SAYI 18 EYLÜL-EK M-KASIM Ramazan Bayram n z. Kutlu Olsun

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "SAYI 18 EYLÜL-EK M-KASIM 2009. Ramazan Bayram n z. Kutlu Olsun"

Transkript

1 SAYI 18 EYLÜL-EK M-KASIM 2009 Ramazan Bayram n z Kutlu Olsun

2

3 sunufl sunufl Sektörümüzdeki yenilikler hareketlili i daha da art racak Y l n ilk yar s nda KDV indirimleriyle yo un ve hareketli günler geçiren sektörümüz, ikinci yar da da ayn hareketlili i ve canl l sürdürecek gibi görünüyor Mobilya sektöründe hiç ara vermeden devam eden hareketlilik, önümüzdeki günlerde daha da artacak. Öncelikle lansman n yapt m z yeni koleksiyonumuz Rengoki, y l n son çeyre inde sektöre yeni bir soluk ve canl l k getirecek Gençler ve çocuklar için apayr bir dünya sunan Rengoki koleksiyonumuzun gerek tasar m gerekse getirdi i yeni bak fl aç s yla hedef kitle taraf ndan be enilece ine ve takip edilece ine inan yoruz. Sektördeki hareketlilik sadece yeni ürünlerle s n rl de il. Geçti imiz günlerde yeni d fl pazar hedeflerimiz aras nda yer alan Güney Afrika ya yap lan ticari gezi, bu ülkedeki potansiyeli de erlendirmek aç s ndan oldukça yararl oldu. Kalabal k bir ekiple ülkeye yap lan ziyaret, ikili temaslar, görüflmeler ve kurulan dostluklar, yeni iflbirliklerinin sinyalini verdi. Önümüzdeki dönemde gerek bu ülkeye gerekse yeni d fl pazarlara aç l m devam edecek Sektörümüze yeni aç l mlar kazand racak olan ve bizleri heyecanland ran di er bir konu da bu y l 7 ncisi düzenlenecek olan Expomoble 2009, Kayseri Mobilya Fuar. Kayseri Sanayi Odas, Kayseri Ticaret Odas ve Marangozlar ve Mobilyac lar Odas n n yo un haz rl k süreci sonunda, resmi kurum ve kurulufllar n, belediyelerin ve valili in de katk lar yla Ekim tarihleri aras nda gerçekleflecek fuar n, Kayserili mobilyac lar için yeni f rsatlar oluflturaca n düflünüyoruz. Kayserili üreticilerin fuar kapsam nda özellikle Ortado u dan gelecek ziyaretçilerle yeni anlaflmalar ve iflbirlikleri sa lama f rsat n iyi de erlendireceklerini, böylece yeni ihracat kap lar aralayacaklar n ve KDV indirimi ile sa lanan hareketlili in y l sonuna do ru ihracatla h z ndan bir fley kaybetmeden devam edece ini umuyoruz. Dergimizin yay na haz rland günlerde karfl lad m z Ramazan Bayram, ülkemizde kardeflli in, dostu un, manevi duygular n, huzurun ve bar fl n en yo un yafland günler. Tüm Boydak Holding Ailesi nin Ramazan Bayram n en içten dileklerimle kutluyor, bizlerle birlikte hareket eden, bize destek veren tüm çal flanlar m za ve de erli bayilerimize iyi bayramlar diliyorum. Sayg lar mla, Bekir Boydak 3

4 içindekiler içindekiler 4 SEKTÖREL GÜNDEM 6 OUTDOOR 8 EKONOM 10 TEKNOLOJ 14 YEN ÜRÜN ÜRÜN TASARIMI 20 fi N ERBABI GÜNCEL 26 ROTAMIZ 28 BAY LER ADANA/MERS N 32 SPOR 38 ÇEVRE 46 OKTAY USTA 54 BOYDAK TAN HABERLER Bulmacan n çözümü 50 mtiyaz Sahibi Boydak Holding ad na Bekir Boydak Yaz iflleri Müdürü Murtaza Durmufl Editör Kadriye Yüzerero lu Görsel Yönetmen Metin Özkan Foto raf Editörü Batuhan K ran Yay n Kurulu Bilal Uyan k Halit Bayhan Aygün Baflok Muzaffer Çetinkaya Hasan Ünal Ar n Saydam Ülkü Karaosmano lu Duygu Ülgen Reklam Ebru Çal flkan Yap mc Kesiflim Yay nc l k ve Tasar m Hizmetleri A.fi. Kasap Sokak, Hilmi Hak Han, 22/ Esentepe-fiiflli/ stanbul Tel: (0212) Faks: (0212) Yönetim Yeri Boydak Center, O.S.B. 6. Cad. No: 35 Kayseri e-posta: Bask Elma Bas m Halkal Caddesi No: 164 B4 Blok Sefaköy/ stanbul Yay n Türü Yerel Süreli Yay n

5 Heyecanla buluflmay bekledi imiz yeni say m zla yine karfl n zday z. Sektörümüzdeki yo unluk, b rakt m z yerden devam ediyor. Yurtd fl aç l mlar sürüyor, markalar m z n yeni ürünleri, koleksiyonlar müflterilerimizle bulufluyor. Ramazan Bayram n geride b rakt m z bugünlerde, yeni say m zla herkese merhaba diyoruz Kayseri yi hareketli günler bekliyor Dergimizin yeni say s nda öncelikle tüm Boydak Holding Ailesi nin Ramazan Bayram n kutluyoruz. Eylül, Ekim ve Kas m aylar n kapsayan yay n periyodumuzda, yine sizlerle birlikte olman n mutlulu- unu yafl yoruz. Geçti imiz say da Hes Kablo ya yer verdi imiz Sektörel Gündem sayfalar m z n bu say da konu u, Merkez Çelik. fiirketin Genel Müdürü Nam k Kemal Ulusoy ile yapt m z söyleflide, yine bir baflar öyküsü anlat l yor ve flirketin 2009 y l çal flmalar ile gelecek hedefleri, planlar ve stratejilerine iliflkin bilgiler yer al yor. Ulusoy un anlatt klar n n ilginizi çekece ine inan yoruz. Bas ndan da takip etti iniz gibi mobilya sektörü, yurt d fl aç l mlar n sürdürüyor. Yeni hedef: Güney Afrika. Outdoor sayfam zda, bu ülkeyi ziyaret eden ticaret heyetinin temaslar na iliflkin bilgiler ve Güney Afrika Cumhuriyeti nin kimlik kart yer al yor. lk temaslar n kuruldu u bu ülkeye yap lacak at l mlara gelecek say lar m zda daha genifl bir flekilde yer vermeyi diliyoruz Mobilya kenti Kayseri, sektörümüz için heyecanl bir organizasyona ev sahipli i yapmaya haz rlan yor. Bu y l Ekim tarihleri aras nda 7 ncisi düzenlenecek olan Expomoble 2009, Kayseri Mobilya Fuar, pek çok yenilikle kap lar n aralayacak. Güncel sayfalar m zda fuara iliflkin ayr nt lar okuyabilirsiniz. Her geçen gün gelifltirdi i yeni koleksiyonlarla ürün yelpazesini geniflleten stikbal, bu kez de Rengoki ile çocuklar n ve gençlerin gönlünü feth etmeye haz rlan yor. stikbal in s rad fl mobilya kahramanlar n n yaratt Rengoki koleksiyonu ile çocuklar ve gençler, odalar n yarat c l klar n kullanarak özgürce tasarlayabilecekler En be enilen bölümlerimizden olan Rotam z sayfalar m z için bu kez Adana ve Mersin e misafir olduk. Hem bu güzel flehirleri tan ma hem de bu flehirlerdeki bayilerimizi ziyaret etme f rsat buldu umuz gezimizde, yine bayilerimiz anlatt, bizler dinledik, umar z sizler de keyifle okursunuz. 19 Temmuz itibar yla bafllat lan Dumans z Hava Sahas Projesi Türkiye nin dört bir yan nda baflar yla uygulan yor. Kimilerimiz hâlâ kapal alanlarda sigara içme yasa na al flamam fl olsa da havam z temizleniyor ve daha sa l kl günler bizleri bekliyor. Çevre sayfam zda yer verdi imiz sigara yasa konusunu Sa l k sayfalar m zla birlefltirerek, f rsat bulmuflken sigaray b rakmak için de nedenleri s - ralayal m istedik. Özellikle sigaray b rakmak isteyenler dikkatle okusunlar! Türk Milli Basketbol Tak m m z n Kaptan, yurt d fl ndaki medar- iftihar m z Hidayet Türko lu, Spor sayfalar m z n konu u oldu bu kez. Avrupa Basketbol fiampiyonas öncesinde görüfltü ümüz Türko lu nun, anlatt klar n keyifli okuyaca n z düflünüyoruz. Spor sayfalar m zda bundan böyle ekstrem sporlara da yer verece iz. Bunlardan ilki, Kayseri de de yap lan ve Talas Belediyesi nin gayretleriyle Ali Da n hem yurt içinde hem de yurt d fl nda tan tan Yamaç Paraflütü. Bu sporun geçmiflini ve inceliklerini merak edenler bu sayfalar m z mutlaka gözden geçirmeli! Her zamanki gibi yine dopdolu bir içerikle karfl n zday z. Aflina oldu unuz Oktay Usta n n tarifleri ve Boydak tan haberler sayfalar m zdan bahsedemedik bile. Bir sonraki say m zda da ayn heyecanla buluflmak dile iyle Murtaza Durmufl / Yaz iflleri Müdürü 5

