KATI ATIKLARIN GERİ KAZANIMI VE ÖZEL ÇEVRE KORUMA BÖLGELERİNDE YAPILAN UYGULAMALAR

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "KATI ATIKLARIN GERİ KAZANIMI VE ÖZEL ÇEVRE KORUMA BÖLGELERİNDE YAPILAN UYGULAMALAR"

Transkript

1 TMMOB Çevre Mühendisleri Odası V. ULUSAL ÇEVRE MÜHENDİSLİĞİ KONGRESİ KATI ATIKLARIN GERİ KAZANIMI VE ÖZEL ÇEVRE KORUMA BÖLGELERİNDE YAPILAN UYGULAMALAR Dr. ¹, Necdet ERDOĞAN², Özgür DEMİRTOLA³ T.C. Çevre ve Orman Bakanlığı, Özel Çevre Koruma Kurumu Başkanlığı Ceyhun Atuf Kansu Cad. No: Balgat ANKARA (1) Araştırma Şube Müdürü, Kimya Mühendisi, (2) Uzman, Jeoloji Mühendisi, (3) Uzman, Jeoloji Mühendisi, ÖZET Dünyada teknolojinin gelişmesi, insanoğlunun yaşamında rahatlık ve kolaylık sağlamakla birlikte daha çok atığın üretilmesine neden olmuştur. Öncelikle endüstrileşmiş ülkelerde görülen bu problem, ilerleyen yıllarda yaygınlaşmış ve yaşam standartlarındaki artışla, tüm dünyada sorun haline gelmiştir. Atıkları çevreye zarar vermeden ve ekonomik yollarla yok etmek, gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerde atık yönetiminden sorumlu otoritenin karşılaştığı en karmaşık sorunlardan biridir. Kentsel gelişimde kritik konu olarak ortaya çıkan bu sorunun çözümünde, atık hacminin azaltılması önemli bir noktadır. Bu amaçla bir çok ülkede uygulanan geri kazanılabilir atıkların değerlendirildiği Katı Atık Geri Kazanım Projesi Türkiye genelinde yaklaşık 55 belediyede sürdürülmektedir. Akdeniz in Kirliliğe Karşı Korunması Sözleşmesi ve Çevre Kanununun 9. maddesine dayanarak hazırlanan 383 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamedeki esaslara göre ilan edilen koruma alanlarından Foça, Pamukkale, Karahayıt, Göcek, Çolaklı, Fethiye ve Dalyan Özel Çevre Koruma Alanlarında söz konusu proje uygulanmaktadır. Ender ve eşsiz güzellikleri ile dünya ölçeğinde önem taşıyan doğal değerlere sahip bu bölgelerde, katı atık yönetiminin bir basamağı olan proje, 1995 yılında başlatılmıştır. Projede hedef, ekonomik değer taşıyan cam, kağıt-karton, metal, plastik gibi materyallerin yaş çöpten ayrı toplanmasıdır. Bölgelerin nüfusuna, turizm potansiyeline, sosyo-ekonomik yapısına bağlı olarak proje sonuçları her bölgede farklılık göstermektedir. Türkiye genelinde %12 olan geri kazanılabilir atık miktarı, projenin uygulandığı özel koruma alanlarında %10-36 arasında değişmektedir. Anahtar Kelimeler: Katı atık, geri kazanım, geri dönüşüm, özel çevre, sürdürülebilir yönetim

2 IMPLEMENTATIONS OF SOLID WASTE RECYCLING AND RECOVERY SYSTEMS İN THE SPECİAL PROTECTED AREAS ABSTRACT With the effect of technological progress, conveniences in the life of mankind brought the outcome of waste reduction problem. This problem previously seen in industrialized civilizations, has became a global problem with the improvement of life standards. Removing the wastes without harming the nature with economical ways is the common problem of developed and developing countries. Management of the wastes is the most complex issue all over the world. Reducing the volume of the wastes should be suggested as an important point for the solution of this critic issue in city planning. "Recycling of Solid Wastes Project" is carried out in 55 municipalities to collect the solid wastes separately over Turkey according to this goal. This project is implemented in Foça, Pamukkale-Karahayıt, Göcek, Belek-Çolaklı, Fethiye and Dalyan Special Protected Areas declared under law (no: 383 KHK) which is prepared in respect of the international agreements. This project is initiated in year 1995 as a step of solid waste management in these areas with rare and unique features in the world scale. Aim of the project is collecting the economically valuable materials like, glass, paper-cardboard, metal and plastic in their source and separating them from the household wastes. Project results change due to the regions in respect of their population, tourism activities and socio-economic situations. Recycled wastes rate in these special protection areas is 10-36% which is 12% in countrywide average. Key words: Solid waste, recycling, recovery, protected areas, sustainable management Giriş Geçen yüz yılın ikinci yarısında dünyada başlayan sanayi devrimi ve hızlı kentleşme ülkemizde de yaşanmıştır. Fabrikaların genellikle kentlerde kurulması, büyük şehirlere göçün artmasına, buralarda nüfusun yoğunlaşmasına ve büyük şehir sayısında artışa neden olmuştur. Halen 6.3 milyar dünya nüfusunun yarısı şehirlerde yaşamakta, bunun da 2 milyardan fazlası gelişmiş ülkelerin metropolitan yerleşimlerinde bulunmaktadır. Birleşmiş Milletler Kalkınma Programının The Challenge of the Environment Raporunda, dünyada her yıl üretilen 720 milyar ton atığın, 440 milyar tonunun gelişmiş ülkeler tarafından üretildiği açıklanmaktadır. Büyük şehirlerde belediyeler atıkların ancak %25-55 ini toplayabilmekte, açıkta bırakılan çöpler bulundukları civarı kullanılmaz hale getirmenin yanı sıra, insan sağlığı için de büyük tehdit oluşturmaktadır (UNEP,1995). Gün geçtikçe, özelikle büyük şehirlerde üretilen ve uzaklaştırılması gereken katı atık miktarı sorun haline gelmiştir. Ekonomik gelişmelerle hayat standardının giderek yükselmesi; toplumun taleplerinin çeşitlenmesini, buna bağlı olarak da sürekli yeni ürünlerin piyasaya çıkmasını ve yeni tüketim alışkanlıklarının oluşmasını ortaya çıkarmıştır. Katı atıklar hiçbir değeri olmadığı düşünülerek yok edilen, gerçekte içinde çeşitli ekonomik değerler bulunan maddelerdir. Evlerden, turizm tesislerinden, endüstriden, tarım alanlarından kaynaklanan ve depolama alanlarında bertaraf edilen katı atıkların azaltılmasında en önemli yöntem, atıkların ayrıştırılması ile geri dönüştürülerek tekrar kullanımının sağlandığı, katı atık geri kazanım programlarıdır. Yüzyıllardır katı atıklar toplumların ekonomik, kültürel ve sosyal gelişimlerine göre yakılmış veya yerleşimlerin dışındaki alanlarda gömülmüştür. Ülkeden ülkeye değiştiği gibi aynı ülkede şehirler arasında hatta semtler arasında katı atıkların yapısında farklılıklar görülmektedir. Şehirlerde etkin olan sektör faaliyetleri doğal olarak katı atık kompozisyonlarını etkilemekte, ayrıca mevsimsel farklılıklar görülmektedir. Ülkemizde istatistiksel açıdan katı atık yönetimine ilişkin güncel veri bulmak kolay değildir. 254

3 1992 yılında Devlet İstatistik Enstitüsü (DİE), belediyelere yönelik çalışmalardan elde ettiği verilere göre evsel nitelikli katı atığın %65 i organik atık, %23 ü kül, cüruf, %12 si geri kazanılabilir atıktır. Devlet İstatistik Enstitüsü nün yıllarını içeren Belediye Çöp Envanteri verilerine bakıldığında da günlük katı atık miktarı yıllara göre artış göstermektedir ( kg/kişi/gün). Yine DİE nin 2001 yılı Belediye Katı Atık İstatistikleri anketinin geçici sonuçlarına göre Türkiye de katı atık hizmeti verilen 2915 belediye yılda 25 milyon ton civarı kentsel katı atık toplamaktadır. DİE verileri ve yerel yönetimlerin yaptığı çalışmalara dayanarak yıllık geri kazanılabilir katı atık miktarı 3 milyon tona ulaşmıştır (T.C. Çevre Bakanlığı, BM Kalkınma Programı, 2002). Bu alanda yapılan az sayıda araştırmadan biri olan, DİE nin Alan Uygulaması Hane halkı Çöp Kompozisyonu Araştırması ve Hane halkı Çöp Eğitim Anketi Geçici Sonuçları (1995) verilerine göre Tablo 1 de görüldüğü gibi büyük şehirlerde özellikle kağıt, karton gibi yüzde oranı yüksek olan geri kazanılabilir malzemeler, geri kazanılabilecekken gerektiği gibi toplanamadığı için çöp olarak depolama alanlarına gönderilmekte, çoğu yakılarak yok edilmektedir. Tablo 1. Değişik Metropol Şehirlerde Geri Kazanılabilecek Katı Atıkların Yüzde Olarak Dağılımı (Yaz) (DİE, 1995) Şehir Kağıt ve karton Metal Cam Naylon PET ve PVC Tekstil Pil Kauçuk Adana Ankara Bursa Diyarbakır Gaziantep İskenderun İstanbul İzmir Kayseri Konya Samsun Yasal Düzenlemeler, Uluslararası ve Ulusal Kararlar Ülkemizde katı atıkların toplanması ve uzaklaştırılarak yok edilmesi; 1580 sayılı Belediyeler Kanunu ve 3030 sayılı Büyükşehir Belediyelerinin Yönetimi Hakkında Kanun gereği belediyelerin görevleri arasındadır. Katı atık yönetiminde temel ilke, atık oluşumunu mümkün olduğu ölçüde azaltmak, geri kazanılabilir atıklarda maksimum verimi sağlamak, geri dönüşümü olmayan atıkları ise insan ve çevre sağlığına uygun yöntemlerle bertaraf etmektir sayılı Çevre Kanunu gereğince 1991 yılında yürürlüğe giren Katı Atıkların Kontrolü Yönetmeliği, atık yönetiminde belli düzenlemeler getirmiştir. Ambalaj atıklarının gerek hacimleri, gerek sahip oldukları ekonomik değer göz önüne alınarak Yönetmelikte ambalaj atıklarını ayrı toplama ve geri kazanılmalarını sağlamaya yönelik hükümler yer almaktadır. 255

4 Yönetmeliğin 9. maddesinde Bakanlığın ekolojik dengenin bozulmasını önlemek amacıyla üreticilere kota, depozito uygulanması zorunluluğu getirdiği belirtilmektedir. Kota uygulamasına tabi işletmeler ve oranlarına ilişkin çeşitli yükümlülükler, üreticilerin bu konuda daha hassasiyet göstermelerini sağlamıştır. Son on yılda üretilen ve toplanan ambalaj atık miktarları Şekil 1 de görülmektedir. Şekil 1- Yıllara göre toplanan ambalaj atık miktarları (ÇEVKO Vakfı verilerinden yararlanılmıştır.) Yönetmeliğin Katı atıkların kaynağında ayrı toplanması ve taşınması nı kapsayan bölümü 1998 yılında değiştirilmiştir. Bu değişikliğe: 18. Madde gereği; Belediye ve mücavir alan sınırları içinde belediyeler, bu alanlar dışında ise mahallin en büyük mülki amiri; çevre kirliliğini azaltmak, evsel ve evsel nitelikli endüstriyel katı atıklar içindeki değerlendirilebilir katı atıkları sınıflandırarak ayrı toplamak ve bunlarla ilgili tedbirleri almakla yükümlüdürler, 20. Madde gereği; Belediye ve mücavir alan sınırları dışında kalan yerlerdeki sanayi tesisleri ve turistik tesis işletmeleri atıklarının taşınmasından sorumludurlar. Bunlar evsel katı atıklar içindeki değerlendirilebilir katı atıkları sınıflandırarak ayrı toplamak ve topladıkları atıkları belediyenin işleme veya depolama tesislerine taşımak veya taşıtmak zorundadırlar. Atıkların azaltılması hususunda gerek uluslararası gerek ulusal düzeyde çeşitli kararlar alınmış; eylem planları belirlenmiştir yılında Rio da düzenlenen Birleşmiş Milletler Çevre ve Kalkınma Komisyonu Sonuçları arasında olan; Atıkların çevresel açıdan duyarlı bir şekilde yeniden dönüştürülmesi ve kullanımı, bu konuda ulusal atık politikaları geliştirilmesi bu önemli kararlardandır. VII. Beş yıllık Kalkınma planından hareketle, hazırlanan Ulusal Çevre Stratejisi ve Eylem Planı (UÇEP) Tehlikeli Atıkların Yönetimi Raporunda (1996) kısa vadede (1-2 yıl) atık toplama, nakliye ve geri kazanım tesislerinin kurulması önerilmiştir. VIII. Beş Yıllık Kalkınma Planı- İçme suyu, Kanalizasyon, Arıtma Sistemleri ve Katı Atık Denetimi Özel İhtisas Komisyonunca hazırlanan raporda; 256

