Sahibi Bilim ve Sanat Vakfı Yazı İşleri Müdürü Salih Pulcu ISSN Yayın Kurulu

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Sahibi Bilim ve Sanat Vakfı Yazı İşleri Müdürü Salih Pulcu ISSN 1303-9369. Yayın Kurulu"

Transkript

1

2 Sahibi Bilim ve Sanat Vakfı Yazı İşleri Müdürü Salih Pulcu ISSN Yayın Kurulu Şevket K. Akar, Yusuf Ziya Altıntaş, Nurullah Ardıç, Serhat Aslaner, Yücel Bulut, Ebubekir Ceylan, Coşkun Çakır, İhsan Fazlıoğlu, F. Samime İnceoğlu, Abdulhamit Kırmızı, Mustafa Özel, Yunus Uğur, Ali Adem Yörük Engin Deniz Akarlı, Brown Üniversitesi, ABD Gökhan Çetinsaya, İstanbul Şehir Üniversitesi Mehmet Genç, İstanbul Şehir Üniversitesi Tevfik Güran, İstanbul Üniversitesi Mehmet İpşirli, Fatih Üniversitesi Danışma Kurulu Cemal Kafadar, Harvard Üniversitesi, ABD Mustafa Kara, Uludağ Üniversitesi Kemal Karpat, Wisconsin Üniversitesi, ABD Sabri Orman, İstanbul Ticaret Üniversitesi Ali Birinci, Türk Tarih Kurumu Adres Vefa Cad. No Vefa İstanbul Tel pbx Faks web Türkiye Araştırmaları Literatür Dergisi, MLA International Bibliography, Index Islamicus ve ASOS Index gibi indekslerce taranmaktadır. Dergiye gönderilen yazılar hakemler tarafından değerlendirilir. Dergide yer alan yazılardan yazarları sorumludur. Dergiye gönderilen yazılar yayınlansın veya yayınlanmasın iade edilmez.

3 Birikimsiz (b)ilim olmaz. Literatür çalışmaları, üzerine inşa edildiği birikime ayna tutmakla kalmaz, birikim bilincimizi de yeniler. Bu tür çalışmalar, mevcut birikimi birçok açıdan değerlendirerek literatür hakkında çeşitli tasnifler yapmayı, varsa eksiklikleri ve hataları tespit etmeyi, takip edilen yaklaşımları ve kullanılan kaynakları gözden geçirmeyi amaçlar. Bu tespitler, literatürle ilgili herhangi bir alanda yapılacak çalışmalara matuf uyarı ve önerilerle daha da önem kazanır. Esas hedef, bir alanda değişik kişi ve ekoller tarafından yapılmış çalışmaların hasılasını çıkartarak sonraki çalışmalara ciddi bir zemin hazırlamaktır. Bu süreç hiç şüphesiz anlama, yorumlama ve eleştiri kabiliyeti yanında geleceğe dönük önerilerle ilgili iddialı bir ilmî duruşu gerektirir. Türkiye araştırmaları alanında belirli bir birikimin olduğu aşikârdır. Geçmiş, hâl ve gelecek çerçevesinde Türkiye üzerine düşünen, araştıran ve yazan insanların birçok farklı sahada ortaya koydukları eserlerin, haklarında literatür çalışması yapılabilecek miktar ve niteliğe ulaştığını düşünüyoruz. Aynı zamanda, Türkiye hakkında farklı coğrafyalarda değişik türlerde eser telif edenlerin birbirlerinden haberdar olması, bu noktadan sonra yapılacak çalışmalar bakımından son derece önemlidir. Yine önemle belirtilmesi gereken başka bir husus da, konu ve sorunlara hem disiplinler arası/ötesi bir perspektif hem de bütüncül bir anlayışla yaklaşma inancının hâkim olduğu günümüzde, bir mesele hakkında önceden gerçekleştirilmiş veya hâlen devam eden bilimsel faaliyetleri takip edebilmenin ancak literatür çalışmaları ile mümkün olabileceğidir. Benzer şekilde, belirli bir alanda çalışmalarını yoğunlaştırmış araştırmacılar da başka alanlarda yapılan çalışmaları bir arada görme fırsatını bularak kendi çalışmalarına yön tayin etme imkanına sahip olabileceklerdir. Yukarıda belirtilen ilkeler çerçevesinde bu dergi, öncelikle Türkiye araştırmalarını geniş kapsamlı üst başlıklar altında değerlendirirken, ardından bu üst başlıkları detaylandırmaya doğru yönelmiştir. Türkiye Araştırmaları Literatür Dergisi, her sayısında ele aldığı konu ile ilgili kapsamlı birkaç yazıdan sonra konunun alt alanları ile ilgili değerlendirme yazılarına ve yine konuyla ilgili söyleşi(ler)e, klasik veya güncel bazı kitap ve tezlerin, kurum, dergi ve kongrelerin tanıtımlarına yer vermektedir. Derginin her sayısı, hususi içeriğini oluşturan bir konunun literatürünü ele almakla beraber her sayının sonunda, geçen altı ayın dergilerinde Türkiye ile ilgili çıkmış makalelerin künyelerinin yer aldığı bir bölüm de bulunmaktadır. Bu bölümde bazı dergilerin içindekiler kısmı bütün halinde yer alırken, diğer bazılarının sadece Türkiye ile ilgili makaleleri seçilerek referans bilgileri verilmektedir. Türkiye ve Türkiye tarihi çalışmalarına mütevazı bir katkısı olduğuna inandığımız TALİD, literatüre ilişkin değerlendirme ve tanıtımlar çerçevesinde okuyuculardan gelen yazılara hakem raporlarını dikkate alarak yer vermektedir. TALİD i daha yakından tanımak, gelecek dosyalar, makale yazım kuralları gibi husulara dair bilgi edinmek ve önceki sayılarımızın pek çoğunun dijital versiyonlarına ulaşmak için web sitemizi (www.talid.org) ziyaret edebilirsiniz.

4

5 Cilt: 1 Sayı: 1 Yıl: 2003 Türk İktisat Tarihi * Makalelerin tam metni için Türkiye de İktisat Tarihi Çalışmalarının Tarihi Üzerine Bir Deneme / Coşkun ÇAKIR Cumhuriyet Dönemi Türkiye İktisat Tarihi Çalışmaları Hakkında Genel Bir Değerlendirme / Murat KORALTÜRK DünyaSistemi Teorisinin Osmanlı Tarihi Çalışmalarına Yansımaları / Ebubekir CEYLAN Tanzimat tan Cumhuriyet e Maliye Nazırları ( ) / Abdülhamit KIRMIZI Osmanlı Maliyesi Üzerine Yapılan Çalışmalar / Kaya BAYRAKTAR Osmanlı Bankacılığı Üzerine Bir Kaynak Taraması / Hüseyin AL Para Vakıfları Üzerine / Süleyman KAYA 19. Yüzyıl Osmanlı Tarımına İlişkin Çalışmalar / Ahmet UZUN Erken Modern Dönem Osmanlı Ticaret Literatürüne Genel Bir Bakış / Mehmet BULUT Osmanlı Esnafı ve Sanayisi Üzerine Yapılan Çalışmalarla İlgili Genel Bir Değerlendirme / Ahmet KAL A Türkiye de Tahrir Defterlerine Dayalı Olarak Hazırlanmış Çalışmalar Hakkında Bazı Görüşler / Erhan AFYONCU Türkiye de Temettuat Çalışmaları / Said ÖZTÜRK Mahkeme Kayıtları (Şer iye Sicilleri): Literatür Değerlendirmesi ve Bibliyografya / Yunus UĞUR Osmanlı Klasik Muhasebe Matematik Eserleri Üzerine Bir Değerlendirme / İhsan FAZLIOĞLU Bir İktisat Tarihi Kaynağı Olarak İstatistikler ve DİE Tarihi İstatistikler Dizisi / F. Samime İNCEOĞLU Bir Ortadoğu İktisat Tarihçisi Olarak Charles Issawi ve The Economic History of Turkey / Fatih ERMİŞ Mehmet BULUT, Ottoman-Dutch Economic Relations in the Early Modern Period / Şevket Kamil AKAR Fuad Köprülü ve Türk Hukuk ve İktisat Tarihi Mecmuası ve Türk Hukuk Tarihi Dergisi / Fethi GEDİKLİ Osmanlı Para Tarihi Üzerine Asırlık Çalışmalar / Tahsin ÖZCAN 16. Yüzyılın Sonunda Osmanlı İktisadi Tasavvurunun Sınırları / Mustafa İNCE Abdülkadir BULUŞ, Osmanlı Tekstil Sanayii Hereke Fabrikası / Ercüment BALCI Ahmet UZUN, İstanbul un Et İhtiyacının Karşılanması: Ondalık Ağnam Uygulaması ( ) / Şevket Kamil AKAR Neşe ERİM, On Sekizinci Yüzyılda Erzurum Gümrüğü / Haşim KOÇ EK: Ulusal ve Uluslararası Dergilerde Türkiye Araştırmaları Haziran Ocak 2003 SÖYLEŞİ Mehmet Genç ile Osmanlı da Devlet ve Ekonomi üzerine

6

7 Cilt: 1 Sayı: 2 Yıl: 2003 Tür ki ye de Si ya set Ta rih çi li ği nin Yük se le me den Dü şü şü: Gök Eki ni Biç miş Gi bi / Gökhan ÇETİNSAYA İs lam Ön ce si Türk Ta ri hi Kay nak la rı / Ali AHMETBEYOĞLU Os man lı Dev le ti nin Ku ru luş ve Yük se liş Dö ne mi Si ya sî Ta ri hi Üze ri ne Cum hu ri yet Dö ne min de Ya pı lan Ça lış ma lar / Fahameddin BAŞAR Islahatlar ve Buhranlar Literatürü: III. Selim ve II. Mahmud Dönemi / Mehmet Ali BEYHAN Os man lı Si ya sî Ta ri hi nin Ana Kay nak la rı: Kro nik ler / Erhan AFYONCU Os man lı Ta ri hi Sa ha sın da Türk çe Baş vu ru Eser le ri: Aka de mik ve Si ya sal Bir Du rum Tes pi ti / Selçuk Akşin SOMEL Os man lı Ta rih çi li ğin de Tan zi mat Ön ce si Si ya set Dü şün ce si ne Yak la şım lar / Hü se yin YILMAZ Os man lı Si ya set Dü şün ce si Kay nak la rı ile İl gi li Ye ni Bir Kav ram sal laş tır ma: Is la hat nâ me ler / Coşkun YILMAZ İstanbul Kütüphanelerinde Bulunan Si ya set nâ me le r Bib li yog raf ya sı / Orhan ÇOLAK Osmanlı Düşünce Geleneğinde Siyasî Metin Olarak Kelâm Kitapları / İhsan FAZLIOĞLU Ku ru luş tan Tan zi mat a Os man lı Dip lo ma si Ta ri hi Li te ra tü rü / Mehmet Alaaddin YALÇINKAYA Os man lı Se fa ret nâ me le ri Hak kın da Ya pı lan Araş tır ma la r / Hasan KORKUT Türk Siyaset Tarihi * Tanzimat a Kadar Makalelerin tam metni için Türkiye de Osmanlı Afrikası Araştırmaları / Ahmet KAVAS Osmanlı Askerî Tarihi Üzerine Bir Literatür Değerlendirmesi / Kahraman ŞAKUL Bir Kla sik Dö nem Si ya set Ta rih çi si Ola rak Cor nell Fle isc her ve Ta rih çi Mus ta fa Âlî: Bir Os man lı Ay dın ve Bü rok ra tı / Fatma SEL TURHAN Ri fa at Ali Abou ElHaj: Os man lı Dev let ve Si ya sî Ya pı sı na Fark lı Bir Ba kış / Yunus UĞUR Ber nard Le wis ve Oryantalist Gelenek / Özgür ORAL EK: Ulusal ve Uluslararası Dergilerde Türkiye Araştırmaları Temmuz Aralık 2003 SÖYLEŞİ Kemal Karpat ile Siyaset Tarihi Üzerine

8

9 Cilt: 2 Sayı: 3 Yıl: 2004 Türk Siyaset Tarihi * Tanzimat tan Günümüze Makalelerin tam metni için Türk Aydınının Tanzimat la İmtihanı: Tanzimat ve Tanzimat Dönemi Siyasî Tarihi Üzerine Yapılan Çalışmalar / Coşkun ÇAKIR Modernite, Tarih ve İdeoloji: II. Abdülhamid Dönemi Tarihçiliği Üzerine Bir Değerlendirme / Nadir ÖZBEK II. Abdülhamid Dönemi Siyasî Tarihi Bibliyografyası / Semih AKGÜN - Özkan AKPINAR Meşrutiyet Dönemi Türk Siyasî Hayatı Kaynakçası / Cüneyd OKAY Osmanlı Hilafeti Meselesi: Bir Literatür Değerlendirmesi / Ş. Tufan BUZPINAR XIX. Yüzyıl Balkan Kaynakları Üzerine Bir Değerlendirme / Gül TOKAY Sovyet ve Türk Tarih Yazıcılığında Rusya Müslümanlarının Düşünce Tarihi / Ahmet KANLIDERE Osmanlı Siyaset Kültürünü Anlamada Kaynak Olarak İlmi Nücûm: Sadullah el-ankaravî / Gülçin TUNALI KOÇ Türkiye de Siyaset ve Resmî İdeoloji: Temel Yaklaşımlar / H. Emre BAĞCE Türk Siyasal Literatürü Üzerine Kısa Notlar / H. Emre BAĞCE Cumhuriyet Dönemi Türk Dış Politikasına Dair Türkçe Kaynak ve Araştırmalar ( ) / Mustafa BUDAK 1945 Sonrası Türk Dış Politikası ile İlgili Çalışmalar / Mesut ÖZCAN Siyasî Tarih Kaynağı Olarak Hatırat ve Gezi Notları / Şevket Kamil AKAR - İrfan KARAKOÇ Bir Siyasî Portre Denemesi: Fuat Köprülü / Abdülkerim ASILSOY Niyazi Berkes ve Eserleri Hakkında / Fahrettin ALTUN Gogol un Paltosu: Tarık Zafer Tunaya ve Siyasî Partiler / Mehmet Ö. ALKAN XIX. Yüzyıl Osmanlı Modernleşmesi Çalışmalarının Öncülerinden Roderic H. Davison ve Eserleri / Haşim KOÇ Bir Siyaset Sosyoloğu Olarak Şerif Mardin / Alim ARLI Kadro Dergisi/Hareketi ve Etkileri / Lütfi SUNAR Soğuk Savaş Atmosferinde DP ye Muhalif Bir Dergi: Forum / Yücel BULUT Kemalist Bir Modernleşme Yorumu Olarak Yön Dergisi / Fahrettin ALTUN F. A. K. YASAMEE, Ottoman Diplomacy: Abdulhamid II and the Great Powers, / Sevinç ALKAN ÖZCAN Necmettin ALKAN, Die deutsche Weltpolitik und die Konkurrenz der Mächte um das osmanische Erbe. Die deutschosmanischen Beziehungen in der deutschen Presse , Münster 2003 / M. Alaaddin YALÇINKAYA Engin Deniz AKARLI, The Problems of External Pressures, Power Struggles, and Budgetary Deficits in Ottoman Politics Under Abdulhamid II ( ): Origins and Solutions / Ebubekir CEYLAN Cemal FEDAYİ, Turan Güneş: Siyasal Yaşamı ve Siyasal Düşüncesi / Akif DEMİRCİ Hatice BABAVATAN, The Understanding of Afrikâ-yi Osmânî in the Late Ottoman Period: The Case of Zanzibar / Vildan SERDAROĞLU ŞİŞMAN EK: Ulusal ve Uluslararası Dergilerde Türkiye Araştırmaları Eylül Mart 2004 SÖYLEŞİ Şerif Mardin ile Türk Siyaset Düşüncesi Üzerine

