Mukderden Editörün Seçimi MALİ SAYDAMLIĞIN GENEL ESASLARI

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Mukderden Editörün Seçimi MALİ SAYDAMLIĞIN GENEL ESASLARI"

Transkript

1 Mukderden Editörün Seçimi MALİ SAYDAMLIĞIN GENEL ESASLARI Mali saydamlığın iyi yönetişime çok büyük katkısı olacaktır. Mali politikaların planlanması ve sonuçları ile ilgili daha bilinçli bir kamuoyunun oluşmasına, mali politikaların uygulanması konusunda hükümetlerin sorumlu tutulmasına ve böylece makro ekonomik politikaların ve seçimlerin daha iyi anlaşılmasına ve geçerlilik kazanmasına yol açacaktır. Küresel bir dünyada, makro ekonomik istikrar ve yüksek kalite odaklı büyümenin gerçekleştirilmesinde mali saydamlık büyük önem taşımaktadır. Mali saydamlık konusunda en ciddi yazılı kaynaklardan biri olan ve IMF tarafından yayımlanan Mali Saydamlık ile İlgili İyi Uygulamalar Tüzüğü aşağıdaki temel hedefler üzerine kuruludur: Hükümette görev ve sorumluluklar net ve açık olmalıdır; hükümet faaliyetleri ile ilgili bilgiler kamuoyuna sunulmalıdır; bütçe hazırlığı, uygulaması ve raporlaması şeffaf bir şekilde ele alınmalıdır ve mali bilgilerin doğruluğu ve güvenilirliği bağımsız mercilerin denetimi altında olmalıdır. Tüzük prensipte ve pratikte bu hedeflere ulaşmak için hükümetlerin ne yapması gerektiğini sunmaktadır. Mali Saydamlık ile İlgili İyi Uygulamalar Tüzüğü Prensipler Duyurusu (IMF BELGESİ) I. Görev ve Sorumluluklarda Açıklık ve Netlik 1.1. Kamu sektörü ekonominin geri kalanından net bir şekilde ayrıştırılmalıdır ve hükümet içerisindeki roller çok iyi tanımlanmalıdır Kamu sektörü ile ekonominin geri kalanı arasındaki sınır net bir şekilde tanımlanmalı ve herkesçe anlaşılmalıdır. Kamu sektörü hem merkezi hükümeti, hem de alt seviyeleri ve bütçe dışı faaliyetleri kapsamalıdır Ekonominin geri kalanında hükümetin oynadığı rol (örneğin kanuni düzenlemeler veya mülkiyet ilişkileri) kamuoyuna açık olmalıdır ve ayrım gözetmeyen net kural ve uygulamalar üzerine kurulu olmalıdır Hükümetin farklı seviyeleri arasındaki ve yasama, yürütme ve yargı kolları arasındaki sorumluluk dağılımı net bir şekilde tanımlanmalıdır Bütçe ve bütçe dışı faaliyetlerin koordinasyonu ve yönetimi için açık mekanizmalar oluşturulmalı ve diğer kamu birimlerine (örneğin merkez bankası, devlet kontrolündeki finansal ve finansal olmayan kurumlar gibi) ilişkin iyi tanımlanmış düzenlemeler bulunmalıdır Mali Yönetim için şeffaf ve net, hukuksal ve idari bir çerçeve olmalıdır Mali Yönetim, bütçe içi ve bütçe dışı faaliyetleri kapsayan etkin kanunlar ve idarî kurallar tarafından yönetiliyor olmalıdır. Herhangi bir hükümet fonu kullanımı veya harcaması hukuksal bir yetkiye dayanmalıdır Vergilerin açık bir hukuksal dayanağı olmalıdır. Vergi kanunları ve kuralları kolay ulaşılır ve anlaşılır olmalıdır; uygulanmasında ise idari inisiyatifi net kriterler yönlendirmelidir Kamu hizmetlileri için geçerli olan ahlaki standartlar net ve açık bir şekilde duyurulmuş olmalıdır. II. Bilginin Kamuoyuna Açık Olması 2.1. Kamuoyu, hükümetin geçmiş, mevcut ve gelecekteki mali faaliyetleri hakkında tamamen bilgilendirilmelidir.

2 Yıllık bütçe, merkez hükümetinin tüm operasyonlarını detaylı bir şekilde kapsarken, merkezi hükümetinin bütçe dışı faaliyetleri ile ilgili bilgiyi de sunmalıdır. Buna ek olarak hükümetin alt seviyelerinin gelir ve giderleri ile ilgili yeterli veri de sunmalıdır Yıllık bütçeleri kıyaslayabilmek için, bütçeyi takip eden 2 yıla ait önemli bütçe bileşenlerinin tahminleri ve önceki 2 mali yılın sonuçları sunulmalıdır Vukuu muhtemel yükümlülükler, vergi harcamaları, mali faaliyetlerin yapısı ve mali önemlerini belirten tablolar yıllık bütçe ile birlikte yayınlanmalıdır Merkezi hükümet, hükümet borçlarının ve mali varlıklarının yapısı ve seviyesi ile ilgili bilgileri düzenli olarak yayınlamalıdır Mali bilgilerin düzenli yayınlanması konusunda kamuoyuna karşı açık bir taahhüde bulunulmuş olunmalıdır Mali bilgilerin yayınlanması konusunda somut taahhütler olmalıdır Kamuoyuna mali raporlamanın ne zaman yapılacağı konusunda takvimler sunulmalıdır. III. Saydam Bütçe Hazırlığı, Uygulaması ve Raporlaması 3.1. Bütçe ile ilgili dökümanlar, mali politika hedeflerini, makroekonomik çerçeveyi, bütçenin dayanağını ve önemli mali riskleri de belirtmelidir Yıllık bütçenin çerçevesi mali politikaların hedefini belirten açıklamalar ve sürdürülebilir mali politikaların değerlendirmesinden oluşuyor olmalıdır Benimsenen tüm mali kurallar (örneğin dengeli bütçe koşulu veya hükümetin alt kademeleri için geçerli olan borç limitleri gibi) açıkça belirtilmelidir Yıllık bütçe, kapsamlı ve tutarlı bir makroekonomik çerçeve içerisinde sunulmalı ve bütçe hesaplamalarının altında yatan ekonomik varsayımlar ve önemli parametreler (örneğin efektif vergi oranları) açıkça sunulmalıdır Yıllık bütçeye katılan yeni politikalar mevcut yükümlülüklerden ayrıştırılmalıdır Ekonomik varsayımlardaki değişiklikler ve belli başlı giderlerin belirsiz maliyetleri (örneğin mali yeniden yapılanma) dahil olmak üzere, yıllık bütçeye ilişkin önemli riskler belirlenmeli ve rakamsal olarak belirtilmelidir Mali hesaplar politika analizlerinin yapılmasını ve hesap verme işlevini teşvik edecek şekilde ve muhasebe güvenilirliği içerisinde sunulmalıdır Hükümet işlemleri gelir, gider ve finansmanı ayrıştırarak brüt olarak raporlanmalıdır. Giderler de ekonomik, fonksiyonel, kurumsal ve finans olmak üzere 4 kategoride ele alınmalıdır Önemli bütçe programlarının hangi hedeflere ulaşmayı amaçladığı (örneğin ilgili sosyal göstergelerin iyileştirilmesi) bildirilmelidir Hükümetin genel dengesi, hükümetin mali durumunu belirten standart, özet bir gösterge olmalıdır. Sadece genel dengeye dayalı kararlar almanın doğru olmadığı ekonomik koşullar halinde, genel denge diğer mali göstergeler (örneğin yapısal bilanço) tarafından desteklenmelidir Yıllık bütçe ve nihai hesaplarda da, kullanılan muhasebe temeli (örneğin nakit veya tahakkuk muhasebesi) açıklanmalı, bütçe verilerinin hazırlanışı ve sunumunda kullanılan standartları belirtmelidir Onaylanmış harcamaların uygulanması ve denetlemesi ile ilgili prosedürler açıkça belirtilmelidir.