6 gündem sektörel 6 Merkez Çelik Genel Müdürü Nam k Kemal Ulusoy: Türkiye deki liderli imizi dünyaya tafl maya çal fl yoruz Bünyesinden Boyçelik, Boyteks ve Form Sünger gibi önemli markalar ç karan, sektörünün lideri Merkez Çelik, Türkiye nin de say l flirketlerinden. Boydak Holding çat s alt nda faaliyet gösteren Merkez Çelik in Genel Müdürü Nam k Kemal Ulusoy ile flirketin çal flmalar n, inovasyona dayal üretim anlay fllar n ve hedeflerini konufltuk... Merkez Çelik in kuruluflu ve faaliyet alanlar ndan bahseder misiniz? 19 Haziran 1992 tarihinde Kayseri Organize Sanayi Bölgesi'nde kurulan Merkez Çelik te, oturma grubu, kanepe, koltuk tak mlar ve baza üretiminin yan s ra Boydak Holding'e ba l grup firmalar n n ihtiyac olan endüstriyel ürün gibi yar mamulleri de üretiyoruz. Bafllang çta çelik tel ve yay ihtiyac n karfl lamak üzere kurulan tesisimizin ad da buradan geliyor. fiirketimizin kuruldu u dönemlerde piyasan n üretim anlam nda çok aç olmas bizi farkl ürün gruplar üretmeye itti ve böylece kanepe ve oturma guruplar n da üretmeye bafllad k. Her geçen gün büyümeye devam ettik. Bugün 190 bin metrekare aç k ve 130 bin metrekare kapal alanda üretim ve Ar-Ge çal flmalar m z yürütüyoruz. fiirketin kuruluflundan bugüne geçirdi i evreler ve dünya markas olma yolunda att ad mlar nelerdir? Geçmiflte süngerin tedari iyle ilgilli çok büyük s k nt lar yaflad k. Süngerin yurt d fl nda bulunan flirketlerden temin edilmesi ve fiyatlar n uluslararas piyasalarda belirlenmesi Türkiye deki fiyatlar oldukça etkiledi. Bu s k nt l dönemde, kendi üretimimizi yapma karar ald k ve sünger üretim tesislerini Merkez Çelik bünyesinde konuflland rd k. lerleyen dönemlerde profesyonelleflmeyi sa lamak, verimlili i art rmak ve maliyetlere hakim olmak ad na bu ifl kolunu Merkez Çelik ten kopard k ve Form Sünger ad alt nda yeni bir flirkete kanalize ettik. Merkez Çelik in kurulufl aflamas ndan itibaren sürdüregeldi i çelik tel iflini ise y l na kadar flirketimiz bünyesinde sürdürdük. Daha sonra bu sektöre boru ve profil ürünlerini de dahil ederek Boyçelik flirketimize tafl d k. Geçmifl dönemlerde yatak kumafl n n tedari i konusunda da s k nt lar yaflam flt k. O dönemlerde, yatak kumafl makineleri alarak dokumaya ve tesislerimizde yatak kumafl n üretmeye bafllad k. Daha sonra bu ifl kolunu da Boyteks e devrederek ihtisaslaflma sa lad k. Tüm bunlar sayd m zda içerisinden Boyçelik, Boyteks ve Form Sünger gibi markalar ç karan Merkez Çelik in, Boydak Holding için çok önemli oldu unu söyleyebiliriz. Bugün bu markalar, Türkiye nin ilk 500 ve ikinci 500 üne giren say l flirketler aras nda yer al yor. Sektöründe lider olarak faaliyet gösteren firmam z, dünyada sektörle ilgili geliflmeleri de yak ndan takip ediyor. SO nun ilk 500 flirket listesinde yer alan Merkez Çelik in y ll k üretim kapasitesi ve 2008 y l cirosu nedir? 2009 y l üretim/ciro hedefleri nelerdir? fiirketimizin üretim kapasitesi, Kanepe Grubu nda 540 bin, Köfle ve Oturma Grubu nda 112 bin, Tak m-baza

