2009 YILI LETME MÜDÜRLÜÜ FAALYET RAPORU

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "2009 YILI LETME MÜDÜRLÜÜ FAALYET RAPORU"

Transkript

1 2009 YILI LETME MÜDÜRLÜÜ FAALYET RAPORU

2 BRM YÖNETCSNN SUNUU Belediyemiz sınırları içerisindeki sıhhi ve gayrisıhhi müesseselere ( 2. ve 3. sınıf ) yürürlükteki kanunlar ve yönetmelikler çerçevesinde i yeri açma ve çalıma ruhsatı verilmesi ve iletmelerin ruhsatlandırılması ile ilgili faaliyetleri yürütmek, Büyükehir Belediyesi ne ait yollar dıında kalan tüm ilan ve reklam tabelalarının Bursa Büyükehir Belediyesi lan ve Reklam Yönetmelii ne göre Uygunluk Belgesi verme ilemlerini ilgili prosedürlere uygun olarak yürütmek gibi görevleri olan müdürlüümüzün sorumluluk alanında Atatürk Kent Ormanı, Tarımsal Amaçlı Hobi Bahçeleri, Karavan Turizmine Müsait Alanlar ve Balat Piknik Alanı nın iletmecilikleri de yer almaktadır. Bununla birlikte müdürlüümüz bünyesinde kurulan Abonelik leri Bürosu vasıtası ile 20/11/2009 tarihinden itibaren belediyeye ait mülklerin abonelik ilemlerinin (elektrik, su, telefon ve doalgaz) yapılması ile ilgili görevi de üstlenmitir. Nilüfer Belediyesi sınırları dahilinde i yeri açmak isteyen vatandalarımızdan önemle rica ettiimiz konu; kiralamayı düündükleri yerin TAPU ve ONAYLI MMAR PROJES ile birlikte önce Nilüfer Belediyesi letme Müdürlüü ne balı LETME RUHSATLARI BÜROSU na bavurmalarıdır. Çok önem verdiimiz Türkçemizin korunması amacıyla; bölgemizde i yeri açmak isteyen vatandalarımızın iyerlerine asacakları i yeri unvan tabelalarının Türkçe kelimelerden oluması önemle rica edilmekte ve bu konuda Meclisimizin almı olduu 02/04/2008 tarih ve 2008/28 sayılı karar dorultusunda ilem yapılmaktadır. yeri açma ve çalıma ruhsatına hak kazanılması hususunda sürecin salıklı ileyebilmesi için vatandalarımızdan ve çalıma arkadalarımdan bu konulara özellikle dikkat etmelerini temenni eder, saygılar sunarım. 2

3 ÇNDEKLER I- GENEL BLGLER 04 I-A. Yetki, Görev ve Sorumluluklar 04 I-B. dareye likin Bilgiler 08 I-B.1. Fiziksel Yapı 08 I-B.2. Örgüt Yapısı 09 I-B.3. Bilgi ve Teknolojik Kaynaklar 10 I-B.4. nsan Kaynakları 10 I-B.5. Sunulan Hizmetler 11 II- FAALYETLERE LKN BLG VE DEERLENDRMELER 22 II-A. Performans Bilgileri 22 KISALTMALAR 23 Ç KONTROL GÜVENCE BEYANI 24 3

4 I- GENEL BLGLER A- Yetki, Görev ve Sorumluluklar letme Müdürlüü nün Temel Görevi Belediye tarafından ruhsatlandırılması gereken i yerlerinin i yeri açma ve çalıma ruhsatı ilemlerini düzenli ve koordineli bir ekilde yürütmek, bünyesindeki birimlerin idari anlamda ileyi, denetimini ve kontrolünü salamak, belediye mülkiyetinde olan binaların doalgaz, elektrik, telefon ve su aboneliklerinin yaptırılmasını ve sonrasında kontrolünün salanması ilerini düzenli ve koordineli bir ekilde yürütmek, Çalı, Hasanaa ve Kayapa Mahallelerinin ihtiyaçlarını karılamak ve sorunlarını gidermek için belediye bünyesinde gerekli koordinasyonu salamak. letme Müdürünün Görevleri - Nilüfer sınırları içerisindeki sıhhi ve gayrı sıhhi müesseselere ( 2. ve 3. sınıf ) iyeri açma ve çalıma ruhsatı verilmesini ve iletmelerin ruhsatlandırılması ile ilgili faaliyetlerin yürütülmesini koordine etmek. - Umuma açık istirahat ve elence yerlerine Mesul Müdür Belgesi, Pazar günleri çalıan iletmelere Hafta Tatil Ruhsatı verilmesini salamak. - Nilüfer Belediye sınırları içerisinde yer alan ve Büyükehir Belediyesi ne ait yollar dıında kalan tüm lan ve Reklam tabelalarının Bursa Büyükehir Belediyesi lan ve Reklam Yönetmelii ne göre Uygunluk Belgesi verme ilemlerinin ilgili prosedürlere uygun olarak yürütülmesini koordine etmek. - Belediyemizce tesis edilen orman ve piknik alanının tüm varlıklarının korunmasını, gelitirilmesini, zaman içinde oluacak sorunları ve ihtiyaçları yönetimsel birimler sorumlusu vasıtasıyla tespit etmek; bunlara ilikin sorunları ilgili müdürlükler ile görüerek en kısa sürede çözüme kavuturmak. Orman ve piknik alanı girilerinde ve çıkılarında kontrolü, ziyaretçilerin orman ve piknik alanı içindeki faaliyetlerinin izlenmesini ve tehdit unsurlarının ( yangın, güvenlik v.b. ) önceden öngörülerek bu dorultuda denetimlerin sıklatırılmasını ve önlemlerin alınmasını salamak. - Belediyemiz sınırları içindeki doal güzelliklerin ve kültürel çevrenin tanıtımına hizmet amacı ile bölgemizde karavan turizmine uygun olan alanların belirlenecek artlar çerçevesinde ilgili turizm firmaları vasıtası ile kullanımına sunulmasını ve bu uygulamanın tevik edilmesini ve yaygınlatırılmasını salamak. - Belediyemizce tesis edilen tarımsal amaçlı hobi bahçelerinin ilgili müdürlükçe belirtilen yerlerde kurulmasını salamak, yine ilgili müdürlüklerce hobi bahçelerindeki i ve ilemlerin yapılmasını koordine etmek. - Belediye mülkiyetinde olan binaların doalgaz, elektrik ve su aboneliklerinin yaptırılmasını salamak ve sonrasında kontrolünün salanması ilerini düzenli ve koordineli bir ekilde yürütmek. - Çalı, Hasanaa ve Kayapa Bölge Sorumluları vasıtası ile adı geçen bölgelerin ihtiyaçlarını karılamak ve sorunlarını gidermek iini koordine etmek. - Ayda bir müdürlük çalıma raporunun hazırlanmasını ve yayınlanmasını salamak. 4

5 - Kalite /Çevre politikasına ve stratejik plana uygun olarak yıllık bölüm bütçesinin ve yatırımın / cari projelerinin belirlenmesini ve gerçeklemesini salamak - Harcama Yetkilileri, harcama talimatlarının bütçe ilke ve esaslarına, kanun, tüzük ve yönetmelikler ile dier mevzuata uygun olmasından ödeneklerin etkili, ekonomik ve verimli kullanılmasından sorumludur. - Harcama Yetkilisi bütçede öngörülen ödenekleri kadar harcama yapmakla sorumlu olup; harcama talimatı ile bütçesinden harcama yapabilir, yetkinin devredilmesi durumunda idari sorumluluu devam eder. - Bölümünde kalite / çevre politikasının anlaılmasını, uygulanmasını, devam ettirilmesini salamak, Belediye içi ve dıı görümelerde kurumu temsil etmek. - Bölümü ile ilgili Kalite / Çevre Yönetim Sistemleri dokümantasyonunun hazırlanmasına yardımcı olmak ve uygulama sonrası etkinliini izleyerek gerekli revizyonların yapılmasını salamak. - Bölüm ile ilgili kurulu içi / dıı denetimlerin gerçekletirilmesine yardımcı olmak ve denetim raporuna göre gerekli düzeltici faaliyet planını hazırlamak. - Personelin gerekli eitim ihtiyacını belirleyerek nsan Kaynakları ve Eitim Müdürlüü ne iletmek ve planlanan eitimlere ilgili personelin katılımı salamak. - Sorumluluu altındaki tüm ileri ve çalıanları denetlemek, astlarının arasında ve görevinin gerektirdii tüm birimlerle gerekli koordinasyonu kurmak. Hiyerarik kademelere uymak, kademe atlamamak ve atlanmasını önlemek. - Sorumluluundaki uzun / kısa vadeli ileri planlamak, günün deien koullarına göre planlarda esneklik yaratarak, ilerin tam zamanında etkin ve ekonomik yürütülmesi için gerekli gelimeleri ve yayınları izlemek. - salıı ve güvenlii kapsamında gerekli çalımaların yapılmasını salamak. Bölümünde Salıı Güvenlii Uzmanı koordinasyonunda yürütülmekte olan Salıı ve Güvenlii çalımalarının yasal uygulamaları ile bu uygulamalara paralel olarak kurulmu olan OHSAS Yönetim Sistemi'nin sürekliliinin salanması ve SG ç Yönetmeliine uygun davranılması ve takibinden sorumludur. - TKY yaklaımını benimseyen yönetim sistemine entegre olabilecek çalımalara destek vermek.(iso 9001, ISO 14001, ISO 18001, EFQM Özdeerlendirme, Kıyaslama vb.) - Stratejik plan ve performans yönetimi kapsamında süreç / personel performanslarının arttırılması için gerekli çalımaların yapılmasını salamak. - Harcama yetkilisi, hiyerarik olarak kendisine en yakın üst kademe yöneticileri arasından bir veya daha fazla sayıda gerçekletirme görevlisini ödeme emri belgesi düzenlemekle görevlendirmekle ve bunu da Mali Hizmetler Müdürlüüne yazı ile bildirmek. - Harcama Yetkilisi olarak her yıl i ve ilemlerin amaçlara, iyi Mali Yönetim ilkelerine, kontrol düzenlemelerine ve mevzuata uygun bir ekilde gerçekletirildiini içeren ç Kontrol Güvence Beyanı düzenler ve Birim Faaliyet raporuna ekler. Aynı zamanda yılda en az bir kez ç Kontrol düzenlemeleri ve ç Kontrol Sisteminin ileyiini deerlendirmeye tabi tutmak Tarih ve mükerrer sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak Tarihinde yürürlüe girmi olan ç Kontrol ve Ön Mali Kontrole likin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliin 4.bölümünde sayılan ve Mali Hizmetler Müdürlüünün Ön 5