5 -geri dönüşüm ile sanayiye kazandırılan girdi miktarının artırılması, -Büyükşehir belediyelerinden başlayarak katı atıkların kaynağında ayrıştırılması, organik atıklar ve geri dönüşümlü maddelerin ayrı toplanması, planın hedefleri arasında sıralanmaktadır (T.C. Başbakanlık, Devlet Planlama Teşkilatı, 2000). Avrupa Birliği Uyumlaştırma çalışmaları çerçevesinde hazırlanan AB Müktesebatının üstlenilmesine İlişkin Türkiye Ulusal programı nın Çevre başlığı altında Atık Yönetimi bölümünde AB 94/62/EEC sayılı direktif ve buna ek çıkarılan kararların esas alındığı Ambalaj Atıkları Yönetmeliği nin hazırlandığı belirtilmektedir (ABGS, 2001). Rio+10 diye nitelenen 2002 Johannesburg Dünya Sürdürülebilir Kalkınma Zirvesi Uygulama Planında; Sürdürülebilir Olmayan Tüketim ve Üretim Kalıplarının Değiştirilmesi bölümünde; atıkları önleme-azaltma, yeniden kullanma ve çevreye zarar vermeden bertaraf etme, öncelikli olarak atık yönetim sistemlerini geliştirme hükümetler, uluslar arası kuruluşlar, özel sektör dahil tüm paydaşlar tarafından üstlenilecek önlemlerdendir. 383 sayılı Kanun Hükmünde Kararname (KHK) ile 1989 yılında kurulan Özel Çevre Koruma Kurumunun kuruluş amacında ilan edilen ve edilecek alanların sahip oldukları çevre değerlerini korumak ve mevcut çevre sorunlarını gidermek üzere tüm tedbirleri almak yer almaktadır. Kurumun temel ilkelerinden biri; Bölgelerin bu KHK nin amacı doğrultusunda korunması için her türlü icraatta bulunmak, araştırma ve incelemeleri yapmak ve yaptırmak, gerektiğinde tüm kamu kurum ve kuruluşları ile ilgili derneklerle işbirliği sağlamaktır. Bu çerçevede Belediye ve mücavir alan dışındaki alanlarda çöp toplama işlerinin Valiliklerle birlikte organizasyonunu yapmak başlıca görevleri arasındadır. Ülkemizde Bakanlar Kurulu kararı ile edilmiş 13 Özel Çevre Koruma Alanı bulunmaktadır. Tablo 2- Özel Çevre Koruma Bölgeleri coğrafi, demografik özellikleri ve ilan tarihleri BÖLGE ADI ALAN (m 2 ) % 2000 Nüfusu İLAN TARİHİ Fethiye 774,07 0, Köyceğiz 461,46 0, Gökova 576,90 0, Patara 189,81 0, Kekova 232,36 0, Göksu 226,31 0, Datça 1443,68 0, Foça 27,61 0, Belek 111,79 0, Gölbaşı 273,94 0, Ihlara 54,64 0, Pamukkale 66,56 0, Tuz Gölü 7414,00 0, TOPLAM 11853,13 1, TÜRKİYE ,00 0, ÖÇKB Yüzölçümü/Türkiye Yüzölçümü*100=% 1,53 ÖÇKB Nüfusu / Türkiye Nüfusu * 100 = % 1,17 257

6 Bölgelerde Uygulama Çalışmaları Yukarıda söz edilen yasal düzenlemelere dayanarak Özel Çevre Koruma Kurumu Katı Atıkların Geri Kazanımı çalışmalarını, pilot proje olarak 1995 yılında Göcek Marinalarında başlatmıştır. Proje başlangıcını takip eden yıllarda Göcek Belediyesi katı atıkların geri kazanılarak ayrı değerlendirilmesi ile çöpten elde ettiği kazancı artırmış ve düzensiz çöp toplamaya son vermiştir. Şekil 2- Yıllara göre Göcek Belediyesi Katı Atık Geri Kazanım Projesi kazanç grafiği Pilot ölçekte öncelikle küçük bir alanda başlatılan projenin amacı; Özel Çevre Koruma Bölgelerinde Katı Atıkların Kontrolü Yönetmeliği ne uygun olarak yaş çöplerle ambalaj atıklarının birbirinden ayrılması, ambalaj atıklarının ayrı toplanması ile enerji-hammadde tasarrufu yapılarak ülke ekonomisine kazanç sağlanması ve çevrenin korunmasıdır. Türkiye de yer alan 13 adet Özel Çevre Koruma Bölgesi, tüm dünyada eşsiz tarihi, kültürel ve doğal güzelliklere sahip, bir çoğu deniz kenarında yoğun turizm aktivitelerinin olduğu gelişimleri ÖÇKK tarafından hazırlanan imar planları ile yönlendirilmiş küçük yerleşimlerin kırsal nitelik gösterdiği alanlardır. Bu yerleşimlerde oluşan katı atıkların miktarları yaz ve kış aylarında bölgelerde olan nüfusun yaşam tarzları ile değişmekte ve katı atık sorununa gerek geri kazanım, gerekse diğer bertaraf yöntemleri açısından ayrı özen gösterilmesi gerekmektedir. Ekolojik ve ekonomik açıdan bakıldığında bu bölgelerde araziler çok kısıtlı ve değerlidir. Bu nedenle katı atık stratejisinin geliştirilmesi bu bölgelerde ayrı önem kazanmaktadır. Katı atık stratejisinin temeli, düzenli depolamadan önce atık azaltma, geri kazanım ve atık geri döngüsü kavramını geliştirmektir. Son yıllarda Özel Çevre Koruma Bölgelerinde bu konu dünyada kullanılan benzer teknoloji ve sistemlerle ele alınmaktadır. Halen Göcek, Patara, Foça da düzenli depolama alanı bulunmakta olup, Ortaca (Dalyan) faaliyete geçmek üzeredir. İlk olarak Göcek te başlayan Katı Atıkların Geri Kazanımı Projesi Fethiye, Göcek, Bozburun, Datça, Dalyan, Akyaka, Pamukkale-Karahayıt, Foça, Ihlara, Çolaklı, Arkum, Taşucu ve Gölbaşı yerleşim alanlarına yaygınlaştırılmıştır. Foça, Pamukkale-Karahayıt, Göcek, Belek- Çolaklı, Fethiye ve Dalyan Özel Çevre Koruma Alanlarında sağlıklı veri toplanması mümkün olduğu için bu alanlarda yapılan çalışmalar değerlendirilecektir. 258

7 Proje, Belediyeler, ÇEVKO (Çevre Koruma ve Ambalaj Atıkları Değerlendirme Vakfı), beldenin sivil toplum kuruluşları ile işbirliği yaparak yürütülmektedir. Özel Çevre Koruma Kurumu Başkanlığı ve ÇEVKO Vakfı geniş anlamda, Belediye Başkanlıklarına eğitim ve organizasyon desteği vermekte, tanıtım ve toplama materyallerini temin etmektedir. Belediye Başkanlıkları ise, sağlanan bu imkanlar çerçevesinde projenin sağlıklı bir şekilde yürütülmesinden sorumlu bulunmaktadırlar. Yerel sivil toplum kuruluşlarından, eğitim ve bilinçlendirme çalışmalarında destek alınmaktadır. Geri kazanılabilecek atıkların ayrı toplandığı farklı renkte konteynerler şehrin uygun noktalarına yerleştirilmektedir. Belediye tarafından yaş çöpten farklı zamanlarda alınan malzemeler uygun bir alanda depolanmakta, bu malzemeleri toplayan aracılar vasıtasıyla geri kazanım tesislerine iletilmektedir. Proje akışı, yaz ve kış dönemlerinde belediyelerin yaptığı çöp toplama programına göre yürütülmektedir. Marinalarda teknelere iki farklı renkte atık toplama poşeti sağlanarak, Belediyesince yaş çöp ve ambalaj atığının ayrı toplanması sağlanmaktadır. Toplanan miktarlar, mümkün olduğu ölçüde Özel Çevre Koruma Kurumuna aylık periyotlarda bildirilmektedir. Proje başlangıcından itibaren sürdürülen eğitim çalışmaları, 2001 yılında yaygınlaştırılmıştır yılı içerisinde öğrenci, belediye çalışanları, ev hanımları, otel-pansiyon-esnaf işletme sahipleri gibi farklı kesimlerden toplam 5377 kişiye eğitim verilmiştir. Merkez ve Taşra teşkilatının sürekli programı haline getirilen katı atık geri kazanım eğitim çalışmalarıyla, 2002 yılı sonunda 7887 kişi Fethiye den olmak üzere toplam yaklaşık kişiye ulaşılmıştır. Ağırlıklı olarak okullarda öğrencilere yönelik olan eğitim programında, 2003 yılının ilk 6 ayında eğitim verilen kişi sayısı 3686 dır ve çalışmalar sürdürülmektedir. Sonuçlar Şekil 3-Yıllara göre Fethiye, Göcek, Dalyan, Foça, Özel Çevre Koruma Bölgeleri, katı atıkların geri kazanımı projesi ambalaj atık miktarları. Şekil 3 te yıllara göre dört bölgede toplanan ambalaj atıkları miktarları görülmektedir yılında toplanan ambalaj atığı Göcek te 145 ton, Foça da 80 ton dur. Proje henüz Fethiye ve Dalyan da başlamamıştır. 259

8 2000 yılında Fethiye ve Dalyan da başlatılan uygulamada, Fethiye de önemli bir potansiyelin olduğu tespit edilmiştir ( 300 ton). Göcek te toplanan miktar 178 tondur ve önceki yıla göre fazla artış görülmemektedir. Proje başlangıçında Foça ve Dalyan dan veri sağlanamamıştır yılı Foça değerine bakıldığında (954 ton) oldukça yüksek miktarların toplanabildiği görülmektedir. Konunun takibi ile Dalyan da bazı rakamlara ulaşılmıştır (36 ton). Göcek te ve Fethiye de toplanan ambalaj atık miktarlarında küçük bir artış gözlenmiştir (200 ton-332 ton) 2002 yılında Fethiye (552 ton) dışında diğer bölgelerdeki değerler düşmüştür. Toplanan miktarların düşmesinde, Foça da askeri tesisin ayrı toplama programına başlamasının, Göcek ve Dalyan da düzenli veri toplanamamasının etken olduğu düşünülmektedir. Şekil da projenin uygulandığı bölgelerde katı atık kompozisyonları, Şekil da bu bölgelerden bazılarında toplanan ambalaj atıkları % miktarları verilmektedir. Şekil 4- Pamukkale (Karahayıt yerleşimi) kompozisyonu Özel Çevre Koruma Bölgesi katı atık Pamukkale (Karahayıt), Pamukkale Özel Çevre Koruma Alanında yaklaşık aralığında nüfusa sahip, termal turizmden gelir sağlayan bir beldedir. Bölgede yöreye hizmet veren pansiyonların yanında 5-6 büyük otel bulunmaktadır. Katı atık kompozisyonunda bulunan geri kazanılabilir atık yüzdesi (% 3) Türkiye ortalamasının oldukça altındadır. Oteller dışında beldede geri kazanılabilir atık tüketimi çok azdır yılında başlayan uygulama, yörenin tüketim alışkanlıklarını ve turizmde, genellikle otellerde tek gecelik konaklamanın olduğu bir yöreyi yansıtması açısından farklı bir örnektir. 260

