- 2 - 'riııı ııisbeti 10 S 6 4 ' )

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "- 2 - 'riııı ııisbeti 10 S 6 4 ' )"

Transkript

1 SıraNo 143 İktisat vekâleti 1932 senesi bütçesinin 636 ncı faslı unvanının değiştirilmesine ve bu fasla liralık tahsisat konulmasına dair 1/598, Dahiliye vekâleti 1932 senesi bütçesinde liralık münakale yapılması hakkında 1/604, Hariciye vekâleti 1932 senesi bütçesinde liralık münakale yapılması hakkında 1/607, Maliye vekâletile Şûrayi devlet 1932 senesi bütçelerinde liralık münakale yapılması hakkında 1/613, Düyunu umumiye 1932 senesi bütçesinden liranın tenzilile bazı devairin ayni sene bütçelerine munzam ve fevkalâde tahsisat olarak verilmesine dair 1/621, Millî müdafaa vekâleti 1932 senesi hava bütçesinde liralık münakale yapılması hakkında 1/630, Dahiliye vekâleti 1932 senesi bütçesinde liralık münakale yapılması hakkında 1/632, Posta, telgraf ve telefon umum müdürlüğü 1932 senesi bütçesinde liralık münakale yapılması hakkında 1/634, bazı dairelerin 1932 senesi bütçelerinde liralık münakale yapılması hakkında 1/635, Gümrük ve inhisarlar vekâleti 1932 senesi bütçesinde liralık münakale yapılması hakkında 1/636, bazı dairelerin 1932 senesi bütçelerinde liralık münakale yapılması hakkında 1/638 ve Sıhhat ve içtimaî muavenet vekâleti 1932 senesi bütçesine lira 25 kuruşluk tahsisat konulmasına dair 1/639 numaralı kanun lâyihaları ve Bütçe encümeni mazbatası iktisat vekâleti 1932 senesi bütçesinin 636 ncı faslı unvanının değiştirilmesine ve bu fasla liralık tahsisat konulmasına dair 1/598 numaralı kanun lâyihası T. C. Başvekâlet 2 - IV Muamelât müdürlüğü Saifi: 6/81)7' Büyük Millet Meclisi Yüksek Reisliğine İktisat vekâleti bütçesinin 636 ncı faslı unvanının değiştirilmesine ve mezkûr fasla lira munzam tahsisat verilmesine dair hazırlanan ve İcra Vekilleri Heyetinin 1 - IV toplantısında Yüksek Meclise arzı kararlaştırılan kanun lâyihası esbabı mucibesile birlikte Yüksek huzurlarına sunulmuştur efendim. Başvekil /, İsmet Esbabı mucibe lâyihası Maden fiatlannın düşmesinden dolayı tatili faaliyet etmiş olan Balya - Karaaydın müessesesinin işletilmesini temin maksadile 23 XI tarihli ve numaralı kararname ile 1932 senesi bidayetine kadar teşviki sanayi kanununun 12 inci maddesi mucibince mevaddı infilâkiye primi verilmesi ve yine ayni kanunun 11 inci maddesine tevfikan % 10 nisbetinde mevaddı mamule primi verilmesi takarrür etmişti. Bu müzaherete rağmen fiatlardaki sukut devam ettiğinden Balya şirketi tutunamamış, imalâtını tatil etmeğe mecbur olmuş ve madenin muhafazası ve taharri ve ihzar ameliyatının devamı da ancak daha kuvvetli diğer bir şirketin işi kira ile üzerine alması sayesinde temin edilebilmiştir. Bu şirket te istihsalât yapamadığından ancak mevaddı infilâkiye priminden istifade etmiştir. Fakat sadece madenin muhafazası ve ihzari ameliyat icrası halinde yalnız masraf yapılıp buna mukabil varidat temin edilemediğinden şirket İktisat vekâletine müracaatle evvelce bir sene müddetle yapılması kabul olunan müzaheretler fiatlar düzelinceye kadar devam ettirilirse takriben

2 amele istihdamile madeni ve flottasyon fabrikasını işleterek bu günkü fiatlarara göre ceman senede lira kıymetinde ton temizlenmiş kurşun cevherile ton çinko cevheri istihsal edebileceğini ve aksi takdirde büsbütün tatili faaliyet etmeğe mecbur olduğunu beyan etmiştir. Balya müessesesinin faaliyette bulunmasmdaki iktisadî menfaatler nazarı itibare alınarak, hazırlanmış cevher ihtiyatını azaltmamak üzere her yüz ton ham cevher istihsaline mukabil altı metre taharri ve ihzar galerisi açmak ve bununla beraber bu taahhüt ton cevher ihtiyatı temin edildikten sonra İktisat vekâleti tarafından tadil edilebilmek ve kurşun fiatı 7 ve çinko fiatı 10 altın ingiliz lirasından yukarı bulundukça üç sen için tatili faaliyet edilmemek ve aksi takdirde yapılan malî müzaheret istirdat olunmak ve bu hususta şirketten lâzımgelen teminat alınmak şartile nihayet üç seneyi geçmemek üzere kurşun fiatı 13 ve çinko fiatı 16 altın inglizi lirasını buluncaya kadar merbut cetvel mucibince mevaddı mamule primi verilmesi muvafık görüldüğünden bu sene verilmesi lâzımgelen liranın cari sene bütçesinin 638 ncı faslına konulmasına ihtiyaç görülmüştür. Diğer seneler için bütçeye ilâve olunması lâzımgelen 72 şer bin lira için maddeye hüküm ilâve edilmiştir senesi İktisat bütçesinin 636 ncı fasıl unvanının tadiline ve liralık munzam tahsisat ilâvesine dair kanun lâyihası MADDE 1 İktisat vekâleti 1932 senesi bütçesinin 636 ncı faslının unvanı (Teşviki sanayi kanunu mucibince verilecek prim karşılığı ) şeklinde tadil edilmiş ve bu fasla Balya şirketine tahsis edilmek üzere lira munzam tahsisat verilmiştir. Bu para İktisat vekâletince yapılacak talimata tevfikan mezkûr şirkete tesviye edilmek üzere katî sarfiyat olarak Sanayi kredi bankasına yatırılır. MADDE 2 İşbu kanun neşri tarihinden muteberdir. MADDE 3 İşbu kanun hükmünün icrasına İktisat ve Maliye vekilleri memurdur. 1 - IV I is. V. A<l. V..M..M. V. Da V Ihı. Y. Mal. V. Mi'. V. İsmet Yusuf Kemal Zelâi Dr. T. Rüştü M. Abdülhalik Dr, lîeşit, (J<dij> Na. V. İk. V. S. İ. M. V. (i. İ. V. Zı\ V. Ifihııi M. Celâl Dr. Refik Mi h'una Muhlis Teşviki sanayi kanunu mucibince verilecek prim cetveli Kurşun fiatı Prim ııisbeti (Jiııko fiatı 9 Altın İngiliz lirasına kadar "/ altın İngiliz lirasına kadar 9-10 L l O 'riııı ııisbeti 10 S 6 4 ' )

