ILAHIYAT FAKUL TESI DERGISI

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "ILAHIYAT FAKUL TESI DERGISI"

Transkript

1 ONDOKUZ MAYIS ÜNiVERSiTESi A. o ILAHIYAT FAKUL TESI DERGISI SAYI: 9 Samsun - 997

2 ONDOKUZ MAYIS ÜNiVERSiTESi ilahiyat FAKÜLTESi DERGiSi Sayı : 9 Samsun 997 Sahibi: ilahiyat Fakültesi Adına: Prof Dr. Sadık CİHAN Mesul Müdür: Yayın Komisyonu Adına: Prof Dr. Hüseyin PEKER Yazı işleri Müdürü: Dr. Yavuz ÜNAL Dizgi ve Mizanpaj: Arş. Gör. Vejdi BİLGİN Baskı: Ondokuz Mayıs Üniversitesi Matbaası Dergide yayınlanan yazıların bilim ve dil yönünden sorumluluğu yazarianna aittir.

3 Zi_YA PAŞA.NIN NA T- ŞERiFE si VE AÇIKLAMASI Arş.Gör.Adem ÇALlŞKAN* Ziya Paşa(l ), Şinasi ile Narruk Kemal arasında, Tanzimat Edebiyatı'nın belli başlı özelliklerini sanatında toplamakla beraber, bizde Divan Şiiri'nin son büyük temsilcilerindendir. Ziya Paşa, Tanzimat Edebiyatı'nın karakteristik özelliği olan Doğu ile Batı kültür dünyası arasında kesin bir tavır belirleyemiyen, ikili bir anlayış içinde duran fikir adamının en somut ömeğidir. Her medeniyet ayn bir iklimde doğar; siyasi, iktisadi ve içtimal yapısı farklı gelişir ve bir başka medeniyete dönüşmez. Ancak başka millet ve medeniyetleri etkileyebilir.ziya Paşa da muasırlan gibi bundan nasibini almıştır. Ancak... Şinasrnin insan aklıru te b cil ettiği, Reşid Paşa'yı.. medeniyet rasillü olarak kabul ettiği ve, "' "Hasret-i Kevser ile ağiayarnam dünyada Güldürürken yüzümü çehre-i gül-fam-ı şarab"" dediği bir devirde, Ziya Paşa aklın kifayetsizliği içinde kurtuluşu tövbeye sanlmakta bulmuş ; İslam'a karşı İslam terakkiye manidir; İslamiyet ilim düşmarndır... vb... gibi sözlerle yapılan saldınlara ve bu görüşün aydınlar arasında yayılmasına tepkisi açık olmuştur : "İsnad-ı ta'assub olunur merd-i gayura Dinsizlere tevcih-i reviyyet yeni çıkdı İslam imiş devlete pa-bend-i terakki Evvel yoğ idi işbu rivayet yeni çıkdı" 2 O.MÜ. İlahiyat Fakültesi. l Şinasi, Müntahabat-ı Eş'ar, (Yay.Süheyl Beken), Dün-Bugün Yayınevi, Ankara, 960, s "Gayretli kişiler taassupla suçlamrken dinsizlere özgfl derin daşunce yeni çıktı. "; ''Devletin yfikselmesin.elilerlemesine engel olan İslamiyet imiş, onee/eri yoktu, bu rivayet yeni çıktı. "

4 / rj. ı. ı: '. '. i Küçük yaştan itibaren sağlam bir dini eğitim alan ve lalasr İsmail Ağa'run yanında na'tlar yazarak şiire ısınan Ziya Paşa, batıdan esen sert rüzgarlar karş ı sında dini değerlerini tamamen kaybetmeiniştir. O da kendinden önceki nice şairler gibi, Allah'a karşı duygulanru tevhit ve münacatlanyla, peygamber sevgisini de na'tlanyla terennüm etmiştir. Aşağıda işte böyle manzumelerinden birini, Hz. Peygamber sevgısını ebedileştirdiği bir na'tını incelemeye ve açıklamaya çalışacağız. Mefii'ilün Mefii'ilün Mefii'ilün Mefii'ilün Be la-yı masivaya m übtelayım ya ResUlallah Zebfm -ı pençe-i nefs ü h evayım ya ResUlallah " 3 ı Ey Allah'ın Rasulii! Ben mtisivd beltisına tutuldum. Ey Allah'ın Rasulü! Ben nefis ve arzunun pençesine düştüm." Masiva:(a.i.):Bir şeyden başka olan şeylerin hepsi; Allah'tan maada bütün varlıklar; Dünya ile ilgili olan şeyler. Bela-yı masiva:(fiz.t.): Masiva belası, bu fani alemin gam ve k ed eri. Mübtela : (a.s. ) : Düşkün (fena şeylere); tutkun, tutulmuş. ResGlu'llah:(a. iz.t.) : Allah'ın rasulü,elçisi. Zebın : (fs.):zayıf,güçsüz,aciz;düşkün.. j Pençe : (fi.):pençe,yırtıcı hayvaniann ön ayaklannın parmaklan ile tırnaklan ; Mec. Zorlu el; meşhur bir çeşit Jale. Nefs:(a.i.):Ruh, can, hayat; insanın yeme içme gibi biyolojik ihtiyaçlan; kendi, şalus ; asıl, maya, cevher; bir şeyin kendisi; dölsuyu. Zebın-ı pençe-i nefs ü heva: (fiz.t.): Nefis ve arzunun pençes ının tutkunu, nefis ve arzunun pençesine eline düşmek. 3 Bkz.: Doç.Dr.Önder Göçgün, Ziya Paşa'nın Hayatı, Eserleri, Edebi Şahsiyeti ve Bütün Şürleri, Kültür ve Turizm Bakanlığı Yayınları, Ankara. 987, s. 09; Krş.: KülliyaH Ziya Paşa, (Neşr.Süleyman Nazif), Kanaat Kütübhanesi. İstanbul, s

5 AÇIKLAMA: Ziya Paşa, Allah Rasulü'ne hitaben "masiva belası"na "rnübtela" olduğunu, "n efi s ve h evanın pençesine düştüğü "nu söylerpektedir. Bu bir durum tespitidir.şairin böyle bir tablo çizmesi, kendisinin Allah Rasulü'nden bir istek ve ar2;'4su olacağına zernin oluşturmaktadır. Öz ve ruh itibariyle,buradaki düşüncenin ~ski na'tlardan bir farkj yok,ancak konuya direkt girilmektedir. Önce Peygamber'in medhi,sonra "şefaat" arzusuna geçiş yap ı lmamaktadır. Bı.ı durumu, na'tın beyit sayısının az olmasına bağlamak, tatmin edici ve mantıklı bir izah olabilir. Üzerinde qurulması gereken kavramlardan bazıları da "bela" olarak nitelenen "masiva" ile "nefs" ve "heva"dır. Yukarıda ifade edi ldiği gibi,"masiva",allah'tan bcışka her şeye karşı ilgi, alaka demektir.islami ve tasavvufi düşüncede insan, Allah'tan başka şeylere eğilim göstermemeli ve biyolojik varlığını devam ettirmek için gerektiği kadar ilgilenrneli ve dinen rpeşrı.ı yollardan yararlanmalı dır. " Masiva insana gqz~l görünür,ançak onu Yaradan,yani Allah ise daiınl ve bakldir 4.Bu sebeple insan geçiçiye bel bağlarsa,başına bela alrnıştır.bu yolla yaratılış gayesini unuttuğundan günahkardır. Diğer taraftan nefis ve heva,insanı kötülüğe sevk: eder,maddi ve tene ait zevklere yöneltir. Çünkü nefis kötülüğü emreçier.bundan dolayıdır ki insanoğlu, on~ diıginlemelidir.nefis atının dizginini ele almalı, nefse at olm~mahdır.irısan,netis ve arzulanmn pençesine bir düşmeyigörsün, kurtulması zordur. Kur'an-ı Kerim'de mealen şöyle buyurulı.ır : "Nefsiini arzulara, (özellikle) kadınlara, oğullara,y!ğll? yığın biriktiri/miş altın ve gümüşe,salma atlara,sağmal hayyalara ve ekiniere karşı qüşkiinlük insanlara çekici kzlınçlı.bunlçrr,dürıya hayatının geçici menjeatleridir.halbuki varılacak güzel y?r,allah'ın katzncjadır. " 5 4 Bkz.:Rahman,55/ s Al-i İnıran,3/4. 249

6 Masivadan sakırulmasını tavsiye eden çeşitli hadls-i şeriller vardır : "Dünyadan sakmmız. Çünkü o, Hantt ve Marut'tan. daha da sihirbazdır',r,; "Dünyayı kendi ehline terkedin Zira, kim ondan kafi miktardafazla alırsa, hiç anlamadan helakini almış olur. " ; "Dünya bela yurdudur. " 8.. vb. İnsanoğlu, bunları bilmeli ve ona göre bir tavır sergilemelidir.şair, Masiva belasına tutulduğunu, nefis ve arzunun pençesine düştüğünü söylemektedir. Bu ifadelerden biz,allah Rasulü'ne hitap eden Ziya Paşa'nın şefaat arzuladığı sonucuna varmaktayız. t ' t f. j \ i ' i.. ' Beyitteki edebi sanatlar şöylece sıralanabilir: Birinci ırusra'da "bela-yı masiva", "mübtela" ve "ya Resfilallah" kelime ve tamlamaları sıra l andıktan sonra, bunlarla ilgili ve tamamlayıcı nitelikte,paralelindeki "pençe-i nefs ü heva", "zebfın" ve "ya Resfilallah" kelime ve tamlamalarırun ikinci ırusra'da karışık bir düzen içinde söylemnesiyle Leif ii Neşr-i Miişevveş, Hz.Peygamber (s.a.v.) Efendimiz'e seslenilerek "ya" ünlerninin Nidti, kullanılmasıyla "Ya: ~ " nida edatının harflerinin sondan geriye doğru okunmasıyla yine bir ünlem olan "ey:c.sl"in çıkmasıyla Aks-i Mi.ifred. Diğer taraftan "ya" ve "Resfilallah" kelime ve tamlamalanrun iki kez tekrarlanmasıyla Tekrir, "Resfilallah" tamlaması, aynı zamanda Hz.Peygamber'e ad olmuştur ve Kur'an-ı Kerim'de de "... Muhammed Allah'ın elçisidir. " 9 şeklinde geçer. Durum böyle olunca zikredilen tamlama ile bu ayete de Telmih vardır. "Bela-yı masiva, zebfın-i pençe-i nefs ü heva, mübtela" kelime ve tarnlamalarırun aralarındaki anlam ilgileri göz önünde bulundurularak bir araya getirilmesiyle Tentisüb sanatlarının yapıldığı tesbit edilebilir. 6 Nihat Dalgm-Yunus Macil Kültüıümüzü Şekillendiren Hadisler(Metin-Kaynak ve Sıhhat Dereceleri), Söıunez Matbaası, Samsun. 992, s.l99, hd.no: Nihat Dalgm-Yunus MacilA.g.e.,s.200,hd.no:330. ~Nihat Dalgm-Yunus MacitA.g.e.. s.200,hd.no: Fetih.48/

