Reliability and Validity Study of the Students Motivation toward Science Learning (SMTSL) Questionnaire

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Reliability and Validity Study of the Students Motivation toward Science Learning (SMTSL) Questionnaire"

Transkript

1 Elementary Education Online, 6(3), , lköretim Online, 6(3), , [Online]: Reliability and Validity Study of the Students Motivation toward Science Learning (SMTSL) Questionnaire Hülya YILMAZ, Pınar HUYUGÜZEL ÇAVA ABSTRACT. The purpose of this study was the adaptation of Students Motivation Toward Science Learning (SMTSL) questionnaire which is developed by Tuan, Chin & Shieh (2005) to Turkish language and testing validity and reliability of its. The original questionnaire was in English and consists of six factors including 35 items. Firstly, questionnaire were translated into Turkish and in order to asses the face validity of the translated items, questionnaire was sent to nine experts who are studying in the fields of science education, testing and evaluation and foreign languages and it was improved based on their feedbacks. This Turkish version of questionnaire was applied 659 students enrolled at 6 th, 7 th and 8 th grades of 6 different primary schools. Principal Components Analysis (PCA) was conducted to examine the construct validity of the scale and as a result of the factor analyses, 2 items were deleted from the scale. A science attitude questionnaire was used to establish criterion-related validity and it is found that two questionnaires were significantly correlated with each other (r=0,73). Cronbach alpha reliability coefficients were calculated to determine reliability of the tool and the all sub-dimensions. These findings revealed that Turkish version of the SMTSL is a valid and reliable instrument that can be used to measure students motivation toward science learning Key Words: Science learning, motivation, validity, reliability. SUMMARY Purpose and Significance: The goal of the new Science & Technology curriculum is to enhance all students scientific literacy and to help them understand science and the nature of science, to grasp basic science concepts, to realize the relationships between science, technology, society and environment and the importance of them, to get scientific attitudes and values, and to willingly continue their science studies both at school and out of school. Therefore, it is very important to focus on the effect of the affective components in science education research. One of these components is the motivation and students motivation plays crucial role in their science learning, conceptual change process, critical thinking process and scientific process skills. Thus, it is important to measure students motivation toward science learning and for this reason a SMTSL questionnaire was developed by Tuan, Chin & Sheh in This questionnaire consists of 6 factors which are: Self-efficacy, Active learning strategies, Learning environment stimulation, Performance goal, Achievement goal and Science learning value. The purpose of this study was to adopt SMTSL from English to Turkish and test its validity and reliability. Methods: In this research, survey method was used to reveal primary students motivation toward science learning and a SMTSL was conducted for data collection. The sample of the study was 659 primary students who were enrolled at 6 th, 7 th and 8 th grades and 51 % of whole was female, 49 % of was male. Quantitative data analysis was done by using SPSS 13.0 for Windows. Principal Component Analysis, item-total correlation and criterion-related were conducted to establish validity of the questionnaire. For testing reliability of the whole questionnaire and the all sub-dimensions, Cronbach Alpha coefficients were calculated. Results: Results of factor analysis and item-total correlation indicated that Turkish version of SMTSL consists of 6 factors and 33 items. Cronbach alpha reliability coefficient for the six factors of the SMTSL questionnaire was found to range from.54 and.85 and for the whole scale.87. Independent samples t-test was conducted to compare the SMTSL scores for males and females. There was significant difference in score for males (M= 130,39, SD= 17.21) and females (M= 133,76, 16.07; t(657)= 2,59, p=.01). These results indicated that females have higher science motivation than males. Discussion and Conclusions: The results showed that Turkish version of SMTSL questionnaire is a valid and reliable questionnaire which can be used to reveal students motivation toward science learning. It is thought that this questionnaire will be useful for science educators who want to study about factors affecting students motivation in science courses and other variables that can affect these factors. In the following studies, it is planned to investigate the relationships among variables such as students motivation toward science learning and attitudes toward science, and science achievement, and learning styles. Assoc. Prof. Dr., Ege University Faculty of Education, Research Assist., Ege University Faculty of Education,

2 Fen Örenimine Yönelik Motivasyon Ölçeinin Geçerlik ve Güvenirlik Çalıması Hülya YILMAZ, Pınar HUYUGÜZEL ÇAVA ÖZ. Bu çalımanın amacı, ilköretim örencilerinin fen örenimine yönelik motivasyonlarını belirlemek için Tuan, Chin & Shieh tarafından 2005 yılında gelitirilen Students Motivation Toward Science Learning (SMTSL) ölçeinin Türkçeye uyarlanarak geçerlik ve güvenirlik çalımasının yapılmasıdır. Özgün ölçek ngilizcedir ve altı faktörlü bir yapı altında toplam 35 maddeden olumaktadır. Uyarlama çalıması için ölçek maddeleri Türkçeye çevrilmi ve bu çevirinin Türkçeye uygunluu, anlam bütünlülüü ve dil geçerliliini salamak için fen eitimi, ölçme ve deerlendirme, yabancı dil alanlarında uzman olan dokuz öretim üyesinin görüleri alınarak ölçee son hali verilmitir. Türkçe form 6 farklı ilköretim okulunun 6., 7. ve 8. da okuyan toplam 659 örenciye uygulanmıtır. Ölçein yapı geçerlii Açımlayıcı Faktör Analizi (Exploratory Factor Analysis) ile incelenmi ve analiz sonucunda 2 madde ölçekten çıkartılarak Türkçe form 33 madde olacak ekilde düzenlenmitir. Ölçüt ölçek geçerlii için Fen Bilgisi Tutum ölçei kullanılmı ve iki ölçek arasındaki korelasyon katsayısı 0,73 olarak bulunmutur. çtutarlılık güvenirlii için her bir faktör ve ölçein tümü için Cronbach Alfa güvenirlik katsayıları hesaplanmı ve bulunan güvenirlik katsayıları yeterli bulunmutur. Yapılan analizlerin sonuçları, Türkçeye uyarlama çalıması gerçekletirilen bu ölçein örencilerin fen örenimine yönelik motivasyonlarını belirlemede geçerli ve güvenilir bir ölçek olduunu göstermektedir. Anahtar Sözcükler: Fen örenimi, motivasyon, geçerlik, güvenirlik GR 2004 yılında kabul edilen yeni Fen ve Teknoloji dersi öretim programının genel amacı, bireysel farklılıkları ne olursa olsun tüm bireylerin fen ve teknoloji okuryazarı olarak yetimesidir. Bireylerde fen ve teknoloji okuryazarlıının oluabilmesi için bireylerin bilimin ve bilginin doasını anlamaları, temel fen kavramlarını kavramaları, günlük yaamlarında fen, teknoloji, toplum ve çevre arasındaki ilikiyi ve bunun önemini fark etmeleri, bilimsel tutum ve deerlere sahip olabilmeleri ve de fen ile ilgili çalımalarını hem okulda hem de okul dıında istekli bir ekilde sürdürmeleri gerekmektedir (MEB, 2005). Bu nedenle fen öretiminde hem bilginin kavramsal yapısı ve bu bilginin zihinde nasıl anlamlandırıldıı, hem de örenme sırasında bu zihinsel süreçleri etkileyen duyusal bileenler üzerinde durulmalıdır. Bu alanla ilgili yapılan çalımalar örencilerin kavram örenmesinde duyusal faktörlerin önemli olduunu ortaya koymaktadır (Duit & Treagust 1998; Lee 1989; Lee & Brophy 1996; Pintrich ve ark. 1993; Strike & Posner 1983, 1992; West & Pines, 1983; akt. Tuan, Chin & Sheh, 2005). Bu çalımalar sonrasında duyusal faktörlerden biri olan motivasyonun örenmede, örencilerin fen baarılarında, eletirel düünmelerinde ve bilimsel süreç becerilerinin geliiminde oldukça önemli rol oynadıı ortaya çıkmı ve bu konuda aratırmalar yapılmıtır (Wolters & Rosenthal, 2000; akt. Özkan, 2003; Lee & Brophy 1996; Pintrich ve ark. 1993; Garcia & Pintrich 1992; Kuyper ve ark. 2000; Wolters 1999; Napier ve Riley 1985; akt. Tuan, Chin & Sheh, 2005). Motivasyon farklı aktivitelerde gösterilen davranıı ve çabayı açıklamaya çalıan karmaık bir psikolojik yapıdır (Watters & Ginns, 2000). Brophy (1998) e göre, motivasyon amaç yönelimli davranıın balamasını, yönünü, iddetini ve kararlılıını açıklamada kullanılan kuramsal bir kavramdır (sf 3). Genel olarak motivasyon insan organizmasını davranıa iten, bu davranıların kararlılıını ve enerjisini belirleyen, davranıları yönlendirip onların devamını salayan duyusal bir faktördür. Paris ve Turner (1994) e göre motivasyon tek boyutlu bir yapı deildir ve bireysel motivasyonun dört özellii bulunmaktadır. Bunlardan ilki, motivasyon bireylerin bilisel deerlendirmelerinin bir sonucudur. Örnein, örenciler farklı derslerdeki belirli görevleri yerine getirmeleri konusunda düünür ve bu konuda bir deerlendirme yaparlar ( ngilizcede baarılıyım ama matematik de pek baarılı deilim ; Deneyleri yapmayı seviyorum ama formülleri asla anlayamıyorum v.b.). kincisi, motivasyon koullara balıdır. Çünkü bireyler olayları, hedefleri ve farklı durumların sonuçlarını kendilerine özgü bir biçimde yorumlarlar. Üçüncüsü motivasyon kararsız Doç. Dr.,Ege Üniversitesi Eitim Fakültesi lköretim Bölümü, Ara. Gör., Ege Üniversitesi Eitim Fakültesi lköretim Bölümü, 431

3 bir durum sergiler çünkü bireylerin amaçları her zaman aynı deildir ve motivasyon bireylerin beklentilerinin, amaçlarının, deerlerinin, ödüllerinin ve özel bir alandaki yeterliliin bir sonucu olarak deiebilir. Son olarak ise, bu bilisel yorumlar bireyler tarafından ina edilir ve deitirilir (Hynd, Holsch & Nist, 2000). Motivasyon örenmeyi ve baarıyı etkileyen önemli faktörlerden birisidir. Çünkü motivasyonu yüksek örenciler, motivasyonu düük örencilere göre sınıf içi etkinlik ve görevlerde daha fazla çaba ve azim gösterme eilimindedirler (Wolters & Rosenthal, 2000). Motivasyon hem yeni örenilecekleri hem de önceden örenilmi becerilerin, stratejilerin ve davranıların performansını etkileyebilir. Motivasyon sadece örencilerin nasıl ve neyi örendiini deil aynı zamanda örenme etkinliklerinin sıklıını ve süresini de etkiler (Schunk, 1991; akt. Barlia, 1999). Schiefele and Rheinberg (1997) e göre, motivasyon örenmenin üç yönünü etkileyebilir: (1) örenme etkinliklerinin devamlılıını ve sıklıını; (2) uygulanan örenme etkinliklerinin biçimini ve (3) örencinin örenme süreci boyunca bulunduu ilevsel durumunu (Vollmeyer & Rheinberg, 2000) Motivasyon üzerine çalıan aratırmacılar, örencilerin karar verme süreçlerinin bütünüyle gerçekçi olmadıı durumlarda motivasyona balı sorunların ortaya çıktıını belirtmektedirler. Örnein örencilerin benlik algıları, onların bilimsel anlamlandırma amacını çok önemli görmemelerine ve bu amacı gerçekletirmede düük bir beklenti içerisine girmelerine neden olmaktadır. Bilimsel anlamlandırmayı gerçekletirme çabası olmaksızın, bu örenciler ezberlemeyi tercih etmektedirler. Bu nedenle motivasyonla ilgili çalımalar yapan aratırmacılar, örencilerin beklenen örenme sonuçları ve örenme stratejilerinin özellikleri hakkındaki inanılarının onların bilimsel anlamlandırmayı gerçekletirme kararlarını etkilediini savunmaktadırlar (Barlia, 1999). Fen Örenimi ve Motivasyon Örencilerin fen örenimine yönelik motivasyonları, öretmen ve örencilerin bireysel özelliklerinden, öretim yöntem ve tekniklerinden, örenme ortamından ve öretim programından etkilenen çok boyutlu bir yapıdır. Lee ve Brophy (1996) örencilerin fen örenmelerine yönelik motivasyonlarını tanımlarken iki önemli özellikten bahsetmektedir. Bunlar, örencilerin fen kavramlarını daha iyi anlamaları için motive olmaları ve bunu gerçekletirmek için de aktif örenme stratejilerini harekete geçirmeleridir (Barlia, 1999). Son yıllarda fen eitimi ile ilgili yapılan aratırmalar genellikle örenmede yapılandırmacı teorinin önemini vurgulamaktadır. Yapılandırmacı teoriye göre, örenciler bilginin pasif olarak alıcısı olmaktan ziyade var olan bilgileri ile yeni bilgileri birletirerek anlamlı ve kalıcı örenmeyi gerçekletiren aktif bireylerdir. Örenciler fen ile ilgili yeni bir kavramı örenirken mevcut önbilgileri, inançları, amaçları ve ilgileri dorultusunda bu kavramı daha iyi yorumlamaya ve anlamlandırmaya çalıırlar. Bu ekilde örencilerin kavramsal emaları yeniden ina edilir. Motivasyon bilginin yapılandırılmasında ve kavramsal deiim süreçlerinde önemli bir etken olarak kabul edilir (Palmer, 2005). Örenciler fenle ilgili kavram ve etkinlikleri kendileri için önemli ve anlamlı olarak kabul ettiklerinde, sınıf içerisinde verilen görevlere ve yapılacak etkinliklere aktif olarak katılma konusunda istekli olacaklardır. Ancak örenciler örenilecek konuların kendileri için gerekli ve önemli olmadıını düündüklerinde kalıcı örenme gerçeklemeyecek, ezberleme yoluna gideceklerdir. Von Glaserfeld örencilerin bilimsel bilgiyi ina etmeleri konusunda motive edilmelerinde, onların örenme amacının ve deerinin önemini vurgulamıtır (von Glaserfeld, 1998). Pintrich ve ark. (1993) ise, örencilerin fen kavramlarını yapılandırmalarında, o kavramı örenme amaçlarının ve öneminin ve de kiilerin öz yeterliinin önemli bir yere sahip olduunu öne sürmektedir. Dier bir deyile, eer örenciler fen konularında yeterli olduklarına inanırlar ve bu bilgilere hakim olmak isterlerse, kavramsal deiimler meydana getirecek ekilde çaba harcarlar. Fen öretiminde motivasyonun önemi üzerinde yapılan çalımalarda örencilerin motivasyonunu etkileyen faktörler; örencilerin konulara yönelik ilgileri ve sınıfta aldıkları notları, örencilerin görev algıları, bilimsel bilgileri edinmelerindeki baarı ve baarısızlıkları, örencilerin fen dersindeki genel amaç ve yönelimleri, bilimsel anlamlandırmalarındaki baarıları olarak belirlenmitir (Tuan, Chin & Sheh, 2005). Motivasyon ve örenme üzerine yapılan aratırmalar, öz yetenek algısı, çaba, içsel amaç yönelimi, görevin deeri, özyeterlik, test kaygısı, örenme ortamı, bireylerin örenme amaçları, örenme stratejileri ve görev yönelimi gibi deiik ve farklı faktörlerin örenme motivasyonunu 432

