Aspirin Amca. Anadolu nun Dünyas. Her derde deva, yorulmak bilmeyen bir ustan n öyküsü

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Aspirin Amca. Anadolu nun Dünyas. Her derde deva, yorulmak bilmeyen bir ustan n öyküsü"

Transkript

1 Anadolu nun Dünyas Bekir Özgen Aspirin Amca Her derde deva, yorulmak bilmeyen bir ustan n öyküsü Eflim, Hele flu yazl k eve git de, eksi ini gedi ini tamamla gel, dedi. Bir hafta sonu, solu u kabas yeni bitmifl inflaat m z n bulundu u kasabada ald m. B oyac yla baht m z n kesiflmesi de böyle bafllad. Tan - s na güvendi im bir dostum bana Fahrettin ustay önermiflti. lçede boyac dediniz mi, tan - mayan yoktur. Bul onu, selam m söyle. Boyac y elimle koymufl gibi buldu umda günefl kasaban n tepesine dikilmiflti. Ayaküstü tan flt ktan sonra yak ndaki bir kahveye geçip oturduk. Çaylar m z içerken s k nt m n ne oldu unu anlatt m. Evin eksi inin gedi- inin çok oldu unu, bir an önce tamamlanmas gerekti ini belirttim. S k nt etme bunlar bey, dedi. Ucundan k y s ndan tutar z. Arkas da yavafl yavafl gelir. fli o denli çok ki, hangi birinin neresinden tutacaks n usta? Kald ki, ben çal fl yorum. Hafta sonlar nda gelebilirim ancak, diye belirttim s k nt m. Siz bunlar dert etmeyin. Neyi nas l istedi inizi söyleyin, gerisini bana b rak n. Her halde, beni s k nt dan kurtarmak için böyle konufluyor diye geçir- 115

2 sem de usumdan, renk vermemeye çal flt m. Konufltuk, anlaflt k. Sözleflti imiz gibi, ertesi sabah, elinde büyükçe bofl bir boya kutusu, içinde tak m taklavat, yüzünden hiç eksik olmayan gülümsemesiyle ç kageldi boyac. Saatime bakt m görünce, Benim derse gir zilim, saat dokuzda, ç k zilim ise saat on alt da çalar hocam. Ö leyin bir saat yemek ve gereksinme molas veririm, dedi. Demek ki zamana duyarl böylesi ustalar da varm fl. Umar m laf n n alt fos ç kmaz, diye geçirdim içimden. Gel zaman git zaman oldu. Gördüm ki, bizim usta tek bafl na bir ar, bir kar nca gibi çal fl yor, yorulup dinlenmek bilmiyordu. Ara s ra diline pek duyulmad k türküler tak yor, kesik 116 Gördüm ki bizim usta tek bafl na bir ar, bir kar nca gibi çal fl yor, yorulup dinlenmek bilmiyordu. kesik m r ldan yordu. Günefl, ateflini üzerine sald nda, gölge yerlere çekilirken yüzündeki canl l k da yavaflça siliniyordu. Bir hafta, bir ay, nice zaman geçti an msam yorum. Is nd m Usta ya. nflaat iflimiz ilerledikçe, dostlu umuz da geliflip pekiflmeye bafllam flt. Her geçen gün ona daha çok ba lan yor, kiflili ine daha çok özen gösterme gereksinmesi duyuyordum. Dikkatimi çeken de o pabuç benzeri elleriyle, kal n ve uzun parmaklar yd. O bedenle bu parmaklar n orant s zl flafl rt yordu beni. Bu adam anas ndan s rf el ve parmak do mufl, dememek için kendimi zor tutuyordum. Ama ifle yar yordu bu eller. Üzerindeki y kan p ç kmam fl her renk boya, nas rlaflm fl derisi ve bozulup biçimini yitirmifl, k zar k parmaklar yla ellerine özen gösterenler için görülesi, belki de resmi yap las organlard. Bu ellerle çocuk yüzü okflanmaz. Hele kad n bedenine hiç dokunulmaz, diye düflündü üm bile oluyordu. Güzel kokular n, merhemlerin, gül ya lar n n yan na u ramad, görse b rak p kaçacaklar ellerdi bunlar. Ama yapt, yaparak baflard onca göz okflay c duvarlara, kap lara, menteflelere, pervazlara ne demeliydi o zaman? Bir gün dayanamay p

