Yolsuzluk ve yolsuzluk ile mücadele konulu bu çalışmada, öncelikle yolsuzluğun

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Yolsuzluk ve yolsuzluk ile mücadele konulu bu çalışmada, öncelikle yolsuzluğun"

Transkript

1 Doç. Dr. Recai AKYEL Sayıştay Başkanı Yolsuzluk ve Yolsuzluk İle Mücadelenin Straterjik Yönetimi Yolsuzluk ve yolsuzluk ile mücadele konulu bu çalışmada, öncelikle yolsuzluğun tanımını yapmak, yolsuzluğun çeşitlerini, yolsuzluğun ortak unsurlarını izah etmek, yolsuzlukta gizlilik unsurunun önemi, saydamlık ve hesap verme sorumluluğu ile yolsuzluk ilişkisi incelenmektedir. Bu çalışmada, ayrıca, yolsuzluğun değişik etkileri, yolsuzluk ile mücadelenin önemi ve yolsuzluk ile mücadelede etkin unsurlar, yolsuzlukla mücadelede denetimin, teftişin ve Sayıştayın rolü izah edilmektedir. Çalışma yolsuzluk ile mücadelenin uluslararası boyutu ile Türkiye boyutuna yer vermekte olup; yolsuzlukla mücadele konusunda göz önünde bulundurulması gereken hususlar ile öneri ve tavsiyeler ile sonlanmaktadır. 11. YOLSUZLUK Yolsuzluk konusunun anlaşılması bakımından, yolsuzluğun ne olduğu, yolsuzluktan ne anlamak gerektiği, yolsuzluğun niteliği ile yolsuzluğun ne tür çeşitlerinin bulunduğu hususları açıklığa kavuşturulmalıdır. Yolsuzluk ile başarılı bir mücadelenin verilebilmesi için yolsuzluğun ortak unsurlarının neler olduğu, gizlilik unsurunun ne derece etkili olduğu gibi hususların bilinmesinde fayda görülmektedir. A. YOLSUZLUĞUN NİTELİĞİ Yolsuzluk belirli niteliklere sahiptir. Yolsuzluğun bu niteliklerini tespit etmek önemlidir. Bu niteliklerin bilinmesi yolsuzluğu doğru anlamaya yardımcı olmaktadır. Yolsuzluğun genel niteliklerini aşağıdaki gibi sıralamak mümkündür: Yolsuzluk küresel bir olgudur. Yolsuzluk her ülkede, her toplumda vardır. Yolsuzluk her kişiyi, her kurumu ilgilendirmektedir. 28

2 Yerel Yönetimlerde Yolsuzlukla Mücadele ve Denetim Sorunları Sempozyumu Yolsuzluk bireysel açıdan beşeri bir zaafiyet ve psikolojik bir rahatsızlıktır. Yolsuzluk toplumsal açıdan sosyal bir felakettir. Yolsuzluk, vatandaşın devlete ve kurulu düzene güvenini kemiren bir canavardır. B. TANIMI Her kavramda olduğu gibi, Yolsuzluğun tanımı da farklı açılardan ve farklı kapsamlarda yapılabilmektedir. Aşağıda üç ayrı kapsamda tanımlamaya yer verilmektedir: Yolsuzluk: Kamu gücünün özel çıkar amacıyla kötüye kullanılmasıdır. Yolsuzluk: Kamu ve özel kuruluşların karar verme mekanizmalarındaki yozlaşma ve bozulmadır. Yolsuzluk: Görevlinin yürüttüğü görevleri veya gerekli davranışları yasalara uygun bir şekilde yerine getirmesinde, sapmalara yol açan rüşvet veya her türlü yasadışı menfaatin talep edilmesi, teklif edilmesi, verilmesi ya da kabul edilmesidir. C. YOLSUZLUK ÇEŞİTLERİ Yolsuzluk değişik açılardan sınıflandırılmaktadır: Kamuda yolsuzluk özelde yolsuzluk, Siyasal yolsuzluk yönetsel yolsuzluk yargısal yolsuzluk, Maddi çıkar karşılığı yolsuzluk maddi olmayan çıkar karşılığı yolsuzluk, Kamu yönetiminde eylem ve işlemlerin gerçekleştirilmesinde gizlilik ortadan kaldırılabildiği oranda, yolsuzluk olgusu da ortadan kalkacaktır. Çünkü hiçbir kamu görevlisi kolayca açıktan yolsuzluk eyleminde bulunmaya cesaret edemeyecektir. *** Kamu kesiminde hesap verme sorumluluğunun yerleştirilmesinde ve şeffaflığın geliştirilmesinde denetimin rolü büyüktür. Denetim fonksiyonunun yerine getirilmesinde hem iç denetim hem de dış denetim uyumlu ve sağlıklı bir biçimde gerçekleştirilmelidir. 29