4 etkilediini ortaya koymutur (Garcia 1995; Garcia & Pintrich 1995; Nolen & Haladyna 1989; Pintrich & Blumenfeld 1985; akt. Tuan & Chin ve Shieh, 2005; Brophy, 1998; Pintrich & Schunk, 1996; Barlia & Beth, 1999). Bu çalımalarda pek çok motivasyon ölçei kullanılması ramen, bu ölçekler fen veya matematik alanları gibi özel bazı alanlardaki örenme motivasyonlarını açıa çıkarmaktan ziyade, özellikle örencilerin genel örenme motivasyonlarını açıa çıkarmak amacıyla gelitirilmitir. Bu ölçekler arasında Ryan (1982) tarafından katılımcıların verilen bir etkinlii gerçekletirmeleri esnasındaki ilgi/zevk, yetenek algısı, çaba, deer/deersizlik, baskı ve stres duygusu, seçim algısı gibi özelliklerini deerlendirmek için gelitirilen çsel Motivasyon Envanteri (Intrinsic Motivation Inventory, IMI), Pintrich ve De Groot (1990) tarafından örencilerinin motivasyonel yönelimleri ve örenme stratejilerini deerlendirmek için tasarlanan Örenmede Motivasyonel Stratejiler Ölçei (Motivated Strategies for Learning Questionnaire, MSLQ), Kempa ve Diaz (1990) tarafından örencilerin motivasyonel özelliklerini etkileyen faktörleri ortaya çıkarmak için gelitirilen Örencilerin Fendeki Motivasyonel Özellikleri (Students'Motivational Traits in Science, SMTS) ölçei, Bozanolu (2004) tarafından örencilerin akademik güdülenme düzeylerindeki bireysel farklılıkların belirlenmesinde kullanılmak üzere gelitirilen Akademik Güdülenme Ölçei (AGÖ) ve Uguroglu ve ark. (1981) tarafından örenme ortamı ile örencilerin motivasyonu ve davranıları arasındaki ilikiyi ortaya çıkarmak için gelitirilen Çok Boyutlu Motivasyon Ölçei (Multidimensional Motivation Instrument, MMI) bulunmaktadır. Tuan & Chin ve Shieh (2005) yaptıkları çalımada örencilerin fen örenmedeki motivasyonlarını açıa çıkarmanın oldukça önemli olduunu ve bunu belirleyecek herhangi bir ölçein bulunmadıın dikkati çekerek, bu çalımada geçerlik ve güvenirlik çalıması yapılan Örencilerin Fen Örenimine Yönelik Motivasyonları (Students Motivation Toward Science Learning, SMTSL) ölçeini gelitirmilerdir. Bu ölçein gelitirilmesinin iki önemli nedeni bulunmaktadır. Bunlar; dier motivasyon ölçeklerinin ilköretim örencileri için gelitirilmemi olması ve bu ölçeklerdeki pek çok maddenin fen örenimi ile ilgili olmamasıdır. Örencilerin Fen Örenimine Yönelik Motivasyonları (ÖFÖYM) ölçei 6 faktörden olumaktadır. Bu faktörler örenme motivasyonu ile yapılandırmacı örenme teorisinin bütünletirilmesi sonucunda belirlenmitir. Tuan & Chin ve Shieh (2005) bu faktörleri u ekilde tanımlamılardır: 1. Özyeterlik (Self-efficacy): Örencilerin fenle ilgili olarak verilen bir ii yada görevi iyi bir ekilde yerine getirebileceklerine ilikin bireysel yeterlilikleri ile ilgili inançlarıdır. 2. Aktif Örenme Stratejileri (Active learning strategies): Örencilerin önceki bilgilerine dayalı olarak yeni bilgileri ina etmeleri için farklı stratejileri kullanmada aktif rol oynamalarıdır. 3. Fen Örenmenin Deeri (Science learning value): Fen örenmenin deeri, örencilerin problem çözme becerisi kazanmalarına, aratırmaya dayalı etkinlikleri tecrübe etmelerine, kendi kendilerine düünmelerine ve fenin günlük hayatları ile uygunluunu bulmalarına izin verir. Eer örenciler bu deerleri algılayabilirlerse, fen örenmek için istekli olacaklardır. 4. Performans Amacı (Performance goal): Örencilerin fen örenme amaçları, dier örencilerle rekabet etmek ve öretmenin ilgisini çekmektir. 5. Baarı Amacı (Achievement goal): Örenciler, fen örenme sürecindeki yetenekleri ve baarıları arttıkça doyuma ulaırlar. 6. Örenme Ortamındaki Özendiricilik (Learning environment stimulation): Öretim programı, öretmenlerin kullandıı öretim yöntemleri ve örencilerin birbirleri ile etkileimleri gibi örenme ortamı öeleri örencilerin fen örenme motivasyonunu etkiler. ÖFÖYM ölçei 9 tanesi negatif, 26 tanesi pozitif olmak üzere 35 maddeden oluan 5 li likert tipi bir ölçektir. Bu çalımada amaç, ilköretim örencilerinin fen örenimine yönelik motivasyonlarını ölçmek için gelitirilen SMTSL ölçeini Türkçeye uyarlayarak geçerlik ve güvenirlik 433

5 çalıması yapmak ve örencilerin fen örenimine yönelik motivasyonlarının cinsiyet deikeni ile olan ilikisini ortaya koymaktır. Model ve Çalıma Grubu YÖNTEM lköretim örencilerinin fen örenimine yönelik motivasyonlarını ortaya çıkarmayı amaçlayan bu aratırmada tarama modeli kullanılmıtır. Aratırmaya zmir ilinde yer alan 6 ilköretim okulunun 6., 7. ve 8. sınıfında okuyan ve yaları arasında deien toplam 659 örenci katılmıtır. Aratırmaya katılan örencilerin okudukları sınıflara ve cinsiyetlere göre frekans ve yüzde daılımı Tablo 1 de verilmitir. Tablo 1. Örencilerin sınıflara ve cinsiyete göre frekans ve yüzde daılımları SINIF Cinsiyet f % Kız Erkek Toplam Kız ,7 7 Erkek ,3 Toplam Kız 32 46,4 8 Erkek 37 53,6 Toplam Kız Toplam Erkek Toplam Tablo 1 den de görülecei gibi aratırmaya katılan kız ve erkek örencilerin sayısı birbirine oldukça yakındır Ölçme Aracı Aratırmada kullanılan fen örenimine yönelik motivasyon ölçei Tuan, Chin & Shieh tarafından 2005 yılında ilköretim örencilerin fen örenimine yönelik motivasyonlarını belirlemek amacıyla gelitirilmitir. Ölçek uyarlama çalıması için yazarlardan gerekli izinler alınmı ve ölçek maddeleri Türkçeye çevrilmitir. Bu çevirinin Türkçeye uygunluu, anlam bütünlülüü ve dil geçerliliini salamak için fen eitimi, ölçme ve deerlendirme, yabancı dil alanlarında uzman olan dokuz öretim üyesinin görüleri alınmı ve onlardan gelen geri bildirimlere göre düzeltmeler yapılarak ölçee son hali verilmitir. BULGULAR Fen Örenimine Yönelik Motivasyon Ölçeinin Geçerlik ve Güvenirliine likin Bulgular 1. Yapı Geçerliine likin Bulgular 35 maddeden oluan ölçein yapı geçerliini belirlemek için faktör analizi uygulanmıtır. Baykul (2000) faktör analizini ölçme aracının, ölçtüü deikenlerin sayısını ve bunların her birinin testin bütününden elde edilen puanlara katkısını, testin ölçtüü yapı ve yapıları ortaya çıkarmada kullanılabilecek bir analiz olarak tanımlamıtır (akt. Atılgan, Kan & Doan, 2006). 659 ilköretim örencisinden elde edilen verilerin faktör analizi için uygun olup olmadıını belirlemek için Kaiser- Meyer-Olkin (KMO) ve Bartlett testleri uygulanmıtır. Tavancıl (2002) e göre, KMO testinden elde edilen deer 1 e yaklatıkça mükemmel, 0,50 nin altında ise kabul edilemezdir. Yapılan analiz sonucunda elde edilen KMO deeri 0,91 olarak bulunmutur. Bu durumda seçilen örneklem büyüklüü çalıma için oldukça uygundur. Bartlett testi sonucu ise 7819,18 (p<0,01) olarak hesaplanmıtır. Bu iki testten elde edilen elde edilen verilerin faktör analizi yapabilmek için uygun olduunu göstermektedir. 434

6 Faktör analizinin uygulanmasında Temel Bileenler Analizi yöntemi kullanılmı ve ölçein ilikisiz faktörlere ayrıması beklentisi nedeniyle Equamax dik döndürme teknii kullanılmıtır. Yapılan analizler sonucunda ölçek orijinal ölçekle tutarlı olacak ekilde 6 faktörlü olarak bulunmutur. Bu 6 faktör toplam varyansın %56,49 nu açıklamıtır. Tavancıl (2002) e göre faktör analizi sonucunda elde edilen varyans oranları ne kadar yüksekse, ölçein faktör yapısı da o kadar kuvvetli olmaktadır. Ancak pek çok çalımada da belirtildii gibi sosyal bilimlerde yapılan analizlerde %40 ile % 60 arasında deien varyans oranları yeterli kabul edilmektedir. Ölçekte yer alan her bir maddenin faktör yük deerlerinin.40 ve üzeri olmasına dikkat edilmitir. Faktör yükleri bu deerin altında olan ve birden fazla faktörde daılım gösteren 15. ve 21. maddeler ölçekten çıkartılmıtır. Yapılan analizler sonucunda kalan 33 maddenin faktör analizi sonuçları ve her bir faktörün güvenirlik katsayıları Tablo-2 de verilmitir. Bu tablodan da görülecei gibi, ölçein her bir faktörü için hesaplanan güvenirlik katsayıları.54 ile.85 arasında deimektedir. Tablo 2. Fen örenimine yönelik motivasyon ölçeinin faktör analizi sonuçları Faktör Yükü I. FAKTÖR: Özyeterlik (=.71) 1.Fen konuları ister zor, ister kolay olsun, bu konuları anlayabileceimden eminim. (+) Zor olan fen kavramlarını anlayabileceimden çok emin deilim. (-).64 3.Fen sınavlarında baarılı olacaımdan eminim. (+).69 4.Ne kadar çabalarsam çabalayayım, fen konularını örenemiyorum. (-).73 5.Fenle ilgili etkinlikler çok zor olduunda, bunları yapmaktan vazgeçerim veya sadece kolay kısımlarını yaparım. (-).67 6.Fenle ilgili etkinlikleri yaparken cevapları kendim bulmaya çalımaktansa bakalarına sormayı tercih ederim. (-).81 7.Fen dersinin konuları bana zor geldiinde, bu konuları örenmek için uramam. (-).83 II. FAKTÖR: Aktif Örenme Stratejileri (=.85) 8. Yeni fen kavramlarını örenirken, bunları anlamak için çaba gösteririm. (+).56 9.Yeni fen kavramlarını örenirken, bunlarla daha önceki deneyimlerim arasında balantılar kurarım. (+) Bir fen kavramını anlamadıımda bana yardımcı olacak uygun kaynaklar bulurum. (+) Bir fen kavramını anlamadıımda, bu kavramı anlayabilmek için öretmenimle ya da dier örencilerle tartıırım. (+) Örenme süreci boyunca, örendiim kavramlar arasında balantılar kurmaya çalıırım. (+) Bir hata yaptıımda, niçin hata yaptıımı bulmaya çalıırım. (+) Anlamadıım fen kavramlarıyla karılatıımda, yine de bunları anlamak için çaba gösteririm. (+).62 III. FAKTÖR: Fen Örenmenin Deeri (=.74) 16.Günlük hayatımda kullanabileceim için fen örenmenin önemli olduunu düünüyorum. (+) Fen beni düünmeye yönelttii için, fenin önemli olduunu düünüyorum. (+) Fende problem çözmeyi örenmenin önemli olduunu düünüyorum. (+) Fende aratırmaya yönelik etkinliklere katılmanın önemli olduunu düünüyorum. (+) Fen konularını örenirken merakımı giderecek fırsatların olması önemlidir. (+).43 IV. FAKTÖR: Performans Amacı (=.54) 22.Fen derslerine dier örencilerden daha iyi olmak için katılım gösteririm. (-) Fen derslerinde derse katkıda bulunmamım amacı, dier örencilerin zeki olduumu düünmelerini salamaktır. (-) Fen derslerine öretmenimin dikkatini çekebilmek için katılım gösteririm. (-).83 V. FAKTÖR: Baarı Amacı (=.77) 25. Fen dersinde bir sınavdan iyi bir not aldıımda kendimi baarılı hissederim. (+) Fen dersinin konularında kendime güvendiimde kendimi iyi hissederim. (+) Fen dersinde zor bir problemi çözebildiimde kendimi baarılı hissederim. (+) Fen dersinde, öretmen fikirlerimi kabul ettiinde kendimi iyi hissederim. (+) Fen dersinde dier örenciler fikirlerimi kabul ettiinde kendimi iyi hissederim. (+).65 VI. FAKTÖR: Örenme Ortamındaki Özendiricilik (=.77) 30.Fen dersinin konuları heyecan verici ve çeitli konulardan olutuu için fen dersine katılmaya istekliyimdir. (+) Öretmenim farklı öretim yöntemleri kullandıı için fen dersine katılmaya istekliyimdir. (+) Öretmenim üzerimde çok fazla baskı oluturmadıı için fen dersine katılmaya istekliyimdir. (+) Öretmen bana ilgi gösterdii için fen dersine katılmaya istekliyimdir. (+) Fen dersi beni düünmeye zorladıı için fen dersine katılmaya istekliyimdir. (+) Örenciler konuları tartıabildikleri için fen dersine katılmaya istekliyimdir. (+)

