Online, 7(2), 384-400, 2008. [Online]: http://ilkogretim-online.org.tr Examining Opinions of Elementary School Subject Teachers on the Web-Assisted

Detaylı

Adaptation of Motivational, Cognitive and Metacognitive Competencies Invertory/Scale to Turkish *

Adaptation of Motivational, Cognitive and Metacognitive Competencies Invertory/Scale to Turkish * Elementary Education Online, 9(3), 980-989, 2010. İlköğretim Online, 9(3), 980-989, 2010. [Online]: http://ilkogretim-online.org.tr Adaptation of Motivational, Cognitive and Metacognitive Competencies

Detaylı

HAYAT BLGS ÖRETMNDE DRAMA YÖNTEMNN ETKLLNN BLSEL ALAN BASAMAKLARINA GÖRE DEERLENDRLMES

HAYAT BLGS ÖRETMNDE DRAMA YÖNTEMNN ETKLLNN BLSEL ALAN BASAMAKLARINA GÖRE DEERLENDRLMES Ahi Evran Üniversitesi Kırehir Eitim Fakültesi Dergisi (KEFAD) Cilt 8, Sayı 1, (2007), 179-195 179 HAYAT BLGS ÖRETMNDE DRAMA YÖNTEMNN ETKLLNN BLSEL ALAN BASAMAKLARINA GÖRE DEERLENDRLMES Engin KARADA Yeditepe

Detaylı

düüncelerle sıklıkla fen örenme ortamlarına gelen örencilerin, kavramsal deiim süreci yoluyla söz konusu düüncelerini deitirmelerinde öretmenler de

düüncelerle sıklıkla fen örenme ortamlarına gelen örencilerin, kavramsal deiim süreci yoluyla söz konusu düüncelerini deitirmelerinde öretmenler de Uluslararası Sosyal Aratırmalar Dergisi TheJournal of International SocialResearch Cilt: 8 Sayı: 39 Volume: 8 Issue: 39 Austos 2015 August 2015 www.sosyalarastirmalar.comissn: 1307-9581 SINIF ÖRETMEN ADAYLARIYLA

Detaylı

International Journal of Environmental and Science Education, Vol 1 No: 2, pp 172-180 2006

International Journal of Environmental and Science Education, Vol 1 No: 2, pp 172-180 2006 Science and mathematics learning preferences Dede and Yaman 172 2006 IJESE by Gökkusagi, ALL RIGHTS RESERVED Special Issue: Science Education in TURKEY Yüksel Dede Cumhuriyet University, TURKEY Süleyman

Detaylı

ÖRETMEN ADAYLARININ WEB TABANLI ÖRENME MATERYALNN KULLANILABLRL VE ETKLL HAKKINDAK GÖRÜLER. Serkan ENDA ve emseddin GÜNDÜZ ÖZET

ÖRETMEN ADAYLARININ WEB TABANLI ÖRENME MATERYALNN KULLANILABLRL VE ETKLL HAKKINDAK GÖRÜLER. Serkan ENDA ve emseddin GÜNDÜZ ÖZET ÖRETMEN ADAYLARININ WEB TABANLI ÖRENME MATERYALNN KULLANILABLRL VE ETKLL HAKKINDAK GÖRÜLER Serkan ENDA * emseddin GÜNDÜZ **. ÖZET Bu çalımada öretmen adaylarının sınıf içi örenmelerini desteklemek ve pekitirmek

Detaylı

GÖRME ENGELL ÖRENCLERN ÇETL DEKENLER AÇISINDAN ÖRENME STLLER ÜZERNE BR ARATIRMA

GÖRME ENGELL ÖRENCLERN ÇETL DEKENLER AÇISINDAN ÖRENME STLLER ÜZERNE BR ARATIRMA GÖRME ENGELL ÖRENCLERN ÇETL DEKENLER AÇISINDAN ÖRENME STLLER ÜZERNE BR ARATIRMA A STUDY ON LEARNING SYTLES OF VISUALLY IMPAIRED STUDENTS IN ACCORDANCE WITH CERTAIN VARIABLES Tazegül DEMR Ülker EN Özet

