do umunun 125. y l an s na atatürk 125. do umunun y l an s na ATATÜRK

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "do umunun 125. y l an s na atatürk 125. do umunun y l an s na ATATÜRK"

Transkript

1 do umunun 125. y l an s na 125. an s na do umunun y l ATATÜRK

2

3

4 -Do umunun 125. Y l An s na- Din, Bilim, Uygarl k ve Atatürk Yay n Yönetmeni: Dr. Yüksel Salman Proje : Dr. Ömer Menekfle Bask Kontrol : smail Derin Tasar m ve Uygulama: SFN Tan t m & Tasar m / Bask : Kozan Ofset / Diyanet flleri Baflkanl Yay nlar : 681 Nisan 2007, Ankara Din flleri Yüksek Kurulu Karar : /127 Diyanet flleri Baflkanl Dini Yay nlar Dairesi Baflkanl letiflim Adresi Eskiflehir Yolu 9. km. Çankaya / ANKARA Tel : Faks :

5 Do umunun 125. Y l An s na Din, Bilim, Uygarl k ve Atatürk Derleyen Dr. Mehmet BULUT ANKARA

6 6

7 ESER HAKKINDA Elinizdeki kitap, Mustafa Kemal Atatürk ün do umunun 125. y l n kutlama etkinlikleri çerçevesinde haz rlanm flt r. Eser, Diyanet flleri Baflkanl süreli yay nlar nda (Diyanet Gazetesi, Diyanet Ayl k Dergi, Diyanet Avrupa Ayl k Dergi ve Diyanet Avrasya Dergisi) farkl yazarlar taraf ndan kaleme al nm fl ve de iflik tarihlerde ç km fl Atatürk le ilgili makalelerden seçmeler yap larak derlenmifltir. Bu haliyle 25 makaleyi ihtiva etmektedir. Kitapta yer alan makalelerin yazarlar ve okuyucular m z n flu noktalar göz önünde tutmalar önem arz etmektedir: 1. Yukar da da belirtildi i gibi bu eser, daha önce Baflkanl k süreli yay nlar nda yay nlanm fl olan makalelerden oluflmufltur ve dolay s yla derleme bir eserdir. Bu yönüyle Mustafa Kemal Atatürk ü her yönüyle ve sistematik bir flekilde tan tma iddias ndan uzakt r. 2. Eserde yer alan makaleler redaksiyona tabi tutulmufltur. Bu ba lamda dergilerden al nan makaleler üzerinde düzeltmeler yap lm fl, gerek duyuldu unda k - saltma cihetine gidilebilmifltir. 3. Kitapta yer verilen makalelerin yazarlar belirtilmifl, hangi dergide ve ne zaman yay nland dipnotlar halinde gösterilmifltir. 4. Kitapta yer alan makalelerin yaklafl k 40 y la yay lan bir zaman diliminde yay mland unutulmamal d r. Dolay s yla yaz lar okunurken yay mland tarih göz önünde tutulmal d r. 5. Kitaba al nan makaleler, imkanlar ölçüsünde konular na göre tasnif edilerek bir s ralama yap lmaya çal fl lm flt r. Ancak, görülece i gibi bazen birkaç ayr konuyu birlikte ele alan makaleler de bulunmaktad r. Haliyle bu tür makaleleri tasnifte tam bir konu bütünlü ünün sa land söylenemez. 6. Atatürk ten iktibas edilmifl baz vecize ve anekdotlar, birkaç makalede ayr ayr yer alabilmifltir. Dolay s yla redaksiyon s ras nda elverdi i ölçüde bu tür tekrarlar ay klanmaya çal fl lm flt r. Okuyucular m za faydal olmas dile iyle... D YANET filer BAfiKANLI I 7

8 Ç NDEK LER Eser Hakk nda / 7 1. BÖLÜM ATATÜRK Ü TANIMAK VE ANLAMAK Mustafa Kemal Atatürk ( ) / 13 Veli DE RMENC Atatürk ü Anarken / 18 Mesut ÖZÜNLÜ 2. BÖLÜM K fi L Liderlik ve Atatürk / 24 Alaaddin YANARDA Liderlik Kavram ve Atatürk / 33 Yard.Doç.Dr. Refik TURAN Atatürk ü Anarken / 36 Ali YAKICI Kahramanlar Zinciri ve Atatürk / 40 Yard.Doç.Dr. Refik TURAN 3. BÖLÜM B L M, UYGARLIK VE ATATÜRK Din, Bilim ve Uygarl k Ifl nda Atatürk ü Anlamak / 47 Mesut ÖZÜNLÜ Cumhuriyete Giden Yol ve Atatürk /50 Mehmet ERDO AN Atatürk, Türkiye Cumhuriyeti ve Din E itimi / 53 Prof.Dr. Reflat GENÇ Atatürk ve Osmanl Tarihi / 57 Prof.Dr. Mücteba LGÜLER Atatürk ten Mesajlar /62 Yard.Doç.Dr. Refik TURAN Atatürk Döneminde D fl Türklere Yönelik E itim Ö retim Faaliyetleri: Gagauz Türkleri Örne i / 67 Prof.Dr. Ali SARIKOYUNCU 8

9 4. BÖLÜM ATATÜRK VE SLÂM D N Atatürk ve Din / 77 Dr. Yaflar ÇOLAK Atatürk ün nanç Dünyas ve Din Anlay fl / 84 Prof.Dr. Ali SARIKOYUNCU Atatürk ün Hz. Muhammed Tasavvuru / 90 Doç.Dr. Seyfettin ERfiAH N Atatürk ün Peygamber Yorumu / 94 Prof.Dr. smail YAKIT Atatürk ün Okudu u Dini Kitaplar / 99 Dr. Mehmet BULUT 5. BÖLÜM M LL MÜCADELE, ATATÜRK VE D N ADAMLARI Milli Mücadele, Atatürk ve Din Faktörü / 108 Doç.Dr. Fikret KARAMAN Milli Mücadele, Atatürk ve Din Adamlar / 112 Dr. Mehmet BULUT Ebedî 30 A ustos ve Atatürk / 126 Dr. Eyüp BAfi Milli Egemenlik ve Atatürk / 131 Prof.Dr. Ali SARIKOYUNCU 6. BÖLÜM ESER / KONUfiMALARINDAN SEÇMELER Nutuk Hakk nda Düflünceler / 136 R. AKT MURO LU Atatürk ün Dinle lgili Sözleri / 140 Ömer KARAKAYA Atatürk ün Türkiye Büyük Millet Meclisini Aç fl konuflmalar nda Din ve Din Hizmetlerine liflkin Sözleri / 145 Dr. Mehmet BULUT Atatürk ün Dilinden Dualar / 148 Ayfer BALABAN 9

10

11 1. bölüm ATATÜRK Ü TANIMAK VE ANLAMAK 11

12 12

13 Mustafa Kemal Atatürk * ( ) ustafa Kemal Atatürk, 1881 y l nda Selânik te Kocakas m Mahallesi, Islâhhâne Caddesi ndeki üç katl pembe bir evde do du. Ba- M bas Ali R za Efendi, annesi Zübeyde Han m d r. Baba taraf ndan dedesi Haf z Ahmet Efendi XIV- XV. yüzy llarda Konya ve Ayd n dan Makedonya ya yerlefltirilmifl Kocac k Yörüklerindendir. Annesi Zübeyde Han m ise Selânik yak nlar ndaki Langaza kasabas na yerleflmifl eski bir Türk ailesinin k z - d r. Milis subayl, evkaf katipli i ve kereste ticareti yapan Ali R za Efendi, 1871 y l nda Zübeyde Han m la evlendi. Mustafa n n befl kardeflinden dördü küçük yafllarda öldü, sadece Makbule (Atadan) 1956 y l na de in yaflad. Mustafa n n mutlu bir ailesi vard. Karfl l kl sevgi ve sayg içerisinde yafl yorlard. Bu uyumlu ve mutlu aile yap s n n onun kiflili ini oluflturmas nda olumlu etkileri olmufltur. Küçük Mustafa ö renim ça na gelince Haf z Mehmet Efendi nin mahalle mektebinde ö renime bafllad, sonra babas n n iste iyle fiemsi Efendi Mektebi ne geçti. Bu s rada babas n kaybetti (1888). Bir süre Rapla Çiftli i nde day s n n yan nda kald ktan sonra Selânik e dönüp okulunu bitirdi. Çanakkale Savafllar nda yaklafl k flehit veren Türk ulusu, onurunu tilaf Devletlerine karfl korumas n bilmifltir. Mustafa Kemal'in askerlerine "Ben size taarruzu emretmiyorum, ölmeyi emrediyorum!" emri cephenin kaderinin de iflmesinde etkili olmufltur. * Veli DE RMENC, Diyanet Çocuk Dergisi, Say : 268 (Kas m 2002), s. 3 (Geniflletilerek al nm flt r). 13

14 Küçük Mustafa ö renim ça na gelince Haf z Mehmet Efendi nin mahalle mektebinde ö renime bafllad, sonra babas n n iste iyle fiemsi Efendi Mektebi ne geçti. Bu s rada babas n kaybetti (1888). Bir süre Rapla Çiftli i nde day s n n yan nda kald ktan sonra Selânik e dönüp okulunu bitirdi. Selânik Mülkiye Rüfltiyesi ne kaydoldu. K sa bir süre sonra 1893 y l nda Askeri Rüfltiyeye girdi. Bu okulda Matematik ö retmeni Mustafa Bey, ö rencisinin ad na Kemal i ilâve etti y llar nda Manast r Askeri dâdisini bitirip, stanbul da Harp Okulunda ö renime bafllad y l nda Te men rütbesiyle mezun oldu. Harp Akademisi ne devam etti. 11 Ocak 1905 te Yüzbafl rütbesiyle akademiyi tamamlad y llar aras nda fiam da 5. Ordu emrinde görev yapt de Kola as (K demli Yüzbafl ) oldu. Manast r a III. Ordu ya atand. 19 Nisan 1909 da stanbul a giren Hareket Ordusu nda Kurmay Baflkan olarak görev ald y l nda Fransa ya gönderildi. Picardie Manevralar na kat ld y l nda stanbul da Genel Kurmay Baflkanl emrinde çal flmaya bafllad y l nda talyanlar n Trablusgarp a hücumu ile bafllayan savaflta, Mustafa Kemal bir grup arkadafl yla birlikte Tobruk ve Derne bölgesinde görev ald. 22 Aral k 1911 de talyanlara karfl Tobruk Savafl n kazand. 6 Mart 1912 de Derne Komutanl na getirildi. Ekim 1912 de Balkan Savafl bafllay nca Mustafa Kemal Gelibolu ve Bolay r daki birliklerle savafla kat ld. Dimetoka ve Edirne nin geri al n fl nda büyük hizmetleri görüldü y l nda Sofya Ateflemiliterli ine atand. Bu görevde iken 1914 y l nda Yarbayl a yükseldi. Ateflemiliterlik görevi Ocak 1915 te sona erdi. Bu s rada I. Dünya Savafl bafllam fl, Osmanl mparatorlu u savafla girmek zorunda kalm flt. Mustafa Kemal 19. Tümeni kurmak üzere Tekirda da görevlendirildi. 14

