SAYI 18 EYLÜL-EK M-KASIM Ramazan Bayram n z. Kutlu Olsun

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "SAYI 18 EYLÜL-EK M-KASIM 2009. Ramazan Bayram n z. Kutlu Olsun"

Transkript

1 SAYI 18 EYLÜL-EK M-KASIM 2009 Ramazan Bayram n z Kutlu Olsun

2

3 sunufl sunufl Sektörümüzdeki yenilikler hareketlili i daha da art racak Y l n ilk yar s nda KDV indirimleriyle yo un ve hareketli günler geçiren sektörümüz, ikinci yar da da ayn hareketlili i ve canl l sürdürecek gibi görünüyor Mobilya sektöründe hiç ara vermeden devam eden hareketlilik, önümüzdeki günlerde daha da artacak. Öncelikle lansman n yapt m z yeni koleksiyonumuz Rengoki, y l n son çeyre inde sektöre yeni bir soluk ve canl l k getirecek Gençler ve çocuklar için apayr bir dünya sunan Rengoki koleksiyonumuzun gerek tasar m gerekse getirdi i yeni bak fl aç s yla hedef kitle taraf ndan be enilece ine ve takip edilece ine inan yoruz. Sektördeki hareketlilik sadece yeni ürünlerle s n rl de il. Geçti imiz günlerde yeni d fl pazar hedeflerimiz aras nda yer alan Güney Afrika ya yap lan ticari gezi, bu ülkedeki potansiyeli de erlendirmek aç s ndan oldukça yararl oldu. Kalabal k bir ekiple ülkeye yap lan ziyaret, ikili temaslar, görüflmeler ve kurulan dostluklar, yeni iflbirliklerinin sinyalini verdi. Önümüzdeki dönemde gerek bu ülkeye gerekse yeni d fl pazarlara aç l m devam edecek Sektörümüze yeni aç l mlar kazand racak olan ve bizleri heyecanland ran di er bir konu da bu y l 7 ncisi düzenlenecek olan Expomoble 2009, Kayseri Mobilya Fuar. Kayseri Sanayi Odas, Kayseri Ticaret Odas ve Marangozlar ve Mobilyac lar Odas n n yo un haz rl k süreci sonunda, resmi kurum ve kurulufllar n, belediyelerin ve valili in de katk lar yla Ekim tarihleri aras nda gerçekleflecek fuar n, Kayserili mobilyac lar için yeni f rsatlar oluflturaca n düflünüyoruz. Kayserili üreticilerin fuar kapsam nda özellikle Ortado u dan gelecek ziyaretçilerle yeni anlaflmalar ve iflbirlikleri sa lama f rsat n iyi de erlendireceklerini, böylece yeni ihracat kap lar aralayacaklar n ve KDV indirimi ile sa lanan hareketlili in y l sonuna do ru ihracatla h z ndan bir fley kaybetmeden devam edece ini umuyoruz. Dergimizin yay na haz rland günlerde karfl lad m z Ramazan Bayram, ülkemizde kardeflli in, dostu un, manevi duygular n, huzurun ve bar fl n en yo un yafland günler. Tüm Boydak Holding Ailesi nin Ramazan Bayram n en içten dileklerimle kutluyor, bizlerle birlikte hareket eden, bize destek veren tüm çal flanlar m za ve de erli bayilerimize iyi bayramlar diliyorum. Sayg lar mla, Bekir Boydak 3

4 içindekiler içindekiler 4 SEKTÖREL GÜNDEM 6 OUTDOOR 8 EKONOM 10 TEKNOLOJ 14 YEN ÜRÜN ÜRÜN TASARIMI 20 fi N ERBABI GÜNCEL 26 ROTAMIZ 28 BAY LER ADANA/MERS N 32 SPOR 38 ÇEVRE 46 OKTAY USTA 54 BOYDAK TAN HABERLER Bulmacan n çözümü 50 mtiyaz Sahibi Boydak Holding ad na Bekir Boydak Yaz iflleri Müdürü Murtaza Durmufl Editör Kadriye Yüzerero lu Görsel Yönetmen Metin Özkan Foto raf Editörü Batuhan K ran Yay n Kurulu Bilal Uyan k Halit Bayhan Aygün Baflok Muzaffer Çetinkaya Hasan Ünal Ar n Saydam Ülkü Karaosmano lu Duygu Ülgen Reklam Ebru Çal flkan Yap mc Kesiflim Yay nc l k ve Tasar m Hizmetleri A.fi. Kasap Sokak, Hilmi Hak Han, 22/ Esentepe-fiiflli/ stanbul Tel: (0212) Faks: (0212) Yönetim Yeri Boydak Center, O.S.B. 6. Cad. No: 35 Kayseri e-posta: Bask Elma Bas m Halkal Caddesi No: 164 B4 Blok Sefaköy/ stanbul Yay n Türü Yerel Süreli Yay n

5 Heyecanla buluflmay bekledi imiz yeni say m zla yine karfl n zday z. Sektörümüzdeki yo unluk, b rakt m z yerden devam ediyor. Yurtd fl aç l mlar sürüyor, markalar m z n yeni ürünleri, koleksiyonlar müflterilerimizle bulufluyor. Ramazan Bayram n geride b rakt m z bugünlerde, yeni say m zla herkese merhaba diyoruz Kayseri yi hareketli günler bekliyor Dergimizin yeni say s nda öncelikle tüm Boydak Holding Ailesi nin Ramazan Bayram n kutluyoruz. Eylül, Ekim ve Kas m aylar n kapsayan yay n periyodumuzda, yine sizlerle birlikte olman n mutlulu- unu yafl yoruz. Geçti imiz say da Hes Kablo ya yer verdi imiz Sektörel Gündem sayfalar m z n bu say da konu u, Merkez Çelik. fiirketin Genel Müdürü Nam k Kemal Ulusoy ile yapt m z söyleflide, yine bir baflar öyküsü anlat l yor ve flirketin 2009 y l çal flmalar ile gelecek hedefleri, planlar ve stratejilerine iliflkin bilgiler yer al yor. Ulusoy un anlatt klar n n ilginizi çekece ine inan yoruz. Bas ndan da takip etti iniz gibi mobilya sektörü, yurt d fl aç l mlar n sürdürüyor. Yeni hedef: Güney Afrika. Outdoor sayfam zda, bu ülkeyi ziyaret eden ticaret heyetinin temaslar na iliflkin bilgiler ve Güney Afrika Cumhuriyeti nin kimlik kart yer al yor. lk temaslar n kuruldu u bu ülkeye yap lacak at l mlara gelecek say lar m zda daha genifl bir flekilde yer vermeyi diliyoruz Mobilya kenti Kayseri, sektörümüz için heyecanl bir organizasyona ev sahipli i yapmaya haz rlan yor. Bu y l Ekim tarihleri aras nda 7 ncisi düzenlenecek olan Expomoble 2009, Kayseri Mobilya Fuar, pek çok yenilikle kap lar n aralayacak. Güncel sayfalar m zda fuara iliflkin ayr nt lar okuyabilirsiniz. Her geçen gün gelifltirdi i yeni koleksiyonlarla ürün yelpazesini geniflleten stikbal, bu kez de Rengoki ile çocuklar n ve gençlerin gönlünü feth etmeye haz rlan yor. stikbal in s rad fl mobilya kahramanlar n n yaratt Rengoki koleksiyonu ile çocuklar ve gençler, odalar n yarat c l klar n kullanarak özgürce tasarlayabilecekler En be enilen bölümlerimizden olan Rotam z sayfalar m z için bu kez Adana ve Mersin e misafir olduk. Hem bu güzel flehirleri tan ma hem de bu flehirlerdeki bayilerimizi ziyaret etme f rsat buldu umuz gezimizde, yine bayilerimiz anlatt, bizler dinledik, umar z sizler de keyifle okursunuz. 19 Temmuz itibar yla bafllat lan Dumans z Hava Sahas Projesi Türkiye nin dört bir yan nda baflar yla uygulan yor. Kimilerimiz hâlâ kapal alanlarda sigara içme yasa na al flamam fl olsa da havam z temizleniyor ve daha sa l kl günler bizleri bekliyor. Çevre sayfam zda yer verdi imiz sigara yasa konusunu Sa l k sayfalar m zla birlefltirerek, f rsat bulmuflken sigaray b rakmak için de nedenleri s - ralayal m istedik. Özellikle sigaray b rakmak isteyenler dikkatle okusunlar! Türk Milli Basketbol Tak m m z n Kaptan, yurt d fl ndaki medar- iftihar m z Hidayet Türko lu, Spor sayfalar m z n konu u oldu bu kez. Avrupa Basketbol fiampiyonas öncesinde görüfltü ümüz Türko lu nun, anlatt klar n keyifli okuyaca n z düflünüyoruz. Spor sayfalar m zda bundan böyle ekstrem sporlara da yer verece iz. Bunlardan ilki, Kayseri de de yap lan ve Talas Belediyesi nin gayretleriyle Ali Da n hem yurt içinde hem de yurt d fl nda tan tan Yamaç Paraflütü. Bu sporun geçmiflini ve inceliklerini merak edenler bu sayfalar m z mutlaka gözden geçirmeli! Her zamanki gibi yine dopdolu bir içerikle karfl n zday z. Aflina oldu unuz Oktay Usta n n tarifleri ve Boydak tan haberler sayfalar m zdan bahsedemedik bile. Bir sonraki say m zda da ayn heyecanla buluflmak dile iyle Murtaza Durmufl / Yaz iflleri Müdürü 5

6 gündem sektörel 6 Merkez Çelik Genel Müdürü Nam k Kemal Ulusoy: Türkiye deki liderli imizi dünyaya tafl maya çal fl yoruz Bünyesinden Boyçelik, Boyteks ve Form Sünger gibi önemli markalar ç karan, sektörünün lideri Merkez Çelik, Türkiye nin de say l flirketlerinden. Boydak Holding çat s alt nda faaliyet gösteren Merkez Çelik in Genel Müdürü Nam k Kemal Ulusoy ile flirketin çal flmalar n, inovasyona dayal üretim anlay fllar n ve hedeflerini konufltuk... Merkez Çelik in kuruluflu ve faaliyet alanlar ndan bahseder misiniz? 19 Haziran 1992 tarihinde Kayseri Organize Sanayi Bölgesi'nde kurulan Merkez Çelik te, oturma grubu, kanepe, koltuk tak mlar ve baza üretiminin yan s ra Boydak Holding'e ba l grup firmalar n n ihtiyac olan endüstriyel ürün gibi yar mamulleri de üretiyoruz. Bafllang çta çelik tel ve yay ihtiyac n karfl lamak üzere kurulan tesisimizin ad da buradan geliyor. fiirketimizin kuruldu u dönemlerde piyasan n üretim anlam nda çok aç olmas bizi farkl ürün gruplar üretmeye itti ve böylece kanepe ve oturma guruplar n da üretmeye bafllad k. Her geçen gün büyümeye devam ettik. Bugün 190 bin metrekare aç k ve 130 bin metrekare kapal alanda üretim ve Ar-Ge çal flmalar m z yürütüyoruz. fiirketin kuruluflundan bugüne geçirdi i evreler ve dünya markas olma yolunda att ad mlar nelerdir? Geçmiflte süngerin tedari iyle ilgilli çok büyük s k nt lar yaflad k. Süngerin yurt d fl nda bulunan flirketlerden temin edilmesi ve fiyatlar n uluslararas piyasalarda belirlenmesi Türkiye deki fiyatlar oldukça etkiledi. Bu s k nt l dönemde, kendi üretimimizi yapma karar ald k ve sünger üretim tesislerini Merkez Çelik bünyesinde konuflland rd k. lerleyen dönemlerde profesyonelleflmeyi sa lamak, verimlili i art rmak ve maliyetlere hakim olmak ad na bu ifl kolunu Merkez Çelik ten kopard k ve Form Sünger ad alt nda yeni bir flirkete kanalize ettik. Merkez Çelik in kurulufl aflamas ndan itibaren sürdüregeldi i çelik tel iflini ise y l na kadar flirketimiz bünyesinde sürdürdük. Daha sonra bu sektöre boru ve profil ürünlerini de dahil ederek Boyçelik flirketimize tafl d k. Geçmifl dönemlerde yatak kumafl n n tedari i konusunda da s k nt lar yaflam flt k. O dönemlerde, yatak kumafl makineleri alarak dokumaya ve tesislerimizde yatak kumafl n üretmeye bafllad k. Daha sonra bu ifl kolunu da Boyteks e devrederek ihtisaslaflma sa lad k. Tüm bunlar sayd m zda içerisinden Boyçelik, Boyteks ve Form Sünger gibi markalar ç karan Merkez Çelik in, Boydak Holding için çok önemli oldu unu söyleyebiliriz. Bugün bu markalar, Türkiye nin ilk 500 ve ikinci 500 üne giren say l flirketler aras nda yer al yor. Sektöründe lider olarak faaliyet gösteren firmam z, dünyada sektörle ilgili geliflmeleri de yak ndan takip ediyor. SO nun ilk 500 flirket listesinde yer alan Merkez Çelik in y ll k üretim kapasitesi ve 2008 y l cirosu nedir? 2009 y l üretim/ciro hedefleri nelerdir? fiirketimizin üretim kapasitesi, Kanepe Grubu nda 540 bin, Köfle ve Oturma Grubu nda 112 bin, Tak m-baza