7 Grubu nda ise 245 bin adet y l net ciromuz, TL olarak gerçekleflti. fiirket olarak etkin ve verimli bir flekilde kapasite kullan m ile küresel ekonomik daralmaya ra men TL üzerinde bir ciro hedefi ile çal fl yoruz. Bafll ca ihracat pazarlar n z, y l n ilk alt ay nda gerçeklefltirdi iniz ihracat rakamlar n ve y l sonu hedefinizi ö renebilir miyiz? Dünyada sektörle ilgili geliflmeleri çok yak ndan takip ediyoruz. Ulusal ve uluslararas fuarlara kat l mc baz nda giriyoruz. Bu fuar ve etkinliklere girmemizin en önemli amaçlar ndan biri Türkiye de yakalad m z liderli i di er dünya ülkelerine de yaymak. Dünya markas olma yolunda büyük bir h zla ilerliyoruz. Son dönemlerde dünyan n içinde bulundu u ekonomik krizle birlikte dünya genelindeki ticari faaliyetler duraksama yaflad. Bizler farkl pazarlara yönelerek ihracat faaliyetlerimizi yürütüyoruz. Grubumuz içinde bu konuda da bir ihtisaslaflma var. çal flmalardan elde etti imiz verimlilikler maliyetlerimize de yans r oldu. Bu durum ürünlerimizin rekabetçi fiyatlar nda da görülüyor. Ayr ca sadece ürünlerdeki ve üretimdeki iyilefltirmeler bizim için yeterli de il. Üretim teknolojilerinde de çok iyi seviyede olmam z gerekiyor. Burada hem çal flanlar n çal flma ergonomilerini düflünmemiz hem de üretimi otomasyona nas l tafl mam z gerekti ini belirlememiz gerekiyor. Bu yüzden Teknoloji ve Sistemi Gelifltirme Müdürlü ü ad alt nda yeni bir müdürlük oluflturduk. Bu müdürlü ün çal flmalar, bizi gelece e çok emin ad mlarla tafl yacak. Özellikle TÜB TAK destekli Ar-Ge projeleri ve Ür-Ge faaliyetleri bu müdürlü ümüz taraf ndan gerçeklefltiriliyor. Ayr ca baflar l Ar-Ge personellerini de ödüllendiriyoruz. Her y l en az 20 kadar proje gerçeklefltiriliyor ve bu projelerden dört, befl tanesi TÜB TAK ile Teknoloji ve Yenilik Destek Programlar Baflkanl na (TEYDEP) destek için sunuluyor. Bunlardan da en az iki veya üç tanesi destek kapsam na al n yor. Grubun ihracat kanad n, Boydak Holding A.fi. grup flirketlerinden olan d fl ticaret flirketimiz arac l yla gerçeklefltiriyoruz. Ürünlerimiz A.B.D, Avrupa ülkeleri, Arap ülkeleri, Türki cumhuriyetler ve Balkan ülkeleri olmak üzere 74 ülkeye ihraç ediliyor. hracat m z 2009 y l n n ilk yar s nda dolar olarak gerçekleflti y l n, ikinci alt ayl k dönemde yapaca m z sat fllarla dolarla kapatmak istiyoruz ve flu anda sekiz ayl k döneme bakt m zda hedeflerimiz do rultusunda cirolar m z n gerçekleflti ini görüyoruz. Teknolojik yenilik ve geliflmeleri takip eden Merkez Çelik in Ar-Ge ye verdi i önem ve yapt yat r mlar hakk nda bilgi verebilir misiniz? Teknolojik yenilikler noktas nda dünyada rekabet her geçen gün can ac t yor. Bugün dünyada dev olarak gördü ümüz flirketlerin ço u tarih oldu. Bu yüzden zamana ayak uydurmak gerekiyor. Tasarruf sa lay c ve verimlili i art r c çal flmalar m z her geçen gün h z kazan yor. Modernizasyon çal flmalar m z, otomasyona yönelik çal flmalar ve üretimdeki verimlili i art racak projeler tüm ekibimiz taraf ndan benimsendi. Art k bu Sektörde lider olman z n s rr nedir? fiirketimizi en güçlü k lan fley insan kaynaklar faktörü. Bu yüzden personelimizin e itimine çok önem veriyoruz ve mesleki bilgi ve donan m aç s ndan en üst seviyeye getirmeyi öncelikli hedefimiz olarak belirlemifl bulunuyoruz. Bununla birlikte inovasyona, Ar-Ge ve Ür-Ge faaliyetlerine verdi imiz önem, geliflmemizin lokomotifi. Ayr ca do ru pazar tespiti ve pazarlama stratejileri, müflteri odakl ve sat fl sonras memnuniyete yönelik hizmetlerimiz, kaliteli ve çok çeflitli ürün yelpazemiz, h zl ve yayg n tedarik ve servis a m z, flirket ve ülkemiz aç s ndan katma de er yaratma çabas gibi etkenler de sektörde bizi öne ç kar yor. Pazarda ve yenilikçilikte h zl olmak önemli. Dünyan n geliflim h z bunu zorunlu k l yor. Gerekti i kadar h zl olmad n z takdirde birileri sizin yerinizi almak için haz r bekliyor. Sektörde hiçbir zaman Ben liderim ve çal fl yorum, kimse beni yakalayamaz, liderli imden edemez düflüncesi içinde olmad k. Dünyadaki oyuncular n s k s k de iflti ini görüyoruz. Dinamik ve pazarda yenilikçi olmazsak birilerinin bizi an nda geçebilece ini biliyoruz ve bu konuda çok dikkatli davranmaya çal fl yoruz. 7

8 outdoor outdoor 8 Sektörün yeni hedefi Türkiye mobilya sektörünün yeni hedefi, Güney Afrika Cumhuriyeti. A ustos ay nda ülkeyi ziyaret eden ticari heyette stikbal, Bellona ve Mondi markalar m zdan temsilciler de yer ald Güney Afrika Türkiye mobilya sektörünün ihraç ürünlerinin tan t m, ihracatç firmalar n yurtd fl pazar paylar nda art fl sa lanmas ve iki ülke ifl çevreleri aras nda iflbirli i imkânlar n n art r lmas amac yla stanbul hracatç Birlikleri ve Türkiye Mobilya Sanayicileri Derne i nin (MOSDER) öncülü ünde, D fl Ticaret Müsteflarl n n deste iyle, 8-13 A ustos 2009 tarihleri aras nda Güney Afrika Cumhuriyati nin Johannesburg flehrine Sektörel Ticaret Heyeti Program düzenlendi. Geziye, aralar nda stikbal, Bellona ve Mondi nin de bulundu u Türkiye'nin lider ev, mutfak, ofis mobilyas ve mobilya yan sanayii üreticisi 21 firman n yöneticileri kat ld. Güney Afrikal 100 den fazla yat r mc ve sat n almac yla birebir görüflmelerin yap ld alt günlük program sektör aç s ndan baflar l geçti. Güney Afrika da mobilya alan ndaki giriflimciler, sergileme alanlar (showroomlar ) bulunan ya da bu alanda ifl yapma potansiyeline sahip yat r mc ve büyük sat nalma zincirleriyle bir araya gelen heyet, olumlu görüflmelerde bulundu. Ticari heyet program sayesinde Türkiye den Güney Afrika ya yap lan ihracat n y l sonuna kadar yüzde 100 art fl göstermesi bekleniyor.