3 - 5 - Dahiliye vekâleti 1932 senesi bütçesinde liralık münakale yapılması hakkında 1/604 numaralı kanun lâyihası T. C. Başvekâlet 16 - IV Muamelât müdürlüğü Sayı: 6/1023 Büyük Millet Meclisi Yüksek Reisliğine Dahiliye vekilliğinin 1932 senesi bütçesinde münakale yapılması hakkında Dahiliye vekilliğince hazırlanan ve İcra Vekilleri Heyetinin 12 - IV toplanışında Yüksek Meclise arzı kararlaştırılan kanun lâyihası esbabı mucibesile birlikte sunulmuştur efendim. Başvekil İsmet Esbabı mucibe muhtırası Karakollarda polis memurlarının yatması için mevcut olan karyolalar on sene evvel alınmış olduklarından kısmı azamı çok eskimiş ve istimale tamamen gayrisalih bir hale gelmiş olduğu ve on seneden beri yeni karyola alınmadığından karyolaların eskimesi hasebile mevcudun da ihtiyaca gayrikâfi bulunduğu icra kılınan tetkikattan anlaşılmıştır. Polis memurlarının çok yorucu faaliyeti bedeniyeyi istilzam eden vazifelerinden sonra iyi bir yerde istirahat etmeleri hayatî bir ihtiyaç olduğundan bu karyolalann tecdidi ve noksanların ikmali müstacel bir zaruret halini almıştır. Bu zarureti telâfi etmek üzere 333 üncü faslın 1 inci bedeli icar maddesinden ve 345 inci faslından lira ki ceman liranın tenzihle mevzu tahsisatı tamamen tükenmiş olan 329 uncu vilâyet mefruşatı ve demirbaşı faslına zammına dair esbabı mucibe muhtırasıdır. Dahiliye vekâleti 1932 bütçesinin 311 inci masarifi idare faslı ile 313 üncü faslın 2 nci işletme maddesi arasında yapılacak münakaleye dair esbabı mucibe muhtırasıdır 1932 senesi bütçesinin 313 üncü faslın 2 nci umumî müfettişlik otomobil işletme maddesine konulmuş olan liralık tahsisat ihtiyaca gayrikâfi gelmiş olup bu tahsisattan mayıs 1933 nihayetine kadar şoförlerin ücretleri tenzil edildikten sonra 221 liralık bir bakiye kalmaktadır, Sene nihayetine kadar bu fasıldan vukubulacak muhtelif masraflara mukabil olmak üzere şimdilik 311 inci masarifi idare faslından 998 liranın 313 üncü faslın 2 nci otomobil işletme maddesine münakalesi için esbabı mucibe muhtırasıdır. Dahiliye vekilliğinin 1932 malî senesi bütçesinde liralık münakale yapılmasına dair kanun lâyihası MADDE 1 Dahiliye vekâleti ve Emniyet işleri umum müdürlüğünün 1932 senesi bütçelerin* de merbut cetvelde yazılı fasılları arasında ceman liralık münakale yapılmıştır, MADDE 2 Bu kanun neşri tarihinden muteberdir. MADDE 3 Bu kanunun hükmünü icraya Maliye vekili memurdur IV Bş. V. Ad. V. M. M. V. Da. V. İhı. V. Mal. V. Mf. V. Na. V. îsmct Yusuf Kemal Zakâi #. Kaya Dr. T. Rüştü M. AbdülhaUk Dr. Kesit Galip Hilmi îk. V. S. t. M. V. (i. İ. V. Zr. V. M. Celâl Dr. Refik Ali Kana Muhlis

