Kurtlar Vadisi'nde araç muayene oyunlarý

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Kurtlar Vadisi'nde araç muayene oyunlarý"

Transkript

1 Bazý ev ve iþyerlerinde abur cubur silah ele geçirildiyse, mafyanýn beli kýrýlýyor mu sandýnýz? Bu diyarda aslanlar deðil, sinekler ve tavþanlar avlanýr yalnýz! ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 14 Ekim 2010 Perþembe YIL: 9 SAYI: 3220 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT Açý PARA PARA PARA l 2. sayfada Ýþgal altýnda ÝCAZETSÝZ yazýlar... "Vicdansýz", "ruh hastasý", "kafasý fosilleþmiþ baðnaz bireyler" Yalçýn Okut ARABA ERKEN DEVRÝLDÝ... Ali Osman MARAÞ KÜÇÜKBAÞ HAYVAN ÜRETÝCÝLERÝNE AÇILABÝLÝR ANCAK Erdoðan Baybars HÝS... Elvan Levent HAYAL KIRIKLIÐI Mehmet Levent Kurtlar Vadisi'nde araç muayene oyunlarý Ýthal BMW X5 araçlarý ile ilgili olarak bugün bir belge daha yayýnlýyoruz. 27 Þubat 2007 tarihli olan ve Gümrük Müdürlüðü tarafýndan Baþsavcýlýk a yazýlan bu belgede bakýn neler var... 3 iþyerine daha baskýn Silah fabrikasý gibi n Polis ekipleri Lefkoþa da 3 iþyerine yaptýklarý baskýnda çok sayýda silah malzemesi ele geçirdi... n Polis önceki gün bir evde ele geçirilen silahlarýn oyuncak olmadýðýný söyledi... n 3. sayfada Çangar sizi çok seviyor Kýyakçý Uzun Gümrük muafiyeti ile Mehmet Çangar a milyonlarca Euro iþte böyle kazandýrýldý. Gümrük Müdürü Hasan Altýnoðlu nu kýzaða çekip yerine Ahmet Uzun tarafýndan vekaleten atanan Mehmet Çýrak, Baþsavcýlýk a yazdýðý yazýda BMW X5 araçlarýn Almanya menþeli olduðunu belirterek savcýlýðý yanýltýyor. Savcýlýk da her ne hikmetse bu yalaný yutuyor! n Kendini emniyete almak için Mehmet Çýrak bu yazýda ayrýca topu muayene memuruna atýyor ve þöyle diyor: n Araçlarýn muayenelerinde muayene memuru menþeyi Almanya olarak belirtmiþtir... n Siyasi partilerimizin bu konuda hala neden sessiz kaldýklarý anlaþýlmýyor. n Konunun yeniden mahkemeye götürülmesi, bu sahtekarlýðýn ortaya çýkarýlmasý ve Çangar'dan geriye dönük olarak ödenmeyen tüm vergilerin tahsil edilmesi gerekiyor... l 3. sayfada "Afrika'dan Mektup"ta Son tellak Arif Kývýlcýmlý: Son tellak Arif Kývýlcýmlý: Bu hamamda papazlarý da yýkadým (Yarýn Afrika da) Büyük Hamam aklanýp paklanmaya hazýr n 13. sayfada n Yarýn Afrika da EDEBÝYAT ÖDÜLLERÝ Niyazi Ökten Kani Kanol l 7. sayfada KIRILAN BÜYÜKELÇÝ'YE l 8. sayfada GEÇMÝÞÝ YAKALAYALIM ÖNCE... Dolgun Dalgýçoðlu l 5. sayfada BÝR KAPI DAHA Yeþilýrmak Kapýsý bugün açýlýyor n3. sayfada

