PazaR. Tarih: 26 Þubat 2012 YIL: (6) SAYI: (357) AFRÝKA NIN ÜCRETSÝZ HAFTALIK EKÝ

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "PazaR. Tarih: 26 Þubat 2012 YIL: (6) SAYI: (357) AFRÝKA NIN ÜCRETSÝZ HAFTALIK EKÝ"

Transkript

1 PazaR Tarih: 26 Þubat 2012 YIL: (6) SAYI: (357) AFRÝKA NIN ÜCRETSÝZ HAFTALIK EKÝ

2 2 Pazar 26 Þubat 2012 Pazar Fatsa da kazanmýþtýk aslýnda. Bütün engellemelere raðmen 1979 senesinde kazanmýþtýk. Ama býrakmadýlar. Çünkü onlarýn Türkiye sinde Devrimci Gençliðe deðil Kindar-Dindar Gençliðe gereksinim vardý. Ta 1979 yýlýndan süregelen bir hesaplaþmanýn (moda deyimle rövanþist bakýþýn) tezahürüdür yaþadýklarýmýz. Çünkü 1965 ten beri yükselen devrimci gençliðin üzerinden silindir gibi 12 Mart geçmesine raðmen (ki en yiðit, en temiz, en onurlu, en insan olanlarýmýzý öldürdüler, astýlar, iþkencelerde katlettiler, þöyle demek daha yerinde olur; koca koca üniversitelerin koca koca kampüslerini yerle bir ettiler, bir dakika olsun gözlerinizi kapatýn, bir üniversite kampüsünü düþünün, gençlerini düþünün; ve sonra tamamen yok edildiklerini, ancak Kinci bir Gençliðin iþi olsa gerek) ayakta durmayý baþarmýþ, yeniden örgütlenmiþ, yeniden dirilmiþ ve Halk Yönetimi Mahalle Komiteleri (ki sonra bizden çalarak, Kent Konseyleri kurmuþlardýr, ama kimse Fikri Sönmez gibi yargýlanmamýþtýr, hýrsýz faþizm!) Katýlýmcý Bütçe Katýlýmcý Belediyecilik diyerek halkýn yumruðuyla kazanmayý bilmiþtir. Elbette bu iþi bilenler bu iþi böyle býrakmayacaklardý. Çünkü bugünün projesi ya da Türkiye si için Fatsa yok edilmeliydi. Dev-Genç in deðil Kin-Genç in olacaktý iktidar. Jules Verne Gelecek bugünden yazýlýr demiþtir, ne de doðru demiþtir zira 12 Eylül Amerikan koordineli bir Türk-Ýslam faþizminin uygulandýðý kanlý bir darbe deðildir, ayný zamanda gelecek için tasarlanmýþ bir 1980 projesidir. Gelecek Kin- Genç liðin iktidarýdýr çünkü fazlasýyla Amerikancý ve Ilýmlý-Sermayedar-Ýslam dýr; bunun için gerekli projede anarþist-vatan haini yakýþtýrmalarla (þimdi de anarþist lafýnýn yerini terörist almýþtýr) gerçeði ters-yüz ederek, bütün hak ve adalet duygularýyla oynayarak, gerçek ile yalanýn yerini deðiþtirerek, yeni bir algý ve apolitik diyorlar ben mallaþtýrma diyorum buraya (kusura kalýnmasýn) zira bir kuþak mallaþtýrýlýrken Kin-Genç o kadar mal durmuyordu, onlar çalýþýyorlardý, kýlýktan kýlýða girerek, mesela 28 Þubat 1997 de de 12 Eylül 1980 de de fazlasýyla askerci ve darbe yanlýsý ve hatta pastadan en fazla payý almalarýna raðmen, bugün karþý-darbeci anti-militarist gibi görünmeye çalýþmakta hatta herkesi buna inandýrmaktadýrlar. Sanýrým bu da ta o günden yazýlmýþ bir gelecek tasarlamasýydý. Çünkü, yalnýzca bilmeyen insan, bilmemekten mütevellit fikirsiz duran insan, en çabuk ve en hýzlý unutur. Eðer Ýngilizce bilmiyorsanýz, ve filmi alt yazýlý izliyorsanýz, size çeviri olarak ne yazarlarsa öyle söylüyorlar sanýrsýnýz. Hâlbuki þu güzel çocuklar, Denizler, Mahirler, saymakla bitmezler ki, Terzi Fikriler, hepsi sizin için, halkýmýz için, çocuklarýnýz için, adaletiniz için, daha iyi bir dünyada yaþamanýz için, hep alt yazýyý çevirdiler size, ama nedense siz hep Ýngilizce bilmemeyi marifet sandýnýz. (mal derken çok mu ayýp ediyorum) Eðer faþizmin bir dili varsa önce unutturmaktýr çünkü unuttukça daha az konuþur ve daha az sorgularsýnýz sonra da gerçek dilin söylediklerini deðiþtirip alt yazýda bambaþka bir dil yaratmaktýr. Ýþte o bambaþka dil unutma ile bir araya geldiði zaman faþizm olur. Çok uzaða deðil, yakýna gelin, Kürtler için uydurulmaya çalýþýlan dil acaba neyin dilidir? Fatsa bu ülkede, ya da dünyanýn herhangi bir ülkesinde, insanca düþünebilen ve insanca akýl edebilen herkesin onurlu belediyesiydi. Þunu da demeyi borç bilirim ki, Türkiye de belediyecilik yalnýzca bir kere 79 yýlýnda ve Fatsa da yapýlmýþtýr, gerisi hava-cývadýr, zira öyle halkýn falan seçtiði iþler-kiþiler falan tamamen safsatadýr. Bakýn, neden Dev-Genç ve Fatsa yok edilmeliydi, neden Kin-Genç iktidarý ele almalýydý, neden Bizim Çocuklar Yapamadý (Ertuðrul Mavioðlu nun harika bir kitap ismidir, öyle güzel hikâyeler vardýr ki kitapta, öyle güzel okur insan) neden Onlarýn Çocuklarýna Yaptýrdýlar anlatalým. Ya da TC Baþbakan ýnýn desturuyla buyurduðu üzere býrakalým tinerci mi olsunlar sözüne atfen, bu tinerci çocuklar (þunu da açalým da kaypaklýk olmasýn, TC Baþbakaný burada, tinerci sözüyle komünistlere gönderme yapmaktadýr, zira TC Baþbakan ýnýn bir metni bir de alt metni vardýr, yani tinerci dediðinde pek zekâ-üstü habercilerin ekranlara tinerci çocuk çýkarmasýna gerek yoktur zira ziyandýr bu yaptýðý.) neler yapmýþlar Fatsa da biraz görelim, mesela Belediye seçimleri yapýlmadan önce aday Fikri Sönmez þunlarý söylüyordu: Biz devrimciler halkýn kendisinin Söz ve Karar Sahibi Olduðu bir belediyecilik anlayýþýný savunuyoruz. Ve diyoruz ki: Belediyede Halk Yönetimi. 7 mahallesi olan Fatsa, yerleþim ve toplanabilme özelliklerine, ihtiyaçlarýn kolayca karþýlanabilme koþullarýna göre 11 birime ayrýldý. Her birim, nüfusuna göre üç ile yedi arasýnda Halk Komitesi temsilcisi seçti. Mahallelerde halkýn katýldýðý toplantýlarda belediye çalýþma programý taslaðý tartýþýldý. Halk Komiteleri, esas olarak mahallelerde yapýlan toplantýlarda kararlaþtýrýlan belediye hizmetlerini yürütecek, halkýn yakacak, gaz vb. ihtiyaçlarýný rayiç fiyatlarla eþit olarak daðýtýmýný saðlayacak, mahallelerin yol, su, elektrik, kanalizasyon vb. belediye ile ilgili her türlü sorunun çözümünde Söz ve Karar Sahibi olacaklardý. Birimlerde yapýlan halk toplantýlarýna Belediye Baþkaný, belediye çalýþanlarý, Halk Komite Üyeleri de katýlýyorlardý. Terzi Fikri Belediye Baþkaný olduðunda, Fatsa sokaklarý müteahhitlerin keyfince sürdürülmüþ plansýz kanalizasyon çalýþmalarý nedeniyle köstebek yuvasýna dönmüþtü. Her yer çamur içindeydi. Kenti sivrisinekler istila etmiþti. Kolera salgýnýndan onlarca insan ölmüþtü. Belediyenin kasasý tamtakýrdý ve belediye çalýþanlarý 7 8 aydýr maaþlarýný alamamaktaydýlar. Yað, þeker, sigara, benzin karaborsadaydý. Esasen, küçük bir Türkiye portresiydi: Bütün bu görülen resim büyütüldüðünde Türkiye oluyordu, Fatsa ya her türlü engele raðmen halkýn iktidarýna ve gerçek demokrasinin inþasýna kimse izin vermezdi, vermediler de, o zaman Bir iki üç Daha çok Fatsa düþü elle tutulur olmaya baþladýðý için, maazallah bu tinerci çocuklar baþarýrlarsa ; kendi filmlerini kendi alt yazý dili ile kimseye satamayacaklardý, izin vermediler de Reþat Akkaya Ordu Valisi olduktan sonra, Fatsa ya olan Kinci Nesil saldýrmaya devam etti, Çorum Saldýrýsý bile faþizme yetmiyordu, Süleyman Demirel bütün kiniyle yönün ne olacaðýný gösteriyordu adeta: Çorum u býrak Fatsa ya bak diyordu. Çorum da olanlar, Maraþ ta ne olduysa öyle oldu, bir hamleyle unutulmaya çabalandý, yalan haberler düzüldü, o kadar zekâ seviyesi düþük haberler yapýldý ki, Fatsa ya giriþ çýkýþlar pasaportla ya da Fatsa kendi ordusunu kuruyor denildi, bu da çok güzel mesela Fatsa Moskova ya baðlanmak istiyor. (Hala daha Türkiye medyasýnýn zekâ seviyesi ayný çizgide deðil mi? Ve bu zekâ düþüklüðüne bu halk itimat ettirilmiyor mu? Bu halk da etmiyor mu?) Fatsa düþürülmeliydi, çünkü 24 Ocak Kararlarýnýn yürürlüðe girmesi için devrimci muhalefet ezilmeliydi, 24 Ocak Kararlarý 12 Eylül den sonraki Türkiye nin de emperyalist önergesiydi, Fatsa düþürülmeliydi, çünkü Dev-Genç in yerine Kin-Genç konulacaktý. Çünkü 90 lara gelindiðinde akýldan aðdalýpürüzsüz-tüysüz bir nesil isteniyordu, çünkü onlarý Kin-Genç yönetecekti ve onlarýn hiçbir þey bilmemesi lüzumdu. Ama 90 larda bir þey oldu, ah o Kürtler, zalim Kürtler Terzi Fikri mahkemedeki savunmasýnda býrakalým da tinerci mi olsunlar sözüne karþýlýk o zamandan bu zamana þöyle cevap veriyordu: (Bizim de tarihimiz var baþbakan, bizim de tarihimizin dili) Belediye çalýþanlarýný disiplin altýna almýþýmdýr. Yani, Fatsa da belediye çalýþanlarý onurlarýný yitirmiþti. 7 8 ay maaþ alamayan belediye görevlileri, Pazar Sahibi: AFRÝKA Yayýncýlýk Limited Editör: Faize ÖZDEMÝRCÝLER Dizilip Basýldýðý Yer: AFRÝKA Yayýncýlýk Limited Tesisleri Matbaa Teknikeri: Bünyamin NAZÝK Görsel Tasarým: Ýlter YÜKSEL & Erdem YORGUNOÐLU Web:

