SUNU. ve Rahim olan Allah Ismiyle... Alemierin Rabbi, din gününün maliki, "bir" olan Allah'a ve ancak. ondan dileriz... Okuyucu, yayma yeni giren

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "SUNU. ve Rahim olan Allah Ismiyle... Alemierin Rabbi, din gününün maliki, "bir" olan Allah'a ve ancak. ondan dileriz... Okuyucu, yayma yeni giren"

Transkript

1 ÖTEKi MÜSLÜMAN ':A YDlNLAR VE ;.:, 'SORUMLULUK- LARI i Amellerin, faaliyetlerin sözler-,:\en daha etkili söylenir. )-(akat faaliyetlerimizin nihat }\uçlar derin tesiri siifi. yolda giderken kesen üç ye rastlar. sorar "ne ;yorsun?:', "ta$ der i8. Sonra soruyu ikinci sorar: Nihayet soruüçüncü sorducevap c<lmi Görüldügibi her üçü de yüpmak-. ama al- Basit tarihi B.bideler, t '.ihaf'sonucunu gibi önemlilerinden i olan ciha-. toplum üzerindeki tesiri, Cihad, geçok tasavvur gibi "kutsal tai, daha çok dünya etmek isteyen fanatik <J ümitsiz. faaliyetlerini SUNU Rahim olan Allah Ismiyle... Alemierin Rabbi, din gününün maliki, "" olan Allah'a ancak. ondan dileriz... Okuyucu, yayma yeni giren gilerin büyük. iddialarla Önce, derginin gündemini ran_meseleler dökülür, rada kesin çözümler vadedilir. Fakat biz böyle Bu derginin' ya rinci saik, hiç zaman bizlerin yahut gündemindeki meselelere, kesin çözümler getirmek gayesi Çünkü bizler için aslolan,. gündemle kafarziyetidir. Öyleyse YAZI, önce kendilerine sa'yin ifactesidir. Yoksa, ne ticeleri yaralmak ancak Allah'a mahsustur. bu, hayagündemindeki meselelere kapa, ütopik entellektüalizm demek Okuyucu bizden "has bi tefekkür" beklemesin.. Ak-. sine ort8.k tedai ettirir.. Oysa gerçekte cihafanatizmle ya yoktur: Kimse sevdirrnek yerine zorla faaliyetlerle insanlara kabul ettiremez. böyle sa temel akldelerinden l;jirine, "dinde zorlama y_ok.tuf" akidesine ters olur. Cihad, nerede zulme, tahakküme, mak yanmda yer Fakat çok mi kavramlarda gibi adalet mücadele, sadece ljir Kur'an cihad kelimesini biçimlerde "Ama bizim mizin, bugünkü meseleleririlizin süzgecinden geçecektir. Bir ilaç için formül aranacaksa, o ilaç öncelikle mutlaka yaraya derman olmak içindir. Y bizlere nasib oldu. Ancak eminiz ki, bu dergiyi an elinde tutan pek çok okuyucu Y belki isimle kez Zira. YAZI'da tezahür eden gerçek, ortak bize miras olarak mes'uliyettir. Bizim için dergi hasalih arneller ile dinine tetabuk ettirilmesi gayesine yönelik, herhangi eylemden mana itibariyle çok büyük yoktur. Bu gözeterek tartan. tacirin eylemi ile ler tecellis"i Onun için Hz. Adem'den beri Aldinine teslim her yapageldikleri gibi Rabman Rahim olan Allah ismiyle... Hatalar bizim, YAZI cihad edenleri biz, elbette' iletiriz. Muhakkak ki Allah, iyilik edenlerle beraberdir" (Ankebut/69). "Kim nefsiyle onun koyarsa o, ancak kendi fayiçin Allah, alemlerden zengindir, müs-.{kimsenin ib.detine m:uhtaç ibiidetleri kendileri içindir.)'' (Ankebut/6); "Allah O'na kilde cihan edin" (Hacc/78). Böyle-. ce en deyimiyle cihad, hakikat adalet için " çaba", " gayret"tir. Klasik alimleri ll. Sayfada} TL.'(KoV

2 i ALLAH'A "KUL" OLMAK DEMEK ''KUL OLMAMAK'' insana göre, insan "evrensel Vahyin ile kurabilir. Bugün kulak rilecek, gerçek ilahi ses sesi"di.r. Bu sesin bütün özü, cümlede toplanir: "Al-,lah'tan ilah yoktur." Bu. hükmün zulmun ta kendisidir. bu hükme O, ile bunu di-. le getirmektedir. Aksi halde, sahte otoriteler ilah kesilecek mülkü hükmü eline. "Allah ile beraber edinme. Sonra kendi olursun. Rabbin kat'i olarak hükmetti: Kendinden kulluk etmeyin." (1) _ Allah'a "kul" olmak demek, hiç "kul" olmamak'; demektir. kendi musallat olan ona hükmeden, onun iradeesir alap sürü iradesinden, dar töre dinlerden, sahte ilah,!ardan. zalim tilerden, derebeylerinden, millet halk inhattil tahakküme kalkan fert _ zümrelerden, onu istismar eden siyaset inanç sörnürücülerinderl, ekonomik hayvan_ haline getirmeye materyalistlerden renmektedir. insan soyut, sonsuz ebedi, hür, inutlak olan Allah'tan kul olmakla kendini, tahakküm istismakurtarmak istiy.or. bugün, bu hergünden faz- -. la duymaktadir. ister "evrensel insan ister Milletler belirsin, alem: özlemini Bu anayaözü, ruhu Yani fertleri, milletleri her türlü istismar kölelikten kurtarmak Hiç fert ya hükmetmek -konus_unda imtiyaz sahibi anayasa, er-geç, "ister fert, ister zümre, ister parti, ister millet, iste irk, ister ister ideal, ister teori. ter töre olsun, insana tahakkümünü ilrtadan Bpylece, hiç fert.. zümre hatta in- Bütün özü.cümledir: ''Allah'tan ilah yokt)lr". Allah'a boyun bükebilir. Çllnkü; insana,. muhtaç hürriyeti, ebedlyetj, ancak O rebilir. san, için Allah' a. "Ey insanlar! Siz, hepiniz Allah'a Allah ise, O, harnde (2) _ Allah'tan insana zulümdiir, sahte kurtulmak için AI, lah'a Et, "Ailah'tan ilah yoktur." muhtaç temel kanun budur. tarihi mücadelesi, bu noktaya B'u cümle, binlerce milyarlarca nih81 özlemidir..bu cümle sun'! tarihin Vahye hak rmesidir. Hiç inkendini sahte kurtaracak, politeizmin manih8izrnin gibi mill8tlerin site "mil- li da "alemlerin Rabbine'' Hiç Allah'tan bü' tün ilahlar öleceklerdir. Çünkü; "Allah'tan ilah yoktur." bu cümleyi eden, buna göre sevdiren booun için sen Mekke'de kuru ekmek yiyen Amine:nin en yüce gamber, en -yüce insan Hazret-i Muhammed'e selam olsun. {1] 22, 2.3 {2} 15 Bu S.Ahmet Arvasi 'nin san. ötesi isimli dan 1977, sayfa 134} 1,, 1 i 1 sahibi mii'dü;ü: _kibar, kahraman/yönetim_ yeri: kemal caddesi yürt(çi '2000 TL., '. için türkiye mehmet adresine bildirilmesi yeterlidir/dizgi: ofset adresi: uncular.. üsküdai- :., \

