CargillHaberler. Cargill Türkiye. Zeytinyaðýnda Cargill ve Hojiblanca ortaklýðý. Mart 2010

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "CargillHaberler. Cargill Türkiye. Zeytinyaðýnda Cargill ve Hojiblanca ortaklýðý. Mart 2010"

Transkript

1 Cargill Türkiye CargillHaberler Mart 2010 Okulumuz örnek teþkil ediyor Biz ne yapýyoruz? Tatveren: Kestane þekerciliðinin ismi Bursa Koçlukta yeni bir model Zeytinyaðýnda Cargill ve Hojiblanca ortaklýðý

2 Cargill - Türkiye CargillHaberler Mart Kapak konusu Zeytinyaðýnda Cargill-Hojiblanca ortaklýðý 20 Cargill Çözümleri Biz ne yapýyoruz? 08 H. Arkýn Demir: Aslýnda tesadüfler sonucu Cargill le tanýþtým 24 Ahmet Altýn: Vatandaþ; muhtar bu taþý buradan kaldýr, diyor 32 Ýnsan Kaynaklarý HR House ve Ýliþki Sistemleri Koçluðu

3 bu sayýda 03 Cargill Türkiye den - Herkes yenilikçi olabilir mi? 04 Aktüel - Okulumuz örnek teþkil ediyor - Görünmez engeller 06 Dünyadan Gýda Güvenliði Ödülleri - Cargill Rich ödülünü aldý 08 Ýçimizden biri -H. Arkýn Demir: Beni Dubai elçisi olarak tanýmlayabilirsiniz 14 Kapak konusu -Cargill-Hojiblanca ortaklýðý Ýspanyol zeytinyaðýný dünya ile buluþturuyor 20 Cargill Çözümleri -Tarladan sofraya gýda güvenliði Cargill Türkiye Sosyal Sorumluluk Faaliyet Raporu Koordinasyon Kurumsal Ýletiþim Departmaný adýna Sera BAYSAL Adres Baðlarbaþý, Kýsýklý Caddesi Sarkuysan Ak Ýþmerkezi No: 4-A Blok Üsküdar / Ýstanbul Tel: Faks: CargillHaberler, Cargill Türkiye nin tanýtým broþürüdür. 24 Sohbet -Yeni Gürle Köyü Muhtarý Ahmet Altýn 28 Sohbet -Kestane þekeri denince, akla Ýnsan Kaynaklarý -Koçlukta yeni model CargillHaberler - Ýçindekiler 1

4 Müþterilerimizin bizi ortaklýk yapmalarý gereken bir þirket olarak görmelerindeki en önemli neden: Müþterilerimize deðer katan yenilikçi yaklaþýmýmýz

5 CargillHaberler Herkes yenilikçi olabilir mi? Bu soruya, Evet, herkes yenilikçi olabilir! yanýtýný verdiðinizi duyar gibiyiz. Haklýsýnýz, yeter ki kendimize sýnýr çizmeyelim. Peki, her þirket yenilikçi olabilir mi? Bu kez kararsýz kaldýnýz deðil mi? Çünkü hepimiz iyi biliyoruz ki bu noktada ar-ge yatýrýmý, giriþimcilik ve pazarý iyi tanýyýp ihtiyaçlarýný önceden sezebilmek gibi deðiþik unsurlar devreye giriyor. Bazý araþtýrmalarýn sonuçlarý bize bu konuda ipuçlarý veriyor. Örneðin, birçok yenilikçi çalýþma ya bütçesini aþýyor ya da hiç bütçe ayrýlamýyor. Belki de bu nedenle olsa gerek yenilikçi çalýþmalarýn %80 i pazara bile inemiyor. Oysa içinde bulunduðumuz gýda ve içecek sektöründe farklýlaþmanýn, bir adým önde olmanýn anahtarý, yenilikçi ürünler geliþtirmekten geçiyor. Biz de yenilikçilik kavramý ve bu kavramýn þirketimizin geleceðindeki yeri konusunda uzun zamandýr çalýþmalar yapýyoruz. Bu amaçla kurulan Yenilikçilik Ekibi, tüm birimlerimize yenilikçilik kültürünü yerleþtirmek için, eðitimi de içeren bir program uyguluyor. Maliyetlerimizin azaltýlmasý, verimin artýrýlmasý ve maksimum gýda güvenliði için sürekli çalýþýyor ve oldukça baþarýlý sonuçlar alýyoruz. Ancak ekibimiz bunu da geliþtiriyor, müþterilerimizi doðrudan etkileyen ve onlara ayrýcalýklý deðerler sunan bir tür yenilikçilik yaklaþýmýný ortaya koyuyor. Biz buna Müþteri Odaklý Yenilikçilik diyoruz. Bu bizim için yeni bir yaklaþým deðil. Ancak yapmak istediðimiz en iyi uygulamalarý sistemleþtirmek ve tüm birimlerimizde ortak bir yaklaþým oluþturmak. Bu yaklaþýmla birlikte, müþterilerimizin gerçek ihtiyaçlarýna çok daha fazla odaklanabileceðiz. Peki, bu kadar çalýþmayý neden yapýyoruz? Gýda ve gýda bileþenleri üzerine çok geniþ bir portföy ve bilgi birikimimiz var. Üstelik tüm dünyada en yüksek standartlarda üretim yapýyoruz. Dünya ticaretindeki tecrübemiz ise herkesçe malum! Geriye kalan ise tüm bu birikimi müþterilerimize deðer yaratacak iþ birliklerine dönüþtürmek. Çünkü bugünlerde, farklýlaþýrken maliyetleri düþürmeye, bir adým önde olmak için gittikçe globalleþen rekabete karþý koymaya daha fazla ihtiyacýmýz var. Daha da açýðý, Türkiye nin kriz sonrasýnda agresif büyümeye ihtiyacý var. Bunun yolu da yenilikçi çalýþmalarla daha az kaynak, emek ve güç kullanarak çok daha fazla üretebilmekten geçiyor. Bunu yapamazsak dünya ile rekabet edemeyiz. Sevgiyle Kalýn! birlikte çalýþ > üret > baþar Cargill Türkiye den CargillHaberler - Cargill Türkiye den 3