10

11 Cilt: 2 Sayı: 4 Yıl: 2004 İki Ucu Müphem Bir Köprü: Bilim ile Tarih ya da Bilim Tarihi / İhsan FAZLIOĞLU Türk Bilim Tarih Yazımında Zihniyet, Din ve Bilim İlişkisi: Osmanlı Örneği / Cemil AYDIN Eski Anadolu Uygarlıklarında Bilim Konusunda Türkiye de Yapılan Çalışmalar / Gaye ŞAHİNBAŞ ERGİNÖZ Anadolu Selçukluları ve Beylikler Dönemindeki Bilimsel Çalışmaların Kısa Bir Değerlendirmesi / Esin KAHYA Bizans Döneminde Bilim Üzerine Türkiye de Yapılan Çalışmalar / Gaye ŞAHİNBAŞ ERGİNÖZ Türk Matematik Tarihi Literatürü (Cumhuriyet Dönemi) / Melek DOSAY GÖKDOĞAN Türk Astronomi Tarihi Literatürü ( ) / Yavuz UNAT Türk Fizik-Optik Tarihi Üzerine / Hüseyin Gazi TOPDEMİR Osmanlı ve Cumhuriyet Dönemi Modern Fizik Çalışmaları Üzerine Bir Deneme / Meltem AKBAŞ Osmanlı Coğrafya Çalışmaları / Mahmut AK Türkiye de Tıp Tarihi / Aykut KAZANCIGİL Cumhuriyet Dönemi Türk Teknoloji ve Mekanik Tarihi Çalışmaları / Yavuz UNAT Osmanlı Askerî Teknoloji Tarihi: Ateşli Silâhlar / Salim AYDÜZ Osmanlı Deniz Teknolojisi Üzerine / Tuncay ZORLU Anadolu daki Osmanlı Medreseleri: Bir İcmal / Mefail HIZLI Osmanlı Astronomi Müesseseleri / Salim AYDÜZ Osmanlılarda Askerî Teknik Eğitim / Mustafa KAÇAR 1933 Üniversite Reformu Hakkında Bir Bibliyografya Denemesi / Sevtap İSHAKOĞLU KADIOĞLU A.Ü. D. T.C. F. Bilim Tarihi Anabilim Dalı / Yavuz UNAT SÖYLEŞİ Fuat Sezgin ile Bilim Tarihi Üzerine Türk Bilim Tarihi * Makalelerin tam metni için Bilim ve Teknoloji Tarihi ne Çeyrek Asırlık Hizmet: İslam Tarih, Sanat ve Kültür Araştırma Merkezi (IRCICA) / Zeynep DURUKAL İ.Ü. Bilim Tarihi nin Kurumsallaşması: Araştırmalar ve Eğitim Programları ( ) / Feza GÜNERGÜN Türk Bilim Tarihi Kurumu (TBTK) ve Bilim Tarihi Çalışmalarındaki Yeri / Mustafa KAÇAR Osmanlılar Dönemi nde Bilim Tarihi Yazıcılığına Genel Bir Bakış ve Ahmed Râsim in Terakkiyyâtı İlmiyye ve Medeniyye Adlı Eseri / Remzi DEMİR - İnan KALAYCIOĞULLARI Eski Harfli Mühendislik Dergileri / Cüneyd OKAY Türkiye de Bilim ve Teknolojinin Gelişim Süreci Literatürüne Eleştirel Bir Bakış / Ramazan ACUN Cumhuriyet Dönemi Türk Bilim Tarihi Bibliyograflarının Bibliyografyası / Ahmed SÜRURÎ İstanbul Su Külliyatı / Mustafa İNCE İslâm Türk Matematik Tarihinde İlk Eser: Salih Zeki nin Âsârı Bâkiye si / Ahmet Faruk GÜNEY Cumhuriyet Dönemi Bilim Tarihi Yazıcılığının İlk Örneği: Abdülhak Adnan Adıvar ve Osmanlı Türklerinde İlim / İshak ARSLAN Türkiye de Bilim Tarihi Sahasında İlk Doktora Tezi: Aydın Sayılı ve Observatory in Islam / Selami ÇALIŞKAN Türk Bilim Tarihi Çalışmalarında Bir Hakikat Yolcusu: Cevat İzgi ve Osmanlı Medreselerinde İlim / F. Samime İNCEOĞLU Salim Aydüz, Tophâne-i Âmire ve Top Döküm Teknolojisi (XVXVI. Asırlarda) / Mehmet İPŞİRLİ Mustafa Kaçar, Osmanlı Devleti nde Bilim ve Eğitim Anlayışındaki Değişmeler ve Mühendishânelerin Kuruluşu / Sevtap İSHAKOĞLU KADIOĞLU EK: Ulusal ve Uluslararası Dergilerde Türkiye Araştırmaları Nisan Aralık 2004

12

13 Cilt: 3 Sayı: 5 Yıl: 2005 Türk Hukuk Tarihi * Makalelerin tam metni için Türk Hukuk Tarihçiliği / Mehmet Akif AYDIN Osmanlı Öncesi Türk Hukuk Tarihi Yazıcılığı / Murteza BEDİR Fıkıh Tarihi: Osmanlı Hukuk Düşüncesinde Modern Yorumlar İçin Yeni Bir Referans Çerçevesi / Sami ERDEM Osmanlı Divanının Ana Defter Serileri: Ahkâm-ı Mîrî, Ahkâm-ı Kuyûd-ı Mühimme ve Ahkâm-ı Şikâyet / Feridun M. EMECEN Osmanlı Kanunnâmeleri Neşriyatı Üzerine Bir Tahlil / M. Macit KENANOĞLU Osmanlı Hukuk Tarihi Kaynağı Olarak Şer iyye Sicilleri / Fethi GEDİKLİ Osmanlı Klasik Dönemi Fıkıh Kitapları / Recep CİCİ Osmanlı Dönemi Fetva Literatürü / Şükrü ÖZEN Mahkeme Kayıtlarının Kılavuzu: Sakk Mecmuaları / Süleyman KAYA Osmanlı Devletinde Mahkemeler ve Kadılık Müessesesi Literatürü / Ekrem Buğra EKİNCİ Şeyhülislâm Ebussuûd Efendi: Bibliyografik Bir Değerlendirme / Pehlül DÜZENLİ Osmanlı Ceza Hukuku Çalışmaları Üzerine Bir İcmal / Mehmet AKMAN Osmanlı Vakıf Hukuku Çalışmaları / Tahsin ÖZCAN İslam Osmanlı Hukukunda Zimmîler / M. Macit KENANOĞLU Osmanlı Hukuk Çalışmalarında Kadın / Betül İPŞİRLİ ARGIT Osmanlı da Meşrutiyet Öncesi Merkezî Meclisler Literatürü / Ayhan CEYLAN Tanzimat Dönemi Kanunlaştırma Faaliyetleri Literatürü / Mustafa ŞENTOP Türkçede Mecelle Literatürü / Sami ERDEM Hukuk, Tarih ve Tarihyazımı: 1858 Osmanlı Arazi Kanunnâmesi ne Yönelik Yaklaşımlar / E. Atilla AYTEKİN Meşîhat Makamının Dergisi: Cerîdei İlmiyye / İsmail CEBECİ Kütüphane Rafında Okuyucusunu Bekleyen Bir Yayın: İlmi Hukuk ve Mukayese-i Kavanin Mecmuası / Fatmagül DEMİREL XV. ve XVI. Yüzyıllarda Yaşamış Beş Osmanlı Hukukçusu / Selim KARAHASANOĞLU Barkan ın Kanunlar ı: OsmanlıTürk Hukuk Tarihçiliğinde Bir Klasik / Coşkun ÇAKIR Halil İnalcık ve Osmanlı Hukuku Araştırmaları / Bülent ARI Hukuk Tarihi Açısından Hüseyin Namık Orkun ve Fasikülleri / Salih Okur GÜMRÜKÇÜOĞLU İstanbul Vakıfları Tahrîr Defteri, 1009/1600 Târîhli, İstanbul un 550. Fetih Yılı İçin / Mehmet İPŞİRLİ 1858 Toprak Reformunun Bağdat ta Uygulanışı Keiko Kiyotaki, Ottoman Land Policies in the Province of Baghdad, / Ebubekir CEYLAN Osmanlı Hukuku ve Oryantalist Yaklaşım: Bir Eleştiri Reem Meshal, Straddling the Sacred and the Secular: The Autonomy of Ottoman Egyptian Courts During the 16 th and 17 th Centuries / Nurullah ARDIÇ Yanlış Zamanda Yanlış Adam : Feyzullah Efendi Sabra Meservey, Feyzullah Efendi: An Ottoman Şeyhülislam / Selim KARAHASANOĞLU Karen M. Kern, The Prohibition of Sunni-Shi i Marriages in the Ottoman Empire: A Study of Ideologies / Abdurrahman ATÇIL EK: Ulusal ve Uluslararası Dergilerde Türkiye Araştırmaları Ocak Haziran 2005 SÖYLEŞİ Halil İnalcık ile Türk Hukuk Tarihi Üzerine

14

15 Cilt: 3 Sayı: 6 Yıl: 2005 Şehir Tarihi ve Türkiye de Şehir Tarihçiliği: Yaklaşımlar, Konular ve Kaynaklar / Yunus UĞUR Türk İslam Osmanlı Şehirciliği ve Halil İnalcık ın Çalışmaları / Halil İNALCIK - Bülent ARI Osmanlı Klasik Döneminde Anadolu Kentleri / Mehmet ÖZ Survey of Urban History of Arab Cities in the Ottoman Period / Nelly HANNA Osmanlı Dönemi Arap Şehir Tarihi Üzerine Bir İnceleme / Nelly HANNA Osmanlı Dönemi Balkan Şehir Tarihi: Bosna, Macaristan ve Yunanistan Şehirleri / Fatma SEL TURHAN - Özgür KOLÇAK - M. ALİ GÖKAÇTI Siyah Afrika da Osmanlı Şehirleri / Tarig Mohammed NOUR Osmanlı da Kent İskânı ve Demografisi (XV.-XVIII. Yüzyıllar) / Yunus KOÇ Osmanlı Devleti nde Şehir Ekonomisi ve İaşe / Ahmet UZUN Osmanlı Şehir Mekânları: Kahvehane Literatürü / Ahmet YAŞAR Osmanlı Belediye Tarihi Araştırmaları ve Kaynak Malzeme Üzerine Notlar / Tarkan OKTAY Cumhuriyet Döneminde Türkiye de Şehirleşme ve Gecekondu Araştırmaları / Alim ARLI İmparatorluğun İhtişam Arayışından Cumhuriyet in Radikal Modernleşme Projesine: Türkiye de Kentsel Planlamanın İlk Yüz Yılı / Mehmet Bengü ULUENGİN - Ömer TURAN Visual Sources for Urban History of the Ottoman Empire / Kathryn A. EBEL Osmanlı Şehir Tarihinin Görsel Kaynakları / Kathryn A. EBEL Şehir Tarihi Çalışmalarında Yazma Eserlerden Nasıl İstifade Edilebilir? / İhsan FAZLIOĞLU Sancak (Liva) Kanunnameleri / Göknur KARADUMAN Osmanlı Salnâmelerinin Şehir Tarihi Bakımından Önemi / Ahmet Zeki İZGÖER Osman Nuri Ergin: Cumhuriyet Döneminin İlk Şehir Tarihçisi / Abdullah Taha İMAMOĞLU SÖYLEŞİ Suraiya Faroqhi ile Türk Şehir Tarihi Üzerine Türk Şehir Tarihi * Makalelerin tam metni için André Raymond: Arap Şehir Tarihinde Bir Dönüm Noktası / N. Bilge ÖZEL Bir Osmanlı Balkan Tarihçisi Machiel Kiel / Fatma SEL TURHAN Nikolai Todorov ve Balkan Şehri Kitabı / Hatice UĞUR İstanbul Şehir Rehberleri Üzerine Bir Çalışma / Kazım BAYCAR Türkiye de Şehircilik Kongreleri / Evren AYDIN Erzurum Şehir Tarihinin Kaynakları ve Literatürü / Bilgehan PAMUK Van Şehir Tarihi Bibliyografyası / Zeki TEKİN Antakya ve Çevresi Hakkında Yapılan Çalışmalar / Adem KARA Ethel Sara Wolper, Cities and Saints: Sufism and the Transformation of Urban Space in Medieval Anatolia / Fatih BAYRAM Jens Hanssen, Thomas Philipp ve Stefan Weber (ed.) The Empire in the City: Arab Provincial Capitals in the Late Ottoman Empire / Ebubekir CEYLAN Çiğdem Kafescioğlu, The Ottoman Capital in the Making: The Reconstruction of Constantinople in the Fifteenth Century / Fatma TUNÇ YAŞAR Kathryn Ann Ebel, City Views, Imperial Visions: Cartography and the Visual Culture of Urban Space in the Ottoman Empire, / Nicole KANÇAL FERRARI Meltem Toksöz, The Çukurova: From Nomadic Life to Commercial Agriculture, / Fatih ERMİŞ Leila Olga Hudson, Cultural Capital: Wealth and Values in Late Ottoman Damascus / Zahit ATÇIL Biray Kırlı, From Ottoman Empire To Turkish Nation State: Reconfiguring Spaces And Geo Bodies / Nazan GECE EK: Ulusal ve Uluslararası Dergilerde Türkiye Araştırmaları Temmuz Aralık 2005

