8 MART Bulundu umuz her alanda 8 Mart eylemliliklerine kat ld k. Ç - komünist kad n hareketi için

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "8 MART 2001. Bulundu umuz her alanda 8 Mart eylemliliklerine kat ld k. Ç - komünist kad n hareketi için"

Transkript

1 komünist kad n hareketi için 8 MART 2001 Bulundu umuz her alanda 8 Mart eylemliliklerine kat ld k. Ç - kar lan bir dizi kufllama, pullama, ajitasyon malzeme örneklerini bu say m zda yay nl yoruz. Bu y l 8 Mart ta, 8 Mart öncesinde stanbul da çeflitli devrimci ve sol gruplar aras nda, bu gruplar n/örgütlerin kad n gruplar aras nda yürüyen eylem birli i tart flmalar nda özellikle bir konuda çok tart flma yürütüldü. Kimi feminist kad n gruplar, 8 Mart ta ilkesel olarak yaln zca kad nlar n erkeklerden ayr olarak yürümesi gerekti i görüflünü ilkesel olarak savundular. Buna karfl bir dizi sol örgüt de, bunun bölücü bir tav r oldu u gerekçesiyle, kad n ve erkeklerin birlikte yürümesi gerekti ini bunun ilkesel oldu unu savundular. Bolflevik kad nlar bu ba lamda her iki yaklafl m n da yanl fl oldu- unu, ayr bir kad n yürüyüflünün ilkesel olarak reddedilmesi ne kadar yanl flsa, ayr kad n yürüyüflünün ilkesel olarak savunulmas n n da o kadar yanl fl oldu u görüflünü savundular. 8 Mart Dünya Emekçi Kad nlar Günü nde, e er daha fazla kad n emekçi ayr bir kad n yürüyüflünde biraraya gelecekse, o zaman ayr bir kad n yürüyüflünün do ru olaca, içinde bulunulan somut durumda kad n gruplar n n küçümsenmeyecek bir bölümünün erkeklerin kat ld karma bir yürüyüfle kat lmay ilke olarak reddettikleri noktada, birlikte yürünmesi srar n n yanl fl olaca ; hatta Kuzey Kürdistan-Türkiye prati i aç s ndan ayr bir kad n yürüyüflünün de faydal olabilece i görüflünü savundular. Tart flmalar ertesinde, yürüyüflün de iflik kad n gruplar ki bunlar içinde feminist kad n gruplar n n yan nda, devrimci kimi gruplar n kad n gruplar da vard ayr bir kad n grubu olarak yap lmas, karma yürümek isteyen gruplar n da bu yürüyüflün arkas nda kendi karma yürüyüfl kollar ile yürüyüfle kat lmalar n n do ru olaca konusunda anlafl ld. 8 Mart yürüyüflü bu anlay fl temelinde yap ld ve baflar l bir eylem oldu. Bu eylemde kuflkusuz kimi olumsuzluklar da yafland. Örne in yürüyüflün bildirisinde yürüyüfle eme i geçen ve yürüyüflün düzenleyicileri içinde yer alan kimi gruplar n imzas n n unutulmas, as lan ortak pankartta da yine bu gibi unutmalar n varl bu gibi olumsuzluklard ve en az ndan düzenleyicilerin bir bölümü aç s ndan grupçuluk zihniyetinin etkilerinin nas l yayg n oldu unun bir iflaretiydi. Afla da stanbul da eyleme kat lan kimi yoldafllar n yaz lar n yay nl yoruz.

2 Kad n n kurtuluflu devrimdedir! 8 Mart Dünya Emekçi Kad nlar Günü nde izinli olarak yap lacak eyleme kat ld k. Burada kortejimizi oluflturduk. Kad n yoldafllar m zla birlikte bir süre bekledik. Sonra kad n yoldafllar m z öndeki yerini ald - lar. Durdu umuz yerin az ilerisindeki köprüde kolluk güçleri ve onlara ba l kameralar çekim yap yorlard. Pankart m z açt k. Kortejimiz gerekli düzenini sa lad, arkadafllar m z pankart n arkas ndaki yerini ald. Afla da belirtece im sloganlar eflli inde düzenli ve gür bir flekilde taleplerimizi belirttik. Sabit yerimizde bir buçuk ya da iki saat bekledik, alana hareket ederken önümüzdeki grubun dörderli ve yolu kaplayan yürüyüfl kortejine biz üçerli ve yolu kaplayan bir flekilde düzgün bir flekilde yürüdük. Bu düzenli yürüme arkadaki di er gruplarca da devam etti; iyi de oldu. Çeflitli arkadafllar n att rd sloganlarla hem yeni sloganlar kazand k, hem de tek bir kifliye bu ifli b rakmayarak katk sunulmufl oldu. Att m z sloganlar; Cinsel, s n fsal, ulusal sömürüye son!, Kad n n kurtuluflu devrimdedir!, Analar n öfkesi katilleri bo acak!, Ya barbarl k ya sosyalizm!, Faflizme ölüm tek yol devrim!, Faflizmi döktü ü kanda bo aca z!, kibinli y llar bolflevizmin olacakt r!, Geliyor, gelecek bolflevizm yenecek!, flçi kad n gelecek; bolflevizm yenecek!, flçi s n f gelecek bolflevizm yenecek!, Zindanlar y k ls n devrimci tutsaklara özgürlük!, Kahrolsun erkek egemenli i! (Bu slogana ço u erkek gülüyordu! Att m z bu slogan bir kameraman n da ilgisini çekmiflti, Slogan at n, sizi çekelim iste ine sipariflle slogan atmayaca m z söyledik. lginç olan erkeklerin böyle bir slogan atmas dedi, bir süre bekledikten sonra atmad m z görünce gitti.), çerde ve d flarda hücreleri parçala! (Bu EMEP d fl nda tüm kat l mc lar n genel slogan yd.) Faflizmi hücre hücre y kaca z!, Faflizme ölüm halka hürriyet!, Kapitalizm kriz, çözüm devrimledir!, Zam, zulüm, iflkence: flte faflizm!, Kad n erkek elele; proleter devrime!, Kapitalist fliddete karfl devrimci fliddet! Miting alan na yaklaflt m zda çelik kuvvetin yerini alan toplum polisi ve kamerac lar yavafl yavafl yukar do ru topland lar. Alanda egemen olan feminist düflünce bayan arkadafllar m z n yan na yaklaflmam za tepki gösteriyordu. Böylesi bir günü b rak n erkeksiz kutlayal m! Eylem sonunda kad n yoldafllar m z n yan na giderek onlarla birlikte halay çektik ve bitime do ru hep birlikte alandan ayr ld k. Eyleme kitle kat l m aç s ndan HADEP egemendi. Alanda bar fl iste- stanbul da 8 Mart 8 Mart Dünya Emekçi Kad nlar Günü yo un bir polis ablukas alt nda fiiflli, Abide-i Hürriyet meydan nda yap ld. Mitingin parolas Kad na yönelik fliddete, tecrite, yoksullu a, ayr mc - l a karfl özgürlük-eflitlik-bar fl için kad nlar birlikte. Çok say da kad n örgütleri ve partiler bu platformda yer alm flt. Sabah saatlerinde tüm bask lara ve insanlar n tek tek aranmas na karfl n say lar 10 bini bulan kad nlar ve erkekler meydanda topland. Platformun ald bir karar da bunun bir kad n yürüyüflü olmas yd, ama erkekler de kad nlarla aralar na belli bir mesafe koyarak yürümelerine izin verilecekti. EMEP liler karma yürüdüler. Saat onbire do ru kortejler s ras yla yürüyüfle geçti. F tipi cezaevlerine ve kad nlara karfl uygulanan fliddeti protesto eden yüzlerce pankart ve dövizler tafl nd. Biz de pankart m z n arkas nda yürüdük, dövizler tafl d k. Biz kad n korteji oluflturduk. Erkek arkadafllar da yürüyüflün arka k s mlar nda yürüdüler. Yürüyüfle damgas n vuran HADEP li kad nlar oldu, en kalabal k kortej onlard. Renk renk giysileriyle, z lg tlar yla, pankartlar yla yürüdüler. Att klar sloganlar ço unlukla bar flla ilgiliydi. Miting alan na ulaflan kitle mücadelede flehit düflenler an s na 1 dakikal k sayg duruflunda bulundu. Platform ad na üç ayr konuflma yap ld. Bu konuflmalar Kürtçeye tercüme edildi. Konuflmalarda daha çok kriz, F tipi cezaevlerindeki açl k grevi ve ölüm orucu ile kad na yönelik fliddet konular ifllendi. Nilüfer Akbal n söyledi i Kürtçe-Türkçe türküler eflli inde halaylar çekildi. 15 Mart 2001, Bir Bolflevik Partizan okuru