9 Afrika n n en güney ucu Güney Afrika Cumhuriyeti ÖNEML fieh RLER Johannesburg Pretoria Cape Town Kimberley Durban Bloem Fontein Afrika'n n en güney ucunda yer alan ülkenin güneybat s nda Atlas Okyanusu, güneydo usunda Hint Okyanusu bulunuyor. Kuzeyinde Namibya, Botsvana ve Zimbabve, kuzeybat s nda ise Mozambik ve Swaziland yer al yor. Afrika k tas n n güney kesiminin hemen hemen yar s n kaplayan ülke, 1 milyon 219 bin 912 kilometrekarelik yüzölçüme sahip. Genel olarak, tropikal-subtropikal karakterli ve l man bir iklimin hüküm sürdü ü Güney Afrika topraklar n n sadece yüzde 13 ü ekilebilir alan. Ülkede endüstri, madencilik, metalurji, makine, tekstil, demir-çelik, kimyasal ürünler, gübre ve g da maddelerine dayan yor. Ziyaret kapsam nda ilk ad mlar at lan iflbirlikleri çerçevesinde Türkiye den iki konteynerl k ürün, Güney Afrika ya bu heyet vesilesi ile sevkedilecek. KÜNYE Resmi ad : Güney Afrika Cumhuriyeti Baflkenti: Pretoria Nüfusu: 44 milyon 187 bin 637 (2006 verileri) Konuflulan dil: Aralar nda Afrikaans, ngilizce, Ndebele, Pedi, Sotho, Svazi, Tsonga, Tsvana, Venda ve Zulu nun da bulundu u 11 resmi dil bulunuyor. Ba ms zl k tarihi: 31 May s 1910 (1960 y l Ekim ay nda yap lan referandumun ard ndan 1961 y l nda cumhuriyet olmufltur.) Para birimi: Rand (ZAR) Yüzölçümü: 1 milyon 219 bin 912 kilometrekare Din: H ristiyan yüzde 68, Müslüman yüzde 2, Hindu yüzde1.5, yerel inan fllar yüzde 28.5 Etnik yap : Siyah yüzde 75.2, beyaz yüzde 3.6, renkli yüzde 8.6, Hintli yüzde 2.6 Do al kaynaklar: Alt n, krom, kömür, demir cevheri, manganez, nikel, fosfat, kalay, uranyum, elmas, platin, bak r, vanadyum, tuz, do algaz. 9

10 ekonomi ekonomi 10 Prof. Dr. Kerem Alkin 2010 da büyümeye dönüfl için yeni bir yol haritas gerekiyor ABD Merkez Bankas (FED) Baflkan Bernanke den 2008 Nobel Ekonomi Ödülü sahibi Prof. Krugman a, Avrupa Merkez Bankas (ECB) Baflkan Trichet den Prof. Roubini ye, önde gelen isimler küresel krizde serbest düflüfl ün sona erdi i hususunda birlefltiler. Birkaç ay önce TCMB Baflkan Durmufl Y lmaz n da alt n çizdi i yokufl afla son sürat hareket eden makroekonomik verilerde bir durulma ve dip noktan n görülmüfl oldu u izlenimi kuvvet kazan yor. Küresel çapta iflsizlik oranlar nda dip noktan n görülmüfl olmas, son iflsizlik verilerinde k smi azalmalar ve sanayi üretimi verilerindeki k p rdanma umut verici olarak nitelendiriliyor. Türk ekonomisinde de benzer makro k p rdanmalar gözlenmekte. Söz konusu makro veriler içerisinde belki de en önemlisi ayl k ihracat hacmi. borsalar toparlansa da esas ipucu ticaret ve üretim Küresel krizin bafllang c ndan bu yana neredeyse bir y l geçti. Dünya borsalar nda gözlenen son birkaç ayl k toparlanma ve yükselifl, kimi ekonomi çevrelerince umut verici alg lansa da, küresel krizin etkilerinin önemli ölçüde azald n ifade edebilmek için, istihdam, iç talep, ihracat ve üretim verilerinin esas ipucunu teflkil etti ini ifade etmek gerekir. Bu noktada önce iflsizlik verilerinden bafllamak gerekirse, flubat ay itibar yla rekor düzeye yükselmifl olan iflsizlik oran, nisan ay itibar yla yüzde 15 in alt na geriledi. Ancak, oran hâlâ yüksek. flsizli in azal fl n sürdürmesi, üretimin daha h zl toparlanmas ve özel sektör yat r mlar n n canlanmas yla mümkün görünüyor. vergi indirimleri bitince talep de yavafllad Haziran ay itibar yla sanayi üretimindeki gerileme yavafllam fl olsa da, y l n ikinci çeyre inde flekillenen yüzde 15 lik üretim daralmas, GSYH üzerinde önemli a rl olan tar m, inflaat, ticaret, ulaflt rma gibi sektörlerin ikinci çeyrek performanslar hakk nda henüz ipucuna sahip olamamam za ba l olarak ve sadece sanayi üretimine bakarak, Türk ekonomisi için ikinci çeyrekte ortalama yüzde -8.1 lik bir daralma olas l na iflaret ediyor. Ayr ca temmuz ay kapasite kullan m oran ndaki 0.4 puanl k gerileme de dikkat çekti. hracat hacmindeki art fl n temmuz ay nda en az ndan sanayi üretimindeki art fl desteklemesi umut ediliyordu. Ama temmuz ay kapasite kullan m oran bu beklentimizi do rulamad. Anlafl lan o ki içinde bulundu umuz y l n bütçe performans na yönelik endiflelere ve aray fllara ba l olarak ekonomi yönetiminin vergi indirmelerini kademeli olarak azaltma niyeti, temmuz ay ndan itibaren iç talebi hemen etkilemifl görünüyor. Bu durumda, iç talepteki yavafllama y l sonuna kadar devam ederse, üçüncü çeyrekte yüzde -4.5 ile -7 aras bir daralma, son çeyrekte de matematiksel bir etkiyle yüzde -