15 1914 y l nda bafllayan I. Dünya Savafl nda, Mustafa Kemal in de aralar nda bulundu u çok say da komutan ve kahraman askerimiz Çanakkale de bir kahramanl k destan yaz p tilaf Devletlerine Çanakkale geçilmez! dedirtti. 18 Mart 1915 te Çanakkale Bo az n geçmeye kalkan ngiliz ve Frans z donanmas a r kay plar verince Gelibolu Yar madas na asker ç karmaya karar verdiler. 25 Nisan 1915 te Ar burnu na ç kan düflman kuvvetlerini, Mustafa Kemal in komuta etti i 19. Tümen, Conkbay r nda durdurdu. Mustafa Kemal, bu baflar üzerine Albayl a yükseldi. ngilizler 6-7 A ustos 1915 te Ar burnu nda tekrar taarruza geçti. Anafartalar Grubu Komutan Mustafa Kemal 9-10 A ustos ta Anafartalar Zaferini kazand. Bu zaferi 17 A ustos ta Kireçtepe, 21 A ustos ta II. Anafartalar Zaferleri takip etti. Çanakkale Savafllar nda yaklafl k flehit veren Türk ulusu, onurunu tilaf Devletlerine karfl korumas n bilmifltir. Mustafa Kemal in askerlerine Ben size taarruzu emretmiyorum, ölmeyi emrediyorum! emri cephenin kaderinin de iflmesinde etkili olmufltur. Mustafa Kemal Çanakkale Savafllar n dan sonra 1916 da Edirne ve Diyarbak r da görev ald. 1 Nisan 1916 da Tümgeneralli e yükseldi. Rus kuvvetleriyle savaflarak Mufl ve Bitlis in geri al nmas n sa lad. fiam ve Halep teki k sa süreli görevlerinden sonra 1917 de stanbul a geldi. Veliaht Vahidettin Efendi yle Almanya ya giderek cephede incelemelerde bulundu. Bu seyahatten sonra hastaland. Viyana ve Karisbad a giderek tedavi oldu. 15 A ustos 1918 de Halep e 7. Ordu Komutan olarak döndü. Bu cephede ngiliz kuvvetlerine karfl baflar l savunma savafllar yapt. Mondros Mütarekesi nin imzalanmas ndan bir gün sonra, 31 Ekim 1918 de Y ld r m Ordular Grubu Komutanl na getirildi. Bu ordunun kald r lmas üzerine 13 Kas m 1918 de stanbul a gelip Harbiye Nezâreti nde (Bakanl nda) göreve bafllad. Mondros Mütarekesi nden sonra tilaf Devletleri nin Osmanl ordular n iflgale bafllamalar üzerine; Mustafa Kemal 9. Ordu Müfettifli olarak 19 May s 1919 da Samsun a ç kt. 22 Haziran 1919 da Amasya da yay mlad genelgeyle Milletin istiklâlini yine milletin azim ve karar n n kurtaraca n ilan edip Sivas Kongresi ni toplant ya ça rd. 23 Temmuz - 7 A ustos 1919 tarihleri aras nda Erzurum, 4-11 Eylül 1919 tarihleri aras nda da Sivas Kongresi ni toplayarak vatan n kurtuluflu için izlenecek yolun belirlenmesini sa lad. 27 Aral k 1919 da Ankara da heyecanla karfl land. 23 Nisan 1920 de Türkiye Büyük Millet Meclisi nin aç lmas yla Türkiye Cumhuriyeti nin kurulmas yolunda önemli bir ad m at lm fl oldu. Meclis ve Hükümet Baflkanl na Mustafa Kemal seçildi. Türkiye Büyük Millet Meclisi, Kurtulufl Savafl n n baflar yla sonuçlanmas için gerekli yasalar kabul edip uygulamaya bafllad. Türk Kurtulufl Savafl 15 May s 1919 da Yunanl lar n zmir i iflgali s ras nda düflmana ilk kurflunun at lmas yla bafllad. 10 A ustos 1920 tarihinde Sevr Antlaflmas n imzalayarak aralar nda Osmanl mparatorlu u nu paylaflan I. Dünya Savafl n n galip devletlerine karfl önce Kuvâ-yi Milliye ad verilen milis kuvvetleriyle savafl ld. Türkiye Büyük Millet Meclisi düzenli orduyu kurdu, Kuvâ-yi Milliye-ordu bütünleflmesini sa layarak savafl zaferle sonuçland rd. Mustafa Kemal yönetimindeki Türk Kurtulufl Savafl n n önemli aflamalar flunlard r: * Sar kam fl (20 Eylül 1920), Kars (30 Ekim 1920) ve Gümrü nün (7 Kas m 1920) kurtar l fl, * Çukurova, Gazi Antep, Kahraman Marafl, fianl Urfa Savunmalar ( ), * I. nönü Zaferi (6-10 Ocak 1921), * II. nönü Zaferi (23 Mart-1 Nisan 1921), * Sakarya Zaferi (23 A ustos-13 Eylül 1921), * Büyük Taarruz, Baflkomutanl k Meydan Muharebesi ve Büyük Zafer (26 A ustos- 9 Eylül 1922). 15

16 Sakarya Zaferinden sonra 19 Eylül 1921 de Türkiye Büyük Millet Meclisi Mustafa Kemal e Mareflal rütbesi ve Gazi unvan n verdi. Kurtulufl Savafl, 24 Temmuz 1923 te imzalanan Lozan Antlaflmas yla sonuçland. Böylece Sevr Antlaflmas yla paramparça edilen, Türklere 5-6 il büyüklü ünde vatan b rak lan Türkiye topraklar üzerinde ulusal birli e dayal yeni Türk devletinin kurulmas için hiçbir engel kalmad. 23 Nisan 1920 de Ankara da TBMM nin aç lmas yla Türkiye Cumhuriyeti nin kuruluflu müjdelenmifltir. Meclisin Türk Kurtulufl Savafl n baflar yla yönetmesi, yeni Türk devletinin kuruluflunu h zland rd. 1 Kas m 1922 de hilâfet ve saltanat birbirinden ayr ld, saltanat kald r ld. Böylece Osmanl mparatorlu u yla yönetim ba lar kopar ld. 13 Ekim 1923 te Cumhuriyet idaresi kabul edildi, Atatürk oybirli iyle ilk Cumhurbaflkan seçildi. 30 Ekim 1923 günü smet nönü taraf ndan Cumhuriyet in ilk hükümeti kuruldu. Türkiye Cumhuriyeti, Egemenlik kay ts z flarts z milletindir ve Yurtta bar fl cihanda bar fl temelleri üzerinde yükselmeye bafllad. Atatürk Türkiye yi Ça dafl uygarl k düzeyine ç karmak amac yla bir dizi devrim yapt. Bu devrimleri befl bafll k alt nda toplayabiliriz: Siyasal Devrimler Saltanat n kald r lmas (1 Kas m 1922) Cumhuriyetin ilân (29 Ekim 1923) Halifeli in kald r lmas (3 Mart 1924). Toplumsal Devrimler Kad nlara erkeklerle eflit haklar verilmesi ( ) fiapka ve k yafet devrimi (25 Kas m 1925) Tekke zâviye ve türbelerin kapat lmas (30 Kas m 1925) Soyad kanunu ( 21 Haziran 1934) Lâkap ve unvanlar n kald r lmas (26 Kas m 1934) Uluslararas saat, takvim ve uzunluk ölçülerin kabulü ( ). Hukuk Devrimi Mecelle nin kald r lmas ( ) Türk Medeni Kanunu ve di er kanunlar n ç kar larak laik hukuk düzenine geçilmesi ( ). E itim ve Kültür Alan ndaki Devrimler Ö retimin birlefltirilmesi (3 Mart 1924) Yeni Türk harflerinin kabulü (1 Kas m 1928) Türk Dil ve Tarih Kurumlar n n kurulmas ( ) Üniversite ö reniminin düzenlenmesi (31 May s 1933) Güzel sanatlarda yenilikler. Ekonomi Alan nda Devrimler Aflâr n kald r lmas Çiftçinin özendirilmesi Örnek çiftliklerin kurulmas Sanayiyi Teflvik Kanunu nun ç kar larak sanayi kurulufllar n n kurulmas I. ve II. Kalk nma Planlar n n ( ) uygulamaya konulmas, yurdun yeni yollarla donat lmas. Soyad Kanunu gere ince, 24 Kas m 1934 de TBMM nce Mustafa Kemal e Atatürk soyad verildi. 16

17 Atatürk, 24 Nisan 1920 ve 13 A ustos 1923 tarihlerinde TBMM Baflkanl na seçildi. Bu baflkanl k görevi, Devlet-Hükümet Baflkanl düzeyindeydi. 29 Ekim 1923 y l nda Cumhuriyet ilân edildi ve Atatürk ilk Cumhurbaflkan seçildi. Anayasa gere ince dört y lda bir Cumhurbaflkanl seçimleri yenilendi. 1927,1931 ve 1935 y llar nda TBMM Atatürk ü yeniden Cumhurbaflkanl na seçti. Bu görevi 15 y l sürdürdü. Atatürk s k s k yurt gezilerine ç karak devlet çal flmalar n yerinde denetledi. lgililere aksayan yönlerle ilgili emirler verdi. Cumhurbaflkan s fat yla Türkiye yi ziyaret eden yabanc ülke devlet baflkanlar n, baflbakanlar n, bakanlar n, komutanlar n a rlad Ekim 1927 tarihinde Kurtulufl Savafl n ve Cumhuriyet in kuruluflunu anlatan Büyük Nutkunu, 29 Ekim 1933 tarihinde de 10. Y l Nutku nu okudu. Atatürk özel yaflam nda sadelik içinde yaflad. 29 Ocak 1923 de Latife Han mla evlendi. Birçok yurt gezisine birlikte ç kt lar. Bu evlilik 5 A ustos 1925 tarihine dek sürdü. Çocuklar çok seven Atatürk Afet ( nan), Sabiha (Gökçen), Fikriye, Ülkü, Nebile, Rukiye, Zehra adl k zlar ve Mustafa adl çoban manevi evlat edindi. Abdurrahim ve hsan adl çocuklar himayesine ald. Yaflayanlar na iyi bir gelecek haz rlad y l nda çiftliklerini hazineye, bir k s m tafl nmazlar n da Ankara ve Bursa Belediyelerine ba fllad. Miras ndan k z kardefline, manevi evlatlar na, Türk Dil ve Tarih Kurumlar na pay ay rd. Kitap okumay, müzik dinlemeyi, dans etmeyi, ata binmeyi ve yüzmeyi çok severdi. Zeybek oyunlar na, gürefle, Rumeli türkülerine afl r ilgisi vard. Sakarya adl at yla, köpe i Fox a çok de er verirdi. Zengin bir kitapl k oluflturmufltu. Akflam yemeklerine devlet ve bilim adamlar n, sanatç lar davet eder, ülkenin sorunlar n tart fl rd. Temiz ve düzenli giyinmeye özen gösterirdi. Do ay çok severdi. S k s k Atatürk Orman Çiftli i ne gider, çal flmalara bizzat kat l rd. Frans zca ve Almanca biliyordu. 10 Kas m 1938 saat 9.05 te yakaland siroz hastal ndan kurtulamayarak stanbul da Dolmabahçe Saray nda hayata gözlerini yumdu. Cenazesi 21 Kas m 1938 günü törenle geçici istirahatgâh olan Ankara Etnografya Müzesi nde topra a verildi. An tkabir yap ld ktan sonra 10 Kas m 1953 günü nâfl görkemli bir törenle ebedi istirahatgâh na nakledildi. 17

18 Atatürk ü Anarken * C umhuriyetimizin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk ün hayat na bakt m z zaman, onun; di er milletlerin devlet ve hükümet adamlar na göre farkl bir özellik tafl d na flahit oluruz. Bu farkl l klardan birisi de, onun söylev ve demeçlerinde s k s k kendisinin bir fani oldu unu vurgulamas ve ölüm gerçe ini zaman zaman dile getirmifl olmas d r. Atatürk ün zmir de yapt bir konuflmada, hemen herkesin haf zalar na yerleflmifl flu sözleri, bunun güzel bir örne idir: Benim naçiz vücudum bir gün elbet toprak olacakt r. Fakat Türkiye Cumhuriyeti ilelebet payidar kalacakt r. 1 Nitekim o da her insan gibi do du, büyüdü ve Allah n rahmetine kavufltu. Vefat ndan y llar önce söyledi i gibi naçiz vücudu toprak oldu. Fakat onun kurdu u Türkiye Cumhuriyeti, devleti ve milleti ile bu günlere eriflti. Saat Dokuzu Befl Geçe... Y l Aylardan Kas m, günlerden perflembe... Atatürk ölüm döfle inde. Büyük önder birdenbire gözlerini açt. Bir an, askerce bir selam verircesine sert bir hareketle bafl n sa a çevirdi. Bu, onun ruhunu teslim etti i and. Baflucunda h çk - r klar koptu. Doktorlar gözlerini kapatt ve çenesini ba lad lar. Daha sonra flu k sa raporu yaz p imzalad lar: * Mesut ÖZÜNLÜ, Diyanet Ayl k Dergi, Say : 95 (Kas m 1998), s Avni Alt ner, Her Yönüyle Atatürk, Bak fl Kütüphanesi Yay., 1975, s Türk Milleti stiklâl Harbini, baflta din adamlar olmak üzere; el ele, omuz omuza vererek baflard. Atatürk'ün önderli inde flahlanan milli irade, düflmanlar yenerek kesin zafere ulaflt. Atatürk milleti ile, millet de Atatürk ile muharebe meydanlar nda kaynaflarak bütünleflti. 18

