YÖNETİMDEN YÖNETİŞİME GEÇİŞ ve ÖTESİ ÜZERİNE KAVRAMSAL AÇIKLAMALAR

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "YÖNETİMDEN YÖNETİŞİME GEÇİŞ ve ÖTESİ ÜZERİNE KAVRAMSAL AÇIKLAMALAR"

Transkript

1 GİRİŞ YÖNETİMDEN YÖNETİŞİME GEÇİŞ ve ÖTESİ ÜZERİNE KAVRAMSAL AÇIKLAMALAR 1 Hamit PALABIYIK Kamu sektöründe yaşanan ilgisizlik, yolsuzluk ve etkin olmayan yöntemlerden kaynaklanan olumsuzlukların giderilmesi amacıyla ve küreselleşmenin de etkisiyle kalkınmış ve kalkınmakta olan ülkelerde kamu yönetimi reformları (Bardouille, 2000: 82), son yirmi yıldır, yeni kamu işletmeciliği devrimi (new public management revolution) adıyla gündemleri oluşturmaktadır (Desai ve Imrie, 1998: 635) li yılların sonlarına doğru, kısaca, yeni kamu işletmeciliği (new public management) adıyla özetlenen yaklaşımın başlıca savı: Verimsiz bürokrasilerden kaynaklanan sorunların, bunlar yerine özel sektör politika ve uygulamalarının konmasıyla giderilmesidir. Yeni kamu işletmeciliği, gelecekteki değişiklikler için tam bir tanımlama getirmekten çok, koşullara bağlı değişebilen değerler ve ölçütler anlamında yönetim uygulamalarına ve karşılıklı ilişkiler ağıyla örülmüş sosyal, siyasal ve ekonomik hayatımızda kötü yönetim/yönetişimin her türlü maliyetinin çok daha fazla olacağına dikkat çekmektedir (New Straits Times-Management Times, 2002: 2). Küreselleşme, bilgi teknolojisi, ekonomik ve siyasal liberalleşme, dış yatırımlar, dijitalleşen ekonomiler ve daha birçok gelişme sosyal güçlenme yanı sıra yöneten-yönetilen arasındaki değişen ilişkinin yeniden tanımlanmasını gerektirmektedir. Verimlilik, sorumluluk, katılım ve etkinlik artık kamu yönetimi yazınında yadsınamayacak ilkeler olmuştur. Bunların birbirleriyle uyum içinde yer alabileceği kavramsal çerçevenin ise yönetişim (governance) kavramıyla hayata geçirilebileceği kabul görmektedir (Eryılmaz, 2002: 28). Bu anlamda yönetimlerin giriştiği yönetişim çabaları gerek yerel, bölgesel, ulusal gerekse uluslararası alanda destek görmektedir. Yönetişim çabalarının başlıca özelliği; değişimi hızlandırıcı, piyasa tabanlı, müşteri odaklı, çıktı ağırlıklı, toplumun sahiplendiği yerinden yönetim uygulamaları olmalarıdır. Yeni yönetim anlayışı olarak ifade edilen yönetişim kavramı, devlet merkezli yönetim yerine toplum merkezli ve yapabilir kılma stratejisini esas almaktadır. Yönetişim, kamu-özel ve sivil toplum işbirliğinde yönetime katılmak anlamında, ideolojik temelleri aynı ancak katılımın mekansal boyutlarına göre yerel, ulusal ve küresel alanda gerçekleşmektedir (Karaman, 2000: 37-53). Kısaca iyi yönetişimin uygulanmasında anahtar kavram, o yöre halkına kendileri hakkında alınacak karar süreçlerine katılabilecekleri ortamın varlığı, merkezi yönetimden buna olanak sağlayıcı yetki ve görevlerin yerele aktarılması anlamında yerinden yönetim in - ademi merkeziyetin- sağlanmasıdır. YÖNETİŞİM ve İYİ YÖNETİŞİMİN GELİŞTİRİLMESİNDE BAŞLICA YAKLAŞIMLAR Dinamik dengelerin sürdürüldüğü süreç özelliğiyle sürdürülebilir kalkınma, kendiliğinden oluşan piyasa mekanizması ya da dışarıdan kolayca uyarlanabilecek bir süreç değildir. Sürdürülebilir kalkınma için öncelikle yönetsel, toplumsal ve özel çıkarları dengeleyecek siyasal iradenin yerel-ulusal ölçekte açıkça ortaya konması gerekmektedir. Bunun anlamı, sürdürülebilirlik ve uygulama alanında ilgili konularda değer ve çıkarları birbiriyle bağlantılı koruyacak ve geliştirecek siyasal yönteminin karar vericiler tarafından benimsenmesi; benimsenen bu kültürün halka açık ve net biçimde anlatılarak uygun stratejik düzenlemelerle hayata geçirilmesidir. Tüm anlatılanların ilk bakışta uygulanabileceği alan olarak topluluk Yrd. Doç. Dr., Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Biga İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Kamu Yönetimi Bölümü Öğretim Üyesi.

2 anlamında yerel, yönetim anlamında ise yerel yönetimler dikkat çekmektedir. Bu anlamda sürdürülebilirlik kavramından anlaşılması gereken, işlevsellik ve demokratiklik ölçütlerinde uygun birimler olarak öncelikle yerelde, hizmetlerin ve konuların ele alınmasında yerel özelliklere ve kapasiteye uygun biçimde siyasal, kurumsal, sosyal, ekonomik, mali ve teknik özelliklere dikkat edilerek kamu politikalarının belirlenmesi; bunların ilgili aktörler tarafından kabullenerek uygulanmasıdır. Yönetim ve Yönetişim Yönetim, genelde örgütün amaçlarını gerçekleştirmek için başlıca planlama, örgütleme, yöneltme ve denetim süreçleri yoluyla kaynakların eşgüdümlenmesi biçiminde tanımlanmaktadır (Ergun ve Polatoğlu, 1992: 4). Yönetim olgusu toplumsal yaşam içinde küçük büyük tüm gruplarda, biçimsel örgüt ya da biçimsel olmayan gruplarda, başkalarını etkilemek ya da başkalarıyla işbirliği yaparak belli amaç/amaçları gerçekleştirmek için yürütülen faaliyetleri anlatmaktadır. Kısaca yönetim, en küçük sosyal birim aileden en büyük siyasal otorite devlete kadar farklı düzeylerde yürütülen faaliyetler bütünü olarak tanımlanabilir (Eryılmaz, 2002: 4). Kamu yönetimi ve özel yönetim ise yönetim kavramı içinde yer alan kavramlar olup kamusal ve özel yönetimlerin, belli ölçüde benzer amaçları olduğu ve bunların gerçekleştirilmesinde benzer araçlar kullandıkları görülmektedir. Ancak kamu yönetimi ve özel yönetim arasında görüş ve anlayış ile yapı ve işleyişten kaynaklanan siyasal çevre, kamu yararı, kurallara bağlılık, sosyal maliyet, siyasi liderliğin sık değişmesi, hakemlik, kamu gücü ve kuralların yoğunluğu biçiminde özetlenen temel bazı farklıklılar bulunmaktadır (Eryılmaz, 2002: 33-39). Yönetimin kamu kurumlarıyla ilgili dalını anlatmak için kullanılan kamu yönetimi kavramı işlevsel anlamda genel kuralların, yasaların ve kamu politikalarının uygulama sürecini; yapısal anlamda ise devletin örgütsel yönünü anlatmaktadır (Eryılmaz, 2002: 6-7). Yönetişim, sözlük anlamında yönetim kavramının eş anlamlısı olarak kullanılsa da (Merriam-Webster s, 1987), yönetişim alanındaki teorik çalışmalar, yönetim biçimlerindeki değişiklikler bağlamında kavramın kullanımı ve kendisine yeni anlamlar yüklenmesi, sosyal bilimcilerin son dönemde sıkça tartıştığı ve ilgilendiği konular arasında yer almaktadır. Çeşitli kurumlar ve onların çalışmalarında otoritenin kullanıldığı süreç özelliği vurgulanan yönetişim kavramının bazı tanımlamaları şöylece özetlenebilir (Parr ve Ponzio, 2002: 2): Dünya Bankası, kavramı, ülkenin ekonomik ve sosyal kaynaklarının yönetiminde otoritenin kullanılma biçimi olarak tanımlarken yönetişimin başlıca üç özelliğine; siyasal rejim biçimine, kalkınma amacıyla kullanılan sosyal ve ekonomik kaynakların yönetiminde yetki kullanma sürecinin niteliğine ve hükümetlerin politika geliştirmedeki kapasitelerine dikkat çekmektedir. Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP), yönetişimi bir ülkenin her türlü işinde kullandığı ekonomik, siyasal ve yönetsel otorite biçiminde tanımlarken yurttaşların ve diğer grupların çıkarlarını dile getirdikleri, farklılıkları uzlaştırdıkları mekanizma, süreç ve kuruluşları da kapsadığını; Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü (OECD) ise, kavramın toplumun ekonomik ve sosyal kalkınması için kullanılan kaynaklarıyla ilgili olarak icra edilen siyasal erk ve kontrol anlamına geldiğini belirtmektedir. UNDP nin tanımlamasında yönetişim, kamu işletmeciliğinin eş anlamlısı olarak kullanılırken (UNDP, 1995: 19), ülkelerin yönetişim kapasitelerinin geliştirilmesi sürdürülebilir insani gelişimin temeli olarak değerlendirilmektedir (UNDP, 1997) Literatür incelendiğinde yönetişim teriminin birçok anlamda kullanıldığı görülmektedir. Bu tanımlamaların ortak noktası: Kamu ve özel sektör arasındaki sınırların hemen hemen ortadan kalktığı ya da çok belirsizleştiği ortamlarda yeni yönetim biçimlerinin geliştirilmesidir. Stoker (1995), yönetişimi kamusal ve özel sektör kuruluşları arasında geçişken sınırlar içinde 2