7 ÖFÖYM ölçeinin birinci faktörü olan Özyeterlik faktöründe 7 madde olup bu maddelerin faktör yükleri 0.64 ile 0.83 arasında deimektedir. Ölçein ikinci faktörü olan Aktif Örenme Stratejileri faktöründe 7 madde olup, bu maddelerin faktör yük daılımları 0.50 ile 0.64 arasında deimektedir. Üçüncü faktör olan Fen Örenmenin Deeri faktöründe 4 madde olup, bu maddelerin faktör yük daılımları 0.43 ile 0.73 arasında deimektedir. Ölçein dördüncü faktörü olan Performans Amacı faktöründe 3 madde olup, bu maddelerin faktör yük daılımları 0.63 ile 0.83 arasında deimektedir. Beinci faktör olan Baarı Amacı faktöründe 5 madde olup, bu maddelerin faktör yük daılımları 0.45 ile 0.73 arasında deimektedir. Ölçein son faktörü olan Örenme Ortamındaki Özendiricilik faktöründe 6 madde olup, bu maddelerin faktör yük daılımları 0.41 ile 0.74 arasında deimektedir. 2. Madde Analizine likin Bulgular Ölçein iç tutarlık göstergesi olarak kabul edilen madde toplam korelasyonlarını hesaplamak için, her bir maddeden elde edilen puanlar ile ölçein bütününden elde edilen puanlar karılatırılmı ve her bir madde için korelasyon katsayıları hesaplanmıtır. Hesaplanan korelasyon katsayısı o maddenin geçerlik katsayısı olup testin bütünü ile tutarlılıını göstermektedir (Çakır, 2004). Ölçek maddeleri için hesaplanan korelasyon katsayıları Tablo 3 de verilmitir. Tablodan da görülecei gibi korelasyon katsayıları 0,10 ile 0,67 arasında deimektedir ve 0,05 seviyesinde anlamlıdır. Yapılan ölçek gelitirme ve uyarlama çalımalarında korelasyon katsayılarının en az 0,20 olması ve negatif olmaması beklenir. Bu durumda bu koulu salamayan maddelerin ölçekten çıkartılması önerilmekle birlikte, maddeler silindiinde alfa katsayısındaki ve ortalamadaki deiimde önemlidir. Bu çalımada 0.20 nin altındaki maddelerin çıkartılması ile alfa katsayısı ve ortalamada anlamlı bir deiim olmadıından, bu maddelerin ölçei destekledii düünülerek ölçekten çıkartılmamıtır. Tablo 3. ÖFÖYM ölçeine ilikin ortalama, standart sapma ve korelasyon katsayıları Madde No X ss r Madde No X ss r 1 3,69 1,08 0,58* 19 4,24 0,95 0,59* 2 3,22 1,215 0,17* 20 4,14 1,50 0,46* 3 3,66 1,02 0,48* 22 2,77 1,31 0,17* 4 3,54 1,44 0,31* 23 3,26 1,39 0,20* 5 3,28 1,46 0,19* 24 3,03 1,38 0,10* 6 3,54 1,46 0,27* 25 3,87 1,14 0,38* 7 3,58 1,55 0,29* 26 4,15 0,93 0,59* 8 4,29 0,91 0,65* 27 4,01 1,09 0,50* 9 3,77 1,04 0,59* 28 4,17,93 0,60* 10 4,19 1,01 0,58* 29 3,96,98 0,57* 11 3,88 1,16 0,54* 30 4,07 1,05 0,62* 12 3,91 0,99 0,61* 31 3,90 1,07 0,59* 13 4,15 0,94 0,56* 32 3,49 1,27 0,37* 14 4,14 0,95 0,67* 33 3,29 1,27 0,32* 16 4,35 0,97 0,59* 34 3,85 1,09 0,55* 17 4,28 0,95 0,66* 35 3,80 1,07 0,50* 18 4,07 1,02 0,57* (* Korelasyon 0.01 seviyesinde anlamlıdır) Ayrıca ölçein faktörleri arasındaki ilikiyi belirlemek amacıyla faktörler arası korelasyona bakılmı ve elde edilen sonuçlar Tablo 4 de verilmitir. 436

8 Tablo 4. Ölçein faktörlerine ilikin korelasyon katsayıları F1 - F1 F2 F3 F4 F5 F6 F2.259* - F3.253*.671* - F F5.216*.535*.554* F6.130*.542*.518*.128*.496* - (F1: Özyeterlik, F2: Aktif Örenme Stratejileri, F3: Fen Örenmenin Deeri, F4: Performans Amacı, F5: Baarı Amacı, F6: Örenme Ortamındaki Özendiricilik; * Korelasyon katsayıları 0,01 seviyesinde anlamlıdır) 3. Ezaman (Benzer Ölçekler) Geçerlii Ölçein benzer ölçek geçerliini saptamak için Geban, Ertepınar, Yılmaz, Atlan & ahpaz (1994) tarafından ilköretim örencilerinin Fen Bilgisi ne yönelik tutumlarını ölçmek amacıyla gelitirilen ve güvenirlik katsayısı.83 olarak bulunan Fen Bilgisi Tutum Ölçei kullanılmıtır. 4 maddesi olumsuz, 11 maddesi olumlu olmak üzere toplam 15 maddeden oluan Fen Bilgisi Tutum Ölçei ÖFÖYM ölçei ile birlikte örencilere uygulanmıtır. Yapılan uygulama sonucunda elde edilen verilerden korelasyon katsayısı hesaplanmı ve bu katsayı r= 0,73 olarak bulunmutur. Büyüköztürk (2002) e göre korelasyon katsayısının 0,70-1,00 arasında olması, yüksek derecede bir ilikiyi göstermektedir. Buna göre örencilerin fen örenimine yönelik motivasyonları ile fen bilgisi dersine karı tutumları arasında pozitif ve yüksek derecede bir iliki bulunmaktadır. Daha açık bir ifade ile fen bilgisi dersine karı olumlu tutumlar gelitirmi bir örencinin fen örenme motivasyonu da o kadar yüksek olmaktadır. Bu durum motivasyon ve tutum arasındaki ilikiyi açıklamaya çalıan aratırmalardan elde edilen bulgularla da paralellik göstermektedir (Reynolds & Walberg 1992, Singh ve ark. 2002, Tuan, Chin & Sheh, 2005). Ölçein ölçüt geçerliini belirlemek amacıyla yapılan bu çalıma ÖFÖYM ölçeinin örencilerin fen örenimine yönelik motivasyonlarının belirlenmesinde kullanılabilecek geçerli bir ölçme aracı olduunu göstermektedir. 4. ÖFÖYM Ölçeinin Güvenirliine likin Bulgular Ölçein güvenirlii Cronbach Alfa ç Tutarlık ve Edeer Yarılama (test yarılama) olmak üzere iki yöntemle hesaplanmıtır. Ölçein 33 maddelik son formunun hesaplanan Cronbach Alfa Katsayısı.87 olarak bulunmutur ( Χ = 125,6; ss=16,6). Ölçein edeer yarılama yöntemiyle elde edilen güvenirlik katsayısı.89 olarak belirlenmitir. Tablo-2 den de görülecei gibi ölçein her bir faktörü için Cronbach Alfa Katsayısı hesaplanmı ve bu katsayının.54 ile.85 arasında deitii bulunmutur. Çalımada örencilerin FÖYM ölçeinden aldıkları puanların cinsiyete göre anlamlı farklılıklar gösterip göstermediini belirlemek için baımsız t-testi uygulanmıtır. Ölçein bütünü ve faktörleri için yapılan analiz sonuçları Tablo 5 de verilmitir. Tablo 5 den görülecei gibi ölçein 1. faktörü olan öz yeterlik faktörü yönünden kızlar ve erkekler arasında 0.05 seviyesinde anlamlı bir fark bulunamamıtır (p=.346). Bu durum kız ve erkek örencilerin öz yeterlik inanıları yönünden farklılamadıklarını göstermektedir. Faktör 2 ye bakıldıında ise p deerinin.008 bulunduu görülmektedir. Yani örencilerin 2. faktör olan aktif örenme stratejilerinden aldıkları puanlar cinsiyet deikenine göre anlamlı bir farklılık göstermektedir. Burada bu faktörden kız örenciler erkek örencilere göre daha yüksek puanlar almılardır. 3. faktör olan fen örenmenin deeri faktöründe ise yine kızlar ve erkekler arasında 0.05 düzeyinde anlamlı bir fark bulunamamıtır (p=.058). 4. faktör olan performans amacında ise p deeri.034 olarak bulunmutur. Bu durum kız örencilerin performans amaçlarının erkek örencilere göre daha yüksek olduunu göstermektedir. 5. faktör baarı amacıdır ve bu faktör için p deeri.003 olarak bulunmutur. Amaçla ilgili dier faktörde olduu gibi bu faktörde kızlar ve erkekler arasında anlamlı bir fark bulunmutur ve bu fark kız örencilerin erkek örencilere kıyasla baarı amaçlarının daha 437

9 yüksek olduunu göstermektedir. Son faktör olan örenme ortamındaki özendiricilik faktörüne gelindiinde ise, bu faktör için iki grup arasında anlamlı bir fark bulunamamıtır (p=.872). Ölçein bütününden elde edilen puanların t-testi sonuçlarına bakıldıında ise p deerinin.01 olduu görülmektedir. Bu durum kızlar ve erkekler arasında kızlar lehine anlamlı bir farklılıın olduunu göstermektedir. Daha açık bir ifade ile kız örencilerin fen örenimine yönelik motivasyonları erkek örencilere göre daha yüksektir. Ayrıca örencilerin her bir faktörden aldıkları puanların aritmetik ortalamasına bakıldıında, örencilerin özellikle ikinci, üçüncü ve beinci faktörden aldıkları puanların dier faktörlere kıyasla yüksek olduu görülmektedir. Bu durum örencilerin fen örenimini etkileyen faktörler arasında aktif örenme stratejilerinin, fen örenmenin deerinin ve baarı amacının önemli bir yere sahip olduunun bir göstergesidir. Tablo 5. Örencilerin FYMÖ aldıkları puanlarının cinsiyete göre daılımı Deiken Gruplar N Ortalama SS t df P Faktör 1 Kız ,74 5,66, Erkek ,32 5,65 Faktör 2 Kız ,87 4,73 2, ,03.008* Erkek ,81 5,46 Faktör 3 Kız ,36 3,51 1, Erkek ,79 4,13 Faktör 4 Kız 334 9,29 2,97 2, * Erkek 324 8,80 2,92 Faktör 5 Kız ,58 3,55 3, * Erkek ,72 3,79 Faktör 6 Kız ,40 4,61-1,61 653, Erkek ,46 4,76 Toplam Kız ,25 15,82 2,58 647, * Erkek ,93 17,26 (*p<0.05) SONUÇ VE ÖNERLER Bu çalımada, ilköretim örencilerin fen örenimine yönelik motivasyonlarını belirlemek için gelitirilmi Örencilerin Fen Örenimine Yönelik Motivasyonları(ÖFÖYM) (Students Motivation Toward Science Learning, SMTSL) ölçei Türkçeye uyarlanmı ve geçerlilik & güvenirlik çalıması yapılmıtır. Ölçek önce Türkçeye çevrilmi ve bu çevrinin dil geçerliini salamak için fen eitimi, ölçme ve deerlendirme, yabancı dil alanlarında uzman olan dokuz öretim üyesinin görüleri alınmıtır. Ölçein Türkçe formu 6 farklı ilköretim okulunun 6., 7. ve 8. sınıfında okuyan toplam 659 örenciye uygulanmıtır. Ölçein geçerlii faktör analizi, madde toplam korelasyonları ve ezaman ölçek geçerlii yöntemleri kullanılarak gerçekletirilmitir. Yapılan faktör analizi sonuçlarına göre, ölçek orijinal ölçekle tutarlı olacak ekilde 6 faktörlü çıkmıtır. Bu 6 faktörün birlikte açıkladıı varyans % 56,49 dur. Faktör analizi sonucunda faktör yükleri.40 ın altında olan ve birden fazla faktörde daılım gösteren 15. ve 21. maddeler ölçekten çıkartılmıtır. Ölçei oluturan faktörler için hesaplanan güvenirlik katsayıları birinci faktör için.71, ikinci faktör için.85, üçüncü faktör için.74, dördüncü faktör için.54, beinci faktör için.77 ve altıncı faktör için.77 olarak hesaplanmıtır. Ölçek için hesaplanan madde toplam korelasyonları ise 0.10 ile 0.67 arasında deimektedir. Genellikle madde toplam korelasyonu 0.20 nin altında kalan maddelerin ölçekten çıkartılması önerilmekle birlikte, bu maddelerin çıkarılmasıyla alfa katsayısındaki deiim önemli bulunmadıından bu maddelerin ölçekte kalmasına karar verilmitir. Ezaman ölçek geçerlii için, Türkçeye uygunluk açısından daha önceden geçerlik ve güvenirlik çalıması yapılmı Fen Bilgisi Tutum ölçei kullanılmı ve ÖFÖYM ölçei ile Fen Bilgisi Tutum ölçei arasında korelasyon katsayısı 0.73 olarak hesaplanmıtır. Bu da örencilerin fen örenimine yönelik motivasyonları ile Fen Bilgisi dersine karı tutumları arasında pozitif ve yüksek derecede bir ilikinin bulunduunu göstermektedir. Ölçein güvenirlii Cronbach Alfa ç Tutarlık ve Edeer Yarılama (test yarılama) olmak üzere iki yöntemle hesaplanmı ve Cronbach Alfa Katsayısı.87, edeer yarılama yöntemiyle elde edilen güvenirlik katsayısı da.89 olarak bulunmutur. Aratırmalarda kullanılabilecek ölçme araçları için öngörülen 438

