PEK BU K M N ESER? Nas l Yeflil Üniversite Olunur? Biyoyak t Kar n Doyurur mu? IMKB Sürdürülebilirlik Endeksi Geliyor

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "PEK BU K M N ESER? Nas l Yeflil Üniversite Olunur? Biyoyak t Kar n Doyurur mu? IMKB Sürdürülebilirlik Endeksi Geliyor"

Transkript

1 Project1 11/3/10 11:48 AM Page 1 7 TL (KDV dahil) KASIM-ARALIK 2010 SAYI:6 Y E fi L fi / Y E fi L Y A fi A M PEK BU K M N ESER? IMKB Sürdürülebilirlik Endeksi Geliyor Elektrikli Araçlar n Gelece i Nas l Yeflil Üniversite Olunur? Biyoyak t Kar n Doyurur mu? Ekstremofilik Organizmalar ve Global Enerji Dengeleri Biyoçeflitlilik ve Ormanlar n Gelece i nternet Çevremizi De ifltiriyor

2 Project1 11/3/10 11:48 AM Page 2

3 editor 06 10/27/10 4:51 PM Page 1 Bafllarken neyi Kendimize Bat rman n Zaman d r Geçti imiz ay, Çevre Dostu Binalar Konseyi nin BUILdIST Fuar Arena toplant lar kapsam nda, Radikal Gazetesinden Serkan Ocak, ntvmsnbc Yeflil Haber den Ayzen Atalay ve Eko Yap dergisinden Sevda Yayla yla birlikte Ekolojik Bilinçlenmede Medyan n Rolü nü tart flt k. Gerçekten önemli bir konu ekolojik bilinçlenme. Bas n da bu bilinçlenmenin önemli bir parças. nsanlar n küresel s nmadan, iklim de iflikli inden haberdar olmalar n sa lamada önemli bir rolü var. Peki bu rolü ne kadar yerine getirebiliyoruz? Yan t n çok parlak olmayaca aç k. Birincisi bu Türkiye de hâlâ bir uzmanl k alan de il. Serkan Ocak n da belirtti i gibi, di er ifllerin yan s ra yap lan, neredeyse bir gönüllülük ifli. Daha ortada ne çevre gazetecileri ve muhabirleri var, ne de çevre yazarlar. Konu hakk nda yazanlar n, konunun boyutlar ndan ne kadar haberdar oldu u bile belli de il. Tart flmada Ayzen Atalay n da vurgulad gibi, küresel s nma ya da çevre felaketleriyle ilgili haberler, kamuoyu üzerinde ne yaz k ki bir karamsarl k ve umursamazl k havas bile yarat yor olabilir. Her konuda oldu u gibi, e itim flart deniyor ama bu e itimin içeri i pek tart fl lm - yor. Ya yapt m z haberler, yazd - m z yaz lar, düflündü ümüzün tam tersine etkiler yarat yorsa! Ya insanlar yapacak zaten bir fley yok, yand k mahvolduk noktas na itiyorsa. Gerçekten esasl bir tart flma. Ve bu konuda yol almadan ekolojik bilinçlenmede de pek bir yol kat edemeyebiliriz. Bu tart flman n gelip dayand yer, çevre habercili- inin, felaket tellall olarak da nitelendirilebilecek kötü olaylar n aktar m yla s n rl olup olmayaca. Bunun yerine, çözümleri de göstermeye çal flan, iyi örnek ve vakalar ön plana ç karmaya çal flan bir habercilik anlay fl koyabilir miyiz? Koymal m y z? Ya da flöyle soral m, buz parças n n üstündeki yaln z kutup ay s foto raflar insanlar küresel s nma konusunda bilinçlendirdi mi, yoksa konunun bizimle alakas olmad n, çok uzaklarda, kutuplarda geçen bir hikâye oldu unu bilinçalt m za yerleflmesini mi sa lad? Yan t vermek zor Bu say m z n kapa da bu tart flman n bir parças. Greenpeace foto rafç lar ndan Daniel Beltra n n, Meksika körfezinde petrole bulanm fl pelikanlar gösteren bu foto raf n kapa a yerlefltirirken bir süre düflünmek zorunda kald k. Bu imaj, insanlar konuya ilgi göstermeye mi, yoksa korkutup konudan uzak durmaya m itecek? Yoksa bize ne bu pelikanlardan m dedirtecek? Bunu hep beraber görece iz. Bu konudaki tart flman n hem çevre habercili ini, hem de ekolojik bilinçlenmeye katk sunmak isteyen herkesi ilerletece ine inan yorum. Ekolojik bilinç ciddi bir ifl, hem de sadece gazetecilere b rak lmayacak kadar ciddi Bar fl DO RU EKOIQ / KASIM

4 icindekiler 06 10/27/10 4:58 PM Page 1 BZD Yay nc l k ve letiflim ad na sahibi Zülfü Dicleli Sorumlu Yaz flleri Müdürü Zeynep Demirel Genel Yay n Yönetmeni Bar fl Do ru Art Direktör Özlem Sarar D. Editör Balkan Talu Dan flma Kurulu Ural Aküzüm - TEDMER ve Ar Hareketi Baflkan Coflkun Aral - Z TV Genel Koordinatörü Banu Aydo an - Koç Bilgi Grubu Kurumsal letiflim Direktörü, Koç Holding Çevre Koordinasyon Kurulu Üyesi, Yeflil Bilgi Platformu Yöneticisi F. Fatma Çelenk - Soyak Holding Kurumsal letiflim Koordinatörü Behçet Envarl - Türkiye Biliflim Vakf Genel Sekreteri Sibel Sezer Eralp REC, Bölgesel Çevre Merkezi Türkiye Direktörü Ça la Balc Erifl - Demirer Holding Karbon Gelifltirme Müdürü Engin Güvenç - fl Dünyas ve Sürdürülebilir Kalk nma Derne i Genel Sekreteri Cavit Vardarl lar - MESS Entegre Geri Kazan m ve Enerji, Çevre Projesi Genel Müdürü Necla Zarakol - Zarakol letiflim Yönetim Kurulu Baflkan Yaz Kurulu Edip Emil Öymen, Bar fl Gencer Baykan, Serpil Ata Deniz Sözüdo ru Redaksiyon fiöhret Baltafl Katk da bulunanlar Nermin Uçar, Selim Talay, Mutlu Dinçer, Eren Dörmez Reklam Müdürü Semra Akyüz Üretim Sorumlusu Ahmet Muhtar Sökücü Abone liflkileri Neslihan Öztürk Yay n Adresi BZD Yay nc l k ve letiflim Alemda Caddesi, Yanyol Sokak, No: 5 SBK fl Merkezi, B Blok Kat: 3 K s kl Üsküdar / st. Tel: (90) Faks: (90) Bas m Yeri: Tor Ofset San. Tic. Ltd. fiti. mam Çeflme Caddesi NO: 26/2 Ayaza a/fiiflli- ST. Tel: (90) pbx Faks: (90) Da t m Turkuvaz Da t m Pazarlama A.fi. ki ayda bir yay nlan r. Yerel Süreli Yay n ISSN Kapak Foto raf Daniel Beltra / Greenpeace çindekiler 16 MKB Sürdürülebilirlik Endeksi Kap da fl Dünyas ve Sürdürülebilir Kalk nma Derne i Genel Sekreteri Engin Güvenç, MKB Sürdürülebilirlik Endeksinin 2012 de ifllemde olaca n n müjdesini verdi. 22 Dosya: Biyoyak t Kar n Doyurur mu? Biyoyak tlar ilk olarak Bush döneminde gündeme geldi. Alt na hücum bafllam flt ama tart flmalar bitmedi. Ya biyoyak tlar küresel bir g da krizinin fitilini ateflliyorsa? 30 Yeflil Üniversite Nas l Olur? Herfleyin yeflili olur da üniversitelerin olmaz m? Peki, ülkemizin üniversiteleri bu konuda neler yap yor? stanbul Bilgi, Bahçeflehir, Ege ve Özye in Üniversitesi EKOIQ nun sorular n yan tlad. 40 Global Compact, Uzun Bir Seyahat BM Kalk nma Program Yöneticisi Hans n Do an, Global Compact Sözleflmesini imzalayan flirketlerin ciddi bir taahhüt alt na girdi ini söylüyor. 48 Biyoçeflitlilik Ormanlar Nas l Etkiler? Ormanlar dünyan n en büyük karbon tutaklar. Durumun gayet fark nda olan UPM, Global Biyoçeflitlilik Program yla ormanlardaki biyoçeflitlili i korumay ve artt rmay hedefliyor. 54 Sürdürülebilir Ulafl m Mümkün Sürdürülebilir Ulafl m Merkezi-Türkiye Direktörü Sibel Bülay, stanbul, Antalya, Adapazar ve Kocaeli de yürütükleri projeleri EKOIQ ya anlatt. 58 Timberland n 65 bin K zg n Çevreciyle Dans 1 Haziran 2010 günü Timberland CEO su Jeff Swartz n mailleri durmak bilmedi. Peki Swartz, 65 bin k zg n Greenpeace eylemcisine karfl ne yapt? Harvard Business Review den aktar yoruz 64 Eflitlikçi Toplumlar Daha m Çevreci? Optimist Yay nlar ndan ç kan Su Terazisi kitab, eflitlikçi toplumlar n çevre koruma konusunda da baflar l oldu unu iddia ediyor. 68 Ekstremofilik Mikroorganizmalar ve Küresel Enerji Dengeleri Mikroskobik organizmalar dünyan n enerji sorununa çözüm olabilir mi? Marmara Üniversitesi Endüstriyel Biyoteknoloji ve Sistem Biyolojisi Bölümünde çal flan yetkin bir ekip Mümkün diyor