7 "Kerem kal ben esime el -aman ey rahmet-i 'alem Sera pa mahz-a ' ısyan ü hatay ım ya ResUlallah" 2 "Ey alemiere. rahmet olarak gönderilen (peygambe~! Bu günahkara yardım et. Ey Allah'ın Rasulii! Ben baştan ayağa isyan ve hataya boğulmuşum." Kerern:(a.i.):Asalet, asillik, soyluluk; cömertlik, el açıklığı, lütuf, b~ğış, bahşiş. Kerem kılrnak :Bağışlarnak, yardım etmek; şefaatta bulunmak. Esim:(a.s.):Günahkar, yalancı, kabahatli, suçlu (kimse). ei-aman : (a.e. ) : Yardım ve ş ikayet edat ı olarak "arnan,rnedet" rnanasınadır; "bıktırn artık,illallah,usandım,kafi,yeter, sus!" gibi rnanalırda da kullanılır. (Ta s. ) Cenab-ı Hakk'a veya Hz.Peygarnber'e veya bir vetiye sığınrnak ve irndat isternek için söylenir. "Ernan (aman) Allah", "Aman ya Resıalah" gibi.ebced hesabıyla Muhammed ile Eman kelimelerinin sayı değeri aynıdır. İkisinin de 92'dir: "Eman lajzı senin ism-i şerifin/e müsavidir Anmçün aşıkın zar- ı emtindır yd Resfilallah" 0 Rahmet-i 'alem :(f.iz.t.):alernin rahmeti; Alemiere rahmet (olarak göndrerilen peygamber). Serapa :(f.zf.): Baştan ayağa kadar; baştan başa; bütün, hep. Mahz:(a.i.):Su katılmarnış, halis süt; halis, katıksız, sade; tam. isyan: ( a.i.): İtaatsizlik, e mr e boyun eğmerne;ayaklanrna. Hata: ( a. i.): Y anlış,yanlışlık;yanılrna;günah;kabahat, kusur. Mahz-ı 'isyan ü hata:(fs.t.):tarn hata ve ısyan;ısyan v~ hataya boğulma. 0 Dr.Süleyman Uluda ğ, TasavvufTerimleri Sözlüğü, Marifet Yayınlan, İstanbul, 99. s.l57. 25

8 ri ı ' AÇIKLAMA: Bir önceki beyitte arzusunu sa klı tutan şair, burada bunu açığa vuruyor.çünkü kendisi "esim".yani "günahkar"lar gürghundandır. Hz.Peygamber (s.a.v.) ise,alemlere rahmettir.ondan medet ummak en doğru sudulikinci mısra'da,günahın türü adeta aç ıklanıyor.o, i syan ve hataya garkolmuştur. Bu durumda bir kişi,ancak Allah Resulü'nün rahmetiyle,yani şefaatıyla bi-iznillah bu halden kurtulabilir. Şüphesiz "medet" bekleme, bu dünya için değil yann, yani ahiret günü içindilinsan başıboş bırakılmamı ştır. Dünyada yaptıklanrun karşılığını (olumlu ya da olumsuz) öbür dünyada görecek ve bulacaktır.kimseye haksız lığın yapılmadığı "O gün,rahman (çok esirgeyici olan Allah)ın kendisine izin verdiği ve sözünden hoşnut olduğu kimse(le)den başkasının şefaatı fayda vermez." Ancak, Hz.Peygamber (s.a.v.)'in şefaatı fayda verir. Çünkü bir hadis-i şeriflerinde O,şöyle buyurmuşlardır : ''Benim şefaatını ii mmetimden biiyük günah işleyenleredir. " 2 Ziya Paşa da,bundan dolayı "medet"i, yani "el-aman "ı zikrederek Allah Rasulü'nden istemektedir. Beyitlerdeki edebi sanatlan şöylece sıra l amak Birinci mısra"da mümkündür: "rahmet-i alem" tamlamasıyla Hz.Peygamber (s.a.v.)'in bir ad ı zikredilrniş olmaktadır.o,kur'an-ı Kerim'de ifade edildiği gibi "alemiere rahmet olarak gönderilmiştir ". O,Rahmeten li'laleınln'dir. Zikredilen tamlama ile ilgili ayete 3 bir Telmih'te bulunulmuştur. Birinci mısra'da "ey", ikinci mı sra'da "ya" ünlerni kullanılarak Hz.Peygamber Efendirniz'e seslenildiği için birer Nida, Birinci mısraın sonundaki "ey: ul" ile ikinci mısraın onundaki "ya: ~ " ünlemlerinin harflerinin,sırasıyla geriye doğru okunduğunda yine anlamlı birer ünlernin "ya: ~ " ile "ey: ul"in çıkması ile Aks-i Mü fred, Taha,20/09. 2 Nihat Dalgm-Yunus Macit,A.g.e.,s.l85,hd.no: Enbiya,2 /

9 İkinci ırusraın sonunda kullanılmış ola,n "Res ıl a,l)atı" Fetih,48/29'a bir Telmih, tamlamasıyja Birinci ırusraın başındaki "kerem" kelimesine anlam bakımından çok uygun olan "Resılall ah" taml amasının ikinci ırusraın sonuneta ku ll anılmasıyla Teşabüh-i Etraf, "Resılallah, rahmet-i alem, kerem kılmak, el-aman; esim, isyan ü nisyan" kelime ve tamlamalarının aralanndaki anlam ilgileri gözönünde bulundurularak bir araya getirilmesiyle Tendsüb sanatlarının yapıldığı tespit edilebilir. 3 " Sen evreng-i şefa'at şa hısın s ultan-ı rahmetsin Kapunda ben de bir kemter gedayım ya Resulallah" "Sen,merhamet edenlerin sultam, şejaat tahtmın (da) şah ısın. Ey Allah'ın Rasıdül Ben ise,senin kapında aciz,eksikliklerle dolu bir dilenciyim." AÇIKLAMA: Evreng:(fi.):Taht; şeref, süs; a kıl ve irfan; halin hoşluğu ; ağaç kurdu; yakışık lılık; hile. Şera'a.~ :(a.i. ): Birinin suçundan geçjimesi veya dileğinin yerine getirilmesi için edilen aracılık. Evreng-i şeta'at:(fiz.t.):şefaat tahtı. Sultan- ı rahmet:(fiz.t.): Rahmet sultanı, merhamet edenlerin sultanı. Kemter: (fb.s.,kem-ter):daha aşağı,aşağıda itibarsız, aciz; eksik, noksan. Geda:(fs.):Pilenci,yoksu). bulunan, hakir, "Sen" zamiri ile göndermede bulunulan,"merhamet edenlerin sultanı,şefaat tahtının (da) şahı" olan Hz.Muhammed (s.a.v.) 'dir. Hz.Peyga.mber,bağı ş,rahmet ve ihsanı bol olacağı düşüncesi ve yüceitme duyguları içinde, hem "rahmet sultaru"na hem de "şefaat tahtına oturan şah "a Teşbih edilmiştir. Şair,Hz. Peygamber (s.a.v.)'i pirarnitin en üst noktasına 253

10 [ ' ı ı '. ı ı. ı korken, kendisini de en alt noktasına yerleştiriyor.diğer bir ifadeyle: Hz.Peygamber (s.a.v.)'i "şah ve sultan"a, kendisini de o şah ve sultanın "kapısındaki bir kul/dilenci"ye benzeterek Teşbih ediyor. Padişahların vasfi,kapısındakmi kul ve dilencilere ihsanda bulunmaktır.bu eğer Allah Rasulü olursa,ihsan "rahmet ve şefaat" demek olur. "Şefaat tahtının şahı" ve "rahmet sultanı" tamlamaları anlam itibarıyle, "Hz.Peygamber gibi başka şefaatta bulunacak olanlar var, lakin Hz.Peygamber, bunların en büyüğü,yani sultanıdır" demektir. Nitekim Kur'an-ı Kerim'de peygamberler dahil şefaatta bulunacak diğer kişilerin, ancak Allah'ın izniyle şefaatta bulunabilecekleri beyan edilir: "Hiçbir şefaa/çı yoktur ki, O'nun (yani Allah'ın) izni olmadan şefaat edebilsin. " 4 Şair, aslında kendisinin Hz. Peygamber'den çok uzaklarda değil, kapısında, ama bir geda olarak bulunduğunu söylemektedir. Bu ifadelerle şair, adeta, Hz.Peygamber'in acıma ve rahmet duygularını kabartıp şefaat etmesini ternine çalışıyor. Seyitteki diğer edebi sanatları da şöylece sıralamak mümkündür: Birinci rnısra'da "sen, evreng-i şera'at şahı, sultan-ı rahmet" kelime ve tamlamaları sıralandıktan sonra, bunlarla ilgili ve tamamlayıcı nitelikte, paraletindeki "ben, kapu, kemter geda, Resıallah" kelime ve tamlamalarının ikinci rnısra'da kanşık bir düzen içinde söylenmesiyle Leff ii Neşr-i Müşevveş, Birinci rnısra'ın başındaki "sen" zamirine anlam bakırnından çok uygun olan "Resıallah" tamlamasının ikinci mısra'ın sonunda kullanılmasıyla Teşdbüh-i En df, Aralanndaki anlam zıtlıkları açıkça görülen "evreng" ile "kapu"; "şah, sultan" ile "kemter geda" kelime ve tamlamalarının beytin anlam bütünlüğü içerisinde bir araya getirilmesiyle Tezdd, "Resıallah" "Sultan-ı rahmet" tamlaması ile Enbiya,2/l07'ye; yıne tamlamasıyla da Fetih,48/29'a birer Telmih, 4 Yunus,l0/3.Aynca bkz.taha,20/l

11 Hz.Peygamber (s.a.v.)'e seslenilerek "ya" ünlerninin Nidci, kullanılmasıyl a "Ya: ı... " nida edatının harflerinin s'ondan geriye doğru okunmasıyla yine bir ünlem olan "ey:ts'l"in çıkmasıyla Aks-i Müfred, "Sen,evreng-i şera'at şahı, sultan-ı rahmet, ResCılallah; ben, kapu, kemter geda" kelime ve tamlamatarının aralarındaki anlam ilgileri gözönünqe bulundurularak bir araya getirilmesiyle Tencisüb sanatlarının yapıldığ ı tespit edilebilir. 4 "Şefa'at kıl meded yoksa o rütbe çok günahtın kim Ne rütbe yansam ol rütbe sezfiytm ya Resfdallah" "Ey Allah'ın Rasıtlii! (Ne olw~ şefaat et (ve) imdaı kıl, aksi takdirde, o kadar günahım var ki ne kadar pişmanlık duysam (buna) o kadar layı/am." Med ed: ( a.i.): Y ardım,imdat;aman, eyvah! Rütbe:( a.i.): Sıra,derece,basamak;kadar,mikdar. Seza : (fs.):münasip,uygun,yaraşır,layık. AÇIKLAMA: Önceki beyitlerde olduğu gibi burada da şair, Hz.Peygamber (s.a.v.)'den günahının çokluğu ve üzüntüsünün yoğunluğu sebebiyle şefaat ve medet dilemektedir. Beyitte, günahkar olduğunu ikrar eden,hem de "o rütbe çok günahım" ifadesiyle, bu günahın çok ve büyük olduğunu söyleyen; bundan ötürü de "ne rütbe yansam ol rütbe sezayım" diyebilen bir insan tipi tasvir ediliyor. Beyİtte üsl fıp bakımından dikkati çeken özelliklerden biri,bazı kelime ve ses tekrarlanndan yararlanılmış olması, diğeri "o" ve "ol"un birlikte kullanı lmasıd ır. "Ol" günümüzde arkaik kelime sayıldığı gibi, o devirde de yerini "o"ya bırakmıştı. Ancak şair, bunları kanşık kullanmaktadır. Bunun ilk sebeplerinden biri, vezin gereği "ol"un kullanıldığı yerde kapalı hecenin gerekmiş olmasıd ır. İkinci mısra'daki "yanmak" fiilini, hem "pişman olmak, üzülmek", hem de "ateşte yanmak, cehennemde yanmak" anlarnlarında 255

