CargillHaberler. Cargill Türkiye. Zeytinyaðýnda Cargill ve Hojiblanca ortaklýðý. Mart 2010

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "CargillHaberler. Cargill Türkiye. Zeytinyaðýnda Cargill ve Hojiblanca ortaklýðý. Mart 2010"

Transkript

1 Cargill Türkiye CargillHaberler Mart 2010 Okulumuz örnek teþkil ediyor Biz ne yapýyoruz? Tatveren: Kestane þekerciliðinin ismi Bursa Koçlukta yeni bir model Zeytinyaðýnda Cargill ve Hojiblanca ortaklýðý

2 Cargill - Türkiye CargillHaberler Mart Kapak konusu Zeytinyaðýnda Cargill-Hojiblanca ortaklýðý 20 Cargill Çözümleri Biz ne yapýyoruz? 08 H. Arkýn Demir: Aslýnda tesadüfler sonucu Cargill le tanýþtým 24 Ahmet Altýn: Vatandaþ; muhtar bu taþý buradan kaldýr, diyor 32 Ýnsan Kaynaklarý HR House ve Ýliþki Sistemleri Koçluðu

3 bu sayýda 03 Cargill Türkiye den - Herkes yenilikçi olabilir mi? 04 Aktüel - Okulumuz örnek teþkil ediyor - Görünmez engeller 06 Dünyadan Gýda Güvenliði Ödülleri - Cargill Rich ödülünü aldý 08 Ýçimizden biri -H. Arkýn Demir: Beni Dubai elçisi olarak tanýmlayabilirsiniz 14 Kapak konusu -Cargill-Hojiblanca ortaklýðý Ýspanyol zeytinyaðýný dünya ile buluþturuyor 20 Cargill Çözümleri -Tarladan sofraya gýda güvenliði Cargill Türkiye Sosyal Sorumluluk Faaliyet Raporu Koordinasyon Kurumsal Ýletiþim Departmaný adýna Sera BAYSAL Adres Baðlarbaþý, Kýsýklý Caddesi Sarkuysan Ak Ýþmerkezi No: 4-A Blok Üsküdar / Ýstanbul Tel: Faks: CargillHaberler, Cargill Türkiye nin tanýtým broþürüdür. 24 Sohbet -Yeni Gürle Köyü Muhtarý Ahmet Altýn 28 Sohbet -Kestane þekeri denince, akla Ýnsan Kaynaklarý -Koçlukta yeni model CargillHaberler - Ýçindekiler 1

4 Müþterilerimizin bizi ortaklýk yapmalarý gereken bir þirket olarak görmelerindeki en önemli neden: Müþterilerimize deðer katan yenilikçi yaklaþýmýmýz

5 CargillHaberler Herkes yenilikçi olabilir mi? Bu soruya, Evet, herkes yenilikçi olabilir! yanýtýný verdiðinizi duyar gibiyiz. Haklýsýnýz, yeter ki kendimize sýnýr çizmeyelim. Peki, her þirket yenilikçi olabilir mi? Bu kez kararsýz kaldýnýz deðil mi? Çünkü hepimiz iyi biliyoruz ki bu noktada ar-ge yatýrýmý, giriþimcilik ve pazarý iyi tanýyýp ihtiyaçlarýný önceden sezebilmek gibi deðiþik unsurlar devreye giriyor. Bazý araþtýrmalarýn sonuçlarý bize bu konuda ipuçlarý veriyor. Örneðin, birçok yenilikçi çalýþma ya bütçesini aþýyor ya da hiç bütçe ayrýlamýyor. Belki de bu nedenle olsa gerek yenilikçi çalýþmalarýn %80 i pazara bile inemiyor. Oysa içinde bulunduðumuz gýda ve içecek sektöründe farklýlaþmanýn, bir adým önde olmanýn anahtarý, yenilikçi ürünler geliþtirmekten geçiyor. Biz de yenilikçilik kavramý ve bu kavramýn þirketimizin geleceðindeki yeri konusunda uzun zamandýr çalýþmalar yapýyoruz. Bu amaçla kurulan Yenilikçilik Ekibi, tüm birimlerimize yenilikçilik kültürünü yerleþtirmek için, eðitimi de içeren bir program uyguluyor. Maliyetlerimizin azaltýlmasý, verimin artýrýlmasý ve maksimum gýda güvenliði için sürekli çalýþýyor ve oldukça baþarýlý sonuçlar alýyoruz. Ancak ekibimiz bunu da geliþtiriyor, müþterilerimizi doðrudan etkileyen ve onlara ayrýcalýklý deðerler sunan bir tür yenilikçilik yaklaþýmýný ortaya koyuyor. Biz buna Müþteri Odaklý Yenilikçilik diyoruz. Bu bizim için yeni bir yaklaþým deðil. Ancak yapmak istediðimiz en iyi uygulamalarý sistemleþtirmek ve tüm birimlerimizde ortak bir yaklaþým oluþturmak. Bu yaklaþýmla birlikte, müþterilerimizin gerçek ihtiyaçlarýna çok daha fazla odaklanabileceðiz. Peki, bu kadar çalýþmayý neden yapýyoruz? Gýda ve gýda bileþenleri üzerine çok geniþ bir portföy ve bilgi birikimimiz var. Üstelik tüm dünyada en yüksek standartlarda üretim yapýyoruz. Dünya ticaretindeki tecrübemiz ise herkesçe malum! Geriye kalan ise tüm bu birikimi müþterilerimize deðer yaratacak iþ birliklerine dönüþtürmek. Çünkü bugünlerde, farklýlaþýrken maliyetleri düþürmeye, bir adým önde olmak için gittikçe globalleþen rekabete karþý koymaya daha fazla ihtiyacýmýz var. Daha da açýðý, Türkiye nin kriz sonrasýnda agresif büyümeye ihtiyacý var. Bunun yolu da yenilikçi çalýþmalarla daha az kaynak, emek ve güç kullanarak çok daha fazla üretebilmekten geçiyor. Bunu yapamazsak dünya ile rekabet edemeyiz. Sevgiyle Kalýn! birlikte çalýþ > üret > baþar Cargill Türkiye den CargillHaberler - Cargill Türkiye den 3

6 CargillHaberler Görünmez engeller Olumsuz tutumlar, özürlülerin toplumla bütünleþmelerinde görünmez engellerdir. Özürlülere yönelik olumsuz duygu, düþünce, tutumlar ve ön yargýlar nedeni ile özürlülerin toplumdan dýþlanmalarý, özürlülerin toplumun üretken, baðýmsýz ve onurlu bireyler olarak toplum içinde yer almalarýný engellemektedir. Bu cümleleri, Baþbakanlýk Özürlüler Ýdaresi Baþkanlýðý tarafýndan hazýrlatýlan Toplum Özürlülüðü Nasýl Anlýyor? raporunun önsözünden alýntýladýk Özürlülüðün, gelir düzeyi, statüsü ne olursa olsun toplumun tüm kesimlerini etkileyen bir toplumsal bir sorun alaný olduðu kaydedilen önsözü Özürlüler Ýdaresi Baþkaný Abdullah Güven kaleme almýþ. Önsözde, dünyanýn deðiþik yerlerinde yapýlan istatistik çalýþmalarýnýn, her dört aileden bir tanesinin özürlü bir yakýný bulunduðunu gösterdiði belirtiliyor yýlýnda Türkiye Ýstatistik Kurumu na yaptýrýlan Türkiye Özürlüler Araþtýrmasý sonucuna göre ülkemizin özürlülük oraný da %12.29 olarak tespit edilmiþ. Bu orana göre yaklaþýk 8,5 milyon özürlü vatandaþýmýz bulunuyor. Özürlülere yönelik olumsuz tutumlar, önyargýlar, ayrýmcýlýk ve bunlarýn sonuçlarý hakkýnda birey ve toplum düzeyinde farkýndalýk geliþtirilmesi gerekiyor. Oysa insanlar çoðu zaman özürlülük ve özürlüler hakkýnda doðru bilgilere sahip olmadýklarý gibi, özürlülere yönelik tutumlarýnýn olumsuz ve zarar verici olduðunun farkýnda bile deðiller. Toplumdaki özürlülere karþý farkýndalýðý arttýrmaya çalýþan derneklerden biri de Türkiye Sakatlar Derneði (TSD). Dernek bu yýl, Engellilerin deðiþen ve geliþen özgür yüzü sloganýyla 50. Yýlýný kutluyor. Derneðin Orhangazi Þubesi de birey ve toplum düzeyinde farkýndalýk geliþtirilmesi amacýyla etkin çalýþmalar yürütüyor. Geçtiðimiz günlerde Cargill Türkiye yöneticileriyle bir araya gelen dernek yetkilileri, bu ziyaret esnasýnda, çalýþmalarýný daha rahat yürütebilmek amacýyla talep ettikleri bilgisayarlarýný da teslim aldýlar. Dernek Baþkaný Mustafa Aslan, TSD Orhangazi Þubesi olarak Cargill Türkiye Orhangazi Fabrikasý ile iletiþimlerinin en üst seviyede olduðunu belirterek; Görünmez engelleri hep birlikte kaldýrmalýyýz dedi. ORGÖÇ Kütüphanesi açýldý Orhangazi Rumeli Göçmenleri Derneði (ORGÖÇ) kurucu baþkaný Demirali Vatansever in adýnýn verildiði kütüphane hizmete girdi. Açýlýþ törenine Kaymakam Ertan Peynircioðlu ve Belediye Baþkaný Ýsmail Tartar ile birlikte çok sayýda davetli ve vatandaþ katýldý. 10 Mart tarihinde hizmete giren kütüphanenin açýlýþý Vatansever in birinci ölüm yýldönümüne denk geldi. ORGÖÇ Baþkaný Ali Durmuþ, yaptýðý konuþmada, derneðin kurucu baþkan Vatansever in gayretleriyle hayata geçtiðini, kýsa süre içinde de tüm Balkan topraklarýndaki ülkelerde tanýndýðýný belirtti. Durmuþ: Bundan tam bir yýl önce bugün kurucu baþkanýmýzý kaybettik. Bu kütüphaneyle onun adýný yaþatmak istedik" dedi. Açýlýþ öncesinde birçok kuruluþtan destek gelen ORGÖÇ Kütüphanesi ne bir destek de Cargill Türkiye Orhangazi Fabrikasýndan geldi. Kütüphaneye baðýþlanan yazýcý ve bilgisayar, Fabrika Sorumlu Müdürü Cenan Celebci tarafýndan Dernek Baþkaný Ali Durmuþ a teslim edildi. Ali Durmuþ, Celebci ye ORGÖÇ armalý bir kaþkol hediye ederek teþekkür etti. 4 CargillHaberler - Aktüel

7 Daha kaliteli eðitim BP tarafýndan son teknolojiye uygun olarak yapýlan Gemlik Ýlçesi Þehit Cemal Ýlköðretim Okulu Fen ve Teknoloji Laboratuarýnýn açýlýþý gerçekleþtirildi. Cargill Türkiye ise okulun iç cephelerini boyattý. Okula yaptýklarý katký nedeniyle Gemlik Kaymakamlýðý tarafýndan düzenlenen Þeref Belgesi, okulda gerçekleþtirilen bir törenle her iki firmanýn yetkililerine takdim edildi. Törende bir konuþma yapan Gemlik Kaymakamý Mehmet Baygül, BP ve Cargill firmalarýnýn modern teknolojiyle çalýþtýklarýný, bu modern teknolojiyi eðitime de dahil etmelerinden memnuniyet duyduklarýný ifade etti. Ýlçe Milli Eðitim Müdürü Mehmet Ercümen ise Milli Eðitim adýna teþekkür ederek; bu tip yatýrýmlarýn eðitimi daha da kaliteli hale getirdiðini söyledi. Törenin ardýndan öðrenciler, yeni laboratuarlarýndaki ilk deneylerini törene katýlan yetkililerin huzurunda yaptýlar. Aktüel Okulumuz örnek teþkil ediyor Orhangazililerin yakýndan tanýdýðý Koç Ýlköðretim Okulu Müdürü Yýlmaz Aydeyer, Cargill Ýlköðretim Okulu müdürlüðüne atandý. Görevine 5 Þubat ta baþlayan Aydeyer i ziyaret ederek yeni okulu hakkýndaki görüþlerini aldýk. Aydeyer: Öðrencilerin ve toplumun saygýnlýðýný kazanmýþ, çalýþma ortamý, öðrenci baþarý ve davranýþlarý ile çevresinde örnek teþkil eden bir okul olmasýndan dolayý Cargill Ýlköðretim Okulu nu tercih ettim dedi. Okulun her köþesinde Cargill Türkiye nin desteðine dair izleri gördüðünü ifade eden Aydeyer, okulun bu destekle Orhangazi bölgesinde akademik ve rehberlik anlamýnda danýþman okul konumunda bulunduðunu belirtti. Yapýlan çalýþmalar ve üretilen projelerin diðer okullar tarafýndan da örnek alýndýðýný, bunun da bölgedeki diðer eðitim kurumlarýný ve öðrencileri harekete geçirdiðini kaydeden Aydeyer, okulun önümüzdeki dönem çalýþmalarý hakkýnda da þu bilgileri verdi: Okulumuz 13 Mart tan itibaren Türkiye Milli Olimpiyat Komitesinin Ücretsiz Spor Okullarý Projesi (ÜSO) kapsamýnda Doðu Marmara Bölgesinde 16. Pilot Okul olarak çalýþmalara baþladý. ÜSO projesi, boy - kilo gibi fiziksel özellik aranmaksýzýn spor yapmak isteyen 7-15 yaþ gurubundaki çocuk ve gençleri kapsýyor. ÜSO kapsamýndaki okullar, haftada 2 gün olmak üzere Voleybol, Basketbol ve Eðlenceli Atletizm branþlarýnda çalýþýyorlar. Bunun yaný sýra Milli Eðitim Bakanlýðý ile Saðlýk Bakanlýðý nýn ortak projesi olan "Beslenme Dostu Okul Projesi" kapsamýndaki çalýþmalara katýlým için hazýrlýklara baþladýk. Ayrýca okulumuz bünyesinde ücretsiz okuma yazma kursu düzenlemeyi düþünüyoruz. Halk Eðitim Merkezi Müdürlüðü ile yaptýðýmýz görüþmeler sonucunda 10 ar kiþilik gruplar oluþturulmasý kararlaþtýrýldý. Buradan okuma yazma bilmeyen veya bildiði halde belgesi olmayan tüm vatandaþlarýmýzý bu kursumuza davet ediyoruz. Okuma yazma belgesi almanýn yanýnda her kursiyerimize birer adet çeyrek altýn hediye edeceðiz". CargillHaberler - Aktüel 5