2 ERCAN'DA UYUÞTURUCU Ercan Hava Limaný'nda, KKTC'ne giriþ yapan S.S.(E- 31) uyuþturucu ithali ve bulundurmaktan tutuklandý. Polisten yapýlan açýklamaya göre, dün sabah sýralarýnda KKTC'ye giriþ yapan S.S.'ye narkotik detektör köpeðinin tepki vermesi üzerine eþyalarý içerisinde yapýlan aramada, yaklaþýk 5 gram aðýrlýðýnda hintkeneviri türü uyuþturucu olduðuna inanýlan madde bulunarak emare olarak alýndý. LARNAKA'DA SOYGUN YAPTI TUTUKLANDI Güney Kýbrýs'ýn Larnaka þehrinde dün Constantinos Tambourlas'ý silahla tehdit ederek parasýný almaktan zanlý M.S. (E-45) tutuklandý. Polis Basýn Subaylýðý'ndan yapýlan açýklamaya göre, Tambourlas KKTC'ye gelerek polise yaptýðý þikayette, önceki gün saat sýralarýnda, Larnaka'da, bir erkek þahsýn, bir eve kendisini çaðýrdýktan sonra, tasarrufunda bulundurduðu tabanca tehdit edip, tasarrufunda bulunan 4 bin 250 Euro nakit parayý zorla alarak kaçtýðýný bildirdi. Yapýlan soruþturmada zanlý olarak görülen M.S. (E-45), tutuklandý. KUMAR Girne'de faaliyet gösteren "Cafe 63" isimli kahvehanede polis tarafýndan yapýlan kontrolde 6 kiþi hakkýnda yasal iþlem baþlatýldý. Poli Basýn Subaylýðý'ndan yapýlan açýklamaya göre, kontrolde N.Þ. ( E-49), S.U. (K-29),H.E.(E-52), H.Þ. (E-36) ve M.Ý.(E-44)'ýn atanasi diye bilinen oyunu para karþýlýðý oynadýklarý tespit edildi. Bahse konu þahýslar ile kahvehane iþletmecisi M.S. hakkýnda yasal iþlem baþlatýldý. SAHTEKARLIKLA PARA TEMÝNÝ Lefkoþa da faaliyet gösteren "Faik Aliusta" isimli iþ yerinden sahtekarlýkla para temin eden kiþi tutuklandý. Polis Basýn Subaylýðý'ndan yapýlan açýklamaya göre, "Faik Aliusta" iþ yerine giden M.K.(E-21) kendisini gümrük komisyoncusu olarak tanýtýp, iþletme sahibi Orçun Aliusta 'dan sahtekarlýkla 85 TL para temin etti. HIRSIZLIK OLAYLARI Çatalköy'de Kemal Baltaþlý'ya ait evin bahçesi içerisinde bulunan ambardan bir adet kýrýcý matkap (kango) çalýndý. Polis olayla ilgili soruþturmanýn sürdüðünü açýkladý. Bu arada, Düzova'da da Ertul Hubeyli'ye ait aðýl içerisinden üç adet kuzu ve bir adet koyun çalýndý. ISIRARAK KULAÐINI KOPARDI Lefkoþa'da önceki sabah ayný evde kalan iki kiþi arasýnda çýkan kavga sonucu bir kiþi tutuklandý. Polis Basýn Subaylýðý'ndan yapýlan açýklamaya göre A.K. (E-48) kendisiyle konuþmadýðý gerekçesi ile aralarýnda çýkan tartýþma neticesinde, ayný evde beraber kaldýðý Abdülhamit Çupur'u hem vurarak darp etti hem de sol kulaðýnýn üst kýsmýný ýsýrarak kopardý. A.K. tutuklandý. 69 GÜN SONRA ÖZGÜRLÜK n ÞÝLÝ'DE 69 GÜNDÜR MAHSUR KALAN 33 MADENCÝ TEKER TEKER YERYÜZÜNE ÇIKARILIYOR Þili'de yerin yaklaþýk 700 metre altýnda 69 gündür mahsur olan 33 madenci teker teker yeryüzüne çýkarýlýyor. Yeryüzüne çýkarýlan madenci sayýsý sabah saat 09.00' sýralarýnda 4'e ulaþtý. Yeryüzüne çýkan madenciler sevinç gözyaþlarýyla karþýlandý. Dünya mucize kurtarýlýþlarý canlý izliyor. Þili'de, 5 Aðustos'ta San Jose'deki meydana gelen maden kazasý nedeniyle yer altýnda mahsur kalan 33 madenci bugün gün ýþýðýna kavuþmaya baþladý. Bir Bolivyalý'nýn da bulunduðu 33 madenci arasýnda kriz anýnda soðukkanlýlýðýný koruyabilen ve saðlýk durumu iyi olan madencilere öncelik veriliyor. Kurtarma iþlemi için hazýrlanan özel kapsül, iki saat gecikmeli olarak KSÝ sularýnda yerin altýna gönderildi. Kurtarma ekibinden bir görevli kapsülün içinde yerin altýna indi. Yeryüzüne ilk çýkan madenci Florencio Avalos oldu. Ýlk madencinin baþarýlý bir þekilde kurtarýlmasýný Þilililer büyük bir coþkuyla kutladý, kent merkezlerinde araçlar konvoy oluþturdu. Ülkede dev ekranlardan izlenen kurtarma operasyonu bayram coþkusu yaþattý. Madencileri yaklaþýk 70 cm geniþliðindeki tünelden dýþarý çýkarmak için özel olarak Amerikalý bir teknisyen tarafýndan tasarlanan, 4 mm kalýnlýðýndaki çelik kapsül, 2,5 metre uzunluðunda ve 54 cm çapýnda. 250 kilo aðýrlýðýndaki kurtarma kapsülünde, 3 saat süreyle yetecek oksijen ve acil durum çýkýþýnýn yaný sýra ses ve görüntü sistemi de bulunuyor. Tek tek yapýlan kurtarma iþlemi sýrasýnda madenciler, eldiven, kaska monte fener, güvenlik botlarý ve yansýmalý özel kýyafetler giyiyor. Madenciler kapsüldeki diyafonu kullanarak kurtarma ekipleri ile haberleþebiliyor. Kurtarýlan madencileri Devlet Baþkaný Pinera ve Madencilik Bakaný Golborne'un yaný sýra yaklaþýk 800 madenci yakýný ve 2 binden fazla gazeteci "karþýlýyor". Çýkarken gözlerini kapalý tutmalarý istenen madenciler özel gözlük de takýyor. Tüm madencilerin madene yakýn bir hastanede yaklaþýk 2 gün müþahede altýnda tutulacaðý belirtilirken, saðlýk uzmanlarý, bazý madencilerin psikolojik durumlarýnýn hassas olduðunu ve kurtarýldýktan sonra uzun süre stres yapabileceklerini söylüyor. 33 madencinin arasýnda bir Bolivyalý da bulunuyor. Kriz anýnda soðukkanlýlýðýný koruyabilen ve saðlýk durumu iyi olan madencilere öncelik veriliyor. Kurtarma operasyonunun dev ekranlardan izlendiði ülkede "bayram coþkusu" yaþanýyor. Çiziktirdi Þener LEVENT Açý PARA PARA PARA Ne demiþ Napolyon: -Para para para... Napolyon fetihçi bir kumandan... Ama kývrak zekasý ile de geçmiþ tarihe... Hatta 'dahi' diyenler de var ona... Ve bugün bile milyonlarca hayraný var yeryüzünde... Zaten ünlü Rus yazarý Dostoyevski'nin de ana temalarýndan biri bu deðil mi 'Suç ve Ceza' romanýnda... 'Suç ve Ceza' bir baþyapýtý dünya edebiyatýnýn... Bütün dünya dillerine çevrilmiþ... Ve beyaz perdeye de aktarýlmýþ pek çok kez... Bu romaný okumamak büyük bir eksikliktir okumayanlar için... Alýþýlmamýþ bir kahramanýmýz var orda... Roskolnikof... Ýki yaþlý kadýný baltayla vahþice öldürür bir gün... Ve bu vicdan azabý da onu yer bitirir sonra... Katili yakalamak için peþine düþen polis komiserine bu durumu nasýl izah eder bilir misiniz? Sýradan bir cinayetle tarihin cinayetlerini kýyaslar. Ve bizi de çok düþündürücü bir soru sorar... Napolyon bunca insanýn ölümüne neden olmuþ, ama tarihte bir kahraman... O kadar insaný yok eden bir adam kahraman da, bir kiþiyi öldüren bir adam neden katil? Ýrdelenmeye çok deðer bir konudur bu aslýnda... 'Suç ve Ceza' deniz derya... Roskolnikof ideal bir insanda bulunmasý gereken bütün özelliklere sahip... Ama ciddi bir kusuru var... Cinayet iþlemiþ... Keþke þu yakamýzý bir türlü býrakmayan Kýbrýs meselesi olmasa ve böyle þeyleri irdelesek bu sütunlarda... Bizimki gibi sorunlarýný aþmýþ çaðdaþ toplumlarýn iþi daha çok bunlar... Önümüzdeki pilava bakalým biz... Ne diyorduk: -Para para para... ABBA þarkýsýný da yapmýþ: -Money money money... Birkaç aydan beri Kýbrýs'taki mafya düzenini inceliyorum... Her kesimden pek çok kiþiyle konuþtum. Vatandaþla... Polisle... Yargýçla... Çeteciyle... Öðrendiklerimin bir kýsmýný yazdým... Bir kýsmýný da yazamadým... Yazamadýklarým yazdýklarýmdan daha çok ve daha beter... Ama delil ister... Tanýk ister... 'Gör duy konuþma' hayat tarzýný benimsemiþ olan Kýbrýslý milleti kolay kolay tanýklýk yapar mý? Yapmaz... Toplumsal bir mesele için kendini ölümcül bir tehlikeye atar mý? Atmaz... Yaptýðým tüm araþtýrmalardan sonra vardýðým sonuç þu: Kýbrýs meselesi de bir para meselesidir. Bilimsel dilde 'ekonomik mesele' derler buna... Ama para diyelim ki, herkes daha iyi anlasýn. Karl Marks paranýn icadý için 'mallarýn malý' dememiþ mi? Bakýn, bu adada kazanýlan para, dünyanýn baþka hiçbir yerinde kolay kolay kazanýlmaz... Kolay para kazanmak ve kýsa yoldan servet sahibi olmak için yasadýþýlýk gerek... Yasalarýn iþlemediði bir düzen yani... Rüþvetçi polis müdürleri, yargýçlar ve politikacýlar gerek... 74'ten sonra Kýbrýs'ýn kuzeyinde biz bir yönetim kurduk mesela... Uluslararasý hukukun korsan saydýðý bir yönetim... Ýthalat ve ihracat hakkýmýz var ama... Ýhracatýmýz ambargolar altýnda inim inim inlese de, ithalatýmýz serbest... Dünyanýn en ünlü markalarýný bile getirip satýyoruz burada... Gümrük tarifemiz falan da var ama vurgunlara çok açýk... Hem de milyonlarca dolarlýk vurgunlara... Mesela adam ABD menþeli BMW X5 ve X6 araçlarý Almanya menþeli gibi getirmiþ buraya beþ yýl boyunca ve hiç gümrük ödememiþ... Ödemesi gereken %20.9 vergiden muaf tutulmuþ... Böyle bir vurgun mümkün müydü hiç Kýbrýs meselesi çözülmüþ olsa?