9 Şekil 5-Foça Özel Çevre Koruma Bölgesi katı atık kompozisyonu Foça civarı nüfusu olan kültürel düzeyin yüksek olduğu bir ilçedir ve düzenli katı atık depolama alanı bulunmaktadır. Tüm katı atıkta %13 oranında bulunan geri kazanılabilir katı atık, yerleşimden toplanan tüm ambalaj atığını temsil etmemektedir. Nüfusun yarıdan fazlasının yaşadığı askeri tesiste, ambalaj atıkları düzenli depolama alanına gelmeden toplanarak, doğrudan alıcılara iletilmektedir. Ayrıca bölgede bulunan turizm tesisleri de ambalaj atıklarını kendileri değerlendirmektedir. Bu miktarlarda dikkate alındığında bölgeden toplanan geri kazanılabilir atık oranı daha fazla olacaktır. Şekil 6- Foça Özel Çevre Koruma Bölgesi ambalaj atık miktarları Türkiye genelinde ambalaj atıkları içinde en yüksek pay kağıtta olmasına rağmen (DİE, 1998 Belediye Çevre Envanteri), bölgede cam atığı yüzdesi yüksektir; bunu kağıt ve plastik izlemektedir. Tüketim alışkanlıkları yanında, cam malzeme toplama kolaylığı da etken olabilir. 261

10 Şekil 7-Belek (Çolaklı yerleşimi) Özel Çevre Koruma Bölgesi katı atık kompozisyonu Belek Bölgesi Antalya-Alanya yolunun kara tarafında beldenin, kıyıda otellerin yoğunlukta olduğu Çolaklı Belediyesinin sorumluluğunda bir alandır, katı atık toplama vahşi depolama olarak yapılmaktadır. Bulunan %12 geri kazanılabilir atık oranı, bu alanda yapılan ölçümdür. Toplanan ambalaj atık miktarında bulunan sonuç bölgeyi tam olarak karakterize etmemektedir. Oteller (toplam 37 civarı otel ve günübirlik tesis) geri kazanılabilir atıkları ayrı toplayarak kendileri aracılar vasıtasıyla pazarlamaktadır. Bulunan %12 geri kazanılabilir atığın yanında, otellerin topladıkları miktar göz önüne alınırsa çok daha yüksek rakamlara ulaşılacağı kesindir. Şekil 8- Belek (Çolaklı yerleşimi) Özel Çevre Koruma Bölgesi ambalaj atık miktarları Bu bölgede ambalaj atıklarının yüzdesinde cam ve kağıt yaklaşık aynı oranda çıkmaktadır. Tüketim alışkanlıklarında cam ürünlerinin kullanılmasının yanı sıra, bölgede ticari ve tarımsal aktivitenin de olması bu sonucu ortaya çıkarmaktadır. 262

11 Şekil 9- Fethiye-Göcek (Göcek yerleşimi) Özel Çevre Koruma Bölgesi katı atık kompozisyonu Göcek, Fethiye Özel Çevre Koruma alanında, yoğun olarak yat turizminin yapıldığı düzenli katı atık depolama olan bir beldedir civarı yerleşik nüfusa göre, bulunan % 36 oranında geri kazanılabilir katı atık, yat turizminin ve sosyo-ekonomik seviyenin göstergesidir. Belde de 3 marinanın, yıllık yat kapasitesi yaklaşık civarıdır. Düzenli depolama alanına gelmeden, kaynağında olan ayrıştırma nedeniyle de hesaplamaya girmeyen kaçakların olduğu tahmin edilmektedir. Şekil 10-Fethiye-Göcek (Göcek yerleşimi) Özel Çevre Koruma Bölgesi toplanan ambalaj atık yüzdeleri Yukarıdaki şekilde görüldüğü gibi Göcek te ambalaj atıklarının %55 ini metal malzeme oluşturmakta, daha sonra plastik gelmektedir. Bu da tüketim alışkanlıklarının yat turizmine bağlı olarak metal ambalajlı ürünlere yönelik olduğunu göstermektir. Burada dikkat edilecek önemli bir faktör de düzenli depolama alanına giden geri kazanılabilir malzemenin çoğunun marinalardan toplanmasıdır. 263

12 Şekil yılında katı atık geri kazanım projesinin yürütüldüğü özel çevre koruma alanlarından toplanan ambalaj atık miktarları Katı atık geri kazanım projesinin yürütüldüğü bölgelerde 2002 yılı geri kazanılabilir malzeme sonuçlarına baktığımızda; en büyük payın Fethiye de olduğu görülmektedir. Şekil 3 deki grafikte de bu yerleşimde yıllara göre artan oranda geri kazanılabilir atık toplanmaktadır. Fethiye, Muğla İlinin en büyük nüfusu olan ilçesidir (127620). Yörede kış-yaz yoğun turizm faaliyeti görülmekte, konaklamalar pansiyon, otel, tatil köyü, ikinci konut gibi çeşitli şekillerde olmaktadır. İlçenin ekonomik faaliyeti ağırlıklı olarak turizme yöneliktir. Kapasite ile birlikte Belediyenin proje konusunda istekli olması, henüz iki yıllık bir uygulama alanı olan bölgede projenin devamında daha iyi sonuçlar alınacağı düşünülmektedir. Şekil 11 de grafikte görüldüğü gibi Göcek ve Çolaklı nın da toplanan ambalaj atıkları miktarları diğer bölgelere göre yüksektir. Tüm sonuçlar, bize özellikle turizmin yoğun olduğu bölgelerde, Türkiye geneline göre geri kazanılabilir atıkların miktarının daha fazla olduğunu göstermektedir. Değerlendirmeler Şekil 13- Bazı Özel Çevre Koruma Alanlarında yerleşim alanlarında toplanan 2002 yılı ortalama katı atık miktarları ile yerleşik nüfusa göre teorik olarak toplanması gereken katı atık miktarları (ton/yıl) 264

13 yılı değerlerine göre; projenin uygulandığı Foça, Pamukkale-Karahayıt, Göcek, Çolaklı, Fethiye ve Dalyan yerleşimlerinde toplanan yıllık ortalama katı atık miktarı, Türkiye ortalaması esas alınarak hesaplanan, yerleşik nüfusa göre toplanması gereken teorik değerin çok üstündedir. Bu değerler, bölgelerdeki yoğun turizm faaliyetinin önemli bir göstergesidir (Şekil 13). 2. Fethiye Katı Atıkların Geri Kazanımı Projesi kapsamında ayda ortalama ton arası ambalaj atığı toplanmakta olup, elde edilen gelir ile tam donanımlı bilgisayar sistemi kurulmuş ve 30 öğrenciye burs verilmektedir. Hiç beklenmedik farklı bir kaynak eğitime katkı sağlamıştır. 3. Turistik yörelerde görev yapan belediyeler, çağdaş atık toplama sistemini vatandaş ile paylaşmaktadırlar. 4. Depolanacak atık hacmi azaldığı için çöp depolama alanlarının ömrü uzamaktadır. 5. Geri kazanılan atıkların sanayide kullanılması ile enerji ve hammadde tasarrufu yapılarak ülke ekonomisine katkı sağlanmaktadır. 6. Özel Çevre Koruma Kurumu açısından önemli noktalardan biri de sürdürülebilir yaşamın temel taşları, biyolojik çeşitlilik kaynaklarını içeren doğal alanların tahribatının önlenmesi, ayrıca görüntü kirliliğinden bölgelerin arındırılmasıdır. Rio Konferansı ndan bu yana geçen 10 yıl süre zarfında gerçekleşen küresel değişiklikleri, gerçekleştirilen çalışmaları değerlendirmek ve bu konulara ilişkin çözüm önerilerini görüşmek amacıyla Güney Afrika nın Johannesburg kentinde düzenlenen Dünya Sürdürülebilir Kalkınma Zirvesinde ülkeler, Ulusal Raporları ile En İyi dokümanını da hazırlamışlardır. Sürdürülebilir kalkınmaya katkısı olan,, Türkiye çapında Kamu Kurum ve Kuruluşları, sivil toplum örgütleri, üniversite ve özel sektör tarafından son on yılda gerçekleştirilen projeler arasından seçilen 26 adet en iyi uygulamalardan, Ulusal Geri Kazanım ve Katı Atık Yöntemlerinin Geliştirilmesi başlığı altında, Özel Çevre Koruma Bölgelerinde uygulanan Katı Atıkların Geri Kazanımı Projesi de yer almıştır. Proje çalışmalarında karşılaşılan sorunlar ve gözlemler sonucunda bazı saptamalar yapılmıştır: Projeyi olumlu etkileyen faktörler: - Yerel yönetimin projeye sahip çıkması, - Proje alanının çok iyi seçilmesi - Halka proje uygulamasının nasıl olacağının detaylı anlatılması, - Projeye katılım sağlayan bireylerin ekonomik ve çevresel kazançlar konusunda bilinçlendirilmesi, - Projede seçilen hedef grupların eğitilmesi, halkla ilişkilerin geliştirilmesi - Projenin devlet, yerel yönetimler ve sivil toplum kuruluşlarının işbirliği ile yürütülmesi, - Yerel yönetimlerin imkansızlıkları göz önüne alınarak, projede gerekli olan tanıtımtoplama materyallerinin temin edilmesi, - Projenin finansman kaynağının yeterli ve sürekli olması, - Projeyi koordine eden kişi veya kuruluşun sürekli bölgeyi izlemesi, kontrolü olarak sıralanabilir Projenin yürütülmesinde karşılaşılan aksaklıklar ise; - Güvenilir veri toplanamaması, ülke genelinde görüldüğü gibi veri toplamada standardizasyonunun sağlanamaması 265

14 - Belediyelerin eleman sıkıntısı nedeniyle, konunun proje sorumlusu bulunamaması, - Zaman zaman belediyelerin projeye ilgisiz kalması, - Tatil köyü, otel gibi büyük turistik işletmelerin geri kazanımı kendi yöntemleriyle yürütmek isteyerek projeye katılmamalarıdır. KAYNAKLAR 1. Avrupa Birliği Genel Sekreterliği (ABGS), (2001) Türkiye Ulusal Programı, Ankara 2. Busch, G. (2003) Üretim Sürecinde Oluşan Atıkların Minimizasyonu ve Yeniden Değerlendirilmesi, Hazır Beton Dergisi, Sayı 41, 3. ÇEVKO (2002) Sürdürülebilir Kalkınma, 1992 Rio Konferansı Sonrasında Türkiye de İş Dünyası ve Sanayi, ÇEVKO Vakfı Yayınları 4. Çevre Mühendisleri Odası (2003) Sürdürülebilir kalkınma Dünya Zirvesi Türkiye Ulusal Raporu Hakkında TMMOB Çevre Mühendisleri Odasının Görüşleri, Çevre ve Mühendis Dergisi, Sayı 23-24, syf IUCN, UNEP, WWF (1991) Caring for the Earth, A Strategy for Sustainable Living 6. OECD/Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Teşkilatı (1999) Çevresel Başarı Raporu, Türkiye, OECD Yayınları, Ankara 7. T.C. Başbakanlık Devlet Planlama Teşkilatı (1998) Türkiye Ulusal Çevre Eylem Planı, Ankara, T.C. Başbakanlık DPT Yayınları 8. T.C. Başbakanlık Devlet Planlama Teşkilatı (2000) VIII. Beş Yıllık Kalkınma Planı, T.C. Başbakanlık, DPT Yayınları, Ankara 9. T.C. Başbakanlık Devlet İstatistik Enstitüsü (1999) 1997 Genel Nüfus Tespiti, DIE Yayınları, Ankara 10. T.C. Başbakanlık Devlet İstatistik Enstitüsü (2001) 2000 Genel Nüfus Sayımı Geçici Sonuçları, DIE Yayınları, Ankara 11. T.C. Çevre Bakanlığı (1999) Katı Atık Yönetimi Stratejisinin Uygulanması Amacıyla Kurumsal Güçlendirme Konusunda Teknik Asistanlık-Teknik Raporu, Ankara 12. T.C. Çevre Bakanlığı-ÇEVKO (2000) Avrupa Birliği Ambalaj ve Ambalaj Atıkları Direktifi/Ulusal ve Uyum Yasaları Seminer Notlar, İstanbul 13. T.C. Çevre Bakanlığı, Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı 2002 Dünya Sürdürülebilir Kalkınma Zirvesi Johannesburg 2002/Sürdürülebilir Kalkınma Ulusal Raporu, Ankara 14. The United Nations Environment Program (UNEP) (1995) Taking Action, An Environmental Guide for You and Your Community 15. United States Environmental Protection Agency (1989) Decision Makers Guide to Solid Waste Management 16. Zambak C. V. Tugal B. I Ulusal Çevre Eylem Planı: Tehlikeli, Atıkların Yönetimi, Ankara, T.C. Başbakanlık DPT Yayınları 266