11 2.5 ile -4.5 aras bir daralma görebilme ihtimalimiz kuvvet kazan yor. Y l n ilk yar s nda Türk ekonomisi muhtemelen yüzde -11 daralm fl olacak. Y l n ikinci yar s nda da yüzde -4.6 l k bir daralma gerçekleflmesi halinde, y l n bütününde ortalama yüzde -6 veya -7 lik bir daralmayla karfl laflabiliriz. Temmuz ay nda kapasite kullan m oran n n gerilemesinde iç talepteki yavafllaman n etkisini iki detay daha teyit etmekte. malat sanayi kurulufllar, haziran ay na göre temmuz ay nda iç pazarda talep yetersizli i flikayetlerini yüzde 51.9 dan yüzde 53.3 e yükseltmifl durumdalar. Ayr ca hane halk n n tüketim e ilimi ölçüldü ünde, haziran ay na göre temmuz ay nda tüketici güven endeksi yüzde 11, tüketim endeksi ise yüzde 11.8 daralarak, imalat sanayi kurulufllar n n iç pazarda talep yetersizli i flikayetini teyit ediyor. Temmuz ay nda ihracat hacminin 9 milyar dolara ulaflmas nedeniyle, firmalar n d fl pazarda talep yetersizli i flikayetleri yüzde 33.1 den yüzde 28.8 e gerilemifl durumda. MF le yeni bir model üzerine konuflmal y z Ekonomi yönetimi, 2009 y l nda bütçe aç n n 60 milyar TL düzeyine ulaflmas ndan telafla kap lmamal. Bu y l ABD nin bütçe aç /GSYH oran yüzde 10 u dahi aflacak. Bizse muhtemelen yüzde 6 lar görece iz. Bunun için hicap duymak, üzülmek yerine; dünyan n geliflmifl ekonomileri küresel krizden ç k fl için kamu kaynakl destek paketlerini hayata geçirirken, bütçeyi disipline edece iz diye 200 bin-300 bin firmam z n iflas etmesine neden olacak bir süreç oluflturmamal y z. Türkiye, 2010 y l ndan itibaren küresel kriz etkisini iyice yitirip, dünya ekonomisi toparlanma sürecine girdi inde, 2009 bütçesinde oluflan s k nt y telafi edebilir. Ama, kamunun özel sektöre ve KOB lere vermesi gereken destekler aksar ve 200 bin iflletmemiz kapan rsa bu birikimi, söz konusu insan kayna n yeniden yerine koyman n maddi ve manevi de eri çok daha a r olacakt r. Bu nedenle IMF ile yürütülecek yeni program n, sert, rijit bir stand-by anlaflmas olmas yerine, Esnek Kredi Mekanizmas olarak ifade edilen yeni bir model üzerine oturtulmas yararl olacakt r. IMF, bu imkân Meksika ya kulland rm flt r. lgili ülkenin tan nan finansman olana n kullanmas bile gerekmemektedir. Bununla birlikte IMF nin böyle bir imkân ilgili ülkeye tahsis etmifl olmas, o ülkeye bir uluslararas kredibilite sa lamaktad r. Türkiye de aynen Meksika gibi, IMF ile yürüttü ü 18. ve 19. stand-by larda son derece baflar l bir performans ortaya koymufltur. Bu nedenle Meksika gibi IMF nin oluflturdu u bu yeni kredi mekanizmas ndan yararlanmay fazlas yla hak etmektedir. Hükümet, ekonomi yönetimi, önceki mali disiplin, bütçe baflar lar ve enflasyonla mücadeledeki performans örnek göstererek IMF yi bir stand-by anlaflmas yerine, Esnek Kredi Mekanizmas modeline ikna etmelidir. Görülecektir ki IMF nin Türkiye ile böyle bir anlaflma gerçeklefltirmesinin sa layaca uluslararas kredibilite, Türkiye nin hiç IMF kayna kullanmadan dahi küresel kriz sürecini atlatmas n sa layacakt r. Bu noktada, Türkiye nin esas olarak, art k son dokuz y la damgas n vuran Enflasyonla Mücadele Programlar n n kurgusunu da gözden geçirmesi gerekmektedir. Enflasyonla mücadele programlar n n kurgusuna ba l olarak Türk ekonomisi yeniden üretime ve istihdama odakl bir yol haritas oluflturmak durumundad r. Merkez Bankas bu noktada üzerine düfleni yapmaktad r. Ama hükümetin ekonomi yönetiminin, baflta Kredi Garanti Fonu olmak üzere reel sektörü ve istihdam desteklemek amac yla gündeme getirdi i yasal düzenlemeler henüz Bakanlar Kurulu ve Meclis te hayata geçirilememifltir. Bu nedenle, hükümetin reel sektörle paylaflt taahhütlerini de hayata geçirmesi yararl olacakt r. kat l m bankalar n n etkisi artt Halk m z n gerek kendi bireysel hesaplar nda gerekse sahip oldu u iflletmenin, flirketin banka hesaplar nda kabaca 500 milyar TL lik bir tasarrufu söz konusu. Yaklafl k 26 milyar TL düzeyindeki repo ve B tipi likit fonlar eklersek, tüm sabit getirili k ymetlerdeki tasarruflar 526 milyar TL yi buluyor. Bu kalemler içinde en önemli paya sahip olan, hiç flüphesiz 277 milyar TL ile yani yüzde 53 lük bir payla TL mevduat. Ancak bu rakam, Lehman Brothers la ilgili iflas karar n n al nd 12 Eylül 2008 deki 241 milyar TL ile karfl laflt rd m zda, asl nda Türk halk n n bankalara taze TL mevduat getirmedi ini, ortalama yüzde 15 faizden, TL mevduat n n anapara ve faiziyle birlikte sistemde dönmekte oldu unu anl yorsunuz. HÜKÜMET, EKONOM YÖNET M, ÖNCEK MAL D S PL N, BÜTÇE BAfiARILARI VE ENFLASYONLA MÜCADELEDEK PERFORMANSINI ÖRNEK GÖSTEREREK IMF Y B R STAND-BY ANLAfiMASI YER NE, ESNEK KRED MEKAN ZMASI MODEL NE KNA ETMEL D R 11

12 ekonomi ekonomi 12 Aylar Kapasite Sanayi ç Pazarda Tüketici Tüketim D fl Pazarda hracat Kullan m Üretimi Yetersizlik Güveni Endeksi Yetersizlik Hacmi Haziran 72,7% 109,9 51,9% 106,67 174,57 33,1% Temmuz 72,3% 53,3% 94,83 154,01 28,8% Küresel krizin en önemli göstergelerinden biri olarak, Türk halk tasarruf edebilme kabiliyetini bir miktar kaybetmifl ve daha cazip görünen hazine ka tlar nda da 6 milyar TL yi geçen bir pozisyon art rm fl durumda. Bu noktada kat l m bankalar ise kat lma hesaplar nda ve özel cari hesaplarda yer almak üzere, ayn dönemde TL mevduat n 8.5 milyar TL den 14.1 milyar TL ye, döviz mevduat n ise 8 milyar TL den 9 milyar TL ye artt rmay baflard. Mevduat bankalar nda TL mevduat yüzde 15 artarken, kat l m bankalar nda TL mevduat yüzde 66 artt. Bunun do al sonucu olarak mevduat bankalar nda kredi hacminde gerileme gözlenirken, kat l m bankalar kredi hacmini 17 milyar TL den 22 milyar TL nin üzerine ç kard. Yani küresel krizde kat l m bankalar sektördeki rollerini güçlendirdi. Ancak genel anlamda yat r m yapabilmek, mal siparifl etmek, kredi kullanmak veya kulland rmak üzere, hem reel sektörün hem de bankalar n önlerini görebilmeleri gerekiyor. Oysa bu sat rlar kaleme ald m z eylül ay n n ilk günleri itibar yla, hâlâ 2010 y l hedefleri konusunda fikir sahibi de iliz. hedefler acilen netleflmeli Prof. Dr. fiükrü K z lot un, maliye ve vergi konular nda Türkiye nin önde gelen akademisyenlerinden biri olarak 2010 bütçesi, Orta Vadeli Program ve Orta Vadeli Mali Program la ilgili teknik uyar lar dikkate al nmal. Kamu taraf ndan aç klanmas gereken söz konusu tüm veri ve senaryolar n haz rl k sürecinin gecikmifl olmas, sadece 2010 y l bütçe çal flmalar n n aksamas anlam na gelmiyor; ayn zamanda, özel sektörün 2010 y l bütçe çal flmalar n da vuruyor. Önde gelen flirketlerimiz ve KOB lerimiz, gelecek y lki bütçelerini oluflturabilmek için, hükümetten bir an önce büyüme, ortalama dolar kuru, ihracat, d fl ticaret ve cari ifllemler aç yla benzeri hedefleri beklemekte. Enflasyon hedefi ise belli: yüzde 6.5. Baflbakan Yard mc s Ali Babacan n özel sektör deneyimini dikkate ald m zda, bir miktar sondaj yapsa kendisi de bu s k nt y tespit edecektir. kamu tasarruflar etkisizlefltiriyor Küresel kriz nedeniyle artan kamu harcamalar, istisnas z tüm dünyada ülke hazinelerinin borçlanma temposunu h zland rd. Hazine kâ tlar n n cazibesinin, finans kurumlar n reel sektöre kredi kulland rmak yerine hazinenin borçlanmas na katk sa lamaya teflvik etti i bir gerçek. Türk bankalar n n menkul k ymet portföyü de bu konuda gereken ipucunu vermekte. Bu durumda, küresel kriz ortam nda dahi oluflturulan ve hayli k ymetli olan tasarruflar, flu anda artan kamu aç n n finansman nda kullan l yor. Ancak, 2010 bütçesi de bu tür bir harcama temposu ile ciddi bir finansman gerektirirse, hem kay tl ekonomiye uygulanan vergi yükü hem de hazinenin finansman ihtiyac nedeniyle iç talebi besleyecek, özel sektörün tüketim ve yat r m harcamalar n besleyecek kaynaklar etkisizleflecek. Bu nedenle, Baflbakan Yard mc s Babacan n baflkanl ndaki ekonomi yönetiminin, 2010 y l na yönelik olarak kamu harcamalar n, kamu gelirlerini ve aç öngörürken, özel sektör tüketim ve yat r m harcamalar için gerekli olacak bir kayna n önemli bir bölümünün kamu taraf ndan kullan ld bir yap oluflmamas na gayret sarf etmeleri gerekecek. Aksi takdirde, Türk halk n n tasarruf becerisinin zay flad ve mevcut kaynaklar n önemli bir bölümünün kamu aç n n finansman na yo unlaflt bir ortamda, 2010 y l için yüzde 3-4 büyüme sadece matematiksel etkiden dolay gerçekleflecektir. Oysa, biz acilen yeniden yüzde 6-7 büyüme trendine geri dönmeliyiz.