3 26 Þubat 2012 Pazar Pazar 3 Ve Tinerci Fikri Sönmez, belki de hayal ettiði düþünü kurduðu insanlarý da kuruyordu Türkiye nin Fatsa sýnda ama Fatsa nýn Türkiye sine izin yoktu. Tiner çekmeden kurulacak cümleler deðil Terzininkiler, ama þimdilerde Beyefendi izin vermiþtir diyen vekiller var, ne yazýk. çalýþanlarý piyasada gezemez durumdaydýlar. Bakkala, kahveye, manifaturacýya ve çeþitli yerlere borçlandýrýlmýþtý. Ve borçlarýndan dolayý belediye görevlerini, belediyenin uygulamak istediði þeyleri bu memurlar, bu çalýþanlar, götürememekteydi. Çünkü borçlu olduðu adamýn kapýsýna gidip onun yasadýþý davranýþýný engelleyici bir davranýþa ve cezai yönüne, ikna yoluna gidememekteydi. Çünkü belediye personeli borçluydu. Bundan dolayý da durumlarý görev getirmelerine el vermiyordu. Tam da 24 Ocak kararlarýnýn istediði gibi deðil mi, 12 Eylül den sonra Özal siyasetinin benim memurum iþini bilir zihniyetinin ucubeliði deðil mi? Çünkü insanlarýn aklýný, zihnini, kalbini satýn aldýðýnýz zaman bile yerine koyabileceðiniz þeyler vardýr, ama insanýn onurunu bir kez ondan aldýðýnýzda ve buna alýþtýrdýðýnýz da artýk onun yerine kendi istediðiniz her þeyi koyabilirsiniz, Özal Anayasasý budur, Özal ýn TC de yenilikçiliði budur, Özal ýn yarattýðý gençlik de budur, o gençlik bu çocuklarý büyüttü, palazladý iþte, þimdi iktidardalar ve durmadan Özal ýn o büyük hayalini bize satmaya çalýþýyorlar Bir elinde Kur an bir elinde bilgisayar Evet, oldu, Kin-Genç iktidarda! Biraz geriye doðru yaslanýp uzaktan resme baktýðýmýzda neden Fatsa engellendi, neden 24 Ocak Kararlarý düþünüldü, neden 12 Eylül oldu, neden Özal ve neden Demirel ve neden Çiller ve neden Tayyip, hepsi çorap söküðü gibi gelmiyor mu, sen nesin peki, tiner vereyim çeker misin? Katýlýmcý Yönetim anlayýþý Mahalle Komitelerinden ibaret deðildi. Tinerci Fikri Sönmez den devam edersek þöyle der: Belediye nin aldýðý tüm kararlar halkla tartýþýlmýþtýr; halkýn onayý olmadan hiçbir iþ belediye tarafýndan yapýlmamýþtýr. Tek cümleyle halk belediyede söz ve karar sahibi kýlýnmýþtýr. Demokrasinin gereði budur. Fatsa nýn tüm Türkiye olduðunu hayal eder misiniz? Peki, o zaman, bütün kurumlarýn emperyalizmin kucaðýna peþkeþ çekilebilir miydi? Sana sorulmadan, senin boðazýndaki lokman çalýnarak, hatta doðmamýþ çocuðunun boðazýndaki lokmadan çalýnarak, kýyýlarýn bir gecede el âleme satýlýr mýydý? Emperyalizm böyle rahat at koþturur muydu? En mühimi, tinerciler gibi sen de söz ve karar sahibi olsaydýn, yani bilinçli olsaydýn, elin ayaðýn kalbin dokunsaydý, bilerek fikir üretseydin yani onlarýn bir lafýna inanarak böyle kolay iman eder miydin? Terzi Fikri bunun için öldürüldü. Dev-Genç bunun için idamlardan, katliamlardan, cinayetlerden, ölümlerden geçti. Seni her gün öldürüyorlar, dirhem-dirhem, nefes aldýkça ölüyorsun ne yazýk insan iþi deðil ama öyle; onlar sen ölmeyesin diye bir kere ve çabucak öldüler, sen hiç ölmeyesin diye her kere ve yavaþyavaþ ölüyorsun, ne yazýk! Ve Tinerci Fikri Sönmez, belki de hayal ettiði düþünü kurduðu insanlarý da kuruyordu Türkiye nin Fatsa sýnda ama Fatsa nýn Türkiye sine izin yoktu. Tiner çekmeden kurulacak cümleler deðil Terzininkiler, ama þimdilerde Beyefendi izin vermiþtir diyen vekiller var, ne yazýk. Ne çekiyorlar bilmiyorum bu cümleyi kurarken (Özal kimyasalýyla yapýlan golcüden bu kadar cümle; ne olacaktý Metin Oktay zarafeti mi, asla; Metin imiz baþkadýr, Metin imiz tiner kokar zamanlarýn golcüsüdür) ama herhalde esas bu cümleler ne güzel bir düþtür, bir kere de düþme de tutun ey halk. Eskiden halk, belediyeye ödediði parayý sormazdý. Memurun para karþýlýðýnda makbuz kesip kesmediðine bile bakmazdý. Çünkü para belediyenin eline geçse de geçmese de kendisine bir yararý olmayacaðýna inanmazdý. Ancak benim dönemimde halk belediyeye giden parayý takip etmeye baþlamýþtý. Çünkü belediyeye giden her kuruþun dönüp ertesi gün kendisine hizmet olarak önüne dikildiðini görmüþtü. Artýk halk, belediye gelirlerinin artmasý için belediye yöneticilerinden daha aktif görev içine girmiþti. Ve bu anlayýþ tüm Fatsa halkýnýn ortak ülküsü haline gelmiþti. Fatsa halkýnýn bu konudaki duyarlý davranýþý sonucunda, benim baþkan olmamdan önce, ekonomik krizden çýkamayan hiçbir yatýrým yapamayan, hatta belediye çalýþanlarýnýn aylýklarýný 7 8 ay hiç ödeyemeyen belediye, benim dönemimde siyasi iktidarýn siyasi ve ekonomik baskýlarýna karþýn, para sýkýntýsý çekmediði gibi, birçok hizmetleri yerine getirmiþ, yeni yatýrýmlara da parayý ayýrabilmiþtir. Bu, Fatsa halkýnýn yönetime katýlýmýnýn küçük bir göstergesidir. Belediyesine giden her kuruþun kendisine hizmet olarak döndüðünü yaþayarak gören, belediye bütçesini, gelir ve giderlerini her an denetleyebilen Fatsa halký, kendi belediyesini sahiplenmiþtir. Kaçak elektrik, kaçak su, rüþvet ve karaborsayý zabýtaya býrakmadan artýk kendisi denetlemiþtir. Fatsa halký belediye bütçesini yalnýzca denetlememekte, Fatsa dan yýllar sonra ancak Brezilya nýn Porto Alegre kentinde 1989 yýlýnda uygulama alaný bulabilen katýlýmcý bütçe anlayýþýný yýllar önce hayata geçirerek, belediye bütçesinin programýnýn bizzat yapýlmasýna da bizatihi katýlmýþtýr. Bugünün deyimiyle tinercilikten o zamanýn deyimiyle anarþistlikten suçlanan Terzi Fikri, hem o zamana hem bu zamana sesleniyor, zira bazen zamanýn dili hep aynýdýr: Ben, gerçek demokrasiyi böyle anlýyorum. Demokrasinin doðrusu budur. Fatsa Belediyesi nde bu demokrasiyi uyguladým. Bu anlayýþýn altýnda baþka þeyler aramak, demokrasiden anlamamak anlamýna gelir. Veya art niyet mahsulü olabilir. Demokrasi düþmaný bazý çevreler bu uygulamalarýmdan rahatsýz olmuþlardýr. Belediyede çýkarlarý bozulmuþtur. Benim baþkan olmamdan dolayý bu çevrelerin ekonomik ve siyasi büyük zararlarý olmuþtur. Bunlarýn rahatsýzlýklarý benim belediye baþkaný olarak toplumsal hizmetleri yerine getirmeyiþimden deðildir. Kendi özel çýkarlarýyla ilgilidir. Þu ana kadar gerek tanýk ifadelerinde, gerekse uydurma birçok belgelere bakýldýðýnda, durum çok net görülecektir. Hiç kimse Fikri Sönmez zamanýnda belediye hizmetleri yapýlamadý, yapýlanlar da taraflý yapýldý, partizanlýk yapýldý, yolsuzluk yapýldý, adam kayrýldý, rüþvet olayý oldu diyemez Biz Türkiye nin Fatsa sýndayýz Terzi Fikri, senin elin deðmedikçe de bir kere bile dikiþ tutmadý bu demokrasi illeti. Biz Türkiye nin Fatsa sýndayýz Terzi Fikri, demokrasiden de kardeþçe yaþamaktan da, onurlu insan olmaktan da anladýðýmýz budur. Bunu anlamaktan da vazgeçmeyeceðiz. Çünkü tarihte susturulanlar var, unutturulanlar var, öldürülenler var, ama sözünüz var sözünüzden geliyoruz. Unutmadýk. Silmedik. Hatýrlýyoruz. Fatsa olmayacak onlarýn kindar-dindar Türkiye lerinde. Fatsa olmasýn diye olacak 24 Ocak Kararlarý. Çorumlar, Maraþlar, 1 Mayýs 77 ler, senin anladýðýn demokrasi olmasýn diye olacak. Senin yaratmak istediðin insan hamurundan kimse fýrýn yapmaz, çünkü onlarýn ekmeði kendilerine. Bir tek ateþlerini veriyorlar hep bize! Onlarýn tok karný biraz daha büyüsün diye aç dünyanýn dörtte üçü. Dünyanýn dörtte üçüne ayný filmi baþka-baþka alt yazýlarla izlettiriyorlar. Her þey devriliyor, bütün tarih, yýkýlmayan tek bir þey yok, sanayi devriminden bu yana, bir tek emperyalizmin kollarý devrilmiyor, kapitalizm yýkýlmýyor bir tek, yoksa, bunlar gider baþkasý gelir, baþkasý gider öbürü gelir, ama emperyalizm bir tek devrilmiyor, bunu ne zaman sorgulayacak insan? Fikri Sönmez in hasta yüreði çektiði acýlara, yapýlan zulümlere ve gördüðü iþkencelere dayanamayarak 4 Mayýs 1985 tarihinde Amasya Cezaevi nin saðlýksýz koþullarýnda duruverdi. Henüz 47 yaþýndaydý Ve 12 Eylül cinayetlerine bir halka daha eklemiþti. Fatsa mýz vardý bizim, Fatsa niye yok þimdi, ya da bütün doðrularýmýz neden topraðýn altýnda, ve neden bu coðrafyada kardeþ düþünen herkesin tek bir belediyesi ve belediye baþkaný var, ve dünyanýn Fatsa sýnda Dev-Genç lerimiz neden öldürüldü, ve neden sen bir yanýnla -insan kere düþünme insanlýðýndan yani, dur hesaplama; matematik anlamaz bir insanlýk hesabý bu- Fatsalý da olduðunu bilmiyorsun, ey yapýþkan-unutkan ey sen? Sen kendi ellerinle kendi insanlýðýnýn heykelini dikene kadar, Fatsalýsýn, ve diktikten sonra da Terziyi ve Terzi nin Fatsa sýný çok özlüyoruz Belki de Edip Cansever in dediði gibidir tam da, bu coðrafyanýn kederli þiirinin öyküsü: Derin, sessiz, iyi böylece/ Güz, ölülerini býrakan kuþlar/ Yer kalmadý acýya ülkemizde/ Derin, sessiz, iyi böylece/ Gün ortasý alacakaranlýk bakýþlar/ Bir buluþma yeridir þimdi hüzünlerimiz/ Biz o renksiz, o yalnýz, o sürgün meduzalar/ Asar söylediklerimizi çeker gideriz/ Ülkemiz, topraðýmýz, her þeyimiz/ Kýyýsýnda camlarýn bozbulanýk rakýlar/ Çizeriz yeryüzünü kaygýsýz ayaklarla/ Yüzümüzdür bir yaðmur aðýrlýðýnca düþer/ Sonra pek anlamadan içkiler ne çabuk biter/ Ne kadar konuþursak o kadar sessizlik olur/ Adýmýzý sorarýz birine, o bize adýný söyler./

