8 MART Bulundu umuz her alanda 8 Mart eylemliliklerine kat ld k. Ç - komünist kad n hareketi için

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "8 MART 2001. Bulundu umuz her alanda 8 Mart eylemliliklerine kat ld k. Ç - komünist kad n hareketi için"

Transkript

1 komünist kad n hareketi için 8 MART 2001 Bulundu umuz her alanda 8 Mart eylemliliklerine kat ld k. Ç - kar lan bir dizi kufllama, pullama, ajitasyon malzeme örneklerini bu say m zda yay nl yoruz. Bu y l 8 Mart ta, 8 Mart öncesinde stanbul da çeflitli devrimci ve sol gruplar aras nda, bu gruplar n/örgütlerin kad n gruplar aras nda yürüyen eylem birli i tart flmalar nda özellikle bir konuda çok tart flma yürütüldü. Kimi feminist kad n gruplar, 8 Mart ta ilkesel olarak yaln zca kad nlar n erkeklerden ayr olarak yürümesi gerekti i görüflünü ilkesel olarak savundular. Buna karfl bir dizi sol örgüt de, bunun bölücü bir tav r oldu u gerekçesiyle, kad n ve erkeklerin birlikte yürümesi gerekti ini bunun ilkesel oldu unu savundular. Bolflevik kad nlar bu ba lamda her iki yaklafl m n da yanl fl oldu- unu, ayr bir kad n yürüyüflünün ilkesel olarak reddedilmesi ne kadar yanl flsa, ayr kad n yürüyüflünün ilkesel olarak savunulmas n n da o kadar yanl fl oldu u görüflünü savundular. 8 Mart Dünya Emekçi Kad nlar Günü nde, e er daha fazla kad n emekçi ayr bir kad n yürüyüflünde biraraya gelecekse, o zaman ayr bir kad n yürüyüflünün do ru olaca, içinde bulunulan somut durumda kad n gruplar n n küçümsenmeyecek bir bölümünün erkeklerin kat ld karma bir yürüyüfle kat lmay ilke olarak reddettikleri noktada, birlikte yürünmesi srar n n yanl fl olaca ; hatta Kuzey Kürdistan-Türkiye prati i aç s ndan ayr bir kad n yürüyüflünün de faydal olabilece i görüflünü savundular. Tart flmalar ertesinde, yürüyüflün de iflik kad n gruplar ki bunlar içinde feminist kad n gruplar n n yan nda, devrimci kimi gruplar n kad n gruplar da vard ayr bir kad n grubu olarak yap lmas, karma yürümek isteyen gruplar n da bu yürüyüflün arkas nda kendi karma yürüyüfl kollar ile yürüyüfle kat lmalar n n do ru olaca konusunda anlafl ld. 8 Mart yürüyüflü bu anlay fl temelinde yap ld ve baflar l bir eylem oldu. Bu eylemde kuflkusuz kimi olumsuzluklar da yafland. Örne in yürüyüflün bildirisinde yürüyüfle eme i geçen ve yürüyüflün düzenleyicileri içinde yer alan kimi gruplar n imzas n n unutulmas, as lan ortak pankartta da yine bu gibi unutmalar n varl bu gibi olumsuzluklard ve en az ndan düzenleyicilerin bir bölümü aç s ndan grupçuluk zihniyetinin etkilerinin nas l yayg n oldu unun bir iflaretiydi. Afla da stanbul da eyleme kat lan kimi yoldafllar n yaz lar n yay nl yoruz.