13 fuar güncel Expomoble KAYSER MOB LYA FUARI 21 Ekim de kap lar n ziyaretçilere aç yor Mobilya sektörüne ve Kayseri ye önemli katk lar sa layacak olan Expomoble Kayseri Mobilya Fuar, Ekim tarihleri aras nda düzenleniyor. Mobilya kenti Kayseri de düzenlenecek olan fuar, bu y l geçmifl y llardan baz farkl l klar da tafl yor T Türkiye nin mobilya devlerini bir araya getirecek olan Expomoble Kayseri Mobilya Fuar, bu y l çok daha iddial. Geçmifl y llardan farkl bir haz rl k sürecine sahne olan fuar, kap lar n, Türkiye nin devi Kayseri mobilyan n evi slogan yla ziyaretçilere açacak Ekim tarihleri aras nda Kayserili mobilyac lar n kendilerini en iyi flekilde tan tmalar na, farkl tasar mlar n ve farkl çizgilerini ortaya koymalar na, hem ulusal hem de uluslararas alanda kendilerini ifade etmelerine olanak sa layacak olan fuarda, tasar mc Alp Nuho lu ile marka dan flman Fatofl Karahasan da bir konuflma yapacak. Garanti Bankas n n sponsorlu unda sürpriz bir konuflmac n n da markalaflma konusunda sunum yapaca fuar, aç k oldu u günler boyunca yo un program n sürdürecek. Kayserili üreticiler için büyük f rsat Expomoble Kayseri Mobilya Fuar bu y l Kayseri Sanayi Odas, Kayseri Ticaret Odas ve Marangozlar ve Mobilyac lar Odas n n kat l m yla oluflturulan fuar komisyonun yaklafl k dört ay süren yo un çal flmalar ile flekillendi. Komisyon Baflkanl görevini üstlenen Kayseri Oturma Gruplar Meslek Komitesi Baflkan da olan Merkez Çelik Genel Müdürü Nam k Kemal Ulusoy, fuarla ilgili olarak yo un bir çal flma süreci geçirdiklerini söyledi ve çal flmalara belediyelerden Vali ye kadar bütün yetkilileri ve kurumlar dahil etmeye çal flt klar n vurgulad. Resmi kurumlar n da olumlu yaklafl mlar sayesinde fuar n dolu dolu geçece ine inand n söyleyen Ulusoy, Avrupa da mobilyac l n iyi yap ld na ve rekabetin hat safhada oldu una dikkat çekerek, Ortado u daki pazar n henüz çok bakir oldu unu ve Kayserili üreticilerin bu pazara ulaflmas n n kolay oldu unu belirtti. Fuara Ortado u dan gelecek çok say da ziyaretçinin oldu unu anlatan Ulusoy, yeni anlaflmalar ve iflbirlikleri aç s ndan Kayserili üreticiler için fuar n büyük bir f rsat oldu unu sözlerine ekledi. 13

Boydak Holding te 2009 y l hedefi yüzde 13 büyüme

Boydak Holding te 2009 y l hedefi yüzde 13 büyüme SAYI 17 HAZ RAN-TEMMUZ-A USTOS 2009 Bellona bayileri Antalya da bulufltu Gizemli ve fliirsel bir flehir: MARD N Boydak Holding te 2009 y l hedefi yüzde 13 büyüme sunufl sunufl Büyüyoruz, büyümeye devam

Detaylı

DÜNYA TÜRKÇE KONUfiTU

DÜNYA TÜRKÇE KONUfiTU 2008 say 12 DÜNYA TÜRKÇE KONUfiTU Do an n kalbi Adapazar nda at yor Mondi Bayileri ilk kez bulufltu Sunufl Tak m ruhu nu, güçlü bir his ve ancak bu hissi yaflayanlar sevgi, sayg, anlay fl, yard mlaflma

Detaylı

kas m-aral k 2006 say 2 Bir k fl masal Fatih Altayl : K z ma cat ç kar diyorum O daima star Ali Poyrazo lu

kas m-aral k 2006 say 2 Bir k fl masal Fatih Altayl : K z ma cat ç kar diyorum O daima star Ali Poyrazo lu 2006 say 2 Bir k fl masal Fatih Altayl : K z ma cat ç kar diyorum O daima star Ali Poyrazo lu Sunufl Boydak Holding in 2006 faaliyetlerini düflündü ümde, 80 milyon dolar yat r m ile üç üretim tesisimizin

Detaylı

Çin den Gaziantep e. Ay n Gündemi. Küresel Vizyon. nsan Kaynaklar. letiflim. Divan Sohbetleri. Hayata Dair. Kültürel Vizyon.

