Türkçe Eğitimi Araştırmalarında Eğilimler

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Türkçe Eğitimi Araştırmalarında Eğilimler"

Transkript

1 Kuram ve Uygulamada Eğitim Bilimleri Educational Sciences: Theory & Practice - 13(3) Eğitim Danışmanlığı ve Araştırmaları İletişim Hizmetleri Tic. Ltd. Şti. DOI: /estp Türkçe Eğitimi Araştırmalarında Eğilimler Behice VARIŞOĞLU a Atatürk Üniversitesi Yüksel GÖKTAŞ c Atatürk Üniversitesi Abdullah ŞAHİN b Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Öz Bu araştırmanın amacı, Türkiye de SSCI ve ULAKBIM Sosyal Bilimler veri tabanları tarafından dizinlenen dergilerdeki yılları arasında yayımlanan Türkçe eğitimi araştırmalarının, konu alanlarının, yöntemlerinin, araştırmalarda kullanılan veri toplama araçlarının, veri analiz yöntemlerinin ve örneklem özelliklerinin eğilimlerini tespit etmektir. Veri tabanlarından amaçlı örnekleme tekniği ile seçilen 44 dergideki 558 makale değerlendirilmiş ve makaleler Türkçe Eğitimi Yayın Sınıflama Formu (TEYSF) kullanılarak incelenmiştir. Çalışmada içerik analizi yöntemi kullanılmış ve veriler SPSS 16.0 programı kullanılarak analiz edilmiştir. Araştırma bulgularına göre makale yöntemi açısından tarama modelindeki çalışmaların yoğunlukta olduğu, en çok nicel araştırma yöntemlerinin kullanıldığı, verilerin en çok doküman ve anket ler yardımıyla toplandığı, veri analiz yöntemleri arasında da betimsel analiz in çok kullanıldığı belirlenmiştir. Örneklem grubu olarak ilköğretim öğrencileri nin, örneklem büyüklüğü olarak kişi arasında değişen grupların olduğu; örnekleme tekniği olarak da kolay ulaşılabilir örnekleme tekniğinin çok kullanıldığı görülmüştür. Türkçe eğitiminin alanına göre yapılan incelemede, birden fazla beceri alanını kapsayan karma beceri alanları başlığı altındaki yayınlarla okuma eğitimi üzerine yapılan çalışmaların çoğunlukta olduğu tespit edilmiştir. Anahtar Kelimeler Türkçe Eğitimi, Türkçe Eğitimi Araştırmaları, Araştırma Eğilimleri, İçerik Analizi. Tasarlanan her yeni araştırma, kendinden önceki araştırmaların ışığında şekillenir. Özellikle eğitim alanında yapılan araştırmalarda güncel olanları takip etmek çok daha önemlidir. Çünkü eğitim, değişim ve gelişim hareketlerinden en erken etkilenen alanların başında gelir. Eğitim alanındaki yenilikleri hayata geçirmek için ise iyi bir dil/ ana dil eğitimine ihtiyaç duyulmaktadır. Düşünen, sorgulayan, çözüm bulan, ilişkilendiren, anlamlandıran, sorunların kaynağına inen, temel dil becerilerini en etkili biçimde kullanan ve başka dilleri kolayca öğrenebilen insanı yetiştirebilmek için dil eğitimi önemlidir. Ülkemizde dil eğitimi ve öğretimi konusunda pek çok yönden araştırma yapılmıştır. Temel dil becerileri (dinleme, okuma, konuşma ve yazma eğitimi), dil bilgisi, çocuk edebiyatı, yabancılara Türkçe öğretimi, yöntem ve teknikler, materyal tasarımı, ders programı, ölçme ve değerlendirme, öğretmen eğitimi, ders kitabı incelemesi gibi konularda Türkçe eğitimi araştırmalarına yer verilmiştir. Araştırma konularının çeşitliliği, bu araştırmalarda kullanılan yöntemlerle ilgili toplu bir değerlendirmeyi gerekli kılmaktadır. a b c Sorumlu Yazar: Behice VARIŞOĞLU Türkçe Eğitimi alanında doktora öğrencisi ve araştırma görevlisidir. Çalışma alanları arasında yabancılara Türkçe öğretimi, okuma ve yazma eğitimi yer almaktadır. İletişim: Atatürk Üniversitesi, Kazım Karabekir Eğitim Fakültesi Türkçe Eğitimi Bölümü, Erzurum. Elektronik posta: Tel: /107. Dr. Abdullah ŞAHİN Türkçe Eğitimi alanında doçenttir. İletişim: Çanakkale Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Türkçe Eğitimi Bölümü, Çanakkale. Dr. Yüksel GÖKTAŞ Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi alanında doçenttir. İletişim: Atatürk Üniversitesi, Kazım Karabekir Eğitim Fakültesi, Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Bölümü, Erzurum. Elektronik posta:

2 KURAM VE UYGULAMADA EĞİTİM BİLİMLERİ Türkçe eğitimi alanında ilköğretim birinci sınıflardaki ilkokuma yazma öğretimi konusundaki lisansüstü tezlerin eğilimlerini belirlemek amacıyla yapılan bir çalışmada, 2005 ten beri uygulanan İlköğretim Türkçe Programı (ilk okuma yazma öğretimi) ile ilgili lisansüstü tezlerin yöntemleri, evren ve örneklemleri, veri toplama araçları, içerdikleri sorular ve araştırma sonunda getirdikleri öneriler doküman analizi yöntemiyle değerlendirilmiştir (Şahin, 2010). Türkçe eğitimi alanında yapılan tezlerin meta-analiz yöntemiyle incelendiği başka bir çalışmada ise yılları arasındaki tezlerin yöntemleri, konuları, türleri, hedef kitleleri, yayın yılları, üniversiteleri ve enstitüleri üzerine toplu değerlendirme yapılmıştır (Coşkun, Özçakmak ve Balcı, 2012). Ancak, Türkçe eğitimi alanında yapılan yayınların benzer bir bakış açısıyla toplu olarak değerlendirildiği başka çalışmalara rastlanmamıştır. Oysa eğitimle ilgili diğer alanlarda, meta analiz ve içerik analizi yöntemleriyle yapılan, araştırmaların genel eğilimlerini belirleyen pek çok sayıda araştırma yapıldığı görülmektedir. Örneğin, Sözbilir ve Kutu (2008) Türkiye de fen eğitiminde yayımlanmış makalelerde kullanılan araştırma yöntemlerinin ve araştırılan konu alanlarının durumlarını ve yönelimlerini belirlemek amacıyla Türkiye de yayımlanan 28 eğitim araştırmaları dergisinden seçilen 413 makaleyi incelemişlerdir. Çalık, Ünal, Coştu ve Karataş (2008) Türkiye de fen eğitiminde yayımlanan 444 tezi yıl, araştırma konusu ve araştırma yöntemine göre incelemişlerdir. İncekara (2009) Türkiye deki coğrafya eğitimi çalışmalarının mevcut durum ve eğilimlerini belirlemek için Marmara ve Doğu Coğrafya Dergilerinde yayımlanan çalışmaları incelemiştir. Benzer çalışmayı Ulutaş ve Ubuz (2008) matematik eğitimi için yapmışlardır. Karadağ (2009) Türkiye de eğitim bilimleri alanında yapılmış doktora tezlerinin tematik dağılımlarını belirlenmek amacıyla yılları arasında yapılan 324 tezi incelemiştir. Göktaş, Hasançebi ve arkadaşları (2012), SSCI ve ULAKBİM veri tabanlarında dizinlenen Türk menşeli eğitim dergilerindeki eğitim araştırmalarının yöntem, konu alanı, veri toplama araçları, veri analizi teknikleri ve örneklem özellikleri bakımından eğilimlerini belirlemişlerdir. Arık ve Türkmen (2009) Türkiye de yayımlanmakta olan ve SSCI de taranan eğitimle ilgili dergilerdeki makaleleri nitelik ve niceliğine göre inceleyip değerlendirmişlerdir. Yalçın, Bilican, Kezer ve Yalçın (2009) ise Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisinde yayımlanan makalelerin niteliğine ilişkin bir içerik analizi yapmışlardır. Yıldız (2004) da yılları arasında Boğaziçi ve Ankara Üniversitesinde yapılmış 110 lisansüstü tezi incelemiştir. Göktaş, Küçük ve arkadaşları (2012) SSCI veri tabanlarında dizinlenen Türk menşeli dergilerdeki eğitim teknolojileri araştırmalarının yöntemsel boyutlarını ve genel eğilimlerini tespit etmişlerdir. Şimşek ve arkadaşları (2009) eğitim teknolojisi alanında yapılan toplam 259 yüksek lisans tezi üzerinde inceleme yapmışlardır. Şimşek ve arkadaşları (2008) Türkiye deki beş üniversitede (Anadolu, Ankara, Ortadoğu Teknik, Hacettepe ve Marmara Üniversiteleri) eğitim teknolojisi alanında yapılmış 64 adet doktora tezini incelemişler ve sonuçları değerlendirmişlerdir. Erdoğmuş ve Çağıltay (2009) Türkiye de bilgisayar ve öğretim teknolojileri alanındaki 248 yüksek lisans ve doktora tezini incelemişler ve bu alandaki eğilimleri belirlemişlerdir. Uzunboylu ve Özçınar (2009) ise yılları arasında bilgisayar destekli dil öğrenimi ile ilgili araştırma ve yönelimleri 1309 araştırmayı inceleyerek tespit etmişlerdir. Sonuç olarak, Türkçe eğitimindeki araştırmaların da hangi yönlerden ele alındığını, hangi yönlerinin çalışılmadığını tam olarak görebilmek için alanla ilgili kapsamlı analiz çalışmalarına ihtiyaç duyulmaktadır. Ülkemizde Türkçe eğitimi alanındaki yayımların geçmişinin pek de geriye gitmediği bilinen bir gerçektir (Güzel, 2003). Özellikle Türkçe eğitiminin Türkiye de lisans ve lisansüstü düzeyde bir disiplin olarak ana bilim dallarına sahip olmaması da yapılan araştırmaları değerlendirmede, ilişkilendirmede ve kategorize etmede belli bir ölçütün bulunmamasına neden olmaktadır. Ancak bu durum, alandaki yayınların bazı ölçütlere göre değerlendirilmemesi konusunda bir gerekçe sunmamaktadır. Alan yazın tarandığında, diğer alanlardaki çalışmalarda görüldüğü gibi, Türkçe eğitiminde araştırmaları belli ölçütlere göre değerlendiren yeterli sayıda çalışmaya rastlanmamıştır. Bu bağlamda Türkçe eğitimi alanındaki araştırmaların incelenmesi, içerik ve yöntemsel eğilimlerinin belirlenmesi yapılacak yeni araştırmalar için yol gösterici olacaktır. Bu sebeple Türkçe eğitimi alanında yayımlanan makaleler üzerine geniş ve kapsamlı olarak ilk kez yapılan bu çalışmada, Türkiye de SSCI ve ULAKBIM Sosyal Bilimler veri tabanları tarafından dizinlenen 44 dergideki yılları arasında yayımlanan makalelerin yöntemsel eğilimlerinin hangi yönde olduğunun belirlenmesi amaçlanmıştır. Bu amaç doğrultusunda cevabı aranacak araştırma soruları şunlardır: 1. Türkçe eğitimi araştırmaları yaygın olarak hangi dergilerde yayınlanmıştır? Bu araştırmaların yıllara göre dağılımı nasıldır? 2. Türkçe eğitimi araştırmalarında hangi araştırma alanları ve konuları yaygın olarak tercih edilmiştir? 1768

3 VARIŞOĞLU, ŞAHİN, GÖKTAŞ / Türkçe Eğitimi Araştırmalarında Eğilimler 3. Türkçe eğitimi araştırmalarının alanlarına ve konularına göre yöntemleri ve desenleri bakımından eğilimleri hangi yöndedir? 4. Türkçe eğitimi araştırmalarında yaygın olarak kullanılan örneklem seçim yöntemleri, örneklem düzeyi ve örneklem büyüklükleri nelerdir? 5. Türkçe eğitimi araştırmalarında yaygın olarak kullanılan veri toplama araçları nelerdir? 6. Türkçe eğitimi araştırmalarında yaygın olarak kullanılan veri analiz yöntemleri nelerdir? 7. Türkçe eğitimi araştırmaları yaygın olarak kaç yazar tarafından yapılmıştır? Yöntem Araştırmanın kapsamını oluşturan yayınların belirli konulara göre kategorize edilmesi, kodlama sürecinden geçirilmesi, verilerin sayısallaştırması, analizi ve raporlaştırılması sürecinde izlenen aşamalardan dolayı bu çalışmada içerik analizi yöntemi kullanılmıştır. Nitel araştırmalarda yaygın olarak kullanılan içerik analizi, birbirine benzeyen verileri belirli kavramlar ve temalar çerçevesinde bir araya getirmek ve bunları okuyucunun anlayacağı bir biçimde düzenleyerek yorumlamaktır. Bu çalışma, incelenen yayınların eğilimleriyle ilgili genel bir değerlendirme ve yorum sunduğu için içerik analizine uygundur. Verilerin Toplanması Çalışmada veri toplama aracı olarak Türkçe Eğitimi Yayın Sınıflama Formu (TEYSF) kullanılmıştır. Verilerin toplanması için kullanılan TEYSF, bir araştırmanın araştırma sürecindeki aşamaları göz önüne alınarak alt başlıklara ayrılmıştır. Her bir alt başlık da kendi içerisinde, verileri kodlamaya imkân sağlayacak maddelere ayrılarak oluşturulmuştur. Böylece inceleme yapılan her makale aynı ölçütlere göre değerlendirilebilmiştir. TEYSF, Sözbilir ve Kutu nun (2008) çalışmasında kullanılan formun araştırmacılar tarafından çalışmanın amacına uygun olarak yeniden düzenlenmesiyle oluşturulmuştur. Veri toplama aracının araştırmanın amacına uygun bir şekilde düzenlenebilmesi için birkaç taslak form oluşturulmuş; pilot uygulamalar sonunda formun son hâli ortaya çıkmıştır. Kullanılan formun geçerliliğini artırmak için eğitim bilimleri ve dil bilimi alanlarındaki uzmanların görüşlerine başvurulmuştur. Ayrıca TEYSF nin güvenilirliğini artırmak için değerlendirmeciler arasındaki tutarlılığa bakılmıştır. Her değerlendirmecinin örnek kodlama formları arasındaki ilişkiden yararlanılarak formun anlaşılamayan ya da zayıf kalan bölümleri üzerinde gerekli değişiklikler yapılmış ve form iyileştirilmiştir. TEYSF dokuz temel bölümden oluşmaktadır: 1. Makalenin künyesi, 2. Makalenin türü, 3. Makalenin alanı, 4. Makalenin konusu, 5. Makalenin yöntemi, 6. Makalenin veri toplama araçları, 7. Makalenin örneklemi, 8. Makalenin veri analiz yöntemi ve 9. Makaleyle ilgili araştırmacının görüşlerini belirteceği ek bölüm. Araştırmanın Kapsamı Bu çalışmanın kapsamını Türkiye de SSCI (n=5) ve ULAKBIM Sosyal Bilimler(n=39) veri tabanlarında dizinlenen dergilerdeki Türkçe eğitimi makaleleri oluşturmaktadır. Amaçlı örnekleme tekniği ile seçilen, dizinlendiği veri tabanında erişimine izin verilen ve yılları arasında yayımlanan 44 dergideki 558 Türkçe eğitimi makalesi üzerinde inceleme yapılmıştır. Amaçlı örnekleme, araştırmada belli niteliklere sahip kişiler, olaylar, nesneler ya da durumlara göre bir seçim yapılacaksa kullanılır (Büyüköztürk, Kılıç Çakmak, Akgün, Karadeniz ve Demirel, 2009, s. 91). Bu çalışma kapsamında da sadece Türkçe eğitimiyle ilgili olan yayınlar incelendiğinden amaçlı örnekleme tekniği kullanılmıştır. Çalışma kapsamında ulaşılabilen ve taranan dergiler ve dergilerdeki makale sayıları ekteki tabloda verilmiştir. Verilerin Analizi Çalışma sonunda elde edilen veriler SPSS 16.0 programı kullanılarak analiz edilmiştir. Verilerin analizinde betimsel analiz türlerinden frekans ve yüzde tabloları kullanılmıştır. Bulgular SSCI ve ULAKBİM Sosyal Bilimler veri tabanları tarafından dizinlenen 44 dergideki 558 makalenin incelendiği bu çalışmadan elde edilen bulgular araştırma soruları temel alınarak yedi başlıkta incelenmiştir. Türkçe Eğitimi Araştırmalarını Yayımlayan Dergiler Türkçe eğitimi makalelerinin en çok yayınlandığı dergilerin dağılımı Şekil 1 de gösterilmiştir: 1769