6 CargillHaberler Görünmez engeller Olumsuz tutumlar, özürlülerin toplumla bütünleþmelerinde görünmez engellerdir. Özürlülere yönelik olumsuz duygu, düþünce, tutumlar ve ön yargýlar nedeni ile özürlülerin toplumdan dýþlanmalarý, özürlülerin toplumun üretken, baðýmsýz ve onurlu bireyler olarak toplum içinde yer almalarýný engellemektedir. Bu cümleleri, Baþbakanlýk Özürlüler Ýdaresi Baþkanlýðý tarafýndan hazýrlatýlan Toplum Özürlülüðü Nasýl Anlýyor? raporunun önsözünden alýntýladýk Özürlülüðün, gelir düzeyi, statüsü ne olursa olsun toplumun tüm kesimlerini etkileyen bir toplumsal bir sorun alaný olduðu kaydedilen önsözü Özürlüler Ýdaresi Baþkaný Abdullah Güven kaleme almýþ. Önsözde, dünyanýn deðiþik yerlerinde yapýlan istatistik çalýþmalarýnýn, her dört aileden bir tanesinin özürlü bir yakýný bulunduðunu gösterdiði belirtiliyor yýlýnda Türkiye Ýstatistik Kurumu na yaptýrýlan Türkiye Özürlüler Araþtýrmasý sonucuna göre ülkemizin özürlülük oraný da %12.29 olarak tespit edilmiþ. Bu orana göre yaklaþýk 8,5 milyon özürlü vatandaþýmýz bulunuyor. Özürlülere yönelik olumsuz tutumlar, önyargýlar, ayrýmcýlýk ve bunlarýn sonuçlarý hakkýnda birey ve toplum düzeyinde farkýndalýk geliþtirilmesi gerekiyor. Oysa insanlar çoðu zaman özürlülük ve özürlüler hakkýnda doðru bilgilere sahip olmadýklarý gibi, özürlülere yönelik tutumlarýnýn olumsuz ve zarar verici olduðunun farkýnda bile deðiller. Toplumdaki özürlülere karþý farkýndalýðý arttýrmaya çalýþan derneklerden biri de Türkiye Sakatlar Derneði (TSD). Dernek bu yýl, Engellilerin deðiþen ve geliþen özgür yüzü sloganýyla 50. Yýlýný kutluyor. Derneðin Orhangazi Þubesi de birey ve toplum düzeyinde farkýndalýk geliþtirilmesi amacýyla etkin çalýþmalar yürütüyor. Geçtiðimiz günlerde Cargill Türkiye yöneticileriyle bir araya gelen dernek yetkilileri, bu ziyaret esnasýnda, çalýþmalarýný daha rahat yürütebilmek amacýyla talep ettikleri bilgisayarlarýný da teslim aldýlar. Dernek Baþkaný Mustafa Aslan, TSD Orhangazi Þubesi olarak Cargill Türkiye Orhangazi Fabrikasý ile iletiþimlerinin en üst seviyede olduðunu belirterek; Görünmez engelleri hep birlikte kaldýrmalýyýz dedi. ORGÖÇ Kütüphanesi açýldý Orhangazi Rumeli Göçmenleri Derneði (ORGÖÇ) kurucu baþkaný Demirali Vatansever in adýnýn verildiði kütüphane hizmete girdi. Açýlýþ törenine Kaymakam Ertan Peynircioðlu ve Belediye Baþkaný Ýsmail Tartar ile birlikte çok sayýda davetli ve vatandaþ katýldý. 10 Mart tarihinde hizmete giren kütüphanenin açýlýþý Vatansever in birinci ölüm yýldönümüne denk geldi. ORGÖÇ Baþkaný Ali Durmuþ, yaptýðý konuþmada, derneðin kurucu baþkan Vatansever in gayretleriyle hayata geçtiðini, kýsa süre içinde de tüm Balkan topraklarýndaki ülkelerde tanýndýðýný belirtti. Durmuþ: Bundan tam bir yýl önce bugün kurucu baþkanýmýzý kaybettik. Bu kütüphaneyle onun adýný yaþatmak istedik" dedi. Açýlýþ öncesinde birçok kuruluþtan destek gelen ORGÖÇ Kütüphanesi ne bir destek de Cargill Türkiye Orhangazi Fabrikasýndan geldi. Kütüphaneye baðýþlanan yazýcý ve bilgisayar, Fabrika Sorumlu Müdürü Cenan Celebci tarafýndan Dernek Baþkaný Ali Durmuþ a teslim edildi. Ali Durmuþ, Celebci ye ORGÖÇ armalý bir kaþkol hediye ederek teþekkür etti. 4 CargillHaberler - Aktüel

7 Daha kaliteli eðitim BP tarafýndan son teknolojiye uygun olarak yapýlan Gemlik Ýlçesi Þehit Cemal Ýlköðretim Okulu Fen ve Teknoloji Laboratuarýnýn açýlýþý gerçekleþtirildi. Cargill Türkiye ise okulun iç cephelerini boyattý. Okula yaptýklarý katký nedeniyle Gemlik Kaymakamlýðý tarafýndan düzenlenen Þeref Belgesi, okulda gerçekleþtirilen bir törenle her iki firmanýn yetkililerine takdim edildi. Törende bir konuþma yapan Gemlik Kaymakamý Mehmet Baygül, BP ve Cargill firmalarýnýn modern teknolojiyle çalýþtýklarýný, bu modern teknolojiyi eðitime de dahil etmelerinden memnuniyet duyduklarýný ifade etti. Ýlçe Milli Eðitim Müdürü Mehmet Ercümen ise Milli Eðitim adýna teþekkür ederek; bu tip yatýrýmlarýn eðitimi daha da kaliteli hale getirdiðini söyledi. Törenin ardýndan öðrenciler, yeni laboratuarlarýndaki ilk deneylerini törene katýlan yetkililerin huzurunda yaptýlar. Aktüel Okulumuz örnek teþkil ediyor Orhangazililerin yakýndan tanýdýðý Koç Ýlköðretim Okulu Müdürü Yýlmaz Aydeyer, Cargill Ýlköðretim Okulu müdürlüðüne atandý. Görevine 5 Þubat ta baþlayan Aydeyer i ziyaret ederek yeni okulu hakkýndaki görüþlerini aldýk. Aydeyer: Öðrencilerin ve toplumun saygýnlýðýný kazanmýþ, çalýþma ortamý, öðrenci baþarý ve davranýþlarý ile çevresinde örnek teþkil eden bir okul olmasýndan dolayý Cargill Ýlköðretim Okulu nu tercih ettim dedi. Okulun her köþesinde Cargill Türkiye nin desteðine dair izleri gördüðünü ifade eden Aydeyer, okulun bu destekle Orhangazi bölgesinde akademik ve rehberlik anlamýnda danýþman okul konumunda bulunduðunu belirtti. Yapýlan çalýþmalar ve üretilen projelerin diðer okullar tarafýndan da örnek alýndýðýný, bunun da bölgedeki diðer eðitim kurumlarýný ve öðrencileri harekete geçirdiðini kaydeden Aydeyer, okulun önümüzdeki dönem çalýþmalarý hakkýnda da þu bilgileri verdi: Okulumuz 13 Mart tan itibaren Türkiye Milli Olimpiyat Komitesinin Ücretsiz Spor Okullarý Projesi (ÜSO) kapsamýnda Doðu Marmara Bölgesinde 16. Pilot Okul olarak çalýþmalara baþladý. ÜSO projesi, boy - kilo gibi fiziksel özellik aranmaksýzýn spor yapmak isteyen 7-15 yaþ gurubundaki çocuk ve gençleri kapsýyor. ÜSO kapsamýndaki okullar, haftada 2 gün olmak üzere Voleybol, Basketbol ve Eðlenceli Atletizm branþlarýnda çalýþýyorlar. Bunun yaný sýra Milli Eðitim Bakanlýðý ile Saðlýk Bakanlýðý nýn ortak projesi olan "Beslenme Dostu Okul Projesi" kapsamýndaki çalýþmalara katýlým için hazýrlýklara baþladýk. Ayrýca okulumuz bünyesinde ücretsiz okuma yazma kursu düzenlemeyi düþünüyoruz. Halk Eðitim Merkezi Müdürlüðü ile yaptýðýmýz görüþmeler sonucunda 10 ar kiþilik gruplar oluþturulmasý kararlaþtýrýldý. Buradan okuma yazma bilmeyen veya bildiði halde belgesi olmayan tüm vatandaþlarýmýzý bu kursumuza davet ediyoruz. Okuma yazma belgesi almanýn yanýnda her kursiyerimize birer adet çeyrek altýn hediye edeceðiz". CargillHaberler - Aktüel 5

