DÝSK, Çalýþma ve Sosyal Güvenlik Bakanlýðý'nýn taþeron iþçilikle ilgili teklifinde yanlýþ tanýlar koyarak, yanlýþ tedaviler...

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "DÝSK, Çalýþma ve Sosyal Güvenlik Bakanlýðý'nýn taþeron iþçilikle ilgili teklifinde yanlýþ tanýlar koyarak, yanlýþ tedaviler..."

Transkript

1 8 Ýstanbul un kuzeyinde, Karadeniz in kýyýsýnda yapýlmasý planlanan 3. havalimanýnýn Çevresel Etki Deðerlendirme raporu Çevre ve Þehircilik Bakanlýðý nýn internet sitesinde yayýmlanmaya baþladý. Havalimanýnýn çevreye etkisi, alanýn projeye uygunluðu ve gelecekte yol açabileceði zararlarýn ele alýndýðý raporda ormanlarýn yok olacaðý, su kaynaklarýnýn kurutulacaðý belirtilirken, bölgenin heyelan alaný olduðu ifade edildi. Çeþitli illerde HES projeleri yürüten Ak-Tel Mühendislik þirketi tarafýndan hazýrlanan raporda, doða katliamý ortaya konmasýna raðmen Daha iyi yer yoktu denildi. 850 yolcu kapasiteli Airbus A380 ve 150 yolcu kapasiteli Boeing 737 gibi dev uçaklarýn da inebileceði boyutlarda yapýlmasý planlanan havalimaný için 2 milyar 900 milyon avro harcanmasý öngörülüyor. Dicle Üniversitesi nde Hizbullahçý olduklarý iddia edilen bir grubun saldýrýlarýnýn ardýndan baþlayan olaylar ülke genelindeki ünversitelere sýçradý. Orta Doðu Teknik Üniversitesi (ODTÜ), Ýstanbul Üniversitesi, Samsun 19 Mayýs Ünversitesi ve Ege Üniversitesi nde de saldýrýlar yaþandý. DÝCLE DE 60 YARALI Diyarbakýr daki Dicle Üniversitesi Ýlahiyat Fakültesi öðrencilerinin Kutlu Doðum Haftasý nedeniyle daðýtmak istedikleri bildiriler üzerine baþladýðý belirtilen olaylarda, Hizbullahçý olduklarý iddia edilen bir grup, Dicle Üniversitesi ndeki sol görüþlü öðrencilere sopa ve býçaklarla saldýrdý. Silah kullanýldýðý da iddia edilen laylarda, polisin de müdahale etmesi sonucu 60 öðrenci yaralandý. ÝSTANBUL DA TEKBÝR SESLERÝ Ýstanbul Üniversitesi nde asýlan bir afiþe ve masa açan öðrencilere gerici bir grup, tekbir getirerek sopalarla saldýrdý. Türkiye nin peribacalarý, kaya kiliseleri ve yer altý kent yerleþimleri ile en önemli kültür turizm merkezlerinden biri olan Kapadokya bölgesindeki tarihi ve turistik merkezleri, bu yýlýn ilk üç aylýk döneminde 350 bin 532 turistin ziyaret ettiði bildirildi. Bölgeye gelen yerli ve yabancý turist sayýsý geçtiðimiz yýla göre artýþ gösterdi. Nevþehir Valiliði'nden yapýlan açýklamaya göre, Kapadokya bölgesinde Kültür ve Turizm Bakanlýðý tarafýndan turizme açýk bulundurulan Göreme Açýk Hava Müzesi baþta olmak üzere Zelve, Açýksaray ve Mustafapaþa örenyeri, Nevþehir, Ürgüp, Hacýbektaþ Arkeoloji... 7 DE Sabahattin Ali; edebiyatýmýzýn büyük ustasý, öyküleri, bugün bile en çok okunanlar romanlar arasýnda yer alan Kuyucaklý Yusuf ve Kürk Mantolu Madonna sý neredeyse tümü þarký sözü olmuþ þiirleri ve yazdýðý direngen, eleþtiren, yol gösteren, mücadeleye çaðýran yazýlarýyla unutulmayan, tek parti iktidarlarýnýn hedef tahtasýna koyduðu, zulmettiði ve katlettiði aydýndýr. Sabahattin Ali öðretmen okulunu bitirerek Yozgat ta öðretmenlik yapmýþ sonra, yabancý dil öðretmeni olarak yetiþtirilmek üzere düzenlenen sýnavý kazanarak Almanya ya gitmiþtir. Orada 4 yýl kalan Sabahattin Ali Almancayý öðrendiði gibi, yoðun edebiyat okumalarý yapmýþ, þiirler yazmýþ ve bilinçli bir aydýn olarak yurda dönmüþtür. DÝSK, Çalýþma ve Sosyal Güvenlik Bakanlýðý'nýn taþeron iþçilikle ilgili teklifinde yanlýþ tanýlar koyarak, yanlýþ tedaviler...