3 gerçekleşen yönetim olarak tanımlamaktadır. Bu tanımlama, aynı zamanda ilgili aktörler arasında karşılıklı etkileşimi, ekonomik ve sosyal konularda sorumlulukların paylaşımını da kapsamaktadır. Yönetişim, dış koşullar tarafından empoze edilmemiş aksine yönetsel süreçte etkide bulunabilecek aktörlerin etkileşimiyle oluşan yeni bir yapı ve düzeni anlatmaktadır. Yönetişim kavramı, sorunların kamusal-özel olsun tek yanlı kapasite ya da kaynak kullanımı ile çözülemeyeceğinden hareketle sektörler arası karşılıklı etkileşim sürecini oluşturup çalıştırmaya dayanmaktadır. Kalkınmış ve kalkınmakta olan ülkelerde seçilmiş ya da atanmış yetkililer ile akademisyenler kavramı siyasa bağlamında, Dünya Bankası ise etkili ve sorumlu devlet anlamında kullanmaktadır (Stoker, 1998: 17-18). Kısaca yönetişim, idarenin daha iyi biçimde yönetimi anlamında yeni kamu işletmeciliği kavramına gönderme yapmaktadır. Kavramın kullanımında ve ilgili tanımlamalarda dikkat çeken iki özellik: Yönetişimin siyasal boyutu, kamu yararının bu yolla sağlanması ve teknik boyutu, etkin yönetimin bu süreçteki beceri ya da yetenekle gerçekleştirilmesidir. Yönetişim kavramının başlıca önerileri şöylece özetlenebilir (Stoker, 1998: 20): Kavram, kaynağını idareden alan ancak onun da ötesinde etkiye sahip kuruluş ve aktörler grubunu anlatmaktadır. Sosyal ve ekonomik sorunların çözümünde aktörlerin sorumluluk sınırlarının belirsizleştiği yönetişim kavramında asıl güç, ortaklaşa harekette yer alan kuruluşlar arasındaki karşılıklı ilişkilerdedir. Aktörlerin özerkliği esastır. Kavramda, idarenin salt yetki ve gücüne dayanmadan sorumlu aktörlerin sorunları ele alma ve çözümde yeterli kapasiteye sahip oldukları kabul edilmektedir. Son olarak yönetişim kavramında idarenin, sorumlu aktörleri bu amaca yöneltecek yeni teknikleri kullanma yetisine de sahip olduğu varsayılmaktadır. Yönetişimin ekonomik, siyasal ve yönetsel olmak üzere, iyi yönetişim adıyla kavramlaştırılan üç boyutu bulunmaktadır. Ekonomik yönetişim, bir ülkenin ekonomik faaliyetlerini, diğer ekonomilerle ilişkilerini etkileyen eşitlik, yoksulluğun azaltılması, yaşam kalitesinin geliştirilmesi konularında uygulama olanağı bulan karar verme süreçlerini; siyasal yönetişim, politika belirleme ve yapmada kullanılan süreci; yönetsel yönetişim ise politikaların uygulandığı sistemi anlatmaktadır. Yönetişim kavramı devleti, özel sektör ve sivil toplum örgütlerini kapsamaktadır. Devlet, kamu kuruluşları ve siyasal örgütlenmeleri; özel sektör, piyasada yer alan özel kesim yatırımcıları ve diğer informel grupları; sivil toplum örgütleri de birey ve devlet arasında yer alan organize olan ya da olmamış bireyleri ve grupları kapsamaktadır. Yönetişim, topluluğun/toplumun idaresinde yeni yönetsel süreçlere önem vererek yönetim kavramının anlamında bazı değişiklikler getirmiştir (Downs ve Murray, 1996: 8). Yönetişim ve yönetim çıktıları bakımından farklı görülmeseler de asıl farklılık ilgili süreçlerde yaşanmaktadır. Yönetişim düzenleme, koordinasyon ve kontrol süreçleri olarak tanımlanırken, yönetişim süreçleri analizinde devletin rolü tartışılmaktadır (Pierre, 1999: 376). Anlatılanlar ışığında aşağıda özetlenen özellikler, kapsamlarında barındırdıkları ikilemlerle birlikte, çoğu araştırmacı tarafından iyi yönetişim olarak adlandırılmaktadır (Stoker, 1998: 21-26): Meşruiyet: Halkın yönetimi kabullenmesini ve açıkça belirlenmiş kural ve süreçlerin varlığını anlatmaktadır. Hizmetlerin görülmesinde ve stratejik karar alma süreçlerinde özel ve gönüllü sektörlerin etkin katılımı özendirilmektedir. Geniş anlamıyla yönetişim, idarenin genelde diğer sosyal güçleri yönetimde dışarıda bıraktığı geleneksel yaklaşıma karşı çıkmaktadır. Ancak yerel hizmetlerin sunumuyla ilgili araştırmalar, halkın, hizmetlerin atanmış makamlar, özel kesim ya da bizzat hizmet kullanıcıları tarafından sunumundan çok, seçilmiş otoritelerce görülmesine daha fazla önem verdiğini göstermektedir (Stoker, 1998: 21). Atanmış makamlar ve özel kesim hizmet sağlayıcılarına duyulan bu güven eksikliği meşruiyet özelliğinin önemli bir açmazıdır. 3

4 Hesap verebilirlik: Otorite/otoritelerin kamuya karşı sorumlu olması meşruiyetin de temelini oluşturur. Hesap verebilirlik, ancak, kamu politikalarının belirlendiği karar süreçlerinde ilgili prosedürlerin çıktı ve sonuçlarının halkın bilgi ve incelemesine kısaca geri beslemeye olanak tanıyan bir süreçte gerçekleştirilebilir. Yönetişim kavramında sorumluluk anlamında dikkatler devletten çok özel ve gönüllü sektörlere kısaca yurttaşlara çekilmektedir. Üçüncü sektör olarak adlandırılan gönüllü kuruluşlar, sivil toplum örgütleri, kâr amacı gütmeyen kuruluşlar ve diğer toplumsal örgütlenmeler sorumluluk bakımından önem kazanır. Sorumlulukların kamu, özel ya da sivil sektörler arasında paylaşımının belirgin olmaması nedeniyle yaşanan olumsuzluklardan yönetişimin sorumlu tutulması ise önemli bir açmazdır. Burns (2000: ), son yirmi yıldır İngiltere de yönetişim uygulamalarıyla yerel demokrasilerde değişimler yaşandığını belirterek yerel yönetimlerin sorumluluk ve demokratik kontrol anlamında güç kaybetmesini, demokratik sorumluluğun daha fazla sürdürülememesi biçiminde yorumlamaktadır. Etkin yönetim: Teknik anlamda etkinlik, yetkin kamu bürokrasisi tarafından kamusal kaynakların hizmetlerin görülmesi ve öncelikli kamusal taleplerin karşılanması amacıyla verimli kullanılmasıdır. Katılımcılık, hukukun üstünlüğü, açıklık, sorumluluk, yerindenlik (subsidiarity), uzlaşıcı ortam, adalet, stratejik vizyon, etkin-verimli yönetim, başarılı özel kesim ve etkin sivil toplum iyi yönetişimin özellikleridir. Katılımcılık, herkesin doğrudan ya da dolaylı olarak karar verme süreçlerinde söz sahibi olabilmesini anlatır. Bunun sağlanmasında ifade ve örgütlenme özgürlüğü ile katılıma elverişli kurumsal yapıların oluşturulması önemlidir. Hukukun üstünlüğü, hukukun adil ve eşit biçimde uygulanmasını, yiyicilik ve hukuk dışı çıkar sağlayıcı faaliyetlerin engellenmesini; açıklık, bilginin serbestçe kullanımını, süreçler, kurumlar ve bilginin ilgililerin ulaşımına açık olmasını, aktörlerin yeterli biçimde bilgilendirilmesini anlatmaktadır. Sorumluluk, kurumların ve süreçlerin tüm aktörlere hizmet edecek nitelikte olmasını; uzlaşıcı ortam, aktörlerin temsil ettikleri çıkarlar arasındaki farklılıkların giderildiği ortam özelliğini; yerindenlik, kararların ve hizmetlerin halka en yakın katmanlarca alınmasını; adalet, tüm bireylerin iyiliğini sağlayabilme ve sürdürme yeteneğini; stratejik vizyon, liderlerde ve halkta iyi yönetişim ve insani gelişim konusunda tarihi, kültürel ve sosyal tabana dayanan uzun dönemli, geniş açılı anlayışın varlığını anlatmaktadır (UNDP, 1997a). Bilginin kullanılabilirliği: Devlet ve sivil toplum arasındaki iletişim, bilgi akışının sağlanarak güvence altına alınmasıyla gerçekleştirilir. Halkın erk sahiplerini, otoriteleri ve bürokrasiyi denetlemesi ancak bilgiye ulaşma yeteneğinin varlığına ve onu kullanmada etkinliğiyle mümkündür. İnternet teknolojileri, yerel yönetişimi desteklemede etkin araçlar olarak görülse de yerel yönetimlerce kullanılan yeni haberleşme teknolojilerinin bilgi edinme ve yönetişimi anlamlı biçimde geliştirdiklerine yönelik sistemli araştırmalar kısıtlıdır. Musso ve Weare (2000: 1-19), California da 270 belediyenin internet sayfasını kapsayan içerik analizi çalışmasında çoğu internet sayfasının yerel yönetişimi anlamlı biçimde geliştirecek içerik ve kapasiteden yoksun olduğu; sayfalarda özellikle yatırım ya da hizmet önceliklerinin demokratik katılıma tercih edildiği yargılarına ulaşmaktadır. Yönetim katmanları arasında uyum: Politikalar ve eylemlerin birbiriyle uyumlu ve anlaşılır olmasını anlatmaktadır. Merkezi yönetim, yerel yönetimler ve diğer yönetsel kurum ve kuruluşlar arasında uyumun sağlanması güçlü siyasal liderlik ve sorumlulukla birlikte buna uygun sosyal birikimi gerektirmektedir. Yönetim ve sosyal katmanlar arasında uyum, özellikle uluslararası ve ulusüstü örgütlenmelerde sektörler arası politikaların yürütülmesinde iyi yönetişimin önemli bir ilkesi olarak kabul edilmektedir (Commission of the European Communities, 2001: 10). 4

5 İyi yönetişimin özellikleri değerlendirildiğinde her özelliğin aslında diğerleriyle sıkı ilişki içinde olduğu ve birbiriyle anlam kazandığı anlaşılmaktadır. Yurttaşlara karar verme süreçlerinde, uygulama ve denetim konularında geniş katılım olanağı sağlayan, bilgiye ulaşımın garanti altına alındığı açık yönetim süreçleri, sonuçta, hesap verebilirliğin, sorumluluğun, uyumun ve etkililiğin dolayısıyla iyi yönetişimin ayrılmaz özellikleridir larda Richard Falk ve Mahbub ul Haq tarafından insani yönetişim (human governance) kavramı iyi yönetişimin karşıtı olarak daha fazla toplum, insan hakları ve küresel güvenlik odaklılık anlamında kullanılmaktadır. Kavram, süregelen küresel sorunlar arasında sayılan temel ihtiyaçların karşılanamaması, ayrımcılık, kadın hakları, yerli halklar, çevre korumada yaşanan olumsuzluklar, gelecek kuşakların hakları, savaşın önlenmesi ve demokrasinin yaygınlaşmasında yaşanan başarısızlıkları anlatan insani olmayan yönetişim kavramının karşıtıdır. İnsani yönetişimin üç özelliği: Katılımcılık, sorumlu ve hesap verebilir nitelikte süreç ve yapılanmaların inşası iyi siyasal yönetişim ; rekabetçi, eşitlikçi ve adil bir ekonomi iyi ekonomik yönetişim ; özgürce örgütlenme yeteneğine sahip topluluk/toplum iyi sivil yönetişim biçiminde özetlenmektedir (Parr ve Ponzio, 2002: 4). İnsani Gelişim Raporu (UNDP, 2002) ise insani gelişimin sağlanmasında yönetişim anlamında demokratik yönetişim (democratic governance) kavramını detaylarıyla kullanmaktadır. Kavramda insani yönetişim gibi siyasal özgürlükler, insan hakları ve ayrımcılığın önlenmesi temel amaçlar olarak benimsenmektedir. Demokratik yönetişimin iyi yönetişimden farkı, kalkınma için siyasal ve sivil özgürlükler ile katılımın sağlanmasıdır. Demokratik yönetişim, insani gelişim teriminin insanların özgürce ve diledikleri gibi yaşamlarına yön verebilme kapasitelerinin geliştirilmesi anlamı üzerine kurulmuştur. Bu kapsamda 1980 li ve 1990 lı yılların başlarında iyi yönetişim kavramıyla, önceki dönemlerin devlet eksenli ekonomik ve sosyal kalkınma programlarına karşı devletin küçültülmesini öne çıkartılırken yeni milenyumda yönetişim tartışmalarında kamu-özel ve sivil sektörlerin içinde yer aldığı yönetişim süreçlerinin demokratikleştirilmesi demokrasinin derinleştirilmesi gündemleri oluşturmaktadır. Yönetişim ve İyi Yönetişim Uygulamaları Yönetişim ve iyi yönetişimin özellikleri olması gerekeni anlatır ve günümüzde bunların hepsine birden sahip topluluğun olmadığı kabul edilmektedir. Ancak topluluk/toplumlar bu özelliklere yönetsel, sosyal, kültürel, teknik ve ekonomik kapasitelerini geliştirerek sahip olmayı amaçlamaktadır. UNDP nin ve çoğu uluslararası kuruluşun iyi yönetişim uygulamalarında üzerinde yoğunlaştığı konuların başında yoksulluk ve geçim, cinsiyet konuları ile çevre koruma gelmektedir. Yine iyi yönetişim programlarının başarısını olumlu ya da olumsuz etkileyen konular arasında sosyal ve kültürel göstergeler, ekonomi, insan kaynakları ve sürdürülebilirlik, doğal kaynaklar ve çevresel değerler, kültürel-etnik-dinsel çeşitlilik, çatışmaların çözüm biçimi, moral değerler ve bilgi birikimi sayılmaktadır (UNDP, 1997a). Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulunun Eylül 2000 tarihinde gerçekleştirdiği Milenyum Zirvesi nde dünya liderleri ilk kez en somut biçimde geleceğe yön verecek ortak vizyonlarını Milenyum Deklârasyonu ile kamuoyuna açıklamışlar; barış ve güvenlik, kalkınma ve yoksulluğun azaltılması, insan haklarının güvenceye alınması, demokrasi ve iyi yönetişimi 21.yüzyıl hedefleri olarak belirlemişlerdir (Parr ve Ponzio, 2002: 1). Deklârasyon gündeminin gerçekleştirilmesinde iyi yönetişimin ötesinde demokratik yönetişimin etkili olacağı beklenmektedir. Üye ülkelerden binden fazla bakan, bürokrat, parlamenter, belediye başkanı, yerel yetkililer ve özel-sivil sektör temsilcileri ile akademisyenlerin katılımıyla 5

