Sûfî Araştırmaları - Sufi Studies

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Sûfî Araştırmaları - Sufi Studies"

Transkript

1 MESNEVÎ ŞERHLERİ SÖZLÜĞÜ The Glossary of Masnawi Commentaries Atabey KILIÇ ** ÖZET Mevlevîlik kültürünün referans kaynaklarının başında Mesnevî şerhleri gelmektedir. Şârihler Mevlânâ Celâleddîn-i Rûmî nin ölümsüz eseri Mesnevî-yi Ma nevî nin mânâ ve irfânını kitlelere ulaştırmak için eseri tercüme ve şerh etmişlerdir. Mesnevî nin Mevlevîlik ten farklı tarîkat ve meşreplere mensup şârihlerce de şerh edildiği bilinmektedir. Mesnevî deki kimi mefhumlar, mânâ zenginliği dolayısıyla farklı tarîkat ve meşreplerden şârihlerce muhtelif şekillerde ve nüanslarla yorumlanmıştır. Bu yorum farklılıklarında hiç şüphesiz şârihlerin birikimleri, şerh yapma işindeki niyetleri, şerhin hedef kitlesi gibi konuların da etkisini göz önünde bulundurmak gerekir. Erciyes Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Eski Türk Edebiyatı Ana Bilim Dalı bünyesinde Şem î Şem ullâh ile İsmâ îl Rusûhî-yi Ankaravî nin tam Mesnevî şerhlerinin tenkitli metinleri ve sözlükleri danışmanlığımızda ayrı ayrı doktora tezleri hâlinde hazırlanmaktadır. Sonlarında birer bağlamlı şerh sözlüğü bulunduran bu tezler, Mesnevî nin dînî, tasavvufî, edebî ve sembolik mânâ dünyasını ortaya koyma yönünde daha sonraki çalışmalar için önemli yapı taşları olacaktır. Bunun yanında, bu tezler aynı metne bakan farklı özelliklerdeki şahısların ne gibi yorum farklılıkları ile metinleri şerh ettikleri, kronolojik bir takip ile yazıldıkları devirlerin şerhler üzerindeki etkileri gibi hermenötik usulleri etrafında yaklaşım denemelerine veri sağlayacaktır. Bu yazıda, bu tez çalışmalarından hareketle -daha sonra Mesnevî deki diğer hikâyelere de uygulanmak üzere- Mesnevî nin ilk cildindeki Tâcir ile Papağan hikâyesinde yer alan mefhumların şerhlerdeki farklı anlam yansımalarına değinilecek, böylece Mesnevî şerhlerinin metin içi anlamlar sözlüğünü oluşturmak için ilk adım atılmış olacaktır. Anahtar Kelimeler: Mesnevî-yi Ma nevî, Mesnevî Şerhleri, Metin İçi Anlamlar Sözlüğü Bu makâle, Ekim 2010 tarihlerinde Manisa da düzenlenen Uluslararası Mevlâna ve Tasavvuf Geleneği Sempozyumu nda tarafımızdan aynı başlıkla sunulan tebliğin geliştirilmiş hâlidir. ** Prof. Dr., Erciyes Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü. 1

2 Mevlânâ Düşüncesi Araştırmaları Derneği SUMMARY Masnavi commentaries come at the beginning reference sources of Mevlevism culture. The commentators have translated and commented Mevlana Celaleddin-i Rumi s work for reach the masses its meaning and insight of his Masnawi-yi Manevi that immortal work. It is known that Masnawi has also commented by commentors who are belonged to religious orders and temperaments different from Mevleviyeh. Some the purviews of Masnawis have also commented by commentors who are belonged to different religious and temperaments sundry shapes and nuances that hence the richness of meaning. No doubt that commentators accumulations, intention at the job of making commentary, target audience of commentary such as impact of topics take into consideration the differentials of review. Şem i Şem ullah and İsmail Rusuhi-yi Ankaravi s the criticisim texts and glossaries of Masnawi commentaries separately being prepared in doctoral dissertations our counseling Erciyes University, Institute of Social Sciences, Department of Classical Turkish Literature within. Containing a glossary at the end of contextualised commentary that this thesis will be important building blocks Masnawi religious, mystical, put forward in the direction of the world of literary and symbolic meaning. Besides, this thesis will provide data looking at the same text text commentary on the differences between different individuals of what they, cycles are written in chronological order with a follow-up procedures around the hermeneutic approach, such as commentaries on the trials of the effects of. In this article will have been taken first step on the work of this thesis -then to be applied to the other stories Masnawi- in the first skin of Masnawi Merchant and Parrot story situated reflections on the meaning of different time concepts commentaries will be addressed. Key Words: Masnawi-yi Manevi, Masnawi Commentaries, in the text Meanings Dictionary Mevlânâ Celâleddîn-i Rûmî nin eşsiz eseri Mesnevî-yi Ma nevî ye Anadolu sahasında yapılmış Türkçe şerhlerden hareketle oluşturulması düşünülen Mesnevî Şerhleri Sözlüğü adlı proje çalışmasının ilk adımı ve taslak çalışması olan tebliğimizde Şem î Şem ullâh ın Şerh-i Mesnevî si 1 ile İsmâ îl Rusûhî-yi Ankaravî nin Şerh-i Mesnevî sindeki 2 yorumlar bağlamında Mesnevî nin birinci cildinde yer alan 302 beyitlik Tâcir ile Papağan hikâyesinin küçük bir kavramlar sözlüğü ortaya konmaya çalışılacaktır. Çalışmanın ayrıntılarına geçmeden önce söz konusu hikâyeye kısaca değinmek yerinde olacaktır. Tasavvuf kültüründeki ölmeden önce ölmek kavramını işleyen bu hikâye bir tâcir ile papağanı etrafında gelişmektedir. Ticaret amacıyla Hindistan a gitmeye niyetlenen tâcir, yola çıkmadan önce konağındaki hizmetkârların hepsine ayrı ayrı 1 Abdülkadir Dağlar, Şem î Şem ullâh Şerh-i Mesnevî (I. Cilt) (İnceleme-Tenkitli Metin-Sözlük), Kayseri: Erciyes Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Basılmamış Doktora Tezi, Proje kapsamında hazırlanmış olan diğer çalışmalar için bkz. Turgut Koçoğlu, Şem î Şem ullâh Şerh-i Mesnevî (II. Cilt) (İnceleme-Tenkitli Metin-Sözlük), Kayseri: Erciyes Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Basılmamış Doktora Tezi, 2009; Oğuzhan Şahin, Şem î Şem ullâh Şerh-i Mesnevî (III-IV. Ciltler) (İnceleme-Tenkitli Metin-Sözlük), Kayseri: Erciyes Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Basılmamış Doktora Tezi, Ahmet Tanyıldız, İsmâîl Rusûhî-yi Ankaravî-Şerh-i Mesnevî (Mecmû atu l-letâyif ve Matmûratu l-ma ârif) (I. Cilt) (İnceleme-Metin-Sözlük), Kayseri: Erciyes Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Basılmamış Doktora Tezi,

3 ne istediklerini sorar. Son olarak da çok sevdiği papağanının isteğini sorar. Papağan da hediye olarak herhangi bir şey istemediğini, sadece kafesteki ahvâlini o memleketteki hemcinslerine anlatmasını talep eder. Tâcir Hindistan a vardıktan sonra bir yolun kenarındaki kayalıklara konmuş olan papağanlara kendi papağanının söylediklerini iletir. Bunun üzerine oradaki papağanlardan biri aniden titreyip düşer ve nefessiz kalır. Tâcir ise papağanın anlattıkları yüzünden öldüğünü düşünüp çok üzülür. Tâcir bir hayli zaman geçtikten sonra ticaretini tamamlayıp ülkesine döner. Konağında kendisinden istenilen hediyeleri dağıttıktan sonra papağanın, kendi isteğini yerine getirip getirmediğine dâir sorusu üzerine yaşadıklarını bir bir anlatır. Papağan tâcirin sözlerini dinleyince titreyip düşer ve nefessiz kalır. Papağanın öldüğünü düşünen tâcir feryat etmeye ve ağıtlar söylemeye başlar. Daha sonra papağanı kafesten çıkarıp pencerenin kenarına bırakır. O ana kadar hareketsiz durmuş olan papağan aniden canlanarak uçar ve bahçedeki bir ağaca konar. Tâcir olan bitene oldukça şaşırır ve papağana işin aslını sorar. Papağan da Hindistan daki papağanın, ölmüş gibi yaparak kurtulmak istiyorsan öl mesajı gönderdiğini, kendisinin de buna uyarak öldüğünü ve bu vesileyle kafesten kurtulduğunu söyler. 3 Çalışmamızda şerhlerin ilgili kısımlarından örnekler alınırken önce beytin çevriyazılı hâline ve alıntı yapılan metindeki tercümesine yer verilmiştir. Ardından beyitlerdeki kavramların metin içi anlamını içeren kısımlar ve ilgili şerhteki beyit numaraları alınmıştır. Ayrıca Ş simgesi Şem î Şem ullâh ın şerh metnini A simgesi İsmâ îl Rusûhî-yi Ankaravî nin şerh metnini göstermektedir. Son bölümde ise hikâyede yer alan tüm kavramların alfabetik sözlüğü bulunmaktadır. Beyitler ve Kavramlar [A 1581] İn revä bäşed ki men derbend-i i sa t Geh şumä bersebze gähì berdıra t Bu revä läyıø mıdur ki ben mu kem bendde olam siz gäh sebzede gähì dıra t üzre olasuz bend-i sa t: øafe -i beşeriyyet ü zindän-ı abìúatde bend-i mu kem [A] [Ş 1587] Ey arìfän-ı ı büt-i i mevzùn-ı od Men øade hä mì orem pür- ùn ùn-ı od Ey kendüèüzüè mevzùn u zìbä ma bùbuèuzuè arìf ü mu ä ibleri ben firäøda kendü ùnumıla pür øade ler içerem arìfän: mu ä ibän maúnåsınadur ki bunda muräd evliyäõullähdur [Ş] 3 Hikâyenin değerlendirmesi için ayrıca bkz. Mehmet Demirci, Papağan Hikâyesi (Ölmeden Evvel Ölmek), Semazen.net, ( ). 3

4 Mevlânâ Düşüncesi Araştırmaları Derneği büt: muräd ma bùbdur ve ma bùb olmaø iútibärıyıla zinde ma bùb-ı aøìøì muräd olınur [Ş] [A 1587] Yä beyäd-ı ı in fütäde-y äk-bìz Çünki ordì cürúayì ber äk rìz Ve yä ud bu äk eleyici olan üftädenüè yädına şaräb-ı ahùrı içesin cürúasını äk üzre dök fütäde-yi äk-bìz: äk eleyici olan üftäde yaúnì bu úälem-i süflì vü cismänìde øalan dil-däde [A] [A 1596] V allah er z in är derbustan revem Hemçü bülbül z in sebeb nälan şevem Vallähi eger bu ärdan bostän cänibine gidem bülbül gibi bu sebebden nälän oluram bustän: bostän-ı rä at ve gülistän-ı niúmet cänibi [A] [Ş 1599] İn úaceb bülbül ki bü gşäyed dehän Tä ored ù ärrä bägülsitän Bu úaceb bülbüldür ki dehänını açar tä ol bülbül ärı gülistänıla yiye ù (bülbül): muräd Bärì taúälå a retidür [Ş] [Ş 1601 / A 1599] úáşıø-ı ı küllest ü od küllest ù úáşıø-ı ìşest ü úışø-ı ìş-cù Neheng-i äteşì gibi olan úäşıø küllüè úäşıøıdur o kendüsi küldür bu úäşıø kendünüè úäşıøıdur ve kendünüè úışøını aleb idicidür küll(-i evvel): muräd ~aøø taúälå a retidür [Ş] küll: muräd müsemmalläh olan mertebe-yi ulùhiyyetdür ki cemìú-i esmä vü ıfätıla mutta ıfedür [A] úäşıø-ı ı küll: úäşıø-ı `udä; bülbül-i bä -ı va det ve úandelìb-i gülzär-ı aøìøat; úäşıø-ı küll oldur ki Cenäb-ı ~aø esmä-yı la ìfesi cihetinden niçe úäşıø ise esmä-yı øahriyyesi arafından da ı eyle úäşıø ola me elä Muú ìyi niçe severse Mäniúi da ı eyle seve ve Muúizz ü Bäsı a niçe uyarsa MüŸill ü æäbı cänibine da ı eyle uya Cemìl ü La ìf olmasını ne gùne ärzù øılursa æahhär u Müntaøim oldu ı vaøtde da ı eyle ärzù øıla ve bu gùne esmä-yı Celäliyyeden a alur ve l- ä ıl maúşùø her ne ıfätıla tecellì øılsa ve her ne äleti müheyyiõ olsa 4