7 Grubu nda ise 245 bin adet y l net ciromuz, TL olarak gerçekleflti. fiirket olarak etkin ve verimli bir flekilde kapasite kullan m ile küresel ekonomik daralmaya ra men TL üzerinde bir ciro hedefi ile çal fl yoruz. Bafll ca ihracat pazarlar n z, y l n ilk alt ay nda gerçeklefltirdi iniz ihracat rakamlar n ve y l sonu hedefinizi ö renebilir miyiz? Dünyada sektörle ilgili geliflmeleri çok yak ndan takip ediyoruz. Ulusal ve uluslararas fuarlara kat l mc baz nda giriyoruz. Bu fuar ve etkinliklere girmemizin en önemli amaçlar ndan biri Türkiye de yakalad m z liderli i di er dünya ülkelerine de yaymak. Dünya markas olma yolunda büyük bir h zla ilerliyoruz. Son dönemlerde dünyan n içinde bulundu u ekonomik krizle birlikte dünya genelindeki ticari faaliyetler duraksama yaflad. Bizler farkl pazarlara yönelerek ihracat faaliyetlerimizi yürütüyoruz. Grubumuz içinde bu konuda da bir ihtisaslaflma var. çal flmalardan elde etti imiz verimlilikler maliyetlerimize de yans r oldu. Bu durum ürünlerimizin rekabetçi fiyatlar nda da görülüyor. Ayr ca sadece ürünlerdeki ve üretimdeki iyilefltirmeler bizim için yeterli de il. Üretim teknolojilerinde de çok iyi seviyede olmam z gerekiyor. Burada hem çal flanlar n çal flma ergonomilerini düflünmemiz hem de üretimi otomasyona nas l tafl mam z gerekti ini belirlememiz gerekiyor. Bu yüzden Teknoloji ve Sistemi Gelifltirme Müdürlü ü ad alt nda yeni bir müdürlük oluflturduk. Bu müdürlü ün çal flmalar, bizi gelece e çok emin ad mlarla tafl yacak. Özellikle TÜB TAK destekli Ar-Ge projeleri ve Ür-Ge faaliyetleri bu müdürlü ümüz taraf ndan gerçeklefltiriliyor. Ayr ca baflar l Ar-Ge personellerini de ödüllendiriyoruz. Her y l en az 20 kadar proje gerçeklefltiriliyor ve bu projelerden dört, befl tanesi TÜB TAK ile Teknoloji ve Yenilik Destek Programlar Baflkanl na (TEYDEP) destek için sunuluyor. Bunlardan da en az iki veya üç tanesi destek kapsam na al n yor. Grubun ihracat kanad n, Boydak Holding A.fi. grup flirketlerinden olan d fl ticaret flirketimiz arac l yla gerçeklefltiriyoruz. Ürünlerimiz A.B.D, Avrupa ülkeleri, Arap ülkeleri, Türki cumhuriyetler ve Balkan ülkeleri olmak üzere 74 ülkeye ihraç ediliyor. hracat m z 2009 y l n n ilk yar s nda dolar olarak gerçekleflti y l n, ikinci alt ayl k dönemde yapaca m z sat fllarla dolarla kapatmak istiyoruz ve flu anda sekiz ayl k döneme bakt m zda hedeflerimiz do rultusunda cirolar m z n gerçekleflti ini görüyoruz. Teknolojik yenilik ve geliflmeleri takip eden Merkez Çelik in Ar-Ge ye verdi i önem ve yapt yat r mlar hakk nda bilgi verebilir misiniz? Teknolojik yenilikler noktas nda dünyada rekabet her geçen gün can ac t yor. Bugün dünyada dev olarak gördü ümüz flirketlerin ço u tarih oldu. Bu yüzden zamana ayak uydurmak gerekiyor. Tasarruf sa lay c ve verimlili i art r c çal flmalar m z her geçen gün h z kazan yor. Modernizasyon çal flmalar m z, otomasyona yönelik çal flmalar ve üretimdeki verimlili i art racak projeler tüm ekibimiz taraf ndan benimsendi. Art k bu Sektörde lider olman z n s rr nedir? fiirketimizi en güçlü k lan fley insan kaynaklar faktörü. Bu yüzden personelimizin e itimine çok önem veriyoruz ve mesleki bilgi ve donan m aç s ndan en üst seviyeye getirmeyi öncelikli hedefimiz olarak belirlemifl bulunuyoruz. Bununla birlikte inovasyona, Ar-Ge ve Ür-Ge faaliyetlerine verdi imiz önem, geliflmemizin lokomotifi. Ayr ca do ru pazar tespiti ve pazarlama stratejileri, müflteri odakl ve sat fl sonras memnuniyete yönelik hizmetlerimiz, kaliteli ve çok çeflitli ürün yelpazemiz, h zl ve yayg n tedarik ve servis a m z, flirket ve ülkemiz aç s ndan katma de er yaratma çabas gibi etkenler de sektörde bizi öne ç kar yor. Pazarda ve yenilikçilikte h zl olmak önemli. Dünyan n geliflim h z bunu zorunlu k l yor. Gerekti i kadar h zl olmad n z takdirde birileri sizin yerinizi almak için haz r bekliyor. Sektörde hiçbir zaman Ben liderim ve çal fl yorum, kimse beni yakalayamaz, liderli imden edemez düflüncesi içinde olmad k. Dünyadaki oyuncular n s k s k de iflti ini görüyoruz. Dinamik ve pazarda yenilikçi olmazsak birilerinin bizi an nda geçebilece ini biliyoruz ve bu konuda çok dikkatli davranmaya çal fl yoruz. 7

8 outdoor outdoor 8 Sektörün yeni hedefi Türkiye mobilya sektörünün yeni hedefi, Güney Afrika Cumhuriyeti. A ustos ay nda ülkeyi ziyaret eden ticari heyette stikbal, Bellona ve Mondi markalar m zdan temsilciler de yer ald Güney Afrika Türkiye mobilya sektörünün ihraç ürünlerinin tan t m, ihracatç firmalar n yurtd fl pazar paylar nda art fl sa lanmas ve iki ülke ifl çevreleri aras nda iflbirli i imkânlar n n art r lmas amac yla stanbul hracatç Birlikleri ve Türkiye Mobilya Sanayicileri Derne i nin (MOSDER) öncülü ünde, D fl Ticaret Müsteflarl n n deste iyle, 8-13 A ustos 2009 tarihleri aras nda Güney Afrika Cumhuriyati nin Johannesburg flehrine Sektörel Ticaret Heyeti Program düzenlendi. Geziye, aralar nda stikbal, Bellona ve Mondi nin de bulundu u Türkiye'nin lider ev, mutfak, ofis mobilyas ve mobilya yan sanayii üreticisi 21 firman n yöneticileri kat ld. Güney Afrikal 100 den fazla yat r mc ve sat n almac yla birebir görüflmelerin yap ld alt günlük program sektör aç s ndan baflar l geçti. Güney Afrika da mobilya alan ndaki giriflimciler, sergileme alanlar (showroomlar ) bulunan ya da bu alanda ifl yapma potansiyeline sahip yat r mc ve büyük sat nalma zincirleriyle bir araya gelen heyet, olumlu görüflmelerde bulundu. Ticari heyet program sayesinde Türkiye den Güney Afrika ya yap lan ihracat n y l sonuna kadar yüzde 100 art fl göstermesi bekleniyor.

9 Afrika n n en güney ucu Güney Afrika Cumhuriyeti ÖNEML fieh RLER Johannesburg Pretoria Cape Town Kimberley Durban Bloem Fontein Afrika'n n en güney ucunda yer alan ülkenin güneybat s nda Atlas Okyanusu, güneydo usunda Hint Okyanusu bulunuyor. Kuzeyinde Namibya, Botsvana ve Zimbabve, kuzeybat s nda ise Mozambik ve Swaziland yer al yor. Afrika k tas n n güney kesiminin hemen hemen yar s n kaplayan ülke, 1 milyon 219 bin 912 kilometrekarelik yüzölçüme sahip. Genel olarak, tropikal-subtropikal karakterli ve l man bir iklimin hüküm sürdü ü Güney Afrika topraklar n n sadece yüzde 13 ü ekilebilir alan. Ülkede endüstri, madencilik, metalurji, makine, tekstil, demir-çelik, kimyasal ürünler, gübre ve g da maddelerine dayan yor. Ziyaret kapsam nda ilk ad mlar at lan iflbirlikleri çerçevesinde Türkiye den iki konteynerl k ürün, Güney Afrika ya bu heyet vesilesi ile sevkedilecek. KÜNYE Resmi ad : Güney Afrika Cumhuriyeti Baflkenti: Pretoria Nüfusu: 44 milyon 187 bin 637 (2006 verileri) Konuflulan dil: Aralar nda Afrikaans, ngilizce, Ndebele, Pedi, Sotho, Svazi, Tsonga, Tsvana, Venda ve Zulu nun da bulundu u 11 resmi dil bulunuyor. Ba ms zl k tarihi: 31 May s 1910 (1960 y l Ekim ay nda yap lan referandumun ard ndan 1961 y l nda cumhuriyet olmufltur.) Para birimi: Rand (ZAR) Yüzölçümü: 1 milyon 219 bin 912 kilometrekare Din: H ristiyan yüzde 68, Müslüman yüzde 2, Hindu yüzde1.5, yerel inan fllar yüzde 28.5 Etnik yap : Siyah yüzde 75.2, beyaz yüzde 3.6, renkli yüzde 8.6, Hintli yüzde 2.6 Do al kaynaklar: Alt n, krom, kömür, demir cevheri, manganez, nikel, fosfat, kalay, uranyum, elmas, platin, bak r, vanadyum, tuz, do algaz. 9

10 ekonomi ekonomi 10 Prof. Dr. Kerem Alkin 2010 da büyümeye dönüfl için yeni bir yol haritas gerekiyor ABD Merkez Bankas (FED) Baflkan Bernanke den 2008 Nobel Ekonomi Ödülü sahibi Prof. Krugman a, Avrupa Merkez Bankas (ECB) Baflkan Trichet den Prof. Roubini ye, önde gelen isimler küresel krizde serbest düflüfl ün sona erdi i hususunda birlefltiler. Birkaç ay önce TCMB Baflkan Durmufl Y lmaz n da alt n çizdi i yokufl afla son sürat hareket eden makroekonomik verilerde bir durulma ve dip noktan n görülmüfl oldu u izlenimi kuvvet kazan yor. Küresel çapta iflsizlik oranlar nda dip noktan n görülmüfl olmas, son iflsizlik verilerinde k smi azalmalar ve sanayi üretimi verilerindeki k p rdanma umut verici olarak nitelendiriliyor. Türk ekonomisinde de benzer makro k p rdanmalar gözlenmekte. Söz konusu makro veriler içerisinde belki de en önemlisi ayl k ihracat hacmi. borsalar toparlansa da esas ipucu ticaret ve üretim Küresel krizin bafllang c ndan bu yana neredeyse bir y l geçti. Dünya borsalar nda gözlenen son birkaç ayl k toparlanma ve yükselifl, kimi ekonomi çevrelerince umut verici alg lansa da, küresel krizin etkilerinin önemli ölçüde azald n ifade edebilmek için, istihdam, iç talep, ihracat ve üretim verilerinin esas ipucunu teflkil etti ini ifade etmek gerekir. Bu noktada önce iflsizlik verilerinden bafllamak gerekirse, flubat ay itibar yla rekor düzeye yükselmifl olan iflsizlik oran, nisan ay itibar yla yüzde 15 in alt na geriledi. Ancak, oran hâlâ yüksek. flsizli in azal fl n sürdürmesi, üretimin daha h zl toparlanmas ve özel sektör yat r mlar n n canlanmas yla mümkün görünüyor. vergi indirimleri bitince talep de yavafllad Haziran ay itibar yla sanayi üretimindeki gerileme yavafllam fl olsa da, y l n ikinci çeyre inde flekillenen yüzde 15 lik üretim daralmas, GSYH üzerinde önemli a rl olan tar m, inflaat, ticaret, ulaflt rma gibi sektörlerin ikinci çeyrek performanslar hakk nda henüz ipucuna sahip olamamam za ba l olarak ve sadece sanayi üretimine bakarak, Türk ekonomisi için ikinci çeyrekte ortalama yüzde -8.1 lik bir daralma olas l na iflaret ediyor. Ayr ca temmuz ay kapasite kullan m oran ndaki 0.4 puanl k gerileme de dikkat çekti. hracat hacmindeki art fl n temmuz ay nda en az ndan sanayi üretimindeki art fl desteklemesi umut ediliyordu. Ama temmuz ay kapasite kullan m oran bu beklentimizi do rulamad. Anlafl lan o ki içinde bulundu umuz y l n bütçe performans na yönelik endiflelere ve aray fllara ba l olarak ekonomi yönetiminin vergi indirmelerini kademeli olarak azaltma niyeti, temmuz ay ndan itibaren iç talebi hemen etkilemifl görünüyor. Bu durumda, iç talepteki yavafllama y l sonuna kadar devam ederse, üçüncü çeyrekte yüzde -4.5 ile -7 aras bir daralma, son çeyrekte de matematiksel bir etkiyle yüzde -

