1- KONTROL ORTAMI BĠLEġENĠ

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "1- KONTROL ORTAMI BĠLEġENĠ"

Transkript

1 T.C. İSKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ - İÇ KONTROL EYLEM PLANI - KONTROL ORTAMI BİLEŞENİ 1- KONTROL ORTAMI BĠLEġENĠ ARALIK 2014 Kamu Ġç Kontrol Standardı ve Genel ġartı Yapılacak 1 Etik Değerler ve Dürüstlük: Personel davranışlarını belirleyen kuralların personel tarafından bilinmesi sağlanmalıdır. 1.1 İç kontrol sistemi ve işleyişi yönetici ve personel tarafından sahiplenilmeli ve desteklenmelidir. ile başlatılmıştır İç kontrol hususunda hazırlanan eylem planı hakkında Üst Yönetime bilgi verilecek, İç Kontrol Planı tüm birimlerdeki personele duyurularak sahiplenilmesi ve sorumlulukların alınması sağlanacaktır. İç Kontrol Sistemi hakkında bilgilendirme faaliyetleri ( Eğitim, Seminer, El Kitabı, CD, web sitesinde bilgilendirme vb) gerçekleştirilerek çalışmalar desteklenecektir. İnsan Kaynakları ve Eğt. D. Bşk. Genelge, web sitesi duyuruları, kurum içi elektronik iletişim Genelge, kurum içi elektronik iletişim Temmuz 2009 Mayıs 2008 Bu şart için mevcut durumda belirtilen mevzuat bulunmakla birlikte uygulama konusunda makul 1.2 İdarenin yöneticileri iç kontrol sisteminin uygulanmasında personele örnek olmalıdır. ile başlatılmıştır İç Kontrol Sistemi ile ilgili çalışma genel toplantılarına Yöneticilerin iştiraklerinin sağlanmasıyla faaliyetlere gereken önemin verilmesi ve personele örnek olunması Genelge, kurum içi elektronik iletişim Mayıs 2008 her yıl, olması gereken döenemlerde Gerçekleşen ler Gerçekleşme Aşamasında Olan ler Gerçekleşmemiş ler

2 T.C. İSKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ - İÇ KONTROL EYLEM PLANI - KONTROL ORTAMI BİLEŞENİ Kamu Ġç Kontrol Standardı ve Genel ġartı Yapılacak 1.3 Etik kurallar bilinmeli ve tüm faaliyetlerde bu kurallara uyulmalıdır Tarih, 6165 Sayılı Genelge ile Etik Kurallar tüm personele duyurularak imzalatılmış ve dosyalarına konulmuş olup; tarihli makam oluru ile 3 kişilik "İSKİ Etik Kurulu" oluşturulmuştur İdarece düzenlenecek İhtisas, İntibak ve diğer Hizmet içi eğitimlerde "Kamu Görevlileri Etik Kurulu Kurulması.. Hakkındaki Kanun" (5176) çerçevesinde "Etik Değerler ve Dürüstlük Genel larına" ve "İSKİ Etik Kuralları" na da yer verilecektir. İns. Kay. ve Eğitim.D. Bşk. İSKİ Etik Kurulu, Eğitim belgeleri ve elektronik çıktılar Haziran Faaliyetlerde dürüstlük, saydamlık ve hesap verebilirlik sağlanmalıdır. ile başlatılmıştır İdare faaliyetlerinde dürüstlük, saydamlık ve hesap verilebilirlik prensipleri benimsenerek, yapılan işlere ilişkin genel bilgi, belge ve raporlara ulaşılmasını sağlayan iletişim altyapısı oluşturulacaktır. Kurum stratejik planı çerçevesinde belirlenen amaç ve hedeflere ne ölçüde ulaştığına ilişkin performans sonuçları periyodik olarak raporlanacak ve bunların uygun iletişim kanallarıyla kamuoyuna duyurulması D.Bşk Basın Yayın Halkla İlişkiler Kurum içi elektronik program ve yazılımlar Performans Çıktıları, İSKİ web sitesi duyuruları Mayıs 2010 her yıl, olması gereken döenemlerde

3 T.C. İSKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ - İÇ KONTROL EYLEM PLANI - KONTROL ORTAMI BİLEŞENİ Kamu Ġç Kontrol Standardı ve Genel ġartı Yapılacak 1.5 İdarenin personeline ve hizmet verilenlere adil ve eşit davranılmalıdır. ile başlatılarak, İdare personeli ve hizmet verilen diğer paydaşlara adil ve eşit davranılması prensipleri benimsenecek, uygulamalar bu çerçevede yürütülecek, bu amacın gerçekleşmesine yönelik olarak anket ve diğer usullerle geri besleme marifetiyle sürdürülebilirlik İdare personeli ve hizmet verilenlerin adalet ve eşitlik ilkesinin işleyişiyle ilgili talep ve şikayetlerinin değerlendirileceği ve gerekli tedbirlerin alınabileceği mekanizmalar oluşturularak işletilecektir. İns. Kay. ve Eğitim.D. Bşk. Birm. Bşk., I. Hukuk Müş. İnsan Kayn. Ve Eğitim D.Bşk. D.Bşk Yazılı ve Elektronik Anket Yazılı ve Elektronik İletişim Haziran 2013 Aralık İdarenin faaliyetlerine ilişkin tüm bilgi ve belgeler doğru, tam ve güvenilir olmalıdır. ile İdare faaliyetlerine ilişkin tüm bilgi, belge ve raporlamaların doğru, tam ve güvenilir olması maksadıyla; İSKİ Yıllık Faaliyet Raporu ekine Üst Yönetici, Harcama Yetkilileri ve Strateji Geliştirme Dairesi Başkanı tarafından imzalanan "İç Kontrol Güvence Beyanları" konulacaktır. İski Faaliyet Raporu Mayıs 2010 her yıl, olması gereken döenemlerde 2 Misyon, organizasyon yapısı ve görevler: İdarelerin misyonu ile birimlerin ve personelin görev tanımları yazılı olarak belirlenmeli, personele duyurulmalı ve idarede uygun bir organizasyon yapısı oluşturulmalıdır. 2.1 İdarenin misyonu yazılı olarak belirlenmeli, duyurulmalı ve personel tarafından benimsenmesi sağlanmalıdır. İdaremiz misyonu, Stratejik Planında ve yürürlükte olan Stratejik Planı hazırlık çalışmalarında İSKİ Yöneticileri, çalışanları ve paydaş görüşleri dikkate alınarak yazılı olarak belirlenmiştir İdaremiz misyonunun personele ve paydaşlarına duyurulması ve benimsenmesi için, İSKİ web sitesi, İdari binalar duyuru panoları, afiş gibi iletişim araçları kullanılacaktır. İdarece düzenlenen hizmet içi eğitimlerde İSKİ misyon ve vizyonunu gösteren açılış slaytına yer verilmesi standart bir uygulama olarak benimsenecektir. D.Bşk Basın Yayın Halkla İlişkiler, Destek Hizmetleri D.Bşk.,, Basın Yayın Web sitesi duyurusu Faaliyet Raporu, Duyuru panoları, Eğitim kitapçıkları Misyon ve vizyonu içeren standart açılış slaytı Haziran 2014 Aralık 2009 uygulanmakta olup, geliştirme çalışmaları yapılmaktadır.