MEVCUT EVSEL KATI ATIK MİKTARLARI VE BERTARAF YÖNTEMLERİ:

MEVCUT EVSEL KATI ATIK MİKTARLARI VE BERTARAF YÖNTEMLERİ: ÇEVRE VE SÜRDÜRÜLEBİLİR KALKINMA TEMATİK PANELİ Cezmi Neyim ÇEVKO Vakfı TÜRKİYE DE EVSEL NİTELİKLİ KATI ATIKLAR GİRİŞ : Son Yıllarda Katı Atıklardan kaynaklanan problemler ülkemizin en önemli çevre sorunlarındandır.

Detaylı

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ AÇIK VE UZAKTAN EĞİTİM FAKÜLTESİ KAMU YÖNETİMİ LİSANS PROGRAMI TÜRKİYE'DE ÇEVRE SORUNLARI DOÇ. DR.

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ AÇIK VE UZAKTAN EĞİTİM FAKÜLTESİ KAMU YÖNETİMİ LİSANS PROGRAMI TÜRKİYE'DE ÇEVRE SORUNLARI DOÇ. DR. İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ AÇIK VE UZAKTAN EĞİTİM FAKÜLTESİ KAMU YÖNETİMİ LİSANS PROGRAMI TÜRKİYE'DE ÇEVRE SORUNLARI DOÇ. DR. SEVİM BUDAK Katı Atıklar Dünya nüfusu gün geçtikçe ve hızlı bir şekilde artmaktadır.

Detaylı

ÇEVRE KORUMA VE KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ

ÇEVRE KORUMA VE KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ ÇEVRE KORUMA VE KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ A) GENEL BİLGİLER Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğümüz; 5393 Sayılı Belediye Kanunu, 2872 Sayılı Çevre Kanunu ve bu kanuna dayanılarak çıkartılan yönetmelikler çerçevesinde

Detaylı

GÜNEY EGE BÖLGE PLANI 2010-2013

GÜNEY EGE BÖLGE PLANI 2010-2013 GÜNEY EGE BÖLGE PLANI 2010-2013 SUNUM AKIŞI Bölge Planı Hazırlık Süreci Paydaş Analizi Atölye Çalışmalarının Gerçekleştirilmesi Mevcut Durum Analizi Yerleşim Yapısı ve Yerleşmeler Arası İlişki Analizi

Detaylı

ENTEGRE KATI ATIK YÖNETİMİ

ENTEGRE KATI ATIK YÖNETİMİ DÜZCE NİN ÇEVRE SORUNLARI ve ÇÖZÜM ÖNERİLERİ ÇALIŞTAYI ENTEGRE KATI ATIK YÖNETİMİ Yrd. Doç. Dr. Fatih TAŞPINAR Düzce Üniversitesi Çevre Mühendisliği Bölümü Konuralp/DÜZCE 04.12.2012 1 KATI ATIK (ÇÖP) Toplumun

Detaylı

Adana Büyükşehir Belediyesi Sorumluluk Alanını gösteren harita

Adana Büyükşehir Belediyesi Sorumluluk Alanını gösteren harita Adana Büyükşehir Belediyesi Sorumluluk Alanını gösteren harita 5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu nun 7 nci maddesi; evsel katı atıkların toplanarak bertaraf tesisine/aktarma istasyonlarına taşınması

Detaylı

Ülkemizdeki ve Yurtdışındaki Yetkilendirilmiş Kuruluş Çalışmaları. ÇEVKO Vakfı

Ülkemizdeki ve Yurtdışındaki Yetkilendirilmiş Kuruluş Çalışmaları. ÇEVKO Vakfı Ülkemizdeki ve Yurtdışındaki Yetkilendirilmiş Kuruluş Çalışmaları ÇEVKO Vakfı ORGANİK KATI ATIKLAR A M B A L A J A T I K L A R I N I N K O N T R O L Ü Y Ö N E T M E L İ Ğ İ AMBALAJ ATIKLARI Ambalaj Direktifi

Detaylı

BELEDİYELERCE BİLGİ SAĞLANACAK İDEP EYLEMLERİ

BELEDİYELERCE BİLGİ SAĞLANACAK İDEP EYLEMLERİ Arazi Kullanımı ve Ormancılık 3. ORMAN, MERA, TARIM VE YERLEŞİM GİBİ ARAZİ KULLANIMLARI VE DEĞİŞİMLERİNİN İKLİM DEĞİŞİKLİĞİNİ OLUMSUZ YÖNDE ETKİLEMESİNİ SINIRLANDIRMAK 5. 2012 yılında yerleşim alanlarında

Detaylı

Özel Çevre Koruma Kurumu Başkanlığı. Coğrafi Bilgi Sistemleri Çalışmaları

Özel Çevre Koruma Kurumu Başkanlığı. Coğrafi Bilgi Sistemleri Çalışmaları Özel Çevre Koruma Kurumu Başkanlığı Coğrafi Bilgi Sistemleri Çalışmaları Özel Çevre Koruma Bölgeleri K a r a d e n i z E g e A k d e n i z Toplam Alan: 12112 km 2 Top. Karasal (göllerle) Alan: 10347 km

Detaylı

AMBALAJ ATIK YÖNETİMİ

AMBALAJ ATIK YÖNETİMİ AMBALAJ ATIK YÖNETİMİ Hülya ÇAKIR Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Ambalaj Yönetimi Şube Müdürlüğü 1 Sunumun içeriği Amaç, kapsam ve genel ilkeler Veri Kayıt Sistemi Görev, Yetki ve Yükümlülükler Belgelendirme

Detaylı

Kerim AKSU Belediye Başkanı. Kazım ELMALI Belediye Başkan Yardımcısı. İsmail DEMİR Temizlik İşleri Müdürü. Hasan ÖZTÜRK Şef

Kerim AKSU Belediye Başkanı. Kazım ELMALI Belediye Başkan Yardımcısı. İsmail DEMİR Temizlik İşleri Müdürü. Hasan ÖZTÜRK Şef GİRESUN BELEDİYESİ TEMIZLİK İŞLERİ MÜDÜRLÜGÜ GÖREV YETKİ VE SORUMLULUKLARI YÖNETMELİĞİ TEŞKİLAT MADDE 5-Temizlik İşleri Müdürlüğü aşağıda yazıldığı şekilde teşkilatlanmıştır.müdürlük;belediye Başkan Yardımcısı

Detaylı

Hedef 1: KAPASİTE GELİŞTİRME

Hedef 1: KAPASİTE GELİŞTİRME Proje, Küresel Çevre Fonu (GEF) mali desteğiyle, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Tabiat Varlıklarını Koruma Genel Müdürlüğü tarafından Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü, Gıda Tarım ve Hayvancılık

Detaylı

«MAVİ DENİZ TEMİZ KIYILAR»

«MAVİ DENİZ TEMİZ KIYILAR» MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ ÇEVRE KORUMA VE KONTROL DAİRESİ BAŞKANLIĞI «MAVİ DENİZ TEMİZ KIYILAR» ÇEVRE KORUMA VE KONTROL DAİRESİ BAŞKANLIĞI MUĞLA İLİ Muğla Muğla, 895.000 kişilik nüfusu ve 12.975 km 2

Detaylı

Türkiye de Belediye Atıkları Yönetiminde Sorunlar ve Çözüm Önerileri

Türkiye de Belediye Atıkları Yönetiminde Sorunlar ve Çözüm Önerileri Türkiye de Belediye Atıkları Yönetiminde Sorunlar ve Çözüm Önerileri Recep ŞAHİN Türkiye Belediyeler Birliği Genel Sekreter Yardımcısı Ekim 2015, Ankara Belediyeler ve Atıklar Belediyelerin sorumlu olduğu

Detaylı

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ÇEVRECİ ŞEHİRLERE DOĞRU Kadir DEMİRBOLAT İklim Değişikliği Dairesi Başkanı 7 Temmuz 2012, Gaziantep Çevreci Şehircilik; Yaşam kalitesi yüksek, Çevreye duyarlı, Tarihi ve kültürel

Detaylı

REC TÜRKİYE NİN İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ ve YEREL YÖNETİMLERLE İLGİLİ ÇALIŞMALARI

REC TÜRKİYE NİN İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ ve YEREL YÖNETİMLERLE İLGİLİ ÇALIŞMALARI KATILIMININ KOLAYLAŞTIRILMASI PROJESİ REC TÜRKİYE NİN İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ ve YEREL YÖNETİMLERLE İLGİLİ ÇALIŞMALARI Hande ÖZÜT Proje Yöneticisi 29.12.2008 Bölgesel Çevre Merkezi - REC ( ) Tarafsız, bağımsız

Detaylı

0% *İ)%*İ #0() $%3#, /İ/0%+İ!0#$/"

0% *İ)%*İ #0() $%3#, /İ/0%+İ!0#$/ 0% *İ)%*İ #0() $%3#, /İ/0%+İ!0#$/" 2% 13&1*#+# /-,14*#.( Arzu NURAY Kimyager Sunum İçeriği Atık Yönetimi Görev ve Sorumluluklar Tehlikeli Atık Beyan Sistemi (TABS) TABS İzleme ve Kontrol Modülü 2009 yılı

Detaylı

ÇEVRE KORUMA VE KONTROL DAİRESİ BAŞKANLIĞI ATIK YÖNETİMİ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNERGE

ÇEVRE KORUMA VE KONTROL DAİRESİ BAŞKANLIĞI ATIK YÖNETİMİ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNERGE ÇEVRE KORUMA VE KONTROL DAİRESİ BAŞKANLIĞI ATIK YÖNETİMİ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, HUKUKİ DAYANAK, İLKELER ve TANIMLAR Amaç Madde 1-

Detaylı

İSTANBUL ATIK MUTABAKATI

İSTANBUL ATIK MUTABAKATI İSTANBUL ATIK MUTABAKATI 2013 ün Mayıs ayında İstanbul da bir araya gelen dünyanın farklı bölgelerinden belediye başkanları ve seçilmiş yerel/bölgesel temsilciler olarak, küresel değişiklikler karşısında

Detaylı

Türkiye de Stratejik Çevresel Değerlendirme: İhtiyaçlar, Zorluklar ve Fırsatlar

Türkiye de Stratejik Çevresel Değerlendirme: İhtiyaçlar, Zorluklar ve Fırsatlar Technical Assistance for Implementation of the By-Law on Strategic Environmental Assessment EuropeAid/133447/D/SER/TR Stratejik Çevresel Değerlendirme Yönetmeliği'nin Uygulanması Teknik Yardım Projesi

