Sahibi Bilim ve Sanat Vakfı Yazı İşleri Müdürü Salih Pulcu ISSN Yayın Kurulu

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Sahibi Bilim ve Sanat Vakfı Yazı İşleri Müdürü Salih Pulcu ISSN 1303-9369. Yayın Kurulu"

Transkript

1

2 Sahibi Bilim ve Sanat Vakfı Yazı İşleri Müdürü Salih Pulcu ISSN Yayın Kurulu Şevket K. Akar, Yusuf Ziya Altıntaş, Nurullah Ardıç, Serhat Aslaner, Yücel Bulut, Ebubekir Ceylan, Coşkun Çakır, İhsan Fazlıoğlu, F. Samime İnceoğlu, Abdulhamit Kırmızı, Mustafa Özel, Yunus Uğur, Ali Adem Yörük Engin Deniz Akarlı, Brown Üniversitesi, ABD Gökhan Çetinsaya, İstanbul Şehir Üniversitesi Mehmet Genç, İstanbul Şehir Üniversitesi Tevfik Güran, İstanbul Üniversitesi Mehmet İpşirli, Fatih Üniversitesi Danışma Kurulu Cemal Kafadar, Harvard Üniversitesi, ABD Mustafa Kara, Uludağ Üniversitesi Kemal Karpat, Wisconsin Üniversitesi, ABD Sabri Orman, İstanbul Ticaret Üniversitesi Ali Birinci, Türk Tarih Kurumu Adres Vefa Cad. No Vefa İstanbul Tel pbx Faks web Türkiye Araştırmaları Literatür Dergisi, MLA International Bibliography, Index Islamicus ve ASOS Index gibi indekslerce taranmaktadır. Dergiye gönderilen yazılar hakemler tarafından değerlendirilir. Dergide yer alan yazılardan yazarları sorumludur. Dergiye gönderilen yazılar yayınlansın veya yayınlanmasın iade edilmez.

3 Birikimsiz (b)ilim olmaz. Literatür çalışmaları, üzerine inşa edildiği birikime ayna tutmakla kalmaz, birikim bilincimizi de yeniler. Bu tür çalışmalar, mevcut birikimi birçok açıdan değerlendirerek literatür hakkında çeşitli tasnifler yapmayı, varsa eksiklikleri ve hataları tespit etmeyi, takip edilen yaklaşımları ve kullanılan kaynakları gözden geçirmeyi amaçlar. Bu tespitler, literatürle ilgili herhangi bir alanda yapılacak çalışmalara matuf uyarı ve önerilerle daha da önem kazanır. Esas hedef, bir alanda değişik kişi ve ekoller tarafından yapılmış çalışmaların hasılasını çıkartarak sonraki çalışmalara ciddi bir zemin hazırlamaktır. Bu süreç hiç şüphesiz anlama, yorumlama ve eleştiri kabiliyeti yanında geleceğe dönük önerilerle ilgili iddialı bir ilmî duruşu gerektirir. Türkiye araştırmaları alanında belirli bir birikimin olduğu aşikârdır. Geçmiş, hâl ve gelecek çerçevesinde Türkiye üzerine düşünen, araştıran ve yazan insanların birçok farklı sahada ortaya koydukları eserlerin, haklarında literatür çalışması yapılabilecek miktar ve niteliğe ulaştığını düşünüyoruz. Aynı zamanda, Türkiye hakkında farklı coğrafyalarda değişik türlerde eser telif edenlerin birbirlerinden haberdar olması, bu noktadan sonra yapılacak çalışmalar bakımından son derece önemlidir. Yine önemle belirtilmesi gereken başka bir husus da, konu ve sorunlara hem disiplinler arası/ötesi bir perspektif hem de bütüncül bir anlayışla yaklaşma inancının hâkim olduğu günümüzde, bir mesele hakkında önceden gerçekleştirilmiş veya hâlen devam eden bilimsel faaliyetleri takip edebilmenin ancak literatür çalışmaları ile mümkün olabileceğidir. Benzer şekilde, belirli bir alanda çalışmalarını yoğunlaştırmış araştırmacılar da başka alanlarda yapılan çalışmaları bir arada görme fırsatını bularak kendi çalışmalarına yön tayin etme imkanına sahip olabileceklerdir. Yukarıda belirtilen ilkeler çerçevesinde bu dergi, öncelikle Türkiye araştırmalarını geniş kapsamlı üst başlıklar altında değerlendirirken, ardından bu üst başlıkları detaylandırmaya doğru yönelmiştir. Türkiye Araştırmaları Literatür Dergisi, her sayısında ele aldığı konu ile ilgili kapsamlı birkaç yazıdan sonra konunun alt alanları ile ilgili değerlendirme yazılarına ve yine konuyla ilgili söyleşi(ler)e, klasik veya güncel bazı kitap ve tezlerin, kurum, dergi ve kongrelerin tanıtımlarına yer vermektedir. Derginin her sayısı, hususi içeriğini oluşturan bir konunun literatürünü ele almakla beraber her sayının sonunda, geçen altı ayın dergilerinde Türkiye ile ilgili çıkmış makalelerin künyelerinin yer aldığı bir bölüm de bulunmaktadır. Bu bölümde bazı dergilerin içindekiler kısmı bütün halinde yer alırken, diğer bazılarının sadece Türkiye ile ilgili makaleleri seçilerek referans bilgileri verilmektedir. Türkiye ve Türkiye tarihi çalışmalarına mütevazı bir katkısı olduğuna inandığımız TALİD, literatüre ilişkin değerlendirme ve tanıtımlar çerçevesinde okuyuculardan gelen yazılara hakem raporlarını dikkate alarak yer vermektedir. TALİD i daha yakından tanımak, gelecek dosyalar, makale yazım kuralları gibi husulara dair bilgi edinmek ve önceki sayılarımızın pek çoğunun dijital versiyonlarına ulaşmak için web sitemizi (www.talid.org) ziyaret edebilirsiniz.

4

5 Cilt: 1 Sayı: 1 Yıl: 2003 Türk İktisat Tarihi * Makalelerin tam metni için Türkiye de İktisat Tarihi Çalışmalarının Tarihi Üzerine Bir Deneme / Coşkun ÇAKIR Cumhuriyet Dönemi Türkiye İktisat Tarihi Çalışmaları Hakkında Genel Bir Değerlendirme / Murat KORALTÜRK DünyaSistemi Teorisinin Osmanlı Tarihi Çalışmalarına Yansımaları / Ebubekir CEYLAN Tanzimat tan Cumhuriyet e Maliye Nazırları ( ) / Abdülhamit KIRMIZI Osmanlı Maliyesi Üzerine Yapılan Çalışmalar / Kaya BAYRAKTAR Osmanlı Bankacılığı Üzerine Bir Kaynak Taraması / Hüseyin AL Para Vakıfları Üzerine / Süleyman KAYA 19. Yüzyıl Osmanlı Tarımına İlişkin Çalışmalar / Ahmet UZUN Erken Modern Dönem Osmanlı Ticaret Literatürüne Genel Bir Bakış / Mehmet BULUT Osmanlı Esnafı ve Sanayisi Üzerine Yapılan Çalışmalarla İlgili Genel Bir Değerlendirme / Ahmet KAL A Türkiye de Tahrir Defterlerine Dayalı Olarak Hazırlanmış Çalışmalar Hakkında Bazı Görüşler / Erhan AFYONCU Türkiye de Temettuat Çalışmaları / Said ÖZTÜRK Mahkeme Kayıtları (Şer iye Sicilleri): Literatür Değerlendirmesi ve Bibliyografya / Yunus UĞUR Osmanlı Klasik Muhasebe Matematik Eserleri Üzerine Bir Değerlendirme / İhsan FAZLIOĞLU Bir İktisat Tarihi Kaynağı Olarak İstatistikler ve DİE Tarihi İstatistikler Dizisi / F. Samime İNCEOĞLU Bir Ortadoğu İktisat Tarihçisi Olarak Charles Issawi ve The Economic History of Turkey / Fatih ERMİŞ Mehmet BULUT, Ottoman-Dutch Economic Relations in the Early Modern Period / Şevket Kamil AKAR Fuad Köprülü ve Türk Hukuk ve İktisat Tarihi Mecmuası ve Türk Hukuk Tarihi Dergisi / Fethi GEDİKLİ Osmanlı Para Tarihi Üzerine Asırlık Çalışmalar / Tahsin ÖZCAN 16. Yüzyılın Sonunda Osmanlı İktisadi Tasavvurunun Sınırları / Mustafa İNCE Abdülkadir BULUŞ, Osmanlı Tekstil Sanayii Hereke Fabrikası / Ercüment BALCI Ahmet UZUN, İstanbul un Et İhtiyacının Karşılanması: Ondalık Ağnam Uygulaması ( ) / Şevket Kamil AKAR Neşe ERİM, On Sekizinci Yüzyılda Erzurum Gümrüğü / Haşim KOÇ EK: Ulusal ve Uluslararası Dergilerde Türkiye Araştırmaları Haziran Ocak 2003 SÖYLEŞİ Mehmet Genç ile Osmanlı da Devlet ve Ekonomi üzerine

