Sahibi Bilim ve Sanat Vakfı Yazı İşleri Müdürü Salih Pulcu ISSN Yayın Kurulu

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Sahibi Bilim ve Sanat Vakfı Yazı İşleri Müdürü Salih Pulcu ISSN 1303-9369. Yayın Kurulu"

Transkript

1

2 Sahibi Bilim ve Sanat Vakfı Yazı İşleri Müdürü Salih Pulcu ISSN Yayın Kurulu Şevket K. Akar, Yusuf Ziya Altıntaş, Nurullah Ardıç, Serhat Aslaner, Yücel Bulut, Ebubekir Ceylan, Coşkun Çakır, İhsan Fazlıoğlu, F. Samime İnceoğlu, Abdulhamit Kırmızı, Mustafa Özel, Yunus Uğur, Ali Adem Yörük Engin Deniz Akarlı, Brown Üniversitesi, ABD Gökhan Çetinsaya, İstanbul Şehir Üniversitesi Mehmet Genç, İstanbul Şehir Üniversitesi Tevfik Güran, İstanbul Üniversitesi Mehmet İpşirli, Fatih Üniversitesi Danışma Kurulu Cemal Kafadar, Harvard Üniversitesi, ABD Mustafa Kara, Uludağ Üniversitesi Kemal Karpat, Wisconsin Üniversitesi, ABD Sabri Orman, İstanbul Ticaret Üniversitesi Ali Birinci, Türk Tarih Kurumu Adres Vefa Cad. No Vefa İstanbul Tel pbx Faks web Türkiye Araştırmaları Literatür Dergisi, MLA International Bibliography, Index Islamicus ve ASOS Index gibi indekslerce taranmaktadır. Dergiye gönderilen yazılar hakemler tarafından değerlendirilir. Dergide yer alan yazılardan yazarları sorumludur. Dergiye gönderilen yazılar yayınlansın veya yayınlanmasın iade edilmez.

3 Birikimsiz (b)ilim olmaz. Literatür çalışmaları, üzerine inşa edildiği birikime ayna tutmakla kalmaz, birikim bilincimizi de yeniler. Bu tür çalışmalar, mevcut birikimi birçok açıdan değerlendirerek literatür hakkında çeşitli tasnifler yapmayı, varsa eksiklikleri ve hataları tespit etmeyi, takip edilen yaklaşımları ve kullanılan kaynakları gözden geçirmeyi amaçlar. Bu tespitler, literatürle ilgili herhangi bir alanda yapılacak çalışmalara matuf uyarı ve önerilerle daha da önem kazanır. Esas hedef, bir alanda değişik kişi ve ekoller tarafından yapılmış çalışmaların hasılasını çıkartarak sonraki çalışmalara ciddi bir zemin hazırlamaktır. Bu süreç hiç şüphesiz anlama, yorumlama ve eleştiri kabiliyeti yanında geleceğe dönük önerilerle ilgili iddialı bir ilmî duruşu gerektirir. Türkiye araştırmaları alanında belirli bir birikimin olduğu aşikârdır. Geçmiş, hâl ve gelecek çerçevesinde Türkiye üzerine düşünen, araştıran ve yazan insanların birçok farklı sahada ortaya koydukları eserlerin, haklarında literatür çalışması yapılabilecek miktar ve niteliğe ulaştığını düşünüyoruz. Aynı zamanda, Türkiye hakkında farklı coğrafyalarda değişik türlerde eser telif edenlerin birbirlerinden haberdar olması, bu noktadan sonra yapılacak çalışmalar bakımından son derece önemlidir. Yine önemle belirtilmesi gereken başka bir husus da, konu ve sorunlara hem disiplinler arası/ötesi bir perspektif hem de bütüncül bir anlayışla yaklaşma inancının hâkim olduğu günümüzde, bir mesele hakkında önceden gerçekleştirilmiş veya hâlen devam eden bilimsel faaliyetleri takip edebilmenin ancak literatür çalışmaları ile mümkün olabileceğidir. Benzer şekilde, belirli bir alanda çalışmalarını yoğunlaştırmış araştırmacılar da başka alanlarda yapılan çalışmaları bir arada görme fırsatını bularak kendi çalışmalarına yön tayin etme imkanına sahip olabileceklerdir. Yukarıda belirtilen ilkeler çerçevesinde bu dergi, öncelikle Türkiye araştırmalarını geniş kapsamlı üst başlıklar altında değerlendirirken, ardından bu üst başlıkları detaylandırmaya doğru yönelmiştir. Türkiye Araştırmaları Literatür Dergisi, her sayısında ele aldığı konu ile ilgili kapsamlı birkaç yazıdan sonra konunun alt alanları ile ilgili değerlendirme yazılarına ve yine konuyla ilgili söyleşi(ler)e, klasik veya güncel bazı kitap ve tezlerin, kurum, dergi ve kongrelerin tanıtımlarına yer vermektedir. Derginin her sayısı, hususi içeriğini oluşturan bir konunun literatürünü ele almakla beraber her sayının sonunda, geçen altı ayın dergilerinde Türkiye ile ilgili çıkmış makalelerin künyelerinin yer aldığı bir bölüm de bulunmaktadır. Bu bölümde bazı dergilerin içindekiler kısmı bütün halinde yer alırken, diğer bazılarının sadece Türkiye ile ilgili makaleleri seçilerek referans bilgileri verilmektedir. Türkiye ve Türkiye tarihi çalışmalarına mütevazı bir katkısı olduğuna inandığımız TALİD, literatüre ilişkin değerlendirme ve tanıtımlar çerçevesinde okuyuculardan gelen yazılara hakem raporlarını dikkate alarak yer vermektedir. TALİD i daha yakından tanımak, gelecek dosyalar, makale yazım kuralları gibi husulara dair bilgi edinmek ve önceki sayılarımızın pek çoğunun dijital versiyonlarına ulaşmak için web sitemizi (www.talid.org) ziyaret edebilirsiniz.

4

5 Cilt: 1 Sayı: 1 Yıl: 2003 Türk İktisat Tarihi * Makalelerin tam metni için Türkiye de İktisat Tarihi Çalışmalarının Tarihi Üzerine Bir Deneme / Coşkun ÇAKIR Cumhuriyet Dönemi Türkiye İktisat Tarihi Çalışmaları Hakkında Genel Bir Değerlendirme / Murat KORALTÜRK DünyaSistemi Teorisinin Osmanlı Tarihi Çalışmalarına Yansımaları / Ebubekir CEYLAN Tanzimat tan Cumhuriyet e Maliye Nazırları ( ) / Abdülhamit KIRMIZI Osmanlı Maliyesi Üzerine Yapılan Çalışmalar / Kaya BAYRAKTAR Osmanlı Bankacılığı Üzerine Bir Kaynak Taraması / Hüseyin AL Para Vakıfları Üzerine / Süleyman KAYA 19. Yüzyıl Osmanlı Tarımına İlişkin Çalışmalar / Ahmet UZUN Erken Modern Dönem Osmanlı Ticaret Literatürüne Genel Bir Bakış / Mehmet BULUT Osmanlı Esnafı ve Sanayisi Üzerine Yapılan Çalışmalarla İlgili Genel Bir Değerlendirme / Ahmet KAL A Türkiye de Tahrir Defterlerine Dayalı Olarak Hazırlanmış Çalışmalar Hakkında Bazı Görüşler / Erhan AFYONCU Türkiye de Temettuat Çalışmaları / Said ÖZTÜRK Mahkeme Kayıtları (Şer iye Sicilleri): Literatür Değerlendirmesi ve Bibliyografya / Yunus UĞUR Osmanlı Klasik Muhasebe Matematik Eserleri Üzerine Bir Değerlendirme / İhsan FAZLIOĞLU Bir İktisat Tarihi Kaynağı Olarak İstatistikler ve DİE Tarihi İstatistikler Dizisi / F. Samime İNCEOĞLU Bir Ortadoğu İktisat Tarihçisi Olarak Charles Issawi ve The Economic History of Turkey / Fatih ERMİŞ Mehmet BULUT, Ottoman-Dutch Economic Relations in the Early Modern Period / Şevket Kamil AKAR Fuad Köprülü ve Türk Hukuk ve İktisat Tarihi Mecmuası ve Türk Hukuk Tarihi Dergisi / Fethi GEDİKLİ Osmanlı Para Tarihi Üzerine Asırlık Çalışmalar / Tahsin ÖZCAN 16. Yüzyılın Sonunda Osmanlı İktisadi Tasavvurunun Sınırları / Mustafa İNCE Abdülkadir BULUŞ, Osmanlı Tekstil Sanayii Hereke Fabrikası / Ercüment BALCI Ahmet UZUN, İstanbul un Et İhtiyacının Karşılanması: Ondalık Ağnam Uygulaması ( ) / Şevket Kamil AKAR Neşe ERİM, On Sekizinci Yüzyılda Erzurum Gümrüğü / Haşim KOÇ EK: Ulusal ve Uluslararası Dergilerde Türkiye Araştırmaları Haziran Ocak 2003 SÖYLEŞİ Mehmet Genç ile Osmanlı da Devlet ve Ekonomi üzerine

6

7 Cilt: 1 Sayı: 2 Yıl: 2003 Tür ki ye de Si ya set Ta rih çi li ği nin Yük se le me den Dü şü şü: Gök Eki ni Biç miş Gi bi / Gökhan ÇETİNSAYA İs lam Ön ce si Türk Ta ri hi Kay nak la rı / Ali AHMETBEYOĞLU Os man lı Dev le ti nin Ku ru luş ve Yük se liş Dö ne mi Si ya sî Ta ri hi Üze ri ne Cum hu ri yet Dö ne min de Ya pı lan Ça lış ma lar / Fahameddin BAŞAR Islahatlar ve Buhranlar Literatürü: III. Selim ve II. Mahmud Dönemi / Mehmet Ali BEYHAN Os man lı Si ya sî Ta ri hi nin Ana Kay nak la rı: Kro nik ler / Erhan AFYONCU Os man lı Ta ri hi Sa ha sın da Türk çe Baş vu ru Eser le ri: Aka de mik ve Si ya sal Bir Du rum Tes pi ti / Selçuk Akşin SOMEL Os man lı Ta rih çi li ğin de Tan zi mat Ön ce si Si ya set Dü şün ce si ne Yak la şım lar / Hü se yin YILMAZ Os man lı Si ya set Dü şün ce si Kay nak la rı ile İl gi li Ye ni Bir Kav ram sal laş tır ma: Is la hat nâ me ler / Coşkun YILMAZ İstanbul Kütüphanelerinde Bulunan Si ya set nâ me le r Bib li yog raf ya sı / Orhan ÇOLAK Osmanlı Düşünce Geleneğinde Siyasî Metin Olarak Kelâm Kitapları / İhsan FAZLIOĞLU Ku ru luş tan Tan zi mat a Os man lı Dip lo ma si Ta ri hi Li te ra tü rü / Mehmet Alaaddin YALÇINKAYA Os man lı Se fa ret nâ me le ri Hak kın da Ya pı lan Araş tır ma la r / Hasan KORKUT Türk Siyaset Tarihi * Tanzimat a Kadar Makalelerin tam metni için Türkiye de Osmanlı Afrikası Araştırmaları / Ahmet KAVAS Osmanlı Askerî Tarihi Üzerine Bir Literatür Değerlendirmesi / Kahraman ŞAKUL Bir Kla sik Dö nem Si ya set Ta rih çi si Ola rak Cor nell Fle isc her ve Ta rih çi Mus ta fa Âlî: Bir Os man lı Ay dın ve Bü rok ra tı / Fatma SEL TURHAN Ri fa at Ali Abou ElHaj: Os man lı Dev let ve Si ya sî Ya pı sı na Fark lı Bir Ba kış / Yunus UĞUR Ber nard Le wis ve Oryantalist Gelenek / Özgür ORAL EK: Ulusal ve Uluslararası Dergilerde Türkiye Araştırmaları Temmuz Aralık 2003 SÖYLEŞİ Kemal Karpat ile Siyaset Tarihi Üzerine