6 Mali Kontrolüne tabi Mali Karar ve lemlerden Müdürlüü ilgilendirenler, Mali Hizmetler Müdürlüü / ç Kontrol Alt Birimine kontrole göndermek. - ç ve dı mali denetim sırasında denetçilere bilgi, belge ve kolaylılar salamak. - Müdürlüünde iç kontrolün etkili bir ekilde yapılmasını salayacak düzenlemeleri hazırlamak ve süreç kontrolünü salamak amacı ile müdürlüüyle ilgili mali ilemlerin süreç akı emalarını hazırlamak ve üst yöneticinin onayına sunmak. - Yürürlükteki Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu ile ilgili mevzuat çerçevesinde gerçekletirme görevlilerinin i ve ilemlerini yaptırmalarını salamak. - Müdürlüe ait personel alacakları ve kesintilerini süresinde hesaplamak; tetkiklerini yapmak ve onaylayarak ödeme emri belgesini ve ek belgelerini Mali Hizmetler Müdürlüüne göndererek ilgili muhasebe hesaplarına alınmasını salamak. - Bütçelerden bir giderin yapılabilmesi için i, mal veya hizmetin belirlenmi usul ve esaslara uygun olarak alındıının veya gerçekletirildiinin, görevlendirilmi kii veya komisyonlarca onaylanması ve gerçekletirme belgelerinin düzenlenmi olmasını kontrol etmek. - Giderlerin gerçekletirilmesi için; ödeme emri belgesini imzalamak ve net ödeme emri belgesi ile eki belgelerini Mali Hizmetler Müdürlüüne gönderilerek ilgili muhasebe hesaplarına alınmasını salamak letme Ruhsatları Bürosu Sorumlusunun Görevleri - yeri açmak için büroya bavuran vatandaların doru yönlendirilmesini salamak. - yeri açmak için bavuran özel ya da tüzel kiilerin iyerlerine ( sıhhi, 2. ve 3. sınıf gayrisıhhi müessese ), yasa ve yönetmelikler çerçevesinde eer uygun koul ve belgelere sahip ise i yeri açma ve çalıma ruhsatı verilmesini salamak. - Belediye Kanunu nun ilgili madde hükümleri gereince Hafta Tatili Kanunu ndan istifade etmek isteyen i yerlerine dier ilgili kanun hükümlerini de uygulamak suretiyle Hafta Tatili Ruhsatının verilmesini salamak. lan Reklam Bürosu Sorumlusunun Görevleri - Nilüfer Belediye sınırları içerisinde yer alan ve Büyükehir Belediyesi ne ait yollar dıında kalan tüm lan ve Reklam tabelalarının Bursa Büyükehir Belediyesi lan ve Reklam Yönetmelii ne göre Uygunluk Belgesi verme ilemlerinin ilgili prosedürlere uygun olarak yürütülmesini salamak. - lan ve reklam komisyonuna bakanlık etmek.yönetimsel Birimler Sorumlusunun Görevleri - Ormanımız ve piknik alanımızın tüm varlıklarını korumak, gelitirmek, zaman içinde oluacak sorunları ve ihtiyaçları tespit etmek ve letme Müdürü ne bildirmek. - Orman ve piknik alanı girilerinde ve çıkılarında kontrolü salamak. 6

7 - Ziyaretçilerin orman ve piknik alanı içindeki faaliyetlerini izlemek ve tehdit unsurlarını önceden öngörerek bu dorultuda denetimleri sıklatırmak ve önlemleri almak. - Belediyemiz sınırları içindeki doal güzelliklerin ve kültürel çevrenin tanıtımına hizmet amacı ile bölgemizde karavan turizmine uygun olan alanların ihtiyaçlarını ve sorunlarını tespit etmek ve letme Müdürü ne bildirmek. - Karavan alanı girilerinde ve çıkılarında kontrolü salamak. - Karavan alanı içerisinde yer alan sosyal tesislerin ( tuvalet, du v.s. ) korunmasını, bakımını ve ileyiini kontrol etmek. - Hobi bahçelerinde ihtiyaçtan doan tedbirleri alırken amiriyle gerekli bilgi akıını salamak. - Kiracıların teknik artnamede belirtilen hususlara uymalarını salamak. - Gerekli güvenlik önlemlerinin alınmasını takip etmek ve eksiklikleri tespit ederek amirine bildirmek. Abonelik leri Büro Sorumlusunun Görevleri - Fen ileri Müdürlüü tarafından hazırlanarak projesi onaydan geçen ve kullanımı belediye birimlerine tahsis edilen yapıların belediye adına su, elektrik, telefon ve doalgaz aboneliklerini yaptırmak. - Fen leri Müdürlüü tarafından hazırlanarak projesi onaydan geçen ve kullanımı mar ve ehircilik Müdürlüü Kamulatırma Bürosu tarafından kiraya verilecek yapıların kira sözlemesinde adı geçen ahıs veya irket adına Buski Genel Müdürlüü, Ueda ve Bursagaz ile gerekli abonelik yazımalarını yapmak. Verilen süre çerçevesinde abonelik yaptırmayan kiracıları tespit ederek sözleme hükümleri uyarınca mar ve ehircilik Müdürlüü Kamulatırma Bürosu na bildirmek ve sözlemelerinin feshini salamak. - Belediye birimlerince kullanılan binalarımızın faturalarını aylık olarak istimlak programına ilemek ( ilk endeks, son endeks, son ödeme tarihi ve ödenecek fatura bedeli bilgileri ) ve Mali Hizmetler Müdürlüüne iletmek. - Aylık, üç aylık, 6 aylık ve 12 aylık periyotlar halinde kontrolleri yapılan elektrik, su, doalgaz ve telefon faturalarında ay ve yıllar arasında oluan fiyat farklılıklarını tespit ederek, ilgili müdürlüe ve tasarruf kuruluna bilgi vermek. - Zaman içinde oluan sayaç arızalarını tespit ederek gerekli onarım ve deitirme çalımalarını yürütmek. Bölge Sorumlularının Görevleri - Sorumlu oldukları bölgelerde belediye politikalarının anlaılmasını, uygulanmasını ve devam ettirilmesini salamak, - Sorumlu oldukları bölgelerde Belediye içi ve dıı görümelerde kurumu temsil etmek. - Sorumlu olduu bölgeye ait vatanda ikayet ve önerilerini Hizmet Masası sürecine göre ilgili müdürlüe yönlendirmek ve takibini yapmak. 7

8 - Bölge muhtarlarının ihtiyaç ve taleplerini ilgili müdürlüklere iletmek ve gerekli iletiimi salamak. - Sorumlu olduu bölgede Sivil toplum kuruluları ve derneklerle ilikili süreçleri takip etmek ve ilgili müdürlüüne bilgi vermek. - Bölgede görevli olan çeitli müdürlüklere balı personel ve ilgili Bakan yardımcıları arasında koordinasyonu salamak. - Zabıta görev ve yetki alanına giren konulara ilikin gelen taleplerde mutlaka ilgili müdür ve balı Bakan yardımcısı ile koordineli takip etmek - lgili Bakan yardımcıları tarafından tespit edilen ve kendisine bildirilen uygunsuzlukların Hizmet Masası sürecine göre kayıt altına alınmasını ve Otomasyon programı üzerinden takibini salamak. - Bölgelere görevlendirilen araçların sevk ve idaresinden sorumlu olmak. ( Araçlar Bölge ve ana hizmet binaları arasında servis yapacaktır) - Bölgelere ilikin aylık raporların Yönetim sistemleri ve kurumsal dokümantasyon yapısına göre raporlanmasını ve kayıtların tutulmasını salamak. - Bulundukları belde hizmet binasındaki idari (temizlik, güvenlik,) ihtiyaçlarının tespiti/giderilmesi yönünde çalımaları koordine etmek ve yürütülücülüünü salamak. - Bütçe ve cari harcamalarını organizasyon emasında balı oldukları müdürlük bütçesinden gerçekletirmesini salamak. - Dı kurumları ilgilendiren talep ve tespitlerin, bölge sorumlusu adına ilgili müdürlüe istek ve öneri kaydı ile gönderilmesini salamak ve kayıt açılan ilgili müdürlük tarafından dı kurumlara resmi yazıma yapılarak bildirilmesini takibini salamak. - Resmi Yazımaların organizasyon emasına göre, balı olunan ilgili müdürlük kodu ile yapılmasını salamak. Yetki ve sorumluluk - letme Müdürü; yürürlükteki Belediye Kanunu ile dier kanun ve yönetmelikler ile proje, plan program ve prosedürlerde belirtilen ödevler ve sorumluluklar ile kendisine yukarıda verilen görevlerin mevzuata uygun olarak yapılmasından yetkili, Belediye Bakan Yardımcısı ve Bakan a karı sorumludur. - letme Müdürlüüne balı Büro Sorumluları ve Bölge Sorumluları; kendisine verilen görevlerin mevzuata uygun olarak yapılmasından yetkili ve müdüre karı sorumludur. - Dier Personel; müdürlüe ait ilerin yerine getirilmesinde kendilerine verilen görevleri gerei gibi ve süresi içinde yerine getirmekle yükümlü, ilgili büro sorumlusu ve müdüre karı sorumludur. B- dareye likin Bilgiler 1- Fiziksel Yapı Yapısında letme Ruhsatları Bürosu, lan Reklam Bürosu, Yönetimsel Birimler Bürosu ve Abonelik leri Bürosu nu barındıran müdürlüümüz, Belediye ve Balı Kuruluları le Mahalli dare Birlikleri Norm Kadro lke ve Standartlarına Dair Yönetmelik dorultusunda 10/08/2007 tarihinde kurulmu olup, 16/10/ /02/2009 tarihleri arasında Alaaddinbey Hizmet Binası ndaki yerinden hizmet vermi, 04/02/2009 tarihinden itibaren ise hsaniye deki yeni hizmet binasına taınmıtır. 8

9 Araç Parkı ( Tablo 1.1 ) BÜROLAR ARACIN NTEL ADET Müdürlük Binek Oto 1 letme Ruhsatları Bürosu Binek Oto 1 lan Reklam Bürosu - - Yönetimsel Birimler Bürosu Binek Oto 3 Abonelik leri Bürosu - - TOPLAM 5 2- Örgüt Yapısı Organizasyon eması ( Tablo 2.1 ) LETME MÜDÜRLÜÜ letme Ruhsatları Bürosu Abonelik leri Bürosu Yönetimsel Birimler lan-reklam Bürosu Atatürk Kent Ormanı Balat Piknik Alanı Karavan Konaklama Alanı Hobi Bahçeleri Metin COKUN ( letme Müdür Vekili ) Cüneyt EKEBALKAN ( letme Ruhsatları Bürosu Sorumlusu ) Fehmi GÖKÇEN ( Zabıta Memuru ) Sinan PERVEROLU ( Yüksek naat Teknikeri ) Berna PULSEVER ( Büro Elemanı ) Deniz AKAR ( Büro Elemanı ) Ali GÜLENÇ ( lan Reklam Bürosu Sorumlusu ) Yusuf AKSOY ( Yönetimsel Birimler Sorumlusu ve Abonelik leri Bürosu Sor. ) M.Neet ÜSEL ( Hobi Bahçeleri Sorumlusu ) Bilgehan SUBAIOLU ( AKO Sorumlusu ) 9