4 - 4 - F. M. Nevi muhassasat Tenzil edilen Zammedilen Masarifi idare İşletme DAHİLİYE VEKÂLETİ Q 1 EMNİYET İŞ. U. M. Bedeli icar 1475 numaralı kanım mucibince verilecek tazminat Vilayat mefruşat ve demirbaşı Yekûn Hariciye vekâleti 1932 senesi bütçesinde liralık münakale yapılması hakkında 1/607 numaralı kanun lâyihası T. (\ Başvekâlet Muamelât ıııi'ufiirlüfjii Sayı : (i/kil:] Büyük Millet Meclisi Yüksek Eeisliğine Ki - IV - W:-):) Hariciye vekilliğinin 1932 malî yılı bütçesinde liralık münakale yapılması hakkında Maliye vekilliğince hazırlanan ve İcra Vekilleri Heyetinin 12-1 V toplanışında Yüksek Meclise arzı kararlaştırılan kanun lâyihası esbabı mucibesi ile birlikte sunulmuştur efendim. Başvekil İ s-met Esbabı mucibe 1 Senei haliye bütçesinin 407 inci merkez levazımı faslının 4 üncü defatir ve evrakı matbua maddesine mevzu tahsisatın bazı muahedat ve mukavelat ile sair tabı işlerine tamamen sarfolunarak kalmamış ve müstacel bazı işler için lüzumu olan kâğıdın maliye metharmdan mubayaa edilebilmesi için liraya; 2 Türk - İran hududunun tahdidi için 424 üncü tahdidi hudut komisyonu faslına mevzu tahsisat bu sene iptidalarında vukubulan içtima dolayısile tamamen sarfolunarak nisan 1933 ortasında mukarrer olan toplantıya iştirak edecek heyeti murahhasamızın yol masraflarile yevmiyelerine ve bazı hudut kalelerinin tamiri için (2 700) liraya ihtiyaç hâsıl olduğundan münakaleye müsait bulunan 422 inci hakem mahkeme ve heyetlerile uzlaşma komisyonları masarifi faslından liranın mezkûr fasıllara nakli icap etmektedir. Hariciye vekilliği 1932 malî yılı bütçesinde liralık münakale yapılmasına dair kanun lâyihası MADDE 1 Hariciye vekilliği 1932 malî yılı bütçesinin 422 nci hakem mahkeme ve heyetlerile uzlaşma komisyonları faslından lira tenzil edilerek bundan lirası 407 nci faslın 4 üncü defatir ve evrakı matbua maddesine ve lirası da 424 üncü Tahdidi hudut komisyonu ücret, harcırah masarifi idare ve kule masrafı faslına nakledilmiştir.

5 - 5 - MADDE 2 Bu kanun neşri tarihinden muteberdir. MADDE 3 Bu kanunun hükmünü icraya Maliye vekili memurdur IV Bş. V. Ad. V. M. M. V. Da. V. Ha. V. Mal. V. Mf. V. İsmet Yusuf Kemal Zekâi Ş. Kaya Dr. T. Rüştü M. AbdülhaUk Dr. Reşit Galip Na. V. Ik. V. S. 1. M. V. G. t. V. Zr. V. Hilmi M. Celâl Dr. Refik Ali Rana Muhlis Maliye vekâletile Şûrayi devlet 1932 senesi bütçelerinde liralık münakale yapılması hakkında 1/613 numaralı kanun lâyihası T. C. Başvekâlet 10 - IV - 19;):\ Muamelât müdüru'ujü Sayı: (i/10 O o Büyük Millet Meclisi Yüksek Reisliğine 1932 malî senesi Maliye ve Şûrayi devlet bütçelerinin bazı tertiplerinde münakale yapılması hakkında Maliye vekilliğince hazırlanan ve İcra Vekilleri Heyetinin 12 - IV toplanışında Yüksek Meclise arzı kararlaştırılan kanun lâyihası esbabı mucibesile birlikte sunulmuştur efendim. Başvekil İsmet Esbabı mucibe % 5 ve % 2 faizli tahvillerin malsandıklanna irsalinde Hazinece yaptırılması iktiza eden sigorta için bütçede karşılık bulunmadığından cari sene bütçesinin 140 inci faslının birinci faiz ve acyo tertibinden tasarruf edilen liranın mezkûr fasılda yeniden açılacak 5 inci maddeye münakalesi zarurî görülmüştür. Şûrayi devlet bütçesinin müteferrika ve mefruşat tertiplerindeki tahsisatın sene nihayetine kadar yapılması zarurî görülen hizmetlere kifayet etmeyeceği anlaşıldığından 80 inci harcırah tertibinden tasarruf edilen 300 liranın da bu tertipten tenzil edilerek mezkûr idare bütçesinin müteferrika ve mefruşat fasıllarına ilâvesi muvafık görülmüş olmakla ilişik kanun lâyihası bu esasa göre tanzim ve takdim kılınmıştır malî senesi Maliye ve Şûrayi devlet bütçelerinin bazı tertiplerinde münakale yapılması hakkında kanun lâyihası MADDE malî yılı Maliye bütçesinin 140 inci faslının birinci faiz ve acyo maddesinden lira tenzil edilerek bu fasıldan (Malsandıklanna gönderilecek tahvillerin sigorta bedeli karşılığı) namile yeniden açılacak 5 inci maddeye fevkalâde tahsisat olarak ilâve edilmiştir. MADDE malî yılı Şûrayi devlet bütçesinin 80 inci harcirah faslından 300 lira tenzil edilerek 150 lirası 76 ncı mefruşat faslına, 150 lirasının da 78 inci müteferrika faslına münakalesi yapılmıştır. MADDE 3 Bu kanun neşri tarihinden muteberdir.

