İSLAM TECDİD GELENEĞ1 VE MUSA CARULIAH B İGİYEV

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "İSLAM TECDİD GELENEĞ1 VE MUSA CARULIAH B İGİYEV"

Transkript

1 Dr. Mehmet GÖRMEZ İSLAM TECDİD GELENEĞ1 VE MUSA CARULIAH B İGİYEV İslam tecdid geleneği derken, genel bir temayül olarak 19. asırla başlatılan ve kimilerinin İslam çağdaşçılığı veya islam modem izmi, bazılarının da İslami yenilikçilik, dini intibah ve teceddilt veya reformizm olarak adland ırd ıklan düşünce hareketlerini kastediyor değilim. Hatta Musa Carullah' ın yetiştiği çevrede neşvü nema bulan ve daha çok bir yenilikçi maarif hareketi olarak ortaya ç ıkan usul-i cedid veya cedidcilik olarak şöhret bulan hareketi de kast etmiyorum. 1 Zira Musa Carullah' ın da s ık sık dolayl ı da olsa ifade ettiği gibi, başlangıçtan itibaren bünyesinde ictihad gibi bir müessesenin varl ığın ı bulunduran, hatta ictihad ı hayatın en büyük farizas ı olarak gören bir düşünce geleneğinde, tarihin her an ında ortaya çıkan problemlere, islam ın evrensel mesaj ını esas alarak yeni çözümler getirmek anlam ında tecdid hareketini 19.yüzy ıldan başlatmak doğru olmasa gerektir. Kald ı ki, Carullah'a göre ictihad, naslardan hüküm ç ıkartmak, yani istinbat değil, islamın, her asırda hayat ile olan irtibat ın ı kurmakt ır.2 Yanlış olmakla birlikte Islam tecdid gelene ğini 19. yüzyılda başlatanlann, böyle bir hareketi M ısır'da Cemaleddin Efgani, Muhammed Abduh ve Re şit R ıza; Hind alt kıtasında Seyyid Ahmet Han, Muhammet Ikbal ve Fazlurrahman gibi isimlerle sın ırl ı tutmaları -eğer kasıtl ı değilse- ya dönemin sosyo-politik şartları ya da bu sahalarda araştırma yapanların, idil-ural bölgesinde yeti şen Abdunnask Kursavl, Şihabuddin Mercani ve Musa Carullah Bigiyev gibi şahsiyetlerden habersiz olmaları ile izah edilebilir. Gerek hayat ında ve gerekse vefat ından sonra Musa Carullah' ı gerek övmek ve gerekse yermek için de ğerlendirenlerin kendilerince atfettikleri olumlu veya olumsuz anlamda bir reform hareketi içinde göstermeye çalıştıkları doğrudur. Ancak mühim olan yaşadığı asırda tartışılan her meselede eser vermiş bir şahsiyeti başkaların ın nasıl tan ımlad ığı değil, onun kendisini nerede gördüğü ve eserlerinde ne dediğidir. Henüz 1911 yılında Türkiye'de Haşim Nahid Türkiye için Nectit ve rtild yollar ı adl ı eserinde şöyle demişti: "Hnstiyanlar içinde hakikatperest bir müceddit çıkt ı, İncili tercüme etti ve anladıklan dakikadan itibaren a ğır zincirlerin hal- 1 Cedidcilik hareketi ve Musa Carullah' ın bu hareket içindeki yeri konusunda henüz yeni tamamlanan ve İbrahim Maras tarafından hazırlanan " İdil-Ural Tiirkle ıinde Cedidcilik (yenilikçilik) Hareketi ( )" adl ı doktora tezine mtiracat edilebilir. 2 Bk. M. G&Wlab, Likamiyat Kazan, 1907, s. 28,