4 KURAM VE UYGULAMADA EĞİTİM BİLİMLERİ Şekil 1. Türkçe Eğitimi Araştırmalarının En Çok Yayımlandığı Dergiler Şekil 1 incelendiğinde, Türkçe eğitimi araştırmalarının en yoğun olduğu derginin Millî Eğitim Dergisi olduğu görülmektedir. Türklük Bilimi Araştırmaları Dergisi ile Dil Dergisi de en çok Türkçe eğitimi araştırması barındıran diğer dergilerdir. Makalelerin Türkçe Eğitimi Konularına ve Eğitim Bilimleri Konu Alanlarına Göre Durumu Yıllara göre makale konularının dağılımı Tablo 1 ve Tablo 2 de gösterilmiştir: Tablo 1. Makalelerin Türkçe Eğitimi Konularının Yıllara Göre Dağılımı Makale konusu Yıllar Okuma Eğitimi Karma Beceri Alanları Dil Bilgisi/ Dil Araş. Yazma Eğitimi Yabancılara Türkçe Ö. İlkokuma Yazma Ö. Çocuk Edebiyatı Konuşma Eğitimi Dinleme Eğitimi Çok Dillilik Diğer Toplam Toplam Tablo 1 de, incelenen yayınların Türkçe eğitimindeki konularının yıllara göre dağılımına bakıldığında, en çok yayının 2010 yılında (n=135), en az yayının 2000 (n=6) ve 2001 (n=4) yıllarında yapıldığı; çalışmaların okuma eğitimi (n=119) ve birden fazla beceri alanını kapsayan karma beceri alanlarında (n=93) yığılma gösterdiği, dinleme eğitimi (n=12) ve çok dillilik (n=3) alanlarında ise yayın sayısının az olduğu tespit edilmiştir. Ayrıca diğer başlığı altında toplanan yayınların sayısının da oldukça fazla olduğu görülmüştür. Tablo 2. Makalelerin Eğitim Bilimlerindeki Konularının Yıllara Göre Dağılımı Makale konusu Yıllar Öğretim Tutum/ durum/ ilgi belirleme Ders kitabı inc. Eğitim/öğretim sorunları Program/ müfredat çal. Öğrenme Ölçme ve değerlendirme Öğretmen eğitimi Öğretim/eğit. Tek. Ölçek/test geliştirme Diğer Toplam Toplam Tablo 2 de gösterilen verilerde, incelenen yayınların eğitim bilimlerindeki konularının yıllara göre dağılımına bakıldığında, çalışmaların öğrenme (n=157) ve tutum/ durum/ ilgi/ görüş belirleme (n=123) konularında yığılma gösterdiği, öğretim/ eğitim teknolojileri(n=11) ve ölçek/ test geliştirme (n=8) konularında ise az sayıda yayının olduğu tespit edilmiştir. 1770

5 VARIŞOĞLU, ŞAHİN, GÖKTAŞ / Türkçe Eğitimi Araştırmalarında Eğilimler Yöntem ve Desenlerine Göre Yayınların Durumu Türkçe eğitimi makalelerinin yöntem ve desenlerinin dağılımı Tablo 3 te sunulmuştur: Tablo 3. İncelenen Yayınların Yöntem ve Desenlerine Göre Dağılımı NİCEL NİTEL ALAN YAZIN KARMA Toplam f % f % Yarı Tam 7 10 Deneysel Zayıf Tek Tarama Deneysel Betimsel Olmayan Korelasyonel Karşılaştırmalı Eleştirel Çalışma Kuram Oluşturma Olgu Bilim Örnek Olay Kültür Analizi Kavram Analizi Tarihsel Analiz Alan Yazın Derleme Meta Analiz Çeşitleme Açıklayıcı Keşfedici Toplam Türkçe eğitimi makalelerinin yöntem ve desenlerinin dağılımı incelendiğinde, nicel araştırmaların (%49.64), nicel araştırmalar içerisinde de deneysel olmayan çalışmalardan tarama modelinin (%48.79) diğer makale yöntem ve desenlerine göre daha çok tercih edildiği görülmektedir. Nitel araştırmalar içerisinde en fazla eleştirel çalışma (%32.84) yer almaktadır. Türkçe eğitimi araştırmalarında en az tercih edilen yöntem ve desenin karma araştırmalardan (%2.51) oluştuğu tespit edilmiştir. Araştırmalarda Türkçe eğitimi konularının yöntemlerine göre dağılımı Tablo 4 te gösterilmiştir: Tablo 4 teki verilere göre, makalelerin Türkçe eğitimi konularına göre yöntemlerinin dağılımı incelendiğinde, nicel araştırmalar içinde en çok tercih edilen makale alanının okuma eğitimi (n=83) olduğu görülmüştür. Bunu birden fazla beceri alanını kapsayan karma beceri alanlarında (n=41) ve diğer (n=49) alanlarda yapılan çalışmalar izlemektedir. Nitel araştırmalar arasında karma beceri alanlarında (n=38) yapılan çalışmalar yoğunluktadır. Alan yazın ve karma yöntemli araştırmalarda ise yine en çok tercih edilen çalışma alanı okuma eğitimi dir (n=16, n=4). Türkçe eğitimi araştırmalarının konularına göre yöntemleri incelendiğinde en az karma yöntemli araştırmalara yer verildiği, çok dillik ve dinleme eğitimi çalışmalarının da diğerlerine göre sayıca az olduğu görülmüştür. Tablo 4. Türkçe Eğitimi konularına Göre Yöntemlerin Dağılımı Konu Nicel Nitel Yöntem Alan Yazın Karma Toplam f f f f f Okuma Eğitimi Karma Beceri Alanları Dil Bilgisi/ Dil Araş Yazma Eğitimi Yabancılara Türkçe Ö İlkokuma Yazma Ö Çocuk Edebiyatı Konuşma Eğitimi Dinleme Eğitimi Çok Dillilik Diğer Toplam Araştırmalardaki eğitim bilimleri konularının yöntemlerine göre dağılımı Tablo 5 te gösterilmiştir: Tablo 5. Eğitim Bilimleri Konularına Göre Yöntemlerin Dağılımı Konu Nicel Nitel Yöntem Alan Yazın Karma Toplam f f f f f Öğretim Tutum/ İlgi/ Görüş/ Durum Belir. Ders Kitabı İnceleme Eğit./ Öğretim Sorunları Program/ Müfredat Çal Öğrenme Ölçme ve Değerlendirme Öğretmen Eğit Eğitim Teknolojileri Ölçek/ Test Geliş Diğer Toplam Makalelerin eğitim bilimleri konularına göre yöntemleri incelendiğinde, nicel araştırmalarda tutum/ ilgi/ görüş/ durum belirleme (n=98) konulu çalışmaların, bunu öğretim (n=71) konusundaki çalış- 1771

6 KURAM VE UYGULAMADA EĞİTİM BİLİMLERİ maların diğerlerine göre fazla olduğu görülmüştür. Nitel, alan yazın ve karma yöntemli araştırmalarda da en çok tercih edilen makale konusu öğretimdir (n=63, n=15, n=8). Ölçme ve değerlendirme, öğretmen eğitimi, öğretim/ eğitim teknolojileri, ölçek/ test geliştirme çalışmaları tüm yöntemlerde en az tercih edilen konulardır. Örneklem Özelliklerine Göre Yayınların Durumu Türkçe eğitimi araştırmalarının örneklem seçim yöntemlerine göre durumu Tablo 6 da verilmiştir: Tablo 6. İncelenen Yayınların Örneklem Seçim Yöntemlerine Göre Dağılımı f % Kolay ulaşılabilir örneklem Rastgele/ seçkisiz örneklem Amaçlı örneklem Evrenin tamamı Diğer Toplam Türkçe eğitimi araştırmalarında kullanılan örneklem seçim yöntemlerinin dağılımı incelendiğinde, kolay ulaşılabilir örneklem (n=109) yönteminin diğerlerinden çok, evrenin tamamının (n=15) ise az tercih edildiği görülmüştür. Türkçe eğitimi araştırmalarında kullanılan örneklem düzeylerinin durumu Tablo 7 de verilmiştir: Tablo 7. İncelenen Yayınların Örneklem Düzeyine Göre Dağılımı f % İlköğretim (1-5) öğrencileri İlköğretim (6-8) öğrencileri Lisans (eğitim fak.) öğrencileri Öğretmenler Ortaöğretim öğrencileri Lisans (diğer fak.) öğrencileri Okulöncesi öğrencileri Öğretim üyeleri Yöneticiler Veliler Lisansüstü öğrencileri Diğer Toplam Türkçe eğitimi araştırmalarında kullanılan örneklem düzeyinin dağılımı incelendiğinde, en fazla ilköğretim 1-5 (n=95) ve ilköğretim 6-8 (n=85) düzeyindeki öğrencilerle lisans (eğitim fak.) (n=76) düzeyindeki öğrencilerden yararlanıldığı; öğretim üyeleri, yöneticiler, veliler ve lisansüstü öğrencilerden daha az veri toplandığı tespit edilmiştir. Örneklem büyüklüğünün dağılımı Tablo 8 de gösterilmiştir: Tablo 8. İncelenen Yayınların Örneklem Büyüklüğüne Göre Dağılımı f % kişi kişi kişi kişi kişi den fazla kişi Toplam Türkçe eğitimi araştırmalarında kullanılan örneklem büyüklüğünün dağılımı incelendiğinde, en fazla (n=100) ve (n=80) kişilik örneklem büyüklükleri tercih edilmiştir den fazla (n=11) kişiden oluşan örneklem büyüklüğü ise diğerlerinden daha az seçilmiştir. Veri Toplama Araçlarına Göre Yayınların Durumu Veri toplama araçlarının kullanılma sıklığı ve yüzdelik değerleri Tablo 9 da gösterilmiştir: Tablo 9. İncelenen Yayınların Veri Toplama Araçlarına Göre Dağılımı f % Doküman Anket Tutum/ Algı/ Kişilik / İlgi veya Yetenek Testleri Başarı Testi Görüşme (Mülakat) Gözlem Veri Toplama Aracı Belirtilmemiş Alternatif Testler Diğer Toplam İncelenen makalelerde en çok kullanılan veri toplama araçları doküman (%28.95) ve anketlerdir (%23.07). Veri toplama aracı olarak diğerlerinden daha az kullanılan araçlar ise gözlem ve uygulanan bir ölçme aracıyla benzer özellik gösteren, gerektiğinde güvenirliği artırmak için aynı örneklem grubuna uygulanan alternatif testlerdir. Ayrıca makalelerin %4.64 lük bir kısmında veri toplama aracı hiç kullanılmamıştır. 1772

7 VARIŞOĞLU, ŞAHİN, GÖKTAŞ / Türkçe Eğitimi Araştırmalarında Eğilimler Veri Analizi Yöntemlerine Göre Yayınların Durumu Veri analizi yöntemlerinin kullanılma sıklığı ve yüzdelik değerleri Tablo 10 da gösterilmiştir: Makalelerde kullanılan veri analizi tekniklerinin dağılımına bakıldığında, nicel veri analizi (%75.71) tekniklerinin çoğunlukla olduğu; bunlardan da en çok tercih edilenin betimsel analiz (%59.94) olduğu tespit edilmiştir. Nitel veri analizi teknikleri içinde de en çok kullanılanı doküman analizi (%45.25) tekniğidir. Yazar Sayısına Göre Yayınların Durumu İncelenen yayınların yazar sayısına göre dağılımıyla ilgili veriler Tablo 11 de verilmiştir: İncelenen yayınların yazar sayısına göre dağılımına bakıldığında, tek yazarlı (%66.7) ve iki yazarlı (%25.6) çalışmaların Türkçe eğitiminde çoğunlukta olduğu görülmüştür. Çok yazarlı çalışmalara ise daha az yer verilmiştir. Tablo 11. İncelenen Yayınların Yazar Sayılarına Göre Dağılımı f % 1 yazarlı yazarlı yazarlı yazarlı yazarlı yazarlı Toplam Sonuç ve Tartışma Türkçe eğitimi alanındaki yayınların genel eğilimini belirlemeye yönelik olarak yapılan bu çalışmada, Türkiye de SSCI ve ULAKBiM Sosyal Bilimler veri tabanlarında dizinlenen 44 dergiden ulaşılan 558 makale incelenmiş ve içerik analizi sonucunda elde edilen bulgulara göre değerlendirme yapılmıştır. Taranan 44 dergi içinden Türkçe eğitimiyle ilgili araştırmalar en çok Millî Eğitim Dergisi nde (n=80) yayımlanmıştır. Bu dergiyi Türklük Bilimi Araştırmaları Dergisi (n=49), Dil Dergisi (n=37), Turkish Studies (n=30) ve Mustafa Kemal Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi (n=28) takip etmektedir. En fazla yayının Milli Eğitim Dergisi nde bulunması bu derginin yayın politikasından dolayı ana dil becerisine önem vermesinin yanı sıra, eğitim içerikli bakanlık dergisi olmasından ve çok eski tarihlerden beri süregelen bir dergi olmasından kaynaklanmış olabilir. Türklük Bilimi Araştırmaları Dergisi nin 2010 Bahar sayısında çıkardığı Türkçe öğretimi özel sayısındaki makaleler, bu dergiyi en çok yayın barındıran ikinci dergi konumuna yükseltmiştir. Benzer bir durum Turkish Studies Dergisi nde de söz konusudur. Bu dergi 2010 yılında TÜRKÇE dilbilim çalışmaları adlı özel sayı ile 3. sıraya yerleşmiştir. Ayrıca yayınların azlığı ya da çokluğu dikkate alınmaksızın bakıldığında üniversite dergilerinin ve ULAKBİM de dizinlenen dergilerin lehine bir yoğunluk olduğu görülmektedir. ULAKBİM veri tabanında toplam 495 yayın yer alırken SSCI veri tabanında 63 yayın tespit edilmiştir. İncelenen yayınların Türkçe eğitimi konularının yıllara göre dağılımına bakıldığında, en çok yayının Tablo 10. İncelenen Yayınların Veri Analizi Tekniklerine Göre Dağılımı f % f % f % Frekans/Yüzde Betimsel Ort./Stand.Sap Grafik Diğer t- testi Anova/Ancova NİCEL Diğer NİTEL Kestirimsel Non- paramet Faktör Analizi Korelasyon Regresyon Manova/Mancova Doküman Analizi İçerik Analizi Betimsel Analiz

