Sûfî Araştırmaları - Sufi Studies

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Sûfî Araştırmaları - Sufi Studies"

Transkript

1 MESNEVÎ ŞERHLERİ SÖZLÜĞÜ The Glossary of Masnawi Commentaries Atabey KILIÇ ** ÖZET Mevlevîlik kültürünün referans kaynaklarının başında Mesnevî şerhleri gelmektedir. Şârihler Mevlânâ Celâleddîn-i Rûmî nin ölümsüz eseri Mesnevî-yi Ma nevî nin mânâ ve irfânını kitlelere ulaştırmak için eseri tercüme ve şerh etmişlerdir. Mesnevî nin Mevlevîlik ten farklı tarîkat ve meşreplere mensup şârihlerce de şerh edildiği bilinmektedir. Mesnevî deki kimi mefhumlar, mânâ zenginliği dolayısıyla farklı tarîkat ve meşreplerden şârihlerce muhtelif şekillerde ve nüanslarla yorumlanmıştır. Bu yorum farklılıklarında hiç şüphesiz şârihlerin birikimleri, şerh yapma işindeki niyetleri, şerhin hedef kitlesi gibi konuların da etkisini göz önünde bulundurmak gerekir. Erciyes Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Eski Türk Edebiyatı Ana Bilim Dalı bünyesinde Şem î Şem ullâh ile İsmâ îl Rusûhî-yi Ankaravî nin tam Mesnevî şerhlerinin tenkitli metinleri ve sözlükleri danışmanlığımızda ayrı ayrı doktora tezleri hâlinde hazırlanmaktadır. Sonlarında birer bağlamlı şerh sözlüğü bulunduran bu tezler, Mesnevî nin dînî, tasavvufî, edebî ve sembolik mânâ dünyasını ortaya koyma yönünde daha sonraki çalışmalar için önemli yapı taşları olacaktır. Bunun yanında, bu tezler aynı metne bakan farklı özelliklerdeki şahısların ne gibi yorum farklılıkları ile metinleri şerh ettikleri, kronolojik bir takip ile yazıldıkları devirlerin şerhler üzerindeki etkileri gibi hermenötik usulleri etrafında yaklaşım denemelerine veri sağlayacaktır. Bu yazıda, bu tez çalışmalarından hareketle -daha sonra Mesnevî deki diğer hikâyelere de uygulanmak üzere- Mesnevî nin ilk cildindeki Tâcir ile Papağan hikâyesinde yer alan mefhumların şerhlerdeki farklı anlam yansımalarına değinilecek, böylece Mesnevî şerhlerinin metin içi anlamlar sözlüğünü oluşturmak için ilk adım atılmış olacaktır. Anahtar Kelimeler: Mesnevî-yi Ma nevî, Mesnevî Şerhleri, Metin İçi Anlamlar Sözlüğü Bu makâle, Ekim 2010 tarihlerinde Manisa da düzenlenen Uluslararası Mevlâna ve Tasavvuf Geleneği Sempozyumu nda tarafımızdan aynı başlıkla sunulan tebliğin geliştirilmiş hâlidir. ** Prof. Dr., Erciyes Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü. 1

2 Mevlânâ Düşüncesi Araştırmaları Derneği SUMMARY Masnavi commentaries come at the beginning reference sources of Mevlevism culture. The commentators have translated and commented Mevlana Celaleddin-i Rumi s work for reach the masses its meaning and insight of his Masnawi-yi Manevi that immortal work. It is known that Masnawi has also commented by commentors who are belonged to religious orders and temperaments different from Mevleviyeh. Some the purviews of Masnawis have also commented by commentors who are belonged to different religious and temperaments sundry shapes and nuances that hence the richness of meaning. No doubt that commentators accumulations, intention at the job of making commentary, target audience of commentary such as impact of topics take into consideration the differentials of review. Şem i Şem ullah and İsmail Rusuhi-yi Ankaravi s the criticisim texts and glossaries of Masnawi commentaries separately being prepared in doctoral dissertations our counseling Erciyes University, Institute of Social Sciences, Department of Classical Turkish Literature within. Containing a glossary at the end of contextualised commentary that this thesis will be important building blocks Masnawi religious, mystical, put forward in the direction of the world of literary and symbolic meaning. Besides, this thesis will provide data looking at the same text text commentary on the differences between different individuals of what they, cycles are written in chronological order with a follow-up procedures around the hermeneutic approach, such as commentaries on the trials of the effects of. In this article will have been taken first step on the work of this thesis -then to be applied to the other stories Masnawi- in the first skin of Masnawi Merchant and Parrot story situated reflections on the meaning of different time concepts commentaries will be addressed. Key Words: Masnawi-yi Manevi, Masnawi Commentaries, in the text Meanings Dictionary Mevlânâ Celâleddîn-i Rûmî nin eşsiz eseri Mesnevî-yi Ma nevî ye Anadolu sahasında yapılmış Türkçe şerhlerden hareketle oluşturulması düşünülen Mesnevî Şerhleri Sözlüğü adlı proje çalışmasının ilk adımı ve taslak çalışması olan tebliğimizde Şem î Şem ullâh ın Şerh-i Mesnevî si 1 ile İsmâ îl Rusûhî-yi Ankaravî nin Şerh-i Mesnevî sindeki 2 yorumlar bağlamında Mesnevî nin birinci cildinde yer alan 302 beyitlik Tâcir ile Papağan hikâyesinin küçük bir kavramlar sözlüğü ortaya konmaya çalışılacaktır. Çalışmanın ayrıntılarına geçmeden önce söz konusu hikâyeye kısaca değinmek yerinde olacaktır. Tasavvuf kültüründeki ölmeden önce ölmek kavramını işleyen bu hikâye bir tâcir ile papağanı etrafında gelişmektedir. Ticaret amacıyla Hindistan a gitmeye niyetlenen tâcir, yola çıkmadan önce konağındaki hizmetkârların hepsine ayrı ayrı 1 Abdülkadir Dağlar, Şem î Şem ullâh Şerh-i Mesnevî (I. Cilt) (İnceleme-Tenkitli Metin-Sözlük), Kayseri: Erciyes Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Basılmamış Doktora Tezi, Proje kapsamında hazırlanmış olan diğer çalışmalar için bkz. Turgut Koçoğlu, Şem î Şem ullâh Şerh-i Mesnevî (II. Cilt) (İnceleme-Tenkitli Metin-Sözlük), Kayseri: Erciyes Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Basılmamış Doktora Tezi, 2009; Oğuzhan Şahin, Şem î Şem ullâh Şerh-i Mesnevî (III-IV. Ciltler) (İnceleme-Tenkitli Metin-Sözlük), Kayseri: Erciyes Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Basılmamış Doktora Tezi, Ahmet Tanyıldız, İsmâîl Rusûhî-yi Ankaravî-Şerh-i Mesnevî (Mecmû atu l-letâyif ve Matmûratu l-ma ârif) (I. Cilt) (İnceleme-Metin-Sözlük), Kayseri: Erciyes Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Basılmamış Doktora Tezi,