4 4 Pazar 26 Þubat 2012 Pazar Yapýþkaný tutmaz olur o zarfýn bir daha Sapsarý yapýþkan bir tarih bulaþmýþsa Cümlelerin koynuna Açýlýr boynu giderken uzaða Tutulur soðuktan Sert, kaya... Kendi bayraklarýný çekip, kendi devletlerini kuran, inþa ettikleri kalebentlerle de kendilerini geçilmez, girilmez kýlan insanlar çoðalýrken, kâh yürüyor, kâh koþuyorum. Koca adýmlý olanlar benden dýþarý, küçük adýmlýlarsa benden içeri olanlar oluyor fazlalýkla Koca adýmlýlarla yol almalarýn, nefes arasýna, duraklarýna bir türlü varýlamazken, geçen o koca zamanýn da farkýna varýlamaz kolaylýkla. Bazen bir fotoðraf, bazen tanýdýk bir çift göz, bazen bir kitap, bazen de gelen bir mektup diyecektim ki vaz geçtim çünkü, artýk mektuplar da gelmez oldu kapýmýza. Postadan gelen çoðunlukla, sipariþ verdiðimiz bir paket ya da kredi kartý borcumuzu gösterir pusula, baþka da bir þey yok artýk kapýmýzda. Ýþ telefonlarýnýz çalar boyuna, mailleriniz baþýnýzdan aþaðýya akar, akar ama bu ne gözlerinizin içine bakan sýcacýk bir çift gözdür, ne de tuttuðunuz saðlam bir el, sevdiklerinize ait. Cep telefonlarýnýn sesleri kýrar, haþmetli odalarýn resmi duruþlarýný, çantalar ve eller boþ çýkmaz sokaða. Sokaklarda, aðaç altýnda, yol kenarýnda, koridorlarda, tuvaletlerde, arabalarda yüksek sesle, kendini önemli hissettirmeye çalýþan insan seslerini duyarsýnýz da, daðýnýk görüntüleri çizer gözlerinizin akýný. Çok konuþur olduk, çok ses yapar olduk biz "homo sapiens"ten olanlar. Seslerimiz, baðrýþmalarýmýz arttý artmasýna da, bunlarýn içi ne kadar dolu, ne kadar bizi biz yapan, bizi çoðaltan þeyler... Cep telefonlarýndan atýlýr oldu bayram mesajlarý, sevgi sözcükleri, özlemler, aþklar... Eskiden, gidilen yerlerden, oradaki güzelliklere ait, güzelliði paylaþma adýna kartlar gönderilirdi, mektuplar yollanýrdý, üzerlerine renkli, parlak pullar konularak. Hepsi silindi birden hafýzalardan, yok onlar. Çürümeye, sararýp solmaya býrakýldýlar durduklarý sessiz dolap içlerinde, eski, tozlu raflarda... Þair Haydar Ergülen'in "Zarf" isimli þiir kitabýný okurken geçti, tüm bunlar parça parça önce us dünyamdan sonra, duygu kapýmdan ve geçerken çarptýlar içimin sýzlayan duvarlarýna. Hýzlý bir rüzgârdý, kapýdan geçti, dolandý ve gitti. Tüm þiirlerde ayný acýtan konuydu dizelere yerleþen, dizelerden de içe. Yoktular, artýk yoktular. Mektuplar, zarflar... Çoðu þeyin tek tek kapýsýný, penceresini kapattýðý gibi onlarda kapatýp gitmiþlerdi kepenklerini. Teknoloji vardý, iletiþim hýzý vardý, globalleþme ve diðerleri vardý hayatýmýza damgasýný vuran artýk Davetli bir firariyim bu mevsim baþka hayal ülkelerinde aðaçlar çýplak... Düðün evine girerken toprakla kar yapraklarýný dökmüþler konfeti niyetine... En dingin bestesini çalýyor rüzgar Baþlýyor senfonisi yalnýzlýðýn... Tenimin sýcaklýðý geçer diye karýn soðuðuna dolaþýyorum ayaklarým çýplak... Yüreðimin daðlarýndan baharý estiriyor dudaklarým ýslýk çalýyorum keyifle Karýþýyor bestelerimiz... Þehrin ve insanýn kýþýndan kaçan davetli bir firariyim ben Yanýmdan koþar adým geçiyor hayalperestler... Ben, onlarýn giyinikliðini anlamýyorum onlar benim çýplaklýðýmý Arkalarýnda buzdan izler býrakmýþlar bense erimiþ kar... Görmüyorlar bende bahara dönüyor dünya onlarda ketum bir kýþ!