4 T.C. İSKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ - İÇ KONTROL EYLEM PLANI - KONTROL ORTAMI BİLEŞENİ Kamu Ġç Kontrol Standardı ve Genel ġartı Yapılacak 2.2 Misyonun gerçekleştirilmesini sağlamak üzere idare birimleri ve alt birimlerince yürütülecek görevler yazılı olarak tanımlanmalı ve duyurulmalıdır. İdaremiz misyonunun gerçekleştirilmesini sağlamak üzere birim ve alt birimlerce yürütülecek görevlere ilişkin yazılı tanımlamalar (Yönerge) yapılmıştır İdare misyonu doğrultusunda yürütülecek her iş için; iş tanımı, iş akış şemaları ve analizleri ile süreç analizleri yapılacak ve uygun iletişim unsurlarıyla personele duyurulacaktır.,, İş Akış Şemaları, İş Tanımları, Süreç Analizleri Kasım İdare birimlerinde personelin görevlerini ve bu görevlere ilişkin yetki ve sorumluluklarını kapsayan görev dağılım çizelgesi oluşturulmalı ve personele bildirilmelidir. İç mevzuat düzenlemeleri Norm Kadro Uygulama Çalışmaları kapsamında yapılmakta olup geliştirme çalışmalarına devam edilmektedir Yapılan iş tanımları, iş akış şemaları ve analizleri ile süreç analizlerine uygun olarak, yetki ve sorumluluk çerçevesinde güncellenen Görev Dağılım Çizelgeleri personele yazılı olarak bildirilecektir.,,, Görev Dağılım Çizelgeleri Haziran İdarenin ve birimlerinin teşkilat şeması olmalı ve buna bağlı olarak fonksiyonel görev dağılımı belirlenmelidir. İdare ve birimlerimizin teşkilat şeması düzenlenmiş, faaliyet raporlarında ve İSKİ web sitesinde yayınlanmıştır Fonksiyonel görev dağılımı mevzuat uyumlaştırmasına ve ihtiyaçlara göre güncellenecektir.,, İSKİ Teşkilat Şeması, Görev, Yetki ve Sorumluluk Yönergeleri Mayıs 2007 makul ile her dönem 2.5 İdarenin ve birimlerinin organizasyon yapısı, temel yetki ve sorumluluk dağılımı, hesap verebilirlik ve uygun raporlama ilişkisini gösterecek şekilde olmalıdır. ile İdaremiz birimlerinin organizasyon yapısı, temel yetki ve sorumluluk dağılımı, hesap verebilirlik ve uygun raporlama ilişkisini gösterecek şekilde güncel tutulacaktır. i, İSKİ Web Sitesi, El Kitapçıkları Mayıs 2007 makul ile her dönem 2.6 İdarenin yöneticileri, faaliyetlerin yürütülmesinde hassas görevlere ilişkin prosedürleri belirlemeli ve personele duyurmalıdır. ile başlatılacaktır İdaremiz hassas görevleri tanımlanarak, kurum önceliklerine göre sıralanıp listelenecek ve bu görevlerin yürütülmesine ilişkin prosedürler belirlenerek personele duyurulacaktır. i, Hassas Görevler ve Uygulama Prosedürleri

5 T.C. İSKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ - İÇ KONTROL EYLEM PLANI - KONTROL ORTAMI BİLEŞENİ Kamu Ġç Kontrol Standardı ve Genel ġartı Yapılacak 2.7 Her düzeydeki yöneticiler verilen görevlerin sonucunu izlemeye yönelik mekanizmalar oluşturmalıdır. ile uygulanmakta olup geliştirilecektir Her düzeydeki yöneticiler tarafından verilen görevlerin sonucunu izlemeye yönelik girdi, çıktı sonuç ilişkisine dair uygun takip ve yeni gelişen teknolojiye uygun raporlama mekanizmaları oluşturulacaktır. Raporlama Programları Aralık Personelin yeterliliği ve performansı: İdareler, personelin yeterliliği ve görevleri arasındaki uyumu sağlamalı, performansın değerlendirilmesi ve geliştirilmesine yönelik önlemler almalıdır.

6 T.C. İSKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ - İÇ KONTROL EYLEM PLANI - KONTROL ORTAMI BİLEŞENİ Kamu Ġç Kontrol Standardı ve Genel ġartı Yapılacak 3.1 İnsan kaynakları yönetimi, idarenin amaç ve hedeflerinin gerçekleşmesini sağlamaya yönelik olmalıdır. ile uygulanmakta olup geliştirilecektir İdarenin stratejik amaç ve hedeflerine ulaşmasını sağlayacak nitelik ve nicelikteki personelin tespiti yapılıp, bireysel performans ölçüm sistemi sonuçlarına göre birimlere dağılımı gerçekleştirilecek ve takibi yapılacaktır., Performans Ölçüm İdare personeli istihdam politikalarında; İdarenin yönetici ve personelinin görevlerini etkin ve etkili bir şekilde yürütebilecek bilgi, deneyim ve yeteneğe sahip olma vasıflarına daha çok özen gösterilecektir. Bireysel Performans Ölçüm 3.2 İdarenin yönetici ve personeli görevlerini etkin ve etkili bir şekilde yürütebilecek bilgi, deneyim ve yeteneğe sahip olmalıdır. ile Yöneticilik ve personel vasıflarının geliştirilmesine yönelik hizmet içi eğitimler düzenlenecektir. in eğitim ihtiyaçlarının tespitinde talepleri dikkate alınarak, bilgi ve becerilerini geliştirmeye dönük yıllık eğitim programlarının içeriği oluşturulacak ve eğitimler düzenlenecektir. Hizmet kalitesinin verimliliğinin yükseltilmesine katma değer sağlayıcı Yurt içi ve Yurt dışı toplantı, seminer ve konferanslara ilgili personelin katılımı Eğitim Programları, Gelişim Dökümanları Yıllık Eğitim Programı Aralık /12/2009 makul ile her dönem Kurum bünyesinde yetkinliği artırmaya dönük eğitimler düzenlencek ve eğitimlerden hasıl olacak faydayı ölçmeye dönük olarak, eğitim sonrası düzenlenecek anket veya sınavlarla eğitimlerin faydasının objektif olarak değerlendirilmesi Eğitimlerin Faydasını Ölçen Anket ve Sınav Sonuçları 3.3 Mesleki yeterliliğe önem verilmeli ve her görev için en uygun personel seçilmelidir. ile uygulanmakta olup geliştirme çalışmalarına devam edilecektir Kabul görmüş mesleki liyakat kriterlerinin yanında belirlenecek Kurum içi tecrübe, Yabancı dil bilgisi, Yüksek Lisans, Doktora, Akademik veya özgün projelerde yeralma gibi özel mesleki yeterlilik kriterleri de tayin, terfi ve görevlendirmelerde dikkate alınacaktır. Bireysel Performans Ölçüm, Özlük Dosyaları Aralık 2014 * leri gerekçeleri belirtilerek tarihli üst yönetici onayı ile revize edilerek birleştirilmiş ve tek eylem haline getirilmiştir.