3 3... ÖNCE DE SONRA DA MÜSLÜMAN OLMAK özellikle son yööz olumsuz,yöncle zihniyeti biçimini belirleyen te-. mel dinamiklerin Bu içinde toplumu meydana getiren ucuna da bu ayniyle tesbit edebilmekteyiz. YüzdedOksandokuz gibi iyimser matematik tesbitler, toplum müslümanca tabioyu gözönüne seriyormu bilinmez ancak, ülkemizde dinin din ortada. Toplumumuzda. ölçüde soyutlama gayreti 'içinde olan metod ölçüde tahlili, müslümanca önümüzdeki zaman dilimierindeki pa dair gibi, bugün için de umulan tecelli edip konusunda fikir f3dinebilmemize ciacak- Bu safhada hemen sf husus, toplumlarda ne surette müslüman Bizim toplumumuzda din edinme biçiminin Dünya genelinden çok olma- "Allah Resulu" üzerine Dünya ya geldiklerini belirtmektedir. Buradan hare-. ketle bugün yeryüzünde mevcut :tüm (ki bu milyarlar ile ifade edelir.) müslüman söyleyebiliriz. Ancak din edinme ko-nusunda hemen herölçüde iradesinin hatta sembolik durum olarak söyle- _mek gerekii-se onun bu niüilikilisade vaftiz.tören-_ leri Ve maalesef Allaha yönelik iradesinin. ari ercih büyük ölçüde orta- dan gibi. toplumun biçimihe { dinifte} göre (dinlenhiq anormal Biz bu din edinme biçimini geleneksel olarak nitelendiriyoruz, tarihin sundugu riler din hayata çevresel faktörlerin kriterler bakma ya, gelenekden "din''e daha sahiplanerek ti\rlüsüne muhalefet etme gibi haller'i istisna kabul ediyoruz. Bu de gündemine yeniden. gelme-sinin, müslüman öze, temel kaynaklara paralel belirtir' ssk bu söylemek iyimserlik müslümanlar geleneksel, muhtevadan yoksun tipi' ni. giderek terketmekte kendi iradeleri He yeniden kavrama yolunda atmosfer ya- Burada esas gereken konu bu ajmosferin makla hayata (dine) muhalefetle, yeni tevhldi bu yeniyi saikler nitelikleri gelecek günler bugün icin umulan leeeliisi bize parça fikir rebilecektir. Tabii yeninin en az yeni olabilmesi messlenin esameydana getirir. toplumda bu saiklerin büyük nisbette olumsuzlusözetmek istiyoruz. Geleneksel din ta tevhidi bilinç yolunda önde giden yeni nesillerde ''Müslüman" kimliöne yoksa bi- rine saiklerin ortaya kimlikler mi? toplumda müslümanlar, büyük ölçüde partiler, dernekler vs. gibi siyasal. gruplar. tarikatler vs. gibi Jmcema8t 'büliye_sinde ma yolunu seçmektedirler. GeÇolsun, bugün olsun ' sehn gelecekte olsun bu yol izlen- Ve Bu durum 'niüslüman önce biat edilen benimsemek gibi neticeyi de be raberinde getirmektedir. Bu yeni kimlik i'se kendi iç dinamiklerinden hareketle bi-. çimleri dünya makta, zihniyeti kendi dar çerçesinde yönlendiimekte gere"k zihni planda metod plai mesrulas- Müslüman glderek ikinci plana buna paralel olarak metod hatta giderek temel kaynaklar geri planda.. Bu konuda asli kaynaklar (Kur'- an sünnet) zümreye, tari kata, partiye yahut cemiyete maledilebelirtmektedir. Bir mütefekkioin gibi "inüs' amentüsü, her zaman da her hakka yolundaki çabalarda dar içi- ne temel kaynaklarla ölcüsünde mak yerine. vahyin getirilen. ölçütler le belirlemek 'islama nete uygun sün- gibi, tevhidi hiç noktada müslümanlar k!lzanmak iseler, (ki bütün çabalar bu hedefe kanalize edilmelidir.) kendilerine Huzuru de hangi kimlikleri ile Allah mealen "biz size müslüman derken o devre beraberinde kimlikleri ihtiva eden ayet mi Resuluilah sünnetiride müslüman ka her hangi itibar "Bütün müslümanlar denilirken, çok zihinsel anlam sünnetill \Ün kimlikler bü. Bu bugünkü.tahlil edilmelidir.. V& liiman ootaya umuluyorsa Resuluilah izlenmelidir. Mehmet Kahraman

4 4 TEORiDEN DOGRU!.. Bina sim:- temelini Allah su re üzerine kuran kimse mi daha bina temelini göçecek kurupta onunla likte kendisi de cehennem içine _t uvarlanan kimse mi?'' Tevbe-109 uzun tirenin in dönemde müslümanlar olarak. mevcut problemierin nedenlerini cek ortak literatüre bile sahip herkesin. her konuda. yetkisini kendinde "her kafadan tek ses''in engelliyor. Ancak bu ifadeler. düsünce serbestisini sayet na - matuf \lurgulamalar olarak anla- Nitekim yeryüzündeki fonksiyonunu, -akidesini davdinini bizzat belirleme olanlara "sizin dininiz size. bizim dinimiz blze" demekten baska sey Fakat B n bizzat belirle.- me y8tkisine haiz gibi, böyle serbestiye sahip da ibadetim; ölüm üm hep alemierin Rabbi allah içindir.pl" diyen kimselerin, eseslara ede- re k ihdas etmeleri gibi Çünkü Allah insan'lara konumunu r.eten gerektigini bildiren dir o'- nda hiç yoktur. tek ümmet idi. Allah peygamberleri müjdecuei. olaiak ankonularda insanlar hükmetsin diye o likte ger-. çekleri n Oysa kendilerine Kitab olanla_r (x) ölürü onda yeryüzündeki belideyen mevcut çok reddetmis Öyleyse den fazla otorite s_özkonusu fesada bu bize bildiren Kielimizden (!) halde, niçin parçalara Daha zeminde irdelenmesi söz--, konusu probleme. biz burada ca iki soruya cevaplar aramaya 1) (gaye) ne 2) ilk madde üzerinde takdirde yöntemin (metod) l\1üslümanlar inci soruya hiç duraksamadan, "Dava yani Allah'ian her türlü otoriteyi reddetmek, onun hiç misyonumuzu, ce. belirleme yetkisirie sahip il.n etmektir " demek lar. ikinci sorunun cevainci sorunun niteli- Çünkü salih akidey e sahip olunma dan, salih arnelierin meydana gelmesini bek- 1emek hayalden de- Nitekim müslümanlametoda dair çok teklif öne sürmelefi mücadele yönteminin He ilgili inci yeterince -dava-- olup, metodun ise otoritenin göstermektedir. Halbuki, "Allah, iki ilah edinmeyin: O sadece ihih korkun" demektedir. Fakat buna müslümanlar hiilfi paradigma-! lar (modeller) önermekle ya da mevcut kabul ya reddederken vahye indi "Kitab rilenlerden grup; Safiki bilmiyorgibi, at-! 4 1 ne yani > Tevhid Keliw sonra, m,üslüman: ister istemez Tevhid'i hayata hakim özetle rnücadele 'yöntemiw nin olmasi de te- 'spi t etmek müslüman, belirlemede yegane otorilenin Allah söylüyor - bunun her vahye indi ifade ediyorsa. yöntem da -göstermelidir. Aksi halde, Alne anw anca k metodumuzun naiddia oluruz. dinini bu dinin pratik hayatta temsil eden, hakim isteyen tüm dava bu çok önemli huo sus üzerinde durup gerekir. Et tam-onüç boyunca Tevhid'i için Mekke'de gayret iyice Tevhid 'in üzerine çaba sarfedip te, toplumunun hükümlerine boyun. prensipierin üzerinde niçin duriyice gerekir. Yani akide tek na ele bu toplumsal muameleleri tanzim eden hükümleriiii hususu tekrar tekrar durup dikkat ibretle gerekir. ÇÜnkü Allah Teala bu dini murad hakim Bu din kendilerinde güçler hmeden kimselerin istedikleri mücadele üret-. meleri ile hayata hükmedernez. Böyle ruhuna gibi. akideyi sar nilelikle büyük da. sahip bu dinin iyice malan mücadele yöntemini iyice mutlak surette zorunludur. Mekke döneminde tedricen geli- $On akide yükselme safpratik le$ kil eden toplumun,un pratik 'temin eden kurmaw anlamak aricak