5 26 Þubat 2012 Pazar Pazar 5 Bir þiirin nereden esinlenip yazýldýðýný fazla eþelediðinizde, hiç beklemediðiniz sürprizlerle karþýlaþabilirsiniz. Siz o þiiri öyle bir yere koyarsýnýz ki, þiirin geldiði yer ile durduðu, ya da sizin onu koyduðunuz yer birbiriyle uyum saðlamaz. Uyum saðlamak zorunda deðildir ama siz öyle düþünürsünüz. Kutsallaþtýrýlan herþeyin eninde sonunda hayalkýrýklýðýna sebep olmasý kaçýnýlmazdýr oysa. Uzaktan yakýndan þiirle alakasý olmayacak þeylerin de þiir yazdýrabileceðine inanamazsýnýz Þiirin nereden geldiðiyle bu kadar çok ilgili olduðunuz için utandýðýnýz oldu mu? Ya da bunu ýrkçýlýkla iliþkilendirmek aklýnýzdan geçti mi, bilemem ama benim baþýma geldi. Eðitici bir deneyimdir. Hem þiirin kaynaðýný þiirin kendisinden daha fazla önemsememeyi öðrenirsiniz; hem de þairlerin de sizin gibi insan olduklarýný, zaaflarla yüklü olabileceklerini anlarsýnýz Size de öneririm Mesela Attila Ýlhan'ýn "Pia" þiiriyle az çok buna benzer bir deneyim yaþadým Þair dürüstlük yapýp açýklama koymuþ kitabýnýn sonuna. Meðer Pia þiiri Ýstanbul'da, Þiþli'den Taksim'e giderken þairin hep gördüðü Pakistan Hava Yollarý'nýn kýsaltýlmýþ haliymiþ: PÝA Keþke Þair açýklamasaymýþ diye düþündüðümü hatýrlýyorum ilk öðrendiðimde Ne kadar saçma deðil mi? Ayný þey þairlerin ve sevdiðiniz, hayran olduðumuz sanatçýlarýn özel hayatlarýný öðrendiðinizde de baþýnýza gelir. Falanca Þair kadýnlara çok acý çektirmiþtir, filanca romancý kumarbazdýr, bir diðeri ayyaþtýr, öteki borçlarýna sadýk deðil, bir baþkasý çok zengindir falan Sanki siz meleksiniz deðil mi? Mesela Picasso filmini izledikten sonra, bu büyük ressamdan nefret eden kadýnlar bilirim Ya da Nâzým Piraye'yi yüzüstü býrakýp hapisten çýkar çýkmaz Münevver'le evlendi diye "Samansarýsý" gibi bir destana burun kývýranlar Kendileri bilir Ben buradan Picasso'nu "Guernica"sýna geçip onlarý kusursuzluklarýyla baþ baþa býrakacaðým Guernica'nýn kaynaðýný bir depremden aldýðý söylenir. Picasso, 1937'de Alman uçaklarýnýn bombardýmanýna uðrayan Guernica'yý daha evvel hiç görmemiþtir. Ne saldýrýdan önce gitmiþliði vardýr, ne de saldýrýda orada bulunmuþluðu Saldýrýdan sonra da gittiðine dair de herhangi bir kayýt yoktur Tablo ilk sergilendiðinde adý Guernica bile deðildir Picasso tarafýndan yazýlan þu notla sergilenmiþtir: "Çocuklarýn çýðlýklarý, kadýnlarýn çýðlýklarý, kuþlarýn çýðlýklarý, çiçeklerin çýðlýklarý, ahþabýn ve taþlarýn çýðlýklarý, tuðlalarýn çýðlýklarý, dolaplarýn, yataklarýn, sandalyelerin, testilerin ve kedilerin ve kaðýtlarýn çýðlýklarý, araya karýþan kokularýn çýðlýklarý, dumanlarýn çýðlýklarý..." Psikolog Alice Miller 'yaratýcýlýkta ve yýkýcýlýkta çocukluk travmalarý'yla ilgili "Childhood: Untouched Key" isimli kitabýnda 3 yaþýndayken 1884 Malaga depremini yaþayan Pablo Picasso'yu ve Guernica'yý ele alýr. Miller, 1884 Malaga depreminde köyü ve evi yýkýlan küçük Pablo'nun depremin insanlarý, evleri, köyleri ve hayvanlarý nasýl paramparça ettiðine tanýklýk ettiðini ve hamile annesiyle birlikte sýðýndýklarý odada annesinin doðum sancýlarýna ve acý yüklü çýðlýklarýyla birlikte doðumuna tanýklýk etmek zorunda kaldýðýný söyler. Miller'e göre bir deprem þehrini andýran Guernica'daki kucaðýnda bebeðiyle baðýran kadýn, kanadý kýrýk güvercin, elinde kandille aðlayan yüz, þekli bozulmuþ at, adam baþý ve diðerleri Pablo'ya depremden kalan görüntülerdir. Picasso tanýk olmadýðý savaþýn dehþetini anlatmak için çocukluðunda tanýk olduðu depremi kullanmýþtýr Bugünlerde Ümit Ýnatçý'nýn "Bakýþma"sýný okuyorum Bir daha baktým "Guernica'ya Ve anladým ki "bakmak" yetmez, "bakýþmak" lazým sanat yapýtlarýyla Haliyle þiiri de "okumak" yetmez "Bakýþma"ya benzer bir sözcük aradým "okumak" yerine kullanmak için, bulamadým Siz belki bulursunuz