5 icindekiler 06 10/27/10 4:58 PM Page Petrol Kumard r Bu foto raflar Meksika Körfezindeki felaketten sonra çekildi. BP nin sondaj kuyusunda meydana gelen patlaman n yaratt gerçek y k msa hâlâ tam olarak gün yüzüne ç kmad. 84 Elektrikli Araçlar n Gelece i Bilimkurgu de il, gerçek: Elektrikli araçlar sokaklara s n yor. Peki, elektrikli araçlar n yayg nlaflmas n engelleyen önyarg l zihniyet nas l afl lacak? 90 BB Geridönüflüm Atölyesinde Hayal Gücüne S n r Yok Gaz bidonundan oturma grubu, kad n çorab ndan masa lambas, klasörden abiye kad n çantas olur mu? Olur, e er inanm yorsan z stanbul Büyükflehir Belediyesi Kad n Koordinasyon Merkezinin Geridönüflüm Atölyesini acilen ziyaret edin. 96 Tafl Devri Neden Sona Erdi? Türkçede karbon sorunu üzerine kaleme al nm fl ilk kitab n yazar Dr. R za Kad lar 150 milyar dolarl k karbon piyasas n mercek alt na al yor. 98 Çevre Deyince: Prof. Dr. Kriton Curi Bundan 14 y l önce kaybetti imiz Prof. Dr. Kriton Curi çevre ve at k konular na dikkat çeken ilk bilim adam yd. Kendisini sayg yla an yor; sözü mesai arkadafllar, dostlar ve ö rencilerine b rak yoruz. 104 ZAYDAfi Yüzde Yüz Kapasiteye Ulaflt ZAYDAfi Genel Müdürü Muhammet Saraç, 14 y ll k geçmifli olan kurumun, kat at klar n bertaraf nda önemli bir yol kaydetti ini söylüyor. 108 Sürdürülebilir Baflar Öyküleri Birleflmifl Milletler Çevre Program Yeflil Ekonomi Raporu, sürdürülebilir baflar öykülerini aktar yor. 114 nternet Çevremizi de De ifltirecek Atmosfer ve okyanus bilimci Gulio Boccaletti, internetin çevre sorunlar n ele al fl biçimlerimizi nas l de ifltirdi ini tart fl yor. 120 Ganj Nehrini Kim Ar nd racak? EKOIQ dostlar ndan amatör gezgin Doktor Cüneyt Baflbu u gitti i memleketlere bir de ekolojik aç dan bak yor. lk ziyaretgâh, Hindular n kutsal Ganj Nehri 124 II. Yeflil Tesisler Konferans Odak Kurumsal taraf ndan Türkiye de sürdürülebilirlik ve çevre bilincinin artmas için düzenlenen II. Yeflil Tesisler Konferans na kat l m yo undu. Her say da... 4 Haberler Almanya yenilenebilir enerjide istihdam rekoru k r yor. YEK tasla nihayet gün fl na ç k yor. 82 Emil Edip Öymen Oscar n Yeflili, A ac m z Bildiriyor 126 Yeflil Fuarlar Listesi 128 Kitap Ekotopya, Cassandra ya nanmak, Penguenlerin Buzlar Erimesin, A açlar Yok Olmas n, Yunuslar Yaflas n

