SUNU. ve Rahim olan Allah Ismiyle... Alemierin Rabbi, din gününün maliki, "bir" olan Allah'a ve ancak. ondan dileriz... Okuyucu, yayma yeni giren

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "SUNU. ve Rahim olan Allah Ismiyle... Alemierin Rabbi, din gününün maliki, "bir" olan Allah'a ve ancak. ondan dileriz... Okuyucu, yayma yeni giren"

Transkript

1 ÖTEKi MÜSLÜMAN ':A YDlNLAR VE ;.:, 'SORUMLULUK- LARI i Amellerin, faaliyetlerin sözler-,:\en daha etkili söylenir. )-(akat faaliyetlerimizin nihat }\uçlar derin tesiri siifi. yolda giderken kesen üç ye rastlar. sorar "ne ;yorsun?:', "ta$ der i8. Sonra soruyu ikinci sorar: Nihayet soruüçüncü sorducevap c<lmi Görüldügibi her üçü de yüpmak-. ama al- Basit tarihi B.bideler, t '.ihaf'sonucunu gibi önemlilerinden i olan ciha-. toplum üzerindeki tesiri, Cihad, geçok tasavvur gibi "kutsal tai, daha çok dünya etmek isteyen fanatik <J ümitsiz. faaliyetlerini SUNU Rahim olan Allah Ismiyle... Alemierin Rabbi, din gününün maliki, "" olan Allah'a ancak. ondan dileriz... Okuyucu, yayma yeni giren gilerin büyük. iddialarla Önce, derginin gündemini ran_meseleler dökülür, rada kesin çözümler vadedilir. Fakat biz böyle Bu derginin' ya rinci saik, hiç zaman bizlerin yahut gündemindeki meselelere, kesin çözümler getirmek gayesi Çünkü bizler için aslolan,. gündemle kafarziyetidir. Öyleyse YAZI, önce kendilerine sa'yin ifactesidir. Yoksa, ne ticeleri yaralmak ancak Allah'a mahsustur. bu, hayagündemindeki meselelere kapa, ütopik entellektüalizm demek Okuyucu bizden "has bi tefekkür" beklemesin.. Ak-. sine ort8.k tedai ettirir.. Oysa gerçekte cihafanatizmle ya yoktur: Kimse sevdirrnek yerine zorla faaliyetlerle insanlara kabul ettiremez. böyle sa temel akldelerinden l;jirine, "dinde zorlama y_ok.tuf" akidesine ters olur. Cihad, nerede zulme, tahakküme, mak yanmda yer Fakat çok mi kavramlarda gibi adalet mücadele, sadece ljir Kur'an cihad kelimesini biçimlerde "Ama bizim mizin, bugünkü meseleleririlizin süzgecinden geçecektir. Bir ilaç için formül aranacaksa, o ilaç öncelikle mutlaka yaraya derman olmak içindir. Y bizlere nasib oldu. Ancak eminiz ki, bu dergiyi an elinde tutan pek çok okuyucu Y belki isimle kez Zira. YAZI'da tezahür eden gerçek, ortak bize miras olarak mes'uliyettir. Bizim için dergi hasalih arneller ile dinine tetabuk ettirilmesi gayesine yönelik, herhangi eylemden mana itibariyle çok büyük yoktur. Bu gözeterek tartan. tacirin eylemi ile ler tecellis"i Onun için Hz. Adem'den beri Aldinine teslim her yapageldikleri gibi Rabman Rahim olan Allah ismiyle... Hatalar bizim, YAZI cihad edenleri biz, elbette' iletiriz. Muhakkak ki Allah, iyilik edenlerle beraberdir" (Ankebut/69). "Kim nefsiyle onun koyarsa o, ancak kendi fayiçin Allah, alemlerden zengindir, müs-.{kimsenin ib.detine m:uhtaç ibiidetleri kendileri içindir.)'' (Ankebut/6); "Allah O'na kilde cihan edin" (Hacc/78). Böyle-. ce en deyimiyle cihad, hakikat adalet için " çaba", " gayret"tir. Klasik alimleri ll. Sayfada} TL.'(KoV

2 i ALLAH'A "KUL" OLMAK DEMEK ''KUL OLMAMAK'' insana göre, insan "evrensel Vahyin ile kurabilir. Bugün kulak rilecek, gerçek ilahi ses sesi"di.r. Bu sesin bütün özü, cümlede toplanir: "Al-,lah'tan ilah yoktur." Bu. hükmün zulmun ta kendisidir. bu hükme O, ile bunu di-. le getirmektedir. Aksi halde, sahte otoriteler ilah kesilecek mülkü hükmü eline. "Allah ile beraber edinme. Sonra kendi olursun. Rabbin kat'i olarak hükmetti: Kendinden kulluk etmeyin." (1) _ Allah'a "kul" olmak demek, hiç "kul" olmamak'; demektir. kendi musallat olan ona hükmeden, onun iradeesir alap sürü iradesinden, dar töre dinlerden, sahte ilah,!ardan. zalim tilerden, derebeylerinden, millet halk inhattil tahakküme kalkan fert _ zümrelerden, onu istismar eden siyaset inanç sörnürücülerinderl, ekonomik hayvan_ haline getirmeye materyalistlerden renmektedir. insan soyut, sonsuz ebedi, hür, inutlak olan Allah'tan kul olmakla kendini, tahakküm istismakurtarmak istiy.or. bugün, bu hergünden faz- -. la duymaktadir. ister "evrensel insan ister Milletler belirsin, alem: özlemini Bu anayaözü, ruhu Yani fertleri, milletleri her türlü istismar kölelikten kurtarmak Hiç fert ya hükmetmek -konus_unda imtiyaz sahibi anayasa, er-geç, "ister fert, ister zümre, ister parti, ister millet, iste irk, ister ister ideal, ister teori. ter töre olsun, insana tahakkümünü ilrtadan Bpylece, hiç fert.. zümre hatta in- Bütün özü.cümledir: ''Allah'tan ilah yokt)lr". Allah'a boyun bükebilir. Çllnkü; insana,. muhtaç hürriyeti, ebedlyetj, ancak O rebilir. san, için Allah' a. "Ey insanlar! Siz, hepiniz Allah'a Allah ise, O, harnde (2) _ Allah'tan insana zulümdiir, sahte kurtulmak için AI, lah'a Et, "Ailah'tan ilah yoktur." muhtaç temel kanun budur. tarihi mücadelesi, bu noktaya B'u cümle, binlerce milyarlarca nih81 özlemidir..bu cümle sun'! tarihin Vahye hak rmesidir. Hiç inkendini sahte kurtaracak, politeizmin manih8izrnin gibi mill8tlerin site "mil- li da "alemlerin Rabbine'' Hiç Allah'tan bü' tün ilahlar öleceklerdir. Çünkü; "Allah'tan ilah yoktur." bu cümleyi eden, buna göre sevdiren booun için sen Mekke'de kuru ekmek yiyen Amine:nin en yüce gamber, en -yüce insan Hazret-i Muhammed'e selam olsun. {1] 22, 2.3 {2} 15 Bu S.Ahmet Arvasi 'nin san. ötesi isimli dan 1977, sayfa 134} 1,, 1 i 1 sahibi mii'dü;ü: _kibar, kahraman/yönetim_ yeri: kemal caddesi yürt(çi '2000 TL., '. için türkiye mehmet adresine bildirilmesi yeterlidir/dizgi: ofset adresi: uncular.. üsküdai- :., \

3 3... ÖNCE DE SONRA DA MÜSLÜMAN OLMAK özellikle son yööz olumsuz,yöncle zihniyeti biçimini belirleyen te-. mel dinamiklerin Bu içinde toplumu meydana getiren ucuna da bu ayniyle tesbit edebilmekteyiz. YüzdedOksandokuz gibi iyimser matematik tesbitler, toplum müslümanca tabioyu gözönüne seriyormu bilinmez ancak, ülkemizde dinin din ortada. Toplumumuzda. ölçüde soyutlama gayreti 'içinde olan metod ölçüde tahlili, müslümanca önümüzdeki zaman dilimierindeki pa dair gibi, bugün için de umulan tecelli edip konusunda fikir f3dinebilmemize ciacak- Bu safhada hemen sf husus, toplumlarda ne surette müslüman Bizim toplumumuzda din edinme biçiminin Dünya genelinden çok olma- "Allah Resulu" üzerine Dünya ya geldiklerini belirtmektedir. Buradan hare-. ketle bugün yeryüzünde mevcut :tüm (ki bu milyarlar ile ifade edelir.) müslüman söyleyebiliriz. Ancak din edinme ko-nusunda hemen herölçüde iradesinin hatta sembolik durum olarak söyle- _mek gerekii-se onun bu niüilikilisade vaftiz.tören-_ leri Ve maalesef Allaha yönelik iradesinin. ari ercih büyük ölçüde orta- dan gibi. toplumun biçimihe { dinifte} göre (dinlenhiq anormal Biz bu din edinme biçimini geleneksel olarak nitelendiriyoruz, tarihin sundugu riler din hayata çevresel faktörlerin kriterler bakma ya, gelenekden "din''e daha sahiplanerek ti\rlüsüne muhalefet etme gibi haller'i istisna kabul ediyoruz. Bu de gündemine yeniden. gelme-sinin, müslüman öze, temel kaynaklara paralel belirtir' ssk bu söylemek iyimserlik müslümanlar geleneksel, muhtevadan yoksun tipi' ni. giderek terketmekte kendi iradeleri He yeniden kavrama yolunda atmosfer ya- Burada esas gereken konu bu ajmosferin makla hayata (dine) muhalefetle, yeni tevhldi bu yeniyi saikler nitelikleri gelecek günler bugün icin umulan leeeliisi bize parça fikir rebilecektir. Tabii yeninin en az yeni olabilmesi messlenin esameydana getirir. toplumda bu saiklerin büyük nisbette olumsuzlusözetmek istiyoruz. Geleneksel din ta tevhidi bilinç yolunda önde giden yeni nesillerde ''Müslüman" kimliöne yoksa bi- rine saiklerin ortaya kimlikler mi? toplumda müslümanlar, büyük ölçüde partiler, dernekler vs. gibi siyasal. gruplar. tarikatler vs. gibi Jmcema8t 'büliye_sinde ma yolunu seçmektedirler. GeÇolsun, bugün olsun ' sehn gelecekte olsun bu yol izlen- Ve Bu durum 'niüslüman önce biat edilen benimsemek gibi neticeyi de be raberinde getirmektedir. Bu yeni kimlik i'se kendi iç dinamiklerinden hareketle bi-. çimleri dünya makta, zihniyeti kendi dar çerçesinde yönlendiimekte gere"k zihni planda metod plai mesrulas- Müslüman glderek ikinci plana buna paralel olarak metod hatta giderek temel kaynaklar geri planda.. Bu konuda asli kaynaklar (Kur'- an sünnet) zümreye, tari kata, partiye yahut cemiyete maledilebelirtmektedir. Bir mütefekkioin gibi "inüs' amentüsü, her zaman da her hakka yolundaki çabalarda dar içi- ne temel kaynaklarla ölcüsünde mak yerine. vahyin getirilen. ölçütler le belirlemek 'islama nete uygun sün- gibi, tevhidi hiç noktada müslümanlar k!lzanmak iseler, (ki bütün çabalar bu hedefe kanalize edilmelidir.) kendilerine Huzuru de hangi kimlikleri ile Allah mealen "biz size müslüman derken o devre beraberinde kimlikleri ihtiva eden ayet mi Resuluilah sünnetiride müslüman ka her hangi itibar "Bütün müslümanlar denilirken, çok zihinsel anlam sünnetill \Ün kimlikler bü. Bu bugünkü.tahlil edilmelidir.. V& liiman ootaya umuluyorsa Resuluilah izlenmelidir. Mehmet Kahraman

4 4 TEORiDEN DOGRU!.. Bina sim:- temelini Allah su re üzerine kuran kimse mi daha bina temelini göçecek kurupta onunla likte kendisi de cehennem içine _t uvarlanan kimse mi?'' Tevbe-109 uzun tirenin in dönemde müslümanlar olarak. mevcut problemierin nedenlerini cek ortak literatüre bile sahip herkesin. her konuda. yetkisini kendinde "her kafadan tek ses''in engelliyor. Ancak bu ifadeler. düsünce serbestisini sayet na - matuf \lurgulamalar olarak anla- Nitekim yeryüzündeki fonksiyonunu, -akidesini davdinini bizzat belirleme olanlara "sizin dininiz size. bizim dinimiz blze" demekten baska sey Fakat B n bizzat belirle.- me y8tkisine haiz gibi, böyle serbestiye sahip da ibadetim; ölüm üm hep alemierin Rabbi allah içindir.pl" diyen kimselerin, eseslara ede- re k ihdas etmeleri gibi Çünkü Allah insan'lara konumunu r.eten gerektigini bildiren dir o'- nda hiç yoktur. tek ümmet idi. Allah peygamberleri müjdecuei. olaiak ankonularda insanlar hükmetsin diye o likte ger-. çekleri n Oysa kendilerine Kitab olanla_r (x) ölürü onda yeryüzündeki belideyen mevcut çok reddetmis Öyleyse den fazla otorite s_özkonusu fesada bu bize bildiren Kielimizden (!) halde, niçin parçalara Daha zeminde irdelenmesi söz--, konusu probleme. biz burada ca iki soruya cevaplar aramaya 1) (gaye) ne 2) ilk madde üzerinde takdirde yöntemin (metod) l\1üslümanlar inci soruya hiç duraksamadan, "Dava yani Allah'ian her türlü otoriteyi reddetmek, onun hiç misyonumuzu, ce. belirleme yetkisirie sahip il.n etmektir " demek lar. ikinci sorunun cevainci sorunun niteli- Çünkü salih akidey e sahip olunma dan, salih arnelierin meydana gelmesini bek- 1emek hayalden de- Nitekim müslümanlametoda dair çok teklif öne sürmelefi mücadele yönteminin He ilgili inci yeterince -dava-- olup, metodun ise otoritenin göstermektedir. Halbuki, "Allah, iki ilah edinmeyin: O sadece ihih korkun" demektedir. Fakat buna müslümanlar hiilfi paradigma-! lar (modeller) önermekle ya da mevcut kabul ya reddederken vahye indi "Kitab rilenlerden grup; Safiki bilmiyorgibi, at-! 4 1 ne yani > Tevhid Keliw sonra, m,üslüman: ister istemez Tevhid'i hayata hakim özetle rnücadele 'yöntemiw nin olmasi de te- 'spi t etmek müslüman, belirlemede yegane otorilenin Allah söylüyor - bunun her vahye indi ifade ediyorsa. yöntem da -göstermelidir. Aksi halde, Alne anw anca k metodumuzun naiddia oluruz. dinini bu dinin pratik hayatta temsil eden, hakim isteyen tüm dava bu çok önemli huo sus üzerinde durup gerekir. Et tam-onüç boyunca Tevhid'i için Mekke'de gayret iyice Tevhid 'in üzerine çaba sarfedip te, toplumunun hükümlerine boyun. prensipierin üzerinde niçin duriyice gerekir. Yani akide tek na ele bu toplumsal muameleleri tanzim eden hükümleriiii hususu tekrar tekrar durup dikkat ibretle gerekir. ÇÜnkü Allah Teala bu dini murad hakim Bu din kendilerinde güçler hmeden kimselerin istedikleri mücadele üret-. meleri ile hayata hükmedernez. Böyle ruhuna gibi. akideyi sar nilelikle büyük da. sahip bu dinin iyice malan mücadele yöntemini iyice mutlak surette zorunludur. Mekke döneminde tedricen geli- $On akide yükselme safpratik le$ kil eden toplumun,un pratik 'temin eden kurmaw anlamak aricak