5 5 - bununla mümkün- olur. ilk dönemleri. _ nazariyelei'in, lip. tetkik safha olmak' la akldesinin yer toplumu ile likte hareketinini fiilen vücut 1 bul'- bu bi- -na, ne zaman yeniden edilmeye yine metodun Duygusal mo-tiflerin sürekli vurgul?narak ajiteye hareketle.rin di tatmininden Nitekim yeryüzün-. de doktrinlerle tek nesil de halletmeye Halbuki l m berbber sakin vakur takip eder. O hedefe olgunluk prensip Zaman sonsuz, hedef. bu büyük hedefe varan yol is.e, uzundur. bu, tüm varedilebilen ilahi bizzat kendisidir.. _ "Onlar öncekilerin sünnetinden bekliyorlar? Alsünnetinde.. sünnetinde sapma da ( 5 l bu sayesinde ilk defa müslüman ümmetin meydana" Ve ne zaman olursa olsun,' ilk defa müslüm.an ümmeti ortaya müslüman toplumu. karmak isteyen her hareket, metodu,takip etmek dedir. Çünkü müslüman toplum ancak vahye dayanan metodla edilebilir, gözlemlere, stratejilere göre Böyl1;1 ne kadar hatadan da öte ne büyük tehlike arzedecehesaplamak biçimde yeriiden etkisine günümüzde, mevcut tüm hareketlerin ya bu takip ettikleri yöntemlerin ne derece lami hesapla'mak Biz burada ' yöntem va 'z etmeye sadeoe teklif edilen modellerin nereye ciddiye Basit a celeci itirazlada cek kadar hassas olan bu problem, uhrevl Arzumuz kesin gerektirir. koyarak, almaktan ziyade, müslüman bu konudaki ikimimizi kontrol etmek mümkün olsürece yapmaya Hiç böyle problemimiz kabul etmektedir. "Ey iman edenler Allah'tan hak ancak müslümanlar müslümanlar olarak ölün. ipine toptan f 6 l (1) En'am-162 Abdullah (x) hakka tecavüz. yere yükselmb. isteme. Zulüm. lar üzerinde hegomanya, tahakküm kurma. daha da küçük gruplara parçalama. keb tutum. {2} Bakara-213 (3) Nahl-51 {4} Bakara-101 {5) {6} Al-i 103 müte-

6 6 KUR'AN'IN ARABCA OLARAK VE KUR'AN OKUMAK Elif, lam, ra. Bunla; Kita a.yetleridir. Biz onu Arabca Kur'an olarak indirdik ANLA YASlNIZ Yusuf 12/1 2 Ve biz o Kur'am böylece Arabca olmak indirdik, kasem Olsun ki sen, sana vahy ile gelen bu ilimden sonra, uyacak olursan sana Allah'd'an ne li varne de vikaye (koruyucu) edecek. Rad 13/37 Biz "Ona insan yor." de'diklerini biliy;oruz. Hak'- dan saparak kendisine yöneldikle ri dili a'cemi BU APAÇlK ARABCA Nahl 16/103 Biz sana onu böyle Ara:bca Kur'an olarak indirdik onda tehditleri türlü biçimlere (GÜNAHLARDAN) KORUNSUNLAR YAHUT (KUR' AN) ONLARA HATffi.LAMA YAPTffi.SIN. Taba. 20/113 Muhakkak ki o Kur' an,.lemlerin Rabbinin indirmesidir. Onu, RUhu 'I-Emin (günilir ruh yani Cebrail) indirdi. Senin kalbine; olmak için AP AÇIK ARABCA 26/ Yemin ederini ki bu Kur'anda insanlar için her türlüsünden temsil getirdik, GERÇEK S ünler.- Bir Kur'an Jd pürüzsüz Arabca. GEREK. KORUNSUNLAR: Zummer 39/26 27 Ha mim. (Bu), Rahman, Rabimden Bileri toplum için ayetleri Ara bca okunan Müjdeleyici olarak kat kabul et i mekten) yüz Fussilet.41/ 4 onlar Biz sana böyle Arabca Kur'an vahyettik ki (olan Mekke ni çevresinde bu (vukuunda) asla obnayan toplama gününe (O gün, insanlardan) bölük cennetle, bölük 42/7 Ha mim. Kitaba and olsun Id ANLAMANIZ ONU ARABCA KUR'AN YAPTlK.... Zuhruf 43/1 3 Kur'an okumak kökjinden gelir. Bunun sebebi Zira ilk nazil olan ayetlerin de "ikra biismi Rabbikellezi haleka." (Alak 96/1 ). bitabiyle biliyo-. ruz. Okumak için Gözle mütata:a zihinden tezekküre (ha getirmeyelde okumak bilinir. O halde okumak, Kur'an okllii!ak bizim için emri yerille g'etirrriek olacakt;r., Hemen hemen hepimizin az ya çok, iyi ya kötü 'Arabca olarak' Kur'an gerçektir. Ara b harfleriyle okumabile namazda okunacak sureleri ezbere bilir.. vakit namazda bilmeden okur. NAMAZ. KÖTÜLÜK TEN KORUR Halbuki namaz kötülükten korur? Kitab bunu çok yerinde belirtiyor. Bu namaz. eda i de surelfkin ne debilmemizle kabildir. Peki bu elde ederiz? Bunun sadece iki yolu var: Biri, Kur' inbilmekten geçer. Ama JJ-e her zaman tabii olarak.gurup dir bu. is e Kur' am kendi dilindeki meallerden, tefsirlerden okuyup aniamaya (Bu nasil yine Kuf'anda yer ele konudur.) ARABCADffi.? sorunun ba- :teur'anm Arabca ayetlerden kolayca Allah (cc) pek çok ayette mübin kitab olarak tavsif etmektedir. Mübin, sözlükle kar, hesbelli; iyiyi kötüyü inden, na gelmektedir. Bu belli ki onu için kendi ifadelerini erdirilmek yani anlamak, mak, olmak, _iyi anlamak için- dir. Oysa bugün Arabca Aziz okunup engel olarak savunulur yoktur; bjr da yoktur. Aksine yanmüslümanlara zai ar cehajet içinde sebeb rahatsöyleye KUR'ANA SAYGI NASIL OLUR? Burada önemli. m çizinek Kur'am yüksek. yere, duvara asmakla, en üstüne koymalla ona hak: Cuma. onu okumakla, ölülere "Ya Sin" etmekle, sesiyle ürpermekle kamil. söyleyebilir miyiz? Bugünkü müslüman toplumumuzun Kitabla münasebetinin bu kadar söylemek olur. Bu bizde var; hepimiz biliriz. 'Devlet-i e bed müddet'in kurucusu Osman Gazi, Edebali'ninden. odada Kur'an ol, görünce ötürü geceyi ayakta: uykusuz Bu tabii gereklidir. Elbette, müslüman. temel düzenleyicisi olan Kitaba bu hürmeti gösterecektir. Fakat bu safhada. sa, bu temel bizden istediklerini, neye neler bilmekle zorlukla belirsiz;lik içinde oluruz. Öyleyse Kur'ana eksiksiz olur? Ondan hüküm Onu hayat yeg.ne