19 Reisicumhur Atatürk ün umumi hallerindeki vahamet dün gece saat de neflredilen tebli den sonra her an artarak, bugün 10 kinci Teflrin Perflembe 1938 sabah, saat dokuzu befl geçe, büyük flefimiz derin koma içinde terki hayat etmifllerdir. Atatürk ün vefat haberi, ajanslar, radyolar ve telgraflar arac l yla duyulur duyulmaz, binlerce Türk ve yabanc hemen Dolmabahçe Saray na koflmufl, haz rlanan özel deftere üzüntülerini yazm fl, kartlar b rakm fl ve Atatürk ün yak nlar na telgraf çekerek Onun aziz ruhu bizi b rakmayacak, her zaman kalplerimizde yaflayacakt r. diyerek teessürlerini bildirmifllerdir. 2 Biz de bu vesile ile Atatürk ü, onun silah arkadafllar n ve aziz flehitlerimizi rahmet ve minnetle yad ediyoruz. Sonraki Y llar... 2 The Best Dergisi, Say : 1, Kas m 1996, s. 18. Atatürk ün y llarca yan nda bulunmufl dost ve arkadafllar n n hat ralar na bak ld - nda, onun sadece teflkilatç bir devlet adam olmay p, Türk toplumunu ilimde, teknikte ve fende ileri bir anlay fl ve e itimle flekillendirme gayreti içerisinde bulunan ink lâpç bir lider oldu u görülür. Fakat esefle belirtelim ki, Atatürk ün bu millete kazand rd ilke ve ink lâplar n zaman zaman baz kiflilerce farkl mecralara çekilmek suretiyle istismar edilmeye çal fl ld dönemler olmufltur. Nitekim eski Kara Harp Okulu Komutanlar ndan Tümgeneral rfan Yay n; okulun yeni ö retim y l na bafllamas mü 19

20 nasebetiyle yapt konuflman n ard ndan, ertesi gün 29 Eylül 1981 tarihli gazetelerde flöyle ilginç bir tespit yer alm flt r: Baz çevrelerce Atatürk ilkeleri kötü maksatlarla yorumlanm fl ve yozlaflt r lmak istenmifltir. Nitekim nk lâpç l k ilkesi ihtilalcilik, Halkç l k ilkesi sosyalizm, Milliyetçilik ilkesi faflizm, Laiklik ilkesi de dinsizlik manas na al nm flt r. Atatürk, fanatik görüflü reddeder. Bugün istismar edilen bölücülük konusuna da 1929 y l nda dikkati çekmifltir. Milliyetçilik ulusal bir ba d r. Atatürk milliyetçili i, komünizme karfl bir kalkand r. 3 Nereden Nereye ten 1938 sonuna kadar geçen 15 senelik zamana Atatürk Devri demek yerinde olur. Asl nda bu devre 15 sene de ildir. Haz rl k ve hastal k süresini hesaba katarsak Atatürk ün icraat, ancak 10 seneye s ar. Az zamanda büyük ifllerin yap ld bu dönem, Cumhuriyetin kurulufl, tutunufl ve ink lâplar n yap l fl devresidir. Türkiye Birinci Dünya Savafl na girerken 29 milyonluk bir nüfusa sahipti. Cumhuriyetin ilân s ras nda bu nüfus 11 milyona düflmüfltür. Anadolu nun en mamur bölgesi olan Bat Anadolu; üç sene süren stiklâl Harbi s ras nda harap olmufl, zmir Yunanl lar taraf ndan yak lm flt. Do u Anadolu da köyler boflalt lm fl ve zelzeleden y k lm fl tafl y nlar n and ran bir görünüme bürünmüfltü. Köy ve kasabalarda, hatta flehirlerde g das zl ktan halk vereme tutulmufl, batakl klar kurutulamad ndan s tma yayg n bir hastal k halini alm flt. Do u illeri eflk yan n eline düflmüfl, millet periflan bir vaziyette kaderine terk edilmiflti. Hiç kimse yar ndan emin de ildi. Halk tam bir çöküfl devrini yafl yordu. Dilimize yerleflmifl olan Yar na Allah Kerim deyimi, bu y llar n yeis ve ümitsizlik günlerinden kalm flt. Memlekette sanayi diye bir fley yoktu. Halk n zaruri ihtiyaçlar yabanc ülkelerden, ecnebi tüccarlar vas tas yla sa lan rd. Petrol, tenekeler içerisinde Baturn la Romanya dan; mevlevi külah fleklindeki kelle flekerleri Rusya dan ithal edilirdi. Çimento, kiremit, tu la Akdeniz ülkelerinden gelirdi. Marsilya kiremiti, Portland çimentosu en kaliteli ithal mamuller aras ndayd. Haliç tersanesi ile havuzlar n ngilizlerin ünlü Armstrong flirketi iflletirdi. Bir harp halinde bütün zaruri ihtiyaç maddeleri bir anda yok olurdu. Birinci Dünya Savafl s ras nda stanbul halk m s r koçan dahil, çeflitli g da maddelerinden yap lan kerpiç gibi ekme i vesika ile alm fl, mahallelerde kaynayan müflterek kazandan karn - n doyurmufl, bir teneke gazya ile bir okka fleker 5 Reflat alt na sat lm flt. 4 Türk Milleti stiklâl Harbini, baflta din adamlar olmak üzere; el ele, omuz omuza vererek baflard. Atatürk ün önderli inde flahlanan milli irade, düflmanlar yenerek kesin zafere ulaflt. Atatürk milleti ile, millet de Atatürk ile muharebe meydanlar nda kaynaflarak bütünleflti. Birbirlerine güvenleri tamd. fierefi, namusu, tarih ve varl için bunca insanüstü fedakarl klara katlanm fl bu büyük millete, hakimiyetten baflka ne verilebilirdi? flte Atatürk ün dehas buradad r. O, milletin kazand n millete verdi. Hakimiyet Kay ts z fiarts z Milletindir. diyerek, bunu tarihe tescil etti. 3 Ahmet Gürtafl, Atatürk ve Din E itimi, Diyanet flleri Baflkanl Yay., 1997, s A. Alt ner, a. g. e., s

21 21

22

23 2. bölüm K fi L 23

24 Liderlik ve Atatürk * Ü lkelerin ve toplumlar n tarihinde iz b rakan ola anüstü dönemler ve dahi insanlar vard r. Tarihimizdeki ola anüstü dönemlerin sonuncusu Cumhuriyetimiz ve ça a damgas n vuran dahi ve önder insan m z da Mustafa Kemal Atatürk tür. Onun milli ve evrensel yönünü anlatmaya bu makalenin s n rlar yetmez. Biz bu makalede Atatürk ün sadece liderlik vas flar n sosyal psikolojinin lider ve liderlik kuram çerçevesinde bir toplum bilimci yaklafl m yla ele alaca z. Bunu yaparken de yöntem olarak önce liderlik kuram n n tan - m n ve kavramsal çerçevesini özet olarak aç klay p bu ilkelerin perspektifiyle Atatürk ün liderli ini aç klamaya çal flaca z. Lider ve Liderli in Tan m Sosyoloji bilimi toplumu birey aç s ndan analiz ederken roller ve rol farkl laflmalar üzerinde durur. Sosyolojinin bir alt disiplini say lan ve psikolojiyle ortak alanlar ndan biri olan sosyal psikoloji çerçevesinde bir ünite olarak ele al nan lider ve liderlik kavramlar da toplumdaki rol farkl laflmas olarak kavramsallaflt r lm flt r. Lider, üyesi bulundu u grubu, toplulu u ve ulusu peflinden sürükleyen, yönlendiren, örnek olan, hatta komuta eden yani yöneten kiflidir. Lider bireysel ç kar peflinde de il ulusal ç karlar peflindedir. Kendini kollamak niyetinde de il tüm Ülkelerin ve toplumlar n tarihinde iz b rakan ola anüstü dönemler ve dahi insanlar vard r. Tarihimizdeki ola anüstü dönemlerin sonuncusu Cumhuriyetimiz ve ça a damgas n vuran dahi ve önder insan m z da Mustafa Kemal Atatürk tür. Askeri alandaki yöneticili i ve stratejik alandaki dehas ile o, geçmifl zaman n seçkin büyük askeri dehalar aras nda yer al r. Bunu anlamak için onun askerlik sanat n n en güzel örneklerini teflkil eden Çanakkale ve Anadolu savafllar n n efsaneleflmifl sahnelerinde görmek gerekir. * Alaaddin YANARDA, Diyanet Ayl k Dergi, Say : 143 (Kas m 2002), s

25 yurttafllar na daha iyi bir yaflam haz rlamak peflindedir. 1 Lider, bireylerin davran fl ve inançlar nda en fazla sosyal etki yaratan kifli olarak tan mlanmaktad r. O halde lider, gücü en fazla kullanabilen bireydir. Lider bulundu u grubun üyelerini harekete geçirebilen, emirler verebilen ve bu emirlere uyulmas n sa layabilen kiflidir. Liderlik bir liderin grup üyelerini etkileyerek belli amaçlara ulaflmaya çal flmas sürecidir. Liderlik ikna etmeyi içerir. Bu ifllemin gerçekleflmesi için de iletiflimin iyi olmas, ihtiyaçlar n dikkatle gözlemlenmesi, gücün yerinde kullan lmas, grubun motivasyonu, desteklenmesi, güvenin sa lanmas ve grupta var olan coflkunun ayakta tutulmas gerekmektedir. 2 Liderlik, grubun üyeleri aras ndaki hem mevki hem de davran flsal farkl l klar kapsar. Bir lider, grubuna rehberlik eder ve grubun davran fl n kolaylaflt r r. Onun takipçileri ise liderin tekliflerini ve fikirlerini ço u zaman kabul eder ve grubun hedefe ulaflmas nda onun yol göstermesini bekler. Liderlerin nas l yol gösterdi ini, belli bir ortamda kimin lider olabilece ini etkileyen faktörlerin neler oldu unu, liderli in sosyal sonuçlar n n neler olabilece ini anlamak çabas sosyal psikolojide birbirinden farkl - laflan de iflik teori ve yaklafl mlar ortaya ç karm flt r. K saca liderlik, ister demokrat lider, ister otoriter lider olsun bütün sosyal gruplarda, kurumlarda, topluluk ve toplumlarda temel bir yap olarak karfl m za ç kmaktad r. 3 Liderli in Kavramlaflt r lmas Liderlik konusu asl nda insanlar çok eskiden beri ilgilendirmifl ve düflünürler, sosyal filozoflar, araflt rmac lar bu konuda pek çok görüfl ileri sürmüfllerdir. Bu görüflleri burada etrafl ca inceleme olana m z yoktur. Ancak liderli in kavramlaflt r lmas nda belli bafll yaklafl mlar olarak flunlar görüyoruz: 1. Kiflisel özellikleri ve büyük adamlar teorisi ya da en mükemmel insan yaklafl m 2. Ortamsal liderlik yaklafl m 3. Etkin liderlik modeli 4. Etkileflim liderlik modeli. Kiflisel özellikleri ve büyük adamlar teorisi ya da en mükemmel insan yaklafl m 1950 lere kadar oldukça popüler olan kiflilik özellikleri yaklafl m liderlerin di er insanlardan farkl belli bir tak m vas flara sahip oldu u fikrini ileri sürmekteydi. Bu görüfle göre gelmifl geçmifl liderlerin ortak vas flar onlar n lider pozisyona ç kmas n sa lam flt r. Bu vas flar sayesinde halklar üzerindeki etki gücüne sahip olmufllard r. Bu yaklafl ma göre kimileri lider olmak için do arken kimileri izlemek için dünyaya gelirler. 1 Sibel. A. Arkonç, Sosyal Psikoloji, Alfa Yay, 2.Bask, stanbul 2001, s Nuray Sakall, Sosyal Etkiler, mge Kitapevi, Ankara 2001, s S. A. Arkonç, a.g.e., s