5 5 - bununla mümkün- olur. ilk dönemleri. _ nazariyelei'in, lip. tetkik safha olmak' la akldesinin yer toplumu ile likte hareketinini fiilen vücut 1 bul'- bu bi- -na, ne zaman yeniden edilmeye yine metodun Duygusal mo-tiflerin sürekli vurgul?narak ajiteye hareketle.rin di tatmininden Nitekim yeryüzün-. de doktrinlerle tek nesil de halletmeye Halbuki l m berbber sakin vakur takip eder. O hedefe olgunluk prensip Zaman sonsuz, hedef. bu büyük hedefe varan yol is.e, uzundur. bu, tüm varedilebilen ilahi bizzat kendisidir.. _ "Onlar öncekilerin sünnetinden bekliyorlar? Alsünnetinde.. sünnetinde sapma da ( 5 l bu sayesinde ilk defa müslüman ümmetin meydana" Ve ne zaman olursa olsun,' ilk defa müslüm.an ümmeti ortaya müslüman toplumu. karmak isteyen her hareket, metodu,takip etmek dedir. Çünkü müslüman toplum ancak vahye dayanan metodla edilebilir, gözlemlere, stratejilere göre Böyl1;1 ne kadar hatadan da öte ne büyük tehlike arzedecehesaplamak biçimde yeriiden etkisine günümüzde, mevcut tüm hareketlerin ya bu takip ettikleri yöntemlerin ne derece lami hesapla'mak Biz burada ' yöntem va 'z etmeye sadeoe teklif edilen modellerin nereye ciddiye Basit a celeci itirazlada cek kadar hassas olan bu problem, uhrevl Arzumuz kesin gerektirir. koyarak, almaktan ziyade, müslüman bu konudaki ikimimizi kontrol etmek mümkün olsürece yapmaya Hiç böyle problemimiz kabul etmektedir. "Ey iman edenler Allah'tan hak ancak müslümanlar müslümanlar olarak ölün. ipine toptan f 6 l (1) En'am-162 Abdullah (x) hakka tecavüz. yere yükselmb. isteme. Zulüm. lar üzerinde hegomanya, tahakküm kurma. daha da küçük gruplara parçalama. keb tutum. {2} Bakara-213 (3) Nahl-51 {4} Bakara-101 {5) {6} Al-i 103 müte-

6 6 KUR'AN'IN ARABCA OLARAK VE KUR'AN OKUMAK Elif, lam, ra. Bunla; Kita a.yetleridir. Biz onu Arabca Kur'an olarak indirdik ANLA YASlNIZ Yusuf 12/1 2 Ve biz o Kur'am böylece Arabca olmak indirdik, kasem Olsun ki sen, sana vahy ile gelen bu ilimden sonra, uyacak olursan sana Allah'd'an ne li varne de vikaye (koruyucu) edecek. Rad 13/37 Biz "Ona insan yor." de'diklerini biliy;oruz. Hak'- dan saparak kendisine yöneldikle ri dili a'cemi BU APAÇlK ARABCA Nahl 16/103 Biz sana onu böyle Ara:bca Kur'an olarak indirdik onda tehditleri türlü biçimlere (GÜNAHLARDAN) KORUNSUNLAR YAHUT (KUR' AN) ONLARA HATffi.LAMA YAPTffi.SIN. Taba. 20/113 Muhakkak ki o Kur' an,.lemlerin Rabbinin indirmesidir. Onu, RUhu 'I-Emin (günilir ruh yani Cebrail) indirdi. Senin kalbine; olmak için AP AÇIK ARABCA 26/ Yemin ederini ki bu Kur'anda insanlar için her türlüsünden temsil getirdik, GERÇEK S ünler.- Bir Kur'an Jd pürüzsüz Arabca. GEREK. KORUNSUNLAR: Zummer 39/26 27 Ha mim. (Bu), Rahman, Rabimden Bileri toplum için ayetleri Ara bca okunan Müjdeleyici olarak kat kabul et i mekten) yüz Fussilet.41/ 4 onlar Biz sana böyle Arabca Kur'an vahyettik ki (olan Mekke ni çevresinde bu (vukuunda) asla obnayan toplama gününe (O gün, insanlardan) bölük cennetle, bölük 42/7 Ha mim. Kitaba and olsun Id ANLAMANIZ ONU ARABCA KUR'AN YAPTlK.... Zuhruf 43/1 3 Kur'an okumak kökjinden gelir. Bunun sebebi Zira ilk nazil olan ayetlerin de "ikra biismi Rabbikellezi haleka." (Alak 96/1 ). bitabiyle biliyo-. ruz. Okumak için Gözle mütata:a zihinden tezekküre (ha getirmeyelde okumak bilinir. O halde okumak, Kur'an okllii!ak bizim için emri yerille g'etirrriek olacakt;r., Hemen hemen hepimizin az ya çok, iyi ya kötü 'Arabca olarak' Kur'an gerçektir. Ara b harfleriyle okumabile namazda okunacak sureleri ezbere bilir.. vakit namazda bilmeden okur. NAMAZ. KÖTÜLÜK TEN KORUR Halbuki namaz kötülükten korur? Kitab bunu çok yerinde belirtiyor. Bu namaz. eda i de surelfkin ne debilmemizle kabildir. Peki bu elde ederiz? Bunun sadece iki yolu var: Biri, Kur' inbilmekten geçer. Ama JJ-e her zaman tabii olarak.gurup dir bu. is e Kur' am kendi dilindeki meallerden, tefsirlerden okuyup aniamaya (Bu nasil yine Kuf'anda yer ele konudur.) ARABCADffi.? sorunun ba- :teur'anm Arabca ayetlerden kolayca Allah (cc) pek çok ayette mübin kitab olarak tavsif etmektedir. Mübin, sözlükle kar, hesbelli; iyiyi kötüyü inden, na gelmektedir. Bu belli ki onu için kendi ifadelerini erdirilmek yani anlamak, mak, olmak, _iyi anlamak için- dir. Oysa bugün Arabca Aziz okunup engel olarak savunulur yoktur; bjr da yoktur. Aksine yanmüslümanlara zai ar cehajet içinde sebeb rahatsöyleye KUR'ANA SAYGI NASIL OLUR? Burada önemli. m çizinek Kur'am yüksek. yere, duvara asmakla, en üstüne koymalla ona hak: Cuma. onu okumakla, ölülere "Ya Sin" etmekle, sesiyle ürpermekle kamil. söyleyebilir miyiz? Bugünkü müslüman toplumumuzun Kitabla münasebetinin bu kadar söylemek olur. Bu bizde var; hepimiz biliriz. 'Devlet-i e bed müddet'in kurucusu Osman Gazi, Edebali'ninden. odada Kur'an ol, görünce ötürü geceyi ayakta: uykusuz Bu tabii gereklidir. Elbette, müslüman. temel düzenleyicisi olan Kitaba bu hürmeti gösterecektir. Fakat bu safhada. sa, bu temel bizden istediklerini, neye neler bilmekle zorlukla belirsiz;lik içinde oluruz. Öyleyse Kur'ana eksiksiz olur? Ondan hüküm Onu hayat yeg.ne

7 7. cisi kabul etmekle, ameilerimizi ona uydurmakta. KUR'ANI Biz ANLAYAMAYIZ MJ? Alerolerin Rabbi yeryüzünde halife buyuruyor. Bu yeryüzü halifesi gelen niçin sözkonusu ise Kur'am Kerim kime n.zil oldu onu aniayacak kimlerdir? lindeki soruya cevap. ne olabilir?, Halbuki kendimizi lah Al- bizi yeryüzünde halife bilsek, netice olarak kendimize günsek cak mümkün olacakinsan emaneti yüklenecek. kabiliyettedir. yükü Rabbimiz bize beyan etmiyor mu?. mübin herkese hitap eder. ki ufak gayretle onu anlamak Kur'8.n ilimleri 'yani Telsir Usulü kitabia- "apaçik olan anlamak için gerekli bilgiler Bunlara her isteyen (Mesela Subhi es-salih-kur'an Usillü; Mehmet KELAM Ara b diliyle nazil oldu-. belirten ayetleri okuduktan sonra, dilin onun kudsiyetinin gördükten sonra, kendi dilimiz marifetiyle de emirlerini, yasaklaaniaya mill temas kurabileortaya Türkçe. Kur'an olmaz ama Türkye Kur'- an weali olur. Bu konu in Çok bugün Türkçede güzel mealler, iyi telsirler var. (Süleyman Diyanet mealleri. Harndi Y, Mehmed Vehbi Efendinin Seyyid Kutub'- un tefsirleri.] Çevromizde kaç mealini. acil okuma az daha hale gelecektir.. Salih Toprak. acaba Kur'- sona kadar O zaman SanaYi hakimiyetinin en tiç getirdi. makinalardan :yarak, otomobiller, uçaklar, tanesi elliden fazla köy sakinini badev binalar, elekiirik, nükleer enerji, bilgisayarlar, robotlar, vs, hep teknolojiye hakim medeniyetinin yepyeni hayat. Pratik, kolay ile yüz yüze egemen ol hayat uc.undan ucuna gitme becerisi, TV ek-. bizlere uzaydan, AY'- dan gülücüklerini gönderen insanlar. teknolojisi; film, maki. telefon, telex, video, videotest... Ve b.unlarla likte yeni, yeni kavramlar; enformasyon, telokominikasyon. Bizler bu telaffuz etmeye dahi sermayeleri dev. Jet bütçeleriyle örgütlendev Peygamberimizin (S.A.V] Dünmealindeki hadis-i herhalde günümüzü tarif ediyordu. o kadar küçüldü.ki, bizden hem kültürel, hem de matematiksel binlerce km. ile ölçülen ülkelerde ki olaylar, bize oldu. Ülkeler mi içiçe giriyordu yoksa bizlerin tecavüz ediliyordu bile. Son çey' rek Dünya en da olan illkeler, sanki orada gölge oluyorlar. Sinema da Milan; Monte Carlo, Cannes, Berlin, Newyork, Los Angeles; televizyon Newyork, California, Londra, Frankfurt, Münih Tokyo gibi merkez, ler; haber satan ajansla- Ag,ance France Presse (AFP], Reuter, United Press International (UP!), Associated Press (A.P], Telegrafnoie Agenbüro Sovietskovo Soiuze (TASS] hergün toplam kelime üzerimize geliyor. Bütün bunlara büyük Time, Newsweek gibi dergileri, The New York Times Washington Post In, ternational Herald Tribune gibi Amerikan gazeteleri, The Times The Guardian gibi gazeteleri, Le Monde gibi gazeteleri Le Poin, Le Noul ObserVateur gibi kilerini dergilerininde et- de tesir sadaha iyi idrak edebiliriz. Bu sebepleri nelerdir diye sosyal, politik, kültürel.boyutlu pekçok soru- nun bu gerekecektir. Biz burada sadece, maselenin zihni etkisi üzerinde durmak istiyoruz. Kitle zihniyet belirlemedeki bu toplum Üzerindeki.. etkisi üzerinde durulmaya olgudur. Max.F.Milisözleri bu etkiyi rular mahiyettedir. "Kendi ortambiçimlendirmede güdümyeni toplumlar (az ülkeler kast edilmekte] modern teknolojinin kendilerine hnk nlardan istiyorlarsa, bu toplumlarda kendi yapabilecekleri tercihler konusundaki radikal meleri gerekir. Bu tercihler konusunda ki nin rehberlik etmesi sözkonusu bütün ye (Communications] için kendi dir111". Max F.Milikan; endüstrisinin modern teknolojiyi teknolojik insan intibak konusunda, insan zihninin öncelikle ediyor. tabi ya kültürel iklimin, kopararak adeta sürecine sokan kitle araçlazemin üzerinde duruluyor. an olsun bu, yolla her am denetim al-