6 haberler 06 10/27/10 3:10 PM Page 4 Haberler 3-E Kural Uygulans n Heinrich Böll Stiftung Derne i Türkiye Temsilcili i taraf ndan haz rlanan, Türkiye de Enerji Verimlili inin Durumu ve Yerel Yönetimlerin Rolü raporu kamuoyuna sunuldu. Raporun "Türkiye'de Enerji Verimlili i" bölümünü yazan Yeflilgüç Enerji ve Çevre Dan flmanl flirketi yöneticisi Tülin Keskin, Türkiye nin enerji ihtiyac n n yüzde 92 sinin fosil yak tlardan temin edildi ini söyledi. Marmara Belediyeler Birli i dan flman Halil Ünlü ise raporun Enerji Verimlili i ve Yerel Yönetimler bafll kl bölümünü sundu. Uluslararas Enerji Ajans n n verilerine göre dünya enerjisinin yüzde 60 ila 80 lik bir bölümü kentlerde tüketiliyor. Kentlerdeki binalar (sanayi tesisleri, iflyerleri, konutlar) seragaz emisyonlar n n en önemli kayna olarak kabul ediliyor. Ünlü nün enerji verimlili i için önerdi i çözümler aras nda sürdürülebilir (eko kentler) kentler de bulunuyor. Sürdürülebilir kentler 3-E kural na göre tasarlan yor: Ekoloji, Ekonomi, Eflitlik. Halil Ünlü ayr ca TOK nin ihale etti i yap m ve onar m ifllerinde enerji verimlili i flart koymas n öneriyor. Almanya dan Yenilenebilir Enerjide stihdam Rekoru K r ld UPM, Dow Jones Sürdürülebilirlik ndeksi nde Sürdürülebilir ormanc l n öncü flirketlerinden biri olan UPM, y llar için Dow Jones Sürdürülebilirlik Endeksi ne (DJSI) dahil edildi. DJSI, uzun zamand r her sektörün global ve bölgesel sürdürülebilirlik liderlerini belirliyor. Hem Avrupa hem de Global Sürdürülebilirlik ndeksi ne seçilen UPM in Türkiye Genel Müdürü Gülay Akkufl, UPM operasyonlar n n sürdürülebilirlik koflullar n sa lad n vurgulad. UPM ürünlerinin defalarca geri dönüfltürüldü ünü hat rlatan Akkufl, firman n biyoçeflitlili i artt rd n ve su kaynaklar n korudu unu söyledi. UPM ürünleri, yenilenebilir enerji kullan larak üretiliyor. Enerji kayna olarak da sürdürülebilir ormanlardan elde edilen karbonsuz biyokütle kullan l yor. Alman Çevre Bakanl taraf ndan yap lan bir çal flmaya göre Alman yenilenebilir enerji sektöründe beklenenin üstünde bir istihdam art fl gerçekleflti ve çal flan say s 340 bin kifliye ulaflt. Çevre Bakan Norbert Röttgen yapt aç klamada bu yüksek rakam n içinde proje dan flmanl, üretim ve kurulum gibi birçok farkl iflkolu bulundu unu belirtti. Rakamlar Avrupa n n en büyük ekonomisi olan Almanya da 2004 y l ndan bu yana sektördeki istihdam n iki kattan daha fazla artt n gösteriyor y - l nda bu rakam n 500 bini bulmas bekleniyor y l nda ülkede yürürlü e giren Yenilenebilir Enerji Kaynaklar Yasas n n yürürlü e girmesinin ard ndan ülkenin yenilenebilir enerji sektöründe h zl bir büyüme yaflanm flt. Ezinç Metal den Renkli Radyatörler Sun&Wind Energy dergisi taraf ndan dünyan n beflinci en büyük günefl enerjisi flirketi seçilen Ezinç Metal, yeni tasarlad Decoline radyatör serisiyle müflterilerinden büyük be eni topluyor. Renkli ve sempatik görüntüleri ile Decoline renkli radyatörler evlerde, ofislerde ve her türlü yaflam alan nda estetik görüntüsüyle fark n ortaya koyuyor. Decoline serisi, alüminyum yap lar ve antikorozif kaplamalar sayesinde uzun ömürlü bir kullan m sunuyor. 4 KASIM 2010 / EKOIQ

7 haberler 06 10/27/10 3:10 PM Page 5

8 haberler 06 10/27/10 3:10 PM Page 6 Haberler Enerjisa Okullar Yeniliyor Türkiye elektrik pazar n n liderli ini hedefleyen Enerjisa, uygulama ve yap m çal flmalar süren 1000 megawatt kurulu gücünde dokuz adet hidroelektrik santral projesinin yer ald Seyhan ve Ceyhan Bölgesindeki okullar n e itime elveriflli duruma getirilmesi için geçti imiz sene bafllatt faaliyetlerine devam ediyor. Geçen sene 13 ilkö retim okulu ve bir anaokulunun iç düzenleme ve restorasyonunu tamamlayan Enerjisa, bu y l 4 ilkö retim okulunu daha yenileyerek ö rencilerin daha kaliteli e itim almas na katk sa lad. Cancun da Fiyasko Olmamal Meksika da y l sonunda yap lacak olan iklim de ifliklikleri müzakereleri arifesinde Avrupa Komisyonu klim De iflikli i Politikalar Baflkan Artur Runge- Metzger kat l mc ülkeleri uyar yor: E er Cancun toplant s nda iklim de iflikli i konusunda ileriye dönük bir ad m at lamazsa di er dünya ülkeleri bu toplant lar anlams z ve gereksiz olarak görecektir. Çin in Tianjin kentinde Birleflmifl Milletler taraf ndan yürütülen iklim de iflikli i toplant lar n n aç l fl nda konuflan Metzger, di er ülkelerin uzlaflamayan aktörlere Siz daha kendi aran zda anlaflam yorsan z; niye sizi desteklemek için u raflal m? diye sorabileceklerini belirtti. Metzger in yöneltti i elefltiriler Tianjin toplant s na kat lan birçok üst düzey temsilci taraf ndan paylafl l yor. Toplant kat l mc lar Cancun toplant s n n müzakereci, yönetici, gazeteci ve STK temsilcilerinin itibarlar n geri kazanmaya çal flaca bir konferans olaca na iflaret ettiler. klim De iflikli i Bünyemize de Zararl Yüzde 88 imiz Endifleliyiz Küresel pazar araflt rma flirketi Synovate ve uluslararas medya kuruluflu Deutsche Welle, küresel s nma ve insanlar n bu konudaki tav rlar n incelen bir araflt rma yay nlad. 18 ülkeden 13 bin kiflinin kat ld araflt rmaya göre Türkiye de iklim de iflikli i konusunda endifle tafl yanlar n oran yüzde 67 olurken, bunun sadece do al olaylar döngüsünün bir parças oldu una inananlar n oran ysa yüzde 8 seviyesinde kald. Kat l mc lar n yüzde 88 i, flirketlerin iklim de iflikli ini azaltma sorumlulu u bulundu unu ifade ederken, bu oran n en yüksek oldu u ülkeler yüzde 98 ile Çin ve yüzde 94 ile Fransa oldu. Türkiye de anketi yan tlayanlar n yüzde 81 i flirketlerin sorumlulu u oldu unu söyledi. kinci Dünya Sa l k Zirvesi bu y l Ekim tarihleri aras nda Berlin de topland. Zirveye kat - lan bilim insanlar aras nda Nobel ödüllü sayg n isimler de vard. Toplant n n en önemli gündem maddelerinden biri de sa l k ve iklim de iflikli i aras ndaki iliflki oldu. Bu yaz Rusya n n baflkenti Moskova da s cakl k 30 derecenin alt na düflmedi ama bu dalgan n etkileri konusunda hâlâ doyurucu bir bilgi yok. Öte yandan 2005 y l nda Bat Avrupa da yaflanan s cak hava dalgas s ras nda ço u yafll 75 bin kifli hayat n kaybetmiflti. Postdam klim Araflt rmalar Enstitüsünün Direktörü Hans Joachim Schellnhuber, skandinavya, Kanada ve Sibirya gibi bölgelerin bu geliflmelerden kârl ç kabilece ini iflaret ederek, dünyan n 2 derece daha s nmas n n asl nda güney ülkeleri için adaletsiz olaca n vurgulad. Bangladefl teki Dhaka Üniversitesi kamu sa l uzman Timothy Evans ise, güneyde yaflanan adaletsizli e örnek olarak, topraklar n tuzlanmas sebebiyle sellerden etkilenen Bangladeflli çiftçilerin kendini besleme yeteneklerinin ortadan kalkt n anlatt. Son olarak ABD Ulusal Sa l k Enstitüsü Direktörü Francis Collins, ABD li bilim insanlar - n n küresel s nma tetikledi i hastal klar konusunda yay nlanan bir araflt rmaya de indi. Araflt rmada ast m, kanser, kalp ve damar hastal klar, beslenme konusu, s ca a ba l ölümler, zihinsel kusurlar, nörolojik hastal klar, dang hastal gibi enfeksiyonun neden oldu u rahats zl klar, suyla bulaflan hastal klar, havayla ba lant s olan rahats zl k ve ölüm vakalar n detayl olarak iflleyen bölümler bulunuyor. Bunun nas l yap laca sorusuna, kat l mc - lar n yüzde 70 i enerji tasarrufu ve at klar n azalt lmas ve yüzde 58 i yeflil ve etik kurallar çerçevesinde üretilmifl malzemeler kullan lmas n sa lamak yan t n verdi. 6 KASIM 2010 / EKOIQ