2 Kad n n kurtuluflu devrimdedir! 8 Mart Dünya Emekçi Kad nlar Günü nde izinli olarak yap lacak eyleme kat ld k. Burada kortejimizi oluflturduk. Kad n yoldafllar m zla birlikte bir süre bekledik. Sonra kad n yoldafllar m z öndeki yerini ald - lar. Durdu umuz yerin az ilerisindeki köprüde kolluk güçleri ve onlara ba l kameralar çekim yap yorlard. Pankart m z açt k. Kortejimiz gerekli düzenini sa lad, arkadafllar m z pankart n arkas ndaki yerini ald. Afla da belirtece im sloganlar eflli inde düzenli ve gür bir flekilde taleplerimizi belirttik. Sabit yerimizde bir buçuk ya da iki saat bekledik, alana hareket ederken önümüzdeki grubun dörderli ve yolu kaplayan yürüyüfl kortejine biz üçerli ve yolu kaplayan bir flekilde düzgün bir flekilde yürüdük. Bu düzenli yürüme arkadaki di er gruplarca da devam etti; iyi de oldu. Çeflitli arkadafllar n att rd sloganlarla hem yeni sloganlar kazand k, hem de tek bir kifliye bu ifli b rakmayarak katk sunulmufl oldu. Att m z sloganlar; Cinsel, s n fsal, ulusal sömürüye son!, Kad n n kurtuluflu devrimdedir!, Analar n öfkesi katilleri bo acak!, Ya barbarl k ya sosyalizm!, Faflizme ölüm tek yol devrim!, Faflizmi döktü ü kanda bo aca z!, kibinli y llar bolflevizmin olacakt r!, Geliyor, gelecek bolflevizm yenecek!, flçi kad n gelecek; bolflevizm yenecek!, flçi s n f gelecek bolflevizm yenecek!, Zindanlar y k ls n devrimci tutsaklara özgürlük!, Kahrolsun erkek egemenli i! (Bu slogana ço u erkek gülüyordu! Att m z bu slogan bir kameraman n da ilgisini çekmiflti, Slogan at n, sizi çekelim iste ine sipariflle slogan atmayaca m z söyledik. lginç olan erkeklerin böyle bir slogan atmas dedi, bir süre bekledikten sonra atmad m z görünce gitti.), çerde ve d flarda hücreleri parçala! (Bu EMEP d fl nda tüm kat l mc lar n genel slogan yd.) Faflizmi hücre hücre y kaca z!, Faflizme ölüm halka hürriyet!, Kapitalizm kriz, çözüm devrimledir!, Zam, zulüm, iflkence: flte faflizm!, Kad n erkek elele; proleter devrime!, Kapitalist fliddete karfl devrimci fliddet! Miting alan na yaklaflt m zda çelik kuvvetin yerini alan toplum polisi ve kamerac lar yavafl yavafl yukar do ru topland lar. Alanda egemen olan feminist düflünce bayan arkadafllar m z n yan na yaklaflmam za tepki gösteriyordu. Böylesi bir günü b rak n erkeksiz kutlayal m! Eylem sonunda kad n yoldafllar m z n yan na giderek onlarla birlikte halay çektik ve bitime do ru hep birlikte alandan ayr ld k. Eyleme kitle kat l m aç s ndan HADEP egemendi. Alanda bar fl iste- stanbul da 8 Mart 8 Mart Dünya Emekçi Kad nlar Günü yo un bir polis ablukas alt nda fiiflli, Abide-i Hürriyet meydan nda yap ld. Mitingin parolas Kad na yönelik fliddete, tecrite, yoksullu a, ayr mc - l a karfl özgürlük-eflitlik-bar fl için kad nlar birlikte. Çok say da kad n örgütleri ve partiler bu platformda yer alm flt. Sabah saatlerinde tüm bask lara ve insanlar n tek tek aranmas na karfl n say lar 10 bini bulan kad nlar ve erkekler meydanda topland. Platformun ald bir karar da bunun bir kad n yürüyüflü olmas yd, ama erkekler de kad nlarla aralar na belli bir mesafe koyarak yürümelerine izin verilecekti. EMEP liler karma yürüdüler. Saat onbire do ru kortejler s ras yla yürüyüfle geçti. F tipi cezaevlerine ve kad nlara karfl uygulanan fliddeti protesto eden yüzlerce pankart ve dövizler tafl nd. Biz de pankart m z n arkas nda yürüdük, dövizler tafl d k. Biz kad n korteji oluflturduk. Erkek arkadafllar da yürüyüflün arka k s mlar nda yürüdüler. Yürüyüfle damgas n vuran HADEP li kad nlar oldu, en kalabal k kortej onlard. Renk renk giysileriyle, z lg tlar yla, pankartlar yla yürüdüler. Att klar sloganlar ço unlukla bar flla ilgiliydi. Miting alan na ulaflan kitle mücadelede flehit düflenler an s na 1 dakikal k sayg duruflunda bulundu. Platform ad na üç ayr konuflma yap ld. Bu konuflmalar Kürtçeye tercüme edildi. Konuflmalarda daha çok kriz, F tipi cezaevlerindeki açl k grevi ve ölüm orucu ile kad na yönelik fliddet konular ifllendi. Nilüfer Akbal n söyledi i Kürtçe-Türkçe türküler eflli inde halaylar çekildi. 15 Mart 2001, Bir Bolflevik Partizan okuru

