PEK BU K M N ESER? Nas l Yeflil Üniversite Olunur? Biyoyak t Kar n Doyurur mu? IMKB Sürdürülebilirlik Endeksi Geliyor

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "PEK BU K M N ESER? Nas l Yeflil Üniversite Olunur? Biyoyak t Kar n Doyurur mu? IMKB Sürdürülebilirlik Endeksi Geliyor"

Transkript

1 Project1 11/3/10 11:48 AM Page 1 7 TL (KDV dahil) KASIM-ARALIK 2010 SAYI:6 Y E fi L fi / Y E fi L Y A fi A M PEK BU K M N ESER? IMKB Sürdürülebilirlik Endeksi Geliyor Elektrikli Araçlar n Gelece i Nas l Yeflil Üniversite Olunur? Biyoyak t Kar n Doyurur mu? Ekstremofilik Organizmalar ve Global Enerji Dengeleri Biyoçeflitlilik ve Ormanlar n Gelece i nternet Çevremizi De ifltiriyor

2 Project1 11/3/10 11:48 AM Page 2

3 editor 06 10/27/10 4:51 PM Page 1 Bafllarken neyi Kendimize Bat rman n Zaman d r Geçti imiz ay, Çevre Dostu Binalar Konseyi nin BUILdIST Fuar Arena toplant lar kapsam nda, Radikal Gazetesinden Serkan Ocak, ntvmsnbc Yeflil Haber den Ayzen Atalay ve Eko Yap dergisinden Sevda Yayla yla birlikte Ekolojik Bilinçlenmede Medyan n Rolü nü tart flt k. Gerçekten önemli bir konu ekolojik bilinçlenme. Bas n da bu bilinçlenmenin önemli bir parças. nsanlar n küresel s nmadan, iklim de iflikli inden haberdar olmalar n sa lamada önemli bir rolü var. Peki bu rolü ne kadar yerine getirebiliyoruz? Yan t n çok parlak olmayaca aç k. Birincisi bu Türkiye de hâlâ bir uzmanl k alan de il. Serkan Ocak n da belirtti i gibi, di er ifllerin yan s ra yap lan, neredeyse bir gönüllülük ifli. Daha ortada ne çevre gazetecileri ve muhabirleri var, ne de çevre yazarlar. Konu hakk nda yazanlar n, konunun boyutlar ndan ne kadar haberdar oldu u bile belli de il. Tart flmada Ayzen Atalay n da vurgulad gibi, küresel s nma ya da çevre felaketleriyle ilgili haberler, kamuoyu üzerinde ne yaz k ki bir karamsarl k ve umursamazl k havas bile yarat yor olabilir. Her konuda oldu u gibi, e itim flart deniyor ama bu e itimin içeri i pek tart fl lm - yor. Ya yapt m z haberler, yazd - m z yaz lar, düflündü ümüzün tam tersine etkiler yarat yorsa! Ya insanlar yapacak zaten bir fley yok, yand k mahvolduk noktas na itiyorsa. Gerçekten esasl bir tart flma. Ve bu konuda yol almadan ekolojik bilinçlenmede de pek bir yol kat edemeyebiliriz. Bu tart flman n gelip dayand yer, çevre habercili- inin, felaket tellall olarak da nitelendirilebilecek kötü olaylar n aktar m yla s n rl olup olmayaca. Bunun yerine, çözümleri de göstermeye çal flan, iyi örnek ve vakalar ön plana ç karmaya çal flan bir habercilik anlay fl koyabilir miyiz? Koymal m y z? Ya da flöyle soral m, buz parças n n üstündeki yaln z kutup ay s foto raflar insanlar küresel s nma konusunda bilinçlendirdi mi, yoksa konunun bizimle alakas olmad n, çok uzaklarda, kutuplarda geçen bir hikâye oldu unu bilinçalt m za yerleflmesini mi sa lad? Yan t vermek zor Bu say m z n kapa da bu tart flman n bir parças. Greenpeace foto rafç lar ndan Daniel Beltra n n, Meksika körfezinde petrole bulanm fl pelikanlar gösteren bu foto raf n kapa a yerlefltirirken bir süre düflünmek zorunda kald k. Bu imaj, insanlar konuya ilgi göstermeye mi, yoksa korkutup konudan uzak durmaya m itecek? Yoksa bize ne bu pelikanlardan m dedirtecek? Bunu hep beraber görece iz. Bu konudaki tart flman n hem çevre habercili ini, hem de ekolojik bilinçlenmeye katk sunmak isteyen herkesi ilerletece ine inan yorum. Ekolojik bilinç ciddi bir ifl, hem de sadece gazetecilere b rak lmayacak kadar ciddi Bar fl DO RU EKOIQ / KASIM

4 icindekiler 06 10/27/10 4:58 PM Page 1 BZD Yay nc l k ve letiflim ad na sahibi Zülfü Dicleli Sorumlu Yaz flleri Müdürü Zeynep Demirel Genel Yay n Yönetmeni Bar fl Do ru Art Direktör Özlem Sarar D. Editör Balkan Talu Dan flma Kurulu Ural Aküzüm - TEDMER ve Ar Hareketi Baflkan Coflkun Aral - Z TV Genel Koordinatörü Banu Aydo an - Koç Bilgi Grubu Kurumsal letiflim Direktörü, Koç Holding Çevre Koordinasyon Kurulu Üyesi, Yeflil Bilgi Platformu Yöneticisi F. Fatma Çelenk - Soyak Holding Kurumsal letiflim Koordinatörü Behçet Envarl - Türkiye Biliflim Vakf Genel Sekreteri Sibel Sezer Eralp REC, Bölgesel Çevre Merkezi Türkiye Direktörü Ça la Balc Erifl - Demirer Holding Karbon Gelifltirme Müdürü Engin Güvenç - fl Dünyas ve Sürdürülebilir Kalk nma Derne i Genel Sekreteri Cavit Vardarl lar - MESS Entegre Geri Kazan m ve Enerji, Çevre Projesi Genel Müdürü Necla Zarakol - Zarakol letiflim Yönetim Kurulu Baflkan Yaz Kurulu Edip Emil Öymen, Bar fl Gencer Baykan, Serpil Ata Deniz Sözüdo ru Redaksiyon fiöhret Baltafl Katk da bulunanlar Nermin Uçar, Selim Talay, Mutlu Dinçer, Eren Dörmez Reklam Müdürü Semra Akyüz Üretim Sorumlusu Ahmet Muhtar Sökücü Abone liflkileri Neslihan Öztürk Yay n Adresi BZD Yay nc l k ve letiflim Alemda Caddesi, Yanyol Sokak, No: 5 SBK fl Merkezi, B Blok Kat: 3 K s kl Üsküdar / st. Tel: (90) Faks: (90) Bas m Yeri: Tor Ofset San. Tic. Ltd. fiti. mam Çeflme Caddesi NO: 26/2 Ayaza a/fiiflli- ST. Tel: (90) pbx Faks: (90) Da t m Turkuvaz Da t m Pazarlama A.fi. ki ayda bir yay nlan r. Yerel Süreli Yay n ISSN Kapak Foto raf Daniel Beltra / Greenpeace çindekiler 16 MKB Sürdürülebilirlik Endeksi Kap da fl Dünyas ve Sürdürülebilir Kalk nma Derne i Genel Sekreteri Engin Güvenç, MKB Sürdürülebilirlik Endeksinin 2012 de ifllemde olaca n n müjdesini verdi. 22 Dosya: Biyoyak t Kar n Doyurur mu? Biyoyak tlar ilk olarak Bush döneminde gündeme geldi. Alt na hücum bafllam flt ama tart flmalar bitmedi. Ya biyoyak tlar küresel bir g da krizinin fitilini ateflliyorsa? 30 Yeflil Üniversite Nas l Olur? Herfleyin yeflili olur da üniversitelerin olmaz m? Peki, ülkemizin üniversiteleri bu konuda neler yap yor? stanbul Bilgi, Bahçeflehir, Ege ve Özye in Üniversitesi EKOIQ nun sorular n yan tlad. 40 Global Compact, Uzun Bir Seyahat BM Kalk nma Program Yöneticisi Hans n Do an, Global Compact Sözleflmesini imzalayan flirketlerin ciddi bir taahhüt alt na girdi ini söylüyor. 48 Biyoçeflitlilik Ormanlar Nas l Etkiler? Ormanlar dünyan n en büyük karbon tutaklar. Durumun gayet fark nda olan UPM, Global Biyoçeflitlilik Program yla ormanlardaki biyoçeflitlili i korumay ve artt rmay hedefliyor. 54 Sürdürülebilir Ulafl m Mümkün Sürdürülebilir Ulafl m Merkezi-Türkiye Direktörü Sibel Bülay, stanbul, Antalya, Adapazar ve Kocaeli de yürütükleri projeleri EKOIQ ya anlatt. 58 Timberland n 65 bin K zg n Çevreciyle Dans 1 Haziran 2010 günü Timberland CEO su Jeff Swartz n mailleri durmak bilmedi. Peki Swartz, 65 bin k zg n Greenpeace eylemcisine karfl ne yapt? Harvard Business Review den aktar yoruz 64 Eflitlikçi Toplumlar Daha m Çevreci? Optimist Yay nlar ndan ç kan Su Terazisi kitab, eflitlikçi toplumlar n çevre koruma konusunda da baflar l oldu unu iddia ediyor. 68 Ekstremofilik Mikroorganizmalar ve Küresel Enerji Dengeleri Mikroskobik organizmalar dünyan n enerji sorununa çözüm olabilir mi? Marmara Üniversitesi Endüstriyel Biyoteknoloji ve Sistem Biyolojisi Bölümünde çal flan yetkin bir ekip Mümkün diyor

5 icindekiler 06 10/27/10 4:58 PM Page Petrol Kumard r Bu foto raflar Meksika Körfezindeki felaketten sonra çekildi. BP nin sondaj kuyusunda meydana gelen patlaman n yaratt gerçek y k msa hâlâ tam olarak gün yüzüne ç kmad. 84 Elektrikli Araçlar n Gelece i Bilimkurgu de il, gerçek: Elektrikli araçlar sokaklara s n yor. Peki, elektrikli araçlar n yayg nlaflmas n engelleyen önyarg l zihniyet nas l afl lacak? 90 BB Geridönüflüm Atölyesinde Hayal Gücüne S n r Yok Gaz bidonundan oturma grubu, kad n çorab ndan masa lambas, klasörden abiye kad n çantas olur mu? Olur, e er inanm yorsan z stanbul Büyükflehir Belediyesi Kad n Koordinasyon Merkezinin Geridönüflüm Atölyesini acilen ziyaret edin. 96 Tafl Devri Neden Sona Erdi? Türkçede karbon sorunu üzerine kaleme al nm fl ilk kitab n yazar Dr. R za Kad lar 150 milyar dolarl k karbon piyasas n mercek alt na al yor. 98 Çevre Deyince: Prof. Dr. Kriton Curi Bundan 14 y l önce kaybetti imiz Prof. Dr. Kriton Curi çevre ve at k konular na dikkat çeken ilk bilim adam yd. Kendisini sayg yla an yor; sözü mesai arkadafllar, dostlar ve ö rencilerine b rak yoruz. 104 ZAYDAfi Yüzde Yüz Kapasiteye Ulaflt ZAYDAfi Genel Müdürü Muhammet Saraç, 14 y ll k geçmifli olan kurumun, kat at klar n bertaraf nda önemli bir yol kaydetti ini söylüyor. 108 Sürdürülebilir Baflar Öyküleri Birleflmifl Milletler Çevre Program Yeflil Ekonomi Raporu, sürdürülebilir baflar öykülerini aktar yor. 114 nternet Çevremizi de De ifltirecek Atmosfer ve okyanus bilimci Gulio Boccaletti, internetin çevre sorunlar n ele al fl biçimlerimizi nas l de ifltirdi ini tart fl yor. 120 Ganj Nehrini Kim Ar nd racak? EKOIQ dostlar ndan amatör gezgin Doktor Cüneyt Baflbu u gitti i memleketlere bir de ekolojik aç dan bak yor. lk ziyaretgâh, Hindular n kutsal Ganj Nehri 124 II. Yeflil Tesisler Konferans Odak Kurumsal taraf ndan Türkiye de sürdürülebilirlik ve çevre bilincinin artmas için düzenlenen II. Yeflil Tesisler Konferans na kat l m yo undu. Her say da... 4 Haberler Almanya yenilenebilir enerjide istihdam rekoru k r yor. YEK tasla nihayet gün fl na ç k yor. 82 Emil Edip Öymen Oscar n Yeflili, A ac m z Bildiriyor 126 Yeflil Fuarlar Listesi 128 Kitap Ekotopya, Cassandra ya nanmak, Penguenlerin Buzlar Erimesin, A açlar Yok Olmas n, Yunuslar Yaflas n