Detaylı

Ambalaj Atıklarının Kontrolü Yönetmeliği,

Ambalaj Atıklarının Kontrolü Yönetmeliği, Ambalaj Atıklarının Kontrolü Yönetmeliği ve Uygulamaları Ambalaj Atıklarının Kontrolü Yönetmeliği 30 Temmuz 2004 tarih 25538 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak 01 Ocak 2005 tarihinde yürürlüğe giren Ambalaj

Detaylı

AKDENİZ EYLEM PLANI SEKRETARYASI (AEP)

AKDENİZ EYLEM PLANI SEKRETARYASI (AEP) AKDENİZ EYLEM PLANI SEKRETARYASI (AEP) Türkçe Adı Akdeniz Eylem Planı Sekretaryası (AEP) İngilizce Adı Secretariat on Mediterrenaen Action Plan (MAP) Logo Resmi İnternet Sitesi http://www.unepmap.org Kuruluş

Detaylı

AMBALAJ ATIKLARININ kontrolü yönetmeliği DR. FÜSUN ZEYBEK

AMBALAJ ATIKLARININ kontrolü yönetmeliği DR. FÜSUN ZEYBEK AMBALAJ ATIKLARININ kontrolü yönetmeliği DR. FÜSUN ZEYBEK Mevzuat KANUN/YÖNETMEL NETMELİK 2872 sayılı Çevre Kanunu 5216 sayılı Büyükşehir Belediye Kanunu 5393 sayılı Belediye Kanunu 14.03.1991 Katı Atıklar

Detaylı

GAZİANTEP BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ Çevre Koruma ve Kontrol Daire Başkanlığı Atıklar Şube Müdürlüğü ATIK PİLLER

GAZİANTEP BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ Çevre Koruma ve Kontrol Daire Başkanlığı Atıklar Şube Müdürlüğü ATIK PİLLER GAZİANTEP BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ Çevre Koruma ve Kontrol Daire Başkanlığı Atıklar Şube Müdürlüğü ATIK PİLLER 2011 ATIK PİLLER Bu sunum; Atık Piller Atık Pil ve Akümülatörlerin Kontrolü Yönetmeliği kapsamı

Detaylı

2010-2013 İZMİR BÖLGE PLANI İLÇE LANSMAN SÜRECİ GAZİEMİR SONUÇ RAPORU

2010-2013 İZMİR BÖLGE PLANI İLÇE LANSMAN SÜRECİ GAZİEMİR SONUÇ RAPORU 1 2010-2013 İZMİR BÖLGE PLANI İLÇE LANSMAN SÜRECİ GAZİEMİR SONUÇ RAPORU Tarih: 15 Aralık 2010 Yaklaşık Katılımcı Sayısı: 60 Katılımcı listesindeki Sayı: 57 Katılımcı Düzeyi ve Profili: 2 3 4 Dağıtılan

Detaylı

TÜRKİYE ÇEVRE POLİTİKASINA ÖNEMLİ BİR DESTEK: AVRUPA BİRLİĞİ DESTEKLİ PROJELER

TÜRKİYE ÇEVRE POLİTİKASINA ÖNEMLİ BİR DESTEK: AVRUPA BİRLİĞİ DESTEKLİ PROJELER Technical Assistance for Implementation Capacity for the Environmental Noise Directive () Çevresel Gürültü Direktifi nin Uygulama Kapasitesi için Teknik Yardım Projesi Technical Assistance for Implementation

Detaylı

AVRUPA BİRLİĞİ BAKANLIĞI

AVRUPA BİRLİĞİ BAKANLIĞI AVRUPA BİRLİĞİ BAKANLIĞI AVRUPA BİRLİĞİ ve ÇEVRE Avrupa Birliği Bakanlığı Sunum İçeriği AB ve Çevre- Temel ilkeler AB ve İklim Değişikliği AB ve Su Kalitesi AB ve Atık Geri Dönüşümü Müzakere sürecinde

Detaylı

E-Posta aydin.ozbey@petder.org.tr 2 Petrol Sanayi Derneği İktisadi İşlemesi- İSTANBUL, Metalürji ve Malzeme Mühendisi

E-Posta aydin.ozbey@petder.org.tr 2 Petrol Sanayi Derneği İktisadi İşlemesi- İSTANBUL, Metalürji ve Malzeme Mühendisi PETDER Atık Yağların Yönetimi Projesi Sonuçları PETDER Waste Oil Management Project Results Aydın ÖZBEY 1, Dr. Erol METİN 2, 1 Petrol Sanayi Derneği İktisadi İşletmesi- İSTANBUL, Petrol ve Doğalgaz Mühendisi

Detaylı

Temiz Üretim Süreçlerine Geçişte Hibe Programlarının KOBİ lere Katkısı. Ertuğrul Ayrancı Doğu Marmara Kalkınma Ajansı 07.10.2015

Temiz Üretim Süreçlerine Geçişte Hibe Programlarının KOBİ lere Katkısı. Ertuğrul Ayrancı Doğu Marmara Kalkınma Ajansı 07.10.2015 Temiz Üretim Süreçlerine Geçişte Hibe Programlarının KOBİ lere Katkısı Ertuğrul Ayrancı Doğu Marmara Kalkınma Ajansı 07.10.2015 KOBİ lere Yönelik Destekler -Kalkınma Ajansları -KOSGEB -TÜBİTAK -Bilim Sanayi

Detaylı

Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü. Su ve Toprak Yönetimi Dairesi Başkanlığı. AB Çevre Müktesebatının Yerel Yönetimlere Uygulanması

Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü. Su ve Toprak Yönetimi Dairesi Başkanlığı. AB Çevre Müktesebatının Yerel Yönetimlere Uygulanması Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü Su ve Toprak Yönetimi Dairesi Başkanlığı AB Çevre Müktesebatının Yerel Yönetimlere Uygulanması 1 Uygulama Örnekleri 1.Kentsel Atıksu Arıtımı Yönetmeliği 2.Tehlikeli Maddelerin

Detaylı

3 Temmuz 2009 İngiltere Büyükelçiliği Konutu, Ankara Saat: 16:00. Çevre ve Orman Bakanlığı nın Saygıdeğer Müsteşar Yardımcısı,

3 Temmuz 2009 İngiltere Büyükelçiliği Konutu, Ankara Saat: 16:00. Çevre ve Orman Bakanlığı nın Saygıdeğer Müsteşar Yardımcısı, Türkiye nin İklim Değişikliği Ulusal Eylem Planı nın Geliştirilmesi Projesi nin Açılış Toplantısında Ulrika Richardson-Golinski a.i. Tarafından Yapılan Açılış Konuşması 3 Temmuz 2009 İngiltere Büyükelçiliği

Detaylı

2010-2013 İZMİR BÖLGE PLANI İLÇE LANSMAN SÜRECİ TORBALI SONUÇ RAPORU

2010-2013 İZMİR BÖLGE PLANI İLÇE LANSMAN SÜRECİ TORBALI SONUÇ RAPORU 1 2010-2013 İZMİR BÖLGE PLANI İLÇE LANSMAN SÜRECİ TORBALI SONUÇ RAPORU Tarih: 16 Aralık 2010 Yaklaşık Katılımcı Sayısı: 25 Katılımcı listesindeki Sayı: 20 Katılımcı Düzeyi ve Profili: 2 3 4 Dağıtılan Belgeler:

Detaylı

Faaliyet ve Proje Bilgileri. 1.Katı Atık Yönetimi

Faaliyet ve Proje Bilgileri. 1.Katı Atık Yönetimi Faaliyet ve Proje Bilgileri 1.Katı Atık Yönetimi Kent Genelinde Katı Atıkların Bertarafının Sağlanması ve Katı Atık Depolama Alanlarının İnşa Edilmesi. Kentimizde yerleşim alanları ile işletmelerden oluşan

Detaylı

İL MÜDÜRLÜĞÜMÜZ PROJE ÇALIŞMALARI

İL MÜDÜRLÜĞÜMÜZ PROJE ÇALIŞMALARI İL MÜDÜRLÜĞÜMÜZ PROJE ÇALIŞMALARI TAMAMLANAN GÜNEY EGE KALKINMA AJANSI (GEKA ) PROJELERİ Bilgisayar destekli Tasarım Programı olan NetCAD 6.0 Müdürlüğümüz personellerine Teknik Destek Faaliyet Programı

Detaylı

DEFNE BELEDĠYESĠ ÇEVRE KORUMA VE KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ KURULUġ, GÖREV VE ÇALIġMA ESASLARI YÖNETMELĠĞĠ. BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Dayanak

DEFNE BELEDĠYESĠ ÇEVRE KORUMA VE KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ KURULUġ, GÖREV VE ÇALIġMA ESASLARI YÖNETMELĠĞĠ. BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Dayanak DEFNE BELEDĠYESĠ ÇEVRE KORUMA VE KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ KURULUġ, GÖREV VE ÇALIġMA ESASLARI YÖNETMELĠĞĠ Amaç BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Dayanak Madde 1: Bu yönetmeliğin amacı; Defne Belediye Başkanlığı Çevre

Detaylı

Türkiye de Çevre Yönetimi için Kurumsal Kapasitenin Geliştirilmesi Projesi B Bileşeni: Yerel Düzeyde Kapasite Geliştirme Mart 2015, Ankara

Türkiye de Çevre Yönetimi için Kurumsal Kapasitenin Geliştirilmesi Projesi B Bileşeni: Yerel Düzeyde Kapasite Geliştirme Mart 2015, Ankara Bu proje Avrupa Birliği tarafından finanse edilmektedir. Türkiye de Çevre Yönetimi için Kurumsal Kapasitenin Geliştirilmesi Projesi B Bileşeni: Yerel Düzeyde Kapasite Geliştirme Mart 2015, Ankara Projeye

Detaylı

EDİRNE BELEDİYE BAŞKANLIĞI

EDİRNE BELEDİYE BAŞKANLIĞI Beslenmemizde Bitkisel Yağların Önemi Kızartma işlemi, uygun şartlarda yapılırsa ve kızartılmış yiyecekler ölçülü olarak tüketilirse sağlığımız için yararlıdır. Çünkü; Ucuz, hızlı ve verimlidir. Gıdaların

Detaylı

Atık Yönetimi Sempozyumu

Atık Yönetimi Sempozyumu Atık Yönetimi Sempozyumu Belediyelerde Ambalaj Atık Yönetimi 17-21.Nisan 2011 Hülya ÇAKIR Çevre Mühendisi Ambalaj Atıkları Şube Müdürlüğü Sunumun İçeriği Belediyelerin Yükümlülükleri Ambalaj Atığı Yönetim

Detaylı

Türkiye de Ulusal Politikalar ve Endüstriyel Simbiyoz

Türkiye de Ulusal Politikalar ve Endüstriyel Simbiyoz Türkiye de Ulusal Politikalar ve Endüstriyel Simbiyoz Ferda Ulutaş Türkiye Teknoloji Geliştirme Vakfı KALKINMA AJANSLARI VE BÖLGE PLANLARI İÇİN ENDÜSTRİYEL SİMBİYOZ ÇALIŞTAYI 31 Ocak 1 Şubat 2013 CK Farabi

Detaylı

ÇEVRE KORUMA VE KONTROL DAĠRESĠ BAġKANLIĞI ÇEVRE KĠRLĠLĠĞĠ KONTROL VE DENETĠM ġube MÜDÜRLÜĞÜ TEġKĠLAT YAPISI VE ÇALIġMA ESASLARINA DAĠR YÖNERGE

ÇEVRE KORUMA VE KONTROL DAĠRESĠ BAġKANLIĞI ÇEVRE KĠRLĠLĠĞĠ KONTROL VE DENETĠM ġube MÜDÜRLÜĞÜ TEġKĠLAT YAPISI VE ÇALIġMA ESASLARINA DAĠR YÖNERGE ÇEVRE KORUMA VE KONTROL DAĠRESĠ BAġKANLIĞI ÇEVRE KĠRLĠLĠĞĠ KONTROL VE DENETĠM ġube MÜDÜRLÜĞÜ TEġKĠLAT YAPISI VE ÇALIġMA ESASLARINA DAĠR YÖNERGE BĠRĠNCĠ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, HUKUKĠ DAYANAK, ĠLKELER ve TANIMLAR

Detaylı

Halkımıza daha iyi ve kaliteli hizmet verebilmek çöp toplamada kullanılmak üzere 238 adet hurda sac bidon alınarak gerekli yerlere dağıtılmıştır.