8 Bir bu, günümüz duygu, kine fakat olunmayan zincirlerdir, yen esaretidir1 2 1." bu asaretledir ki, dünyada olup biten (AFP, Reuter, UP!, AP, TASS) bizlere haberlerden, mekte: çevramizi dünyaya gözlükleriyle Tanzimatla : günümüze kadar tarihi süreci didikliyerek, toplumun kendine sebeplerini açmaya tarihçilerimizin duymadan, bugün ülkernizdeki bizlere mesajiara tarihçilerimizin hass8.siyetiyle, bularak bizlere herhangi gazetenin herhangi haber ya yorum olarak, büyüklerimizin (!) demeçlerinde ya da televizyonun herhangi saatinde gözlemlemek mümkündür. Mesela, TV'de "millimanevi" korumakla (!) yükümlü cuma nan Müslümanlar için cuma herkesee böyle gecede, her seferinde titizlikle ahlaki ilkelerden bahseden bjr kerimenin seçilerek okuyucu seslendirilmesi.mealinin sonra, laiklikle ilgili (ya benzeri türdel sohbetin ney tambui.. Cumadan cumaya saate varmayan cd (! ). nesil üzerinde rulan din Ve Dünya; gençlik Arnerikan flimleri, moda gösterileri, dans müzik haberler... için büyüyecektir. Büyüklü - küçüklü gazeteler, ihileri, magazin türü dergileriyle kelimesi olabilir. hayat tesiriyle böyle ahlak için onlara, kendi fütursuzca kahramanlar da dernek kabil. Son bagündeme getirilen. tesettür konunun iki kutbu olarak ortaya tesadi\fen sü- Müslüman kabelirli süre bu konuda gerekli fetvalar (!) rilip, gerici yobaz zafer le neticelendirildikden sonra; oldukavramlarla (porno, erotik, estetik vs.) gündeme getirilerek, haram-helili kaygusu diraneini için çok bilimsel mazeretler öne sürülerek kamu haram Öteyandan bu meselanin duyan kitlelerine gazetelerin ise yöneticilerini " dahaki seçimlerde" ehl-i namus kiseçmelerini rerek, maselenin sosyal planda ki taham misal olarak, BUlgaristan meselesini ele almak mümkün. Senelerdir Türklerin. ezilmekte, horlanmakta, kökleriyle irtibatlakoparmak için elden gelen her tlirlü gayretin mevcudiyetine ret eden insanlar kötüleme atlarla fethe karikatürize edilerek, kamuoyuna hayaleilik takdim Fakat bizim güçlerin, siyasi karar neticesi, da, )ar gündeme haber tesiriyle. yerli Türk kamuoyuna geçapta intikal ginç olan, Türk- 'lerden bahsedilmesine tahammül dahi gösteremeyen, bahsedenlere kötüleme ai;awar, bakitle etkisiyle Türkler meselesini incelemeye k bunca- senedir gösterilen ilgisizlikten Tabii ki, ajans haberiyle bu pek çok siyasi sonucu da oliki ülkenin iki ülkeye taraf devletlerin, resmi demeçlerine tesif Kitle kültürleri etkilernede, politika belirlernede sörnürgeci topolsöylerken Frantz Fanon'- un, Cezayir üzerinde tespit kitle etkilerini buraya ge- Fanon diyor ki, "Cezayir' de, senelerden beri milli radyosunun ya yapan Cezayir radyosu, önce sömürgeci toplumu ahl8.- ki Paris müzianavatan iktibaslar, Fransa 'da ki, iktidar, ahenkli fon eder Sömürgeci zümre burdan cezayir'de ki mevcudiyetini rular güç Gezayir radyosu, kültürünü tirmeye böylece kültürsüzlük aleyhine Cezayir taaleyhine dengeyi bozar. Cezayir Cezayir radyosunu önce. ni' rif eder. hit3p eder. " Oysa hedefi CeZayir radyosu Cezayir'in müslüman ruhunu çalmak köle- Her toplum dokusu muhakkak ki Cezayir kadar Cezayir hiilil güdürnlü kitle dejenerasyonun etkilerini Sonuç olarak diyebiliriz ki; kitle 'insanlar üzerinde tahakküm kültür habu yeniliresinde toplurnun politik bilmektedir.ki ni, bu sebebi sonucu olarak dirrnek Aslolan teslim olan zihniyete Abdülkadir IÇibar 1- Max F. Milikan, "The Most Fundementel Technological Change" 2- Peyami Çelikcan, "Haberler Edebiyat, 3-Frants Fanon, Cezayir Anotomisi, s.48 efo1!f

9 9 TANIDIK FOTOGRAFIN ay politik çevrelerde "müstehcenlik" dergilerin konuyu, süre daha gündeinde farzetsek bile pekçok tecrübeye dayanarak diyebilirizki, bu günlerde hararbtini yitirecektir. Bundan önceki pekçok meselede defalarca gibi bu meselede de iki ileri geri gidilerek, sözümona çözüm ile nuca Bu cümleden devlet büyüklerimizden (!) radikal çözümler gibi anlam Böyle beklenti içinde gi- bi, "müstehcenlik" diye içine zikredilecek - meselanin bizler için gerçekten mevcu: 'diy'etine Çünkü nun gibi konuyu gündemin inci maddesi haline getirmek, ölmek üzere olan kayet edip, "sen yinede haline ret. Beteiin bateri var.."'demek gibi bize göre. Öyleyse bu yazmakla neyi ortaya Öncelikli olarak belirtmeliyizki müstehcenlik konusu, haramlarda helallerde de gibi, bizler için yer rakmayacak kadar kesin hükümlere Bu hükümlere temel lar da bu eden kaynak- yüzberi bu topraklarda yainsanlarca bilinmektedir. Ve bu kaynaklar bugün de her el uzakadar. Bizim bu ile ak, sine bizzat.kendisi tesbit dikkat okuyucuya aktararak, olup bitenlerin çehresini ortaya bundan önce laiklik hemen ekabinde tesettür gündeme mesele olarak gündeme dürücüdür. seyri pozitifinden negatifine Aslolan iki kagörüntüsünü.n arka iki inanç sisteminin makta Fakat hep olagibi bu inrmç sistemlerinin orijinal hiç zaman gündeme gelmemektedir. samimi kimselerin kenarda kalan hariç tutulacak olursa, manza:ra Taraflardan i müslüman mahallesinde salyangaz iddia ederken taraf salyangozon lezzetindeln nefesetinden dem vur- Ve maalesefbuna "salyangoz yemek diyen kimseye rastlamüs- söyledikleri mide bulandeliller Yoksa, "lumpen müstekreh müstehcenlik" ne "estetik" tercih yapma varda biz mi bilmiyoruz? Müslümanlara kendi meseleleri fikir yürütme rmeden hamasi lafa muhafazakar bu konudaki pekçokgibimalesef ancak komik Çünkü "resim gerçekten resimse bile. olsa müstehcen türünden herzeler yine onlardan oldu. konusunda Dünya neredeyse simge haline lar, Türkiyeye muhfemelen.''ne oluyor? durun, olun!) diye; yoktu. müstehcenlik hedef. nan iki ile beraber bu idi. Fakat bu dergilerin hayli çetinceviz çerçeyi ge- Hatta, Bravadergisinin yönetmeni derginin bu konuda cevapta, iki malümat'' çok net ortaya koydu neredeyse vazifeyi parça ila oldu. Bu konuda iki türlü Sö- zederek diyorduki, tiini Kur'an bu konuyu hükme kayüzünden, ellerinden ayak bileklerinden gösteremezsiniz. Yok "milli" soruyorçözümü meclisi:rl ya Tabiidir ki muhafazakar yadini gündeme getirerek hatta kendi ile Böylelikle hükümetin yolda kaybettiler. bu maselenin tüm sorumlusu gibi, muhafazakar. rnek belki de tutumdur. Fakat maalesef' muhafazakar konuma süolan gibi takdim etmeleri bu onlara böylece empoze etmeleri en bizim gerçekte 'bu durumdur. Önceleri efsane bfr vakitten sonrada din olarak in- beynine ta- kavramlar ölçütleri, bugün güç alcüretle, her meselanin ancak kendi bilmesinden Bu yeni din, yaöylesine istila ki, onun bize bilim gibi, gibi, mogibi naslardan hiç ri ile mümkün bile bile yaza- Bu gerçek, bu meselede, yeya herhangi meselede hep Ancak bu durum, hiç zaman nefsimizde ka ile yazmak, almak gibi ("Tevhid" e ifade tüm ile mazereti olamaz. Bu meselede ya meselalerde eklektik (seçmeci, sonuç Getirse bile bunun olamakesindir. Zira eklektik tutumun kendisi sapmadlr. ;\hmet Erkan

10 1() -""\ 'oo, o DERGAH'LA Y.A YlN POLITIKASIUZERINE günkü dirme DERGAH Bugünkü Derg.h ile sunuyoruz. genel anlamda ya- Türkiye'de pek denebilir.. Bunun sebepleri de var: Bizde amatör oldugibi okur olmak da çoklukle türü olarak Bu durum az de devam ediyor, çift olarak. soru sorularak bu ko- nu Hangi okuyucuyu besaba katarak, ona rmek, niyetiyle kitap(lar) hangi okuyucu da yakla bekliyor? Bu sorunun bize rebilir.. Türkiye' de enaz bütçe alanda sizi kin faktörler nelerdir. DERGAH yukarda da söyledim, Türkiye'de bugüne kadar (ya iamanlara kadar diyelim) ala sanayi olarcik vücut bul- Böyle türünü insanlatesadüflerle benirrisediler ya hamasi arburalara geldiler. Sürdürmeye gelince, burda sürdürmek kelimesi fazla geliyor bana. Gidekadar gitti yerde bitti. Dergah amatör vücut " yapmak için yola bu çok nevinden var. Yakitaplardan bunu mak zor Bu " yapsürdürmek niyetimizde hiç gerileme sözkonusu olmamakla beraber yapabilirlik herkesin engellerle yüzyüzeyiz. belirleyen saikler kitap seçiminde göz özellikler nelerdit. DERGAH Dergah, Türk okuyucuya kütüphane yola politi-. çok boyutludur. kitapama söyler. oriçin olabilir, fakat Türkiye için yeni meseleler gündeme. kaç kitada bu böyle demek içindir. Ha için y8 lar ne der için kitap mak hill ilkedir. Bu Türkiye'de sol müslüman olarak lamak Hareket - vaadleriniz idi. Türk buna ediyorsunuz. Bu seride kitap Meh me! daha sonra Birlik sizde bu seriye ikti.: sonra hiç ila de Bu DERGAH Hareket dizisi Hareket dergisi ile olan dizi. Hareket kesilmeyi normal gerekir, çünkü Hareket dergisi N.Topçu yeni tertipte ilk olarak vaadetm.:;nize bu kitap- Hareket piyasada neye DERGAH Merhum Nurettin Topçu'nun yaiçimizde büyük Ama elimizde yok. Hoca sonra kitap- Dergah 'nda varislerinde. Onlarla da mümkün Hal- -buki Nurettin TopçU'nun eserlerine Türkiye'nin çok var. Hala hamasetle avunan müslüise fazla. çok ama çok.. bu gözleniyor. Mevcudu halde listede ra da Eski siyasi liderlerin kitaplan; H.Z.Ülken'in ötnek gösterebiliriz. Bu durumu izah edersiniz. " DERGAH liderlerin kitap dönem için geçerli idi. Biliyorsunuz hiçi bugün lider Böylece seri mak gerekirse nevzuhur liderlerle gerekir ki bu Süleyman bizde iki ikisinin de jkinci anda elimizde mevcut. H.Ziya Ülken 'fn varisieri de kendileri nevi kurdular. Bu men da söyliyeyim: Zaman içinde karar rvazgeçmekte tereddüt etmedik! bunlardan vaz'.geçtik. Bir kül tür/edebiyat dergisinin yada günlük gazetenin prova... DERGAH Dergi her zaman en üst yer Ama imkanlar durumu belirliyor. istanbul ticari gazeteyi sürdürmek-niyetiyle al Ama gelecek günler ne gösterir, o belli Ülke kitap kulübünden nedir? Beklentileriniz mevcutlarm mi, yoksa boyut mu? DERGAH Ülke Kitap Kulubü'nü olarak dü- OkuyucuYa, kitap medaha çabuk, daha rahat, daha ucuz, daha kitap kulübün gayeleri ara durum var: Mevcut kitap kulüpleri satan lar. Kültürel yapan kuruiçin bu yeterli olmuyor. ka yollar denemek gerekiyor. Kitap Kulübü.belki bu imkanlardan i ola bilir.. Bundan s_onraki söz edermisiniz.. DERGAH Allah ederse sürdürmeye..

11 ll. MÜSLÜMAN AYDINLAR VE SORUMLULUK- LAR! 1, Sayfa} bunu ü-ç kategoride ler. Mesela Teymiye bazen kalb ile, bazen dil ile, bazen de el ile söyler, Nefs ile cihad umumitle "en büyük cihad" olarak ta- Gerçekten nefs ile deleden daha büyük gayret isteyen ne olabilir? Teymiye bize "dil ile" "el ile" ciiki büyük ka idesinden de söz eder; yani gibi bütün emirleri gibi cihad da hudut dahilinde yürütülür. Bu durumda hudud Sadece gerçek r.;ulme gereken sonra: dil el zarfiri hale gelir. Zarfiri hale gelise ferdieri bütün toplumu sorumlu Böylece görülüyor ki, ciyalerdin egos.uyla fanatiklikle ya yoktur. Bu her türlü zulfim hakenine boyuna iyice ortayakotoplumun kendfni koruma hareketidir. Hedefi ortadan Bunun yerine sistemi getirmek ya grubun h kirniyetini tesis etmek günümüzde belli gruplar ernellerini yaymak için malesef gerçektir. müslüman ekolle.r fanatik hb.ricfler, km ideal.cilik kendi müslüman mun geri kalan empoze rnek için Daha ise müslüman liderler güçlerini muhafaza etmek zalim siyasetlerini yaymak için Hiç ciruhuna ideallerine bu kadar uzak olamaz. Zulme iyice ka faaliyet olarak cihad, büyük ölçüde ' Ve durumun gerekli Güney Afrika'daki Filistiniiierin hakiki alternatifler soy dan dünya ekonomik sisteminde mevcut hükümlere, dünya entellektiiel sisteminin kültürel yönden sadece zümreye has olan teknolojinin yine kültürel yönden boyun 'dirici karakterine, toplu imh siile ilim münasebete kadar durum arzeden yani modern dünyadaki gözönü'ne cihad, ümmeti için mecburiyel hillini bu cihad için fikri acil ihtiyaç olarak kendini gösterir. Tabii fikri ça için önce kendi meselelerimiz üzerinde gerekiyor. Fakat olma kesin bizi fikri mücadelemizin daha çerçede tagerekli Zulüm problemleri müslümanlar için yeni de- Bu itibarla cihad, adalet için k.esintisiz/sürekli zihni fiziki mücadeleye eder. Inquiry derece: ye kadar izah gibi, müslüman ilim fikir fikri için müesseseler kurmaya daha yeni yeni bulunuyorlar. Son on dizi yeni ilmi dergiler Bunlardan Leicester Kuru- Muslim Word Book Review; Aliger'daki Merkezi 'ilin The MAS journal of lamic Amerikan Sosyal Bilimciler American Journal of Studies; Cidde'de Kral Abdülaziz Ühirsitesi Merkezi'nin ya-, Journal of Econo,mic Research Enstitüsü 'nce ya- Müslimmedia dergileri yeni zemin ruyorlar. :Perviz Mansur'un üzere ilim dan Fazlurrahman, modernizmin bulmak için bulunuyor. fikren cesur ihtiyaç duyulan y8pyeni ilim n es li Bu yeni Malezya 'da Candra Muzaffer, Hindistan'da Ziya Kirmani Pakistan'da Nevvab Hay dar Nakvi Muhammed Ekrem, Nijerya'da Süleyman Kanada'da Güliar Haydar, Amerika 'da Münevr Ahmed Enes, Süleyman S.Nyang Samiz.Ahid Rabbu; Hilrrem Murad, Merrly Wyn Davies ner zikredilmeye Yeni aykendi akademik kuenstitülerini v ilmi çevrelerini tesis bulunuyorlar. Bu ilim iktisad Antropolojr gibi sosyal ilimlerden kültürü gerçek olacak ilmin gibi tabii ilimiere kadar dizi üzerinde için-çok yeni fikri göstermektedir. Bununla beraber hepsi ne henüz kestirilemiyen mütevazi Bunlardan insani. hemen her revkalade ihtiyaç En toplumda müslüman aygerçek rolünü anlamak zemini takdir etmek müslüman toplum, ilim gerçekten tak-. dir etmemekte onlara gereken göstermemektedir. Bu, çok defa müslüman toplumu hayal na (sömürge idaresindeki müslüman emperyalist güçlerle yaparak ideolojilerini benim-. s ); de islam dün gelemüzmin hb.linde. Bununla likte son on müslüman ülkelerde ümmete dünya tamamen fikri faaliyetin mesi" daha ciddiye müslüman da kendi