6 gerçekleştirilen BM Sürdürülebilir Büyüme ve Adalet için Yönetişim Uluslararası Konferansı, yönetişimin uygulama alanları konusunda fikir vermesi bakımından önemlidir. Konferansın, dolayısıyla ülkelerin yerel ve ulusal olduğu kadar uluslararası yönetişim gündemlerini oluşturan başlıca uygulama konuları şöylece özetlenebilir (UN, 1997): Devletin değişen rolü: Devletin başlıca görevleri; yönetme kapasitesi; özel sektör ve sivil toplum girişimlerine yapabilir ortamın oluşturulması; geçiş ekonomilerinde devletin rolü; küreselleşen dünyada kalkınmakta olan ülkelerde hükümetlerin hangi fonksiyonlarının güçlendirileceği. Yönetişim aktörleri arasındaki ilişkiler: Kamu, özel ve sivil sektör ortaklıklarının nasıl geliştirileceği; sivil toplumun sosyal birikim oluşturmada rolü; devletin hesap verebilirliği ve izlenmesinde aktörlerin rolü; bilgiye erişim; yerel yönetimlerin demokratik kapasitelerinin geliştirilmesi; özel sektörün yönetişimdeki rolü. Desantralizasyon ve yerel yönetişim: Demokratikleşme; desantralizasyon ve yoksulluğun azaltılması; yerel ölçekte hizmetlere erişim; kalkınma ile ilgili faaliyetlere katılım; sürdürülebilir kentsel gelişme ve yerel yönetimler. Yönetişim ve yoksulluğun azaltılması: Küreselleşmenin ve makroekonomik politikaların yoksulluk üzerine etkisi; yoksulluk ile karar verme süreçlerine katılım arasındaki ilişki; halkın güçlendirilmesinde eğitimin rolü; insan kaynakları yatırımları. Cinsiyetler arasında adalet: Kadınların yasama, yürütme ve yargıda temsil edilmesini de kapsayacak biçimde her türlü karar mekanizmalarına katılımı; eğitim ve bilgi kaynaklarına erişim olanakları; kadınların yönetişim süreçlerine katılımı önündeki başlıca engeller. Yönetişim ve çevre koruma: Kalkınmakta olan ülkelerin doğal kaynaklarını sürdürülebilir tarzda yönetme kapasitesi; çevre korumada yerel yönetimlerin ve sivil toplumun kapasiteleri; sınır aşan çevre sorunlarıyla mücadelede ulusal yönetişimin sınırlılıkları Rio Zirvesinde çalışmaya başlayan UNDP Kentsel Çevre için Yerel Girişim Yardım Kuruluşu (LIFE), döneminde 11 milyon ABD dolarından fazla kaynak kullanarak, sürdürülebilir insani gelişim, özelliklede yoksullukla mücadele ve kentsel çevrenin iyileştirilmesinde iyi yönetişimin geliştirilmesinin amaçlandığı Bangladeş, Brezilya, Kolombiya, Mısır, Jamaika, Kırgızistan, Lübnan, Pakistan, Senegal, Güney Afrika, Tanzanya ve Tayland dan oluşan toplam 12 pilot ülkede 60 tan fazla kentte katılımcı yerel yönetişim uygulamaları gerçekleştirmiştir. Uygulamalar konularına göre değerlendirildiğinde toplam 129 projeden her birinin birden fazla amacı bulunduğu, bunlardan da en az birisinin çevre eğitimi olduğu projelerde öncelikli konular: Katı ve sıvı atık yönetimi, çevre eğitimi, su temini ve temizlik, çevre sağlığı, gelir kaynağı yaratma, kent planlamada çevresel öncelikler, hava ve su kirliliği, tehlikeye açık alanlar ve değişik diğer konular yer almaktadır. Yine UNDP fonlarının yüzde 30 u toplulukların yönetişim kapasitelerinin güçlendirmesine yönelik uygulama projelerine harcanmaktadır. UNDP nin planlanmış projeleri toplamının yüzde 70 i ise yerinden yönetimleştirme ve yerel yönetişim uygulamalarıyla ilgilidir (UNDP, 1997b). 26 Ağustos-4 Eylül 2002 tarihleri arasında Johannesburg da gerçekleştirilen BM Sürdürülebilir Kalkınma Dünya Zirvesi nde yerel yönetimlerce sunulan sürdürülebilir kalkınmanın uygulanmasına yönelik önerilerde yerel ölçekte iyi yönetişimin önemi vurgulanmış (Johannesburg, 2002); Zirve Raporunda, ülkelerin ulusal ve uluslararası ölçekte 6

7 belirlenen amaçlara ulaşmada iyi yönetişime duyduğu gereksinim tekrar edilmiştir (UN, 2002: 8). Zirvede yayınlanan Yerel Yönetimler Deklârasyonu ile yerel yöneticilerin sürdürülebilir kalkınmada üzerlerine düşen görevleri yerine getirmede sürdürülebilirlik, etkin demokratik desantralizasyon, iyi yönetişim ve işbirliği ilkelerini benimsediğini kamuoyuna açıklanmaktadır (iclei.org: 2002). Avrupa Birliği Komisyonu (2001), yayınladığı Avrupa Yönetişimi (european governance) başlıklı resmi raporda üye ve aday ülkelerde hükümetleri, kurumları, bölgeleri, kentleri ve sivil toplumu ilgilendiren ilgili reformların gerçekleştirilmesi önerilmektedir. Rapor, daha fazla açıklık ve katılım ile etkinliğin sağlanmasında sosyal diyaloglar, yapısal desteklemeler ve eylem programları gibi alternatif politikaların üretilmesinde AB Komisyonunun temel işlevinin, yönetişim çerçevesinde gözden geçirilmesi gerektiği vurgulanmaktadır. Komisyonunun önerilen bu yenilenmiş misyonunun politika yapımında etkinlik ve kaliteyle birlikte Avrupa nın geleceğini şekillendireceği ileri sürülmektedir. Yönetişim ve Ölçülebilirlik Kaufmann ve Kraay (2002: 5-6) çalışmalarında yönetişim kavramının özelliklerine denk düşecek biçimde yönetişim göstergelerini 6 kümede toplamaktadır. İlk iki küme, yetkililerin seçimi, yenilenmeleri ve yönetimin denetimiyle ilgilidir. Yönetişim göstergelerinin ilk kümesi, ifade edebilme ve hesap verebilirlik adı altında siyasal süreç, sivil özgürlükler ve siyasal haklarla ilgili göstergeleri kapsamaktadır. Bu göstergelerle idarenin seçimle işbaşına gelmesinde halk katılımının boyutları, idarenin izlenmesi ve denetiminde önemli rol oynayan medyanın bağımsızlığı da ölçülebilmektedir. İkinci gösterge kümesi siyasal kararlılık adıyla özetlenmektedir. Bu kümede iktidarın, terör dahil diğer faaliyetlerle istikrarsız hale gelmesi olasılıklarıyla ilgili algılamaların ölçümünde kullanılan diğer göstergeler yer almaktadır. Sonraki iki küme ise yönetimin uygun politika geliştirme ve uygulama yeteneğiyle ilgili göstergelerden oluşmaktadır. Üçüncü küme yönetişim göstergesi yönetimin etkinliği biçiminde adlandırılır. Kamu hizmetleri sunumunda kalite algılaması, bürokrasinin kalitesi, kamu hizmeti çalışanlarının yetkinliği, kamu hizmetlerinin siyasal baskılardan bağımsızlığı ve idarenin politikalarına güven ve inandırıcılığın ölçümünde kullanılan göstergeler bu kümede yer alır. Dördüncü küme ise politika odaklılık anlamında düzenleyici alan kalitesi adıyla anılmaktadır. Piyasa karşıtı olarak nitelendirilebilecek fiyat kontrolü, yetersiz bankacılık sistemi, dış ticaret ve iş hayatı üzerinde kısıtlayıcı-yük getirici düzenlemelerin varlığının ölçüldüğü göstergeler bu gruptadır. Yönetişim göstergelerinin son iki kümesi yurttaşlar ile devlet kurumları arasındaki ilişkileri kapsamaktadır. Hukukun üstünlüğü başlıklı beşinci küme göstergeler arasında şiddet içeren ve içermeyen suçlar, adalet sisteminin etkinliği ve sözleşmelerin uygulanabilirliği algılamalarının ölçülmesi yer alır. Altıncı ve sonuncu yönetişim göstergeleri kümesi ise yolsuzluğun kontrolü adıyla özel ve kamu kesiminde yiyicilikle ilgili algılamaların ölçülmesiyle ilgilidir. Kaufmann ve diğerleri (2002: 1-16), 15 farklı organizasyon tarafından yapılandırılmış verilerin, aralarında çeşitli uluslararası kuruluşlar, risk değerlendirme kuruluşları, düşünce geliştirme örgütleri ve sivil toplum kuruşlarından oluşan 17 bağımsız kaynak kullanarak, yıllarında toplam 175 ülkede yönetişim göstergelerini değerlendirdikleri çalışmalarında anlatılan gösterge kümelerini kullanarak yönetişim algılamalarındaki değişikliklere göre ülkeler arası karşılaştırmalar yapmış; verileri bir önceki 1997/98 tarihli çalışmalarıyla da karşılaştırmışlardır. Çalışmada, ülkeler arasında yönetişim algılamalarındaki sadece büyük farklılıklar istatistiksel olarak anlamlı bulunmuş; adı geçen bağımsız kaynaklardan elde edilen 194 farklı veri ile yönetişim veri tabanı oluşturulmuştur. Yazarlar, 7

8 yönetişimin değerlendirmesinde kullandıkları 300 den fazla ölçütün oluşturduğu yeni yönetişim veri tabanına dayandırdıkları analizlerinde, daha iyi yönetişim ile daha iyi kalkınmanın çıktıları arasında güçlü bir ilişkinin varlığını savunmaktadır (Kaufmann vd., 1999: 1-18). Huther ve Shah (1998) çalışmalarında yönetişim kalitesinin ölçümü konusundaki boşluğu 80 ülke örneğinde geliştirdikleri yönetişim kalitesi indeksi ile gidermeyi amaçlamışlardır. Söz konusu indeks, kesin tanımlayıcı özellikten öte özellikle ekonomi politikalarının değerlendirilmesinde başlangıç olarak görülmektedir. Yönetişim indeksi: Yurttaş katılımı başlığında siyasal özgürlük ve istikrar; hükümet yönlendirmesi başlığında yargısal ve bürokratik etkinlik, yiyiciliğin yokluğu; sosyal kalkınma başlığında insani gelişim, eşitlikçi gelir dağılımı; ekonomi yönetimi başlığında ise dış kaynaklara yönlendirme, merkez bankasının bağımsızlığı ve yurtiçi hasıla oranına çevrilmiş borç ölçütlerinden oluşmaktadır. Kişi başına düşen gelirle yönetişim arasında yüksek düzeyde olumlu ilişki bulunurken; OECD ülkelerinin iyi yönetişim kategorisinde yer aldıkları; bunun aksine hiçbir Afrika ülkesinin bu kategoride yer almadığı belirtilmektedir. İyi yönetişim ile kişi başına düşen gelir arasında ise iki yönlü ilişkinin varlığı kabul edilmektedir. Yazarlar, coğrafi özelliklere de dikkat çekerek ülkelerin komşularından da etkilenerek Avrupalı ülkelerin iyi yönetişime, Afrika ve Güney Asya ülkelerinin yetersiz yönetişime, Latin Amerika ve Doğu Asya ülkelerinin ise orta düzeyde yönetişime sahip olduğunu vurgulamaktadır. Knack (2000) ise dış yardıma bağımlılık ve yönetişim kalitesi üzerine gerçekleştirdiği ampirik çalışmasında bürokrasinin kalitesi, yiyicilik ve hukukun üstünlüğü konulu indekslere göre yüksek düzeyde yardıma bağımlılığın yönetişimin kalitesini azalttığını savunmaktadır. Kaufmann ve Kraay (2002: 2) gelir ile iyi yönetişim arasındaki ilişkide iyi yönetişimden kişi başına düşen gelire doğru pozitif bir ilişki söz konusu iken kişi başına düşen gelirle iyi yönetişim arasında zayıf hatta ters bir ilişki olduğunu belirlemişlerdir. Kısaca iyi yönetişimin ekonomik kalkınma üzerinde etkisi netleşirken yüksek gelirin iyi yönetişime neden olacağı yönündeki düşünce istatistiksel olarak hükümsüz bulunmuştur. Yönetişim konusunda diğer bir gelişme de son dönemlerde kent yönetimi kavramından çok kentsel yönetişim kavramının tartışılmasıdır. Kent yönetimleri, çağdaş gelişmeler sonucunda, olayları yönlendirme ve kararları uygulamada önceden olduğundan farklı biçimde çok fazla etkili olamamaktadır. Bunda en önemli etken sermayenin sınır tanımaz geçişkenliği, sermaye yatırımlarındaki hareketlilik, dünya çapında ekonomik sektörlerin yaygınlaşması ve uluslararası kurumlarla birlikte ekonomik küreselleşmenin gerçekleşmesidir. Kent yönetimleri açısından bunun anlamı, kent yönetimlerinin kent ekonomisi üzerindeki kontrolünün sona ermesi ya da çok azalmasıdır. Bu kapsamda kent yönetiminden kentsel yönetişime geçişte başlıca şu değişimler etkili olmuştur (Kearns ve Paddison, 2000: ): İlk olarak kentler arasında sermaye yatırımlarını çekebilmede yaşanan rekâbet üst seviyelere taşınmıştır. Kent yönetimleri bu rekâbetçi ortamda yerel refahı arttırıcı yatırımlarda daha fazla rol üstlenmektedir. İkincisi, daha fazla sermaye yatırımını çekebilme amacıyla küresel kültüre eşzamanlı olarak kentin sosyokültürel ortamında ortaya çıkan değişmelerdir. Son olarak merkezi yönetimlerce kent yönetimlerine görece daha az önem verilmesi ve diğer değişimlerin de etkisiyle kentlerin uluslararası alanda daha fazla sorumluluk gerektiren sınır aşırı işbirliği anlamında yeni roller üstlenmeleridir. Kentsel Yönetişim ve Kentsel Yönetişim Modelleri Yerel yönetişim (local governance) kavramı, yönetişim sürecinin özellikle yerel idarelerle karşılıklı etkileşim içinde gerçekleştirilmesini anlatmaktadır. Yerel demokratik yönetişim (local democratic governance), yönetsel yerinden yönetimleştirme düşüncelerinin 8