7 7. cisi kabul etmekle, ameilerimizi ona uydurmakta. KUR'ANI Biz ANLAYAMAYIZ MJ? Alerolerin Rabbi yeryüzünde halife buyuruyor. Bu yeryüzü halifesi gelen niçin sözkonusu ise Kur'am Kerim kime n.zil oldu onu aniayacak kimlerdir? lindeki soruya cevap. ne olabilir?, Halbuki kendimizi lah Al- bizi yeryüzünde halife bilsek, netice olarak kendimize günsek cak mümkün olacakinsan emaneti yüklenecek. kabiliyettedir. yükü Rabbimiz bize beyan etmiyor mu?. mübin herkese hitap eder. ki ufak gayretle onu anlamak Kur'8.n ilimleri 'yani Telsir Usulü kitabia- "apaçik olan anlamak için gerekli bilgiler Bunlara her isteyen (Mesela Subhi es-salih-kur'an Usillü; Mehmet KELAM Ara b diliyle nazil oldu-. belirten ayetleri okuduktan sonra, dilin onun kudsiyetinin gördükten sonra, kendi dilimiz marifetiyle de emirlerini, yasaklaaniaya mill temas kurabileortaya Türkçe. Kur'an olmaz ama Türkye Kur'- an weali olur. Bu konu in Çok bugün Türkçede güzel mealler, iyi telsirler var. (Süleyman Diyanet mealleri. Harndi Y, Mehmed Vehbi Efendinin Seyyid Kutub'- un tefsirleri.] Çevromizde kaç mealini. acil okuma az daha hale gelecektir.. Salih Toprak. acaba Kur'- sona kadar O zaman SanaYi hakimiyetinin en tiç getirdi. makinalardan :yarak, otomobiller, uçaklar, tanesi elliden fazla köy sakinini badev binalar, elekiirik, nükleer enerji, bilgisayarlar, robotlar, vs, hep teknolojiye hakim medeniyetinin yepyeni hayat. Pratik, kolay ile yüz yüze egemen ol hayat uc.undan ucuna gitme becerisi, TV ek-. bizlere uzaydan, AY'- dan gülücüklerini gönderen insanlar. teknolojisi; film, maki. telefon, telex, video, videotest... Ve b.unlarla likte yeni, yeni kavramlar; enformasyon, telokominikasyon. Bizler bu telaffuz etmeye dahi sermayeleri dev. Jet bütçeleriyle örgütlendev Peygamberimizin (S.A.V] Dünmealindeki hadis-i herhalde günümüzü tarif ediyordu. o kadar küçüldü.ki, bizden hem kültürel, hem de matematiksel binlerce km. ile ölçülen ülkelerde ki olaylar, bize oldu. Ülkeler mi içiçe giriyordu yoksa bizlerin tecavüz ediliyordu bile. Son çey' rek Dünya en da olan illkeler, sanki orada gölge oluyorlar. Sinema da Milan; Monte Carlo, Cannes, Berlin, Newyork, Los Angeles; televizyon Newyork, California, Londra, Frankfurt, Münih Tokyo gibi merkez, ler; haber satan ajansla- Ag,ance France Presse (AFP], Reuter, United Press International (UP!), Associated Press (A.P], Telegrafnoie Agenbüro Sovietskovo Soiuze (TASS] hergün toplam kelime üzerimize geliyor. Bütün bunlara büyük Time, Newsweek gibi dergileri, The New York Times Washington Post In, ternational Herald Tribune gibi Amerikan gazeteleri, The Times The Guardian gibi gazeteleri, Le Monde gibi gazeteleri Le Poin, Le Noul ObserVateur gibi kilerini dergilerininde et- de tesir sadaha iyi idrak edebiliriz. Bu sebepleri nelerdir diye sosyal, politik, kültürel.boyutlu pekçok soru- nun bu gerekecektir. Biz burada sadece, maselenin zihni etkisi üzerinde durmak istiyoruz. Kitle zihniyet belirlemedeki bu toplum Üzerindeki.. etkisi üzerinde durulmaya olgudur. Max.F.Milisözleri bu etkiyi rular mahiyettedir. "Kendi ortambiçimlendirmede güdümyeni toplumlar (az ülkeler kast edilmekte] modern teknolojinin kendilerine hnk nlardan istiyorlarsa, bu toplumlarda kendi yapabilecekleri tercihler konusundaki radikal meleri gerekir. Bu tercihler konusunda ki nin rehberlik etmesi sözkonusu bütün ye (Communications] için kendi dir111". Max F.Milikan; endüstrisinin modern teknolojiyi teknolojik insan intibak konusunda, insan zihninin öncelikle ediyor. tabi ya kültürel iklimin, kopararak adeta sürecine sokan kitle araçlazemin üzerinde duruluyor. an olsun bu, yolla her am denetim al-

8 Bir bu, günümüz duygu, kine fakat olunmayan zincirlerdir, yen esaretidir1 2 1." bu asaretledir ki, dünyada olup biten (AFP, Reuter, UP!, AP, TASS) bizlere haberlerden, mekte: çevramizi dünyaya gözlükleriyle Tanzimatla : günümüze kadar tarihi süreci didikliyerek, toplumun kendine sebeplerini açmaya tarihçilerimizin duymadan, bugün ülkernizdeki bizlere mesajiara tarihçilerimizin hass8.siyetiyle, bularak bizlere herhangi gazetenin herhangi haber ya yorum olarak, büyüklerimizin (!) demeçlerinde ya da televizyonun herhangi saatinde gözlemlemek mümkündür. Mesela, TV'de "millimanevi" korumakla (!) yükümlü cuma nan Müslümanlar için cuma herkesee böyle gecede, her seferinde titizlikle ahlaki ilkelerden bahseden bjr kerimenin seçilerek okuyucu seslendirilmesi.mealinin sonra, laiklikle ilgili (ya benzeri türdel sohbetin ney tambui.. Cumadan cumaya saate varmayan cd (! ). nesil üzerinde rulan din Ve Dünya; gençlik Arnerikan flimleri, moda gösterileri, dans müzik haberler... için büyüyecektir. Büyüklü - küçüklü gazeteler, ihileri, magazin türü dergileriyle kelimesi olabilir. hayat tesiriyle böyle ahlak için onlara, kendi fütursuzca kahramanlar da dernek kabil. Son bagündeme getirilen. tesettür konunun iki kutbu olarak ortaya tesadi\fen sü- Müslüman kabelirli süre bu konuda gerekli fetvalar (!) rilip, gerici yobaz zafer le neticelendirildikden sonra; oldukavramlarla (porno, erotik, estetik vs.) gündeme getirilerek, haram-helili kaygusu diraneini için çok bilimsel mazeretler öne sürülerek kamu haram Öteyandan bu meselanin duyan kitlelerine gazetelerin ise yöneticilerini " dahaki seçimlerde" ehl-i namus kiseçmelerini rerek, maselenin sosyal planda ki taham misal olarak, BUlgaristan meselesini ele almak mümkün. Senelerdir Türklerin. ezilmekte, horlanmakta, kökleriyle irtibatlakoparmak için elden gelen her tlirlü gayretin mevcudiyetine ret eden insanlar kötüleme atlarla fethe karikatürize edilerek, kamuoyuna hayaleilik takdim Fakat bizim güçlerin, siyasi karar neticesi, da, )ar gündeme haber tesiriyle. yerli Türk kamuoyuna geçapta intikal ginç olan, Türk- 'lerden bahsedilmesine tahammül dahi gösteremeyen, bahsedenlere kötüleme ai;awar, bakitle etkisiyle Türkler meselesini incelemeye k bunca- senedir gösterilen ilgisizlikten Tabii ki, ajans haberiyle bu pek çok siyasi sonucu da oliki ülkenin iki ülkeye taraf devletlerin, resmi demeçlerine tesif Kitle kültürleri etkilernede, politika belirlernede sörnürgeci topolsöylerken Frantz Fanon'- un, Cezayir üzerinde tespit kitle etkilerini buraya ge- Fanon diyor ki, "Cezayir' de, senelerden beri milli radyosunun ya yapan Cezayir radyosu, önce sömürgeci toplumu ahl8.- ki Paris müzianavatan iktibaslar, Fransa 'da ki, iktidar, ahenkli fon eder Sömürgeci zümre burdan cezayir'de ki mevcudiyetini rular güç Gezayir radyosu, kültürünü tirmeye böylece kültürsüzlük aleyhine Cezayir taaleyhine dengeyi bozar. Cezayir Cezayir radyosunu önce. ni' rif eder. hit3p eder. " Oysa hedefi CeZayir radyosu Cezayir'in müslüman ruhunu çalmak köle- Her toplum dokusu muhakkak ki Cezayir kadar Cezayir hiilil güdürnlü kitle dejenerasyonun etkilerini Sonuç olarak diyebiliriz ki; kitle 'insanlar üzerinde tahakküm kültür habu yeniliresinde toplurnun politik bilmektedir.ki ni, bu sebebi sonucu olarak dirrnek Aslolan teslim olan zihniyete Abdülkadir IÇibar 1- Max F. Milikan, "The Most Fundementel Technological Change" 2- Peyami Çelikcan, "Haberler Edebiyat, 3-Frants Fanon, Cezayir Anotomisi, s.48 efo1!f