Halkımıza daha iyi ve kaliteli hizmet verebilmek çöp toplamada kullanılmak üzere 238 adet hurda sac bidon alınarak gerekli yerlere dağıtılmıştır. TEMİZLİK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ ----------------------------------------------------- Temizlik İşleri Personeli, 1 Temizlik İşleri Müdür Vekili, 1 Çevre Mühendisi, 1 Temizlik Çavuşu, 4 Kadrolu Memur, 16 Daimi

Detaylı

İZMİR BÖLGE PLANI İLÇE LANSMAN SÜRECİ GÜZELBAHÇE SONUÇ RAPORU

İZMİR BÖLGE PLANI İLÇE LANSMAN SÜRECİ GÜZELBAHÇE SONUÇ RAPORU 1 2010-2013 İZMİR BÖLGE PLANI İLÇE LANSMAN SÜRECİ GÜZELBAHÇE SONUÇ RAPORU Tarih: 30 Aralık 2010 Yaklaşık Katılımcı Sayısı: 30 Katılımcı listesindeki Sayı: 27 Katılımcı Düzeyi ve Profili: 2 3 4 Dağıtılan

Detaylı

Denizlerimizi ve Kıyılarımızı Koruyalım

Denizlerimizi ve Kıyılarımızı Koruyalım Denizlerimizi ve Kıyılarımızı Koruyalım Denizlerimiz ve kıyılarımız canlı çeşitliliği bakımından çok zengin yerler. Ancak günümüzde bu çeşitlilik azalma tehlikesiyle karşı karşıya. Bunun birçok nedeni

Detaylı

Dr.Nalan A.AKGÜN 2014

Dr.Nalan A.AKGÜN 2014 Dr.Nalan A.AKGÜN 2014 Vacha barajı, Krichim kasabası yakınları, Güney Bulgaristan, 16 Haziran 2007. Plovdiv University Ağustos 2008 : 0.25 ppb Eylül 2009 :0.5 ppb Vacha barajı, Krichim kasabası yakınları,

Detaylı

PETDER ATIK YAĞLARIN YÖNETİMİ PROJESİ SONUÇLARI IWES 2012. Volkan SİĞİNÇ volkan.siginc@petder.org.tr

PETDER ATIK YAĞLARIN YÖNETİMİ PROJESİ SONUÇLARI IWES 2012. Volkan SİĞİNÇ volkan.siginc@petder.org.tr PETDER ATIK YAĞLARIN YÖNETİMİ PROJESİ SONUÇLARI IWES 2012 Volkan SİĞİNÇ volkan.siginc@petder.org.tr SUNUŞ PLANI; 1- GİRİŞ 2- TÜRKİYE MADENİ YAĞ SEKTÖRÜNÜN DURUMU 3- ATIK YAĞLARIN YÖNETİMİNE İLİŞKİN MEVZUAT

Detaylı

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA Sayılı Belediye Kanunu na Ek Madde Eklenmesi Hakkında Kanun Teklifi ve gerekçesi ekte sunulmuştur.

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA Sayılı Belediye Kanunu na Ek Madde Eklenmesi Hakkında Kanun Teklifi ve gerekçesi ekte sunulmuştur. TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 5393 Sayılı Belediye Kanunu na Ek Madde Eklenmesi Hakkında Kanun Teklifi ve gerekçesi ekte sunulmuştur. Gereğini arz ederiz Umut Oran İstanbul Milletvekili (2)

Detaylı

Sonrası. Tıbbi atıklarla ilgili çalışmalar sonunda sağlık kuruluşlarının yönetmeliğe uygun depolar/konteynerler kullanması sağlanmıştır.

Sonrası. Tıbbi atıklarla ilgili çalışmalar sonunda sağlık kuruluşlarının yönetmeliğe uygun depolar/konteynerler kullanması sağlanmıştır. 1 Öncesi Tıbbi atık çalışmalarının başladığı ilk dönemlerde atıklar uygun depo/konteyner yerine sağlık kuruluşunun muhtelif yerlerine gelişigüzel bırakılıyordu (1995-1996 yılları). 2 Sonrası Tıbbi atıklarla

Detaylı

AB KATILIM SÜRECİNDE YEREL YÖNETİMLER İÇİN ATIK YÖNETİMİ YAKLAŞIMLARI. Atık Yönetimi ile İlgili AB Direktifleri ve Türk Mevzuatına Aktarımları

AB KATILIM SÜRECİNDE YEREL YÖNETİMLER İÇİN ATIK YÖNETİMİ YAKLAŞIMLARI. Atık Yönetimi ile İlgili AB Direktifleri ve Türk Mevzuatına Aktarımları AB KATILIM SÜRECİNDE YEREL YÖNETİMLER İÇİN ATIK YÖNETİMİ YAKLAŞIMLARI Atık Yönetimi ile İlgili AB Direktifleri ve Türk Mevzuatına Aktarımları Betül DOĞRU Çevre ve Orman Bakanlığı Atık Yönetimi Daire Başkanlığı

Detaylı

GERÇEKLEŞTİRİLEN EĞİTİM FAALİYETLERİ

GERÇEKLEŞTİRİLEN EĞİTİM FAALİYETLERİ * GERÇEKLEŞTİRİLEN EĞİTİM FAALİYETLERİ 1.26 Aralık 2014 tarihinde Tekstil Üreticileri ile bir araya gelinerek, mevzuat ile ilgili sunum yapılmış, sektör temsilcilerinin görüşleri alınmıştır. 2.17 Aralık

Detaylı

Daha Yeşil ve Daha Akıllı: Bilgi ve İletişim Teknolojileri, Çevre ve İklim Değişimi

Daha Yeşil ve Daha Akıllı: Bilgi ve İletişim Teknolojileri, Çevre ve İklim Değişimi Daha Yeşil ve Daha Akıllı: Bilgi ve İletişim Teknolojileri, Çevre ve İklim Değişimi Bu sunum Greener and Smarter, ICTs, the Environment and Climate Change başlıklı Eylül 2010 tarihli OECD raporundan uyarlanmıştır.

Detaylı

2010-2013 İZMİR BÖLGE PLANI İLÇE LANSMAN SÜRECİ ALİAĞA SONUÇ RAPORU

2010-2013 İZMİR BÖLGE PLANI İLÇE LANSMAN SÜRECİ ALİAĞA SONUÇ RAPORU 1 2010-2013 İZMİR BÖLGE PLANI İLÇE LANSMAN SÜRECİ ALİAĞA SONUÇ RAPORU Tarih: 29 Aralık 2010 Yaklaşık Katılımcı Sayısı: 55 Katılımcı listesindeki Sayı: 44 Katılımcı Düzeyi ve Profili: 2 3 4 5 Dağıtılan

Detaylı

6.14 KAMU KULLANIMLARI

6.14 KAMU KULLANIMLARI 6.14 KAMU KULLANIMLARI 6.14 KAMU KULLANIMLARI VE ALT YAPI 329 6.14 KAMU KULLANIMLARI VE ALTYAPI Plan alanındaki kentsel sistemin gelişimi ve işlevini yerine getirmesi kamusal hizmetlerin ve özellikle su

Detaylı

Katılımcı Olduğu Diğer Programlar

Katılımcı Olduğu Diğer Programlar Katılımcı Olduğu Diğer Programlar 27-31.01.2011: 25 th Winter Universiade 2011 21.12.2010: Hizmet Envanteri Veri Tabanı, Devlet Teşkilatı Veri Tabanı ve Kamu Veri Envanteri Semineri, Başbakanlık İdareyi

Detaylı

2013 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI

2013 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI TEMİZLİK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ [203] 203 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI SUNUŞ Birimimiz Performans Programı, Kamu İdarelerince Hazırlanacak Performans Programları Hakkında Yönetmelik ile Performans Programı

Detaylı

GÖLBAŞI ÖZEL ÇEVRE KORUMA BÖLGESĐNDE ALAN YÖNETĐMĐ VE ÇEVRE DÜZENĐ PLANI KARARLARININ CBS DESTEĞĐ ĐLE OLUŞTURULMASI

GÖLBAŞI ÖZEL ÇEVRE KORUMA BÖLGESĐNDE ALAN YÖNETĐMĐ VE ÇEVRE DÜZENĐ PLANI KARARLARININ CBS DESTEĞĐ ĐLE OLUŞTURULMASI TMMOB COĞRAFĐ BĐLGĐ SĐSTEMLERĐ KONGRESĐ 2009 02-06 Kasım 2009, Đzmir GÖLBAŞI ÖZEL ÇEVRE KORUMA BÖLGESĐNDE ALAN YÖNETĐMĐ VE ÇEVRE DÜZENĐ PLANI KARARLARININ CBS DESTEĞĐ ĐLE A. Erdoğan 1, S. Meriç 2 1 Dr,

Detaylı

AFYONKARAHİSAR İLİ ÇEVRE HİZMETLERİ BİRLİĞİ

AFYONKARAHİSAR İLİ ÇEVRE HİZMETLERİ BİRLİĞİ AFYONKARAHİSAR İLİ ÇEVRE HİZMETLERİ BİRLİĞİ ÇEVRE HİZMETLERİ BİRLİĞİ HAKKINDA Çevre Hizmetleri Birliği 09.12.2005 tarih ve 26018 Sayılı Resmi Gazete de yayınlanarak kurulmuştur. Afyonkarahisar Merkez Belediyesi

Detaylı

İZMİR DE KATI ATIK YÖNETİMİ. İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ Atık Yönetimi Dairesi Başkanlığı

İZMİR DE KATI ATIK YÖNETİMİ. İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ Atık Yönetimi Dairesi Başkanlığı İZMİR DE KATI ATIK YÖNETİMİ İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ Atık Yönetimi Dairesi Başkanlığı İL NÜFUSU: 4.061.074 KİŞİ 2009-2014: 21 İlçe (3,35 milyon kişi) Nisan 2014 itibariyle 30 İlçe ATIK YÖNETİMİNDE YASAL

Detaylı

KATI ATIKLARIN TOPLANMASINA İLİŞKİN TEBLİĞ

KATI ATIKLARIN TOPLANMASINA İLİŞKİN TEBLİĞ Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü KATI ATIKLARIN TOPLANMASINA İLİŞKİN TEBLİĞ Hasan SEÇGĐN Çevre Mühendisi AMAÇ Üretilen atıkların ikili toplama sistemi ve getirme merkezleri aracılığıyla toplanarak, geri

Detaylı

2010-2013 İZMİR BÖLGE PLANI İLÇE LANSMAN SÜRECİ BERGAMA SONUÇ RAPORU

2010-2013 İZMİR BÖLGE PLANI İLÇE LANSMAN SÜRECİ BERGAMA SONUÇ RAPORU 1 2010-2013 İZMİR BÖLGE PLANI İLÇE LANSMAN SÜRECİ BERGAMA SONUÇ RAPORU Tarih: 28 Aralık 2010 Yaklaşık Katılımcı Sayısı: 60 Katılımcı listesindeki Sayı: 53 Katılımcı Düzeyi ve Profili: 2 3 4 Dağıtılan Belgeler:

Detaylı

Değerlendirilebilir atıkların çeşitli fiziksel ve/veya kimyasal işlemlerle ikincil hammaddeye dönüştürülerek tekrar üretim sürecine dahil edilmesine

Değerlendirilebilir atıkların çeşitli fiziksel ve/veya kimyasal işlemlerle ikincil hammaddeye dönüştürülerek tekrar üretim sürecine dahil edilmesine GERİ DÖNÜŞÜM Değerlendirilebilir atıkların çeşitli fiziksel ve/veya kimyasal işlemlerle ikincil hammaddeye dönüştürülerek tekrar üretim sürecine dahil edilmesine geri dönüşüm denir. Geri dönüşebilen maddeler;