9 demokrasiye uygulandığı ve yerel yönetişimin demokratik kalkınma için vazgeçilmez bir araç olarak kabul edildiği kavramdır. Bu kapsamda demokratik yerel yönetişim, yerinden yönetimleştirme ve demokrasi kavramlarını da kapsayıcı nitelikte önemli yetkilerin, siyasal özgürlüklerini ve diğer yasal haklarını eksiksiz kullanma yeteneğindeki yurttaşların erişimine uygun, hesap verebilir özellikteki yerel idarelere göçürüldüğü sistemi anlatmaktadır (Blair, 1998: 2). Yerel demokratik yönetişim; sorumluluk, katılımcılık, hesap verebilirlik ve etkinlik anlamında yerel yönetişimin gerçekleştirildiği tarz olarak değerlendirilmektedir (USAID, 2000: 7). Hizmetlerin yerinden yönetimi anlamında yerinden yönetim anlayışının etkisiyle özellikle 1990 larda yaygınlık kazanan kentsel yenileme çabalarında yerel kamusal, özel ve gönüllü sektörler arasında işbirliği, ortaklaşa çalışma ortamı kentsel yönetişim (urban governance) biçiminde adlandırılmaktadır. Çalışmamızda kentsel yönetişim kavramı yerel yönetişim kavramını da kapsayıcı anlamda kullanılmıştır. Gerçekleştirilen çalışmalarda kentsel yönetişimin üç özelliği dikkat çekmektedir (Kearns ve Paddison, 2000: 848; Pierre, 1999: 375): Öncelikle kentsel yönetişim, farklı ölçeklerde gerçekleşen faaliyettir. Yerel yönetimler, en alttan mahalle ölçeğinden başlayan yerel yönetişim olanakları ile metropol, bölgesel, ulusal hatta uluslararası işbirliği arayışlarına girmektedir. İkinci olarak kavram, kararların alınması ve uygulanmasında özel ve kamusal çıkarların kaynaştırılarak koordine edildiği siyasal ve yönetsel süreç özelliğindedir. Kaynak kullanımı ve hizmetlerin sunumunda etkililik ve verimlilik yerel idarelerin başlıca amacı olma özelliğini korumaktadır. Söz konusu amacın yerine getirilmesinde ve sosyal sektörlerin siyasal sürece demokratik katılımının sağlanmasında kentsel yönetişim değerlendirilmesi gereken bir süreçtir. Son özellik, kentsel yönetişim ve uygulamalarında gelinen noktanın kaynakların kullanımı ve etkinliğin başarılmasında yeni ve daha yaratıcı yolların araştırılmasıdır. Kentsel yönetişim; yerel demokrasinin sağlanması, hizmet kalitesinin gerçekleştirilmesi ve yerel sorunların çözümünde yerel ölçekte bilgi ve kapasitenin kullanımını gerektirmektedir. Demokratik, katılımcı ve işbirlikçi anlayışlarla sosyal gelişimin diğer bir deyişle politika yapımı ve uygulama süreçlerine yurttaşların katılımının sağlanması, kentsel yönetişim, ancak mahalle ölçeğinden başlayan yönetişim uygulamalarıyla gerçekleşebilir (Chashin ve Garg, 1997: 632). Pierre (1999: ), kentsel yönetişim süreçlerinin tarafsız işlemediğini, aksine, siyasal düşüncelerin partizan çekişmelerle korunup geliştirildiği süreç olduklarını savunmaktadır. Ulusal özellikler kentsel yönetişimin şekillenmesinde etkilidir. Ancak aynı ülke içindeki kentler arasında bile örgütlenmiş çıkarların sürece katılımında farklılıklar görülebilmektedir. Pierre, oldukça geniş yelpazede yer alan kentsel yönetişim süreçlerini İşletmeci (managerial), Kurumsal (corporatist), Gelişmeci (progrowth) ve Refah (welfare) kentsel yönetişim modelleri biçiminde dört grupta sınıflandırmaktadır. Modellerin tanımlanmasında anahtar katılımcıların kompozisyonu, amaçlar, amaçların gerçekleştirilmesinde kullanılan araçlar/yöntemler ve başlıca çıktılar kullanılan değişkenlerdir. Geliştirilen modeller yerel demokrasilerin niteliği, görünümü, ekonomik kalkınmada yerel yönetimlerin rolü, kaynakların paylaşımı ve kullanımı politikaları ile sivil toplumla ilişkiler konularında bilgiler sunmaktadır. İşletmeci kentsel yönetişim modeli, son dönemlerde yeni kamu işletmeciliği adıyla anılan ve yerel yönetimlerin işletmeci özelliklerinin demokratik ve katılımcı niteliklerinin bir anlamda önüne geçtiği süreçleri anlatmaktadır. Bu süreçte dikkatler etkinlik, talep ve uzman yönetim konularında yoğunlaşmaktadır. Özel sektör yönetim standartlarında verimlilik önemlidir. Kamu hizmeti üretimi ve sunumunda özel kesim yönetim stratejileri kullanılmaktadır. 9

10 Modelde kamu-özel ayrımı sadece ideolojik anlamda değil süreçlerin değerlendirilmesinde piyasa tabanlı kriterlerin kullanımıyla da ortadan kalkmaktadır. Seçilmiş yetkililerin sürece etkisi en az düzeydedir. İşletmeci yönetişim, yeni kamu yönetimi işletmeciliğinin işletmeciler yönetsin (letting the managers manage) sloganını sürece katılımda benimsemektedir. Özelleştirme ve sözleşme yapma yöntemleriyle yerel yönetimlerin daha etkin olacağı savına dayanan yeni kamu işletmeciliği anlayışı bu kapsamda işletmeci kentsel yönetişimi temsil etmektedir (Digaetano ve Lawless, 1999: ). İşletmeci yönetişimin anahtar katılımcıları, kamu hizmeti üreticisi ve sunucusu organizasyonların yöneticileridir. Tüketiciler de bu çerçevede önemlidir. Kâr amaçlı organizasyonlarla yapılan sözleşmeler, uzman yöneticilerin istihdamı, hizmet sağlayıcılar arasında rekabetçi ortamın oluşturulması ve seçilmiş yetkililerin rollerinin yeniden tanımlanması modelin başlıca araçları/yöntemleridir. Modelin, özel sektör uzmanlığının kamuya aktarılmasıyla kamusal hizmetlerde etkinliğin sağlanmasında olumlu katkı sağladığı kabul edilse de çıktıların analitik değerlendirmesi henüz netleşmemiştir. İşletmeci yönetişimin önemli açmazı, hizmetlerin üretimi ve sunumunda uzun dönem amaçlarının siyasal süreçlerde seçilmişlerce belirlenmesidir. Yerel yönetimlerin söz konusu amaçları yerine getirebilecek örgütsel esnekliğe sahip olup olmadığı, yeterli uzman işgücünün istihdamı, hesap verebilirlik, sorumluluk ve alternatif kontrol mekanizmalarının tanımlanması da değerlendirilmesi gereken diğer önemli konulardandır. Kurumsal kentsel yönetişim modeli Batı Avrupa'nın tipik küçük, endüstriyel ve gelişmiş demokrasilerinde görülmektedir. Kurumsal yönetişim; yerel yönetimleri, sosyal grupların ve diğer örgütlenmiş çıkar grupların kent politikalarının yapımı ve uygulanması süreçlerine katılımının sağlandığı sistem olarak tanımlar. Katılımcı yerel demokrasinin ancak yerel çıkarların temsili ile gerçekleşebileceği modelin ana düşüncesidir. Modelde politika geliştirme, yerel çıkarların karşılıklı pazarlıklarla uzlaştığı bir süreç; yerel yönetimler ise kamu-özel sektör uzlaşmasının gerçekleştiği kurumlar olarak görülür. Kamu, özel ve sivil sektörlerin model içinde çıkarlarının birleştirilmesi, kâr güdüsü karşısında kamusal yararın savunulmasında yerel yönetimlerin zayıf kalması modelin önemli açmazlarıdır. Başlıca özelliği katılımcılık olan modelde kurumların katılımı, siyasal süreçte yer alan üst derece kuruluş yöneticilerinin katılımına tercih edilmektedir. Modelin amacı, kentsel politikalarda hizmet sunucusu kuruluşların çıkarlarını sağlamada kaynakların etkin dağılımını sağlamaktır. Ancak süreçte yer almayan/alamayan seçmenler ve sosyal grupların çıkarları çoğu zaman göz ardı edilebilmektedir. Kurumsal kentsel yönetişim, yerel politikalar ve hizmet sunumunda yer alan yerel yönetimlerle diğer organizasyonlar arasında koordinasyon ve eşgüdüm programı niteliğinde çalışmaktadır. Modelde sosyal desteği en yüksek düzeyde gerçekleştirmek amacıyla katılımı sağlayıcı yöntem ve araçların geliştirilmesi önem kazanmaktadır. Kurumsal modelin yerel bütçelerde mali disiplini kamusal gelirler aleyhine bozduğu, sektörler arasında eşitsizliklere neden olduğu en önemlisi de sonuçta bazı sosyal grupların bundan mağdur olduğu belirtilmektedir. Pierre (1999) tarafından değerlendirilen gelişmeci yerel yönetişim modelinde ise amaç, yerel ekonomik kalkınmada yönetişim sürecinin kullanılmasıdır. Sürdürülebilir ve uzun dönemli ekonomik kalkınma modelin temel amacıdır. Modelde kamu ve az sayıdaki seçkin özel sektör temsilcileri arasında etkin iletişim vardır. Yazara göre bu model diğerlerine göre katılımı en alt düzeyde özendirmektedir. Çünkü büyük ölçekte katılımın yönetişim sürecini siyasileştireceği düşünülür. Modelde katılımcılar seçkin yerel iş adamları ve bürokratlardır. Bu anlamda model, katılımcıları bakımından seçkincidir. Modelde kullanılan yöntemler arasında ulusal hükümetten ve/veya uluslararası örgütlerden kaynak temini, kent planlaması, altyapı yatırımları, kentin yatırımlar için çekici hale getirilmesi sayılabilir. 10