3 Dur diyelim! yen analar n egemenli i vard. Reformist ve feminist düflüncenin a r bast bu eylemde en iyi durum legal derginin ç kard ve büyük çaba saffetti i bildirileriyle doldurmufl olmas yd. Erkek ve kad nlar n ayr lm fl olmas gücümüzü zay flatt düflünülebilinir. Ama böylesi bir oluflumda bugün yer almak, orada durmayarak onlar bu platformlar sayesinde etkilemek ve platformu devrimci dönüflüm için kullan l r hale getirmek gibi bir zor görevimiz var. Bu platform dahilinde tart fl labilinir, böylece yanl fl yaklafl mlar n onlara kavratabiliriz. Belirli ölçülerde etkileme flans m z do acakt r. ki ayr grup olarak da lm fl olmam z bir baflka iyi yönü de vard. Kitlenin içinde sloganlar m z n etkisini göstermesini sa l yordu. ki ayr yerde slogan at yorduk. Ev iflinin ücretlendirilmesi talebi kad nlarca konufluluyordu. EMEP, fl, ekmek, özgürlük! slogan d fl nda dilini yutmufl gibiydi. Kad n n özgür gelece inin devrimle sa lanaca gerçe ine bizler vurgu yaparak alandaki yerimizi ald k. Kad n n kurtuluflu devrimdedir, gerisi ham hayaldir! 12 Mart 2001 Bir Bolflevik Partizan okuru 8 Mart dünya emekçi kad nlar günü eylemine kat ld k. Pankart n arkas nda yerimizi ald k. Haz rlad m z dövizler vard. ( ) Aram zdan görevli kad n arkadafllar bildiri da tt. Eylemde yaklafl k bin kifli vard. Platformun ald karar gere ince biz de kad n-erkek ayr ayr yürüdük. Y llard r kad n evde hizmetçi. Kimimiz çal fl p ev ekonomisine katk da bulunmaya çal fl yoruz. Bir ifl yerinde çal fl rken erkeklerden daha fazla ifl yapmaya ra men onlardan daha düflük ücrete tabii tutuluyoruz. E er iflyerinde eleman ç - kar lacaksa ilk kad n ç kar l yor. Sokakta tacize u rayan bizleriz, akflamlar d flar ç kam yoruz, çünkü çirkinlikler bizi bekliyor. Aile içindeki fliddete ilk biz maruz kal - yoruz. Her ailede oldu u gibi ilk dayak yiyen anne, ard ndan k z çocu u. Bunlar n hepsine dur demenin zaman geldi, geçiyor. Evet, burjuvazinin getirdi i bask lara dur dememiz gerekiyor. Bunun için de iflçi, emekçi kad nlar bilinçlendirip örgütlemeliyiz. Çünkü örgütlenirsek haklar m z alabiliriz. Tek bafl na hiç birimiz hiç bir fley yapamay z. Bunun için de çevremizde, ifl yerimizde kavratmam z gerekiyor. Evet, 8 Mart dedik, 8 Mart ta alanlardayd k. Bekledi im kat l m yoktu. Bayram tatili oldu u için kat l m n daha fazla olaca n düflündüm. televizyondan izledi im haberlere göre 18 yerde arama yap lm fl. Çok say da polisin de görev yapt söylendi. Medyan n çok yo- un oldu u bir 8 Mart yaflad k. Ancak televizyonlarda 8 Mart n ne oldu u tam anlam yla anlat lmad. ( ) Bizim kurtuluflumuz devrimdedir, devrim olmadan kurtulufl olmaz. En basiti evlerimizde hak aramaya bafllayal m, kad n-erkek eflitli ini onlara kavratal m. Kaybedecek bir fleyimiz yok, ama kazanaca m z çok fley var. Ya barbarl k, ya sosyalizm! fliar yla hareket edelim. 11 Mart 2001 Kad n Grubu ndan bir Bolflevik Partizan okuru

4 Yaflas n 8 Mart Uluslararas Emekçi Kad nlar Günü! flçi, emekçi, ev kad nlar! 2001 y l n n 8 Mart n karfl lamaya haz rland m z bu günlerde, Kuzey Kürdistan-Türkiye de emekçi kad nlar n durumunda de iflen birfley yok. 8 Mart bu y l sermayenin ve onun devletinin, hükümetinin ürünü olan yeni bir ekonomik krizle karfl l yoruz. Kas m ay nda mali kriz olarak bafllayan kriz, flimdi ekonomik krize dönüfltü. Talanc, soyguncu, hortumcu düzenin do al sonucudur kriz. E emenler kendi ürettikleri krizi iflçi ve emekçilerin s rt na yükleyerek aflmaya çal fl yorlar. Emekçi kad nlar için: Kriz: flsizlik demektir. lk kap önüne konulan, dört duvar aras na gönderilen kad nlard r. Kriz: Hayat pahal l demektir. Sürekli düflen al m gücümüzün daha da düflmesi, bo az m zdan geçen lokmalar n daha da azalmas demektir. Kriz: Daha fazla açl k ve sefalet demektir. Sa l kl beslenme için de- il, s rf kar n toklu u için bulabildi imiz, sat n alabildi imiz herfleyi yemek demektir. Kriz: Bir avuç büyük zenginin daha da zenginleflmesi, emekçilerin daha da yoksullaflmas demektir. Krizin sorumlusu biz de iliz. Krizin sorumlusu IMF nin emireri gibi çal flan hükümet, kapitalistler ve onlar n devletidir. Cezas n da onlar çekmelidir. flçi, emekçi kad nlar! Kad nlara yönelik fliddet sürüyor. Kad nlar babalar ndan, kocalar ndan, erkek kardefllerinden, erkek akrabalar ndan dayak yiyor, kad n oldu u için afla lan yorlar. Kad nlar aile içinde, sokakta, pazarda, otobüste, iflyerinde cinsel tacize, tecavüze u ruyorlar. Cinsel taciz ve tecavüz devletin karakol ve hapishanelerinde bir iflkence ve y ld rma arac olarak sistemli bir flekilde kullan l yor. 19 Aral k ta cezaevlerinde devrimci tutsaklar katleden, onlarcas n yaralayan devlet, özelde kad n tutsaklara cinsel sald r ve tecavüz y ld rma arac na baflvurmaktan çekinmemifltir. Devrimci kad n tutsaklar diri diri yak lm flt r. fiiddet, taciz, tecavüz gibi yöntemler erkek e emenli inin çirkin yüzüdür. Cinsel sald r ve tecavüz gerici savafllarda kitlesel olarak kad nlara uygulanan bir zulümdür. Erkek egemen anlay fl kad nlar erke in, ailenin, ulusun mülkü olarak görüyor. Tecavüz mülke yap lm fl sald r n n bir arac olarak görülüyor. flçi ve emekçi kad nlar! Erkek egemen düzenin bize reva gördü ü; S n fsal, cinsel, ulusal bask d r. nsan yerine koyulmamak, ikinci, üçüncü cins olarak görülmektir. Dayak, cinsel sald r, tecavüzdür. Ev iflleri ve çocuk bak m n n s rt m za yüklenmesidir. Eksik etek, saç uzun akl k - sa olarak görülmektir. S rt nda sopay, karn nda s pay eksik etmemektir. Al n p sat lmakt r. Namus u runa öldürülmektir. Bekaret u runa atl prensi beklemektir. Cinsel meta olarak görülmektir. Çal flt m z halde az ücret almakt r. Burada sayd klar m z ve daha sayamad m z nice anlay fl ve sald r lara karfl daha ne kadar susaca z? Kad nlar n bütün bu kötülüklerden kurtuluflu, ekonomik, yasal ve toplumsal eflitsizli i ortadan kald rmak için devrim tek seçenek, tek do ru yoldur. Eflit ifle eflit ücretin oldu u, ev ifli ve çocuk bak m n n toplumsallaflt r ld -, sömürünün ortadan kald r ld, yasalar önünde ve toplumsal alanda eflitli in oldu u, k saca kad nlar n mal de il insan olarak görüldü ü, demokratik devriminin yolunu açaca sosyalizm kurtuluflumuz olacakt r. Biz Bolflevik Partili kad nlar olarak art k yeter demeye, mücadeleye, Komünist Kad n Hareketi saflar nda örgütlenmeye ça r yoruz. fiubat 2001 Bolflevik Partili Kad nlar

