Yenilenen İlköğretim Programı İle İlgili Ulusal Gazetelerde Yayınlanan Haberlerin İçerik Analizi

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Yenilenen İlköğretim Programı İle İlgili Ulusal Gazetelerde Yayınlanan Haberlerin İçerik Analizi"

Transkript

1 Kuram ve Uygulamada Eğitim Bilimleri Educational Sciences: Theory & Practice - 11(1) Kış/Winter Eğitim Danışmanlığı ve Araştırmaları İletişim Hizmetleri Tic. Ltd. Şti. Yenilenen İlköğretim Programı İle İlgili Ulusal Gazetelerde Yayınlanan Haberlerin İçerik Analizi Adem TAŞDEMİR a Ahi Evran Üniversitesi Zafer KUŞ Ahi Evran Üniversitesi Öz Yenilenen ilköğretim programının içeriği hakkında toplumun her kademesinin bilgilendirilmesi noktasında ulusal gazetelerde çıkan haberler önemli bir işleve sahiptir. Bu çalışma ile de ulusal gazetelerin bu işlevi ortaya koyma biçimleri literatürde yer alan çalışmalarla birlikte karşılaştırılmalı olarak incelenmiştir. Bu anlamda 2004 ile 2007 yılları arasındaki ulusal gazetelerda, yeni programla ilgili haberler doküman incelemesi yoluyla elde edilerek, bilimsel olarak yayınlanan çalışmalarla paralelliği karşılaştırılmıştır. Bu kapsamda 3 farklı kategori altında toplanan 14 gazetenin toplam 484 haber ve köşe yazısı doküman incelemesi yoluyla incelenmiştir. Araştırma sonucunda ulusal gazetelerde haberlerdeki kavram dağılımları incelendiğinde en fazla oranın 2004 yılında olduğu belirlenmiş ve yıllar geçtikçe oluşan kavramların oranı azalmıştır. Program hakkında bilgiler, ilk yıllarda resmi kişilerin vermiş olduğu demeçlerle, programın özüne girmeden başlıklar şeklinde haber yapılmış, ilerleyen yıllarda programın felsefesi, öğrenci merkezli olması, ölçme-değerlendirme boyutundaki ayrıntıları hakkında bilgilere yer verilmiştir. Literatürde ise yeni programla ilgili yetersizlik/ ve içerik/tasarım kategorilerine ön plana çıkaran bulguların ağırlıklı olarak yer aldığı görülmüştür. Anahtar Kelimeler İlköğretim Programı, Ulusal Gazeteler, İçerik Analizi. Bilim ve teknolojinin hızla geliştiği günümüzde toplumların da aynı hızda gelişmesi, nitelikli bir eğitim sistemi ile mümkündür. Çağın gerisinde kalmış, öğrenciye ve şartlara uygun olmayan, durağan eğitim sistemleri ile nitelikten söz etmek olanaksızdır. Program geliştirme, bir ulusun geleceğini biçimlendirmesinde, çağa uygun insan tipini yetiştirmede önemli bir yere sahiptir. Bilim ve teknolojide sürekli yaşanan değişim, eğitim programlarına yansıtılmalı, bundan dolayı eğitim programları sürekli geliştirilmelidir. Eğitim programlarında çağın gerektirdiği değişim ve gelişimi gerçekleştiremeyen ülkeler geri kalmaya adaydır (Ayten, 2006). a Dr. Adem TAŞDEMİR. Fen ve Teknoloji Eğitimi alanlında Yardımcı Doçenttir. Çalışma alanları arasında disiplinler arası eğitim, öğretmen eğitimi, öğrenmede bireysel farklılıklar yer almaktadır. İletişim: Ahi Evran Üniversitesi Eğitim Fakültesi, İlköğretim Bölümü Sınıf Öğretmenliği ABD Kırşehir. Elektronik Posta: gmail.com. Tel: Fax: Son yıllarda program geliştirme çalışmalarını etkileyen yeni bir gelişme olarak yapılandırmacılık (Henson, 2006), Türk eğitim sistemini de etkilemiştir. Bu anlayış doğrultusunda Milli Eğitim Bakanlığı tarafından ilköğretim düzeyindeki Sosyal Bilgiler, Fen Bilgisi, Türkçe, Matematik ve Hayat Bilgisi dersleri programlarının bütünüyle değiştirilmesi çalışmaları başlatılmıştır. Değiştirilen bu programlar, 2004 yılında gerçekleştirilen pilot uygulamadan sonra, 2005 yılında tüm Türkiye de kademeli olarak uygulamaya konulmuştur. Eğitim programı, bireylere okulda ve okul dışında planlanmış etkinlikler yoluyla sağlanan yaşantılara ilişkin durumların tümüdür. Saylor ve Lewis (1981), eğitim programını, eğitilecek bireylere öğrenme yaşantıları kazandırma planı olarak tanımlamışlardır (akt., Demirel, 2004). Eğitim programı hedef, içerik, eğitim durumları ve değerlendirme ögeleri arasındaki dinamik ilişkiler bütünüdür. Bütün bunlar tasarlanırken bilim, toplum, öğrenen (birey), konu alanı ve doğal kaynak olarak göz önünde tutulur (Demirel, 2004; Sönmez, 2001). 155