6

7 Cilt: 1 Sayı: 2 Yıl: 2003 Tür ki ye de Si ya set Ta rih çi li ği nin Yük se le me den Dü şü şü: Gök Eki ni Biç miş Gi bi / Gökhan ÇETİNSAYA İs lam Ön ce si Türk Ta ri hi Kay nak la rı / Ali AHMETBEYOĞLU Os man lı Dev le ti nin Ku ru luş ve Yük se liş Dö ne mi Si ya sî Ta ri hi Üze ri ne Cum hu ri yet Dö ne min de Ya pı lan Ça lış ma lar / Fahameddin BAŞAR Islahatlar ve Buhranlar Literatürü: III. Selim ve II. Mahmud Dönemi / Mehmet Ali BEYHAN Os man lı Si ya sî Ta ri hi nin Ana Kay nak la rı: Kro nik ler / Erhan AFYONCU Os man lı Ta ri hi Sa ha sın da Türk çe Baş vu ru Eser le ri: Aka de mik ve Si ya sal Bir Du rum Tes pi ti / Selçuk Akşin SOMEL Os man lı Ta rih çi li ğin de Tan zi mat Ön ce si Si ya set Dü şün ce si ne Yak la şım lar / Hü se yin YILMAZ Os man lı Si ya set Dü şün ce si Kay nak la rı ile İl gi li Ye ni Bir Kav ram sal laş tır ma: Is la hat nâ me ler / Coşkun YILMAZ İstanbul Kütüphanelerinde Bulunan Si ya set nâ me le r Bib li yog raf ya sı / Orhan ÇOLAK Osmanlı Düşünce Geleneğinde Siyasî Metin Olarak Kelâm Kitapları / İhsan FAZLIOĞLU Ku ru luş tan Tan zi mat a Os man lı Dip lo ma si Ta ri hi Li te ra tü rü / Mehmet Alaaddin YALÇINKAYA Os man lı Se fa ret nâ me le ri Hak kın da Ya pı lan Araş tır ma la r / Hasan KORKUT Türk Siyaset Tarihi * Tanzimat a Kadar Makalelerin tam metni için Türkiye de Osmanlı Afrikası Araştırmaları / Ahmet KAVAS Osmanlı Askerî Tarihi Üzerine Bir Literatür Değerlendirmesi / Kahraman ŞAKUL Bir Kla sik Dö nem Si ya set Ta rih çi si Ola rak Cor nell Fle isc her ve Ta rih çi Mus ta fa Âlî: Bir Os man lı Ay dın ve Bü rok ra tı / Fatma SEL TURHAN Ri fa at Ali Abou ElHaj: Os man lı Dev let ve Si ya sî Ya pı sı na Fark lı Bir Ba kış / Yunus UĞUR Ber nard Le wis ve Oryantalist Gelenek / Özgür ORAL EK: Ulusal ve Uluslararası Dergilerde Türkiye Araştırmaları Temmuz Aralık 2003 SÖYLEŞİ Kemal Karpat ile Siyaset Tarihi Üzerine

8

9 Cilt: 2 Sayı: 3 Yıl: 2004 Türk Siyaset Tarihi * Tanzimat tan Günümüze Makalelerin tam metni için Türk Aydınının Tanzimat la İmtihanı: Tanzimat ve Tanzimat Dönemi Siyasî Tarihi Üzerine Yapılan Çalışmalar / Coşkun ÇAKIR Modernite, Tarih ve İdeoloji: II. Abdülhamid Dönemi Tarihçiliği Üzerine Bir Değerlendirme / Nadir ÖZBEK II. Abdülhamid Dönemi Siyasî Tarihi Bibliyografyası / Semih AKGÜN - Özkan AKPINAR Meşrutiyet Dönemi Türk Siyasî Hayatı Kaynakçası / Cüneyd OKAY Osmanlı Hilafeti Meselesi: Bir Literatür Değerlendirmesi / Ş. Tufan BUZPINAR XIX. Yüzyıl Balkan Kaynakları Üzerine Bir Değerlendirme / Gül TOKAY Sovyet ve Türk Tarih Yazıcılığında Rusya Müslümanlarının Düşünce Tarihi / Ahmet KANLIDERE Osmanlı Siyaset Kültürünü Anlamada Kaynak Olarak İlmi Nücûm: Sadullah el-ankaravî / Gülçin TUNALI KOÇ Türkiye de Siyaset ve Resmî İdeoloji: Temel Yaklaşımlar / H. Emre BAĞCE Türk Siyasal Literatürü Üzerine Kısa Notlar / H. Emre BAĞCE Cumhuriyet Dönemi Türk Dış Politikasına Dair Türkçe Kaynak ve Araştırmalar ( ) / Mustafa BUDAK 1945 Sonrası Türk Dış Politikası ile İlgili Çalışmalar / Mesut ÖZCAN Siyasî Tarih Kaynağı Olarak Hatırat ve Gezi Notları / Şevket Kamil AKAR - İrfan KARAKOÇ Bir Siyasî Portre Denemesi: Fuat Köprülü / Abdülkerim ASILSOY Niyazi Berkes ve Eserleri Hakkında / Fahrettin ALTUN Gogol un Paltosu: Tarık Zafer Tunaya ve Siyasî Partiler / Mehmet Ö. ALKAN XIX. Yüzyıl Osmanlı Modernleşmesi Çalışmalarının Öncülerinden Roderic H. Davison ve Eserleri / Haşim KOÇ Bir Siyaset Sosyoloğu Olarak Şerif Mardin / Alim ARLI Kadro Dergisi/Hareketi ve Etkileri / Lütfi SUNAR Soğuk Savaş Atmosferinde DP ye Muhalif Bir Dergi: Forum / Yücel BULUT Kemalist Bir Modernleşme Yorumu Olarak Yön Dergisi / Fahrettin ALTUN F. A. K. YASAMEE, Ottoman Diplomacy: Abdulhamid II and the Great Powers, / Sevinç ALKAN ÖZCAN Necmettin ALKAN, Die deutsche Weltpolitik und die Konkurrenz der Mächte um das osmanische Erbe. Die deutschosmanischen Beziehungen in der deutschen Presse , Münster 2003 / M. Alaaddin YALÇINKAYA Engin Deniz AKARLI, The Problems of External Pressures, Power Struggles, and Budgetary Deficits in Ottoman Politics Under Abdulhamid II ( ): Origins and Solutions / Ebubekir CEYLAN Cemal FEDAYİ, Turan Güneş: Siyasal Yaşamı ve Siyasal Düşüncesi / Akif DEMİRCİ Hatice BABAVATAN, The Understanding of Afrikâ-yi Osmânî in the Late Ottoman Period: The Case of Zanzibar / Vildan SERDAROĞLU ŞİŞMAN EK: Ulusal ve Uluslararası Dergilerde Türkiye Araştırmaları Eylül Mart 2004 SÖYLEŞİ Şerif Mardin ile Türk Siyaset Düşüncesi Üzerine

