Alâaddin YÜKSEL. Antalya Valisi

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Alâaddin YÜKSEL. Antalya Valisi"

Transkript

1 T.C. ANTALYA ĐL ÖZEL ĐDARESĐ 2009 YILI FAALĐYET RAPORU 2010 ŞUBAT ANTALYA

2 SUNUŞ Đlimiz Özel Đdaresinin 2009 Mali Yılı Bütçesi Đl Genel Meclisimizce TL olarak kabul edilmiştir. Antalya nın coğrafi durumu itibari ile geniş bir alana sahip olması ve aynı zamanda kırsal kesimde yaşayan nüfus bakımından ilimizin ülkemizdeki en fazla nüfusa sahip illerden biri olması nedeniyle bize hizmetlerin sunumunda önceliklerin iyi belirlenmesini, kaynakların etkin, verimli, tasarruf ilkesine uygun ve yerinde kullanımında daha fazla gayret gösterilmiştir. Đdaremiz 2009 yılında yapmış olduğu hizmet ve faaliyetlerinde stratejik planlamaya uygun olarak belirlenen politika, hedef ve amaçlara; mevcut bütçe imkanları ile ulaşmaya çalışılmıştır. Yapılan çalışmalar açık, şeffaf, hesap verebilir ve insan odaklı bir anlayış ile 2009 yılı faaliyet raporunda ayrıntılı bir şekilde açıklanmıştır. Đl Özel Đdaresinin temel amacı Antalyalıların ihtiyaç duydukları mahalli müşterek nitelikteki hizmetlerin en iyi şekilde karşılanmasıdır. Başta eğitim, sağlık, tarım, kültür, turizm, spor, bayındırlık, çevre-orman ve sosyal hizmet alanları olmak üzere yasalarla belirlenen tüm hizmetleri halkımızın hayat kalitesini yükseltecek ve kentsel yaşam ile kırsal yaşam arasındaki farkı azaltacak şekilde sunmak için özel idarenin tüm kaynakları kullanılmaktadır sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 41 inci maddesinde kamu idarelerinin stratejik planlama ve performans programları uyarınca yürütülen faaliyetleri, belirlenmiş performans göstergelerine göre, hedef ve gerçekleşme durumu ile meydana gelen sapmaların nedenlerini açıklayacak ve idarenin faaliyet sonuçlarını gösterecek şekilde faaliyet raporu hazırlamaları hükme bağlanmıştır. Kamu yönetiminde mali saydamlık ve hesap verme sorumluluğu prensibi çerçevesinde hazırlanan 2009 yılı Antalya Đl Özel Đdaresi Faaliyet Raporu; Đl Özel Đdaresinin misyonu, vizyonu, teşkilat yapısı, insan kaynakları ve fiziki kaynakları, bilişim sistemi, yönetim ve iç kontrol sistemi, temel politikalar ve öncelikler, 2009 yılında yürütülen yatırım hizmetleri ve önemli projelere ait bilgilerle mali bilgileri kapsamaktadır sayılı Đl Özel Đdaresi Kanununun 39 uncu maddesi gereğince hazırlanan 2009 Yılı Antalya Đl Özel Đdaresi Faaliyet Raporunu Đl Genel Meclisimize arz ederim. Alâaddin YÜKSEL Antalya Valisi 2

3 ĐÇĐNDEKĐLER I- GENEL BĐLGĐLER... 3 I- GENEL BĐLGĐLER... 4 A- MĐSYON VE VĐZYON... 4 Misyonumuz... 4 Vizyonumuz... 4 B- YETKĐ, GÖREV VE SORUMLULUKLAR... 5 C- ĐDAREYE ĐLĐŞKĐN BĐLGĐLER Fiziksel Yapı Örgüt Yapısı Bilgi ve Teknolojik Kaynaklar Đnsan Kaynakları Sunulan Hizmetler Yönetim ve Đç Kontrol Sistemi D- DĐĞER HUSUSLAR A- ĐDARENĐN AMAÇ VE HEDEFLERĐ B- TEMEL POLĐTĐKALAR VE ÖNCELĐKLER III- FAALĐYETLERE ĐLĐŞKĐN BĐLGĐ VE DEĞERLENDĐRMELER A- MALĐ BĐLGĐLER Bütçe Uygulama Sonuçları Temel Mali Tablolara Đlişkin Açıklamalar Mali Denetim Sonuçları B- PERFORMANS BĐLGĐLERĐ Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı Đnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığı Tarım ve Altyapı Hizmetleri Dairesi Başkanlığı Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı Đmar ve Đnşaat Dairesi Başkanlığı Hukuk Müşavirliği Faaliyetleri Encümen Müdürlüğü Đl Emniyet Müdürlüğü Gençlik ve Spor Đl Müdürlüğü Sosyal Hizmetler Đl Müdürlüğü Đl Milli Eğitim Müdürlüğü Karayolları 13.Bölge Müdürlüğü Đl Sağlık Müdürlüğü Tarım Đl Müdürlüğü Đl Kültür ve Turizm Müdürlüğü Köylere Hizmet Götürme Birlikleri Lara Birlik Köylere Yardım Đlçe Özel Đdareleri IV-KURUMSAL KABĐLĐYET VE KAPASĐTENĐN DEĞERLENDĐRĐLMESĐ IV-KURUMSAL KABĐLĐYET VE KAPASĐTENĐN DEĞERLENDĐRĐLMESĐ A- ÜSTÜNLÜKLER B- ZAYIFLIKLAR C- DEĞERLENDĐRME V- ÖNERĐ VE TEDBĐRLER TABLO LĐSTESĐ GRAFĐK LĐSTESĐ EKLER EK 1: ÜST YÖNETĐCĐNĐN ĐÇ KONTROL GÜVENCE BEYANI EK 2: HARCAMA YETKĐLĐSĐNĐN ĐÇ KONTROL GÜVENCE BEYANI EK 3: MALĐ HĐZMETLER BĐRĐM YÖNETĐCĐSĐNĐN BEYANI

4 I- GENEL BĐLGĐLER A- MĐSYON VE VĐZYON Misyonumuz Đl halkına mahalli müşterek nitelikte öncelikle eğitim, sağlık, tarım, kültür, turizm, spor, bayındırlık, çevre-orman ve sosyal hizmet alanlarında olmak üzere yasalarla belirlenen tüm hizmetleri; katılımcı, açık, etkin, süratli, yenilikçi, hesap verebilir biçimde ve en az maliyetle, rekabetçi bir anlayışla yürüterek, Antalya nın kaynaklarını sürdürülebilir, planlı, verimli ve rasyonel biçimde kullanarak, halkın yaşam kalitesi ve refah düzeyini yükseltmek, kırsal ile kent merkezi hayat standartlarını dengelemektir. Vizyonumuz Yeryüzünün Cenneti Antalya nın, Dünya Kenti imajına yakışır çağdaş teknolojileri en üst düzeyde kullanan, yerinden yönetim anlayışını özümseyerek uygulayan, hizmette kaliteyi en ön planda tutan, turizm, tarım, ticaret-sanayi ve teknoloji geliştirme alanlarında öncü bir Antalya yaratmak için insan odaklı, öngörülü, küreselleşme olgusunun farkında ve değişime ayak uyduran, ihtiyaçlara duyarlı bir kurum olmaktır. 4