8 Dünyadan Sürdürülebilirlik ciddi bir iþ Bugünlerde en beðendiðim sözlerden biri, Dünya Gýda Fiyatlarý Konferansý nda Bill Gates in söylediði bir söz oldu; Verimlilik ve sürdürülebilirlik karþýt kavramlar deðil. Cargill News dergisine yazdýðý makalede en çok bu iki kavrama atýfta bulunuyor Cargill Baþkan Yardýmcýsý Paul Conway Verimlilik ve sürdürülebilirlik... Sürdürülebilirlik ciddi bir iþ! diyen Conway; çevresel sürdürülebilirlik ile verimliðin birbirine zýt olduðuna iliþkin yaygýn görüþün tamamen yanlýþ olduðunu vurguladýðý yazýsýnda þunlarý söylüyor: Sürdürülebilirlik bir rekabet avantajý. Enerji verimliliði, su kaynaklarýnýn korunmasý ve karbon ayakizlerinin azaltýlmasý artýk Cargill dahil tüm iþletmeler açýsýndan çok önemli maliyet kontrolü mekanizmalarý haline geldi. Cargill, atýklarýn geri dönüþtürülmesi, su kullanýmýnýn azaltýlmasý ve enerji verimliliðinin arttýrýlmasý için çok büyük çabalar harcýyor ve tüm bunlar ona ticari anlamda da önemli getiriler saðlýyor. Cargill son sekiz yýl içerisindeki enerji verimliliði çabalarý sonucunda 58 milyon dolar tasarruf saðladý. Çevresel sürdürülebilirlik iþletmelere maliyet tasarrufundan çok daha fazlasýný kazandýrýyor. Sürdürülebilirlik kaygýlarý Cargill in çevreyle ilgili çalýþmalarýnda yeni ufuklar açtý. Yirmi yýl önce çevre konusunu kirlilikle ilgili yasal þartlara uymak olarak görüyorduk. Þimdiyse çevresel sürdürülebilirliði müþterilerimizle yakýn iliþkiler kurmak, artý deðerli ürünler sunmak ve rekabet avantajý yaratmak için bir fýrsat olarak görüyoruz. Arjantin de Çocuk Günü kutlandý ABD Arjantin in 50 farklý konumundan Cargill çalýþanlarý 5000 çocuðun yararlandýðý çok çeþitli etkinliklerle Çocuk Gününü kutladý. Okullarda kahvaltýlar organize edildi, oyuncaklar daðýtýldý, sirk, ilüzyon ve kukla gösterileri düzenlendi. Bu etkinliklere 240 dan fazla Cargill çalýþaný doðrudan katýldý ve hepsi çocuklarla birlikte eðlendi. Arjantin Ýlk sertifikalý sürdürülebilir kakao çekirdeði üretildi Kakao üretiminde iyi tarým, çevre ve toplum uygulamalarý çerçevesinde üretilen ilk sertifikalý sürdürülebilir kakao çekirdeði Fildiþi Kýyýsý ndan Hollanda Cargill Kakao ve Çikolata ya ulaþtý. UTZ Sertifika Program Müdürü Daan de Vries, Cargill in kaliteli kakao elde etmek amacýyla Fildiþi Kýyýsý nýn ulusal kýrsal kalkýnma ajansý ANADER ile yaptýðý geniþ kapsamlý iþbirliði ve altyapý çalýþmalarý sayesinde UTZ Sertifikalý kakao çekirdekleri üretildi dedi. Cargill, küçük ölçekli çiftçilere yönelik UTZ Sertifikalý kakao programýnýn kurucu ortaklarýndan. Sekiz aylýk yoðun sertifika programý kapsamýnda 1590 çiftçiye eðitim verildi. Cargill projenin geliþtirilmesi sürecinde uluslararasý kalkýnma organizasyonu Solidaridad ve Hollanda hükümeti ile birlikte çalýþtý. Cargill Kakao ve Çikolata Direktörü Harold Poelma Bu sertifikasyon programý çiftçiler ve kooperatifler tarafýndan gerçekleþtirilen çok büyük bir baþarý dedi. Hollanda 2009 Gýda Güvenliði Ödülleri Cargill Corporate Food Safety, 2009 En Ýyi Gýda Güvenliði Uygulamasý Ödülü için üç firmayý belirledi. Bu yýlki ödül için 28 aday proje vardý. Tüm aday projeler Minneapolis Gýda Güvenliði Zirvesinde tanýtýldý. Global Food Safety Technology Direktörü Tim Freler Tüm projelerin kalitesinden çok etkilendik.oylama birbirine çok yakýndý ama yalnýzca üç projeye ödül vermemiz gerekiyordu dedi. Cargill Et Tayland, gýda güvenliðinin saðlanmasý ve geliþtirilmesi için tüm çalýþanlarýnýn dahil olduðu gýda güvenliði kültürü oluþturma çabalarý için ödül aldý. Cargill Gýda Venezuella, Cargill in gýda güvenliði standartlarýný birlikte çalýþtýðý dokuz üreticiye de kýsa bir süre içinde aþýladýðý için ödüle layýk görüldü. Cargill Hayvan Besinleri Kanada, melamin kontaminasyonuna karþý geliþtirdiði multidisipliner ve multicoðrafik projesi ile ödül aldý. ABD Amazon projesi Cargill Global Emisyonlar ve Avrupa Enerji & Gaz (GEEPG) Þirketi, Amazon yaðmur ormanlarýnýn korunmasý için baþlatýlan Kolombiya Üniversitesi projesine 3 milyon dolar baðýþta bulundu. Amazon Ormanlarý Karbon Ortaklýðý (AFCP) adý verilen projede, karbon kredileri için güvenilir standartlar oluþturularak amazon ormanlarýnýn yok edilmesinin önüne geçilmesi amaçlanýyor. Karbon endüstrisinde orman karbon kredilerinin satýþý kavramýyla yaðmur ormanlarýnýn korunmasý amaçlanýyor. Karbon kredilerinin satýþýyla elde edilen gelir yaðmur ormanlarýnýn korunmasýna yönelik sürdürülebilir uygulamalar ve yöre halkýna yardým için harcanacak. Cargill çevrenin korunmasýna duyarlýlýðý ve taahhütlerine uygun olan bu projede önemli bir role sahip, çünkü bu sistemin iþlemesi için karbon kredi ticaretinin yapýlabileceði saðlam bir mekanizmaya ihtiyaç var. Cargill hem alýcý hem de satýcý olarak bu mekanizmayý dünya genelinde yaygýnlaþtýracak potansiyele sahip. Ýsviçre 6 CargillHaberler - Dünyadan

9 Cargill Rich ödülünü aldý Rich Products Corporation, çalýþanlarýnýn üstün performansýný ödüllendirmek için verdiði Kristal Bufalo ödülünü bu yýl iþ ortaðý Cargill in Hoziron Milling Baþkan Yardýmcýsý Pat Rogers a verdi. Pat Rogers Ödülü bana verdiler ama bu Cargill in kazandýðý bir ödül. Rich in kendi çalýþanlarýna verdiði bu ödüle bizi layýk görmelerinden dolayý onur duyduk dedi. Rich Products Corporation ile Cargill 2001 yýlýndan bu yana iþbirliði yapýyor. Ve bugün Cargill, Rich in tanýnmýþ dondurulmuþ gýda, perakende ve gýda hizmeti faaliyetlerinde tek tedarikçisi durumunda. New York CargillHaberler - Dünyadan 7

10 CargillHaberler 8 CargillHaberler - H. Arkýn Demir

11 Cargill MEA (Ortadoðu ve Afrika) Bölge Müdürü H.Arkýn Demir: Beni Dubai Elçisi Ýçimizden biri olarak tanýmlayabilirsiniz Yaþadýðý kýsa ayrýlýðýn ardýndan Dubai Ofisi ni kurarak Cargill e dönen Arkýn Demir, Cargill Türkiye ve iþ arkadaþlarým ile baðlarýmý hiç koparmadým diyor. Palmiye þeklindeki yapay ada ve dünya þeklini alan takýmadalar Dubai yi böyle tanýdýk. Sonra Burj Al Arab çýktý sahneye 7 yýldýzýyla Bugünlerde dünyanýn en yüksek binasý Burj Khalifa de gündemimize girdi. Dubai, Birleþik Arap Emirlikleri'ni (BAE) oluþturan 7 emirlikten biri ve ayný zamanda ikinci büyük þehri. Ama ülkeyi oluþturan 7 emirlik arasýnda ilk onun adý akla geliyor. Bugünlerde neredeyse tüm dünya bu vergisiz alýþveriþ cennetine akýn ediyor Gidemesek de bu rüya þehri bir tanýdýktan, Cargill MEA (Ortadoðu ve Afrika) Bölge Müdürü Arkýn Demir den dinlemenin keyfini yaþýyoruz. O anlatýrken biz de kendimizi bir anda çölün kumlarý arasýnda bir cipin içinde savrulurken buluyoruz Oryantal dansçýlar bir yanýmýzda, kýna dövmesi yapanlar diðer yanýmýzda! Ve tabii lüks gözümüzü kamaþtýrýyor Arkýn ý Dubai ye götüren maceracý ruhu Kendi de bunu itiraf ediyor zaten: Dubai de ilk iþe baþlamam tamamen bir maceraydý. Hem ülkeyi hem ürünleri hem de þirketi tanýmýyordum. Tek inandýðým, iþ yapmanýn gereklerinin dünyanýn her yerinde ayný olduðuydu diyor. Aslýnda Cargill Türkiye ile tanýþmasý da tesadüfler sonucu gerçekleþen Demir ile hem Türkiye günleri hem de Dubai üzerine konuþuyoruz Mezun olduðunuzda Cargill Türkiye de çalýþma fikri var mýydý aklýnýzda? Aslýnda Cargill e tesadüfler sonucu baþladým. Boðaziçi Üniversitesi Ýdari Bilimler den mezun olduðumda aklýmda çalýþacak çok az sayýda firma vardý. Ýlk teklifi, o zamanlar içeri adým atmasý zor olan, okulumuzda büyük toplantýlar yapýp yalnýzca 2-3 kiþi seçmesi ile ünlü P&G den almýþtým. Okuldaki danýþmaným olan Prof. Manukyan a gururla bu haberi götürdüðümde bana, Cargill isminde bir firma var, onlarla görüþtükten sonra karar ver! demiþti. Ben de Cargill Türkiye nin ilk Ülke Müdürü olan Rud Jonkin ile görüþmeye gittim yýlýydý ve o zamanlar internet vesaire çok sýnýrlýydý; ayrýca Cargill, ismini sýkça duyduðum bir firma deðildi. Jonkin bana finans, ticaret veya sanayi bölümlerinden birinde yönetici olarak baþlamam için teklif yaptý. Ayrýca deðiþik ülkelerden farklý bölümlerde çalýþanlarýn bulunduðu bir yemeðe de davet etti. Hiç unutmam, Sarýyer sýrtlarýndaki bu yemek bana Cargill in iþ kül- Emirates Havayollarý Dubai için çok önemli. Þehrin diðer bir ikonu ise 7 yýldýzlý lüks otel Burj Al Arab Ýsmi Arap Kulesi anlamýna gelse de mimarisi nedeniyle Yelken Otel olarak biliniyor. CargillHaberler - H. Arkýn Demir 9