3 Kapsamlı ve uyumlu bir muhasebe sistemi oluşturulmalıdır. Bu sistem, ödeme gecikmelerinin değerlendirilmesinde güvenilir bir temel oluşturmalıdır İstihdam ve tedarik ile ilgili prosedürlerin standardı oluşturulmalı ve ilgilenen tüm tarafların ulaşabilmesi sağlanmalıdır Bütçe uygulamaları iç denetime tabii tutulmalı ve denetim prosedürleri incelemeye açık olmalıdır Mali raporlama, zamanında, kapsamlı ve güvenilir olup bütçeyle olan sapmaları belirlemelidir Bütçe içi ve bütçe dışı sonuçlar yıl içerisinde düzenli olarak raporlanmalı ve orijinal hesaplamalarla kıyaslanmalıdır. Hükümetin alt seviyelerine ait detaylı bilgilerin eksikliği halinde, mali durumları ile ilgili mevcut göstergeler sunulmalıdır Bütçe dışı faaliyetlere ilişkin belgelerle birlikte zamanlı, kapsamlı, ve denetlenmiş genel bütçe hesapları yasamaya sunulmalıdır Önemli bütçe programlarının hedefleri doğrultusunda elde edilen sonuçlar yasamaya raporlanmalıdır. IV. Dürüstlük için Güven Vermek 4.1. Mali bilgilerin doğruluğu ve güvenilirliği kamu ve özel kesimlerin incelemesine açık olmalıdır Hükümet hesaplarının doğruluğu ve güvenirliğine ilişkin raporları kamuoyuna ve yasamaya sunmakla sorumlu olan ulusal bir denetim birimi veya eşdeğer bir kurum, yasama tarafından görevlendirilmelidir Makroekonomik öngörümler, varsayımlarıyla birlikte, bağımsız uzmanların incelemesine açık olmalıdır Mali istatistiklerin doğruluğu ve güvenirliği, ilgili birimlerin kurumsal bağımsızlığı ile arttırılmalıdır.

4 SÜRDÜRÜLEBİLİR KALKINMA DÜNYA ZİRVESİ, JOHANNESBURG, GÜNEY AFRİKA, 2002 Editörün Seçimi Rio'da kabul edilen prensiplerin daha iyi uygulanabilmesinin mekanizmalarının oluşturulabilmesi için 26 Ağustos-4 Eylül 2002 tarihlerinde Johannesburg'da Sürdürülebilir Kalkınma Dünya Zirvesi düzenlendi. Bilindiği üzere, 1992 yılında Rio'da gerçekleştirilmiş olan Birleşmiş Milletler Çevre ve Kalkınma Konferansı (UNCED), sürdürülebilir kalkınma konusunu somut bir şekilde dünya gündemine taşımıştır. Aradan geçen 10 yılda gelinen noktaların tespiti ve Rio'da kabul edilen prensiplerin daha iyi uygulanabilmesinin mekanizmalarının oluşturulabilmesi için 26 Ağustos-4 Eylül 2002 tarihlerinde Johannesburg'da Sürdürülebilir Kalkınma Dünya Zirvesi düzenlenmiştir. Türkiye'nin zirveye dönük ulusal hazırlıkları Çevre Bakanlığı, Dışişleri Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı, DPT Müsteşarlığı, Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP) ve Ulusal Çevre ve Kalkınma Programı'nın temsil edildiği Ulusal Koordinasyon Grubu tarafından yürütülmüştür. Zirveye yönelik ulusal hazırlıkların en önemli kısımlarından biri Türkiye'nin zirvede sunmuş olduğu Ulusal Rapor'un yazılmasıydı. Ulusal Rapor, 1992 Rio Konferansı'ndan sonraki dönemde Türkiye'nin sürdürülebilir kalkınmaya bakış açısıyla bir değerlendirmesini yaparak ilerisi için öneriler sunmaktadır. Sözkonusu rapor, Türkiye'nin ulusal, bölgesel ve uluslararası düzeyde verdiği taahhütleri ve yükümlülüklerini değerlendirerek, sürdürülebilir kalkınmadaki başarılarını ve geliştirmesi gereken yönlerini belirlemektedir. Ulusal Raporda yer alan konu başlıkları ilgili Sivil Toplum Kuruluşları'nın koordinatörlüğünde yürütülmüştür. Ulusal raporun metnine Çevre Bakanlığı'nın adresindeki websitesinden ulaşılabilir. Türkiye'nin zirve hazırlıkları kapsamında yine sivil toplum örgütleri ile koordinasyon içinde sürece dahil olan tüm kurum ve kuruluşlardan belirli ölçütleri karşılayan "En İyi Uygulama" önerileri istenmiş, seçilen en iyi uygulamalar birer broşür halinde basılarak "En İyi Uygulama Dosyaları" hazırlanmıştır. Bunun yanında uluslararası ölçekte tanıtım için de sözkonusu projeler Internet aracılığıyla yurtdışında tanıtılmıştır. Bu kapsamda seçilen projeler ve İngilizce hazırlanmış broşürleri de Çevre Bakanlığı'nın anılan websitesinde mevcuttur Johannesburg Sürdürülebilir Kalkınma Dünya Zirvesi ulusal hazırlıklarını tamamlayan Türkiye bu zirveye Cumhurbaşkanlığı seviyesinde ve bir heyetle katıldı. 26 Ağustos 2002 tarihinde açılan Sürdürülebilir Kalkınma Dünya Zirvesi, 4 Eylül 2002 günü Liderler Zirvesi'nin de bitmesiyle birlikte sona erdi. Bazı gruplar hükümetlerin isteksizliği/anlaşmazlığı ve kar amaçlı ticari grupların etkileri nedeniyle Zirve'nin beklenen sonuçları getirmediğini savunurken, bazı gruplar da Zirve'de bu kadar geniş konunun kapsanmasının konuların derinlemesine tartışılmasını engellediğini, bu nedenle de sorunlara önerilen çözümlerin yüzeysel kaldığını savundular. Zirve'de tüm dünyanın sürdürülebilir kalkınması için somut/yararlı çözümler üretilemediğini savunan bu grupların yanında, zirve'nin belli konuların tartışılması, eylemlerin planlanması ve hükümetlerden taahhüt alınması yönünde başarılı bir başlangıç olduğunu savunan kişi ve gruplar da var. Zirve'nin en önemli sonuç belgesi olan Uygulama Planı, on bölümden oluşuyor ve önceden belirlenen beş öncelikli alanda (su ve halk sağlığı, enerji, sağlık, tarım ve biyolojik çeşitlilik) eylemler içeriyor. Johannesburg Sürdürülebilir Kalkınma Zirvesi Genel Sekreteri Nitin Desai yaptığı açıklamada Zirve'nin, bu öncelikli alanlarda acil eylemler için taahhütler verilmesi ve ölçülebilir sonuçlara yönelik ortaklıklar kurulması açısından oldukça başarılı olduğunu belirtti. Örneğin, su ve halk sağlığı konularında ülkeler, 2015 yılına kadar temiz suya ve iyi sağlık koşullarına sahip olmayan kişi sayısının yarıya düşürülmesi için gerekli önlemleri almayı taahhüt