5 B- YETKĐ, GÖREV VE SORUMLULUKLAR 04/03/2005 tarihinde yürürlüğe giren 5302 sayılı Đl Özel Đdaresi Kanunu ile Đl Özel Đdaresinin kuruluşu, organları, yönetimi, görev ve sorumlulukları ile çalışma usul ve esasları yeniden düzenlenmiştir yılından sonra kamu yönetiminde sürdürülen yeniden yapılanma çalışmaları sonucunda yerel yönetimlerin yetki ve sorumlulukları artırılmıştır. Yerinden yönetimin güçlendirilmesi ilkesinin hayata geçirilmesi paralelinde il özel idarelerinin de yetki, görev ve sorumlulukları genişlemiştir. Đl Özel Đdaresinin görev ve sorumlulukları 5302 sayılı Đl Özel Đdaresi Kanunun 6. maddesinde: Đl özel idaresi mahallî müşterek nitelikte olmak şartıyla; Gençlik ve spor Sağlık, tarım, sanayi ve ticaret; Belediye sınırları il sınırı olan Büyükşehir Belediyeleri hariç ilin çevre düzeni plânı, bayındırlık ve iskân, toprağın korunması, erozyonun önlenmesi, kültür, sanat, turizm, sosyal hizmet ve yardımlar, yoksullara mikro kredi verilmesi, çocuk yuvaları ve yetiştirme yurtları; ilk ve orta öğretim kurumlarının arsa temini, binalarının yapım, bakım ve onarımı ile diğer ihtiyaçlarının karşılanmasına ilişkin hizmetleri il sınırları içinde, Đmar, yol, su, kanalizasyon, katı atık, çevre, acil yardım ve kurtarma; orman köylerinin desteklenmesi, ağaçlandırma, park ve bahçe tesisine ilişkin hizmetleri belediye sınırları dışında, Yapmakla görevli ve yetkilidir. (Ek fıkra: 3/7/ /85 md. Değişik ikinci fıkra: 24/7/ /42 md.) Bakanlıklar ve diğer merkezi idare kuruluşları; yapım, bakım ve onarım işleri, devlet ve il yolları, içme suyu, sulama suyu, kanalizasyon, enerji nakil hattı, sağlık, eğitim, kültür, turizm, çevre, imar, bayındırlık, iskan, gençlik ve spor gibi hizmetlere ilişkin yatırımlar ile bakanlıklar ve diğer merkezi idare kuruluşlarının görev alanına giren diğer yatırımları, kendi bütçelerinde bu hizmetler için ayrılan ödenekleri il özel idarelerine aktarmak suretiyle gerçekleştirebilir. Aktarma işlemi ilgili bakanın onayıyla yapılır ve bu ödenekler tahsis amacı dışında kullanılamaz. Đş, il özel idaresinin tabi olduğu usul ve esaslara göre sonuçlandırılır. Đl özel idareleri de bütçe imkanları ölçüsünde bu yatırımlara kendi bütçesinden ödenek aktarabilir. Bu fıkraya göre, bakanlıklar ve diğer merkezi idare kuruluşları tarafından aktarılacak ödenekler ile gerçekleştirilecek yatırımlar, birinci fıkrada öngörülen görev alanı sınırlamasına tabi olmaksızın bütün il sınırları içinde yapılabilir. (Ek fıkra: 1/7/ /26 md.) Đl özel idaresi bütçesinden, emniyet hizmetlerinin gerektirdiği teçhizat alımıyla ilgili harcamalar yapılabilir. Đl çevre düzeni plânı; valinin koordinasyonunda, büyükşehirlerde büyükşehir belediyeleri, diğer illerde il belediyesi ve il özel idaresi ile birlikte yapılır. Đl çevre düzeni plânı belediye meclisi ile il genel meclisi tarafından onaylanır. (Ek cümle: 1/7/ /26 md.) Belediye sınırları il sınırı olan Büyükşehir Belediyelerinde il çevre düzeni planı ilgili Büyükşehir Belediyeleri tarafından yapılır veya yaptırılır ve doğrudan Belediye Meclisi tarafından onaylanır. Hizmetlerin yerine getirilmesinde öncelik sırası, il özel idaresinin malî durumu, hizmetin ivediliği ve verildiği yerin gelişmişlik düzeyi dikkate alınarak belirlenir. Đl özel idaresi hizmetleri, vatandaşlara en yakın yerlerde ve en uygun yöntemlerle sunulur. 5

6 Hizmet sunumunda özürlü, yaşlı, düşkün ve dar gelirlilerin durumuna uygun yöntemler uygulanır. Hizmetlerin diğer mahallî idareler ve kamu kuruluşları arasında bütünlük ve uyum içinde yürütülmesine yönelik koordinasyon o ilin valisi tarafından sağlanır. C- ĐDAREYE ĐLĐŞKĐN BĐLGĐLER 1- Fiziksel Yapı Bayındır Mahallesinde 3 adet ve Fabrikalar Mahallesinde 1 adet olmak üzere toplam 4 adet hizmet binası mevcuttur. Genel sekreterlik, daire başkanlıkları ve alt birimleri bu binalarda hizmet vermektedir. Hizmet binaları, personelin hizmet sunumuna yeterli durumdadır. 13 Đlçemizde Đdaremize ait Đlçe Özel Đdare hizmet binaları mevcut olup, diğer 6 Đlçede hükümet konağı içersinde hizmet vermektedir. Đdaremiz bünyesinde 3 adet atölye, 11 adet ambar, 2 adet yağlama-yıkama tesisi, 1 adet kazan dairesi, 1 adet marangozhane, 5 adet bekçi kulübesi, 1 adet bekçi evi, 1 adet dinamit deposu, 2 spor kulübü binası, 2 futbol sahası; 2 lokal, 2 misafirhane, 1 yemekhane ve 1 kreşten oluşan sosyal tesis ve 1 adet ayaklı su deposu bulunmaktadır. Diğer yandan merkezde 1 adet asfalt şantiyesi ile ilçelerde toplam 5 adet bakım evi ve bu bakım evlerinde toplam 8 adet şantiye binası vardır. Ayrıca, Đl Özel Đdaresine ait toplam 184 adet lojman bulunmakta olup, Đdaremiz ve Đçişleri Bakanlığı personeline tahsis edilmektedir. 2- Örgüt Yapısı 5302 sayılı Đl Özel Đdaresi Kanununun yürürlüğe girmesinden sonra, il özel idaresinin mevcut örgüt yapısı yeniden düzenlenmiştir. Bu yapı, 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi Kontrol Kanunuyla son şeklini almış ve Antalya Đl Özel Đdaresinin teşkilat yapısı aşağıdaki şemada gösterildiği gibi oluşturulmuştur. 6

