Türkçe Eğitimi Araştırmalarında Eğilimler

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Türkçe Eğitimi Araştırmalarında Eğilimler"

Transkript

1 Kuram ve Uygulamada Eğitim Bilimleri Educational Sciences: Theory & Practice - 13(3) Eğitim Danışmanlığı ve Araştırmaları İletişim Hizmetleri Tic. Ltd. Şti. DOI: /estp Türkçe Eğitimi Araştırmalarında Eğilimler Behice VARIŞOĞLU a Atatürk Üniversitesi Yüksel GÖKTAŞ c Atatürk Üniversitesi Abdullah ŞAHİN b Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Öz Bu araştırmanın amacı, Türkiye de SSCI ve ULAKBIM Sosyal Bilimler veri tabanları tarafından dizinlenen dergilerdeki yılları arasında yayımlanan Türkçe eğitimi araştırmalarının, konu alanlarının, yöntemlerinin, araştırmalarda kullanılan veri toplama araçlarının, veri analiz yöntemlerinin ve örneklem özelliklerinin eğilimlerini tespit etmektir. Veri tabanlarından amaçlı örnekleme tekniği ile seçilen 44 dergideki 558 makale değerlendirilmiş ve makaleler Türkçe Eğitimi Yayın Sınıflama Formu (TEYSF) kullanılarak incelenmiştir. Çalışmada içerik analizi yöntemi kullanılmış ve veriler SPSS 16.0 programı kullanılarak analiz edilmiştir. Araştırma bulgularına göre makale yöntemi açısından tarama modelindeki çalışmaların yoğunlukta olduğu, en çok nicel araştırma yöntemlerinin kullanıldığı, verilerin en çok doküman ve anket ler yardımıyla toplandığı, veri analiz yöntemleri arasında da betimsel analiz in çok kullanıldığı belirlenmiştir. Örneklem grubu olarak ilköğretim öğrencileri nin, örneklem büyüklüğü olarak kişi arasında değişen grupların olduğu; örnekleme tekniği olarak da kolay ulaşılabilir örnekleme tekniğinin çok kullanıldığı görülmüştür. Türkçe eğitiminin alanına göre yapılan incelemede, birden fazla beceri alanını kapsayan karma beceri alanları başlığı altındaki yayınlarla okuma eğitimi üzerine yapılan çalışmaların çoğunlukta olduğu tespit edilmiştir. Anahtar Kelimeler Türkçe Eğitimi, Türkçe Eğitimi Araştırmaları, Araştırma Eğilimleri, İçerik Analizi. Tasarlanan her yeni araştırma, kendinden önceki araştırmaların ışığında şekillenir. Özellikle eğitim alanında yapılan araştırmalarda güncel olanları takip etmek çok daha önemlidir. Çünkü eğitim, değişim ve gelişim hareketlerinden en erken etkilenen alanların başında gelir. Eğitim alanındaki yenilikleri hayata geçirmek için ise iyi bir dil/ ana dil eğitimine ihtiyaç duyulmaktadır. Düşünen, sorgulayan, çözüm bulan, ilişkilendiren, anlamlandıran, sorunların kaynağına inen, temel dil becerilerini en etkili biçimde kullanan ve başka dilleri kolayca öğrenebilen insanı yetiştirebilmek için dil eğitimi önemlidir. Ülkemizde dil eğitimi ve öğretimi konusunda pek çok yönden araştırma yapılmıştır. Temel dil becerileri (dinleme, okuma, konuşma ve yazma eğitimi), dil bilgisi, çocuk edebiyatı, yabancılara Türkçe öğretimi, yöntem ve teknikler, materyal tasarımı, ders programı, ölçme ve değerlendirme, öğretmen eğitimi, ders kitabı incelemesi gibi konularda Türkçe eğitimi araştırmalarına yer verilmiştir. Araştırma konularının çeşitliliği, bu araştırmalarda kullanılan yöntemlerle ilgili toplu bir değerlendirmeyi gerekli kılmaktadır. a b c Sorumlu Yazar: Behice VARIŞOĞLU Türkçe Eğitimi alanında doktora öğrencisi ve araştırma görevlisidir. Çalışma alanları arasında yabancılara Türkçe öğretimi, okuma ve yazma eğitimi yer almaktadır. İletişim: Atatürk Üniversitesi, Kazım Karabekir Eğitim Fakültesi Türkçe Eğitimi Bölümü, Erzurum. Elektronik posta: Tel: /107. Dr. Abdullah ŞAHİN Türkçe Eğitimi alanında doçenttir. İletişim: Çanakkale Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Türkçe Eğitimi Bölümü, Çanakkale. Dr. Yüksel GÖKTAŞ Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi alanında doçenttir. İletişim: Atatürk Üniversitesi, Kazım Karabekir Eğitim Fakültesi, Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Bölümü, Erzurum. Elektronik posta:

2 KURAM VE UYGULAMADA EĞİTİM BİLİMLERİ Türkçe eğitimi alanında ilköğretim birinci sınıflardaki ilkokuma yazma öğretimi konusundaki lisansüstü tezlerin eğilimlerini belirlemek amacıyla yapılan bir çalışmada, 2005 ten beri uygulanan İlköğretim Türkçe Programı (ilk okuma yazma öğretimi) ile ilgili lisansüstü tezlerin yöntemleri, evren ve örneklemleri, veri toplama araçları, içerdikleri sorular ve araştırma sonunda getirdikleri öneriler doküman analizi yöntemiyle değerlendirilmiştir (Şahin, 2010). Türkçe eğitimi alanında yapılan tezlerin meta-analiz yöntemiyle incelendiği başka bir çalışmada ise yılları arasındaki tezlerin yöntemleri, konuları, türleri, hedef kitleleri, yayın yılları, üniversiteleri ve enstitüleri üzerine toplu değerlendirme yapılmıştır (Coşkun, Özçakmak ve Balcı, 2012). Ancak, Türkçe eğitimi alanında yapılan yayınların benzer bir bakış açısıyla toplu olarak değerlendirildiği başka çalışmalara rastlanmamıştır. Oysa eğitimle ilgili diğer alanlarda, meta analiz ve içerik analizi yöntemleriyle yapılan, araştırmaların genel eğilimlerini belirleyen pek çok sayıda araştırma yapıldığı görülmektedir. Örneğin, Sözbilir ve Kutu (2008) Türkiye de fen eğitiminde yayımlanmış makalelerde kullanılan araştırma yöntemlerinin ve araştırılan konu alanlarının durumlarını ve yönelimlerini belirlemek amacıyla Türkiye de yayımlanan 28 eğitim araştırmaları dergisinden seçilen 413 makaleyi incelemişlerdir. Çalık, Ünal, Coştu ve Karataş (2008) Türkiye de fen eğitiminde yayımlanan 444 tezi yıl, araştırma konusu ve araştırma yöntemine göre incelemişlerdir. İncekara (2009) Türkiye deki coğrafya eğitimi çalışmalarının mevcut durum ve eğilimlerini belirlemek için Marmara ve Doğu Coğrafya Dergilerinde yayımlanan çalışmaları incelemiştir. Benzer çalışmayı Ulutaş ve Ubuz (2008) matematik eğitimi için yapmışlardır. Karadağ (2009) Türkiye de eğitim bilimleri alanında yapılmış doktora tezlerinin tematik dağılımlarını belirlenmek amacıyla yılları arasında yapılan 324 tezi incelemiştir. Göktaş, Hasançebi ve arkadaşları (2012), SSCI ve ULAKBİM veri tabanlarında dizinlenen Türk menşeli eğitim dergilerindeki eğitim araştırmalarının yöntem, konu alanı, veri toplama araçları, veri analizi teknikleri ve örneklem özellikleri bakımından eğilimlerini belirlemişlerdir. Arık ve Türkmen (2009) Türkiye de yayımlanmakta olan ve SSCI de taranan eğitimle ilgili dergilerdeki makaleleri nitelik ve niceliğine göre inceleyip değerlendirmişlerdir. Yalçın, Bilican, Kezer ve Yalçın (2009) ise Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisinde yayımlanan makalelerin niteliğine ilişkin bir içerik analizi yapmışlardır. Yıldız (2004) da yılları arasında Boğaziçi ve Ankara Üniversitesinde yapılmış 110 lisansüstü tezi incelemiştir. Göktaş, Küçük ve arkadaşları (2012) SSCI veri tabanlarında dizinlenen Türk menşeli dergilerdeki eğitim teknolojileri araştırmalarının yöntemsel boyutlarını ve genel eğilimlerini tespit etmişlerdir. Şimşek ve arkadaşları (2009) eğitim teknolojisi alanında yapılan toplam 259 yüksek lisans tezi üzerinde inceleme yapmışlardır. Şimşek ve arkadaşları (2008) Türkiye deki beş üniversitede (Anadolu, Ankara, Ortadoğu Teknik, Hacettepe ve Marmara Üniversiteleri) eğitim teknolojisi alanında yapılmış 64 adet doktora tezini incelemişler ve sonuçları değerlendirmişlerdir. Erdoğmuş ve Çağıltay (2009) Türkiye de bilgisayar ve öğretim teknolojileri alanındaki 248 yüksek lisans ve doktora tezini incelemişler ve bu alandaki eğilimleri belirlemişlerdir. Uzunboylu ve Özçınar (2009) ise yılları arasında bilgisayar destekli dil öğrenimi ile ilgili araştırma ve yönelimleri 1309 araştırmayı inceleyerek tespit etmişlerdir. Sonuç olarak, Türkçe eğitimindeki araştırmaların da hangi yönlerden ele alındığını, hangi yönlerinin çalışılmadığını tam olarak görebilmek için alanla ilgili kapsamlı analiz çalışmalarına ihtiyaç duyulmaktadır. Ülkemizde Türkçe eğitimi alanındaki yayımların geçmişinin pek de geriye gitmediği bilinen bir gerçektir (Güzel, 2003). Özellikle Türkçe eğitiminin Türkiye de lisans ve lisansüstü düzeyde bir disiplin olarak ana bilim dallarına sahip olmaması da yapılan araştırmaları değerlendirmede, ilişkilendirmede ve kategorize etmede belli bir ölçütün bulunmamasına neden olmaktadır. Ancak bu durum, alandaki yayınların bazı ölçütlere göre değerlendirilmemesi konusunda bir gerekçe sunmamaktadır. Alan yazın tarandığında, diğer alanlardaki çalışmalarda görüldüğü gibi, Türkçe eğitiminde araştırmaları belli ölçütlere göre değerlendiren yeterli sayıda çalışmaya rastlanmamıştır. Bu bağlamda Türkçe eğitimi alanındaki araştırmaların incelenmesi, içerik ve yöntemsel eğilimlerinin belirlenmesi yapılacak yeni araştırmalar için yol gösterici olacaktır. Bu sebeple Türkçe eğitimi alanında yayımlanan makaleler üzerine geniş ve kapsamlı olarak ilk kez yapılan bu çalışmada, Türkiye de SSCI ve ULAKBIM Sosyal Bilimler veri tabanları tarafından dizinlenen 44 dergideki yılları arasında yayımlanan makalelerin yöntemsel eğilimlerinin hangi yönde olduğunun belirlenmesi amaçlanmıştır. Bu amaç doğrultusunda cevabı aranacak araştırma soruları şunlardır: 1. Türkçe eğitimi araştırmaları yaygın olarak hangi dergilerde yayınlanmıştır? Bu araştırmaların yıllara göre dağılımı nasıldır? 2. Türkçe eğitimi araştırmalarında hangi araştırma alanları ve konuları yaygın olarak tercih edilmiştir? 1768