12 12 ec;liyor. Müslüman toplumlarda olan kültürlerle flört kaynakla- Umutniyetle müslüman ayasli ak1de lerinde-n çok rnodernizme Marksizme günip Qnem Gerçekten Enr Sedat. Zülfikar Ali Butto. Habib Burgiba Saddam Hüseyin gibi zulmedici kültürel. siyasetlerini fikri planda maktan büyük ölçüde müslüman sorumludurlar. Bir saat gibi uçlarda bu destekleyip onlardan destek gören dönek lara müslümari kitlelerin tepki göstermesi MeseL. belki en güçlü müslüman i olan Seyid Hüseyin Nasr'a duyulan günsizlik nefret. onun zamanlar desp.ohk yönetimini ona destek toplarur. Fakat diktatör desteklenmesi her zaman dan olmuyor.. da petro-dolar kültürünün ortaya çok mt].slüman rejimiere destek bulunuyor. Bu zamanlar riyallerin, da gittikçe artan çok defa yerine getirilmeyen mali destek vaadleri yüzünden çabucak bütün objektifliklerinden di. Körfez 'de modernisi laik siyasetlerin o kadar ki, bu siyasetleri göstermek için cak saçma tezle:r Pakistan Hindistan petro-dalariara sat- GerÇekten bunlar lüksten vazgeçmektensa ot gibi ettiler. Nitekim Suud! Arabistan'da Körfez'de yapoldukça niteliktedir. Maalesef destek görenler dahi. devrimden sonra izletutum siy setleri kendi ta filar da var. için müslüman ya bu hükümet bu kabil ne fikri cihada hizmet eder; ne de onlara ümmetin Gerçekten müslümanlaentellektüellerinin aileler-ine sadakatsiz konusunda Auden ile hemfikirdifer: "Sokaktaki adama sözüm yok çünkü içindedir o. Sözüm, gerekirken aldatan -entellektüele", Yakin hemen hemen.her müslüman kendi dünya kültürüne ihanet Günümüzde de despotik devlete hizmet edenler var ise de_, bunun Suriye, Irak, Libya Güney Yemen gibi "sosyalist" devletlerde fikri. mücadeleyi yürüten çok ayda var. Bu devletlerde fikri cesaretin bedeli hapistir, ölümdür. Malezya gibi sözde daha liberal olan devletlerde bile fikir ha- 'çok tehlikeye miiruzdur. Mesel. önce 200 arapça gazete dergi ay- 65 tane de dilde fikir dergisi toplumunun ilgili problemleri, ciimilerde, kahhiinelerde Faruk'u devirip iktidara getiren 1952'deki milliyetçi devrim, bu fikri leri engellemekle hemen hemen tamamen kökünü kurllttu. ya mek, zulümle ya kalmak demekti. devrinde son 3ÖO sene boyunca hefhangi hükümdar devrinde çok daha fazla ilim fikir kaybetti. Müslüman fikir Seyyid Kutub'da bunlar sonra Enr Sedat devrinde fikir s.dece iki fonksiyonu vardi. Birincisi devlet' deki kurumlar rejimin l ik rnodernist ikincisi tulektüellerin tümü hükümetten sadaka almaktan saçma da olsa, da moövgü düzmek-. ten pek bilmeiler. En- Jlf}r Sedat, televizyon önünde yere alarak "senin temsil budur" bu hareketi devlet sermektedir. Dünyadaki ilk ünirsite olan El-Ezher Ünirsitesi'nin rektörünün gibi iken, raktörün temsil bu müessese, bu hakiiretine recek olan Ha- lid gibi inkadar hiilii toplumunda büyük itibiira sahiptir. entellektüel akademik çevreleriilin hepsi, ömrü daha çok kültür kötüye geçen Tahil HüseYin Enr Sedat gibilerine merhametli- övgüler bunlara çok büyük önem rmekte müttefiktirler. Tahil Hüseyin Enr her ikisi de lar Sfj.Vilen, liberal fikirlerin takipçisi, mükemmel er humanisi olarak lanse edildiler. Hakikatta ise, Hüseyin bela muslbef ne kadar sevilirse ancak o kadar seviyordu. gerçek bilinmesine imkan öldürülmesi -ç.) akademisyen gözlemciler gözlerini Bunlar zulümleri de görmezlikten dir. Müslüman neler olup s.dece gözleri duygula kültürüne olanlar görüp gerçekten görüp lecek kimseler ancak müslüman ilim fikir kendileridir. siy8si kargaya incelik müsiiher yerde dün fikri olarak milliyetçi \(e bati sosyal gramerinin h.kimiyetine bit. zamanda müslümanlar kendi mm fikir her zamankinden çok daha fazla muh- Fakat ümmet, dünya tamamen olan ihiiyaç Bunlar Suudi Arabistan, Irak, Pakistan, Malezya, Güney Afrika, Amerika her nere-

13 13 de olursa olsun zulme derecede cesur kimselerdir. Bunlar maddi menfaatlere, maddi destekiere hakka, hakikale olan kimselerdir. Bunlar, görenlerdir. Bunlar, Irak'ta Saddam Hüseyin' e sonra erdilmasini söyleyebilenler ya Filistinli olarak FKÖ'nün de duru.m içinde görebi-!enlerdir. Bunlar dünya ekonomik sistemine yeni bina bizzat bu sistemin görehilenlerdir. Buular ilim samadalyonuu iki yüzü nu görebilen!erdir. ümmeti kesinlikle herhangi despota duracak kadar cesur, h.kim B'f'-!em sistemindeki mevcut görebilecek vukilfa sahip ayihtiyaç hissetmektedir. üzere halen müslüman mevcut buluuan bu yeni yeni ön plana güngeçtikçe bu gurubuu gücü Bununla beraber gerçekten etkili olabilmek, müslüman hakikaten etkilemek, duruma üm, metin ihtiyaç fikirce cesur asli tarzda çözümler mak için yeni kadar hususiyetlerinden vazgeçmek lar. Bu husilsiyetler içinde en göze Pakistan'daki Cemaat-i Müslüman "hareketi"ne men- olan sup çok zihniyetidir.. Bu üstad, hoca ya fikri manevi liderin -bu ister Mevdudi, ister Seyyid Kutup ya i olsun- dilima hükmünde kendini gösterir. Bu kimseler hata yapsalar tecrübe ile sabit olsa bile. olmak kimsenin tekelinde Bu itibarla gerçehala. savunmamil.zur gösterecek taraf yoktur. Bu hayal gücünün kadar tenkit tahlil melekelerinin ifsad edilmesinde de büyük öiçüde rol. oynar. Birçok kendine has fikirleri üretme yerine pek olmayan eserlerini..basma tercüme etmeyi fercih Ve tenkitten azade için olmayan tezleri olarak durur. Birçok müslüman yuka tenkide tahammül dir. Müslüman eserlerinin tenkidini ne olarak kabul ediyor. Böyle durumda ya surat çekiliyorlar ya da intikam almaya Bu, bilhassa herhangi inin. tün entellektüel tenkit sözkonusud"ur. Bu kimseleriri savunulmaz hale getiren tenkitlerle rdikleri standard cevap olabilirim? Ben bu meselanin üzerinde on s.e- nedir Halbuki hatakabul fazilettir, metanettir. Bir kimsenin durumda bunu gurur meselesi yaparak müdafaa etmeye hem bu kimse için hem de müslüman fikir için tahrip edici durumdur. Muhasebe, yani. özmüslüman entellektüel temel Bl.llla il olarak müslüman ayya konularda fazla tarihin burda haddinderi fazla ilikadla yakilmi akademik sahilde iyi zihnl s hip ötesinde hiç o kadar önemli de- Et, bilim o kadar belli sahalarda o kadar derindir ki tek yeteneklerinin onun.gelmesi 'Ama z'amanda sosyal tabii ilimlerde, bu ilimleri kavramaya i hiç yoktur. Yeter ki, iyi yerinde zihnl metoda sahip olunsp.n. Bir disiplin dahilindeki mese!elerin en iyi tenkirli genellikle o disiplinin fikir gelir. ma". bilim perdedir. Bir temelleri kadar fikri olarak ne kadar shambolic olursa, uzmanlar o kada[ müdiifaa edilir.. bilim ada-.son "siz uzman, ekonomist, bilim Bu sebeple bunu Müslüman belli di- faaliyet gösteren uzgerektiren güçlü iki sebep Modern çevre biliminin bize biliminin yeniden üzere, tabiattaki sistemlerden hiçisi rinden tecrit sistem olarak hareket etmez. ka ilgilidir: Birine ilkesi yürürlüktedir. B_unun için sosyal, siyasi, kültürel, çevresel ruhi saf fizik ilmi, saf ekonomi ilmi türünden ilirfr.. ler yoktur. Fikir üreticisi olarak fikirleri sentez etme ehliyet h ünerine sahip olan i, yani gerçek sadece disiplinde zamanda disiplinlende de bilgi sahibi Ve her nüfuz için ulem ya uzmanlara has müsaade Kesfn olarak müslüman tarihi, kültürü, dünya ana unanlama kavrama gücüne sahip Fakat kendisine olan bunun da ötesine. gitmelidir: Erkek ya kaolsun bu gerçekten disip ilim olma g8.- yesini. Son zamanlarda tek disiplinle ilgili limitlerini gösteren, kaç"ilim kucaklayan çok mükemmel lar Mesela William Irwi.n Tb.omson'un Time Fa[.: Ung Bodies Take to Light.(St.Martin Press, New )ersey, 1981): Gregory Batason'un Mind.and Nature. (Dutton, New York 1979) Godel, Escher, Bach (Basic, Books, New York 1979); Dauglas Hofstadter'in müzik, sarlat, matematik, biyoloji ren bütün

14 14 sembolik sistemleri gösteren göz sentezi. üçü de özel isteyen ilim en dikkate Bu bizi ait gerekli ikinci sebebe getirir. Müslüman perspektifden tekrar dilmesi gereken büyük çapta ihti-. yaçlar dururken, yani dünya göre tanzim edebile sentez bilgi ikimi bulunuyorken, te- Yeniden icat etmeye Buradaki anahtar. kavram 'seritezdir; sentez ise disiplinden daha fazla gerektirir. Islami c Futures: The S ha pe of Ide.as to Come (Mansell, London 1985) eserimde. gibi disiplinlerin meselesi çok problemi ortaya ca Meryl Wyn Davies de Müslüman ilim düortamma giren aksiyemlar fikrimirasa disiplinler Islami antropoloji disiplininin bu meselelere Bu gayretler daha çok sentez yapma. kabiliyetlerinin dan ileri gelmektedir. Sentez nunla bunun temel ortaya ran aksiyamalik tahlil tedkik. demektir. Ve sadece hakiki sentezler, mevcut bilginin uygun kilde yeni "lerin pratik Zürnlerin!ir... Hem ine olma ilkesi hem de senteze olan talep medeniyetini derinden etkileyen eski alim (polymatb) yani. kendini belli.. hapsetmeyip bütün ilimlerini kucaklayan ilim orya Klasi.k devir çok ile.. bi.j$i;<e su:.. -" '- vurgülayan fizik,]_,.,,_._,,_. _,_.,... ' " evrenin ruhi olher ikisinin de Allab'a rahmet merhametinin tez.hürü olarak tedkfke derecede gösteren Allah incelem.e. cd hiilinderi: _:ana sine, düilya milleti geçiren beladan tabiaadaletin insaözleme kadar olan- bütün olgular için geçerli. idi ebedi insani ilgilerden medaniyetiere ait bilgileri sentez etmede müslümari\ilim öylesine ile bu bilgileri dünya Islami dünya ile model bu model idi. müslüman ilim flkir bu modeli yeniden olan sentezi gerçekilim tipini. yeniden ortaya Fikri cihadm son g8yesi, müslüman ümmetin problemlerine pra lik çözümler getirilmesi, lam kültürünün dünya nün hakiki olan fikri yara Bu cihad ancak müslü.man -ilim fikir dünyem mük8.fai menfaatlere. "binen mesul,iyet :Ve fonksiyonu gerçekten alçakgönüllülükle takdir ettikleri zaman derubde edilebilir. Böyle durum ise müslümart toplum da ilim ye fikir olan itibar rme: lidir. Sevgili' peygamberimiz."alimin mürekkebi dahamukaddestir'' demek suretiyle ümmet için fikri.. ilim " fikir. : ]anan,. Ekim Zlyaiiddin. lopl.'ak. HANGiDÜNYA Allah "Ademe bütün isimleri "1 1 1 meye tarih nedir diye kendimize za gelen ilk cümle bu oldu. Hangi "kiibul"den hareket edilirse 'edilsin eylemi, isimlerini bilebilmesi, ile yakiknen isimler, hayat içindeki mukayeseleri rultusunda geçerli bu kodlama üst bamefhumlar. dütemel bun-. lar üzre do- Ancak o nefsiyle de beraber de; de insari temayülü 'ilk kabul'den Bu kabul tabii olarak 'idrak' biçimini bu idrak biçimi badiseler ortaya koyarl 2 l. sisteini.: nin1 3 1 hayata hakimiyeti, yine kendince belirleyece- _ Sn incq. ka:dai' tezahür Böylesi tesbitden sonra in- tarihine düsistemlerinin, c :kabul'ler ( tabialiyle idrals biçimleri). ruz.- her zaman ya mekanlarda J