8

9 Cilt: 2 Sayı: 3 Yıl: 2004 Türk Siyaset Tarihi * Tanzimat tan Günümüze Makalelerin tam metni için Türk Aydınının Tanzimat la İmtihanı: Tanzimat ve Tanzimat Dönemi Siyasî Tarihi Üzerine Yapılan Çalışmalar / Coşkun ÇAKIR Modernite, Tarih ve İdeoloji: II. Abdülhamid Dönemi Tarihçiliği Üzerine Bir Değerlendirme / Nadir ÖZBEK II. Abdülhamid Dönemi Siyasî Tarihi Bibliyografyası / Semih AKGÜN - Özkan AKPINAR Meşrutiyet Dönemi Türk Siyasî Hayatı Kaynakçası / Cüneyd OKAY Osmanlı Hilafeti Meselesi: Bir Literatür Değerlendirmesi / Ş. Tufan BUZPINAR XIX. Yüzyıl Balkan Kaynakları Üzerine Bir Değerlendirme / Gül TOKAY Sovyet ve Türk Tarih Yazıcılığında Rusya Müslümanlarının Düşünce Tarihi / Ahmet KANLIDERE Osmanlı Siyaset Kültürünü Anlamada Kaynak Olarak İlmi Nücûm: Sadullah el-ankaravî / Gülçin TUNALI KOÇ Türkiye de Siyaset ve Resmî İdeoloji: Temel Yaklaşımlar / H. Emre BAĞCE Türk Siyasal Literatürü Üzerine Kısa Notlar / H. Emre BAĞCE Cumhuriyet Dönemi Türk Dış Politikasına Dair Türkçe Kaynak ve Araştırmalar ( ) / Mustafa BUDAK 1945 Sonrası Türk Dış Politikası ile İlgili Çalışmalar / Mesut ÖZCAN Siyasî Tarih Kaynağı Olarak Hatırat ve Gezi Notları / Şevket Kamil AKAR - İrfan KARAKOÇ Bir Siyasî Portre Denemesi: Fuat Köprülü / Abdülkerim ASILSOY Niyazi Berkes ve Eserleri Hakkında / Fahrettin ALTUN Gogol un Paltosu: Tarık Zafer Tunaya ve Siyasî Partiler / Mehmet Ö. ALKAN XIX. Yüzyıl Osmanlı Modernleşmesi Çalışmalarının Öncülerinden Roderic H. Davison ve Eserleri / Haşim KOÇ Bir Siyaset Sosyoloğu Olarak Şerif Mardin / Alim ARLI Kadro Dergisi/Hareketi ve Etkileri / Lütfi SUNAR Soğuk Savaş Atmosferinde DP ye Muhalif Bir Dergi: Forum / Yücel BULUT Kemalist Bir Modernleşme Yorumu Olarak Yön Dergisi / Fahrettin ALTUN F. A. K. YASAMEE, Ottoman Diplomacy: Abdulhamid II and the Great Powers, / Sevinç ALKAN ÖZCAN Necmettin ALKAN, Die deutsche Weltpolitik und die Konkurrenz der Mächte um das osmanische Erbe. Die deutschosmanischen Beziehungen in der deutschen Presse , Münster 2003 / M. Alaaddin YALÇINKAYA Engin Deniz AKARLI, The Problems of External Pressures, Power Struggles, and Budgetary Deficits in Ottoman Politics Under Abdulhamid II ( ): Origins and Solutions / Ebubekir CEYLAN Cemal FEDAYİ, Turan Güneş: Siyasal Yaşamı ve Siyasal Düşüncesi / Akif DEMİRCİ Hatice BABAVATAN, The Understanding of Afrikâ-yi Osmânî in the Late Ottoman Period: The Case of Zanzibar / Vildan SERDAROĞLU ŞİŞMAN EK: Ulusal ve Uluslararası Dergilerde Türkiye Araştırmaları Eylül Mart 2004 SÖYLEŞİ Şerif Mardin ile Türk Siyaset Düşüncesi Üzerine

10

11 Cilt: 2 Sayı: 4 Yıl: 2004 İki Ucu Müphem Bir Köprü: Bilim ile Tarih ya da Bilim Tarihi / İhsan FAZLIOĞLU Türk Bilim Tarih Yazımında Zihniyet, Din ve Bilim İlişkisi: Osmanlı Örneği / Cemil AYDIN Eski Anadolu Uygarlıklarında Bilim Konusunda Türkiye de Yapılan Çalışmalar / Gaye ŞAHİNBAŞ ERGİNÖZ Anadolu Selçukluları ve Beylikler Dönemindeki Bilimsel Çalışmaların Kısa Bir Değerlendirmesi / Esin KAHYA Bizans Döneminde Bilim Üzerine Türkiye de Yapılan Çalışmalar / Gaye ŞAHİNBAŞ ERGİNÖZ Türk Matematik Tarihi Literatürü (Cumhuriyet Dönemi) / Melek DOSAY GÖKDOĞAN Türk Astronomi Tarihi Literatürü ( ) / Yavuz UNAT Türk Fizik-Optik Tarihi Üzerine / Hüseyin Gazi TOPDEMİR Osmanlı ve Cumhuriyet Dönemi Modern Fizik Çalışmaları Üzerine Bir Deneme / Meltem AKBAŞ Osmanlı Coğrafya Çalışmaları / Mahmut AK Türkiye de Tıp Tarihi / Aykut KAZANCIGİL Cumhuriyet Dönemi Türk Teknoloji ve Mekanik Tarihi Çalışmaları / Yavuz UNAT Osmanlı Askerî Teknoloji Tarihi: Ateşli Silâhlar / Salim AYDÜZ Osmanlı Deniz Teknolojisi Üzerine / Tuncay ZORLU Anadolu daki Osmanlı Medreseleri: Bir İcmal / Mefail HIZLI Osmanlı Astronomi Müesseseleri / Salim AYDÜZ Osmanlılarda Askerî Teknik Eğitim / Mustafa KAÇAR 1933 Üniversite Reformu Hakkında Bir Bibliyografya Denemesi / Sevtap İSHAKOĞLU KADIOĞLU A.Ü. D. T.C. F. Bilim Tarihi Anabilim Dalı / Yavuz UNAT SÖYLEŞİ Fuat Sezgin ile Bilim Tarihi Üzerine Türk Bilim Tarihi * Makalelerin tam metni için Bilim ve Teknoloji Tarihi ne Çeyrek Asırlık Hizmet: İslam Tarih, Sanat ve Kültür Araştırma Merkezi (IRCICA) / Zeynep DURUKAL İ.Ü. Bilim Tarihi nin Kurumsallaşması: Araştırmalar ve Eğitim Programları ( ) / Feza GÜNERGÜN Türk Bilim Tarihi Kurumu (TBTK) ve Bilim Tarihi Çalışmalarındaki Yeri / Mustafa KAÇAR Osmanlılar Dönemi nde Bilim Tarihi Yazıcılığına Genel Bir Bakış ve Ahmed Râsim in Terakkiyyâtı İlmiyye ve Medeniyye Adlı Eseri / Remzi DEMİR - İnan KALAYCIOĞULLARI Eski Harfli Mühendislik Dergileri / Cüneyd OKAY Türkiye de Bilim ve Teknolojinin Gelişim Süreci Literatürüne Eleştirel Bir Bakış / Ramazan ACUN Cumhuriyet Dönemi Türk Bilim Tarihi Bibliyograflarının Bibliyografyası / Ahmed SÜRURÎ İstanbul Su Külliyatı / Mustafa İNCE İslâm Türk Matematik Tarihinde İlk Eser: Salih Zeki nin Âsârı Bâkiye si / Ahmet Faruk GÜNEY Cumhuriyet Dönemi Bilim Tarihi Yazıcılığının İlk Örneği: Abdülhak Adnan Adıvar ve Osmanlı Türklerinde İlim / İshak ARSLAN Türkiye de Bilim Tarihi Sahasında İlk Doktora Tezi: Aydın Sayılı ve Observatory in Islam / Selami ÇALIŞKAN Türk Bilim Tarihi Çalışmalarında Bir Hakikat Yolcusu: Cevat İzgi ve Osmanlı Medreselerinde İlim / F. Samime İNCEOĞLU Salim Aydüz, Tophâne-i Âmire ve Top Döküm Teknolojisi (XVXVI. Asırlarda) / Mehmet İPŞİRLİ Mustafa Kaçar, Osmanlı Devleti nde Bilim ve Eğitim Anlayışındaki Değişmeler ve Mühendishânelerin Kuruluşu / Sevtap İSHAKOĞLU KADIOĞLU EK: Ulusal ve Uluslararası Dergilerde Türkiye Araştırmaları Nisan Aralık 2004

12

13 Cilt: 3 Sayı: 5 Yıl: 2005 Türk Hukuk Tarihi * Makalelerin tam metni için Türk Hukuk Tarihçiliği / Mehmet Akif AYDIN Osmanlı Öncesi Türk Hukuk Tarihi Yazıcılığı / Murteza BEDİR Fıkıh Tarihi: Osmanlı Hukuk Düşüncesinde Modern Yorumlar İçin Yeni Bir Referans Çerçevesi / Sami ERDEM Osmanlı Divanının Ana Defter Serileri: Ahkâm-ı Mîrî, Ahkâm-ı Kuyûd-ı Mühimme ve Ahkâm-ı Şikâyet / Feridun M. EMECEN Osmanlı Kanunnâmeleri Neşriyatı Üzerine Bir Tahlil / M. Macit KENANOĞLU Osmanlı Hukuk Tarihi Kaynağı Olarak Şer iyye Sicilleri / Fethi GEDİKLİ Osmanlı Klasik Dönemi Fıkıh Kitapları / Recep CİCİ Osmanlı Dönemi Fetva Literatürü / Şükrü ÖZEN Mahkeme Kayıtlarının Kılavuzu: Sakk Mecmuaları / Süleyman KAYA Osmanlı Devletinde Mahkemeler ve Kadılık Müessesesi Literatürü / Ekrem Buğra EKİNCİ Şeyhülislâm Ebussuûd Efendi: Bibliyografik Bir Değerlendirme / Pehlül DÜZENLİ Osmanlı Ceza Hukuku Çalışmaları Üzerine Bir İcmal / Mehmet AKMAN Osmanlı Vakıf Hukuku Çalışmaları / Tahsin ÖZCAN İslam Osmanlı Hukukunda Zimmîler / M. Macit KENANOĞLU Osmanlı Hukuk Çalışmalarında Kadın / Betül İPŞİRLİ ARGIT Osmanlı da Meşrutiyet Öncesi Merkezî Meclisler Literatürü / Ayhan CEYLAN Tanzimat Dönemi Kanunlaştırma Faaliyetleri Literatürü / Mustafa ŞENTOP Türkçede Mecelle Literatürü / Sami ERDEM Hukuk, Tarih ve Tarihyazımı: 1858 Osmanlı Arazi Kanunnâmesi ne Yönelik Yaklaşımlar / E. Atilla AYTEKİN Meşîhat Makamının Dergisi: Cerîdei İlmiyye / İsmail CEBECİ Kütüphane Rafında Okuyucusunu Bekleyen Bir Yayın: İlmi Hukuk ve Mukayese-i Kavanin Mecmuası / Fatmagül DEMİREL XV. ve XVI. Yüzyıllarda Yaşamış Beş Osmanlı Hukukçusu / Selim KARAHASANOĞLU Barkan ın Kanunlar ı: OsmanlıTürk Hukuk Tarihçiliğinde Bir Klasik / Coşkun ÇAKIR Halil İnalcık ve Osmanlı Hukuku Araştırmaları / Bülent ARI Hukuk Tarihi Açısından Hüseyin Namık Orkun ve Fasikülleri / Salih Okur GÜMRÜKÇÜOĞLU İstanbul Vakıfları Tahrîr Defteri, 1009/1600 Târîhli, İstanbul un 550. Fetih Yılı İçin / Mehmet İPŞİRLİ 1858 Toprak Reformunun Bağdat ta Uygulanışı Keiko Kiyotaki, Ottoman Land Policies in the Province of Baghdad, / Ebubekir CEYLAN Osmanlı Hukuku ve Oryantalist Yaklaşım: Bir Eleştiri Reem Meshal, Straddling the Sacred and the Secular: The Autonomy of Ottoman Egyptian Courts During the 16 th and 17 th Centuries / Nurullah ARDIÇ Yanlış Zamanda Yanlış Adam : Feyzullah Efendi Sabra Meservey, Feyzullah Efendi: An Ottoman Şeyhülislam / Selim KARAHASANOĞLU Karen M. Kern, The Prohibition of Sunni-Shi i Marriages in the Ottoman Empire: A Study of Ideologies / Abdurrahman ATÇIL EK: Ulusal ve Uluslararası Dergilerde Türkiye Araştırmaları Ocak Haziran 2005 SÖYLEŞİ Halil İnalcık ile Türk Hukuk Tarihi Üzerine

14

15 Cilt: 3 Sayı: 6 Yıl: 2005 Şehir Tarihi ve Türkiye de Şehir Tarihçiliği: Yaklaşımlar, Konular ve Kaynaklar / Yunus UĞUR Türk İslam Osmanlı Şehirciliği ve Halil İnalcık ın Çalışmaları / Halil İNALCIK - Bülent ARI Osmanlı Klasik Döneminde Anadolu Kentleri / Mehmet ÖZ Survey of Urban History of Arab Cities in the Ottoman Period / Nelly HANNA Osmanlı Dönemi Arap Şehir Tarihi Üzerine Bir İnceleme / Nelly HANNA Osmanlı Dönemi Balkan Şehir Tarihi: Bosna, Macaristan ve Yunanistan Şehirleri / Fatma SEL TURHAN - Özgür KOLÇAK - M. ALİ GÖKAÇTI Siyah Afrika da Osmanlı Şehirleri / Tarig Mohammed NOUR Osmanlı da Kent İskânı ve Demografisi (XV.-XVIII. Yüzyıllar) / Yunus KOÇ Osmanlı Devleti nde Şehir Ekonomisi ve İaşe / Ahmet UZUN Osmanlı Şehir Mekânları: Kahvehane Literatürü / Ahmet YAŞAR Osmanlı Belediye Tarihi Araştırmaları ve Kaynak Malzeme Üzerine Notlar / Tarkan OKTAY Cumhuriyet Döneminde Türkiye de Şehirleşme ve Gecekondu Araştırmaları / Alim ARLI İmparatorluğun İhtişam Arayışından Cumhuriyet in Radikal Modernleşme Projesine: Türkiye de Kentsel Planlamanın İlk Yüz Yılı / Mehmet Bengü ULUENGİN - Ömer TURAN Visual Sources for Urban History of the Ottoman Empire / Kathryn A. EBEL Osmanlı Şehir Tarihinin Görsel Kaynakları / Kathryn A. EBEL Şehir Tarihi Çalışmalarında Yazma Eserlerden Nasıl İstifade Edilebilir? / İhsan FAZLIOĞLU Sancak (Liva) Kanunnameleri / Göknur KARADUMAN Osmanlı Salnâmelerinin Şehir Tarihi Bakımından Önemi / Ahmet Zeki İZGÖER Osman Nuri Ergin: Cumhuriyet Döneminin İlk Şehir Tarihçisi / Abdullah Taha İMAMOĞLU SÖYLEŞİ Suraiya Faroqhi ile Türk Şehir Tarihi Üzerine Türk Şehir Tarihi * Makalelerin tam metni için André Raymond: Arap Şehir Tarihinde Bir Dönüm Noktası / N. Bilge ÖZEL Bir Osmanlı Balkan Tarihçisi Machiel Kiel / Fatma SEL TURHAN Nikolai Todorov ve Balkan Şehri Kitabı / Hatice UĞUR İstanbul Şehir Rehberleri Üzerine Bir Çalışma / Kazım BAYCAR Türkiye de Şehircilik Kongreleri / Evren AYDIN Erzurum Şehir Tarihinin Kaynakları ve Literatürü / Bilgehan PAMUK Van Şehir Tarihi Bibliyografyası / Zeki TEKİN Antakya ve Çevresi Hakkında Yapılan Çalışmalar / Adem KARA Ethel Sara Wolper, Cities and Saints: Sufism and the Transformation of Urban Space in Medieval Anatolia / Fatih BAYRAM Jens Hanssen, Thomas Philipp ve Stefan Weber (ed.) The Empire in the City: Arab Provincial Capitals in the Late Ottoman Empire / Ebubekir CEYLAN Çiğdem Kafescioğlu, The Ottoman Capital in the Making: The Reconstruction of Constantinople in the Fifteenth Century / Fatma TUNÇ YAŞAR Kathryn Ann Ebel, City Views, Imperial Visions: Cartography and the Visual Culture of Urban Space in the Ottoman Empire, / Nicole KANÇAL FERRARI Meltem Toksöz, The Çukurova: From Nomadic Life to Commercial Agriculture, / Fatih ERMİŞ Leila Olga Hudson, Cultural Capital: Wealth and Values in Late Ottoman Damascus / Zahit ATÇIL Biray Kırlı, From Ottoman Empire To Turkish Nation State: Reconfiguring Spaces And Geo Bodies / Nazan GECE EK: Ulusal ve Uluslararası Dergilerde Türkiye Araştırmaları Temmuz Aralık 2005