8 KURAM VE UYGULAMADA EĞİTİM BİLİMLERİ 2009 yılında yapıldığı ve bu çalışmaların okuma eğitimi ve karma beceri alanlarında toplandığı tespit edilmiştir yılından geriye doğru gidildikçe yayın sayısında azalma olduğu görülmektedir. Benzer bir sonuç Coşkun ve arkadaşlarının (2012) çalışmalarında da ortaya konulmaktadır. Türkçe eğitimiyle ilgili yayınların son yıllarda artış göstermesi, Türkçe eğitimi alanının bir bilim olarak oturmaya başladığının ve bu alanda çalışan kişilerin sayıca arttığının bir işareti olabilir. Dinleme ve konuşma eğitimi, çocuk edebiyatı, yabancı dil olarak Türkçe öğretimi ve çok dillilik alanlarında ilk yıllarda yayınların olmaması ya da çok az olması dikkat çekicidir. Yabancı dil olarak Türkçe öğretimi ve çok dillikle ilgili çalışmaların azlığının sebebi olarak bu konuda eğitim veren lisans ve doktora programlarının açılmamış olması gösterilebilir. Yüksek lisans programı ise çok az üniversitede bulunmaktadır. Çocuk edebiyatıyla ilgili çalışmaların azlığının sebebi olarak da doçentlik alanı olarak Türkiye de henüz böyle bir alanın bulunmayışı gösterilebilir. Bu alan Türkiye de Türkçe eğitimi alanı, eğitim bilimleri ve yeni Türk edebiyatı alanı arasında bir yerde bulunmaktadır. Dinleme ve konuşma eğitimiyle ilgili yayınlara diğer beceriler üzerine yapılan yayınlardan daha az rastlanmasının sebebi olarak da uygulamanın zorluğu, değerlendirmenin gözlemi de içermesi gösterilebilir. Makalelerin konularına göre yöntemlerinin dağılımı incelendiğinde nicel araştırmalar içinde en çok tercih edilen makale konusunun okuma eğitimi olduğu görülmüştür. Nitel araştırmalarda en çok kullanılan çalışmalar karma beceri alanları konusunda toplanmaktadır. Alan yazın çalışmalarında ise okuma eğitimi, dil bilgisi/ dil araştırmaları ve karma beceri alanlarında eşit sayıda çalışmaya yer verilmiştir. Karma yöntemli çalışmaların alanlarına göre yöntemlerinin dağılımı incelendiğinde, okuma eğitimi ve karma beceri alanlarında yayın yapıldığı görülmektedir. Makalelerin yöntemleri eğitim bilimleri alanı konularına göre incelendiğinde nicel araştırmalarda en çok tercih edilen konuların tutum/ ilgi/ görüş/ durum belirleme çalışmalarıyla öğretim konusunda yapılan çalışmalar olduğu görülmüştür. Nitel araştırmalarda ve alan yazın çalışmalarında yayınların en çok toplandığı konu öğretim başlığıdır. Karma yöntemli çalışmaların konularına göre dağılımı incelendiğinde öğretim, tutum/ ilgi/ görüş/ durum belirleme ve diğer başlıklı konularda yayın yapıldığı görülmektedir. Bu bağlamda konuların özellikle öğretim başlığında toplanmasında, Türkçe eğitimi bölümlerinden mezun olan öğretmenlerin ağırlıklı olarak ilköğretim okullarında görev yapması ve öğrenciler için uygun öğretim yollarının aranması gibi sebepler gösterilebilir. Makalelerde araştırma yöntemi olarak nicel araştırmaların fazla tercih edildiği, nicel araştırma yöntemiyle yapılan çalışmalarda deneysel olmayan desenin çoğunlukla kullanıldığı görülmüştür. Bununla birlikte çalışmalarda araştırma yöntemi olarak daha çok betimsel ve tarama yöntemlerinin kullanıldığı ortaya çıkarılmıştır. Şahin (2010), Şimşek ve arkadaşları (2008), Alper ve Gülbahar (2009) ile Arık ve Türkmen in (2009) çalışmalarında da benzer sonuç elde edilmiştir. Bu sonuç, ülkemizde Türkçe eğitimiyle ilgili yapılan çalışmaların daha çok bir durumu ortaya koymaya yönelik olarak yapıldığını göstermektedir. Nitel araştırmaların nicel araştırmalara göre az tercih edilmesinde, çalışmalar üzerinde daha derinlemesine araştırma yapmanın ve araştırılacak konunun doğal ortamında bulunma zorunluluğunun (Ekiz, 2009, s. 31) araştırmacılar için zaman ve emek harcama konularında sıkıntı yaratması gibi sebepler gösterilebilir. Nicel ve nitel araştırma yöntemlerinin farklı üstün yönleri olduğu ve birlikte kullanıldıklarında daha güvenilir veriler ortaya koyacağı kabul görmüş bir gerçektir. Alper ve Gülbahar da benzer durumu kendi çalışmalarında vurgulamaktadırlar. Ancak Türkçe eğitimi araştırmaları içerisinde en az yer alan çalışmalar karma araştırma türündedir. Türkçe eğitimi alanındaki yayınların örneklem özelliklerine bakıldığında kişi arasında değişen örneklem grupları ile kişi arasında değişen örneklem gruplarının daha çok tercih edildiği görülmektedir den fazla kişiden oluşan örneklem grubu ise en az seçilen örneklem grubudur. Yayınların örneklem düzeyleri incelendiğinde, ilköğretim birinci ve ikinci kademedeki öğrencilerden daha çok yararlanıldığı görülmüştür. Ulutaş ve Ubuz (2008) da kendi çalışmalarında ilköğretim öğrencilerinin en çok veri toplanan çalışma grubu olduğunu belirtmiştir. Bunu, lisans öğrencileri (eğitim fakültesi) ve öğretmenlerden oluşan örneklem düzeyleri izlemektedir. Bu bulgudan hareketle araştırmacıların çoğunlukla araştırma problemlerini bu gruplara yönelik olarak hazırladıkları ve bu gruplara ulaşmanın öteki örneklem gruplarına ulaşmaya göre daha kolay olabileceği gibi sebepler öne sürülebilir. Türkçe eğitimi alanındaki yayınların örneklem teknikleri incelendiğinde, en çok kullanılan tekniğin kolay ulaşılabilir örneklem tekniği olduğu belirlenmiştir. Şimşek ve arkadaşları (2008) ile Arık ve Türkmen in (2009) çalışmaları bu bulguyla paralel sonuçlara sahiptir. Evrenin tamamına yönelik çalışmaların sayısı çok azdır. Araştırmada ikinci olarak en fazla kullanılan örneklem tekniğinin rast- 1774

9 VARIŞOĞLU, ŞAHİN, GÖKTAŞ / Türkçe Eğitimi Araştırmalarında Eğilimler gele olduğu ortaya çıkmıştır. Bunun nedeni olarak deneysel çalışmaların fazla olması gösterilebilir. İncelenen makalelerde veri toplama aracı olarak en çok doküman ve anket kullanılmıştır. Ulutaş ve Ubuz un (2008) araştırmalarında da anketlerin en çok kullanılan veri toplama aracı olduğu sonucuna varılmıştır. Anketlerin çokça kullanılmasında ise kolay ve hızlı bir veri toplama aracı olması, maliyetinin düşük ve geniş katılıma uygun olması gibi sebepler etkili olabilir (Baş, 2006). Dokümanların sıkça tercih edilmesinde sistematik inceleme, toplu değerlendirme ve başka tekniklerle birlikte kullanılabilme olanağı tanıması gibi sebepler gösterilebilir. Çalışmada, incelenen makalelerde kullanılan veri analiz yöntemlerinin dağılımına bakıldığında, çoğunlukla betimsel analiz yönteminin ve alt tekniklerinden olan f ve % tablolarının; kestirimsel analiz yöntemlerinden ise t-testinin çokça kullanıldığı görülmüştür. Nitel veri analizi yöntemleri arasında da doküman analizi en çok tercih edilendir. Şimşek ve arkadaşlarının (2008) çalışmasında da veri analiz yöntemi olarak en fazla betimsel teknikler (%, f, SS vs.) in kullanıldığı tespit edilmiştir. Dolayısıyla iki çalışmanın bulgularının birbiriyle paralel olduğu görülmektedir. Arık ve Türkmen (2009) ile Yalçın ve arkadaşlarının (2009) çalışmaları da bu bulguyu destekler niteliktedir. İncelenen makalelerin yazar sayısına göre eğilimlerine bakıldığında, tek yazarlı çalışmaların sayısının fazla olduğu görülmektedir. Alper ve Gülbahar ın (2009) çalışmasındaki bulgular da tek yazarlı çalışmaların sayısının fazla olduğu yönündedir. Bu durum doçentlik sınavında araştırmacıların herhangi bir engelle karşılaşmak istememelerinden kaynaklanıyor olabilir. Yazar sayısına göre yapılan incelemede üçten çok yazarlı çalışmaların çok az tercih edildiği görülmüştür. Türkçe eğitimi araştırmacılarının kalabalık gruplardaki çalışma ortamları içerisinde daha az yer aldıkları sonucuna varılmıştır. Bu durumun sebepleri arasında grup çalışmalarının sorumluluk, zaman yönetimi, iş bölümü ve koordinasyon gibi konularda araştırmacılara kısıtlama getirmesi gösterilebilir. 1. Türkçe eğitimi araştırmalarında çok az tercih edilen karma yöntemli çalışmalara daha çok ağırlık verilebilir. 2. Türkçe eğitimi alanında dinleme ve konuşma becerisi, yabancı dil olarak Türkçe öğretimi, çok dillilik, çocuk edebiyatı konularını ele alan çalışmalara ağırlık verilebilir. 3. Yapılacak çalışmalarda doküman ve anket dışında farklı veri toplama araçlarına ağırlık verilebilir. 4. Araştırmaların kapsamı açısından ekip çalışmasını gerektiren çok yazarlı çalışmalara ağırlık verilebilir. 5. Örneklem düzeyi açısından öğretmen adayları ve ilköğretim öğrencileri dışında farklı düzeylerde araştırmalar yapılabilir. 6. Evrenin daha iyi temsil edilebilmesi için örneklem gruplarının sayısının çok olduğu çalışmalara ağırlık verilebilir. 7. Yabancı dil olarak Türkçe eğitimi veren lisans ve doktora programlarının açılması, ayrıca hâlen çok az üniversitede var olan yüksek lisans programlarının artırılması hem bu alandaki hem çok dillilikle ilgili araştırmaları hem nitel hem de nicel olarak daha iyi hâle getirebilir. Öneriler Çalışmadan elde edilen sonuçlarla Türkiye de Türkçe eğitimi alanında yayımlanan makalelerin güncel eğilimleri ortaya konulmaya çalışılmıştır. Bu çalışmanın sonuçlarının Türkçe eğitimi araştırmacılarının yeni araştırmaları için yol gösterici olacağına inanılmaktadır. Bu doğrultuda, konuyla ilgili gelecekte yapılabilecek benzer veya ilişkili çalışmalar için araştırmacılar tarafından yapılacak öneriler şunlardır: 1775

10 Educational Sciences: Theory & Practice - 13(3) Educational Consultancy and Research Center DOI: /estp Trends in Turkish Education Studies Behice VARIŞOĞLU a Atatürk University Abdullah ŞAHİN b Çanakkale Onsekiz Mart University Yüksel GÖKTAŞ c Atatürk University Abstract The purpose of this study was to determine trends in the subject areas, methods, data collection tools, data analysis methods, and sample types used in recent studies on Turkish education, published in journals from A total of 558 articles from 44 journals were selected from databases by the purposive sampling method and examined using the Turkish Education Publication Classification Form (TEPCF). The method used in the study was content analysis. The data was analysed using the SPSS 16.0 program. The findings were that survey studies were the most common with regard to method, quantitative research methods were most commonly used, data were mostly gathered by document and questionnaire, and descriptive analysis was the most commonly used data analysis method. Also, Elementary school students were the most commonly used sample group, the sizes of samples most commonly ranged between participants, and convenience sampling was the most common sampling technique. Regarding Turkish education research areas, studies with titles referring to mixed skills areas which covered more than one skill and studies on reading education formed the majority. Key Words Turkish Education, Turkish Education Studies, Research Trends, Content Analysis. It is a known fact that Turkish academic publications on Turkish education are relatively new (Güzel, 2003). However, studies on language education and teaching are regularly published. There is a variety of research subjects in the field, and so it is useful for scholars working in specific areas to understand the broader literature. For this purpose, the methods used in these studies can be analysed collectively. Inadequate trend analysis studies for the area of Turkish education research exist at present: The very specialized study of Şahin (2010), which specifically examined trends in graduate theses that focused on reading education among elementary school first-grade students, and the trend analysis study of Coşkun, Özçakmak, and Balcı (2012). a b c Behice VARIŞOĞLU is currently a research assistant and graduate student of Turkish Education. Her research interests include teaching Turkish as a foreign language, reading teaching and writing teaching. Correspondence: Behice VARIŞOĞLU, Atatürk University, Kazım Karabekir Faculty of Education, Department of Turkish Education, Erzurum, Turkey. Phone: /107. Abdullah ŞAHİN, Ph.D., is currently an associate professor of Turkish Education. Contact: Çanakkale Onsekiz Mart University, Faculty of Education, Department of Turkish Education, Çanakkale, Turkey. Yüksel GÖKTAŞ, Ph.D., is currently an associate professor of Computer Education and Instructional Technology. Contact: Atatürk University, Kazım Karabekir Faculty of Education, Department of Computer Education & Instructional Technology, Erzurum, Turkey.