7 ANTALYA ĐL ÖZEL ĐDARESĐ TEŞKĐLAT ŞEMASI 7

8 3- Bilgi ve Teknolojik Kaynaklar a) Bilişim Sistemi ve Teknolojik Malzeme Dağılımı Bilgi ve teknoloji kaynakları, Đdaremiz hizmet ve işlemlerinin hızlandırılması, etkinlik ve verimliliğin arttırılması ile veri kaybı risklerinin azaltılması amacıyla, etkin şekilde kullanılmaktadır. Đdaremiz birimlerinin bilgi işlem konusunda ihtiyaç duydukları teknik destek hizmeti, Bilgi Đşlem Müdürlüğünce yürütülmektedir. Bu çalışmalar, günümüzdeki teknolojik gelişmeler dikkate alınarak sürdürülmekte olup montaj, bakım-onarım, ağ oluşturma, yönetim, işletim, yazılım hizmetleri olmak üzere, birimlerin her türlü teknik destek ve alt yapı desteği hizmetlerini sağlamaktadır. Ayrıca, Đçişleri Bakanlığınca merkez ve taşra teşkilatının e-devlet dönüşümü amacıyla yürütülmekte olan E-Đçişleri Projesi alt yapı çalışmaları gerçekleştirilmektedir. Đl Özel Đdaresi bilişim alt yapısı, ihtiyaçları karşılayacak durumdadır. Đl Özel Đdaresi tarafından kullanılan yazılımlar ve teknolojik malzemeler aşağıdaki gibidir. Yazılım Adı MS Windows XP Pro MS Windows Vista Bus. MS Office 2003 Pro Win32 MS Office 2003 Win32 MS Win. Server 2003 Std MS Win. Server 2003 User CAL ISA Server 2004 Std. Proc. ISA Server 2000 Std. Proc. Symantec Antivirus Entp.Edit. Netcad cad yazılımı Tablo 1. Bilişim Sistemi Yazılım Dağılımı 8

9 TEKNOLOJĐK MALZEME DAĞILIMI Adet Masaüstü Bilgisayar Notebook Yazıcı Çok Fonksiyonlu Yazıcı 24 Tarayıcı 38 9 Kesintisiz Güç Kaynağı 7 Fotokopi Makinası 32 Swıtch sistemi 10 Server Sistemi Sayısı Grafik 1. Teknolojik Malzeme Dağılımı b) Taşıt ve Đş Makineleri Đdaremizce, köye yönelik olarak sunulan hizmetlerin ve yatırımların gerçekleştirilmesi amacıyla, çok sayıda iş makinesi ihtiyacı bulunmaktadır. Đdarenin makine parkında 405 adet araç bulunmakta olup, bunların birçoğunun yaşı 10 yılın üzerindedir yılında 17 adet binek oto, 1 adet ekskavatör, 4 adet silindir, 2 adet lastik tekerlekli kepçe ve 2 adet treyler çekici alımı yapılarak araç parkımız güçlendirilmiştir. Tamir ve bakım maliyetlerinin düşürülmesi ve köye yönelik hizmetlerin etkili ve verimli bir şekilde sunulabilmesi için, makine parkında yer alan araçların yenilenmesi çalışmaları devam etmektedir. 9

10 Makine Park Durumu Ana Đş Yardımcı Diğer Araçlar Makineleri Araçlar Toplam Makine Cinsi Sayısı Dozer 19 Greyder 27 Damperli Kamyon 90 Ana Đş Makineleri Sabit Kasalı Kamyon 6 Yükleyici 15 Ekskavatör 6 Kazıcı-Yükleyici 4 Silindir 16 Kompresör 15 Taksi-Arazi Binek 35 Pick-Up 21 Minibüs 5 Binek ve yardımcı Araçlar Otobüs 3 Traktör 1 Treyler Çekici 8 Vagondril (Delici) 8 Asfalt Distribütörü 7 Arazöz 2 Akaryakıt Tankeri 2 Konkasör 3 Diğerleri Kamptreyler 75 Semi Treyler + Kasalı Treyler 7 10

11 Forklift + Mobil Vinç 4 Roley Tank (Çekilir Tip) 4 Seyyar Kaynak Makinesi 4 Asfalt Tamir Aracı 2 Motor Scraper (Tarla Düzeltici) 1 Sondaj Makinesi 4 Jeneratör 10 Akaryakıt Treyleri 1 Genel Toplam 406 Tablo 2. Araç Dağılımı MAKĐNA PARK DURUMU (ARAÇ DAĞILIMI) Ana Đş Makinaları 198 adet; % Yardımcı Araçlar 95 adet; %23 Diğer Araçlar 112 adet; % Ana Đş Makinaları Yardımcı Araçlar Diğer Araçlar Grafik 2. Makine Park Durumu 11

12 ARAÇ YAŞ DAĞILIMI yaş 130 adet; % yaş 76 adet; %19 20 yaş ve üzeri 199 adet; % > Grafik 3. Araç Yaş Dağılımı 4- Đnsan Kaynakları Đdaremizin sunduğu hizmetler kadrolu memur, işçi, sözleşmeli ve geçici görevli personel ile yürütülmektedir. Çalışma şekline göre personel dağılımı aşağıdaki gibidir. Personel Sınıfı Personel Sayısı Memur (657 Sayılı Kanuna Göre) 161 Đşçi (4857 Sayılı Kanuna Göre) 711 Sözleşmeli 24 Geçici Görevli 19 Tablo 3. Personel Sınıfına Göre Dağılım Toplam

13 PERSONEL SINIFLANDIRMASI Đşçi (4857 Sayılı Kanuna Göre) 711; % Memur (657 Sayılı Kanuna Göre) 161; %17 Memur (657 Sayılı Kanuna Göre) Đşçi (4857 Sayılı Kanuna Göre) Sözleşmeli 24; %3 Sözleşmeli Geçici Görevli 19; %2 Geçici Görevli S1 Grafik 4. Çalışma Şekline Göre Personel Durumu 13

14 Çalışma Pozisyonuna Göre Personel Durumu Pozisyonlar Personel Sayısı Genel Đdare Hizmetler 78 Teknik Hizmetler 69 Avukatlık Hizmetleri (Avukat) 2 Sağlık Hizmetleri 1 Yardımcı Hizmetler Sayılı Personel Toplamı 161 Đşçi Personel Toplamı 711 Sözleşmeli Personel 24 TOPLAM 896 Geçici görevli Personel 19 Tablo 4. Çalışma Pozisyonuna Göre Personel Dağılım 14

15 ÖĞRENIM DURUMUNA GÖRE MEMUR PERSONELIN DAĞILIMI Lisansüstü 15; %9 Đlkokul 4; %2 Ortaokul 6; %4 Lise 37; %23 Lisans 65; %41 Yüksek Okul 33; %21 Grafik 5. Öğrenim Durumuna Göre Memur Personelin Dağılımı Đş Yeri Emeklilik Kıdemine Göre Memur Personelin Dağılımı Yıl Aralığı Personel Sayısı Toplam 161 Tablo 5. Hizmet Süresine Göre Memur Personelin Dağılımı 15