16

17 Cilt: 4 Sayı: 7 Yıl: 2006 Yeni Türk Edebiyatı Tarihi I Makalelerin tam metni için * Me de ni yet Ta ri hi mi zin En Gi rift La bi ren ti: Türk Ede bi ya tı Ta ri hi / Nu ri SAĞ LAM Türk çe Şi ir Li te ra tü rü ( ) / Tu ran KA RA TAŞ Baş lan gı cın dan Cum hu ri yete Ka dar Ana Çiz gi le riy le Türk Hi kâ ye si / Ay şe DE MİR Türk Ede bi ya tın da Hi kâ ye Li te ra tü rü: Cum hu ri yet Dö ne mi / Âlim KAH RA MAN Tan zi mat tan Cum hu ri ye te Türk Ti yat ro Ede bi ya tı Li te ra tü rü / Şa hi ka KA RA CA Tür ki ye de Ço cuk Ede bi ya tı Ça lış ma la rı / Alev SI NAR Ye ni Türk Ede bi ya tın da Ede bi yat Te ori si Li te ra tü rü Üze ri ne Bir De ne me / Mu har rem DA YANÇ Tan zi mat tan Cum hu ri ye te Ede bi yat Ders Ki tap la rı / Ce li le EREN AR GIT Os man lı Dev le tin de Mat bu at ve Neş ri yat Ya sak la rı Ta ri hi ne Med hal / Ali Bİ RİN Cİ Türk Ede bi ya tın da Men sur Şi ir Literatürü / Ca fer GA Rİ PER Ede bi yat Te rim le ri Kay nak ça sı Üze ri ne Bir De ğer len dir me / Tu ran KA RA TAŞ Bal kan lar da Ye ni Türk Ede bi ya tı Li te ra tü rü / Yıl maz TAŞ ÇI OĞ LU De ği şen De ğer ler Kar şı sın da Ah met Ham di Tan pı nar / Ab dul lah UÇ MAN Es ki Harfli Ço cuk Der gi le ri / Cü neyd OKAY Der gi ler Ara sın da: Der gâh, Ha yat, Ma lû mât ve Bil gi Mec mu ala rı / Ab dul lah UÇ MAN Ser veti Fü nûn Mec mu ası / Küb ra AN DI Mil lî Mec mua / Nu ran ÖZ LÜK Ül kü Mec mu ası / Çi lem TER CÜ MAN İs tan bul Üni ver si te si Ede bi yat Fa kül te si Türk Di li ve Ede bi ya tı Der gi si / İs ma il KA RA CA Tür ki ye Üni ver si te le rin de Ye ni Türk Ede bi ya tı Ala nın da Yapıl mış Yük sek Li sans ve Dok to ra Tez le ri nin Ko nu la rı na Gö re Sı nıflan dırıl mış Bib liyog raf yası / Bah riye ÇERİ Fran sa da Türk Edebiyatı Üzerine Yapıl mış Tez ler ve La Présen ce fran çaise dans les débuts de la moder nité lit téraire tur que [ Modern Türk Edebiyatı nın Baş lan gıcın da Fran sız Var lığı ] Ad lı Dok tora Tezi Üzerine / Banu ÖZ TÜRK BAY RAMOĞ LU EK: Ulusal ve Uluslararası Dergilerde Türkiye Araştırmaları: Ocak 2006-Mayıs 2006 SÖYLEŞİ Orhan Okay ile Türk Edebiyatı Tarihi Üzerine

18

19 Cilt: 4 Sayı: 8 Yıl: 2006 Yeni Türk Edebiyatı Tarihi II * Makalelerin tam metni için Ab dül ha lim Mem duh tan Ah met Ham di Tan pınar a Ede bi yat Ta rih le rin de Ye ni leş me nin Sınır la rı / M. Or han OKAY Tan zi mat tan II. Meş ru ti ye t e Türk Ro ma nı / Hül ya AR GUN ŞAH II. Meş ru ti yet ten Cum hu ri yet e Türk Ro ma nın da Ye ni Açılım lar / Os man GÜN DÜZ Türk Ede bi ya tın da Roman: Cum hu ri yet Dev ri / Fatih ANDI Türk Ede bi ya tın da Ti yat ro: Cum hu ri yet Dev ri / Mü zey yen BUT TAN RI Tanzimat tan Cumhuriyet e Türk Ede bi ya tın da Eleş ti ri / Âlim KAH RA MAN Türk Edebiyatında Eleştiri: Cumhuriyet Devri / Şe ca at tin TU RAL Türk Ede bi ya tın da De ne me Li te ra tü rü / Yu nus BAL CI Kar şılaş tır ma lı Ede bi yat: Ta nım, Yön tem ve İn ce le me ler / Emel KE FE Lİ Os man lı da Ter cü me Kav ra mı ve Tan zi mat Dö ne min de ki Ede bî Ter cü me le re Da ir Ça lış ma la r / Ha şim KOÇ Türk Edebiyatında Antoloji / Fırat KARAGÜLLE Tür ki ye de Ede bi yat Sos yo lo ji si Çalışmaları / Se zai COŞ KUN Türk Ede bi ya tın da Ede bî Rö por taj / Nu ri SAĞ LAM Bir Ede bi yat Di sip li ni Ku ru cu su: Meh met Kap lan / M. Or han OKAY Ni had Sâ mi Ba nar lı / Şey ma GÜN GÖR Ah met Ka bak lı / Be şir AYVAZOĞLU Ad nan Benk ve Türk Ede bi yat Eleş ti ri si / Nu ri AK SU Türk Ede bi ya tın da Ta ri hî Ro manlar Üze ri ne Ya pıl mış Tez ler / Ze ki TAŞ TAN İstanbul Üniversitesi Türkiyat Enstitüsü / Mustafa ÖZKAN İstanbul Üniversitesi Tür ki yat Araş tır ma la rı Ens ti tü sü Tür ki yat Mec mu ası / Fa tih TIĞLI Varlık Dergisi / Fırat KARAGÜLLE Türk Edebiyatı Tarihi, Talât Sait Halman (ed.), İstanbul: T.C. Kültür Eserleri Dizi: 399, 2006, 4 Cilt / Ömer LEKESİZ EK Ulu sal ve Ulus la ra ra sı Der gi ler de Tür ki ye Araş tır ma la rı Haziran 2006 Ekim 2006 SÖYLEŞİ Abdullah Uçman ile Yeni Türk Edebiyatı Tarihinin Bazı Meseleleri Üzerine

20

21 Cilt: 5 Sayı: 9 Yıl: 2007 Türk Edebiyatı Tarihlerine Dair / Vildan SERDAROĞLU Klasik Türk Edebiyatı Çalışmaları: Metotlar ve Ekoller / Nâmık AÇIKGÖZ Tanzîmat tan Cumhuriyet e Klasik Edebiyat Çalışmaları ( ) / M. Kayahan ÖZGÜL Çağatay Edebiyatı ve Çağatay Edebiyatı Üzerine Araştırmalar / Zuhal ÖLMEZ XV. Yüzyıla Ait Türkçe Divan Neşirleri / M. Ziya BAĞRIAÇIK XVI. Yüzyıla Ait Türkçe Dîvan Neşirleri / Ömer ZÜLFE Klasik Türk Edebiyatında Kaside / Murat A. KARAVELİOĞLU Klasik Şerh Edebiyatı Literatürü / Ozan YILMAZ Türk Edebiyatında Hamse / Mehmet ARSLAN Eski Türk Edebiyatı nda Mevlidler / Hasan AKSOY Kıyâfet-Nâme ler Hakkında Bir Bibliyografya Denemesi / Müjgân ÇAKIR Sebk-i Hindî Çalışmaları / Ali Fuat BİLKAN Eski Türk Edebiyatı nda Hüsrev ü Şirin ve Hüsn ü Aşk / Ahmet DOĞAN Osmanlı Döneminde Kıraat Meclislerinde Okunan Halk Kitapları / Zehra ÖZTÜRK Divan Edebiyatı nda Estetik Konusunda Yapılan Çalışmalar / Reyhan ÇORAK Eski Türk Edebiyatında Sosyal Hayat Çalışmaları / F. Meliha ŞEN Klasik Türk Edebiyatında Fuzûlî Biyografileri / Esma ŞAHİN Türkiye nin Türkoloji Merkezi: İstanbul Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü / Enfel DOĞAN İlahiyat Fakülteleri Türk İslam Edebiyatı Bilim Dallarında Yapılan Çalışmalar / Alim YILDIZ Eski Türk Edebiyatı Tarihi I * Makalelerin tam metni için Almanya da Eski Türk Edebiyatı Çalışmaları / Hatice COŞKUN Osmanlı Şiiri Hakkında Yüzyıllık Bir Batı Kaynağı: Gibb in A History of Ottoman Poetry si / Cihan OKUYUCU Yapısalcılık, Dîvân Şiiri ve Fuzuli Dîvânı Üzerine Notlar Cem Dilçin, Studies on Fuzuli s Divan, Cambridge: Harvard University Press, 2001 / Berat AÇIL Journal of Turkish Literature / Vildan SERDAROĞLU EK: Ulusal ve Uluslararası Dergilerde Türkiye Araştırmaları Kasım 2006 Nisan 2007 SÖYLEŞİ Günay Kut ile Eski Türk Edebiyatı Üzerine

22

23 Cilt: 5 Sayı: 10 Yıl: 2007 Türk Halk Edebiyatı Literatürü / Nurettin ALBAYRAK Eski Türk Edebiyatında Nesir: Gelişimi ve Kaynakçası / Mine MENGİ Klasik Türk Edebiyatında Tahlil Çalışmaları / Üzeyir ASLAN XVII.-XIX. Yüzyıllara Ait Yayınlanmış Türkçe Divan ve Divançeler / Ziya AVŞAR Klasik Türk Edebiyatında Hiciv / H. Gamze DEMİREL Aşkın Terennümü: Eski Türk Edebiyatında Gazel / Selami TURAN Ayrılığın Terennümü: Eski Türk Edebiyatında Firâk-nâmeler / Orhan Kemal TAVUKÇU Kültür Tarihimiz Açısından Zengin Bir Kaynak: Sur-nâmeler / Mehmet ARSLAN Türk Edebiyatında Şehr-engîzler / Barış KARACASU Cumhuriyet Dönemi ( ) Türk Edebiyatında Belâgat Çalışmaları / Mücahit KAÇAR Türk Tasavvuf Edebiyatı Literatürü / Azmi BİLGİN Eski Türk Edebiyatında Mesnevî / Ahmet KARTAL Anadolu Türk Edebiyatında Ahlakî Mesnevîler / Emine YENİTERZİ Mevlânâ nın Mesnevî si ve Şerhleri / Şener DEMİREL Tanzimat tan Cumhuriyet e Eski Türk Edebiyatı Öğretimi / Celile Eren ARGIT Edebiyat Tarihimizin Vazgeçilmez Kaynakları: Şair Tezkireleri / Filiz KILIÇ Necâtî Bey ve Şeyh Gâlib Literatürü / Betül SİNAN Eski Türk Edebiyatında Kadın Yazarlar / Berat AÇIL Eski Türk Edebiyatı Tarihi II * Makalelerin tam metni için Leylâ ve Mecnûn Bibliyografyası / Hanife KONCU Yûsuf ve Züleyhâ Bibliyografyası / Hanife KONCU Eski Türk Edebiyatı Alanında Yapılan Yüksek Lisans ve Doktora Tezleri Üzerine, / Hatice AYNUR Hacettepe Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü Eski Türk Edebiyatı Çalışmaları ve Türkbilig: Türkoloji Araştırmaları Dergisi Dizini / Fatma Sabiha KUTLAR MSGSÜ Fen-Edebiyat Fakültesi, Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü nde Yapılmış Eski Türk Edebiyatına Dair Tezler / Müjgân ÇAKIR ABD de Osmanlı Edebiyatı Çalışmaları / Züleyha ÇOLAK Doğu Dilleri Enstitüsü (Krakow) nde Türkoloji Çalışmaları / Halil İbrahim YAKAR I. Klasik Türk Edebiyatı Sempozyumu (Prof. Dr. Tunca Kortantamer Hatırasına) Mayıs 2007 Kayseri / Abdülkadir DAĞLAR Eski Türk Edebiyatı Çalıştayı Hakkında / Ali Fuat BİLKAN EK: Ulusal ve Uluslararası Dergilerde Türkiye Araştırmaları Mayıs 2007 Aralık 2007 SÖYLEŞİ Talat Sait Halman ile Eski Türk Edebiyatı Üzerine