Detaylı

Ambalaj - Geri Kazaným - Çevre Sanayide Atýk Yönetimi Semineri Hazýrlayan: Ýlkay Kýran, ASD Araþtýrma ve Bilimsel Konular Uzmaný Türkiye de Ambalaj Sektörünün geliþmesi misyonu ile hareket eden ASD - Ambalaj

Detaylı

GEMİ KAYNAKLI KİRLİLİĞİN YÖNETİMİ

GEMİ KAYNAKLI KİRLİLİĞİN YÖNETİMİ T.C. ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü GEMİ KAYNAKLI KİRLİLİĞİN YÖNETİMİ 03 Aralık 2015 (Ulusal Uluslararası Mevzuat) Uluslararası Denizcilik Örgütü- MARPOL 73/78 SÖZLEŞMESİ

Detaylı

2010-2013 İZMİR BÖLGE PLANI İLÇE LANSMAN SÜRECİ DİKİLİ SONUÇ RAPORU

2010-2013 İZMİR BÖLGE PLANI İLÇE LANSMAN SÜRECİ DİKİLİ SONUÇ RAPORU 1 2010-2013 İZMİR BÖLGE PLANI İLÇE LANSMAN SÜRECİ DİKİLİ SONUÇ RAPORU Tarih: 11 Ocak 2011 Yaklaşık Katılımcı Sayısı: 70 Katılımcı listesindeki Sayı: 62 Katılımcı Düzeyi ve Profili: 2 3 4 Dağıtılan Belgeler:

Detaylı

YEREL YÖNETİMLERDE ÜRETİLEN ÇEVRE-ATIK HİZMETLERİNİN FİYATLANDIRILMASI İLE TAKİP VE TAHSİLİNDE YAŞANAN SORUNLAR VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ

YEREL YÖNETİMLERDE ÜRETİLEN ÇEVRE-ATIK HİZMETLERİNİN FİYATLANDIRILMASI İLE TAKİP VE TAHSİLİNDE YAŞANAN SORUNLAR VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ YEREL YÖNETİMLERDE ÜRETİLEN ÇEVRE-ATIK HİZMETLERİNİN FİYATLANDIRILMASI İLE TAKİP VE TAHSİLİNDE YAŞANAN SORUNLAR VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ Doç.Dr. İbrahim Demir İTÜ İnşaat Fakültesi Çevre Mühendisliği Bölümü idemir@itu.edu.tr,

Detaylı

ANKARA KALKINMA AJANSI. www.ankaraka.org.tr

ANKARA KALKINMA AJANSI. www.ankaraka.org.tr ANKARA KALKINMA AJANSI www.ankaraka.org.tr TÜRKİYE'NİN En Genç Kalkınma Ajansı Ankara Kalkınma Ajansı bölge içi gelişmişlik farklarını azaltmak, bölgenin rekabet gücünü artırmak ve gelişimini hızlandırmak

Detaylı

ÇEVRE YÖNETİMİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ATIKSU YÖNETİMİ

ÇEVRE YÖNETİMİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ATIKSU YÖNETİMİ ÇEVRE YÖNETİMİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ATIKSU YÖNETİMİ Ece SARAOĞLU Çevre ve Şehircilik Uzmanı 4. Türk-Alman Su İşbirliği Günleri 24.09.2014 Sunum İçeriği Atıksu Politikamız Atıksu Mevzuatı Su Kirliliği Kontrolü

Detaylı

Resmî Gazete Sayı : 29361

Resmî Gazete Sayı : 29361 20 Mayıs 2015 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 29361 TEBLİĞ Orman ve Su İşleri Bakanlığından: HAVZA YÖNETİM HEYETLERİNİN TEŞEKKÜLÜ, GÖREVLERİ, ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA TEBLİĞ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam,

Detaylı

Türkiye de Kırsal Kalkınma Politikaları ve Geleceği

Türkiye de Kırsal Kalkınma Politikaları ve Geleceği 2023 Vizyonu Çerçevesinde Türkiye Tarım Politikalarının Geleceği Çalıştayı Türkiye de Kırsal Kalkınma Politikaları ve Geleceği Dr. Yurdakul SAÇLI Kalkınma Bakanlığı İktisadi Sektörler ve Koordinasyon Genel

Detaylı

Su Ambalajı Geri Dönüşümünde Sivil Toplum Kuruluşlarının Rolü

Su Ambalajı Geri Dönüşümünde Sivil Toplum Kuruluşlarının Rolü Su Ambalajı Geri Dönüşümünde Sivil Toplum Kuruluşlarının Rolü İçerik Tükçev Vakfı Yetkilendirilmiş Kuruluş Faaliyetleri Yükümlülüklerin Yerine Getirilmesi Süreci İletişim ve Eğitim Faaliyetleri Tüketici

Detaylı

ÇEVRE ALANINDA KAPASİTE GELİŞTİRME PROJESİ ÇEVRESEL YATIRIMLARIN FİNANSMANI SEMİNERİ

ÇEVRE ALANINDA KAPASİTE GELİŞTİRME PROJESİ ÇEVRESEL YATIRIMLARIN FİNANSMANI SEMİNERİ ÇEVRE ALANINDA KAPASİTE GELİŞTİRME PROJESİ ÇEVRESEL YATIRIMLARIN FİNANSMANI SEMİNERİ BELEDİYE ATIK YÖNETİMİ HİZMETLERİNDE TÜRKİYE 81 il 2950 belediye 74.724.269 kişi 31.092.768 ton evsel nitelikli katı

Detaylı

Yeni Büyükşehir Yasası ve Arazi Yönetimi

Yeni Büyükşehir Yasası ve Arazi Yönetimi Karadeniz Teknik Üniversitesi, Trabzon, 12-13 Mayıs 2014, IV. Arazi Yönetimi Çalıştayı Yeni (6360) Büyükşehir Yasası ve Arazi Yönetimi Karadeniz Teknik Üniversitesi, Trabzon, 12-13 Mayıs 2014 6360 sayılı

Detaylı

AVRUPA BİRLİĞİ TARAFINDAN FİNANSE EDİLEN PROJE LİSTESİ

AVRUPA BİRLİĞİ TARAFINDAN FİNANSE EDİLEN PROJE LİSTESİ MEDA FONU TÜRKİYE DEKİ ÇEVRE İLE İLGİLİ MEVZUATIN ANALİZİ PROJESİ: TAMAMLANDI 1 AVRUPA BİRLİĞİ İDARİ İŞBİRLİĞİ FONU TÜRKİYE CUMHURİYETİ İÇİN ÇEVRE ALANINDA ENTEGRE UYUMLAŞTIRMA STRATEJİSİ PROJESİ: TAMAMLANDI

Detaylı

Redife YAŞAR Çevre Mühendisi. Çevre Yönetimi ve Çevre Denetimi İşleri Şube Müdürlüğü

Redife YAŞAR Çevre Mühendisi. Çevre Yönetimi ve Çevre Denetimi İşleri Şube Müdürlüğü Redife YAŞAR Çevre Mühendisi Çevre Yönetimi ve Çevre Denetimi İşleri Şube Müdürlüğü 29/01/2013 1. 2872 sayılı Çevre Kanunu 2. 30/07/2004 tarih ve 25538 sayılı Ambalaj Atıklarının Kontrolü Yönetmeliği 3.

Detaylı

Niğde İli Köydes ve CBS çalışmaları

Niğde İli Köydes ve CBS çalışmaları 19. Esri Kullanıcıları Konferansı 22-23 Ekim 2014 ODTÜ, Ankara Niğde İli Köydes ve CBS çalışmaları Mustafa BOZDAĞ Esri UC 2014 Demo Niğde Niğde İli ülkemizin iç Anadolu bölgesinin güneydoğusundadır. Rakımı

Detaylı

2010-2013 İZMİR BÖLGE PLANI İLÇE LANSMAN SÜRECİ BALÇOVA SONUÇ RAPORU

2010-2013 İZMİR BÖLGE PLANI İLÇE LANSMAN SÜRECİ BALÇOVA SONUÇ RAPORU 1 2010-2013 İZMİR BÖLGE PLANI İLÇE LANSMAN SÜRECİ BALÇOVA SONUÇ RAPORU Tarih: 17 Aralık 2010 Yaklaşık Katılımcı Sayısı: 40 Katılımcı listesindeki Sayı: 33 Katılımcı Düzeyi ve Profili: 2 3 4 Dağıtılan Belgeler:

Detaylı

10. ÇEVRE İSTATİSTİKLERİ

10. ÇEVRE İSTATİSTİKLERİ TR41 Bölgesi 2008 2010 10. ÇEVRE İSTATİSTİKLERİ 10.1. Atık İstatistikleri 10.1.1. Belediye- Atık Hizmeti Verilen Nüfus ve Atık Miktarı 2008,2010 Toplam nüfus Belediye Anket uygulanan Anket uygulanan Atık

Detaylı

İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ ULUSAL BİLDİRİMLERİNİN HAZIRLANMASI PROJESİ 6. ULUSAL BİLDİRİM TURİZM BÖLÜMÜ

İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ ULUSAL BİLDİRİMLERİNİN HAZIRLANMASI PROJESİ 6. ULUSAL BİLDİRİM TURİZM BÖLÜMÜ İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ ULUSAL BİLDİRİMLERİNİN HAZIRLANMASI PROJESİ 6. ULUSAL BİLDİRİM TURİZM BÖLÜMÜ Özgür ZEYDAN Öğr. Gör. Dr. Kasım 2014 Ankara Sunum Planı Önceki bildirimlerde Turizm bölümleri İklim Değişikliği

Detaylı

SU ŞEBEKE VE ARITMA TESİSLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI GÖREV YETKİ VE SORUMLULUK YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Teşkilat

SU ŞEBEKE VE ARITMA TESİSLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI GÖREV YETKİ VE SORUMLULUK YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Teşkilat SU ŞEBEKE VE ARITMA TESİSLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI GÖREV YETKİ VE SORUMLULUK YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Teşkilat Amaç MADDE 1 - (1) Bu Yönergenin amacı; Su Şebeke ve Arıtma

Detaylı

TÜRKİYE DE SU POTANSİYELİ VE ATIKSULARIN GERİ KULLANIMI

TÜRKİYE DE SU POTANSİYELİ VE ATIKSULARIN GERİ KULLANIMI TMMOB 2. Su Politikaları Kongresi 273 TÜRKİYE DE SU POTANSİYELİ VE ATIKSULARIN GERİ KULLANIMI Veysel ASLAN Çevre ve Orman Bakanlığı, Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü Su ve Toprak Dairesi Başkanı Ankara /

Detaylı

ÇEVRE KORUMA VE KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ. ATIK KOORDİNASYON MERKEZİ 414 38 15-20 (6 Hat)

ÇEVRE KORUMA VE KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ. ATIK KOORDİNASYON MERKEZİ 414 38 15-20 (6 Hat) ÇEVRE KORUMA VE KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ ATIK KOORDİNASYON MERKEZİ 414 38 15-20 (6 Hat) AMBALAJ ATIKLARI Hangi Atıklar Kaynağında Ayrı Biriktirilmeli? Kağıt ve Karton Gazete ve Dergiler Metal Kutular Cam Şişe

Detaylı

İSTANBUL YÖNETMELİĞİ İSTANBUL UYGULAMALARI VE HEDEFLER. Nevcivan ÇİÇEK. rmacı Banu SARGIN Y. Şehir Plancısı

İSTANBUL YÖNETMELİĞİ İSTANBUL UYGULAMALARI VE HEDEFLER. Nevcivan ÇİÇEK. rmacı Banu SARGIN Y. Şehir Plancısı İSTANBUL ÇEVRE VE ORMAN İL L MÜDÜRLM RLÜĞÜ BİTKİSEL ATIK YAĞLARIN KONTROLÜ YÖNETMELİĞİ İSTANBUL UYGULAMALARI VE HEDEFLER Nevcivan ÇİÇEK Araştırmac rmacı Banu SARGIN Y. Şehir Plancısı YÖNETMELİK Bitkisel