6 - 6 - MADDE 4 Bu kanunun hükmünü icraya Maliye vekili memurduî IV Bş.Y. Ad. V. M. M. V. Da. V. ila. V. Mal. V. Ali'. Y. Na. V. Ismcl Yusuf Kaual Zalâi N. Kaıja Dr. T. I! uslu M'. Ahdiıllııdil,- Dr. Iû sil (lalif) Hilmi İk. V. S. İ. M. V. (!. İ. V. Zı\ Y. M. Celâl Dr. livfil; Ali. Hana Muhlis Düyunu umumiye İ932 senesi bütçesinden liranın tenzilile bazı devairin ayni sene bütçelerine munzam ve fevkalâde tahsisat olarak verilmesine dair 1/621 numaralı kanun lâyihası T. C. Başvekâlet Muamelât müdürtüîjii»s'«///: 6/1131 Büyük Millet Meclisi Yüksek Reisliğine.W- İV - /.V.V.'.' Düyunu umumiye bütçesinin 188 inci faslından liranın tenzilile muhtelif tertiplere munzam ve fevkalâde tahsisat olarak ilâvesi hakkında Maliye vekilliğince hazırlanan ve İcra Vekilleri Heyetinin 19 - IV tarihli toplanışında Yüksek Meclise arzı kararlaştırılan kanun lâyihası esbabı mucibesile birlikte sunulmuştur efendim. [i aş vekil İsmet Esbabı mucibe lâyihası Osmanlı İmparatorluğu borçları karşılığı için bütçeye konulan liralık tahsisattan ancak lirası Dainler Meclisi namına tesviye edilmiş ve üst tarafının verilmemesi Dahiler vekiuerile yapılan son müzakerelerin neticesinde kararlaştırılarak bu esasa göre hazırlanan itilâfname parafe edilmiş olduğundan bu suretle tasarruf edilen paranın, 1932 senesi bütçesinin darlığı hasebile müsait bir zamana talikan zaruret hâsıl olan Devlet işlerinin bu sene zarfında yapılabilmesi için aşağıdaki hususlara munzam veya fevkalâde tahsisat ilâvesi suretile tahsisi münasip olacağı düşünülmüştür. 1 Demiryollar inşaatından Alman bankaları konsorsiyomu namına bonoya bağlı ve mark olarak ödenmesi meşrut borçlarımızdan lirasının önümüzdeki senelere atılması veya Türk parası olarak tediyesile memleketimiz mahsullerinin mubaayasına tahsisi şıklarından birini ihtiyar etmeleri hakkında Hazinece vaki teklifi dainlerin nısfını türk parası olmak suretile tercih etmeleri sebebile liranın 194 üncü fasla nakli iktiza etmiştir, 2 Yerli mallarımıza halkımızın rağbetini teşvik yolunda çok mühim bir vasıta olan sergi binalarının bir an evvel inşası için Millî iktisat ve tasarruf cemiyetinin vaki teşebbüsünü takviye için Hükümetin de yardımı lüzumlu görülmüş ve bu sebeple Maliye bütçesinde açılacak 175 inci fasla liranın fevkalâde tahsisat olarak konulması zarurî görülmüştür, VII tarih ve 2070 numaralı kanım ile Hükümetin iştiraki ve kabul edilmiş olan gemi kurtarma şirketine iştirak hissesi olarak liranın tesviyesi zarurî görülmüş ve bu maksatla Maliye bütçesinde açılacak 176 ncı fasla bu miktar tahsisatın fevkalâde olarak konulmasına lüzum görülmüştür. 4 Halkı zehirli gazların tesirinden masun bulundurmak için Hilâliahmer cemiyetince halka maskeler dağıtılarak vatandaşların hayatını himaye etmek maksadile her memlekette olduğu gibi

7 - 7 - bir fabrika tesisi kararlaştırılmış ve bu faydalı teşebüsün en muvafık şartlarla ve yakın bir zamanda muvaffak olması için mezkûr cemiyete yardım etmek zarurî görülmüş ve bu maksat için de Maliye bütçesinin 162 inci Hilâliahrner cemiyetine muavenet faslına liranın ilâvesi tensip edilmiştir. 5 Mukaveleleri mucibince 1931 malî senesi zarfında ödenmesi meşrut olduğu halde geçen sene Millî Müdafaa vekâleti faslı mahsus tahsisatının kifayetsizliğine binaen tediye edilmeyen haricî borçlardan bakiye kalan dolar 22 çentin müteahhitlere ödenmesi için de Düyunu umumiye bütçesinin 199 uncu faslının 4 üncü maddesine liranın ilâvesi zarurî görülmüştür. 6 İlerlemiş şehirlerin bir zineti ve ayni zamanda neslimizin bedenî terbiyesinde bir vasıta zemini olan stadyomdan Hükümet merkezimizin mahrumiyeti büyük bir noksan teşkil ettiği gibi memleketimizin mühim bir kıymeti olan atlarımızın ıslahında da iyi tanzim edilmiş bir at koşusu mahalline olan ihtiyacı tatmin için bir milyon liralık bir masraf ihtiyarı icap edeceği anlaşılmasına ve bu faydalı ve yeni Hükümet merkezimizin lüzumlu tesisatı için vilâyet hususî idaresince lira kadar bir para da hazırlanmıştır. Tesisatı en yakın bir zamanda ikmal edebilmek için Hükümetin de bu maksada yardım etmesi icap etmekte olduğundan bu maksat için de Maliye bütçesinde stadyom inşaatı için Ankara vilâyetine yardım namile yeniden açılacak 177 inci fasla dört yüz bin liranın fevkalâde tahsisat olarak konulması muvafık görülmüştür. 7 Zuhur eden bazı mühim ve müstacel masrafları karşılamak maksadile Başvekâlet bütçesinin 64 üncü faslına liranın ilâvesi zarurî görülmüştür. 8 iktisat vekâleti bütçesine ilâve edilen tahsisat: Kontenjan ve saire ilânlarının ücretleri büyük bir yekûn teşkil etmekte ve buna vekâletin müteferrika tahsisatı kâfi gelmeyeceği anlaşıldığından 612 nci fasla liranın, Ticaret işlerine ait bazı düşüncelerin tatbikinden evvel görgülerinden istifade edilmek üzere Ankaraya celbedilen haricî ticaret mümessillerile bilûmum ticaret müdürlerinin ve bazı sanayi müdürlerinin yol masraflarile yevmiye ve avdet harcırahları ve bu hususa müteferri diğer masarifin teminine bütçedeki tahsisatın kifayet etmeyeceği anlaşılmasına binaen 619/1, 621, 623 1, inci fasıllara bağlı cetvelde yazılı olduğu veçhile ceman liranın, Balıkçılık tetkikatmın tevsiine ihtiyaç görülmüş olduğundan 641 inci fasla liranın, Memurların tedavi ve yol masrafları için bütçeye konulmuş olan 750 lira yetişmediğinden 644/1 inci fasla da 300 liranın ilâvesi zarurî görülmüştür malî senesi Düyunu umumiye bütçesinden lira tenzili hakkında kanun lâyihası MADDE malî senesi Düyunu umumiye bütçesinin 188 inci faslından lira tenzil edilerek bu kanuna bağlı cetvelde yazılı fasıllara munzam ve fevkalâde tahsisat olarak ilâve olunmuştur. MADDE 2 Bu kanun neşri tarihinden muteberdir. MADDE 3 Bu kanunun hükmünü icraya Maliye vekili memurdur IV Bş. V. Ad. V. M. M. V. Da. V. Ha. V. Mal. V. Mf. V. îsm.cf Yımıf Kemal Zekin Ş. Kaj/a Dr. T. Rüştü M. Abdülhalik Dr. Reşit Galip Na. V. İle. \ r. S. İ. M. V. (i. İ. V. Zv. V. Hilmi M. Celâl Dr. Refik Ali Raim Muhlis