24

25 Cilt: 6 Sayı: 11 Yıl: 2008 Türk Sosyoloji Tarihi Tür ki ye de Sos yo lo jiy le 100 Yıl: Mi ra sı ve Bu gü nü / Alim ARLI- Yücel BULUT Bir Asırlık Sosyoloji Birikimi / Kurtuluş KAYALI Pozitivizmin Türkiye ye Girişi ve Türk Sosyolojisine Etkisi / Enes KABAKCI Türk Sekülerleşmesi İncelemelerinde Paradigma Değişimine Doğru / Nurullah ARDIÇ Osmanlı Sosyal Tarihi Çalışmalarının Sosyolojik Eleştirisi / Suavi AYDIN Türk Sosyoloji Tarihinde Metodolojik Yönelimler / Ahmet Zeki ÜNAL Din ve Toplum Arasındaki İlişkileri Anlam(landırm)ak ya da Türkiye de Din Sosyolojisi Çalışmaları / Necdet SUBAŞI Türkiye de Köy Sosyolojisi Literatürü / Recep ERTÜRK Bil gi Sos yo lo ji si ve Top lu mu mu zun Bil gi Sis te mi / Mus ta fa AY DIN Tür ki ye de Sos yal Politika Disiplininin ve Uygulamalarının Gelişimi / Mehmet Fatih AYSAN - Ali KAYA Sosyometrinin Türkiye deki Tarihi / Abdurrahman ÖZKAN Türk çe Sos yo lo ji Ders Ki tap la rı Hak kın da Bib li yog ra fik Bir De ğer len dir me / Yücel BULUT Türkçe Sos yo lo ji Ta ri hi Kitapları Literatürü: Eleş ti rel Bir Değer len dir me / Meh met ANIK Ziya Gökalp e Yeniden Bakmak: Literatür ve Yeniden Değerlendirme / Mehmet KARAKAŞ Prens Sabahattin Literatürü Üzerine / Oya OKAN Çağdaş Türk Düşüncesi İçinde Hilmi Ziya Ülken / Yü cel BU LUT Hikmet Kıvılcımlı da Sosyolojik Temalar ve Durkheim Sosyolojisinin Erken Dönem Eleştirisi / Vefa Saygın ÖĞÜTLE - Güney ÇEĞİN Türk Düşünce Dünyasında Cemil Meriç ve Eserleri / Cengiz SUNAY Nurettin Topçu nun Türk Sosyolojisindeki Yeri Üzerine / Köksal ALVER Mübeccel Kıray dan Bize Kalan / Fahrettin ALTUN Baykan Sezer Kaynakçası / Ertan EĞRİBEL - Ufuk ÖZCAN Tür ki ye de Sos yo lo ji nin Eleştirel Kapasitesi: Şerif Mardin Üzerine / Alim ARLI Kadir Cangızbay ve Türkiye de Gurvitch Sosyolojisi / Hasan TÜZEN- Güney ÇEĞİN Tür ki ye de Ye ni Kent Sos yo lo ji si: Mu rat Gü venç i Oku mak / Alim ARLI Tür ki ye de ki Sos yo lo ji Der nek le ri: Sü rek siz lik le rin Ar dın da ki Sü rek li lik / Nil gün ÇE LE Bİ Top lumbilimin Türkiye Serüveninde Sosyoloji Kongreleri / Suvat PARİN İçtimaiyat tan Sosyoloji ye: İÜEF Sosyoloji Bölümü nün Tarihine ve Sosyoloji Dergisi ne Dair / Tülay KAYA Bir Şehir Sosyologu Olarak Sema Erder ve Üç Araştırması / Nazan GECE BEŞLİ Sos yo lo jik Bir Ol gu Ola rak Mü zik: Po pü ler Kül tür ve Or han Gen ce bay Ara bes ki / Fırat MOL LA ER Din Sosyolojisinde Yeni Eğilimler / Ömer TAŞ GE Tİ REN Halide Edib, Türk Modernleşmesi ve Feminizm / Ley la TOK SÖZ Türkiye de Modern Epistemik Cemaat / Havva DÖNMEZ EK: Ulusal ve Uluslararası Dergilerde Türkiye Araştırmaları Ocak 2008 Temmuz 2008 SÖYLEŞİ SÖYLEŞİ SÖYLEŞİ Bahattin Akşit ile Bilimsel Araştırmaları ve Türkiye nin Sosyolojik Dönüşümü Üzerine Nükhet Sirman ile Türkiye de Sosyoloji ve Antropoloji Yapmak Üzerine Korkut Tuna ile Türk Sosyolojisinin Dünü ve Bugünü Üzerine

( Özet - Abstract ) 1-8 s ind

( Özet - Abstract ) 1-8 s ind Literatür Dergisi - Türk Eğitim Tarihi Türkiye Araştırmaları Literatür nin Güz Dergisi 2008 sayısı, daha önceki sayılarında dolaylı olarak ve ilgili konu çerçev Derginin bu sayısındaki yazılar, diğerlerinde

Detaylı

Osmanlı'dan Türkiye'ye Modernleşme Hareketleri

Osmanlı'dan Türkiye'ye Modernleşme Hareketleri Osmanlı'dan Türkiye'ye Modernleşme Hareketleri Erdem, S. (2005). "Türkçede Mecelle Literatürü". Türkiye Araştırmaları Literatür Dergisi, 3 (5), 673-722, Sağlam, N. (2005). "Medeniye Tarihimizin En Girift

Detaylı

Cilt: 1 Say : Y lda iki defa yay nlan r Sahibi Bilim ve Sanat Vakf Yaz flleri Müdürü Salih Pulcu

Cilt: 1 Say : Y lda iki defa yay nlan r Sahibi Bilim ve Sanat Vakf Yaz flleri Müdürü Salih Pulcu hhh 1 Cilt: 1 Say : 1 2003 Y lda iki defa yay nlan r Sahibi Bilim ve Sanat Vakf Yaz flleri Müdürü Salih Pulcu Yay n Kurulu fievket K. Akar, Ebubekir Ceylan, Coflkun Çak r, Ahmet Davuto lu, Fatih Ermifl,

Detaylı

Cilt: 2 Say : Y lda iki defa yay nlan r Sahibi Bilim ve Sanat Vakf Yaz flleri Müdürü Salih Pulcu

Cilt: 2 Say : Y lda iki defa yay nlan r Sahibi Bilim ve Sanat Vakf Yaz flleri Müdürü Salih Pulcu hhh 1 Cilt: 2 Say : 4 2004 Y lda iki defa yay nlan r Sahibi Bilim ve Sanat Vakf Yaz flleri Müdürü Salih Pulcu Yay n Kurulu fievket K. Akar, Ebubekir Ceylan, Coflkun Çak r, Ahmet Davuto lu, hsan Fazl o

Detaylı

İstanbul Tarihi ISSN

İstanbul Tarihi ISSN İstanbul Tarihi ISSN 1303-9369 Cilt: 8 Sayı: 16 2010 Yılda iki defa yayınlanır Sahibi Bilim ve Sanat Vakfı Yazı İşleri Müdürü Salih Pulcu ISSN 1303-9369 Yayın Kurulu Şevket K. Akar, Yusuf Ziya Altıntaş,

Detaylı

STAJ ARA DÖNEM DEĞERLENDİRMESİ AYRINTILI SINAV KONULARI

STAJ ARA DÖNEM DEĞERLENDİRMESİ AYRINTILI SINAV KONULARI 22 STAJ ARA DÖNEM DEĞERLENDİRMESİ AYRINTILI SINAV KONULARI 406 A GRUBU STAJ ARA DÖNEM DEĞERLENDİRMESİ AYRINTILI SINAV KONULARI 22 A GRU BU STAJ ARA DÖ NEM DE ER LEN D R ME S AY RIN TI LI SI NAV KO NU LA

Detaylı

Dünyada Türk Tarihçiliği

Dünyada Türk Tarihçiliği hhh 1 Dünyada Türk Tarihçiliği ISSN 1303-9369 2 TAL D, 1(1), Ocak 2003, M. Koraltürk Cilt: 8 Sayı: 15 2010 Yılda iki defa yayınlanır Sahibi Bilim ve Sanat Vakfı Yazı İşleri Müdürü Salih Pulcu ISSN 1303-9369

Detaylı

EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. EMLAK KONUT ISPARTAKULE EVLERİ YEDEK LİSTESİ

EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. EMLAK KONUT ISPARTAKULE EVLERİ YEDEK LİSTESİ EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. EMLAK KONUT ISPARTAKULE EVLERİ YEDEK LİSTESİ BASVURU GRUBU SOY ÖZEL DURUM 1+1 *******6134 NEVRUZ PARLAZ 1 ÖZEL DURUM 1+1 *******7022 HÜSNÜ SAVAŞ 2 ÖZEL DURUM

Detaylı

KÖYÜMÜZ AİLE LİSTESİ AKGÜL A Y K A N A T KAMİL AYKANAT A S M A G Ü L A Y C I L KENAN ATLAS CEMAL ATLAS ALİ AKTEN MEHMET AKTEN

KÖYÜMÜZ AİLE LİSTESİ AKGÜL A Y K A N A T KAMİL AYKANAT A S M A G Ü L A Y C I L KENAN ATLAS CEMAL ATLAS ALİ AKTEN MEHMET AKTEN KÖYÜMÜZ AİLE LİSTESİ AKGERMAN HAKKI AKGERMAN MEHMET AKGERMAN ALTAN AKGERMAN ERDAL AKGERMAN YASİN AKGERMAN MURAT AKGERMAN HALİL AKGERMAN AKGÜL İBRAHİM AKGÜL MEHMET AKGÜL CELAL AKGÜL SEZGİN AKGÜL A K T E

Detaylı

2011-2012 ÖĞRETİM YILI BAHAR YARIYILI 4. SINIF SEÇMELİ DERS ISE4216 YAPILARDA TAŞIYICI SİSTEM BELİRLENMESİ Prof. Dr. Erdal İRTEM

2011-2012 ÖĞRETİM YILI BAHAR YARIYILI 4. SINIF SEÇMELİ DERS ISE4216 YAPILARDA TAŞIYICI SİSTEM BELİRLENMESİ Prof. Dr. Erdal İRTEM 2011-2012 ÖĞRETİM YILI BAHAR YARIYILI 4. SINIF SEÇMELİ DERS ISE4216 YAPILARDA TAŞIYICI SİSTEM BELİRLENMESİ Prof. Dr. Erdal İRTEM II.Öğretim 1 200820401001 Cihan Şahin 2 200820401014 Helin Bingöl 3 200820401016

Detaylı

Cilt: 1 Say : Y lda iki defa yay nlan r Sahibi Bilim ve Sanat Vakf Yaz flleri Müdürü Salih Pulcu

Cilt: 1 Say : Y lda iki defa yay nlan r Sahibi Bilim ve Sanat Vakf Yaz flleri Müdürü Salih Pulcu hhh 1 Cilt: 1 Say : 2 2003 Y lda iki defa yay nlan r Sahibi Bilim ve Sanat Vakf Yaz flleri Müdürü Salih Pulcu Yay n Kurulu fievket K. Akar, Ebubekir Ceylan, Coflkun Çak r, Ahmet Davuto lu, Samime nceo

Detaylı

hhh Türk fiehir Tarihi

hhh Türk fiehir Tarihi hhh 1 Türk fiehir Tarihi 2 TAL D, 1(1), Ocak 2003, M. Koraltürk Yay n Kurulu fievket K. Akar, Yücel Bulut, Ebubekir Ceylan, Coflkun Çak r, Ahmet Davuto lu, hsan Fazl o lu, F. Samime nceo lu, Abdülhamit

Detaylı

NO ADI SOYADI AİDATLAR GÖZGÖZ 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 1 SEFER GÖZGÖZ 60,00 60,00 60,00 60,00 2 ERCAN GÖZGÖZ 60,00 60,00 60,00 60,00

NO ADI SOYADI AİDATLAR GÖZGÖZ 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 1 SEFER GÖZGÖZ 60,00 60,00 60,00 60,00 2 ERCAN GÖZGÖZ 60,00 60,00 60,00 60,00 NO ADI SOYADI GÖZGÖZ 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 1 SEFER GÖZGÖZ 60,00 60,00 60,00 60,00 2 ERCAN GÖZGÖZ 60,00 60,00 60,00 60,00 60,00 60,00 60,00 3 SELMAN GÖZGÖZ 60,00 60,00 60,00 60,00 60,00

Detaylı

-gi de ra yak- se ve bi lir sin... Öl mek öz gür lü ğü de ya şa mak öz gür lü ğü de önem li dir. Be yoğ lu nda ge zer sin... Şöy le di yor du ken di

-gi de ra yak- se ve bi lir sin... Öl mek öz gür lü ğü de ya şa mak öz gür lü ğü de önem li dir. Be yoğ lu nda ge zer sin... Şöy le di yor du ken di -gi de ra yak- se ve bi lir sin... Öl mek öz gür lü ğü de ya şa mak öz gür lü ğü de önem li dir. Be yoğ lu nda ge zer sin... Şöy le di yor du ken di ne: Sen gü neş li so kak lar da do laşı yor sun, is

Detaylı

Gariper, C. (2006). "Türk Edebiyatında Mensur Şiir". Türkiye Araştırmaları Literatür Dergisi, 4 (7), ,

Gariper, C. (2006). Türk Edebiyatında Mensur Şiir. Türkiye Araştırmaları Literatür Dergisi, 4 (7), , Türk Edebiyat Tarihi Gariper, C. (2006). "Türk Edebiyatında Mensur Şiir". Türkiye Araştırmaları Literatür Dergisi, 4 (7), 361-409, Özerdim, M. N. (1943). "M.S. 4-5 inci Asırlarda Çin'in Şimalinde Hanedan

Detaylı

: Normal. Son Gönderme Tarihi : Kura Tarih ve Saati : - MUSTAFA RİZE Lisans 8 ABDUSSELAM ALBAYRAK 1 / 9

: Normal. Son Gönderme Tarihi : Kura Tarih ve Saati : - MUSTAFA RİZE Lisans 8 ABDUSSELAM ALBAYRAK 1 / 9 Talebi Alan Ünite Adı : RİZE ÇALIŞMA VE İŞ KURUMU İL MÜDÜRLÜĞÜ Talebi Veren Kurum Adı : ÇAY İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Talebin Statüsü (Normal, engelli, eski hükümlü, terör mağduru) : Normal Meslek Adı

Detaylı

Abdülkerim ASILSOY Yrd. Doç. Dr.