9 haberler 06 10/27/10 3:10 PM Page 7

10 haberler 06 10/27/10 3:10 PM Page 8 Haberler WWF den K rm z Alarm WWF taraf ndan yay mlanan Yaflayan Gezegen Raporu 2010 a göre ekolojik ayak izimiz iki kat na ç kt. Çarp c veriler içeren rapor, insanl n do al kaynaklar üzerindeki talebinin neredeyse fl k h z yla artt n, dünyan n sa layabilece inden yüzde 50 daha fazlas n tüketti imizi ortaya ç kard. Rapordaki en önemli göstergelerden biri olan Yaflayan Gezegen Endeksi, 2500 türün ve 8 bin popülasyonun ölçümlenmesiyle son 40 y lda küresel ölçekte biyolojik çeflitlili in yüzde 30 azald n tespit ediyor. Raporda ortaya ç kan ekolojik ayak izi verilerine göre 40 y l içinde do al kaynak talebimiz iki kat na ç kt. Bu da, yaflam m z sürdürmek için 2010 y l nda 1,5 gezegene ihtiyac m z oldu una iflaret ediyor. Bu flekilde devam edersek, tüketimimizi karfl lamak için 2030 y l nda 2 gezegene, 2050 y l nda 2,8 gezegene ihtiyaç duyaca z. Kifli bafl na düflen ekolojik ayak izi s ralamas nda Türkiye, 154 ülke aras nda 63. s rada yer al yor. klim De iflikli ine Dokunun Türkiye nin lider enerji flirketlerinden Aygaz, Yar n Hava Nas l Olacak? isimli yeni çevre projesini, kamuoyuna duyurdu. Avrupa Birli i nin 2010 y l n Hava Y l ilan etmesiyle daha da önem kazanan Proje, iklim de iflikli i konusunda kamuoyu duyarl l n artt rmay amaçl yor. Aygaz, bu proje çerçevesinde ziyaret etti i 11 ilde içinde planetaryum ve sihirli küre bulunan Gökyüzü T r kuracak. Aygaz, vatandafllar n iklim de ifliklili- ine dokunarak durumun vahametine ikna olmalar ve harekete geçmelerini hedefliyor. YEK Tasla Belli Oldu Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanl, yaklafl k 50 milyar dolar bulmas beklenen Yenilenebilir Enerji Kanunu (YEK) tasar s n nihayet somutlaflt rd iddia ediliyor. Zaman gazetesinin ulaflt tasla a göre kilowatt/saat bafl na günefl enerjisine 10, hidroelektrik ve rüzgâra 5.5, jeotermale 8, biyokütleye 14 Eurocent teflvik verilecek. Bakanl n hedeflerine göre 2020 y l na kadar 19 bin megavat rüzgâr, 13 bin megawatt hidrolik ve 1000 megavat günefl yat r m yap lmas planlan yor. Yat r m hedefi tutturuldu unda rüzgâr için 22 milyar Euro, hidrolik için 15 milyar Euro, günefl için 15 milyar Euro yat r m yap lmas gerekiyor ve toplam rakam da 50 milyar Euro'yu afl yor. Günefl enerjisi yat r mc lar yeni kanunda 24 Eurocent lik bir teflvik talep ediyor, Ekonomiden sorumlu Devlet Bakan Ali Babacan ise 6 Eurocent ten fazla teflvik vermeye yanaflm yordu. Taslaktaki en büyük sürprizlerden biri de rüzgâr enerjisine verilen fiyat Van, Kars, Trabzon, Samsun, Kastamonu, Eskiflehir, Antalya, zmir ve Tekirda gibi illerde birer hafta kalacak olan Gökyüzü T r nda k sa ad REC olan, Bölgesel Çevre Merkezi taraf ndan haz rlanan e itimler de verilecek. Hava Nas l Olacak Projesi, iklim de iflikli iyle ilgili kamuoyu fark ndal - n ölçen araflt rmalar n sonuçlar ndan do du. Ülkemizde ne yaz k ki bu konudaki fark ndal k, hem dünya, hem de Avrupa ortalamalar n n alt nda. Bu sebeple Aygaz gelecek üç y l boyunca Yar n hava nas l olacak? sorusuyla, Türkiye nin dört bir köflesini dolaflacak. oldu. Rüzgâra ilk taslakta 6,5 Eurocent olarak belirlenen teflvikin 5,5 a çekilmesi rüzgâr yat r mc lar için dufl etkisi yaratt. Rüzgâr yat r mc lar en az 7 Eurocent al m garantisi istiyordu. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakan Taner Y ld z, konuyla ilgili yapt aç klamada, verdikleri teflviklerin yat r mlar için yeterli olaca n ifade ediyor. Y ld z, Türkiye nin güneflten alaca verimin birçok ülkeden daha fazla oldu unu hat rlatarak öngörülen teflvik miktar n n makul ve gerçekleflebilir bir rakam oldu unu söyledi. 8 KASIM 2010 / EKOIQ