3 Kara Gri Beyaz yolsuzluklar, (Zimmet İşin erken bitirilmesi için bahşiş verme Faturasız satın alma), Cezaya bağlanan Cezaya bağlanmayan yolsuzluklar, vb. D.YOLSUZLUĞUN ORTAK UNSURLARI Her yolsuzluk olgusunda, oluşan her bir yolsuzluk olayında ortak olan bazı unsurlar bulunmaktadır. Yolsuzluk ile başarılı bir mücadele stratejisi oluşturabilmek için bu unsurların doğru anlaşılması gerekmektedir. Bu ortak unsurlar şunlardır: Yetkinin ve Yetkilinin varlığı, Yetkinin kural dışı kullanılması, Çıkar sağlanması, (maddi-maddi olmayan) Gizlilik. Bu ortak unsurlara müdahale edilerek yolsuzluğun yoğunluğuna ve oranına müdahale etmek mümkün görünmektedir. E.GİZLİLİK Yolsuzluğun önlenmesini, araştırılmasını, ortaya çıkarılmasını zor ve karmaşık hale getiren yolsuzluğun gizlilik öğesidir. Kamu yönetiminde eylem ve işlemlerin gerçekleştirilmesinde gizlilik ortadan kaldırılabildiği oranda, yolsuzluk olgusu da ortadan kalkacaktır. Çünkü hiçbir kamu görevlisi kolayca açıktan yolsuzluk eyleminde bulunmaya cesaret edemeyecektir. F. SAYDAMLIK, HESAP VERME SORUMLULUĞU VE YOLSUZLUK İLİŞKİSİ Yolsuzluk olgusunun oluşumu ile saydamlık ve hesap verebilirlik arasında sıkı bir ters orantı bağı bulunmaktadır. Saydamlık ve hesap verilebilirlik oranı ve miktarı arttıkça, yolsuzluk oranı ve miktarı düşmektedir. Yolsuzluk= Tekelci Yetki Kullanma Gücü Var + Takdir Yetkisi Var Hesap Verme Sorumluluğu Yok - Saydamlık Yok Yolsuzluk, kamu görevlisinin yetkisini kural dışı kullanarak gizli bir şekilde çıkar sağlamasıdır. Şeffaf yönetimlerde her yapılan görüleceğinden; hesap soran yönetimlerde her yapılanın hesabı sorulacağından yetkilinin yolsuzluk yapması görülecek ve hesabı sorulacaktır. Bu sistem yolsuzlukları önleyecektir. Kamu kesiminde hesap verme sorumluluğunun yerleştirilmesinde ve şeffaflığın geliştirilmesinde denetimin rolü büyüktür. Denetim fonksiyonunun yerine getirilmesinde hem iç denetim hem de dış denetim uyumlu ve sağlıklı bir biçimde gerçekleştirilmelidir. 30

4 Yerel Yönetimlerde Yolsuzlukla Mücadele ve Denetim Sorunları Sempozyumu III. YOLSUZLUK İLE MÜCADELE Yolsuzluk ile mücadelenin stratejik yönetimi kurulmalıdır. Çağdaş yaklaşımda her konunun yönetilmesi gerekmektedir. Yönetilemeyen konular her zaman risk ve zarar taşımaktadırlar. Çağdaş toplum doğal afetin zararlarını yönetebildiği gibi yolsuzluğa karşı mücadeleyi de yönetebilmelidir. Yolsuzlukla mücadelede stratejik yönetim anlayışı çerçevesinde, stratejik politikaların belirlenmesi, stratejik planların yapılması, misyonun, vizyonun, temel hedeflerin ve uygulama programlarının belirlenmesi önemlidir. Belirlenenlerin uygulanabilmesi için gerekli örgütlenmenin gerçekleştirilmesi ve yürütülmesi gerekmektedir. A. Stratejik Yönetim Anlayışı ile Sistem Kurmak Bir Zorunluluktur Stratejik yönetim anlayışı içinde sistematik bir yaklaşıma sahip olunmalıdır. Toplumsal yaşam içiçe geçmiş sistemlerden oluşmaktadır. Kapımızı kilitli tutalım, komşuyu hırsız tutmayalım. Yolsuzluğu önleyici sistemi kuralım; vatandaşları yolsuzluğa sevk etmeyelim. Bireylerin erdemli olmaları bu konuda sağlıklı bir sistem kurmayı engellemez. Kişilerin her ne kadar iyi araç kullanmaları zorunlu olsa da; trafik kurullarının kurulması gerekmektedir. İnsanlar melek değildir. İnsanları melek gibi görmek insanlara yapılan bir haksızlıktır. İnsanlar bu yükü kaldıramaz. İnsanın yaratılışına aykırıdır. İnsanlar erdemli, doğru, etik olmalılar; ama yolsuzluğu engelleyici sistemin kurulması gerekir. B.Yolsuzluğun Ortak Unsurlarına Müdahale Yoluyla Yolsuzlukla Mücadele Edilmesi Modeli Yolsuzluğun oluşumunu sağlayan bazı unsurlar bulunmaktadır. Bu unsurlar birarada olunca yolsuzluk olgusu oluşmaktadır. Etkin olmayan bir kamu yönetiminde, gizlilik ortamında yetkilinin sahip olduğu yetkiyi bir çıkar karşılığında kural dışı kullandığında yolsuzluk olgusu oluşmaktadır. Sayılan bu unsurların niteliği ve niceliği yolsuzluğun niteliğini ve niceliğini etkilemektedir. Bu durum yolsuzluğun ortak unsurlarına müdahale edilmesi yoluyla yolsuzluk ile mücadele etme usulünü gündeme getirmektedir. Aşağıdaki tabloda yolsuzluk işleminin ortak unsurlarının niteliğindeki değişikliklerin yolsuzluk ile ilgili risk oranını nasıl azaltıp ya da çoğalttığını göstermektedir. Yolsuzluğun Ortak Unsurlarına Müdahale Yoluyla Yolsuzlukla Mücadele Edilmesi Modeli 31

5 Yolsuzluk İşleminin Ortak Unsurları Yetki Yetkili Yetkinin Kural Dışı Kullanılması Çıkar Sağlanması Gizlilik İdari Yapının Etkinliği Yolsuzluk Risk Oranı Çok 1.Çok Miktarda.2. Takdir Yetkisi, 3. Subjektiflik, Tek Kişi 1.Yetersiz Denetim. 2. Denetimin Yetersizliği Önleyici ve Düzeltici Araçlar Düzenlenmemiş Şeffaflık ve Hesap Verme Sistemi Kurulmamış Belirsizlik. Keyfilik. Etkin İşlemeyen Bir Bürokratik Yapı Yolsuzluk Risk Oranı Az 1. Az Miktarda.2. Bağlı Yetki 3.Objektiflik Çok Kişi 1.Optimal Denetim 2.Sağlıklı Denetim Önleyici ve Düzeltici Araçlar Düzenlenmiş Şeffaflık ve Hesap Verme Sistemi Kurulmuş Belirli ve Açık. Etkin İşleyen Bir Bürokratik Yapı C.YOLSUZLUĞUN ETKİLERİ Yolsuzluğun yaşamın hemen hemen her alanına olumsuz etkileri olmaktadır. Bu çalışmada yolsuzluğun ekonomiye etkisine ve yolsuzluğun vatandaşa etkisine yer verilmiştir. 1. Yolsuzluğun Ekonomiye Etkisi: Yolsuzluğun yatırımları engelleyici etkisi vardır. Yolsuzluk, yatırımcılara ek maliyet yüklemesi nedeniyle ulusal yatırımcı ve yabancı yatırımcı için yatırım yapma eğilimini düşürür. Yolsuzlukların büyümeyi geciktirici yönü vardır. Yolsuzlukların kamu yatırımlarını verimsizleştirici ve özel sektör yatırımlarını pahalılaştırıcı bir yönü vardır. Yolsuzluk - Yoksulluk kısır döngüsü vardır. 32