12 almak mümkündür. Böyle anlaşıldığında da bir Tew iye sanatının varlığı üzerinde durulabilir. Bu şeki l de çok ve büyük günahı olanlar için, ancak Hz. Peygamber (s.a.v.)'in şefaatı gerekir. Şayet bu gerçekleşmezse, önce pişman olmak, sonra da cehennem ateşinde yanmak vard ı r. Beyitten anlaşıldığına göre, şair, üzülmeye de yanmaya da rıza göstermiş gözüküyor. Birinci mısra'ın başında kullanılan "şera'at kıl, meded" kelime ve ibarelerine anlarnca çok uygun düşen "ResGlallah" tamlamasının ikinci mısra'ın sonunda kullanılmasıyla Teşdbiih-i Etrdf, Çok günahkar olanlara Hz.Peygamber (s.a.v.)'in şefaat edeceğine ilişkin yukarıda zikredilen "Benim şefaatını iimmetinıden biiyük giinah işleyenleredi"" 5 mealindeki hadls-i şerifine Telmfh, Hz. Peygamber (s.a.v.)'e seslenilerek "ya" ünleminin Nidd, kullanılmasıyla -~.. "Ya: ~ " nida edatının harflerinin sondan geriye doğru okunduğunda yine bir ünlem olan "ey:csl"in çıkmasıyla Aks-i Miifred, Ayrıca, beytin sonunda yer alan ResGlallah" tamlamasıyla da Fetih,48/29'a bir Telmfh, Birinci rnısra'da "şera'at kıl, o rütbe çok günah" kelime ve tamlamaları sıralandıktan sonra, bunlarla ilgili ve tamamlayıcı nitelikte, paralelindeki "ya ResGiallah" ve "ne rütbe yansam" kelime ve tamlamalannın ikinci rnıs ra'da karış ık bir düzen içinde söylenmesiyle Leff ii Neşr-i Müşevveş, Beyİtte "rütbe" kelimesinin üç (3) defa tekrar edilmesiyle Teh ir, "ResGlallah, şera'at kıl-, meded; günah, yanmak, seza" kelime. ve tamlamalannın aralarındaki anlam ilgileri gözönünde bulundurularak bir araya getirilmesiyle Tendsüb sanatlarının yapıldığı tespit edilebilir. 5 "Zebfin- derd-i 'isyana tabib-i mihrihan Sen'sin 'Aiilim ben de muhtac- ı devayam ya Resfilallah" 5 Bkz.:Dipnot:l2. 256

13 ''Ey Allah'ın Rasztlü! isyan derdine diişmiiş olan{lar)a şevkat/i ve merhametli tabip sensin;ben de i/aca muhtaç hasta ve dertli biriyim." AÇIKLAMA: Derd-i 'isyan:(f.iz.t.):isyan derdi. Zebın-ı derdi-i 'isyan:(fiz.t.): isyan derdinin zebun, ısyan derdinin düşkünü,isyan derdine düşkün olan. Tablb:(a.i.):Hekim. doktor, tabip. Mihr-ban, rnihriban:(fb.s.):şevkatli, güler yüzyü, yumuşak huylu. merhametli, muhabbetli, Tabib-i mihriban:(fs.t.):merhametli, şevkatli tabip. Alll:(a.s.):Kör; sakat; hasta. Muhtac-ı deva : (fiz.t.) : Devanın muhtacı, devaya, ilaca muhtaç. Ana hatlarıyla burada görülen odur ki,şair, "isyan derdi" içinde, "alli" ve "muhtac-ı deva" olduğunu ifade etmektedir. Beyİtte "sen" zamiriyle göndermede bulunulan kişi, "tablb-i rnihriban" olan RasıIullah, yani Allah'ın elçisidir. "isyan" kelimesi, lügatte "itaatsizlik, emre boyun eğmeme; ayaklanma... vb." manalara gelmekedir. Buradaki anlamı, "Allah'ın emrine ya da Peygamber'in sünnetine uymama, itaat etmeme"dir. Durum böyle olunca, o şair için bir derttir, hastalıktır. Bundan kurtulmak için bir tabip, lakin "rnihriban" bir tabip gerekmektedir. Şairin konuyu izahta, "tabb" ve "alli" örneğinden yararlandığı görülmektedir. "Zebın -ı derd-i isyan" olan, "al" ve " muhtac-ı deva" olduğunu söyleyen birine "tablb-i rnihriban" olan Rasulullah'ın şefaat "deva" s ını sunması arzu! anmaktadır. Burada Hz.Peygamber'in tıb bi mucizelerine Telmih vardır demek, beyitten zorlama bir mana çıkartmak anlamına gelmemelidir. Çünkü Hz.Peygamber (s.a.v.) de hastaları iyileştirmek suretiyle mucizeler gösterrnişt ir 6. Na'tların özelliği zaten, Hz.Muhamrned 6 Örnekler ıçın bkz.:metuned Şakir. Mucizatü'l-Enbiya!.Peygamberlerin Mucizeleri,(Sad. Abdülkadir Akçiçek). Sağlam Kitabevi, İstanbul, 979, s

14 Mustafa (s. a. v. )'yı muhtelif yönleriyle ele alıp tavsif ve tasvir etmek, mucizelerine de değinerek medh etmektir. Beyitteki diğer edebi sanatlar da şöyl ece tesbit edilebilir: Burada Hz.Peygamber "tablb-i mihriban"a; "ben" zamiriyle kendini özdeşleştiren şair de "aül'\ "muhtac -ı deva" ve "zebın-ı derd-i isyan"a düşmüş kişiye Teşbih edi lmiştir. Birinci mısra'da "zebın-ı derd-i isyan"," tabib-i mihriban" tamlamaları s ıralandıktan sonra, bunlarla -ilgili ve tamamlayı cı nitelikte, paraletindeki "aül","muhtac-ı deva" ve "Resfilallah" kelime ve tamlama l arının ikinci mısra'da belirli.bir düzen içinde söylemnesiyle Le.ff ii Neşr-i Müretteb, Beyİtte kullanılmasıyla Hz. Peygamber (s.a.v.)'e seslenilerek "ya" ünleminin Nida, "Ya: ~ " nida edatının harflerinin sondan geriye doğru okunduğunda yine bir ünlem olan "ey:u\"in çıkmasıyla Aks-i Müfred, Bundan önceki beyitlerde olduğu gibi, "ResCılallah" tamlamasıyla da Fetih,48/29'a bir Telmih, Ayrıca, "zebın- ı derd-i isyan, aül, muhtac- ı deva, ben; Sen, Resfilallah, tabib-i mihriban; tabib, alil, deva" kelime ve tamlamalarının aralanndaki anlama ilgileri gözönünde bulundurularak bir araya getirilmesiyle Teniisiib sanatlannın yapıldığı tespit edilebilir. 6 "Ne gam mücrim isem de bana besdir bu sa'adet kim Kap u nda bir kemine hak-i payım ya Resôlallah" "Ey Allah"ın RasıdülBen sı ıçlu ve günahkar biri isem de bundan dolayı üzülmüyorum, çünkü senin kapında yere yüz sı iren aciz bir kul olmak benim için büyük bi r mutluluktur. " Mücrim:(a.s.):Cürüm işlemiş, suçlu, sanık; günahkar. Bes:(f.e.):Yeter, yetişir, tamam, kafi; çok. Kemine ~ (fs.) :Noksan, eksik; aciz, hakir, zavallı. Hak-i pay:(f.iz.t.):ayak toprağı, ayak tozu. 258

15 AÇIKLAMA:. Şairin burada Hz.Peygamber (s.a.v.)'e bağlılığını ve günahkar da olsa. mutlu luğunu görüyoruz. Her ne keder o, mücrim olduğunu söylese de, Rasulullah'ın kapısında ayak toprağı bir kemine olduğunu ikrar etmekten çok mutludur. Bu hali de, kendisine yeterli bulmaktadır. Faziletierin başı, Allah Rasulü'nün kap ı sında ayak toprağı olan bir kemlne olmaktır.doğru mekan ve kapı bulunmuştur. Bu kapıda -ki mecaz( olarak da alınabilir- bütün hacetler yerine getirilir ve problemler çozume kavuşturulur. Günahkar da olunsa,önemli olan o kapıya yönelmek ve bulmaktır.kemlnenin vasfı da,geda gibidir.o,haceti yerine gelmeden o mekanı terketmez. Buradan şu anlamı çıkarmak mümkündür: Şair, Hz. Peygamber'in kapısında hak-i pay bir kemlne,bir mücrim olacak kadar alçak gönüllüdür.bu aslında, samimi bir itiraftır. Şair,böylelikl e şefaat dilernenin şartlarını oluşturacak bir zemin yaratmaktadır. Beyitte, "mücrim" olan birinin gerçekte üzülmesi gerekirken, "sa'adet" içinde olduğu görülüyor.beyitte sebebiyle beraber açıklanan bu durum bir Tezcid sanatını da oluşturmaktadir. Şair, kendisini maddeten olmasa da manen Rasulullah'ın kapısında ayak toprağı olan bir kemineye Teşbih etmektedir. Hz.Peygamber (s.a.v.)'e seslenilerek "ya" ünleminin kullanılmasıyla Nidci, "Ya: ~ " nida edatı ile "hak: dl.::."(toprak) kelimesinin harfleri sondan geriye doğru okunduğunda yine sırasıyla anlamlı birer kelime olan "ey:cj " ünlemi ile farsça "kah: t'b"(köşk) kelimesinin ç ı kmasıyla Aks-i Jvliifred, Önceki beyitlerde olduğu gibi,"resolallah" tamlamasıyla da Fetih,48/29'a bir Telmih, Ayrıca, "kapu, kemlne, hak-i pay; mücrim, sa'adet" kelime ve tamlamalarırun aralarındaki anlam ilgileri göz önünüde bulunduruladak bir araya getirilmesiyle Tencisiih sanatl arının yapıldığı tespit edilebilir. 259

16 f't i: i tn ı : ı. ı ı. ; 7 "Beni reddetme evhidın başıyçün Ziya'yım, bende-i Al-i 'Aba'yım bab-ı lütfunda n ya ResUlallah " "Ey Allah'ın Rasıdül Ben peygamber ailesinin kulu ve kölesi Ziya (Paşa) 'yım. (Ne o/w) eviadının başı için beni merhamet kapmdan geri çevirme. " AÇIKLAMA: Bab:(a.i.):Kapı. Bab-ı lutf:(fiz. t. ):Lütuf kapısı, merhamet kapısı. Al: ( a. i.): Aile; evlat;sülale. Al-i aba:(fiz.t.):peygamberimiz'in kendisiyle birlikte kızı Fatma,damadı Ali, torunlan Hasan ve Hüseyin'den oluşan ailesi. Bende:(fi. ):Kul,köle,bağlı. Bende-i Al-i aba:(fiz.t.):peygamber ailesinin kulu,kölesi. Anlam bakımından bir önceki beytin adeta devamı mahiyetinde olan bu son beyitte şair,allah Rasulü'ne seslenerek,kendisinin Al-i Aba'nın bendesi ve Ziya Paşa olduğunu, bundan dolayı çocuklannın başı hatırına geri çevrilmemesini istiyor. lütuf kapısından Hz.Muhammed Mustafa (s.a.v.)'in ailesine "~H-i aba" denir.bu aile,yukanda da belirtildiği gibi,hz.peygamber"in kızı Fatma,damadı Hz.Ali (k. v.) ile torunları Hz.Hasan ve Hz.Hüseyin'den müteşekkildir. Şair, bunlar adına, özellikle eviadı adına lütuf kapısından reddedilmemesini, yani şefaat olunmasını istemektedir. Zaten "lütuf kapısı"ndan geri dönmek,o kapının da şamna yaraşmaz.çünkü o,haceti olanların hacetlerini giderdikleri bir kapıdır. Öbür yandan,ihsan ve lütufta bulunacak olan "alernlere rahmet olarak gönderilen" Hz.Muhammed Musta'ra (s.a.v.)'dir. "Asıl dini şiirlerinde Ziya Pa.şa,nadir olarak birkaç sığınmaya ve samimi duaya eri.şir" diyen Tanpınar,beytin ikinci mısraını örnek vererek bu "mısraın güzelliğine erişen başka mısraa tesadüf 260