9 9 TANIDIK FOTOGRAFIN ay politik çevrelerde "müstehcenlik" dergilerin konuyu, süre daha gündeinde farzetsek bile pekçok tecrübeye dayanarak diyebilirizki, bu günlerde hararbtini yitirecektir. Bundan önceki pekçok meselede defalarca gibi bu meselede de iki ileri geri gidilerek, sözümona çözüm ile nuca Bu cümleden devlet büyüklerimizden (!) radikal çözümler gibi anlam Böyle beklenti içinde gi- bi, "müstehcenlik" diye içine zikredilecek - meselanin bizler için gerçekten mevcu: 'diy'etine Çünkü nun gibi konuyu gündemin inci maddesi haline getirmek, ölmek üzere olan kayet edip, "sen yinede haline ret. Beteiin bateri var.."'demek gibi bize göre. Öyleyse bu yazmakla neyi ortaya Öncelikli olarak belirtmeliyizki müstehcenlik konusu, haramlarda helallerde de gibi, bizler için yer rakmayacak kadar kesin hükümlere Bu hükümlere temel lar da bu eden kaynak- yüzberi bu topraklarda yainsanlarca bilinmektedir. Ve bu kaynaklar bugün de her el uzakadar. Bizim bu ile ak, sine bizzat.kendisi tesbit dikkat okuyucuya aktararak, olup bitenlerin çehresini ortaya bundan önce laiklik hemen ekabinde tesettür gündeme mesele olarak gündeme dürücüdür. seyri pozitifinden negatifine Aslolan iki kagörüntüsünü.n arka iki inanç sisteminin makta Fakat hep olagibi bu inrmç sistemlerinin orijinal hiç zaman gündeme gelmemektedir. samimi kimselerin kenarda kalan hariç tutulacak olursa, manza:ra Taraflardan i müslüman mahallesinde salyangaz iddia ederken taraf salyangozon lezzetindeln nefesetinden dem vur- Ve maalesefbuna "salyangoz yemek diyen kimseye rastlamüs- söyledikleri mide bulandeliller Yoksa, "lumpen müstekreh müstehcenlik" ne "estetik" tercih yapma varda biz mi bilmiyoruz? Müslümanlara kendi meseleleri fikir yürütme rmeden hamasi lafa muhafazakar bu konudaki pekçokgibimalesef ancak komik Çünkü "resim gerçekten resimse bile. olsa müstehcen türünden herzeler yine onlardan oldu. konusunda Dünya neredeyse simge haline lar, Türkiyeye muhfemelen.''ne oluyor? durun, olun!) diye; yoktu. müstehcenlik hedef. nan iki ile beraber bu idi. Fakat bu dergilerin hayli çetinceviz çerçeyi ge- Hatta, Bravadergisinin yönetmeni derginin bu konuda cevapta, iki malümat'' çok net ortaya koydu neredeyse vazifeyi parça ila oldu. Bu konuda iki türlü Sö- zederek diyorduki, tiini Kur'an bu konuyu hükme kayüzünden, ellerinden ayak bileklerinden gösteremezsiniz. Yok "milli" soruyorçözümü meclisi:rl ya Tabiidir ki muhafazakar yadini gündeme getirerek hatta kendi ile Böylelikle hükümetin yolda kaybettiler. bu maselenin tüm sorumlusu gibi, muhafazakar. rnek belki de tutumdur. Fakat maalesef' muhafazakar konuma süolan gibi takdim etmeleri bu onlara böylece empoze etmeleri en bizim gerçekte 'bu durumdur. Önceleri efsane bfr vakitten sonrada din olarak in- beynine ta- kavramlar ölçütleri, bugün güç alcüretle, her meselanin ancak kendi bilmesinden Bu yeni din, yaöylesine istila ki, onun bize bilim gibi, gibi, mogibi naslardan hiç ri ile mümkün bile bile yaza- Bu gerçek, bu meselede, yeya herhangi meselede hep Ancak bu durum, hiç zaman nefsimizde ka ile yazmak, almak gibi ("Tevhid" e ifade tüm ile mazereti olamaz. Bu meselede ya meselalerde eklektik (seçmeci, sonuç Getirse bile bunun olamakesindir. Zira eklektik tutumun kendisi sapmadlr. ;\hmet Erkan

10 1() -""\ 'oo, o DERGAH'LA Y.A YlN POLITIKASIUZERINE günkü dirme DERGAH Bugünkü Derg.h ile sunuyoruz. genel anlamda ya- Türkiye'de pek denebilir.. Bunun sebepleri de var: Bizde amatör oldugibi okur olmak da çoklukle türü olarak Bu durum az de devam ediyor, çift olarak. soru sorularak bu ko- nu Hangi okuyucuyu besaba katarak, ona rmek, niyetiyle kitap(lar) hangi okuyucu da yakla bekliyor? Bu sorunun bize rebilir.. Türkiye' de enaz bütçe alanda sizi kin faktörler nelerdir. DERGAH yukarda da söyledim, Türkiye'de bugüne kadar (ya iamanlara kadar diyelim) ala sanayi olarcik vücut bul- Böyle türünü insanlatesadüflerle benirrisediler ya hamasi arburalara geldiler. Sürdürmeye gelince, burda sürdürmek kelimesi fazla geliyor bana. Gidekadar gitti yerde bitti. Dergah amatör vücut " yapmak için yola bu çok nevinden var. Yakitaplardan bunu mak zor Bu " yapsürdürmek niyetimizde hiç gerileme sözkonusu olmamakla beraber yapabilirlik herkesin engellerle yüzyüzeyiz. belirleyen saikler kitap seçiminde göz özellikler nelerdit. DERGAH Dergah, Türk okuyucuya kütüphane yola politi-. çok boyutludur. kitapama söyler. oriçin olabilir, fakat Türkiye için yeni meseleler gündeme. kaç kitada bu böyle demek içindir. Ha için y8 lar ne der için kitap mak hill ilkedir. Bu Türkiye'de sol müslüman olarak lamak Hareket - vaadleriniz idi. Türk buna ediyorsunuz. Bu seride kitap Meh me! daha sonra Birlik sizde bu seriye ikti.: sonra hiç ila de Bu DERGAH Hareket dizisi Hareket dergisi ile olan dizi. Hareket kesilmeyi normal gerekir, çünkü Hareket dergisi N.Topçu yeni tertipte ilk olarak vaadetm.:;nize bu kitap- Hareket piyasada neye DERGAH Merhum Nurettin Topçu'nun yaiçimizde büyük Ama elimizde yok. Hoca sonra kitap- Dergah 'nda varislerinde. Onlarla da mümkün Hal- -buki Nurettin TopçU'nun eserlerine Türkiye'nin çok var. Hala hamasetle avunan müslüise fazla. çok ama çok.. bu gözleniyor. Mevcudu halde listede ra da Eski siyasi liderlerin kitaplan; H.Z.Ülken'in ötnek gösterebiliriz. Bu durumu izah edersiniz. " DERGAH liderlerin kitap dönem için geçerli idi. Biliyorsunuz hiçi bugün lider Böylece seri mak gerekirse nevzuhur liderlerle gerekir ki bu Süleyman bizde iki ikisinin de jkinci anda elimizde mevcut. H.Ziya Ülken 'fn varisieri de kendileri nevi kurdular. Bu men da söyliyeyim: Zaman içinde karar rvazgeçmekte tereddüt etmedik! bunlardan vaz'.geçtik. Bir kül tür/edebiyat dergisinin yada günlük gazetenin prova... DERGAH Dergi her zaman en üst yer Ama imkanlar durumu belirliyor. istanbul ticari gazeteyi sürdürmek-niyetiyle al Ama gelecek günler ne gösterir, o belli Ülke kitap kulübünden nedir? Beklentileriniz mevcutlarm mi, yoksa boyut mu? DERGAH Ülke Kitap Kulubü'nü olarak dü- OkuyucuYa, kitap medaha çabuk, daha rahat, daha ucuz, daha kitap kulübün gayeleri ara durum var: Mevcut kitap kulüpleri satan lar. Kültürel yapan kuruiçin bu yeterli olmuyor. ka yollar denemek gerekiyor. Kitap Kulübü.belki bu imkanlardan i ola bilir.. Bundan s_onraki söz edermisiniz.. DERGAH Allah ederse sürdürmeye..