26 Baz insanlar lider olmak için gerekli olan tüm kiflisel özelliklere sahiptirler. Yani do- al liderdirler. Kiflilik yaklafl m na göre bir bireyin liderlik konumuna gelebilmesinde üç ana unsur vard r. Bunlar; a) Fiziksel özellikler: Boy, görünüfl. b) Kiflisel özellikler: Kendine güven, güce ihtiyaç duyma, duygusal denge, yüksek enerji düzeyi, srarc olma, olanaklar iyi de erlendirebilme, esneklik ve cesur olabilme. c) Yetenek: Zeka, düzgün konuflma, yarat c l k ve sosyal aç dan di er insanlar n ihtiyaçlar n kolayl kla fark edebilme. Yap lan araflt rmalarda liderlerde bu tür özelliklerin bulundu u gözlenmifltir. Kiflilik özellikleri, insanlar n lideri nas l alg lad klar nda da önemli rol oynar. nsanlar lider konumundakileri zeki, becerikli, di erleriyle iyi iliflkiler kurabilen kifliler olarak alg larlar. Bir çal flmada deneklerden bildikleri liderleri tan mlamalar istenmifl ve deneklerin en çok dört unsur üzerinde durdu u gözlenmifltir: 1. Karizma, 2. lham kayna- olma, 3. Zihni uyar c rolünü oynama, 4. Di erlerinin kiflisel ihtiyaçlar yla ilgilenme. Karizma kategorisi içinde sayg ve güven kazanma, güçlü bir kimli e sahip olma ve bunu, onu izleyenlerde de yaratabilme vard r. lham kayna unsuru, bir liderin optimistik görüflleri art rmas, duygusal bir iletiflim izlemesi ve coflku yaratabilmesi gibi özellikleri içerir. Zihni uyar c rolünü oynama ise; var olan de erlerin gözden geçirilmesini sa lama, problemlere yeni aç lardan bak lmas na ve çözüm bulunmas na yard m etme gibi konular içerir. 4 Ortamsal Liderlik Yaklafl m Liderlik konusunda bir di er yaklafl m ise belli bir çerçevede en etkili lider, o çerçeve içerisinde grubunu hedefe ulaflt rmak üzere en iyi donat lm fl kiflidir. Bu yaklafl - ma göre, grubun baflar s nda liderin önemli yeri vard r. Ama liderlik kiflinin kendi de- iflmez özellikleri de ildir. Bat politik tarihinde bunun bilinen en iyi örne i ngiltere Baflbakan W. Churchill dir. kinci Dünya Savafl s ras nda baflbakanl a seçilen ve halk taraf ndan çok sevilen Churchill, tart flmac l ve fikirlerinde inatla srar etmesiyle bilinirdi. Bu özellikler muhtemelen savafl zaman nda liderde tam da görülmek istenen özelliklerdi. Ama savafl bitip ngiltere yeni dünya düzenine kendini haz rlarken halk, bu özelliklerin yeni düzende ihtiyac duyulan lider özellikleri olmad n düflündü ve hemen ilk seçimlerde bir baflkas n büyük bir oy fark yla baflbakan seçti. 5 Etkin Liderlik Modeli Liderlik kuram nda bir di er görüfl Etkin Liderlik modelidir. Etkin Liderlik modelinde liderin etkinli inde rol oynayan üç ö e ortaya ç kmaktad r. Bunlar: a) Lider-üye iliflkileri, b) flin yap s, c) Lider mevkiinin gücüdür. 4 N. Sakall, a.g.e.,s S. A. Arkonç, a.g.e., s

27 Lider-üye iliflkileri uyumlu, iflin yap s belirgin yani neyin nas l yap laca aç kça belli ise ve liderin elinde yeterli derecede güç ve yapt r m varsa ve lider üyeler taraf ndan lider olarak kabul ediliyorsa liderlik için çok uygun bir ortam var demektir. Bu üç ö eden bir veya birkaç ya da hepsinin olumsuz oldu u durumlar etkin liderlik bak - m ndan en zor durumlard r. Etkileflim Liderlik Modeli Sosyologlarca daha çok kabul gören bir di er kuram ise Etkileflim Liderlik modelidir. Grubun gereksinmelerini en iyi bir flekilde karfl layabilen kimselerin lider oldu u görüflü etkileflim liderlik modelidir. Burada etkileflimi söz konusu olan ö eler, bir taraftan grubun gereksinmeleri di er taraftan da bireylerin kiflisel özellikleridir. Grup Gereksinmeleri Kiflilik Özellikleri Etkileflim modeli günümüzde yayg n olarak kabul edilmektedir. Hem grubu hem bireyi göz önüne almas bak m ndan bu modelde sosyal psikolojik bir ele al fl söz konusudur. 6 flte bütün bu kuram ve kavramlar çerçevesinde Atatürk ün liderlik tarz n ele ald - m zda ondaki milli ve evrensel vas flar, objektif, bilimsel bulgular ba lam nda daha iyi kavram fl olaca z. Bir bak ma Ulu Önderde bütün liderlik vas flar n n bir arada belirginleflerek öne ç kt n görürüz. Belki de Atatürk ün ça aflan karizmas n n temelinde bu çok yönlü lider profili ve dost düflman herkesin mutab k kald o üstün seciye ve dehas vard r. Ünlü Alman filozofu Kant a göre; dahi, kaidelerin üstüne ç karak 6 Çi dem Ka tç bafl, nsan ve nsanlar, Evrim Bas m Yay n, stanbul 1988, s

Duhanc Hac Mehmet Sok. No: 35 Küçükçaml ca Üsküdar - stanbul

Duhanc Hac Mehmet Sok. No: 35 Küçükçaml ca Üsküdar - stanbul Yay n no: 07 Sohbet : 01 stanbul 2008, 1. Bask ISBN 978-975-8757-08-4 Editör: Necdet Y lmaz Hadis Tahriçleri Süleyman Sar Kitap konsept ve tasar m : GNG TANITIM Kitap iç uygulama: TN LET fi M Bask : Acar

Detaylı

3. SALON PARALEL OTURUM XII SORULAR VE CEVAPLAR

3. SALON PARALEL OTURUM XII SORULAR VE CEVAPLAR 3. SALON PARALEL OTURUM XII SORULAR VE CEVAPLAR 423 424 3. Salon Paralel Oturum XII - Sorular ve Cevaplar OTURUM BAfiKANI (Ali Metin POLAT) OTURUM BAfiKANI - Gördü ünüz gibi son derece demokratik bir yönetim

Detaylı

ÜN TE V SOSYAL TUR ZM

ÜN TE V SOSYAL TUR ZM ÜN TE V SOSYAL TUR ZM Bu ünitede turizmin çeflitlerinden biri olan sosyal turizmi daha ayr nt l bir flekilde ö renip, ülkemizdeki sosyal turizmin geliflimi hakk nda bilgiler edinece iz. Ç NDEK LER A. S

Detaylı

DEĞERLENDİRME NOTU: Mehmet Buğra AHLATCI Mevlana Kalkınma Ajansı, Araştırma Etüt ve Planlama Birimi Uzmanı, Sosyolog

DEĞERLENDİRME NOTU: Mehmet Buğra AHLATCI Mevlana Kalkınma Ajansı, Araştırma Etüt ve Planlama Birimi Uzmanı, Sosyolog DEĞERLENDİRME NOTU: Mehmet Buğra AHLATCI Mevlana Kalkınma Ajansı, Araştırma Etüt ve Planlama Birimi Uzmanı, Sosyolog KONYA KARAMAN BÖLGESİ BOŞANMA ANALİZİ 22.07.2014 Tarihsel sürece bakıldığında kalkınma,

Detaylı

Mustafa Kemal in Bursa da Ö retmenlere Konuflmas

Mustafa Kemal in Bursa da Ö retmenlere Konuflmas Atatürk ün Dünyas Cengiz Önal 64 Mustafa Kemal in Bursa da Ö retmenlere Konuflmas Han mlar, Beyler! stanbul dan geliyorsunuz. Hofl geldiniz. stanbul un fl k ocaklar n temsil eden yüce heyetiniz karfl s

Detaylı

DR. NA L YILMAZ. Kastamonulular Örne i

DR. NA L YILMAZ. Kastamonulular Örne i I DR. NA L YILMAZ HEMfiEHR K ML Kastamonulular Örne i II Yay n No : 2039 Sosyoloji : 1 1. Bas - Ekim 2008 - STANBUL ISBN 978-975 - 295-936 - 1 Copyright Bu kitab n Türkiye deki yay n haklar BETA Bas m

Detaylı

umhurbaflkan iken, Kendi ste iyle Kimya Ö rencisi Oldu

umhurbaflkan iken, Kendi ste iyle Kimya Ö rencisi Oldu C umhurbaflkan iken, Kendi ste iyle Kimya Ö rencisi Oldu Çankaya Köflkü nde Cumhurbaflkan smet nönü, 1942 y l nda hergün sabah akflam büyük bir dikkat ve merakla Hitler in Rusya topraklar ndaki ilerlemesini

Detaylı

Prof. Haberal dan Uluslararas Bilimsel Etkinlik Rekoru

Prof. Haberal dan Uluslararas Bilimsel Etkinlik Rekoru 1 ayda, 61 bin km yol 85 saatlik uçufl süresi ile Prof. Haberal dan Uluslararas Bilimsel Etkinlik Rekoru Baflkent Üniversitesi Kurucusu ve Kurucu Rektörü Prof. Dr. Mehmet Haberal, dünyan n en büyük cerrahlar

Detaylı

JOHN DEWEY DEN ATATÜRK E Ö RENC ANDI VE YURTTAfiLIK

JOHN DEWEY DEN ATATÜRK E Ö RENC ANDI VE YURTTAfiLIK Otopsi Cengiz Özak nc JOHN DEWEY DEN ATATÜRK E Ö RENC ANDI VE YURTTAfiLIK Amerikan And : Herkes için adalet ve özgürlükle bölünmez tek ulusa dayanan Cumhuriyet e ve bayra ma ba l olaca ma and içerim. Yer

Detaylı

Türk Bas n ve Gazetecilik Tarihi

Türk Bas n ve Gazetecilik Tarihi Belgeselcinin Gözüyle Çetin mir Türk Bas n ve Gazetecilik Tarihi 3 Bas n, milletin müflterek sesidir. Bir milleti ayd nlatma ve irflatta, bir millete muhtaç oldu u fikrî g day vermekte, hulâsa bir milletin

Detaylı

ANKARA ÜNİVERSİTESİ PSİKİYATRİK KRİZ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ

ANKARA ÜNİVERSİTESİ PSİKİYATRİK KRİZ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ ANKARA ÜNİVERSİTESİ PSİKİYATRİK KRİZ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ Kuruluş : 27 Ekim 1989 Adres : Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Cebeci Kampüsü Dikimevi - Ankara Tel : 363 03 26-363 03 27 ANKARA ÜNİVERSİTESİ

Detaylı

Kurtulufl Savafl ndan sonra bar fl yap ld. Tüm düflmanlar yurdumuzu terk etti. Padiflah da yurdumuzdan ayr ld. 29 Ekim 1923 günü cumhuriyet kuruldu.

Kurtulufl Savafl ndan sonra bar fl yap ld. Tüm düflmanlar yurdumuzu terk etti. Padiflah da yurdumuzdan ayr ld. 29 Ekim 1923 günü cumhuriyet kuruldu. CUMHUR YET BAYRAMI Yaflas n Cumhuriyet! Cumhuriyet bir devletin yönetim fleklidir. Eskiden ülkemizi padiflahlar yönetiyordu. O zaman devletimizin ad da Osmanl Devleti ydi. Düflmanlar yurdumuzu iflgal etmiflti.