16

17 Cilt: 4 Sayı: 7 Yıl: 2006 Yeni Türk Edebiyatı Tarihi I Makalelerin tam metni için * Me de ni yet Ta ri hi mi zin En Gi rift La bi ren ti: Türk Ede bi ya tı Ta ri hi / Nu ri SAĞ LAM Türk çe Şi ir Li te ra tü rü ( ) / Tu ran KA RA TAŞ Baş lan gı cın dan Cum hu ri yete Ka dar Ana Çiz gi le riy le Türk Hi kâ ye si / Ay şe DE MİR Türk Ede bi ya tın da Hi kâ ye Li te ra tü rü: Cum hu ri yet Dö ne mi / Âlim KAH RA MAN Tan zi mat tan Cum hu ri ye te Türk Ti yat ro Ede bi ya tı Li te ra tü rü / Şa hi ka KA RA CA Tür ki ye de Ço cuk Ede bi ya tı Ça lış ma la rı / Alev SI NAR Ye ni Türk Ede bi ya tın da Ede bi yat Te ori si Li te ra tü rü Üze ri ne Bir De ne me / Mu har rem DA YANÇ Tan zi mat tan Cum hu ri ye te Ede bi yat Ders Ki tap la rı / Ce li le EREN AR GIT Os man lı Dev le tin de Mat bu at ve Neş ri yat Ya sak la rı Ta ri hi ne Med hal / Ali Bİ RİN Cİ Türk Ede bi ya tın da Men sur Şi ir Literatürü / Ca fer GA Rİ PER Ede bi yat Te rim le ri Kay nak ça sı Üze ri ne Bir De ğer len dir me / Tu ran KA RA TAŞ Bal kan lar da Ye ni Türk Ede bi ya tı Li te ra tü rü / Yıl maz TAŞ ÇI OĞ LU De ği şen De ğer ler Kar şı sın da Ah met Ham di Tan pı nar / Ab dul lah UÇ MAN Es ki Harfli Ço cuk Der gi le ri / Cü neyd OKAY Der gi ler Ara sın da: Der gâh, Ha yat, Ma lû mât ve Bil gi Mec mu ala rı / Ab dul lah UÇ MAN Ser veti Fü nûn Mec mu ası / Küb ra AN DI Mil lî Mec mua / Nu ran ÖZ LÜK Ül kü Mec mu ası / Çi lem TER CÜ MAN İs tan bul Üni ver si te si Ede bi yat Fa kül te si Türk Di li ve Ede bi ya tı Der gi si / İs ma il KA RA CA Tür ki ye Üni ver si te le rin de Ye ni Türk Ede bi ya tı Ala nın da Yapıl mış Yük sek Li sans ve Dok to ra Tez le ri nin Ko nu la rı na Gö re Sı nıflan dırıl mış Bib liyog raf yası / Bah riye ÇERİ Fran sa da Türk Edebiyatı Üzerine Yapıl mış Tez ler ve La Présen ce fran çaise dans les débuts de la moder nité lit téraire tur que [ Modern Türk Edebiyatı nın Baş lan gıcın da Fran sız Var lığı ] Ad lı Dok tora Tezi Üzerine / Banu ÖZ TÜRK BAY RAMOĞ LU EK: Ulusal ve Uluslararası Dergilerde Türkiye Araştırmaları: Ocak 2006-Mayıs 2006 SÖYLEŞİ Orhan Okay ile Türk Edebiyatı Tarihi Üzerine

18

19 Cilt: 4 Sayı: 8 Yıl: 2006 Yeni Türk Edebiyatı Tarihi II * Makalelerin tam metni için Ab dül ha lim Mem duh tan Ah met Ham di Tan pınar a Ede bi yat Ta rih le rin de Ye ni leş me nin Sınır la rı / M. Or han OKAY Tan zi mat tan II. Meş ru ti ye t e Türk Ro ma nı / Hül ya AR GUN ŞAH II. Meş ru ti yet ten Cum hu ri yet e Türk Ro ma nın da Ye ni Açılım lar / Os man GÜN DÜZ Türk Ede bi ya tın da Roman: Cum hu ri yet Dev ri / Fatih ANDI Türk Ede bi ya tın da Ti yat ro: Cum hu ri yet Dev ri / Mü zey yen BUT TAN RI Tanzimat tan Cumhuriyet e Türk Ede bi ya tın da Eleş ti ri / Âlim KAH RA MAN Türk Edebiyatında Eleştiri: Cumhuriyet Devri / Şe ca at tin TU RAL Türk Ede bi ya tın da De ne me Li te ra tü rü / Yu nus BAL CI Kar şılaş tır ma lı Ede bi yat: Ta nım, Yön tem ve İn ce le me ler / Emel KE FE Lİ Os man lı da Ter cü me Kav ra mı ve Tan zi mat Dö ne min de ki Ede bî Ter cü me le re Da ir Ça lış ma la r / Ha şim KOÇ Türk Edebiyatında Antoloji / Fırat KARAGÜLLE Tür ki ye de Ede bi yat Sos yo lo ji si Çalışmaları / Se zai COŞ KUN Türk Ede bi ya tın da Ede bî Rö por taj / Nu ri SAĞ LAM Bir Ede bi yat Di sip li ni Ku ru cu su: Meh met Kap lan / M. Or han OKAY Ni had Sâ mi Ba nar lı / Şey ma GÜN GÖR Ah met Ka bak lı / Be şir AYVAZOĞLU Ad nan Benk ve Türk Ede bi yat Eleş ti ri si / Nu ri AK SU Türk Ede bi ya tın da Ta ri hî Ro manlar Üze ri ne Ya pıl mış Tez ler / Ze ki TAŞ TAN İstanbul Üniversitesi Türkiyat Enstitüsü / Mustafa ÖZKAN İstanbul Üniversitesi Tür ki yat Araş tır ma la rı Ens ti tü sü Tür ki yat Mec mu ası / Fa tih TIĞLI Varlık Dergisi / Fırat KARAGÜLLE Türk Edebiyatı Tarihi, Talât Sait Halman (ed.), İstanbul: T.C. Kültür Eserleri Dizi: 399, 2006, 4 Cilt / Ömer LEKESİZ EK Ulu sal ve Ulus la ra ra sı Der gi ler de Tür ki ye Araş tır ma la rı Haziran 2006 Ekim 2006 SÖYLEŞİ Abdullah Uçman ile Yeni Türk Edebiyatı Tarihinin Bazı Meseleleri Üzerine

20

21 Cilt: 5 Sayı: 9 Yıl: 2007 Türk Edebiyatı Tarihlerine Dair / Vildan SERDAROĞLU Klasik Türk Edebiyatı Çalışmaları: Metotlar ve Ekoller / Nâmık AÇIKGÖZ Tanzîmat tan Cumhuriyet e Klasik Edebiyat Çalışmaları ( ) / M. Kayahan ÖZGÜL Çağatay Edebiyatı ve Çağatay Edebiyatı Üzerine Araştırmalar / Zuhal ÖLMEZ XV. Yüzyıla Ait Türkçe Divan Neşirleri / M. Ziya BAĞRIAÇIK XVI. Yüzyıla Ait Türkçe Dîvan Neşirleri / Ömer ZÜLFE Klasik Türk Edebiyatında Kaside / Murat A. KARAVELİOĞLU Klasik Şerh Edebiyatı Literatürü / Ozan YILMAZ Türk Edebiyatında Hamse / Mehmet ARSLAN Eski Türk Edebiyatı nda Mevlidler / Hasan AKSOY Kıyâfet-Nâme ler Hakkında Bir Bibliyografya Denemesi / Müjgân ÇAKIR Sebk-i Hindî Çalışmaları / Ali Fuat BİLKAN Eski Türk Edebiyatı nda Hüsrev ü Şirin ve Hüsn ü Aşk / Ahmet DOĞAN Osmanlı Döneminde Kıraat Meclislerinde Okunan Halk Kitapları / Zehra ÖZTÜRK Divan Edebiyatı nda Estetik Konusunda Yapılan Çalışmalar / Reyhan ÇORAK Eski Türk Edebiyatında Sosyal Hayat Çalışmaları / F. Meliha ŞEN Klasik Türk Edebiyatında Fuzûlî Biyografileri / Esma ŞAHİN Türkiye nin Türkoloji Merkezi: İstanbul Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü / Enfel DOĞAN İlahiyat Fakülteleri Türk İslam Edebiyatı Bilim Dallarında Yapılan Çalışmalar / Alim YILDIZ Eski Türk Edebiyatı Tarihi I * Makalelerin tam metni için Almanya da Eski Türk Edebiyatı Çalışmaları / Hatice COŞKUN Osmanlı Şiiri Hakkında Yüzyıllık Bir Batı Kaynağı: Gibb in A History of Ottoman Poetry si / Cihan OKUYUCU Yapısalcılık, Dîvân Şiiri ve Fuzuli Dîvânı Üzerine Notlar Cem Dilçin, Studies on Fuzuli s Divan, Cambridge: Harvard University Press, 2001 / Berat AÇIL Journal of Turkish Literature / Vildan SERDAROĞLU EK: Ulusal ve Uluslararası Dergilerde Türkiye Araştırmaları Kasım 2006 Nisan 2007 SÖYLEŞİ Günay Kut ile Eski Türk Edebiyatı Üzerine

22

23 Cilt: 5 Sayı: 10 Yıl: 2007 Türk Halk Edebiyatı Literatürü / Nurettin ALBAYRAK Eski Türk Edebiyatında Nesir: Gelişimi ve Kaynakçası / Mine MENGİ Klasik Türk Edebiyatında Tahlil Çalışmaları / Üzeyir ASLAN XVII.-XIX. Yüzyıllara Ait Yayınlanmış Türkçe Divan ve Divançeler / Ziya AVŞAR Klasik Türk Edebiyatında Hiciv / H. Gamze DEMİREL Aşkın Terennümü: Eski Türk Edebiyatında Gazel / Selami TURAN Ayrılığın Terennümü: Eski Türk Edebiyatında Firâk-nâmeler / Orhan Kemal TAVUKÇU Kültür Tarihimiz Açısından Zengin Bir Kaynak: Sur-nâmeler / Mehmet ARSLAN Türk Edebiyatında Şehr-engîzler / Barış KARACASU Cumhuriyet Dönemi ( ) Türk Edebiyatında Belâgat Çalışmaları / Mücahit KAÇAR Türk Tasavvuf Edebiyatı Literatürü / Azmi BİLGİN Eski Türk Edebiyatında Mesnevî / Ahmet KARTAL Anadolu Türk Edebiyatında Ahlakî Mesnevîler / Emine YENİTERZİ Mevlânâ nın Mesnevî si ve Şerhleri / Şener DEMİREL Tanzimat tan Cumhuriyet e Eski Türk Edebiyatı Öğretimi / Celile Eren ARGIT Edebiyat Tarihimizin Vazgeçilmez Kaynakları: Şair Tezkireleri / Filiz KILIÇ Necâtî Bey ve Şeyh Gâlib Literatürü / Betül SİNAN Eski Türk Edebiyatında Kadın Yazarlar / Berat AÇIL Eski Türk Edebiyatı Tarihi II * Makalelerin tam metni için Leylâ ve Mecnûn Bibliyografyası / Hanife KONCU Yûsuf ve Züleyhâ Bibliyografyası / Hanife KONCU Eski Türk Edebiyatı Alanında Yapılan Yüksek Lisans ve Doktora Tezleri Üzerine, / Hatice AYNUR Hacettepe Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü Eski Türk Edebiyatı Çalışmaları ve Türkbilig: Türkoloji Araştırmaları Dergisi Dizini / Fatma Sabiha KUTLAR MSGSÜ Fen-Edebiyat Fakültesi, Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü nde Yapılmış Eski Türk Edebiyatına Dair Tezler / Müjgân ÇAKIR ABD de Osmanlı Edebiyatı Çalışmaları / Züleyha ÇOLAK Doğu Dilleri Enstitüsü (Krakow) nde Türkoloji Çalışmaları / Halil İbrahim YAKAR I. Klasik Türk Edebiyatı Sempozyumu (Prof. Dr. Tunca Kortantamer Hatırasına) Mayıs 2007 Kayseri / Abdülkadir DAĞLAR Eski Türk Edebiyatı Çalıştayı Hakkında / Ali Fuat BİLKAN EK: Ulusal ve Uluslararası Dergilerde Türkiye Araştırmaları Mayıs 2007 Aralık 2007 SÖYLEŞİ Talat Sait Halman ile Eski Türk Edebiyatı Üzerine