8 Dünyadan Sürdürülebilirlik ciddi bir iþ Bugünlerde en beðendiðim sözlerden biri, Dünya Gýda Fiyatlarý Konferansý nda Bill Gates in söylediði bir söz oldu; Verimlilik ve sürdürülebilirlik karþýt kavramlar deðil. Cargill News dergisine yazdýðý makalede en çok bu iki kavrama atýfta bulunuyor Cargill Baþkan Yardýmcýsý Paul Conway Verimlilik ve sürdürülebilirlik... Sürdürülebilirlik ciddi bir iþ! diyen Conway; çevresel sürdürülebilirlik ile verimliðin birbirine zýt olduðuna iliþkin yaygýn görüþün tamamen yanlýþ olduðunu vurguladýðý yazýsýnda þunlarý söylüyor: Sürdürülebilirlik bir rekabet avantajý. Enerji verimliliði, su kaynaklarýnýn korunmasý ve karbon ayakizlerinin azaltýlmasý artýk Cargill dahil tüm iþletmeler açýsýndan çok önemli maliyet kontrolü mekanizmalarý haline geldi. Cargill, atýklarýn geri dönüþtürülmesi, su kullanýmýnýn azaltýlmasý ve enerji verimliliðinin arttýrýlmasý için çok büyük çabalar harcýyor ve tüm bunlar ona ticari anlamda da önemli getiriler saðlýyor. Cargill son sekiz yýl içerisindeki enerji verimliliði çabalarý sonucunda 58 milyon dolar tasarruf saðladý. Çevresel sürdürülebilirlik iþletmelere maliyet tasarrufundan çok daha fazlasýný kazandýrýyor. Sürdürülebilirlik kaygýlarý Cargill in çevreyle ilgili çalýþmalarýnda yeni ufuklar açtý. Yirmi yýl önce çevre konusunu kirlilikle ilgili yasal þartlara uymak olarak görüyorduk. Þimdiyse çevresel sürdürülebilirliði müþterilerimizle yakýn iliþkiler kurmak, artý deðerli ürünler sunmak ve rekabet avantajý yaratmak için bir fýrsat olarak görüyoruz. Arjantin de Çocuk Günü kutlandý ABD Arjantin in 50 farklý konumundan Cargill çalýþanlarý 5000 çocuðun yararlandýðý çok çeþitli etkinliklerle Çocuk Gününü kutladý. Okullarda kahvaltýlar organize edildi, oyuncaklar daðýtýldý, sirk, ilüzyon ve kukla gösterileri düzenlendi. Bu etkinliklere 240 dan fazla Cargill çalýþaný doðrudan katýldý ve hepsi çocuklarla birlikte eðlendi. Arjantin Ýlk sertifikalý sürdürülebilir kakao çekirdeði üretildi Kakao üretiminde iyi tarým, çevre ve toplum uygulamalarý çerçevesinde üretilen ilk sertifikalý sürdürülebilir kakao çekirdeði Fildiþi Kýyýsý ndan Hollanda Cargill Kakao ve Çikolata ya ulaþtý. UTZ Sertifika Program Müdürü Daan de Vries, Cargill in kaliteli kakao elde etmek amacýyla Fildiþi Kýyýsý nýn ulusal kýrsal kalkýnma ajansý ANADER ile yaptýðý geniþ kapsamlý iþbirliði ve altyapý çalýþmalarý sayesinde UTZ Sertifikalý kakao çekirdekleri üretildi dedi. Cargill, küçük ölçekli çiftçilere yönelik UTZ Sertifikalý kakao programýnýn kurucu ortaklarýndan. Sekiz aylýk yoðun sertifika programý kapsamýnda 1590 çiftçiye eðitim verildi. Cargill projenin geliþtirilmesi sürecinde uluslararasý kalkýnma organizasyonu Solidaridad ve Hollanda hükümeti ile birlikte çalýþtý. Cargill Kakao ve Çikolata Direktörü Harold Poelma Bu sertifikasyon programý çiftçiler ve kooperatifler tarafýndan gerçekleþtirilen çok büyük bir baþarý dedi. Hollanda 2009 Gýda Güvenliði Ödülleri Cargill Corporate Food Safety, 2009 En Ýyi Gýda Güvenliði Uygulamasý Ödülü için üç firmayý belirledi. Bu yýlki ödül için 28 aday proje vardý. Tüm aday projeler Minneapolis Gýda Güvenliði Zirvesinde tanýtýldý. Global Food Safety Technology Direktörü Tim Freler Tüm projelerin kalitesinden çok etkilendik.oylama birbirine çok yakýndý ama yalnýzca üç projeye ödül vermemiz gerekiyordu dedi. Cargill Et Tayland, gýda güvenliðinin saðlanmasý ve geliþtirilmesi için tüm çalýþanlarýnýn dahil olduðu gýda güvenliði kültürü oluþturma çabalarý için ödül aldý. Cargill Gýda Venezuella, Cargill in gýda güvenliði standartlarýný birlikte çalýþtýðý dokuz üreticiye de kýsa bir süre içinde aþýladýðý için ödüle layýk görüldü. Cargill Hayvan Besinleri Kanada, melamin kontaminasyonuna karþý geliþtirdiði multidisipliner ve multicoðrafik projesi ile ödül aldý. ABD Amazon projesi Cargill Global Emisyonlar ve Avrupa Enerji & Gaz (GEEPG) Þirketi, Amazon yaðmur ormanlarýnýn korunmasý için baþlatýlan Kolombiya Üniversitesi projesine 3 milyon dolar baðýþta bulundu. Amazon Ormanlarý Karbon Ortaklýðý (AFCP) adý verilen projede, karbon kredileri için güvenilir standartlar oluþturularak amazon ormanlarýnýn yok edilmesinin önüne geçilmesi amaçlanýyor. Karbon endüstrisinde orman karbon kredilerinin satýþý kavramýyla yaðmur ormanlarýnýn korunmasý amaçlanýyor. Karbon kredilerinin satýþýyla elde edilen gelir yaðmur ormanlarýnýn korunmasýna yönelik sürdürülebilir uygulamalar ve yöre halkýna yardým için harcanacak. Cargill çevrenin korunmasýna duyarlýlýðý ve taahhütlerine uygun olan bu projede önemli bir role sahip, çünkü bu sistemin iþlemesi için karbon kredi ticaretinin yapýlabileceði saðlam bir mekanizmaya ihtiyaç var. Cargill hem alýcý hem de satýcý olarak bu mekanizmayý dünya genelinde yaygýnlaþtýracak potansiyele sahip. Ýsviçre 6 CargillHaberler - Dünyadan

9 Cargill Rich ödülünü aldý Rich Products Corporation, çalýþanlarýnýn üstün performansýný ödüllendirmek için verdiði Kristal Bufalo ödülünü bu yýl iþ ortaðý Cargill in Hoziron Milling Baþkan Yardýmcýsý Pat Rogers a verdi. Pat Rogers Ödülü bana verdiler ama bu Cargill in kazandýðý bir ödül. Rich in kendi çalýþanlarýna verdiði bu ödüle bizi layýk görmelerinden dolayý onur duyduk dedi. Rich Products Corporation ile Cargill 2001 yýlýndan bu yana iþbirliði yapýyor. Ve bugün Cargill, Rich in tanýnmýþ dondurulmuþ gýda, perakende ve gýda hizmeti faaliyetlerinde tek tedarikçisi durumunda. New York CargillHaberler - Dünyadan 7