10

11 Cilt: 2 Sayı: 4 Yıl: 2004 İki Ucu Müphem Bir Köprü: Bilim ile Tarih ya da Bilim Tarihi / İhsan FAZLIOĞLU Türk Bilim Tarih Yazımında Zihniyet, Din ve Bilim İlişkisi: Osmanlı Örneği / Cemil AYDIN Eski Anadolu Uygarlıklarında Bilim Konusunda Türkiye de Yapılan Çalışmalar / Gaye ŞAHİNBAŞ ERGİNÖZ Anadolu Selçukluları ve Beylikler Dönemindeki Bilimsel Çalışmaların Kısa Bir Değerlendirmesi / Esin KAHYA Bizans Döneminde Bilim Üzerine Türkiye de Yapılan Çalışmalar / Gaye ŞAHİNBAŞ ERGİNÖZ Türk Matematik Tarihi Literatürü (Cumhuriyet Dönemi) / Melek DOSAY GÖKDOĞAN Türk Astronomi Tarihi Literatürü ( ) / Yavuz UNAT Türk Fizik-Optik Tarihi Üzerine / Hüseyin Gazi TOPDEMİR Osmanlı ve Cumhuriyet Dönemi Modern Fizik Çalışmaları Üzerine Bir Deneme / Meltem AKBAŞ Osmanlı Coğrafya Çalışmaları / Mahmut AK Türkiye de Tıp Tarihi / Aykut KAZANCIGİL Cumhuriyet Dönemi Türk Teknoloji ve Mekanik Tarihi Çalışmaları / Yavuz UNAT Osmanlı Askerî Teknoloji Tarihi: Ateşli Silâhlar / Salim AYDÜZ Osmanlı Deniz Teknolojisi Üzerine / Tuncay ZORLU Anadolu daki Osmanlı Medreseleri: Bir İcmal / Mefail HIZLI Osmanlı Astronomi Müesseseleri / Salim AYDÜZ Osmanlılarda Askerî Teknik Eğitim / Mustafa KAÇAR 1933 Üniversite Reformu Hakkında Bir Bibliyografya Denemesi / Sevtap İSHAKOĞLU KADIOĞLU A.Ü. D. T.C. F. Bilim Tarihi Anabilim Dalı / Yavuz UNAT SÖYLEŞİ Fuat Sezgin ile Bilim Tarihi Üzerine Türk Bilim Tarihi * Makalelerin tam metni için Bilim ve Teknoloji Tarihi ne Çeyrek Asırlık Hizmet: İslam Tarih, Sanat ve Kültür Araştırma Merkezi (IRCICA) / Zeynep DURUKAL İ.Ü. Bilim Tarihi nin Kurumsallaşması: Araştırmalar ve Eğitim Programları ( ) / Feza GÜNERGÜN Türk Bilim Tarihi Kurumu (TBTK) ve Bilim Tarihi Çalışmalarındaki Yeri / Mustafa KAÇAR Osmanlılar Dönemi nde Bilim Tarihi Yazıcılığına Genel Bir Bakış ve Ahmed Râsim in Terakkiyyâtı İlmiyye ve Medeniyye Adlı Eseri / Remzi DEMİR - İnan KALAYCIOĞULLARI Eski Harfli Mühendislik Dergileri / Cüneyd OKAY Türkiye de Bilim ve Teknolojinin Gelişim Süreci Literatürüne Eleştirel Bir Bakış / Ramazan ACUN Cumhuriyet Dönemi Türk Bilim Tarihi Bibliyograflarının Bibliyografyası / Ahmed SÜRURÎ İstanbul Su Külliyatı / Mustafa İNCE İslâm Türk Matematik Tarihinde İlk Eser: Salih Zeki nin Âsârı Bâkiye si / Ahmet Faruk GÜNEY Cumhuriyet Dönemi Bilim Tarihi Yazıcılığının İlk Örneği: Abdülhak Adnan Adıvar ve Osmanlı Türklerinde İlim / İshak ARSLAN Türkiye de Bilim Tarihi Sahasında İlk Doktora Tezi: Aydın Sayılı ve Observatory in Islam / Selami ÇALIŞKAN Türk Bilim Tarihi Çalışmalarında Bir Hakikat Yolcusu: Cevat İzgi ve Osmanlı Medreselerinde İlim / F. Samime İNCEOĞLU Salim Aydüz, Tophâne-i Âmire ve Top Döküm Teknolojisi (XVXVI. Asırlarda) / Mehmet İPŞİRLİ Mustafa Kaçar, Osmanlı Devleti nde Bilim ve Eğitim Anlayışındaki Değişmeler ve Mühendishânelerin Kuruluşu / Sevtap İSHAKOĞLU KADIOĞLU EK: Ulusal ve Uluslararası Dergilerde Türkiye Araştırmaları Nisan Aralık 2004

12

13 Cilt: 3 Sayı: 5 Yıl: 2005 Türk Hukuk Tarihi * Makalelerin tam metni için Türk Hukuk Tarihçiliği / Mehmet Akif AYDIN Osmanlı Öncesi Türk Hukuk Tarihi Yazıcılığı / Murteza BEDİR Fıkıh Tarihi: Osmanlı Hukuk Düşüncesinde Modern Yorumlar İçin Yeni Bir Referans Çerçevesi / Sami ERDEM Osmanlı Divanının Ana Defter Serileri: Ahkâm-ı Mîrî, Ahkâm-ı Kuyûd-ı Mühimme ve Ahkâm-ı Şikâyet / Feridun M. EMECEN Osmanlı Kanunnâmeleri Neşriyatı Üzerine Bir Tahlil / M. Macit KENANOĞLU Osmanlı Hukuk Tarihi Kaynağı Olarak Şer iyye Sicilleri / Fethi GEDİKLİ Osmanlı Klasik Dönemi Fıkıh Kitapları / Recep CİCİ Osmanlı Dönemi Fetva Literatürü / Şükrü ÖZEN Mahkeme Kayıtlarının Kılavuzu: Sakk Mecmuaları / Süleyman KAYA Osmanlı Devletinde Mahkemeler ve Kadılık Müessesesi Literatürü / Ekrem Buğra EKİNCİ Şeyhülislâm Ebussuûd Efendi: Bibliyografik Bir Değerlendirme / Pehlül DÜZENLİ Osmanlı Ceza Hukuku Çalışmaları Üzerine Bir İcmal / Mehmet AKMAN Osmanlı Vakıf Hukuku Çalışmaları / Tahsin ÖZCAN İslam Osmanlı Hukukunda Zimmîler / M. Macit KENANOĞLU Osmanlı Hukuk Çalışmalarında Kadın / Betül İPŞİRLİ ARGIT Osmanlı da Meşrutiyet Öncesi Merkezî Meclisler Literatürü / Ayhan CEYLAN Tanzimat Dönemi Kanunlaştırma Faaliyetleri Literatürü / Mustafa ŞENTOP Türkçede Mecelle Literatürü / Sami ERDEM Hukuk, Tarih ve Tarihyazımı: 1858 Osmanlı Arazi Kanunnâmesi ne Yönelik Yaklaşımlar / E. Atilla AYTEKİN Meşîhat Makamının Dergisi: Cerîdei İlmiyye / İsmail CEBECİ Kütüphane Rafında Okuyucusunu Bekleyen Bir Yayın: İlmi Hukuk ve Mukayese-i Kavanin Mecmuası / Fatmagül DEMİREL XV. ve XVI. Yüzyıllarda Yaşamış Beş Osmanlı Hukukçusu / Selim KARAHASANOĞLU Barkan ın Kanunlar ı: OsmanlıTürk Hukuk Tarihçiliğinde Bir Klasik / Coşkun ÇAKIR Halil İnalcık ve Osmanlı Hukuku Araştırmaları / Bülent ARI Hukuk Tarihi Açısından Hüseyin Namık Orkun ve Fasikülleri / Salih Okur GÜMRÜKÇÜOĞLU İstanbul Vakıfları Tahrîr Defteri, 1009/1600 Târîhli, İstanbul un 550. Fetih Yılı İçin / Mehmet İPŞİRLİ 1858 Toprak Reformunun Bağdat ta Uygulanışı Keiko Kiyotaki, Ottoman Land Policies in the Province of Baghdad, / Ebubekir CEYLAN Osmanlı Hukuku ve Oryantalist Yaklaşım: Bir Eleştiri Reem Meshal, Straddling the Sacred and the Secular: The Autonomy of Ottoman Egyptian Courts During the 16 th and 17 th Centuries / Nurullah ARDIÇ Yanlış Zamanda Yanlış Adam : Feyzullah Efendi Sabra Meservey, Feyzullah Efendi: An Ottoman Şeyhülislam / Selim KARAHASANOĞLU Karen M. Kern, The Prohibition of Sunni-Shi i Marriages in the Ottoman Empire: A Study of Ideologies / Abdurrahman ATÇIL EK: Ulusal ve Uluslararası Dergilerde Türkiye Araştırmaları Ocak Haziran 2005 SÖYLEŞİ Halil İnalcık ile Türk Hukuk Tarihi Üzerine