7 T.C. İSKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ - İÇ KONTROL EYLEM PLANI - KONTROL ORTAMI BİLEŞENİ Kamu Ġç Kontrol Standardı ve Genel ġartı Yapılacak 3.4 Personelin işe alınması ile görevinde ilerleme ve yükselmesinde liyakat ilkesine uyulmalı ve bireysel performansı göz önünde bulundurulmalıdır. ile uygulanmakta olup geliştirilecektir Personelin işe alınması ile görevde ilerleme ve yükselmesinde, ölçülebilir standartlar da dikkate alınarak liyakat ilkesine uyulmasına azami itina gösterilecektir. Adil bir Performans Ölçüm Sisteminin oluşturularak, Bireysel Performans Ölçüm Sonuçlarının görevlendirmelerde dikkate alınması, Bireysel Performans Ölçüm Bireysel Performans Ölçüm Aralık birimlerin talepleri dikkate alınmak sureti ile her görev için gerekli eğitim ihtiyacı belirlenerek, "Ayrıntılı Eğitim Programı" hazırlanacaktır. Ayrıntılı Eğitim Programı Aralık 2009 makul ile her dönem 3.5 Her görev için gerekli eğitim ihtiyacı belirlenmeli, bu ihtiyacı giderecek eğitim faaliyetleri her yıl planlanarak yürütülmeli ve gerektiğinde güncellenmelidir. ile uygulanmakta olup geliştirilmiştir Mevzuattan kaynaklanan ve İdarenin uyum sağlaması gereken güncel değişikliklerin görüşülmesine yönelik periyodik eğitim toplantıları düzenlenecektir. Kurum içi bilgi ve tecrübe paylaşımın ve Eğitim ihtiyacının karşılanması maksadıyla; kurum içerisinde alanında uzmanlaşmış kişilerden veya kurum dışından ihtiyacın giderilmesine çalışılacaktır. I.Hukuk Müş., i Mevzuat Değişiklikleri Değerlendirme Toplantı Kurum İçi Eğitimlerde İstifade Edilebilecek Uzman Personel Listeleri Eylül 2006 makul ile her dönem Kurum Ar-Ge Koordinasyon birimi oluşturularak, Ar-Ge çalışmalarına yönelik eğitim, Planlama, destek, yönlendirme ve yürütme mekanizmalarının oluşturulması, ilgili akademik çevreler iletişimiyle çalışmalar İşletmeler Dai.Bşk., Dış Paydaşlar Ar-Ge Haziran Personelin yeterliliği ve performansı bağlı olduğu yöneticisi tarafından en az yılda bir kez değerlendirilmeli ve değerlendirme sonuçları personel ile görüşülmelidir. ile uygulanmakta olup geliştirilecektir Personelin yeterliliği ve performansı, mevcut mevzuatın öngördüğü çerçevede bağlı olduğu yöneticisi tarafından yılda en az bir kez değerlendirilecektir. Değerlendirmeler sırasında tespit edilen yetersizlikler, eksiklikler yanında memnuniyet duyulan hususlar amirince personele bildirilecek ve performansı artırıcı önerilerde bulunulacaktır. Bireysel Performans Ölçüm Bireysel Performans Ölçüm Sonuçları Bildirimleri

8 T.C. İSKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ - İÇ KONTROL EYLEM PLANI - KONTROL ORTAMI BİLEŞENİ Kamu Ġç Kontrol Standardı ve Genel ġartı Yapılacak 3.7 Performans değerlendirmesine göre performansı yetersiz bulunan personelin performansını geliştirmeye yönelik önlemler alınmalı, yüksek performans gösteren personel için ödüllendirme mekanizmaları geliştirilmelidir. ile kısmen uygulanmakta olup geliştirilecektir ce periyodik olarak yapılan performans değerlendirmeleri gözden geçirilerek yetersiz bulunan personelin performansının arttırılması için çözümler üretilecek, gerekli görülmesi halinde personelin çeşitli eğitim programlarına katılmaları veya daha uygun yerlerde görevlendirilmeleri Performans değerlendirmesine göre performansı yetersiz bulunan personelin geri bildirimlerle yetersiz görülen yönlerinin belirlenerek yaptığı işin gereksinimlerini de dikkate alınıp eğitimlerine katkıda bulunmak, yüksek performans gösteren personel için Kanun ve mezuatın ön gördüğü kadarıyla taltif ve terfi mekanizmaları kurularak işletilmektedir. Bireysel Performans Ölçüm Bireysel Performans Ölçüm 3.8 Personel istihdamı, yer değiştirme, üst görevlere atanma, eğitim, performans değerlendirmesi, özlük hakları gibi insan kaynakları yönetimine ilişkin önemli hususlar yazılı olarak belirlenmiş olmalı ve personele duyurulmalıdır. ile başlatılmıştır Personel istihdamı, yer değiştirme, üst görevlere atanma, eğitim, performans değerlendirmesi, özlük hakları gibi personel yönetimine ilişkin konularda İdarenin mevzuatında gerekli altyapı oluşturularak yazılı standartlar belirlenip personele web, portal, mail, yazılı vb. gibi iletişim araçları vasıtasıyla duyurulacaktır. i, I.Hukuk Müş.,İns Kaynakları ve, D. Bşk. Personel Yönetim Politikaları makul ile her dönem 4 Yetki Devri: İdarelerde yetkiler ve yetki devrinin sınırları açıkça belirlenmeli ve yazılı olarak bildirilmelidir. Devredilen yetkinin önemi ve riski dikkate alınarak yetki devri yapılmalıdır.

9 T.C. İSKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ - İÇ KONTROL EYLEM PLANI - KONTROL ORTAMI BİLEŞENİ Kamu Ġç Kontrol Standardı ve Genel ġartı Yapılacak 4.1 İş akış süreçlerindeki imza ve onay mercileri belirlenmeli ve personele duyurulmalıdır. ile başlatılarak kısmen uygulanmakta ve geliştirme çalışmaları devam etmektedir İdarenin tüm faaliyetlerine ilişkin iş akış ve süreç analizi çalışmaları yapılacaktır. İş ve işlem akış süreçlerinin oluşturulması esnasında imza ve onay mercileri belirlenecek ve personele duyurulacaktır. i İns. Kaynakları ve, İş Akış Şemaları, Süreç Analizleri Yazılı Bildirim Haziran İmza yetkililerinin kimler olduğuna ilişkin olarak, imza ve onay mercileri personele duyurulacaktır. Genelge, Yazılı Bildirim makul ile her dönem * leri gerekçeleri belirtilerek tarihli üst yönetici onayı ile revize edilerek birleştirilmiş ve tek eylem haline getirilmiştir.

