Merkez Head Office. fiube Branch Office

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Merkez Head Office. fiube Branch Office"

Transkript

1 Merkez Head Office Türker Caddesi, Beyan Sokak, zosan fl Merkezi No: 64 Kat: 2-5 Yukar Dudullu, Ümraniye, stanbul - TÜRK YE T: +90 (216) XXX XX XX F: +90 (216) XXX XX XX fiube Branch Office Kambersuyu Mevkii No: 44, Balç k Köyü, Gebze, Kocaeli - TÜRK YE T: +90 (262) F: +90 (262) fiube Branch Office Samsun Yolu 19. km, Çalıflkan Kardefller Petrol stasyonu Yanı, Kayafl, Ankara - TÜRK YE T: +90 (312) F: +90 (312)

2

3 Hakk m zda 1951 y l nda Çal flkan Kardefller Grubu olarak Ankara'da faaliyete bafllayan flirketimiz, 2001 y l ndan itibaren stanbul merkezli olarak, Çal flkan Tafl mac l k Turizm Ticaret A.fi unvan ile yeniden yap lanarak, sektördeki iddias n art ran, büyük ve köklü bir kurulufltur. Bugün faaliyet gösterdi imiz; inflaat, lojistik, yap kimyasallar ve otomotiv alanlar nda müflterilerimizin gerek yurt içi gerek yurt d fl operasyonlar n baflar ile sürdürmekteyiz. Bu baflar l operasyonlar n bize kazand rd en büyük de er, Avrupa ve Türkiye'nin en güvenilir firmalar aras na Çal flkan markas n yazd rmakt r. Çal flkan Grubu ilke ve prensiplerine dayal gelifltirilen yönetim anlay fl m z, baflar lar m z n sürdürülebilir olmas n sa lama yönünde, tüm faaliyet alanlar m zda müflteri memnuniyetini ve sürekli geliflmeyi esas almaktad r. Kazan - kazan ilkesini benimseyen firmam z, faaliyet gösterdi i tüm sektörlerde müflterilerinin talep ve ihtiyaçlar na en uygun çözümleri sunmay hedeflemektedir. About us Our company setting in operation as Çal flkan Kardefller Group in Ankara in 1951 is a big and rooted company increasing its claim in sector by restructuring with the title of stanbul-based Çal flkan Tafl mac l k Turizm Ticaret A.fi. from We sustain both domestic and foreign operations successfully of our customers in the fields of construction, logistics, construction chemicals and automotive that we display activity today. Utmost value that successful operations gain us is to have Çal flkan brand written in most reliable firms of Europe and Turkey. Our management mentality developed predicated on principles and elements of Çal flkan Group is based on continuous improvement and customer satisfaction in our all activity areas in the direction of enabling sustainability of our achievements. Our firm adopting principle of win-win aims to offer most appropriate solutions to demands and needs of its customers in all sectors it shows activity.

4 Our Vision With the target of being a global company, to be a solution partner preferred and rendering services to national and international companies in all fields we are in operation. Vizyonumuz Küresel bir flirket olma hedefiyle, faaliyet gösterdi imiz tüm alanlarda ulusal ve uluslararas müflterilere, hizmetler sunan, tercih edilen bir çözüm orta olmak. Misyonumuz Müflterilerimize h zl, kaliteli, ekonomik ve yenilikçi bak fl aç s yla hizmet vererek, ana faaliyetlerinde kesintisiz baflar sa lamalar na destek olmak. Bu çerçevede hedefledi imiz vizyon anlay fl na paralel kurumsal altyap y gelifltirmek. Temel Prensiplerimiz Müflteri geri bildirimlerini baflar l bir flekilde yönetir ve müflteri memnuniyetini sürekli gelifltiririz. Müflteri geri bildirimleri do rultusunda süreçlerimizi sürekli yeniden yap land r r ve gelifltiririz. Müflterilerimizle iliflkilerimizde güvenilir olma ilkesini benimseriz. Müflterilerimizle uzun süreli iliflkiler kurmaya, yeni müflteri kazanmak kadar de er veririz. Faaliyet gösterdi imiz tüm alanlarda ticari baflar n n yan s ra, ülke ekonomisine katk sa lamay da kendimize hedef koyar z. Sanat, kültür, çevre, spor ve e itim alanlar nda ülkemize katk da bulunuruz. Olas olumsuz çevresel etkilerimizi kontrol alt na al r z. Tüm çal flanlar m zla karfl l kl güvene dayal olumlu iliflkiler kurar z. Tak m halinde, karfl l kl sevgi ve sayg anlay fl nda çal fl r z. Sa l kl ve güvenli çal flma ortamlar olufltururuz. Çal flanlar m z n kendilerini bir flirket çal flan de il, ailenin bir parças olarak görmelerini sa lar z. Çal flanlar m z n baflar s n, kat l m n ve geliflimini destekleriz. Our Mission By giving service to our customers with fast, quality, economic and innovative viewpoint, to support achieving uninterrupted success in their main activities, to develop institutional infrastructure in parallel with sense of vision we intend within this framework. Our Main Principles We manage feedbacks of customer successfully and enhance customer satisfaction perpetually. In accordance with customer feedbacks, we restructure and develop our processes. In our relationships with our customers we adopt the principle of being reliable. We appreciate setting long term relationships with our customers as much as gaining new customer. We also put target of making contribution to country economy for ourselves as well as commercial successes in all fields we carry on a business. We contribute our country in art, culture, environment, sport and education areas. We take our potential negative environmental impacts under control. We establish positive relationships based on mutual love and respect with our all employees. We work in team through sense of mutual love and respect. We form healthy and secure working environments. We provide that our employees think themselves as a part of family not an employee of company. We support success participation and development of our employees.

