KATI ATIKLARIN GERİ KAZANIMI VE ÖZEL ÇEVRE KORUMA BÖLGELERİNDE YAPILAN UYGULAMALAR

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "KATI ATIKLARIN GERİ KAZANIMI VE ÖZEL ÇEVRE KORUMA BÖLGELERİNDE YAPILAN UYGULAMALAR"

Transkript

1 TMMOB Çevre Mühendisleri Odası V. ULUSAL ÇEVRE MÜHENDİSLİĞİ KONGRESİ KATI ATIKLARIN GERİ KAZANIMI VE ÖZEL ÇEVRE KORUMA BÖLGELERİNDE YAPILAN UYGULAMALAR Dr. ¹, Necdet ERDOĞAN², Özgür DEMİRTOLA³ T.C. Çevre ve Orman Bakanlığı, Özel Çevre Koruma Kurumu Başkanlığı Ceyhun Atuf Kansu Cad. No: Balgat ANKARA (1) Araştırma Şube Müdürü, Kimya Mühendisi, (2) Uzman, Jeoloji Mühendisi, (3) Uzman, Jeoloji Mühendisi, ÖZET Dünyada teknolojinin gelişmesi, insanoğlunun yaşamında rahatlık ve kolaylık sağlamakla birlikte daha çok atığın üretilmesine neden olmuştur. Öncelikle endüstrileşmiş ülkelerde görülen bu problem, ilerleyen yıllarda yaygınlaşmış ve yaşam standartlarındaki artışla, tüm dünyada sorun haline gelmiştir. Atıkları çevreye zarar vermeden ve ekonomik yollarla yok etmek, gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerde atık yönetiminden sorumlu otoritenin karşılaştığı en karmaşık sorunlardan biridir. Kentsel gelişimde kritik konu olarak ortaya çıkan bu sorunun çözümünde, atık hacminin azaltılması önemli bir noktadır. Bu amaçla bir çok ülkede uygulanan geri kazanılabilir atıkların değerlendirildiği Katı Atık Geri Kazanım Projesi Türkiye genelinde yaklaşık 55 belediyede sürdürülmektedir. Akdeniz in Kirliliğe Karşı Korunması Sözleşmesi ve Çevre Kanununun 9. maddesine dayanarak hazırlanan 383 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamedeki esaslara göre ilan edilen koruma alanlarından Foça, Pamukkale, Karahayıt, Göcek, Çolaklı, Fethiye ve Dalyan Özel Çevre Koruma Alanlarında söz konusu proje uygulanmaktadır. Ender ve eşsiz güzellikleri ile dünya ölçeğinde önem taşıyan doğal değerlere sahip bu bölgelerde, katı atık yönetiminin bir basamağı olan proje, 1995 yılında başlatılmıştır. Projede hedef, ekonomik değer taşıyan cam, kağıt-karton, metal, plastik gibi materyallerin yaş çöpten ayrı toplanmasıdır. Bölgelerin nüfusuna, turizm potansiyeline, sosyo-ekonomik yapısına bağlı olarak proje sonuçları her bölgede farklılık göstermektedir. Türkiye genelinde %12 olan geri kazanılabilir atık miktarı, projenin uygulandığı özel koruma alanlarında %10-36 arasında değişmektedir. Anahtar Kelimeler: Katı atık, geri kazanım, geri dönüşüm, özel çevre, sürdürülebilir yönetim

2 IMPLEMENTATIONS OF SOLID WASTE RECYCLING AND RECOVERY SYSTEMS İN THE SPECİAL PROTECTED AREAS ABSTRACT With the effect of technological progress, conveniences in the life of mankind brought the outcome of waste reduction problem. This problem previously seen in industrialized civilizations, has became a global problem with the improvement of life standards. Removing the wastes without harming the nature with economical ways is the common problem of developed and developing countries. Management of the wastes is the most complex issue all over the world. Reducing the volume of the wastes should be suggested as an important point for the solution of this critic issue in city planning. "Recycling of Solid Wastes Project" is carried out in 55 municipalities to collect the solid wastes separately over Turkey according to this goal. This project is implemented in Foça, Pamukkale-Karahayıt, Göcek, Belek-Çolaklı, Fethiye and Dalyan Special Protected Areas declared under law (no: 383 KHK) which is prepared in respect of the international agreements. This project is initiated in year 1995 as a step of solid waste management in these areas with rare and unique features in the world scale. Aim of the project is collecting the economically valuable materials like, glass, paper-cardboard, metal and plastic in their source and separating them from the household wastes. Project results change due to the regions in respect of their population, tourism activities and socio-economic situations. Recycled wastes rate in these special protection areas is 10-36% which is 12% in countrywide average. Key words: Solid waste, recycling, recovery, protected areas, sustainable management Giriş Geçen yüz yılın ikinci yarısında dünyada başlayan sanayi devrimi ve hızlı kentleşme ülkemizde de yaşanmıştır. Fabrikaların genellikle kentlerde kurulması, büyük şehirlere göçün artmasına, buralarda nüfusun yoğunlaşmasına ve büyük şehir sayısında artışa neden olmuştur. Halen 6.3 milyar dünya nüfusunun yarısı şehirlerde yaşamakta, bunun da 2 milyardan fazlası gelişmiş ülkelerin metropolitan yerleşimlerinde bulunmaktadır. Birleşmiş Milletler Kalkınma Programının The Challenge of the Environment Raporunda, dünyada her yıl üretilen 720 milyar ton atığın, 440 milyar tonunun gelişmiş ülkeler tarafından üretildiği açıklanmaktadır. Büyük şehirlerde belediyeler atıkların ancak %25-55 ini toplayabilmekte, açıkta bırakılan çöpler bulundukları civarı kullanılmaz hale getirmenin yanı sıra, insan sağlığı için de büyük tehdit oluşturmaktadır (UNEP,1995). Gün geçtikçe, özelikle büyük şehirlerde üretilen ve uzaklaştırılması gereken katı atık miktarı sorun haline gelmiştir. Ekonomik gelişmelerle hayat standardının giderek yükselmesi; toplumun taleplerinin çeşitlenmesini, buna bağlı olarak da sürekli yeni ürünlerin piyasaya çıkmasını ve yeni tüketim alışkanlıklarının oluşmasını ortaya çıkarmıştır. Katı atıklar hiçbir değeri olmadığı düşünülerek yok edilen, gerçekte içinde çeşitli ekonomik değerler bulunan maddelerdir. Evlerden, turizm tesislerinden, endüstriden, tarım alanlarından kaynaklanan ve depolama alanlarında bertaraf edilen katı atıkların azaltılmasında en önemli yöntem, atıkların ayrıştırılması ile geri dönüştürülerek tekrar kullanımının sağlandığı, katı atık geri kazanım programlarıdır. Yüzyıllardır katı atıklar toplumların ekonomik, kültürel ve sosyal gelişimlerine göre yakılmış veya yerleşimlerin dışındaki alanlarda gömülmüştür. Ülkeden ülkeye değiştiği gibi aynı ülkede şehirler arasında hatta semtler arasında katı atıkların yapısında farklılıklar görülmektedir. Şehirlerde etkin olan sektör faaliyetleri doğal olarak katı atık kompozisyonlarını etkilemekte, ayrıca mevsimsel farklılıklar görülmektedir. Ülkemizde istatistiksel açıdan katı atık yönetimine ilişkin güncel veri bulmak kolay değildir. 254