17 edilemez,l7 hükmünü vermiştir. Beyİtte yer alan edebi sanatları şöylece sıralamak mümkündür: Hz.Peygamber (s.a.v.)'e seslenilerek "ya" ünleıninin kullanılmasıyla Nidd,. ı "Ya: ~ " nida edatının harflerinin sondan geriye doğru okunduğunda yine bir ünlem olan "ey:<sl"in çıkmasıylaaks-i Müjred, Birinci mısra'da "ben",evladın başı,bab-ı lutf' kelime ve tamlamaları sıralandıktan sonra,bunlarla ilgili ve tamamlayıcı nitelikte, paralelindeki "Ziya, bende-i al-i aba, ResGiallah" kelime ve tamlamalarının ikinci mısra'da belirli bir düzen içinde söylenmesiyle Leff ii Neşr-i Miireıteb, Önceki beyitlerde olduğu gibi,yine "ResGiallah" tamlamasıyla Fetih,48/29'a bir Telmih, Aynca,"ben, Ziya; evladın başı, ill-i ab., bab-ı lütf, Resıallah" kelime ve tamlamalanrun aralanndaki anlam ilgileri gözönünde bulundurularak bir araya getirilmesiyle Tendsiih sanatlannın yapıldığı tespit edilebilir. Aruz'un Hezec.. Bahri'ndeki "Mera'ilün Mera'ilün Mera'ilün Mera'llün" kalıbıyla yazılan bu na't, gazel nazım şekli (aa ba ca da ea fa ga) ile kaleme alınmış güzel bir manzumedir.bilindiği gibi, Hz.Peygamber (s.a.v.)'i muhtelifyönleriyle tavsif,tasvir ve medh etmek,ona yalvanp şefaat dilemek amacıyla yazılan şiiriere "na't" denir 8. Kafiye çeşitleri umumiyetle ı ı. 7 Prof. Alunet Hamili Taııpınar. 9'uncu Asır Türk Edebiyau Tarihi. Çağlayan Kiıabevi. İstanbul s ı x "Na't" hakkında geniş bilgi için bkz.: Abdullah Özteıniz Hacıtahiroğlu.. Hz.Peygrunber'e Ş iirler Antolojisi (Na'tlar). İstruıbul. 966: (Komisyon). "Na't". Türk Dili ve Edebiyau Aııs iklope<lisi. Devirler/İsiınler/EserlerfTerimler. Dergah Yayınları. istanbul c.6, s : Yrd.Doç.Dr. H. İbrahim Şener. "Türk Divan Edebiyaunda Na't ve Bazı Na't Mecınuaları". ı;>okuz Eylül Üniversitesi İHiluyat Fakültesi Dergisi. nr:3. İzmir 986. s.l47-60: (Konusyon), Günümüz Dilinden Hz.Peygaınber'e Na'tlar.Türkiye Diyruıet Vakfı Yayınları,Ankara, 99; Adem Çalışkan, Fuzilli'nin Su Kasidesi ve Şerlu. Diyanet İşleri Başkanlığı Yayınları, Aııkara. 992: Yrd. Doç. Dr. Enune Yeniterzi, Divan Şiirinde Na't, Türkiye Diyanet Vakfı Yayınları. Aııkara, 993: Aınlf., Türk Edebiyaunda Na'tlar (Antoloji), Türkiye Diyanet Vakfı Yayınları. Aııkara. 993: Adeın Çalışkan. Hafiz Mehıned S eba tüd<lin.-hayatı ve Eserleriılİn İnceleıunesi-. OMÜ.. Sosyal Bilimler Enstitüsü Türk Dili ve Edebiyau Aııabiliın Dalı Yayıınlaıuııaınış Yüksek Lisans Tezi. Samsun, 996. s

18 tam ve zengin olan bu manzume de bir na'ttır. Sonuç olarak söylemek gerekirse,hayal sistemi, duyiış ve düşünüş bakımından eskinin sarrumi bir takipkisi olan bu na'tta samimi bir peygamber inancı ile şefaat arzusu dile getirilmiştir.hz.peygamber sevgisini bu na'tıyla ebedileştiren Ziya Paşa da kendisinden önceki pekçok şair gibi Hz.Peygamber'i muhtelif yönleriyle tavsif,tasvir ve medh eden, O'na yalvarıp şefaat dileyen şairler kafilesine katılmıştır. \!. ı. p 262

1. İnanç, 2. İbadet, 3. Ahlak, 4. Kıssalar

1. İnanç, 2. İbadet, 3. Ahlak, 4. Kıssalar 1. İnanç, 2. İbadet, 3. Ahlak, 4. Kıssalar İÇİNDEKİLER KUR AN NEDİR? KUR AN-IN AMACI? İNANÇ NEDİR İBADET NEDİR AHLAK NEDİR KISSALAR AYETLER KUR AN NEDİR? Kur an-ı Hakîm, alemlerin Rabbi olan Allah ın kelamıdır.

Detaylı

Buyruldu ki; Aklın kemali Allah u Teâlâ nın rızasına tabi olmak ve gazabından sakınmakladır.

Buyruldu ki; Aklın kemali Allah u Teâlâ nın rızasına tabi olmak ve gazabından sakınmakladır. BÜYÜKLERİN HİKMETLİDEN SÖZLERİ Buyruldu ki; Aklın kemali Allah u Teâlâ nın rızasına tabi olmak ve gazabından sakınmakladır. Buyruldu ki; Faziletli kimseler için (hiçbir yer) gurbet sayılmaz. Cahilin ise

Detaylı

Anlamı. Temel Bilgiler 1

Anlamı. Temel Bilgiler 1 Âmentü Haydi Bulalım Arkadaşlar aşağıda Âmentü duası ve Türkçe anlamı yazlı, ancak biraz karışmış. Siz doğru şekilde eşleştirebilir misiniz? 1 2 Allah a 2 Kadere Anlamı Ben; Allah a, meleklerine, kitaplarına,

Detaylı

ESKİ TÜRK EDEBİYATI TARİHİ- 14.YÜZYIL TEMSİLCİLERİ

ESKİ TÜRK EDEBİYATI TARİHİ- 14.YÜZYIL TEMSİLCİLERİ ESKİ TÜRK EDEBİYATI TARİHİ- 14.YÜZYIL TEMSİLCİLERİ a. 14.Yüzyıl Orta Asya Sahası Türk Edebiyatı ( Harezm Sahası ve Kıpçak Sahası ) b. 14.Yüzyılda Doğu Türkçesi ile Yazılmış Yazarı Bilinmeyen Eserler c.

Detaylı

Evlenirken Nelere Dikkat Edilmeli?

Evlenirken Nelere Dikkat Edilmeli? Evlenirken Nelere Dikkat Edilmeli? EVLENİRKEN NELERE DİKKAT EDİLMELİ? Peygamber (sav) Efendimiz den Abdullah ibn-i Ömer RA ın bir hadisini bu münasebetle hatırlayalım, duymuşsunuzdur: (Lâ tenkihun-nisâe

Detaylı

TANZİMAT I. DÖNEM: ŞAİR VE YAZARLAR. * Şinasi *Ziya Paşa *Namık Kemal. * Ahmet Mithat Efendi *Şemsettin Sami

TANZİMAT I. DÖNEM: ŞAİR VE YAZARLAR. * Şinasi *Ziya Paşa *Namık Kemal. * Ahmet Mithat Efendi *Şemsettin Sami TANZİMAT I. DÖNEM: ŞAİR VE YAZARLAR * Şinasi *Ziya Paşa *Namık Kemal * Ahmet Mithat Efendi *Şemsettin Sami İBRAHİM ŞİNASİ 1826-1871 İBRAHİM ŞİNASİ İstanbul da doğdu. Arapça, Fransızca, Farsça dersleri

Detaylı

Wessalatu wesselamu ala Rasuluna Muhammedin we ala alihi we sahbihi ecmain. Allahumme Rabbena ya Rabbena takabbel minna inneke entessemiul alim.

Wessalatu wesselamu ala Rasuluna Muhammedin we ala alihi we sahbihi ecmain. Allahumme Rabbena ya Rabbena takabbel minna inneke entessemiul alim. DUA Eudhu Billahi Minessaytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdulillahi Rabil-alemin Wessalatu wesselamu ala Rasuluna Muhammedin we ala alihi we sahbihi ecmain. Allahumme Rabbena ya Rabbena takabbel

Detaylı

Ali Rıza Malkoç. - şiirler - Yayın Tarihi: 6.8.2005. Yayınlayan: Antoloji.Com Kültür ve Sanat

Ali Rıza Malkoç. - şiirler - Yayın Tarihi: 6.8.2005. Yayınlayan: Antoloji.Com Kültür ve Sanat - şiirler - Yayın Tarihi: 6.8.2005 Yayınlayan: Antoloji.Com Kültür ve Sanat Yayın Hakkı Notu: Bu e-kitapta yer alan şiirlerin tüm yayın hakları şairin kendisine ve / veya yasal temsilcilerine aittir. Şiirlerin

Detaylı

Söylemek istemediğimiz birçok şey, söylemek istediğimiz zaman dinleyici bulamaz.

Söylemek istemediğimiz birçok şey, söylemek istediğimiz zaman dinleyici bulamaz. Söylenen her söz, içinden çıktığı kalbin kılığını üzerinde taşır. Ataullah İskenderî Söz ilaç gibidir. Gereği kadar sarf edilirse fayda veriri; gerektiğinden fazlası ise zarara neden olur. Amr bin As Sadece

Detaylı

İLİ : GENEL TARİH : 29.01.2016. Hazırlayan: Din Hizmetleri Genel Müdürlüğü

İLİ : GENEL TARİH : 29.01.2016. Hazırlayan: Din Hizmetleri Genel Müdürlüğü İLİ : GENEL TARİH : 29.01.2016 EN GÜZEL İSİMLER O NUNDUR Aziz Müminler! Okuduğum âyet-i kerimede Yüce Rabbimiz şöyle buyuruyor: O, yaratan, yoktan var eden, şekil veren Allah tır. Güzel isimler O nundur.

Detaylı

Birinci İtiraz: Cevap:

Birinci İtiraz: Cevap: Bazı din bilginleri tutulmalarla ilgili bazı itirazlarda bulunarak bu konuda şüpheler uyandırmaya çalışmışlardır. Ulemaların itirazlarından bazıları cevaplarıyla birlikte aşağıya sıralanmıştır. Birinci

Detaylı

Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000)

Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000) Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000) 14.08.2014 SIRA SIKLIK SÖZCÜK TÜR AÇIKLAMA 1 1209785 bir DT Belirleyici 2 1004455 ve CJ Bağlaç 3 625335 bu PN Adıl 4 361061 da AV Belirteç 5 352249 de

Detaylı

Betül Erdoğan.

Betül Erdoğan. Betül Erdoğan www.gencgelisim.com Anne babaların en çok istedikleri, çocuklarını mutlu ve başarılı bireyler olarak yetiştirmektir. Bu hedef noktasında sosyal faaliyetler, kurslar, kitaplar gibi birtakım

Detaylı

Kültürümüzden Dua Örnekleri. Güzel İş ve Davranış: Salih Amel. İbadetler Davranışlarımızı Güzelleştirir. Rabbena Duaları ve Anlamları BÖLÜM: 3 URL:

Kültürümüzden Dua Örnekleri. Güzel İş ve Davranış: Salih Amel. İbadetler Davranışlarımızı Güzelleştirir. Rabbena Duaları ve Anlamları BÖLÜM: 3 URL: Hazırlayan: Mehmet Fatih Bütün URL: Kültürümüzden Dua Örnekleri Güzel İş ve Davranış: Salih Amel İbadetler Davranışlarımızı Güzelleştirir Rabbena Duaları ve Anlamları BÖLÜM: 3 Kültürümüzde birçok dua örneği

Detaylı

MERYEM SURESİNDEKİ MUKATTAA HARFLERİ كهيعص

MERYEM SURESİNDEKİ MUKATTAA HARFLERİ كهيعص MERYEM SURESİNDEKİ MUKATTAA HARFLERİ كهيعص Ünlü İslam bilgini Taberi, tefsirinde, mukattaa harfleri ile ilgili, Abdullah b. Abbas, Said b. Cübeyr ve Abdullah b. Mesud dan şu görüşü nakletmiştir: Her bir

Detaylı

O, hiçbir sözü kendi arzularına göre söylememektedir. Aksine onun bütün dedikleri Allah ın vahyine dayanmaktadır.