11 haberler 06 10/27/10 3:10 PM Page 9

12 haberler 06 10/27/10 3:10 PM Page 10 Haberler Ekolojik Ar lar Eskilerini Paylafl yor Sosyal paylafl m deyince akl m za hemen facebook, twitter gibi örnekler geliyor. Biz biraz da yeflil paylafl m sitelerinden söz edelim. Bu y l n mart ay nda kurulmufl olan sitesi yeniden kullan m konusuna yo unlaflm fl. Sitede bebek malzemelerinden arabaya kadar her çeflit ürün ücretsiz olarak üye kullan c lar n n dikkatine sunuluyor. Siteye üye olmak da tamamen ücretsiz. Elden ç karmak istedi iniz malzemeyi de siteye koyabiliyorsunuz, ihtiyaçlar n z için ilan da verebiliyorsunuz. Ayr ca sitenin iflletiminde yenilenebilir enerji kullan l yor. Ecobees, ayn zamanda a aç ekim kampanyalar na da kat l yor. Peki, neden ar diye soranlara da Einstein n meflhur sözünü hat rlat yorlar: E er ar lar ortadan kaybolursa insanlar sadece befl y l dayanabilir. BAE de Ekolojik Okul Seferberli i Birleflik Arap Emirlikleri dev bir eko-okul projesine haz rlan yor. Emirlik Tabiat Kuruluflu (EWS), WWF, E itim Bakanl ve HSBC Bankas taraf ndan ortak yürütülen program çerçevesinde HSBC Eko Okul klim nisiyatifi kuruldu. Program n amac iklim de iflikli i konusunda odaklanm fl ve enerji verimlili i konusunda icraata geçmifl okullar aras nda bir a kurmak. Uluslararas Çevre E itim Vakf (FEE) ile ortak yürütülen program dünyan n en büyük çevre e itim program olma özelli ini tafl yor. Bu okullardan mezun olan ö renciler eko komiteler kurarak okullar n n ekolojik niteli ini denetleyebilecekler. 10 KASIM 2010 / EKOIQ Ö retmenler Soruyor: Karadeniz Nas l Kurtulur? Milli E itim Bakanl (MEB), Karadeniz in Kirlili e Karfl Korunmas Komisyonu (BSC PS), WWF-Türkiye (Do al Hayat Koruma Vakf ), Birleflmifl Milletler Kalk nma Program (UNDP) ve Coca-Cola Her Damla De er Katar Projesi deste iyle haz rlanan Karadeniz E itim Kutusu, bölgenin do as n tehdit eden sorunlar mercek alt na al yor. Bölgede ilkö retim seviyesinde verilecek e itimlerle kirlilik ve afl r avlanma gibi nedenlerle bal k stoklar n n yüzde 80 ini kaybetmifl olan Karadeniz in sorunlar na çözüm James Hansen Yerlilerle Eylemde 27 Eylül Pazartesi günü Washington Beyaz Saray önünde en kitlesel çevreci eylemlerden biri yap ld. Apalaçya yerlileri taraf ndan düzenlenen Apalaçya Aya a Kalk yor etkinlikleri kapsam nda düzenlenen gösteriler s ras nda 100 kifli gözalt na al nd. Gözalt na al nanlar aras nda NASA Goddard Enstitüsünün müdürü, sayg n iklimbilimci James Hansen de vard. Apalaçya da lar nda kömür madencili inin durdurulmas n isteyen göstericiler Beyaz Saray çevreleyen tel örgüleri terk etmeleri ça r s na yan t vermeyince gözalt na al nd lar. Aç k havada ve da lar n tepeleri kesilerek yap lan kömür madencili i do aya ve insanlara büyük zarar veriyor. üretilebilecek yeni kuflaklar n yetifltirilmesi amaçlan yor. Karadeniz E itim Kutusunun yayg nlaflt r lmas için Rize de 160 ö retmene e itim verildi. Karadeniz E itim Kutusu nda çocuklar n e lenerek ve görerek ö renmeleri için, her derse yönelik aktivite planlar ve birbirinden renkli oyun seçeneklerinin yan s ra Karadeniz de yaflayan canl lar anlatan Karadeniz de Yaflam Kartlar, Karadeniz de Yaflam Posteri, Karadeniz Haritas ve Karadeniz E itim Kutusu CD si yer al yor. Yap nca Al flverifl, Al yorum Çevre Dostu Fifl Avustralya merkezli bilgisayar donan m üreticisi Star Micronics do aya zarar vermeyen Star TSP 100 ECO pos yaz c modelini gelifltirdi ve sa olsun literatürümüze çevre dostu fifl kavram n da soktu ve Star TSP 100 ECO yaz c lar, ço u rakibine k yasla yüzde 40 a kadar daha az enerji harc yor. Bu yüzden TSP 100 ECO yaz c lar perakendecilerin karbon sal mlar n azaltmas na katk da bulunuyor. Sunucu PC taraf ndan do rudan "güç kontrolü" ile yönetilen TSP100 ECO, aktif olmad nda "uyku" moduna geçerek, gerekti- inde 0,5 saniyeden daha k sa sürede aç l - yor. Böylece gereksiz enerji sarfiyat da engellenmifl oluyor. Ayr ca TSP100 ECO, Energy Star düflük güç tüketim düzeyine yönelik flartlar karfl layan ilk POS yaz c lardan biri olma özelli ine sahip.

13 haberler 06 10/27/10 3:10 PM Page 11

14 haberler 06 10/27/10 3:10 PM Page 12 Haberler Sensiz Rekor da Olmaz, E irdir de Türkiye nin ikinci büyük tatl su rezervi olan E irdir Gölü, havzas ndaki binlerce canl yla beraber yok olma tehlikesiyle karfl karfl ya. Siemens Ev Aletleri iki y l önce WWF ile bafllatt Yedi Renkli Göle Yedi Renkli Hayat projesini kitlesellefltirmek için bir ad m daha at yor. Siemens ve WWF sitesine girip foto raf n siteye yükleyen do aseverlerle en çok kiflinin etiketlendi i çevrimiçi foto raflarda Guinness rekorunu k rmay hedefliyor. En çok arkadafl n kampanyaya destek vermeye ikna eden 5000 kat l mc ise, E irdir yak nlar ndaki Gelendost bölgesinde bir elma a ac sahibi olacak. Siemens ve WWF-Türkiye'nin E irdir Gölü'nün ifl iflten geçmeden korunmas için bafllatt "Yedi Renkli Göle Yedi Renkli Hayat" projesi, bilinenin aksine su zengini olmayan, su kaynaklar n kaybeden ve iklim de iflikli inin etkilerini yo un flekilde yaflayacak Türkiye de sulak alanlar n korunmas n hedefliyor. E irdir Gölü, kirlilik ve su seviyesindeki düflüfl nedeniyle her geçen gün do al zenginli inden bir parça daha kaybediyor. Tar msal, endüstriyel ve evsel at klar gölün su kalitesinde düflüfle ve ciddi boyutlarda kirlili e neden oluyor. 12 KASIM 2010 / EKOIQ WWF ten Yeflil Ofis Program WWF-Türkiye, iklim de iflikli iyle mücadele konusundaki çal flmalar n ofis ölçe ine indirerek, bu mücadeleye kat lmas n sa layan yeni bir Yeflil Ofis Program bafllatt. Ofislerin at k ve masraflar n azaltmalar n sa layacak çevre politikalar gelifltirmelerine ön ayak olan Projenin sorumlusu iletiflim sorumlusu Tu ba U ur kampanyayla ilgili bilgi verdi. 200 den Fazla Ofis Programa Bafllad Yeflil Ofis Program bugün perakendeden, kamuya, dan flmanl ktan e itime kadar çeflitli sektörlerde faaliyet gösteren 200 den fazla ofiste uygulan yor. Henüz çok yeni olan programa kat lmak isteyen ofislerle görüflmelerimiz devam ediyor. Yeflil Ofis Program na kat lmak isteyen ofisler, en baflta çal flan say s na göre bir kat l m bedelini ödeyerek WWF-Türkiye ile bir sözleflme imzal - yor. Daha sonra her y l Yeflil Ofis Program - n n gelifltirilmesi için ofislerden belli bir aidat al n yor. Yeflil Ofis Program n n baflar s nda ofis çal - flanlar n n önemli bir yeri var. Dolay s yla gerek Yeflil Ofis Program n n iflleyifli, gerekse ofis içinde gerekli motivasyonun sa lanmas için bir Yeflil Ofis Ekibi kuruluyor. Bu ekip, WWF-Türkiye ile ofis aras nda bir köprü görevi görüyor. Yeflil Ofis Program kapsam nda gelifltirilecek politikalar enerji tasarrufu, ulafl m ve malzemelerin verimli kullan m konu bafll klar alt nda toplan yor. Sözleflmenin imzalanmas n takiben Yeflil Ofis De erlendirme Formunu doldurarak ofisin mevcut durumunu tespit ediyor. Yeflil Ofis ekibi WWF-Türkiye ile iflbirli i yaparak ofis için somut hedefleri ve hangi göstergelerle izlenebilece i belirliyor. Yeflil Ofis Ekibi ayn zamanda süreci takip ederek, program n ofis içindeki uygulamas n da kontrol ediyor. Ofis Masraflar Azalacak WWF-Türkiye, programa kat lan ofislerle düzenli olarak bir araya gelerek yap lan çal flmalar de erlendiriyor. Y l sonunda ise ofisler, genel bir durum de erlendirmesi yaparak WWF-Türkiye ye raporluyor. Hedeflerini gerçeklefltiren ofisler Yeflil Ofis Diplomas almaya hak kazan yor. Ofislerin Yeflil Ofis olabilmesi için bir y l sonunda seçilen kriterlerin en az üç tanesinde, bir y l n verileriyle k yasland nda, geliflme göstermesi gerekiyor. Bunu yerine getiremeyenlere bu iyilefltirmeyi yapabilmeleri için ek bir süre veriliyor. Verilen ek süre dahilinde ofis bir geliflme gösteremiyorsa, ilgili ofis program d fl nda b rak l yor. Bireylerin ve flirketlerin; k sacas hepimizin do aya karfl sorumluluklar var. Yeflil Ofis Program, herfleyden önce, ofislerin do aya karfl sorumluluklar n yerine getirmelerine yard mc olan uzun soluklu bir uygulama. Program n istenilen tasarruf hedeflerine ulaflmas ve arzulanan davran fl de iflikli ini yaratmas için flirketlerin bu program stratejik planlamalar na dahil etmeleri ve sürdürülebilir k lmalar büyük önem tafl yor. fiirketler, Yeflil Ofis Program yla, do al kaynak kullan m konusunda fark ndal k yaratarak çal flanlar n n tüketim al flkanl klar n ve yaflam tarz n bu yönde de ifltirmelerine destek oluyor. Yeflil Ofis Program uzun vadede do aya duyarl davranan bireylerin say s n n artmas nda flüphesiz etkili olacakt r. Böylelikle flirketler sadece ofis masraflar n azaltmakla kalmayacak, kurumsal çal flmalar na ek bir de er katacak.