3 VARIŞOĞLU, ŞAHİN, GÖKTAŞ / Türkçe Eğitimi Araştırmalarında Eğilimler 3. Türkçe eğitimi araştırmalarının alanlarına ve konularına göre yöntemleri ve desenleri bakımından eğilimleri hangi yöndedir? 4. Türkçe eğitimi araştırmalarında yaygın olarak kullanılan örneklem seçim yöntemleri, örneklem düzeyi ve örneklem büyüklükleri nelerdir? 5. Türkçe eğitimi araştırmalarında yaygın olarak kullanılan veri toplama araçları nelerdir? 6. Türkçe eğitimi araştırmalarında yaygın olarak kullanılan veri analiz yöntemleri nelerdir? 7. Türkçe eğitimi araştırmaları yaygın olarak kaç yazar tarafından yapılmıştır? Yöntem Araştırmanın kapsamını oluşturan yayınların belirli konulara göre kategorize edilmesi, kodlama sürecinden geçirilmesi, verilerin sayısallaştırması, analizi ve raporlaştırılması sürecinde izlenen aşamalardan dolayı bu çalışmada içerik analizi yöntemi kullanılmıştır. Nitel araştırmalarda yaygın olarak kullanılan içerik analizi, birbirine benzeyen verileri belirli kavramlar ve temalar çerçevesinde bir araya getirmek ve bunları okuyucunun anlayacağı bir biçimde düzenleyerek yorumlamaktır. Bu çalışma, incelenen yayınların eğilimleriyle ilgili genel bir değerlendirme ve yorum sunduğu için içerik analizine uygundur. Verilerin Toplanması Çalışmada veri toplama aracı olarak Türkçe Eğitimi Yayın Sınıflama Formu (TEYSF) kullanılmıştır. Verilerin toplanması için kullanılan TEYSF, bir araştırmanın araştırma sürecindeki aşamaları göz önüne alınarak alt başlıklara ayrılmıştır. Her bir alt başlık da kendi içerisinde, verileri kodlamaya imkân sağlayacak maddelere ayrılarak oluşturulmuştur. Böylece inceleme yapılan her makale aynı ölçütlere göre değerlendirilebilmiştir. TEYSF, Sözbilir ve Kutu nun (2008) çalışmasında kullanılan formun araştırmacılar tarafından çalışmanın amacına uygun olarak yeniden düzenlenmesiyle oluşturulmuştur. Veri toplama aracının araştırmanın amacına uygun bir şekilde düzenlenebilmesi için birkaç taslak form oluşturulmuş; pilot uygulamalar sonunda formun son hâli ortaya çıkmıştır. Kullanılan formun geçerliliğini artırmak için eğitim bilimleri ve dil bilimi alanlarındaki uzmanların görüşlerine başvurulmuştur. Ayrıca TEYSF nin güvenilirliğini artırmak için değerlendirmeciler arasındaki tutarlılığa bakılmıştır. Her değerlendirmecinin örnek kodlama formları arasındaki ilişkiden yararlanılarak formun anlaşılamayan ya da zayıf kalan bölümleri üzerinde gerekli değişiklikler yapılmış ve form iyileştirilmiştir. TEYSF dokuz temel bölümden oluşmaktadır: 1. Makalenin künyesi, 2. Makalenin türü, 3. Makalenin alanı, 4. Makalenin konusu, 5. Makalenin yöntemi, 6. Makalenin veri toplama araçları, 7. Makalenin örneklemi, 8. Makalenin veri analiz yöntemi ve 9. Makaleyle ilgili araştırmacının görüşlerini belirteceği ek bölüm. Araştırmanın Kapsamı Bu çalışmanın kapsamını Türkiye de SSCI (n=5) ve ULAKBIM Sosyal Bilimler(n=39) veri tabanlarında dizinlenen dergilerdeki Türkçe eğitimi makaleleri oluşturmaktadır. Amaçlı örnekleme tekniği ile seçilen, dizinlendiği veri tabanında erişimine izin verilen ve yılları arasında yayımlanan 44 dergideki 558 Türkçe eğitimi makalesi üzerinde inceleme yapılmıştır. Amaçlı örnekleme, araştırmada belli niteliklere sahip kişiler, olaylar, nesneler ya da durumlara göre bir seçim yapılacaksa kullanılır (Büyüköztürk, Kılıç Çakmak, Akgün, Karadeniz ve Demirel, 2009, s. 91). Bu çalışma kapsamında da sadece Türkçe eğitimiyle ilgili olan yayınlar incelendiğinden amaçlı örnekleme tekniği kullanılmıştır. Çalışma kapsamında ulaşılabilen ve taranan dergiler ve dergilerdeki makale sayıları ekteki tabloda verilmiştir. Verilerin Analizi Çalışma sonunda elde edilen veriler SPSS 16.0 programı kullanılarak analiz edilmiştir. Verilerin analizinde betimsel analiz türlerinden frekans ve yüzde tabloları kullanılmıştır. Bulgular SSCI ve ULAKBİM Sosyal Bilimler veri tabanları tarafından dizinlenen 44 dergideki 558 makalenin incelendiği bu çalışmadan elde edilen bulgular araştırma soruları temel alınarak yedi başlıkta incelenmiştir. Türkçe Eğitimi Araştırmalarını Yayımlayan Dergiler Türkçe eğitimi makalelerinin en çok yayınlandığı dergilerin dağılımı Şekil 1 de gösterilmiştir: 1769

4 KURAM VE UYGULAMADA EĞİTİM BİLİMLERİ Şekil 1. Türkçe Eğitimi Araştırmalarının En Çok Yayımlandığı Dergiler Şekil 1 incelendiğinde, Türkçe eğitimi araştırmalarının en yoğun olduğu derginin Millî Eğitim Dergisi olduğu görülmektedir. Türklük Bilimi Araştırmaları Dergisi ile Dil Dergisi de en çok Türkçe eğitimi araştırması barındıran diğer dergilerdir. Makalelerin Türkçe Eğitimi Konularına ve Eğitim Bilimleri Konu Alanlarına Göre Durumu Yıllara göre makale konularının dağılımı Tablo 1 ve Tablo 2 de gösterilmiştir: Tablo 1. Makalelerin Türkçe Eğitimi Konularının Yıllara Göre Dağılımı Makale konusu Yıllar Okuma Eğitimi Karma Beceri Alanları Dil Bilgisi/ Dil Araş. Yazma Eğitimi Yabancılara Türkçe Ö. İlkokuma Yazma Ö. Çocuk Edebiyatı Konuşma Eğitimi Dinleme Eğitimi Çok Dillilik Diğer Toplam Toplam Tablo 1 de, incelenen yayınların Türkçe eğitimindeki konularının yıllara göre dağılımına bakıldığında, en çok yayının 2010 yılında (n=135), en az yayının 2000 (n=6) ve 2001 (n=4) yıllarında yapıldığı; çalışmaların okuma eğitimi (n=119) ve birden fazla beceri alanını kapsayan karma beceri alanlarında (n=93) yığılma gösterdiği, dinleme eğitimi (n=12) ve çok dillilik (n=3) alanlarında ise yayın sayısının az olduğu tespit edilmiştir. Ayrıca diğer başlığı altında toplanan yayınların sayısının da oldukça fazla olduğu görülmüştür. Tablo 2. Makalelerin Eğitim Bilimlerindeki Konularının Yıllara Göre Dağılımı Makale konusu Yıllar Öğretim Tutum/ durum/ ilgi belirleme Ders kitabı inc. Eğitim/öğretim sorunları Program/ müfredat çal. Öğrenme Ölçme ve değerlendirme Öğretmen eğitimi Öğretim/eğit. Tek. Ölçek/test geliştirme Diğer Toplam Toplam Tablo 2 de gösterilen verilerde, incelenen yayınların eğitim bilimlerindeki konularının yıllara göre dağılımına bakıldığında, çalışmaların öğrenme (n=157) ve tutum/ durum/ ilgi/ görüş belirleme (n=123) konularında yığılma gösterdiği, öğretim/ eğitim teknolojileri(n=11) ve ölçek/ test geliştirme (n=8) konularında ise az sayıda yayının olduğu tespit edilmiştir. 1770