6 Yerel Yönetimlerde Yolsuzlukla Mücadele ve Denetim Sorunları Sempozyumu 2.Yolsuzluğun Vatandaşa Etkisi: Yolsuzluk nedeniyle gelir dağılımı bozulmakta ve fakirlik artmaktadır. Yolsuzluk, devletin iyi yönetilmesinin, eşitlik ve adalet ilkelerinin uygulanmasının önünde engel teşkil etmek suretiyle hukukun üstünlüğü ilkesini temelinden sarsmakta ve devletin meşruiyetini tartışılır kılmaktadır. Kamu yönetimini felce uğratmakta, yönetimi pahalılaştırmaktadır. Yolsuzluklar, kendinden sonra gelen yolsuzluklara temel hazırlamakta, kendi kendini besleyen bir kısır döngü kurulmasına neden olmaktadır. Yolsuzluk, vatandaşın devlete olan güvenini sarsmaktadır. Yolsuzluk, vatandaşın işlerinin normal seyrinde gitmesini engellemekte, işlerini bozmakta, vatandaşın yaşama ümidini kırmaktadır. D.YOLSUZLUK İLE MÜCADELENİN ÖNEMİ Yolsuzluk ile mücadelenin stratejik yönetimi anlayışı çerçevesinde, sistematik bir yaklaşım ile aşağıdaki hususların göz ardı edilmemesi gerekmektedir: Yolsuzluğun doğası ve oluşum süreci iyi anlaşılmalıdır. Yolsuzluk dünya genelinde bir musibettir. Yolsuzluğa karşı mücadelede etkinliği artırabilecek standartlar, politikalar ve prosedürler hususunda, ulusal kurumlar için uluslar arası anlaşmaların onaylanması ve uluslararası işbirliği etkili olmaktadır. Yolsuzluk bakımından kamu kurumları özel risk alanlarıdır. Yolsuzluk ile mücadelede her kişiye, her kuruma ve devlete etkin görev düştüğü kabul edilmelidir. E.YOLSUZLUK İLE MÜCADELEDE ETKİN UNSURLAR Yolsuzluğun oluşumunu kolaylaştıran unsurların varlığı gibi, yolsuzluğun oluşumunu zorlaştıran bazı unsurlar da vardır. Aşağıdaki unsurların varlığı yolsuzluğun alanını daraltmaktadır. Bu unsurların birlikte var olma oranı yolsuzluğa fırsat vermeme oranını artırmaktadır: Demokratik Yönetim, Şeffaflık (Saydamlık), Hesap verebilirlik, 33

7 Denetim (iç-dış), İyi Yönetişim (Yeni Kamu Yönetimi Anlayışı), Kanun Hakimiyeti, Bürokratik Kalitenin Yüksek Olması, Müeyyidelerin Caydırıcı Olması, Etik Kuralların Yaygınlaştırılması, Kamuda Etkin Yönetimin Geliştirilmesi. F. YOLSUZLUK İLE MÜCADELEDE SAYIŞTAYIN ROLÜ Kamu kaynaklarının daha etkin, verimli ve ekonomik kullanılabilmesi için şeffaflığı ve hesap verebilirliği sağlamasının yanı sıra yolsuzlukla mücadelede Sayıştayların rollerinin daha etkin olması bir zorunluluktur. Dünya Sayıştaylar Birliği (INTOSAI) nin 27 Kasım 2010 Güney Afrika daki Genel Kurulunda alınan Johannesburg kararları içinde Yolsuzlukla Mücadelenin Artırılması maddesi de yer almaktadır. Yolsuzluk, kamu finansmanını, yasal düzeni ve sosyal refahı tehdit eden, yaygın, küresel bir sorundur. INTOSAI, yolsuzlukla mücadelede örnek olmalıdır. INTO- SAI, saydamlığı sağlama ve yolsuzluğu önleme sorumluluğunu çeşitli faaliyetler ve tedbirler yoluyla yerine getirmelidir. Sayıştaylar; - İç kontrol sistemlerinin değerlendirilmesi, - İyi yönetişim uygulamalarının varlığının doğrulanması, - Ekonomiklik, etkinlik ve verimlilik ilkelerinin gözlenmesi, - Mali tabloların değerlendirilmesi, hususlarını içeren mali ve yönetim kontrol aktiviteleri ile yolsuzlukların önlenmesini hedefleyen davranışlar, prosedürler ve politikalar geliştirmektedirler. Sayıştaylar, demokratik devletlerin sağlıklı yönetimi ve şeffaflık için bir garantidir. G.YOLSUZLUK İLE MÜCADELENİN ULUSLARARASI BOYUTU Küreselleşme ile birlikte ülkelerde görülen sorunlara küresel düzeyde yaklaşma eğilimi artarak sürmektedir. Yolsuzluk ile mücadele konusunda da küresel yaklaşım söz konusudur. Konuyla ilgili olarak Uluslar arası kuruluşlar, 34