5 úäşıøuè da ı murädı ol olur bu mertebeye varan úaşıø bi l-külliyye kendüden øurtulur [A] [Ş / A Ara Başlık] ıfat-ı ı ecni a a-yı uyùr-ı ı úuøùl-ı ı İlähì İlähì uyùr-ı úuøùlüè cenä larınuè ıfatıdur uyùr-ı İlähì: Enbiyä vü evliyä [A] úuøùl: beş mertebedür evvelkisi rù -ı assäsìdür ol nesneyi ki aväss-ı ams aèa getürür bu rù -ı ayvänìnüè a lıdur bu älet süd emer abìde hem vardur ikincisi rù -ı ayälìdür aväss-ı ams ìräd eyledügini ıf idüp vaøt-i äcetde rù -ı úaøla úar eyler mezbùr abìde bidäyet-i neşvde bu u ù yoødur ol sebebden gözinden äyib olanı tìz ferämùş eyler üçüncisi rù -ı úaøldur ki iss ü ayälden äric olan maúänìyi idräk eyler maúärif-i arùriyye-yi külliyye gibi ki bu älet behäyim ü ıbyända yoødur dördüncisi rù -ı fikrìdür ki enväú-ı teõlìfätıla úulùm-ı úaøliyye-yi ma ıyyeyi a Ÿ eyler ve anuèıla maúärif-i şerìfe ebväbını istiftä itmege ve bìnihäye mirären netìce istifäde itmege øädir olur úulemänuè úaølı gibi beşincisi rù -ı øudsì-yi nebevìdür ki enbiyäya ve evliyänuè baú ısına mu ta dur ki andan leväyı -ı ayb u esrär mütecellì olur ve uyùr-ı úuøùl-i İlähì andan úibäretdür ve úışø u şevø ve vird ü niyäz bu uyùruè ecni ası gibidür ki bu ecni a ile hüviyyet heväsında ayerän idüp e adiyyet fe äsında cevelän gösterürler ve anlaruè ednå mertebede olan nüzhetgähları riyä -ı cennät-ı Naúìmdür [Ş] úuøùl-ı İlähì: úuøùluè beş mertebesi vardur evvel mertebesi rù -ı assäsìdür ol nesneyi ki aväss-ı amse-yi ähire ìräd eyler bu rù anı telaøøì vü øabùl eyler ve bu rù rù -ı ayvänìnüè a lıdur ve bu rù abìnüè da ı vücùdında vardur ikinci mertebesi rù -ı ayälìdür aväss-ı amsenüè ìräd eyledügi şeyleri ıf vaøt-i äcetde rù -ı úaøla anı ildür ki anuè mertebesi bilätereddüd abìnüè vücùdında bidäyet-i neşv ü nemäda bu rù yoødur zìrä gördügi şeyõi der äl ferämùş eyler üçünci mertebesi rù -ı úaøldur ki iss ü ayälden äric olan meúänìyi idräk eyler maúärif-i arùriyye-yi külliye gibi ki bu älet behäyim ü ıbyända yoødur dördünci mertebesi rù -ı fikrìdür ki enväú-ı teõlìfätıla úulùm-ı úaøliyyeyi a Ÿ eyler kendü maúlùmätı mäbeynine derc eyler ki anuèile ebväb-ı maúärif ü úulùmuè istiftä ına øädir olur úulemänuè úaølı gibi bu merätib-i erbaúada olan úuøùle beşerì dinür beşinci mertebesi şol rù -ı øudsiyyedür ki enbiyäya ma ù dur ve baú -ı evliyäya da ı ma ù dur ve bu rù -ı øudsìden envär-ı aybì ve esrär-ı läraybì mütecellì olur [A] [A 1601] Kù yekì mur -ı aúìfì-yi bìgünäh V enderùn-ı ı ù Süleyman bäsipäh 5

6 Mevlânâ Düşüncesi Araştırmaları Derneği æanı günähsız ziyäde aúìf bir mur ve anuè derùnında Süleymän úaskeriyile ola Süleymän: ~a ret-i ~aødur [A] [A 1603] Her demeş ad näme ad peyk ez`udä Yä Rabì z ù şa t lebbeyk ez`udä `udäy taúälå a retinden her dem aèa yüz näme yüz peyk irişür ol kimseden bir yä Rabbì ve a ret-i úizzetden anuè muøäbelesinde altmış lebbeyk irişür ad näme: nice fuyù ät-ı İlähì ve nice väridät-ı Rabbänì [A] [Ş 1606] Zellet-i i ù bih zi äúat nezd-i i ~aø Nezd ezd-i i küfreş cümle ìmanhä alaø ~aøø taúälå øatında anuè a äsı ayrlaruè äúatından eyüdür anuè küfri øatında cümle ìmänlar köhne vü bì-iútibärdur äúat: muräd úavämuè äúatıdur ki taølìdiledür [Ş] ìmän: muräd úavämuè ìmänıdur ki taølìdiledür [Ş] [A 1605] Her demì ùrä yekì miúräc-ı ä Berser-i i täceş nehed ad täc-ı ä Her bir nefesde ol úäşıø-ı ädıø içün bir ä miúräc vardur ki müşähedeyi İlähìden hìç älì olmaz anuè täcınuè başı üzre täc-ı ä : bunda muräd úuluvv-i şändur yaúnì ~aø Teúälå anuè rıfúatı üzre nice ä u maøbùl rıfúatler øor ve yä ud täcdan muräd edeb-i İlähì ola [A] [A 1617] İn çirä kerdem çirä dädem peyäm Sù tem bìçärerä z in güft-i äm Bu u ù ı niçün eyledüm ol ù ìden bunlara niçün aber virdüm ayfä bìçäreyi bu äm ve bìhùde sözden yaødum güft-i äm: zebändan ä ıl olan arar u ziyän [A] [A 1625] Ger su an ähì ki gùyì çün şeker abr kun ez ır u in elvä me ar 6

7 Ey mütekellim olan kimse eger şeker gibi leÿìÿ ü şìrìn söylemek isteriseè ır u amaúdan abr eyle ve bu elväyı yime elvä: elvädan muräd leÿÿät-ı cismäniyye ve u ù -ı nefsäniyyedür [A] [Ş 1632] Guft Pey am am-ber ki ey älib-cerì Han mekun bähìç ma lùbì mirì Pey am-ber a reti allallähu úaleyhi ve sellem didi ey cerì vü øavì älib zinhär hìç bir ma lùbıla cedel ü nizäú eyleme älib: muräd mürìddür [Ş] ma lùb: muräd şey u mürşiddür [Ş] [A 1639] Ey mirì kerde piyäde bäsüvär Ser ne ähì burd eknun päydär Ey süvärıla mirì vü úinäd eylemiş piyäde şimdi başuèı iltmezsin ayaø ut yaúnì aya uè çek piyäde: muräd mübtedì vü näøı ve muøallid ü münkir ü muúänid olan kimselerdür [A] süvär: muräd müntehì vü kämil olan kimselerdür [A] [A 1654] Nu ø k an mevøùf-ı ı räh-ı ı semú nist Cüz ki nu ø ø-ı ı `älıø-ı ı bì amú nist Ol nu ø ki semú yolına mevøùf degüldür yaúnì semú arìøıyıla ä ıl olmaz tamúsız olan `älıøuè nu øından ayrı degüldür amú: bu ma alde ~aø Teúälånuè kärında úillet ü ara yoødur dimekdür [A] [Ş 1662 / A 1660] Ádem ezfirdevs u ezbälä-yı heft Päy-mäçän ezberäy-ı ı úuÿr reft ~a ret-i Ádem úaleyhi s-seläm Firdevs-i aúlådan ve fevø-ı sebúa-yı semädan úöÿrden ötüri päy-mäçän gitdi päy-mäçän: ayaø dolaşdurıcı ve apul apul maúnåsınadur úacemde o lancıølar ders ü sebaøınuè başını bilmeseler ustädları anları yollamaø içün øoyun başını iledürler ol başa kelle-mäçän dirler [Ş] päy-mäçän: diyär-ı úacemde mektebde olan e fäl sebaøını bilmese ve sebaøınuè başını unutsa anı yollama içün bäzärdan paça aldırurlar ol paçaya päy-mäçän dirler ve kelle da ı aldırurlar aèa kelle-mäçän taúbìr iderler baúdehu 7

8 Mevlânâ Düşüncesi Araştırmaları Derneği úacemde olan pìrän-ı arìøat bu ı ılä ı mä-beynlerinde istiúmäl idüp erbäb-ı arìøatden birine ıläf-ı arìøat bir zelle väøıú olsa aèa arìøat çekdürüp ve øazan øaynadup ve yä ud piyäde Kaúbeye varmaø emr idüp zellesine göre cezä çekdürüp baúdehu ol dervìşi arìøatlarına øabùl idüp ol da ı el ba layup ve işikde urup úöÿr dilemege päy-mäçän taúbìr iderler ammä a l-ı päy-mäçän a lında ayaø dolaşdurmaø ve apul gitmek maúnåsınadur oèra meşäyı -ı úacem anı pabuc ve yaşmaø çıøacaø yire ı laø eylediler ol münäsebetile ki ol ek er yirde ayaø dolaşıcı ve pabucın giyen ädem bir miødär apul apul yüriyici oldu ından ötüri Me nevì-yi Şerìfde her ne yirde ki päy-mäçän Ÿikr olursa andan aff-ı niúäl muräd olur ve arìø-ı Mevleviyyenüè ve meşäyı -ı ùfiyyenüè el-än deõbindendür ki øaçan bir kimesne bir cürm eylese anı päy-mäçän geçirürler tä cürmine iútiÿär eyleye ve mürşid ü muøtedäsından günähınuè úafvını dileye [A] [A 1665] Æıfl-ı ı cän ezşìr-i i şey an bäz kun Baúd ezäneş bämelek enbäz kun Ey sälik-i räh-ı `udä cänuè ıflını şey än südinden girü eyle yaúnì menú eyle andan oèra ol cänı meläyikeye şerìk eyle şey än südi: muräd ıdä-yı cismäniyyedür [A] [Ş 1677] Her ulämìrä biyäverd arma än Her kenìzekrä buba şìd ù nişän Ol bäzärgän vaúde-yi kerìmesi üzre her bir ulämına arma än getürdi her kenìzeke o bäzärgän nişän ba ışladı ve i sän eyledi gerek nişän: muräd bunda i sändur [Ş] [A ] 85] Vä negerded ezreh an tìr ey puser Bend bäyed kerd seylìrä ziser Ey püser ol tìr yolından girü dönmez bir seyli başında bend ü sedd itmek seyl: muräd kelimät-ı insäniyyedür anuè ab ı cenän u dehända iken mümkin olur çünkim ıf -ı dehäna øädir olmayasın ve anı başdan ab øılmayasın başdan tecävüz øıldıødan oèra cihänı utsa ve ehl-i cihänı ol kelämı fitne-engìz vìrän itse úaceb olmaz ki çoø sözler cihänuè aräbına sebeb olmışdur [A] [Ş 1711] An heme endìşe-yi pìşänhä Mìşinäsend ezhidäyet cänhä 8

9 Pìşänlaruè ol cemìú fikri Alläh taúälånuè hidäyetinden cänları aèlarlar pìşän: muräd öè gelenler olmaø rùşendür egerçi ule ä olmaø i timäli da ı vardur [Ş] [Ş 1716] Pìşehä v endìşehä dervaøt-i ub Hem bedancä şud ki bùd an üsn ü øub anúatlar ve fikrler ub vaøtinde hem ol yire gitdi ki ol üsn ü øub idi yaúnì evvelki yerine göre än üsn ü øub : muräd pìşeler ve endìşelerdür [Ş] [Ş 1723] Ey dirì ä mur -ı oş-el el än än-ı ı men Rä -ı ı rù u rav a a-yı rey än än-ı ı men Ey dirì ä benüm oş-el än mur um benüm rù umuè şeräb u rä atı el än: cemú-i la ndur ki bunda äväz maúnåsınadur oş-el än oş-äväz maúnåsınadur [Ş] [Ş] rä : bunda şeräb maúnåsına olmaø rùşendür rä at maúnåsına olmaødan ù ì: muräd rù -ı bülend-perväzdur [Ş] øafe : muräd øälıb-ı insänìdür [Ş] [Ş 1735 / A 1733] Ey dirì ä mur -ı oş-perväz perväz-ı ı men Z intihä perrende tä ä äzä äz-ı ı men Ey dirì ä benüm bülend ü oş-perväz mur um intihädan tä benüm ä äzuma perväz idici mur : muräd øuvvet-i rù äniyyedür [Ş] mur : muräd täcir-i arìøat olanuè øuvvet-i rù äniyyesi olur [A] [Ş 1741] Ey dirì ä eşke şk-i i men deryä budì Tä ni är-ı ı dil-ber ber-i i zìbä budì Ey dirì ä käşkì benüm gözüm yaşı deryä olayıdı tä zìbä vü bìhemtä dilberüè ni ärı olayıdı dil-ber ber-i zìbä: muräd a ret-i ~aødur [Ş] 9