3 1992 yılında Devlet İstatistik Enstitüsü (DİE), belediyelere yönelik çalışmalardan elde ettiği verilere göre evsel nitelikli katı atığın %65 i organik atık, %23 ü kül, cüruf, %12 si geri kazanılabilir atıktır. Devlet İstatistik Enstitüsü nün yıllarını içeren Belediye Çöp Envanteri verilerine bakıldığında da günlük katı atık miktarı yıllara göre artış göstermektedir ( kg/kişi/gün). Yine DİE nin 2001 yılı Belediye Katı Atık İstatistikleri anketinin geçici sonuçlarına göre Türkiye de katı atık hizmeti verilen 2915 belediye yılda 25 milyon ton civarı kentsel katı atık toplamaktadır. DİE verileri ve yerel yönetimlerin yaptığı çalışmalara dayanarak yıllık geri kazanılabilir katı atık miktarı 3 milyon tona ulaşmıştır (T.C. Çevre Bakanlığı, BM Kalkınma Programı, 2002). Bu alanda yapılan az sayıda araştırmadan biri olan, DİE nin Alan Uygulaması Hane halkı Çöp Kompozisyonu Araştırması ve Hane halkı Çöp Eğitim Anketi Geçici Sonuçları (1995) verilerine göre Tablo 1 de görüldüğü gibi büyük şehirlerde özellikle kağıt, karton gibi yüzde oranı yüksek olan geri kazanılabilir malzemeler, geri kazanılabilecekken gerektiği gibi toplanamadığı için çöp olarak depolama alanlarına gönderilmekte, çoğu yakılarak yok edilmektedir. Tablo 1. Değişik Metropol Şehirlerde Geri Kazanılabilecek Katı Atıkların Yüzde Olarak Dağılımı (Yaz) (DİE, 1995) Şehir Kağıt ve karton Metal Cam Naylon PET ve PVC Tekstil Pil Kauçuk Adana Ankara Bursa Diyarbakır Gaziantep İskenderun İstanbul İzmir Kayseri Konya Samsun Yasal Düzenlemeler, Uluslararası ve Ulusal Kararlar Ülkemizde katı atıkların toplanması ve uzaklaştırılarak yok edilmesi; 1580 sayılı Belediyeler Kanunu ve 3030 sayılı Büyükşehir Belediyelerinin Yönetimi Hakkında Kanun gereği belediyelerin görevleri arasındadır. Katı atık yönetiminde temel ilke, atık oluşumunu mümkün olduğu ölçüde azaltmak, geri kazanılabilir atıklarda maksimum verimi sağlamak, geri dönüşümü olmayan atıkları ise insan ve çevre sağlığına uygun yöntemlerle bertaraf etmektir sayılı Çevre Kanunu gereğince 1991 yılında yürürlüğe giren Katı Atıkların Kontrolü Yönetmeliği, atık yönetiminde belli düzenlemeler getirmiştir. Ambalaj atıklarının gerek hacimleri, gerek sahip oldukları ekonomik değer göz önüne alınarak Yönetmelikte ambalaj atıklarını ayrı toplama ve geri kazanılmalarını sağlamaya yönelik hükümler yer almaktadır. 255

4 Yönetmeliğin 9. maddesinde Bakanlığın ekolojik dengenin bozulmasını önlemek amacıyla üreticilere kota, depozito uygulanması zorunluluğu getirdiği belirtilmektedir. Kota uygulamasına tabi işletmeler ve oranlarına ilişkin çeşitli yükümlülükler, üreticilerin bu konuda daha hassasiyet göstermelerini sağlamıştır. Son on yılda üretilen ve toplanan ambalaj atık miktarları Şekil 1 de görülmektedir. Şekil 1- Yıllara göre toplanan ambalaj atık miktarları (ÇEVKO Vakfı verilerinden yararlanılmıştır.) Yönetmeliğin Katı atıkların kaynağında ayrı toplanması ve taşınması nı kapsayan bölümü 1998 yılında değiştirilmiştir. Bu değişikliğe: 18. Madde gereği; Belediye ve mücavir alan sınırları içinde belediyeler, bu alanlar dışında ise mahallin en büyük mülki amiri; çevre kirliliğini azaltmak, evsel ve evsel nitelikli endüstriyel katı atıklar içindeki değerlendirilebilir katı atıkları sınıflandırarak ayrı toplamak ve bunlarla ilgili tedbirleri almakla yükümlüdürler, 20. Madde gereği; Belediye ve mücavir alan sınırları dışında kalan yerlerdeki sanayi tesisleri ve turistik tesis işletmeleri atıklarının taşınmasından sorumludurlar. Bunlar evsel katı atıklar içindeki değerlendirilebilir katı atıkları sınıflandırarak ayrı toplamak ve topladıkları atıkları belediyenin işleme veya depolama tesislerine taşımak veya taşıtmak zorundadırlar. Atıkların azaltılması hususunda gerek uluslararası gerek ulusal düzeyde çeşitli kararlar alınmış; eylem planları belirlenmiştir yılında Rio da düzenlenen Birleşmiş Milletler Çevre ve Kalkınma Komisyonu Sonuçları arasında olan; Atıkların çevresel açıdan duyarlı bir şekilde yeniden dönüştürülmesi ve kullanımı, bu konuda ulusal atık politikaları geliştirilmesi bu önemli kararlardandır. VII. Beş yıllık Kalkınma planından hareketle, hazırlanan Ulusal Çevre Stratejisi ve Eylem Planı (UÇEP) Tehlikeli Atıkların Yönetimi Raporunda (1996) kısa vadede (1-2 yıl) atık toplama, nakliye ve geri kazanım tesislerinin kurulması önerilmiştir. VIII. Beş Yıllık Kalkınma Planı- İçme suyu, Kanalizasyon, Arıtma Sistemleri ve Katı Atık Denetimi Özel İhtisas Komisyonunca hazırlanan raporda; 256