16 YAŞ DURUMUNA GÖRE MEMUR PERSONELĐN DAĞILIMI Personel Sayısı Yaş S1 Grafik 6. Yaş Durumuna Göre Memur Personelin Dağılımı ÖĞRENĐM DURUMUNA GÖRE ĐŞÇĐ PERSONELĐN DAĞILIMI Ön Lisans 30; %4 Lisans 12; %2 Lise 174; %24 Ortaokul 71; %10 Đlkokul 424; %60 Grafik 7. Öğrenim Durumuna Göre Đşçi Personelin Dağılımı 16

17 Đş Yeri Emeklilik Kıdemine Göre Đşçi Personelin Dağılımı Yıl Aralığı Personel Sayısı üzeri 29 Toplam 711 Tablo 6. Çalışma Süresine Göre Đşçi Personelin Dağılımı YAŞ DURUMUNA GÖRE ĐŞÇĐ PERSONEL DAĞILIMI Personel Yaş Aralığı S1 Grafik 8. Yaş Durumuna Göre Đşçi Personelin Dağılımı 17

18 ĐL AFET VE ACĐL DURUM MÜDÜRLÜGÜ KADRO DURUMU tarih ve sayılı Resmi Gazetede yayınlanan 5902 Sayılı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanununun Đl Afet ve Acil Durum Müdürlükleri başlıklı 18. maddenin 4. fıkrası Đl afet ve acil durum müdürlükleri ile birlik müdürlüklerinin norm kadro ilke ve standartları, Maliye Bakanlığının görüşü üzerine Başkanlıkça belirlenir. Başkanlıkça belirlenecek norm kadro ilke ve standartlarına uygun olarak bu müdürlüklerin kadrolarının ihdası, iptali ve değişikliği ile geçici iş pozisyonu vizesine ilişkin işlemler, il özel idarelerinin tabi olduğu hükümler çerçevesinde yürütülür. Ancak, il özel idarelerinde kadrolarının ihdası, iptali ve değişikliği ile geçici iş pozisyonu vizesine ilişkin olarak Đl Genel Meclisine verilmiş olan yetkiler, bu müdürlükler açısından valiler tarafından kullanılır ve bu müdürlüklerin kadroları, il özel idarelerinin kadro cetvellerinde ayrı bir bölüm halinde gösterilir. hükmü gereğince, Valilik Makamınca onaylanan Antalya Đl Afet ve Acil Durum Müdürlüğünde: Genel Đdare Hizmetleri sınıfında 35, Teknik Hizmetler sınıfında 46, Sağlık Hizmetleri sınıfında 3 ve Yardımcı Hizmetler sınıfında 1 olmak üzere toplam 85 adet kadro ihdas edilmiştir. 18

19 5- Sunulan Hizmetler Antalya Đl Özel Đdaresi tarafından sunulan hizmetler aşağıdaki gibidir. Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu ile 5302 sayılı Đl Özel Đdaresi Kanunun belirlediği ve ana başlıkları aşağıda sayılan görevleri alt birimleri ile yerine getirir: Stratejik plan ve performans programının hazırlanmasını koordine etmek, Yatırım programının hazırlanmasını koordine etmek, uygulama sonuçlarını izlemek ve raporlamak, Đzleyen iki yılın bütçe tahminlerini de içeren idare bütçesini, stratejik plan ve yıllık performans programına uygun olarak hazırlamak ve faaliyetlerin bunlara uygunluğunu izlemek ve değerlendirmek, Bütçe ilke ve esasları çerçevesinde, ayrıntılı harcama programı hazırlamak ve hizmet gereksinimleri dikkate alınarak ödeneğin ilgili birimlere gönderilmesini sağlamak, Bütçe kayıtlarını tutmak, bütçe uygulama sonuçlarına ilişkin verileri toplamak, değerlendirmek ve bütçe kesin hesabı ile malî istatistikleri hazırlamak, Đdarenin faaliyet raporunu hazırlamak, Muhasebe hizmetlerini yürütmek, Gelirleri tahakkuk ettirmek, gelir ve alacakları takip ve tahsil işlemlerini yürütmek, Bünyesinde yer alan vezne işlemlerini yürütmek, Ön malî kontrol faaliyetini yürütmek, Đdarenin taşınır ve taşınmazlarına ilişkin icmal cetvellerini düzenlemek, Kurumsal bilgi-işlem faaliyetlerini planlamak, yönlendirmek ve koordinasyonunu sağlamak, E-devlet projesi işleyiş çalışmalarını yürütmek. Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı Bütçeden yapılacak mal ve hizmet alımları ile yapım işleri dosyalarını tetkik etmek ve ihale işlem dosyalarını hazırlayıp ihalelerini gerçekleştirmek, Demirbaş işlemleri, temsil, tören, protokol vb. işlerin organizasyonu, kırtasiye ve araç gereç temini, taşınır taşınmaz malların bakım onarımı, matbu evrak basım işleri, haberleşme tesis ve teçhizatları ile ilgili işleri yapmak, Kuruma ait taşınır malların bakım, onarım, akaryakıt, yedek parçalarının satın alımını ve takibini yapmak, Süre gelen hizmetlerin yıllık periyodik hizmet sözleşmelerini yapmak, Birimlerin ve ilçe teşkilatlarının ihtiyaç duyacağı demirbaş, kırtasiye ve araç gereçlerini temin etmek, Avans ve kredi mutemetliği yapmak, 19