3 AFRÝKA dan mektup... GERÝYE DÖNÜK BU HESABI KÝM SORACAK? 27 Þubat 2007 tarihli resmi bir yazý var elimizde... Maliye Bakanlýðý Gümrük Müdürlüðü tarafýndan Hukuk Dairesi'ne, yani Baþsavcýlýk'a yazýlmýþ... Neden yazýlmýþ? Savcýlýk talep etmiþ... Yüksek Ýdare Mahkemesi'nde Mehmet Çangar'ýn BMW davasý var o sýralarda yýlýnda Gümrük Müdürü Hasan Altýnoðlu, ithal edilen BMW X5 araçlara genel gümrük uygulamasý yapmak isteyince, mahkemeye baþvurmuþ Çangar... Bu prosedür çok ilginç ve tarihimize yazýlacak cinsten... Zamanýn Maliye Bakaný Ahmet Uzun memnun olmamýþ muzýr Gümrük Müdürü'nün bu tavrýndan... Kýzaða almýþ onu... Ve yerine vekaleten Bakanlýk Müdürü Mehmet Çýrak'ý atamýþ... Çýrak da kendinden görüþ isteyen savcýlýða bu yazýyý yazmýþ iþte... Ýmzasý var yazýnýn altýnda... Bu yazý ile açýkça 'Çangar'a bu davayý kazandýrýn' deniliyor. Mehmet Çýrak'ýn yazýsýný gelin hep birlikte okuyalým: Hukuk Dairesi (Baþsavcýlýk) LEFKOÞA. ÝLGÝ: 22 Þubat 2007 tarih ve SAV /402 sayýlý yazýnýz. Avrupa Birliðine ait ülkelerden yapýlan ithalatlarda ibraz olunan ATR ve/veya EUR1 (Kýbrýs Cumhuriyeti AB'ye üye olduktan sonra EUR1 belgesi verilmiyor) belgeleri Rüçhanlý tarife uygulamasýnda kabul gören ve malýn serbest dolaþýmda olduðunu gösteren bir belgedir. Konu araçlar için Ek'te sunulan menþei ile ilgili evrak sunulmuþ ayrýca araçlarýn muayenelerinde muayene memuru menþeyi Almanya olarak belirtmiþtir. Menþenin üzerinde anlaþýlan uluslararasý bir tanýmda yoktur. Günümüzde çok az eþya üretim sürecinin baþýndan sonuna kadar tek bir ülkede üretilmektedir. Bilgilerinize saygý ile arz olunur. Mehmet Çýrak Müdür * Nasýl? Beðendiniz mi? Bunlarý yazmýþ Mehmet Çýrak iþte... Açýkgöz ya, tedbirli de davranmýþ... Emniyete almýþ kendini... Araçlarýn 'Almanya menþeli' olduðunu kendisi saptamamýþ... Her kim ise, araç muayene memuru saptamýþ... Topu ona atmýþ yani... 'Sorumluluk bende deðil, onda' dercesine... Peki... Savcýlýk nasýl yutmuþ bunu? Onun da bir araþtýrma ve soruþturma yapmasý gerekmez miydi? Gümrük Müdürlüðü öyle dediyse, öyle mi yani? BMW X5 araçlarýn ABD menþeli olduðu bilinir herkes tarafýndan... Zaten bu araçlarýn koçanlarýnda da yazar bu... O halde nasýl oyuna gelir savcýlýk? * Sevgili okurlar, Zamanýnda CTP ve yandaþlarý tarafýndan örtbas edilen bu konunun içyüzü þimdi ortaya çýkýyorsa þaþmayýn... Kaç gündür yayýnladýðýmýz bu belgeler de gizlenmiþ herkesten... Hesap sorulmalý hesap... Herþey apaçýk ortada... Siyasi partilerimiz neden hiç ses vermiyor acaba hala?.. Mahkemeye baþvurmalarý, bu sahtekarlýðý ortaya çýkarmalarý ve Çangar'dan geriye dönük ödenmeyen tüm vergileri tahsil etmeleri gerekmez mi? Yoksa Çangar onlarý da mý çok seviyor? ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE 3 iþyerinde çok sayýda silah malzemesi ele geçirildi Polis ekipleri tarafýndan Lefkoþa'da yapýlan aramalarda çok sayýda silah malzemesi ele geçirilirken 3 kiþi tutuklandý. Polis Basýn Subaylýðý'ndan verilen bilgiye göre, Lefkoþa'da faaliyet gösteren ve iþletmeciliðini 42 yaþýndaki Ý.G'nin yaptýðý iþ yerinde polis tarafýndan önceki gün yapýlan aramada, "G 3 piyade tüfeðine ait 48 adet denge pimi, 8 adet tetik tertibat pimi, 15 adet monte pimi, 11 adet kabze karþýlýðý, 40 adet arpacýk, 45 adet küçük ayar vidasý, 44 adet kasatura tespit yarým ay, 77 adet tespit pimi, 74 adet pim karþýlýðý, 131 adet tespit vidasý, 3 adet tetik tertibatý vidasý" ele geçirildi. Lefkoþa'da faaliyet gösteren ve iþletmeciliðini 48 yaþýndaki Y.A'nýn yaptýðý iþ yerine yapýlan operasyonda ise, "G 3 piyade tüfeðine ait 2 adet plastik dipçik,14 adet iðne, 2 adet alev gizleyen, 7 adet kasatura hamili, 2 adet emniyet mandalý, 5 adet gez, 343 adet tetik yayý, 24 adet tetik tertibatý tespit vidasý, 16 adet kapze pimi, 1 adet el kundaðý pimi, 48 adet tespit vidasý, 20 adet gez yan ayar vidasý, 23 adet gez tespit pimi, 7 adet maþa, 24 adet kasatura pim karþýlýðý, 78 adet gez yayý, 38 adet kasatura tespit halkasý, 1 adet arka kayýþ EROÐLU-HRÝSTOFYAS GÖRÜÞMESÝ Liderlerde Yeþilýrmak heyecaný EROÐLU: "YEÞÝLIRMAK KAPISININ AÇILIÞINA DAVETLERÝ BM YAPTI" Derviþ Eroðlu, bugün yapýlacak Yeþilýrmak kapýsýnýn açýlýþýyla ilgili davetleri Birleþmiþ Milletler'in (BM) yaptýðýný; Cumhurbaþkanlýðý veya hükümetin davetiye çýkarma yetkisi bulunmadýðýný söyledi. Eroðlu, müzakere dönüþü Cumhurbaþkanlýðý'nda basýna yaptýðý açýklamada, Rum Yönetimi Baþkaný Dimitris Hristofyas'la saatleri arasýnda daha önce varýlan mutabakat gereði mülkiyet konusunu görüþmeye devam ettiklerini söyledi. Son görüþmelerinde mülkiyetle ilgili önerilerde yakýnlaþma olabilir diye teknik heyetlere görev verdiklerini belirten Cumhurbaþkaný Eroðlu, kat ettikleri mesafe olabilir diye onlarýn görüþlerini alarak bugünü deðerlendirdiklerini kaydetti. Mülkiyet konusunu görüþmeye 18 Ekim'de CTP'DEN PROTESTO Talat ve CTP'liler davet edilmedi CTP, Yeþilýrmak kapýsýnýn açýlýþ törenine Mehmet Ali Talat'ýn ve CTP milletvekillerinin davet edilmediðini belirterek, bunu protesto etti. CTP Güzelyurt Ýlçe Baþkaný Vasfi Candan, yaptýðý açýklamada, Yeþilýrmak ve Pirgo muhtarlarýnýn yoðun giriþimi ve zamanýn Cumhurbaþkanlarý Mehmet Ali Talat ile Rum lider Hristofyas'ýn uzun süren temaslarý sonucu Yeþilýrmak Kapýsýnýn açýlýþýna karar verildiðini anlattý. Takvim sarksa bile en nihayet yol inþaatý tamamlanmýþ ve bugün Yeþilýrmak kapýsý açýlýþ töreninin yapýlacaðýný belirten Candan, "Her iki tarafa da büyük fayda saðlayacaðýna inandýðýmýz bu giriþime ne yazýk ki gölge düþtüðünü görüyoruz" dedi. Candan, bu kapýnýn açýlmasý için en büyük emeði ve imzayý ortaya koyan Mehmet Ali Talat'ýn, CTP milletvekillerinin, bu olaya katký koyan sivil inisiyatifin ve barýþ güçlerinin davet edilmemesini mandalý, 24 adet pim karþýlýðý" tespit edildi. Yine Lefkoþa'da iþletmeciliðini 40 yaþýndaki M.