Abdülkerim ASILSOY Yrd. Doç. Dr. Abdülkerim ASILSOY Yrd. Doç. Dr. ŞAHSİ BİLGİLER Uyruk : T.C. Doğum Yeri : İstanbul Doğum Tarihi : 27 Aralık 1972 EĞİTİM 2001-2008: Doktora Türk Modernleşmesi Öncülerinden Fuat Köprülü: Hayatı, Eserleri

Detaylı

Gü ven ce He sa b Mü dü rü

Gü ven ce He sa b Mü dü rü Güvence Hesabı nın dünü, bugünü, yarını A. Ka di r KÜ ÇÜK Gü ven ce He sa b Mü dü rü on za man lar da bi lin me ye, ta nın ma ya S baş la yan Gü ven ce He sa bı as lın da ye - ni bir ku ru luş de ğil.

Detaylı

YOZGAT SORGUN CAFERLİ KÖYÜ SOSYAL YARDIMLAŞMA VE DAYANIŞMA DERNEĞİ ÜYE LİSTESİ

YOZGAT SORGUN CAFERLİ KÖYÜ SOSYAL YARDIMLAŞMA VE DAYANIŞMA DERNEĞİ ÜYE LİSTESİ YOZGAT SORGUN CAFERLİ KÖYÜ SOSYAL YARDIMLAŞMA VE DAYANIŞMA DERNEĞİ ÜYE LİSTESİ S.No Adı Soyadı Kan Baba Adı T.C. No GSM No Tel No 1 Osman AK 05368917287 2 Seyit Ahmet AK 05363272736 3 Aytekin AK 05052032022

Detaylı

Cilt: 3 Say : Y lda iki defa yay nlan r Sahibi Bilim ve Sanat Vakf Yaz flleri Müdürü Salih Pulcu

Cilt: 3 Say : Y lda iki defa yay nlan r Sahibi Bilim ve Sanat Vakf Yaz flleri Müdürü Salih Pulcu hhh 1 Cilt: 3 Say : 5 2005 Y lda iki defa yay nlan r Sahibi Bilim ve Sanat Vakf Yaz flleri Müdürü Salih Pulcu Yay n Kurulu fievket K. Akar, Yücel Bulut, Ebubekir Ceylan, Coflkun Çak r, Ahmet Davuto lu,

Detaylı

ÖĞRETİM YILI DİKEY GEÇİŞ SINAVI İLE ÜNİVERSİTEMİZE YERLEŞEN ÖĞRENCİLERİN LİSTESİ

ÖĞRETİM YILI DİKEY GEÇİŞ SINAVI İLE ÜNİVERSİTEMİZE YERLEŞEN ÖĞRENCİLERİN LİSTESİ 203-204 ÖĞRETİM YILI DİKEY GEÇİŞ SINAVI İLE ÜNİVERSİTEMİZE Fen-Edebiyat İngiliz Dili ve Edebiyatı (%50 Burslu) 203220 Nezaket COŞKUN Toplam 203-204 ÖĞRETİM YILI DİKEY GEÇİŞ SINAVI İLE ÜNİVERSİTEMİZE Fen-Edebiyat

Detaylı

Mesken Genel Durum Listesi

Mesken Genel Durum Listesi C2-04 1 C2-0402 HANİFE TÜRKMEN 142,47 (Borçlu) 2 C2-0403 MEHMET FİKRİ ERTÜRK 266,18 (Borçlu) 3 C2-0405 KADRİYE AŞIKKUTLU 82,87 (Borçlu) 4 C2-0406 HACER MİRZA 126,15 (Borçlu) 5 C2-0410 MUTLU İLANLI 65,16

Detaylı

MİHALIÇÇIK İLÇE GIDA TARIM VE HAYVANCILIK MÜDÜRLÜĞÜ 2015 NİSAN-MAYIS-HAZİRAN DÖNEMİ SÜT DESTEK İCMALİ

MİHALIÇÇIK İLÇE GIDA TARIM VE HAYVANCILIK MÜDÜRLÜĞÜ 2015 NİSAN-MAYIS-HAZİRAN DÖNEMİ SÜT DESTEK İCMALİ İL İLÇE S.No. ESKİŞEHİR MİHALIÇÇIK Müstahsil Bilgileri. Tarih :21.08.2015 T.C./Vergi No. Adı Soyadı. Baba Adı. D.Tarih. MİHALIÇÇIK İLÇE GIDA TARIM VE HAYVANCILIK MÜDÜRLÜĞÜ 2015 NİSAN-MAYIS-HAZİRAN DÖNEMİ

Detaylı

Mezuniye t Notu 100'lük. Mezuniye t Notu 100'lük. Kamu Yönetimi 77,13 15,426 68, , Mezuniye t Notu 100'lük

Mezuniye t Notu 100'lük. Mezuniye t Notu 100'lük. Kamu Yönetimi 77,13 15,426 68, , Mezuniye t Notu 100'lük T.C. Ad Soyad Fakülte Bölümü 1 Ahmet GÜNDÜZ 79,46 15,892 60,46898 30,234 61 18,3 64,42649 ASIL 2 68,03 13,606 63,50815 31,754 51 15,3 60,660075 ASIL 3 Gürkan AKSOY Gazi Üniversitesi 67,8 13,56 63,49614

Detaylı

Mesken Genel Durum Listesi

Mesken Genel Durum Listesi C2-04 1 C2-0402 HANİFE TÜRKMEN 432,71 (Borçlu) 2 C2-0403 MEHMET FİKRİ ERTÜRK 3 C2-0405 KADRİYE AŞIKKUTLU 436,21 (Borçlu) 4 C2-0408 MELİK KIRMAÇ 49,50 (Borçlu) 5 C2-0409 MUSTAFA BAL 2,20 (Borçlu) 6 C2-0410

Detaylı

PFESP MEZUN ÖĞRENCİLER ÖN KAYIT LİSTESİ KAYIT NO ADI SOYADI BÖLÜM/ANABİLİM DALI GANO ÖSYM PUANI 195 EMRE KARABIYIK ANTRENÖRLÜK 2,49 237,894 127 KEMAL

PFESP MEZUN ÖĞRENCİLER ÖN KAYIT LİSTESİ KAYIT NO ADI SOYADI BÖLÜM/ANABİLİM DALI GANO ÖSYM PUANI 195 EMRE KARABIYIK ANTRENÖRLÜK 2,49 237,894 127 KEMAL PFESP MEZUN ÖĞRENCİLER ÖN KAYIT LİSTESİ KAYIT NO ADI SOYADI BÖLÜM/ANABİLİM DALI GANO ÖSYM PUANI 195 EMRE KARABIYIK ANTRENÖRLÜK 2,49 237,894 127 KEMAL SEYHAN KARAKAŞ ANTRENÖRLÜK 2,4 201,314 128 RAMİZ ZEVKER

Detaylı

YUNUS ÖZYÖN ADEM KAPLAN AHMET BULUT BİLAL MUTLU NAZİM AKKOYUN ROJDA DOĞRU AHMET AKSU

YUNUS ÖZYÖN ADEM KAPLAN AHMET BULUT BİLAL MUTLU NAZİM AKKOYUN ROJDA DOĞRU AHMET AKSU Sorumlu Öğretim Elemanı : Arş. Gör. İsmail Ayhan Uygulama Okulu : Diclekent Ortaokulu No Sıra Öğrencinin Adı ve Soyadı......... 0... 00 YUNUS ÖZYÖN 00 ADEM KAPLAN 00 AHMET BULUT 00 BİLAL MUTLU 00 NAZİM

Detaylı

EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI ZORUNLU HAZIRLIK YETERLİLİK DGS SINAV SONUÇLARI FEN FAKÜLTESİ

EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI ZORUNLU HAZIRLIK YETERLİLİK DGS SINAV SONUÇLARI FEN FAKÜLTESİ FEN FAKÜLTESİ YER: İ.Ü.YABANCI DİLLER YÜKSEKOKULU B1 KORİDORU DERSLİK 2 1 0402170137 GAMZE YENYIL HAZIRLIK OKUYACAK 2 0402170139 ELİF NUR KOYUN HAZIRLIK OKUYACAK 3 0402170140 ŞÜKRAN DUMLUPINAR HAZIRLIK

Detaylı

KTÜ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ GÜZ YARIYILI 2. YERLEŞTİRME SONUCU KAZANAN ADAY LİSTESİ ANABİLİM DALI PROGRAMI ADI SOYADI BAŞARI P.

KTÜ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ GÜZ YARIYILI 2. YERLEŞTİRME SONUCU KAZANAN ADAY LİSTESİ ANABİLİM DALI PROGRAMI ADI SOYADI BAŞARI P. ANABİLİM DALI PROGRAMI ADI SOYADI BAŞARI P. ALAN Balıkçılık Teknolojisi Mühendisliği Tezli Y.Lisans YASİN BARUTCU 66,263859 Alan Dışı Bilgisayar Mühendisliği Tezli Y.Lisans SAFA AKBULUT 80,41065 Alan İçi

Detaylı

ÖLÜMÜNÜN 150. YILINDA SULTAN ABDÜLMECİD VE DÖNEMİ (1823 1861) ULUSLARARASI SEMPOZYUM

ÖLÜMÜNÜN 150. YILINDA SULTAN ABDÜLMECİD VE DÖNEMİ (1823 1861) ULUSLARARASI SEMPOZYUM ÖLÜMÜNÜN 150. YILINDA SULTAN ABDÜLMECİD VE DÖNEMİ (1823 1861) ULUSLARARASI SEMPOZYUM 18-19 Kasım 2011 Dolmabahçe Sarayı - İstanbul 2011 yılı Sultan Abdülmecid in ölümünün 150. yılıdır. Bu münasebetle,

Detaylı

KAZANAN ANADOLU TEKNİK LİSESİ PROGRAMINA KAYIT OLACAK ÖĞRENCİ LİSTESİ

KAZANAN ANADOLU TEKNİK LİSESİ PROGRAMINA KAYIT OLACAK ÖĞRENCİ LİSTESİ A. YUSUF KEMAL KURUM Trabzon Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ 98.75 88.38 78.50 91.50 80.25 87.48 85.15 FURKAN HELLAÇ Trabzon Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ

Detaylı

ASYA KATILIM BANKASI A.Ş İÇSEL BİLGİLERE ERİŞİMİ OLANLARIN LİSTESİ

ASYA KATILIM BANKASI A.Ş İÇSEL BİLGİLERE ERİŞİMİ OLANLARIN LİSTESİ 1 Prof. Dr. Erhan BİRGİLİ Yönetim Kurulu Başkanı 04.04.2012 2 Mustafa Talat KATIRCIOĞLU Yönetim Kurulu Başkan Vekili 17.02.2012 3 Ahmet BEYAZ Yönetim Kurulu Üyesi ve Genel Müdür 01.04.2011 4 Ali ÇELİK

Detaylı

YAYINEVİ / DAĞITIM / HAZIRLIK KURSLARI

YAYINEVİ / DAĞITIM / HAZIRLIK KURSLARI YAYINEVİ / DAĞITIM / HAZIRLIK KURSLARI meşrutiyet cad. karanfil 2 sok. no: 45 kızılay / ankara tel: +90 312 430 67 50-51 (pbx) belgeç: +90 312 435 44 60 e-posta: pegem@pegem.net internet: pegem.net / pegemakademi

Detaylı

EVRAK EKSİKLİĞİ NEDENİ İLE VİZE TALEBİ GERÇEKLEŞTİRİLMEYEN DENETÇİ LİSTESİ ADI SOYADI DENETÇİ NO EKSİK EVRAK NEDENİ

EVRAK EKSİKLİĞİ NEDENİ İLE VİZE TALEBİ GERÇEKLEŞTİRİLMEYEN DENETÇİ LİSTESİ ADI SOYADI DENETÇİ NO EKSİK EVRAK NEDENİ EVRAK EKSİKLİĞİ NEDENİ İLE VİZE TALEBİ GERÇEKLEŞTİRİLMEYEN DENETÇİ LİSTESİ ADI SOYADI DENETÇİ NO EKSİK EVRAK NEDENİ Abdullah ACAR 2058 05.01.2012 tarihine kadar cezalı olduğundan vize işlemi yapılmamıştır.