11 2.5 ile -4.5 aras bir daralma görebilme ihtimalimiz kuvvet kazan yor. Y l n ilk yar s nda Türk ekonomisi muhtemelen yüzde -11 daralm fl olacak. Y l n ikinci yar s nda da yüzde -4.6 l k bir daralma gerçekleflmesi halinde, y l n bütününde ortalama yüzde -6 veya -7 lik bir daralmayla karfl laflabiliriz. Temmuz ay nda kapasite kullan m oran n n gerilemesinde iç talepteki yavafllaman n etkisini iki detay daha teyit etmekte. malat sanayi kurulufllar, haziran ay na göre temmuz ay nda iç pazarda talep yetersizli i flikayetlerini yüzde 51.9 dan yüzde 53.3 e yükseltmifl durumdalar. Ayr ca hane halk n n tüketim e ilimi ölçüldü ünde, haziran ay na göre temmuz ay nda tüketici güven endeksi yüzde 11, tüketim endeksi ise yüzde 11.8 daralarak, imalat sanayi kurulufllar n n iç pazarda talep yetersizli i flikayetini teyit ediyor. Temmuz ay nda ihracat hacminin 9 milyar dolara ulaflmas nedeniyle, firmalar n d fl pazarda talep yetersizli i flikayetleri yüzde 33.1 den yüzde 28.8 e gerilemifl durumda. MF le yeni bir model üzerine konuflmal y z Ekonomi yönetimi, 2009 y l nda bütçe aç n n 60 milyar TL düzeyine ulaflmas ndan telafla kap lmamal. Bu y l ABD nin bütçe aç /GSYH oran yüzde 10 u dahi aflacak. Bizse muhtemelen yüzde 6 lar görece iz. Bunun için hicap duymak, üzülmek yerine; dünyan n geliflmifl ekonomileri küresel krizden ç k fl için kamu kaynakl destek paketlerini hayata geçirirken, bütçeyi disipline edece iz diye 200 bin-300 bin firmam z n iflas etmesine neden olacak bir süreç oluflturmamal y z. Türkiye, 2010 y l ndan itibaren küresel kriz etkisini iyice yitirip, dünya ekonomisi toparlanma sürecine girdi inde, 2009 bütçesinde oluflan s k nt y telafi edebilir. Ama, kamunun özel sektöre ve KOB lere vermesi gereken destekler aksar ve 200 bin iflletmemiz kapan rsa bu birikimi, söz konusu insan kayna n yeniden yerine koyman n maddi ve manevi de eri çok daha a r olacakt r. Bu nedenle IMF ile yürütülecek yeni program n, sert, rijit bir stand-by anlaflmas olmas yerine, Esnek Kredi Mekanizmas olarak ifade edilen yeni bir model üzerine oturtulmas yararl olacakt r. IMF, bu imkân Meksika ya kulland rm flt r. lgili ülkenin tan nan finansman olana n kullanmas bile gerekmemektedir. Bununla birlikte IMF nin böyle bir imkân ilgili ülkeye tahsis etmifl olmas, o ülkeye bir uluslararas kredibilite sa lamaktad r. Türkiye de aynen Meksika gibi, IMF ile yürüttü ü 18. ve 19. stand-by larda son derece baflar l bir performans ortaya koymufltur. Bu nedenle Meksika gibi IMF nin oluflturdu u bu yeni kredi mekanizmas ndan yararlanmay fazlas yla hak etmektedir. Hükümet, ekonomi yönetimi, önceki mali disiplin, bütçe baflar lar ve enflasyonla mücadeledeki performans örnek göstererek IMF yi bir stand-by anlaflmas yerine, Esnek Kredi Mekanizmas modeline ikna etmelidir. Görülecektir ki IMF nin Türkiye ile böyle bir anlaflma gerçeklefltirmesinin sa layaca uluslararas kredibilite, Türkiye nin hiç IMF kayna kullanmadan dahi küresel kriz sürecini atlatmas n sa layacakt r. Bu noktada, Türkiye nin esas olarak, art k son dokuz y la damgas n vuran Enflasyonla Mücadele Programlar n n kurgusunu da gözden geçirmesi gerekmektedir. Enflasyonla mücadele programlar n n kurgusuna ba l olarak Türk ekonomisi yeniden üretime ve istihdama odakl bir yol haritas oluflturmak durumundad r. Merkez Bankas bu noktada üzerine düfleni yapmaktad r. Ama hükümetin ekonomi yönetiminin, baflta Kredi Garanti Fonu olmak üzere reel sektörü ve istihdam desteklemek amac yla gündeme getirdi i yasal düzenlemeler henüz Bakanlar Kurulu ve Meclis te hayata geçirilememifltir. Bu nedenle, hükümetin reel sektörle paylaflt taahhütlerini de hayata geçirmesi yararl olacakt r. kat l m bankalar n n etkisi artt Halk m z n gerek kendi bireysel hesaplar nda gerekse sahip oldu u iflletmenin, flirketin banka hesaplar nda kabaca 500 milyar TL lik bir tasarrufu söz konusu. Yaklafl k 26 milyar TL düzeyindeki repo ve B tipi likit fonlar eklersek, tüm sabit getirili k ymetlerdeki tasarruflar 526 milyar TL yi buluyor. Bu kalemler içinde en önemli paya sahip olan, hiç flüphesiz 277 milyar TL ile yani yüzde 53 lük bir payla TL mevduat. Ancak bu rakam, Lehman Brothers la ilgili iflas karar n n al nd 12 Eylül 2008 deki 241 milyar TL ile karfl laflt rd m zda, asl nda Türk halk n n bankalara taze TL mevduat getirmedi ini, ortalama yüzde 15 faizden, TL mevduat n n anapara ve faiziyle birlikte sistemde dönmekte oldu unu anl yorsunuz. HÜKÜMET, EKONOM YÖNET M, ÖNCEK MAL D S PL N, BÜTÇE BAfiARILARI VE ENFLASYONLA MÜCADELEDEK PERFORMANSINI ÖRNEK GÖSTEREREK IMF Y B R STAND-BY ANLAfiMASI YER NE, ESNEK KRED MEKAN ZMASI MODEL NE KNA ETMEL D R 11

12 ekonomi ekonomi 12 Aylar Kapasite Sanayi ç Pazarda Tüketici Tüketim D fl Pazarda hracat Kullan m Üretimi Yetersizlik Güveni Endeksi Yetersizlik Hacmi Haziran 72,7% 109,9 51,9% 106,67 174,57 33,1% Temmuz 72,3% 53,3% 94,83 154,01 28,8% Küresel krizin en önemli göstergelerinden biri olarak, Türk halk tasarruf edebilme kabiliyetini bir miktar kaybetmifl ve daha cazip görünen hazine ka tlar nda da 6 milyar TL yi geçen bir pozisyon art rm fl durumda. Bu noktada kat l m bankalar ise kat lma hesaplar nda ve özel cari hesaplarda yer almak üzere, ayn dönemde TL mevduat n 8.5 milyar TL den 14.1 milyar TL ye, döviz mevduat n ise 8 milyar TL den 9 milyar TL ye artt rmay baflard. Mevduat bankalar nda TL mevduat yüzde 15 artarken, kat l m bankalar nda TL mevduat yüzde 66 artt. Bunun do al sonucu olarak mevduat bankalar nda kredi hacminde gerileme gözlenirken, kat l m bankalar kredi hacmini 17 milyar TL den 22 milyar TL nin üzerine ç kard. Yani küresel krizde kat l m bankalar sektördeki rollerini güçlendirdi. Ancak genel anlamda yat r m yapabilmek, mal siparifl etmek, kredi kullanmak veya kulland rmak üzere, hem reel sektörün hem de bankalar n önlerini görebilmeleri gerekiyor. Oysa bu sat rlar kaleme ald m z eylül ay n n ilk günleri itibar yla, hâlâ 2010 y l hedefleri konusunda fikir sahibi de iliz. hedefler acilen netleflmeli Prof. Dr. fiükrü K z lot un, maliye ve vergi konular nda Türkiye nin önde gelen akademisyenlerinden biri olarak 2010 bütçesi, Orta Vadeli Program ve Orta Vadeli Mali Program la ilgili teknik uyar lar dikkate al nmal. Kamu taraf ndan aç klanmas gereken söz konusu tüm veri ve senaryolar n haz rl k sürecinin gecikmifl olmas, sadece 2010 y l bütçe çal flmalar n n aksamas anlam na gelmiyor; ayn zamanda, özel sektörün 2010 y l bütçe çal flmalar n da vuruyor. Önde gelen flirketlerimiz ve KOB lerimiz, gelecek y lki bütçelerini oluflturabilmek için, hükümetten bir an önce büyüme, ortalama dolar kuru, ihracat, d fl ticaret ve cari ifllemler aç yla benzeri hedefleri beklemekte. Enflasyon hedefi ise belli: yüzde 6.5. Baflbakan Yard mc s Ali Babacan n özel sektör deneyimini dikkate ald m zda, bir miktar sondaj yapsa kendisi de bu s k nt y tespit edecektir. kamu tasarruflar etkisizlefltiriyor Küresel kriz nedeniyle artan kamu harcamalar, istisnas z tüm dünyada ülke hazinelerinin borçlanma temposunu h zland rd. Hazine kâ tlar n n cazibesinin, finans kurumlar n reel sektöre kredi kulland rmak yerine hazinenin borçlanmas na katk sa lamaya teflvik etti i bir gerçek. Türk bankalar n n menkul k ymet portföyü de bu konuda gereken ipucunu vermekte. Bu durumda, küresel kriz ortam nda dahi oluflturulan ve hayli k ymetli olan tasarruflar, flu anda artan kamu aç n n finansman nda kullan l yor. Ancak, 2010 bütçesi de bu tür bir harcama temposu ile ciddi bir finansman gerektirirse, hem kay tl ekonomiye uygulanan vergi yükü hem de hazinenin finansman ihtiyac nedeniyle iç talebi besleyecek, özel sektörün tüketim ve yat r m harcamalar n besleyecek kaynaklar etkisizleflecek. Bu nedenle, Baflbakan Yard mc s Babacan n baflkanl ndaki ekonomi yönetiminin, 2010 y l na yönelik olarak kamu harcamalar n, kamu gelirlerini ve aç öngörürken, özel sektör tüketim ve yat r m harcamalar için gerekli olacak bir kayna n önemli bir bölümünün kamu taraf ndan kullan ld bir yap oluflmamas na gayret sarf etmeleri gerekecek. Aksi takdirde, Türk halk n n tasarruf becerisinin zay flad ve mevcut kaynaklar n önemli bir bölümünün kamu aç n n finansman na yo unlaflt bir ortamda, 2010 y l için yüzde 3-4 büyüme sadece matematiksel etkiden dolay gerçekleflecektir. Oysa, biz acilen yeniden yüzde 6-7 büyüme trendine geri dönmeliyiz.

13 fuar güncel Expomoble KAYSER MOB LYA FUARI 21 Ekim de kap lar n ziyaretçilere aç yor Mobilya sektörüne ve Kayseri ye önemli katk lar sa layacak olan Expomoble Kayseri Mobilya Fuar, Ekim tarihleri aras nda düzenleniyor. Mobilya kenti Kayseri de düzenlenecek olan fuar, bu y l geçmifl y llardan baz farkl l klar da tafl yor T Türkiye nin mobilya devlerini bir araya getirecek olan Expomoble Kayseri Mobilya Fuar, bu y l çok daha iddial. Geçmifl y llardan farkl bir haz rl k sürecine sahne olan fuar, kap lar n, Türkiye nin devi Kayseri mobilyan n evi slogan yla ziyaretçilere açacak Ekim tarihleri aras nda Kayserili mobilyac lar n kendilerini en iyi flekilde tan tmalar na, farkl tasar mlar n ve farkl çizgilerini ortaya koymalar na, hem ulusal hem de uluslararas alanda kendilerini ifade etmelerine olanak sa layacak olan fuarda, tasar mc Alp Nuho lu ile marka dan flman Fatofl Karahasan da bir konuflma yapacak. Garanti Bankas n n sponsorlu unda sürpriz bir konuflmac n n da markalaflma konusunda sunum yapaca fuar, aç k oldu u günler boyunca yo un program n sürdürecek. Kayserili üreticiler için büyük f rsat Expomoble Kayseri Mobilya Fuar bu y l Kayseri Sanayi Odas, Kayseri Ticaret Odas ve Marangozlar ve Mobilyac lar Odas n n kat l m yla oluflturulan fuar komisyonun yaklafl k dört ay süren yo un çal flmalar ile flekillendi. Komisyon Baflkanl görevini üstlenen Kayseri Oturma Gruplar Meslek Komitesi Baflkan da olan Merkez Çelik Genel Müdürü Nam k Kemal Ulusoy, fuarla ilgili olarak yo un bir çal flma süreci geçirdiklerini söyledi ve çal flmalara belediyelerden Vali ye kadar bütün yetkilileri ve kurumlar dahil etmeye çal flt klar n vurgulad. Resmi kurumlar n da olumlu yaklafl mlar sayesinde fuar n dolu dolu geçece ine inand n söyleyen Ulusoy, Avrupa da mobilyac l n iyi yap ld na ve rekabetin hat safhada oldu una dikkat çekerek, Ortado u daki pazar n henüz çok bakir oldu unu ve Kayserili üreticilerin bu pazara ulaflmas n n kolay oldu unu belirtti. Fuara Ortado u dan gelecek çok say da ziyaretçinin oldu unu anlatan Ulusoy, yeni anlaflmalar ve iflbirlikleri aç s ndan Kayserili üreticiler için fuar n büyük bir f rsat oldu unu sözlerine ekledi. 13

14 gündem sektörel 14 3G den sonra hayat Mobil internet h z n n artmas anlam na gelen ve en son mobil iletiflim teknolojisi olan 3G, uzun bir bekleyiflten sonra nihayet aram zda. Beraberinde al fl k olmad m z pek çok yenilik getiren 3G den sonra hayat hiç de eskisi gibi olmayacak Dünyada 500 milyondan fazla kullan c s bulunan 3G teknolojisi, 30 Temmuz dan bu yana Türkiye de de kullan lmaya baflland. lk ticari örnekleri Japonya'da 2001 y l nda görülen bu teknoloji, 2003 te Avrupa da ard ndan tüm dünyada yükselifle geçti ve bugün 120 ülkede kullan l yor. Türkiye deki operatörlerin yat r mlar n tamamlamalar n n ard ndan ülkemizde de kullan lmaya bafllanan 3G, k sa sürede pek çok abonenin hayat nda yerini ald. Önce görüntülü görüflme ve h zl mobil internet ba lant s n akla getiren 3G nin hizmetleri bunlarla s n rl de il. Haberleflme, e itim, sa l k, e lence, al flverifl ve ifl dünyas nda birçok yenili e kap açan 3G ile hayat bundan sonra nas l olacak, neler de iflecek bilen de var bilmeyen de. Biz de bu say m zda Teknoloji sayfalar m z 3G ye ay rd k ve getirdi i yenilikleri mercek alt na ald k. letiflim her an her yerde Haberleflme kavram, 3G ile yeniden tan mlan yor. Art k her an ve her yerde etkileflimli iletiflim mümkün. Yay nc l k hayat n derinden etkileyecek olan 3G ile herkes, bulundu u yerden internete ba lanabilecek ve haberlere an nda ulaflabilecek. Televizyonsuz yapamam diyenlere de 3G den müjde. Mobil TV hizmetiyle art k nerede isterseniz televizyon orada olacak. Yay nlar n cep telefonlar üzerinden kaliteli ve h zl flekilde izlenebilmesini sa layan 3G ile art k, istedi iniz her yere götürebilece iniz mobil TV lere