24

25 Cilt: 6 Sayı: 11 Yıl: 2008 Türk Sosyoloji Tarihi Tür ki ye de Sos yo lo jiy le 100 Yıl: Mi ra sı ve Bu gü nü / Alim ARLI- Yücel BULUT Bir Asırlık Sosyoloji Birikimi / Kurtuluş KAYALI Pozitivizmin Türkiye ye Girişi ve Türk Sosyolojisine Etkisi / Enes KABAKCI Türk Sekülerleşmesi İncelemelerinde Paradigma Değişimine Doğru / Nurullah ARDIÇ Osmanlı Sosyal Tarihi Çalışmalarının Sosyolojik Eleştirisi / Suavi AYDIN Türk Sosyoloji Tarihinde Metodolojik Yönelimler / Ahmet Zeki ÜNAL Din ve Toplum Arasındaki İlişkileri Anlam(landırm)ak ya da Türkiye de Din Sosyolojisi Çalışmaları / Necdet SUBAŞI Türkiye de Köy Sosyolojisi Literatürü / Recep ERTÜRK Bil gi Sos yo lo ji si ve Top lu mu mu zun Bil gi Sis te mi / Mus ta fa AY DIN Tür ki ye de Sos yal Politika Disiplininin ve Uygulamalarının Gelişimi / Mehmet Fatih AYSAN - Ali KAYA Sosyometrinin Türkiye deki Tarihi / Abdurrahman ÖZKAN Türk çe Sos yo lo ji Ders Ki tap la rı Hak kın da Bib li yog ra fik Bir De ğer len dir me / Yücel BULUT Türkçe Sos yo lo ji Ta ri hi Kitapları Literatürü: Eleş ti rel Bir Değer len dir me / Meh met ANIK Ziya Gökalp e Yeniden Bakmak: Literatür ve Yeniden Değerlendirme / Mehmet KARAKAŞ Prens Sabahattin Literatürü Üzerine / Oya OKAN Çağdaş Türk Düşüncesi İçinde Hilmi Ziya Ülken / Yü cel BU LUT Hikmet Kıvılcımlı da Sosyolojik Temalar ve Durkheim Sosyolojisinin Erken Dönem Eleştirisi / Vefa Saygın ÖĞÜTLE - Güney ÇEĞİN Türk Düşünce Dünyasında Cemil Meriç ve Eserleri / Cengiz SUNAY Nurettin Topçu nun Türk Sosyolojisindeki Yeri Üzerine / Köksal ALVER Mübeccel Kıray dan Bize Kalan / Fahrettin ALTUN Baykan Sezer Kaynakçası / Ertan EĞRİBEL - Ufuk ÖZCAN Tür ki ye de Sos yo lo ji nin Eleştirel Kapasitesi: Şerif Mardin Üzerine / Alim ARLI Kadir Cangızbay ve Türkiye de Gurvitch Sosyolojisi / Hasan TÜZEN- Güney ÇEĞİN Tür ki ye de Ye ni Kent Sos yo lo ji si: Mu rat Gü venç i Oku mak / Alim ARLI Tür ki ye de ki Sos yo lo ji Der nek le ri: Sü rek siz lik le rin Ar dın da ki Sü rek li lik / Nil gün ÇE LE Bİ Top lumbilimin Türkiye Serüveninde Sosyoloji Kongreleri / Suvat PARİN İçtimaiyat tan Sosyoloji ye: İÜEF Sosyoloji Bölümü nün Tarihine ve Sosyoloji Dergisi ne Dair / Tülay KAYA Bir Şehir Sosyologu Olarak Sema Erder ve Üç Araştırması / Nazan GECE BEŞLİ Sos yo lo jik Bir Ol gu Ola rak Mü zik: Po pü ler Kül tür ve Or han Gen ce bay Ara bes ki / Fırat MOL LA ER Din Sosyolojisinde Yeni Eğilimler / Ömer TAŞ GE Tİ REN Halide Edib, Türk Modernleşmesi ve Feminizm / Ley la TOK SÖZ Türkiye de Modern Epistemik Cemaat / Havva DÖNMEZ EK: Ulusal ve Uluslararası Dergilerde Türkiye Araştırmaları Ocak 2008 Temmuz 2008 SÖYLEŞİ SÖYLEŞİ SÖYLEŞİ Bahattin Akşit ile Bilimsel Araştırmaları ve Türkiye nin Sosyolojik Dönüşümü Üzerine Nükhet Sirman ile Türkiye de Sosyoloji ve Antropoloji Yapmak Üzerine Korkut Tuna ile Türk Sosyolojisinin Dünü ve Bugünü Üzerine

( Özet - Abstract ) 1-8 s ind

( Özet - Abstract ) 1-8 s ind Literatür Dergisi - Türk Eğitim Tarihi Türkiye Araştırmaları Literatür nin Güz Dergisi 2008 sayısı, daha önceki sayılarında dolaylı olarak ve ilgili konu çerçev Derginin bu sayısındaki yazılar, diğerlerinde

Detaylı

EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. EMLAK KONUT ISPARTAKULE EVLERİ YEDEK LİSTESİ

EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. EMLAK KONUT ISPARTAKULE EVLERİ YEDEK LİSTESİ EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. EMLAK KONUT ISPARTAKULE EVLERİ YEDEK LİSTESİ BASVURU GRUBU SOY ÖZEL DURUM 1+1 *******6134 NEVRUZ PARLAZ 1 ÖZEL DURUM 1+1 *******7022 HÜSNÜ SAVAŞ 2 ÖZEL DURUM

Detaylı

KÖYÜMÜZ AİLE LİSTESİ AKGÜL A Y K A N A T KAMİL AYKANAT A S M A G Ü L A Y C I L KENAN ATLAS CEMAL ATLAS ALİ AKTEN MEHMET AKTEN

KÖYÜMÜZ AİLE LİSTESİ AKGÜL A Y K A N A T KAMİL AYKANAT A S M A G Ü L A Y C I L KENAN ATLAS CEMAL ATLAS ALİ AKTEN MEHMET AKTEN KÖYÜMÜZ AİLE LİSTESİ AKGERMAN HAKKI AKGERMAN MEHMET AKGERMAN ALTAN AKGERMAN ERDAL AKGERMAN YASİN AKGERMAN MURAT AKGERMAN HALİL AKGERMAN AKGÜL İBRAHİM AKGÜL MEHMET AKGÜL CELAL AKGÜL SEZGİN AKGÜL A K T E

Detaylı

2011-2012 ÖĞRETİM YILI BAHAR YARIYILI 4. SINIF SEÇMELİ DERS ISE4216 YAPILARDA TAŞIYICI SİSTEM BELİRLENMESİ Prof. Dr. Erdal İRTEM

2011-2012 ÖĞRETİM YILI BAHAR YARIYILI 4. SINIF SEÇMELİ DERS ISE4216 YAPILARDA TAŞIYICI SİSTEM BELİRLENMESİ Prof. Dr. Erdal İRTEM 2011-2012 ÖĞRETİM YILI BAHAR YARIYILI 4. SINIF SEÇMELİ DERS ISE4216 YAPILARDA TAŞIYICI SİSTEM BELİRLENMESİ Prof. Dr. Erdal İRTEM II.Öğretim 1 200820401001 Cihan Şahin 2 200820401014 Helin Bingöl 3 200820401016

Detaylı

NO ADI SOYADI AİDATLAR GÖZGÖZ 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 1 SEFER GÖZGÖZ 60,00 60,00 60,00 60,00 2 ERCAN GÖZGÖZ 60,00 60,00 60,00 60,00

NO ADI SOYADI AİDATLAR GÖZGÖZ 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 1 SEFER GÖZGÖZ 60,00 60,00 60,00 60,00 2 ERCAN GÖZGÖZ 60,00 60,00 60,00 60,00 NO ADI SOYADI GÖZGÖZ 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 1 SEFER GÖZGÖZ 60,00 60,00 60,00 60,00 2 ERCAN GÖZGÖZ 60,00 60,00 60,00 60,00 60,00 60,00 60,00 3 SELMAN GÖZGÖZ 60,00 60,00 60,00 60,00 60,00

Detaylı

Abdülkerim ASILSOY Yrd. Doç. Dr.

Abdülkerim ASILSOY Yrd. Doç. Dr. Abdülkerim ASILSOY Yrd. Doç. Dr. ŞAHSİ BİLGİLER Uyruk : T.C. Doğum Yeri : İstanbul Doğum Tarihi : 27 Aralık 1972 EĞİTİM 2001-2008: Doktora Türk Modernleşmesi Öncülerinden Fuat Köprülü: Hayatı, Eserleri

Detaylı

Gü ven ce He sa b Mü dü rü

Gü ven ce He sa b Mü dü rü Güvence Hesabı nın dünü, bugünü, yarını A. Ka di r KÜ ÇÜK Gü ven ce He sa b Mü dü rü on za man lar da bi lin me ye, ta nın ma ya S baş la yan Gü ven ce He sa bı as lın da ye - ni bir ku ru luş de ğil.

Detaylı

ÖLÜMÜNÜN 150. YILINDA SULTAN ABDÜLMECİD VE DÖNEMİ (1823 1861) ULUSLARARASI SEMPOZYUM

ÖLÜMÜNÜN 150. YILINDA SULTAN ABDÜLMECİD VE DÖNEMİ (1823 1861) ULUSLARARASI SEMPOZYUM ÖLÜMÜNÜN 150. YILINDA SULTAN ABDÜLMECİD VE DÖNEMİ (1823 1861) ULUSLARARASI SEMPOZYUM 18-19 Kasım 2011 Dolmabahçe Sarayı - İstanbul 2011 yılı Sultan Abdülmecid in ölümünün 150. yılıdır. Bu münasebetle,

Detaylı

YOZGAT SORGUN CAFERLİ KÖYÜ SOSYAL YARDIMLAŞMA VE DAYANIŞMA DERNEĞİ ÜYE LİSTESİ

YOZGAT SORGUN CAFERLİ KÖYÜ SOSYAL YARDIMLAŞMA VE DAYANIŞMA DERNEĞİ ÜYE LİSTESİ YOZGAT SORGUN CAFERLİ KÖYÜ SOSYAL YARDIMLAŞMA VE DAYANIŞMA DERNEĞİ ÜYE LİSTESİ S.No Adı Soyadı Kan Baba Adı T.C. No GSM No Tel No 1 Osman AK 05368917287 2 Seyit Ahmet AK 05363272736 3 Aytekin AK 05052032022

Detaylı

MİHALIÇÇIK İLÇE GIDA TARIM VE HAYVANCILIK MÜDÜRLÜĞÜ 2015 NİSAN-MAYIS-HAZİRAN DÖNEMİ SÜT DESTEK İCMALİ

MİHALIÇÇIK İLÇE GIDA TARIM VE HAYVANCILIK MÜDÜRLÜĞÜ 2015 NİSAN-MAYIS-HAZİRAN DÖNEMİ SÜT DESTEK İCMALİ İL İLÇE S.No. ESKİŞEHİR MİHALIÇÇIK Müstahsil Bilgileri. Tarih :21.08.2015 T.C./Vergi No. Adı Soyadı. Baba Adı. D.Tarih. MİHALIÇÇIK İLÇE GIDA TARIM VE HAYVANCILIK MÜDÜRLÜĞÜ 2015 NİSAN-MAYIS-HAZİRAN DÖNEMİ

Detaylı

PFESP MEZUN ÖĞRENCİLER ÖN KAYIT LİSTESİ KAYIT NO ADI SOYADI BÖLÜM/ANABİLİM DALI GANO ÖSYM PUANI 195 EMRE KARABIYIK ANTRENÖRLÜK 2,49 237,894 127 KEMAL

PFESP MEZUN ÖĞRENCİLER ÖN KAYIT LİSTESİ KAYIT NO ADI SOYADI BÖLÜM/ANABİLİM DALI GANO ÖSYM PUANI 195 EMRE KARABIYIK ANTRENÖRLÜK 2,49 237,894 127 KEMAL PFESP MEZUN ÖĞRENCİLER ÖN KAYIT LİSTESİ KAYIT NO ADI SOYADI BÖLÜM/ANABİLİM DALI GANO ÖSYM PUANI 195 EMRE KARABIYIK ANTRENÖRLÜK 2,49 237,894 127 KEMAL SEYHAN KARAKAŞ ANTRENÖRLÜK 2,4 201,314 128 RAMİZ ZEVKER

Detaylı

T.C. BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ SÜREKLİ EĞİTİM MERKEZİ 2012-2013 EĞİTİM YILI PEDAGOJİK FORMASYON EĞİTİMİ SERTİFİKA PROGRAMI YEDEK ADAY KAYIT LİSTESİ

T.C. BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ SÜREKLİ EĞİTİM MERKEZİ 2012-2013 EĞİTİM YILI PEDAGOJİK FORMASYON EĞİTİMİ SERTİFİKA PROGRAMI YEDEK ADAY KAYIT LİSTESİ İLAHİYAT T.C. BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ SÜREKLİ EĞİTİM MERKEZİ 2012-2013 EĞİTİM YILI PEDAGOJİK FORMASYON EĞİTİMİ SERTİFİKA PROGRAMI YEDEK ADAY KAYIT LİSTESİ Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi KAYIT HAKKI KAZANAN

Detaylı

EVRAK EKSİKLİĞİ NEDENİ İLE VİZE TALEBİ GERÇEKLEŞTİRİLMEYEN DENETÇİ LİSTESİ ADI SOYADI DENETÇİ NO EKSİK EVRAK NEDENİ

EVRAK EKSİKLİĞİ NEDENİ İLE VİZE TALEBİ GERÇEKLEŞTİRİLMEYEN DENETÇİ LİSTESİ ADI SOYADI DENETÇİ NO EKSİK EVRAK NEDENİ EVRAK EKSİKLİĞİ NEDENİ İLE VİZE TALEBİ GERÇEKLEŞTİRİLMEYEN DENETÇİ LİSTESİ ADI SOYADI DENETÇİ NO EKSİK EVRAK NEDENİ Abdullah ACAR 2058 05.01.2012 tarihine kadar cezalı olduğundan vize işlemi yapılmamıştır.