5 -geri dönüşüm ile sanayiye kazandırılan girdi miktarının artırılması, -Büyükşehir belediyelerinden başlayarak katı atıkların kaynağında ayrıştırılması, organik atıklar ve geri dönüşümlü maddelerin ayrı toplanması, planın hedefleri arasında sıralanmaktadır (T.C. Başbakanlık, Devlet Planlama Teşkilatı, 2000). Avrupa Birliği Uyumlaştırma çalışmaları çerçevesinde hazırlanan AB Müktesebatının üstlenilmesine İlişkin Türkiye Ulusal programı nın Çevre başlığı altında Atık Yönetimi bölümünde AB 94/62/EEC sayılı direktif ve buna ek çıkarılan kararların esas alındığı Ambalaj Atıkları Yönetmeliği nin hazırlandığı belirtilmektedir (ABGS, 2001). Rio+10 diye nitelenen 2002 Johannesburg Dünya Sürdürülebilir Kalkınma Zirvesi Uygulama Planında; Sürdürülebilir Olmayan Tüketim ve Üretim Kalıplarının Değiştirilmesi bölümünde; atıkları önleme-azaltma, yeniden kullanma ve çevreye zarar vermeden bertaraf etme, öncelikli olarak atık yönetim sistemlerini geliştirme hükümetler, uluslar arası kuruluşlar, özel sektör dahil tüm paydaşlar tarafından üstlenilecek önlemlerdendir. 383 sayılı Kanun Hükmünde Kararname (KHK) ile 1989 yılında kurulan Özel Çevre Koruma Kurumunun kuruluş amacında ilan edilen ve edilecek alanların sahip oldukları çevre değerlerini korumak ve mevcut çevre sorunlarını gidermek üzere tüm tedbirleri almak yer almaktadır. Kurumun temel ilkelerinden biri; Bölgelerin bu KHK nin amacı doğrultusunda korunması için her türlü icraatta bulunmak, araştırma ve incelemeleri yapmak ve yaptırmak, gerektiğinde tüm kamu kurum ve kuruluşları ile ilgili derneklerle işbirliği sağlamaktır. Bu çerçevede Belediye ve mücavir alan dışındaki alanlarda çöp toplama işlerinin Valiliklerle birlikte organizasyonunu yapmak başlıca görevleri arasındadır. Ülkemizde Bakanlar Kurulu kararı ile edilmiş 13 Özel Çevre Koruma Alanı bulunmaktadır. Tablo 2- Özel Çevre Koruma Bölgeleri coğrafi, demografik özellikleri ve ilan tarihleri BÖLGE ADI ALAN (m 2 ) % 2000 Nüfusu İLAN TARİHİ Fethiye 774,07 0, Köyceğiz 461,46 0, Gökova 576,90 0, Patara 189,81 0, Kekova 232,36 0, Göksu 226,31 0, Datça 1443,68 0, Foça 27,61 0, Belek 111,79 0, Gölbaşı 273,94 0, Ihlara 54,64 0, Pamukkale 66,56 0, Tuz Gölü 7414,00 0, TOPLAM 11853,13 1, TÜRKİYE ,00 0, ÖÇKB Yüzölçümü/Türkiye Yüzölçümü*100=% 1,53 ÖÇKB Nüfusu / Türkiye Nüfusu * 100 = % 1,17 257

6 Bölgelerde Uygulama Çalışmaları Yukarıda söz edilen yasal düzenlemelere dayanarak Özel Çevre Koruma Kurumu Katı Atıkların Geri Kazanımı çalışmalarını, pilot proje olarak 1995 yılında Göcek Marinalarında başlatmıştır. Proje başlangıcını takip eden yıllarda Göcek Belediyesi katı atıkların geri kazanılarak ayrı değerlendirilmesi ile çöpten elde ettiği kazancı artırmış ve düzensiz çöp toplamaya son vermiştir. Şekil 2- Yıllara göre Göcek Belediyesi Katı Atık Geri Kazanım Projesi kazanç grafiği Pilot ölçekte öncelikle küçük bir alanda başlatılan projenin amacı; Özel Çevre Koruma Bölgelerinde Katı Atıkların Kontrolü Yönetmeliği ne uygun olarak yaş çöplerle ambalaj atıklarının birbirinden ayrılması, ambalaj atıklarının ayrı toplanması ile enerji-hammadde tasarrufu yapılarak ülke ekonomisine kazanç sağlanması ve çevrenin korunmasıdır. Türkiye de yer alan 13 adet Özel Çevre Koruma Bölgesi, tüm dünyada eşsiz tarihi, kültürel ve doğal güzelliklere sahip, bir çoğu deniz kenarında yoğun turizm aktivitelerinin olduğu gelişimleri ÖÇKK tarafından hazırlanan imar planları ile yönlendirilmiş küçük yerleşimlerin kırsal nitelik gösterdiği alanlardır. Bu yerleşimlerde oluşan katı atıkların miktarları yaz ve kış aylarında bölgelerde olan nüfusun yaşam tarzları ile değişmekte ve katı atık sorununa gerek geri kazanım, gerekse diğer bertaraf yöntemleri açısından ayrı özen gösterilmesi gerekmektedir. Ekolojik ve ekonomik açıdan bakıldığında bu bölgelerde araziler çok kısıtlı ve değerlidir. Bu nedenle katı atık stratejisinin geliştirilmesi bu bölgelerde ayrı önem kazanmaktadır. Katı atık stratejisinin temeli, düzenli depolamadan önce atık azaltma, geri kazanım ve atık geri döngüsü kavramını geliştirmektir. Son yıllarda Özel Çevre Koruma Bölgelerinde bu konu dünyada kullanılan benzer teknoloji ve sistemlerle ele alınmaktadır. Halen Göcek, Patara, Foça da düzenli depolama alanı bulunmakta olup, Ortaca (Dalyan) faaliyete geçmek üzeredir. İlk olarak Göcek te başlayan Katı Atıkların Geri Kazanımı Projesi Fethiye, Göcek, Bozburun, Datça, Dalyan, Akyaka, Pamukkale-Karahayıt, Foça, Ihlara, Çolaklı, Arkum, Taşucu ve Gölbaşı yerleşim alanlarına yaygınlaştırılmıştır. Foça, Pamukkale-Karahayıt, Göcek, Belek- Çolaklı, Fethiye ve Dalyan Özel Çevre Koruma Alanlarında sağlıklı veri toplanması mümkün olduğu için bu alanlarda yapılan çalışmalar değerlendirilecektir. 258