Detaylı

BİR ÖMRÜN HİKÂYESİ. Erkek Öğrenci. Yıl 1881 Ilık rüzgarlar esiyordu Selanik ovalarında ; Dağ başka, sokaklar başka başka ;

BİR ÖMRÜN HİKÂYESİ. Erkek Öğrenci. Yıl 1881 Ilık rüzgarlar esiyordu Selanik ovalarında ; Dağ başka, sokaklar başka başka ; 1 BİR ÖMRÜN HİKÂYESİ Yıl 1881 Ilık rüzgarlar esiyordu Selanik ovalarında ; Dağ başka, sokaklar başka başka ; O gece en güzel yıldızlar kaydı, Nereden geliyordu bu aydınlık? Neydi insanları bu denli mutlu

Detaylı

Ekonomi Alan ndaki Uygulamalar ve Geliflmeler 2

Ekonomi Alan ndaki Uygulamalar ve Geliflmeler 2 Atütürk ün Dünyas Cengiz Önal Ekonomik kalk nma, Türkiye'nin özgür, ba ms z ve daima daha kuvvetli olmas n n ve müreffeh bir Türkiye idealinin bel kemi idir. Tam ba ms zl k ancak ekonomik ba ms zl kla

Detaylı

ÇOCUKLARLA BAfiBAfiA. M. Esad Coflan

ÇOCUKLARLA BAfiBAfiA. M. Esad Coflan ÇOCUKLARLA BAfiBAfiA M. Esad Coflan çindekiler Sunufl... 7 Dünyan n En Güçlü nsanlar... 11 En Büyük Amaç... 15 Cennetin Anahtarları... 19 Süslü Köflkler ve Bahçeler... 23 Vefalı Bir Kızın Hikâyesi... 25

Detaylı

Temel Kaynak 4. Yerel Yönetim. Anayasada tan mlanm fl olan yerel yönetim kapsam nda; l Özel dareleri, Belediyeler, Köy idareleri yer al r.

Temel Kaynak 4. Yerel Yönetim. Anayasada tan mlanm fl olan yerel yönetim kapsam nda; l Özel dareleri, Belediyeler, Köy idareleri yer al r. SOSYAL B LG LER Temel Kaynak 4 nsanlar ve Yönetim Yerel Yönetim Yerel yönetim birimleri halka en yak n yönetim birimleridir. Belli nüfusun üzerinde (2000) olan yerleflim yerlerinde devlet kurulufllar n

Detaylı

Kocaeli Üniversitesi ktisadi ve dari Bilimler Fakültesi Ö retim Üyesi. 4. Bas

Kocaeli Üniversitesi ktisadi ve dari Bilimler Fakültesi Ö retim Üyesi. 4. Bas 1 Prof. Dr. Yunus Kishal Kocaeli Üniversitesi ktisadi ve dari Bilimler Fakültesi Ö retim Üyesi Tekdüzen Hesap Sistemi ve Çözümlü Muhasebe Problemleri 4. Bas Tekdüzen Muhasebe Sistemi Uygulama Tebli leri

Detaylı

AİLE DİNİ REHBERLİK BÜROSU

AİLE DİNİ REHBERLİK BÜROSU DİN HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TİREBOLU MÜFTÜLÜĞÜ AİLE VE DİNİ REHBERLİK BÜROSU MUTLULUĞUNUZA REHBERLİK EDER Yüce Allah ın aileye bahşettiği sevgi ve rahmetin çeşitli unsurlarla beslenmesi gerekir. Bunların

Detaylı

2.000 SOSYOLOG İLE YAPILAN ANKET SONUÇLARINA DAİR DEĞERLENDİRMEMİZ. Anayasa nın 49. Maddesi :

2.000 SOSYOLOG İLE YAPILAN ANKET SONUÇLARINA DAİR DEĞERLENDİRMEMİZ. Anayasa nın 49. Maddesi : 2.000 SOSYOLOG İLE YAPILAN ANKET SONUÇLARINA DAİR DEĞERLENDİRMEMİZ Anayasa nın 49. Maddesi : A. Çalışma Hakkı ve Ödevi Çalışma, herkesin hakkı ve ödevidir. Devlet, çalışanların hayat seviyesini yükseltmek,

Detaylı

DE fi M. Do ada her fley de iflime u rar. A açlar de iflir. Hayvanlar de iflir. Eflyalar de iflir.

DE fi M. Do ada her fley de iflime u rar. A açlar de iflir. Hayvanlar de iflir. Eflyalar de iflir. Dün, Bugün, Yar n ZAMAN GEÇ YOR Zaman Dilimleri nsanlar yaflad klar zaman üçe ay rm fllar. 1. Geçmifl zaman dün 2. fiimdiki zaman bugün 3. Gelecek zaman yar n Zaman dilimlerinden geçmifli hat rlar z. fiimdiki

Detaylı

ç kar lmas için çal flt klar n ifade eden Türk, Her geliflinizde Baflkent OSB nin sürekli de iflti ini göreceksiniz dedi.

ç kar lmas için çal flt klar n ifade eden Türk, Her geliflinizde Baflkent OSB nin sürekli de iflti ini göreceksiniz dedi. 4 Ankara- Baflkent OSB, bir ilk i daha gerçeklefltirdi. Kooperatif olarak örgütlenip, daha sonra organize sanayi bölgesine dönüflen OSB ler aras nda genel kurulunu yapan ilk kurulufl oldu. Sanayi ve Ticaret

Detaylı

C. MADDEN N ÖLÇÜLEB L R ÖZELL KLER

C. MADDEN N ÖLÇÜLEB L R ÖZELL KLER C. MADDEN N ÖLÇÜLEB L R ÖZELL KLER 1. Patates ve sütün miktar nas l ölçülür? 2. Pinpon topu ile golf topu hemen hemen ayn büyüklüktedir. Her iki topu tartt n zda bulaca n z sonucun ayn olmas n bekler misiniz?

Detaylı

MURAT YÜKSEL. FEM N ST HUKUK KURAMI VE FEM N ST DÜfiÜNCE TEOR LER

MURAT YÜKSEL. FEM N ST HUKUK KURAMI VE FEM N ST DÜfiÜNCE TEOR LER I MURAT YÜKSEL FEM N ST HUKUK KURAMI VE FEM N ST DÜfiÜNCE TEOR LER III DR. MURAT YÜKSEL Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Ö retim Görevlisi FEM N ST HUKUK KURAMI VE FEM N ST DÜfiÜNCE TEOR LER IV Yay

Detaylı

YAZARLAR HAKKINDA Alfabetik S rayla Yüksel Baykara ACAR Minhaç ÇEL K Bülent Ç ÇEKL Muharrem EKfi

YAZARLAR HAKKINDA Alfabetik S rayla Yüksel Baykara ACAR Minhaç ÇEL K Bülent Ç ÇEKL Muharrem EKfi Yüksel Baykara ACAR YAZARLAR HAKKINDA Alfabetik S rayla Yrd. Doç. Dr. Yüksel Baykara Acar Hacettepe Üniversitesi ktisadi ve dari Bilimler Fakültesi, Sosyal Hizmet Bölümü nde Ö retim Üyesi olarak görev

Detaylı

Bir Ülke Bir Bayrak. Temel Kaynak 5. Toplum Hayat m z

Bir Ülke Bir Bayrak. Temel Kaynak 5. Toplum Hayat m z SOSYAL B LG LER Temel Kaynak 5 Bir Ülke Bir Bayrak Toplum Hayat m z Toplum, bireylerden oluflur. Toplum içinde bireyler sürekli birbirleriyle iletiflim hâlindedirler. liflkileri düzenleyen yaz l ve yaz

Detaylı

1. Atatürk'ün hayat hakk nda neler biliyorsunuz? Yaz n z. 4. Türkiye Büyük Millet Meclisi... flehrimizdedir. 5. Atatürk'ün...

1. Atatürk'ün hayat hakk nda neler biliyorsunuz? Yaz n z. 4. Türkiye Büyük Millet Meclisi... flehrimizdedir. 5. Atatürk'ün... Ad : Soyad : S n f : 2. SINIF Nu. : Atatürk TEST 6 Uygulamal Etkinlik 1. Atatürk'ün hayat hakk nda neler biliyorsunuz? Yaz n z. Afla daki boflluklar uygun ifadelerle tamamlay n z. 4. Türkiye Büyük Millet

Detaylı

Hiçbir zaman Ara s ra Her zaman

Hiçbir zaman Ara s ra Her zaman Ö RETMEN ÖZ DE ERLEND RME FORMU K fi L K ÖZELL KLER flimi seviyorum. Sab rl y m. Uyumluyum. fl birli ine aç m. Güler yüzlüyüm. yi bir gözlemciyim. yi bir planlamac y m. Çocuklara, ailelere, meslektafllar

Detaylı

Çanakkale. Hava Savafllar 1915-1918. Belgeselcinin Gözüyle Çetin mir

Çanakkale. Hava Savafllar 1915-1918. Belgeselcinin Gözüyle Çetin mir Belgeselcinin Gözüyle Çetin mir 1915-1918 Çanakkale Hava Savafllar Bilindi i gibi Osmanl savafla girdi inde birkaç cephesi vard r. Ancak en önemlisi buradaki Çanakkale Cephesidir. Adeta savafl n can damar

Detaylı

TÜRK DÜNYASI TRANSPLANTASYON DERNE

TÜRK DÜNYASI TRANSPLANTASYON DERNE Prof. Haberal dan Yeni Bir Uluslararas At l m: TÜRK DÜNYASI TRANSPLANTASYON DERNE Dünyan n dört bir yan ndan yüzlerce biliminsan Prof. Dr. Mehmet Haberal taraf ndan kurulan Türk Dünyas Transplantasyon

Detaylı

ULUSAL VE RESMİ BAYRAMLAR İLE MAHALLİ KURTULUŞ GÜNLERİ, ATATÜRK GÜNLERİ VE TARİHİ GÜNLERDE YAPILACAK TÖREN VE KUTLAMALAR YÖNETMELİĞİ

ULUSAL VE RESMİ BAYRAMLAR İLE MAHALLİ KURTULUŞ GÜNLERİ, ATATÜRK GÜNLERİ VE TARİHİ GÜNLERDE YAPILACAK TÖREN VE KUTLAMALAR YÖNETMELİĞİ 5899 ULUSAL VE RESMİ BAYRAMLAR İLE MAHALLİ KURTULUŞ GÜNLERİ, ATATÜRK GÜNLERİ VE TARİHİ GÜNLERDE YAPILACAK TÖREN VE KUTLAMALAR YÖNETMELİĞİ Bakanlar Kurulu Kararının Tarihi : 16/4/2012 No : 2012/3073 Yayımlandığı

Detaylı

İNOVASYON GÖSTERGELERİ VE KAYSERİ:KARŞILAŞTIRMALI BİR ANALİZ. Prof. Dr. Hayriye ATİK 16 Haziran 2015

İNOVASYON GÖSTERGELERİ VE KAYSERİ:KARŞILAŞTIRMALI BİR ANALİZ. Prof. Dr. Hayriye ATİK 16 Haziran 2015 İNOVASYON GÖSTERGELERİ VE KAYSERİ:KARŞILAŞTIRMALI BİR ANALİZ Prof. Dr. Hayriye ATİK 16 Haziran 2015 Sunum Planı Giriş I)Literatür Uluslararası Literatür Ulusal Literatür II)Karşılaştırmalı Analiz III)

Detaylı

Yrd. Doç. Dr. Olcay Bige AŞKUN. İşletme Yönetimi Öğretim ve Eğitiminde Örnek Olaylar ile Yazınsal Kurguları

Yrd. Doç. Dr. Olcay Bige AŞKUN. İşletme Yönetimi Öğretim ve Eğitiminde Örnek Olaylar ile Yazınsal Kurguları I Yrd. Doç. Dr. Olcay Bige AŞKUN İşletme Yönetimi Öğretim ve Eğitiminde Örnek Olaylar ile Yazınsal Kurguları II Yay n No : 2056 Hukuk Dizisi : 289 1. Bas Kas m 2008 - STANBUL ISBN 978-975 - 295-953 - 8

Detaylı

Ak ld fl AMA Öngörülebilir

Ak ld fl AMA Öngörülebilir Ak ld fl AMA Öngörülebilir Ak ld fl AMA Öngörülebilir Kararlar m z Biçimlendiren Gizli Kuvvetler Dan Ariely Çevirenler Asiye Hekimo lu Gül Filiz fiar ISBN 978-605-5655-39-6 2008, Dan Ariely Orijinal ad

Detaylı

Doç. Dr. Mehmet Derviş KILINÇKAYA

Doç. Dr. Mehmet Derviş KILINÇKAYA HACETTEPE ÜNİ VERSİ TESİ ATATÜRK İ LKELERİ VE İ NKILÂP TARİ H İ ENSTİ TÜSÜ BEYTEPE/ANKARA TELEFON +90312 2976870/122 FAKS:+90312 2992076 GSM : +905337387607 E-POSTA: mdervis@hacettepe.edu.tr Doç. Dr. Mehmet

Detaylı

Türk Üniversite Mezunlar Birli i, Makedonya

Türk Üniversite Mezunlar Birli i, Makedonya 287 MAKEDONYA E T M S STEM NDE TÜRKLER N KADRO SORUNU VE GET R LEN ÖNER LER Bayramali LUfi Türk Üniversite Mezunlar Birli i, Makedonya Genel olarak Makedonya ve Nüfus Da l m Güneybat Avrupa da Balkan yar

Detaylı

4/B L S GORTALILARIN 1479 VE 5510 SAYILI KANUNLARA GÖRE YAfiLILIK, MALULLUK VE ÖLÜM AYLI INA HAK KAZANMA fiartlari

4/B L S GORTALILARIN 1479 VE 5510 SAYILI KANUNLARA GÖRE YAfiLILIK, MALULLUK VE ÖLÜM AYLI INA HAK KAZANMA fiartlari 4/B L S GORTALILARIN 1479 VE 5510 SAYILI KANUNLARA GÖRE YAfiLILIK, MALULLUK VE ÖLÜM AYLI INA HAK KAZANMA fiartlari Mustafa CER T* I. G R fi Bu yaz da 1479 say l yasaya göre yafll l l k, malullük ve ölüm

Detaylı

256 = 2 8 = = = 2. Bu kez de iflik bir yan t bulduk. Bir yerde bir yanl fl yapt k, ama nerde? kinci hesab m z yanl fl.