3 ne istediklerini sorar. Son olarak da çok sevdiği papağanının isteğini sorar. Papağan da hediye olarak herhangi bir şey istemediğini, sadece kafesteki ahvâlini o memleketteki hemcinslerine anlatmasını talep eder. Tâcir Hindistan a vardıktan sonra bir yolun kenarındaki kayalıklara konmuş olan papağanlara kendi papağanının söylediklerini iletir. Bunun üzerine oradaki papağanlardan biri aniden titreyip düşer ve nefessiz kalır. Tâcir ise papağanın anlattıkları yüzünden öldüğünü düşünüp çok üzülür. Tâcir bir hayli zaman geçtikten sonra ticaretini tamamlayıp ülkesine döner. Konağında kendisinden istenilen hediyeleri dağıttıktan sonra papağanın, kendi isteğini yerine getirip getirmediğine dâir sorusu üzerine yaşadıklarını bir bir anlatır. Papağan tâcirin sözlerini dinleyince titreyip düşer ve nefessiz kalır. Papağanın öldüğünü düşünen tâcir feryat etmeye ve ağıtlar söylemeye başlar. Daha sonra papağanı kafesten çıkarıp pencerenin kenarına bırakır. O ana kadar hareketsiz durmuş olan papağan aniden canlanarak uçar ve bahçedeki bir ağaca konar. Tâcir olan bitene oldukça şaşırır ve papağana işin aslını sorar. Papağan da Hindistan daki papağanın, ölmüş gibi yaparak kurtulmak istiyorsan öl mesajı gönderdiğini, kendisinin de buna uyarak öldüğünü ve bu vesileyle kafesten kurtulduğunu söyler. 3 Çalışmamızda şerhlerin ilgili kısımlarından örnekler alınırken önce beytin çevriyazılı hâline ve alıntı yapılan metindeki tercümesine yer verilmiştir. Ardından beyitlerdeki kavramların metin içi anlamını içeren kısımlar ve ilgili şerhteki beyit numaraları alınmıştır. Ayrıca Ş simgesi Şem î Şem ullâh ın şerh metnini A simgesi İsmâ îl Rusûhî-yi Ankaravî nin şerh metnini göstermektedir. Son bölümde ise hikâyede yer alan tüm kavramların alfabetik sözlüğü bulunmaktadır. Beyitler ve Kavramlar [A 1581] İn revä bäşed ki men derbend-i i sa t Geh şumä bersebze gähì berdıra t Bu revä läyıø mıdur ki ben mu kem bendde olam siz gäh sebzede gähì dıra t üzre olasuz bend-i sa t: øafe -i beşeriyyet ü zindän-ı abìúatde bend-i mu kem [A] [Ş 1587] Ey arìfän-ı ı büt-i i mevzùn-ı od Men øade hä mì orem pür- ùn ùn-ı od Ey kendüèüzüè mevzùn u zìbä ma bùbuèuzuè arìf ü mu ä ibleri ben firäøda kendü ùnumıla pür øade ler içerem arìfän: mu ä ibän maúnåsınadur ki bunda muräd evliyäõullähdur [Ş] 3 Hikâyenin değerlendirmesi için ayrıca bkz. Mehmet Demirci, Papağan Hikâyesi (Ölmeden Evvel Ölmek), Semazen.net, ( ). 3

4 Mevlânâ Düşüncesi Araştırmaları Derneği büt: muräd ma bùbdur ve ma bùb olmaø iútibärıyıla zinde ma bùb-ı aøìøì muräd olınur [Ş] [A 1587] Yä beyäd-ı ı in fütäde-y äk-bìz Çünki ordì cürúayì ber äk rìz Ve yä ud bu äk eleyici olan üftädenüè yädına şaräb-ı ahùrı içesin cürúasını äk üzre dök fütäde-yi äk-bìz: äk eleyici olan üftäde yaúnì bu úälem-i süflì vü cismänìde øalan dil-däde [A] [A 1596] V allah er z in är derbustan revem Hemçü bülbül z in sebeb nälan şevem Vallähi eger bu ärdan bostän cänibine gidem bülbül gibi bu sebebden nälän oluram bustän: bostän-ı rä at ve gülistän-ı niúmet cänibi [A] [Ş 1599] İn úaceb bülbül ki bü gşäyed dehän Tä ored ù ärrä bägülsitän Bu úaceb bülbüldür ki dehänını açar tä ol bülbül ärı gülistänıla yiye ù (bülbül): muräd Bärì taúälå a retidür [Ş] [Ş 1601 / A 1599] úáşıø-ı ı küllest ü od küllest ù úáşıø-ı ìşest ü úışø-ı ìş-cù Neheng-i äteşì gibi olan úäşıø küllüè úäşıøıdur o kendüsi küldür bu úäşıø kendünüè úäşıøıdur ve kendünüè úışøını aleb idicidür küll(-i evvel): muräd ~aøø taúälå a retidür [Ş] küll: muräd müsemmalläh olan mertebe-yi ulùhiyyetdür ki cemìú-i esmä vü ıfätıla mutta ıfedür [A] úäşıø-ı ı küll: úäşıø-ı `udä; bülbül-i bä -ı va det ve úandelìb-i gülzär-ı aøìøat; úäşıø-ı küll oldur ki Cenäb-ı ~aø esmä-yı la ìfesi cihetinden niçe úäşıø ise esmä-yı øahriyyesi arafından da ı eyle úäşıø ola me elä Muú ìyi niçe severse Mäniúi da ı eyle seve ve Muúizz ü Bäsı a niçe uyarsa MüŸill ü æäbı cänibine da ı eyle uya Cemìl ü La ìf olmasını ne gùne ärzù øılursa æahhär u Müntaøim oldu ı vaøtde da ı eyle ärzù øıla ve bu gùne esmä-yı Celäliyyeden a alur ve l- ä ıl maúşùø her ne ıfätıla tecellì øılsa ve her ne äleti müheyyiõ olsa 4

5 úäşıøuè da ı murädı ol olur bu mertebeye varan úaşıø bi l-külliyye kendüden øurtulur [A] [Ş / A Ara Başlık] ıfat-ı ı ecni a a-yı uyùr-ı ı úuøùl-ı ı İlähì İlähì uyùr-ı úuøùlüè cenä larınuè ıfatıdur uyùr-ı İlähì: Enbiyä vü evliyä [A] úuøùl: beş mertebedür evvelkisi rù -ı assäsìdür ol nesneyi ki aväss-ı ams aèa getürür bu rù -ı ayvänìnüè a lıdur bu älet süd emer abìde hem vardur ikincisi rù -ı ayälìdür aväss-ı ams ìräd eyledügini ıf idüp vaøt-i äcetde rù -ı úaøla úar eyler mezbùr abìde bidäyet-i neşvde bu u ù yoødur ol sebebden gözinden äyib olanı tìz ferämùş eyler üçüncisi rù -ı úaøldur ki iss ü ayälden äric olan maúänìyi idräk eyler maúärif-i arùriyye-yi külliyye gibi ki bu älet behäyim ü ıbyända yoødur dördüncisi rù -ı fikrìdür ki enväú-ı teõlìfätıla úulùm-ı úaøliyye-yi ma ıyyeyi a Ÿ eyler ve anuèıla maúärif-i şerìfe ebväbını istiftä itmege ve bìnihäye mirären netìce istifäde itmege øädir olur úulemänuè úaølı gibi beşincisi rù -ı øudsì-yi nebevìdür ki enbiyäya ve evliyänuè baú ısına mu ta dur ki andan leväyı -ı ayb u esrär mütecellì olur ve uyùr-ı úuøùl-i İlähì andan úibäretdür ve úışø u şevø ve vird ü niyäz bu uyùruè ecni ası gibidür ki bu ecni a ile hüviyyet heväsında ayerän idüp e adiyyet fe äsında cevelän gösterürler ve anlaruè ednå mertebede olan nüzhetgähları riyä -ı cennät-ı Naúìmdür [Ş] úuøùl-ı İlähì: úuøùluè beş mertebesi vardur evvel mertebesi rù -ı assäsìdür ol nesneyi ki aväss-ı amse-yi ähire ìräd eyler bu rù anı telaøøì vü øabùl eyler ve bu rù rù -ı ayvänìnüè a lıdur ve bu rù abìnüè da ı vücùdında vardur ikinci mertebesi rù -ı ayälìdür aväss-ı amsenüè ìräd eyledügi şeyleri ıf vaøt-i äcetde rù -ı úaøla anı ildür ki anuè mertebesi bilätereddüd abìnüè vücùdında bidäyet-i neşv ü nemäda bu rù yoødur zìrä gördügi şeyõi der äl ferämùş eyler üçünci mertebesi rù -ı úaøldur ki iss ü ayälden äric olan meúänìyi idräk eyler maúärif-i arùriyye-yi külliye gibi ki bu älet behäyim ü ıbyända yoødur dördünci mertebesi rù -ı fikrìdür ki enväú-ı teõlìfätıla úulùm-ı úaøliyyeyi a Ÿ eyler kendü maúlùmätı mäbeynine derc eyler ki anuèile ebväb-ı maúärif ü úulùmuè istiftä ına øädir olur úulemänuè úaølı gibi bu merätib-i erbaúada olan úuøùle beşerì dinür beşinci mertebesi şol rù -ı øudsiyyedür ki enbiyäya ma ù dur ve baú -ı evliyäya da ı ma ù dur ve bu rù -ı øudsìden envär-ı aybì ve esrär-ı läraybì mütecellì olur [A] [A 1601] Kù yekì mur -ı aúìfì-yi bìgünäh V enderùn-ı ı ù Süleyman bäsipäh 5