10 Mevlânâ Düşüncesi Araştırmaları Derneği [Ş 1745] Enderùn-ı tust an ù ì nihän úaks-i i ùrä dìde tù berìn ü än Ol ù ì senüè bä ın u derùnuèda nihän u mestùrdur bunuè ve anuè üzresin anuè úaks ü e erini görmişsün kendüsini müşähede itmemişsün ù ì: muräd rù -ı insänì ve nùr-ı Ra mänì olmaø i timäldür rù ı ayra teşbìh itmişlerdür müşebbehün-bihi Ÿikr idüp müşebbeh muräd idinmegile ki bu øäúide úulemä mä-beyninde meşhùrdur [Ş] [Ş 1748] Sù tem men sù te ähed kesì Tä zimen äteş zened ender asì Ben úışø-ı İlähì ile yaúnì úışø-ı İlähì äteşiyile yandum eger bir kimse isterse läzımdur ki benüm øatuma gele tä benden bir asa äteş ura sù te te: muräd øavcardur ki bezi yaøup üzerine çaømaø çaøarlar [Ş] as: muräd hevä vü heves ve şehvet ü ten-perverlikdür [Ş] [Ş 1750] Ey dirì ä ey dirì ä ey dirì K an çünan mähì nihan şud zìr-i i mì Ey ayfä ey dirì ä ey ayf diyüp tamäm ta assür ü ta azzün i här eyledi ki ancılayın bir mäh bulut altında nihän oldı mì : muräd küdùrät-ı nefsäniyye ve şehevät-ı cismäniyyedür [Ş] [Ş 1757] ~arf ü avt u gufträ berhem zenem Tä ki bìin her se bätù dem zenem ~arf ü avtı ve sözi biri birine ururam tä ki bu her üçsiz senüèile mu ä abet idem dem: muräd sırr-ı nihänìye müteúallıø olan sözdür [Ş] [A 1758] An demì k ezvey Mesì ä dem nezed ~aø zi ayret nìz bìmä hem nezed Ol bir demdür ki ~a ret-i úíså úaleyhi s-seläm andan dem urmadı ve aber virmedi ~aø Teúälå kemäl-i ayretinden bizsiz da ı hem andan dem urmadı 10

11 dem: muräd nefes-i Ra mänìdür ve nefes-i Ra mänì ı ılä ät-ı úurefä-yı Rabbänìde şol uhùrät-ı İlähiyyeye ı läø iderler ki mi l-i nefesü l-insänì úälem-i bu ùnda urùc u uhùrı iøti ä idüp taúayyünät-ı mümkine ùretinde uhùra gelmiş ve mütecelliyye olmışdur [A] [Ş 1762] Men kesì dernäkesì deryäftem Pes kesì dernäkesì derbäftem ~a ret-i Mevlänä eydür ben kesligi näkeslikde buldum pes kesligi näkeslikde arf u fidä eyledüm keslik: vücùd u úizzet ve úuluvv-ı øadrdür [Ş] näkeslik: muräd vücùddan ma v u fenädur [Ş] [A 1767] Çünki úäşıø ust tù ämùş ş bäş Ù çü gùşet mìkeşed tu gùş bäş Çünkim úäşıø u älib fi l- aøìøa odur sen ebsem ol o çünki senüè øula uèı çeke sen øulaø ol øula ı çekme: muräd kelämı istimäú içün tenbìh ü ìøä eylemeden kinäyedür [A] [A 1774] Her sitäreş un-behä behä-yı ad hiläl `ùn-ı ı úälem rì ten ùrä eläl Ol ma bùbuè her bir sitäresi ad hilälüè un-behäsıdur úälemüè øanını dökmek aèa eläldür [A] hiläl: muräd bunda úaøl u fikr olur øalb-i insäna nùr virdügi väsı a ile [Ş 1775] Ger murädeträ meÿäø-ı ı şekkerest Bìmurädì nì murädì dil-berest Eger senüè muräduèuè şeker leÿÿeti var ise yä murädsızlıø dil-berüè murädı degül midür dil-ber ber: muräd `udäy taúälådur [Ş] [Ş 1781] Men nedänem an çi endìşìdeyì Ey dü-dìde dìde dusträ çun dìdeyì 11

12 Mevlânâ Düşüncesi Araştırmaları Derneği Ol nesneyi ki fikr eylemişsün ben bilmez miyem ey iki görmiş kimse dostı niçe görmişsün dùst: muräd ~aøø taúälå a retidür [Ş] [Ş 1782] Ey giran-can är dìdestì verä Z an ki bes erzan arìdestì verä Ey girän-cän anı or gördüè zìrä ki anı ucuz atun alduè verä: muräd dost olmaø rùşendür ve ma alle münäsibdür [Ş] verä: muräd mäh ve anuè sitäresi [Ş] [A 1810] Ey rehìde cän-ı ı tù ezmä vü men Ey la ìfe ìfe-y rù ender merd ü zen Ey ma har-ı aøìøat-ı Mu ammedì olan kämil ki senüè cänuè mä vü men øaydından rehä bulmışdur ve ey merd ü zende olan rù uè la ìfesi ki senüè nùruè a yär u mä-sivädan alä olmışdur la ìfe ìfe-yi rù : ı ılä -ı meşäyı da şol daøìøatu l-maúnå ve raøì atu l-fe vä olan aøìøate dirler ki úibädete ı maz ve işärete gelmez [A] [A 1825] Çün bahäne dädi in şeydäträ Ey bahäne şekkerin lebhäträ Çünkim bu ıfat-ı kerem ü cùdıla mutta ıf bir pädşähsın eyle olıcaø niçün taúallül ü bahäne virürsin bu mübtelä vü şeydäèa ey senüè øıymet ü bahäè yoødur şekker leblerüèe lebhä: muräd nefes-i Ra mänì ve tecelliyät-ı la ìfe-yi Sub änìdür ki ayät-ba ş-ı cemìú-i úälem ve leÿÿätda cän-ı benì Ádemdür çeşm-i yärdan ä ıl olan bìmär u ciger- ärlı a leb-i laúl-i yär şifä vü ı at virür [A] [A 1832] ub şud ey ub rä puşt u penäh úuÿr-ı ı ma dùmì ~usämu d-din din bu äh Biz na m-ı Me nevìye meş ùl iken abä oldı ey ub a muúìn ü melceõ olan Alläh ma dùm-ı muúa am ~üsämü d-dìn Çelebìnüè úöÿrini dile ub : muräd ub -ı ähir olmaø da ve ub -ı aøìøì olmaø da øäbildür ammä ikisi bile muräd olmaø evlädur [A] 12

13 [A 1833] úuÿr- äh äh-ı ı úaøl-ı ı küll ü can tuyì Cän-ı ı cän u täbiş-i i mercan tuyì Ey Kerìm ü ÿü l-minen úaøl-ı küllüè ve cän-ı küllüè úöÿr- ähı sensin ey Ra män-ı ÿü l-kerem cänlaruè cänı ve mercän gibi olan olan øalbüè nùrun bi lmeúänìsisin mercän: muräd øalbdür ki ke ret-i inşiúäbında ve amretinde ve ek eri baúde l- ak müdevver ve anevberiyyu ş-şekl olmasında øalbe müşäbeheti vardur [A] [A 1835] Däde-yi tù çün çünin däred merä Bäde çi bved k ù arab bäred merä Ey säøì-yi bäøì çünkim senüè fey ü däduè bu gùne mest ü küşäd utar bäde-yi ùrì ve mükeyyif-i imkänì nedür ki ol baèa arab getüre ve bende neşä u inbisä bitüre bäde: muräd mu laøä mükeyyif ü mest-kunende ve leÿÿet-dihende olan şeydür eger ùrì ve eger maúnevì [A] [A1845] An ki ù şähest u bìkär nist Näle ezvey urfe k ù bìmär nist Ol kimse ki o şähdur o bìkär u bìşeõn degüldür näle vü anìn ol kimseden úacebdür ki ol aste degüldür näle: muräd şevø-ı ~a ret-i Haødur [A] [Ş 1846] Dust däred yär-ı ı ìn äşüftegì Kùşiş-i i bìhùde bih ez uftegì Yär bu äşüfteligi dost utar sever bìhùde vü úabe yire saúy u kùşiş eylemek uyumışlıødan eyü ve maøbùldür yär: muräd `udäy taúälå olmaø rùşendür [Ş] 13

14 Mevlânâ Düşüncesi Araştırmaları Derneği Sözlük Á / A / úa än üsn ü øub : muräd pìşeler ve endìşelerdür [Ş 1716] úäşıø-ı ı küll: úäşıø-ı `udä; bülbül-i bä -ı va det ve úandelìb-i gülzär-ı aøìøat; úäşıø-ı küll oldur ki Cenäb-ı ~aø esmä-yı la ìfesi cihetinden niçe úäşıø ise esmä-yı øahriyyesi arafından da ı eyle úäşıø ola me elä Muú ìyi niçe severse Mäniúi da ı eyle seve ve Muúizz ü Bäsı a niçe uyarsa MüŸill ü æäbı cänibine da ı eyle uya Cemìl ü La ìf olmasını ne gùne ärzù øılursa æahhär u Müntaøim oldu ı vaøtde da ı eyle ärzù øıla ve bu gùne esmä-yı Celäliyyeden a alur ve l- ä ıl maúşùø her ne ıfätıla tecellì øılsa ve her ne äleti müheyyiõ olsa úäşıøuè da ı murädı ol olur bu mertebeye varan úaşıø bi l-külliyye kendüden øurtulur [A 1599] B bäde: muräd mu laøä mükeyyif ü mest-kunende ve leÿÿet-dihende olan şeydür eger ùrì ve eger maúnevì [A 1835] bend-i sa t: øafe -i beşeriyyet ü zindän-ı abìúatde bend-i mu kem [A 1581] bustän: bostän-ı rä at ve gülistän-ı niúmet cänibi [A 1596] bülbül: muräd Bärì taúälå a retidür [Ş 1599] büt: muräd ma bùbdur ve ma bùb olmaø iútibärıyıla zinde ma bùb-ı aøìøì muräd olınur [Ş 1587] D dem: muräd sırr-ı nihänìye müteúallıø olan sözdür [Ş 1757]; muräd nefes-i Ra mänìdür ve nefes-i Ra mänì ı ılä ät-ı úurefä-yı Rabbänìde şol uhùrät-ı İlähiyyeye ı läø iderler ki mi l-i nefesü l-insänì úälem-i bu ùnda urùc u uhùrı iøti ä idüp taúayyünät-ı mümkine ùretinde uhùra gelmiş ve mütecelliyye olmışdur [A 1758] dil-ber ber: muräd `udäy taúälådur [Ş 1775] dil-ber ber-i zìbä: muräd a ret-i ~aødur [Ş 1741] dùst: muräd ~aøø taúälå a retidür [Ş 1781] E el än: cemú-i la ndur ki bunda äväz maúnåsınadur oş-el än oşäväz maúnåsınadur [Ş 1723] F fütäde-yi äk-bìz: äk eleyici olan üftäde yaúnì bu úälem-i süflì vü cismänìde øalan dil-däde [A 1587] G güft-i äm: zebändan ä ıl olan arar u ziyän [A 1617] H / ~ / ` arìfän: mu ä ibän maúnåsınadur ki muräd evliyäõullähdur [Ş 1587] 14

15 as: muräd hevä vü heves ve şehvet ü ten-perverlikdür [Ş 1748] elvä: elvädan muräd leÿÿät-ı cismäniyye ve u ù -ı nefsäniyyedür [A 1625] hiläl: muräd bunda úaøl u fikr olur øalb-i insäna nùr virdügi väsı a ile [A 1774] İ / Í ìmän: muräd úavämuè ìmänıdur ki taølìdiledür [Ş 1606] K / æ øafe : muräd øälıb-ı insänìdür [Ş 1723] keslik: vücùd u úizzet ve úuluvv-ı øadrdür [Ş 1762] øula ı çekme: muräd kelämı istimäú içün tenbìh ü ìøä eylemeden kinäyedür [A 1767] küll: muräd ~aøø taúälå a retidür [Ş 1601]; muräd müsemmalläh olan mertebe-yi ulùhiyyetdür ki cemìú-i esmä vü ıfätıla mutta ıfedür [A 1599] L la ìfe ìfe-yi rù : ı ılä -ı meşäyı da şol daøìøatu l-maúnå ve raøì atu lfe vä olan aøìøate dirler ki úibädete ı maz ve işärete gelmez [A 1810] lebhä: muräd nefes-i Ra mänì ve tecelliyät-ı la ìfe-yi Sub änìdür ki ayät-ba ş-ı cemìú-i úälem ve leÿÿätda cän-ı benì Ádemdür çeşm-i yärdan ä ıl olan bìmär u ciger- ärlı a leb-i laúl-i yär şifä vü ı at virür [A 1825] M ma lùb: muräd şey u mürşiddür [Ş 1632] mercän: muräd øalbdür ki ke reti inşiúäbında ve amretinde ve ek eri baúde l- ak müdevver ve anevberiyyu ş-şekl olmasında øalbe müşäbeheti vardur [A 1833] mì : muräd küdùrät-ı nefsäniyye ve şehevät-ı cismäniyyedür [Ş 1750] mur : muräd øuvvet-i rù äniyyedür [Ş 1735]; muräd täcir-i arìøat olanuè øuvvet-i rù äniyyesi olur [A 1733] N näkeslik: muräd vücùddan ma v u fenädur [Ş 1762] näle: muräd şevø-ı ~a ret-i Haødur [A1845] nişän: muräd bunda i sändur [Ş 1677] P päy-mäçän: ayaø dolaşdurıcı ve apul apul maúnåsınadur úacemde o lancıølar ders ü sebaøınuè başını bilmeseler ustädları anları yollamaø içün øoyun başını iledürler ol başa kelle-mäçän dirler [Ş 1662]; diyär-ı úacemde mektebde olan e fäl sebaøını bilmese ve sebaøınuè başını unutsa anı yollama içün bäzärdan paça aldırurlar ol paçaya päy-mäçän dirler ve kelle da ı aldırurlar aèa kelle-mäçän taúbìr iderler baúdehu úacemde olan pìrän-ı arìøat bu ı ılä ı mä-beynlerinde istiúmäl idüp erbäb-ı arìøatden birine ıläf-ı arìøat bir zelle väøıú olsa aèa arìøat çekdürüp ve øazan øaynadup ve yä ud piyäde Kaúbeye varmaø emr 15