2 kalan çözülmeye, Allah' ın vekili gibi gözüken papazlar küçülüp İncil'in ilah ı yükselmeye ba şlad ı. Nihayet fikrin ve vicdan ın esaretini kırmaya muvaffak oldular. İslamiyet'in Luther'i de şimdi Asya'da zuhfır etti. Bu müceddit, bu müceddid-i din Kazan'll Musa Bigiyev'dir."3 Bundan iki yıl sonra, 1913 y ıl ında Rusya'da ya şayıp Rus bas ınında Alisev imzası ile makaleler ne şreden İngiliz yazarı Williams, büyük Rus fikir dergilerinden birinde Musa Carullah hakkında "Müslüman Luther'i" ba şlıklı bir makale kaleme alır. Makalede Musa Carullah' ın islarra bir reform hareketi ba şlattığın ı, bu hareketin bütün islam dünyas ına yayılacağın ı iddia etmiş ve onun bir müslüman Luther'i olacağı fikrini ileri sürmüştür.4 Musa Carullah hakk ında bu ve buna benzer pek çok de ğerlendirme yap ıldığı doğrudur. Ayr ıca bu değerlendirmeler Musa Carullah' ın hasımlar ı tarafından da hep aleyhine kullan ılm ıştır. Oysa Musa Carullah' ın "efkar- ı islamiyede bir ink ılab hareketi meydana getirmek" gibi bir gayesi olsa da5 "reform", " ıslahat-ı diniye" ve "islamiyeti medeniyete tatbik" sözleri onun en çok hoşlanmadığı ifadelerdir. "Büyük Memularda Ufak Fikirler" adl ı eserinde şöyle demiştir: "Bir çok meselede ehl-i ilmin reylerine, mezheplerine hatta bazen icmalanna muhalefet etti ğim doğrudur. Ancak ben her meselede islam ın öğretilerine cemal olabilecek ciheti iltizam ederdim. Hiçbir meseleyi kuru iddia olsun diye yahut reformatörlük hevesiyle yazmad ım."6 Edebiyet- ı Arabiye'de ise şöyle demiştir: "Kütüb-i F ıkh ıyye talimlerini zaman ın cereyanlar ına tevfik etmek hevesleri bende yoktui. Hayat ın zaruretleri karşıs ında islam ın hükümlerini terk etme acizli ği de bende yoktur."7 Bir başka eserinde şöyle der: "Benim nazarımda islamiyet ıslahat- ı diniyelerin hiçbirine muhtaç de ğildir. İctimai, dini ve siyasi hastal ıklar islamiyette de ğil bizim özümüzdedir. 0 öldürücü hastal ıklardan arınmak için çarelerini aramak elbette lazımd ır. Hrıstiyanlık dünyasında reforrnasyon devri vard ı. Lakin islam tarihini Hrıstiyanl ık tarihine taklid ettirmek doğru değildir."8 Bir diğer eserinde de şunları söylemi ştir: "Bizde nam ucuzdur. Liberal laflardan dem vurup bir iki kitap yazsa reformatör olur. Lakin ben şu güne kadar 25'den fazla yazdım ise de bundan sonra belki daha fazla yazsam da ucuz pahaya verilecek reformatörlük lakaplann ı islamiyet şerefine bir kenara b ırakırım. Benim nıhumun izzetinde ref ormatörlük lakaplan ziynet olamaz. Nebiy-i Kerim Hz. Muhammed (sav)'in fuytizat- ı nebeviyesinden feyiz al ıp durucu insan Luther'in kemaline meskenet elleri Lızatamaz."8 3 Haşim N'Ahid, Türkiye için Necat ve hit& Yollan, Istanbul, 1911, s bk. Togan, Zeki Velidi, Tasvir Gazetesi, 24 Eylül, Bk. M. arullah, Uzun Günlerde Raze, Kazan, 1911, s M. Carullah, Büyük Mevzuarda Ufak Fikirler, Peterspurg, 1914, s M. arullah, Edebiyat-lArabiye, ile ulüm-i islamiye, Kazan, ty. s Büyük Mevalarda Ufak Fikirler,5. 9 M. Carullah, Mülahaza, Kazan, 1909, s