2 Nazým AKKOYUNLU-Tarýk ÞENGÜL (*) Memleketin "anayasa" gibi çok daha ciddi sorunlarý varken hep bu boþ iþlerle uðraþýyorsun diyen eleþtirel okuyucuya müstehzi bir selam yollayarak geçen haftadan fikri takip yapalým. Geçen hafta Gýda Tarým ve Hayvancýlýk Bakanlýðý nýn ortak kurbanlarý olan saftirik Sinem ve bizleri GDO ve kadmiyumlu pirinç pilavýnýn baþýna oturtmuþ, konudan sorumlu bakanýmýzý da ayný yemeði yemeye davet etmiþtik. Bildiðiniz gibi Göze Tarým, TAT Bakliyat, ve Tiryaki Agro ya ait 23 bin ton GDO lu pirince el konulmuþtu. Ardýndan bir soruþturma baþlatýldý ve 8 kiþi biyolojik terör ve kaçakçýlýk suçlamalarý ile göz altýna alýndý. Ancak biraz dikkatli baktýðýmýzda gördük ki bu skandal ilk deðil. Daha önce de yazdýðýmýz gibi Mersin Limaný ndan daha önce de ayný þirketler benzer ithalatlar gerçekleþtirmiþ, yine benzer þekilde pirinçlere el konulmuþ ancak bir miktar pirinç el konamadan ortadan kaybolmuþtu. Son skandalda ise kimi haberlere göre raflardan alýnan örneklerde GDO var. Kimi haberler Ankara ya doðru test edilmek üzere yola çýkan pirinçlerin birden GDO suz hale gelmesi misali þekil deðiþtiriyorlar. Kimi haberler diyor ki o pirinçler rafa inmeden el konulmuþ. Haber ne olursa olsun bizler terör altýndayýz. O pirinçler bizim midemizde mi? diye düþünmeyen var mý? Tam da bu anda GDO yu utanmazca savunanlarýn bir argümanýný ödünç alacaðým. Diyorlar ki GDO nun kantýlanmýþ bir etkisi zararý yoktur! Eðer etkileri hakkýnda bir fikrimiz yoksa biz þimdi genetik bir deneyin kobaylarý mý oluyoruz? Bunlarý satýp para kazananlar bizim baþýmýza gelebileceklerden, örneðin seneler sonra ortaya çýkabilecek kanser etkilerinden sorumlu olacaklar mý? Yahut çocuk sahibi olamayanlarýn sorumluluðunu alacaklar mý? Deðiþtirilmiþ genlerin çok büyük olasýlýkla bizim midemizden vücudumuzun deðiþmez birer parçasý olma yolunda hayli mesafe almýþ olmasýnýn sorumluluðu kimin? Sorumlu diye baþýmýzda bulunan Gýda Tarým ve Hayvancýlýk Bakanlýðý'nýn bu GDO'larýn denetlenmesi ve bu skandalýn ortaya çýkmasýnda pek az pay sahibi olduðunu hatýrlamakta fayda var. Bu skandalý ortaya çýkaran, Gümrük Bakanlýðý'nýn yaptýðý denetimdir. Gýda Tarým ve Hayvancýlýk Bakanlýðý bugüne dek yaptýðý denetimlerde GDO'lu pirinci tespit edememiþtir. Kaldý ki bu bakanlýðýn yaptýðý pirinçte aslýnda GDO yoktu dýþarýdan bulaþtý açýklamasý durumu daha da vahim hale getirmektedir. Bakanlýk bu durumda GDO'lu soyanýn taþýndýðý yerde gýda maddelerinin taþýnmasýna ve saklanmasýna izin mi vermektedir? Eðer bu pirince bulaþmýþsa daha hangi gýdalar bu þekilde taþýnmýþ saklanmýþ ve GDO ya bulanmýþtýr? Mýsýr, Soya ve Kanola dýþýnda hangi gýdalar GDO analizine tabi tutulmuþtur? Tutulmadý ise tüm gýdalarda mý risk altýndayýz? Bir daha sormakta fayda var: Giriþi tümüyle yasak olan gýdayý böyle denetle(yeme)yen Bakanlýk, giriþi yasal olan GDO'lu yemi nasýl denetlemektedir? Bakanlýk bu sorulara bir cevap versin. Biz de bu arada gýda egemenliðini yurttaþlarýnýn en temel haklarýndan biri olarak tanýmlayan Ekvador anayasasýna bakýp, eleþtirel okuyucuya bir müstehzi bir bakýþ daha atarak içimizi çekelim. Ýstanbul un kuzeyinde, Karadeniz in kýyýsýnda yapýlmasý planlanan 3. havalimanýnýn Çevresel Etki Deðerlendirme raporu Çevre ve Þehircilik Bakanlýðý nýn internet sitesinde yayýmlanmaya baþladý. Havalimanýnýn çevreye etkisi, alanýn projeye uygunluðu ve gelecekte yol açabileceði zararlarýn ele alýndýðý raporda ormanlarýn yok olacaðý, su kaynaklarýnýn kurutulacaðý belirtilirken, bölgenin heyelan alaný olduðu ifade edildi. Çeþitli illerde HES projeleri yürüten Ak- Tel Mühendislik þirketi tarafýndan hazýrlanan raporda, doða katliamý ortaya konmasýna raðmen Daha iyi yer yoktu denildi. 850 yolcu kapasiteli Airbus A380 ve 150 yolcu kapasiteli Boeing 737 gibi dev uçaklarýn da inebileceði boyutlarda yapýlmasý planlanan havalimaný için 2 milyar 900 milyon avro harcanmasý öngörülüyor. Raporda yýllýk yolcu kapasitesinin 150 milyon kiþi olduðu ifade edilse de bu projeksiyonun kaynaðý belirsiz. TAÞOCAÐI DEÐÝL ORMAN ALANI ÇED Raporu nun en önemli itiraflarýndan biri proje alanýnýn orman göl ve mera alanlarýndan oluþmasý. Proje için belirlenen 7650 hektarlýk alanýn 6172 hektarý (yüzde 80) orman alaný, 660 hektarý göl alaný (yüzde 9), 236 hektarý ise mera alanýnda kalýyor. Bu üç kritik alan havalimaný için kullanýlacak alanýn yüzde 90 ýna karþýlýk geliyor. Diðer bir anlatýmla proje baþlangýcýnda yüzde 90 ý göl ve orman olan bu özel bölge proje gerçekleþtiðinde yüzde 90 ý beton olan bir alana dönüþmüþ olacak. 3. havalimanýnýn kurulmasý planlanan alanýn önemli kýsmýnda Arnavutköy Kuzey ormanlarý yer alýyor. Belgrat Ormanlarý nýn en batý ucu olan bu ormanlar Arnavutköy ün doðudaki açýk alan yüzünü oluþturan ve içerisinde maden ocaklarý göllerinin de bulunduðu geniþ alaný oluþturuyor. HEYELAN TEHLÝKESÝ VAR Raporda, Proje alaný sýnýrlarý içerisinde ve alanýn güney batýsýnda yer alan hafriyat döküm alaný ve çevresinde toprak kaymasý ve heyelan hareketleri Sulucakarahöyük/NEVÞEHÝR Hüseyin KAÝM Adana dan Nevþehir e gezmeye gelen Adana Feke Lisesi öðrencileri, Nevþehir Üniversitesi nin misafiri oldu. Adana Feke Lisesi Müdür Basri Yýldýrým, öðretmenler Bahadýr Fatih Kanak, Ayþegül Altunal Kanak, Buket Düzgün ve Mehmet Ýflazoðlu nezaretinde Nevþehir e gelen 41 kiþilik öðrenci grubu görülmektedir. Özellikle Tayakadýn- Ýhsaniye yolunun hafriyat depolama alanýna denk gelen kýsmýnda heyelana baðlý kaymalar ve yol bozulmasý söz konusudur. Ayrýca alanda madencilik faaliyetleri sonucu bozulmuþ arazilerde zeminde kaymalar söz konusudur denilerek heyelan riskine dikkat çekiliyor. SU KAYNAKLARI YOK OLACAK Ýstanbul un önemli su ihtiyacýný karþýlayan su havzalarý arasýnda yer alan Terkos Gölü ne 2,5 kilometre uzaklýkta bulunan havalimanýnýn yapýmý için Terkos barajý ve Alibey barajý havzasýný besleyen çok sayýda derenin kurutulmasý planlanýyor. Proje alanýnda yer alan 70 adet göl ve gölet ise hafriyat yapýlarak doldurulacak. 660 hektarlýk bir alaný kaplayan göller proje alanýnýn yüzde 9 unu oluþturuyor. (*) Toplum için Þehircilik Platformu *** Raporda yer alan tartýþmalý noktalar» Altyapý Yatýrýmlarý Genel Müdürlüðü verilerine göre milyar m3 dolgu yapýlacak. Dolgu yapýlacak alanlarýn önemli bölümü göl yataðý ve havzasý niteliðinde.»bölge farký kuþ türlerinin konaklama alaný olmanýn yanýnda, göç yollarý üzerinde de bulunuyor. 3. Havalimaný projesi kuþlarýn göç güzergahý olmanýn ötesinde Proje alanýnýn hemen yanýnda Nevþehir Üniversitesi ni ziyaret etti. Üniversite ziyaretlerinde kendilerini karþýlayan Nevþehir Üniversitesi Eðitim Fakültesi Dekan Yardýmcýsý Yrd. Doç. Dr. Özden Taþðýn, öðrencilere üniversitenin Kapadokya Bölgesinin doðal yapýsýna özgü fiziki yapýlaþmasýnýn yaný sýra öðrencilere sunulan imkanlar, gerçekleþtirilen sosyal-kültürel ve sportif yer alan Terkos gölü kuþlar için her mevsim konaklama alaný. Rapor, kuþ türlerinin geleceðini çok dert etmese de, uçuþ güvenliði açýsýndan oluþabilecek sorunlara deðinmek zorunda kalýyor. Kuþ çarpmasý tehdidinin saptanmasý için gerekli sayým ve tespitlerin yapýlmadýðý anlaþýlan raporda, bu araþtýrmalarýn da ileride yapýlacaðý vaadinde bulunuluyor.»aslýnda rapor, alýnacak önlemlerle kuþlarý bertaraf etme sözü veriyor. Alýnacak önlemler þöyle sýralanýyor; 1- Kuþlarý cezbedecek ortamlar ortadan kaldýrýlacak, 2-Havalimaný çevresine iðne yapraklý aðaçlar dikilecek.» Bu tür raporlarda mutlaka yer almasý gereken kurum görüþlerine de bir kurum dýþýnda yer verilmiyor. ÇED raporunu deðerlendirecek olan Çevre Bakanlýðý, Ýstanbul Ýl Müdürlüðü nün verdiði görüþte, alanýn orman ve göl havzasý olduðu gerçeðini unutarak, Alanda korunmasý gereken tabiat varlýðý ve sýt alaný yoktur deniliyor.»rapor projenin sadece yapýlacaðý bölge için deðil tüm kent, hatta tüm ülke için önemini vurgularken, geniþ katýlýmlý paydaþ toplantýlarý denilen etkinliklerin yalnýzca Arnavutköy ilçesine baðlý Tayakadýn Köyü ilkokulunda yapýlan halk katýlýmý toplantýsý ile sýnýrlý kaldýðý anlaþýlýyor. Kaynak:BirGün faaliyetler, hakkýnda bilgi verdi. Öðle yemeðini Sosyal Tesis ve Öðrenci Yemekhanesinde yiyen ziyaretçiler daha sonra üniversite görevlileri nezaretinde ana yerleþke içerisinde bulunan okullarý, bölümleri ve tesisleri gezerek, üniversiteyi yakýndan tanýma imkaný buldu. Ziyaretçiler daha sonra Kapadokya nýn doðal ve kültürel güzelliklerini gezmek üzere üniversiteden ayrýldý.

