Kurtlar Vadisi'nde araç muayene oyunlarý

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Kurtlar Vadisi'nde araç muayene oyunlarý"

Transkript

1 Bazý ev ve iþyerlerinde abur cubur silah ele geçirildiyse, mafyanýn beli kýrýlýyor mu sandýnýz? Bu diyarda aslanlar deðil, sinekler ve tavþanlar avlanýr yalnýz! ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 14 Ekim 2010 Perþembe YIL: 9 SAYI: 3220 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT Açý PARA PARA PARA l 2. sayfada Ýþgal altýnda ÝCAZETSÝZ yazýlar... "Vicdansýz", "ruh hastasý", "kafasý fosilleþmiþ baðnaz bireyler" Yalçýn Okut ARABA ERKEN DEVRÝLDÝ... Ali Osman MARAÞ KÜÇÜKBAÞ HAYVAN ÜRETÝCÝLERÝNE AÇILABÝLÝR ANCAK Erdoðan Baybars HÝS... Elvan Levent HAYAL KIRIKLIÐI Mehmet Levent Kurtlar Vadisi'nde araç muayene oyunlarý Ýthal BMW X5 araçlarý ile ilgili olarak bugün bir belge daha yayýnlýyoruz. 27 Þubat 2007 tarihli olan ve Gümrük Müdürlüðü tarafýndan Baþsavcýlýk a yazýlan bu belgede bakýn neler var... 3 iþyerine daha baskýn Silah fabrikasý gibi n Polis ekipleri Lefkoþa da 3 iþyerine yaptýklarý baskýnda çok sayýda silah malzemesi ele geçirdi... n Polis önceki gün bir evde ele geçirilen silahlarýn oyuncak olmadýðýný söyledi... n 3. sayfada Çangar sizi çok seviyor Kýyakçý Uzun Gümrük muafiyeti ile Mehmet Çangar a milyonlarca Euro iþte böyle kazandýrýldý. Gümrük Müdürü Hasan Altýnoðlu nu kýzaða çekip yerine Ahmet Uzun tarafýndan vekaleten atanan Mehmet Çýrak, Baþsavcýlýk a yazdýðý yazýda BMW X5 araçlarýn Almanya menþeli olduðunu belirterek savcýlýðý yanýltýyor. Savcýlýk da her ne hikmetse bu yalaný yutuyor! n Kendini emniyete almak için Mehmet Çýrak bu yazýda ayrýca topu muayene memuruna atýyor ve þöyle diyor: n Araçlarýn muayenelerinde muayene memuru menþeyi Almanya olarak belirtmiþtir... n Siyasi partilerimizin bu konuda hala neden sessiz kaldýklarý anlaþýlmýyor. n Konunun yeniden mahkemeye götürülmesi, bu sahtekarlýðýn ortaya çýkarýlmasý ve Çangar'dan geriye dönük olarak ödenmeyen tüm vergilerin tahsil edilmesi gerekiyor... l 3. sayfada "Afrika'dan Mektup"ta Son tellak Arif Kývýlcýmlý: Son tellak Arif Kývýlcýmlý: Bu hamamda papazlarý da yýkadým (Yarýn Afrika da) Büyük Hamam aklanýp paklanmaya hazýr n 13. sayfada n Yarýn Afrika da EDEBÝYAT ÖDÜLLERÝ Niyazi Ökten Kani Kanol l 7. sayfada KIRILAN BÜYÜKELÇÝ'YE l 8. sayfada GEÇMÝÞÝ YAKALAYALIM ÖNCE... Dolgun Dalgýçoðlu l 5. sayfada BÝR KAPI DAHA Yeþilýrmak Kapýsý bugün açýlýyor n3. sayfada

2 ERCAN'DA UYUÞTURUCU Ercan Hava Limaný'nda, KKTC'ne giriþ yapan S.S.(E- 31) uyuþturucu ithali ve bulundurmaktan tutuklandý. Polisten yapýlan açýklamaya göre, dün sabah sýralarýnda KKTC'ye giriþ yapan S.S.'ye narkotik detektör köpeðinin tepki vermesi üzerine eþyalarý içerisinde yapýlan aramada, yaklaþýk 5 gram aðýrlýðýnda hintkeneviri türü uyuþturucu olduðuna inanýlan madde bulunarak emare olarak alýndý. LARNAKA'DA SOYGUN YAPTI TUTUKLANDI Güney Kýbrýs'ýn Larnaka þehrinde dün Constantinos Tambourlas'ý silahla tehdit ederek parasýný almaktan zanlý M.S. (E-45) tutuklandý. Polis Basýn Subaylýðý'ndan yapýlan açýklamaya göre, Tambourlas KKTC'ye gelerek polise yaptýðý þikayette, önceki gün saat sýralarýnda, Larnaka'da, bir erkek þahsýn, bir eve kendisini çaðýrdýktan sonra, tasarrufunda bulundurduðu tabanca tehdit edip, tasarrufunda bulunan 4 bin 250 Euro nakit parayý zorla alarak kaçtýðýný bildirdi. Yapýlan soruþturmada zanlý olarak görülen M.S. (E-45), tutuklandý. KUMAR Girne'de faaliyet gösteren "Cafe 63" isimli kahvehanede polis tarafýndan yapýlan kontrolde 6 kiþi hakkýnda yasal iþlem baþlatýldý. Poli Basýn Subaylýðý'ndan yapýlan açýklamaya göre, kontrolde N.Þ. ( E-49), S.U. (K-29),H.E.(E-52), H.Þ. (E-36) ve M.Ý.(E-44)'ýn atanasi diye bilinen oyunu para karþýlýðý oynadýklarý tespit edildi. Bahse konu þahýslar ile kahvehane iþletmecisi M.S. hakkýnda yasal iþlem baþlatýldý. SAHTEKARLIKLA PARA TEMÝNÝ Lefkoþa da faaliyet gösteren "Faik Aliusta" isimli iþ yerinden sahtekarlýkla para temin eden kiþi tutuklandý. Polis Basýn Subaylýðý'ndan yapýlan açýklamaya göre, "Faik Aliusta" iþ yerine giden M.K.(E-21) kendisini gümrük komisyoncusu olarak tanýtýp, iþletme sahibi Orçun Aliusta 'dan sahtekarlýkla 85 TL para temin etti. HIRSIZLIK OLAYLARI Çatalköy'de Kemal Baltaþlý'ya ait evin bahçesi içerisinde bulunan ambardan bir adet kýrýcý matkap (kango) çalýndý. Polis olayla ilgili soruþturmanýn sürdüðünü açýkladý. Bu arada, Düzova'da da Ertul Hubeyli'ye ait aðýl içerisinden üç adet kuzu ve bir adet koyun çalýndý. ISIRARAK KULAÐINI KOPARDI Lefkoþa'da önceki sabah ayný evde kalan iki kiþi arasýnda çýkan kavga sonucu bir kiþi tutuklandý. Polis Basýn Subaylýðý'ndan yapýlan açýklamaya göre A.K. (E-48) kendisiyle konuþmadýðý gerekçesi ile aralarýnda çýkan tartýþma neticesinde, ayný evde beraber kaldýðý Abdülhamit Çupur'u hem vurarak darp etti hem de sol kulaðýnýn üst kýsmýný ýsýrarak kopardý. A.K. tutuklandý. 69 GÜN SONRA ÖZGÜRLÜK n ÞÝLÝ'DE 69 GÜNDÜR MAHSUR KALAN 33 MADENCÝ TEKER TEKER YERYÜZÜNE ÇIKARILIYOR Þili'de yerin yaklaþýk 700 metre altýnda 69 gündür mahsur olan 33 madenci teker teker yeryüzüne çýkarýlýyor. Yeryüzüne çýkarýlan madenci sayýsý sabah saat 09.00' sýralarýnda 4'e ulaþtý. Yeryüzüne çýkan madenciler sevinç gözyaþlarýyla karþýlandý. Dünya mucize kurtarýlýþlarý canlý izliyor. Þili'de, 5 Aðustos'ta San Jose'deki meydana gelen maden kazasý nedeniyle yer altýnda mahsur kalan 33 madenci bugün gün ýþýðýna kavuþmaya baþladý. Bir Bolivyalý'nýn da bulunduðu 33 madenci arasýnda kriz anýnda soðukkanlýlýðýný koruyabilen ve saðlýk durumu iyi olan madencilere öncelik veriliyor. Kurtarma iþlemi için hazýrlanan özel kapsül, iki saat gecikmeli olarak KSÝ sularýnda yerin altýna gönderildi. Kurtarma ekibinden bir görevli kapsülün içinde yerin altýna indi. Yeryüzüne ilk çýkan madenci Florencio Avalos oldu. Ýlk madencinin baþarýlý bir þekilde kurtarýlmasýný Þilililer büyük bir coþkuyla kutladý, kent merkezlerinde araçlar konvoy oluþturdu. Ülkede dev ekranlardan izlenen kurtarma operasyonu bayram coþkusu yaþattý. Madencileri yaklaþýk 70 cm geniþliðindeki tünelden dýþarý çýkarmak için özel olarak Amerikalý bir teknisyen tarafýndan tasarlanan, 4 mm kalýnlýðýndaki çelik kapsül, 2,5 metre uzunluðunda ve 54 cm çapýnda. 250 kilo aðýrlýðýndaki kurtarma kapsülünde, 3 saat süreyle yetecek oksijen ve acil durum çýkýþýnýn yaný sýra ses ve görüntü sistemi de bulunuyor. Tek tek yapýlan kurtarma iþlemi sýrasýnda madenciler, eldiven, kaska monte fener, güvenlik botlarý ve yansýmalý özel kýyafetler giyiyor. Madenciler kapsüldeki diyafonu kullanarak kurtarma ekipleri ile haberleþebiliyor. Kurtarýlan madencileri Devlet Baþkaný Pinera ve Madencilik Bakaný Golborne'un yaný sýra yaklaþýk 800 madenci yakýný ve 2 binden fazla gazeteci "karþýlýyor". Çýkarken gözlerini kapalý tutmalarý istenen madenciler özel gözlük de takýyor. Tüm madencilerin madene yakýn bir hastanede yaklaþýk 2 gün müþahede altýnda tutulacaðý belirtilirken, saðlýk uzmanlarý, bazý madencilerin psikolojik durumlarýnýn hassas olduðunu ve kurtarýldýktan sonra uzun süre stres yapabileceklerini söylüyor. 33 madencinin arasýnda bir Bolivyalý da bulunuyor. Kriz anýnda soðukkanlýlýðýný koruyabilen ve saðlýk durumu iyi olan madencilere öncelik veriliyor. Kurtarma operasyonunun dev ekranlardan izlendiði ülkede "bayram coþkusu" yaþanýyor. Çiziktirdi Þener LEVENT Açý PARA PARA PARA Ne demiþ Napolyon: -Para para para... Napolyon fetihçi bir kumandan... Ama kývrak zekasý ile de geçmiþ tarihe... Hatta 'dahi' diyenler de var ona... Ve bugün bile milyonlarca hayraný var yeryüzünde... Zaten ünlü Rus yazarý Dostoyevski'nin de ana temalarýndan biri bu deðil mi 'Suç ve Ceza' romanýnda... 'Suç ve Ceza' bir baþyapýtý dünya edebiyatýnýn... Bütün dünya dillerine çevrilmiþ... Ve beyaz perdeye de aktarýlmýþ pek çok kez... Bu romaný okumamak büyük bir eksikliktir okumayanlar için... Alýþýlmamýþ bir kahramanýmýz var orda... Roskolnikof... Ýki yaþlý kadýný baltayla vahþice öldürür bir gün... Ve bu vicdan azabý da onu yer bitirir sonra... Katili yakalamak için peþine düþen polis komiserine bu durumu nasýl izah eder bilir misiniz? Sýradan bir cinayetle tarihin cinayetlerini kýyaslar. Ve bizi de çok düþündürücü bir soru sorar... Napolyon bunca insanýn ölümüne neden olmuþ, ama tarihte bir kahraman... O kadar insaný yok eden bir adam kahraman da, bir kiþiyi öldüren bir adam neden katil? Ýrdelenmeye çok deðer bir konudur bu aslýnda... 'Suç ve Ceza' deniz derya... Roskolnikof ideal bir insanda bulunmasý gereken bütün özelliklere sahip... Ama ciddi bir kusuru var... Cinayet iþlemiþ... Keþke þu yakamýzý bir türlü býrakmayan Kýbrýs meselesi olmasa ve böyle þeyleri irdelesek bu sütunlarda... Bizimki gibi sorunlarýný aþmýþ çaðdaþ toplumlarýn iþi daha çok bunlar... Önümüzdeki pilava bakalým biz... Ne diyorduk: -Para para para... ABBA þarkýsýný da yapmýþ: -Money money money... Birkaç aydan beri Kýbrýs'taki mafya düzenini inceliyorum... Her kesimden pek çok kiþiyle konuþtum. Vatandaþla... Polisle... Yargýçla... Çeteciyle... Öðrendiklerimin bir kýsmýný yazdým... Bir kýsmýný da yazamadým... Yazamadýklarým yazdýklarýmdan daha çok ve daha beter... Ama delil ister... Tanýk ister... 'Gör duy konuþma' hayat tarzýný benimsemiþ olan Kýbrýslý milleti kolay kolay tanýklýk yapar mý? Yapmaz... Toplumsal bir mesele için kendini ölümcül bir tehlikeye atar mý? Atmaz... Yaptýðým tüm araþtýrmalardan sonra vardýðým sonuç þu: Kýbrýs meselesi de bir para meselesidir. Bilimsel dilde 'ekonomik mesele' derler buna... Ama para diyelim ki, herkes daha iyi anlasýn. Karl Marks paranýn icadý için 'mallarýn malý' dememiþ mi? Bakýn, bu adada kazanýlan para, dünyanýn baþka hiçbir yerinde kolay kolay kazanýlmaz... Kolay para kazanmak ve kýsa yoldan servet sahibi olmak için yasadýþýlýk gerek... Yasalarýn iþlemediði bir düzen yani... Rüþvetçi polis müdürleri, yargýçlar ve politikacýlar gerek... 74'ten sonra Kýbrýs'ýn kuzeyinde biz bir yönetim kurduk mesela... Uluslararasý hukukun korsan saydýðý bir yönetim... Ýthalat ve ihracat hakkýmýz var ama... Ýhracatýmýz ambargolar altýnda inim inim inlese de, ithalatýmýz serbest... Dünyanýn en ünlü markalarýný bile getirip satýyoruz burada... Gümrük tarifemiz falan da var ama vurgunlara çok açýk... Hem de milyonlarca dolarlýk vurgunlara... Mesela adam ABD menþeli BMW X5 ve X6 araçlarý Almanya menþeli gibi getirmiþ buraya beþ yýl boyunca ve hiç gümrük ödememiþ... Ödemesi gereken %20.9 vergiden muaf tutulmuþ... Böyle bir vurgun mümkün müydü hiç Kýbrýs meselesi çözülmüþ olsa?

3 AFRÝKA dan mektup... GERÝYE DÖNÜK BU HESABI KÝM SORACAK? 27 Þubat 2007 tarihli resmi bir yazý var elimizde... Maliye Bakanlýðý Gümrük Müdürlüðü tarafýndan Hukuk Dairesi'ne, yani Baþsavcýlýk'a yazýlmýþ... Neden yazýlmýþ? Savcýlýk talep etmiþ... Yüksek Ýdare Mahkemesi'nde Mehmet Çangar'ýn BMW davasý var o sýralarda yýlýnda Gümrük Müdürü Hasan Altýnoðlu, ithal edilen BMW X5 araçlara genel gümrük uygulamasý yapmak isteyince, mahkemeye baþvurmuþ Çangar... Bu prosedür çok ilginç ve tarihimize yazýlacak cinsten... Zamanýn Maliye Bakaný Ahmet Uzun memnun olmamýþ muzýr Gümrük Müdürü'nün bu tavrýndan... Kýzaða almýþ onu... Ve yerine vekaleten Bakanlýk Müdürü Mehmet Çýrak'ý atamýþ... Çýrak da kendinden görüþ isteyen savcýlýða bu yazýyý yazmýþ iþte... Ýmzasý var yazýnýn altýnda... Bu yazý ile açýkça 'Çangar'a bu davayý kazandýrýn' deniliyor. Mehmet Çýrak'ýn yazýsýný gelin hep birlikte okuyalým: Hukuk Dairesi (Baþsavcýlýk) LEFKOÞA. ÝLGÝ: 22 Þubat 2007 tarih ve SAV /402 sayýlý yazýnýz. Avrupa Birliðine ait ülkelerden yapýlan ithalatlarda ibraz olunan ATR ve/veya EUR1 (Kýbrýs Cumhuriyeti AB'ye üye olduktan sonra EUR1 belgesi verilmiyor) belgeleri Rüçhanlý tarife uygulamasýnda kabul gören ve malýn serbest dolaþýmda olduðunu gösteren bir belgedir. Konu araçlar için Ek'te sunulan menþei ile ilgili evrak sunulmuþ ayrýca araçlarýn muayenelerinde muayene memuru menþeyi Almanya olarak belirtmiþtir. Menþenin üzerinde anlaþýlan uluslararasý bir tanýmda yoktur. Günümüzde çok az eþya üretim sürecinin baþýndan sonuna kadar tek bir ülkede üretilmektedir. Bilgilerinize saygý ile arz olunur. Mehmet Çýrak Müdür * Nasýl? Beðendiniz mi? Bunlarý yazmýþ Mehmet Çýrak iþte... Açýkgöz ya, tedbirli de davranmýþ... Emniyete almýþ kendini... Araçlarýn 'Almanya menþeli' olduðunu kendisi saptamamýþ... Her kim ise, araç muayene memuru saptamýþ... Topu ona atmýþ yani... 'Sorumluluk bende deðil, onda' dercesine... Peki... Savcýlýk nasýl yutmuþ bunu? Onun da bir araþtýrma ve soruþturma yapmasý gerekmez miydi? Gümrük Müdürlüðü öyle dediyse, öyle mi yani? BMW X5 araçlarýn ABD menþeli olduðu bilinir herkes tarafýndan... Zaten bu araçlarýn koçanlarýnda da yazar bu... O halde nasýl oyuna gelir savcýlýk? * Sevgili okurlar, Zamanýnda CTP ve yandaþlarý tarafýndan örtbas edilen bu konunun içyüzü þimdi ortaya çýkýyorsa þaþmayýn... Kaç gündür yayýnladýðýmýz bu belgeler de gizlenmiþ herkesten... Hesap sorulmalý hesap... Herþey apaçýk ortada... Siyasi partilerimiz neden hiç ses vermiyor acaba hala?.. Mahkemeye baþvurmalarý, bu sahtekarlýðý ortaya çýkarmalarý ve Çangar'dan geriye dönük ödenmeyen tüm vergileri tahsil etmeleri gerekmez mi? Yoksa Çangar onlarý da mý çok seviyor? ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE 3 iþyerinde çok sayýda silah malzemesi ele geçirildi Polis ekipleri tarafýndan Lefkoþa'da yapýlan aramalarda çok sayýda silah malzemesi ele geçirilirken 3 kiþi tutuklandý. Polis Basýn Subaylýðý'ndan verilen bilgiye göre, Lefkoþa'da faaliyet gösteren ve iþletmeciliðini 42 yaþýndaki Ý.G'nin yaptýðý iþ yerinde polis tarafýndan önceki gün yapýlan aramada, "G 3 piyade tüfeðine ait 48 adet denge pimi, 8 adet tetik tertibat pimi, 15 adet monte pimi, 11 adet kabze karþýlýðý, 40 adet arpacýk, 45 adet küçük ayar vidasý, 44 adet kasatura tespit yarým ay, 77 adet tespit pimi, 74 adet pim karþýlýðý, 131 adet tespit vidasý, 3 adet tetik tertibatý vidasý" ele geçirildi. Lefkoþa'da faaliyet gösteren ve iþletmeciliðini 48 yaþýndaki Y.A'nýn yaptýðý iþ yerine yapýlan operasyonda ise, "G 3 piyade tüfeðine ait 2 adet plastik dipçik,14 adet iðne, 2 adet alev gizleyen, 7 adet kasatura hamili, 2 adet emniyet mandalý, 5 adet gez, 343 adet tetik yayý, 24 adet tetik tertibatý tespit vidasý, 16 adet kapze pimi, 1 adet el kundaðý pimi, 48 adet tespit vidasý, 20 adet gez yan ayar vidasý, 23 adet gez tespit pimi, 7 adet maþa, 24 adet kasatura pim karþýlýðý, 78 adet gez yayý, 38 adet kasatura tespit halkasý, 1 adet arka kayýþ EROÐLU-HRÝSTOFYAS GÖRÜÞMESÝ Liderlerde Yeþilýrmak heyecaný EROÐLU: "YEÞÝLIRMAK KAPISININ AÇILIÞINA DAVETLERÝ BM YAPTI" Derviþ Eroðlu, bugün yapýlacak Yeþilýrmak kapýsýnýn açýlýþýyla ilgili davetleri Birleþmiþ Milletler'in (BM) yaptýðýný; Cumhurbaþkanlýðý veya hükümetin davetiye çýkarma yetkisi bulunmadýðýný söyledi. Eroðlu, müzakere dönüþü Cumhurbaþkanlýðý'nda basýna yaptýðý açýklamada, Rum Yönetimi Baþkaný Dimitris Hristofyas'la saatleri arasýnda daha önce varýlan mutabakat gereði mülkiyet konusunu görüþmeye devam ettiklerini söyledi. Son görüþmelerinde mülkiyetle ilgili önerilerde yakýnlaþma olabilir diye teknik heyetlere görev verdiklerini belirten Cumhurbaþkaný Eroðlu, kat ettikleri mesafe olabilir diye onlarýn görüþlerini alarak bugünü deðerlendirdiklerini kaydetti. Mülkiyet konusunu görüþmeye 18 Ekim'de CTP'DEN PROTESTO Talat ve CTP'liler davet edilmedi CTP, Yeþilýrmak kapýsýnýn açýlýþ törenine Mehmet Ali Talat'ýn ve CTP milletvekillerinin davet edilmediðini belirterek, bunu protesto etti. CTP Güzelyurt Ýlçe Baþkaný Vasfi Candan, yaptýðý açýklamada, Yeþilýrmak ve Pirgo muhtarlarýnýn yoðun giriþimi ve zamanýn Cumhurbaþkanlarý Mehmet Ali Talat ile Rum lider Hristofyas'ýn uzun süren temaslarý sonucu Yeþilýrmak Kapýsýnýn açýlýþýna karar verildiðini anlattý. Takvim sarksa bile en nihayet yol inþaatý tamamlanmýþ ve bugün Yeþilýrmak kapýsý açýlýþ töreninin yapýlacaðýný belirten Candan, "Her iki tarafa da büyük fayda saðlayacaðýna inandýðýmýz bu giriþime ne yazýk ki gölge düþtüðünü görüyoruz" dedi. Candan, bu kapýnýn açýlmasý için en büyük emeði ve imzayý ortaya koyan Mehmet Ali Talat'ýn, CTP milletvekillerinin, bu olaya katký koyan sivil inisiyatifin ve barýþ güçlerinin davet edilmemesini mandalý, 24 adet pim karþýlýðý" tespit edildi. Yine Lefkoþa'da iþletmeciliðini 40 yaþýndaki M.Ö'nün yaptýðý iþ yerinde yapýlan aramada ise, "1 adet MP-5 silahýna ait þarjör, G-3 piyade tüfeðine ait 7 adet ait kasatura, 8 adet kasatura kýný, 3 adet dipçik, 1 adet el kundaðý, 4 adet tetik kabzesi, 2 adet dipçik tabaný, 19 adet kasatura kýn sustasý, 81 adet üst kayýþ kancasý, 168 adet kayýþ Ayar tokasý, 87 adet alt kayýþ tokasý, 146 adet dipçik pimi, 13 adet kasatura büyük hamili sekmaný, 42 adet þarjör boþaltma kovaný, 25 adet kasatura kilit mandalý, 46 adet kasatura mandal pimi, 5 adet gez seti komple, 177 adet kurma kolu pimi, 1 adet kasatura hamili (arkasý), 75 adet kasatura mandal kovaný, 67 adet týrnak yayý, 35 adet gez vidasý, 4 adet iðne yayý, 97 adet kasatura küçük hamil mil sekmaný, 13 adet kasatura giriþ yuvasý komple, 1 adet kurma kolu, 52 adet kurma kolu lastiði, 72 adet gez oval pulu, 364 adet kasatura kýný tespit vidasý" ele geçirildi. Adý edilen þahýslarý tutuklayan polisin baþlattýðý soruþturma sürüyor. Bu arada Polis Basýn Subaylýðý'ndan elde ettiðimiz bilgiye göre, önceki gün bir evde ele geçirilen silahlarýn oyuncak olmadýðý belirtildi. devam edeceklerini; bir sonraki toplantý tarihinin ise 18'indeki görüþmede belirleneceðini açýklayan Eroðlu, hem kendisinin hem Hristofyas'ýn yurt dýþý gezileri olacaðý için bu yönde mutabakata vardýklarýný ifade etti. Cumhurbaþkaný Derviþ Eroðlu, bugün Yeþilýrmak kapýsýnýn açýlacaðýný hatýrlatarak, açýlýþ ara bölgede olduðu için davetleri BM'nin yaptýðýný; hükümetin veya Cumhurbaþkanlýðý'nýn davetiye çýkarma yetkisi bulunmadýðýný da söyledi. Eroðlu, "Çünkü olay ara bölgededir. BM'nin kimleri davet ettiðini doðrusu biz de tam olarak bilmiyoruz. Yanlýþ yorumlara, anlamlara veya konuyu maksatlý deðiþtirmelere vesile vermemek için bu açýklamayý yapma ihtiyacý hissettim" diye konuþtu. ve açýlýþ töreninin silik bir þekilde gözlerden kaçýrýlmasý giriþimlerini kýnadýklarýný ve þiddetle protesto ettiklerini söyledi. "Mehmet Ali Talat'ý ve barýþ güçlerini bu tür etkinliklerden uzak tutmaya çalýþmak hiç kimseye yarar saðlamaz inancýndayýz" diyen Candan, ayrýca Yeþilýrmak kapýsýnýn açýlýþý uðrunda canýný diþine katan Yeþilýrmak eski muhtarý Göksel Kabaran'ý rahmetle anarken köylülerin isteði olan Yeþilýrmak kapýsýna "Göksel Kabaran Sýnýr Kapýsý" adýnýn verilmesi önerisini de desteklediklerini belirtti. Candan, açýlacak kapýnýn her iki tarafta yaþayan insanlara büyük bir yaþam kolaylýðý getireceði, insanlarýn sosyal, kültürel ve ekonomik hayatýna olumlu bir katkýda bulunacaðý inancý ile artýk iki taraf arasýndaki geçiþlerin bu tür zahmetli ve masraflý organizasyonlarla deðil, bütünlüklü bir çözüm ile kökten gerçekleþmesini istediklerini söyledi. ex istence Elvan Levent HÝS... Çocuk kandýrýr gibi kandýrmaya çalýþtýklarýný bizi, hissediyorum ama 'his', kendi baþýna bir iþe yaramýyor. 'His' sonuçta... Ýçinizde kötü bir 'his' var, diye polise gidemezsiniz... Size gülerler, akli dengenizden bile þüpheye düþerler hatta. Mahkemeye de veremezsiniz sizi kandýklarýný hissettiðiniz kimseleri... Elle tutulur bir delil deðil ki 'his'. Alt tarafý bir duygu... Siyasi bir parti bile deðil hatta. Nüfusumuzla ilgili telafuz ettikleri rakamlara bakýyorum yetkili þahýslarýn. Ardýndan da hastanelere, okullara, sokaklara bakýyorum ve kandýrýlmýþ hissediyorum kendimi. 'Mantýklý ol, imkansýzý iste', þeklinde bir duvar yazýsý çýnlýyor kulaklarýmda. KKTC'de 'fuhuþ' yasak, deðil mi? Siz her köþe baþýndaki 'gece kulüpleri'ne bakýnca kendinizi kandýrýlmýþ hissetmiyor musunuz? Bir de sürekli olarak gözüme batan bir tabela var Girne'nin giriþinde. Girne'de yer çöp atmanýn cezasýnýn 100 TL olduðu yazýyor tabelada. Þimdiye kadar yere çöp atan birisinin 100 TL ceza ödediðini ne gördüm, ne de duydum. Yani böyle bir ceza uygulamasýyla ya Girne'nin pýrýl pýrýl olmasý, ya da hükümetin çoktan köþeyi dönmesi gerekirdi zaten. Ama etrafa bakýyorum, etraf çöp dolu... Hükümete bakýyorum, parasýzlýktan kývranýp duruyor. Can güvenliðimiz herþeyden önce gelir, deyip duruyorlar yýllardýr. Oysa burasýnýn, can güvenliði dýþýnda herþeyin mevcut olduðu bir yer olduðunu çocuklar bile biliyor artýk ne yazýk. Hatta burasý 'can güvenliði'nin en düþük olduðu yerlerden bir tanesi. Ýnsan hayatýna hiçbir deðer biçilmeyen bir yerde can güvenliðine deðer verildiðinin iddia edilmesini anlamak zor zaten. Vatandaþý mý dolandýrdýrdýlar? Adam mý býçakladýlar? Kurþunladýlar mý yoksa? Vah vah... Nerde bu adamlar? Dýþarda dolaþýyorlar. 'Suç ve Ceza' deðil buradaki hikayenin adý, sadece 'Suç'... Selma Hudari olarak bilinen yýllarýn ses sanatçýsý Selma Diker'in geçen hafta 'Afrika'da yayýnlanan, okuyanlarýn tüylerini diken diken eden içler acýsý hikayesi, geldiðimiz son noktanýn fotoðrafýdýr iþte. Photoshop'suz... Abdi Çavuþ Sokaðý'ndaki evinin kapýsýnýn önüne çöp döküyorlar her gün... Bahçesine pislik atýyorlar... Kurumalarý için dýþarýya astýðý çamaþýrlarýný parçalýyorlar... Kendisine gelen mektuplarý çöp kutularýndan toplamak zorunda kalýyor... Sokaða çýktýðýnda takip edilip tacize uðruyor. Ýsyaný büyük ama hakkýný savunan hiçbir makam ve kurum yok doðup büyüdüðü bu topraklarda. Kýbrýslýrumlarla ortak bir çatý altýnda bir araya gelmemiz halinde, 'azýnlýk' olarak ezileceðimizden bahsedenler, Selma Diker'in içinde bulunduðu durumu mu kastediyorlar acaba, diye düþünüp duruyorum. Geçenlerde surlariçinde arabama çarpan 'vatandaþ', benim kendisine çarptýðýmý iddia ederek, peþinden sürüklediði bir orduyla küfürler savurarak üstüme yürürken, KKTC devletinin güvenlikten sorumlu makamlarý, beni bu linç giriþiminden kurtarabilir mi acaba, diye geçirdim bir an için aklýmdan. Sadece kýsa bir an... Onlarýn ellerinde tespihleri vardý. Benim elimde ise hiçbirþey yoktu. Tek çare kaçýp, canýmý kurtarmaktý, beni baþka birisinin kurtaracaðý yoktu nasýl olsa. 'Kül Kedisi' masalýnda kabaklarýn nasýl da birdenbire arabaya dönüþtüklerini hepimiz okuduk çocukken. Ýstedik de inandýk deðil mi, bu masala? Adý üstünde masal... Ýnanmazsanýz ne tadý kalýr... Ya 'Çýplak Kral'? O mevzuya hiç girmeyeceðim... Bilinçaltýmýzda hatýrlamaktan yorulduðumuz 'arýzalý' bir hikayeye dönüþtü, içimizde sürekli olarak nükseden kandýrýlmýþlýk hissiyle dolaþtýðýmýz bu 'masallar' diyarýnda.