5 Susma, hayk r! 8 Mart Dünya Emekçi Kad nlar Günü nün devrimci gelene ini yaflatal m! 2000 l y llar n bu ikinci 8 Mart nda da iflçi ve emekçi kad nlar için de iflen bir fley yoktur. Yoksulluk, bask, cinsel fliddet bütün h z yla sürüyor. Geliflen modern teknoloji sonucu, insan eliyle yarat lan muazzam zenginlik, bugün gerçekten de en üst seviyede. Bir yanda yarat lan bu zenginlik içinde bir avuç asalak, zevk-ü sefa sürerken, emekçi kad nlar ve çocuklar, yoksullar içinde en fazla yoksullu u çekmeye devam ediyor. Ekonomik krizin ücretleri al p götürdü ü ülkemizde, erke in kazanc ailenin geçimini sa lamaya yetmemektedir. Bu durum emekçi kad nlar e er ifl bulabilirse! çal flarak aile bütçesine katk da bulunmaya zorlamaktad r. Bu öyle bir zorlama ki, iflsizli in had safhada oldu u bu ülkede emekçi kad nlar, en güvensiz, ucuz ve sigortas z ifllerde neredeyse 9-10 saat çal flmak zorundalar. Ellerine geçen ücret ise, ancak aile bütçesine ufak bir katk sunabilecek kadar. Bu a r çal flma koflullar ndan sonra, emekçi kad nlar için ikinci vardiye, evde bafllamaktad r. Yemek, bulafl k, çamafl r, ütü, çocuk bak m, ev temizli i vs. ifller de emekçi kad nlar n omuzundad r. Emekçi kad nlar bekleyen yaln z bu da de il; taciz, dayak, tecavüz neredeyse günlük yaflam n bir parças haline gelmifl durumda. Birleflmifl Milletler in (BM) raporuna göre, dünyada her üç kad ndan biri dayak yiyor, taciz ediliyor, tecavüze u ruyor. Y lda 2 milyon k z çocuk sünnet ediliyor. Yafllar 5 ile 15 aras nda de- iflen 2 milyon çocuk ve yaklafl k 4 milyon kad n fuhufla zorlan yor ya da sat l yor. Yaklafl k 5 bin kad n namus u runa can veriyor. Namus u runa Kuzey Kürdistan-Türkiye de de s k s k cinayetler iflleniyor. En son Urfa- da, 8 yafl nda iken tecavüze u rayan genç k z 18 yafl na geldi inde bunu ailesine anlatt nda aile meclisi taraf ndan al nan kararla, erkek kardefl taraf ndan katlediliyor. Mersin de 20 fiubat 2001 tarihinde 39 yafl ndaki Semra Buket, kocas ndan yedi i dayak sonucu kald r ld Devlet Hastahanesi nde ölüyor. S n fsal, cinsel bask ya maruz kalan Kürdistanl kad nlar, ayn zamanda ulusal bask alt nda da ezilmektedirler. Batman da 2000 y l n n yaz aylar nda yaflanan kad n intihar olaylar hâlâ belle imizde tazeli ini koruyor. Cinsel taciz, fliddet, tecavüz bir çok ülkede oldu u gibi, Kuzey Kürdistan- Türkiye karakollar nda, hapishanelerinde s k s k yaflan r durumdur. Amac m z burada kara tablo çizerek kad nlar umutsuzlu a sürüklemek de il, gerçe i oldu u gibi ortaya koyup, çözüm yollar n göstermektir. ÇÖZÜM DEVR MDE, SOSYAL ZMDE Emekçi kad nlar n maruz kald klar tüm bu s n fsal, cinsel, ulusal bask lar n kayna bir erkek egemen sistem olan kapitalist-emperyalist sistemdir. Bu 8 Mart ta da bunu bilincimize kazarak, bask ve sömürüye karfl mücadelemizi, demokrasi ve özgürlük için mücadeleye dönüfltürmeliyiz. Demokrasi ve özgürlük için mücadele emperyalist-kapitalist sistemin zincirlerini parçalamaktan ve bu mücadeleyi sosyalizm için mücadeleye dönüfltürmekten geçer. flçi ve emekçi kad nlar n gerçek anlamda özgürleflmesi, kad nlar aleyhine iflleyen tüm yasalar n tarihin çöplü üne at lmas, çal flabilir durumda olan tüm kad nlara ifl imkânlar yarat larak ekonomik ba ms zl klar n n sa lanmas, e itim kurumlar ve meslek alanlar nda kad nlar n daha fazla faydalanmas na olanak tan nmas ; bunun sonucu kalifiye elemanlar olarak yetiflmesinin imkânlar n n yarat lmas, ev iflleri ve çocuk bak m n n toplumsallaflt r lmas, erkek egemenli inin önemli göstergelerinden biri olan fuhufla karfl mücadele Tüm bunlar bir hayal olmaktan ç kar p, gerçek haline dönüfltürmek bizim elimizde. Ben ne yapabilirim ki deme. Susma, hayk r! Unutma ki seni senden baflka kurtaracak kimse yoktur. Kölelik zincirlerini parçala, gerçek anlamda özgürleflece in sosyalizm için, erkek iflçi ve emekçi s n f kardefllerinle omuz omuza mücadele et. Mücadeleni seni kölelik flartlar nda yaflamaya mahkum eden faflist Türk devletini tarihin çöplü üne devrim ile atmak için yürüt. Senin için gerçek özgürlük ancak sosyalizmle gelecektir. Gerisi bofl hayaldir! Sosyalist toplum hayal de il, emekçilerin örgütlü mücadelesinin umudu yar n d r! Yaflas n 8 Mart uluslararas emekçi kad nlar günü! Emperyalist-erkek egemen sisteme karfl elele mücadeleye! 2 Mart 2001 PART (Kuzey Kürdistan-Türkiye)