5 ettiler. Dünyada 2 milyar insanın sanitasyona, 1 milyar insanın ise temiz içme suyuna erişimi yok. Her yıl 2 ila 10 milyon arasında çocuk kirli içme suyundan hayatını kaybediyor. Enerji konusunda, enerji hizmetlerine ulaşamayan iki milyar kişinin de bu hizmetlere ulaşabilmesi hedefi kondu. Yenilenebilir enerji hedefleri ile ilgili olarak ülkeler arasında bir anlaşma sağlanamazken, yenilenebilir enerji kaynaklarının küresel enerji kaynaklarına oranının artırılması Uygulama Planı'nda yer aldı. Sağlık alanında ise HIV/AIDS, kirlilikten ve kirli sulardan kaynaklanan hastalıklarla mücadele yanında ülkeler insan/çevre sağlığına zararlı kimyasalların üretimi ve tüketiminin engellenmesi konusunda da anlaşma sağladılar. Toplantılarda Afrika kıtasında AIDS hastalığının yaygınlığının korkutucu boyutlara geldiği sergilendi. Örnek olarak: Mozambik'te halkın %18'inin AIDS hastası olduğu, 2002 senesinin sonunda 2 milyon insanın AIDS'ten hayatını kaybedeceği, halkın %70'inin yoksulluk sınırının (0.4$ / gün) altında yaşadığı, öğretmenlerin %17'sinin, polislerin ise %18'inin AIDS hastalığı taşıdığı çarpıcıydı. Mozambik'te ortalama yaşam süresi 43 yıl. Çölleşmeyle Mücadele Sözleşmesi'nin uygulanması için GEF (Küresel Çevre İmkanı) kaynaklarından yararlanılması önerisinin kabulünün, kurak alanlarda tarımın geliştirilmesi için fırsatlar yaratması bekleniyor. Bu fırsatlar da yoksullukla mücadele için güçlü bir silah olacak. Biyolojik çeşitliliğin korunması ve ekosistem yönetimi için de pek çok taahhüt verildi. Biyoçeşitlilikteki kaybın azaltılması için 2010 yılının hedeflenmesi, balıkçılık alanlarının 2015 yılına kadar sürdürülebilir bir şekilde en yüksek verime ulaşması ve gelişmekte olan ülkelerin ozona zarar veren kimyasallara alternatif olacak çevreye duyarlı maddelere dönmesi bu hedeflerden bazıları. Katılımın yüksek olduğu Zirve'de, hükümetlerin programlarıyla desteklediği taahhütlerin yanında, sürdürülebilir kalkınmaya yönelik olarak şimdilik 235 milyon $'lık kaynak ile 220'den fazla ortaklık kuruldu. Bunların yanında, resmi Zirve görüşmeleri dışında da ortaklıklar için çok sayıda görüşme yapıldı. Uzun tartışma ve görüşmeler sonunda verilen kararlar, hazırlanan eylem planları ve kurulan ortaklıkların başarısı ise, BM Genel Sekreteri Kofi Annan'ın da belirttiği gibi ancak Zirve sonrasında yapılacak uygulamalar ile ölçülebilecek. Bu anlamda, Kofi Annan'a gore, Zirve sadece bir başlangıç olarak görülmeli. KAYNAKÇA Türkiye Ekonomik ve Sosyal Etütler Vakfı internet adresi Çevre Bakanlığı internet adresi olan

6 İNSAN HAKLARI EVRENSEL BİLDİRGESİ MADDE 1 : Tüm insanlar özgür, değer ve hak bakımından eşit olarak doğarlar. Akıl ve vicdana sahiptirler. Birbirlerine karşı kardeşlik düşünceleriyle davranmalıdırlar. MADDE 2 : Herkes; ırk, renk, cinsiyet, dil, din, siyasal ya da başka inançlarına bakılmaksızın eşit haklara sahiptir. İnsanlar ulusal ve toplumsal kökenleri, zenginlikleri, doğuş farklılıkları ya da herhangi başka bir ayrım gözetilmeksizin bu bildirgede belirtilen tüm haklardan ve özgürlüklerden yararlanabilirler. MADDE 3 : Yaşamak, özgürlük ve kışı güvenliği herkesin hakkıdır. MADDE 4 : Hiç kimse kölelik ya da kulluk altında bulundurulamaz; kölelik ve köle ticareti her türlü biçimiyle yasaktır. MADDE 5 : Hiç kimseye işkence yapılamaz; kıyıcı, insanlık dışı, onur kırıcı ceza ve davranışlar uygulanamaz. MADDE 6 : Herkes nerede olursa olsun, yasal haklarının tanınması hakkına sahiptir. MADDE 7 : Herkes yasalar karsısında eşittir ve ayrımsız olarak yasaların koruyuculuğundan eşit olarak yararlanma hakkına sahiptir. Herkesin, bu bildirgeyle belirtilen haklarına ters düşen ayırt edici davranışlar için yapılacak kışkırtmalara karşı eşit korunma hakkı vardır. MADDE 8 : Herkesin, kendisine anayasa ya da yasalarla tanınan temel haklarının yok edilmesi ya da zedelenmesi girişimine karsı ulusal mahkemelere başvuru hakkı vardır. MADDE 9 : Hiç kimse keyfi olarak tutuklanamaz, alı konamaz ya da sürülemez. MADDE 10 : Herkes, haklarının, görevlerinin ya da kendisine cezai sorumluluk yükleyecek herhangi bir suçlamanın belirlenmesinde tam bir eşitlikle, davasının bağımsız ve tarafsız bir mahkeme tarafından adilane ve acık olarak görülmesi hakkına sahiptir. MADDE 11 : a) Bir suç işlemekten sanık herkes, savunması için kendisine gerekli tüm koşulların sağlandığı açık bir yargılanma sonucunda yasalarca suçlu olduğu saptanmadıkça suçsuz sayılır. b) Hiç kimse, işlendikleri sırada ulusal ya da uluslararası hukuka göre suç oluşturmayan eylemlerden ya da ihmallerden dolayı mahkum edilemez. Bunun için, suçun işlendiği sırada uygulanan cezadan daha şiddetli bir ceza verilemez. MADDE 12 : Hiç kimsenin özel yaşamına, ailesine konut dokunulmazlığına ya da yazışma özgürlüğüne keyfi olarak karışılamaz; kimsenin onur ve ününe karşı kötü davranışlarda bulunulamaz. Herkesin bu karışma ve kötü davranışlara karşı yasalarla korunma hakkı vardır. MADDE 13 : a) Herkesin, herhangi bir devletin toprakları üzerinde serbestçe yolculuk yapma ve yasama hakkı vardır. b) Herkes, kendi ülkesi içinde olmak üzere, herhangi bir ülkeden ayrılmak ve ülkesine yine dönmek hakkına sahiptir. MADDE 14 : a) Herkesin, baskı ve kıyıcılık karsısında başka ülkelere sığınma ve bu ülkeler tarafından sığınık olarak kabul edilmesi hakkı vardır. b) Bu hak, adi bir suçun işlenmesi ya da Birleşmiş Milletlerin ilke ve amaçlarına ters düşen etkinliklere dayanan kovuşturmalar durumunda ileri sürülemez. MADDE 15 : a) Herkesin bir vatandaşlığa hakkı vardır.