11 ll. MÜSLÜMAN AYDINLAR VE SORUMLULUK- LAR! 1, Sayfa} bunu ü-ç kategoride ler. Mesela Teymiye bazen kalb ile, bazen dil ile, bazen de el ile söyler, Nefs ile cihad umumitle "en büyük cihad" olarak ta- Gerçekten nefs ile deleden daha büyük gayret isteyen ne olabilir? Teymiye bize "dil ile" "el ile" ciiki büyük ka idesinden de söz eder; yani gibi bütün emirleri gibi cihad da hudut dahilinde yürütülür. Bu durumda hudud Sadece gerçek r.;ulme gereken sonra: dil el zarfiri hale gelir. Zarfiri hale gelise ferdieri bütün toplumu sorumlu Böylece görülüyor ki, ciyalerdin egos.uyla fanatiklikle ya yoktur. Bu her türlü zulfim hakenine boyuna iyice ortayakotoplumun kendfni koruma hareketidir. Hedefi ortadan Bunun yerine sistemi getirmek ya grubun h kirniyetini tesis etmek günümüzde belli gruplar ernellerini yaymak için malesef gerçektir. müslüman ekolle.r fanatik hb.ricfler, km ideal.cilik kendi müslüman mun geri kalan empoze rnek için Daha ise müslüman liderler güçlerini muhafaza etmek zalim siyasetlerini yaymak için Hiç ciruhuna ideallerine bu kadar uzak olamaz. Zulme iyice ka faaliyet olarak cihad, büyük ölçüde ' Ve durumun gerekli Güney Afrika'daki Filistiniiierin hakiki alternatifler soy dan dünya ekonomik sisteminde mevcut hükümlere, dünya entellektiiel sisteminin kültürel yönden sadece zümreye has olan teknolojinin yine kültürel yönden boyun 'dirici karakterine, toplu imh siile ilim münasebete kadar durum arzeden yani modern dünyadaki gözönü'ne cihad, ümmeti için mecburiyel hillini bu cihad için fikri acil ihtiyaç olarak kendini gösterir. Tabii fikri ça için önce kendi meselelerimiz üzerinde gerekiyor. Fakat olma kesin bizi fikri mücadelemizin daha çerçede tagerekli Zulüm problemleri müslümanlar için yeni de- Bu itibarla cihad, adalet için k.esintisiz/sürekli zihni fiziki mücadeleye eder. Inquiry derece: ye kadar izah gibi, müslüman ilim fikir fikri için müesseseler kurmaya daha yeni yeni bulunuyorlar. Son on dizi yeni ilmi dergiler Bunlardan Leicester Kuru- Muslim Word Book Review; Aliger'daki Merkezi 'ilin The MAS journal of lamic Amerikan Sosyal Bilimciler American Journal of Studies; Cidde'de Kral Abdülaziz Ühirsitesi Merkezi'nin ya-, Journal of Econo,mic Research Enstitüsü 'nce ya- Müslimmedia dergileri yeni zemin ruyorlar. :Perviz Mansur'un üzere ilim dan Fazlurrahman, modernizmin bulmak için bulunuyor. fikren cesur ihtiyaç duyulan y8pyeni ilim n es li Bu yeni Malezya 'da Candra Muzaffer, Hindistan'da Ziya Kirmani Pakistan'da Nevvab Hay dar Nakvi Muhammed Ekrem, Nijerya'da Süleyman Kanada'da Güliar Haydar, Amerika 'da Münevr Ahmed Enes, Süleyman S.Nyang Samiz.Ahid Rabbu; Hilrrem Murad, Merrly Wyn Davies ner zikredilmeye Yeni aykendi akademik kuenstitülerini v ilmi çevrelerini tesis bulunuyorlar. Bu ilim iktisad Antropolojr gibi sosyal ilimlerden kültürü gerçek olacak ilmin gibi tabii ilimiere kadar dizi üzerinde için-çok yeni fikri göstermektedir. Bununla beraber hepsi ne henüz kestirilemiyen mütevazi Bunlardan insani. hemen her revkalade ihtiyaç En toplumda müslüman aygerçek rolünü anlamak zemini takdir etmek müslüman toplum, ilim gerçekten tak-. dir etmemekte onlara gereken göstermemektedir. Bu, çok defa müslüman toplumu hayal na (sömürge idaresindeki müslüman emperyalist güçlerle yaparak ideolojilerini benim-. s ); de islam dün gelemüzmin hb.linde. Bununla likte son on müslüman ülkelerde ümmete dünya tamamen fikri faaliyetin mesi" daha ciddiye müslüman da kendi

Hilâfet Devleti Yayænædær. -Rahman ve Rahîm olan Allah'æn adæyla- Cemaziyel-Evvel 1418 (Eylül 1997) -Her hakkæ mahfuzdur-

Hilâfet Devleti Yayænædær. -Rahman ve Rahîm olan Allah'æn adæyla- Cemaziyel-Evvel 1418 (Eylül 1997) -Her hakkæ mahfuzdur- 1-2- -2-2 3-2- -2-4 -Rahman ve Rahîm olan Allah'æn adæyla- Hilâfet Devleti Yayænædær Cemaziyel-Evvel 1418 (Eylül 1997) -Her hakkæ mahfuzdur- Adres: Neusser Str. 418, 50733 Köln, Almanya Tlf: +49/(0)221/976553-0

Detaylı

-Rahman ve Rahîm olan Allah'æn adæyla- Cemaziyel-Evvel 1418 (Eylül 1997) -Her hakkæ mahfuzdur-

-Rahman ve Rahîm olan Allah'æn adæyla- Cemaziyel-Evvel 1418 (Eylül 1997) -Her hakkæ mahfuzdur- 1-4- -4-2 3-4- -4-4 -Rahman ve Rahîm olan Allah'æn adæyla- Hilâfet Devleti Yayænædær Cemaziyel-Evvel 1418 (Eylül 1997) -Her hakkæ mahfuzdur- Adres: Neusser Str. 418, 50733 Köln, Almanya Tlf: +49/(0)221/976553-0

Detaylı

İktibas. İçindekiler. İçindekiler. www.iktibasdergisi.com SELAM İLE 2 YORUM

İktibas. İçindekiler. İçindekiler. www.iktibasdergisi.com SELAM İLE 2 YORUM İktibas YIL: 31 SAYI: 386 Şubat 2011 KURUCUSU Er cü mend ÖZ KAN SA HİBİ An lam Ba sýn Ya yýn San. ve Tic. Ltd. Þti. Adý na Zafer ÇAM SO RUM LU YA ZI ÝÞ LE RÝ MÜ DÜ RÜ Hü se yin BÜLBÜL YAYIN KURULU Mu kad

Detaylı

Allah Resulü, kutlu nebi vefat etti inde sahabeleri çok üzüldüler, a lad lar.

Allah Resulü, kutlu nebi vefat etti inde sahabeleri çok üzüldüler, a lad lar. KUR AN I HAYATA HAYAT KILMAK Umran dan Allah Resulü, kutlu nebi vefat etti inde sahabeleri çok üzüldüler, a lad lar. Rahman n elçisi aralar ndan ayr l yordu, ümmetini efkatiyle kucaklayan kutlu nebinin

Detaylı

Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000)

Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000) Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000) 14.08.2014 SIRA SIKLIK SÖZCÜK TÜR AÇIKLAMA 1 1209785 bir DT Belirleyici 2 1004455 ve CJ Bağlaç 3 625335 bu PN Adıl 4 361061 da AV Belirteç 5 352249 de

Detaylı

EVLİLİK CENNETTE DE DEVAM EDECEK BİR AMELDİR.