11 VARIŞOĞLU, ŞAHİN, GÖKTAŞ / Trends in Turkish Education Studies In other areas of education, many general trends studies have been conducted by means of metaanalysis and content analysis methods. For example, Sözbilir and Kutu (2008) examined articles published in Turkey on science education; Çalık, Ünal, Coştu, and Karataş (2008) examined theses on science education in Turkey; İncekara (2009) examined geography education studies in Turkey; Ulutaş and Ubuz (2008) examined math education studies; Karadağ (2009) examined doctorate theses on education science in Turkey; Göktaş, Hasançebi et al. (2012) examined studies in Turkish education journals indexed in SSCI and ULAKBİM databases; Arık and Türkmen (2009) examined articles in journals on education that were published in Turkey and were indexed in SSCI; Yalçın, Bilican, Kezer, and Yalçın (2009) examined articles that were published in the Hacettepe University Journal of Education; Yıldız (2004) examined graduate theses submitted to Boğaziçi University and Ankara University from ; Göktaş, Küçük et al. (2012) examined education technology studies in Turkish journals, which were indexed in the SSCI database; Şimşek et al. (2009) examined Masters theses on education technology; Şimşek et al. (2008) examined doctorate theses on education technology submitted to four universities in Turkey (Anadolu, Ortadoğu Teknik, Hacettepe, and Marmara Universities); Erdoğmuş and Çağıltay (2009) examined Turkish Masters and doctorate theses on computer and education technologies; and Uzunboylu and Özçınar (2009) examined studies on computer assisted language teaching published between Purpose The purpose of this study was to determine the methodological trends in Turkish education studies published from The survey covered 44 journals that are indexed in the SSCI and ULAKBIM Social Sciences databases in Turkey. The research questions that guided the study were: 1- Where have Turkish education studies been published? What is the distribution of these studies according to years? 2- Which areas and subjects have been most researched in Turkish education studies? 3- What trends can be found regarding methods and designs in the Turkish education studies, by research areas and subjects? 4- What are the sample selection methods, sample levels (i.e., grades of research subjects, e.g., elementary grades 1-5, etc.), and sample sizes used in Turkish education studies? 5- What data collection tools are used in Turkish education studies? 6- What data analysis methods are used in Turkish education studies? 7- How many authors are listed in these articles? Method The content analysis method was used to categorize articles according to certain topics, to apply a coding process, and to quantify, analyse, and report the data. Content analysis is used extensively in qualitative studies to group similar data according to certain concepts and themes, and to organize and interpret the data. Scope of the Research The focus of this study was published research studies on Turkish education in journals indexed within the SSCI (n=5) and ULAKBIM Social Sciences (n=39) databases. Articles were selected by the purposive sampling technique (Büyüköztürk, Kılıç Çakmak, Akgün, Karadeniz, & Demirel, 2009, p. 91). In total, 558 Turkish education articles in 44 journals published from were selected for analysis (see the Appendix). The Collection of Data The Turkish Education Publication Categorization Form (TEPCF) was used as a data collection tool. The TEPCF was constructed by reorganizing the form used in Sözbilir and Kutu s (2008) study, according to the purpose of this study. Opinions from 3 experts in the Education Sciences and Language Science areas, were consulted to ensure the validity of the form. The TEPCF consisted of nine basic parts: 1- Identification of article, 2- Type of article, 3- Area of the article, 4- Topic of the article, 5- Method used in the article, 6- Data collection tools used in the article, 7-Sample used in the article, 8-Data analysis method used in the article, and 9- Additional part for the researcher to comment and offer his/her opinions. 1777

12 EDUCATIONAL SCIENCES: THEORY & PRACTICE Results The findings of this study are sorted according to the research questions above. 1- Milli Eğitim Dergisi (National Education/ Journal of Education and Social Sciences) was the journal in which the most studies were published. Türklük Bilimi Araştırmaları Dergisi (Journal of Turkology Research) and Dil Dergisi (Language Journal) were the other journals that included most of the Turkish education articles. 2- The distribution of articles by years and their areas of focus were as follows. The highest number of articles were published in 2010 (n=135), and the years with the smallest numbers were 2000 (n=6) and 2001 (n=4). By subject area, the highest numbers of articles were on reading education (n=119) and mixed skills (n=93), which contain at least two basic language skills. The areas of listening education (n=12) and multilingualism (n=3) had the smallest number of articles. Regarding subjects, learning (n=157) and attitude/ status/ interest/ view determination (n=123) were the most common; the smallest numbers were on the subjects of teaching/ education technologies (n=11) and scale/ test development (n=8). 3- Regarding methods and designs, quantitative studies (49.64%) were the most popular, with surveys (48.79%) composing the bulk of those studies (this is a non-experimental design). Among the qualitative studies, critical studies (32.84%) and those featuring a grounding theory (24.38%) were the most common. The least preferred method and design was mixed methods (2.51%). Regarding the frequency of certain methods according to subjects of the articles, in the quantitative studies the reading education (n=83) and mixed skills (n=41) areas were the most preferred. Among the qualitative studies, articles on mixed skills (n=38) were the most common. Among the literature review and mixed method studies, the most common subject was again reading education (n=16 and n=4, respectively). When the methods of articles according to subjects were examined, among the quantitative studies, studies on attitude/ interest/ view/ status determination (n=98) and teaching (n=71) were the most common. Teaching was the most preferred article subject in the qualitative, literature review, and mixed method articles (n=63, n=15, n=8). Measurement and assessment, teacher education, teaching/ education technologies, and scale/ test development studies were the least common subjects among all the methods. 4- Regarding sample selection methods, convenience sampling was preferred more than other selection methods, and the use of a census was the least preferred. Regarding sample levels, elementary school grades 1-5 students (n=95), Elementary school grades 6-8 students (n=85), and undergraduate students (in Education) (n=76) participated the most in these studies. Data was collected less from teaching staff, management, guardians, and graduate students. Regarding sample sizes, those including (n=100) and (n=80) participants were the most common. Sample sizes of more than 1000 (n=11) were the least common. 5- The most widely used data collection tools were document (28.95%) and questionnaire (23.07%). 6- Regarding data analysis techniques, quantitative data analysis (75.21%) techniques were the most common, and among these quantitative techniques, descriptive analysis (59.94%) was the most preferred one. Among the qualitative data analysis techniques, the most used one was the document analysis (45.25%) technique. 7- Regarding the number of authors, singleauthored (66.7%) and double-authored (25.6%) studies were the most common. Studies done by more than two authors were less common. Discussion The reason that National Education/Journal of Education and Social Sciences published most of the articles might be that this journal prioritizes Turkish language skills in its publication policy. National Education/Journal of Education and Social Sciences is also an education-oriented ministry journal with a long publication history. The articles published in the Türkçe Öğretimi Özel Sayısı (Turkish Teaching Special Volume) of the Journal of Turkology Research in Spring 2010 made this journal the publisher of the second-highest number of these articles. Additionally, university journals had published most of these articles, and a clear majority were found in the ULAKBİM indexed journals. While there were 495 publications in total in the ULAKBIM database, only 63 publications were found in the SSCI database. 1778

13 VARIŞOĞLU, ŞAHİN, GÖKTAŞ / Trends in Turkish Education Studies Regarding the distribution of articles by years, article numbers are fewer when looking backward in time from the year The increase of Turkish education publications in recent years might be a sign of the development of Turkish education as a science and/or the result of a larger number of people studying in this area. The hardness of application and involvement of observation within assessment may be reasons for the lower number of publications on audial and verbal education compared to studies on other skills. The high number of articles on teaching might be explained by the continuing need for improvements in education methods in elementary schools, where the graduates of Turkish education departments generally work. This article analysis indicated that quantitative studies were preferred as a research method, and non-experimental designs were the most widely used in quantitative studies. Additionally, descriptive and survey methods were very popular. Şahin (2010), Şimşek et al. (2008), Alper and Gülbahar (2009), and Arık and Türkmen (2009) obtained similar results in their studies. This result shows that studies on Turkish education in our country are being done in order to determine current situations. Qualitative studies were less preferred than quantitative studies. This might be due to the difficulty of conducting qualitative studies. Also, the requirement that the research subject must be found in its natural environment (Ekiz, 2009, p. 31) necessitates that more time and effort be spent on that type of research. Regarding mixed method studies, it is an accepted fact that quantitative and qualitative research methods each have their own advantages, but when these methods are used together more reliable data are usually obtained. Alper and Gülbahar (2009) emphasized this in their study. However, the least common research studies among the Turkish education publications in this analysis were those of mixed method design. In these articles, sample groups of between participants and participants were the most preferred. Regarding sample levels, Elementary school first stage and second stage students mostly participated in these studies. Ulutaş and Ubuz (2008) similarly determined that Elementary school students are the study group from whom most data are gathered. Based upon this finding, it can be suggested that researchers prepared their research questions specifically for these groups, and that accessing these groups might be easier than accessing other sample groups. Convenience sampling was the most common sampling technique in these studies. Şimşek et al. (2008) and Arık and Türkmen (2009) both offered similar results. In the examined articles, documents and questionnaires were most commonly used as data gathering tools. Ulutaş and Ubuz (2008) also found that the questionnaire was the most used data gathering tool. The reasons why questionnaires are mostly used might be that questionnaires are easy and fast data gathering tools, their cost is low, and they are suited to extensive participation (Baş, 2006). Documents may be preferred because they are suitable for systematic examination, collective assessments, and other techniques. In the examined articles, the descriptive analysis method, with frequency and percentage tables used as sub-techniques, and t tests for inferential analysis were mostly used. Document analysis was the most preferred of the qualitative data analysis methods. Şimşek et al. (2008) also found that descriptive techniques (%, f, SS, etc.) were mostly used as data analysis methods. Thus, the findings of these two studies agree with each other. Arık and Türkmen (2009) and Yalçın et al. (2009) also support this finding. Regarding the number of authors in the articles, single-authored studies were the most common. Alper and Gülbahar (2009) also stated this to be their finding. The reason for this situation might be that researchers do not want to encounter an obstacle during their Associate Professorship exams. More than three authors in the examined articles was least common. The reasons for this might be difficulties associated with group studies, time management, division of labour, and coordination. 1779

14 EDUCATIONAL SCIENCES: THEORY & PRACTICE References/Kaynakça Alper, A., & Gülbahar, Y. (2009). Trends and issues in educational technologies: A review of recent research in TOJET. The Turkish Online Journal of Educational Technology TOJET, 8 (2), Article 12. Arık, R. S. ve Türkmen, M. (2009). Eğitim bilimleri alanında yayınlanan bilimsel dergilerde yer alan makalelerin incelenmesi. pdf adresinden edinilmiştir. Baş, T. (2006). Anket nasıl hazırlanır? Ankara: Seçkin. Büyüköztürk, Ş., Kılıç Çakmak, E., Akgün, Ö. E., Karadeniz, Ş. ve Demirel, F. (2009). Bilimsel araştırma yöntemleri. Ankara: Pegem Akademi. Coşkun, E., Özçakmak, H. ve Balcı, A. (2012). Türkçe eğitiminde eğilimler: yılları arasında yapılan tezler üzerine bir meta-analiz çalışması. E. Yılmaz, M. Gedizli, E, Özcan ve Y. Koçmar (Ed.), Türkçenin eğitimi öğretimi üzerine çalışmalar içinde (s ). Ankara: Pegem Akademi. Çalık, M., Ünal, S., Coştu, B., & Karataş, F. Ö. (2008). Trends in Turkish science education. Essays in Education, Special edition, Ekiz, D. (2009). Bilimsel araştırma yöntemleri. Ankara: Anı Yayıncılık. Erdoğmuş, F. U. ve Çağıltay, K. (2009, Şubat). Türkiye de eğitim teknolojileri alanında yapılan master & doktora tezlerinde genel eğilimler. Akademik Bilişim Konferansı nda sunulan bildiri, Harran Üniversitesi, Şanlıurfa. Göktaş, Y., Hasançebi, F., Varışoğlu, B., Akçay, A., Bayrak, N., Baran, M. ve Sözbilir, M. (2012). Türkiye deki eğitim araştırmalarında eğilimler: Bir içerik analizi. Kuram ve Uygulamada Eğitim Bilimleri Dergisi, 12, Göktaş, Y., Küçük, S., Aydemir, M., Telli, E., Arpacık, Ö., Yıldırım, G. ve Reisoğlu, İ. (2012). Türkiye de eğitim teknolojileri araştırmalarındaki eğilimler: dönemi makalelerinin içerik analizi. Kuram ve Uygulamada Eğitim Bilimleri Dergisi, 12, Güzel, A. (2003). Türkçenin eğitimi-öğretimi bölümlerinde kurulması gerekli görülen anabilim dalları hakkında yeni projelerimiz. Türkiyat Araştırmaları Dergisi, 13, İncekara, S. (2009). Uluslararsı alanda coğrafya eğitimi arastırmaları ve Türkiye den örnekler: Mevcut durum ve gelecek yönler. Doğu Coğrafya Dergisi, 21, Karadağ, E. (2009). Eğitim bilimleri alanında yapılmış doktora tezlerinin incelenmesi. Ahi Evran Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 10(3), Şahin, A. (2010) Tarihli ilkokuma ve yazma öğretimi programının lisansüstü araştırma sonuçlarına göre değerlendirilmesi. L. Subaşı ve Ü. Bozkurt (Ed.), Türkçe öğretiminde güncel tartışmalar içinde (s ). Ankara: TÖMER Yayınları. Şimşek, A., Özdamar, N., Becit, G., Kılıçer, K., Akbulut, Y. ve Yıldırım, Y. (2008). Türkiye deki eğitim teknolojisi araştırmalarında güncel eğilimler. Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 19, Şimşek, A., Özdamar, N., Kobak, K., Uysal, Ö., Berk, C., Kılıçer, T. ve Çiğdem, H. (2009). İkibinli yıllarda Türkiye deki eğitim teknolojisi araştırmalarında gözlenen eğilimler. Kuram ve Uygulamada Eğitim Bilimleri Dergisi, 9, Sözbilir, M., & Kutu, H. (2008). Development and current status of science education research in Turkey. Essays in Education [Special issue], Ulutaş, F. ve Ubuz, B. (2008). Matematik eğitiminde araştırmalar ve eğilimler: 2000 ile 2006 yılları arası. İlköğretim Online, 7(3), Uzunboylu, H. ve Özçınar, Z. (2009). Bilgisayar destekli dil öğrenme çalışmalarında araştırma ve yönelimler: Bir meta-analizi çalışmasının sonuçları. Eurasion Journal of Educational Research, 34, Yalçın, N., Bilican, S., Kezer, F. ve Yalçın, Ö. (2009). Hacettepe üniversitesi eğitim fakültesi dergisinde yayınlanan makalelerin niteliği: İçerik analizi. egtconf/pdfkitap/pdf/488.pdf adresinden edinilmiştir. Yıldız, A. (2004). Türkiye deki yetişkin eğitimi araştırmalarına toplu bakış. Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Dergisi, 37(1),