Çin den Gaziantep e. Ay n Gündemi. Küresel Vizyon. nsan Kaynaklar. letiflim. Divan Sohbetleri. Hayata Dair. Kültürel Vizyon. ç i n d e k i l e r Ay n Gündemi 4 Anadolu Buluflmalar Gaziantep teydi Küresel Vizyon 8 pek Yolu nda Türk zleri Otoyol-Iveco Ortakl nda Yeni At l mlar Koç Holding Die Zeit gazetesinde: Almanya ya da Koç

Detaylı

Tutarl Bir Performans

Tutarl Bir Performans ç i n d e k i l e r : Küresel Vizyon...4 Ana Hedefimiz: Y lda %14 Büyümek Koç Holding Enerji Grubu, OPET e %50 Ortak Oldu Tat, Maret, Sek ve Pastavilla Tek Çat Alt nda Arçelik te Neler Oluyor? Hedef Net,

Detaylı

nar Denizli K fl aylar n n K fl aylar n n flifal meyvesi Denizli deki baflar öykümüz: Bayilerimiz Ceyda Düvenci: Seyirci klifle ister

nar Denizli K fl aylar n n K fl aylar n n flifal meyvesi Denizli deki baflar öykümüz: Bayilerimiz Ceyda Düvenci: Seyirci klifle ister 2008 say 14 B Z B ZE, BOYDAK HOLD NG YAYINIDIR. K AYDA B R YAYINLANIR K fl aylar n n flifal meyvesi K fl aylar n n nar Denizli deki baflar öykümüz: Bayilerimiz Ege nin pamuktan kenti Denizli Ceyda Düvenci:

Detaylı

Antalya. Türkiye nin eflsiz cenneti. Boydak Holding in Antalya kalesi bayileri. eylül-ekim 2008 say 13

Antalya. Türkiye nin eflsiz cenneti. Boydak Holding in Antalya kalesi bayileri. eylül-ekim 2008 say 13 2008 say 13 B Z B ZE, BOYDAK HOLD NG YAYINIDIR. K AYDA B R YAYINLANIR Boydak Holding in Antalya kalesi bayileri Türkiye nin eflsiz cenneti Antalya Sunufl Boydak Holding mobilya grubu çat s alt nda bulunan

Detaylı

10. SANAY KONGRES VE NOVASYON SERG S

10. SANAY KONGRES VE NOVASYON SERG S 10. SANAY KONGRES VE NOVASYON SERG S DALGALARI YÖNETEREK GELECE TASARLAMAK 14-15 ARALIK 2011 stanbul, Ocak 2012 ISBN: 978-605-137-051-4 (Bas l ) ISBN: 978-605-137-052-1 (Elektronik) Sertifika No:19176

Detaylı

Hissedar. Likidite. küresel tura. devam ediyor OTOMOT V: REKORTMEN SEKTÖRÜN 2011 PROJEKS YONU BORSA YATIRIMI DAHA Y TANITILMALI

Hissedar. Likidite. küresel tura. devam ediyor OTOMOT V: REKORTMEN SEKTÖRÜN 2011 PROJEKS YONU BORSA YATIRIMI DAHA Y TANITILMALI Temel Kotil: YEN HATLAR AÇMAYA DEVAM Nevzat Öztangut: GÜNDEM M Z YATIRIMCI E T M Özlem Denizmen: BORSA YATIRIMI DAHA Y TANITILMALI Hissedar YATIRIMCI L fik LER DERNE N N YAYINIDIR www.tuyid.org - SAYI

Detaylı

Bayilerimiz camyünü yat r m karar vermemizde bizi cesaretlendirdiler ve ilk üretim günümüzden bafllayarak üstün bir sat fl performans gösterdiler.

Bayilerimiz camyünü yat r m karar vermemizde bizi cesaretlendirdiler ve ilk üretim günümüzden bafllayarak üstün bir sat fl performans gösterdiler. Biz, ne, Demifltik, iflte yapt k! ne de, Yapt klar m z yapacaklar m z n aynas d r demeyi severiz. Biz, sadece ileriye bakar ve Daha neler yap labilir? diye sorar z Küresel kriz çok uzun bir zamandan bu

Detaylı

Mevlânâ medeniyetler ittifak

Mevlânâ medeniyetler ittifak 2007 say 3 B Z B ZE, BOYDAK HOLD NG YAYINIDIR. K AYDA B R YAYINLANIR Mevlânâ medeniyetler ittifak Perakendenin beyin f rt nas PERAKENDE GÜNLER 06 Kemik lakapl beyefendi ERGÜN PENBE Sunufl 50. y l nda

Detaylı

s.5elsan fiirket Müdürü M. Vefik s.5 s.10 s.18 s.22 s.25 içindekiler Akman ile kurumun vizyonu üzerine...

s.5elsan fiirket Müdürü M. Vefik s.5 s.10 s.18 s.22 s.25 içindekiler Akman ile kurumun vizyonu üzerine... s.5 s.5elsan fiirket Müdürü M. Vefik Akman ile kurumun vizyonu üzerine... içindekiler 4 5 Bafllarken Vizyon 40 y ll k gönül ba... s.10 ODTÜ de dördüncü kez düzenlenen Yeni Fikirler Yeni fller yar flmas

Detaylı

Keyifli okumalar dileriz... Jülide Nemlio lu

Keyifli okumalar dileriz... Jülide Nemlio lu Bu güzel kare, 36 y ld r iflbirli imizi sürdürdü ümüz Kayseri bayimizle bir araya geldi imiz günden... Yalç n Besceli ve birlikte çal flt o lu Ömer Lütfi Besceli ye bizimle yapt klar keyifli görüflme için

Detaylı

stanbul, Ocak 2010 ISBN 978-9944-60-571-7 SO Yay n No: 2010/1

stanbul, Ocak 2010 ISBN 978-9944-60-571-7 SO Yay n No: 2010/1 stanbul, Ocak 2010 ISBN 978-9944-60-571-7 SO Yay n No: 2010/1 Sunufl Sanayi Kongrelerimizin sekizincisini, 15-16 Aral k 2009 tarihlerinde Sürdürülebilir Rekabet Gücü: Kriz Sonras Yeni Yön temas ile gerçeklefltirdik.

Detaylı

Birincisi, Türkiye nin gündemi; ikincisi bu gündeme ba l olarak k sa dönem için Toplulu umuzun çözüm önerileri ve üçüncü olarak da Toplulu umuzdaki

Birincisi, Türkiye nin gündemi; ikincisi bu gündeme ba l olarak k sa dönem için Toplulu umuzun çözüm önerileri ve üçüncü olarak da Toplulu umuzdaki ç i n d e k i l e r : Küresel Vizyon...4 Koç Holding 8. Bas n ve Kamuoyu Bilgilendirme Toplant s Yap ld Türkiye nin Gelece i e-yaflam ve e-dönüflüm de e-dönüflüm...18 Masan za 217 Gazeteyi Nas l S d r

Detaylı

SAYI HAZİRAN 2010 KALE ENDÜSTR HOLD NG N ÜCRETS Z YAYINIDIR. Güvenli in anahtar. Kale Teknolojisi nde

SAYI HAZİRAN 2010 KALE ENDÜSTR HOLD NG N ÜCRETS Z YAYINIDIR. Güvenli in anahtar. Kale Teknolojisi nde KALE ENDÜSTR HOLD NG N ÜCRETS Z YAYINIDIR. SAYI 12 HAZİRAN 2010 Güvenli in anahtar Kale Teknolojisi nde SUNUfi\ SEDAT ÖZGÜR Güvenlik teknolojilerinde öncüyüz Güvenlik ihtiyac, insano lunun var oldu u günden

Detaylı

Hedefimiz global arena!