2 K U R A M V E U Y G U L A M A D A E Ğ İ T İ M B İ L İ M L E R İ Eğitim programı tanımlarını inceleyen Erden (1998) ise eğitim programını bir eğitim kurumunun amaçları doğrultusunda düzenlenmiş planlı eğitim faaliyetlerinin tümü olarak tanımlamıştır. Ayrıca eğitim kurumlarındaki eğitimin niteliğinin arttırılmasının uygulanan programlara bağlı olduğunu ifade etmiştir. Bu yönleri ile programlar eğitimin en önemli parçalarından biridir. Dolayısıyla tüm toplumu ilgilendiren önemli bir konudur. Toplumun tamamının, eğitimdeki gelişmeleri millî eğitimin yayınlamış olduğu sayısal rakamlarla, akademisyenlerin yayınlamış olduğu bilimsel yayınlarla takip etme şansı yoktur. Ben Bagdikian (1971); İnsanların büyük bir çoğunluğu, dünyada olan pek çok olayı eğer medya organları haber olarak vermezlerse öğrenemezler, bilemezler. O halde, bizim bildiğimiz olayların büyük bir çoğunluğu, yalnızca haberlerini medyadan aldığımız, yani medyanın bize haber olarak bildirdiği konulardır. demiştir. Medya, toplumları yönlendirme, kültürü şekillendirerek yayma ve gelecek kuşaklara aktarma noktasında büyük öneme sahiptir (Akdoğan, 1994). Medya, inanç ve fikirleri ikna etmek, dikkat çekmek, yöneltmek gibi etkiler açısından bakıldığında; çok yaygın bir biçimde gücün etkili elemanları olarak göz önünde tutulur (McQuail, 1994). Günümüzde insanlar, televizyondan görüp dinledikleri, radyodan işittikleri ve gazeteden okudukları ile iyi bir yaşam biçimi ve toplumun politikası hakkında bilgi sahibi olmakta ve başkalarına olan tutumlarını bu araçlara göre ayarlamaktadırlar. Diğer bir deyişle; medya, insanın dünya görüşünü, tutum ve davranışlarını etkilemekte ve diğer bildirimler ile insanları belirli bir yönde değiştirmektedir. Bütün medya araçlarındaki ortak nokta, toplumdaki insanların düşüncelerini etkileyerek, belli bir senteze kavuşturmak ve ortak bir davranış biçimi kazandırmaktır (Terkan, 1999). Medyanın önemli bir ayağı alan gazeteler de haberleri ve düşünceleri toplayan, derleyen, işleyen ve bunları başkalarına ileten yazılı medya aracıdır. Olaylar karşısında kamuoyunu aydınlatan, yol gösteren ve aynı zamanda da kamuoyunun etkisinde bulunan gazetenin diğer medya araçlarından farkı; taze ve doğru haberleri, fikir ve düşünceleri basılı olarak nakletmesidir (Akdoğan, 1994). Hiç şüphe yok ki televizyon artık her eve girmiştir. Televizyonların bu kadar yaygınlaşması gazetelere olan ilgiyi azaltmıştır. Ancak, insanlar olayları izleyebilmek için televizyona yönelmekte; olayları derinliğine öğrenebilmek ve önemini kavrayabilmek için de gazeteleri okumaktadır (Yetik, 1991). Aynı zamanda gazetelerin internet ortamına taşınması ve internet ortamında birçok gazetenin ücretsiz olarak okunabilmesi, gazetelerin etkililiğini tekrar arttırmıştır. Toplumun tamamını ilgilendiren eğitim konusunda, gazetelerde birçok haber yer almaktadır. Gazeteler, eğitim ile ilgili özel sayfalar ayırmakta, bünyelerinde sadece eğitim konusunda yazan köşe yazarları bulundurmakta, hatta bazı gazeteler eğitim ile ilgili ek yayın çıkarmaktadırlar. Gazetelerde eğitim ile ilgili çıkan bu yazılar, internet ortamında da aynı anda yayınlandığı için geniş halk kitlelerine ulaşmakta, gazete satın almayanlar dahi bu yazıları artık okuyabilmektedir. Bu yönü ile yazıların halk üzerinde büyük bir etkiye sahip olduğu söylenebilir. Millî Eğitim Bakanlığı bu durumun farkında olduğu için özel basın takip birimi oluşturmuş, basında eğitimle ilgili, bakanlıkla ve birimleri ile ilgili yazıları takip etmekte, yanıltıcı olduğunu düşündüğü haberlere resmî sitesinden bilgilendirme başlığı altında cevap vermektedir. Aslında burada sorulması gereken; basın eğitim ile ilgili hangi konuları haber yapmaktadır? Bu haberler diğer haberlerden farklı tutulup, eğitim uzmanları tarafından mı yazılmakta; yoksa eğitim konusunda bilgisi olmayan kişiler tarafından mı yazılmaktadır? Eğitim ile ilgili yapılan bir yenilik, eğitim uzmanları tarafından nasıl değerlendirilmekte, gazeteler bunu topluma nasıl yansıtmaktadır? sorularıdır. Bu soruların sayısı arttırılabilir. Bu soruların her birisi farklı bir araştırma konusudur. Bununla birlikte programın uygulamadaki başarısının artmasında önemli bir ayağını oluşturan toplumun her bireyinin bilgilendirilmesi ve bilinçlendirilmesi boyutunda gazetelerde önemli bir yer teşkil etmektedir. Araştırmanın Amacı: Bu çalışma ile 2004 yılında pilot uygulama ile uygulamaya konulan yeni ilköğretim programının, yılları arasında ulusal gazetelerde ne şekilde yer aldığının ve hangi kavramların ön plana çıkarıldığının tespit edilmesi amaçlanmıştır. Ayrıca haberlerdeki bu bulgular ile yeni programın üstünlüklerini ve sınılırlılıklarını ortaya koyan akademik çalışmaların bulguları ikinci boyutta karşılaştırmaya çalışılmıştır. Bu durum yapılan haberler ile akademik çalışmaların paralelliğini ortaya koyması açısından önemlidir. Bu amaçla aşağıdaki sorulara yanıtlar aranmıştır: 1. Yenilenen ilköğretim programı ile ilgili, yıllarında gazetelerde ön plana çıkan haber ve köşe yazılarındaki kavramlar nelerdir? 2. Her bir yıla ilişkin kategoriler arası ilişkiler ne düzeydedir? 3. Yıllara göre ön plana çıkan haberlerdeki kavramlar ile akademik çalışmaların bulguları paralellik göstermekte midir? 156