10 T.C. İSKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ - İÇ KONTROL EYLEM PLANI - KONTROL ORTAMI BİLEŞENİ Kamu Ġç Kontrol Standardı ve Genel ġartı Yapılacak 4.2 Yetki devirleri, üst yönetici tarafından belirlenen esaslar çerçevesinde devredilen yetkinin sınırlarını gösterecek şekilde yazılı olarak belirlenmeli ve ilgililere bildirilmelidir. ile başlatılmmış ve Bu standardın genel şartlarını sağlayacak şekilde bir "Yetki Devri Genelgesi" hazırlanacaktır. Yetki devirleri, üst yöneticinin görüşleri doğrultusunda devredilen yetkinin sınırlarını gösterecek şekilde yazılı olarak belirlenecek ve ilgililere yazılı olarak bildirilecektir. i, I.Hukuk Müş. i, I.Hukuk Müş., Yetki Devri Genelgesi, Yazılı/Elektronik Bildirim Aralık 2009 Yazılı Bildirim Temmuz 2012 Bu şart için makul 4.3 Yetki devri, devredilen yetkinin önemi ile uyumlu olmalıdır. ile uygulanmakta olup geliştirilmektedir Yetki devrinin bütün birimlerin hiyerarşik yapısı dikkate alınarak, kademe atlamadan devredilmesine yönelik uygulanması Devredilemeyecek ve devredilebilecek yetkiler, yetkinin önemi ile uyumlu olarak belirlenecektir. Yazılı Bildirim Şubat 2013 Yazılı Bildirim Şubat 2013 Bu şart için makul Yetki devredilen personel görevin gerektirdiği bilgi, deneyim ve yeteneğe sahip olmalıdır. Yetki devredilen personel, yetkinin kullanımına ilişkin olarak belli dönemlerde yetki devredene bilgi vermeli, yetki devreden ise bu bilgiyi aramalıdır. ile ile uygulanmakta olup geliştirilmektedir Yetki devredilen personelin, görevin gerektirdiği bilgi, deneyim ve yeteneğe sahip, performansı yüksek kişilerden olmasına dikkat edilecektir. Yetki devirlerinde devir alan ile devir eden arasında düzenli bilgi akışı ve raporlama Yazılı Bildirim Şubat 2013 Yazılı/Elektronik İletişim, Raporlar Şubat 2013 Bu şart için makul

11 T.C. İSKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ - İÇ KONTROL EYLEM PLANI - RİSK DEĞERLENDİRME BİLEŞENİ 2- RĠSK DEĞERLENDĠRME BĠLEġENĠ ARALIK 2014 Kamu Ġç Kontrol Standardı ve Genel ġartı Yapılacak 5 Planlama ve Programlama: İdareler, faaliyetlerini, amaç, hedef ve göstergelerini ve bunları gerçekleştirmek için ihtiyaç duydukları kaynakları içeren plan ve programlarını oluşturmalı ve duyurmalı, faaliyetlerinin plan ve programlara uygunluğunu sağlamalıdır. 5.1 İdareler, misyon ve vizyonlarını oluşturmak, stratejik amaçlar ve ölçülebilir hedefler saptamak, İdaremiz Stratejik Planı performanslarını ölçmek, izlemek ve öngörülen standarda uygun olarak değerlendirmek amacıyla katılımcı yöntemlerle yapılmıştır. stratejik plan hazırlamalıdır. öngörülmemiştir Stratejik Planı dönemi sonrasında yine katılımcı yöntemlerle ve standartlara uygun olarak yeni stratejik plan devam edileceğinden eylem öngörülmemiştir. 5.2 İdareler, yürütecekleri program, faaliyet ve projeleri ile bunların kaynak ihtiyacını, performans makul ile hedef ve göstergelerini içeren performans programı hazırlamalıdır İdaremiz Performans Programlarının, program dönemlerinde standartlara uygun olarak katılımcı yöntemlerle hazırlanmasına devam edilecektir. İSKİ Performans Programı Ekim 2009 makul ile her dönem sürdürülmektedir 5.3 İdareler, bütçelerini stratejik planlarına ve performans hazırlamalıdır. programlarına uygun olarak makul ile İdaremiz bütçeleri Stratejik Planlara ve Performans Programlarına uygun olarak hazırlanacaktır. İdaremiz bütçelerinin Performans Programlarına uygun olarak hazırlanabilmesi için Performans Programı hazırlama takviminin, Bütçe Hazırlık sürecinden önce tamamlanması İSKİ Bütçe Tasarısı İSKİ Bütçe Tasarısı Ekim 2009 Ekim 2009 makul ile her dönem sürdürülmektedir 5.4 Yöneticiler, faaliyetlerin ilgili mevzuat, stratejik plan ve performans programıyla belirlenen amaç ve makul ile hedeflere uygunluğunu sağlamalıdır Faaliyetlerin belirlenen amaç ve hedeflere uygunluğunu sağlamak için İdare Bütçesi, Yatırım Programı, Stratejik Plan ve Performans Programına uygun olarak hazırlanacaktır. İdaremiz Yöneticileri, faaliyetlerin mevzuata uygunluğunu, stratejik plan ve performans programıyla belirlenen amaç ve hedeflere ulaşılmasını sağlamak için periyodik dönemler halinde kontrollerin yapılmasını sağlayacaktır. İSKİ Bütçe Tasarısı Performans Programı Ölçüm Ekim 2009 makul ile her dönem sürdürülmektedir 5.5 Yöneticiler, görev alanları çerçevesinde idarenin hedeflerine uygun özel hedefler belirlemeli ve makul ile kısmen personeline duyurmalıdır. uygulanmakta olup geliştirilecektir birim yöneticilerince birimleriyle ilgili kısa ve orta vadeli kurum hedeflerine uygun şekilde özel hedefler belirlenerek personele duyurulacak ve gerekli ekip çalışması Yazılı Bildirim Aralık 2009 makul ile her dönem sürdürülmektedir Gerçekleşen ler Gerçekleşme Aşamasında Olan ler Gerçekleşmemiş ler