8 Yerel Yönetimlerde Yolsuzlukla Mücadele ve Denetim Sorunları Sempozyumu 1. Yolsuzlukla Mücadelede Etkin Uluslararası Kuruluşlar: - Birleşmiş Milletler (UN) - Avrupa Birliği (EU) - Avrupa Konseyi (CoE) - Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Teşkilatı (OECD) - Uluslararası Şeffaflık (Saydamlık) Örgütü (TI) Birleşmiş Milletler (UN) - Yolsuzluğa Karşı Birleşmiş Miletler Sözleşmesi - Sınıraşan Örgütlü Suçlara Karşı BM Sözleşmesi (Palermo Konvansiyonu) Avrupa Birliği (EU) - Avrupa Dolandırıcılıkla Mücadele Bürosu (OLAF) - Üye Ülkelerin Yolsuzlukla Mücadele Koordinasyon Birimi (AFCOS) oluşturmasını istemektedir. Avrupa Konseyi (CoE) - Yolsuzluğa Karşı Ceza Hukuku Sözleşmesi - Yolsuzluğa Karşı Özel Hukuk Sözleşmesi - Yolsuzluğa Karşı Devletler Grubu (GRECO) - Avrupa Konseyi Yolsuzlukla Mücadelede Yirmi Temel İlke Kararı Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Teşkilatı (OECD) - Uluslararası Ticari İşlemlerde Yabancı Kamu Görevlilerine Verilen Rüşvetin Önlenmesi Sözleşmesi Uluslararası Şeffaflık (Saydamlık) Örgütü (TI) - Yolsuzluk Algılama Endeksi (CPI) - Rüşvet Veren Ülkeler Endeksi (BPI) - Barometre: 2010 Yılı Küresel Yolsuzluk Barometresi H. YOLSUZLUK İLE MÜCADELENİN TÜRKİYE BOYUTU Yolsuzluk eskiden beri var olan bir olgu olduğundan Türkiye de eskiden beri konu ile ilgili çalışmalar ve faaliyetler muhakkak olagelmiştir. Bu çalışmada Türkiye de son zamanlarda yolsuzluk ile mücadele konusundaki gelişmelere yer verilmektedir. Türkiye de 2001 yılından itibaren hem genel olarak kamu yönetiminde hem de özel olarak yolsuzlukla mücadele alanında önemli reformlar yapılmıştır. 35

9 Türkiye de son yıllarda saydamlığın artırılması, hesap verebilirliğin sağlanması ve yolsuzluğun önlenmesi bakımından yasal düzenlemeler ve idari uygulamalar gerçekleştirilmiştir. Yasal düzenlemeler yapılırken saydamlık, hesap verebilirlik, verimlilik, etkinlik, yolsuzlukla mücadele gibi hususlara dikkat edilmektedir. Yolsuzlukla mücadele alanında ilgili mevzuat ve yasal düzenlemeler bulunmaktadır sayılı Türk Ceza Kanununda yolsuzluk çeşitleri çerçevesinde suçların tanımları yapılmıştır. Türkiye de Saydamlığın Artırılması ve Yolsuzlukla Mücadelenin Güçlendirilmesi Komisyonu ( ),kuruldu. Saydamlığın Artırılması ve Yolsuzlukla Mücadelenin Güçlendirilmesi Stratejisi, Yolsuzlukla Mücadele Koordinasyon Birimi (AFCOS) olarak Başbakanlık Teftiş Kurulu görevlendirildi. Mali Suçları Araştırma Kurulu Başkanlığı (MASAK) kuruldu sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu 2003 yılında kabul edildi sayılı Sayıştay Kanunu 2010 yılında kabul edildi. Sivil Toplum Kuruluşları olarak TESEV ve TEPAV gibi kuruluşlar konuyla ilgili faaliyetler yürütmektedirler Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu 5018 sayılı kanun küresel düzeyde kabul edilen yeni kamu yönetimi anlayışının kamu mali yönetimine yansımasını kabul etmiştir.bu yüzden yolsuzluk ile mücadele anlamında söz konusu kanunun önemli rolü bulunmaktadır Sayılı Kanunun Kurduğu Kamu Mali Sistemin Temel İlkelerini aşağıdaki gibi sıralamak mümkündür: Tüm Mali İşlemlerin Kayda Alınması, Hukuka Uygunluk, Kaynakların Etkin, Ekonomik ve Verimli Kullanılması, Mali Saydamlık, Yönetime Katılma, Hesap Verme. Kamu Mali Yönetim Sürecinin Dört Evresi vardır: Plânlama, Bütçenin Hazırlanması, Bütçenin Uygulanması ve Sorumluluk, Denetim (İç-Dış) 36

10 Yerel Yönetimlerde Yolsuzlukla Mücadele ve Denetim Sorunları Sempozyumu Sayılı Sayıştay Kanunu 6085 Sayılı Sayıştay Kanunu Sayıştayın kuruluşunu, yetki ve sorumluluklarını, çalışma usul ve esaslarını düzenlemektedir. Yolsuzlukla mücadele konusunda Sayıştayın önemli rolünü aşağıdaki gibi özetlemek mümkündür: Sayıştay; Kamuda hesap verme sorumluluğu ve mali saydamlık esasları çerçevesinde, Kamu idarelerinin etkili, ekonomik, verimli ve hukuka uygun olarak çalışması, Kamu kaynaklarının öngörülen amaç, hedef, kanunlar ve diğer hukuki düzenlemelere uygun olarak elde edilmesi, muhafaza edilmesi ve kullanılması için TBMM adına yapılacak denetimleri, Sorumluların hesap ve işlemlerinin kesin hükme bağlanmasını, Kanunlarla verilen inceleme, denetleme ve hükme bağlama işlerini yapar. 3. TESEV TESEV in çok sayıda çalışmaları bulunmaktadır. Bu çalışmada TESEV in Yolsuzluk İle İlgili anketine yer verilmektedir. Söz konusu ankette verilen cevapları konu ile ilgili kısımları ile şöylece özetlemek mümkündür: Her koşulda devletin denetleyici rolünün önemi baştan kabul edilmektedir Atılması gereken en önemli adımın devlet tarafından atılması beklenmektedir. Çözülmesi gerekli sorunlar arasında yolsuzluklar ön sıralardadır. Ancak bu yolsuzluğu üreten en büyük unsur da vatandaşlardır. Toplumun yolsuzlukla içli-dışlı olduğu, yolsuzluktan genel olarak şikayet edilse de, yolsuzluğun toplumsal-siyasal ve ekonomik yapının ayrılmaz bir parçası olduğu yolunda yaygın bir kanaat bulunmaktadır. 1. TEPAV TEPAV ın gerçekleştirdiği ankete göre Türkiye de yolsuzluk ile ilgili algı değişimi yaşanmaktadır: - Türkiye nin çözülmesi gereken en önemli sorunu olarak rüşvet ve yolsuzlukları görenler; 2000 yılında %14, 2004 yılında %10, 2008 yılında %3. 37