16 Mevlânâ Düşüncesi Araştırmaları Derneği idüp zellesine göre cezä çekdürüp baúdehu ol dervìşi arìøatlarına øabùl idüp ol da ı el ba layup ve işikde urup úöÿr dilemege päy-mäçän taúbìr iderler ammä a l-ı päy-mäçän a lında ayaø dolaşdurmaø ve apul gitmek maúnåsınadur oèra meşäyı -ı úacem anı pabuc ve yaşmaø çıøacaø yire ı laø eylediler ol münäsebetile ki ol ek er yirde ayaø dolaşıcı ve pabucın giyen ädem bir miødär apul apul yüriyici oldu ından ötüri Me nevì-yi Şerìfde her ne yirde ki päy-mäçän Ÿikr olursa andan aff-ı niúäl muräd olur ve arìø-ı Mevleviyyenüè ve meşäyı -ı ùfiyyenüè el-än deõbindendür ki øaçan bir kimesne bir cürm eylese anı päy-mäçän geçirürler tä cürmine iútiÿär eyleye ve mürşid ü muøtedäsından günähınuè úafvını dileye [A 1660] pìşän: muräd öè gelenler olmaø rùşendür egerçi ule ä olmaø i timäli da ı vardur [Ş 1711] piyäde: muräd mübtedì vü näøı ve muøallid ü münkir ü muúänid olan kimselerdür [A 1639] 16 R rä : bunda şeräb maúnåsına olmaø rùşendür rä at maúnåsına olmaødan [Ş 1723] / S ad näme: nice fuyù ät-ı İlähì ve nice väridät-ı Rabbänì [A 1603] seyl: muräd kelimät-ı insäniyyedür anuè ab ı cenän u dehända iken mümkin olur çünkim ıf -ı dehäna øädir olmayasın ve anı başdan ab øılmayasın başdan tecävüz øıldıødan oèra cihänı utsa ve ehl-i cihänı ol keläm-ı fitne-engìz vìrän itse úaceb olmaz ki çoø sözler cihänuè aräbına sebeb olmışdur [A ] 85] ub : muräd ub -ı ähir olmaø da ve ub -ı aøìøì olmaø da øäbildür ammä ikisi bile muräd olmaø evlädur [A 1832] sù te te: muräd øavcardur ki bezi yaøup üzerine çaømaø çaøarlar [Ş 1748] Süleymän: ~a ret-i ~aødur [A 1601] süvär: muräd müntehì vü kämil olan kimselerdür [A 1639] Ş şey än südi: muräd ıdä-yı cismäniyyedür [A 1665] T / Æ äúat: muräd úavämuè äúatıdur ki taølìdiledür [Ş 1606] täc-ı ä : bunda muräd úuluvv-i şändur yaúnì ~aø Teúälå anuè rıfúatı üzre nice ä u maøbùl rıfúatler øor ve yä ud täcdan muräd edeb-i İlähì ola [A 1605] älib: muräd mürìddür [Ş 1632] amú: bu ma alde ~aø Teúälånuè kärında úillet ü ara yoødur dimekdür [A 1654] ù ì: muräd rù -ı bülendperväzdur [Ş 1723]; muräd rù -ı insänì ve nùr-ı Ra mänì olmaø i timäldür rù ı ayra teşbìh itmişlerdür müşebbehün-bihi Ÿikr idüp müşebbeh muräd idinmegile ki bu øäúide úulemä mä-beyninde meşhùrdur [Ş 1745]

17 uyùr-ı İlähì: enbiyä vü evliyä [A 1600-Başlık] U / úu / Ù úuøùl: beş mertebedür evvelkisi rù -ı assäsìdür ol nesneyi ki avässı ams aèa getürür bu rù -ı ayvänìnüè a lıdur bu älet süd emer abìde hem vardur ikincisi rù -ı ayälìdür aväss-ı ams ìräd eyledügini ıf idüp vaøt-i äcetde rù -ı úaøla úar eyler mezbùr abìde bidäyet-i neşvde bu u ù yoødur ol sebebden gözinden äyib olanı tìz ferämùş eyler üçüncisi rù -ı úaøldur ki iss ü ayälden äric olan maúänìyi idräk eyler maúärif-i arùriyye-yi külliyye gibi ki bu älet behäyim ü ıbyända yoødur dördüncisi rù -ı fikrìdür ki enväú-ı teõlìfätıla úulùm-ı úaøliyye-yi ma ıyyeyi a Ÿ eyler ve anuèıla maúärif-i şerìfe ebväbını istiftä itmege ve bìnihäye mirären netìce istifäde itmege øädir olur úulemänuè úaølı gibi beşincisi rù -ı øudsì-yi nebevìdür ki enbiyäya ve evliyänuè baú ısına mu ta dur ki andan leväyı -ı ayb u esrär mütecellì olur ve uyùr-ı úuøùl-i İlähì andan úibäretdür ve úışø u şevø ve vird ü niyäz bu uyùruè ecni ası gibidür ki bu ecni a ile hüviyyet heväsında ayerän idüp e adiyyet fe äsında cevelän gösterürler ve anlaruè ednå mertebede olan nüzhetgähları riyä -ı cennät-ı Naúìmdür [Ş 1601-Başlık] úuøùl-ı İlähì: úuøùluè beş mertebesi vardur evvel mertebesi rù -ı assäsìdür ol nesneyi ki aväss-ı amse-yi ähire ìräd eyler bu rù anı telaøøì vü øabùl eyler ve bu rù rù -ı ayvänìnüè a lıdur ve bu rù abìnüè da ı vücùdında vardur ikinci mertebesi rù -ı ayälìdür aväss-ı amsenüè ìräd eyledügi şeyleri ıf vaøt-i äcetde rù -ı úaøla anı ildür ki anuè mertebesi bilätereddüd abìnüè vücùdında bidäyet-i neşv ü nemäda bu rù yoødur zìrä gördügi şeyõi der äl ferämùş eyler üçünci mertebesi rù -ı úaøldur ki iss ü ayälden äric olan meúänìyi idräk eyler maúärif-i arùriyye-yi külliye gibi ki bu älet behäyim ü ıbyända yoødur dördünci mertebesi rù -ı fikrìdür ki enväú-ı teõlìfätla úulùm-ı úaøliyyeyi a Ÿ eyler kendü maúlùmätı mäbeynine derc eyler ki anuèile ebväb-ı maúärif ü úulùmuè istiftä ına øädir olur úulemänuè úaølı gibi bu merätib-i erbaúada olan úuøùle beşerì dinür beşinci mertebesi şol rù -ı øudsiyyedür ki enbiyäya ma ù dur ve baú -ı evliyäya da ı ma ù dur ve bu rù -ı øudsìden envär-ı aybì ve esrär-ı läraybì mütecellì olur [A1600- Başlık] V verä: muräd dost olmaø [Ş 1782]; muräd mäh ve anuè sitäresi [Ş 1782] Y yär: muräd `udäy taúälå [Ş 1846] 17

18 Mevlânâ Düşüncesi Araştırmaları Derneği SONUÇ Kronolojik açıdan Anadolu sahasında Mesnevî ye yapılmış ilk ve tam Türkçe şerhler olan Şem î ve Ankaravî nin Şerh-i Mesnevî lerinden ilgili bölümler taranarak ortaya konulan bu çalışma, Mesnevî şerhlerinin kavramlar sözlüğünü oluşturmak adına atılan ilk adım olma özelliği taşımaktadır. Kurgulanan yapıdan hareketle Mesnevî beyitlerinin arûz imlâsına uyularak yapılmış çevriyazılarıyla birlikte beyitlerin ilgili metinlerdeki tercümelerine yer verilmiştir. Mesnevî nin tüm metninin bu şekilde günümüz alfabesine aktarılması Mevlânâ nın şiirdeki vezin tasarruflarını belirlemenin ötesinde Mesnevî nin Farsça metnine aşinâ olmayan okurun da rahatlıkla yararlanabileceği bir metni gün yüzüne çıkarmaya vesile olacaktır. Bu sebeple yapılacak ilk iş, Mesnevî şerhlerinin eski yazılı metinlerinin ilmî usûllere uygun olarak günümüz alfabesine aktarılmasıdır. Bu çerçevede Mesnevî Şerhleri Projesi başlığı altında yapılan seri doktora tezleriyle, söz konusu amacın ilk aşaması gerçekleşmiş/gerçekleşmektedir. Bir ekip çalışmasıyla tüm Mesnevî şerhlerinin günümüz araştırmacısının istifadesine sunulmasından sonraki aşama ise Mesnevî Şerhleri Kavramlar Sözlüğü oluşturma çalışmasıdır. Yukarıdaki örneklerde de görüldüğü üzere bu minvaldeki bir çalışma a. kavramların şerhlere göre kazandığı anlam biçimleri ve katmanları b. kronolojik aşamalara göre Mesnevî nin nasıl yorumlandığı c. Mesnevî şârihlerinin birbirlerinden etkilenme durumları d. benzer ifâdelerle yorumlanan bir kavramın ilk defa hangi şârihe ait olduğu gibi hususları açıklığa kavuşturacak ve okuyucuya şerhler arasında kıyasa gitme imkânı kazandırmış olacaktır. KAYNAKÇA DAĞLAR, Abdülkadir, Şem î Şem ullâh Şerh-i Mesnevî (I. Cilt) (İnceleme-Tenkitli Metin- Sözlük), Kayseri: Erciyes Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Basılmamış Doktora Tezi, DEMİRCİ, Mehmet, Papağan Hikâyesi (Ölmeden Evvel Ölmek), Semazen.net, ( ). KOÇOĞLU, Turgut, Şem î Şem ullâh Şerh-i Mesnevî (II. Cilt) (İnceleme-Tenkitli Metin- Sözlük), Kayseri: Erciyes Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Basılmamış Doktora Tezi, ŞAHİN, Oğuzhan, Şem î Şem ullâh Şerh-i Mesnevî (III-IV. Ciltler) (İnceleme-Tenkitli Metin-Sözlük), Kayseri: Erciyes Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Basılmamış Doktora Tezi,

19 TANYILDIZ, Ahmet, İsmâîl Rusûhî-yi Ankaravî-Şerh-i Mesnevî (Mecmû atu l-letâyif ve Matmûratu l-ma ârif) (I. Cilt) (İnceleme-Metin-Sözlük), Kayseri: Erciyes Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Basılmamış Doktora Tezi,

Sahibi: Mevlânâ Düşüncesi Araştırmaları Derneği adına Mehmet Veysî DÖRTBUDAK. Editör: Prof. Dr. Mustafa YILDIRIM

Sahibi: Mevlânâ Düşüncesi Araştırmaları Derneği adına Mehmet Veysî DÖRTBUDAK. Editör: Prof. Dr. Mustafa YILDIRIM Sahibi: Mevlânâ Düşüncesi Araştırmaları Derneği adına Mehmet Veysî DÖRTBUDAK Editör: Prof. Dr. Mustafa YILDIRIM Sorumlu Yazı İşleri Müdürü: Gürol PEHLİVAN Yabancı Dil Danışmanları Prof. Dr. Metin EKİCİ

Detaylı

MESNEVÎ ŞÂRİHLERİNE GÖRE MESNEVÎ'DEKİ BAZI HAYVAN METAFORLARINA YÜKLENEN ANLAM VE KAVRAMLAR

MESNEVÎ ŞÂRİHLERİNE GÖRE MESNEVÎ'DEKİ BAZI HAYVAN METAFORLARINA YÜKLENEN ANLAM VE KAVRAMLAR Sûfî Araştırmaları - Sufi Studies SAYI 9 MESNEVÎ ŞÂRİHLERİNE GÖRE MESNEVÎ'DEKİ BAZI HAYVAN METAFORLARINA YÜKLENEN ANLAM VE KAVRAMLAR Meanings and Concepts Given to Some Animal Metaphors in Mesnevi According

Detaylı

KİTABİYAT. Mevlānā Celāleddin-i Rumî, Mesnevî 1-2/3-4/5-6, Nazmen Tercüme: Ahmet Metin Şahin, Kaynak Yayınları, İstanbul 2006.