12 T.C. İSKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ - İÇ KONTROL EYLEM PLANI - RİSK DEĞERLENDİRME BİLEŞENİ Kamu Ġç Kontrol Standardı ve Genel ġartı Yapılacak 5.6 İdarenin ve birimlerinin hedefleri, spesifik, makul ile ölçülebilir, ulaşılabilir, ilgili ve süreli olmalıdır İdare ve birimlerin Stratejik Plan ve Performans Programlarında yer alacak hedefleri, spesifik, ölçülebilir, ulaşılabilir, ilgili ve süreli olması için gerekli metodlar geliştirilecektir. Yazılı Bildirim Ekim 2009 makul ile her dönem sürdürülmektedir 6 Risklerin belirlenmesi ve değerlendirilmesi: İdareler, sistemli bir şekilde analizler yaparak amaç ve hedeflerinin gerçekleşmesini engelleyebilecek iç ve dış riskleri tanımlayarak değerlendirmeli ve alınacak önlemleri belirlemelidir İdaremiz amaç ve hedeflerine yönelik risklerin belirlenmesi için tüm harcama birimlerince yetkili ve biriminin risklerini tanımlayabilecek Risk Belirleme Ekipleri oluşturulacaktır. i, Risk Belirleme Ekip Listeleri, Yazılı Bildirim Şubat 2010 makul ile her dönem sürdürülmektedir 6.1 İdareler, her yıl sistemli bir şekilde amaç ve hedeflerine yönelik riskleri belirlemelidir. makul ile kısmen uygulanmakta olup, geliştirilmektedir Her harcama birimi iş süreçlerine ilişkin karşılaşılması muhtemel riskleri tespit edecek, bu risklerin belirlenmesinde, uygulama sırasında karşılaşılan durum sonuçlarından, denetçi raporlarından ve yapılan diğer değerlendirmelerin bulgularından yararlanılacaktır. i, Teftiş Kurulu Bşk. Risk Değerlendirme Risk Her harcama birimi Performans Programındaki hedef ve göstergelerine ilişkin risklerini belirleyerek güncelleyecektir., Değerlendirme Şubat Risklerin gerçekleşme olasılığı ve muhtemel etkileri yılda en az bir kez analiz edilmelidir. makul ile başlatılacaktır. Risklere karşı alınacak önlemler belirlenerek eylem planları oluşturulmalıdır. makul ile başlatılacaktır Risklerin gerçekleşme olasılığı ve muhtemel etkilerine dair her yıl analiz toplantıları yapılacaktır. Bu analiz çalışmalarında İdaremiz faaliyetlerine ilişkin yeni hukuki durum, düzenleme ve uygulamalar ile Denetim raporlarındaki tespitlerden yararlanılacaktır. İdaremiz risk belirleme ekiplerince yapılan risk analiz çalışmaları sonucunda, risklere karşı alınacak önleyici ya da etkilerini azaltıcı işlemleri içeren "Risk Önleme Planı" oluşturularak Üst Yönetici onayını müteakiben ilgili birimlere gönderilecektir. i,insan Kaynakları ve Eğ D.Bşk. i, İç K.İzl.ve Yönlendirme Kurulu, İç K.St. Uy. Ey.Pl. Hazırlama Grubu, Risk Değerlendirme Genelge, Risk Önleme Planı, Yazılı Bildirim

13 T.C. İSKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ - İÇ KONTROL EYLEM PLANI - KONTROL FAALİYETLERİ BİLEŞENİ 3- KONTROL FAALĠYETLERĠ BĠLEġENĠ ARALIK 2014 Kamu Ġç Kontrol Standardı ve Genel ġartı Sorumlu veya ÇalıĢma Yapılacak KFS7 Kontrol stratejileri ve yöntemleri: İdareler, hedeflerine ulaşmayı amaçlayan ve riskleri karşılamaya uygun kontrol strateji ve yöntemlerini belirlemeli ve uygulamalıdır. KFS 7.1 Her bir faaliyet ve riskleri için uygun kontrol strateji ve yöntemleri (düzenli gözden geçirme, örnekleme yoluyla kontrol, karşılaştırma, onaylama, raporlama, koordinasyon, doğrulama, makul ile başlatılacaktır. analiz etme, yetkilendirme, gözetim, inceleme, izleme v.b.) belirlenmeli ve uygulanmalıdır. KFS KFS Süreç ve risklerin izlenmesi, karşılaştırılması, analizi ve raporlanması için her Harcama i bünyesinde Süreç ve Risk Koordinasyon Ekibi oluşturulacaktır. İdarenin yürütmekte olduğu her bir faaliyete ilişkin iş süreçlerinin analiz çalışması yapılacaktır. i,teftiş Kurulu Bşk., İnsan Kaynakları ve Eğ.D.Bşk. i Süreç ve Risk Kontrol Süreç Analiz Kasım 2012 makul ile her dönem KFS Süreç Analiz çalışmaları esnasında, iş ve işlem süreçlerine ilişkin riskler tespit edilecek ve risklerin ortadan kaldırılmasına yönelik uygun strateji ve kontrol mekanizmaları geliştirilecektir. i Süreç ve Risk Kontrol KFS 7.2 Kontroller, gerekli hallerde, işlem öncesi kontrol, süreç kontrolü ve işlem sonrası kontrolleri de makul ile başlatılacaktır. kapsamalıdır. KFS Kontroller; işlem öncesi önleyici kontroller, işlem esnasında süreç kontrolleri ve işlem sonrasında düzeltici ve iyileştirici kontrolleri kapsayacak şekilde yapılandırılacaktır. i, Teftiş Kurulu Bşk. I.Hukuk Müş. Süreç Kontrol Aralık 2014 Gerçekleşen ler Gerçekleşme Aşamasında Olan ler Gerçekleşmemiş ler