12 CargillHaberler Dubai, Birleþik Arap Emirlikleri'ni oluþturan 7 emirlikten biri ve ikinci büyük þehri. Ama ülkeyi oluþturan 7 emirlik arasýnda ilk onun adý akla geliyor. Bugünlerde neredeyse tüm dünya bu vergisiz alýþveriþ cennetine akýn ediyor türü hakkýnda çok iyi fikir vermiþti. Herkes birbiri ile samimi, katý bir hiyerarþinin olmadýðý çok sevecen bir ortam Sonraki hafta P&G ekibi ile ayný þekilde zaman geçirmiþtim ama oradaki izlenimlerim çok farklýydý. Cargill den bana teklif yaptýklarýnda daha da þaþýrdým. Neredeyse beklentimin yarýsý teklif edildi! Ancak Ülke Müdürünün aynen þöyle dediðini hatýrlýyorum: Bak, Cargill bir Boeing 747 ye benzer, pistte uzun kalýr ama zamanla göklerde en yükseðe ulaþýr. Seni almamýz için senin de bize yatýrým yapýp doðru kiþi olduðunu kanýtlaman lazým. Evet, ben de buna güvenerek Cargill de baþladým ve hala uçaðýn kalkmasýný bekliyorum. Hangi görevlerde bulundunuz? Türkiye de en alt satýþ pozisyonundan en yüksek ticari pozisyona kadar bulundum. En güzel tecrübelerimi Orhangazi Projesinin ilk pazar araþtýrmasýndan müþteri tabanýnýn oluþturulmasýna, ilk kalite onayý aldýðýmýz andan Cargill içindeki en karlý þirketlerden biri seçilmemize kadar birçok aþamada yaþadým. Tüm bu aþamalarda bulunduðum için mutluyum. Bu projeye hazýrlanmak için bir yýl Cargill in Amerika daki Minneapolis, Dayton, Memphis, Miami ve Chicago ofislerinde çalýþtým. Kanada soðuklarýný, Meksika nýn Verakruz gibi tehlikeli þehirlerini ziyaret ettim. Türkiye ye dönüþümde hem teknik hem de ticari ekiplerin kurulmasý, lojistik biriminin oluþturulmasý ile iþe baþladým. Orhangazi fabrikasýnýn hizmete girmesi ile bütün Türkiye de mýsýr þurubu kullanýmý ve yaygýn satýþý üzerine kurduðumuz ekiple birlikte çalýþtým. Bu arada baþka þirketlerden tecrübeli arkadaþlarý da þirkete kazandýrdým. Þirketin 2000 yýlýnda yeniden yapýlanmasýnda aktif rol oynadým yýlý itibariyle kara geçen þirkette; satýþ, teknik destek, müþteri hizmetleri, lojistik alanlarýnda çok uyumlu çalýþan bir ekibe liderlik yapýyordum. Cargill in tarihindeki en büyük satýn alma olan Avrupa daki Cerestar projesinde ben de uluslararasý satýþ kýsmý ile ilgili ilave iþ olarak çalýþýyordum. Bizim Cargill olarak ihracatlarda pek tecrübemiz yokken, Cerestar bütün dünyaya Avrupa dan daðýtým yapan bir organizasyondu. Bu tecrübe bana ilk defa uluslararasý iþler nasýl dönüyor göstermiþti. Yeni ürünler çýkarmada da hýzlýydýk. Önce Baklava Þurubu projesini geliþtirdik ve çok tuttu. Devamýnda Helva ve Reçel Þurubu ürünlerimizle dergilerde ve fuarlarda yer aldýk. Cargill Türkiye nin ismini daha geniþ kitlelere yaydýk. Bu çalýþmalarýmýzla Cargill içinde ilk defa Minneapolis de Yaratýcýlýk Ödülü törenine davet edilmiþtik. Cargill, glikoz þuruplarýndan Gerkens Kakao ya dünyaca ünlü birçok ürününü Cargill Dubai üzerinden Ortadoðu ve Afrika pazarýna sunuyor. Son yýllarda Cargill Dubai, Ortadoðu pazarýnda 50 milyon dolar hacme ulaþtý yýlýna geldiðimizde o zaman ki Genel Müdür Peter Van Deursen ile birlikte Türkiye üzerinden Ortadoðu bölgesine açýlma fikrini getirdik. Cerestar organizasyonunun bir bölümünü Türkiye ye baðlayacaktýk, ama olmadý. Daha sonra birçok proje denemem oldu ama maalesef o zamanýn þartlarýnda þirket içinde pek ilgi görmedi. Karlý bir bölüm olduðumuzdan yeni projelerin getirdiði risk ve getiri hesabý tutmuyordu. Bir anlamda kendi baþarýmýz Türkiye de büyümeye engel olmuþtu. Bir arayýþta buldum kendimi ve tanýnmýþ bir Headhunter (eleman avcýsý) vasýtasý ile Dubai den Ortadoðu ve Afrika bölgesinde lider bir gýda þirketinden teklif aldým. Cargill deki yöneticiler ile çok dostane bir þekilde ayrýldým. Dubai yi ve þirketi tanýyor muydunuz? Aslýnda Dubai de iþe baþlamam tamamen bir maceraydý. Çünkü hem ülkeyi hem ürünleri hem de þirketi tanýmýyordum. Tek inandýðým ise iþ yapmanýn gereklerinin dünyanýn her yerinde ayný olduðuydu. Ýþe baþladýðýmda Türkiye den gelmenin ne kadar büyük avantaj olduðunu gördüm. Bölgede çok iniþli çýkýþlý, dinamik, ayný zamanda risklerle dolu bir ortam vardý. Benden önceki Batý Avrupalý yönetici daha 3 ay içinde iþten ayrýlmýþtý. Çok zevk alarak 2 yýl Al Ghurair Foods da çalýþtým. Baðlý olduðum CEO Samir Ayasch hem Pepsi International hem de P&G firmalarýnda Baþ- 10 CargillHaberler - H. Arkýn Demir

13 Ýçimizden biri kan Yardýmcýlýðý görevlerinde bulunmuþ, iyi tanýnan, tecrübeli ve çok özel bir insandý. Açýkçasý Mr. Samir den çok þey öðrendim. Artýk bölgedeki bütün büyük firmalar ve aileleri ile birebir görüþebiliyordum. Biraz þansým da yardým etti ve ilk yýl çok iyi bir trend yakaladýk. 12 yeni arkadaþ aldýk ve yeni bir MEA bölge organizasyonu kurduk. Al Ghurair Holding in Sudan dan Lübnan a, Cezayir den Suudi Arabistan a her yerde yatýrýmlarý ve ofisleri olduðu için bir anda kendimi çok büyük bir bölgesel organizasyonun içinde buldum. Cargill e geri dönüþünüz Nasýl gerçekleþti? 2005 yýlýnda Cargill Ortadoðu ya stratejik olarak bakmaya karar verince bana teklif yaptýlar. Ben de Cargill i iyi tanýdýðým için kabul ettim. Ama öncesinde Kahire, Beyrut ve Dubai karþýlaþtýrmalarýný yapmýþtýk. O dönem yaptýðýmýz deðerlendirmeler sonucunda Dubai ye karar verdik. Tesadüf Cargill Aroma Sistemleri (CFS) ve Brezilya Et Bölümü de adamlarýný bölgeye koymak istiyordu. Ben Cargill Middle East adlý þirketi kurmak için görevlendirildim ve inanýr mýsýnýz baðlý olduðumuz DMCC Free Zone, bize 10 günde geçici izin verdi. Ýlk olarak küçük bir ofiste iþe baþladýk. Þimdi Jumeirah Lakes Towers da güzel bir ofisimiz var. Cargill Aroma Sistemleri (CFS), Cargill Texturize Çözümler (CTS), Cargill Saðlýk ve Beslenme (CHN), Niþastalar ve Tatlandýrýcýlar Avrupa (SSE) ile birlikte Enerji ve Demir Çelik bölümlerinden toplam 14 arkadaþ ayný ofisi paylaþýyoruz. Ýdari sorumluluðum, iþ birimlerinin elemanlarýnýn seçimi, yerleþiminde destek olmak ve resmi makamlar, DMCC, Deloitte vb. hizmet vericilerle Dubai de iþe baþlamam tamamen bir maceraydý. Çünkü hem ülkeyi hem de þirketi tanýmýyordum. Tek inandýðým ise iþ yapmanýn gereklerinin dünyanýn her yerinde ayný olduðuydu. H. Arkýn Demir CargillHaberler - H. Arkýn Demir 11

14 CargillHaberler Cargill Dubai nin Jumeirah Lakes Towers da güzel bir ofisi var. Cargill Aroma Sistemleri, Texturize Çözümler, Saðlýk ve Beslenme, Niþastalar ve Tatlandýrýcýlar Avrupa Ýþ Ünitesi ile birlikte Enerji ve Demir Çelik bölümlerinden toplam 14 çalýþan ayný ofisi paylaþýyor. Yapýmýna 2004 yýlýnda baþlanan Burj Khalifa, anten kulesi de dâhil edildiðinde tam 818 metre yüksekliðe ulaþýyor. Yapýmýnda 12 bin iþçinin çalýþtýðý 160 katlý Burj Khalifa, 4,1 milyar dolara mal oldu. Kule, dünyanýn en yüksek binasý unvanýný da elinde bulunduruyor. iliþkilerin düzenlenmesi ile sýnýrlý. Arkadaþlarým, iþ olarak baðlý bulunduklarý bölümlerin yöneticilerine baðlýlar. Beni bir anlamda Cargill içinde Dubai elçisi olarak tanýmlayabilirsiniz. Yakýnda iki yeni bölüm daha aramýza katmaya çalýþýyorum, olursa daha büyük yeni bir ofise taþýnacaðýz demektir. Ýþ olarak sorumluluðumda CHN ve SSE nin Ortadoðu ve Afrika bölümleri var. Ekibim Dubai, Casablanca ve Johannesburg ofislerinde çalýþýyor. Þimdilik müþteri hizmetleri, faturalama, finans gibi destek bölümlerini Krefeld Almanya da tutuyoruz. Yaklaþýk 50 milyon dolar bir iþ hacmimiz var. Ben devir aldýðýmda bütün ekip Almanya bazlý olarak Cerestar sisteminde çalýþýyordu. Þimdi her ofiste o bölgenin insanlarýný iþe aldýk ve Cargill sisteminde yetiþtiriyoruz. Cargill Türkiye ye gelince; oradaki iþ arkadaþlarým ile iliþkilerim hiç kopmadý. Fýrsat buldukça hep birbirimiz ile görü þüyor, fikir alýþveriþi yapýyoruz. Þimdilerde kriz sebebiyle iþler nasýl olsa yavaþ olur diye London Business School da Executive MBA yapmaya baþladým in yaz aylarýna kadar çok sýk Londra ya MBA modüllerini bitirmek için gitmem gerekiyor. Ama güzel bir sürpriz oldu, hem iþler hem de yatýrým projelerimizin onu açýldý gözüküyor Anlayacaðýnýz yine çok yoðun bir dönem geçireceðim; belki de hayatta aradýðým denge bu! diye düþünüyorum. Biraz da günlük hayatý konuþalým Eþim Leonil birlikte Dubai ye ilk geldiðimizde, eþyalarýmýz gelinceye kadar Hyatt Regency de Türkiye nin bölgede batýlý bir ülke olarak bilindiðini söyleyen Arkýn Demir, Benim tarihçi Bernard Lewis den kafamda oluþturduðum Ortadoðu ile iþ hayatýnda gördüðüm Ortadoðu birbirinden çok farklý diyor. yaklaþýk 6 hafta kaldýk. O dönemde þehri ve kültürü öðrenme þansýmýz oldu. Ýnanýr mýsýnýz ilk günlerde sokakta el ele tutmuyorduk ne olur ne olmaz diye. Bir de Araplara karþý nedense bazý ön yargýlarýmýz vardý. Yýllar sonra bazý tecrübelerimizi gülerek hatýrlýyoruz. Oturmak içinse bir alýþkanlýktan mý yoksa büyük evlerin iþ yükünden kurtulmak için mi nedendir bilmem, herkes gibi villa tipi evlerde oturacaðýmýza gökdelenlerde yer baktýk. O dönem Dubai þimdiki gibi deðil, gökdelen sayýsý çok az, iyi binalarda da yer yok. Zar zor hala oturduðumuz apartman dairesini ayarlamýþtýk. Olduðumuz bölge havaalanýna 15 dakika, plaja 5 dakika ve sosyal hayatýn yoðun olduðu bir bölgenin tam ortasýndaydý. Daha sonraki haftalarda tanýþtýðýmýz arkadaþlar sayesinde Dubai deki sosyal hayata girince bölgenin hiç de düþündüðümüz gibi olmadýðýný fark ettik. Gece kulüpleri, restoranlar hepsi Londra ve New York ile yarýþýr seviyede. Her ýrk, din ve kültürden insan var. Katýldýðýmýz sosyal faaliyetlerde en az 3-5 farklý dil konuþulu- 12 CargillHaberler - H. Arkýn Demir