3 Bir gün dayanamay p sordum: Usta! dedim. Ellerin do ufltan m böyle tarakl ve geliflkindi? sordum: Usta! dedim. Ellerin do- ufltan m böyle tarakl ve geliflkindi? Usta, kumral na aklar kar flmaya yüz tutmufl saçlar n örten flapkas n düzelterek: Ne bileyim hocam. Bunu bilse bilse anam bilirdi. O da y llar önce tahtal köyü boylad. Ben ellisine merdiven dayad ma göre Okullar yaz dinlencesine girince, tas m tara m toplay p evin çerçevesi ve cam yeni tak lm fl bir göz odas na yerlefltim. Art k gündüzleri evde iki kifliydik. Usta ile ben. Ö le yemeklerini birlikte yiyorduk. Bulundu umuz yer, çarfl - dan iki üç kilometre uzakta oldu u için s cak afl bulmam z söz konusu olmuyordu. So uk yiyecek olarak birimiz ne bulursa, ayn s ötekine düflüyordu düflmesine de, Bu adam n evi bark yok mu? diye düflünmeden de edemiyordum. Ona hiçbir fley duyumsatm yordum ama içime bir kurt düflmüfltü. Zaman içinde bizim evin elektrik ve su tesisat döflendi, ahflap do ramalar tak ld, çat s tamamlan p elektri i ba land. Bir gün dayanamay p sordum: fiu evin içinde yapamad n, elinden gelmeyen bir ifl var m usta? Yok! dedi. yi kötü hepsine elim yatar. Ne bu kardeflim! dedim. Sen, duvarc m s n, boyac m s n? Demirci misin, elektrikçi misin? Marangoz musun, tesisatç m s n? Döflemeci misin yoksa camc m s n? Hem hepsi, hem hiçbiri Yar m yamalak olursa, hepsi diyebiliriz. Helal olsun sana arkadafl, dedim. Aspirin gibi adams n. fl, bir evin yap m na iliflkin oldu mu, her derde deva olabiliyorsun. Böyle dedi imi çevremdekiler de duymufl olmal ki, adamca z n ad o günden sonra, Aspirin e ç kt. Aspirin Amca afla, Aspirin Amca yukar, ald gitti. B ütün bu olan bitenleri kentteki evimize gidip geldikçe eflime de anlat yordum. O da merak içindeydi. Zamanla ifller epeyce ilerlemifl, yazl m z n yüzüne bak l r gibi olmufltu ki, Art k yeni evimizi görmenin zaman geldi, dedim eflime. 117