10 güvenirlik düzeyinin.70 olduu (Tezbaaran, 1996) dikkate alınırsa, ölçein her iki yöntemle hesaplanan güvenilirliklerin yeterli olduu söylenebilir. Çalımada örencilerin FÖYM ölçeinden aldıkları puanların cinsiyete göre anlamlı farklılıklar gösterip göstermediini belirlemek için baımsız t-testi uygulanmı ve kız ve erkek örencilerin fen örenimine yönelik motivasyonları arasında kızlar lehine anlamlı bir farklılık bulunmutur. Bu da kız örencilerin erkek örencilere kıyasla fen öreniminde daha iyi motive olduklarının bir göstergesidir. Bu bulgu Yaman ve Öner (2006) in yaptıı çalıma ile de paralellik göstermektedir. Ölçein her bir faktörü için yapılan t-testi sonuçlarına göre, aktif örenme stratejileri, performans amacı ve baarı amacı faktörlerinde de yine kızlar lehine olmak üzere anlamlı farklılıklar bulunmutur. Genel olarak örencilerin FÖYM ölçeinden aldıkları toplam puan ortalaması 3,81 dir. Bu durum ilköretim düzeyindeki örencilerin fen örenimine yönelik motivasyonlarının yüksek olduunun bir göstergesidir. Bu çalıma, ÖFÖYM ölçeinin ilköretim örencilerinin fen örenimine yönelik motivasyonlarının ortaya çıkarmada kullanılabilecek geçerli ve güvenilir bir ölçme aracı olduunu göstermektedir. Bu alandaki çalımalar incelendiinde, genellikle örenmeye yönelik motivasyon ölçeklerinin bulunduu, ancak özellikle fen örenmeye yönelik bir ölçein bulunmadıı dikkati çekmektedir. Bu nedenle bu ölçein geçerlik ve güvenirlik çalımasının fen alanında yapılacak çalımalara önemli katkılar verecei düünülmektedir. ÖFÖYM ölçei ilköretim örencilerinin fen derslerindeki motivasyonlarını etkileyen faktörleri ve bu faktörlerle ilikili deikenleri aratırmak isteyen aratırmacılara önemli fırsatlar verecektir. Bundan sonra yapılacak çalımalarda örencilerin fen örenimine yönelik motivasyonları ile fene yönelik tutumları, fen baarıları, örenme stilleri gibi farklı deikenler arasındaki ilikilerin incelenmesi uygun olacaktır. Yeni Fen ve Teknoloji ders i programına göre, bireylerin fen ve teknoloji okuryazarı olarak yetimeleri için sadece bilgi, anlayı ve beceri yönlerinden yeterli olmaları deil, aynı zamanda belirli bilimsel tutum ve deerlerin de gelitirilmesi gerekmektedir (MEB, 2005). Bu tutum ve deerlerin gelitirilmesinde motivasyon önemli bir yere sahiptir. Bu nedenle fen derslerinde örencilerin motivasyonlarının dikkate alınması ve öretim etkinliklerinin bu duyusal faktörler göz önünde bulundurularak düzenlenmesi, programlarda belirlenen hedeflere ulaılması açısından da faydalı olacaktır. Bu balamda, geçerlik ve güvenirlik çalıması yapılan ÖFÖYM ölçeinin fen eitimi ile ilgili yürütülecek aratırmalara katkı salayacaı düünülmektedir. KAYNAKÇA Atılgan, H., Kan, A. & Doan, N. (2006). Eitimde Ölçme ve Deerlendirme. Ankara: Anı Yayıncılık. Barlia, L. (1999). High school students motivation to engage in conceptual change learning in science. Unpublished doctoral dissertation, the Ohio State University, Ohio Barlia, L., & Beth, M.E. (1999). High school students motivation to engage in conceptual change learning in science. Paper presented at the annual meeting of the National Association for Research in Science Teaching, Boston, MA. Bozanolu,. (2004). Akademik Güdülenme Ölçei: Gelitirmesi, Geçerlii, Güvenirlii, Ankara Üniversitesi Eitim Bilimleri Fakültesi Dergisi, 37 (2), Brophy, J. (1998). Motivating students to learn. Madison, WI: McGraw Hill. Büyüköztürk,. (2002). Veri analizi el kitabı: statistik, aratırma deseni, SPSS uygulamaları ve yorum. Ankara: Pegem Yayınları Çakır, M.A. (2004) Mesleki Karar Envanterinin Gelitirilmesi, Ankara Üniversitesi Eitim Bilimleri Dergisi, 37(2), Geban, Ö., Ertepınar, H., Yılmaz, G., Atlan, A. &ahpaz, Ö. (1994) Bilgisayar Destekli Eitimin Örencilerin Fen Bilgisi Baarılarına ve Fen Bilgisi lgilerine Etkisi. I. Ulusal Fen Bilimleri Eitimi Sempozyumu, (15-17 Eylül 1994). Dokuz Eylül Üniversitesi, Buca Eitim Fakültesi, zmir. Hynd, C., Holschuh, J. & Nist, S. (2000). Learning complex scientific information: motivation theory and its relation to student perceptions. Reading &Writing Quarterly, 16, Kempa, R. & Diaz, M. (1990a) Motivational traits and preferences for different instructional modes in science. Part 1, Students'motivational traits, International Journal of Science Education, 12,

11 MEB (2005). lköretim Fen ve Teknoloji Dersi Öretim Programı ve Kılavuzu (4.-5. Sınıflar), Ankara. Özkan,. (2003). The Roles of Motivational Beliefs and Learning Styles on Tenth Grade Students Biology Achievement. Yayımlanmamı Doktora Tezi, ODTÜ Eitim Bilimleri Enstitüsü, Ankara. Palmer, D. (2005). A motivational view of constructivist-informed teaching. International Journal of Science Education. 27 (15), Pintrich, P.R., & De Groot, E. (1990). Motivational and self-regulated learning components of classroom academic performance. Journal of Educational Psychology, 82, Pintrich, P.R., & Schunk, D.H. (1996). Motivation in education: Theory, research and application. (2 nd Ed.). Englewood Cliffs, NJ: Merrill Company. Pintrich, P.R., Marx, R.W., & Boyle, R.A. (1993). Beyond cold conceptual change: The role of motivational beliefs and classroom contextual factors in the process of conceptual change. Review of Educational Research, 63(2), Reynolds, A.J., & Walberg, H.J. (1992). A structural model of science achievement and attitude: An extension to high school. Journal of Educational Psychology, 84(3), Ryan, R. M. (1982). Control and information in the intrapersonal sphere: An extension of cognitive evaluation theory. Journal of Personality and Social Psychology, 43, Singh, K., Graville, M., & Dika, S. (2002). Mathematics and science achievement: Effects of motivation, interests and academic engagement. Journal of Educational Research, 95(6), Tavancıl, E.(2002) Tutumların Ölçülmesi ve SPSS ile Veri Analizi. Ankara: Nobel Yayınları. Tezbaaran, A. A.(1996) Likert Tipi Ölçek Gelitirme Kılavuzu. Ankara: Türk Psikologlar Dernei Yayınları. Tuan, Chin & Sheh (2005). The development of a questionnaire to measure students motivation towards science learning. International Journal of Science Education, Vol 27(6), Uguroglu, M.E., Schiller, D.P., & Walberg, H.J. (1981). A multidimensional motivational instrument. Psychology in the Schools, 18, Vollmeyer, R., & Rheinberg, F. (2000). Does motivation affect performance via persistence. Learning and Instruction, 10, Von Glasersfeld, E. (1998). Cognition, construction of knowledge and teaching. In M.R. Matthews (Ed.) Constructivism in Science Education (11 30). Dordrecht: Kluwer Academic. Yaman, S. & Öner, F. (2006). lköretim Örencilerinin Fen Bilgisi Dersine Bakı Açılarını Belirlemeye Yönelik Bir Aratırma. Kastamonu Eitim Dergisi, 14 (1), Watters, James J and Ginns, Ian S (2000). Developing motivation to teach elementary science: effect of collaborative and authentic learning practices in preservice education. Journal of Science Teacher Education, 11(4), Wolters, C.A., & Rosenthal, H. (2000). The relation between students motivational beliefs and their use of motivational regulation strategies. International Journal of Educational Research, 33,

daha çok göz önünde bulundurulabilir. Öğrencilerin dile karşı daha olumlu bir tutum geliştirmeleri ve daha homojen gruplar ile dersler yürütülebilir.

daha çok göz önünde bulundurulabilir. Öğrencilerin dile karşı daha olumlu bir tutum geliştirmeleri ve daha homojen gruplar ile dersler yürütülebilir. ÖZET Üniversite Öğrencilerinin Yabancı Dil Seviyelerinin ve Yabancı Dil Eğitim Programına Karşı Tutumlarının İncelenmesi (Aksaray Üniversitesi Örneği) Çağan YILDIRAN Niğde Üniversitesi, Sosyal Bilimler

Detaylı

ÖZ YETERLLK (SELF-EFFCACY) KAVRAMI ÜZERNE Tülin ACAR

ÖZ YETERLLK (SELF-EFFCACY) KAVRAMI ÜZERNE Tülin ACAR ÖZ YETERLLK (SELF-EFFCACY) KAVRAMI ÜZERNE Tülin ACAR Öz yeterlik (self efficacy) Bandura nın Sosyal Örenme Kuramı nda dikkati çeken bir kavramdır. Öyleyse nedir öz yeterlilik? Öz Yeterlilik Bandura ya

Detaylı

THE IMPACT OF AUTONOMOUS LEARNING ON GRADUATE STUDENTS PROFICIENCY LEVEL IN FOREIGN LANGUAGE LEARNING ABSTRACT

THE IMPACT OF AUTONOMOUS LEARNING ON GRADUATE STUDENTS PROFICIENCY LEVEL IN FOREIGN LANGUAGE LEARNING ABSTRACT THE IMPACT OF AUTONOMOUS LEARNING ON GRADUATE STUDENTS PROFICIENCY LEVEL IN FOREIGN LANGUAGE LEARNING ABSTRACT The purpose of the study is to investigate the impact of autonomous learning on graduate students

Detaylı

İLKÖĞRETİM ÖĞRENCİLERİNİN FEN ÖĞRENMEYE YÖNELİK MOTİVASYON DÜZEYLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ

İLKÖĞRETİM ÖĞRENCİLERİNİN FEN ÖĞRENMEYE YÖNELİK MOTİVASYON DÜZEYLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ Mustafa Kemal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi Mustafa Kemal University Journal of Social Sciences Institute Yıl/Year: 2012 Cilt/Volume: 9 Sayı/Issue: 20, s. 313-327 İLKÖĞRETİM ÖĞRENCİLERİNİN

Detaylı

FEN BLGS, SOSYAL BLGLER VE SINIF ÖRETMENL ÖRENCLERNN BLGSAYAR DERSNE YÖNELK TUTUMLARI

FEN BLGS, SOSYAL BLGLER VE SINIF ÖRETMENL ÖRENCLERNN BLGSAYAR DERSNE YÖNELK TUTUMLARI Ahi Evran Üniversitesi Kırehir Eitim Fakültesi Dergisi (KEFAD) Cilt 8, Sayı 1, (2007), 115-122 115 FEN BLGS, SOSYAL BLGLER VE SINIF ÖRETMENL ÖRENCLERNN BLGSAYAR DERSNE YÖNELK TUTUMLARI Hayati ÇAVU Yüzüncü

Detaylı

SAKARYA ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ DÖRDÜNCÜ SINIF ÖĞRENCİLERİNİN ÖĞRETMENLİK MESLEĞİNE KARŞI TUTUMLARI

SAKARYA ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ DÖRDÜNCÜ SINIF ÖĞRENCİLERİNİN ÖĞRETMENLİK MESLEĞİNE KARŞI TUTUMLARI SAKARYA ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ DÖRDÜNCÜ SINIF ÖĞRENCİLERİNİN ÖĞRETMENLİK MESLEĞİNE KARŞI TUTUMLARI Arş.Gör. Duygu GÜR ERDOĞAN Sakarya Üniversitesi Eğitim Fakültesi dgur@sakarya.edu.tr Arş.Gör. Demet

Detaylı

EL PARMAKLARINA DEERLER VEREREK KOLAY YOLDAN ÇARPMA ÖRETM YÖNTEMYLE ZHN ENGELL ÖRENCLERE ÇARPIM TABLOSU ÖRETM UYGULAMASI

EL PARMAKLARINA DEERLER VEREREK KOLAY YOLDAN ÇARPMA ÖRETM YÖNTEMYLE ZHN ENGELL ÖRENCLERE ÇARPIM TABLOSU ÖRETM UYGULAMASI Bu aratırma 2005 yılında 1. Uluslararası zmir Özel Eitim ve Otizm Sempozyumu'nda poster bildiri olarak sunulmutur. EL PARMAKLARINA DEERLER VEREREK KOLAY YOLDAN ÇARPMA ÖRETM YÖNTEMYLE ZHN ENGELL ÖRENCLERE

Detaylı

The Study of Relationship Between the Variables Influencing The Success of the Students of Music Educational Department

The Study of Relationship Between the Variables Influencing The Success of the Students of Music Educational Department 71 Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, Yıl 9, Sayı 17, Haziran 2009, 71-76 Müzik Eğitimi Anabilim Dalı Öğrencilerinin Başarılarına Etki Eden Değişkenler Arasındaki İlişkinin İncelenmesi