Nepal Halk Cumhuriyeti

Nepal Halk Cumhuriyeti ±CMYK 30 y ld r bitirilemeyen proje: GAP Erdo an n aç klad GAP eylem plan yerel seçimler öncesi yap lan bir flovdan ibarettir. Fakat bu durum; GAP n enerji ve su potansiyeli nedeniyle büyük flirketlerin

Detaylı

SUSTURULAMAZ! Orman iflçilerinin dram sabah n 5 inde bafll yor... Çözümsüzlükte srar ediyorlar. Mücadelesi sabit görüldü ünden kapat lmas na...

SUSTURULAMAZ! Orman iflçilerinin dram sabah n 5 inde bafll yor... Çözümsüzlükte srar ediyorlar. Mücadelesi sabit görüldü ünden kapat lmas na... flçi-köylü kapat ld SUSTURULAMAZ! Özgür gelecek. DESA patronunun gücü direnifli sat n almaya yetmiyor Özel Say : 2008/1 *Y l:1 *14-27 Kas m 2008 *Fiyat : 1 YTL *ISSN: 1307-878X umutyayimcilik@ttmail.com

Detaylı

Aylık Siyasi Gençlik Dergisi * Sayı: 143 * Mayıs 2009 *Fiyatı: 1,50 TL * ISSN: 1302-7506

Aylık Siyasi Gençlik Dergisi * Sayı: 143 * Mayıs 2009 *Fiyatı: 1,50 TL * ISSN: 1302-7506 Aylık Siyasi Gençlik Dergisi * Sayı: 143 * Mayıs 2009 *Fiyatı: 1,50 TL * ISSN: 1302-7506 önderimiz İbo bizim Halk gençliği alternatifsiz değildir YEN DEMOKRAT GENÇL K SUNU Merhabalar, Bu say m zda Komünist

Detaylı

*192101* Ayl k Siyasi Gençlik Dergisi * Say : 133 *May s 2008 *Fiyat : 1.50 YTL * ISSN: 1302-7506

*192101* Ayl k Siyasi Gençlik Dergisi * Say : 133 *May s 2008 *Fiyat : 1.50 YTL * ISSN: 1302-7506 *192101* Ayl k Siyasi Gençlik Dergisi * Say : 133 *May s 2008 *Fiyat : 1.50 YTL * ISSN: 1302-7506 Kathmandu sokaklar nda devrim coflkusu flte 1 May s ALANLARDAYIZ... Ç D E K L E N R SUNU Merhabalar, Yo

Detaylı

Devrimci gençlik hareketi için B R ADIM LER!