8 F. M. Nevi muhassesat MALİYE -8 Münakale cetveli VEKÂLETİ 162 Hilâliahmer cemiyetine muavenet 175 Sergi binası inşası için millî iktisat ve tasarruf cemiyetine yârdım numaralı kanun mucibince gemi kurtarma şirketine Hazinenin iştirak hissesi 177 Stadyum inşası için Ankara vilâyetine yardım DÜYUNU UMUMİYE ve 1091 numaralı kanunlar mucibince çıkarılan Hazine bonoları M. M. vekâleti kara kısmı bütçesi faslı mahsus taahhüdatından 1931 malî senesi zarfında tediye olunmayan borçlar karşılığı Munzam Tahsisat Fevkalâde Tahsisat İKTİSAT V. Merkez müteferrikası 1 Memurlar harcırahı Ücretli muhabere ve mükâleme masrafı 1 Ticaret mümessillikleri masarifi idare, yazı ve tercüme ücretleri 1 İhracat ofisleri teşkilât ve masrafları 2 Balıkçıklık tetkikat masrafı ve buna ait vesaitin inşa, tamir, işletme ve idare masarifi ıımumiyesi 1 Tedavi ve vol masrafı Tahsisatı mesture BAŞVEKÂLET [1] [2] "lj munzam [2] Fevkalâde Yekûn

9 $ - Millî Müdafaa vekâleti 1932 senesi hava bütçesinde liralık münakale yapılması hakkında 1/630 numaralı kanun lâyihası T. C. Başvekâlet 25 - IV Muamelât müdürl üğ il Sayı: 6/1181 Büyük Millet Meclisi Yüksek Reisliğine Millî Müdafaa vekilliği Hava bütçesinde liralık münakale yapılması hakkında Maliye vekilliğince hazırlanan ve İcra Vekilleri Heyetinin 24 - IV toplanışında Yüksek Meclise arzı kararlaştırılan kanun lâyihası esbabı mucibesile birlikte sunulmuştur efendim. Başvekil İsmet Esbabı mucibe hava bütçesinin 731 inci maaş faslına konulan tahsisat ihtiyaca kâfi gelmediğinden bu ihtiyacın temini için liraya ihtiyaç vardır ncı uçuş müteferrikasına konulan tahsisat mayıs 1933 nihayetine kadar olan masrafa tekabül edebilmesi için mezkûr fasıldan liranın diğer fasıllardan münakale suretile teminine lüzum olduğu, 3 - Bu kere şehit olan iki tayyareci pilot ve makinistin ailelerine verilmek üzere bütçede tahsisat mevcut olmadığından bu ihtiyacın temini için liraya ihtiyaç olduğu, 4 - Vekâlet binasına konulan lâmbaların bedelinin müteahhidine verilebilmesi için bütçenin 737 inci mefruşat faslında tahsisat mevcut olmadığından bu ihtiyacın temini maksadile mezkûr fasla liranın naklinin zarurî bulunduğu, 5-741/3 üncü defatir ve evrakı matbua faslına konulan tahsisat ber mucibi kanun % 75 merkeze verilmesi lâzımgelirken HV. birliklerinin ihtiyaçları dolayısile harice verilen tediye emirleri dolayısile merkez ihtiyacının temini için diğer fasıllardan münakalenin zarurî olduğu, nci harcırah faslına konulan para mayıs nihayetine kadar kâfi olmadığından bu müddet zarfında zarurî memuriyetler için 925 liraya ihtiyaç bulunduğu, Millî Müdafaa vekilliği hava bütçesinde liralık münakale yapılması kanun lâyihası MADDE 1 Millî Müdafaa vekâleti hava kısmı 1932 bütçesinin merbut cetvelde ve maddeleri arasında liralık münakale yapılmıştır. MADDE 2 Bu kanun neşri tarihinden muteberdir. MADDE 3 Bu kanunun hükmünü icraya Maliye vekili memurdur. Iiş. V. Ad. V. İsmet Yusuf Kon (d Mf. V. Na. V. Dr. Reşit Galip Hilmi M..M. V. Zekâi Ik. V. V. Muhlis I);i. V. Ş. Kaya S. İ. M. V. Dr. Refik hakkında yazılı fasıl 24 - IV Ha. V. V.. Mal. V. Ş. Kaya M. Abdülhalik G. I. V. Zr. V. Ali itana Muhlis