14 T.C. İSKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ - İÇ KONTROL EYLEM PLANI - KONTROL FAALİYETLERİ BİLEŞENİ Kamu Ġç Kontrol Standardı ve Genel ġartı Sorumlu veya ÇalıĢma Yapılacak KFS 7.3 Kontrol faaliyetleri, varlıkların dönemsel kontrolünü makul ile ve güvenliğinin sağlanmasını kapsamalıdır. KFS İSKİ birimlerinin, belirlenen periyotlar içerisinde kayıt ve belgeler dikkate alınmak suretiyle muhasebe kayıtları, taşınır, taşınmaz kayıtları gibi varlıkların dönemsel kontrol ve güvenliğini sağlayacak şekilde her türlü kontrol faaliyeti yürütülecektir. Muhasebe Analizi Nisan 2010 makul ile her dönem KFS 7.4 Belirlenen kontrol yönteminin maliyeti beklenen faydayı aşmamalıdır. makul ile başlatılacaktır. KFS KFS Belirlenen kontrol yönteminin fayda maliyet analizleri yapılarak etkin, verimli ve ekonomik olacak şekilde uygulanması Kontrollerde riskli alanlar tespit edilecek ve öncelikli olarak bu alanlarda kontroller yapılarak standartlar ve iyileştirmeler gerçekleştirilecektir. i i Kontrol Yöntemi Fayda Maliyet Analizleri Risk Kontrol KFS8 Prosedürlerin belirlenmesi ve belgelendirilmesi: İdareler, faaliyetleri ile mali karar ve işlemleri için gerekli yazılı prosedürleri ve bu alanlara ilişkin düzenlemeleri hazırlamalı, güncellemeli ve ilgili personelin erişimine sunmalıdır. KFS 8.1 İdareler, faaliyetleri ile mali karar ve işlemleri hakkında yazılı prosedürler belirlemelidir. makul ile başlatılacaktır. KFS İSKİ, faaliyetleri ile mali karar ve işlemleri hakkında yazılı prosedürler belirlenerek uygulanması i, Hukuk Müş., Yazılı Prosedürler Haziran 2014 KFS 8.2 Prosedürler ve ilgili dokümanlar, faaliyet veya mali karar ve işlemin başlaması, uygulanması ve makul ile sonuçlandırılması aşamalarını kapsamalıdır. KFS Belirlenen prosedürler ve ilgili dökümanlar; faaliyet veya mali karar ve işlemin başlama, uygulama ve sonuçlandırma aşamaları dahil bütün aşamaları kapsayacak şekilde düzenlenecektir. i, Hukuk Müş., Yazılı Prosedürler Kasım 2012 KFS 8.3 Prosedürler ve ilgili dokümanlar, güncel, kapsamlı, mevzuata uygun ve ilgili personel tarafından makul ile anlaşılabilir ve ulaşılabilir olmalıdır. KFS İdari faaliyetlere, mali karar ve işlemlere ait prosedürler ve ilgili dokümanlar, güncel, kapsamlı, mevzuata uygun ve ilgili personel tarafından anlaşılabilir ve ulaşılabilir olacaktır. i, Hukuk Müş., Yazılı Prosedürler Aralık 2009

15 T.C. İSKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ - İÇ KONTROL EYLEM PLANI - KONTROL FAALİYETLERİ BİLEŞENİ Kamu Ġç Kontrol Standardı ve Genel ġartı Sorumlu veya ÇalıĢma Yapılacak KFS9 Görevler ayrılığı: Hata, eksiklik, yanlışlık, usulsüzlük ve yolsuzluk risklerini azaltmak için faaliyetler ile mali karar ve işlemlerin onaylanması, uygulanması, kaydedilmesi ve kontrol edilmesi görevleri personel arasında paylaştırılmalıdır. KFS 9.1 Her faaliyet veya mali karar ve işlemin onaylanması, uygulanması, kaydedilmesi ve kontrolü görevleri farklı makul ile kişilere verilmelidir. KFS ce, yürürlükteki mevzuat çerçevesinde her faaliyet veya mali karar ve işlemin onaylanması, uygulanması, kaydedilmesi ve kontrol edilmesi görevleri için iş akış şemaları doğrultusunda otokontrol sağlanacak şekilde, görevlerin farklı kişiler tarafından yapılması i I. Hukuk Müş. Yazılı Bildirim Haziran 2014 KFS 9.2 Personel sayısının yetersizliği nedeniyle görevler ayrılığı ilkesinin tam olarak uygulanamadığı idarelerin makul ile yöneticileri risklerin farkında olmalı ve gerekli önlemleri almalıdır. KFS Personel yetersizliği sebebiyle görevler ayrılığı ilkesinin tam olarak uygulanamaması spesifik durumunda, karşılaşılacak risklerin azaltılmasına yönelik gerekli tedbirler, birim amirleri tarafından alınacaktır. Yazılı Bildirim Aralık 2009 KFS 10 HiyerarĢik kontroller: Yöneticiler, iş ve işlemlerin prosedürlere uygunluğunu sistemli bir şekilde kontrol etmelidir. KFS 10.1 Yöneticiler, prosedürlerin etkili ve sürekli bir şekilde uygulanması için gerekli kontrolleri yapmalıdır. makul ile başlatılacaktır. KFS de yürütülen iş ve işlemlerin, iş akış şeması ve prosedürlerine uygun olarak yerine getirilip getirilmediği konusunda; birim amirlerince genel işleyişi temsil edecek bir örnekleme üzerinde sistematik olarak izleme ve kontroller yapılması i, Hukuk Müş. Kontrol Aralık 2014 KFS Gerektiğinde riskli alanlarda yöneticiler veya görevlendirdiği kişilerce hususi kontrollerin yapılması i, Hukuk Müş. Kontrol

16 T.C. İSKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ - İÇ KONTROL EYLEM PLANI - KONTROL FAALİYETLERİ BİLEŞENİ Kamu Ġç Kontrol Standardı ve Genel ġartı Sorumlu veya ÇalıĢma Yapılacak KFS 10.2 Yöneticiler, personelin iş ve işlemlerini izlemeli ve onaylamalı, hata ve usulsüzlüklerin giderilmesi için makul ile gerekli talimatları vermelidir. KFS Yöneticilerin personelin bütün iş ve işlemlerini izlemesini ve onaylamasını, hata ve usulsüzlüklerin tespit edilmesi durumunda giderilmesine yönelik talimatların verilmesi i Teftiş Kurulu Bşk. Hukuk Müş..İnsan Kaynakları ve Eğ.D.Bşk Kontrol, Yazılı Bildirim

1- KONTROL ORTAMI STANDARTLARI. Öngörülen Eylem veya Eylemler. Kontrol Eylem Planı hazırlığı tüm birimlere ve tüm personele duyurulacaktır.

1- KONTROL ORTAMI STANDARTLARI. Öngörülen Eylem veya Eylemler. Kontrol Eylem Planı hazırlığı tüm birimlere ve tüm personele duyurulacaktır. KOS 1 1. Etik Değerler ve Dürüstlük: Personel davranışlarını belirleyen kuralların personel tarafından bilinmesi sağlanmalıdır. KOS 1 1- KONTROL ORTAMI STANDARTLARI KOS 1.1 İç genelge yayımlandı. KOS 1.1.1

Detaylı

İÇ KONTROL STANDARTLARI EYLEM PLANI

İÇ KONTROL STANDARTLARI EYLEM PLANI EK:2- ŞAHİNBEY BELEDİYE BAŞKANLIĞI İÇ KONTROL STANDARTLARI EYLEM PLANI 1- KONTROL ORTAMI Mevcut Durum Eylem Öngörülen Eylem veya Eylemler Sorumlu KOS1 Etik Değerler ve Dürüstlük: Personel davranışlarını

Detaylı

T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI İÇ KONTROL STANDARTLARINA UYUM EYLEM PLANI 2015-2016

T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI İÇ KONTROL STANDARTLARINA UYUM EYLEM PLANI 2015-2016 T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI İÇ KONTROL STANDARTLARINA UYUM EYLEM PLANI - 1- KONTROL ORTAMI STANDARTLARI Sorumlu KOS1 Etik Değerler ve Dürüstlük: Personel davranışlarını belirleyen kuralların personel tarafından