Detaylı

ASYA KATILIM BANKASI A.Ş İÇSEL BİLGİLERE ERİŞİMİ OLANLARIN LİSTESİ

ASYA KATILIM BANKASI A.Ş İÇSEL BİLGİLERE ERİŞİMİ OLANLARIN LİSTESİ 1 Prof. Dr. Erhan BİRGİLİ Yönetim Kurulu Başkanı 04.04.2012 2 Mustafa Talat KATIRCIOĞLU Yönetim Kurulu Başkan Vekili 17.02.2012 3 Ahmet BEYAZ Yönetim Kurulu Üyesi ve Genel Müdür 01.04.2011 4 Ali ÇELİK

Detaylı

Tefsir, Kıraat (İlahiyat ve İslâmî ilimler fakülteleri)

Tefsir, Kıraat (İlahiyat ve İslâmî ilimler fakülteleri) ARAŞTIRMA ALANLARI 1 Kur an İlimleri ve Tefsir Kur an ilimleri, Kur an tarihi, tefsir gibi Kur an araştırmalarının farklı alanlarına dair araştırmaları kapsar. 1. Kur an tarihi 2. Kıraat 3. Memlükler ve

Detaylı

VIII. Klâsik Türk Edebiyatı Sempozyumu (Alî Emîrî Hatırasına)

VIII. Klâsik Türk Edebiyatı Sempozyumu (Alî Emîrî Hatırasına) VIII. Klâsik Türk Edebiyatı Sempozyumu (Alî Emîrî Hatırasına) 15-17 Kasım 2012 DİYARBAKIR Dicle Üniversitesi Edebiyat ve Sanat Topluluğu ile Erciyes Üniversitesi Klâsik Türk Edebiyatı Topluluğu tarafından

Detaylı

S A I15 NUMBER Y I L08

S A I15 NUMBER Y I L08 S A I15 Y NUMBER Y I L08 Y E A R Divan Edebiyatı Araştırmaları Dergisi Divan Edebiyatı Vakfı (DEV) yayınıdır. Yayın Türü Dizgi-Mizanpaj Baskı-Cilt Kapak Tasarım İlmî ve Edebî Divan Edebiyatı Vakfı Dizgi

Detaylı

Yüksel Timur johannesburg54@hotmail.com 00278 2 394 40 50 532 517 48 01 Azam Aydın azamaydin@hotmail.com

Yüksel Timur johannesburg54@hotmail.com 00278 2 394 40 50 532 517 48 01 Azam Aydın azamaydin@hotmail.com Burhan Yıldırım Reis yildirimburhan@hotmail.com 533 421 63 62 Eyüp Yıldırım Tuzcu yeyup@hotmail.com 532 236 97 22 Yaşar Şahin Muhasebeci yasarsahin@hotmail.com 535 500 00 18 Muhammed Durmaz Kantinci muhammet_durmaz@hotmail.com

Detaylı

TÜRKIYE ÜNIVERSITELER ATICILIK SAMPIYONASI 17-20 MART 2011 / KARA HARP OKULU

TÜRKIYE ÜNIVERSITELER ATICILIK SAMPIYONASI 17-20 MART 2011 / KARA HARP OKULU TÜRKIYE ÜNIVERSITELER ATICILIK SAMPIYONASI 17-20 MART 2011 / KARA HARP OKULU ERKEKLER TABANCA YARISMASI 5 6 3 Abdulkadir TEMURTAS 2 94 98 94 95 94 96 571 15* 2 Furkan DÜZEN 1 93 92 93 96 93 93 560 10*

Detaylı

12-16/05/2011 TARİHLERİ ARASINDA 50 ADET SOSYAL GÜVENLİK UZMAN YARDIMCISI KADROSU İÇİN YAPILAN GİRİŞ SINAVINDA BAŞARILI OLANLARI GÖSTERİR LİSTE

12-16/05/2011 TARİHLERİ ARASINDA 50 ADET SOSYAL GÜVENLİK UZMAN YARDIMCISI KADROSU İÇİN YAPILAN GİRİŞ SINAVINDA BAŞARILI OLANLARI GÖSTERİR LİSTE YAZILIM, ELEKTRONİK, ELEKTRİK VE ELEKTRONİK İLE BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ MEZUNLARI 1 ARAZ MEHMET ALİ ASİL 2 BÜTÜN ERTAN ASİL 3 DEMİRCİOĞLU HATİCE ZEHRA ASİL 4 DEMİREL AHMET ALPEREN ASİL 5 DİNCER (PERPİL)

Detaylı

TC. ANADOLU ÜNİVERSİTESİ HUKUK FAKÜLTESİ 2015-2016 ÖĞRETİM YILI GÜZ DÖNEMİ MERKEZİ YERLEŞTİRME PUANI İLE YATAY GEÇİŞE BAŞVURAN ÖĞRENCİLER

TC. ANADOLU ÜNİVERSİTESİ HUKUK FAKÜLTESİ 2015-2016 ÖĞRETİM YILI GÜZ DÖNEMİ MERKEZİ YERLEŞTİRME PUANI İLE YATAY GEÇİŞE BAŞVURAN ÖĞRENCİLER Sıra No Adı Soyadı TC. ANADOLU ÜNİVERSİTESİ HUKUK FAKÜLTESİ 2015-2016 ÖĞRETİM YILI GÜZ DÖNEMİ MERKEZİ YERLEŞTİRME PUANI İLE YATAY GEÇİŞE BAŞVURAN ÖĞRENCİLER Anadolu Üniversitesi Hukuk Taban Puanı Öğrencinin

Detaylı

Lisans :İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi, Tarih (Gece) Bölümü, Umumi Türk Tarihi Kürsüsü, 1980.

Lisans :İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi, Tarih (Gece) Bölümü, Umumi Türk Tarihi Kürsüsü, 1980. ÖZGEÇMİŞ Doğum Yeri ve Yılı : Adıyaman, 1955 Eğitim : Fırat İlkokulu, Malatya, 1964. Adıyaman Lisesi Orta Bölümü, Adıyaman, 1972. Mimar Sinan İnşaat Teknik Lisesi, Kayseri., 1976. Mesleki Kariyeri Lisans

Detaylı

Divriği Çiğdemli Köyü Kültür ve Dayanışma Derneği (Köy Sülale Listesi)

Divriği Çiğdemli Köyü Kültür ve Dayanışma Derneği (Köy Sülale Listesi) ADAR AİLESİ 1 Sadık ADAR 2 Hikmet ADAR ZEHRA ADAR AKAN AİLESİ 1 Hasan AKAN HATİCE AKAN GÜLDANE AKAN AKIŞ AİLESİ 1 Muharrem AKIŞ 2 Ahmet AKIŞ Ahmet AKIŞ Haydar AKIŞ Mustafa AKIŞ İbrahim AKIŞ Güllü AKIŞ

Detaylı

UYGULAMA ÖĞRETİM ELEMANI DOÇ. DR. EMRE ÜNAL DOÇ. DR. EMRE ÜNAL DOÇ. DR. EMRE ÜNAL

UYGULAMA ÖĞRETİM ELEMANI DOÇ. DR. EMRE ÜNAL DOÇ. DR. EMRE ÜNAL DOÇ. DR. EMRE ÜNAL 2012-2013 EĞİTİM YILI BAHAR YARIYILI ÖĞRETMENLİK SI II DERSİ PROGRAMI 1 090301001 NİLAY BOSTANCI 2 090301002 ZÜLBETTİN EMLİ 3 080301093 MUSTAFA TOK 4 090301004 EMİNE NAR 5 090301005 RABİYE KILINÇARSLAN

Detaylı

Kocaeli Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi ISSN 1302 6658

Kocaeli Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi ISSN 1302 6658 Kocaeli Üniversitesi ISSN 1302 6658 Yusuf Bayraktutan, Yüksel Bayraktar Yakınlaşma Kriterleri Bağlamında AB Genişlemesi ve Türkiye Tahir Büyükakın, Cemil Erarslan Enflasyon Hedeflemesi ve Türkiye de Uygulanabilirliğinin

Detaylı

FIRAT ÜNİVERSİTESİ HARPUT ARAŞTIRMALARI DERGİSİ

FIRAT ÜNİVERSİTESİ HARPUT ARAŞTIRMALARI DERGİSİ T.C. FIRAT ÜNİVERSİTESİ HARPUT UYGULAMA ve ARAŞTIRMA MERKEZİ FIRAT ÜNİVERSİTESİ HARPUT ARAŞTIRMALARI DERGİSİ JOURNAL OF HARPUT STUDIES Cilt/Volume: I Sayı/Number: 2 Eylül/September 2014 Harput Araştırmaları

Detaylı

EĞİTİM BİLİMLERİ ENSİTİTÜSÜ 2014-2015 BAHAR YARIYILI LİSANSÜSTÜ BAŞVURU SONUÇLARI

EĞİTİM BİLİMLERİ ENSİTİTÜSÜ 2014-2015 BAHAR YARIYILI LİSANSÜSTÜ BAŞVURU SONUÇLARI EĞİTİM BİLİMLERİ ENSİTİTÜSÜ 2014-2015 BAHAR YARIYILI LİSANSÜSTÜ BAŞVURU SONUÇLARI AFET EĞİTİMİ VE YÖNETİMİ (TEZLİ YÜKSEK LİSANS) 1 JALE YAZGAN BAŞARILI HAYIR 2 X FIRAT ORUÇ BAŞARILI EVET 3 X BÜLENT KAYA

Detaylı

1.TİG Kursu "Tüm Yönleriyle TİG" Katılımcı Listesi

1.TİG Kursu Tüm Yönleriyle TİG Katılımcı Listesi 1.TİG Kursu "Tüm Yönleriyle TİG" 09-10 Eylül 2015- Ankara Adı-Soyadı ABDULKADİR DOST ABDULKADİR DENİZ AHMET GENÇ AHMET GÖDEKMERDAN AHMET KÜRŞAT ACAR AHMET ÖZYALÇIN AHMET ÜZÜM AHMET ZEREN ALAİDDİN DOMAÇ

Detaylı

KOCAELİ ATATÜRK MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ DAL YERLEŞTİRME LİSTESİ

KOCAELİ ATATÜRK MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ DAL YERLEŞTİRME LİSTESİ KOCAELİ ATATÜRK MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ DAL YERLEŞTİRME LİSTESİ ALANI:ELEKTRİK-ELEKTRONİK TEKNOLOJİLERİ Endüstriyel Bakım Onarım 18 12 Elektrik Tesisat ve Pano Montörlüğü 18 17 Durumu 1.TERCİH

Detaylı

İLÂHİYAT FAKÜLTESİ DERGİSİ

İLÂHİYAT FAKÜLTESİ DERGİSİ ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ İLÂHİYAT FAKÜLTESİ DERGİSİ DİN PSİKOLOJİSİ ÖZEL SAYISI Prof. Dr. Kerim Yavuz Armağanı Çukurova University Journal of Faculty of Divinity Cilt 12 Sayı 2 Temmuz-Aralık 2012 ÇUKUROVA

Detaylı

YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ 2014 YILI ÖĞRENCİ TEMSİLCİLERİ ADAY LİSTELERİ MÜHENDİSLİK VE DOĞA BİLİMLERİ FAKÜLTESİ

YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ 2014 YILI ÖĞRENCİ TEMSİLCİLERİ ADAY LİSTELERİ MÜHENDİSLİK VE DOĞA BİLİMLERİ FAKÜLTESİ YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ 2014 YILI ÖĞRENCİ TEMSİLCİLERİ ADAY LİSTELERİ Malzeme Mühendisliği MÜHENDİSLİK VE DOĞA BİLİMLERİ FAKÜLTESİ Burak ALICI Gökhan KOŞAL Alper GÖKTURK SEÇMEN SAYISI : 178 1. TUR

Detaylı

TARIM İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2012/2 KPSS SONUÇLARINA GÖRE NİTELİKLERİ UYGUN OLAN VE ATAMASI YAPILAN PERSONEL

TARIM İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2012/2 KPSS SONUÇLARINA GÖRE NİTELİKLERİ UYGUN OLAN VE ATAMASI YAPILAN PERSONEL 1 CANAN YILDIZ (BALCI) MÜHENDİS 2 SÜLEYMAN DOĞANAY TEKNİKER 3 YAVUZ GÖKŞEN TEKNİKER 4 ALİME YÜKSEK TEKNİKER 5 NURİ ÖZER VETERİNER 6 ŞÜKRÜ KÜÇÜKHEMEK VETERİNER SAĞLIK TEKNİSYENİ 7 ZEKİ BULUT VETERİNER SAĞLIK

Detaylı

Mevlana Değişim Programı Birim Koordinatörleri

Mevlana Değişim Programı Birim Koordinatörleri Mevlana Değişim Programı Birim Koordinatörleri Fakülte/Enstitü/Yüksekokul/MYO Bölüm Görevi Unvanı Adı Soyadı Adalet Meslek Yüksekokulu Adalet Koordinatör Yrd. Doç. Dr. Ahmet UĞUR Adalet Meslek Yüksekokulu

Detaylı

2. Çeyrek Dönem sonunda aşağıdaki öğrenciler belirtilen seviyelerde eğitimlerine devam edeceklerdir. Öğrenci No. Adı-Soyadı Seviyesi

2. Çeyrek Dönem sonunda aşağıdaki öğrenciler belirtilen seviyelerde eğitimlerine devam edeceklerdir. Öğrenci No. Adı-Soyadı Seviyesi 2. Çeyrek Dönem sonunda aşağıdaki öğrenciler belirtilen seviyelerde eğitimlerine devam edeceklerdir. Öğrenci No. Adı-Soyadı Seviyesi 120114036 Ozan Emre ERDEM Upper-Intermediate 120114023 Buse Yonca HÜSMEN

Detaylı

T.C. SAKARYA ÜNİVERSİTESİ ÇİFT ANADAL SONUÇLARI

T.C. SAKARYA ÜNİVERSİTESİ ÇİFT ANADAL SONUÇLARI T.C. SAKARYA ÜNİVERSİTESİ ÇİFT ANADAL SONUÇLARI Asillerin kayıtları 31 Ağustos - 02 Eylül 2015 tarihleri arasında Öğrenci İşleri Dairesi Başkanlığında yapılacaktır. Öğrencilerin yanlarında öğrenci kimlikleri

Detaylı

2014-2015 EĞİTİM ÖĞRETİM YILINDA BİRİMLERDE ÇALIŞACAK KISMİ ZAMANLI ÖĞRENCİLER

2014-2015 EĞİTİM ÖĞRETİM YILINDA BİRİMLERDE ÇALIŞACAK KISMİ ZAMANLI ÖĞRENCİLER 2014-2015 EĞİTİM ÖĞRETİM YILINDA BİRİMLERDE ÇALIŞACAK KISMİ ZAMANLI ÖĞRENCİLER Sıra Öğrenci No Adı Soyadı Fakülte/YO/MYO Bölüm/Program Çalışacağı birim Asil/Yedek 1 141213106 Fatma ALKAN Sosyal Bil.Enstitüsü

Detaylı

ASYA KATILIM BANKASI A.Ş İÇSEL BİLGİLERE ERİŞİMİ OLANLARIN LİSTESİ

ASYA KATILIM BANKASI A.Ş İÇSEL BİLGİLERE ERİŞİMİ OLANLARIN LİSTESİ 1 Abdullah GÜZELDÜLGER Yönetim Kurulu Başkanı 03.02.2015 2 Aydın GÜNDOĞDU Yönetim Kurulu Üyesi / Genel Müdür 03.02.2015 3 İsmail GÜLER Yönetim Kurulu Başkan Vekili 03.02.2015 4 Mehmet Ali GÖKÇE Yönetim

Detaylı

Doç. Dr. Şükrü ÖZŞAHİN (Ergonomi )

Doç. Dr. Şükrü ÖZŞAHİN (Ergonomi ) Doç. Dr. Şükrü ÖZŞAHİN (Ergonomi ) DOÇ. DR. Emrullah DEMİRCİ (Temel İş Güvenliği Ön 312016 Mustafa GÜRELİ A 310106 Yeliz KORKMAZ A 326167 Bahadır Can GENÇER A 312016 Mustafa GÜRELİ A 328067 Furkan MELEMEN