14

15 Cilt: 3 Sayı: 6 Yıl: 2005 Şehir Tarihi ve Türkiye de Şehir Tarihçiliği: Yaklaşımlar, Konular ve Kaynaklar / Yunus UĞUR Türk İslam Osmanlı Şehirciliği ve Halil İnalcık ın Çalışmaları / Halil İNALCIK - Bülent ARI Osmanlı Klasik Döneminde Anadolu Kentleri / Mehmet ÖZ Survey of Urban History of Arab Cities in the Ottoman Period / Nelly HANNA Osmanlı Dönemi Arap Şehir Tarihi Üzerine Bir İnceleme / Nelly HANNA Osmanlı Dönemi Balkan Şehir Tarihi: Bosna, Macaristan ve Yunanistan Şehirleri / Fatma SEL TURHAN - Özgür KOLÇAK - M. ALİ GÖKAÇTI Siyah Afrika da Osmanlı Şehirleri / Tarig Mohammed NOUR Osmanlı da Kent İskânı ve Demografisi (XV.-XVIII. Yüzyıllar) / Yunus KOÇ Osmanlı Devleti nde Şehir Ekonomisi ve İaşe / Ahmet UZUN Osmanlı Şehir Mekânları: Kahvehane Literatürü / Ahmet YAŞAR Osmanlı Belediye Tarihi Araştırmaları ve Kaynak Malzeme Üzerine Notlar / Tarkan OKTAY Cumhuriyet Döneminde Türkiye de Şehirleşme ve Gecekondu Araştırmaları / Alim ARLI İmparatorluğun İhtişam Arayışından Cumhuriyet in Radikal Modernleşme Projesine: Türkiye de Kentsel Planlamanın İlk Yüz Yılı / Mehmet Bengü ULUENGİN - Ömer TURAN Visual Sources for Urban History of the Ottoman Empire / Kathryn A. EBEL Osmanlı Şehir Tarihinin Görsel Kaynakları / Kathryn A. EBEL Şehir Tarihi Çalışmalarında Yazma Eserlerden Nasıl İstifade Edilebilir? / İhsan FAZLIOĞLU Sancak (Liva) Kanunnameleri / Göknur KARADUMAN Osmanlı Salnâmelerinin Şehir Tarihi Bakımından Önemi / Ahmet Zeki İZGÖER Osman Nuri Ergin: Cumhuriyet Döneminin İlk Şehir Tarihçisi / Abdullah Taha İMAMOĞLU SÖYLEŞİ Suraiya Faroqhi ile Türk Şehir Tarihi Üzerine Türk Şehir Tarihi * Makalelerin tam metni için André Raymond: Arap Şehir Tarihinde Bir Dönüm Noktası / N. Bilge ÖZEL Bir Osmanlı Balkan Tarihçisi Machiel Kiel / Fatma SEL TURHAN Nikolai Todorov ve Balkan Şehri Kitabı / Hatice UĞUR İstanbul Şehir Rehberleri Üzerine Bir Çalışma / Kazım BAYCAR Türkiye de Şehircilik Kongreleri / Evren AYDIN Erzurum Şehir Tarihinin Kaynakları ve Literatürü / Bilgehan PAMUK Van Şehir Tarihi Bibliyografyası / Zeki TEKİN Antakya ve Çevresi Hakkında Yapılan Çalışmalar / Adem KARA Ethel Sara Wolper, Cities and Saints: Sufism and the Transformation of Urban Space in Medieval Anatolia / Fatih BAYRAM Jens Hanssen, Thomas Philipp ve Stefan Weber (ed.) The Empire in the City: Arab Provincial Capitals in the Late Ottoman Empire / Ebubekir CEYLAN Çiğdem Kafescioğlu, The Ottoman Capital in the Making: The Reconstruction of Constantinople in the Fifteenth Century / Fatma TUNÇ YAŞAR Kathryn Ann Ebel, City Views, Imperial Visions: Cartography and the Visual Culture of Urban Space in the Ottoman Empire, / Nicole KANÇAL FERRARI Meltem Toksöz, The Çukurova: From Nomadic Life to Commercial Agriculture, / Fatih ERMİŞ Leila Olga Hudson, Cultural Capital: Wealth and Values in Late Ottoman Damascus / Zahit ATÇIL Biray Kırlı, From Ottoman Empire To Turkish Nation State: Reconfiguring Spaces And Geo Bodies / Nazan GECE EK: Ulusal ve Uluslararası Dergilerde Türkiye Araştırmaları Temmuz Aralık 2005

16

17 Cilt: 4 Sayı: 7 Yıl: 2006 Yeni Türk Edebiyatı Tarihi I Makalelerin tam metni için * Me de ni yet Ta ri hi mi zin En Gi rift La bi ren ti: Türk Ede bi ya tı Ta ri hi / Nu ri SAĞ LAM Türk çe Şi ir Li te ra tü rü ( ) / Tu ran KA RA TAŞ Baş lan gı cın dan Cum hu ri yete Ka dar Ana Çiz gi le riy le Türk Hi kâ ye si / Ay şe DE MİR Türk Ede bi ya tın da Hi kâ ye Li te ra tü rü: Cum hu ri yet Dö ne mi / Âlim KAH RA MAN Tan zi mat tan Cum hu ri ye te Türk Ti yat ro Ede bi ya tı Li te ra tü rü / Şa hi ka KA RA CA Tür ki ye de Ço cuk Ede bi ya tı Ça lış ma la rı / Alev SI NAR Ye ni Türk Ede bi ya tın da Ede bi yat Te ori si Li te ra tü rü Üze ri ne Bir De ne me / Mu har rem DA YANÇ Tan zi mat tan Cum hu ri ye te Ede bi yat Ders Ki tap la rı / Ce li le EREN AR GIT Os man lı Dev le tin de Mat bu at ve Neş ri yat Ya sak la rı Ta ri hi ne Med hal / Ali Bİ RİN Cİ Türk Ede bi ya tın da Men sur Şi ir Literatürü / Ca fer GA Rİ PER Ede bi yat Te rim le ri Kay nak ça sı Üze ri ne Bir De ğer len dir me / Tu ran KA RA TAŞ Bal kan lar da Ye ni Türk Ede bi ya tı Li te ra tü rü / Yıl maz TAŞ ÇI OĞ LU De ği şen De ğer ler Kar şı sın da Ah met Ham di Tan pı nar / Ab dul lah UÇ MAN Es ki Harfli Ço cuk Der gi le ri / Cü neyd OKAY Der gi ler Ara sın da: Der gâh, Ha yat, Ma lû mât ve Bil gi Mec mu ala rı / Ab dul lah UÇ MAN Ser veti Fü nûn Mec mu ası / Küb ra AN DI Mil lî Mec mua / Nu ran ÖZ LÜK Ül kü Mec mu ası / Çi lem TER CÜ MAN İs tan bul Üni ver si te si Ede bi yat Fa kül te si Türk Di li ve Ede bi ya tı Der gi si / İs ma il KA RA CA Tür ki ye Üni ver si te le rin de Ye ni Türk Ede bi ya tı Ala nın da Yapıl mış Yük sek Li sans ve Dok to ra Tez le ri nin Ko nu la rı na Gö re Sı nıflan dırıl mış Bib liyog raf yası / Bah riye ÇERİ Fran sa da Türk Edebiyatı Üzerine Yapıl mış Tez ler ve La Présen ce fran çaise dans les débuts de la moder nité lit téraire tur que [ Modern Türk Edebiyatı nın Baş lan gıcın da Fran sız Var lığı ] Ad lı Dok tora Tezi Üzerine / Banu ÖZ TÜRK BAY RAMOĞ LU EK: Ulusal ve Uluslararası Dergilerde Türkiye Araştırmaları: Ocak 2006-Mayıs 2006 SÖYLEŞİ Orhan Okay ile Türk Edebiyatı Tarihi Üzerine