7 b) Hiç kimse keyfi olarak vatandaşlığından ya da vatandaşlığını değiştirmek hakkından yoksun bırakılamaz. MADDE 16 : a) Evlilik cağına varan her erkek ve kadın, ırk, vatandaşlık ya da din bakımlarından hiçbir sınırlamaya bağlı olmaksızın evlenmek ve aile kurmak hakkına sahiptir. Evlilik bakımından, kadın ve erkek evliliğin sürdürülmesinde, bozulmasında eşit haklara sahiptir. b) Evlenme bağıtı ancak evlenecek kişilerin özgür ve tam isteğiyle yapılır. c) Aile, toplumun doğal ve temel öğesidir; toplum ve devlet tarafından korunma hakkına sahiptir. MADDE 17 : a) Herkes tek basına ya da başkalarıyla birlikte mal ve mülk edinme hakkına sahiptir. b) Hiç kimse keyfi olarak mal ve mülkünden yoksun bırakılamaz. MADDE 18 : Herkes düşünce, vicdan ve din özgürlüğü hakkına sahiptir. Buna göre, herkes din ya da inanç değiştirmekte özgürdür. Ayrıca dinini ya da inancını tek başına ya da toplulukla birlikte açık olarak ya da özel olarak öğretim, uygulama, ibadet ve ayinlerle açıklama özgürlüğüne sahiptir. MADDE 19 : Herkesin düşünme ve anlatma özgürlüğü vardır. Buna göre, hiç kimse düşüncelerinden dolayı rahatsız edilemez. Ayrıca ülke sınırları söz konusu olmaksızın bilgi ve düşünceleri her türlü araçla aramak, sağlamak ve yaymak hakkına sahiptir. MADDE 20: a) Herkes barışçıl yollarla toplantı yapmak, dernek kurmak ve derneğe katılmak hakkına ve özgürlüğüne sahiptir. b) Hiç kimse bir derneğe üye olmaya zorlanamaz. MADDE 21 : a) Herkes, doğrudan doğruya ya da serbestçe seçilmiş temsilciler aracılığıyla, ülkesinin devlet işleri yönetimine katılma hakkına sahiptir. b) Herkesin, ülkesindeki devlet hizmetinden eşitlikle yararlanma hakkı vardır. c) Hükümet yetkisinin temeli halkın iradesidir; halk bu iradesini gizli ya da açık bir şekilde özgürce oy vermelerinin sağlandığı devreli ve dürüst seçimlerle belirtir. MADDE 22 : Herkesin, toplumun bir üyesi olması nedeniyle sosyal güvenliğe hakkı vardır. İnsanların onur ve kişiliklerinin özgürce gelişmesi için zorunlu olan ekonomik, toplumsal ve kültürel hakların, ulusal cabalar ve uluslararası işbirliği yoluyla her devletin örgütleri ve kaynaklarıyla orantılı olarak gerçekleştirmesine hakları vardır. MADDE 23 : a) Herkes, çalışma, işini özgürce seçme, adil ve uygun çalışma şartlarının sağlanması ve işsizlikten korunma haklarına sahiptir. b) Herkesin, hiçbir ayrım gözetilmeksizin, eşit çalışma karşılığında eşit ücret almaya hakkı vardır. c) Çalışan herkesin, kendisine ve ailesine insanlık onuruna uygun bir yaşam sağlayan ve gerekirse her türlü toplumsal koruma araçlarıyla da tamamlanan adil ve uygun bir ücrete hakkı vardır. d) Herkesin, çıkarlarını korumak için sendikalar kurmaya ve bunlara katılmaya hakkı vardır. MADDE 24 : Herkesin dinlenmeye, eğlenmeye, özellikle çalışma suresinin uygun biçimde sınırlanmasına ve belirli devrelerde ücretli tatillere hakkı vardır. MADDE 25 : a) Herkesin gerek kendisine gerekse ailesi için, beslenme, giyim, barınma, sağlık ve öteki sosyal hizmetler de içinde olmak üzere; sağlığını ve güvencini sağlayacak, uygun bir yaşam düzeyine hakkı

8 vardır. İşsizlik, hastalık, dulluk, yaşlılık ya da geçim olanaklarından kendi isteği ve iradesi dışında yoksun kalma gibi durumlarda sosyal güvenlik hakkına sahiptir. b) Analık ve çocukluk, özel koruma ve yardım görme hakkına sahiptir. Bütün çocuklar, evlilik içinde ya da dışında doğsunlar aynı sosyal korunmadan yararlanırlar. MADDE 26 : a) Herkes eğitim görme hakkına sahiptir. Eğitim parasızdır; hiç değilse ilk ve temel eğitim aşamalarında böyle olmalıdır. İlk öğrenim ve eğitim zorunludur. Teknik ve mesleki öğretimden herkes yararlanabilmelidir. Yüksek öğretim, diğerlerine göre herkese tam eşitlikle açık olmalıdır. b) Eğitimin amacı, insan kişiliğinin tam ve özgürce gelişmesi, insan hak ve özgürlüklerine saygının güçlenmesi olmalıdır. Bütün milletler, ırk ve din grupları arasındaki anlayış, hoşgörü ve dostluğu özendirmeli ve Birleşmiş Milletlerin barışın sürdürülmesi yolundaki çalışmalarını geliştirmelidir. MADDE 27 : a) Herkes, toplumdaki kültürel çalışmalara serbestçe katılmak, güzel sanatlarla ilgilenmek, bilimsel ilerlemenin getirdiği yararlara ortak olmak ve bundan yararlanma hakkına sahiptir. b) Herkesin, sahibi bulunduğu her türlü bilim, edebiyat ya da sanat yapıtlarından doğan moral ve maddi çıkarların korunması hakkı vardır. MADDE 28 : Herkesin, bu bildirgede öngörülen hak ve özgürlüklerin tam uygulanmasını sağlayacak bir toplumsal ve uluslararası düzene hakkı vardır. MADDE 29 : a) Herkesin kişiliğinin tam ve özgür gelişmesi, içinde yaşadığı topluma karşı görevlerini yerine getirmesiyle olanaklıdır. b) Herkes, haklarını kullanmak ve özgürlüklerinden yararlanmak konusunda; ancak yasalarla sırf başkalarının hak ve özgürlüklerinin tanınmasını ve bunlara saygı gösterilmesini sağlamak amacıyla ve toplumun ahlak, düzen ve genel gönencinin gereklerini karşılamak için belirlenmiş kurallara bağlıdır. c) Bu hak ve özgürlükler hiçbir şekilde Birleşmiş Milletlerin amaç ve ilkelerine ters düşecek biçimde kullanılamaz. MADDE 30 : Bu bildirgenin hiçbir yargısı, içinde yayınlanan hak ve özgürlüklerin bir devlet, sınıf ya da kişi tarafından yok edilmesini güden bir çalışmaya girişmeye ya da eylemli olarak bunu işlemeye herhangi bir hak getirir nitelikte yorumlanamaz.

9 Editörün Seçimi İnsani Gelişme Raporu İnsani Gelişme Raporu Türkiye Genel Profili Türkiye, insani kalkınmada ki performansı ile 2001 verilerine göre: ülke içinde 96 ncı sırada, - Orta düzeyde kalkınma performansı gösteren 85 ülke arasında ise 41 inci sırada yer alıyor. - En yüksek İnsani kalkınma performansı gösteren Norveç için HDI değeri Türkiye için HDI (İnsani Gelişme İndeksi) değeri dir. - Türkiye nin yılları arasında İnsani kalkınma performansı değerinde artış göstermiş. - Düşük insani gelişme gösteren ülkeler grubunda, listenin en sonunda yer alan Sierre Leone da insani gelişme endeks değeri en yüksek değer 1.0 olarak düşünüldüğünde olarak kalmaktadır. TÜRKİYE İÇİN YOKSULLUK GÖSTERGELERİ - 40 yaşına kadar yaşama olasılığı: % 80 ( ) - Okur- yazar olmayan yetişkin nüfus : % 14.5 (2001) - Sağlıklı içme suyuna ulaşamayan nüfus: % 18 (2000) - Yaşa göre yetersiz kilodaki 5 yas altı çocuk: % 8 ( ) - Günde 1 Dolarla geçinen nüfus: < % 2 ( ) (Mutlak yoksulluk) - Günde 2 Dolarla geçinen nüfus: %10.3 ( ) (Yoksulluk sınırı) DEMOGRAFİK EĞİLİMLER - Toplam Nüfus: 69.3 milyon (2001) - Yıllık nüfus artış oranı: % 1.2 ( ) - Kent nüfusu: % 66.2 (2001) - 15 yaş altı nüfus: % 31.2 (2001) - 65 yaş ve üstü nüfus: % 5.6 (2001) - Toplam doğurganlık oranı (her kadın için ) 2.4 çocuk ( ) TÜRKİYE NİN SAĞLIK, EĞİTİM VE GELİR GÖSTERGELERİ - Beklenen ortalama yaşam süresi: 70.1 yıl (K: 72.8, E: 67.6) - Yetişkin okur- yazarlık (2001): % 85.5 (15 yaş üstü) yaş genç nüfus (2001): % Okullaşma oranı ( ): % 82 (ilk -orta teknik) - Kişi başına gelir (2001) 5890 Dolar (PPP: Harcama gücü paritesi) KAMU HARCAMALARINDA ÖNCELİKLER (GSYİH oranlar) Eğitim harcamaları: % Sağlık harcamaları: % Askeri harcamalar: % Borç ödemeleri: % 15.2 GÖSTERGELERDE DÖNEMSEL DEĞİŞİMLER : İYİLEŞME VE GERİ DÖNÜŞLER - Ömür Beklentisi: 57.9 ( ) 70.5 ( ) - Bebek Ölüm hızı (1000 canlı doğumda): 150 (1970) 36 (2001) - 5 yaş altı çocuk ölüm oranı (1000 de) : 201 (1970) 43 (2001) - Doğumda 65 yaşa erişme beklentisi: kadın: % 81.0 erkek: % Anne ölüm oranı (her doğumda): 130 ( )