3 Dur diyelim! yen analar n egemenli i vard. Reformist ve feminist düflüncenin a r bast bu eylemde en iyi durum legal derginin ç kard ve büyük çaba saffetti i bildirileriyle doldurmufl olmas yd. Erkek ve kad nlar n ayr lm fl olmas gücümüzü zay flatt düflünülebilinir. Ama böylesi bir oluflumda bugün yer almak, orada durmayarak onlar bu platformlar sayesinde etkilemek ve platformu devrimci dönüflüm için kullan l r hale getirmek gibi bir zor görevimiz var. Bu platform dahilinde tart fl labilinir, böylece yanl fl yaklafl mlar n onlara kavratabiliriz. Belirli ölçülerde etkileme flans m z do acakt r. ki ayr grup olarak da lm fl olmam z bir baflka iyi yönü de vard. Kitlenin içinde sloganlar m z n etkisini göstermesini sa l yordu. ki ayr yerde slogan at yorduk. Ev iflinin ücretlendirilmesi talebi kad nlarca konufluluyordu. EMEP, fl, ekmek, özgürlük! slogan d fl nda dilini yutmufl gibiydi. Kad n n özgür gelece inin devrimle sa lanaca gerçe ine bizler vurgu yaparak alandaki yerimizi ald k. Kad n n kurtuluflu devrimdedir, gerisi ham hayaldir! 12 Mart 2001 Bir Bolflevik Partizan okuru 8 Mart dünya emekçi kad nlar günü eylemine kat ld k. Pankart n arkas nda yerimizi ald k. Haz rlad m z dövizler vard. ( ) Aram zdan görevli kad n arkadafllar bildiri da tt. Eylemde yaklafl k bin kifli vard. Platformun ald karar gere ince biz de kad n-erkek ayr ayr yürüdük. Y llard r kad n evde hizmetçi. Kimimiz çal fl p ev ekonomisine katk da bulunmaya çal fl yoruz. Bir ifl yerinde çal fl rken erkeklerden daha fazla ifl yapmaya ra men onlardan daha düflük ücrete tabii tutuluyoruz. E er iflyerinde eleman ç - kar lacaksa ilk kad n ç kar l yor. Sokakta tacize u rayan bizleriz, akflamlar d flar ç kam yoruz, çünkü çirkinlikler bizi bekliyor. Aile içindeki fliddete ilk biz maruz kal - yoruz. Her ailede oldu u gibi ilk dayak yiyen anne, ard ndan k z çocu u. Bunlar n hepsine dur demenin zaman geldi, geçiyor. Evet, burjuvazinin getirdi i bask lara dur dememiz gerekiyor. Bunun için de iflçi, emekçi kad nlar bilinçlendirip örgütlemeliyiz. Çünkü örgütlenirsek haklar m z alabiliriz. Tek bafl na hiç birimiz hiç bir fley yapamay z. Bunun için de çevremizde, ifl yerimizde kavratmam z gerekiyor. Evet, 8 Mart dedik, 8 Mart ta alanlardayd k. Bekledi im kat l m yoktu. Bayram tatili oldu u için kat l m n daha fazla olaca n düflündüm. televizyondan izledi im haberlere göre 18 yerde arama yap lm fl. Çok say da polisin de görev yapt söylendi. Medyan n çok yo- un oldu u bir 8 Mart yaflad k. Ancak televizyonlarda 8 Mart n ne oldu u tam anlam yla anlat lmad. ( ) Bizim kurtuluflumuz devrimdedir, devrim olmadan kurtulufl olmaz. En basiti evlerimizde hak aramaya bafllayal m, kad n-erkek eflitli ini onlara kavratal m. Kaybedecek bir fleyimiz yok, ama kazanaca m z çok fley var. Ya barbarl k, ya sosyalizm! fliar yla hareket edelim. 11 Mart 2001 Kad n Grubu ndan bir Bolflevik Partizan okuru

4 Yaflas n 8 Mart Uluslararas Emekçi Kad nlar Günü! flçi, emekçi, ev kad nlar! 2001 y l n n 8 Mart n karfl lamaya haz rland m z bu günlerde, Kuzey Kürdistan-Türkiye de emekçi kad nlar n durumunda de iflen birfley yok. 8 Mart bu y l sermayenin ve onun devletinin, hükümetinin ürünü olan yeni bir ekonomik krizle karfl l yoruz. Kas m ay nda mali kriz olarak bafllayan kriz, flimdi ekonomik krize dönüfltü. Talanc, soyguncu, hortumcu düzenin do al sonucudur kriz. E emenler kendi ürettikleri krizi iflçi ve emekçilerin s rt na yükleyerek aflmaya çal fl yorlar. Emekçi kad nlar için: Kriz: flsizlik demektir. lk kap önüne konulan, dört duvar aras na gönderilen kad nlard r. Kriz: Hayat pahal l demektir. Sürekli düflen al m gücümüzün daha da düflmesi, bo az m zdan geçen lokmalar n daha da azalmas demektir. Kriz: Daha fazla açl k ve sefalet demektir. Sa l kl beslenme için de- il, s rf kar n toklu u için bulabildi imiz, sat n alabildi imiz herfleyi yemek demektir. Kriz: Bir avuç büyük zenginin daha da zenginleflmesi, emekçilerin daha da yoksullaflmas demektir. Krizin sorumlusu biz de iliz. Krizin sorumlusu IMF nin emireri gibi çal flan hükümet, kapitalistler ve onlar n devletidir. Cezas n da onlar çekmelidir. flçi, emekçi kad nlar! Kad nlara yönelik fliddet sürüyor. Kad nlar babalar ndan, kocalar ndan, erkek kardefllerinden, erkek akrabalar ndan dayak yiyor, kad n oldu u için afla lan yorlar. Kad nlar aile içinde, sokakta, pazarda, otobüste, iflyerinde cinsel tacize, tecavüze u ruyorlar. Cinsel taciz ve tecavüz devletin karakol ve hapishanelerinde bir iflkence ve y ld rma arac olarak sistemli bir flekilde kullan l yor. 19 Aral k ta cezaevlerinde devrimci tutsaklar katleden, onlarcas n yaralayan devlet, özelde kad n tutsaklara cinsel sald r ve tecavüz y ld rma arac na baflvurmaktan çekinmemifltir. Devrimci kad n tutsaklar diri diri yak lm flt r. fiiddet, taciz, tecavüz gibi yöntemler erkek e emenli inin çirkin yüzüdür. Cinsel sald r ve tecavüz gerici savafllarda kitlesel olarak kad nlara uygulanan bir zulümdür. Erkek egemen anlay fl kad nlar erke in, ailenin, ulusun mülkü olarak görüyor. Tecavüz mülke yap lm fl sald r n n bir arac olarak görülüyor. flçi ve emekçi kad nlar! Erkek egemen düzenin bize reva gördü ü; S n fsal, cinsel, ulusal bask d r. nsan yerine koyulmamak, ikinci, üçüncü cins olarak görülmektir. Dayak, cinsel sald r, tecavüzdür. Ev iflleri ve çocuk bak m n n s rt m za yüklenmesidir. Eksik etek, saç uzun akl k - sa olarak görülmektir. S rt nda sopay, karn nda s pay eksik etmemektir. Al n p sat lmakt r. Namus u runa öldürülmektir. Bekaret u runa atl prensi beklemektir. Cinsel meta olarak görülmektir. Çal flt m z halde az ücret almakt r. Burada sayd klar m z ve daha sayamad m z nice anlay fl ve sald r lara karfl daha ne kadar susaca z? Kad nlar n bütün bu kötülüklerden kurtuluflu, ekonomik, yasal ve toplumsal eflitsizli i ortadan kald rmak için devrim tek seçenek, tek do ru yoldur. Eflit ifle eflit ücretin oldu u, ev ifli ve çocuk bak m n n toplumsallaflt r ld -, sömürünün ortadan kald r ld, yasalar önünde ve toplumsal alanda eflitli in oldu u, k saca kad nlar n mal de il insan olarak görüldü ü, demokratik devriminin yolunu açaca sosyalizm kurtuluflumuz olacakt r. Biz Bolflevik Partili kad nlar olarak art k yeter demeye, mücadeleye, Komünist Kad n Hareketi saflar nda örgütlenmeye ça r yoruz. fiubat 2001 Bolflevik Partili Kad nlar