10 CargillHaberler 8 CargillHaberler - H. Arkýn Demir

11 Cargill MEA (Ortadoðu ve Afrika) Bölge Müdürü H.Arkýn Demir: Beni Dubai Elçisi Ýçimizden biri olarak tanýmlayabilirsiniz Yaþadýðý kýsa ayrýlýðýn ardýndan Dubai Ofisi ni kurarak Cargill e dönen Arkýn Demir, Cargill Türkiye ve iþ arkadaþlarým ile baðlarýmý hiç koparmadým diyor. Palmiye þeklindeki yapay ada ve dünya þeklini alan takýmadalar Dubai yi böyle tanýdýk. Sonra Burj Al Arab çýktý sahneye 7 yýldýzýyla Bugünlerde dünyanýn en yüksek binasý Burj Khalifa de gündemimize girdi. Dubai, Birleþik Arap Emirlikleri'ni (BAE) oluþturan 7 emirlikten biri ve ayný zamanda ikinci büyük þehri. Ama ülkeyi oluþturan 7 emirlik arasýnda ilk onun adý akla geliyor. Bugünlerde neredeyse tüm dünya bu vergisiz alýþveriþ cennetine akýn ediyor Gidemesek de bu rüya þehri bir tanýdýktan, Cargill MEA (Ortadoðu ve Afrika) Bölge Müdürü Arkýn Demir den dinlemenin keyfini yaþýyoruz. O anlatýrken biz de kendimizi bir anda çölün kumlarý arasýnda bir cipin içinde savrulurken buluyoruz Oryantal dansçýlar bir yanýmýzda, kýna dövmesi yapanlar diðer yanýmýzda! Ve tabii lüks gözümüzü kamaþtýrýyor Arkýn ý Dubai ye götüren maceracý ruhu Kendi de bunu itiraf ediyor zaten: Dubai de ilk iþe baþlamam tamamen bir maceraydý. Hem ülkeyi hem ürünleri hem de þirketi tanýmýyordum. Tek inandýðým, iþ yapmanýn gereklerinin dünyanýn her yerinde ayný olduðuydu diyor. Aslýnda Cargill Türkiye ile tanýþmasý da tesadüfler sonucu gerçekleþen Demir ile hem Türkiye günleri hem de Dubai üzerine konuþuyoruz Mezun olduðunuzda Cargill Türkiye de çalýþma fikri var mýydý aklýnýzda? Aslýnda Cargill e tesadüfler sonucu baþladým. Boðaziçi Üniversitesi Ýdari Bilimler den mezun olduðumda aklýmda çalýþacak çok az sayýda firma vardý. Ýlk teklifi, o zamanlar içeri adým atmasý zor olan, okulumuzda büyük toplantýlar yapýp yalnýzca 2-3 kiþi seçmesi ile ünlü P&G den almýþtým. Okuldaki danýþmaným olan Prof. Manukyan a gururla bu haberi götürdüðümde bana, Cargill isminde bir firma var, onlarla görüþtükten sonra karar ver! demiþti. Ben de Cargill Türkiye nin ilk Ülke Müdürü olan Rud Jonkin ile görüþmeye gittim yýlýydý ve o zamanlar internet vesaire çok sýnýrlýydý; ayrýca Cargill, ismini sýkça duyduðum bir firma deðildi. Jonkin bana finans, ticaret veya sanayi bölümlerinden birinde yönetici olarak baþlamam için teklif yaptý. Ayrýca deðiþik ülkelerden farklý bölümlerde çalýþanlarýn bulunduðu bir yemeðe de davet etti. Hiç unutmam, Sarýyer sýrtlarýndaki bu yemek bana Cargill in iþ kül- Emirates Havayollarý Dubai için çok önemli. Þehrin diðer bir ikonu ise 7 yýldýzlý lüks otel Burj Al Arab Ýsmi Arap Kulesi anlamýna gelse de mimarisi nedeniyle Yelken Otel olarak biliniyor. CargillHaberler - H. Arkýn Demir 9

12 CargillHaberler Dubai, Birleþik Arap Emirlikleri'ni oluþturan 7 emirlikten biri ve ikinci büyük þehri. Ama ülkeyi oluþturan 7 emirlik arasýnda ilk onun adý akla geliyor. Bugünlerde neredeyse tüm dünya bu vergisiz alýþveriþ cennetine akýn ediyor türü hakkýnda çok iyi fikir vermiþti. Herkes birbiri ile samimi, katý bir hiyerarþinin olmadýðý çok sevecen bir ortam Sonraki hafta P&G ekibi ile ayný þekilde zaman geçirmiþtim ama oradaki izlenimlerim çok farklýydý. Cargill den bana teklif yaptýklarýnda daha da þaþýrdým. Neredeyse beklentimin yarýsý teklif edildi! Ancak Ülke Müdürünün aynen þöyle dediðini hatýrlýyorum: Bak, Cargill bir Boeing 747 ye benzer, pistte uzun kalýr ama zamanla göklerde en yükseðe ulaþýr. Seni almamýz için senin de bize yatýrým yapýp doðru kiþi olduðunu kanýtlaman lazým. Evet, ben de buna güvenerek Cargill de baþladým ve hala uçaðýn kalkmasýný bekliyorum. Hangi görevlerde bulundunuz? Türkiye de en alt satýþ pozisyonundan en yüksek ticari pozisyona kadar bulundum. En güzel tecrübelerimi Orhangazi Projesinin ilk pazar araþtýrmasýndan müþteri tabanýnýn oluþturulmasýna, ilk kalite onayý aldýðýmýz andan Cargill içindeki en karlý þirketlerden biri seçilmemize kadar birçok aþamada yaþadým. Tüm bu aþamalarda bulunduðum için mutluyum. Bu projeye hazýrlanmak için bir yýl Cargill in Amerika daki Minneapolis, Dayton, Memphis, Miami ve Chicago ofislerinde çalýþtým. Kanada soðuklarýný, Meksika nýn Verakruz gibi tehlikeli þehirlerini ziyaret ettim. Türkiye ye dönüþümde hem teknik hem de ticari ekiplerin kurulmasý, lojistik biriminin oluþturulmasý ile iþe baþladým. Orhangazi fabrikasýnýn hizmete girmesi ile bütün Türkiye de mýsýr þurubu kullanýmý ve yaygýn satýþý üzerine kurduðumuz ekiple birlikte çalýþtým. Bu arada baþka þirketlerden tecrübeli arkadaþlarý da þirkete kazandýrdým. Þirketin 2000 yýlýnda yeniden yapýlanmasýnda aktif rol oynadým yýlý itibariyle kara geçen þirkette; satýþ, teknik destek, müþteri hizmetleri, lojistik alanlarýnda çok uyumlu çalýþan bir ekibe liderlik yapýyordum. Cargill in tarihindeki en büyük satýn alma olan Avrupa daki Cerestar projesinde ben de uluslararasý satýþ kýsmý ile ilgili ilave iþ olarak çalýþýyordum. Bizim Cargill olarak ihracatlarda pek tecrübemiz yokken, Cerestar bütün dünyaya Avrupa dan daðýtým yapan bir organizasyondu. Bu tecrübe bana ilk defa uluslararasý iþler nasýl dönüyor göstermiþti. Yeni ürünler çýkarmada da hýzlýydýk. Önce Baklava Þurubu projesini geliþtirdik ve çok tuttu. Devamýnda Helva ve Reçel Þurubu ürünlerimizle dergilerde ve fuarlarda yer aldýk. Cargill Türkiye nin ismini daha geniþ kitlelere yaydýk. Bu çalýþmalarýmýzla Cargill içinde ilk defa Minneapolis de Yaratýcýlýk Ödülü törenine davet edilmiþtik. Cargill, glikoz þuruplarýndan Gerkens Kakao ya dünyaca ünlü birçok ürününü Cargill Dubai üzerinden Ortadoðu ve Afrika pazarýna sunuyor. Son yýllarda Cargill Dubai, Ortadoðu pazarýnda 50 milyon dolar hacme ulaþtý yýlýna geldiðimizde o zaman ki Genel Müdür Peter Van Deursen ile birlikte Türkiye üzerinden Ortadoðu bölgesine açýlma fikrini getirdik. Cerestar organizasyonunun bir bölümünü Türkiye ye baðlayacaktýk, ama olmadý. Daha sonra birçok proje denemem oldu ama maalesef o zamanýn þartlarýnda þirket içinde pek ilgi görmedi. Karlý bir bölüm olduðumuzdan yeni projelerin getirdiði risk ve getiri hesabý tutmuyordu. Bir anlamda kendi baþarýmýz Türkiye de büyümeye engel olmuþtu. Bir arayýþta buldum kendimi ve tanýnmýþ bir Headhunter (eleman avcýsý) vasýtasý ile Dubai den Ortadoðu ve Afrika bölgesinde lider bir gýda þirketinden teklif aldým. Cargill deki yöneticiler ile çok dostane bir þekilde ayrýldým. Dubai yi ve þirketi tanýyor muydunuz? Aslýnda Dubai de iþe baþlamam tamamen bir maceraydý. Çünkü hem ülkeyi hem ürünleri hem de þirketi tanýmýyordum. Tek inandýðým ise iþ yapmanýn gereklerinin dünyanýn her yerinde ayný olduðuydu. Ýþe baþladýðýmda Türkiye den gelmenin ne kadar büyük avantaj olduðunu gördüm. Bölgede çok iniþli çýkýþlý, dinamik, ayný zamanda risklerle dolu bir ortam vardý. Benden önceki Batý Avrupalý yönetici daha 3 ay içinde iþten ayrýlmýþtý. Çok zevk alarak 2 yýl Al Ghurair Foods da çalýþtým. Baðlý olduðum CEO Samir Ayasch hem Pepsi International hem de P&G firmalarýnda Baþ- 10 CargillHaberler - H. Arkýn Demir