4 ALAKAYA DÝRÝFÝL Öyle bir "leþ abbana" olduk ki be gardaþlar Yüz tane "Büyük Hamam" paklamaz sanki bizi Toplansa da bütün keseciler tellâklar Düþer mi sýrtýmýzdan mafya kirinin izi? Kalay KIBRIS'I BOYAYIP KIBRISLIYA SATMAK Bazýlarýna göre Türkiye'de "AKP Hükümeti yargýyý ele geçiriyor", bazýlarýna göre AKP Hükümeti Türkiye'yi "normalleþtiriyor". Bunun dýþarýdan bakýldýðýnda anlaþýlmasý zor bir tablo olduðunu söylüyor "Radikal" yazarý Oral Çalýþlar. Alman milletvekillerine Türkiye'yi anlatmaya çalýþýrken anlamýþ bunu. Kýbrýslý yazarlarýn da Türkiyeli yazarlara Kýbrýs'ý veya özelde KKTC'yi anlatmaya çalýþýrken zorlandýðýný söylemek mümkün olabilirdi pekala... Ama ne yazýk, Türkiyeli yazar Kýbrýslý yazara fikrini bile sormuyor. Tam tersine Kýbrýs'ý boyayýp baþka bir Kýbrýs olarak Kýbrýslýya satmaya çalýþýyor... Kalaycý Ali OSMAN Periyodik ARABA ERKEN DEVRÝLDÝ... Pasaportla giriþin teþvik edilmesi gerektiðini söyleyen TC'nin KKTC'deki çiçeði burnunda valisi, (TC Elçisi olarak da bilinir) arabayý erken devirdi... Oysa iyi baþlamýþtý... Baþlangýçta verdiði mesaj doðruyu arayacaðý yönündeydi... Geçen gün bir gazeteye söyledikleriyle, Türkmen Bey'in de diðerlerinden bir farký olmadýðý ortaya çýktý. Farklý olmasý beklenir miydi derseniz, evet, hakkýndaki ilk intiba oydu... TC KKTC'ye suç ithal ediyor denmesi kendisini çok üzüyormuþ... Çok kýrýcýymýþ... Bunu da asla kabul etmediðini söyledi ayrýca... Bizim onun kabul etmediðine karþý söz söylememiz haddimize mi? Hemen Baþsavcýlýk hakkýmýzda dava dosyalar... Git-gel mahkemelere... KKTC ile TC arasýný açmak, yabancý bir devlet adamýný küçük düþürmek gibi... Sadece bu kadar deðil açabileceði davalar... Her kelimenin hakaret içerdiðini de tespit edebilir savcýlýðýmýzýn mümtaz bilirkiþileri... Hristofyas'ýn, Sarkozy'nin, Putin'in hakkýnda istediðini yazmak serbest... Anasýndan girip babasýndan çýkabilir, tarla tezek edebilirsin onlarý, ama TC'ninkilere sýra geldiðinde "dur" diye karþýna dikilirler hemen... Aramýzý mý açacaksýn?.. Yabancý devlet büyüklerini küçük düþürmek suçtur... Gelsin davalar... Sormagir hanýna þimdilik kimliklerle girilip çýkýlýyor, ama pasaporta geçilebilirmiþ... Geçilse ne olacak? Pasaportu kapan buraya geldiðinde onu geri çevirebilecek bir güç var mýdýr? Sorunumuz bizim pasaport veya kimlik deðildir... Bizim istediðimiz irademizin olmasýdýr... Ýrade de ne demektir? En basitiyle kendisinin yabancý bir ülkede böyle konuþamamasý demektir... Pasaportla geldiði zaman cebinde parasý olmayan "turisti" geri çevirebilecek mi kapýdaki görevli? Çevirirse eðer, iki gün sonra vali bey dayanmayacak mý karþýsýna? Geçmiþ dönemde, sýrtýnda yorganý ve cebinde 100 TL ile Girne'den adaya giriþ yapan "turisti" geri çeviren görevli birkaç gün sonra karþýsýnda TC'nin KKTC valisini bulmadý mý? -Sen misin buranýn sorumlusu? -Benim efendim... -Sen misin lan benim vatandaþýmý geri çeviren terbiyesiz... -Efendim... -Kes, serseri... Vali Bey, tek taraflý düþünüyor... Tayyip Erdoðan'dan Cemil Çiçek'e kadar sýraya girmiþler habire hakaret üstüne hakaret ediyorlar bize... Aþaðýlamanýn envaisi... Eþeðimizden, köpeðimize, keçimize kadar becerdiler... Memleketi çeteler haraca baðladý... Düzen ol düzen deyip normal karþýlýyorlar... Ancak, bunlara karþý bizim gösterdiðimiz masumane tepki onlarýn gücüne gidiyormuþ... Üzülüyorlarmýþ... Anlaþýlan sayýn vali çok duygusal... Kendi ülkesinin buradaki konumunun farkýnda bile deðil... Ne diyelim... Daha yeni baþladýk... Arabayý devirenler sonucuna da katlanacaklar! YKP Brüksel'de panele katýldý Yeni Kýbrýs Partisi Yürütme Kurulu Sekreteri Murat Kanatlý, Avrupa Parlamentosu AP Sosyalist Grubunun Brüksel'de düzenlediði 'Kýbrýs sorunu ve Avrupa Perspektifi' baþlýklý panele konuþmacý olarak katýldý. YKP'den yapýlan açýklamaya göre, AP Sosyalist grup üyesi Kyriakos Mavronikolas'ýn giriþimiyle Avrupa Parlamentosu binasýnda düzenlenen panelin açýlýþ konuþmasýný grup baþkaný Martin Schulz yaptý. Yeni Kýbrýs Partisi Yürütme Kurulu Sekreteri Murat Kanatlý, konuþmasýnda ana olarak Kýbrýs'ýn kuzeyindeki nüfus yapýsý ve YKP'nin önerileri üzerinde durdu. Kanatlý, uzun süredir YKP'nin talebi de olan uluslararasý gözlemciler nezdinde adanýn tamamýnda nüfus sayýmýný dile getirdi. Kanatlý, konuþmasýnda, nüfusun ciddi þekilde sayýlmasýnýn önemine deðinerek, özellikle 2004'ten sonra yasa ve tüzüklerin deðiþtirilerek gelenler geri dönmemesi koþullarýnýn oluþturulduðunu, çalýþma izni veya sürekli oturma izni alanlarýn hiçbir ciddi engelle karþýlaþmadan tüm ailesini getirebildiðini bu þekilde de kuzeydeki nüfusun içinden çýkýlamaz hale geldiðini ileri sürdü. Öneri olarak ise Avrupa Konseyi Parlamenterler Meclisi (AKPA) tarafýndan da kabul edilen Cuco raporundaki tavsiyelerin bugün de geçerliði olduðunu söyleyerek Avrupa Parlamentosunun sorumluluk alarak bu rapordaki tavsiyelerin hayata geçirmesi için çalýþma yapýlmasýný öneren Kanatlý, ayrýca Kýbrýs'taki demografik yapý ile ilgili yeni bir raporun da hazýrlanmasý gerektiðini ifade etti ve bu konuda da Avrupa Parlamentosu'nun sorumluluk almasý gerektiðini söyledi. BOÐAZ PÝKNÝK ALANI TEMÝZLENDÝ Vatandaþlara, Boðaz Piknik Alaný'na sahip çýkmalarý çaðrýsý yapýldý. Çevre kirliliði ile sürekli gündemde olan alan, dün Girne Kaymakamlýðý, Orman Dairesi ve bölge belediyelerinin iþbirliðinde temizlendi. Girne Kaymakamlýðý'nýn düzenlediði kampanya çerçevesinde gerçekleþen temizliðe; Girne, Alsancak, Lapta, Çatalköy ve Esentepe belediyeleri katký koydu. Girne Kaymakamý Gürkan Kara yaptýðý açýklamada, Boðaz Piknik Alaný'ndaki temizlik kampanyasýnýn 15 Ekim'e kadar süreceðini söyledi. Kara, Boðaz Piknik Alaný gibi yerlerde önemli olanýn temizlik yapmak deðil, alaný kullanan vatandaþlarýn çevreyi kirletmemesi olduðunun altýný çizdi. Halka çaðrýda bulunan Girne Kaymakamý Gürkan Kara, vatandaþlarýn doðaya karþý daha saygýlý olmasýný istedi. Basýnda Boðaz Piknik Alaný'ndaki çevre kirliliðiyle ilgili sürekli yayýnlar yapýlmakta olduðunu anýmsatan Kara, vatandaþlarýn sýkça kullandýðý bu piknik alanýn temizliði için bölge belediyeleri ile temizlik kampanyasý düzenlediklerini söyledi. Kampanyaya, Dikmen Belediyesi hariç Girne Ýlçesi'ndeki tüm belediyeler ile Orman Dairesi'nin katký koyduðunu ifade eden Kara, temizlik çalýþmasýndan çýkan çöplerin Dikmen Çöplüðü'ne götürüleceðini belirtti. "Bundan sonra iþ artýk vatandaþlara kalýyor. Bu temizliðin sürekli yapýlmasý mümkün deðil. Bu alaný kullanan kiþiler biraz daha dikkatli ve duyarlý olursa bu temizlik kampanyalarýna gerek kalmaz. Temizlemek kirletmekten daha zor" diyen Kaymakam Gürkan Kara, vatandaþý çevre temizliði konusunda duyarlý olmaya çaðýrdý. Gürkan Kara, Boðaz Piknik Alaný'nýn durumunun yeniden gözden geçirileceðini ve sürekli bakýmýnýn saðlanabilmesi için yeniden düzenleneceðini de kaydetti. Sessizliðin Sesi Mehmet Levent HAYAL KIRIKLIÐI Yazýk... Ben kendi adýma söyleyim, tam bir hayal kýrýklýðý içindeyim. Kafam kýrýlsaydý keþke hayallerim kýrýlacaðýna! Kýrk yýlýn "gýdmýrýnda" ne güzel kurmuþ, kapýlmýþtým onlara... Güzelce bir alçýya aldýrsam düzelir mi bilmem. Ama zor. Hem benim kýrk yýl daha zamaným yok ki! Yazmakta hiçbir sakýncam yok. Hayal kýrýklýðým, TC Lefkoþa Büyükelçisi Kaya Türkmen'le ilgili. Ne yalan söyleyim... "Afrika"yý ziyaret ettiði gün, kýsa süren sohbetimizde oldukça olumlu izlenim býrakmýþtý bende. Bunu izleyen günlerde, ayný olumlu izlenimin baþka kesimlerce de dile getirildiðini öðrendim. Genel kaný, ortak bir noktada buluþuyordu. Konulara katýlýk ve dogmatiklikten uzak, diyalogdan yana olumlu yaklaþýmý ve sempatik, esprili kiþiliðiyle farklý bir siyasi portre... Karþýsýndakine rahatlýk veren bir samimiyet, tevazu ve içtenlik... Ne yazýk... Ýlerleyen günlerde bu olumlu izlenimlerimin giderek erozyona uðradýðýný... Ve son olarak da, cezaevindeki mahkûmlarýn çoðunun TC'li deðil, KKTC'li olduðunu belirtmesiyle, bu izlenimlerin bir hayal kýrýklýðýna dönüþtüðünü belirtmem gerek. Ne diyor sayýn büyükelçi? Türkiye'nin KKTC'ye suç ve suçlu ihraç ettiði yolundaki söylemler üzücü ve kýrýcýymýþ. Ve kendisi bunu asla kabul etmiyormuþ! Göreve geldiðinde cezaevi ilk ziyaret ettiði yerlerden biri olmuþ ve orada TC'liden çok KKTC'li mahkûm olduðunu öðrenmiþ! Sanýrým bu açýklamalarýyla sayýn büyükelçi olumlu izlenim býraktýðý herkesi de hayal kýrýklýðýna uðratmýþtýr. Þu hususu açýkça belirtmekte yarar var. Cezaevindeki sayým ve ayýrýmýn nasýl yapýldýðýný bilmiyorum. Ama Kaya bey, þu veya bu þekilde sonradan vatandaþ yapýlmýþ TC'lileri de Kýbrýslý saymýþsa, buna katýlmak kesinlikle mümkün deðildir. Ülkeye kontrolsuz giriþlerin çýðýrýndan çýkmasýyla KKTC'nin bir sormagir hanýna dönüþtüðü... Bunun da ülkedeki suçlarda büyük bir patlama yarattýðý, her adli yýlýn baþýnda en yetkili aðýzlardan dile getirilmektedir. Ülkedeki bütün yargýçlar, kontrolsuz giriþler yüzünden Türkiye'nin buraya suç ve suçlu ihraç ettiði görüþündedirler. En büyüðünden en küçüðüne kadar tüm savcýlar, tüm avukatlar ve barolar, onlarca, belki yüzlerce kez bu görüþü dile getirmiþlerdir. Yalnýz hukuk çevreleri deðil, ülkedeki tüm siyasi çevreler de bu gerçeði kabul etmekte, kimileri görüþlerini sesli olarak söylerken, kimileri de koltuk kaygýsýyla sineye çekmekte; hükümette olanlar ise ayný kaygýlarla önlem alma yoluna gidememektedirler. Burada yüzde 180 oranýnda bir suç patlamasý olduðu son yapýlan açýklamalarla da sabittir. Zaman zaman açýklanan cezaevi istatistikleri ise, çok uzun bir zamandan beri mahkûmlarýn dörtte üçünün TC kökenliler olduðunu göstermektedir. Sokakta istediðiniz kiþiyi rastgele durdurup sorun. Ülkedeki suç ve suçlularýn Türkiye'den ithal edildiðini söyleyecektir size. Yalnýz kaldýnýz sayýn bütükelçi... Keþke o talihsiz açýklamayla, býraktýðýnýz ilk olumlu izlenimleri yýkmasaydýnýz.

5 14 Ekim 2010 Perþembe 5 Þaziye nin Görüþü: Boþuna meraklanýp durma Bundan sonra bir þey olacaðý yok hocam.. Olan oldu zaten. * Ülke yabancý sermayeye yaðmalatýlacakmýþ. - Yerli sermayeye yaðmalatýlmasýný bu korku nedeni ile mi sessizce izliyorsunuz * TKÖD Baþkaný Avcý "Trafik eðitim parkýnda önce ilkokul öðrencilerini eðiteceðiz" demiþ. - U! Demek ilk okul öðrencilerinden baþlanacak Yadýrgadýk! Biz durum çok acildir sanýyorduk * Araç kullanýrken konuþmayý çok seviyormuþuz - Sadece araç kullanýrken deðil Her durumda konuþmayý çok seviyoruz. Bütün güç dilimizde zaten. *Maðusa'da su sýkýntýsý varmýþ. - Ýnsaf artýk Baþkan Kaç gecedir bir duple raký bile içemez olduk! Çöz þu su sorunu artýk. * UBP 35 yaþýna basmýþ. - Daha yolun yarýsýndaysa, yandýk ki ne yandýk! Ýçiþleri ve Yerel Yönetimler Bakaný Ýlkay Kamil, korkunç bir açýklamada bulundu: "Bir çemberde öncelik hakkýnýn kimde olduðunu bilmeyen sürücüler var". Aman tanrým. N'ayýr N'olamaz Bu basit kuralý bile bilmeyen sürücüye ehliyet verilemez Amma burasý KKTC ve ehliyet almak çocuk oyuncaðý. Ýlkay Kamil, durumun ne kadar vahim olduðunu göstermek için verdi bu örneði. Bu durumda sormamýz gerek: - E siz n'apdýnýz muhderem bakaným bu trafik için? Sadece 3 þey söyleyin, 10 üstünden 10 verelim. Erdoðan Baybars BÖYLE BÝR ANDI MARAÞ KÜÇÜKBAÞ HAYVAN ÜRETÝCÝLERÝNE AÇILABÝLÝR ANCAK Durup baktým Maraþ'a. Daha gün batmadan, bütün kapýlarýný pencerelerini kapatmýþ, uykuya yatmýþtý. Hiçbir yaþam belirtisi yoktu. 1974'te geçirdiði felç sonrasý yataða düþmüþ, bir daha kaldýrmak mümkün olmamýþtý. Bir grup çok duyarlý vatandaþ, iþte bu Maraþ'ýn, yeniden yaþama kazandýrýlabilmesi için açýlmasýný istiyor. Arada bir ortaya çýkýyorlar; "Açýn yahu þu Maraþ'ý artýk" diyorlar ve bir sonraki çaðrýya kadar kenara çekiliyorlar. Çok ýsrarcý ve inatçý olmalarýna raðmen "Siz açmazsanýz biz açmasýný biliriz" deyip de kapýlara dayanmýþlýklarý olmamasý önemli bir eksileri.. "Açýn be Maraþ'ý" demek ve Maraþ'ý açtýrmak mümkün mü? Maraþ yeniden hayata döndürülebilir mi? Hiç deðilse yataktan çýkarýp, tekerlekli sandalyeye oturtma olasýlýðý var mý? Birçok uzman, hatta profesörler gördü ama ne fayda.! Onlarýn demelerine göre Maraþ'ý bitkisel yaþamdan kurtarmak mümkün deðil. Ama yine de Allah'tan umut kesilmez. Görüþmeler ilerlerse, Maraþ kendine gelebilir! Aksi takdirde, Maraþ ancak küçük baþ hayvan üreticilerine açýlabilir! ADAMA ÝÞ YARATANLARIN ÜLKESÝ Müzik eðitimi alan birisi YAGA'ya danýþman olmuþ. E n'olmuþ yahu O da vatan evladý deðil mi O da iþ ve ekmek istemez mi? Bu ülkenin nimetlerinden faydalanmak onun da hakký deðil mi? Yani öyle bir papara koparýyorlar ki, sanki bir ilk yaþýyoruz Yooo Bu ülkedeki "danýþman" sayýsý kadar danýþman nerede var. "Saray" danýþmanlarýnýn Girne kapýsýna kadar uzanan kuyruklar oluþturduðunu ne çabuk unuttunuz. Geçin efendim geçin. Bu, hiç deðilse danýþman Suya sabuna dokunmayacak, kepçe gibi karýþtýrmayacak, bir tarafta oturup parasýný alacak o kadar. Ne karar verecek, ne yön gösterecek Unutmayýn ki; Öðretmenden genel müdür bile yapmýþlar, tayare uçurmasýný istemiþlerdi. Bu memlekette iþe adam bulunduðu nerede görülmüþtür de isayanlardasýnýz.. Burasý, adama iþ yaratanlarýn ülkesi. Fotoðraf: Erdoðan BAYBARS Bu ülkenin kendine özgü gerçekleri var. Tabak çanak satarak da zirvelere çýkmak hayal deðil. Baflýnýn Köþesi Dr.Dolgun Dalgýçoðlu GEÇMÝÞÝ YAKALAYALIM ÖNCE... ÝSTANBUL-Hangi televizyon kanalýnda olduðunu hatýrlayamadýðým bir programda sunucu, yoldan geçen TC kökenlilere Kýbrýs'ýn kuzeyindeki Kýbrýslýtürklerden onlara karþý farklý davranýþ görüp görmediklerini soruyordu. Bir de Kýbrýs'a ne zaman, ne için geldiklerini ve çalýþýp çalýþmadýklarýný. Bir tanesi vardý ki Tam üstüne bastýn kaldýr cinsinden. -Kaç yýldýr buradasýn? -Yaklaþýk 13 yýldýr abi. -Vatandaþ mýsýn? -Hayýr. -Çalýþýyor musun? -Evet. -Farklý muamele görüyor musun? -Hayýr ama duyuyorum baþkalarý karasakal diye konuþurlarken. -Peki buradan gitmeyi düþünüyor musun? -Abi sen, ben bir de kameraman ettik üç kiþi. Üçümüz de bu adadan ayrýlýrsak günde altý ekmek daha az satýlýr. Piyasayý düþünün herkes gitse ne kadar etkilenecek. Tüm esnaf bu durumdan etkilenir. Onun için bizim gitmemiz buradakilerin iþini bozar. Nasýl mantýk ama? Aklýnca Kýbrýslýlara, "Siz, biz olmazsak yaþayamazsýnýz" demeye getiriyor. Aslýnda adam haksýz sayýlmaz, çünkü 36 yýl geçti üstünden ve ezberimiz bozuldu. Çoðunlukla Kýbrýs ürünlerinin satýldýðý bandabuliyalardan Kýbrýs halký olarak alýþ veriþ yaparken birden kendimizi Türkiye'den taþýnan yiyecek giyecekler arasýnda bulduk. Dükkanlar, fýrýnlar ve lokantalar giderek þekil deðiþtirdi. Ve yetiþen nesil fast food türü yaþamaya baþladý. Þimdi her þeyi bir kenara atýp eskiyi birden getirmeye çalýþmak sýkýntý yaratabilir. Doktor arkadaþlarým gelir bu durumda aklýma Örneðin benin gibi Kadýn Hastalýklarý ve Doðum uzmaný bir doktoru düþünün. Kapý açýldýðýnda yedi sekiz çocuðun fýrladýðý evler, onlar için bereket kapýsýdýr. Birden doðumlarý kesilecek ve oturup sinek avlayacaklar. Ancak Bu ancak da çok olmaya aþladý son günlerde. Nereye baksam karþýma ancak çýkýyor, ancak, gerçekten ancaklar bitmeyecek bir türlü baþýmýzdakilerin kafalarý deðiþmedikçe. Ancak Hiçbir doðum sancýsýz deðildir. Bir diþ aðrýsýný düþünün veya patlamaya hazýr bir sýkýntýyý. Örneðin apandisitiniz patladý. Ýlk anda bir sýzý belirir kasýklarda ve kýsa bir süre sonra iltihap peritona dediðinde aðrý dayanýlmaz olur. Ta ki o bölge temizlenene patlayan kýsým dikilene kadar. Radikal çözümler her daim kabusa dönebilir kýsa bir süre için. Kýbrýs'ýn kuzeyindeki ezber bir sefer bozuldu. Varsýn 36 yýldýr zoraki öðretilenler bir sefer daha bozulsun ve iþler düzene girsin. Omorfo verilecekmiþ, verilsin, Maraþ eski sahiplerine býrakýlacakmýþ, býrakýlsýn. Dükkan sahipleri alýþtýklarý yoðun iþlerini bir müddet unutacaklar. Ama. Para mý, kendine güven mi, diye sorsalar, kendine güveni tercih etmeli. Hazýra konmak mý, alýn teri ile hakkýný almak mý, diye sorsalar, alýn teri ile kazanýlan doðrusudur, gerisi yalan. Kendi iradende, kendi ülkende, adam gibi yaþamak mý deseler Onlarca evet. Varsýn alýþýk olmadýðýmýz uzun tip ekmekler çokça satýlmasýn marketlerde ama kendi fýrýnlarýmýzda piþen köy ekmeklerimiz satýlsýn yine bakkallarýmýzda, köy fýrýnlarýmýzda bandabuliyalarýmýzda. Ve helvacýmýz geri dönsün. Ve Ortaköy fýrýnýmýz eski Ortaköy Fýrýnýmýz gibi Kýbrýslýlarýn damaklarýna hitap etsin. Varsýn kaybettiðimiz geçmiþimizi yakalayýp adam gibi yürüyelim doðru yolda, tu baþtan...