20 Makine parkındaki tüm araçların sevk ve idaresini düzenlemek, Makinelerin arazi çalışmaları sırasında günlük bakımlarının yapılmasını sağlamak, haftalık bakım çizelgesi hazırlamak ve uygulamak, Her türlü yedek parça, demir, çimento, boru, akaryakıt, yağ, antifriz, asfalt gibi malzemelerin ikmalini yapmak, yatırımcı müdürlükçe temini halinde ayniyat işlemlerini yapmak, Bütün nakil vasıtalarının, iş makinelerinin, atölye tezgah ve avadanlıklarının envanterini yapmak, sicil kayıtlarını tutmak, parktaki eksikleri tespit etmek, bunlar için lüzumlu şartnameleri hazırlamak, temin etmek, araçların aylık, üç aylık ve yıllık maliyetlerini hesaplamak ve verimliliklerini çıkartmak, Hurdaya ayrılacak makine, teçhizat ve malzemeyi tespit etmek. Đnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığı 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi olarak görev yapan memurlarla, 4857 sayılı Đş Kanununa tabi olarak görev yapan işçilerin her türlü iş ve işlemleri ile idarenin hizmet binalarına ve sosyal tesislerine ait tüm iş ve işlemler Başkanlıkça yerine getirilmekte olup, bunlar aşağıda maddeler halinde sıralanmıştır. Personelin özlük ve sicil kayıtlarının tutmak, Personelin terfi, atama, nakil ve emeklilik işlemlerinin yürütmek, Personelin izin ve rapor işlemlerinin yürütmek, takibi ve kayıtları tutulması, Đnsan kaynakları bilgi bankasının oluşturulması, Personelin mesleki gelişimine yönelik hizmet içi eğitimler ile kişisel, sosyal ve kültürel etkinliğini ve verimini arttırmaya yönelik her türlü eğitim ve seminer ihtiyacının karşılanması, Sendika ilişkileri ile toplu iş sözleşmelerinin yürütülmesi, Geçici işçi iş ve işlemleri ile vize işlemlerinin yapılması, Đdare içi ve dışı yazışmaların dağıtım ve koordinasyonunun sağlanması, Kurum arşivindeki belge ve dosyaların, arşiv yönetmeliğine uygun olarak tasnif edilerek saklanması, ilgili kullanıcılara intikali ve geri iadesi işlemlerine ilişkin sistemin aktif halde tutularak yürütülmesi, TS EN ISO 9001:2000 Kalite Yönetim Sistemi kapsamında Đdareye yönelik Kalite Yönetim Sistemi çalışmalarını yürütmek, Đdareye ait hizmet binaları, sosyal tesis ve eklentilerin temizlik, bakım ve onarım ile ısınma işlerinin yürütülmesi. Tarım ve Altyapı Hizmetleri Dairesi Başkanlığı Devlet ve il yolları ağı dışında kalan köyler ve bunlara bağlı yerleşim birimlerinin yol ağını tespit etmek; bu yolları, köprüleri, sanat yapılarını, köy içi yollarını yapmak, mevcutlarını geliştirmek, trafik güvenliği yönünden gerekli istikamet ve kilometre levhaları ile diğer işaretleri düzenlemek, 20

21 Köy ve bağlı yerleşim birimlerinin yol, su, elektrik, köy içi düzenlemeleri ile kanalizasyon tesislerinin etüt ve proje çalışmalarını yapmak, Belediye mücavir alanları dışında bulunan köy ve bağlı yerleşim birimleri ile askeri garnizonlara sağlıklı, yeterli içme ve kullanma suyu tesislerini yapmak, yaptırmak, geliştirmek ve yapımına destek olmak, sondaj kuyuları açmak, bu maksatla umuma ait sular ile kanunlarla köye ve köylüye devir ve tahsis edilmiş ya da köyün veya köylerin eskiden beri kullanımında bulunan suları; köylerin ve bağlı yerleşme birimlerinin ve askeri garnizonların ihtiyacına göre tevzi etmek, kısmen veya tamamen başka köylere, köye bağlı yerleşme birimlerine, askeri garnizonlara tahsis etmek ve tahsis şeklini değiştirmek, sahipli veya köyün bedeli mukabili iktisap ettiği sularla diğer gayrimenkulleri, Kamulaştırma Kanunu gereğince kamulaştırmak veya gayrimenkul üzerinde irtifak hakkı tesis etmek, Kalkınma plan ve programlarında yer alan ilke ve politikalara uygun bir şekilde, toprak ve su kaynaklarının verimli kullanılmasını, korunmasını, geliştirilmesini sağlamak, çiftçilerin hizmetine götürmek üzere gerekli araştırma, etüt, hizmet ve yatırımlara ait program ve projeleri yapmak, yaptırmak, tasdik etmek, bunlardan tasvip edilenleri uygulamak veya uygulatmak, Gölet ve sulama tesislerini yapmak, aynı mahiyette evvelce yapılmış tesisleri ikmal etmek, büyük onarımlarını yapmak, gerektiğinde yenilenmelerini sağlamak, ıslah ve tevzi etmek, Devletçe ikmal edilmiş sulama tesislerinden alınan sular veya her ne suretle olursa olsun tarım alanlarında bulunan suyun tarımda kullanılması ile ilgili arazi tesviyesi, tarla başı kanalları, tarla içi sulama ve drenaj tesisleri gibi tarım sulaması hizmetlerini ve bu konularda gerekli proje sahası toprak etütleri, toprak ve su tahlilleri ile diğer işleri yapmak, Devletin hüküm ve tasarrufu altında veya özel mülkiyetinde bulunan taşlı, asitli, alkali veya turbiyer toprakları ve kurutulmuş sahaları tarıma elverişli hale getirmek, yabani fıstıklık, zeytinlik, sakızlık, harnupluk, fundalık, makilik, alt yapı tesislerini imar, ıslah ve ihya etmek için gerekli projeleri ve programları hazırlamak, hazırlatmak, tasvip edilenleri uygulamak ve uygulatmak, Hizmet ve görevleri için lüzumlu her türlü harita, istikşaf, araştırma, etüt, proje, rasat, istatistik, envanter, birim fiyat ve analiz gibi işleri yapmak, yaptırmak. Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı 3213 sayılı Maden Kanunu ve I (a) Grubu Madenler ile Đlgili Uygulama Yönetmeliğine uygun olarak I (a) grubu maden işletme ruhsatı vermek, Maden Kanununa aykırı faaliyetleri engellemek ve aykırı faaliyetlerin tespiti halinde ilgililer hakkında işlem yapmak üzere 4 sabit noktada 24 saat vardiya suretiyle oluşturulan ekiplerle denetimlerde bulunmak, Maden Kanununun 12 nci maddesi gereğince uygulanan idari para cezalarını 5326 sayılı Kabahatler Kanunu gereğince ilgilisine tebliğ etmek, dava konusu edilmesi halinde Mahkemelerce istenen bilgi ve belgelerin Mahkemeye intikalini sağlamak, kesinleşmesinden sonra tahsil için ilgili vergi dairesine göndermek, 21