10 TEKNOLOJİ KULLANIMI - GSYİH dan eğitime ayrılan harcama payı : % Toplam hükümet harcamalarından eğitime ayrılan pay: % GSYİH (%) AR-GE harcamaları ( ): % 0.6 (Norveç 1.7) - Bilim- mühendislik araştırması: 303 (1 milyon kişide) kişi başına telefon sayısı: 285 (Norveç 732) kişi başına cep telefonu: 295 (Norveç 815) kişide internet aboneliği: 60.4 (Norveç 464) - AR-GE alanında bilim insanı (1 milyonda) ( ) 306 (Norveç 4112) EKONOMİK PERFORMANS : GELİR VE PAYLAŞIMDA EŞİTSİZLİKLER - GSYH (2000 yılı): milyar USD - GSYH yıllık büyüme ( ) % Kişi başına gelir (PPP) USD (% 15 düşüş) - Kişi başına gelir (2002 Raporu) USD - En zengin % 10 nüfusun payı: (2000) % 30.7 (%2 düşüş) - En zengin % 20 nüfusun payı : (2000) % 46.7 (%1 düşüş) - En yoksul % 20 nüfusun payı (2000) %6.1 (geçen yıl 5.8) - En yoksul % 10 nüfusun payı (2000) %2.3 (aynı) OECD üyesi 30 ülke arasında, çalışmayan (çalışabilir) nüfus açısından Türkiye 6. sırada yer alıyor. % 8.5 işsizlik oranı, % 19.9 çalışmayan genç nüfus (% 88 i kadın) ve 12 aydan fazla işsiz kalan nüfus kadın için % 33.3, erkek için % 20 olarak görülen bir Türkiye profili çıkıyor önümüze. TOPLUMSAL CİNSİYET EŞİTLİĞİ GÖSTERGELERİ - Kadının toplumsal konumu ve gelişmişliği endeksine göre, 144 ölçülen ülke arasında Türkiye 81. sırada yer alıyor. - Kadının topluma katilimi (GEM) endeksi için ölçülen 70 ülke içinde, Türkiye 66. sırada yer alıyor. - Türk kadını için beklenen yaşam süresi 72.8 yıl (erkek için 67.6) - Okullaşma oranı: % 54 (E: % 65) - Yetişkin okur-yazarlık oranı % 77.2 (E: %93.7) - Kişi başı gelir (PPP): $ 3717 (E: $ 8.028) - Mecliste kadınların temsil oranı: % Üst düzey yöneticiler, hukuk ve yönetimde kadın: % 8 - Profesyonel ve teknik çalışanlarda kadın oranı : %31 KADIN ve İNSANİ KALKINMA FIRSATLARINA ERİŞİMİ: Kadın, Türkiye deki eğitim ve ekonomik olanaklardan, erkeklerle eşit oranda yararlanamıyor yaş ve üstü kadınların % 22.8 i okuma yazma bilmiyor - Her 100 okur-yazar erkek için 82 kadın okur-yazar yaş genç kadın okur yazar: % Her 100 (15-24 yaş) erkek için 95 genç kadın okur-yazar - Çalışabilir (15 yaş üstü) kadın nüfusun % 50.3 ü ekonomik faaliyette bulunuyor. - Her 100 çalışan (15 yaş üstü) erkek için, 62 kadın ekonomik faal - Tarım çalışanlarında kadın oranı : % 72 (ücretsizler dahil) - Sanayi çalışanlarında kadın oranı: % 10 - Hizmet sektöründe kadın oranı : % 18 - Ekonomik gelir katkısında bulunan aile fertleri açısından toplam içinde % 35 kadın, % 65 erkek

11 İNSANİ GELİŞMİŞLİK İLE İLGİLİ ULUSLARARASI ANLAŞMALAR VE TÜRKİYE NİN İMZA ve ONAMA STATÜSÜ - Irk Ayrımcılığın Önlenmesi Uluslararası Anlaşma (1965): Onandı - Sivil ve Siyasi Haklar Uluslararası Şartnamesi (1966) : İmzalandı - Sosyal ve Kültürel Haklar Uluslararası Şartnamesi (1966): İmzalandı - Kadına Karşı Her Türlü Ayrımcılığın Önlenmesi Sözleşmesi (1979): Onaylandı - İşkence ve Kötü Muamele ile Ceza Uygulamalarının Önlenmesi Sözleşmesi (1984): Onaylandı - Çocuk Hakları Sözleşmesi (1989) : Onaylandı - Çalışma Hakları ile ilgili ILO-4 Sözleşmesi: Onaylandı 2003 İnsani Gelişme Raporunun Esas Konusu olan ve 2015 Yılına kadar Ulaşılması Öngörülen Binyıl Kalkınma Hedefleri açısından Türkiye nin Konumu ( ) Hedef- 1: Mutlak yoksulluk ve açlık çeken insan sayısının yarı yarıya azaltılmasi: Göstergeler: - 1 dolardan az gelirle yaşayan nüfus: < % 2 (0.5 lik bir hamle ile bu durum düzeltilebilir) - Yetersiz beslenen 5 yaş altı çocuk nüfus : % 8 Hedef- 2: Herkes için (kız ve erkek) temel eğitim Göstergeler: - İlköğretim okullarına kayıt: % 95 (DIE açıklamasına göre Türkiye hedefe ulaştı) - 5. sınıfa erişen çocuklar: - Genç nüfusta (15-24 yaş) okur yazarlık: % 99.8 Hedef - 3 : Toplusal Cinsiyet Eşitliği ve Kadının Toplumsal Durumunun Güçlendirilmesi Göstergeler: Kız çocuklarının temel ve orta öğretimden eşit oranda yararlanmasının tercihen 2005, en geç 2015 yılına kadar gerçekleşmesi hedefleniyor. - İlköğretim: % 89 - Orta öğretim: % 69 - Diğer: % 69 - Okur-yazar kadın (her 100 okur-yazar erkek için): % 95 - Tarım dışı ücretli istihdamda kadının payı: % 43 - Mecliste kadınların temsil oranı: % 4.4 Hedef- 4 : 5 yaş altı çocuk ölümlerinin 2/3 oranında azaltılması Ulaşılmış / ulaşılabilir Gösterge: - 5 yaş altındaki çocuk ölüm hızı (her 1000 canlı doğumda): 43 - Bebek ölüm oranı (her 1000 canlı doğumda): 36 Hedef- 5 : Gebelik ve doğum sırasındaki anne ölüm oranının ¾ oranında azaltılması Gösterge: - Anne ölüm oranı (her 100,000 doğumda): 55 - Nitelikli sağlık personeli nezaretinde doğumlar: % 81