6 Mevlânâ Düşüncesi Araştırmaları Derneği æanı günähsız ziyäde aúìf bir mur ve anuè derùnında Süleymän úaskeriyile ola Süleymän: ~a ret-i ~aødur [A] [A 1603] Her demeş ad näme ad peyk ez`udä Yä Rabì z ù şa t lebbeyk ez`udä `udäy taúälå a retinden her dem aèa yüz näme yüz peyk irişür ol kimseden bir yä Rabbì ve a ret-i úizzetden anuè muøäbelesinde altmış lebbeyk irişür ad näme: nice fuyù ät-ı İlähì ve nice väridät-ı Rabbänì [A] [Ş 1606] Zellet-i i ù bih zi äúat nezd-i i ~aø Nezd ezd-i i küfreş cümle ìmanhä alaø ~aøø taúälå øatında anuè a äsı ayrlaruè äúatından eyüdür anuè küfri øatında cümle ìmänlar köhne vü bì-iútibärdur äúat: muräd úavämuè äúatıdur ki taølìdiledür [Ş] ìmän: muräd úavämuè ìmänıdur ki taølìdiledür [Ş] [A 1605] Her demì ùrä yekì miúräc-ı ä Berser-i i täceş nehed ad täc-ı ä Her bir nefesde ol úäşıø-ı ädıø içün bir ä miúräc vardur ki müşähedeyi İlähìden hìç älì olmaz anuè täcınuè başı üzre täc-ı ä : bunda muräd úuluvv-i şändur yaúnì ~aø Teúälå anuè rıfúatı üzre nice ä u maøbùl rıfúatler øor ve yä ud täcdan muräd edeb-i İlähì ola [A] [A 1617] İn çirä kerdem çirä dädem peyäm Sù tem bìçärerä z in güft-i äm Bu u ù ı niçün eyledüm ol ù ìden bunlara niçün aber virdüm ayfä bìçäreyi bu äm ve bìhùde sözden yaødum güft-i äm: zebändan ä ıl olan arar u ziyän [A] [A 1625] Ger su an ähì ki gùyì çün şeker abr kun ez ır u in elvä me ar 6

7 Ey mütekellim olan kimse eger şeker gibi leÿìÿ ü şìrìn söylemek isteriseè ır u amaúdan abr eyle ve bu elväyı yime elvä: elvädan muräd leÿÿät-ı cismäniyye ve u ù -ı nefsäniyyedür [A] [Ş 1632] Guft Pey am am-ber ki ey älib-cerì Han mekun bähìç ma lùbì mirì Pey am-ber a reti allallähu úaleyhi ve sellem didi ey cerì vü øavì älib zinhär hìç bir ma lùbıla cedel ü nizäú eyleme älib: muräd mürìddür [Ş] ma lùb: muräd şey u mürşiddür [Ş] [A 1639] Ey mirì kerde piyäde bäsüvär Ser ne ähì burd eknun päydär Ey süvärıla mirì vü úinäd eylemiş piyäde şimdi başuèı iltmezsin ayaø ut yaúnì aya uè çek piyäde: muräd mübtedì vü näøı ve muøallid ü münkir ü muúänid olan kimselerdür [A] süvär: muräd müntehì vü kämil olan kimselerdür [A] [A 1654] Nu ø k an mevøùf-ı ı räh-ı ı semú nist Cüz ki nu ø ø-ı ı `älıø-ı ı bì amú nist Ol nu ø ki semú yolına mevøùf degüldür yaúnì semú arìøıyıla ä ıl olmaz tamúsız olan `älıøuè nu øından ayrı degüldür amú: bu ma alde ~aø Teúälånuè kärında úillet ü ara yoødur dimekdür [A] [Ş 1662 / A 1660] Ádem ezfirdevs u ezbälä-yı heft Päy-mäçän ezberäy-ı ı úuÿr reft ~a ret-i Ádem úaleyhi s-seläm Firdevs-i aúlådan ve fevø-ı sebúa-yı semädan úöÿrden ötüri päy-mäçän gitdi päy-mäçän: ayaø dolaşdurıcı ve apul apul maúnåsınadur úacemde o lancıølar ders ü sebaøınuè başını bilmeseler ustädları anları yollamaø içün øoyun başını iledürler ol başa kelle-mäçän dirler [Ş] päy-mäçän: diyär-ı úacemde mektebde olan e fäl sebaøını bilmese ve sebaøınuè başını unutsa anı yollama içün bäzärdan paça aldırurlar ol paçaya päy-mäçän dirler ve kelle da ı aldırurlar aèa kelle-mäçän taúbìr iderler baúdehu 7

8 Mevlânâ Düşüncesi Araştırmaları Derneği úacemde olan pìrän-ı arìøat bu ı ılä ı mä-beynlerinde istiúmäl idüp erbäb-ı arìøatden birine ıläf-ı arìøat bir zelle väøıú olsa aèa arìøat çekdürüp ve øazan øaynadup ve yä ud piyäde Kaúbeye varmaø emr idüp zellesine göre cezä çekdürüp baúdehu ol dervìşi arìøatlarına øabùl idüp ol da ı el ba layup ve işikde urup úöÿr dilemege päy-mäçän taúbìr iderler ammä a l-ı päy-mäçän a lında ayaø dolaşdurmaø ve apul gitmek maúnåsınadur oèra meşäyı -ı úacem anı pabuc ve yaşmaø çıøacaø yire ı laø eylediler ol münäsebetile ki ol ek er yirde ayaø dolaşıcı ve pabucın giyen ädem bir miødär apul apul yüriyici oldu ından ötüri Me nevì-yi Şerìfde her ne yirde ki päy-mäçän Ÿikr olursa andan aff-ı niúäl muräd olur ve arìø-ı Mevleviyyenüè ve meşäyı -ı ùfiyyenüè el-än deõbindendür ki øaçan bir kimesne bir cürm eylese anı päy-mäçän geçirürler tä cürmine iútiÿär eyleye ve mürşid ü muøtedäsından günähınuè úafvını dileye [A] [A 1665] Æıfl-ı ı cän ezşìr-i i şey an bäz kun Baúd ezäneş bämelek enbäz kun Ey sälik-i räh-ı `udä cänuè ıflını şey än südinden girü eyle yaúnì menú eyle andan oèra ol cänı meläyikeye şerìk eyle şey än südi: muräd ıdä-yı cismäniyyedür [A] [Ş 1677] Her ulämìrä biyäverd arma än Her kenìzekrä buba şìd ù nişän Ol bäzärgän vaúde-yi kerìmesi üzre her bir ulämına arma än getürdi her kenìzeke o bäzärgän nişän ba ışladı ve i sän eyledi gerek nişän: muräd bunda i sändur [Ş] [A ] 85] Vä negerded ezreh an tìr ey puser Bend bäyed kerd seylìrä ziser Ey püser ol tìr yolından girü dönmez bir seyli başında bend ü sedd itmek seyl: muräd kelimät-ı insäniyyedür anuè ab ı cenän u dehända iken mümkin olur çünkim ıf -ı dehäna øädir olmayasın ve anı başdan ab øılmayasın başdan tecävüz øıldıødan oèra cihänı utsa ve ehl-i cihänı ol kelämı fitne-engìz vìrän itse úaceb olmaz ki çoø sözler cihänuè aräbına sebeb olmışdur [A] [Ş 1711] An heme endìşe-yi pìşänhä Mìşinäsend ezhidäyet cänhä 8