6 haberler 06 10/27/10 3:10 PM Page 4 Haberler 3-E Kural Uygulans n Heinrich Böll Stiftung Derne i Türkiye Temsilcili i taraf ndan haz rlanan, Türkiye de Enerji Verimlili inin Durumu ve Yerel Yönetimlerin Rolü raporu kamuoyuna sunuldu. Raporun "Türkiye'de Enerji Verimlili i" bölümünü yazan Yeflilgüç Enerji ve Çevre Dan flmanl flirketi yöneticisi Tülin Keskin, Türkiye nin enerji ihtiyac n n yüzde 92 sinin fosil yak tlardan temin edildi ini söyledi. Marmara Belediyeler Birli i dan flman Halil Ünlü ise raporun Enerji Verimlili i ve Yerel Yönetimler bafll kl bölümünü sundu. Uluslararas Enerji Ajans n n verilerine göre dünya enerjisinin yüzde 60 ila 80 lik bir bölümü kentlerde tüketiliyor. Kentlerdeki binalar (sanayi tesisleri, iflyerleri, konutlar) seragaz emisyonlar n n en önemli kayna olarak kabul ediliyor. Ünlü nün enerji verimlili i için önerdi i çözümler aras nda sürdürülebilir (eko kentler) kentler de bulunuyor. Sürdürülebilir kentler 3-E kural na göre tasarlan yor: Ekoloji, Ekonomi, Eflitlik. Halil Ünlü ayr ca TOK nin ihale etti i yap m ve onar m ifllerinde enerji verimlili i flart koymas n öneriyor. Almanya dan Yenilenebilir Enerjide stihdam Rekoru K r ld UPM, Dow Jones Sürdürülebilirlik ndeksi nde Sürdürülebilir ormanc l n öncü flirketlerinden biri olan UPM, y llar için Dow Jones Sürdürülebilirlik Endeksi ne (DJSI) dahil edildi. DJSI, uzun zamand r her sektörün global ve bölgesel sürdürülebilirlik liderlerini belirliyor. Hem Avrupa hem de Global Sürdürülebilirlik ndeksi ne seçilen UPM in Türkiye Genel Müdürü Gülay Akkufl, UPM operasyonlar n n sürdürülebilirlik koflullar n sa lad n vurgulad. UPM ürünlerinin defalarca geri dönüfltürüldü ünü hat rlatan Akkufl, firman n biyoçeflitlili i artt rd n ve su kaynaklar n korudu unu söyledi. UPM ürünleri, yenilenebilir enerji kullan larak üretiliyor. Enerji kayna olarak da sürdürülebilir ormanlardan elde edilen karbonsuz biyokütle kullan l yor. Alman Çevre Bakanl taraf ndan yap lan bir çal flmaya göre Alman yenilenebilir enerji sektöründe beklenenin üstünde bir istihdam art fl gerçekleflti ve çal flan say s 340 bin kifliye ulaflt. Çevre Bakan Norbert Röttgen yapt aç klamada bu yüksek rakam n içinde proje dan flmanl, üretim ve kurulum gibi birçok farkl iflkolu bulundu unu belirtti. Rakamlar Avrupa n n en büyük ekonomisi olan Almanya da 2004 y l ndan bu yana sektördeki istihdam n iki kattan daha fazla artt n gösteriyor y - l nda bu rakam n 500 bini bulmas bekleniyor y l nda ülkede yürürlü e giren Yenilenebilir Enerji Kaynaklar Yasas n n yürürlü e girmesinin ard ndan ülkenin yenilenebilir enerji sektöründe h zl bir büyüme yaflanm flt. Ezinç Metal den Renkli Radyatörler Sun&Wind Energy dergisi taraf ndan dünyan n beflinci en büyük günefl enerjisi flirketi seçilen Ezinç Metal, yeni tasarlad Decoline radyatör serisiyle müflterilerinden büyük be eni topluyor. Renkli ve sempatik görüntüleri ile Decoline renkli radyatörler evlerde, ofislerde ve her türlü yaflam alan nda estetik görüntüsüyle fark n ortaya koyuyor. Decoline serisi, alüminyum yap lar ve antikorozif kaplamalar sayesinde uzun ömürlü bir kullan m sunuyor. 4 KASIM 2010 / EKOIQ

7 haberler 06 10/27/10 3:10 PM Page 5

8 haberler 06 10/27/10 3:10 PM Page 6 Haberler Enerjisa Okullar Yeniliyor Türkiye elektrik pazar n n liderli ini hedefleyen Enerjisa, uygulama ve yap m çal flmalar süren 1000 megawatt kurulu gücünde dokuz adet hidroelektrik santral projesinin yer ald Seyhan ve Ceyhan Bölgesindeki okullar n e itime elveriflli duruma getirilmesi için geçti imiz sene bafllatt faaliyetlerine devam ediyor. Geçen sene 13 ilkö retim okulu ve bir anaokulunun iç düzenleme ve restorasyonunu tamamlayan Enerjisa, bu y l 4 ilkö retim okulunu daha yenileyerek ö rencilerin daha kaliteli e itim almas na katk sa lad. Cancun da Fiyasko Olmamal Meksika da y l sonunda yap lacak olan iklim de ifliklikleri müzakereleri arifesinde Avrupa Komisyonu klim De iflikli i Politikalar Baflkan Artur Runge- Metzger kat l mc ülkeleri uyar yor: E er Cancun toplant s nda iklim de iflikli i konusunda ileriye dönük bir ad m at lamazsa di er dünya ülkeleri bu toplant lar anlams z ve gereksiz olarak görecektir. Çin in Tianjin kentinde Birleflmifl Milletler taraf ndan yürütülen iklim de iflikli i toplant lar n n aç l fl nda konuflan Metzger, di er ülkelerin uzlaflamayan aktörlere Siz daha kendi aran zda anlaflam yorsan z; niye sizi desteklemek için u raflal m? diye sorabileceklerini belirtti. Metzger in yöneltti i elefltiriler Tianjin toplant s na kat lan birçok üst düzey temsilci taraf ndan paylafl l yor. Toplant kat l mc lar Cancun toplant s n n müzakereci, yönetici, gazeteci ve STK temsilcilerinin itibarlar n geri kazanmaya çal flaca bir konferans olaca na iflaret ettiler. klim De iflikli i Bünyemize de Zararl Yüzde 88 imiz Endifleliyiz Küresel pazar araflt rma flirketi Synovate ve uluslararas medya kuruluflu Deutsche Welle, küresel s nma ve insanlar n bu konudaki tav rlar n incelen bir araflt rma yay nlad. 18 ülkeden 13 bin kiflinin kat ld araflt rmaya göre Türkiye de iklim de iflikli i konusunda endifle tafl yanlar n oran yüzde 67 olurken, bunun sadece do al olaylar döngüsünün bir parças oldu una inananlar n oran ysa yüzde 8 seviyesinde kald. Kat l mc lar n yüzde 88 i, flirketlerin iklim de iflikli ini azaltma sorumlulu u bulundu unu ifade ederken, bu oran n en yüksek oldu u ülkeler yüzde 98 ile Çin ve yüzde 94 ile Fransa oldu. Türkiye de anketi yan tlayanlar n yüzde 81 i flirketlerin sorumlulu u oldu unu söyledi. kinci Dünya Sa l k Zirvesi bu y l Ekim tarihleri aras nda Berlin de topland. Zirveye kat - lan bilim insanlar aras nda Nobel ödüllü sayg n isimler de vard. Toplant n n en önemli gündem maddelerinden biri de sa l k ve iklim de iflikli i aras ndaki iliflki oldu. Bu yaz Rusya n n baflkenti Moskova da s cakl k 30 derecenin alt na düflmedi ama bu dalgan n etkileri konusunda hâlâ doyurucu bir bilgi yok. Öte yandan 2005 y l nda Bat Avrupa da yaflanan s cak hava dalgas s ras nda ço u yafll 75 bin kifli hayat n kaybetmiflti. Postdam klim Araflt rmalar Enstitüsünün Direktörü Hans Joachim Schellnhuber, skandinavya, Kanada ve Sibirya gibi bölgelerin bu geliflmelerden kârl ç kabilece ini iflaret ederek, dünyan n 2 derece daha s nmas n n asl nda güney ülkeleri için adaletsiz olaca n vurgulad. Bangladefl teki Dhaka Üniversitesi kamu sa l uzman Timothy Evans ise, güneyde yaflanan adaletsizli e örnek olarak, topraklar n tuzlanmas sebebiyle sellerden etkilenen Bangladeflli çiftçilerin kendini besleme yeteneklerinin ortadan kalkt n anlatt. Son olarak ABD Ulusal Sa l k Enstitüsü Direktörü Francis Collins, ABD li bilim insanlar - n n küresel s nma tetikledi i hastal klar konusunda yay nlanan bir araflt rmaya de indi. Araflt rmada ast m, kanser, kalp ve damar hastal klar, beslenme konusu, s ca a ba l ölümler, zihinsel kusurlar, nörolojik hastal klar, dang hastal gibi enfeksiyonun neden oldu u rahats zl klar, suyla bulaflan hastal klar, havayla ba lant s olan rahats zl k ve ölüm vakalar n detayl olarak iflleyen bölümler bulunuyor. Bunun nas l yap laca sorusuna, kat l mc - lar n yüzde 70 i enerji tasarrufu ve at klar n azalt lmas ve yüzde 58 i yeflil ve etik kurallar çerçevesinde üretilmifl malzemeler kullan lmas n sa lamak yan t n verdi. 6 KASIM 2010 / EKOIQ

9 haberler 06 10/27/10 3:10 PM Page 7

10 haberler 06 10/27/10 3:10 PM Page 8 Haberler WWF den K rm z Alarm WWF taraf ndan yay mlanan Yaflayan Gezegen Raporu 2010 a göre ekolojik ayak izimiz iki kat na ç kt. Çarp c veriler içeren rapor, insanl n do al kaynaklar üzerindeki talebinin neredeyse fl k h z yla artt n, dünyan n sa layabilece inden yüzde 50 daha fazlas n tüketti imizi ortaya ç kard. Rapordaki en önemli göstergelerden biri olan Yaflayan Gezegen Endeksi, 2500 türün ve 8 bin popülasyonun ölçümlenmesiyle son 40 y lda küresel ölçekte biyolojik çeflitlili in yüzde 30 azald n tespit ediyor. Raporda ortaya ç kan ekolojik ayak izi verilerine göre 40 y l içinde do al kaynak talebimiz iki kat na ç kt. Bu da, yaflam m z sürdürmek için 2010 y l nda 1,5 gezegene ihtiyac m z oldu una iflaret ediyor. Bu flekilde devam edersek, tüketimimizi karfl lamak için 2030 y l nda 2 gezegene, 2050 y l nda 2,8 gezegene ihtiyaç duyaca z. Kifli bafl na düflen ekolojik ayak izi s ralamas nda Türkiye, 154 ülke aras nda 63. s rada yer al yor. klim De iflikli ine Dokunun Türkiye nin lider enerji flirketlerinden Aygaz, Yar n Hava Nas l Olacak? isimli yeni çevre projesini, kamuoyuna duyurdu. Avrupa Birli i nin 2010 y l n Hava Y l ilan etmesiyle daha da önem kazanan Proje, iklim de iflikli i konusunda kamuoyu duyarl l n artt rmay amaçl yor. Aygaz, bu proje çerçevesinde ziyaret etti i 11 ilde içinde planetaryum ve sihirli küre bulunan Gökyüzü T r kuracak. Aygaz, vatandafllar n iklim de ifliklili- ine dokunarak durumun vahametine ikna olmalar ve harekete geçmelerini hedefliyor. YEK Tasla Belli Oldu Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanl, yaklafl k 50 milyar dolar bulmas beklenen Yenilenebilir Enerji Kanunu (YEK) tasar s n nihayet somutlaflt rd iddia ediliyor. Zaman gazetesinin ulaflt tasla a göre kilowatt/saat bafl na günefl enerjisine 10, hidroelektrik ve rüzgâra 5.5, jeotermale 8, biyokütleye 14 Eurocent teflvik verilecek. Bakanl n hedeflerine göre 2020 y l na kadar 19 bin megavat rüzgâr, 13 bin megawatt hidrolik ve 1000 megavat günefl yat r m yap lmas planlan yor. Yat r m hedefi tutturuldu unda rüzgâr için 22 milyar Euro, hidrolik için 15 milyar Euro, günefl için 15 milyar Euro yat r m yap lmas gerekiyor ve toplam rakam da 50 milyar Euro'yu afl yor. Günefl enerjisi yat r mc lar yeni kanunda 24 Eurocent lik bir teflvik talep ediyor, Ekonomiden sorumlu Devlet Bakan Ali Babacan ise 6 Eurocent ten fazla teflvik vermeye yanaflm yordu. Taslaktaki en büyük sürprizlerden biri de rüzgâr enerjisine verilen fiyat Van, Kars, Trabzon, Samsun, Kastamonu, Eskiflehir, Antalya, zmir ve Tekirda gibi illerde birer hafta kalacak olan Gökyüzü T r nda k sa ad REC olan, Bölgesel Çevre Merkezi taraf ndan haz rlanan e itimler de verilecek. Hava Nas l Olacak Projesi, iklim de iflikli iyle ilgili kamuoyu fark ndal - n ölçen araflt rmalar n sonuçlar ndan do du. Ülkemizde ne yaz k ki bu konudaki fark ndal k, hem dünya, hem de Avrupa ortalamalar n n alt nda. Bu sebeple Aygaz gelecek üç y l boyunca Yar n hava nas l olacak? sorusuyla, Türkiye nin dört bir köflesini dolaflacak. oldu. Rüzgâra ilk taslakta 6,5 Eurocent olarak belirlenen teflvikin 5,5 a çekilmesi rüzgâr yat r mc lar için dufl etkisi yaratt. Rüzgâr yat r mc lar en az 7 Eurocent al m garantisi istiyordu. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakan Taner Y ld z, konuyla ilgili yapt aç klamada, verdikleri teflviklerin yat r mlar için yeterli olaca n ifade ediyor. Y ld z, Türkiye nin güneflten alaca verimin birçok ülkeden daha fazla oldu unu hat rlatarak öngörülen teflvik miktar n n makul ve gerçekleflebilir bir rakam oldu unu söyledi. 8 KASIM 2010 / EKOIQ