5

6 Forum Ataflehir AVM Forum Ataflehir AVM Yorum stanbul Yorum stanbul Yorum stanbul Çal flkan nflaat olarak, geliflmifl teknolojik ekipmanlar m z, profesyonel ve deneyimli ekibimizle birlikte, üstlendi imiz projeleri en yüksek kalite ve üstün müflteri memnuniyeti anlay fl ile tamamlamak birinci hedefimizdir. Baflar yla tamamlad m z her projeden edindi imiz bilgi ve tecrübeyi, müflterilerimizin farkl istek ve ihtiyaçlar na çözüm üretmekte, onlara beklentilerini aflan bir hizmet anlay fl sunmakta kullanmaktay z. Biz; dikkatini, kararl n ve baflar n n anahtar olan ekip ruhunu, her projesinde ortaya koyan, kendisi için de il, müflterileri için en iyisini yapan, gerekti inde ifl ortaklar n n güvenini kazanmak amac yla do abilecek tüm olumsuzluklar s rtlayan bir firma olman n gururunu tafl maktay z. We as Çal flkan nflaat, completing the projects we undertake with the sense of highest quality and superior customer satisfaction together with our advanced technological equipment, professional and experienced team is our first target. We utilize the knowledge and experience we obtain from each project we conclude successfully for producing solution to different requests and needs of our customers, providing service going beyond expectations for them. We carry the pride of being a firm exhibiting its care and determination and the team spirit being key of success, making the best for its customers not for itself, when necessary, standing out against all problems to be arisen with the purpose of winning its business partners trust. Antepia Antepia Antepia Antepia