15 VARIŞOĞLU, ŞAHİN, GÖKTAŞ / Trends in Turkish Education Studies Appendix/Ek Yıllara Göre Dergilerdeki Makale Sayısı Yıllar Dergi Adı Veri tabanı Toplam Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim Fakültesi U Dergisi Ahi Evran Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi U Aile ve Toplum Dergisi U Anadolu Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi U Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi U Dergisi Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi U Balıkesir Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi U Bilig S Çağdaş Eğitim Dergisi U Çukurova Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi U Değerler Eğitimi Dergisi U Dil Dergisi U Dumlupınar Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi U Eğitim Araştırmaları S Eğitim ve Bilim S EKEV U Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi U Erzincan Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi U Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Sosyal Bilimler U Dergisi Fırat Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi U Gaziantep Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi U Hacettepe Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Dergisi U Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi S İlköğretim Online U İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi U Kastamonu Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi U Kuram ve Uygulamada Eğitim Bilimleri Dergisi S Kuram ve Uygulamada Eğitim Yönetimi Dergisi U Marmara Ü. Atatürk Eğitim Fakültesi Eğitim U Bilimleri Dergisi Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Eğitim Fakültesi U Dergisi Mersin Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi U Millî Eğitim Dergisi U Millî Folklor Dergisi U Mustafa Kemal Üniversitesi Sosyal Bilimler U Enstitüsü Dergisi Ondokuz Mayıs Üniversitesi Eğitim Fakültesi U Dergisi Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi U Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi U Süleyman Demirel Üniversitesi Sosyal Bilimler U Dergisi TurkishStudies U Türk Dünyası Araştırmaları Dergisi U Türk Eğitim Bilimleri Dergisi U Türkiye Sosyal Araştırmalar Dergisi U Türklük Bilimi Araştırmaları Dergisi U Uludağ Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi U Toplam U: ULAKBİM (n=495) S: SSCI (n=63) 1781

Trends in Turkish Education Studies

Trends in Turkish Education Studies Educational Sciences: Theory & Practice - 13(3) 1776-1781 2013 Educational Consultancy and Research Center www.edam.com.tr/estp DOI: 10.12738/estp.2013.3.1609 Trends in Turkish Education Studies Behice

Detaylı

Türkçe Eğitimi Araştırmalarında Eğilimler

Türkçe Eğitimi Araştırmalarında Eğilimler Kuram ve Uygulamada Eğitim Bilimleri Educational Sciences: Theory & Practice - 13(3) 1767-1781 2013 Eğitim Danışmanlığı ve Araştırmaları İletişim Hizmetleri Tic. Ltd. Şti. www.edam.com.tr/kuyeb DOI: 10.12738/estp.2013.3.1609

Detaylı

Geçmişten Günümüze Kastamonu Üniversitesi Dergisi: Yayımlanan Çalışmalar Üzerine Bir Araştırma 1

Geçmişten Günümüze Kastamonu Üniversitesi Dergisi: Yayımlanan Çalışmalar Üzerine Bir Araştırma 1 Mart 2017 Cilt:25 No:2 Kastamonu Eğitim Dergisi xii-xxi Geçmişten Günümüze Kastamonu Üniversitesi Dergisi: Yayımlanan Çalışmalar Üzerine Bir Araştırma 1 Lütfi İNCİKABI, Samet KORKMAZ, Perihan AYANOĞLU,

Detaylı

Türkiye de Biyoloji Eğitimi. Türkiye de Biyoloji Eğitimi İÇERİK

Türkiye de Biyoloji Eğitimi. Türkiye de Biyoloji Eğitimi İÇERİK 24.3.215 TÜRKİYE DE BİYOLOJİ EĞİTİMİ ALANINDA YAPILAN ARAŞTIRMALARA YÖNELİK BİR İÇERİK ANALİZİ ÇALIŞMASI İÇERİK Biyoloji Eğitimi ŞEYDA GÜL Atatürk Üniversitesi K.K. Eğitim Fak. Biyoloji Eği t i m i MUSTAFA

Detaylı

THE IMPACT OF AUTONOMOUS LEARNING ON GRADUATE STUDENTS PROFICIENCY LEVEL IN FOREIGN LANGUAGE LEARNING ABSTRACT

THE IMPACT OF AUTONOMOUS LEARNING ON GRADUATE STUDENTS PROFICIENCY LEVEL IN FOREIGN LANGUAGE LEARNING ABSTRACT THE IMPACT OF AUTONOMOUS LEARNING ON GRADUATE STUDENTS PROFICIENCY LEVEL IN FOREIGN LANGUAGE LEARNING ABSTRACT The purpose of the study is to investigate the impact of autonomous learning on graduate students

Detaylı

TÜRKİYE DE FEN BİLİMLERİ EĞİTİMİ TEZLERİ

TÜRKİYE DE FEN BİLİMLERİ EĞİTİMİ TEZLERİ XIII. Ulusal Eğitim Bilimleri Kurultayı, 6-9 Temmuz 2004 İnönü Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Malatya TÜRKİYE DE FEN BİLİMLERİ EĞİTİMİ TEZLERİ Sibel BALCI Rtb Eğitim Çözümleri sibel.balci@sbs.com.tr ÖZET

Detaylı

daha çok göz önünde bulundurulabilir. Öğrencilerin dile karşı daha olumlu bir tutum geliştirmeleri ve daha homojen gruplar ile dersler yürütülebilir.

daha çok göz önünde bulundurulabilir. Öğrencilerin dile karşı daha olumlu bir tutum geliştirmeleri ve daha homojen gruplar ile dersler yürütülebilir. ÖZET Üniversite Öğrencilerinin Yabancı Dil Seviyelerinin ve Yabancı Dil Eğitim Programına Karşı Tutumlarının İncelenmesi (Aksaray Üniversitesi Örneği) Çağan YILDIRAN Niğde Üniversitesi, Sosyal Bilimler

Detaylı

YABANCILARA TÜRKÇE ÖĞRETİMİ ALANINDA YAYINLANAN MAKALELER ÜZERİNE BİR ANALİZ ÇALIŞMASI Nurşat BİÇER

YABANCILARA TÜRKÇE ÖĞRETİMİ ALANINDA YAYINLANAN MAKALELER ÜZERİNE BİR ANALİZ ÇALIŞMASI Nurşat BİÇER Özet Article Info/Makale Bilgisi Received/Geliş: 15.03.2017 Accepted/Kabul: 06.03.2017 DOİ: 10.5505/pausbed.2017.69772 YABANCILARA TÜRKÇE ÖĞRETİMİ ALANINDA YAYINLANAN MAKALELER ÜZERİNE BİR ANALİZ ÇALIŞMASI

Detaylı

YABANCILARA TÜRKÇE ÖĞRETİMİ ALANINDA HAZIRLANAN LİSANSÜSTÜ TEZLER ÜZERİNE BİR İNCELEME 1

YABANCILARA TÜRKÇE ÖĞRETİMİ ALANINDA HAZIRLANAN LİSANSÜSTÜ TEZLER ÜZERİNE BİR İNCELEME 1 Mustafa Kemal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi Mustafa Kemal University Journal of Graduate School of Social Sciences Yıl/Year: 2014 Cilt/Volume: 11 Sayı/Issue: 25, s. 203-213 YABANCILARA

Detaylı

Türkiye deki Eğitim Araştırmalarında Eğilimler: Bir İçerik Analizi *

Türkiye deki Eğitim Araştırmalarında Eğilimler: Bir İçerik Analizi * Kuram ve Uygulamada Eğitim Bilimleri Educational Sciences: Theory & Practice - 12(1) Kış/Winter 443-460 2012 Eğitim Danışmanlığı ve Araştırmaları İletişim Hizmetleri Tic. Ltd. Şti. www.edam.com.tr/kuyeb

Detaylı

ONLİNE EĞİTİM DERGİLERİ (Türkiye) Bülent Ağaoğlu

ONLİNE EĞİTİM DERGİLERİ (Türkiye) Bülent Ağaoğlu ONLİNE EĞİTİM DERGİLERİ (Türkiye) Bülent Ağaoğlu İstanbul, Ocak 2010 AKADEMİK Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi. http://www.efdergi.ibu.edu.tr/ Afyon Kocatepe Üniversitesi Eğitim

Detaylı

T.C. SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ ISPARTA İLİ KİRAZ İHRACATININ ANALİZİ

T.C. SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ ISPARTA İLİ KİRAZ İHRACATININ ANALİZİ T.C. SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ ISPARTA İLİ KİRAZ İHRACATININ ANALİZİ Danışman Doç. Dr. Tufan BAL YÜKSEK LİSANS TEZİ TARIM EKONOMİSİ ANABİLİM DALI ISPARTA - 2016 2016 [] TEZ

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Anadolu Üniversitesi 2003

ÖZGEÇMİŞ. Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Anadolu Üniversitesi 2003 Adı Soyadı : Esra EREN Doğum Tarihi : 08.12.1980 Unvanı Öğrenim Durumu : Yrd.Doç.Dr. : Doktora ÖZGEÇMİŞ Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Anadolu Üniversitesi

Detaylı

International Journal of Innovative Research in Education

International Journal of Innovative Research in Education International Journal of Innovative Research in Education Volume 02, Issue 2, (2015) 55-67 http://sproc.org/ojs/index.php/ijire General trends in master and doctorate thesis in the area of computer education

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Araştırma Görevlisi Okul Öncesi Öğretmenliği Gazi Üniversitesi 2005-2013

ÖZGEÇMİŞ. Araştırma Görevlisi Okul Öncesi Öğretmenliği Gazi Üniversitesi 2005-2013 ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı: Döndü Neslihan Bay İletişim Bilgileri Adres: Eskişehir Osmangazi Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Meşelik Yerleşkesi, 26480 ESKİŞEHİR Telefon: +90 222 239 37 50 / 1622 Mail: bayneslihan@gmail.com

Detaylı

KAMU PERSONELÝ SEÇME SINAVI PUANLARI ÝLE LÝSANS DÝPLOMA NOTU ARASINDAKÝ ÝLÝÞKÝLERÝN ÇEÞÝTLÝ DEÐÝÞKENLERE GÖRE ÝNCELENMESÝ *

KAMU PERSONELÝ SEÇME SINAVI PUANLARI ÝLE LÝSANS DÝPLOMA NOTU ARASINDAKÝ ÝLÝÞKÝLERÝN ÇEÞÝTLÝ DEÐÝÞKENLERE GÖRE ÝNCELENMESÝ * Abant Ýzzet Baysal Üniversitesi Eðitim Fakültesi Dergisi Cilt: 8, Sayý: 1, Yýl: 8, Haziran 2008 KAMU PERSONELÝ SEÇME SINAVI PUANLARI ÝLE LÝSANS DÝPLOMA NOTU ARASINDAKÝ ÝLÝÞKÝLERÝN ÇEÞÝTLÝ DEÐÝÞKENLERE

Detaylı

First Stage of an Automated Content-Based Citation Analysis Study: Detection of Citation Sentences

First Stage of an Automated Content-Based Citation Analysis Study: Detection of Citation Sentences First Stage of an Automated Content-Based Citation Analysis Study: Detection of Citation Sentences Zehra Taşkın, Umut Al & Umut Sezen {ztaskin, umutal, u.sezen}@hacettepe.edu.tr - 1 Plan Need for content-based

Detaylı

Available online at

Available online at Available online at www.sciencedirect.com Procedia - Social and Behavioral Sciences 55 ( 2012 ) 1079 1088 *English Instructor, Abant Izzet Baysal University, Golkoy Campus, 14100, Bolu, Turkey (karakis_o@ibu.edu.tr)

Detaylı

2009-2011 YILLARI ARASINDA EĞİTİM BİLİMLERİ ARAŞTIRMALARINDA KULLANILAN ÖRNEKLEME YÖNTEMLERİ *

2009-2011 YILLARI ARASINDA EĞİTİM BİLİMLERİ ARAŞTIRMALARINDA KULLANILAN ÖRNEKLEME YÖNTEMLERİ * Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi (H. U. Journal of Education) Özel Sayı 2: 183-189 [2012] 2009-2011 YILLARI ARASINDA EĞİTİM BİLİMLERİ ARAŞTIRMALARINDA KULLANILAN ÖRNEKLEME YÖNTEMLERİ * SAMPLING

Detaylı

Eğitim ve Bilim Dergisinde Yayınlanan Araştırmaların Eğilimleri: İçerik Analizi

Eğitim ve Bilim Dergisinde Yayınlanan Araştırmaların Eğilimleri: İçerik Analizi Eğitim ve Bilim 2014, Cilt. 39, Sayı 173 Eğitim ve Bilim Dergisinde Yayınlanan Araştırmaların Eğilimleri: İçerik Analizi Ziya SELÇUK 1 Mehmet PALANCI 2 TEDMEM Karadeniz Teknik Üniversitesi Mehmet KANDEMİR

Detaylı

20. ENSTİTÜLERE GÖRE LİSANSÜSTÜ ÖĞRENCİ SAYILARI NUMBER OF GRADUATE STUDENTS IN THE VARIOUS GRADUATE SCHOOLS

20. ENSTİTÜLERE GÖRE LİSANSÜSTÜ ÖĞRENCİ SAYILARI NUMBER OF GRADUATE STUDENTS IN THE VARIOUS GRADUATE SCHOOLS 124 TÜRKİYE TOPLAMI T 20971 16738 4233 71398 50986 20412 10693 8329 2364 TOTAL FOR TURKEY K 6856 5444 1412 24797 17661 7136 3981 3173 808 E 14115 11294 2821 46601 33325 13276 6712 5156 1556 ÜNİVERSİTELER

Detaylı

Ceyhan Çiğdemoğlu, PhD Flipped Classroom (FC) çalışmalarını incelemek, Hangi alanlarda çalışılmış Nasıl çalışmalar yapılmış Durumu değerlendirip Üniversitemizde yapılmakta olan ya da yapılacak çalışmalara

Detaylı

A Comparative Analysis of Elementary Mathematics Teachers Examination Questions And SBS Mathematics Questions According To Bloom s Taxonomy

A Comparative Analysis of Elementary Mathematics Teachers Examination Questions And SBS Mathematics Questions According To Bloom s Taxonomy Erzincan University Journal of Education Faculty Skin-Number: 14-2 Years:2012 A Comparative Analysis of Elementary Mathematics Teachers Examination Questions And SBS Mathematics Questions According To