3 Musa CArullah' ın Kur'an, sünnet, icma ve kıyas gibi islam ın en temel kaynakları hakkında yeni gibi görülen pek çok fikir serdetti ği, yaşadığı dönemde gerek müslümanlar ın ve gerekse insanl ığın yaşadığı pek çok probleme geleneksel din anlayışım ızın hiçbir çözüm getiremeyeceğini ve dolay ısıyla pek çok yeni öneri de bulunduğu doğrudur. Ancak bütün bunlar ı yaparken Musa Carullah' ın pek çok konuda diğer yenilikçilerden farkl ı bir çizgide yer ald ığını söyleyebilirim. Ben burada Musa Carullah' ı 19. as ırda islam tecdid hareketinin önciileri olarak bilinen diğer şahsiyetlerle mukayese edecek de ğilim. Bunun bir tebliğin s ınırların ı aşacağı muhakkakt ır. Ancak bir ön fikir vermesi bak ım ından baz ı millahazalar ım ı ifade etmekle yetinece ğim: 1. Musa Carullah' ın çağdaşı olan pek çok tecdid hareketi ve bu hareketlerin önctilerinde "tecdid", bilhassa ritiellere ait bir tak ım bidatlerle mücadeleye indirgenirken, Musa Cârullah'a göre tecdid (kald ı ki kendisi bu kavram ı pek kullanmaz) sosyal hayat ı Kur'an ayetleri, Nebilerin öğretileri, ictima ayetleri, tabiat ayetleri ve akl- ı selirn ışığında yeniden tanzim etmektir. 2. Çağdaşı pek çok tecdid hareketinde tevhide yapılan aşırı vurgu ile insan ın teşri veya yasamaya dair her türlü faaliyeti bir nevi şirk olarak değerlendirilirken, Musa Carullah insan ın sadece ictihad yetkisinden de ğil, teşri yetkisinden de söz etmiştir. Musa Carullah'a göre insan ın yeryüzünde hilafeti iki k ısma ayrılır: a. Tabiatta hilafet b. Teşri'de hilafet Allah: "Ben yeryüzünde bir halife yarataca ğım" derken bu her iki vazifeyi de kast etmiştir. Tabiat dünyas ında tasarruf vazifelerine halife lul ınmış insan teşri vazifelerinde de elbette halife k ılınmıştır. Hilafet şerefi sadece tabiatı mamur etmekte değil, heyet-i ictimaiye külliyelerinde ders okuyup imtihan olmu ş insanoğluna şeref olarak verilmiş bir imtiyaz, bir miikafât ve bir şarilik ve hukukşinasl ık diplomas ıdır. n İnsan kendi hayatı için yiyecek, giyecek ve mesken ihtiyaçlar ın ı nasıl arayıp buluyorsa, medeni hayatı için zorunlu olan tedbirleri ve kanunlar ı arayıp bulacaktır. Birincisini tabiat hazinelerinden, ikincisini de Kur'an ayetlerinden, Nebilerin ve hekimlerin öğretilerinden ve ictima ayetlerinden çıkarıp tatbik edecektir.12 Musa Carullah'a göre nübilvvetin sona erişi insan akl ın ın rüşdüne ermesi, velayet, ehliyet ve ihtiyar yetkisini kazanmas ı demektir. insanl ık asırlarca Allah' ın gönderdiği peygamber vas ıtas ıyla terbiye edildi. En son muallim olmak üzere Nebiy-i İslam Hz.Muhammed'in gönderilmesi artık aklın, vasilerin himayesinden ve velilerin terbiyesinden"azad kalabilece ği anlam ına geliyordu. Kitab ve hikmetin bu 10 Bk. M. arullah, Şeriat Esaslan, Kazan, 1915, s Şeriat Esaslan a.y. 125

4 son en büyük muallimi kebir Nebiyy-i islam Hâterni.il-Enbiya Muhammed Emin'in beliğ lisan ıyla hem de Medine'nin ilk y ıllarında "Muhammed sizden hiçbir adam ın babas ı değildir. Fakat o, Allah' ın Raseli.i ve peygamberlerin sonuncusudur..." 13 Denilmiş olması ilahi bir mtijdedir. Bu ilahi miijdeye göre ak ıl, liyakat ve ehliyetine kavu şmuş vasiler himayesinde hukuksuzluktan, veliler terbiyesinde şakirdlikten necat bulmuştur. Zira aramak ve bulmak insan ın akıl irade ve ihtiyarın ı terbiye eder. Her şey hazırlanmış olsa idi insanlar tembel olurdu. Herşey beyan kılınmış olsayd ı aklın klymet-i harbiyesi kalmaz, insan ın ihtiyannda faaliyet bulunmazd ı. 3. Hanbeli İbn Teymiye ile Kaliki Ebu ishak eş-şatibi arasında yapılacak bir mukayese, Musa Carullah' ın başlatmak istediği tecdid ile diğer bazı tecdid hareketleri aras ında yapılmış bir mukayese say ılacaktır. Zira Usul'den çok funi ile ilgili meseleler üzerinde duran ibn Teymiye, neo selefi olarak bilinen yenilikçilere ne kadar ilham kaynağı olmuşsa, fıluh usulünde yenilik yapan, Kur'an ve sünneti yorumlarken laf z ın delaletinden çok ş'ariin maksad ını ve toplumun maslahat ın ı esas alan Ebu ishak eş-şâtibi Musa Carullaffa o derece kaynaklık etmiştir. 4. Herhangi bir dünya görüşü anlam ve tutarl ılığmı nihai atıf çerçevesi olarak adland ırabileceğimiz bir paradigmada bulur. Bu aç ıdan bakıldığında, eleştirilebilecek pek çok yönü olmakla birlikte, Musa Carullah' ın hiçbir meselede bu paradigmay ı yok saydığı iddia edilemez. Ancak, o kendi dar düşünceleri islam ın nihai atıf çerçevesi olarak görenlerle de hep mücadele etmiştir. Kelamcılan topyekon karşısına alması da bundand ır. Ona göre bu paradigma üç esas üzerine bina edilmiştir: a. Halis tevhid inancı b. Ahiret inanc ı c. Hayat- ı insaniyede hidayet yollan Bu sonuncusu Allah' ın bizzat insanlara verdiği haklar, vazifeler ve ahlak ilkelerinden ibarettir. Bunlar evrenseldir ve hiçbir zaman değiştirilemez Yenilikçi hareketlerde en önemli sorun islam ın değişkenleri ile sabitelerini tespit etme knterleridir. Musa Cartıllah bunları belirlerken d ış etkenlerden çok islamın iç dinamiklerini esas alm ıştır. 0 Şatibi'den aldığı.ilhamla bunu Usul'ud-Din ve usul-i filch çerçevesinde yapmaya çalışmıştır. Musa Carullah'a göre; insanl ık medeniyet derecelerine tabiatm hareminde ve nıbubiyetin hadanesinde asırlarca eğitilerek ulaşmıştır; hayat ın kanunlanna ve maişetin hukuklann ı hayat mekteplerinde uluhiyyet muallimleri huzunındı okuduğu derslerden öğrenmiştir. Bu sebeple şedatler asırlann, zamanların ve milletlerin değişmesi ile değişmiştir. Binaenaleyh tekamül sünnet-i ilahiye'sine tabi olmak üzere Alızab, Şeriat Esasları,