13 Ýçimizden biri kan Yardýmcýlýðý görevlerinde bulunmuþ, iyi tanýnan, tecrübeli ve çok özel bir insandý. Açýkçasý Mr. Samir den çok þey öðrendim. Artýk bölgedeki bütün büyük firmalar ve aileleri ile birebir görüþebiliyordum. Biraz þansým da yardým etti ve ilk yýl çok iyi bir trend yakaladýk. 12 yeni arkadaþ aldýk ve yeni bir MEA bölge organizasyonu kurduk. Al Ghurair Holding in Sudan dan Lübnan a, Cezayir den Suudi Arabistan a her yerde yatýrýmlarý ve ofisleri olduðu için bir anda kendimi çok büyük bir bölgesel organizasyonun içinde buldum. Cargill e geri dönüþünüz Nasýl gerçekleþti? 2005 yýlýnda Cargill Ortadoðu ya stratejik olarak bakmaya karar verince bana teklif yaptýlar. Ben de Cargill i iyi tanýdýðým için kabul ettim. Ama öncesinde Kahire, Beyrut ve Dubai karþýlaþtýrmalarýný yapmýþtýk. O dönem yaptýðýmýz deðerlendirmeler sonucunda Dubai ye karar verdik. Tesadüf Cargill Aroma Sistemleri (CFS) ve Brezilya Et Bölümü de adamlarýný bölgeye koymak istiyordu. Ben Cargill Middle East adlý þirketi kurmak için görevlendirildim ve inanýr mýsýnýz baðlý olduðumuz DMCC Free Zone, bize 10 günde geçici izin verdi. Ýlk olarak küçük bir ofiste iþe baþladýk. Þimdi Jumeirah Lakes Towers da güzel bir ofisimiz var. Cargill Aroma Sistemleri (CFS), Cargill Texturize Çözümler (CTS), Cargill Saðlýk ve Beslenme (CHN), Niþastalar ve Tatlandýrýcýlar Avrupa (SSE) ile birlikte Enerji ve Demir Çelik bölümlerinden toplam 14 arkadaþ ayný ofisi paylaþýyoruz. Ýdari sorumluluðum, iþ birimlerinin elemanlarýnýn seçimi, yerleþiminde destek olmak ve resmi makamlar, DMCC, Deloitte vb. hizmet vericilerle Dubai de iþe baþlamam tamamen bir maceraydý. Çünkü hem ülkeyi hem de þirketi tanýmýyordum. Tek inandýðým ise iþ yapmanýn gereklerinin dünyanýn her yerinde ayný olduðuydu. H. Arkýn Demir CargillHaberler - H. Arkýn Demir 11

14 CargillHaberler Cargill Dubai nin Jumeirah Lakes Towers da güzel bir ofisi var. Cargill Aroma Sistemleri, Texturize Çözümler, Saðlýk ve Beslenme, Niþastalar ve Tatlandýrýcýlar Avrupa Ýþ Ünitesi ile birlikte Enerji ve Demir Çelik bölümlerinden toplam 14 çalýþan ayný ofisi paylaþýyor. Yapýmýna 2004 yýlýnda baþlanan Burj Khalifa, anten kulesi de dâhil edildiðinde tam 818 metre yüksekliðe ulaþýyor. Yapýmýnda 12 bin iþçinin çalýþtýðý 160 katlý Burj Khalifa, 4,1 milyar dolara mal oldu. Kule, dünyanýn en yüksek binasý unvanýný da elinde bulunduruyor. iliþkilerin düzenlenmesi ile sýnýrlý. Arkadaþlarým, iþ olarak baðlý bulunduklarý bölümlerin yöneticilerine baðlýlar. Beni bir anlamda Cargill içinde Dubai elçisi olarak tanýmlayabilirsiniz. Yakýnda iki yeni bölüm daha aramýza katmaya çalýþýyorum, olursa daha büyük yeni bir ofise taþýnacaðýz demektir. Ýþ olarak sorumluluðumda CHN ve SSE nin Ortadoðu ve Afrika bölümleri var. Ekibim Dubai, Casablanca ve Johannesburg ofislerinde çalýþýyor. Þimdilik müþteri hizmetleri, faturalama, finans gibi destek bölümlerini Krefeld Almanya da tutuyoruz. Yaklaþýk 50 milyon dolar bir iþ hacmimiz var. Ben devir aldýðýmda bütün ekip Almanya bazlý olarak Cerestar sisteminde çalýþýyordu. Þimdi her ofiste o bölgenin insanlarýný iþe aldýk ve Cargill sisteminde yetiþtiriyoruz. Cargill Türkiye ye gelince; oradaki iþ arkadaþlarým ile iliþkilerim hiç kopmadý. Fýrsat buldukça hep birbirimiz ile görü þüyor, fikir alýþveriþi yapýyoruz. Þimdilerde kriz sebebiyle iþler nasýl olsa yavaþ olur diye London Business School da Executive MBA yapmaya baþladým in yaz aylarýna kadar çok sýk Londra ya MBA modüllerini bitirmek için gitmem gerekiyor. Ama güzel bir sürpriz oldu, hem iþler hem de yatýrým projelerimizin onu açýldý gözüküyor Anlayacaðýnýz yine çok yoðun bir dönem geçireceðim; belki de hayatta aradýðým denge bu! diye düþünüyorum. Biraz da günlük hayatý konuþalým Eþim Leonil birlikte Dubai ye ilk geldiðimizde, eþyalarýmýz gelinceye kadar Hyatt Regency de Türkiye nin bölgede batýlý bir ülke olarak bilindiðini söyleyen Arkýn Demir, Benim tarihçi Bernard Lewis den kafamda oluþturduðum Ortadoðu ile iþ hayatýnda gördüðüm Ortadoðu birbirinden çok farklý diyor. yaklaþýk 6 hafta kaldýk. O dönemde þehri ve kültürü öðrenme þansýmýz oldu. Ýnanýr mýsýnýz ilk günlerde sokakta el ele tutmuyorduk ne olur ne olmaz diye. Bir de Araplara karþý nedense bazý ön yargýlarýmýz vardý. Yýllar sonra bazý tecrübelerimizi gülerek hatýrlýyoruz. Oturmak içinse bir alýþkanlýktan mý yoksa büyük evlerin iþ yükünden kurtulmak için mi nedendir bilmem, herkes gibi villa tipi evlerde oturacaðýmýza gökdelenlerde yer baktýk. O dönem Dubai þimdiki gibi deðil, gökdelen sayýsý çok az, iyi binalarda da yer yok. Zar zor hala oturduðumuz apartman dairesini ayarlamýþtýk. Olduðumuz bölge havaalanýna 15 dakika, plaja 5 dakika ve sosyal hayatýn yoðun olduðu bir bölgenin tam ortasýndaydý. Daha sonraki haftalarda tanýþtýðýmýz arkadaþlar sayesinde Dubai deki sosyal hayata girince bölgenin hiç de düþündüðümüz gibi olmadýðýný fark ettik. Gece kulüpleri, restoranlar hepsi Londra ve New York ile yarýþýr seviyede. Her ýrk, din ve kültürden insan var. Katýldýðýmýz sosyal faaliyetlerde en az 3-5 farklý dil konuþulu- 12 CargillHaberler - H. Arkýn Demir