15 15. sahne oluyor. Sözgelimi rili bitkileri içinde ku tm sal olarak görüp böylece idrak ederken, btmlar için lrer türlü tasarrufun mümkün olmülkiyet meta', lüman için ise "mülk' Allah prensibi muvacehesinde 'emanet'dir. Dikkat edilirse insanlarlu bahis mevzuu bitkileri vd.) idrak biçimleri, onlar (yani dünya üzerinde) gal edecekleri yeri de belirlemekte. ortamla ayile beraber mutlu hayat sürerken, mülkiyet t'asarrqf sahip olmaktai<j -ki bu hak o'na her türlü zulmü yapabilme ehliyelini eder ise amanete ehil olabilme gayreti içinde görüyoruz. Her i kendi tabii seyri içinde bu biçimleri da gibi) bu hayat içinde ortaya borçlular. Mefhum-. lar sistemlerinin temel olurken, tabialiyle her sisteminde karakterle belirmekl.e. Yani her mefhum, kendini sisteminin içinde manaifade etmekte bütünüyle o sisteminin ürünü olmakta. Böylelikle mefhayaliyetlerini devam ettirebilmeleri, sisteminin hayatiyetiyle yakinen alakah olurken beri yandan o sisteminin da kendi sahip ol-. Bir sistemi herhangi hadise mef!mmunu.ortaya (ya- ni hadiseyi kendince idrak edeiniyor, ise o sisteminin hayajiyetin-, :ki Demek sistemleri i {le Var olurlar. çizgi üzerinde ; sis- : temi sisteminin 1nefhumuna kendi içinde yer r-.!nez; buna tahammül edemez.. Me- Sela çok ürünü bjr telakkisine (hümanizmaya) ievhid idr ak_ ' eden i Yahut.--.,._,.,.-..,.,_., " c liteyi muhtevi milliyetçilik (Nasyonalizm) mefhumu mi biçimi içinde kendine yer bulabilir (nitekim cumhuriyet tarihi boyunca statükonun. v8.ki bütün raiimen bu gün Türkiyede milliyetçiler "bizim manada milliyetçilik" yahut manada mil!iyetçilik" gibi gitill:ek suretiyle sevrnesinin Resuluilah ''sünne-ti hareketlp ce milliyetçilik mefhumu elde etme yolunu ki bu, sahip vahye aleni zaferidir.) ' Denilebili.rki tarihi dü-. sistemlerinin biteviye çar ; hak ile lman ile küfrün tarihidir intarihi. Bu büyük kavgada kimi zaman tevhid1 galebe kimi zaman da küfre dayasisteminin habelirleyebilmesi bu noktada yarma üzerincieri bakabilmesi, (yani galip emaresi. Allah kural var: olan her büyük ölür. sistemlerinin ölümü ise yani gele' tezahür ediyor. hakim toplumda sisteminin belki sekarat bahsedilooilir; yoksa hayatiyelinden olmakta. Bu belkidedin'in koruyu cusununun Allah (cc) yolundaki Kur'an hükmünün tezahürüdür. bomçevre kirlenmesinin, ya- mucidi, putlarla medeniyeti, tüyleri diken diken olan, mutsuz, ümitsiz bütünüyle hayvani insan tipi hediye. etti dünyaya. Bu ye- Ji!r;teklifi Yok?:r.6ki öfe.. ya ndiiii Allah ( c.c) iehdi!iriden uzakta,. cekleri Bu, gerçekleri, biçi"mi:problemle ri ile kendine hns dünya. cevap-.. _.',.. _,, ' ".,...,_ -...,...,.,..-::,.:..::. : da husule gelecek olan o düniçinde gizli. Bu noktada insailgilendiren, idraki belirleyecek olan o ilk 'kabül'dür. Denilebilir ki "la ilahe illallah" idrak etmenin bize kuracak olan. Binlerce putun- sultakurtulmak ancak Allah (cc):a kul olmakla mümkün. Hür olan hiç hiç kimsenin öntinde diyebilen Ken- durumunda- MevcUt hakim bütün ("la ilahe illallah" gözden geçirmek, belki hesaba çekmek Ta ki haleyene kadar. Ancak OOda'n sonra.bizim d_e dünya- Yani dünya bizim olur. üzerinize 9lsun. (1} El-bakare silresi 31 (2) Bu ortaya bazen (ilahi dinlerde gibi) biçminin yaratan dilmesi suretiyle, bazen de insanm kpndini ile. olarak kabullerden n et eaerl. tarihsel süreç içinde ile. olur. {3) sistemini, eylemini temin yönlendi-. ren isimler, mefhumlardan.miirekc kep) bütünü ola.-.- \ '.:.!{4. sonra geli: ''. fihi "boylincif emperyalist yi;.: krfl8iiltiesi ya gibi devasa problemleri:4 mevcudiyetinde... wtebjiirj;<.

16 .. önce her sabah çatma vurduk koyduk gülü çizdik gözbebeklerimize gözbebeklerimizden serptik en güzel insanlara ak var kan lekesi tam ' i i i en önce biz arafat'a en önce biz.. bekleyen peyamberin çünkü biz çatma vurduk önce koyduk her sabah. Sadri., : ''[' -'

Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000)

Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000) Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000) 14.08.2014 SIRA SIKLIK SÖZCÜK TÜR AÇIKLAMA 1 1209785 bir DT Belirleyici 2 1004455 ve CJ Bağlaç 3 625335 bu PN Adıl 4 361061 da AV Belirteç 5 352249 de

Detaylı

AİLE DİNİ REHBERLİK BÜROSU

AİLE DİNİ REHBERLİK BÜROSU DİN HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TİREBOLU MÜFTÜLÜĞÜ AİLE VE DİNİ REHBERLİK BÜROSU MUTLULUĞUNUZA REHBERLİK EDER Yüce Allah ın aileye bahşettiği sevgi ve rahmetin çeşitli unsurlarla beslenmesi gerekir. Bunların

Detaylı

Orucun Manevi Hayatımıza Katkıları

Orucun Manevi Hayatımıza Katkıları Orucun Manevi Hayatımıza Katkıları Kur ân-ı Kerim de Oruç Ey müminler! Sizden öncekilere farz kılındığı gibi, size de sayılı günler içinde Oruç tutmanız farz kılındı. Umulur ki, bu sayede, takva mertebesine

Detaylı

M VE NAZARDAN KORUNMA VE KURTULMA YOLLARI. lar aha beteri. dir veya 7 2. Y. 4. a bakarak " " dersek h 6. olarak sadaka verme.

M VE NAZARDAN KORUNMA VE KURTULMA YOLLARI. lar aha beteri. dir veya 7 2. Y. 4. a bakarak   dersek h 6. olarak sadaka verme. M VE NAZARDAN KORUNMA VE KURTULMA YOLLARI lar aha beteri dir... 1. -3-5 veya 7 2. Y 3. : me sem. 1 (B bir olmaz) 4. a bakarak " " 5. sek, dersek h 6. olarak sadaka verme. 2 3 k, iyilik yapmak, anaya -

Detaylı

Kur an-ı Kerim i Diğer Kutsal Kitaplardan Ayıran Başlıca Özellikleri

Kur an-ı Kerim i Diğer Kutsal Kitaplardan Ayıran Başlıca Özellikleri Kur an-ı Kerim i Diğer Kutsal Kitaplardan Ayıran Başlıca Özellikleri 1 ) İlahi kitapların sonuncusudur. 2 ) Allah tarafından koruma altına alınan değişikliğe uğramayan tek ilahi kitaptır. 3 ) Diğer ilahi

Detaylı

Allah a Allah (ilah,en mükemmel, en üstün,en yüce varlık) olduğu için ibadet etmek

Allah a Allah (ilah,en mükemmel, en üstün,en yüce varlık) olduğu için ibadet etmek 1.VE EN YÜCESİ: Allah a Allah (ilah,en mükemmel, en üstün,en yüce varlık) olduğu için ibadet etmek 2.SEVİYE: Allah ın rızasını ve sevgisi kazanmak için 3.SEVİYE: Allah ın verdiği nimetlere(yaşam-akıl-yiyecekler

Detaylı

1. İnanç, 2. İbadet, 3. Ahlak, 4. Kıssalar

1. İnanç, 2. İbadet, 3. Ahlak, 4. Kıssalar 1. İnanç, 2. İbadet, 3. Ahlak, 4. Kıssalar İÇİNDEKİLER KUR AN NEDİR? KUR AN-IN AMACI? İNANÇ NEDİR İBADET NEDİR AHLAK NEDİR KISSALAR AYETLER KUR AN NEDİR? Kur an-ı Hakîm, alemlerin Rabbi olan Allah ın kelamıdır.

Detaylı

TAKVA AYI RAMAZAN TAKVA AYI RAMAZAN. Rahman ve Rahim Allah ın Adıyla

TAKVA AYI RAMAZAN TAKVA AYI RAMAZAN. Rahman ve Rahim Allah ın Adıyla TAKVA AYI RAMAZAN TAKVA AYI RAMAZAN Rahman ve Rahim Allah ın Adıyla (Farz kılınan oruç) sayılı günlerdir. Sizden kim, (o günlerde) hasta veya seferde ise o, (tutamadığı) günler sayısınca başka günlerde

Detaylı

EHL-İ SÜNNET'İN ÜSTÜNLÜĞÜ.

EHL-İ SÜNNET'İN ÜSTÜNLÜĞÜ. EHL-İ SÜNNET'İN ÜSTÜNLÜĞÜ www.almuwahhid.com 1 Müellif: Şeyhu'l-İslam İbni Teymiyye (661/728) Eser: Mecmua el-feteva, cilt 4 بسم هللا الرحمن الرحيم Selefin, kendilerinden sonra gelenlerden daha alim, daha

Detaylı

O, hiçbir sözü kendi arzularına göre söylememektedir. Aksine onun bütün dedikleri Allah ın vahyine dayanmaktadır.

O, hiçbir sözü kendi arzularına göre söylememektedir. Aksine onun bütün dedikleri Allah ın vahyine dayanmaktadır. İslam çok yüce bir dindir. Onun yüceliği ve büyüklüğü Kur an-ı Kerim in tam ve mükemmel talimatları ile Hazret-i Resûlüllah (S.A.V.) in bu talimatları kendi yaşamında bizzat uygulamasından kaynaklanmaktadır.

Detaylı

1.Birlik ilkesi: İslam inancına göre bütün varlıklar, bir olan Allah tarafından yaratılmıştır.

1.Birlik ilkesi: İslam inancına göre bütün varlıklar, bir olan Allah tarafından yaratılmıştır. İnsanın toplumsal bir varlık olarak başkaları ile iyi ilişkiler kurabilmesi, birlik, barış ve huzur içinde yaşayabilmesi için birtakım kurallara uymak zorundadır. Kur an bununla ilgili ne gibi ilkeler

Detaylı

Ana Stratejimiz Milletimizle Gönül Bağımızdır BÜLTEN İSTANBUL B İ L G. İ NOTU FİLİSTİN MESELESİ 12 de. 2014 İÇİN 3 HEDEFİMİZ, 3 DE ÖDEVİMİZ VAR 3 te

Ana Stratejimiz Milletimizle Gönül Bağımızdır BÜLTEN İSTANBUL B İ L G. İ NOTU FİLİSTİN MESELESİ 12 de. 2014 İÇİN 3 HEDEFİMİZ, 3 DE ÖDEVİMİZ VAR 3 te 9 da AK YIL: 2012 SAYI : 164 26 KASIM 01- ARALIK 2012 BÜLTEN İL SİYASİ VE HUKUKİ İŞLER BAŞKANLIĞI T E Ş K İ L A T İ Ç İ H A F T A L I K B Ü L T E N İ 4 te Ana Stratejimiz Milletimizle Gönül Bağımızdır

Detaylı

ALEMLERİN EFENDİSİ NİN (SAV) DİLİYLE KUR AN

ALEMLERİN EFENDİSİ NİN (SAV) DİLİYLE KUR AN KUR AN KARANLIKLARDAN AYIDINLIĞA ÇIKARIR Peygamber de (şikayetle): Ya Rabbi! Benim kavmim bu Kur an ı (okumayı ve hükümlerine uymayı bırakıp hatta menedip onu) terkettiler. dedi. (Furkân /30) Elif, Lâm,

Detaylı

MARUF VAKFI İslam Ekonomisi Enstitüsü

MARUF VAKFI İslam Ekonomisi Enstitüsü MARUF VAKFI İslam Ekonomisi Enstitüsü İslam ekonomisi çalışmanın gerekliliği Ekonomik mükellefiyetler ibadetin önemli bir bölümüdür. Kur an da bu konuyla alakalı en az 250 ayet bulunmaktadır. Hz. Peygamber

Detaylı

Gerçek şudur ki bu konu doğru dürüst anlaşılmamıştır; hakkında hiç derin derin düşünülmemiştir. Ali-İmran suresinde Allah (c.c.) şöyle buyurur; [3]

Gerçek şudur ki bu konu doğru dürüst anlaşılmamıştır; hakkında hiç derin derin düşünülmemiştir. Ali-İmran suresinde Allah (c.c.) şöyle buyurur; [3] Şimdi de hızlıca Müteşabihat hakkında bir iki şey söylemek istiyorum. Deniliyor ki Kur ân da hem Muhkemat hem Müteşabihatlar vardır. Bu durumda Kur ân a nasıl güvenebiliriz? Gerçek şudur ki bu konu doğru

Detaylı

1 İslam ne demektir? Hazreti Peygamberimiz in (sallallahu aleyhi ve sellem) getirdiği din olup bunu kabul etmek, Allah a ve resulüne itaat etmektir.

1 İslam ne demektir? Hazreti Peygamberimiz in (sallallahu aleyhi ve sellem) getirdiği din olup bunu kabul etmek, Allah a ve resulüne itaat etmektir. İBADET 1 İslam ne demektir? Hazreti Peygamberimiz in (sallallahu aleyhi ve sellem) getirdiği din olup bunu kabul etmek, Allah a ve resulüne itaat etmektir. 2 İslam ın şartı kaçtır? İslam ın şartı beştir.