5 islam şeriatı kendisinden önceki bütün şeriatlerin kemale ermiş bir nilshası olmuş, medeniyet tarihi boyunca zaman ın elinde ıslah edilerek gelen bütün şeriatlerden sonra şeriat- ı ilahiye olmak sıfat ıyla nazil olan islamiyet, evvelki bütün şeriat ve kanunlar ın saf cevherlerini ve güzel esaslann ı cem ederek insanl ık dünyasına evrensel bir rahmet olmuştur.15 Ancak ona göre Kur'an- ı Kerim'in nasslan ve Şari-i Hakim'in masum lisan ı ile beyan edilen hilkümler iki k ısma ayrılır: a. Ahkam-ı Ibtidaiyye b. Ahkarn-ı Vifakiyye Ahkam- ı ibtidaiyye, herhangi bir şeye tabi olmay ıp insanların insanl ık cihetiyle zaruretlerine, hacetlerine, kemallerine, hukuklanna, vazifelerine ve edeplerine ait hükümlerdir. Bu hükümler, fed konularda değişebilse de esas bakım ından değişim kabul etmezler. Yani ebedi ve evrensel hilkürnlerdir. Ahkarn- ı Vifakiyye ise asr ın derecesine, vaktin ehernmiyetine, Inekan ın haline Ommetin tabiat- ı edebiyesine, ahvalin iktizasına ve halin hususiyetine göre vaz' k ılınmış 1-ıükümlerdir. Bu tür hilkümler adalet, doğruluk ve hakkaniyet esaslarına uyduğu sürece kabul ve tatbik edilir. Ancak ebedi ve evrensel olmazlar, zaman ın ve mekan ın haline, halkın tabiat ına ve ahvalin iktizas ına göre değişirler.16 Musa Carullah'a göre Kur'an- ı Kerim insan ın hayat ına dair öğretilerini ve sosyal hayat ın esaslarını iki şekilde beyan etmiştir. a. Tandid ve tayin tariki b. Tandidsiz beyan tariki Yani Kur'an'da bazı hilkümler, sebepleri, şartları ve rilkünleri ile birlikte bir takım kay ıtlara bağlanarak ifade edilirken, baz ı hilkümler herhangi bir s ın ırlamaya tabi olmadan, herhangi bir kayıtla takyid edilmeden ifade edilmi şlerdir. Mesela taabbudi olan esaslarla Şeair-i islamiye olarak adland ırılan birtakım uygulamalar birinci tarikle ifade edilmiştir; yani On bunların rükünlerini, şartların ı, sebeplerini ve edeplerini bütün yönleriyle izah etmi ştir. Diğer taraftan yeryüzünde adaleti ayakta tutmak, toplumsal hayat ın nizamın ı tesis etmek, insanlar aras ında barış ve huzuru temin etmek, aile nizam ını muhafaza etmek ve ahlakl ı bir toplum oluşturmak için gönderilen hilkümler ikinci tarzda, yani tandidsiz beyan tarikiyle ifade edilmi şlerdir. İşte Carullah'a göre Kur'an- ı Kerim'de tandid ve tayin tarikiyle ifade edilen hilkümler sabittir, hiçbir zaman değişmezler. Salt ibadet ile ilgili olan hükümlerin neden değişmeyeceği malumdur. Şeair-i islamiye olarak adland ırılan bir takım uygulamaların değişmezliğini ise islamiyetin kendi mensuplar ının lisanlar ın ı tevhid şian ile tezyin etmek, yüzlerini ayn ı kıbleye çevirerek, birlik oluşturmak, her yerde 15 Şeriat Fçaslan, s Şeriat Esasları