15 Ýçimizden biri yor. Her hafta farklý bir mutfak tatmak isteseniz, bütün bir yýl farklý yemekler yiyebilirsiniz. Yüz bini aþkýn Ýngiliz ve Amerikalýnýn yaþadýðý Dubai de Anglo Saxon kültürü de çok yerleþmiþ. Dubai son krize kadar Ýngilizlerin Avustralya dan sonra en çok ziyaret etmek istedikleri yerdi. Biliyorsunuz ünlü Ýngiliz futbol kulüpleri de hep BAE liler tarafýndan alýndý veya sponsorluðu yapýlýyor. Emirates Havayollarý bu ülke için çok önemli. Bütün dünya ile baðlantýlarý ve tanýtýmlarý için çok iyi bir marka. Manchester United in oynadýðý stadyumdan Tokyo daki metro istasyonuna kadar Emirates ismi insanlarýn aklýna kazýnýyor. Diðer bir ikon da Burj Al Arab Ýlk yapýldýðýnda 7 yýldýzlý otelin çöl þehrinde ne iþi var demiþlerdi, ama Burj Al Arab ýn Dubai ye yaptýðý reklam yatýrýmý kim bilir kaç katý oldu. Ayný þey þu an yeni açýlan dünyanýn en yüksek binasý Burj Khalifa için de söyleniyor. Bence yine ayný þey olacak ve bundan 3-5 sene sonra bu tür uzun dönemli projelerin Dubai ye neler getireceðini göreceðiz. Dubai halký balýkçý köyü olarak baþladýklarý tarihlerine çok sahipleniyorlar. Aðýrbaþlý, yabancýlara hoþ görülü, tüccar kafalý ve pragmatik insanlar km ötedeki baþka þehirlerde yaþayanlarda Dubai deki kafa yapýsýný bulamazsýnýz. Havaalanýna girdiðiniz anda teknik devlet nasýl olur görüyorsunuz, her þey çok düzgün iþliyor ve kimseye ayrýcalýk yok. Diðer Ortadoðu ülkelerinde yalnýzca üst düzey þeyhler ve devlet adamlarý için hizmet olur. Burada yerli yabancý bütün halka ulaþmaya çalýþýyorlar. Örneðin beni 7 senedir hiç polis çevirmedi veya aradýðým bir kamu hizmeti bölümünde cevap almadýðým olmadý. Ama ne var, her þey biraz paraya baðlý. Arabanýzýn ruhsat süresi mi geçmiþ, iþlem 90 dakika sürüyor, fast track 15 dakikada istersen ücret %50 daha fazla. Pasaport da bekleme 5-10 dakika, al bir e-kart, 5-10 saniye. Oturma vizesi mi çýkacak, normalde 5 gün, ver %100 fark ayný gün içinde al Eðer dünyada perfect price discrimination denen ekonomik teori varsa, burada geçerli. Dubai deki sosyal hayata girince bölgenin hiç de düþündüðümüz gibi olmadýðýný fark ettik. Gece kulüpleri, restoranlar hepsi Londra ve New York ile yarýþýr seviyede.her ýrk, din ve kültürden insan var. Katýldýðýmýz sosyal faaliyetlerde en az 3-5 farklý dil konuþuluyor. H. Arkýn Demir CargillHaberler - H. Arkýn Demir 13

16 CargillHaberler Cargill ve Hojiblanca Ýspanyol zeytinyaðýný dünya ile buluþturuyor Cargill, Hojiblanca ortak giriþimiyle Ýspanyol zeytin yetiþtiricisiyle baðlantý kurdu. Bu çiftçilerin tümü Cargill in partneri. Özel ürünlerini dünyaya açmak ve iþlerini büyütmek için Cargill e güveniyorlar. Onsekiz milyon Euro luk þiþeleme fabrikasý açacak olan ortak giriþim, Cargill in dünya yemeklik yað ürün yelpazesinin bütününde yer alan bir saðlayýcý olarak büyümesinin göstergesi. Öncesinde de Cargill çalýþaný olan ortak giriþimin yöneticilerinden Diaz de Lope Zeytinyaðý, eksikliðini hissettiðimiz yaðlardan biriydi diyor. Soya ve ayçiçeði gibi tohum yaðlarýnýn aksine zeytinyaðý bir tür meyve suyu. Görünüþ ve karakteristik özellikleri açýsýndan þarap üzümlerine çok benziyor. Farklý zeytin çeþitleri ve farklý yetiþme koþullarý sonucunda çok çeþitli tat ve kalitelerde zeytin üretiliyor. Avrupa da zeytinyaðý iþine 2003 te baþlayan Cargill 2005 te de Ýspanya dan zeytinyaðý tedarik etmeye baþladý. Zeytinyaðý iþinde büyümek için Cargill in zeytin yetiþtiren çiftçilerle daha güçlü bir baðlantýya ihtiyacý vardý. Cargill Ýspanya Rafine Yaðlar Genel Müdürü Adela Ortega Kalite kontrolü, tedarik güvencesi ve rekabet edebilirlik açýsýndan çiftçilerle doðrudan baðlantýya geçmek istedik. Ýþte bu ortak giriþim tüm bunlarý saðlýyor diyor. Ýspanya dünya zeytin üretiminin %45 ini gerçekleþtiriyor. Andalusia bölgesi ise Ýspanya daki zeytin üretiminin %80 lik kýsmýný saðlýyor. Zeytin hasadý Andalusia köylerinde yaþayanlarýn yaptýðý mevsimlik bir iþ. Kadýnlar ve erkekler üç dört ay süren hasat iþinde çalýþýyorlar. Olgun zeytinler yere düþtükten sonra iþçiler mekanik körüklerle dal ve yapraklarý ayýrýyorlar. Bunun ardýndan da týpký balýkçýlar gibi aðlarý toplayýp zeytinleri bidonlara dolduruyorlar. Homer, zeytinyaðýna sývý altýn adýný vermiþ. Fenikeliler (bugünkü Lübnanlýlar) zeytin kültürünü Akdeniz bölgesine yaymýþlar. En son 30 yýl öncesine kadar zeytinin suyunu çýkarmak için kullanýlan taþ deðirmenlerden bulmak mümkünmüþ. Cargill Ýspanya Rafine Yaðlar Genel Müdürü Adela Ortega 14 CargillHaberler - Ýspanyol zeytinyaðýný dünya ile buluþturuyor

17 Ýspanya dünya zeytin üretiminin %45 ini gerçekleþtiriyor. Andalusia bölgesi ise Ýspanya daki zeytin üretiminin %80 lik kýsmýný saðlýyor. Kapak CargillHaberler - Ýspanyol zeytinyaðýný dünya ile buluþturuyor 15

18 CargillHaberler Champdoyseau bir Fransýz ve zeytinyaðý konusunda dünyada en baþta gelen uzmanlardan biri. Bugün zeytinyaðý tadý konusundaki uzmanlýðýný, Cargill in þiþelenmiþ zeytinyaðý satýþ elemanlarýna, zeytinyaðý sanatý hakkýnda üç günlük seminerler vererek kullanýyor. Cargill ve kooperatif ortaðý Hojiblanca, zeytinyaðý macerasý ve zanaatkar geleneðini dünya ölçeðinde teknoloji ve ustalýkla buluþturarak daha fazla tüketiciye yüksek kalite sunmayý amaçlýyorlar. Özellikle bu ortak giriþim, dünya genelinde perakende gýda ve gýda hizmetleri sektörlerinden bazý büyük firmalar için özel etiketli (private label) þiþelemesine yoðunlaþacak. Ortega, Özel etiketli ürünler hýzla artýyor. Cargill zeytinyaðýný diðer bitkisel yaðlarýnýn tamamlayýcýsý olarak görüyor. Zeytinyaðýnýn farklý pazarlarý, farklý kullanýmlarý ve farklý yararlarý var. Müþterilerimize bu zengin çeþitliliði sunma þansýný bulmaktan çok mutluyuz diyor. Zeytinyaðý sýradan bir yað deðil. Zeytinyaðýnýn iyisi kendine özgü tadýndan anlaþýlýr. Saðlýk için diðer yaðlarýn saðlayamadýðý yararlarý var. Diðer yaðlardan daha deðerli olmasý itibarýyla daha pahalý. Dolayýsýyla zeytinyaðý satmak diðer yaðlarý satmaya göre farklý bir iþ. Cargill iþ ortaðý olan Hojiblanca üzerinden Ýspanyol zeytin yetiþtiricisiyle baðlantý kurmuþ durumda. Bu çiftçilerin tümü Cargill in ortaðý konumundalar ve bu özellikli ürünlerini dünya çapýnda tüketicilere sunmak ve iþlerini büyütmek için Cargill e güveniyorlar. Cargill Avrupa Rafine Yaðlar Yöneticisi Stan Ryan, bu ortak giriþimin çok önemli olduðunu ve dünyada benzer bir rakibinin olmadýðýný belirterek; Hojiblanca büyük miktarlarda güvenilir ve kaliteli zeytinyaðý, Cargill ise en son üretim teknolojileri ve geniþ bir global pazar aðý saðlýyor. Bu da, uzun vadede çok önemli büyüme potansiyeline sahip bu ürünle, özel etiketli ürün pazarýný global bir fýrsata dönüþtürmek için her iki tarafa da harika bir olanak saðlýyor diye ekliyor. Ýspanyol topraðý Diaz de Lope Bir çiftçiye dünyadaki en iyi zeytinyaðýnýn hangisi olduðunu sorarsanýz, benim yetiþtirdiðim zeytinden üretilen yað diyecektir. Bu bir ego deðil. Ýnsanlar zeytinyaðlarýný kendileri üretiyorlar ve bu tada alýþkýnlar diye belirtiyor. Arbequina, tatlý bir tadý olan küçük bir zeytin çeþidi ve en deðerli çeþitlerden biri. Arbequina yaðý çok canlý bir yeþil renge sahip. Picual ise daha iri bir zeytin çeþidi. Yaðýnýn tadý acýmtýrak ve daha keskin ama Arbequina yaðýndan daha dayanýklý. Ýki zeytin çeþidi birleþtirilerek hem tatlý hem de dayanýklý bir zeytinyaðý elde ediliyor. Diaz de Lope Bu ortaklýk bize Ýspanyol çiftçilerle, yani tedarik zincirinin tarým ayaðýyla çok daha yakýn bir baðlantý kurma olanaðý verdi. Ürünün nasýl yetiþtiðini ve zeytinin tadýný görmek için tarlalarda olmamýz gerekiyor. Zeytinyaðý çok tatlýdan çok keskin aromalýya kadar geniþ bir çeþitlilikte elde edilebiliyor. Kiþisel damak tatlarý ve her pazar birbirinden tamamen farklý. Bu ortaklýk sayesinde her damak tadýna hitap eden zengin zeytin çeþitleri sunacaðýz diyor. Jose Muno Ailem 1820 den beri zeytincilikle uðraþýyor ve kendi imalathanemiz vardý ama çok küçük olduðumuzu düþündüðümüz için kooperatifleþmeye baþladýk. Ancak halen küçük olduðumuza inandýðýmýz için 1987 de Hojiblanca yý kurduk. Sonra, Hojiblanca büyüyerek 80 kooperatife ulaþtý. Aslýnda Cargill ile ortaklýðýmýzdan sonra pek çok kooperatif bize katýlmak istedi diyor. Bu ortaklýktan önce Hojiblanca yalnýzca Ýspanya pazarýna hizmet veriyordu ve pazardaki payý %15 ti. Bu sadece 11 yýllýk bir marka için oldukça önemli bir baþarý ve kazandýðý itibarýn bir göstergesi. Cargill de bu yüzden tedarikçi olarak Hojiblanca yý tercih etti. Ortak giriþimin yöneticilerinden Diaz de Lope Ýki organizasyon da ayný iþ etiðine sahip. Hojiblanca yöneticileri son derece ileri görüþlüler, Cargill in kazandýrabileceði artý deðeri gördüler diyor. 16 CargillHaberler - Ýspanyol zeytinyaðýný dünya ile buluþturuyor

19 Ortaklýk öncesinde Hojiblanca nýn tüm kooperatif üyeleriyle bir oylama yapýlmýþ. Hojiblanca nýn eski baþkanlarýndan ayný zamanda da bir çiftçi olan Juan Romero da oyunu ortaklýktan yana kullanmýþ. Romero, Hojiblanca nýn rolü hammadde nitelik ve niceliðini saðlamak, Cargill inki de zeytinyaðýmýzý þiþelemek ve tüm dünyada satýþa sunmak. Cargill ayný zamanda güvensizliðin hakim olduðu endüstride güven imajýný veriyor diyor. Ne yazýk ki hala Sýzma Zeytinyaðý (Extra Virgin) ya da Ýspanya dan gelen Ýtalyan zeytinyaðý gibi yanýltýcý etiketlerle satýlan Naturel Zeytinyaðý (Virgin) bulmak mümkün. Ýþte bu noktada Cargill in güvenilirlik konusundaki repütasyonu devreye girecek ve zeytinyaðý gibi kompleks bir ürün hakkýndaki yanlýþ anlamalara karþý dünya pazarýnda bir güvence oluþturacak Mavi Camlar Hassas analiz odasýnda Claude Champdoyseau mavi bir camýn üzerindeki ýlýk zeytinyaðýnýn aromasýný içine çekiyor. Mavi cam, zeytinyaðýnýn rengine dayalý önyargý oluþmasýný engellemek için kullanýlýyor. Tadým, sýzma zeytinyaðýný naturel zeytinyaðýndan ve naturel zeytinyaðýný da sadece rafine edilmeye uygun olan zeytinyaðýndan ayýrdetmenin tek yolu. En az sekiz kiþiden oluþan bir ekip tarafýndan zeytinyaðýnýn tat, koku, küf vb bir çok özellikleri puanlanýyor. Bu puanlar zeytinyaðýnýn matematiksel olarak kalite derecesini belirliyor. Kalite derecesine etki eden birçok faktör var. Çilek kadar narin bir üründür zeytin; aðaçtan toplandýktan sonra çok hýzlý þekilde zarar görebilir diyor Champdoyseau. Kalitenin düþmemesi için zeytinlerin aðaçtan toplanýr toplanmaz ayný gün içinde preslenmesi çok önemli. Hojiblanca nýn 80 den fazla imalathanesi var. Kooperatif üyeleri arasýnda yalnýzca adet aðaca sahip olanlar bile var. Çiftçilere laboratuar testleri ve tatma ekibinin verdiði puanlarla belirlenen kalite derecesine göre ödeme yapýlýyor. Zeytinyaðý çeþitlerinin hemen hemen hepsi karýþtýrýlarak elde ediliyor. Kapak Cargill in Avrupa daki rafine yað iþinin emektarlarýndan Champdoyseau bir Fransýz ve zeytinyaðý konusunda dünyada en baþta gelen uzmanlardan biri. Zeytinyaðý ile çalýþmaya 1985 te baþlamýþ. Bugün zeytinyaðý tadý konusundaki uzmanlýðýný, Cargill in þiþelenmiþ zeytinyaðý satýþ elemanlarýna zeytinyaðý sanatý hakkýnda üç günlük seminerler vererek kullanýyor Bu ortaklýða Hojiblanca nýn getirdiði diðer bir artý ise karýþým oluþturma konusundaki uzmanlýðý. Sýzma zeytinyaðý için 10 farklý tat profilimiz var, ancak müþterinin talebini karþýlayacak karýþýmlarý da oluþturabiliyoruz; Hojiblanca nýn ortaklýða saðladýðý zeytinin kalitesi ve miktarý sayesinde bir tat profilini bir yýlýn tamamýnda garanti edebiliyoruz diyor Diaz de Lope. CargillHaberler - Ýspanyol zeytinyaðýný dünya ile buluþturuyor 17