6 6 Pazar 26 Þubat 2012 Pazar Apartheid sonrasý Güney Afrika anayasasý, dünyadaki en demokratik ve modern anayasalardan sayýlýyor. Kadýn haklarýný da güvence altýna alan ve 1997'de yürürlüðe giren Güney Afrika Cumhuriyeti Anayasasý'nýn ilk maddesinde sýralanan temel deðerler arasýnda, ýrkçýlýk ile cinsiyetçilik karþýtlýðý eþitlenip yer alýyor. 1994'te yapýlan ilk özgür seçimlere yüzde 30'luk kadýn kotasý ile katýlan Afrika Ulusal Kongresi (ANC), bu oraný üç sene önce yüzde 50'ye çýkardý. Þu anda da kadýnlar, kabinenin yüzde 45'ini oluþturuyor. Ancak Güney Afrika ayný zamanda en yüksek tecavüz oranýna sahip ülke konumunda. Ýstatistiklere göre ülkede her 30 saniyede bir kadýn tecavüze uðruyor. Ortalama 400 tecavüz davasýndan sadece birinin, failin mahkumiyeti ile sonuçlandýðý dikkate alýndýðýnda, tecavüz vakalarýn sadece yüzde 2.8'inin kayýtlara geçtiði anlaþýlýyor. Yine ülkede her altý saatte bir kadýn kocasý veya sevgilisi tarafýndan katlediliyor.dünyanýn en yüksek HIV oraný yine Güney Afrika'dan. 50 milyonluk nüfustan yaklaþýk 6 milyonunun AIDS virüsünü taþýdýðý tahmin ediliyor. Yapýlan anketlerin sonuçlarý, erkeklerin de yüzde 10'u hayatlarýnda en az bir kez hemcinsleri tarafýndan tecavüze uðradýðýný ortaya koyuyor. Burada amacým, yasa ile yaþam arasýndaki kocaman uçuruma vurgu yapmak deðil. Zira bu daha farklý bir tartýþma konusu. Ondan ziyade, ulusal kurtuluþ=özgürlük formülünün ancak toplumsal kurtuluþ ile geçerli olabileceðine uyarý niteliðindeki bir örnektir Güney Afrika. "Hoþgeldin sýnýf ayrýmcýlýðý!" ANC öncülüðündeki mücadele, Apartheid rejimini sona erdirdi. Çok kýsa bir süre içinde, baþta da idari alandaki Güney Afrika anayasasý ýrkçýlýk ve cinsiyetçilik karþýtlýðýnýn eþitlendiði, dünyanýn en demokratik anayasalardan sayýlýyor. 8 Mart resmi bayram, ayrýca Ulusal Kadýnlar Günü var ama her 30 saniyede bir kadýn tecavüze uðruyor. deneyimsizliklere raðmen inkar edilemez baþarýlar kaydedildi. Fakat dünyanýn en demokratik anayasalarýndan birine sahip Güney Afrika'da toplumsal alanda durum ne? Ya da Cape Town yakýnlarýndaki Khayelitsha townshipindeki aktivist Mandeeze'nin sözleriyle: "Elveda ýrk ayrýmcýlýðý, hoþgeldin sýnýf ayrýmcýlýðý!" Bu yazýyý yazmama vesile olan, geçtiðimiz günlerde Johannesburg'ta yapýlan bir yürüyüþ. Öncesinde þehirde birkaç taksi þoförü, durakta otobüs bekleyen iki kadýna önce sarkýntýlýk ve küfür edip ardýndan da fiziki tacizde bulunmuþtu. Ayný yerde bu olaydan çok kýsa bir süre önce bir grup erkek, mini etekli bir kadýný iç çamaþýrýna kadar soyunmaya zorlamýþtý. Bunun gibi cinsel taciz olaylarý artýk 'normalleþirken', otobüs duraðýnda beklerken saldýrýya uðrayan iki kadýn 'artýk yeter' deyip tacizciler hakkýnda þikayette bulundu. Polis, failleri bile bulmazken ANC Kadýn Ligi ise, bu olayýn ardýndan bir eylem yaptý. ANC, farklý kadýn örgütleri, Komünist Parti ve sendikalardan kadýnlar, taciz ve tecavüzlere karþý yürüdü - tabii ki mini eteklerle. "Özgür bir ülkeyiz, istediðimiz gibi giyinme hakkýna sahibiz" diyen eylemciler, ayný zamanda emniyetin ve adli makamlarýn bu konudaki duruþunu protesto etti. Yürüyüþte konuþma yapan ANC Kadýn Ligi sözcüsü Troy Martens, "Kadýnlara yönelik saldýrýlara daha fazla tolerans gösteremeyiz" dedi ve Adalet Bakaný Jeff Radebe'yi tecavüz davalarýný hýzlandýrmaya ve maðdurlarý ciddiye almaya çaðýrdý. Kadýn Ligi ayrýca Aralýk ayýnda yapýlacak ANC kongresine sunmak üzere eþitlik yasasýnda deðiþikliklere gidilmesi için taslak hazýrlýðýnda. 8 Mart ve 9 Aðustos resmi bayram Güney Afrika kadýn hareketi, aslýnda uzun bir geçmiþe sahip. ANC Kadýn Ligi, 1943 yýlýnda kuruldu. Apartheid'e karþý ortak mücadele yürütmek amacýyla 1954'te, beyaz kadýnlarýn da yer aldýðý Güney Afrika Kadýn Federasyonu (FSAW) çalýþmalarýna baþladý. ANC Kadýn Ligi, özellikle 1994'teki seçimlerden sonra güçlü bir cins mücadelesini yürütüp, kadýn haklarýnýn anayasal güvenceye kavuþturulmasýný saðladý. Hatta 8 Mart'ýn resmi bayram olduðu Güney Afrika'da, bir de Ulusal Kadýnlar Günü var. 20 bini aþkýn kadýnýn Pretoria'da hükümet konaðýna yürüdüðü ve çok sayýda tutuklanma ile sonuçlanan 9 Aðustos, 1990 yýlýnda Ulusal Kadýnlar Günü ilan edildi. Yine onula birlikte "Kadýnlar Ayý" ilan edilen aðustos ayý boyu her yýl kadýnlara yönelik farklý etkinlikler düzenleniyor. "Toplumsal kurtuluþu erteledik" 1994 yýlýna kadar ANC öncülüðünde Apartheid rejimine karþý mücadeleye kadýnlar güçlü bir þekilde, kýsmen de kendi örgütlenmeleri ile katýldý. Kadýnlar, Apartheid rejiminde üç boyutlu (etnisite, cins ve sýnýf ) bir maðduriyet yaþadý. Ancak mücadele sömürgeci rejime karþý yoðunlaþýrken siyahi, melez ve Asyalý toplumun içindeki þiddet, cinsiyetçilik, ataerkil yapýlar yeterli düzeyde gündeme gelmeyip, ayrý veya paralel bir mücadele alanýný oluþturmadý hiç. Bu nedenle de ulusal, daha doðrusu etnik kimlik bilinci ile birlikte siyahi kadýnlarda güçlü bir cins bilinci geliþmediði gibi, siyahilerle beyazlarýn bugün de çoðunlukla sýnýf temelinde biraraya geliyor olmasý, ayrýca deðerlendirilmesi gereken bir husus. Bu ayýn baþýnda Hamburg'ta yapýlan "Kapitalist Moderniteye Karþý Alternatif Konseptler ve Kürtlerin Arayýþý" (Link: konferansýna konuþmacý olarak katýlan Güney Afrika Komünist Partisi (SACP) Merkez Komite üyesi Solly Mapaila, bu durumu "Toplumsal kurtuluþu, devrimden sonrasýna ertelemek gibi büyük bir yanlýþ yaptýk" sözleriyle özetlemiþti. Bundan yaklaþýk bir yýl önce, Hakikat ve Uzlaþý Komisyonu (TRC) ile ilgili röportaj hazýrlamak üzere Güney Afrika'ya gittiðimde, þehir merkezlerindeki iþlek caddelerinde, ellerinde A4 büyüklüðündeki bir kart ile duran kadýnlar dikkatimi çekmiþti. Ayný tablo ile hem Gauteng (Pretoria), hem Johannesburg hem de Cape Town'da karþýlaþmýþtým. Merak edip bir tanesine yakýndan baktýðýmda, üstünde çeþitli saç modelleri gösteren fotoðraflarýn olduðunu