3 TAŞDEMİR, KUŞ / Yenilenen İlköğretim Programı İle İlgili Ulusal Gazetelerde Yayınlanan Haberlerin İçerik Analizi Yöntem Araştırma, nitel araştırma desenlerinden durum çalışması niteliğindedir. Yin (1984) e göre durum çalışması; (1) güncel bir olguyu kendi gerçek yaşam çerçevesi içinde çalışan, (2) olgu ve içinde bulunduğu içerik arasındaki sınırların kesin hatlarıyla belirgin olmadığı ve (3) birden fazla kanıt veya veri kaynağının mevcut olduğu durumlarda kullanılan, görgül bir araştırma yöntemidir (akt., Yıldırım ve Şimşek, 2005). Durum çalışması, doğal ortamlarında tek veya küçük bir gurubun sosyal olgusunu anlamayı amaçlayan bir araştırma stratejisidir. Buradaki amaç, örneğin detaylı bir şekilde betimlenmesini sağlamaktır (Bloor ve Wood, 2006). Başka bir ifade ile durum çalışmasının nasıl ve niçin sorularını temel alan, araştırmacının kontrol edemediği bir olgu ya da olayı derinliğine incelemesine olanak veren araştırma yöntemi olduğunu söylemek mümkündür. Durumlar çeşitli biçimlerde karşımıza çıkabilir. Bir birey, bir kurum, bir grup, bir ortam çalışılacak durumlara örnek oluşturulabilir. Durumun seçilmesi araştırmanın amacı için önemlidir (Bloor ve Wood, 2006; Cohen, Manion ve Morrison, 2007; Yıldırım ve Şimşek, 2005). Nitel durum çalışmasının en temel özelliği bir ya da birkaç durumun derinliğine araştırılmasıdır (Yıldırım ve Şimşek, 2005). Bu anlamda 2004 ile 2007 yılları arasında yeni uygulamaya konulan ilköğretim programı bir durum, programla ilgili ulusal gazetelerde yayınlanan haberler de birer olgu olarak çalışmada tasarlanmış ve duruma ilişkin gerçekçil sonuçlar ortaya konmaya çalışılmıştır. Çalışma Grubu Yenilenen ilköğretim programı 2004 yılında pilot illerde uygulamaya konulmuş ve gelen dönütler doğrultusunda düzeltmelerle birlikte 2006 yılı itibarıyla Türkiye genelindeki ilköğretim okullarında uygulanmaya başlanmıştır. Yeni öğretim programı uygulamaya geçmeden ve uygulama sonrası ulusal gazetelerdeki izlenimlerin belirlenmesi ve bu izlenimlerin bilimsel içeriğinin ortaya konması amacıyla çalışma verileri, 2004 ve 2007 yılları arasındaki yeni programla ilgili internet üzerinden yayınlanan gazete haberi ve köşe yazıları ile sınırlı tutulmuştur. Bu anlamıyla çalışma grubunun belirlenmesinde amaçsal örnekleme yöntemlerinden maksimum çeşitlilik örneklemesi kullanılmıştır. Maksimum çeşitlilik örneklemesinde amaç, göreli olarak küçük bir örneklem oluşturmak ve bu örneklemde çalışılan probleme taraf olabilecek bireylerin çeşitliliğini maksimum derecede yansıtmaktır (Yıldırım ve Şimşek, 2005). Ayrıca ulusal gazetelerin son yıllarda internet arşivlerinin çok zengin ve düzenli olması araştırmacılara verilerin elde edilmesi, kategorilerin oluşturulması ve yorumlama aşamalarında zaman açısından hız kazandırmıştır. Ayrıca bu sayede çalışma grubunun evreni temsil büyüklüğü arttırılabilmiştir. Bu kapsamda; yılları arasında ulusal yazılı basında (1) ciddi, (2) popüler ve (3) sansasyonel olarak üç başlık altında toplanan ve toplumun her kesiminin ücretsiz olarak internet üzerinden ulaşabildiği 14 gazete (Akşam, Hürriyet, Milliyet, Ortadoğu, Posta, Radikal, Sabah, Star, Türkiye, Vakit, Vatan, Yeni Asya, Yeni Şafak, Zaman) maksimum çeşitlilik örneklemesi yöntemiyle seçilerek çalışma grubunu oluşturmaktadır. Bu gazetelerin toplam tirajları yılları arasında evrenin %65-70 ini kapsamaktadır (Basın İlan Kurumu, 2010). Durum çalışmalarında sıklıkla sınırlandırılmış bir sistemin araştırılması betimlenir (Bloor ve Wood, 2006). Bu anlamda çalışmada içerik analizi kapsamında yılları ve yeni ilköğretim programı sınırlandırılmış sistem olarak düşünülmüştür. Bu kapsamda gazete haberleri ve köşe yazılarında sınırlandırılmış sistemleri içeren toplam 484 haber çalışma kapsamında incelenmiştir. Veri Toplama Teknikleri Durum çalışmalarında genellikle birden fazla veri toplama yöntemi işe koşulur; bu yolla zengin ve birbirini doğrulayan veri çeşitliliğine ulaşılmaya çalışılır. Bu teknikler görüşme, gözlem, doküman incelemesi, ses ve video kaydı olabilir (Bloor ve Wood, 2006; Cohen, Manion ve Morrison, 2007; Yıldırım ve Şimşek, 2005;). Çalışmada veriler; yılları arasında ulusal basında gazete haberleri doküman incelemesi yoluyla incelenerek elde edilmiştir. Çalışma grubundaki her bir gazetenin internet sitesindeki arşiv bölümünde yılları arasındaki günlük tüm gazetelerde sınırlandırılmış sistemler dahilinde tarama yapılmıştır. İlişkili haber ve köşe yazıları ikinci araştırmacı tarafından kontrol edilerek çalışma kapsamına dahil edilmiştir. Nitel çalışmalarda iç geçerliği arttırabilmek ve gözlemcilerin ön yargılarının araştırmaya yansımasını engellemek için, gözlemler ve görüşmelerin tek bir kişi tarafından değil birden fazla kişi tarafından yapılmasında fayda vardır (Büyüköztürk, Çakmak, Akgün, Karadeniz ve Demirel, 2008). Bu anlamda elde edilen verilerin iki farklı araştırmacı tarafından incelenerek karşılaştırılması ile iç geçerlik sağlanabilmiştir. Yeni ilköğretim programı ile ilişkili internet üzerinden 2004 yılında 172, 2005 yılında 167, 2006 yılında 85, 2007 yılında 60 olmak üzere toplam 484 habere ulaşılmıştır. 157

4 K U R A M V E U Y G U L A M A D A E Ğ İ T İ M B İ L İ M L E R İ Verilerin Analizi Araştırmada içerik analizi tekniklerinden olumsallık (ilişki) analizi kullanılmıştır. Durum çalışmalarında genellikle bir durumun tanımlanması, temanın araştırılması, temalar hakkında verilerin toplanması ve temaların karşılaştırılması araştırmacı tarafından yürütülür (Bloor ve Wood, 2006). Araştırmada, veri tabanını oluşturan metinler, Osgood (1959) tarafından geliştirilen bir içerik çözümlemesi tekniği olan ve bir mesajdaki tek tek öğeler yerine öğeler arasındaki ilişkileri inceleyen olumsallık veya bağlantı analizi yöntemiyle çözümlenmiştir. Bağlantı analizi, bir bütünde (metin, söylem, örneklem, vb.) neyin kaç kez görüldüğünü değil, neyin neyle beraber görüldüğünü, çeşitli mesaj ögelerinin hangi ilişki yapısı içinde birlikte bulunduğunu saptamayı amaçlamaktadır (akt., Bilgin, 2006). Ayrıca durum çalışmaları, özellikle deneysel veya tarama çalışmaları için çok karmaşık araştırma içeriğini dikkate alır. Kendi doğrularımızla geçerli bir araştırma stratejimiz olmasına rağmen, durum çalışmalarında buna ek olarak diğer araştırma metotlarını içeren nicel teknikler de kullanılabilir (Bloor ve Wood, 2006). Bu çalışmada da araştırmacılar tarafından elde edilen kodların görülme frekansları ile birlikte olumsallık matrisleri hesaplanmıştır. Çalışmada yenilenen ilköğretim programı ile ilgili yılları arası yayınlanan haber ve köşe yazılarının analiz edilmesinde, yapılan işlemler aşağıda sıralanmıştır (Bilgin, 2006; Yıldırım ve Şimşek, 2005): Doküman analizi sonucunda elde edilen veriler, öncelikle Office programı kullanılarak bilgisayar ortamına aktarılmıştır. Metin parçalara (bağlam birimlere) bölünmüştür. Bu durum metinler içerisindeki kavramların daha net ortaya konmasını sağlamıştır. Araştırmacı tarafından elde edilen veriler (doküman kayıtları) incelenmiş, anlamlı bölümlere ayrılmış ve her bölümün kavramsal olarak ne anlam ifade ettiği bulunmaya çalışılmıştır. Kendi içinde anlamlı bir bütün oluşturan bölümler kodlanmıştır. Bu anlamda daha önceden belirlemiş olan kavramlara göre yapılan kodlama işlemi, dokümanlardan çıkarılan kavramlara göre yeniden düzenlenerek kodlama işlemi yapılmıştır. Kayıt birimleri (örneğin anahtar sözcükler) saptanmış ve kategorilendirilmiştir. Örneğin Ezberci eğitime son, aktif öğrenme teknikleri, şarkılı-türkülü öğretim, uygulama ağırlıklı, gereksiz bilgileri hafifletme, tümdengelim yerine tümevarım gibi anahtar kavramlar içerik/tasarım kategorisi altında toplanmıştır. Her iki araştırmacı tarafından birbirinden bağımsız olarak kodlama işlemi yapılmıştır. Kayıt birimlerinin her parçada bulunup bulunmaması saptanmış ve araştırmacılar tarafından elde edilen veriler karşılaştırılmıştır. Her iki araştırmacı tarafından ortak kodlamalar çalışma kapsamına doğrudan alınırken farklı kodlamalar yeniden gözden geçirilerek çalışma kapsamına alınmıştır. Ardından kodlar bir araya getirilerek ortak yönleri bulunmuş, böylece araştırma bulgularının ana hatlarını oluşturacak temalar (kategoriler) ortaya çıkarılmıştır. Belirlenen temalar altındaki kodlar birbirleriyle ilişkili biçimde açıklanarak yorumlanmış ve araştırmanın amacı doğrultusunda sonuçlar ortaya konmuştur. Toplanan verilerin tanımıyla tutarlı olacak biçimde; toplanan verilere anlam kazandıracak ve bulgular arasındaki ilişkileri açıklayacak, neden-sonuç ilişkileri kuracak, bulgulardan birtakım sonuçlar çıkaracak ve elde edilen sonuçların önemini açıklayacak şekilde bulgular yorumlanmıştır. Elde edilen kodların birlikte görülme frekansları hesaplanmış ve elde edilen değerler olumsallık matrisi üzerinde gösterilmiştir. Ayrıca grafiklerle kategoriler arası ilişkinin daha net görülmesi sağlanmıştır. Araştırmacı tarafından yapılan yorumları desteklemek ve öğrencilerin bakış açılarını yansıtmak amacıyla doküman metinlerinden örnek alıntılara yer verilmiştir. Araştırmada kullanılan kısaltmalar şu şekildedir: yıl-gazete kodu- yayınlanan ay-sıra numarası. Örneğin; 2004A1 Bulgular Yenilenen ilköğretim programı ile ilgili ulusal gazetelerde yer alan haber ve köşe yazıları yıllara göre ayrı ayrı değerlendirilmiş ve kategoriler arasındaki ilişkiler incelenmiştir. Ayrıca yıllara göre alt kavramlar ve her bir kategori arasındaki ilişki belirlenmiştir Yılı Gazetelerinin Analizleri Yeni ilköğretim programı ile ilgili, 2004 yılı ulusal gazetelerde yayınlanan haberler ile ilgili bulgulara Tablo1-2 de yer verilmiştir. 158