4 O da hem evi hem de ustay görmeye can at yor olmal ki, Bu hafta sonu gidelim, dedi tatl bir heyecan içinde. nflaat n bulundu u yere geldi imizde gözlerine inanamad. Temel at l rken gördü ü o yap serpilmifl, güzelleflmifl, boyas badanas yla gelinlik bir k z gibi ç km flt ortaya. çeriye güler yüzle girdi imizde, benim her zamanki gibi tek de il çift gelece imden habersiz olan Aspirin Amca y bir kez daha iflinin bafl nda bulduk. Bizleri görünce keyfine diyecek yoktu. Aradan uzun y llar geçmiflti. Bir gün kendimi kentin kuru ayaz ndan evimizin yuva s ca na att mda, eflim, yan odam zda bir konu umuz oldu unu söyledi. Kim olabilirdi ki? Do ru oraya se irttim. Yere bir yatak serilmifl ve de Aspirin Amca gündüz gözüyle orada yat yordu. nan l r gibi de ildi. Nas l olmufl, hangi rüzgâr atm flt da, buraya düflmüfltü o. O güne dek k fll k evimizi uzaktan görmüfl, efli ine ayak sürmüfl de ildi. Bozuntuya vermek istemedim. Aman, aman benim aspirin amcam gelmifl de..." diyerek tak lmak istedim. Ne var ki onu yüzünün rengi uçmufl, gözleri çukura düflmüfl bana bak yor görünce dondum kald m. çimdeki s z y ötelemeye çal flarak, Hofl geldin Usta, diyebildim. Aspirin Amca y hiç de hofl bulmam flt m ama öyle demek adet olmufltu bir kez. Bey! dedi, yavan bir sesle. Ben gidiciyim. Beni üniversite hastanesine yetifltir. 118 Gözleri gözlerimde geçmiflini ararken, geçmifli de onu arar gibiydi. Görüyorsun ya Bey, dedi. Yaflam beni sevmedi. Önce ne diyece imi, nas l hareket edece imi bilemedim. Sonra kendimi toplay p Sen üzülme, dedim. Gereken her fleyi yapar z. Usta n n, yoksullu u üzerinde tafl yan çizgili pijamas na, az uyunmufl uykular n arkas ndaki yorgunluk da eklenmifl, bir tuhaf olmufltu. Yorulma bilmezlik ad na yoruldu unun ayr m - na varamam fl demek ki. Yoksa göz aç p kapay ncaya dek, böylesine elden avuçtan ç km fl olamazd, diye düflündüm. Benim bir an duraksad m n ayr m na varm fl olmal ki, gözlerini tavana dikti. Arad klar varm fl da bulam yormufl gibi bak fllar bir süre orada kalakald. Sonra, Bu ac bitmiyor Bey! diye m r ldand. Nereye gitsem yan mdan ayr lm yor. Birikmifl yaln zl klar n tüm küskünlü ü üzerinde toplanm flças na, Çekilmiyor, dedi bir de. Bitkin bir hali vard. O gece sabaha dek baflucundan ayr lmad m. Gözleri gözlerimde geçmiflini ararken, geçmifli de onu arar gibiydi. Görüyorsun ya Bey, dedi. Yaflam beni sevmedi. Zorakiydi yüzündeki gülümseme. Oysa iyi biliyordum ki, içine ilkeler

5 yerlefltirmeye çal flt yaflam çok, ama çok sevmiflti o. Sabah olur olmaz, ilk iflimiz ustay hastaneye yat rmak oldu. Uzman doktor arkadafl m n, Yap lacak fazla bir fley kalmam fl. Boya, tiner ve alkol ci erlerini iflas ettirmifl. Al n götürün evine; son günlerini so uk yüzlü hastanede geçirmesin, uyar s yla y k ld k. Yaz k, dedi eflim. Bir zamanlar ona kanat olan varl, flimdi yük olmufl. Zavall Usta! diye hay fland m. Bafl na rahmet yerine dert ya d senin. Gittin geldin çal flt n. Kimi zaman Her derde deva olan Aspirin in art k kendine yarar yoktu. Derman kalmam flt. BD HAZ RAN 2013 har l har l Kimi zaman yavafltan Her zaman da bo az körlü üne. Kimselere muhtaç olmak istemesen de, peydahlad klar na borcun var diye. Her derde deva olan Aspirin in art k kendine yarar yoktu. Derman kalmam flt. Kalsayd, ona, Ah be güzel kardeflim. Yaflam kendi ad na biçimlendirmeyi bir türlü beceremedin, diye sitemde bulunacakt m. Bir taksiye at p, do ru uzaklarda kalm fl evinin yolunu tuttuk. Odas ndaki yer yata na uzatt k onu boylu boyunca. Gözleri benimkine dikili A lam fl gibi. Kaynak yapm fl gibi Bu gözler, diyorum, bir k y kasabas nda yaflay p da geceleri denize bakmam fl gözler Yüzünden, devinimlerinden görünür bir yorgunluk ve b kk nl k okunuyor. Öyle bir duruflu var ki san rs n z hep a l yor. çine içine, için için... Okumaya çal fl yorum içinden geçenleri. O çok imrenti duydu um ellere bak yorum. Kalm fl bir deri bir kemik. Daha dün böyle miydi bu eller? Kendine gelir gibi oluyor Aspirin Usta. Beyni boflalm fl sanki. Sözcükler aras nda ba lant kurmakta zorlan yor. Bin bir güçlükle, Bey! diye f s ld yor. Son zil çald. fiimdi gitme zaman. Hakk n helal eyle! com.tr 119