11 haberler 06 10/27/10 3:10 PM Page 9

12 haberler 06 10/27/10 3:10 PM Page 10 Haberler Ekolojik Ar lar Eskilerini Paylafl yor Sosyal paylafl m deyince akl m za hemen facebook, twitter gibi örnekler geliyor. Biz biraz da yeflil paylafl m sitelerinden söz edelim. Bu y l n mart ay nda kurulmufl olan sitesi yeniden kullan m konusuna yo unlaflm fl. Sitede bebek malzemelerinden arabaya kadar her çeflit ürün ücretsiz olarak üye kullan c lar n n dikkatine sunuluyor. Siteye üye olmak da tamamen ücretsiz. Elden ç karmak istedi iniz malzemeyi de siteye koyabiliyorsunuz, ihtiyaçlar n z için ilan da verebiliyorsunuz. Ayr ca sitenin iflletiminde yenilenebilir enerji kullan l yor. Ecobees, ayn zamanda a aç ekim kampanyalar na da kat l yor. Peki, neden ar diye soranlara da Einstein n meflhur sözünü hat rlat yorlar: E er ar lar ortadan kaybolursa insanlar sadece befl y l dayanabilir. BAE de Ekolojik Okul Seferberli i Birleflik Arap Emirlikleri dev bir eko-okul projesine haz rlan yor. Emirlik Tabiat Kuruluflu (EWS), WWF, E itim Bakanl ve HSBC Bankas taraf ndan ortak yürütülen program çerçevesinde HSBC Eko Okul klim nisiyatifi kuruldu. Program n amac iklim de iflikli i konusunda odaklanm fl ve enerji verimlili i konusunda icraata geçmifl okullar aras nda bir a kurmak. Uluslararas Çevre E itim Vakf (FEE) ile ortak yürütülen program dünyan n en büyük çevre e itim program olma özelli ini tafl yor. Bu okullardan mezun olan ö renciler eko komiteler kurarak okullar n n ekolojik niteli ini denetleyebilecekler. 10 KASIM 2010 / EKOIQ Ö retmenler Soruyor: Karadeniz Nas l Kurtulur? Milli E itim Bakanl (MEB), Karadeniz in Kirlili e Karfl Korunmas Komisyonu (BSC PS), WWF-Türkiye (Do al Hayat Koruma Vakf ), Birleflmifl Milletler Kalk nma Program (UNDP) ve Coca-Cola Her Damla De er Katar Projesi deste iyle haz rlanan Karadeniz E itim Kutusu, bölgenin do as n tehdit eden sorunlar mercek alt na al yor. Bölgede ilkö retim seviyesinde verilecek e itimlerle kirlilik ve afl r avlanma gibi nedenlerle bal k stoklar n n yüzde 80 ini kaybetmifl olan Karadeniz in sorunlar na çözüm James Hansen Yerlilerle Eylemde 27 Eylül Pazartesi günü Washington Beyaz Saray önünde en kitlesel çevreci eylemlerden biri yap ld. Apalaçya yerlileri taraf ndan düzenlenen Apalaçya Aya a Kalk yor etkinlikleri kapsam nda düzenlenen gösteriler s ras nda 100 kifli gözalt na al nd. Gözalt na al nanlar aras nda NASA Goddard Enstitüsünün müdürü, sayg n iklimbilimci James Hansen de vard. Apalaçya da lar nda kömür madencili inin durdurulmas n isteyen göstericiler Beyaz Saray çevreleyen tel örgüleri terk etmeleri ça r s na yan t vermeyince gözalt na al nd lar. Aç k havada ve da lar n tepeleri kesilerek yap lan kömür madencili i do aya ve insanlara büyük zarar veriyor. üretilebilecek yeni kuflaklar n yetifltirilmesi amaçlan yor. Karadeniz E itim Kutusunun yayg nlaflt r lmas için Rize de 160 ö retmene e itim verildi. Karadeniz E itim Kutusu nda çocuklar n e lenerek ve görerek ö renmeleri için, her derse yönelik aktivite planlar ve birbirinden renkli oyun seçeneklerinin yan s ra Karadeniz de yaflayan canl lar anlatan Karadeniz de Yaflam Kartlar, Karadeniz de Yaflam Posteri, Karadeniz Haritas ve Karadeniz E itim Kutusu CD si yer al yor. Yap nca Al flverifl, Al yorum Çevre Dostu Fifl Avustralya merkezli bilgisayar donan m üreticisi Star Micronics do aya zarar vermeyen Star TSP 100 ECO pos yaz c modelini gelifltirdi ve sa olsun literatürümüze çevre dostu fifl kavram n da soktu ve Star TSP 100 ECO yaz c lar, ço u rakibine k yasla yüzde 40 a kadar daha az enerji harc yor. Bu yüzden TSP 100 ECO yaz c lar perakendecilerin karbon sal mlar n azaltmas na katk da bulunuyor. Sunucu PC taraf ndan do rudan "güç kontrolü" ile yönetilen TSP100 ECO, aktif olmad nda "uyku" moduna geçerek, gerekti- inde 0,5 saniyeden daha k sa sürede aç l - yor. Böylece gereksiz enerji sarfiyat da engellenmifl oluyor. Ayr ca TSP100 ECO, Energy Star düflük güç tüketim düzeyine yönelik flartlar karfl layan ilk POS yaz c lardan biri olma özelli ine sahip.

13 haberler 06 10/27/10 3:10 PM Page 11

14 haberler 06 10/27/10 3:10 PM Page 12 Haberler Sensiz Rekor da Olmaz, E irdir de Türkiye nin ikinci büyük tatl su rezervi olan E irdir Gölü, havzas ndaki binlerce canl yla beraber yok olma tehlikesiyle karfl karfl ya. Siemens Ev Aletleri iki y l önce WWF ile bafllatt Yedi Renkli Göle Yedi Renkli Hayat projesini kitlesellefltirmek için bir ad m daha at yor. Siemens ve WWF sitesine girip foto raf n siteye yükleyen do aseverlerle en çok kiflinin etiketlendi i çevrimiçi foto raflarda Guinness rekorunu k rmay hedefliyor. En çok arkadafl n kampanyaya destek vermeye ikna eden 5000 kat l mc ise, E irdir yak nlar ndaki Gelendost bölgesinde bir elma a ac sahibi olacak. Siemens ve WWF-Türkiye'nin E irdir Gölü'nün ifl iflten geçmeden korunmas için bafllatt "Yedi Renkli Göle Yedi Renkli Hayat" projesi, bilinenin aksine su zengini olmayan, su kaynaklar n kaybeden ve iklim de iflikli inin etkilerini yo un flekilde yaflayacak Türkiye de sulak alanlar n korunmas n hedefliyor. E irdir Gölü, kirlilik ve su seviyesindeki düflüfl nedeniyle her geçen gün do al zenginli inden bir parça daha kaybediyor. Tar msal, endüstriyel ve evsel at klar gölün su kalitesinde düflüfle ve ciddi boyutlarda kirlili e neden oluyor. 12 KASIM 2010 / EKOIQ WWF ten Yeflil Ofis Program WWF-Türkiye, iklim de iflikli iyle mücadele konusundaki çal flmalar n ofis ölçe ine indirerek, bu mücadeleye kat lmas n sa layan yeni bir Yeflil Ofis Program bafllatt. Ofislerin at k ve masraflar n azaltmalar n sa layacak çevre politikalar gelifltirmelerine ön ayak olan Projenin sorumlusu iletiflim sorumlusu Tu ba U ur kampanyayla ilgili bilgi verdi. 200 den Fazla Ofis Programa Bafllad Yeflil Ofis Program bugün perakendeden, kamuya, dan flmanl ktan e itime kadar çeflitli sektörlerde faaliyet gösteren 200 den fazla ofiste uygulan yor. Henüz çok yeni olan programa kat lmak isteyen ofislerle görüflmelerimiz devam ediyor. Yeflil Ofis Program na kat lmak isteyen ofisler, en baflta çal flan say s na göre bir kat l m bedelini ödeyerek WWF-Türkiye ile bir sözleflme imzal - yor. Daha sonra her y l Yeflil Ofis Program - n n gelifltirilmesi için ofislerden belli bir aidat al n yor. Yeflil Ofis Program n n baflar s nda ofis çal - flanlar n n önemli bir yeri var. Dolay s yla gerek Yeflil Ofis Program n n iflleyifli, gerekse ofis içinde gerekli motivasyonun sa lanmas için bir Yeflil Ofis Ekibi kuruluyor. Bu ekip, WWF-Türkiye ile ofis aras nda bir köprü görevi görüyor. Yeflil Ofis Program kapsam nda gelifltirilecek politikalar enerji tasarrufu, ulafl m ve malzemelerin verimli kullan m konu bafll klar alt nda toplan yor. Sözleflmenin imzalanmas n takiben Yeflil Ofis De erlendirme Formunu doldurarak ofisin mevcut durumunu tespit ediyor. Yeflil Ofis ekibi WWF-Türkiye ile iflbirli i yaparak ofis için somut hedefleri ve hangi göstergelerle izlenebilece i belirliyor. Yeflil Ofis Ekibi ayn zamanda süreci takip ederek, program n ofis içindeki uygulamas n da kontrol ediyor. Ofis Masraflar Azalacak WWF-Türkiye, programa kat lan ofislerle düzenli olarak bir araya gelerek yap lan çal flmalar de erlendiriyor. Y l sonunda ise ofisler, genel bir durum de erlendirmesi yaparak WWF-Türkiye ye raporluyor. Hedeflerini gerçeklefltiren ofisler Yeflil Ofis Diplomas almaya hak kazan yor. Ofislerin Yeflil Ofis olabilmesi için bir y l sonunda seçilen kriterlerin en az üç tanesinde, bir y l n verileriyle k yasland nda, geliflme göstermesi gerekiyor. Bunu yerine getiremeyenlere bu iyilefltirmeyi yapabilmeleri için ek bir süre veriliyor. Verilen ek süre dahilinde ofis bir geliflme gösteremiyorsa, ilgili ofis program d fl nda b rak l yor. Bireylerin ve flirketlerin; k sacas hepimizin do aya karfl sorumluluklar var. Yeflil Ofis Program, herfleyden önce, ofislerin do aya karfl sorumluluklar n yerine getirmelerine yard mc olan uzun soluklu bir uygulama. Program n istenilen tasarruf hedeflerine ulaflmas ve arzulanan davran fl de iflikli ini yaratmas için flirketlerin bu program stratejik planlamalar na dahil etmeleri ve sürdürülebilir k lmalar büyük önem tafl yor. fiirketler, Yeflil Ofis Program yla, do al kaynak kullan m konusunda fark ndal k yaratarak çal flanlar n n tüketim al flkanl klar n ve yaflam tarz n bu yönde de ifltirmelerine destek oluyor. Yeflil Ofis Program uzun vadede do aya duyarl davranan bireylerin say s n n artmas nda flüphesiz etkili olacakt r. Böylelikle flirketler sadece ofis masraflar n azaltmakla kalmayacak, kurumsal çal flmalar na ek bir de er katacak.