9 Pìşänlaruè ol cemìú fikri Alläh taúälånuè hidäyetinden cänları aèlarlar pìşän: muräd öè gelenler olmaø rùşendür egerçi ule ä olmaø i timäli da ı vardur [Ş] [Ş 1716] Pìşehä v endìşehä dervaøt-i ub Hem bedancä şud ki bùd an üsn ü øub anúatlar ve fikrler ub vaøtinde hem ol yire gitdi ki ol üsn ü øub idi yaúnì evvelki yerine göre än üsn ü øub : muräd pìşeler ve endìşelerdür [Ş] [Ş 1723] Ey dirì ä mur -ı oş-el el än än-ı ı men Rä -ı ı rù u rav a a-yı rey än än-ı ı men Ey dirì ä benüm oş-el än mur um benüm rù umuè şeräb u rä atı el än: cemú-i la ndur ki bunda äväz maúnåsınadur oş-el än oş-äväz maúnåsınadur [Ş] [Ş] rä : bunda şeräb maúnåsına olmaø rùşendür rä at maúnåsına olmaødan ù ì: muräd rù -ı bülend-perväzdur [Ş] øafe : muräd øälıb-ı insänìdür [Ş] [Ş 1735 / A 1733] Ey dirì ä mur -ı oş-perväz perväz-ı ı men Z intihä perrende tä ä äzä äz-ı ı men Ey dirì ä benüm bülend ü oş-perväz mur um intihädan tä benüm ä äzuma perväz idici mur : muräd øuvvet-i rù äniyyedür [Ş] mur : muräd täcir-i arìøat olanuè øuvvet-i rù äniyyesi olur [A] [Ş 1741] Ey dirì ä eşke şk-i i men deryä budì Tä ni är-ı ı dil-ber ber-i i zìbä budì Ey dirì ä käşkì benüm gözüm yaşı deryä olayıdı tä zìbä vü bìhemtä dilberüè ni ärı olayıdı dil-ber ber-i zìbä: muräd a ret-i ~aødur [Ş] 9

10 Mevlânâ Düşüncesi Araştırmaları Derneği [Ş 1745] Enderùn-ı tust an ù ì nihän úaks-i i ùrä dìde tù berìn ü än Ol ù ì senüè bä ın u derùnuèda nihän u mestùrdur bunuè ve anuè üzresin anuè úaks ü e erini görmişsün kendüsini müşähede itmemişsün ù ì: muräd rù -ı insänì ve nùr-ı Ra mänì olmaø i timäldür rù ı ayra teşbìh itmişlerdür müşebbehün-bihi Ÿikr idüp müşebbeh muräd idinmegile ki bu øäúide úulemä mä-beyninde meşhùrdur [Ş] [Ş 1748] Sù tem men sù te ähed kesì Tä zimen äteş zened ender asì Ben úışø-ı İlähì ile yaúnì úışø-ı İlähì äteşiyile yandum eger bir kimse isterse läzımdur ki benüm øatuma gele tä benden bir asa äteş ura sù te te: muräd øavcardur ki bezi yaøup üzerine çaømaø çaøarlar [Ş] as: muräd hevä vü heves ve şehvet ü ten-perverlikdür [Ş] [Ş 1750] Ey dirì ä ey dirì ä ey dirì K an çünan mähì nihan şud zìr-i i mì Ey ayfä ey dirì ä ey ayf diyüp tamäm ta assür ü ta azzün i här eyledi ki ancılayın bir mäh bulut altında nihän oldı mì : muräd küdùrät-ı nefsäniyye ve şehevät-ı cismäniyyedür [Ş] [Ş 1757] ~arf ü avt u gufträ berhem zenem Tä ki bìin her se bätù dem zenem ~arf ü avtı ve sözi biri birine ururam tä ki bu her üçsiz senüèile mu ä abet idem dem: muräd sırr-ı nihänìye müteúallıø olan sözdür [Ş] [A 1758] An demì k ezvey Mesì ä dem nezed ~aø zi ayret nìz bìmä hem nezed Ol bir demdür ki ~a ret-i úíså úaleyhi s-seläm andan dem urmadı ve aber virmedi ~aø Teúälå kemäl-i ayretinden bizsiz da ı hem andan dem urmadı 10

11 dem: muräd nefes-i Ra mänìdür ve nefes-i Ra mänì ı ılä ät-ı úurefä-yı Rabbänìde şol uhùrät-ı İlähiyyeye ı läø iderler ki mi l-i nefesü l-insänì úälem-i bu ùnda urùc u uhùrı iøti ä idüp taúayyünät-ı mümkine ùretinde uhùra gelmiş ve mütecelliyye olmışdur [A] [Ş 1762] Men kesì dernäkesì deryäftem Pes kesì dernäkesì derbäftem ~a ret-i Mevlänä eydür ben kesligi näkeslikde buldum pes kesligi näkeslikde arf u fidä eyledüm keslik: vücùd u úizzet ve úuluvv-ı øadrdür [Ş] näkeslik: muräd vücùddan ma v u fenädur [Ş] [A 1767] Çünki úäşıø ust tù ämùş ş bäş Ù çü gùşet mìkeşed tu gùş bäş Çünkim úäşıø u älib fi l- aøìøa odur sen ebsem ol o çünki senüè øula uèı çeke sen øulaø ol øula ı çekme: muräd kelämı istimäú içün tenbìh ü ìøä eylemeden kinäyedür [A] [A 1774] Her sitäreş un-behä behä-yı ad hiläl `ùn-ı ı úälem rì ten ùrä eläl Ol ma bùbuè her bir sitäresi ad hilälüè un-behäsıdur úälemüè øanını dökmek aèa eläldür [A] hiläl: muräd bunda úaøl u fikr olur øalb-i insäna nùr virdügi väsı a ile [Ş 1775] Ger murädeträ meÿäø-ı ı şekkerest Bìmurädì nì murädì dil-berest Eger senüè muräduèuè şeker leÿÿeti var ise yä murädsızlıø dil-berüè murädı degül midür dil-ber ber: muräd `udäy taúälådur [Ş] [Ş 1781] Men nedänem an çi endìşìdeyì Ey dü-dìde dìde dusträ çun dìdeyì 11

12 Mevlânâ Düşüncesi Araştırmaları Derneği Ol nesneyi ki fikr eylemişsün ben bilmez miyem ey iki görmiş kimse dostı niçe görmişsün dùst: muräd ~aøø taúälå a retidür [Ş] [Ş 1782] Ey giran-can är dìdestì verä Z an ki bes erzan arìdestì verä Ey girän-cän anı or gördüè zìrä ki anı ucuz atun alduè verä: muräd dost olmaø rùşendür ve ma alle münäsibdür [Ş] verä: muräd mäh ve anuè sitäresi [Ş] [A 1810] Ey rehìde cän-ı ı tù ezmä vü men Ey la ìfe ìfe-y rù ender merd ü zen Ey ma har-ı aøìøat-ı Mu ammedì olan kämil ki senüè cänuè mä vü men øaydından rehä bulmışdur ve ey merd ü zende olan rù uè la ìfesi ki senüè nùruè a yär u mä-sivädan alä olmışdur la ìfe ìfe-yi rù : ı ılä -ı meşäyı da şol daøìøatu l-maúnå ve raøì atu l-fe vä olan aøìøate dirler ki úibädete ı maz ve işärete gelmez [A] [A 1825] Çün bahäne dädi in şeydäträ Ey bahäne şekkerin lebhäträ Çünkim bu ıfat-ı kerem ü cùdıla mutta ıf bir pädşähsın eyle olıcaø niçün taúallül ü bahäne virürsin bu mübtelä vü şeydäèa ey senüè øıymet ü bahäè yoødur şekker leblerüèe lebhä: muräd nefes-i Ra mänì ve tecelliyät-ı la ìfe-yi Sub änìdür ki ayät-ba ş-ı cemìú-i úälem ve leÿÿätda cän-ı benì Ádemdür çeşm-i yärdan ä ıl olan bìmär u ciger- ärlı a leb-i laúl-i yär şifä vü ı at virür [A] [A 1832] ub şud ey ub rä puşt u penäh úuÿr-ı ı ma dùmì ~usämu d-din din bu äh Biz na m-ı Me nevìye meş ùl iken abä oldı ey ub a muúìn ü melceõ olan Alläh ma dùm-ı muúa am ~üsämü d-dìn Çelebìnüè úöÿrini dile ub : muräd ub -ı ähir olmaø da ve ub -ı aøìøì olmaø da øäbildür ammä ikisi bile muräd olmaø evlädur [A] 12