Detaylı

KARABÜK ÜNİVERSİTESİ İÇ KONTROL STANDARTLARI EYLEM PLANI

KARABÜK ÜNİVERSİTESİ İÇ KONTROL STANDARTLARI EYLEM PLANI KAABÜK ÜNİVESİTESİ İÇ KONTOL I EYLEM PLANI UNSULA KAMU İÇ KONTOL GENEL ŞATLA HEDEF EYLEM PLANI SOUMLU BİİM SÜESİ AÇIKLAMA (BEKLENTİLE, SONUÇLA, ÇÖZÜM ÖNEİLEİ) 1.1.1. İç Kontrol Sistemi ve işleyişi yönetici

Detaylı

T.C. BEŞİKTAŞ BELEDİYESİ KAMU İÇ KONTROL STANDARTLARINA UYUM EYLEM PLANI

T.C. BEŞİKTAŞ BELEDİYESİ KAMU İÇ KONTROL STANDARTLARINA UYUM EYLEM PLANI T.C. BEŞİKTAŞ BELEDİYESİ KAMU İÇ KONTROL STANDARTLARINA UYUM EYLEM PLANI KOS1 Öngörülen ler KONTROL ORTAMI Etik Değerler ve Dürüstlük: Personel davranışlarını belirleyen kuralların personel tarafından

Detaylı

İÇ KONTROL STANDARTLARI EYLEM PLANI

İÇ KONTROL STANDARTLARI EYLEM PLANI SAKARYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İÇ KONTROL STANDARTLARI EYLEM PLANI Standart Kod No KOS1 KOS 1.1 Kamu İç Kontrol Standardı ve Genel Şartı Etik Değerler ve Dürüstlük: Personel davranışlarını belirleyen kuralların

Detaylı

İÇ KONTROL KAMU İÇ KONTROL STANDARTLARI KAMU İÇ KONTROL STANDARTLARINA UYUM EYLEM PLANI

İÇ KONTROL KAMU İÇ KONTROL STANDARTLARI KAMU İÇ KONTROL STANDARTLARINA UYUM EYLEM PLANI T.C. ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI İÇ KONTROL KAMU İÇ KONTROL STANDARTLARI KAMU İÇ KONTROL STANDARTLARINA UYUM Adres: Meşelik Kampüsü 26480 Eskişehir Telefon: 0

Detaylı

MERSİN SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. İÇ KONTROL STANDARTLARI UYUM EYLEM PLANI

MERSİN SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. İÇ KONTROL STANDARTLARI UYUM EYLEM PLANI MERSİN SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. İÇ KONTROL STANDARTLARI UYUM EYLEM PLANI ARALIK 2014 İçindekiler Tablosu 1. GİRİŞ... 1 2. KAVRAMSAL OLARAK İÇ KONTROL VE İÇ KONTROLÜN DÜNYADA GELİŞİMİ...

Detaylı

KAMU ĠÇ KONTROL STANDARTLARINA UYUM EYLEM RAPORU

KAMU ĠÇ KONTROL STANDARTLARINA UYUM EYLEM RAPORU KAMU ĠÇ KONTROL STANDARTLARINA UYUM EYLEM RAPORU Konya 2014 İçindekiler ÜST YÖNETĠCĠ SUNUġU 1 A- ĠÇ KONTROL SĠSTEMĠ HAKKINDA GENEL BĠLGĠLER 1. İç Kontrol Sisteminin Tanımı 2 2. İç Kontrol Sisteminin Amacı

Detaylı

KAYSERĠ BÜYÜKġEHĠR BELEDĠYESĠ

KAYSERĠ BÜYÜKġEHĠR BELEDĠYESĠ KAYSERĠ BÜYÜKġEHĠR BELEDĠYESĠ KAMU ĠÇ KONTROL STANDARTLARINA UYUM EYLEM PLANI 01.01.2015-31.12.2016 ĠÇĠNDEKĠLER Misyon,Vizyon ve Temel Değerler...1 A. İç Kontrol Sisteminin Genel Esasları...2 B. İç Kontrol

Detaylı

KAMU İÇ KONTROL STANDARTLARINA UYUM EYLEM PLANI (Revize)

KAMU İÇ KONTROL STANDARTLARINA UYUM EYLEM PLANI (Revize) KAMU İÇ KONTROL STANDARTLARINA UYUM EYLEM PLANI (Revize) Mali Hizmetler 2014 1 İçindekiler Tablosu LİSTELER... 2 GİRİŞ... 3 İÇ KONTROL NEDİR?... 4 İÇ KONTROLDE ROL VE SORUMLULUKLAR... 8 KAMU İÇ KONTROL

Detaylı

Çalışma Hayatında Yeni Pusulamız. İÇ KONTROL z. Strateji Geliştirme Başkanlığı

Çalışma Hayatında Yeni Pusulamız. İÇ KONTROL z. Strateji Geliştirme Başkanlığı z Strateji Geliştirme Başkanlığı Misyonumuz Toplumun yaşam kalitesinin yükseltilmesine ve ülke kalkınmasına katkı sağlamak amacıyla; ulaştırma, denizcilik, haberleşme, uzay ve bilgi teknolojileri alanlarında

Detaylı

T.C. RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ İÇ KONTROL SİSTEMİ

T.C. RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ İÇ KONTROL SİSTEMİ T.C. RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ İÇ KONTROL SİSTEMİ Hazırlayanlar: İç Kontrol Standartlarına Uyum Eylem Planı Hazırlama Grubu Üyeleri ve İç Kontrol İzleme ve Yönlendirme Kurulu Üyeleri Eylül 2013

Detaylı

personel performans ı-hassas görevler-yetki devri-hedef tespitiçok

personel performans ı-hassas görevler-yetki devri-hedef tespitiçok ahlak kuralları-dürüst lük-görev rol ve iş -pe rsone l yet e rliliği - personel performansı -hassas görevler-yetki devri-hedef tespitiçok yıllık programlama -yıllık denetim planı -hedeflere ilişkin performansın

Detaylı

Üniversitemiz İç Kontrol Standartları Uyum Eylem Planı İzleme Değerlendirme Raporu

Üniversitemiz İç Kontrol Standartları Uyum Eylem Planı İzleme Değerlendirme Raporu Üniversitemiz İç Kontrol Standartları Uyum Eylem Planı İzleme Değerlendirme Raporu BARTIN ÜNİVERSİTESİ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRESİ BAŞKANLIĞI KAMU İÇ KONTROL STANDARTLARINA UYUM EYLEM PLANI DEĞERLENDİRME

Detaylı

KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ İÇ KONTROL STANDARTLARI UYUM EYLEM PLANI

KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ İÇ KONTROL STANDARTLARI UYUM EYLEM PLANI KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ İÇ KONTROL STANDARTLARI UYUM EYLEM PLANI İÇ KONTROL STANDARTLARI UYUM ÇALIŞMA EKİBİ MAYIS 2014 1 İçindekiler TANIMLAR... 3 KISALTMALAR... 4 GİRİŞ... 5 1. MEVCUT DURUM...