5 TAŞDEMİR, KUŞ / Yenilenen İlköğretim Programı İle İlgili Ulusal Gazetelerde Yayınlanan Haberlerin İçerik Analizi Tablo Yılı Gazetelerde Çıkan Haberlerin Aylara Göre Dağılımları Ve Ön Plana Çıkan Kavramlar Kategoriler Aylar % Öğrenci ,6 Öğretmen ,3 Veli ,3 İçerik-tasarım , ,7 Ders ,1 Materyal ,3 değerlendirme ,7 İzlenim , % ,1 0,1-17,2 62,9 13,1 3,7-2, yılı ulusal haberlerdeki ön plana çıkan kavramlar Öğrenci Öğretmen Veli İçerik-tasarım Ders Materyal değerlendirme İzlenim Öğrenci merkezli, Türkçe ye duyarlı, sorgulayan, eleştirel düşünen, araştırmacı Öğretmen eğitimi, öğretmen yetiştirme, rehber, hizmet içi eğitim Velilerin bilinçlendirilmesi Ezberci eğitimden uzak, mesleklere yönlendirme, bireyi ön plan çıkarma, dünyadaki gelişmeleri dikkate alan, AB vizyonu/standartları, yapılandırmacı yaklaşım, felsefeye önem, aktif öğrenmeye dayalı, demokrasi ve insan hakları, şarklı müzikli öğretim, öğretim yerine eğitim Fiziki şartlar, belirsizlikler, öğretmen eğitimi Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi/din eğitimi, Türkçe, İlkokuma yazma, Yabancı Dil, Matematik, Fen ve Teknoloji Bilişim teknolojileri (internet gibi), ders kitapları Proje, performans ödevleri, portfolyo, süreç değerlendirmesi Değişim, köklü değişim, reform, umut ve heyecan verici, sil baştan değişim Tablo 1 de 2004 yılı gazetelerde çıkan haberlerdeki kavram dağılımları incelendiğinde; yeni programla ilgili yayınların Temmuz ayından itibaren yayınlanmaya başlandığı görülmektedir. Aylara göre haberlerdeki kavram dağılımları incelendiğinde ise 472 kavramla en fazla oranın Ağustos ayında (% 62,93) olduğu ve kategorik olarak yeni programın içerik/tasarımını (n=339, %45,2) ön plana çıkaran haberlerin yayınlandığı göze çarpmaktadır. Kategoriler arası ilişkiler ile ilgili bulgulara Tablo 2 de yer verilmiştir. Tablo 2 incelendiğinde, veli-yetersizlik/ (r=,683) ve sınavlar/değerlendirme ile diğer tüm kategoriler arasında (r 8-1 =,524; r 8-2 =,594; r 8-3 =,534; r 8-4 =,597; r 8-5 =,638; r 8-6 =,595; r 8-7 =,608; r 8-9 =,587) orta düzeyde bir ilişkinin olduğu görülmektedir. Diğer kategoriler arasında ise yüksek bir ilişi vardır. Bu sonuç, kategorilerin birbiri ile olumlu bir ilişki içinde olduğunu göstermektedir. Bununla birlikte yetersizlik/ kategorisinin de ilişkili olması diğer kategorilerde programla ilgili sorunların varlığını göstermektedir. Kategorileri oluşturan kavramlar incelediğinde ise diğer kategorilerle ilgili olarak belirsizlikler, öğretmen eğitimi ve fiziksel şartlar kavramlarının haberlerde eşdizimsel olarak ön plana çıktığı saptanmıştır yılından itibaren yenilenen programların pilot illerde uygulanmasından dolayı literatürde herhangi bir çalışmaya rastlanmamıştır yılında yayınlanan gazete haberlerinde ise örnek alıntılara aşağıda yer verilmiştir. 159

6 K U R A M V E U Y G U L A M A D A E Ğ İ T İ M B İ L İ M L E R İ Tablo Yılı Kategoriler Arası İlişkiler İle İlgili Bulgular Öğrenci Öğretmen Veli İçerik/ tasarım Ders Materyal değ. Öğrenci -,993,690,969,971,836,980,524,968 Öğretmen -,735,984,968,865,993,594,976 İzlenim Veli -,837,683,969,790,534,763 İçerik-tasarım -,952,932,996,597,984 Yetersizlik -,831,965,638,969 Ders -,899,595,872 Materyal -,608,991 değerlendirme -,587 İzlenim - Gezerek Öğrenecekler: Dersler görsel malzemelerle desteklenirken, geziler de yapılacak. Örneğin, geçmişten günümüze kılık kıyafette oluşan değişiklikler, öğrencilere fotoğraflarla anlatılacak. Atatürk ün Türkiye de yaptığı değişiklikler internet aracılığıyla dile getirilecek. Cumhuriyet in kazanımları için Ankara ya inceleme gezisi yapılacak [2004E8] Türkçe bütün derslerin omurgasına yerleştiriliyor. Milli kültür slogan seviyesinde ele alınırken, türküler, destanlar ve halk kültürü bütün derslerin ana çatısına yerleştiriliyor. Ekonomiye duyarsız olan mevcut müfredat Eğitim-istihdam ilişkilerini AB perspektifiyle ilişkilendiren, girişimcilik becerilerini tüm derslere yerleştiren bir hal alıyor. [2004L7] Yeni Müfredatta Neler Esas Alındı? * Yeni müfredat programıyla katı davranışçı programdan zihinsel, yapılandırıcı bir yaklaşıma geçildi. * Sadece öğretim değil, eğitim de vurgulandı. * 8 yıllık kesintisiz eğitime uygun hale getirildi. * Avrupa Birliği standartları dikkate alındı. * Çocuklarımızda eksik olan 8 ortak beceri belirlendi. Bunlar eleştirel düşünme, problem çözme, bilimsel araştırma, yaratıcı düşünce, girişimcilik, iletişim, bilgi teknolojilerini kullanma, Türkçe yi güzel kullanma becerisi [2004İ8] Eğitimin tüm kademelerini kapsayan müfredat değişikliği en son 1968 de yapılırken, MEB 36 yıl aradan sonra bütünsel değişim için harekete geçti. Talim ve Terbiye Kurulu (TTK) ilköğretimin Hayat Bilgisi, Matematik, Sosyal Bilgiler, Fen ve Teknoloji ile Türkçe programlarını yenilerken, ezberci eğitimden uzaklaşılması amaçlandı. [2004C9] Genel olarak, kategoriler arası ilişkiler Şekil 1 deki gibi gösterilebilir. Şekil Yılı Kategoriler Arası İlişkilerin Grafiksel Olarak Gösterimi 2005 Yılı Gazetelerinin Analizleri Yeni program ile ilgili, 2005 yılı ulusal gazetelerde yayınlanan haberler ile ilgili bulgulara Tablo 3-4 te yer verilmiştir. Tablo 3 incelendiğinde, yeni programla ilgili 2005 yılı ulusal gazetelerde çıkan haberlerin 220 haber ile Eylül ayında (%48,24) yoğunlaştığı görülmektedir. Kategorik olarak ise içerik/tasarım (n=116, %25,43) ve dersler (n=93, %20,39) ile ilgili haberler yoğunlukla vurgulanmıştır. Ancak ders kategorisi ile ilgili haberlerde İlk okuma-yazma, Satranç dersi, Sanat-spor etkinlikleri ön plana çıkarken literatür taramasında Sosyal Bilgiler (Aykaç ve Başar, 2005; Canerik, 2005; Kutlu, 2005), Matematik (Kutlu, 2005), Fen ve Teknoloji (Bağdatlı, 2005; Erdoğan, 2005; Kutlu, 2005), Hayat Bilgisi (Bayram, 2005; Kutlu, 2005) ve Türkçe (Kutlu, 2005) ders 160