15 haberler 06 10/27/10 3:10 PM Page 13 Yeflil fiirketler Zirveye Oynuyor Dünyan n çeflitli ekonomi dergileri muhtelif flirket listeleri yay nlarlar. Inc Dergisi de Eylül 2010 say s nda Inc 500 listesini yay nlam fl. Mevzubahis dökümün bizi ilgilendiren taraf ise üç yeflil flirketin bu tabloda kendine yer açm fl olmas. Yaflanan küresel krize ra men yeflil flirketlerin y k lmay p ayakta kalmas ndan öte kârlar n yükseltmeyi de baflarm fl olmas umut ve memnuniyet verici bir olay. flte huzurlar n zda Inc. dergisinin ilk 500 listesine girmeyi baflaran üç yeflil flirket: Gazelle: Listeye 24. s radan giren Gazelle, eski elektronik eflyalar n z üstüne para verip geri dönüfltürüyor model, atsan at lmaz, satsan sat lmaz televizyonunuzu en son depoya m att n z? Gazelle o döküntü televizyonunuzu al yor, bir de üstüne para veriyor. Mercury Solar System: 2006 y - l nda Mercury ilk kuruldu unda günefl enerjisi pek de popüler bir yat r m alan de ildi. Gene de daha o zaman flirketin kurucular ndan Jared Haines, yeni kuflak bir günefl enerjisi firmas kuraca z diye yola ç kt klar n söylüyor. Günefl enerjisi sektöründe rekabet k z flt kça Mercury sürekli inovasyonlar yapt. Mercury Solar System 500 flirket aras nda 337. s rada. Eco-Products: Geri dönüflümlü malzemeden yap lma ofis malzemeleri üreten Eco Products n yirmi y ll k bir geçmifli var. Colorado lu bir baba-o ul taraf ndan kurulan flirketin 2009 cirosu 47,5 milyon dolar buldu. Eco-Products son zamanlardaki en popüler ürünü geri dönüflümlü tek kullan ml k fincanlar. fiirket, 297. s rada. 2 Milyon stanbullu Sahile ndi Üçüncü köprüye karfl Yefliller Partisi taraf ndan bafllat lan 2 Milyon stanbullu kampanyas n n 2 Ekim deki eyleminde stanbullular ellerinde mumlarla bo az sahillerine ak n etti. F nd kl da kampanya koordinatörü Serkan Köybafl n n bas n aç klamas n okumas yla bafllayan eylemde, Befliktafl, Ortaköy, Kad köy, Salacak, Kuzguncuk, Sar yer, Kireçburnu, Rumelihisar, Arnavutköy, stinye, Bostanc, Bak rköy sahilleri ve Galata Köprüsünün de aralar nda bulundu u 23 noktada stanbullular yaflad klar kente sahip ç kt klar n gösterdiler. Eylemde Befliktafl sahilinde Filor Uluk un düzenledi i a aç defilesi, Befliktafl Çarfl grubunun sloganlar, Galata köprüsünde toplanan Greenpeace in botunun F nd kl sahiline yanaflarak açt ormanlara dokunma pankart, Ortaköy de Küresel Eylem Grubu taraf ndan seslendirilen flark lar büyük ilgi toplad. Her say için 203 fidan... EKOIQ Korusu 1015 Fidana Ulaflt

16 vitra ilan 05 10/27/10 3:13 PM Page 1

17 vitra ilan 05 10/27/10 3:13 PM Page 2

18 Engin güvenc 10/27/10 3:16 PM Page 16 Söylefli MBK Sürdürülebilirlik Endeksi Kap da 2004 y l ndan beri faaliyet gösteren fl Dünyas ve Sürdürülebilir Kalk nma Derne i, stanbul Menkul K ymetler Borsas yla birlikte çok önemli bir projeye imza atmaya haz rlan yor: MKB Sürdürülebilirlik Endeksi. Dünya Sürdürülebilir Kalk nma fl Konseyinin Türkiye aya olan Derne in Genel Sekreteri Engin Güvenç, 2011 y l n n endeksin test dönemi olaca n ama 2012 de flirketlerin rekabet de edebilece i bir finansal ürünle karfl laflaca m z vurguluyor. Bakal m hangi flirketler h zl davranacak ve endeksin üst s ralar na t rmanacak? Bunu baflaran ve tahmin edenin para da kazanaca ndan hiç kuflkunuz olmas n Söylefli: Bar fl Do ru Foto raflar: Özgür Güvenç 16 KASIM 2010 / EKOIQ

19 Engin güvenc 10/27/10 3:16 PM Page 17 Sürdürülebilirlik Yeni Yeni Anlafl l yor fl Dünyas ve Sürdürülebilir Kalk nma Derne i, 2004 y l nda kurulmufl, bir ifl dünyas sivil toplum örgütüdür. Öncesinde 1,5-2 y ll k bir kurulufl süreci yafland. lk aflamada uluslararas kurulufllar n Türkiye ofislerinin önemli bir katk s oldu. Türkiye de o günlerde sürdürülebilir kalk nma konusu gündemde de ildi. Pek çok kifli, hatta yöneticiler bile kavram n içeri i hakk nda pek bilgi sahibi de ildi. Ancak son 3-4 y lda bu konuda bir k p rdanma bafllad. Tabii sürdürülebilir kalk nma çok genifl bir konu; bu konudaki bilinç belli bafll baz konulardan bafllayarak gelifliyor. Uluslararas fiirketlerden Bafllad k Biz yola yedi kurumsal üye ve befl gerçek kifliyle ç kt k. Sonra yavafl yavafl bir geliflme yaflad k. Bugün 29 kurumsal üyemiz var. Yabanc flirketler konunun zaten fark ndayd ancak Türk flirketlerinin kat l m n n oldukça yavafl gerçekleflece ini öngörüyorduk. Türk flirketlerinin, sürdürülebilirli i ifl stratejilerinin bir parças haline getirmesinin, biraz da bu uluslararas kurulufllar n yol göstermesiyle olaca n düflündük. Kurumlar, sürdürülebilir kalk nmay stratejik olarak benimsedikleri anda, kendi ifl a lar ndaki tüm kurum ve flirketlerin bu yaklafl ma ne kadar uyum içinde olduklar na bakmak zorundalar. Sadece kendi sorumluluklar yok, tedarik zincirinin bütün halkalar na bunu yaymak zorundalar. Dolay s yla bu yöntemin, Türkiye ifl dünyas na sürdürülebilirli i yaymak için en pratik yol oldu unu düflündük. Risk Çok Büyük Sürdürülebilir kalk nman n özel sektör için önemi, di er paydafllardan çok daha büyük çünkü ciddi bir ifl Büyük flirketler, Ben bu standartlara uyarak ifl yap yorum; e er siz de bu standartlara uymazsan z sizinle ifl yapmam mümkün olmayacak dedi inde akan sular duruyor Vizyon 2050 Çal flmas Yeni fl Olanaklar Do uyor Vizyon 2050 projesiyle, sürdürülebilirlik konular nda bölgesel ve ülkesel riskleri masaya yat raca z ve flirketlerin/sektörlerin nas l etkilenece ini görmeye çal flaca z. Tabii sonuç olarak da bu riskleri elimine etmek için neler yap lmas gerekti ini beraber arayaca z. Bir tür beyin f rt nas olacak. Dünya Konseyi bütün bu bölgesel toplant larda konuflulanlar toplay p genel bir rapor haline getiriyor, dolay s yla Türkiye nin sesini uluslararas kamuoyuna duyurmak ve tafl mak için iyi bir f rsat oluyor. Ayr ca Türkiye ARGE konusunda da gerçekten enteresan ç k fllar yapabiliyor. Bu toplant larda sözkonusu çal flma ve bulufllar n Dünya Konseyine ve onun içinde yer alan 200 den fazla flirkete tafl nmas da son derece önemli. Konseyin ayn zamanda bir ifl yapma platformu oldu unu da unutmayal m. Türkiye den sürdürülebilirlik alan nda yap lan çal flma ve bulufllar oraya tafl mak da istiyoruz. ODTÜ kayb riski sözkonusu. Dolay s yla aksi durumda, flirketin sürdürülebilirli- i riske girebilir. Önce flirketin bu stratejiyi ö renmesi, özümsemesi ve benimsemesi gerekiyor. Ard ndan bu süreç di er sosyal paydafllara, giderek tedarik zincirinin tüm parçalar - na do ru uzan yor. Baz Firmalar Çok Cesurca Davran yor Kurumumuz, Dünya Sürdürülebilir Kalk nma fl Konseyinin 60 ülkeden oluflan bölgesel a n n bir üyesi. Ba- ms z bir yap m z var ama karfl l kl bilgi paylafl m temelinde çal fl l yor. Tabii ki birçok ortak uluslararas üyemiz var. Ayr ca süreç içinde biz de Türkiye den Dünya Konseyine S f r karbonlu tekne projesi Endüstriyel Tasar m Bölümü nden Dr. Hakan Gürsu ve Sözüm Do an n Industrial Design Awards da ödül kazanan s f r karbonlu tekne projesi Volitan bunun bir örne i. Önümüzdeki dönemde bunlar n say s artabilir. Ayn flekilde tersi de geçerli. Örne in yurtd fl ndan flirketler çok s k bir biçimde Türkiye den partner bulmak için bize baflvuruyorlar. Biz de bunlar üyelerimizle paylafl yoruz, dolay s yla kat l mc lar m z birinci elden ifl olanaklar n ö renmifl oluyorlar. EKOIQ / KASIM

20 Engin güvenc 10/27/10 3:16 PM Page 18 Söylefli Dünya Sürdürülebilir Kalk nma fl Konseyi Baflkan Björn Stigson, MKB ile bafllat lan Sürdürülebilirlik Kalk nma Endeksi projesinin ifl dünyas için önemini ve dünyadaki benzer çal flmalar n sonuçlar n konuflmak üzere Eylül ay nda stanbul u ziyaret etti. Türkiye ye Özgü Bir Endeks Yarataca z MBK Sürdürülebilirlik Endeksi için, de iflik pazarlardaki sürdürülebilirlik endekslerini ve çal flma biçimlerini inceledik. Endeksler kurulurken neler yap lm fl; neler çal flm fl, neler çal flmam fl, hangi hatalara düflülmüfl, hepsini ele ald k. Böylece hata yap labilecek alan ve riskleri bafltan saptam fl olduk. Çoklu paydafl yöntemini kullan yoruz bu projede. Oldukça zor bir uygulama. Asl nda bu konuda uluslararas olarak belirlenmifl baz kriterler var. MKB ve dernek olarak bunlar oldu u gibi al p uygulayabilirdik ancak bunun pek sa l kl olmayaca n düflündük. Farkl bak fl aç lar n n bu çal flmada kendisine yer bulmas gerekti ini düflündük ve bu endeksin tüm paydafllar n belirledik. Sonras nda hepsinden dan flman paydafllar projeye davet ettik: Finanstan, kamudan, özel sektörden, sivil toplum kurulufllar ndan dan flmanlarla, tüm kriter belirleme workshop lar nda beraber çal fl yoruz. Hem uluslararas kriterlerin hangilerinin Türkiye ye uygun olup olmayaca n saptayaca z, hem de buraya özgü kriterleri belirleyece iz ve projeye entegre edece iz. Endeksin ifllerli i aç s ndan bu çal flman n son derece önemli oldu unu düflünüyoruz. MKB projesiyle ilgili olarak bir pazar araflt rmas yapt k. 330 flirkete yolland ; anketler oldukça uzun olmas na karfl n hiç beklemedi imiz kadar çok geri dönüfl ald k. Hiçbir zorunluluklar olmamas na karfl n neredeyse flirketlerin dörtte üçü anketi yan tlad. Bu çok önemli bir gösterge. Ayr ca MKB ye kay tl olmayan flirketlere de ulaflt rd k; onlardan da beklemedi imiz kadar yo un bir dönüfl ald k. Bu durum, pazarda bu konuya dair geliflen bir ilgi oldu unu gösteriyor. Çok daha iyi yerlere gelece ine de inan yoruz. üyeler göndermeye bafllad k. Mesela Eczac bafl Holding bizden giden ilk üye oldu. Sonras nda Borusan Holding de bu organizasyona kat ld. Amac m z bu say y art rmak çünkü orada bu alanla ilgili çok ciddi bir know-how var. Bir de tabii onlar n çok daha ciddi yapt r mlar var. Firmalar Konseye girerek ciddi bir risk al yorlar çünkü çok ciddi bir sorgulamaya kendilerini açm fl oluyorlar. Gözler her zaman üzerlerinde toplan yor, dolay s yla çok cesurca bir davran fl sergilemifl oluyorlar. Ve bu cesaretin karfl l n hisse de erlerinin art fl na var ncaya kadar da al - yorlar. O yüzden herkes hem kendisine, hem de tüm tedarik zincirine çok s k bir flekilde dikkat ediyor. Buna soyunan her firma art k bir daha kendini rahat b rakam yor. De iflen e ilimleri, yeni süreçleri sürekli takip etmek zorunda kal yorlar. Bizim de dernek olarak zaten hedefimiz bu Lider ve öncü flirketlere bu bilgi ve deneyimi aktarmak. Biz misyonumuzu, Türkiye nin ve Türk ifl dünyas n n sürdürülebilir baflar s fleklinde tan mlad k. Kendimizi, sosyal, ekonomik ve çevresel kaynaklar n do ru yönetimi konusunda bir k lavuz sivil toplum örgütü ve think-tank olarak görüyoruz. Sürdürülebilirlik için Üst Düzey Kat l m Gerekiyor Üye profilimiz oldukça üst düzey. Bafllang c ndan beri böyle idi. Direktör ve genel müdür düzeyinde bir kat l m var. Onlar n bilgi birikimleri çok önemli. Bir kuruma sürdürülebilirli in entegre edilebilmesi için üst düzey bir kat l m ve kararl l k gerekiyor. Sürdürülebilirli in, risk, itibar, pazar potansiyeli anlam nda flirketlere çok ciddi getirileri oldu unu ayr ayr düzeylere tek tek anlatmak oldukça zahmetli ve güç bir ifl ama üst düzeye bunu bir ke- 18 KASIM 2010 / EKOIQ

ÜN TE V SOSYAL TUR ZM

ÜN TE V SOSYAL TUR ZM ÜN TE V SOSYAL TUR ZM Bu ünitede turizmin çeflitlerinden biri olan sosyal turizmi daha ayr nt l bir flekilde ö renip, ülkemizdeki sosyal turizmin geliflimi hakk nda bilgiler edinece iz. Ç NDEK LER A. S