18

19 Cilt: 4 Sayı: 8 Yıl: 2006 Yeni Türk Edebiyatı Tarihi II * Makalelerin tam metni için Ab dül ha lim Mem duh tan Ah met Ham di Tan pınar a Ede bi yat Ta rih le rin de Ye ni leş me nin Sınır la rı / M. Or han OKAY Tan zi mat tan II. Meş ru ti ye t e Türk Ro ma nı / Hül ya AR GUN ŞAH II. Meş ru ti yet ten Cum hu ri yet e Türk Ro ma nın da Ye ni Açılım lar / Os man GÜN DÜZ Türk Ede bi ya tın da Roman: Cum hu ri yet Dev ri / Fatih ANDI Türk Ede bi ya tın da Ti yat ro: Cum hu ri yet Dev ri / Mü zey yen BUT TAN RI Tanzimat tan Cumhuriyet e Türk Ede bi ya tın da Eleş ti ri / Âlim KAH RA MAN Türk Edebiyatında Eleştiri: Cumhuriyet Devri / Şe ca at tin TU RAL Türk Ede bi ya tın da De ne me Li te ra tü rü / Yu nus BAL CI Kar şılaş tır ma lı Ede bi yat: Ta nım, Yön tem ve İn ce le me ler / Emel KE FE Lİ Os man lı da Ter cü me Kav ra mı ve Tan zi mat Dö ne min de ki Ede bî Ter cü me le re Da ir Ça lış ma la r / Ha şim KOÇ Türk Edebiyatında Antoloji / Fırat KARAGÜLLE Tür ki ye de Ede bi yat Sos yo lo ji si Çalışmaları / Se zai COŞ KUN Türk Ede bi ya tın da Ede bî Rö por taj / Nu ri SAĞ LAM Bir Ede bi yat Di sip li ni Ku ru cu su: Meh met Kap lan / M. Or han OKAY Ni had Sâ mi Ba nar lı / Şey ma GÜN GÖR Ah met Ka bak lı / Be şir AYVAZOĞLU Ad nan Benk ve Türk Ede bi yat Eleş ti ri si / Nu ri AK SU Türk Ede bi ya tın da Ta ri hî Ro manlar Üze ri ne Ya pıl mış Tez ler / Ze ki TAŞ TAN İstanbul Üniversitesi Türkiyat Enstitüsü / Mustafa ÖZKAN İstanbul Üniversitesi Tür ki yat Araş tır ma la rı Ens ti tü sü Tür ki yat Mec mu ası / Fa tih TIĞLI Varlık Dergisi / Fırat KARAGÜLLE Türk Edebiyatı Tarihi, Talât Sait Halman (ed.), İstanbul: T.C. Kültür Eserleri Dizi: 399, 2006, 4 Cilt / Ömer LEKESİZ EK Ulu sal ve Ulus la ra ra sı Der gi ler de Tür ki ye Araş tır ma la rı Haziran 2006 Ekim 2006 SÖYLEŞİ Abdullah Uçman ile Yeni Türk Edebiyatı Tarihinin Bazı Meseleleri Üzerine

20

21 Cilt: 5 Sayı: 9 Yıl: 2007 Türk Edebiyatı Tarihlerine Dair / Vildan SERDAROĞLU Klasik Türk Edebiyatı Çalışmaları: Metotlar ve Ekoller / Nâmık AÇIKGÖZ Tanzîmat tan Cumhuriyet e Klasik Edebiyat Çalışmaları ( ) / M. Kayahan ÖZGÜL Çağatay Edebiyatı ve Çağatay Edebiyatı Üzerine Araştırmalar / Zuhal ÖLMEZ XV. Yüzyıla Ait Türkçe Divan Neşirleri / M. Ziya BAĞRIAÇIK XVI. Yüzyıla Ait Türkçe Dîvan Neşirleri / Ömer ZÜLFE Klasik Türk Edebiyatında Kaside / Murat A. KARAVELİOĞLU Klasik Şerh Edebiyatı Literatürü / Ozan YILMAZ Türk Edebiyatında Hamse / Mehmet ARSLAN Eski Türk Edebiyatı nda Mevlidler / Hasan AKSOY Kıyâfet-Nâme ler Hakkında Bir Bibliyografya Denemesi / Müjgân ÇAKIR Sebk-i Hindî Çalışmaları / Ali Fuat BİLKAN Eski Türk Edebiyatı nda Hüsrev ü Şirin ve Hüsn ü Aşk / Ahmet DOĞAN Osmanlı Döneminde Kıraat Meclislerinde Okunan Halk Kitapları / Zehra ÖZTÜRK Divan Edebiyatı nda Estetik Konusunda Yapılan Çalışmalar / Reyhan ÇORAK Eski Türk Edebiyatında Sosyal Hayat Çalışmaları / F. Meliha ŞEN Klasik Türk Edebiyatında Fuzûlî Biyografileri / Esma ŞAHİN Türkiye nin Türkoloji Merkezi: İstanbul Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü / Enfel DOĞAN İlahiyat Fakülteleri Türk İslam Edebiyatı Bilim Dallarında Yapılan Çalışmalar / Alim YILDIZ Eski Türk Edebiyatı Tarihi I * Makalelerin tam metni için Almanya da Eski Türk Edebiyatı Çalışmaları / Hatice COŞKUN Osmanlı Şiiri Hakkında Yüzyıllık Bir Batı Kaynağı: Gibb in A History of Ottoman Poetry si / Cihan OKUYUCU Yapısalcılık, Dîvân Şiiri ve Fuzuli Dîvânı Üzerine Notlar Cem Dilçin, Studies on Fuzuli s Divan, Cambridge: Harvard University Press, 2001 / Berat AÇIL Journal of Turkish Literature / Vildan SERDAROĞLU EK: Ulusal ve Uluslararası Dergilerde Türkiye Araştırmaları Kasım 2006 Nisan 2007 SÖYLEŞİ Günay Kut ile Eski Türk Edebiyatı Üzerine