11 Son model olarak tanımlanan refah kentsel yönetişim modeli, ekonomik kalkınmışlık ya da refah kaynağı olarak kendi kapasitesinden çok, ulusun geneline bağlı olan yerleşimlerde uygulanmaktadır. Kamu harcamaları bakımından merkezi hükümet gelirlerine bağlılık söz konusudur. Siyasal ve yönetsel bakımdan merkezi hükümete bağlılık sonuçta, modelde, özel sermaye ile ortaklıkların en az düzeyde gerçekleşmesine neden olmaktadır. Modelde katılımcılar yerel yönetim yetkilileri ile merkezi hükümet bürokratlarıdır. Siyasal kayırmacılık bazı kentlerin ön planda tutulmasını gerektirebilir. Modelde kısa dönemde devlet yardımları ile yerel ekonominin sürdürülmesi amaçlanır. Uzun dönem amaçları ise açık değildir döneminde Bolivya, Honduras, Mali, Filipinler, Ukrayna ve Hindistan'ın Karnataka eyaletinde gerçekleştirilen ve 1990'lı yıllarda başlatılan demokratik yerel yönetişim girişimlerinin değerlendirildiği örnek olay çalışmasında demokratik yerel yönetişime karşı direncin mevcut yapıdan, siyasetçilerden ve bürokratlardan geldiği belirlenmiştir. Fonksiyonel olmayan, kalkınma karşıtı rolüyle siyasal sistem, kendi çıkarlarını ve kayırmacılığı sürdüren siyasetçiler ve yiyicilik olanaklarını genişletme çabasındaki bürokratlar demokratik yerel yönetişime karşı önemli direnç noktaları olarak değerlendirilmektedir (Blair, 1998: 20-21). Kentsel yönetişim konusunda üzerinde önemle durulan bir konu da mahalle ölçeğinde yönetişimdir. Katılımcı demokrasi teorisinin ana teması yüz yüze etkileşim, meşruiyet ve yurttaş katılımı için en uygun ortamın mahalle ölçeğinde yönetişim (neighborhood-based governance) olduğudur (Chashin ve Garg, 1997: ; Chashin ve Abunimah, (1999: 60). Chashin ve Garg (1997), mahalle ölçeğinde yönetişimin özelliklerini yerel yönetimlerin sorumluluğundaki mal ve hizmetlerin üretimi ve sunumunda alternatif mekanizmalar; onlardan bağımsız ama yerel yönetimleri tamamlayıcı ya da yerel yönetimlerle sorumluluk ve temsil ölçeğinde ilişkilendirilmiş hukuki varlıklar; yerel yönetimleri politika geliştirme, kaynak kullanımı ve hizmet sunmada destekleyici-geliştirici kurumlar olarak sıralamaktadır. Chashin ve Abunimah ın (1999) ilgili yazın incelemesi ve 10 değişik Amerikan kentinde toplam 52 üst derece yerel yöneticiyle gerçekleştirdikleri görüşmelerden çıkan sonuç: Mahalle ölçekli yönetişim uygulamalarının yerel yönetimlere karşıt, seçilmiş yönetimlerin yetki ve görevlerine müdahale biçiminde görülmeyip aksine yerel yönetim-mahalle işbirliğinin arzulandığı uygulamalar olduklarıdır. Mahalle ölçekli uygulamaların çoğu, temelde çoğulcu yapıya sahip olsa da kendilerini yüz yüze katılımın sağlandığı temsili organlardan öte uygulamacı kuruluşlar olarak görme eğilimindedir. Yine bu uygulamalardan çoğu, diğer katılımcı aktörlerle kurumlaşmış ilişkiler kurabilmek amacıyla kâr amacı gütmeyen kuruluşlar biçiminde örgütlenme eğilimindedir. Yakın zamanlarda özellikle Amerikalı kent bilimciler arasında bölgeselcilik (regionalizm) adına metropoliten yönetişim (metropolitan governance) tartışmaları sürmektedir. Yeni bölgeselcilik adı verilen bu yaklaşımda, merkezi kentlerin çeşitli sorunlarına çözüm bulmada çevre kentlere sorumluluklar yüklenmektedir (Norris, 2001: 532). Bazı yazarlar bölgesel yönetişimin metropoliten yönetişimden farklı olduğunu vurgulayarak bölgesel yönetişimi bölgeselcilikte çağdaş yaklaşım biçiminde tanımlamaktadır (Wallis, 1994; aktaran Norris, 2001). Norris, metropoliten yönetim statüleri on yıl önce kaldırılan West Midlands ve Greater Manchester da gerçekleştirdiği örnek olay çalışmasında metropoliten yönetişim özelliğinin metropoliten yönetim statüsü olmadığında da var olup olamayacağını araştırmıştır. Sonuçta yazar, yasal zorunluluklar çerçevesinde yerel yönetimler arası belli işbirliği uygulamaları olsa bile metropoliten yönetim statüsü korunmadan bölgesel yönetişimin sağlanamadığı kanısına ulaşmaktadır. Yönetişim ve kentsel yönetişim konusunda araştırmacıların üzerinde durduğu önemli bir konu da politikaların, kurumların, programların verimliliği ile demokratik etkin yönetişimin sosyal 11

12 birikime-sermayeye duyduğu gereksinimdir. Sosyal-toplumsal birikim: Siyasal, sosyal ve ekonomik hayatı şekillendiren bireysel ve kurumsal aktörlerin ortaklaşa eylemini kolaylaştıracak nitelikteki kaynaklara, bilgi-iletişim ağlarına, erişebilme yeteneğinde olmalarını; bu kaynakların kalitesini ve karşılıklı ilişkileri disipline edebilecek normların belli ölçüde varlığını anlatmaktadır. Sosyal birikim, sadece sivil örgütlerin faaliyetlerine ya da belli kültürel değerlerin o toplumda önceden varlığına indirgenebilecek bir kavram olmadığı, aksine, sosyal birikimin oluşması ve gelişmesinde aktörler arası biçimsel ve biçimsel olmayan ilişkilerin yukarıdan aşağıya, yönetimlerin sivil örgütlenmelerle giriştikleri yeni programlarla da etkili olacağı vurgulanmaktadır (Maloney, vd., 2000:802). Bu noktada kentsel yönetişimin başlıca açmazı kentli olan, buna uygun psiko-sosyal ortamlarda uygun davranışlarda bulunabilen yurttaşların çözümde ortak olma anlamında sosyal birikimin yeterince güçlendirilmesi gereğidir. Aksi durumda yerel yönetişim çalışmaları etkinliği gizleyen, sosyal ve ekonomik çözümler üretmede retorikten öte gidemeyen çabalar olacaktır. SONUÇ YERİNE Ülkemizde yönetişim konusu çeşitli plâtformlarda farklı içeriklerle tartışılmaktadır. Türk Sanayici ve İşadamları Derneği (TÜSİAD), kavramın yurtdışı kaynaklı olması ve Türkçe karşılığının bulunmasındaki zorluğu dile getirdikten sonra yönetişimin ülkemizin AB adaylığında taşıdığı önemi vurgulamakta; Türkiye nin küreselleşen dünyada yerini alabilmesi, Türk insanının özlenen yaşam tarzına ulaşabilmesi, siyasi, hukuki, ekonomik ve yönetim yapısında sağlayacağı dönüşümlere kısaca iyi yönetişime bağlı olduğunu belirtmektedir (Yücaoğlu, 1999: 1). Yapı-Yol Sendikası ise 58. Ak Parti Hükümet Programını değerlendirdiği basın açıklamasında, acil eylem planının ilk üç ayında gerçekleştirileceği beyan edilen toplam kalite ve yönetişim ilkelerinin hayata geçirilmesi çerçeve yasası çıkarılacaktır ifadesini temel alarak yönetişimin neo-liberalizmin kamu yönetimi için önerdiği yönetim tarzı olduğu, amacının ise kamu kuruluşlarının şirket yapısına dönüştürülerek yönetişim ile yönetime demokratiklik görüntüsü verilerek demokrasicilik oyunu oynandığı görüşleri savunulmaktadır (Yapı-Yol, 2002). Yine yönetişim, neo-liberal ideolojiden aldığı güçle toplumun geniş kesimlerini dışarıda bırakarak, katılımı piyasa mekanizmasının temel aktörlerine açan bir formül olarak değerlendirilmekte; yerel, ulusal ve uluslararası uygulama alanı olan bu formülün üst kurullar eliyle hayata geçirildiği belirtilmektedir (Güler, 2002: 34-35). Günümüzde yönetişim tartışmalarının, kalkınmakta olan ülkelerde uygulanan ekonomik programların sonucu olarak ortaya çıktığı bir gerçektir. İyi yönetişimle kalkınmakta olan ülkelerde yatırımcılar için uygun ortamların hazırlanması, hukukun uygulanmasında güçlü yönetimlerin oluşturulması, bürokraside yiyiciliğin önlenmesi ve etkin yönetimin gerçekleştirilmesi amaçlanmaktadır. Bununla birlikte tartışmaların yoğunlaştığı nokta, bu yaklaşımın karşıt görüşte olanlarca yönetimde sermayenin etkinliğini arttırıcı hatta ulusal ve yerel yönetimler üzerinde baskı kurup bunu sürdürmede kolaylaştırıcı ortam olarak tanımlanmasıdır. Türkiye de diğer örnekleriyle birlikte yaşanan sorun aslında kavramların birbiri içine girmiş olmasından ve dış dünyada üretilen kavramlara değişik anlamlar yüklenerek ülkemize taşınmasından kaynaklanmaktadır (Güler, 2000: 13). Yönetişimin her sorunu çözücü, kendisinden vazgeçilemeyecek bir sonuç ya da içi boş, moda olan yeni bir aldatmaca olduğunu savunan görüş ve tartışmalar aslında bunu açıklamaktadır. Sonuçta bu ortam, uluslararası özelliklerde harekete geçirilen yerel, bölgesel ve küresel nitelikteki dinamiklerin ulusal ve toplumsal çıkarlarımız için değerlendirilmesini zorlaştırmaktadır. Yaşanan kavramsal kargaşa, yönetişimi iyi niyetin de sorgulanacağı biçimde bazı etkin olmayan uygulamaları gizleyici retorik nedeni de yapabilmektedir. Tanım ve açıklamalardan hareketle 12