Detaylı

ANAYASA MAHKEMESÝ KARARLARINDA SENDÝKA ÖZGÜRLÜÐÜ Dr.Mesut AYDIN*

ANAYASA MAHKEMESÝ KARARLARINDA SENDÝKA ÖZGÜRLÜÐÜ Dr.Mesut AYDIN* 1.Giriþ ANAYASA MAHKEMESÝ KARARLARINDA SENDÝKA ÖZGÜRLÜÐÜ Dr.Mesut AYDIN* Toplu olarak kullanýlmasýndan dolayý kolektif sosyal haklar arasýnda yer alan sendika hakký 1 ; bir devlete sosyal niteliðini veren

Detaylı

Dua Dua, insan ile Allah arasında iletişim kurma yollarından biridir. İnsan, dua ederken Allah ın kendisini işittiğinin bilincindedir. İnsan dua ile dileklerini aracısız olarak Allah a iletmekte ondan

Detaylı

Nasıl? Fark etmez! Ne kadar? Sonsuza kadar! Niçin? Çünkü böyle mutlu olabilirsin!

Nasıl? Fark etmez! Ne kadar? Sonsuza kadar! Niçin? Çünkü böyle mutlu olabilirsin! Böyle buyurdu ekonomi, iş adamına. Nasıl? Fark etmez! Ne kadar? Sonsuza kadar! Niçin? Çünkü böyle mutlu olabilirsin! Çok kazanacak, çok büyüyeceksin. Başkalarından geri kalmayacaksın. Bir eksiğin olmayacak.

Detaylı

Bazen tam da yeni keþfettiðiniz, yeni tanýdýðýnýz zamanda yitirirsiniz güzellikleri.

Bazen tam da yeni keþfettiðiniz, yeni tanýdýðýnýz zamanda yitirirsiniz güzellikleri. C i h a n D e m i r c i Damdaki Mizahçý 90 Yaþýnda Eskimeyen Bir Usta: Haldun Taner Bazen tam da yeni keþfettiðiniz, yeni tanýdýðýnýz zamanda yitirirsiniz güzellikleri. 1986'da yitirdiðimiz Haldun Taner

Detaylı

AİLE KURMAK &AİLE OLMAK

AİLE KURMAK &AİLE OLMAK AİLE KURMAK &AİLE OLMAK Dr. Fatma BAYRAKTAR KARAHAN Uzman-Ankara Aile Nedir? Aile kelimesinin kökü, ğavl dir. Bu kelime, ağır bir sorumluluk altına girmek demektir. Bu kökten gelen aile ise, birini çekince

Detaylı

Kur an ın varlık mertebelerini beyan eder misiniz ve ilahi vahiyde lafızların yerinin ne olduğunu

Kur an ın varlık mertebelerini beyan eder misiniz ve ilahi vahiyde lafızların yerinin ne olduğunu Question Kur an ın varlık mertebelerini beyan eder misiniz ve ilahi vahiyde lafızların yerinin ne olduğunu belirtir misiniz? Kur an ın lafızdan soyut olduğu bir merhale var mıdır? Answer: Her şeyin lâfzî

Detaylı

alternatif cevabı olabilir fakat anlatmak veya vurgulamak istediğim konu insanların alışveriş merkezlerine ihtiyacı olsun olmasın gitme durumları.

alternatif cevabı olabilir fakat anlatmak veya vurgulamak istediğim konu insanların alışveriş merkezlerine ihtiyacı olsun olmasın gitme durumları. HASTA İŞİ İnsanların içlerinde barındırdıkları ve çoğunlukla kaçmaya çalıştıkları bir benlikleri vardır. O benliklerin içinde yaşadıkları olaylar ve onlardan arta kalan üzüntüler barınır, zaten bu yüzdendir

Detaylı

KILIÇDAROĞLU K.MARAŞ'TA

KILIÇDAROĞLU K.MARAŞ'TA KILIÇDAROĞLU K.MARAŞ'TA Chp Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Kahramanmaraş ın Elbistan İlçesi nde siyaseti sadece insan için yaptıklarını, iktidara gelmeleri halinde terörü sonlandırıp ülkeye huzuru getireceklerini

Detaylı

Biz yeni anayasa diyoruz

Biz yeni anayasa diyoruz Biz yeni anayasa diyoruz Ocak 05, 2015-9:32:00 AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Şentop, "Biz 'anayasa değişikliği' demiyoruz, 'yeni anayasa' diyoruz. Türkiye'nin anayasayla ilgili sorunu ancak

Detaylı

Cümlede Anlam İlişkileri

Cümlede Anlam İlişkileri Cümlede Anlam İlişkileri Cümlede anlam ilişkileri kpss Türkçe konuları arasında önemli bir yer kaplamaktadır. Cümlede anlam ilişkilerine geçmeden önce cümlenin tanımını yapalım. Cümle, yargı bildiren,

Detaylı

Gök ler. Uçak lar la gi di lir an cak ora la ra. İn san gök ler de do la şa bil se. Bir ak şa müs tü, ar ka daş la rıyla. Bel ki ora la ra uçak lar

Gök ler. Uçak lar la gi di lir an cak ora la ra. İn san gök ler de do la şa bil se. Bir ak şa müs tü, ar ka daş la rıyla. Bel ki ora la ra uçak lar Gök ler. Uçak lar la gi di lir an cak ora la ra. İn san gök ler de do la şa bil se. Bir ak şa müs tü, ar ka daş la rıyla. Bel ki ora la ra uçak lar la da gi di le mez. Çün kü uçak lar çok ya kın dan geçi

Detaylı

İÇİNDEKİLER. Maide Suresi 116 Ve 117. Ayetlerinin Manası Nedir? Teveffi Kelimesi Ve Arap Dili. Teveffinin Manasıyla İlgili Hodri Meydan

İÇİNDEKİLER. Maide Suresi 116 Ve 117. Ayetlerinin Manası Nedir? Teveffi Kelimesi Ve Arap Dili. Teveffinin Manasıyla İlgili Hodri Meydan İÇİNDEKİLER Maide Suresi 116 Ve 117. Ayetlerinin Manası Nedir? Teveffi Kelimesi Ve Arap Dili Teveffinin Manasıyla İlgili Hodri Meydan Teveffi Kelimesi Ve Resulüllah ın Açıklaması İmam Buhari Ve Teveffi

Detaylı

ÇANAKKALE İLİ GELİBOLU İLÇE MÜFTÜLÜĞÜ 2016 YILI 1. DÖNEM (OCAK-ŞUBAT-MART) VAAZ VE İRŞAD PROGRAMI

ÇANAKKALE İLİ GELİBOLU İLÇE MÜFTÜLÜĞÜ 2016 YILI 1. DÖNEM (OCAK-ŞUBAT-MART) VAAZ VE İRŞAD PROGRAMI Sıra No ÇANAKKALE İLİ GELİBOLU İLÇE MÜFTÜLÜĞÜ 2016 YILI 1. DÖNEM (OCAK-ŞUBAT-MART) VAAZ VE İRŞAD PROGRAMI VAAZ EDENİN VAAZIN ADI SOYADI ÜNVANI YERİ TARİHİ GÜNÜ VAKTİ KONUSU Dr. İbrahim ÖZLER İlçe Müftüsü

Detaylı

İLİ : GENEL TARİH : 29.01.2016. Hazırlayan: Din Hizmetleri Genel Müdürlüğü

İLİ : GENEL TARİH : 29.01.2016. Hazırlayan: Din Hizmetleri Genel Müdürlüğü İLİ : GENEL TARİH : 29.01.2016 EN GÜZEL İSİMLER O NUNDUR Aziz Müminler! Okuduğum âyet-i kerimede Yüce Rabbimiz şöyle buyuruyor: O, yaratan, yoktan var eden, şekil veren Allah tır. Güzel isimler O nundur.

Detaylı

BURDURLU HOCA DAN YURT SÖYLENCELERÝ

BURDURLU HOCA DAN YURT SÖYLENCELERÝ BURDURLU HOCA DAN YURT SÖYLENCELERÝ Her yönüyle edip (edebiyatçý) ve öðretmen Ýbrahim Zeki Burdurlu nun ölümsüz bir yapýtý elinizi öpüyor. Burdurlu bu çalýþmasýnda, cennet Anadolu nun deðiþik yörelerinden

Detaylı

Öğrenim Kazanımları Bu programı başarı ile tamamlayan öğrenci;

Öğrenim Kazanımları Bu programı başarı ile tamamlayan öğrenci; Image not found http://bologna.konya.edu.tr/panel/images/pdflogo.png Ders Adı : KELAM TARİHİ Ders No : 0070040093 Teorik : 3 Pratik : 0 Kredi : 3 ECTS : 3 Ders Bilgileri Ders Türü Öğretim Dili Öğretim

Detaylı

Tefsir, Kıraat (İlahiyat ve İslâmî ilimler fakülteleri)

Tefsir, Kıraat (İlahiyat ve İslâmî ilimler fakülteleri) ARAŞTIRMA ALANLARI 1 Kur an İlimleri ve Tefsir Kur an ilimleri, Kur an tarihi, tefsir gibi Kur an araştırmalarının farklı alanlarına dair araştırmaları kapsar. 1. Kur an tarihi 2. Kıraat 3. Memlükler ve

Detaylı

Gü ven ce He sa b Mü dü rü

Gü ven ce He sa b Mü dü rü Güvence Hesabı nın dünü, bugünü, yarını A. Ka di r KÜ ÇÜK Gü ven ce He sa b Mü dü rü on za man lar da bi lin me ye, ta nın ma ya S baş la yan Gü ven ce He sa bı as lın da ye - ni bir ku ru luş de ğil.

Detaylı

Kur an ın Bazı Hikmetleri

Kur an ın Bazı Hikmetleri Kur an ın Bazı Hikmetleri Allah Teala kıble hususunda derin tartışmalara giren insanların görüşünü: İyilik, yüzlerinizi doğuya ve batıya çevirmeniz değildir. ayetiyle reddetmiştir. Ki onların bir kısmı,

Detaylı

Kur an Kerim ayetlerinde ve masumlardan nakledilen hadislerde arş ve kürsî kavramlarıyla çok

Kur an Kerim ayetlerinde ve masumlardan nakledilen hadislerde arş ve kürsî kavramlarıyla çok Question Kur an Kerim ayetlerinde ve masumlardan nakledilen hadislerde arş ve kürsî kavramlarıyla çok kez karşılaşmaktayız, bu iki kavramdan maksat nedir? Answer: Kuran müfessirleri ayet ve rivayetlere

Detaylı

Olmak ya da Olmamak. Cumhuriyetin temel niteliklerine

Olmak ya da Olmamak. Cumhuriyetin temel niteliklerine 2007y ý l ý ü l k e - m i z için bir ol-mak ya da olmamak savaþýna sahne olacaða benziyor. AKP, çeþitli kesimlerden gelen uya-rýlara raðmen ülkemizi bir is-lâm devletine dönüþtürme tutkusundan vazgeçmedi,

Detaylı

Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS

Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS DERS BİLGİLERİ Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS GÜNÜMÜZ MÜSLÜMAN TOPLUMLAR İLH 340 6 2+0 2 3 Ön Koşul Dersleri Dersin Dili Dersin Seviyesi Dersin Türü Türkçe Lisans Yüz Yüze / Seçmeli

Detaylı

11. Kullara rızık olması için birbirine girmiş, küme küme tomurcukları olan uzun boylu hurma

11. Kullara rızık olması için birbirine girmiş, küme küme tomurcukları olan uzun boylu hurma KURAN'I KERİM TÜRKÇE MEALİ (DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI) 50-KAF SURESİ Mekke'de inmiştir. 45 (kırkbeş) âyettir. "Kaf" harfi ile başladığı için bu adı almıştır. Rahmân ve Rahîm (olan) Allah'ın adıyla. 1.

Detaylı

KURAN YOLU- DERS 3. (Prof.Dr. Mehmet OKUYAN ın Envarul Kuran isimli 3 no lu dersinin ilk 50 dakikasının özeti)

KURAN YOLU- DERS 3. (Prof.Dr. Mehmet OKUYAN ın Envarul Kuran isimli 3 no lu dersinin ilk 50 dakikasının özeti) KURAN YOLU- DERS 3 (Prof.Dr. Mehmet OKUYAN ın Envarul Kuran isimli 3 no lu dersinin ilk 50 dakikasının özeti) DERSTE GEÇEN KAVRAMLAR 1) Mübin : Açık ve Açıklayan. Kur an ın sıfatlarındandır. Kur an sadece

Detaylı

Dünyada servetin %99 u, nüfusun %1 ine aitmiş... Saddam ın arkasında %90 destek vardı; idam edildi... -Obama.

Dünyada servetin %99 u, nüfusun %1 ine aitmiş... Saddam ın arkasında %90 destek vardı; idam edildi... -Obama. Dünyada servetin %99 u, nüfusun %1 ine aitmiş... Saddam ın arkasında %90 destek vardı; idam edildi... -Obama. Son bir ayda basına yansıyan bu iki cümlenin iyi okunması halinde dünyanın hali pür melali/

Detaylı

Evlenirken Nelere Dikkat Edilmeli?

Evlenirken Nelere Dikkat Edilmeli? Evlenirken Nelere Dikkat Edilmeli? EVLENİRKEN NELERE DİKKAT EDİLMELİ? Peygamber (sav) Efendimiz den Abdullah ibn-i Ömer RA ın bir hadisini bu münasebetle hatırlayalım, duymuşsunuzdur: (Lâ tenkihun-nisâe

Detaylı

Ders Adı : DİN PSİKOLOJİSİ Ders No : Teorik : 3 Pratik : 0 Kredi : 3 ECTS : 4. Ders Bilgileri. Ön Koşul Dersleri

Ders Adı : DİN PSİKOLOJİSİ Ders No : Teorik : 3 Pratik : 0 Kredi : 3 ECTS : 4. Ders Bilgileri. Ön Koşul Dersleri Image not found http://bologna.konya.edu.tr/panel/images/pdflogo.png Ders Adı : DİN PSİKOLOJİSİ Ders No : 00004003 Teorik : 3 Pratik : 0 Kredi : 3 ECTS : 4 Ders Bilgileri Ders Türü Öğretim Dili Öğretim

Detaylı

Öğrenim Kazanımları Bu programı başarı ile tamamlayan öğrenci;

Öğrenim Kazanımları Bu programı başarı ile tamamlayan öğrenci; Image not found http://bologna.konya.edu.tr/panel/images/pdflogo.png Ders Adı : TÜRK KÜLTÜRÜNDE HADİS (SEÇMELİ) Ders No : 0070040192 Teorik : 2 Pratik : 0 Kredi : 2 ECTS : 2 Ders Bilgileri Ders Türü Öğretim

Detaylı

Endi eli yimserlik Kamuoyu Beklentilerinde Pozitif Trend Devam Ediyor Genel Seçim Sürecine AKP Önde Giriyor, CHP Takipte de Bahar Havasý Türkiye nin LoveMarklarý Arçelik-Adidas-Nokia-LCWaikiki-Beko Türkiye

Detaylı

Ýslâm Ahlak Teorileri (Ethical Theories in Islam)

Ýslâm Ahlak Teorileri (Ethical Theories in Islam) ve referanslar ve elbette tarihsel ve entelektüel ardalan ileri derecede önemlidir. Çünkü genelde Batýlý kavramlar, kendilerinde ne olduklarý na bakýlmaksýzýn (aslýnda akademik ve entelektüel bir soruþturmanýn

Detaylı

Soðaným da kar gibi Elma gibi, nar gibi Kim demiþ acý diye, Cücüðü var bal gibi

Soðaným da kar gibi Elma gibi, nar gibi Kim demiþ acý diye, Cücüðü var bal gibi BÝRÝNCÝ BÖLÜM 1 Dünya döndü Son ders zili çalýnca tüm öðrenciler sevinç çýðlýklarý atarak okulu terk etti. Ýkili öðretim yapýlýyordu. Sabahçýlar okulu boþaltýrken, öðleci grup okula girmeye hazýrlanýrdý.