KİTABİYAT. Mevlānā Celāleddin-i Rumî, Mesnevî 1-2/3-4/5-6, Nazmen Tercüme: Ahmet Metin Şahin, Kaynak Yayınları, İstanbul 2006. KİTABİYAT Mevlānā Celāleddin-i Rumî, Mesnevî 1-2/3-4/5-6, Nazmen Tercüme: Ahmet Metin Şahin, Kaynak Yayınları, İstanbul 2006. Yayınlanalı yedi yıl olmuş. İlk yayınlandığını bir gazetede mütercim ile yapılmış

Detaylı

Zirve 9. Sınıf Dil ve Anlatım

Zirve 9. Sınıf Dil ve Anlatım Zirve 9. Sınıf Dil ve Anlatım İLETİŞİM, DİL VE KÜLTÜR 1. İletişim 2. İnsan, İletişim ve Dil 3. Dil Kültür İlişkisi DİLLERİN SINIFLANDIRILMASI VE TÜRKÇENİN DÜNYA DİLLERİ ARASINDAKİ YERİ 1. Dillerin Sınıflandırılması

Detaylı

ÖZ GEÇMİŞ II. Akademik ve Mesleki Geçmiş

ÖZ GEÇMİŞ II. Akademik ve Mesleki Geçmiş ÖZ GEÇMİŞ I. Adı Soyadı (Unvanı) Mustafa ARSLAN (Yrd.Doç.Dr.) Doktora: Ankara Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2007. E-posta: (kurum/özel) marslan@ybu.edu.tr; musarslan19@gmail.com Web sayfası

Detaylı

MUHAMMED EL-HÂC MUSLÎ NİN ŞEFÎK-NÂME ŞERHİ. Turgut KOÇOĞLU

MUHAMMED EL-HÂC MUSLÎ NİN ŞEFÎK-NÂME ŞERHİ. Turgut KOÇOĞLU MUHAMMED EL-HÂC MUSLÎ NİN ŞEFÎK-NÂME ŞERHİ Turgut KOÇOĞLU ÖZET Masraf-zâde Şefik Muhammed tarafından 18. yüzyılda telif edilen Şefîknâme adlı eserde 1703 yılında Osmanlı Devleti topraklarında meydana gelen

Detaylı

Makbul Re y Tefsirinin Yöneldiği Farklı Alanlar. The Different Fields Twords That The Commentary By Judgement Has Gone

Makbul Re y Tefsirinin Yöneldiği Farklı Alanlar. The Different Fields Twords That The Commentary By Judgement Has Gone Ahmet ALABALIK *1 Özet Bilindiği üzere re y tefsiri makbul ve merdut olmak üzere iki kısma ayrılır. Bu makalede makbul olan re y tefsirlerindeki farklı yönelişleri ele aldık. Nitekim re y tefsiri denildiğinde

Detaylı

Hüzzam Âyin-i Şerîf - İsmail Dede BİRİNCİ SELÂM. Mâhest ne-mî dânem hurşîd ruhat yâ ne Bu ayrılık oduna cânım nice bir yâne

Hüzzam Âyin-i Şerîf - İsmail Dede BİRİNCİ SELÂM. Mâhest ne-mî dânem hurşîd ruhat yâ ne Bu ayrılık oduna cânım nice bir yâne Hüzzam Âyin-i Şerîf - İsmail Dede BİRİNCİ SELÂM Mâhest ne-mî dânem hurşîd ruhat yâ ne Bu ayrılık oduna cânım nice bir yâne Yüzün ay mıdır güneş mi bilmiyorum Bu ayrılık ateşine canım ne kadar yanacak?

Detaylı

MU ÎNÎ NİN MESNEVÎ-İ MURÂDİYYE Sİ. Hazırlayan Prof. Dr. Kemal YAVUZ

MU ÎNÎ NİN MESNEVÎ-İ MURÂDİYYE Sİ. Hazırlayan Prof. Dr. Kemal YAVUZ MU ÎNÎ NİN MESNEVÎ-İ MURÂDİYYE Sİ ŝ Hazırlayan Prof. Dr. Kemal YAVUZ T. C. KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI KÜTÜPHANELER VE YAYIMLAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 3133 KÜLTÜR ESERLERİ 416 ISBN 978-975-17-3349-8 www.kulturturizm.gov.tr

Detaylı

İŞLETMELERDE KURUMSAL İMAJ VE OLUŞUMUNDAKİ ANA ETKENLER

İŞLETMELERDE KURUMSAL İMAJ VE OLUŞUMUNDAKİ ANA ETKENLER ANKARA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ HALKLA İLİŞKİLER VE TANITIM ANA BİLİM DALI İŞLETMELERDE KURUMSAL İMAJ VE OLUŞUMUNDAKİ ANA ETKENLER BİR ÖRNEK OLAY İNCELEMESİ: SHERATON ANKARA HOTEL & TOWERS

Detaylı

ÇAĞDAŞ TÜRK EDEBİYATI. Çetin Öner. Roman GÜLİBİK. Çeviren: Aslı Özer. 26. basım. Resimleyen: Orhan Peker

ÇAĞDAŞ TÜRK EDEBİYATI. Çetin Öner. Roman GÜLİBİK. Çeviren: Aslı Özer. 26. basım. Resimleyen: Orhan Peker Çetin Öner GÜLİBİK ÇAĞDAŞ TÜRK EDEBİYATI Roman Çeviren: Aslı Özer Resimleyen: Orhan Peker 26. basım Çetin Öner GÜLİBİK Resimleyen: Orhan Peker cancocuk.com cancocuk@cancocuk.com Yayın Koordinatörü: İpek

Detaylı

Sûfî Araştırmaları - Sufi Studies

Sûfî Araştırmaları - Sufi Studies Sûfî Araştırmaları - Sufi Studies SAYI 5 GANEM DEDE VE ANKARAVÎ NİN ŞERH-İ MESNEVÎ SİNE KATKISI Ganem Dede and His Contrıbution to Comment of Mesnevi of Ankaravi Ahmet TANYILDIZ ÖZET Mevlânâ Celâleddîn-i

Detaylı

(Seni sevdiğim için eğer benden bedel isterlerse, iki cihânın mülkünü versem bile bu bedeli ödemeye yetmez.)

(Seni sevdiğim için eğer benden bedel isterlerse, iki cihânın mülkünü versem bile bu bedeli ödemeye yetmez.) Ben seni sevdiğim için eğer bahâ derler ise İki cihân mülkün verem dahı bahâsı yetmeye (Seni sevdiğim için eğer benden bedel isterlerse, iki cihânın mülkünü versem bile bu bedeli ödemeye yetmez.) İki cihân

Detaylı

10. SINIF KONU ANLATIMLI. 2. ÜNİTE: ELEKTRİK VE MANYETİZMA 4. Konu MANYETİZMA ETKİNLİK ve TEST ÇÖZÜMLERİ

10. SINIF KONU ANLATIMLI. 2. ÜNİTE: ELEKTRİK VE MANYETİZMA 4. Konu MANYETİZMA ETKİNLİK ve TEST ÇÖZÜMLERİ 10. IIF KOU ALATIMLI 2. ÜİTE: ELEKTRİK VE MAYETİZMA 4. Konu MAYETİZMA ETKİLİK ve TET ÇÖZÜMLERİ 2 Ünite 2 Elektrik ve Manyetizma 2. Ünite 4. Konu (Manyetizma) A nın Çözümleri 3. 1. Man ye tik kuv vet ler,

Detaylı

10.SINIF TÜRK EDEBİYATI DERSİ KURS KAZANIMLARI VE TESTLERİ

10.SINIF TÜRK EDEBİYATI DERSİ KURS KAZANIMLARI VE TESTLERİ EKİM AY HAFTA DERS SAATİ KONU ADI KAZANIMLAR TEST NO TEST ADI 1 EDEBİYAT TARİHİ / TÜRK EDEBİYATININ DÖNEMLERE AYRILMASINDAKİ ÖLÇÜTLER 1.Edebiyat tarihinin uygarlık tarihi içindeki yerini.edebiyat tarihinin

Detaylı

MANZUM SÖZLÜKLERİMİZDEN SÜB~A-İ IBYÁN ŞERHİ HEDİYYETÜ L-İ`VÁN

MANZUM SÖZLÜKLERİMİZDEN SÜB~A-İ IBYÁN ŞERHİ HEDİYYETÜ L-İ`VÁN MANZUM SÖZLÜKLERİMİZDEN SÜB~A-İ IBYÁN ŞERHİ HEDİYYETÜ L-İ`VÁN Atabey KILIÇ * Abstract Verse dictionaries, one of the areas of Classical Turkish Literature, hasn t been studied. Verse dictionaries were

Detaylı

Güneşle Aydınlananlar Uluslararası Şems i Tebrizi Sempozyumu Programı. 10 Aralık P E R Ş E M B E İstanbul a gelişler

Güneşle Aydınlananlar Uluslararası Şems i Tebrizi Sempozyumu Programı. 10 Aralık P E R Ş E M B E İstanbul a gelişler Güneşle Aydınlananlar Uluslararası Şems i Tebrizi Sempozyumu Programı 10 Aralık P E R Ş E M B E İstanbul a gelişler 11 Aralık C U M A İ S T A N B U L A ç ı l ı ş A ç ı l ı ş T ö r e n I 14:00 18:00 Yer:

Detaylı

Edebiyat Mevsimi 2012 de Tasavvuf Rüzgarı. Tasavvuf Ve Gelenek. Seminerleri

Edebiyat Mevsimi 2012 de Tasavvuf Rüzgarı. Tasavvuf Ve Gelenek. Seminerleri Edebiyat Mevsimi 2012 de Tasavvuf Rüzgarı Tasavvuf Ve Gelenek Seminerleri EDEBİYAT MEVSİMİ 2012 24 ARALIK 2012 PAZARTESİ AÇILIŞ PROGRAMI 4.İSTANBUL EDEBİYAT MEVSİMİ 11:00 Açılış Konuşmalar 24 ARALIK 2012

Detaylı

Revak Kitabevi, 2015 Tüm hakları Revak Kitabevi ne aittir. Sertifika No: 23108. Revak Kitabevi: 30 Bektaşîlik Serisi: 4. Fakrnâme Vîrânî Abdal

Revak Kitabevi, 2015 Tüm hakları Revak Kitabevi ne aittir. Sertifika No: 23108. Revak Kitabevi: 30 Bektaşîlik Serisi: 4. Fakrnâme Vîrânî Abdal Revak Kitabevi, 2015 Tüm hakları Revak Kitabevi ne aittir. Sertifika No: 23108 Revak Kitabevi: 30 Bektaşîlik Serisi: 4 Fakrnâme Vîrânî Abdal Yayına Hazırlayan Fatih Usluer ISBN: 978-605-64527-9-6 1. Baskı:

Detaylı

4. - 5. sınıflar için. Öğrenci El Kitabı

4. - 5. sınıflar için. Öğrenci El Kitabı 4. - 5. sınıflar için Öğrenci El Kitabı Milli Eğitim Bakanlığı Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı nın 28.08.2006 tarih ve B.08.0.TTK.0.01.03.03.611/9036 sayılı yazısı ile Denizler Yaşamalı Programı nın*

Detaylı

GADİR ESİNTİLERİ -9- Şiir: İsmail Bendiderya

GADİR ESİNTİLERİ -9- Şiir: İsmail Bendiderya GADİR ESİNTİLERİ -9- Şiir: İsmail Bendiderya GADİR ESİNTİLERİ (9) Şiir: İsmail Bendiderya Edit: Kadri Çelik - Şaduman Eroğlu Son Okur: Murtaza Turabi Hazırlayan: D.E.K. Kültürel Yardımcılık, Tercüme Bürosu

Detaylı

RUSÇUKLU ZARÎFÎ ÖMER BABA VE MANZUM-MENSUR TASAVVUF TERİMLERİ LÜGATÇESİ: ISTILAHÂT-I MEŞÂYIH

RUSÇUKLU ZARÎFÎ ÖMER BABA VE MANZUM-MENSUR TASAVVUF TERİMLERİ LÜGATÇESİ: ISTILAHÂT-I MEŞÂYIH - International Periodical For The Languages, Literature and History of Turkish or Turkic Volume 7/3, Summer 2012, p. 1751-1776, ANKARA-TURKEY RUSÇUKLU ZARÎFÎ ÖMER BABA VE MANZUM-MENSUR TASAVVUF TERİMLERİ

Detaylı

ESKİ TÜRK EDEBİYATI TARİHİ- 14.YÜZYIL TEMSİLCİLERİ

ESKİ TÜRK EDEBİYATI TARİHİ- 14.YÜZYIL TEMSİLCİLERİ ESKİ TÜRK EDEBİYATI TARİHİ- 14.YÜZYIL TEMSİLCİLERİ a. 14.Yüzyıl Orta Asya Sahası Türk Edebiyatı ( Harezm Sahası ve Kıpçak Sahası ) b. 14.Yüzyılda Doğu Türkçesi ile Yazılmış Yazarı Bilinmeyen Eserler c.

Detaylı

NOT : İMAM-I RABBANİ Hz. bundan önceki mektuplar gibi. bunu da büyük şeyhi Bakibillah'a yazmıştır.