22 3213 sayılı Maden Kanunu kapsamında olan I (a) grubu dışındaki madenlere Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Maden Đşleri Genel Müdürlüğünce verilen ruhsatların, ruhsat sahibi tarafından müracaatta bulunması halinde Maden Kanununun 7 nci maddesi gereği alınması zorunlu izinler ile ilgili Madencilik Faaliyetleri Đzin Yönetmeliği kapsamında değerlendirilmek üzere Valilikçe oluşturulan komisyonda görüşülmesi, ruhsat alanında yer tetkiki yapılması, kurumlar arasında koordinasyonun sağlanması ve Komisyondan çıkan kararların Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Maden Đşleri Genel Müdürlüğüne, müracaat sahibine ve ilgili kurumlara bildirilmesi gibi sekretarya görevini yürütmek, Đdarece verilen I (a) grubu maden işletme ruhsat alanlarının kontrolünü ve denetimini yapmak, Belediye sınırlan ve mücavir alanları dışındaki sıhhi, gayrisıhhi müesseseler ile umuma açık istirahat ve eğlence yerlerine "Đşyeri Açma Ve Çalışma Ruhsatlarına Đlişkin Yönetmelik" ile "Madencilik Faaliyetleri Đzin Yönetmeliği" hükümleri çerçevesinde ruhsat vermek, bu işyerlerinin denetlemek ve ruhsatsız olarak faaliyette bulunan işyerlerinin faaliyetine son vermek, 2559 Sayılı Polis Vazife ve Selahiyet Kanununun 5259 Sayılı Kanunla değişik 6. ve 8. maddesinde belirtilen hükümlere aykırı hareket eden işyerinin işletmeci (şahıs/şirket) adına idari para cezası uygulamak, işyerlerini faaliyetten men etmek ve ruhsatlarının iptal edilmesine yönelik işlemleri yapmak, Su ürünleri üretim yerlerini kiralamak ve yeraltı suları ile kaynak sularının kiraya verilmesi işlemlerini yapmaktır. Đmar ve Đnşaat Dairesi Başkanlığı Đmar ve Đnşaat Dairesi Başkanlığı tarafından sunulan hizmetler aşağıdaki gibidir: Đl Özel Đdaresinin görev alanı içindeki plansız ve çarpık yerleşmelerin oluşumunun önlenebilmesi için ileriye yönelik uygulamalara yön verecek planlama ve yapılaşmayı oluşturmak, Kırsal yerleşmelerin gelişimlerine yön vermek ve kaçak yapılaşmayı önlemek, Đl Özel Đdaresinin yatırım programında yer alan ve yatırımcı kuruluşlar tarafından yatırım ödenekleri Đl Özel Đdaresi bütçesine aktarılan yapım işlerini projelendirmek, yaklaşık maliyetlerini hazırlamak, Çevre ve Orman Bakanlığı tarafından onaylanmış olan 1/ ölçekli çevre düzeni planının gerektirdiği alt planlama bölgelerinde yapılacak olan çevre düzeni planlarını kontrol etmek ve onaylamak, Büyükşehir Belediyesi ile koordineli olarak 1/25000 ölçekli çevre düzeni planlarını yapmak ve kontrol etmek, 1/1000 ölçekli uygulama imar planı yapımını kontrol etmek, Ruhsat ve imar çapını vermek, yapı kontrollerini yapmak, kaçak yapıları tespit etmek, köy yerleşik alanlarını tespit etmek, Đdareye ait taşınmazların kayıt ve kontrol işlemlerini, ilgili yasa ve yönetmelikler uyarınca düzenli bir şekilde tutmak, 22

23 Đdareye ait taşınmaz malların satış, trampa, gayri ayni hak tesisi, ecrimisil ve tahliyesine ait işlemleri yürütmek, Đdaremizin mülkiyetinde bulunan lojman ve tesislerin bakım ve tahsisini yapmak, Köylere hizmet götürme birliklerine ait yapım işlerinin kontrollük hizmetlerini yapmaktır. Hukuk Müşavirliği Kurum ile ilgili tüm hukuki, idari, cezai ve icra davalarının takibine ilişkin iş ve işlemler Hukuk Müşavirliği tarafından yürütülmektedir. Ayrıca; Müşavirliğe iletilen hususlarda hukuki görüş bildirmek, Gerektiğinde Kamu Đhale Kanununda öngörülen sözleşme tasarıları üzerinde inceleme yapmak ve görüş bildirmek, Đdareye ait her türlü dava, iş ve işlemlerin yargı organları ve ilgili dairelerde ikame ve takibinin yapılmasını sağlamak, Her türlü yargı organı, hakim ve icra daireleri ile noterler tarafından Đl Özel Đdaresine izafeten il tüzel kişiliğine yapılan tebligatları kabul ile gereğini yerine getirmek, Gerektiğinde toplu iş sözleşmesi görüşmelerine katılmak, Valilik Makamının emrince Đl Encümeni Üyesi olarak gereğini yapmaktadır. 6- Yönetim ve Đç Kontrol Sistemi 5018 sayılı Kamu Mali Yönetim Kontrol Kanunu tüm hükümleri ile yürürlüğe girdiğinden, yönetim tarzı Kanuna uygun olarak 2007 yılında oluşturulmuş olup, işlevler yerine getirilmektedir. Đl Özel Đdaresinin karar organları; il genel meclisi, il encümeni ve validen oluşmaktadır. Đç kontrol; idarenin amaçlarına, belirlenmiş politikalara ve mevzuata uygun olarak faaliyetlerin etkili, ekonomik ve verimli bir şekilde yürütülmesini, varlık ve kaynakların korunmasını, muhasebe kayıtlarının doğru ve tam olarak tutulmasını, mali bilgi ve yönetim bilgisinin zamanında ve güvenilir olarak üretilmesini sağlamak üzere idare tarafından oluşturulan organizasyon, yöntem ve süreçle iç denetimi kapsayan mali ve diğer kontroller bütünüdür. Đç kontrol, sadece kontrol faaliyetlerini değil, idarenin organizasyon yapısını, işleyişini, görev yetki ve sorumlulukları, karar alma süreçlerini kapsayan ve idarenin çalışanlarının tamamının rol aldığı dinamik bir süreçtir. Bu süreçte üst yönetici liderliğinde tüm yöneticiler ve idare çalışanlarının görev almasının sağlanması gerekmektedir. Đç kontrol; kamu kaynaklarının etkili, ekonomik, verimli ve idarenin amaçlarına uygun bir şekilde kullanılması, iş ve işlemlerin mevzuata uygun olarak yapılması, faaliyetler hakkında düzenli, zamanında ve güvenilir bilgi üretilmesi, idarenin varlıklarının korunması ile yolsuzluk ve usulsüzlüklerin önlenmesi amaçlıdır. 23

2012 YILI FAALİYET RAPORU

2012 YILI FAALİYET RAPORU T.C. AMASYA İL ÖZEL İDARESİ 2012 YILI FAALİYET RAPORU İÇİNDEKİLER İÇİNDEKİLER... İ TABLOLAR LİSTESİ... ii GRAFİKLER LİSTESİ... iii ŞEMALAR LİSTESİ... iii I. GENEL BİLGİLER... 2 A. AMASYA İL ÖZEL İDARESİNİN

Detaylı

ÇANAKKALE ĠL ÖZEL ĠDARESĠ TEġKĠLATI. GÖREVLERĠ, ÇALIġMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELĠK

ÇANAKKALE ĠL ÖZEL ĠDARESĠ TEġKĠLATI. GÖREVLERĠ, ÇALIġMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELĠK ÇANAKKALE ĠL ÖZEL ĠDARESĠ TEġKĠLATI GÖREVLERĠ, ÇALIġMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELĠK Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç BĠRĠNCĠ BÖLÜM Genel Esaslar Madde 1- Bu yönetmeliğin amacı; Görev ve yetkileri

Detaylı

BATMAN İL ÖZEL İDARESİ PERFORMANS PROGRAMI 2015

BATMAN İL ÖZEL İDARESİ PERFORMANS PROGRAMI 2015 BATMAN İL ÖZEL İDARESİ PERFORMANS PROGRAMI 2015 www.batmanozelidare.gov.tr SUNUŞ 5018 sayılı Kamu Mali Yönetim ve Kontrol Kanunu ve 5302 sayılı İl Özel İdaresi Kanunu nun 31. Maddesine göre il özel idareleri