256 = 2 8 = = = 2. Bu kez de iflik bir yan t bulduk. Bir yerde bir yanl fl yapt k, ama nerde? kinci hesab m z yanl fl. Bölünebilme B ir tamsay n n üçe ya da dokuza tam olarak bölünüp bölünmedi ini anlamak için çok bilinen bir yöntem vard r: Say - y oluflturan rakamlar toplan r. E er bu toplam üçe (dokuza) bölünüyorsa,

Detaylı

SOSYAL GÜVENL K REFORMUNDA ASKERL K BORÇLANMASI

SOSYAL GÜVENL K REFORMUNDA ASKERL K BORÇLANMASI SOSYAL GÜVENL K REFORMUNDA ASKERL K BORÇLANMASI Resul KURT* I. G R fi 5510 say l Sosyal Sigortalar ve Genel Sa l k Sigortas Kanunu 16.06.2006 tarih ve 26200 say l Resmi Gazetede yay nlanm flt r. 5510 say

Detaylı

CO RAFYA GRAF KLER. Y llar Bu grafikteki bilgilere dayanarak afla daki sonuçlardan hangisine ulafl lamaz?

CO RAFYA GRAF KLER. Y llar Bu grafikteki bilgilere dayanarak afla daki sonuçlardan hangisine ulafl lamaz? CO RAFYA GRAF KLER ÖRNEK 1 : Afla daki grafikte, y llara göre, Türkiye'nin yafl üzerindeki toplam nufusu ile bu nüfus içindeki okuryazar kad n ve erkek say lar gösterilmifltir. Bin kifli 5. 5.. 35. 3.

Detaylı

OYUNCU SAYISI Oyun bir çocuk taraf ndan oynanabilece i gibi, farkl yafl gruplar nda 2-6 çocuk ile de oynanabilir.

OYUNCU SAYISI Oyun bir çocuk taraf ndan oynanabilece i gibi, farkl yafl gruplar nda 2-6 çocuk ile de oynanabilir. OYUNCA IN ADI Akl nda Tut YAfi GRUBU 4-6 yafl OYUNCU SAYISI Oyun bir çocuk taraf ndan oynanabilece i gibi, farkl yafl gruplar nda 2-6 çocuk ile de oynanabilir. GENEL KURALLAR Çocuklar n görsel belle inin

Detaylı

KOOPERAT FLERDE MAL B LD R M NDE BULUNMA YÜKÜMLÜLÜ Ü( 1 )

KOOPERAT FLERDE MAL B LD R M NDE BULUNMA YÜKÜMLÜLÜ Ü( 1 ) KOOPERAT FLERDE MAL B LD R M NDE BULUNMA YÜKÜMLÜLÜ Ü( 1 ) Kadir ÖZDEM R* 1-G R fi 3628 say l Mal Bildiriminde Bulunulmas, Rüflvet ve Yolsuzluklarla Mücadele Kanununun, Mal Bildiriminde Bulunacaklar bafll

Detaylı

Merkezi Sterilizasyon Ünitesinde Hizmet çi E itim Uygulamalar

Merkezi Sterilizasyon Ünitesinde Hizmet çi E itim Uygulamalar Merkezi Sterilizasyon Ünitesinde Hizmet çi E itim Uygulamalar Hmfl. Sevgili GÜREL Emekli, Ac badem Sa l k Grubu Ac badem Hastanesi, Merkezi Sterilizasyon Ünitesi, STANBUL e-posta: sgurkan@asg.com.tr H

Detaylı

BYazan: SEMA ERDO AN. ABD ve Avrupa Standartlar nda Fact-Jacie Akreditasyon Belgesi. Baflkent Üniversitesi nden Bir lk Daha

BYazan: SEMA ERDO AN. ABD ve Avrupa Standartlar nda Fact-Jacie Akreditasyon Belgesi. Baflkent Üniversitesi nden Bir lk Daha Baflkent Üniversitesi nden Bir lk Daha ABD ve Avrupa Standartlar nda Fact-Jacie Akreditasyon Belgesi Baflkent Üniversitesi T p Fakültesi Adana Eriflkin Kemik li i Nakil ve Hücresel Tedavi Merkezi, Türkiye

Detaylı

YARGITAY 2. HUKUK DA RES

YARGITAY 2. HUKUK DA RES YARGITAY 2. HUKUK DA RES 2674 STANBUL BAROSU DERG S Cilt: 81 Say : 6 Y l 2007 YARGITAY 2. HUKUK DA RES E: 2005/20742 K: 2006/5715 T: 18.04.2006 M RASÇILIK SIFATI M RASIN NT KAL ZAMAN YÖNÜNDEN UYGULANACAK

Detaylı

Mesle imizin ve hukuk devletinin teminat olan genç avukatlara arma and r. stanbul Barosu SEM Yürütme Kurulu

Mesle imizin ve hukuk devletinin teminat olan genç avukatlara arma and r. stanbul Barosu SEM Yürütme Kurulu Mesle imizin ve hukuk devletinin teminat olan genç avukatlara arma and r. stanbul Barosu SEM Yürütme Kurulu Cumhuriyeti ve onun gereklerini yüksek sesle anlat n z. Bunu yüreklere yerlefltirmek için elveriflli

Detaylı

RAN SLÂM CUMHUR YET ANKARA KÜLTÜR MÜSTEfiARLI I WEB S TES H ZMETE AÇILDI www.irankulturevi.com

RAN SLÂM CUMHUR YET ANKARA KÜLTÜR MÜSTEfiARLI I WEB S TES H ZMETE AÇILDI www.irankulturevi.com NTERNET S TES TANITIMI RAN SLÂM CUMHUR YET ANKARA KÜLTÜR MÜSTEfiARLI I WEB S TES H ZMETE AÇILDI www.irankulturevi.com ran slâm nk lâb n n 25. y ldönümü münasebetiyle hizmete aç lan ran slâm Cumhuriyeti

Detaylı

2. STANBUL ULUSLARARASI. R VA DÜfi KÖYÜ 28 TEMMUZ -1 A USTOS TFF R VA TES SLER

2. STANBUL ULUSLARARASI. R VA DÜfi KÖYÜ 28 TEMMUZ -1 A USTOS TFF R VA TES SLER 2. STANBUL 28 TEMMUZ -1 A USTOS TFF R VA TES SLER Sporda baflar l olmak için bütün milletçe sporun niteli ini ve de erini anlam fl olmak, spora kalpten, sevgiyle ba lanmak ve onu vatan görevi saymak gerekir.

Detaylı

NTERNET ÇA I D NAM KLER

NTERNET ÇA I D NAM KLER Mustafa Emre C VELEK NTERNET ÇA I D NAM KLER www.internetdinamikleri.com STANBUL-2009 Yay n No : 2148 letiflim Dizisi : 55 1. Bas m - stanbul - Haziran 2009 ISBN 978-605 - 377-066 - 4 Copyright Bu kitab

Detaylı

ÇANKAYA BELEDİYE BAŞKANLIĞI VETERİNER İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK

ÇANKAYA BELEDİYE BAŞKANLIĞI VETERİNER İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK ÇANKAYA BELEDİYE BAŞKANLIĞI VETERİNER İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Amaç ve kapsam MADDE 1- (1) Bu yönetmeliğin

Detaylı

KAMU PERSONEL SEÇME SINAVLARI LE SERBEST MUHASEBEC MAL MÜ AV RL K STAJA BA LAMA SINAVINA HAZIRLIK KURSLARI ÇERÇEVE PROGRAMI

KAMU PERSONEL SEÇME SINAVLARI LE SERBEST MUHASEBEC MAL MÜ AV RL K STAJA BA LAMA SINAVINA HAZIRLIK KURSLARI ÇERÇEVE PROGRAMI T.C. M LLÎ E T M BAKANLI I Talim ve Terbiye Kurulu Ba kanl KAMU PERSONEL SEÇME SINAVLARI LE SERBEST MUHASEBEC MAL MÜ AV RL K STAJA BA LAMA SINAVINA HAZIRLIK KURSLARI ÇERÇEVE PROGRAMI ANKARA 2011 GENEL

Detaylı

KÜRESEL GELİŞMELER IŞIĞI ALTINDA TÜRKİYE VE KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ EKONOMİSİ VE SERMAYE PİYASALARI PANELİ

KÜRESEL GELİŞMELER IŞIĞI ALTINDA TÜRKİYE VE KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ EKONOMİSİ VE SERMAYE PİYASALARI PANELİ KÜRESEL GELİŞMELER IŞIĞI ALTINDA TÜRKİYE VE KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ EKONOMİSİ VE SERMAYE PİYASALARI PANELİ 12 NİSAN 2013-KKTC DR. VAHDETTIN ERTAŞ SERMAYE PIYASASI KURULU BAŞKANI KONUŞMA METNİ Sayın

Detaylı

.. 95. Çeviren: Dr. Almagül sina

.. 95. Çeviren: Dr. Almagül sina .. 95 Türkiye ile Kazakistan: Karfl l kl Kazan mlara Dayal Bir flbirli i Bektas Mukhamejanov * Çeviren: Dr. Almagül sina Kazakistan ba ms zl n kazand ndan itibaren, d fl politika stratejisinde çok yönlü

Detaylı

önce çocuklar Türkiye için Önce Çocuklar önemlidir

önce çocuklar Türkiye için Önce Çocuklar önemlidir önce çocuklar Türkiye için Önce Çocuklar önemlidir 2002 May s ay nda yap lan Birleflmifl Milletler Çocuk Özel Oturumu öncesinde tüm dünyada gerçeklefltirilen Çocuklar çin Evet Deyin kampanyas na Türkiye

Detaylı

Öncelikle basın toplantımıza hoş geldiniz diyor, sizleri sevgiyle ve saygıyla selamlıyorum.

Öncelikle basın toplantımıza hoş geldiniz diyor, sizleri sevgiyle ve saygıyla selamlıyorum. Gümrük Ve Ticaret Bakanı Sn. Nurettin CANİKLİ nin Kredi Kefalet Kooperatifleri Ortaklarının Borçlarının Yapılandırılması Basın Toplantısı 24 Eylül 2014 Saat:11.00 - ANKARA Kredi Kefalet Kooperatiflerinin

Detaylı

Fevzi Pafla Cad. Dr. Bar fl Ayd n. Virgül (,) 2. Baz k saltmalar n sonuna konur.

Fevzi Pafla Cad. Dr. Bar fl Ayd n. Virgül (,) 2. Baz k saltmalar n sonuna konur. 2. Baz k saltmalar n sonuna konur. Dr. Bar fl Ayd n Fevzi Pafla Cad. 3. Say lardan sonra s ra bildirmek için konur. Sonucu ilân ediyorum: 1. Ali, 2. Kemal, 3. Can oldu. Hepsini tebrik ederim. Virgül (,)

Detaylı

YASAL FA Z UYGULAMASI VE B R YARGITAY KARARI

YASAL FA Z UYGULAMASI VE B R YARGITAY KARARI KARAR ELEfiT R S YASAL FA Z UYGULAMASI VE B R YARGITAY KARARI KARAR ELEfiT R S Av. MEHMET BAYRAKTAR* I- G R fi 2003, 2004 ve 2005 Mali Y l Bütçe Kanunlar ile; 3095 say l Kanuni Faiz ve Temerrüt Faizine

Detaylı

CMK 135 inci maddesindeki amir hükme rağmen, Mahkemenizce, sanığın telekomünikasyon yoluyla iletişiminin tespitine karar verildiği görülmüştür.