EVLİLİK CENNETTE DE DEVAM EDECEK BİR AMELDİR. Bizim Şehrin Bülteni RİBAT EĞİTİM VAKFI ADAPAZARI ŞUBESİ YIL: 12 SAYI: 44 Ocak - Şubat - Mart 2015 ISSN 1305-5356 EVLİLİK CENNETTE DE DEVAM EDECEK BİR AMELDİR. Toplumun Muhtaç Olduğu Üç İnsan Abdullah

Detaylı

Genç Birikim den... Değerli okuyucular,

Genç Birikim den... Değerli okuyucular, Genç Birikim den... Hamd, sizlerle yeniden birlikte olma hazzını ve mutluluğunu yaşatan, her şeye kadir Allah a aittir. Selam, Rasulüne, şehidlerinin, mücahidlerinin, yolunda yürüyenlerin, mazlumların

Detaylı

mart 15 11. YIL TAKDİM KöklüDeğişim suskunluğun kırılma noktası HİLAFET DÜŞTÜĞÜ YERDEN KALDIRILACAKTIR! mart 15

mart 15 11. YIL TAKDİM KöklüDeğişim suskunluğun kırılma noktası HİLAFET DÜŞTÜĞÜ YERDEN KALDIRILACAKTIR! mart 15 TAKDİM HİLAFET DÜŞTÜĞÜ YERDEN KALDIRILACAKTIR! KöklüDeğişim suskunluğun kırılma noktası Hilafet in yıkılışının 92. Sene-i devriyesi münasebetiyle Köklü Değişim, Hilafetin yokluğunun ümmete neler kaybettirdiğini,

Detaylı

Hilâfet Devleti Yayænædær. -Rahman ve Rahîm olan Allah'æn adæyla- Cemaziyel-Evvel 1418 (Eylül 1997) -Her hakkæ mahfuzdur-

Hilâfet Devleti Yayænædær. -Rahman ve Rahîm olan Allah'æn adæyla- Cemaziyel-Evvel 1418 (Eylül 1997) -Her hakkæ mahfuzdur- 1-3- -3-2 3-3- -3-4 -Rahman ve Rahîm olan Allah'æn adæyla- Hilâfet Devleti Yayænædær Cemaziyel-Evvel 1418 (Eylül 1997) -Her hakkæ mahfuzdur- Adres: Neusser Str. 418, 50733 Köln, Almanya Tlf: +49/(0)221/976553-0

Detaylı

Genç Birikim den... Sizleri dergimizle baş başa bırakıyoruz. Allah a emanet olunuz. Yıl: 14 Sayı: 145

Genç Birikim den... Sizleri dergimizle baş başa bırakıyoruz. Allah a emanet olunuz. Yıl: 14 Sayı: 145 Genç Birikim den... Değerli Genç Birikim Okuyucuları, Aradan geçen bir ayın ardından yeniden beraberiz. Rabbimize şükürler olsun, biz yine buradayız ve elimizden geldiğince, gücümüzün yettiği sürece sizlere

Detaylı

Erdu l Izze. Gazze. İzzet Yurdu Gazze. Siz Hiç Yetim Başı Okşadınız mı? Abdullah BÜYÜK Mustafa AYDIN Röportaj. Mustafa DİKMEN

Erdu l Izze. Gazze. İzzet Yurdu Gazze. Siz Hiç Yetim Başı Okşadınız mı? Abdullah BÜYÜK Mustafa AYDIN Röportaj. Mustafa DİKMEN RİBAT EĞİTİM VAKFI ADAPAZARI ŞUBESİ YIL: 9 SAYI: 36 OCAK-ŞUBAT-MART 2013 ISSN 1305-5356 Filistin in işgal haritası Gazze Erdu l Izze Aksiyon dergisine teşekkürler İzzet Yurdu Gazze Mustafa DİKMEN Siz Hiç

Detaylı

Ruh Güzelliklerle Beslenir Hamza TEKİN. Bizim Şehrin Bülteni. 178 den 300 e. Kravatın Arkeolojisi. Pahalı Güvenlik Azalan İnsanlık

Ruh Güzelliklerle Beslenir Hamza TEKİN. Bizim Şehrin Bülteni. 178 den 300 e. Kravatın Arkeolojisi. Pahalı Güvenlik Azalan İnsanlık Bizim Şehrin Bülteni RİBAT EĞİTİM VAKFI ADAPAZARI ŞUBESİ YIL: 10 SAYI: 38 TEMMUZ-AĞUSTOS-EYLÜL 2013 ISSN 1305-5356 Takvalı ve erdemli bir şahsiyet olmak Nasip değil, talep meselesi Ruh Güzelliklerle Beslenir

Detaylı

BAŞKANLIK SİSTEMİ İSLAM

BAŞKANLIK SİSTEMİ İSLAM 1 BAŞKANLIK SİSTEMİ VE İSLAM PROF. DR. OSMAN ESKİCİOĞLU 2 İÇİNDEKİLER Bir İthaf ve Bir İtiraf..... 4 Bu Kitap Niçin Yazıldı... 5 ÖNSÖZ..... 6 GİRİŞ..... 16 BİRİNCİ BÖLÜM TOLUM YÖNETİM ŞEKİLLERİ.... 18

Detaylı

illî sembollere tahammül edemeyenler Milliyetçi olamazlar!

illî sembollere tahammül edemeyenler Milliyetçi olamazlar! MİLLİYETÇİ SİYASİ HAFTALIK GAZETE SAYI 429 Y I L : 9 EY TÜRK KENDİNE DÖN... 23 OCAK 1978 PAZARTESİ FİYATI 5 TL. a Ecevit Hükümet Olmak için «Devlet enkazdır», «Hazine iflâs etmiştir.» diyerek Devleti tahrip

Detaylı

GÜNÜMÜZ FIKIH PROBLEMLERİ ESASLARI

GÜNÜMÜZ FIKIH PROBLEMLERİ ESASLARI HEDEFLER İÇİNDEKİLER GÜNÜMÜZ FIKIH PROBLEMLERİ ORTAYA ÇIKIŞ SEBEPLERİ VE ÇÖZÜM YOLLARI Çağdaş İhtiyaçlar ve Fıkıh Günümüz Fıkıh Problemleri Kavramı Günümüz Fıkıh Problemlerinin Ortaya Çıkış Sebepleri Günümüz

Detaylı

BİRLİK... AMA NE ÜZERİNDE?

BİRLİK... AMA NE ÜZERİNDE? Sayı: 404 AĞUSTOS 2012 BİRLİK... AMA NE ÜZERİNDE? Kavram: Cemaat MEHMED DURMUŞ Prof. Burhanettin CAN ile Gündem Üzerine RÖPORTAJ: ŞÜKRÜ HÜSEYİNOĞLU Tehlikeli Yanılsamalar ATASOY MÜFTÜOĞLU Tüketim Toplumundan

Detaylı

Editörden. 10-11 Kurban Etinden Yemek. 12-13 Basiretli Olmalıyız. 14-15 Talim ve Terbiye Arasında Öğretmen

Editörden. 10-11 Kurban Etinden Yemek. 12-13 Basiretli Olmalıyız. 14-15 Talim ve Terbiye Arasında Öğretmen Editörden Yusuf İMKANDER: İHH Sizlere İHH nın Temmuz 2012 de yayınlanan Arakan Raporunu sunuyoruz. Arakan da yaşananları kamuoyuna aktarmayı, İslam dünyasını ve uluslararası topluluğu bilgilendirmeyi ve

Detaylı

* Yar n için en iyi haz rl k, bu günün i ini fevkalade iyi yapmakt r. Sir William Osler