22

23 Cilt: 5 Sayı: 10 Yıl: 2007 Türk Halk Edebiyatı Literatürü / Nurettin ALBAYRAK Eski Türk Edebiyatında Nesir: Gelişimi ve Kaynakçası / Mine MENGİ Klasik Türk Edebiyatında Tahlil Çalışmaları / Üzeyir ASLAN XVII.-XIX. Yüzyıllara Ait Yayınlanmış Türkçe Divan ve Divançeler / Ziya AVŞAR Klasik Türk Edebiyatında Hiciv / H. Gamze DEMİREL Aşkın Terennümü: Eski Türk Edebiyatında Gazel / Selami TURAN Ayrılığın Terennümü: Eski Türk Edebiyatında Firâk-nâmeler / Orhan Kemal TAVUKÇU Kültür Tarihimiz Açısından Zengin Bir Kaynak: Sur-nâmeler / Mehmet ARSLAN Türk Edebiyatında Şehr-engîzler / Barış KARACASU Cumhuriyet Dönemi ( ) Türk Edebiyatında Belâgat Çalışmaları / Mücahit KAÇAR Türk Tasavvuf Edebiyatı Literatürü / Azmi BİLGİN Eski Türk Edebiyatında Mesnevî / Ahmet KARTAL Anadolu Türk Edebiyatında Ahlakî Mesnevîler / Emine YENİTERZİ Mevlânâ nın Mesnevî si ve Şerhleri / Şener DEMİREL Tanzimat tan Cumhuriyet e Eski Türk Edebiyatı Öğretimi / Celile Eren ARGIT Edebiyat Tarihimizin Vazgeçilmez Kaynakları: Şair Tezkireleri / Filiz KILIÇ Necâtî Bey ve Şeyh Gâlib Literatürü / Betül SİNAN Eski Türk Edebiyatında Kadın Yazarlar / Berat AÇIL Eski Türk Edebiyatı Tarihi II * Makalelerin tam metni için Leylâ ve Mecnûn Bibliyografyası / Hanife KONCU Yûsuf ve Züleyhâ Bibliyografyası / Hanife KONCU Eski Türk Edebiyatı Alanında Yapılan Yüksek Lisans ve Doktora Tezleri Üzerine, / Hatice AYNUR Hacettepe Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü Eski Türk Edebiyatı Çalışmaları ve Türkbilig: Türkoloji Araştırmaları Dergisi Dizini / Fatma Sabiha KUTLAR MSGSÜ Fen-Edebiyat Fakültesi, Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü nde Yapılmış Eski Türk Edebiyatına Dair Tezler / Müjgân ÇAKIR ABD de Osmanlı Edebiyatı Çalışmaları / Züleyha ÇOLAK Doğu Dilleri Enstitüsü (Krakow) nde Türkoloji Çalışmaları / Halil İbrahim YAKAR I. Klasik Türk Edebiyatı Sempozyumu (Prof. Dr. Tunca Kortantamer Hatırasına) Mayıs 2007 Kayseri / Abdülkadir DAĞLAR Eski Türk Edebiyatı Çalıştayı Hakkında / Ali Fuat BİLKAN EK: Ulusal ve Uluslararası Dergilerde Türkiye Araştırmaları Mayıs 2007 Aralık 2007 SÖYLEŞİ Talat Sait Halman ile Eski Türk Edebiyatı Üzerine

24

25 Cilt: 6 Sayı: 11 Yıl: 2008 Türk Sosyoloji Tarihi Tür ki ye de Sos yo lo jiy le 100 Yıl: Mi ra sı ve Bu gü nü / Alim ARLI- Yücel BULUT Bir Asırlık Sosyoloji Birikimi / Kurtuluş KAYALI Pozitivizmin Türkiye ye Girişi ve Türk Sosyolojisine Etkisi / Enes KABAKCI Türk Sekülerleşmesi İncelemelerinde Paradigma Değişimine Doğru / Nurullah ARDIÇ Osmanlı Sosyal Tarihi Çalışmalarının Sosyolojik Eleştirisi / Suavi AYDIN Türk Sosyoloji Tarihinde Metodolojik Yönelimler / Ahmet Zeki ÜNAL Din ve Toplum Arasındaki İlişkileri Anlam(landırm)ak ya da Türkiye de Din Sosyolojisi Çalışmaları / Necdet SUBAŞI Türkiye de Köy Sosyolojisi Literatürü / Recep ERTÜRK Bil gi Sos yo lo ji si ve Top lu mu mu zun Bil gi Sis te mi / Mus ta fa AY DIN Tür ki ye de Sos yal Politika Disiplininin ve Uygulamalarının Gelişimi / Mehmet Fatih AYSAN - Ali KAYA Sosyometrinin Türkiye deki Tarihi / Abdurrahman ÖZKAN Türk çe Sos yo lo ji Ders Ki tap la rı Hak kın da Bib li yog ra fik Bir De ğer len dir me / Yücel BULUT Türkçe Sos yo lo ji Ta ri hi Kitapları Literatürü: Eleş ti rel Bir Değer len dir me / Meh met ANIK Ziya Gökalp e Yeniden Bakmak: Literatür ve Yeniden Değerlendirme / Mehmet KARAKAŞ Prens Sabahattin Literatürü Üzerine / Oya OKAN Çağdaş Türk Düşüncesi İçinde Hilmi Ziya Ülken / Yü cel BU LUT Hikmet Kıvılcımlı da Sosyolojik Temalar ve Durkheim Sosyolojisinin Erken Dönem Eleştirisi / Vefa Saygın ÖĞÜTLE - Güney ÇEĞİN Türk Düşünce Dünyasında Cemil Meriç ve Eserleri / Cengiz SUNAY Nurettin Topçu nun Türk Sosyolojisindeki Yeri Üzerine / Köksal ALVER Mübeccel Kıray dan Bize Kalan / Fahrettin ALTUN Baykan Sezer Kaynakçası / Ertan EĞRİBEL - Ufuk ÖZCAN Tür ki ye de Sos yo lo ji nin Eleştirel Kapasitesi: Şerif Mardin Üzerine / Alim ARLI Kadir Cangızbay ve Türkiye de Gurvitch Sosyolojisi / Hasan TÜZEN- Güney ÇEĞİN Tür ki ye de Ye ni Kent Sos yo lo ji si: Mu rat Gü venç i Oku mak / Alim ARLI Tür ki ye de ki Sos yo lo ji Der nek le ri: Sü rek siz lik le rin Ar dın da ki Sü rek li lik / Nil gün ÇE LE Bİ Top lumbilimin Türkiye Serüveninde Sosyoloji Kongreleri / Suvat PARİN İçtimaiyat tan Sosyoloji ye: İÜEF Sosyoloji Bölümü nün Tarihine ve Sosyoloji Dergisi ne Dair / Tülay KAYA Bir Şehir Sosyologu Olarak Sema Erder ve Üç Araştırması / Nazan GECE BEŞLİ Sos yo lo jik Bir Ol gu Ola rak Mü zik: Po pü ler Kül tür ve Or han Gen ce bay Ara bes ki / Fırat MOL LA ER Din Sosyolojisinde Yeni Eğilimler / Ömer TAŞ GE Tİ REN Halide Edib, Türk Modernleşmesi ve Feminizm / Ley la TOK SÖZ Türkiye de Modern Epistemik Cemaat / Havva DÖNMEZ EK: Ulusal ve Uluslararası Dergilerde Türkiye Araştırmaları Ocak 2008 Temmuz 2008 SÖYLEŞİ SÖYLEŞİ SÖYLEŞİ Bahattin Akşit ile Bilimsel Araştırmaları ve Türkiye nin Sosyolojik Dönüşümü Üzerine Nükhet Sirman ile Türkiye de Sosyoloji ve Antropoloji Yapmak Üzerine Korkut Tuna ile Türk Sosyolojisinin Dünü ve Bugünü Üzerine

İNTERNETTE YER ALAN TÜRKİYE DE YAYINLANMIŞ KAYNAKÇALAR Bülent Ağaoğlu İstanbul, 25 Şubat 2009 İÇİNDEKİLER KONULAR... 4 ARKEOLOJİ... 4 ARŞİVCİLİK... 4 ASKERLİK... 4 ASTRONOMİ... 5 BASIN... 5 BİLGİ TEKNOLOJİSİ...