7 Proje, Belediyeler, ÇEVKO (Çevre Koruma ve Ambalaj Atıkları Değerlendirme Vakfı), beldenin sivil toplum kuruluşları ile işbirliği yaparak yürütülmektedir. Özel Çevre Koruma Kurumu Başkanlığı ve ÇEVKO Vakfı geniş anlamda, Belediye Başkanlıklarına eğitim ve organizasyon desteği vermekte, tanıtım ve toplama materyallerini temin etmektedir. Belediye Başkanlıkları ise, sağlanan bu imkanlar çerçevesinde projenin sağlıklı bir şekilde yürütülmesinden sorumlu bulunmaktadırlar. Yerel sivil toplum kuruluşlarından, eğitim ve bilinçlendirme çalışmalarında destek alınmaktadır. Geri kazanılabilecek atıkların ayrı toplandığı farklı renkte konteynerler şehrin uygun noktalarına yerleştirilmektedir. Belediye tarafından yaş çöpten farklı zamanlarda alınan malzemeler uygun bir alanda depolanmakta, bu malzemeleri toplayan aracılar vasıtasıyla geri kazanım tesislerine iletilmektedir. Proje akışı, yaz ve kış dönemlerinde belediyelerin yaptığı çöp toplama programına göre yürütülmektedir. Marinalarda teknelere iki farklı renkte atık toplama poşeti sağlanarak, Belediyesince yaş çöp ve ambalaj atığının ayrı toplanması sağlanmaktadır. Toplanan miktarlar, mümkün olduğu ölçüde Özel Çevre Koruma Kurumuna aylık periyotlarda bildirilmektedir. Proje başlangıcından itibaren sürdürülen eğitim çalışmaları, 2001 yılında yaygınlaştırılmıştır yılı içerisinde öğrenci, belediye çalışanları, ev hanımları, otel-pansiyon-esnaf işletme sahipleri gibi farklı kesimlerden toplam 5377 kişiye eğitim verilmiştir. Merkez ve Taşra teşkilatının sürekli programı haline getirilen katı atık geri kazanım eğitim çalışmalarıyla, 2002 yılı sonunda 7887 kişi Fethiye den olmak üzere toplam yaklaşık kişiye ulaşılmıştır. Ağırlıklı olarak okullarda öğrencilere yönelik olan eğitim programında, 2003 yılının ilk 6 ayında eğitim verilen kişi sayısı 3686 dır ve çalışmalar sürdürülmektedir. Sonuçlar Şekil 3-Yıllara göre Fethiye, Göcek, Dalyan, Foça, Özel Çevre Koruma Bölgeleri, katı atıkların geri kazanımı projesi ambalaj atık miktarları. Şekil 3 te yıllara göre dört bölgede toplanan ambalaj atıkları miktarları görülmektedir yılında toplanan ambalaj atığı Göcek te 145 ton, Foça da 80 ton dur. Proje henüz Fethiye ve Dalyan da başlamamıştır. 259

8 2000 yılında Fethiye ve Dalyan da başlatılan uygulamada, Fethiye de önemli bir potansiyelin olduğu tespit edilmiştir ( 300 ton). Göcek te toplanan miktar 178 tondur ve önceki yıla göre fazla artış görülmemektedir. Proje başlangıçında Foça ve Dalyan dan veri sağlanamamıştır yılı Foça değerine bakıldığında (954 ton) oldukça yüksek miktarların toplanabildiği görülmektedir. Konunun takibi ile Dalyan da bazı rakamlara ulaşılmıştır (36 ton). Göcek te ve Fethiye de toplanan ambalaj atık miktarlarında küçük bir artış gözlenmiştir (200 ton-332 ton) 2002 yılında Fethiye (552 ton) dışında diğer bölgelerdeki değerler düşmüştür. Toplanan miktarların düşmesinde, Foça da askeri tesisin ayrı toplama programına başlamasının, Göcek ve Dalyan da düzenli veri toplanamamasının etken olduğu düşünülmektedir. Şekil da projenin uygulandığı bölgelerde katı atık kompozisyonları, Şekil da bu bölgelerden bazılarında toplanan ambalaj atıkları % miktarları verilmektedir. Şekil 4- Pamukkale (Karahayıt yerleşimi) kompozisyonu Özel Çevre Koruma Bölgesi katı atık Pamukkale (Karahayıt), Pamukkale Özel Çevre Koruma Alanında yaklaşık aralığında nüfusa sahip, termal turizmden gelir sağlayan bir beldedir. Bölgede yöreye hizmet veren pansiyonların yanında 5-6 büyük otel bulunmaktadır. Katı atık kompozisyonunda bulunan geri kazanılabilir atık yüzdesi (% 3) Türkiye ortalamasının oldukça altındadır. Oteller dışında beldede geri kazanılabilir atık tüketimi çok azdır yılında başlayan uygulama, yörenin tüketim alışkanlıklarını ve turizmde, genellikle otellerde tek gecelik konaklamanın olduğu bir yöreyi yansıtması açısından farklı bir örnektir. 260

9 Şekil 5-Foça Özel Çevre Koruma Bölgesi katı atık kompozisyonu Foça civarı nüfusu olan kültürel düzeyin yüksek olduğu bir ilçedir ve düzenli katı atık depolama alanı bulunmaktadır. Tüm katı atıkta %13 oranında bulunan geri kazanılabilir katı atık, yerleşimden toplanan tüm ambalaj atığını temsil etmemektedir. Nüfusun yarıdan fazlasının yaşadığı askeri tesiste, ambalaj atıkları düzenli depolama alanına gelmeden toplanarak, doğrudan alıcılara iletilmektedir. Ayrıca bölgede bulunan turizm tesisleri de ambalaj atıklarını kendileri değerlendirmektedir. Bu miktarlarda dikkate alındığında bölgeden toplanan geri kazanılabilir atık oranı daha fazla olacaktır. Şekil 6- Foça Özel Çevre Koruma Bölgesi ambalaj atık miktarları Türkiye genelinde ambalaj atıkları içinde en yüksek pay kağıtta olmasına rağmen (DİE, 1998 Belediye Çevre Envanteri), bölgede cam atığı yüzdesi yüksektir; bunu kağıt ve plastik izlemektedir. Tüketim alışkanlıkları yanında, cam malzeme toplama kolaylığı da etken olabilir. 261

10 Şekil 7-Belek (Çolaklı yerleşimi) Özel Çevre Koruma Bölgesi katı atık kompozisyonu Belek Bölgesi Antalya-Alanya yolunun kara tarafında beldenin, kıyıda otellerin yoğunlukta olduğu Çolaklı Belediyesinin sorumluluğunda bir alandır, katı atık toplama vahşi depolama olarak yapılmaktadır. Bulunan %12 geri kazanılabilir atık oranı, bu alanda yapılan ölçümdür. Toplanan ambalaj atık miktarında bulunan sonuç bölgeyi tam olarak karakterize etmemektedir. Oteller (toplam 37 civarı otel ve günübirlik tesis) geri kazanılabilir atıkları ayrı toplayarak kendileri aracılar vasıtasıyla pazarlamaktadır. Bulunan %12 geri kazanılabilir atığın yanında, otellerin topladıkları miktar göz önüne alınırsa çok daha yüksek rakamlara ulaşılacağı kesindir. Şekil 8- Belek (Çolaklı yerleşimi) Özel Çevre Koruma Bölgesi ambalaj atık miktarları Bu bölgede ambalaj atıklarının yüzdesinde cam ve kağıt yaklaşık aynı oranda çıkmaktadır. Tüketim alışkanlıklarında cam ürünlerinin kullanılmasının yanı sıra, bölgede ticari ve tarımsal aktivitenin de olması bu sonucu ortaya çıkarmaktadır. 262