5 Susma, hayk r! 8 Mart Dünya Emekçi Kad nlar Günü nün devrimci gelene ini yaflatal m! 2000 l y llar n bu ikinci 8 Mart nda da iflçi ve emekçi kad nlar için de iflen bir fley yoktur. Yoksulluk, bask, cinsel fliddet bütün h z yla sürüyor. Geliflen modern teknoloji sonucu, insan eliyle yarat lan muazzam zenginlik, bugün gerçekten de en üst seviyede. Bir yanda yarat lan bu zenginlik içinde bir avuç asalak, zevk-ü sefa sürerken, emekçi kad nlar ve çocuklar, yoksullar içinde en fazla yoksullu u çekmeye devam ediyor. Ekonomik krizin ücretleri al p götürdü ü ülkemizde, erke in kazanc ailenin geçimini sa lamaya yetmemektedir. Bu durum emekçi kad nlar e er ifl bulabilirse! çal flarak aile bütçesine katk da bulunmaya zorlamaktad r. Bu öyle bir zorlama ki, iflsizli in had safhada oldu u bu ülkede emekçi kad nlar, en güvensiz, ucuz ve sigortas z ifllerde neredeyse 9-10 saat çal flmak zorundalar. Ellerine geçen ücret ise, ancak aile bütçesine ufak bir katk sunabilecek kadar. Bu a r çal flma koflullar ndan sonra, emekçi kad nlar için ikinci vardiye, evde bafllamaktad r. Yemek, bulafl k, çamafl r, ütü, çocuk bak m, ev temizli i vs. ifller de emekçi kad nlar n omuzundad r. Emekçi kad nlar bekleyen yaln z bu da de il; taciz, dayak, tecavüz neredeyse günlük yaflam n bir parças haline gelmifl durumda. Birleflmifl Milletler in (BM) raporuna göre, dünyada her üç kad ndan biri dayak yiyor, taciz ediliyor, tecavüze u ruyor. Y lda 2 milyon k z çocuk sünnet ediliyor. Yafllar 5 ile 15 aras nda de- iflen 2 milyon çocuk ve yaklafl k 4 milyon kad n fuhufla zorlan yor ya da sat l yor. Yaklafl k 5 bin kad n namus u runa can veriyor. Namus u runa Kuzey Kürdistan-Türkiye de de s k s k cinayetler iflleniyor. En son Urfa- da, 8 yafl nda iken tecavüze u rayan genç k z 18 yafl na geldi inde bunu ailesine anlatt nda aile meclisi taraf ndan al nan kararla, erkek kardefl taraf ndan katlediliyor. Mersin de 20 fiubat 2001 tarihinde 39 yafl ndaki Semra Buket, kocas ndan yedi i dayak sonucu kald r ld Devlet Hastahanesi nde ölüyor. S n fsal, cinsel bask ya maruz kalan Kürdistanl kad nlar, ayn zamanda ulusal bask alt nda da ezilmektedirler. Batman da 2000 y l n n yaz aylar nda yaflanan kad n intihar olaylar hâlâ belle imizde tazeli ini koruyor. Cinsel taciz, fliddet, tecavüz bir çok ülkede oldu u gibi, Kuzey Kürdistan- Türkiye karakollar nda, hapishanelerinde s k s k yaflan r durumdur. Amac m z burada kara tablo çizerek kad nlar umutsuzlu a sürüklemek de il, gerçe i oldu u gibi ortaya koyup, çözüm yollar n göstermektir. ÇÖZÜM DEVR MDE, SOSYAL ZMDE Emekçi kad nlar n maruz kald klar tüm bu s n fsal, cinsel, ulusal bask lar n kayna bir erkek egemen sistem olan kapitalist-emperyalist sistemdir. Bu 8 Mart ta da bunu bilincimize kazarak, bask ve sömürüye karfl mücadelemizi, demokrasi ve özgürlük için mücadeleye dönüfltürmeliyiz. Demokrasi ve özgürlük için mücadele emperyalist-kapitalist sistemin zincirlerini parçalamaktan ve bu mücadeleyi sosyalizm için mücadeleye dönüfltürmekten geçer. flçi ve emekçi kad nlar n gerçek anlamda özgürleflmesi, kad nlar aleyhine iflleyen tüm yasalar n tarihin çöplü üne at lmas, çal flabilir durumda olan tüm kad nlara ifl imkânlar yarat larak ekonomik ba ms zl klar n n sa lanmas, e itim kurumlar ve meslek alanlar nda kad nlar n daha fazla faydalanmas na olanak tan nmas ; bunun sonucu kalifiye elemanlar olarak yetiflmesinin imkânlar n n yarat lmas, ev iflleri ve çocuk bak m n n toplumsallaflt r lmas, erkek egemenli inin önemli göstergelerinden biri olan fuhufla karfl mücadele Tüm bunlar bir hayal olmaktan ç kar p, gerçek haline dönüfltürmek bizim elimizde. Ben ne yapabilirim ki deme. Susma, hayk r! Unutma ki seni senden baflka kurtaracak kimse yoktur. Kölelik zincirlerini parçala, gerçek anlamda özgürleflece in sosyalizm için, erkek iflçi ve emekçi s n f kardefllerinle omuz omuza mücadele et. Mücadeleni seni kölelik flartlar nda yaflamaya mahkum eden faflist Türk devletini tarihin çöplü üne devrim ile atmak için yürüt. Senin için gerçek özgürlük ancak sosyalizmle gelecektir. Gerisi bofl hayaldir! Sosyalist toplum hayal de il, emekçilerin örgütlü mücadelesinin umudu yar n d r! Yaflas n 8 Mart uluslararas emekçi kad nlar günü! Emperyalist-erkek egemen sisteme karfl elele mücadeleye! 2 Mart 2001 PART (Kuzey Kürdistan-Türkiye)

3. SALON PARALEL OTURUM XII SORULAR VE CEVAPLAR

3. SALON PARALEL OTURUM XII SORULAR VE CEVAPLAR 3. SALON PARALEL OTURUM XII SORULAR VE CEVAPLAR 423 424 3. Salon Paralel Oturum XII - Sorular ve Cevaplar OTURUM BAfiKANI (Ali Metin POLAT) OTURUM BAfiKANI - Gördü ünüz gibi son derece demokratik bir yönetim

Detaylı

ÜN TE V SOSYAL TUR ZM

ÜN TE V SOSYAL TUR ZM ÜN TE V SOSYAL TUR ZM Bu ünitede turizmin çeflitlerinden biri olan sosyal turizmi daha ayr nt l bir flekilde ö renip, ülkemizdeki sosyal turizmin geliflimi hakk nda bilgiler edinece iz. Ç NDEK LER A. S

Detaylı

256 = 2 8 = = = 2. Bu kez de iflik bir yan t bulduk. Bir yerde bir yanl fl yapt k, ama nerde? kinci hesab m z yanl fl.

256 = 2 8 = = = 2. Bu kez de iflik bir yan t bulduk. Bir yerde bir yanl fl yapt k, ama nerde? kinci hesab m z yanl fl. Bölünebilme B ir tamsay n n üçe ya da dokuza tam olarak bölünüp bölünmedi ini anlamak için çok bilinen bir yöntem vard r: Say - y oluflturan rakamlar toplan r. E er bu toplam üçe (dokuza) bölünüyorsa,

Detaylı

Fevzi Pafla Cad. Dr. Bar fl Ayd n. Virgül (,) 2. Baz k saltmalar n sonuna konur.

Fevzi Pafla Cad. Dr. Bar fl Ayd n. Virgül (,) 2. Baz k saltmalar n sonuna konur. 2. Baz k saltmalar n sonuna konur. Dr. Bar fl Ayd n Fevzi Pafla Cad. 3. Say lardan sonra s ra bildirmek için konur. Sonucu ilân ediyorum: 1. Ali, 2. Kemal, 3. Can oldu. Hepsini tebrik ederim. Virgül (,)

Detaylı

ANKARA ÜNİVERSİTESİ PSİKİYATRİK KRİZ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ

ANKARA ÜNİVERSİTESİ PSİKİYATRİK KRİZ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ ANKARA ÜNİVERSİTESİ PSİKİYATRİK KRİZ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ Kuruluş : 27 Ekim 1989 Adres : Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Cebeci Kampüsü Dikimevi - Ankara Tel : 363 03 26-363 03 27 ANKARA ÜNİVERSİTESİ

Detaylı

ZARLARLA OYNAYALIM. Önden = = + = Arkadan = = + + = = + + =

ZARLARLA OYNAYALIM. Önden = = + = Arkadan = = + + = = + + = ZARLARLA OYNAYALIM Zar kullanarak toplama ve ç karma ifllemleri yapabiliriz. Zarda karfl l kl iki yüzdeki say lar n toplam daima 7 dir. Zarda 2 gözüküyorsa karfl s ndaki yüzeyin 7 2 = 5 oldu unu bulabilirsiniz.

Detaylı

İşte Eşitlik Platformu tanıtıldı

İşte Eşitlik Platformu tanıtıldı İşte Eşitlik Platformu tanıtıldı Ocak 15, 2013-3:55:02 Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı'nın himayesinde kurulan ''İşte Eşitlik Platformu'' tanıtıldı. Toplumsal cinsiyete dayalı eşitsizlikle mücadele

Detaylı

Kadınları Anlamak Erkeklere Düşüyor

Kadınları Anlamak Erkeklere Düşüyor Kadınları Anlamak Erkeklere Düşüyor Kadınların Yaşam Koçu Tuğba Güneş, kadına şiddetti ortaya çıkaran nedenleri ortadan kaldıracak önlemler alınması gerektiğini söyledi. Kahramanmaraş ın tek yaşam ve wellness

Detaylı

Olas l k hesaplar na günlük yaflam m zda s k s k gereksiniriz.

Olas l k hesaplar na günlük yaflam m zda s k s k gereksiniriz. Olas l k Hesaplar (I) Olas l k hesaplar na günlük yaflam m zda s k s k gereksiniriz. Örne in tavla ya da kâ t oyunlar oynarken. ki kap ya üstüste birkaç kez gele atmayan tavlac görmedim hiç. fianss zl

Detaylı

DEVRİM KOLEKTİF DEHADIR Toplumda her gün tekrarlanan, olup biten olaylara yüzeysel bakmak yaygındır, neredeyse bir düşünce sistemi özelliği

DEVRİM KOLEKTİF DEHADIR Toplumda her gün tekrarlanan, olup biten olaylara yüzeysel bakmak yaygındır, neredeyse bir düşünce sistemi özelliği DEVRİM KOLEKTİF DEHADIR Toplumda her gün tekrarlanan, olup biten olaylara yüzeysel bakmak yaygındır, neredeyse bir düşünce sistemi özelliği kazanmıştır. Özel mülkiyet ilişkilerine dayalı düşünce biçimi

Detaylı

MESLEK MENSUPLARI AÇISINDAN TÜRK YE DENET M STANDARTLARININ DE ERLEND R LMES

MESLEK MENSUPLARI AÇISINDAN TÜRK YE DENET M STANDARTLARININ DE ERLEND R LMES MESLEK MENSUPLARI AÇISINDAN TÜRK YE DENET M STANDARTLARININ DE ERLEND R LMES Ahmet AKIN / TÜRMOB Yönetim Kurulu Üyesi 387 388 Genel Oturum III - Meslek Mensuplar Aç s ndan Türkiye Denetim Standartlar n

Detaylı

KÜRESEL GELİŞMELER IŞIĞI ALTINDA TÜRKİYE VE KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ EKONOMİSİ VE SERMAYE PİYASALARI PANELİ