O, hiçbir sözü kendi arzularına göre söylememektedir. Aksine onun bütün dedikleri Allah ın vahyine dayanmaktadır. İslam çok yüce bir dindir. Onun yüceliği ve büyüklüğü Kur an-ı Kerim in tam ve mükemmel talimatları ile Hazret-i Resûlüllah (S.A.V.) in bu talimatları kendi yaşamında bizzat uygulamasından kaynaklanmaktadır.

Detaylı

Orucun Manevi Hayatımıza Katkıları

Orucun Manevi Hayatımıza Katkıları Orucun Manevi Hayatımıza Katkıları Kur ân-ı Kerim de Oruç Ey müminler! Sizden öncekilere farz kılındığı gibi, size de sayılı günler içinde Oruç tutmanız farz kılındı. Umulur ki, bu sayede, takva mertebesine

Detaylı

TAKVA AYI RAMAZAN TAKVA AYI RAMAZAN. Rahman ve Rahim Allah ın Adıyla

TAKVA AYI RAMAZAN TAKVA AYI RAMAZAN. Rahman ve Rahim Allah ın Adıyla TAKVA AYI RAMAZAN TAKVA AYI RAMAZAN Rahman ve Rahim Allah ın Adıyla (Farz kılınan oruç) sayılı günlerdir. Sizden kim, (o günlerde) hasta veya seferde ise o, (tutamadığı) günler sayısınca başka günlerde

Detaylı

Divan Edebiyatının Önemli Şair ve Yazarları. HOCA DEHHANİ: 13. yüzyılda yaşamıştır. Din dışı konularda şiir yazan ilk divan şairidir. Divanı vardır.

Divan Edebiyatının Önemli Şair ve Yazarları. HOCA DEHHANİ: 13. yüzyılda yaşamıştır. Din dışı konularda şiir yazan ilk divan şairidir. Divanı vardır. Edebiyatı Sanatçıları Edebiyatının Önemli Şair ve Yazarları HOCA DEHHANİ: 13. yüzyılda yaşamıştır. Din dışı konularda şiir yazan ilk divan şairidir. ı vardır. MEVLANA: XIII.yüzyılda yaşamıştır. Birkaç

Detaylı

Dua Dua, insan ile Allah arasında iletişim kurma yollarından biridir. İnsan, dua ederken Allah ın kendisini işittiğinin bilincindedir. İnsan dua ile dileklerini aracısız olarak Allah a iletmekte ondan

Detaylı

KURAN I KERİMİN İÇ DÜZENİ

KURAN I KERİMİN İÇ DÜZENİ KURAN I KERİMİN İÇ DÜZENİ Kur an-ı Kerim : Allah tarafından vahiy meleği Cebrail aracılığıyla, son Peygamber Hz. Muhammed e indirilen ilahi bir mesajdır. Kur an kelime olarak okumak, toplamak, bir araya

Detaylı

(1) BÜYÜK PEYGAMBER (S.A.A) KONULU, BÜYÜK YARIŞMA

(1) BÜYÜK PEYGAMBER (S.A.A) KONULU, BÜYÜK YARIŞMA (1) BÜYÜK PEYGAMBER (S.A.A) KONULU, BÜYÜK YARIŞMA Birinci Ehlibeyt (a.s) Kültür ve Sanat Festivaline Davet Kısa Filmler ve İngilizce Kitap Yazımı bölümlerinde Büyük Peygamber (s.a.a) konulu ve büyük hediyeli

Detaylı

HZ. PEYGAMBER (S.A.V) İN HOŞGÖRÜSÜ VE AFFEDİCİLİĞİ

HZ. PEYGAMBER (S.A.V) İN HOŞGÖRÜSÜ VE AFFEDİCİLİĞİ ب س م الله الر ح من الر ح يم الل ه ل نت ل ه م و ل و ك نت ف ظ ا غ ل يظ ال ق ل ب ف ب م ا ر ح م ة م ن لا نف ض وا م ن ح و ل ك İmran, 159) (Al-i HZ. PEYGAMBER (S.A.V) İN HOŞGÖRÜSÜ VE AFFEDİCİLİĞİ Muhterem Müslümanlar!

Detaylı

Zirve 9. Sınıf Dil ve Anlatım

Zirve 9. Sınıf Dil ve Anlatım Zirve 9. Sınıf Dil ve Anlatım İLETİŞİM, DİL VE KÜLTÜR 1. İletişim 2. İnsan, İletişim ve Dil 3. Dil Kültür İlişkisi DİLLERİN SINIFLANDIRILMASI VE TÜRKÇENİN DÜNYA DİLLERİ ARASINDAKİ YERİ 1. Dillerin Sınıflandırılması

Detaylı

Bu ay içinde orucu ve namazı o kişiye kolaylaştırılır. Bu ay içinde orucu ve namazı ALLAH tarafından kabul edilir.

Bu ay içinde orucu ve namazı o kişiye kolaylaştırılır. Bu ay içinde orucu ve namazı ALLAH tarafından kabul edilir. 1- Ramazan ayının birinci gecesi kılınacak namaz: Bu gecede bir kimse 2 rekat namaz kılsa, her rekatta da KADİR SÜRESİNİ okursa; ALLAHÜ Teâlâ ( cc ) o kişiye 3 türlü kolaylık verir. Bu ay içinde orucu

Detaylı

1. HAYATI ESERLERİ Divan Vâridât Ankâ-yı Meşrık Devriyye-i Ferşiyye...17

1. HAYATI ESERLERİ Divan Vâridât Ankâ-yı Meşrık Devriyye-i Ferşiyye...17 İÇİNDEKİLER KISALTMALAR...9 ÖNSÖZ...11 GİRİŞ...13 BİRİNCİ BÖLÜM BANDIRMALIZÂDE HÂŞİM BABA HAYATI VE ESERLERİ 1. HAYATI...15 2. ESERLERİ...17 2.1. Divan...17 2.2. Vâridât...17 2.3. Ankâ-yı Meşrık...17 2.4.

Detaylı

İnsanı Diğer Canlılardan Ayıran Özellikler

İnsanı Diğer Canlılardan Ayıran Özellikler İnsanı Diğer Canlılardan Ayıran Özellikler Hani, Rabbin meleklere, Ben yeryüzünde bir halife yaratacağım demişti. Onlar, Orada bozgunculuk yapacak, kan dökecek birini mi yaratacaksın? Oysa biz sana hamd

Detaylı

6. SINIF DERS: DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ ÜNİTE:1 KONU: DEĞERLENDİRME SORU VE CEVAPLARI

6. SINIF DERS: DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ ÜNİTE:1 KONU: DEĞERLENDİRME SORU VE CEVAPLARI 1- Soru: Allah ın insanlar arasından seçip vahiy indirdiği kişiye ne ad verilir? Cevap: Peygamber/Resul/Nebi denir. 2- Soru: Kuran da peygamber hangi kelimelerle ifade edilmektedir? Cevap: Resul ve nebi

Detaylı

KUR'ANDAN DUALAR. "Ey Rabbimiz, Bize dünyada bir iyilik, ahrette bir iyilik ver. Bizi ateş azabından koru." ( Bakara- 201 )

KUR'ANDAN DUALAR. Ey Rabbimiz, Bize dünyada bir iyilik, ahrette bir iyilik ver. Bizi ateş azabından koru. ( Bakara- 201 ) KUR'ANDAN DUALAR "Ey Rabbimiz Bizi sana teslim olanlardan kıl, neslimizden de sana teslim olan bir ümmet çıkar, bize ibadet yerlerimizi göster, tövbemizi kabul et zira tövbeleri kabul eden, çok merhametli

Detaylı

5 Kimin ümmetisin? Hazreti Muhammed Mustafa nın (sallallahu aleyhi ve sellem) ümmetiyim. 6 Müslüman mısın? Elhamdülillah, Müslümanım.

5 Kimin ümmetisin? Hazreti Muhammed Mustafa nın (sallallahu aleyhi ve sellem) ümmetiyim. 6 Müslüman mısın? Elhamdülillah, Müslümanım. TEMEL DİNİ BİLGİLER 1 Rabbin kim? Rabbim Allah. 2 Dinin ne? Dinim İslam. 3 Kitabın ne? Kitabım Kur ân-ı Kerim. 4 Kimin kulusun? Allah ın kuluyum. 5 Kimin ümmetisin? Hazreti Muhammed Mustafa nın (sallallahu

Detaylı

URL: Hazırlayan: Mehmet Fatih Bütün. Dua. Dua İbadetin Özüdür. Niçin ve Nasıl Dua Edilir? Kur'an'dan ve Hz. Peygamber'den Dua Örnekleri BÖLÜM: 2

URL: Hazırlayan: Mehmet Fatih Bütün. Dua. Dua İbadetin Özüdür. Niçin ve Nasıl Dua Edilir? Kur'an'dan ve Hz. Peygamber'den Dua Örnekleri BÖLÜM: 2 Hazırlayan: Mehmet Fatih Bütün URL: Dua Dua İbadetin Özüdür Niçin ve Nasıl Dua Edilir? Kur'an'dan ve Hz. Peygamber'den Dua Örnekleri BÖLÜM: 2 Dua Arapça kökenli bir kelime olup «istemek, davet etmek» demektir.

Detaylı

Kur an-ı Kerim i Diğer Kutsal Kitaplardan Ayıran Başlıca Özellikleri

Kur an-ı Kerim i Diğer Kutsal Kitaplardan Ayıran Başlıca Özellikleri Kur an-ı Kerim i Diğer Kutsal Kitaplardan Ayıran Başlıca Özellikleri 1 ) İlahi kitapların sonuncusudur. 2 ) Allah tarafından koruma altına alınan değişikliğe uğramayan tek ilahi kitaptır. 3 ) Diğer ilahi

Detaylı

1 Ahlâk nedir? Ahlâk; insanın ruhuna ve kişiliğine yerleşen alışkanlıklardır. İki kısma ayrılır:

1 Ahlâk nedir? Ahlâk; insanın ruhuna ve kişiliğine yerleşen alışkanlıklardır. İki kısma ayrılır: 1 Ahlâk nedir? Ahlâk; insanın ruhuna ve kişiliğine yerleşen alışkanlıklardır. İki kısma ayrılır: 1. Güzel ahlâk 2. Kötü ahlâk 2 Güzel ahlâk neye denir? Allah ın ve Resulü nün emir ve tavsiye ettiği, diğer

Detaylı

Şimdi noktalama işaretlerinin neler olduğunu ayrıntılarıyla görelim. Anlamca tamamlanmış cümlelerin sonunda kullanılır.

Şimdi noktalama işaretlerinin neler olduğunu ayrıntılarıyla görelim. Anlamca tamamlanmış cümlelerin sonunda kullanılır. NOKTALAMA İŞARETLERİ Dilimizde ilk kez Tanzimat döneminde kullanılan noktalama işaretleri, yazının daha kolay anlaşılmasını sağlar. Yazının okunmasını kolaylaştırır ve anlam karışıklığına düşülmesine engel

Detaylı

Okul Çağı Çocuğunda Sevgi Yetersizliği Çalma Davranışına mı Neden Oluyor? Pazartesi, 02 Eylül 2013 06:14

Okul Çağı Çocuğunda Sevgi Yetersizliği Çalma Davranışına mı Neden Oluyor? Pazartesi, 02 Eylül 2013 06:14 Hiçbir ihtiyacı olmadığı halde sürekli arkadaşlarının kalem ve silgilerini çalan çocukla yaptığım görüşmede, çocuğun anlattıkları hem çok ilginç hem de Kleptomani Hastalığına çok iyi bir örnektir. Çocuk

Detaylı

7- Peygamberimizin aile hayatı ve çocuklarla olan ilişkilerini araştırınız

7- Peygamberimizin aile hayatı ve çocuklarla olan ilişkilerini araştırınız 4. SINIFLAR (PROJE ÖDEVLERİ) Öğrenci No 1- Dinimize göre Helal, Haram, Sevap ve Günah kavramlarını açıklayarak ilgili Ayet ve Hadis meallerinden örnekler veriniz. 2- Günlük yaşamda dini ifadeler nelerdir

Detaylı

Senin için gelmesi mukadder olan şeylere hırs göstermen yersizdir. Senin için olmayan, başkasının hakkı olan şeylere, hasret çekmen yakışıksızdır.