20 CargillHaberler Antequera daki yeni þiþeleme fabrikasýnýn çevresinde bir orman oluþuyor. Hojiblanca kooperatifinin her üyesi, bu yaz dünyanýn en modern zeytinyaðý þiþeleme fabrikasý olarak açýlacak olan bu fabrikanýn çevresine bir zeytin aðacý dikiyor. Cargill ve Hojiblanca ortak giriþimleri kapsamýndaki fabrikanýn18 milyon Euro luk kurulum maliyetini ve bu tutara yaklaþacak olan yýllýk üretim maliyetlerini paylaþýyorlar. Fabrika inþaatýnýn denetimi de Avrupa Þiþelenmiþ Yaðlar Teknik Direktörü Wim Waeles ile Hojiblanca Teknik Direktörü Alberto Martinez tarafýndan gerçekleþtiriliyor. Waeles þiþeleme fabrikasý kurulmasý iþinde deneyimli ve Cargill onun engin deneyimlerinden bu yeni fabrikanýn kurulmasýnda da yararlanýyor. Zeytinyaðý tadýnýn nitrojen gaz kaplamasýyla korunduðu paslanmaz çelik tanklarda depolanacak. Þiþeleme iþlemi sýrasýnda da oksidasyona karþý þiþelere nitrojen gazý konuluyor. Zeytinyaðýnda kiþisel damak tatlarý ve her pazar birbirinden tamamen farklý. Cargill-Hojiblanca ortaklýðý her damak tadýna hitap eden zengin zeytin çeþitleri sunmayý amaçlýyor. Gýda güvenliði standartlarýna en üst düzeyde uyuluyor. Þiþeleme hattýnda þiþelere kesinlikle elle dokunulmuyor ve ziyaretçiler operasyonlarý ancak video kamera ile gözlem odasýndan izleyebiliyorlar. Cargill projeye iþçi güvenliði uzmanlýðýný getiriyor. Martinez bunun Cargill in Hojiblanca ya kattýðý önemli deðerlerden biri olduðunu belirterek Onlardan çok þey öðrendik diyor. Hojiblanca güvenilir ve kaliteli zeytinyaðý, Cargill ise en son üretim teknolojileri ve geniþ bir global pazar aðý saðlýyor. Bu da, uzun vadede çok önemli büyüme potansiyeline sahip bu ürünle, özel etiketli ürün pazarýný global bir fýrsata dönüþtürmek için her iki tarafa da harika bir olanak saðlýyor. Champdoyseau ise son altý yýlda Cargill in zeytinyaðý satýþýnýn dörde katlandýðýný ve þimdi de bu ortaklýkla bunu en azýndan iki katýna çýkarmayý hedeflediklerini ifade ediyor. Ýddialý hedefler Modern þiþeleme fabrikasý, ortak giriþimin iddialý hedeflerinin en önemli göstergesi. Avrupa private label þiþeli zeytinyaðý pazarýnda liderliði ve dünya genelinde private label þiþeli zeytinyaðý daðýtýmýnda bir numara olmayý hedefliyor. Zeytin, Türkiye ve Orhangazi Ýspanyol zeytin ve zeytinyaðýndan söz ettiðimiz bu yazýmýzda zeytin üretiminde lider olan ülkemize ve önemli zeytin merkezlerinden Orhangazi ye deðinmeden geçmeyelim. Evet, zeytin ülkemizin de simgelerinden biri ve anavatanýnýn Güneydoðu Anadolu olduðu biliniyor. Ancak zaman içinde önce Akdeniz kýyýlarý ve daha sonra Asya ve Amerika ile dünyaya yayýlmýþ. Bugün 33 ülkede yetiþtirilebiliyor. Fakat ekonomik anlamda daha çok Akdeniz'e kýyýsý olan 16 ülkede yetiþtirili- 18 CargillHaberler - Ýspanyol zeytinyaðýný dünya ile buluþturuyor

Fiskomar. Baþarý Hikayesi

Fiskomar. Baþarý Hikayesi Fiskomar Baþarý Hikayesi Fiskomar Gýda Temizlik Ve Marketcilik Ticaret Anonim Þirketi Cumhuriyetin ilanýndan sonra büyük önder Atatürk'ün Fýndýk baþta olmak üzere diðer belli baþlý ürünlerimizi ilgilendiren

Detaylı

Ýlknur Menlik TGDF Kurumsal Ýletiþim Direktörü TGDF 24 sektörel üye dernek Türkiye Gýda ve Ýçecek Sanayisinin Üretim, Ýstihdam, Ýhracat ve ithalatýnýn %95 ni temsil etmekte Food Drink Europe TGDF 2006

Detaylı

Matematik ve Türkçe Örnek Soru Çözümleri Matematik Testi Örnek Soru Çözümleri 1 Aþaðýdaki saatlerden hangisinin akrep ve yelkovaný bir dar açý oluþturur? ) ) ) ) 11 12 1 11 12 1 11 12 1 10 2 10 2 10 2

Detaylı

KOBÝ lerin iþ süreçlerini daha iyi yönetebilmeleri için

KOBÝ lerin iþ süreçlerini daha iyi yönetebilmeleri için NEDEN KOBÝ lerin iþ süreçlerini daha iyi yönetebilmeleri için SAP Business One çözümünü seçmelerinin nedeni 011 SAP AG. Tüm haklarý saklýdýr. SAP Business One müþterileri SAP'ye olan güvenlerini gösteriyor.000+

Detaylı

Mart 2010 Proje Hakkýnda NBÞ sektörünün ana girdisi olan mýsýrýn hasadý, hammadde kalitesi açýsýndan yetiþtirilmesi kadar önemli bir süreçtir. Hasat sýrasýnda gerçekleþtirilen yanlýþ uygulamalar sonucunda

Detaylı

21-23 Kasým 2011 Çeþme Ýzmir www.tgdfgidakongresi.com organizasyon Ceyhun Atýf Kansu Caddesi, 1386. Sokak, No: 8, Kat: 2, 06520 Balgat / Ankara T:+90 312 284 77 78 F:+90 312 284 77 79 Davetlisiniz Ülkemiz

Detaylı

BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ

BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ IPA Cross-Border Programme CCI No: 2007CB16IPO008 BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ SINIR ÖTESÝ BÖLGEDE KÜÇÜK VE ORTA ÖLÇEKLÝ ÝÞLETMELERÝN ORTAK EKO-GÜÇLERÝ PROJESÝ Ref. ¹ 2007CB16IPO008-2011-2-063, Geçerli sözleþme

Detaylı

rm o f t a l ip j o l o n ek gýda T a d ý G m için ya þ a i ye Türk u ulusal GIDA TEKNOLOJÝ PLATFORMU y a þ a m i ç i n g ý d a Kaynak: 2010 Envanteri (TGDF) Gýda Sektörü 73.722.988 nüfus Hane halký gýda

Detaylı

MedYa KÝt / 26 Ýnsan Kaynaklarý ve Yönetimi konusunda Türkiye nin ilk dergisi HR DergÝ Human Resources Ýnsan Kaynaklarý ve Yönetim Dergisi olarak amacýmýz, kurulduðumuz günden bu yana deðiþmedi: Türkiye'de

Detaylı

ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI

ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI Kýzýlcaþar Geleceðe Hazýrlanýyor Gelin Birlikte Çalýþalým ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI Mart 2014 ALPER YILMAZ Halkla Bütünleþen MUHTARLIK Ankara Gölbaþý Kýzýlcaþar Köyünde 4 Mart 1979

Detaylı

KOBÝ'lere AB kapýsý. Export2Europe KOBÝ'lere yönelik eðitim, danýþmanlýk ve uluslararasý iþ geliþtirme projesi

KOBÝ'lere AB kapýsý. Export2Europe KOBÝ'lere yönelik eðitim, danýþmanlýk ve uluslararasý iþ geliþtirme projesi 12 1 KOBÝ'lere AB kapýsý Export2Europe KOBÝ'lere yönelik eðitim, danýþmanlýk ve uluslararasý iþ geliþtirme projesi 2 3 Projenin amacý nedir Yurt dýþýna açýlmak isteyen yerli KOBÝ'lerin, Lüksemburg firmalarý

Detaylı

ÝÞÇÝ SAÐLIÐI VE ÝÞ GÜVENLÝÐÝ PROJESÝ

ÝÞÇÝ SAÐLIÐI VE ÝÞ GÜVENLÝÐÝ PROJESÝ ÝÞÇÝ SAÐLIÐI VE ÝÞ GÜVENLÝÐÝ PROJESÝ EÐÝTÝM SEMÝNERÝ RESÝMLERÝ Çimento Ýþveren Dergisi Özel Eki Mart 2003, Cilt 17, Sayý 2 çimento iþveren dergisinin ekidir Ýþçi Saðlýðý ve Ýþ Güvenliði Projesi Sendikamýz

Detaylı

Mart 2010 Otel Piyasasý Antalya Ýstanbul Gayrimenkul Deðerleme ve Danýþmanlýk A.Þ. Büyükdere Cad. Kervan Geçmez Sok. No:5 K:2 Mecidiyeköy Ýstanbul - Türkiye Tel: +90.212.273.15.16 Faks: +90.212.355.07.28

Detaylı

ASÜD 06 Mart 2009'da 13 süt ve süt ürünleri üreticisi tarafýndan kuruldu. 110'a ulaþan üye sayýsý ile süt sektörünün en büyük ve en yetkili kuruluþudu

ASÜD 06 Mart 2009'da 13 süt ve süt ürünleri üreticisi tarafýndan kuruldu. 110'a ulaþan üye sayýsý ile süt sektörünün en büyük ve en yetkili kuruluþudu SÜT SANAYÝÝNDE YENÝ YAKLAÞIMLAR TOPLANTISI - YENÝ SÜT MEVZUATI ve UYGULAMALARI TÜRKÝYE DE SÜT SEKTÖRÜ Dr. Ýsmail MERT ASÜD Genel Sekreteri 20.09.2012 GÖNEN- BALIKESÝR ASÜD 06 Mart 2009'da 13 süt ve süt

Detaylı

Gökyüzündeki milyonlarca yýldýzdan biriymiþ Çiçekyýldýz. Gerçekten de yeni açmýþ bir çiçek gibi sarý, kýrmýzý, yeþil renkte ýþýklar saçýyormuþ

Gökyüzündeki milyonlarca yýldýzdan biriymiþ Çiçekyýldýz. Gerçekten de yeni açmýþ bir çiçek gibi sarý, kýrmýzý, yeþil renkte ýþýklar saçýyormuþ Gökyüzündeki milyonlarca yýldýzdan biriymiþ Çiçekyýldýz. Gerçekten de yeni açmýþ bir çiçek gibi sarý, kýrmýzý, yeþil renkte ýþýklar saçýyormuþ çevresine. Bu adý ona bir kuyrukluyýldýz vermiþ. Nasýl mý

Detaylı

Doða dan hayata... Doða dan hayata... Doða dan hayata... HAKKINDA HAKKINDA Türkiye'nin en köklü mermer ocaðý iþletmelerinden Özyýlmazlar Mermer, Aydýn Yýlmaz ve Mustafa Bener tarafýndan kurulduðu 1989

Detaylı

KÝPAÞ 2016 KATALOG HAVALANDIRMA.

KÝPAÞ 2016 KATALOG HAVALANDIRMA. KÝPAÞ HAVALANDIRMA 2016 KATALOG www.kipashavalandirma.com Hamidiye Mah.Said Nursi Cad. Gündem Sok. No:11 ÇEKMEKÖY-ISTANBUL T : +90 216 641 01 79 M : info@kipashavalandirma.com.tr W : www.kipashavalandirma.com.tr

Detaylı

Ne-Ka. Grouptechnic ... /... / 2008. Sayýn Makina Üreticisi,

Ne-Ka. Grouptechnic ... /... / 2008. Sayýn Makina Üreticisi, ... /... / 2008 Sayýn Makina Üreticisi, Firmamýz Bursa'da 1986 yýlýnda kurulmuþtur. 2003 yýlýndan beri PVC makineleri sektörüne yönelik çözümler üretmektedir. Geniþ bir ürün yelpazesine sahip olan firmamýz,

Detaylı

Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý

Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý Spor Bilimleri Derneði, üyeler arasýndaki haberleþme aðýný daha etkin hale getirmek için, akademik çalýþmalar yürüten bilim insaný, antrenör, öðretmen, öðrenci ve ilgili

Detaylı

Tehlikeli Atýk Çözümünde EKOVAR...