Ö'nün yaptýðý iþ yerinde yapýlan aramada ise, "1 adet MP-5 silahýna ait þarjör, G-3 piyade tüfeðine ait 7 adet ait kasatura, 8 adet kasatura kýný, 3 adet dipçik, 1 adet el kundaðý, 4 adet tetik kabzesi, 2 adet dipçik tabaný, 19 adet kasatura kýn sustasý, 81 adet üst kayýþ kancasý, 168 adet kayýþ Ayar tokasý, 87 adet alt kayýþ tokasý, 146 adet dipçik pimi, 13 adet kasatura büyük hamili sekmaný, 42 adet þarjör boþaltma kovaný, 25 adet kasatura kilit mandalý, 46 adet kasatura mandal pimi, 5 adet gez seti komple, 177 adet kurma kolu pimi, 1 adet kasatura hamili (arkasý), 75 adet kasatura mandal kovaný, 67 adet týrnak yayý, 35 adet gez vidasý, 4 adet iðne yayý, 97 adet kasatura küçük hamil mil sekmaný, 13 adet kasatura giriþ yuvasý komple, 1 adet kurma kolu, 52 adet kurma kolu lastiði, 72 adet gez oval pulu, 364 adet kasatura kýný tespit vidasý" ele geçirildi. Adý edilen þahýslarý tutuklayan polisin baþlattýðý soruþturma sürüyor. Bu arada Polis Basýn Subaylýðý'ndan elde ettiðimiz bilgiye göre, önceki gün bir evde ele geçirilen silahlarýn oyuncak olmadýðý belirtildi. devam edeceklerini; bir sonraki toplantý tarihinin ise 18'indeki görüþmede belirleneceðini açýklayan Eroðlu, hem kendisinin hem Hristofyas'ýn yurt dýþý gezileri olacaðý için bu yönde mutabakata vardýklarýný ifade etti. Cumhurbaþkaný Derviþ Eroðlu, bugün Yeþilýrmak kapýsýnýn açýlacaðýný hatýrlatarak, açýlýþ ara bölgede olduðu için davetleri BM'nin yaptýðýný; hükümetin veya Cumhurbaþkanlýðý'nýn davetiye çýkarma yetkisi bulunmadýðýný da söyledi. Eroðlu, "Çünkü olay ara bölgededir. BM'nin kimleri davet ettiðini doðrusu biz de tam olarak bilmiyoruz. Yanlýþ yorumlara, anlamlara veya konuyu maksatlý deðiþtirmelere vesile vermemek için bu açýklamayý yapma ihtiyacý hissettim" diye konuþtu. ve açýlýþ töreninin silik bir þekilde gözlerden kaçýrýlmasý giriþimlerini kýnadýklarýný ve þiddetle protesto ettiklerini söyledi. "Mehmet Ali Talat'ý ve barýþ güçlerini bu tür etkinliklerden uzak tutmaya çalýþmak hiç kimseye yarar saðlamaz inancýndayýz" diyen Candan, ayrýca Yeþilýrmak kapýsýnýn açýlýþý uðrunda canýný diþine katan Yeþilýrmak eski muhtarý Göksel Kabaran'ý rahmetle anarken köylülerin isteði olan Yeþilýrmak kapýsýna "Göksel Kabaran Sýnýr Kapýsý" adýnýn verilmesi önerisini de desteklediklerini belirtti. Candan, açýlacak kapýnýn her iki tarafta yaþayan insanlara büyük bir yaþam kolaylýðý getireceði, insanlarýn sosyal, kültürel ve ekonomik hayatýna olumlu bir katkýda bulunacaðý inancý ile artýk iki taraf arasýndaki geçiþlerin bu tür zahmetli ve masraflý organizasyonlarla deðil, bütünlüklü bir çözüm ile kökten gerçekleþmesini istediklerini söyledi. ex istence Elvan Levent HÝS... Çocuk kandýrýr gibi kandýrmaya çalýþtýklarýný bizi, hissediyorum ama 'his', kendi baþýna bir iþe yaramýyor. 'His' sonuçta... Ýçinizde kötü bir 'his' var, diye polise gidemezsiniz... Size gülerler, akli dengenizden bile þüpheye düþerler hatta. Mahkemeye de veremezsiniz sizi kandýklarýný hissettiðiniz kimseleri... Elle tutulur bir delil deðil ki 'his'. Alt tarafý bir duygu... Siyasi bir parti bile deðil hatta. Nüfusumuzla ilgili telafuz ettikleri rakamlara bakýyorum yetkili þahýslarýn. Ardýndan da hastanelere, okullara, sokaklara bakýyorum ve kandýrýlmýþ hissediyorum kendimi. 'Mantýklý ol, imkansýzý iste', þeklinde bir duvar yazýsý çýnlýyor kulaklarýmda. KKTC'de 'fuhuþ' yasak, deðil mi? Siz her köþe baþýndaki 'gece kulüpleri'ne bakýnca kendinizi kandýrýlmýþ hissetmiyor musunuz? Bir de sürekli olarak gözüme batan bir tabela var Girne'nin giriþinde. Girne'de yer çöp atmanýn cezasýnýn 100 TL olduðu yazýyor tabelada. Þimdiye kadar yere çöp atan birisinin 100 TL ceza ödediðini ne gördüm, ne de duydum. Yani böyle bir ceza uygulamasýyla ya Girne'nin pýrýl pýrýl olmasý, ya da hükümetin çoktan köþeyi dönmesi gerekirdi zaten. Ama etrafa bakýyorum, etraf çöp dolu... Hükümete bakýyorum, parasýzlýktan kývranýp duruyor. Can güvenliðimiz herþeyden önce gelir, deyip duruyorlar yýllardýr. Oysa burasýnýn, can güvenliði dýþýnda herþeyin mevcut olduðu bir yer olduðunu çocuklar bile biliyor artýk ne yazýk. Hatta burasý 'can güvenliði'nin en düþük olduðu yerlerden bir tanesi. Ýnsan hayatýna hiçbir deðer biçilmeyen bir yerde can güvenliðine deðer verildiðinin iddia edilmesini anlamak zor zaten. Vatandaþý mý dolandýrdýrdýlar? Adam mý býçakladýlar? Kurþunladýlar mý yoksa? Vah vah... Nerde bu adamlar? Dýþarda dolaþýyorlar. 'Suç ve Ceza' deðil buradaki hikayenin adý, sadece 'Suç'... Selma Hudari olarak bilinen yýllarýn ses sanatçýsý Selma Diker'in geçen hafta 'Afrika'da yayýnlanan, okuyanlarýn tüylerini diken diken eden içler acýsý hikayesi, geldiðimiz son noktanýn fotoðrafýdýr iþte. Photoshop'suz... Abdi Çavuþ Sokaðý'ndaki evinin kapýsýnýn önüne çöp döküyorlar her gün... Bahçesine pislik atýyorlar... Kurumalarý için dýþarýya astýðý çamaþýrlarýný parçalýyorlar... Kendisine gelen mektuplarý çöp kutularýndan toplamak zorunda kalýyor... Sokaða çýktýðýnda takip edilip tacize uðruyor. Ýsyaný büyük ama hakkýný savunan hiçbir makam ve kurum yok doðup büyüdüðü bu topraklarda. Kýbrýslýrumlarla ortak bir çatý altýnda bir araya gelmemiz halinde, 'azýnlýk' olarak ezileceðimizden bahsedenler, Selma Diker'in içinde bulunduðu durumu mu kastediyorlar acaba, diye düþünüp duruyorum. Geçenlerde surlariçinde arabama çarpan 'vatandaþ', benim kendisine çarptýðýmý iddia ederek, peþinden sürüklediði bir orduyla küfürler savurarak üstüme yürürken, KKTC devletinin güvenlikten sorumlu makamlarý, beni bu linç giriþiminden kurtarabilir mi acaba, diye geçirdim bir an için aklýmdan. Sadece kýsa bir an... Onlarýn ellerinde tespihleri vardý. Benim elimde ise hiçbirþey yoktu. Tek çare kaçýp, canýmý kurtarmaktý, beni baþka birisinin kurtaracaðý yoktu nasýl olsa. 'Kül Kedisi' masalýnda kabaklarýn nasýl da birdenbire arabaya dönüþtüklerini hepimiz okuduk çocukken. Ýstedik de inandýk deðil mi, bu masala? Adý üstünde masal... Ýnanmazsanýz ne tadý kalýr... Ya 'Çýplak Kral'? O mevzuya hiç girmeyeceðim... Bilinçaltýmýzda hatýrlamaktan yorulduðumuz 'arýzalý' bir hikayeye dönüþtü, içimizde sürekli olarak nükseden kandýrýlmýþlýk hissiyle dolaþtýðýmýz bu 'masallar' diyarýnda.