11 Şekil 9- Fethiye-Göcek (Göcek yerleşimi) Özel Çevre Koruma Bölgesi katı atık kompozisyonu Göcek, Fethiye Özel Çevre Koruma alanında, yoğun olarak yat turizminin yapıldığı düzenli katı atık depolama olan bir beldedir civarı yerleşik nüfusa göre, bulunan % 36 oranında geri kazanılabilir katı atık, yat turizminin ve sosyo-ekonomik seviyenin göstergesidir. Belde de 3 marinanın, yıllık yat kapasitesi yaklaşık civarıdır. Düzenli depolama alanına gelmeden, kaynağında olan ayrıştırma nedeniyle de hesaplamaya girmeyen kaçakların olduğu tahmin edilmektedir. Şekil 10-Fethiye-Göcek (Göcek yerleşimi) Özel Çevre Koruma Bölgesi toplanan ambalaj atık yüzdeleri Yukarıdaki şekilde görüldüğü gibi Göcek te ambalaj atıklarının %55 ini metal malzeme oluşturmakta, daha sonra plastik gelmektedir. Bu da tüketim alışkanlıklarının yat turizmine bağlı olarak metal ambalajlı ürünlere yönelik olduğunu göstermektir. Burada dikkat edilecek önemli bir faktör de düzenli depolama alanına giden geri kazanılabilir malzemenin çoğunun marinalardan toplanmasıdır. 263

12 Şekil yılında katı atık geri kazanım projesinin yürütüldüğü özel çevre koruma alanlarından toplanan ambalaj atık miktarları Katı atık geri kazanım projesinin yürütüldüğü bölgelerde 2002 yılı geri kazanılabilir malzeme sonuçlarına baktığımızda; en büyük payın Fethiye de olduğu görülmektedir. Şekil 3 deki grafikte de bu yerleşimde yıllara göre artan oranda geri kazanılabilir atık toplanmaktadır. Fethiye, Muğla İlinin en büyük nüfusu olan ilçesidir (127620). Yörede kış-yaz yoğun turizm faaliyeti görülmekte, konaklamalar pansiyon, otel, tatil köyü, ikinci konut gibi çeşitli şekillerde olmaktadır. İlçenin ekonomik faaliyeti ağırlıklı olarak turizme yöneliktir. Kapasite ile birlikte Belediyenin proje konusunda istekli olması, henüz iki yıllık bir uygulama alanı olan bölgede projenin devamında daha iyi sonuçlar alınacağı düşünülmektedir. Şekil 11 de grafikte görüldüğü gibi Göcek ve Çolaklı nın da toplanan ambalaj atıkları miktarları diğer bölgelere göre yüksektir. Tüm sonuçlar, bize özellikle turizmin yoğun olduğu bölgelerde, Türkiye geneline göre geri kazanılabilir atıkların miktarının daha fazla olduğunu göstermektedir. Değerlendirmeler Şekil 13- Bazı Özel Çevre Koruma Alanlarında yerleşim alanlarında toplanan 2002 yılı ortalama katı atık miktarları ile yerleşik nüfusa göre teorik olarak toplanması gereken katı atık miktarları (ton/yıl) 264

13 yılı değerlerine göre; projenin uygulandığı Foça, Pamukkale-Karahayıt, Göcek, Çolaklı, Fethiye ve Dalyan yerleşimlerinde toplanan yıllık ortalama katı atık miktarı, Türkiye ortalaması esas alınarak hesaplanan, yerleşik nüfusa göre toplanması gereken teorik değerin çok üstündedir. Bu değerler, bölgelerdeki yoğun turizm faaliyetinin önemli bir göstergesidir (Şekil 13). 2. Fethiye Katı Atıkların Geri Kazanımı Projesi kapsamında ayda ortalama ton arası ambalaj atığı toplanmakta olup, elde edilen gelir ile tam donanımlı bilgisayar sistemi kurulmuş ve 30 öğrenciye burs verilmektedir. Hiç beklenmedik farklı bir kaynak eğitime katkı sağlamıştır. 3. Turistik yörelerde görev yapan belediyeler, çağdaş atık toplama sistemini vatandaş ile paylaşmaktadırlar. 4. Depolanacak atık hacmi azaldığı için çöp depolama alanlarının ömrü uzamaktadır. 5. Geri kazanılan atıkların sanayide kullanılması ile enerji ve hammadde tasarrufu yapılarak ülke ekonomisine katkı sağlanmaktadır. 6. Özel Çevre Koruma Kurumu açısından önemli noktalardan biri de sürdürülebilir yaşamın temel taşları, biyolojik çeşitlilik kaynaklarını içeren doğal alanların tahribatının önlenmesi, ayrıca görüntü kirliliğinden bölgelerin arındırılmasıdır. Rio Konferansı ndan bu yana geçen 10 yıl süre zarfında gerçekleşen küresel değişiklikleri, gerçekleştirilen çalışmaları değerlendirmek ve bu konulara ilişkin çözüm önerilerini görüşmek amacıyla Güney Afrika nın Johannesburg kentinde düzenlenen Dünya Sürdürülebilir Kalkınma Zirvesinde ülkeler, Ulusal Raporları ile En İyi dokümanını da hazırlamışlardır. Sürdürülebilir kalkınmaya katkısı olan,, Türkiye çapında Kamu Kurum ve Kuruluşları, sivil toplum örgütleri, üniversite ve özel sektör tarafından son on yılda gerçekleştirilen projeler arasından seçilen 26 adet en iyi uygulamalardan, Ulusal Geri Kazanım ve Katı Atık Yöntemlerinin Geliştirilmesi başlığı altında, Özel Çevre Koruma Bölgelerinde uygulanan Katı Atıkların Geri Kazanımı Projesi de yer almıştır. Proje çalışmalarında karşılaşılan sorunlar ve gözlemler sonucunda bazı saptamalar yapılmıştır: Projeyi olumlu etkileyen faktörler: - Yerel yönetimin projeye sahip çıkması, - Proje alanının çok iyi seçilmesi - Halka proje uygulamasının nasıl olacağının detaylı anlatılması, - Projeye katılım sağlayan bireylerin ekonomik ve çevresel kazançlar konusunda bilinçlendirilmesi, - Projede seçilen hedef grupların eğitilmesi, halkla ilişkilerin geliştirilmesi - Projenin devlet, yerel yönetimler ve sivil toplum kuruluşlarının işbirliği ile yürütülmesi, - Yerel yönetimlerin imkansızlıkları göz önüne alınarak, projede gerekli olan tanıtımtoplama materyallerinin temin edilmesi, - Projenin finansman kaynağının yeterli ve sürekli olması, - Projeyi koordine eden kişi veya kuruluşun sürekli bölgeyi izlemesi, kontrolü olarak sıralanabilir Projenin yürütülmesinde karşılaşılan aksaklıklar ise; - Güvenilir veri toplanamaması, ülke genelinde görüldüğü gibi veri toplamada standardizasyonunun sağlanamaması 265