13 [A 1833] úuÿr- äh äh-ı ı úaøl-ı ı küll ü can tuyì Cän-ı ı cän u täbiş-i i mercan tuyì Ey Kerìm ü ÿü l-minen úaøl-ı küllüè ve cän-ı küllüè úöÿr- ähı sensin ey Ra män-ı ÿü l-kerem cänlaruè cänı ve mercän gibi olan olan øalbüè nùrun bi lmeúänìsisin mercän: muräd øalbdür ki ke ret-i inşiúäbında ve amretinde ve ek eri baúde l- ak müdevver ve anevberiyyu ş-şekl olmasında øalbe müşäbeheti vardur [A] [A 1835] Däde-yi tù çün çünin däred merä Bäde çi bved k ù arab bäred merä Ey säøì-yi bäøì çünkim senüè fey ü däduè bu gùne mest ü küşäd utar bäde-yi ùrì ve mükeyyif-i imkänì nedür ki ol baèa arab getüre ve bende neşä u inbisä bitüre bäde: muräd mu laøä mükeyyif ü mest-kunende ve leÿÿet-dihende olan şeydür eger ùrì ve eger maúnevì [A] [A1845] An ki ù şähest u bìkär nist Näle ezvey urfe k ù bìmär nist Ol kimse ki o şähdur o bìkär u bìşeõn degüldür näle vü anìn ol kimseden úacebdür ki ol aste degüldür näle: muräd şevø-ı ~a ret-i Haødur [A] [Ş 1846] Dust däred yär-ı ı ìn äşüftegì Kùşiş-i i bìhùde bih ez uftegì Yär bu äşüfteligi dost utar sever bìhùde vü úabe yire saúy u kùşiş eylemek uyumışlıødan eyü ve maøbùldür yär: muräd `udäy taúälå olmaø rùşendür [Ş] 13

14 Mevlânâ Düşüncesi Araştırmaları Derneği Sözlük Á / A / úa än üsn ü øub : muräd pìşeler ve endìşelerdür [Ş 1716] úäşıø-ı ı küll: úäşıø-ı `udä; bülbül-i bä -ı va det ve úandelìb-i gülzär-ı aøìøat; úäşıø-ı küll oldur ki Cenäb-ı ~aø esmä-yı la ìfesi cihetinden niçe úäşıø ise esmä-yı øahriyyesi arafından da ı eyle úäşıø ola me elä Muú ìyi niçe severse Mäniúi da ı eyle seve ve Muúizz ü Bäsı a niçe uyarsa MüŸill ü æäbı cänibine da ı eyle uya Cemìl ü La ìf olmasını ne gùne ärzù øılursa æahhär u Müntaøim oldu ı vaøtde da ı eyle ärzù øıla ve bu gùne esmä-yı Celäliyyeden a alur ve l- ä ıl maúşùø her ne ıfätıla tecellì øılsa ve her ne äleti müheyyiõ olsa úäşıøuè da ı murädı ol olur bu mertebeye varan úaşıø bi l-külliyye kendüden øurtulur [A 1599] B bäde: muräd mu laøä mükeyyif ü mest-kunende ve leÿÿet-dihende olan şeydür eger ùrì ve eger maúnevì [A 1835] bend-i sa t: øafe -i beşeriyyet ü zindän-ı abìúatde bend-i mu kem [A 1581] bustän: bostän-ı rä at ve gülistän-ı niúmet cänibi [A 1596] bülbül: muräd Bärì taúälå a retidür [Ş 1599] büt: muräd ma bùbdur ve ma bùb olmaø iútibärıyıla zinde ma bùb-ı aøìøì muräd olınur [Ş 1587] D dem: muräd sırr-ı nihänìye müteúallıø olan sözdür [Ş 1757]; muräd nefes-i Ra mänìdür ve nefes-i Ra mänì ı ılä ät-ı úurefä-yı Rabbänìde şol uhùrät-ı İlähiyyeye ı läø iderler ki mi l-i nefesü l-insänì úälem-i bu ùnda urùc u uhùrı iøti ä idüp taúayyünät-ı mümkine ùretinde uhùra gelmiş ve mütecelliyye olmışdur [A 1758] dil-ber ber: muräd `udäy taúälådur [Ş 1775] dil-ber ber-i zìbä: muräd a ret-i ~aødur [Ş 1741] dùst: muräd ~aøø taúälå a retidür [Ş 1781] E el än: cemú-i la ndur ki bunda äväz maúnåsınadur oş-el än oşäväz maúnåsınadur [Ş 1723] F fütäde-yi äk-bìz: äk eleyici olan üftäde yaúnì bu úälem-i süflì vü cismänìde øalan dil-däde [A 1587] G güft-i äm: zebändan ä ıl olan arar u ziyän [A 1617] H / ~ / ` arìfän: mu ä ibän maúnåsınadur ki muräd evliyäõullähdur [Ş 1587] 14

15 as: muräd hevä vü heves ve şehvet ü ten-perverlikdür [Ş 1748] elvä: elvädan muräd leÿÿät-ı cismäniyye ve u ù -ı nefsäniyyedür [A 1625] hiläl: muräd bunda úaøl u fikr olur øalb-i insäna nùr virdügi väsı a ile [A 1774] İ / Í ìmän: muräd úavämuè ìmänıdur ki taølìdiledür [Ş 1606] K / æ øafe : muräd øälıb-ı insänìdür [Ş 1723] keslik: vücùd u úizzet ve úuluvv-ı øadrdür [Ş 1762] øula ı çekme: muräd kelämı istimäú içün tenbìh ü ìøä eylemeden kinäyedür [A 1767] küll: muräd ~aøø taúälå a retidür [Ş 1601]; muräd müsemmalläh olan mertebe-yi ulùhiyyetdür ki cemìú-i esmä vü ıfätıla mutta ıfedür [A 1599] L la ìfe ìfe-yi rù : ı ılä -ı meşäyı da şol daøìøatu l-maúnå ve raøì atu lfe vä olan aøìøate dirler ki úibädete ı maz ve işärete gelmez [A 1810] lebhä: muräd nefes-i Ra mänì ve tecelliyät-ı la ìfe-yi Sub änìdür ki ayät-ba ş-ı cemìú-i úälem ve leÿÿätda cän-ı benì Ádemdür çeşm-i yärdan ä ıl olan bìmär u ciger- ärlı a leb-i laúl-i yär şifä vü ı at virür [A 1825] M ma lùb: muräd şey u mürşiddür [Ş 1632] mercän: muräd øalbdür ki ke reti inşiúäbında ve amretinde ve ek eri baúde l- ak müdevver ve anevberiyyu ş-şekl olmasında øalbe müşäbeheti vardur [A 1833] mì : muräd küdùrät-ı nefsäniyye ve şehevät-ı cismäniyyedür [Ş 1750] mur : muräd øuvvet-i rù äniyyedür [Ş 1735]; muräd täcir-i arìøat olanuè øuvvet-i rù äniyyesi olur [A 1733] N näkeslik: muräd vücùddan ma v u fenädur [Ş 1762] näle: muräd şevø-ı ~a ret-i Haødur [A1845] nişän: muräd bunda i sändur [Ş 1677] P päy-mäçän: ayaø dolaşdurıcı ve apul apul maúnåsınadur úacemde o lancıølar ders ü sebaøınuè başını bilmeseler ustädları anları yollamaø içün øoyun başını iledürler ol başa kelle-mäçän dirler [Ş 1662]; diyär-ı úacemde mektebde olan e fäl sebaøını bilmese ve sebaøınuè başını unutsa anı yollama içün bäzärdan paça aldırurlar ol paçaya päy-mäçän dirler ve kelle da ı aldırurlar aèa kelle-mäçän taúbìr iderler baúdehu úacemde olan pìrän-ı arìøat bu ı ılä ı mä-beynlerinde istiúmäl idüp erbäb-ı arìøatden birine ıläf-ı arìøat bir zelle väøıú olsa aèa arìøat çekdürüp ve øazan øaynadup ve yä ud piyäde Kaúbeye varmaø emr 15