10 -10- Müııakale cetveli Zaııınıı Tenzili F. M. Nevi ınuhassasat istenilen istenilen /3: 1()S3 numaralı kanunun 58 inci maddesi mucibince verilecek tekaüt ikramiyesi Muvakkat tazminat Mükâleme bedeli :U} Tay inat 1 1 goo Hayvan yem bedeli Mahrukat Muytabiye Mubayaa Memleket dahil ve haricinde ücretli miiessesatı sıhhiyede tedavi ettirilecek malûlin masrafı Maaşatı umumiye numaralı kanım mucibince hava meusubiniııe verilecek tahsisat Mefruşat ve demirbaş Defatir ve evrakı matbua Harcırah Tayyare şehitleri tazminatı Dahiliye vekâleti 1932 senesi bütçesinde liralık münakale yapılması hakkında 1/632 numaralı kanun lâyihası T. (\ Başvekâlet :>r> - IV - 1<):>>:\ M nam elât müdürl üfjii Sayı: 6/1187 Büyük Millet Meclisi Yüksek Reisliğine Dahiliye vekilliği 1931 senesi ikramiye borçlarının ödenmesi hakkında hazırlanan ve İcra Vekilleri Heyetinin 24 - IV toplanışında Yüksek Meclise arzı kararlaştırılan kanun lâyihası esbabı mucibesi ile birlikte Yüksek huzurlarına sunulmuştur efendim. Ua.şvokil I s mel 1931 senesi ikramiye borçlarının ödenmesine ait esbabı mucibe muhtırasıdır 1931 senesi zarfında tekaütlükleri yapılıp ta tahsisatı olmadığından dolayı ikramiyeleri verilmeyen dahiliye memurlarının ikramiye alacaklarının ödenmesi için vekâletin 1932 bütçesinin memurlar maaşı faslından ve muvakkat tazminat faslından ve açık maaşından lira ki ceman liranın tasarruf edilmesine mebni bu miktarların tenzilile 1932 bütçesinin geçen sene düyunu faslının ikinci karşılığı olmayan 1931 senesi borçlan maddesine naklen zammına ait esbabı mucibe muhtırasıdır.

11 - İ l - Dahiliye vekâleti 1932 senesi bütçesinin bazı fasılları arasında münakale kanun lâyihası yapılmasına dair BÎRİNÖÎ MADDE 1931 senesi zarfında tekaütlükleri yapılan Dahiliye memurlarının tahsisatı olmadığından dolayı verilemeyen ikramiyelerinin itası için 1932 bütçesine ait merbut cetvelde gösterilen fasıllardan liranın tenzilile mezkûr sene bütçesinin geçen sene düyunu faslının ikinci karşılığı olmayan 1931 senesi borçlan maddesine naklen zammı tensip edilmiştir. ÎKİNCÎ MADDE Bu kanun neşri tarihinden muteberdir. ÜÇÜNCÜ MADDE Bu kanunun hükmünü icaraya Dahiliye ve Maliye vekilleri memurdur. Bş. V. Ad. V. AL M. V. Da. V. Ha. V. V., Mal. V. İsmet Yusuf Kanal Zekâ i S. Kana S. Kaya M. Abdülhalik Mf. V. Xa. V. ik. V. V. S. I. M. V. ' (i. I. V. Zr. V. Dr. Reşit Galip Hilmi Muhlis Dr. Refik Ali Rana Muhlis M. Muhassasatın nevi Tenzil edilen Zammedilen Memurlar maaşı Muvakkat tazminat Açık maaşı Karşılığı olmayan 931 senesi düyun karşılığı Posta, telgraf ve telefon Umum müdürlüğü 1932 senesi bütçesinde 9ÛÖÖ liralık münakale yapılması hakkında 1/634 numaralı kanun lâyihası T. C. Başvekâlet.25 - IV Muumclât müdürlüğü Şube: 1 Şayi: S/l 189 Büyük Millet Meclisi Yüksek Reisliğine 1932 yili Posta, telgraf ve telefon umum müdürlüğü bütçesinin bazı fasılları arasında münakale yapılmasına dair hazırlanan ve İcra Vekilleri Heyetinin 24 - IV toplanışında Yüksek Meclise arzı kararlaştırılan kanun lâyihası esbabı mucibesile birlikte yüksek huzurlarına sunulmuştur efendim. Başvekil ' İsmet Esbabı mucibe senesi bütçemizin 854 üncü faslın muvakkat tazminat tertibine konulan altmış bin lira yetişmediği için 2084 numaralı kanunla beş bin lira daha münakale suretile tahsisat alınmış ise de görülen ihtiyaç ve zarurete binaen Ankara başmüdürlüğü kadrosuna gerek memur ilâvesi ve gerek hasta memurların yerlerine vekil alınması dolayısile beş bin liralık tahsisat da kifayet etmedi ğinden bu tertibe daha liranın ilâvesine kati ihtiyaç vardır nci faslın birinci maddesinin memurlar harcırahı tertibine liralık tahsisata ilâ-

12 -12- veten konulan liralık tahsisat ta bitmiş olduğundan sene nihayetine kadar yapılması zarurî ve katî bulunan işleri karşılamak için tertibi mezkûre liranın daha ilâvesi icap etmektedir inci faslın tekaüt ikramiyesi tertibine konulan liralık ikramiye tahsisatı bu sene zarfında tekaütlükleri yapılan memurlara tamamen sarfedilmiştir. Bundan başka tekaütlüğünü isteyen daha bir çok memurlar vardır. Gelecek seneye borç devretmemek üzere bu tertibe de daha liranın ilâvesine katî lüzum ve zaruret vardır üncü faslın ücretli muhabere ve mükâleme tertibine konulan 200 liralık tahsisatla senei haliye zarfında vuku bulan ihtiyaç temin edilmemiş olduğundan senei haliye nihayetine kadar tahakkuk eden ve edecek olan ihtiyacı karşılamak üzere mezkûr tertibe 416 liranın daha ilâvesi lâzımgelmektedir. 5 - Bizzarur tasarruf edilebilen ve merbut listede fasıl ve maddeleri irae olunan tertiplerden liranın tenzili ile işbu fasıl ve maddelere zammına mecburiyeti katiye hâsıl olmuş bulunduğundan merbut kanun lâyihası bu esasa göre tanzim kılınmıştır. Posta, telgraf, telefon umum müdürlüğünün 1932 malî senesi bütçesinde hakkında kanun lâyihası münakale icrası MADDE 1 Posta, telgraf, telefon umum müdürlüğünün 1932 malî senesi bütçesinin merbut cetvelde gösterilen fasıl ve maddeleri arasında ceman liranın münakalesine mezuniyet verilmiştir. MADDE 2 Bu kanun neşri tarihinden muteberdir. MADDE 3 Bu kanunun hükmünü icraya Maliye vekili memurdur IV Bş. V. İsmet Mf. V. Dr. Eeşit Ad. V. Yas tef Kemal N-d. V. Hilmi Galip 11. M. V. Da. V. Zekâ i S. Kat/a Ik. V. V. *S. t. M. V. Muhlis Dr. Refik Ha. V. V. Mal. V. S. Kaıja M. Abditihalik '(!. İ. V. Zr. V. Ali Ra-na Muhlis Münakale cetveli F. M. Nevi tahsisat Tenzil Zam Memurlar maaşı Nakliyat 1683 numaralı kanunun 58 inci maddesi m ucibince verilecek tekaüt ikramiyesi Muvakkat tazminat Memurlar harcırahı Ücretli muhabere ve mükâleme masrafı