14 - Belediyelerin eleman sıkıntısı nedeniyle, konunun proje sorumlusu bulunamaması, - Zaman zaman belediyelerin projeye ilgisiz kalması, - Tatil köyü, otel gibi büyük turistik işletmelerin geri kazanımı kendi yöntemleriyle yürütmek isteyerek projeye katılmamalarıdır. KAYNAKLAR 1. Avrupa Birliği Genel Sekreterliği (ABGS), (2001) Türkiye Ulusal Programı, Ankara 2. Busch, G. (2003) Üretim Sürecinde Oluşan Atıkların Minimizasyonu ve Yeniden Değerlendirilmesi, Hazır Beton Dergisi, Sayı 41, 3. ÇEVKO (2002) Sürdürülebilir Kalkınma, 1992 Rio Konferansı Sonrasında Türkiye de İş Dünyası ve Sanayi, ÇEVKO Vakfı Yayınları 4. Çevre Mühendisleri Odası (2003) Sürdürülebilir kalkınma Dünya Zirvesi Türkiye Ulusal Raporu Hakkında TMMOB Çevre Mühendisleri Odasının Görüşleri, Çevre ve Mühendis Dergisi, Sayı 23-24, syf IUCN, UNEP, WWF (1991) Caring for the Earth, A Strategy for Sustainable Living 6. OECD/Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Teşkilatı (1999) Çevresel Başarı Raporu, Türkiye, OECD Yayınları, Ankara 7. T.C. Başbakanlık Devlet Planlama Teşkilatı (1998) Türkiye Ulusal Çevre Eylem Planı, Ankara, T.C. Başbakanlık DPT Yayınları 8. T.C. Başbakanlık Devlet Planlama Teşkilatı (2000) VIII. Beş Yıllık Kalkınma Planı, T.C. Başbakanlık, DPT Yayınları, Ankara 9. T.C. Başbakanlık Devlet İstatistik Enstitüsü (1999) 1997 Genel Nüfus Tespiti, DIE Yayınları, Ankara 10. T.C. Başbakanlık Devlet İstatistik Enstitüsü (2001) 2000 Genel Nüfus Sayımı Geçici Sonuçları, DIE Yayınları, Ankara 11. T.C. Çevre Bakanlığı (1999) Katı Atık Yönetimi Stratejisinin Uygulanması Amacıyla Kurumsal Güçlendirme Konusunda Teknik Asistanlık-Teknik Raporu, Ankara 12. T.C. Çevre Bakanlığı-ÇEVKO (2000) Avrupa Birliği Ambalaj ve Ambalaj Atıkları Direktifi/Ulusal ve Uyum Yasaları Seminer Notlar, İstanbul 13. T.C. Çevre Bakanlığı, Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı 2002 Dünya Sürdürülebilir Kalkınma Zirvesi Johannesburg 2002/Sürdürülebilir Kalkınma Ulusal Raporu, Ankara 14. The United Nations Environment Program (UNEP) (1995) Taking Action, An Environmental Guide for You and Your Community 15. United States Environmental Protection Agency (1989) Decision Makers Guide to Solid Waste Management 16. Zambak C. V. Tugal B. I Ulusal Çevre Eylem Planı: Tehlikeli, Atıkların Yönetimi, Ankara, T.C. Başbakanlık DPT Yayınları 266

T.C. ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI ÇEVRE YÖNETİMİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. Atık Yönetimi Eylem Planı (2008-2012) MAYIS - 2008 ANKARA

T.C. ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI ÇEVRE YÖNETİMİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. Atık Yönetimi Eylem Planı (2008-2012) MAYIS - 2008 ANKARA T.C. ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI ÇEVRE YÖNETİMİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Atık Yönetimi Eylem Planı (2008-2012) MAYIS - 2008 ANKARA ÖNSÖZ Tabii kaynaklar insanoğlu için yeterli olmasına rağmen sınırsız değildir ve

Detaylı

Avrupa Birliği Sürecinde Türkiye de Ambalaj Atıklarının Yönetimi

Avrupa Birliği Sürecinde Türkiye de Ambalaj Atıklarının Yönetimi Avrupa Birliği Sürecinde Türkiye de Ambalaj Atıklarının Yönetimi Hatice Kutlu Bülbül * - Barış Özdal ** Öz: Bu çalışmada; Avrupa Birliği (AB) ne tam üyelik sürecinde, ülkemizde ambalaj atıklarının kaynağında

Detaylı

T.C. BİLİM, SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANLIĞI Sanayi Genel Müdürlüğü ULUSAL GERİ DÖNÜŞÜM STRATEJİ BELGESİ VE EYLEM PLANI

T.C. BİLİM, SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANLIĞI Sanayi Genel Müdürlüğü ULUSAL GERİ DÖNÜŞÜM STRATEJİ BELGESİ VE EYLEM PLANI T.C. BİLİM, SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANLIĞI Sanayi Genel Müdürlüğü ULUSAL GERİ DÖNÜŞÜM STRATEJİ BELGESİ VE EYLEM PLANI 2014-2017 1 İÇİNDEKİLER ŞEKİLLER LİSTESİ... 3 ÇİZELGELER LİSTESİ... 4 KISALTMALAR LİSTESİ...

Detaylı

Atık Sektörü Mevcut Durum Değerlendirmesi Raporu

Atık Sektörü Mevcut Durum Değerlendirmesi Raporu Atık Sektörü Mevcut Durum Değerlendirmesi Raporu (2.Taslak Web, Eylül 2010) Bu rapor Prof. Dr. İzzet Öztürk ve T.C. Çevre ve Orman Bakanlığı Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü tarafından hazırlanmıştır. İÇİNDEKİLER

Detaylı

Çevre ve Sürdürülebilir Kalkınma Tematik Paneli

Çevre ve Sürdürülebilir Kalkınma Tematik Paneli Vizyon 2023: Bilim ve Teknoloji Stratejileri Teknoloji Öngörü Projesi Çevre ve Sürdürülebilir Kalkınma Tematik Paneli Vizyon ve Öngörü Raporu 2003, ANKARA Önsöz Ülkemiz, geleceği için çok önemli bir geçiş

Detaylı

Akademik Sosyal Araştırmalar Dergisi, Yıl: 2, Sayı: 2/2, Haziran 2014, s. 348-362

Akademik Sosyal Araştırmalar Dergisi, Yıl: 2, Sayı: 2/2, Haziran 2014, s. 348-362 Akademik Sosyal Araştırmalar Dergisi, Yıl: 2, Sayı: 2/2, Haziran 2014, s. 348-362 Ali Osman KOCALAR 1 ÇEVRE VE ÇEVRE EĞİTİMİ ÜZERİNDEKİ YEREL YÖNETİM ETKİSİ Özet Çevre ile ilgili yapılan her şey bumerang

Detaylı

MEVCUT EVSEL KATI ATIK MİKTARLARI VE BERTARAF YÖNTEMLERİ:

MEVCUT EVSEL KATI ATIK MİKTARLARI VE BERTARAF YÖNTEMLERİ: ÇEVRE VE SÜRDÜRÜLEBİLİR KALKINMA TEMATİK PANELİ Cezmi Neyim ÇEVKO Vakfı TÜRKİYE DE EVSEL NİTELİKLİ KATI ATIKLAR GİRİŞ : Son Yıllarda Katı Atıklardan kaynaklanan problemler ülkemizin en önemli çevre sorunlarındandır.