5 VARIŞOĞLU, ŞAHİN, GÖKTAŞ / Türkçe Eğitimi Araştırmalarında Eğilimler Yöntem ve Desenlerine Göre Yayınların Durumu Türkçe eğitimi makalelerinin yöntem ve desenlerinin dağılımı Tablo 3 te sunulmuştur: Tablo 3. İncelenen Yayınların Yöntem ve Desenlerine Göre Dağılımı NİCEL NİTEL ALAN YAZIN KARMA Toplam f % f % Yarı Tam 7 10 Deneysel Zayıf Tek Tarama Deneysel Betimsel Olmayan Korelasyonel Karşılaştırmalı Eleştirel Çalışma Kuram Oluşturma Olgu Bilim Örnek Olay Kültür Analizi Kavram Analizi Tarihsel Analiz Alan Yazın Derleme Meta Analiz Çeşitleme Açıklayıcı Keşfedici Toplam Türkçe eğitimi makalelerinin yöntem ve desenlerinin dağılımı incelendiğinde, nicel araştırmaların (%49.64), nicel araştırmalar içerisinde de deneysel olmayan çalışmalardan tarama modelinin (%48.79) diğer makale yöntem ve desenlerine göre daha çok tercih edildiği görülmektedir. Nitel araştırmalar içerisinde en fazla eleştirel çalışma (%32.84) yer almaktadır. Türkçe eğitimi araştırmalarında en az tercih edilen yöntem ve desenin karma araştırmalardan (%2.51) oluştuğu tespit edilmiştir. Araştırmalarda Türkçe eğitimi konularının yöntemlerine göre dağılımı Tablo 4 te gösterilmiştir: Tablo 4 teki verilere göre, makalelerin Türkçe eğitimi konularına göre yöntemlerinin dağılımı incelendiğinde, nicel araştırmalar içinde en çok tercih edilen makale alanının okuma eğitimi (n=83) olduğu görülmüştür. Bunu birden fazla beceri alanını kapsayan karma beceri alanlarında (n=41) ve diğer (n=49) alanlarda yapılan çalışmalar izlemektedir. Nitel araştırmalar arasında karma beceri alanlarında (n=38) yapılan çalışmalar yoğunluktadır. Alan yazın ve karma yöntemli araştırmalarda ise yine en çok tercih edilen çalışma alanı okuma eğitimi dir (n=16, n=4). Türkçe eğitimi araştırmalarının konularına göre yöntemleri incelendiğinde en az karma yöntemli araştırmalara yer verildiği, çok dillik ve dinleme eğitimi çalışmalarının da diğerlerine göre sayıca az olduğu görülmüştür. Tablo 4. Türkçe Eğitimi konularına Göre Yöntemlerin Dağılımı Konu Nicel Nitel Yöntem Alan Yazın Karma Toplam f f f f f Okuma Eğitimi Karma Beceri Alanları Dil Bilgisi/ Dil Araş Yazma Eğitimi Yabancılara Türkçe Ö İlkokuma Yazma Ö Çocuk Edebiyatı Konuşma Eğitimi Dinleme Eğitimi Çok Dillilik Diğer Toplam Araştırmalardaki eğitim bilimleri konularının yöntemlerine göre dağılımı Tablo 5 te gösterilmiştir: Tablo 5. Eğitim Bilimleri Konularına Göre Yöntemlerin Dağılımı Konu Nicel Nitel Yöntem Alan Yazın Karma Toplam f f f f f Öğretim Tutum/ İlgi/ Görüş/ Durum Belir. Ders Kitabı İnceleme Eğit./ Öğretim Sorunları Program/ Müfredat Çal Öğrenme Ölçme ve Değerlendirme Öğretmen Eğit Eğitim Teknolojileri Ölçek/ Test Geliş Diğer Toplam Makalelerin eğitim bilimleri konularına göre yöntemleri incelendiğinde, nicel araştırmalarda tutum/ ilgi/ görüş/ durum belirleme (n=98) konulu çalışmaların, bunu öğretim (n=71) konusundaki çalış- 1771

6 KURAM VE UYGULAMADA EĞİTİM BİLİMLERİ maların diğerlerine göre fazla olduğu görülmüştür. Nitel, alan yazın ve karma yöntemli araştırmalarda da en çok tercih edilen makale konusu öğretimdir (n=63, n=15, n=8). Ölçme ve değerlendirme, öğretmen eğitimi, öğretim/ eğitim teknolojileri, ölçek/ test geliştirme çalışmaları tüm yöntemlerde en az tercih edilen konulardır. Örneklem Özelliklerine Göre Yayınların Durumu Türkçe eğitimi araştırmalarının örneklem seçim yöntemlerine göre durumu Tablo 6 da verilmiştir: Tablo 6. İncelenen Yayınların Örneklem Seçim Yöntemlerine Göre Dağılımı f % Kolay ulaşılabilir örneklem Rastgele/ seçkisiz örneklem Amaçlı örneklem Evrenin tamamı Diğer Toplam Türkçe eğitimi araştırmalarında kullanılan örneklem seçim yöntemlerinin dağılımı incelendiğinde, kolay ulaşılabilir örneklem (n=109) yönteminin diğerlerinden çok, evrenin tamamının (n=15) ise az tercih edildiği görülmüştür. Türkçe eğitimi araştırmalarında kullanılan örneklem düzeylerinin durumu Tablo 7 de verilmiştir: Tablo 7. İncelenen Yayınların Örneklem Düzeyine Göre Dağılımı f % İlköğretim (1-5) öğrencileri İlköğretim (6-8) öğrencileri Lisans (eğitim fak.) öğrencileri Öğretmenler Ortaöğretim öğrencileri Lisans (diğer fak.) öğrencileri Okulöncesi öğrencileri Öğretim üyeleri Yöneticiler Veliler Lisansüstü öğrencileri Diğer Toplam Türkçe eğitimi araştırmalarında kullanılan örneklem düzeyinin dağılımı incelendiğinde, en fazla ilköğretim 1-5 (n=95) ve ilköğretim 6-8 (n=85) düzeyindeki öğrencilerle lisans (eğitim fak.) (n=76) düzeyindeki öğrencilerden yararlanıldığı; öğretim üyeleri, yöneticiler, veliler ve lisansüstü öğrencilerden daha az veri toplandığı tespit edilmiştir. Örneklem büyüklüğünün dağılımı Tablo 8 de gösterilmiştir: Tablo 8. İncelenen Yayınların Örneklem Büyüklüğüne Göre Dağılımı f % kişi kişi kişi kişi kişi den fazla kişi Toplam Türkçe eğitimi araştırmalarında kullanılan örneklem büyüklüğünün dağılımı incelendiğinde, en fazla (n=100) ve (n=80) kişilik örneklem büyüklükleri tercih edilmiştir den fazla (n=11) kişiden oluşan örneklem büyüklüğü ise diğerlerinden daha az seçilmiştir. Veri Toplama Araçlarına Göre Yayınların Durumu Veri toplama araçlarının kullanılma sıklığı ve yüzdelik değerleri Tablo 9 da gösterilmiştir: Tablo 9. İncelenen Yayınların Veri Toplama Araçlarına Göre Dağılımı f % Doküman Anket Tutum/ Algı/ Kişilik / İlgi veya Yetenek Testleri Başarı Testi Görüşme (Mülakat) Gözlem Veri Toplama Aracı Belirtilmemiş Alternatif Testler Diğer Toplam İncelenen makalelerde en çok kullanılan veri toplama araçları doküman (%28.95) ve anketlerdir (%23.07). Veri toplama aracı olarak diğerlerinden daha az kullanılan araçlar ise gözlem ve uygulanan bir ölçme aracıyla benzer özellik gösteren, gerektiğinde güvenirliği artırmak için aynı örneklem grubuna uygulanan alternatif testlerdir. Ayrıca makalelerin %4.64 lük bir kısmında veri toplama aracı hiç kullanılmamıştır. 1772