10 Ayhan UYSAL smet GÜNE Ümmügül SERBEST Mehmet Ali ÇETN Hasan YURDUSEV Ali BALABAN Nebiye SANCAK ( Çalı Bölge Sorumlusu ) Belma SEVNÇ ( Kayapa Bölge Sorumlusu ) lknur AIRCA ( Hasanaa Bölge Sorumlusu ) 3- Bilgi ve Teknolojik Kaynaklar Kullanılan bilgisayarlar güncel koullara uygun yazılımlar ile çalımaktadır. Beyaz Masa, Zabıta, Kalite Yönetim, Numarataj, Gelir, Muhasebe ve mar modülleri müdürlüümüz kullanıcıları tarafından efektif olarak kullanılmaktadır. Müdürlüümüzün bilgisayar aı 11 kullanıcıdan olumakta, a virüslere karı ana bilgisayar makinesi ve kullanıcılarla entegre çalıan, kendini otomatik güncelleyen anti virüs programı ile korunmaktadır. Ayrıca tüm paydalarımızın bilgilendirilmelerine ve ihtiyaçlarına cevap verecek ekilde oluturulan web sitemiz düzenli aralıklarla güncellenmektedir. Donanım Tablosu ( Tablo 3.1 ) BLGSAYAR YAZICI BELGEGEÇER ARAÇ TAKP CHAZI Müdür letme Ruhs. Bürosu lan Reklam Bürosu Yönetimsel Bir.Bürosu TOPLAM nsan Kaynakları Çalıanların örenim durumlarına ve yalarına göre daılımı Tablo 4.1 de gösterilmitir. Müdürlük Personeli ( Tablo 4.1 ) CNSYET NTEL ÖRENM DURUMU YAI MEMUR Ç SÖZ. ELE HZMET ALIMI LKÖRETM LSE ÜNVERSTE ERKEK KADIN TOPLAM

11 5- Sunulan Hizmetler Müdürlüümüz bünyesine bu yıl katılan Abonelik leri Bürosu da dahil olmak üzere toplam dört adet büro ile 2009 yılında sunulan hizmetlere ilikin hizmet masası verileri aaıdaki tabloda gösterilmitir. Hizmet Masası Verileri ( Tablo 5.1 ) letme Ruhs. lan Reklam Yönetimsel Abonelik leri Bürosu Bürosu Bir. Bürosu Bürosu Dilekçe Resmi Evrak stek / Öneri TOPLAM letme Ruhsatları Bürosu 10/08/2005 Tarih ve sayılı Resmi Gazete de yayımlanarak yürürlüe giren ve 13/04/2007 tarihinde deiiklie urayan yeri Açma ve Çalıma Ruhsatlarına likin Yönetmelik ve 22/03/2008 tarih ve sayılı Mükerrer Resmi Gazete de yayımlanarak yürürlüe giren 5747 Sayılı Büyükehir Belediyesi Sınırları çerisinde lçe Kurulması ve Bazı Kanunlarda Deiiklik Yapılması Hakkında Kanun gereince aaıdaki haritada gösterilen belediyemiz sınırları içerisinde yer alan 2. ve 3. sınıf gayri sıhhi müesseseler ile sıhhi müesseselerin ruhsatlandırılması, 394 Sayılı Hafta Tatili Kanunu na göre hafta tatillerinde çalıabilmek için beyanda bulunan iyerlerine Hafta Tatil Ruhsatnamesi verilmesi ve Umuma Açık stirahat ve Elence Yerleri için talep edilen Mesul Müdür Belgesi ve Canlı Müzik izninin verilmesi gibi görevleri yürüten büronun yıl içerisinde gerçekletirdii faaliyetler aaıdaki tablo ve grafiklerde açıklanmıtır. 29 Mart Yerel Seçimleri Sonrası Yeni Belediye Sınırlarını Gösteren Harita ( Harita 5.1 ) 11

12 Yeri Açma ve Çalıma Ruhsatı Bavurularının Mahallelere Göre Daılımı ( Tablo 5.2 ) 2009 OCAK UBAT MART NSAN MAYIS A.YESEV AKÇALAR ALAADDNBEY ALTINEHR ATAEVLER BALAT BARI BEEVLER CUMHURYET ÇALI ÇAMLICA DEMRC ERTURUL ESENTEPE FETHYE GÖLYAZI GÖRÜKLE GÜMÜTEPE HASANAA IIKTEPE HSANYE KARAMAN KAYAPA KONAK KÜLTÜR MN. ÇAVU ODUNLUK ÖZLÜCE ÜÇEVLER ÜRÜNLÜ YÜZÜNCÜYIL DER (KÖYLER) TOPLAM HAZRAN TEMMUZ AUSTOS EYLÜL EKM KASIM ARALIK TOPLAM 12

13 2009 Yılında Yeri Açma ve Çalıma Ruhsatı Bavurularının Sonuçları ( Grafik 5.1 ) 103; 17% 519; 83% UYGUN UYGUN DEL 2009 Yılında yeri Açma ve Çalıma Ruhsatı Bavurularının Faaliyet Konularına Göre Daılım Grafii ( Grafik 5.2 ) GSM; 82; 13% SIHH; 540; 87% 13

14 letmelere Tanzim Edilen Belgelerin Yıllara Göre Daılım Grafii ( Grafik 5.3 ) LETME RUHSATLARI SIHH GAYRISIHH GIDA SCL HAFTA TATL Yıl çinde Düzenlenen yeri Açma ve Çalıma Ruhsatlarının Aylara Göre Daılım Tablosu ( Tablo 5.3 ) OCAK UBAT MART NSAN MAYIS HAZRAN TEMMUZ AUSTOS EYLÜL EKM KASIM ARALIK TOPLAM SM GSM TOPLAM

15 Yıl çinde Kapanan yerlerinin Aylara Göre Daılım Grafii ( Grafik 5.4 ) SIHH OCAK UBAT MART NSAN MAYIS HAZRAN TEMMUZ AUSTOS EYLÜL EKM KASIM ARALIK TOPLAM 8 GSM SIHH GSM Yıl çerisinde Tanzim Edilen yeri Açma ve Çalıma Ruhsatlarının Aylara Göre Daılım Grafii ( Grafik 5.5 ) SIHH GSM TOPLAM OCAK UBAT MART NSAN MAYIS HAZRAN TEMMUZ AUSTOS EYLÜL EKM KASIM ARALIK 15

16 Gelir Tablosu ( Tablo 5.4 ) ELDE EDLEN GELR ( TL. ) Yeri Açma zin Harcı , , , , ,00 Muayene Ruhsat Rapor Harcı 5.068, , , , ,00 GSM Ruhsat Hizmeti Ücreti 654, , , , ,00 Tefti Defteri Ücreti 232,00 662, , , ,69 Tatil Günleri Çalıma Ruhsatı Harcı , , , , ,00 letme Ruhsatı Bavuru Ücreti , ,50 SM Ruhsat Hizmeti Ücreti , ,50 yeri Mahallen Tetkik Ücreti , ,50 stee Balı Ücretler ( Mesul Müdür Belgesi, , ,00 Canlı Müzik zni ) TOPLAM , , , , ,19 Hizmet Masası Verileri ( Tablo 5.5 ) Dilekçe Resmi Evrak stek / Öneri ç Yazıma TOPLAM lan Reklam Bürosu Büyükehir Belediyesi lan ve Reklam Uygulama Yönetmelii kapsamında ilan ve reklamın türüne ve metre kare bazında yapılan yerinde deerlendirme neticesine göre iletmelerin uygun tabelasının olup olmadıı hususunda çalımalarını yürüten büroya evrak olarak gelen talepler hedef süre çerçevesinde programlanarak yerinde tespit edilir. Bu planlama sürecinde uygun tabelası bulunan iletmelere uygunluk belgesi hazırlanır. Büronun faaliyetleri aaıdaki tablo ve grafiklerle açıklanmıtır. 16

17 Uygunluk Belgelerinin Yıllara Göre Daılım Grafii ( Grafik 5.6 ) Gelir Tablosu ( Tablo 5.6 ) ELDE EDLEN GELR ( TL. ) Reklam Tabelaları nceleme Ücreti , , ,50 Hizmet Masası Verileri ( Tablo 5.7 ) Dilekçe Resmi Evrak stek / Öneri ç Yazıma TOPLAM

18 Yönetimsel Birimler Bürosu A. Hobi Bahçeleri Mülkiyeti belediyemize ait olan tarla vasıflı alanda ekolojik tarım amaçlı kullanılan hobi bahçeleri 20 Austos 2007 tarihi itibariyle Müdürlüümüz bünyesinde kurulan Yönetimsel Birimler Bürosuna balanmıtır. Tarım amaçlı 150 m² lik kullanım alanları eklinde projelendirilen hobi bahçeleri, Nilüfer Belediye Meclisinin 11 Mart 2003 günlü ve 233 karar numaralı olaanüstü toplantısı ile on yıllıına kiraya verilmesi kararlatırılmı, Encümenin 22 Mart 2006 tarih ve 120 sayılı kararı ile ihale edilmitir. Parsel Alanlarını Gösteren Tablo ( Tablo 5.8 ) Yapısı tamamlanan Projeye uygun olmayan Yapısı tamamlanmayan naatına balanmayan alan Belediyeye ait olan Yerel Gündem 21 tahsis edilen haleye çıkmamı olan TOPLAM 127 adet 0 adet 10 adet 16 adet 6 adet 2 adet 6 adet 167 adet Stratejik plan dorultusunda projelendirilen Hobi Bahçeleri için 2009 yılı içerisinde kafeterya, basketbol sahası ve tenis kortları gibi sosyal tesisler ihale edilerek iletmeye hazır hale gelmitir. Yüzde Yüz Döngü Evi nin açılıı gerçekletirilmitir. Ayrıca Hobi Bahçeleri sorumlusu tarafından yıl içerinde aylık olarak belirlenen eksiklikler ve vatandalarımız tarafından gelen talepler dorultusunda; Park Bahçeler Müdürlüü ve Temizlik leri Müdürlüü ile koordineli olarak bahçe atıkları ve kanal temizlikleri gerçekletirilmi, Veteriner leri Müdürlüü ile koordineli olarak sinekle mücadele için ilaçlama çalımaları ve yıl içerisinde dönem dönem baı bo köpekler ile mücadele çalımaları yürütülmü, 18