Detaylı

T.C. Sayıştay Başkanlığı. Türkiye'de Atık Yönetimi. Ulusal Düzenlemeler ve Uygulama Sonuçlarının Değerlendirilmesi. Performans Denetimi Raporu

T.C. Sayıştay Başkanlığı. Türkiye'de Atık Yönetimi. Ulusal Düzenlemeler ve Uygulama Sonuçlarının Değerlendirilmesi. Performans Denetimi Raporu T.C. Sayıştay Başkanlığı Türkiye'de Atık Yönetimi Ulusal Düzenlemeler ve Uygulama Sonuçlarının Değerlendirilmesi Performans Denetimi Raporu Ocak 2007 Türkiye'de Atık Yönetimi Ulusal Düzenlemeler ve Uygulama

Detaylı

EVSEL ATIKLARIN EKONOMİYE KAZANDIRILMASI

EVSEL ATIKLARIN EKONOMİYE KAZANDIRILMASI EVSEL ATIKLARIN EKONOMİYE KAZANDIRILMASI TR62 (Adana, Mersin) Bölgesi Bu rapor Çukurova Kalkınma Ajansı uzmanları Erkut ALTUNTOP, Hakan BOZLU ve Esmanur KARABIYIK tarafından hazırlanmıştır. MAYIS 2014

Detaylı

İŞLETMELERDE ATIK YÖNETİMİ ve SAKARYA İLİNDE BİR ARAŞTIRMA

İŞLETMELERDE ATIK YÖNETİMİ ve SAKARYA İLİNDE BİR ARAŞTIRMA Journal of Yasar University 2010 20(5) 3453-3470 İŞLETMELERDE ATIK YÖNETİMİ ve SAKARYA İLİNDE BİR ARAŞTIRMA Hilmi KIRLIOĞLU a Meral EROL FİDAN b ÖZET Türkiye de KOBİ ler gerek sanayi yapısının önemli bir

Detaylı

TÜRKİYE DE KENTSEL KATI ATIK YÖNETİMİ UYGULAMALARI VE KÜTAHYA KATI ATIK BİRLİĞİ (KÜKAB) ÖRNEĞİ

TÜRKİYE DE KENTSEL KATI ATIK YÖNETİMİ UYGULAMALARI VE KÜTAHYA KATI ATIK BİRLİĞİ (KÜKAB) ÖRNEĞİ Süleyman Demirel Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi Y.2010, C.15, S.1 s.11-28. Suleyman Demirel University The Journal of Faculty of Economics and Administrative Sciences Y.2010,

Detaylı

KATI ATlKLARlN EKONOMiDE DEGERLENDiRiLMESi

KATI ATlKLARlN EKONOMiDE DEGERLENDiRiLMESi istanbul TiCARET ODASI KATI ATlKLARlN EKONOMiDE DEGERLENDiRiLMESi HAZlRLAYANLAR Yrd.Doç.Dr.Bülent ARMAGAN (Harran Üniversitesi Öğretim Üyesi-Proje Yürütücüsü) Yrd.Doç.Dr.İbrahim DEMİR (İstanbul Teknik

Detaylı

KENTSEL KATI ATIKLAR VE YÖNETİMİ. Toplumların kalkınmışlık düzeylerine, siyasal ve toplumsal örgütlenme

KENTSEL KATI ATIKLAR VE YÖNETİMİ. Toplumların kalkınmışlık düzeylerine, siyasal ve toplumsal örgütlenme Çalışmanın yayınlanmış son hali için lütfen bkz. Palabıyık, H., D. Altunbaş, "Kentsel Katı Atıklar ve Yönetimi", Çevre Sorunlarına Çağdaş Yaklaşımlar: Ekolojik, Ekonomik, Politik ve Yönetsel Perspektifler,

Detaylı

Türkiye nin Ege Kıyısındaki Korunan Alanlarında Sosyo-Ekonomik Durum ve Yeni Gelir Getirici Faaliyetlerin Analizi

Türkiye nin Ege Kıyısındaki Korunan Alanlarında Sosyo-Ekonomik Durum ve Yeni Gelir Getirici Faaliyetlerin Analizi T.C. ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI Empowered lives. Resilient nations. Türkiye nin Ege Kıyısındaki Korunan Alanlarında Sosyo-Ekonomik Durum ve Yeni Gelir Getirici Faaliyetlerin Analizi T.C. ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK

Detaylı

ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI

ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI İÇİNDEKİLER 1. MEVZUAT İLE İLGİLİ ÇALIŞMALAR... 3 1.1 MEVCUT DURUM... 3 1.2 İLERİYE DÖNÜK HEDEFİMİZ:... 3 2. ÇEVRE İLE İLGİLİ ÇALIŞMALAR... 4 2.1 ATIK YÖNETİMİ... 4 2.1.1 Düzenli Depolama Tesisleri ve

Detaylı

AB ENTEGRE ÇEVRE UYUM STRATEJİSİ (UÇES) (2007-2023)

AB ENTEGRE ÇEVRE UYUM STRATEJİSİ (UÇES) (2007-2023) TÜRKİYE CUMHURİYETİ AB ENTEGRE ÇEVRE UYUM STRATEJİSİ (UÇES) (2007-2023) Çevre ve Orman Bakanlığı 2006 İÇİNDEKİLER 1 GİRİŞ...1 2 MEVCUT DURUM...2 2.1 Türkiye de Çevrenin Genel Görünümü...2 2.2 Mevcut Yasal

Detaylı

Ercan TOPACA Kocaeli Valisi

Ercan TOPACA Kocaeli Valisi SUNUŞ Sanayileşme konusunda 1970 lerden itibaren yaşanan hızlı gelişme ve nüfustaki artış nedeniyle çevre kirliliğinin artarak küresel boyutlara ulaşması ile çevre konusu daha fazla önem kazanmıştır. Bu

Detaylı

Malatya İlinde Oluşan Evsel Katı Atıklardaki Enerji Potansiyeli

Malatya İlinde Oluşan Evsel Katı Atıklardaki Enerji Potansiyeli Malatya İlinde Oluşan Evsel Katı Atıklardaki Enerji Potansiyeli Rasim BEHÇET 1 * Cumali İLKILIÇ 2 Faruk ORAL 3 1 İnönü Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Makine Mühendisliği Bölümü, MALATYA 2 Fırat Üniversitesi