Detaylı

İNGİLİZCE İLE İLGİLİ ÖZYETERLİK İNANCI ÖLÇEĞİNİN GELİŞTİRİLMESİ 1

İNGİLİZCE İLE İLGİLİ ÖZYETERLİK İNANCI ÖLÇEĞİNİN GELİŞTİRİLMESİ 1 Ocak 2012 Cilt:20 No:1 Kastamonu Eğitim Dergisi 97-110 İNGİLİZCE İLE İLGİLİ ÖZYETERLİK İNANCI ÖLÇEĞİNİN GELİŞTİRİLMESİ 1 Özet Burcu HANCI YANAR İngilizce Öğretmeni, İzmir. Nilay T. BÜMEN Ege Üniversitesi,

Detaylı

Öğretmen Adaylarının Öğrenme Stilleri İle Çevre Eğitimi Öz Yeterlikleri Arasındaki İlişki

Öğretmen Adaylarının Öğrenme Stilleri İle Çevre Eğitimi Öz Yeterlikleri Arasındaki İlişki Öğretmen Adaylarının Öğrenme Stilleri İle Çevre Eğitimi Öz Yeterlikleri Arasındaki İlişki Mustafa KAHYAOĞLU 1 ÖZET Bu çalışmanın amacı, öğretmen adaylarının öğrenme stilleri ile çevre eğitimine yönelik

Detaylı

Teknoloji ve Derslerde Teknoloji Kullanımına Yönelik Veli. Tutum Ölçeği Geliştirilmesi ve Tablet PC Uygulaması

Teknoloji ve Derslerde Teknoloji Kullanımına Yönelik Veli. Tutum Ölçeği Geliştirilmesi ve Tablet PC Uygulaması Teknoloji ve Derslerde Teknoloji Kullanımına Yönelik Veli Tutum Ölçeği Geliştirilmesi ve Tablet PC Uygulaması İsmail KENAR 1 ÖZET Bu araştırmada, ilköğretim 4. ve 5. sınıf öğrenci velilerinin teknoloji

Detaylı

OKUL ÖNCES ETM KURUMUNA DEVAM EDEN 60 72 AYLIK ÇOCUKLARIN PROBLEM DAVRANILARININ BAZI DEKENLERE GÖRE NCELENMES*

OKUL ÖNCES ETM KURUMUNA DEVAM EDEN 60 72 AYLIK ÇOCUKLARIN PROBLEM DAVRANILARININ BAZI DEKENLERE GÖRE NCELENMES* OKUL ÖNCES ETM KURUMUNA DEVAM EDEN 60 72 AYLIK ÇOCUKLARIN PROBLEM DAVRANILARININ BAZI DEKENLERE GÖRE NCELENMES* A Study on Problem Behavior of 60-72 Months Children Who Attending Public Early Childhood

Detaylı

Views of pre-service elementary teachers on the use of webquest in mathematics teaching

Views of pre-service elementary teachers on the use of webquest in mathematics teaching Elementary Education Online, 6(2), 264-283, 2007. lköretim Online, 6(2), 264-283, 2007. [Online]: http://ilkogretim-online.org.tr Views of pre-service elementary teachers on the use of webquest in mathematics

Detaylı

Attitude Scale for Elementary English Course: Validity and Reliability Study

Attitude Scale for Elementary English Course: Validity and Reliability Study International Online Journal of Educational Sciences, 2012, 4(2), 411-424 International Online Journal of Educational Sciences www.iojes.net ISSN: 1309-2707 Attitude Scale for Elementary English Course:

Detaylı

*** Prof. Dr., Mersin Üniversitesi, Eitim Programları ve Öretimi Bölümü, tyanpar@gmail.com - 673 -

*** Prof. Dr., Mersin Üniversitesi, Eitim Programları ve Öretimi Bölümü, tyanpar@gmail.com - 673 - Uluslararası Sosyal Aratırmalar Dergisi The Journal of International Social Research Cilt: 8 Sayı: 38 Volume: 8 Issue: 38 Haziran 2015 June 2015 www.sosyalarastirmalar.com Issn: 1307-9581 INTEL ÖRETMEN