3 Genetiði Deðiþtirilmiþ Organizmalar (GDO) gündemimizi meþgul etmeye devam ediyor. Hem de Dünya Saðlýk Haftasý ný kutladýðýmýz þu günlerde. GDO lu ürünlerin insan, hayvan ve çevre saðlýðýna zararlarý bilim insanlarý tarafýndan dile getirilse de yaþadýklarýmýz biyoteknolojinin büyüsüne kapýlanlar olduðunu gösteriyor. Basýndan, Mersin Limaný ndan sokulmak istenen, ancak el konulan 23 bin ton GDO lu çeltik ve sahiplerinin gözaltýna alýnmasý olaylarýný izliyoruz. Konuyu basýnda çýkan ve yetkililerin yaptýklarý açýklamalardan hareket ederek açýklýk getirmek istiyorum. Gümrük ve Ticaret Bakaný Hayati Yazýcý, Dünya da GDO lu pirinç üretilmediðini ve bulaþmanýn, pirincin taþýndýðý gemiden olabileceðini belirtmiþ. GDO lu çeltiðin baþta Çin olmak üzere Asya ülkelerinde yetiþtirildiðini bilimsel çalýþmalardan biliyoruz. Çeltiðin genleri laboratuvar ortamýnda deðiþtirilmiþtir. Yapýlan uygulamalarla canlýlarýn genetik bilgilerini taþýyan DNA moleküllerine müdahale edilerek, yeni bir tür elde edilmektedir. GDO lu ürünler bu müdahale sonunda ortaya çýkmaktadýr. Kýsacasý bulaþma gemide deðil laboratuvarda olmuþtur. Gýda Tarým ve Hayvancýlýk Bakanlýðý ndan yapýlan yazýlý açýklamada ise; bugüne kadar pirinçte GDO ya rastlanmamýþtýr. Ele geçirilen çeltiðin analizlerinde GDO tespit edilmiþ ama bugüne kadar dünyada hiçbir þekilde ticarete konu olmuþ GDO lu çeltik üretimi yapýlmamýþtýr. denmiþtir. Demek ki GDO lu çeltiði ilk kez bizimle ticarete konu yapmýþlar Ayrýca bu açýklamadan þunu anlýyoruz; kabuðu ayýklanmamýþ pirinç yani çeltik GDO lu iken pirinçler deðildir. Ancak ülkemizde çeltik ithalatý artmaktadýr. Çeltiðin 2006 yýlýnda ithalat kotasý kaldýrýlmýþ ve gümrük vergisi de yüzde 45 i geçmeyecek þekilde düzenlenmiþtir. Çeltik ithal edilip, pirince iþlenip çeþitli ülkelere ihracat yapýlmaktadýr. Diðer açýklamada Ulusal Baklagil Konseyi (UBK) Baþkaný Mahmut Arslan dan gelmiþtir. Yapýlan açýklamada; Gýda Tarým ve Hayvancýlýk Bakanlýðý ndan yapýlan açýklamanýn aynýsýnýn yaný sýra söz konusu olayda çeltik kabuðuna 10 binde 4 oranýnda GDO bulaþmasý olduðunu ve AB ülkelerinde binde 9 luk oranla ithalata izin verilirken, ülkemizde mevzuat gereði bulaþma oranýnýn sýfýr olmasýnýn beklendiði belirtilmiþtir. Sayýn Arslan 2011 yýlýnda UBK Baþkaný seçildikten sonra Tarým Bakaný ný ziyaret etmiþ ve görüþme sonunda ilk defa kamu ve özel sektörün yeni politikalara bakýþ açýlarýnda büyük paralellikler ve örtüþmeler saðlandýðýný ifade etmiþtir. Yaþadýðýmýz olaylardan durumun zaten bunun böyle olduðunu anlýyoruz. Çeltik tahýl grubu ürün olmasýna raðmen UBK Baþkanýnýn açýklama yapmasýný önce gariplikle karþýlamýþtým ama araþtýrýnca anladým ki GDO lu çeltiklerin sahipleri UBK nýn Yönetim Kurulu nun asil üyeleriymiþ Þirketlerden bir tanesi 2012 de Türkiye nin ilk 500 sanayi kuruluþu dalýnda ödül almýþ, ayrýca organik tarým faaliyetlerin de de bulunmaktadýr. Gündemimize düþen bu konuda taþlarýn pirinçten çok olduðunu görüyoruz. GDO lu ürünler ve ticareti konusunda, en baþta insan saðlýðý üzerindeki risklerini göz önünde bulundurmalý, biyoçeþililiðin korunmasý ve sürdürülebilir kullanýmýna olumsuz etkilerini düþünmeliyiz. Çeltik konusunda ise üreticilerimizi korumaya yönelik önlemleri alarak pirincin içindeki taþlarý temizlememiz gerekiyor. DÝSK, Çalýþma ve Sosyal Güvenlik Bakanlýðý'nýn taþeron iþçilikle ilgili teklifinde yanlýþ tanýlar koyarak, yanlýþ tedaviler önerdiðini belirterek, "Taþeron Cumhuriyeti"ne giden yolun açýlmasýna sessiz kalmayacaklarýný, "Taþeron Cumhuriyeti'ne geçit vermeyeceklerini" bildirdi. DÝSK Yönetim Kurulu, taþeron sistemiyle ilgili yazýlý bir açýklama yaptý. Ýþveren örgütlerinin talepleri doðrultusunda, taþeron uygulamasýna iliþkin yasal düzenlemeleri esnetmeyi, yasal sýnýrlarý kaldýrmayý amaçlayan AKP Hükümetinin, bu yöndeki iradesini son üç yýl içinde iki defa somut biçimde ortaya koyduðuna dikkat çekilen açýklamada, geçtiðimiz aylarda kamuoyuna sýzan yasa taslaðýnda, asýl iþlerin taþerona verilebilmesine iliþkin koþulun tümüyle kaldýrýlmasýnýn öngörüldüðünün altý çizildi. Açýklamada emek örgütlerinden yükselen tepki üzerine, Çalýþma ve Sosyal Güvenlik Bakanlýðý nýn, teklifini revize ederek, 12 Nisan 2013 tarihinde yapýlan Üçlü Danýþma Kurulu nda iþçi ve iþveren konfederasyonlarýna ilettiði belirtildi Bakanlýðýn teklifinin asýl amacýnýn asýl iþlerin taþerona verilebilmesi için aranan iþletmenin ve iþin gereði ile teknolojik nedenlerle uzmanlýk gerektirme Sulucakarahöyük/NEVÞEHÝR Hüseyin KAÝM Nevþehir Ýl Saðlýk Müdürü Dr. Rahim Ünlübay "Bir Hayat Ýçin, Sizde Gönüllü Kan Baðýþçýsý Olun" çaðrýsýnda bulundu. Türk Kýzýlayý Ürgüp Þubesince Ürgüp Sinema ve Kongre Merkezinde düzenlenen Kan Baðýþ Kampanyasýna Ýl Saðlýk Müdürlüðü Araþtýrma, Bilgi Sistemleri ve Halk Saðlýðý Þube Müdürü Erkan Meriç ile beraber katýlan Saðlýk Müdürü Dr. Rahim Ünlübay kan baðýþýnda bulundu. Ünlübay burada yaptýðý açýklamada "Kan baðýþýnda bulunmak, saðlýk ihtiyacý olan kiþilere yardým etmek olduðu gibi, insanlar arasýnda dayanýþmanýn, sevgi ve saygýnýn da bir göstergesidir. Bu yüzden hem kan baðýþlayan kiþinin daha da koþullarýnýn kaldýrýlmasý veya gevþetilmesi ve asýl iþlerin de kolayca taþerona verilebilmesi olduðu vurgulanan açýklamada, Bakanlýðýn teklifine göre, iþletmenin ve iþin gereði olma koþullarý tümüyle kaldýrýlacaktýr. Teknolojik nedenlerle uzmanlýk gerektirme koþulu ise kelimelerle oynanarak fiilen kaldýrýlacaktýr. Bakanlýðýn teklifi, teknoloji ya da uzmanlýk gerektiren tüm asýl iþlerin baþka bir koþul aranmaksýzýn taþerona verilebilmesini öngörmektedir. Mevcut sýnýrlamalara raðmen bu denli yaygýnlaþan taþeron uygulamasý, bu deðiþiklik yapýldýðý takdirde, istisna olmaktan tümüyle çýkarak, kural haline gelecek, Taþeron Cumhuriyeti ne giden yol tümüyle açýlacaktýr. ÝÞÇÝ SINIFI TAÞERONA MAHKUM EDÝLMEK ÝSTENÝYOR Açýklamada Çalýþma ve Sosyal Güvenlik Bakanlýðý nýn, dolayýsýyla AKP Hükümetinin amacýnýn, taþeron iþçilerin sorunlarýný çözmek deðil, sorunlarý bahane ederek, iþverenlerin talepleri doðrultusunda asýl iþlerin de kolayca taþerona verilebilmesi, Taþeron Cumhuriyeti nin inþa edilmesi ve taþeronlaþtýrmanýn kural haline getirilmesi olduðu vurgulandý. saðlýklý olmasý, hem de kanýn kullanýlacaðý hastanýn saðlýða kavuþmasý için, saðlýk durumu uygun olan her vatandaþýn kan baðýþýnda bulunmasýný tavsiye ediyorum." diye konuþtu. Ýl Saðlýk Müdürü Dr.Rahim Ünlübay, kan baðýþýnýn toplumsal alýþkanlýk haline getirilmesi gerektiðini belirterek, kampanyayý organize eden Türk Kýzýlayý çalýþanlarýna ve baðýþta bulunan duyarlý vatandaþlara teþekkür etti. TAÞERON TÜMÜYLE KALDIRILMALI Açýklamada DÝSK olarak, modern bir kölelik düzeni halini alan, mevcut sýnýrlamalara raðmen baþ döndürücü hýzda yaygýnlaþan taþeron uygulamasýnýn tümüyle kaldýrýlmasýnýn savunulduðu belirtilerek Çok açýktýr ki taþeron çalýþtýrma biçimi, doðasý gereði sorun üreten bir sistemdir ve taþeron sistemin sorunlarýný gidermek diye bir þey söz konusu olamaz. Türkiye de taþeron uygulamasý kaldýrýldýðýnda ne kamu kurumlarý ne de özel sektörde yürütülen mal ve hizmet üretimi aksayacaktýr; yalnýzca iþçilerin alýn terinin paravan taþeron þirketlere aktarýlmasý ve insan emeðinin ihale masalarýnda alýnýp satýldýðý bu insanlýk dýþý çalýþtýrma biçimi önlemiþ olacaktýr. DÝSK, bir yandan taþeronlaþtýrmanýn kaldýrýlmasý ve güvenceli çalýþma hakký için mücadelesini yürütürken, bir yandan da taþeron iþçilerin güncel sorunlarýnýn çözülmesi için atýlacak her adýma katký sunmaya ve taþerona karþý ortak ve birleþik bir mücadelenin büyütülmesi için her türlü göreve hazýrdýr. Ancak DÝSK, iþçilerin güncel sorunlarý çarpýtýlarak, üretilen yanlýþ ya da yetersiz çözümlerle kamuoyu ve iþçilerin aldatýlmasýna, sorunlarý çözüyoruz nidalarý eþliðinde Taþeron Cumhuriyetine giden yolun açýlmasýna sessiz kalmayacak, bu oyuna alet olmayacaktýr. Asýl talebimiz taþeronun kaldýrýlmasý; kýrmýzý çizgimiz ise taþerona iliþkin mevcut sýnýrlamalar ve yasal yaptýrýmlardýr. DÝSK bu çerçevede her türlü mücadeleyi yürüteceðini ilan ederken, mevcut sýnýrlamalarýn kaldýrýlmasý yönünde atýlacak her adýma karþý, tüm emek ve meslek örgütlerini, emekten yana tüm güçleri, taþeron iþçisi olsun olmasýn tüm iþçileri ortak bir mücadele hattýnda buluþmaya, Taþeron Cumhuriyeti ne karþý mücadeleye davet etmektedir" denildi. (Kaynak:Evrensel)