4 ALAKAYA DÝRÝFÝL Öyle bir "leþ abbana" olduk ki be gardaþlar Yüz tane "Büyük Hamam" paklamaz sanki bizi Toplansa da bütün keseciler tellâklar Düþer mi sýrtýmýzdan mafya kirinin izi? Kalay KIBRIS'I BOYAYIP KIBRISLIYA SATMAK Bazýlarýna göre Türkiye'de "AKP Hükümeti yargýyý ele geçiriyor", bazýlarýna göre AKP Hükümeti Türkiye'yi "normalleþtiriyor". Bunun dýþarýdan bakýldýðýnda anlaþýlmasý zor bir tablo olduðunu söylüyor "Radikal" yazarý Oral Çalýþlar. Alman milletvekillerine Türkiye'yi anlatmaya çalýþýrken anlamýþ bunu. Kýbrýslý yazarlarýn da Türkiyeli yazarlara Kýbrýs'ý veya özelde KKTC'yi anlatmaya çalýþýrken zorlandýðýný söylemek mümkün olabilirdi pekala... Ama ne yazýk, Türkiyeli yazar Kýbrýslý yazara fikrini bile sormuyor. Tam tersine Kýbrýs'ý boyayýp baþka bir Kýbrýs olarak Kýbrýslýya satmaya çalýþýyor... Kalaycý Ali OSMAN Periyodik ARABA ERKEN DEVRÝLDÝ... Pasaportla giriþin teþvik edilmesi gerektiðini söyleyen TC'nin KKTC'deki çiçeði burnunda valisi, (TC Elçisi olarak da bilinir) arabayý erken devirdi... Oysa iyi baþlamýþtý... Baþlangýçta verdiði mesaj doðruyu arayacaðý yönündeydi... Geçen gün bir gazeteye söyledikleriyle, Türkmen Bey'in de diðerlerinden bir farký olmadýðý ortaya çýktý. Farklý olmasý beklenir miydi derseniz, evet, hakkýndaki ilk intiba oydu... TC KKTC'ye suç ithal ediyor denmesi kendisini çok üzüyormuþ... Çok kýrýcýymýþ... Bunu da asla kabul etmediðini söyledi ayrýca... Bizim onun kabul etmediðine karþý söz söylememiz haddimize mi? Hemen Baþsavcýlýk hakkýmýzda dava dosyalar... Git-gel mahkemelere... KKTC ile TC arasýný açmak, yabancý bir devlet adamýný küçük düþürmek gibi... Sadece bu kadar deðil açabileceði davalar... Her kelimenin hakaret içerdiðini de tespit edebilir savcýlýðýmýzýn mümtaz bilirkiþileri... Hristofyas'ýn, Sarkozy'nin, Putin'in hakkýnda istediðini yazmak serbest... Anasýndan girip babasýndan çýkabilir, tarla tezek edebilirsin onlarý, ama TC'ninkilere sýra geldiðinde "dur" diye karþýna dikilirler hemen... Aramýzý mý açacaksýn?.. Yabancý devlet büyüklerini küçük düþürmek suçtur... Gelsin davalar... Sormagir hanýna þimdilik kimliklerle girilip çýkýlýyor, ama pasaporta geçilebilirmiþ... Geçilse ne olacak? Pasaportu kapan buraya geldiðinde onu geri çevirebilecek bir güç var mýdýr? Sorunumuz bizim pasaport veya kimlik deðildir... Bizim istediðimiz irademizin olmasýdýr... Ýrade de ne demektir? En basitiyle kendisinin yabancý bir ülkede böyle konuþamamasý demektir... Pasaportla geldiði zaman cebinde parasý olmayan "turisti" geri çevirebilecek mi kapýdaki görevli? Çevirirse eðer, iki gün sonra vali bey dayanmayacak mý karþýsýna? Geçmiþ dönemde, sýrtýnda yorganý ve cebinde 100 TL ile Girne'den adaya giriþ yapan "turisti" geri çeviren görevli birkaç gün sonra karþýsýnda TC'nin KKTC valisini bulmadý mý? -Sen misin buranýn sorumlusu? -Benim efendim... -Sen misin lan benim vatandaþýmý geri çeviren terbiyesiz... -Efendim... -Kes, serseri... Vali Bey, tek taraflý düþünüyor... Tayyip Erdoðan'dan Cemil Çiçek'e kadar sýraya girmiþler habire hakaret üstüne hakaret ediyorlar bize... Aþaðýlamanýn envaisi... Eþeðimizden, köpeðimize, keçimize kadar becerdiler... Memleketi çeteler haraca baðladý... Düzen ol düzen deyip normal karþýlýyorlar... Ancak, bunlara karþý bizim gösterdiðimiz masumane tepki onlarýn gücüne gidiyormuþ... Üzülüyorlarmýþ... Anlaþýlan sayýn vali çok duygusal... Kendi ülkesinin buradaki konumunun farkýnda bile deðil... Ne diyelim... Daha yeni baþladýk... Arabayý devirenler sonucuna da katlanacaklar! YKP Brüksel'de panele katýldý Yeni Kýbrýs Partisi Yürütme Kurulu Sekreteri Murat Kanatlý, Avrupa Parlamentosu AP Sosyalist Grubunun Brüksel'de düzenlediði 'Kýbrýs sorunu ve Avrupa Perspektifi' baþlýklý panele konuþmacý olarak katýldý. YKP'den yapýlan açýklamaya göre, AP Sosyalist grup üyesi Kyriakos Mavronikolas'ýn giriþimiyle Avrupa Parlamentosu binasýnda düzenlenen panelin açýlýþ konuþmasýný grup baþkaný Martin Schulz yaptý. Yeni Kýbrýs Partisi Yürütme Kurulu Sekreteri Murat Kanatlý, konuþmasýnda ana olarak Kýbrýs'ýn kuzeyindeki nüfus yapýsý ve YKP'nin önerileri üzerinde durdu. Kanatlý, uzun süredir YKP'nin talebi de olan uluslararasý gözlemciler nezdinde adanýn tamamýnda nüfus sayýmýný dile getirdi. Kanatlý, konuþmasýnda, nüfusun ciddi þekilde sayýlmasýnýn önemine deðinerek, özellikle 2004'ten sonra yasa ve tüzüklerin deðiþtirilerek gelenler geri dönmemesi koþullarýnýn oluþturulduðunu, çalýþma izni veya sürekli oturma izni alanlarýn hiçbir ciddi engelle karþýlaþmadan tüm ailesini getirebildiðini bu þekilde de kuzeydeki nüfusun içinden çýkýlamaz hale geldiðini ileri sürdü. Öneri olarak ise Avrupa Konseyi Parlamenterler Meclisi (AKPA) tarafýndan da kabul edilen Cuco raporundaki tavsiyelerin bugün de geçerliði olduðunu söyleyerek Avrupa Parlamentosunun sorumluluk alarak bu rapordaki tavsiyelerin hayata geçirmesi için çalýþma