Detaylı

T.C. BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ SÜREKLİ EĞİTİM MERKEZİ 2012-2013 EĞİTİM YILI PEDAGOJİK FORMASYON EĞİTİMİ SERTİFİKA PROGRAMI YEDEK ADAY KAYIT LİSTESİ

T.C. BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ SÜREKLİ EĞİTİM MERKEZİ 2012-2013 EĞİTİM YILI PEDAGOJİK FORMASYON EĞİTİMİ SERTİFİKA PROGRAMI YEDEK ADAY KAYIT LİSTESİ İLAHİYAT T.C. BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ SÜREKLİ EĞİTİM MERKEZİ 2012-2013 EĞİTİM YILI PEDAGOJİK FORMASYON EĞİTİMİ SERTİFİKA PROGRAMI YEDEK ADAY KAYIT LİSTESİ Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi KAYIT HAKKI KAZANAN

Detaylı

Tefsir, Kıraat (İlahiyat ve İslâmî ilimler fakülteleri)

Tefsir, Kıraat (İlahiyat ve İslâmî ilimler fakülteleri) ARAŞTIRMA ALANLARI 1 Kur an İlimleri ve Tefsir Kur an ilimleri, Kur an tarihi, tefsir gibi Kur an araştırmalarının farklı alanlarına dair araştırmaları kapsar. 1. Kur an tarihi 2. Kıraat 3. Memlükler ve

Detaylı

mer can or ma nı için de do laş mak tay dı. Ka ya la rın ara sın da ki ya rık lar da on la rın yu va la rıy dı. Ha nos de lik ler den bi ri ne bil gi

mer can or ma nı için de do laş mak tay dı. Ka ya la rın ara sın da ki ya rık lar da on la rın yu va la rıy dı. Ha nos de lik ler den bi ri ne bil gi mer can or ma nı için de do laş mak tay dı. Ka ya la rın ara sın da ki ya rık lar da on la rın yu va la rıy dı. Ha nos de lik ler den bi ri ne bil gi al mak için ka fası nı sok tu. Ama içer de ki za rif

Detaylı

S A I15 NUMBER Y I L08

S A I15 NUMBER Y I L08 S A I15 Y NUMBER Y I L08 Y E A R Divan Edebiyatı Araştırmaları Dergisi Divan Edebiyatı Vakfı (DEV) yayınıdır. Yayın Türü Dizgi-Mizanpaj Baskı-Cilt Kapak Tasarım İlmî ve Edebî Divan Edebiyatı Vakfı Dizgi

Detaylı

Yüksel Timur johannesburg54@hotmail.com 00278 2 394 40 50 532 517 48 01 Azam Aydın azamaydin@hotmail.com

Yüksel Timur johannesburg54@hotmail.com 00278 2 394 40 50 532 517 48 01 Azam Aydın azamaydin@hotmail.com Burhan Yıldırım Reis yildirimburhan@hotmail.com 533 421 63 62 Eyüp Yıldırım Tuzcu yeyup@hotmail.com 532 236 97 22 Yaşar Şahin Muhasebeci yasarsahin@hotmail.com 535 500 00 18 Muhammed Durmaz Kantinci muhammet_durmaz@hotmail.com

Detaylı

ya kın ol ma yı is ter dim. Gü neş le ısı nan top rak üze rinde ki çat lak la rı da ha net gö rür düm o za man. Bel ki de ka rın ca la rı hat ta yağ

ya kın ol ma yı is ter dim. Gü neş le ısı nan top rak üze rinde ki çat lak la rı da ha net gö rür düm o za man. Bel ki de ka rın ca la rı hat ta yağ SAKARKÖY Uzun boy lu bir can lı ol ma yı ben is te me dim. Ben, doğ du ğum da da böy ley dim. Za man la da ha da uzadım üs te lik. Bü yü düm. Ben bü yü dük çe di ğer can lılar kı sal dı lar, kü çül dü

Detaylı

TÜRKIYE ÜNIVERSITELER ATICILIK SAMPIYONASI 17-20 MART 2011 / KARA HARP OKULU

TÜRKIYE ÜNIVERSITELER ATICILIK SAMPIYONASI 17-20 MART 2011 / KARA HARP OKULU TÜRKIYE ÜNIVERSITELER ATICILIK SAMPIYONASI 17-20 MART 2011 / KARA HARP OKULU ERKEKLER TABANCA YARISMASI 5 6 3 Abdulkadir TEMURTAS 2 94 98 94 95 94 96 571 15* 2 Furkan DÜZEN 1 93 92 93 96 93 93 560 10*

Detaylı

Lisans :İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi, Tarih (Gece) Bölümü, Umumi Türk Tarihi Kürsüsü, 1980.

Lisans :İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi, Tarih (Gece) Bölümü, Umumi Türk Tarihi Kürsüsü, 1980. ÖZGEÇMİŞ Doğum Yeri ve Yılı : Adıyaman, 1955 Eğitim : Fırat İlkokulu, Malatya, 1964. Adıyaman Lisesi Orta Bölümü, Adıyaman, 1972. Mimar Sinan İnşaat Teknik Lisesi, Kayseri., 1976. Mesleki Kariyeri Lisans

Detaylı

TARİHLİ İLANIMIZIN ÖN DEĞERLENDİRME SONUÇLARI

TARİHLİ İLANIMIZIN ÖN DEĞERLENDİRME SONUÇLARI 26.11.2015 TARİHLİ İLANIMIZIN ÖN SONUÇLARI MYO PROGRAMI KADRO ÜNVANI : DEĞİRMENDERE ALİ ÖZBAY MYO : SERAMİK, CAM VE ÇİNİCİLİK : ÖĞR.GÖR. ADI SOYADI ALES MEZUNİY ET TU ALES %70 MEZUNİY ET TU %30 TOPLAM

Detaylı

12-16/05/2011 TARİHLERİ ARASINDA 50 ADET SOSYAL GÜVENLİK UZMAN YARDIMCISI KADROSU İÇİN YAPILAN GİRİŞ SINAVINDA BAŞARILI OLANLARI GÖSTERİR LİSTE

12-16/05/2011 TARİHLERİ ARASINDA 50 ADET SOSYAL GÜVENLİK UZMAN YARDIMCISI KADROSU İÇİN YAPILAN GİRİŞ SINAVINDA BAŞARILI OLANLARI GÖSTERİR LİSTE YAZILIM, ELEKTRONİK, ELEKTRİK VE ELEKTRONİK İLE BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ MEZUNLARI 1 ARAZ MEHMET ALİ ASİL 2 BÜTÜN ERTAN ASİL 3 DEMİRCİOĞLU HATİCE ZEHRA ASİL 4 DEMİREL AHMET ALPEREN ASİL 5 DİNCER (PERPİL)

Detaylı

VIII. Klâsik Türk Edebiyatı Sempozyumu (Alî Emîrî Hatırasına)

VIII. Klâsik Türk Edebiyatı Sempozyumu (Alî Emîrî Hatırasına) VIII. Klâsik Türk Edebiyatı Sempozyumu (Alî Emîrî Hatırasına) 15-17 Kasım 2012 DİYARBAKIR Dicle Üniversitesi Edebiyat ve Sanat Topluluğu ile Erciyes Üniversitesi Klâsik Türk Edebiyatı Topluluğu tarafından

Detaylı

TC. ANADOLU ÜNİVERSİTESİ HUKUK FAKÜLTESİ 2015-2016 ÖĞRETİM YILI GÜZ DÖNEMİ MERKEZİ YERLEŞTİRME PUANI İLE YATAY GEÇİŞE BAŞVURAN ÖĞRENCİLER

TC. ANADOLU ÜNİVERSİTESİ HUKUK FAKÜLTESİ 2015-2016 ÖĞRETİM YILI GÜZ DÖNEMİ MERKEZİ YERLEŞTİRME PUANI İLE YATAY GEÇİŞE BAŞVURAN ÖĞRENCİLER Sıra No Adı Soyadı TC. ANADOLU ÜNİVERSİTESİ HUKUK FAKÜLTESİ 2015-2016 ÖĞRETİM YILI GÜZ DÖNEMİ MERKEZİ YERLEŞTİRME PUANI İLE YATAY GEÇİŞE BAŞVURAN ÖĞRENCİLER Anadolu Üniversitesi Hukuk Taban Puanı Öğrencinin

Detaylı

KOCAELİ ATATÜRK MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ DAL YERLEŞTİRME LİSTESİ

KOCAELİ ATATÜRK MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ DAL YERLEŞTİRME LİSTESİ KOCAELİ ATATÜRK MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ DAL YERLEŞTİRME LİSTESİ ALANI:ELEKTRİK-ELEKTRONİK TEKNOLOJİLERİ Endüstriyel Bakım Onarım 18 12 Elektrik Tesisat ve Pano Montörlüğü 18 17 Durumu 1.TERCİH

Detaylı

ARZU ATİK, Yard. Doç. Dr.

ARZU ATİK, Yard. Doç. Dr. ARZU ATİK, Yard. Doç. Dr. arzuuatik@gmail.com EĞİTİM Doktora 2003-2009: Marmara Üniversitesi, Eski Türk Edebiyatı Anabilim Dalı, Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü, Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü Tez konusu:

Detaylı

Yrd. Doç. Dr. Mehmet Kamil MÜLAYİM

Yrd. Doç. Dr. Mehmet Kamil MÜLAYİM Yrd. Doç. Dr. Mehmet Kamil MÜLAYİM F16160011103 ESİN KILINÇ Yrd. Doç. Dr. Mehmet Kamil MÜLAYİM 13160011083 ELİF ÖZEL Yrd. Doç. Dr. Mehmet Kamil MÜLAYİM 14160011018 SEMA BOZTAŞ Yrd. Doç. Dr. Mehmet Kamil

Detaylı

T.C. BAYBURT ÜNİVERSİTESİ Bayburt Eğitim Fakültesi Pedagojik Formasyon Eğitimi Sertifika Programı Uygulama Grup Listeleri

T.C. BAYBURT ÜNİVERSİTESİ Bayburt Eğitim Fakültesi Pedagojik Formasyon Eğitimi Sertifika Programı Uygulama Grup Listeleri UYGULAMA OKULUNUN ADI : AHİ EVRAN MESLEKİ TEKNİK ANADOLU LİSESİ İktisat HÜSEYİN IŞIK FATMA SAY MUHAMMET DEMİR ÖZGE AYDINLAR VİLDAN KEKİL Doç. Dr. Fatih GÜRBÜZ (35701402518) 1 UYGULAMA OKULUNUN ADI : ÇORUH

Detaylı

Divriği Çiğdemli Köyü Kültür ve Dayanışma Derneği (Köy Sülale Listesi)

Divriği Çiğdemli Köyü Kültür ve Dayanışma Derneği (Köy Sülale Listesi) ADAR AİLESİ 1 Sadık ADAR 2 Hikmet ADAR ZEHRA ADAR AKAN AİLESİ 1 Hasan AKAN HATİCE AKAN GÜLDANE AKAN AKIŞ AİLESİ 1 Muharrem AKIŞ 2 Ahmet AKIŞ Ahmet AKIŞ Haydar AKIŞ Mustafa AKIŞ İbrahim AKIŞ Güllü AKIŞ

Detaylı

Öğrenci No Adı Soyadı Alacağı Fakülte / Bölüm Dersin Adı Karşılık Gelen Ders

Öğrenci No Adı Soyadı Alacağı Fakülte / Bölüm Dersin Adı Karşılık Gelen Ders Öğrenci No Adı Soyadı Alacağı Fakülte / Bölüm Dersin Adı Karşılık Gelen Ders B1601.00106 Hüseyin AKALAN Bilişim Fak. / Bilgisayar Mikro İşlemcili Sis. Ve Mikro İşlemciler B1601.00105 Furkan Berat ÇAKIR

Detaylı

UYGULAMA ÖĞRETİM ELEMANI DOÇ. DR. EMRE ÜNAL DOÇ. DR. EMRE ÜNAL DOÇ. DR. EMRE ÜNAL

UYGULAMA ÖĞRETİM ELEMANI DOÇ. DR. EMRE ÜNAL DOÇ. DR. EMRE ÜNAL DOÇ. DR. EMRE ÜNAL 2012-2013 EĞİTİM YILI BAHAR YARIYILI ÖĞRETMENLİK SI II DERSİ PROGRAMI 1 090301001 NİLAY BOSTANCI 2 090301002 ZÜLBETTİN EMLİ 3 080301093 MUSTAFA TOK 4 090301004 EMİNE NAR 5 090301005 RABİYE KILINÇARSLAN

Detaylı

Kaman Final. TR TURKIYE Ayhan Hacıoglu & İsmail Necipoglu Active. TR TURKIYE Huseyin Isık Active

Kaman Final. TR TURKIYE Ayhan Hacıoglu & İsmail Necipoglu Active. TR TURKIYE Huseyin Isık Active Basketti Kaman Final Basket Date: 8/18/2017 12:43:24 PM Tota l bas 174 # Pigeon Ring Pigeon Name Country Fancier Name State 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 TR-17-0051035 TURKIYE Ayhan Hacıoglu

Detaylı

Eski Türk Edebiyat Tarihi I

Eski Türk Edebiyat Tarihi I hhh 1 Eski Türk Edebiyat Tarihi I ISSN 1303-9369 2 TAL D, 1(1), Ocak 2003, M. Koraltürk Cilt: 5 Say : 9 2007 Y lda iki defa yay nlan r Sahibi Bilim ve Sanat Vakf Yaz flleri Müdürü Salih Pulcu ISSN 1303-1369

Detaylı

ASYA KATILIM BANKASI A.Ş İÇSEL BİLGİLERE ERİŞİMİ OLANLARIN LİSTESİ

ASYA KATILIM BANKASI A.Ş İÇSEL BİLGİLERE ERİŞİMİ OLANLARIN LİSTESİ 1 Abdullah GÜZELDÜLGER Yönetim Kurulu Başkanı 03.02.2015 2 Aydın GÜNDOĞDU Yönetim Kurulu Üyesi / Genel Müdür 03.02.2015 3 İsmail GÜLER Yönetim Kurulu Başkan Vekili 03.02.2015 4 Mehmet Ali GÖKÇE Yönetim