13 -13- Bazı dairelerin 1932 senesi bütçelerinde liralık münakale yapılması hakkında 1/635 numaralı kanun lâyihası T- C. Başvekâlet Muamelât müdürlüyü Sayı: 6/1193 Büyük Millet Meclisi Yüksek Reisliğine Bazı vekâletler bütçelerinde yapılacak münakale hakkında Maliye vekilliğince hazırlanan ve İcra Vekilleri Heyetinin 24 - IV toplanışında Yüksek Meclise arzı kararlaştırılan kanun lâyihası esbabı mucibesi ve Maliye vekilliğinin tezkeresi suretlerile birlikte yüksek huzurlarına sunulmuştur efendim. Başvekil Is m et Esbabı mucibe Millî Müdafaa vekâleti kara bütçesinin 692 inci maaşatı umumiye faslına mevzu tahsisatın kadro tatbikatı dolayısile sene nihayetine kadar olan ihtiyacata tekabül etmeyeceği anlaşıldığından bu fasla daha liranın ve İktisat vekâletince Amerikadan getirilmesi tekarrür eyleyen mütehassısların yol masraflarile haziran 1933 e kadar olan ücretlerine karşılık olmak üzere İktisat vekâleti bütçesinin ecnebi mütehassıslar ve tercümanlar faslına da liranın ilâvesine zaruret görülmüş ve bu masraf için Millî Müdafaa vekâleti bütçesinin merbut cetvelde yazılı tertiplerinden lira Düyunu umumiye bütçesinin 188 inci faslından lira karşılık temin edilmiş olmakla merbut kanun lâyihası tanzim ve takdim kılınmıştır. Bazı daireler bütçelerinde münakale yapılmasına dair kanun lâyihası MADDE malî senesi muvazenei umumiyesine dahil daire bütçelerinin ilişik cetvelde yazılı fasılları arasında liralık münakale yapılmıştır. MADDE 2 Bu kanun neşri tarihinden muteberdir. MADDE 3 Bu kanunun hükmünü icraya Maliye vekili memurdur. Bş. V. Ad. V. M. M. V. Da. V. İsmet Yusuf Kemal Zekâi Ş. Kaya Mf. V. Na. V. îk. V. V. k I. M. V. Dr. Reşit Galip Hilmi Muhlis Dr. Refik 24 - IV Ha. V. V. Mal. V. Ş. Kaya M. Abdül halik G. 1. V. Zr. V. Ali Rama Muhlis

14 Münakale cetveli Tenzil edilen Zammedilen F. M. Tahsisatın nevi Lira Lira Af. Af. V. KARA 695 Müstahdemler ücreti 697 Temsil tahsisatı ve akçe farkı numaralı kanun mucibince gedikli küçük zabitaııa verilecek aile zammı 7İ0 3 Askerî fabrikalara verilecek sipariş 718 Beynelmilel mezarlıklar' komisyonu masrafı 720 Ecnebi mütehassıslar 7 22 Askerî mektepler masrafı Af. Af. V. DENİZ numaralı kanunun 58 inci maddesi mucibince verilecek tekaüt ikramiyesi Müstahdemler ücuratı Devri çark Nakliyat Ecnebi mütehassıslar Staj, tahsil ve tedavi masrafları Memleket dahil ve haricinde ücretli müessesatı sıhhiyede tedavi ettirilecek malûlin masrafı 800 ASKERÎ F. 795 Maaşatı umumiye Müstahdemler ücreti Düyunu umumiye senelik mürettebatı ve meclisi idare masrafı olarak Türkiyeye isabet eden Af. M. V. 692 Maaşatı umumiye İKTİSAT V. 630 Ecnebi mütehassıslar Yekûn

1940 malî yılı Hesabı Katî Kanunu

1940 malî yılı Hesabı Katî Kanunu 1940 malî yılı Hesabı Katî Kanunu (Resmî Gazete fi e neşir ve ilâm: 25. XI. 1944 - Sayı: 5866) No. 4676 Kabul tarihi 15. XI. 1944 BİRİNCİ MADDE Devlet bütçesine giren dairelerin 19-10 malî yılı umumî masarifi

Detaylı

Bütçe, Dahiliye ve Nafia encümenlerinden seçilen 5 er azadan mürekkeb Muvakkat encümen mazbatası

Bütçe, Dahiliye ve Nafia encümenlerinden seçilen 5 er azadan mürekkeb Muvakkat encümen mazbatası S. Sayısı: 184 Bursa ve Mûttehid elektrik Türk anonim şirketleri imtiyazlahle tesisatının ve Mersin elektrik Türk anonim şirketi hisse senedlerinden bir kısmının satın alınmasına dair mukavelenin tasdiki

Detaylı

Esbabı Imucibe projesi

Esbabı Imucibe projesi S. Sayısı: 72 Devlet demiryolları ve limanları ve Devlet denizyolları işletme umum müdüriüklerıle Devleı havayolları umum müdürlüğüne muktazi alelûmum vesait ve teçhizat ve malzemenin temini hakkında kanun

Detaylı

(Resmî Gazete ile neşir ve ilânı : 6/V1/1935 - Sayı : 3021)