yapýlmasýný öneren Kanatlý, ayrýca Kýbrýs'taki demografik yapý ile ilgili yeni bir raporun da hazýrlanmasý gerektiðini ifade etti ve bu konuda da Avrupa Parlamentosu'nun sorumluluk almasý gerektiðini söyledi. BOÐAZ PÝKNÝK ALANI TEMÝZLENDÝ Vatandaþlara, Boðaz Piknik Alaný'na sahip çýkmalarý çaðrýsý yapýldý. Çevre kirliliði ile sürekli gündemde olan alan, dün Girne Kaymakamlýðý, Orman Dairesi ve bölge belediyelerinin iþbirliðinde temizlendi. Girne Kaymakamlýðý'nýn düzenlediði kampanya çerçevesinde gerçekleþen temizliðe; Girne, Alsancak, Lapta, Çatalköy ve Esentepe belediyeleri katký koydu. Girne Kaymakamý Gürkan Kara yaptýðý açýklamada, Boðaz Piknik Alaný'ndaki temizlik kampanyasýnýn 15 Ekim'e kadar süreceðini söyledi. Kara, Boðaz Piknik Alaný gibi yerlerde önemli olanýn temizlik yapmak deðil, alaný kullanan vatandaþlarýn çevreyi kirletmemesi olduðunun altýný çizdi. Halka çaðrýda bulunan Girne Kaymakamý Gürkan Kara, vatandaþlarýn doðaya karþý daha saygýlý olmasýný istedi. Basýnda Boðaz Piknik Alaný'ndaki çevre kirliliðiyle ilgili sürekli yayýnlar yapýlmakta olduðunu anýmsatan Kara, vatandaþlarýn sýkça kullandýðý bu piknik alanýn temizliði için bölge belediyeleri ile temizlik kampanyasý düzenlediklerini söyledi. Kampanyaya, Dikmen Belediyesi hariç Girne Ýlçesi'ndeki tüm belediyeler ile Orman Dairesi'nin katký koyduðunu ifade eden Kara, temizlik çalýþmasýndan çýkan çöplerin Dikmen Çöplüðü'ne götürüleceðini belirtti. "Bundan sonra iþ artýk vatandaþlara kalýyor. Bu temizliðin sürekli yapýlmasý mümkün deðil. Bu alaný kullanan kiþiler biraz daha dikkatli ve duyarlý olursa bu temizlik kampanyalarýna gerek kalmaz. Temizlemek kirletmekten daha zor" diyen Kaymakam Gürkan Kara, vatandaþý çevre temizliði konusunda duyarlý olmaya çaðýrdý. Gürkan Kara, Boðaz Piknik Alaný'nýn durumunun yeniden gözden geçirileceðini ve sürekli bakýmýnýn saðlanabilmesi için yeniden düzenleneceðini de kaydetti. Sessizliðin Sesi Mehmet Levent HAYAL KIRIKLIÐI Yazýk... Ben kendi adýma söyleyim, tam bir hayal kýrýklýðý içindeyim. Kafam kýrýlsaydý keþke hayallerim kýrýlacaðýna! Kýrk yýlýn "gýdmýrýnda" ne güzel kurmuþ, kapýlmýþtým onlara... Güzelce bir alçýya aldýrsam düzelir mi bilmem. Ama zor. Hem benim kýrk yýl daha zamaným yok ki! Yazmakta hiçbir sakýncam yok. Hayal kýrýklýðým, TC Lefkoþa Büyükelçisi Kaya Türkmen'le ilgili. Ne yalan söyleyim... "Afrika"yý ziyaret ettiði gün, kýsa süren sohbetimizde oldukça olumlu izlenim býrakmýþtý bende. Bunu izleyen günlerde, ayný olumlu izlenimin baþka kesimlerce de dile getirildiðini öðrendim. Genel kaný, ortak bir noktada buluþuyordu. Konulara katýlýk ve dogmatiklikten uzak, diyalogdan yana olumlu yaklaþýmý ve sempatik, esprili kiþiliðiyle farklý bir siyasi portre... Karþýsýndakine rahatlýk veren bir samimiyet, tevazu ve içtenlik... Ne yazýk... Ýlerleyen günlerde bu olumlu izlenimlerimin giderek erozyona uðradýðýný... Ve son olarak da, cezaevindeki mahkûmlarýn çoðunun TC'li deðil, KKTC'li olduðunu belirtmesiyle, bu izlenimlerin bir hayal kýrýklýðýna dönüþtüðünü belirtmem gerek. Ne diyor sayýn büyükelçi? Türkiye'nin KKTC'ye suç ve suçlu ihraç ettiði yolundaki söylemler üzücü ve kýrýcýymýþ. Ve kendisi bunu asla kabul etmiyormuþ! Göreve geldiðinde cezaevi ilk ziyaret ettiði yerlerden biri olmuþ ve orada TC'liden çok KKTC'li mahkûm olduðunu öðrenmiþ! Sanýrým bu açýklamalarýyla sayýn büyükelçi olumlu izlenim býraktýðý herkesi de hayal kýrýklýðýna uðratmýþtýr. Þu hususu açýkça belirtmekte yarar var. Cezaevindeki sayým ve ayýrýmýn nasýl yapýldýðýný bilmiyorum. Ama Kaya bey, þu veya bu þekilde sonradan vatandaþ yapýlmýþ TC'lileri de Kýbrýslý saymýþsa, buna katýlmak kesinlikle mümkün deðildir. Ülkeye kontrolsuz giriþlerin çýðýrýndan çýkmasýyla KKTC'nin bir sormagir hanýna dönüþtüðü... Bunun da ülkedeki suçlarda büyük bir patlama yarattýðý, her adli yýlýn baþýnda en yetkili aðýzlardan dile getirilmektedir. Ülkedeki bütün yargýçlar, kontrolsuz giriþler yüzünden Türkiye'nin buraya suç ve suçlu ihraç ettiði görüþündedirler. En büyüðünden en küçüðüne kadar tüm savcýlar, tüm avukatlar ve barolar, onlarca, belki yüzlerce kez bu görüþü dile getirmiþlerdir. Yalnýz hukuk çevreleri deðil, ülkedeki tüm siyasi çevreler de bu gerçeði kabul etmekte, kimileri görüþlerini sesli olarak söylerken, kimileri de koltuk kaygýsýyla sineye çekmekte; hükümette olanlar ise ayný kaygýlarla önlem alma yoluna gidememektedirler. Burada yüzde 180 oranýnda bir suç patlamasý olduðu son yapýlan açýklamalarla da sabittir. Zaman zaman açýklanan cezaevi istatistikleri ise, çok uzun bir zamandan beri mahkûmlarýn dörtte üçünün TC kökenliler olduðunu göstermektedir. Sokakta istediðiniz kiþiyi rastgele durdurup sorun. Ülkedeki suç ve suçlularýn Türkiye'den ithal edildiðini söyleyecektir size. Yalnýz kaldýnýz sayýn bütükelçi... Keþke o talihsiz açýklamayla, býraktýðýnýz ilk olumlu izlenimleri yýkmasaydýnýz.