Detaylı

NO A/Y BAŞVURU KONUT ADI SOYADI BLOK TİPİ KAT NO

NO A/Y BAŞVURU KONUT ADI SOYADI BLOK TİPİ KAT NO NO A/Y BAŞVURU KONUT ADI SOYADI BLOK TİPİ KAT NO ASİL FATMA BAL 0 -.Kat Giriş.KAT ASİL SALİYE ŞAHİNLER 0 -.Kat Giriş.KAT ASİL TEMEL ALAN 0 -.Kat Giriş.KAT ASİL NEJLA ZAMAN 0 -.Kat Giriş.KAT ASİL EMİNE

Detaylı

FIRAT ÜNİVERSİTESİ HARPUT ARAŞTIRMALARI DERGİSİ

FIRAT ÜNİVERSİTESİ HARPUT ARAŞTIRMALARI DERGİSİ T.C. FIRAT ÜNİVERSİTESİ HARPUT UYGULAMA ve ARAŞTIRMA MERKEZİ FIRAT ÜNİVERSİTESİ HARPUT ARAŞTIRMALARI DERGİSİ JOURNAL OF HARPUT STUDIES Cilt/Volume: I Sayı/Number: 2 Eylül/September 2014 Harput Araştırmaları

Detaylı

Kocaeli Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi ISSN 1302 6658

Kocaeli Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi ISSN 1302 6658 Kocaeli Üniversitesi ISSN 1302 6658 Yusuf Bayraktutan, Yüksel Bayraktar Yakınlaşma Kriterleri Bağlamında AB Genişlemesi ve Türkiye Tahir Büyükakın, Cemil Erarslan Enflasyon Hedeflemesi ve Türkiye de Uygulanabilirliğinin

Detaylı

EĞİTİM BİLİMLERİ ENSİTİTÜSÜ 2014-2015 BAHAR YARIYILI LİSANSÜSTÜ BAŞVURU SONUÇLARI

EĞİTİM BİLİMLERİ ENSİTİTÜSÜ 2014-2015 BAHAR YARIYILI LİSANSÜSTÜ BAŞVURU SONUÇLARI EĞİTİM BİLİMLERİ ENSİTİTÜSÜ 2014-2015 BAHAR YARIYILI LİSANSÜSTÜ BAŞVURU SONUÇLARI AFET EĞİTİMİ VE YÖNETİMİ (TEZLİ YÜKSEK LİSANS) 1 JALE YAZGAN BAŞARILI HAYIR 2 X FIRAT ORUÇ BAŞARILI EVET 3 X BÜLENT KAYA

Detaylı

Makine Müh - İmal Usulleri Alan İçi Tezli Yüksek Lisans

Makine Müh - İmal Usulleri Alan İçi Tezli Yüksek Lisans Ad Soyad Tercih Durumu 1. 477 MURAT ŞEN 1 ASİL 2. 315 FIRAT SOYGAN 1 ASİL 3. 1048 AHMET HİLMİ PAKSOY 1 ASİL 4. 905 CAN ALTUĞ İPEK 1 ASİL 5. 1579 MEHMET UZUN 1 ASİL 6. 1756 ORHAN BIÇAK 1 ASİL 7. 708 UĞUR

Detaylı

1 MEHMET KARCI Mezun İngilizce Mütercim Tercüman 2,95 Yerleşti 2 Biyoloji

1 MEHMET KARCI Mezun İngilizce Mütercim Tercüman 2,95 Yerleşti 2 Biyoloji Antranörlük 1 MEHMET BULUT Mezun Antrenörlük 3,14 Yerleşti LEYLA ÇELİK Mezun Antrenörlük 3,13 Yerleşti 3 ALİ DEMİRKAN Mezun Antrenörlük Eğitimi 3,1 Yerleşti 4 EMRE DİNCER Mezun Antrenörlük 3,11 Yerleşti

Detaylı

Tarih Saat Bölüm/Program Sınıf Öğretim Şube Ders Kodu Ders Adı Öğrenci Sayısı. Dersi Yürüten Personel

Tarih Saat Bölüm/Program Sınıf Öğretim Şube Ders Kodu Ders Adı Öğrenci Sayısı. Dersi Yürüten Personel Tarih Saat Bölüm/Program Sınıf Öğretim Şube Ders Kodu Ders Adı Öğrenci Sayısı Dersi Yürüten Personel 20.10.2014 11:00:00 Ekonometri 1 1 1 111611104 Muhasebeye Giriş 16 Hüseyin ERGİN 20.10.2014 11:00:00

Detaylı

AYP 2017 ÜÇÜNCÜ DÖNEM ALIMLARI

AYP 2017 ÜÇÜNCÜ DÖNEM ALIMLARI ALANLAR ve ÖNCELİKLER AYP 2017 ÜÇÜNCÜ DÖNEM ALIMLARI 1- Kur an İlimleri ve Tefsir Kur an ilimleri, Kur an tarihi, tefsir gibi Kur an araştırmalarının farklı na dair araştırmaları 1. Kur an tarihi 2. Kıraat

Detaylı

1.TİG Kursu "Tüm Yönleriyle TİG" Katılımcı Listesi

1.TİG Kursu Tüm Yönleriyle TİG Katılımcı Listesi 1.TİG Kursu "Tüm Yönleriyle TİG" 09-10 Eylül 2015- Ankara Adı-Soyadı ABDULKADİR DOST ABDULKADİR DENİZ AHMET GENÇ AHMET GÖDEKMERDAN AHMET KÜRŞAT ACAR AHMET ÖZYALÇIN AHMET ÜZÜM AHMET ZEREN ALAİDDİN DOMAÇ

Detaylı

T.C. ESKİŞEHİR VALİLİĞİ

T.C. ESKİŞEHİR VALİLİĞİ AMP - 11. Sınıf / A Şubesi (MAKİNE TEKNOLOJİSİ ALANI) Sınıf Listesi 1 18 BARIŞ ÖZ 2 45 YİĞİT BERAT KAYA 3 112 İSA ÖZDAL 4 114 HALİT ARPACI 5 122 VOLKAN KUL 6 141 İSMAİL ERSEZER 7 179 GÖKHAN AYTEKİN 8 206

Detaylı

TARIM İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2012/2 KPSS SONUÇLARINA GÖRE NİTELİKLERİ UYGUN OLAN VE ATAMASI YAPILAN PERSONEL

TARIM İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2012/2 KPSS SONUÇLARINA GÖRE NİTELİKLERİ UYGUN OLAN VE ATAMASI YAPILAN PERSONEL 1 CANAN YILDIZ (BALCI) MÜHENDİS 2 SÜLEYMAN DOĞANAY TEKNİKER 3 YAVUZ GÖKŞEN TEKNİKER 4 ALİME YÜKSEK TEKNİKER 5 NURİ ÖZER VETERİNER 6 ŞÜKRÜ KÜÇÜKHEMEK VETERİNER SAĞLIK TEKNİSYENİ 7 ZEKİ BULUT VETERİNER SAĞLIK

Detaylı

İLÂHİYAT FAKÜLTESİ DERGİSİ

İLÂHİYAT FAKÜLTESİ DERGİSİ ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ İLÂHİYAT FAKÜLTESİ DERGİSİ DİN PSİKOLOJİSİ ÖZEL SAYISI Prof. Dr. Kerim Yavuz Armağanı Çukurova University Journal of Faculty of Divinity Cilt 12 Sayı 2 Temmuz-Aralık 2012 ÇUKUROVA

Detaylı

2. Çeyrek Dönem sonunda aşağıdaki öğrenciler belirtilen seviyelerde eğitimlerine devam edeceklerdir. Öğrenci No. Adı-Soyadı Seviyesi

2. Çeyrek Dönem sonunda aşağıdaki öğrenciler belirtilen seviyelerde eğitimlerine devam edeceklerdir. Öğrenci No. Adı-Soyadı Seviyesi 2. Çeyrek Dönem sonunda aşağıdaki öğrenciler belirtilen seviyelerde eğitimlerine devam edeceklerdir. Öğrenci No. Adı-Soyadı Seviyesi 120114036 Ozan Emre ERDEM Upper-Intermediate 120114023 Buse Yonca HÜSMEN

Detaylı

UYGULAMA ÖĞRETİM ELEMANI. Doç. Dr. Elvan YALÇINKAYA. Doç. Dr. Elvan YALÇINKAYA. Doç. Dr. Elvan YALÇINKAYA. Doç. Dr.

UYGULAMA ÖĞRETİM ELEMANI. Doç. Dr. Elvan YALÇINKAYA. Doç. Dr. Elvan YALÇINKAYA. Doç. Dr. Elvan YALÇINKAYA. Doç. Dr. NİĞDE ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM Sİ İLK BÖLÜMÜ SOSYAL BİLGİLER ÖĞRETMENLİĞİ ANABİLİM DALI 2016-2017 EĞİTİM YILI GÜZ YARIYILI OKUL DENEYİMİ DERSİ PROGRAMI (RMAL -4/A) S 1 130302001 MEHMET SIDDIK YALÇIN 2 130302002

Detaylı

KIRKLARELİ ÜNİVERSİTESİ TEKNİK BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU 2014-2015 GÜZ DÖNEMİ

KIRKLARELİ ÜNİVERSİTESİ TEKNİK BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU 2014-2015 GÜZ DÖNEMİ Program: ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ (1.EĞİTİM) Ders Kodu/Adı: ELN13201 MİKRODENETLEYİCİLER - I 1 1097009049 GÖKHAN ERGEN 2 (EET307) FF Alttan 25 67 50 CC BAŞARILI 2 1117009032 SERCAN KORUCUOĞLU 2 (ETP354)

Detaylı

Mevlana Değişim Programı Birim Koordinatörleri

Mevlana Değişim Programı Birim Koordinatörleri Mevlana Değişim Programı Birim Koordinatörleri Fakülte/Enstitü/Yüksekokul/MYO Bölüm Görevi Unvanı Adı Soyadı Adalet Meslek Yüksekokulu Adalet Koordinatör Yrd. Doç. Dr. Ahmet UĞUR Adalet Meslek Yüksekokulu

Detaylı

GÜNEŞ ENERJİSİ İLE ELEKT. ÜRETİMİ ÇATALTEPE İSMAİL D GÜNEY YİĞİT ALP B KADIOĞLU HATİCE SENA B

GÜNEŞ ENERJİSİ İLE ELEKT. ÜRETİMİ ÇATALTEPE İSMAİL D GÜNEY YİĞİT ALP B KADIOĞLU HATİCE SENA B 641214-10-GÜNEŞ ENERJİSİ İLE ELEKT. ÜRETİMİ 1 21249221 ÇATALTEPE İSMAİL D 2 21249287 GÜNEY YİĞİT ALP B3 3 21249292 KADIOĞLU HATİCE SENA B3 4 21249307 KARAKAYA SEFA B3 5 21249364 KÜÇÜKLERGİL YAĞIZ C2 6

Detaylı

T.C. SAKARYA ÜNİVERSİTESİ ÇİFT ANADAL SONUÇLARI

T.C. SAKARYA ÜNİVERSİTESİ ÇİFT ANADAL SONUÇLARI T.C. SAKARYA ÜNİVERSİTESİ ÇİFT ANADAL SONUÇLARI Asillerin kayıtları 31 Ağustos - 02 Eylül 2015 tarihleri arasında Öğrenci İşleri Dairesi Başkanlığında yapılacaktır. Öğrencilerin yanlarında öğrenci kimlikleri

Detaylı

Abdullah Öcalan. Weşanên Serxwebûn 85

Abdullah Öcalan. Weşanên Serxwebûn 85 Abdullah Öcalan Ta rih gü nü müz de giz li ve biz ta ri hin baş lan gı cın da giz li yiz Abdullah Öcalan Ta rih gü nü müz de giz li ve biz ta ri hin baş lan gı cın da giz li yiz Weşanên Serxwebûn 85 Abdul

Detaylı

BU KALEM UN(UFAK)* SEL YAYINCILIK. Enis Batur un yayınevimizdeki kitapları:

BU KALEM UN(UFAK)* SEL YAYINCILIK. Enis Batur un yayınevimizdeki kitapları: BU KALEM UN(UFAK)* Enis Batur un yayınevimizdeki kitapları: 60 mm Dizüstü Meşkler ve İçcep Meşkleri Elma / Örgü Teknikleri Üzerine Bir Roman Denemesi Bu Kalem - Bukalemun Bu Kalem - Melûn Bu Kalem - Un(Ufak)

Detaylı

: Normal. Son Gönderme Tarihi : 24.04.2015. Kura Tarih ve Saati : - 16 CELAL BORA YAZICI MEHMET PAZAR 17.01.1976 İlköğretim 1 / 5

: Normal. Son Gönderme Tarihi : 24.04.2015. Kura Tarih ve Saati : - 16 CELAL BORA YAZICI MEHMET PAZAR 17.01.1976 İlköğretim 1 / 5 Talebi Alan Ünite Adı : RİZE ÇALIŞMA VE İŞ KURUMU İL MÜDÜRLÜĞÜ Talebi Veren Kurum Adı : ÇAY İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Talebin Statüsü (Normal, engelli, eski hükümlü, terör mağduru) : Normal Meslek Adı

Detaylı

ÖĞLE TATİLİ ÖĞLE TATİLİ

ÖĞLE TATİLİ ÖĞLE TATİLİ I EKONOMETRİ BÖLÜMÜ - NORMAL ÖĞRETİM Atatürk İlkeleri ve İnkilap Tarihi II 09:25-10:10 Anayasa Hukuku İstatistik II Elif Akar (Uzaktan Eğitim) 10:20-11:05 Türk Dili II Adnan Küçük İsmail Koçak İngilizce