Kad nlar Ancak Birlikte Kazanabilir

Kad nlar Ancak Birlikte Kazanabilir Kad nlar Ancak Birlikte Kazanabilir Çal flan Kad nlar n Bilmesi Gereken En Önemli Kural Kad nlar Ancak Birlikte Kazanabilir Gail Evans Çeviren Ekin Duru ISBN 975-6225-08-4 She Wins You Win Gotham Books

Detaylı

Baflka Baflka Hep Baflka. BAfiKA BAfiKA HEP BAfiKA AfiKA AfiKA HEP AfiKA AfiK HEP AfiK SADECE AfiK

Baflka Baflka Hep Baflka. BAfiKA BAfiKA HEP BAfiKA AfiKA AfiKA HEP AfiKA AfiK HEP AfiK SADECE AfiK Baflka Baflka Hep Baflka 649 7. Bölüm BAfiKA BAfiKA HEP BAfiKA AfiKA AfiKA HEP AfiKA AfiK HEP AfiK SADECE AfiK 650 Vatan Lafla De il Eylemle Sevilir BENDEN S ZLERE... Da larla, do ayla, gökyüzüyle ve denizlerle

Detaylı

PEYGAMBER M Ö REN YORUM

PEYGAMBER M Ö REN YORUM PEYGAMBER M Ö REN YORUM Diyanet flleri Baflkanl Yay nlar : 639 Çocuk Kitaplar : 160 Peygamberimi Ö reniyorum (Din Kültürü ve Ahlâk Bilgisi ö retmenlerinden oluflan bir komisyon taraf ndan haz rlanm flt

Detaylı

BA DAT TA 68 GÜN. BA DAT ta 68 GÜN. Canl Kalkanlar. Anlat yor. Tavır. Cihan Keflkek - Eylül flcan. Tavır

BA DAT TA 68 GÜN. BA DAT ta 68 GÜN. Canl Kalkanlar. Anlat yor. Tavır. Cihan Keflkek - Eylül flcan. Tavır ACIMAK YOK! Havaland ölüm makineleri Bir gece ans z n uykunun En kör saatinde gelerek çald lar hayatlar yaflamdan Bombalar, bombalar, bombalar... Gece ile gündüz içiçe yaflan yor fiimdi buradaki zamanda

Detaylı

Kendi De erlerimizi Bilirsek, Evrensel De erleri de Biliriz! Timur Karaçay / tkaracay@baskent.edu.tr

Kendi De erlerimizi Bilirsek, Evrensel De erleri de Biliriz! Timur Karaçay / tkaracay@baskent.edu.tr Kendi De erlerimizi Bilirsek, Evrensel De erleri de Biliriz! Timur Karaçay / tkaracay@baskent.edu.tr Cemal Koç 1941 de Bulgaristan n K rcali sanca nda do du. Bilinen büyük göç s ras nda Cemal in ailesi

Detaylı

iklim kontrolü do ay taklit etmek yeterli

iklim kontrolü do ay taklit etmek yeterli do ay taklit etmek yeterli iklim kontrolü klim son derece karmafl k bir sistem. Son derece güçlü de. Çeliflkili. Ve de Hassas... klimi yöneten atmosfer, gücünü Günefl in sa lad muazzam enerjiden al yor.