19 Hobi Bahçeleri Sorumlusu tarafından periyodik olarak her ayın son haftasında elektrik endeksleri okunarak Hesap leri Müdürlü üne üst yazı ile bildirilmi, Hobi Bahçeleri giri ine güvenlik kulübesi yapılarak 2 adet uzaktan kumandalı otomatik giri -çıkı bariyeri tesis edilmi tir. Aydınlatma direklerindeki 1000 watt lık spotlar arıza yaptı ı için de i tirilerek yerlerine 400 watt lık spotlar takılmı ve bu sayede elektrik tasarrufu sa lanmı tır. Hobi Bahçelerinde sözle me gere i yapısını 6 ay içinde tamamlamayan hobi bahçesi kiracıları Kamula tırma Bürosu na bildirilerek sözle melerinin feshi istenmi, Yıl içerisinde meydana gelen ola an dı ı olaylar (Örn; Su kesintileri) nedeniyle vatanda ları ma dur bırakmamak adına küçük bilgi notları da ıtılmı, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı ve 19 Mayıs Atatürk ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı nedeniyle Türk Bayra ı ve Atatürk posterleri, Hobi Bahçeleri Sorumlusu tarafından tüm evlere asılmı tır. B. Atatürk Kent Ormanı Açılı ı 06 Mayıs 2007 tarihinde gerçekle tirilen Atatürk Kent Ormanı, Nilüfer Belediyesi ve Orman Bakanlı ı Milli Parklar Genel Müdürlü ü arasında imzalanan bir protokol ile on iki yıllı ına kiralanmı tır. 150 hektar alan üzerine kurulan Atatürk Kent Ormanı içerisinde 3,5 km parke yol, bir ah ap köprü, 6,5 km yürüyü yolu ve bisiklet yolu, su depoları, yangın ve içme suyu pompa üniteleri, kanalizasyon, tuvaletler, büfeler, et satı üniteleri, 5 noktada bula ık yıkama yerleri bulunmakta olup di er mevcut tesis ve ekipman a a ıdaki tabloda gösterilmi tir. 19

20 Mevcut Tesis, Teçhizat ve Ekipmanları Gösteren Tablo ( Tablo 5.9 ) Kamelya Seyir terası Beton masa Piknik masası Çe me Tuvalet Oyun Parkı Spor aletleri grubu Barbekü Çöp konteyneri 31 adet 10 adet 100 adet 139 adet 5 adet 4 adet 3 adet 2 adet 100 adet 52 adet Yıl içerisinde olu an talepler ve eksiklikler do rultusunda 16 güvenlik personeli, 6 temizlik personeli, 2 gi e personeli, 2 zabıta personeli ve 1 tesis sorumlusu ile birlikte ormandaki i leyi programlanmı tır. Her hafta 30 adet olmak üzere toplam 1200 kere ızgaralı ocak ba lı masalar yıkanmı, yine her hafta 30 adet olmak üzere toplam 1200 kere barbeküler yıkanmı ve genel temizlikleri yapılmı, her gün olmak üzere bay bayan tuvalet temizlikleri ve kontrolleri gerçekle tirilmi tir. Temizlik personeli tarafından her gün ormanın mıntıka temizli i yapılmı, her hafta bir piknik alanı olacak ekilde orman temizli i gerçekle tirilmi tir. Her ay ana yolların süpürülme i lemi tamamlanmı tır. Veteriner leri Müdürlü ü vasıtasıyla haftada 3 gün olacak ekilde ba ı bo hayvanlar ile mücadele çalı maları yürütülmü ve sokak köpekleri toplanmı tır. Kene ve sinek ile mücadele kapsamında her ay ilaçlama çalı maları yapılmı tır. Atatürk Kent Ormanı Sorumlusu, personel ve müteahhit firmanın katılımıyla proje hakkında her hafta bir kere tam gün süren toplantılar yapılmı tır. Yine her ay olacak ekilde Orman Bölge Müdürlü ü personeli ile Orman Sorumlusu nun katıldı ı toplantılar yapılmı tır. Atatürk Kent Ormanı ehir merkezine yakınlı ı, planlı oturma grubu, piknik alanları ve temiz havası ile Bursa halkının akınına u ramı olup, bunların yanı sıra çe itli dernek, fabrika, okullar için toplu piknik organizasyonlarına olanaklarını sunmu tur. 20

21 Ayrıca sosyal projeler kapsamında Yerel Gündem 21 in koordine etti i ve her yıl geleneksel hale getirdi i da bisikleti kros yarı maları, Plan ve Proje Müdürlü ü nün koordine etti i Gök Bilim Okulu ve izci kampları gibi etkinliklere de ev sahipli i yapmı tır Yılında araç giri iyle ,00 TL. gelir sa layan Atatürk Kent Ormanı, ye il özlemi duyan kent halkına projenin ikinci etabında spor tesisleri ve idari binaları ile hizmet vermeye devam edecektir. Atatürk Kent Ormanı na Giri Yapan Araç Sayıları ve Elde Edilen Gelir ( Grafik 5.7 ) , , , ARAÇ SAYISI ELDE ED LEN GEL R ( TL ) 21

22 Abonelik leri Bürosu Fen leri Müdürlüü tarafından yapımı tamamlanan binaların elektrik, su, telefon ve doalgaz abonelik ilemlerini tesis etmek ve takibini yapmak amacıyla Kasım ayında kurulmutur. Kurulduu günden itibaren çalımalarına balayan büromuzun kısa bir dönem içerisinde veri güncellemesine yönelik yaptıı çalımalar sonucunda ekonomik anlamda önemli miktarlarda tasarruf salanmıtır. Belediye mülkiyetindeki binaların kayıtlarının güncellenmesi ilemleri sürerken, kiraya verilen ya da belediye tarafından iletilen binaların elektrik, su, telefon ve doalgaz aboneliklerinin iletmeci üzerine tahsis edilmesi ilemleri de yürütülmütür. Örnein belediyemiz sınırları içerisinde yer alan 173 adet parkın yaklaık 50 tanesinin aydınlatmaları konusunda ilgili kurum olan UEDA a abonelik iptali ile ilgili dilekçe verilmi, Hobi Bahçelerinden 15 tanesinin kullanıcılarına su aboneliklerini üzerlerine almaları için tebligat yapılmıtır. Ayrıca belediye mülkiyetinde olup farklı kurumlar ya da ahıslar tarafından kullanılan veya iletilen binaların belediye üzerinde gözüken 18 adet elektrik aboneliinin ve 30 adet su aboneliinin kullanıcı kurum ya da ahıslar üzerine nakli gerçekletirilmitir. Veri güncellemesi ilemleri tamamlandıktan sonra 2010 yılı faaliyet raporunda daha net bilgiler tablo ve grafiklerle sunulacaktır. II- FAALYETLERE LKN BLG VE DEERLENDRMELER A- Performans Bilgileri 1-Performans Sonuçları Tablosu ( Tablo 5.10 ) GERÇEKLEME ( AY ) PERFORMANS GÖSTERGES / VER HEDEF DEER SIKLIK OCAK UBAT MART NSAN MAYIS HAZRAN TEMMUZ AUSTOS EYLÜL EKM KASIM ARALIK TOPLAM 1. nceleme Kurul Raporunun Hazırlanma Süresi 1.2 Sıhhi yerleri 8 gün 3 ay 2,9 2,6 5,1 3,1 3,6 1.3 Gayrisıhhi yerleri 8 gün 3 ay 2,0 5,2 6,0 4,7 4,5 2. Verilen Ruhsat / zin Sayısı 2.1 Sıhhi yerleri - 1 ay Gayrisıhhi yerleri - 1 ay

T.C. BURSA NİLÜFER BELEDİYE BAŞKANLIĞI Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler

T.C. BURSA NİLÜFER BELEDİYE BAŞKANLIĞI Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler T.C. BURSA NİLÜFER BELEDİYE BAŞKANLIĞI Müdürlüğü ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Amaç Madde - Bu yönetmeliğin amacı Bursa Nilüfer Belediye lığı Müdürlüğü nün hukuki statüsünü, teşkilatını,

Detaylı

T.C. BURSA NİLÜFER BELEDİYE BAŞKANLIĞI Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler

T.C. BURSA NİLÜFER BELEDİYE BAŞKANLIĞI Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler T.C. BURSA NİLÜFER BELEDİYE BAŞKANLIĞI Müdürlüğü ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Amaç Madde 1 - Bu yönetmeliğin amacı Bursa Nilüfer Belediye lığı Müdürlüğü nün hukuki statüsünü, teşkilatını,

Detaylı

T.C. BURSA NİLÜFER BELEDİYE BAŞKANLIĞI Bilgi İşlem Müdürlüğü ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

T.C. BURSA NİLÜFER BELEDİYE BAŞKANLIĞI Bilgi İşlem Müdürlüğü ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar T.C. BURSA NİLÜFER BELEDİYE BAŞKANLIĞI Bilgi İşlem Müdürlüğü ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1 - Bu yönetmelik, Bursa Nilüfer Belediyesi Bilgi İşlem Müdürlüğü

Detaylı

T.C. BURSA NİLÜFER BELEDİYE BAŞKANLIĞI Temizlik İşleri Müdürlüğü ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

T.C. BURSA NİLÜFER BELEDİYE BAŞKANLIĞI Temizlik İşleri Müdürlüğü ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar T.C. BURSA NİLÜFER BELEDİYE BAŞKANLIĞI Temizlik İşleri Müdürlüğü ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1 - Bu yönetmelik, Bursa Nilüfer Belediyesi Temizlik İşleri

Detaylı

T.C. BURSA NİLÜFER BELEDİYE BAŞKANLIĞI Emlak ve İstimlak Müdürlüğü ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

T.C. BURSA NİLÜFER BELEDİYE BAŞKANLIĞI Emlak ve İstimlak Müdürlüğü ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar T.C. BURSA NİLÜFER BELEDİYE BAŞKANLIĞI Müdürlüğü ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1- Bu yönetmelik, Bursa Nilüfer Belediyesi, Müdürlüğü nün görev ve çalışma

Detaylı

T.C. BURSA NİLÜFER BELEDİYE BAŞKANLIĞI Özel Kalem Müdürlüğü ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar.

T.C. BURSA NİLÜFER BELEDİYE BAŞKANLIĞI Özel Kalem Müdürlüğü ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar. T.C. BURSA NİLÜFER BELEDİYE BAŞKANLIĞI Özel Kalem Müdürlüğü ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1 - Bu yönetmelik, Bursa Nilüfer Belediyesi Özel Kalem Müdürlüğü

Detaylı

T.C. BURSA NİLÜFER BELEDİYE BAŞKANLIĞI Emlak ve İstimlak Müdürlüğü ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

T.C. BURSA NİLÜFER BELEDİYE BAŞKANLIĞI Emlak ve İstimlak Müdürlüğü ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar T.C. BURSA NİLÜFER BELEDİYE BAŞKANLIĞI Müdürlüğü ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde - Bu yönetmelik, Bursa Nilüfer Belediyesi, Müdürlüğü nün görev ve çalışma

Detaylı

T.C. BURSA NİLÜFER BELEDİYE BAŞKANLIĞI Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürlüğü ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

T.C. BURSA NİLÜFER BELEDİYE BAŞKANLIĞI Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürlüğü ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar T.C. BURSA NİLÜFER BELEDİYE BAŞKANLIĞI Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürlüğü ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde - Bu yönetmelik, Bursa Nilüfer Belediyesi Gençlik

Detaylı

T.C. BURSA NİLÜFER BELEDİYE BAŞKANLIĞI Park ve Bahçeler Müdürlüğü ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

T.C. BURSA NİLÜFER BELEDİYE BAŞKANLIĞI Park ve Bahçeler Müdürlüğü ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar T.C. BURSA NİLÜFER BELEDİYE BAŞKANLIĞI Müdürlüğü ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1 Bu yönetmelik, Bursa Nilüfer Belediyesi Müdürlüğü görev ve çalışma esaslarını