Detaylı

FIRAT ÜNİVERSİTESİ HARPUT ARAŞTIRMALARI DERGİSİ

FIRAT ÜNİVERSİTESİ HARPUT ARAŞTIRMALARI DERGİSİ T.C. FIRAT ÜNİVERSİTESİ HARPUT UYGULAMA ve ARAŞTIRMA MERKEZİ FIRAT ÜNİVERSİTESİ HARPUT ARAŞTIRMALARI DERGİSİ JOURNAL OF HARPUT STUDIES Cilt/Volume: I Sayı/Number: 2 Eylül/September 2014 Harput Araştırmaları

Detaylı

2015 YILI İL MÜDÜRLÜĞÜ LOJMAN SIRA LİSTESİNE BAŞVURANLARA AİT LİSTEDİR.(1. GRUP) Lojman Tercihi. Yenimahalle. Balcıoğlu

2015 YILI İL MÜDÜRLÜĞÜ LOJMAN SIRA LİSTESİNE BAŞVURANLARA AİT LİSTEDİR.(1. GRUP) Lojman Tercihi. Yenimahalle. Balcıoğlu 2015 YILI İL MÜDÜRLÜĞÜ LOJMAN SIRA LİSTESİNE BAŞVURANLARA AİT LİSTEDİR.(1. GRUP) S.N. ADI SOYADI UNVANI GÖREV YERİ 1 Erdoğan AKSU VHKİ. İl Millî Eğitim Müdürlüğü X 140 6 6 28 180 2 Yavuz ÖZCAN Bil.İşletmeni

Detaylı

DANIŞTAY BAŞKANLIĞI SÖZLEŞMELİ ZABIT KATİBİ ALIMI NİHAİ BAŞARI LİSTESİ

DANIŞTAY BAŞKANLIĞI SÖZLEŞMELİ ZABIT KATİBİ ALIMI NİHAİ BAŞARI LİSTESİ SOY 1 EMRE BAYRAKTAR 75,93 30,37 151 100 40 90 18 88,37 ASIL 2 SÜLEYMAN CAFEROĞLU 81,43 32,57 129 85,43 34,17 85 17 83,74 ASIL 3 MUSTAFA SAKARYA 77,64 31,06 127 84,11 33,64 90 18 82,7 ASIL 4 SEYRAN MAN

Detaylı

Abant Kültürel Araştırmalar Dergisi (AKAR) Abant Journal of Cultural Studies. Hakemli Elektronik Dergi

Abant Kültürel Araştırmalar Dergisi (AKAR) Abant Journal of Cultural Studies. Hakemli Elektronik Dergi ISSN: 2528-9403 Abant Kültürel Araştırmalar Dergisi (AKAR) Abant Journal of Cultural Studies Hakemli Elektronik Dergi Abant İzzet Baysal Üniversitesi İletişim Fakültesi University of Abant İzzet Baysal

Detaylı

10. SINIF KONU ANLATIMLI. 2. ÜNİTE: ELEKTRİK VE MANYETİZMA 4. Konu MANYETİZMA ETKİNLİK ve TEST ÇÖZÜMLERİ

10. SINIF KONU ANLATIMLI. 2. ÜNİTE: ELEKTRİK VE MANYETİZMA 4. Konu MANYETİZMA ETKİNLİK ve TEST ÇÖZÜMLERİ 10. IIF KOU ALATIMLI 2. ÜİTE: ELEKTRİK VE MAYETİZMA 4. Konu MAYETİZMA ETKİLİK ve TET ÇÖZÜMLERİ 2 Ünite 2 Elektrik ve Manyetizma 2. Ünite 4. Konu (Manyetizma) A nın Çözümleri 3. 1. Man ye tik kuv vet ler,

Detaylı

TARİH 672 S.K.H.K. İŞLEM YAPILANLARIN LİSTESİ

TARİH 672 S.K.H.K. İŞLEM YAPILANLARIN LİSTESİ 01.09.2016 TARİH 672 S.K.H.K. İŞLEM YAPILANLARIN LİSTESİ S.No Sicili Adı Soyadı Rütbesi Birimi 1 182752 ÖNDER MAÇ 3.Sınıf Emniyet Müdürü Hassas bölgeleri Koruma Şube 2 154192 OLCAY YAKUP İNANKUR 3.Sınıf

Detaylı

Gök ler. Uçak lar la gi di lir an cak ora la ra. İn san gök ler de do la şa bil se. Bir ak şa müs tü, ar ka daş la rıyla. Bel ki ora la ra uçak lar

Gök ler. Uçak lar la gi di lir an cak ora la ra. İn san gök ler de do la şa bil se. Bir ak şa müs tü, ar ka daş la rıyla. Bel ki ora la ra uçak lar Gök ler. Uçak lar la gi di lir an cak ora la ra. İn san gök ler de do la şa bil se. Bir ak şa müs tü, ar ka daş la rıyla. Bel ki ora la ra uçak lar la da gi di le mez. Çün kü uçak lar çok ya kın dan geçi

Detaylı

ÖĞRENCİLERİN SORUMLU OLDUĞU DERSLER

ÖĞRENCİLERİN SORUMLU OLDUĞU DERSLER AMP - 10. Sınıf / A Şubesi (MUHASEBE VE FİNANSMAN ALANI) 1 224 EDA AYGÖRDÜ 2 261 MERİÇ ADİMAN 3 278 MUSTAFA DEMİR 4 328 SEDAT KARACAN 9 GÖRSEL SANATLAR/MÜZİK 9 MESLEKİ GELİŞİM 5 645 RECEP GEÇER 6 1132

Detaylı

Öğrenci - Ders Listesi ( Tüm Dersler )

Öğrenci - Ders Listesi ( Tüm Dersler ) Öğrenci - Ders Listesi ( Tüm Dersler ) 13640710016 MUSTAFA DOĞAN 13640710042 ELİF SEMA ÖZDİL 13640710044 RAMAZAN KOÇ 13640710050 SEVDA ÜRE 13640710054 GÜLFEN ELMACIOĞLU 13640710069 AYŞE BEKTAŞ 13640710081

Detaylı

ISSN: YIL: 2 / SAYI: 4

ISSN: YIL: 2 / SAYI: 4 Editör Dr. Özcan BAYRAK Editör Yardımcıları Ar. Gör. Hasan KIZILDAĞ Uzm. Çiğdem ŞAHİN Kesit Akademi Dergisi (The Journal of Kesit Academy) uluslararası hakemli bir dergi olup yılda 4 kez yayınlanır. Kesit

Detaylı

ASYA KATILIM BANKASI A.Ş İÇSEL BİLGİLERE ERİŞİMİ OLANLARIN LİSTESİ

ASYA KATILIM BANKASI A.Ş İÇSEL BİLGİLERE ERİŞİMİ OLANLARIN LİSTESİ 1 İsmail GÜLER Yönetim Kurulu Başkanı 03.02.2015 2 Abdullah GÜZELDÜLGER Yönetim Kurulu Üyesi / Genel Müdür 03.02.2015 3 Hüseyin ÇAKIR Yönetim Kurulu Başkan Vekili 03.03.2016 4 Bedri SAYIN Yönetim Kurulu

Detaylı

Öğr. Gör. Arzu ŞAHAN. Öğr. Gör. Arzu ŞAHAN Atatürk Ortaokulu Atila Yurt. Doç. Dr. Halil TOKCAN

Öğr. Gör. Arzu ŞAHAN. Öğr. Gör. Arzu ŞAHAN Atatürk Ortaokulu Atila Yurt. Doç. Dr. Halil TOKCAN S NİĞDE ÖMER HALİSDEMİR ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM Sİ 2017-2018 EĞİTİM YILI GÜZ YARIYILI OKUL DENEYİMİ DERSİ PROGRAMI (4/A) 1 130302003 BURCU DİNDAROĞLU 2 130302803 SHAMUHAMMET GENJAYEV 3 140302001 GÖKHAN ÖZVER

Detaylı

:00:00 Teknoloji Fakültesi Toplantı Salonu

:00:00 Teknoloji Fakültesi Toplantı Salonu Duyuru 1018126 Ön Tarihi 4.08.201 tu Sonuç (na Katılıp, Katılamayacağı) 1 Yakup ARTUN 81,555 48,933 90,00 36,000 84,933 SINAVA GİRECEK 2 Mahmut ÖZER 81,836 49,102 86,25 34,500 83,602 SINAVA GİRECEK 3 Mehmet

Detaylı

T.C. ADALET BAKANLIĞI 2017 YILI UNVAN DEĞİŞİKLİĞİ YAZILI SINAVINA KATILACAKLARIN LİSTESİ (TEKNİKER)

T.C. ADALET BAKANLIĞI 2017 YILI UNVAN DEĞİŞİKLİĞİ YAZILI SINAVINA KATILACAKLARIN LİSTESİ (TEKNİKER) T.C. ADALET BAKANLIĞI 2017 YILI UNVAN DEĞİŞİKLİĞİ YAZILI SINAVINA KATILACAKLARIN LİSTESİ (TEKNİKER) SIRA NO ADI SOYADI SİCİLİ DOĞUM TARİHİ GİRECEĞİ GRUP GRUP ADI ENGEL DURUMU 1 BURAK YALÇINKAYA 168855

Detaylı

YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ 2014 YILI ÖĞRENCİ TEMSİLCİLERİ ADAY LİSTELERİ MÜHENDİSLİK VE DOĞA BİLİMLERİ FAKÜLTESİ

YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ 2014 YILI ÖĞRENCİ TEMSİLCİLERİ ADAY LİSTELERİ MÜHENDİSLİK VE DOĞA BİLİMLERİ FAKÜLTESİ YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ 2014 YILI ÖĞRENCİ TEMSİLCİLERİ ADAY LİSTELERİ Malzeme Mühendisliği MÜHENDİSLİK VE DOĞA BİLİMLERİ FAKÜLTESİ Burak ALICI Gökhan KOŞAL Alper GÖKTURK SEÇMEN SAYISI : 178 1. TUR

Detaylı

Doç. Dr. Şükrü ÖZŞAHİN (Ergonomi )

Doç. Dr. Şükrü ÖZŞAHİN (Ergonomi ) Doç. Dr. Şükrü ÖZŞAHİN (Ergonomi ) DOÇ. DR. Emrullah DEMİRCİ (Temel İş Güvenliği Ön 312016 Mustafa GÜRELİ A 310106 Yeliz KORKMAZ A 326167 Bahadır Can GENÇER A 312016 Mustafa GÜRELİ A 328067 Furkan MELEMEN

Detaylı

36. AVRUPA BRİÇ ŞAMPİYONASI WIESBADEN / ALMANYA

36. AVRUPA BRİÇ ŞAMPİYONASI WIESBADEN / ALMANYA 36. AVRUPA BRİÇ ŞAMPİYONASI WIESBADEN / ALMANYA 1983 MİL Lİ TA IM SEÇ ME LE Rİ Al man ya, Wi es ba den 1983 Av ru pa Şam pi yo na sı için mil li ta kım seç me le ri, yi ne ba zı yö ne ti ci le rin is te

Detaylı

2014-2015 Pedagojik Formasyon Eğitimi Sertifika Programı Bahar (Ek) Dönemi II. Dönem Derslerine Ait Muafiyet Listesi

2014-2015 Pedagojik Formasyon Eğitimi Sertifika Programı Bahar (Ek) Dönemi II. Dönem Derslerine Ait Muafiyet Listesi Sıra No Öğrencini n Adı Soyadı Bölümü Muaf Olunan Ders Muafiyet Durumu 1 Fuat YILMAZ Beden Eğitimi Öğretmenlik Uygulaması Muaf 2 Murat PEKTAŞ Türk Dili ve Edebiyatı (TDE) Öğretmenlik Uygulaması Muaf 3

Detaylı

HİKMET YURDU Düşünce Yorum Sosyal Bilimler Araştırma Dergisi. ISSN:

HİKMET YURDU Düşünce Yorum Sosyal Bilimler Araştırma Dergisi. ISSN: HİKMET YURDU DÜŞÜNCE-YORUM Sosyal Bilimler Araştırma Dergisi DOI NUMBER: 10.17540 Hakemli Bilimsel Dergi İmtiyaz Sahibi Ali Duman-Abdurrahman Kasapoğlu Yazı İşleri Abdurrahman Kasapoğlu-Mustafa Bulut-İbrahim

Detaylı

CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ PROJE DANIŞMANI BELİRLENEN ÖĞRENCİLER

CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ PROJE DANIŞMANI BELİRLENEN ÖĞRENCİLER PROJE DANIŞMANI BELİRLENEN ÖĞRENCİLER SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ Güncellenme Tarihi:30.11.2015 SIRA NO ADI SOYADI ABD PROGRAMI DANIŞMANI YÖNETİM KURULU TARİHİ YÖNETİM KURULU SAYISI

Detaylı

T.C. ANKARA BATI ADLİ YARGI İLK DERECE MAHKEMESİ ADALET KOMİSYONU BAŞKANLIĞI

T.C. ANKARA BATI ADLİ YARGI İLK DERECE MAHKEMESİ ADALET KOMİSYONU BAŞKANLIĞI T.C. ANKARA BATI ADLİ YARGI İLK DERECE MAHKEMESİ ADALET KOMİSYONU BAŞKANLIĞI 2015 Yılı Yazı İşleri Müdürlüğü Görevde Yükselme Sınavı Başvuru Değerlendirme Formu Sıra No Adı Soyadı Sicili Görev Yeri Eğitim

Detaylı

Güz. Mühendislik Fakültesi. Elektronik Mühendisliği. 1. sınıf. MAT Matematik I 1 şubesi.

Güz. Mühendislik Fakültesi. Elektronik Mühendisliği. 1. sınıf. MAT Matematik I 1 şubesi. 201-2016 1-Güz MAT 101 - Matematik I 1 şubesi Kredi,0(4+2) ÖĞRETİM GÖREVLİSİ EMİRA AKKURT 1 12102409 UĞUR YILMAZ 4. Tekrar. Devam almış 2 121024082 EMRE HASDEMİR 4. Tekrar. Devam almış 3 131024007 ATAKAN

Detaylı