15 sahipsiniz. Üstelik programlar canl olarak takip edebilmenin yan s ra istedi iniz programlar ve dizileri, istedi iniz yer ve zamanda takip edebileceksiniz. Mesela pazar günü ailece pikni e gittiniz. Keyfiniz yerinde ama akl n z tak m n z n maç nda. Hiç keyfiniz kaçmas n, 3G yan n zda. Cep telefonunuzdan maç ve gol anlar n izleyip mangala devam edebilirsiniz... Zaman n z diledi iniz gibi kullan n Yüksek h zl mobil internet ile dijital kütüphanelere istedi iniz an istedi iniz yerden ulafl p e-kitaplar kar flt rabilece iniz gibi Facebook ve Twitter hesaplar n z görüntüleyip kullanabilecek, hatta ifl yerine gitmeden ayl k çal flma raporunuza göz at p gerekli de ifliklikleri gerçeklefltirebileceksiniz. Görüntülü görüflme seyesinde ve mobil servisler arac l yla, bir ifli seyahat etmeye gerek kalmadan bulundu unuz yerden halledebilecek, esnek çal flmaya imkân tan yan teknoloji sayesinde zaman n z diledi iniz gibi kullanabileceksiniz. Günlük hayat n bir parças haline gelen Facebook ve MySpace gibi sosyal a lar 3G ile daha yak ndan takip edebilecek, internet üzerindeki bir sosyal a ile etkileflimi daha ucuz ve kolay bir biçimde gerçeklefltirebileceksiniz. Çekti iniz foto raf ve videolar, ayn anda 3G li telefonunuz üzerinden internette paylafl ma açabileceksiniz. Ayr ca 3G teknolojisi, e-türkiye ve e-devlet uygulamalar n da daha ileri bir aflamaya tafl yacak ve böylece kamu kurumlar n n artan hizmetlerinden çok daha h zl bir flekilde faydalanabileceksiniz. Gerçek mobil internet Gün içinde internete önemli ölçüde vakit ay r yorsan z 3G sayesinde internete mobil ortamda rahatça ulaflabileceksiniz. Cep telefonunuzdan 3G ile internete ba lanarak müzik dinleyebilecek, video izleyebilecek, MSN ve Facebook gibi popüler uygulamalara istedi iniz yerden ulaflabileceksiniz. 3G ile cep telefonundan daha s k olarak internette sörf yapabileceksiniz. Bu noktada en büyük yard mc lar n zdan biri kuflkusuz cep taray c lar olacak. Bu noktada cep için gelifltirilen web taray c lar n n art k neredeyse bilgisayarlardaki kadar güçlü oldu u söylenebilir. Animasyonlar, Ajax ile bölümsel güncelleme, web gereçleri (widget) ve geliflmifl taray c seçeneklerinin tamam art k mobil taray c larda sorunsuzca görüntülenebiliyor. Sadece cep telefonu da de il! 3G, dizüstü bilgisayar ve netbook kullan c lar için de çok faydal. Kullan c lar mekândan ba ms z olarak cep telefonunun çekti i her yerden internete ba lanabilecek. Üstelik 3G, neredeyse sabit hatlardan al nan hizmetler kadar h zl. fl yap fl 15

16 Cepte iletiflim teknolojileri tarihi 1G: lk nesil kablosuz telefon teknolojisi olan 1G, 1980'li y llarda yarat ld. Bu teknoloji, hücresel bir a sistemi kullan r ve hücreler aras geçifl deste i sunar. 2G: kinci nesil kablosuz telefon teknolojisi olan 2G, 1G gibi hücresel bir a sistemi kullan r. 1G'ye göre getirmifl oldu u en büyük yenilik, analog veri yerine say sal veri kullan lmaya bafllanm fl olmas d r. Tüm cihazlar, ba lant ve durum verilerini ayn kanal üzerinden yollarlar. Ba lant kurulunca, veri (veya ses) ak fl bir kanal üzerinden yap l r. Her kullan c veri al p verdi i sürece kanal elinde tutar, paylaflmaz. 2.5G: 2G mobil telefon teknolojisine GPRS ve EDGE'in eklenmesiyle olufltu. Bu teknolojiyle sesli iletiflim, , web tarama ifllemleri mümkün hale geldi. 3G: lk ticari örnekleri 2001 de Japonya da görülen 3G (orijinal aç l m 3rd Generation), 3N ya da 3. Nesil, Uluslararas Telekomünikasyon Birli i taraf ndan tan mlanan; GSM EDGE, UMTS, CDMA2000, DECT ve WiMAX teknolojilerini kapsayan bir standartlar ailesi. 2G'ye göre getirmifl oldu u en büyük yenilik, iletimin ses yerine veri odakl olmas. 4G: 4. Nesil Hizmetleri" 4N veya 4G, dördüncü nesil kablosuz telefon teknolojisidir. Di er GSM standartlar gibi hücresel bir a sistemi kullanmas ve üçüncü nesilde ortaya ç kan kapsama alan sorunu baflta olmak üzere baz sorunlar çözmesi beklenmektedir. 17 A ustos 2009'da ilk 4G testi, dünyan n önde gelen telekomünikasyon flirketlerinden Verizon taraf ndan yap lm flt r. ABD'nin Boston ve Seattle kentleri aras ndaki test baflar yla tamamlanm flt r. Verizon ilk ticari 4G a n gelecek y l n bafllar nda, 100 milyon abonesine açmay hedefliyor. Hizmetin tüm ABD'yi yay lmas ise 2013 y l n bulacak. biçimleri de internet h z yla iliflkili olarak de iflecek. 3G sayesinde dizüstü ve netbook ile tüm ofis uygulamalar n kolayca yapabileceksiniz. Müzikte h z sorunu afl ld 3G nin müzikseverler için de getirdi i pek çok yenilik var. Müzik albümlerini cebe indirmek art k çok daha az sürede mümkün olacak, hatta albümlerdeki parçalar klipleriyle birlikte cebe gelecek. Art k bilgisayardan cep telefonuna müzik aktarman n ötesine geçilerek, cep telefonundan müzi e do rudan, daha h zl ve daha ucuza ulafl labilinecek. Müzik indirmenin yan s ra mobil müzik alan nda yeni nesil flebekelerin en önemli getirilerinden biri de kullan c lar n flikayet etti i konular n bafl nda gelen ak tma (stream) olacak. Bundan böyle h zl internet ba lant s sayesinde radyo istasyonlar na ba lan p tak lma yaflamadan müzik dinlemek mümkün. Bu arada, gelecekte Türkiye de internet radyolar n n say lar nda bir art fl yaflanaca n söylemek de yanl fl olmaz. Mobil oyun Geçti imiz aylarda Juniper Research firmas n n yapt bir araflt rman n sonuçlar na göre mobil oyun pazar 2013 y l nda 10 milyar dolara ulaflacak. Türkiye de oyun pazar çok geliflmifl olmasa da oyun müdavimleri az de il ve internet üzerinde di er insanlara karfl veya birlikte oyun oynamak tüm dünyada oldu u gibi ülkemizde de yayg n. Ancak gelecekte, dijital oyun dünyas yükselen trend olacak. Internet üzerinden oynanan oyunlar için h zl bir internet ba lant s flart. 3G de iflte tam bu noktada devreye giriyor ve 3G flebekelerin hizmete girmesiyle beraber kullan c lar n bireysel oyun oynama anlay fl ndan di er insanlarla etkileflimli olarak her an her yerde oyun oynayabildi i, çevrimiçi oyun topluluklar na geçifli yayg nlaflt r yor. Dünyaca ünlü uluslararas ba ms z denetim flirketi PricewaterhouseCoopers' n yapt bir araflt rmaya göre 2010 y l nda çevrimiçi oynanan oyunlar di er video ve bilgisayar oyunlar kadar çok kullan c ya ulaflacak. Yine ba lant h zlar n n artmas yla beraber kullan c lar n bilgisayarlar nda oynad klar oyunlara cep telefonlar üzerinden de ulaflabilmeleri ve oyun oynayabilmeleri mümkün olacak.

17 geliflim kiflisel Memduh Boydak Kariyer Zirvesi 2009 da deneyimlerini gençlerle paylaflt Sanayicileri ve ifladamlar n genç insan kayna yla buluflturan Kariyer Zirvesi 2009 a, Boydak Holding CEO su Memduh Boydak da konuflmac olarak kat ld 1-3 Temmuz tarihleri aras nda stanbul daki hlas E itim Kurumlar Bahçelievler Kampüsü nde gerçeklefltirilen Kariyer Zirvesi 2009 da, giriflimciler, flirket yöneticileri ve ifladamlar ; kariyer geliflimi ve sosyal sorumluluk üzerine görüfl ve öngörülerini genç dinleyicilerle paylaflt. Üç gün süren zirvede, oturumlar n konuflmac lar ndan biri de, Boydak Holding CEO su Memduh Boydak oldu. Aile büyüklerimizin ö ütlerini düstur edindik Zirvenin ikinci gününde gençlerle bir araya gelen Memduh Boydak, konuflmas n n bafl nda Boydak Holding'e iliflkin bilgiler verdi. Boydak Holding in bir aile flirketi oldu unu ve halka aç lmaya yönelik çal flmalar içinde bulundu unu söyleyen Boydak, yedi farkl sektörde faaliyet gösterdiklerini ve 24 flirketle hizmetlerine devam ettiklerini belirtti. 11 bin çal flan yla Boydak Holding in bu y l 3.8 milyar lira ciro hedefledi ini ifade eden Boydak, baflar da da, baflar s zl kta da paylaflmay bilenlerin, daima baflar l olaca n vurgulad. Konuflmas nda gençlere, yönetici olarak ifl hayat nda nelere önem verdi ini anlatan Boydak, aile büyüklerinin ö ütlerine de indi. "Bize her zaman ahlâki de erlerinize riayet edin, tevazuu elden b rakmay n, mütevaz olun, hayat standartlar n z çok uç seviyelere ç karmay n, kötü günlerinizde umutsuzlu a kap lmay n, efllerinizle ifllerinizi kar flt rmay n ve ortakl k haklar na çok dikkat edin derlerdi" diyen Boydak, ailesinden ald bu ö ütleri hayat nda daima düstur edindi ini belirtti. Memduh Boydak, bunlara ek olarak flirketlerinde ben yerine biz kültürünü oluflturduklar n ve baflar n n kolektiflefltirildi i zaman daha keyifli hale geldi ine dikkat çekti. 17

18 ürün yeni 18 Çocuklar ve gençleri ç lg nl saracak stikbal in s rad fl mobilya kahramanlar n n yaratt Rengoki koleksiyonu ile çocuklar ve gençler, özgürce tasarlayacaklar yeni odalara kavufluyor Mobilya sektörünün öncüsü stikbal, Bu benim odam bu benim dünyam slogan ile lanse etti i Rengoki ile özgürlü ün ve yeni bir dünyan n kap lar n aç yor. Yeni koleksiyonu Rengoki ile sektöre yepyeni bir soluk getiren stikbal, yeni ö retim y l nda ve bayram tatilinde çocuk ve gençlerin motivasyonlar n maksimum boyuta tafl yacak kadar iddial... stikbal in üç yeni kahraman Ren, Go ve Ki; çocuk ve gençlere yepyeni bir oda ve yepyeni bir dünya sunarak odalar n özgürce dekore edebilme imkân yarat yor. Ren, Go ve Ki sayesinde çocuklar ve gençler art k odalar nda yaln z de il. C v l c v l renklerden oluflan farkl modelleri, hayal kahramanlar ve fonksiyonelli iyle bir ilke imza atan Rengoki, çocuklar n ve gençlerin, odalar nda keyifli ve e lenceli zaman geçirmelerini amaçl yor. Rengoki nin macera yüklü hikâyeleri ve yarat c fikirleriyle kendi odalar n hayal ettikleri gibi tasarlayan çocuklar ve gençler, e lence ve keyif dolu zamanlar geçiriyor. E lence dolu Rengoki E lenceli üniteleri, rahat kullan m özellikleri, modern tasar m ile çocuk ve genç odalar na damgas n vuran koleksiyon; Oscar, Speed, Puzzle, Line, Melodi ve Rainbow gibi çok özel modellerden olufluyor. Rengoki de çocuk ve gençlere yeni bir odada yeni bir dünya konsepti yaflatmak için her detay en ince ayr nt s na kadar düflünülmüfl. K rm z dan yeflile, maviden turuncuya, çocuk ve gençlerin yarat c l n ve hayal güçlerini odalar nda yans tmalar n sa layan Rengoki, tasar m özelliklerinin yan s ra rahatl n ve fonksiyonelli in de en güzel örneklerini sunuyor. Çocuk ve genç odas ndan çok daha fazlas Yeni kahramanlar mucizeler yaratan el becerisi ustas Ren, s rt nda tafl d küçük çantas n n içindeki malzemeleriyle hayal gücünün s n rlar n zorlayarak ç kartmalar, dövmeler, metal fleritler ve renkli zeminlere imza at yor. Yenilikler kraliçesi Rengoki nin beyni olan Go, s k lan çocuklar fark ediyor ve içi dünyan n bütün renkleriyle dolu tabancas yla istedi i yeri istedi i renge boyuyor. Küçük sihirli f rças yla bütün dünyay de ifltirme gücüne sahip olan Ki ise z p r, uçar ve deli dolu bir sanatç olarak gücünü, gece gündüz kurdu u hayallerinden al yor.

19

20 tasar m ürün 20 Liza Yemek Odas Tak m V TR N Üst k s mdaki cam kapakl bölümün sergileme alan olarak tasarland vitrinde, çekmece ve dolu kapakl alt k s m, depolama alan olarak kullan labiliyor. Çekmecenin ön k sm, simli deri ile kaplanm fl. Cam kapaklardaki krom bask ile derinin etkisi desteklenmifl. BÜFE AYNASI Duvara veya büfe üzerine monteli olarak kullan labilir. BÜFE Minimal ölçülere sahip olan ünite, çekmeceli ve kapakl tasarlanarak farkl depolama imkânlar sa lanm fl. Çekmecenin ön k sm simli deriyle kaplanm fl. Kullan lan krom kaplama kulplarla derinin etkisi desteklenmifl.