Detaylı

T.C. BURSA NİLÜFER BELEDİYE BAŞKANLIĞI Belediye Tiyatro Müdürlüğü ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

T.C. BURSA NİLÜFER BELEDİYE BAŞKANLIĞI Belediye Tiyatro Müdürlüğü ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar T.C. BURSA NİLÜFER BELEDİYE BAŞKANLIĞI Müdürlüğü ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1 - Madde 2 - Nilüfer Belediyesi, Müdürlüğü, Anayasa nın güvence altına aldığı

Detaylı

T.C. BURSA NİLÜFER BELEDİYE BAŞKANLIĞI Yazı İşleri Müdürlüğü ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

T.C. BURSA NİLÜFER BELEDİYE BAŞKANLIĞI Yazı İşleri Müdürlüğü ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar T.C. BURSA NİLÜFER BELEDİYE BAŞKANLIĞI Yazı İşleri Müdürlüğü ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1 - Bu yönetmelik, Bursa Nilüfer Belediyesi Yazı İşleri Müdürlüğü

Detaylı

T.C. BURSA NİLÜFER BELEDİYE BAŞKANLIĞI Hukuk İşleri Müdürlüğü ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

T.C. BURSA NİLÜFER BELEDİYE BAŞKANLIĞI Hukuk İşleri Müdürlüğü ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar T.C. BURSA NİLÜFER BELEDİYE BAŞKANLIĞI Hukuk İşleri Müdürlüğü ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1- Bu yönetmelik, Bursa Nilüfer Belediyesi, Hukuk İşleri Müdürlüğünün

Detaylı

T.C. BURSA NİLÜFER BELEDİYE BAŞKANLIĞI Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

T.C. BURSA NİLÜFER BELEDİYE BAŞKANLIĞI Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar T.C. BURSA NİLÜFER BELEDİYE BAŞKANLIĞI Kontrol Müdürlüğü ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1 Bu yönetmelik, Bursa Nilüfer Belediyesi Kontrol Müdürlüğü görev

Detaylı

T.C. BURSA NİLÜFER BELEDİYE BAŞKANLIĞI Strateji Geliştirme Müdürlüğü ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

T.C. BURSA NİLÜFER BELEDİYE BAŞKANLIĞI Strateji Geliştirme Müdürlüğü ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar T.C. BURSA NİLÜFER BELEDİYE BAŞKANLIĞI Müdürlüğü ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde - Bu yönetmelik, Bursa Nilüfer Belediyesi Müdürlüğü nün görev ve çalışma

Detaylı

Bu yönetmelik, Bursa Nilüfer Belediyesi Basın-Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü görev ve çalışma esaslarını belirler.

Bu yönetmelik, Bursa Nilüfer Belediyesi Basın-Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü görev ve çalışma esaslarını belirler. T.C. BURSA NİLÜFER BELEDİYESİ BAŞKANLIĞI Basın - Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1 - Bu yönetmelik, Bursa Nilüfer Belediyesi

Detaylı

YOZGAT BELEDİYE BAŞKANLIĞI 2016 MALİ YILI MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ FAALİYET RAPORU

YOZGAT BELEDİYE BAŞKANLIĞI 2016 MALİ YILI MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ FAALİYET RAPORU YOZGAT BELEDİYE BAŞKANLIĞI 2016 MALİ YILI MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ FAALİYET RAPORU 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu nun 41 inci maddesi ve ilgili Faaliyet Raporları Hakkında Yönetmeliğe

Detaylı

T.C. BURSA NİLÜFER BELEDİYE BAŞKANLIĞI Fen İşleri Müdürlüğü ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

T.C. BURSA NİLÜFER BELEDİYE BAŞKANLIĞI Fen İşleri Müdürlüğü ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar T.C. BURSA NİLÜFER BELEDİYE BAŞKANLIĞI Fen İşleri Müdürlüğü ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç: Madde 1- Bu yönetmelik, Bursa Nilüfer Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü

Detaylı

Ruhsat ve Denetim Müdürlüü Görev ve Çalıma Yönetmelii

Ruhsat ve Denetim Müdürlüü Görev ve Çalıma Yönetmelii Ruhsat ve Denetim Müdürlüü Görev ve Çalıma Yönetmelii BRNC BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, DAYANAK, LKE VE TANIMLAR Amaç Madde 1 - (1) Bu yönetmeliin amacı Avcılar Belediye Bakanlıı Ruhsat Denetim Müdürlüünün görev,

Detaylı

T.C. BURSA NİLÜFER BELEDİYE BAŞKANLIĞI Sağlık İşleri Müdürlüğü ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

T.C. BURSA NİLÜFER BELEDİYE BAŞKANLIĞI Sağlık İşleri Müdürlüğü ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar T.C. BURSA NİLÜFER BELEDİYE BAŞKANLIĞI Sağlık İşleri Müdürlüğü ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1 - Bu yönetmelik, Bursa Nilüfer Belediyesi Sağlık İşleri Müdürlüğü

Detaylı

Bilgi lem Müdürlüü Görev ve Çalıma Yönetmelii

Bilgi lem Müdürlüü Görev ve Çalıma Yönetmelii Bilgi lem Müdürlüü Görev ve Çalıma Yönetmelii Amaç Madde 1. Bu Yönetmeliin amacı; Bilgi lem Müdürlüünün tekilat yapısını, hukukî statüsünü, görev, çalıma usul ve esaslarını belirleyerek, hizmetlerin daha

Detaylı

Bu yönetmelik, Bursa Nilüfer Belediyesi Basın-Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü görev ve çalışma esaslarını belirler.

Bu yönetmelik, Bursa Nilüfer Belediyesi Basın-Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü görev ve çalışma esaslarını belirler. T.C. BURSA NİLÜFER BELEDİYESİ BAŞKANLIĞI Basın - Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1 - Bu yönetmelik, Bursa Nilüfer Belediyesi

Detaylı

T.C. BURSA NİLÜFER BELEDİYE BAŞKANLIĞI Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

T.C. BURSA NİLÜFER BELEDİYE BAŞKANLIĞI Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar T.C. BURSA NİLÜFER BELEDİYE BAŞKANLIĞI Kontrol Müdürlüğü ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1 Bu yönetmelik, Bursa Nilüfer Belediyesi Kontrol Müdürlüğü görev

Detaylı

ERGENE BELEDİYE BAŞKANLIĞI RUHSAT VE DENETİM MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK

ERGENE BELEDİYE BAŞKANLIĞI RUHSAT VE DENETİM MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK ERGENE BELEDİYE BAŞKANLIĞI RUHSAT VE DENETİM MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Amaç ve kapsam MADDE 1- (1) Bu yönetmeliğin

Detaylı

!!!"#! $ %!& & "' (%& )*

!!!#! $ %!& & ' (%& )* !!!"#! $ %!& & "' (%& )* "!+!!"# # # $%#&'"()* +, --.-/ 0 12 3-%.24353356 3356 0 077-!8##8!9!8!:+'9)"!";;8"!:!' ""2

Detaylı

T.C ALANYA BELEDİYESİ KIRSAL HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ YÖNETMELİK

T.C ALANYA BELEDİYESİ KIRSAL HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ YÖNETMELİK T.C ALANYA BELEDİYESİ KIRSAL HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ YÖNETMELİK 1 ALANYA BELEDİYESİ KIRSAL HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV, YETKİ VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak, Tanımlar, Temel

Detaylı

TC. MURATPAŞA BELEDİYESİ İŞLETME VE İŞTİRAKLER MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM

TC. MURATPAŞA BELEDİYESİ İŞLETME VE İŞTİRAKLER MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM TC. MURATPAŞA BELEDİYESİ İŞLETME VE İŞTİRAKLER MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK Amaç BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak, Tanımlar ve Temel İlkeler MADDE 1 (1) Bu yönetmeliğin

Detaylı

Kaynak Geliştirme ve İştirakler Dairesi Başkanlığı Görev Yetki ve Çalışma Yönetmeliği. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak

Kaynak Geliştirme ve İştirakler Dairesi Başkanlığı Görev Yetki ve Çalışma Yönetmeliği. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak Konya Büyükşehir Belediyesi Kaynak Geliştirme ve İştirakler Dairesi Başkanlığı Görev Yetki ve Çalışma Yönetmeliği Kabul Tarihi: 18/04/2008 Kabul Sayısı: 183 Sayılı Belediye Meclis Kararı Yayım Tarihi:

Detaylı

ÇEVRE KORUMA VE KONTROL DAİRESİ BAŞKANLIĞI TEMİZLİK ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUKLARI YÖNETMELİĞİ

ÇEVRE KORUMA VE KONTROL DAİRESİ BAŞKANLIĞI TEMİZLİK ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUKLARI YÖNETMELİĞİ ÇEVRE KORUMA VE KONTROL DAİRESİ BAŞKANLIĞI TEMİZLİK ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUKLARI YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde-1: Bu Yönetmeliğin amacı; Mersin

Detaylı

T.C. ESKİŞEHİR TEPEBAŞI BELEDİYESİ RUHSAT VE DENETİM MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK

T.C. ESKİŞEHİR TEPEBAŞI BELEDİYESİ RUHSAT VE DENETİM MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK TEPEBAŞI BELEDİYE MECLİSİNİN 01.09.2009 TARİH VE 107 SAYILI KARARI İLE KABUL EDİLMİŞTİR. T.C. ESKİŞEHİR TEPEBAŞI BELEDİYESİ RUHSAT VE DENETİM MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK BİRİNCİ

Detaylı

T.C. AKYURT BELEDİYE BAŞKANLIĞI PLAN VE PROJE MÜDÜRLÜĞÜ

T.C. AKYURT BELEDİYE BAŞKANLIĞI PLAN VE PROJE MÜDÜRLÜĞÜ T.C. AKYURT BELEDİYE BAŞKANLIĞI PLAN VE PROJE MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 - Bu Yönetmeliğin amacı, Akyurt Belediye Başkanlığı na

Detaylı

BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar T.C. MERAM BELEDİYESİ İŞLETME ve İŞTİRAKLER MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUKLARI İLE ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve Kapsam MADDE

Detaylı

2. Bölgesel Kalkınma ve Yönetiim Sempozyumu 25-26 Ekim 2007, zmir

2. Bölgesel Kalkınma ve Yönetiim Sempozyumu 25-26 Ekim 2007, zmir Türkiye de Bölgesel Kalkınmanın Aracı Olarak Kalkınma Ajansları: zmir Kalkınma Ajansı Örnei Ergüder Can zmir Kalkınma Ajansı Giri: Türkiye de dier ülkeler gibi bölgelerarası hatta bölgeler içinde kalkınma

Detaylı

TC. KAPAKLI BELEDİYESİ SAĞLIK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam,Dayanak ve Tanımlar