KÜRESEL GELİŞMELER IŞIĞI ALTINDA TÜRKİYE VE KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ EKONOMİSİ VE SERMAYE PİYASALARI PANELİ KÜRESEL GELİŞMELER IŞIĞI ALTINDA TÜRKİYE VE KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ EKONOMİSİ VE SERMAYE PİYASALARI PANELİ 12 NİSAN 2013-KKTC DR. VAHDETTIN ERTAŞ SERMAYE PIYASASI KURULU BAŞKANI KONUŞMA METNİ Sayın

Detaylı

Lima Bildirgesi AKADEM K ÖZGÜRLÜK VE YÜKSEK Ö RET M KURUMLARININ ÖZERKL

Lima Bildirgesi AKADEM K ÖZGÜRLÜK VE YÜKSEK Ö RET M KURUMLARININ ÖZERKL D ü n y a Ü n i v e r s i t e l e r S e r v i s i Lima Bildirgesi AKADEM K ÖZGÜRLÜK VE YÜKSEK Ö RET M KURUMLARININ ÖZERKL BAfiLANGIÇ nsan Haklar Evrensel Beyannamesinin 40. y ldönümünde 6-10 Eylül tarihleri

Detaylı

NTERNET ÇA I D NAM KLER

NTERNET ÇA I D NAM KLER Mustafa Emre C VELEK NTERNET ÇA I D NAM KLER www.internetdinamikleri.com STANBUL-2009 Yay n No : 2148 letiflim Dizisi : 55 1. Bas m - stanbul - Haziran 2009 ISBN 978-605 - 377-066 - 4 Copyright Bu kitab

Detaylı

CO RAFYA GRAF KLER. Y llar Bu grafikteki bilgilere dayanarak afla daki sonuçlardan hangisine ulafl lamaz?

CO RAFYA GRAF KLER. Y llar Bu grafikteki bilgilere dayanarak afla daki sonuçlardan hangisine ulafl lamaz? CO RAFYA GRAF KLER ÖRNEK 1 : Afla daki grafikte, y llara göre, Türkiye'nin yafl üzerindeki toplam nufusu ile bu nüfus içindeki okuryazar kad n ve erkek say lar gösterilmifltir. Bin kifli 5. 5.. 35. 3.

Detaylı

Bu dedi im yaln zca 0,9 say s için de il, 0 la 1 aras ndaki herhangi bir say için geçerlidir:

Bu dedi im yaln zca 0,9 say s için de il, 0 la 1 aras ndaki herhangi bir say için geçerlidir: Yak nsamak B u yaz da, ilerde s k s k kullanaca m z bir olguyu tan mlayaca z ve matemati in en önemli kavramlar ndan birine (limit kavram na) de inece iz. Asl nda okur anlataca m kavram sezgisel olarak

Detaylı

1 OCAK 31 ARALIK 2009 ARASI ODAMIZ FUAR TEŞVİKLERİNİN ANALİZİ

1 OCAK 31 ARALIK 2009 ARASI ODAMIZ FUAR TEŞVİKLERİNİN ANALİZİ 1 OCAK 31 ARALIK 2009 ARASI ODAMIZ FUAR TEŞVİKLERİNİN ANALİZİ 1. GİRİŞ Odamızca, 2009 yılında 63 fuara katılan 435 üyemize 423 bin TL yurtiçi fuar teşviki ödenmiştir. Ödenen teşvik rakamı, 2008 yılına

Detaylı

SÜRES NASIL HESAP ED MEL D R?

SÜRES NASIL HESAP ED MEL D R? HAKEMS Z YAZILAR MAL PART T ME ÇALIfiMALARDA DENEME SÜRES NASIL HESAP ED MEL D R? I. Girifl: Erol GÜNER * Sürekli bir ifl sözleflmesi ile ifle giren iflçi, ifli, iflvereni ve iflyerindeki iflçileri tan

Detaylı

BYazan: SEMA ERDO AN. ABD ve Avrupa Standartlar nda Fact-Jacie Akreditasyon Belgesi. Baflkent Üniversitesi nden Bir lk Daha

BYazan: SEMA ERDO AN. ABD ve Avrupa Standartlar nda Fact-Jacie Akreditasyon Belgesi. Baflkent Üniversitesi nden Bir lk Daha Baflkent Üniversitesi nden Bir lk Daha ABD ve Avrupa Standartlar nda Fact-Jacie Akreditasyon Belgesi Baflkent Üniversitesi T p Fakültesi Adana Eriflkin Kemik li i Nakil ve Hücresel Tedavi Merkezi, Türkiye

Detaylı

Beynimizi Nas l De ifltiriyor? Çeviri: DEN Z BENER

Beynimizi Nas l De ifltiriyor? Çeviri: DEN Z BENER Beynimizi Nas l De ifltiriyor? Çeviri: DEN Z BENER nternet, her fleyi de ifltirdi Hat rlamak ve zihnimizi kullanmak konusunda, geleneksel yöntemlerimizden h zla uzaklafl yoruz. Be endi imiz bir yeme in tarifini,

Detaylı

Ekip Yönetimi çin Araçlar 85. Ekip olarak karfl laflt m z en büyük meydan okuma: Ekip olarak en büyük gücümüz:

Ekip Yönetimi çin Araçlar 85. Ekip olarak karfl laflt m z en büyük meydan okuma: Ekip olarak en büyük gücümüz: Yorumlar: Ekip olarak karfl laflt m z en büyük meydan okuma: Ekip olarak en büyük gücümüz: Ekibin yapt n görmekten en çok hoflland m fley: Ekip Yönetimi çin Araçlar 85 EK P K ML DE ERLEND RMES Ekibinizin

Detaylı

Bu yaz girifle gereksinmiyor. Do rudan, kan tlayaca m z

Bu yaz girifle gereksinmiyor. Do rudan, kan tlayaca m z Yoksulun fians Bu yaz girifle gereksinmiyor. Do rudan, kan tlayaca m z sonuca geçelim: Teorem. Yoksulun zengine karfl flans yoktur. Bu çok bilinen teorem i kan tlayabilmek için her fleyden önce önermeyi

Detaylı

GÖRÜfiLER. Uzm. Dr. Özlem Erman

GÖRÜfiLER. Uzm. Dr. Özlem Erman GÖRÜfiLER Uzm. Dr. Özlem Erman Son y llarda dünyadaki h zl teknolojik geliflmeye paralel olarak t p alan nda da h zl bir de iflim yaflanmakta, neredeyse her gün yeni tan, tedavi yöntemleri, yeni ilaçlar

Detaylı

Yrd. Doç. Dr. Olcay Bige AŞKUN. İşletme Yönetimi Öğretim ve Eğitiminde Örnek Olaylar ile Yazınsal Kurguları

Yrd. Doç. Dr. Olcay Bige AŞKUN. İşletme Yönetimi Öğretim ve Eğitiminde Örnek Olaylar ile Yazınsal Kurguları I Yrd. Doç. Dr. Olcay Bige AŞKUN İşletme Yönetimi Öğretim ve Eğitiminde Örnek Olaylar ile Yazınsal Kurguları II Yay n No : 2056 Hukuk Dizisi : 289 1. Bas Kas m 2008 - STANBUL ISBN 978-975 - 295-953 - 8

Detaylı

4/B L S GORTALILARIN 1479 VE 5510 SAYILI KANUNLARA GÖRE YAfiLILIK, MALULLUK VE ÖLÜM AYLI INA HAK KAZANMA fiartlari

4/B L S GORTALILARIN 1479 VE 5510 SAYILI KANUNLARA GÖRE YAfiLILIK, MALULLUK VE ÖLÜM AYLI INA HAK KAZANMA fiartlari 4/B L S GORTALILARIN 1479 VE 5510 SAYILI KANUNLARA GÖRE YAfiLILIK, MALULLUK VE ÖLÜM AYLI INA HAK KAZANMA fiartlari Mustafa CER T* I. G R fi Bu yaz da 1479 say l yasaya göre yafll l l k, malullük ve ölüm

Detaylı

OYUNCU SAYISI Oyun bir çocuk taraf ndan oynanabilece i gibi, farkl yafl gruplar nda 2-6 çocuk ile de oynanabilir.

OYUNCU SAYISI Oyun bir çocuk taraf ndan oynanabilece i gibi, farkl yafl gruplar nda 2-6 çocuk ile de oynanabilir. OYUNCA IN ADI Akl nda Tut YAfi GRUBU 4-6 yafl OYUNCU SAYISI Oyun bir çocuk taraf ndan oynanabilece i gibi, farkl yafl gruplar nda 2-6 çocuk ile de oynanabilir. GENEL KURALLAR Çocuklar n görsel belle inin

Detaylı

Zihinden fllem Yapal m, Yuvarlayal m, Tahmin Edelim

Zihinden fllem Yapal m, Yuvarlayal m, Tahmin Edelim 3.2 Zihinden fllem Yapal m, Yuvarlayal m, Tahmin Edelim Zihinden Toplayal m ve Ç karal m 1. Afla da verilen ifllemleri zihinden yaparak ifllem sonuçlar n yaz n z. 50 YKr + 900 YKr = 300 + 300 = 998 100

Detaylı

İKİNCİ BÖLÜM EKONOMİYE GÜVEN VE BEKLENTİLER ANKETİ

İKİNCİ BÖLÜM EKONOMİYE GÜVEN VE BEKLENTİLER ANKETİ İKİNCİ BÖLÜM EKONOMİYE GÜVEN VE BEKLENTİLER ANKETİ 120 kinci Bölüm - Ekonomiye Güven ve Beklentiler Anketi 1. ARAfiTIRMANIN AMACI ve YÖNTEM Ekonomiye Güven ve Beklentiler Anketi, tüketici enflasyonu, iflsizlik