7 26 Þubat 2012 Pazar Pazar 7 gördüm. Meðer kaynak yaptýracak müþteriler aranýyordu. Sonra bir etrafýma baktýðýmda, gerçekten de kadýnlarýn yüzde 80-90'nýnýn saçýnýn takma olduðunu fark ettim. Hatta öyle ki, bazý ufak kýz çocuklarýna bile düzdü. Çoðunun tercih ettiði renk siyahtý ama kýzýl veya sarý takma saçlý kadýnlarýn sayýsý da az deðildi. Postkolonyal simge olarak 'düz saç' Sol tarafý internet kafe, sað tarafý ise kuaför salonu olarak iþlev gören bir dükkana girip, neden bu kadar çok kadýnýn takma saçlý olduðunu sorduðumda kuaför, düz saçýn "daha güzel" olduðunu söyledi. "Ýyi de, ama doðal saçýnýz güzel deðil mi?" soruma önce suskunlukla, sonra da omuz silkmekle yanýt verdi. Daha sonra bir gün epey uzun bir yolculuk yaptýðýmda, otobüste arkadaþlarýmla bana "bunlarýn da burada ne iþi var, neden uçakla gitmiyorlar?" dercesine bakan bir tek siyahiler vardý. Yanýmda, sadece Xhosa dilini bilen bir kadýn oturuyordu. Yoksulluðu her halinden belliydi. Bir ara elini bana yaklaþtýrdý. Bakýþlarýyla, bir þey için izin istediðini anlatýyordu ama ne yapmak istediðini anlamadýðým halde, baþýmý salladým. Sonra saçýma dokunmaya, beni saçýmdan okþamaya baþladý. Sanýrým ilk defa bir beyazýn saçlarýna dokunuyordu. Saç, burada tabii ki sembolik bir anlama sahiptir. Ýçinde yaþadýðýmýz kapitalist sistemin inþa ettiði 'güzellik' idealleri ile 'uyuþmayan' Afrikalý kadýnlarýn düz saç ektirmesi veya farklý ülkelerde saðlýða ciddi zarar veren kremlerle daha açýk bir ten rengine ulaþmaya çalýþmasý, oryantalist bir bakýþ açýsýna düþmeden, kimlik ve iktidar olgularý da gözönünde bulundurularak ele alýnmalý. Postkolonyal feminist teori ile bakmak Sembolizmin ötesine gidebilmek için, ýrk, sýnýf, cinsiyet, cinsellik ve baþka sosyal kategorilerin dinamiklerini kesiþtikleri, yakýnlaþtýklarý ve çeliþtikleri noktalarda mercek alan postkolonyal feminist teori yararlý olabilir. Zira ýrkileþtirme süreçleri, oryantalizm, gendering ve heteronormatiflik, kolonyal egemenliðin bir parçasý olup, toplumsal çeliþkileri derinleþtirir. Bu açýdan Güney Afrika'da beyaz olmayan erkeklerin de on yýllarca beyaz üstleri tarafýndan kendi 'erkeklik' algýlarýnda aþaðýlandýðý unutulmamalý. Bugün Güney Afrika'da 'erkeklik' çoðu zaman egemenlik, üstünlük, saldýrganlýk ve 'cinsel fetih' olarak algýlanýyor. Ayný zamanda kýrým boyutlarýna çoktan ulaþmýþ olan þiddetin - ki buna farklý toplumsal þiddet konstelasyonlarý dahildir - nedenlerini deðerlendirirken, Apartheid rejimine karþý silahlý bir mücadele verildiði göz önünde bulundurulup, toplumdaki militarizmin oynadýðý rol ayrýca ele alýnmalý. Sonuç olarak, tekrardan Solly Mapaila'nýn sözüne de atýfta bulunacaksam; devrim, bir gün veya bir ay veya bir yýlda yaþanan bir þey deðildir. Eðer mesele özgürlükse, mücadele de her zaman olacak. Güney Afrika Cumhuriyeti, Nelson Mandela'nýn Devlet Baþkaný seçildiði 1994'teki seçimlerle birlikte Apartheid rejimini ve ýrk ayrýmcýlýða dayalý sömürgeci sistemi yendi. Ama toplumsal olarak sömürgeciliðin derin izlerini hala taþýdýðý gibi, bugün ataerkil zihniyetin katliam merkezlerinden biri konumundadýr. Bu açýdan bütün mücadeleci halklara, toplumsal kurtuluþun ulusal kurtuluþtan sonrasýna ertelenemeyeceðini gösteren uyarýcý bir örnek niteliðindedir. (Düz Saç ve Postkolonyalizm / bianet.org/ 24 Þubat 2012) Kadýnlar karþý þiddete karþý mücadele etmek için baþlatýlmýþ The Pixel Project kapsamýnda; þiddete maruz kalmýþ veya bu konuda mücadele eden 16 kadýný, baþka kadýnlara ilham kaynaðý olmalarý için rol modeller olarak belirlemiþti. Seçilenler arasýnda 11 farklý ülkeden kadýnlar yer alýyordu. Anuradha Koirala (Nepal) Ýnsan kaçakçýlýðý aktivisti Anuradha Koirala, Maiti Nepal isimli grubun kurucusu. Þiddete uðradýðý için üç kez çocuk düþüren Koirala önderliðinde kurulan grup, 12 bin kýz çocuðunu insan kaçakçýlýðýndan ve seks iþçiliðine zorlanmaktan kurtardý. Betty Makoni (Zimbabve) Dünya Kýz Çocuklarý Aðý nýn (Girl Child Network Worldwide) kurucusu Betty Makoni nin, kendisi de tecavüze uðramýþ. Makoni, kýz çocuklarýnýn eðitimi için gerçekleþtirdiði çalýþmalarý yüzünden ülkeyi terk etmek zorunda kalmýþ. Þu an Ýngiltere den çalýþmlarýný sürdüren Makoni hakkýnda Michealene Risley in yönetmenliðini yaptýðý, Umudun Goblenleri (Tapestries of Hope) isimli de bir belgesel var. Bibi Ayesha (Afganistan) Kocasýnýn burnunu ve bir kulaðýný kestiði Bibi Ayesha, tedavi görmek için getirildiði ABD de ameliyat öncesi yüzünün fotoðraflanmasýna izin vermiþti. Time dergisinin Bibi nin bu görüntüsünü kapaðýna taþýmasý, aile içi þiddete dikkat çekilmesini saðlamýþtý. Brenda Isabel (Kenya) Genç yaþta cinsel istismara uðrayan Brenda Isabel, kurduðu ekolojik kadýn pedi üretim þirketi ile Kenyalý genç kadýnlarýn güçlendirilmesi için yaptýðý toplumsal çalýþmalarýn giderlerini karþýlamayý amaçlýyor.. Esther Chavez Cano (Meksika) Esther Chavez Cano, kadýn cinayetlerine polisin yeterli ilgiyi göstermemesine kayýtsýz kalamadýðý için 8 Mart Örgütü nü kurdu. Cano, yerel gazetelerden derlediði kadýn cinayeti haberlerine dayanarak polis servislerini politikacýlarý utandýracak birçok rapor hazýrladý yýlýnda da ücretsiz olarak binlerce kadýna yardým eden Casa Amiga (Arkadaþ Evi) isimli bir sýðýnma evinin de kurucusu. Holly Kearl (ABD) Yerel bir sýðýnma evinde gönüllü olarak çalýþmaya baþlayan Holly Kearl kadýna karþý þiddete karþý mücadele veriyor. Kamusal alanda erkeklerin tacizine uðramaktan býkan Kearl, yüksek lisans tezini kadýnlarýn mücadelesi üzerine yazmýþ. Sokak taciziyle mücadele üzerine yazdýðý Sokak Tacizini Durdurun isimli kitabý 2010 da yayýmlandý. Iana Matei (Romanya) Iana Matei, kadýnlarýn ve kýz çocuklarýnýn seks iþçiliðine zorlanmak amacýyla insan kaçakçýlýðýna maruz kalmasýna karþý mücadele veren Romanyalý aktivist. Ýnsan kaçakçýlýðý Romanya da çok yaygýn olmasýna raðmen birkaç yýl öncesine kadar Matei nin kurduðu savunma evi ülkedeki tek sýðýnma evi idi da komünizm rejimi sona ererken katýldýðý protestolar dolayýsýyla Avusturalya ya kaçmak zorunda kalan Matei, 1998 ülkesine döndü. Julia Lalla-Maharajh (Ýngiltere) Orkide Projesi nin (The Orchid Project) kurucusu olan Maharajh, gönüllü olarak gittiði Etiyopya da dikkatini çeken kadýn sünneti uygulamasýna dikkat çekmeye çalýþýyor. Kathleen Schmidt (ABD) Kathleen Schmidt in, çocukken yaþadýðý aile içi þiddeti ve ilk kocasýndan gördüðü þiddeti anlattýðý Cam Kafesten Kaçýþ (Escaping the Glass Cage) isimli bir kitabý var. Schmidt in ayrýca kadýna karþý þiddet ve aile içi þiddet konusunda uzmanlarla yaptýðý röportajlarýn yayýnlandýðý Güçlendirme Projesi (Project Empowerment) isimli haftalýk bir radyo programý bulunuyor. Layli Miller Muro (ABD) Layli Miller-Muro 1997 yýlýnda kadýnlarý insan haklarý ihlallerine karþý korumak amaçlý yasal destek veren Tahirih Adalet Merkezi nin (Tahirih Justice Center) kurucusu. Miller-Muro nun da yardýmlarýyla çokeþli bir evliliðe zorlanan ve kadýn sünnetine maruz kalacak olan Fauziya Kassindja Togo dan kaçýp 1996 da ABD ye sýðýnmýþtý. Lisa Shannon (ABD) Lisa Shannon, Kongo daki savaþtan etkilenmiþ kadýnlar için para toplayabilmek için baþlatýlan Kongolu Kadýnlar Ýçin Koþun (Run for Congo Women) projesinin yaratýcýsý. Shannon halen, Uluslararasý Kadýnlar ýn (Women International) Kadýn Büyükelçisi olarak görev yapýyor. Olivia Klaus (ABD) Olivia Klaus, Sessizce Günah Ýþlemek (Sin By Silence) isimli, ABD de kendilerine þiddet uygulayan ebeveynlerini öldürdükleri için hapse mahkum olan kadýnlar hakkýnda bir belgeselin yapýmcýsý. Rana Hüseyini (Ürdün) The Jordan Times gazetesi yazarý Rana Hüseyini nin, Ürdün de yaþanan namus cinayetleri üzerine çalýþmalarý var. Hüseyini nin makalelerinden sonra ülkede namus cinayetini ve þiddeti cezalandýran kanunlarda önemli düzenlemelere gidildi. Roya Shams (Afganistan) 16 yaþýndaki genç kadýn Roya Shams, baskýlara ve tehditlere aldýrmaksýzýn her gün yürüyerek okula gidiyor. Shams, üniversiteye gitmeye ve politikacý olmaya kararlý. Sunitha Kriþnan (Hindistan) Sunitha Kriþnan, toplu tecavüz maðduru. Ýnsan kaçakçýlýðýna maruz kalan kadýnlara sýðýnak bulan Prajwala isimli örgütün kurucusu. Prajwala, HIV li ve AIDS li kiþilerle 5 bin çocuðunun eðitim sorumluluðunu üstleniyor. Waris Dirie (Somali) Çocukken kadýn sünneti geçiren model, yazar ve oyuncu olan Waris Dirie, bu konuda mücadele eden bir aktivist. Dirie, 13 yaþýnda ailesinin onu kendisinden büyük bir adamla zorla evlendirmek istemesi dolayýsýyla Somali yi terk etmiþ. Dirie, Somali deki okullar ve klinikler için para toplayan Þafak Çölü Vakfý nýn (Desert Dawn Foundation) de kurucusu. pixelproject.net sitesinden derlenmiþtir

Býçakladýðý adamdan af diledi

Býçakladýðý adamdan af diledi Ýz Býrakmýþ Kýbrýslý Türkler anýlýyor. En çok iz býrakanlar kim? Karanfilli, Aynalý, Becerikli, Nadide, Altýparmak ve Ahmet Mehmet Dubara deðil mi? Abbas'ýn Þerif var bir de. Unutmayýn! ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK

Detaylı

PazaR. Sevgili outlook sevgili anne baba. Ýbrahim Abi, gelme zaten buralara, bizim olmayan buralara gelsen için çok acýyacak abi...