Tehlikeli Atýk Çözümünde EKOVAR... ARA DEPOLAMA www. ekovar.com info@ ekovar.com Hilal Mah. 50. Sokak, 4. Cad. No: 8/8 Yýldýz - Çankaya / ANKARA Tel : +(90) 312 442 13 05 +(90) 312 442 11 43 Faks : +(90) 312 442 13 06 Tehlikeli Atýk Çözümünde

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2015

Kanguru Matematik Türkiye 2015 3 puanlýk sorular 1. Hangi þeklin tam olarak yarýsý karalanmýþtýr? A) B) C) D) 2 Þekilde görüldüðü gibi þemsiyemin üzerinde KANGAROO yazýyor. Aþaðýdakilerden hangisi benim þemsiyenin görüntüsü deðildir?

Detaylı

Sanayici ve Ýþadamlarý Derneði www.tutevsiad.org BÝRLÝKTEN KUVVET DOÐDU TÜRK-ÇÝN EKONOMÝK VE TÝCARÝ ÝÞBÝRLÝÐÝ FORUMU NDA BÝZDE TÜTEVSÝAD OLARAK YERÝMÝZÝ ALDIK T.C. Baþbakaný Recep Tayyip Erdoðan'ýn 8-11

Detaylı

15 Tandem Takým Tezgahlarý ndan Ýhtiyaca Göre Uyarlanabilen Kitagawa Divizörler Kitagawa firmasýnýn, müþterilerini memnun etmek adýna, standartý deðiþtirmesi yeni bir þey deðil. Bu seferki uygulamada,

Detaylı

Organizatör Firma Cebeci Cad. No:54 Akatlar 34335 Ýstanbul Tel:0212 351 68 48 (pbx) Faks:0212 351 59 33 E-Posta: tculha@grem.com.tr BAHÇEÞEHÝR ÜNÝVERSÝTESÝ BEÞÝKTAÞ KAMPÜSÜ 11-12 Haziran 2008 SUNUM DOSYASI

Detaylı

T.C. MÝLLÎ EÐÝTÝM BAKANLIÐI EÐÝTÝMÝ ARAÞTIRMA VE GELÝÞTÝRME DAÝRESÝ BAÞKANLIÐI KENDÝNÝ TANIYOR MUSUN? ANKARA, 2011 MESLEK SEÇÝMÝNÝN NE KADAR ÖNEMLÝ BÝR KARAR OLDUÐUNUN FARKINDA MISINIZ? Meslek seçerken

Detaylı

Faaliyet Raporu. Banvit Bandýrma Vitaminli Yem San. A.Þ. 01 Ocak - 30 Eylül 2010 Dönemi

Faaliyet Raporu. Banvit Bandýrma Vitaminli Yem San. A.Þ. 01 Ocak - 30 Eylül 2010 Dönemi 10 Faaliyet Raporu Banvit Bandýrma Vitaminli Yem San. A.Þ. 01 Ocak - 30 Eylül 2010 Dönemi Ýçindekiler Yönetim ve Denetim Kurulu Temettü Politikasý Risk Yönetim Politikalarý Genel Kurul Tarihine Kadar Meydana

Detaylı

3T, metal iþleme sektöründe marka fuarlar arasýnda 3T Uluslararasý Metal Ýþleme, Kalýp, Otomasyon Teknolojileri ve Yan Sanayi Ürünleri Fuarý 15-18 Mayýs 2008 tarihleri arasýnda Ýzmir Kültürpark Uluslararasý

Detaylı

Yeni zirvelere doðru, mükemmellikle... ÝNÞAAT, TAAHHÜT VE MÜHENDÝSLÝK GÜÇLÜ BAÞLADI GÜCÜNE GÜÇ KATARAK DEVAM EDÝYOR! Deðerlerimiz Vizyonumuz Mevcut kültür, iþ ahlaký ve deðerlerini muhafaza ederken, tüm

Detaylı

GRUP TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ GÖRÜÞMELERÝNDE UYUÞMAZLIK

GRUP TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ GÖRÜÞMELERÝNDE UYUÞMAZLIK TOPLAM KALÝTE YÖNETÝMÝ VE ISO 9001:2000 KALÝTE YÖNETÝM SÝSTEMÝ UYGULAMASI KONULU TOPLANTI YAPILDI GRUP TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ GÖRÜÞMELERÝNDE UYUÞMAZLIK YÝBÝTAÞ - LAFARGE GRUBUNDA KONYA ÇÝMENTO SANAYÝÝ A.Þ.

Detaylı

.:: TÇÝD - Tüm Çeviri Ýþletmeleri Derneði ::.

.:: TÇÝD - Tüm Çeviri Ýþletmeleri Derneði ::. Membership TÜM ÇEVÝRÝ ÝÞLETMELERÝ DERNEÐÝ YÖNETÝM KURULU BAÞKANLIÐINA ANTALYA Derneðinizin Tüzüðünü okudum; Derneðin kuruluþ felsefesi ve amacýna sadýk kalacaðýmý, Tüzükte belirtilen ilke ve kurallara

Detaylı

Gelir Vergisi Kesintisi

Gelir Vergisi Kesintisi 2009-16 Gelir Vergisi Kesintisi Ýstanbul, 12 Mart 2009 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2009/16 Gelir Vergisi Kesintisi 1. Gelir Vergisi Kanunu Uyarýnca Kesinti Yapmak Zorunda Olanlar: Gelir Vergisi

Detaylı

ünite1 Kendimi Tanıyorum Sosyal Bilgiler 1. Resmî kimlik belgesi Verilen kavram ile aþaðýdakilerden hangisi iliþkilendirilemez?

ünite1 Kendimi Tanıyorum Sosyal Bilgiler 1. Resmî kimlik belgesi Verilen kavram ile aþaðýdakilerden hangisi iliþkilendirilemez? ünite1 Sosyal Bilgiler Kendimi Tanıyorum TEST 1 3. 1. Resmî kimlik belgesi Verilen kavram ile aþaðýdakilerden hangisi iliþkilendirilemez? A) Nüfus cüzdaný B) Ehliyet C) Kulüp kartý D) Pasaport Verilen

Detaylı

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Açýldý TOHAV'ýn mülteci ve sýðýnmacýlara yönelik devam ettirdiði çalýþmalar kapsamýnda açtýðý SURUÇ MÜLTECÝ DANIÞM

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Açýldý TOHAV'ýn mülteci ve sýðýnmacýlara yönelik devam ettirdiði çalýþmalar kapsamýnda açtýðý SURUÇ MÜLTECÝ DANIÞM MD Mülteci Danýþma M TOHAV e-bülten n S AYI: 1 TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Ýletiþim Bilgileri Adres: Yýldýrým Mah. Ziyademirdelen Sok. N0: D: 1 Suruç/ÞANLIURFA Tel: 0 (414) 611 98 02 TOHAV Suruç

Detaylı

Güvenliðe Açýlan Sosyal Pencere Projesi ODAK TOPLANTISI SONUÇ RAPORU

Güvenliðe Açýlan Sosyal Pencere Projesi ODAK TOPLANTISI SONUÇ RAPORU Güvenliðe Açýlan Sosyal Pencere Projesi ODAK TOPLANTISI SONUÇ RAPORU 13 OCAK 2011 Bu program, Avrupa Birliði ve Türkiye Cumhuriyeti tarafýndan finanse edilmektedir. YENÝLÝKÇÝ YÖNTEMLERLE KAYITLI ÝSTÝHDAMIN

Detaylı

2 - Konuþmayý Yazýya Dökme

2 - Konuþmayý Yazýya Dökme - 1 8 Konuþmayý Yazýya Dökme El yazýnýn yerini alacak bir aygýt düþü XIX. yüzyýlý boyunca çok kiþiyi meþgul etmiþtir. Deðiþik tasarým örnekleri görülmekle beraber, daktilo dediðimiz aygýtýn satýlabilir

Detaylı

4691 sayýlý Teknoloji Geliþtirme Bölgeleri Kanunu kapsamýnda kurulan ULUTEK TEKNOLOJÝ GELÝÞTÝRME BÖLGESÝ, Uludað Üniversitesi Görükle Kampüsü içerisinde 471.000 m2 alanda hizmet vermektedir. 2006 yýlýnda

Detaylı

Genel Bakýþ 7 Proje nin ABC si 9 Proje Önerisi Nasýl Hazýrlanýr?

Genel Bakýþ 7 Proje nin ABC si 9 Proje Önerisi Nasýl Hazýrlanýr? REC Hakkýnda ÝÇÝNDEKÝLER Konular 5 Genel Bakýþ 7 Proje nin ABC si 9 Proje Önerisi Nasýl Hazýrlanýr? Eðitimde Kullanýlacak Araçlar 21 Araç 1: Kaynaþma Tanýþma Etkinliði 23 Araç 2: Uzun Sözcükler 25 Araç

Detaylı

1Osalon tek masa u düzen küme 7 7 9 14 17 19 11 17 19 19 31 33 43 31 12O Centrum Toplantý Hizmetleri KÜÇÜKYALI farklý boyut ve özelliklere sahip 10 adet toplantý salonu, açýk büfe Ýris Restoran ý, sosyal

Detaylı

Bakým sigortasý - Sizin için bilgiler. Türkischsprachige Informationen zur Pflegeversicherung. Freie Hansestadt Bremen.

Bakým sigortasý - Sizin için bilgiler. Türkischsprachige Informationen zur Pflegeversicherung. Freie Hansestadt Bremen. Gesundheitsamt Freie Hansestadt Bremen Sozialmedizinischer Dienst für Erwachsene Bakým sigortasý - Sizin için bilgiler Türkischsprachige Informationen zur Pflegeversicherung Yardýma ve bakýma muhtaç duruma

Detaylı

DENÝZ LÝSESÝ KOMUTANLIÐI Denizcilik tarihin en eski ve en köklü mesleðidir. Bu köklü ve þerefli mesleðin insanlarýnýn eðitimi için ilk adým atacaklarý Deniz Lisesi, bu güne kadar Türk ve dünya denizcilik

Detaylı

Yükseköðretimin Finansmaný ve Finansman Yöntemlerinin Algýlanan Adalet Düzeyi: Sakarya Üniversitesi Paydaþ Görüþleri..64 Doç.Dr.

Yükseköðretimin Finansmaný ve Finansman Yöntemlerinin Algýlanan Adalet Düzeyi: Sakarya Üniversitesi Paydaþ Görüþleri..64 Doç.Dr. MALÝYE DERGÝSÝ Temmuz - Aralýk 2011 Sayý 161 Sahibi Maliye Bakanlýðý Strateji Geliþtirme Baþkanlýðý Adýna Sorumlu Yazý Ýþleri Müdürü Yayýn Kurulu Baþkan Füsun SAVAÞER Üye Ali Mercan AYDIN Üye Nural KARACA

Detaylı

BÝMY 16 - TBD Kamu-BÝB XI Bütünleþik Etkinliði

BÝMY 16 - TBD Kamu-BÝB XI Bütünleþik Etkinliði BÝMY 16 - TBD Kamu-BÝB XI Bütünleþik Etkinliði Türkiye Biliþim Derneði, biliþim sektöründe çalýþan üst ve orta düzey yöneticilerin mesleki geliþimi ve dayanýþmalarýný geliþtirmek amacýyla her yýl düzenlediði

Detaylı

10. 4a5, 2b7 ve 1cd üç basamaklý sayýlardýr.

10. 4a5, 2b7 ve 1cd üç basamaklý sayýlardýr. 5. ACB + AC BC iþlemine göre, A.C çarpýmý kaçtýr? 0. 4a5, b7 ve cd üç basamaklý sayýlardýr. 4a5 b7 cd A) B) 4 C) 5 D) 6 E) olduðuna göre, c + b a + d ifadesinin deðeri kaçtýr? A) 8 B) C) 5 D) 7 E) 8 (05-06

Detaylı

FÝYATLAR A. FÝYATLARDAKÝ GENEL GÖRÜNÜM

FÝYATLAR A. FÝYATLARDAKÝ GENEL GÖRÜNÜM IX FÝYATLAR 145 146 FÝYATLAR A. FÝYATLARDAKÝ GENEL GÖRÜNÜM 2000 yýlýnda önceki yýlýn önemli ölçüde altýnda seyreden fiyat artýþlarý 2001 yýlýnýn ikinci ayýnda kurlarýn serbest býrakýlmasý sonucu üçüncü

Detaylı

ünite1 Sosyal Bilgiler Verilenlerden kaçý sosyal bilimler arasýnda yer alýr? A. 6 B. 5 C. 4 D. 3

ünite1 Sosyal Bilgiler Verilenlerden kaçý sosyal bilimler arasýnda yer alýr? A. 6 B. 5 C. 4 D. 3 ünite1 Sosyal Bilgiler Sosyal Bilgiler Öðreniyorum TEST 1 3. coðrafya tarih biyoloji fizik arkeoloji filoloji 1. Ali Bey yaþadýðý yerin sosyal yetersizlikleri nedeniyle, geliþmiþ bir kent olan Ýzmir e

Detaylı

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler *1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler *1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve MD Mülteci Danýþma M TOHAV e-bülten n S AYI: 2 TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Ýletiþim Bilgileri Adres: Yýldýrým Mah. Ziyademirdelen Sok. N0: D: 1 Suruç/ÞANLIURFA Tel: 0 (414) 611 98 02 TOHAV Suruç

Detaylı

1. ÝTHÝB TEKNÝK TEKSTÝL PROJE YARIÞMASI

1. ÝTHÝB TEKNÝK TEKSTÝL PROJE YARIÞMASI Yarýþmanýn Amacý 1. ÝTHÝB 1.ÝTHÝB Teknik Tekstiller Proje Yarýþmasý, Ýstanbul Tekstil ve Hammaddeleri Ýhracatçýlarý Birliði'nin Türkiye Ýhracatçýlar Meclisi'nin katkýlarýyla Türkiye'de teknik tekstil sektörünün