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 20 Aðustos 2014 Çarþamba YIL: 13 SAYI: 4621 FÝYATI: 2.50 TL (KDV dahil) Þener LEVENT

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 20 Aðustos 2014 Çarþamba YIL: 13 SAYI: 4621 FÝYATI: 2.50 TL (KDV dahil) Þener LEVENT Hiçbir özel kurum devletin üstünde olamaz mý dediniz? O halde devletin neden YDÜ Hastanesi gibi bir hastanesi yok? Ya devletin Suat Bey'in uçaðý gibi bir uçaðý var mý? ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 20

Detaylı

Býçakladýðý adamdan af diledi

Býçakladýðý adamdan af diledi Ýz Býrakmýþ Kýbrýslý Türkler anýlýyor. En çok iz býrakanlar kim? Karanfilli, Aynalý, Becerikli, Nadide, Altýparmak ve Ahmet Mehmet Dubara deðil mi? Abbas'ýn Þerif var bir de. Unutmayýn! ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK

Detaylı

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 17 Aralýk 2010 Cuma YIL: 10 SAYI: 3284 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT BARDAK TAÞMA NOKTASINA.

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 17 Aralýk 2010 Cuma YIL: 10 SAYI: 3284 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT BARDAK TAÞMA NOKTASINA. Kimsenin tam olarak bilmediði nüfusumuz hakkýnda bir rakam daha ortaya atýldý. Hem de Baþbakan Ýrsen Küçük tarafýndan... 600 bin!.. Yok mu artýran? ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 17 Aralýk 2010 Cuma YIL:

Detaylı

gazetemizi ziyaret eden müteahhit Ayhan Arýklý, "Bugüne kadar çok rüþvet verdim" dedi ve kimsenin rüþvet vermeden iþ 100 bin TL rüþvet

gazetemizi ziyaret eden müteahhit Ayhan Arýklý, Bugüne kadar çok rüþvet verdim dedi ve kimsenin rüþvet vermeden iþ 100 bin TL rüþvet Türkiye doðalgaz ve petrol konusunda atýp tuttu, ama savurduðu tehditlerin dozu giderek düþtü... Lafla peynir gemisi yürümez... Savaþ gemisi hiç yürümez... ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 15 Eylül 2011

Detaylı

TARÝH: 22 Þubat 2014 Cumartesi YIL: 13 SAYI: 4442 FÝYATI: 2.50 TL (KDV dahil) Dolgun Dalgýçoðlu. Þükran Sadrazam cinayeti

TARÝH: 22 Þubat 2014 Cumartesi YIL: 13 SAYI: 4442 FÝYATI: 2.50 TL (KDV dahil) Dolgun Dalgýçoðlu. Þükran Sadrazam cinayeti Avrupa Parlamentosu seçimlerinde Kýbrýslý Türk seçmenlerin otomatik kayda baðlanmasýyla ilgili yasa tasarýsý güneyde meclise takýlmýþ. 95 bin Kýbrýslý Türk seçmenin oy kullanacaðýndan mý korktular acaba?

Detaylı

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 2 Haziran 2012 Cumartesi YIL: 11 SAYI: 3813 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 2 Haziran 2012 Cumartesi YIL: 11 SAYI: 3813 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT Haberiniz var mý? Türkiye'de mahkeme baz istasyonlarýnýn þehir dýþýna taþýnmasýný onayladý... Uzun vadede insan saðlýðýna zarar verdiði kabul edildi... Bizdekileri ne yapalým þimdi? ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE

Detaylı

Polise ceza yok. Toplumumuzdaki polis terörüne dur demek için geç kalýndý... Açý senerlevent@yahoo.com

Polise ceza yok. Toplumumuzdaki polis terörüne dur demek için geç kalýndý... Açý senerlevent@yahoo.com Tören alanýndaki tutuklama ve polis þiddeti sýrasýnda þeref tribününde oturan Mustafa Akýncý olsa müdahale eder ve töreni de terkederdi mutlaka. Generale yaptýðýný yapardý! ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH:

Detaylı

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 21 Eylül 2010 Salý YIL: 9 SAYI: 3197 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT BAZI SÖZLER ARTIK ÖNEMLÝ

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 21 Eylül 2010 Salý YIL: 9 SAYI: 3197 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT BAZI SÖZLER ARTIK ÖNEMLÝ Yayýnlarýmýz üzerine paniðe kapýlan çeteler, siyasi parti ve örgütlerimiz hiç ses çýkarmayýnca rahatladý. Bizden baþka kimse bu iþlerin hesabýný sormayýnca polis de derin bir nefes aldý! ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK

Detaylı

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 3 Eylül 2010 Cuma YIL: 9 SAYI: 3179 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 3 Eylül 2010 Cuma YIL: 9 SAYI: 3179 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT Toplumumuzda geniþ tabanlý bir hükümet için yanýp tutuþanlar var. Geniþ taban için en iyi seçenek UBP-CTP koalisyonu... Böylelikle yalnýz geniþ tabanlý deðil, yüksek topuklu da olur ayný zamanda! ÝCAZETSÝZ

Detaylı

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 16 Eylül 2010 Perþembe YIL: 9 SAYI: 3192 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT ÝSTERSE KURSUN.

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 16 Eylül 2010 Perþembe YIL: 9 SAYI: 3192 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT ÝSTERSE KURSUN. CTP kesimleri TDP'nin UBP ile koalisyona gitmesine þiddetle karþý çýkýyorlar. Öyleyse kendileri yönetimdeyken neden DP ve ÖRP'yi tercih edip de Akýncý'yý dýþladýlar acaba? ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH:

Detaylı

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 16 Ocak 2015 Cuma YIL: 14 SAYI: 4769 FÝYATI: 2.50 TL (KDV dahil) Þener LEVENT

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 16 Ocak 2015 Cuma YIL: 14 SAYI: 4769 FÝYATI: 2.50 TL (KDV dahil) Þener LEVENT Güneyde olasý terör eylemlerine karþý çok sýký önlemler alýndý... Kuzeyde durum ne? Yoksa Türkiye IÞÝD'in yanýnda diye burada herkes kendini emniyette mi sanýyor? ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 16 Ocak

Detaylı

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 10 Ekim 2010 Pazar YIL: 9 SAYI: 3216 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 10 Ekim 2010 Pazar YIL: 9 SAYI: 3216 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT Tayyip Erdoðan asimilasyonu bir insanlýk suçu saydýðýna göre, Kýbrýs'ta kendisinin de ayný suçu iþlediðini kabul etmiyor demek... Boþuna havanda su dövmeyin... ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 10 Ekim 2010

Detaylı

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 13 Mart 2014 Perþembe YIL: 13 SAYI: 4461 FÝYATI: 2.50 TL (KDV dahil) Þener LEVENT

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 13 Mart 2014 Perþembe YIL: 13 SAYI: 4461 FÝYATI: 2.50 TL (KDV dahil) Þener LEVENT Daha önce 7 Mart'ta akacaðý söylenen su için Büyükelçi Akça þimdi yeni bir tarih verdi: 20 Temmuz! Çok isabetli... Kýrk yýl önce 20 Temmuz'da kan akmýþtý, þimdi varsýn su aksýn! ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE

Detaylı

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 26 Mart 2014 Çarþamba YIL: 13 SAYI: 4474 FÝYATI: 2.50 TL (KDV dahil) Þener LEVENT KENDÝLERÝ DE ÝNANMADILAR

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 26 Mart 2014 Çarþamba YIL: 13 SAYI: 4474 FÝYATI: 2.50 TL (KDV dahil) Þener LEVENT KENDÝLERÝ DE ÝNANMADILAR Dün nefesini tutup Tayyip Erdoðan'ý çýplak görmeyi bekleyen Türkiye halký, KKTC'deki tavuk tecavüzcüsünün videosunu karþýsýnda buldu!.. Hocanýn bedduasý Erdoðan'ý deðil, lokantayý tuttu! ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK

Detaylı

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 1 Ekim 2010 Cuma YIL: 9 SAYI: 3207 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT SALLAMIYORSA.