CMK 135 inci maddesindeki amir hükme rağmen, Mahkemenizce, sanığın telekomünikasyon yoluyla iletişiminin tespitine karar verildiği görülmüştür. Mahkememizin yukarıda esas sayısı yazılı dava dosyasının yapılan yargılaması sırasında 06.05.2014 günlü oturum ara kararı uyarınca Telekomünikasyon İletişim Başkanlığı ndan sanık... kullandığı... nolu,

Detaylı

30 > 35. nsan Kaynaklar. > nsan Kaynaklar Yönetimi > Personel E itimleri > Personel Otomasyonu

30 > 35. nsan Kaynaklar. > nsan Kaynaklar Yönetimi > Personel E itimleri > Personel Otomasyonu 30 > 35 nsan Kaynaklar > nsan Kaynaklar Yönetimi > Personel E itimleri > Personel Otomasyonu > nsan Kaynaklar Personele Göre fl De il, fle Göre Personel. stanbul Büyükflehir Belediyesi, Personele Göre

Detaylı

BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar ATILIM ÜNİVERSİTESİ KALİTE GÜVENCESİ YÖNERGESİ Amaç BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Madde 1 Bu Yönergenin amacı Atılım Üniversitesinin eğitim-öğretim ve araştırma faaliyetleri ile idarî

Detaylı

STRATEJ K V ZYON BELGES

STRATEJ K V ZYON BELGES STRATEJ K V ZYON BELGES BEYAZ K TAP S UNUfi Sivil toplum; demokrasi, insan haklar ve hukuk devleti kavramlar n n yerleflmesiyle ilgili taleplerden ekonomiyle ilgili endiflelere kadar sosyal yaflama dair

Detaylı

İşte Eşitlik Platformu tanıtıldı

İşte Eşitlik Platformu tanıtıldı İşte Eşitlik Platformu tanıtıldı Ocak 15, 2013-3:55:02 Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı'nın himayesinde kurulan ''İşte Eşitlik Platformu'' tanıtıldı. Toplumsal cinsiyete dayalı eşitsizlikle mücadele

Detaylı

Matematikte sonsuz bir s fatt r, bir ad de ildir. Nas l sonlu bir s fatsa, matematikte kullan lan sonsuz da bir s fatt r. Sonsuz, sonlunun karfl t d

Matematikte sonsuz bir s fatt r, bir ad de ildir. Nas l sonlu bir s fatsa, matematikte kullan lan sonsuz da bir s fatt r. Sonsuz, sonlunun karfl t d Matematik ve Sonsuz G erek konuflma vermeye gitti im okullarda, gerek bana gelen okur mektuplar nda, ö renci ve ö retmenlerin matematikteki sonsuzluk kavram n pek iyi bilmediklerini gözlemledim. Örne in,

Detaylı

JEAN MONNET BURS PROGRAMI 2016-2017 AKADEMİK YILI FARKINDALIK ARTIRMA TOPLANTILARI

JEAN MONNET BURS PROGRAMI 2016-2017 AKADEMİK YILI FARKINDALIK ARTIRMA TOPLANTILARI Burs Programı Türkiye nin Avrupa Birliğine tam üyelik sürecinde kamu kurum ve kuruluşlarından özel sektöre, sivil toplum örgütlerinden üniversitelere önemli görevler düşüyor. Bu sebeple, toplumun her

Detaylı

dan flman teslim ald evraklar inceledikten sonra nsan Kaynaklar Müdürlü ü/birimine gönderir.

dan flman teslim ald evraklar inceledikten sonra nsan Kaynaklar Müdürlü ü/birimine gönderir. TÜB TAK BAfiKANLIK, MERKEZ VE ENST TÜLERDE ÇALIfiIRKEN YÜKSEK L SANS VE DOKTORA Ö REN M YAPANLARA UYGULANACAK ESASLAR (*) Amaç ve Kapsam Madde 1- Bu Esaslar n amac ; Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araflt

Detaylı

Tema Sonu De erlendirme. erlendirme. A.3.1, B.3.13, B.3.31, C.3.5 kazan mlar. Temiz yaz lmam fl yaz l belgeler, 11 ders saati EL ELE, HEP B RL KTE

Tema Sonu De erlendirme. erlendirme. A.3.1, B.3.13, B.3.31, C.3.5 kazan mlar. Temiz yaz lmam fl yaz l belgeler, 11 ders saati EL ELE, HEP B RL KTE Ü N T E L E N D R L M fi Y I L L I K P L A N ARAÇ GEREÇLER, YÖNTEM VE Temiz yaz lmam fl yaz l belgeler, proje ve performans formlar, resim kâ - d, boya, sözlük, yaz m k lavuzu Gözlem ve inceleme, tart

Detaylı

GENEL HUKUK B LG S (Hukuka Gir ifl)

GENEL HUKUK B LG S (Hukuka Gir ifl) I Dr. Leyla ÇAKICI GERÇEK Zonguldak Karaelmas Üniversitesi Alapl MYO Ö retim Üyesi GENEL HUKUK B LG S (Hukuka Gir ifl) II Yay n No : 2323 Hukuk Dizisi : 1151 1. Bas - Eylül 2007 - STANBUL 2. Bas - Ekim

Detaylı

1895: Selanik Askeri Rüştiyesi ni bitirdi, Manastır Askeri İdadisi ne girdi.

1895: Selanik Askeri Rüştiyesi ni bitirdi, Manastır Askeri İdadisi ne girdi. ATATÜRK KRONOLOJİSİ 1881: Selanik te doğdu. 1893: Askeri Rüştiye ye girdi ve Kemal adını aldı. 1895: Selanik Askeri Rüştiyesi ni bitirdi, Manastır Askeri İdadisi ne girdi. 1899: Mart 13: İstanbul Harp

Detaylı

Sayın Bakanım, Sayın Rektörlerimiz ve Değerli Katılımcılar,

Sayın Bakanım, Sayın Rektörlerimiz ve Değerli Katılımcılar, Sayın Bakanım, Sayın Rektörlerimiz ve Değerli Katılımcılar, Orman ve Su İşleri Bakanımız Sn. Veysel Eroğlu nun katılımları ile gerçekleştiriyor olacağımız toplantımıza katılımlarınız için teşekkür ediyor,

Detaylı

MAKÜ YAZ OKULU YARDIM DOKÜMANI 1. Yaz Okulu Ön Hazırlık İşlemleri (Yaz Dönemi Oidb tarafından aktifleştirildikten sonra) Son aktif ders kodlarının

MAKÜ YAZ OKULU YARDIM DOKÜMANI 1. Yaz Okulu Ön Hazırlık İşlemleri (Yaz Dönemi Oidb tarafından aktifleştirildikten sonra) Son aktif ders kodlarının MAKÜ YAZ OKULU YARDIM DOKÜMANI 1. Yaz Okulu Ön Hazırlık İşlemleri (Yaz Dönemi Oidb tarafından aktifleştirildikten sonra) Son aktif ders kodlarının bağlantıları kontrol edilir. Güz ve Bahar dönemindeki

Detaylı

Canpolat Pamay. Zonguldak n baflö retmeni

Canpolat Pamay. Zonguldak n baflö retmeni 24 Kas m Ö retmenler Günü tüm ö retmenlerimize kutlu olsun. Zonguldak n baflö retmeni Canpolat Pamay Zonguldak n simge isimlerinden birisidir Canpolat Pamay. Ömrünün, 40 y l n e itime-ö retime, spora ve

Detaylı

DERS BİLGİLERİ. Ders Adı Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS ATATÜRK İLKELERİ VE İNKİLAP TARİHİ I AİT401 7 2 + 0 2 2. Yok. Ön Koşul Dersleri.

DERS BİLGİLERİ. Ders Adı Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS ATATÜRK İLKELERİ VE İNKİLAP TARİHİ I AİT401 7 2 + 0 2 2. Yok. Ön Koşul Dersleri. DERS BİLGİLERİ Ders Adı Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS ATATÜRK İLKELERİ VE İNKİLAP TARİHİ I AİT401 7 2 + 0 2 2 Ön Koşul Dersleri Yok Dersin Dili Dersin Seviyesi Dersin Türü Türkçe Lisans Zorunlu Dersin

Detaylı

Gazi Osman. Tarih yazan. Tarihimizdeki en önemli savunma savafl Çanakkale de verilmifltir. Bu savafltan önce, 187778 deki Osmanl -Rus Savafl

Gazi Osman. Tarih yazan. Tarihimizdeki en önemli savunma savafl Çanakkale de verilmifltir. Bu savafltan önce, 187778 deki Osmanl -Rus Savafl Evrensel Bak fl Aç s Gürbüz Evren Tarih yazan Gazi Osman Pafla Tarihimizdeki en önemli savunma savafl Çanakkale de verilmifltir. Bu savafltan önce, 187778 deki Osmanl -Rus Savafl s ras nda Türk askerinin yazd

Detaylı

ÖZ GEÇMİŞ. . Eren Gümüş, Aynur. Üniversite Öğrencilerinin Sosyal Düzeylerinin Çeşitli Değişkenlere Göre İncelenmesi. Gazi Üniversitesi, 1997.

ÖZ GEÇMİŞ. . Eren Gümüş, Aynur. Üniversite Öğrencilerinin Sosyal Düzeylerinin Çeşitli Değişkenlere Göre İncelenmesi. Gazi Üniversitesi, 1997. ÖZ GEÇMİŞ 1. Adı Soyadı: Aydın Ankay 2. Doğum Tarihi: 06.12.1941 3. Unvanı: Prof.Dr.Aydın Ankay 4. Öğrenim Durumu: Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Felsefe (Psikoloji) Ankara Üniversitesi 1965 Lisans

Detaylı

SÜRES NASIL HESAP ED MEL D R?

SÜRES NASIL HESAP ED MEL D R? HAKEMS Z YAZILAR MAL PART T ME ÇALIfiMALARDA DENEME SÜRES NASIL HESAP ED MEL D R? I. Girifl: Erol GÜNER * Sürekli bir ifl sözleflmesi ile ifle giren iflçi, ifli, iflvereni ve iflyerindeki iflçileri tan

Detaylı

MADEN HUKUKU İLE İLGİLİ İDARİ YARGI KARARLARI VE MEVZUAT

MADEN HUKUKU İLE İLGİLİ İDARİ YARGI KARARLARI VE MEVZUAT I MADEN HUKUKU İLE İLGİLİ İDARİ YARGI KARARLARI VE MEVZUAT HARUN HAKAN BAŞ Ankara 2009 II Yay n No : 2195 Hukuk Dizisi : 1031 1. Bas Eylül 2009 - STANBUL ISBN 978-605 - 377-113 - 5 Copyright Bu kitab n

Detaylı

ÇANKAYA BELEDİYE BAŞKANLIĞI SOSYAL YARDIM İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK

ÇANKAYA BELEDİYE BAŞKANLIĞI SOSYAL YARDIM İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK ÇANKAYA BELEDİYE BAŞKANLIĞI SOSYAL YARDIM İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Amaç ve kapsam MADDE 1- (1) Bu yönetmeliğin

Detaylı

ELAZIĞ - TUNCELİ ZİYARETİ

ELAZIĞ - TUNCELİ ZİYARETİ SAYI : BİR 7-11 MAYIS 2009 ELAZIĞ - TUNCELİ ZİYARETİ Ben siyasi hayatım ve ülke sevdamla ilgili olarak tüm Türkiye yi memleketim bilirim ancak Çemişgezek benim doğup, büyüdüğüm yer. Elazığ Valisi Muammer

Detaylı

Yeni Adana Gazetesi Ça n n Tan

Yeni Adana Gazetesi Ça n n Tan Yaflamdan Kesitler Sema Erdo an Yeni Adana Gazetesi Ça n n Tan Türk bas n tarihinin dimdik ayakta durmaya çal flan bir ç nar Yeni Adana Gazetesi 96 yafl nda. 1918 y l nda Ahmet Remzi Yüregir taraf ndan

Detaylı

SORU BANKASI 44. SAYFA KONU ANLATIM KİTABI 79. SAYFA KONU ANLATIM KİTABI 80. SAYFA

SORU BANKASI 44. SAYFA KONU ANLATIM KİTABI 79. SAYFA KONU ANLATIM KİTABI 80. SAYFA HAZIRLIK EL 11. Resmî Yazışmalarda Uygulanacak Esas ve Usuller Hakkında Yönetmelik e göre resmî yazı nasıl tanımlanmıştır? A) Belge ve bilgilerin üzerinde bulunduğu her türlü bilgisayarı, gezgin elektronik

Detaylı

EVOK Güvenlik in hedefi daima bu kalite ve standartlarda hizmet sunmakt r. Hasan ERDEM R. Mustafa AL KOÇ. Yönetim Kurulu Baflkan.