13 yönetişim kavramının her sorunun çözümünde vazgeçilmez bir yöntemden çok topluluk ya da toplumların sorunlarına, önceliklerine, gereksinimlerine göre uygun koşullarda toplumsal aktörlere çözümde dinamik kazandıran (Göymen, 2000: 8) ve bu niteliğiyle değerlendirilmesi, teorik ve özellikle de pratik uygulamaların bilimsel incelemesi gereken yönetim tarzı olduğu belirtilebilir. Devlet, piyasa ve toplum arasında gerçekleşen karmaşık süreçler, mekanizmalar ve uygulamalar biçiminde açıklanan yönetişim kavramının, kamu yönetiminden yeni kamu işletmeciliğine geçişte bazı değişiklikleri kapsamında barındırdığı açıktır. Bunlar arasında devletin küçültülmesi, kamu harcamalarının azaltılması, kamusal hizmetlerin sunumunda etkinlik, kamusal mal ve hizmetlerin üretimi ve sunumunda özel ve diğer sektörlerin rollerinin arttırılması önde gelmektedir. Yönetişim yazınında dikkat çekici özellik, üretim ve ekonomik kalkınmanın başlıca biçimi olarak kapitalizm ve onun bir önerisi olan refah devletinin eski düzeninden, devlet kurumlarının işletmecilik tabanlı süreçlerde modernizasyonuna geçiş konusundaki yaygın düşüncenin paylaşılmasıdır. Küreselleşen dünyada, ulus devletinden ve kent yönetimlerinden beklenen roller, yeni kamu işletmeciliği ve yönetişim modelleri adıyla hayata geçirilmeye çalışılmaktadır. Bazılarına göre yeni kamu işletmeciliği, geçmişte İngiltere'de başlatılan sonrasında ABD'de uygulama alanı bulan kamu hizmetlerinde profesyonelleşme reformundan başka bir şey değildir (Bardouille, 2000: 83). Bu konudaki yaklaşım İngiltere Başbakanı, Tony Blair in modern refah devletinde hükümetin/yönetimin rolü tüm sosyal gereksinimleri karşılamak değil; aksine, onları en etkin ve adil biçimde organize etmek ve düzenlemek olduğu ifadesinde somutlaşmaktadır (Desai ve Imrie, 1998: 636). Tekeli, (Tekeli, 1996; aktaran Göymen, 2000: 7) anlatılanları özetleyici nitelikte yönetimden yönetişime geçişi açıklayıcı çerçeveyi çoğu toplumda önceden belirlenen ortak amacı gerçekleştirmek için tek özneli, merkezi, hiyerarşik işbölümü şeklinde üretim yapan, kaynak ve yetkileri kendinde toplayan yönetimden, önceden belirlenen iyiye doğru değil insan haklarına dayalı performans ölçütlerini gerçekleştirerek çok aktörlü, yerinden yönetimci, ağsal ilişkiler içinde, kendisi yapmaktan çok toplumdaki aktörleri yapabilir kılan, yönlendiren ve kaynakların yönlendirilmesini kolaylaştıran yönetişim anlayışına geçildiği şeklinde açıklamaktadır. Yönetişim, yeni gelişmeler ve değişim ortamında, ortak yarar çerçevesinde görece bağımsız hareket edebilen sektörler arasında değerlendirilmesi gereken koordinasyon mekanizmasıdır (Jessop, 1998: 32-33). Bu kapsamda yönetişim mekanizmaları bir biçimde öteden beri var olan uygulanan dolayısıyla yeni bir olgu sayılmamaktadır. Yönetişim, kamusal ve özel sektörün karşılıklı etkileşimi olarak tanımlandığında her türlü faaliyet bu kapsamda değerlendirilebilir. Bu alanda yeni olan yönetişim ve/veya kentsel yönetişim konularında dikkatlice yapılmış kavramsal çözümleme ve pratik çalışmalardır. Yönetişim olgusu, sorumlu aktörlerin yerel ölçekte kendilerinden beklenen fonksiyonları gerçekleştirebilmelerine olanak sağlayacak kurumsal, örgütsel ve hukuki çerçevenin ulusal düzeyde sağlanmasını, kamu yönetimi ve yurttaşlar arasında özellikle yerel ölçekte etkin iletişim olanaklarının geliştirilmiş olmasını gerektirmektedir. Kamusal, özel ve sivil toplum kuruluşları arasındaki kurumsal, örgütsel ve diğer nedenlerden kaynaklanan zorluklar, liderlik sorunları, anahtar aktörleri bir araya getirecek programlardaki eksiklikler ve sosyal sektörler arası çekişmeler yönetişimin başarısızlığında temel konulardır. Yerel ve ulusal düzeyde demokratik süreçlerde yönetişim olanaklarının hayata geçirilmesi, sonuçta bu özelliklere sahip güçlü, yapabilir, kararlı, teknik ve stratejik özelliklerde sosyal kapasiteye sahip yönetimlere gereksinim duymaktadır. 13

14 Yerel yönetimlerin iki önemli özelliği bulunmaktadır. Birincisi demokratik ve katılımcı nitelikleriyle seçim, temsil, katılım ve denetim gibi özellikleri etkin biçimde yerine getirebilecek diğeri ise yerel kamusal hizmetlerin etkin ve verimli biçimde sunabilecek kamusal idare olmalarıdır. Bu iki özelliğin başlıca sonucu: Her türlü reform çalışmalarında bunlara öncelik tanınması, birinin diğerine tercih edilmemesi gereğidir. Unutulmaması gereken, yeniden yapılanma ve yeni model arayışlarında ortak noktanın yönetimin yurttaşa yakın olması ve onun beklenti ve düşüncelerine önem vermesidir (Çukurçayır, 2000: 225). Yerel yönetimlerin iki özelliğine bağlı olarak yerel yönetişim alanında dile getirilen kavramsal açıklamalar iki boyutta tartışılmaktadır. Birincisi katılımcılık, iyi demokrasi (good democracy); diğeri ise yerel yönetimlerin girişimci özelliği iyi yönetim (good management) özellikleridir. İlk özellik kentlerin sivil karakterine diğeri de yerel yönetimlerin hizmet sunucusu olma özelliklerine denk düşmektedir. Yeni kamu işletmeciliği ya da yönetişim çerçevesinde günümüz kamu bürokrasisinin yürütülmesinde ilk özelliğe karşın etkinlik kaygılarının ön plana çıktığı tartışılmaktadır (Bardouille, 2000: 82). Yönetimden yönetişime geçişte yerel yönetimlerin kamusal hizmetleri doğrudan sağlaması yerine özel-kamusal sektörleri yönlendirme yetisine sahip olması savunulmaktadır. Siyasal iktidarın sadece bir yönetim olgusunu değil ayrıca iktidar kullanımının belirli bir tarz içermesi gerektiği genel kabul görmeye başlamış; pek çok ülkede iyi yönetişim uygulamaları yaygınlaşmaktadır. İyi yönetişim, kamusal politikalarda iktidarın nasıl kullanılacağı, siyasal kararların neden ve nasıl alınacağı, yurttaşların bu süreçlerde daha etkili olabilmeleri için neler yapmaları gerektiğiyle ilgili kurum, süreç ve gelenekleri de göz önüne alan sorumlu, duyarlı biçimde yönetim olarak tanımlanmaktadır (Kalaycıoğlu: 2). Sonuçta yerel yönetimden yerel yönetişime geçiş (Bkz Şengül, 1999: 11-13), yerel politikaları geliştirme ve uygulamada seçilmişlerden atanmışlara doğru sorumluluk anlamında geçişi anlatmaktadır. Desai ve Imrie (1998: 636) bu özelliklerin kararsız niteliğini vurgulayarak özellikle Birleşik Krallık, Yeni Zelanda ve Avustralya örneklerinin Gana örneğinden farklı olduğunu, örneğin, yerel yönetimlerin yolsuzluk ve mali kötü yönetimle eş tutulduğu Kenya da kurumsal, örgütsel, sosyal ve kültürel elverişsiz ortamlarla birlikte siyasal ve ekonomik koşulların da etkisiyle bu tür bir değişim olasılığının olmadığını ya da çok azaldığını belirtmektedir. Bu aşamada, ülkelerde katılımı amaçlayan Gündem 21 çalışmalarında uygulanabilir model yaklaşımlarının geliştirilmesi dikkat çekmektedir. Türkiye de yerel ölçekte gelişmekte olan Yerel Gündem 21 örneklerinin ortaklık anlayışı içinde, kısaca, yerel yönetişim olanaklarının kentsel birçok konuda en azından yeni çözümler ileri sürdüğü kabul edilmektedir (Bkz. Toprak ve Palabıyık, 2000; Yücetürk, 2000: 234). Mahalle ölçeğinde geliştirilecek uygun modellerde yerel hizmetlerin görülmesinde etkililik ve verimlilik kadar demokratik değerlerin de geliştirilebileceği belirtilmektedir (Palabıyık ve Atak, 2000: 200). Bununla birlikte, ülkemizde en uzun soluklu proje uygulaması olan Bursa Yerel Gündem 21 çalışmasında tanıtım ve katılım konularında önemli aksaklıklar bulunduğu vurgulanarak ülkenin fiziksel, politik, ve sosyal altyapısının böylesi uygulamalar için hazır olmadığı düşüncesi ileri sürülmektedir. Aksi durumda Yerel Gündem 21 ve benzeri katılım denemelerinin hemşehrilerin katılıma ilişkin beklentilerini olumsuz etkileyebileceği hatta küreselleşme ve özelleştirme kapsamında bu süreçlerin yerelin sermayenin egemenliğinde kalmasında bir araç olabileceği düşüncesi savunulmaktadır (Göktürk ve Kavilli, 2002: ). Kanımızca yönetişim konusunda önemli olan, söz konusu yaklaşımın yaşanan sorunlara ne ölçüde yanıt verebildiği, bunun da teorik ve pratik anlamda incelenmesi gereğidir. Çağdaş topluluk/toplumların kendi kapasitelerine uygun yönetişim olanakları ile demokratik katılımın karmaşık sistemler içerisinde nasıl bütünleştirileceğiyle ilgili teorik ve uygulamalı çalışmaların gelecekte de gündemleri oluşturacağı beklenmelidir. Karar alıcılar, uygulayıcılar ve izleyicilerin kısaca yurttaşların konu hakkında kavramsal içeriği tamam, yerel ve ulusal 14

15 göstergeler ışığında pratik uygulamalarla da desteklenmiş akademik çalışmalarla bilgilendirilmesi bu konuda siyasi ve toplumsal iradenin oluşumuna olduğu kadar siyasal karar alıcılara da yol gösterici olacaktır. Kamu yönetiminde yeni bir yönetsel yaklaşım olarak değerlendirilen yönetişim bu anlamda diğer ülkelerde olduğu kadar ülkemizde de çalışmaya değer bir konudur. Araştırmacılardan beklenen, özellikle yerel yönetişim yazınına katkıda bulunabilecek nitelikte yerel politikalar, yerel kaynaklar, sosyal ve kültürel kapasite, yerel demokratik katılım, yerel özel ve kamusal çıkarlar ile gönüllü sektör analizlerinin uygun teorik çerçevede güncel uygulamalarını yaparak çağdaş ve rekabetçi dünyada iyi yi ve kalite yi elde etmede yöneticilere ve yönetilenlere yol gösterici olmalarıdır. KAYNAKLAR Bardouille, N. C. (2000), The Transformation of Governance Paradigms and Modalities, Round Table, January, Issue 353, s Blair, H. (1998), Spreading Power to the Periphery: An Assessment of Democratic Local Governance, USAID Program and Operations Assessment Report No. 21, PN-ACA-904, September. Burns, D. (2000), Can Local Democracy Survive Governance?, Urban Studies, Vol. 37, No. 5-6, 2000, s Chashin, R. J. ve Abunimah A. (1999), A View From the City: Local Government Perspectives on Neighborhood-Based Governance in Community-Building Initiatives, Journal of Urban Affairs, March, Vol. 21, Issue 1, s Chashin, R. J. ve Garg S. (1997), The Issue of Governance in Neighborhood-Based Initiatives, Urban Affairs Review, May, Vol. 32, Issue 5, s Commission of the European Communities (2001), European Governance A White Paper, 25 th July, COM(2001) 428 Final, Brussels. Çukurçayır, M. A. (2000), Yeni Yönetim Modeli arayışları Çerçevesinde Halkın Yönetim Süreçlerine Katılım Olanakları, Yerel Yönetimler Sempozyumu Bildiriler Kitabı, 1-2 Kasım, TODAİE Yayın No. 304, s Desai, V. ve Imrie R. (1998), The New Managerializm in Local Governance: North-South Dimensions, Third World Quarterly, December, Vol. 19, Issue 4, s Downs, A. ve Murray S. (1996), NCR Round Table: The Future of Regional Governance, National Civic Review, Spring/Summer, Vol. 85, Issue 2, s Ergun, T. ve Polatoğlu A. (1992), Kamu Yönetimine Giriş, TODAİE Yayını No. 241, Dördüncü Yayım, Ankara. Eryılmaz, B. (2002), Kamu Yönetimi, Erkam Matbaası, İstanbul. Göktürk, A.; Kavilli S. (2002), Bilgi Çağı kamu Yönetimi İçin Önerilen Bir Model Gündem 21, I. Ulusal Bilgi, Ekonomi ve Yönetim Kongresi Bildiriler Kitabı, Mayıs, Kocaeli Üniversitesi İİBF., s