TC. KAPAKLI BELEDİYESİ SAĞLIK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam,Dayanak ve Tanımlar TC. KAPAKLI BELEDİYESİ SAĞLIK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam,Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 - Bu yönetmeliğin amacı,kapaklı Belediyesi Sağlık İşleri Müdürlüğü'nün

Detaylı

T.C. ESKİŞEHİR TEPEBAŞI BELEDİYESİ İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK

T.C. ESKİŞEHİR TEPEBAŞI BELEDİYESİ İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK TEPEBAŞI BELEDİYE MECLİSİNİN 08.10.2014 TARİH VE 159 SAYILI MECLİS KARARI İLE KABUL EDİLMİŞTİR. T.C. ESKİŞEHİR TEPEBAŞI BELEDİYESİ İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK

Detaylı

ESPİYE BELEDİYESİ İTFAİYE MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç

ESPİYE BELEDİYESİ İTFAİYE MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ESPİYE BELEDİYESİ İTFAİYE MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM MADDE 1- (1) Bu yönetmeliğin amacı; Espiye Belediyesi İtfaiye teşkilatının kuruluş,

Detaylı

BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, HUKUKİ DAYANAK, TANIMLAR

BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, HUKUKİ DAYANAK, TANIMLAR ALTIEYLÜL BELEDİYE BAŞKANLIĞI MUHTARLIK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜNÜN TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, HUKUKİ DAYANAK, TANIMLAR Amaç MADDE 1- (1) Bu yönetmeliğin

Detaylı

T.C. MURATPAŞA BELEDİYE BAŞKANLIĞI RUHSAT VE DENETİM MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV, YETKİ VE ÇALIŞMA ESASLARI YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM

T.C. MURATPAŞA BELEDİYE BAŞKANLIĞI RUHSAT VE DENETİM MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV, YETKİ VE ÇALIŞMA ESASLARI YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM T.C. MURATPAŞA BELEDİYE BAŞKANLIĞI RUHSAT VE DENETİM MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV, YETKİ VE ÇALIŞMA ESASLARI YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM GENEL HÜKÜMLER Amaç, Kapsam, Dayanak, İlke ve Tanımlar Amaç Madde 1- (1) Bu yönetmeliğinin

Detaylı

T.C. BURSA NİLÜFER BELEDİYE BAŞKANLIĞI Plan ve Proje Müdürlüğü ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

T.C. BURSA NİLÜFER BELEDİYE BAŞKANLIĞI Plan ve Proje Müdürlüğü ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar T.C. BURSA NİLÜFER BELEDİYE BAŞKANLIĞI Plan ve Proje Müdürlüğü ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1- Bu yönetmelik, Bursa Nilüfer Belediyesi, Plan ve Proje Müdürlüğü

Detaylı

Temizlik İşleri Müdürlüğü ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Temizlik İşleri Müdürlüğü ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Madde 1 - Amaç Temizlik İşleri Müdürlüğü ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Bu yönetmelik, Tekirdağ Kapaklı Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü görev ve çalışma esaslarını

Detaylı

T.C. BURSA NİLÜFER BELEDİYE BAŞKANLIĞI İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM

T.C. BURSA NİLÜFER BELEDİYE BAŞKANLIĞI İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM T.C. BURSA NİLÜFER BELEDİYE BAŞKANLIĞI Eğitim Müdürlüğü ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1 - Bu yönetmelik, Bursa Nilüfer Belediyesi Eğitim Müdürlüğü görev

Detaylı

DEFNE BELEDĠYESĠ ÇEVRE KORUMA VE KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ KURULUġ, GÖREV VE ÇALIġMA ESASLARI YÖNETMELĠĞĠ. BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Dayanak

DEFNE BELEDĠYESĠ ÇEVRE KORUMA VE KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ KURULUġ, GÖREV VE ÇALIġMA ESASLARI YÖNETMELĠĞĠ. BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Dayanak DEFNE BELEDĠYESĠ ÇEVRE KORUMA VE KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ KURULUġ, GÖREV VE ÇALIġMA ESASLARI YÖNETMELĠĞĠ Amaç BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Dayanak Madde 1: Bu yönetmeliğin amacı; Defne Belediye Başkanlığı Çevre

Detaylı

MALKARA BELEDİYE BAŞKANLIĞI BASIN YAYIN VE HALKLA İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK

MALKARA BELEDİYE BAŞKANLIĞI BASIN YAYIN VE HALKLA İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK MALKARA BELEDİYE BAŞKANLIĞI BASIN YAYIN VE HALKLA İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Amaç ve kapsam MADDE 1-

Detaylı

T. C. TORBALI BELEDİYESİ RUHSAT VE DENETİM MÜDÜRLÜĞÜ TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNERGE

T. C. TORBALI BELEDİYESİ RUHSAT VE DENETİM MÜDÜRLÜĞÜ TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNERGE T. C. TORBALI BELEDİYESİ RUHSAT VE DENETİM MÜDÜRLÜĞÜ TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, DAYANAK, İLKELER ve TANIMLAR Amaç Madde 1- Bu Yönergenin amacı, Torbalı

Detaylı

GÖREV/İŞ TANIMI FORMU. Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı/Satın Alma Bürosu STATÜSÜ [ X ] MEMUR [ ] SÖZLEŞMELİ PERSONEL

GÖREV/İŞ TANIMI FORMU. Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı/Satın Alma Bürosu STATÜSÜ [ X ] MEMUR [ ] SÖZLEŞMELİ PERSONEL Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı/Satın Alma Bürosu UNVANI BİLGİSAYAR İŞLETMENİ VEYA 1 Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığının her türlü satın alma ve ayniyat işlemlerinin yerine getirilmesi. Sağlık

Detaylı

T.C. TALAS BELEDİYESİ PARK VE BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç ve Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

T.C. TALAS BELEDİYESİ PARK VE BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç ve Kapsam, Dayanak ve Tanımlar BİRİNCİ BÖLÜM Amaç ve Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam Madde 1 (1) Bu Yönetmelik in amacı Park ve Bahçeler Müdürlüğünün çalışma usul ve esaslarını düzenlemektir. (2) Bu Yönetmelik, ilgili mevzuat

Detaylı

T.C. LÜLEBURGAZ BELEDİYE BAŞKANLIĞI TESİSLER MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV ve ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM GENEL HÜKÜMLER

T.C. LÜLEBURGAZ BELEDİYE BAŞKANLIĞI TESİSLER MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV ve ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM GENEL HÜKÜMLER T.C. LÜLEBURGAZ BELEDİYE BAŞKANLIĞI TESİSLER MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV ve ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM GENEL HÜKÜMLER AMAÇ Madde 1: Bu yönetmeliğin amacı Lüleburgaz Belediyesi Tesisler Müdürlüğü nün kuruluş,

Detaylı

İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM

İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM T.C. HENDEK BELEDİYE BAŞKANLIĞI İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç MADDE 1 : Bu yönetmeliğin amacı İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğünün kuruluş, görev,

Detaylı

nsan Kaynakları ve Eitim Müdürlüü Görev ve Çalıma Yönetmelii

nsan Kaynakları ve Eitim Müdürlüü Görev ve Çalıma Yönetmelii nsan Kaynakları ve Eitim Müdürlüü Görev ve Çalıma Yönetmelii Amaç Madde 1 Bu Yönetmeliin amacı, Avcılar Belediyesi nsan Kaynakları ve Eitim Müdürlüü nün kurulu, görev, yetki ve sorumlulukları ile çalıma

Detaylı

T.C. İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI

T.C. İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI T.C. İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI FEN İŞLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI BAKIM ONARIM HİZMETLERİ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Amaç ve kapsam MADDE

Detaylı

T.C. ÇANAKKALE BELEDİYESİ. BASIN, YAYIN ve HALKLA İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM

T.C. ÇANAKKALE BELEDİYESİ. BASIN, YAYIN ve HALKLA İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM T.C. ÇANAKKALE BELEDİYESİ BASIN, YAYIN ve HALKLA İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 - (1) Bu yönergenin amacı, Basın

Detaylı

T.C. TEPEBAŞI BELEDİYESİ MUHTARLIK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK BÖLÜM I

T.C. TEPEBAŞI BELEDİYESİ MUHTARLIK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK BÖLÜM I TEPEBAŞI BELEDİYE MECLİSİNİN 03.11.2016 TARİH VE 203 SAYILI KARARI İLE KABUL EDİLMİŞTİR. T.C. TEPEBAŞI BELEDİYESİ MUHTARLIK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK BÖLÜM I AMAÇ,

Detaylı

ÇANAKKALE BELEDİYESİ ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM

ÇANAKKALE BELEDİYESİ ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM 1 ÇANAKKALE BELEDİYESİ ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM Amaç ve Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1- (1)Bu Yönergenin amacı; Çanakkale Belediyesi Özel Kalem

Detaylı

T.C. AMASYA BELEDİYESİ RUHSAT VE DENETİM MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM

T.C. AMASYA BELEDİYESİ RUHSAT VE DENETİM MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM T.C. AMASYA BELEDİYESİ RUHSAT VE DENETİM MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1- Bu yönetmeliğin amacı, Amasya Belediyesi Ruhsat ve Denetim

Detaylı

T.C. MERAM BELEDİYESİ İŞLETME ve İŞTİRAKLER MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUKLARI İLE ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM

T.C. MERAM BELEDİYESİ İŞLETME ve İŞTİRAKLER MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUKLARI İLE ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM T.C. MERAM BELEDİYESİ İŞLETME ve İŞTİRAKLER MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUKLARI İLE ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve Kapsam MADDE

Detaylı

T.C. GEBZE BELEDİYESİ BİLGİ İŞLEM MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV TANIMLARI. Karar Tarihi: 07 / 03 / 2008 Karar No: 84 Sayfa No: 1/6 BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ:

T.C. GEBZE BELEDİYESİ BİLGİ İŞLEM MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV TANIMLARI. Karar Tarihi: 07 / 03 / 2008 Karar No: 84 Sayfa No: 1/6 BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ: GÖREV TANIMLARI Karar Tarihi: 07 / 03 / 2008 Karar No: 84 Sayfa No: 1/6 AMAÇ: BİRİNCİ BÖLÜM Madde 1) Bu yönetmeliğin amacı 5393 Sayılı Belediye Kanunu nun 48 nci maddesi, ISO 9001-2000 kapsamında, Görev,

Detaylı

T.C. ESKĠġEHĠR ODUNPAZARI BELEDĠYE BAġKANLIĞI. SPOR ĠġLERĠ MÜDÜRLÜĞÜ. KURULUġ, GÖREV, YETKĠ, SORUMLULUK. ÇALIġMA USUL VE ESASLARINA ĠLĠġKĠN YÖNETMELĠK

T.C. ESKĠġEHĠR ODUNPAZARI BELEDĠYE BAġKANLIĞI. SPOR ĠġLERĠ MÜDÜRLÜĞÜ. KURULUġ, GÖREV, YETKĠ, SORUMLULUK. ÇALIġMA USUL VE ESASLARINA ĠLĠġKĠN YÖNETMELĠK T.C. ESKĠġEHĠR ODUNPAZARI BELEDĠYE BAġKANLIĞI SPOR ĠġLERĠ MÜDÜRLÜĞÜ KURULUġ, GÖREV, YETKĠ, SORUMLULUK ÇALIġMA USUL VE ESASLARINA ĠLĠġKĠN YÖNETMELĠK BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Ġlkeler