6 GÜNLÜK ÝKÝNCÝ YARATICI DRAMA SEMÝNERÝ YAPILIYOR- Milli Eðitim Gençlik ve Spor Bakanlýðý Ýlköðretim Dairesi Müdürlüðü Ýzcilik Yürütme Kurulu, öðretim yýlý faaliyet programý içerisinde yer alan Ýkinci Yaratýcý Drama Semineri, Ekim tarihleri arasýnda 30 izci liderinin katýlýmýyla Sivil Savunma Teþkilat Baþkanlýðý Esentepe Sosyal Tesisleri'nde yapýlacak. Bakanlýktan yapýlan açýklamaya göre, Atatürk Öðretmen Akademisi ve TC Lefkoþa Büyükelçiliði Eðitim Müþavirliði ile iþbirliði halinde "nesneler ve dönüþüm" ana temasýyla yapýlacak seminer Drama Uzmaný Emine Bayram Topdal, Pervin Hürelli, Þenay Horoz ve Öznur Yaþa tarafýndan verilecek. LTB ÝLE YDÜ ARASINDA ÝÞBÝRLÝÐÝ... Lefkoþa Türk Belediyesi (LTB) yaþlýlara verdiði hizmetlerin çapýný ve kalitesini artýrma konusunda yürüttüðü çalýþmalar çerçevesinde, Yakýn Doðu Üniversitesi (YDÜ) Hastanesi ile iþbirliði anlaþmasý imzaladý. LTB açýklamasýna göre, konuyla ilgili iki kurum arasýnda yürütülen görüþmelerin ardýndan hazýrlanan protokole, LTB Baþkaný Cemal Bulutoðlularý ile YDÜ Kurucu Rektörü Suat Günsel imza koydu. Protokole göre, LTB Yaþlýlara Avrupalý Hizmet Birimi'ne kayýtlý 3 bin kadar yaþlýnýn aðýz ve diþ saðlýðý bakýmý, YDÜ Diþ Hekimliði Fakültesi'nde yapýlacak. EK MESAÝLER ÖDENDÝ Ek mesailerin ödenmemesi nedeniyle Gazimaðusa ve Girne limanlarýnda bir süreden beri devam eden "mesai dýþýnda çalýþmama" eylemi, ek mesai ücretlerinin ödenmesiyle dün sona erdi. Limanlarda örgütlü Kamu- Sen ve KTAMS baþkanlarý tarafýndan yapýlan ortak açýklamada, "ilkeli ve kararlý duruþ sonucu" limanlar yanýnda saðlýk kuruluþlarý, gümrük ve diðer birimlerde de ek mesailerin tamamýnýn bugün ödendiði bildirildi. Kamu-Sen Baþkaný Mehmet Özkardaþ ile KTAMS Baþkaný Ahmet Kaptan'ýn açýklamasýnda, "Sendikalarýmýzýn ve çalýþanlarýmýzýn kusurundan kaynaklanmayan, hükümetin vurdumduymazlýðý yüzünden zarara uðrayan gemi acente ve sahipleri ile maðdur vatandaþlarýmýzdan özür dileriz" denildi. KTÖS VE DEV-ÝÞ: Maraþ da açýlsýn Dev-Ýþ ve KTÖS yayýnladýklarý ortak mesajla, Yeþilýrmak Kapýsý'nýn bugün açýlacak olmasýný selamladý. Ortak açýklamada, "Kýbrýs'ta çözüm sürecinin parçasý olarak deðerlendirdiðimiz sýnýr kapýlarýnýn karþýlýklý geçiþe açýlmasý ve Yeþilýrmak kapýsýnýn yarýn açýlacak olmasýný selamlarýz" denildi. Açýklamada, bu kapýnýn açýlmasýnýn yeniden yakýnlaþmaya ve toplumlarýn ekonomik iliþkilerine olumlu katkýsý olacaðýna duyulan inanç vurgulanarak, en erken zamanda Lefke-Aplýç ve diðer tüm geçiþ kapýlarýnýn açýlmasý için de çalýþmalarýn baþlatýlmasý talep edildi. Açýklamada, Gazimaðusalý "bir grup aydýn insanýn", "Maraþ-Maðusa Açýlým Paketi Deklarasyonu" olarak yayýnladýklarý ortak deklarasyon ve bu deklarasyon ile gündeme taþýdýklarý Maraþ'ýn sahiplerine iadesi ile Gazimaðusa Limaný'nýn AB kontrolünde uluslararasý trafiðe açýlmasý talebine de deðinildi ve bu talep "gerçekçi Çözümden önce Maraþ'ýn iadesine Kamu-Sen karþý Kýbrýs Türk Kamu Görevlileri Sendikasý (Kamu-Sen), Maraþ'ýn çözüm olmadan eski sahiplerine verilmesinin Rumlarý daha da uzlaþmaz ve taviz ister duruma getireceði görüþünü belirtti. Kamu-Sen Genel Baþkan Mehmet Özkardaþ yazýlý açýklamasýnda, AB ve BM'nin Kýbrýslý Türklere verdiði sözleri tutup izolasyonlarý kaldýrmasýný, Doðrudan Ticaret Tüzüðü'nü hayata geçirmesini isteyerek, o zaman ekonominin canlanacaðýný ve Rum tarafýnýn çözüme yaklaþacaðýný kaydetti. Özkardaþ, "Çözüm masasýnda elbette ki al-ver olacaktýr. Maraþ konusu da diðer toprak konularýnda bütünlüklü çözümle birlikte ele alýnmalý ve karþýlýklý tavizlerle DAVUTOÐLU: Maraþ kapsamlý çözümle ilgili bir konu Türkiye Dýþiþleri Bakaný Ahmet Davutoðlu, kapalý Maraþ bölgesinin denetiminin Türkiye'den BM'ye geçmesi halinde Gazimaðusa limanýna AB ile birlikte ticaret yapýlmasýna yeþil ýþýk yakýlabileceði yönündeki ifadelerle ilgili olarak, "Maraþ konusu genel müzakereleri ilgilendiren bir konudur. Dolayýsýyla bunun AB'nin zaten yükümlülüðü olan, doðrudan ticaret tüzüðü Avrupa Konseyinde onaylanmýþ bir konuyu Maraþ'la denkleme oturtmak doðru deðil" dedi. Davutoðlu, resmi ziyaret amacýyla Ankara'da bulunan Sudan Dýþiþleri ve yurtsever" bir tutum olarak nitelendi. Açýklamada þöyle denildi: "Aydýnlarýmýzýn deklarasyonda Maraþ ve Gazimaðusa Limaný ile ilgili ortaya koyduklarý rakamsal çalýþmalar ve taleplerinin gerçekleþmesi halinde Gazimaðusa'nýn ekonomik yaþamýnda olumlu geliþmeler olacaðý ile ilgili öngörülerine yürekten katýlýrýz. Ayrýca altýný çizmek isteriz ki olabilecek bu ekonomik geliþmelerden yalnýz Gazimaðusa insaný deðil tüm Kuzey Kýbrýs ekonomisi olumlu etkilenecek. Böylesi bir geliþmenin, Kýbrýs'ta çözüm uðraþlarýna iyi niyet çerçevesinde olumlu katkýsý olacaðý da bir gerçekliktir. Bu çerçevede her iki toplumun ekonomik faaliyetlerinde bir paydaþlýðý yaratmasý ise yeniden yakýnlaþmaya katký saðlayacaktýr. Aydýnlarýmýzýn açýkladýðý aþaðýdaki deklarasyonu hiç deðiþtirmeden aynen onaylýyoruz ve ilgili tüm taraflardan bu yönde geliþme için çalýþmalarýný talep ediyoruz." adil ve kalýcý çözüme ulaþýlmalýdýr" ifadelerine yer verdi. Kamu-Sen Genel Baþkaný Mehmet Özkardaþ, Rum liderliðinin ön þartlarýna iþaret ederek bunlarýn samimiyetsizliði gösterdiðini kaydetti. Gazimaðusa'da bir grup insanýn Maraþ'la ilgili önerisini deðerlendiren Özkardaþ, Maraþ'ýn bütünlüklü çözümün parçasý olduðunu 2. Cumhurbaþkaný Mehmet Ali Talat'ýn ve yazýya imza koyan eski milletvekilinin partisi CTP'nin Genel Baþkaný Ferdi Sabit Soyer'in de söylediðini belirterek, hükümetteyken baþka, muhalefetteyken baþka konuþmanýn inandýrýcýlýktan uzak olduðunu ifade etti. Bakaný Ali Ahmed Karti ile ortak basýn toplantýsýnda Maraþ'la ilgili bir soruyu da yanýtladý. Bir gazetecinin Rum Yönetimi Baþkaný Dimitris Hristofyas'ýn "Gazi Maðusa'da bulunan Maraþ bölgesinin denetiminin Türkiye'den BM'ye geçmesi halinde Maðusa limanýna AB ile birlikte ticaret yapýlmasýna yeþil ýþýk yakabiliriz" dediðini hatýrlatarak, bunu nasýl deðerlendirdiðini sormasý üzerine Davutoðlu, bu konuda Türkiye'nin tutumunun ilkesel ve net olduðunun altýný çizdi. NE OLACAK BU AKADEMÝSYENLERÝN HALÝ? Türkiye'de "Ne olacak bu akademisyenlerin hali?" diye soranlar var. Oysa biz "Ne olacak bu üniversitelerimizin hali?" diye sorarken, "akademisyenlerin hali"yle ilgilenmiyoruz bile. Eskiþehir Osmangazi Üniversitesi'nden Prof. Dr. Selahattin Turan, "Harvard'ýn kampüsü bizim birçok üniversitemizin kampüsünden kötüdür. Önemli olan öðretim üyesinin ve öðrencinin kalitesidir" diyor. Oysa, biz üniversiteyi binadan ibaret sanýyoruz. Eðri oturalým ve doðru soruyu soralým: Üniversitelerimizle övünürken, kastettiðimiz þey binalar mý, eðitim kalitesi mi? Akademisyenlerin niteliði ne durumda? Turan, "Öðretim üyelerinin çok azýnýn entelektüel birikimi var" diyor. Peki KKTC üniversitelerindeki entelektüel birikimden neden söz eden yok? "Türkiye'nin sosyal sorunlarýna çözüm üreten akademisyen yoktur" da burada var mýdýr sanki? "Türkiye'de akademik terbiyenin alýnýþ sürecinde sorun vardýr" da burada yok mudur? Profesör Turan, "Türkiye'deki akademisyenlerin yüzde 15'i akademisyendir, dünya çapýnda entelektüeldir. Gerisi maaþ alan devlet memurudur" diyor bir de. Bizde akademisyenlerin yüzde 15'inin entelektüel olduðunu iddia edebilir misiniz? OYUNCAK SÝLAH Önceki gün bir evde polis tarafýndan ele geçirilen silahlarýn oyuncak olduðuna dair söylentiler çýktý, ancak polis tarafýndan doðrulanmadý bunlar. Adam bu kadar oyuncak silahla ne yapar? Kovboyculuk mu oynar? SÝLAH MALZEMESÝ Dün de 3 iþyerinde çok sayýda silah malzemesi ele geçirilmiþ... Dikkat ettiniz mi? Silah deðil, silah malzemesi... Adamlar bizim emektar Kýrýkkale fabrikasý gibi fabrika kurmuþlar... Habire silah üretiyorlar! BM'YE SORUN CTP þikayetçi... Ne Talat davet edilmiþ Yeþilýrmak'taki törene, ne de CTP milletvekilleri... Davetiyeleri BM daðýttýðýna göre, bunu onlara sormalý deðil mi? 1,5 TRÝLYON YDÜ'nün Lefkoþa Belediyesi'ne su borcu trilyonlarý bulmuýþ meðer... Faizleriyle birlikte ana para 1,5 trilyon ne eder hesaplayýn bakalým. Size hiç böyle bir tolerans tanýdýlar mý? HAMAM Büyük Hamam açýldýðýna göre mesele yok. Kirlerimizden arýnýrýz! Týrnak... "Memlekette o kadar korkunç vergi kaçakçýlýðý oluyor, kayýt dýþý kazanç saðlanýyor, devlete trilyonlar kaybettiren kamu görevlilerinden bahsediliyor da 1-2 cesur gazeteci ve yayýn organýndan baþka medyamýz haber bile yapmýyor bu olaylarý. Onlar için haber deðeri yokmuþ gibi görmezlikten geliyor." Özcan ÖZCANHAN (Star) "Bizim ülkede meðerse 'yabancýlarýn' gösteri hakký yokmuþ!.. Ýngiliz olduklarý için mi? Yoksa biz 'ýrkçý', 'insan haklarýna saygýsýz' bir ülke miyiz acaba? Üstelik 'garantör' ülke yurttaþý... Bir 'torpilleri' yok mu acaba?" Cenk MUTLUYAKALI (Yenidüzen) "Kaç kiþi olduðumuzu Türkiye bize, biz Türkiye'ye soruyoruz. Ülkeyi bir uçtan öteki uca beton yýðýnlarýyla doldurmuþuz... Evler, villalar, apartmanlar, oteller, moteller yapmýþýz... Ama bunu yaparken, çevrenin de doðanýn da canýna okumuþuz... Dere yataklarý bile kayboldu ve geçen kýþ sele boðulduk... Bütün yaz yan gelip yattýktan sonra da, sert geçeceði söylenen bu kýþ için sözde önlemler almaya baþladýk." Bilbay EMÝNOÐLU (Kýbrýs) Günün Kahramaný AHMET DAVUTOÐLU Yeniden alevlenen kapalý Maraþ konusu ile ilgili olarak TC Dýþiþleri Bakaný Ahmet Davutoðlu da bir açýklama yaptý. Ve tabii ki Maraþ'ýn yasal sakinlerine iadesine karþý çýktý. Davutoðlu'na göre, Maraþ konusu genel müzakereleri ilgilendiren bir konuymuþ... Yani bütünlüklü çözümün bir parçasý... Doðrudan Ticaret Tüzüðü ise zaten AB'nin yükümlülükleri arasýndaymýþ... Bu durumda ikisini birbiriyle iliþkilendirmek doðru deðilmiþ... Ýkiyüzlü politikayý gördünüz mü? Hem 'win-win' derler, hem de yalnýz kendileri kazanmak isterler.

7 14 Ekim 2010 Perþembe FESLÝKAN Niyazi Ökten EDEBÝYAT ÖDÜLLERÝ Her yýlýn Ekim ayýnda ödüller daðýtýlýr Ýsveç Akademisi tarafýndan. Gerek teknoloji, gerek týp ve gerekse sanatýn geliþmesine katkýda bulunan kiþiler mükafatlandýrýlýr. Akademi tarafýndan ödüllendirilmek bir insanýn kendi sahasýnda ulaþabileceði en yüksek derece olarak algýlanýr ki bence tartýþma kaldýrýr biraz. Fakat aralarýnda en çok ilgi çeken doðal olarak Edebiyat Ödülü olur. Yaptýðý çalýþmayla þu güne kadar ele alýnmamýþ, yani alýþýlmýþýn dýþýndaki konularý kelimelere döken yazarlara verilir Edebiyat ödülü. Böylece, özellikle sadece kendi ülkesinde bilinen yazar dünyaya tanýtýlýr. Son yýllarda Edebiyat Ödülü verilmesindeki kriterler çiðnendi, prensipler arasýna siyaset sýzdý. En kesin örneði ise bu yýl ödüle layýk görülen Peru'lu yazar Mario Vargas Llosa'nýn kiþiliðinde görüldü. Ýspanyol lisanýnýn konuþulduðu ülkelerde iyi bilinir Perulu yazar. Zaten kendisi ödüle layýk görüldüðünü öðrendikten sonra yaptýðý açýklamada bunu 'Ýspanyol dilinin zaferi' olarak niteledi. Þahsen yoruma katýlmam. Orhan Pamuk da kazanmýþtý Edebiyat Ödülü'nü. Þimdi bunu kalkýp gittikçe en kötü süreçlerden geçen, halen bir temele oturamayan ve grameri alt üst edilen 'Türkçe dilinin zaferi' olarak mý vurgulayacaktýk? Siyasete bulaþan, siyasetle haþirneþir olan yazarlar ödülden uzak tutulmalý. Sovyetler yýkýldýktan sonra baðýmsýzlýðýna kavuþan Polonya'nýn ikinci Cumhurbaþkaný Leszek Miller de ödüllü bir yazardý. Siyasete bulaþtýðýna binbir kere piþman oldu ve politik hayattan çekilmek zorunda kaldý neticede. Bu yýlki ödülü alan Perulu yazar da sonuna kadar siyasete gömülü. Savunduðu ilkelere þaþar kalýrsýnýz hem. Bir taraftan demokrasiye inancýný dile getiren, diðer taraftan dünya halklarýný köle eden global ekonomiyi savunan yazardýr Mario Vargas. Peru seçimlerinde sað partiden aday oldu, fakir kesimleri maðdur eden fakat Peru'yu sömüren zümrenin kulaðýna hoþ gelen ekonomik tedbirler önerdi seçim kampanyasýnda. Kaybetti tabii. Çöküþ sürecine giren ve krizlerle boðuþan global ekonomi destekçisi birinin Edebiyat Ödülü ile mükafatlandýrýlmasý anlamlýdýr. Siyasi tercihtir. Ve dünya sanat çevrelerinde büyük tartýþma yaratacaðý ise kesindir. Son yýllarda Avrupalý yazarlar ödüllendiriliyordu. Buna eleþtirilerin dozu artýnca, Akademi Avrupa dýþýnda birisini tercih yoluna gitmiþ olabilir... Ancak Güney Amerikalý yazar yanlýþ tercih oldu. HASTANE AVLUSUNDAKÝ ARAÇTAN HIRSIZLIK Lefkoþa Dr. Burhan Nalbantoðlu Devlet Hastanesi bahçesinde bulunan bir aracýn camýný kýrarak hýrsýzlýk yapan 2 kiþinin polis tarafýndan tespit edilerek tutuklandýklarý belirtildi. Polis Basýn Subaylýðý'ndan verilen bilgiye göre, Lefkoþa'da, Dr. Burhan Nalbantoðlu Devlet Hastanesi avlusunda park halinde bulunan Ayþe Savaþan'a ait salon aracýn kelebek camý meçhul þahýs/lar tarafýndan kýrýlarak araç içerisinden Ayþe Savaþan'a ait bir adet bayan çantasý, bir adet cüzdan, bir adet kredi kartý, bir adet çek defteri, iki adet kimlik kartý, 120 TL nakit para, Mücessem Savaþan'a ait, bir adet bayan çantasý, bir adet sürüþ ehliyeti, iki adet kimlik kartý, bir adet çek defteri, 5000 TL nakit para ve PARMAÐI KOPAN YURTTAÞLA ÝLGÝLÝ AÇIKLAMA Saðlýk Bakanlýðý, geçen hafta Türkmenköy Tarýmsal Araþtýrma Merkezi'nde geçirdiði kazada parmaðý kopan ve Akdoðan Saðlýk Merkezi'ne müracaat eden Nilgün Özçeliker isimli yurttaþa gerek saðlýk merkezinde, gerekse daha sonra gittiði Lefkoþa Dr. Burhan Nalbantoðlu Devlet Hastanesi'nde uygulanan tedavi prosedüründe herhangi bir kusura rastlanmadýðýný açýkladý. Saðlýk Bakanlýðý Basýn ve Halkla HEMÞÝRELERE YÖNELÝK EÐÝTÝM ÇALIÞMASI Saðlýk Bakanlýðý Temel Saðlýk Hizmetleri Dairesi Müdürlüðü, saðlýk merkezlerinde görev yapan hemþirelere yönelik eðitim çalýþmasý baþlattý. Aile hemþireliði konusunda 6 haftalýk bir süreyi kapsayan eðitim çalýþmasý, her Çarþamba Lefkoþa Dr. Burhan Nalbantoðlu Devlet Hastanesi yerleþkesi içerisinde bulunan Diyabet Merkezi konferans salonunda yer alýyor. Bakanlýk Basýn Bürosunun verdiði bilgiye göre eðitim çalýþmasý, sabah saat 10.00'da baþlayýp 12.00'ye kadar devam ediyor. Eðitim çalýþmasý toplam 10 saatlik teorik ve 8 saatlik de uygulamalý þeklinde olacak. ÝZCAN: Maraþ iade edilmeli, Maðusa limaný açýlmalý Birleþik Kýbrýs Partisi Genel Sekreteri Ýzzet Ýzcan, "Maraþ'ýn iadesinin ve karþýlýðýnda Maðusa limanýnýn AB gözetiminde açýlmasýnýn, çözüm sürecine ve her iki topluma katkýsýnýn büyük olacaðýný" savundu. Yaptýðý yazýlý açýklamada, Maraþ'ýn bütünlüklü çözümün parçasý olduðunu ve çözümle birlikte açýlabileceðini söyleyen Kýbrýs Türk tarafýnýn samimi olmadýðýný iddia eden Ýzzet Ýzcan, "Maraþ'ýn BM aracýlýðý ile tamir edilerek yasal sahiplerine iade edilmesi çözüm arayýþlarýna ve toplumlararasý güven ortamýnýn geliþmesine büyük katkýlar saðlayacaðý gibi Maðusa Limaný'nýn AB gözetiminde Kýbrýs Türk toplumunun kullanýmýna açýlmasý, doðrudan ticaret Þöhret Öngideren'e ait bir adet bayan çantasý ve toplam 160 TL nakit para çalýndý. Mesele ile ilgili olarak yürütülen ileri soruþturmada zanlý olarak görülen 33 yaþýndaki Ý.Þ. ve 38 yaþýndaki H.B tutuklandý. Yapýlan sorgulamalarýnda tutuklanan 2 kiþinin, Mücessem Savaþan'a adýna düzenlenmiþ 10 ayrý çek yapraðý üzerine toplam TL, Ayþe/Erkay Savaþ Savaþan adýna düzenlenmiþ bir adet çek yapraðý üzerine 5000 TL yazýp sahteledikten sonra bahse konu çekleri çeþitli iþ yerlerine verip tedavüle sürdükten sonra sahtekarlýkla toplam TL kredi ve para temin ettikleri de tespit edildi. Olayla ilgili polis soruþturmasý sürüyor. Ýliþkiler Biriminden yapýlan açýklamada, Saðlýk Bakanlýðý'nýn kaza olayýnýn basýnda da yer almasýndan sonra, geniþ çaplý soruþturma baþlattýðý ifade edildi. Açýklamada, Özçeliker'in þikayetlerinin titizlikle dikkate alýnýp incelendiði, yapýlan geniþ çaplý araþtýrmada olayla ilgili tüm taraflarýn dinlendiði ve saðlýk çalýþanlarýnýn olaya müdahalesinde herhangi bir kusura rastlanmadýðý belirtildi. yapmamýzýn önünü açacak, turizmimizin ve buna baðlý sektörlerin içinde bulunulan ekonomik kriz ortamýnda geliþmesine katký saðlayacaktýr" dedi. Ýzcan, ayrýca Kýbrýs Rum tarafýnýn, Maraþ'ýn iadesi karþýlýðýnda Türkiye- AB müzakere sürecinde açýlmasýný engellediði altý baþlýðýn açýlmasýna onay vereceðini söylediðini ifade ederek, "Dolayýsý ile durma noktasýna gelen Türk-AB iliþkileri de hareketlenecektir" öngörüsünde bulundu. Önemli olanýn niyet olduðunu vurgulayan BKP Genel Sekreteri Ýzzet Ýzcan, bu güne kadar Kýbrýs Türk liderliðinde ne erken çözüm için ne de Kýbrýs Türk toplumunun yararýna herhangi bir açýlým için hareket etme yönünde istek görmediklerini savundu. TAKSÝCÝLER CUMA GÜNÜ ERCAN ÇEMBERÝNDE EYLEM YAPACAK Birleþik Taksiciler Birliði'ne baðlý Lefkoþa Taksiciler Birliði, Maðusa Taksiciler Birliði, Ercan Havaalaný Taksiciler Birliði, Artemis Taksiciler Birliði ve Güzelyurt-Gemikonaðý Taksiciler Birliði 15 Ekim Cuma günü Ercan çemberi üzerinde süresiz eylem yapacak. Birleþik Taksiciler Birliði Genel Sekreteri Hakan Özkýraç, konuyla ilgili olarak yaptýðý yazýlý açýklamada, "Bölge bölge tüm taksicilerin gezildiði hazýrlýklar sonucu büyük katýlým bekleyen taksiciler artýk somut sonuç almak kararlýlýðý içindedir" dedi. 7 GÖR DUY KONUÞ GÖR DUY KONUÞ MEMLEKETÝMDEN MANZARALAR Karpaz bölgesinden gazetemize bir resim ve F.A. imzalý kýsa bir yazý gönderen vatandaþýmýzýn yazýsý þöyle: "Karpaz bölgesinde yol çalýþmalarý yapýlmaktadýr. Tabii bu çalýþmalar sýrasýnda da trafik levhalarý konmuþtur. Levhalar yanýsýra da Türkçe ve Ýngilizce yazýlar yazýlýp durum izah edilmeye çalýþýlmýþtýr. Size gönderdiðim fotoðrafta da yol çalýþmasýndan bazý Ýngilizce levhalar göze çarpmaktadýr. Okurlarla ve sizlerle bunu paylaþmak istedim açýkçasý. Ben hayatýmda bu kadar kötü bir Ýngilizce görmedim. Karpaz turistlerin en çok raðbet ettikleri bölge... Bu levhalarý kimler yazýyor, yazýldýktan sonra kontrol eden yok mu? Biz bunlarý okuduðumuz zaman utanýyoruz... Benim bir önerim var... Küçüklerimize Ýngilizce dersler aldýrmaktayýz. Büyüklerimize de Ýngilizcenin alfabesinden baþlayarak Ýngilizce ders aldýrmamýz gerekmez mi acaba?" BÝZÝMLE DALGA GEÇÝYORLAR... Gülnur isimli bir bayan vatandaþýmýz sýnýr kapýsýnýn açýlmasýyla ilgili babasýyla arasýnda geçen kýsa bir notu bize aktardý. "Selamlar. Az önce haberleri izlerken babam heyecan içerisinde baðýrýnca merak edip yanýna gittim. Sakinleþince olayý sizinle paylaþmamý istedi ben de öyle yapýyorum. Aramýzda geçen dialoðu aynen yazýyorum. Gülnur:N'oldu baba da baðýrýn? Enver:Yahu! Gel sen söyle yahu! Saner demiþ ki, Yeþilýrmak sýnýr kapýsýnýn açýlmasý ile açýk olan sýnýr kapýlarýna bir yenisi daha eklendi. E, yahu akýl var mantýk var! Madem bir kapý daha açýldý, eklenecek tabii ki bir kapý daha! N'apacaktý? Eksilecek miydi? Allahým yarabbim dalga geçeller biziminan! Yolla gýzým bunu Afrika'ya yayýnlasýnlar! Hatta haftanýn gýdýgýdýsý olsun bu! Maþallah bakanýmýza!" BAKAN DÜRÜST'E TEÞEKKÜR Çarþamba günü gazetemizde yayýnlanan "Dürüst dürüstlüðünü göstersin" baþlýklý þikayet yazýsý üzerine ilgilenen Kemal Dürüst, vatandaþýmýzýn sorununu halletmiþ... "Ben Sabri Livaneli... Serdarlý Belediye Baþkaný telefonla arayarak Turizm Bakanlýðý'ndan alacaðým olan çekin hazýr olduðunu söyledi. Kendisini de gazetede yazýyý okuyunca Bakan Kemal Dürüst aramýþ. Buradan hem gazetenize, hem de dürüstlüðünü gösteren Kemal Dürüst'e teþekkür ederim." ALO AFRÝKA HATTI BÝZÝM DUVAR KUSTURICA KÖTÜ ADAM, DÖV ONU TÜRKÝYE Bizim Mandra TC Lefkoþa Büyükelçisi Kaya Türkmen'in "Türkiye'nin KKTC'ye suç ve suçlu ihraç ettiði ve cezaevindeki mahkûmlarýn TC'lilerden çok KKTC'lilerden oluþtuðu" yolundaki açýklamasý mandrada hayretle karþýlanýr. 74'ten sonra mandranýn tam bir sormagir hanýna döndürülmesiyle, halk, ýrz düþmanlýðýndan, cinayet ve tecavüzlere kadar her türlü suçla tanýþmýþ, geceleri yataðýnda rahat uyuyamaz olmuþtur. Sokaktaki adam "Elçinin teþhisi yanlýþ... Yanlýþ teþhisle doðru tedavi mümkün mü?" diye imalý imalý söylenir.

8 8 14 Ekim 2010 Perþembe Karanfil Kani KANOL KIRILAN BÜYÜKELÇÝ'YE Bir süre önce adamýza gelen Büyüelçi Kaya Türkmen, bizi anlamak istediðini söylemiþti. Biz de kendisine halkýn arasýna karýþmasýnýn en güzel yol olduðunu belirtmiþtik. Halkýn arasýna karýþýp karýþmadýðýný bilemem ancak, Kýbrýslý Türk toplumunu en rahatsýz eden konulardan bir tanesini gündeme getirmesi, yerinde bir davranýþ oldu. "Türkiye, KKTC'ye suç ithal ediyor" söylemlerini üzücü ve kýrýcý bulan Büyükelçi aslýnda "Türkiye KKTC'ye suç ihraç ediyor" demeliydi ya, dili sürçtü herhalde... Biz de Kýbrýs'ýn kuzeyini Türkiye kontrol ettiði için, Türkiye'den buraya suç "ithal" ettiðini söylüyoruz... Kýrýcý olma konusuna gelince, asýl kýrýlan Kýbrýslý Türk toplumudur ama yaþadýðý travma nedeniyle sus-pus olmuþ beklemededir bu aralar. Cezaevi müdürünün kendisine verdiði mahkum ve tutuklu rakamlarý ise, týpký nüfusumuz gibi... Bizi þimdi daha iyi anlayabileceksiniz sayýn Büyükelçi. Siz diyorsunuz ki, "Cezaevi müdüründen aldýðým bilgiye göre TC'li mahkumlar daha az çýkýyor." Bakýn, þimdi ben de size 29 Mart 2010 tarihinde Kýbrýs Gazetesi muhabiri Elmas Tokay'ýn ayni cezaevinden aldýðý ve herhangi bir þekilde yalanlanmayan rakamlarýný vereyim... Varýn siz karar verin kim yalan söyler kim doðru? Ýngiliz de yönetti bu ülkeyi epeyce bir zaman. Bugün oldu hala daha o dönemde yazýlan raporlarý, tutulan kayýtlarý güvenilir bulur pek çok araþtýrmacý ve bürokrat öncesinde çok daha kýt olanaklarla çalýþan bürokrasimizin tuttuðu kayýtlar þimdikilerden bin kat daha güvenilir idi sonrasýnda ise, Türkiye'nin buradaki en büyük baþarýsý iþte böyle nüfusunu bilemeyen, hiçbir istatistiðine güvenilemeyen, hiçbir ekonomik temele dayanmayan ve sorma gir hanýna dönmüþ bir sistem yaratmak oldu... Bunu yalnýz yapmadý tabi, buradaki onursuz ve beceriksiz iþbirlikçiler de yardýmcý oldu elbette... Ýþte rakamlar: Cezaevinde yatan tutuklu ve mahkumlarýn toplamý: 300 civarýnda Uyuþturucu suçundan yatan tutuklu ve mahkumlar: 80 (35'i TC'li, 18'i çift uyruklu TC-KKTC, 14'ü KKTC'li ve 10'u diðer ülkeler.) Hýrsýzlýk suçundan yatan tutuklu ve mahkumlar: 57 (36'sý TC'li, 13'ü çift uyruklu TC-KKTC, 6'sý KKTC'li ve 2'si diðer ülkeler.) Sahtekarlýk suçundan yatan tutuklu ve mahkumlar: 40 (18'i TC'li, 6'sý çift uyruklu TC-KKTC, 7'si KKTC'li ve 11'i diðer ülkeler.) Cinayet suçundan yatan tutuklu ve mahkumlar: 31 (9'u TC'li, 10'u çift uyruklu TC-KKTC, 11'i KKTC'li ve 1'i diðer ülkeler.) Bunlara ek olarak da ýrza geçme, çocuk istismarý, geceleyin ev ve dükkan açma, kasti hasar gibi suçlarý iþleyen kiþilerin sayýsý yaklaþýk 140 ve bu rakamýn yaklaþýk 100'ünü TC uyruklular oluþturuyor... Polis verileri ve cezaevi istatistiklerine göre ortaya çýkan bu rakamlar bu ülkede neler olup bittiðini ortaya koymaktadýr aslýnda. Onun için sakýn kýrýlmayýn siz. Sizin yerinize bizim iþbirlikçi hükümetlerimiz ve yetkisiz yetkililerimiz seve seve kýrlýr, hem de büyük bir zevkle... Aplýç Kapýsý'nýn açýlmasýný istediler Lefke ve bölgesinde faaliyetlerini sürdüren 9 sivil toplum örgütü, KKTC ile Güney Kýbrýs arasýnda geçmiþten beri önemli bir geçiþ noktasý olduðunu ileri sürdükleri Aplýç Kapýsý'nýn ivedilikle açýlmasýný istedi. Lefke Çevre ve Tanýtma Derneði, Lefke Vakfý, Lefke Toplum Merkezi Derneði, Denizli- Gemikonaðý Kalkýndýrma Derneði, Lefke Kalkýndýrma Derneði, Lefke Kadýnlar Konseyi, Lefke ve Çevre Köyleri Dayanýþma ve Kalkýndýrma Derneði, Lefke ve Yöresi Üreticiler Birliði, Lefke Turizm Derneði, dün Kýbrýs Türk Tabipleri Birliði'nde (KTTB) konuyla ilgili ortak basýn toplantýsý düzenledi. Toplantýda KITREB yetkilileri de hazýr bulundu. Dokuz örgüt tarafýndan hazýrlanan ortak basýn açýklamasý Lefke Vakfý Baþkaný Vehit Nekibzade tarafýndan okundu. Ortak açýklamada, "Kýbrýs'ta iki kesimi ayýran hat boyunca açýlan her kapýnýn barýþ yolunda Maraþ'ýn açýlmasý CTP DEN HEM NALA HEM MIHA n "MARAÞ'IN BM GÖZETÝMÝNDE YERLEÞÝME AÇILMASI, MAÐUSA LÝMANI'NDAKÝ KISITLAMALARIN KALDIRILMASI VE KARÞILIKLI ASKERÝ GÜÇ ÝNDÝRÝMÝ GÜNDEME ALINMALI" Cumhuriyetçi Türk Partisi - Birleþik Güçler Merkez Yürütme Kurulu (CTP-BG MYK), Kýbrýs sorununun çözüm müzakerelerinde týkanýklýk yaþandýðýný savunarak, aþýlmasý için sürecin bütünüyle gözden geçirilmesini ve zaman sýnýrý olan, Birleþmiþ Milletler'in arabuluculuk misyonu üstlenerek baþkanlýk edeceði bir görüþme sürecine geçilmesini önerdi. Kýbrýs sorununa taraf olan garantörler ve iki toplumun katýlýmýyla uluslararasý bir konferans toplanmasýnýn "erken çözüm" hedefine ulaþabilmek için kaçýnýlmaz olduðunu belirten CTP MYK; Maraþ'ýn Birleþmiþ Milletler gözetiminde yerleþime açýlmasý, Maðusa Limaný üzerindeki kýsýtlamalarýn kaldýrýlmasý ve karþýlýklý askeri güç indiriminin gündeme alýnmasýný da istedi. CTP-BG MYK'dan yapýlan yazýlý açýklamada, "güven artýrýcý önlem olarak lanse edilmeye çalýþýlan" Maraþ'ýn mevcut statüsünün yasal sahipleri lehine deðiþtirilmesi talep ve/veya teklifleri deðerlendirilerek, þöyle atýlan ciddi bir adým olduðu" kaydedilerek, bu çerçevede iki lider tarafýndan resmi açýlýþý yarýn yapýlacak Yeþilýrmak-Pirgo Kapýsý'nýn Ada'nýn batýsýnda iki halkýn birbirine daha kolay kaynaþmasýna neden olacaðý görüþü belirtildi. Açýklamada, Ada'da nedeni ne olursa olsun çizilen ve iki halký birbirinden ayýran hattýn kuzey ve güneyde hayatý þöyle veya böyle etkilediði anlatýlarak, "Bu durum; yörenin bölünmesine ve hattýn iki yanýnda çýkmaz sokaklar oluþup yerleþim birimlerinde insanlarýmýzýn zorluklarla karþýlaþmasýna, köylerin önemlerini yitirmesine neden olmuþtur" denildi. Yarýn açýlýþý yapýlacak Yeþilýrmak-Pirgo Kapýsý'nýn Ada'nýn batýsýnda Dillirga bölgesindeki köylerin "yeniden kucaklaþmasýna" olanak saðlayacaðý ifade edilen açýklamada, bunun, kapýnýn her iki yanýndaki köylerin "çýkmaz sokak" konumlarýnýn sona ermesi anlamýna geldiði kaydedildi. denildi. "CTP-BG olarak, bütünlüklü bir çözümün bileþenleri arasýnda deðerlendirdiðimiz bu konunun, baþlý baþýna bir unsurmuþ gibi sunulmasý ve kimilerince de çözüm olarak ortaya konmasýnýn, çözümsüzlüðün tüm Kýbrýslý Türk ve Rumlar için yarattýðý olumsuzluklarý gidermenin çok uzaðýnda kaldýðýnýn altýný öncelikle çizmek isteriz." Açýklamada, "Rum Yönetimi'nin tüm ada adýna AB üyesi olduðu 2004'ten beri Kýbrýs Türk halkýnýn maruz kaldýðý kuþatýlmýþlýðýn, her geçen gün daha da aðýrlaþarak sürdüðü" belirtilerek, 2004 referandumuna giden süreçteki müzakerelerde, taraflarýn BM'nin çizdiði takvime baðlý kalmayý ve arabuluculuk görevi üstlenerek hakemlik yapmasýný kabul ettiði; bu formülle, aþýlamayan unsurlarýn BM tarafýndan yazýlarak kapsam dâhiline alýnmasýyla, çözüm planýnýn tamamlanýp eþ zamanlý referanduma sunulacak hale getirildiði anlatýldý. ÇAVUÞOÐLU GÝRNE OKULLARINI ZÝYARET ETTÝ- Milli Eðitim, Gençlik ve Spor Bakaný Nazým Çavuþoðlu, okullardaki son durum hakkýnda bilgi almak amacýyla Girne Bölgesi'ndeki bazý okullarý ziyaret etti. Bakanlýk basýn bürosundan verilen bilgiye göre, 23 Nisan Ýlkokulu, Oðuz Veli Ortaokulu ve Anafartalar Lisesi'ne gerçekleþtirdiði ziyaretlerde Bakan Çavuþoðlu, okul müdürleri ile öðretmenlerden okullarýn fiziki alt yapýlarý ve öðretmenlerin eðitim sistemi hakkýnda bilgi aldý. Kalem Yalçýn Okut Vicdansýz, ruh hastasý, kafasý fosilleþmiþ baðnaz bireyler Baþlýktaki bu lâf salatalarý, Türkiye deki son referandumdan önce, ünlü dönekler tarafýndan sosyalist sola yöneltilen hakaretlerdir. Özal döneminde de Özalý göklere çýkartýyordu bu Liboþlar. Birçoðunun Kýbrýs a da çok gelip gitmiþliði var; ve bir matah sanýlarak el üstünde tutuluyor, bir güzel aðýrlanýyorlardý. Daha birkaç yýl önce, o döneklerden biri olan Ozan Ceyhun Efendi ye geniþ araziler tahsis edilmemiþ miydi?.. Yerel döneklerimizden Doðan Harman da kýyaklara gark edilmedi mi?.. Ne vergi, ne elektrik parasý, ne de kira Oh ne âlâ Ayrýca, daha Asil Nadir yüksekten uçan kartal iken ayaklarýna kapanan Doðan Harman ý özel uçaðýna davet etmedi mi; beraber seyahat etmediler mi?.. Ayný þekilde, Özal da Türkiye deki Liboþ dönekleri her seyahatinde uçaðýna davet eder, sýrtlarýný sývazlar, halka söylemek istediði yalanlarý onlara anlatýr; onlar da köþelerinde yazarlar ve güya kamuoyu oluþtururlardý Unutulmamalý ki, Hitler in gözdesi ve NAZÝ lerin Propaganda Uzmaný -yalan þampiyonu- Göebels de bir zamanlar gazeteci idi! Aynen Doðan, ve Türkiye deki diðer dönekler gibi Derken, Özal, Kürt sorunu için askeri çözüm deðil, siyasi çözüm ü dile getirdikten sonra garip bir þekilde vefat edince Liboþlar açýkta kaldýlar. Özal ýn kuþkulu vefatýndan sonra boþta kalan Liboþlar kendilerine baþka yaðlý bir kapý aradýlar; dolaþýp durdular ve en sonunda, ABD-Pentagon un Büyük Ortadoðu Projesi çerçevesinde dizayn etmiþ olduðu çok aleni olan AKP ye tav oldular Þimdi onlarýn borazanlýðýný ve bezirgânlýðýný yapýyor; ve - utanmadan- sosyalist sol a baþlýktaki o hakaretleri yaðdýrýyorlar. Hele, aralarýnda Kütahyalý adlý Taraf gazetesi köþecisi bir zýrtapoz var ki, 68 Kuþaðýnýn unutulamaz mücadelelerimizin liderleri Denizleri de Mahirleri de: Milliyetçi, Orducu ve Cuntacý ilan etme küstahlýðýný/ cehaletini gösteriyor Ve bu deli saçmalýklarý da Taraf gazetesinde yayýmlanabiliyor Sadece o mu?.. Deðil tabii Tarih çi olmayan ama ilerici Tarihçi lere posta koymakla ünlü, Devletlû Çocuðu ve tv yýldýzý, ve de: Ayný tondan çýkmýþ sloganlarý hiç durmadan tekrarlayýn ve her üç kelime arasýnda Hayýýýr! çýðlýklarý atýn diye çýðlýklar atan Murat Bardakçý ya; ve geçmiþte CHP Genel Sekreteri de olmuþ olan Tarhan Erdem e kadar Taraf gazetesinden Neþe Düzel ile yaptýðý son röportajýnda: Hayýr ýn yarýsý endiþeli-mazbut modernlerden geldi. Bunlarýn adý artýk kararlý korkaklar olmalý diyen eski CHP li Tarhan Erdem e kadar; hepsi de, hepisi de Darbeci Generallere karþý olmak ve bu yönde sert eleþtiriler yazmak elbette ki önemlidir ve gereklidir, ama yetmez Statükonun iktidar fraksiyonlarýndan sadece birine vurup, diðerini (üstelik de ABD nin bütün gücü ile desteklediði diðer fraksiyonu) pohpohlamak olmaz... Býrakýn 20. yüzyýlda Lenin, Troçki, Stalin, Mao, Ho Amca, Komandante Fidel ile Komandante Che ve diðer muzaffer teorisyen ve komutanlarýn ilkelerini ve söyledikleri ile yazdýklarýný; bunu ne akýl alýr, ne de izan ABD militarizminin tüm gücüyle desteklediði o Ýslami Sermaye Fraksiyonu nu alkýþlamak, ayný zamanda: bütün o muzaffer teorisyen ve komutanlar(ýmýz)ýn miras ve vasiyetlerini inkâr ve reddetmek demektir Bu kritik noktada, ben deklâre ediyorum: Sorry, kalsýn; bu demokrasi yi ben almayayým!.. Bütün bunlarýn bizimle ne alâkasý var, denebilir. Var efendim Çünkü, bizim buralarda da AKP nin demokrasi, barýþ ve özgürlük getireceðine inanan geniþ bir kesim var. Kuzey Kýbrýs ta da, AKePe nin kuyruklu yalanlarýna inananlar hâlâ yýðýnla Bozacýnýn þahidi, þýracý olur muþ, diyor bir atalar sözü. Demokrasi yalancý pehlivanlýðý yapan soyguncu AKP bozacýlarý nýn þýracý þahitlerinden birkaç örnek sýraladým iþte Varýn, durum vaziyetlerinin vahametini siz tahayyül edin