Devrimci gençlik hareketi için B R ADIM LER! Ayl k Siyasi Gençlik Dergisi * Say : 139 *Kas m-aral k 2008 *Fiyat : 1.50 YTL * ISSN: 1302-7506 Devrimci gençlik hareketi için B R ADIM LER! YDG 3. Konferans taslak metinleri Genç-Sen Genel Kurul de erlendirmesi

Detaylı

Adalet. Emperyalist ve iflbirlikçi güçlerdir. ktidar Katilleri Koruyor! SEKA y kapatt ran Halk aç b rakan Tecritte katleden. Adalet.

Adalet. Emperyalist ve iflbirlikçi güçlerdir. ktidar Katilleri Koruyor! SEKA y kapatt ran Halk aç b rakan Tecritte katleden. Adalet. ISSN: 1304687X 132 Gazi Katliam 10. Y l nda ktidar Katilleri Koruyor! Adalet Haftal k Dergi / Say : 148 / Tarih: / F YAT (KDV Dahil) 750 000 / 75 YKr www.ekmekveadalet.net Mail:info@ekmekveadalet.net Ekmek

Detaylı

*192101* Ayl k Siyasi Gençlik Dergisi * Say : 137 *Eylül 2008 *Fiyat : 1.50 YTL * ISSN: 1302-7506

*192101* Ayl k Siyasi Gençlik Dergisi * Say : 137 *Eylül 2008 *Fiyat : 1.50 YTL * ISSN: 1302-7506 *192101* Ayl k Siyasi Gençlik Dergisi * Say : 137 *Eylül 2008 *Fiyat : 1.50 YTL * ISSN: 1302-7506 Demokratik, bilimsel, anadilde, paras z e itim için B RLEfiEL M! - Kürt gençli i Kaypakkaya y incelemelidir

Detaylı

*192101* Ayl k Siyasi Gençlik Dergisi * Say : 134 *Haziran 2008 *Fiyat : 1.50 YTL * ISSN: 1302-7506

*192101* Ayl k Siyasi Gençlik Dergisi * Say : 134 *Haziran 2008 *Fiyat : 1.50 YTL * ISSN: 1302-7506 *192101* Ayl k Siyasi Gençlik Dergisi * Say : 134 *Haziran 2008 *Fiyat : 1.50 YTL * ISSN: 1302-7506 UMUT YAYIMCILIK BÜROLARINDA brahim Kaypakkaya n n daha genifl kitlelere ulaflt r lmas için Umut Yay mc

Detaylı

Sald r yor 13 EYLÜL DE. H ÇB R fiey DE fim fi OLMAYACAK! Seher fiahin Rehberlik ve Dayan flma Masalar

Sald r yor 13 EYLÜL DE. H ÇB R fiey DE fim fi OLMAYACAK! Seher fiahin Rehberlik ve Dayan flma Masalar Seher fiahin Rehberlik ve Dayan flma Masalar Gençlik Federasyonu Gençli in Dayan flmas n Örgütlüyor AKP nin YÖK ü, Polisi, ÖGB si Sald r yor www.yuruyus.com info@yuruyus.com www.yuruyus.com Haftal k Dergi

Detaylı

Azd r lan rkç l a karfl mücadele!

Azd r lan rkç l a karfl mücadele! Bütün ülkelerin iflçileri birlefliniz! Bütün ülkelerin iflçileri ve ezilen halklar birlefliniz! B O L fi E V K SÜREL MARKS ST-LEN N ST YAYIN ORGANI (TÜRK YE) S n r n ötesi nden de, berisinden de faflist

Detaylı

Adalet. Oligarfliye. çok yak flt! Tecritte 118 ölümü görmeyenler. 6 Mart Gazi yi de görmüyor! Adalet. Adalet

Adalet. Oligarfliye. çok yak flt! Tecritte 118 ölümü görmeyenler. 6 Mart Gazi yi de görmüyor! Adalet. Adalet ISSN: 1304687X 132 Adalet Haftal k Dergi / Say : 150 / Tarih: / F YAT (KDV Dahil) 750 000 / 75 YKr www.ekmekveadalet.net Mail:info@ekmekveadalet.net Ekmek ve Tecritte 118 ölümü görmeyenler Oligarfliye

Detaylı

Halk yak l r, onlar tüccarl k peflinde

Halk yak l r, onlar tüccarl k peflinde www.yuruyus.com Haftal k Dergi / Say : 139 17 fiubat 2008 Fiyat : 1 YTL (kdv dahil) info@yuruyus.com Kad n Ne ktidar n Ne de Erke in Halk yak l r, onlar tüccarl k peflinde Kölesidir! www.yuruyus.com Say

Detaylı

BOLfiEV K PART ZAN KONGRE YAPILDI! Fabrikalar kalemiz, yaflas n bolflevik mücadelemiz!