Detaylı

SINIF ÖRETMEN ADAYLARININ NTERNET KULLANIMINA LKN TUTUMLARININ DEERLENDRLMES

SINIF ÖRETMEN ADAYLARININ NTERNET KULLANIMINA LKN TUTUMLARININ DEERLENDRLMES Ahi Evran Üniversitesi Kırehir Eitim Fakültesi Dergisi (KEFAD) Cilt 8, Sayı 1, (2007), 209-222 209 SINIF ÖRETMEN ADAYLARININ NTERNET KULLANIMINA LKN TUTUMLARININ DEERLENDRLMES Erturul USTA Ahi Evran Üniversitesi,

Detaylı

ÖĞRETMEN ADAYLARININ PROBLEM ÇÖZME BECERİLERİ

ÖĞRETMEN ADAYLARININ PROBLEM ÇÖZME BECERİLERİ ÖĞRETMEN ADAYLARININ PROBLEM ÇÖZME BECERİLERİ Doç. Dr. Deniz Beste Çevik Balıkesir Üniversitesi Necatibey Eğitim Fakültesi Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümü Müzik Eğitimi Anabilim Dalı beste@balikesir.edu.tr

Detaylı

Available online at

Available online at Available online at www.sciencedirect.com Procedia - Social and Behavioral Sciences 55 ( 2012 ) 1079 1088 *English Instructor, Abant Izzet Baysal University, Golkoy Campus, 14100, Bolu, Turkey (karakis_o@ibu.edu.tr)

Detaylı

Ölçek Geli tirme Çal malarnda Kapsam Geçerlik ndeksinin Kullanm

Ölçek Geli tirme Çal malarnda Kapsam Geçerlik ndeksinin Kullanm Ölçek Geli tirme Çal malarnda Kapsam Geçerlik ndeksinin Kullanm Dr. Halil Yurdugül Hacettepe Üniversitesi Eitim Fakültesi yurdugul@hacettepe.edu.tr Motivasyon: Proje tabanl bir öretim sürecinde örencilerin

Detaylı

FEN VE TEKNOLOJİ ÖĞRETMENLERİNİN KİŞİLERARASI ÖZYETERLİK İNANÇLARININ BAZI DEĞİŞKENLER AÇISINDAN İNCELENMESİ

FEN VE TEKNOLOJİ ÖĞRETMENLERİNİN KİŞİLERARASI ÖZYETERLİK İNANÇLARININ BAZI DEĞİŞKENLER AÇISINDAN İNCELENMESİ FEN VE TEKNOLOJİ ÖĞRETMENLERİNİN KİŞİLERARASI ÖZYETERLİK İNANÇLARININ BAZI DEĞİŞKENLER AÇISINDAN İNCELENMESİ AN INVESTIGATION OF SCIENCE TEACHERS INTERPERSONAL SELF-EFFICACY BELIEFS IN TERMS OF SOME VARIABLES

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Derece Alan Üniversite Yıl. OrtaöğretimMatematikEğitimi BoğaziciÜniversitesi 2007

ÖZGEÇMİŞ. Derece Alan Üniversite Yıl. OrtaöğretimMatematikEğitimi BoğaziciÜniversitesi 2007 ÖZGEÇMİŞ 1. AdıSoyadı: Rukiye Didem Taylan 2. DoğumTarihi: 25 Temmuz 1984 3. Unvanı: Yrd. Doç. Dr. 4. ÖgrenimDurumu: Derece Alan Üniversite Yıl Lisans OrtaöğretimMatematikEğitimi BoğaziciÜniversitesi 2007

Detaylı

KAMU PERSONELÝ SEÇME SINAVI PUANLARI ÝLE LÝSANS DÝPLOMA NOTU ARASINDAKÝ ÝLÝÞKÝLERÝN ÇEÞÝTLÝ DEÐÝÞKENLERE GÖRE ÝNCELENMESÝ *

KAMU PERSONELÝ SEÇME SINAVI PUANLARI ÝLE LÝSANS DÝPLOMA NOTU ARASINDAKÝ ÝLÝÞKÝLERÝN ÇEÞÝTLÝ DEÐÝÞKENLERE GÖRE ÝNCELENMESÝ * Abant Ýzzet Baysal Üniversitesi Eðitim Fakültesi Dergisi Cilt: 8, Sayý: 1, Yýl: 8, Haziran 2008 KAMU PERSONELÝ SEÇME SINAVI PUANLARI ÝLE LÝSANS DÝPLOMA NOTU ARASINDAKÝ ÝLÝÞKÝLERÝN ÇEÞÝTLÝ DEÐÝÞKENLERE

Detaylı

MATEMATK ÖRETMNDE BULMACA ETKNLNN ÖRENC BAARISINA ETKS

MATEMATK ÖRETMNDE BULMACA ETKNLNN ÖRENC BAARISINA ETKS MATEMATK ÖRETMNDE BULMACA ETKNLNN ÖRENC BAARISINA ETKS THE EFFECT OF PUZZLE EXPERINCE TO THE STUDENTS SUCCESS IN MATHS TEACHING Yrd.Doç.Dr. EMN AKKAN ÖZET Bu çalımanın amacı; bulmaca etkinliinin, ilköretim

Detaylı

KULLANILAN MADDE TÜRÜNE GÖRE BAĞIMLILIK PROFİLİ DEĞİŞİKLİK GÖSTERİYOR MU? Kültegin Ögel, Figen Karadağ, Cüneyt Evren, Defne Tamar Gürol

KULLANILAN MADDE TÜRÜNE GÖRE BAĞIMLILIK PROFİLİ DEĞİŞİKLİK GÖSTERİYOR MU? Kültegin Ögel, Figen Karadağ, Cüneyt Evren, Defne Tamar Gürol KULLANILAN MADDE TÜRÜNE GÖRE BAĞIMLILIK PROFİLİ DEĞİŞİKLİK GÖSTERİYOR MU? Kültegin Ögel, Figen Karadağ, Cüneyt Evren, Defne Tamar Gürol 1 Acibadem University Medical Faculty 2 Maltepe University Medical

Detaylı

Fen Öğrenmeye Yönelik Motivasyonun Bazı Demografik Özelliklere Göre Değerlendirilmesi

Fen Öğrenmeye Yönelik Motivasyonun Bazı Demografik Özelliklere Göre Değerlendirilmesi GÜ, Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi, Cilt 30, Sayı 2 (2010) 1-16 Fen Öğrenmeye Yönelik Motivasyonun Bazı Demografik Özelliklere Göre Değerlendirilmesi Evaluation of the Motivation for Science Learning According

Detaylı

SOSYAL BİLGİLER DERSİNDE KULLANILAN ÖĞRENME STRATEJİLERİ VE BAŞARI GÜDÜSÜ ARASINDAKİ İLİŞKİLER

SOSYAL BİLGİLER DERSİNDE KULLANILAN ÖĞRENME STRATEJİLERİ VE BAŞARI GÜDÜSÜ ARASINDAKİ İLİŞKİLER SOSYAL BİLGİLER DERSİNDE KULLANILAN ÖĞRENME STRATEJİLERİ VE BAŞARI GÜDÜSÜ ARASINDAKİ İLİŞKİLER Neşe ÖZKAL nese.ozkal@deu.edu.tr Duygu ÇETİNGÖZ duygu.cetingoz@deu.edu.tr Dokuz Eylül Üniversitesi Buca Eğitim

Detaylı

The Instrument for Determining the Views of Primary School Students about Scientific Knowledge

The Instrument for Determining the Views of Primary School Students about Scientific Knowledge Elementary Education Online, 7(3), 706-716, 2008. lköretim Online, 7(3), 706-716, 2008. [Online]: http://ilkogretim-online.org.tr The Instrument for Determining the Views of Primary School Students about

Detaylı

OTSTK ÇOCUKLARIN ALELERNE YÖNELK GRUP REHBERL NN ANNE BABALARIN DEPRESYON VE BENLK SAYGISINA ETKS

OTSTK ÇOCUKLARIN ALELERNE YÖNELK GRUP REHBERL NN ANNE BABALARIN DEPRESYON VE BENLK SAYGISINA ETKS Bu aratırma 2005 yılında 1. Uluslararası zmir Özel Eitim ve Otizm Sempozyumu'nda poster bildiri olarak sunulmutur. OTSTK ÇOCUKLARIN ALELERNE YÖNELK GRUP REHBERL NN ANNE BABALARIN DEPRESYON VE BENLK SAYGISINA

Detaylı

Primary School Teachers Computer Self Efficacies: Sample of Balıkesir*

Primary School Teachers Computer Self Efficacies: Sample of Balıkesir* Elementary Education Online, 6(3), 441-451, 2007. lköretim Online, 6(3), 441-451, 2007. [Online]: http://ilkogretim-online.org.tr Primary School Teachers Computer Self Efficacies: Sample of Balıkesir*

Detaylı

The effect of instruction based on Kolb s experiential learning theory on attitude, achievement and retention in social studies *

The effect of instruction based on Kolb s experiential learning theory on attitude, achievement and retention in social studies * Elementary Education Online, 7(2), 401-420, 2008. lköretim Online, 7(2), 401-420, 2008. [Online]: http://ilkogretim-online.org.tr The effect of instruction based on Kolb s experiential learning theory

Detaylı

EĞİTİM FAKÜLTESİ ÖĞRENCİLERİNİN ÖĞRETMENLİK MESLEK BİLGİSİ DERSLERİNE YÖNELİK TUTUMLARI Filiz ÇETİN 1

EĞİTİM FAKÜLTESİ ÖĞRENCİLERİNİN ÖĞRETMENLİK MESLEK BİLGİSİ DERSLERİNE YÖNELİK TUTUMLARI Filiz ÇETİN 1 58 2009 Gazi Üniversitesi Endüstriyel Sanatlar Eğitim Fakültesi Dergisi Sayı:25, s.58-64 ÖZET EĞİTİM FAKÜLTESİ ÖĞRENCİLERİNİN ÖĞRETMENLİK MESLEK BİLGİSİ DERSLERİNE YÖNELİK TUTUMLARI Filiz ÇETİN 1 Bu çalışmanın

Detaylı

$- &$ $&" &#' $ & $ )$ )&/ &&!! ( & )* # $!%! &($!

$- &$ $& &#' $ & $ )$ )&/ &&!! ( & )* # $!%! &($! Elementary Education Online, 7(3), 785-799, 2008. lköretim Online, 7(3), 785-799, 2008. [Online]: http://ilkogretim-online.org.tr!" # $!% &#' $!($ )*! &$!( &# )$+,*!$" && '"!!%*$!-. #' *$& '&/!&!&/012$!&#!3

Detaylı

ANALYSIS OF THE RELATIONSHIP BETWEEN LIFE SATISFACTION AND VALUE PREFERENCES OF THE INSTRUCTORS

ANALYSIS OF THE RELATIONSHIP BETWEEN LIFE SATISFACTION AND VALUE PREFERENCES OF THE INSTRUCTORS VII. Uluslar ANALYSIS OF THE RELATIONSHIP BETWEEN LIFE SATISFACTION AND VALUE PREFERENCES OF THE INSTRUCTORS gursoymeric10@gmail.com, ramazankaratay@gmail.com ÖZET incelenmesidir. Çal demo Anahtar Kelimeler:

Detaylı

Uluslararası Sosyal Aratırmalar Dergisi. The Journal of International Social Research. Cilt: 7 Sayı: 31 Volume: 7 Issue: 31

Uluslararası Sosyal Aratırmalar Dergisi. The Journal of International Social Research. Cilt: 7 Sayı: 31 Volume: 7 Issue: 31 GR LK ANALZ LE ÖRENCLERN TEKNOLOJ VE TASARIM DERS TUTUMLARI ATTITUDE OF TECHNOLOGY AND DESIGN COURSE OF STUDENTS WITH GREY RELATION ANALYSIS Necla TEKTA * Mihriban AYDIN ** Öz Bu aratırmada; 2006-2007

Detaylı

LisE BiRiNCi SINIF ÖGRENCiLERiNiN BEDEN EGiTiMi VE SPORA ilişkin TUTUM ÖLÇEGi ii

LisE BiRiNCi SINIF ÖGRENCiLERiNiN BEDEN EGiTiMi VE SPORA ilişkin TUTUM ÖLÇEGi ii Spor Bilimleri Dergisi Hacettepe 1. ofspor! Sciences 2001, 12 (2), 9-20 LisE BiRiNCi SINIF ÖGRENCiLERiNiN BEDEN EGiTiMi VE SPORA ilişkin TUTUM ÖLÇEGi ii Gıyasettin DEMIRHAN, Figen ALTAY Hacettepe Üniversitesi

Detaylı

EĞİTİM Doktora Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Ankara 1997 2005 Eğitim Fakültesi, Bilgisayar Öğretimi ve Teknolojileri Bölümü

EĞİTİM Doktora Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Ankara 1997 2005 Eğitim Fakültesi, Bilgisayar Öğretimi ve Teknolojileri Bölümü HAKKIMDA Dr. Erhan Şengel, yüksek lisans eğitimi yıllarında başlamış olduğu öğretim teknolojileri ile ilgili çalışmalarına 1994 yılından beri devam etmektedir. Online eğitim, Bilgisayar Destekli Eğitim,

Detaylı

Uluslararası Sosyal Aratırmalar Dergisi

Uluslararası Sosyal Aratırmalar Dergisi Uluslararası Sosyal Aratırmalar Dergisi The Journal of International Social Research Cilt: 7 Sayı: 33 Volume: 7 Issue: 33 www.sosyalarastirmalar.com Issn: 1307-9581 FARKLI SPOR BRANINDAK ÜNVERSTE ÖRENCLERNN

Detaylı

Uluslararası Sosyal Aratırmalar Dergisi The Journal of International Social Research Volume: 3 Issue: 14 Fall 2010

Uluslararası Sosyal Aratırmalar Dergisi The Journal of International Social Research Volume: 3 Issue: 14 Fall 2010 Uluslararası Sosyal Aratırmalar Dergisi The Journal of International Social Research Volume: 3 Issue: 14 Fall 2010 ORTAÖRETM DN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BLGS ÖRETM PROGRAMINDAK KAZANIMLARIN VAHY VE AKIL ÖRENME