Detaylı

T.C. AĞRI İL ÖZEL İDARESİ

T.C. AĞRI İL ÖZEL İDARESİ T.C. AĞRI İL ÖZEL İDARESİ 2013 YILI FAALİYET RAPORU GENEL BİLGİLER AĞRI İL ÖZEL İDARESİNİN MİSYONU, VİZYONU ve AMBLEMİ Misyonumuz: Kurumsal olarak Ağrı ilinde katılımcılık prensibi esas alınarak yasalarla

Detaylı

T.C. Muş İl Özel İdaresi

T.C. Muş İl Özel İdaresi T.C. Muş İl Özel İdaresi SUNUŞ Vatandaşlarımızın mahalli müşterek nitelikteki ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla kurulmuş, karar organı İl Genel Meclis Üyeleri vatandaşlar tarafından seçilen, idari ve mali

Detaylı

SUNUŞ 1 1. GENEL BİLGİLER 3 2. PERFORMANS BİLGİLERİ 13

SUNUŞ 1 1. GENEL BİLGİLER 3 2. PERFORMANS BİLGİLERİ 13 H i ç b i r ş e y e i h t i y a c ı m ı z y o k, y a l n ı z b i r ş e y e i h t i y a c ı m ı z v a r d ı r ; ç a l ı ş k a n o l m a k! M u s t a f a K e m a l A T A T Ü R K İÇİNDEKİLER SUNUŞ. GENEL

Detaylı

SUNUŞ. Muzaffer KÜLCÜ Belediye Başkanı

SUNUŞ. Muzaffer KÜLCÜ Belediye Başkanı SUNUŞ Belediyeler, şehirlerin gelişimi ve şehirde yaşayan bütün paydaşların ortak ihtiyaçlarının karşılanması hususunda stratejik öneme sahip kurumlardır. Doğumdan ölüme kadar hayatın her safhasında belediyenin

Detaylı

ÇORUM BELEDĐYESĐ 2008 YILI FAALĐYET RAPORU

ÇORUM BELEDĐYESĐ 2008 YILI FAALĐYET RAPORU ÇORUM BELEDĐYESĐ 2008 YILI FAALĐYET RAPORU MART 2009 SUNUŞ 2 I.GENEL BĐLGĐLER A.Misyon ve Vizyon 3 B.Yetki, Görev ve Sorumluluklar 3 C.Đdareye Đlişkin Bilgiler 1. Fiziksel Yapı 6 2. Örgüt Yapısı 6 3. Bilgi

Detaylı

KURUMSAL PERFORMANS PLANI 2015

KURUMSAL PERFORMANS PLANI 2015 KURUMSAL PERFORMANS PLANI 2015 2015 YILI PERFORMANS PLANI Planın Ait Olduğu Dönem 01.01.2015 31.12.2015 Adres Kuzeykent Mahallesi Alparslan Türkeş Bulvarı No: 59 / 37100 KASTAMONU İletişim Telefonlar Faks

Detaylı

T.C. BİLECİK İL ÖZEL İDARESİ

T.C. BİLECİK İL ÖZEL İDARESİ T.C. BİLECİK İL ÖZEL İDARESİ 2011 YILI FAALİYET RAPORU BİLECİK, MART 2012 ii SUNUŞ 1 A-MİSYON VE VİZYON 8 1.Vizyon: 8 2. Misyon: 8 3. İlkeler Bildirimi: 8 B- YETKİ, GÖREV VE SORUMLULUKLAR 8 C- İDAREYE

Detaylı

T.C. BARTIN İL ÖZEL İDARESİ GÖREV, YETKİ VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

T.C. BARTIN İL ÖZEL İDARESİ GÖREV, YETKİ VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar T.C. BARTIN İL ÖZEL İDARESİ GÖREV, YETKİ VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1- Bu Yönetmeliğin amacı; 5302 sayılı İl Özel İdaresi Kanunu nun 35. maddesi gereğince,

Detaylı

Çalışmadan, yorulmadan ve üretmeden rahat yaşamak isteyen toplumlar ; evvela haysiyetlerini, sonra hürriyetlerini daha sonra da istiklal ve

Çalışmadan, yorulmadan ve üretmeden rahat yaşamak isteyen toplumlar ; evvela haysiyetlerini, sonra hürriyetlerini daha sonra da istiklal ve 1 Çalışmadan, yorulmadan ve üretmeden rahat yaşamak isteyen toplumlar ; evvela haysiyetlerini, sonra hürriyetlerini daha sonra da istiklal ve istikballerini kaybetmeye mahkumdur. 2 Değerli Didimliler;

Detaylı

SELÇUKLU BELEDİYESİ 2012 YILI FAALİYET RAPORU

SELÇUKLU BELEDİYESİ 2012 YILI FAALİYET RAPORU SELÇUKLU BELEDİYESİ 2012 YILI FAALİYET RAPORU Selçuklu Yükseliyor... I - GENEL BİLGİLER A Misyon ve Vizyon B - Yetki, Görev ve Sorumluklar C - İdareye İlişkin Bilgiler 1- Fiziksel Yapı 2- Teşkilat Yapısı

Detaylı

T.C. BİLECİK İL ÖZEL İDARESİ

T.C. BİLECİK İL ÖZEL İDARESİ T.C. BİLECİK İL ÖZEL İDARESİ 2012 YILI FAALİYET RAPORU BİLECİK, MART 2013 ii İçindekiler SUNUŞ... 1 A-MİSYON VE VİZYON... 8 1.Vizyon:... 8 2. Misyon:... 8 3. İlkeler Bildirimi:... 8 B- YETKİ, GÖREV VE

Detaylı

II- AMAÇ ve HEDEFLER.. 30 A- İdarenin Amaç ve Hedefleri. 30 B- Temel Politikalar ve Öncelikler 38

II- AMAÇ ve HEDEFLER.. 30 A- İdarenin Amaç ve Hedefleri. 30 B- Temel Politikalar ve Öncelikler 38 İÇİNDEKİLER... 1 I- GENEL BİLGİLER.. 2 A- Misyon ve Vizyon.. 2 B- Yetki, Görev ve Sorumluluklar 3 C- İdareye İlişkin Bilgiler 8 1- Fiziksel Yapı 8 2- Örgüt Yapısı. 9 3- Bilgi ve Teknolojik Kaynaklar. 16

Detaylı

Muzaffer KÜLCÜ Belediye Başkanı 1

Muzaffer KÜLCÜ Belediye Başkanı 1 0 Değerli Hemşehrilerim, 2009 da göreve başlarken insanımız kadar, medeniyetimiz kadar güzel bir şehir imar etmek için, tam kadro Çorum un hizmetinde olacağız demiştik. Hemşehrilerimizin teveccühüyle göreve