4 Sulucakarahöyük/HACIBEKTAÞ Eðitim Sen Genel Baþkaný Ünsal Yýldýz ýn açýklama metnini aynen yayýnlýyoruz. Milli Eðitim Bakanlýðý, Sendikamýzýn ve toplumun geniþ kesimlerinin bütün itirazlarýna raðmen hayata geçirdiði eðitimde düzenlemesine iliþkin verileri açýklamýþtýr. Bakanlýðýn açýkladýðý çeþitli eðitim göstergeleri, düzenlemesinin ortaya atýlmasý ve yasalaþmasý sürecinde yapýlan eleþtirileri ve dile getirilen kaygýlarýn haklý olduðunu açýk bir þekilde göstermektedir. Eðitimde düzenlemesinin topluma ve öðrencilere zorla kabul ettirilmek istenmesi, eðitim sisteminin çocuk ve gençlerimizin yararýna deðil, AKP`nin siyasal-ideolojik hedefleri doðrultusunda biçimlendirilmesinin esas alýndýðýný göstermiþtir. Milli Eðitim Bakanlýðý tarafýndan açýklanan eðitim istatistikleri, sendikamýzýn sýk sýk vurguladýðý temel sorunlarýn büyük bir bölümünü içermese de, düzenlemesinin birinci yarýyýl uygulamasýnda kimlerin haklý çýktýðýný, düzenlemesinin eðitimde hangi sorunlarýn daha da derinleþmesine neden olduðunu açýk bir þekilde göstermektedir ile okulöncesi eðitimde okullaþma oraný düþtü! dayatmasýna karþý çýkanlarýn en önemli itirazlarýndan birisi olan 72 aydan küçük çocuklarýn ilkokula baþlatýlmamasýna yönelik itirazlar, Milli Eðitim Bakanlýðý tarafýndan dikkate alýnmamýþtýr. Okulöncesi çaðda olan ve okulöncesi eðitime gitmesi gereken ay grubundaki çocuklarýn ilkokula otomatik kayýtlarýnýn yapýlmasý nedeniyle okulöncesi eðitimde okullaþma oranlarý ülke genelinde ortalama yüzde 10 düþmüþtür eðitim öðretim yýlýnda, 5 yaþ grubunda okulöncesi eðitimde genel okullaþma oraný yüzde 65,69 (Erkek: %66,20; Kýz: 65,16) iken, eðitim öðretim yýlýnda bu oran yüzde 55,35`e (Erkek: %57,34; Kýz: 53,24) gerilemiþtir düzenlemesi ile ilkokula baþlama yaþýnýn 5 yaþ sýnýrýna (60 ay) çekilmesi ile birlikte bu yaþ grubunun okulöncesi eðitime gidiþinde belirgin bir azalma görülmüþtür. Okulöncesi eðitimde okullaþma oranýnda ortalama azalma yüzde 10 iken, kýz çocuklarýnda bu oran yüzde 12`ye çýkmaktadýr dayatmasý sürecinde bu düzenlemeden kýz çocuklarýnýn daha olumsuz etkileneceði yönündeki tespitimiz, okulöncesi eðitim ve diðer eðitim kademelerinde ortaya çýkan rakamlar üzerinden ne yazýk ki açýk bir þekilde doðrulanmýþtýr yýlýnda 2007 doðumlu 416 bin 191 çocuk, okulöncesi eðitime gitmesi gerekirken, AKP`nin ve MEB`in en temel bilimsel verileri yok sayarak yanlýþ yönlendirmesi sorununda ilkokula gitmek zorunda kalmýþtýr. Bu yaþ grubundaki çocuklarýn eðitiminin ilerleyen yýllarýnda yaþayacaklarý tüm olumsuzluklarýn sorumlusu AKP hükümeti ve Milli Eðitim Bakanlýðý olacaktýr. Ýlkokula baþlayanlarýn sayýsýndaki artýþýn nedeni eðitim öðretim yýlýnda 1. sýnýfa baþlayan çocuk sayýsý 1 milyon 404 bin 857 iken, düzenlemesi sonrasýnda okulöncesi çaðdaki çocuklarýn zorla ilkokula kaydedilmesi nedeniyle, 1. sýnýfa baþlayanlarýn sayýsýnda eðitim öðretim yýlý itibariyle 465 bin 848 artýþ olmuþ ve 1. sýnýfa giden öðrenci sayýsý olmasý gerekenin üzerinde artarak 1 milyon 870 bin 705`e çýkmýþtýr. Bu durum okullarda yeterli altyapýnýn olmamasý ve derslik yetersizliði nedeniyle pek çok sorunu beraberinde getirmiþtir. Eðitimde dayatmasý sonrasýnda aylýk çocuklarla aylýk çocuklarýn ayný sýnýflarda eðitim almasý nedeniyle yaþanan pek çok sorun öðretmenleri, öðrencileri ve velileri çok zor durumlara düþürmüþ, kendilerinden yaþça büyük olanlarla ayný eðitimi almak zorunda býrakýlan on binlerce çocuk, ciddi zorluklarla karþý karþýya kalmýþtýr. Bu durum geçmiþte eleþtirilerimize kulaklarýný týkayan Milli Eðitim Bakanlýðý`nýn da dikkatini çekmiþ ve okullarda yaptýrýlan deðerlendirmeler sonrasýnda farklý yaþ grubundaki çocuklarýn sýnýflarýnýn ayrýlmasý talimatý vermek zorunda kalmýþtýr. Oysa yapýlmasý gereken okulöncesi çaðda olan 72 ayýn altýndaki bütün çocuklarýn anasýnýflarýna kayýtlarýnýn yapýlmasý ve ilkokula baþlama yaþýnýn kesinlikle 72 ayýn altýnda olmamasýdýr. Milli Eðitim Bakanlýðý yanlýþta ýsrar etmeyi sürdürmekte, olan yine çocuklarýmýza, velilere ve elbette bütün bu sorunlarla baþ etmek zorunda kalan öðretmenlerimize olmaktadýr. Ýlkokul ve ortaokulda okullaþma oranlarýnda belirgin bir iyileþme olmadý Okulöncesi eðitimde, ay yaþ grubundaki çocuklarýn ilkokula yönlendirilmesine ve okullaþma oranlarýnda yüzde oranýnda bir azalma olmasýna karþýn, bu yýl yeniden açýlan ilkokullardaki okullaþma oranlarýnda dikkate deðer bir artýþtan bahsetmek mümkün deðildir eðitim öðretim yýlýnda ilköðretimde yüzde 98,67 olan okullaþma oraný, bu yýl ilkokul ve ortaokul olarak bölünen temel eðitimde belirgin bir deðiþime neden olmamýþtýr eðitim öðretim yýlýnda ilkokulda okullaþma oraný yüzde 98,86 (Erkek: 98,81; Kýz: 98,92) iken; ortaokulda bu oran yüzde 93,09 (Erkek: 93,19; Kýz: 92,98) gibi düþük sayýlabilecek bir seviyede gerçekleþmiþtir. Geçen yýlýn verileri ile kýyasladýðýmýzda ile 12 yýla çýktýðý iddia edilen zorunlu eðitimin ilk 4 yýllýk ilkokul bölümünden ikinci dört yýllýk ortaokul bölümüne geçerken bile ortalama yüzde 5 oranýnda bir kayýp yaþandýðý, bu oranýn kýz çocuklarýnýn ortaokula devamýnda yüzde 6 civarýnda olduðu anlaþýlmaktadýr. Ýmam Hatip Okullarýndaki Artýþ Eðitimde düzenlemesinin ortaya çýkardýðý en belirgin sonuçlardan birisi de ilkokul ortaokul ayrýþmasýnýn ardýndan yeniden açýlan imam hatip ortaokullarý ve imam hatip liselerinin sayýsýndaki belirgin artýþtýr eðitim öðretim yýlýnda 537 olan Ýmam Hatip Lisesi sayýsý, AKP hükümetinin bilinçli politikalarýyla