12 Hedef- 6: HIV/AIDS, sıtma ve diğer salgın hastalıkların yaygınlaşmasının durdurulması Göstergeler: - HIV/AIDS : - - Sıtma (her kişide): 17 - Tüberkülozdan ölüm ( kişide): 6 Hedef- 7 : Doğal ve çevresel kaynakların kaybının önlenmesi Çevrenin sürdürebilirliğini, ülke strateji ve politikalarına yerleştirmek Göstergeler: Ozon tabakasının hasarına yol açan kloroflorakarbon kullanımını: 731 ton (Norvec: 48) - Karbondioksit emisyonu : %3.1 - Temiz içme suyuna erişim: kırsal:% 86, kentler:% 81 Hedef- 8: Kalkınma için küresel ortaklıklar geliştirmek Hedefler: - Açık ve şeffaf ticaret ve finansman sistemlerinin oluşturulması, - Küçük ada ülkelerine özel yardım - Dış borç yükü altındaki gelişmekte olan ülkelere, ulusal ve uluslararası önlemlerle kalıcı çözümler getirmek - İş ve çalışma olanaklarını geliştirmek - Temel ilaç ve yeni teknolojiye ulaşımda kolaylıklar Göstergeler: - Toplam ihracatın % 24.6 ı borç ödenmesine ayrılıyor yaş genç nüfus için işsizlik oranı %20 (k: %18, e:%21) - Temel ilaçlara a ulaşım: % arasında Yeni teknoloji ve kullanım göstergeleri - Her 100 kişiden 58 i telefon kullanıcısı - Her 100 kişiden 6 tanesi internet kullanıcısı - Her 100 kişiden 4.1 inin kişinin bilgisayarı var Temel mesajlar: - UNDP 2003 İnsani Gelişme Raporu nun temel mesajı, insani gelişme açısından dünya ülkeleri arasında büyük farklılıklar ve eşitsizlikler olduğudur. - Rapor, tüm dünyada eşitlikçi ve sürdürülebilir kalkınmanın sağlanması için, tüm insanların eşit yararlanacağı küresel kalkınma kavramı oluşturulmasını ve tüm ülkelerin bu sözleşmeye desteğini taahhüt etmelerini istemektedir. - Binyıl Hedeflerine Ulaşma açısından Türkiye önemli ilerlemeler gerçekleştirmiştir. Bu yöndeki çalışmalar, UNDP ve BM Sistemi programları işbirliğinde, resmi ve sivil toplum kuruluşları ile birlikte çalışılarak sürdürülmektedir. - Türkiye için ilk Binyıl Kalkınma Hedefleri Raporu (MDGR), UNDP, Dışişleri Bakanlığı ve DPT işbirliğinde Boğaziçi Üniversitesinde kurulan İnsani Gelişme Merkezi ile işbirliği içinde hazırlanmaktadır. Türkiye Raporu 8 tane hedeften oluşan Binyıl Kalkınma Hedeflerinin analizi ve Türkiyenin bu hedeflere ulaşımında hangi yerde olduğunu göstereceği için önemlidir. - Merkez bu çalışmalarını Devlet İstatistik Enstitüsü ve diğer ilgili kuruluşların ortak desteği ile sürdürmektedir. BM kuruluşlarının tamamı tarafından desteklenen bu raporun ilk taslağı 2003 sonunda

TÜRKİYE İÇİN KATILIM ORTAKLIĞI BELGESİ

TÜRKİYE İÇİN KATILIM ORTAKLIĞI BELGESİ DEVLET PLANLAMA TEŞKİLATI AVRUPA BİRLİĞİ İLE İLİŞKİLER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TÜRKİYE İÇİN KATILIM ORTAKLIĞI BELGESİ ANKARA NİSAN 2003 Giriş Komisyon, 9 Ekim 2002 tarihli Genişleyen Birliğe Doğru Strateji Belgesinde

Detaylı

Türkiye ile Katılım Ortaklığı Belgesinde Yer Alan İlkeler, Öncelikler ve Koşullara İlişkin KONSEY KARARI (2006/35/AT)

Türkiye ile Katılım Ortaklığı Belgesinde Yer Alan İlkeler, Öncelikler ve Koşullara İlişkin KONSEY KARARI (2006/35/AT) Türkiye ile Katılım Ortaklığı Belgesinde Yer Alan İlkeler, Öncelikler ve Koşullara İlişkin 23 Ocak 2006 tarihli KONSEY KARARI (2006/35/AT) AVRUPA BİRLİĞİ KONSEYİ, Avrupa Topluluğunu kuran Antlaşmayı göz

Detaylı

23 Ocak 2006 tarihli Türkiye Cumhuriyeti Katılım Ortaklığı nın içerdiği ilke, öncelik ve koşullara ilişkin Konsey Kararı (2006/35/EC) AVRUPA BİRLİĞİ KONSEYİ, Avrupa Topluluğu nu Kuran Antlaşmayı, Katılım

Detaylı

AVRUPA BİRLİĞİ 1 2 3. UYUM YASALARI ANALİZLERİ

AVRUPA BİRLİĞİ 1 2 3. UYUM YASALARI ANALİZLERİ AVRUPA BİRLİĞİ 1 2 3. UYUM YASALARI ANALİZLERİ Hazırlayan : Muharrem BALCI Ağustos 2002 1 İÇİNDEKİLER KATILIM ORTAKLIĞI BELGESİ... 4 ULUSAL PROGRAM (19 MART 2001)... 16 UYUM YASALARI... 39 I. ANAYASA DEĞİŞİKLİĞİ

Detaylı

AB KONSEYİ, Avrupa Topluluğunu kuran Antlaşmayı göz önünde bulundurarak,

AB KONSEYİ, Avrupa Topluluğunu kuran Antlaşmayı göz önünde bulundurarak, Türkiye Cumhuriyeti İle Katılım Ortaklığında Yer Alan İlkeler, Öncelikler, Ara Hedefler ve Koşullara İlişkin 8 Mart 2001 tarihli KONSEY KARARI (2001/235/AT)) AB KONSEYİ, Avrupa Topluluğunu kuran Antlaşmayı

Detaylı

AVRUPA BİRLİĞİ MÜKTESEBATININ ÜSTLENİLMESİNE İLİŞKİN TÜRKİYE ULUSAL PROGRAMI. Ulusal Program 2009

AVRUPA BİRLİĞİ MÜKTESEBATININ ÜSTLENİLMESİNE İLİŞKİN TÜRKİYE ULUSAL PROGRAMI. Ulusal Program 2009 AVRUPA BİRLİĞİ MÜKTESEBATININ ÜSTLENİLMESİNE İLİŞKİN TÜRKİYE ULUSAL PROGRAMI Ulusal Program Bu Doküman Özgür İşletim Sistemi Pardus üzerinde Özgür Ofis Yazılı OpenOffice.org Kullanılarak hazırlanmıştır.

Detaylı

T.C. BAŞBAKANLIK AVRUPA BİRLİĞİ GENEL SEKRETERLİĞİ

T.C. BAŞBAKANLIK AVRUPA BİRLİĞİ GENEL SEKRETERLİĞİ T.C. BAŞBAKANLIK AVRUPA BİRLİĞİ GENEL SEKRETERLİĞİ Mustafa Kemal Mahallesi 6. Cadde No: 4 06800 Bilkent / ANKARA Tel: 0 (312) 218 1300 Faks: 0 (312) 218 1464 www.abgs.gov.tr ISBN 978-975-19-4654-6 Avrupa

Detaylı

AVRUPA BİRLİĞİ MÜKTESEBATININ ÜSTLENİLMESİNE İLİŞKİN TÜRKİYE ULUSAL PROGRAMI

AVRUPA BİRLİĞİ MÜKTESEBATININ ÜSTLENİLMESİNE İLİŞKİN TÜRKİYE ULUSAL PROGRAMI AVRUPA BİRLİĞİ MÜKTESEBATININ ÜSTLENİLMESİNE İLİŞKİN TÜRKİYE ULUSAL PROGRAMI ARALIK 2008 İÇİNDEKİLER Avrupa Birliği Müktesebatının Üstlenilmesine İlişkin Türkiye Ulusal Programının Uygulanması, Koordinasyonu

Detaylı

KATILIM SÜRECİNDE MÜZAKERE FASILLARI

KATILIM SÜRECİNDE MÜZAKERE FASILLARI NO 07 KATILIM SÜRECİNDE MÜZAKERE FASILLARI T.C. AVRUPA BİRLİĞİ BAKANLIĞI KATILIM SÜRECİNDE MÜZAKERE FASILLARI NO 07 İçindekiler 1 Fasıl 1- Malların Serbest Dolaşımı 1 Fasıl 2- İşçilerin Serbest Dolaşımı

Detaylı

GİRİŞ ÖZET ULUSAL PROGRAM

GİRİŞ ÖZET ULUSAL PROGRAM Özet Ulusal Program 2001 GİRİŞ Modern Türkiye Cumhuriyeti nin özünde, barışçı bir dış politika ile laiklik, hukukun üstünlüğü, çoğulcu ve katılımcı demokrasi, insan hak ve özgürlükleri bulunur. Uluslararası

Detaylı

Türkiye nin Katılım Yönünde İlerlemesi Hakkında 2004 Yılı Düzenli Raporu

Türkiye nin Katılım Yönünde İlerlemesi Hakkında 2004 Yılı Düzenli Raporu AVRUPA TOPLULUKLARI KOMİSYONU Brüksel, 6.10.2004 SEC(2004) 1201 Türkiye nin Katılım Yönünde İlerlemesi Hakkında 2004 Yılı Düzenli Raporu {COM(2004) 656 final} (Gayrı Resmi Tercümedir.) İÇİNDEKİLER A. GİRİŞ...