15 Ýçimizden biri yor. Her hafta farklý bir mutfak tatmak isteseniz, bütün bir yýl farklý yemekler yiyebilirsiniz. Yüz bini aþkýn Ýngiliz ve Amerikalýnýn yaþadýðý Dubai de Anglo Saxon kültürü de çok yerleþmiþ. Dubai son krize kadar Ýngilizlerin Avustralya dan sonra en çok ziyaret etmek istedikleri yerdi. Biliyorsunuz ünlü Ýngiliz futbol kulüpleri de hep BAE liler tarafýndan alýndý veya sponsorluðu yapýlýyor. Emirates Havayollarý bu ülke için çok önemli. Bütün dünya ile baðlantýlarý ve tanýtýmlarý için çok iyi bir marka. Manchester United in oynadýðý stadyumdan Tokyo daki metro istasyonuna kadar Emirates ismi insanlarýn aklýna kazýnýyor. Diðer bir ikon da Burj Al Arab Ýlk yapýldýðýnda 7 yýldýzlý otelin çöl þehrinde ne iþi var demiþlerdi, ama Burj Al Arab ýn Dubai ye yaptýðý reklam yatýrýmý kim bilir kaç katý oldu. Ayný þey þu an yeni açýlan dünyanýn en yüksek binasý Burj Khalifa için de söyleniyor. Bence yine ayný þey olacak ve bundan 3-5 sene sonra bu tür uzun dönemli projelerin Dubai ye neler getireceðini göreceðiz. Dubai halký balýkçý köyü olarak baþladýklarý tarihlerine çok sahipleniyorlar. Aðýrbaþlý, yabancýlara hoþ görülü, tüccar kafalý ve pragmatik insanlar km ötedeki baþka þehirlerde yaþayanlarda Dubai deki kafa yapýsýný bulamazsýnýz. Havaalanýna girdiðiniz anda teknik devlet nasýl olur görüyorsunuz, her þey çok düzgün iþliyor ve kimseye ayrýcalýk yok. Diðer Ortadoðu ülkelerinde yalnýzca üst düzey þeyhler ve devlet adamlarý için hizmet olur. Burada yerli yabancý bütün halka ulaþmaya çalýþýyorlar. Örneðin beni 7 senedir hiç polis çevirmedi veya aradýðým bir kamu hizmeti bölümünde cevap almadýðým olmadý. Ama ne var, her þey biraz paraya baðlý. Arabanýzýn ruhsat süresi mi geçmiþ, iþlem 90 dakika sürüyor, fast track 15 dakikada istersen ücret %50 daha fazla. Pasaport da bekleme 5-10 dakika, al bir e-kart, 5-10 saniye. Oturma vizesi mi çýkacak, normalde 5 gün, ver %100 fark ayný gün içinde al Eðer dünyada perfect price discrimination denen ekonomik teori varsa, burada geçerli. Dubai deki sosyal hayata girince bölgenin hiç de düþündüðümüz gibi olmadýðýný fark ettik. Gece kulüpleri, restoranlar hepsi Londra ve New York ile yarýþýr seviyede.her ýrk, din ve kültürden insan var. Katýldýðýmýz sosyal faaliyetlerde en az 3-5 farklý dil konuþuluyor. H. Arkýn Demir CargillHaberler - H. Arkýn Demir 13

16 CargillHaberler Cargill ve Hojiblanca Ýspanyol zeytinyaðýný dünya ile buluþturuyor Cargill, Hojiblanca ortak giriþimiyle Ýspanyol zeytin yetiþtiricisiyle baðlantý kurdu. Bu çiftçilerin tümü Cargill in partneri. Özel ürünlerini dünyaya açmak ve iþlerini büyütmek için Cargill e güveniyorlar. Onsekiz milyon Euro luk þiþeleme fabrikasý açacak olan ortak giriþim, Cargill in dünya yemeklik yað ürün yelpazesinin bütününde yer alan bir saðlayýcý olarak büyümesinin göstergesi. Öncesinde de Cargill çalýþaný olan ortak giriþimin yöneticilerinden Diaz de Lope Zeytinyaðý, eksikliðini hissettiðimiz yaðlardan biriydi diyor. Soya ve ayçiçeði gibi tohum yaðlarýnýn aksine zeytinyaðý bir tür meyve suyu. Görünüþ ve karakteristik özellikleri açýsýndan þarap üzümlerine çok benziyor. Farklý zeytin çeþitleri ve farklý yetiþme koþullarý sonucunda çok çeþitli tat ve kalitelerde zeytin üretiliyor. Avrupa da zeytinyaðý iþine 2003 te baþlayan Cargill 2005 te de Ýspanya dan zeytinyaðý tedarik etmeye baþladý. Zeytinyaðý iþinde büyümek için Cargill in zeytin yetiþtiren çiftçilerle daha güçlü bir baðlantýya ihtiyacý vardý. Cargill Ýspanya Rafine Yaðlar Genel Müdürü Adela Ortega Kalite kontrolü, tedarik güvencesi ve rekabet edebilirlik açýsýndan çiftçilerle doðrudan baðlantýya geçmek istedik. Ýþte bu ortak giriþim tüm bunlarý saðlýyor diyor. Ýspanya dünya zeytin üretiminin %45 ini gerçekleþtiriyor. Andalusia bölgesi ise Ýspanya daki zeytin üretiminin %80 lik kýsmýný saðlýyor. Zeytin hasadý Andalusia köylerinde yaþayanlarýn yaptýðý mevsimlik bir iþ. Kadýnlar ve erkekler üç dört ay süren hasat iþinde çalýþýyorlar. Olgun zeytinler yere düþtükten sonra iþçiler mekanik körüklerle dal ve yapraklarý ayýrýyorlar. Bunun ardýndan da týpký balýkçýlar gibi aðlarý toplayýp zeytinleri bidonlara dolduruyorlar. Homer, zeytinyaðýna sývý altýn adýný vermiþ. Fenikeliler (bugünkü Lübnanlýlar) zeytin kültürünü Akdeniz bölgesine yaymýþlar. En son 30 yýl öncesine kadar zeytinin suyunu çýkarmak için kullanýlan taþ deðirmenlerden bulmak mümkünmüþ. Cargill Ýspanya Rafine Yaðlar Genel Müdürü Adela Ortega 14 CargillHaberler - Ýspanyol zeytinyaðýný dünya ile buluþturuyor

CargillHaberler. Cargill Türkiye. Gýda güvenliðinin kurum ve insan boyutu... Ocak 2010