Detaylı

YENİLENEBİLİR ENERJİDE EĞİTİM

YENİLENEBİLİR ENERJİDE EĞİTİM YENİLENEBİLİR ENERJİDE EĞİTİM Enerjinin Önemi Enerji, Dünyamızın en önemli ihtiyaçlarından biridir. Türkiye nin son otuz yılda enerji talebi yıllık ortalama %8 artış göstermiştir.ülkemiz elektrik enerjisinin

Detaylı

3. SALON PARALEL OTURUM XII SORULAR VE CEVAPLAR

3. SALON PARALEL OTURUM XII SORULAR VE CEVAPLAR 3. SALON PARALEL OTURUM XII SORULAR VE CEVAPLAR 423 424 3. Salon Paralel Oturum XII - Sorular ve Cevaplar OTURUM BAfiKANI (Ali Metin POLAT) OTURUM BAfiKANI - Gördü ünüz gibi son derece demokratik bir yönetim

Detaylı

KURUMSAL SOSYAL SORUMLULUK VE ÖNEMİ ÇEVRE VE İŞ SAĞLIĞI GÜVENLİĞİ İLE İLİŞKİSİ. Gürbüz YILMAZ Makina Mühendisi A Sınıfı İş Güvenliği Uzmanı

KURUMSAL SOSYAL SORUMLULUK VE ÖNEMİ ÇEVRE VE İŞ SAĞLIĞI GÜVENLİĞİ İLE İLİŞKİSİ. Gürbüz YILMAZ Makina Mühendisi A Sınıfı İş Güvenliği Uzmanı KURUMSAL SOSYAL SORUMLULUK VE ÖNEMİ ÇEVRE VE İŞ SAĞLIĞI GÜVENLİĞİ İLE İLİŞKİSİ Gürbüz YILMAZ Makina Mühendisi A Sınıfı İş Güvenliği Uzmanı Kurumsal Sosyal Sorumluluk (KSS) Çevre İş Sağlığı Güvenliği ŞİRKETLER

Detaylı

İşte Eşitlik Platformu tanıtıldı

İşte Eşitlik Platformu tanıtıldı İşte Eşitlik Platformu tanıtıldı Ocak 15, 2013-3:55:02 Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı'nın himayesinde kurulan ''İşte Eşitlik Platformu'' tanıtıldı. Toplumsal cinsiyete dayalı eşitsizlikle mücadele

Detaylı

Dikkat! ABD Enerji de Yeni Oyun Kuruyor!

Dikkat! ABD Enerji de Yeni Oyun Kuruyor! Dikkat! ABD Enerji de Yeni Oyun Kuruyor! Dursun YILDIZ topraksuenerji 21 Ocak 2013 ABD Petrol İhracatçısı Olacak. Taşlar Yerinden Oynar mı? 1973 deki petrol krizi alternatif enerji arayışlarını arttırdı.

Detaylı

önce çocuklar Türkiye için Önce Çocuklar önemlidir

önce çocuklar Türkiye için Önce Çocuklar önemlidir önce çocuklar Türkiye için Önce Çocuklar önemlidir 2002 May s ay nda yap lan Birleflmifl Milletler Çocuk Özel Oturumu öncesinde tüm dünyada gerçeklefltirilen Çocuklar çin Evet Deyin kampanyas na Türkiye

Detaylı

ANKARA ÜNİVERSİTESİ PSİKİYATRİK KRİZ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ

ANKARA ÜNİVERSİTESİ PSİKİYATRİK KRİZ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ ANKARA ÜNİVERSİTESİ PSİKİYATRİK KRİZ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ Kuruluş : 27 Ekim 1989 Adres : Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Cebeci Kampüsü Dikimevi - Ankara Tel : 363 03 26-363 03 27 ANKARA ÜNİVERSİTESİ

Detaylı

ÖZEL BÖLÜM I KOJENERASYON. TÜRKOTED İltekno Topkapı Endüstri ST ELEKTRİK-ENERJİ I NİSAN 2016

ÖZEL BÖLÜM I KOJENERASYON. TÜRKOTED İltekno Topkapı Endüstri ST ELEKTRİK-ENERJİ I NİSAN 2016 TÜRKOTED İltekno Topkapı Endüstri 102 Hibrit Sistemlerle En Yüksek Verimlilik Hedefleniyor Derya Sakallıoğlu Yenilenebilir enerji kaynakları ile birlikte kullanılan kojenerasyon sistemleri, hibrit kojenerasyon

Detaylı

ÜRET M, PAZARLAMA VE SATIfi PLANLARINIZI YEN DEN GÖZDEN GEÇ RECEKS N Z

ÜRET M, PAZARLAMA VE SATIfi PLANLARINIZI YEN DEN GÖZDEN GEÇ RECEKS N Z ÜRET M, PAZARLAMA VE SATIfi PLANLARINIZI YEN DEN GÖZDEN GEÇ RECEKS N Z MARKET DONANIMLARI VE YAZILIMLARI 2009 Market donan mlar ve yaz l mlar pazar araflt rmas, sektördeki tüm firmalara aç k kollektif

Detaylı

Yerli kaynak aramalarına ayrılan pay 12 kat arttı

Yerli kaynak aramalarına ayrılan pay 12 kat arttı Yerli kaynak aramalarına ayrılan pay 12 kat arttı Ocak 12, 2012-1:38:25 Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız, hidroelektrik santrallerine (HES) karşı çıkanlar bulunduğunu belirtti. Enerji ve Tabii

Detaylı

Gürcan Banger Enerji Forumu 10 Mart 2007

Gürcan Banger Enerji Forumu 10 Mart 2007 Enerji ve Kalkınma Gürcan Banger Enerji Forumu 10 Mart 2007 Kırılma Noktası Dünyanın gerçeklerini kırılma noktalarında daha iyi kavrıyoruz. Peşpeşe gelen, birbirine benzer damlaların bir tanesi bardağın

Detaylı

KÜRESEL GELİŞMELER IŞIĞI ALTINDA TÜRKİYE VE KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ EKONOMİSİ VE SERMAYE PİYASALARI PANELİ

KÜRESEL GELİŞMELER IŞIĞI ALTINDA TÜRKİYE VE KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ EKONOMİSİ VE SERMAYE PİYASALARI PANELİ KÜRESEL GELİŞMELER IŞIĞI ALTINDA TÜRKİYE VE KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ EKONOMİSİ VE SERMAYE PİYASALARI PANELİ 12 NİSAN 2013-KKTC DR. VAHDETTIN ERTAŞ SERMAYE PIYASASI KURULU BAŞKANI KONUŞMA METNİ Sayın

Detaylı

ÇEVRE ve ORMAN BAKANLIĞI ĞİŞİKLİĞİ

ÇEVRE ve ORMAN BAKANLIĞI ĞİŞİKLİĞİ ÇEVRE ve ORMAN BAKANLIĞI İKLİM M DEĞİŞİ ĞİŞİKLİĞİ ve ENERJİ Sedat KADIOĞLU Müsteşar Yardımcısı 22 Ekim 2009,İzmir BİRLEŞMİŞ MİLLETLER İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ ÇERÇEVE SÖZLEŞMESİ İklim Değişikli ikliği Çerçeve

Detaylı

Bir Müflterinin Yaflam Boyu De erini Hesaplamak çin Form

Bir Müflterinin Yaflam Boyu De erini Hesaplamak çin Form Bir Müflterinin Yaflam Boyu De erini Hesaplamak çin Form Bu formu, müflterilerinizden birinin yaflam boyu de erini hesaplamak için kullan n. Müflterinin ad : Temel formül: Yaflam boyunca müflterinin öngörülen

Detaylı

İklim Değişikliği ile Mücadelede Medya Üstüne Düşeni Yapıyor mu?

İklim Değişikliği ile Mücadelede Medya Üstüne Düşeni Yapıyor mu? İklim Değişikliği ile Mücadelede Medya Üstüne Düşeni Yapıyor mu? Medyanın iklim değişikliği ile mücadele için yapabileceği katkılar 23 Şubat ta İstanbul da, Gazeteciler için İklim Değişikliği Yuvarlak

Detaylı

Merkezi Sterilizasyon Ünitesinde Hizmet çi E itim Uygulamalar

Merkezi Sterilizasyon Ünitesinde Hizmet çi E itim Uygulamalar Merkezi Sterilizasyon Ünitesinde Hizmet çi E itim Uygulamalar Hmfl. Sevgili GÜREL Emekli, Ac badem Sa l k Grubu Ac badem Hastanesi, Merkezi Sterilizasyon Ünitesi, STANBUL e-posta: sgurkan@asg.com.tr H

Detaylı

Aile flirketleri, kararlar nda daha subjektif

Aile flirketleri, kararlar nda daha subjektif Dr. Yeflim Toduk Akifl Aile flirketleri, kararlar nda daha subjektif flirket birleflmeleri ve sat nalmalar, türkiye deki küçük iflletmelerden, dev flirketlere kadar her birinin gündeminde olmaya devam

Detaylı

Degisimi_Yonetmek 4/19/10 5:12 PM Page 1 De iflimi Yönetmek

Degisimi_Yonetmek 4/19/10 5:12 PM Page 1 De iflimi Yönetmek De iflimi Yönetmek Cep Yönderi Dizisi Cep Yönderi Dizisi yöneticilerin ifl yaflam nda her gün karfl laflt klar en yayg n meydan okumalara ivedi çözümler öneriyor. Dizi içinde yer alan her kitapta, güçlü

Detaylı

performansi_olcmek 8/25/10 4:36 PM Page 1 Performans Ölçmek

performansi_olcmek 8/25/10 4:36 PM Page 1 Performans Ölçmek Performans Ölçmek Cep Yönderi Dizisi Cep Yönderi Dizisi yöneticilerin ifl yaflam nda her gün karfl laflt klar en yayg n meydan okumalara ivedi çözümler öneriyor. Dizi içinde yer alan her kitapta, güçlü

Detaylı

Eposta, posta ve sosyal medya hesapları (Facebook, Twitter, Youtube, Instagram), telefon ve şubeler aracılığıyla kesintisiz etkileşim.

Eposta, posta ve sosyal medya hesapları (Facebook, Twitter, Youtube, Instagram), telefon ve şubeler aracılığıyla kesintisiz etkileşim. Temel Paydaş Grupları ve Katılım Platformları Dış paydaşlarımız: Paydaş Grubu Katılım Platformları Paydaş katılımının sıklığı Müşteriler Kamu otoritesi / Düzenleyici kurumlar Bankacılık hizmet süreci (Şubeler)

Detaylı

MESLEK MENSUBU KURUMLAfiMA PROJES YOL HAR TASI

MESLEK MENSUBU KURUMLAfiMA PROJES YOL HAR TASI MESLEK MENSUBU KURUMLAfiMA PROJES YOL HAR TASI 33 34 1 Projenin Tan t m ve Proje Kat l mc Baflvurusu SMMMO Yönetim Kurulu nca onaylanan SMMMO Meslek Mensubu Kurumsallaflma Projesi Fizibilitesi Ve Yol Haritas

Detaylı

Uygulama Önerisi 1110-2: ç Denetim Yöneticisi- Hiyerarflik liflkiler

Uygulama Önerisi 1110-2: ç Denetim Yöneticisi- Hiyerarflik liflkiler Uygulama Önerileri 59 Uygulama Önerisi 1110-2: ç Denetim Yöneticisi- Hiyerarflik liflkiler Uluslararas ç Denetim Meslekî Uygulama Standartlar ndan Standart 1110 un Yorumu lgili Standart 1110 Kurum çi Ba

Detaylı

YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI ENGELLİLER DANIŞMA VE KOORDİNASYON YÖNETMELİĞİ (1) BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI ENGELLİLER DANIŞMA VE KOORDİNASYON YÖNETMELİĞİ (1) BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI ENGELLİLER DANIŞMA VE KOORDİNASYON YÖNETMELİĞİ (1) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (Değişik:RG-14/2/2014-28913) (1) Bu Yönetmeliğin amacı; yükseköğrenim

Detaylı

YÖNET M KURULU RAPORU

YÖNET M KURULU RAPORU YÖNET M KURULU RAPORU De erli Ortaklar m z, fiirketimizin 37. Ortaklar Genel Kurulu na hofl geldiniz. Hepinizi sayg ve sevgi ile selaml yorum. Yaflad m z geliflmeler ile, ülkemiz 2004 y l nda s k s k dünyan

Detaylı

Genel Yay n S ra No: 178 2010/20. Yay na Haz rlayan: Av. Celal Ülgen / Av. Coflkun Ongun

Genel Yay n S ra No: 178 2010/20. Yay na Haz rlayan: Av. Celal Ülgen / Av. Coflkun Ongun Genel Yay n S ra No: 178 2010/20 ISBN No: 978-605-5614-56-0 Yay na Haz rlayan: Av. Celal Ülgen / Av. Coflkun Ongun Tasar m / Uygulama Referans Medya ve Reklam Hiz. Ltd. Tel: +90.212 347 32 47 e-mail: info@referansajans.com

Detaylı

Kocaeli Üniversitesi ktisadi ve dari Bilimler Fakültesi Ö retim Üyesi. 4. Bas

Kocaeli Üniversitesi ktisadi ve dari Bilimler Fakültesi Ö retim Üyesi. 4. Bas 1 Prof. Dr. Yunus Kishal Kocaeli Üniversitesi ktisadi ve dari Bilimler Fakültesi Ö retim Üyesi Tekdüzen Hesap Sistemi ve Çözümlü Muhasebe Problemleri 4. Bas Tekdüzen Muhasebe Sistemi Uygulama Tebli leri