Detaylı

KIRKLARELİ ÜNİVERSİTESİ TEKNİK BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU 2014-2015 GÜZ DÖNEMİ

KIRKLARELİ ÜNİVERSİTESİ TEKNİK BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU 2014-2015 GÜZ DÖNEMİ Program: ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ (1.EĞİTİM) Ders Kodu/Adı: ELN13201 MİKRODENETLEYİCİLER - I 1 1097009049 GÖKHAN ERGEN 2 (EET307) FF Alttan 25 67 50 CC BAŞARILI 2 1117009032 SERCAN KORUCUOĞLU 2 (ETP354)

Detaylı

2015 YILI İL MÜDÜRLÜĞÜ LOJMAN SIRA LİSTESİNE BAŞVURANLARA AİT LİSTEDİR.(1. GRUP) Lojman Tercihi. Yenimahalle. Balcıoğlu

2015 YILI İL MÜDÜRLÜĞÜ LOJMAN SIRA LİSTESİNE BAŞVURANLARA AİT LİSTEDİR.(1. GRUP) Lojman Tercihi. Yenimahalle. Balcıoğlu 2015 YILI İL MÜDÜRLÜĞÜ LOJMAN SIRA LİSTESİNE BAŞVURANLARA AİT LİSTEDİR.(1. GRUP) S.N. ADI SOYADI UNVANI GÖREV YERİ 1 Erdoğan AKSU VHKİ. İl Millî Eğitim Müdürlüğü X 140 6 6 28 180 2 Yavuz ÖZCAN Bil.İşletmeni

Detaylı

2014-2015 Pedagojik Formasyon Eğitimi Sertifika Programı Bahar (Ek) Dönemi II. Dönem Derslerine Ait Muafiyet Listesi

2014-2015 Pedagojik Formasyon Eğitimi Sertifika Programı Bahar (Ek) Dönemi II. Dönem Derslerine Ait Muafiyet Listesi Sıra No Öğrencini n Adı Soyadı Bölümü Muaf Olunan Ders Muafiyet Durumu 1 Fuat YILMAZ Beden Eğitimi Öğretmenlik Uygulaması Muaf 2 Murat PEKTAŞ Türk Dili ve Edebiyatı (TDE) Öğretmenlik Uygulaması Muaf 3

Detaylı

: Normal. Son Gönderme Tarihi : 24.04.2015. Kura Tarih ve Saati : - 16 CELAL BORA YAZICI MEHMET PAZAR 17.01.1976 İlköğretim 1 / 5

: Normal. Son Gönderme Tarihi : 24.04.2015. Kura Tarih ve Saati : - 16 CELAL BORA YAZICI MEHMET PAZAR 17.01.1976 İlköğretim 1 / 5 Talebi Alan Ünite Adı : RİZE ÇALIŞMA VE İŞ KURUMU İL MÜDÜRLÜĞÜ Talebi Veren Kurum Adı : ÇAY İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Talebin Statüsü (Normal, engelli, eski hükümlü, terör mağduru) : Normal Meslek Adı

Detaylı

CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ TEZ KONUSU BELİRLENEN ÖĞRENCİLER Güncelleme Tarihi :26.11.2015

CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ TEZ KONUSU BELİRLENEN ÖĞRENCİLER Güncelleme Tarihi :26.11.2015 CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ TEZ KONUSU BELİRLENEN ÖĞRENCİLER Güncelleme Tarihi :26.11.2015 SIRA NO ADI SOYADI ABD PROGRAMI DANIŞMANI TEZ KONUSU YÖNETİM KURULU TARİHİ YÖNETİM KURULU

Detaylı

AĞUSTOS 2013 DÖNEMİ KARAMAN İLİ TÜKETİCİ HAKEM HEYETİ KARARLARI

AĞUSTOS 2013 DÖNEMİ KARAMAN İLİ TÜKETİCİ HAKEM HEYETİ KARARLARI 19.08.2013 524280 AHMET YÜZBAŞIOĞLU HALK BANKASI DOSYA MASRAFI ALEYHİNE 19.08.2013 512730 AHMET YILDIRIM VAKIFLAR BANKASI DOSYA MASRAFI ALEYHİNE 19.08.2013 527133 ABDULLAH ÖZLER ZİRAAT BANKASI DOSYA MASRAFI

Detaylı

T.C. ANKARA BATI ADLİ YARGI İLK DERECE MAHKEMESİ ADALET KOMİSYONU BAŞKANLIĞI

T.C. ANKARA BATI ADLİ YARGI İLK DERECE MAHKEMESİ ADALET KOMİSYONU BAŞKANLIĞI T.C. ANKARA BATI ADLİ YARGI İLK DERECE MAHKEMESİ ADALET KOMİSYONU BAŞKANLIĞI 2015 Yılı Yazı İşleri Müdürlüğü Görevde Yükselme Sınavı Başvuru Değerlendirme Formu Sıra No Adı Soyadı Sicili Görev Yeri Eğitim

Detaylı

10. SINIF KONU ANLATIMLI. 2. ÜNİTE: ELEKTRİK VE MANYETİZMA 4. Konu MANYETİZMA ETKİNLİK ve TEST ÇÖZÜMLERİ

10. SINIF KONU ANLATIMLI. 2. ÜNİTE: ELEKTRİK VE MANYETİZMA 4. Konu MANYETİZMA ETKİNLİK ve TEST ÇÖZÜMLERİ 10. IIF KOU ALATIMLI 2. ÜİTE: ELEKTRİK VE MAYETİZMA 4. Konu MAYETİZMA ETKİLİK ve TET ÇÖZÜMLERİ 2 Ünite 2 Elektrik ve Manyetizma 2. Ünite 4. Konu (Manyetizma) A nın Çözümleri 3. 1. Man ye tik kuv vet ler,

Detaylı

Öğrenci - Ders Listesi ( Tüm Dersler )

Öğrenci - Ders Listesi ( Tüm Dersler ) Öğrenci - Ders Listesi ( Tüm Dersler ) 13640710016 MUSTAFA DOĞAN 13640710042 ELİF SEMA ÖZDİL 13640710044 RAMAZAN KOÇ 13640710050 SEVDA ÜRE 13640710054 GÜLFEN ELMACIOĞLU 13640710069 AYŞE BEKTAŞ 13640710081

Detaylı

2014-2015 ÖĞRETİM YILI ÇANKIRI MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ ORTAK SINAVA GİRECEK BAŞARISIZ ÖĞRENCİLER. Adı Soyadı Dersi Puanı

2014-2015 ÖĞRETİM YILI ÇANKIRI MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ ORTAK SINAVA GİRECEK BAŞARISIZ ÖĞRENCİLER. Adı Soyadı Dersi Puanı 2014-2015 ÖĞRETİM YILI ÇANKIRI MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ ORTAK SINAVA GİRECEK BAŞARISIZ ÖĞRENCİLER Sınıf Şube 9 A 12 ORHAN ÖZTÜRK YABANCI DİL 45,25 9 A 28 SATILMIŞ DEMİRCİ MATEMATİK 45,00 9 A 30

Detaylı

T.C. İSTANBUL ANADOLU ADLİ YARGI İLK DERECE MAHKEMESİ ADALET KOMİSYONU BAŞKANLIĞI 2015 YILI HAKİM VE CUMHURİYET SAVCISI VAKIF LOJMANLARI SIRA LİSTESİ

T.C. İSTANBUL ANADOLU ADLİ YARGI İLK DERECE MAHKEMESİ ADALET KOMİSYONU BAŞKANLIĞI 2015 YILI HAKİM VE CUMHURİYET SAVCISI VAKIF LOJMANLARI SIRA LİSTESİ Karar No:2014/3209 T.C. ADLİ YARGI İLK DERECE MAHKEMESİ ADALET KOMİSYONU BAŞKANLIĞI 2015 YILI HAKİM VE VAKIF LOJMANLARI SIRA LİSTESİ Evrak No:2015/23 ADI SOYADI GÖREV YERİ VE ÜNVANI TALEBİ PUANI GİRİŞ

Detaylı

DUYURU ADAYLARIN DİKKATİNE

DUYURU ADAYLARIN DİKKATİNE DUYURU Kurumumuz Merkez teşkilatında münhal bulunan 25 TÜİK Uzman Yardımcılığı sözlü sınavına katılacak adayların sözlü sınavı 10-11-12-13/09/2013 tarihinde yapılacaktır. Sınav yeri, sınav saati ve adayların

Detaylı

GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ ÖĞRETİM ELEMANI İLANI SONUÇLARI

GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ ÖĞRETİM ELEMANI İLANI SONUÇLARI GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ ÖĞRETİM ELEMANI İLANI LARI TARİHİ : 25 Şubat 2015 Çarşamba İ : ALMUS MESLEK YÜKSEKOKULU KADRO ÜNVANI : ÖĞRETİM VLİSİ - 29177 1 Çağatay ALAN 78,51469 27,48 64,30 19,29 70,00 24,50

Detaylı

ÇANKAYA İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ SINAV SONUÇ LİSTESİ SIRA SOYAD AD KURUM ADAY NO SERTİFİKA TÜRÜ PUAN SONUÇ. 06924 Çağrı Merkezi Elemanı 95 GEÇTİ

ÇANKAYA İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ SINAV SONUÇ LİSTESİ SIRA SOYAD AD KURUM ADAY NO SERTİFİKA TÜRÜ PUAN SONUÇ. 06924 Çağrı Merkezi Elemanı 95 GEÇTİ Sayfa : 1 / 7 1 BULUT Abdulsamet 07001 Çağrı Merkezi Elemanı 85 GEÇTİ 2 AHMET TAHİR Ahmet 06898 Çağrı Merkezi Elemanı 55 GEÇTİ 3 KAYABAŞI Akgün 07002 Çağrı Merkezi Elemanı 50 GEÇTİ 4 DİNÇ Ali 06919 Çağrı

Detaylı

KİMLİK BİLGİLERİ İSTANBUL LİMAN BAŞKANLIĞI TAYFA SINAVLARI YETERLİK:İSTANBUL BALIKÇI GEMİSİ TAYFASI TARİH: 09-10 EYLÜL 2015 SONUÇ T.C.

KİMLİK BİLGİLERİ İSTANBUL LİMAN BAŞKANLIĞI TAYFA SINAVLARI YETERLİK:İSTANBUL BALIKÇI GEMİSİ TAYFASI TARİH: 09-10 EYLÜL 2015 SONUÇ T.C. İSTANBUL LİMAN BAŞKANLIĞI TFA SINAVLARI YETERLİK:İSTANBUL BALIKÇI GEMİSİ TFASI TARİH: 09-10 EYLÜL 2015 KİMLİK BİLGİLERİ YERİ SONUÇ 1 BAHATTİN ABLAK 17036647352 İSMAİL MARDİN 20.06.1982 BALIKÇI GEMİSİ TFASI

Detaylı

İstanbul Gelişim Üniversitesi İstanbul Gelişim Meslek Yüksekokulu Öğretim Görevlisi Başvuruları Ön Değerlendirme Sonuçları

İstanbul Gelişim Üniversitesi İstanbul Gelişim Meslek Yüksekokulu Öğretim Görevlisi Başvuruları Ön Değerlendirme Sonuçları İstanbul Gelişim Üniversitesi İstanbul Gelişim Meslek Yüksekokulu Öğretim Görevlisi Başvuruları Ön Değerlendirme Sonuçları NOT: Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Naklen Veya Açıktan Yapılacak

Detaylı

T.C. ORMAN VE SU İŞLERİ BAKANLIĞI Kemer Sulama Birliği Başkanlığı 2014 YILI ÜRÜN MESAHA CETVELİ

T.C. ORMAN VE SU İŞLERİ BAKANLIĞI Kemer Sulama Birliği Başkanlığı 2014 YILI ÜRÜN MESAHA CETVELİ T.C. ORMAN VE SU İŞLERİ BAKANLIĞI Kemer Sulama Birliği Başkanlığı 2014 YILI ÜRÜN MESAHA CETVELİ Köy : SEYDİLER Abn No TC Kimlik No Adı Soyadı Baba Adı Köy Mevki Ada Parsel Bitki Slm Şekli Alan Tutar 1535

Detaylı

T.C AMASYA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ SINIF ÖĞRETMENLİĞİ UZAKTAN EĞİTİM TEZSİZ YÜKSEK LİSANS BAŞVURU LİSTESİ

T.C AMASYA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ SINIF ÖĞRETMENLİĞİ UZAKTAN EĞİTİM TEZSİZ YÜKSEK LİSANS BAŞVURU LİSTESİ T.C AMASYA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ SINIF ÖĞRETMENLİĞİ UZAKTAN EĞİTİM TEZSİZ YÜKSEK LİSANS BAŞVURU LİSTESİ S.No Adı Soyadı Bölümü Lisans Not %80 Yazılı Sınav Notu %20 Başarı Ort. Sonuç/Açıklama

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Arşivcilik İstanbul Üniversitesi 1996. Ortadoğu Enstitüsü. Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü

ÖZGEÇMİŞ. Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Arşivcilik İstanbul Üniversitesi 1996. Ortadoğu Enstitüsü. Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı: Nurdan Şafak 2. Doğum Tarihi ve Yeri:. Unvanı: Yrd. Doç. Dr. 4. Öğrenim Durumu: Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Arşivcilik İstanbul Üniversitesi 1996 Yüksek Siyasi Tarih ve Marmara

Detaylı

HUKUK FAKÜLTESİ / Tel.: 0 446 225 17 41-42-43 / Faks: 0 446 225 17 45 Birim Koordinatörü Doç. Dr. Ayhan DÖNER adoner@erzincan.edu.