6 ve her asırda müslümanlara tek bir ruh, tek bir kimlik ve haviyet kazand ırmak istemesine bağlamışt ır. Ancak ona göre ikinci şekilde, yani tandidsiz beyan tarikiyle ifade edilen hakümlerin uygulanmas ı insanlara b ırakılmışt ır. Şari-i Hakim, bu konularda akl- ı selimin deraletini, tab-i selirnin zevkini ve basiretin rehberli ğini kabul etmi ştir. Kald ı ki, milletlerin tabiatlar ı, zamanlar ın ihtiyaçlar ı ve mekanlar ın özellikleri her bakımdan farkl ıl ık arzeder. Binaen aleyh, her millet kendi asr ına, tabiat ına iklim ve coğrafyas ına göre intizam kanunlar ın ı, adalet usullerini ve idare esaslar ın ı kendi akl ı, iradesi, ihtiyar ı ve tecrübesi ile tespit eder Şeriat Esasları, s

BAZI İSLAM MODERNİSTLERİNE GÖRE KADlN HAKLARI KONUSUNDA KlSMi BİR DEGERLENDİRME

BAZI İSLAM MODERNİSTLERİNE GÖRE KADlN HAKLARI KONUSUNDA KlSMi BİR DEGERLENDİRME EKEV AKADEMİ DERCİSİ c. 3 sy. 1 (Bahar 2001)-------- 37 BAZI İSLAM MODERNİSTLERİNE GÖRE KADlN HAKLARI KONUSUNDA KlSMi BİR DEGERLENDİRME M.2ekiİŞCAJV(**) Giriş İslam'ın kadına bakışı konusunda geçen yüzyıldan

Detaylı

etmiş yirmi büyük alim yetişmiştir. Bunlardan beşinci dedesi Molla Abdulkuddüs, Kazan'a elli çaltırmlık bir mesafede bulunan Mercan kasabasım

etmiş yirmi büyük alim yetişmiştir. Bunlardan beşinci dedesi Molla Abdulkuddüs, Kazan'a elli çaltırmlık bir mesafede bulunan Mercan kasabasım ŞİHABUDDİN MERCAN İ DR. MEHMET GÖRMEZ SOYU-NESEB İ Türk-Tatar dünyasının yetiştirdiği, 18. Ve 19. Asırda bütün Türk dünyasını etkileyen Türk-Tatar aydınlanma hareketinin en büyük siması olan, büyük din

Detaylı

FIKHÎ HADİSLERİN DOĞRU ANLAŞILIP YORUMLANMASI HUSUSUNDA BAZI ESASLAR

FIKHÎ HADİSLERİN DOĞRU ANLAŞILIP YORUMLANMASI HUSUSUNDA BAZI ESASLAR 1 FIKHÎ HADİSLERİN DOĞRU ANLAŞILIP YORUMLANMASI HUSUSUNDA BAZI ESASLAR Y. Doç. Dr. Abdullah KAHRAMAN * I. GİRİŞ İnsanı yaratıp yeryüzünde yaşamasına imkân veren Yüce Allah, onu bu âlemde başıboş bırakmamıştır

Detaylı

GÜNÜMÜZ FIKIH PROBLEMLER

GÜNÜMÜZ FIKIH PROBLEMLER T.C. ANADOLU ÜN VERS TES YAYINI NO: 2071 AÇIKÖ RET M FAKÜLTES YAYINI NO: 1105 Anadolu Üniversitesi lâhiyat Önlisans Program GÜNÜMÜZ FIKIH PROBLEMLER Editör Prof.Dr. Hac Mehmet GÜNAY Yazarlar Prof.Dr. Hac

Detaylı

ÜNİTE İSLAM DÜŞÜNCE TARİHİ İÇİNDEKİLER HEDEFLER İSLAM DÜŞÜNCESİ TARİHİNE GİRİŞ (KAVRAMLARI, SINIRLARI, OLUŞUMUNA ETKİ EDEN İÇ VE DIŞ FAKTÖRLER)

ÜNİTE İSLAM DÜŞÜNCE TARİHİ İÇİNDEKİLER HEDEFLER İSLAM DÜŞÜNCESİ TARİHİNE GİRİŞ (KAVRAMLARI, SINIRLARI, OLUŞUMUNA ETKİ EDEN İÇ VE DIŞ FAKTÖRLER) HEDEFLER İÇİNDEKİLER İSLAM DÜŞÜNCESİ TARİHİNE GİRİŞ (KAVRAMLARI, SINIRLARI, OLUŞUMUNA ETKİ EDEN İÇ VE DIŞ FAKTÖRLER) İslam Düşüncesinin Tanımı İslam Dünyasına Akli Çabanın Girişine Zemin Hazırlayan Unsurlar

Detaylı

KUR'ÂN ve FEN BİLİMLERİ

KUR'ÂN ve FEN BİLİMLERİ KUR'AN ARAŞTIRMALARI DİZİSİ: 3 KUR'ÂN ve FEN BİLİMLERİ Prof. Dr. Celâl KIRCA Erciyes Üniversitesi llaliiyat Fakültesi Öğretim Üyesi Beşinci Baskı MARİFET YAYINLARI Yerebatan Cad. Çatalçeşine Sok. Defne