15 haberler 06 10/27/10 3:10 PM Page 13 Yeflil fiirketler Zirveye Oynuyor Dünyan n çeflitli ekonomi dergileri muhtelif flirket listeleri yay nlarlar. Inc Dergisi de Eylül 2010 say s nda Inc 500 listesini yay nlam fl. Mevzubahis dökümün bizi ilgilendiren taraf ise üç yeflil flirketin bu tabloda kendine yer açm fl olmas. Yaflanan küresel krize ra men yeflil flirketlerin y k lmay p ayakta kalmas ndan öte kârlar n yükseltmeyi de baflarm fl olmas umut ve memnuniyet verici bir olay. flte huzurlar n zda Inc. dergisinin ilk 500 listesine girmeyi baflaran üç yeflil flirket: Gazelle: Listeye 24. s radan giren Gazelle, eski elektronik eflyalar n z üstüne para verip geri dönüfltürüyor model, atsan at lmaz, satsan sat lmaz televizyonunuzu en son depoya m att n z? Gazelle o döküntü televizyonunuzu al yor, bir de üstüne para veriyor. Mercury Solar System: 2006 y - l nda Mercury ilk kuruldu unda günefl enerjisi pek de popüler bir yat r m alan de ildi. Gene de daha o zaman flirketin kurucular ndan Jared Haines, yeni kuflak bir günefl enerjisi firmas kuraca z diye yola ç kt klar n söylüyor. Günefl enerjisi sektöründe rekabet k z flt kça Mercury sürekli inovasyonlar yapt. Mercury Solar System 500 flirket aras nda 337. s rada. Eco-Products: Geri dönüflümlü malzemeden yap lma ofis malzemeleri üreten Eco Products n yirmi y ll k bir geçmifli var. Colorado lu bir baba-o ul taraf ndan kurulan flirketin 2009 cirosu 47,5 milyon dolar buldu. Eco-Products son zamanlardaki en popüler ürünü geri dönüflümlü tek kullan ml k fincanlar. fiirket, 297. s rada. 2 Milyon stanbullu Sahile ndi Üçüncü köprüye karfl Yefliller Partisi taraf ndan bafllat lan 2 Milyon stanbullu kampanyas n n 2 Ekim deki eyleminde stanbullular ellerinde mumlarla bo az sahillerine ak n etti. F nd kl da kampanya koordinatörü Serkan Köybafl n n bas n aç klamas n okumas yla bafllayan eylemde, Befliktafl, Ortaköy, Kad köy, Salacak, Kuzguncuk, Sar yer, Kireçburnu, Rumelihisar, Arnavutköy, stinye, Bostanc, Bak rköy sahilleri ve Galata Köprüsünün de aralar nda bulundu u 23 noktada stanbullular yaflad klar kente sahip ç kt klar n gösterdiler. Eylemde Befliktafl sahilinde Filor Uluk un düzenledi i a aç defilesi, Befliktafl Çarfl grubunun sloganlar, Galata köprüsünde toplanan Greenpeace in botunun F nd kl sahiline yanaflarak açt ormanlara dokunma pankart, Ortaköy de Küresel Eylem Grubu taraf ndan seslendirilen flark lar büyük ilgi toplad. Her say için 203 fidan... EKOIQ Korusu 1015 Fidana Ulaflt

EKO. GELECE N KENTLER : AKILLI ve YEfi L. Sadece EKOIQ da: GRI Amsterdam: Sürdürülebilirli in ve Raporlaman n Gelece i

EKO. GELECE N KENTLER : AKILLI ve YEfi L. Sadece EKOIQ da: GRI Amsterdam: Sürdürülebilirli in ve Raporlaman n Gelece i Project2 7/1/10 10:56 AM Page 1 EKO TEMMUZ-A USTOS 2010 SAYI:4 MIQ Y E fi L fi / Y E fi L Y A fi A 7 TL (KDV dahil) 2010 Yeflil Ekonomi Raporundan Sat rbafllar Bilim laç Genel Müdürü Dr. Erhan Bafl: Çevreye

Detaylı

EKO. AB ÇEVRE ÖDÜLLER 2010 TÜRK YE N N YEfi L fiamp YONLARI. Yeflil Ürün Pazar Krizden Nas l Etkilendi? 10 Y l n 10 Büyük Çevre Olay.

EKO. AB ÇEVRE ÖDÜLLER 2010 TÜRK YE N N YEfi L fiamp YONLARI. Yeflil Ürün Pazar Krizden Nas l Etkilendi? 10 Y l n 10 Büyük Çevre Olay. Project1 5/10/10 10:12 AM Page 1 EKO MAYIS-HAZ RAN 2010 SAYI:3 MIQ Y E fi L fi / Y E fi L Y A fi A 7 TL (KDV dahil) Türkiye nin Karbon Taahhüdü Ne Olmal? Yeflil Dönüflüm KOB lerden mi Bafllayacak? mkânlar,

Detaylı

EKO. Wikileaks Çuval ndan Çevreye Düflenler. Sosyal Sorumlulu a Yeni Standart: ISO 26000. 16 Sayfal k Özel Cancun Eki BARDAK BOfi MU, DOLU MU?

EKO. Wikileaks Çuval ndan Çevreye Düflenler. Sosyal Sorumlulu a Yeni Standart: ISO 26000. 16 Sayfal k Özel Cancun Eki BARDAK BOfi MU, DOLU MU? Project1 1/14/11 9:47 AM Page 1 EKO OCAK-fiUBAT 2011 SAYI:7 MIQ Y E fi L fi / Y E fi L Y A fi A 7 TL (KDV dahil) Do ayla Sorun! da S f r Yeflil fl Plan Nas l Yap l r? Wikileaks Çuval ndan Çevreye Düflenler

Detaylı

EKOIQ Y E fi L B R fi V E Y A fi A M MART-N SAN 2010 SAYI:2

EKOIQ Y E fi L B R fi V E Y A fi A M MART-N SAN 2010 SAYI:2 EKOIQ Y E fi L B R fi V E Y A fi A M MART-N SAN 2010 SAYI:2 EKO MART-N SAN 2010 SAYI:2 MIQ Y E fi L B R fi V E Y A fi A 7 TL (KDV dahil) TEM Z TEKNOLOJ LER: Art k Çok mu Geç? Victor Ananias: Organik ç

Detaylı

EKOIQ AÇLIK! Adalet Ticaretin Temeli (midir?) Fairtrade. klim De iflikli i ve nsan Yap m. klim Pazarl klar nda Nereden Nereye?