Detaylı

DETERMINING THE CURRENT AND FUTURE OPINIONS OF THE STUDENTS IN SECONDARY EDUCATION ON NANOBIOTECHNOLOGY *

DETERMINING THE CURRENT AND FUTURE OPINIONS OF THE STUDENTS IN SECONDARY EDUCATION ON NANOBIOTECHNOLOGY * * DETERMINING THE CURRENT AND FUTURE OPINIONS OF THE STUDENTS IN SECONDARY EDUCATION ON NANOBIOTECHNOLOGY * KARATAY yunussevis1907@hotmail.com, fatihdogan@comu.edu.tr, ramazankaratay@gmail.com ÖZET i (n=273)

Detaylı

Mustafa Kahyaoğlu 1 & Ata Pesen 2. Summary

Mustafa Kahyaoğlu 1 & Ata Pesen 2. Summary Türk Üstün Zekâ ve Eğitim Dergisi Turkish Journal of Giftedness and Education 2013, Cilt 3, Sayı 1, 38-49 2013, Volume 3, Issue 1, 38-49 The Relationship between Gifted Students Attitudes towards Science

Detaylı

T A R K A N K A C M A Z

T A R K A N K A C M A Z T A R K A N K A C M A Z EĞĠTĠM 1996-2003 Indiana University, Bloomington, IN - ABD Doktora Eğitim Programları Müfredat ve Eğitim (Anadal) Eğitim Teknolojileri (Yandal) 1995-1996 Ege Üniversitesi Doktora

Detaylı

FEN BİLGİSİ ÖĞRETMEN ADAYLARININ ÖĞRENME STİLLERİ, CİNSİYET ÖĞRENME STİLİ İLİŞKİSİ VE ÖĞRENME STİLİNE GÖRE AKADEMİK BAŞARI 1

FEN BİLGİSİ ÖĞRETMEN ADAYLARININ ÖĞRENME STİLLERİ, CİNSİYET ÖĞRENME STİLİ İLİŞKİSİ VE ÖĞRENME STİLİNE GÖRE AKADEMİK BAŞARI 1 Mayıs 2011 Cilt:19 No:2 Kastamonu Eğitim Dergisi 379-386 FEN BİLGİSİ ÖĞRETMEN ADAYLARININ ÖĞRENME STİLLERİ, CİNSİYET ÖĞRENME STİLİ İLİŞKİSİ VE ÖĞRENME STİLİNE GÖRE AKADEMİK BAŞARI 1 Hüseyin Hüsnü BAHAR

Detaylı

MATEMATK ÖRETMENLER NN ETKLEM DÜZEYLER. Yüksel DEDE * ÖZET

MATEMATK ÖRETMENLER NN ETKLEM DÜZEYLER. Yüksel DEDE * ÖZET MATEMATK ÖRETMENLER NN ETKLEM DÜZEYLER Yüksel DEDE * ÖZET Öretmenler, öretim sürecinin en önemli unsurlarıdır. Bu nedenle, matematik öretmenlerinin kendilerini sürekli yenileme peinde olmaları gerekmektedir.

Detaylı

Arş. Gör. Dr. Mücahit KÖSE

Arş. Gör. Dr. Mücahit KÖSE Arş. Gör. Dr. Mücahit KÖSE Dumlupınar Üniversitesi Eğitim Fakültesi İlköğretim Bölümü Evliya Çelebi Yerleşkesi (3100) KÜTAHYA Doğum Yeri ve Yılı: Isparta/Yalvaç Cep Telefonu: Telefon:765031-58 E-posta:

Detaylı

GÜZEL SANATLAR ETM BÖLÜMÜ ÖRENCLERNN OKUL DENEYM I DERSNE YÖNELK LGLER VE BEKLENTLER **

GÜZEL SANATLAR ETM BÖLÜMÜ ÖRENCLERNN OKUL DENEYM I DERSNE YÖNELK LGLER VE BEKLENTLER ** GÜZEL SANATLAR ETM BÖLÜMÜ ÖRENCLERNN OKUL DENEYM I DERSNE YÖNELK LGLER VE BEKLENTLER ** Yrd.Doç.Dr. Gürsan SARAÇ * **1924-2004 Musiki Muallim Mektebinden Günümüze Müzik Öretmeni Yetitirme Sempozyumu Bildirisi

Detaylı

ÖRETMEN ADAYLARININ ALGILADIKLARI LETM BECERS DÜZEYLERNN NCELENMES

ÖRETMEN ADAYLARININ ALGILADIKLARI LETM BECERS DÜZEYLERNN NCELENMES Ahi Evran Üniversitesi Kırehir Eitim Fakültesi Dergisi (KEFAD) Cilt 8, Sayı 1, (2007), 123-135 123 ÖRETMEN ADAYLARININ ALGILADIKLARI LETM BECERS DÜZEYLERNN NCELENMES Mehmet Arif ÖZERBA Gazi Üniversitesi

Detaylı

LKÖRETM 6. SINIF ÖRENCLERNN TÜRKÇE DERS DNLEME BECERS FARKINDALIKLARININ BELRLENMESNE YÖNELK BR ANKET GELTRME

LKÖRETM 6. SINIF ÖRENCLERNN TÜRKÇE DERS DNLEME BECERS FARKINDALIKLARININ BELRLENMESNE YÖNELK BR ANKET GELTRME LKÖRETM 6. SINIF ÖRENCLERNN TÜRKÇE DERS DNLEME BECERS FARKINDALIKLARININ BELRLENMESNE YÖNELK BR ANKET GELTRME DEVOLOPING A SURVEY ON 6TH GRADE STUDENTS AWARENESS OF LISTENING SKILLS IN TURKISH CLASSES

Detaylı

The Development of an Attitude Scale for Science and Technology Course

The Development of an Attitude Scale for Science and Technology Course Elementary Education Online, 7(3), 627-639, 2008. lköretim Online, 7(3), 627-639, 2008. [Online]: http://ilkogretim-online.org.tr The Development of an Attitude Scale for Science and Technology Course

Detaylı

ÖNSÖZ. beni motive eden tez danışmanım sayın Doç. Dr. Zehra Özçınar a sonsuz

ÖNSÖZ. beni motive eden tez danışmanım sayın Doç. Dr. Zehra Özçınar a sonsuz i ÖNSÖZ Bu çalışma uzun ve zor, ancak bir o kadar da kazançlı bir sürecin ürünüdür. Öncelikle; bilgi ve deneyimleri ile bu süreçte bana yol gösteren, anlayışlı tutumuyla beni motive eden tez danışmanım

Detaylı

ADAY ÖRETMENLERDE ÖFKE * Emine BABAOLAN ** ÖZET

ADAY ÖRETMENLERDE ÖFKE * Emine BABAOLAN ** ÖZET ADAY ÖRETMENLERDE ÖFKE * Emine BABAOLAN ** ÖZET Aday öretmenlerin yeni bir i ve sosyal çevreye uyum salama sürecinde, karılatıkları sorunlardan dolayı engellenmeleri ve bunların sonucunda öfke duygusunu

Detaylı

TÜRKiYE'DEKi ÖZEL SAGLIK VE SPOR MERKEZLERiNDE ÇALIŞAN PERSONELiN

TÜRKiYE'DEKi ÖZEL SAGLIK VE SPOR MERKEZLERiNDE ÇALIŞAN PERSONELiN Spor Bilimleri Dergisi Hacettepe]. ofsport Sciences 2004 1 15 (3J 125-136 TÜRKiYE'DEKi ÖZEL SAGLIK VE SPOR MERKEZLERiNDE ÇALIŞAN PERSONELiN ış TATMiN SEViYELERi Ünal KARlı, Settar KOÇAK Ortadoğu Teknik

Detaylı

Matematik Eğitimi ABD. Mesleki Deneyim: Indiana University, School of Education, Curriculum and

Matematik Eğitimi ABD. Mesleki Deneyim: Indiana University, School of Education, Curriculum and Adı soyadı Belma Türker Biber Lisans Y. Lisans Ankara Üniversitesi, Fen Fakültesi, Matematik Bölümü. Ankara Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Matematik ABD. Hacettepe Üniversitesi, Eğitim Bilimleri

Detaylı

BURSA DA GÖREV YAPAN MÜZK ÖRETMENLERNN ULUDA ÜNVERSTES ETM FAKÜLTES GÜZEL SANATLAR ETM BÖLÜMÜ MÜZK ETM ANABLM DALI LE LETM VE ETKLEM

BURSA DA GÖREV YAPAN MÜZK ÖRETMENLERNN ULUDA ÜNVERSTES ETM FAKÜLTES GÜZEL SANATLAR ETM BÖLÜMÜ MÜZK ETM ANABLM DALI LE LETM VE ETKLEM BURSA DA GÖREV YAPAN MÜZK ÖRETMENLERNN ULUDA ÜNVERSTES ETM FAKÜLTES GÜZEL SANATLAR ETM BÖLÜMÜ MÜZK ETM ANABLM DALI LE LETM VE ETKLEM Dr. Ayhan HELVACI *1924-2004 Musiki Muallim Mektebinden Günümüze Müzik

Detaylı

İngilizce Öğretmen Adaylarının Öğretmenlik Mesleğine İlişkin Tutumları 1. İngilizce Öğretmen Adaylarının Öğretmenlik Mesleğine İlişkin Tutumları

İngilizce Öğretmen Adaylarının Öğretmenlik Mesleğine İlişkin Tutumları 1. İngilizce Öğretmen Adaylarının Öğretmenlik Mesleğine İlişkin Tutumları İngilizce Öğretmen Adaylarının Öğretmenlik Mesleğine İlişkin Tutumları 1 İngilizce Öğretmen Adaylarının Öğretmenlik Mesleğine İlişkin Tutumları İbrahim Üstünalp Mersin Üniversitesi İngilizce Öğretmen Adaylarının

Detaylı

International Journal of Progressive Education, 6(2), 27-47.

International Journal of Progressive Education, 6(2), 27-47. ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı: AYŞE AYPAY Doğum Tarihi: 24 02 1969 Öğrenim Durumu: Doktora Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Psikoloji Bölümü Ankara Üniversitesi 1989 Y. Lisans

Detaylı

Doç.Dr. HİLAL AKTAMIŞ

Doç.Dr. HİLAL AKTAMIŞ Doç.Dr. HİLAL AKTAMIŞ Eğitim Fakültesi Matematik Ve Eğitim Bilgileri 1994-1998 Lisans-Yandal Buca Eğitim Fakültesi Matematik Ve Fen Dokuz Eylül ÜniversitesiBilimleri Eğitimi Bölümü Fizik Öğretmenliği Pr.

Detaylı

OTSTK ÇOCUKLARDA TEACCH PROGRAMININ GELMSEL DÜZEYE ETKS: OLGU SUNUMU

OTSTK ÇOCUKLARDA TEACCH PROGRAMININ GELMSEL DÜZEYE ETKS: OLGU SUNUMU Bu aratırma 2005 yılında 1. Uluslararası zmir Özel Eitim ve Otizm Sempozyumu'nda poster bildiri olarak sunulmutur. OTSTK ÇOCUKLARDA TEACCH PROGRAMININ GELMSEL DÜZEYE ETKS: OLGU SUNUMU Psk. Deniz VARIR

Detaylı

MARMARA COĞRAFYA DERGİSİ SAYI: 19, OCAK - 2009, S. 20-29 İSTANBUL ISSN:1303-2429 Copyright 2009 http://www.marmaracografya.com

MARMARA COĞRAFYA DERGİSİ SAYI: 19, OCAK - 2009, S. 20-29 İSTANBUL ISSN:1303-2429 Copyright 2009 http://www.marmaracografya.com MARMARA COĞRAFYA DERGİSİ SAYI: 19, OCAK - 2009, S. 20-29 İSTANBUL ISSN:1303-2429 Copyright 2009 http://www.marmaracografya.com SOSYAL BİLGİLER VE SINIF ÖĞRETMENİ ADAYLARININ COĞRAFYA DERSLERİNE YÖNELİK

Detaylı

KİMYA ÖĞRETMEN ADAYLARININ ÖĞRENME VE ÖĞRETME ANLAYIŞLARI İLE ÖĞRENME STİLLERİNİN YAPILANDIRMACILIK FELSEFESİ İLE OLAN UYUMU

KİMYA ÖĞRETMEN ADAYLARININ ÖĞRENME VE ÖĞRETME ANLAYIŞLARI İLE ÖĞRENME STİLLERİNİN YAPILANDIRMACILIK FELSEFESİ İLE OLAN UYUMU KİMYA ÖĞRETMEN ADAYLARININ ÖĞRENME VE ÖĞRETME ANLAYIŞLARI İLE ÖĞRENME STİLLERİNİN YAPILANDIRMACILIK FELSEFESİ İLE OLAN UYUMU Filiz KABAPINAR OYA AĞLARCI M.Ü. Atatürk Eğitim Fakültesi OFMA Eğitimi Böl.