2008 1. Çeyrek Finansal Sonuçlar. Konsolide Olmayan Veriler

2008 1. Çeyrek Finansal Sonuçlar. Konsolide Olmayan Veriler 2008 1. Çeyrek Finansal Sonuçlar Konsolide Olmayan Veriler Rakamlarla Halkbank 70 y l Kooperatif ve KOB kredilerinde 70 y ll k tecrübe ve genifl müflteri taban Halkbank n rekabette kuvvetli yönleridir.

Detaylı

KÜRESEL GELİŞMELER IŞIĞI ALTINDA TÜRKİYE VE KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ EKONOMİSİ VE SERMAYE PİYASALARI PANELİ

KÜRESEL GELİŞMELER IŞIĞI ALTINDA TÜRKİYE VE KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ EKONOMİSİ VE SERMAYE PİYASALARI PANELİ KÜRESEL GELİŞMELER IŞIĞI ALTINDA TÜRKİYE VE KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ EKONOMİSİ VE SERMAYE PİYASALARI PANELİ 12 NİSAN 2013-KKTC DR. VAHDETTIN ERTAŞ SERMAYE PIYASASI KURULU BAŞKANI KONUŞMA METNİ Sayın

Detaylı

Türkiye Odalar ve Borsalar Birli i. 3. Ödemeler Dengesi

Türkiye Odalar ve Borsalar Birli i. 3. Ödemeler Dengesi Türkiye Odalar ve Borsalar Birli i 3. Ödemeler Dengesi 2003 y l nda 8.037 milyon dolar olan cari ifllemler aç, 2004 y l nda % 91,7 artarak 15.410 milyon dolara yükselmifltir. Cari ifllemler aç ndaki bu

Detaylı

İKİNCİ BÖLÜM EKONOMİYE GÜVEN VE BEKLENTİLER ANKETİ

İKİNCİ BÖLÜM EKONOMİYE GÜVEN VE BEKLENTİLER ANKETİ İKİNCİ BÖLÜM EKONOMİYE GÜVEN VE BEKLENTİLER ANKETİ 120 kinci Bölüm - Ekonomiye Güven ve Beklentiler Anketi 1. ARAfiTIRMANIN AMACI ve YÖNTEM Ekonomiye Güven ve Beklentiler Anketi, tüketici enflasyonu, iflsizlik

Detaylı

ÜN TE V SOSYAL TUR ZM

ÜN TE V SOSYAL TUR ZM ÜN TE V SOSYAL TUR ZM Bu ünitede turizmin çeflitlerinden biri olan sosyal turizmi daha ayr nt l bir flekilde ö renip, ülkemizdeki sosyal turizmin geliflimi hakk nda bilgiler edinece iz. Ç NDEK LER A. S

Detaylı

Hiçbir zaman Ara s ra Her zaman

Hiçbir zaman Ara s ra Her zaman Ö RETMEN ÖZ DE ERLEND RME FORMU K fi L K ÖZELL KLER flimi seviyorum. Sab rl y m. Uyumluyum. fl birli ine aç m. Güler yüzlüyüm. yi bir gözlemciyim. yi bir planlamac y m. Çocuklara, ailelere, meslektafllar

Detaylı

Ekonomi Bülteni. 16 Mart 2015, Sayı: 11. Yurt Dışı Gelişmeler Yurt İçi Gelişmeler Finansal Göstergeler Haftalık Veri Akışı

Ekonomi Bülteni. 16 Mart 2015, Sayı: 11. Yurt Dışı Gelişmeler Yurt İçi Gelişmeler Finansal Göstergeler Haftalık Veri Akışı Ekonomi Bülteni, Sayı: 11 Yurt Dışı Gelişmeler Yurt İçi Gelişmeler Finansal Göstergeler Haftalık Veri Akışı Ekonomik Araştırma ve Strateji Dr. Saruhan Özel Ezgi Gülbaş Çağlar Kuzlukluoğlu 1 DenizBank Ekonomi

Detaylı

Milli Gelir Büyümesinin Perde Arkası

Milli Gelir Büyümesinin Perde Arkası 2007 NİSAN EKONOMİ Milli Gelir Büyümesinin Perde Arkası Türkiye ekonomisi dünyadaki konjonktürel büyüme eğilimine paralel gelişme evresini 20 çeyrektir aralıksız devam ettiriyor. Ekonominin 2006 da yüzde

Detaylı

Aile flirketleri, kararlar nda daha subjektif

Aile flirketleri, kararlar nda daha subjektif Dr. Yeflim Toduk Akifl Aile flirketleri, kararlar nda daha subjektif flirket birleflmeleri ve sat nalmalar, türkiye deki küçük iflletmelerden, dev flirketlere kadar her birinin gündeminde olmaya devam

Detaylı

Merkezi Sterilizasyon Ünitesinde Hizmet çi E itim Uygulamalar

Merkezi Sterilizasyon Ünitesinde Hizmet çi E itim Uygulamalar Merkezi Sterilizasyon Ünitesinde Hizmet çi E itim Uygulamalar Hmfl. Sevgili GÜREL Emekli, Ac badem Sa l k Grubu Ac badem Hastanesi, Merkezi Sterilizasyon Ünitesi, STANBUL e-posta: sgurkan@asg.com.tr H

Detaylı

PARASAL GÖSTERGELER KRED LER N DA ILIMI* (B N TL.)

PARASAL GÖSTERGELER KRED LER N DA ILIMI* (B N TL.) 1886 PARASAL GÖSTERGELER KRED LER N DA ILIMI* (B N TL.) 28 De iflim %) 28 De iflim %) Toplam 311.774.444 356.845.499 %14 4.641.681 5.168.27 %11 297.867.78 335.17.279 %13 4.44.733 4.774.62 %8 Alacaklar

Detaylı

EKONOMİ POLİTİKALARI GENEL BAŞKAN YARDIMCILIĞI Şubat 2014, No: 85

EKONOMİ POLİTİKALARI GENEL BAŞKAN YARDIMCILIĞI Şubat 2014, No: 85 EKONOMİ POLİTİKALARI GENEL BAŞKAN YARDIMCILIĞI Şubat 2014, No: 85 i Bu sayıda; 2013 Cari Açık Verileri; 2013 Aralık Sanayi Üretimi; 2014 Ocak İşsizlik Ödemesi; S&P Görünüm Değişikliği kararı değerlendirilmiştir.

Detaylı

YÖNET M KURULU RAPORU

YÖNET M KURULU RAPORU YÖNET M KURULU RAPORU De erli Ortaklar m z, fiirketimizin 37. Ortaklar Genel Kurulu na hofl geldiniz. Hepinizi sayg ve sevgi ile selaml yorum. Yaflad m z geliflmeler ile, ülkemiz 2004 y l nda s k s k dünyan

Detaylı

SERMAYE PİYASASI KURULU İKİNCİ BAŞKANI SAYIN DOÇ. DR. TURAN EROL UN. GYODER ZİRVESİ nde YAPTIĞI KONUŞMA METNİ 26 NİSAN 2007 İSTANBUL

SERMAYE PİYASASI KURULU İKİNCİ BAŞKANI SAYIN DOÇ. DR. TURAN EROL UN. GYODER ZİRVESİ nde YAPTIĞI KONUŞMA METNİ 26 NİSAN 2007 İSTANBUL SERMAYE PİYASASI KURULU İKİNCİ BAŞKANI SAYIN DOÇ. DR. TURAN EROL UN GYODER ZİRVESİ nde YAPTIĞI KONUŞMA METNİ 26 NİSAN 2007 İSTANBUL Sözlerime gayrimenkul ve finans sektörlerinin temsilcilerini bir araya

Detaylı

MALAT SANAY N N TEMEL GÖSTERGELER AÇISINDAN YAPISAL ANAL Z

MALAT SANAY N N TEMEL GÖSTERGELER AÇISINDAN YAPISAL ANAL Z MALAT SANAY N N TEMEL GÖSTERGELER AÇISINDAN YAPISAL ANAL Z Nisan 2010 ISBN 978-9944-60-631-8 1. Bask, 1000 Adet Nisan 2010 stanbul stanbul Sanayi Odas Yay nlar No: 2010/5 Araflt rma fiubesi Meflrutiyet

Detaylı

3. SALON PARALEL OTURUM XII SORULAR VE CEVAPLAR

3. SALON PARALEL OTURUM XII SORULAR VE CEVAPLAR 3. SALON PARALEL OTURUM XII SORULAR VE CEVAPLAR 423 424 3. Salon Paralel Oturum XII - Sorular ve Cevaplar OTURUM BAfiKANI (Ali Metin POLAT) OTURUM BAfiKANI - Gördü ünüz gibi son derece demokratik bir yönetim

Detaylı

Öncelikle basın toplantımıza hoş geldiniz diyor, sizleri sevgiyle ve saygıyla selamlıyorum.

Öncelikle basın toplantımıza hoş geldiniz diyor, sizleri sevgiyle ve saygıyla selamlıyorum. Gümrük Ve Ticaret Bakanı Sn. Nurettin CANİKLİ nin Kredi Kefalet Kooperatifleri Ortaklarının Borçlarının Yapılandırılması Basın Toplantısı 24 Eylül 2014 Saat:11.00 - ANKARA Kredi Kefalet Kooperatiflerinin

Detaylı

-Bursa nın ciroları itibariyle büyük firmalarını belirlemek amacıyla düzenlenen bu çalışma onikinci kez gerçekleştirilmiştir.

-Bursa nın ciroları itibariyle büyük firmalarını belirlemek amacıyla düzenlenen bu çalışma onikinci kez gerçekleştirilmiştir. Bursa nın 25 Büyük Firması Araştırması; -Bursa nın ciroları itibariyle büyük firmalarını belirlemek amacıyla düzenlenen bu çalışma onikinci kez gerçekleştirilmiştir. -Bu çalışma Bursa il genelinde yapılmış,

Detaylı

e-bülten STANBUL B LG ÜN VERS TES LET fi M FAKÜLTES REKLAMCILIK BÖLÜMÜ ADWORKERS YEN AJANS VE MÜfiTER LER YLE DD ALI!

e-bülten STANBUL B LG ÜN VERS TES LET fi M FAKÜLTES REKLAMCILIK BÖLÜMÜ ADWORKERS YEN AJANS VE MÜfiTER LER YLE DD ALI! 2007 3 ADWORKERS YEN AJANS VE MÜfiTER LER YLE DD ALI! stanbul Bilgi Üniversitesi Reklamc l k Bölümü 4. s n f ö rencilerinden oluflan AdWorkers reklam ajans, Türkiye nin önde gelen reklam ajanslar yla birlikte

Detaylı

Anne baba olmaya. Evde Pedagog. ile haz rlan n

Anne baba olmaya. Evde Pedagog. ile haz rlan n Anne baba olmaya Evde Pedagog ile haz rlan n Bebek bekliyorsunuz ve çok yo un duygular içindesiniz. Bebe inizin geliflimini en iyi flekilde sa lamak istiyorsunuz. flte tam bu durumdaki anne baba adaylar

Detaylı

TOFAfi 2007 FAAL YET RAPORU. Otomobil Sektörü ve Tofafl n Sektör çindeki Yeri

TOFAfi 2007 FAAL YET RAPORU. Otomobil Sektörü ve Tofafl n Sektör çindeki Yeri 14 Sektörü ve Tofafl n Sektör çindeki Yeri 15 pazar payımız bir önceki yılın pazar payı olan %9 a göre önemli ölçüde artarak %1,4 olarak gerçekleşmiştir. Bu artış sonucu, pazardaki düşüşe rağmen otomobil

Detaylı

GÖSTERGELER CARİ AÇIK:

GÖSTERGELER CARİ AÇIK: Hazırlayan: Alaattin AKTAŞ ala.aktas@gmail.com PROJEKSİYON CARİ AÇIK: Yıllık cari açık (Milyon$) 2009 Ocak 50.115 16.569 38.218 Şubat 54.041 18.444 34.612 Mart 59.422 21.458 31.514 Nisan 62.831 24.188

Detaylı

NTERNET ÇA I D NAM KLER

NTERNET ÇA I D NAM KLER Mustafa Emre C VELEK NTERNET ÇA I D NAM KLER www.internetdinamikleri.com STANBUL-2009 Yay n No : 2148 letiflim Dizisi : 55 1. Bas m - stanbul - Haziran 2009 ISBN 978-605 - 377-066 - 4 Copyright Bu kitab

Detaylı

Ekim. Günlük Araştırma Bülteni Gün Sonu RAPORU

Ekim. Günlük Araştırma Bülteni Gün Sonu RAPORU 30 Ekim Günlük Araştırma Bülteni Gün Sonu RAPORU Japonya Merkez Bankası (BoJ) faizlerde değişikliğe gitmedi Japonya Merkez Bankası (BoJ), 8 e 1 oy çokluğuyla para politikasında değişikliğe gitmeme kararı

Detaylı

TÜRK DÜNYASI TRANSPLANTASYON DERNE

TÜRK DÜNYASI TRANSPLANTASYON DERNE Prof. Haberal dan Yeni Bir Uluslararas At l m: TÜRK DÜNYASI TRANSPLANTASYON DERNE Dünyan n dört bir yan ndan yüzlerce biliminsan Prof. Dr. Mehmet Haberal taraf ndan kurulan Türk Dünyas Transplantasyon

Detaylı

OYUNCU SAYISI Oyun bir çocuk taraf ndan oynanabilece i gibi, farkl yafl gruplar nda 2-6 çocuk ile de oynanabilir.