11 - Türk halkının yolsuzluk ile mücadeleye yönelik algısı iyileşmektedir yılından itibaren Türkiye, hem genel olarak kamu yönetiminde hem de özel olarak yolsuzlukla mücadele alanında önemli reformlar yapmıştır. I.Yolsuzlukla Mücadelede Göz önünde Bulundurulması Gereken Hususlar: Risk Alanları - Çözümlenmesi gereken açmazları var. Önemi yeterince kavranmalıdır. Tanımı nasıl yapılacak? Algılanması, sınırlandırılması, tolere edilebilir miktarı Hukukî -Ahlâkî Etik boyutları Yazılı Kurallar Teorik Kabul- Uygulama- Taraflara Göre Farklı Değerlendirme. Kim mücadele edecek? Kim sorumlu? Yolsuzlukları meşrulaştıracak gerekçeler bulmamak. Yolsuzlukla ile ilgili tespitler ve algılamalar gerçekçi olmalı. Usulsüzlük-yolsuzluk ayrımı? Usulsüzlük her zaman yolsuzluk demek mi? Kamuda yolsuzluk var da özelde yok mu? Özel sektörde de yolsuzluk ile mücadele edilmelidir. Her sahada ve her meslekte yolsuzluk olacağından yolsuzlukla mücadele ile ilgili tedbirleri bizzat her sahanın ve her mesleğin içine yerleştirmek gerekir. Gelişen şartlar altında yolsuzlukla mücadele araçları ve yöntemi gözden geçirilmelidir. IV. SONUÇ: Yolsuzluk ile mücadelenin etkin ve başarılı olabilmesi için konuyla ilgili olarak, Bireysel bilinçlenmeyi sağlamak, Toplumsal kültürün bir parçası haline getirmek, Kurumsal yapılanmayı gerçekleştirmek, Hukuksal düzenlemeleri yapmak, Kamuoyu duyarlılığı oluşturmak. Siyasi iradenin desteğini sağlamak, Etkin yönetim kurmak bir zorunluluktur. Yolsuzluk küresel bir olgu olduğundan, toplum için sosyal bir afet olduğundan, her kişiyi ve her kurumu ilgilendirdiğinden, Yolsuzluğun önlenmesi, Yolsuzluğun belirlenmesi, Yolsuzluğun ortadan kaldırılması, Yolsuzluk ile ilgili müeyyide uygulanması, hususlarında stratejik yönetim ve sistematik yaklaşım çerçevesinde, hukuksal ve kurumsal yapılanma gerçekleştirilmeli ve bireysel bilinçlenme sağlanmalıdır. Yolsuzluğu önleyici sistem kurulmalı ve vatandaş yolsuzluğa sevk edilmemelidir. Yolsuzluğa yol verilmemeli ve yolsuzluk yolsuz bırakılmalıdır. 38

12 Yerel Yönetimlerde Yolsuzlukla Mücadele ve Denetim Sorunları Sempozyumu KAYNAKÇA ISSAI 20, Principles of Transparency and Accountability. ISSAI 21, Principles and Good Practices Related to Transparency and Accountability. ISSAI 1240, The Auditor s Responsibilities Relating to Fraud in an Audit of Financial Statements. INTOSAI GOV 9120, Providing a Foundation for Accountability in Government. Millenium Development Goals, (www.un.org.) INTOSAI, (2010), Strengthening External Public Auditing in INTOSAI Regions, INTOSAI, VIENNA. A. Atilla ÇAĞLAR, Yolsuzlukla Mücadelede Uluslararası İşbirliği ve Örgütler, Yüksek Lisans Tezi, Ankara Üniversitesi, Recai AKYEL, (2010), Günümüz Kamu Denetimi Anlayışının Uluslararası Düzeyde Oluşumu ve Gelişimi ile Türk Kamu Denetimine Yansımasının Değerlendirilmesi, Çankaya Üniversitiy Journal of Humanities and Social Sclences, 7/1, May 2010, ss Resmi Gazete, 24 Aralık 2003 gün ve Sayı. Resmi Gazete, 19 Aralık 2010 gün ve Sayı

o ALTUN/TAPEC/TR0702.28-01/FWC/041/BIS KAMU ETİK KOMİSYONLARININ İHTİYAÇ DEĞERLENDİRMESİNE İLİŞKİN TEKNİK YARDIM Nihai Rapor

o ALTUN/TAPEC/TR0702.28-01/FWC/041/BIS KAMU ETİK KOMİSYONLARININ İHTİYAÇ DEĞERLENDİRMESİNE İLİŞKİN TEKNİK YARDIM Nihai Rapor o ALTUN/TAPEC/TR0702.28-01/FWC/041/BIS KAMU ETİK KOMİSYONLARININ İHTİYAÇ DEĞERLENDİRMESİNE İLİŞKİN TEKNİK YARDIM Nihai Rapor Nisan 2011 İÇİNDEKİLER KISALTMALAR... 3... 5 1 VE YAPISI ARAMASI... 11 1.1