CargillHaberler. Cargill Türkiye. Gýda güvenliðinin kurum ve insan boyutu... Ocak 2010 Cargill Türkiye CargillHaberler Ocak 2010 Öðretmenler Günü nde anlamlý ödül Hale Kýrmaz ile Tamek üzerine... Samim Saner: Ortak payda gýda güvenliði En iyi performans Cargill Dubai nin... Gýda güvenliðinin

Detaylı

CargillHaberler. Cargill Türkiye. Ýnsan beslenmesine katkýda dünya çapýnda liderlik. Ocak 2011

CargillHaberler. Cargill Türkiye. Ýnsan beslenmesine katkýda dünya çapýnda liderlik. Ocak 2011 Cargill Türkiye CargillHaberler Ocak 2011 Recep Altepe: Kentlerin en güzeli Bursa Alev Çakan: Hedef, sýfýr kaza Eðitim, eðlence, lezzet bir arada... Van da 1 umut için, en az 1 roman Ýnsan beslenmesine

Detaylı

CargillHaberler. Cargill Türkiye. Pektin mi, niþasta mý? Zor seçim, kolay çözüm. Eylül 2010

CargillHaberler. Cargill Türkiye. Pektin mi, niþasta mý? Zor seçim, kolay çözüm. Eylül 2010 Cargill Türkiye CargillHaberler Eylül 2010 Cevdet Altýn: Odamýz artýk çok iyi bir noktaya ulaþtý Ediz Aksoy: Bisikletlerin dördü bizim Baþkanlarýn ödülü Cargill e Gelecek için ýþýk, gezegen için umut Pektin

Detaylı

CargillHaberler. Cargill Türkiye. Gýdalarýnýz için ilham veren fikirler. Mart 2009

CargillHaberler. Cargill Türkiye. Gýdalarýnýz için ilham veren fikirler. Mart 2009 Cargill Türkiye CargillHaberler Mart 2009 Her yerde Enerji Verimliliði Prof. Dr. Ö. Utku Çopur: Üniversitesanayi iþbirliði önemli Öðretmenlerin takdirini kazandý Gýdalarýnýz için ilham veren fikirler Cargill

Detaylı

CargillHaberler. Cargill Türkiye. Yerken suçluluk duymayacaðýnýz zevkler için. Mayýs 2010

CargillHaberler. Cargill Türkiye. Yerken suçluluk duymayacaðýnýz zevkler için. Mayýs 2010 Cargill Türkiye CargillHaberler Mayýs 2010 Kültürler farklý, etik deðerler ayný Orhangazi ye bakýþýnýz deðiþecek Ýnceden bir eðitim öyküsü Ýnovasyonu geliþtiren sihirli deðnek Yerken suçluluk duymayacaðýnýz

Detaylı

CargillHaberler. Cargill - Türkiye. Cargill Gýda Türkiye enerji verimliliðine EVET dedi. Ocak 2009

CargillHaberler. Cargill - Türkiye. Cargill Gýda Türkiye enerji verimliliðine EVET dedi. Ocak 2009 Cargill - Türkiye CargillHaberler Ocak 2009 Bir markanýn öyküsü: Vaniköy Kalpten kalbe! ÖSGD Dr. Sait Koca: Sektörün umudu ihracat! Cargill Gýda Türkiye enerji verimliliðine EVET dedi Cargill - Türkiye

Detaylı

CargillHaberler. Cargill - Türkiye. Kapak Konusu: Doðu mutfaðýndan, dünya mutfaðýna! Sayý: 3 / Mayýs 2008

CargillHaberler. Cargill - Türkiye. Kapak Konusu: Doðu mutfaðýndan, dünya mutfaðýna! Sayý: 3 / Mayýs 2008 Cargill - Türkiye CargillHaberler Sayý: 3 / Mayýs 2008 Bu sayýda neler var: Baþarýyý fark eden yaklaþým Barbaros Bulutoðlu: Ne yapacaksan onu söyle, ne söylüyorsan onu yap Kapak Konusu: Doðu mutfaðýndan,

Detaylı

CargillHaberler. Cargill - Türkiye. Kapak Konusu: Tapýnaklardan mutfaklarýmýza Aztekler, den bir hediye: Mýsýr. Sayý: 1 / Ocak 2008

CargillHaberler. Cargill - Türkiye. Kapak Konusu: Tapýnaklardan mutfaklarýmýza Aztekler, den bir hediye: Mýsýr. Sayý: 1 / Ocak 2008 Cargill - Türkiye CargillHaberler Sayý: 1 / Ocak 2008 Bu sayýda neler var: Diþ dostu Ýzomaltuloz Küresel soruna küresel çözüm Prof. Dr. H. Tanju Besler: Fiziksel aktivite de önemli Kapak Konusu: Tapýnaklardan

Detaylı

CargillHaberler. Cargill Türkiye. Ekonomik daralmanýn üstesinden gelin! Eylül 2009

CargillHaberler. Cargill Türkiye. Ekonomik daralmanýn üstesinden gelin! Eylül 2009 Cargill Türkiye CargillHaberler Eylül 2009 Sizin kriteriniz ne? Basit þeyler, büyük iþler baþarýr! Katsan: Türk pastacýlýðýnda bir mihenk taþý Orhangazi nin yardým eli Ekonomik daralmanýn üstesinden gelin!

Detaylı

CargillHaberler. Cargill Türkiye. Yaðýn yükselen yýldýzý: Palm. Mayýs 2009

CargillHaberler. Cargill Türkiye. Yaðýn yükselen yýldýzý: Palm. Mayýs 2009 Cargill Türkiye CargillHaberler Mayýs 2009 Yüksek kaliteli gýdalar ve içecekler Avrupa nýn büyüyen tedarikçisi Emin Direkçi: Her þeyin baþý eðitim Bir küçük gönüllü ordusu! Yaðýn yükselen yýldýzý: Palm

Detaylı

IBAN: TR190020300001428410000001

IBAN: TR190020300001428410000001 baþkandan Deðerli Dostlarým, Ýfade ve düþünce özgürlüðü bireylerin en doðal hakkýdýr. Bu hakký yasalarla bireylerin elinden almak, onlara herhangi bir konuda, Þu þekilde düþünemezsin, düþünceni þu þekilde

Detaylı

CargillHaberler. Cargill - Türkiye. Kapak Konusu: Ýnsanlýðýn vazgeçilmez tahýlý buðday. Sayý: 2 / Mart 2008. Bu sayýda neler var: Kalp dostu CoroWise

CargillHaberler. Cargill - Türkiye. Kapak Konusu: Ýnsanlýðýn vazgeçilmez tahýlý buðday. Sayý: 2 / Mart 2008. Bu sayýda neler var: Kalp dostu CoroWise Cargill - Türkiye CargillHaberler Sayý: 2 / Mart 2008 Bu sayýda neler var: Kalp dostu CoroWise TM Her zaman ve her yerde Ülkü Karakuþ: Sürekliliði olan çözümler gerek Kapak Konusu: Ýnsanlýðýn vazgeçilmez

Detaylı

Ýçimizden biri. Cafer Sadýk Abalýoðlu

Ýçimizden biri. Cafer Sadýk Abalýoðlu Ýçimizden biri Zaferiye Abalýoðlu ve Cafer Sadýk Abalýoðlu Ýçimizden biri Ýþ hayatýyla ilgili ilk deneyimini, öðrenciliði devam ederken baba tezgâhýnda dericilik yaparak kazanýr. Babasý Mehmet Ali Abalýoðlu'nun