Detaylı

2008 YILI İLERLEME RAPORU NUN MÜKTESEBATA UYUM BÖLÜMÜNÜN 2007 YILI İLERLEME RAPORU İLE KIYASLANMASI

2008 YILI İLERLEME RAPORU NUN MÜKTESEBATA UYUM BÖLÜMÜNÜN 2007 YILI İLERLEME RAPORU İLE KIYASLANMASI 2008 YILI İLERLEME RAPORU NUN MÜKTESEBATA UYUM BÖLÜMÜNÜN 2007 YILI İLERLEME RAPORU İLE KIYASLANMASI Fasıl 2007 İlerleme Raporu 2008 İlerleme Raporu 1. Malların Serbest Dolaşımı Malların serbest dolaşımına

Detaylı

KOMİSYON TARAFINDAN AVRUPA PARLAMENTOSUNA, KONSEYE, EKONOMİK VE SOSYAL KOMİTEYE VE BÖLGELER KOMİTESİNE SUNULAN BİLDİRİM

KOMİSYON TARAFINDAN AVRUPA PARLAMENTOSUNA, KONSEYE, EKONOMİK VE SOSYAL KOMİTEYE VE BÖLGELER KOMİTESİNE SUNULAN BİLDİRİM AVRUPA KOMİSYONU Brüksel, 08.10.2014 SWD(2014) 307 KOMİSYON TARAFINDAN AVRUPA PARLAMENTOSUNA, KONSEYE, EKONOMİK VE SOSYAL KOMİTEYE VE BÖLGELER KOMİTESİNE SUNULAN BİLDİRİM Genişleme Stratejisi ve Başlıca

Detaylı

2005 KATILIM ORTAKLIĞI BELGESİ NİN MÜKTESEBAT BAŞLIKLARINA GÖRE GENEL DEĞERLENDİRİLMESİ

2005 KATILIM ORTAKLIĞI BELGESİ NİN MÜKTESEBAT BAŞLIKLARINA GÖRE GENEL DEĞERLENDİRİLMESİ 2005 KATILIM ORTAKLIĞI BELGESİ NİN MÜKTESEBAT BAŞLIKLARINA GÖRE GENEL DEĞERLENDİRİLMESİ TEPAV EPRI Dış Politika Etütleri AB Çalışma Grubu 09 Kasım 2005 Ankara İpek Aydın ipek.aydin@epri.org.tr Utku Tuncay

Detaylı

A B K O M İ S Y O N U 2 0 1 4 T Ü R K İ Y E İ L E R L E M E R A P O R U. Ö n D e ğ e r l e n d i r m e l e r

A B K O M İ S Y O N U 2 0 1 4 T Ü R K İ Y E İ L E R L E M E R A P O R U. Ö n D e ğ e r l e n d i r m e l e r AVRUPA BİRLİĞİ TEMSİLCİLİĞİ BRÜKSEL A B K O M İ S Y O N U 2 0 1 4 T Ü R K İ Y E İ L E R L E M E R A P O R U Ö n D e ğ e r l e n d i r m e l e r D i l e k İ ş t a r A t e ş - D i l e k A y d ı n 8 E k i

Detaylı

İÇİNDEKİLER 01.12.2010. 2010 Yılı Türkiye İlerleme Raporu Açıklandı. Türkiye, Avrupa Konseyi Dönem Başkanlığı nı Üstlendi

İÇİNDEKİLER 01.12.2010. 2010 Yılı Türkiye İlerleme Raporu Açıklandı. Türkiye, Avrupa Konseyi Dönem Başkanlığı nı Üstlendi 01.12.2010 İÇİNDEKİLER 2010 Yılı Türkiye İlerleme Raporu Açıklandı Türkiye, Avrupa Konseyi Dönem Başkanlığı nı Üstlendi AB Genişleme Sürecinde Son Durum BM, Kıbrıs Müzakereleri İçin Yeni Bir Tarih Belirledi

Detaylı

KATILIM ORTAKLIĞ I BELGESİ NDE (KOB) KISA VE ORTA VADELİ HEDEFLER AB KOMİ SYONU NUN TÜRKİ YE İ LERLEME RAPORU-2002

KATILIM ORTAKLIĞ I BELGESİ NDE (KOB) KISA VE ORTA VADELİ HEDEFLER AB KOMİ SYONU NUN TÜRKİ YE İ LERLEME RAPORU-2002 TÜRK SANAYİ C İ VE İŞADAMLARI DERNEĞİ AVRUPA Bİ RLİĞİ TEMSİ LCİ L İĞİ BRÜKSEL KATILIM ORTAKLIĞ I BELGESİ NDE (KOB) KISA VE ORTA VADELİ HEDEFLER VE AB KOMİ SYONU NUN TÜRKİ YE İ LERLEME RAPORU2002 TS/BXL/0240

Detaylı

2014 YILI İLERLEME RAPORU NUN MÜKTESEBATA UYUM BÖLÜMÜNÜN 2013 YILI İLERLEME RAPORU İLE KIYASLANMASI. Fasıl 2013 İlerleme Raporu 2014 İlerleme Raporu

2014 YILI İLERLEME RAPORU NUN MÜKTESEBATA UYUM BÖLÜMÜNÜN 2013 YILI İLERLEME RAPORU İLE KIYASLANMASI. Fasıl 2013 İlerleme Raporu 2014 İlerleme Raporu 2014 YILI İLERLEME RAPORU NUN MÜKTESEBATA UYUM BÖLÜMÜNÜN 2013 YILI İLERLEME RAPORU İLE KIYASLANMASI Fasıl 2013 İlerleme Raporu 2014 İlerleme Raporu 1. MALLARIN SERBEST DOLAŞIMI Malların serbest dolaşımına

Detaylı

2012 YILI ĐLERLEME RAPORU NUN MÜKTESEBATA UYUM BÖLÜMÜNÜN 2011 YILI ĐLERLEME RAPORU ĐLE KIYASLANMASI. Fasıl 2011 Đlerleme Raporu 2012 Đlerleme Raporu

2012 YILI ĐLERLEME RAPORU NUN MÜKTESEBATA UYUM BÖLÜMÜNÜN 2011 YILI ĐLERLEME RAPORU ĐLE KIYASLANMASI. Fasıl 2011 Đlerleme Raporu 2012 Đlerleme Raporu 2012 YILI ĐLERLEME RAPORU NUN MÜKTESEBATA UYUM BÖLÜMÜNÜN 2011 YILI ĐLERLEME RAPORU ĐLE KIYASLANMASI Fasıl 2011 Đlerleme Raporu 2012 Đlerleme Raporu 1.MALLARIN SERBEST DOLAŞIMI Yatay önlemler; Standardizasyon;

Detaylı

TÜRKİYE NİN YENİ AVRUPA BİRLİĞİ STRATEJİSİ... 3 II- 2014 YILI İLERLEME RAPORU... 5 III-

TÜRKİYE NİN YENİ AVRUPA BİRLİĞİ STRATEJİSİ... 3 II- 2014 YILI İLERLEME RAPORU... 5 III- İÇİNDEKİLER I- TÜRKİYE NİN YENİ AVRUPA BİRLİĞİ STRATEJİSİ... 3 II- 2014 YILI İLERLEME RAPORU... 5 III- SİYASİ KRİTERLER ALANINDA YÜRÜTÜLEN ÇALIŞMALAR... 7 IV- VİZE MUAFİYETİ VE GERİ KABUL ANLAŞMASI...