7 Antalya Bellis Hotel flin ad : Antalya Bellis Hotel inflaat flveren: Çal flkan Kardefller Turizm A.fi. fl kapsam : Anahtar teslimi Süre: 320 gün fl tan m : Bellis Hotel ana bina, ek tesisler, personel lojmanlar inflaat. Toplam 5200 m 2. nflaat, elektrik, mekanik, dekorasyon, peyzaj ifli anahtar teslimi olarak yap lm flt r. Degussa Fabrika flin ad : Degussa fabrika ve yönetim binas inflaat flveren: Yapkim Yap Kimya Sanayi A.fi. fl kapsam : Anahtar teslimi Süre: 360 gün fl tan m : nflaat, elektrik, mekanik ifli anahtar teslimi olarak yap lm flt r. Türkiz Hotel flin ad : Kemer Türkiz Hotel renevasyonu flveren: Ahsel Holding fl kapsam : Kaba, ince dekorasyon ifli anahtar teslimi olarak yap lm flt r. Süre: 210 gün fl tan m : fiirket orta Kemal Artüz ün Art Yap ADL firmas yla 3000 m 2 inflaat n karkas d fl nda y k m. Yeni projeye göre kaba inflaat ilaveleri. nce ifller, dekorasyon ifli anahtar teslimi olarak yap lm flt r. Göynük Boran Mare flin ad : Göynük Boran Mare Beach Otel ilave tesisleri flveren: Boran Mare Beach Otelcilik fl kapsam : Kaba, ince dekorasyon ifli anahtar teslimi olarak yap lm flt r. Süre: 130 gün fl tan m : fiirket orta Kemal Artüz ün Art Yap ADL firmas yla 2400 m 2 kaba ve ince inflaat, dekorasyon ifli anahtar teslimi olarak yap lm flt r. Otocam Fabrikas flin ad : Otocam Fabrikas tevsii inflaat flveren: Türkiye fiifle ve Cam Fabrikalar A.fi. fl kapsam : Anahtar teslimi Süre: 270 gün fl tan m : nflaat, elektrik, mekanik ifli anahtar teslimi olarak yap lm flt r. Deva Holding Binas flin ad : Deva Holding yönetim binas inflaat flveren: Deva Holding A.fi. fl kapsam : Anahtar teslimi Süre: 136 gün fl tan m : nflaat, elektrik, mekanik ifli anahtar teslimi olarak yap lm flt r. Yorum stanbul flin ad : Yorum stanbul Evleri flveren: Yorum nflaat A.fi. fl kapsam : Kaba, elektrik, mekanik, peyzaj, dekorasyon dahil anahtar teslimi. Süre: 14 ay Büyüklü ü: 558 konut, m 2, 660 araçl k otopark inflaat. Ataflehir Kültür Merkezi flin ad : Nikah Dairesi ve Kültür Merkezi nflaat flveren: Yorum nflaat A.fi. fl kapsam : Kaba nflaat ve izolasyon iflleri. Süre: 8 ay Büyüklü ü: m 2, 450 araçl k otopark inflaat. Gaziantep Antepia Evleri flin ad : Antepia Evleri flveren: Paralel Gayrimenkul A.fi. Proje yönetimi: Sinpafl Yap Endüstrisi ve Tic. A.fi. fl kapsam : Kaba, elektrik, mekanik, peyzaj, dekorasyon dahil anahtar teslimi. Süre: 20 ay Büyüklü ü: m 2 inflaat alan. Antalya Bellis Hotel Job name: Construction of Antalya Bellis Hotel Employer: Çal flkan Kardefller Turizm A.fi. Scope of Job: Turnkey. Duration: 320 days Job description: construction of Bellis Hotel main building, additional facilities, personnel lodging. Total 5200 m 2 work of construction, electricity, mechanic, decoration, landscape was carried out turnkey. Degussa Factory Job name: Construction of Degussa factory and administration building Employer: Yapkim Yap Kimya Sanayi A.fi. Scope of Job: Turnkey. Duration: 360 days. Job description: Work of construction, electricity, mechanics was performed turnkey. Türkiz Hotel Job name: Renevation of Kemer Türkiz Hotel Employer: Ahsel Holding Scope of Job: Rough, fine decoration work was done turnkey. Duration: 210 days Job description: Demolishing 3000 m 2 construction except for carcass with Art Yap ADL firm of Kemal Artüz. Additions of rough construction according to new project. Fine works, decoration was done turnkey. Göynük Boran Mare Job name: additional facilities of Göynük Boran Mare Beach Hotel Employer: Boran Mare Beach Hotel Management Scope of Job: Rough, fine decoration work was done turnkey. Duration: 130 days Job description: 2400 m 2 rough and interior phase of construction, decoration work was carried out with Art Yap ADL firm of Kemal Artüz. Otocam Factory Job name: Additional construction of Otocam Factory Employer: Türkiye fiifle ve Cam Fabrikalar A.fi. Scope of Job: Turnkey. Duration: 270 days Job description: Construction, electricity, mechanic work was completed turnkey Deva Holding Building Job name: Construction of Deva Holding s administration building Employer: Deva Holding A.fi. Scope of Job: Turnkey. Duration: 136 days Job description: Construction, electricity, mechanic work was done turnkey. Yorum stanbul Job name: Yorum stanbul Housing Employer: Yorum nflaat A.fi. Scope of Job: Turnkey including rough construction, electricity, mechanic, landscape, decoration. Duration: 14 months Size: Construction of 558 housing, m 2 parking lot of 600 vehicles. Ataflehir Cultural Centre Job name: Construction of Marriage Office and Cultural Office Employer: Yorum nflaat A.fi. Scope of Job: rough construction and insulation works. Duration: 8 months Size: parking lot construction of m 2, 450 vehicles. Gaziantep Antepia Housing Job name: Antepia Housing Employer: Paralel Gayrimenkul A.fi. Project management: Sinpafl Yap Endüstrisi ve Tic. A.fi. Scope of Job: Turnkey including rough construction, electricity, mechanic, landscape, decoration. Duration: 20 months. Size: Construction area of m 2.