Detaylı

perder baþkandan 2 Eylül - Ekim Selamet Aygün TPF Baþkaný Deðerli Dostlarým, Saygýlarýmla,

perder baþkandan 2 Eylül - Ekim Selamet Aygün TPF Baþkaný Deðerli Dostlarým, Saygýlarýmla, baþkandan Deðerli Dostlarým, Kýsa bir süre önce Türkiye ekonomisinin orta vadeli programýna iliþkin açýklamalar yapýldý. Ticari çevreleri yakýndan ilgilendiren söz konusu program, büyüme rakamlarýnda iyimser

Detaylı

Vedat Baþaran: Süt, tarçýn, damla sakýzý: Damaklarýn Decoder i VÝVÝDENT Full Fresh ECR, verimliliði artýrýyor: Soydan Cengiz Þekerlemede PVM damgasý Nureddin Ergür: Üretimin can damarý tedarik zinciri

Detaylı

CargillHaberler. Cargill - Türkiye. Kapak Konusu: Güneþe tutkun Ayçiçeði. Temmuz 2008

CargillHaberler. Cargill - Türkiye. Kapak Konusu: Güneþe tutkun Ayçiçeði. Temmuz 2008 Cargill - Türkiye CargillHaberler Temmuz 2008 Bu sayýda neler var: Baþarýnýn kýsa tarihi Mýsýr þuruplarý Nur Özkan: Mýsýr, çiftçiyi ayakta tutuyor Kapak Konusu: Güneþe tutkun Ayçiçeði Cargill - Türkiye

Detaylı

perder baþkandan 2 Ocak - Þubat Selamet Aygün TPF Baþkaný Deðerli Dostlarým,

perder baþkandan 2 Ocak - Þubat Selamet Aygün TPF Baþkaný Deðerli Dostlarým, baþkandan Deðerli Dostlarým, Bugün itibariyle yerel zincirlerin geldiði noktayý oldukça sevindirici buluyorum. Uzun yýllar daðýnýk bir yapýda faaliyet gösteren yerel zincir markalarý önce organize oldu.

Detaylı

perder baþkandan 2 Temmuz - Aðustos Selamet Aygün TPF Baþkaný Deðerli dostlarým, Saygýlarýmla,

perder baþkandan 2 Temmuz - Aðustos Selamet Aygün TPF Baþkaný Deðerli dostlarým, Saygýlarýmla, baþkandan Deðerli dostlarým, Yýlýn ilk altý ayýný geride býraktýk. Sektörümüz açýsýndan bu altý ayý deðerlendirdiðimizde sevindirici sonuçlara ulaþýldýðýný görüyoruz. Araþtýrmalara göre, 2011 yýlýnýn ilk

Detaylı

editörden Truman Show Kapýlardan girenler, yemek yiyenler, filmin baþlamasý için sinemanýn önünde bekleyenler, vitrinlerin önünde yeni gelen ürünlere bakanlar, kafelerde sohbet edenler, sanki derin bir

Detaylı

Unilever Türkiye Sürdürülebilirlik Raporu 2010 Bu rapor, geri dönüþümlü kaðýda basýlmýþtýr. Ýçindekiler 1 2 4 6 9 10 12 16 20 21 24 26 29 33 37 42 45 Giriþ Önsöz Unilever Hakkýnda Sürdürülebilirlik Vizyonu

Detaylı

Yeterli ve dengeli beslen, aktif ol, saðlýklý yaþa w w w. t g d f. o r g. t r Yayýncý: Comart Kurumsal Ýletiþim Hizmetleri Derleme: Nazan Maraþ Tasarým: Figen Kocaman Basýl ve Cilt: Elma Teknik Basým Ltd.

Detaylı

perder baþkandan 2 Mayýs - Haziran Selamet Aygün TPF Baþkaný Deðerli Dostlarým, Perakendeci duyarlýlýðý

perder baþkandan 2 Mayýs - Haziran Selamet Aygün TPF Baþkaný Deðerli Dostlarým, Perakendeci duyarlýlýðý baþkandan Deðerli Dostlarým, Nisan ayýnda üçüncüsünü gerçekleþtirdiðimiz Yerel Zincirler Buluþuyor (YZB)organizasyonu, önceki yýllara göre rekor katýlýmla gerçekleþti. 10 binin üzerinde katýlýmcý, bir

Detaylı

2010 - X Celal KAYA - TAYSAD Yönetim Kurulu Baþkaný Yeni yýl tüm dünyaya ve otomotiv sektörüne barýþ, mutluluk, saðlýk, bereket ve bol kazanç getirsin. Yeni yýlýnýz Kutlu Olsun Ýsviçre Baþkonsolosu Maysan

Detaylı

Nereden nereye PROJE TASARIM

Nereden nereye PROJE TASARIM 2EYLÜL-EKÝM 2007 KOCAELÝ içindekiler 3 Nereden nereye Eylül-Ekim 2007 Sayý: 9 Genel Yayýn Koordinatörü ÖMER POLAT Basýn Yayýn Daire Baþkaný YUSUF GENÇ Sorumlu Müdür MEHMET KESEN Arþiv Fotoðraflarý NURDOÐAN

Detaylı

TÜRKÝYE ÝLERLEME RAPORU 2011 2011 DE ÖNE ÇIKANLAR Becel ile Türkiye'de 450.000 kiþiyi Kalp Yaþý testini yapmaya teþvik ettik. Kalp yaþý yüksek çýkan kiþiler için beslenme ve yaþam tarzý planlarý önerdik.

Detaylı

I I S a y ý : 5 2 0 0 5 / 2

I I S a y ý : 5 2 0 0 5 / 2 Sayý : 5 2005/2 Dizel Motor Yaðlarý S a y ý : 5 2 0 0 5 / 2 EDÝTÖR 07 "Merhaba" TEKNOLOJÝ JCB Teleskobik Yükleyici Serisi 08 BÝLGÝ Dolaylý Vergilerin AB ile Uyumlaþtýrýlmasý SÖYLEÞÝ Prof. Dr. M. Nuray

Detaylı

Geçtiðimiz aylarýn gündemini aðýrlýklý olarak su sorunu oluþturdu. Yaþam kaynaðýmýz olan su; ekolojik dengeyi saðlayan en deðerli kaynaðýmýzdýr. Ýnsanlar ilk yerleþme merkezlerini ve kentlerini genellikle

Detaylı

05 Karsan üretimini dörde katlayacak. Müþterilerimiz 06 DAIMLER TURKISH SUPPLIER EXPO 2008 & RUSYA MOSKOVA. Fuarlar

05 Karsan üretimini dörde katlayacak. Müþterilerimiz 06 DAIMLER TURKISH SUPPLIER EXPO 2008 & RUSYA MOSKOVA. Fuarlar Devamý arka kapakta ÝÇÝNDEKÝLER Yayýnýn Adý Farba Haber Yayýn ve Ýmtiyaz Sahibi Farba A.Þ. Ahmet BAYRAKTAR Genel Müdür Ayhan GÜRBAY Koordinatör Ýlknur YILMAZ Dergi Yayýn Kurulu Sosyal Etkinlik Komitesi

Detaylı

11sayý Mart 2013 Yeni Pazarlarda Federal Markasý Dikey Yük Ayýrýcýlarda Pazar Lideri Federal Federal Elektrik te %50 Rekor Büyüme Federal Mermer Yeni Ürünlerini Tanýttý BA KANDAN Genel Müdür Direkt Faks:

Detaylı

HABERLER Nisan 2001 Sayý: 2 Ýnternet ve Bilgi Teknolojileri Bülteni OTOMOTÝV Otomotiv sitesi otomax.com kullanýma açýldý. FÝNANS Garanti Bankasý Ýnternet ten gerçek zamanlý hisse senedi fiyatlarý sunuyor.

Detaylı