OYUNCU SAYISI Oyun bir çocuk taraf ndan oynanabilece i gibi, farkl yafl gruplar nda 2-6 çocuk ile de oynanabilir. OYUNCA IN ADI Akl nda Tut YAfi GRUBU 4-6 yafl OYUNCU SAYISI Oyun bir çocuk taraf ndan oynanabilece i gibi, farkl yafl gruplar nda 2-6 çocuk ile de oynanabilir. GENEL KURALLAR Çocuklar n görsel belle inin

Detaylı

Animasyon Tabanl Uygulamalar n Yeri ve Önemi

Animasyon Tabanl Uygulamalar n Yeri ve Önemi Otomasyon Sistemleri E itiminde Animasyon Tabanl Uygulamalar n Yeri ve Önemi Murat Ayaz Kocaeli Üniversitesi Teknik E itim Fakültesi, Elektrik E itimi Koray Erhan Kocaeli Üniversitesi, Teknoloji Fakültesi,

Detaylı

MESLEK MENSUBU KURUMLAfiMA PROJES YOL HAR TASI

MESLEK MENSUBU KURUMLAfiMA PROJES YOL HAR TASI MESLEK MENSUBU KURUMLAfiMA PROJES YOL HAR TASI 33 34 1 Projenin Tan t m ve Proje Kat l mc Baflvurusu SMMMO Yönetim Kurulu nca onaylanan SMMMO Meslek Mensubu Kurumsallaflma Projesi Fizibilitesi Ve Yol Haritas

Detaylı

Dikkat! ABD Enerji de Yeni Oyun Kuruyor!

Dikkat! ABD Enerji de Yeni Oyun Kuruyor! Dikkat! ABD Enerji de Yeni Oyun Kuruyor! Dursun YILDIZ topraksuenerji 21 Ocak 2013 ABD Petrol İhracatçısı Olacak. Taşlar Yerinden Oynar mı? 1973 deki petrol krizi alternatif enerji arayışlarını arttırdı.

Detaylı

.. 95. Çeviren: Dr. Almagül sina

.. 95. Çeviren: Dr. Almagül sina .. 95 Türkiye ile Kazakistan: Karfl l kl Kazan mlara Dayal Bir flbirli i Bektas Mukhamejanov * Çeviren: Dr. Almagül sina Kazakistan ba ms zl n kazand ndan itibaren, d fl politika stratejisinde çok yönlü

Detaylı

2. Projelerle bütçe formatlar n bütünlefltirme

2. Projelerle bütçe formatlar n bütünlefltirme 2. Projelerle bütçe formatlar n bütünlefltirme Proje bütçesi haz rlarken dikkat edilmesi gereken üç aflama vard r. Bu aflamalar flunlard r: Kaynak belirleme ve bütçe tasla n n haz rlanmas Piyasa araflt

Detaylı

C. MADDEN N ÖLÇÜLEB L R ÖZELL KLER

C. MADDEN N ÖLÇÜLEB L R ÖZELL KLER C. MADDEN N ÖLÇÜLEB L R ÖZELL KLER 1. Patates ve sütün miktar nas l ölçülür? 2. Pinpon topu ile golf topu hemen hemen ayn büyüklüktedir. Her iki topu tartt n zda bulaca n z sonucun ayn olmas n bekler misiniz?

Detaylı

ç kar lmas için çal flt klar n ifade eden Türk, Her geliflinizde Baflkent OSB nin sürekli de iflti ini göreceksiniz dedi.

ç kar lmas için çal flt klar n ifade eden Türk, Her geliflinizde Baflkent OSB nin sürekli de iflti ini göreceksiniz dedi. 4 Ankara- Baflkent OSB, bir ilk i daha gerçeklefltirdi. Kooperatif olarak örgütlenip, daha sonra organize sanayi bölgesine dönüflen OSB ler aras nda genel kurulunu yapan ilk kurulufl oldu. Sanayi ve Ticaret

Detaylı

İnşaat Sanayi KSO da buluştu

İnşaat Sanayi KSO da buluştu Ayakkabı ve tekstil sektör toplantısı yapıldı. Sektörlerin sorunları ve çözüm önerilerinin konuşulduğu toplantı geniş bir katılımla gerçekleşti İnşaat Sanayi KSO da buluştu KSO Başkanı Kütükcü, Sektörlerimizi

Detaylı

A N A L Z. Seçim Öncesinde Verilerle Türkiye Ekonomisi 2:

A N A L Z. Seçim Öncesinde Verilerle Türkiye Ekonomisi 2: A N A L Z Seçim Öncesinde Verilerle Türkiye Ekonomisi 2: Sektör Mücahit ÖZDEM R May s 2015 Giri Geçen haftaki çal mam zda son aç klanan reel ekonomiye ili kin göstergeleri incelemi tik. Bu hafta ülkemiz

Detaylı

Araştırma Notu 15/177

Araştırma Notu 15/177 Araştırma Notu 15/177 02 Mart 2015 YOKSUL İLE ZENGİN ARASINDAKİ ENFLASYON FARKI REKOR SEVİYEDE Seyfettin Gürsel *, Ayşenur Acar ** Yönetici özeti Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından yapılan enflasyon

Detaylı

TÜRK YE B L MSEL VE TEKNOLOJ K ARAfiTIRMA KURUMU DESTEK PROGRAMLARI BAfiKANLIKLARI KURULUfi, GÖREV, YETK VE ÇALIfiMA ESASLARINA L fik N YÖNETMEL K (*)

TÜRK YE B L MSEL VE TEKNOLOJ K ARAfiTIRMA KURUMU DESTEK PROGRAMLARI BAfiKANLIKLARI KURULUfi, GÖREV, YETK VE ÇALIfiMA ESASLARINA L fik N YÖNETMEL K (*) TÜRK YE B L MSEL VE TEKNOLOJ K ARAfiTIRMA KURUMU DESTEK PROGRAMLARI BAfiKANLIKLARI KURULUfi, GÖREV, YETK VE ÇALIfiMA ESASLARINA L fik N YÖNETMEL K (*) Amaç ve Kapsam Madde 1- Bu Yönetmelik, Türkiye Bilimsel

Detaylı

AYDIN TİCARET BORSASI

AYDIN TİCARET BORSASI AYDIN TİCARET BORSASI AYDIN COMMODITY EXCHANGE MAYIS 2015 TÜRKİYE NİN TEMEL EKONOMİK GÖSTERGELERİ Ata Mahallesi Denizli Bulv. No:18 09010 AYDIN Tel: +90 256 211 50 00 +90 256 211 61 45 Faks:+90 256 211

Detaylı

ÖNEMLİ NOT: 2016 BÜTÇESİ HAZIRLAMA ÇALIŞMASI. NYC Nilgün Yetiş Koçluk ve Danışmanlık. Gözden Geçirme Tarihi:

ÖNEMLİ NOT: 2016 BÜTÇESİ HAZIRLAMA ÇALIŞMASI. NYC Nilgün Yetiş Koçluk ve Danışmanlık. Gözden Geçirme Tarihi: ÖNEMLİ NOT: Bütçe kısıtlamalar için değil, sizi arzu ettiğiniz hayatı yaşamanız ve hedeflerinize ulaşmanız için yapıldığı zaman oldukça anlamlı ve faydalıdır. Bu çalışmayı yıl başında yapmanız ve 3 er

Detaylı

Dil ve Oyun. Günlük İşlerinizi Yaparken Konuşma ve Oynama

Dil ve Oyun. Günlük İşlerinizi Yaparken Konuşma ve Oynama Dil ve Oyun Günlük İşlerinizi Yaparken Konuşma ve Oynama Biliyor muydunuz? Günlük ev işlerinizi yaparken çocuğunuza konuşmak veya şarkı söylemek çocuğunuzun yeni kelimeler ve alışkanlıklar öğrenmesine

Detaylı

Banka Kredileri E ilim Anketi nin 2015 y ilk çeyrek verileri, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankas (TCMB) taraf ndan 10 Nisan 2015 tarihinde yay mland.

Banka Kredileri E ilim Anketi nin 2015 y ilk çeyrek verileri, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankas (TCMB) taraf ndan 10 Nisan 2015 tarihinde yay mland. 21 OCAK-MART DÖNEM BANKA KRED LER E M ANKET Doç.Dr.Mehmet Emin Altundemir 1 Sakarya Akademik Dan man nin 21 y ilk çeyrek verileri, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankas (TCMB) taraf ndan 1 Nisan 21 tarihinde

Detaylı

PROJEKS YON YILLIK TÜFE. > ENFLASYON Enflasyondaki iki ayl k gerçekleflme, y l n tümüne iliflkin umutlar bir anda söndürdü.

PROJEKS YON YILLIK TÜFE. > ENFLASYON Enflasyondaki iki ayl k gerçekleflme, y l n tümüne iliflkin umutlar bir anda söndürdü. TÜRK YE N N GÖSTERGELER PROJEKS YON > Haz rlayan: Alaattin AKTAfi ala.aktas@gmail.com > ENFLASYON Enflasyondaki iki ayl k gerçekleflme, y l n tümüne iliflkin umutlar bir anda söndürdü. Ocakta yüzde 0,80

Detaylı

BAfiVURU FORMU. Lütfen Kat lmak stedi iniz Kategoriyi flaretleyiniz:

BAfiVURU FORMU. Lütfen Kat lmak stedi iniz Kategoriyi flaretleyiniz: AMPD ÖDÜLLER 2008 BAfiVURU FORMU AMPD 2008 Ödülleri Program nda yer almak için lütfen afla daki k sa formu doldurup AMPD Merkezi ne ulaflt r n z. Size daha detayl doküman ve kat l m formu gönderilecektir.

Detaylı

Eylül 2009 Finansal Sonuçları. Konsolide Olmayan Veriler

Eylül 2009 Finansal Sonuçları. Konsolide Olmayan Veriler Finansal Sonuçları Konsolide Olmayan Veriler Ülke Çapında Yaygınlık Halkbank 2008 y lsonundan itibaren açt 28 yeni flube ile flube a n geniflletmeye devam etmektedir. Yurtiçi flube say s 650 ye ulaflm

Detaylı

Sat fl ve Tan t m Ofisi: Arjantin Cad. Attar Sok. No: 8 Çankaya-Ankara 0.312 444 0 989 www.trendcankaya.com www.gogusholding.com.

Sat fl ve Tan t m Ofisi: Arjantin Cad. Attar Sok. No: 8 Çankaya-Ankara 0.312 444 0 989 www.trendcankaya.com www.gogusholding.com. Sat fl ve Tan t m Ofisi: Arjantin Cad. Attar Sok. No: 8 Çankaya-Ankara 0.312 444 0 989 www.trendcankaya.com www.gogusholding.com.tr Kral Dairesinde Yaflamakt r. Sat fl ve Tan t m Ofisi: Arjantin Cad. Attar

Detaylı

6 MADDE VE ÖZELL KLER

6 MADDE VE ÖZELL KLER 6 MADDE VE ÖZELL KLER TERMOD NAM K MODEL SORU 1 DEK SORULARIN ÇÖZÜMLER MODEL SORU 2 DEK SORULARIN ÇÖZÜMLER 1. Birbirine temasdaki iki cisimden s cakl büyük olan s verir, küçük olan s al r. ki cisim bir

Detaylı

Yrd. Doç. Dr. Olcay Bige AŞKUN. İşletme Yönetimi Öğretim ve Eğitiminde Örnek Olaylar ile Yazınsal Kurguları

Yrd. Doç. Dr. Olcay Bige AŞKUN. İşletme Yönetimi Öğretim ve Eğitiminde Örnek Olaylar ile Yazınsal Kurguları I Yrd. Doç. Dr. Olcay Bige AŞKUN İşletme Yönetimi Öğretim ve Eğitiminde Örnek Olaylar ile Yazınsal Kurguları II Yay n No : 2056 Hukuk Dizisi : 289 1. Bas Kas m 2008 - STANBUL ISBN 978-975 - 295-953 - 8

Detaylı

1 OCAK 31 ARALIK 2009 ARASI ODAMIZ FUAR TEŞVİKLERİNİN ANALİZİ

1 OCAK 31 ARALIK 2009 ARASI ODAMIZ FUAR TEŞVİKLERİNİN ANALİZİ 1 OCAK 31 ARALIK 2009 ARASI ODAMIZ FUAR TEŞVİKLERİNİN ANALİZİ 1. GİRİŞ Odamızca, 2009 yılında 63 fuara katılan 435 üyemize 423 bin TL yurtiçi fuar teşviki ödenmiştir. Ödenen teşvik rakamı, 2008 yılına

Detaylı

2007 Finansal Sonuçlar. Konsolide Olmayan Veriler (BDDK)

2007 Finansal Sonuçlar. Konsolide Olmayan Veriler (BDDK) 2007 Finansal Sonuçlar Konsolide Olmayan Veriler (BDDK) Halkbank Genel Bak fl > 1938 y l nda kuruldu. > Türkiye'nin ilk KOB bankas > Toplam aktiflerde %7,2 (a) pazar pay ile Türkiye'nin 7. (a) büyük bankas

Detaylı

modern dokunufllar aras nda 18. yüzy l Paris rüyas

modern dokunufllar aras nda 18. yüzy l Paris rüyas AntikDekor056-064.qxp 8/22/11 1:37 PM Page 56 Girifl holünün duvar ndaki bordür ünlü sanatç Joan Miro taraf ndan 1940 l y llarda yap lm fl ve evin en önemli detaylar ndan birini oluflturuyor. 1770 li y

Detaylı

CO RAFYA GRAF KLER. Y llar Bu grafikteki bilgilere dayanarak afla daki sonuçlardan hangisine ulafl lamaz?

CO RAFYA GRAF KLER. Y llar Bu grafikteki bilgilere dayanarak afla daki sonuçlardan hangisine ulafl lamaz? CO RAFYA GRAF KLER ÖRNEK 1 : Afla daki grafikte, y llara göre, Türkiye'nin yafl üzerindeki toplam nufusu ile bu nüfus içindeki okuryazar kad n ve erkek say lar gösterilmifltir. Bin kifli 5. 5.. 35. 3.