bir yýl gibi kýsa bir sürede 708`e çýkmýþtýr sonrasýnda Türkiye`de 730 baðýmsýz imam hatip ortaokulu bulunuyorken, 369 imam hatip ortaokulu Ýmam hatip liseleri bünyesinde açýlmýþtýr. MEB verilerine göre toplam imam hatip ortaokulu sayýsý 1.099`dur. Derslik ve öðretmen ihtiyacýnýn hat safhaya ulaþtýðý ülkemizde Ýmam Hatip Okullarýna uygulanan ayrýcalýklar ve destekler dikkat çekici olmuþtur. Okul dönüþümleri sýrasýnda en donanýmlý okullar imam hatip okullarýna dönüþtürülmüþ, bu durum öðrencileri ve velileri resmen isyan ettirmiþtir. Öðretmen, öðrenci ve velilerin ülkenin çeþitli yerlerinde yürüttükleri mücadele ile okullarýný geri kazanabilmiþlerdir sistemi öðrencilerin devamlýlýðýný olumsuz etkiledi Milli Eðitim Bakanlýðý`nýn Eðitim Ýstatistiklerine göre; 8. sýnýftan mezun olan ancak açýk lise de dahil olmak üzere, hiçbir ortaöðretim kurumuna kayýt olmayan 49 bin 449 öðrenci bulunmaktadýr. Bu durumdaki öðrencilerden 12 bin 172`sini erkek, 37 bin 277`sini kýz öðrenciler oluþturmaktadýr sistemi uygulanmadan önce ortaöðretime gitmeyen kýz öðrenci sayýsý 16 bin 137 iken, bu yýl zorunlu olmasýna raðmen ortaöðretime devam etmeyen kýz öðrencilerinin sayýsýnýn iki kattan fazla artmýþ olmasý dikkat çekicidir. Bu durum sendikamýzýn, eðitim ve bilim çevrelerinin dayatmasý ile ilgili eleþtiri ve kaygýlarýnýn ne kadar doðru ve haklý olduðunu göstermektedir `de 8. sýnýfý bitirenlerin 653 bin 22`sini erkek, 599 bin 125`ini ise kýz öðrenciler oluþturmuþtur. Erkek öðrencilerden 595 bin 499`u liseye kaydolurken, kýz öðrencilerden 533 bin 58 öðrenci temel ortaöðretime devam etmiþtir. Bu durumda zorunlu olmasýna karþýn, 57 bin 523 erkek ve 66 bin 67 kýz öðrenci olmak üzere, toplam 123 bin 590 öðrenci bu yýl herhangi bir ortaöðretim kurumuna kayýt yaptýrmamýþtýr. Zorunlu eðitimin süresi arttý ise açýk lise kayýtlarý neden arttý? Ortaöðretimde eðitim öðretim yýlýnda yüzde 67,37 olan okullaþma oraný, eðitim öðretim yýlýnda yüzde 70`e çýkmýþtýr. Ayný dönemde genel ortaöðretimde okullaþma oraný yüzde 35,14`ten, yüzde 34,47`ye gerilerken, AKP hükümetinin çok önemsediði mesleki ortaöðretimde okullaþma oraný yüzde 32,24`ten, yüzde 35,59`a yükselmiþtir. AKP hükümetinin mesleki eðitimi özelleþtirmek için baþlattýðý özel meslek lisesi açanlara öðrenci baþýna 5 bin TL teþvik uygulamasý ile birlikte, mesleki eðitimdeki okullaþma oranlarýnýn kademeli olarak arttýrýlmasý ve mesleki eðitimin tamamen piyasa koþullarýnda ve yine piyasa aktörleri tarafýndan verilmesi yönünde hazýrlýklar yapýldýðý bilinmektedir eðitim öðretim yýlýnda açýk öðretim lisesinde okuyan 1 milyon 14 bin 409 öðrenciden 552 bin 514`ü erkek, 461 bin 895`i ise kýz öðrencilerden oluþmuþtur eðitim yýlýnda açýk öðretim lisesinde okuyan toplam 940 bin 268 öðrencinin ise 507 bin 163`ünün erkek, 433 bin 105`inin kýz öðrenci olduðu dikkate alýndýðýnda bu yýl açýk liseye 45 bin 351 erkek, 28 bin 790 kýz öðrenci kayýt olmuþtur. Bu durumda açýk liseye kayýt yaptýran kýz öðrencilerin sayýsý bir önceki yýla göre 28 bin 790 artmýþtýr. Örgün ortaöðretime devam etmeyenlerden açýk lise yeni kayýt sayýlarýný çýkardýðýmýzda 4+4+4`ün kýz öðrenciler açýsýndan yarattýðý düþündürücü bir durum daha ortaya çýkmaktadýr. 12 bin 172 erkek öðrenci, 37 bin 277 kýz öðrenci olmak üzere toplam 49 bin 449 öðrenci açýk lise veya temel ortaöðretim kurumlarýndan hiçbirine kayýt yaptýrmamýþtýr. Taþýmalý eðitim uygulamasýndaki artýþ dikkat çekicidir Milli Eðitim Bakanlýðý, çeþitli nedenlerle okula eriþimde sorunlarý yaþayan ilkokul, ortaokul ve lise öðrencileriyle özel eðitime ihtiyacý olan öðrencileri belirlenen okullara günübirlik taþýmaktadýr. Türkiye`de 24 yýl önce, eðitim öðretim yýlýnda sadece 2 ilde baþlayan taþýmalý eðitim uygulamasý, Türkiye`nin çað atladýðý, ekonomik olarak geliþtiði iddialarýna karþýn günümüzde Türkiye nin neredeyse bütün illerinde uygulanýr hale gelmiþtir. Milli Eðitim Bakanlýðý nýn (MEB), 1989 yýlýnda sadece 2 ilde, 305 ilköðretim öðrencisiyle baþlattýðý ve günümüzde kapsamý giderek geniþleyen taþýmalý eðitimden, eðitim öðretim yýlýnda 742 bin 924 ilköðretim öðrencisi yararlanýrken, eðitim öðretim yýlýnda taþýnan öðrenci sayýsý 810 bin 809`a çýkmýþtýr eðitim-öðretim yýlýnda ülke genelinde 37 bin 706 okul 5 bin 968 merkez okula taþýnýrken, toplam taþýnan öðrenci sayýsý 742 bin 924 olmuþtur. Eðitimde 4+4+4`ün uygulanmaya baþladýðý eðitim öðretim yýlý itibariyle 27 bin 635 okul, merkez okula taþýnmaya baþlamýþ, taþýnan öðrenci sayýsý artarak 810 bin 809`a çýkmýþtýr. Eðitimde özele desteðin kanýtý: ile özel okul kayýtlarý yüzde 15 arttý Eðitimde düzenlemesi ile özel okullardaki öðrenci sayýsý, geçen yýla göre belirgin bir þekilde artmýþtýr. Velilerin çocuklarýný özel okullara yönelmesinde kamu eðitim kurumlarýnýn nedeniyle yaþadýðý tahribat belirleyici olmuþtur. Zorunlu-seçmeli din dersleri, aþýrý kalabalýk sýnýflar, öðretmen yetersizliði, fiziki koþullar vb gibi pek çok neden birçok velinin özel okullara yönelmesini beraberinde getirmiþtir. Milli Eðitim Bakanlýðý`nýn istatistiklerine göre örgün özel öðretim kurumlarýna giden öðrenci sayýsý geçtiðimiz eðitim öðretim yýlýnda 535 bin iken, bu yýl sonrasýnda bu rakam yüzde 15 artýþla 613 bine kadar çýkmýþtýr. Eðitimde düzenlemesi sonrasýnda özel okulöncesi eðitim kurumu sayýsý 2.848`den 3.641`e, özel ilköðretim okulu sayýsý; 992 ilkokul ve 904 ortaokul olmak üzere Türkiye koþullarýnda hayal bile edilemeyecek rakamlara ulaþmýþtýr. Ayný dönemde