16 Göymen, K. (2000), Türkiye'de Yerel Yönetimler ve Yönetişim: Gereksinimler, Önermeler ve Yönelimler, Çağdaş Yerel Yönetimler Dergisi, TODAİE, Cilt 9, Sayı 2, s Güler, B. A. (2000), Yerel Yönetimlerde Reform Sorunu, Yerel Yönetimler Sempozyumu Bildiriler Kitabı, Açılış Bildirisi 1-2 Kasım, TODAİE Yayın No. 304, s (2002), Küreselleşme Döneminde Yerelleşme Sorunu, Genel İş Emek Araştırma Dergisi, 2002/1, s Huther, J. ve S. Anwar (1998), Applying a Simple Measure of Good Governance to the Debate on Fiscal Decentralization, World Bank Operations Evaluation Policy Research Working Paper No Jessop, B. (1998), The Rise of Governance and the Risks of Failure: The Case of Economic Development, International Social Science Journal, Vol. 155, s Johannesburg 2002 (Rio+10), Implementing Sustainable Development: Proposals by Local Governments, Local Government Position Papers. Kalaycıoğlu, E., Sürdürülebilir Gelişme ve Siyasal İyi Yönetişim: Türkiye nin Son On Yılı, Dünya Sürdürülebilir Kalkınma Zirvesi (Rio+10) Ulusal Hazırlık Süreci, Sürdürülebilir Kalkınma ve İyi Yönetişim Alt Çalışma Grubu I.Taslak Rapor, Sabancı Üniversitesi, ( ). Karaman, Z. T. (2000), Yönetim Stratejilerindeki Gelişmeler, Türk İdare Dergisi, Yıl 72, S. 426, Mart, s Kaufmann, D. ve Kraay A. (2002), Growth Without Governance, May. Kaufmann, D.- Kraay A.- Lobaton P. Z. (1999), Governance Matters, The World Bank Development Research Group, WPS 2196, October. (2002), Governance Matters II: Updated Indicators for 2000/01, Policy Research Working Paper 2772, The World Bank Research Group and World Bank Institute Governance, Regulation and Finance Division, February. Kearns, A. ve Paddison R. (2000), New Challenges for Urban Governance, Urban Studies, May, Vol. 37, Issue 5/6, s Knack, S. (2000), Aid Dependence and the Quality of Governance: A Cross-country Empirical Analysis, The World Bank, WPS Local Government Declaration to the World Summit On Sustainable Development, http//www.iclei.org/rioplusten/wssd_docs.html, ( ). Maloney, W.-Graham S.-Stoker G. (2000), Social Capital and Urban Governance: Adding a More Contextualized Top-down Perspective, Political Studies, September, Vol. 44, Issue 4, s Merriam-Webster s New Collegiate Dictionary (1987), 9 th Ed., Springfield, MA. Musso, J. ve Weare C. (2000), Designing Web Technologies for Local Governance Reform: Good Management or Good Democracy, Political Communication, January-March, Vol. 17, Issue 1, s

17 New Straits Times-Management Times, Changing Face of Governance, Social Cohesion, Norris, D. F. (2001), Whither Metropolitan Governance, Urban Affairs Review, March, Vol. 36, Issue 4, s Palabıyık, H. ve Atak Ş. (2000), İzmir Büyükşehir Bütününde Mahalle Yönetimi, Yerel Yönetimler Sempozyumu Bildiriler Kitabı, 1-2 Kasım, TODAİE Yayın No. 304, ss Parr, S. F. ve Ponzio R. (2002), Governance: Past, Present, Future setting the Governance Agenda for the Millennium Declaration, Background Paper for the Human Development Report 2002: Deepening Democracy in a Fragmented World. Pierre, J. (1999), Models of Urban Governance: The Institutional Dimensions of Urban Politics, Urban Affairs Review, Vol. 34, Issue 3, January, s Stoker, G. (1995), Public-Private Partnerships and Urban Governance, Housing Studies Association Conference, July, Edinburgh, University of Strathclyde, Glasgow. (1998), Governance As Theory: Five Propositions, International Social Science Journal, March, Vol. 50, Issue 155, s Şengül, T. (1999), Yerel Yönetim Kuramları: Yönetimden Yönetişime, Çağdaş Yerel Yönetimler Dergisi, TODAİE, 8 (3) temmuz,cilt 9, s Tekeli, İ. (1996), Yönetim Kavramı Yanısıra Yönetişim Kavramının Gelişmesinin Nedenleri Üzerine, Sosyal Demokrat Değişim, Sayı 1. Toprak, Z. ve Palabıyık H. (2000) Participation and Civil Society: The Experiences of Izmir Local Agenda 21, Turkish Public Administration Annual, TODAİE, Vol , Year , s UN (1997), International Conference on Governance for Sustainable Growth and Equity, Part 1: Background and Opening of Conference, Draft Interim Report New York, July. (2002), Report of the World Summit on Sustainable Development, A/CONF.199/20, New York. UNDP (1995), Public Sector Management, Governance and Sustainable Human Development, Discussion Paper. (1997a), Governance for Sustainable Human Development, Policy Document, January. (1997b), Participatory Local Governance: LIFE s Method and Experience , Technical Advisory Paper 1, LIFE, Local Initiative Facility for Urban Environment, Management Development and Governance Division. (2002), Human Development Report 2002: Deepening Democracy in a Fragmented World, New York and Oxford University Press. USAID (2000), Decentralization and Democratic Local Governance Programming Handbook, Center for Democracy and Governance, Technical Publication Series, PN-ACH, May. 17

18 Wallis, A. (1994), The Third Wave: Current Trends in Regional Governance, National Civic Review, 83, ss Yapı-Yol Sendikası, Basın Açıklamaları, 30 Aralık Yücaoğlu, E. (1999), AB yolunda Türkiye de İyi Yönetişim Konferansı Açılış Konuşması, TÜSİAD Yayınları, 19 Eylül, Sabancı Center, İstanbul. Yücetürk E, E. (2000), Yönetişim Kavramı ve Katılımı Örgütlemede Bir Örnek: Bolu İl Kurultayı, Yerel Yönetimler Sempozyumu Bildiriler Kitabı, 1-2 Kasım, TODAİE Yayın No. 304, ss

ISBN 978-975 19 4032-2 (basılı nüsha)

ISBN 978-975 19 4032-2 (basılı nüsha) ISBN 978-975 19 4032-2 (basılı nüsha) Bu Çalışma Devlet Planlama Teşkilatının görüşlerini yansıtmaz. Sorumluluğu yazarına aittir. Yayın ve referans olarak kullanılması Devlet Planlama Teşkilatının iznini

Detaylı

T.C. MALİYE BAKANLIĞI BÜTÇE VE MALİ KONTROL GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İYİ UYGULAMA ÖRNEKLERİ ÇERÇEVESİNDE KAMU YÖNETİMİNDE MALİ SAYDAMLIK VE KAMUOYU DENETİMİNİN

T.C. MALİYE BAKANLIĞI BÜTÇE VE MALİ KONTROL GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İYİ UYGULAMA ÖRNEKLERİ ÇERÇEVESİNDE KAMU YÖNETİMİNDE MALİ SAYDAMLIK VE KAMUOYU DENETİMİNİN T.C. MALİYE BAKANLIĞI BÜTÇE VE MALİ KONTROL GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İYİ UYGULAMA ÖRNEKLERİ ÇERÇEVESİNDE KAMU YÖNETİMİNDE MALİ SAYDAMLIK VE KAMUOYU DENETİMİNİN ETKİNLEŞTİRİLMESİ ŞAFAK BİROL ACAR DEVLET BÜTÇE UZMANLIĞI

Detaylı

ULUSLARARASI TİCARET KALKINMA VE SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK: DÜNYA TİCARET ÖRGÜTÜ VE ÇEVRE ÜZERİNE BAKIŞ

ULUSLARARASI TİCARET KALKINMA VE SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK: DÜNYA TİCARET ÖRGÜTÜ VE ÇEVRE ÜZERİNE BAKIŞ ULUSLARARASI TİCARET KALKINMA VE SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK: DÜNYA TİCARET ÖRGÜTÜ VE ÇEVRE ÜZERİNE BAKIŞ 1. GİRİŞ Çevre ve ticaret özellikle de uluslararası ticaret önemi gün geçdikçe artan uluslararası gündem

Detaylı

SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK ve YEREL YÖNETİMLER: UYGULANABİLİRLİĞİ ve ÖLÇÜMÜ ÜZERİNE

SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK ve YEREL YÖNETİMLER: UYGULANABİLİRLİĞİ ve ÖLÇÜMÜ ÜZERİNE ÖZET Artık, sınırsız kalkınma kabul görmemekte; sürdürülebilirlik, ekonomik sosyal ve çevresel amaçların birlikte başarılmasında yerel, ulusal ve uluslararası stratejilerin temel yaklaşımı olarak benimsenmektedir.

Detaylı

Yerel ve Bölgesel Kalkınma: Küresel ve Yerel Bakış Açıları

Yerel ve Bölgesel Kalkınma: Küresel ve Yerel Bakış Açıları T.C. CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ Yerel ve Bölgesel Kalkınma: Küresel ve Yerel Bakış Açıları Doç. Dr. Süleyman Yaman KOÇAK a Armağan Editörler: Dr. Buğra ÖZER Dr. Güven ŞEKER Manisa-2013

Detaylı

DÜNYADA VE TÜRKİYE DE YÜKSEK DENETİM. Dr. H. Ömer Köse Sayıştay Uzman Denetçisi

DÜNYADA VE TÜRKİYE DE YÜKSEK DENETİM. Dr. H. Ömer Köse Sayıştay Uzman Denetçisi DÜNYADA VE TÜRKİYE DE YÜKSEK DENETİM Dr. H. Ömer Köse Sayıştay Uzman Denetçisi Mayıs 2007 145. Yıl Yayınları Dünyada ve Türkiye de Yüksek Denetim Dr. H.Ömer Köse Gözden Geçirilmiş İkinci Basım Mayıs 2007

Detaylı

İÇ DENETİM BÜYÜKŞEHİR BELEDİYELERİNİN İÇ DENETİM UYGULAMALARI

İÇ DENETİM BÜYÜKŞEHİR BELEDİYELERİNİN İÇ DENETİM UYGULAMALARI İÇ DENETİM BÜYÜKŞEHİR BELEDİYELERİNİN İÇ DENETİM UYGULAMALARI T.C. Marmara Belediyeler Birliği Yayını: 2014 Yayın No: 82 Kitabın Adı: Büyükşehir Belediyelerinin İç Denetim Uygulamaları Yazar: M. Cemil

Detaylı

KAMU YÖNETİMİNDE YENİDEN YAPILANMA ARAYIŞLARI VE HESAP VERME SORUMLULUĞUNA ETKİLERİ

KAMU YÖNETİMİNDE YENİDEN YAPILANMA ARAYIŞLARI VE HESAP VERME SORUMLULUĞUNA ETKİLERİ KAMU YÖNETİMİNDE YENİDEN YAPILANMA ARAYIŞLARI VE HESAP VERME SORUMLULUĞUNA ETKİLERİ Dr. Ahmet Taner * ÖZET 20. yüzyılın son çeyreğinde, devletin yapısal ve işlevsel dönüşümünün hızlanması, kamu yönetim

Detaylı

Kurumsal Sosyal Sorumluluk Raporu 2007-2008. Küresel İlkeler Sözleşmesi İlerleme Bildirimi

Kurumsal Sosyal Sorumluluk Raporu 2007-2008. Küresel İlkeler Sözleşmesi İlerleme Bildirimi Kurumsal Sosyal Sorumluluk Raporu 2007-2008 Küresel İlkeler Sözleşmesi İlerleme Bildirimi Yayın Tarihi Mart 2009 İÇİNDEKİLER 1 RAPOR HAKKINDA 2 BELEDİYE BAŞKANI NIN MESAJI 3 KURUMSAL SOSYAL SORUMLULUK

Detaylı

SÜRDÜRÜLEBİLİR KENTSEL KALKINMA VE KATILIMI MESUDİYE İLÇE KURULTAYI ÖRNEĞİ ÜZERİNDEN YENİDEN SORGULAMAK

SÜRDÜRÜLEBİLİR KENTSEL KALKINMA VE KATILIMI MESUDİYE İLÇE KURULTAYI ÖRNEĞİ ÜZERİNDEN YENİDEN SORGULAMAK SÜRDÜRÜLEBİLİR KENTSEL KALKINMA VE KATILIMI MESUDİYE İLÇE KURULTAYI ÖRNEĞİ ÜZERİNDEN YENİDEN SORGULAMAK Halil İbrahim AYDINLI Levent MEMİŞ ÖZ Çalışmada, sürdürülebilir kentsel kalkınmaya katkı sağlayan

Detaylı

BELEDİYE HİZMETLERİ VE HİZMET KALİTESİNE YÖNELİK VATANDAŞ MEMNUNİYETİNİN ÖLÇÜMÜ (KONYA İL MERKEZİ ÖRNEĞİ)

BELEDİYE HİZMETLERİ VE HİZMET KALİTESİNE YÖNELİK VATANDAŞ MEMNUNİYETİNİN ÖLÇÜMÜ (KONYA İL MERKEZİ ÖRNEĞİ) T.C. KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ BELEDİYE HİZMETLERİ VE HİZMET KALİTESİNE YÖNELİK VATANDAŞ MEMNUNİYETİNİN ÖLÇÜMÜ (KONYA İL MERKEZİ ÖRNEĞİ) Hazırlayan Kübra ŞAHİN Kamu Yönetimi

Detaylı

DENİZLİ NİN GELECEĞİ YOL HARİTASI 2010-2023 (TASLAK) 08 TEMMUZ 2009

DENİZLİ NİN GELECEĞİ YOL HARİTASI 2010-2023 (TASLAK) 08 TEMMUZ 2009 DENİZLİ NİN GELECEĞİ YOL HARİTASI 2010-2023 (TASLAK) 08 TEMMUZ 2009 Denizli Yol Haritası, Denizli Belediyesi ve ÇEKÜL Vakfı nın işbirliği ile hazırlanmıştır. Temmuz 2009 İÇERİK BÖLÜM 1: NİÇİN YOL HARİTASI?