9 14 Ekim 2010 Perþembe Tünel ALINTI ÝSTANBUL'A KIYMAYIN Sayýn Baþbakan, Sayýn Büyükþehir Belediye Baþkaný, sayýn yöneticiler, bazen sizi þeytan dürtüyor olmalý. Kentte acil hizmet bekleyen pek çok yer varken, en sorunsuz ama en görünen noktaya gözlerinizi dikiyorsunuz. Sansasyona ihtiyacýnýz yok oysa. Zor iþler yapýyorsunuz, ezberleri bozuyorsunuz. Gelin, kendi ezberinizi bozmayý deneyin lütfen. Ýstanbul'a kýymayýn! Kentin en güzel, en yaþayan meydanýna, Taksim'e kýymayýn. Taksim'in derisini yýrtmayýn, altýný oymayýn. Enerjinizi bir fantezi uðruna harcamayýn lütfen. Bu niyetinizin çýlgýnlýk olduðunun farkýndasýnýz. Gelin konuþalým, lütfen biraz dinleyiniz. Çünkü; "karþýlaþtýðýmýz önemli problemler, onlarý yaratan düþünce tarzlarý ile çözülemez." Einstein böyle uyarýyor bizleri. Tan ORAL (Taraf) DÝPNOT Yeþilýrmak Kapýsý'nýn açýlýþ törenine katýlacak gazeteciler, ara bölgeden kalkacak minibüsle götürülecek. TALAT'I DAVET ETMEDÝYSE BM ETMEDÝ ARÞÝV TARÝH 7 EYLÜL, 2009 En büyük toplu mezar Lapta'da ceset 'te Girne ve köylerinde öldürülen Kýbrýslý Rumlarýn önemli bir bölümü, Lapta'da balkýçý barýnaðýna yakýn bir mesafedeki araziye topu olarak gömülmüþ... Gözden kaçmayanlar... ÇÝFTE KAVRULMUÞ MARAÞ STANDARDI CTP hükümetteyken, Mehmet Ali Talat müzakere masasýný týngýr mýngýr sallamaktayken, Maraþ "bütünlüklü" çözümün bir parçasýydý. CTP hükümetten tumba olunca, Talat da müzakere masasýndaki yerini Derviþ Eroðlu'na kaptýrýnca Maraþ'ý hatýrladýlar. Bu ne biçim çifte kavrulmuþ bir standarttýr, bu ne menem konjontürel bir salatadýr, anlayamadýk. Talat müzakere masasýnda iken aðzýnýzý açsaydýnýz ya be gumbarolar. Belki elele verirdi iki yoldaþ, belki açarlardý Maraþ'ý gardaþ gardaþ... ÝNCÝR ÇEKÝRDEÐÝ "Yeþilýrmak kapýsýnýn açýlýþý ara bölgede olduðu için davetleri BM yaptý. BM'nin kimleri davet ettiðini biz de tam olarak bilmiyoruz." Derviþ EROÐLU VÝRGÜL ZORUNLU DÝN DERSLERÝ AKP Hükümeti'nin "yumuþak karný" zorunlu din dersleri. Aleviler din derslerinin zorunlu olmaktan çýkarýlýp seçmeli olmasýný talep ederken, AKP Hükümeti'nin Diyanetten Sorumlu Bakaný Alevilere "Ne derdiniz var din dersiyle" diye soruyor. Din dersleri 12 Eylül Anayasasý ile zorunlu hale getirilmiþti. AKP bir yandan 12 Eylül rejiminin meyvalarýný yerken, bir yandan da 12 Eylül'ü mü yargýlayacak? Sünni Ýslam eðitimini dayatan AKP'nin demokrasi anlayýþý din dersine kadar. Yerseniz... "Olay ara bölgededir. BM'nin kimleri davet ettiðini doðrusu biz de tam olarak bilmiyoruz." Derviþ EROÐLU 9 Posta... Posta... Posta... Posta... Posta... Posta... Memleketimden manzaralar Peter Preston The Guardian da yazdý: Afganistan daki savaþýn gerekçeleri her gün biraz daha gülünç oluyor Birkaç gece önce, ekranýn karþýsýnda gözlerim doldu. Teðmen Mark Evison'ýn annesi, Channel 4 News'den, oðlunun son saatlerini gösteren görüntüleri yayýmlamasýný istemiþti. 26'sýnda olan Evison, 18 ay önce Taliban saldýrdýðýnda müfrezesinin baþýndaydý. Bir mermi omzuna isabet etti. Adamlarý onu üsse götürdü ve acil durum helikopteri istedi. 20 kilometre uzaktaki hastaneye yetiþtirilebilseydi, muhtemelen kurtulabilirdi. Fakat helikopterin gelmesi 94 dakika sürdü. Evison kan kaybýndan öldü. Savunma Bakanlýðý'nýn yaptýðý açýklama son derece rahatsýz edici. Savunma Bakanlýðý'na kalýrsa, saniyeler içinde gelse bile hiçbir helikopter ona yardým edemezdi, çünkü hayatta kalamayacak kadar aðýr yaralýydý. Beceriksiz askeri bürokrasiye öfkelenebilirsiniz. Fakat Evison'ýn ölüm anýnýn görüntüleri teçhizat ve yardýma gelme süresiyle ilgili sorularýn ötesine gidiyordu. Bu, Hollywood'un bile hayal KARÝKATÜR / Serhan Gazioðlu edemeyeceði tarzda bir savaþtý: Gerçek kaos, gerçek cesaret, gerçek ölüm. Kýbrýs'ta, ateþ hafiflediðinde, Kýbrýslý bir Türk'ün bahçesindeki çukurun dibine baktýðýmý ve delik deþik olmuþ üç genç Türk'ün yattýðýný gördüðümü hatýrlýyorum. Hindistan ve Pakistan savaþa tutuþtuðunda piyade cesetlerinin yanýnda, ineklerin ve öküzlerin þiþmiþ cesetlerini gördüðümü hatýrlýyorum. Evison, tarih boyunca verilen milyonlarca kurbandan sadece biri. Fakat artýk öfkenin de karýþtýðý acý, böyle büyük bir çýlgýnlýða dair bildik tepkinin ötesine geçiyor. Bazen savaþtan kaçamazsýn, savaþmak zorundasýndýr. Peki Afganistan'da böyle mi? Bu savaþta gerekçelerin günden güne daha da gülünçleþtiðini görmeniz için illa bir yardým görevlisinin öldürülmesi gerekmiyor. ABD yönetimi Kongre'ye cýlýz bir rapor gönderdi. Beyaz Saray en yakýn çýkýþý ararken saða sola tosluyor. Arta kalan bazý þahinler, konvoylarýn havaya uçtuðunu ve ikmal hatlarýnýn bloke edildiðini seyrederken, Pakistan'ý iþgal etmekten dem vuruyor. Oysa Hollandalýlar, çoktan çekip gitti. Amerikalýlar gelecek yýl eve dönmek istiyor. Britanya Baþbakaný Cameron da bu alçak giriþimin altýna son çizgiyi çekmek için herkes kadar hevesli. Çekilme aný son derece yakýn. Mark Evison'ýn son anlarýnýn aðlatmasýnýn asýl sebebi de bu; bu kadar çok sadakat ve adanma. Londra, Brüksel ya da Washington'da pahalý takýmlar içindeki baþka genç adamlar, bir kez bile üniforma giymemiþ adamlar, sahte zafer ilan etmek ve Afganlarý kendi baþlarýna býrakmak için ne kadar vakit geçmesinin siyaseten kabul edilebilir olup olmadýðýný tartýþýyor. Askerlerin gereksiz yere ölmesi dehþet verici. Onlardan bile bile boþ yere ölmelerinin istenmesi alçaklýk. (10 Ekim 2010)

10 10 14 Ekim 2010 Perþembe KARATAHTA Eftagomi(Yedikonuk) Kýbrýslý Türk Ýlkokulu Burak Maviþ Ayný Dili Konuþmaktan Yoruluyoruz Bir nüfus tartýþmasý almýþ baþýný gidiyor. Her kafadan bir ses, her yürekte bir burukluk ve hayal kýrýklýðý. Korkuyoruz. Rakamlarý telafuz ederken dudaklarýmýzýn titrediðini gizleyemiyoruz, öfkemiz ise sadece kendi içimizi daðlýyor. Bir avuç mu kaldýk, yoksa bir elin parmaklarý mý? Her kafadan bir ses çýkýyor. O sesler bir türlü ayný yolda birleþip, kendine doðru dürüst bir cevap bulamýyor. Bölük pörçük ve umutsuzuz. Ýçimizdeki sesi dýþa vurmayý inkar ediyoruz. Kimimiz marjinaliz, kimimiz iþbirlikçi, kimimiz bana dokunmayan yýlan bin yaþasýncý, kimimiz koltuk sevdalýsý, kimimiz baþkasýnýn omuzlarýna basarak ayakta kalýyor, kimimiz bel aðrýsý çekiyor, kimimiz teslimiyetçi, kimimiz mücadele ediyor... Bir milyondan geriye sayýp, birinin saymayý durdurmasýný içimizdeki sayýyý bulmasýný istiyoruz. Sayýnýn vehametini komik buluyoruz. Kendi kendimize gülüyoruz ama içimiz kan aðlýyor. Çareler uyduruyoruz kendi kendimize. Ürettiðimiz formülleri uygulayamýyoruz, maalesef benim sevgili dostum kendi kendimizi yönetmiyoruz. Din algýlayýþýmýzý, dilimizi, geleneklerimizi, adamýzý seviyoruz. Bu coðrafyanýn içinde yoðrulmuþ kültürleri içimizden tek tek söküp alýnmasýndan korkuyoruz. ÇOCUKLUK ANILARINA SAYGI (XXVII) Mahallemizden, köyümüzden, þehrimizden, okulumuzdan, hastanemizden kaçýp bir yalanda gettolaþýyoruz. Ayný dili konuþmaktan yoruluyoruz. Sokakta yürürken kendimizi yalnýz hissediyoruz. Sanki doðduðumuz topraklarda deðil de baþka bir coðrafyada dolaþýyoruz. Zaman mekan insan üçgeninde, geçmiþ ile gelecek arasýnda sýkýþýp kalýyoruz. Korkularýmýz somutlaþýyor. Fonda bir ses yankýlanýyor Kim yerli kim göçmen sýnýr aç kin besler Ýnsanlarla deðil bizim kavgamýz, olamazda, hepimiz emek mücadelesi veriyoruz. Irk, dil, din, renk ayrýmý yoktur bizim soframýzda, hepimiz sömürülüyoruz, hepimizin düþmaný sermaye, hepimiz neo-liberal politikalardan acý çekiyoruz. Bizim isyanýmýz, bizim kavgamýz üzerimizde uygulanan politikalarladýr. Elbette biz de biliyoruz ki, gözlerimizi körleþtiren bu çoðunluðun kavgasý bizimle deðil, ekmekledir. Bilin ki bizim kavgamýz çoðunlukla deðil, egemenlerledir. Kapatýlan Köy Ýlkokullarý Kapanan her okuldan geriye ya virane bir manzara ya da birilerine peþkeþ çekilen bir görüntü kaldý. Kapatýlan her okulun çevresi suskunlaþtý, köyün sosyal paylaþým süreci kesintiye uðradý. Okullar liberal vaatlerle kapatýlarak birleþtirildi ama içi boþ vaatler 16 sene olmasýna raðmen halen gerçekleþemedi. Hani sözler, nerede kapalý spor salonu, nerede muhteþem altyapý, nerede bir avuç çocuðun hayali... Eftagomi(Yedikonuk) Kýbrýslý Türk Ýlkokulu 1960 nüfus sayýmýna göre 298 Kýbrýslý Türk, 738 Kýbrýslý Rum un yaþadýðý Eftakomi de bölünmenin ardýndan kendi kaderine terkedilmiþ okul binalarýndan biri olan Kýbrýslý Türk Ýlkokulu yok olmaya yüz tutmuþ okul binalarýnýn baþýnda geliyor den sonra Kýbrýslý Türkler daha büyük bir bina olan Kýbrýslý Rumlar ýn ilkokul binasýna taþýndýlar. Tam 36 yýldýr kullanýlmayan bina, deðerlendirilmeyince tarihin acýmasýz viranlýðýna dönüþtü. Kilanemos(Esenköy) Ýlkokulu Karpaz yarýmadasýnýn karma köylerinden biri olan Kilanemos ta 1960 nüfus sayýmýna göre 12 Kýbrýslý Türk, 85 de Kýbrýslý Rum yaþardý. Çam aðaçlarýnýn arasýndan derin bir vadi izdüþümü ile deniz manzaralý olan köyün topraklarý yakýn zamanda çarpýk betonlaþma ile yitirilecek deðerler arasýna adýný yazdýracak. Köyün tek þubelik ilkokul binasý ise, geçmiþ ile gelecek arasýnda sýkýþmýþ kültürel yozlaþmamýzýn kaderini içerisinde hissediyor. Okul binasý çocuklardan aldýðý eðitim düþünü artýk ineklere bala ve saman olarak sunuyor. Öðretmenin vasfýsýzlaþtýrýlmaya çalýþtýrýldýðý, öðrencinin müþteri, eðitimin meta olarak görüldüðü bir çaðda, kapatýlan köy okullarýnýn ilk zilini yine para çalacak! Kilanemos(Esenköy) Ýlkokulu DÜNYADAN... DÜNYADAN... Küresel ýsýnma kurbaný kutup ayýsý av peþinde Bu kare, küresel ýsýnmanýn hayat alaný olan buzlarý eritmesi sonucu av bulmakta zorlanan bir kutup ayýsýnýn içler acýsý halini gözler önüne seriyor. Norveç'in Svalbard bölgesinde, bu yaz Lucy O'Donnell tarafýndan çekiler karelerde hem buzlarýn ne kadar eridiði hem de bir kutup ayýsýnýn yaþadýðý zorluklar görülüyor. O'Donnell, "Kutup ayýlarýný izlemek beni mest ediyor. Ama onlarý bu halde görmek, beni çok etkiledi. Yaþamak için baþka da seçenekleri yok" dedi. Rock'n Roll starlarýný aratmayan yavru goril Kameralarý görünce týpký Elvis Presley, Amy Winehouse ve Gary Gilletter'ýn sahnedeki çýlgýn anlarýný hatýrlatan bir coþkuya kapýlan yavru goril ülkenin maskotu haline geldi. Ruanda'daki milli parkta yaþayan "Brown Sugar" isimli yavru goril, kamera ve fotoðraf makinesi görünce yapmadýk çýlgýnlýk býrakmýyor. Önce avazý çýktýðý kadar baðýrýyor ardandan da annesinin kucaðýnda inanýlmaz hareketlerle tepiniyor. Yavru goril, þovdan sonra ise iki kolunu hayava kaldýrarak, "Nasýlým?" der gibi poz veriyor. Ýkiziyle uzayda sekiz gün Amerikalý ikiz astronotlar Scott Kelly ve Mark Kelly'nin uzayda bir araya gelecekleri açýklandý. Scott Kelly, geçen perþembe Kazakistan'daki üsten Rus Soyuz uzay aracýyla Uluslararasý Uzay Ýstasyonu'na (UUÝ) giderken, ikiz kardeþi Mark'ýn da þubat sonunda uzaya gitmesi bekleniyor. 46 yaþýndaki ikiz kardeþler uzay istasyonunda birlikte sekiz gün geçirecek. Bu dünyada bir ilk olacak. Mars'ta hayat iþareti: CO2 Mars'ta hayat olduðuna iliþkin yeni bir bulgu, bilim dünyasýný heyecanlandýrdý. "Kýzýl Gezegen" olarak da bilinen Mars'ta karbondioksit gazý keþfedildi. Uydu görüntülerinden elde edilen bu bilgi, uzayda bir zamanlar yaþam olduðuna iliþkin önemli bir ipucu sayýlýyor. Uzmanlar, gezegenin yüz milyonlarca yýl önce sýcak, nemli ve hayata daha elveriþli olduðunu düþünüyorlar. NASA'dan Dr. Joseph Michalski, bulgularýn yaþama iþaret ettiðini söyledi. "Beslenmeleri" için kanýný vermeyince... Amerika'da yaþayan 25 yaþýndaki Robert Mayley, Aaron Homer ve Amanda Williamson'un kendisinden istediklerini duyunca kulaklarýna inanamadý. Ýkili, beslenmek için Mayley'in kanýndan istiyorlardý. Ýkiliye "hayýr" yanýtýný veren Mayley ne olduðunu anlayamadan býçaklandý. Yapýlan polis soruþturmasýnda Homer ve Williamson'ýn "vampirlikle" uðraþtýðýný söyleyen Mayley, çifte daha önce kanýndan verdiðini itiraf etti. Saldýrýya uðradýðý gece de daha önce birkaç kez yaptýðý gibi Homer ve Williamson'ýn evinde olduðunu söyleyen Mayley, komþularýn polise haber vermesiyle kurtarýldý. Homer ilk baþta kýz arkadaþýnýn saldýrýya uðradýðýný söylese de, gerçek sonunda ortaya çýktý ve Mayley'i býçakladýðýný itiraf etti. Ýkili saldýrý ve polisi yanýltmaya çalýþmak suçlarýndan mahkemeye çýkarýlacak.