16 Mevlânâ Düşüncesi Araştırmaları Derneği idüp zellesine göre cezä çekdürüp baúdehu ol dervìşi arìøatlarına øabùl idüp ol da ı el ba layup ve işikde urup úöÿr dilemege päy-mäçän taúbìr iderler ammä a l-ı päy-mäçän a lında ayaø dolaşdurmaø ve apul gitmek maúnåsınadur oèra meşäyı -ı úacem anı pabuc ve yaşmaø çıøacaø yire ı laø eylediler ol münäsebetile ki ol ek er yirde ayaø dolaşıcı ve pabucın giyen ädem bir miødär apul apul yüriyici oldu ından ötüri Me nevì-yi Şerìfde her ne yirde ki päy-mäçän Ÿikr olursa andan aff-ı niúäl muräd olur ve arìø-ı Mevleviyyenüè ve meşäyı -ı ùfiyyenüè el-än deõbindendür ki øaçan bir kimesne bir cürm eylese anı päy-mäçän geçirürler tä cürmine iútiÿär eyleye ve mürşid ü muøtedäsından günähınuè úafvını dileye [A 1660] pìşän: muräd öè gelenler olmaø rùşendür egerçi ule ä olmaø i timäli da ı vardur [Ş 1711] piyäde: muräd mübtedì vü näøı ve muøallid ü münkir ü muúänid olan kimselerdür [A 1639] 16 R rä : bunda şeräb maúnåsına olmaø rùşendür rä at maúnåsına olmaødan [Ş 1723] / S ad näme: nice fuyù ät-ı İlähì ve nice väridät-ı Rabbänì [A 1603] seyl: muräd kelimät-ı insäniyyedür anuè ab ı cenän u dehända iken mümkin olur çünkim ıf -ı dehäna øädir olmayasın ve anı başdan ab øılmayasın başdan tecävüz øıldıødan oèra cihänı utsa ve ehl-i cihänı ol keläm-ı fitne-engìz vìrän itse úaceb olmaz ki çoø sözler cihänuè aräbına sebeb olmışdur [A ] 85] ub : muräd ub -ı ähir olmaø da ve ub -ı aøìøì olmaø da øäbildür ammä ikisi bile muräd olmaø evlädur [A 1832] sù te te: muräd øavcardur ki bezi yaøup üzerine çaømaø çaøarlar [Ş 1748] Süleymän: ~a ret-i ~aødur [A 1601] süvär: muräd müntehì vü kämil olan kimselerdür [A 1639] Ş şey än südi: muräd ıdä-yı cismäniyyedür [A 1665] T / Æ äúat: muräd úavämuè äúatıdur ki taølìdiledür [Ş 1606] täc-ı ä : bunda muräd úuluvv-i şändur yaúnì ~aø Teúälå anuè rıfúatı üzre nice ä u maøbùl rıfúatler øor ve yä ud täcdan muräd edeb-i İlähì ola [A 1605] älib: muräd mürìddür [Ş 1632] amú: bu ma alde ~aø Teúälånuè kärında úillet ü ara yoødur dimekdür [A 1654] ù ì: muräd rù -ı bülendperväzdur [Ş 1723]; muräd rù -ı insänì ve nùr-ı Ra mänì olmaø i timäldür rù ı ayra teşbìh itmişlerdür müşebbehün-bihi Ÿikr idüp müşebbeh muräd idinmegile ki bu øäúide úulemä mä-beyninde meşhùrdur [Ş 1745]

RÛHU L- MESNEVÎ DE MESNEVÎ NİN İLK 18 BEYTİNİN ŞERH YÖNTEMİ Ziya AVŞAR *

RÛHU L- MESNEVÎ DE MESNEVÎ NİN İLK 18 BEYTİNİN ŞERH YÖNTEMİ Ziya AVŞAR * RÛHU L- MESNEVÎ DE MESNEVÎ NİN İLK 18 BEYTİNİN ŞERH YÖNTEMİ Ziya AVŞAR * ÖZET Tasavvuf, çok katmanlı bir bilgi ve yorum kategorilerinden oluşmakla birlikte, genelde ortak bir mecradan akar. Edebiyat ve

Detaylı

DİVAN ŞAİRLERİ ARASINDA ŞAİR VE ŞİİRE DAİR ATIŞMALAR * ÖZET

DİVAN ŞAİRLERİ ARASINDA ŞAİR VE ŞİİRE DAİR ATIŞMALAR * ÖZET - International Periodical For The Languages, Literature and History of Turkish or Turkic, p. 213-237, ANKARA-TURKEY DİVAN ŞAİRLERİ ARASINDA ŞAİR VE ŞİİRE DAİR ATIŞMALAR * Abdullah AYDIN ** ÖZET Evvelâ

Detaylı

MOLLA CÂMÎ DEN KAYNAKLARDA ZİKREDİLMEYEN BİR TERCÜME: İBRAHİM İBN HIZIR ES-SİROZÎ NİN ALÂ İMÜ N- NÜBÜVVE Sİ

MOLLA CÂMÎ DEN KAYNAKLARDA ZİKREDİLMEYEN BİR TERCÜME: İBRAHİM İBN HIZIR ES-SİROZÎ NİN ALÂ İMÜ N- NÜBÜVVE Sİ Molla Câmî den Kaynaklarda Zikredilmeyen Bir Tercüme: İbrahim İbn Hızır es-sirozî nin Alâ imü n-nübüvve si MOLLA CÂMÎ DEN KAYNAKLARDA ZİKREDİLMEYEN BİR TERCÜME: İBRAHİM İBN HIZIR ES-SİROZÎ NİN ALÂ İMÜ

Detaylı

EDİRNELİ NAZMî NİN YAYIMLANMAMIŞ TÜRKÎ-İ BASîT ŞİİRLERİ

EDİRNELİ NAZMî NİN YAYIMLANMAMIŞ TÜRKÎ-İ BASîT ŞİİRLERİ EDİRNELİ NAZMî NİN YAYIMLANMAMIŞ TÜRKÎ-İ BASîT ŞİİRLERİ Doç. Dr. M. Fatih KÖKSAL ** Özet: Şuarâ tezkirelerinde Divan'ı ve özellikle de Mecma'u'nnezâ'ir'iyle adından söz edilen Edirneli Nazmî, ilk defa

Detaylı

KLASİK TÜRK ŞİİRİNDE SAÇI GELENEĞİ

KLASİK TÜRK ŞİİRİNDE SAÇI GELENEĞİ KLASİK TÜRK ŞİİRİNDE SAÇI GELENEĞİ Saçı Tradition in Classical Turkish Literature Yrd. Doç. Dr. Orhan KURTOĞLU* ÖZ Klasik edebiyatımızın kaynakları; dinî kaynaklar, İran esatiri ve yerli kaynaklar olmak

Detaylı

Osman Sems Efendi's Poems in Religious and Mystic Content

Osman Sems Efendi's Poems in Religious and Mystic Content C.Ü. İlahiyat Fakültesi Dergisi 2014, Cilt: XVIII, Sayı: 1 Sayfa: 37-64 OSMAN ŞEMS EFENDİ NİN ŞİİRLERİNDE DÎNÎ ve TASAVVUFÎ MUHTEVA Yusuf YILDIRIM * Özet 19. asır Türk şiirinin önemli bir şairi olan Osman