Detaylı

İçindekiler 1. AB, niçin bir Çevre Politikası geliştirmiştir? 2. AB Çevre Politikası nın yasal dayanakları nelerdir? 3. AB Çevre Politikası nın hedefleri ve temel ilkeleri nelerdir? 4. Çevre konusunda

Detaylı

ENTEGRE KATI ATIK YÖNETİMİ

ENTEGRE KATI ATIK YÖNETİMİ ENTEGRE KATI ATIK YÖNETİMİ Aynur KEMİRTLEK İstaç A.Ş., Piyalepaşa Bulvarı No.74, Şişli,34379,İstanbul. E-posta:akemirtlek@istac.com.tr 1.GİRİŞ Her geçen gün hızla artan nüfus ve değişen yaşam standartları

Detaylı

Çevre ve Temiz Üretim Sektör Raporu ve Yerel Çevre ve Temiz Üretim Stratejisi

Çevre ve Temiz Üretim Sektör Raporu ve Yerel Çevre ve Temiz Üretim Stratejisi Çevre ve Temiz Üretim Sektör Raporu ve Yerel Çevre ve Temiz Üretim Stratejisi www.btso.org.tr Bu çalışma BTSO liderliğinde Pera EEMEA Büyüme Hizmetleri A.Ş. işbirliğinde hazırlanmıştır. İÇİNDEKİLER 1.

Detaylı

T.C. SELÇUK ÜNĐVERSĐTESĐ FEN BĐLĐMLERĐ ENSTĐTÜSÜ

T.C. SELÇUK ÜNĐVERSĐTESĐ FEN BĐLĐMLERĐ ENSTĐTÜSÜ T.C. SELÇUK ÜNĐVERSĐTESĐ FEN BĐLĐMLERĐ ENSTĐTÜSÜ TEHLĐKELĐ ATIK GERĐ KAZANIM/BERTARAF TESĐSLERĐNDE ĐŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLĐĞĐNĐN MEVCUT DURUMUNUN DEĞERLENDĐRĐLMESĐ Aslı YAPICI YÜKSEK LĐSANS TEZĐ Çevre Mühendisliği

Detaylı

STRATEJİK PLAN 2013-2017. İstanbul Çevre Yönetimi San. ve Tic. A.Ş. www.istac.com.tr

STRATEJİK PLAN 2013-2017. İstanbul Çevre Yönetimi San. ve Tic. A.Ş. www.istac.com.tr STRATEJİK PLAN 2013-2017 İstanbul Çevre Yönetimi San. ve Tic. A.Ş. www.istac.com.tr SUNUŞ Osman AKGÜL İSTAÇ Genel Müdürü Gerek kamu ve gerekse özel sektörde faaliyet gösteren şirketlerin başarısı, yönetimdeki

Detaylı

T.C. ATILIM ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ AVRUPA BİRLİĞİ ANABİLİM DALI YÜKSEK LİSANS TEZİ. Akgün MALKOÇ AZMAN 050405001

T.C. ATILIM ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ AVRUPA BİRLİĞİ ANABİLİM DALI YÜKSEK LİSANS TEZİ. Akgün MALKOÇ AZMAN 050405001 T.C. ATILIM ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ AVRUPA BİRLİĞİ ANABİLİM DALI YÜKSEK LİSANS TEZİ AVRUPA BİRLİĞİ KENTSEL ATIK SU ARITIMI DEŞARJ STANDARTLARI VE TÜRKİYE İLE KARŞILAŞTIRILMASI Akgün MALKOÇ

Detaylı

tmmob makina mühendisleri odası

tmmob makina mühendisleri odası tmmob makina mühendisleri odası DENİZLİ'DE SANAYİLEŞME VE KENTLEŞME SEMPOZYUMU 15-16-17 EKİM 1999 BİLDİRİLER KİTABI Yayın no 230 tmmob makina mühendisleri odası Sümer Sokak 36/1 -A 06440 Demirtepe/ANKARA

Detaylı

DENİZLİ BELEDİYESİ 2012-2016 STRATEJİK PLANI

DENİZLİ BELEDİYESİ 2012-2016 STRATEJİK PLANI DENİZLİ BELEDİYESİ 2012-2016 STRATEJİK PLANI 1 İÇİNDEKİLER Sunuş...1 MİSYON...2 VİZYON...3 TEMEL DEĞERLER...4 I. DENİZLİ İLİ HAKKINDA GENEL BİLGİLER...6 I.1 Coğrafya ve İklim...6 I.2 Tarih...8 I.3 Demografi...

Detaylı

POLİTİKA DOKÜMANI KADIN

POLİTİKA DOKÜMANI KADIN T.C. BAŞBAKANLIK KADININ STATÜSÜ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ POLİTİKA DOKÜMANI KADIN ve ÇEVRE 2008, ANKARA Bu politika dokümanı, Türkiye de kadınların çevre alanındaki durumunu analiz etmektedir. Doküman, KSGM tarafından

Detaylı

T. C. KALKINMA BAKANLIĞI SU KAYNAKLARI YÖNETİMİ VE GÜVENLİĞİ

T. C. KALKINMA BAKANLIĞI SU KAYNAKLARI YÖNETİMİ VE GÜVENLİĞİ T. C. KALKINMA BAKANLIĞI SU KAYNAKLARI YÖNETİMİ VE GÜVENLİĞİ ÖZEL İHTİSAS KOMİSYONU RAPORU ANKARA 2014 ISBN 978-605-4667-82-6 YAYIN NO: KB: 2886 - ÖİK: 730 Bu çalışma Kalkınma Bakanlığının görüşlerini

Detaylı

BELEDİYELERDE DIŞ MALİ KAYNAK KULLANIMI: BÜYÜKŞEHİR BELEDİYELERİ ÜZERİNE BİR İNCELEME

BELEDİYELERDE DIŞ MALİ KAYNAK KULLANIMI: BÜYÜKŞEHİR BELEDİYELERİ ÜZERİNE BİR İNCELEME Süleyman Demirel Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi Y.2015, C.20, S.2, s.333-359. Suleyman Demirel University The Journal of Faculty of Economics and Administrative Sciences Y.2015,

Detaylı

Çevre Yönetiminin Bir Aracı Olarak Atık Yönetimi: Antakya Metropoliten Alanı Örneği

Çevre Yönetiminin Bir Aracı Olarak Atık Yönetimi: Antakya Metropoliten Alanı Örneği Çevre Yönetiminin Bir Aracı Olarak Atık Yönetimi: Antakya Metropoliten Alanı Örneği Şenol Adıgüzel * Özet: Günümüzde artan sanayileşme ve kentleşme hareketleriyle birlikte atık sorunu önemli bir çevresel

Detaylı