özel ortaöðretim sayýsý 840`tan 1.033`e çýkmýþtýr. Hükümetin meslek liselerine yönelik teþviki daha mürekkebi kurumadan etkisini göstermiþ, geçtiðimiz yýl 45 olan özel meslek lisesi sayýsý yaklaþýk arak 126`ya çýkmýþtýr. Milli Eðitim Bakanlýðý`nýn yýllardýr okullara yeterli ödenek ayýrmadýðý gerçeði ortada dururken, okullarýn veliler ve diðer ticari faaliyetlerden gelir elde etme giriþimleri hýzla artmaktadýr. Eðitime yeterli bütçe, okullara ihtiyacý kadar ödenek talebimiz karþýsýnda "kaynak yok" diyenlerin, özel meslek lisesi açacak olanlara öðrenci baþýna 5 bin lira vereceðini açýklamýþ olmasý büyük bir çeliþkidir. Eðitim Sen`in eðitimde düzenlemesine iliþkin tespitlerinin raporda yer almamasý ve resmi rakamlar üzerinden kimi konularda çarpýtmalar yapýlmasý dikkat çekicidir. Bu noktada Eðitim Sen olarak soruyoruz; * Milli Eðitim Bakanlýðý`nýn açýkladýðý sayýsal veriler hangi bilimsel esaslara dayanýlarak hazýrlanmýþtýr? * Bu raporda Okulöncesi çaðda olmasý gereken ay arasý çocuklarýnýn kaç tanesinin zorla ilkokula kayýt yaptýrýldýðýna iliþkin veriler neden yer almýyor? * Özellikle büyük þehirlerdeki kiþilere kadar ulaþan kalabalýk sýnýflar sorunu neden raporda yer almýyor? * Seçmeli derslerin artmasý nedeniyle artan ders saatlerinin yarattýðý sorunlar neden bu raporda yer almamýþtýr? * düzenlemesine göre ilkokullar ile ortaokullarýn ayrý ayrý binalarda olmasý gerekirken, özellikle Ýmam hatip Liseleri bünyesinde açýlan imam hatip ortaokullarý uygulamasý ne anlama geliyor? Bu tür sorularý daha da arttýrmak mümkündür. Ancak Milli Eðitim Ýstatistiklerini tek baþýna sonrasýnda okullarda yaþanan ve giderek derinleþen sorunlardan, acil çözüm bekleyen okula baþlama yaþýna iliþkin sorunlar, kalabalýk sýnýflar, okullarda yeterli altyapýnýn olmamasý, fiziki donaným eksiklikleri, anadilinde eðitimin olmamasý nedeniyle yaþanan sorunlardan baðýmsýz ve ayrý deðerlendirmek mümkün deðildir. Eðitimde yaþanan kaosun sorumlularý hesap vermelidir Baþta sendikamýz Eðitim Sen olmak üzere, eðitim ve bilim çevrelerinin, üniversitelerin eðitim bilimleri bölümlerinin tüm eleþtiri ve önerilerine raðmen, siyasi iktidarýn dayatmasý olarak gündeme getirilen ve yine bir dayatma olarak meclisten geçirilen yasasýnýn, Milli Eðitim Bakanlýðýnýn "resmi" olarak yayýnladýðý istatistikler üzerinden deðerlendirmesi bile sorunun tahmin edilemeyecek kadar derin olduðunu bir kez daha göstermiþtir eðitim yýlýnýn baþýndan bugüne kadar okullarda en çok gözlenen sorunlar; 72 ay öncesi çocuklarýn hala okula uyum saðlayamamalarý, okula giriþ çýkýþ saatleri, velilerden para toplama uygulamalarýnýn yaygýnlýðý, temizlik sorunu, imam hatiplerle ortak binalarý paylaþan okullarda öðrencilere yönelik çeþitli baskýlar eðitim gündeminde ön sýralardaki yerini korumaktadýr. Okullarýn dönüþtürülmesi kararlarý ile açýða çýkan maðduriyetlerin hala çözülememiþ olmasý dikkat çekicidir. Özellikle son 10 yýl içinde, eðitimin büyük ölçüde paralý hale getirilmesine paralel olarak, eðitimde dini inançlarýn istismarý ve dinsel sömürüye kaynaklýk eden kimi uygulama ve söylemlerin yaygýnlaþmasý düzenlemesinin diðer bir dikkat çekici yönünü oluþturmaktadýr. AKP iktidarýnýn eðitim sisteminde yaþanan deðiþiklikler üzerinden bugüne kadar ortaya koyduðu pratik, her türden dini inancý istismar ederek, çocuklarýmýzý ve toplumu "tek din, tek mezhep" anlayýþý üzerinden "tek tip" hale getirmeye çalýþýp, sürekli yeni kamplaþmalar yaratarak iktidarýný sürdürmek olmuþtur. Zorunlu din dersleri uygulamasýna ek olarak, ile zorunlu seçmeli derlerin getirilmesi ve buna baðlý olarak eðitim müfredatýnda din derslerinin aðýrlýðýnýn arttýrýlmasý, kýlýk kýyafet serbestliði konusunun hükümet ve yandaþ sendikalar tarafýndan istismar edilmesi ve son olarak okullarda ibadet yerlerinin açýlmak istenmesi gibi giriþimler, eðitim sistemini dört bir yandan kuþatmýþ ve eðitimde yaþanan en temel sorularýn üzerini örten, bu anlamda iktidarýn iþini oldukça kolaylaþtýran bir iþlev görmeyi sürdürmektedir ile baþlayan eðitimde piyasa odaklý dönüþüm sürecinde ilkokul ve ortaokullarda yaþanan dönüþümün ardýndan sýra liselerin dönüþtürülmesine gelmiþtir. MEB, liseleri akademik, mesleki ve dini olarak üzere üçe ayýrarak liselere yerleþtirme puanýna göre kayýt yapýlmasýnýn planlandýðýný açýklamýþtýr. Buna göre ortaokulda öðrencilerin "ders notlarý, davranýþ ve faaliyet puanlarý birlikte hesaplanarak", "liselere yerleþtirme puaný" oluþturulacaktýr. Baraj puanýný geçen öðrenci akademik liseye barajýn altýnda kalan öðrenci ise meslek lisesine yönlendirilecektir. Bu süreçte imam-hatip liselerinin yer aldýðý dini liseler ve özel liselerin herhangi bir baraj puaný ile iliþkilendirilmeyecek olmasý, sisteminin bütün kademelerinde özel okullara ve imam hatip liselerine yönlendirmenin esas alýndýðýný açýkça göstermektedir. Gerek düzenlemesi ile eðitim sistemini kendi siyasal çizgisinde biçimlendirmek isteyen AKP iktidarý gerekse, eðitim biliminin en temel ilkelerini çiðneyerek dayatmasýný bütün eleþtirilerek kulaklarýný týkayarak hayata geçiren Milli Eðitim Bakanlýðý eðitimdeki kaosun ve mevcut karanlýk tablonun baþ sorumlularýdýr. Milli Eðitim Bakanlýðý, tüm topluma ve öðrencilerimize böylesi bir kötülüðü yapmaktan vazgeçmeli, zaman geçirmeden eðitimde dayatmasýndan vazgeçmelidir. Eðitim Sen, çocuk ve gençlerimizin geleceðinin karartýlmasýna yönelik her giriþim karþýsýnda mücadelesini kesintisiz olarak sürdürmeye kararlýdýr.