Detaylı

EDEBÎ BİR TÜR OLARAK MEVLİTLER - ŞEKİL ÖZELLİKLERİNE DAİR BAZI DEĞERLENDİRMELER -

EDEBÎ BİR TÜR OLARAK MEVLİTLER - ŞEKİL ÖZELLİKLERİNE DAİR BAZI DEĞERLENDİRMELER - U.Ü. FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ SOSYAL BİLİMLER DERGİSİ Yıl: 11, Sayı: 18, 2010/1 EDEBÎ BİR TÜR OLARAK MEVLİTLER - ŞEKİL ÖZELLİKLERİNE DAİR BAZI DEĞERLENDİRMELER - ÖZET Süleyman EROĞLU İslamiyet le birlikte,

Detaylı

KANUNÎ DÖNEMİNDE MAHFÎ BİR ŞAİR: MAHFÎ-İ GİLANÎ VE BİH-İ ÇİNÎ TERCÜMESİ

KANUNÎ DÖNEMİNDE MAHFÎ BİR ŞAİR: MAHFÎ-İ GİLANÎ VE BİH-İ ÇİNÎ TERCÜMESİ - International Periodical For The Languages, Literature and History of Turkish or Turkic Volume 7/3, Summer 2012, p. 2423-2443, ANKARA-TURKEY KANUNÎ DÖNEMİNDE MAHFÎ BİR ŞAİR: MAHFÎ-İ GİLANÎ VE BİH-İ ÇİNÎ

Detaylı

BİLİNMEYEN BİR ŞAİR: SU ÂLÎ VE ŞİİRLERİ * ÖZET

BİLİNMEYEN BİR ŞAİR: SU ÂLÎ VE ŞİİRLERİ * ÖZET - International Periodical For The Languages, Literature and History of Turkish or Turkic, p. 1223-1249, ANKARA-TURKEY BİLİNMEYEN BİR ŞAİR: SU ÂLÎ VE ŞİİRLERİ * Suat DONUK ** ÖZET Klasik Türk edebiyatı,

Detaylı

CEVRÎ VE NAZM-I NĐYÂZ MESNEVĐSĐ

CEVRÎ VE NAZM-I NĐYÂZ MESNEVĐSĐ CEVRÎ VE NAZM-I NĐYÂZ MESNEVĐSĐ Suat DONUK * ÖZ: 17. Yüzyıl, Osmanlı Devleti nde kültürel ve sanatsal alanda zenginliğin devam ettiği son dönemdir. Zenginliğin son bulmaya yüz tuttuğu bu dönemde yetişen

Detaylı

Tasavvuf İlmî ve Akademik Araştırma Dergisi (İbnü l-arabî Özel Sayısı-1), yıl: 9 [2008], sayı: 21, ss. 39-56.

Tasavvuf İlmî ve Akademik Araştırma Dergisi (İbnü l-arabî Özel Sayısı-1), yıl: 9 [2008], sayı: 21, ss. 39-56. , ss. 39-56. HZ. YÛSUF UN GÖRDÜĞÜ RÜYANIN FUSÛSU L-HİKEM DEKİ YORUMU * Dilaver GÜRER ** Özet Hz. Yûsuf un Gördüğü Rüyanın Fusûsu l-hikem deki Yorumu İbn Arabî, Fusûsu l-hikem de bir peygamberle ilgili

Detaylı

ESKĠ ANADOLU TÜRKÇESĠ DÖNEMĠNDE TERCÜME EDĠLEN EBU L-LEYS ES-SEMERKANDÎ TEFSĠRĠ NĠN ASIL MÜELLĠFĠ VE TERCÜMEYE VERĠLEN ĠSĠM

ESKĠ ANADOLU TÜRKÇESĠ DÖNEMĠNDE TERCÜME EDĠLEN EBU L-LEYS ES-SEMERKANDÎ TEFSĠRĠ NĠN ASIL MÜELLĠFĠ VE TERCÜMEYE VERĠLEN ĠSĠM ESKĠ ANADOLU TÜRKÇESĠ DÖNEMĠNDE TERCÜME EDĠLEN EBU L-LEYS ES-SEMERKANDÎ TEFSĠRĠ NĠN ASIL MÜELLĠFĠ VE TERCÜMEYE VERĠLEN ĠSĠM İsmail TAŞ Özet Kur an tercümeleri, Türklerin İslam dinini kabul etmesinden sonra

Detaylı

FUZÛLÎ NİN LEYLÂ VÜ MECNÛN UNDA TEMATİK OLARAK AŞK

FUZÛLÎ NİN LEYLÂ VÜ MECNÛN UNDA TEMATİK OLARAK AŞK FUZÛLÎ NİN LEYLÂ VÜ MECNÛN UNDA TEMATİK OLARAK AŞK ÖZET Pervin ÇAPAN * Tanlaram Mecnûn ile Ferhâda kim ben var iken Mülk-i ışka nice sultan oldı ol iki deli Mesîhî Edebiyat tarihlerinde, çift kahramanlı

Detaylı

Eda TOK ** XVII. Yüzyıl Mevlevî Şairlerin Şiirlerinde Semâ. Makale geliş tarihi: 17. 07. 2014 Makale kabul tarihi: 03.10. 2014

Eda TOK ** XVII. Yüzyıl Mevlevî Şairlerin Şiirlerinde Semâ. Makale geliş tarihi: 17. 07. 2014 Makale kabul tarihi: 03.10. 2014 XVII. Yüzyıl Mevlevî Şairlerin Şiirlerinde Semâ XVII. YÜZYIL MEVLEVÎ ŞAİRLERİN ŞİİRLERİNDE SEMÂ * Sema Among XVII TH Century Mevlevi Poets Poetry Eda TOK ** ÖZET Türk İslam medeniyetinin yetiştirdiği en

Detaylı

EDİRNELİ KÂMÎ DÎVÂNI

EDİRNELİ KÂMÎ DÎVÂNI EDİRNELİ KÂMÎ VE DÎVÂNI Hazırlayan Yrd. Doç. Dr. Gülgün Erişen YAZICI 1 ÖZ GEÇMİŞ Yrd. Doç. Dr. Dr. Gülgün Yazıcı, Antakya da doğdu. İlk, orta ve lise tahsilini Ankara da tamamladı. Ankara Üniversitesi,

Detaylı

International Journal of Languages Education and Teaching

International Journal of Languages Education and Teaching ISSN: 2198 4999, Mannheim GERMANY THE FIRE REPEATED WORD GHAZAL OF SHEIGH GÂLIP S COMMENTARY ACCORDING TO METHOD OF THOUGHT ZONE BASED TEXT ANALYZING ŞEYH GÂLİP İN ÂTEŞ REDİFLİ GAZELİNİN DÜŞÜNCE ALANI

Detaylı

SARI ABDULLÂH EFENDİ (Ö. 1661) NİN MESLEKÜ L- UŞŞÂK KASÎDESİ VE LA LÎ-ZÂDE ABDÜLBÂKÎ (Ö. 1746) NİN ZEYLİ * ÖZET

SARI ABDULLÂH EFENDİ (Ö. 1661) NİN MESLEKÜ L- UŞŞÂK KASÎDESİ VE LA LÎ-ZÂDE ABDÜLBÂKÎ (Ö. 1746) NİN ZEYLİ * ÖZET - International Periodical For The Languages, Literature and History of Turkish or Turkic, p. 189-211, ANKARA-TURKEY SARI ABDULLÂH EFENDİ (Ö. 1661) NİN MESLEKÜ L- UŞŞÂK KASÎDESİ VE LA LÎ-ZÂDE ABDÜLBÂKÎ