PazaR. Sevgili outlook sevgili anne baba. Ýbrahim Abi, gelme zaten buralara, bizim olmayan buralara gelsen için çok acýyacak abi... PazaR Tarih: 29 Mayýs 2011 YIL: (6) SAYI: (320) AFRÝKA NIN ÜCRETSÝZ HAFTALIK EKÝ Fuzuli sýnýrlarýn fuzuli mühürleri n Faize Özdemirciler Kendine kalmak isteyen adam n Ümit Ýnatçý Dedemin nasihati, babam

Detaylı

PazaR. o bir be adam deðil o bir çiçek ama cemil(e) deðil o baðýran bir yasemin... ada/m/ýn isyan ettiðinin resmidir

PazaR. o bir be adam deðil o bir çiçek ama cemil(e) deðil o baðýran bir yasemin... ada/m/ýn isyan ettiðinin resmidir PazaR Tarih: 13 Þubat 2011 YIL: (5) SAYI: (305) AFRÝKA NIN ÜCRETSÝZ HAFTALIK EKÝ ada/m/ýn isyan ettiðinin resmidir 28 OCAK 2011 Ýnönü Meydaný Lefkoþa o bir be adam deðil o bir çiçek ama cemil(e) deðil

Detaylı

Onurlu Bir Direniþin Destaný

Onurlu Bir Direniþin Destaný PazaR Tarih: 6 Ekim 2013 YIL:(8) SAYI: 440 AFRÝKA NIN ÜCRETSÝZ HAFTALIK EKÝ Üstün Akmen in kaleminden Ada : Onurlu Bir Direniþin Destaný HAFIZALI DOKU YA BÝR DOKUNDUM KÝ, ÝÇÝM CIZ ETTÝ... Fatma Akilhoca

Detaylı

Ve sonra o faili meþhur yara

Ve sonra o faili meþhur yara PazaR Tarih: 16 Kasým 2014 YIL:(8) SAYI: 492 AFRÝKA NIN ÜCRETSÝZ HAFTALIK EKÝ Mengenede ruhum/ Hayata dair dikkatimin orta yerinde bayram kutluyorsunuz tören ve saire/yollar da kapalý ya ada yarým bitiyor

Detaylı

sosyalist isci IRAK TA ABD ÝÞGALÝNÝN 4. YILI

sosyalist isci IRAK TA ABD ÝÞGALÝNÝN 4. YILI sosyalist isci www.sosyalistisci.org DEVRÝMCÝ ANTÝKAPÝTALÝST GAZETE SAYI: 275 17 Mart 2007 1 YTL IRAK TA ABD ÝÞGALÝNÝN 4. YILI BÝZ BU SAVAÞI HEPÝMÝZ IRAKLIYIZ DURDURABÝLÝRÝZ ABD DEFOL Bu hafta ABD ve müttefiklerinin

Detaylı

4 DE 2 DE 7 DE 2 DE 3 DE 6 DA 3 DE

4 DE 2 DE 7 DE 2 DE 3 DE 6 DA 3 DE 2010 da üniversiteye giriþ sisteminde iki basamaklý sistem uygulanacaðý için bu yýl son kez gerçekleþtirilen ÖSS ile YDS sonuçlarý 12 Temmuz günü YÖK te düzenlenen basýn toplantýsýnda Öðrenci Seçme ve

Detaylı

Söyleþi 4 DE 2 DE 7 DE

Söyleþi 4 DE 2 DE 7 DE OECD, Türkiye de açlýk sýnýrýnda yaþayan çocuk sayýsýnýn yüzde 24.6 olduðunu açýkladý. Türkiye bu oranla üçüncü sýrada. Ýktisadi Ýþbirliði ve Kalkýnma Teþkilatý (OECD), ilk kez aile deðerleri üzerine hazýrladýðý

Detaylı

YÝNE ABD YÖNETECEK IRAK TA SEÇÝMLER. 19 Mart ta Ýstanbul da iþgale karþý, bütün dünya ile birlikte sokaklardayýz. CHP nin bittiði kongre

YÝNE ABD YÖNETECEK IRAK TA SEÇÝMLER. 19 Mart ta Ýstanbul da iþgale karþý, bütün dünya ile birlikte sokaklardayýz. CHP nin bittiði kongre Kerküklü soydaþlarý nasýl kurtaracaðýz? - sayfa: 3 Auschwitz tarihte hüzünlü bir sayfa mý? - sayfa:3 sosyalist isci SAYI: 230 2 Þubat 2005 1 YTL / 1 milyon TL IRAK TA SEÇÝMLER YÝNE ABD YÖNETECEK AMA Demokrasi

Detaylı

ÜLKESÝZ VE GÝYSÝSÝZ. Dilsiz Uþak Nehir Demirel. Oscar baþým sýzlýyor. UÇUÞ TECRÜBENÝZ NE KADAR SÝZÝN? Ýpek Ýbretler. Fatma Akilhoca.

ÜLKESÝZ VE GÝYSÝSÝZ. Dilsiz Uþak Nehir Demirel. Oscar baþým sýzlýyor. UÇUÞ TECRÜBENÝZ NE KADAR SÝZÝN? Ýpek Ýbretler. Fatma Akilhoca. PazaR Tarih: 26 Nisan 2015 YIL:(9) SAYI: 513 AFRÝKA NIN ÜCRETSÝZ HAFTALIK EKÝ UÇUÞ TECRÜBENÝZ NE KADAR SÝZÝN? Fatma Akilhoca Dilsiz Uþak Nehir Demirel ÜLKESÝZ VE GÝYSÝSÝZ Oscar baþým sýzlýyor. Lev Atikoðlu

Detaylı

Bugün günlerden mümkün

Bugün günlerden mümkün PazaR Tarih : 15 Temmuz 2012 YIL:(7) SAYI:377 AFRÝKA NIN ÜCRETSÝZ HAFTALIK EKÝ Bugün günlerden mümkün Bugün tanklarý alkýþlayacaksýnýz Bugün tanklar geçmiþinize bir kez daha basýp geçecek Ve siz bir kez

Detaylı

HALK. Elinizi Cebimizden Çekin! IMF ve Ýþbirlikçilerine Hayýr. 2007 Bütçesi Yine Bir Soygun Planý Olarak Hazýrlanýyor. Peki Ama Neden?

HALK. Elinizi Cebimizden Çekin! IMF ve Ýþbirlikçilerine Hayýr. 2007 Bütçesi Yine Bir Soygun Planý Olarak Hazýrlanýyor. Peki Ama Neden? HALK insanca bir yaþam yolunda Birleþen halk yenilmez! 2007 Bütçesi Yine Bir Soygun Planý Olarak Hazýrlanýyor IMF ve Ýþbirlikçilerine Hayýr Elinizi Cebimizden Çekin! BÜLTENÝ Onlarýn adý KADIN Sf: 6 Tam

Detaylı

2 DE Devrim Büyükacaroðlu Devamý 5 DE

2 DE Devrim Büyükacaroðlu Devamý 5 DE Deprem sonrasý zorlu koþullar nedeniyle gerçekleþen bu ilk ölüm haberini gazeteci Nevzat Çiçek 11 Kasým günü twitter'dan duyurdu. Çiçek kiþisel blogunda Erciþ'e baðlý Çelebibað beldesinde yaþayan 12 kiþilik

Detaylı

Ekolojik yürüyüþte 7,5 ay

Ekolojik yürüyüþte 7,5 ay YIL:4 SAYI:814 35 YKR 14 OCAK 2009 ÇARÞAMBA BEKTAÞ ECZANESÝ Ecz. Tel: 441 31 39 Ev Tel: 441 30 39 Ekolojik yürüyüþte 7,5 ay Gazetemiz muhabirlarinden Kamil Öntaþ, Dünyan turu için birlikte karar aldýklarý

Detaylı

Ya sosyal þovenizme çalým ya da tabutta rövaþata!