Detaylı

EĞİTİM FAKÜLTESİ Ortaöğretim Fen ve Ortaöğretim Fen ve ENSTİTÜSÜ

EĞİTİM FAKÜLTESİ Ortaöğretim Fen ve Ortaöğretim Fen ve ENSTİTÜSÜ ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ Adı Soyadı E-posta : SAFİYE ASLAN : safiyeaslan@gmail.com 1. EĞİTİM DURUMU Unvan Bölüm/Anabilim Dalı Fakülte / Y.Okul Üniversite Yıllar Lisans Kimya Öğretmenliği/ EĞİTİM FAKÜLTESİ

Detaylı

Arş. Gör. Dr. Mücahit KÖSE

Arş. Gör. Dr. Mücahit KÖSE Arş. Gör. Dr. Mücahit KÖSE Dumlupınar Üniversitesi Eğitim Fakültesi İlköğretim Bölümü Evliya Çelebi Yerleşkesi (3100) KÜTAHYA Doğum Yeri ve Yılı: Isparta/Yalvaç Cep Telefonu: Telefon:765031-58 E-posta:

Detaylı

EĞİTİM FAKÜLTESİ Ortaöğretim Fen ve Ortaöğretim Fen ve ENSTİTÜSÜ

EĞİTİM FAKÜLTESİ Ortaöğretim Fen ve Ortaöğretim Fen ve ENSTİTÜSÜ ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ Adı Soyadı : SAFİYE ASLAN Doğum Tarihi : 15/05/1979 E-posta : safiyeaslan@gmail.com 1. EĞİTİM DURUMU Unvan Bölüm/Anabilim Dalı Fakülte / Y.Okul Üniversite Yıllar Lisans Kimya

Detaylı

Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi ISSN: Yıl: 2017 Sayı: 42 Sayfa:

Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi ISSN: Yıl: 2017 Sayı: 42 Sayfa: 1995-2015 Yılları Arasında Türkiye de Fizik Eğitimine Yönelik Yayınlanan Makalelerin İçerik Analizi Content Analysis Of Physics Education Articles Published In Turkey Between 1995 and 2015 Derya KALTAKÇI

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ E-posta:muniseseckin@hotmail.com 0(222) 239 3750/ 1657

ÖZGEÇMİŞ E-posta:muniseseckin@hotmail.com 0(222) 239 3750/ 1657 ÖZGEÇMİŞ Eposta:muniseseckin@hotmail.com 0(222) 239 3750/ 1657 1. Adı Soyadı : Munise SEÇKİN KAPUCU 2. Doğum Tarihi : 01.03.1982 3. Unvanı : Yrd. Doç. Dr. 4. Öğrenim Durumu : Derece Alan Üniversite Yıl

Detaylı

DETERMINING THE CURRENT AND FUTURE OPINIONS OF THE STUDENTS IN SECONDARY EDUCATION ON NANOBIOTECHNOLOGY *

DETERMINING THE CURRENT AND FUTURE OPINIONS OF THE STUDENTS IN SECONDARY EDUCATION ON NANOBIOTECHNOLOGY * * DETERMINING THE CURRENT AND FUTURE OPINIONS OF THE STUDENTS IN SECONDARY EDUCATION ON NANOBIOTECHNOLOGY * KARATAY yunussevis1907@hotmail.com, fatihdogan@comu.edu.tr, ramazankaratay@gmail.com ÖZET i (n=273)

Detaylı

ÖZGEÇMĠġ VE ESERLER LĠSTESĠ

ÖZGEÇMĠġ VE ESERLER LĠSTESĠ ÖZGEÇMĠġ VE ESERLER LĠSTESĠ ÖZGEÇMĠġ Adı Soyadı : Melihan ÜNLÜ Doğum Tarihi (gg/aa/yy): Adres : Aksaray Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, İlköğretim Bölümü Telefon : 03822882263 E-posta : melihanunlu@yahoo.com

Detaylı

The Study of Relationship Between the Variables Influencing The Success of the Students of Music Educational Department

The Study of Relationship Between the Variables Influencing The Success of the Students of Music Educational Department 71 Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, Yıl 9, Sayı 17, Haziran 2009, 71-76 Müzik Eğitimi Anabilim Dalı Öğrencilerinin Başarılarına Etki Eden Değişkenler Arasındaki İlişkinin İncelenmesi

Detaylı

Review of the Studies about Environmental Education: Current Status in Turkey

Review of the Studies about Environmental Education: Current Status in Turkey Necatibey Eğitim Fakültesi Elektronik Fen ve Matematik Eğitimi Dergisi (EFMED) Cilt 8, Sayı 2, Aralık 2014, sayfa 1-18. Necatibey Faculty of Education Electronic Journal of Science and Mathematics Education

Detaylı

ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN BİLİMSEL ARAŞTIRMA EĞİLİMLERİNİN BELİRLENMESİ DETERMINING THE SCIENTIFIC RESEARCH TENDENCIES OF UNIVERSITY STUDENTS

ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN BİLİMSEL ARAŞTIRMA EĞİLİMLERİNİN BELİRLENMESİ DETERMINING THE SCIENTIFIC RESEARCH TENDENCIES OF UNIVERSITY STUDENTS Selçuk Üniversitesi Sosyal ve Teknik Araştırmalar Dergisi Sayı: 12, 2016, ss. 44-53 Selcuk University Journal of Social and Technical Researches Volume:12, 2016, p. 44-53 ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN BİLİMSEL

Detaylı

ÖNSÖZ. beni motive eden tez danışmanım sayın Doç. Dr. Zehra Özçınar a sonsuz

ÖNSÖZ. beni motive eden tez danışmanım sayın Doç. Dr. Zehra Özçınar a sonsuz i ÖNSÖZ Bu çalışma uzun ve zor, ancak bir o kadar da kazançlı bir sürecin ürünüdür. Öncelikle; bilgi ve deneyimleri ile bu süreçte bana yol gösteren, anlayışlı tutumuyla beni motive eden tez danışmanım

Detaylı

TÜRKİYE DE İLKOKUL HAYAT BİLGİSİ VE SOSYAL BİLGİLER ALANINDA YAPILAN VE ULUSAL İNDEKSLİ DERGİLERDE YAYINLANAN ARAŞTIRMALARA YÖNELİK BİR İNCELEME

TÜRKİYE DE İLKOKUL HAYAT BİLGİSİ VE SOSYAL BİLGİLER ALANINDA YAPILAN VE ULUSAL İNDEKSLİ DERGİLERDE YAYINLANAN ARAŞTIRMALARA YÖNELİK BİR İNCELEME Mustafa Kemal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi Mustafa Kemal University Journal of Social Sciences Institute Yıl/Year: 2015 Cilt/Volume: 12 Sayı/Issue: 30, s. 251-264 TÜRKİYE DE İLKOKUL HAYAT

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ - 1. Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Ortaöğretim Matematik Öğretmenliği

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ - 1. Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Ortaöğretim Matematik Öğretmenliği ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı: Burçin GÖKKURT Doğum Tarihi: 01.06.1984 Öğrenim Durumu: Doktora ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ - 1 Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Ortaöğretim Öğretmenliği Karadeniz Teknik

Detaylı

ULUSLARARASI AVRASYA SOSYAL BİLİMLER DERGİSİ Yıl:4, Sayı:12 EYLÜL 2013

ULUSLARARASI AVRASYA SOSYAL BİLİMLER DERGİSİ Yıl:4, Sayı:12 EYLÜL 2013 SINIF ÖĞRETMENLİĞİ ALANINDAKİ LİSANSÜSTÜ TEZLERE YÖNELİK BİR İÇERİK ANALİZİ 1 Adnan KÜÇÜKOĞLU Yrd. Doç. Dr. Atatürk Üniversitesi, Kazım Karabekir Eğitim Fakültesi, Eğitim Programları ve Öğretim Ana Bilim

Detaylı

ÖZET Amaç: Yöntem: Bulgular: Sonuçlar: Anahtar Kelimeler: ABSTRACT Rational Drug Usage Behavior of University Students Objective: Method: Results:

ÖZET Amaç: Yöntem: Bulgular: Sonuçlar: Anahtar Kelimeler: ABSTRACT Rational Drug Usage Behavior of University Students Objective: Method: Results: ÖZET Amaç: Bu araştırma, üniversite öğrencilerinin akılcı ilaç kullanma davranışlarını belirlemek amacı ile yapılmıştır. Yöntem: Tanımlayıcı-kesitsel türde planlanan araştırmanın evrenini;; bir kız ve

Detaylı

READING 1 3 0 3 5 WRITING 1 3 0 3 5 ORAL COMMUNICATIO N SKILLS 3 0 3 5 BASIC INFORMATION TECHNOLOGIES 3 0 3 3 INTRODUCTION TO EDUCATION 3 0 3 3

READING 1 3 0 3 5 WRITING 1 3 0 3 5 ORAL COMMUNICATIO N SKILLS 3 0 3 5 BASIC INFORMATION TECHNOLOGIES 3 0 3 3 INTRODUCTION TO EDUCATION 3 0 3 3 1 FLE103 İLERİ DİNLEME 1 LISTENING 1 3 0 3 5 1 FLE105 İLERİ OKUMA 1 READING 1 3 0 3 5 1 FLE107 İLERİ YAZMA 1 WRITING 1 3 0 3 5 1 FLE109 SÖZLÜ İLETİŞİM BECERİLERİ ORAL COMMUNICATIO N SKILLS 3 0 3 5 1 TBT101

Detaylı

HACETTEPE ÜNivERSiTESi SPOR BiLiMLERi VE TEKNOLOJiSi YÜKSEK OKULU'NA GiRişTE YAPILAN

HACETTEPE ÜNivERSiTESi SPOR BiLiMLERi VE TEKNOLOJiSi YÜKSEK OKULU'NA GiRişTE YAPILAN Spor Bilimleri Dergisi Hacettepe 1. ofspor! Sciences 2002,13 (1), 3-15 HACETTEPE ÜNivERSiTESi SPOR BiLiMLERi VE TEKNOLOJiSi YÜKSEK OKULU'NA GiRişTE YAPILAN SıNAVLARıN GEÇERLiK ÇALIŞMASI selahattin GELBAL",

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Derece Alan Üniversite Yıl. Unvan Alan Kurum Yıl Prof. Dr. Doç. Dr. Yrd. Doç. Dr. Görev Kurum Yıl

ÖZGEÇMİŞ. Derece Alan Üniversite Yıl. Unvan Alan Kurum Yıl Prof. Dr. Doç. Dr. Yrd. Doç. Dr. Görev Kurum Yıl Arş. Gör. Dr. Çiğdem APAYDIN ÖZGEÇMİŞ Adres Akdeniz Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Dumlupınar Bulvarı, Kampus, 07058/ Antalya E-posta cigdemapaydin@akdeniz.edu.tr Telefon 0 242-310 2077 Faks 0 242-2261953

Detaylı

BEDEN EGITIMI ÖGRETMENI ADAYLARıNIN SINIF ORGANIZASYONU VE DERS ZAMANI KULLANIMI DAVRANıŞLARlNIN ANALIzI

BEDEN EGITIMI ÖGRETMENI ADAYLARıNIN SINIF ORGANIZASYONU VE DERS ZAMANI KULLANIMI DAVRANıŞLARlNIN ANALIzI Spor Bilimleri Dergisi Hacettepe]. ofsport Sciences 2004, 15 (4), 207-218 BEDEN EGITIMI ÖGRETMENI ADAYLARıNIN SINIF ORGANIZASYONU VE DERS ZAMANI KULLANIMI DAVRANıŞLARlNIN ANALIzI Şeref ÇiÇEK, Levent M.

Detaylı

İLKÖĞRETİM İKİNCİ KADEME ÖĞRETMENLERİNİN YAZILI SINAVLARINDA NOKTALAMA KURALLARINA UYMA DÜZEYLERİ: ERDEMLİ İLÇESİ ÖRNEKLEMİ

İLKÖĞRETİM İKİNCİ KADEME ÖĞRETMENLERİNİN YAZILI SINAVLARINDA NOKTALAMA KURALLARINA UYMA DÜZEYLERİ: ERDEMLİ İLÇESİ ÖRNEKLEMİ İLKÖĞRETİM İKİNCİ KADEME ÖĞRETMENLERİNİN YAZILI SINAVLARINDA NOKTALAMA KURALLARINA UYMA DÜZEYLERİ: ERDEMLİ İLÇESİ ÖRNEKLEMİ Özet İsmail Yavuz ÖZTÜRK* Yazıda anlatıma açıklık getirmek, cümlelerin yapısını

Detaylı

Öğretmenlerin Teknoloji Kullanma Durumlarını İnceleyen Araştırmalara Bir Bakış: Bir İçerik Analizi Çalışması

Öğretmenlerin Teknoloji Kullanma Durumlarını İnceleyen Araştırmalara Bir Bakış: Bir İçerik Analizi Çalışması Akademik Bilişim 12 - XIV. Akademik Bilişim Konferansı Bildirileri Öğretmenlerin Teknoloji Kullanma Durumlarını İnceleyen Araştırmalara Bir Bakış: Bir İçerik Analizi Çalışması Hacettepe Üniversitesi, Eğitim

Detaylı

TÜRKiYE'DEKi ÖZEL SAGLIK VE SPOR MERKEZLERiNDE ÇALIŞAN PERSONELiN

TÜRKiYE'DEKi ÖZEL SAGLIK VE SPOR MERKEZLERiNDE ÇALIŞAN PERSONELiN Spor Bilimleri Dergisi Hacettepe]. ofsport Sciences 2004 1 15 (3J 125-136 TÜRKiYE'DEKi ÖZEL SAGLIK VE SPOR MERKEZLERiNDE ÇALIŞAN PERSONELiN ış TATMiN SEViYELERi Ünal KARlı, Settar KOÇAK Ortadoğu Teknik

Detaylı

Kişisel Bilgiler : 0236 242 01 45 / 1762. Posta Adresi : Şehitler Mahallesi Mehmetçik Cad. No: 2 45400 Mrk. Manisa

Kişisel Bilgiler : 0236 242 01 45 / 1762. Posta Adresi : Şehitler Mahallesi Mehmetçik Cad. No: 2 45400 Mrk. Manisa Kişisel Bilgiler Yrd. Doç. Dr. Hacer ÂŞIK EV Tel İş : 036 4 0 45 / 76 Faks : 036 3 0 44 Posta Adresi : Şehitler Mahallesi Mehmetçik Cad. No: 45400 Mrk. Manisa E-posta : hacerev@gmail.com hacer.ev@bayar.edu.tr

Detaylı

Doktora Gazi Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2008

Doktora Gazi Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2008 ÖZGEÇMİŞ I. (Ana sayfada görünecektir.) Adı Soyadı (Unvanı) Miyase Koyuncu Kaya (Yrd. Doç.Dr.) Doktora: Gazi Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2008 E-posta: (kurum/özel) mkkaya@ybu.edu.tr Web sayfası

Detaylı

Öğretmenlerin Teknoloji Kullanımı ile İlgili Türkiye Kaynaklı Dergilerde Yayımlanmış Makalelerin İncelenmesi 1