BOLfiEV K PART ZAN KONGRE YAPILDI! Fabrikalar kalemiz, yaflas n bolflevik mücadelemiz! 21. yüzy lda da insanl n önünde duran alternatif: Ya sosyalizm, ya barbarl k! Sosyalizm mücadelesinde Bolflevik Parti en önemli araç, en önemli silaht r. BOLfiEV K PART NfiASI Ç N - JÎ BO SAZBÛNA PART

Detaylı

SUNU YEN DEMOKRAT GENÇL K. Merhabalar,

SUNU YEN DEMOKRAT GENÇL K. Merhabalar, Merhabalar, YEN DEMOKRAT GENÇL K SUNU çinden geçti imiz dönemde en yo un tart fl lan konu Kürt ulusal sorununun nas l bir sürece evrilece idir. Sistem bir yandan henüz somut bir içeri i olmasa da aç l

Detaylı

Grup Suni Deri de bütün çıkışlar tutuldu, biz kazanacağız! CHP değişti mi? Belgelerle konuşalım!

Grup Suni Deri de bütün çıkışlar tutuldu, biz kazanacağız! CHP değişti mi? Belgelerle konuşalım! CHP değişti mi? Belgelerle konuşalım! Son yerel seçimler öncesin de koltuğunun altın da dosyalarla tanıdık kendisini. Belgelerle konuşması, doğrunun yanında, haksızlığın, yolsuzluğun karşısında yer alması

Detaylı

ÖLDÜREN TECR TT R! Güler Zere nin Sa l nda Büyük yileflme. Biz Halk z Bu Vatan n Sahibiyiz Her Yerindeyiz Her Yerinde Sözümüzü Söyleyece iz

ÖLDÜREN TECR TT R! Güler Zere nin Sa l nda Büyük yileflme. Biz Halk z Bu Vatan n Sahibiyiz Her Yerindeyiz Her Yerinde Sözümüzü Söyleyece iz Güler Zere nin Sa l nda Büyük yileflme ÖLDÜREN TECR TT R! Tecrit Alt nda Hiçbir Hasta Tutsak yileflemez TÜM HASTA TUTSAKLARA ÖZGÜRLÜK! www.yuruyus.com info@yuruyus.com ISSN 13005-7944 Linçleri planlayan

Detaylı

S f r toleransl cinayet

S f r toleransl cinayet Y kal m bu köhne düzeni Kapitalizmin merkezinde yaflanan mali kriz k sa zaman içerisinde neo-liberalizm denen paradigman n temel yarg s n yerle bir etmifl durumda. Benzer ama daha küçük çapta yaflanan

Detaylı

*192101* Ayl k Siyasi Gençlik Dergisi * Say : 136 *A ustos 2008 *Fiyat : 1.50 YTL * ISSN: 1302-7506

*192101* Ayl k Siyasi Gençlik Dergisi * Say : 136 *A ustos 2008 *Fiyat : 1.50 YTL * ISSN: 1302-7506 *192101* Ayl k Siyasi Gençlik Dergisi * Say : 136 *A ustos 2008 *Fiyat : 1.50 YTL * ISSN: 1302-7506 Gücümüz Birli imizde! UMUT YAYIMCILIK BÜROLARINDA 3 SUNU Merhabalar, Ekonomik ve siyasi krizin derinleflti

Detaylı

DENGÊ KURDÎSTAN Pûflper-Tîrmeh-Gelawêj/Haziran-Temmuz-A ustos 2004 Hejmar/Say : 11 Biha/Fiyat : 1 Milyon TL

DENGÊ KURDÎSTAN Pûflper-Tîrmeh-Gelawêj/Haziran-Temmuz-A ustos 2004 Hejmar/Say : 11 Biha/Fiyat : 1 Milyon TL Özgür Bir Ülke, Onurlu Bir Yaflam çin! Karkerê Hemû Welatan û Gelê Bîndest Yêkbin!.. DENGÊ KURDÎSTAN Pûflper-Tîrmeh-Gelawêj/Haziran-Temmuz-A ustos 2004 Hejmar/Say : 11 Biha/Fiyat : 1 Milyon TL MLKP Kürdistan

Detaylı

Militan, devrimci bir gençlik hareketi için Örgütlenelim

Militan, devrimci bir gençlik hareketi için Örgütlenelim Aylık Siyasi Gençlik Dergisi * Sayı: 148 * Kasım 2009 *Fiyatı: 2 TL * ISSN: 1302-7506 Militan, devrimci bir gençlik hareketi için Örgütlenelim YDG 4. Konferansı 5-6 Aralık ta İzmir de 8 Kasım Kadıköy Istanbul

Detaylı

Siyasi geliflmeler üzerine...