7 TAŞDEMİR, KUŞ / Yenilenen İlköğretim Programı İle İlgili Ulusal Gazetelerde Yayınlanan Haberlerin İçerik Analizi Tablo Yılı Gazetelerde Çıkan Haberlerin Aylara Göre Dağılımları Ve Ön Plana Çıkan Kavramlar Kategoriler Aylar % Öğrenci ,5 Öğretmen ,2 Veli ,0 İçerik/ tasarım , ,4 Ders ,4 Materyal ,7 değerlendirme ,7 İzlenim , % 4,4 5,7 1,3 0,4 3,5 10,7 4,8 14,7 48,2 0,2 2,6 3, yılı ulusal haberlerdeki ön plana çıkan kavramlar Öğrenci Öğretmen Veli İçerik/ tasarım Ders Materyal değerlendirme İzlenim Öğrenci merkezli, kendine güvenen, sorgulayıcı, düşünen, tartışan, iletişim kuran Öğretmen eğitimi, önder, rehber Veli eğitimi Ezberci eğitime son, aktif öğrenme teknikleri, şarkılı-türkülü öğretim, uygulama ağırlıklı, gereksiz bilgileri hafifletme, tümden gelim yerine tümevarım Ezberci eğitime devam, kitapların dağıtılamaması, birleştirilmiş sınıflar düşünülmeden, sınıf mevcudu kalabalık İlkokuma yazma, satranç dersi, sanat-spor etkinlikleri Zengin materyal kullanımı, ders kitapları Proje ödevleri, alternatif ölçme-değerlendirme teknikleri Tümüyle değişim, tepeden tırnağa/baştan sona yenilenme, yenilik programları ile ilgili çalışmaların yoğunlukla yapıldığı görülmektedir. Öğretmen kategorisinde ise öğretmenlere yönelik hizmet-içi eğitimin daha çok teorik düzeyde kaldığı ve uygulamaya az yer verildiği (Yaşar, Gültekin, Türkan, Yıldız ve Girmen, 2005), öğretmenlerin yeni öğrenme ortamında sınıf yönetiminde ve kavramların oluşturulması aşamasında etkinlik seçiminde zorlandıkları, sorumluluk paylaşımına yanaşmadıkları ortaya çıkmıştır (Bukova-Güzel ve Alkan, 2005). Ayrıca Bayram (2005) öğretmenlerin yeni programa ilişkin olumlu yönde görüş içinde olduğu sonucuna ulaşmıştır. Yapılan bu çalışmalarda öğretmenlerin yeni program ile ilgili yetersizliklerinin olması ve bu durumun programın uygulanmasında karşılaşılan sorunlardan biri olduğuna vurgu yapılması, haberlerde ortaya çıkan öğretmen eğitimi, uyumu, hizmet içi eğitim kavramları ile birbirini tamamlar niteliktedir. Bununla birlikte sınavlar/değerlendirme kategorisi ile ilgili olarak haberlerde yeni uygulamaya konulan alternatif ölçme-değerlendirme teknikleri yer alırken literatürde sınıfların kalabalık olması nedeniyle her öğrencinin bireysel olarak değerlendirilmediği (Aykaç ve Başar, 2005), öğretim programlarında yer alan ölçme ve değerlendirme kavramlarına yer verildiği, ancak bu kavramların ne anlama geldiği ve uygulamaya yönelik örneklerin programlarda yer almadığı (Kutlu, 2005) gibi bu kategori ile ilgili olumsuz araştırma sonuçlarına ulaşılmıştır. İçerik/tasarım kategorisi ile ilgili literatürde ise yeni programlarının öğrenci merkezli olduğu (Bağdatlı, 2005; Güler ve Şimşek, 2007), yapılandırmacı öğrenme yaklaşımına uygun hazırlandığı (Aykaç ve Başar, 2005), temel felsefesi Avrupa Birliği (AB) normlarına uygun (Canerik, 2005), amaçlar, içerik, yöntem, değerlendirme açısından daha güncel ve 161