Öğretmenlerin Teknoloji Kullanımı ile İlgili Türkiye Kaynaklı Dergilerde Yayımlanmış Makalelerin İncelenmesi 1 Journal of Instructional Technologies & Teacher Education Vol. 2 No 3 (2013),1-10 Öğretmenlerin Teknoloji Kullanımı ile İlgili Türkiye Kaynaklı Dergilerde Yayımlanmış Makalelerin İncelenmesi 1 Meltem KURTOĞLU

Detaylı

KANSER HASTALARINDA ANKSİYETE VE DEPRESYON BELİRTİLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ UZMANLIK TEZİ. Dr. Levent ŞAHİN

KANSER HASTALARINDA ANKSİYETE VE DEPRESYON BELİRTİLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ UZMANLIK TEZİ. Dr. Levent ŞAHİN T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI İZMİR KATİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ ATATÜRK EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ AİLE HEKİMLİĞİ KLİNİĞİ KANSER HASTALARINDA ANKSİYETE VE DEPRESYON BELİRTİLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ UZMANLIK TEZİ

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı: Yücel ÖKSÜZ Doğum Tarihi: 05 Şubat 1966 Öğrenim Durumu: Doktora/S.Yeterlik/ Tıpta Uzmanlık Psikolojik Danışma ve Rehberlik Doc. / Prof. ----------------------------

Detaylı

TEZSİZ YÜKSEK LİSANS PROJE ONAY FORMU

TEZSİZ YÜKSEK LİSANS PROJE ONAY FORMU iii TEZSİZ YÜKSEK LİSANS PROJE ONAY FORMU Eğitim Bilimleri Anabilim Dalı, Eğitim Yönetimi, Teftişi, Planlaması ve Ekonomisi Bilim Dalı öğrencisi Rabia HOŞ tarafından hazırlanan " Okul Öncesi Eğitim Kurumlarında

Detaylı

International Journal of Languages Education and Teaching

International Journal of Languages Education and Teaching , p. 451-462 Received Reviewed Published Doi Number 24.08.2017 14.09.2017 27.09.2017 10.18298/ijlet.2041 Examination of Postgraduate Thesis on Speaking Skills Mehmet ALVER 1 & Leyla TAŞTEMİR 2 ABSTRACT

Detaylı

1992-2011 YILLARI ARASINDA ÇEVRE EĞİTİMİ İLE İLGİLİ YAYIMLANAN YÜKSEK LİSANS VE DOKTORA TEZLERİNDEKİ GENEL YÖNELİMLERİN BELİRLENMESİ * Şirin YILMAZ **

1992-2011 YILLARI ARASINDA ÇEVRE EĞİTİMİ İLE İLGİLİ YAYIMLANAN YÜKSEK LİSANS VE DOKTORA TEZLERİNDEKİ GENEL YÖNELİMLERİN BELİRLENMESİ * Şirin YILMAZ ** ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ DERGİSİ ISSN: 1308 9196 Yıl : 8 Sayı : 19 Nisan 2015 Yayın Geliş Tarihi: 08.11.2014 Yayına Kabul Tarihi: 05.03.2015 DOI Numarası:http://dx.doi.org/10.14520/adyusbd.33216

Detaylı

Eğitim ve Bilim. Cilt 40 (2015) Sayı 178 183-198. Okuma Becerisiyle İlgili Makaleler Üzerine Bir İçerik Analizi. Anahtar Kelimeler.

Eğitim ve Bilim. Cilt 40 (2015) Sayı 178 183-198. Okuma Becerisiyle İlgili Makaleler Üzerine Bir İçerik Analizi. Anahtar Kelimeler. Eğitim ve Bilim Cilt 40 (2015) Sayı 178 183-198 Okuma Becerisiyle İlgili Makaleler Üzerine Bir İçerik Analizi Şenol Akaydın 1, Mehmet Akif Çeçen 2 Öz Bu araştırmada, 1990-2013 yılları arasında okuma becerisi

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Yakın Doğu Üniversitesi Yakın Doğu Üniversitesi Lisans İngilizce Öğretmenliği Bölümü Yakın Doğu Üniversitesi.

ÖZGEÇMİŞ. Yakın Doğu Üniversitesi Yakın Doğu Üniversitesi Lisans İngilizce Öğretmenliği Bölümü Yakın Doğu Üniversitesi. ÖZGEÇMİŞ 1. Adı, Soyadı: Mukaddes Sakallı Demirok 2. Doğum Tarihi: 17 Mayıs 1980 3. Ünvanı: Yrd.Doç. Dr. 4. Adres: Lefkoşa-Kıbrıs 5. Medeni Durum: Evli 6. Yabancı Dil: İngilizce 7. Öğrenim Durumu: Derece

Detaylı

Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program/Alan Üniversite Bitirme Yılı Lisans Fizik / Fen Edebiyat / Fizik Dicle Üniversitesi 2004

Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program/Alan Üniversite Bitirme Yılı Lisans Fizik / Fen Edebiyat / Fizik Dicle Üniversitesi 2004 ÖZGEÇMİŞ ve ESERLER LİSTESİ Genel Bilgiler: Adı Soyadı : Cihat DEMİR Doğum Yeri ve Tarihi : Diyarbakır - 14 Haziran 1982 Yazışma Adresi : Dicle Üniversitesi Ziya Gökalp Eğitim Fakültesi İlköğretim Bölümü

Detaylı

Türkiye de Eğitim Teknolojileri Araştırmalarındaki Eğilimler: 2000-2009 Dönemi Makalelerinin İçerik Analizi *

Türkiye de Eğitim Teknolojileri Araştırmalarındaki Eğilimler: 2000-2009 Dönemi Makalelerinin İçerik Analizi * Kuram ve Uygulamada Eğitim Bilimleri Educational Sciences: Theory & Practice - 12(1) Kış/Winter 177-199 2012 Eğitim Danışmanlığı ve Araştırmaları İletişim Hizmetleri Tic. Ltd. Şti. www.edam.com.tr/kuyeb

Detaylı

EĞİTİMBİLİM ALANINDA NİTEL ARAŞTIRMA METODOLOJİSİ İLE GERÇEKLEŞTİRİLEN MAKALELERİN ANALİZ EDİLMESİ

EĞİTİMBİLİM ALANINDA NİTEL ARAŞTIRMA METODOLOJİSİ İLE GERÇEKLEŞTİRİLEN MAKALELERİN ANALİZ EDİLMESİ Selçuk Üniversitesi Ahmet Keleşoğlu Eğitim Fakültesi Dergisi Sayı 30, Sayfa 125-142, 2010 EĞİTİMBİLİM ALANINDA NİTEL ARAŞTIRMA METODOLOJİSİ İLE GERÇEKLEŞTİRİLEN MAKALELERİN ANALİZ EDİLMESİ Ahmet Saban

Detaylı

MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ/TÜRKÇE EĞİTİMİ (YL) (TEZLİ)

MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ/TÜRKÇE EĞİTİMİ (YL) (TEZLİ) ESRA NUR TİRYAKİ YARDIMCI DOÇENT E-Posta Adresi etiryaki@mku.edu.tr Telefon (İş) Telefon (Cep) Faks Adres 326245600-5322 5 EĞİTİM FAKÜLTESİ TÜRKÇE EĞİTİMİ BÖLÜMÜ TAYFUR SÖKMEN KAMPÜSÜ HATAY-SERİNYOL Öğrenim

Detaylı

ISSN : 1308-7274 ceke@akdeniz.edu.tr 2010 www.newwsa.com Antalya-Turkey VELİLERİN BAKIŞIYLA OKUL ORTAMININ DEĞERLENDİRİLMESİ

ISSN : 1308-7274 ceke@akdeniz.edu.tr 2010 www.newwsa.com Antalya-Turkey VELİLERİN BAKIŞIYLA OKUL ORTAMININ DEĞERLENDİRİLMESİ ISSN:1306-3111 e-journal of New World Sciences Academy 2011, Volume: 6, Number: 1, Article Number: 1C0354 EDUCATION SCIENCES Received: October 2010 Accepted: January 2011 Canel Eke Series : 1C Akdeniz

Detaylı

Türkiye de Coğrafya Eğitimi Alanında Yapılan Lisansüstü Tezlerin ( ) Eğilimleri

Türkiye de Coğrafya Eğitimi Alanında Yapılan Lisansüstü Tezlerin ( ) Eğilimleri Journal of History Culture and Art Research (ISSN: 2147-0626) Tarih Kültür ve Sanat Araştırmaları Dergisi Vol. 6, No. 4, September 2017 Revue des Recherches en Histoire Culture et Art Copyright Karabuk

Detaylı

Matematik Eğitimi ABD. Mesleki Deneyim: Indiana University, School of Education, Curriculum and

Matematik Eğitimi ABD. Mesleki Deneyim: Indiana University, School of Education, Curriculum and Adı soyadı Belma Türker Biber Lisans Y. Lisans Ankara Üniversitesi, Fen Fakültesi, Matematik Bölümü. Ankara Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Matematik ABD. Hacettepe Üniversitesi, Eğitim Bilimleri

Detaylı

DEĞERLER EĞİTİMİ ARAŞTIRMALARINDA YÖNELİMLER: DEĞERLER EĞİTİMİ DERGİSİ ÖRNEĞİ *

DEĞERLER EĞİTİMİ ARAŞTIRMALARINDA YÖNELİMLER: DEĞERLER EĞİTİMİ DERGİSİ ÖRNEĞİ * DEĞERLER EĞİTİMİ ARAŞTIRMALARINDA YÖNELİMLER: DEĞERLER EĞİTİMİ DERGİSİ ÖRNEĞİ * Doç. Dr. Hakan DÜNDAR ** Arş. Gör. Erdem HAREKET *** Öz Bu çalışmanın amacı, Değerler Eğitimi Dergisinde yayımlanan makalelerin

Detaylı

MATEMATİK EĞİTİMİ VE MATEMATİK ÖĞRETİMİ ALANINDA YAPILAN TEZLERİN BİR DEĞERLENDİRİLMESİ ÖZET

MATEMATİK EĞİTİMİ VE MATEMATİK ÖĞRETİMİ ALANINDA YAPILAN TEZLERİN BİR DEĞERLENDİRİLMESİ ÖZET ISSN:1306-3111 e-journal of New World Sciences Academy 2009, Volume: 4, Number: 3, Article Number: 1C0078 EDUCATION SCIENCES Received: October 2008 Accepted: June 2009 Series : 1C ISSN : 1308-7274 2009

Detaylı

Yrd.Doç.Dr. Nihal TUNCA

Yrd.Doç.Dr. Nihal TUNCA Yrd.Doç.Dr. Nihal TUNCA Dumlupınar Üniversitesi Eğitim Fakültesi Eğitim Eğitim Programları ve Öğretim Ana Bilim Dalı Evliya Çelebi Yerleşkesi (43100) KÜTAHYA Cep Telefonu: Telefon: Faks: E-posta: tuncanihal@gmail.com

Detaylı

SAKARYA ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ DÖRDÜNCÜ SINIF ÖĞRENCİLERİNİN ÖĞRETMENLİK MESLEĞİNE KARŞI TUTUMLARI

SAKARYA ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ DÖRDÜNCÜ SINIF ÖĞRENCİLERİNİN ÖĞRETMENLİK MESLEĞİNE KARŞI TUTUMLARI SAKARYA ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ DÖRDÜNCÜ SINIF ÖĞRENCİLERİNİN ÖĞRETMENLİK MESLEĞİNE KARŞI TUTUMLARI Arş.Gör. Duygu GÜR ERDOĞAN Sakarya Üniversitesi Eğitim Fakültesi dgur@sakarya.edu.tr Arş.Gör. Demet

Detaylı

Research Trends in the Field of Guidance and Psychological Counseling: A Content Analysis

Research Trends in the Field of Guidance and Psychological Counseling: A Content Analysis Turkish Psychological Counseling and Guidance Journal 2014, 5 (41), 49-60 Rehberlik ve Psikolojik Danışma Alanındaki Araştırma Eğilimleri: Bir İçerik Analizi 1 Research Trends in the Field of Guidance

Detaylı

7.1. Uluslararası hakemli dergilerde yayınlanan makaleler (SCI & SSCI & Arts and Humanities)

7.1. Uluslararası hakemli dergilerde yayınlanan makaleler (SCI & SSCI & Arts and Humanities) ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı: Mikail YALÇIN 2. Doğum Tarihi: 1985 3. Unvanı: Araştırma Görevlisi 4. Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans İlköğretim Matematik Öğretmenliği Cumhuriyet Üniversitesi

Detaylı

KASIM 2009 DA YÖK ÜN 2008 YAYIN SAYILARI VE LİSTEYE YENİ EKLEDİĞİ ÜNİVERSİTELERLE İLGİLİ VERİLER DE KULLANILARAK YENİ SIRALAMA İLAN EDİLECEKTİR

KASIM 2009 DA YÖK ÜN 2008 YAYIN SAYILARI VE LİSTEYE YENİ EKLEDİĞİ ÜNİVERSİTELERLE İLGİLİ VERİLER DE KULLANILARAK YENİ SIRALAMA İLAN EDİLECEKTİR TÜRK ÜNİVERSİTELERİ NİN AKADEMİK PERFORMANSA GÖRE SIRALAMASI TOPLAM PUAN TABLOLARI (HAZİRAN - 2009 ) Tabloların hazırlanmasında kullanılan 9 indikatörle ilgili tüm verilere www.uralalkbulut.com.tr adresindeki

Detaylı

BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ ALANI THE INFORMATION TECHNOLOGIES DEPARTMENT

BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ ALANI THE INFORMATION TECHNOLOGIES DEPARTMENT BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ ALANI THE INFORMATION TECHNOLOGIES DEPARTMENT Bilişim Teknolojileri Alanı THE INFORMATION TECHNOLOGIES DEPARTMENT Mesleki ortaöğretim kurumlarında eğitim verilen alanlardan birisidir.