Detaylı

SİVİL TOPLUM VE HAYIRSEVERLİK ARAŞTIRMALARI 2004-2006

SİVİL TOPLUM VE HAYIRSEVERLİK ARAŞTIRMALARI 2004-2006 TÜRKİYE ÜÇÜNCÜ SEKTÖR VAKFI SİVİL TOPLUM VE HAYIRSEVERLİK ARAŞTIRMALARI 2004-2006 ARAŞTIRMA BULGULARI VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ TÜRKİYE ÜÇÜNCÜ SEKTÖR VAKFI (TÜSEV) SİVİL TOPLUM VE HAYIRSEVERLİK ARAŞTIRMALARI

Detaylı

STRATEJİK PLAN 2014-2018. www.oib.gov.tr

STRATEJİK PLAN 2014-2018. www.oib.gov.tr STRATEJİK PLAN 2014-2018 www.oib.gov.tr www.oib.gov.tr ÖZELLEŞTİRME İDARESİ BAŞKANLIĞI STRATEJİK PLANI 2014-2018 İÇİNDEKİLER Bakan Sunuşu... 10 Üst Yönetici Sunuşu... 12 Birinci Bölüm Çalışma Yöntemi

Detaylı

CUMHURİYET TEN GÜNÜMÜZE TRAKYA DA BÖLGESEL KALKINMA POLİTİKALARI VE BÖLGE KALKINMA AJANSI

CUMHURİYET TEN GÜNÜMÜZE TRAKYA DA BÖLGESEL KALKINMA POLİTİKALARI VE BÖLGE KALKINMA AJANSI T.C. TRAKYA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ KAMU YÖNETİMİ ANABİLİM DALI YÜKSEK LİSANS TEZİ CUMHURİYET TEN GÜNÜMÜZE TRAKYA DA BÖLGESEL KALKINMA POLİTİKALARI VE BÖLGE KALKINMA AJANSI PINAR AKARÇAY

Detaylı

Uluslararası Sözleşmeler Ön Rapor

Uluslararası Sözleşmeler Ön Rapor Vizyon 2023: Bilim ve Teknoloji Stratejileri Teknoloji Öngörü Projesi Çevre ve Sürdürülebilir Kalkınma Paneli Uluslararası Sözleşmeler Ön Rapor Hazırlayanlar: Güzin ARAT Murat TÜRKEŞ Raportör: Erol SANER

Detaylı

GÜNÜMÜZÜN YÜKSELEN DEĞERİ: YENİ KAMU YÖNETİMİ

GÜNÜMÜZÜN YÜKSELEN DEĞERİ: YENİ KAMU YÖNETİMİ Giriş GÜNÜMÜZÜN YÜKSELEN DEĞERİ: YENİ KAMU YÖNETİMİ Dr. M. Akif ÖZER 1980 li yıllarda yaşanan ekonomik ve siyasal gelişmeler kamu sektörünü en çok tartışılan konular arasında ön sıralara getirmiştir. Batı

Detaylı

KENT KONSEYLERİ SEMPOZYUMU

KENT KONSEYLERİ SEMPOZYUMU KENT KONSEYLERİ SEMPOZYUMU BİLDİRİ KİTABI 6-7 MAYIS 2011 BURSA Düzenleyen: Bursa Kent Konseyi Bursa Kent Konseyi Bilimsel Yayınlar Dizisi - 1 KENT KONSEYLERİ SEMPOZYUMU BİLDİRİ KİTABI Editör Enes Battal

Detaylı

BÖLGESEL KALKINMA YAKLAŞIMLARINDAKİ GELİŞMELER VE AB PERSPEKTİFİ ALTINDA TÜRKİYE NİN BÖLGESEL POLİTİKA ANALİZİ

BÖLGESEL KALKINMA YAKLAŞIMLARINDAKİ GELİŞMELER VE AB PERSPEKTİFİ ALTINDA TÜRKİYE NİN BÖLGESEL POLİTİKA ANALİZİ BÖLGESEL KALKINMA YAKLAŞIMLARINDAKİ GELİŞMELER VE AB PERSPEKTİFİ ALTINDA TÜRKİYE NİN BÖLGESEL POLİTİKA ANALİZİ ÖZET Nihal KARGI 1 Küreselleşme süreci içinde bölge kavramının tanımı ve bölgesel kalkınma

Detaylı

ÇEVRE SAĞLIĞI BOYUTLARIYLA HABİTATII VE KENT ÇEVRESİ. Prof. Dr. Çağatay GÜLER ZakirÇOBANOĞLU

ÇEVRE SAĞLIĞI BOYUTLARIYLA HABİTATII VE KENT ÇEVRESİ. Prof. Dr. Çağatay GÜLER ZakirÇOBANOĞLU ÇEVRE SAĞLIĞI BOYUTLARIYLA HABİTATII VE KENT ÇEVRESİ Prof. Dr. Çağatay GÜLER ZakirÇOBANOĞLU Ankara 1997 I. Basım : 3500 Adet - 1997 ISBN 975-8088-55-6 Bu kitap, Sağlık Bakanlığı Temel Sağlık Hizmetleri

Detaylı

Türkiye de Sürdürülebilir Kalkınmanın Mevcut Durumu

Türkiye de Sürdürülebilir Kalkınmanın Mevcut Durumu Türkiye nin 2012 BM Sürdürülebilir Kalkınma Konferansına (Rio+20) Hazırlıklarının Desteklenmesi Rio dan Rio ya: Türkiye de Sürdürülebilir Kalkınmanın Mevcut Durumu -2012- Rio dan Rio ya: Türkiye de Sürdürülebilir

Detaylı

KAMU HİZMETİ ANLAYIŞINDA DEĞİŞİM *

KAMU HİZMETİ ANLAYIŞINDA DEĞİŞİM * Y ANEMON Muş Alparslan Üni versi tesi Sosyal Bi li mler Dergisi ISSN: 2147-7655 Cilt:1 Sayı:2 Aralık: 2013 KAMU HİZMETİ ANLAYIŞINDA DEĞİŞİM * CHANGE IN THE CONCEPT OF PUBLIC SERVICE Aytuğ ALTIN ** Özet

Detaylı

SÜRDÜRÜLEBİLİR KALKINMA VE ÇEVRE: TEORİK BİR İNCELEME

SÜRDÜRÜLEBİLİR KALKINMA VE ÇEVRE: TEORİK BİR İNCELEME SÜRDÜRÜLEBİLİR KALKINMA VE ÇEVRE: TEORİK BİR İNCELEME H. Hayrettin TIRAŞ ÖZET İnsanoğlu yüzyıllar boyunca doğayı sınırsız bir kaynak olarak görmüş, onu hor kullanmış, kirletmiş ve çevre sorunlarının ortaya

Detaylı

Sivil Toplum Geliştirme Merkezi. Haklarımızı Talep Etmek İçin: Geçim Güvenliği, İnsan Hakları ve Sürdürülebilir Kalkınma

Sivil Toplum Geliştirme Merkezi. Haklarımızı Talep Etmek İçin: Geçim Güvenliği, İnsan Hakları ve Sürdürülebilir Kalkınma Sivil Toplum Geliştirme Merkezi Haklarımızı Talep Etmek İçin: Geçim Güvenliği, İnsan Hakları ve Sürdürülebilir Kalkınma Caroline Moser, Andy Norton, Tim Conway, Claire Ferguson, Polly Vizard Sivil Toplumun

Detaylı

İl Düzeyinde Stratejik Planlama ve Sivas İli Uygulamalarının Değerlendirilmesi

İl Düzeyinde Stratejik Planlama ve Sivas İli Uygulamalarının Değerlendirilmesi H. CANPOLAT İl Düzeyinde Stratejik Planlama ve Sivas İli Uygulamalarının Değerlendirilmesi Hasan CANPOLAT* Özet Dünyada birçok ülkede kamu yönetimini etkileyen YKİ (Yeni Kamu İşletmeciliği) anlayışı 1980

Detaylı

Hesap lütfen! Gelişmiş bir demokrasi için Kamu kurumlarının denetimi. Nisan - Haziran 2012-10 TL KDV Dahil

Hesap lütfen! Gelişmiş bir demokrasi için Kamu kurumlarının denetimi. Nisan - Haziran 2012-10 TL KDV Dahil Gelişmiş bir demokrasi için Kamu kurumlarının denetimi Hesap lütfen! Nisan - Haziran 2012-10 TL KDV Dahil 73 67 10 Doç. Dr. Recai Akyel KAMU HARCAMALARINDA SAYIŞTAY DENETİMİ 20 Dr. Yılmaz ARGÜDEN KAMU

Detaylı

TÜRKİYE DE KAMU İÇ KONTROL SİSTEMİ KAPSAMINDA HESAP VERME MEKANİZMALARI MESLEKİ YETERLİLİK TEZİ. Hazırlayan Ebru SÜMER Maliye Uzman Yardımcısı

TÜRKİYE DE KAMU İÇ KONTROL SİSTEMİ KAPSAMINDA HESAP VERME MEKANİZMALARI MESLEKİ YETERLİLİK TEZİ. Hazırlayan Ebru SÜMER Maliye Uzman Yardımcısı TÜRKİYE DE KAMU İÇ KONTROL SİSTEMİ KAPSAMINDA HESAP VERME MEKANİZMALARI MESLEKİ YETERLİLİK TEZİ Hazırlayan Ebru SÜMER Maliye Uzman Yardımcısı Tez Danışmanı Doç. Dr. Ahmet KESİK Strateji Geliştirme Başkanı

Detaylı

AVRUPA BİRLİĞİ BÖLGESEL POLİTİKALARINDA AKDENİZ HAVZASI VE TÜRKİYE

AVRUPA BİRLİĞİ BÖLGESEL POLİTİKALARINDA AKDENİZ HAVZASI VE TÜRKİYE ÖZET AVRUPA BİRLİĞİ BÖLGESEL POLİTİKALARINDA AKDENİZ HAVZASI VE TÜRKİYE M. Akif ÖZER Bu çalışmada; Avrupa Birliği nin bölgesel politikalara bakış açısı, bu kapsamda Akdeniz Havzası ile ilgili stratejileri

Detaylı

Küreselleşme Sürecinde Sürdürülebilir Bir Kalkınma İçin Sürdürülebilir Bir Çevre

Küreselleşme Sürecinde Sürdürülebilir Bir Kalkınma İçin Sürdürülebilir Bir Çevre KMÜ Sosyal ve Ekonomi k Araştırmalar Dergi si 13 (20): 19-33, 2011 ISSN: 1309-9132, www.kmu.edu.tr Küreselleşme Sürecinde Sürdürülebilir Bir Kalkınma İçin Sürdürülebilir Bir Çevre Şafak KAYPAK Mustafa

Detaylı

Parlamentonun Bütçe Hakkını Etkin Kullanımının Yeni Bütçe Sistemi Çerçevesinde Değerlendirilmesi

Parlamentonun Bütçe Hakkını Etkin Kullanımının Yeni Bütçe Sistemi Çerçevesinde Değerlendirilmesi Parlamentonun Bütçe Hakkını Etkin Kullanımının Yeni Bütçe Sistemi Çerçevesinde Değerlendirilmesi H. Hakan YILMAZ * Mustafa BİÇER ** Özet Çalışmada, öncelikle temsili demokrasi çerçevesinde bütçe hakkının

Detaylı