Detaylı

II. Ara tırmanın Amacı III. Ara tırmanın Önemi

II. Ara tırmanın Amacı III. Ara tırmanın Önemi Uluslararası Sosyal Aratırmalar Dergisi The Journal of International Social Research Cilt: 7 Sayı: 34 Volume: 7 Issue: 34 www.sosyalarastirmalar.com Issn: 1307-9581 ETKL OKUL-ÇEVRE LKSNDE ALENN KATKISINA

Detaylı

SINIF ÖĞRETMENLİĞİ BÖLÜMÜ ÖĞRENCİLERİNİN MATEMATİĞE YÖNELİK TUTUMLARININ ÇEŞİTLİ DEĞİŞKENLERE GÖRE İNCELENMESİ

SINIF ÖĞRETMENLİĞİ BÖLÜMÜ ÖĞRENCİLERİNİN MATEMATİĞE YÖNELİK TUTUMLARININ ÇEŞİTLİ DEĞİŞKENLERE GÖRE İNCELENMESİ Ekim 2005 Cilt:13 No:2 Kastamonu Eğitim Dergisi 427-436 SINIF ÖĞRETMENLİĞİ BÖLÜMÜ ÖĞRENCİLERİNİN MATEMATİĞE YÖNELİK TUTUMLARININ ÇEŞİTLİ DEĞİŞKENLERE GÖRE İNCELENMESİ Halil Coşkun ÇELİK, Recep BİNDAK Dicle

Detaylı

ODÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü Sosyal Bilimler Aratırmaları Dergisi Issn: 1309-9302 http://sobiad.odu.edu.tr Cilt: 1 Sayı: 2 Aralık 2010

ODÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü Sosyal Bilimler Aratırmaları Dergisi Issn: 1309-9302 http://sobiad.odu.edu.tr Cilt: 1 Sayı: 2 Aralık 2010 ODÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü Sosyal Bilimler Aratırmaları Dergisi Issn: 1309-9302 http://sobiad.odu.edu.tr Cilt: 1 Sayı: 2 Aralık 2010 KAVRAM HARTALARI LE NOT TUTMANIN LKÖRETM ÖRENCLERNN DNLEDN ANLAMA

Detaylı

Okulöncesi Öğretmen Adaylarının Bilgisayar Destekli Eğitim Yapmaya İlişkin Tutumlarının İncelenmesi

Okulöncesi Öğretmen Adaylarının Bilgisayar Destekli Eğitim Yapmaya İlişkin Tutumlarının İncelenmesi Trakya Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi 2015, Cilt 5, Sayı 1, 44-50 Trakya University Journal of Education 2015, Volume 5, Issue 1, 44-50 Okulöncesi Öğretmen Adaylarının Bilgisayar Destekli Eğitim

Detaylı

Yrd.Doç.Dr. Nihal TUNCA

Yrd.Doç.Dr. Nihal TUNCA Yrd.Doç.Dr. Nihal TUNCA Dumlupınar Üniversitesi Eğitim Fakültesi Eğitim Eğitim Programları ve Öğretim Ana Bilim Dalı Evliya Çelebi Yerleşkesi (43100) KÜTAHYA Cep Telefonu: Telefon: Faks: E-posta: tuncanihal@gmail.com

Detaylı

Doç.Dr. EYLEM YILDIZ FEYZİOĞLU

Doç.Dr. EYLEM YILDIZ FEYZİOĞLU Doç.Dr. EYLEM YILDIZ FEYZİOĞLU Eğitim Fakültesi Matematik Ve Fen Bilimleri Eğitimi Bölümü Fen Bilgisi Eğitimi Anabilim Dalı Eğitim Bilgileri Eğitim Fakültesi Matematik Ve Fen Bilimleri 1994-1999 Lisans

Detaylı

Research and Trends in Mathematics Education: 2000 to 2006

Research and Trends in Mathematics Education: 2000 to 2006 Elementary Education Online, 7(3), 614-626, 2008. lköretim Online, 7(3), 614-626, 2008. [Online]: http://ilkogretim-online.org.tr Research and Trends in Mathematics Education: 2000 to 2006 Fulya ULUTA,

Detaylı

ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ BEDEN EĞİTİMİ ve SPOR BÖLÜMÜ ÖĞRENCİLERİNİN ÖSS ve ÖZEL YETENEK SINAVI PUANLARINA GÖRE GENEL AKADEMİK BAŞARILARI

ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ BEDEN EĞİTİMİ ve SPOR BÖLÜMÜ ÖĞRENCİLERİNİN ÖSS ve ÖZEL YETENEK SINAVI PUANLARINA GÖRE GENEL AKADEMİK BAŞARILARI Uludağ Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi Cilt: XVII, Sayı: 1, 2003 ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ BEDEN EĞİTİMİ ve SPOR BÖLÜMÜ ÖĞRENCİLERİNİN ÖSS ve ÖZEL YETENEK SINAVI PUANLARINA GÖRE GENEL

Detaylı

YÖNETCLERN VE ÖRETMENLERN ALTI YA GRUBUNDAK ÖRENCLERN LKOKUMA-YAZMAYA HAZIRLANMALARINA YÖNELK BLGLER VE GÖRÜLER. Banu YANGIN

YÖNETCLERN VE ÖRETMENLERN ALTI YA GRUBUNDAK ÖRENCLERN LKOKUMA-YAZMAYA HAZIRLANMALARINA YÖNELK BLGLER VE GÖRÜLER. Banu YANGIN YÖNETCLERN VE ÖRETMENLERN ALTI YA GRUBUNDAK ÖRENCLERN LKOKUMA-YAZMAYA HAZIRLANMALARINA YÖNELK BLGLER VE GÖRÜLER Banu YANGIN ÖZET Bu çalımanın amacı, yöneticilerin ve öretmenlerin altı ya grubundaki örencilerin

Detaylı

The Effect of Learning Together Technique of Cooperative Learning Method on Students Mathematics Achievement and Cooperative Study Skills

The Effect of Learning Together Technique of Cooperative Learning Method on Students Mathematics Achievement and Cooperative Study Skills Elementary Education Online, 6(3), 323-332, 2007. lköretim Online, 6(3), 323-332, 2007. [Online]: http://ilkogretim-online.org.tr The Effect of Learning Together Technique of Cooperative Learning Method

Detaylı

N.E.Ü. A.K.E.F. MÜZİK EĞİTİMİ ANABİLİM DALI ÖĞRENCİLERİNİN ÖĞRETMENLİK MESLEĞİNE İLİŞKİN TUTUMLARI

N.E.Ü. A.K.E.F. MÜZİK EĞİTİMİ ANABİLİM DALI ÖĞRENCİLERİNİN ÖĞRETMENLİK MESLEĞİNE İLİŞKİN TUTUMLARI N.E.Ü. A.K.E.F. MÜZİK EĞİTİMİ ANABİLİM DALI ÖĞRENCİLERİNİN ÖĞRETMENLİK MESLEĞİNE İLİŞKİN TUTUMLARI Arş. Gör. Dr. H. Onur Küçükosmanoğlu N.E.Ü. A.K.E.F. Müzik Eğitimi A.B.D h_onur_k@hotmail.com Arş. Gör.

Detaylı

Lise Göztepe Anadolu Kız Meslek Lisesi Bilgisayar Bölümü, İzmir, 1990 1994.

Lise Göztepe Anadolu Kız Meslek Lisesi Bilgisayar Bölümü, İzmir, 1990 1994. Ö Z G E Ç M İ Ş Kişisel Bilgiler : Adı Soyadı Şirin KARADENİZ ORAN Doğum Yeri Karşıyaka/İzmir/TÜRKİYE Doğum Tarihi 25.04.1977 Yabancı Dili ve Düzeyi İngilizce Cinsiyeti Bayan Medeni Hali Evli Uyruğu T.C.

Detaylı

Yrd. Doç. Dr. Celal Deha DOĞAN. Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Ölçme ve Değerlendirme Bilim Dalı- Doktora

Yrd. Doç. Dr. Celal Deha DOĞAN. Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Ölçme ve Değerlendirme Bilim Dalı- Doktora Yrd. Doç. Dr. Celal Deha DOĞAN Öğrenim Durumu Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Ölçme ve Değerlendirme Bilim Dalı- Doktora- 2005-2011 Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Ölçme ve

Detaylı

FEN BİLGİSİ ÖĞRETMENLERİNİN YENİ FEN BİLGİSİ PROGRAMINA YÖNELİK DÜŞÜNCELERİ

FEN BİLGİSİ ÖĞRETMENLERİNİN YENİ FEN BİLGİSİ PROGRAMINA YÖNELİK DÜŞÜNCELERİ FEN BİLGİSİ ÖĞRETMENLERİNİN YENİ FEN BİLGİSİ PROGRAMINA YÖNELİK DÜŞÜNCELERİ Ayşe SAVRAN 1, Jale ÇAKIROĞLU 2, Özlem ÖZKAN 2 1 Pamukkale Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, İlköğretim Bölümü, Fen Bil. ABD, DENİZLİ

Detaylı

GÜNCEL GELMELER IIINDA LKÖRETM: MATEMATK-FEN-TEKNOLOJ-YÖNETM

GÜNCEL GELMELER IIINDA LKÖRETM: MATEMATK-FEN-TEKNOLOJ-YÖNETM KTAP NCELEMES GÜNCEL GELMELER IIINDA LKÖRETM: MATEMATK-FEN-TEKNOLOJ-YÖNETM Editörler: Arif Altun ve Sinan Olkun Orhan KARAMUSTAFAOLU Yrd.Doç.Dr., Amasya Üniversitesi, Eitim Fakültesi, Dekan Yrd., AMASYA

Detaylı

SPOR BİLİMLERİ VE TEKNOLOJİSİ YÜKSEKOKULUNDA ÖĞRENİM GÖREN ÖĞRENCİLERİN ZAMAN YÖNETİMİ DAVRANIŞLARI

SPOR BİLİMLERİ VE TEKNOLOJİSİ YÜKSEKOKULUNDA ÖĞRENİM GÖREN ÖĞRENCİLERİN ZAMAN YÖNETİMİ DAVRANIŞLARI SUGÖTÜREN, M., MÜLAZIMOĞLU BALLI, Ö., GÖKÇE, H., Spor Bilimleri ve Teknolojisi Yüksekokulunda Öğrenim Gören Öğrencilerin Zaman Yönetimi Davranışları SPORMETRE Beden Eğitimi ve Spor Bilimleri Dergisi, 2011,

Detaylı

LKÖRETM ÖRENCLERNE YÖNELK MÜZKSEL TME TESTNN GELTRLMES *

LKÖRETM ÖRENCLERNE YÖNELK MÜZKSEL TME TESTNN GELTRLMES * LKÖRETM ÖRENCLERNE YÖNELK MÜZKSEL TME TESTNN GELTRLMES * DEVELOPMENT OF A MUSICAL AUDITION TEST TOWARD ELEMENTARY STUDENTS Dr. Elif TEKN GÜRGEN** Özet Bu aratırmanın amacı ilköretim 3. ve 4. sınıf örencilerinin

Detaylı

LKÖRETM KNC KADEME (2005) TÜRKÇE DERS ÖRETM PROGRAMINDA GENEL AMAÇLAR - HEDEF/KAZANIMLAR

LKÖRETM KNC KADEME (2005) TÜRKÇE DERS ÖRETM PROGRAMINDA GENEL AMAÇLAR - HEDEF/KAZANIMLAR LKÖRETM KNC KADEME (2005) TÜRKÇE DERS ÖRETM PROGRAMINDA GENEL AMAÇLAR - HEDEF/KAZANIMLAR LKS* THE ASSOCIATION BETWEEN GENERAL TARGETS AND GOALS/ACQUISITIONS IN TURKISH LANGUAGE PROGRAM Erhan DURUKAN**

Detaylı

Akademik ve Mesleki Özgeçmiş

Akademik ve Mesleki Özgeçmiş RESİM Dr. Hülya PEHLİVAN hulyapeh@hacettepe.edu.tr Akademik ler Akademik ve Mesleki Özgeçmiş Üniversite Dışı ler ve Danışmanlıklar İdari ler Verdiği Dersler Lisans Dersin Kodu Adı Kredisi EBB 147 Eğitim

Detaylı

ÖZET YENİ İLKÖĞRETİM II. KADEME MATEMATİK ÖĞRETİM PROGRAMININ İSTATİSTİK BOYUTUNUN İNCELENMESİ. Yunus KAYNAR

ÖZET YENİ İLKÖĞRETİM II. KADEME MATEMATİK ÖĞRETİM PROGRAMININ İSTATİSTİK BOYUTUNUN İNCELENMESİ. Yunus KAYNAR ÖZET YENİ İLKÖĞRETİM II. KADEME MATEMATİK ÖĞRETİM PROGRAMININ İSTATİSTİK BOYUTUNUN İNCELENMESİ Yunus KAYNAR AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ EĞİTİM BİLİMLERİ ANA BİLİM DALI Ağustos

Detaylı

ÜNVERSTELERN GÜZEL SANATLAR ETM BÖLÜMÜ MÜZK ETM ANABLM/ANASANAT DALI BRNC SINIF ÖRENCLERNN KSEL PROFLLER *

ÜNVERSTELERN GÜZEL SANATLAR ETM BÖLÜMÜ MÜZK ETM ANABLM/ANASANAT DALI BRNC SINIF ÖRENCLERNN KSEL PROFLLER * ÜNVERSTELERN GÜZEL SANATLAR ETM BÖLÜMÜ MÜZK ETM ANABLM/ANASANAT DALI BRNC SINIF ÖRENCLERNN KSEL PROFLLER * Ara.Gör.Ilgım KILIÇ *1924-2004 Musiki Muallim Mektebinden Günümüze Müzik Öretmeni Yetitirme Sempozyumu

Detaylı

Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği Bölüm Öğrencilerinin Sosyal Beceri Düzeylerinin İncelenmesi

Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği Bölüm Öğrencilerinin Sosyal Beceri Düzeylerinin İncelenmesi International Journal of Science Culture and Sport August 2016 : 4 (Special Issue 1) ISSN : 2148-1148 Doi : 10.14486/IntJSCS541 Field : Physical Education, Sport Sociology Type : Research Article Recieved:

Detaylı

The International New Issues In SOcial Sciences

The International New Issues In SOcial Sciences Number: 4 pp: 89-95 Winter 2017 SINIRSIZ İYİLEŞMENİN ÖRGÜT PERFORMANSINA ETKİSİ: BİR UYGULAMA Okan AY 1 Giyesiddin NUROV 2 ÖZET Sınırsız iyileşme örgütsel süreçlerin hiç durmaksızın örgüt içi ve örgüt

Detaylı

ÖGE GÖSTERM TEORS NN LKÖRETM MATEMATK ÖRETMNDEK ETKLL

ÖGE GÖSTERM TEORS NN LKÖRETM MATEMATK ÖRETMNDEK ETKLL ÖGE GÖSTERM TEORS NN LKÖRETM MATEMATK ÖRETMNDEK ETKLL Yüksel DEDE * Özet Bu aratırmada, Öge Gösterim Teorisi nin (Component Display Theory) ilköretim matematik öretiminde örenci baarısına etkisi aratırılmıtır.