HUKUK FAKÜLTESİ / Tel.: 0 446 225 17 41-42-43 / Faks: 0 446 225 17 45 Birim Koordinatörü Doç. Dr. Ayhan DÖNER adoner@erzincan.edu. HUKUK FAKÜLTESİ / Tel.: 0 446 225 17 41-42-43 / Faks: 0 446 225 17 45 Doç. Dr. Ayhan DÖNER adoner@erzincan.edu.tr Hukuk Arş. Gör. Yeşim ÇELİK ycelik@erzincan.edu.tr EĞİTİM FAKÜLTESİ / Tel.: 0 446 224 00

Detaylı

TÜRK STANDARDLARI ENSTİTÜSÜ

TÜRK STANDARDLARI ENSTİTÜSÜ TÜRK STANDARDLARI ENSTİTÜSÜ BELGELENDİRME MERKEZİ BAŞKANLIĞI YENİ DÜNYANIN YENİ YÖNETİM SİSTEMLERİ TSE İZMİR BELGELENDİRME MÜDÜRLÜĞÜ 1 TÜRK STANDARDLARI ENSTİTÜSÜ 13.03.2014 TSE İZMİR BELGELENDİRME MÜDÜRLÜĞÜ

Detaylı

DSİ 22. BÖLGE MÜDÜRLÜLÜĞÜ DAİMİ İŞÇİ AĞIR KAMYON ŞOFÖRÜ (ŞOFÖR) SINAV SONUÇ LİSTESİ

DSİ 22. BÖLGE MÜDÜRLÜLÜĞÜ DAİMİ İŞÇİ AĞIR KAMYON ŞOFÖRÜ (ŞOFÖR) SINAV SONUÇ LİSTESİ AĞIR KAMYON ŞOFÖRÜ (ŞOFÖR) 1 TRABZON DURSUN SARIALİOĞLU KAZANDI 2 TRABZON SERKAN KÜÇÜK KAZANDI 3 TRABZON AHMET EROĞLU KAZANDI 4 TRABZON HASRET DİLLİ KAZANDI 5 TRABZON FATİH YÜKSEL 1.YEDEK 6 TRABZON CENGİZ

Detaylı

HUKUK FAKÜLTESİ / Tel.: 0 446 225 17 41-42-43 / Faks: 0 446 225 17 45 Birim Koordinatörü Doç. Dr. Ayhan DÖNER adoner@erzincan.edu.

HUKUK FAKÜLTESİ / Tel.: 0 446 225 17 41-42-43 / Faks: 0 446 225 17 45 Birim Koordinatörü Doç. Dr. Ayhan DÖNER adoner@erzincan.edu. HUKUK FAKÜLTESİ / Tel.: 0 446 225 17 41-42-43 / Faks: 0 446 225 17 45 Doç. Dr. Ayhan DÖNER adoner@erzincan.edu.tr Hukuk Arş. Gör. Serdar YILDIRIM serdaryildirim@erzincan.edu.tr EĞİTİM FAKÜLTESİ / Tel.:

Detaylı

Son Gönderme Tarihi : 13.11.2014 13.01.2003 KENAN ARAYICI

Son Gönderme Tarihi : 13.11.2014 13.01.2003 KENAN ARAYICI İŞYERİNE SÖZLÜ SINAV / MÜLAKAT İÇİN GÖNDERİLENLERİN LİSTESİ Talebi Alan Ünite Adı : ELBİSTAN HİZMET MERKEZİ Talebi Veren Kurum Adı : ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş. (EÜAŞ) - KAHRAMANMARAŞ Talebin Statüsü (Normal,

Detaylı

FIRAT ÜNİVERSİTESİ HARPUT ARAŞTIRMALARI DERGİSİ

FIRAT ÜNİVERSİTESİ HARPUT ARAŞTIRMALARI DERGİSİ T.C. FIRAT ÜNİVERSİTESİ HARPUT UYGULAMA ve ARAŞTIRMA MERKEZİ FIRAT ÜNİVERSİTESİ HARPUT ARAŞTIRMALARI DERGİSİ JOURNAL OF HARPUT STUDIES Cilt/Volume: III Sayı/Number: 1 Mart/March 2016 Harput Araştırmaları

Detaylı

DSİ 1.BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ DAİMİ İŞÇİ İNŞAAT SÜRVEYANI (SÜRVEYAN) SINAV SONUÇ LİSTESİ

DSİ 1.BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ DAİMİ İŞÇİ İNŞAAT SÜRVEYANI (SÜRVEYAN) SINAV SONUÇ LİSTESİ İNŞAAT SÜRVEYANI (SÜRVEYAN) 1 BURSA AHMET KAVAS ASİL KAZANDI 2 BURSA UFUK GÜVEN ASİL KAZANDI 3 BURSA ŞENOL MUTLU ASİL KAZANDI 4 BURSA ALAETTİN OLFAZ ASİL KAZANDI 5 BURSA HÜSEYİN TOKLU ASİL KAZANDI 6 BURSA

Detaylı

2015-2016 Eğitim Öğretim Yılı Güz Yarıyılı Devamsızlıktan Kalanlar Listesi Adı Soyadı Öğrenci No Program Ders

2015-2016 Eğitim Öğretim Yılı Güz Yarıyılı Devamsızlıktan Kalanlar Listesi Adı Soyadı Öğrenci No Program Ders 2015-2016 Eğitim Öğretim Yılı Güz Yarıyılı Devamsızlıktan Kalanlar Listesi Adı Soyadı Öğrenci No Program Ders Abdullah Duman 141213001 Bankacılık ve Sigortacılık II (N. Ö.) Bankacılık Hukuku Abdullah Duman

Detaylı

TÜRK DİŞHEKİMLERİ BİRLİĞİ 15. DÖNEM KOMİSYON ÜYELERİ KOMİSYONLAR KOMİSYON ÜYELERİ ODASI. Nevin KİLECİOĞLU. Kadir Tümay İMRE Doç.Dr.

TÜRK DİŞHEKİMLERİ BİRLİĞİ 15. DÖNEM KOMİSYON ÜYELERİ KOMİSYONLAR KOMİSYON ÜYELERİ ODASI. Nevin KİLECİOĞLU. Kadir Tümay İMRE Doç.Dr. KOMİSYONLAR ODASI Ağız Diş Sağlığı Hizmetlerinin Sunumu ve Finansmanı Basın Yayın Dişhekimliğinde İnsangücü Planlaması Dişhekimliğinde Mevzuat ve AB Müktesebatı Uyumlaştırma Çalışmaları İrfan KARABABA

Detaylı

TARİH BÖLÜMÜ KASIM DÖNEMİ STAJ GRUPLARI

TARİH BÖLÜMÜ KASIM DÖNEMİ STAJ GRUPLARI TARİH BÖLÜMÜ KASIM DÖNEMİ STAJ GRUPLARI Uygulama Öğretim Elemanı: Doç. Dr. Mesut AYAR Grup No: KD : Sosyal Bilimler Lisesi 0866680 İRFAN BEYTAŞ 0670 PINAR KELOĞLU 88669 CİHAN ŞAHİN 07889 ENGİN YALÇIN 60096

Detaylı

HUKUK FAKÜLTESİ / Tel.: 0 446 225 17 41-42-43 Birim Koordinatörü Doç. Dr. Ayhan DÖNER adoner@erzincan.edu.tr

HUKUK FAKÜLTESİ / Tel.: 0 446 225 17 41-42-43 Birim Koordinatörü Doç. Dr. Ayhan DÖNER adoner@erzincan.edu.tr HUKUK FAKÜLTESİ / Tel.: 0 446 225 17 41-42-43 Doç. Dr. Ayhan DÖNER adoner@erzincan.edu.tr Hukuk Arş. Gör. Serdar YILDIRIM serdaryildirim@erzincan.edu.tr EĞİTİM FAKÜLTESİ / Tel.: 0 446 224 00 89 Doç. Dr.

Detaylı

MEMUR KADROSU İÇİN GÖREVDE YÜKSELME SINAVINA GİRMEYE HAK KAZANANLARA İLİŞKİN KESİNLEŞEN ADAY LİSTESİ

MEMUR KADROSU İÇİN GÖREVDE YÜKSELME SINAVINA GİRMEYE HAK KAZANANLARA İLİŞKİN KESİNLEŞEN ADAY LİSTESİ 1 Özay DAL 2 Ayşe Nevbu ÇETİNKAYA ŞEKERCİOĞLU 3 Turgay TURANLIOĞLU 4 Bülent KOTLUK 5 Halil SARPKAYA 6 Canan UZUN 7 Fatma ÇAKMAK ÜNLÜ 8 Cafer KURT 9 Nusret ERSÖZ 10 Hakan BARAN 11 Mehmet DOĞAN 12 Naime

Detaylı

MKE HURDA İŞLETMESİ MÜDÜRLÜĞÜ 31 Mart 2015 TARİHLİ ARAÇ İHALESİ 1. TEKLİF SONUÇLARI

MKE HURDA İŞLETMESİ MÜDÜRLÜĞÜ 31 Mart 2015 TARİHLİ ARAÇ İHALESİ 1. TEKLİF SONUÇLARI MKE HURDA İŞLETMESİ MÜDÜRLÜĞÜ 31 Mart 2015 TARİHLİ ARAÇ İHALESİ 1. TEKLİF SONUÇLARI Tanıtım Kodu : 2014ARAÇGR1074 Malzeme Adı : FORD TRANSİT (1995 MODEL) 55930056856 SELİN OKYOL Peşin 3.259,00 TL 4444

Detaylı

KTO KARATAY ÜNİVERSİTESİ HUKUK FAKÜLTESİ 16.02.2015 / 20.02.2015 TARİHLERİ ARASINDA YAPILACAK MAZERET SINAVI ÖĞRENCİ LİSTESİ

KTO KARATAY ÜNİVERSİTESİ HUKUK FAKÜLTESİ 16.02.2015 / 20.02.2015 TARİHLERİ ARASINDA YAPILACAK MAZERET SINAVI ÖĞRENCİ LİSTESİ KTO KARATAY ÜNİVERSİTESİ HUKUK FAKÜLTESİ 16.02.2015 / 20.02.2015 TARİHLERİ ARASINDA YAPILACAK MAZERET SINAVI ÖĞRENCİ LİSTESİ SIRA NO ÖĞRENCİ NO ADI SOYADI DERSİN KODU DERSİN ADI 1 21000049 Yavuz ESEROĞLU

Detaylı

YARGITAY ÜYELİĞİNE SEÇİLENLERE İLİŞKİN LİSTE. Uluslararası Hukuk Ve Dış İlişkiler Genel Müdürlüğü

YARGITAY ÜYELİĞİNE SEÇİLENLERE İLİŞKİN LİSTE. Uluslararası Hukuk Ve Dış İlişkiler Genel Müdürlüğü 1 21910 AHMET SIRRI ULAŞ İstanbul Hâkim 2 22805 SADİ SARIYILDIZ Ankara Çoc.Acm Bşk. 3 22935 MAHMUT KAYA Ankara ACM Bşk. 4 24959 ŞEFİK AKYILDIRIM Büyükçekmece C.Savcısı 5 25141 REFİK EĞRİ Mersin Hâkim 6

Detaylı

* KESİN KAYIT HAKKI KAZANAN (ASİL) TEZLİ/TEZSİZ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI ÖĞRENCİLERİNİN KAYITLARI 03-05 ŞUBAT 2014 TARİHLERİ ARASINDA,

* KESİN KAYIT HAKKI KAZANAN (ASİL) TEZLİ/TEZSİZ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI ÖĞRENCİLERİNİN KAYITLARI 03-05 ŞUBAT 2014 TARİHLERİ ARASINDA, 2013-2014 EĞİTİM- ÖĞRETİM YILI BAHAR YARIYILINDA ANABİLİM DALI/PROGRAMLARINI KAZANAN TEZLİ/TEZSİZ YÜKSEK LİSANS ÖĞRENCİLERİNİN KAYIT DUYURULARI * KESİN KAYIT HAKKI KAZANAN () TEZLİ/TEZSİZ YÜKSEK LİSANS

Detaylı

NO OGR_NO ADI SOYADI BOL_ADI DERS_KOD DERS_ADI DERSİN_HOCASI Sınav Tarihi Sınav Yeri HUKUK FAKÜLTESİ HUK 101 MEDENİ HUKUK - I

NO OGR_NO ADI SOYADI BOL_ADI DERS_KOD DERS_ADI DERSİN_HOCASI Sınav Tarihi Sınav Yeri HUKUK FAKÜLTESİ HUK 101 MEDENİ HUKUK - I 1 140112047 BETÜL ERGÜL HUKUK FAKÜLTESİ ALM 301 ALMANCA - I ÖĞR. GÖR. ERTUĞRUL ÇAYIR DERSİN HOCASIYLA DERSİN HOCASIYLA 2 140112104 ELİF BİLEN HUKUK FAKÜLTESİ ALM 301 ALMANCA - I ÖĞR. GÖR. ERTUĞRUL ÇAYIR

Detaylı

TC. ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ TARİH ANABİLİM DALI'NDA TAMAMLANAN TEZLER

TC. ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ TARİH ANABİLİM DALI'NDA TAMAMLANAN TEZLER TC. ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ TARİH ANABİLİM DALI'NDA TAMAMLANAN TEZLER 2006 SARIBEY, Aysun, XIX. Yüzyılın İlk Yarısında Aydın'da Yönetim, (Danış. Prof. Dr. Serap YILMAZ), Adnan

Detaylı

2015-2016 KISMİ ZAMANLI ÇALIŞMAYA HAK KAZANAN ÖĞRENCİ LİSTESİ

2015-2016 KISMİ ZAMANLI ÇALIŞMAYA HAK KAZANAN ÖĞRENCİ LİSTESİ 2015-2016 KISMİ ZAMANLI ÇALIŞMAYA HAK KAZANAN ÖĞRENCİ LİSTESİ ADI SOYADI ÇALIŞTIĞI BİRİM 1 SEVİLAY BIYIKLI ACİL TIP ANABİLİM DALI 2 VELAT KURT ACİL TIP ANABİLİM DALI 3 BÜŞRA GEDİK ACİL TIP ANABİLİM DALI

Detaylı

SAYISI DERECESİ A.B.D./PROGRAMI

SAYISI DERECESİ A.B.D./PROGRAMI ÖĞRETİM ÜYESİ DIŞINDAKİ ÖĞRETİM ELEMANI KADROLARINA NAKLEN VEYA AÇIKTAN YAPILACAK ATAMALARDA UYGULANACAK MERKEZİ SINAV İLE GİRİŞ SINAVLARINA İLİŞKİN USUL VE ESASLAR HAKKINDAKİ YÖNETMELİK UYARINCA ÜNİVERSİTEMİZİN

Detaylı

İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ ENSTİTÜ YÖNETİM KURULU TOPLANTI TUTANAĞI

İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ ENSTİTÜ YÖNETİM KURULU TOPLANTI TUTANAĞI İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ ENSTİTÜ YÖNETİM KURULU TOPLANTI TUTANAĞI TOPLANTI TARİHİ: 11.03.2013 TOPLANTI NO: 06 KARAR:06-01: Gündem ve gelen evrak konusu görüşüldü. Toplantı

Detaylı

Sıra Fakülte No Adı ve Soyadı Ek Sınava Gireceği Ders

Sıra Fakülte No Adı ve Soyadı Ek Sınava Gireceği Ders Sıra Fakülte No Adı ve Soyadı Ek Sınava Gireceği Ders No 1 061308889 Emrah ÇORAK PFS 1104 Eğitim Tarihi 2 0613082322 Pınar ÇELİK PFS1006 Rehberlik PFS1015 Öğretim İlke ve Yöntemleri 3 0613082568 Ahmet