Detaylı

Eğitim Tarihi Kaynakçası ve Atıf Dizini

Eğitim Tarihi Kaynakçası ve Atıf Dizini Eğitim Tarihi Kaynakçası ve Atıf Dizini., S. (1324). "Meşrutiyetten Sonra Maarif Tarihi". Muallim, (19), 654-665, Işıksal, C. (). "Türkiye'de Açılan İlk Yabancı Dil Okulları". Belgelerle Türk Tarihi Dergisi,

Detaylı

M.Ü. TÜRKİYAT ARAŞTIRMALARI ENSTİTÜSÜ TEZ TARAMA KATALOĞU*

M.Ü. TÜRKİYAT ARAŞTIRMALARI ENSTİTÜSÜ TEZ TARAMA KATALOĞU* 2015 yılı ve öncesi biten tezlerdir. M.Ü. TÜRKİYAT ARAŞTIRMALARI ENSTİTÜSÜ TEZ TARAMA KATALOĞU* TEZİN HAZIRLANDIĞI HAZIRLAYANIN DANIŞMANIN YILI TÜRÜ ANABİLİM DALI BİLİM DALI ADI SOYADI ADI SOYADI TEZİN

Detaylı

Ortaöğretim TARİH. Ders Kitabı. Ortaöğretim TARİH 9 Ders Kitabı

Ortaöğretim TARİH. Ders Kitabı. Ortaöğretim TARİH 9 Ders Kitabı Ortaöğretim TARİH Ders Kitabı 9 Ortaöğretim TARİH 9 Ders Kitabı ORTAÖĞRETİM TARİH 9 DERS KİTABI Millî Eğitim Bakanlığı Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığının 09.12.2013 tarih ve 228 sayılı kurul kararı

Detaylı

Sheikh Ghālib. Fahir İZ ** Çev. Dr. Süleyman TÜLÜCÜ ***

Sheikh Ghālib. Fahir İZ ** Çev. Dr. Süleyman TÜLÜCÜ *** Sheikh Ghālib Fahir İZ ** Çev. Dr. Süleyman TÜLÜCÜ *** * Bu yazı, Fahir İz tarafından EI² (İng.) ya yazılan Ghālib Dede maddesinin (II, 999-1000) çevirisidir. Yazının sonuna, özellikle Türk okuyucusuna

Detaylı

EGE ÜNİVERSİTESİ EDEBİYAT FAKÜLTESİ TARİH BÖLÜMÜ BİTİRME TEZLERİ (1980-2010) Vehbi GÜNAY *

EGE ÜNİVERSİTESİ EDEBİYAT FAKÜLTESİ TARİH BÖLÜMÜ BİTİRME TEZLERİ (1980-2010) Vehbi GÜNAY * Tarih İncelemeleri Dergisi Cilt / Volume XXV, Sayı / Number 2 Aralık / December 2010, 415-446 EGE ÜNİVERSİTESİ EDEBİYAT FAKÜLTESİ TARİH BÖLÜMÜ BİTİRME TEZLERİ (1980-2010) Vehbi GÜNAY * Özet Bu makalede,

Detaylı

İçindekiler 3 Sosyal Bilimler İstanbul ve Fotoğraf Albümleri Kültür Edebiyat

İçindekiler 3 Sosyal Bilimler İstanbul ve Fotoğraf Albümleri Kültür Edebiyat İÇİNDEKİLER İçindekiler 3 Sosyal Bilimler 13 Cihannüma 15 Imperial Surre 15 Doğu nun Kadın Mirası 16 Arzın Merkezinde Buluşmalar 16 Türk Tarihçiliğinde Dört Sima 17 Uluslararası İbn Sinâ Sempozyumu (2

Detaylı

T.C. İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ

T.C. İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ T.C. İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ 2014 YILI EDEBİYAT FAKÜLTESİ FAALİYET RAPORU BİRİM / ÜST YÖNETİCİ SUNUŞU Fakültemizde bünyesinde: Batı Dilleri ve Edebiyatları, Bilim Tarihi, Bilgi ve Belge Yönetimi,

Detaylı

TARİH NASIL YAZILIR? Tarihyazımı İçin Çağdaş Bir Metodoloji. Editör: Ahmet Şimşek

TARİH NASIL YAZILIR? Tarihyazımı İçin Çağdaş Bir Metodoloji. Editör: Ahmet Şimşek TARİH NASIL YAZILIR? Tarihyazımı İçin Çağdaş Bir Metodoloji Editör: Ahmet Şimşek İSTANBUL, 2011 Ta rih çi Ki ta be vi Sa hi bi ve Ge nel Ya yın Yö net me ni Ne cip Aza koğ lu Düzelti: Ha di ye Yıl maz

Detaylı

Geçmişte ve Günümüzde Nesturi Misyonerliği

Geçmişte ve Günümüzde Nesturi Misyonerliği Geçmişte ve Günümüzde Nesturi Misyonerliği Doç.Dr. Kadir ALBAYRAK a a Dinler Tarihi ABD, Çukurova Üniversitesi, İlahiyat Fakültesi, ADANA Ya zış ma Ad re si/cor res pon den ce: Doç.Dr. Kadir ALBAYRAK Çukurova

Detaylı

Türk Tarih Kurumu Yayınları 2014 Fiyat Kataloğu

Türk Tarih Kurumu Yayınları 2014 Fiyat Kataloğu Türk Tarih Kurumu Yayınları 2014 Fiyat Kataloğu III İÇİNDEKİLER TAKDİM...VII TÜRK TARİH KURUMU... XI Eski Diziler I. TIPKI BASIMLAR...57 II. TÜRK TARİHİNİN KAYNAKLARI...57 III. TÜRK TARİHİ KAYNAKLARININ

Detaylı

Ahmed Güner Sayar. A. Süheyl Ünver (Hayatı-Şahsiyeti ve Eserleri) 1898-1986

Ahmed Güner Sayar. A. Süheyl Ünver (Hayatı-Şahsiyeti ve Eserleri) 1898-1986 Ahmed Güner Sayar A. Süheyl Ünver (Hayatı-Şahsiyeti ve Eserleri) 1898-1986 Aziz hocam Süheyl Ünver in değerli eşi Müzehher Ünver e saygı ile, sevgi ile... A. SÜHEYL ÜNVER / 7 A. SÜHEYL ÜNVER / 9 çındekıler

Detaylı

Ömer ÇAKIR Dr. Didem DEMİRALP Şebnem ERCEBECİ Yasemin ÖZÇUBUKÇU Yerke ÖZER Deniz SABAN. İmran Baba. Nuray ERYURT Cemile ÖZDEMİR

Ömer ÇAKIR Dr. Didem DEMİRALP Şebnem ERCEBECİ Yasemin ÖZÇUBUKÇU Yerke ÖZER Deniz SABAN. İmran Baba. Nuray ERYURT Cemile ÖZDEMİR 7. Uluslararası Türk Kültürü Kongresi: Türk ve Dünya Kültüründe İstanbul T.C. Cumhurbaşkanı Sayın Abdullah GÜL ün yüksek himayelerinde Atatürk Kültür Merkezi Başkanlığı tarafından düzenlenmiştir. 7 th

Detaylı

Turkish Studies. International Periodical For The Languages, Literature and History of Turkish or Turkic ACADEMIC JOURNAL

Turkish Studies. International Periodical For The Languages, Literature and History of Turkish or Turkic ACADEMIC JOURNAL International Periodical For The Languages, Literature and History of Turkish or Turkic ACADEMIC JOURNAL PROF. DR. MEHMET AYDIN ARMAĞANI Dergisi, üç ayda bir yayınlanan uluslararası hakemli bir dergidir.