Detaylı

HALİM SABİT ŞİBAY IN İSLÂM HUKUKU İLE İLGİLİ GÖRÜŞLERİ

HALİM SABİT ŞİBAY IN İSLÂM HUKUKU İLE İLGİLİ GÖRÜŞLERİ T. C. Hitit Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Temel İslâm Bilimleri Ana Bilim Dalı HALİM SABİT ŞİBAY IN İSLÂM HUKUKU İLE İLGİLİ GÖRÜŞLERİ Murat ÇALKAN Yüksek Lisans Tezi Çorum 2013 HALİM SABİT ŞİBAY

Detaylı

KUR'AN'DA ALLAH VE İ NSAN

KUR'AN'DA ALLAH VE İ NSAN ANKARA -ÜNIVERSITESI ILAHIYAT FAKÜLTESI YAYINLARI 126 KUR'AN'DA ALLAH VE İ NSAN Yazan: Dr. Toshihiko IZUTSU Keio üniversitesi Profesörü Çeviren: Doç. Dr. Süleyman ATEŞ İlâhiyat Fakültesi ö ğretim üyesi

Detaylı

mart 15 11. YIL TAKDİM KöklüDeğişim suskunluğun kırılma noktası HİLAFET DÜŞTÜĞÜ YERDEN KALDIRILACAKTIR! mart 15

mart 15 11. YIL TAKDİM KöklüDeğişim suskunluğun kırılma noktası HİLAFET DÜŞTÜĞÜ YERDEN KALDIRILACAKTIR! mart 15 TAKDİM HİLAFET DÜŞTÜĞÜ YERDEN KALDIRILACAKTIR! KöklüDeğişim suskunluğun kırılma noktası Hilafet in yıkılışının 92. Sene-i devriyesi münasebetiyle Köklü Değişim, Hilafetin yokluğunun ümmete neler kaybettirdiğini,

Detaylı

Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000)

Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000) Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000) 14.08.2014 SIRA SIKLIK SÖZCÜK TÜR AÇIKLAMA 1 1209785 bir DT Belirleyici 2 1004455 ve CJ Bağlaç 3 625335 bu PN Adıl 4 361061 da AV Belirteç 5 352249 de

Detaylı

MEHMET AKİF ERSOY UN TANRI ANLAYIŞININ FELSEFİ AÇIDAN DEĞERLENDİRİLMESİ

MEHMET AKİF ERSOY UN TANRI ANLAYIŞININ FELSEFİ AÇIDAN DEĞERLENDİRİLMESİ Ali YILDIRIM * YILDIRIM, Ali (2014). Mehmet Akif Ersoy un Tanrı Anlayışının Felsefi Açıdan Değerlendirilmesi. Türk Dünyası Bilgeler Zirvesi: Gönül Sultanları Buluşması. 26-28 Mayıs 2014. Eskişehir 2013

Detaylı

FIKIH VE SİYASET ARASINDA İÇTİHAT: MANASTIRLI İSMAİL HAKKI NIN GÖZÜNDEN II. MEŞRUTİYET DÖNEMİNDE İÇTİHAT A BİR BAKIŞ

FIKIH VE SİYASET ARASINDA İÇTİHAT: MANASTIRLI İSMAİL HAKKI NIN GÖZÜNDEN II. MEŞRUTİYET DÖNEMİNDE İÇTİHAT A BİR BAKIŞ bilimname V, 2004/2, 75-75 FIKIH VE SİYASET ARASINDA İÇTİHAT: MANASTIRLI İSMAİL HAKKI NIN GÖZÜNDEN II. MEŞRUTİYET DÖNEMİNDE İÇTİHAT A BİR BAKIŞ Giriş Yrd. Doç. Dr., İnönü Ü. İlahiyat F. aduman@inonu.edu.tr

Detaylı

İslâmî Yapılanmada Model Ve Metodoloji Olarak Sünnet 1

İslâmî Yapılanmada Model Ve Metodoloji Olarak Sünnet 1 İslâmî Yapılanmada Model Ve Metodoloji Olarak Sünnet 1 İçindekiler: İslâmî Yapılanmada Model Ve Metodoloji Olarak Sünnet... 1 Model ve Metodoloji ihtiyacı... 5 İslâmî Yapının Sürekliliği... 5 Yenilenme

Detaylı

ZİYA GÖKALP İN TÜRK DİN SOSYOLOJİSİ GELENEĞİNE KATKILARI. A. Faruk KILIÇ

ZİYA GÖKALP İN TÜRK DİN SOSYOLOJİSİ GELENEĞİNE KATKILARI. A. Faruk KILIÇ sakarya üniversitesi ilahiyat fakültesi dergisi 16 / 2007, s. 123-141 din sosyolojisi ZİYA GÖKALP İN TÜRK DİN SOSYOLOJİSİ GELENEĞİNE KATKILARI A. Faruk KILIÇ ZİYA GÖKALP S CONTRIBUTIONS TO THE TURKIHS

Detaylı

MEZHEPLER DOSYASI 2 - AYRINTILI BİLGİLER - BAŞLIKLAR HALİNDE. 2. Soru: Peygamber Efendimiz (asm) zamanında mezhep var mıydı?