Detaylı

ÇOCUKLUK ve ERGENL KTE D YABETLE YAfiAM

ÇOCUKLUK ve ERGENL KTE D YABETLE YAfiAM ÇOCUKLUK ve ERGENL KTE D YABETLE YAfiAM D YABETLE YAfiAMAK Bu kitapç n içeri i Çocuk Endokrinolojisi ve Diyabet Derne i nin web sitesinden faydalan larak haz rlanm flt r. www.cocukendokrindiyabet.org Diyabet,

Detaylı

(ÖSS ) ÇÖZÜM 2:

(ÖSS ) ÇÖZÜM 2: MTEMT K PROLEMLER - II ÖRNEK : ve kentlerinden saatteki h zlar s ras yla V ve V olan (V > V ) iki araç, birbirlerine do ru 2 2 ayn anda hareket ederlerse saat sonra karfl lafl yorlar. u araçlar ayn kentlerden

Detaylı

Ak ld fl AMA Öngörülebilir

Ak ld fl AMA Öngörülebilir Ak ld fl AMA Öngörülebilir Ak ld fl AMA Öngörülebilir Kararlar m z Biçimlendiren Gizli Kuvvetler Dan Ariely Çevirenler Asiye Hekimo lu Gül Filiz fiar ISBN 978-605-5655-39-6 2008, Dan Ariely Orijinal ad

Detaylı

En az enerji harcama yasas do an n en bilinen yasalar ndan

En az enerji harcama yasas do an n en bilinen yasalar ndan Gizli Duvarlar En az enerji harcama yasas do an n en bilinen yasalar ndan biridir. Örne in, A noktas ndan yay lan fl k B noktas na gitmek için sonsuz tane yol aras ndan en az enerji harcayarak gidece i

Detaylı

Ders 3: SORUN ANAL Z. Sorun analizi nedir? Sorun analizinin yöntemi. Sorun analizinin ana ad mlar. Sorun A ac

Ders 3: SORUN ANAL Z. Sorun analizi nedir? Sorun analizinin yöntemi. Sorun analizinin ana ad mlar. Sorun A ac Ders 3: SORUN ANAL Z Sorun analizi nedir? Sorun analizi, toplumda varolan bir sorunu temel sorun olarak ele al r ve bu sorun çevresinde yer alan tüm olumsuzluklar ortaya ç karmaya çal fl r. Temel sorunun

Detaylı

STRATEJ K V ZYON BELGES

STRATEJ K V ZYON BELGES STRATEJ K V ZYON BELGES BEYAZ K TAP S UNUfi Sivil toplum; demokrasi, insan haklar ve hukuk devleti kavramlar n n yerleflmesiyle ilgili taleplerden ekonomiyle ilgili endiflelere kadar sosyal yaflama dair

Detaylı

Kap y açt m. Karfl daireye tafl nan güleç yüzlü Selma Teyze yi gördüm.

Kap y açt m. Karfl daireye tafl nan güleç yüzlü Selma Teyze yi gördüm. Yazar Dede ve Torunlar Muzaffer zgü Kap y açt m. Karfl daireye tafl nan güleç yüzlü Selma Teyze yi gördüm. Buraya yak n market var m dil, markete gidece iz de?.. diye sordu. Annem kap ya geldi. Selma Han

Detaylı

Türkiye Odalar ve Borsalar Birli i. 3. Ödemeler Dengesi

Türkiye Odalar ve Borsalar Birli i. 3. Ödemeler Dengesi Türkiye Odalar ve Borsalar Birli i 3. Ödemeler Dengesi 2003 y l nda 8.037 milyon dolar olan cari ifllemler aç, 2004 y l nda % 91,7 artarak 15.410 milyon dolara yükselmifltir. Cari ifllemler aç ndaki bu

Detaylı

Proje Yönetiminde Toplumsal Cinsiyet. Türkiye- EuropeAid/126747/D/SV/TR_Alina Maric, Hifab 1

Proje Yönetiminde Toplumsal Cinsiyet. Türkiye- EuropeAid/126747/D/SV/TR_Alina Maric, Hifab 1 Proje Yönetiminde Toplumsal Cinsiyet Türkiye- EuropeAid/126747/D/SV/TR_Alina Maric, Hifab 1 18 Aral k 1979 da Birle mi Milletler Genel cinsiyet ayr mc l n yasaklayan ve kad n haklar n güvence alt na alan

Detaylı

Cemal Amca n n Zarlar

Cemal Amca n n Zarlar Cemal Amca n n Zarlar B aflkomiserlikten emekli alt kat komflumuz Cemal Amca tavlaya çok düflkündü. Emekli olmazdan önce haftasonlar n bahçede tavla oynayarak geçirirdi. Hafta içindeyse haftasonunu iple

Detaylı

önce çocuklar Türkiye için Önce Çocuklar önemlidir

önce çocuklar Türkiye için Önce Çocuklar önemlidir önce çocuklar Türkiye için Önce Çocuklar önemlidir 2002 May s ay nda yap lan Birleflmifl Milletler Çocuk Özel Oturumu öncesinde tüm dünyada gerçeklefltirilen Çocuklar çin Evet Deyin kampanyas na Türkiye

Detaylı

DÜNYA EKONOMİK FORUMU KÜRESEL CİNSİYET AYRIMI RAPORU, 2012. Hazırlayanlar. Ricardo Hausmann, Harvard Üniversitesi

DÜNYA EKONOMİK FORUMU KÜRESEL CİNSİYET AYRIMI RAPORU, 2012. Hazırlayanlar. Ricardo Hausmann, Harvard Üniversitesi DÜNYA EKONOMİK FORUMU KÜRESEL CİNSİYET AYRIMI RAPORU, 2012 Hazırlayanlar Ricardo Hausmann, Harvard Üniversitesi Laura D. Tyson, Kaliforniya Berkeley Üniversitesi Saadia Zahidi, Dünya Ekonomik Forumu Raporun

Detaylı

YARGITAY 2. HUKUK DA RES

YARGITAY 2. HUKUK DA RES YARGITAY 2. HUKUK DA RES 2674 STANBUL BAROSU DERG S Cilt: 81 Say : 6 Y l 2007 YARGITAY 2. HUKUK DA RES E: 2005/20742 K: 2006/5715 T: 18.04.2006 M RASÇILIK SIFATI M RASIN NT KAL ZAMAN YÖNÜNDEN UYGULANACAK

Detaylı

DEĞERLENDİRME NOTU: Mehmet Buğra AHLATCI Mevlana Kalkınma Ajansı, Araştırma Etüt ve Planlama Birimi Uzmanı, Sosyolog

DEĞERLENDİRME NOTU: Mehmet Buğra AHLATCI Mevlana Kalkınma Ajansı, Araştırma Etüt ve Planlama Birimi Uzmanı, Sosyolog DEĞERLENDİRME NOTU: Mehmet Buğra AHLATCI Mevlana Kalkınma Ajansı, Araştırma Etüt ve Planlama Birimi Uzmanı, Sosyolog KONYA KARAMAN BÖLGESİ BOŞANMA ANALİZİ 22.07.2014 Tarihsel sürece bakıldığında kalkınma,

Detaylı

Yaflas n devrimci 1 May s! 21. YÜZYIL BOLfiEV ZM N OLACAKTIR!

Yaflas n devrimci 1 May s! 21. YÜZYIL BOLfiEV ZM N OLACAKTIR! bildiriler haberler okuyucu mektuplar 1 MAYIS TA DEVR M VE SOSYAL ZM N KIZIL BAYRA INI YÜKSEKLERE KALDIRALIM! 1 MAYIS IN DEVR MC GELENE N YAfiATALIM! Yaflas n devrimci 1 May s! 21. YÜZYIL BOLfiEV ZM N

Detaylı

Firmadaki Mevcut Öğrenme Faaliyetleri 2.2. Aşama

Firmadaki Mevcut Öğrenme Faaliyetleri 2.2. Aşama DE/11/LLP-LDV/TOI 147 420 Firmadaki Mevcut Öğrenme Faaliyetleri 2.2. Aşama 1. Adınız: 2. İşletmenin Adı: 3. Tarih: Evet Hayır Bilmiyorum 1. Mevcut işinizde mesleki eğitim fırsatlarına erişebiliyor musunuz?

Detaylı

yaz -tura at yor. Yaz gelirse birinci oyuncu, tura gelirse ikinci oyuncu kazanacak. Birinci oyuncu oyunun bafl nda ortaya 1 lira koyuyor.

yaz -tura at yor. Yaz gelirse birinci oyuncu, tura gelirse ikinci oyuncu kazanacak. Birinci oyuncu oyunun bafl nda ortaya 1 lira koyuyor. Sonlu Oyunlar B u kitapta s k s k oyunlar konu edece iz. Oyunlar sonlu ve sonsuz oyunlar diye ikiye ay raca z. Sonsuz oyunlar da ilerde ikiye ay raca z: Uygulamada sonsuza dek sürebilen ve süremeyen oyunlar.

Detaylı

Merkezi Sterilizasyon Ünitesinde Hizmet çi E itim Uygulamalar

Merkezi Sterilizasyon Ünitesinde Hizmet çi E itim Uygulamalar Merkezi Sterilizasyon Ünitesinde Hizmet çi E itim Uygulamalar Hmfl. Sevgili GÜREL Emekli, Ac badem Sa l k Grubu Ac badem Hastanesi, Merkezi Sterilizasyon Ünitesi, STANBUL e-posta: sgurkan@asg.com.tr H

Detaylı

TÜRK DÜNYASI TRANSPLANTASYON DERNE

TÜRK DÜNYASI TRANSPLANTASYON DERNE Prof. Haberal dan Yeni Bir Uluslararas At l m: TÜRK DÜNYASI TRANSPLANTASYON DERNE Dünyan n dört bir yan ndan yüzlerce biliminsan Prof. Dr. Mehmet Haberal taraf ndan kurulan Türk Dünyas Transplantasyon

Detaylı

C. MADDEN N ÖLÇÜLEB L R ÖZELL KLER

C. MADDEN N ÖLÇÜLEB L R ÖZELL KLER C. MADDEN N ÖLÇÜLEB L R ÖZELL KLER 1. Patates ve sütün miktar nas l ölçülür? 2. Pinpon topu ile golf topu hemen hemen ayn büyüklüktedir. Her iki topu tartt n zda bulaca n z sonucun ayn olmas n bekler misiniz?