11 14 Ekim 2010 Perþembe GÜNEY KIBRIS.. GÜNEY KIBRIS.. GÜNEY KIBRIS.. GÜNEY KIBRIS... TECAVÜZÝ ALETLER BULUNDU Larnaka'da ikamet eden 52 yaþýndaki bir Rum'un tasarrufunda tecavüzi aletler bulunduðu bildirildi. Alithia gazetesinin haberine göre, polisin söz konusu þahsýn aracýnda yaptýðý aramada 30 zehirli sprey ve elektronik coplarý þarj etme özelliðine sahip 7 þarj aleti bulundu. Þahsýn evinde yapýlan aramada ise, 34 elektronik cop ve 50 zehirli sprey daha tespit edildi. Habere göre polis, aletlere el koydu ve geniþ çaplý bir soruþturma baþlattý. KÝLÝSE MUMLARI HAVAYI KÝRLETÝYOR Kiliselerde yakýlan mumlarýn havayý, otobüslerin egzozundan çýkan dumanlardan daha çok kirlettiði bildirildi. Politis gazetesi, Rum kiliselerinde yapýlan bir araþtýrmanýn, yakýlan mumlar nedeniyle kilisenin içerisindeki havanýn oldukça kirlendiðini ve bunun da, insan saðlýðýna zararlý olduðunu gösterdiðini yazdý. Gazete, mumlarýn yanmasýyla ortaya çýkan maddelerin akciðerlerde hasara neden olduðunu ve kiþide solunum problemlerine yol açtýðýný kaydetti. Haberde, kiliselerin içindeki hava kirliliðinin, kiliselerde bulunan çeþitli ikon, dini kitap, tablo vb. gibi þeylere de zarar verdiði belirtildi. AVRUPALI ORTAKLAR DA ÝKNA EDÝLEMEDÝ AB'deki çoðu ortaðýnýn Rum yönetiminin; Doðrudan Ticaret Tüzüðü, Maraþ'la ilgili önerisi, Kýbrýs sorununun çözümsüzlüðü dolayýsýyla AB-NATO iliþkilerindeki sorunlar ve uluslararasý konferans düzenlenmesi konusundaki argümanlarýnýn Avrupalý ortaklarýný ikna etmediði haber verildi. Politis; "Ýnanç Eksikliði Var... Baþkan Kýbrýs Sorununda AB'de Darboðazlardan Geçecek" baþlýðýyla yansýttýðý haberinde, Avrupalý ortaklarýnýn, Rum yönetiminin Kýbrýslý Türklere yönelik Doðrudan Ticaret Tüzüðü'ne iliþkin siyasi argümanlarýný dikkate almadýðý veya almak istemediðini yazdý. Habere göre, Rum Yönetimi Baþkaný Dimitris Hristofyas'ýn Maraþ'la ilgili önerisinin, görüþülmesinin Kýbrýs müzakereler sürecini geciktirmeyeceði gerçekçiliði bulunmuyor ve uluslararasý konferans düzenlenmesine getirdiði þartlar kesinlikle uygulanabilir görülmüyor. Kýbrýs sorunuyla meþgul olan ülkeler arsýnda; 'oyunun sonunun' yalnýz Güvenlik ve Garantiler deðil Toprak, Ekonomi ve Avrupa konularý baþlýklarýný da kapsamasý gerektiði eðiliminin hakim olduðuna dikkat çekiliyor. ÝNGÝLÝZ TEMYÝZ MAHKEMESÝNÝN KTHY ÝLE ÝLGÝLÝ KARARI Rum gazeteleri Ýngiltere Temyiz Mahkemesi'nin Kýbrýs Türk Havayollarý Þirketi (KTHY) ve CTA Holidays Limited'in açtýðý davayla ilgili dün vardýðý hükümle ilgili haberleri okurlarýna çeþitli baþlýklar altýnda aktardýlar. Fileleftheros "Kýbrýs Cumhuriyeti, Hava Sahasýnýn Tamamýnda Egemendir... Ýngiltere Temyiz Mahkemesi Kýbrýslý Türklerin Direkt Uçuþ Talebini Reddetti" baþlýðýyla verdiði haberinde "Bu davaya Kýbrýs Cumhuriyeti de, egemenliðine karþý doðrudan saldýrýya uðrayan müdahil taraf olarak katýldý. Ýngiltere Ýstinaf Mahkemesi Kýbrýs Cumhuriyeti'nin hava "HANGÝ KIBRIS SORUNU? ÝÞSÝZLÝK!" DÝSÝ Baþkaný Nikos Anastasiadis'in, dün, Lefkoþa'da bir kafeteryaya giderek, oradaki gençlerle temaslarda bulunduðu bildirildi. Politis gazetesi, yukarýdaki baþlýk altýnda yansýttýðý haberinde, Anastasiadis'in gençlerle yaptýðý görüþmede, Kýbrýs sorununun ikinci planda kaldýðýný ve gençlerin mücadele ettiði iþsizliðin ön plana çýkarýldýðýný yazdý. Gazete, gençlerin Anastasiadis'e iþ bulamadýklarýndan yakýndýklarýný ve mesleki "LÝMNÝDÝ AÇILANA KADAR KÖPRÜNÜN ALTINDAN ÇOK SU AKTI" Rum gazeteleri Yeþilýrmak Kapýsý'nýn açýlmasýyla ilgili haberlerinde 16 ayýn ardýndan ve birçok görüþmeler yapýlýp çabalar sarf edildikten sonra KKTC ikinci Cumhurbaþkaný Mehmet Ali Talat ile Rum Yönetimi Baþkaný Mehmet Ali Talat'ýn Yeþilýrmak barikatýnýn açýlmasýna yönelik vardýðý anlaþmanýn hayata geçirilmekte olduðunu belirttiler. Haravgi gazetesi yukarýndaki baþlýk altýnda verdiði haberinde gazeteye açýklama yapan güvenilir bir hükümet kaynaðýnýn "anlaþmanýn tamamýyla uygulanacaðýný" belirterek "Erenköy'e elektrik enerjisinin verilmesi bu anlaþmanýn bir parçasýydý ve gerçekleþtirildi, ulaþým da BM aracýlýðýyla her barikatta yapýlan geçiþ prosedürünün öngördüðü gibi olacak" dediðini AVUKATA SÝLAHLI SOYGUNUN ARDINDA TAVURÝ VARMIÞ Larnaka'daki bir avukatlýk bürosunda çalýþan 42 yaþýndaki avukata silahlý soygun düzenlenmesinin ardýndan "Tavuri" lakaplý 45 yaþýndaki Mustafa Zekeriya'nýn çýktýðý iddia edildi. 42 yaþýndaki avukata önceki gün bir Kýbrýslý Türk tarafýndan silahlý soygun düzenlendiði ve 4 bin Euro'sunun gasp edildiði iddia edilmiþti. Politis gazetesi, Tavuri'nin avukatlýk bürosuna giderek, bahsi geçen avukattan bir mesele ile ilgili yardým istediðini, hatta bu mesele ile ilgili "sözde" STAVRAKÝS: "ACÝLEN 1 MÝLYAR EURO LAZIM" Rum Maliye Bakaný Harilaos Stavrakis, Rum ekonomisi için acilen 1 milyar Euro gerektiðini söyledi. Fileleftheros gazetesinin haberine göre Stavrakis, bu paranýn bulunmasý için uluslararasý sermaye piyasalarýnda giriþim baþlattý. Gazete, bu giriþimlerin, henüz bütçe açýðýnýn kapatýlmasý için gerekli önlemlerin alýnmamýþ olmasý nedeniyle yaþanan mali problemlerin sahasýndaki egemenliði gözle görünür ve kesin bir þekilde tesis eden karar aldý" ifadesine yer verdi. Politis "Ýngiltere Ýstinaf Mahkemesi Direkt Uçuþla Ýlgili Kýbrýs Türk Talebini Reddetti... 'Tayvan Deðilsiniz`" baþlýðýný kullandý ve Ýngiliz Temyiz Mahkemesi'nin ilgili karýnýn "doðrudan ticaret konusunda da hukuki argüman olarak deðerlendirilebileceðini" savundu. Simerini haberini "Yasadýþý Timbu (Ercan) Havaalanýna Hayýr... Timbu'ya Uçuþlar Stop- List'te... Ýngiltere Temyiz mahkemesi Türk Þirketlerinin Temyizini Kabul Etmedi" baþlýðý altýnda aktardý. durumlarýyla ilgili yaþadýklarý endiþelerden bahsettiklerini; görüþmede, Kýbrýs sorunu veya Kýbrýslý Türkler ile uyum saðlama konusunda yalnýzca birkaç soru sorulduðu kaydedildi. Gazete, Anastasiadis'in, gençlerle yaptýðý görüþmenin ardýndan, siyasilerin bürolarýyla sýnýrlý kalan yaþantýlarýnýn, gençlerin gerçekte mücadele ettiði problemlere gereken önemi vermemeleriyle sonuçlandýðýný söylediðini yazdý. aktardý. Gazete hükümet kaynaðýnýn bir soruya karþýlýk "Ürün geçiþlerinin de diðer barikatlardaki uygulamalar gibi olacaðýný" belirttiðini yazdý. Haberde Rum Baþkanlýk Komiseri Yorgos Yakovu'nun Rum tarafýnda Aþaðý Pirgos bölgesinde üretilen ürünler ve ticari mallarýn Yeþilýrmak aracýlýðýyla Lefkoþa Rum kesimine geçirilmesi ile ilgili bir soruya "ürünlerin geçirilmesinin Yeþil Hat Tüzüðünün þatlarýna dayandýðýný ve Avrupa Komisyonunun, tüzüðün deðiþtirilmesini üstlenmesi gerekeceðini" ifade etti. Yeþilýrmak ve KKTC üzerinden Rum tarafýna ticari ürünlerin geçirilmesinin mümkün olduðu inancýný dile getiren Yakovu, bu konuyla Rum Bakanlar Kurulu'nun da ilgilendiðini söyledi. bir takým belgeleri göstermek amacýyla Tavuri'nin evine gitmelerini istediðini savundu. Evin KKTC'de mi Güney Kýbrýs'ta mý bulunduðuna iliþkin bilgi verilmeyen haberde, Tavuri'nin, avukatla birlikte eve gittiklerinde, silahýný çýkararak avukata doðrulttuðu ve avukatýn üzerindeki 4 bin 200 Euro'yu gasp ettiði, daha sonra da avukatý eve kilitlediði ileri sürüldü. Gazete, avukatýn anlattýklarý çerçevesinde çýkarýlan eþkalin, Tavuri'ye ait olduðunun anlaþýldýðýný öne sürdü. gölgesinde baþlatýldýðýný kaydederken, 2010 yýlý bütçe açýðýnýn yüzde 6 olmasýnýn beklendiðini ve gerekli önlemler alýnmazsa, bu açýðýn 2011 yýlýnda daha fazla olacaðýný yazdý. Haberde Stavrakis'in, baþlatmýþ olduðu giriþimler çerçevesinde "Çarþamba Paris'te, Perþembe ise Monako'da gerçekleþtirilecek olan road show'lara (tanýtým turu) katýlacaðý" belirtildi. VTTI: KIBRISLI TÜRK TOPRAÐI ALMADIK Akaryakýt depolanmasý konusunda dünya çapýnda dev þirketler kategorisinde olduklarý belirtilen Hollanda'nýn Vitol ile Malezya'nýn devlet þirketi Petronas'ýn, ortaklaþa kurduklarý "VTTI" (Vitol Tank Terminals International) þirketi, akaryakýt terminali inþa etmek için Vasiliko sanayi bölgesinde aldýklarý topraðýn Kýbrýslý Türk topraðý olmadýðýný iddia etti. Simerini gazetesinin haberine göre, VTTI'dan yapýlan açýklamada, akaryakýt terminalinin inþasý için alýnan arazinin, Yunanistan Madencilik Þirketi (EME) ile yapýlan anlaþmanýn ardýndan alýndýðý belirtildi. VTTI, arazinin alýnmasý için gerekli olan tüm yasal prosedürlerin yerine getirildiðini ve gerekli olan tüm onaylarýn alýndýðýný kaydetti. Açýklamada ayrýca, akaryakýt terminalinin inþasýnýn gerçekleþeceði taahhüt edildi ve inþaatýn 2012 yýlý içerisinde tamamlanacaðý belirtildi. 11 DÜNYADAN... DÜNYADAN... Þov için kendini 20'nci kattan attý Bugüne dek "Demir Adam" (Iron Man) ve "Görevimiz Tehlike" (Mission Impossible) gibi birçok aksiyon filminde yer alan dublör Bob Brown, ABD'nin Los Angeles kentinde unutulmaz bir gösteriye imza attý. 51 yaþýndaki Brown, alevler içinde bir gökdelenin 20'nci katýndan aþaðý atladý. Bu þov için aylarca hazýrlýk yapan dublör, yanmayan özel kýyafetlerini giydikten sonra kendisini ateþe verdi. Ardýndan camý kýrýp atlayan çýlgýn dublör hava yastýðýna düþtü. Bu tarz bir gösterinin daha önce hiç denenmediðini belirten Brown'ýn ekibindeki yetkililer, hava yastýðýný doðru noktaya yerleþtirmek için aylarca çalýþtýklarýný söyledi. Brown ise güvenlik önlemleri alýndýðýný, atlayýþta hayati tehlike olmadýðýný açýkladý. Ayaklarýyla harikalar yaratýyor Çin'de düzenlenen yetenek yarýþmasýný kollarýný 10 yaþýndayken bir kazada kaybeden genç piyanist kazandý. Ayak parmaklarýyla verdiði piyano resitaliyle izleyenleri büyüleyen 23 yaþýndaki Liu Wei, James Blunt'un 'You're Beautiful' adlý þarkýsýný, "En azýndan harika bir çift ayaðým var" deyip gülümseyerek anonsladýktan sonra salondakilerin meraklý bakýþlarý altýnda çaldý. Piyano çalmaya 18 yaþýnda baþlayan Liu'ya albüm yapmak için müzik þirketlerinden teklif yaðýyor. Tayvanlý þarkýcý Jolin Tsai de Liu'yu herkesi þaþýrtan performansýndan dolayý tebrik edip birlikte çalmak istediðini söylemiþ. Ýki müzisyen birlikte bir konser verecek. Genç piyanist, azim ve cesaretin baþarýlý olmasýnda büyük rolü olduðunu söylüyor. "Oturup baþýma gelenler için üzülmek yerine her gün çalýþtým ve bu beni mutlu etti" diyen Liu, yemek yemek, diþ fýrçalamak, üzerini giyinmek gibi iþlerini de ayaklarýyla yapabiliyor. Plastik kablolarla görmeden yaþýyor Ýngiltere'de diyabet kaynaklý katarakt yüzünden görme yetisini tamamen kaybeden bir köpek "plastik býyýklarý" ile yeniden "görmeye" baþladý. 10 yaþýndaki Bulteriyer cinsi Dolly isimli köpeðin tasmasý, uzun plastik kablolar ile donatýldý. Doðal býyýklarý gibi Dolly'e etrafýndaki nesneleri hissetmesini saðlayan bu plastik býyýklar sayesinde sevimli köpek hayatýný yeniden kazandý. Köpeðin sahibi Brian Chadwick, "Dolly diyabeti yenmeyi baþarmýþtý. Ancak görme yeteneðini kaybetti. Veterineri ona plastik býyýklar taktý. Yolunu bulmasýný saðlayan bu býyýklara da çok çabuk alýþtý. Tasmasýný taktýktan birkaç saat sonra etrafýndaki hiçbir nesneye çarpmadan yürümeye baþladý. Þimdilerde ise özel yapým tasmasý olmadan bile yürüyebiliyor" dedi. Genç penguen foka kafa tuttu Güney Atlantik'te bulunan South Georgia adasýnda küçük bir penguen kendisinden tam 300 kat daha büyük olan fok balýðýna kafa tutarken görüntülendi. Genç penguen diðer türdeþleri ile beraber denize gidiyordu. Ancak karþýsýna bir anda dev cüsseli bir fok balýðý çýktý. Bu duruma sinirlenen penguen de fok balýðýnýn yüzüne yüzgeçleri ile sýký bir tokat vurdu. Neye uðradýðýný þaþýran fok balýðý bir anda penguenin yüzüne doðru öfke ile kükremeye baþladý. Baþýna geleceklerden korkmaya baþlayan penguen çareyi paytak paytak kaçmakta buldu. Bu anlarý görüntüleyen 38 yaþýndaki Ýngiliz vahþi yaþam fotoðrafçýsý Robert Fuller, "Fok balýklarý sürekli penguenlerin önünü keser ve penguenler yolunu deðiþtirir. Ama bu genç penguen kabadayý çýktý" dedi.

12 12 14 Ekim 2010 Perþembe KÜLTÜR - SANAT Günün Manisi Kitap Dünyasý ÖZDEYÝÞLER TADIMLIK Padlýcanýn moruna Düþgündür gururuna Eðer beni sevseydi Gidmezdi hiç zoruna Python Fýrat Özgül KODLAB YAYIN "Kadýnlar mabetlerde evliya, sokaklarda melek, evlerinde þeytandýrlar." George Wilkins 'Benim suçum deðil' dedi tankçý 'Vatan borcumu ödüyorum' 'Vatan banka mý?' diye düþündü can çekiþen zeytin aðacý Aydýn Adamoðlu "Yokoluþ" adlý þiirinden Çatalköy Belediyesi kültür sanat günleri düzenliyor n "ÇATALKÖY 1. KÜLTÜR SANAT GÜNLERÝ" ADI ALTINDA EKÝM TARÝHLERÝNDE GERÇEKLEÞECEK ETKÝNLÝK; ÇEÞÝTLÝ SERGÝ, ÝLLÜZYON, KONSER VE DANS GÖSTERÝLERÝNÝ KAPSAYACAK Çatalköy Belediyesi kültür sanat günleri düzenliyor. "Çatalköy 1. Kültür ve Sanat Günleri" adý altýnda Ekim tarihlerinde gerçekleþecek etkinlik çeþitli sergi, illüzyon, konser, dans gösterileri yanýnda Kýbrýslý Türk sanatçý ve yazarlarýn yapacaðý söyleþi ve sohbet toplantýlarýný kapsayacak. Bugün saat 10:00'da belediyede basýn toplantýsý düzenleyen Çatalköy Belediyesi "Geleneksel Galatya Düðünü Belgeseli" Altýn Portakal Film Festivali'nde izleyici ile buluþtu Yönetmenliðini Cemal Yýldýrým'ýn yaptýðý "Geleneksel Galatya Düðünü Belgeseli", 47. Uluslararasý Antalya Altýn Portakal Film Festivali'nde izleyici ile buluþtu. Mehmetçik Belediyesi'nden yapýlan açýklamaya göre, Cemal Yýldýrým ile belgeselin festivalde supervisorlüðünü üstlenen Ogün Erciyas Antalya'da bulunuyor. "NTV Dünya Belgeselleri Kuþaðýnda" yeralan "Geleneksel Galatya ( Mehmetçik ) Düðün Belgeseli", yakýn geçmiþte, özelde bu Mehmetçik'te, genelde ise tüm Kýbrýs'ta gerçekleþen Kýbrýs Türk düðün geleneðini anlatýyor. Belgeselin araþtýrma ve derlemesini Mehmetçik Belediyesi çalýþanlarýndan Meryem Bayramoðlu yaptý ve Aðustos ayýnda Mehmetçik'te düzenlenen Altýn Salkým Film Festivali etkinlikleri çerçevesinde, Blue Platform Production yapýmcýlýðý ve Cemal Yýldýrým'ýn yönetmenliðinde, köyde oluþturulan gönüllü oyuncu ekibinin katýlýmý ile proje hayat buldu. Belgesel, önümüzdeki günlerde, Lefkoþa'da düzenlenecek bir gecede Lefkoþalý izleyiciler ile de buluþacak. Baþkaný Mehmet Hulusioðlu etkinlik hakkýnda açýklama yaptý. Toplantýya Belediye Meclis Üyesi, Kültür Sanat Þube Sorumlusu Serdar Ýlhan, Koordinatör Derman Atik ve kültür sanat günleri komite üyeleri ile belediye çalýþanlarý katýldý. HULUSÝOÐLU Çatalköy Belediye Baþkaný Mehmet Hulusioðlu basýn toplantýsýnda yaptýðý açýklamada, belediye meclisinin aldýðý karar doðrultusunda bu yýl ilk kez kültür sanat alanýnda sosyal etkinlik düzenleyecek olmaktan duyduðu memnuniyeti belirterek, bunun çaðdaþ belediyeciliðin bir gereði olduðunu kaydetti. Beledi hizmet vermelerinin yeterli olmadýðýný, bazý sosyal etkinlik ve aktiviteler de eklemek suretiyle bu hizmet anlayýþýný daha da geliþtirmek istediklerini ifade eden Baþkan Hulusioðlu, bu tür etkinliklerin ülke ve beldelere önemli katkýlar saðladýðýný vurguladý. Kent sýnýrlarý dahilinde yaklaþýk 5 bin yatak kapasitesinde turistik tesislere de sahip olan Çatalköy'ün böylesine sosyal etkinliklere ihtiyacý olduðunu ifade eden Mehmet Hulusioðlu, ileride festivale dönüþtürmeyi hedefledikleri etkinlik için bugün ilk adýmý attýklarýný söyledi. Bu kapsamda söz konusu etkinliði gerçekleþtirmek için bu alanda geçmiþte önemli iþler baþaran deneyimli Sanat Koordinatörü Derman Atik ile protokol yaptýklarýný belirten Mehmet Hulusioðlu, Atik'i kültür sanat etkinlikleri görevinin baþýna getirdiklerini açýkladý. Çatalköy Belediye Baþkaný Mehmet Hulusioðlu, 15 Ekim'de baþlayýp 2 gün sürecek etkinliðin açýlýþýný saat 18:30'da Turizm Çevre ve Kültür Bakaný Kemal Dürüst'ün gerçekleþtireceðini sözlerine ekledi. ATÝK Çatalköy Belediyesi Kültür Sanat Koordinatörü Derman Atik ise kent sýnýrlarý dahilinde kendisinin de yaþamakta olduðu Çatalköy'de ilk kez kültür sanat günleri düzenleyecek olmaktan büyük mutluluk duyduðunu dile getirdi. Gerçekleþtirecekleri "Çatalköy 1. Kültür ve Sanat Günleri" etkinliði için kollarý sývadýklarýný, bu kapsamda meclis üyeleri, belediye çalýþanlarý ve Çatalköylü aydýn insanlardan oluþan bir ekip oluþturduklarýný belirten Atik, ileride festivale dönüþtürecekleri etkinliði bu ekibin hazýrlayacaðýný kaydetti. Etkinliðe katkýda bulunan Çatalköy Geliþtirme ve Kültür Derneði (ÇADER) ile Dedeman Olive Tree Hotel'e teþekkürlerini sunan Atik, sanat günleri programý hakkýnda bilgi sundu. 3. FOLKLOR ÞÖLENÝ CUMARTESÝ GÝRNE'DE n HALK DANSLARI FEDERASYONU TARAFINDAN DÜZENLENECEK FESTÝVALDE 10 AYRI DERNEK SAHNEYE ÇIKACAK Kýbrýs Türk Halk Danslarý Federasyonu'nun geleneksel hale getirdiði Folklor Þöleni'nin 3'üncüsü Cumartesi yapýlýyor. Federasyon yönetimi yanýnda, federasyon bünyesindeki 20 civarýnda örgütün ortak organizasyonuyla düzenlenecek Þölen, Girne Amfi Tiyatro'da saat 20.00'de baþlayacak. Þölende folklor hocalarýndan oluþan Masterler Grubu da hem gösteri yapacak hem de mankenlik yapýp Kýbrýs kýyafetlerini sergileyecek. Kýbrýs Türk Halk Danslarý Federasyonu Baþkaný Erdinç Akün'ün açýklamasýna göre, þölende Halk Sanatlarý Derneði (Has-Der), Otantik Kültür Sanat Derneði (OKSAD), Gençlik Merkezi Birliði (GMB), Lefkoþa Folklor ve Gençlik Merkezi (FOGEM), Göçmenköy Taþkýnköy Kültür ve Sanat Derneði (GÖÇTAÞ), Deðirmenlik Kültür Sanat Derneði (DESDER), Girne Genç Sanatseverler Derneði (GENÇSAD), Lefkoþa Folklor Derneði (FOLKDER), Güzelyurt Sanat Derneði (GÜSAD) ve Alayköy Folklor Derneði (AFD) sahne alacak. HOCALAR HEM OYNAYACAK HEM MANKENLÝK YAPACAK Federasyona baðlý Nostalji/Masterler Grubu'nun da gösteri yapacaðý gecede, "Dünden Bugüne Kýbrýs Türk Kýyafetleri" adýyla bir de defile düzenlenecek. Defilede, Sadiye Destur tarafýndan hazýrlanan kýyafetler, yaþ ortalamasý 40 olan masterler ekibi tarafýndan sunulacak. Sinemalarda Bugün-bu gece Lefkoþa Mýsýrlýzade Galeria Cehennem ( Cuma-Cumartesi 23.00) 1. salon Okyanus Dünyasý 3D ( ) 2. salon Muhtar Yusuf Galleria Predators ( Cuma-Cumartesi 23.00) 1. salon Ustura ( Cuma-Cumartesi 23.00) 2. salon Girne Girne Galeria Sinema Club Kapalý ( ) Maðusa Maðusa Galeria Centilmen ( Cuma/Ctesi 23.15) 1. salon Baþlangýç ( Cuma/Ctesi 23.15) 2. salon

13 14 Ekim 2010 Perþembe 13 YA CAHÝLSÝN, YA FIRILDAK... Otlu peynirden hellimli makarnaya, keledoþtan molohiyaya uzanan bir hikayenin Allah'sýz sebeplerini anlatmak o kadar kolay olmayacak benim için. Çünkü Hakkari'nin jandarma çöplüðünden akþamlarý çocuklar karavana atýklarý toplar, sabahlarý ise yol kenarýna hangi faili meçhul ceset düþmüþ merakýyla büyükler toplanýrdý. Eminim o yýllarda Kýbrýs'ýn kuzeyinde ise; hangi siyasetçi Ankara'nýn yalakasý olmuþ halkýný satmaya hazýrlanýyor diye konuþulurdu ve halen konuþulmaya da devam ediliyor. Ve öyle bir oldu ki, "baþbakanýmýz" dediðimiz zat Ankara'nýn müsteþarýna bile düðme kapatýp esas duruþa geçecek duruma geldi. Bu yazacaklarýmý maruz görün lütfen, çünkü ben bir Hakkarili olduðum için ister istemez Hakkari ile 21 yýldýr yaþadýðým düzeni karþýlaþtýrmaya çalýþýyorum. Size biraz aðýr gelebilir bu durum ve hatta mahkemelik bile olabilirim ama umurumda bile deðil, çünkü insanlarý bu duruma düþürenler utansýn. Hani dedim ya Hakkari'de akþam saatlerinde çocuklar toplanýr jandarma çöplüðüne... Toplanmalarýnýn sebebi sadece oraya dökülen karavana atýklarýný toplamak ve ailelerine götürmektir. Hakkari'ye bunu reva görenlerin sebepleri ve amansýz milliyetçi ihtiraslarý ortada, bunu dökülen kanlarýn býraktýðý izlere bakarak okuyun ve öyle yargýlayýn tarihi. Peki 12 Eylül'ün kanlý elleri ile kurulan "KKTC"de yaþayan Kýbrýslý Türklerin günahý ne idi? Biri Hakkari jandarma çöplüðünden karavana atýklarý topluyor, öteki Ankara'nýn bütçeden ayrýlacak payýn çöplüðüne bakýyor. Sizce aramýzdaki fark nedir? Birimiz Kürt kimliðimizden çektik ve hala çekmeye devam ediyoruz. Ötekimiz coðrafi ve stratejik konumu nedeni ile çekiyor ve öyle bir çekiyor ki AB ve ABD masalarýnda týpký Osmanlý döneminde pazara getirilmiþ güzel kadýnýn pazarlýk konusu olacak þekilde. Þimdi geldik zurnanýn zýrt ettiði yere sayýn RTE! Yani Recep Tayyip Erdoðan; sen gidip Almanya'lara da asimlasyonu konuþacak kadar delikanlý isen, birileri çýkýp senin ya cahil, ya da uyanýk olduðunu söyler mutlaka. Önce bin yýllýk kardeþiz safsatalarý ile bugüne kadar Kürt halkýnýn hücrelerine varýncaya kadar esir edilmesine, onlara "Varlýðým Türk Varlýðýna Armaðan Olsun" dedirtilmesine ve dillerini kesip aðýzlarýna G3 namlularýnýn sokulmasýna, yokmu þ gibi davranacaksýn. Diðer yandan Özel Harp Dairesi'nin tertibi ile Kýbrýslý Türkler üzerinde vahþete varan katliamlar ile bir savaþýn çirkin yüzü ve günümüze varan Kýbrýslý Türklerin kaçýnýlmaz Ankara esareti. Bir tarafta Kýbrýs Türkleri, öte yanda o topraklarýn asil sahibi Mezopotamya'nýn Kürtleri durur iken senin Almanya'da soydaþlarýný kayýrma refleksi ile asimilasyondan bahsetmen, ya senin cahilliðini sergiler, ya da uyanýklýðýný. Ben "Varlýðým Türk Varlýðýna Armaðan Olsun" kelimelerini Hakkari Cumhuriyet Ýlkokulu'nda duyduðum ve bana bu ezberletildiði zaman, anlamýný bile bilmiyordum. Anlamýný bile bilmediðim bir kelimeyi bana ezberletenlere halen lanet ediyorum! Bir taraftan iþgal edilen topraklarýn, buraya gönderilen TC'liler tarafýndan babalarýnýn malý gibi kullanýlýp 70 milyonun nüfus akýnýna serbest býrakýlmasýna ve bunu da Ankara'nýn çýkarý doðrultusunda masalarda pazarlýk konusu yapýlmasýan, diðer taraftan da Kürt vardýr ama dilleri yoktur ve olamaz denmesine alkýþ tutacaksýun, destek vereceksin! Dili kesilen bir millet ile iradesi satýn alýnan bir toplumu nasýl açýklayabilirsin Sayýn RTE? *"Yakýlan köyümün külleri savrulurken daðlara, Haber deðeri bile taþýmadý, memleketimin gazetelerinde. Baþkent dedikodularý daha aðýr basmýþtý üç beþ yazara. Sonunda birkaç çocuk daha katýldý, fakir ve hakir Hakkari'nin Jandarma çöplüðüne! (*Necmettin Çapa'nýn "Aþk Ýsyan ve Barýþ" adlý kitabýndan) Fotoðraflar: Evrim Kamalý Büyük Hamam aklanýp paklanmaya hazýr Osmanlý Ýmparatorluðu döneminde, Lüzinyanlarýn bir kilisesinin kalýntýlarý üzerine inþa edilen Büyük Hamam'ýn, 420 bin Euro'ya mal olan restorasyon çalýþmasý tamamlandý. Restorasyon çalýþmasýyla, 1590'dan günümüze kadar kesintisiz hizmet verilen Lefkoþa Surlar Ýçi'ndeki Büyük Hamam, büyük bir oranla orijinal haline döndürüldü. Vakýflar Ýdaresine ait Büyük Hamam'da, çýkýlacak ihale sonrasýnda yeniden hizmet verilmeye baþlanacak. Amerika Birleþik Devleti Uluslararasý Kalkýnma ajansýnýn finans ettiði UNDP-ACT inisiyatifi desteði ile 2008'in Ocak ayýnda baþlayan restorasyon çalýþmasýnýn tamamlanmasý münasebeti ile Büyük Hamam'da bir tanýtým etkinliði düzenlendi. Kýbrýs Vakýflar Ýdaresi Genel Müdürü Mustafa Kemal Kaymakamzade, tanýtým toplantýsýnda yaptýðý konuþmada, "Bugün bir kültür varlýðýmýzýn daha restorasyonunun tamamlanmasýnýn gururunu yaþýyoruz" dedi. Büyük Hamam'ýn en büyük özelliðinin hamamýn inþa edildiði 1590 yýlýndan itibaren Büyükkonuk "Geleneksel Eko Gün" etkinliðinin 7'ncisi 17 Ekim Pazar günü yapýlacak. Büyükkonuk Belediye Baþkaný Sezai Sezen baþkanlýðýndaki belediye meclis üyeleri ve koordinatörden oluþan heyet dün Boghjalian restoranda basýn toplantýsý düzenleyerek, etkinlik programý hakkýnda bilgi verdi. Etkinlik çerçevesinde 16 Ekim'de sanatçý Kemal Tunç'un adýnýn verildiði sokaðýn açýlýþý ve "Büyükkonuk'ta ve KKTC'de Eko Turizmin Dünü ve Bugünü" adlý konferans yer alacak. 17 Ekim'de ise Geleneksel Eco-Cup Halý Saha Futbol Turnuvasý ile baþlayacak günde daha sonra saat 10.30'da açýlýþ töreni yer alacak. Eko Gün'de yiyecek içecek standlarý, el sanatlarý standlarý, KKTC Eko Turizm Ýþletmeleri standlarý, sergiler, gösteriler kültürel etkinlikler ve çocuk aktiviteleri yer alacak. Ýrfan Dindar'ýn þiir dinletisi ve Murat Göðebakan ile Örge Volkan konserleri'nin ardýndan kesintisiz hizmet vermesi olduðunu kaydeden Mustafa Kemal Kaymakamzade, restorasyon çalýþmasý nedeniyle USAID ve UNDP-ACT yetkililerine teþekkür etti. Kaymakamzade, Hamamýn hizmete açýlmasý için ihaleye çýkýlacaðýný da kaydetti. etkinlik sona erecek. SEZEN Büyükkonuk Belediye Baþkaný Sezai Sezen konuþmasýnda, 2007'de ilki gerçekleþtirilen Tanýtýmda verilen bilgilere göre, bina içerisinde ayrýca, 1330 yýlýnda, 3 bin kiþin ölümüne neden olan Kanlý Derenin taþmasý olayýnda suyun ne kadar yükseldiðini gösteren duvara çakýlmýþ çiviler de bulunuyor. Çiviler zeminden yaklaþýk 3 metre yüksekte yer alýyor. BÜYÜKKONUK EKO GÜN ETKÝNLÝÐÝ 17 EKÝM'DE Büyükkonuk Geleneksel Eko Gün etkinliði'nin 17 Ekim Pazar günü 7'ncisinin yapýlacaðýný belirtti. Her yýl bir önceki yýldan daha iyisini yapmaya çalýþtýklarýný kaydeden Sezen, bu yýl farklý bir konsept yaratmak istediklerini de ifade etti. ALTAN Etkinliðin koordinatörlüðünü yapan Zekai Altan da, yerel yönetimlerin geliþmesinin önemine dikkat çekerek, Büyükkonuk belediye baþkaný, meclis üyeleri, personel ve halký arasýnda önemli bir frekans paylaþýmý ve uyum olduðunu ifade etti. Pilot köy olmasý nedeniyle eko turizm ile ilgili her þeyin Büyükkonuk'ta bulunmasýnýn önemine iþaret eden Altan, bu çerçevede belediye personeline eðitim verildiðini ve etkinlikte stand açacaklarýn yüzde 60'ýnýn eðitimden geçirildiðini anlattý. Bir zamanlar Lefkoþa'nýn kültür merkeziydi Baþkent Lefkoþa'da her gün binlerce kiþinin yanýndan geçtiði ama çoðu kez dönüp bakmadýðý gözüne çarpsa bile üzerinde fazla düþünmediði, Baþkent'in tek gazlý içecek fabrikasýnýn karþýsýndaki briket duvarlar ardýndaki mekânýn bir zamanlar Lefkoþa'nýn kültür merkezi olduðunu anýmsayan kaç kiþi var acaba? Bugün yaþlarý 50'nin üzerinde olan Kýbrýslý Türklerin bile hayal meyal hatýrladýðý mekân, bundan yýl önce þen þakrak müzik seslerinin yükseldiði konserler verilen, hatta bazen yurt dýþýndan gelen sanatçýlarýn Kýbrýslý Türklerle buluþtuðu ünlü "Neptün'dü". Açýk hava amfi tiyatrosu þeklinde olan Neptün'ü, altýn günlerini yaþadýðý o dönemde, çok da fazla eðlence ya da kültür-sanat etkinliðine katýlma olanaðý olmayan baþta baþkentliler olmak üzere Kýbrýs'ýn her köþesinden gelen sanatseverler týklým týklým doldururken, bu gün terk edilmiþ bir mezbeleye dönen bu eski sanat yuvasýna dönüp bakan bile yok. Briket duvarlar arasýndaki eski amfi tiyatronun taþ basamaklarý hala yerinde dursa da yabani otlar dikenler ve gelip geçenlerin ya da çevredeki apartmanlardan atýlan çöpler nedeniyle burasý artýk bir kültür-sanat merkezinden çok, bir mezbeleliði andýrýyor. Neptün'ün o pýrýltýlý günlerini anýmsayan Lefkoþa'nýn eski sakinleri ise, eski iþlevliyle olmasa bile bu nostaljik mekanýn restore edilerek, insanlarýn nefes alabilecekleri bir yer olarak deðerlendirilebileceðine inanýyorlar. (Harun Uçar)