NOT : İMAM-I RABBANİ Hz. bundan önceki mektuplar gibi. bunu da büyük şeyhi Bakibillah'a yazmıştır. 4.MEKTUP MEVZUU : a) Mübarek ramazan ayının faziletleri. b) Hakikat-ı Muhammediye'nin (kabiliyet-i ulâ) beyanı.. Ona ve âline salât, selâm ve saygılar.. c) Kutbiyet makamı, ferdiyet mertebesi.. NOT : İMAM-I

Detaylı

8. SINIF TÜRKÇE DERS BİLGİLERİ

8. SINIF TÜRKÇE DERS BİLGİLERİ 8. SINIF TÜRKÇE DERS BİLGİLERİ * Koyu renkle yazılmış kazanımlar; ulusal sınavlarda (SBS...gibi) sınav sorusu olarak çıkabilen konulardır; diğer kazanımlarımız temel ana dili becerilerini geliştirmeye

Detaylı

ü ü ü ü ü ü ü Ş ü ü ü ü ü üü ü ü

ü ü ü ü ü ü ü Ş ü ü ü ü ü üü ü ü ü ü İ ü Ç İ İ ü İ İİ İ İ ü ü ü ü ü ü ü Ş ü ü ü ü ü üü ü ü İ İ üü ü ü ü üü ü ü ü ü ü ü ü ü ü ü üü ü ü ü ü ü ü ü İ Ç ü ü ü ü ü ü ü ü ü ü ü ü ü İ ü ü ü ü ü ü ü ü Ç üü ü ü ü Ö ü ü ü ü ü ü ü ü ü ü ü ü ü Ç ü

Detaylı

Günlük GüneşlIk. Şarkılar. Ali Çolak

Günlük GüneşlIk. Şarkılar. Ali Çolak Günlük GüneşlIk Şarkılar Ali Çolak Alý Ço lak; 1965 yýlýnda Na zil li de doð du. Ga zi Üni ver si te si Teknik Eði tim Fakülte si nde baþ ladýðý yüksek öðre ni mi ni, Do kuz Eylül Üni ver si te si Bu ca

Detaylı

MODEL SORU - 1 DEKİ SORULARIN ÇÖZÜMLERİ

MODEL SORU - 1 DEKİ SORULARIN ÇÖZÜMLERİ 5 BÖÜ RENER 1 2 ODE SORU - 1 DEİ SORUARIN ÇÖÜERİ T aralığı yalnız, T aralığı ise yalnız kaynaktan ışık alabilir aralığı her iki kaynaktan ışık alabileceğinden, + ( + yeşil) = renkte görünür I II O IV III

Detaylı

ve Manisa Muradiye Kütüphanesi nde iki nüshası Bursalı Mehmet Tahir Efendi

ve Manisa Muradiye Kütüphanesi nde iki nüshası Bursalı Mehmet Tahir Efendi EROĞLU NÛRİ (d.?-ö.1012/1603) tekke şairi Açıklama [eç1]: Madde başlarında şairlerin mahlaslarının olmasına özen gösterilmeli. Ancak şairin tanıtıcı özellikleri virgülden sonra yazılmalı. Açıklama [eç2]:

Detaylı

A COMMENTORY OF NUTUK OF SELAHADDİN-İ UŞŞÂKÎ

A COMMENTORY OF NUTUK OF SELAHADDİN-İ UŞŞÂKÎ SELAHADDİN-İ UŞŞÂKÎ NİN BİR NUTUK ŞERHİ Kezban PAKSOY * ÖZET Klâsik Türk Edebiyatı nda geniş yer tutan şerhler bir metni açıklamaya yönelik yapılan çalışmalardır. Bir metnin okurlar tarafından daha iyi

Detaylı

ERZİNCAN ÜNİVERSİTESİ

ERZİNCAN ÜNİVERSİTESİ Dersin Öğrenme Çıktıları ve Yeterlilikleri Dersin Hedefi Dersin Amacı ERZİNCAN ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI ANABİLİM DALI DERS TANITIM FORMU TR Tercüme Üzerine Bazı Öneriler

Detaylı

Şeb-i Arus İstanbul da: Mevlana nın vuslat gecesi bu yıl yine aşkın başkentinde!

Şeb-i Arus İstanbul da: Mevlana nın vuslat gecesi bu yıl yine aşkın başkentinde! Şeb-i Arus İstanbul da: Mevlana nın vuslat gecesi bu yıl yine aşkın başkentinde! İstanbul, bu yıl ikinci kez Mevlana Celaleddin-i Rumi nin ölüm yıldönümü olan Şeb-i Arus törenlerine ev sahipliği yapıyor.

Detaylı

OSMANLICA öğrenmek isteyenlere kaynaklar

OSMANLICA öğrenmek isteyenlere kaynaklar OSMANLICA öğrenmek isteyenlere kaynaklar Eda Yeşilpınar Hemen her bölümün kuşkusuz zorlayıcı bir dersi vardır. Öğrencilerin genellikle bu derse karşı tepkileri olumlu olmaz. Bu olumsuz tepkilerin nedeni;

Detaylı

ŞEYHOĞLU S HAVÂSS-İ ESMÂ-İ HUSNÂ

ŞEYHOĞLU S HAVÂSS-İ ESMÂ-İ HUSNÂ Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi The Journal of International Social Research Cilt: 8 Sayı: 36 Volume: 8 Issue: 36 Şubat 2015 February 2015 www.sosyalarastirmalar.com Issn: 1307-9581 ŞEYHOĞLU NUN

Detaylı

KÜRESEL AYNALAR BÖLÜM 26

KÜRESEL AYNALAR BÖLÜM 26 ÜRESE AYNAAR BÖÜ 6 ODE SORU DE SORUARN ÇÖZÜER d d noktası çukur aynanın merkezidir ve ışınlarının izlediği yoldan, yargı doğrudur d noktası çukur aynanın odak noktasıdır d olur yargı doğrudur d + d + dir

Detaylı

Öz Geçmiş. Öğretmen MEB (1999 2009) Yıldırım Beyazıt Üniversitesi, Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü, Yeni Türk Dili Anabilim Dalı (2011-2012)

Öz Geçmiş. Öğretmen MEB (1999 2009) Yıldırım Beyazıt Üniversitesi, Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü, Yeni Türk Dili Anabilim Dalı (2011-2012) Öz Geçmiş I. Adı Soyadı (Unvanı) Nihal Çalışkan (Yrd. Doç. Dr.) Doktora: Gazi Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2009 E-posta: (kurum/özel) ncaliskan@ybu.edu.tr; caliskanihal@hotmail.com; nihalcaliskan@gmail.com

Detaylı

6. SINIF TÜRKÇE DERS BİLGİLERİ

6. SINIF TÜRKÇE DERS BİLGİLERİ 6. SINIF TÜRKÇE DERS BİLGİLERİ OKUMA KÜLTÜRÜ (5 EYLÜL - 21 EKİM) - Konuşmacının sözünü kesmeden sabır ve saygıyla dinler. - Başkalarını rahatsız etmeden dinler/izler. - Dinleme/izleme yöntem ve tekniklerini

Detaylı

11.SINIF TÜRK EDEBİYATI DERSİ KURS KAZANIMLARI VE TESTLERİ

11.SINIF TÜRK EDEBİYATI DERSİ KURS KAZANIMLARI VE TESTLERİ EKİM AY HAFTA DERS SAATİ KONU ADI YENİLEŞME DÖNEMİ TÜRK EDEBİYATI TANZİMAT DÖNEMİ EDEBİYATININ OLUŞUMU KAZANIMLAR.Osmanlı Devleti ni güçlü kılan sosyal, siyasi düzenin bozulma nedenlerini.batı düşüncesine,

Detaylı

2016 ÖSYS Ek Yerleştirme Sonucunda Yerleşen Aday Öğrencilerin Yatırması Gereken Katkı Payı Ücreti ve Öğrenci Numarası Listesi

2016 ÖSYS Ek Yerleştirme Sonucunda Yerleşen Aday Öğrencilerin Yatırması Gereken Katkı Payı Ücreti ve Öğrenci Numarası Listesi 237116094 EL.. ÇATA.. İktisat Fakültesi Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri (İÖ) İkinci Öğretim Lisans ÖSYM: Ek Kontenjan Türkçe 577,5 237116095 FE.. ASLA.. İktisat Fakültesi Çalışma Ekonomisi ve

Detaylı

Türk Dili Anabilim Dalı- Tezli Yüksek Lisans (Sak.Üni.Ort) Programı Ders İçerikleri

Türk Dili Anabilim Dalı- Tezli Yüksek Lisans (Sak.Üni.Ort) Programı Ders İçerikleri Türk Dili Anabilim Dalı- Tezli Yüksek Lisans (Sak.Üni.Ort) Programı Ders İçerikleri 1. Yıl - Güz 1. Yarıyıl Ders Planı SOSYAL BİLİMLERDE ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİ TDE729 1 3 + 0 6 Sosyal bilimlerle ilişkili

Detaylı

X. ULUSLARARASI YUNUS EMRE SEVGi

X. ULUSLARARASI YUNUS EMRE SEVGi T.C. ESKiŞEHiR V A L i L i G i i X. ULUSLARARASI YUNUS EMRE SEVGi BİLGİ ŞÖLENi BiLDİRİLERi (06-08 MAYIS ) Hazırlayan Prof. Dr. Erdoğan BOZ ESKİŞEHİR, 2011 X. ULUSLARARASI YUNUS EMRE SEVGi BİLGİ ŞÖLENi

Detaylı

www.turkceciler.com Türk Dili ve Edebiyatı Kaynak Sitesi

www.turkceciler.com Türk Dili ve Edebiyatı Kaynak Sitesi www.turkceciler.com Türk Dili ve Edebiyatı Kaynak Sitesi OKUMA GELİŞİM DOSYASI 204 OKUMA ALIŞKANLIĞININ KAZANDIRILMASI Okuma; kelimeleri, cümleleri veya bir yazıyı bütün unsurlarıyla görme, algılama, kavrama

Detaylı

TERCEME-İ RAHATÜ L-İNSAN

TERCEME-İ RAHATÜ L-İNSAN U.Ü. FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ SOSYAL BİLİMLER DERGİSİ Yıl: 5, Sayı: 7, 2004/2 TERCEME-İ RAHATÜ L-İNSAN Hatice ŞAHİN * ÖZET Eski Anadolu Türkçesi nde özellikle Beylikler döneminde çok sayıda telif ve tercüme

Detaylı

KADIN ESERLERİ KÜTÜPHANESİ VE BİLGİ MERKEZİ VAKFI

KADIN ESERLERİ KÜTÜPHANESİ VE BİLGİ MERKEZİ VAKFI Kadın Eserleri Kütüphanesi ve Bilgi Merkezi Vakfı Yayınları : 40 Kadınların Belleği Dizisi No : 8 Yayına Hazırlayan A. Oğuz İcimsoy PROJE DESTEĞİ FİNLANDİYA BÜYÜKELÇİLİĞİ Baskı ve Cilt: Hanlar Matbaası

Detaylı

Kardeþliðimizi unutmayalým

Kardeþliðimizi unutmayalým GER ÇEK TEN HA BER VE RiR YARIN GAZETENİZLE BİRLİKTE... YIL: 43 SA YI: 15.146 AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR / 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr Kardeþliðimizi unutmayalým MEHMET GÖRMEZ

Detaylı

(TÜRKÇE-İNGİLİZCE) Gazi Üniversitesi, Hacı Bektaş Araştırma Merkezi (1998-2008)

(TÜRKÇE-İNGİLİZCE) Gazi Üniversitesi, Hacı Bektaş Araştırma Merkezi (1998-2008) (TÜRKÇE-İNGİLİZCE) Adı Soyadı (Unvanı) Hacı Yılmaz (Yrd. Doç. Dr.) Doktora Gazil Üniversitesi,Eğitim Bilimler Enstitüsü, 2008 E-posta: (kurum/özel) hyilmaz@ybu.edu.tr; hayilmaz@gazi.edu.tr. Web sayfası:

Detaylı

Öz Geçmiş II. Akademik ve Mesleki Geçmiş. Öğretmen MEB (2001 2002) Arş. Gör. Erciyes Üniversitesi Edebiyat Fakültesi (2002-2009)

Öz Geçmiş II. Akademik ve Mesleki Geçmiş. Öğretmen MEB (2001 2002) Arş. Gör. Erciyes Üniversitesi Edebiyat Fakültesi (2002-2009) Öz Geçmiş I. Adı Soyadı (Unvanı) Ayşe Demir (Yrd. Doç. Dr.) Doktora: Erciyes Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2009 E-posta: (kurum/özel) ademir@ybu.edu.tr; aysedemir37@gmail.com Web sayfası - Santral

Detaylı

Karadeniz Teknik Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi 2, Temmuz 2011

Karadeniz Teknik Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi 2, Temmuz 2011 ÖZET Bayram ARICI * Anahtar Kelimeler: Yazma ABSTRACT Second level primary school students' language skills in the development of writing skills needed in the first place. Primary education, sixth, seventh

Detaylı

GÜLŞEHRİ NİN MANTIKU T-TAYRI (GÜLŞEN-NÂME)

GÜLŞEHRİ NİN MANTIKU T-TAYRI (GÜLŞEN-NÂME) GÜLŞEHRİ NİN MANTIKU T-TAYRI (GÜLŞEN-NÂME) - M E T İ N V E A K T A R M A - Hazırlayan Kemal YAVUZ T. C. KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI KÜTÜPHANELER VE YAYIMLAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 3131 KÜLTÜR ESERLERİ 414 ISBN

Detaylı

YRD. DOÇ. DR. ABDÜLKERİM GÜLHAN 0266 6121000/4508. agulhan@balikesir.edu.tr

YRD. DOÇ. DR. ABDÜLKERİM GÜLHAN 0266 6121000/4508. agulhan@balikesir.edu.tr YRD. DOÇ. DR. ABDÜLKERİM GÜLHAN ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı Abdülkerim Gülhan İletişim Bilgileri Adres Balıkesir Ü. Fen Edebiyat Fakültesi Çağış Yerleşkesi Balıkesir Telefon Mail 0266 6121000/4508 agulhan@balikesir.edu.tr

Detaylı

İLKÖĞRETİM OKULU 2-/A SINIFI TÜRKÇE DERSİ İLKOKUMA YAZMA ÖĞRETİMİ KURSU PLANI

İLKÖĞRETİM OKULU 2-/A SINIFI TÜRKÇE DERSİ İLKOKUMA YAZMA ÖĞRETİMİ KURSU PLANI Ekim İLKÖĞRETİM OKULU 2-/A SINIFI TÜRKÇE DERSİ İLKOKUMA YAZMA ÖĞRETİMİ KURSU PLANI AY GÜN SÜRE/dk KAZANIMLAR KONU / Yapılacak Çalışma Yazma Kurallarını Uygulama: e sesini öğreniyorum. 1. Yazmaya hazırlık

Detaylı

Karahanlı Eserlerindeki Söz Varlığı Hakkında

Karahanlı Eserlerindeki Söz Varlığı Hakkında Akademik İncelemeler Cilt:3 Sayı:1 Yıl:2008 Karahanlı Eserlerindeki Söz Varlığı Hakkında Emek Üşenmez 1 fahemek@gmail.com ÖZET Karahanlı Türkçesi Türk dilinin önemli devrelerinden birisini oluşturmaktadır.