8

9 Çal flkan Lojistik sahip oldu u tecrübe ve bilgisini, yapt teknolojik yat r mlarla destekleyen, Türkiye nin alan nda öncü entegre lojistik hizmet sa lay c lar ndan biridir. Firmam z etkin da t m a ve uzman kadrosu ile uluslararas tafl mac l k ve lojistik hizmetleri konusunda sizlere, kifliye özel çözümler sunar. Gönderilerinizin her türlü karayolu operasyonunda zaman nda ve güvenilir bir fleklide teslim edilmesi için çal flan firmam z, yapt yat r mlarla k sa sürede tüm filosunu yenilemifltir. Sizlerde tam bir rahatl k ve güven duygusu yaratmak için filomuz, son teknoloji GPS sistemi ile desteklenmektedir. Genifl depo olanaklar m zla her türlü tafl mac l k ve lojistik hizmetini, en ekonomik çözümlerle, tek çat alt nda, siz de erli müflterilerimize sunmaktay z. Çal flkan Logistics is one of the leading integrated logistics service providers in its area in Turkey, bolstering its experience and knowledge with technological investments it has made. With the efficient distribution network and expert staff, our firm offers tailor-made solutions to you about international transport and logistics services. Our firm making effort on delivery of despatches safely and in time in all kinds of highway operations has renewed the whole fleet in short time. Our fleet is supported with cutting edge technology GPS system in order to create feeling of full comfort and confidence for you. We present all kinds of transport and logistics service under single roof via our wide warehouse possibilities to you, our valued customers. Araç filosu 76 adet çekici, 31 adet kamyon, 79 adet römork. Vehicle fleet 76 tow cars, 31 lorries, 79 trailers.

10

11 Çal flkan Yap Kimyasallar olarak; müflteri odakl çal flma stratejimiz, en son teknoloji ürünü ekipmanlarla donat lm fl filomuz ve deneyimli kadromuzla, yap kimyasallar n n lojistik hizmetlerinde ulusal ve uluslararas arenada ifl ortaklar m z için de er yaratan çözümler sunmaktay z. mzam z att m z baflar l projeler sonucunda, Türkiye'de 130 y ll k bir geçmifle sahip, Dünya'n n lider kimya flirketi BASF'in, beton katkıları distribütörü ve tüm yapı kimyasalları lojistik tedarikçisi olarak operasyonlarımıza devam etmekteyiz. BASF Yap Kimyasallar Grubu nun teknolojik üstünlü ünü Türkiye'deki inflaat sektörüne aktarmay ve sürekli geliflmeyi hedefleyen BASF Yap Kimyasallar Sanayi A.fi.; mevcut ve yeni infla edilecek yap larda yaflam standartlar n yükseltmeyi, yaflan lan yerlerin güvenli ini ve konforunu art rmay, dayan kl l n ve ömrünü uzatmay amaç edinen, alan nda öncü bir kurulufltur. Dünya devi BASF in yönetim anlay fl n benimseyen BASF Yap Kimyasallar projelerinizde size ürün de il, sistem çözümleri sunar. We as Çal flkan Yap Kimyasallar provide value creating solutions for our business partners in national and international area related to logistics services of construction chemicals, in terms of our customer oriented strategy through our experienced staff and the fillet equipped with equipment having state of art technology. As a result of successful projects we put our signature; we keep on our operations as logistic supplier of all construction chemical and distributor of concrete additives of BASF, leader chemical company of the world, having a past of 130 years in Turkey. BASF Yap Kimyasallar Sanayi A.fi. aiming constant development and transferring technological superiority of BASF Construction Chemicals Group to construction sector in Turkey is a leading establishment in its field, targeting to raise living standards in buildings available and to be constructed, increasing safety and comfort, durability and life of the places lived. BASF Construction Chemicals adopting management mentality of world giant BASF offers you system solutions not product for your projects. Yapı Kimyasalları Yetkili Distribütörü