7 VARIŞOĞLU, ŞAHİN, GÖKTAŞ / Türkçe Eğitimi Araştırmalarında Eğilimler Veri Analizi Yöntemlerine Göre Yayınların Durumu Veri analizi yöntemlerinin kullanılma sıklığı ve yüzdelik değerleri Tablo 10 da gösterilmiştir: Makalelerde kullanılan veri analizi tekniklerinin dağılımına bakıldığında, nicel veri analizi (%75.71) tekniklerinin çoğunlukla olduğu; bunlardan da en çok tercih edilenin betimsel analiz (%59.94) olduğu tespit edilmiştir. Nitel veri analizi teknikleri içinde de en çok kullanılanı doküman analizi (%45.25) tekniğidir. Yazar Sayısına Göre Yayınların Durumu İncelenen yayınların yazar sayısına göre dağılımıyla ilgili veriler Tablo 11 de verilmiştir: İncelenen yayınların yazar sayısına göre dağılımına bakıldığında, tek yazarlı (%66.7) ve iki yazarlı (%25.6) çalışmaların Türkçe eğitiminde çoğunlukta olduğu görülmüştür. Çok yazarlı çalışmalara ise daha az yer verilmiştir. Tablo 11. İncelenen Yayınların Yazar Sayılarına Göre Dağılımı f % 1 yazarlı yazarlı yazarlı yazarlı yazarlı yazarlı Toplam Sonuç ve Tartışma Türkçe eğitimi alanındaki yayınların genel eğilimini belirlemeye yönelik olarak yapılan bu çalışmada, Türkiye de SSCI ve ULAKBiM Sosyal Bilimler veri tabanlarında dizinlenen 44 dergiden ulaşılan 558 makale incelenmiş ve içerik analizi sonucunda elde edilen bulgulara göre değerlendirme yapılmıştır. Taranan 44 dergi içinden Türkçe eğitimiyle ilgili araştırmalar en çok Millî Eğitim Dergisi nde (n=80) yayımlanmıştır. Bu dergiyi Türklük Bilimi Araştırmaları Dergisi (n=49), Dil Dergisi (n=37), Turkish Studies (n=30) ve Mustafa Kemal Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi (n=28) takip etmektedir. En fazla yayının Milli Eğitim Dergisi nde bulunması bu derginin yayın politikasından dolayı ana dil becerisine önem vermesinin yanı sıra, eğitim içerikli bakanlık dergisi olmasından ve çok eski tarihlerden beri süregelen bir dergi olmasından kaynaklanmış olabilir. Türklük Bilimi Araştırmaları Dergisi nin 2010 Bahar sayısında çıkardığı Türkçe öğretimi özel sayısındaki makaleler, bu dergiyi en çok yayın barındıran ikinci dergi konumuna yükseltmiştir. Benzer bir durum Turkish Studies Dergisi nde de söz konusudur. Bu dergi 2010 yılında TÜRKÇE dilbilim çalışmaları adlı özel sayı ile 3. sıraya yerleşmiştir. Ayrıca yayınların azlığı ya da çokluğu dikkate alınmaksızın bakıldığında üniversite dergilerinin ve ULAKBİM de dizinlenen dergilerin lehine bir yoğunluk olduğu görülmektedir. ULAKBİM veri tabanında toplam 495 yayın yer alırken SSCI veri tabanında 63 yayın tespit edilmiştir. İncelenen yayınların Türkçe eğitimi konularının yıllara göre dağılımına bakıldığında, en çok yayının Tablo 10. İncelenen Yayınların Veri Analizi Tekniklerine Göre Dağılımı f % f % f % Frekans/Yüzde Betimsel Ort./Stand.Sap Grafik Diğer t- testi Anova/Ancova NİCEL Diğer NİTEL Kestirimsel Non- paramet Faktör Analizi Korelasyon Regresyon Manova/Mancova Doküman Analizi İçerik Analizi Betimsel Analiz

8 KURAM VE UYGULAMADA EĞİTİM BİLİMLERİ 2009 yılında yapıldığı ve bu çalışmaların okuma eğitimi ve karma beceri alanlarında toplandığı tespit edilmiştir yılından geriye doğru gidildikçe yayın sayısında azalma olduğu görülmektedir. Benzer bir sonuç Coşkun ve arkadaşlarının (2012) çalışmalarında da ortaya konulmaktadır. Türkçe eğitimiyle ilgili yayınların son yıllarda artış göstermesi, Türkçe eğitimi alanının bir bilim olarak oturmaya başladığının ve bu alanda çalışan kişilerin sayıca arttığının bir işareti olabilir. Dinleme ve konuşma eğitimi, çocuk edebiyatı, yabancı dil olarak Türkçe öğretimi ve çok dillilik alanlarında ilk yıllarda yayınların olmaması ya da çok az olması dikkat çekicidir. Yabancı dil olarak Türkçe öğretimi ve çok dillikle ilgili çalışmaların azlığının sebebi olarak bu konuda eğitim veren lisans ve doktora programlarının açılmamış olması gösterilebilir. Yüksek lisans programı ise çok az üniversitede bulunmaktadır. Çocuk edebiyatıyla ilgili çalışmaların azlığının sebebi olarak da doçentlik alanı olarak Türkiye de henüz böyle bir alanın bulunmayışı gösterilebilir. Bu alan Türkiye de Türkçe eğitimi alanı, eğitim bilimleri ve yeni Türk edebiyatı alanı arasında bir yerde bulunmaktadır. Dinleme ve konuşma eğitimiyle ilgili yayınlara diğer beceriler üzerine yapılan yayınlardan daha az rastlanmasının sebebi olarak da uygulamanın zorluğu, değerlendirmenin gözlemi de içermesi gösterilebilir. Makalelerin konularına göre yöntemlerinin dağılımı incelendiğinde nicel araştırmalar içinde en çok tercih edilen makale konusunun okuma eğitimi olduğu görülmüştür. Nitel araştırmalarda en çok kullanılan çalışmalar karma beceri alanları konusunda toplanmaktadır. Alan yazın çalışmalarında ise okuma eğitimi, dil bilgisi/ dil araştırmaları ve karma beceri alanlarında eşit sayıda çalışmaya yer verilmiştir. Karma yöntemli çalışmaların alanlarına göre yöntemlerinin dağılımı incelendiğinde, okuma eğitimi ve karma beceri alanlarında yayın yapıldığı görülmektedir. Makalelerin yöntemleri eğitim bilimleri alanı konularına göre incelendiğinde nicel araştırmalarda en çok tercih edilen konuların tutum/ ilgi/ görüş/ durum belirleme çalışmalarıyla öğretim konusunda yapılan çalışmalar olduğu görülmüştür. Nitel araştırmalarda ve alan yazın çalışmalarında yayınların en çok toplandığı konu öğretim başlığıdır. Karma yöntemli çalışmaların konularına göre dağılımı incelendiğinde öğretim, tutum/ ilgi/ görüş/ durum belirleme ve diğer başlıklı konularda yayın yapıldığı görülmektedir. Bu bağlamda konuların özellikle öğretim başlığında toplanmasında, Türkçe eğitimi bölümlerinden mezun olan öğretmenlerin ağırlıklı olarak ilköğretim okullarında görev yapması ve öğrenciler için uygun öğretim yollarının aranması gibi sebepler gösterilebilir. Makalelerde araştırma yöntemi olarak nicel araştırmaların fazla tercih edildiği, nicel araştırma yöntemiyle yapılan çalışmalarda deneysel olmayan desenin çoğunlukla kullanıldığı görülmüştür. Bununla birlikte çalışmalarda araştırma yöntemi olarak daha çok betimsel ve tarama yöntemlerinin kullanıldığı ortaya çıkarılmıştır. Şahin (2010), Şimşek ve arkadaşları (2008), Alper ve Gülbahar (2009) ile Arık ve Türkmen in (2009) çalışmalarında da benzer sonuç elde edilmiştir. Bu sonuç, ülkemizde Türkçe eğitimiyle ilgili yapılan çalışmaların daha çok bir durumu ortaya koymaya yönelik olarak yapıldığını göstermektedir. Nitel araştırmaların nicel araştırmalara göre az tercih edilmesinde, çalışmalar üzerinde daha derinlemesine araştırma yapmanın ve araştırılacak konunun doğal ortamında bulunma zorunluluğunun (Ekiz, 2009, s. 31) araştırmacılar için zaman ve emek harcama konularında sıkıntı yaratması gibi sebepler gösterilebilir. Nicel ve nitel araştırma yöntemlerinin farklı üstün yönleri olduğu ve birlikte kullanıldıklarında daha güvenilir veriler ortaya koyacağı kabul görmüş bir gerçektir. Alper ve Gülbahar da benzer durumu kendi çalışmalarında vurgulamaktadırlar. Ancak Türkçe eğitimi araştırmaları içerisinde en az yer alan çalışmalar karma araştırma türündedir. Türkçe eğitimi alanındaki yayınların örneklem özelliklerine bakıldığında kişi arasında değişen örneklem grupları ile kişi arasında değişen örneklem gruplarının daha çok tercih edildiği görülmektedir den fazla kişiden oluşan örneklem grubu ise en az seçilen örneklem grubudur. Yayınların örneklem düzeyleri incelendiğinde, ilköğretim birinci ve ikinci kademedeki öğrencilerden daha çok yararlanıldığı görülmüştür. Ulutaş ve Ubuz (2008) da kendi çalışmalarında ilköğretim öğrencilerinin en çok veri toplanan çalışma grubu olduğunu belirtmiştir. Bunu, lisans öğrencileri (eğitim fakültesi) ve öğretmenlerden oluşan örneklem düzeyleri izlemektedir. Bu bulgudan hareketle araştırmacıların çoğunlukla araştırma problemlerini bu gruplara yönelik olarak hazırladıkları ve bu gruplara ulaşmanın öteki örneklem gruplarına ulaşmaya göre daha kolay olabileceği gibi sebepler öne sürülebilir. Türkçe eğitimi alanındaki yayınların örneklem teknikleri incelendiğinde, en çok kullanılan tekniğin kolay ulaşılabilir örneklem tekniği olduğu belirlenmiştir. Şimşek ve arkadaşları (2008) ile Arık ve Türkmen in (2009) çalışmaları bu bulguyla paralel sonuçlara sahiptir. Evrenin tamamına yönelik çalışmaların sayısı çok azdır. Araştırmada ikinci olarak en fazla kullanılan örneklem tekniğinin rast- 1774