Detaylı

1- el-kavaidul- esasiyye lil- Lugatil-arabiyye (Arapça), Seyyid Ahmet el-haşimi.

1- el-kavaidul- esasiyye lil- Lugatil-arabiyye (Arapça), Seyyid Ahmet el-haşimi. القواعد كتب A-GRAMER KİTAPLAR 1- el-kavaidul- esasiyye lil- Lugatil-arabiyye (Arapça), Seyyid Ahmet el-haşimi. 2- Mebâdiul-arabiyye (I-IV Cüz ) Arapça, Muallim REŞİT, eş-şartuni. 3- Câmiud-durûsil-arabiyye

Detaylı

Cümle Türleri: Bağımsız Sıralı Cümle

Cümle Türleri: Bağımsız Sıralı Cümle Cümle Türleri: Bağımsız Sıralı Cümle 1.KONUNUN MÜFREDATTAKİ YERİ işlenmektedir. Cümle Türleri ünitesi Türkçe dersinde 8. Sınıf öğrencilerine yönelik olarak 1.konusudur. Ünite toplamda 5 hafta sürmektedir.

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ II. Akademik ve Mesleki Geçmiş

ÖZGEÇMİŞ II. Akademik ve Mesleki Geçmiş ÖZGEÇMİŞ I. Adı Soyadı (Unvanı) Muammer Mete Taşlıova (Doç. Dr.) Doktora: Hacettepe Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2006 E-posta: (kurum/özel) metetasliova@gmail.com Web sayfası Santral No: 0312-4667533

Detaylı

ELAZIĞ - TUNCELİ ZİYARETİ

ELAZIĞ - TUNCELİ ZİYARETİ SAYI : BİR 7-11 MAYIS 2009 ELAZIĞ - TUNCELİ ZİYARETİ Ben siyasi hayatım ve ülke sevdamla ilgili olarak tüm Türkiye yi memleketim bilirim ancak Çemişgezek benim doğup, büyüdüğüm yer. Elazığ Valisi Muammer

Detaylı

Efendim! Şu direğin arkasında Ekmekçi Koca vardır, benden daha âlim ve âriftir. diyerek Şeyh Hamîdüddîn i açığa çıkarmıştır.

Efendim! Şu direğin arkasında Ekmekçi Koca vardır, benden daha âlim ve âriftir. diyerek Şeyh Hamîdüddîn i açığa çıkarmıştır. Hacı Bayram'ın Şeyhi: Hamîdüdîn-i Aksarâyî (Somuncu Baba) Şeyh Hamîdüddîn-i Velî el-aksarâyî aslen Kayserili olup Şeyh Şemseddîn-i Mûsâ isimli zâtın oğludur. İlk tasavvufî bilgilerini babasından elde etmiş

Detaylı

Üç Şiir. Yaşamaya Dair, Ceviz Ağacı, Masalların Masalı

Üç Şiir. Yaşamaya Dair, Ceviz Ağacı, Masalların Masalı Üç Şiir Yaşamaya Dair, Ceviz Ağacı, Masalların Masalı N â z ı m H i k m e t (Se la nik, 14 Ocak 1902 Mos ko va, 3 Ha zi ran 1963) Bah ri ye M e kt eb i n i b it i rd i (1919 ), H am id iy e K r uvaz ör

Detaylı

Öğrenci - Ders Listesi ( Tüm Dersler )

Öğrenci - Ders Listesi ( Tüm Dersler ) Öğrenci - Ders Listesi ( Tüm Dersler ) 13640710016 MUSTAFA DOĞAN 13640710042 ELİF SEMA ÖZDİL 13640710044 RAMAZAN KOÇ 13640710050 SEVDA ÜRE 13640710054 GÜLFEN ELMACIOĞLU 13640710069 AYŞE BEKTAŞ 13640710081

Detaylı

Gü ven ce He sa b Mü dü rü

Gü ven ce He sa b Mü dü rü Güvence Hesabı nın dünü, bugünü, yarını A. Ka di r KÜ ÇÜK Gü ven ce He sa b Mü dü rü on za man lar da bi lin me ye, ta nın ma ya S baş la yan Gü ven ce He sa bı as lın da ye - ni bir ku ru luş de ğil.

Detaylı

a, ı ı o, u u e, i i ö, ü ü

a, ı ı o, u u e, i i ö, ü ü Possessive Endings In English, the possession of an object is described by adding an s at the end of the possessor word separated by an apostrophe. If we are talking about a pen belonging to Hakan we would

Detaylı

Bizim Yunus u Şerh Eyledi!..

Bizim Yunus u Şerh Eyledi!.. On5yirmi5.com Bizim Yunus u Şerh Eyledi!.. Yunus aşığı Dr. Mustafa Tatçı ile Bizim Yunus un şiirlerini, şerhlerini ve çalışmalarını konuştuk. Yayın Tarihi : 2 Ekim 2010 Cumartesi (oluşturma : 11/7/2015)

Detaylı

MA RĐFÎLĐK-ENTEKKELĐLER CĐLVEGÂHI BĐR SEMPOZYUM

MA RĐFÎLĐK-ENTEKKELĐLER CĐLVEGÂHI BĐR SEMPOZYUM RIFÂ ÎLĐK-MA RĐFÎLĐK MA RĐFÎLĐK-ENTEKKELĐLER CĐLVEGÂHI BĐR SEMPOZYUM Abdülkadir DAĞLAR Hz. Hüseyin soyundan gelen Seyyid Ebu l-alemeyn Ahmede r-rıfâ î (d.1118-ö.1182) nin kurucusu olduğu Rıfâ îlik tarîkatı,

Detaylı

YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLERİN BANKALAR KANUNU NUN 46 NCI MADDESİNE GÖRE YAPACAKLARI TASDİKE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİK

YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLERİN BANKALAR KANUNU NUN 46 NCI MADDESİNE GÖRE YAPACAKLARI TASDİKE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİK YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLERİN BANKALAR KANUNU NUN 46 NCI MADDESİNE GÖRE YAPACAKLARI TASDİKE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİK 13 298 YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLERİN BANKALAR KANUNU NUN 46 NCI MADDESİNE

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Yabancı Diller İngilizce (KPDS 2011/71.25), Arapça (Arap Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalı mezunu)

ÖZGEÇMİŞ. Yabancı Diller İngilizce (KPDS 2011/71.25), Arapça (Arap Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalı mezunu) ÖZGEÇMİŞ I. Adı Soyadı (Unvanı) Zeynep Tek (Arş.Gör.) Yüksek Lisans Yıldırım Beyazıt Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü (2013) Doktora: Yıldırım Beyazıt Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü (Devam

Detaylı

3. SINIFLAR BU AY NELER ÖĞRENECEĞİZ? OCAK

3. SINIFLAR BU AY NELER ÖĞRENECEĞİZ? OCAK 3. SINIFLAR BU AY NELER ÖĞRENECEĞİZ? 04 22 OCAK TÜRKÇE ÖĞRENME ALANI: DİNLEME 1. Dinleme Kurallarını Uygulama 1. Dinlemeye hazırlık yapar. 2. Dinleme amacını belirler. 3. Dinleme amacına uygun yöntem belirler.

Detaylı

03 Temmuz 2013 tarih ve 51 sayılı Üniversite Senato toplantısının 1 nolu karar ekidir.

03 Temmuz 2013 tarih ve 51 sayılı Üniversite Senato toplantısının 1 nolu karar ekidir. 03 Temmuz 2013 tarih ve 51 sayılı Üniversite Senato toplantısının 1 nolu karar ekidir. 1. SINIF GÜZ YARII I.YARI KIRKLARELİ ÜNİVERSİTESİ FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI BÖLÜMÜ İKİLİ ÖĞRETİM

Detaylı

NER TERİMİNDEN HAREKETLE TÜRK MİTOLOJİK DEĞERLERİNİN SÜNNET TÖRENLERİNE ETKİSİ THE EFFECT OF TURKISH MYTHOLOGICAL VALUES TO

NER TERİMİNDEN HAREKETLE TÜRK MİTOLOJİK DEĞERLERİNİN SÜNNET TÖRENLERİNE ETKİSİ THE EFFECT OF TURKISH MYTHOLOGICAL VALUES TO Cilt:3 Sayı:4 Şubat 2013 Issn: 2147-5210 www.thestudiesofottomandomain.com NER TERİMİNDEN HAREKETLE TÜRK MİTOLOJİK DEĞERLERİNİN SÜNNET TÖRENLERİNE ETKİSİ THE EFFECT OF TURKISH MYTHOLOGICAL VALUES TO THE

Detaylı

Hayatta gerek yaşayarak,gerek duyarak veya görerek,hiç kimse yoktur ki,etti de bulmadı,desin ve de denilsin.

Hayatta gerek yaşayarak,gerek duyarak veya görerek,hiç kimse yoktur ki,etti de bulmadı,desin ve de denilsin. ETTİM DE BULMADIM!!! Hayatta gerek yaşayarak,gerek duyarak veya görerek,hiç kimse yoktur ki,etti de bulmadı,desin ve de denilsin. Etme,bulma dünyası Eden bulur,genel bir kural halinde hayatta tecelli etmektedir.

Detaylı

Söylemek istemediğimiz birçok şey, söylemek istediğimiz zaman dinleyici bulamaz.

Söylemek istemediğimiz birçok şey, söylemek istediğimiz zaman dinleyici bulamaz. Söylenen her söz, içinden çıktığı kalbin kılığını üzerinde taşır. Ataullah İskenderî Söz ilaç gibidir. Gereği kadar sarf edilirse fayda veriri; gerektiğinden fazlası ise zarara neden olur. Amr bin As Sadece

Detaylı

Efendim, öğrendiklerimin ikincisi; çok kimseyi, nefsin şehvetleri peşinde koşuyor gördüm. Şu âyet-i kerimenin mealini düşündüm:

Efendim, öğrendiklerimin ikincisi; çok kimseyi, nefsin şehvetleri peşinde koşuyor gördüm. Şu âyet-i kerimenin mealini düşündüm: Hatim-i Esam hazretleri, hocası Şakik-i Belhi hazretlerinin yanında 33 sene kalır, ilim tahsil eder. Hocası, bu zaman içinde ne öğrendiğini sorduğu zaman, sekiz şey öğrendiğini söyler ve bunları hocasına

Detaylı

İLÂHİYAT FAKÜLTESİ DERGİSİ

İLÂHİYAT FAKÜLTESİ DERGİSİ ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ İLÂHİYAT FAKÜLTESİ DERGİSİ DİN PSİKOLOJİSİ ÖZEL SAYISI Prof. Dr. Kerim Yavuz Armağanı Çukurova University Journal of Faculty of Divinity Cilt 12 Sayı 2 Temmuz-Aralık 2012 ÇUKUROVA

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Yrd. Doç. Dr. Unvanı. 05. 09. 1969 (Resmi), Ardahan. Doğum Tarihi ve Yeri

ÖZGEÇMİŞ. Yrd. Doç. Dr. Unvanı. 05. 09. 1969 (Resmi), Ardahan. Doğum Tarihi ve Yeri ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı Ayvaz MORKOÇ Unvanı Doğum Tarihi ve Yeri Görevi Görev Yeri İdari Görevi Yrd. Doç. Dr. 05. 09. 1969 (Resmi), Ardahan Celal Bayar Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı

Detaylı

AİLE İRŞAT VE REHBERLİK BÜROLARINDA YAPILAN DİNİ DANIŞMANLIK - ÇORUM ÖRNEĞİ -

AİLE İRŞAT VE REHBERLİK BÜROLARINDA YAPILAN DİNİ DANIŞMANLIK - ÇORUM ÖRNEĞİ - T.C. Hitit Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Felsefe ve Din Bilimleri Anabilim Dalı AİLE İRŞAT VE REHBERLİK BÜROLARINDA YAPILAN DİNİ DANIŞMANLIK - ÇORUM ÖRNEĞİ - Necla YILMAZ Yüksek Lisans Tezi Çorum

Detaylı

ÂDEM KELİMESİNDEKİ İLÂHİY YE HİKMETİ

ÂDEM KELİMESİNDEKİ İLÂHİY YE HİKMETİ ÂDEM KELİMESİNDEKİ İLÂHİY YE HİKMETİ 1- Âdemî Kelime Allah Teâlâ insanın varlığını en güzel biçimde halketmiş ve onu her türlü yüce vasfı kabul eden, celâl, cemâl ve kemâlin hepsini cem eden, ilâhî isim

Detaylı

Şeyh den meded istemek caizmidir?