Detaylı

1 2 3 4 5 BAŞKANIN SUNUŞU Saygıdeğer Hemşerilerim; Kentimize ve sizlere hizmette dokuzuncu yılımızdayız. Ve hala aynı şevkle, aynı azim ve gururla halkımızın hizmetindeyiz. Rize için gerçekleştirdiğimiz

Detaylı

Arnavutköy İçin Çalışıyoruz

Arnavutköy İçin Çalışıyoruz Daha Mutlu ve Yaşanabilir Bir Arnavutköy İçin Çalışıyoruz 2 3 Çok Kıymetli Hemşehrilerim; Ahmet Haşim BALTACI 2 yıllık bir süreyi sizlerle birlikte doldurmuş bulunuyoruz. Geçen bu süre zarfında öncelikle

Detaylı

KONYA KARATAY BELEDİYESİ 2012 MALİ YILI FAALİYET RAPORU

KONYA KARATAY BELEDİYESİ 2012 MALİ YILI FAALİYET RAPORU KONYA KARATAY BELEDİYESİ 2012 MALİ YILI FAALİYET RAPORU Konya Karatay Belediyesi 2012 Mali Yılı Faaliyet Raporu Mali Hizmetler Müdürlüğü koordinatörlüğünde hazırlanmış ve Karatay Belediye Meclisi nin 01/04/2013

Detaylı

1 2 3 4 BAŞKANIN SUNUŞU Değerli Hemşerilerim; Güzel Rize mizi cazibe merkezi haline getirme arzumuzla 2014 yıllını kapsayan plan, program, yatırım ve kaynaklarımızı içeren performans programımızı siz değerli

Detaylı

ARAPGİR BELEDİYESİ 2013 FAALİYET RAPORU

ARAPGİR BELEDİYESİ 2013 FAALİYET RAPORU ARAPGİR BELEDİYESİ 2013 FAALİYET RAPORU İLETİŞİM BİLGİLERİ ARAPGİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI Adres : Köseoğlu Mah. Hükümet Cad. No:2 44800 Arapgir/MALATYA Telefon : +90 422 811 30 03 - +90 422 811 42 17 Fax

Detaylı

SELÇUKLU BELEDİYESİ 2010 YILI FAALİYET RAPORU

SELÇUKLU BELEDİYESİ 2010 YILI FAALİYET RAPORU SELÇUKLU BELEDİYESİ 2010 YILI FAALİYET RAPORU İÇİNDEKİLER Sayfa No ÜST YÖNETİCİ SUNUŞU 2 I- GENEL BİLGİLER A- Misyon ve Vizyon 3 B- Yetki, Görev ve Sorumluluklar 3 C- İdareye İlişkin Bilgiler 6 1- Fiziksel

Detaylı

KONYA KARATAY BELEDİYESİ 2013 MALİ YILI FAALİYET RAPORU

KONYA KARATAY BELEDİYESİ 2013 MALİ YILI FAALİYET RAPORU KONYA KARATAY BELEDİYESİ 2013 MALİ YILI FAALİYET RAPORU Konya Karatay Belediyesi 2013 Mali Yılı Faaliyet Raporu Mali Hizmetler Müdürlüğü koordinatörlüğünde hazırlanmış ve Karatay Belediye Meclisi nin ---/04/2014

Detaylı

2014 YILI KAPAKLI BELEDİYE BAŞKANLIĞI FAALİYET RAPORU

2014 YILI KAPAKLI BELEDİYE BAŞKANLIĞI FAALİYET RAPORU 2014 YILI KAPAKLI BELEDİYE BAŞKANLIĞI FAALİYET RAPORU 1 SUNUŞ Her geçen gün büyüyen ve gelişen Kapaklı;günümüzde kentleşme,yeşil alan, güvenli yaşam ve diğer hizmet alanlarında yapmış olduğu atılımlarla

Detaylı

Ekonomik kalkınma, Türkiye nin hür, bağımsız, daima daha kuvvetli, daima daha refahlı Türkiye idealinin bel kemiğidir.

Ekonomik kalkınma, Türkiye nin hür, bağımsız, daima daha kuvvetli, daima daha refahlı Türkiye idealinin bel kemiğidir. Türkiye nin gerçek efendisi hakiki üretici olan köylüdür. O halde herkesten daha çok refah saadet ve servete müstehak olan da köylüdür. Binaenaleyh Türkiye Büyük Millet Meclisi Hükümetinin iktisadi siyasi

Detaylı

Çanakkale Belediyesi 2014 Yılı Faaliyet Raporu

Çanakkale Belediyesi 2014 Yılı Faaliyet Raporu Çanakkale Belediyesi 2014 Yılı Faaliyet Raporu İÇİNDEKİLER I- GENEL BİLGİLER A- Misyon ve Vizyon B- Yetki, Görev ve Sorumluluklar C- İdareye İlişkin Bilgiler 1- Fiziksel Yapı 2- Örgüt Yapısı 3- Bilgi ve

Detaylı

Çalışmadan, yorulmadan ve üretmeden rahat yaşamak isteyen toplumlar ; evvela haysiyetlerini,sonra hürriyetlerini daha sonra da istiklal ve

Çalışmadan, yorulmadan ve üretmeden rahat yaşamak isteyen toplumlar ; evvela haysiyetlerini,sonra hürriyetlerini daha sonra da istiklal ve Çalışmadan, yorulmadan ve üretmeden rahat yaşamak isteyen toplumlar ; evvela haysiyetlerini,sonra hürriyetlerini daha sonra da istiklal ve istikballerini kaybetmeye mahkumdur. MÜDÜRLÜKLER SAYFA DİZİNİ

Detaylı

T.C. SİVAS İL ÖZEL İDARESİ GÖREV YETKİ VE ÇALIŞMA ESASLARI YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

T.C. SİVAS İL ÖZEL İDARESİ GÖREV YETKİ VE ÇALIŞMA ESASLARI YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar T.C. SİVAS İL ÖZEL İDARESİ GÖREV YETKİ VE ÇALIŞMA ESASLARI YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1- Bu Yönetmeliğin amacı; 5302 sayılı İl Özel İdaresi Kanunu nun 35. maddesi

Detaylı

Değerli Hemşehrilerim,

Değerli Hemşehrilerim, 1 Değerli Hemşehrilerim, Çorum a ve Çorumluya hak ettiği hizmeti sunabilmek ve her yılımızı bir hamle yılına dönüştürmek hedefiyle çıktığımız bu yolda, bir yılı daha geride bıraktık. Attığımız her adımda

Detaylı

2011 YILI FAALİYET RAPORU

2011 YILI FAALİYET RAPORU 2011 YILI FAALİYET RAPORU 1 İÇİNDEKİLER ÜST YÖNETİCİ SUNUŞU...7 I- GENEL BİLGİLER A- Misyon ve Vizyon...8 B- Yetki, Görev ve Sorumluluklar...8 C- İdareye İlişkin Bilgiler...11 1- Fiziksel Yapı...11

Detaylı