Detaylı

DÜNYA EKONOMİK FORUMU KÜRESEL CİNSİYET AYRIMI RAPORU, 2012. Hazırlayanlar. Ricardo Hausmann, Harvard Üniversitesi

DÜNYA EKONOMİK FORUMU KÜRESEL CİNSİYET AYRIMI RAPORU, 2012. Hazırlayanlar. Ricardo Hausmann, Harvard Üniversitesi DÜNYA EKONOMİK FORUMU KÜRESEL CİNSİYET AYRIMI RAPORU, 2012 Hazırlayanlar Ricardo Hausmann, Harvard Üniversitesi Laura D. Tyson, Kaliforniya Berkeley Üniversitesi Saadia Zahidi, Dünya Ekonomik Forumu Raporun

Detaylı

Animasyon Tabanl Uygulamalar n Yeri ve Önemi

Animasyon Tabanl Uygulamalar n Yeri ve Önemi Otomasyon Sistemleri E itiminde Animasyon Tabanl Uygulamalar n Yeri ve Önemi Murat Ayaz Kocaeli Üniversitesi Teknik E itim Fakültesi, Elektrik E itimi Koray Erhan Kocaeli Üniversitesi, Teknoloji Fakültesi,

Detaylı

Hiçbir zaman Ara s ra Her zaman

Hiçbir zaman Ara s ra Her zaman Ö RETMEN ÖZ DE ERLEND RME FORMU K fi L K ÖZELL KLER flimi seviyorum. Sab rl y m. Uyumluyum. fl birli ine aç m. Güler yüzlüyüm. yi bir gözlemciyim. yi bir planlamac y m. Çocuklara, ailelere, meslektafllar

Detaylı

ç kar lmas için çal flt klar n ifade eden Türk, Her geliflinizde Baflkent OSB nin sürekli de iflti ini göreceksiniz dedi.

ç kar lmas için çal flt klar n ifade eden Türk, Her geliflinizde Baflkent OSB nin sürekli de iflti ini göreceksiniz dedi. 4 Ankara- Baflkent OSB, bir ilk i daha gerçeklefltirdi. Kooperatif olarak örgütlenip, daha sonra organize sanayi bölgesine dönüflen OSB ler aras nda genel kurulunu yapan ilk kurulufl oldu. Sanayi ve Ticaret

Detaylı

DEĞERLENDİRME NOTU: Mehmet Buğra AHLATCI Mevlana Kalkınma Ajansı, Araştırma Etüt ve Planlama Birimi Uzmanı, Sosyolog

DEĞERLENDİRME NOTU: Mehmet Buğra AHLATCI Mevlana Kalkınma Ajansı, Araştırma Etüt ve Planlama Birimi Uzmanı, Sosyolog DEĞERLENDİRME NOTU: Mehmet Buğra AHLATCI Mevlana Kalkınma Ajansı, Araştırma Etüt ve Planlama Birimi Uzmanı, Sosyolog KONYA KARAMAN BÖLGESİ BOŞANMA ANALİZİ 22.07.2014 Tarihsel sürece bakıldığında kalkınma,

Detaylı

DR. NA L YILMAZ. Kastamonulular Örne i

DR. NA L YILMAZ. Kastamonulular Örne i I DR. NA L YILMAZ HEMfiEHR K ML Kastamonulular Örne i II Yay n No : 2039 Sosyoloji : 1 1. Bas - Ekim 2008 - STANBUL ISBN 978-975 - 295-936 - 1 Copyright Bu kitab n Türkiye deki yay n haklar BETA Bas m

Detaylı

MÜSİAD Kadın Girişimciler Zirvesi. Kapanış Konuşması. 27 Mayıs 2016. İş Dünyamızın, STK'ların Değerli Bşk ve Temsilcileri,

MÜSİAD Kadın Girişimciler Zirvesi. Kapanış Konuşması. 27 Mayıs 2016. İş Dünyamızın, STK'ların Değerli Bşk ve Temsilcileri, MÜSİAD Kadın Girişimciler Zirvesi Kapanış Konuşması 27 Mayıs 2016 Saygıdeğer (Emine Erdoğan) Hanımefendi, Sayın Bakanım, (Fatma Ramazanoğlu), İş Dünyamızın, STK'ların Değerli Bşk ve Temsilcileri, Değerli

Detaylı

BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar ATILIM ÜNİVERSİTESİ KALİTE GÜVENCESİ YÖNERGESİ Amaç BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Madde 1 Bu Yönergenin amacı Atılım Üniversitesinin eğitim-öğretim ve araştırma faaliyetleri ile idarî

Detaylı

II. AMAÇ ve HEDEFLER 6-STRATEJ K ALAN: B L fi M TEKNOLOJ LER 6.1.STRATEJ K AMAÇ: Hizmetlerin kaliteli, güvenli, verimli, h zl ve düflük maliyetle sunulmas d r. STRATEJ K HEDEF 6.1.a) Birimler aras tam

Detaylı

İKİNCİ BÖLÜM EKONOMİYE GÜVEN VE BEKLENTİLER ANKETİ

İKİNCİ BÖLÜM EKONOMİYE GÜVEN VE BEKLENTİLER ANKETİ İKİNCİ BÖLÜM EKONOMİYE GÜVEN VE BEKLENTİLER ANKETİ 120 kinci Bölüm - Ekonomiye Güven ve Beklentiler Anketi 1. ARAfiTIRMANIN AMACI ve YÖNTEM Ekonomiye Güven ve Beklentiler Anketi, tüketici enflasyonu, iflsizlik

Detaylı

e-bülten STANBUL B LG ÜN VERS TES LET fi M FAKÜLTES REKLAMCILIK BÖLÜMÜ ADWORKERS YEN AJANS VE MÜfiTER LER YLE DD ALI!

e-bülten STANBUL B LG ÜN VERS TES LET fi M FAKÜLTES REKLAMCILIK BÖLÜMÜ ADWORKERS YEN AJANS VE MÜfiTER LER YLE DD ALI! 2007 3 ADWORKERS YEN AJANS VE MÜfiTER LER YLE DD ALI! stanbul Bilgi Üniversitesi Reklamc l k Bölümü 4. s n f ö rencilerinden oluflan AdWorkers reklam ajans, Türkiye nin önde gelen reklam ajanslar yla birlikte

Detaylı

(ÇEKAP) Çevresel Kapasitemiz Gelişiyor

(ÇEKAP) Çevresel Kapasitemiz Gelişiyor (ÇEKAP) Çevresel Kapasitemiz Gelişiyor Eğitimlerin 2. Ayağı 6-7 Mayıs ta Erzurum da Bölgesel Çevre Merkezi (REC) Türkiye tarafından yürütülen ve temel yararlanıcısı Çevre ve Şehircilik Bakanlığı olan Türkiye

Detaylı

Dünyada ve Türkiye de Güncel Verilerle HIV/AIDS. Hacettepe Üniversitesi AIDS Tedavi ve Araflt rma Merkezi (HATAM)

Dünyada ve Türkiye de Güncel Verilerle HIV/AIDS. Hacettepe Üniversitesi AIDS Tedavi ve Araflt rma Merkezi (HATAM) Dünyada ve Türkiye de Güncel Verilerle /AIDS Dr. Aygen Tümer Hacettepe Üniversitesi AIDS Tedavi ve Araflt rma Merkezi (HATAM) Dünyada /AIDS Dünya Sa l k Örgütü (DSÖ)/UNAIDS taraf ndan Aral k 2010 tarihinde

Detaylı

Tam yağlı süt ürünleri tüketen erkeklere kötü haber

Tam yağlı süt ürünleri tüketen erkeklere kötü haber Tam yağlı süt ürünleri tüketen erkeklere kötü haber Sağlıklı, güçlü kuvvetli bir erkeksiniz ama çocuğunuz olmuyorsa bu önemli sorunun sebebi yediklerinizle ilgili olabilir. Erkekler üzerinde yapılan bilimsel

Detaylı

Hepinizi saygıyla sevgiyle selamlıyorum.

Hepinizi saygıyla sevgiyle selamlıyorum. Değerli konuklar, Yatırım Ortamını İyileştirme Koordinasyon Kurulu (YOİKK) çalışmaları kapsamında düzenlediğimiz Kurumsal Yönetim konulu toplantımıza hepiniz hoş geldiniz. 11 Aralık 2001 tarihli Bakanlar

Detaylı

10 y l önce Alarko ve Carrier ortakl k için el

10 y l önce Alarko ve Carrier ortakl k için el 10 y l önce Alarko ve Carrier ortakl k için el s k m t. 1996 y l nda ba layan ve üç y l süren görü meler sonunda ortakl k ko ullar olu turuldu. Beklentiler... Aray lar... Aç l mlar... Hedeflerimiz; - leri

Detaylı

1 OCAK 31 ARALIK 2009 ARASI ODAMIZ FUAR TEŞVİKLERİNİN ANALİZİ

1 OCAK 31 ARALIK 2009 ARASI ODAMIZ FUAR TEŞVİKLERİNİN ANALİZİ 1 OCAK 31 ARALIK 2009 ARASI ODAMIZ FUAR TEŞVİKLERİNİN ANALİZİ 1. GİRİŞ Odamızca, 2009 yılında 63 fuara katılan 435 üyemize 423 bin TL yurtiçi fuar teşviki ödenmiştir. Ödenen teşvik rakamı, 2008 yılına

Detaylı

Yerli otomobil hedefi

Yerli otomobil hedefi Otomotiv ve havacılık firmalarına parça üreten Alman devi PD Grup, Balıkesir OSB de 100 milyon Euro luk yatırımla üretim tesisi kuracak. Airbus uçaklarının camları, Mercedes, BMW gibi otomotiv devlerinin

Detaylı

2016 Ocak ENFLASYON RAKAMLARI 3 Şubat 2016

2016 Ocak ENFLASYON RAKAMLARI 3 Şubat 2016 2016 Ocak ENFLASYON RAKAMLARI 3 Şubat 2016 Ocak 2016 Tüketici Fiyat Endeksi ne(tüfe) ilişkin veriler Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından 3 Şubat 2016 tarihinde yayımlandı. TÜİK tarafından aylık

Detaylı

MALAT SANAY N N TEMEL GÖSTERGELER AÇISINDAN YAPISAL ANAL Z

MALAT SANAY N N TEMEL GÖSTERGELER AÇISINDAN YAPISAL ANAL Z MALAT SANAY N N TEMEL GÖSTERGELER AÇISINDAN YAPISAL ANAL Z Nisan 2010 ISBN 978-9944-60-631-8 1. Bask, 1000 Adet Nisan 2010 stanbul stanbul Sanayi Odas Yay nlar No: 2010/5 Araflt rma fiubesi Meflrutiyet

Detaylı

Ders 3: SORUN ANAL Z. Sorun analizi nedir? Sorun analizinin yöntemi. Sorun analizinin ana ad mlar. Sorun A ac

Ders 3: SORUN ANAL Z. Sorun analizi nedir? Sorun analizinin yöntemi. Sorun analizinin ana ad mlar. Sorun A ac Ders 3: SORUN ANAL Z Sorun analizi nedir? Sorun analizi, toplumda varolan bir sorunu temel sorun olarak ele al r ve bu sorun çevresinde yer alan tüm olumsuzluklar ortaya ç karmaya çal fl r. Temel sorunun

Detaylı

www.besiktas.com.tr Günlük Kent Gazetesi 4/c'yi de kaldır!.. cümlelerine yer verildi. Basın açıklamasında özetle; Kamuda çalıştırlan

www.besiktas.com.tr Günlük Kent Gazetesi 4/c'yi de kaldır!.. cümlelerine yer verildi. Basın açıklamasında özetle; Kamuda çalıştırlan 11 NİSAN 2013 0 212 260 23 60-0 212 260 52 29 %50 ye varan indirimler 4/C'lilerin eylemi TÜRK Büro-Sen öncülüğünde, 4/C'lilerin haklarının iadesi amacıyla ülke çapında eylemler düzenlenmeye başlatıldı.