Detaylı

DENGÊ KURDÎSTAN Pûflper-Tîrmeh-Gelawêj/Haziran-Temmuz-A ustos 2004 Hejmar/Say : 11 Biha/Fiyat : 1 Milyon TL

DENGÊ KURDÎSTAN Pûflper-Tîrmeh-Gelawêj/Haziran-Temmuz-A ustos 2004 Hejmar/Say : 11 Biha/Fiyat : 1 Milyon TL Özgür Bir Ülke, Onurlu Bir Yaflam çin! Karkerê Hemû Welatan û Gelê Bîndest Yêkbin!.. DENGÊ KURDÎSTAN Pûflper-Tîrmeh-Gelawêj/Haziran-Temmuz-A ustos 2004 Hejmar/Say : 11 Biha/Fiyat : 1 Milyon TL MLKP Kürdistan

Detaylı

10 YOL, SU VE ELEKTR K

10 YOL, SU VE ELEKTR K 10 YOL, SU VE ELEKTR K YOLLARIN ÖYKÜSÜ Necdet Göztürk (Çamp nar, 1935): Benim gençli imde bugünkü Abana s n rlar içindeki köylerden Çamp nar, Elmaçukuru, Yemeni, Yeflilyuva ve Göynükler de manda vard.

Detaylı

Do a sonbahara, ekonomimiz ilkbahara haz rlan yor

Do a sonbahara, ekonomimiz ilkbahara haz rlan yor Do a sonbahara, ekonomimiz ilkbahara haz rlan yor Y az sona ermek üzere. Sonbahar kap da. K sa süre içinde yollar, a açlardan düflmüfl sar yapraklar kaplayacak. lkbahara kadar sürecek bir dinlenme dönemine

Detaylı

Einstein n Mucize Y l

Einstein n Mucize Y l Einstein n Mucize Y l Özel Görelilik Albert Einstein için 1905 çok verimli bir y ld. Bu y l yay mlad çok say da bilimsel makalesinin içinde özellikle üç tanesi birçok biliminsan taraf ndan devrimsel olarak

Detaylı

kizlik DNA Bankas nsan Genom Projesi Gen Haritas

kizlik DNA Bankas nsan Genom Projesi Gen Haritas genetik Kromozom genetik DNA (Deoksiribonükleik asit) genetik Baz Dizilifli Cinsiyet Kromozomlar kizlik DNA Parmakizi genetik genetik genetik genetik genetik Kök Hücreler Kal tsal Hastal klar Genetik Testler

Detaylı

Liderlik S rlar : Mehmet Buldurgan Örne i

Liderlik S rlar : Mehmet Buldurgan Örne i Dr. Yeflim Toduk Akifl fiu Ç lg n Türk ler lik S rlar : Mehmet Buldurgan Örne i lik, yönetimin oldu u her dönemde, askeriyede, siyasette bin y ld r tart fl lan, üzerine pek çok araflt rma yap lan, hakk

Detaylı

ÜÇ AYLIK UNICEF TÜRK YE BÜLTEN 60. YIL KUTLAMA SAYISI ÇOCUKLARLA B RL KTE 60YIL

ÜÇ AYLIK UNICEF TÜRK YE BÜLTEN 60. YIL KUTLAMA SAYISI ÇOCUKLARLA B RL KTE 60YIL ÜÇ AYLIK UNICEF TÜRK YE BÜLTEN 60. YIL KUTLAMA SAYISI ÇOCUKLARLA B RL KTE 60YIL UNICEF:ÇOCUKLARA GELECEK SA LAMA ÇABASINDA 60 YIL Konuk Baflyazar Prof. Dr. hsan Do ramac York taki UNICEF binas nda bir

Detaylı

Yap lan haleler neden kooperatif üyeleriyle paylafl lm yor?