Senin için gelmesi mukadder olan şeylere hırs göstermen yersizdir. Senin için olmayan, başkasının hakkı olan şeylere, hasret çekmen yakışıksızdır. Ciddi olarak Allah a isyan etmekten kaçın. O nun rahmet kapısına devam et. Bütün gücünü ve kuvvetini Allah için harca. Taatında sarfet. Yalvar, ihtiyaçlarını O na arz et. Başını önüne eğ, kork, Hak kın

Detaylı

Allah Kuran-ı Kerim'de bildirmiştir ki, O kadın ve erkeği eşit varlıklar olarak yaratmıştır.

Allah Kuran-ı Kerim'de bildirmiştir ki, O kadın ve erkeği eşit varlıklar olarak yaratmıştır. İslam a göre kadınlar erkeklerden daha değersiz kabul edilmez. Kadınlar ve erkekler benzer haklara sahiptirler ve doğrusu bazı hususlarda kadınlar, erkeklerin sahip olmadığı bazı belirli ayrıcalıklara

Detaylı

TİN SURESİ. Rahman ve Rahim Olan Allah ın Adıyla TİN SURESİ TİN SURESİ TİN SURESİ TİN SURESİ TİN SURESİ TİN SURESİ. 3 Bu güvenli belde şahittir;

TİN SURESİ. Rahman ve Rahim Olan Allah ın Adıyla TİN SURESİ TİN SURESİ TİN SURESİ TİN SURESİ TİN SURESİ TİN SURESİ. 3 Bu güvenli belde şahittir; Rahman ve Rahim Olan Allah ın Adıyla 3 Bu güvenli belde şahittir; 1 4 1 İNCİR AĞACI ve zeytin (diyarı) şahittir! 4 Doğrusu Biz insanı en güzel kıvamda yaratmış, 2 İncir ile Hz Nuh un tufan bölgesi olan

Detaylı

İLÂHİYAT FAKÜLTESİ DERGİSİ

İLÂHİYAT FAKÜLTESİ DERGİSİ ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ İLÂHİYAT FAKÜLTESİ DERGİSİ Çukurova University Journal of Faculty of Divinity Cilt 10 Sayı 1 Ocak-Haziran 2010 ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ İLAHİYAT FAKÜLTESİ DERGİSİ ISSN: 1303-3670 Sahibi

Detaylı

Ateş Ülkesi'nde Ateşgâh Ateşgâh ı anlatmak istiyorum bu hafta sizlere. Ateş Ülkesi ne yolculuk ediyorum bu yüzden. Birdenbire pilot, Sevgili yolcular

Ateş Ülkesi'nde Ateşgâh Ateşgâh ı anlatmak istiyorum bu hafta sizlere. Ateş Ülkesi ne yolculuk ediyorum bu yüzden. Birdenbire pilot, Sevgili yolcular Ateş Ülkesi'nde Ateşgâh Ateşgâh ı anlatmak istiyorum bu hafta sizlere. Ateş Ülkesi ne yolculuk ediyorum bu yüzden. Birdenbire pilot, Sevgili yolcular hazır olun düşüyoruz diyor. Düşüyoruz ama ben dâhil

Detaylı

Yahudiliğin peygamberi Hz. Musa dır. Bu nedenle Yahudiliğe Musevilik de denir. Yahudi ismi, Yakup un on iki oğlundan biri olan Yuda veya Yahuda ya

Yahudiliğin peygamberi Hz. Musa dır. Bu nedenle Yahudiliğe Musevilik de denir. Yahudi ismi, Yakup un on iki oğlundan biri olan Yuda veya Yahuda ya VAHYE DAYALI DİNLER YAHUDİLİK Yahudiliğin peygamberi Hz. Musa dır. Bu nedenle Yahudiliğe Musevilik de denir. Yahudi ismi, Yakup un on iki oğlundan biri olan Yuda veya Yahuda ya nispetle verilmiştir. Yahudiler

Detaylı

Edeb Ya Hu! Cumartesi, 03 Ocak :31

Edeb Ya Hu! Cumartesi, 03 Ocak :31 Dünya bilimde altın çağını yaşarken insanlıkta yerlerde sürünüyor. Hayâ kalmamış, saygı kalmamış, sevgi kalmamış, büyüğe hürmet kalmamış. Hayatımızda ne eksik biliyor musunuz? Edeb. Edebe hiç önem vermiyoruz.

Detaylı

Ramazan Manileri // Ramazan Manileri. Editors tarafından yazıldı. Cuma, 25 Eylül 2009 17:55

Ramazan Manileri // Ramazan Manileri. Editors tarafından yazıldı. Cuma, 25 Eylül 2009 17:55 Ramazan Manileri // Ahmet ağa uyursun uyursun Uykularda ne bulursun Kalk al abdest, kıl namaz Sabahleyin cenneti bulursun Akşamdan pilavı pişirdim Gene karnımı şişirdim Çok mani diyecektim ama Defteri

Detaylı

DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ TESTİ

DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ TESTİ DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ TESTİ DİKKAT! BU BÖLÜMDE YANTLAYACAĞNZ TOPLAM SORU SAYS 20 DİR. ÖNERİLEN YANTLAMA SÜRESİ 40 DAKİKADR. 1) Annemize Babamıza 3) İnsanda yardımlaşma, cömertlik, insan sevgisi

Detaylı

İÇİNDEKİLER. Maide Suresi 116 Ve 117. Ayetlerinin Manası Nedir? Teveffi Kelimesi Ve Arap Dili. Teveffinin Manasıyla İlgili Hodri Meydan

İÇİNDEKİLER. Maide Suresi 116 Ve 117. Ayetlerinin Manası Nedir? Teveffi Kelimesi Ve Arap Dili. Teveffinin Manasıyla İlgili Hodri Meydan İÇİNDEKİLER Maide Suresi 116 Ve 117. Ayetlerinin Manası Nedir? Teveffi Kelimesi Ve Arap Dili Teveffinin Manasıyla İlgili Hodri Meydan Teveffi Kelimesi Ve Resulüllah ın Açıklaması İmam Buhari Ve Teveffi

Detaylı

AÖF İLAHİYAT ÖNLİSANS PROGRAMI 1. KİTAP ÜNİTE 1. Okuma Parçası. Tercüme

AÖF İLAHİYAT ÖNLİSANS PROGRAMI 1. KİTAP ÜNİTE 1. Okuma Parçası. Tercüme AÖF İLAHİYAT ÖNLİSANS PROGRAMI 1. KİTAP ÜNİTE 1 الجملة CÜMLE Okuma Parçası :.... Tercüme Okul Okul büyüktür. Bahçesi geniştir. Okulun kapıları yüksektir. Sınıfları çoktur. Öğrenciler okula sabah girerler

Detaylı

Recep in İlk Üç Orucunun Fazileti

Recep in İlk Üç Orucunun Fazileti Mektub-u Attar Muhammed İlyas Kadiri Razavi tarafından tüm İslami Erkek Kardeşlerine ve İslami Kız Kardeşlerine, Medaris El Medine ve Camiat El Medine nin erkek öğretmenler, erkek öğrenciler, kadın öğretmenler

Detaylı

PENTRU DISCIPLINA LIMBA ŞI LITERATURA TURCĂ MATERNĂ

PENTRU DISCIPLINA LIMBA ŞI LITERATURA TURCĂ MATERNĂ C E N T R U L NAŢIONAL DE EVALUARE ŞI E X A M I N A R E PROGRAMA DE EXAMEN PENTRU DISCIPLINA LIMBA ŞI LITERATURA TURCĂ MATERNĂ BACALAUREAT 2011 TIP PROGRAMĂ: PROFIL TEOLOGIC ŞI PEDAGOGIC Pagina 1 din 5

Detaylı

Din Ve Ahlak Hakkında Neler Biliyoruz?

Din Ve Ahlak Hakkında Neler Biliyoruz? İlköğretim DKAB Dersi 4. Sınıf 1. Ünite Sunusu Din Ve Ahlak Hakkında Neler Biliyoruz? Anlatım Yoluyla Ders Veren: Ömer AKKAŞ Amasya Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dkab Alanı Pedagojik Formasyon Öğrencisi

Detaylı

Dinleme, Okuma, Konuşma, Yazma Kuralları

Dinleme, Okuma, Konuşma, Yazma Kuralları Dinleme, Okuma, Konuşma, Yazma Kuralları ÇALIŞMA KAĞIDI - 1 Aşağıdaki ifadelerden doğru olanların başına, yanlış olanların başına ise çiziniz. İlk cümle size yardımcı olmak için örnekte gösterilmiştir.

Detaylı

TÜRK EDEBİYATI 10. SINIFLAR 17 Nisan 2015

TÜRK EDEBİYATI 10. SINIFLAR 17 Nisan 2015 ADI : SOYADI:. SINIF : NU.:.. TÜRK EDEBİYATI 10. SINIFLAR 17 Nisan 2015 KAHTA FEN LİSESİ 2014 2015 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI II. DÖNEM I. YAZILI. 1. SORU 2. SORU 3. SORU 4. SORU 5. SORU 6. SORU 7. SORU 8. SORU

Detaylı

İslâmî Türk Edebiyatı Sempozyumu

İslâmî Türk Edebiyatı Sempozyumu İslâmî Türk Edebiyatı Sempozyumu Arap ve Türk Edebiyatında Dinî Edebiyatın Müşterekleri Prof. Dr. Mehmet Akkuş 1 Hiç şüphe yok ki İslâm, Türk milletinin hayatında büyük ve köklü değişiklikler meydana getirmiştir.

Detaylı

HACCA. Ma evi Hazırlık

HACCA. Ma evi Hazırlık HACCA Ma evi Hazırlık HACCA MANEVİ HAZIRLIK HELALLEŞMEK Ha a git ede ö e kırgı olduğu uz akra a, arkadaş ve ko şularla arış alı, hepsi ile helalleş eliyiz. Ki seye karşı kal i izde ki ırak ada ha yol uluğu

Detaylı

Size iki şey bırakıyorum; onlara sımsıkı sarılırsanız kurtuluşa erersiniz: Biri Allah ın kitabı Kur an, diğeri de Ehl-i beytimdir.