EKOIQ AÇLIK! Adalet Ticaretin Temeli (midir?) Fairtrade. klim De iflikli i ve nsan Yap m. klim Pazarl klar nda Nereden Nereye? Project1 8/24/11 1:14 PM Page 1 EKOIQ MIQ Y E fi L fi / Y E fi L Y A fi A 7 TL (KDV dahil) EYLÜL-EK M 2011 SAYI:11 Organik Tar m Gezegenimizi Doyuramaz m? klim De iflikli i ve nsan Yap m AÇLIK! 2050 de:

Detaylı

Hissedar. Likidite. küresel tura. devam ediyor OTOMOT V: REKORTMEN SEKTÖRÜN 2011 PROJEKS YONU BORSA YATIRIMI DAHA Y TANITILMALI

Hissedar. Likidite. küresel tura. devam ediyor OTOMOT V: REKORTMEN SEKTÖRÜN 2011 PROJEKS YONU BORSA YATIRIMI DAHA Y TANITILMALI Temel Kotil: YEN HATLAR AÇMAYA DEVAM Nevzat Öztangut: GÜNDEM M Z YATIRIMCI E T M Özlem Denizmen: BORSA YATIRIMI DAHA Y TANITILMALI Hissedar YATIRIMCI L fik LER DERNE N N YAYINIDIR www.tuyid.org - SAYI

Detaylı

Yılın Giriflimcisi ODE Yalıtım. Camyünü yatırımında sona yaklaflıyoruz

Yılın Giriflimcisi ODE Yalıtım. Camyünü yatırımında sona yaklaflıyoruz Yılın Giriflimcisi ODE Yalıtım Camyünü yatırımında sona yaklaflıyoruz Önce kendimize inanmak, sonra da bu inanc n gereklerini yerine getirmek zorunday z! En uzun mesafe bir ilk ad mla, en büyük hedef

Detaylı

Organize Sanayi Bölgeleri'nin. OSB ortak platformu özerklik istedi. Türkiye de üretime geçmifl birçok. Mete BA DAT Sermayesiz yat r m

Organize Sanayi Bölgeleri'nin. OSB ortak platformu özerklik istedi. Türkiye de üretime geçmifl birçok. Mete BA DAT Sermayesiz yat r m Mete BA DAT Sermayesiz yat r m n 2 de lter AKINO LU Yeni bir fley laz m n 19 da Subegüm BULUT fl Gelifltirme Çevrimi olmadan Innovasyon sadece bir fantezidir n 12 de Veli SARITOPRAK Seçimler, ekonomi ve

Detaylı

Ezber bozmak için iddial, baflarmak için de iddia edilen konuda yetkin olmak gerekir

Ezber bozmak için iddial, baflarmak için de iddia edilen konuda yetkin olmak gerekir Ezber bozmak için iddial, baflarmak için de iddia edilen konuda yetkin olmak gerekir Var olan dengeleri sürdürmek pek çok kurulufl taraf ndan tercih edilen bir pozisyon olabilir. Oysaki sektöre farkl l

Detaylı

TEMMUZ 2011. Kale Kilit çevreci. yaklaflımlara de er veriyor

TEMMUZ 2011. Kale Kilit çevreci. yaklaflımlara de er veriyor 15 TEMMUZ 2011 Kale Kilit çevreci yaklaflımlara de er veriyor SUNUfi\ SEDAT ÖZGÜR Çocuklar m za yaflanabilir bir dünya b rakmal y z Küresel s nma, kaynaklar n tükenmesi ve artan nüfus; dünya ve insano

Detaylı

DEV DEV. KOÇ Holding. dünyan n yükselen. fi RKET. aras nda * BusinessWeek ifl dünyas n n birçok ülkede yay mlanan etkin ve prestijli ekonomi dergisi*

DEV DEV. KOÇ Holding. dünyan n yükselen. fi RKET. aras nda * BusinessWeek ifl dünyas n n birçok ülkede yay mlanan etkin ve prestijli ekonomi dergisi* kocumbenim 9/19/06 10:38 AM Page 1 dünyan n yükselen KOÇ Holding 25 DEV aras nda DEV fi RKET aras nda * BusinessWeek ifl dünyas n n birçok ülkede yay mlanan etkin ve prestijli ekonomi dergisi* kocumbenim

Detaylı

Çin den Gaziantep e. Ay n Gündemi. Küresel Vizyon. nsan Kaynaklar. letiflim. Divan Sohbetleri. Hayata Dair. Kültürel Vizyon.

Çin den Gaziantep e. Ay n Gündemi. Küresel Vizyon. nsan Kaynaklar. letiflim. Divan Sohbetleri. Hayata Dair. Kültürel Vizyon. ç i n d e k i l e r Ay n Gündemi 4 Anadolu Buluflmalar Gaziantep teydi Küresel Vizyon 8 pek Yolu nda Türk zleri Otoyol-Iveco Ortakl nda Yeni At l mlar Koç Holding Die Zeit gazetesinde: Almanya ya da Koç

Detaylı

Tutarl Bir Performans

Tutarl Bir Performans ç i n d e k i l e r : Küresel Vizyon...4 Ana Hedefimiz: Y lda %14 Büyümek Koç Holding Enerji Grubu, OPET e %50 Ortak Oldu Tat, Maret, Sek ve Pastavilla Tek Çat Alt nda Arçelik te Neler Oluyor? Hedef Net,

Detaylı

Avrupa ya Türk Ç karmas

Avrupa ya Türk Ç karmas ç i n d e k i l e r Küresel Vizyon 4 Avrupa nsan Türk Kültürünü Merak Ediyor Türkler Bu Kez Londra y Fethetti Ali Y. Koç, Genç Küresel Liderler çinde 17 Aral k Sonras ve Türkiye de Üçüncü Sektör Ram Pacific

Detaylı

ORTADO U UZMANI ÇET NSAYA DAN ÇARPICI ANAL ZLER. BU YIL STANBUL A KONGRE Ç N 50 B N K fi GELECEK

ORTADO U UZMANI ÇET NSAYA DAN ÇARPICI ANAL ZLER. BU YIL STANBUL A KONGRE Ç N 50 B N K fi GELECEK ORTADO U UZMANI ÇET NSAYA DAN ÇARPICI ANAL ZLER BU YIL STANBUL A KONGRE Ç N 50 B N K fi GELECEK e k o n o m i s t. c o m. t r 20-26 fiubat 2011 Y l 21 152273 Say 2011/8 3 TL K.K.T.C. fiyat 3.75 TL Ford

Detaylı

Enerji sektörünün lokomotifi: Tüprafl

Enerji sektörünün lokomotifi: Tüprafl içindekile r EK M 2008 Küresel Vizyon 4 Mesut lter: Türkiye ekonomisine büyük katk sa l yoruz 8 Türkiye Kafkasya da yönünü ar yor 9 Deniz Ülke Ar bo an: Türkiye dengelerin dengeleyicisi olmal Ay n Gündemi