Detaylı

ARAMALI VERG NCELEMES NDE SÜRE. Adalet ilkin devletten gelmelidir Çünkü hukuk, devletin toplumsal düzenidir.

ARAMALI VERG NCELEMES NDE SÜRE. Adalet ilkin devletten gelmelidir Çünkü hukuk, devletin toplumsal düzenidir. ARAMALI VERG NCELEMES NDE SÜRE Adalet ilkin devletten gelmelidir Çünkü hukuk, devletin toplumsal düzenidir. ARISTO 88 ARAMALI VERG NCELEMES NDE SÜRE 1. KONU 213 say l Vergi Usul Kanunu nun (VUK) 142, 143,

Detaylı

ÜN TE II L M T. Limit Sa dan ve Soldan Limit Özel Fonksiyonlarda Limit Limit Teoremleri Belirsizlik Durumlar Örnekler

ÜN TE II L M T. Limit Sa dan ve Soldan Limit Özel Fonksiyonlarda Limit Limit Teoremleri Belirsizlik Durumlar Örnekler ÜN TE II L M T Limit Sa dan ve Soldan Limit Özel Fonksiyonlarda Limit Limit Teoremleri Belirsizlik Durumlar Örnekler MATEMAT K 5 BU BÖLÜM NELER AMAÇLIYOR? Bu bölümü çal flt n zda (bitirdi inizde), *Bir

Detaylı

Milli Gelir Büyümesinin Perde Arkası

Milli Gelir Büyümesinin Perde Arkası 2007 NİSAN EKONOMİ Milli Gelir Büyümesinin Perde Arkası Türkiye ekonomisi dünyadaki konjonktürel büyüme eğilimine paralel gelişme evresini 20 çeyrektir aralıksız devam ettiriyor. Ekonominin 2006 da yüzde

Detaylı

Oyunlar mdan s k lan okurlardan -e er varsa- özür dilerim.

Oyunlar mdan s k lan okurlardan -e er varsa- özür dilerim. Barbut Oyunlar mdan s k lan okurlardan -e er varsa- özür dilerim. Ne yapal m ki ben oyun oynamay çok severim. Birinci Oyun. ki oyuncu s rayla zar at yorlar. fiefl (6) atan ilk oyuncu oyunu kazan yor. Ve

Detaylı

SOSYAL GÜVENL K REHBER. SSK BAfiKANLI I

SOSYAL GÜVENL K REHBER. SSK BAfiKANLI I SOSYAL GÜVENL K REHBER Resul KURT SSK BAfiKANLI I Sigorta Müfettifli Hüseyin FIRAT SMMM SMMMO Baflkan Yard mc s MAYIS 2005 1 Yönetim Merkezi ve Yaz flma Adresi: SMMMO Kurtulufl Caddesi No: 152 Kurtulufl

Detaylı

JOHN DEWEY DEN ATATÜRK E Ö RENC ANDI VE YURTTAfiLIK

JOHN DEWEY DEN ATATÜRK E Ö RENC ANDI VE YURTTAfiLIK Otopsi Cengiz Özak nc JOHN DEWEY DEN ATATÜRK E Ö RENC ANDI VE YURTTAfiLIK Amerikan And : Herkes için adalet ve özgürlükle bölünmez tek ulusa dayanan Cumhuriyet e ve bayra ma ba l olaca ma and içerim. Yer

Detaylı

ÇÖZÜM Say : 90-2008. Mustafa BAfiTAfi* I-G R fi

ÇÖZÜM Say : 90-2008. Mustafa BAfiTAfi* I-G R fi ÇÖZÜM Say : 90-2008 KISM SÜREL VEYA ÇA RI ÜZER NE ÇALIfiANLAR LE BU KANUNA GÖRE EV H ZMETLER NDE AY ÇER S NDE 30 GÜNDEN AZ ÇALIfiANLAR 01.10.2010 TAR H NE KADAR YEfi L KART ALAB LECEKLER Mustafa BAfiTAfi*

Detaylı

Saymak San ld Kadar Kolay De ildir

Saymak San ld Kadar Kolay De ildir Saymak San ld Kadar Kolay De ildir B ir matematikçinin bir zamanlar dedi i gibi, saymas n bilenler ve bilmeyenler olmak üzere üç tür insan vard r Bakal m siz hangi türdensiniz? Örne in bir odada bulunan

Detaylı

CO RAFYA. DÜNYA NIN fiekl N N VE HAREKETLER N N SONUÇLARI ÖRNEK 1 :

CO RAFYA. DÜNYA NIN fiekl N N VE HAREKETLER N N SONUÇLARI ÖRNEK 1 : CO RAFYA DÜNYA NIN fiekl N N VE HAREKETLER N N SONUÇLARI ÖRNEK 1 : K rk nc paralel üzerindeki bir noktan n hangi yar mkürede yer ald afla dakilerin hangisine bak larak saptanamaz? A) Gece-gündüz süresinin

Detaylı

Hepinizi saygıyla sevgiyle selamlıyorum.

Hepinizi saygıyla sevgiyle selamlıyorum. Değerli konuklar, Yatırım Ortamını İyileştirme Koordinasyon Kurulu (YOİKK) çalışmaları kapsamında düzenlediğimiz Kurumsal Yönetim konulu toplantımıza hepiniz hoş geldiniz. 11 Aralık 2001 tarihli Bakanlar

Detaylı

Rastgele Bir Say Seçme ya da Olas l k Nedir

Rastgele Bir Say Seçme ya da Olas l k Nedir Rastgele Bir Say Seçme ya da Olas l k Nedir B irçok yaz mda olas l k sorusu sordum. Bu yaz mda soru sormayaca m, sadece olas l n matematiksel tan m n verece im. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ve 9 say lar aras

Detaylı

dan flman teslim ald evraklar inceledikten sonra nsan Kaynaklar Müdürlü ü/birimine gönderir.

dan flman teslim ald evraklar inceledikten sonra nsan Kaynaklar Müdürlü ü/birimine gönderir. TÜB TAK BAfiKANLIK, MERKEZ VE ENST TÜLERDE ÇALIfiIRKEN YÜKSEK L SANS VE DOKTORA Ö REN M YAPANLARA UYGULANACAK ESASLAR (*) Amaç ve Kapsam Madde 1- Bu Esaslar n amac ; Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araflt

Detaylı

Eczacılık Günü Etkinlikleri

Eczacılık Günü Etkinlikleri TÜRK ECZACILARI BİRLİĞİ II. BÖLGE www.aeo.org.tr Ankara Eczacı Odası 14 Mayıs Eczacılık Günü Etkinlikleri TÜRK ECZACILARI BİRLİĞİ II. BÖLGE www.aeo.org.tr Ankara Eczacı Odası 14 Mayıs Eczacılık Günü Etkinlikleri

Detaylı

Bundan sonra, alttan ikinci s ran n en sa ndaki çubu u so-

Bundan sonra, alttan ikinci s ran n en sa ndaki çubu u so- Matematikçi Hilesi M atematik bölümünün tam karfl s na yeni bir lokanta aç lm fl. Bana kal rsa kötü bir yer seçilmifl. Kaç kifli gider ki o lokantaya? Bizim bölümden baflka bir tek bina yok çevrede. Yak

Detaylı

Bir önceki yaz da, yaz -tura oyununda yoksulun zengine karfl

Bir önceki yaz da, yaz -tura oyununda yoksulun zengine karfl Zü ürt Tesellisi Bir önceki yaz da, yaz -tura oyununda yoksulun zengine karfl flans n n çok az oldu unu kan tlam flt k. Öyle ki, zengin sonsuz zengin oldu unda oyunu 1 olas l kla (yani yüzde yüz) kazanacakt

Detaylı

4/A (SSK) S GORTALILARININ YAfiLILIK AYLI INA HAK KAZANMA KOfiULLARI

4/A (SSK) S GORTALILARININ YAfiLILIK AYLI INA HAK KAZANMA KOfiULLARI 4/A (SSK) S GORTALILARININ YAfiLILIK AYLI INA HAK KAZANMA KOfiULLARI Resul KURT* I. G R fi Ülkemizde 4447 say l Kanunla, emeklilikte köklü reformlar yap lm fl, ancak 4447 say l yasan n emeklilikte kademeli

Detaylı

Mustafa Kemal in Bursa da Ö retmenlere Konuflmas

Mustafa Kemal in Bursa da Ö retmenlere Konuflmas Atatürk ün Dünyas Cengiz Önal 64 Mustafa Kemal in Bursa da Ö retmenlere Konuflmas Han mlar, Beyler! stanbul dan geliyorsunuz. Hofl geldiniz. stanbul un fl k ocaklar n temsil eden yüce heyetiniz karfl s

Detaylı

Aile flirketleri, kararlar nda daha subjektif

Aile flirketleri, kararlar nda daha subjektif Dr. Yeflim Toduk Akifl Aile flirketleri, kararlar nda daha subjektif flirket birleflmeleri ve sat nalmalar, türkiye deki küçük iflletmelerden, dev flirketlere kadar her birinin gündeminde olmaya devam