Detaylı

Turkish Adaptation of Constructivist Learning Environment Survey

Turkish Adaptation of Constructivist Learning Environment Survey Elementary Education Online, 11(3), 671-688, 2012. İlköğretim Online, 11(3), 671-688, 2012. [Online]: http://ilkogretim-online.org.tr Turkish Adaptation of Constructivist Learning Environment Survey Hüseyin

Detaylı

YURTDIINDAN DÖNEN TÜRK ÖRENCLERN UYUM DÜZEYLER VE BENLK ALGILARI

YURTDIINDAN DÖNEN TÜRK ÖRENCLERN UYUM DÜZEYLER VE BENLK ALGILARI ! "#$#%$#%&$#' #$$ YURTDIIDA DÖE TÜRK ÖRECLER UYUM DÜZEYLER VE BELK ALGILARI ADAPTATIO LEVELS AD SELF PERCEPTIOS OF THE TURKISH STUDETS WHO HAD COME FROM FOREIG COUTRY F. Gül AKBALIK Dr. Ankara Üniversitesi

Detaylı

FEN ÖĞRETİMİNDE ÖZ-YETERLİK İNANCI ÖLÇEĞİ

FEN ÖĞRETİMİNDE ÖZ-YETERLİK İNANCI ÖLÇEĞİ FEN ÖĞRETİMİNDE ÖZ-YETERLİK İNANCI ÖLÇEĞİ Dr.Fatma Hazır Bıkmaz Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi İlköğretim Bölümü fatma.bikmaz@education.ankara.edu.tr Özet Bu çalışmanın amacı, Riggs ve

Detaylı

BUCA EĞİTİM FAKÜLTESİ DERGİSİ 32 (2012) *ÇOCUKLAR İÇİN ÖZ-YETERLİK ÖLÇEĞİ; GEÇERLİK VE GÜVENİRLİK ÇALIŞMASI

BUCA EĞİTİM FAKÜLTESİ DERGİSİ 32 (2012) *ÇOCUKLAR İÇİN ÖZ-YETERLİK ÖLÇEĞİ; GEÇERLİK VE GÜVENİRLİK ÇALIŞMASI *ÇOCUKLAR İÇİN ÖZ-YETERLİK ÖLÇEĞİ; GEÇERLİK VE GÜVENİRLİK ÇALIŞMASI THE SELF-EFFICACY SCALE FOR CHILDREN; A VALIDITY AND RELIABILITY STUDY Bülent Baki TELEF** Rengin KARACA*** ÖZET Bu çalışmanın amacı

Detaylı

DEVELOPMENT OF A PERCEPTION SCALE ON THE USE OF WEBQUESTS *

DEVELOPMENT OF A PERCEPTION SCALE ON THE USE OF WEBQUESTS * Ankara University, Journal of Faculty of Educational Sciences, year: 2010, vol: 43, no: 1, 131-150 DEVELOPMENT OF A PERCEPTION SCALE ON THE USE OF WEBQUESTS * Cumali ÖKSÜZ ** Sanem UÇA *** ABSTRACT. In

Detaylı

Öğretim Elemanlarının Pedagojik Alan Bilgilerini Değerlendirme Anketinin Türkçeye Uyarlanması Çalışması

Öğretim Elemanlarının Pedagojik Alan Bilgilerini Değerlendirme Anketinin Türkçeye Uyarlanması Çalışması Ahi Evran Üniversitesi Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi (KEFAD) Cilt 14, Sayı 1, Nisan 2013, Sayfa 407-428 Öğretim Elemanlarının Pedagojik Alan Bilgilerini Değerlendirme Anketinin Türkçeye Uyarlanması