Detaylı

T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI. Stratejik Plan

T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI. Stratejik Plan T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI Stratejik Plan 2014-2018 T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI Stratejik Plan 2014-2018 İÇİNDEKİLER 1-STRATEJİK PLAN ÇALIŞMASINDA UYGULANAN YÖNTEM 1 1.1-Yasal Çerçeve...1 1.2-Stratejik Planlama

Detaylı

Şener Gönülaçar sgonulacar@gmail.com Nisan 2012 A) GİRİŞ

Şener Gönülaçar sgonulacar@gmail.com Nisan 2012 A) GİRİŞ ETKİLİ BİR YOLSUZLUKLA MÜCADELE İÇİN KAMU DENETİMİNDE YENİ BİR KURUMSAL YAPI ÖNERİSİ Mali Hukuk Dergisi, Yıl 27, Sayı 159, Mayıs - Haziran 2012, s. 40-50. Şener Gönülaçar sgonulacar@gmail.com Nisan 2012

Detaylı

YOLSUZLUK VE YOLSUZLUKLA MÜCADELE TÜRKİYE DEĞERLENDİRME RAPORU

YOLSUZLUK VE YOLSUZLUKLA MÜCADELE TÜRKİYE DEĞERLENDİRME RAPORU YOLSUZLUK VE YOLSUZLUKLA MÜCADELE TÜRKİYE DEĞERLENDİRME RAPORU Yazarlar ve Katkıda Bulunanlar: Zerrin Cengiz Pelin Yenigün Dilek Ezgican Özdemir Hande Özhabeş Ayşe Üstünel Yırcalı Ceren Zeytinoglu Sayfa

Detaylı

BİR OLGU OLARAK YOLSUZLUK: NEDENLER, ETKİLER VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ*

BİR OLGU OLARAK YOLSUZLUK: NEDENLER, ETKİLER VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ* BİR OLGU OLARAK YOLSUZLUK: NEDENLER, ETKİLER VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ* Bir Olgu Olarak Yolsuzluk: Nedenler, Etkiler ve Çözüm Önerileri Türkiye Ekonomi Politikaları Araştırma Vakfı Bu kitap, Türkiye Büyük Millet

Detaylı

Türkiye de İç Kontrol Kavramı, Unsurları ve Etkinliğinin Değerlendirilmesi

Türkiye de İç Kontrol Kavramı, Unsurları ve Etkinliğinin Değerlendirilmesi YÖNETİM VE EKONOMİ Yıl:2010 Cilt:17 Sayı:1 Celal Bayar Üniversitesi İ.İ.B.F. MANİSA Türkiye de İç Kontrol Kavramı, Unsurları ve Etkinliğinin Değerlendirilmesi Dr. Recai AKYEL T.C. SAYIŞTAY, SAYIŞTAY Başkanı,

Detaylı

Embassy of the Kingdom of the Netherlands, Ankara

Embassy of the Kingdom of the Netherlands, Ankara Embassy of the Kingdom of the Netherlands, Ankara 2008 yılında gönüllü çabalarla kurulan Uluslararası Şeffaflık Derneği ülkenin demokratik, sosyal ve ekonomik yönden gelişimi için toplumun tüm kesimlerinde

Detaylı

T.C. MALİYE BAKANLIĞI BÜTÇE VE MALİ KONTROL GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İYİ UYGULAMA ÖRNEKLERİ ÇERÇEVESİNDE KAMU YÖNETİMİNDE MALİ SAYDAMLIK VE KAMUOYU DENETİMİNİN

T.C. MALİYE BAKANLIĞI BÜTÇE VE MALİ KONTROL GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İYİ UYGULAMA ÖRNEKLERİ ÇERÇEVESİNDE KAMU YÖNETİMİNDE MALİ SAYDAMLIK VE KAMUOYU DENETİMİNİN T.C. MALİYE BAKANLIĞI BÜTÇE VE MALİ KONTROL GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İYİ UYGULAMA ÖRNEKLERİ ÇERÇEVESİNDE KAMU YÖNETİMİNDE MALİ SAYDAMLIK VE KAMUOYU DENETİMİNİN ETKİNLEŞTİRİLMESİ ŞAFAK BİROL ACAR DEVLET BÜTÇE UZMANLIĞI

Detaylı

Şener GÖNÜLAÇAR. sgonulacar@gmail.com Mayıs 2008 GİRİŞ

Şener GÖNÜLAÇAR. sgonulacar@gmail.com Mayıs 2008 GİRİŞ İç Denetimin Bürokratik Serencamı * Şener GÖNÜLAÇAR sgonulacar@gmail.com Mayıs 2008 GİRİŞ Son yıllarda Türkiye de, geleneksel kamu yönetimi anlayışından çağdaş kamu yönetimi anlayışına geçmek yönünde bir

Detaylı

DÜNYADA VE TÜRKİYE DE YÜKSEK DENETİM. Dr. H. Ömer Köse Sayıştay Uzman Denetçisi

DÜNYADA VE TÜRKİYE DE YÜKSEK DENETİM. Dr. H. Ömer Köse Sayıştay Uzman Denetçisi DÜNYADA VE TÜRKİYE DE YÜKSEK DENETİM Dr. H. Ömer Köse Sayıştay Uzman Denetçisi Mayıs 2007 145. Yıl Yayınları Dünyada ve Türkiye de Yüksek Denetim Dr. H.Ömer Köse Gözden Geçirilmiş İkinci Basım Mayıs 2007

Detaylı

TÜRKİYE DE KAMU İÇ KONTROL SİSTEMİ KAPSAMINDA HESAP VERME MEKANİZMALARI MESLEKİ YETERLİLİK TEZİ. Hazırlayan Ebru SÜMER Maliye Uzman Yardımcısı