14 14 14 Ekim 2010 Perþembe BULMACA Soldan Saða: 1-Eleþtirmek (iki kelime). 2-Birine kusurundan ötürü sert sözler söyleme, paylama. Lityum'un kýsaltmasý. 3-Çayýrlýk, otlak. Büyüme, geliþme, çoðalma. 4-Kýrmýzý. Uzaklýk bildirir. Fiillerin olumsuzluk çatýlarýný kuran vurgusuz ek. 5-Makam sýrasý, basamak, derece düzeni. 6-Rütbesiz asker. Radyum'un kýsaltmasý. Oy. 7-Ýçinden su akýtmak için topraðý kazarak yapýlan açýk oluk, kanal. Genellikle erkeklerin giydiði önü siperli baþlýk. 8-Bir müzik topluluðunun veya sanatçýnýn hazýrlamýþ olduðu parçalar. 9-Yazmak, çizmek gibi iþlerde kullanýlan çeþitli biçimlerde araç. Ýnandýðý, düþündüðü gibi davranmama, özü sözü bir olmama huyu, ikiyüzlülük. 10-Tombul, iri yapýlý, genç irisi kimseler için kullanýlýr. Yemek yeme ihtiyacý olan veya yemesi gereken. 11-Ters okunuþu "Fotoðraf makinesi". Kabýyla birlikte tartýlan bir nesnenin kabýnýn aðýrlýðý. Dünün çözümü DÜN Hazýrlayan: Osman Levent Nöbetçi Eczaneler Lefkoþa Öztekiner Eczanesi: Þht. Ecvet Yusuf Cad. No:33/C Öztek Apt. Yeniþehir Tel: Yusuf Tandoðan Eczanesi: Mehmet Akif Cad. Hacý Ali Apt. A Blok No:4 (Toros Ticaret Yaný) Tel: Maðusa Ada Eczanesi: Salamis Yolu Sakarya Dükkan No:3 Tel: Güloðlu Eczanesi: M. Kemal Bulvarý Halil Hamza Yolu Gazi Süpermarket ve Kaliland Yaný Tel: Girne Defne Eczanesi: Atatürk Cad. No:20 (Ordu Pazarý Yolu) Tel: Yanký Eczanesi: Kurtuluþ Cad. No:53/1 Tel: Güzelyurt Ýncirli Eczanesi: Büyük Ada Sok. No:22 A/B (Ýncirli Çocuk Kliniði Önü) Tel: Yukarýdan Aþaðýya: 1-Mala veya yiyecek içecek þeylere doymak bilmeyen, açgözlü. Tantal'ýn kýsaltmasý. 2-Baþlangýcý olmayan zaman, öncesizlik. Bir sporda eriþilmiþ derecelerin en üstünü. 3-Çok taneli bir sonbahar meyvesi. Tek parça olarak, bütün olarak. 4-Yanardað aðzý. Baþa "K" konursa "Eski dilde, söz" olur. 5-Vilayet. Namus. Sütün yüzünden toplanan yaðlý katman. 6-Üç yaþýna kadar olan at yavrusu. Arzu ettirmek, istetmek. 7-Ýlâç, merhem. Ters okunuþu "Bitki ve hayvan dokularýnda bulunan sývýlara verilen ad, özsu". 8-Güneþ doðmadan önceki alacakaranlýk. Kýþýn yaðar. 9-Subaylarýn kýta ve daire dýþýnda buyruklarýnda bulunan er (iki kelime). 10-Bir meyve. Bir gýda maddesi. Sevgili. 11-Bir araba markasý. Dünyaya en yakýn gezegen. Kasaplýk hayvanlarýn ayaklarýndan yapýlan yemek. TV'DE BU AKÞAM AFGANÝSTAN'DA 8 ÖLÜ Limasol T.K.B. Asbank Türk Bankasý Ltd. Universal Bank Yeraltýnda Panik Türü: Yabancý Sinema KANALTÜRK / 19:50 Yönetmen: BAEK WOON- HAK Oyuncular: SEOK-HUN KIM, SANG-MIN PARK, DOONA BAE, OH-JUNG KWON, JU-BONG GI, JUN JEONG, EUN-KYEONG NA Devletin seçkin bir ajanýyken görevinden atýldýktan sonra son derece tehlikeli, ölümcül bir terörist haline gelen T, belediye baþkanýnýn metro gezisinin olduðu gün treni kaçýrýr. T'nin peþine en az onun kadar inatçý ve kararlý bir dedektif olan Jay düþer ve yeraltýnda ikisi arasýnda ölümcül bir kovalamaca baþlar Gerçek Aþk Türü: Yabancý Sinema TNT / 20:00 Y: Joel Zwick O: Kim Basinger, John Corbett Romantik / Komedi /Polisiye 2004 Ölümsüz rock'n'roll kralý Elvis'e olan tuhaf tutkusu ile belaya ve aþka sürüklenen bir kadýnýn ilginç hikayesi... Harmony, kapýdan kapýya dolaþarak kozmetik ürünleri satan güzel bir kadýndýr. Aþkta þansý pek yaver gitmemiþ, hayalini kurduðu aileye henüz kavuþamamýþtýr. Hayatýndaki boþluðu dolduran þey Elvis'e olan tutkusudur. Ancak bu konuda da þanssýzlýk yakasýný býrakmaz. Onun olduðu yerlerde Elvis benzerlerinin baþýna kötü þeyler gelmektedir. Bir gün kazara, üç Elvis taklitçisinin ölümüne sebep olur ve iþi gücü býrakýp polisten kaçmaya baþlar. Bu sýrada tanýþtýðý Miles'ýn da Elvis'le ilgili bazý sorunlarý vardýr. Hayalperest Türü: Yabancý Sinema CINE 5 / 20:45 Yönetmen:JOHN GAINTS Oyuncular: KURT RUSSELL, DAKOTA FANNING, KRIS KRISTOFFERSON, ELISABETH SHUE, DAVID MORSE, FREDDY RODRIGUEZ Ben Crane yeteneði artýk baþka adamlarý zengin etmek için harcanan, bir zamanlarýn harika at terbiyecisidir. Sonya ise, bir kýrýk bacak yüzünden geleceði aniden yok olan harika bir attýr. Ben'in küçük kýzý Cale'in azmi sayesinde, bu iki hasar görmüþ ruh, görünüþte imkânsýz bir amaç için olan bir macerada bir araya gelecektir: Breeder's Cup Classic koþusunu kazanmak. Ancak, gerçek mucize, bu yaralý ata yardým ederken aslýnda kendi ailelerini iyileþtiriyor olmalarýdýr... Jesse Stone: Taþ Soðuðu Türü: Yabancý Sinema KANALTÜRK / 22:10 Yönetmen: ROBERT HARMON Oyuncular: TOM SELLECK, JANE ADAMS, REG ROGERS, VIOLA DAVIS, ALEXIS DZIENA, KOHL SUDDUTH, POLLY SHANNON Jesse Stone, Massachusetts' deki küçük bir kasabada gözü kara ve deneyimli polis þefidir, canice iþlenmiþ bir cinayet vakasýnýn peþine düþer. Görevi kimliði belirsiz cinayet zanlýsýný yakalamaktýr. Afganistan'ýn baþkenti Kabil yakýnýnda, daðlýk alanda düþen kargo uçaðýndaki 8 kiþi öldü. Kabil Havaalaný Müdürü Yakup Rasuli, Bagram Havaalaný'ndan kalkan uçakta bulunan 8 mürettebatýn öldüðünü kaydetti. Afgan ve NATO askerlerinin arama kurtarma çalýþmalarýný sürdürdüðü belirtildi. ENDONEZYA'DA 10 ÖLÜ Endonezya'nýn orta kesiminde aþýrý yaðýþlarýn yol açtýðý toprak kaymasýnda ilk belirlemelere göre 10 kiþi öldü. Yerel bir yetkili, Orta Sulawesi bölgesinde meydana gelen toprak kaymasýnda, hurma yaðý çýkarma iþinde çalýþan en az 10 iþçinin öldüðünü, 10'dan fazla kiþinin de yaralandýðýný açýkladý. ÝRAN'DA 18 ÖLÜ Ýran'ýn batýsýnda, Hürremabad yakýnlarýndaki bir askeri üste kazara patlama meydana geldiði bildirildi. Fars ajansýndaki habere göre, yerel bir komutan patlamada 18 kiþinin öldüðünü söyledi. Patlamanýn, Ýran Devrim Muhafýzlarýnýn eðitim yaptýðý üste meydana geldiði belirtiliyor. 101 YIL SONRA ABD VATANDAÞI OLDU Meksika doðumlu Eulalia Garcia-Maturey, 101 yýl önce geldiði ABD'de geç de olsa vatadaþ olmaya hak kazandý. Doðum tarihi 12 Þubat 1909 olan Garcia-Maturey, sadece sekiz aylýkken ailesiyle birlikte geldiði Brownsville'deki göçmenlik bürosunda düzenlenen törenle resmen ABD vatandaþý oldu. ABD'de tam 101 yýldýr yaþayan Garcia-Maturey'in ailesi, yaþlý kadýnýn bu kadar uzun süre beklemesinin nedenlerinden birinin, 1982 yýlýnda kaybettiði eþinin buna karþý çýkmasý olduðunu söyledi. Ýki evlilik yapan ve iki çocuðu olan Garcia-Maturey, tüm yaþamýný geçirdiði ABD'den ayrýlmak istemediðini belirterek, "Burada ölmek istiyorum" dedi. KATAR YOLCU UÇAÐININ PÝLOTU, HAVADA ÖLDÜ Katar Havayollarý'nýn Manila- Doha seferini yapan uçaðýnýn pilotunun, uçuþ sýrasýnda öldüðü bildirildi. Havayolu þirketinden yapýlan açýklamada, QR 645 sefer sayýlý yolcu uçaðýnýn pilotunun, Manila'dan Katar'ýn baþkenti Doha'ya yapýlan uçuþ sýrasýnda hayatýný kaybettiði belirtildi. Uçaðýn bu nedenle zorunlu olarak Kuala Lumpur'a indiði belirtilen açýklamada, pilotun ölüm nedeni, adý ve milliyeti belirtilmedi. DÜNKÜ SERBEST PÝYASA DÖVÝZ KURLARI BANKALAR DOLAR EURO S.T.G. Alýþ Satýþ Alýþ Satýþ Alýþ Satýþ

15 14 Ekim 2010 Perþembe 15 Trafikte bilinçli ve birbirine saygýlý sürücüler yetiþtirmek amacýyla Ýçiþleri ve Yerel Yönetimler Bakanlýðý, Milli Eðitim, Gençlik ve Spor Bakanlýðý, Kuzey Kýbrýs Turkcell ve Trafik Kazalarýný Önleme Derneði tarafýndan hayata geçirilen "Kuzey Kýbrýs Turkcell Trafik Eðitim Parký" dün hizmete açýldý. Lefkoþa'nýn Küçükkaymaklý bölgesinde kurulan parkýn açýlýþýna, Kurucu Cumhurbaþkaný Rauf Denktaþ, Ana Muhalefet CTP Genel Baþkaný Ferdi Sabit Soyer, Ýçiþleri ve Yerel Yönetimler Bakaný Ýlkay Kamil, Milli Eðitim Gençlik ve Spor Bakaný Nazým Çavuþoðlu, Bayýndýrlýk ve Ulaþtýrma Bakaný Ersan Saner, Meclis Baþkan Yardýmcýsý Mustafa Yektaoðlu, bazý milletvekilleri, LTB Baþkaný Cemal Bulutoðlularý, iþadamlarý, vatandaþlar ve öðrenciler katýldý. Kuzey Kýbrýs Turkcell Genel Müdürü Daðhan Fellahoðlu'nun açýlýþ konuþmasýyla baþlayan tören, sýrasýyla Trafik Kazalarýný Önleme Derneði Baþkaný Mehmet Avcý, LTB Baþkaný Cemal Bulutoðlularý, Eðitim Bakaný Çavuþoðlu, Bayýndýrlýk Bakaný Saner ve Ýçiþleri Bakaný Kamil'in konuþmalarýnýn ardýndan yapýlan açýlýþla tamamlandý. EÐÝTÝM PARKI Trafik Eðitim Parký, trafik eðitiminde özellikle çocuklarýn ve gençlerin yararlanacaðý KKTC'nin ilk çaðdaþ trafik eðitim parký özelliðini taþýyor. Tüm inþaat giderleri Kuzey Kýbrýs Turkcell tarafýndan karþýlanan parkýn iþletmesi Trafik Kazalarýný Önleme Derneði tarafýndan yapýlacak, Ýçiþleri ve Yerel Yönetimler Bakanlýðý da parkýn iþletilmesinde ve çocuklarýn parka getirilmesi konusunda sürekli katký saðlayacak. Milli Eðitim Gençlik ve Spor Bakanlýðý ise park ziyaretlerinin KKTC'deki tüm okullar tarafýndan yýl boyunca gerçekleþmesini koordine edecek. Ýlkokul 3. sýnýftan itibaren çocuklara verilecek uygulamalý trafik eðitimlerinde yol, yaya geçidi, kaldýrým kullanýmý, trafik ýþýklarý, bisikletle ilgili kurallar, araç içinde çocuk davranýþý, emniyet kemeri kullanýmý gibi özel eðitimlerin yanýnda anne ve babalarýný da uyarabilecekleri birçok kural yaþayarak öðretilecek. Kuzey Kýbrýs Turkcell Trafik Eðitim Parký'nýn içerisinde bir çember, iki tam donanýmlý trafik ýþýklý kavþak, bir bas-geç trafik ýþýðý, araç ve yaya yolu ile bu yollarýn çevresinde bisiklet yolu bulunuyor. Parkta, trafik kültürünün geliþtirilmesi, ileri sürüþ teknikleri, alkollü sürüþe ve sürate karþý kurslar ve ilkyardým kurslarý verilmesi de ilerleyen dönemlerde planlanýyor. Projenin 2. Etabý olan Kuzey Kýbrýs Turkcell Trafik Eðitim Binasý'nda ise, ehliyet yaþý yaklaþan gençlere, ehliyetli sürücülere, þirketlerde görev yapan sürücülere eðitim verilecek yýllarýnda yapýlacak 2. etap çalýþmasýnda gençler için "sürate riayet" programý olmak üzere trafikte sorumluluk bilincini artýracak eðitimler de verilecek. Kuzey Kýbrýs Turkcell Genel Müdürü Daðhan Fellahoðlu törende yaptýðý açýlýþ konuþmasýnda, Turkcell'in sosyal sorumluluk bilinci kapsamýnda inþa ettiði parkýn, çocuklarýn trafikte bilinçli bir þekilde hareket etmesi konusunda eðitilmesi bakýmýndan önemli olduðuna iþaret etti. Fellahoðlu, parkýn inþasýnda kendilerine destek veren herkese teþekkür ederek, Turkcell'in KKTC'ye þimdiye kadar eðitim spor ve birçok alanda 825 milyon TL katkýda bulunduðunu ve vergi rekortmeni olduklarýný, ancak yatýrýmdan kaçýnmadýklarýný kaydetti. "Trafik kazalarýnýn her zaman manþet Fotoðraflar: Mustafa Erkan TRAFÝK EÐÝTÝM PARKI AÇILDI olduðunu" ifade eden Fellahoðlu, bu parkýn haberinin de yarýn Turkcell için deðil ülke için manþet yapýlmasýný istedi. Fellahoðlu, çocuklara da seslendiði konuþmasýnda, burada alacaklarý eðitimle trafikte ailelerine uyarýcý olmalarýný ve trafiði dikkatli izleyerek ailelerinin sürat yapmamasý, emniyet kemersiz araç kullanmamasý, cep telefonunda konuþmamasý ve dikkatli araç kullanmasý konusunda ýsrarcý olmalarýný istedi. YEÞÝLIRMAK KAPISI BUGÜN AÇILIYOR Yeþilýrmak Kapýsý bugün Derviþ Eroðlu ve Dimitris Hristofyas'ýn da katýlacaðý törenle açýlacak. Avrupa Komisyonu'nun Geniþleme ve Komþuluk Ýliþkilerinden Sorumlu Üyesi Stefan Füle, BM Genel Sekreteri'nin Kýbrýs Özel Danýþmaný Alexander Downer, Amerika'nýn Güney Kýbrýs Büyükelçisi Frank Urbancic'in de katýlacaðý tören saat 10.00'da baþlayacak. Törende Eroðlu ve Hristofyas'ýn konuþmalarýný, kurdele kesimi ve iki liderin Yeþilýrmak ve Pirgo muhtarlarý ile diðer yetkililer eþliðinde kahveleri gezip halkla sohbet etmesi izleyecek. Töreni izlemek isteyen basýn mensuplarý için BM, Misyon Þefi Lisa Buttenheim'ýn ikametgâhýnýn yakýnýndaki park yerinden saat 07.15'te otobüs kaldýracak. RUS YATIRIMCILAR KKTC'DE Kýbrýs Türk Rus Ýþ Konseyi'nin davetiyle, bazý Rus yatýrýmcýlar KKTC'de temas ve incelemelerde bulunuyor. Konseyin Kurucu Baþkaný Çetin Atalay yazýlý açýklamasýnda, Rum tarafýnýn, KKTC ile ilgili karalama kampanyalarýndan haberdar olduklarýný ve çalýþma baþlattýklarýný belirtti. Atalay, Rum Ticaret ve Sanayi Odasý tarafýndan düzenlenen toplantýya katýlan ve yanlýþ bilgilendirilen Rus yatýrýmcýlarýn ikna edebildikleri bir bölümünü Kuzey Kýbrýs'a davet ettiklerini ve çok olumlu tepkiler aldýklarýný ifade etti. Söz konusu Rus iþadamlarýyla Kuzey Kýbrýs'ý tanýtýcý projeler hazýrladýklarýný söyleyen Atalay, bu çabalarýnda kendilerine yardýmcý olan hükümet yetkililerine teþekkür etti. KSP: EÞÝT ÝÞE, EÞÝT ÜCRET Kýbrýs Sosyalist Partisi (KSP) Merkez Komitesi, asgari ücretin artýrýlmamasý ve iþçilerin geldiði ülkeye göre ücretlendirilmesi önerisini eleþtirdi. Konuyla ilgili yazýlý açýklama yapan Komite, iþçileri milliyet temelinde bölmenin sadece iþverenlerin iþine geleceðini savundu. Açýklamada, "Herkese iþ, herkese aþ! Eþit iþe eþit ücret! Ýþçiler kardeþtir" denildi. KSP, sendikalarý de eleþtirerek, toplantý masasýndaki sendika liderliklerinin deðiþtirilip, gerçek iþçilerden oluþan yönetimlerin baþa gelmesi gerektiðini iddia etti. THOMSON HAVAYOLLARI'NA AÝT UÇAK BAF'TA TEHLÝKE ATLATTI Ýngiltere-Baf seferini yapan "Thomson Havayollarý'na" ait bir yolcu uçaðýnýn, Güney Kýbrýs'ýn Baf Havalimaný'na ineceði sýrada, saat 14:00 sýralarýnda 2 motorundan birinde meydana gelen arýza nedeniyle tehlike sinyali verdiði bildirildi. Haber veren Rum radyosu, bunun üzerine Baf Havalimaný'nda alarm verildiðini ve 200 yolcusu bulunan uçaðýn, tek motorlu olmasýna raðmen güvenli bir þekilde havalimanýna iniþ yaptýðýný kaydetti. SAYIÞTAY BAÞKANLIÐI'NA 7 ADAY Sayýþtay Baþkanlýðý'na 7 aday var. Cumhuriyet Meclisi Hukuk ve Siyasi Ýþler Komitesi, bugünkü toplantýsýnda Sayýþtay Baþkanlýðý üye baþvurularýnýn deðerlendirmesini tamamlayarak, oybirliðiyle Meclis Genel Kurulu'na sevk etti. Meclisten verilen bilgiye göre, baþkan adaylýðýna baþvuru yapanlar þunlar: "Þükrü Cankaya, Mahmut Denizcigil, Zeki Gürsel, Ahmet Güvensoy, Osman Korahan, Mehmet Uðraþýn, Alper Zorlu." "BARIÞ ÝNÞASI VE KALKINMA" KONULU EÐÝTÝM TAMAMLANDI Adadaki toplumlarýn çözüm sürecine katkýda bulunmalarý için çalýþmalar yapan iki toplumlu "ENGAGE Barýþa Sen de Katýl" projesi kapsamýnda düzenlenen "Barýþ Ýnþasý ve Kalkýnma" konulu iki günlük eðitim resepsiyonla tamamlandý. Ýki günlük eðitim, Avrupa Birliðinde sivil toplumu desteklemek ve farkýndalýk yaratmak amacý güden ve AB politikalarýnýn þekillenmesinde önemli rol oynayan TRIALOG, KKTC'den Kýbrýs Sivil toplum Örgütü Aðý ile Güney Kýbrýs'tan da sivil toplum örgütlerinin oluþturduðu CYINDEP ve Birleþmiþ Milletler kalkýnma Programý Ýþbirliði ve Güven Ýçin Hareket'in (UNDP-ACT) destekleri ile gerçekleþti.

16 16 14 Ekim 2010 Perþembe ÜCRETSÝZLER

17 14 Ekim 2010 Perþembe 17 ÜCRETSÝZLER

18 18 14 Ekim 2010 Perþembe ÜCRETSÝZLER

19 14 Ekim 2010 Perþembe YAÐIÞ BEKLENÝYOR Meteoroloji Dairesi'nin tahminlerine göre, Cuma ve Cumartesi günleri ülkede yaðýþ bekleniyor. Önümüzdeki bir haftalýk dönemde, bölge, alçak basýnç sistemiyle nemli hava kütlesinin etkisi altýnda kalacak. Bu meteorolojik durum nedeniyle hava yarýn parçalý ve çok bulutlu, Cuma parçalý çok bulutlu ve yer yer hafif saðanak yaðmurlu, Cumartesi parçalý ve çok bulutlu, bir ara yer yer hafif yaðmurlu, Pazar parçalý bulutlu, Pazartesi parçalý ve çok bulutlu, Salý ve Çarþamba parçalý bulutlu olacak. En yüksek hava sýcaklýðý, iç kesimlerde derece, sahillerde derece dolaylarýnda seyredecek. Rüzgar, genellikle Batý ve Güneybatý, periyodun son günlerinde Doðu ve Kuzeydoðu yönlerden orta kuvvette esecek. AB'DEN 3 MÝLYON EURO DAHA Avrupa Komisyonu, Otonom Kayýp Þahýslar Komitesinin çalýþmalarýna 3 milyon Euro daha yardým yapma kararý aldý.avrupa Komisyonunun Güney Kýbrýs Temsilcisi Androulla Kaminara, yaptýðý yazýlý açýklamada, Avrupa Komisyonunun, 11 Ekim'de, Kayýp Þahýslar Komitesine 3 Milyon Euro daha katký yapma kararý aldýðýný açýkladý. Kaminara, AB'nin daha önce yaptýðý 3,5 Milyon Euro katkýsýyla birlikte en çok baðýþta bulunan kurum haline geldiðini kaydetti. "TÜRK FÝLÝM GÜNLERÝ" EKÝM'DE Türk Sinemasý'nýn seçkin örnekleri, Ekim tarihleri arasýnda KKTC sinemalarýnda ücretsiz gösterimde olacak. Yönetmen ve oyuncularýn da katýlacaðý Türk Film Günleri kapsamýnda çeþitli söyleþiler ve imza günleri de yapýlacak. Lefkoþa ve Girne Galleria sinemalarýnda her saat baþý ücretsiz gösterilecek ödüllü Türk filmleri þöyle: "Semih Kaplanoðlu'nun Yusuf Üçlemesi: Yumurta, Süt, Bal. Üç Maymun, Hacivat ve Karagöz Neden Öldürüldü?, Baþka Dilde Aþk, Ýlk Aþk, Korkuyorum Anne, 120" Yönetmenliðini Semih Kaplanoðlu'nun yaptýðý, 2010 Berlin Altýn Ayý ve 2010 Adana Altýn Koza Ödüllerinin sahibi Gala Filmi Bal, sinemaseverlerin karþýsýna 26 Ekim Salý Günü çýkacak. Bal, 83. Oscar Akademi Ödülleri En iyi Yabancý Film kategorisinde Türkiye'yi temsil edecek olan film. GÜL VE EROÐLU'NA ''YILIN DEVLET ADAMI'' ÖDÜLÜ Kayseri Gazeteciler Cemiyeti Yönetim Kurulu, TC Cumhurbaþkaný Abdullah Gül ile Cumhurbaþkaný Derviþ Eroðlu'na ''Yýlýn Devlet Adamý'' ödülü verilmesini kararlaþtýrdý. Kayseri Gazeteciler Cemiyeti Baþkaný Veli Altýnkaya, AA muhabirine yaptýðý açýklamada, Kayseri basýnýnýn 100. yýl etkinlikleri kapsamýnda düzenledikleri düzenledikleri yarýþmada baþarýlý olan gazetecilerin ödüllendirileceði törene TC Cumhurbaþkaný Abdullah Gül ile Cumhurbaþkaný Derviþ Eroðlu'nun da katýlacaðýný bildirdi. Polis emeklileri Çakýcý'dan destek istedi TDP Genel Baþkaný Mehmet Çakýcý, ülkenin kendi ayaklarý üzerinde durabilmesi için ekonomik tedbirler alýnmasý görüþüne katýldýklarýný ancak bu tedbirlere emekli ve çalýþanlardan baþlanmasýný kabullenmelerinin mümkün olmadýðýný söyledi. Bu durumun sosyal adalete sýðmadýðýný belirten Çakýcý, kamu çalýþanlarý ve emeklilerden vergi kesilmesine yönelik yasalar konusunda Anayasa Mahkemesi'ne açtýklarý davayý kazanacaklarý inancýný dile getirdi. TDP Genel Baþkaný Mehmet Çakýcý dün Öncel Üney Baþkanlýðýndaki Polis Emeklileri Derneði heyetini kabul ederek bir süre görüþtü. Polis Emekliler Derneði Genel Baþkaný Öncel Üney görüþme öncesi bir sürpriz yapmak istediklerini belirterek, Çakýcý'ya babasýnýn 1964 yýlýnda Yeniþehir bölgesinde bir mevzide çekilmiþ fotoðrafýný takdim etti. Fotoðrafý alýnca duygulanan Çakýcý, çok anlamlý bu hediyeleri nedeniyle Polis Emeklileri Derneði yöneticilerine teþekkür etti. ÖNCEL ÜNEY Polis Emeklileri Derneði Baþkaný Öncel Üney konuþmasýnýn baþýnda dernekleri hakkýnda bilgiler verdi. Sivil toplum örgütlerinin demokrasinin vazgeçilmezi olduðuna inandýklarýný kaydeden Üney, bu nedenle tarafsýzlýk ilkesi çerçevesinde siyasi partilere ve ülkeyi yönetenlere yol gösterici olmayý amaçladýklarýný belirtti. Ülkenin refahý ve mutluluðu yanýnda üyelerinin menfaatleri ve çalýþan polislerin sorunlarýnýn çözümü konusunda çalýþmalar yürüttüklerini anlatan Üney, "makam hýrsý ile hiç bir yere varýlamayacaðýný, dürüst ve adil yasalar ve uygulamalarla ülkeyi daha iyi noktalara taþýyacak yöneticilere ihtiyaç olduðunu" söyledi. MEHMET ÇAKICI TDP Genel Baþkaný Mehmet Çakýcý ise konuþmasýnda babasýnýn da bir polis olduðunu, polislerin ne zor þartlar altýnda hayatlarýný sürdürmeye çalýþtýklarýný çok iyi bildiðini kaydederek "Polis emeklileri ve polislerin hep yanýnda olduk. Meclis'te de onlarýn temsilcileri olmaya, sorunlarýný meclise taþýmaya bundan sonra da devam edeceðiz" dedi. Polis Yasasý'nda haksýz unsurlar, disiplin suçlarý, nakiller ve terfilerle ilgili sýkýntýlarýn bulunduðunu kaydeden Çakýcý, söz konusu yasanýn mutlaka elden geçirilmesi gerektiðini söyledi. Bu anlamda polisin sivile baðlanmasý görüþünde olduklarýný yineleyen Çakýcý, ancak bunun siyasi etkinin altýnda olmayacak mahkemeler gibi özerk bir yapýda gerçekleþmesi gerektiðine dikkati çekti. Ülkede uyuþturucuyla ilgili bir çok sorun bulunduðunu, gazetelerde yazýlanlara yönelik çalýþmalar yapýlmasý görüþünde olduklarýný belirten Çakýcý, polis bu olaylarýn üzerine gidemiyorsa bunun ciddi þekilde sorgulanmasý gerektiðini söyledi. Ekonominin düzelmesi ve ülkenin kendi ayaklarý üzerinde durabilmesi için ülkede tedbir alýnmasý gerektiðine inandýklarýný, ancak buna sadece emekliler ve çalýþanlardan kesinti yaparak baþlamanýn hata olduðunu kaydeden Çakýcý, kayýtdýþý ekonomi, vergi kaçakçýlýðý, nüfus probleminin üzerine gidilmezken, sadece çalýþan ve emeklinin üzerine gidilmesini kabullenmelerinin mümkün olmadýðýný vurguladý. 19 KKTC Jokey Kulübü'nün ikinci olaðanüstü kurultay yapýldý, Baþkanlýða Zeki Ziya seçildi Jokey Kulübü'nde hedef hipodrom n Jokey Kulübü genel kurulu, projesi ve gerekli kaynaklarý hazýr olan hipodromun KKTC-TC yatýrým programýna konulmasý için hükümete çaðrý yapma kararý aldý Kuzey Kýbrýs Türk Cumhuriyeti Jokey Kulübü ikinci olaðanüstü kurultayý, önceki akþam Lefkoþa Merit Otel'de yapýldý. Jokey Kulübü genel kurulu, projesi ve gerekli kaynaklarý hazýr olan hipodromun KKTC-TC yatýrým programýna konulmasý için hükümete çaðrý yapma kararý aldý. Genel Kurul'un divan baþkanlýðýný Baþaran Düzgün, divan sekreterliklerini ise Alev Cin ve Yusuf Kanlý yaptý. Faaliyet raporunu Baþkan Hasan Dörtgazi ve mali raporu Ersoy Aner okudu. Dözrtgazi, Jokey Kulübü'nün bir yýllýk dönemde yaptýðý faaliyetleri anlattý ve hedefin çaðdaþ bir hipodrom inþa edilmesi olduðunu kaydetti. Baþbakan Ýrsen Küçük'ün atçýlýk camiasýndan olmasýný "büyük fýrsat" olarak deðerlendiren Dörtgazi "kendisiyle yaptýðýmýz görüþmede genel kuruldan sonra hipodromun temellerinin atýlmasý için faaliyete geçme sözü aldýk" dedi. Faaliyet traporu ve mali rapor üyeler tarafýndan oylanarak aklandýktan sonra yetkili kurullarýn seçimine geçildi. Tek liste olduðu için Jokey Kulübü'nün yeni yönetimi seçimsiz belirlendi. Genel Kurul sonrasý toplanan Yönetim Kurulu Zeki Ziya'yý baþkanlýða, Hasan Dörtgazi'yi de Genel Sekreterliðe getirdi. Yeni yönetim þöyle oluþtu: Yönetim Kurulu Zeki Ziya Hasan Dörtgazi Ersoy Aner Baþaran Düzgün Bülent Kutay Günel Yücener Necmi Avkýran Prof. Dr. Huriye Horoz Kaya Tamer Tüm Disiplin Kurulu Nuri Erhat Ali Öztürk Can Bartu Özçimen Kani Avkýran Denetleme Kurulu Erdoðan Tunaç Hasan Tozduman Hüseyin Zurnacý Mahmut Öztürk KAYIP KÝMLÝK DAÜ öðrenci kimliðimi kaybettim. Hükümsüzdür. Rahmi Büyükvural Kiralýk daire Gönyeli Yenikent'te 3+1 daire. Tel: SATILIK Komple ev eþyasý acilen satýlýktýr. Tel: KAYIP DÝPLOMA YDÜ diplomamý kaybettim. Hükümsüzdür. Ali Çelebi MELÝ EMLAK SATILIK 1)K. Kaymaklý da Türk koçanlý, zeminde sýfýr satýlýk lüks apartman dairesi stg 2)Lefkoþa Kýzýlbaþ'ta Türk koçanlý sýfýr apartman dairesi zemin stg 3)Kermiya sosyal konutlarýnda 4. kat satýlýk manzaralý apartman dairesi stg 4)Boðaz'da Türk koçanlý sýfýr ikiz villa stg 5)Yenikent'te Türk koçanlý ikiz villa stg 6)Girne de 2 yatak odalý Türk koçanlý sýfýr apt. daireleri 45 bin Stg Kiralýk iþyeri Muayenehane, ofis olmaya müsait dükkan. Maliye Bakanlýðý karþýsýnda... Tel: OTOBÜS TURU Kuþ Cenneti-Gagobetria köyü-botanik Bahçeler- Trodos turu 17 Ekim 2010 Pazar SATILIK KUAFÖR SALONU Lefkoþa'da devren satýlýk bay-bayan kuaför salonu Tel: PERSONEL ARANIYOR Lefkoþa'da yeni açýlacak restorantta çalýþabilecek 24 yaþýný aþmamýþ erkek personel, motor ehliyeti olan paketçi ve temizlik görevlisi bayan eleman aranýyor. Tel:

20 Emre milli takýmdan af isteyecek! Milli formaya veda etmek istediðini ifade eden milli futbolcu Emre Belezoðlu "Bu þampiyona sonrasý milli takýmý býrakmayý çok ciddi þekilde düþünüyorum. Üzerimde çok büyük bir baský hissetmiyorum. Kimseye ispat edecek birþeyim yok. Hem fiziken hem de ruhen yorgunum. Zamaný geldiðinde herkes býrakmalý. Ýnþallah EURO 2012'ye gideriz. Galatasaray ve Trabzonspor'dan sonra Beþiktaþ'a da arazi kýyaðý... Beþiktaþlýlar Karpaz'da arazi beðendiler n Ülkemize yatýrým yapma amacý ile kendilerine Karpaz bölgesinde yer tahsis edilecek olan Beþiktaþ Kulübü Baþkan ve yönetimi dün adamýza gelerek Kumyalý ve Bafra bölgelerinde arazi incelemesi yaptýlar. Heyet ayrýca nezaket ziyaretlerinde bulundu... n Beþiktaþ Baþkaný Yýldýrým Demirören, Beþiktaþ Kulübü'nün ülkede alt yapýya destek verme amacý taþýyan yer tahsisi konusunda Baþbakan'dan yardým istedi. Beþiktaþ'ýn sadece futbol kulübü deðil bunun yanýnda birçok çalýþmaya imza attýðýný söyleyen Demirören, ülkemizde yapýlmasý planlanan tesislerin Kuzey Kýbrýs gençliðine de hizmet vereceðini ifade etti... Beþiktaþ Spor Kulübü baþkaný ve yöneticileri Karpaz bölgesinde kendilerine tahsis edilen araziyi incelem için ülkemize geldi. Baþbakan Ýrsen Küçük ülkemizde bulunan Beþiktaþ Kulübü Baþkaný Yýldýrým Demirören ve Yönetim Kurulu üyelerini baþbakanlýkta kabul etti. Kabulde söz alan Yýldýrým Demirören, Beþiktaþ Kulübü'nün ülkede alt yapýya destek verme amacý taþýyan yer tahsisi konusunda Baþbakan'dan yardým istedi. Beþiktaþ'ýn sadece futbol kulübü deðil bunun yanýnda birçok çalýþmaya imza attýðýný KKTC Easykart Kafilesi Ýtalya'daki ilk antrenmanýný dün yaptý Kartingçilerimiz, Ýtalya'da ýsýnýyor n Sabah saat 10.00'da kartinglerini almaya baþlayan KKTC Easykart sporcularý, kartinglerini kurduktan sonra saat 13.00'den itibaren "Pista 7 Laghi Karting Pisti"ndeki ilk antrenmanlarýný yaptýlar Ýtalya'daki Castelletto 9'uncu Dünya Easykart Þampiyonasý'nýn resmi programý dün baþladý. Dün sabah saat 10.00'da kartinglerini almaya baþlayan KKTC Easykart sporcularý, önce kartinglerini kurdular. Kartinglerin hazýrlanmasýnýn ardýndan sporcularýmýz, saat 13.00'den itibaren serbest antrenmana çýktýlar. Böylece KKTC Easykart sprocularý "Pista 7 Laghi Karting Pisti"ndeki ilk antrenmanlarýný yapmýþ oldular. Kartingciler bugün sabah saat 08.10'dan itibaren resmi antrenmanlara çýkacaklar. Gün boyunca her kategoride sporcular altýþar kez antrenmana çýkma olanaðýndan yararlanabilecekler. Günün sonunda saat 18.30'da sporculara brifing verilecek. söyleyen Demirören, ülkemizde yapýlmasý planlanan tesislerin Kuzey Kýbrýs gençliðine de hizmet vereceðini ifade etti. Demirören'in konuþmasýnýn ardýndan söz alan Baþbakan Ýrsen Küçük ise Anavatan Türkiye'nin güzide kulüplerinden Beþiktaþ baþkan ve yönetim kurulu üyelerini ülkemizde görmekten duyduðu memnuniyeti dile getirdi. Beþiktaþlý yöneticilerin tesis için yer taleplerini olumlu karþýladýklarýný ve bu konuyu en kýsa zamanda Bakanlar Kurulu'nun gündemine getireceðini söyleyen Küçük, bu tür çalýþmalara hükümetin her zaman için sýcak baktýðýný kaydetti. Kabulde söz alan Yenicami Kulüp Baþkaný Ahmet Küçük ise Beþiktaþ Gösteri yapacak 58 minik sporcunun (50cc) dýþýnda, cadetlerde (60cc) 116; juniorlarda (100cc) 66; Senior Lightlarda (125cc) 52; Senior Heavylerde (125cc) 46 olmak üzere 13 ülkeden toplam 280 sporcu mücadele edecek. Þampiyonada bu yýl kategorilerinde ilk altýya girenlere ödül verilecek. Kart Numaralarý: "KKTC Easykart Kafilesi"nde yer alan sporcular ve kart numaralarý þöyle: Cadetler Kulüp Baþkaný Yýldýrým Demirören'den, Süleyman Seba döneminde olduðu gibi iki kulübün kardeþ kulüp ilan edilmesi yönündeki çalýþmalarýn yeniden canlandýrýlmasýný istedi. Bu talep üzerine yeniden söz alan Demirören ise Onursal Baþkan Seba'nýn baþlattýðý bir olayý devam ettirmenin kendileri için görev olduðunu söyledi ve bu yönde gelecek her türlü talebe açýk olduklarýný kaydetti. Konuþmalarýn ardýndan Beþiktaþ Kulüp Baþkaný Yýldýrým Demirören Baþbakan Ýrsen Küçük'e isminin yazýlý olduðu Beþiktaþ formasý hediye etti. Baþbakan Küçük ise Demirören'e plaket takdim etti. Kategorisi'nde Melih Kaan Kotil (TC) 50, Ali Murat Ertizan (TC) 51, Ahmet Kofalý (KKTC) 51 numara. Juniorlar Kategorisi'nde Erol Özteknik (KKTC) 9 numara. Senior Light Kategorisi'nde Yýltan Muslu (KKTC) 11, Akay Akbil (KKTC) 12, Rauf Denktaþ (KKTC) 13 ve Gün Taþdelen (TC) 14 numara. Senior Heavy Kategorisi'nde Akay Necipoðlu (KKTC) 20 ve Deniz Denner (KKTC) 21 numara. Binatlý, Yenicami'den çekinmiyor (Niyazi Ergülen) Kuzey Kýbrýs Turkcell 2. Ligi'nde bu hafta sonu oynanacak olan Binatlý- Yenicami maçý için takýmlar çalýþmalarýný sürdürüyor. 16 Ekim 2010, Cumartesi günü Güzelyurt Zafer Stadý'nda karþý karþýya gelecek her iki takýmýn teknik adamý yaptýklarý açýklamada kazanmak istediklerini dile getirdiler. Sezonun ilk haftasýnda evinde Esentepe karþýsýnda 2-0 maðlup olan Binatlý geçtiðimiz hafta zorlu Çanakkale deplasmanýnda son dakika bulduðu gol ile 3-2 galip gelerek üç puaný hanesine yazdýrmýþtý. Antrenman sonrasý Yenicami ile oynayacaklarý maçla ilgili bir açýklama yapan teknik adam Gökmen Davutoðlu, Yenicami'nin güçlü bir rakip olduðunu, birçok yýldýz futbolcuyu kadrosunda bulundurduðunu ve ilk iki haftada ortaya koyduklarý oyun ile güçlerini ispat ettiklerini söyledi. Binatlý olarak Yenicami maçýna da her hafta olduðu gibi normal bir lig maçý gibi çýkýp mücadele edeceklerini ifade eden Davutoðlu, maçta iyi oynayanýn kazanacaðýný belirtti. Hakem darbýna 7 maç, antrenöre tokata 5 maç Kýbrýs Türk Futbol Federasyonu yönetimi hafta sonu oynanan karþýlaþmalarýn cezalarýný açýkladý. Turkcell Ýkinci Lig maçýnda Mehmetçik-Gençlik Gücü karþýlaþmasýnda 87. dakikada orta hakem Fehim Dayý'yý darp eden Mehmetçik futbolcusu Hüseyin Abuzet'e 7 maç ceza verdi. Cihangir-Çetinkaya karþýlaþmasýnýn 27. dakikasýnda, Çetinkaya oyuncusu Hüseyin Þevki, kendi takým antrenörü ile girdiði diyalog sonucunda antrenörü Salahi Uçkan'a bir tokat vurduðu için Disiplin Kurulu, hakem ve gözlemci raporlarýný dikkate alarak, Disiplin Talimatýnýn 23. maddesi uyarýnca adý geçen futbolcuya 5 maç müsabakalardan men cezasý verilmesine karar verdi. Yönetim Kurulu genelge kararý ile ayný futbolcu için iki farklý kulübe bonservis verilmesi nedeniyle Kurula sevk edilen Aðýrdað Boðaz Tayfun Spor Kulübü Baþkaný Mustafa Aþýk'ýn, 19/ 10/2010 tarihinde yapýlacak olan Disiplin Kurulu Toplantýsýna savunmasýný yapmak üzere çaðrýlmasýna karar verdi. KTFF yönetim kurulu Ryurkcell Birinci takýmlarýnda Cihangir'in antrenörü Fýrat Canova ve Yeþilovanýn antrenörü Erdinç Akyulaf'a maçýn hakemine sürekli itirazlardan dolayý birer maç ceza verdiðini açýkladý ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE Sahibi AFRÝKA Yayýncýlýk Limited Direktör ALÝ OSMAN TABAK Genel Yayýn Yönetmeni: ÞENER LEVENT Dizilip Basýldýðý Yer: AFRÝKA Yayýncýlýk Limited Tesisleri Adres: Arca Apt. Ýkinci Selim Cad. No:49, Daire 1 Lefkoþa (Meclis Yaný) Santral: Fax: Reklam servisi: Kültür-Sanat servisi: Dýþ muhabirler: Almanya: Yaþar ALTAY Sidney: Hakan LEVENT Web sayfasý:

Gökyüzündeki milyonlarca yýldýzdan biriymiþ Çiçekyýldýz. Gerçekten de yeni açmýþ bir çiçek gibi sarý, kýrmýzý, yeþil renkte ýþýklar saçýyormuþ

Gökyüzündeki milyonlarca yýldýzdan biriymiþ Çiçekyýldýz. Gerçekten de yeni açmýþ bir çiçek gibi sarý, kýrmýzý, yeþil renkte ýþýklar saçýyormuþ Gökyüzündeki milyonlarca yýldýzdan biriymiþ Çiçekyýldýz. Gerçekten de yeni açmýþ bir çiçek gibi sarý, kýrmýzý, yeþil renkte ýþýklar saçýyormuþ çevresine. Bu adý ona bir kuyrukluyýldýz vermiþ. Nasýl mý

Detaylı

ünite 3. Ýlkokullarla ilgili aþaðýdakilerden hangisi yapýlýr? Vatan ve ulus sevgisinin yerdir. 1. Okulun açýlýþ töreninde aþaðýdakilerden

ünite 3. Ýlkokullarla ilgili aþaðýdakilerden hangisi yapýlýr? Vatan ve ulus sevgisinin yerdir. 1. Okulun açýlýþ töreninde aþaðýdakilerden ünite 1 OKUL HEYECANIM TEST 1 3. Ýlkokullarla ilgili aþaðýdakilerden hangisi yanlýþtýr? Hayat Bilgisi Vatan ve ulus sevgisinin öðrenildiði yerdir. 1. Okulun açýlýþ töreninde aþaðýdakilerden hangisi yapýlýr?

Detaylı

Fiskomar. Baþarý Hikayesi

Fiskomar. Baþarý Hikayesi Fiskomar Baþarý Hikayesi Fiskomar Gýda Temizlik Ve Marketcilik Ticaret Anonim Þirketi Cumhuriyetin ilanýndan sonra büyük önder Atatürk'ün Fýndýk baþta olmak üzere diðer belli baþlý ürünlerimizi ilgilendiren

Detaylı

ünite1 3. Burcu yla çocuk hangi oyunu oynayacaklarmýþ? A. saklambaç B. körebe C. evcilik (1, 2 ve 3. sorularý parçaya göre yanýtlayýn.

ünite1 3. Burcu yla çocuk hangi oyunu oynayacaklarmýþ? A. saklambaç B. körebe C. evcilik (1, 2 ve 3. sorularý parçaya göre yanýtlayýn. ünite1 Türkçe Sözcük - Karþýt Anlamlý Sözcükler TEST 1 3. Burcu yla çocuk hangi oyunu oynayacaklarmýþ? Annemle þakalaþýrken zil çaldý. Gelen Burcu ydu. Bir elinde büyükçe bir poþet, bir elinde bebeði vardý.

Detaylı

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler *1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler *1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve MD Mülteci Danýþma M TOHAV e-bülten n S AYI: 2 TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Ýletiþim Bilgileri Adres: Yýldýrým Mah. Ziyademirdelen Sok. N0: D: 1 Suruç/ÞANLIURFA Tel: 0 (414) 611 98 02 TOHAV Suruç

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2015

Kanguru Matematik Türkiye 2015 3 puanlýk sorular 1. Hangi þeklin tam olarak yarýsý karalanmýþtýr? A) B) C) D) 2 Þekilde görüldüðü gibi þemsiyemin üzerinde KANGAROO yazýyor. Aþaðýdakilerden hangisi benim þemsiyenin görüntüsü deðildir?

Detaylı

17 ÞUBAT kontrol

17 ÞUBAT kontrol 17 ÞUBAT 2016 5. kontrol 3 puanlýk sorular 1. Ahmet, Beril, Can, Deniz ve Ergün bir çift zar atýyorlar. Ahmet Beril Can Deniz Ergün Attýklarý zarlarýn toplamýna bakýldýðýna göre, en büyük zarý kim atmýþtýr?

Detaylı

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz... nisan 2005/sayý 83

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz... nisan 2005/sayý 83 ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz... 2 Mart 2005 Hürriyet Gazetesi Oto Yaþam Eki'nin Editörü Ufuk SANDIK, "Dikiz Aynasý" köþesinde Oda Baþkaný Emin KORAMAZ'ýn LPG'li araçlardaki denetimsizliðe

Detaylı

.:: TÇÝD - Tüm Çeviri Ýþletmeleri Derneði ::.

.:: TÇÝD - Tüm Çeviri Ýþletmeleri Derneði ::. Membership TÜM ÇEVÝRÝ ÝÞLETMELERÝ DERNEÐÝ YÖNETÝM KURULU BAÞKANLIÐINA ANTALYA Derneðinizin Tüzüðünü okudum; Derneðin kuruluþ felsefesi ve amacýna sadýk kalacaðýmý, Tüzükte belirtilen ilke ve kurallara

Detaylı

Delil Avcýlarý göreve hazýr Emniyet Genel Müdürlüðü, Kriminal Polis Laboratuarý Dairesi Baþkanlýðý tarafýndan Bursa Ýl Emniyet Müdürlüðü Olay Yeri Ýnceleme ve Kimlik Tespit Þube Müdürlüðü bünyesinde "Olay

Detaylı

ÇEVRE VE TOPLUM. Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum

ÇEVRE VE TOPLUM. Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum ÇEVRE VE TOPLUM 11. Bölüm DOÐAL AFETLER VE TOPLUM Konular DOÐAL AFETLER Dünya mýzda Neler Oluyor? Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum Volkanlar

Detaylı

ünite1 Sosyal Bilgiler

ünite1 Sosyal Bilgiler ünite1 Sosyal Bilgiler Ýletiþim ve Ýnsan Ýliþkileri TEST 1 3. Ünlü bir sanatçýnýn gazetede yayýnlanan fotoðrafýnda evinin içi görüntülenmiþ haberi olmadan eþinin ve çocuklarýnýn resimleri çekilmiþtir.

Detaylı

1. Böleni 13 olan bir bölme iþleminde kalanlarýn

1. Böleni 13 olan bir bölme iþleminde kalanlarýn 4. SINIF COÞMAYA SORULARI 1. BÖLÜM 3. DÝKKAT! Bu bölümde 1 den 10 a kadar puan deðeri 1,25 olan sorular vardýr. 1. Böleni 13 olan bir bölme iþleminde kalanlarýn toplamý kaçtýr? A) 83 B) 78 C) 91 D) 87

Detaylı

15 Tandem Takým Tezgahlarý ndan Ýhtiyaca Göre Uyarlanabilen Kitagawa Divizörler Kitagawa firmasýnýn, müþterilerini memnun etmek adýna, standartý deðiþtirmesi yeni bir þey deðil. Bu seferki uygulamada,

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2017

Kanguru Matematik Türkiye 2017 4 puanlýk sorular 1. Küçük bir salyangoz, 10m yüksekliðinde bir telefon direðine týrmanmaktadýr. Gündüzleri 3m týrmanabilmekte ama geceleri 1m geri kaymaktadýr. Salyangozun direðin tepesine týrmanmasý

Detaylı

Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý

Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý Spor Bilimleri Derneði, üyeler arasýndaki haberleþme aðýný daha etkin hale getirmek için, akademik çalýþmalar yürüten bilim insaný, antrenör, öðretmen, öðrenci ve ilgili

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2017

Kanguru Matematik Türkiye 2017 3 puanlýk sorular 1. Aþaðýdaki seçeneklerden hangisinde bulunan parçayý, yukarýdaki iki parçanýn arasýna koyarsak, eþitlik saðlanýr? A) B) C) D) E) 2. Can pencereden dýþarý baktýðýnda, aþaðýdaki gibi parktaki

Detaylı

Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000)

Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000) Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000) 14.08.2014 SIRA SIKLIK SÖZCÜK TÜR AÇIKLAMA 1 1209785 bir DT Belirleyici 2 1004455 ve CJ Bağlaç 3 625335 bu PN Adıl 4 361061 da AV Belirteç 5 352249 de

Detaylı

Yükseköðretimin Finansmaný ve Finansman Yöntemlerinin Algýlanan Adalet Düzeyi: Sakarya Üniversitesi Paydaþ Görüþleri..64 Doç.Dr.

Yükseköðretimin Finansmaný ve Finansman Yöntemlerinin Algýlanan Adalet Düzeyi: Sakarya Üniversitesi Paydaþ Görüþleri..64 Doç.Dr. MALÝYE DERGÝSÝ Temmuz - Aralýk 2011 Sayý 161 Sahibi Maliye Bakanlýðý Strateji Geliþtirme Baþkanlýðý Adýna Sorumlu Yazý Ýþleri Müdürü Yayýn Kurulu Baþkan Füsun SAVAÞER Üye Ali Mercan AYDIN Üye Nural KARACA

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2015

Kanguru Matematik Türkiye 2015 3 puanlýk sorular 1. Aþaðýdaki þekillerden hangisi bu dört þeklin hepsinde yoktur? A) B) C) D) 2. Yandaki resimde kaç üçgen vardýr? A) 7 B) 6 C) 5 D) 4 3. Yan taraftaki þekildeki yapboz evin eksik parçasýný

Detaylı

============================================================================

============================================================================ 5\'inci Lastik Her Zaman Gerekli!! Gönderen : papatya54-04/11/2009 10:45 "Dönen tekerlek zaferi müjdeler"sözünü askerlik yapmýþ olanlarýmýz hatýrlar sanýrým; ulaþtýrma tabur yada bölüklerinde yazýlý geldi

Detaylı

ADIYAMAN ÜNÝVERSÝTESÝ KURUMSAL KÝMLÝK KILAVUZU ADIYAMAN ÜNÝVERSÝTESÝ 2006

ADIYAMAN ÜNÝVERSÝTESÝ KURUMSAL KÝMLÝK KILAVUZU ADIYAMAN ÜNÝVERSÝTESÝ 2006 KURUMSAL KÝMLÝK KILAVUZU GÝRÝÞ KURUMSAL KÝMLÝK HAKKINDA Adýyaman Üniversitesinin misyon ve vizyonuna uygun kurumsal kimlik çalýþmasý bu dökümanda detaylandýrýlarak sunulmuþtur. Kurumsal kimlik oluþturulurken,

Detaylı

T.C. MÝLLÎ EÐÝTÝM BAKANLIÐI EÐÝTÝMÝ ARAÞTIRMA VE GELÝÞTÝRME DAÝRESÝ BAÞKANLIÐI KENDÝNÝ TANIYOR MUSUN? ANKARA, 2011 MESLEK SEÇÝMÝNÝN NE KADAR ÖNEMLÝ BÝR KARAR OLDUÐUNUN FARKINDA MISINIZ? Meslek seçerken

Detaylı

GRUP TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ GÖRÜÞMELERÝNDE UYUÞMAZLIK

GRUP TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ GÖRÜÞMELERÝNDE UYUÞMAZLIK TOPLAM KALÝTE YÖNETÝMÝ VE ISO 9001:2000 KALÝTE YÖNETÝM SÝSTEMÝ UYGULAMASI KONULU TOPLANTI YAPILDI GRUP TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ GÖRÜÞMELERÝNDE UYUÞMAZLIK YÝBÝTAÞ - LAFARGE GRUBUNDA KONYA ÇÝMENTO SANAYÝÝ A.Þ.

Detaylı

mmo bülteni mart 2005/sayý 82 05.02.2005

mmo bülteni mart 2005/sayý 82 05.02.2005 basýnda odamýz basýnda odamýz basýnda odamýz Ocak/ Dizayn Ýnfo Dergisinin 9. sayýsýnda "Makina Mühendisleri Odasý'na TÜRKAK'tan Akreditasyon Sertifikasý" baþlýklý haber yayýnlandý. 05.02.2005 Oda Baþkaný

Detaylı

ünite1 Kendimi Tanıyorum Sosyal Bilgiler 1. Resmî kimlik belgesi Verilen kavram ile aþaðýdakilerden hangisi iliþkilendirilemez?

ünite1 Kendimi Tanıyorum Sosyal Bilgiler 1. Resmî kimlik belgesi Verilen kavram ile aþaðýdakilerden hangisi iliþkilendirilemez? ünite1 Sosyal Bilgiler Kendimi Tanıyorum TEST 1 3. 1. Resmî kimlik belgesi Verilen kavram ile aþaðýdakilerden hangisi iliþkilendirilemez? A) Nüfus cüzdaný B) Ehliyet C) Kulüp kartý D) Pasaport Verilen

Detaylı

ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI

ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI Kýzýlcaþar Geleceðe Hazýrlanýyor Gelin Birlikte Çalýþalým ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI Mart 2014 ALPER YILMAZ Halkla Bütünleþen MUHTARLIK Ankara Gölbaþý Kýzýlcaþar Köyünde 4 Mart 1979

Detaylı

2014 2015 Eðitim Öðretim Yýlý ÝSTANBUL ÝLÝ ÝLKOKULLAR ARASI 2. Zeka Oyunlarý Turnuvasý 7 Mart Silence Ýstanbul Hotel TURNUVA PROGRAMI 09.30-10.00 10.00-10.45 11.00-11.22 11.35-11.58 12.10-12.34 12.50-13.15

Detaylı

OKUL ÖNCESÝ EÐÝTÝM KURUMLARI YÖNETMELÝÐÝNDE DEÐÝÞÝKLÝK YAPILMASINA D YÖNETMELÝK Çarþamba, 10 Eylül 2008

OKUL ÖNCESÝ EÐÝTÝM KURUMLARI YÖNETMELÝÐÝNDE DEÐÝÞÝKLÝK YAPILMASINA D YÖNETMELÝK Çarþamba, 10 Eylül 2008 OKUL ÖNCESÝ EÐÝTÝM KURUMLARI YÖNETMELÝÐÝNDE DEÐÝÞÝKLÝK YAPILMASINA D YÖNETMELÝK Çarþamba, 10 Eylül 2008 6 Eylül 2008 CUMARTESÝ Resmî Gazete Sayý : 26989 YÖNETMELÝK Millî Eðitim Bakanlýðýndan: OKUL ÖNCESÝ

Detaylı

MALÝYE DERGÝSÝ ULAKBÝM ISSN 1300-3623

MALÝYE DERGÝSÝ ULAKBÝM ISSN 1300-3623 MALÝYE DERGÝSÝ ISSN 1300-3623 Temmuz - Aralýk 2007, Sayý 153 YAZI DANIÞMA KURULU Prof. Dr. Güneri AKALIN Prof. Dr. Abdurrahman AKDOÐAN Prof. Dr. Figen ALTUÐ Prof. Dr. Engin ATAÇ Prof. Dr. Ömer Faruk BATIREL

Detaylı

Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir

Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir 2008-96 Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir Ýstanbul, 19 Kasým 2008 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2008/96 Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir 4857 sayýlý

Detaylı

2003 ten 2009 a saðlýkta dönüþüm þiddet le sürüyor

2003 ten 2009 a saðlýkta dönüþüm þiddet le sürüyor TD 161.qxp 28.02.2009 22:11 Page 1 C M Y K 1 Mart 2009 Sayý:161 Sayfa 6 da 2003 ten 2009 a saðlýkta dönüþüm þiddet le sürüyor Saðlýkta Dönüþüm Programý nýn uygulanmaya baþladýðý 2003 yýlýndan bu yana çok

Detaylı

Mart 2010 Otel Piyasasý Antalya Ýstanbul Gayrimenkul Deðerleme ve Danýþmanlýk A.Þ. Büyükdere Cad. Kervan Geçmez Sok. No:5 K:2 Mecidiyeköy Ýstanbul - Türkiye Tel: +90.212.273.15.16 Faks: +90.212.355.07.28

Detaylı

7. SINIF SOSYAL BiLGiLER

7. SINIF SOSYAL BiLGiLER 7. SINIF SOSYAL BiLGiLER KAZANIM ODAKLI SORU BANKASI Tudem Eğitim Hiz. San. ve Tic. A.Ş 1476/1 Sokak No: 10/51 Alsancak/Konak/ÝZMÝR Yazarlar: Tudem Yazý Kurulu Dizgi ve Grafik: Tudem Grafik Ekibi Baský

Detaylı

ünite1 Sosyal Bilgiler Verilenlerden kaçý sosyal bilimler arasýnda yer alýr? A. 6 B. 5 C. 4 D. 3

ünite1 Sosyal Bilgiler Verilenlerden kaçý sosyal bilimler arasýnda yer alýr? A. 6 B. 5 C. 4 D. 3 ünite1 Sosyal Bilgiler Sosyal Bilgiler Öðreniyorum TEST 1 3. coðrafya tarih biyoloji fizik arkeoloji filoloji 1. Ali Bey yaþadýðý yerin sosyal yetersizlikleri nedeniyle, geliþmiþ bir kent olan Ýzmir e

Detaylı

01 EKİM 2009 ÇARŞAMBA FAİZ SAYI 1

01 EKİM 2009 ÇARŞAMBA FAİZ SAYI 1 01 EKİM 2009 ÇARŞAMBA FAİZ SAYI 1 Düþen Faizler ÝMKB yi Yýlýn Zirvesine Çýkardý Merkez Bankasý ndan gelen faiz indirimine devam sinyali bono faizini %7.25 e ile yeni dip noktasýna çekti. Buna baðlý olarak

Detaylı

Matematik ve Türkçe Örnek Soru Çözümleri Matematik Testi Örnek Soru Çözümleri 1 Aþaðýdaki saatlerden hangisinin akrep ve yelkovaný bir dar açý oluþturur? ) ) ) ) 11 12 1 11 12 1 11 12 1 10 2 10 2 10 2

Detaylı

0.2-200m3/saat AISI 304-316

0.2-200m3/saat AISI 304-316 RD Firmamýz mühendisliðinde imalatýný yaptýðýmýz endüstriyel tip hava kilidleri her türlü proseste çalýþacak rotor ve gövde seçeneklerine sahiptir.aisi304-aisi316baþtaolmaküzerekimya,maden,gýda...gibi

Detaylı

Dövize Endeksli Kredilerde KKDF

Dövize Endeksli Kredilerde KKDF 2009-10 Dövize Endeksli Kredilerde KKDF Ýstanbul, 12 Mart 2009 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2009/10 Dövize Endeksli Kredilerde KKDF 1. Genel Açýklamalar: 88/12944 sayýlý Kararnameye iliþkin olarak

Detaylı

DOÐALGAZ ÝÇ TESÝSAT MÜHENDÝS YETKÝLENDÝRME KURSU DÜZENLENDÝ

DOÐALGAZ ÝÇ TESÝSAT MÜHENDÝS YETKÝLENDÝRME KURSU DÜZENLENDÝ ÝKK TOPLANTISI ÞUBEMÝZDE GERÇEKLEÞTÝRÝLDÝ 4 Kasým 2010 tarihinde ÝKK toplantýsý Þubemizde gerçekleþtirildi. ÞUBEMÝZ SOSYAL ETKÝNLÝKLER KOMÝSYONU TOPLANDI Þubemiz sosyal etkinlikler komisyonu 05 Kasým 2010

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2017

Kanguru Matematik Türkiye 2017 Kanguru Matematik Türkiye 07 4 puanlýk sorular. Bir dörtgenin köþegenleri, dörtgeni dört üçgene ayýrmaktadýr. Her üçgenin alaný bir asal sayý ile gösterildiðine göre, aþaðýdaki sayýlardan hangisi bu dörtgenin

Detaylı

T.C YARGITAY 9. HUKUK DAÝRESÝ Esas No : 2005 / 37239 Karar No : 2006 / 3456 Tarihi : 13.02.2006 KARAR ÖZETÝ : ALT ÝÞVEREN - ÇALIÞTIRACAK ÝÞÇÝ SAYISI

T.C YARGITAY 9. HUKUK DAÝRESÝ Esas No : 2005 / 37239 Karar No : 2006 / 3456 Tarihi : 13.02.2006 KARAR ÖZETÝ : ALT ÝÞVEREN - ÇALIÞTIRACAK ÝÞÇÝ SAYISI Yargýtay Kararlarý T.C Esas No : 2005 / 37239 Karar No : 2006 / 3456 Tarihi : 13.02.2006 KARAR ÖZETÝ : ALT ÝÞVEREN - ÇALIÞTIRACAK ÝÞÇÝ SAYISI Davalý þirketin ayný il veya diðer illerde baþka iþyerinin

Detaylı

Vergi Usul Kanunu Ceza Hadleri

Vergi Usul Kanunu Ceza Hadleri 2008-107 Vergi Usul Kanunu Ceza Hadleri Ýstanbul, 24 Aralýk 2008 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2008/107 Vergi Usul Kanunu'nda Yer Alan Ve 01.01.2009 Tarihinden Ýtibaren Uygulanacak Had Ve Tutarlar

Detaylı

Bakým sigortasý - Sizin için bilgiler. Türkischsprachige Informationen zur Pflegeversicherung. Freie Hansestadt Bremen.