Detaylı

Acaba İslam dini Kadın ın sünnet olması doğrultusunda bir destur vermiş midir?

Acaba İslam dini Kadın ın sünnet olması doğrultusunda bir destur vermiş midir? Acaba İslam dini Kadın ın sünnet olması doğrultusunda bir destur vermiş midir? Rahman ve Rahim Olan Allah ın Adıyla Acaba İslam dini Kadın ın sünnet olması doğrultusunda bir destur vermiş midir? Kısacası

Detaylı

03-05 Ekim / October Yrd. Doç. Dr. Mehmet YAZICI

03-05 Ekim / October Yrd. Doç. Dr. Mehmet YAZICI 03-05 Ekim / October 2013 Yrd. Doç. Dr. Mehmet YAZICI 2014 521 * Anadolu Hoca Ahmed Yesevî Anadolu Haydarî eyhi - Azerbaycan ve Anadolu On / t - -, de Pir olarak kabul ettiler. gelenek ve görenekleri ile

Detaylı

PEYGAMBERLERE VE İLAHİ KİTAPLARA İNANÇ 7. 10. Ey Resûl! Rabbinden sana indirileni tebliğ et. Eğer bunu yapmazsan O nun elçiliğini yapmamış olursun. Allah seni insanlardan koruyacaktır. Doğrusu Allah, kâfirler

Detaylı

HÜCCETİN İKAMESİ VE ANLAŞILMASI

HÜCCETİN İKAMESİ VE ANLAŞILMASI HÜCCETİN İKAMESİ VE ANLAŞILMASI ŞEYH MUHAMMED NASIRUDDİN EL-ELBANİ 1 KİTAB VE SÜNNETE DAVET YAYINLARI 1435 HÜCCETİN İKAMESİ VE ANLAŞILMASI ŞEYH MUHAMMED NASIRUDDİN EL-ELBANİ irtibat kitabvesunnet@gmail.com

Detaylı

Aynı kökün "kesmek", "kısaltmak" anlamı da vardır.

Aynı kökün kesmek, kısaltmak anlamı da vardır. Kıssa, bir haberi nakletme, bir olayı anlatma hikâye etmek. Bu Arapça'da kassa kelimesiyle ifade edilir. Anlatılan hikâye ve olaya da "kıssa" denilir. Buhâri, bab başlıklarında "kıssa"yı "olay" anlamında

Detaylı

NOT : İMAM-I RABBANİ Hz. bundan önceki mektuplar gibi. bunu da büyük şeyhi Bakibillah'a yazmıştır.

NOT : İMAM-I RABBANİ Hz. bundan önceki mektuplar gibi. bunu da büyük şeyhi Bakibillah'a yazmıştır. 4.MEKTUP MEVZUU : a) Mübarek ramazan ayının faziletleri. b) Hakikat-ı Muhammediye'nin (kabiliyet-i ulâ) beyanı.. Ona ve âline salât, selâm ve saygılar.. c) Kutbiyet makamı, ferdiyet mertebesi.. NOT : İMAM-I

Detaylı

Avrupa da Yerelleşen İslam

Avrupa da Yerelleşen İslam Avrupa da Yerelleşen İslam Doç. Dr. Ahmet Yükleyen Uluslararası İlişkiler Bölümü Ticari Bilimler Fakültesi İstanbul Ticaret Üniversitesi İçerik Medeniyetler Sorunsalı: İslam ve Avrupa uyumsuz mu? Özcü

Detaylı

Düzelti Ömer ÇETİNKAYA 1. Baskı, Haziran Baskı:... Ofset Tel: Y0003- ISBN: Diyanet İşleri Başkanlığı

Düzelti Ömer ÇETİNKAYA 1. Baskı, Haziran Baskı:... Ofset Tel: Y0003- ISBN: Diyanet İşleri Başkanlığı 1 Diyanet İşleri Başkanlığı Yayınları / Broşür No: Kırk Ayette Kur an Hazırlayan: Prof. Dr. Bünyamin ERUL Tasarım www.sfn.com.tr 0312 472 37 73-73 Din İşleri Yüksek Kurulu nun 31.03.2010 tarih ve 35 sayılı

Detaylı

M. Sinan Adalı. Eski zamanlarda yaşamış peygamberlerin ve ümmetlerinin başlarından geçen ibretli öyküler, hikmetli meseller

M. Sinan Adalı. Eski zamanlarda yaşamış peygamberlerin ve ümmetlerinin başlarından geçen ibretli öyküler, hikmetli meseller yayın no: 117 PEYGAMBERİMİZİN DİLİNDEN HİKMETLİ ÖYKÜLER Eski zamanlarda yaşamış peygamberlerin ve ümmetlerinin başlarından geçen ibretli öyküler, hikmetli meseller Genel yayın yönetmeni: Ergün Ür Yayınevi

Detaylı

TED den, Siyasete Eğitimde Mutabakat Çağrısı

TED den, Siyasete Eğitimde Mutabakat Çağrısı TED den, Siyasete Eğitimde Mutabakat Çağrısı Seçim değil, nesil kurtarma zamanı diyen TED, 7 Haziran genel seçimleri sonrası için eğitimde mutabakat çağrısında bulundu. TED, Ulusal Eğitim Programı ile

Detaylı

KURAN I KERİMİN İÇ DÜZENİ

KURAN I KERİMİN İÇ DÜZENİ KURAN I KERİMİN İÇ DÜZENİ Kur an-ı Kerim : Allah tarafından vahiy meleği Cebrail aracılığıyla, son Peygamber Hz. Muhammed e indirilen ilahi bir mesajdır. Kur an kelime olarak okumak, toplamak, bir araya

Detaylı

Sayın Başkanım, Sayın Müdürüm, Protokolümüzün Değerli Mensupları, Çok kıymetli Hocalarım, Değerli Öğrenci Arkadaşlarım, Velilerimiz

Sayın Başkanım, Sayın Müdürüm, Protokolümüzün Değerli Mensupları, Çok kıymetli Hocalarım, Değerli Öğrenci Arkadaşlarım, Velilerimiz Sayın Başkanım, Sayın Müdürüm, Protokolümüzün Değerli Mensupları, Çok kıymetli Hocalarım, Değerli Öğrenci Arkadaşlarım, Velilerimiz ve Özellikle Canım Annem 1 Üniversite tercihlerini yaptığımız zaman,

Detaylı

BAYRAM DALKILIÇ, HÜSAMETTİN ERDEM,

BAYRAM DALKILIÇ, HÜSAMETTİN ERDEM, Image not found http://bologna.konya.edu.tr/panel/images/pdflogo.png Ders Adı : MANTIK Ders No : 0070040047 Teorik : 2 Pratik : 0 Kredi : 2 ECTS : 3 Ders Bilgileri Ders Türü Öğretim Dili Öğretim Tipi Ön

Detaylı

Ýçindekiler Kayseri Ýli Yardým Derneði Ýstanbul Þubesi Adýna Sahibi, Dernek Baþkaný Yayýn Yönetmeni Sorumlu Yazý Ýþleri Müdürü M. Orhan CEBECÝ Dergi Komisyonu Gamze POSTAAÐASI Rýfat DEDEMAN Danýþma Kurulu

Detaylı

İmam Humeyni'nin vasiyetini okurken güzel ve ince bir noktayı gördüm ve o, Hz. Fatıma

İmam Humeyni'nin vasiyetini okurken güzel ve ince bir noktayı gördüm ve o, Hz. Fatıma Question İmam Humeyni'nin vasiyetini okurken güzel ve ince bir noktayı gördüm ve o, Hz. Fatıma (s.a)'nın mushafı hakkındaki sözleri idi. Allah-u Teâlâ tarafından Hz. Fatıma Zehra (s.a)'ya ilham edilen

Detaylı

Suriye'den Mekke'ye: Suriyeli üç hacı adayının hikâyesi

Suriye'den Mekke'ye: Suriyeli üç hacı adayının hikâyesi Suriye'den Mekke'ye: Suriyeli üç hacı adayının hikâyesi Savaşın başından bu yana yedinci hac dönemi yaklaşırken hac ibadetini yerine getirmeyi çok isteyen, farklı şehirlerde yaşayan üç Suriyelinin hikayesi.

Detaylı

DOMUZ ETİNİN HARAM KILINMASININ HİKMETİ

DOMUZ ETİNİN HARAM KILINMASININ HİKMETİ DOMUZ ETİNİN HARAM KILINMASININ HİKMETİ حكمة ريم م ا ير ] تر [ Türkçe Turkish Muhammed Salih el-muneccid Terceme : Muhammed Şahin Tetkik : Ümmü Nebil 2009-1430 1 حكمة ريم م ا ير» باللغة ال ية «مد صالح

Detaylı

Buyruldu ki; Aklın kemali Allah u Teâlâ nın rızasına tabi olmak ve gazabından sakınmakladır.

Buyruldu ki; Aklın kemali Allah u Teâlâ nın rızasına tabi olmak ve gazabından sakınmakladır. BÜYÜKLERİN HİKMETLİDEN SÖZLERİ Buyruldu ki; Aklın kemali Allah u Teâlâ nın rızasına tabi olmak ve gazabından sakınmakladır. Buyruldu ki; Faziletli kimseler için (hiçbir yer) gurbet sayılmaz. Cahilin ise

Detaylı

AYP 2017 ÜÇÜNCÜ DÖNEM ALIMLARI

AYP 2017 ÜÇÜNCÜ DÖNEM ALIMLARI ALANLAR ve ÖNCELİKLER AYP 2017 ÜÇÜNCÜ DÖNEM ALIMLARI 1- Kur an İlimleri ve Tefsir Kur an ilimleri, Kur an tarihi, tefsir gibi Kur an araştırmalarının farklı na dair araştırmaları 1. Kur an tarihi 2. Kıraat

Detaylı

Herkes bir arayış içinde

Herkes bir arayış içinde Euzubillahimineşşeytananirracim Bismillahirrahmanirrahim Herkes bir arayış içinde Ayberk Efendi Berlin 2oo8 La havle vela kuvvete illa billahil aliyyil Azim. Meded ya Sultanul Evliya, meded ya Şeyh Nazım

Detaylı

TİN SURESİ. Rahman ve Rahim Olan Allah ın Adıyla TİN SURESİ TİN SURESİ TİN SURESİ TİN SURESİ TİN SURESİ TİN SURESİ. 3 Bu güvenli belde şahittir;

TİN SURESİ. Rahman ve Rahim Olan Allah ın Adıyla TİN SURESİ TİN SURESİ TİN SURESİ TİN SURESİ TİN SURESİ TİN SURESİ. 3 Bu güvenli belde şahittir; Rahman ve Rahim Olan Allah ın Adıyla 3 Bu güvenli belde şahittir; 1 4 1 İNCİR AĞACI ve zeytin (diyarı) şahittir! 4 Doğrusu Biz insanı en güzel kıvamda yaratmış, 2 İncir ile Hz Nuh un tufan bölgesi olan

Detaylı

-gi de ra yak- se ve bi lir sin... Öl mek öz gür lü ğü de ya şa mak öz gür lü ğü de önem li dir. Be yoğ lu nda ge zer sin... Şöy le di yor du ken di

-gi de ra yak- se ve bi lir sin... Öl mek öz gür lü ğü de ya şa mak öz gür lü ğü de önem li dir. Be yoğ lu nda ge zer sin... Şöy le di yor du ken di -gi de ra yak- se ve bi lir sin... Öl mek öz gür lü ğü de ya şa mak öz gür lü ğü de önem li dir. Be yoğ lu nda ge zer sin... Şöy le di yor du ken di ne: Sen gü neş li so kak lar da do laşı yor sun, is

Detaylı

TEMİZLİK HAZIRLAYAN. Abdullah Cahit ÇULHA

TEMİZLİK HAZIRLAYAN. Abdullah Cahit ÇULHA TEMİZLİK HAZIRLAYAN Abdullah Cahit ÇULHA TEMİZLİK MADDİ TEMİZLİK MANEVİ TEMİZLİK İslam dini, hem maddî, hem de manevî temizliğe büyük bir önem vermiştir. Bu iki kısım temizlik arasında büyük bir ilgi vardır.

Detaylı

GENEL YAYIN YÖNETMENÝ VE SORUMLU YAZI ÝÞLERÝ MÜDÜRÜ TALÝP ARSLAN

GENEL YAYIN YÖNETMENÝ VE SORUMLU YAZI ÝÞLERÝ MÜDÜRÜ TALÝP ARSLAN 1 ÝMTÝYAZ SAHÝBÝ MUSTAFA KOÇ GENEL YAYIN YÖNETMENÝ VE SORUMLU YAZI ÝÞLERÝ MÜDÜRÜ TALÝP ARSLAN BASKI YERÝ ÇAÐLAYAN A.Þ. TS EN ISO 9001:2008 SER NO: 300-01 SARNIÇ YOLU ÜZERÝ NO:7 GAZÝEMÝR / ÝZMÝR TEL: 0

Detaylı

İnsanı Diğer Canlılardan Ayıran Özellikler

İnsanı Diğer Canlılardan Ayıran Özellikler İnsanı Diğer Canlılardan Ayıran Özellikler Hani, Rabbin meleklere, Ben yeryüzünde bir halife yaratacağım demişti. Onlar, Orada bozgunculuk yapacak, kan dökecek birini mi yaratacaksın? Oysa biz sana hamd

Detaylı

5 Kimin ümmetisin? Hazreti Muhammed Mustafa nın (sallallahu aleyhi ve sellem) ümmetiyim. 6 Müslüman mısın? Elhamdülillah, Müslümanım.