9 VARIŞOĞLU, ŞAHİN, GÖKTAŞ / Türkçe Eğitimi Araştırmalarında Eğilimler gele olduğu ortaya çıkmıştır. Bunun nedeni olarak deneysel çalışmaların fazla olması gösterilebilir. İncelenen makalelerde veri toplama aracı olarak en çok doküman ve anket kullanılmıştır. Ulutaş ve Ubuz un (2008) araştırmalarında da anketlerin en çok kullanılan veri toplama aracı olduğu sonucuna varılmıştır. Anketlerin çokça kullanılmasında ise kolay ve hızlı bir veri toplama aracı olması, maliyetinin düşük ve geniş katılıma uygun olması gibi sebepler etkili olabilir (Baş, 2006). Dokümanların sıkça tercih edilmesinde sistematik inceleme, toplu değerlendirme ve başka tekniklerle birlikte kullanılabilme olanağı tanıması gibi sebepler gösterilebilir. Çalışmada, incelenen makalelerde kullanılan veri analiz yöntemlerinin dağılımına bakıldığında, çoğunlukla betimsel analiz yönteminin ve alt tekniklerinden olan f ve % tablolarının; kestirimsel analiz yöntemlerinden ise t-testinin çokça kullanıldığı görülmüştür. Nitel veri analizi yöntemleri arasında da doküman analizi en çok tercih edilendir. Şimşek ve arkadaşlarının (2008) çalışmasında da veri analiz yöntemi olarak en fazla betimsel teknikler (%, f, SS vs.) in kullanıldığı tespit edilmiştir. Dolayısıyla iki çalışmanın bulgularının birbiriyle paralel olduğu görülmektedir. Arık ve Türkmen (2009) ile Yalçın ve arkadaşlarının (2009) çalışmaları da bu bulguyu destekler niteliktedir. İncelenen makalelerin yazar sayısına göre eğilimlerine bakıldığında, tek yazarlı çalışmaların sayısının fazla olduğu görülmektedir. Alper ve Gülbahar ın (2009) çalışmasındaki bulgular da tek yazarlı çalışmaların sayısının fazla olduğu yönündedir. Bu durum doçentlik sınavında araştırmacıların herhangi bir engelle karşılaşmak istememelerinden kaynaklanıyor olabilir. Yazar sayısına göre yapılan incelemede üçten çok yazarlı çalışmaların çok az tercih edildiği görülmüştür. Türkçe eğitimi araştırmacılarının kalabalık gruplardaki çalışma ortamları içerisinde daha az yer aldıkları sonucuna varılmıştır. Bu durumun sebepleri arasında grup çalışmalarının sorumluluk, zaman yönetimi, iş bölümü ve koordinasyon gibi konularda araştırmacılara kısıtlama getirmesi gösterilebilir. 1. Türkçe eğitimi araştırmalarında çok az tercih edilen karma yöntemli çalışmalara daha çok ağırlık verilebilir. 2. Türkçe eğitimi alanında dinleme ve konuşma becerisi, yabancı dil olarak Türkçe öğretimi, çok dillilik, çocuk edebiyatı konularını ele alan çalışmalara ağırlık verilebilir. 3. Yapılacak çalışmalarda doküman ve anket dışında farklı veri toplama araçlarına ağırlık verilebilir. 4. Araştırmaların kapsamı açısından ekip çalışmasını gerektiren çok yazarlı çalışmalara ağırlık verilebilir. 5. Örneklem düzeyi açısından öğretmen adayları ve ilköğretim öğrencileri dışında farklı düzeylerde araştırmalar yapılabilir. 6. Evrenin daha iyi temsil edilebilmesi için örneklem gruplarının sayısının çok olduğu çalışmalara ağırlık verilebilir. 7. Yabancı dil olarak Türkçe eğitimi veren lisans ve doktora programlarının açılması, ayrıca hâlen çok az üniversitede var olan yüksek lisans programlarının artırılması hem bu alandaki hem çok dillilikle ilgili araştırmaları hem nitel hem de nicel olarak daha iyi hâle getirebilir. Öneriler Çalışmadan elde edilen sonuçlarla Türkiye de Türkçe eğitimi alanında yayımlanan makalelerin güncel eğilimleri ortaya konulmaya çalışılmıştır. Bu çalışmanın sonuçlarının Türkçe eğitimi araştırmacılarının yeni araştırmaları için yol gösterici olacağına inanılmaktadır. Bu doğrultuda, konuyla ilgili gelecekte yapılabilecek benzer veya ilişkili çalışmalar için araştırmacılar tarafından yapılacak öneriler şunlardır: 1775

10 Educational Sciences: Theory & Practice - 13(3) Educational Consultancy and Research Center DOI: /estp Trends in Turkish Education Studies Behice VARIŞOĞLU a Atatürk University Abdullah ŞAHİN b Çanakkale Onsekiz Mart University Yüksel GÖKTAŞ c Atatürk University Abstract The purpose of this study was to determine trends in the subject areas, methods, data collection tools, data analysis methods, and sample types used in recent studies on Turkish education, published in journals from A total of 558 articles from 44 journals were selected from databases by the purposive sampling method and examined using the Turkish Education Publication Classification Form (TEPCF). The method used in the study was content analysis. The data was analysed using the SPSS 16.0 program. The findings were that survey studies were the most common with regard to method, quantitative research methods were most commonly used, data were mostly gathered by document and questionnaire, and descriptive analysis was the most commonly used data analysis method. Also, Elementary school students were the most commonly used sample group, the sizes of samples most commonly ranged between participants, and convenience sampling was the most common sampling technique. Regarding Turkish education research areas, studies with titles referring to mixed skills areas which covered more than one skill and studies on reading education formed the majority. Key Words Turkish Education, Turkish Education Studies, Research Trends, Content Analysis. It is a known fact that Turkish academic publications on Turkish education are relatively new (Güzel, 2003). However, studies on language education and teaching are regularly published. There is a variety of research subjects in the field, and so it is useful for scholars working in specific areas to understand the broader literature. For this purpose, the methods used in these studies can be analysed collectively. Inadequate trend analysis studies for the area of Turkish education research exist at present: The very specialized study of Şahin (2010), which specifically examined trends in graduate theses that focused on reading education among elementary school first-grade students, and the trend analysis study of Coşkun, Özçakmak, and Balcı (2012). a b c Behice VARIŞOĞLU is currently a research assistant and graduate student of Turkish Education. Her research interests include teaching Turkish as a foreign language, reading teaching and writing teaching. Correspondence: Behice VARIŞOĞLU, Atatürk University, Kazım Karabekir Faculty of Education, Department of Turkish Education, Erzurum, Turkey. Phone: /107. Abdullah ŞAHİN, Ph.D., is currently an associate professor of Turkish Education. Contact: Çanakkale Onsekiz Mart University, Faculty of Education, Department of Turkish Education, Çanakkale, Turkey. Yüksel GÖKTAŞ, Ph.D., is currently an associate professor of Computer Education and Instructional Technology. Contact: Atatürk University, Kazım Karabekir Faculty of Education, Department of Computer Education & Instructional Technology, Erzurum, Turkey.

11 VARIŞOĞLU, ŞAHİN, GÖKTAŞ / Trends in Turkish Education Studies In other areas of education, many general trends studies have been conducted by means of metaanalysis and content analysis methods. For example, Sözbilir and Kutu (2008) examined articles published in Turkey on science education; Çalık, Ünal, Coştu, and Karataş (2008) examined theses on science education in Turkey; İncekara (2009) examined geography education studies in Turkey; Ulutaş and Ubuz (2008) examined math education studies; Karadağ (2009) examined doctorate theses on education science in Turkey; Göktaş, Hasançebi et al. (2012) examined studies in Turkish education journals indexed in SSCI and ULAKBİM databases; Arık and Türkmen (2009) examined articles in journals on education that were published in Turkey and were indexed in SSCI; Yalçın, Bilican, Kezer, and Yalçın (2009) examined articles that were published in the Hacettepe University Journal of Education; Yıldız (2004) examined graduate theses submitted to Boğaziçi University and Ankara University from ; Göktaş, Küçük et al. (2012) examined education technology studies in Turkish journals, which were indexed in the SSCI database; Şimşek et al. (2009) examined Masters theses on education technology; Şimşek et al. (2008) examined doctorate theses on education technology submitted to four universities in Turkey (Anadolu, Ortadoğu Teknik, Hacettepe, and Marmara Universities); Erdoğmuş and Çağıltay (2009) examined Turkish Masters and doctorate theses on computer and education technologies; and Uzunboylu and Özçınar (2009) examined studies on computer assisted language teaching published between Purpose The purpose of this study was to determine the methodological trends in Turkish education studies published from The survey covered 44 journals that are indexed in the SSCI and ULAKBIM Social Sciences databases in Turkey. The research questions that guided the study were: 1- Where have Turkish education studies been published? What is the distribution of these studies according to years? 2- Which areas and subjects have been most researched in Turkish education studies? 3- What trends can be found regarding methods and designs in the Turkish education studies, by research areas and subjects? 4- What are the sample selection methods, sample levels (i.e., grades of research subjects, e.g., elementary grades 1-5, etc.), and sample sizes used in Turkish education studies? 5- What data collection tools are used in Turkish education studies? 6- What data analysis methods are used in Turkish education studies? 7- How many authors are listed in these articles? Method The content analysis method was used to categorize articles according to certain topics, to apply a coding process, and to quantify, analyse, and report the data. Content analysis is used extensively in qualitative studies to group similar data according to certain concepts and themes, and to organize and interpret the data. Scope of the Research The focus of this study was published research studies on Turkish education in journals indexed within the SSCI (n=5) and ULAKBIM Social Sciences (n=39) databases. Articles were selected by the purposive sampling technique (Büyüköztürk, Kılıç Çakmak, Akgün, Karadeniz, & Demirel, 2009, p. 91). In total, 558 Turkish education articles in 44 journals published from were selected for analysis (see the Appendix). The Collection of Data The Turkish Education Publication Categorization Form (TEPCF) was used as a data collection tool. The TEPCF was constructed by reorganizing the form used in Sözbilir and Kutu s (2008) study, according to the purpose of this study. Opinions from 3 experts in the Education Sciences and Language Science areas, were consulted to ensure the validity of the form. The TEPCF consisted of nine basic parts: 1- Identification of article, 2- Type of article, 3- Area of the article, 4- Topic of the article, 5- Method used in the article, 6- Data collection tools used in the article, 7-Sample used in the article, 8-Data analysis method used in the article, and 9- Additional part for the researcher to comment and offer his/her opinions. 1777