TÜRKİYE DE KAMU İÇ KONTROL SİSTEMİ KAPSAMINDA HESAP VERME MEKANİZMALARI MESLEKİ YETERLİLİK TEZİ. Hazırlayan Ebru SÜMER Maliye Uzman Yardımcısı TÜRKİYE DE KAMU İÇ KONTROL SİSTEMİ KAPSAMINDA HESAP VERME MEKANİZMALARI MESLEKİ YETERLİLİK TEZİ Hazırlayan Ebru SÜMER Maliye Uzman Yardımcısı Tez Danışmanı Doç. Dr. Ahmet KESİK Strateji Geliştirme Başkanı

Detaylı

ISBN 978-975 19 4032-2 (basılı nüsha)

ISBN 978-975 19 4032-2 (basılı nüsha) ISBN 978-975 19 4032-2 (basılı nüsha) Bu Çalışma Devlet Planlama Teşkilatının görüşlerini yansıtmaz. Sorumluluğu yazarına aittir. Yayın ve referans olarak kullanılması Devlet Planlama Teşkilatının iznini

Detaylı

Yolsuzlukla Mücadele ve Sivil Toplum İlişkisi: Bir Perspektif Denemesi Emin Dedeoğlu Yönetişim Çalışmaları Direktörü

Yolsuzlukla Mücadele ve Sivil Toplum İlişkisi: Bir Perspektif Denemesi Emin Dedeoğlu Yönetişim Çalışmaları Direktörü Yolsuzlukla Mücadele ve Sivil Toplum İlişkisi: Bir Perspektif Denemesi Emin Dedeoğlu Yönetişim Çalışmaları Direktörü Emre Demir Araştırmacı TEPAV Politika Notu Ocak 2011 Yolsuzlukla Mücadele ve Sivil Toplum

Detaylı

T.C. ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞI COSO İÇ KONTROL STANDARTLARI VE TÜRKİYE UYGULAMASI

T.C. ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞI COSO İÇ KONTROL STANDARTLARI VE TÜRKİYE UYGULAMASI T.C. ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞI COSO İÇ KONTROL STANDARTLARI VE TÜRKİYE UYGULAMASI ZÜHAL KORKMAZ Mali Hizmetler Uzman Yardımcısı MALİ HİZMETLER UZMANLIĞI ARAŞTIRMA RAPORU

Detaylı

YOLSUZLUKLA MÜCADELE BAĞLAMINDA PERFORMANS DENETİMİ VE SON YASAL DÜZENLEMELER

YOLSUZLUKLA MÜCADELE BAĞLAMINDA PERFORMANS DENETİMİ VE SON YASAL DÜZENLEMELER YOLSUZLUKLA MÜCADELE BAĞLAMINDA PERFORMANS DENETİMİ VE SON YASAL DÜZENLEMELER Kemal ÖZSEMERCİ SAYDER Başkanı GİRİŞ Sayıştay Kanun Teklifi yaklaşık 6 yıl boyunca yetkili ve ilgili birimlerde uzun uzun tartışılmış

Detaylı

İÇ DENETİM. Zuhal TEK (Devlet Bütçe Uzmanı) Egemen Mert ÇETİNKAYA ( Dev. Bütçe Uzman Yard.) I- GİRİŞ

İÇ DENETİM. Zuhal TEK (Devlet Bütçe Uzmanı) Egemen Mert ÇETİNKAYA ( Dev. Bütçe Uzman Yard.) I- GİRİŞ İÇ DENETİM Zuhal TEK (Devlet Bütçe Uzmanı) Egemen Mert ÇETİNKAYA ( Dev. Bütçe Uzman Yard.) I- GİRİŞ Türkiye, Aralık 1999 Avrupa Birliği Helsinki Zirvesi nde adaylık statüsünün tanınmasından sonra, AB mevzuatına

Detaylı

Kamu İç Kontrol Rehberi

Kamu İç Kontrol Rehberi T.C. MALİYE BAKANLIĞI BÜTÇE VE MALİ KONTROL GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Kamu İç Kontrol Rehberi Kontrol ortamı Risk yönetimi Kontrol faaliyetleri Bilgi ve iletişim İzleme Bu rehber Avrupa Birliği tarafından finanse

Detaylı

YOLSUZLUK NEDİR? YOLSUZLUK ÇEŞİTLERİ VE ÜLKELER ARASI YOLSUZLUK ALGILAMASI

YOLSUZLUK NEDİR? YOLSUZLUK ÇEŞİTLERİ VE ÜLKELER ARASI YOLSUZLUK ALGILAMASI YOLSUZLUK NEDİR? YOLSUZLUK ÇEŞİTLERİ VE ÜLKELER ARASI YOLSUZLUK ALGILAMASI WHAT IS CORRUPTION? TYPES OF CORRUPTION AND INDEX OF CORRUPTION ON COUNTRİES Mehmet Fatih GÜR 44 * ÖZ Yolsuzluk globalleşen dünyada

Detaylı

İç Kontrol TASNİF DIŞI

İç Kontrol TASNİF DIŞI İç Kontrol Eğitimi İç Kontrol Zayıf üretim, mühendislik, pazarlama ya da stok yönetiminden kaynaklanan kayıplar, mali yolsuzlukların meydana getirdiği sıkıntılardan çok daha fazla olabilir. Lawrence B.SAWYER

Detaylı

DANIŞMA VE HAKEM KURULU

DANIŞMA VE HAKEM KURULU DANIŞMA VE HAKEM KURULU Kamu İç Denetçileri Derneği (KİDDER) Yayınıdır Sahibi Kamu İç Denetçileri Derneği Adına Yönetim Kurulu Başkanı Cüneyt GÜLER Sorumlu Yazı İşleri Müdürü Mustafa YEDEKÇİ Genel Yayın

Detaylı

İÇ KONTROL EL REHBERİ

İÇ KONTROL EL REHBERİ TC KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ MİMARLIK FAKÜLTESİ İÇ KONTROL EL REHBERİ - 2014 h t t p : / / w w w. k t u. e d u. t r / m i m f a k u l t e İç Kontrol Sisteminin Tarihsel Gelişimi Coso Modeli Coso Küpü