Detaylı

Uluslararası Sözleşmeler Ön Rapor

Uluslararası Sözleşmeler Ön Rapor Vizyon 2023: Bilim ve Teknoloji Stratejileri Teknoloji Öngörü Projesi Çevre ve Sürdürülebilir Kalkınma Paneli Uluslararası Sözleşmeler Ön Rapor Hazırlayanlar: Güzin ARAT Murat TÜRKEŞ Raportör: Erol SANER

Detaylı

ÖZEL HÜKÜMLER. Katılım Öncesi Mali Yardım : 2004 Türkiye Ulusal Programı

ÖZEL HÜKÜMLER. Katılım Öncesi Mali Yardım : 2004 Türkiye Ulusal Programı Ek 3 ÖZEL HÜKÜMLER Katılım Öncesi Mali Yardım : 2004 Türkiye Ulusal Programı 1. ÖZET Bu finansman önerisi Türkiye için 2004 yılı katılım öncesi mali yardım ulusal programını kapsamaktadır. Programlamaya

Detaylı

4.29. Fasıl 29: Gümrük Birliği 89 4.30. Fasıl 30: Dış İlişkiler. 90 4.31. Fasıl 31: Dış, Güvenlik ve Savunma Politikası. 91 4.32.

4.29. Fasıl 29: Gümrük Birliği 89 4.30. Fasıl 30: Dış İlişkiler. 90 4.31. Fasıl 31: Dış, Güvenlik ve Savunma Politikası. 91 4.32. İÇİNDEKİLER 1. GİRİŞ... 3 1.1. Önsöz... 3 1.2. Çerçeve... 3 1.3. AB ile Türkiye arasındaki ilişkiler... 3 2. SİYASİ KRİTERLER VE GÜÇLENDİRİLMİŞ SİYASİ DİYALOG... 6 2.1. Demokrasi ve hukukun üstünlüğü...

Detaylı

KOMİSYON TARAFINDAN AVRUPA PARLAMENTOSUNA VE KONSEYE SUNULAN BİLDİRİM. Genişleme Stratejisi ve Başlıca Zorluklar 2013-2014. {COM(2013) 700} ekindeki

KOMİSYON TARAFINDAN AVRUPA PARLAMENTOSUNA VE KONSEYE SUNULAN BİLDİRİM. Genişleme Stratejisi ve Başlıca Zorluklar 2013-2014. {COM(2013) 700} ekindeki AVRUPA KOMİSYONU Brüksel, 16 Ekim 2013 SWD (2013) 417 KOMİSYON TARAFINDAN AVRUPA PARLAMENTOSUNA VE KONSEYE SUNULAN BİLDİRİM Genişleme Stratejisi ve Başlıca Zorluklar 2013-2014 {COM(2013) 700} ekindeki

Detaylı

GAYRI RESMİ TERCÜME. Brüksel, 9 Kasım 2005 SEC (2005) 1426 TÜRKİYE 2005 İLERLEME RAPORU. (COM(2005) 561 nihai)

GAYRI RESMİ TERCÜME. Brüksel, 9 Kasım 2005 SEC (2005) 1426 TÜRKİYE 2005 İLERLEME RAPORU. (COM(2005) 561 nihai) GAYRI RESMİ TERCÜME AVRUPA KOMİSYONU Brüksel, 9 Kasım 2005 SEC (2005) 1426 TÜRKİYE 2005 İLERLEME RAPORU (COM(2005) 561 nihai) 1 A. GİRİŞ...3 1. ÖNSÖZ...3 2. AB VE TÜRKİYE ARASINDAKİ İLİŞKİLER...4 B. ÜYELİK

Detaylı

AVRUPA BÝRLÝÐÝ MÜKTESEBATINA UYUM PROGRAMI (MUP)

AVRUPA BÝRLÝÐÝ MÜKTESEBATINA UYUM PROGRAMI (MUP) 1983 KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURÝYETÝ AVRUPA BÝRLÝÐÝ MÜKTESEBATINA UYUM PROGRAMI (MUP) OCAK 2009 - LEFKOÞA İÇİNDEKİLER KISALTMALAR... iii PROGRAMIN YAPISINA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR... v GİRİŞ... 1 FASIL 4: SERMAYENİN

Detaylı

AVRUPA KOMİSYONU KOMİSYON TARAFINDAN AVRUPA PARLAMENTOSU NA VE KONSEY E SUNULAN BİLDİRİM. Genişleme Stratejisi ve Başlıca Zorluklar 2012-2013

AVRUPA KOMİSYONU KOMİSYON TARAFINDAN AVRUPA PARLAMENTOSU NA VE KONSEY E SUNULAN BİLDİRİM. Genişleme Stratejisi ve Başlıca Zorluklar 2012-2013 AVRUPA KOMİSYONU Brüksel, 10 Ekim 2012 SEC (2012) 336 KOMİSYON TARAFINDAN AVRUPA PARLAMENTOSU NA VE KONSEY E SUNULAN BİLDİRİM Genişleme Stratejisi ve Başlıca Zorluklar 2012-2013 {COM(2012) 600} ekindeki

Detaylı

GAYRİ RESMİ TERCÜME. AVRUPA KOMİSYONU Brüksel, 6 Kasım 2007 SEC (2007) 1436 TÜRKİYE 2007 İLERLEME RAPORU (COM(2006) 663)

GAYRİ RESMİ TERCÜME. AVRUPA KOMİSYONU Brüksel, 6 Kasım 2007 SEC (2007) 1436 TÜRKİYE 2007 İLERLEME RAPORU (COM(2006) 663) GAYRİ RESMİ TERCÜME AVRUPA KOMİSYONU Brüksel, 6 Kasım 2007 SEC (2007) 1436 TÜRKİYE 2007 İLERLEME RAPORU (COM(2006) 663) 1. Giriş 3 1.1 Önsöz 3 1.2 Çerçeve 3 1.3 AB ve Türkiye Arasındaki İlişkiler 3 2.

Detaylı

AB MALİ DESTEĞİ Avrupa Birliği dünyada barışın, demokrasinin ve refahın artırılmasını hedeflemektir.

AB MALİ DESTEĞİ Avrupa Birliği dünyada barışın, demokrasinin ve refahın artırılmasını hedeflemektir. 1 AB MALİ DESTEĞİ Avrupa Birliği dünyada barışın, demokrasinin ve refahın artırılmasını hedeflemektir. 27 üyeli Birlik demokrasi, insan hakları ve pazar ekonomisi konusunda aynı temel değerleri paylaşan

Detaylı

DEVLET PLANLAMA TEŞKİLATI MÜSTEŞARLIĞI TÜRKİYE'NİN ÜYELİĞİNİN AB'YE MUHTEMEL ETKİLERİ

DEVLET PLANLAMA TEŞKİLATI MÜSTEŞARLIĞI TÜRKİYE'NİN ÜYELİĞİNİN AB'YE MUHTEMEL ETKİLERİ DEVLET PLANLAMA TEŞKİLATI MÜSTEŞARLIĞI TÜRKİYE'NİN ÜYELİĞİNİN AB'YE MUHTEMEL ETKİLERİ Kasım 2004 İÇİNDEKİLER GİRİŞ 1 A- HUKUKİ DURUM 4 1. Türkiye-AB İlişkileri 4 B- SİYASİ KONULAR 7 1. Siyasi Kriterlere

Detaylı