12

13 Çal flkan Otomotiv, Türkiye'nin lider otomotiv ithalatç s ve en büyük otomotiv distribütörlerinden biri olan Do ufl Otomotiv bünyesindeki üç önemli markan n yetkili sat c ve servisidir. Türkiye'nin en çok tercih edilen a r ticari arac Scania, Avrupa'n n en büyük treyler imalatç s olan Krone ve kalitesini dünya çap nda kan tlam fl Meiller, Do ufl Grubu'nun Çal flkan Otomotiv çat s alt ndaki markalar d r. Türkiye'nin en be enilen ve en çok güven duyulan markalar aras nda üst s ralarda yer Do ufl Otomotiv in tercihi olan Çal flkan Otomotiv de sizler için güvenilir bir ifl orta olma prensibi ile nakliye operasyonlar n za de er katmaktan çok daha fazlas yap lmaktad r. Çal flkan Otomotiv; 2000 m 2 kapal, 5800 m 2 aç k olmak üzere toplam 7800 m 2 alana kurulu modern tesisinde 35 kiflinin üzerinde e itimli, deneyimli sat fl ve servis ekibi ile sizlere en kaliteli flekilde hizmet vermektedir. Çal flkan Otomotiv is authorized seller and service of three important brands within Do ufl Otomotiv, one of the greatest automotive distributors and leader importer of Turkey. Scania, most preferred heavy commercial vehicle of Turkey, Krone, Europe s biggest trailer manufacturer and Meiller proving its quality all around the world are among brands under roof Çal flkan Automotive of Do ufl Group. Çal flkan Otomotiv being choice of Do ufl Otomotiv taking in upper places between most liked and relied brands of Turkey accomplishes more than appending value to your transport operations with the principle of being a reliable business partner for you. Çal flkan Otomotiv provides service in most quality manner to you with its trained, experienced sale and service team over 35 persons in the modern facilities founded on 7800 m 2 total area in 2000 m 2 closed and 5800 m 2 open space.

14

CSR Principles in International Business The development and publishing of this booklet was made possible through the financial contribution of the Human Rights Funds of the Consulate- General of the Kingdom

Detaylı

EKOL. Güç Birliğinin Somut Başarısı. Achievement of Partnership INTERNATIONAL KINA MAREKS MARTAŞ OTO İSMAİL ÖZAŞ SÜLEYMAN

EKOL. Güç Birliğinin Somut Başarısı. Achievement of Partnership INTERNATIONAL KINA MAREKS MARTAŞ OTO İSMAİL ÖZAŞ SÜLEYMAN KINA MAREKS INTERNATIONAL Achievement of Partnership Güç Birliğinin Somut Başarısı MARTAŞ OTO İSMAİL ÖZAŞ AD Ekol is a company that 7 entrepreneur businessmen established with the philosophy of Union makes

Detaylı

GROUP. Grup Elk.İnş.Taahhüt San.Tic.Ltd.Şti.

GROUP. Grup Elk.İnş.Taahhüt San.Tic.Ltd.Şti. Grup Elk.İnş.Taahhüt San.Tic.Ltd.Şti. GROUP Biz kimiz? 1997 yılında kurulan GROUP, alçak gerilim panoları imalatı ile ticaret hayatına başladı. Sektörün talepleri doğrultusunda 1999 yılında pano imalatı

Detaylı

Hindistan: Gelin, Yat r m

Hindistan: Gelin, Yat r m Hindistan: Gelin, Yat r m Yap n, Üretin, Kazan n 68 Invitation from India for Turkish textile producers: Come, Invest, Produce, Profit ünyan n en büyük pamuk üreticisi ve müflterilerinden, tekstil ve haz

Detaylı

İş hayatında zirve. Pinnacle of business life

İş hayatında zirve. Pinnacle of business life İş hayatında zirve Pinnacle of business life İÇİNDEKİLER INDEX Anadolu Grubu Anadolu Group Anadolu Gayrimenkul Anadolu Real Estate Konum Location Mimari Architecture Bina Özellikleri Building Properties

Detaylı

İlklerin öncüsü olma misyonuyla, Seranit, sadece Türkiye de değil dünyada da gıpta ile bakılan bir markadır.

İlklerin öncüsü olma misyonuyla, Seranit, sadece Türkiye de değil dünyada da gıpta ile bakılan bir markadır. Sektörel Bakış / Sectoral Outlook Kasım-Aralık / November-December 2007/No.23 Röportaj / Interview: Şerife Deniz Ulueren serife@serfed.com Seranit General Manager Hamdi Altunalan Seranit Genel Müdürü Hamdi

Detaylı

Uluslararas Marka Olmak Ne Demek?