MEZHEPLER DOSYASI 2 - AYRINTILI BİLGİLER - BAŞLIKLAR HALİNDE. 2. Soru: Peygamber Efendimiz (asm) zamanında mezhep var mıydı? MEZHEPLER DOSYASI 2 - AYRINTILI BİLGİLER - BAŞLIKLAR HALİNDE II. BÖLÜM 1. Soru: Mezhepler nereden çıktı? 2. Soru: Peygamber Efendimiz (asm) zamanında mezhep var mıydı? 3. Soru: Bu zamanda ictihad yapılabilir

Detaylı

İLAHİYAT FAKÜLTESİ DERGİSİ

İLAHİYAT FAKÜLTESİ DERGİSİ KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ İLAHİYAT FAKÜLTESİ DERGİSİ Cilt: 1, Sayı: 1, Bahar 2014 KARADENİZ TECHNICAL UNIVERSITY JOURNAL OF THE FACULTY OF DIVINITY Volume: 1, Issue: 1, Spring 2014 KARADENİZ TEKNİK

Detaylı

Şeyhlik ve Tarikatçılık. Kulp Müftüsü M. Emin Bozarslan

Şeyhlik ve Tarikatçılık. Kulp Müftüsü M. Emin Bozarslan Şeyhlik ve Tarikatçılık Kulp Müftüsü M. Emin Bozarslan ÖNSÖZ Yüzyıllardır memleketimizde ve bilhassa doğu vilâyetlerimizde "Şeyhlik ve Tarikatçılık" denilen asılsız ve esassız bir hurafenin hüküm sürdüğü

Detaylı

İSLAM VE EKONOMİ. Prof. Dr. Osman ESKİCİOĞLU

İSLAM VE EKONOMİ. Prof. Dr. Osman ESKİCİOĞLU İSLAM VE EKONOMİ Prof. Dr. Osman ESKİCİOĞLU İZMİR-1999 Yazan : Prof. Dr. Osman Eskicioğlu Yayına Hazırlayan: Yusuf Çiftçioğlu Dizgi, Sayfa Düzeni: Yusuf Çiftçioğlu Kapak Tasarım: Nil A. Ş. ISBN: 975-6824-02-6

Detaylı

OSMANLilAR DÖNEMiNDE GAYR-i MüSLiM BiR islam HUKUKÇUSU: SAVA (Ö. 190 1), ESERLERi islam HUKUKUNA DAiR GÖRÜŞLERi

OSMANLilAR DÖNEMiNDE GAYR-i MüSLiM BiR islam HUKUKÇUSU: SAVA (Ö. 190 1), ESERLERi islam HUKUKUNA DAiR GÖRÜŞLERi islam Hukuku Araştırınaları Dergisi, Sayı: 6, 2005, s.93-114 OSMANLilAR DÖNEMiNDE GAYR-i MüSLiM BiR islam HUKUKÇUSU: SAVA (Ö. 190 1), ESERLERi islam HUKUKUNA DAiR GÖRÜŞLERi Prof. Dr. Ferhat KOCA* Abstract

Detaylı

TEŞRİİ DEĞER AÇISINDAN SÜNNETİN KONUMU

TEŞRİİ DEĞER AÇISINDAN SÜNNETİN KONUMU , 9-24 TEŞRİİ DEĞER AÇISINDAN SÜNNETİN KONUMU Ali TOKSARI Prof. Dr., Erciyes Üniversitesi İlahiyat Fakültesi atoksari@erciyes.edu.tr Öz Yüce Allah insanların dünya ve ahiret mutluluklarını sağlamak için

Detaylı

DiCLE ÜNiVERSiTESi ilahiyat FAKÜLTESi DERGisi

DiCLE ÜNiVERSiTESi ilahiyat FAKÜLTESi DERGisi Dicle Üniversitesi ilahiyat Fakültesi Y ayinlara : 19. ISSN 1303-5231 DiCLE ÜNiVERSiTESi ilahiyat FAKÜLTESi DERGisi HAKEMLi DERGi ClLT: IX SAYI : 2 DiYARBAKlR 2007 KUR' AN-I IlAKİM VE AÇIKLAMALI MEALi

Detaylı

KUR AN-I HAKÎM VE AÇIKLAMALI MEÂLİ Qur an al-hakîm And Its Meaning With Explanation Muhammed Çelik