Hedefimiz global arena! Mart 2005 Say 324 ç i n d e k i l e r Vehbi Koç 2005 4 Kurucumuz Vehbi Koç u ölümünün 9 uncu y l nda sevgiyle and k Küresel Vizyon 8 Geleneksel hale gelen Anadolu Buluflmalar n n alt nc s Bursa da yap

Detaylı

Hissedar. halka acmak 10 BÜYÜK. Genel kurul süreclerini. nternette neredesiniz? GÖZÜYLE YATIRIMCI L fik LER HATASI YATIRIMCI SÜREKL L K BEKLER

Hissedar. halka acmak 10 BÜYÜK. Genel kurul süreclerini. nternette neredesiniz? GÖZÜYLE YATIRIMCI L fik LER HATASI YATIRIMCI SÜREKL L K BEKLER Hüseyin Erkan: AVRASYA P YASALARININ YILDIZI MKB Ergun Özen: GÜVEN DO RU LET fi MLE SA LANIR Ian Matheson: YATIRIMCI SÜREKL L K BEKLER Hissedar YATIRIMCI L fik LER DERNE N N YAYINIDIR www.tuyid.org - SAYI

Detaylı

içindekiler Bafllarken... 4-7 8-10 11-27 28-33 34-37 38-40 Genel Müdürü Dr. Uygar Özesmi: stanbul da su tüketimini yüzde 85 azaltmak elimizde 41-42

içindekiler Bafllarken... 4-7 8-10 11-27 28-33 34-37 38-40 Genel Müdürü Dr. Uygar Özesmi: stanbul da su tüketimini yüzde 85 azaltmak elimizde 41-42 26 Aralık akflamı Arkitera flveren Ödülü nü aldı ımız Santralistanbul, ülkemize kazandırılan artı de erlerden biri olarak dikkat çekiyor. Bafllarken... Elginkan Toplulu u olarak, fiirketlerimiz in birbirinden

Detaylı

Avrupa ya Türk Ç karmas

Avrupa ya Türk Ç karmas ç i n d e k i l e r Küresel Vizyon 4 Avrupa nsan Türk Kültürünü Merak Ediyor Türkler Bu Kez Londra y Fethetti Ali Y. Koç, Genç Küresel Liderler çinde 17 Aral k Sonras ve Türkiye de Üçüncü Sektör Ram Pacific

Detaylı

DEV DEV. KOÇ Holding. dünyan n yükselen. fi RKET. aras nda * BusinessWeek ifl dünyas n n birçok ülkede yay mlanan etkin ve prestijli ekonomi dergisi*

DEV DEV. KOÇ Holding. dünyan n yükselen. fi RKET. aras nda * BusinessWeek ifl dünyas n n birçok ülkede yay mlanan etkin ve prestijli ekonomi dergisi* kocumbenim 9/19/06 10:38 AM Page 1 dünyan n yükselen KOÇ Holding 25 DEV aras nda DEV fi RKET aras nda * BusinessWeek ifl dünyas n n birçok ülkede yay mlanan etkin ve prestijli ekonomi dergisi* kocumbenim

Detaylı

BÖLGESEL ÜRET M, KÜRESEL GÜÇ 19-20 Aralık 2012

BÖLGESEL ÜRET M, KÜRESEL GÜÇ 19-20 Aralık 2012 11.SANAY KONGRES ve NOVASYON SERG S Sürdürülebilir Rekabet Gücü BÖLGESEL ÜRET M, KÜRESEL GÜÇ 19-20 Aralık 2012 stanbul, fiubat 2013 ISBN: 978-605-137-228-0 (Bas l ) ISBN: 978-605-137-229-7 (Elektronik)

Detaylı

MED-1: AFET KAPIYI ÇALMADAN TEKNOLOJ. FIDELTUS fi RKETLER GRUBU üyesidir. >EN TEKNOLOJ K AKARYAKIT fi RKET : OPET HAKAN KOCA

MED-1: AFET KAPIYI ÇALMADAN TEKNOLOJ. FIDELTUS fi RKETLER GRUBU üyesidir. >EN TEKNOLOJ K AKARYAKIT fi RKET : OPET HAKAN KOCA LER TEKNOLOJ TEKNOLOJ DERG OCAK - fiubat - MART 2009 SAYI: 02 FIDELTUS fi RKETLER GRUBU üyesidir >SAVUNMA >B L fi M >TELEKOMÜN KASYON >MED KAL >EN TEKNOLOJ K AKARYAKIT fi RKET : OPET HAKAN KOCA >DEFNE,

Detaylı

Yılın Giriflimcisi ODE Yalıtım. Camyünü yatırımında sona yaklaflıyoruz

Yılın Giriflimcisi ODE Yalıtım. Camyünü yatırımında sona yaklaflıyoruz Yılın Giriflimcisi ODE Yalıtım Camyünü yatırımında sona yaklaflıyoruz Önce kendimize inanmak, sonra da bu inanc n gereklerini yerine getirmek zorunday z! En uzun mesafe bir ilk ad mla, en büyük hedef

Detaylı

perder baflkandan 4 Kas m-aral k Selamet AYGÜN TPF Baflkan De erli Dostlar m,

perder baflkandan 4 Kas m-aral k Selamet AYGÜN TPF Baflkan De erli Dostlar m, baflkandan De erli Dostlar m, Yerli perakende sektörünün etkin ve öncü kurulufllar ndan olan federasyonumuz, Aral k ay nda gerçeklefltirilen 3. Ola an Genel Kurul da yeni yönetimini belirledi. Ülkemizin

Detaylı

Türkiye nin Bankas FAAL YET RAPORU 2007

Türkiye nin Bankas FAAL YET RAPORU 2007 Türkiye nin Bankas FAAL YET RAPORU 2007 Sunufl 4 K saca fl Bankas 6 fl Bankas 'n n Vizyonu ve Amaçlar 7 fl Bankas 'n n Türk Bankac l na Getirdi i " lk"lerden... 8 fl Bankas n n Ortakl k Yap s ve Finansal

Detaylı

Yo un Bir Mart Yaflad k...

Yo un Bir Mart Yaflad k... ç i n d e k i l e r : Küresel Vizyon...4 Koç Holding CEO su F. Bülend Özayd nl : Tüketiciye Daha da Yak n Bir Topluluk Olaca z! e-dönüflüm...8 Bilgi Ça na Dönüflüm fiartt r. IT Yat r mlar Bir Merkezden

Detaylı

Kalitemizin Kan t 25 Ülkeye hracat

Kalitemizin Kan t 25 Ülkeye hracat SAYI: 32 ARALIK 06 ÜÇ AYDA B R YAYIMLANIR Kalitemizin Kan t 25 Ülkeye hracat Befl modern üretim tesisi, genifl ürün gam, yayg n bayi a ve uzman personeli ile yal t m sektörünün devleri aras nda yer alan

Detaylı

Sevgili Dostlar m Merhabalar,

Sevgili Dostlar m Merhabalar, BAfiKAN DAN fieref Songör TPF Yönet m Kurulu Baflkan Sevgili Dostlar m Merhabalar, Perakende sektöründe planl geliflmeyi hedefledi imizi ve bunun Türkiye perakendesiyle beraber etkiledi i üretici ve tüketici

Detaylı

KALE K L T SEKTÖRÜNDE YEN TRENDLER N ÖNCÜSÜ

KALE K L T SEKTÖRÜNDE YEN TRENDLER N ÖNCÜSÜ KALE K L T SEKTÖRÜNDE YEN TRENDLER N ÖNCÜSÜ SUNUfi\ SEDAT ÖZGÜR Teknolojiyi yak ndan de il, ileriden takip ediyoruz Teknolojiyi, bilginin sanayideki ifllemlerde sistematik olarak uygulamaya al nmas ve

Detaylı