Size iki şey bırakıyorum; onlara sımsıkı sarılırsanız kurtuluşa erersiniz: Biri Allah ın kitabı Kur an, diğeri de Ehl-i beytimdir. Peygamber Efendimiz buyurmuş ki: Size iki şey bırakıyorum; onlara sımsıkı sarılırsanız kurtuluşa erersiniz: Biri Allah ın kitabı Kur an, diğeri de Ehl-i beytimdir. Hz. Hüseyin: da aile halkından 19 kişi

Detaylı

dinkulturuahlakbilgisi.com KURBAN İBADETİ Memduh ÇELMELİ dinkulturuahlakbilgisi.com

dinkulturuahlakbilgisi.com KURBAN İBADETİ Memduh ÇELMELİ dinkulturuahlakbilgisi.com KURBAN İBADETİ Memduh ÇELMELİ KURBAN: AYET ve HADİSLER Biz, her ümmet için Allah ın kendilerine rızık olarak verdiği kurbanlık hayvanların üzerlerine onun adını anarak kurban kesmeyi meşru kıldık. İlahınız,

Detaylı

Müşterek Şiirler Divanı

Müşterek Şiirler Divanı Müşterek Şiirler Divanı Yazar İ. Hakkı Aksoyak ISBN: 978-605-9247-54-2 1. Baskı Nisan, 2017 / Ankara 1000 Adet Yayınları Yayın No: 228 Web: grafikeryayin.com Kapak ve Sayfa Tasarımı Baskı ve Cilt Grafik-Ofset

Detaylı

Bir insan, nefs kılıcını ve hırsını çekip hareket edecek olursa, akıbet o kılıçla kendi maktül düşer. Hz. Ali

Bir insan, nefs kılıcını ve hırsını çekip hareket edecek olursa, akıbet o kılıçla kendi maktül düşer. Hz. Ali Marifet nefsi silmek değil, bilmektir. Hacı Bektaş-ı Veli Nefsin, azgın bir binek atından daha çok şiddetle gemlenmeye muhtaçtır. Hasan Basri Bir insan, nefs kılıcını ve hırsını çekip hareket edecek olursa,

Detaylı

EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI 7. SINIF DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ DERSİ DERSİ DESTEKLEME VE YETİŞTİRME KURSU KAZANIMLARI VE TESTLERİ

EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI 7. SINIF DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ DERSİ DERSİ DESTEKLEME VE YETİŞTİRME KURSU KAZANIMLARI VE TESTLERİ KASIM EKİM 2017-2018 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI 7. SINIF DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ DERSİ DERSİ DESTEKLEME VE YETİŞTİRME KURSU KAZANIMLARI VE TESTLERİ Ay Hafta Ders Saati Varlıklar Âlemi Meleklere İman Meleklerin

Detaylı

KUR AN ve SAHÂBE SEMPOZYUMU

KUR AN ve SAHÂBE SEMPOZYUMU XII. TEFSİR AKADEMİSYENLERİ KOORDİNASYON TOPLANTISI KUR AN ve SAHÂBE SEMPOZYUMU (22-23 MAYIS 2015 / SİVAS) Editör Prof. Dr. Hasan KESKİN Yrd. Doç. Dr. Abdullah DEMİR Sivas 2016 Cumhuriyet Üniversitesi

Detaylı

HAYALİ, EFSANEVÎ VARLIKLAR VE İLİMLER

HAYALİ, EFSANEVÎ VARLIKLAR VE İLİMLER İnsana eliyle kazandığından başkası yoktur. Simyacılık gafil işidir HAYALİ, EFSANEVÎ VARLIKLAR VE İLİMLER BU BÖLÜMDE: Kim vardı diyâr-ı kîmyâya (Ayrıca bakınız: Gaflet içinde yaşamak) Allah bes, baki

Detaylı

Devleti yönetme hakkı Tanrı(gök tanrı) tarafından kağana verildiğine inanılırdı. Bu hak, kan yolu ile hükümdarların erkek çocuklarına geçerdi.

Devleti yönetme hakkı Tanrı(gök tanrı) tarafından kağana verildiğine inanılırdı. Bu hak, kan yolu ile hükümdarların erkek çocuklarına geçerdi. Orta Asya Türk tarihinde devlet, kağan adı verilen hükümdar tarafından yönetiliyordu. Hükümdarlar kağan unvanının yanı sıra han, hakan, şanyü, idikut gibi unvanları da kullanmışlardır. Kağan kut a göre

Detaylı

EHL-İ SÜNNET'İN ÜSTÜNLÜĞÜ.

EHL-İ SÜNNET'İN ÜSTÜNLÜĞÜ. EHL-İ SÜNNET'İN ÜSTÜNLÜĞÜ www.almuwahhid.com 1 Müellif: Şeyhu'l-İslam İbni Teymiyye (661/728) Eser: Mecmua el-feteva, cilt 4 بسم هللا الرحمن الرحيم Selefin, kendilerinden sonra gelenlerden daha alim, daha

Detaylı

KİŞİSEL BİLGİLER. İlyas CANİKLİ. Yrd. Doç. Dr. Temel İslam Bilimleri

KİŞİSEL BİLGİLER. İlyas CANİKLİ. Yrd. Doç. Dr. Temel İslam Bilimleri KİŞİSEL BİLGİLER Adı-Soyadı: İlyas CANİKLİ Unvan: Yrd. Doç. Dr. Doğum Yeri ve Yılı: Samsun-Terme/ 1966 Bölüm: Temel İslam Bilimleri Tel: 0530 9576891 E-Posta: icanikli@mynet.com; ilyascanikli@gmail.com

Detaylı

EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI 12. SINIF DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ DERSİ DESTEKLEME VE YETİŞTİRME KURSU KAZANIMLARI VE TESTLERİ

EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI 12. SINIF DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ DERSİ DESTEKLEME VE YETİŞTİRME KURSU KAZANIMLARI VE TESTLERİ EKİM 2017-2018 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI 12. SINIF DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ DERSİ DESTEKLEME VE YETİŞTİRME KURSU KAZANIMLARI VE TESTLERİ Ay Hafta Ders Saati Konu Adı Kazanımlar Test No Test Adı Hayat Amaçsız

Detaylı

RIZIK VE ZENGİNLİK DUASI (ESMAÜL HÜSNA ŞİFRELERİ-2)

RIZIK VE ZENGİNLİK DUASI (ESMAÜL HÜSNA ŞİFRELERİ-2) RIZIK VE ZENGİNLİK DUASI (ESMAÜL HÜSNA ŞİFRELERİ-2) Manevi ve maddi rızkın artması, lütuf ve ikramlara mazhar olmak için elimizdeki imkanlara göre en güzel bir şekilde çalışmalı ve en güzel bir şekilde

Detaylı

Kadınların Dövülmesi. Konusuna Farklı Bir Bakış. (Nisa [4] 34)

Kadınların Dövülmesi. Konusuna Farklı Bir Bakış. (Nisa [4] 34) Nisa [4] 34 Nuşûz Darabe Boşanmadan Önceki İşler Hz. Muhammed Hiç Kimseyi Dövmemiştir Dövmek Yasaklanmış Eşini Döven Hayırsızdır Ayetin Mantığı Kaynakça Kadınların Dövülmesi (Nisa [4] 34) Konusuna Farklı

Detaylı

"Âyinesi iştir kişinin lafa bakılmaz. Şahsın görünür rütbe-i aklı eserinde" diyen Ziya Paşa nın sözleri ne kadar da manidardır.

Âyinesi iştir kişinin lafa bakılmaz. Şahsın görünür rütbe-i aklı eserinde diyen Ziya Paşa nın sözleri ne kadar da manidardır. "Âyinesi iştir kişinin lafa bakılmaz. Şahsın görünür rütbe-i aklı eserinde" diyen Ziya Paşa nın sözleri ne kadar da manidardır. Bazı insanlar vardır ki, yapmadıkları halde yapmış gibi övünürler İmkânlar

Detaylı

tarafından yazıldı. Pazartesi, 13 Ağustos :33 - Son Güncelleme Pazartesi, 13 Ağustos :52

tarafından yazıldı. Pazartesi, 13 Ağustos :33 - Son Güncelleme Pazartesi, 13 Ağustos :52 ASİLDER in organize ettiği ve çok sayıda genç üyemizin katılımı ile 2-16 Temmuz 2012 tarihleri arasında gerçekleşen ASİLDER Umre Organizasyonumuz güzel bir şekilde tamamlanmıştır. Rabbim, bu güzel organizasyona

Detaylı

MEHMET AKİF ERSOY UN EDEBÎ KİŞİLİĞİ 1

MEHMET AKİF ERSOY UN EDEBÎ KİŞİLİĞİ 1 MEHMET AKİF ERSOY UN EDEBÎ KİŞİLİĞİ 1 Türk edebiyatında Mehmet Akif kadar hayatı, edebiyat anlayışı ile şiirleri arasında büyük bir uygunluk bulunan pek az şair vardır. 2 Akif II. Meşrutiyet in ilan edildiği

Detaylı

Maksut Genç. - şiirler - Yayın Tarihi: Yayınlayan: Antoloji.Com Kültür ve Sanat

Maksut Genç. - şiirler - Yayın Tarihi: Yayınlayan: Antoloji.Com Kültür ve Sanat - şiirler - Yayın Tarihi: 13.5.2006 Yayınlayan: Antoloji.Com Kültür ve Sanat Yayın Hakkı Notu: Bu e-kitapta yer alan şiirlerin tüm yayın hakları şairin kendisine ve / veya yasal temsilcilerine aittir.

Detaylı

NOT : İMAM-I RABBANÎ Hz. bu mektubu muhterem şeyhi Muhammed Bakibillah'a yazmıştır.

NOT : İMAM-I RABBANÎ Hz. bu mektubu muhterem şeyhi Muhammed Bakibillah'a yazmıştır. 6.MEKTUP MEVZUU : a) Cezbe ve sülûk husulünün beyanı. b) Celâl ve cemal sıfatları ile terbiye almak. c) Fenanın ve bekanın beyanı. d) Nakşibendî tarikatına mensub olmanın üstünlüğü. Belâ ve musibet için

Detaylı

İÇİNDEKİLER ÖN SÖZ...9

İÇİNDEKİLER ÖN SÖZ...9 İÇİNDEKİLER ÖN SÖZ...9 I. BÖLÜM EDEBİYAT NEDİR? 1.1. Edeb den Edebiyata...11 1.2. Edebî Eser...13 1.3. Edebî Metin...14 1.4. Edebiyat Bilimi...33 1.5. Edebiyat Sosyolojisi...33 1.6. Edebiyat Tarihi...35

Detaylı

ĐLÂHĐYAT FAKÜLTESĐ DERGĐSĐ

ĐLÂHĐYAT FAKÜLTESĐ DERGĐSĐ ÇUKUROVA ÜNĐVERSĐTESĐ ĐLÂHĐYAT FAKÜLTESĐ DERGĐSĐ Çukurova University Journal of Faculty of Divinity Cilt 11 Sayı 2 Temmuz-Aralık 2011 ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ İLAHİYAT FAKÜLTESİ DERGİSİ ISSN: 1303-3670 Sahibi

Detaylı

2016 YILI 1. DÖNEM ÜÇ AYLIK VAAZ- IRŞAT PROGRAMI VAAZIN

2016 YILI 1. DÖNEM ÜÇ AYLIK VAAZ- IRŞAT PROGRAMI VAAZIN 2016 YILI 1. DÖNEM ÜÇ AYLIK VAAZ- IRŞAT PROGRAMI VAAZIN VAİZİN TARİHİ GÜNÜ VAKTİ ADI SOYADI ÜNVANI GÖREV YAPACAĞI YER KONUSU 1.01.2016 Cuma Öğleden Önce Şevket ŞİMŞEK Uzman Vaiz Mermerler Camii SORUMLU

Detaylı

GÜZEL SÖZLER. (Derleyen; Veyis Susam) * Ne kadar çok olsa koyunun sürüsü, Ona yeter imiş kasabın birisi. * Alçak, ölmeden önce, birkaç kere ölür.

GÜZEL SÖZLER. (Derleyen; Veyis Susam) * Ne kadar çok olsa koyunun sürüsü, Ona yeter imiş kasabın birisi. * Alçak, ölmeden önce, birkaç kere ölür. GÜZEL SÖZLER (Derleyen; Veyis Susam) * Ne kadar çok olsa koyunun sürüsü, Ona yeter imiş kasabın birisi. * Alçak, ölmeden önce, birkaç kere ölür. Yiğit ise sadece bir kere.. 1 / 23 * Âlimin benzer misali,

Detaylı

Türkiye Yazma Eserler Kurumu Başkanlığı. Yayın Kataloğu

Türkiye Yazma Eserler Kurumu Başkanlığı. Yayın Kataloğu Türkiye Yazma Eserler Kurumu Başkanlığı Yayın Kataloğu 2013 2 TAHRÎRU USÛLİ L-HENDESE VE L-HİSÂB EUKLEIDES İN ELEMANLAR KİTABININ TAHRİRİ Nasîruddin Tûsî (ö. 1274) Meşhur Matematikçi Eukleides in (m.ö.