Detaylı

İZMİR KÂTİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ ENGELSİZ ÜNİVERSİTE KOORDİNATÖRLÜĞÜ VE ENGELLİ ÖĞRENCİ BİRİMİ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI BİRİNCİ BÖLÜM

İZMİR KÂTİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ ENGELSİZ ÜNİVERSİTE KOORDİNATÖRLÜĞÜ VE ENGELLİ ÖĞRENCİ BİRİMİ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI BİRİNCİ BÖLÜM İZMİR KÂTİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ ENGELSİZ ÜNİVERSİTE KOORDİNATÖRLÜĞÜ VE ENGELLİ ÖĞRENCİ BİRİMİ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Genel Esaslar Amaç Madde 1- (1)Bu

Detaylı

Ekonomi Bülteni. 16 Mart 2015, Sayı: 11. Yurt Dışı Gelişmeler Yurt İçi Gelişmeler Finansal Göstergeler Haftalık Veri Akışı

Ekonomi Bülteni. 16 Mart 2015, Sayı: 11. Yurt Dışı Gelişmeler Yurt İçi Gelişmeler Finansal Göstergeler Haftalık Veri Akışı Ekonomi Bülteni, Sayı: 11 Yurt Dışı Gelişmeler Yurt İçi Gelişmeler Finansal Göstergeler Haftalık Veri Akışı Ekonomik Araştırma ve Strateji Dr. Saruhan Özel Ezgi Gülbaş Çağlar Kuzlukluoğlu 1 DenizBank Ekonomi

Detaylı

TÜRK DÜNYASI TRANSPLANTASYON DERNE

TÜRK DÜNYASI TRANSPLANTASYON DERNE Prof. Haberal dan Yeni Bir Uluslararas At l m: TÜRK DÜNYASI TRANSPLANTASYON DERNE Dünyan n dört bir yan ndan yüzlerce biliminsan Prof. Dr. Mehmet Haberal taraf ndan kurulan Türk Dünyas Transplantasyon

Detaylı

ADANA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ KENTSEL DÖNÜŞÜM PROJELERİ

ADANA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ KENTSEL DÖNÜŞÜM PROJELERİ ADANA KENT SORUNLARI SEMPOZYUMU / 16 2008 BU BİR TMMOB YAYINIDIR TMMOB, bu makaledeki ifadelerden, fikirlerden, toplantıda çıkan sonuçlardan ve basım hatalarından sorumlu değildir. ADANA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

Detaylı

YEDİNCİ KISIM Kurullar, Komisyonlar ve Ekipler

YEDİNCİ KISIM Kurullar, Komisyonlar ve Ekipler YEDİNCİ KISIM Kurullar, Komisyonlar ve Ekipler Kurul, komisyon ve ekiplerin oluşturulması MADDE 107- (1) Okullarda, eğitim, öğretim ve yönetim etkinliklerinin verimliliğinin sağlanması, okul ve çevre işbirliğinin

Detaylı

ÇEVRE KORUMA KURUMSAL SOSYAL SORUMLULUK

ÇEVRE KORUMA KURUMSAL SOSYAL SORUMLULUK ÇEVRE KORUMA VE KURUMSAL SOSYAL SORUMLULUK Çevre neden bu kadar önemli? Sera etkisi artıyor Doğal kaynaklar bitiyor Maliyetler yükseliyor Gelir eşitsizliği uçurumu büyüyor 2002 yılında Johannesburg da

Detaylı

Genel Yay n S ra No:148 2009/14 Cep Kitapl : XLV. Yay na Haz rlayan Av. Celal Ülgen - Av. Coflkun Ongun. Kapak Can Eren

Genel Yay n S ra No:148 2009/14 Cep Kitapl : XLV. Yay na Haz rlayan Av. Celal Ülgen - Av. Coflkun Ongun. Kapak Can Eren Genel Yay n S ra No:148 2009/14 Cep Kitapl : XLV ISBN No: 978-99-44-234-22-1 Yay na Haz rlayan Av. Celal Ülgen - Av. Coflkun Ongun Kapak Can Eren Tasar m / Uygulama Referans Ajans Tel: +90.212 347 32 47

Detaylı

Dünya Hububat Pazarında Neredeyiz?

Dünya Hububat Pazarında Neredeyiz? Dünya Hububat Pazarında Neredeyiz? Şebnem BORAN 1.Dünya Hububat Pazarı Günümüzde dünyanın stratejik ürün grubunu oluşturan hububat pazarında önemli gelişmeler yaşanıyor. Dünya toplam hububat üretimine

Detaylı

CO RAFYA GRAF KLER. Y llar Bu grafikteki bilgilere dayanarak afla daki sonuçlardan hangisine ulafl lamaz?

CO RAFYA GRAF KLER. Y llar Bu grafikteki bilgilere dayanarak afla daki sonuçlardan hangisine ulafl lamaz? CO RAFYA GRAF KLER ÖRNEK 1 : Afla daki grafikte, y llara göre, Türkiye'nin yafl üzerindeki toplam nufusu ile bu nüfus içindeki okuryazar kad n ve erkek say lar gösterilmifltir. Bin kifli 5. 5.. 35. 3.

Detaylı

JEAN MONNET BURS PROGRAMI 2016-2017 AKADEMİK YILI FARKINDALIK ARTIRMA TOPLANTILARI

JEAN MONNET BURS PROGRAMI 2016-2017 AKADEMİK YILI FARKINDALIK ARTIRMA TOPLANTILARI Burs Programı Türkiye nin Avrupa Birliğine tam üyelik sürecinde kamu kurum ve kuruluşlarından özel sektöre, sivil toplum örgütlerinden üniversitelere önemli görevler düşüyor. Bu sebeple, toplumun her

Detaylı

BODRUM'A LELEG YOLU YAPILIYOR

BODRUM'A LELEG YOLU YAPILIYOR BODRUM'A LELEG YOLU YAPILIYOR BODTO Turizm Altyapı Projelerine Devam Ediyor Bodrum Ticaret Odası nın, 2014-2017 Stratejik Planı amaç ve hedefleri kapsamında, Bodrum da turizm sezonunun uzatılması, sektörün

Detaylı

EVOK Güvenlik in hedefi daima bu kalite ve standartlarda hizmet sunmakt r. Hasan ERDEM R. Mustafa AL KOÇ. Yönetim Kurulu Baflkan.

EVOK Güvenlik in hedefi daima bu kalite ve standartlarda hizmet sunmakt r. Hasan ERDEM R. Mustafa AL KOÇ. Yönetim Kurulu Baflkan. EVOK Güvenlik, ülkemizde büyük ihtiyaç duyulan güvenlik hizmetlerine kalite getirmek amac yla Mustafa Alikoç yönetiminde profesyonel bir ekip taraf ndan kurulmufltur. Güvenlik sektöründeki 10 y ll k bilgi,

Detaylı

JOHN DEWEY DEN ATATÜRK E Ö RENC ANDI VE YURTTAfiLIK

JOHN DEWEY DEN ATATÜRK E Ö RENC ANDI VE YURTTAfiLIK Otopsi Cengiz Özak nc JOHN DEWEY DEN ATATÜRK E Ö RENC ANDI VE YURTTAfiLIK Amerikan And : Herkes için adalet ve özgürlükle bölünmez tek ulusa dayanan Cumhuriyet e ve bayra ma ba l olaca ma and içerim. Yer

Detaylı

İŞLETME ZİRVESİ 08.XII.2015 İSTANBUL

İŞLETME ZİRVESİ 08.XII.2015 İSTANBUL İŞLETME 2023 ZİRVESİ 08.XII.2015 İSTANBUL İŞLETME 2023 ZİRVESİ 08.XII.2015 İSTANBUL İŞLETME 2023 ZİRVESİ Akıllı, Sürdürülebilir ve Kapsayıcı Çözümlerin Buluşma Noktası İşletme 2023 Zirvesi nde 2015-2023

Detaylı

STRATEJ K V ZYON BELGES

STRATEJ K V ZYON BELGES STRATEJ K V ZYON BELGES BEYAZ K TAP S UNUfi Sivil toplum; demokrasi, insan haklar ve hukuk devleti kavramlar n n yerleflmesiyle ilgili taleplerden ekonomiyle ilgili endiflelere kadar sosyal yaflama dair

Detaylı

Emtia Fiyat Hareketlerine Politika Tepkileri Konferansı. Panel Konuşması

Emtia Fiyat Hareketlerine Politika Tepkileri Konferansı. Panel Konuşması Emtia Fiyat Hareketlerine Politika Tepkileri Konferansı Panel Konuşması Erdem BAŞÇI 7 Nisan 2012, İstanbul Değerli Konuklar, Dünya ekonomisinin son on yılda sergilediği gelişmeler emtia fiyatları üzerinde

Detaylı

SERMAYE PİYASASI KURULU İKİNCİ BAŞKANI SAYIN DOÇ. DR. TURAN EROL UN. GYODER ZİRVESİ nde YAPTIĞI KONUŞMA METNİ 26 NİSAN 2007 İSTANBUL

SERMAYE PİYASASI KURULU İKİNCİ BAŞKANI SAYIN DOÇ. DR. TURAN EROL UN. GYODER ZİRVESİ nde YAPTIĞI KONUŞMA METNİ 26 NİSAN 2007 İSTANBUL SERMAYE PİYASASI KURULU İKİNCİ BAŞKANI SAYIN DOÇ. DR. TURAN EROL UN GYODER ZİRVESİ nde YAPTIĞI KONUŞMA METNİ 26 NİSAN 2007 İSTANBUL Sözlerime gayrimenkul ve finans sektörlerinin temsilcilerini bir araya

Detaylı

Gençlerden liderlere, bozulan gıda sistemi için manifesto

Gençlerden liderlere, bozulan gıda sistemi için manifesto Gençlerden liderlere, bozulan gıda sistemi için manifesto SPOT Gençler, hepimizin evi olarak nitelendirdikleri gezegenimiz için, EXPO da tüm liderlere çağrı niteliği taşıyan bir manifesto açıkladı. Önerileri

Detaylı

Türkiye Odalar ve Borsalar Birli i. 3. Ödemeler Dengesi

Türkiye Odalar ve Borsalar Birli i. 3. Ödemeler Dengesi Türkiye Odalar ve Borsalar Birli i 3. Ödemeler Dengesi 2003 y l nda 8.037 milyon dolar olan cari ifllemler aç, 2004 y l nda % 91,7 artarak 15.410 milyon dolara yükselmifltir. Cari ifllemler aç ndaki bu

Detaylı

Belediyelerde e-arfliv Uygulamalar ile Dijitallefltirme Çal flmalar nda zlenmesi Gereken Yol Haritas

Belediyelerde e-arfliv Uygulamalar ile Dijitallefltirme Çal flmalar nda zlenmesi Gereken Yol Haritas Belediyelerde e-arfliv Uygulamalar ile Dijitallefltirme Çal flmalar nda zlenmesi Gereken Yol Haritas Uzman Zeynep Akdo an Ankara Üniversitesi, Türkiye, zsen@ankara.edu.tr, Prof. Dr. Fahrettin Özdemirci

Detaylı

Cep Yönderi Dizisi. Cep Yönderi Dizisi yöneticilerin ifl yaflam nda her gün karfl laflt klar

Cep Yönderi Dizisi. Cep Yönderi Dizisi yöneticilerin ifl yaflam nda her gün karfl laflt klar Koçluk Cep Yönderi Dizisi Cep Yönderi Dizisi yöneticilerin ifl yaflam nda her gün karfl laflt klar en yayg n meydan okumalara ivedi çözümler öneriyor. Dizi içinde yer alan her kitapta, güçlü ve zay f yanlar

Detaylı

ARCHİ DANIŞMANLIK VE GAYRİMENKUL DEĞERLEME A.Ş. KALİTE GÜVENCE SİSTEMİ, GÖZDEN GEÇİRME RAPORU. Sayfa 1 / 7

ARCHİ DANIŞMANLIK VE GAYRİMENKUL DEĞERLEME A.Ş. KALİTE GÜVENCE SİSTEMİ, GÖZDEN GEÇİRME RAPORU. Sayfa 1 / 7 ARCHİ DANIŞMANLIK VE GAYRİMENKUL DEĞERLEME A.Ş. KALİTE GÜVENCE SİSTEMİ, GÖZDEN GEÇİRME RAPORU 2015 Sayfa 1 / 7 10 Ocak 2016 ARCHİ DANIŞMANLIK VE GAYRİMENKUL DEĞERLEME A.Ş. 2015 YILI KALİTE GÜVENCE SİSTEMİ,

Detaylı

BYazan: SEMA ERDO AN. ABD ve Avrupa Standartlar nda Fact-Jacie Akreditasyon Belgesi. Baflkent Üniversitesi nden Bir lk Daha

BYazan: SEMA ERDO AN. ABD ve Avrupa Standartlar nda Fact-Jacie Akreditasyon Belgesi. Baflkent Üniversitesi nden Bir lk Daha Baflkent Üniversitesi nden Bir lk Daha ABD ve Avrupa Standartlar nda Fact-Jacie Akreditasyon Belgesi Baflkent Üniversitesi T p Fakültesi Adana Eriflkin Kemik li i Nakil ve Hücresel Tedavi Merkezi, Türkiye

Detaylı

Ak ld fl AMA Öngörülebilir

Ak ld fl AMA Öngörülebilir Ak ld fl AMA Öngörülebilir Ak ld fl AMA Öngörülebilir Kararlar m z Biçimlendiren Gizli Kuvvetler Dan Ariely Çevirenler Asiye Hekimo lu Gül Filiz fiar ISBN 978-605-5655-39-6 2008, Dan Ariely Orijinal ad

Detaylı

KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ BİLİMSEL DERGİLER YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ BİLİMSEL DERGİLER YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Senato: 2 Mart 2016 2016/06-6 KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ BİLİMSEL DERGİLER YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve Kapsam MADDE 1- Bu Yönergenin amacı, Kahramanmaraş

Detaylı

10.000 Kad n Giriflimci Sertifika Program

10.000 Kad n Giriflimci Sertifika Program 10.000 Kad n Giriflimci Sertifika Program Gö ün Yar s Kad nlar nd r Çin Atasözü Kad nlara giriflimcilik e itimi verilmesi kifli bafl na düflen geliri 2020 y l na kadar tahminlerimizin %14 üzerinde, 2030