Yap lan haleler neden kooperatif üyeleriyle paylafl lm yor? Yönetim iftar yeme ine ortaklar davet etme ihtiyac görmedi Tekstilkent Yönetimi Ramazan Ay dolay s yla 18. Temmuz Cuma günü verdi i iftar yeme ine ortaklar n ço unlu unu davet etmedi. Yönetim verdi i iftarda

Detaylı

Bireysel Ba l l Harekete Geçirmek. Vizyon, Müflteriler, Gelecek

Bireysel Ba l l Harekete Geçirmek. Vizyon, Müflteriler, Gelecek Dr. Yeflim Toduk Akifl Sonuç Getiren lik Mütevaz ve Sevilen Yönetici Olmak Bir lidere sayg duyup, hayran olmak yeterli midir? Yoksa kalplere taht kurmas ve sevilmesi mi gereklidir? Bir liderin baflar s

Detaylı

Tiyatro her ne kadar dile ba l bir sanat olsa da konular evrenseldir ve hep insan merkezlidir.

Tiyatro her ne kadar dile ba l bir sanat olsa da konular evrenseldir ve hep insan merkezlidir. Tiyatro her ne kadar dile ba l bir sanat olsa da konular evrenseldir ve hep insan merkezlidir. Oyuncu, yazar ve yönetmen Ege Maltepe (Tiyatro 2006), sanat hayat n ABD de sürdürüyor. 14 Yaz p yönetti iniz

Detaylı

BEYO LU ÜZER NE. ZEYNEP MEREY ENL L * LE SÖYLEfi EFE KORKUT KURT* *

BEYO LU ÜZER NE. ZEYNEP MEREY ENL L * LE SÖYLEfi EFE KORKUT KURT* * BEYO LU ÜZER NE ZEYNEP MEREY ENL L * LE SÖYLEfi EFE KORKUT KURT* * EFE KORKUT KURT: Beyo lu Bölgesi yüzy llard r stanbul un en dinamik, hareketli ve sürekli de iflim geçirmifl bir bölgesi. Son 100-150

Detaylı

Bu kitap Global Diyalog Vakf taraf ndan finansal olarak desteklenen ve Siyah Pembe Üçgen zmir Derne i taraf ndan yürütülen LGBT Sözlü Tarih projesi

Bu kitap Global Diyalog Vakf taraf ndan finansal olarak desteklenen ve Siyah Pembe Üçgen zmir Derne i taraf ndan yürütülen LGBT Sözlü Tarih projesi Bu kitap Global Diyalog Vakf taraf ndan finansal olarak desteklenen ve Siyah Pembe Üçgen zmir Derne i taraf ndan yürütülen LGBT Sözlü Tarih projesi kapsam nda yay na haz rlanm t r. Yay n n içindeki görü

Detaylı

ELG NKAN TOPLULU U YAYINIDIR. Yaflam n za art bir kat yoruz EK M 2010. Gelece e yat r m yap yoruz

ELG NKAN TOPLULU U YAYINIDIR. Yaflam n za art bir kat yoruz EK M 2010. Gelece e yat r m yap yoruz 21 Gelece e yat r m yap yoruz ELG NKAN TOPLULU U YAYINIDIR Yaflam n za art bir kat yoruz EK M 2010 içindekiler 29 Ekim Cumhuriyet Bayram kutlu olsun "Dünyada her fley için, medeniyet için, hayat için,

Detaylı

SBS SET SBS TÜRKÇE Konu Anlat ml

SBS SET SBS TÜRKÇE Konu Anlat ml SBS SET SBS TÜRKÇE Konu Anlat ml Bu kitab n her hakk sakl d r ve BAHAR Yay nevi San. Tic. Ltd. fiti. aittir. Kitaba ait metin ve sorular, kaynak gösterilerek de olsa kullan lamaz. Kitab n haz rlan fl yöntemi,

Detaylı

Zaman n Allah a En Yak n Zirveleri. ÜÇ AYLAR ve KAND LLER

Zaman n Allah a En Yak n Zirveleri. ÜÇ AYLAR ve KAND LLER Zaman n Allah a En Yak n Zirveleri ÜÇ AYLAR ve KAND LLER 1 4 20 32 40 60 3 ED TÖR 4 ÜÇ AYLAR 6 BEREKET DOLU ÜÇ AY B ZLER BEKL YOR 8 GECE ALEM N N TAÇLARI 10 70 YIL BEKLENEN ÜÇ AYLAR 12 MÜBAREK GÜN VE GECELER