Detaylı

HİTİT ÜNİVERSİTESİ İÇ DENETİM YÖNERGESİ

HİTİT ÜNİVERSİTESİ İÇ DENETİM YÖNERGESİ HİTİT ÜNİVERSİTESİ İÇ DENETİM YÖNERGESİ Sayfa 1 / 26 T.C. HİTİT ÜNİVERSİTESİ İÇ DENETİM YÖNERGESİ İÇİNDEKİLER Bölümler - Başlıklar Sayfa No BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler 3-4 Amaç ve Kapsam 3 Hukuki Dayanak

Detaylı

İç Kontrol Eylem Planı

İç Kontrol Eylem Planı İç Kontrol Eylem Planı 2012-2014 Geliştirme Müdürlüğü ÇANKAYA BELEDİYESİ STRATEJİ GELİŞTİRME MÜDÜRLÜĞÜ Ziyagökalp Cad. Emek Hizmet Binası Kat:8 No:11 Çankaya - ANKARA Tel: 0.312 458 89 00 / 1901 Faks:

Detaylı

GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ İÇ DENETİM YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM. Genel Hükümler

GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ İÇ DENETİM YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM. Genel Hükümler GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ İÇ DENETİM YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Amaç ve kapsam MADDE 1 - Bu Yönergenin amacı, Gaziosmanpaşa Üniversitesi İç Denetim Birimi Başkanlığının işleyişi ve yönetimi

Detaylı

[Metni yazın] İç Denetim YÖNERGESİ

[Metni yazın] İç Denetim YÖNERGESİ [Metni yazın] İç Denetim YÖNERGESİ T.C. SOSYAL GÜVENLİK KURUMU İç Denetim Birimi Başkanlığı 2014 İÇİNDEKİLER BİRİNCİ BÖLÜM 3 Genel Hükümler 3 Amaç ve Kapsam 3 Hukuki Dayanak 3 Tanımlar 3 İKİNCİ BÖLÜM 4

Detaylı

ESKİŞEHİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ KURULUŞ, GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK

ESKİŞEHİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ KURULUŞ, GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK ESKİŞEHİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ KURULUŞ, GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK BİRİNCİ KISIM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak, Tanımlar ve Genel İlkeler Amaç Madde 1- (1) Bu Yönetmeliğin amacı, Eskişehir

Detaylı

KOCAELİ İL ÖZEL İDARESİ İÇ DENETİM BİRİMİ YÖNERGESİ

KOCAELİ İL ÖZEL İDARESİ İÇ DENETİM BİRİMİ YÖNERGESİ T.C.Kocaeli Valiliği İl Özel İdaresi İç Denetim Birimi Yönergesi 2008 KOCAELİ İL ÖZEL İDARESİ İÇ DENETİM BİRİMİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Amaç ve kapsam Madde 1- (1) Bu Yönergenin amacı, Kocaeli

Detaylı

VERSİYON 1.0 KAMU İÇ DENETİM REHBERİ İÇ DENETİM KOORDİNASYON KURULU

VERSİYON 1.0 KAMU İÇ DENETİM REHBERİ İÇ DENETİM KOORDİNASYON KURULU VERSİYON 1.0 KAMU İÇ DENETİM REHBERİ İÇ DENETİM KOORDİNASYON KURULU ANKARA Eylül 2013 İÇİNDEKİLER SUNUŞ... 1 TANIMLAR VE KISALTMALAR... 2 1. GİRİŞ... 3 2. İŞİN NİTELİĞİ... 5 2.1. KURUMSAL YÖNETİM (YÖNETİŞİM)...

Detaylı

ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İÇ DENETİM YÖNERGESİ

ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İÇ DENETİM YÖNERGESİ ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İÇ DENETİM YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Amaç ve kapsam MADDE 1- (1) Bu Yönergenin amacı, Orman Genel Müdürlüğü İç Denetim Birimi Başkanlığının işleyişi ve yönetimi ile iç

Detaylı

Kamu İç Kontrol Rehberi

Kamu İç Kontrol Rehberi T.C. MALİYE BAKANLIĞI BÜTÇE VE MALİ KONTROL GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Kamu İç Kontrol Rehberi Kontrol ortamı Risk yönetimi Kontrol faaliyetleri Bilgi ve iletişim İzleme Bu rehber Avrupa Birliği tarafından finanse

Detaylı

ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ İÇ DENETİM YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler

ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ İÇ DENETİM YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ İÇ DENETİM YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Amaç ve kapsam MADDE 1 (1) Bu Yönergenin amacı, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi İç Denetim Biriminin işleyişi ve

Detaylı

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞI İÇ DENETİM YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞI İÇ DENETİM YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞI İÇ DENETİM YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Amaç ve kapsam MADDE 1- (1) Bu Yönergenin amacı, Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı İç Denetim Birimi Başkanlığının

Detaylı

Yönerge No: 2 ETİ MADEN İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İÇ DENETİM DAİRESİ BAŞKANLIĞI GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUK YÖNERGESİ

Yönerge No: 2 ETİ MADEN İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İÇ DENETİM DAİRESİ BAŞKANLIĞI GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUK YÖNERGESİ Yönerge No: 2 ETİ MADEN İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İÇ DENETİM DAİRESİ BAŞKANLIĞI GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUK YÖNERGESİ ŞUBAT/2013 ETİ MADEN İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İÇ DENETİM DAİRESİ BAŞKANLIĞI GÖREV,

Detaylı

KARTAL BELEDİYESİ İÇ DENETİM BİRİM YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler

KARTAL BELEDİYESİ İÇ DENETİM BİRİM YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler İÇ DENETİM BİRİM YÖNERGESİ Amaç ve kapsam KARTAL BELEDİYESİ İÇ DENETİM BİRİM YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Madde 1 (1) Bu Yönergenin amacı, Kartal Belediyesi iç denetim biriminin işleyişi ile

Detaylı

HAKKARİ DEFTERDARLIĞI İÇ KONTROL EYLEM PLANI 1- KONTROL ORTAMI

HAKKARİ DEFTERDARLIĞI İÇ KONTROL EYLEM PLANI 1- KONTROL ORTAMI EK:1 HAKKARİ DEFTERDARLIĞI İÇ KONTROL EYLEM PLANI 1- KONTROL ORTAMI Standart Kamu İç Kontrol Standardı ve Genel Şartı Sorumlu KOS1 KOS 1.1 KOS 1.3 Etik Değerler ve Dürüstlük: Personel davranışlarını belirleyen

Detaylı