12 EDUCATIONAL SCIENCES: THEORY & PRACTICE Results The findings of this study are sorted according to the research questions above. 1- Milli Eğitim Dergisi (National Education/ Journal of Education and Social Sciences) was the journal in which the most studies were published. Türklük Bilimi Araştırmaları Dergisi (Journal of Turkology Research) and Dil Dergisi (Language Journal) were the other journals that included most of the Turkish education articles. 2- The distribution of articles by years and their areas of focus were as follows. The highest number of articles were published in 2010 (n=135), and the years with the smallest numbers were 2000 (n=6) and 2001 (n=4). By subject area, the highest numbers of articles were on reading education (n=119) and mixed skills (n=93), which contain at least two basic language skills. The areas of listening education (n=12) and multilingualism (n=3) had the smallest number of articles. Regarding subjects, learning (n=157) and attitude/ status/ interest/ view determination (n=123) were the most common; the smallest numbers were on the subjects of teaching/ education technologies (n=11) and scale/ test development (n=8). 3- Regarding methods and designs, quantitative studies (49.64%) were the most popular, with surveys (48.79%) composing the bulk of those studies (this is a non-experimental design). Among the qualitative studies, critical studies (32.84%) and those featuring a grounding theory (24.38%) were the most common. The least preferred method and design was mixed methods (2.51%). Regarding the frequency of certain methods according to subjects of the articles, in the quantitative studies the reading education (n=83) and mixed skills (n=41) areas were the most preferred. Among the qualitative studies, articles on mixed skills (n=38) were the most common. Among the literature review and mixed method studies, the most common subject was again reading education (n=16 and n=4, respectively). When the methods of articles according to subjects were examined, among the quantitative studies, studies on attitude/ interest/ view/ status determination (n=98) and teaching (n=71) were the most common. Teaching was the most preferred article subject in the qualitative, literature review, and mixed method articles (n=63, n=15, n=8). Measurement and assessment, teacher education, teaching/ education technologies, and scale/ test development studies were the least common subjects among all the methods. 4- Regarding sample selection methods, convenience sampling was preferred more than other selection methods, and the use of a census was the least preferred. Regarding sample levels, elementary school grades 1-5 students (n=95), Elementary school grades 6-8 students (n=85), and undergraduate students (in Education) (n=76) participated the most in these studies. Data was collected less from teaching staff, management, guardians, and graduate students. Regarding sample sizes, those including (n=100) and (n=80) participants were the most common. Sample sizes of more than 1000 (n=11) were the least common. 5- The most widely used data collection tools were document (28.95%) and questionnaire (23.07%). 6- Regarding data analysis techniques, quantitative data analysis (75.21%) techniques were the most common, and among these quantitative techniques, descriptive analysis (59.94%) was the most preferred one. Among the qualitative data analysis techniques, the most used one was the document analysis (45.25%) technique. 7- Regarding the number of authors, singleauthored (66.7%) and double-authored (25.6%) studies were the most common. Studies done by more than two authors were less common. Discussion The reason that National Education/Journal of Education and Social Sciences published most of the articles might be that this journal prioritizes Turkish language skills in its publication policy. National Education/Journal of Education and Social Sciences is also an education-oriented ministry journal with a long publication history. The articles published in the Türkçe Öğretimi Özel Sayısı (Turkish Teaching Special Volume) of the Journal of Turkology Research in Spring 2010 made this journal the publisher of the second-highest number of these articles. Additionally, university journals had published most of these articles, and a clear majority were found in the ULAKBİM indexed journals. While there were 495 publications in total in the ULAKBIM database, only 63 publications were found in the SSCI database. 1778

13 VARIŞOĞLU, ŞAHİN, GÖKTAŞ / Trends in Turkish Education Studies Regarding the distribution of articles by years, article numbers are fewer when looking backward in time from the year The increase of Turkish education publications in recent years might be a sign of the development of Turkish education as a science and/or the result of a larger number of people studying in this area. The hardness of application and involvement of observation within assessment may be reasons for the lower number of publications on audial and verbal education compared to studies on other skills. The high number of articles on teaching might be explained by the continuing need for improvements in education methods in elementary schools, where the graduates of Turkish education departments generally work. This article analysis indicated that quantitative studies were preferred as a research method, and non-experimental designs were the most widely used in quantitative studies. Additionally, descriptive and survey methods were very popular. Şahin (2010), Şimşek et al. (2008), Alper and Gülbahar (2009), and Arık and Türkmen (2009) obtained similar results in their studies. This result shows that studies on Turkish education in our country are being done in order to determine current situations. Qualitative studies were less preferred than quantitative studies. This might be due to the difficulty of conducting qualitative studies. Also, the requirement that the research subject must be found in its natural environment (Ekiz, 2009, p. 31) necessitates that more time and effort be spent on that type of research. Regarding mixed method studies, it is an accepted fact that quantitative and qualitative research methods each have their own advantages, but when these methods are used together more reliable data are usually obtained. Alper and Gülbahar (2009) emphasized this in their study. However, the least common research studies among the Turkish education publications in this analysis were those of mixed method design. In these articles, sample groups of between participants and participants were the most preferred. Regarding sample levels, Elementary school first stage and second stage students mostly participated in these studies. Ulutaş and Ubuz (2008) similarly determined that Elementary school students are the study group from whom most data are gathered. Based upon this finding, it can be suggested that researchers prepared their research questions specifically for these groups, and that accessing these groups might be easier than accessing other sample groups. Convenience sampling was the most common sampling technique in these studies. Şimşek et al. (2008) and Arık and Türkmen (2009) both offered similar results. In the examined articles, documents and questionnaires were most commonly used as data gathering tools. Ulutaş and Ubuz (2008) also found that the questionnaire was the most used data gathering tool. The reasons why questionnaires are mostly used might be that questionnaires are easy and fast data gathering tools, their cost is low, and they are suited to extensive participation (Baş, 2006). Documents may be preferred because they are suitable for systematic examination, collective assessments, and other techniques. In the examined articles, the descriptive analysis method, with frequency and percentage tables used as sub-techniques, and t tests for inferential analysis were mostly used. Document analysis was the most preferred of the qualitative data analysis methods. Şimşek et al. (2008) also found that descriptive techniques (%, f, SS, etc.) were mostly used as data analysis methods. Thus, the findings of these two studies agree with each other. Arık and Türkmen (2009) and Yalçın et al. (2009) also support this finding. Regarding the number of authors in the articles, single-authored studies were the most common. Alper and Gülbahar (2009) also stated this to be their finding. The reason for this situation might be that researchers do not want to encounter an obstacle during their Associate Professorship exams. More than three authors in the examined articles was least common. The reasons for this might be difficulties associated with group studies, time management, division of labour, and coordination. 1779

14 EDUCATIONAL SCIENCES: THEORY & PRACTICE References/Kaynakça Alper, A., & Gülbahar, Y. (2009). Trends and issues in educational technologies: A review of recent research in TOJET. The Turkish Online Journal of Educational Technology TOJET, 8 (2), Article 12. Arık, R. S. ve Türkmen, M. (2009). Eğitim bilimleri alanında yayınlanan bilimsel dergilerde yer alan makalelerin incelenmesi. pdf adresinden edinilmiştir. Baş, T. (2006). Anket nasıl hazırlanır? Ankara: Seçkin. Büyüköztürk, Ş., Kılıç Çakmak, E., Akgün, Ö. E., Karadeniz, Ş. ve Demirel, F. (2009). Bilimsel araştırma yöntemleri. Ankara: Pegem Akademi. Coşkun, E., Özçakmak, H. ve Balcı, A. (2012). Türkçe eğitiminde eğilimler: yılları arasında yapılan tezler üzerine bir meta-analiz çalışması. E. Yılmaz, M. Gedizli, E, Özcan ve Y. Koçmar (Ed.), Türkçenin eğitimi öğretimi üzerine çalışmalar içinde (s ). Ankara: Pegem Akademi. Çalık, M., Ünal, S., Coştu, B., & Karataş, F. Ö. (2008). Trends in Turkish science education. Essays in Education, Special edition, Ekiz, D. (2009). Bilimsel araştırma yöntemleri. Ankara: Anı Yayıncılık. Erdoğmuş, F. U. ve Çağıltay, K. (2009, Şubat). Türkiye de eğitim teknolojileri alanında yapılan master & doktora tezlerinde genel eğilimler. Akademik Bilişim Konferansı nda sunulan bildiri, Harran Üniversitesi, Şanlıurfa. Göktaş, Y., Hasançebi, F., Varışoğlu, B., Akçay, A., Bayrak, N., Baran, M. ve Sözbilir, M. (2012). Türkiye deki eğitim araştırmalarında eğilimler: Bir içerik analizi. Kuram ve Uygulamada Eğitim Bilimleri Dergisi, 12, Göktaş, Y., Küçük, S., Aydemir, M., Telli, E., Arpacık, Ö., Yıldırım, G. ve Reisoğlu, İ. (2012). Türkiye de eğitim teknolojileri araştırmalarındaki eğilimler: dönemi makalelerinin içerik analizi. Kuram ve Uygulamada Eğitim Bilimleri Dergisi, 12, Güzel, A. (2003). Türkçenin eğitimi-öğretimi bölümlerinde kurulması gerekli görülen anabilim dalları hakkında yeni projelerimiz. Türkiyat Araştırmaları Dergisi, 13, İncekara, S. (2009). Uluslararsı alanda coğrafya eğitimi arastırmaları ve Türkiye den örnekler: Mevcut durum ve gelecek yönler. Doğu Coğrafya Dergisi, 21, Karadağ, E. (2009). Eğitim bilimleri alanında yapılmış doktora tezlerinin incelenmesi. Ahi Evran Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 10(3), Şahin, A. (2010) Tarihli ilkokuma ve yazma öğretimi programının lisansüstü araştırma sonuçlarına göre değerlendirilmesi. L. Subaşı ve Ü. Bozkurt (Ed.), Türkçe öğretiminde güncel tartışmalar içinde (s ). Ankara: TÖMER Yayınları. Şimşek, A., Özdamar, N., Becit, G., Kılıçer, K., Akbulut, Y. ve Yıldırım, Y. (2008). Türkiye deki eğitim teknolojisi araştırmalarında güncel eğilimler. Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 19, Şimşek, A., Özdamar, N., Kobak, K., Uysal, Ö., Berk, C., Kılıçer, T. ve Çiğdem, H. (2009). İkibinli yıllarda Türkiye deki eğitim teknolojisi araştırmalarında gözlenen eğilimler. Kuram ve Uygulamada Eğitim Bilimleri Dergisi, 9, Sözbilir, M., & Kutu, H. (2008). Development and current status of science education research in Turkey. Essays in Education [Special issue], Ulutaş, F. ve Ubuz, B. (2008). Matematik eğitiminde araştırmalar ve eğilimler: 2000 ile 2006 yılları arası. İlköğretim Online, 7(3), Uzunboylu, H. ve Özçınar, Z. (2009). Bilgisayar destekli dil öğrenme çalışmalarında araştırma ve yönelimler: Bir meta-analizi çalışmasının sonuçları. Eurasion Journal of Educational Research, 34, Yalçın, N., Bilican, S., Kezer, F. ve Yalçın, Ö. (2009). Hacettepe üniversitesi eğitim fakültesi dergisinde yayınlanan makalelerin niteliği: İçerik analizi. egtconf/pdfkitap/pdf/488.pdf adresinden edinilmiştir. Yıldız, A. (2004). Türkiye deki yetişkin eğitimi araştırmalarına toplu bakış. Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Dergisi, 37(1),