KUR AN-I HAKÎM VE AÇIKLAMALI MEÂLİ Qur an al-hakîm And Its Meaning With Explanation Muhammed Çelik KUR AN-I HAKÎM VE AÇIKLAMALI MEÂLİ Qur an al-hakîm And Its Meaning With Explanation Muhammed Çelik Özet Kur an-ı Hakîm ve Açıklamalı Meâli, Kur'an Tefsiri sahasında otorite olan Prof. Dr. Suat Yıldırım

Detaylı

MÜSLÜMANLAR ARASINDA FIRKALAŞMA VE HZ. PEYGAMBER İN ŞAHSINDA DİNÎ ZİHNİYETİN YENİDEN TEŞEKKÜLÜ

MÜSLÜMANLAR ARASINDA FIRKALAŞMA VE HZ. PEYGAMBER İN ŞAHSINDA DİNÎ ZİHNİYETİN YENİDEN TEŞEKKÜLÜ MÜSLÜMANLAR ARASINDA FIRKALAŞMA VE HZ. PEYGAMBER İN ŞAHSINDA DİNÎ ZİHNİYETİN YENİDEN TEŞEKKÜLÜ M Saffet SARIKAYA * Kur an-ı Kerim de fırkalaşmayı men eden, birlik ve beraberliği vurgulayan ayetlere rağmen,

Detaylı

Milaslı Dr. İsmail Hakkı nın Hayatı, Eserleri ve İslam ile İlgili Görüşleri

Milaslı Dr. İsmail Hakkı nın Hayatı, Eserleri ve İslam ile İlgili Görüşleri Milaslı Dr. İsmail Hakkı nın Hayatı, Eserleri ve İslam ile İlgili Görüşleri Resul ÇATALBAŞ The Life and Works of Dr. Milasli Ismail Hakki and the His Views on Islam Citation/ : Çatalbaş, Resul, The Life

Detaylı

Osman Nuri Topbaş hocaefendiyle

Osman Nuri Topbaş hocaefendiyle Osman Nuri Topbaş hocaefendiyle Gerçek tasavvuf ise, Peygamber Efendimiz'in hayatıyla hem zâhiren hem de bâtınen bütünleşebilme gayretidir. Allah Rasûlü (s.a.v.), mânevî olgunluğun zirvesinde bulunmasına

Detaylı

İslam Hukukunda Genç-Ebeveyn İlişkisi: Haklar ve Sorumluluklar. Prof. Dr. Hayrettin Karaman

İslam Hukukunda Genç-Ebeveyn İlişkisi: Haklar ve Sorumluluklar. Prof. Dr. Hayrettin Karaman İslam Hukukunda Genç-Ebeveyn İlişkisi: Haklar ve Sorumluluklar Prof. Dr. Hayrettin Karaman İslam Hukukunda Genç-Ebeveyn İlişkisi Hayrettin Karaman 3 İslam Hukukunda Genç-Ebeveyn İlişkisi: Haklar ve Sorumluluklar

Detaylı

FlKlH İlMi/İSU\M HUKUK TARi Hi KAYNAKlARI VE ÇALIŞMAlARI ÜZERiNE BiR DERLEME DENEMESi

FlKlH İlMi/İSU\M HUKUK TARi Hi KAYNAKlARI VE ÇALIŞMAlARI ÜZERiNE BiR DERLEME DENEMESi islam Hukuku Araştırmalan Dergisi, sy. 7, Nisan 2006, s. 365-396 FlKlH İlMi/İSU\M HUKUK TARi Hi KAYNAKlARI VE ÇALIŞMAlARI ÜZERiNE BiR DERLEME DENEMESi Yrd. Doç. Dr. J

Detaylı

Öyle bir zaman diliminde yaşıyoruz

Öyle bir zaman diliminde yaşıyoruz başyazı Rahman ve Rahim olan Allah ın adıyla. Prof. Dr. Mehmet Görmez Diyanet İşleri Başkanı İmanın Sosyal Boyutu Öyle bir zaman diliminde yaşıyoruz ki, etrafımızdaki her şey âdeta nefsimizin heva, heves,

Detaylı

BEYLER! NEREYE GİDİYORSUNUZ?

BEYLER! NEREYE GİDİYORSUNUZ? UCUZ KAHRAMANLAR Bir Arap atasözü vardır:,,vadi boş olduğu zaman tilki valiliğini ilân eder! Şu anda öyle bir dünyada yaşıyoruz ki, ilim meydanı boştur ve boş kalmıştır. İlmiyle, irfanıyla, amel ve takvasıyla

Detaylı

YÖNÜMÜ ARIYORUM ÖNSÖZ Bugün gerek toplumumuzun ve gerekse tüm insanlığın siyasî, ekonomik, sosyal, psikolojik, dinî, ahlâkî birçok problemleri bulunmaktadır. Problemlerin temeline ve özüne inildiğinde

Detaylı