Şeyh den meded istemek caizmidir? Eusubillahi-mineş-şeytanirrajim Bismillahirr-rahmanirrahim Şeyh den meded istemek caizmidir? Şeyh Eşref Efendi Esselamaleykum ve Rahmetullahi ve Berekatuhu Hazihis Salatu tazimen bi hakkike ya Seyyiduna

Detaylı

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR BAÐIÞIKLIK SÝSTEMÝNÝ TAHRÝP EDÝYOR GRÝP ÝÇÝN ANTÝBÝYOTÝK KULLANMAYIN u HA BE RÝ SAYFA 11 DE Rusya, alkolü yasaklamayý tartýþýyor u HA BE RÝ SAYFA 12 DE Evliya Çelebi Vatikan da anýlacak u HA BE RÝ SAYFA

Detaylı

FİRİŞTEOĞLU, Abdülmecîd İbn- i Firişte İzzeddîn (d.?/?- ö.864/1459-60) HuruL müellif, mütercim

FİRİŞTEOĞLU, Abdülmecîd İbn- i Firişte İzzeddîn (d.?/?- ö.864/1459-60) HuruL müellif, mütercim FİRİŞTEOĞLU, Abdülmecîd İbn- i Firişte İzzeddîn (d.?/?- ö.864/1459-60) HuruL müellif, mütercim Eserlerinin giriş bölümünde ismini Abdülmecîd İbn-i Firişte İzzeddîn şeklinde vermektedir. Buradaki İbn-i

Detaylı

1 9 1 4 1 0 1 6 1 9 1 1-2012

1 9 1 4 1 0 1 6 1 9 1 1-2012 1 3 1 4 1 9 1 1 1 2 1 9 1 4 1 1 1 2 1 9 1 7 1 4 1 9 1 4 1 7 1 1 1 8 1 9 1 0 1 4 1 9 1 7 1 1 1 7 1 9 1 8 1 7 1 8 1 2 1 9 1 9 1 8 1 2 1 9 1 0 1 2 1 4 1 1 1 6 1 1 1 9 1 9 1 8 1 8 1 8 1 1 1 9 1 8 1 7 1 9 1

Detaylı

KAZANIMLAR OKUMA KONUŞMA YAZMA DİL BİLGİSİ

KAZANIMLAR OKUMA KONUŞMA YAZMA DİL BİLGİSİ EYLÜL 1-2 (16-27-EYLÜL 2013) DOĞA VE EVREN İSTİKAL MARŞI-İKİNDİLER Türkçe Dersine Yönelik Tutum Ölçeği İLKÖĞRETİM SI 1. Okuma kurallarını uygulama:1.5 Okuma yöntem ve tekniklerini kullanır.2. Okuduğu metni

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. II. (Link olarak verilecektir.)

ÖZGEÇMİŞ. II. (Link olarak verilecektir.) ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı (Unvanı) İsrafil BABACAN (Doç.Dr.) Doktora: Gazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2008. E-posta: (kurum/özel) ibabacan@ybu.edu.tr; ibabacan76@gmail.com Web sayfası Santral No:

Detaylı

Ş Ğ Ş Ğ Ü Ü Ö Ü «Ğ Ü Ü Ğ Ş Ö Ü Ü Ö Ü Ş Ğ Ü Ş Ç Ş Ş Ş Ö Ü Ş Ğ Ö Ç Ş «Ş Ğ Ç Ö Ö Ç Ö Ö Ş Ğ Ü Ü «Ş Ğ Ü Ü Ü Ü Ü «Ş Ğ Ğ Ö Ş Ü Ş Ü Ü Ü Ü Ü Ü Ü Ü Ü Ö Ü Ğ Ö Ö Ü Ş Ğ Ü Ü Ü Ç Ş Ü Ü Ö Ü Ğ Ç Ü Ö Ü Ş Ğ Ö Ç Ü Ü Ü Ü Ş

Detaylı

ARAP DİLİ VE EDEBİYATI ANABİLİM DALI 2015-2016 EĞİTİM ÖĞRETİM ÖĞRETİM YILI GÜZ PROGRAMI

ARAP DİLİ VE EDEBİYATI ANABİLİM DALI 2015-2016 EĞİTİM ÖĞRETİM ÖĞRETİM YILI GÜZ PROGRAMI 1. SINIF/ 1. YARIYIL YDI101 YDA101 Temel Yabancı Dil (İngilizce) ( Basic Foreign Language (English) ) Temel Yabancı Dil (Almanca) ( Basic Foreign Language (German) ) 4 0 4 4 1 1 YDF101 Temel Yabancı Dil

Detaylı

Ü ü ü Ö Ç ü ü ü ö ö ö ü ü ü ü ü ü ö ü Ö ü ö ü ö ü ü ö ü ü ü ü Ç Ç Ç Ö Ç ü ü ü ö ö ü ö ü ö ü ü ü ö ö ö ö ü ü ü ö ü ü Ç ö ü ö ö ö ü ü ö ö ü ü ö ü ö ö ö ö ö ü ü ü ü ü ü ö ü ü ü ü ü ü ö ö ü ö ü ü ö ö Ç ö ü

Detaylı

İ ü»ü üü ü ü İ ü üü ü ü ü ü ç ç ç ü Ç ü ü üü ü üü ü ç ü ü ü ü İ İ Ü İİ İ İ İ ü ü ç ü ü ü ü ç ç ü ü ü ç ü ç ü ü ü ü ü ü ü ü ü ü İ Ç ü ü İ ü ü üü ü ü ü ç ç ç ü ü üçü ü ç üç ü İ ü ü ü ü Ö Ç ü İ İ üü ç ü ç

Detaylı

ü İ İ İ Ö Ö İ Ö Ü ü ü ç ü ü ü ş ç ç Ü ü ü ü Ö ç ş ş ü Ü ç ş ç ş ü Ö Ü Ö Ö ş ç Ö ü ü Ö ü ç ş ş ü ü şi ş ş üçü ç ş ü ü ü Ü ü İ ü ü Ü ü ü ü ü üü ü ü ü ç ü ü ü ü ü üü ü ü ü ü ü ü ü ü ü ü ü ü ü ü ş ü ü Ö ç

Detaylı

2. Yıl / III. Dönem (Second Year Third Semester)

2. Yıl / III. Dönem (Second Year Third Semester) 1. Yıl / I. Dönem (First Year First Semester) TDE101 Osmanlı Türkçesi I (Ottoman Turkish I) 4 1 7 Tr AZ TDE103 Türkiye Türkçesi I: Ses Bilgisi (Turkish Language: Phonology) 3 0 5 Tr AZ TDE157 Türk Edebiyatı:

Detaylı

ÖZ GEÇMİŞ. 1. Adı Soyadı: Oğuzhan KARABURGU 2. Doğum Tarihi: 1975 3. Unvanı: Yrd.Doç.Dr. 4. Öğrenim Durumu:

ÖZ GEÇMİŞ. 1. Adı Soyadı: Oğuzhan KARABURGU 2. Doğum Tarihi: 1975 3. Unvanı: Yrd.Doç.Dr. 4. Öğrenim Durumu: ÖZ GEÇMİŞ 1. Adı Soyadı: Oğuzhan KARABURGU 2. Doğum Tarihi: 1975 3. Unvanı: Yrd.Doç.Dr. 4. Öğrenim Durumu: Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Türk Dili ve Edebiyatı Erciyes Üniversitesi 1998 Y. Lisans Yeni

Detaylı

U.D.E.K. Ishik Universitesi Erbil/ Irak, basar.batur@ishik.edu.iq ÖZET ABSTRACT

U.D.E.K. Ishik Universitesi Erbil/ Irak, basar.batur@ishik.edu.iq ÖZET ABSTRACT Yabanc klar Ishik Universitesi Erbil/ Irak, basar.batur@ishik.edu.iq ÖZET ABSTRACT Problems of teaching Turkish as a foreign language are showed up with the recent teaching experiences in different places

Detaylı

( Özet - Abstract ) 1-8 s ind

( Özet - Abstract ) 1-8 s ind Literatür Dergisi - Türk Eğitim Tarihi Türkiye Araştırmaları Literatür nin Güz Dergisi 2008 sayısı, daha önceki sayılarında dolaylı olarak ve ilgili konu çerçev Derginin bu sayısındaki yazılar, diğerlerinde

Detaylı

FEHÎM-İ KADÎM İN LATÎFELERİ: TERCÜME-İ LETÂYİF-İ KİBÂR-I KÜMMELÎN * ÖZET

FEHÎM-İ KADÎM İN LATÎFELERİ: TERCÜME-İ LETÂYİF-İ KİBÂR-I KÜMMELÎN * ÖZET - International Periodical For The Languages, Literature and History of Turkish or Turkic, p. 749-768, ANKARA-TURKEY FEHÎM-İ KADÎM İN LATÎFELERİ: TERCÜME-İ LETÂYİF-İ KİBÂR-I KÜMMELÎN * Ramazan EKİNCİ **

Detaylı

AÖF İLAHİYAT ÖNLİSANS PROGRAMI 1. KİTAP ÜNİTE 1. Okuma Parçası. Tercüme

AÖF İLAHİYAT ÖNLİSANS PROGRAMI 1. KİTAP ÜNİTE 1. Okuma Parçası. Tercüme AÖF İLAHİYAT ÖNLİSANS PROGRAMI 1. KİTAP ÜNİTE 1 الجملة CÜMLE Okuma Parçası :.... Tercüme Okul Okul büyüktür. Bahçesi geniştir. Okulun kapıları yüksektir. Sınıfları çoktur. Öğrenciler okula sabah girerler

Detaylı

SOSYAL BİLİMLER D E R G İ S İ

SOSYAL BİLİMLER D E R G İ S İ SOSYAL BİLİMLER D E R G İ S İ ORDU ÜNİVERSİTESİ ISSN: 1309-9302 SOSYAL BİLİMLER E N S T İ T Ü S Ü ORDU ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ARAŞTIRMALARI DERGİSİ (OÜSBAD) MART 2014 ISSN: 1309-9302 SAHİBİ Ordu

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ. Doç. Dr. Rıza BAĞCI

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ. Doç. Dr. Rıza BAĞCI ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖĞRENİM DURUMU Lisans: 1976-1980 Doç. Dr. Rıza BAĞCI İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ EDEBİYAT FAKÜLTESİ/TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI BÖLÜMÜ Yüksek Lisans: 1984-1987 EGE ÜNİVERSİTESİ SOSYAL

Detaylı

Mevlana"nın Mesnevisine Boyutsal Bir Bakış.

Mevlananın Mesnevisine Boyutsal Bir Bakış. Mevlana"nın Mesnevisine Boyutsal Bir Bakış. Mevlana"nın Konya"daki dergahının kapısında, Molla Camî"nin şu beyti yazılıdır: Kâbe-i uşak başıd in makam, Her nakis amad inca şud tamam (Aşıkların Kabesidir

Detaylı

AKADEM K MAKALELER. M. Esad Coflan

AKADEM K MAKALELER. M. Esad Coflan M. Esad Coflan ...M. ESAD COfiAN çindekiler K saltmalar... 9 Sunufl... 11 Elyazmas Kitaplar 1... 13 Elyazmas Nedir?... 13 Türkiye deki Yazmalar... 14 Elyazmas Kitaplar 2... 17 Elyazmas Kitap Nedir?...

Detaylı

Fıstıkçı Şahap d t c ç

Fıstıkçı Şahap d t c ç To and from We have already seen the suffıx used for expressing the location of an object whether it s in, on or at something else: de. This suffix indicates that there is no movement and that the object

Detaylı

Özgeçmiş (CV/Resume) Hazırlanması

Özgeçmiş (CV/Resume) Hazırlanması Özgeçmiş (CV/Resume) Hazırlanması CV (curriculum vitae): (Kısa özgeçmiş) (Kaynak: Cambridge Dictionary Online :http://dictionary.cambridge.org/ dictionary/english/cv) (In UK) A short written description

Detaylı

DENİZLİLİ MUSTAFA b. OSMAN KESKİN VE ESERİ MANZÛME-İ KESKİN Atabey KILIÇ *

DENİZLİLİ MUSTAFA b. OSMAN KESKİN VE ESERİ MANZÛME-İ KESKİN Atabey KILIÇ * DENİZLİLİ MUSTAFA b. OSMAN KESKİN VE ESERİ MANZÛME-İ KESKİN Atabey KILIÇ * Özet Eski Türk Edebiyatı alanında tespit edebildiğimiz kadarıyla 30 civarında manzum sözlük vardır. Bunları Türkçe-Arapça, Türkçe-Farsça

Detaylı