15 VARIŞOĞLU, ŞAHİN, GÖKTAŞ / Trends in Turkish Education Studies Appendix/Ek Yıllara Göre Dergilerdeki Makale Sayısı Yıllar Dergi Adı Veri tabanı Toplam Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim Fakültesi U Dergisi Ahi Evran Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi U Aile ve Toplum Dergisi U Anadolu Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi U Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi U Dergisi Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi U Balıkesir Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi U Bilig S Çağdaş Eğitim Dergisi U Çukurova Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi U Değerler Eğitimi Dergisi U Dil Dergisi U Dumlupınar Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi U Eğitim Araştırmaları S Eğitim ve Bilim S EKEV U Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi U Erzincan Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi U Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Sosyal Bilimler U Dergisi Fırat Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi U Gaziantep Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi U Hacettepe Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Dergisi U Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi S İlköğretim Online U İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi U Kastamonu Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi U Kuram ve Uygulamada Eğitim Bilimleri Dergisi S Kuram ve Uygulamada Eğitim Yönetimi Dergisi U Marmara Ü. Atatürk Eğitim Fakültesi Eğitim U Bilimleri Dergisi Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Eğitim Fakültesi U Dergisi Mersin Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi U Millî Eğitim Dergisi U Millî Folklor Dergisi U Mustafa Kemal Üniversitesi Sosyal Bilimler U Enstitüsü Dergisi Ondokuz Mayıs Üniversitesi Eğitim Fakültesi U Dergisi Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi U Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi U Süleyman Demirel Üniversitesi Sosyal Bilimler U Dergisi TurkishStudies U Türk Dünyası Araştırmaları Dergisi U Türk Eğitim Bilimleri Dergisi U Türkiye Sosyal Araştırmalar Dergisi U Türklük Bilimi Araştırmaları Dergisi U Uludağ Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi U Toplam U: ULAKBİM (n=495) S: SSCI (n=63) 1781

Çoklu Zekâ Kuramı ile İlgili Türkçe Çalışmaların İçerik Analizi

Çoklu Zekâ Kuramı ile İlgili Türkçe Çalışmaların İçerik Analizi DURU / Uyum Zorluklarını Yordamada Yalnızlık, Sosyal Destek ve Sosyal Bağlılık Arasındaki... 833 Çoklu Zekâ Kuramı ile İlgili Türkçe Çalışmaların İçerik Analizi Ahmet SABAN* Öz Son yıllarda ülkemizde çoklu

Detaylı

The Evaluation of Qualitative Studies in Turkey about Critical Thinking Skills: A Meta-Synthesis Study

The Evaluation of Qualitative Studies in Turkey about Critical Thinking Skills: A Meta-Synthesis Study International Online Journal of Educational Sciences www.iojes.net ISSN: 1309-2707 The Evaluation of Qualitative Studies in Turkey about Critical Thinking Skills: A Meta-Synthesis Study Seyat Polat 1 Mevlana

Detaylı

MARMARA ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM YÖNETİMİ VE DENETİMİ ALANINDAKİ YÜKSEK LİSANS TEZLERİNİN İNCELENMESİ

MARMARA ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM YÖNETİMİ VE DENETİMİ ALANINDAKİ YÜKSEK LİSANS TEZLERİNİN İNCELENMESİ The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science Doi number:http://dx.doi.org/10.9761/jasss2324 Number: 25-I, p. 399-410, Summer I 2014 MARMARA ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM

Detaylı

Analysis of the Professional Needs of the Teachers * of Multigrade Classes

Analysis of the Professional Needs of the Teachers * of Multigrade Classes Elementary Education Online, 11(2),491-503, 2012. İlköğretim Online, 11(2), 491-503, 2012. [Online]: http://ilkogretim-online.org.tr Analysis of the Professional Needs of the Teachers * of Multigrade Classes

Detaylı

Teacher Trainers Views on Foreign Language Teacher Training. Based On European Standarts

Teacher Trainers Views on Foreign Language Teacher Training. Based On European Standarts www.iojes.net International Online Journal of Educational Sciences, 2011, 3(2), 806-830 Teacher Trainers Views on Foreign Language Teacher Training Based On European Standarts Elif KIR 1 Abstract One of

Detaylı

Okul Müdürlerinin Öğretimsel Liderlik Davranışlarını Gösterme Düzeylerine İlişkin Öğretmen Görüşlerinin Cinsiyetlerine Göre Metaanalizi

Okul Müdürlerinin Öğretimsel Liderlik Davranışlarını Gösterme Düzeylerine İlişkin Öğretmen Görüşlerinin Cinsiyetlerine Göre Metaanalizi Kuram ve Uygulamada Eğitim Bilimleri Educational Sciences: Theory & Practice 14(6) 2129-2145 2014 Eğitim Danışmanlığı ve Araştırmaları İletişim Hizmetleri Tic. Ltd. Şti. www.edam.com.tr/kuyeb DOI: 10.12738/estp.2014.6.2307

Detaylı

CEBİR ÖĞRETİMİNDE YAZMA ETKİNLİKLERİNİ KULLANMANIN ORTAOKUL 7. SINIF ÖĞRENCİLERİNİN BAŞARILARINA ETKİSİ *

CEBİR ÖĞRETİMİNDE YAZMA ETKİNLİKLERİNİ KULLANMANIN ORTAOKUL 7. SINIF ÖĞRENCİLERİNİN BAŞARILARINA ETKİSİ * Yılmaz, N. (2015). Cebir öğretiminde yazma etkinliklerini kullanmanın ortaokul 7. sınıf öğrencilerinin başarılarına etkisi. Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 15(1), 357-376. Geliş

Detaylı

Beyin Temelli Öğrenmenin Akademik Başarıya Etkisi: Bir Meta-analiz Çalışması *

Beyin Temelli Öğrenmenin Akademik Başarıya Etkisi: Bir Meta-analiz Çalışması * Kuram ve Uygulamada Eğitim Bilimleri Educational Sciences: Theory & Practice 14(2) 629-648 2014 Eğitim Danışmanlığı ve Araştırmaları İletişim Hizmetleri Tic. Ltd. Şti. www.edam.com.tr/kuyeb DOI: 10.12738/estp.2014.2.2103

Detaylı

Bilgi ve İletişim Teknolojileri Kullanımının, İlköğretim Öğretmen Adaylarının Bilgi Okuryazarlığı Öz-yeterlik Algılarına Etkisi

Bilgi ve İletişim Teknolojileri Kullanımının, İlköğretim Öğretmen Adaylarının Bilgi Okuryazarlığı Öz-yeterlik Algılarına Etkisi DURU / Uyum Zorluklarını Yordamada Yalnızlık, Sosyal Destek ve Sosyal Bağlılık Arasındaki... 819 Bilgi ve İletişim Teknolojileri Kullanımının, İlköğretim Öğretmen Adaylarının Bilgi Okuryazarlığı Öz-yeterlik

Detaylı

The Effects of Computer-Assisted Instruction of Simple Circuits on Experimental Process Skills

The Effects of Computer-Assisted Instruction of Simple Circuits on Experimental Process Skills Kuramsal Eğitimbilim Dergisi, 6(1), 77-101, Ocak 2013 Journal of Theoretical Educational Science, 6(1), 77-101, January 2013 [Online]: http://www.keg.aku.edu.tr The Effects of Computer-Assisted Instruction

Detaylı

Effectiveness of Educational Internet Use Self-Efficacy Development Program for Senior Students at Faculty of Education 1

Effectiveness of Educational Internet Use Self-Efficacy Development Program for Senior Students at Faculty of Education 1 Elementary Education Online, 14(2), 697-712, 2015. İlköğretim Online, 14(2), 697-712, 2015. [Online]: http://ilkogretim-online.org.tr http://dx.doi.org/10.17051/io.2015.43304 Effectiveness of Educational

Detaylı

Sınıf Öğretmeni Adaylarının Fen Bilimlerine Karşı Tutumları: Türkiye, Hollanda ve Romanya Örneği

Sınıf Öğretmeni Adaylarının Fen Bilimlerine Karşı Tutumları: Türkiye, Hollanda ve Romanya Örneği TÜRK FEN EĞİTİMİ DERGİSİ Yıl 11, Sayı 2, Haziran 2014 Journal of TURKISH SCIENCE EDUCATION Volume 11, Issue 2, June 2014 http://www.tused.org Sınıf Öğretmeni Adaylarının Fen Bilimlerine Karşı Tutumları:

Detaylı

ÖĞRETİM. Cem Şenol Fırat Üniversitesi. Özet Bu. Anahtar Sözcükler. ve oluşturmaktadır. kullanılmıştır. analizi, t-testi, öğretmenlerin