Ya sosyal þovenizme çalým ya da tabutta rövaþata! PazaR Tarih: 24 Kasým 2013 YIL:(8) SAYI: 445 AFRÝKA NIN ÜCRETSÝZ HAFTALIK EKÝ Ya sosyal þovenizme çalým ya da tabutta rövaþata! Aziz Þah Bu sayýda; Aziz Þah, Ümit Ýnatçý, Sungur Savran, Fatma Akilhoca,

Detaylı

Vali HARPUT: Yönetmeliði uyguladýk (Son Haber) 3 DE

Vali HARPUT: Yönetmeliði uyguladýk (Son Haber) 3 DE Bursa Valisi Þahabettin Harput, Garnizon ve Jandarma Bölge Komutaný Tuððeneral Ümit Yýlmaz ve Bursa Büyükþehir Belediyesi Baþkanvekili Abdullah Karadað'ýn çelenk koyduðu Atatürk Anýtý'nda saygý duruþunda

Detaylı

Devrimci Ýþçi Partisinin ve 4. Enternasyonalin inþasý için. iþçi cephesi. Kapitalist Sömürüye, Emperyalist Ýþgallere Irkçýlýða ve Þovenizme Karþý

Devrimci Ýþçi Partisinin ve 4. Enternasyonalin inþasý için. iþçi cephesi. Kapitalist Sömürüye, Emperyalist Ýþgallere Irkçýlýða ve Þovenizme Karþý Devrimci Ýþçi Partisinin ve 4. Enternasyonalin inþasý için iþçi cephesi Yeni Dönem sayý: 27 Mayýs 2006 http://iscicephesi.org Kapitalist Sömürüye, Emperyalist Ýþgallere Irkçýlýða ve Þovenizme Karþý 1 Mayýs

Detaylı

'Psikolojik gerildim narsistik bozuldum!' "Kýsaca, Recep Tayyip Erdoðan'ýn akýl saðlýðý durumunun bilirkiþilerce rapor edilmesini talep ederim.

'Psikolojik gerildim narsistik bozuldum!' Kýsaca, Recep Tayyip Erdoðan'ýn akýl saðlýðý durumunun bilirkiþilerce rapor edilmesini talep ederim. PazaR Tarih: 5 Nisan 2015 YIL:(9) SAYI: 511 AFRÝKA NIN ÜCRETSÝZ HAFTALIK EKÝ Altýoklar'dan manifesto gibi savunma: "Kýsaca, Recep Tayyip Erdoðan'ýn akýl saðlýðý durumunun bilirkiþilerce rapor edilmesini

Detaylı

R ü z g â r a K a r þ ý I I Ömer Madra

R ü z g â r a K a r þ ý I I Ömer Madra Rüzgâra Karþý II Ömer Madra www.altkitap.com Rüzgâra Karþý II Ömer Madra altkitap - deneme 2 Rüzgâra Karþý II Ömer Madra Ekim 2000 Yayýna Hazýrlayan: Düzelti: Tasarým: Tasarým Uygulama: Kapak Fotografý:

Detaylı

» Hikâyeniz Ankara da baþlýyor. Oyuncu olacaðý belli olacaklardan mýydýnýz çocukken, yoksa zamanla mý bu isteði keþfettiniz? 4 DE

» Hikâyeniz Ankara da baþlýyor. Oyuncu olacaðý belli olacaklardan mýydýnýz çocukken, yoksa zamanla mý bu isteði keþfettiniz? 4 DE 9 Merkez Bankasý, dolarýn 2,40 TL yi görmesine kadar giden döviz þoku karþýsýnda, uzun zamandýr, özellikle Baþbakan Erdoðan ýn telkinleriyle uzak durduðu faiz silahýna sarýlmak zorunda kaldý. 28 Ocak gece

Detaylı

ÖSO, 'DOSTLARA' LÝSTE VERDÝ

ÖSO, 'DOSTLARA' LÝSTE VERDÝ 8 28/08/2013 Günlerdir ABD ve Ýngiltere'nin yoðun bir þekilde yürüttüðü Suriye'ye askeri müdahale lobisi amacýna ulaþtý. NBC ye konuþan üst düzey ABD yetkilileri, Suriye ye karþý füze saldýrýsýnýn en erken

Detaylı

içindekiler ayýn konusu kültür sanat üzerine fragmanlar ismail ýþýk picasso sergisinin düþündürdükleri alaattin bender odtü 50 yaþýnda

içindekiler ayýn konusu kültür sanat üzerine fragmanlar ismail ýþýk picasso sergisinin düþündürdükleri alaattin bender odtü 50 yaþýnda içindekiler içindekiler odtülüler bülteni ODTÜ Mezunlarý Derneði aylýk yayýn organýdýr. Dernek üyelerine ücretsiz gönderilir. Sayý: 149 Þubat 2006 Dernek Adýna Sahibi A. Metin GER (CE 67) Yazý Ýþleri Müdürü

Detaylı

Biliriz ki, gündem ve politika hep edebiyatý meþgul eder. Edebiyatçýlar günlük politikayý takip ettikleri vakit edebiyata vakit

Biliriz ki, gündem ve politika hep edebiyatý meþgul eder. Edebiyatçýlar günlük politikayý takip ettikleri vakit edebiyata vakit Baþbakan Erdoðan, Manisa nýn Akhisar, Demirci ve Salihli ilçelerinde partisinin düzenlediði mitinglerde konuþtu. Erdoðan ýn gündeminde 17 Aralýk ta düzenlenen yolsuzluk ve rüþvet operasyonu vardý. Düzenlenen

Detaylı

2 DE 3 DE 4 DE 6 DA Eðitim Sen Merkez Yürütme Kurulu nun Bekir Bozdað Çocuk Haklarýný Ýnsan Haklarýndan Saymýyor! baþlýklý açýklama metni 7 DE 8 DE

2 DE 3 DE 4 DE 6 DA Eðitim Sen Merkez Yürütme Kurulu nun Bekir Bozdað Çocuk Haklarýný Ýnsan Haklarýndan Saymýyor! baþlýklý açýklama metni 7 DE 8 DE Milli Prodüktivite Merkezi(MPM) 2011 yýlý 1 inci dönem verimlilik gösterge istatistiklerini açýkladý. EFÝS Rev.2 ye(avrupa Topluluðu nda Ekonomik Faaliyetlerin Ýstatistiki Sýnýflamasý) göre hesaplanan

Detaylı

PazaR. Tarih: 15 Ocak 2012 YIL: (6) SAYI: (351) AFRÝKA NIN ÜCRETSÝZ HAFTALIK EKÝ

PazaR. Tarih: 15 Ocak 2012 YIL: (6) SAYI: (351) AFRÝKA NIN ÜCRETSÝZ HAFTALIK EKÝ PazaR Tarih: 15 Ocak 2012 YIL: (6) SAYI: (351) AFRÝKA NIN ÜCRETSÝZ HAFTALIK EKÝ 2 Pazar 15 Ocak 2012 Pazar Schelling, kendinde-þey'in yokluðunun temsili olarak gördüðü Gerçek veya Numenal'i doðanýn sonsuzluðuyla

Detaylı

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 8 Kasým 2012 Perþembe YIL: 11 SAYI: 3972 FÝYATI: 2.50 TL (KDV dahil) Þener LEVENT MEMLEKETÝN DURUMUNU MU SORDUNUZ?

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 8 Kasým 2012 Perþembe YIL: 11 SAYI: 3972 FÝYATI: 2.50 TL (KDV dahil) Þener LEVENT MEMLEKETÝN DURUMUNU MU SORDUNUZ? Derviþ Eroðlu Amerika'da ikinci kez baþkan seçilen Barack Obama'yý kutlamakta gecikmedi. Ýrsen Küçük ise Obama'yý kutlamak için Lefkoþa'daki mahkeme sonucunu bekleyecek! ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH:

Detaylı

Peygamberimiz ve Ýnsan Onuru Temalý 2013 Kutlu Doðum Programlarý

Peygamberimiz ve Ýnsan Onuru Temalý 2013 Kutlu Doðum Programlarý 8 AKP'nin emekçilere yönelik yasakçý zihniyeti bu 1 Mayýs'ta da kendisini günler öncesinden gösterdi. Ýçiþleri Bakaný Muammer Güler, bu sene 1 Mayýs Ýþçi Bayramý'nýn emekçilerle birlikte Taksim'de kutlanmasýna

Detaylı

Daha Önce Tanýþmýþ mýydýk? Yekta Kopan öykü

Daha Önce Tanýþmýþ mýydýk? Yekta Kopan öykü Daha Önce Tanýþmýþ mýydýk? Yekta Kopan öykü www.altkitap.com öykü Daha Önce Tanýþmýþ mýydýk? Yekta Kopan altkitap - öykü 8 Daha Önce Tanýþmýþ mýydýk? Yekta Kopan Eylül 2003 Yayýna Hazýrlayan: Ayfer Tunç

Detaylı