* Yar n için en iyi haz rl k, bu günün i ini fevkalade iyi yapmakt r. Sir William Osler * Yar n için en iyi haz rl k, bu günün i ini fevkalade iyi yapmakt r. Sir William Osler MAÇ DOKSAN DAK KA, DOSTLUK EBEDÎ Japonya ve Güney Kore'de oynanan 2002 Dünya Kupas maçlar n yakla k 5.000.000.000

Detaylı

İSLAMOFOBİ KOLEKTİF BİR KORKUNUN ANATOMİSİ SEMPOZYUM TEBLİĞLERİ 30 NİSAN 1 MAYIS 2010 SİVAS, TSO KONFERANS SALONU

İSLAMOFOBİ KOLEKTİF BİR KORKUNUN ANATOMİSİ SEMPOZYUM TEBLİĞLERİ 30 NİSAN 1 MAYIS 2010 SİVAS, TSO KONFERANS SALONU Sempozyum Koordinatörü Sekreterya : Yrd. Doç.Dr. Osman ALACAHAN Yrd. Doç Dr. Betül DUMAN : Abdusselam BULUT Osman KAVAKLIOĞLU Abdullah ALTUNKES Şaban TUTÇU Mustafa YALÇINKAYA ISBN 975-605-5932-1. Baskı:

Detaylı

DiCLE ÜNiVERSiTESi ilahiyat FAKÜLTESi DERGisi

DiCLE ÜNiVERSiTESi ilahiyat FAKÜLTESi DERGisi Dicle Üniversitesi ilahiyat Fakültesi Y ayinlara : 19. ISSN 1303-5231 DiCLE ÜNiVERSiTESi ilahiyat FAKÜLTESi DERGisi HAKEMLi DERGi ClLT: IX SAYI : 2 DiYARBAKlR 2007 KUR' AN-I IlAKİM VE AÇIKLAMALI MEALi

Detaylı

Yıl:1 Cilt: 1 Sayı:4. Sorumlu: Raşit Paktürk E-mail: maneviyat@ahmadiyya.de ISSN: 2192-3396

Yıl:1 Cilt: 1 Sayı:4. Sorumlu: Raşit Paktürk E-mail: maneviyat@ahmadiyya.de ISSN: 2192-3396 Yıl:1 Cilt: 1 Sayı:4 Ekim, Kasım, Aralık 2011 (Miladi) Zilkade, Zilhicce, Muharrem, Safer 1432-1433 (Hicri) İhaa, Nübüvvet, Fatah 1390 (Hicri Şemsi) Yayınlayan: Ahmadiyya Muslim Jamaat Verlag der Islam

Detaylı

Sence 1 yaşında. Türk e dair birçok şeyin arasından Anadolu kültüründe düğün ve merasimler ve bir spor dalı olarak Cirit sayfalarımızı süsledi.

Sence 1 yaşında. Türk e dair birçok şeyin arasından Anadolu kültüründe düğün ve merasimler ve bir spor dalı olarak Cirit sayfalarımızı süsledi. Selam ile Sence 1 yaşında. Sen istedin diye, Sen destek verdin diye, Sen varsın diye Sence yayın hayatına 1 yıldır devam edebiliyor. Seninle ve senin için varlığını sürdürebilmeyi ümit ediyoruz. Mübarek

Detaylı

Askeri Vesayet Anayasas Ekonominin En Büyük Kamburu

Askeri Vesayet Anayasas Ekonominin En Büyük Kamburu dosya MAKRO EKONOM Doç. Dr. brahim ÖZTÜRK Askeri Vesayet Anayasas Ekonominin En Büyük Kamburu 1924 Anayasas bir kenara b rak lacak olursa, tarihte ilk defa Türk halk kendi özgür iradesiyle, son darbeden

Detaylı

SONUNU HAZIRLAR ZULÜMZÂLİMİN. Metot ve Yöntem Meselesi. Özgecanlar Öldürülemez. Müslümanların Müslümanlarla İmtihanı Yusuf E.

SONUNU HAZIRLAR ZULÜMZÂLİMİN. Metot ve Yöntem Meselesi. Özgecanlar Öldürülemez. Müslümanların Müslümanlarla İmtihanı Yusuf E. RİBAT EĞİTİM VAKFI ADAPAZARI ŞUBESİ YIL: 12 SAYI: 45 Nisan - Mayıs - Haziran 2015 ISSN 1305-5356 ZULÜMZÂLİMİN SONUNU HAZIRLAR Sizden kim zulüm ve haksızlık ederse, ona büyük bir azap tattırırız / Furkan

Detaylı

Avrupa 19. Kur an Tilavet Yar flmas yap ld PERSPEKTIVE

Avrupa 19. Kur an Tilavet Yar flmas yap ld PERSPEKTIVE YIL/JAHRGANG: 13 SAYI/NR.: 150 HAZ RAN / JUNI 2007 PERSPEKTIVE Monatliche Zeitschrift der Islamischen Gemeinschaft Milli Görüfl slam Toplumu Millî Görüfl aylık yay n organ Avrupa 19. Kur an Tilavet Yar

Detaylı

İSLAM VE EKONOMİ. Prof. Dr. Osman ESKİCİOĞLU

İSLAM VE EKONOMİ. Prof. Dr. Osman ESKİCİOĞLU İSLAM VE EKONOMİ Prof. Dr. Osman ESKİCİOĞLU İZMİR-1999 Yazan : Prof. Dr. Osman Eskicioğlu Yayına Hazırlayan: Yusuf Çiftçioğlu Dizgi, Sayfa Düzeni: Yusuf Çiftçioğlu Kapak Tasarım: Nil A. Ş. ISBN: 975-6824-02-6

Detaylı

Erciyes Aylık Fikir ve Sanat Dergisi (Ulusal Hakemli Dergi) ISSN: 1300-4689

Erciyes Aylık Fikir ve Sanat Dergisi (Ulusal Hakemli Dergi) ISSN: 1300-4689 İÇİNDEKİLER SAYFA Tarihsel Yaklaşımda Afazia Çarpanı Metodunun Kullanımı - Ceyhun DEMİRKOLLU....1 Efendim (Şiir) - Zübeyde GÖKBULUT (Gelin)...6 Tevhît Feneri (Şiir) - Prof. Dr. Önder ÇAĞIRAN...6 Prof.

Detaylı

Hamdolsun, nimetlerini genelleme yaparak bile sayamayacağımız Rabbimize,

Hamdolsun, nimetlerini genelleme yaparak bile sayamayacağımız Rabbimize, Rahman ve Rahim olan Allah ın adıyla, Hamdolsun, nimetlerini genelleme yaparak bile sayamayacağımız Rabbimize, Salât olsun, hayatıyla bize en güzel örnek olan biricik Rasûlüne, Selâm olsun, onun ehl-i

Detaylı

Öyle bir zaman diliminde yaşıyoruz

Öyle bir zaman diliminde yaşıyoruz başyazı Rahman ve Rahim olan Allah ın adıyla. Prof. Dr. Mehmet Görmez Diyanet İşleri Başkanı İmanın Sosyal Boyutu Öyle bir zaman diliminde yaşıyoruz ki, etrafımızdaki her şey âdeta nefsimizin heva, heves,

Detaylı

BÜLTEN. AKV'den» w. Modernizm. Kur'anî Kavramlar Üzerine Bazı Düşünceler. Kapitalizm Kapitalizm'e Karşı. Basından ARAŞTIRMA VE KULTUR ARALIK 1991

BÜLTEN. AKV'den» w. Modernizm. Kur'anî Kavramlar Üzerine Bazı Düşünceler. Kapitalizm Kapitalizm'e Karşı. Basından ARAŞTIRMA VE KULTUR ARALIK 1991 BÜLTEN KULTUR ARALIK 1991 ARAŞTIRMA VE VAKFI AKV'den» w «Modernizm Kur'anî Kavramlar Üzerine Bazı Düşünceler Kapitalizm Kapitalizm'e Karşı Basından AKV BÜLTEN AKV'DEN Sclamünaleyküm. AKV Bülten'in 4. sayısını,

Detaylı