Detaylı

Okumufl / Mete (Ed.) Anne Babalar için Do uma Haz rl k / Sa l k Profesyonelleri için Rehber 16.5 x 24 cm, XIV + 210 Sayfa ISBN 978-975-8882-31-1

Okumufl / Mete (Ed.) Anne Babalar için Do uma Haz rl k / Sa l k Profesyonelleri için Rehber 16.5 x 24 cm, XIV + 210 Sayfa ISBN 978-975-8882-31-1 Deomed Medikal Yay nc l k Okumufl / Mete (Ed.) Anne Babalar için Do uma Haz rl k / Sa l k Profesyonelleri için Rehber 16.5 x 24 cm, XIV + 210 Sayfa ISBN 978-975-8882-31-1 Birinci bask Deomed, 2009. 62

Detaylı

Endüstri Mühendisliğine Giriş. Jane M. Fraser. Bölüm 2. Sık sık duyacağınız büyük fikirler

Endüstri Mühendisliğine Giriş. Jane M. Fraser. Bölüm 2. Sık sık duyacağınız büyük fikirler Endüstri Mühendisliğine Giriş Jane M. Fraser Bölüm 2 Sık sık duyacağınız büyük fikirler Bu kitabı okurken, büyük olasılıkla öğreneceğiniz şeylere hayret edecek ve varolan bilgileriniz ve belirli yeni becerilerle

Detaylı

Bir tavla maç 5 te biter. Yani 5 oyun kazanan ilk oyuncu

Bir tavla maç 5 te biter. Yani 5 oyun kazanan ilk oyuncu Bir Tavla Sorusu Bir tavla maç 5 te biter. Yani 5 oyun kazanan ilk oyuncu tavla maç n kazan r. Kimi tavlac lar maç n 5-4 bitmesine raz olmazlar, aradaki fark n en az 2 olmas n isterler, 6-4, 7-5, 8-6 gibi...

Detaylı

ALIfiTIRMALAR VE PROBLEMLER

ALIfiTIRMALAR VE PROBLEMLER 4.. BÖLME filem ALIfiTIRMALAR VE PROBLEMLER U E F S 5 5 0 7 5 5 K M Ü T 99 9 7 8 0 A 84 L 9 7 R 88 Yukar daki ifllemleri yaparak sonuçlar na karfl l k gelen harfleri kutulara yerlefltiriniz. Hiç unutmamam

Detaylı

EVOK Güvenlik in hedefi daima bu kalite ve standartlarda hizmet sunmakt r. Hasan ERDEM R. Mustafa AL KOÇ. Yönetim Kurulu Baflkan.

EVOK Güvenlik in hedefi daima bu kalite ve standartlarda hizmet sunmakt r. Hasan ERDEM R. Mustafa AL KOÇ. Yönetim Kurulu Baflkan. EVOK Güvenlik, ülkemizde büyük ihtiyaç duyulan güvenlik hizmetlerine kalite getirmek amac yla Mustafa Alikoç yönetiminde profesyonel bir ekip taraf ndan kurulmufltur. Güvenlik sektöründeki 10 y ll k bilgi,

Detaylı

ç kar lmas için çal flt klar n ifade eden Türk, Her geliflinizde Baflkent OSB nin sürekli de iflti ini göreceksiniz dedi.

ç kar lmas için çal flt klar n ifade eden Türk, Her geliflinizde Baflkent OSB nin sürekli de iflti ini göreceksiniz dedi. 4 Ankara- Baflkent OSB, bir ilk i daha gerçeklefltirdi. Kooperatif olarak örgütlenip, daha sonra organize sanayi bölgesine dönüflen OSB ler aras nda genel kurulunu yapan ilk kurulufl oldu. Sanayi ve Ticaret

Detaylı

Uluslararas De erleme K lavuz Notu, No.11 De erlemelerin Gözden Geçirilmesi

Uluslararas De erleme K lavuz Notu, No.11 De erlemelerin Gözden Geçirilmesi K lavuz Notlar Uluslararas De erleme K lavuz Notu, No.11 De erlemelerin Gözden Geçirilmesi 1.0 Girifl 1.1 Bir de erlemenin gözden geçirilmesi, tarafs z bir hüküm ile bir De erleme Uzman n n çal flmas n

Detaylı

Yaz ma Aziz Nesin in özyaflamöyküsü Böyle Gelmifl Böyle

Yaz ma Aziz Nesin in özyaflamöyküsü Böyle Gelmifl Böyle Aziz Nesin in Darüflflafaka ya Girifli Yaz ma Aziz Nesin in özyaflamöyküsü Böyle Gelmifl Böyle Gitmez den bir al nt yla bafllayaca m. Ailesi Heybeliada ya tafl nm flt r. Y l 1926. Babam n nerde oldu unu

Detaylı

Öncelikle basın toplantımıza hoş geldiniz diyor, sizleri sevgiyle ve saygıyla selamlıyorum.

Öncelikle basın toplantımıza hoş geldiniz diyor, sizleri sevgiyle ve saygıyla selamlıyorum. Gümrük Ve Ticaret Bakanı Sn. Nurettin CANİKLİ nin Kredi Kefalet Kooperatifleri Ortaklarının Borçlarının Yapılandırılması Basın Toplantısı 24 Eylül 2014 Saat:11.00 - ANKARA Kredi Kefalet Kooperatiflerinin

Detaylı

Endüstri 4.0. nsanl n Gelece i. Tümüyle bilgisayar

Endüstri 4.0. nsanl n Gelece i. Tümüyle bilgisayar Endüstri 4.0 ve nsanl n Gelece i Tümüyle bilgisayar 40 y l içinde sistemli ve yapay insanlar n yapt zeka donan ml makinelerin, üretim ve hatta bilgisayarlar n her ifli makine ve hizmet sektöründe çal flmas

Detaylı

Tam yağlı süt ürünleri tüketen erkeklere kötü haber

Tam yağlı süt ürünleri tüketen erkeklere kötü haber Tam yağlı süt ürünleri tüketen erkeklere kötü haber Sağlıklı, güçlü kuvvetli bir erkeksiniz ama çocuğunuz olmuyorsa bu önemli sorunun sebebi yediklerinizle ilgili olabilir. Erkekler üzerinde yapılan bilimsel

Detaylı

Hart Walker, gövde deste i ve dengeli tekerlek sistemi sayesinde, geliflim düzeyi uygun olan çocuklar n, eller serbest flekilde yürümesini sa lar.

Hart Walker, gövde deste i ve dengeli tekerlek sistemi sayesinde, geliflim düzeyi uygun olan çocuklar n, eller serbest flekilde yürümesini sa lar. Cerebral palsi gibi hareket ve postüral kontrol bozukluklar na yol açan hastal klar olan çocuklar, hastal klar n n derecesine ba l olarak yürüme güçlü ü çekmekte veya hiç yürüyememektedir. Hart Walker,

Detaylı

2007 YILI VE ÖNCES TAR H BASKILI HAYVANCILIK B LG S DERS K TABINA L fik N DO RU YANLIfi CETVEL

2007 YILI VE ÖNCES TAR H BASKILI HAYVANCILIK B LG S DERS K TABINA L fik N DO RU YANLIfi CETVEL 2007 YILI VE ÖNCES TAR H BASKILI HAYVANCILIK B LG S DERS K TABINA L fik N DO RU YANLIfi CETVEL NOT: Düzeltmeler bold (koyu renk) olarak yaz lm flt r. YANLIfi DO RU 1. Ünite 1, Sayfa 3 3. DÜNYA HAYVAN POPULASYONU

Detaylı

Hiçbir zaman Ara s ra Her zaman

Hiçbir zaman Ara s ra Her zaman Ö RETMEN ÖZ DE ERLEND RME FORMU K fi L K ÖZELL KLER flimi seviyorum. Sab rl y m. Uyumluyum. fl birli ine aç m. Güler yüzlüyüm. yi bir gözlemciyim. yi bir planlamac y m. Çocuklara, ailelere, meslektafllar

Detaylı

MATEMAT K. BÖLME filem

MATEMAT K. BÖLME filem Do al Say larla Bölme fllemi MATEMAT K BÖLME filem 12 çile i 3 taba a eflit olarak paylaflt rd m zda bir taba a kaç çilek düfler? Tabaklara çilekleri birer birer paylaflt ral m. Üç tabak oldu u için çilekler

Detaylı

KES RLER. Bunlar biliyor musunuz? Bütün bir fleyin bölündü ü iki eflit parçadan her biri. Tam, bölünmemifl fley. Bütün elma gibi.

KES RLER. Bunlar biliyor musunuz? Bütün bir fleyin bölündü ü iki eflit parçadan her biri. Tam, bölünmemifl fley. Bütün elma gibi. KES RLER Bunlar biliyor musunuz? Bütün: Tam, bölünmemifl fley. Bütün elma gibi. Yar m: Bütün bir fleyin bölündü ü iki eflit parçadan her biri. Kesir: Bir bütünün bölündü ü eflit parçalar n birini veya

Detaylı

14- TMMOB/ODALARI, SENDİKALAR VE DİĞER DEMOKRATİK KİTLE ÖRGÜTLERİYLE İLİŞKİLER, EYLEM VE ETKİNLİKLER

14- TMMOB/ODALARI, SENDİKALAR VE DİĞER DEMOKRATİK KİTLE ÖRGÜTLERİYLE İLİŞKİLER, EYLEM VE ETKİNLİKLER 14- TMMOB/ODALARI, SENDİKALAR VE DİĞER DEMOKRATİK KİTLE ÖRGÜTLERİYLE İLİŞKİLER, EYLEM VE ETKİNLİKLER 23 dönem Çalışma Programında; Oda etkinliklerinin TMMOB örgütlülüğü ile ilişkilendirilerek ortak alanlar

Detaylı

GÖRÜfiLER ÇOCUK ATATÜRK

GÖRÜfiLER ÇOCUK ATATÜRK GÖRÜfiLER ÇOCUK ATATÜRK Atatürk çocuktu: Yenili in, dönüflümün y lmadan ard nda koflabilen, düfl dünyas genifl, merakl, araflt ran. Atatürk çocuktu ve cumhuriyetin çocuk kalmas n istedi hep: Her dem taze,

Detaylı

RAPORU HAZIRLAYANLAR: Azime Acar & Ender Bölükbaşı. Filistin ile yatıp, Gazze ile kalkıyoruz.