Detaylı

Epistemological Conceptions of Pre-service Elementary Mathematics Teachers: Effects of University and Grade Level

Epistemological Conceptions of Pre-service Elementary Mathematics Teachers: Effects of University and Grade Level Elementary Education Online, 6(2), 313-321, 2007. lköretim Online, 6(2), 313-321, 2007. [Online]: http://ilkogretim-online.org.tr Epistemological Conceptions of Pre-service Elementary Mathematics Teachers:

Detaylı

BLGSAYAR DESTEKL ETM [BDE]: LKÖRETM OKULU YÖNETCLERNN TUTUMLARINA LKN BR ARATIRMA

BLGSAYAR DESTEKL ETM [BDE]: LKÖRETM OKULU YÖNETCLERNN TUTUMLARINA LKN BR ARATIRMA BLGSAYAR DESTEKL ETM [BDE]: LKÖRETM OKULU YÖNETCLERNN TUTUMLARINA LKN BR ARATIRMA COMPUTER SUPPORTIVE EDUCATION (CSE): A RESEARCH ABOUT ATTITUDE OF PRMARY SCHOOL ADMINISTRATORS Engin KARADA Hakan SALAM

Detaylı

Snf Öretmenlerinin Kendi Mesleki Yeterliklerine likin Görüleri: Genel Bir Deerlendirme. Dr. Halil Yurdugül Ali Çakrolu Mesude Ayan

Snf Öretmenlerinin Kendi Mesleki Yeterliklerine likin Görüleri: Genel Bir Deerlendirme. Dr. Halil Yurdugül Ali Çakrolu Mesude Ayan Snf Öretmenlerinin Kendi Mesleki Yeterliklerine likin Görüleri: Genel Bir Deerlendirme Dr. Halil Yurdugül Ali Çakrolu Mesude Ayan Öretmen Yeterlikleri Toplumsal geliim için, Eitimin kalitesini artrmak

Detaylı

İŞİTME ENGELLİ ve ENGELLİ OLMAYAN İLKÖĞRETİM ÖĞRENCİLERİNİN BENLİK KAVRAMLARI ve AKADEMİK BAŞARILARI ARASINDAKİ İLİŞKİNİN İNCELENMESİ

İŞİTME ENGELLİ ve ENGELLİ OLMAYAN İLKÖĞRETİM ÖĞRENCİLERİNİN BENLİK KAVRAMLARI ve AKADEMİK BAŞARILARI ARASINDAKİ İLİŞKİNİN İNCELENMESİ Uludağ Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi Cilt: XV, Sayı: 1, 2002 İŞİTME ENGELLİ ve ENGELLİ OLMAYAN İLKÖĞRETİM ÖĞRENCİLERİNİN BENLİK KAVRAMLARI ve AKADEMİK BAŞARILARI ARASINDAKİ İLİŞKİNİN İNCELENMESİ

Detaylı

KMYA ÖRETMEN ADAYLARININ NTERNET KAYNAKLARINI KULLANIMLA LGL TUTUMLARI VE KARILATIKLARI ZORLUKLAR

KMYA ÖRETMEN ADAYLARININ NTERNET KAYNAKLARINI KULLANIMLA LGL TUTUMLARI VE KARILATIKLARI ZORLUKLAR Ahi Evran Üniversitesi Kırehir Eitim Fakültesi Dergisi (KEFAD) Cilt 7, Sayı 2, (2006), 207-215 207 KMYA ÖRETMEN ADAYLARININ NTERNET KAYNAKLARINI KULLANIMLA LGL TUTUMLARI VE KARILATIKLARI ZORLUKLAR Selçuk

Detaylı

Predictive Validity of the Science and Technology Pre-service Teachers Civil Servant Selection Examination

Predictive Validity of the Science and Technology Pre-service Teachers Civil Servant Selection Examination Elementary Education Online, 7(2), 323-332, 2008. lköretim Online, 7(2), 323-332, 2008. [Online]: http://ilkogretim-online.org.tr Predictive Validity of the Science and Technology Pre-service Teachers

Detaylı

BİYOLOJİ ÖĞRETMENLERİNİN LABORATUVAR DERSİNE YÖNELİK TUTUMLARININ FARKLI DEĞİŞKENLER AÇISINDAN İNCELENMESİ

BİYOLOJİ ÖĞRETMENLERİNİN LABORATUVAR DERSİNE YÖNELİK TUTUMLARININ FARKLI DEĞİŞKENLER AÇISINDAN İNCELENMESİ BİYOLOJİ ÖĞRETMENLERİNİN LABORATUVAR DERSİNE YÖNELİK TUTUMLARININ FARKLI DEĞİŞKENLER AÇISINDAN İNCELENMESİ Gülay EKİCİ Gazi Üniversitesi, Teknik Eğitim Fakültesi, Eğitim Bilimleri Bölümü, ANKARA Özet Bu

Detaylı

ODÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü Sosyal Bilimler Aratırmaları Dergisi Issn: 1309-9302 http://sobiad.odu.edu.tr Cilt: 2 Sayı: 4 Aralık 2011

ODÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü Sosyal Bilimler Aratırmaları Dergisi Issn: 1309-9302 http://sobiad.odu.edu.tr Cilt: 2 Sayı: 4 Aralık 2011 ODÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü Sosyal Bilimler Aratırmaları Dergisi Issn: 1309-9302 http://sobiad.odu.edu.tr Cilt: 2 Sayı: 4 Aralık 2011 AKTF ÖRENME TEKNKLERNN DNLEME BECERS ÜZERNDEK ETKLER* THE EFFECTS

Detaylı

YÜKSEKÖĞRETİM KURULU YARDIMCI DOÇENT 17.12.2014

YÜKSEKÖĞRETİM KURULU YARDIMCI DOÇENT 17.12.2014 AYHAN KARAMAN ÖZGEÇMİŞ YÜKSEKÖĞRETİM KURULU YARDIMCI DOÇENT 17.12.2014 Adres : Sinop Üniversitesi Eğitim Fakültesi İlköğretim Bölümü 57000 SİNOP Telefon : 3682715526-2079 E-posta : akaraman@sinop.edu.tr

Detaylı

İlköğretim Öğrencileri İçin Matematik Kaygı Ölçeği. Math Anxiety Scale For Elementary School Students

İlköğretim Öğrencileri İçin Matematik Kaygı Ölçeği. Math Anxiety Scale For Elementary School Students F. Ü. Fen ve Mühendislik Bilimleri Dergisi, 17 (2), 442-448, 2005 İlköğretim Öğrencileri İçin Matematik Kaygı Ölçeği Recep BİNDAK Dicle Üniversitesi Siirt Eğitim Fakültesi İlköğretim Matematik Bölümü Siirt

Detaylı

ÖZGEÇMĐŞ. Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans

ÖZGEÇMĐŞ. Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans ÖZGEÇMĐŞ Adı Soyadı: Yeşim Özek Kaloti Doğum Tarihi: 1969 Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Đngilizce DĐCLE ÜNĐVERSĐTESĐ 1988-1992 Öğretmenliği Y. Lisans TESOL University of Stirling

Detaylı

ULUSLARARASI 9. BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR ÖĞRETMENLİĞİ KONGRESİ

ULUSLARARASI 9. BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR ÖĞRETMENLİĞİ KONGRESİ ULUSLARARASI 9. BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR ÖĞRETMENLİĞİ KONGRESİ SPOR BİLİMLERİ FAKÜLTESİ ÖĞRENCİLERİNİN BOŞ ZAMAN AKTİVİTELERİNE VERDİKLERİ ANLAMIN VE YAŞAM DOYUMLARININ İNCELENMESİ: AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ ÖRNEĞİ

Detaylı

Matematik Başarısı ve Anne Baba Eğitim Düzeyi 1 - doi: 10.17932/ IAU.IAUD.m.13091352.2015.7/25.19-36

Matematik Başarısı ve Anne Baba Eğitim Düzeyi 1 - doi: 10.17932/ IAU.IAUD.m.13091352.2015.7/25.19-36 Matematik Başarısı ve Anne Baba Eğitim Düzeyi 1 - doi: 10.17932/ IAU.IAUD.m.13091352.2015.7/25.19-36 Orhan ÇANAKÇI 2 Ahmet Ş. ÖZDEMİR 3 Özet Bu çalışmanın amacı; öğrencilerin matematik başarısı ve matematik

Detaylı

An Analysis of Pre Service Elementary School Teachers Occupational Respect According to Different Variables 1

An Analysis of Pre Service Elementary School Teachers Occupational Respect According to Different Variables 1 Elementary Education Online, 7(1), 41-52, 2008. lköretim Online, 7(1), 41-52, 2008. [Online]: http://ilkogretim-online.org.tr An Analysis of Pre Service Elementary School Teachers Occupational Respect

Detaylı

Educational On-line Programmes for Teachers and Students

Educational On-line Programmes for Teachers and Students Educational On-line Programmes for Teachers and Students Hamit İVGİN - İstanbul Provincial Directorate of National Education ICT Coordinator & Fatih Project Coordinator in İstanbul Kasım 2014 - İSTANBUL

Detaylı

Hacer ÖZYURT¹, Özcan ÖZYURT 2, Hasan KARAL 3

Hacer ÖZYURT¹, Özcan ÖZYURT 2, Hasan KARAL 3 999 PERMÜTASYON- - E- Hacer ÖZYURT¹, Özcan ÖZYURT 2, Hasan KARAL 3 1 hacerozyurt@ktu.edu.tr 2 oozyurt@ktu.edu.tr 3 Yrd.Doç.Dr. hasankaral@ktu.edu.tr Özet: - - de - Anahtar kelimeler: e- Abstract: Conducted

Detaylı

Bilisel Stiller le Yabancı Dil Baarısı Arasındaki liki: 8. Sınıf Fransızca Örnei

Bilisel Stiller le Yabancı Dil Baarısı Arasındaki liki: 8. Sınıf Fransızca Örnei Bilisel Stiller le Yabancı Dil Baarısı Arasındaki liki: 8. Sınıf Fransızca Örnei Mehtap Çakan Abant zzet Baysal Üniversitesi, 14100 Bolu ÖZ: Bu aratırmanın amacı Fransızca yı ikinci dil olarak örenen örencilerin

Detaylı

ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN PROBLEM ÇÖZME BECERİLERİ VE AKADEMİK BAŞARILARININ ÇEŞİTLİ DEĞİŞKENLERE GÖRE İNCELENMESİ

ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN PROBLEM ÇÖZME BECERİLERİ VE AKADEMİK BAŞARILARININ ÇEŞİTLİ DEĞİŞKENLERE GÖRE İNCELENMESİ M.Ü. Atatürk Eğitim Fakültesi Eğitim Bilimleri Dergisi Yıl : 2005, Sayı 21, Sayfa : 75-88 ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN PROBLEM ÇÖZME BECERİLERİ VE AKADEMİK BAŞARILARININ ÇEŞİTLİ DEĞİŞKENLERE GÖRE İNCELENMESİ

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı: Yücel ÖKSÜZ Doğum Tarihi: 05 Şubat 1966 Öğrenim Durumu: Doktora/S.Yeterlik/ Tıpta Uzmanlık Psikolojik Danışma ve Rehberlik Doc. / Prof. ----------------------------

Detaylı

LKÖRETM SOSYAL BLGLER DERS KTAPLARININ ÖRETMEN GÖRÜLERNE GÖRE DEERLENDRLMES (KIRIKKALE ÖRNE)

LKÖRETM SOSYAL BLGLER DERS KTAPLARININ ÖRETMEN GÖRÜLERNE GÖRE DEERLENDRLMES (KIRIKKALE ÖRNE) Ahi Evran Üniversitesi Kırehir Eitim Fakültesi Dergisi (KEFAD) Cilt 8, Sayı 1, (2007), 51-61 51 LKÖRETM SOSYAL BLGLER DERS KTAPLARININ ÖRETMEN GÖRÜLERNE GÖRE DEERLENDRLMES (KIRIKKALE ÖRNE) Adem ÖCAL G.Ü.G.E.F.

Detaylı

THE ROLE OF GENDER AND LANGUAGE LEARNING STRATEGIES IN LEARNING ENGLISH

THE ROLE OF GENDER AND LANGUAGE LEARNING STRATEGIES IN LEARNING ENGLISH THE ROLE OF GENDER AND LANGUAGE LEARNING STRATEGIES IN LEARNING ENGLISH THESIS SUBMITTED TO THE GRADUATE SCHOOL OF SOCIAL SCIENCES OF MIDDLE EAST TECHNICAL UNIVERSITY BY OKTAY ASLAN IN PARTIAL FULFILLMENT

Detaylı

FEN ÖĞRETİMİNDE HARMANLANMIŞ ÖĞRENME: ÖĞRENME ORTAMI DEĞERLENDİRME ÖLÇEĞİ

FEN ÖĞRETİMİNDE HARMANLANMIŞ ÖĞRENME: ÖĞRENME ORTAMI DEĞERLENDİRME ÖLÇEĞİ FEN ÖĞRETİMİNDE HARMANLANMIŞ ÖĞRENME: ÖĞRENME ORTAMI DEĞERLENDİRME ÖLÇEĞİ Yrd. Doç. Dr. Özkan Yılmaz Erzincan Üniversitesi ozkanyilmaz@erzincan.edu.tr Özet Bu araştırmanın amacı; fen öğretiminde kullanılmak

Detaylı

Elementary Education Online, 7(1), 53-70, lköretim Online, 7(1), 53-70, [Online]:

Elementary Education Online, 7(1), 53-70, lköretim Online, 7(1), 53-70, [Online]: Elementary Education Online, 7(1), 53-7, 28. lköretim Online, 7(1), 53-7, 28. [Online]: http://ilkogretim-online.org.tr The Relationship between Teacher Candidates Learning Styles and Critical Thinking

Detaylı

Sosyo-Ekonomik Gelimilik Aratırması

Sosyo-Ekonomik Gelimilik Aratırması Giri Sosyo-Ekonomik Gelimilik Aratırması Taner Kavasolu Devlet Planlama Tekilatı Kalkınma Planlarımızda, ülke corafyasında ve kesimler arasında dengeli bir gelime salanması hedefi, ülke ekonomisi için

Detaylı