Detaylı

GAZİANTEP GAYRİMENKUL SEKTÖRÜ DEĞERLENDİRME VE ÖNGÖRÜLER 2015 EKONOMİ VE STRATEJİ DANIŞMANLIK HİZMETLERİ GAZİANTEP, 24 KASIM 2011

GAZİANTEP GAYRİMENKUL SEKTÖRÜ DEĞERLENDİRME VE ÖNGÖRÜLER 2015 EKONOMİ VE STRATEJİ DANIŞMANLIK HİZMETLERİ GAZİANTEP, 24 KASIM 2011 GAZİANTEP GAYRİMENKUL SEKTÖRÜ DEĞERLENDİRME VE ÖNGÖRÜLER 2015 EKONOMİ VE STRATEJİ DANIŞMANLIK HİZMETLERİ GAZİANTEP, 24 KASIM 2011 KONUT SEKTÖRÜ İÇİN DEMOGRAFİK ÖNGÖRÜLER YILLAR NÜFUS ARTIŞ HIZI % TOPLAM

Detaylı

ÇEVRE KORUMA VE KONTROL DAİRESİ BAŞKANLIĞI ATIK YÖNETİMİ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ KULLANILMIŞ KIZARTMALIK YAĞLARIN YÖNETİMİ KOCAELİ ÖRNEĞİ

ÇEVRE KORUMA VE KONTROL DAİRESİ BAŞKANLIĞI ATIK YÖNETİMİ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ KULLANILMIŞ KIZARTMALIK YAĞLARIN YÖNETİMİ KOCAELİ ÖRNEĞİ ÇEVRE KORUMA VE KONTROL DAİRESİ BAŞKANLIĞI ATIK YÖNETİMİ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ KULLANILMIŞ KIZARTMALIK YAĞLARIN YÖNETİMİ KOCAELİ ÖRNEĞİ 18.04.2011 KAPSAM ü YETKİ DEVRİ ü HANELERE YÖNELİK YAPILAN ÇALIŞMALAR ü

Detaylı

2010-2013 İZMİR BÖLGE PLANI İLÇE LANSMAN SÜRECİ TİRE SONUÇ RAPORU

2010-2013 İZMİR BÖLGE PLANI İLÇE LANSMAN SÜRECİ TİRE SONUÇ RAPORU 1 2010-2013 İZMİR BÖLGE PLANI İLÇE LANSMAN SÜRECİ TİRE SONUÇ RAPORU Tarih: 22 Aralık 2010 Yaklaşık Katılımcı Sayısı: 85 Katılımcı listesindeki Sayı: 74 Katılımcı Düzeyi ve Profili: 2 3 4 Dağıtılan Belgeler:

Detaylı

Polimer Geri Dönüşümü PLM 308 Chapter 1

Polimer Geri Dönüşümü PLM 308 Chapter 1 YALOVA UNIVERSITY FACULTY OF ENGINEERING DEPARTMENT OF ENGINEERING Polimer Geri Dönüşümü PLM 308 Chapter 1 Assoc. Prof. Dr. Mehmet Atilla TAŞDELEN tasdelen@yalova.edu.tr www.polymat.org T.C. BİLİM, SANAYİ

Detaylı

2010-2013 İZMİR BÖLGE PLANI İLÇE LANSMAN SÜRECİ ÇEŞME SONUÇ RAPORU

2010-2013 İZMİR BÖLGE PLANI İLÇE LANSMAN SÜRECİ ÇEŞME SONUÇ RAPORU 1 2010-2013 İZMİR BÖLGE PLANI İLÇE LANSMAN SÜRECİ ÇEŞME SONUÇ RAPORU Tarih: 7 Ocak 2011 Yaklaşık Katılımcı Sayısı: 50 Katılımcı listesindeki Sayı: 46 Katılımcı Düzeyi ve Profili: 2 3 4 5 Dağıtılan Belgeler:

Detaylı

ULUSAL HAVZA YÖNETİM STRATEJİSİ

ULUSAL HAVZA YÖNETİM STRATEJİSİ ULUSAL HAVZA YÖNETİM STRATEJİSİ Bayram HOPUR Entegre Projeler Uygulama Şube Müdürü Çölleşme ve Erozyonla Mücadele Genel Müdürlüğü www.cem.gov.tr 3. Ulusal Taşkın Sempozyumu- 29.04.2013 İstanbul ULUSAL

Detaylı

2010-2013 İZMİR BÖLGE PLANI İLÇE LANSMAN SÜRECİ MENDERES SONUÇ RAPORU

2010-2013 İZMİR BÖLGE PLANI İLÇE LANSMAN SÜRECİ MENDERES SONUÇ RAPORU 1 2010-2013 İZMİR BÖLGE PLANI İLÇE LANSMAN SÜRECİ MENDERES SONUÇ RAPORU Tarih: 27 Aralık 2010 Yaklaşık Katılımcı Sayısı: 35 Katılımcı listesindeki Sayı: 30 Katılımcı Düzeyi ve Profili: 2 3 Dağıtılan Belgeler:

Detaylı

ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI

ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI ATIKSU ALTYAPI VE EVSEL KATI ATIK BERTARAF TESİSLERİ TARİFELERİNİN BELİRLENMESİNDE UYULACAK USUL VE ESASLARA İLİŞKİN YÖNETMELİK DEMET ERDOĞAN Çevre ve Şehircilik Uzmanı Kapsam

Detaylı

WWW.GREENıNDUSTRYPLATFORM.ORG. YEŞİL ENDÜSTRİ PLATFORMU İlk Danışma Kurulu Toplantısı 3 Nisan 2013 Paris, Fransa

WWW.GREENıNDUSTRYPLATFORM.ORG. YEŞİL ENDÜSTRİ PLATFORMU İlk Danışma Kurulu Toplantısı 3 Nisan 2013 Paris, Fransa YEŞİL ENDÜSTRİ PLATFORMU İlk Danışma Kurulu Toplantısı 3 Nisan 2013 Paris, Fransa DÜNYA DAKİ DURUM GSYİH nın Dünya daki eğilimleri, nüfus ve malzeme kullanımı Source: Dittrich, M. et al., Green Economies

Detaylı

BSBEEP Karadeniz Havzası Binalarda Enerji Verimliliği Planı. Faaliyet GA1.3

BSBEEP Karadeniz Havzası Binalarda Enerji Verimliliği Planı. Faaliyet GA1.3 ENPI-Karadeniz Havzasında Sınır Ötesi İşbirliği Programı 2007-2013 BSBEEP Karadeniz Havzası Binalarda Enerji Verimliliği Planı GA1: Mevcut Dış Durumun Analizi Veri ve Bilgi Toplanması ve Dağıtılması Faaliyet

Detaylı

Erciyes Üniversitesi merkez yerleşkesi için geri dönüşebilir katı atık envanteri

Erciyes Üniversitesi merkez yerleşkesi için geri dönüşebilir katı atık envanteri 102 Erciyes Üniversitesi merkez yerleşkesi için geri dönüşebilir katı atık envanteri Emine IRBAŞ, Mahmut Akif YILMAZ, Ahmet ARDAHANLILAR, Erdem EROĞLU, Filiz DADAŞER-ÇELİK * Erciyes Üniversitesi, Çevre

Detaylı

Entegre Kirlilik Önleme ve Kontrol Direktifinin Türkiye de Uygulanmasının Desteklenmesi Projesi

Entegre Kirlilik Önleme ve Kontrol Direktifinin Türkiye de Uygulanmasının Desteklenmesi Projesi T.C. ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI Entegre Kirlilik Önleme ve Kontrol Direktifinin Türkiye de Uygulanmasının Desteklenmesi Projesi ÇEVRESEL ETKİ DEĞERLENDİRMESİ İZİN VE DENETİM GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İzin ve

Detaylı

Ambalaj Atıklarının Kontrolü Yönetmeliği VERİ KAYIT VE BELGELENDİRME SİSTEMİ

Ambalaj Atıklarının Kontrolü Yönetmeliği VERİ KAYIT VE BELGELENDİRME SİSTEMİ Ambalaj Atıklarının Kontrolü Yönetmeliği VERİ KAYIT VE BELGELENDİRME SİSTEMİ Ali İhsan DOĞAN Ziraat Mühendisi Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü Atık Yönetimi Dairesi Başkanlığı Ambalaj Yönetimi Şube Müdürlüğü

Detaylı

PAGEV TÜRK PLASTİK SEKTÖRÜNÜN ÇATI ÖRGÜTÜ

PAGEV TÜRK PLASTİK SEKTÖRÜNÜN ÇATI ÖRGÜTÜ PAGEV TÜRK PLASTİK SEKTÖRÜNÜN ÇATI ÖRGÜTÜ Kuruluş: 1989 1750 ilişkili firma ve 600 mütevelli üye Temsil; 250.000 çalışanı bulunan Tüm Türk Plastik Sektörü nün değer zincirindeki yaklaşık 11.000 firma Mamul

Detaylı

AFD Sürdürülebilir bir gelecek için

AFD Sürdürülebilir bir gelecek için AFD Sürdürülebilir bir gelecek için TSKB Önceliğimiz Çevre Konferansı 5 aralık 2007 AGENCE FRANCAISE DE DEVELOPPEMENT Misyonumuz 1. Kalkınmanın finansmanı Birleşmiş Milletlerin Bin Yıl Kalkınma Hedefleri

Detaylı

Güray (ÇELİK ) SALİHOĞLU

Güray (ÇELİK ) SALİHOĞLU Adres: Uludağ Üniversitesi, Mühendislik-Mimarlık Fakültesi, Çevre Mühendisliği Bölümü, 16059, Bursa Telefon +90-224-2942120 Faks +90-224- 4429148 E-Posta gurays@uludag.edu.tr guraycelik@hotmail.com Güray

Detaylı

Bülten. 2015 Atık Sempozyumu Gerçekleşti Çevre Mevzuatı ve Atık Yönetim Semineri 13 Mart ta Düzenlenecek

Bülten. 2015 Atık Sempozyumu Gerçekleşti Çevre Mevzuatı ve Atık Yönetim Semineri 13 Mart ta Düzenlenecek PAGÇEV 2015 Atık Sempozyumu Gerçekleşti Çevre Mevzuatı ve Atık Yönetim Semineri 13 Mart ta Düzenlenecek Bülten Atık Getirme Merkezi Tebliği nin Getirdiği Yükümlülükler Başakşehir Living Lab. 3. Çocuk Eğitimi

Detaylı

İklim Değişikliği ve Hava Yönetimi Koordinasyon Kurulu Çalışma Grupları

İklim Değişikliği ve Hava Yönetimi Koordinasyon Kurulu Çalışma Grupları İklim Değişikliği ve Hava Yönetimi Koordinasyon Kurulu Çalışma Grupları İklim Değişikliği ve Hava Yönetimi Koordinasyon Kurulu altında oluşturulan Çalışma Grupları şunlardır: 1. Sera Gazı Emisyon Azaltımı

Detaylı

BELEDİYE VERİLERİNE AİT İSTATİSTİKLERİN EŞLEŞTİRİLMESİ (MAPPING) ÇALIŞMASI. Doç. Dr. H. Hakan Yılmaz 21.12.2012 Ankara

BELEDİYE VERİLERİNE AİT İSTATİSTİKLERİN EŞLEŞTİRİLMESİ (MAPPING) ÇALIŞMASI. Doç. Dr. H. Hakan Yılmaz 21.12.2012 Ankara BELEDİYE VERİLERİNE AİT İSTATİSTİKLERİN EŞLEŞTİRİLMESİ (MAPPING) ÇALIŞMASI Doç. Dr. H. Hakan Yılmaz 21.12.2012 Ankara Sunum Planı Çalışmanın Amaçları Belediye İstatistiklerinin Eşleştirilmesi Belediyeler

Detaylı