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 1 Ekim 2010 Cuma YIL: 9 SAYI: 3207 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT SALLAMIYORSA. Lefkoþa'nýn göbeðindeki tarihi Saray Otel de elden gitti... Sezars Ltd.'e kiralandý 30 yýllýðýna! Sezar'ýn hakký Sezar'a... Saray Otel de Sezar'a! ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 1 Ekim 2010 Cuma YIL: 9

Detaylı

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 24 Nisan 2015 Cuma YIL: 14 SAYI: 4867 FÝYATI: 2.50 TL (KDV dahil) Þener LEVENT

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 24 Nisan 2015 Cuma YIL: 14 SAYI: 4867 FÝYATI: 2.50 TL (KDV dahil) Þener LEVENT Seçimin bir referanduma dönüþtüðünü kabul etti herkes... Bakalým Annan Planý'ndaki sonuç burada da yinelenir mi? Gezici anketi yineleneceðini gösteriyor... Yolcu hancýnýn göremediðini de görür! ÝCAZETSÝZ

Detaylı

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 22 Eylül 2010 Çarþamba YIL: 9 SAYI: 3198 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT BABALAR VARSA VARDIR...

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 22 Eylül 2010 Çarþamba YIL: 9 SAYI: 3198 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT BABALAR VARSA VARDIR... Bakýn ne diyor Çangar: "Hiçbir bankada kendi adýma tek kuruþluk bir hesabým yok. Ailemin adýna dahi hesabýmýz yok." Gördünüz mü, nasýl günahýna girdiniz Çangar'ýn? ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 22 Eylül

Detaylı

Açý senerlevent@yahoo.com

Açý senerlevent@yahoo.com Rüzgar gibi geçti... Baþrollerde Joe Biden, Jill Biden... Yönetmen Joe Biden... Prodüksiyon Biden Company. Türü kurgu. Konu: Gaz gelecek yerden tavuk esirgenmez! ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 23 Mayýs

Detaylı

PANTOLON. Erdoðan Baybars

PANTOLON. Erdoðan Baybars Kuzey Kýbrýs'ta 'asýl baba'nýn isminin yalnýz baþ harflerini yayýnladýk þimdilik. Bugün de lakabýný yayýnlýyoruz. Neden? Bizim millet bulmaca çözmeye çok meraklý da ondan! ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH:

Detaylı

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 27 Eylül 2012 Perþembe YIL: 11 SAYI: 3930 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT ÇOCUKLARIN EMÝRERLÝÐÝ...

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 27 Eylül 2012 Perþembe YIL: 11 SAYI: 3930 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT ÇOCUKLARIN EMÝRERLÝÐÝ... 'Sahte belge' olayýný kýsa sürede aydýnlattýðý için Ýrsen Küçük polise teþekkür etti. Biz teþekkür heveslisi falan deðiliz... Ama herþeyden önce 'Afrika'ya teþekkür etmesi gerekmez miydi? ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK

Detaylı

2. Orams. Eylemciler yargýç huzurunda 19 kiþi mahkemeye sýðmadý

2. Orams. Eylemciler yargýç huzurunda 19 kiþi mahkemeye sýðmadý Çakýcý'ya göre, TDP'nin %7'lik oyu adaylar arasýndaki %5'lik farký kapatacakmýþ... Gördünüz mü, kiminin kýsmetine koltuk kapmak, kiminin kýsmetine de köprü olmak düþer bu dünyada! ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE

Detaylı

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 23 Mayýs 2010 Pazar YIL: 9 SAYI: 3076 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT KALKMAYAN AYVAYI YEDÝ...

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 23 Mayýs 2010 Pazar YIL: 9 SAYI: 3076 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT KALKMAYAN AYVAYI YEDÝ... Ýrsen Küçük, "Türkiye AK Parti hükümetiyle ekonomi ve dýþ politikada atýlým yaptý" diyor. Bunu muhalefetteyken söylemiþ olsa, ancak o zaman bir anlamý olurdu! ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 23 Mayýs 2010

Detaylı

DAVALAR ADAMINA GÖRE... Kavazoðlu Miþauli. Ali Osman. Yalçýn Okut

DAVALAR ADAMINA GÖRE... Kavazoðlu Miþauli. Ali Osman. Yalçýn Okut Hayatýmýza MÝT ve bit, Pile'ye de pireler musallat olmuþ... MÝT'i deterjanla yýkayýn, biti ilaçlayýn, Pile'nin pirelerini de sürgüne gönderin... Birþeyciðiniz kalmaz! ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 8 Nisan

Detaylı

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 8 Eylül 2011 Perþembe YIL: 10 SAYI: 3548 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 8 Eylül 2011 Perþembe YIL: 10 SAYI: 3548 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT Talat'a göre, Eroðlu çözüm istemiyormuþ ve bunun için de öncü bir rol oynamýyormuþ. Talat, "O zaman çözüm meselesi beytambal gibi ortada kalýyor" dedi. Beytambalýn ne olduðunu anladýnýz deðil mi? ÝCAZETSÝZ

Detaylı

Her yýl 700-750 kiþiye Vatandaþlýk

Her yýl 700-750 kiþiye Vatandaþlýk Rum tarafý OHÝ gününü kutladý dün, Türk tarafý da 29 Ekim'i kutluyor bugün... Biri Yunanistan'ýn, diðeri Türkiye'nin bayramý... Zavallý Kýbrýslý... Kutlayacaðý kendi bayramý bile yok! ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK

Detaylı

MASGARALIK ÝLE HAK ALINMAZ. Erdoðan Baybars

MASGARALIK ÝLE HAK ALINMAZ. Erdoðan Baybars Bize ölüm tehditleri yaðdýranlara da, onlara kol-kanat geren polise de, askere de, siyasilere de, tümüne birden bir sözümüz var. Arif Hoca nýn dediðinden: Hassiktir! ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 15 Eylül

Detaylı

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 26 Haziran 2011 Pazar YIL: 10 SAYI: 3474 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT KADIN, ERKEK, KOLTUK.

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 26 Haziran 2011 Pazar YIL: 10 SAYI: 3474 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT KADIN, ERKEK, KOLTUK. Doðaya aykýrý cinsi münasebette bulunan þahýs tutuklanmýþ. Biz de Doða ya aykýrý hareket ettiðimiz için mi polis tarafýndan menzile alýndýk! ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 26 Haziran 2011 Pazar YIL: 10

Detaylı

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 25 Ekim 2010 Pazartesi YIL: 9 SAYI: 3231 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT ATLASINLAR FERÝBOTA GELSÝNLER...

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 25 Ekim 2010 Pazartesi YIL: 9 SAYI: 3231 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT ATLASINLAR FERÝBOTA GELSÝNLER... Ahmet Uzun'a göre, hakkýnda ortaya atýlan iddialar CTP'yi yýpratmak içinmiþ... Ýlahi Ahmet Bey, kendi kendini hurdaya çevirmiþ olan bir aracýn yýpranacak daha nesi var? ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 25

Detaylı

TARÝH: 23 Eylül 2013 Pazartesi YIL: 12 SAYI: 4291 FÝYATI: 2.50 TL (KDV dahil)

TARÝH: 23 Eylül 2013 Pazartesi YIL: 12 SAYI: 4291 FÝYATI: 2.50 TL (KDV dahil) Çýralý çýra gibi yanýk konuþtu... Narenciye ülkesiyiz, ama yýlda 4 milyon dolarlýk portokal suyu ithal ediyormuþuz! Maþallah! Narenciyeyi çürüttük, suyunu da dýþarýdan içiyoruz! ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE

Detaylı

Kapalý Maraþ ýn etrafýnda tur attýlar. raporunda yer almýþ bu. Girne'den Anadolu'ya baðladýðýmýz yol çok bereketli olmuþ yahu!

Kapalý Maraþ ýn etrafýnda tur attýlar. raporunda yer almýþ bu. Girne'den Anadolu'ya baðladýðýmýz yol çok bereketli olmuþ yahu! Kuzey Kýbrýs uyuþturucu kaçakçýlýðýnda Avrupa'da 2. sýradaymýþ. TC Emniyet Genel Müdürlüðü raporunda yer almýþ bu. Girne'den Anadolu'ya baðladýðýmýz yol çok bereketli olmuþ yahu! ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE

Detaylı