Siyasi geliflmeler üzerine... Siyasi geliflmeler üzerine... 6. Kongremiz ile 7. Kongremiz aras nda geçen dört y ll k dönem (1997 2001) içinde olan somut siyasi geliflmeler üzerine partimiz bu dönem içinde yay nlanan legal/illegal yay

Detaylı

Emekçiler bahar erken getirdi!

Emekçiler bahar erken getirdi! ±CMYK iflçi-köylü Demokratik Halk ktidar çin fis ZL E SYAN EDEL M, ÖRGÜTLÜ MÜCADELEY YÜKSELTEL M KURULTAYINDA BULUfiALIM! Yer: Mecidiyeköy Kültür Merkezi Adres: Fulya Mahallesi Mevlüt Pehlivan Sokak No:

Detaylı

Kurtlar Sofras na ra bet yok. AKP hükümetinin Alevi aç l m çerçevesinde organize etti i Alevi ftar, Alevi örgütleri taraf ndan protesto edildi.

Kurtlar Sofras na ra bet yok. AKP hükümetinin Alevi aç l m çerçevesinde organize etti i Alevi ftar, Alevi örgütleri taraf ndan protesto edildi. POL T KA GÜNDEM TC devleti imha ve rkç politikas n sürdüyor! Halk kitlelerinin gerçekleri görmesi, bizlerin olgular, olaylar inceleme, çözümleme ve onlara tafl ma çabam za ba l d r. Sayfa 3 POL T K-GÜNDEM

Detaylı

flte 1 May s flte Halk flte Cephe

flte 1 May s flte Halk flte Cephe Paras z E itim stiyoruz Alaca z Paras z E itim çin www.yuruyus.com info@yuruyus.com www.yuruyus.com Haftal k Dergi / Fiyat : 1 TL (kdv dahil) info@yuruyus.com flte 1 May s flte Halk flte Cephe Ankara ya

Detaylı

Devlet terörde s n r tan mad!

Devlet terörde s n r tan mad! ±CMYK Say : Kapitalizmin gündemi kriz... fiimdiye kadar ekonomik kalk nman n önündeki engellerin özellefltirmeyle kald r lmas ndan ve yabanc sermayenin topyekün ülkeyi istila etmesinden büyük sevinç ve

Detaylı

Nepal de burjuvazinin ihaneti Temmuz da gerekli oy

Nepal de burjuvazinin ihaneti Temmuz da gerekli oy iflçi-köylü Demokratik Halk ktidar çin ÇIKTI Say : 22 www.iscikoylu.org umutyayimcilik@ttmail.com *Y l:1* 25 Temmuz-7 A ustos 2008 *Fiyat : 1 YTL *ISSN: 1307-878X Halk n kendi gündemi var! 8 Sömürücü,

Detaylı

Medya-Para-Siyaset Denklemi nde DO AN ve ERDO AN KAVGASI

Medya-Para-Siyaset Denklemi nde DO AN ve ERDO AN KAVGASI Say : 26 iflçi-köylü Demokratik Halk ktidar çin www.iscikoylu.org umutyayimcilik@ttmail.com *Y l:1* 19 Eylül-2 Ekim 2008 *Fiyat : 1 YTL *ISSN: 1307-878X mha ve inkar sürecek, direnifl de... 30 A ustos

Detaylı

3 ÖLÜM! 122 ÖLÜM! TECRİT Hücreleri. Biz ölmeye haz r z, taleplerimizi iletemeyeceksek bizi de öldürün! Guantanamo da.

3 ÖLÜM! 122 ÖLÜM! TECRİT Hücreleri. Biz ölmeye haz r z, taleplerimizi iletemeyeceksek bizi de öldürün! Guantanamo da. Biz ölmeye haz r z, taleplerimizi iletemeyeceksek bizi de öldürün! Guantanamo da 3 ÖLÜM! www.yuruyus.com Haftal k Dergi / Say : 57 18 Haziran 2006 Fiyat : 1 YTL (kdv dahil) info@yuruyus.com ISSN 13005-7944

Detaylı

*192101* Ayl k Siyasi Gençlik Dergisi * Say : 128 2007-12 *Ocak 2007 *Fiyat : 1 YTL * ISSN: 1302-7506

*192101* Ayl k Siyasi Gençlik Dergisi * Say : 128 2007-12 *Ocak 2007 *Fiyat : 1 YTL * ISSN: 1302-7506 *192101* Ayl k Siyasi Gençlik Dergisi * Say : 128 2007-12 *Ocak 2007 *Fiyat : 1 YTL * ISSN: 1302-7506 SUNU Merhabalar, 2. Konferans m z n coflkusuyla tüm okurlar m z selaml yoruz. Yo un bir sürecin ard

Detaylı

19 fiubat-4 Mart 2010

19 fiubat-4 Mart 2010 TEKEL direnişi işçi sınıfının tarihsel bilincidir TEKEL direnişi sınıf hareketine güçlü bir canlanma getirdi. Bunun çok yönlü kazanımları hiçbir biçimde gözardı edilemez. Ankara daki kitlesel miting ve

Detaylı