YÜZDE 5.9 U ÇALIÞIYOR

YÜZDE 5.9 U ÇALIÞIYOR 8 4+4+4 sisteminin ardýndan eðitimlerini sekizinci yýldan sonra býrakan ve herhangi bir liseye kaydolmayan 49 bini aþkýn öðrenci, ilköðretim diplomasý bile alamamakla yüz yüze kaldý. Milli Eðitim Bakanlýðý

Detaylı

Ýsmail Afacan Karþý Sanat Galerisi Cervantes in Sol Eli sergisine ev sahipliði yapýyor. Türk ve Ýspanyol

Ýsmail Afacan Karþý Sanat Galerisi Cervantes in Sol Eli sergisine ev sahipliði yapýyor. Türk ve Ýspanyol Ragýp Zarakolu, Ýstanbul 14. Aðýr Ceza Mahkemesi nde verdiði ifadesinde, Türkiye Yayýmcýlar Birliði Baþkaný olduðunu anýmsatarak, bu þekilde kimliði olan birinin silahlý terör örgütüne üye olmakla suçlanmasýnýn

Detaylı

Derinkuyu Merkez Cumhuriyet Ýlköðretim Okulu'na Türkiye Fen ve Teknoloji Öðretmenleri 1. Paylaþým Toplantýsýnda, el yapýmý teleskop hediye edildi.

Derinkuyu Merkez Cumhuriyet Ýlköðretim Okulu'na Türkiye Fen ve Teknoloji Öðretmenleri 1. Paylaþým Toplantýsýnda, el yapýmý teleskop hediye edildi. Sivas katliamý anmasý nedeniyle Sivas Valiliði nin þikâyetiyle haklarýnda dava açýlan Madýmak katliamýný anma komitesi üyelerine þimdi de 17 Ocak taki duruþmaya gitmeden önce Bilim ve Kültür Merkezi ne

Detaylı

Nevþehir Belediyesi Temizlik Ýþleri Müdürlüðü ekipleri, kýþ temizliði çerçevesinde kent sokaklarýndaki temizlik çalýþmalarýný yoðunlaþtýrdýlar.

Nevþehir Belediyesi Temizlik Ýþleri Müdürlüðü ekipleri, kýþ temizliði çerçevesinde kent sokaklarýndaki temizlik çalýþmalarýný yoðunlaþtýrdýlar. Bugün 10 Ocak Çalýþan Gazeteciler Günü. 10 Ocak, 60 lý yýllarda Çalýþan Gazeteciler Bayramý olarak kutlanýrdý, ancak çok uzun zamandýr basýn emekçileri için ifade özgürlüðüne yönelik baskýlara ve kötü

Detaylı

Biz kadýnlar savaþ istemiyoruz

Biz kadýnlar savaþ istemiyoruz Biz kadýnlar savaþ istemiyoruz Erdal Eren in aliesine mektubu Sevgili annem, babam ve kardeþlerim; Sizlere bugüne kadar pek saðlýklý mektup yazamadým. Ayrýca konuþma olanaðýmýz ve görüþmemizde olmadý.

Detaylı

2 DE Devrim Büyükacaroðlu Devamý 5 DE

2 DE Devrim Büyükacaroðlu Devamý 5 DE Deprem sonrasý zorlu koþullar nedeniyle gerçekleþen bu ilk ölüm haberini gazeteci Nevzat Çiçek 11 Kasým günü twitter'dan duyurdu. Çiçek kiþisel blogunda Erciþ'e baðlý Çelebibað beldesinde yaþayan 12 kiþilik

Detaylı

Özcan gibi duayenin efsane oyunculuðu da direniþin oyunu Gezerken de baþka bir ilham oldu. Ýþte bu ikili hayali kahramanlarý Rain Man de buluþtu.

Özcan gibi duayenin efsane oyunculuðu da direniþin oyunu Gezerken de baþka bir ilham oldu. Ýþte bu ikili hayali kahramanlarý Rain Man de buluþtu. 8 Binlerce Alevi, bu sloganý haykýrarak asimilasyon ve yok saymaya karþý eþit, özgür, adil ve demokratik bir Türkiye için Kadýköy de buluþtu. Mitinge Haydarpaþa Numune Hastanesi, Tepe Natilius ve Kadýköy

Detaylı

Makineciler fuara damga vurdu

Makineciler fuara damga vurdu Çorum fakirleþiyor Saðlam irade bu ocaklarda yetiþti AK Parti Çorum Milletvekili TBMM Ýdare Amiri Salim Uslu, Ýlim Yayma Cemiyeti Baþkaný Avukat Mehmet Karadað'ý ziyaret etti. ÝHL, ÝYC ve Ensar gibi kuruluþlarýn

Detaylı

Kaynak:Bianet Haber Merkezi 17 Mart 2013

Kaynak:Bianet Haber Merkezi 17 Mart 2013 8 Newroz Ýstanbul Kazlýçeþme nin yaný sýra Van, Ýzmir, Mersin, Bingöl, Mardin, Dersim, Mardin, Erzincan, Adýyalan-Kahta ve Bulam, Antep, Mardin-Midyat, Urfa-Hilvan, Þýrnak, Ceylanpýnar, Antalya, Muðla,

Detaylı

Hacý Bektaþ Veli Kültür Derneði, Eðitim-Sen Hacýbektaþ Temsilciliði, Halk Evleri Hacýbektaþ Þubesi, Suluca Karahöyük Gazetesi.

Hacý Bektaþ Veli Kültür Derneði, Eðitim-Sen Hacýbektaþ Temsilciliði, Halk Evleri Hacýbektaþ Þubesi, Suluca Karahöyük Gazetesi. TARÝH 14-15 KASIM 2009 YER: HACIBEKTAÞ 4 DE 14 Kasým 2009 Cumartesi günü saat 10.00 da Hacý Bektaþ Veli Kültür Merkezinde baþlayacak olan etkinlik; Bilgi Þöleni, Semah ve Deyiþ Gecesi, Alevi-Bektaþi Kuruluþlarý

Detaylı

ÇHD ÜYESÝ AV. GÜLÝZAR TUNCER

ÇHD ÜYESÝ AV. GÜLÝZAR TUNCER 8 Bugün 5 Nisan Dünya Avukatlar Günü. Türkiye gazetecilerde olduðu gibi tutuklu avukatlar sýralamasýnda da dünyada birinci sýrada yer alýyor. Avukatlara yönelik baský ve tutuklamalarýn ardý arkasý ise

Detaylı

2013'te eðitim yatýrýmlarýna 20.5 milyon lira harcanacak

2013'te eðitim yatýrýmlarýna 20.5 milyon lira harcanacak Güney Afrika Ýþ Gezisi düzenlenecek HÝTÝTSÝAD'ýn da üyesi olduðu ANFED Türkiye - Güney Afrika Ýþ Gezisi düzenleyecek. 05-12 Mart 2013 tarihlerinde yapýlacak olan gezi Güney Afrika Kalkýnma Ajansý ve Cape

Detaylı

Çorum a yakýþan merkez

Çorum a yakýþan merkez Vali Ahmet Kara nýn eþi Mesude Kara, eðitim kurumlarýna yönelik ziyaretleri kapsamýnda Özel Anadolu Mesleki Eðitim Merkezi ni ziyaret Özel çocuklarýn okul sorunu çözülüyor HABERÝ 4 DE Týp Bayramý nda Vali

Detaylı

Basýn Kartý Yönetmeliði yenilendi * HABERÝ 7 DE

Basýn Kartý Yönetmeliði yenilendi * HABERÝ 7 DE Þevket Erzen e yeni görev Basýn Kartý Yönetmeliði yenilendi Bahçeli Gýda, 6. þubesini Eþref Hoca Caddesi ne açýyor. Bahçeli Gýda dan þubeleþme ataðý Çorum daki 6. þubesini Eþref Hoca Caddesi nde hizmete

Detaylı

YIL:8. Cemal Kaygýlý ve Nâzým Hikmet gibi pek çok yazarla ilgili okumalarýn notlarý da kitapta bulunuyor.