Uluslararas Marka Olmak Ne Demek? RÖPORTAJ Bülent Bulgurlu: Uluslararas Marka Olmak Ne Demek? FULYA SARI MA 76 fulya.sari@mac.com Sizce uluslararası marka olmak ne demektir? BB: Kolay bir iş değil uluslararası bir marka olmak. Ama yaptığınız

Detaylı

Ar-Ge ile küresele SAN. VE TİC. A.Ş. OTOKAR OTOMOTİV VE SAVUNMA SANAYİ A.Ş. OYAK

Ar-Ge ile küresele SAN. VE TİC. A.Ş. OTOKAR OTOMOTİV VE SAVUNMA SANAYİ A.Ş. OYAK YILYEAR: 14 SAYIISSUE: 63 OCAKJANUARY- ŞUBATFEBRUARY 2012 TAŞIT ARAÇLARI YAN SANAYİCİLERİ DERNEĞİ ASSOCIATION OF AUTOMOTIVE PARTS & COMPONENTS MANUFACTURERS AKIM METAL SAN. VE TİC. A.Ş. ANADOLU ISUZU OTOMOTİV

Detaylı

Çalışan El Kitabı ve İş Etiği Kuralları

Çalışan El Kitabı ve İş Etiği Kuralları Çalışan El Kitabı ve İş Etiği Kuralları Employee Handbook and Rules of Business Ethics Şubat 2012 Rev: 01 İçindekiler 1 Kurumsal Değerlerimiz 5 Kurumsal Misyonumuz Kurumsal Vizyonumuz Görevimiz 7 Performans

Detaylı

2012 yıl sonu beklentileri 2012 year - end expectations

2012 yıl sonu beklentileri 2012 year - end expectations OCTOBER 2012 ISSUE 47 / EKİM 2012 SAYI 47 2012 yıl sonu beklentileri 2012 year - end expectations İÇİNDEKİLER INDEX 2012 YILI SONU BEKLENTİLERİ 2012 YEAR - END EXPECTATIONS ING BANK, PINAR ABAY: BÜYÜMENİN

Detaylı

Yapıartı da dinler, yaratır ve inşa ederiz.

Yapıartı da dinler, yaratır ve inşa ederiz. 17. yıl Hizmetlerimiz... Anahtar Teslim Yapılar / Turnkey Constructions Anahtar Teslim İnce Yapılar / Turnkey Interiors Proje Yönetimi / Project Management Mobilya ve Ahşap İşleri / Furniture and Millwork

Detaylı

D evletin borçlar nedeniyle halen uygulanmakta olan iktisat. T he economic policies currently pursued by the Turkish HRACAT S NYAL VER YOR

D evletin borçlar nedeniyle halen uygulanmakta olan iktisat. T he economic policies currently pursued by the Turkish HRACAT S NYAL VER YOR ALARM BELLS RING FOR EXPORTS HRACAT S NYAL VER YOR O UZ SATICI Türkiye nin iktisadi sorunlar karfl s ndaki tutumu, büyük bir masan n üzerindeki, masaya küçük gelen bir örtüye benziyor. Örtüyü aç k kalan

Detaylı

Sanat / Art. 10 Artroportaj.qxd 3/25/07 8:57 PM Page 96. Mart-Nisan / March-April 2007/ No.20

Sanat / Art. 10 Artroportaj.qxd 3/25/07 8:57 PM Page 96. Mart-Nisan / March-April 2007/ No.20 10 Artroportaj.qxd 3/25/07 8:57 PM Page 96 Mart-Nisan / March-April 2007/ No.20 Sanat / Art Anadolu Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Ö retim Üyesi ve Endüstriyel Sanatlar Yüksekokulu Müdürü Prof.

Detaylı

Çak ro lu Yap. Çak ro lu Structure. 1956 y l nda flah s firmas olarak kurulan flirketimiz, 1994 y l nda kurumsallaflmas n

Çak ro lu Yap. Çak ro lu Structure. 1956 y l nda flah s firmas olarak kurulan flirketimiz, 1994 y l nda kurumsallaflmas n Çak ro lu Yap 1956 y l nda flah s firmas olarak kurulan flirketimiz, 1994 y l nda kurumsallaflmas n tamamlayarak limited flirkete dönüflmüfltür. fltigal konusu bilimum inflaat taahhüt ve ticari ifllerdir.