ÖĞRETİM. Cem Şenol Fırat Üniversitesi. Özet Bu. Anahtar Sözcükler. ve oluşturmaktadır. kullanılmıştır. analizi, t-testi, öğretmenlerin BİLİM VE SANAT MERKEZLERİNDE KULLANILAN ÖĞRETİM YÖNTEMLERİNİN İNCELENMESİ Dr. İbrahim Yaşar Kazu Cem Şenol Fırat Üniversitesi Özet Bu araştırma, Bilim ve Sanat Merkezlerinde görev yapan öğretmenlerin üstün

Detaylı

PROBLEME DAYALI ÖĞRENME YAKLAŞIMININ ÖĞRENCİLERİN FEN DERSLERİNDEKİ AKADEMİK BAŞARILARINA ETKİSİ: BİR META-ANALİZ ÇALIŞMASI * ÖZET

PROBLEME DAYALI ÖĞRENME YAKLAŞIMININ ÖĞRENCİLERİN FEN DERSLERİNDEKİ AKADEMİK BAŞARILARINA ETKİSİ: BİR META-ANALİZ ÇALIŞMASI * ÖZET International Periodical For The Languages, Literature and History of Turkish or Turkic, p. 139-160 DOI Number: http://dx.doi.org/10.7827/turkishstudies.7664 ISSN: 1308-2140, ANKARA-TURKEY PROBLEME DAYALI

Detaylı

Yazma Performansını Değerlendirmede Çözümleyici Puanlama Yönergesi Kullanımı -Değerlendirmeciler Arası Uyum Araştırması-

Yazma Performansını Değerlendirmede Çözümleyici Puanlama Yönergesi Kullanımı -Değerlendirmeciler Arası Uyum Araştırması- DURU / Uyum Zorluklarını Yordamada Yalnızlık, Sosyal Destek ve Sosyal Bağlılık Arasındaki... 85 Yazma Performansını Değerlendirmede Çözümleyici Puanlama Yönergesi Kullanımı -Değerlendirmeciler Arası Uyum

Detaylı

Geniş Açı: Modeller ve Yaklaşımlar Açısından Türkiye de Program Değerlendirme Çalışmaları

Geniş Açı: Modeller ve Yaklaşımlar Açısından Türkiye de Program Değerlendirme Çalışmaları Geniş Açı: Modeller ve Yaklaşımlar Açısından Türkiye de Program Değerlendirme Çalışmaları The Wide Angle: Program Evaluation Studies in Turkey in Terms of Models and Approaches Tuba GÖKMENOĞLU* 1 Öz Çalışmanın

Detaylı

Fen ve Teknoloji Öğretmen Adaylarının Proje Yönetimi Deneyimlerinin Değerlendirilmesi *

Fen ve Teknoloji Öğretmen Adaylarının Proje Yönetimi Deneyimlerinin Değerlendirilmesi * Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi (H. U. Journal of Education) Özel Sayı (1), 204-218 [2013] Fen ve Teknoloji Öğretmen Adaylarının Proje Yönetimi Deneyimlerinin Değerlendirilmesi * Evaluation

Detaylı

Investigation of The Students Science Process Skill Levels in Vocational Schools: A Case of Balıkesir

Investigation of The Students Science Process Skill Levels in Vocational Schools: A Case of Balıkesir Necatibey Eğitim Fakültesi Elektronik Fen ve Matematik Eğitimi Dergisi (EFMED) Cilt 4, Sayı 2, Aralık 2010, sayfa 79-109. Necatibey Faculty of Education Electronic Journal of Science and Mathematics Education

Detaylı

ÖĞRETMEN ADAYLARININ ÖĞRETMEN ÖZ-YETERLĐK ALGILARI

ÖĞRETMEN ADAYLARININ ÖĞRETMEN ÖZ-YETERLĐK ALGILARI Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi Electronic Journal of Social Sciences Bahar-2013 Cilt:12 Sayı:45 (088-104) www.esosder.org IN:1304-0278 Spring-2013 Volume:12 Issue:45 Öz ÖĞRETMEN ADAYLARININ ÖĞRETMEN

Detaylı

EYTPE Tezli ve Tezsiz Yüksek Lisans Programlarında Açılan Derslerin Karşılaştırmalı Analizi

EYTPE Tezli ve Tezsiz Yüksek Lisans Programlarında Açılan Derslerin Karşılaştırmalı Analizi Ahi Evran Üniversitesi Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi (KEFAD) Cilt 15, Sayı 1, Nisan 2014, Sayfa 15-34 EYTPE Tezli ve Tezsiz Yüksek Lisans Programlarında Açılan Derslerin Karşılaştırmalı Analizi İbrahim

Detaylı

T.C. DİCLE ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ EĞİTİM BİLİMLERİ EĞİTİMİ ANABİLİM DALI EĞİTİM PROGRAMLARI VE ÖĞRETİM BİLİM DALI

T.C. DİCLE ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ EĞİTİM BİLİMLERİ EĞİTİMİ ANABİLİM DALI EĞİTİM PROGRAMLARI VE ÖĞRETİM BİLİM DALI T.C. DİCLE ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ EĞİTİM BİLİMLERİ EĞİTİMİ ANABİLİM DALI EĞİTİM PROGRAMLARI VE ÖĞRETİM BİLİM DALI ÖĞRENME STRATEJİLERİ KONULU LİSANSÜSTÜ TEZLERİN İNCELENMESİ YÜKSEK LİSANS

Detaylı

Mayıs 2014. Cilt 3 Sayı 2. http://www.jret.org

Mayıs 2014. Cilt 3 Sayı 2. http://www.jret.org Mayıs 2014 Cilt 3 Sayı 2 http://www.jret.org Mayıs 2014 Cilt 3 Sayı 2 ISSN: 2146-9199 İletişim Prof. Dr. Zeki Kaya Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Eğitim Bilimleri Bölümü 06500 Teknik Okullar -

Detaylı

Öğretmen Adaylarının Bilgisayar Destekli Ortamda Materyal Tasarlarken İşbirlikli Çalışmalarının Yaratıcı Düşünme Becerilerine Etkisi

Öğretmen Adaylarının Bilgisayar Destekli Ortamda Materyal Tasarlarken İşbirlikli Çalışmalarının Yaratıcı Düşünme Becerilerine Etkisi Ahi Evran Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, Cilt 12, Sayı 2, Haziran 2011 Özel Sayı, Sayfa 203-219 Öğretmen Adaylarının Bilgisayar Destekli Ortamda Materyal Tasarlarken İşbirlikli Çalışmalarının Yaratıcı

Detaylı

Middle Eastern & African Journal of Educational Research MAJER Issue: 12 Special Issue: Educational Reseach in Turkey

Middle Eastern & African Journal of Educational Research MAJER Issue: 12 Special Issue: Educational Reseach in Turkey Middle Eastern & African Journal of Educational Research MAJER Issue: 12 Special Issue: Educational Reseach in Turkey ISSN: 2146 684X http://www.majersite.org Editorial Board Dr. Ahmet Baytak - Harran

Detaylı

İkinci Sınıf İngilizce Öğretim Programının Değerlendirilmesi*

İkinci Sınıf İngilizce Öğretim Programının Değerlendirilmesi* İkinci Sınıf İngilizce Öğretim Programının Değerlendirilmesi* Evaluation of the 2 nd Grade English Language Curriculum M. Fatih ALKAN**, Mehmet ARSLAN*** 1 Öz Bu araştırma, 2013-2014 eğitim-öğretim yılında

Detaylı

Examination of Teachers Perceptions of Multicultural Education *

Examination of Teachers Perceptions of Multicultural Education * Pegem Journal of Education & Instruction, 4(2), 2014, 91-110 Pegem Eğitim ve Öğretim Dergisi, 4(2), 2014, 91-110 www.pegegog.net Examination of Teachers Perceptions of Multicultural Education * Fatma BAŞARIR

Detaylı

Evaluation of the Contents of Mathematics Textbooks in Terms of Compliance to Technology: Case of Secondary School

Evaluation of the Contents of Mathematics Textbooks in Terms of Compliance to Technology: Case of Secondary School Necatibey Eğitim Fakültesi Elektronik Fen ve Matematik Eğitimi Dergisi (EFMED) Cilt 9, Sayı 1, Haziran 2015, sayfa 308-331. Necatibey Faculty of Education Electronic Journal of Science and Mathematics

Detaylı

Türkiye ve Amerika Eğitim Sistemlerinin 60-72 Aylıklar İçin Geliştirilen Okul Öncesi Matematik Eğitimi Programı Açısından Karşılaştırılması

Türkiye ve Amerika Eğitim Sistemlerinin 60-72 Aylıklar İçin Geliştirilen Okul Öncesi Matematik Eğitimi Programı Açısından Karşılaştırılması ve Eğitim Sistemlerinin 60-72 Aylıklar İçin Geliştirilen Okul Öncesi Matematik Eğitimi Programı Açısından Karşılaştırılması Lutfi İNCİKABI 1 & Abdulkadir TUNA 2 Özet- Bu araştırma, de ve da 60-72 aylıklar

Detaylı

Öğretmenlerin Sosyal Ağları Kullanım Profillerinin İncelenmesi

Öğretmenlerin Sosyal Ağları Kullanım Profillerinin İncelenmesi Bartın Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi Cilt 3, Sayı 1, s. 320-338, Yaz 2014 BARTIN TÜRKİYE ISSN: 1308-7177 Bartin University Journal of Faculty of Education Volume 3, Issue 1, p. 320-338, Summer

Detaylı

International Online Journal of Educational Sciences, 2012, 4(2), 462-474. International Online Journal of Educational Sciences

International Online Journal of Educational Sciences, 2012, 4(2), 462-474. International Online Journal of Educational Sciences International Online Journal of Educational Sciences, 2012, 4(2), 462-474 International Online Journal of Educational Sciences www.iojes.net ISSN: 1309-2707 The Reflection of Instructional Leadership Concept

Detaylı