Detaylı

İŞLETME VE İŞTİRAKLER MÜDÜRLÜĞÜ ORGANİZASYON ŞEMASI

İŞLETME VE İŞTİRAKLER MÜDÜRLÜĞÜ ORGANİZASYON ŞEMASI İŞLETME VE İŞTİRAKLER MÜDÜRLÜĞÜ ORGANİZASYON ŞEMASI İşletme ve İştirakler Müdürü Şef İdari İşler Servisi İşletme ve İştirakler Servisi T.C. KARS BELEDİYESİ İŞLETME ve İŞTİRAKLER MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV

Detaylı

ELEKTRK MÜHENDSLER ODASI MESLEK Ç SÜREKL ETM MERKEZ YÖNETMEL

ELEKTRK MÜHENDSLER ODASI MESLEK Ç SÜREKL ETM MERKEZ YÖNETMEL ELEKTRK MÜHENDSLER ODASI MESLEK Ç SÜREKL ETM MERKEZ YÖNETMEL Amaç Madde 1: Bu Yönetmeliin amacı; meslekteki bilimsel, teknolojik gelimelerle ve uygulama alanları ile ilgili olarak Üye Mühendislere verilecek

Detaylı

T.C. TEPEBAŞI BELEDİYE BAŞKANLIĞI EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, YASAL DAYANAK, TANIMLAR

T.C. TEPEBAŞI BELEDİYE BAŞKANLIĞI EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, YASAL DAYANAK, TANIMLAR T.C. TEPEBAŞI BELEDİYE BAŞKANLIĞI EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, YASAL DAYANAK, TANIMLAR Amaç MADDE 1-(1) Bu yönetmeliğin amacı; Tepebaşı Belediyesi

Detaylı

T.C. BURSA NİLÜFER BELEDİYE BAŞKANLIĞI Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

T.C. BURSA NİLÜFER BELEDİYE BAŞKANLIĞI Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar T.C. BURSA NİLÜFER BELEDİYE BAŞKANLIĞI Müdürlüğü ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1 - Bu yönetmelik, Bursa Nilüfer Belediyesi Müdürlüğü görev ve çalışma esaslarını

Detaylı

T.C. İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI

T.C. İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI T.C. İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI PARK VE BAHÇELER DAİRESİ BAŞKANLIĞI YEŞİL ALANLAR PLANLAMA PROJE ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Amaç ve

Detaylı

MENTEŞE BELEDİYESİ DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI YÖNETMELİĞİ

MENTEŞE BELEDİYESİ DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI YÖNETMELİĞİ MENTEŞE BELEDİYESİ DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar, Temel İlkeler Amaç Madde 1 Bu Yönetmeliğin amacı, Menteşe Belediye Başkanlığı

Detaylı

ÖĞRENCİ İŞLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI 2013 YILI FAALİYET RAPORU

ÖĞRENCİ İŞLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI 2013 YILI FAALİYET RAPORU ÖĞRENCİ İŞLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI 2013 YILI FAALİYET RAPORU HAKKARİ ŞUBAT 2014 İÇİNDEKİLER BİRİM YÖNETİCİSİNİN SUNUŞU.... 1 I- GENEL BİLGİLER...... 2 A. MİSYON VE VİZYON..... 2 B. YETKİ, GÖREV VE SORUMLULUKLAR..

Detaylı

T.C. KONAK BELEDİYESİ SAĞLIK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ ÖRGÜTLENME, GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM

T.C. KONAK BELEDİYESİ SAĞLIK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ ÖRGÜTLENME, GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM T.C. KONAK BELEDİYESİ SAĞLIK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ ÖRGÜTLENME, GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ Madde 1 (1) Bu Yönetmelik, kariyer ve liyakat ilkeleri çerçevesinde hizmet gerekleri

Detaylı

TC. ZEYTİNBURNU BELEDİYESİ RUHSAT VE DENETİM MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ

TC. ZEYTİNBURNU BELEDİYESİ RUHSAT VE DENETİM MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ TC. ZEYTİNBURNU BELEDİYESİ RUHSAT VE DENETİM MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM GENEL HÜKÜMLER AMAÇ, KAPSAM, HUKUKİ DAYANAK ve TANIMLAR: Amaç Madde 1: Bu yönetmeliğin amacı Ruhsat

Detaylı

RUHSAT VE DENETİM MÜDÜRLÜĞÜ 2013 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI

RUHSAT VE DENETİM MÜDÜRLÜĞÜ 2013 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI RUHSAT VE DENETİM MÜDÜRLÜĞÜ 2013 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI SUNUŞ Birimimiz Performans Programı, Kamu İdarelerince Hazırlanacak Performans Programları Hakkında Yönetmelik ile Performans Programı Hazırlama

Detaylı

SAĞLIK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ Kuruluş, Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik Amaç, Kapsam, Dayanak, Kuruluş ve Tanımlar

SAĞLIK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ Kuruluş, Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik Amaç, Kapsam, Dayanak, Kuruluş ve Tanımlar SAĞLIK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ Kuruluş, Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik Amaç, Kapsam, Dayanak, Kuruluş ve Tanımlar BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ KAPSAM DAYANAK AMAÇ : MADDE 1 Bu Yönetmeliğin amacı; Araklı Belediyesi

Detaylı

Kerim AKSU Belediye Başkanı. Kazım ELMALI Belediye Başkan Yardımcısı. İsmail DEMİR Temizlik İşleri Müdürü. Hasan ÖZTÜRK Şef

Kerim AKSU Belediye Başkanı. Kazım ELMALI Belediye Başkan Yardımcısı. İsmail DEMİR Temizlik İşleri Müdürü. Hasan ÖZTÜRK Şef GİRESUN BELEDİYESİ TEMIZLİK İŞLERİ MÜDÜRLÜGÜ GÖREV YETKİ VE SORUMLULUKLARI YÖNETMELİĞİ TEŞKİLAT MADDE 5-Temizlik İşleri Müdürlüğü aşağıda yazıldığı şekilde teşkilatlanmıştır.müdürlük;belediye Başkan Yardımcısı

Detaylı

İTFAİYE BAKIM ONARIM ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ I. KISIM GENEL ESASLAR

İTFAİYE BAKIM ONARIM ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ I. KISIM GENEL ESASLAR İTFAİYE BAKIM ONARIM ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ I. KISIM GENEL ESASLAR Amaç Madde 1 Belediye İtfaiye Yönetmeliği kapsamında İtfaiye Dairesi Başkanlığına bağlı her türlü araç, makine ve ekipmanın bakım onarımını planlamak,

Detaylı

T.C. KÜÇÜKÇEKMECE BELEDİYESİ RUHSAT VE DENETİM MÜDÜRLÜĞÜ NÜN TEŞKİLAT, GÖREV VE İŞLEYİŞİ HAKKINDA YÖNETMELİK I. KISIM BİRİNCİ BÖLÜM

T.C. KÜÇÜKÇEKMECE BELEDİYESİ RUHSAT VE DENETİM MÜDÜRLÜĞÜ NÜN TEŞKİLAT, GÖREV VE İŞLEYİŞİ HAKKINDA YÖNETMELİK I. KISIM BİRİNCİ BÖLÜM T.C. KÜÇÜKÇEKMECE BELEDİYESİ RUHSAT VE DENETİM MÜDÜRLÜĞÜ NÜN TEŞKİLAT, GÖREV VE İŞLEYİŞİ HAKKINDA YÖNETMELİK I. KISIM BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak, Tanımlar, Kuruluş Amaç Madde 1 Bu Yönetmeliğin

Detaylı

T.C. KONYA MERAM BELEDİYE BAŞKANLIĞI PLAN VE PROJE MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK

T.C. KONYA MERAM BELEDİYE BAŞKANLIĞI PLAN VE PROJE MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK T.C. KONYA MERAM BELEDİYE BAŞKANLIĞI PLAN VE PROJE MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam MADDE 1: Bu Yönetmeliğin

Detaylı

KOMİSYON ÜYELERİ. (İmza) (İmza) (İmza) Komisyon Raporu üzerinde meclisçe yapılan müzakerelerden sonra;

KOMİSYON ÜYELERİ. (İmza) (İmza) (İmza) Komisyon Raporu üzerinde meclisçe yapılan müzakerelerden sonra; T.C. ANTAKYA BELEDİYE MECLİSİ DÖNEMİ :ŞUBAT 2016 BİRLEŞİM :4 OTURUM :1 TOPLANTI TARİHİ :05.02.2016 GÜNDEM MADDE NO :2 KARAR NO :29 ÖZÜ :ANTAKYA BELEDİYESİ MUHTARLIK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ NÜN GÖREV, YETKİ VE

Detaylı

FEN İŞLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI ALTYAPI KOORDİNASYON ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNERGE

FEN İŞLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI ALTYAPI KOORDİNASYON ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNERGE FEN İŞLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI ALTYAPI KOORDİNASYON ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, HUKUKİ DAYANAK ve TANIMLAR Amaç Madde 1- Bu yönergenin amacı;

Detaylı

LETME SORUMLULUU HZMET SÖZLEMES

LETME SORUMLULUU HZMET SÖZLEMES Madde 1) TARAFLAR: LETME SORUMLULUU HZMET SÖZLEMES Bi taraftan, dier taraftan aaıda belirtilen iletme sorumluluu hizmetini üstlenen.. bu sözlemenin taraflarını olutururlar. Sözlemenin devam eden bölümlerinde

Detaylı

TABLDOT SERVİSİ GÖREV TANIMLARI

TABLDOT SERVİSİ GÖREV TANIMLARI TABLDOT SERVİSİ Kurumumuz merkez teşkilatı ve Ankara İl Müdürlüğü çalışanlarının tabldot ihtiyaçları ile ilgili öğle yemeklerinin hazırlanması, sunumu, gerekli alet, cihaz, makine, mal ve hizmetlerin satın

Detaylı

T.C. KÖRFEZ BELEDİYE BAŞKANLIĞI STRATEJİ GELİŞTİRME MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ İKİNCİ BÖLÜM

T.C. KÖRFEZ BELEDİYE BAŞKANLIĞI STRATEJİ GELİŞTİRME MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ İKİNCİ BÖLÜM DOKÜMAN NO:SGM.ÇY.01 TARİH: 04.05.2011 SAYFA NO: 1 REVİZYON NO: 00 BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1- Bu yönetmeliğin amacı, Strateji Geliştirme Müdürlüğünün kuruluş, görev,

Detaylı

T.C YÜKSEKOVA BELEDİYE BAŞKANLIĞI EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM

T.C YÜKSEKOVA BELEDİYE BAŞKANLIĞI EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM T.C YÜKSEKOVA BELEDİYE BAŞKANLIĞI EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, DAYANAK ve TANIMLAR Amaç MADDE 1- Bu Yönetmeliğin amacı, Yüksekova