Detaylı

FR EDR CH ENGELS' N ÖNSÖZLER

FR EDR CH ENGELS' N ÖNSÖZLER FR EDR CH ENGELS' N ÖNSÖZLER B R NC ALMANCA BASKIYA ÖNSÖZ Bu yap t, Marx' n kendi yeni tarihsel ve ekonomik görüfllerinin temel özelliklerini aç kl a kavuflturdu u bir s rada, 1846-47 k fl nda yaz lm flt.

Detaylı

Az nl k s cakl k üzerine

Az nl k s cakl k üzerine Y l 1 Say 4 Mart-Nisan 2007 Mülkiyeliler Birli i stanbul fiubesi Ad na mtiyaz Sahibi ve Sorumlu A. Müfit Erkarakafl Yay n Koordinatörü Ayla fieflan Genel Yay n Yönetmeni Ayd n Demirer aydin.demirer@dunya.com

Detaylı

SEÇK NLER VE SOSYAL MESAFE

SEÇK NLER VE SOSYAL MESAFE SEÇK NLER VE SOSYAL MESAFE Prof. Dr. Füsun Üstel Doç. Dr. Birol Caymaz N SAN 2009 stanbul Bilgi Üniversitesi Sivil Toplum Çal flmalar Merkezi Füsun Üstel Galatasaray Üniversitesi Siyaset Bilimi Bölümü

Detaylı

Her Zaman B Z Kazan r Reklam Mühendisli i nden letiflim Dan flmanl na uzanan, çeyrek asra çok daha fazlas n s d ran bir öykü

Her Zaman B Z Kazan r Reklam Mühendisli i nden letiflim Dan flmanl na uzanan, çeyrek asra çok daha fazlas n s d ran bir öykü Dr. Yeflim Toduk Akifl Her Zaman B Z Kazan r Reklam Mühendisli i nden letiflim Dan flmanl na uzanan, çeyrek asra çok daha fazlas n s d ran bir öykü iflbir ile reklam ve iletiflim sektörünün türkiye deki

Detaylı

Manisaspor Kulübü Yay n Organ d r Say : 59 Para le Sat lmaz

Manisaspor Kulübü Yay n Organ d r Say : 59 Para le Sat lmaz SAYFA 01 GÜLLÜ geliyor GÜLLÜ Bursa Merinos, Bucaspor ve Dinarsu Bayan futbol tak mlar n n kadrolar na katmak için kap s n afl nd rd klar 13 yafl ndaki Güllü Türel "Manisa dan baflka yerde futbol oynamam"

Detaylı

Emin Ad mlarla Yürüyor

Emin Ad mlarla Yürüyor RÖPORTAJ YALTES Gelece e Emin Ad mlarla Yürüyor Ümit BAYRAKTAR: Öncelikle YALTES ile ilgili genel bir de erlendirme yapar m s n z? Yola ç kt n z zaman koyulan hedefler nelerdi? Bu hedeflerin ne kadar na

Detaylı

PERFORMANSIN ÜÇ YASASI

PERFORMANSIN ÜÇ YASASI PERFORMANSIN ÜÇ YASASI PERFORMANSIN ÜÇ YASASI ÖRGÜTÜNÜZÜN VE YAfiAMINIZIN GELECE N YEN BAfiTAN YAZMAK Steve Zaffron Dave Logan Çeviren Ümit fiensoy ISBN 978-605-5655-25-9 2009 by Steve Zaffron and Dave

Detaylı

abcd temel afet bilinci el kitab

abcd temel afet bilinci el kitab abcd temel afet bilinci el kitab ABCD Temel Afet Bilinci El Kitab haz rlayanlar: Marla Petal, MSW. Zeynep Türkmen dan flman: Prof. Dr. Ahmet Mete Ifl kara kaynaklar: City of Los Angeles Fire Department

Detaylı