Bakým sigortasý - Sizin için bilgiler. Türkischsprachige Informationen zur Pflegeversicherung. Freie Hansestadt Bremen. Gesundheitsamt Freie Hansestadt Bremen Sozialmedizinischer Dienst für Erwachsene Bakým sigortasý - Sizin için bilgiler Türkischsprachige Informationen zur Pflegeversicherung Yardýma ve bakýma muhtaç duruma

Detaylı

SENDÝKAMIZDAN HABERLER

SENDÝKAMIZDAN HABERLER TÜHÝS Ýþ Hukuku ve Ýktisat Dergisi Cilt : 23, Sayý : 2-3 Kasým 2010 - Þubat 2011 SENDÝKAMIZDAN HABERLER ÝL ÖZEL ÝDARELERÝNDE TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ UYGULAMALARI SEMÝNERÝ YAPILDI Üyemiz Ýl Özel Ýdareleri Genel

Detaylı

3. FASÝKÜL 1. FASÝKÜL 4. FASÝKÜL 2. FASÝKÜL 5. FASÝKÜL. 3. ÜNÝTE: ÇIKARMA ÝÞLEMÝ, AÇILAR VE ÞEKÝLLER Çýkarma Ýþlemi Zihinden Çýkarma

3. FASÝKÜL 1. FASÝKÜL 4. FASÝKÜL 2. FASÝKÜL 5. FASÝKÜL. 3. ÜNÝTE: ÇIKARMA ÝÞLEMÝ, AÇILAR VE ÞEKÝLLER Çýkarma Ýþlemi Zihinden Çýkarma Ýçindekiler 1. FASÝKÜL 1. ÜNÝTE: ÞEKÝLLER VE SAYILAR Nokta Düzlem ve Düzlemsel Þekiller Geometrik Cisimlerin Yüzleri ve Yüzeyleri Tablo ve Þekil Grafiði Üç Basamaklý Doðal Sayýlar Sayýlarý Karþýlaþtýrma

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2015

Kanguru Matematik Türkiye 2015 3 puanlýk sorular 1. Aþaðýda verilen iþlemleri sýrayla yapýp, soru iþareti yerine yazýlmasý gereken sayýyý bulunuz. A) 7 B) 8 C) 10 D) 15 2. Erinç'in 10 eþit metal þeridi vardýr. Bu metalleri aþaðýdaki

Detaylı

DENÝZ LÝSESÝ KOMUTANLIÐI Denizcilik tarihin en eski ve en köklü mesleðidir. Bu köklü ve þerefli mesleðin insanlarýnýn eðitimi için ilk adým atacaklarý Deniz Lisesi, bu güne kadar Türk ve dünya denizcilik

Detaylı

Ovacýk Altýn Madeni'ne dava öncesi yargýsýz infaz!

Ovacýk Altýn Madeni'ne dava öncesi yargýsýz infaz! Asýlsýz iddia neden ortaya atýldý? Ovacýk Altýn Madeni'ne dava öncesi yargýsýz infaz! 19 Haziran 2004 tarihinde, Ovacýk Altýn Madeni ile hiçbir ilgisi olmayan Arsenik iddialarý ortaya atýlarak madenimiz

Detaylı

3. Çarpýmlarý 24 olan iki sayýnýn toplamý 10 ise, oranlarý kaçtýr? AA 2 1 1 2 1. BÖLÜM

3. Çarpýmlarý 24 olan iki sayýnýn toplamý 10 ise, oranlarý kaçtýr? AA 2 1 1 2 1. BÖLÜM 7. SINIF COÞMAYA SORULARI 1. BÖLÜM DÝKKAT! Bu bölümde 1 den 10 a kadar puan deðeri 1,25 olan sorular vardýr. 3. Çarpýmlarý 24 olan iki sayýnýn toplamý 10 ise, oranlarý kaçtýr? 2 1 1 2 A) B) C) D) 3 2 3

Detaylı

5. 2x 2 4x + 16 ifadesinde kaç terim vardýr? 6. 4y 3 16y + 18 ifadesinin terimlerin katsayýlarý

5. 2x 2 4x + 16 ifadesinde kaç terim vardýr? 6. 4y 3 16y + 18 ifadesinin terimlerin katsayýlarý CEBÝRSEL ÝFADELER ve DENKLEM ÇÖZME Test -. x 4 için x 7 ifadesinin deðeri kaçtýr? A) B) C) 9 D). x 4x ifadesinde kaç terim vardýr? A) B) C) D) 4. 4y y 8 ifadesinin terimlerin katsayýlarý toplamý kaçtýr?.

Detaylı

* Okuyalım: * Akıl Oyunları: * Matematik: * El Becerisi: * Alıștırma-Bulmaca: * Bilim ve Teknoloji: * Gezelim-Görelim:

* Okuyalım: * Akıl Oyunları: * Matematik: * El Becerisi: * Alıștırma-Bulmaca: * Bilim ve Teknoloji: * Gezelim-Görelim: 3. SINIF 1.ta haf * Okuyalım: Eșek * Matematik: Çevremizdeki Üçgenler * Alıștırma-Bulmaca: Sözcük Avı * Gezelim-Görelim: Doğal Yașam Parkı * Alıștırma-Bulmaca: Sıradaki Șekil Hangisi * Doğa: Karıncaların

Detaylı

Evvel zaman içinde, eski zamanlarýn birinde, zengin bir ülkenin gösteriþ meraklýsý bir kralý varmýþ. Kralýn yaþadýðý saray çok büyükmüþ.

Evvel zaman içinde, eski zamanlarýn birinde, zengin bir ülkenin gösteriþ meraklýsý bir kralý varmýþ. Kralýn yaþadýðý saray çok büyükmüþ. Evvel zaman içinde, eski zamanlarýn birinde, zengin bir ülkenin gösteriþ meraklýsý bir kralý varmýþ. Kralýn yaþadýðý saray çok büyükmüþ. Her yeri altýn kaplý olan bu sarayda onlarca oda, odalarda pek çok

Detaylı

17 ÞUBAT kontrol

17 ÞUBAT kontrol 17 ÞUBAT 2016 5. kontrol 3 puanlýk sorular 1. 20,16 ile 3,17 ondalýk sayýlarý arasýnda kaç tane tam sayý vardýr? A) 15 B) 16 C) 17 D) 18 E) 19 2. Aþaðýdaki trafik iþaretlerinden hangisinin simetri ekseni

Detaylı

MedYa KÝt / 26 Ýnsan Kaynaklarý ve Yönetimi konusunda Türkiye nin ilk dergisi HR DergÝ Human Resources Ýnsan Kaynaklarý ve Yönetim Dergisi olarak amacýmýz, kurulduðumuz günden bu yana deðiþmedi: Türkiye'de

Detaylı

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz Basýnda Odamýz eylül 2005/sayý 88 Aðustos 2005 Aðustos 2005 Aðustos

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz Basýnda Odamýz eylül 2005/sayý 88 Aðustos 2005 Aðustos 2005 Aðustos ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz Oda Yönetim Kurulu Baþkaný Emin KORAMAZ ýn yaptýðý, 21 Haziran Dünya Güneþ Günü dolayýsýyla Yeni ve Yenilenebilir Enerji Kaynaklarýnýn Kullanýmýna Ýliþkin

Detaylı

Konular 5. Eðitimde Kullanýlacak Araçlar 23. Örnek Çalýþtay Gündemi 29. Genel Bakýþ 7 Proje Yöneticilerinin Eðitimi 10

Konular 5. Eðitimde Kullanýlacak Araçlar 23. Örnek Çalýþtay Gündemi 29. Genel Bakýþ 7 Proje Yöneticilerinin Eðitimi 10 Proje Yönetimi ÝÇÝNDEKÝLER Konular 5 Genel Bakýþ 7 Proje Yöneticilerinin Eðitimi 10 Eðitimde Kullanýlacak Araçlar 23 Araç 1: Araþtýrma sorularý Araç 2: Belirsiz talimatlar Araç 3: Robotlar 28 Örnek

Detaylı

Dar Mükellef Kurumlara Yapýlan Ödemelerdeki Kurumlar Vergisi Kesintisi

Dar Mükellef Kurumlara Yapýlan Ödemelerdeki Kurumlar Vergisi Kesintisi 2009-11 Dar Mükellef Kurumlara Yapýlan Ödemelerdeki Kurumlar Vergisi Kesintisi Ýstanbul, 12 Mart 2009 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2009/11 Dar Mükellef Kurumlara Yapýlan Ödemelerdeki Kurumlar Vergisi

Detaylı

ÝNSAN KAYNAKLARI VE EÐÝTÝM DAÝRE BAÞKANLIÐI

ÝNSAN KAYNAKLARI VE EÐÝTÝM DAÝRE BAÞKANLIÐI ÝNSAN KAYNAKLARI VE EÐÝTÝM DAÝRE BAÞKANLIÐI MEMUR PERSONEL ÞUBE MÜDÜRLÜÐÜ GÖREV TANIMI Memur Personel Þube Müdürlüðü, belediyemiz bünyesinde görev yapan memur personelin özlük iþlemlerinin saðlýklý bir

Detaylı

Gelir Vergisi Kesintisi

Gelir Vergisi Kesintisi 2009-16 Gelir Vergisi Kesintisi Ýstanbul, 12 Mart 2009 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2009/16 Gelir Vergisi Kesintisi 1. Gelir Vergisi Kanunu Uyarýnca Kesinti Yapmak Zorunda Olanlar: Gelir Vergisi

Detaylı

BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ

BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ IPA Cross-Border Programme CCI No: 2007CB16IPO008 BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ SINIR ÖTESÝ BÖLGEDE KÜÇÜK VE ORTA ÖLÇEKLÝ ÝÞLETMELERÝN ORTAK EKO-GÜÇLERÝ PROJESÝ Ref. ¹ 2007CB16IPO008-2011-2-063, Geçerli sözleþme

Detaylı

07 TEMMUZ 2010 ÇARŞAMBA 2010 İLK ÇEYREK BÜYÜME ORANI SAYI 10

07 TEMMUZ 2010 ÇARŞAMBA 2010 İLK ÇEYREK BÜYÜME ORANI SAYI 10 07 TEMMUZ 2010 ÇARŞAMBA 2010 İLK ÇEYREK BÜYÜME ORANI SAYI 10 'HEDEFÝMÝZ EN BÜYÜK 10 EKONOMÝ ARASINA GÝRMEK' Baþbakanýmýz, Ulusa Sesleniþ konuþmasýnda Türkiye'nin potansiyelinin de hedeflerinin de büyük

Detaylı

KOBÝ lerin iþ süreçlerini daha iyi yönetebilmeleri için

KOBÝ lerin iþ süreçlerini daha iyi yönetebilmeleri için NEDEN KOBÝ lerin iþ süreçlerini daha iyi yönetebilmeleri için SAP Business One çözümünü seçmelerinin nedeni 011 SAP AG. Tüm haklarý saklýdýr. SAP Business One müþterileri SAP'ye olan güvenlerini gösteriyor.000+

Detaylı

014-015 Eðitim Öðretim Yýlý ÝSTANBUL ÝLÝ ORTAOKULLAR ARASI "7. AKIL OYUNLARI ÞAMPÝYONASI" Ýstanbul Ýli Ortaokullar Arasý 7. Akýl Oyunlarý Þampiyonasý, 18 Nisan 015 tarihinde Özel Sancaktepe Bilfen Ortaokulu

Detaylı

TOPLUMSAL SAÐLIK DÜZEYÝNÝN DURUMU: Türkiye Bunu Hak Etmiyor

TOPLUMSAL SAÐLIK DÜZEYÝNÝN DURUMU: Türkiye Bunu Hak Etmiyor TOPLUMSAL SAÐLIK DÜZEYÝNÝN DURUMU: Türkiye Bunu Hak Etmiyor Türkiye'nin insanlarý, mevcut saðlýk düzeyini hak etmiyor. Saðlýk hizmetleri için ayrýlan kaynaklarýn yetersizliði, kamunun önemli oranda saðlýk

Detaylı

TABLO-2 A GRUBU KADROLARA PERSONEL ALIMINA ÝLÝÞKÝN BAZI BÝLGÝLER

TABLO-2 A GRUBU KADROLARA PERSONEL ALIMINA ÝLÝÞKÝN BAZI BÝLGÝLER TABLO-2 A GRUBU KADROLARA PERSONEL ALIMINA ÝLÝÞKÝN BAZI BÝLGÝLER AÇIKLAMALAR: Bu tabloda daha az yerde daha fazla bilgi verebilmek için bazý kýsaltmalar yapýlmýþtýr. Testlere verilecek aðýrlýklar gösterilirken

Detaylı

2014-2015 Eðitim Öðretim Yýlý ÝSTANBUL ÝLÝ ORTAOKULLAR ARASI "4. AKIL OYUNLARI TURNUVASI" Ýstanbul Ýli Ortaokullar Arasý 4. Akýl Oyunlarý Turnuvasý, 21 Þubat 2015 tarihinde Özel Sancaktepe Okyanus Koleji

Detaylı

2015-2016 KISA PROGRAM NÝLÜFER ROTARY KULÜBÜ UR. 2440. BÖLGE BES ve EÐÝTÝM ASAMBLESÝ 26-29 MART 2015 Sevgili Dostlarýmýz; U.R. 2440. Bölge 2015-2016 Dönemi BES ve Eðitim Asamblesine hoþ geldiniz. Önemli

Detaylı

Gelir Vergisi Kanununda Yer Alan Hadler

Gelir Vergisi Kanununda Yer Alan Hadler 2008-112 Gelir Vergisi Kanununda Yer Alan Hadler Ýstanbul, 25 Aralýk 2008 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2008/112 Gelir Vergisi Kanununda Yer Alan Hadler Maliye Bakanlýðý, 28.12.2007 tarihli Resmi

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2015

Kanguru Matematik Türkiye 2015 3 puanlýk sorular 1. Ayla 1997 ve kardeþi Cemile 2001 yýlýnda doðmuþtur. Bu iki kýz kardeþin yaþlarý farký için aþaðýdakilerden hangisi her zaman doðrudur? A) 4 yýldan azdýr B) en az 4 yýldýr C) tam 4

Detaylı

A D H I G B C E F 75 lik servis arabasý 100 lük servis arabasý 120 lik servis arabasý 140 lýk servis arabasý 210 luk servis arabasý Çocuk arabasý 25 lik A B C D E F 730 840 780 900 990 560 640 730 690

Detaylı

Depo Modüllerin Montajý Öncelikle depolarýmýzý nerelere koyabileceðimizi iyi bilmemiz gerekir.depolarýmýzý kesinlikle binalarýmýzda statik açýdan uygun olamayan yerlere koymamalýyýz. Çatýlar ve balkonlarla

Detaylı

SENDÝKAMIZDAN HABERLER

SENDÝKAMIZDAN HABERLER SENDÝKAMIZDAN HABERLER Sendikamýza Üye Ýþyerlerinde Çalýþanlardan Yýlýn Verimli Ýþçisi Ve Ýþvereni Seçilenlere Törenle Plaketleri Verildi 1988 yýlýndan bu yana Milli Prodüktivite Merkezi (MPM) nce gerçekleþtirilen

Detaylı

MALÝYE DERGÝSÝ ÝÇÝNDEKÝLER MALÝYE DERGÝSÝ. Ocak - Haziran 2008 Sayý 154

MALÝYE DERGÝSÝ ÝÇÝNDEKÝLER MALÝYE DERGÝSÝ. Ocak - Haziran 2008 Sayý 154 MALÝYE DERGÝSÝ Ocak - Haziran 2008 Sayý 154 Sahibi Maliye Bakanlýðý Strateji Geliþtirme Baþkanlýðý Adýna Doç.Dr. Ahmet KESÝK Sorumlu Yazý Ýþleri Müdürü Doç.Dr. Ahmet KESÝK MALÝYE DERGÝSÝ ÝÇÝNDEKÝLER Yayýn

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2017

Kanguru Matematik Türkiye 2017 4 puanlýk sorular 1. Bir dik ikizkenar ABC üçgeni, BC = AB = birim olacak þekilde veriliyor. Üçgenin C köþesini merkez kabul ederek çizilen ve yarýçapý birim olan bir yay, hipotenüsü D noktasýnda, üçgenin

Detaylı

Seri Numaralý Kdv Genel Tebliði

Seri Numaralý Kdv Genel Tebliði 2007-50 108 Seri Numaralý Kdv Genel Tebliði Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2007/50 108 Seri Numaralý Kdv Genel Tebliði 108 seri numaralý KDV Genel Tebliði ile, katma deðer vergisi uygulamalarý konusunda

Detaylı

Ad ve Soyadý:... Baba Adý:... Doðum Tarihi:.../.../...

Ad ve Soyadý:... Baba Adý:... Doðum Tarihi:.../.../... Sayýn Aday, 2004 Týpta Uzmanlýk Eðitimi (TUS) Nisan Dönemi sonunda boþ kalan kontenjanlar olduðu takdirde Ek Yerleþtirme yapýlacaktýr. Kayýt yaptýrýlmayan ve yerleþtirmeden boþ kalan kontenjanlarýn listesi

Detaylı

4. 5. x x = 200!

4. 5. x x = 200! 8. SINIF COÞMY SORULRI 1. ÖLÜM 3. DÝKKT! u bölümde 1 den 10 a kadar puan deðeri 1,25 olan sorular vardýr. 1. adým (2) 2. adým (4) 1. x bir tam sayý ve 4 3 x 1 7 5 x eþitsizliðinin doðru olmasý için x yerine

Detaylı

YÖNETÝM EÐÝTÝM KÜLTÜR DERNEÐÝ

YÖNETÝM EÐÝTÝM KÜLTÜR DERNEÐÝ TÜM BÝRÝMLERÝN DÝKKATÝNE YÖNETÝM EÐÝTÝM KÜLTÜR DERNEÐÝ Sayýn Ýdarecilerimiz; Kurulduðumuz 2005 yýlýndan bu yana uygulamaya ve ihtiyaca yönelik eðitim seminerlerimiz devam etmektedir. Bilindiði üzere ülkemizde

Detaylı

ASKÝ 2015 YILI KURUMSAL DURUM VE MALÝ BEKLENTÝLER RAPORU

ASKÝ 2015 YILI KURUMSAL DURUM VE MALÝ BEKLENTÝLER RAPORU T.C. AYDIN BÜYÜKÞEHÝR BELEDÝYESÝ SU VE KANALÝZASYON ÝDARESÝ GENEL MÜDÜRLÜÐÜ TEMMUZ 215-1 215 YILI KURUMSAL DURUM VE MALÝ BEKLENTÝLER RAPORU KURUMSAL MALÝ DURUM VE BEKLENTÝLER RAPORU SUNUÞ 518 Sayýlý Kamu

Detaylı

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler 1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler 1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve MD Mülteci Danýþma M TOHAV e-bülten n S AYI: 3 TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Ýletiþim Bilgileri Adres: Yýldýrým Mah. Ziyademirdelen Sok. N0: D: 1 Suruç/ÞANLIURFA Tel: 0 (414) 611 98 02 TOHAV Suruç

Detaylı

2 - Konuþmayý Yazýya Dökme

2 - Konuþmayý Yazýya Dökme - 1 8 Konuþmayý Yazýya Dökme El yazýnýn yerini alacak bir aygýt düþü XIX. yüzyýlý boyunca çok kiþiyi meþgul etmiþtir. Deðiþik tasarým örnekleri görülmekle beraber, daktilo dediðimiz aygýtýn satýlabilir

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2017

Kanguru Matematik Türkiye 2017 Kanguru Matematik Türkiye 07 puanlýk sorular. Saat 7:00 den 7 saat sonra saat kaçtýr? A) 8.00 B) 0.00 C).00 D).00 E).00. Bir grup kýz daire þeklinde duruyorlar. Alev Mina nýn solunda dördüncü sýrada, saðýnda

Detaylı

Ne-Ka. Grouptechnic ... /... / 2008. Sayýn Makina Üreticisi,

Ne-Ka. Grouptechnic ... /... / 2008. Sayýn Makina Üreticisi, ... /... / 2008 Sayýn Makina Üreticisi, Firmamýz Bursa'da 1986 yýlýnda kurulmuþtur. 2003 yýlýndan beri PVC makineleri sektörüne yönelik çözümler üretmektedir. Geniþ bir ürün yelpazesine sahip olan firmamýz,

Detaylı

Yat, Kotra Ve Her Türlü Motorlu Özel Tekneler Ýçin Geçerli Olan KDV Ve ÖTV Ora

Yat, Kotra Ve Her Türlü Motorlu Özel Tekneler Ýçin Geçerli Olan KDV Ve ÖTV Ora 2009-40 Yat, Kotra Ve Her Türlü Motorlu Özel Tekneler Ýçin Geçerli Olan KDV Ve ÖTV Ora Ýstanbul, 25 Aðustos 2009 Sirküler Numarasý : Elit - 2009/40 Sirküler Yat, Kotra Ve Her Türlü Motorlu Özel Tekneler

Detaylı

DENEME Bu testte 40 soru bulunmaktadýr. 2. Bu testteki sorular matematiksel iliþkilerden yararlanma gücünü ölçmeye yöneliktir.

DENEME Bu testte 40 soru bulunmaktadýr. 2. Bu testteki sorular matematiksel iliþkilerden yararlanma gücünü ölçmeye yöneliktir. 1. Bu testte 40 soru bulunmaktadýr. 2. Bu testteki sorular matematiksel iliþkilerden yararlanma gücünü ölçmeye yöneliktir. 1. 3 2x +1 = 27 olduðuna göre, x kaçtýr? A) 0 B) 1 C) 2 D) 3 E) 4 4. Yukarýda

Detaylı

Yeni zirvelere doðru, mükemmellikle... ÝNÞAAT, TAAHHÜT VE MÜHENDÝSLÝK GÜÇLÜ BAÞLADI GÜCÜNE GÜÇ KATARAK DEVAM EDÝYOR! Deðerlerimiz Vizyonumuz Mevcut kültür, iþ ahlaký ve deðerlerini muhafaza ederken, tüm

Detaylı

Ý Ç Ý N D E K Ý L E R

Ý Ç Ý N D E K Ý L E R ÝÇÝNDEKÝLER A. BÝRÝNCÝ ÜNÝTE: ÞEKÝLLER VE SAYILAR Nokta...9 Düzlem...10 Geometrik Cisimler ve Modelleri...12 Geometrik Cisimler ve Yüzeyleri...14 Haftanýn Testi...16 Veri Toplama - Þekil Grafiði...18 Tablo...20

Detaylı

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 17 Mayýs 2015 Pazar YIL: 14 SAYI: 4890 FÝYATI: 2.50 TL (KDV dahil) Þener LEVENT

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 17 Mayýs 2015 Pazar YIL: 14 SAYI: 4890 FÝYATI: 2.50 TL (KDV dahil) Þener LEVENT 12 yýl sonra geçiþ kapýlarýndaki kaðýdý ve mührü kaldýrmayý baþardýk. 12 yýlda bir kaðýttan kurtulduysak, zorunlu askerlikten kaç yýlda kurtuluruz acaba? ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 17 Mayýs 2015 Pazar

Detaylı

Ermeni soykýrýmý nýn avukatlarý

Ermeni soykýrýmý nýn avukatlarý Ermeni soykýrýmý nýn avukatlarý Þu sýra baþta Ýsviçre olmak üzere, Almanya ve Fransa dahil Avrupa ülkelerinin hukuk ve siyasal bilgiler fakültelerinin insan haklarý derslerinde, seminerlerde ve doktora

Detaylı

Barodan Haberler. Edinilmiþ Mallara Katýlma Semineri (Akþehir) Anayasa Mahkemesine Bireysel Baþvuru Semineri. Türk Borçlar Kanunu Semineri

Barodan Haberler. Edinilmiþ Mallara Katýlma Semineri (Akþehir) Anayasa Mahkemesine Bireysel Baþvuru Semineri. Türk Borçlar Kanunu Semineri Barodan Haberler Edinilmiþ Mallara Katýlma Semineri (Akþehir) Baromuzca Akþehir Ýlçesinde Türk Medeni Kanunu'nda Edinilmiþ Mallar ve Tasfiyesi ile Aile Konutu konulu konferans gerçekleþtirildi. Meslektaþlarýmýzýn

Detaylı

INTERIOR PARTITIONS BÖLME SÝSTEMLERÝ BÖLME SÝSTEMLERÝ INTERIOR PARTITIONS. aluwall.com. Arpa GLASS FITTINGS & ACCESSORIES COMPACT LAMINATE PANELS

INTERIOR PARTITIONS BÖLME SÝSTEMLERÝ BÖLME SÝSTEMLERÝ INTERIOR PARTITIONS. aluwall.com. Arpa GLASS FITTINGS & ACCESSORIES COMPACT LAMINATE PANELS BÖLME SÝSTEMLERÝ BÖLME SÝSTEMLERÝ GLASS FITTINGS & ACCESSORIES Arpa COMPACT LAMINATE PANELS aluwall SYSTEMS R INDEX 1 ÖNSÖZ PREFACE 2 Güvenlik amaçlý demontable bölme duvar sistemleri Demontable security

Detaylı

ÝÞÇÝ SAÐLIÐI VE ÝÞ GÜVENLÝÐÝ PROJESÝ

ÝÞÇÝ SAÐLIÐI VE ÝÞ GÜVENLÝÐÝ PROJESÝ ÝÞÇÝ SAÐLIÐI VE ÝÞ GÜVENLÝÐÝ PROJESÝ EÐÝTÝM SEMÝNERÝ RESÝMLERÝ Çimento Ýþveren Dergisi Özel Eki Mart 2003, Cilt 17, Sayý 2 çimento iþveren dergisinin ekidir Ýþçi Saðlýðý ve Ýþ Güvenliði Projesi Sendikamýz

Detaylı

DOÐRUNUN ANALÝTÝÐÝ - I

DOÐRUNUN ANALÝTÝÐÝ - I YGS-LYS GEOMETRÝ Konu Anlatýmý DOÐRUNUN ANALÝTÝÐÝ - I ANALÝTÝK DÜZLEM Baþlangýç noktasýnda birbirine dik olan iki sayý doðrusunun oluþturduðu sisteme dik koordinat sistemi, bu doðrularýn belirttiði düzleme

Detaylı

ÝSTANBUL DÝÞHEKÝMLERÝ ODASI OCAK 2012 E-BÜLTEN BÝLÝMSEL TOPLANTILAR Porselen Laminalarýn Adeziv Simantasyonu Yeditepe Üniversitesi Diþ Hekimliði Fakültesi Protetik Diþ Tedavisi Anabilim Dalý öðretim üyesi

Detaylı

TABLO-2'nin devamý. Sanayi ve Ticaret Bakanlýðý

TABLO-2'nin devamý. Sanayi ve Ticaret Bakanlýðý Sanayi ve Ticaret Bakanlýðý Atama Yapýlacak Kadro Unvaný: Stajyer Kontrolör (Ýdari) Atama Yapýlmasý Planlanan Kadro Sayýsý: Ýdari+Mühendis Kadrolarý Toplamý : 5 Test Aðýrlýklarý: GY:0,1, GK:0,1, HU:0,2,

Detaylı

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Açýldý TOHAV'ýn mülteci ve sýðýnmacýlara yönelik devam ettirdiði çalýþmalar kapsamýnda açtýðý SURUÇ MÜLTECÝ DANIÞM

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Açýldý TOHAV'ýn mülteci ve sýðýnmacýlara yönelik devam ettirdiði çalýþmalar kapsamýnda açtýðý SURUÇ MÜLTECÝ DANIÞM MD Mülteci Danýþma M TOHAV e-bülten n S AYI: 1 TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Ýletiþim Bilgileri Adres: Yýldýrým Mah. Ziyademirdelen Sok. N0: D: 1 Suruç/ÞANLIURFA Tel: 0 (414) 611 98 02 TOHAV Suruç

Detaylı

ÖNSÖZ. Güzel bahar günlerini ve sýcacýk anlarý birlikte paylaþmak dileðiyle

ÖNSÖZ. Güzel bahar günlerini ve sýcacýk anlarý birlikte paylaþmak dileðiyle ÖNSÖZ Biliþim Sektörünün deðerli çalýþanlarý, sektörümüze katký saðlayan biliþim dostlarý, Bilindiði üzere Türkiye Biliþim Derneði, Biliþim Sektörünün geliþmesi amacýyla tam 38 yýldýr çalýþmalarýna aralýksýz

Detaylı

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 27 Kasým 2014 Perþembe YIL: 13 SAYI: 4720 FÝYATI: 2.50 TL (KDV dahil) Þener LEVENT

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 27 Kasým 2014 Perþembe YIL: 13 SAYI: 4720 FÝYATI: 2.50 TL (KDV dahil) Þener LEVENT "Kadýnla erkek eþit olamaz" diyen Erdoðan'ýn bu sözlerinden sonra kadýna þiddet daha da artmýþ... Bizim burada kadýna þiddeti protesto edenler Erdoðan'ý da neden protesto etmediler? ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE

Detaylı