8 K U R A M V E U Y G U L A M A D A E Ğ İ T İ M B İ L İ M L E R İ Tablo Yılı Kategoriler Arası İlişkiler ile İlgili Bulgular Öğrenci Öğretmen Veli İçerik/ tasarım Ders Materyal değ. İzlenim Öğrenci -,887,607,975,679,985,956,542,933 Öğretmen -,714,906,893,885,939,481,839 Veli -,603,755,617,649,491,470 İçerik/ tasarım -,705,963,950,516,922 -,672,778,246,623 Ders -,976,602,937 Materyal -,574,914 değerlendirme -,490 İzlenim - daha olumlu olduğu (Şahin, Turan ve Apak, 2005) ve daha olumlu sonuç verdiği (Bayram, 2005) yönünde araştırma bulgularına rastlanmaktadır. Ayrıca, Erdoğan (2005) araştırmasında sınıfta yapılan aktivitelerin yeni program ile uygulamalı bir şekilde laboratuvarlarda yapıldığını ve yeni programda yer alan konuların kolay, anlaşılır, somut ve gerçek yaşam ile ilişkili ve öğrencilerin gelişim düzeylerine uygun bir şekilde yeniden düzenlendiği sonuçlarına ulaşmıştır. Bununla birlikte Ercan ve Altun (2005) öğretmenlerin %95 inin yeni program ile öğrencilerin kendilerini daha rahat ifade edebildiklerini ve öğrencilerin önceki yıllara göre öğrenme sürecine daha aktif katıldıklarını belirttikleri görülmüştür yılı gazete haberlerinde yenilenen programlar ile ilgili örnek alıntılara aşağıda yer verilmiştir. Yeni Müfredat Zayıf: Öğretmenlerin hepsi, teknolojinin yetersiz ve sınıfların kalabalık olduğu görüşünde birleşti. Sınıf mevcudu kalabalık, ölçme ve değerlendirme yöntem ve teknikleri yetersiz, görsel ve teknolojik iletişim araçları yetersiz, veliler program hakkında yeteri kadar bilgilendirilemedi [2005C6] Yeni Müfredat Sınıfı Geçti: Uzmanlara göre pasif yurttaştan aktif yurttaşa geçişi hedefleyen müfredatın başarılı olabilmesi için derslerde kullanılacak araç-gereç artırılmalı, eski modele alışkın öğretmen hizmet içi eğitim almalı ve kalabalık sınıf sorunu çözülmeli Raporda müfredatın eksikleri ve olması gerekenler şöyle anlatılıyor: Yöneticilerin ve denetçilerin hizmet içi eğitim alması gerekli. Aileler de yeni müfredat konusunda bilgilendirilmeli. Programın başarısı araç gereç ve materyal zenginliğine bağlı. Programın uygulanması için sınıf mevcudunun a çekilmesi gerekmektedir. [2005E6] Kategoriler arası ilişkiler ile ilgili bulgulara Tablo 6 de yer verilmiştir. Tablo 4 bulguları incelendiğinde sınavlar/değerlendirme yetersizlik/ (r 8-5 =,246) kategorileri arasında çok zayıf; sınavlar/değerlendirmeöğretmen (r 8-2 =,481), sınavlar/değerlendirme-veli (r 8-3 =,491) ve sınavlar/değerlendirme-izlenim (r 8-9 =,490) arasında zayıf; öğrenci-veli (r 1- =,607), içerik/tasarım-veli (r =,603), yetersizlik/-öğrenci (r =,679), ders-veli (r 6- =,617), ders-yetersizlik/ (r =,672), materyal-veli (r 7-3 =,649), sınavlar/değerlendirme öğrenci (r 8-1 =,542), sınavlar/değerlendirme içerik/ tasarım (r 8-4 =,516), sınavlar/değerlendirme ders (r 8-6 =,602), sınavlar/değerlendirme materyal (r 8- =,574), izlenim-yetersizlik/ (r =,623) kategoriler arasında orta düzeyde bir ilişki vardır. Genel olarak yetersizlik/ ile sınavlar/değerlendirme kategorileri arasındaki çok zayıf düzeyde iken öğretmen, içerik/tasarım ve materyal kategorileri arasında yüksek bir ilişkinin olması bu kategorilerle ilgili ların haberlere yansıdığını göstermektedir. Tablo 3 te ders kitapları, kalabalık sınıflar, ezberci eğitim gibi kavramlar haberlerde kaynağı olarak eşdizimsel ön plana çıkmaktadır. 162

Öğretmen Görüşlerine Göre İsviçre (Basel) ve Türkiye İlköğretim Programlarının Karşılaştırılması: Bir Durum Çalışması *

Öğretmen Görüşlerine Göre İsviçre (Basel) ve Türkiye İlköğretim Programlarının Karşılaştırılması: Bir Durum Çalışması * Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi Haziran 2012, 13(1), 119-139. Öğretmen Görüşlerine Göre İsviçre (Basel) ve Türkiye İlköğretim Programlarının Karşılaştırılması: Bir Durum Çalışması

Detaylı

Öğretmenlerin Yeni İlköğretim 1-5. Sınıf Programlarıyla İlgili Görüşleri ve Programı Uygulamaya Hazırlayıcı Bir Hizmetiçi Eğitim Çalışması Örneği

Öğretmenlerin Yeni İlköğretim 1-5. Sınıf Programlarıyla İlgili Görüşleri ve Programı Uygulamaya Hazırlayıcı Bir Hizmetiçi Eğitim Çalışması Örneği Ege Eğitim Dergisi 2005 (6) 2: 21 57 Öğretmenlerin Yeni İlköğretim 1-5. Sınıf Programlarıyla İlgili Görüşleri ve Programı Uygulamaya Hazırlayıcı Bir Hizmetiçi Eğitim Çalışması Örneği Nilay T. Bümen * Öz

Detaylı

Yeni Öğretim Programlarını İnceleme ve Değerlendirme Raporu

Yeni Öğretim Programlarını İnceleme ve Değerlendirme Raporu Yeni Öğretim Programlarını İnceleme ve Değerlendirme Raporu 30 Mayıs 2005 Not: Bu rapor http://www.erg.sabanciuniv.edu/ adresinde erişime açık olarak sulunmuş olup, okurlarımızla paylaşmak amacıyla izin

Detaylı

İlköğretim Bilişim Teknolojileri Öğretmenlerinin Mesleğe Yönelik Sorunları, Bu Sorunların Nedenleri ve Çözüm Önerileri

İlköğretim Bilişim Teknolojileri Öğretmenlerinin Mesleğe Yönelik Sorunları, Bu Sorunların Nedenleri ve Çözüm Önerileri GEFAD / GUJGEF 33(3): 495-530 (2013) İlköğretim Bilişim Teknolojileri Öğretmenlerinin Mesleğe Yönelik Sorunları, Bu Sorunların Nedenleri ve Çözüm Önerileri The Problems of Information Technology Teachers

Detaylı

ORTAÖĞRETİM 11. SINIF FİZİK DERSİ ÖĞRETİM PROGRAMI

ORTAÖĞRETİM 11. SINIF FİZİK DERSİ ÖĞRETİM PROGRAMI T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI TALİM ve TERBİYE KURULU BAŞKANLIĞI ORTAÖĞRETİM 11. SINIF FİZİK DERSİ ÖĞRETİM PROGRAMI Ağustos 2011 Ankara T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI TALİM ve TERBİYE KURULU BAŞKANLIĞI FİZİK

Detaylı

Eğitim Bilimleri Doktora Tezlerinde Kullanılan Ölçme Araçları: Nitelik Düzeyleri ve Analitik Hata Tipleri

Eğitim Bilimleri Doktora Tezlerinde Kullanılan Ölçme Araçları: Nitelik Düzeyleri ve Analitik Hata Tipleri Kuram ve Uygulamada Eğitim Bilimleri Educational Sciences: Theory & Practice - 11(1) Kış/Winter 311-334 2011 Eğitim Danışmanlığı ve Araştırmaları İletişim Hizmetleri Tic. Ltd. Şti. Eğitim Bilimleri Doktora

Detaylı

BİLGİSAYAR ÖĞRETMENLERİNİN SEÇMELİ BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ ÖĞRETİM PROGRAMININ UYGUNLUĞUNA İLİŞKİN GÖRÜŞLERİNİN BELİRLENMESİ

BİLGİSAYAR ÖĞRETMENLERİNİN SEÇMELİ BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ ÖĞRETİM PROGRAMININ UYGUNLUĞUNA İLİŞKİN GÖRÜŞLERİNİN BELİRLENMESİ BİLGİSAYAR ÖĞRETMENLERİNİN SEÇMELİ BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ ÖĞRETİM PROGRAMININ UYGUNLUĞUNA İLİŞKİN GÖRÜŞLERİNİN BELİRLENMESİ VIEWPOINTS OF COMPUTER TEACHERS ABOUT RELEVANCE OF THE INFORMATICS TECHNOLOGIES

Detaylı

Eski ve Yeni Ortaöğretim Tarih Programının Amaç ve İçerik Özelliklerinin Karşılaştırmalı Olarak İncelenmesi *