Detaylı

Ayd n. Ayd n da Sürdürülebilir Kalk nma ve AB Projeleri Sayfa 3 te. Küreselleflme - Bölgeselleflme ve Biz Sayfa 4 te

Ayd n. Ayd n da Sürdürülebilir Kalk nma ve AB Projeleri Sayfa 3 te. Küreselleflme - Bölgeselleflme ve Biz Sayfa 4 te Ayd n 31 Ekim 2008 Ayd n da Sürdürülebilir Kalk nma ve AB Projeleri Sayfa 3 te Küreselleflme - Bölgeselleflme ve Biz Sayfa 4 te Ayd n Tar ma Alternatif Yaratmal Sayfa 25 te Su Çal flmalar ve AB Sayfa 32

Detaylı

Daha Fazla stihdam çin Yap lmas Gerekenler

Daha Fazla stihdam çin Yap lmas Gerekenler Çerçeve Daha Fazla stihdam çin Yap lmas Gerekenler Gelinen noktada Türkiye nin önünde çözülmesi gereken en öncelikli problem iflsizliktir. 1998 ve 2001 y l nda yaflanan krizlerden sonra iflsizlik h zla

Detaylı

Hissedar. halka acmak 10 BÜYÜK. Genel kurul süreclerini. nternette neredesiniz? GÖZÜYLE YATIRIMCI L fik LER HATASI YATIRIMCI SÜREKL L K BEKLER

Hissedar. halka acmak 10 BÜYÜK. Genel kurul süreclerini. nternette neredesiniz? GÖZÜYLE YATIRIMCI L fik LER HATASI YATIRIMCI SÜREKL L K BEKLER Hüseyin Erkan: AVRASYA P YASALARININ YILDIZI MKB Ergun Özen: GÜVEN DO RU LET fi MLE SA LANIR Ian Matheson: YATIRIMCI SÜREKL L K BEKLER Hissedar YATIRIMCI L fik LER DERNE N N YAYINIDIR www.tuyid.org - SAYI

Detaylı

Renault LATITUDE. Renault Latitude - VW Yeni Tiguan

Renault LATITUDE. Renault Latitude - VW Yeni Tiguan TÜM OTO K RALAMA KURULUfiLARI DERNE YAYIN ORGANI Say : 55 Mart 2011 Renault LATITUDE Renault Genel Müdür Yard mc s (Ticari) Guillaume Sicard: Öncelikli Hedefimiz Ticari Performans ve Sat fllar Art rmak

Detaylı

Bayilerimiz camyünü yat r m karar vermemizde bizi cesaretlendirdiler ve ilk üretim günümüzden bafllayarak üstün bir sat fl performans gösterdiler.

Bayilerimiz camyünü yat r m karar vermemizde bizi cesaretlendirdiler ve ilk üretim günümüzden bafllayarak üstün bir sat fl performans gösterdiler. Biz, ne, Demifltik, iflte yapt k! ne de, Yapt klar m z yapacaklar m z n aynas d r demeyi severiz. Biz, sadece ileriye bakar ve Daha neler yap labilir? diye sorar z Küresel kriz çok uzun bir zamandan bu

Detaylı

ddial olmak sözde de il özde, ddial olmak süreçte de il sonuçtad r. ODE yi sözlerle de il yapt klar yla de erlendirin

ddial olmak sözde de il özde, ddial olmak süreçte de il sonuçtad r. ODE yi sözlerle de il yapt klar yla de erlendirin ddial olmak sözde de il özde, ddial olmak süreçte de il sonuçtad r. ODE yi sözlerle de il yapt klar yla de erlendirin 25 y l önce Mustafa Demirci ve Veysi O uz ile ODE yi kurmak üzere yola ç kt m zda bugün

Detaylı

01 Koç Toplulu u, çal flanlar yla birlikte, müflterilerinin tatminini sa layarak sa l kl geliflmeyi, evrensel kalite ve standartlarda ürün ve hizmetler sunmay amaçlar. Bu suretle ülkesi, müflterileri,

Detaylı

Dünyam z n Enerji htiyac ve

Dünyam z n Enerji htiyac ve Ocak - fiubat - Mart 2009 Dimes in ücretsiz yay n d r Y l: 2 - Say : 3 Dünyam z n Enerji htiyac ve Alternatif Çözümler Dimes in Yeni Yüzleri Gelece i Görmek Hedef 2012 Haflmet Babao lu Giriflimcilere Alt

Detaylı

Art yor. Çevre Bilinci. Türkiye nin Marka. Etkili Diyet ve Kahvalt. Türkiye nin ilk ve

Art yor. Çevre Bilinci. Türkiye nin Marka. Etkili Diyet ve Kahvalt. Türkiye nin ilk ve Temmuz-A ustos-eylül 2008 Dimes in ücretsiz yay n d r Y l: 1 Say : 1 Çevre Bilinci Art yor Türkiye nin Marka De eri Dimes Etkili Diyet ve Kahvalt Sedef Kabafl Türkiye nin ilk ve tek Ayva Nektar içindekiler

Detaylı

Zonguldak 5. Kasım 2010

Zonguldak 5. Kasım 2010 Zonguldak 5 Kasım 2010 2 Zonguldak ve Garanti Bankas Anadolu Sohbetleri Zonguldak ve Atatürk Garanti Gelecekten Umutlu... Global toparlanma sürecinin devam etti i ekonomide, ifller, geçti imiz y la göre

Detaylı

Yeni Mezunun fl Rehberi

Yeni Mezunun fl Rehberi Yeni Mezunun fl Rehberi Tepe yöneticilerden gençlere mektup Cazip ifl alanlar Özgeçmifl ve baflvuru hatalar ISSN 1308-5689 2011 fiirketler ve dahas Yeni Mezunun fl Rehberi 2011 Yeni Mezunun fl Rehberi

Detaylı

fiubat - TEMMUZ 2012 121/122

fiubat - TEMMUZ 2012 121/122 fiubat - TEMMUZ 2012 121/122 BUS AD dan Ar-Ge ve Sektörel Beklentiler Raporu TÜRKONFED: stikrar ve büyüme için TTK ve Yeni Anayasa önemli Oya Coflkunöz Yöney: Üretkenli i esas alan büyümeye odaklanmal

Detaylı

bizden Umutlu Olmak çin Çok Nedenimiz Var

bizden Umutlu Olmak çin Çok Nedenimiz Var ç i n d e k i l e r : Küresel Vizyon...4 Ford Otosan, Ticari Araç Segmentinin Lideri! e-dönüflüm...10 Koç Bilgi Grubu ndan E-Dönüflüm Program letiflim...23 Koç Yönder Üyeleri Uluslararas Arenada Suna K

Detaylı

stanbul, Ocak 2010 ISBN 978-9944-60-571-7 SO Yay n No: 2010/1

stanbul, Ocak 2010 ISBN 978-9944-60-571-7 SO Yay n No: 2010/1 stanbul, Ocak 2010 ISBN 978-9944-60-571-7 SO Yay n No: 2010/1 Sunufl Sanayi Kongrelerimizin sekizincisini, 15-16 Aral k 2009 tarihlerinde Sürdürülebilir Rekabet Gücü: Kriz Sonras Yeni Yön temas ile gerçeklefltirdik.

Detaylı