Detaylı

Yrd. Doç. Dr. Olcay Bige AŞKUN. İşletme Yönetimi Öğretim ve Eğitiminde Örnek Olaylar ile Yazınsal Kurguları

Yrd. Doç. Dr. Olcay Bige AŞKUN. İşletme Yönetimi Öğretim ve Eğitiminde Örnek Olaylar ile Yazınsal Kurguları I Yrd. Doç. Dr. Olcay Bige AŞKUN İşletme Yönetimi Öğretim ve Eğitiminde Örnek Olaylar ile Yazınsal Kurguları II Yay n No : 2056 Hukuk Dizisi : 289 1. Bas Kas m 2008 - STANBUL ISBN 978-975 - 295-953 - 8

Detaylı

ATAÇ Bilgilendirme Politikası

ATAÇ Bilgilendirme Politikası ATAÇ Bilgilendirme Politikası Amaç Bilgilendirme politikasının temel amacı, grubun genel stratejileri çerçevesinde, ATAÇ İnş. ve San. A.Ş. nin, hak ve yararlarını da gözeterek, ticari sır niteliğindeki

Detaylı

İş Dünyasının Geleceğini Belirleyecek Gerçek SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK

İş Dünyasının Geleceğini Belirleyecek Gerçek SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK İş Dünyasının Geleceğini Belirleyecek Gerçek SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK AKADEMİSİ AKADEMİ YÖNETİM KURULU Yönetim Kurulu Başkanı Murat Sungur Bursa Yönetim Kurulu Üyesi Sevinç Onay Yönetim Kurulu

Detaylı

Balans Vanalar Termostatik Radyatör Vanalar. www.gedikdokum.com

Balans Vanalar Termostatik Radyatör Vanalar. www.gedikdokum.com www.gedikdokum.com Balans Vanalar Termostatik Radyatör Vanalar Is tma sistemlerinin balanslanmas sayesinde tüm sisteme do ru zamanda, gerekli miktarda debi ve dolay s yla gereken s her koflulda sa lanabilir.

Detaylı

TÜRK YE B L MSEL VE TEKNOLOJ K ARAfiTIRMA KURUMU DESTEK PROGRAMLARI BAfiKANLIKLARI KURULUfi, GÖREV, YETK VE ÇALIfiMA ESASLARINA L fik N YÖNETMEL K (*)

TÜRK YE B L MSEL VE TEKNOLOJ K ARAfiTIRMA KURUMU DESTEK PROGRAMLARI BAfiKANLIKLARI KURULUfi, GÖREV, YETK VE ÇALIfiMA ESASLARINA L fik N YÖNETMEL K (*) TÜRK YE B L MSEL VE TEKNOLOJ K ARAfiTIRMA KURUMU DESTEK PROGRAMLARI BAfiKANLIKLARI KURULUfi, GÖREV, YETK VE ÇALIfiMA ESASLARINA L fik N YÖNETMEL K (*) Amaç ve Kapsam Madde 1- Bu Yönetmelik, Türkiye Bilimsel

Detaylı

Kontratl Hofl Geldiniz Paketleri Kampanya Taahhütnamesi

Kontratl Hofl Geldiniz Paketleri Kampanya Taahhütnamesi KONTRATLI HOfi GELD N Z PAKETLER KAMPANYA TAAHHÜTNAMES TURKCELL LET fi M H ZMETLER A.fi. ye; Turkcell letiflim Hizmetleri A.fi. ( flbu Taahhütnamede k saca TURKCELL olarak an lacakt r) nin 22.06.2010 tarihinden

Detaylı

GÖRÜfiLER. Uzm. Dr. Özlem Erman

GÖRÜfiLER. Uzm. Dr. Özlem Erman GÖRÜfiLER Uzm. Dr. Özlem Erman Son y llarda dünyadaki h zl teknolojik geliflmeye paralel olarak t p alan nda da h zl bir de iflim yaflanmakta, neredeyse her gün yeni tan, tedavi yöntemleri, yeni ilaçlar

Detaylı

Amacımız Fark Yaratacak Makine Mühendisleri Yetiştirmek - OAIB Moment Expo

Amacımız Fark Yaratacak Makine Mühendisleri Yetiştirmek - OAIB Moment Expo Sayfa 1 / 6 OCAK 2016 SAYI: 92 Gelişen teknolojiye ayak uydurabilen, teknik bilgi ve becerilere sahip fark yaratacak lider makine mühendisleri yetiştirmek üzere yola çıktıklarını belirten MEF Üniversitesi

Detaylı

NTERNET ÇA I D NAM KLER

NTERNET ÇA I D NAM KLER Mustafa Emre C VELEK NTERNET ÇA I D NAM KLER www.internetdinamikleri.com STANBUL-2009 Yay n No : 2148 letiflim Dizisi : 55 1. Bas m - stanbul - Haziran 2009 ISBN 978-605 - 377-066 - 4 Copyright Bu kitab

Detaylı

Uluslararas De erleme K lavuz Notu, No.11 De erlemelerin Gözden Geçirilmesi

Uluslararas De erleme K lavuz Notu, No.11 De erlemelerin Gözden Geçirilmesi K lavuz Notlar Uluslararas De erleme K lavuz Notu, No.11 De erlemelerin Gözden Geçirilmesi 1.0 Girifl 1.1 Bir de erlemenin gözden geçirilmesi, tarafs z bir hüküm ile bir De erleme Uzman n n çal flmas n

Detaylı

2. KIRSAL KALKINMA MALİ DESTEK PROGRAMI İLE İLGİLİ SORULAR

2. KIRSAL KALKINMA MALİ DESTEK PROGRAMI İLE İLGİLİ SORULAR 2. KIRSAL KALKINMA MALİ DESTEK PROGRAMI İLE İLGİLİ SORULAR 1. SORU: Kırsal kalkınma programında sadece eğitim amaçlı projelere destek verileceği yazılmıştır. Uygulamaya yönelik (örneğin, tarımsal ürünlerin

Detaylı

C. MADDEN N ÖLÇÜLEB L R ÖZELL KLER

C. MADDEN N ÖLÇÜLEB L R ÖZELL KLER C. MADDEN N ÖLÇÜLEB L R ÖZELL KLER 1. Patates ve sütün miktar nas l ölçülür? 2. Pinpon topu ile golf topu hemen hemen ayn büyüklüktedir. Her iki topu tartt n zda bulaca n z sonucun ayn olmas n bekler misiniz?

Detaylı

Dr. Osman DEM RC * *Özellefltirme daresi Baflkan Yard mc s

Dr. Osman DEM RC * *Özellefltirme daresi Baflkan Yard mc s Elektrik Da t m Sektörü Özellefltirmesi 125 Elektrik Da t m Sektörü Özellefltirmesi Dr. Osman DEM RC * 03.03.2001 tarihinde yay mlanan 4628 say l Elektrik Piyasas Kanunu ile elektri in yeterli, kaliteli,

Detaylı

2.000 SOSYOLOG İLE YAPILAN ANKET SONUÇLARINA DAİR DEĞERLENDİRMEMİZ. Anayasa nın 49. Maddesi :

2.000 SOSYOLOG İLE YAPILAN ANKET SONUÇLARINA DAİR DEĞERLENDİRMEMİZ. Anayasa nın 49. Maddesi : 2.000 SOSYOLOG İLE YAPILAN ANKET SONUÇLARINA DAİR DEĞERLENDİRMEMİZ Anayasa nın 49. Maddesi : A. Çalışma Hakkı ve Ödevi Çalışma, herkesin hakkı ve ödevidir. Devlet, çalışanların hayat seviyesini yükseltmek,

Detaylı

3 9 12 13 14 29 2 5 Tablo-2: Kat l m Öncesi Mali Yard m Kapsam nda Uygulanan Hibe Programlar (devam ) Tablo-2: Kat l m Öncesi Mali Yard m Kapsam nda Uygulanan Hibe Programlar (devam ) Tablo-4:

Detaylı

COP 21 Paris Değerlendirme Toplantısı Herkes elini taşın altına koymalı!

COP 21 Paris Değerlendirme Toplantısı Herkes elini taşın altına koymalı! COP 21 Paris Değerlendirme Toplantısı Herkes elini taşın altına koymalı! TÜSİAD ve Birleşik Krallık Ankara Büyükelçiliği Refah Fonu İşbirliği, REC Türkiye ve Amerikan Büyükelçiliği desteği ile yapılan,

Detaylı

Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğü 07.03.2012 06:18

Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğü 07.03.2012 06:18 http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2012/03/201203... 1 of 5 6 Mart 2012 SALI Resmî Gazete Sayı : 28225 Atatürk Üniversitesinden: YÖNETMELİK ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ ASTROFİZİK UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ

Detaylı

Araştırma Notu 15/177

Araştırma Notu 15/177 Araştırma Notu 15/177 02 Mart 2015 YOKSUL İLE ZENGİN ARASINDAKİ ENFLASYON FARKI REKOR SEVİYEDE Seyfettin Gürsel *, Ayşenur Acar ** Yönetici özeti Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından yapılan enflasyon

Detaylı

Farkl alanlarda çal flmalar n sürdüren firmam z n bafll ca faaliyet alanlar ;

Farkl alanlarda çal flmalar n sürdüren firmam z n bafll ca faaliyet alanlar ; FARK n zolsun Bir DPAK Prestij Torbalar DPAK File Torbalar DPAK Bantl Torbalar Etiketler Etiketli Çuvallar Rulo Etiketler Üzüm Torbalar Sebze Torbalar Koliler Tüp File ve Extrude File çeflitleri Hakk m

Detaylı

Prof. Dr. Mehmet Haberal, Uluslararas Bilimsel Çal flma S n rlar n Geniflletiyor

Prof. Dr. Mehmet Haberal, Uluslararas Bilimsel Çal flma S n rlar n Geniflletiyor Prof. Dr. Mehmet Haberal, Uluslararas Bilimsel Çal flma S n rlar n Geniflletiyor Prof. Dr. Mehmet Haberal, geçen ay yapt görüflmeler ve anlaflmalar sonunda Baflkent Üniversitesi nin uluslararas çal flma

Detaylı

MAKÜ YAZ OKULU YARDIM DOKÜMANI 1. Yaz Okulu Ön Hazırlık İşlemleri (Yaz Dönemi Oidb tarafından aktifleştirildikten sonra) Son aktif ders kodlarının

MAKÜ YAZ OKULU YARDIM DOKÜMANI 1. Yaz Okulu Ön Hazırlık İşlemleri (Yaz Dönemi Oidb tarafından aktifleştirildikten sonra) Son aktif ders kodlarının MAKÜ YAZ OKULU YARDIM DOKÜMANI 1. Yaz Okulu Ön Hazırlık İşlemleri (Yaz Dönemi Oidb tarafından aktifleştirildikten sonra) Son aktif ders kodlarının bağlantıları kontrol edilir. Güz ve Bahar dönemindeki

Detaylı

BAfiVURU FORMU. Lütfen Kat lmak stedi iniz Kategoriyi flaretleyiniz:

BAfiVURU FORMU. Lütfen Kat lmak stedi iniz Kategoriyi flaretleyiniz: AMPD ÖDÜLLER 2008 BAfiVURU FORMU AMPD 2008 Ödülleri Program nda yer almak için lütfen afla daki k sa formu doldurup AMPD Merkezi ne ulaflt r n z. Size daha detayl doküman ve kat l m formu gönderilecektir.

Detaylı

AR& GE BÜLTEN. Enflasyonla Mücadelede En Zorlu Süreç Başlıyor

AR& GE BÜLTEN. Enflasyonla Mücadelede En Zorlu Süreç Başlıyor Enflasyonla Mücadelede En Zorlu Süreç Başlıyor Ahmet KARAYİĞİT Makroekonomik göstergeler açısından başarılı bir yılı geride bıraktık. Büyüme, ihracat, faizler, kurlar, faiz dışı fazla gibi pek çok ekonomik

Detaylı

Tablo 2.1. Denetim Türleri. 2.1.Denetçilerin Statülerine Göre Denetim Türleri

Tablo 2.1. Denetim Türleri. 2.1.Denetçilerin Statülerine Göre Denetim Türleri 2 DENET M TÜRLER 2.DENET M TÜRLER Denetim türleri de iflik ölçütler alt nda s n fland r labilmektedir. En yayg n s n fland rma, denetimi kimin yapt na ve denetim sonunda elde edilmek istenen faydaya (denetim

Detaylı

T.C. ÇEVRE ve ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI. TÜRKİYE NİN EN TEMİZ KENTİ PROJESİ İLE İLGİLİ USUL ve ESASLAR

T.C. ÇEVRE ve ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI. TÜRKİYE NİN EN TEMİZ KENTİ PROJESİ İLE İLGİLİ USUL ve ESASLAR T.C. ÇEVRE ve ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI TÜRKİYE NİN EN TEMİZ KENTİ PROJESİ İLE İLGİLİ USUL ve ESASLAR PROJENİN ADI : Temiz Kentim YarıĢması PROJENİN HEDEFİ : Ġçinde bulunduğumuz yüzyıl; hızlı nüfus artıģı,

Detaylı