YIL:8. Cemal Kaygýlý ve Nâzým Hikmet gibi pek çok yazarla ilgili okumalarýn notlarý da kitapta bulunuyor. YIL:8 DÝSK Genel Baþkaný Erol Ekici, Çalýþma ve Sosyal Güvenlik Bakanlýðý önünde yapýlan asgari ücret protesto eyleminde yaptýðý konuþmada; Asgari Ücret Tespit Komisyonu adý verilen ortaoyununun son sahnesi

Detaylı

Sanatlar Üniversitesi nden mezun olduktan sonra Kent Oyuncularý ile çalýþan, sonra gerçek..

Sanatlar Üniversitesi nden mezun olduktan sonra Kent Oyuncularý ile çalýþan, sonra gerçek.. 9 Hatay da yakalan ve aranamayan TIR siyasetin gündemini oluþturdu. Baþbakan Erdoðan dün zirve üstüne zirve gerçekleþtirdi. Kýlýçdaroðlu ise aranamayan TIR için AKP ye sert eleþtirilerde bulundu. ZÝRVE

Detaylı

Yazý Dizisi 4 DE Karabekirli Gönderme 2 DE 3 DE 7 DE 6 DA 2 DE 8 DE 5 DE 7 DE 6 DA

Yazý Dizisi 4 DE Karabekirli Gönderme 2 DE 3 DE 7 DE 6 DA 2 DE 8 DE 5 DE 7 DE 6 DA Çok sert açýklamalar yapan Baþbuð Ýddialar vicdansýzlýk. Lanetliyorum. TSK nýn sabrýnýn sýnýr var dedi. Ayný saatlerde baþbakan Erdoðan ise Ankara da Uluslararasý Demokrasi Kongresi kongresinde konuþtu.

Detaylı

Engellilere yeni okul müjdesi

Engellilere yeni okul müjdesi Kýzýlýrmak Projesi 150 milyona mâl olacak AK Parti Çorum Milletvekilleri Salim Uslu, Cahit Baðcý ve Murat Yýldýrým, Devlet Su Ýþleri nin 2012 yýlý Ek Yatýrým Programýna koyduðu ve iki yýl içerisinde bitirilmesi

Detaylı

ÖSO, 'DOSTLARA' LÝSTE VERDÝ

ÖSO, 'DOSTLARA' LÝSTE VERDÝ 8 28/08/2013 Günlerdir ABD ve Ýngiltere'nin yoðun bir þekilde yürüttüðü Suriye'ye askeri müdahale lobisi amacýna ulaþtý. NBC ye konuþan üst düzey ABD yetkilileri, Suriye ye karþý füze saldýrýsýnýn en erken

Detaylı

4 DE 2 DE 7 DE 2 DE 3 DE 6 DA 3 DE

4 DE 2 DE 7 DE 2 DE 3 DE 6 DA 3 DE 2010 da üniversiteye giriþ sisteminde iki basamaklý sistem uygulanacaðý için bu yýl son kez gerçekleþtirilen ÖSS ile YDS sonuçlarý 12 Temmuz günü YÖK te düzenlenen basýn toplantýsýnda Öðrenci Seçme ve

Detaylı

olarak bilinir. Yazdýklarý daha küçük hacimli eserler olarak düþünülse de adý hemen iki dev Rus yazarýnýn ardýndan anýlýr.

olarak bilinir. Yazdýklarý daha küçük hacimli eserler olarak düþünülse de adý hemen iki dev Rus yazarýnýn ardýndan anýlýr. 8 Çevre ve Þehircilik Bakaný Erdoðan Bayraktar, Ýstanbul Karacaahmet Mezarlýðý nda yaptýrdýðý aile kabristaný için tarihi mezarlarýn kazýlýp tescilli mezar taþlarýnýn Koruma Kurulu kararý olmadan vinçlerle

Detaylı

Ýhale yolsuzluðu iddiasýyla baþlatýlan soruþturma sürüyor. Ýhale operasyonunda 21

Ýhale yolsuzluðu iddiasýyla baþlatýlan soruþturma sürüyor. Ýhale operasyonunda 21 Kaya: Gelin icat çýkartalým Abdullah Orkun Kaya TTNET Genel Müdürü hemþehrimiz Abdullah Orkun Kaya, Bizlere hep, Baþýmýza icat çýkarma dendi. Biz ise tam tersini söylüyoruz. Buyrun gelin icat çýkartalým

Detaylı

Geçtiðimiz aylarýn gündemini aðýrlýklý olarak su sorunu oluþturdu. Yaþam kaynaðýmýz olan su; ekolojik dengeyi saðlayan en deðerli kaynaðýmýzdýr. Ýnsanlar ilk yerleþme merkezlerini ve kentlerini genellikle

Detaylı

Öðretmene tatil yok. Baþrolde Yeþilvadi

Öðretmene tatil yok. Baþrolde Yeþilvadi Öðretmene tatil yok Eðitim öðretim yýlý sona erdi ama öðretmenler için ailecek tatile çýkmak tam bir hayal. Ortalama öðretmen maaþýnýn 0 YTL olduðu ülkemizde dört kiþilik bir ailenin zorunlu giderleri

Detaylı

AK Parti, aday adaylarýný teþkilatlarla buluþturdu

AK Parti, aday adaylarýný teþkilatlarla buluþturdu AK Parti, aday adaylarýný teþkilatlarla buluþturdu AK Parti den gövde gösterisi AK Parti Milletvekili Aday Adaylarý, gövde gösterisine dönüþen toplantýda teþkilat mensuplarýyla tanýþtý. Temayül öncesi

Detaylı

2 DE 7 DE 8 DE 8 DE 7 DE 2 DE -Çok uzun yýllar sonra özlenen þarkýlarýnýzý dinleyicilerinizle buluþturdunuz. Bu buluþturmayý

2 DE 7 DE 8 DE 8 DE 7 DE 2 DE -Çok uzun yýllar sonra özlenen þarkýlarýnýzý dinleyicilerinizle buluþturdunuz. Bu buluþturmayý Türkiye nin önce Ýsrail, sonra da Kýbrýs Rum Kesimi ile yaþadýðý krizlerin ardýndan Akdeniz deki Türk donanmasýna ait unsurlarýn sayýsý artýrýlýyor. Deniz Kuvvetleri Komutanlýðý envanterinde bulunan 18

Detaylı

Vali Baþköy Çorum'da yapýlan çalýþmalar hakkýnda Milletvekillerine bilgiler Çorum u konuþtular * HABERÝ 3 DE * HABERÝ 12 DE. Halil Ýbrahim Çalýþ

Vali Baþköy Çorum'da yapýlan çalýþmalar hakkýnda Milletvekillerine bilgiler Çorum u konuþtular * HABERÝ 3 DE * HABERÝ 12 DE. Halil Ýbrahim Çalýþ Proje tamam para yok Toplumsal mutabakata Türkiye nin ihtiyacý var Engelli öðrenciler, Almanya gezisi için destek bekliyor Zübeyde Haným Eðitim Uygulama Okulu ve Ýþ Eðitim Merkezi tarafýndan hazýrlanan

Detaylı

ÝSTÝHDAMIN SOSYAL YÖNÜ DE

ÝSTÝHDAMIN SOSYAL YÖNÜ DE Mevsimlik etkileri de dikkate almak lazým. Yazýn iþsizlik düþer, son bahara doðru artmaya baþlar. Kýþa doðru gittikçe iþsizlik oraný daha artacak. Ocak- Þubatta bu oranlarýn yüzde 9 u bulacaðýný düþünüyorum.

Detaylı

Hacýbektaþ Adliyesinin, Adalet Bakanlýðý tarafýndan kapatýlmasýna Belediye Baþkaný A. Rýza Selmanpakoðlu tepki gösterdi.

Hacýbektaþ Adliyesinin, Adalet Bakanlýðý tarafýndan kapatýlmasýna Belediye Baþkaný A. Rýza Selmanpakoðlu tepki gösterdi. Hacýbektaþ Adliyesinin, Adalet Bakanlýðý tarafýndan kapatýlmasýna Belediye Baþkaný A. Rýza Selmanpakoðlu tepki gösterdi. Belediye Baþkaný A. Rýza Selmanpakoðlu yaptýðý açýklamada, Hacýbektaþ adliyesinin

Detaylı

ECDL program sýnavlarý Temmuz'da

ECDL program sýnavlarý Temmuz'da YIL:3 SAYI:663 CHP Nevþehir Ýl baþkaný Bülent Yumuþ Gazetemize yapmýþ olduðu açýklama ile kanla-canla kazýlan temel ÖDP Genel Baþkaný ve Ýstanbul Milletvekili Ufuk Uras, Solu yeniden tasarlamak gerekiyor.

Detaylı