Detaylı

30 MAYIS 2015 CUMARTESİ GÜNÜ ANKARA'DA

30 MAYIS 2015 CUMARTESİ GÜNÜ ANKARA'DA 30 MAYIS 2015 CUMARTESİ GÜNÜ ANKARA'DA YAPILAN ENFORMASYON MEMURLUĞU VE ENFORMASYON MEMURLUĞU YABANCI DİL SINAV SONUÇLARI AŞAĞIDA YER ALMAKTADIR. SINAVDA BAŞARI BELGESİ ALMAYA HAK KAZANANLAR BELGELERİNİ

Detaylı

Doç. Dr. Mehmet Derviş KILINÇKAYA

Doç. Dr. Mehmet Derviş KILINÇKAYA HACETTEPE ÜNİ VERSİ TESİ ATATÜRK İ LKELERİ VE İ NKILÂP TARİ H İ ENSTİ TÜSÜ BEYTEPE/ANKARA TELEFON +90312 2976870/122 FAKS:+90312 2992076 GSM : +905337387607 E-POSTA: mdervis@hacettepe.edu.tr Doç. Dr. Mehmet

Detaylı

ÖĞRENCİLERİN SORUMLU OLDUĞU DERSLER

ÖĞRENCİLERİN SORUMLU OLDUĞU DERSLER GL - 12. Sınıf / A Şubesi (ALANI YOK) 1 6 GİZEL İNAN 2 126 MERVE ARDAHANLI 10 SEÇMELİ GEOMETRİ 3 127 NAZLICAN AKPINAR 4 200 AHMET ADİL TETİK 10 COĞRAFYA 10 SEÇMELİ FİZİK 5 291 YAŞAR KAAN ÖZDAMUR 12 TÜRK

Detaylı

14:15 15:00 13:15 14:00 15:15 16:00. İngilizce II (Burçak Türk) İngilizce II (Burçak Türk) İngilizce II (Burçak Türk) İKT1 İKT1 İKT1

14:15 15:00 13:15 14:00 15:15 16:00. İngilizce II (Burçak Türk) İngilizce II (Burçak Türk) İngilizce II (Burçak Türk) İKT1 İKT1 İKT1 İKTİSAT 1 NÖ 08:00 08:45 09:00 09:45 PZT Genel İşletme (Kubilay Özyer) SALI Genel Muh. (Mustafa Gül) ÇRŞ İktisada Giriş (Salih Barışık) PRŞ Temel Bil. Temel Bil. Bil. (A) Bil. (A) (S. (S. Kılıçarslan)

Detaylı

T.C. NİĞDE ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ 2011-2012 ÖĞRETİM YILI İŞLETME BÖLÜMÜ - BAHAR DÖNEMİ I. ÖĞRETİM DERS PROGRAMI 1-B

T.C. NİĞDE ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ 2011-2012 ÖĞRETİM YILI İŞLETME BÖLÜMÜ - BAHAR DÖNEMİ I. ÖĞRETİM DERS PROGRAMI 1-B İŞLETME BÖLÜMÜ - BAHAR DÖNEMİ I. ÖĞRETİM DERS PROGRAMI -A -B -A -B GÜN SAAT SINIF: 0 KOD SINIF: 1 KOD SINIF: 6 KOD SINIF: 7 KOD SINIF: 0 KOD SINIF: 01 KOD SINIF: 05 KOD 1 Prof.Dr. Zeki DOĞAN 1 09.00-09.5

Detaylı

RAMAZAN ETKİNLİKLERİ - YENİKAPI SAHNE ETKİNLİKLERİ (28 HAZİRAN - 27 TEMMUZ 2014)

RAMAZAN ETKİNLİKLERİ - YENİKAPI SAHNE ETKİNLİKLERİ (28 HAZİRAN - 27 TEMMUZ 2014) RAMAZAN ETKİNLİKLERİ - YENİKAPI SAHNE ETKİNLİKLERİ (28 HAZİRAN - 27 TEMMUZ 2014) Tarih: 27 Haziran 2014 Cuma Teravih Saati 22.40 22.40 Nizamettin Sevil Nuri Osmaniye Camii İmamı Tarih: 28 Haziran 2014

Detaylı

MÜS. YERİ MÜS. TARİHİ. 7.2.2015 İzmir. 8.2.2015 Ankara. 21.3.2015 Eskişehir 2 Nisan 2015/44

MÜS. YERİ MÜS. TARİHİ. 7.2.2015 İzmir. 8.2.2015 Ankara. 21.3.2015 Eskişehir 2 Nisan 2015/44 ÜNİVERSİTESİ GÖREVİ ADI 1 Engin ÖZTEL Dokuz Eylül 2 Melih Metin PEKKAPTAN Orta Doğu Tenik 3 DORUK KAMIŞ Kocaeli 4 AHMET KARAMAN Atatürk Ligi Ligi ÜNİLİG Buz Hokeyi ÜNİLİG Buz Hokeyi TÜRKİYE 7.2.2015 İzmir

Detaylı

Prof. Dr. Mehmet Ali BEYHAN Tel: [0 212] 455 57 00-15875 e-mail: mehmetalibeyhan@yahoo.com Oda no: 315

Prof. Dr. Mehmet Ali BEYHAN Tel: [0 212] 455 57 00-15875 e-mail: mehmetalibeyhan@yahoo.com Oda no: 315 Prof. Dr. Mehmet Ali BEYHAN Tel: [0 212] 455 57 00-15875 e-mail: mehmetalibeyhan@yahoo.com Oda no: 315 Doğum Tarihi ve Yeri: 1953 / Malatya EĞİTİM İlkokul: (1961 1966) Yazıca İlkokulu (Malatya) Lise: (1969

Detaylı

Edebiyat Mevsimi 2012 de Tasavvuf Rüzgarı. Tasavvuf Ve Gelenek. Seminerleri

Edebiyat Mevsimi 2012 de Tasavvuf Rüzgarı. Tasavvuf Ve Gelenek. Seminerleri Edebiyat Mevsimi 2012 de Tasavvuf Rüzgarı Tasavvuf Ve Gelenek Seminerleri EDEBİYAT MEVSİMİ 2012 24 ARALIK 2012 PAZARTESİ AÇILIŞ PROGRAMI 4.İSTANBUL EDEBİYAT MEVSİMİ 11:00 Açılış Konuşmalar 24 ARALIK 2012

Detaylı

ANKARA İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ 16 MART-15 NİSAN 2015 TARİHLERİ ARASINDA ADAY MEMUR HAZIRLAYICI EĞİTİMİNE KATILACAK PERSONEL LİSTESİ

ANKARA İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ 16 MART-15 NİSAN 2015 TARİHLERİ ARASINDA ADAY MEMUR HAZIRLAYICI EĞİTİMİNE KATILACAK PERSONEL LİSTESİ 16 MART-15 NİSAN 2015 TARİHLERİ ARASINDA ADAY MEMUR HAZIRLAYICI EĞİTİMİNE KATILACAK PERSONEL LİSTESİ UNVANI İLK GÖREVE BAŞLAMA ÖĞRENİM DURUMU GÖREV YERİ EĞİTİM YERİ 1 H138515 Ali Rıza KELTEN Hemşire 15.01.2015

Detaylı

TARİH BÖLÜMÜ EYLÜL DÖNEMİ STAJ GRUPLARI

TARİH BÖLÜMÜ EYLÜL DÖNEMİ STAJ GRUPLARI TARİH BÖLÜMÜ EYLÜL DÖNEMİ STAJ GRUPLARI Uygulama Öğretim Elemanı: Yrd. Doç. Dr. Ertuğ CAN Grup No: ED : Kırklareli Anadolu Lisesi 9000 AHMET DOĞAN 90009 ALİCAN YILDIZ 90006 FATMA ERDOGAN 900070 EMRE KANAT

Detaylı

Yoksullukları, yoklukları aşarak bir okulu bitirip meslek sahibi olanları ilk defa burada bir araya getiriyoruz.

Yoksullukları, yoklukları aşarak bir okulu bitirip meslek sahibi olanları ilk defa burada bir araya getiriyoruz. OKUMUŞLAR Ahmetler, öteden beri eğitime ve okumaya meraklı insanların yaşadığı bir köy. Buradan okumaya giden çocuklar gittikleri okullarda her yönden ba ş ar ı göstererek okullarında örnek olmu ş lard

Detaylı

Fen-Edebiyat Fakültesi. Aldığı Puan. Adı Soyadı Fakültesi Bölümü/Alanı Beyan Ettiği Puan

Fen-Edebiyat Fakültesi. Aldığı Puan. Adı Soyadı Fakültesi Bölümü/Alanı Beyan Ettiği Puan Komisyon kararına Akademik Teşvik Ödeneği Yönetmeliği'nin 11. maddesi uyarınca ilan tarihinden itibaren 5 gün içerisinde Üniversitemiz Senatosuna itiraz edilebilecektir. Fen-Edebiyat Adı Soyadı Bölümü/Alanı

Detaylı

CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ TEZ KONUSU BELİRLENEN ÖĞRENCİLER Güncelleme Tarihi :23.12.2015

CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ TEZ KONUSU BELİRLENEN ÖĞRENCİLER Güncelleme Tarihi :23.12.2015 CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ TEZ KONUSU BELİRLENEN ÖĞRENCİLER Güncelleme Tarihi :23.12.2015 SIRA NO ADI SOYADI ABD PROGRAMI DANIŞMANI TEZ KONUSU YÖNETİM KURULU TARİHİ YÖNETİM KURULU

Detaylı

T.C. FIRAT ÜNİVERSİTESİ ÜNİVERSİTE YÖNETİM KURULU KARARLARI 24.07.2015 2014-2015/17

T.C. FIRAT ÜNİVERSİTESİ ÜNİVERSİTE YÖNETİM KURULU KARARLARI 24.07.2015 2014-2015/17 Üniversitemiz Yönetim Kurulu nun, 26.06.2015 tarih ve 2014-2015/15.13 sayılı kararı uyarınca yaz aylarında çoğunluğun sağlanamadığı hallerde acil konularda karar almak ve bu kararları ilk Yönetim Kurulu

Detaylı

19 MAYIS 2011 PERŞEMBE

19 MAYIS 2011 PERŞEMBE PROGRAM 19 MAYIS 2011 PERŞEMBE 08.00 Ankara Merkezden (Ankara Üniversitesi, Cebeci Kampüsü) Hareket 09.00 Ankara Esenboğa Havalimanı ndan Hareket 12.00-13.00 Öğle Yemeği 13.00-13.30 Kayıt 13.30-14.00 Açılış

Detaylı

KAZANAN ANADOLU MESLEK LİSESİ PROGRAMINA KAYIT OLACAK ÖĞRENCİ LİSTESİ

KAZANAN ANADOLU MESLEK LİSESİ PROGRAMINA KAYIT OLACAK ÖĞRENCİ LİSTESİ SİMGE İBBİĞİ Hasanpaşa Mesleki Ve Teknik Anadolu Lisesi ADALET ALANI/İngilizce 82 81,2998 82 NARİN ATEŞ Hasanpaşa Mesleki Ve Teknik Anadolu Lisesi ADALET ALANI/İngilizce 83 76,9872 81 AYLİN ÇAĞLAR Hasanpaşa

Detaylı

KEÇİÖREN FATİH SULTAN MEHMET ANADOLU LİSESİ TEHLİKELİ MADDE GÜVENLİK DANIŞMANI VE EĞİTİCİSİ SINAVI GÖREVLİ LİSTESİ

KEÇİÖREN FATİH SULTAN MEHMET ANADOLU LİSESİ TEHLİKELİ MADDE GÜVENLİK DANIŞMANI VE EĞİTİCİSİ SINAVI GÖREVLİ LİSTESİ KEÇİÖREN FATİH SULTAN MEHMET ANADOLU LİSESİ TEHLİKELİ MADDE GÜVENLİK DANIŞMANI VE EĞİTİCİSİ SINAVI GÖREVLİ LİSTESİ NO ADI SOYADI GÖREVİ BLOK KAT SINIF İMZA 1 Mürsel VARAN BİNA SINAV SORUMLUSU 2 Bekir MÜLAYİM

Detaylı

MEMUR KADROSUNDA ARANAN ŞARTLARI TAŞIYANLARA İLİŞKİN ADAY LİSTESİ

MEMUR KADROSUNDA ARANAN ŞARTLARI TAŞIYANLARA İLİŞKİN ADAY LİSTESİ 1 Özay DAL 2 Ayşe Nevbu ÇETİNKAYA ŞEKERCİOĞLU 3 Turgay TURANLIOĞLU 4 Bülent KOTLUK 5 Halil SARPKAYA 6 Canan UZUN 7 Fatma ÇAKMAK ÜNLÜ 8 Cafer KURT 9 Nusret ERSÖZ 10 Hakan BARAN 11 Mehmet DOĞAN 12 Naime

Detaylı

Şahin, Mustafa, Türk Düşüncesinde Nurettin Topçu nun Yeri ve Siyaset Sosyolojisi Açısından Devlet ve Demokrasi Anlayışı, Hacettepe Üniversitesi,1995.

Şahin, Mustafa, Türk Düşüncesinde Nurettin Topçu nun Yeri ve Siyaset Sosyolojisi Açısından Devlet ve Demokrasi Anlayışı, Hacettepe Üniversitesi,1995. NEVİN GÜNGÖR ERGAN İletişim: nevine@hacettepe.edu.tr ÖZGEÇMİŞ Öğrenim: Derece Bölüm Üniversite Yıl Lisans: Sosyoloji ve İdare Hacettepe Üniversitesi 1979 Y. Lisans: Sosyoloji Hacettepe Üniversitesi 1982

Detaylı

T.C. İSTANBUL ANADOLU STFA ADLİ YARGI İLK DERECE MAHKEMESİ ADALET KOMİSYONU BAŞKANLIĞI

T.C. İSTANBUL ANADOLU STFA ADLİ YARGI İLK DERECE MAHKEMESİ ADALET KOMİSYONU BAŞKANLIĞI Karar No:2014/3209 T.C. ADLİ YARGI İLK DERECE MAHKEMESİ ADALET KOMİSYONU BAŞKANLIĞI 2015 YILI HAKİM VE VAKIF LOJMANLARI SIRA LİSTESİ Evrak No:2015/23 ADI SOYADI GÖREV YERİ VE ÜNVANI TALEBİ PUANI GİRİŞ

Detaylı