Detaylı

Müslüman Hıristiyan İlişkilerinin İnanç Boyutu

Müslüman Hıristiyan İlişkilerinin İnanç Boyutu Müslüman Hıristiyan İlişkilerinin İnanç Boyutu Doç.Dr. isa YÜCEER a a Yüzüncü Yıl Üniversitesi, İlahiyat Fakültesi Öğretim Üyesi, VAN Ya zış ma Ad re si/cor res pon den ce: Doç.Dr. İsa YÜCEER Yüzüncü Yıl

Detaylı

FUZULİ NİN LEYLÂ VÜ MECNÛN MESNEVİSİNİN DİBACESİ HAKKINDA BAZI MÜLAHAZALAR

FUZULİ NİN LEYLÂ VÜ MECNÛN MESNEVİSİNİN DİBACESİ HAKKINDA BAZI MÜLAHAZALAR FUZULİ NİN LEYLÂ VÜ MECNÛN MESNEVİSİNİN DİBACESİ HAKKINDA BAZI MÜLAHAZALAR Özet Leylâ vü Mecnûn mesnevisiyle ilgili çalışmalarda, Fuzuli nin bu eseri Mecnun un mecazi aşktan ilahi aşka geçişi düşüncesini

Detaylı

T. C. KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI KÜTÜPHANELER VE YAYIMLAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 3363

T. C. KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI KÜTÜPHANELER VE YAYIMLAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 3363 Yard. Doç. Dr. Mustafa Erdoğan 2011 T. C. KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI KÜTÜPHANELER VE YAYIMLAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 3363 KÜLTÜR ESERLERİ 503 Eser Adı: Bursalı Rahmî Dîvânı Şair: Bursalı Rahmî Hazırlayan: Mustafa

Detaylı

16. YÜZYILDAKİ BAZI DİVAN ŞAİRLERİNE GÖRE ŞİİRDE GAYE *

16. YÜZYILDAKİ BAZI DİVAN ŞAİRLERİNE GÖRE ŞİİRDE GAYE * Araştırma Makalesi Research Article Yavuz BAYRAM Prof. Dr. Prof. Dr. Ondokuz Mayıs Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Türk Dili ve Edebiyatı Eğitimi Bölümü, Samsun-Türkiye Ondokuz Mayıs Univ., Faculty of

Detaylı

Başlarken... Takdir sizden, Tevfik Allah tandır. İlla Hûûû Daim Hûûû. Âsitâne Mevlevî Kültür Dergisi www.semazen.net Semazen Yayın Grubu E-Dergisidir.

Başlarken... Takdir sizden, Tevfik Allah tandır. İlla Hûûû Daim Hûûû. Âsitâne Mevlevî Kültür Dergisi www.semazen.net Semazen Yayın Grubu E-Dergisidir. Âsitâne 1 Başlarken... Âsitâne Mevlevî Kültür Dergisi www.semazen.net Semazen Yayın Grubu E-Dergisidir. Semazen Yayın Grubu Adına İmtiyaz Sahibi ve Genel Yayın Yönetmeni Mehmet Emin Holat Yazı İşlerinden

Detaylı

Ebu l-leys Semerkandî Tefsirinin Türkçe Tercümesi Üzerine

Ebu l-leys Semerkandî Tefsirinin Türkçe Tercümesi Üzerine TÜRKİYAT ARAŞTIRMALARI DERGİSİ 53 Ebu lleys Semerkandî Tefsirinin Türkçe Tercümesi Üzerine On Turkish Translation of Abu llayth alsamarkandi s Qur an Commentary Abdülbaki ÇETİN * ÖZET Ebu lleys essemerkandî

Detaylı

[Đsmail Güleç, Türk Edebiyatında Cezire-i Mesnevî Şerhleri Osmanlı Araştırmaları: The Journal of Ottoman Studies, XXIV (2004), s. 159 179.

[Đsmail Güleç, Türk Edebiyatında Cezire-i Mesnevî Şerhleri Osmanlı Araştırmaları: The Journal of Ottoman Studies, XXIV (2004), s. 159 179. [Đsmail Güleç, Türk Edebiyatında Cezire-i Mesnevî Şerhleri Osmanlı Araştırmaları: The Journal of Ottoman Studies, XXIV (2004), s. 159 179.] Türk Edebiyatında Cezîre-i Mesnevî şerhleri Dr. Đsmail GÜLEÇ

Detaylı

The Some Attitudes Turkish Language Faced in the Formation Process of the Written Language

The Some Attitudes Turkish Language Faced in the Formation Process of the Written Language Türkçenin Yazı Dili Oluşum Sürecinde Karşılaştığı Bazı Tutumlar Türkçenin Yazı Dili Oluşum Sürecinde Karşılaştığı Bazı Tutumlar Suat UNGAN Özet: Milletlerin tarih sahnesinde var olma unsurlarının başında

Detaylı

NEF Î DĐVÂNI NDA GAZELLERĐN SÖZ ÂHENGĐ

NEF Î DĐVÂNI NDA GAZELLERĐN SÖZ ÂHENGĐ T.C. KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ ĐMAM ÜNĐVERSĐTESĐ SOSYAL BĐLĐMLER ENSTĐTÜSÜ TÜRK DĐLĐ VE EDEBĐYATI ANABĐLĐM DALI NEF Î DĐVÂNI NDA GAZELLERĐN SÖZ ÂHENGĐ YÜKSEK LĐSANS TEZĐ KAHRAMANMARAŞ AĞUSTOS-2006 T.C. KAHRAMANMARAŞ

Detaylı

ON YEDİNCİ YÜZYILDAN BİR KIRKAMBAR: BALDIRZÂDE AİLESİNE AİT BİR MECMUA

ON YEDİNCİ YÜZYILDAN BİR KIRKAMBAR: BALDIRZÂDE AİLESİNE AİT BİR MECMUA - International Periodical For The Languages, Literature and History of Turkish or Turkic, p. 549-578, ANKARA-TURKEY ON YEDİNCİ YÜZYILDAN BİR KIRKAMBAR: BALDIRZÂDE AİLESİNE AİT BİR MECMUA ÖZET Fatma BÜKKARCI

Detaylı

THE COMPARİSON OF TWO COMMENTARİES FROM THE METHOD ANGLE MADE BY WALTER G. ANDREWS AND İSKENDER PALA OF NABİ S GELÜR GİDER RHYMED GAZEL

THE COMPARİSON OF TWO COMMENTARİES FROM THE METHOD ANGLE MADE BY WALTER G. ANDREWS AND İSKENDER PALA OF NABİ S GELÜR GİDER RHYMED GAZEL NÂBÎ NİN GELÜR GİDER REDİFLİ BİR GAZELİNE WALTER G. ANDREWS ve İSKENDER PALA TARAFINDAN YAPILAN İKİ ŞERHİN METOT AÇISINDAN MUKAYESESİ Turgut KOÇOĞLU * ÖZET Genel olarak edebi metinleri daha anlaşılır kılmak

Detaylı

RENK SİMGECİLİĞİ VE ŞEYH GÂLİB İN ÜÇ RENGİ

RENK SİMGECİLİĞİ VE ŞEYH GÂLİB İN ÜÇ RENGİ RENK SİMGECİLİĞİ VE ŞEYH GÂLİB İN ÜÇ RENGİ Colour Symbolism And Three Colours of Sheihk Gâlib Doç. Dr. Ali YILDIRIM * ÖZET Renkler, nesne ve olayları tanıma, tanıtma ve bildirmede insanların kullandığı

Detaylı

Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi The Journal of International Social Research Cilt: 4 Sayı: 18 Volume: 4 Issue: 18 Yaz 2011 Summer 2011

Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi The Journal of International Social Research Cilt: 4 Sayı: 18 Volume: 4 Issue: 18 Yaz 2011 Summer 2011 Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi The Journal of International Social Research Cilt: 4 Sayı: 18 Volume: 4 Issue: 18 Yaz 2011 Summer 2011 18. YÜZYIL TÜRK EDEBİYATINDA İKİ MEVLEVÎ ŞAİRDE MEVLEVÎLİĞİN

Detaylı