Detaylı

içindekiler Tasarım MimEmin

içindekiler Tasarım MimEmin 39 içindekiler Başkan Prof. Dr. M. Âkif AYDIN Yayın Kurulu Abdullah Taha ORHAN Muhammed Enes TOPGÜL Zeynep GÜNEŞ SAVRAN Tasarım MimEmin İcadiye - Bağlarbaşı Cad. 40 Üsküdar 34662 İstanbul / Türkiye Tel:

Detaylı

İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ

İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ 2013 YILI EDEBİYAT FAKÜLTESİ FAALİYET RAPORU BİRİM / ÜST YÖNETİCİ SUNUŞU Fakültemizde bünyesinde: Batı Dilleri ve Edebiyatları, Bilim Tarihi, Bilgi ve Belge Yönetimi, Dil

Detaylı

YENİ TÜRK EDEBİYATINDA KARŞILAŞTIRMALI TEZLER * ÖZET

YENİ TÜRK EDEBİYATINDA KARŞILAŞTIRMALI TEZLER * ÖZET - International Periodical For The Languages, Literature and History of Turkish or Turkic Volume 9/3 Winter 2014, p. 549-582, ANKARA-TURKEY YENİ TÜRK EDEBİYATINDA KARŞILAŞTIRMALI TEZLER * Ali DONBAY **

Detaylı

( Özet - Abstract ) 1-8 s ind

( Özet - Abstract ) 1-8 s ind Literatür Dergisi - Türk Eğitim Tarihi Türkiye Araştırmaları Literatür nin Güz Dergisi 2008 sayısı, daha önceki sayılarında dolaylı olarak ve ilgili konu çerçev Derginin bu sayısındaki yazılar, diğerlerinde

Detaylı

Osmanlı dan Cumhuriyet e Misyoner, Ermeni, Terör ve Amerika Dörtgeninde Türkiye

Osmanlı dan Cumhuriyet e Misyoner, Ermeni, Terör ve Amerika Dörtgeninde Türkiye Osmanlı dan Cumhuriyet e Misyoner, Ermeni, Terör ve Amerika Dörtgeninde Türkiye Prof.Dr. M. Metin HÜLAGÜ a a Nevşehir Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Dekanı, NEVŞEHİR Yazışma Adresi/Correspondence:

Detaylı

ÖRNEKTİR TARİH YGS / LYS. Tarih Bilimine Giriş

ÖRNEKTİR TARİH YGS / LYS. Tarih Bilimine Giriş TARİH Tarih Bilimine Giriş YGS / LYS TM-TS-YGS 01 1. Aşağıdakilerden hangisi medeniyetlerin yayılmasında diğerlerinden daha az etkili olmuştur? A) Yazının bulunması B) Takvimin kullanılmaya başlanması

Detaylı

1.YIL 1. YARIYIL (GÜZ)

1.YIL 1. YARIYIL (GÜZ) KARABÜK ÜNİVERSİTESİ EDEBİYAT FAKÜLTESİ TARİH BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ 1.YIL 1. YARIYIL (GÜZ) TAR131 Osmanlıca I 4 0 4 8 Osmanlıca Alfabe; Harflerin Yazılışları; Şekil ve Okunuşları İtibariyle Harflerin

Detaylı

KÜTÜPHANE VE BİLGİ MERKEZİ'NE 2015 YILINDA SATIN ALINAN KİTAPLAR

KÜTÜPHANE VE BİLGİ MERKEZİ'NE 2015 YILINDA SATIN ALINAN KİTAPLAR KÜTÜPHANE VE BİLGİ MERKEZİ'NE 2015 YILINDA SATIN ALINAN KİTAPLAR Sıra No Yayın Tarihi 1 2014 Genel fizik I-II / Kamil Temizyürek, Kamil Temizyürek 2 2014 Tarım ekonomisi / Cennet Oğuz, Cennet Oğuz, Zeki

Detaylı

HAZIRLAYAN: M. İSMAİL BAĞDATLI

HAZIRLAYAN: M. İSMAİL BAĞDATLI HAZIRLAYAN: M. İSMAİL BAĞDATLI Rektörden... Dekandan... Dekan Prof. Dr. Murteza BEDİR Dekan Yardımcıları Prof. Dr. Hidayet AYDAR Yrd. Doç. Dr. Abdullah TIRABZON Fakülte Senatörü Prof. Dr. Zekeriya GÜLER

Detaylı

İSTANBUL ŞEHİR ÜNİVERSİTESİ 2013-2014 EĞİTİM VE ÖĞRETİM YILI FAALİYET RAPORU

İSTANBUL ŞEHİR ÜNİVERSİTESİ 2013-2014 EĞİTİM VE ÖĞRETİM YILI FAALİYET RAPORU İSTANBUL ŞEHİR ÜNİVERSİTESİ 2013- EĞİTİM VE ÖĞRETİM YILI FAALİYET RAPORU [Metni yazın] İÇİNDEKİLER I. TARİHÇE VE KURUMSAL YAPI... 3 1. TARİHÇE... 3 2. VİZYON, MİSYON VE DEĞERLER... 4 3. MÜTEVELLİ HEYETİ...

Detaylı

İLEM İhtisas Programı 2012 Güz

İLEM İhtisas Programı 2012 Güz İLEM İhtisas Programı 2012 Güz dersler okuma grupları atölyeler Son Başvuru 30 Eylül 2012 2 İLEM Uzunca bir süredir Türkiye de sahih bir ilim ve düşünce geleneğinin tesis edil(e)mediğine şahit olmaktayız.

Detaylı

Kütahya E Tipi Kapalı ve Açık Cezaevi, İstanbul Bakırköy de El Sanatları ve Çini Sergisi Açtı.

Kütahya E Tipi Kapalı ve Açık Cezaevi, İstanbul Bakırköy de El Sanatları ve Çini Sergisi Açtı. Kütahya E Tipi Kapalı ve Açık Cezaevi, İstanbul Bakırköy de El Sanatları ve Çini Sergisi Açtı. Kütah ya E Ti pi Ka pa lı ve Açık Ce za evi, 24-31 Ekim 2003 ta rih le ri ara sın da İs tan bul Ba kır köy

Detaylı

ŞEHİR TARİHİ ÇALIŞMALARI KAPSAMINDA NİĞDE BİBLİYOGRAFYASI DENEMESİ

ŞEHİR TARİHİ ÇALIŞMALARI KAPSAMINDA NİĞDE BİBLİYOGRAFYASI DENEMESİ ŞEHİR TARİHİ ÇALIŞMALARI KAPSAMINDA NİĞDE BİBLİYOGRAFYASI DENEMESİ Dr. Serdar SARISIR * ÖZ: Bu çalışma, Niğde şehri hakkında yapılacak araştırmalara öncülük etmesi amacıyla, veri bulunması muhtemel, belli

Detaylı

I. ROMA BİZANS ETÜDLER

I. ROMA BİZANS ETÜDLER I. ROMA BİZANS ETÜDLER Bizans [Özel sayısı]. Cogito, sayı: 17. İstanbul, Y.K.Y., 1999. 420 s. (16x24) harita, resim. ''Yap Kredi Yay.: 1143''. I.RB/E-416,436] BROWN, PETER: Geç antikçağda Roma ve Bizans

Detaylı

İSTANBUL ŞEHİR ÜNİVERSİTESİ 2010-2011 AKADEMİK YILI FAALİYET RAPORU

İSTANBUL ŞEHİR ÜNİVERSİTESİ 2010-2011 AKADEMİK YILI FAALİYET RAPORU İSTANBUL ŞEHİR ÜNİVERSİTESİ 200-20 AKADEMİK YILI FAALİYET RAPORU [Metni yazın] İÇİNDEKİLER I.TARİHÇE VE KURUMSAL YAPI... 3.TARİHÇE... 3 2.VİZYON, MİSYON VE DEĞERLER... 4 3.MÜTEVELLİ HEYETİ... 5 4.YÖNETİM

Detaylı