Detaylı

Türkiye nin teori ile pratiði en iyi birleþtiren, iþ dünyasýnýn gereksinimlerine en uygun hazýrlanan, nda yeni dönem baþlýyor. HR DERGÝ tarafýndan 1996 yýlýndan beri düzenlenen bu programý daha önce tamamlayanlar,

Detaylı

07 TEMMUZ 2010 ÇARŞAMBA 2010 İLK ÇEYREK BÜYÜME ORANI SAYI 10

07 TEMMUZ 2010 ÇARŞAMBA 2010 İLK ÇEYREK BÜYÜME ORANI SAYI 10 07 TEMMUZ 2010 ÇARŞAMBA 2010 İLK ÇEYREK BÜYÜME ORANI SAYI 10 'HEDEFÝMÝZ EN BÜYÜK 10 EKONOMÝ ARASINA GÝRMEK' Baþbakanýmýz, Ulusa Sesleniþ konuþmasýnda Türkiye'nin potansiyelinin de hedeflerinin de büyük

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2017

Kanguru Matematik Türkiye 2017 4 puanlýk sorular 1. Dünyanýn en büyük dairesel pizzasý 128 parçaya bölünecektir. Her bir kesim tam bir çap olacaðýna göre kaç tane kesim yapmak gerekmektedir? A) 7 B) 64 C) 127 D) 128 E) 256 2. Ali'nin

Detaylı

ÇEVRE VE TOPLUM. Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum

ÇEVRE VE TOPLUM. Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum ÇEVRE VE TOPLUM 11. Bölüm DOÐAL AFETLER VE TOPLUM Konular DOÐAL AFETLER Dünya mýzda Neler Oluyor? Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum Volkanlar

Detaylı

PLASTÝK ENJEKSÝYON VE ÝNÞAAT MALZEMELERÝ SAN. TÝC. Hakkýmýzda KAMÝ GRUP 2007 yýlýnda Ýstanbul Topçularda, Sn. Baþak Kami tarafýndan kurulmuþtur. 2007 yýlýndan bu yana geliþimciliði ilke edinen firmamýz,

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2017

Kanguru Matematik Türkiye 2017 Kanguru Matematik Türkiye 07 4 puanlýk sorular. Bir dörtgenin köþegenleri, dörtgeni dört üçgene ayýrmaktadýr. Her üçgenin alaný bir asal sayý ile gösterildiðine göre, aþaðýdaki sayýlardan hangisi bu dörtgenin

Detaylı

Ürün Kataloðu Sensiz olmaz HAKKIMIZDA Viking Temizlik ve Kozmetik A.Þ. 1978 yýlýnda Avcý Kimya ünvaný ile baþladýðý ticari hayatýna, 1992 yýlýnda Viking Temizlik Ürünleri Limited Þirketi ve 2004 yýlýnda

Detaylı

Eðitim Baþvurularý Hakkýnda; -Eðitim katýlýmcý sayýsý ve eðitim tarih deðiþiklikleri Odamýz tarafýndan belirlenmektedir. -Eðitimlerimizle ilgili tüm güncel bilgiler www.corlutso.org.tr internet adresindeki

Detaylı

Ýnsan hayatýný korur

Ýnsan hayatýný korur Ýnsan hayatýný korur Yangýn güvenliði kablolar ile baþlar Kablolar, bir binanýn toplam maliyetinde yüzde 0.5'den daha az bir miktarý oluþturmaktadýr. Ancak, kamu güvenliðinin saðlanmasýnda, hayati öneme

Detaylı

insan kaynaklarý ve yönetim dergisi Mart - Mayýs 2006 06 YETKÝNLÝKLERE DAYALI STRATEJÝK ve ENTEGRE ÝKY UZMANLIK PROGRAMI Eðitim& Danýþmanlýk Yetkinliklere Dayalý Stratejik ve Entegre Ýnsan Kaynaklarý Yönetimi

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2017

Kanguru Matematik Türkiye 2017 4 puanlýk sorular 1. Küçük bir salyangoz, 10m yüksekliðinde bir telefon direðine týrmanmaktadýr. Gündüzleri 3m týrmanabilmekte ama geceleri 1m geri kaymaktadýr. Salyangozun direðin tepesine týrmanmasý

Detaylı

Yapýlara estetik, kente kimlik. Y apý estetiði ve izolasyonunda Strotaþ ürünleri çeþitliliði ve üretim kalitesi ile modern mimariye estetik kazandýrýrken, kentsel dönüþüm, restorasyon ve renovasyon uygulamalarýnda

Detaylı

CargillHaberler. Cargill Türkiye. Mýsýr tanesinden yaþamýn her alanýna: Niþasta. Temmuz 2009

CargillHaberler. Cargill Türkiye. Mýsýr tanesinden yaþamýn her alanýna: Niþasta. Temmuz 2009 Cargill Türkiye CargillHaberler Temmuz 2009 Önce insan... Cargill Rusya Yalçýn Arseven: Güllaç iþi, gönül iþi! Enver Fikrini Senver Mýsýr tanesinden yaþamýn her alanýna: Niþasta Cargill - Türkiye CargillHaberler

Detaylı

1 25 yýldýr Elektromekanik sektöründe faaliyet gösteren, 2008 yýlýnda dünyada tanýnmýþ marka olarak tescil edilen Federal; elektrik malzemesi, mermer, aydýnlatma ürünleri, doðalgaz sayacý imalatý konularýnda

Detaylı

01 EKİM 2009 ÇARŞAMBA FAİZ SAYI 1

01 EKİM 2009 ÇARŞAMBA FAİZ SAYI 1 01 EKİM 2009 ÇARŞAMBA FAİZ SAYI 1 Düþen Faizler ÝMKB yi Yýlýn Zirvesine Çýkardý Merkez Bankasý ndan gelen faiz indirimine devam sinyali bono faizini %7.25 e ile yeni dip noktasýna çekti. Buna baðlý olarak

Detaylı

MALÝYE DERGÝSÝ ÝÇÝNDEKÝLER MALÝYE DERGÝSÝ. Ocak - Haziran 2008 Sayý 154

MALÝYE DERGÝSÝ ÝÇÝNDEKÝLER MALÝYE DERGÝSÝ. Ocak - Haziran 2008 Sayý 154 MALÝYE DERGÝSÝ Ocak - Haziran 2008 Sayý 154 Sahibi Maliye Bakanlýðý Strateji Geliþtirme Baþkanlýðý Adýna Doç.Dr. Ahmet KESÝK Sorumlu Yazý Ýþleri Müdürü Doç.Dr. Ahmet KESÝK MALÝYE DERGÝSÝ ÝÇÝNDEKÝLER Yayýn

Detaylı

SIGARA VE SAÐLIK ULUSAL KONGRESÝ

SIGARA VE SAÐLIK ULUSAL KONGRESÝ KOCAELI BÜYÜKÞEHÝR BELEDÝYESÝ ULUSLARARASI KATILIMLI SIGARA VE SAÐLIK ULUSAL KONGRESÝ 8-11 MAYIS 2011 SABANCI KÜLTÜR MERKEZÝ - KOCAELÝ SÝGARA ve SAÐLIK ULUSAL KOMÝTESÝ ÖNSÖZ Deðerli Tütün Kontrol Gönüllüleri,

Detaylı

ACADEMY FRANCHISE AKADEMÝSÝ FRANCHISE ALIRKEN VERÝRKEN ÝÞLETÝRKEN. bilgi kaynaðýnýz. iþbirliði ile

ACADEMY FRANCHISE AKADEMÝSÝ FRANCHISE ALIRKEN VERÝRKEN ÝÞLETÝRKEN. bilgi kaynaðýnýz. iþbirliði ile ACADEMY FRANCHISE ALIRKEN VERÝRKEN ÝÞLETÝRKEN bilgi kaynaðýnýz iþbirliði ile WORLD FRANCHISE COUNCIL ÜYESÝDÝR EUROPEAN FRANCHISE FEDERATION ÜYESÝDÝR ACADEMY Giriþ Giriþ Franchise, perakendecilikte çaðýmýzýn

Detaylı

Konular 5. Eðitimde Kullanýlacak Araçlar 23. Örnek Çalýþtay Gündemi 29. Genel Bakýþ 7 Proje Yöneticilerinin Eðitimi 10

Konular 5. Eðitimde Kullanýlacak Araçlar 23. Örnek Çalýþtay Gündemi 29. Genel Bakýþ 7 Proje Yöneticilerinin Eðitimi 10 Proje Yönetimi ÝÇÝNDEKÝLER Konular 5 Genel Bakýþ 7 Proje Yöneticilerinin Eðitimi 10 Eðitimde Kullanýlacak Araçlar 23 Araç 1: Araþtýrma sorularý Araç 2: Belirsiz talimatlar Araç 3: Robotlar 28 Örnek

Detaylı

Barodan Haberler. Edinilmiþ Mallara Katýlma Semineri (Akþehir) Anayasa Mahkemesine Bireysel Baþvuru Semineri. Türk Borçlar Kanunu Semineri

Barodan Haberler. Edinilmiþ Mallara Katýlma Semineri (Akþehir) Anayasa Mahkemesine Bireysel Baþvuru Semineri. Türk Borçlar Kanunu Semineri Barodan Haberler Edinilmiþ Mallara Katýlma Semineri (Akþehir) Baromuzca Akþehir Ýlçesinde Türk Medeni Kanunu'nda Edinilmiþ Mallar ve Tasfiyesi ile Aile Konutu konulu konferans gerçekleþtirildi. Meslektaþlarýmýzýn

Detaylı

TABLO-2'nin devamý. Sanayi ve Ticaret Bakanlýðý

TABLO-2'nin devamý. Sanayi ve Ticaret Bakanlýðý Sanayi ve Ticaret Bakanlýðý Atama Yapýlacak Kadro Unvaný: Stajyer Kontrolör (Ýdari) Atama Yapýlmasý Planlanan Kadro Sayýsý: Ýdari+Mühendis Kadrolarý Toplamý : 5 Test Aðýrlýklarý: GY:0,1, GK:0,1, HU:0,2,

Detaylı

Simge Özer Pýnarbaþý

Simge Özer Pýnarbaþý Simge Özer Pýnarbaþý 1963 yýlýnda Ýstanbul da doðdu. Ortaöðrenimini Kadýköy Kýz Lisesi nde tamamladý. 1984 yýlýnda Ýstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Arkeoloji ve Sanat Tarihi Bölümü nü bitirdi.

Detaylı

Modüler Proses Sistemleri

Modüler Proses Sistemleri Ürünler ve Hizmetlerimiz 2011 Modüler Proses Makineleri Modüler Proses Sistemleri Proses Ekipmanlarý Süt alým tanklarý Süt alým degazörleri Akýþ transfer paneli Vana tarlasý Özel adaptör Tesisat malzemeleri

Detaylı

Mart - 2005 (1. Dönem) I. MODÜL 25-26 Mart ÝNSAN KAYNAKLARI YÖNETÝMÝNE GÝRÝÞ Ýþ Analizi / Ýþ Tanýmý / Yetkinlikler Yönetim Kavramý ve Geliþimi - Temel Yönetim Fonksiyonlarý Ýnsan Kaynaklarý Yönetimi Kavramý

Detaylı

T.C YARGITAY 9. HUKUK DAÝRESÝ Esas No : 2005 / 37239 Karar No : 2006 / 3456 Tarihi : 13.02.2006 KARAR ÖZETÝ : ALT ÝÞVEREN - ÇALIÞTIRACAK ÝÞÇÝ SAYISI

T.C YARGITAY 9. HUKUK DAÝRESÝ Esas No : 2005 / 37239 Karar No : 2006 / 3456 Tarihi : 13.02.2006 KARAR ÖZETÝ : ALT ÝÞVEREN - ÇALIÞTIRACAK ÝÞÇÝ SAYISI Yargýtay Kararlarý T.C Esas No : 2005 / 37239 Karar No : 2006 / 3456 Tarihi : 13.02.2006 KARAR ÖZETÝ : ALT ÝÞVEREN - ÇALIÞTIRACAK ÝÞÇÝ SAYISI Davalý þirketin ayný il veya diðer illerde baþka iþyerinin

Detaylı

Depo Modüllerin Montajý Öncelikle depolarýmýzý nerelere koyabileceðimizi iyi bilmemiz gerekir.depolarýmýzý kesinlikle binalarýmýzda statik açýdan uygun olamayan yerlere koymamalýyýz. Çatýlar ve balkonlarla

Detaylı

CargillHaberler. Cargill Türkiye. Ayný hayalin peþinde. www.cargill.com.tr - www.cargill.com. Temmuz 2011

CargillHaberler. Cargill Türkiye. Ayný hayalin peþinde. www.cargill.com.tr - www.cargill.com. Temmuz 2011 Cargill Türkiye CargillHaberler Temmuz 2011 Ortadoðu da bir ticaret kavþaðý Þebnem Ercebeci: Meðer Çölyak mýþým! Yenilikçi, çevreci ve daha fazlasý... Ýçimizden Biri: Yöntem Beyazkoç Ayný hayalin peþinde

Detaylı

Fiilen 1987, resmen ise 1992 Yýlýnda Adapazarý nda kuruldu. Kýsa sürede büyüyerek dünyanýn önde gelen Alçak Gerilim Þalt Cihazlarý üreticileri arasýnda yerini aldý. 25. 000 m 2 si kapalý alan olmak üzere

Detaylı

0.2-200m3/saat AISI 304-316

0.2-200m3/saat AISI 304-316 RD Firmamýz mühendisliðinde imalatýný yaptýðýmýz endüstriyel tip hava kilidleri her türlü proseste çalýþacak rotor ve gövde seçeneklerine sahiptir.aisi304-aisi316baþtaolmaküzerekimya,maden,gýda...gibi

Detaylı

KAMU MALÝYESÝ. Konsolide bütçenin uygulama sonuçlarýna iliþkin bilgiler aþaðýdaki bölümlerde yer almýþtýr. KONSOLÝDE BÜTÇE ÝLE ÝLGÝLÝ ORANLAR (Yüzde)

KAMU MALÝYESÝ. Konsolide bütçenin uygulama sonuçlarýna iliþkin bilgiler aþaðýdaki bölümlerde yer almýþtýr. KONSOLÝDE BÜTÇE ÝLE ÝLGÝLÝ ORANLAR (Yüzde) V KAMU MALÝYESÝ 71 72 KAMU MALÝYESÝ Konsolide bütçenin uygulama sonuçlarýna iliþkin bilgiler aþaðýdaki bölümlerde yer almýþtýr. A. KONSOLÝDE BÜTÇE UYGULAMALARI 1. Genel Durum 1996 yýlýnda yüzde 26.4 olan

Detaylı

Örgütsel Davranýþýn Tanýmý, Tarihsel Geliþimi ve Kapsamý

Örgütsel Davranýþýn Tanýmý, Tarihsel Geliþimi ve Kapsamý NOT : Bu bölüm önümüzdeki günlerde Prof.Dr. Hüner Þencan ýn incelemesinden sonra daha da geliþtirilerek son halini alacaktýr. Zaman kaybý olmamasý için büyük ölçüde- tamamlanmýþ olan bu bölüm web e konmuþtur.