5 Kimin ümmetisin? Hazreti Muhammed Mustafa nın (sallallahu aleyhi ve sellem) ümmetiyim. 6 Müslüman mısın? Elhamdülillah, Müslümanım. TEMEL DİNİ BİLGİLER 1 Rabbin kim? Rabbim Allah. 2 Dinin ne? Dinim İslam. 3 Kitabın ne? Kitabım Kur ân-ı Kerim. 4 Kimin kulusun? Allah ın kuluyum. 5 Kimin ümmetisin? Hazreti Muhammed Mustafa nın (sallallahu

Detaylı

Yaz l Bas n n Gelece i

Yaz l Bas n n Gelece i Emre Aköz Yeni Okur-Yazarlar ve Gazetelerin Geleceği ABD li serbest gazeteci Christopher Allbritton õn yaşadõklarõ bize yazõlõ medyanõn (ki bu tabirle esas olarak gazeteleri kastediyorum) geleceği hakkõnda

Detaylı

03-05 Ekim / October Yrd. Doç. Dr. Mehmet YAZICI

03-05 Ekim / October Yrd. Doç. Dr. Mehmet YAZICI 03-05 Ekim / October 2013 Yrd. Doç. Dr. Mehmet YAZICI 2014 780 Hak Yolu inanç deviniminde, Alevi Ocak S kutsal mekan u konu için arz na d vam eder. dini merasimle tazelenmektedir. Eski tarihlerde bu iba-

Detaylı

Öğrenim Kazanımları Bu programı başarı ile tamamlayan öğrenci;

Öğrenim Kazanımları Bu programı başarı ile tamamlayan öğrenci; Image not found http://bologna.konya.edu.tr/panel/images/pdflogo.png Ders Adı : İSLAM FELSEFE TARİHİ I Ders No : 0070040158 Teorik : 2 Pratik : 0 Kredi : 2 ECTS : 3 Ders Bilgileri Ders Türü Öğretim Dili

Detaylı

STAJ ARA DÖNEM DEĞERLENDİRMESİ AYRINTILI SINAV KONULARI

STAJ ARA DÖNEM DEĞERLENDİRMESİ AYRINTILI SINAV KONULARI 22 STAJ ARA DÖNEM DEĞERLENDİRMESİ AYRINTILI SINAV KONULARI 406 A GRUBU STAJ ARA DÖNEM DEĞERLENDİRMESİ AYRINTILI SINAV KONULARI 22 A GRU BU STAJ ARA DÖ NEM DE ER LEN D R ME S AY RIN TI LI SI NAV KO NU LA

Detaylı

İSMAİL TAŞ, MEHMET HARMANCI, TAHİR ULUÇ,

İSMAİL TAŞ, MEHMET HARMANCI, TAHİR ULUÇ, Image not found http://bologna.konya.edu.tr/panel/images/pdflogo.png Ders Adı : İSLAM AHLAK ESASLARI VE FELSEFESİ Ders No : 0070040072 Teorik : 2 Pratik : 0 Kredi : 2 ECTS : 4 Ders Bilgileri Ders Türü

Detaylı

Budist Leyko dan Müslüman Leyla ya

Budist Leyko dan Müslüman Leyla ya Budist Leyko dan Müslüman Leyla ya Hiroşima da büyüdüm. Ailem ve çevrem Budist ti. Evimizde küçük bir Buda Heykeli vardı ve Buda nın önünde eğilerek ona ibadet ederdik. Bazı özel günlerde de evimizdeki

Detaylı

EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI 9. SINIF DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ DERSİ DESTEKLEME VE YETİŞTİRME KURSU KAZANIMLARI VE TESTLERİ

EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI 9. SINIF DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ DERSİ DESTEKLEME VE YETİŞTİRME KURSU KAZANIMLARI VE TESTLERİ EKİM 2017-2018 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI 9. SINIF DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ DERSİ DESTEKLEME VE YETİŞTİRME KURSU KAZANIMLARI VE TESTLERİ Ay Hafta Ders Saati Konu Adı Kazanımlar Test No Test Adı İnsanın Evrendeki

Detaylı

Söylemek istemediğimiz birçok şey, söylemek istediğimiz zaman dinleyici bulamaz.

Söylemek istemediğimiz birçok şey, söylemek istediğimiz zaman dinleyici bulamaz. Söylenen her söz, içinden çıktığı kalbin kılığını üzerinde taşır. Ataullah İskenderî Söz ilaç gibidir. Gereği kadar sarf edilirse fayda veriri; gerektiğinden fazlası ise zarara neden olur. Amr bin As Sadece

Detaylı

2014 YILI KUTLU DOĞUM HAFTASI SEMPOZYUMU HZ. PEYGAMBER VE İNSAN YETİŞTİRME DÜZENİMİZ

2014 YILI KUTLU DOĞUM HAFTASI SEMPOZYUMU HZ. PEYGAMBER VE İNSAN YETİŞTİRME DÜZENİMİZ 1 2014 YILI KUTLU DOĞUM HAFTASI SEMPOZYUMU HZ. PEYGAMBER VE İNSAN YETİŞTİRME DÜZENİMİZ DÜZENLEYEN Diyanet İşleri Başkanlığı Din Hizmetleri Genel Müdürlüğü SEMPOZYUMUN GEREKÇESİ Yüce Allah, tekamül ve gelişime

Detaylı

Ramazan ve Bayram Ramazan Ramazan Allah a yakınlaşmak için yegane bir zaman. Allah dünyada kendisi ve insanlar arasına perdeler koymuş. Bu perdeleri açmak ve aşmak, Allah a yakınlaşmak, onu hissetmek için

Detaylı

TV LERDEKİ PROGRAMLARA ÇIKANLAR KURAN OKUMASINI BİLMİYOR

TV LERDEKİ PROGRAMLARA ÇIKANLAR KURAN OKUMASINI BİLMİYOR Site İsmi : Zaman 53 Tarih: 10.05.2012 Site Adresi : www.zaman53.com Haber Linki : http://www.zaman53.com/haber/14544/camilerin-ayaga-kalkmasi-lazim.html ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Detaylı

EKONOMÝDE GELÝÞMELER

EKONOMÝDE GELÝÞMELER 03 Þubat 2011 Perþembe Kemal AKAR Ýl Baþkan Yard. Ekonomi Ýþleri EKONOMÝDE GELÝÞMELER Kiþi Baþýna Milli Gelir 10 Bin Dolarý Aþtý Teþkilatýmýzýn Deðerli Mensuplarý, Kýymetli Yol Arkadaþlarým, Ak Parti bayraðýnýn

Detaylı

Atatürk Üniversitesi, Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi Enstitüsü Müdürlüğü Öğretim Üyesi

Atatürk Üniversitesi, Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi Enstitüsü Müdürlüğü Öğretim Üyesi 10 KASIM 2015 ATATÜRK Ü ANMA GÜNÜ Yrd. Doç. Dr. Asaf ÖZKAN * Sayın Valim, Sayın Milletvekillerim, Sayın Kolordu Komutanım, Sayın Büyükşehir Belediye Başkanım, Sayın Cumhuriyet Başsavcım, Sayın Rektörüm,

Detaylı

Senin için gelmesi mukadder olan şeylere hırs göstermen yersizdir. Senin için olmayan, başkasının hakkı olan şeylere, hasret çekmen yakışıksızdır.

Senin için gelmesi mukadder olan şeylere hırs göstermen yersizdir. Senin için olmayan, başkasının hakkı olan şeylere, hasret çekmen yakışıksızdır. Ciddi olarak Allah a isyan etmekten kaçın. O nun rahmet kapısına devam et. Bütün gücünü ve kuvvetini Allah için harca. Taatında sarfet. Yalvar, ihtiyaçlarını O na arz et. Başını önüne eğ, kork, Hak kın

Detaylı

SANAL DĠLĠN DĠLĠMĠZDE YOL AÇTIĞI YOZLAġMA HAZIRLAYAN: CoĢkun ZIRAPLI Ġsmail ÇEVĠK. DANIġMAN: Faik GÖKALP

SANAL DĠLĠN DĠLĠMĠZDE YOL AÇTIĞI YOZLAġMA HAZIRLAYAN: CoĢkun ZIRAPLI Ġsmail ÇEVĠK. DANIġMAN: Faik GÖKALP SANAL DĠLĠN DĠLĠMĠZDE YOL AÇTIĞI YOZLAġMA HAZIRLAYAN: CoĢkun ZIRAPLI Ġsmail ÇEVĠK DANIġMAN: Faik GÖKALP SOSYOLOJĠ ALANI ORTAÖĞRETĠM ÖĞRENCĠLERĠ ARASI ARAġTIRMA PROJE YARIġMASI BURSA TÜRKĠYE BĠLĠMSEL VE

Detaylı

11.05.2015 Pazartesi İzmir Basın Gündemi

11.05.2015 Pazartesi İzmir Basın Gündemi 11.05.2015 Pazartesi İzmir Basın Gündemi Prof. Dr. Köse: Organ Bağışının Dinen Sakıncası Yoktur İzmir İl Sağlık Müdürlüğü, İzmir İl Müftülüğü ve İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi İslami İlimler Fakültesi

Detaylı

e-imza Prof. Dr. Şükrü ŞENTÜRK Rektör a. Rektör Yardımcısı

e-imza Prof. Dr. Şükrü ŞENTÜRK Rektör a. Rektör Yardımcısı Evrak Ana. Üni. Tarih Evrak ve Sayısı: Tarih 14/06/2016-E.5655 ve Sayısı: 15/06/2016-E.37386 T. C. DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı *BD8107914312* Sayı :76144028-821.99-

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Din Öğretimi Genel Müdürlüğü İMAM HATİP VE ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ TEFSİR OKUMALARI DERSİ ÖĞRETİM PROGRAMI

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Din Öğretimi Genel Müdürlüğü İMAM HATİP VE ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ TEFSİR OKUMALARI DERSİ ÖĞRETİM PROGRAMI T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Din Öğretimi Genel Müdürlüğü İMAM HATİP VE ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ TEFSİR OKUMALARI DERSİ ÖĞRETİM PROGRAMI ANKARA, 2015 1 T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Talim ve Terbiye Kurulu

Detaylı

KANUNSUZ TALÝMATLARI YERÝNE GETÝRMEK ZORUNDA DEÐÝLSÝNÝZ. Çünkü Anayasa ve yasalar bizden yana: 2 Nisan 2007 Onlarca film ve dizi, 3 yýllýðýna kiraya verildi. TRT ye 40 milyon dolar gelir getirmesi gerekirken,

Detaylı

İmam - hatip liseleri, imamlık, hatiplik ve Kur'an kursu öğreticiliği gibi dini hizmetlerin yerine getirilmesi ile görevli elemanları yetiştirmek

İmam - hatip liseleri, imamlık, hatiplik ve Kur'an kursu öğreticiliği gibi dini hizmetlerin yerine getirilmesi ile görevli elemanları yetiştirmek İmam - hatip liseleri, imamlık, hatiplik ve Kur'an kursu öğreticiliği gibi dini hizmetlerin yerine getirilmesi ile görevli elemanları yetiştirmek amacıyla dini eğitim veren hem mesleğe, hem de yüksek öğrenime

Detaylı

Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS

Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS DERS BİLGİLERİ Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS TEFSİR V İLH 403 7 2+0 2 3 Ön Koşul Dersleri Dersin Dili Dersin Seviyesi Dersin Türü Türkçe Lisans Yüz Yüze / Zorunlu Dersin Koordinatörü

Detaylı

Recep in İlk Üç Orucunun Fazileti

Recep in İlk Üç Orucunun Fazileti Mektub-u Attar Muhammed İlyas Kadiri Razavi tarafından tüm İslami Erkek Kardeşlerine ve İslami Kız Kardeşlerine, Medaris El Medine ve Camiat El Medine nin erkek öğretmenler, erkek öğrenciler, kadın öğretmenler

Detaylı

IÇERIK ÖNSÖZ. Giriş. Birinci Bölüm ALLAH A İMAN

IÇERIK ÖNSÖZ. Giriş. Birinci Bölüm ALLAH A İMAN IÇERIK ÖNSÖZ 13 Giriş DİN VE AKAİT Günümüzde Din Algısı Sosyal Bilimcilere Göre Din İslam Açısından Din Dinin Anlam Çerçevesi İslam Dini İslam ın İnanç Boyutu Akait İman İman-İslam Farkı İman Bakımından

Detaylı

BU KALEM UN(UFAK)* SEL YAYINCILIK. Enis Batur un yayınevimizdeki kitapları:

BU KALEM UN(UFAK)* SEL YAYINCILIK. Enis Batur un yayınevimizdeki kitapları: BU KALEM UN(UFAK)* Enis Batur un yayınevimizdeki kitapları: 60 mm Dizüstü Meşkler ve İçcep Meşkleri Elma / Örgü Teknikleri Üzerine Bir Roman Denemesi Bu Kalem - Bukalemun Bu Kalem - Melûn Bu Kalem - Un(Ufak)

Detaylı

Sadîk-i Ahmak yani ahmak dost şiddetli düşmandan,din düşmanından daha fazla verir.

Sadîk-i Ahmak yani ahmak dost şiddetli düşmandan,din düşmanından daha fazla verir. AHMAK DOST Sadîk-i Ahmak yani ahmak dost şiddetli düşmandan,din düşmanından daha fazla verir. İyilik zannıyla topluma,tüm değerlere,insanlığa karşı kötülük işlemektedir. İbrahim Peygamberden yana olduğunu

Detaylı

KUR'ANDAN DUALAR. "Ey Rabbimiz, Bize dünyada bir iyilik, ahrette bir iyilik ver. Bizi ateş azabından koru." ( Bakara- 201 )

KUR'ANDAN DUALAR. Ey Rabbimiz, Bize dünyada bir iyilik, ahrette bir iyilik ver. Bizi ateş azabından koru. ( Bakara- 201 ) KUR'ANDAN DUALAR "Ey Rabbimiz Bizi sana teslim olanlardan kıl, neslimizden de sana teslim olan bir ümmet çıkar, bize ibadet yerlerimizi göster, tövbemizi kabul et zira tövbeleri kabul eden, çok merhametli

Detaylı