Eski ve Yeni Ortaöğretim Tarih Programının Amaç ve İçerik Özelliklerinin Karşılaştırmalı Olarak İncelenmesi * Kuram ve Uygulamada Eğitim Bilimleri Educational Sciences: Theory & Practice - 11(4) Güz/Autumn 2135-2153 2011 Eğitim Danışmanlığı ve Araştırmaları İletişim Hizmetleri Tic. Ltd. Şti. Eski ve Yeni Ortaöğretim

Detaylı

KARADENĠZ TEKNĠK ÜNĠVERSĠTESĠ FEN BĠLĠMLERĠ ENSTĠTÜSÜ ĠLKÖĞRETĠM ANABĠLĠM DALI

KARADENĠZ TEKNĠK ÜNĠVERSĠTESĠ FEN BĠLĠMLERĠ ENSTĠTÜSÜ ĠLKÖĞRETĠM ANABĠLĠM DALI KARADENĠZ TEKNĠK ÜNĠVERSĠTESĠ FEN BĠLĠMLERĠ ENSTĠTÜSÜ ĠLKÖĞRETĠM ANABĠLĠM DALI YENĠLENEN FEN VE TEKNOLOJĠ MÜFREDATINDA FEN VE TEKNOLOJĠ ÖĞRETMEN YETERLĠKLERĠNĠN NĠTEL OLARAK BELĠRLENDĠĞĠ BĠR ÇALIġMA YÜKSEK

Detaylı

T. C. GİRESUN ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İLKÖĞRETİM ANABİLİM DALI

T. C. GİRESUN ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İLKÖĞRETİM ANABİLİM DALI T. C. GİRESUN ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İLKÖĞRETİM ANABİLİM DALI 7. SINIF SOSYAL BİLGİLER DERSİNDE CBS KULLANIMININ ÖĞRENCİLERİN AKADEMİK BAŞARILARINA ETKİSİ THE EFFECT OF USING GIS IN SEVENTH

Detaylı

İlköğretim Okullarında Bilişim Teknolojileri Dersi Yeni Öğretim Programının Öğretmen Görüşlerine Göre Değerlendirilmesi

İlköğretim Okullarında Bilişim Teknolojileri Dersi Yeni Öğretim Programının Öğretmen Görüşlerine Göre Değerlendirilmesi 73 İlköğretim Okullarında Bilişim Teknolojileri Dersi Yeni Öğretim Programının Öğretmen Görüşlerine Göre Değerlendirilmesi Aslan GÜLCÜ * Saadettin AYDIN ** Şenay AYDIN *** Özet Bu araştırmanın temel amacı

Detaylı

İLKÖĞRETİM PROGRAMLARININ İLKYARDIM VE TEMEL SAĞLIK EĞİTİMİ AÇISINDAN İNCELENMESİ (SİVAS İLİ ÖRNEKLEMİ)

İLKÖĞRETİM PROGRAMLARININ İLKYARDIM VE TEMEL SAĞLIK EĞİTİMİ AÇISINDAN İNCELENMESİ (SİVAS İLİ ÖRNEKLEMİ) T.C. GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ İLKÖĞRETİM PROGRAMLARININ İLKYARDIM VE TEMEL SAĞLIK EĞİTİMİ AÇISINDAN İNCELENMESİ (SİVAS İLİ ÖRNEKLEMİ) Hazırlayan Serap KÖŞE Eğitim Bilimleri

Detaylı

ANKARA ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ EĞİTİM PROGRAMLARI ANABİLİM DALI PROGRAM GELİŞTİRME BİLİM DALI

ANKARA ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ EĞİTİM PROGRAMLARI ANABİLİM DALI PROGRAM GELİŞTİRME BİLİM DALI ANKARA ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ EĞİTİM PROGRAMLARI ANABİLİM DALI PROGRAM GELİŞTİRME BİLİM DALI ÖĞRETMENLERİN İLKÖĞRETİM MATEMATİK ÖĞRETİM PROGRAMINA İLİŞKİN GÖRÜŞLERİNİN VE MATEMATİĞE YÖNELİK

Detaylı

Öğretmen Adaylarının Çalışma Yaprağı Geliştirme ve Kullanma Uygulaması İle Bu Uygulamaya Yönelik Görüşlerinin Değerlendirilmesi

Öğretmen Adaylarının Çalışma Yaprağı Geliştirme ve Kullanma Uygulaması İle Bu Uygulamaya Yönelik Görüşlerinin Değerlendirilmesi Kuram ve Uygulamada Eğitim Bilimleri Educational Sciences: Theory & Practice - 12(1) Kış/Winter 241-270 2012 Eğitim Danışmanlığı ve Araştırmaları İletişim Hizmetleri Tic. Ltd. Şti. www.edam.com.tr/kuyeb

Detaylı

FATİH Projesi Üzerine Bir Değerlendirme

FATİH Projesi Üzerine Bir Değerlendirme Türk Kütüphaneciliği 27, 2 (2013), 317-339 FATİH Projesi Üzerine Bir Değerlendirme Selda Ekici * ve Bülent Yılmaz ** Öz Bu çalışma ile FATİH Projesi nin (Fırsatları Artırma ve Teknolojiyi İyileştirme Hareketi),

Detaylı

Eğitim ve Bilim. Cilt 39 (2014) Sayı 175 73-94. Dünya da ve Türkiye de Hizmetiçi Eğitimler: Kurumsal ve Akademik Hafıza(Kayıpları)mız

Eğitim ve Bilim. Cilt 39 (2014) Sayı 175 73-94. Dünya da ve Türkiye de Hizmetiçi Eğitimler: Kurumsal ve Akademik Hafıza(Kayıpları)mız Eğitim ve Bilim Cilt 39 (2014) Sayı 175 73-94 Dünya da ve Türkiye de Hizmetiçi Eğitimler: Kurumsal ve Akademik Hafıza(Kayıpları)mız Murat Günel 1, Kutlu Tanrıverdi 2 Öz Geçtiğimiz doksan yıl içinde ulusal

Detaylı

İLKÖĞRETİM ÖĞRETMEN ADAYLARININ MESLEKİ VE ÖZEL ALAN YETERLİKLERİ

İLKÖĞRETİM ÖĞRETMEN ADAYLARININ MESLEKİ VE ÖZEL ALAN YETERLİKLERİ EĞİTİM FAKÜLTELERİNİN ÖĞRETMEN YETİŞTİRME KAPASİTESİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ İLKÖĞRETİM ÖĞRETMEN ADAYLARININ MESLEKİ VE ÖZEL ALAN YETERLİKLERİ Editörler Yrd. Doç Dr. Abdurrahman EKİNCİ Öğrt. Gör. Ömer

Detaylı

New High School Instructional Programs in Turkey: Problems, Expectations and Suggestions

New High School Instructional Programs in Turkey: Problems, Expectations and Suggestions Elementary Education Online, 11(1), 35-50, 2012. İlköğretim Online, 11(1), 35-50, 2012. [Online]: http://ilkogretim-online.org.tr New High School Instructional Programs in Turkey: Problems, Expectations

Detaylı

Bilgisayar Destekli Matematik Öğretiminin (BDMÖ) Akademik Başarıya Etkisi: Bir Metaanaliz Çalışması *

Bilgisayar Destekli Matematik Öğretiminin (BDMÖ) Akademik Başarıya Etkisi: Bir Metaanaliz Çalışması * Kuram ve Uygulamada Eğitim Bilimleri Educational Sciences: Theory & Practice 14(5) 2013-2035 2014 Eğitim Danışmanlığı ve Araştırmaları İletişim Hizmetleri Tic. Ltd. Şti. www.edam.com.tr/kuyeb DOI: 10.12738/estp.2014.5.2311