Detaylı

SAYI 4/2012 www.havakargoturkiye.com

SAYI 4/2012 www.havakargoturkiye.com SAYI 4/2012 KÜNYE TÜRKİYE IDENTITY DISC İLK ULUSAL ETKİNLİĞİMİZİ GERÇEKLEŞTİRDİK H ava Kargo Türkiye ailesi olarak; ilk ulusal etkinliğimizi 4 Mayıs 2012 tarihinde Anadolu Üniversitesi Sivil Havacılık

Detaylı

Tüm Belediye ve Genel Hizmet İşçileri Sendikası. All Municipal and Puplic Services Workers Trade Union

Tüm Belediye ve Genel Hizmet İşçileri Sendikası. All Municipal and Puplic Services Workers Trade Union Tüm Belediye ve Genel Hizmet İşçileri Sendikası All Municipal and Puplic Services Workers Trade Union İÇİNDEKİLER CONTENTS Sunuş... Genel Tanıtım... Uluslararası İlişkiler... İşbirliği Anlaşmalarımız...

Detaylı

27 ŞUBAT - 1 MART 2014 27 FEBRUARY - 1 MARCH 2014 SONUÇ RAPORU POST SHOW REPORT

27 ŞUBAT - 1 MART 2014 27 FEBRUARY - 1 MARCH 2014 SONUÇ RAPORU POST SHOW REPORT 27 ŞUBAT - 1 MART 2014 27 FEBRUARY - 1 MARCH 2014 SONUÇ RAPORU POST SHOW REPORT FUAR HAKKINDA MICE Endüstrisi profesyonelleri ACE of MICE Exhibition 2014 te buluştu! İlki düzenlenen ACE of MICE Exhibition

Detaylı

çindekiler Y ll k Rapor 2006

çindekiler Y ll k Rapor 2006 çindekiler Y ll k Rapor 2006 Bölüm I: SUNUfi 6 Y ll k Faaliyet Raporu Uygunluk Görüflü 7 Ola an Genel Kurul Gündemi 8 Garanti Hakk nda 10 Özet Finansal Bilgiler 12 Garanti'nin Vizyonu, Misyonu, Stratejisi

Detaylı

Yükselen De er: Türkiye kitab n n bas m na sa lad katk lardan dolay afla daki firmalara

Yükselen De er: Türkiye kitab n n bas m na sa lad katk lardan dolay afla daki firmalara 67 Yükselen De er: Türkiye kitab n n bas m na sa lad katk lardan dolay afla daki firmalara ve teflekkür ederiz. MÜSTAK L SANAY C VE fiadamlari DERNE Sütlüce Mah. mrahor Cad. No: 28 34445 Beyo lu- STANBUL

Detaylı

KAL TE POL T KAMIZ. Mevcut durumumuzu korumakla yetinmeyip her noktada sürekli iyileflmeyi temel felsefemiz olarak belirlemek,

KAL TE POL T KAMIZ. Mevcut durumumuzu korumakla yetinmeyip her noktada sürekli iyileflmeyi temel felsefemiz olarak belirlemek, KAL TE POL T KAMIZ Mevcut durumumuzu korumakla yetinmeyip her noktada sürekli iyileflmeyi temel felsefemiz olarak belirlemek, sürekli müflteri memnuniyeti, tak m anlay fl ile çal flmak, çal flanlar n memnuniyeti

Detaylı

çindekiler Naverok MAR MÜDÜRLÜ Ü GERÎNENDEHIYA AVADANIYÊ DEVELOPMENT DIRECTORATE > 13

çindekiler Naverok MAR MÜDÜRLÜ Ü GERÎNENDEHIYA AVADANIYÊ DEVELOPMENT DIRECTORATE > 13 çindekiler Naverok MAR MÜDÜRLÜ Ü GERÎNENDEHIYA AVADANIYÊ DEVELOPMENT DIRECTORATE > 13 FEN filer MÜDÜRLÜ Ü GERÎNENDIYA KARÊN RÊYAN TECHNICAL AFFAIRS MANAGERSHIP > 20 YAZI filer MÜDÜRLÜ Ü GERÎNENDEHIYA KARÊN

Detaylı

2005 çal flma raporu Eczac bafl Yap Gereçleri Sanayi ve Ticaret A.fi.