Detaylı

KAMU MALİ YÖNETİMİ VE DENETİMİ SEMPOZYUMU KİTABI 25-27 MART 2011 EGE ÜNİVERSİTESİ

KAMU MALİ YÖNETİMİ VE DENETİMİ SEMPOZYUMU KİTABI 25-27 MART 2011 EGE ÜNİVERSİTESİ KAMU MALİ YÖNETİMİ VE DENETİMİ SEMPOZYUMU KİTABI 25-27 MART 2011 EGE ÜNİVERSİTESİ 1 2 ÖNSÖZ Ülkemizin de içinde bulunduğu değişim sürecinde kamu yönetimi alanında da önemli düzenlemeler ve dönüşümler gerçekleşmiştir.

Detaylı

Başlangıç Raporu TÜRKİYE DE KAMU SEKTÖRÜNDE ETİĞİN GÜÇLENDİRİLMESİ TR2009/0136.05-01/001

Başlangıç Raporu TÜRKİYE DE KAMU SEKTÖRÜNDE ETİĞİN GÜÇLENDİRİLMESİ TR2009/0136.05-01/001 Başlangıç Raporu TÜRKİYE DE KAMU SEKTÖRÜNDE ETİĞİN GÜÇLENDİRİLMESİ TR2009/0136.05-01/001 İçindekiler 1 PROJE ÖZETİ... 4 2 PROJE ÇERÇEVESİ: UYGULAMA ORTAMI VE HAZIRLIK... 6 2.1 YÖNETİCİ ÖZETİ... 6 2.2 ÜLKE

Detaylı

ŞEFFAF VE HESAP VEREBİLİR KAMU YÖNETİMİ SEMPOZYUMU. 25 Haziran 2012. Pazartesi

ŞEFFAF VE HESAP VEREBİLİR KAMU YÖNETİMİ SEMPOZYUMU. 25 Haziran 2012. Pazartesi ŞEFFAF VE HESAP VEREBİLİR KAMU YÖNETİMİ SEMPOZYUMU 25 Haziran 2012 Pazartesi Şeffaf ve Hesap Verebilir Kamu Yönetimi Sempozyumu E D İ T Ö R L E R Kamil KILINÇ Mali Hizmetler Uzmanı Yalçın URHAN Mali Hizmetler

Detaylı

Yönetimde açıklık ilkesi yeni kamu yönetimi anlayışının

Yönetimde açıklık ilkesi yeni kamu yönetimi anlayışının Akın AK / Başbakanlık Uzmanı Türk Kamu Yönetiminde Açık Yönetim İlkesi ve Açık Yönetim Ortaklığı Yönetimde açıklık ilkesi yeni kamu yönetimi anlayışının en önemli unsurlarından biridir. Günümüzde vatandaşlar

Detaylı

Aksaray Belediye Başkanlığı İç Kontrol Sistemi

Aksaray Belediye Başkanlığı İç Kontrol Sistemi 1 Aksaray Belediye Başkanlığı İç Kontrol Sistemi Aksaray Belediye Başkanlığı İç Kontrol Standartları Eylem Planı sorumluluğunda İç Kontrol Standartları Koordinasyon Kurulu tarafından hazırlanmıştır. 2

Detaylı

Yerel ve Bölgesel Kalkınma: Küresel ve Yerel Bakış Açıları

Yerel ve Bölgesel Kalkınma: Küresel ve Yerel Bakış Açıları T.C. CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ Yerel ve Bölgesel Kalkınma: Küresel ve Yerel Bakış Açıları Doç. Dr. Süleyman Yaman KOÇAK a Armağan Editörler: Dr. Buğra ÖZER Dr. Güven ŞEKER Manisa-2013

Detaylı

* Adem YAMAN Milli Eğitim Bakanlığı, İç Denetim Birim Başkanlığı İç Denetçi

* Adem YAMAN Milli Eğitim Bakanlığı, İç Denetim Birim Başkanlığı İç Denetçi Mali Hukuk Dergisinin 133. sayısında (Ocak-Şubat-2008) yayımlanmıştır. KAMU YÖNETİMİNİN YENİDEN YAPILANDIRILMASI SÜRECİNDE TÜRK DENETİM SİSTEMİNE GENEL BİR BAKIŞ, GÜNCEL SORUNLARA İLİŞKİN DEĞERLENDİRME

Detaylı

Çalışma Hayatında Yeni Pusulamız. İÇ KONTROL z. Strateji Geliştirme Başkanlığı

Çalışma Hayatında Yeni Pusulamız. İÇ KONTROL z. Strateji Geliştirme Başkanlığı z Strateji Geliştirme Başkanlığı Misyonumuz Toplumun yaşam kalitesinin yükseltilmesine ve ülke kalkınmasına katkı sağlamak amacıyla; ulaştırma, denizcilik, haberleşme, uzay ve bilgi teknolojileri alanlarında

Detaylı

T.C. MALİYE BAKANLIĞI AVRUPA BİRLİĞİ NE UYUM SÜRECİNDE TÜRKİYE DE İÇ DENETİM SİSTEMİ. Avrupa Birliği Uzmanlık Tezi

T.C. MALİYE BAKANLIĞI AVRUPA BİRLİĞİ NE UYUM SÜRECİNDE TÜRKİYE DE İÇ DENETİM SİSTEMİ. Avrupa Birliği Uzmanlık Tezi T.C. MALİYE BAKANLIĞI AVRUPA BİRLİĞİ VE DIŞ İLİŞKİLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI AVRUPA BİRLİĞİ NE UYUM SÜRECİNDE TÜRKİYE DE İÇ DENETİM SİSTEMİ Avrupa Birliği Uzmanlık Tezi Makbule Didem DOĞMUŞ AB Uzman Yardımcısı

Detaylı