Detaylı

ekil 1: TPACK: Teknoloji, Pedagoji ve çerik Alan Bilgisi likisi (Koehler ve Mishra, 2008)

ekil 1: TPACK: Teknoloji, Pedagoji ve çerik Alan Bilgisi likisi (Koehler ve Mishra, 2008) Uluslararası Sosyal Aratırmalar Dergisi The Journal of International Social Research Cilt: 7 Sayı: 34 Volume: 7 Issue: 34 www.sosyalarastirmalar.com Issn: 1307-9581 ALMANCA ÖRETMEN ADAYLARININ TEKNOPEDAGOJK

Detaylı

İSTATİSTİĞE YÖNELİK ÖZ-YETERLİK ÖLÇEĞİNİN GELİŞTİRİLMESİ

İSTATİSTİĞE YÖNELİK ÖZ-YETERLİK ÖLÇEĞİNİN GELİŞTİRİLMESİ İSTATİSTİĞE YÖNELİK ÖZ-YETERLİK ÖLÇEĞİNİN GELİŞTİRİLMESİ Oktay MERCİMEK, Murat PEKTAŞ KastamonuÜniversitesi, EğitimFakültesi, İlköğretimBölümü, Türkiye İlk Kayıt Tarihi: 01.12.2012 Yayına Kabul Tarihi:

Detaylı

GELECEK ZAMAN ALGISI ÖLÇEĞİ NİN TÜRKÇE FORMUNUN GEÇERLİK VE GÜVENİRLİK ÇALIŞMASI

GELECEK ZAMAN ALGISI ÖLÇEĞİ NİN TÜRKÇE FORMUNUN GEÇERLİK VE GÜVENİRLİK ÇALIŞMASI Çukurova Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi Cilt:03 No:37 Syf: 1-12 http://egitim.cu.edu.tr/efdergi GELECEK ZAMAN ALGISI ÖLÇEĞİ NİN TÜRKÇE FORMUNUN GEÇERLİK VE GÜVENİRLİK ÇALIŞMASI Süleyman AVCI a*,

Detaylı

FEN KONULARINA YÖNELİK GEÇERLİ VE GÜVENİLİR BİR İLGİ ÖLÇEĞİ GELİŞTİRME THE DEVELOPMENT OF AN RELIABLE AND VALID CRUOSITY SCALE FOR SCIENCE SUBJECTS

FEN KONULARINA YÖNELİK GEÇERLİ VE GÜVENİLİR BİR İLGİ ÖLÇEĞİ GELİŞTİRME THE DEVELOPMENT OF AN RELIABLE AND VALID CRUOSITY SCALE FOR SCIENCE SUBJECTS 2 Sakarya Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 1 (Aralık 200) FEN KONULARINA YÖNELİK GEÇERLİ VE GÜVENİLİR BİR İLGİ ÖLÇEĞİ GELİŞTİRME Canan LAÇİN ŞİMŞEK * Hasret NUHOĞLU ** ÖZET Bu çalışmanın amacı, ilköğretimde

Detaylı

Developing Problem Solving Inventory for Children at the Level of Primary Education (PSIC)

Developing Problem Solving Inventory for Children at the Level of Primary Education (PSIC) Elementary Education Online, 9(2), 446 458, 2010. Đlköğretim Online, 9(2), 446-458, 2010. [Online]: http://ilkogretim-online.org.tr Developing Problem Solving Inventory for Children at the Level of Primary

Detaylı

LKÖRETM SOSYAL BLGLER DERS KTAPLARININ ÖRETMEN GÖRÜLERNE GÖRE DEERLENDRLMES (KIRIKKALE ÖRNE)

LKÖRETM SOSYAL BLGLER DERS KTAPLARININ ÖRETMEN GÖRÜLERNE GÖRE DEERLENDRLMES (KIRIKKALE ÖRNE) Ahi Evran Üniversitesi Kırehir Eitim Fakültesi Dergisi (KEFAD) Cilt 8, Sayı 1, (2007), 51-61 51 LKÖRETM SOSYAL BLGLER DERS KTAPLARININ ÖRETMEN GÖRÜLERNE GÖRE DEERLENDRLMES (KIRIKKALE ÖRNE) Adem ÖCAL G.Ü.G.E.F.

Detaylı