Detaylı

OSMANLICA öğrenmek isteyenlere kaynaklar

OSMANLICA öğrenmek isteyenlere kaynaklar OSMANLICA öğrenmek isteyenlere kaynaklar Eda Yeşilpınar Hemen her bölümün kuşkusuz zorlayıcı bir dersi vardır. Öğrencilerin genellikle bu derse karşı tepkileri olumlu olmaz. Bu olumsuz tepkilerin nedeni;

Detaylı

HAZ.II.Ö/İLK- A. İstanbul Üniversitesi / İlahiyat Fakültesi D-107 II/3. DERS 17:00 18:00. Yrd.Doç.Dr. Ümit HOROZCU CÜMLE BİLGİSİ-II

HAZ.II.Ö/İLK- A. İstanbul Üniversitesi / İlahiyat Fakültesi D-107 II/3. DERS 17:00 18:00. Yrd.Doç.Dr. Ümit HOROZCU CÜMLE BİLGİSİ-II İstanbul Üniversitesi / İlahiyat Fakültesi D-107 HAZ.II.Ö/İLK- A ARAP DİLİ FONETİĞİ-II CÜMLE BİLGİSİ-II KELİME BİLGİSİ-II ARAP DİLİ FONETİĞİ-II YAZILI ANLATIM-II OKUMA ANLAMA-II CÜMLE BİLGİSİ-II OKUMA

Detaylı

LİVATA HADDİ (EŞCİNSELLİĞİN/HOMOSEKSÜELLİĞİN CEZASI)

LİVATA HADDİ (EŞCİNSELLİĞİN/HOMOSEKSÜELLİĞİN CEZASI) Livata Haddi 71 LİVATA HADDİ (EŞCİNSELLİĞİN/HOMOSEKSÜELLİĞİN CEZASI) Livatanın cezası zina cezasından farklıdır. Her ikisinin vakıası birbirinden ayrıdır, birbirinden daha farklı durumları vardır. Livata,

Detaylı

İbadetin Manası ve Çeşitleri

İbadetin Manası ve Çeşitleri İbadetin Manası ve Çeşitleri Muhammed ibni Abd'il Vehhab (rahimehullah) www.at-tawhid.org 1 İbadetin Aslı Allah a ibadetin aslı; Allah ın emirlerine uymak nehyettiklerinden kaçınmak suretiyle ona itaat

Detaylı

AİLE KURMAK &AİLE OLMAK

AİLE KURMAK &AİLE OLMAK AİLE KURMAK &AİLE OLMAK Dr. Fatma BAYRAKTAR KARAHAN Uzman-Ankara Aile Nedir? Aile kelimesinin kökü, ğavl dir. Bu kelime, ağır bir sorumluluk altına girmek demektir. Bu kökten gelen aile ise, birini çekince

Detaylı

Kur an ın Bazı Hikmetleri

Kur an ın Bazı Hikmetleri Kur an ın Bazı Hikmetleri Allah Teala kıble hususunda derin tartışmalara giren insanların görüşünü: İyilik, yüzlerinizi doğuya ve batıya çevirmeniz değildir. ayetiyle reddetmiştir. Ki onların bir kısmı,

Detaylı

Bismillahirrahmanirrahiym Elhamdü lillahi Rabbil Alemiyn, Vessalatü vesselamu ala Rasülina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmeiyn.

Bismillahirrahmanirrahiym Elhamdü lillahi Rabbil Alemiyn, Vessalatü vesselamu ala Rasülina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmeiyn. ŞERHUL EMSİLE Bismillahirrahmanirrahiym Elhamdü lillahi Rabbil Alemiyn, Vessalatü vesselamu ala Rasülina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmeiyn. Kaynaklarda, Hz.İmam Aliyyül Mürteza (kv) efendimizin

Detaylı

M VE NAZARDAN KORUNMA VE KURTULMA YOLLARI. lar aha beteri. dir veya 7 2. Y. 4. a bakarak " " dersek h 6. olarak sadaka verme.

M VE NAZARDAN KORUNMA VE KURTULMA YOLLARI. lar aha beteri. dir veya 7 2. Y. 4. a bakarak   dersek h 6. olarak sadaka verme. M VE NAZARDAN KORUNMA VE KURTULMA YOLLARI lar aha beteri dir... 1. -3-5 veya 7 2. Y 3. : me sem. 1 (B bir olmaz) 4. a bakarak " " 5. sek, dersek h 6. olarak sadaka verme. 2 3 k, iyilik yapmak, anaya -

Detaylı

Edeb Yahu! Edebli ve Hayalı Olmak

Edeb Yahu! Edebli ve Hayalı Olmak Edeb Yahu! Edebli ve Hayalı Olmak «Rabbim beni terbiye etti, terbiyemi de güzel kıldı.» (Hadis-i Şerif, Kenz ül- Ummal) Allah, edebin her çeşidini Hz. Muhammed (sav) de bir araya getirmiş ve bizlere örnek

Detaylı

GADİR ESİNTİLERİ -9- Şiir: İsmail Bendiderya

GADİR ESİNTİLERİ -9- Şiir: İsmail Bendiderya GADİR ESİNTİLERİ -9- Şiir: İsmail Bendiderya GADİR ESİNTİLERİ (9) Şiir: İsmail Bendiderya Edit: Kadri Çelik - Şaduman Eroğlu Son Okur: Murtaza Turabi Hazırlayan: D.E.K. Kültürel Yardımcılık, Tercüme Bürosu

Detaylı

İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ...7 KISALTMALAR GİRİŞ İran ve Türk Edebiyatlarında Husrev ü Şirin Hikâyesi BİRİNCİ BÖLÜM Âzerî nin Biyografisi...

İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ...7 KISALTMALAR GİRİŞ İran ve Türk Edebiyatlarında Husrev ü Şirin Hikâyesi BİRİNCİ BÖLÜM Âzerî nin Biyografisi... İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ...7 KISALTMALAR...11 GİRİŞ İran ve Türk Edebiyatlarında Husrev ü Şirin Hikâyesi...13 BİRİNCİ BÖLÜM Âzerî nin Biyografisi...27 5 İKİNCİ BÖLÜM Husrev ü Şirin Mesnevisinin İncelenmesi...57

Detaylı

EĞİTİM - ÖĞRETİM YILI... ANADOLU LİSESİ 12. SINIF TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI DERSİ DESTEKLEME VE YETİŞTİRME KURSU KAZANIMLARI VE TESTLERİ

EĞİTİM - ÖĞRETİM YILI... ANADOLU LİSESİ 12. SINIF TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI DERSİ DESTEKLEME VE YETİŞTİRME KURSU KAZANIMLARI VE TESTLERİ AY HAFTA DERS SAATİ KONU ADI KAZANIMLAR TEST NO TEST ADI 1 2 EDEBİ BİLGİLER (ŞİİR BİLGİSİ) 1. İncelediği şiirden hareketle metnin oluşmasına imkân sağlayan zihniyeti 2. Şiirin yapısını çözümler. 3. Şiirin

Detaylı

Ramazan ve Bayram Ramazan Ramazan Allah a yakınlaşmak için yegane bir zaman. Allah dünyada kendisi ve insanlar arasına perdeler koymuş. Bu perdeleri açmak ve aşmak, Allah a yakınlaşmak, onu hissetmek için

Detaylı

DÜZENLEYEN KURULUŞLAR DİYARBAKIR VALİLİĞİ DİCLE ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ ATATÜRK KÜLTÜR MERKEZİ BAŞKANLIĞI ONUR KURULU

DÜZENLEYEN KURULUŞLAR DİYARBAKIR VALİLİĞİ DİCLE ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ ATATÜRK KÜLTÜR MERKEZİ BAŞKANLIĞI ONUR KURULU İLETİŞİM Tel: 0412 2411000 Dahili 8247-8260-8245 Web: http://www.dicle.edu.tr/turk-dili-veedebiyati-bolumu-suleyman-nazif-ve-saidpasa-sempozyumu e- posta: snazifsempozyumu@dicle.edu.tr SEMPOZYUM KURULLARI

Detaylı

DİNLEDİM NEY DEN HASRETİ Pazartesi, 11 Haziran 2012 14:59

DİNLEDİM NEY DEN HASRETİ Pazartesi, 11 Haziran 2012 14:59 İnsan hep bir şeylerin özlemi ile yaşar. İçinde hep bir şeylerin özlemi vardır. Hasret insanoğlunun adeta içine işlemiştir. Biz bezm-i âlemden geldik ve hep oraların hasreti ile yanarız. Biz dünyaya gönderildik

Detaylı

Gıybet (Hadis, Tirmizi, Birr 23)

Gıybet (Hadis, Tirmizi, Birr 23) Dedikodu (Gıybet) Gıybet Dedikodu (gıybet), birisinin yüzüne söylenmesinden hoşlanmadığı şeyleri arkasından söylemektir. O kimse söylenen şeyi gerçekten yapmış ise bu gıybet, yapmamış ise iftira olur (Hadis,

Detaylı

Kurban Nedir Ve Niçin Kesilir?

Kurban Nedir Ve Niçin Kesilir? Kurban sözlükte yaklaşmak, yakınlaşmak gibi anlamlara gelmektedir. Kurban, Allah a yaklaşmak ve onun hoşnutluğunu kazanmak amacıyla belirli bir zamanda uygun nitelikteki bir hayvanı kesmektir. Kesilen

Detaylı

Azrail in Bir Adama Bakması

Azrail in Bir Adama Bakması Mevlâna (1207 1273) Güçlü bir bellek, çağrışım yeteneği, üretkenlik, olağanüstü görüş ve anlatım gücü, derin duygusallık ve hüzün, her yönüyle İslam kültürüne hâkimiyet... İşte Mevlâna deyince akla gelen

Detaylı

Sınıf. Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi 1. TEOG DENEME SINAVI. 8. Sınıf TEOG. Sınavına. Bizim İçin Hepiniz Özelsiniz...

Sınıf. Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi 1. TEOG DENEME SINAVI. 8. Sınıf TEOG. Sınavına. Bizim İçin Hepiniz Özelsiniz... ORTAOKUL 8. Sınıf Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi 1. TEOG DENEME SINAVI ORTAOKUL 8. Sınıf TEOG Sınavına H A ZI R LI K Bizim İçin Hepiniz Özelsiniz... R Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi I. TEOG Deneme Sınavı 8.

Detaylı

Herkes bir arayış içinde

Herkes bir arayış içinde Euzubillahimineşşeytananirracim Bismillahirrahmanirrahim Herkes bir arayış içinde Ayberk Efendi Berlin 2oo8 La havle vela kuvvete illa billahil aliyyil Azim. Meded ya Sultanul Evliya, meded ya Şeyh Nazım

Detaylı

Kur'an-ı Kerimde tevafuk mucizesi Kainatta tesadüf yok, tevafuk vardır

Kur'an-ı Kerimde tevafuk mucizesi Kainatta tesadüf yok, tevafuk vardır Kur'an-ı Kerimde tevafuk mucizesi Kainatta tesadüf yok, tevafuk vardır Tevafuk birbirine denk gelmek, birbiriyle uygun vaziyet almak demektir. Tevafuklu Kur anda tam 2806 Allah lafzı pek az müstesnalar

Detaylı

İLÂHİYAT FAKÜLTESİ DERGİSİ

İLÂHİYAT FAKÜLTESİ DERGİSİ ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ İLÂHİYAT FAKÜLTESİ DERGİSİ DİN PSİKOLOJİSİ ÖZEL SAYISI Prof. Dr. Kerim Yavuz Armağanı Çukurova University Journal of Faculty of Divinity Cilt 12 Sayı 2 Temmuz-Aralık 2012 ÇUKUROVA

Detaylı

İmam-ı Muhammed Terkine ruhsat olmayan sünnettir der. Sünnet-i müekkededir.[6]

İmam-ı Muhammed Terkine ruhsat olmayan sünnettir der. Sünnet-i müekkededir.[6] K U R B A N Şartlarını hâiz olub,allah a yaklaşmak amacıyla kesilen kurban;hz. Âdem in çocuklarıyla başlayıp [1],Hz. İbrahim-in oğlu İsmail-in kurban edilmesinin emredilmesi[2],daha sonra onun yerine koç

Detaylı