Detaylı

EKONOMİK GELİŞMELER Eylül 2012

EKONOMİK GELİŞMELER Eylül 2012 EKONOMİK GELİŞMELER Eylül 2012 Kaynak: Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) AR-GE MÜDÜRLÜĞÜ TÜRKİYE ESNAF VE SANATKARLARI KONFEDERASYONU İÇİNDEKİLER 1 GAYRİ SAFİ YURTİÇİ HASILA (GSYH) 2 İSTİHDAM - İŞSİZLİK

Detaylı

Doç.Dr.Mehmet Emin Altundemir 1 Sakarya Akademik Dan man

Doç.Dr.Mehmet Emin Altundemir 1 Sakarya Akademik Dan man 214 EK M-ARALIK DÖNEM BANKA KRED LER E M ANKET Doç.Dr.Mehmet Emin Altundemir 1 Sakarya Akademik Dan man nin 214 y dördüncü çeyrek verileri, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankas (TCMB) taraf ndan 9 Ocak 215

Detaylı

2001 yılında otomotiv sektörünün dolar bazında cirosu 1997 yılı düzeyine, tekstilin cirosu ise 1999 yılı düzeyine geriledi.

2001 yılında otomotiv sektörünün dolar bazında cirosu 1997 yılı düzeyine, tekstilin cirosu ise 1999 yılı düzeyine geriledi. REEL SEKTÖRDE DE YENİDEN YAPILANMA ŞART GİRİŞ Prof. Dr. Necmi GÜRSAKAL BTSO tarafından beş yıldan beri gerçekleştirilen Bursa da 250 Büyük Firma çalışması bize göre bu şehirde yapılan en önemli çalışmalardan

Detaylı

Genel Yay n S ra No: 178 2010/20. Yay na Haz rlayan: Av. Celal Ülgen / Av. Coflkun Ongun

Genel Yay n S ra No: 178 2010/20. Yay na Haz rlayan: Av. Celal Ülgen / Av. Coflkun Ongun Genel Yay n S ra No: 178 2010/20 ISBN No: 978-605-5614-56-0 Yay na Haz rlayan: Av. Celal Ülgen / Av. Coflkun Ongun Tasar m / Uygulama Referans Medya ve Reklam Hiz. Ltd. Tel: +90.212 347 32 47 e-mail: info@referansajans.com

Detaylı

Deste inizle Daha Güçlüyüz! Alt n Sponsorluk Paketi. GBD ile ilgili Bilgi:

Deste inizle Daha Güçlüyüz! Alt n Sponsorluk Paketi. GBD ile ilgili Bilgi: Sponsorluk Dosyas Deste inizle Daha Güçlüyüz! lkini 2012 y l nda gerçeklefltirdi imiz ve 1300 den fazla kat l mc ya ev sahipli i yapt m z Uluslararas Gemi Brokerleri Yeme i nin ikincisini Bosphorus 2014

Detaylı

Bir Müflterinin Yaflam Boyu De erini Hesaplamak çin Form

Bir Müflterinin Yaflam Boyu De erini Hesaplamak çin Form Bir Müflterinin Yaflam Boyu De erini Hesaplamak çin Form Bu formu, müflterilerinizden birinin yaflam boyu de erini hesaplamak için kullan n. Müflterinin ad : Temel formül: Yaflam boyunca müflterinin öngörülen

Detaylı

İşte Eşitlik Platformu tanıtıldı

İşte Eşitlik Platformu tanıtıldı İşte Eşitlik Platformu tanıtıldı Ocak 15, 2013-3:55:02 Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı'nın himayesinde kurulan ''İşte Eşitlik Platformu'' tanıtıldı. Toplumsal cinsiyete dayalı eşitsizlikle mücadele

Detaylı

Meriç Uluşahin Türkiye Bankalar Birliği Yönetim Kurulu Başkan Vekili. Beşinci İzmir İktisat Kongresi

Meriç Uluşahin Türkiye Bankalar Birliği Yönetim Kurulu Başkan Vekili. Beşinci İzmir İktisat Kongresi Meriç Uluşahin Türkiye Bankalar Birliği Yönetim Kurulu Başkan Vekili Beşinci İzmir İktisat Kongresi Finansal Sektörün Sürdürülebilir Büyümedeki Rolü ve Türkiye nin Bölgesel Merkez Olma Potansiyeli 1 Kasım

Detaylı

ANKARA ÜNİVERSİTESİ PSİKİYATRİK KRİZ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ

ANKARA ÜNİVERSİTESİ PSİKİYATRİK KRİZ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ ANKARA ÜNİVERSİTESİ PSİKİYATRİK KRİZ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ Kuruluş : 27 Ekim 1989 Adres : Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Cebeci Kampüsü Dikimevi - Ankara Tel : 363 03 26-363 03 27 ANKARA ÜNİVERSİTESİ

Detaylı

ANADOLU DA BEYİN FIRTINASI

ANADOLU DA BEYİN FIRTINASI ANADOLU DA BEYİN FIRTINASI Güneş Sigorta ve CNBC-e işbirliği ile Kasım ayında Kayseri den başlayan Güneş Ekonomi Buluşmaları 6 ay boyunca 6 farklı ilde ekonominin nabzını tutacak. Geneş Sigorta Genel Müdürü

Detaylı

Tasarım ve Planlama Eğitimi Neden Diğer Bilim Alanlarındaki Eğitime Benzemiyor?

Tasarım ve Planlama Eğitimi Neden Diğer Bilim Alanlarındaki Eğitime Benzemiyor? Tasarım ve Planlama Eğitimi Neden Diğer Bilim Alanlarındaki Eğitime Benzemiyor? Doç.Dr. Nilgün GÖRER TAMER (Şehir Plancısı) Her fakülte içerdiği bölümlerin bilim alanına bağlı olarak farklılaşan öznel

Detaylı

FİBA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. GELİR AMAÇLI KAMU BORÇLANMA ARAÇLARI EMEKLİLİK YATIRIM FONU YILLIK RAPOR

FİBA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. GELİR AMAÇLI KAMU BORÇLANMA ARAÇLARI EMEKLİLİK YATIRIM FONU YILLIK RAPOR FİBA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. GELİR AMAÇLI KAMU BORÇLANMA ARAÇLARI EMEKLİLİK YATIRIM FONU YILLIK RAPOR Bu rapor Fiba Emeklilik ve Hayat A.Ş. Gelir Amaçlı Kamu Borçlanma Araçları Emeklilik Yatırım Fonu nun

Detaylı

Ekonomi Bülteni. 6 Haziran 2016, Sayı: 23. Yurt Dışı Gelişmeler Yurt İçi Gelişmeler Finansal Göstergeler Haftalık Veri Akışı

Ekonomi Bülteni. 6 Haziran 2016, Sayı: 23. Yurt Dışı Gelişmeler Yurt İçi Gelişmeler Finansal Göstergeler Haftalık Veri Akışı Ekonomi Bülteni, Sayı: 23 Yurt Dışı Gelişmeler Yurt İçi Gelişmeler Finansal Göstergeler Haftalık Veri Akışı Ekonomik Araştırma ve Strateji Dr. Saruhan Özel Ezgi Gülbaş Orhan Kaya 1 DenizBank Ekonomi Bülteni

Detaylı

TÜRKİYE SERMAYE PİYASALARINDA MERKEZİ KARŞI TARAF UYGULAMASI 13 MAYIS 2013 İSTANBUL DR. VAHDETTİN ERTAŞ SERMAYE PİYASASI KURULU BAŞKANI KONUŞMA METNİ

TÜRKİYE SERMAYE PİYASALARINDA MERKEZİ KARŞI TARAF UYGULAMASI 13 MAYIS 2013 İSTANBUL DR. VAHDETTİN ERTAŞ SERMAYE PİYASASI KURULU BAŞKANI KONUŞMA METNİ TÜRKİYE SERMAYE PİYASALARINDA MERKEZİ KARŞI TARAF UYGULAMASI 13 MAYIS 2013 İSTANBUL DR. VAHDETTİN ERTAŞ SERMAYE PİYASASI KURULU BAŞKANI KONUŞMA METNİ Sayın BDDK Başkanım, İktisadi Araştırmalar Vakfı, Borsamız

Detaylı

RAN SLÂM CUMHUR YET ANKARA KÜLTÜR MÜSTEfiARLI I WEB S TES H ZMETE AÇILDI www.irankulturevi.com

RAN SLÂM CUMHUR YET ANKARA KÜLTÜR MÜSTEfiARLI I WEB S TES H ZMETE AÇILDI www.irankulturevi.com NTERNET S TES TANITIMI RAN SLÂM CUMHUR YET ANKARA KÜLTÜR MÜSTEfiARLI I WEB S TES H ZMETE AÇILDI www.irankulturevi.com ran slâm nk lâb n n 25. y ldönümü münasebetiyle hizmete aç lan ran slâm Cumhuriyeti

Detaylı

Kaynaştırma Uygulamaları Yrd. Doç. Dr. Emre ÜNLÜ. eskemre@gmail.com

Kaynaştırma Uygulamaları Yrd. Doç. Dr. Emre ÜNLÜ. eskemre@gmail.com Kaynaştırma Uygulamaları Yrd. Doç. Dr. Emre ÜNLÜ eskemre@gmail.com Kaynaştırma Özel Gereksinimli Bireylerin Eğitim Ortamları Tam zamanlı genel eğitim sınıfı Öğretmene danışmanlık sağlandığı tam zamanlı

Detaylı

Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğü 07.03.2012 06:18

Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğü 07.03.2012 06:18 http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2012/03/201203... 1 of 5 6 Mart 2012 SALI Resmî Gazete Sayı : 28225 Atatürk Üniversitesinden: YÖNETMELİK ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ ASTROFİZİK UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ

Detaylı

BYazan: SEMA ERDO AN. ABD ve Avrupa Standartlar nda Fact-Jacie Akreditasyon Belgesi. Baflkent Üniversitesi nden Bir lk Daha

BYazan: SEMA ERDO AN. ABD ve Avrupa Standartlar nda Fact-Jacie Akreditasyon Belgesi. Baflkent Üniversitesi nden Bir lk Daha Baflkent Üniversitesi nden Bir lk Daha ABD ve Avrupa Standartlar nda Fact-Jacie Akreditasyon Belgesi Baflkent Üniversitesi T p Fakültesi Adana Eriflkin Kemik li i Nakil ve Hücresel Tedavi Merkezi, Türkiye

Detaylı

SİİRT ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar. Amaç

SİİRT ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar. Amaç SİİRT ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Siirt Üniversitesi Uzaktan Eğitim Uygulama

Detaylı

AR& GE BÜLTEN. Enflasyonla Mücadelede En Zorlu Süreç Başlıyor

AR& GE BÜLTEN. Enflasyonla Mücadelede En Zorlu Süreç Başlıyor Enflasyonla Mücadelede En Zorlu Süreç Başlıyor Ahmet KARAYİĞİT Makroekonomik göstergeler açısından başarılı bir yılı geride bıraktık. Büyüme, ihracat, faizler, kurlar, faiz dışı fazla gibi pek çok ekonomik

Detaylı

Ekip Yönetimi çin Araçlar 85. Ekip olarak karfl laflt m z en büyük meydan okuma: Ekip olarak en büyük gücümüz:

Ekip Yönetimi çin Araçlar 85. Ekip olarak karfl laflt m z en büyük meydan okuma: Ekip olarak en büyük gücümüz: Yorumlar: Ekip olarak karfl laflt m z en büyük meydan okuma: Ekip olarak en büyük gücümüz: Ekibin yapt n görmekten en çok hoflland m fley: Ekip Yönetimi çin Araçlar 85 EK P K ML DE ERLEND RMES Ekibinizin

Detaylı

Uygulama Önerisi 1110-2: ç Denetim Yöneticisi- Hiyerarflik liflkiler

Uygulama Önerisi 1110-2: ç Denetim Yöneticisi- Hiyerarflik liflkiler Uygulama Önerileri 59 Uygulama Önerisi 1110-2: ç Denetim Yöneticisi- Hiyerarflik liflkiler Uluslararas ç Denetim Meslekî Uygulama Standartlar ndan Standart 1110 un Yorumu lgili Standart 1110 Kurum çi Ba

Detaylı

AÇIKLAMALAR VE UYGULAMALAR

AÇIKLAMALAR VE UYGULAMALAR SEÇ LM fi TÜRK YE F NANSAL RAPORLAMA STANDARTLARI AÇIKLAMALAR VE UYGULAMALAR Prof. Dr. Cemal B fi (Marmara Üniversitesi) Doç. Dr. Yakup SELV ( stanbul Üniversitesi) Doç. Dr. Fatih YILMAZ ( stanbul Üniversitesi)

Detaylı

206 Sedan. Peugeot. Peugeot'yu seçmek, bir tasar m ya da teknolojiden fazlas n seçmek demek. Güzellik. Tutku. Güven. Zeka.

206 Sedan. Peugeot. Peugeot'yu seçmek, bir tasar m ya da teknolojiden fazlas n seçmek demek. Güzellik. Tutku. Güven. Zeka. 206 Sedan Peugeot Peugeot'yu seçmek, bir tasar m ya da teknolojiden fazlas n seçmek demek. Peugeot yu seçmek. Modellerimizde bulunan dört de eri; estetik, dinamizm, güvenilirlik ve yenili i yaflam biçimi

Detaylı

Ekonomi Bülteni. 23 Mayıs 2016, Sayı: 21. Yurt Dışı Gelişmeler Yurt İçi Gelişmeler Finansal Göstergeler Haftalık Veri Akışı

Ekonomi Bülteni. 23 Mayıs 2016, Sayı: 21. Yurt Dışı Gelişmeler Yurt İçi Gelişmeler Finansal Göstergeler Haftalık Veri Akışı Ekonomi Bülteni, Sayı: 21 Yurt Dışı Gelişmeler Yurt İçi Gelişmeler Finansal Göstergeler Haftalık Veri Akışı Ekonomik Araştırma ve Strateji Dr. Saruhan Özel Ezgi Gülbaş Orhan Kaya İnci Şengül 1 DenizBank

Detaylı

Fevzi Pafla Cad. Dr. Bar fl Ayd n. Virgül (,) 2. Baz k saltmalar n sonuna konur.