EVOK Güvenlik in hedefi daima bu kalite ve standartlarda hizmet sunmakt r. Hasan ERDEM R. Mustafa AL KOÇ. Yönetim Kurulu Baflkan. EVOK Güvenlik, ülkemizde büyük ihtiyaç duyulan güvenlik hizmetlerine kalite getirmek amac yla Mustafa Alikoç yönetiminde profesyonel bir ekip taraf ndan kurulmufltur. Güvenlik sektöründeki 10 y ll k bilgi,

Detaylı

Olas l k hesaplar na günlük yaflam m zda s k s k gereksiniriz.

Olas l k hesaplar na günlük yaflam m zda s k s k gereksiniriz. Olas l k Hesaplar (I) Olas l k hesaplar na günlük yaflam m zda s k s k gereksiniriz. Örne in tavla ya da kâ t oyunlar oynarken. ki kap ya üstüste birkaç kez gele atmayan tavlac görmedim hiç. fianss zl

Detaylı

Avrupal lara Kremal Kahve ile Çikolatal Kahveyi Kim Ö retti?

Avrupal lara Kremal Kahve ile Çikolatal Kahveyi Kim Ö retti? Evrensel Bak fl Aç s Gürbüz Evren Avrupal lara Kremal Kahve ile Çikolatal Kahveyi Kim Ö retti? Bütün Dünya da yazmaya bafllad m ilk y llarda, Kraliçe Marie Antoinette in, Frans z Devrimi s ras nda, Ekmek

Detaylı

Endüstri 4.0. nsanl n Gelece i. Tümüyle bilgisayar

Endüstri 4.0. nsanl n Gelece i. Tümüyle bilgisayar Endüstri 4.0 ve nsanl n Gelece i Tümüyle bilgisayar 40 y l içinde sistemli ve yapay insanlar n yapt zeka donan ml makinelerin, üretim ve hatta bilgisayarlar n her ifli makine ve hizmet sektöründe çal flmas

Detaylı

MESLEK MENSUBU KURUMLAfiMA PROJES YOL HAR TASI

MESLEK MENSUBU KURUMLAfiMA PROJES YOL HAR TASI MESLEK MENSUBU KURUMLAfiMA PROJES YOL HAR TASI 33 34 1 Projenin Tan t m ve Proje Kat l mc Baflvurusu SMMMO Yönetim Kurulu nca onaylanan SMMMO Meslek Mensubu Kurumsallaflma Projesi Fizibilitesi Ve Yol Haritas

Detaylı

Ders 3: SORUN ANAL Z. Sorun analizi nedir? Sorun analizinin yöntemi. Sorun analizinin ana ad mlar. Sorun A ac

Ders 3: SORUN ANAL Z. Sorun analizi nedir? Sorun analizinin yöntemi. Sorun analizinin ana ad mlar. Sorun A ac Ders 3: SORUN ANAL Z Sorun analizi nedir? Sorun analizi, toplumda varolan bir sorunu temel sorun olarak ele al r ve bu sorun çevresinde yer alan tüm olumsuzluklar ortaya ç karmaya çal fl r. Temel sorunun

Detaylı

Uluslararas De erleme K lavuz Notu, No.11 De erlemelerin Gözden Geçirilmesi

Uluslararas De erleme K lavuz Notu, No.11 De erlemelerin Gözden Geçirilmesi K lavuz Notlar Uluslararas De erleme K lavuz Notu, No.11 De erlemelerin Gözden Geçirilmesi 1.0 Girifl 1.1 Bir de erlemenin gözden geçirilmesi, tarafs z bir hüküm ile bir De erleme Uzman n n çal flmas n

Detaylı

MÜDÜR YARDIMCILARI HİZMET İÇİ EĞİTİMİ

MÜDÜR YARDIMCILARI HİZMET İÇİ EĞİTİMİ MÜDÜR YARDIMCILARI HİZMET İÇİ EĞİTİMİ 1-2 Kasım 2013 tarihlerinde TED Okulları nda görev yapan müdür yardımcılarına yönelik olarak Antalya da bir hizmet içi eğitim gerçekleştirilmiştir. 25 TED Okulu ndan

Detaylı

Mustafa Kemal Atatürk ün Hayatı

Mustafa Kemal Atatürk ün Hayatı Mustafa Kemal Atatürk ün Hayatı 1881 de Selanik te doğdu. Annesi Zübeyde Hanım, babası Ali Rıza Efendi dir. Sırasıyla, Mahalle Mektebi, Şemsi Efendi Okulu, Selanik Mülkiye Rüştiyesi, Selanik Askeri Rüştiyesi,

Detaylı

G ünümüzde bir çok firma sat fllar n artt rmak amac yla çeflitli adlar (Sat fl

G ünümüzde bir çok firma sat fllar n artt rmak amac yla çeflitli adlar (Sat fl 220 ÇEfi TL ADLARLA ÖDENEN C RO PR MLER N N VERG SEL BOYUTLARI Fatih GÜNDÜZ* I-G R fi G ünümüzde bir çok firma sat fllar n artt rmak amac yla çeflitli adlar (Sat fl Primi,Has lat Primi, Y l Sonu skontosu)

Detaylı

Danışma Kurulu Tüzüğü

Danışma Kurulu Tüzüğü Uygulamalı Bilimler Yüksek Okulu Otel Yöneticiliği Bölümü Danışma Kurulu Tüzüğü MADDE I Bölüm 1.1. GİRİŞ 1.1.1. AD Danışma Kurulu nun adı, Özyeğin Üniversitesi Uygulamalı Bilimler Yüksek Okulu ve Otel

Detaylı

T.C ATAŞEHİR ADIGÜZEL MESLEK YÜKSEKOKULU

T.C ATAŞEHİR ADIGÜZEL MESLEK YÜKSEKOKULU T.C ATAŞEHİR ADIGÜZEL MESLEK YÜKSEKOKULU 2015-2016 EĞİTİM ve ÖĞRETİM YILI MERKEZİ YERLEŞTİRME PUANIYLA YATAY GEÇİŞ İŞLEMLERİ (EK MADDE-1 E GÖRE) ve BAŞVURULARI Yükseköğretim Kurumlarında Ön lisans ve Lisans

Detaylı

ATATÜRK ÜN VAS YET NDEK NSANLIK

ATATÜRK ÜN VAS YET NDEK NSANLIK Sakl Tarih Sinan Meydan ATATÜRK ÜN VAS YET NDEK NSANLIK S rlar yla ve Mesajlar yla Atatürk ün Vasiyeti ve Mal Varl B enim naçiz vücudum elbet bir gün toprak olacakt r, ama Türkiye Cumhuriyeti ilelebet

Detaylı

Akreditasyon Çal malar nda Temel Problemler ve Organizasyonel Bazda Çözüm Önerileri

Akreditasyon Çal malar nda Temel Problemler ve Organizasyonel Bazda Çözüm Önerileri Akreditasyon Çal malar nda Temel Problemler ve Organizasyonel Bazda Çözüm Önerileri Prof.Dr. Cevat NAL Selçuk Üniversitesi Mühendislik-Mimarl k Fakültesi Dekan Y.Doç.Dr. Esra YEL Fakülte Akreditasyon Koordinatörü

Detaylı

Yoga. Beden Ruh ile Bulufluyor

Yoga. Beden Ruh ile Bulufluyor Beden Ruh ile Bulufluyor Düzenli bir flekilde Yoga Hareketleri (Asanalar) yapan bir insan sadece her bir kas n esnetip güçlendirmekle kalmaz ayn zamanda daha iyi uyur metabolizmas n gelifltirir ve ideal

Detaylı

YEDİNCİ KISIM Kurullar, Komisyonlar ve Ekipler

YEDİNCİ KISIM Kurullar, Komisyonlar ve Ekipler YEDİNCİ KISIM Kurullar, Komisyonlar ve Ekipler Kurul, komisyon ve ekiplerin oluşturulması MADDE 107- (1) Okullarda, eğitim, öğretim ve yönetim etkinliklerinin verimliliğinin sağlanması, okul ve çevre işbirliğinin

Detaylı

ZEKAT FITIR SADAKASI SADAKA FARZ VACİP SÜNNET HÜKMÜ ŞARTI NİSAP MİKTARI MALA SAHİP OLMAK VE ÜZERİNDEN BİR YIL GEÇMİŞ OLMASILAZIM HERKEZ

ZEKAT FITIR SADAKASI SADAKA FARZ VACİP SÜNNET HÜKMÜ ŞARTI NİSAP MİKTARI MALA SAHİP OLMAK VE ÜZERİNDEN BİR YIL GEÇMİŞ OLMASILAZIM HERKEZ HÜKMÜ ŞARTI ZEKAT FITIR SADAKASI SADAKA FARZ VACİP SÜNNET NİSAP MİKTARI MALA SAHİP OLMAK VE ÜZERİNDEN BİR YIL GEÇMİŞ OLMASILAZIM NİSAP MİKTARI MALA SAHİP OLMAK VE ÜZERİNDEN BİR YIL GEÇMİŞ OLMASILAZIM HERKEZ

Detaylı

MESLEK MENSUPLARI AÇISINDAN TÜRK YE DENET M STANDARTLARININ DE ERLEND R LMES

MESLEK MENSUPLARI AÇISINDAN TÜRK YE DENET M STANDARTLARININ DE ERLEND R LMES MESLEK MENSUPLARI AÇISINDAN TÜRK YE DENET M STANDARTLARININ DE ERLEND R LMES Ahmet AKIN / TÜRMOB Yönetim Kurulu Üyesi 387 388 Genel Oturum III - Meslek Mensuplar Aç s ndan Türkiye Denetim Standartlar n

Detaylı

Anaokulu /aile yuvası anketi 2015

Anaokulu /aile yuvası anketi 2015 Anaokulu /aile yuvası anketi 2015 Araştırma sonucu Göteborg daki anaokulları ve aile yuvaları ( familjedaghem) faaliyetlerinde kalitenin geliştirilmesinde kullanılacaktır. Soruları ebeveyn veya veli olarak

Detaylı

MOTORLU TAfiIT SÜRÜCÜLER KURSLARINDA KATMA DE ER VERG S N DO URAN OLAY

MOTORLU TAfiIT SÜRÜCÜLER KURSLARINDA KATMA DE ER VERG S N DO URAN OLAY MOTORLU TAfiIT SÜRÜCÜLER KURSLARINDA KATMA DE ER VERG S N DO URAN OLAY brahim ERCAN * 1- GENEL B LG : Motorlu tafl t sürücüleri kurslar, 5580 say l Özel Ö retim Kurumlar Kanunu kapsam nda motorlu tafl

Detaylı

Ertesi gün hastaneden taburcu olma vakti gelmi ti. Annesi odaya gelerek Can haz rlarken, babas hastane lemlerini yap yordu. Vitaboy hastaneden ç kman

Ertesi gün hastaneden taburcu olma vakti gelmi ti. Annesi odaya gelerek Can haz rlarken, babas hastane lemlerini yap yordu. Vitaboy hastaneden ç kman TABOY HASTA Vitaboy çok kötü bir rüya görüyordu. Rüyas nda karanl k bir yerdeydi. Kimse onun sesini duymuyordu. Yata nda k vran yordu. Birden uyand. Bütün bunlar bir rüyayd. Fakat kendini çok yorgun hissediyordu.

Detaylı