Detaylı

2014 2015 Eðitim Öðretim Yýlý ÝSTANBUL ÝLÝ ÝLKOKULLAR ARASI 2. Zeka Oyunlarý Turnuvasý 7 Mart Silence Ýstanbul Hotel TURNUVA PROGRAMI 09.30-10.00 10.00-10.45 11.00-11.22 11.35-11.58 12.10-12.34 12.50-13.15

Detaylı

CargillHaberler. Cargill Türkiye. Ayný hayalin peþinde. Temmuz 2011

CargillHaberler. Cargill Türkiye. Ayný hayalin peþinde. Temmuz 2011 Cargill Türkiye CargillHaberler Temmuz 2011 Ortadoðu da bir ticaret kavþaðý Þebnem Ercebeci: Meðer Çölyak mýþým! Yenilikçi, çevreci ve daha fazlasý... Ýçimizden Biri: Yöntem Beyazkoç Ayný hayalin peþinde

Detaylı

CargillHaberler. Cargill Türkiye. Baþarýya aralanan kapý. Mayýs 2011

CargillHaberler. Cargill Türkiye. Baþarýya aralanan kapý. Mayýs 2011 Cargill Türkiye CargillHaberler Mayýs 2011 TGDF Gýda ve Ýçecek Sektörü 2010 Envanteri Mahir Görür: Cargill gerçek bir okul Kolesterolünüz kontrol altýnda Sohbet: M. Savaþ Çýngýr Baþarýya aralanan kapý

Detaylı

Kümeler II. KÜMELER. Çözüm A. TANIM. rnek... 3. Çözüm B. KÜMELERÝN GÖSTERÝLMESÝ. rnek... 1. rnek... 2. rnek... 4. 9. Sýnýf / Sayý..

Kümeler II. KÜMELER. Çözüm A. TANIM. rnek... 3. Çözüm B. KÜMELERÝN GÖSTERÝLMESÝ. rnek... 1. rnek... 2. rnek... 4. 9. Sýnýf / Sayý.. Kümeler II. KÜMLR. TNIM Küme, bir nesneler topluluðudur. Kümeyi oluþturan nesneler herkes tarafýndan ayný þekilde anlaþýlmalýdýr. Kümeyi oluþturan nesnelerin her birine eleman denir. Kümeyi genel olarak,,

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2015

Kanguru Matematik Türkiye 2015 3 puanlýk sorular 1. Aþaðýda verilen iþlemleri sýrayla yapýp, soru iþareti yerine yazýlmasý gereken sayýyý bulunuz. A) 7 B) 8 C) 10 D) 15 2. Erinç'in 10 eþit metal þeridi vardýr. Bu metalleri aþaðýdaki

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2017

Kanguru Matematik Türkiye 2017 3 puanlýk sorular 1. Aþaðýdaki seçeneklerden hangisinde bulunan parçayý, yukarýdaki iki parçanýn arasýna koyarsak, eþitlik saðlanýr? A) B) C) D) E) 2. Can pencereden dýþarý baktýðýnda, aþaðýdaki gibi parktaki

Detaylı

OTOMATÝK KAPI SÝSTEMLERÝ

OTOMATÝK KAPI SÝSTEMLERÝ OTOMATÝK KAPI SÝSTEMLERÝ com Hakkýmýzda Firma Hakkýnda Otomasyon sektörünün önde gelen firmalarýndan olan ECM ENDÜSTRÝYEL OTOMATÝK KAPI SÝSTEMLERÝ, kurulduðu tarihten bu yana uzmanlaþtýðý her alanda, ülkemizde

Detaylı

1. Böleni 13 olan bir bölme iþleminde kalanlarýn

1. Böleni 13 olan bir bölme iþleminde kalanlarýn 4. SINIF COÞMAYA SORULARI 1. BÖLÜM 3. DÝKKAT! Bu bölümde 1 den 10 a kadar puan deðeri 1,25 olan sorular vardýr. 1. Böleni 13 olan bir bölme iþleminde kalanlarýn toplamý kaçtýr? A) 83 B) 78 C) 91 D) 87

Detaylı

TEST. 8 Ünite Sonu Testi m/s kaç km/h'tir? A) 72 B) 144 C) 216 D) 288 K 25 6 L 30 5 M 20 7

TEST. 8 Ünite Sonu Testi m/s kaç km/h'tir? A) 72 B) 144 C) 216 D) 288 K 25 6 L 30 5 M 20 7 TEST 8 Ünite Sonu Testi 1. 40 m/s kaç km/h'tir? A) 72 B) 144 C) 216 D) 288 2. A noktasýndan harekete baþlayan üç atletten Sema I yolunu, Esra II yolunu, Duygu ise III yolunu kullanarak eþit sürede B noktasýna

Detaylı

ÖNSÖZ. Güzel bahar günlerini ve sýcacýk anlarý birlikte paylaþmak dileðiyle

ÖNSÖZ. Güzel bahar günlerini ve sýcacýk anlarý birlikte paylaþmak dileðiyle ÖNSÖZ Biliþim Sektörünün deðerli çalýþanlarý, sektörümüze katký saðlayan biliþim dostlarý, Bilindiði üzere Türkiye Biliþim Derneði, Biliþim Sektörünün geliþmesi amacýyla tam 38 yýldýr çalýþmalarýna aralýksýz

Detaylı

2003 ten 2009 a saðlýkta dönüþüm þiddet le sürüyor

2003 ten 2009 a saðlýkta dönüþüm þiddet le sürüyor TD 161.qxp 28.02.2009 22:11 Page 1 C M Y K 1 Mart 2009 Sayý:161 Sayfa 6 da 2003 ten 2009 a saðlýkta dönüþüm þiddet le sürüyor Saðlýkta Dönüþüm Programý nýn uygulanmaya baþladýðý 2003 yýlýndan bu yana çok

Detaylı

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler 1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler 1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve MD Mülteci Danýþma M TOHAV e-bülten n S AYI: 3 TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Ýletiþim Bilgileri Adres: Yýldýrým Mah. Ziyademirdelen Sok. N0: D: 1 Suruç/ÞANLIURFA Tel: 0 (414) 611 98 02 TOHAV Suruç

Detaylı

CargillHaberler. Cargill Türkiye. Cargill enerji tasarrufu için yeni araçlar geliþtiriyor. Temmuz 2010

CargillHaberler. Cargill Türkiye. Cargill enerji tasarrufu için yeni araçlar geliþtiriyor. Temmuz 2010 Cargill Türkiye CargillHaberler Temmuz 2010 M. Arif Özer: Yatýrým iklimi iyileþtirilmeli Ý. Aydoðdu: Cargill, insana yatýrým yapmayý býrakmadý! Vaniköy Özel Baklava Niþastasý 1969 dan günümüze Türk Diyetisyenliði

Detaylı

CargillHaberler. Cargill Türkiye. Tüketicinin tercihini belirleyen nedir? www.cargill.com.tr - www.cargill.com. Kasým 2009

CargillHaberler. Cargill Türkiye. Tüketicinin tercihini belirleyen nedir? www.cargill.com.tr - www.cargill.com. Kasým 2009 Cargill Türkiye CargillHaberler Kasým 2009 Gýda güvenilirliði Zafer Yaðcýoðullarý: Çalýþýlabilecek çok proje var Fark yaratmaya hazýr olun Eþeðin Türküsü Tüketicinin tercihini belirleyen nedir? www.cargill.com.tr

Detaylı

CargillHaberler. Cargill Türkiye. Ýnsan beslenmesine katkýda dünya çapýnda liderlik. Ocak 2011

CargillHaberler. Cargill Türkiye. Ýnsan beslenmesine katkýda dünya çapýnda liderlik. Ocak 2011 Cargill Türkiye CargillHaberler Ocak 2011 Recep Altepe: Kentlerin en güzeli Bursa Alev Çakan: Hedef, sýfýr kaza Eðitim, eðlence, lezzet bir arada... Van da 1 umut için, en az 1 roman Ýnsan beslenmesine

Detaylı

5.1 Giriþ. Gündüz Ulusoy (TÜSÝAD-Sabancý Üniversitesi Rekabet Forumu Direktörü) Hande Yeðenoðlu (TÜSÝAD-Sabancý Üniversitesi Rekabet Forumu) 57

5.1 Giriþ. Gündüz Ulusoy (TÜSÝAD-Sabancý Üniversitesi Rekabet Forumu Direktörü) Hande Yeðenoðlu (TÜSÝAD-Sabancý Üniversitesi Rekabet Forumu) 57 5.TÜRKÝYE ÝMALAT SANAYÝÝNDE YENÝLÝK 56 5.1 Giriþ Türkiye imalat sanayiinin gerek GSMH içindeki payý gerekse toplam mal ihracatýndaki payý sürekli bir artýþ göstermektedir (Þekil 5.1 ve Þekil 5.2). Türkiye

Detaylı

Dosya Gýda Ambalajlarýnda Ýnovasyon: Bilginin Ekonomik ve Toplumsal Faydaya Dönüþtürülmesi Kaynak: Ambalaj Literatürü Kütüphanesi yayýnlarý, ASD - Ambalaj Binasý, ÝSTANBUL Hazýrlayan: Aslýhan Arýkan, ASD

Detaylı

2. Kazlarýn bulunduklarý gölü terk etmelerinin nedeni aþaðýdakilerden. A. kuraklýk B. þiddetli yaðýþlar C. soðuklarýn baþlamasý

2. Kazlarýn bulunduklarý gölü terk etmelerinin nedeni aþaðýdakilerden. A. kuraklýk B. þiddetli yaðýþlar C. soðuklarýn baþlamasý TEST 2 Sözcük - Sihirli Sözler 2. Kazlarýn bulunduklarý gölü terk etmelerinin nedeni aþaðýdakilerden hangisidir? Vaktiyle bir kaplumbaða ve iki kaz arkadaþý vardý. Birlikte bir gölde yaþarlardý. Gel zaman

Detaylı

Akýlcý Çözümler Üretiyoruz Türev Ürünlere Ýliþkin Eðitimler EÐÝTÝMÝN AMACI Kýyýyý gözden kaybetmeye cesaret edemeyen insan yeni okyanuslar keþfedemez. Andre Gide Bu eðitimde katýlýmcýlara, VOB ürünlerin

Detaylı

ÝÇÝNDEKÝLER 1. TEMA OKUL HEYECANIM Kazaným Testi Fiziksel Özelliklerim Duygularým Haftanýn Testi...

ÝÇÝNDEKÝLER 1. TEMA OKUL HEYECANIM Kazaným Testi Fiziksel Özelliklerim Duygularým Haftanýn Testi... ÝÇÝNDEKÝLER 1. TEMA OKUL HEYECANIM Fiziksel Özelliklerim............ 10 Duygularým................... 11 1. Haftanýn Testi............... 13 Yapabildiklerim - Hoþlandýklarým.. 15 Günümü Planlarým.............

Detaylı

ݺletmelerin Rekabet Gücünün Artýrýlmasý. Dýºa Açýlmalarýna Mali Destek Programý

ݺletmelerin Rekabet Gücünün Artýrýlmasý. Dýºa Açýlmalarýna Mali Destek Programý ݺletmelerin Rekabet Gücünün Artýrýlmasý ve Dýºa Açýlmalarýna Mali Destek Programý 2010 içindekiler Orta Karadeniz Kalkýnma Ajansý Kalkýnma Ajanslarýnýn Kuruluþ Amaçlarý Vizyonumuz Misyonumuz Orta Karadeniz

Detaylı

A D H I G B C E F 75 lik servis arabasý 100 lük servis arabasý 120 lik servis arabasý 140 lýk servis arabasý 210 luk servis arabasý Çocuk arabasý 25 lik A B C D E F 730 840 780 900 990 560 640 730 690

Detaylı