Detaylı

ÖZGEÇMĐŞ. Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans

ÖZGEÇMĐŞ. Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans ÖZGEÇMĐŞ Adı Soyadı: Yeşim Özek Kaloti Doğum Tarihi: 1969 Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Đngilizce DĐCLE ÜNĐVERSĐTESĐ 1988-1992 Öğretmenliği Y. Lisans TESOL University of Stirling

Detaylı

Türkiye de Eğitim Teknolojileri Alanında Yapılan Master ve Doktora Tezlerinde Genel Eğilimler

Türkiye de Eğitim Teknolojileri Alanında Yapılan Master ve Doktora Tezlerinde Genel Eğilimler Türkiye de Eğitim Teknolojileri Alanında Yapılan Master ve Doktora Tezlerinde Genel Eğilimler Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Bölümü 06530,

Detaylı

T.C. ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ

T.C. ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ T.C. ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ EBE Z EĞİTİMDE ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİ Prof. Dr. Mustafa SÖZBİLİR Tel: 2314005 sozbilir@atauni.edu.tr Doç.Dr. Yüksel GÖKTAŞ Tel:2314047 yukselgoktas@atauni.edu.tr

Detaylı

Uluslararası Dil Dergilerinde Yayımlanan Makalelerin Amaç/Konu ve Yöntem Açısından İncelenmesi

Uluslararası Dil Dergilerinde Yayımlanan Makalelerin Amaç/Konu ve Yöntem Açısından İncelenmesi GEFAD / GUJGEF 36(2): 399-425 (2016) Uluslararası Dil Dergilerinde Yayımlanan Makalelerin Amaç/Konu ve Yöntem Açısından İncelenmesi Examination of Articles Published in International Language Journals

Detaylı

SINIF ÖĞRETMENİ ADAYLARININ BONA YAPMA BECERİLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ

SINIF ÖĞRETMENİ ADAYLARININ BONA YAPMA BECERİLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ SINIF ÖĞRETMENİ ADAYLARININ BONA YAPMA BECERİLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ Yrd. Doç. Dr. Şehriban Koca Mersin Üniversitesi İlköğretim Bölümü Okul Öncesi Öğretmenliği Anabilim Dalı sehriban.koca@mersin.edu.tr

Detaylı

Erzincan University Journal of Education Faculty Skin-Number: 14-2 Years:2012

Erzincan University Journal of Education Faculty Skin-Number: 14-2 Years:2012 Erzincan University Journal of Education Faculty Skin-Number: 14-2 Years:2012 The Opinions of Sixth Grade Students on Causes of Problems They Experience in Italic Ahmet AKKAYA *, Ömer Tuğrul KARA ** Abstract

Detaylı

Turkiye Cumhuriyeti Akademik Performans Analizi ( ) 21 Subat 2017

Turkiye Cumhuriyeti Akademik Performans Analizi ( ) 21 Subat 2017 Turkiye Cumhuriyeti Akademik Performans Analizi ( 2011-2016) 21 Subat 2017 TAYFUN BASAL Bolge Direktoru Türkiye, Iran, Orta Dogu& Orta Asya t.basal@elsevier.com GLOBAL OLCEKTE BILIMSEL YAYIN GOSTERGELERI

Detaylı

Öz Geçmiş. Öğretmen MEB (1999 2009) Yıldırım Beyazıt Üniversitesi, Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü, Yeni Türk Dili Anabilim Dalı (2011-2012)

Öz Geçmiş. Öğretmen MEB (1999 2009) Yıldırım Beyazıt Üniversitesi, Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü, Yeni Türk Dili Anabilim Dalı (2011-2012) Öz Geçmiş I. Adı Soyadı (Unvanı) Nihal Çalışkan (Yrd. Doç. Dr.) Doktora: Gazi Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2009 E-posta: (kurum/özel) ncaliskan@ybu.edu.tr; caliskanihal@hotmail.com; nihalcaliskan@gmail.com

Detaylı

EĞİTİM Doktora Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Ankara 1997 2005 Eğitim Fakültesi, Bilgisayar Öğretimi ve Teknolojileri Bölümü

EĞİTİM Doktora Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Ankara 1997 2005 Eğitim Fakültesi, Bilgisayar Öğretimi ve Teknolojileri Bölümü HAKKIMDA Dr. Erhan Şengel, yüksek lisans eğitimi yıllarında başlamış olduğu öğretim teknolojileri ile ilgili çalışmalarına 1994 yılından beri devam etmektedir. Online eğitim, Bilgisayar Destekli Eğitim,

Detaylı

Yrd. Doç. Dr. Celal Deha DOĞAN. Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Ölçme ve Değerlendirme Bilim Dalı- Doktora

Yrd. Doç. Dr. Celal Deha DOĞAN. Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Ölçme ve Değerlendirme Bilim Dalı- Doktora Yrd. Doç. Dr. Celal Deha DOĞAN Öğrenim Durumu Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Ölçme ve Değerlendirme Bilim Dalı- Doktora- 2005-2011 Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Ölçme ve

Detaylı

ANALYSIS OF THE RELATIONSHIP BETWEEN LIFE SATISFACTION AND VALUE PREFERENCES OF THE INSTRUCTORS

ANALYSIS OF THE RELATIONSHIP BETWEEN LIFE SATISFACTION AND VALUE PREFERENCES OF THE INSTRUCTORS VII. Uluslar ANALYSIS OF THE RELATIONSHIP BETWEEN LIFE SATISFACTION AND VALUE PREFERENCES OF THE INSTRUCTORS gursoymeric10@gmail.com, ramazankaratay@gmail.com ÖZET incelenmesidir. Çal demo Anahtar Kelimeler:

Detaylı

*************************************** Bankacılık ve Sermaye Piyasası Araştırmaları Dergisi

*************************************** Bankacılık ve Sermaye Piyasası Araştırmaları Dergisi *************************************** Bankacılık ve Sermaye Piyasası Araştırmaları Dergisi BSPAD, Cilt 1, Sayı 2 www.bankasermaye.com *************************************** Türkiye de Sermaye Piyasası

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı Adres : Melihan ÜNLÜ : Aksaray Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Matematik ve Fen Bilimleri Bölümü Telefon : 03822883375 E-posta : melihanunlu@yahoo.com 1.

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. :Gökömer Mahallesi Hacılar Sokak No: 66 Altınordu / ORDU : ev tel: 0 (452) :

ÖZGEÇMİŞ. :Gökömer Mahallesi Hacılar Sokak No: 66 Altınordu / ORDU : ev tel: 0 (452) : ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı : Özcan PALAVAN İletişim Bilgileri Adres Telefon Mail Kişisel Web Adres :Gökömer Mahallesi Hacılar Sokak No: 66 Altınordu / ORDU : 0 544 655 52 99 ev tel: 0 (452) 264 22 24 : ozcanpalavan@hotmail.com

Detaylı

Degree Field University Year Educational Ankara University 1975. MA - - - Educational. Cukurova University Institute of Social Sciences.

Degree Field University Year Educational Ankara University 1975. MA - - - Educational. Cukurova University Institute of Social Sciences. 3. Title : Assist. Prof. Dr. 4. Education : Assist Prof. Dr Ali TEMEL Vise Dean alitemel@maltepe.edu.tr 0216 626 10 50 /1738 0216 626 10 70 Özgeçmiş Degree Field University Year BA Educational Ankara University

Detaylı

Doç.Dr. EYLEM YILDIZ FEYZİOĞLU

Doç.Dr. EYLEM YILDIZ FEYZİOĞLU Doç.Dr. EYLEM YILDIZ FEYZİOĞLU Eğitim Fakültesi Matematik Ve Fen Bilimleri Eğitimi Bölümü Fen Bilgisi Eğitimi Anabilim Dalı Eğitim Bilgileri Eğitim Fakültesi Matematik Ve Fen Bilimleri 1994-1999 Lisans

Detaylı

Nidan Oyman Arş. Gör. Dr.

Nidan Oyman Arş. Gör. Dr. Özgeçmiş Nidan Oyman Arş. Gör. Dr. Öğrenim Durumu Derece Alan Üniversite Yıl Lisans İngilizce Öğretmenliği İstanbul 2006 Yüksek Lisans Eğitim Yönetimi, Teftişi, Planlaması ve Ekonomisi 2010 Kişisel Bilgiler

Detaylı

YILLARI ARASINDA TÜRKÇE ÖĞRETİM PROGRAMLARI ALANINDA YAYIMLANAN MAKALE VE TEZLERİN ANALİZİ

YILLARI ARASINDA TÜRKÇE ÖĞRETİM PROGRAMLARI ALANINDA YAYIMLANAN MAKALE VE TEZLERİN ANALİZİ DÖNMEZ, B. ve GÜNDOĞDU, K. (2016). 2000-2016 Yılları Arasında Türkçe Öğretim Programları Alanında Yayımlanan Makale ve Tezlerin Analizi. Uluslararası Türkçe Edebiyat Kültür Eğitim Dergisi, 5(4), 2109-2125.

Detaylı

MARMARA ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM YÖNETİMİ VE DENETİMİ ALANINDAKİ YÜKSEK LİSANS TEZLERİNİN İNCELENMESİ

MARMARA ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM YÖNETİMİ VE DENETİMİ ALANINDAKİ YÜKSEK LİSANS TEZLERİNİN İNCELENMESİ The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science Doi number:http://dx.doi.org/10.9761/jasss2324 Number: 25-I, p. 399-410, Summer I 2014 MARMARA ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM

Detaylı

FEN VE TEKNOLOJİ ÖĞRETMENLERİNİN KİŞİLERARASI ÖZYETERLİK İNANÇLARININ BAZI DEĞİŞKENLER AÇISINDAN İNCELENMESİ

FEN VE TEKNOLOJİ ÖĞRETMENLERİNİN KİŞİLERARASI ÖZYETERLİK İNANÇLARININ BAZI DEĞİŞKENLER AÇISINDAN İNCELENMESİ FEN VE TEKNOLOJİ ÖĞRETMENLERİNİN KİŞİLERARASI ÖZYETERLİK İNANÇLARININ BAZI DEĞİŞKENLER AÇISINDAN İNCELENMESİ AN INVESTIGATION OF SCIENCE TEACHERS INTERPERSONAL SELF-EFFICACY BELIEFS IN TERMS OF SOME VARIABLES

Detaylı

İŞLETMELERDE KURUMSAL İMAJ VE OLUŞUMUNDAKİ ANA ETKENLER

İŞLETMELERDE KURUMSAL İMAJ VE OLUŞUMUNDAKİ ANA ETKENLER ANKARA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ HALKLA İLİŞKİLER VE TANITIM ANA BİLİM DALI İŞLETMELERDE KURUMSAL İMAJ VE OLUŞUMUNDAKİ ANA ETKENLER BİR ÖRNEK OLAY İNCELEMESİ: SHERATON ANKARA HOTEL & TOWERS

Detaylı

YL 17% DR 83% Dokuz Eylül Üniversitesi 33% Diğer Üniversiteler 67%

YL 17% DR 83% Dokuz Eylül Üniversitesi 33% Diğer Üniversiteler 67% DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ'NDE ÖYP KAPSAMINDA LİSANSÜSTÜ EĞİTİME DEVAM EDEN ÖYP ARAŞTIRMA GÖREVLİLERİ DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİNDE EĞİTİME DEVAM EDEN ÖYP ARAŞTIRMA GÖREVLİLERİ KADRO DAĞILIMI Kadrosununu Bulunduğu

Detaylı

Eğitim ve Bilim. Cilt 39 (2014) Sayı Anahtar Kelimeler. Giriş

Eğitim ve Bilim. Cilt 39 (2014) Sayı Anahtar Kelimeler. Giriş Eğitim ve Bilim Cilt 39 (2014) Sayı 174 33-38 İçerik Analizinin Parametreleri Muammer Çalık 1, Mustafa Sözbilir 2 Öz Bu çalışmada içerik analizi çalışmaları; meta-analiz, meta-sentez ve betimsel olmak

Detaylı

Türkiye deki Deprem Eğitimi Araştırmaları: Betimsel İçerik Analizi. Şerif Ali DEĞİRMENÇAY Mustafa CİN

Türkiye deki Deprem Eğitimi Araştırmaları: Betimsel İçerik Analizi. Şerif Ali DEĞİRMENÇAY Mustafa CİN Türkiye deki Deprem Eğitimi Araştırmaları: Betimsel İçerik Analizi Şerif Ali DEĞİRMENÇAY Mustafa CİN Öz: Bu çalışma Türkiye deki deprem eğitimi araştırmaları alanındaki yönelimleri belirlemek amacıyla

Detaylı

Kişisel Bilgiler. Doç. Dr. Hacer ÂŞIK EV. Tel İş : / 1762 Faks :

Kişisel Bilgiler. Doç. Dr. Hacer ÂŞIK EV. Tel İş : / 1762 Faks : : Kişisel Bilgiler Doç. Dr. Hacer ÂŞIK EV Tel İş : 06 4 0 45 / 76 Faks : 06 0 44 Posta Adresi : Şehitler Mahallesi Mehmetçik Cad. No: 45400 Mrk. Manisa E-posta : hacerev@gmail.com hacer.ev@bayar.edu.tr

Detaylı

A UNIFIED APPROACH IN GPS ACCURACY DETERMINATION STUDIES

A UNIFIED APPROACH IN GPS ACCURACY DETERMINATION STUDIES A UNIFIED APPROACH IN GPS ACCURACY DETERMINATION STUDIES by Didem Öztürk B.S., Geodesy and Photogrammetry Department Yildiz Technical University, 2005 Submitted to the Kandilli Observatory and Earthquake

Detaylı

EGE ÜNİVERSİTESİ BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJE KESİN RAPORU EGE UNIVERSITY SCIENTIFIC RESEARCH PROJECT REPORT

EGE ÜNİVERSİTESİ BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJE KESİN RAPORU EGE UNIVERSITY SCIENTIFIC RESEARCH PROJECT REPORT I EGE ÜNİVERSİTESİ BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJE KESİN RAPORU EGE UNIVERSITY SCIENTIFIC RESEARCH PROJECT REPORT PROJE NO: 2012-BİL-032 AKDENİZ VE KARADENİZ DE EAF (EKOSİSTEM YAKLAŞIMLI BALIKÇILIK) UYGULAMASINI

Detaylı

BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR ÖĞRETİMİ VEREN YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI VE İSTİHDAM DURUMLARI

BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR ÖĞRETİMİ VEREN YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI VE İSTİHDAM DURUMLARI Ekim 2008 Cilt:16 No:2 Kastamonu Eğitim Dergisi 651-656 BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR ÖĞRETİMİ VEREN YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI VE İSTİHDAM DURUMLARI Süleyman Murat YILDIZ Balıkesir Üniversitesi Beden Eğitimi ve,

Detaylı

Sorumlu yazar, Prof. Dr., Atatürk Üniversitesi, K. K. Eğitim Fakültesi, e-posta: sozbilir@atauni.edu.tr ***

Sorumlu yazar, Prof. Dr., Atatürk Üniversitesi, K. K. Eğitim Fakültesi, e-posta: sozbilir@atauni.edu.tr *** Sözbilir, Ö., Gül, Ş. Okçu, B., Yazıcı, F., Kızılaslan, A., Zorluoğlu, S. L., Atilla, G. (2015). Görme yetersizliği olan öğrencilere yönelik fen eğitimi araştırmalarında eğilimler. Abant İzzet Baysal Üniversitesi

Detaylı

EK - 4A ÖZGEÇMİŞ. 1. Adı Soyadı : Burak Yasin YILMAZ İletişim Bilgileri Adres

EK - 4A ÖZGEÇMİŞ. 1. Adı Soyadı : Burak Yasin YILMAZ İletişim Bilgileri Adres EK - 4A ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı : Burak Yasin YILMAZ İletişim Bilgileri Adres : Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Eğitim Fakültesi Eğitim Bilimleri Bölümü Eğitim Programları ve Öğretim ABD Meşelik Yerleşkesi

Detaylı