2005 çal flma raporu Eczac bafl Yap Gereçleri Sanayi ve Ticaret A.fi. 2005 çal flma raporu Eczac bafl Yap Gereçleri Sanayi ve Ticaret A.fi. sa l kl bir gelecek Ç NDEK LER Eczac bafl Yap Gereçleri 1 Yönetim Kurulu 2 Yönetim Kurulu Baflkan n n Mesaj 4 VitrA Seramik Grubu Murahhas

Detaylı

Türkiye nin en büyük veri tabanı olma yolunda ilerliyoruz

Türkiye nin en büyük veri tabanı olma yolunda ilerliyoruz SETUR YAZI / ARTICLE ŞEBNEM CAN FOTOĞRAFLAR / PHOTOGRAPHS BARIŞ ÂŞIK Türkiye nin en büyük veri tabanı olma yolunda ilerliyoruz BECOMING TURKEY S MOST COMPREHENSIVE DATABASE 46 Teknolojinin gelişmesiyle

Detaylı

Review. Nasıl pilot oldular? How do I become a pilot? Boeing Raporu; 1 milyon pilot ihtiyacı olacak! 1 million pilots predicted to be needed.

Review. Nasıl pilot oldular? How do I become a pilot? Boeing Raporu; 1 milyon pilot ihtiyacı olacak! 1 million pilots predicted to be needed. IFTE İstanbul Havacılık Eğitim Fuarı nın resmi dergisi ve kataloğudur. / IFTE Istanbul Flight Training Exhibition official magazine. www.ifteistanbul.com Review Ekim / October 2014 www. ifteistanbul.com

Detaylı

2023'E NE KADAR YAKINIZ?

2023'E NE KADAR YAKINIZ? YILYEAR: 15 SAYIISSUE: 74 KASIMNOVEMBER- ARALIKDECEMBER 2013 İhracata dayalı büyümeye ağırlık vermemiz gerekiyor We need to focus on growth by exports Mehmet BÜYÜKEKŞİ TİM Yönetim Kurulu Başkanı TIM President

Detaylı

Autumn/Winter 2013 Sonbahar/Kış 2013 Newsletter

Autumn/Winter 2013 Sonbahar/Kış 2013 Newsletter NEWS FROM THE REAL ESTATE MARKETS GAYRİMENKUL PİYASALARınDAN HABERLER Autumn/Winter 213 Sonbahar/Kış 213 Newsletter BU SAYIDA / IN THIS ISSUE -- 213 Yılı 4. Çeyreğinde Gayrimenkul Piyasasına Genel Bakış

Detaylı

Röportaj / Interview

Röportaj / Interview Röportaj / Interview Sektörün duayen isimlerinden Faruk Kutay ile İnterlab ın kuruluş sürecinden bugünlere gelene kadar geçirdiği aşamalar hakkında keyifli bir sohbet ettik Faruk Kutay sorularımızı içtenlikle

Detaylı

ILO CENEVRE DEN HABERLER - NEWS FROM ILO GENEVA

ILO CENEVRE DEN HABERLER - NEWS FROM ILO GENEVA Newsletter 2005-1: Nisan ILO CENEVRE DEN HABERLER - NEWS FROM ILO GENEVA ILO Yönetim Kurulu 292. oturumunu tamamlad Ele al nan konular aras nda iflçi haklar, 2006-2007 dönemi bütçesi, küreselleflme ve

Detaylı

Üniversite-Sanayi flbirli i çin Baz Öneriler*

Üniversite-Sanayi flbirli i çin Baz Öneriler* Görüfl / Viewpoint www.yuksekogretim.org Üniversite-Sanayi flbirli i çin Baz Öneriler* Suggestions for university-industry collaborations Reha Metin Alkan Hitit Üniversitesi, Çorum ve stanbul Teknik Üniversitesi,

Detaylı

Türkiye nin Lider Uluslararası Otomotiv Endüstrisin Fuarı Turkey s Leading International Trade Fair for the Automotive Industry

Türkiye nin Lider Uluslararası Otomotiv Endüstrisin Fuarı Turkey s Leading International Trade Fair for the Automotive Industry 10-13. 4. 2014 TÜYAP, Istanbul / Turkey Türkiye nin Lider Uluslararası Otomotiv Endüstrisin Fuarı Turkey s Leading International Trade Fair for the Automotive Industry The Turkish market is booming: Now

Detaylı