Fevzi Pafla Cad. Dr. Bar fl Ayd n. Virgül (,) 2. Baz k saltmalar n sonuna konur. 2. Baz k saltmalar n sonuna konur. Dr. Bar fl Ayd n Fevzi Pafla Cad. 3. Say lardan sonra s ra bildirmek için konur. Sonucu ilân ediyorum: 1. Ali, 2. Kemal, 3. Can oldu. Hepsini tebrik ederim. Virgül (,)

Detaylı

Özet Metin Ekonomik Büyümenin Anlaşılması: Makro Düzeyde, Sektör Düzeyinde ve Firma Düzeyinde Bir Bakış Açısı

Özet Metin Ekonomik Büyümenin Anlaşılması: Makro Düzeyde, Sektör Düzeyinde ve Firma Düzeyinde Bir Bakış Açısı Özet Metin Ekonomik Büyümenin Anlaşılması: Makro Düzeyde, Sektör Düzeyinde ve Firma Düzeyinde Bir Bakış Açısı Overview Understanding Economic Growth: A Macro-level, Industrylevel, and Firm-level Perspective

Detaylı

FONLAR GETİRİ KIYASLAMASI

FONLAR GETİRİ KIYASLAMASI MART 15 FON BÜLTENİ Güncel Ekonomik Veriler Büyüme Oranı(Yıllık) 4,00% Cari Açık/GSYİH 5,90% İşsizlik oranı(yıllık) 10,10% Enflasyon(TÜFE/Yıllık) 7,55% GSMH(milyar USD) 819,9 Kişi Başı Milli Gelir (USD)

Detaylı

Hepinizi saygıyla sevgiyle selamlıyorum.

Hepinizi saygıyla sevgiyle selamlıyorum. Değerli konuklar, Yatırım Ortamını İyileştirme Koordinasyon Kurulu (YOİKK) çalışmaları kapsamında düzenlediğimiz Kurumsal Yönetim konulu toplantımıza hepiniz hoş geldiniz. 11 Aralık 2001 tarihli Bakanlar

Detaylı

30 > 35. nsan Kaynaklar. > nsan Kaynaklar Yönetimi > Personel E itimleri > Personel Otomasyonu

30 > 35. nsan Kaynaklar. > nsan Kaynaklar Yönetimi > Personel E itimleri > Personel Otomasyonu 30 > 35 nsan Kaynaklar > nsan Kaynaklar Yönetimi > Personel E itimleri > Personel Otomasyonu > nsan Kaynaklar Personele Göre fl De il, fle Göre Personel. stanbul Büyükflehir Belediyesi, Personele Göre

Detaylı

Ak ld fl AMA Öngörülebilir

Ak ld fl AMA Öngörülebilir Ak ld fl AMA Öngörülebilir Ak ld fl AMA Öngörülebilir Kararlar m z Biçimlendiren Gizli Kuvvetler Dan Ariely Çevirenler Asiye Hekimo lu Gül Filiz fiar ISBN 978-605-5655-39-6 2008, Dan Ariely Orijinal ad

Detaylı

ELAZIĞ - TUNCELİ ZİYARETİ

ELAZIĞ - TUNCELİ ZİYARETİ SAYI : BİR 7-11 MAYIS 2009 ELAZIĞ - TUNCELİ ZİYARETİ Ben siyasi hayatım ve ülke sevdamla ilgili olarak tüm Türkiye yi memleketim bilirim ancak Çemişgezek benim doğup, büyüdüğüm yer. Elazığ Valisi Muammer

Detaylı

Kocaeli Üniversitesi ktisadi ve dari Bilimler Fakültesi Ö retim Üyesi. 4. Bas

Kocaeli Üniversitesi ktisadi ve dari Bilimler Fakültesi Ö retim Üyesi. 4. Bas 1 Prof. Dr. Yunus Kishal Kocaeli Üniversitesi ktisadi ve dari Bilimler Fakültesi Ö retim Üyesi Tekdüzen Hesap Sistemi ve Çözümlü Muhasebe Problemleri 4. Bas Tekdüzen Muhasebe Sistemi Uygulama Tebli leri

Detaylı

Özel Sektör Gönüllüleri Derneği Meslek Lisesi Koçları Programı. Okul Şirket Buluşması 23 Şubat 2016

Özel Sektör Gönüllüleri Derneği Meslek Lisesi Koçları Programı. Okul Şirket Buluşması 23 Şubat 2016 Özel Sektör Gönüllüleri Derneği Meslek Lisesi Koçları Programı Okul Şirket Buluşması 23 Şubat 2016 Meslek Lisesi Koçları Programı Okul & Şirket Buluşması, 23 Şubat 2016, 09:00 16:30 Koç Holding, Nakkaştepe

Detaylı

10 y l önce Alarko ve Carrier ortakl k için el

10 y l önce Alarko ve Carrier ortakl k için el 10 y l önce Alarko ve Carrier ortakl k için el s k m t. 1996 y l nda ba layan ve üç y l süren görü meler sonunda ortakl k ko ullar olu turuldu. Beklentiler... Aray lar... Aç l mlar... Hedeflerimiz; - leri

Detaylı

01/01/2009 30/09/2009 DÖNEMİNE İLİŞKİN GARANTİ EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş

01/01/2009 30/09/2009 DÖNEMİNE İLİŞKİN GARANTİ EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş 01/01/2009 30/09/2009 DÖNEMİNE İLİŞKİN GARANTİ EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. GELİR AMAÇLI KAMU BORÇLANMA ARAÇLARI (DÖVİZ) EMEKLİLİK YATIRIM FONU 9 AYLIK RAPORU BU RAPOR EMEKLİLİK YATIRIM FONLARININ KAMUYU AYDINLATMA

Detaylı

GALATA YATIRIM A.Ş. Halka Arz Fiyat Tespit Raporu DEĞERLENDİRME RAPORU SAN-EL MÜHENDİSLİK ELEKTRİK TAAHHÜT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

GALATA YATIRIM A.Ş. Halka Arz Fiyat Tespit Raporu DEĞERLENDİRME RAPORU SAN-EL MÜHENDİSLİK ELEKTRİK TAAHHÜT SANAYİ VE TİCARET A.Ş. 22-11-2013 Fiyat Tespit Raporu DEĞERLENDİRME RAPORU İş bu rapor, Galata Yatırım A.Ş. tarafından, Sermaye Piyasası Kurulu nun 12/02/2013 tarihli ve 5/145 sayılı kararında yer alan; payları ilk kez halka

Detaylı

ENFLASYON ORANLARI 03.07.2014

ENFLASYON ORANLARI 03.07.2014 ENFLASYON ORANLARI 03.07.2014 TÜFE Mayıs ayında aylık %0,31 yükselişle ile ortalama piyasa beklentisinin (-%0,10) bir miktar üzerinde geldi. Yıllık olarak ise 12 aylık TÜFE %9,16 olarak gerçekleşti (Beklenti:

Detaylı

KULLANILMIfi B NEK OTOMOB L TESL MLER N N KDV KANUNU KARfiISINDAK DURUMU

KULLANILMIfi B NEK OTOMOB L TESL MLER N N KDV KANUNU KARfiISINDAK DURUMU KULLANILMIfi B NEK OTOMOB L TESL MLER N N KDV KANUNU KARfiISINDAK DURUMU Bülent SEZG N* 1-G R fi: Bilindi i üzere 3065 say l Katma De er Vergisi Kanununun Verginin konusunu teflkil eden ifllemler bafll

Detaylı

Amacımız Fark Yaratacak Makine Mühendisleri Yetiştirmek - OAIB Moment Expo

Amacımız Fark Yaratacak Makine Mühendisleri Yetiştirmek - OAIB Moment Expo Sayfa 1 / 6 OCAK 2016 SAYI: 92 Gelişen teknolojiye ayak uydurabilen, teknik bilgi ve becerilere sahip fark yaratacak lider makine mühendisleri yetiştirmek üzere yola çıktıklarını belirten MEF Üniversitesi

Detaylı

KURUMSAL SOSYAL SORUMLULUK VE ÖNEMİ ÇEVRE VE İŞ SAĞLIĞI GÜVENLİĞİ İLE İLİŞKİSİ. Gürbüz YILMAZ Makina Mühendisi A Sınıfı İş Güvenliği Uzmanı

KURUMSAL SOSYAL SORUMLULUK VE ÖNEMİ ÇEVRE VE İŞ SAĞLIĞI GÜVENLİĞİ İLE İLİŞKİSİ. Gürbüz YILMAZ Makina Mühendisi A Sınıfı İş Güvenliği Uzmanı KURUMSAL SOSYAL SORUMLULUK VE ÖNEMİ ÇEVRE VE İŞ SAĞLIĞI GÜVENLİĞİ İLE İLİŞKİSİ Gürbüz YILMAZ Makina Mühendisi A Sınıfı İş Güvenliği Uzmanı Kurumsal Sosyal Sorumluluk (KSS) Çevre İş Sağlığı Güvenliği ŞİRKETLER

Detaylı

Entelektüel sermaye; Organizasyonun. faaliyetini sürdürebilmesini sağlayan maddi olmayan varlıkların tümüdür. (Brooking, 1996). ( Edvinsson, 1996).

Entelektüel sermaye; Organizasyonun. faaliyetini sürdürebilmesini sağlayan maddi olmayan varlıkların tümüdür. (Brooking, 1996). ( Edvinsson, 1996). Prof. Dr. Gökhan ÖZER Azmi TUNÇ Dokuz Eylül Üniversitesi Tarafından 5-7 Mayıs 2011'de İzmir'de düzenlenen 10. Ulusal İşletmecilik Kongresinde Sunulmuştur. Entelektüel sermaye; zenginlik yaratmak üzere

Detaylı

HAYAL ETTİĞİNİZ ULAŞIM, KONFOR, KALİTE, ESTETİK ve GÜVEN ARTIK HAYATINIZDA

HAYAL ETTİĞİNİZ ULAŞIM, KONFOR, KALİTE, ESTETİK ve GÜVEN ARTIK HAYATINIZDA HAYAL ETTİĞİNİZ ULAŞIM, KONFOR, KALİTE, ESTETİK ve GÜVEN ARTIK HAYATINIZDA Bağcılar ın seçkin semtlerinden Kirazlı da sizi hayal ettiğiniz yaşama davet ediyoruz. Ulaşımı, konforu, kalitesi, estetiği ve

Detaylı

GYODER SEKTÖR BULUŞMASI 28 MAYIS 2013 İSTANBUL DR. VAHDETTİN ERTAŞ SERMAYE PİYASASI KURULU BAŞKANI KONUŞMA METNİ

GYODER SEKTÖR BULUŞMASI 28 MAYIS 2013 İSTANBUL DR. VAHDETTİN ERTAŞ SERMAYE PİYASASI KURULU BAŞKANI KONUŞMA METNİ GYODER SEKTÖR BULUŞMASI 28 MAYIS 2013 İSTANBUL DR. VAHDETTİN ERTAŞ SERMAYE PİYASASI KURULU BAŞKANI KONUŞMA METNİ Gayrimenkul yatırım ortaklıklarının değerli yöneticileri, Sermaye piyasalarımızın ve basınımızın

Detaylı

Gürcan Banger Enerji Forumu 10 Mart 2007

Gürcan Banger Enerji Forumu 10 Mart 2007 Enerji ve Kalkınma Gürcan Banger Enerji Forumu 10 Mart 2007 Kırılma Noktası Dünyanın gerçeklerini kırılma noktalarında daha iyi kavrıyoruz. Peşpeşe gelen, birbirine benzer damlaların bir tanesi bardağın

Detaylı

29 Ekim coflkusu. 25-29 Ekim 2008. Maritim Pine Beach Resort Antalya - Belek

29 Ekim coflkusu. 25-29 Ekim 2008. Maritim Pine Beach Resort Antalya - Belek 25-29 Ekim 2008 Maritim Pine Beach Resort Antalya - Belek PDF 28 Ekim 2008 Sal Kongrenin perde arkas Çukurova Patoloji Derne i'nin Patoloji Dernekleri Federasyonu ile ortaklafla düzenledi i kongrenin perde

Detaylı

ANKARA EMEKLİLİK A.Ş GELİR AMAÇLI ULUSLARARASI BORÇLANMA ARAÇLARI EMEKLİLİK YATIRIM FONU ÜÇÜNCÜ 3 AYLIK RAPOR

ANKARA EMEKLİLİK A.Ş GELİR AMAÇLI ULUSLARARASI BORÇLANMA ARAÇLARI EMEKLİLİK YATIRIM FONU ÜÇÜNCÜ 3 AYLIK RAPOR ANKARA EMEKLİLİK A.Ş GELİR AMAÇLI ULUSLARARASI BORÇLANMA ARAÇLARI EMEKLİLİK YATIRIM FONU ÜÇÜNCÜ 3 AYLIK RAPOR Bu rapor Ankara Emeklilik A.Ş Gelir Amaçlı Uluslararası Borçlanma Araçları Emeklilik Yatırım

Detaylı

DR. NA L YILMAZ. Kastamonulular Örne i

DR. NA L YILMAZ. Kastamonulular Örne i I DR. NA L YILMAZ HEMfiEHR K ML Kastamonulular Örne i II Yay n No : 2039 Sosyoloji : 1 1. Bas - Ekim 2008 - STANBUL ISBN 978-975 - 295-936 - 1 Copyright Bu kitab n Türkiye deki yay n haklar BETA Bas m

Detaylı

: TRE Investment-TRE II Proje Tarihi : 01.2005-06.2005 nflaat Tarihi : 06.2005-12.2006 Ana Strüktür. : Betonarme Karkas Ana fllev

: TRE Investment-TRE II Proje Tarihi : 01.2005-06.2005 nflaat Tarihi : 06.2005-12.2006 Ana Strüktür. : Betonarme Karkas Ana fllev EGEM MARLIK 00/ - 0 Yap Tan t m Genel görünüm O live Park Evleri Mimari Tasar m : M art D Mimarl k, Metin K l ç Mimari Proje ve Uygulama Ekibi: Özgür Dinçer, Gökhan Yadel, Okan Taflk ran, brahim Deniz,

Detaylı