RAPORU HAZIRLAYANLAR: Azime Acar & Ender Bölükbaşı. Filistin ile yatıp, Gazze ile kalkıyoruz. - Günlük siyaset acının üstünü nasıl örter? - Gazze yi ve Filistin i içselleştirmek yerine farz olarak görenlerin destansı trajik hali - BM Genel Sekreteri, AKP Kadın Kolları ve Hrant Dink Ortak paydası

Detaylı

HER TENCEREYE B R BALIK!

HER TENCEREYE B R BALIK! Dünya Döndükçe Sabriye Afl r HER TENCEREYE B R BALIK! Kamboçya gezisinde karfl karfl ya kald ve bir toplumsal sa l k sorununa dönüflen kans zl k konusunda, uzun bir süre araflt rma yapan Kanadal doktor

Detaylı

Hiç K salmadan K salan Yol

Hiç K salmadan K salan Yol Hiç K salmadan K salan Yol ki metrelik bir yol, hiç uzay p k salmadan, bir metrelik bir yola dönüflebilir mi? u yaz da yan t n evet oldu unu görece- iz. ki metrelik bir yol, hepimizin gözleri önünde, bir

Detaylı

Bu yaz da 6 mant k sorusu sorup yan tlayaca z.

Bu yaz da 6 mant k sorusu sorup yan tlayaca z. Do ru Önermeler, Yanl fl Önermeler Bu yaz da 6 mant k sorusu sorup yan tlayaca z. Birinci Bilmece. Yarg ç karar verecek. Mahkeme tutanaklar ndan flu bilgiler ç k yor: E er A suçsuzsa, hem B hem C suçlu.

Detaylı

SERMAYE PİYASASI KURULU İKİNCİ BAŞKANI SAYIN DOÇ. DR. TURAN EROL UN. GYODER ZİRVESİ nde YAPTIĞI KONUŞMA METNİ 26 NİSAN 2007 İSTANBUL

SERMAYE PİYASASI KURULU İKİNCİ BAŞKANI SAYIN DOÇ. DR. TURAN EROL UN. GYODER ZİRVESİ nde YAPTIĞI KONUŞMA METNİ 26 NİSAN 2007 İSTANBUL SERMAYE PİYASASI KURULU İKİNCİ BAŞKANI SAYIN DOÇ. DR. TURAN EROL UN GYODER ZİRVESİ nde YAPTIĞI KONUŞMA METNİ 26 NİSAN 2007 İSTANBUL Sözlerime gayrimenkul ve finans sektörlerinin temsilcilerini bir araya

Detaylı

Genel Yay n S ra No: 178 2010/20. Yay na Haz rlayan: Av. Celal Ülgen / Av. Coflkun Ongun

Genel Yay n S ra No: 178 2010/20. Yay na Haz rlayan: Av. Celal Ülgen / Av. Coflkun Ongun Genel Yay n S ra No: 178 2010/20 ISBN No: 978-605-5614-56-0 Yay na Haz rlayan: Av. Celal Ülgen / Av. Coflkun Ongun Tasar m / Uygulama Referans Medya ve Reklam Hiz. Ltd. Tel: +90.212 347 32 47 e-mail: info@referansajans.com

Detaylı

YÜKSEK HIZLI DEMİRYOLU YOLCULUKLARININ ÖZELLİKLERİ

YÜKSEK HIZLI DEMİRYOLU YOLCULUKLARININ ÖZELLİKLERİ YÜKSEK HIZLI DEMİRYOLU YOLCULUKLARININ ÖZELLİKLERİ Hazırlayan: Doç.Dr. Hakan Güler Sakarya Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, İnşaat Mühendisliği Karlsruhe Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Almanya

Detaylı

Basit Elektrik Devresi FEN VE TEKNOLOJ

Basit Elektrik Devresi FEN VE TEKNOLOJ Basit Elektrik Devresi FEN VE TEKNOLOJ Temel Kaynak 5 Yaflam m zdaki Elektrik BAS T ELEKTR K DEVRES Devrede Ampullerin n Nas l De ifltirebiliriz? Basit bir elektrik devresinde pil ampul anahtar ba lant

Detaylı

Çev. Ayfle Merve KAMACI

Çev. Ayfle Merve KAMACI 329 MAKEDONYA CUMHUR YET NDE YABANCI DO RUDAN YATIRIMLAR VE fi ORTAMI P rof. Dr. Angelova BILJANA St. Cyril and Methodius Üniversitesi, Makedonya Çev. Ayfle Merve KAMACI Küreselleflme süreci, geliflmekte

Detaylı

Türkiye Cumhuriyeti ne YAHUD SOYKIRIMI SUÇLAMASI

Türkiye Cumhuriyeti ne YAHUD SOYKIRIMI SUÇLAMASI Otopsi Cengiz Özak nc 8 Türkiye Cumhuriyeti ne YAHUD SOYKIRIMI SUÇLAMASI 71 Y l Sonra Dünyada ve Türkiye de lk Kez T pk Bas m ve Tam Metin 24 fiubat 1942 Struma Facias nda Türkiyenin Suçsuzlu unu Kan tlayan

Detaylı

TMMOB NfiAAT MÜHEND SLER ODASI ANKARA fiubes. KURULTAY SEKRETERYAS N N AÇ L fl KONUflMAS LKER GÜNDEZ

TMMOB NfiAAT MÜHEND SLER ODASI ANKARA fiubes. KURULTAY SEKRETERYAS N N AÇ L fl KONUflMAS LKER GÜNDEZ TMMOB NfiAAT MÜHEND SLER ODASI ANKARA fiubes KURULTAY SEKRETERYAS N N AÇ L fl KONUflMAS LKER GÜNDEZ MO Ö renci Üye Kurultay 2004 12 E itimde Eflitsizlik ve Yabanc laflma lker GÜNDEZ Kurultay Sekreteryas

Detaylı

MAKÜ YAZ OKULU YARDIM DOKÜMANI 1. Yaz Okulu Ön Hazırlık İşlemleri (Yaz Dönemi Oidb tarafından aktifleştirildikten sonra) Son aktif ders kodlarının

MAKÜ YAZ OKULU YARDIM DOKÜMANI 1. Yaz Okulu Ön Hazırlık İşlemleri (Yaz Dönemi Oidb tarafından aktifleştirildikten sonra) Son aktif ders kodlarının MAKÜ YAZ OKULU YARDIM DOKÜMANI 1. Yaz Okulu Ön Hazırlık İşlemleri (Yaz Dönemi Oidb tarafından aktifleştirildikten sonra) Son aktif ders kodlarının bağlantıları kontrol edilir. Güz ve Bahar dönemindeki

Detaylı

20 EKİM 2009 SALI IMF DÜNYA BANKASI TOPLANTILARI SAYI 2

20 EKİM 2009 SALI IMF DÜNYA BANKASI TOPLANTILARI SAYI 2 20 EKİM 2009 SALI IMF DÜNYA BANKASI TOPLANTILARI SAYI 2 Devlet Bakan ve Baflbakan Yard mc s Sn. Ali Babacan, IMF ye güvenmedik demedim IMF ye güvenmedi imiz için anlaflma imzalamad k fleklinde baz bas

Detaylı

Demokratik Türkiye, nsanca Yaflam Mitingi yap ld

Demokratik Türkiye, nsanca Yaflam Mitingi yap ld O K U Y U C U M E K T U P L A R I Demokratik Türkiye, nsanca Yaflam Mitingi yap ld Temmuz günü Ankara da Türk Mimar Mühendisler Odalar Birli i nin (TMMOB) merkezi 28 olarak ald karar sonucu Kuzey Kürdistan

Detaylı

CO RAFYA KONUM. ÖRNEK 2 : Afla daki haritada, Rize ile Bingöl il merkezlerinin yak n ndan geçen boylam gösterilmifltir.

CO RAFYA KONUM. ÖRNEK 2 : Afla daki haritada, Rize ile Bingöl il merkezlerinin yak n ndan geçen boylam gösterilmifltir. CO RAFYA KONUM ÖRNEK 1 : Aralar nda 1 lik fark bulunan iki paralel aras ndaki uzakl k de iflmezken, aralar nda 1 lik fark, bulunan iki meridyen aras ndaki uzakl k Ekvator dan kutuplara gidildikçe azalmaktad

Detaylı

Parti Program ve Tüzüklerin Feminist Perspektiften Değerlendirilmesi i

Parti Program ve Tüzüklerin Feminist Perspektiften Değerlendirilmesi i Parti Program ve Tüzüklerin Feminist Perspektiften Değerlendirilmesi i Parti içi disiplin mekanizması (cinsel taciz, aile içi şiddet vs. gibi durumlarda işletilen) AKP CHP MHP BBP HDP Parti içi disiplin

Detaylı