Detaylı

GÜNDEM BELİRLEME TEORİSİ BAĞLAMINDA 30 MART 2014 YEREL SEÇİMLERİNİN BASINDA SUNUMU: AKP VE CHP ÖRNEĞİ

GÜNDEM BELİRLEME TEORİSİ BAĞLAMINDA 30 MART 2014 YEREL SEÇİMLERİNİN BASINDA SUNUMU: AKP VE CHP ÖRNEĞİ GÜNDEM BELİRLEME TEORİSİ BAĞLAMINDA 30 MART 2014 YEREL SEÇİMLERİNİN BASINDA SUNUMU: AKP VE CHP ÖRNEĞİ Ahmet GÜNEŞ Cumhuriyet University, Turkey ahmetgunes5050@gmail.com ÖZET Türkiye, siyasal bir deneyim

Detaylı

Web Tabanlı İçerik Geliştirme Mesleki Gelişim Programının Değerlendirilmesi *

Web Tabanlı İçerik Geliştirme Mesleki Gelişim Programının Değerlendirilmesi * Kuram ve Uygulamada Eğitim Bilimleri Educational Sciences: Theory & Practice 14(4) 1409-1437 2014 Eğitim Danışmanlığı ve Araştırmaları İletişim Hizmetleri Tic. Ltd. Şti. www.edam.com.tr/kuyeb DOI: 10.12738/estp.2014.4.2131

Detaylı

Tarih Öğretmeni Eğitiminde Tarihsel Romanların Kullanımı: Bir Eylem Araştırması

Tarih Öğretmeni Eğitiminde Tarihsel Romanların Kullanımı: Bir Eylem Araştırması Ahi Evran Üniversitesi Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi (KEFAD) Cilt 12,Sayı 4, Aralık 2011, Sayfa 277-301 Tarih Öğretmeni Eğitiminde Tarihsel Romanların Kullanımı: Bir Eylem Araştırması İbrahim Hakkı

Detaylı

Bloom un Gözden Geçirilmiş Bilişsel Alan Taksonomisinin Türkiye de ve Uluslararası Alanda Kabul Görme Durumu

Bloom un Gözden Geçirilmiş Bilişsel Alan Taksonomisinin Türkiye de ve Uluslararası Alanda Kabul Görme Durumu Kuram ve Uygulamada Eğitim Bilimleri Educational Sciences: Theory & Practice - 11(2) Bahar/Spring 749-772 2011 Eğitim Danışmanlığı ve Araştırmaları İletişim Hizmetleri Tic. Ltd. Şti. Bloom un Gözden Geçirilmiş

Detaylı

YABANCI DİL DİLBİLGİSİ İNTERNET SİTELERİNE YÖNELİK ÖĞRENCİ GÖRÜŞLERİ (TRAKYA ÜNİVERSİTESİ ÖRNEĞİ)

YABANCI DİL DİLBİLGİSİ İNTERNET SİTELERİNE YÖNELİK ÖĞRENCİ GÖRÜŞLERİ (TRAKYA ÜNİVERSİTESİ ÖRNEĞİ) T.C. TRAKYA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ EĞİTİM BİLİMLERİ ANABİLİM DALI EĞİTİM PROGRAMLARI VE ÖĞRETİM BİLİM DALI YÜKSEK LİSANS TEZİ YABANCI DİL DİLBİLGİSİ İNTERNET SİTELERİNE YÖNELİK ÖĞRENCİ

Detaylı

TEACHERS OPINIONS ON THE ENGLISH CURRICULUM OF THE 2 nd GRADE PRIMARY EDUCATION

TEACHERS OPINIONS ON THE ENGLISH CURRICULUM OF THE 2 nd GRADE PRIMARY EDUCATION ISSN: 2342-0251 Volume 3/1 Spring 2015 p. 210/223 TEACHERS OPINIONS ON THE ENGLISH CURRICULUM OF THE 2 nd GRADE PRIMARY EDUCATION İngilizce Öğretmenlerinin İlkokul 2. Sınıf İngilizce Dersi Öğretim Programı

Detaylı

Sınıf Yönetimi ve Sınıf İçi Disiplin Problemleri, Nedenleri ve Çözüm Önerileri Üzerine Nitel Bir Araştırma: Bilişim Teknolojileri Dersi Örneği

Sınıf Yönetimi ve Sınıf İçi Disiplin Problemleri, Nedenleri ve Çözüm Önerileri Üzerine Nitel Bir Araştırma: Bilişim Teknolojileri Dersi Örneği DURU / Uyum Zorluklarını Yordamada Yalnızlık, Sosyal Destek ve Sosyal Bağlılık Arasındaki... 853 Sınıf Yönetimi ve Sınıf İçi Disiplin Problemleri, Nedenleri ve Çözüm Önerileri Üzerine Nitel Bir Araştırma:

Detaylı

TALİM VE TERBİYE KURULU İLKÖĞRETİM MEDYA OKURYAZARLIĞI DERSİ ÖĞRETİM PROGRAMI VE KILAVUZU

TALİM VE TERBİYE KURULU İLKÖĞRETİM MEDYA OKURYAZARLIĞI DERSİ ÖĞRETİM PROGRAMI VE KILAVUZU T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI TALİM VE TERBİYE KURULU T.C. RADYO VE TELEVİZYON ÜST KURULU İLKÖĞRETİM MEDYA OKURYAZARLIĞI DERSİ ÖĞRETİM PROGRAMI VE KILAVUZU ANKARA 2006 MEDYA OKURYAZARLIĞI DERSİ ÖĞRETİM PROGRAMI

Detaylı

İlköğretim Öğrencilerinin Karakter Eğitimi Sürecinde Örtük Programın Etkisi *

İlköğretim Öğrencilerinin Karakter Eğitimi Sürecinde Örtük Programın Etkisi * Kuram ve Uygulamada Eğitim Bilimleri Educational Sciences: Theory & Practice 12 (2) [Ek Özel Sayı/Supplementary Special Issue] Bahar/Spring 1513-1534 2012 Eğitim Danışmanlığı ve Araştırmaları İletişim

Detaylı

Bilişim Teknolojileri Öğretmenlerinin Üstlendikleri Roller ve Onlardan Beklentiler *

Bilişim Teknolojileri Öğretmenlerinin Üstlendikleri Roller ve Onlardan Beklentiler * Kuram ve Uygulamada Eğitim Bilimleri Educational Sciences: Theory & Practice - 1(1) Kış/Winter 1-78 01 Eğitim Danışmanlığı ve Araştırmaları İletişim Hizmetleri Tic. Ltd. Şti. www.edam.com.tr/kuyeb Bilişim

Detaylı

Türkiye ve ABD İlköğretim Sosyal Bilgiler Öğretim Programlarının Değerler Eğitimi Açısından Karşılaştırılması *

Türkiye ve ABD İlköğretim Sosyal Bilgiler Öğretim Programlarının Değerler Eğitimi Açısından Karşılaştırılması * Kuram ve Uygulamada Eğitim Bilimleri Educational Sciences: Theory & Practice 12 (2) [Ek Özel Sayı/Supplementary Special Issue] Bahar/Spring 1613-1632 2012 Eğitim Danışmanlığı ve Araştırmaları İletişim

Detaylı