Detaylı

KAMU İDARELERİNCE HAZIRLANACAK FAALİYET RAPORLARI HAKKINDA YÖNETMELİK SUNUMU

KAMU İDARELERİNCE HAZIRLANACAK FAALİYET RAPORLARI HAKKINDA YÖNETMELİK SUNUMU KAMU İDARELERİNCE HAZIRLANACAK FAALİYET RAPORLARI HAKKINDA YÖNETMELİK SUNUMU Resmi Gazete Sayısı: 26111, 29183 HAZIRLAYAN: TANER GÜLER - STRATEJİK YÖNETİM VE PLANLAMA MÜDÜRÜ AMAÇ, KAPSAM VE DAYANAK Bu

Detaylı

Vakko Tekstil ve Hazır Giyim Sanayi letmeleri A.. 30.06.2013 Tarihi tibarıyla Sona Eren Hesap Dönemine likin Yönetim Kurulu Yıllık Faaliyet Raporu

Vakko Tekstil ve Hazır Giyim Sanayi letmeleri A.. 30.06.2013 Tarihi tibarıyla Sona Eren Hesap Dönemine likin Yönetim Kurulu Yıllık Faaliyet Raporu Sayfa No: 1 Vakko Tekstil ve Hazır Giyim Sanayi letmeleri A.. 30.06.2013 Tarihi tibarıyla Sona Eren Hesap Dönemine likin Yönetim Kurulu Yıllık Faaliyet Raporu Sayfa No: 2 Vakko Tekstil ve Hazır Giyim Sanayi

Detaylı

T.C. GÖLYAKA BELEDİYESİ EMLAK VE İSTİMLÂK MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ

T.C. GÖLYAKA BELEDİYESİ EMLAK VE İSTİMLÂK MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ T.C. GÖLYAKA BELEDİYESİ EMLAK VE İSTİMLÂK MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Temel İlkeler Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Gölyaka

Detaylı

T.C. KÜTAHYA BELEDİYESİ ULAŞIM HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM

T.C. KÜTAHYA BELEDİYESİ ULAŞIM HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM T.C. KÜTAHYA BELEDİYESİ ULAŞIM HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç ve Kapsam, Dayanak, Tanımlar, Bağlılık Amaç ve Kapsam MADDE 1 (1) Bu Yönetmelik Kütahya

Detaylı

T.C ODUNPAZARI BELEDĠYESĠ ÇEVRE KORUMA VE KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ YÖNETMELĠĞĠ. BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

T.C ODUNPAZARI BELEDĠYESĠ ÇEVRE KORUMA VE KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ YÖNETMELĠĞĠ. BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar T.C ODUNPAZARI BELEDĠYESĠ ÇEVRE KORUMA VE KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ YÖNETMELĠĞĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1- (1) Bu yönetmeliğin amacı, Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğünün kuruluş,

Detaylı

FEN İŞLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI İDARİ İŞLER ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNERGE

FEN İŞLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI İDARİ İŞLER ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNERGE FEN İŞLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI İDARİ İŞLER ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, HUKUKİ DAYANAK ve TANIMLAR Amaç Madde 1- Bu yönergenin amacı; Denizli

Detaylı

T.C. GÖLYAKA BELEDİYESİ MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Temel İlkeler

T.C. GÖLYAKA BELEDİYESİ MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Temel İlkeler T.C. GÖLYAKA BELEDİYESİ MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Temel İlkeler Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Gölyaka Belediyesi

Detaylı

T.C. ÇUBUK BELEDİYESİ Bilgi İşlem Müdürlüğü Görev ve Çalışma Esasları Yönetmeliği

T.C. ÇUBUK BELEDİYESİ Bilgi İşlem Müdürlüğü Görev ve Çalışma Esasları Yönetmeliği T.C. ÇUBUK BELEDİYESİ Bilgi İşlem Müdürlüğü Görev ve Çalışma Esasları Yönetmeliği BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar MADDE 1 : Amaç Bu Yönetmelik Çubuk Belediyesi Bilgi işlem Müdürlüğünün,

Detaylı

İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI SOSYAL PROJELER DAİRESİ BAŞKANLIĞI SOSYAL PROJELER ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE

İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI SOSYAL PROJELER DAİRESİ BAŞKANLIĞI SOSYAL PROJELER ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI SOSYAL PROJELER DAİRESİ BAŞKANLIĞI SOSYAL PROJELER ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Amaç ve kapsam MADDE 1- (1)

Detaylı

T.C. ÇANAKKALE BELEDİYE BAŞKANLIĞI PARK BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

T.C. ÇANAKKALE BELEDİYE BAŞKANLIĞI PARK BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar T.C. ÇANAKKALE BELEDİYE BAŞKANLIĞI PARK BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar AMAÇ Madde 1 : Bu Yönetmeliğin amacı, Park Bahçeler Müdürlüğü nün

Detaylı

TRABZON BÜYÜKġEHĠR BELEDĠYESĠ YAZI ĠġLERĠ VE KARARLAR DAĠRESĠ BAġKANLIĞI YÖNETMELĠĞĠ. BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

TRABZON BÜYÜKġEHĠR BELEDĠYESĠ YAZI ĠġLERĠ VE KARARLAR DAĠRESĠ BAġKANLIĞI YÖNETMELĠĞĠ. BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar TRABZON BÜYÜKġEHĠR BELEDĠYESĠ YAZI ĠġLERĠ VE KARARLAR DAĠRESĠ BAġKANLIĞI YÖNETMELĠĞĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 - (1) Bu Yönetmeliğin amacı, Trabzon Büyükşehir Belediyesi

Detaylı

T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI

T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI ANTALYA MURATPAŞA BELEDİYESİ 2012 YILI DENETİM RAPORU ARALIK/2013 T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI 06100 Balgat / ANKARA Tel: 0 312 295 30 00; Faks: 0 312 295 40 94 e-posta: sayistay@sayistay.gov.tr

Detaylı

T.C. ODUNPAZARI BELEDİYE BAŞKANLIĞI İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK, ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK

T.C. ODUNPAZARI BELEDİYE BAŞKANLIĞI İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK, ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK T.C. ODUNPAZARI BELEDİYE BAŞKANLIĞI İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK, ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak Tanımlar ve İlkeler Amaç MADDE

Detaylı

T.C. KARTAL BELEDĠYESĠ RUHSAT VE DENETĠM MÜDÜRLÜĞÜ KURULUġ, GÖREV VE ÇALIġMA YÖNETMELĠĞĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM GENEL HÜKÜMLER

T.C. KARTAL BELEDĠYESĠ RUHSAT VE DENETĠM MÜDÜRLÜĞÜ KURULUġ, GÖREV VE ÇALIġMA YÖNETMELĠĞĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM GENEL HÜKÜMLER 1 AMAÇ VE KAPSAM: T.C. KARTAL BELEDĠYESĠ RUHSAT VE DENETĠM MÜDÜRLÜĞÜ KURULUġ, GÖREV VE ÇALIġMA YÖNETMELĠĞĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM GENEL HÜKÜMLER Madde: 1 Bu Yönetmelik Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü nün görev ve çalışma

Detaylı

GEBZE BELEDİYESİ KENTSEL TASARIM MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

GEBZE BELEDİYESİ KENTSEL TASARIM MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar GEBZE BELEDİYESİ KENTSEL TASARIM MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç: Madde 1 Bu yönetmeliğin amacı, Kentsel Tasarım Müdürlüğünün görev, yetki ve

Detaylı

BİLGİ İŞLEM DAİRESİ BAŞKANLIĞI GÖREV VE ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK I.BÖLÜM GENEL HÜKÜMLER

BİLGİ İŞLEM DAİRESİ BAŞKANLIĞI GÖREV VE ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK I.BÖLÜM GENEL HÜKÜMLER Amaç; BİLGİ İŞLEM DAİRESİ BAŞKANLIĞI GÖREV VE ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK I.BÖLÜM GENEL HÜKÜMLER MADDE 1. Bu Yönetmeliğin amacı; Hatay Büyükşehir Belediyesi Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı

Detaylı

PARK VE BAHÇELER DAİRESİ BAŞKANLIĞI PARK ve BAHÇELER ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNERGE

PARK VE BAHÇELER DAİRESİ BAŞKANLIĞI PARK ve BAHÇELER ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNERGE PARK VE BAHÇELER DAİRESİ BAŞKANLIĞI PARK ve BAHÇELER ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, HUKUKİ DAYANAK, İLKELER ve TANIMLAR Amaç Madde 1- Bu yönergenin

Detaylı

İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI SOSYAL PROJELER DAİRESİ BAŞKANLIĞI KENT KOLEJİ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE

İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI SOSYAL PROJELER DAİRESİ BAŞKANLIĞI KENT KOLEJİ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI SOSYAL PROJELER DAİRESİ BAŞKANLIĞI KENT KOLEJİ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Amaç ve Kapsam MADDE 1- (1) Bu

Detaylı

T.C ÇAYIROVA BELEDİYESİ MUHTARLIKLAR MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ

T.C ÇAYIROVA BELEDİYESİ MUHTARLIKLAR MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ T.C ÇAYIROVA BELEDİYESİ MUHTARLIKLAR MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ 1 T.C. ÇAYIROVA BELEDİYE BAŞKANLIĞI MUHTARLIKLAR MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve

Detaylı

T.C. TUŞBA BELEDİYESİ

T.C. TUŞBA BELEDİYESİ T.C. TUŞBA BELEDİYESİ İç Kontrol Standartları EYLEM PLANI 1 1. İÇ KONTROL SİSTEMİNİNİN GENEL ESASLARI Amaç 5018 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinde iç kontrolün amaçları; Kamu gelir, gider, varlık ve yükümlülüklerinin

Detaylı

T.C. SİNCAN BELEDİYE MECLİSİ

T.C. SİNCAN BELEDİYE MECLİSİ KARAR NO: 189 02.10.2015 K A R A R Muhtarlık İşleri Müdürlüğü kuruluş, görev, yetki, sorumluluk ve çalışma esaslarına ilişkin hazırlanan yönetmelik ile ilgili Hukuk ve Tarifeler Komisyonu ile Plan ve Bütçe

Detaylı

DENİZLİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ MUHTARLIK İŞLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞININ TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK

DENİZLİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ MUHTARLIK İŞLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞININ TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK DENİZLİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ MUHTARLIK İŞLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞININ TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, HUKUKİ DAYANAK, TANIMLAR Amaç MADDE 1- (1) Bu yönetmeliğin

Detaylı

Karar Tarihi : 01/12/2011 Karar Numarası : 145 T.C. IĞDIR BELEDİYESİ DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK

Karar Tarihi : 01/12/2011 Karar Numarası : 145 T.C. IĞDIR BELEDİYESİ DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK Karar Tarihi : 01/12/2011 Karar Numarası : 145 T.C. IĞDIR BELEDİYESİ DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak AMAÇ BİRİNCİ BÖLÜM MADDE 1 Bu yönetmeliğin

Detaylı