(Resmî Gazete ile neşir ve ilânı : 6/V1/1935 - Sayı : 3021) 475 Aydın demiryollarının satın alınmasına dair mukavelenin tasdiki hakkında kanun No. (Resmî Gazete ile neşir ve ilânı : 6/V1/1935 - Sayı : 3021) Kabul tarihi 2745 30 - V -1935 BİRİNCİ MADDE Aydın demiryollarının

Detaylı

S. Sayısı: 135. Mucib sebebler

S. Sayısı: 135. Mucib sebebler S. Sayısı: 135 Fevkalâde vaziyet dolayısile bazı vergi ve resimlere zam icrasına ve bazı maddelerin mükellefiyet mevzuuna alınmasına dair kanun lâyihası ve Iktısad, Gümrük ve inhisarlar, Adliye, Maliye

Detaylı

S. Sayısı: 65. 1951 Yılı Tekel G. M. Bütçesi

S. Sayısı: 65. 1951 Yılı Tekel G. M. Bütçesi S. Sayısı: 65 1951 Yılı Tekel G. M. Bütçesi Tekel Genel Müdürlüğü 1951 yılı Bütçe Kanunu tasarısı ve Bütçe Komisyonu raporu (1/90) T. C. Başbakanlık Muamelât Genel Müdürlüğü 30. XI. 1950 Tetkik Müdürlüğü

Detaylı

MĠLLĠ KORUNMA KANUNU (1)

MĠLLĠ KORUNMA KANUNU (1) 1721 MĠLLĠ KORUNMA KANUNU (1) Kanun Numarası : 3780 Kabul Tarihi : 18/ 1/1940 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih : 26/ 1/1940 Sayı : 4417 Yayımlandığı Düstur : Tertip : 3 Cilt : 21 Sayfa : 274 BİRİNCİ FASIL

Detaylı

Devre: XI / / içtima:* S. SAYISI : 44. 1959 Yılı İstanbul Üniversitesi Bütçesi

Devre: XI / / içtima:* S. SAYISI : 44. 1959 Yılı İstanbul Üniversitesi Bütçesi Devre: XI / / içtima:* S. SAYISI : 99 Yılı İstanbul Üniversitesi Bütçesi İstanbul Üniversitesin 99 yılı Bütçe kanunu lâyihası ve Bütçe Encümeni mazbatası (/6) T. C. Başvekalet 9. XI. 98 Kanunlar ve Kararlar

Detaylı

T. B. M. M. ZABIT CERİDESİ

T. B. M. M. ZABIT CERİDESİ DEVRE: II CİLT:25 İÇTİMA SENESİ: III T. B. M. M. ZABIT CERİDESİ i>m

Detaylı

T.C. Re smı Gazete KANUNLAR. 1935 Malî yılı Umumi Muvazene Kanununa bağlı bütçelerde değişiklik yapılmasına dair kanun

T.C. Re smı Gazete KANUNLAR. 1935 Malî yılı Umumi Muvazene Kanununa bağlı bütçelerde değişiklik yapılmasına dair kanun T.C. Re smı Gazete Tesis tarihi : Teşrinievvel 33 İdare ve yazı işleri için 4 KÂNUNUSANİ 3 Başvekâlet Neşriyat Müdürlüğüne müracaat olunur. CUMARTESİ SAYI: 3 J KANUNLAR Malî yılı Umumi Muvazene Kanununa

Detaylı

1944 yılı Millî Korunma Bilançosunun gönderildiğine dair Başbakanlık tezkeresi ve Sayıştay Komisyonu raporu (3/236)

1944 yılı Millî Korunma Bilançosunun gönderildiğine dair Başbakanlık tezkeresi ve Sayıştay Komisyonu raporu (3/236) S. Sayısı: 137 1944 yılı Millî Korunma Bilançosunun gönderildiğine dair Başbakanlık tezkeresi ve Sayıştay Komisyonu raporu (3/236) T. C. Başbakanlık 17. V. 1948 Muamelât Genel Müdürlüğü Kararlar Müdürlüğü

Detaylı

BELEDİYE KANUNU. BİRİNCİ FASIL Belediyelerin idaresi

BELEDİYE KANUNU. BİRİNCİ FASIL Belediyelerin idaresi BELEDİYE KANUNU Kanun Numarası : 1580 Kabul Tarihi : 3/4/1930 Yayımlandığı R. Gazete : Tarih : 14/4/1930 Sayı :1471 Yayımlandığı Düstur : Tertip : 3 Cilt : 11 Sayfa : 80 BİRİNCİ FASIL Belediyelerin idaresi

Detaylı

413 1960 malî yılı Muvazenei Umumiye Kanunu

413 1960 malî yılı Muvazenei Umumiye Kanunu 0 malî yılı Muvazenei Umumiye Kanunu (Resmî Gazete ile ilânı :. III. 0 - Sayı: 0) No. Kabul tarihi. II. 0 MADDE. Devlet bütçesine giren dairelerin 0 bütçe yılı yatırımlar dışında kalan için, bağlı (A/l)

Detaylı

871 Türkiye Sanayi kredi bankası teşkili hakkında kanun. ( Resmî Gazete ile neşir ve ilânı: 14/V11/1932 - Sayı: 2150 )

871 Türkiye Sanayi kredi bankası teşkili hakkında kanun. ( Resmî Gazete ile neşir ve ilânı: 14/V11/1932 - Sayı: 2150 ) 871 Türkiye Sanayi kredi bankası teşkili hakkında kanun ( Resmî Gazete ile neşir ve ilânı: 14/V11/1932 - Sayı: 2150 ) No. Kabul tarihi 2064 7 -VII -1932 Fasıl : 1 Bankanın maksadı tesisi ve, vazifeleri

Detaylı

BELEDİYE KANUNU. Cilt : 2 Sayfa 1305. BİRİNCİ FASIL Belediyelerinidaresi

BELEDİYE KANUNU. Cilt : 2 Sayfa 1305. BİRİNCİ FASIL Belediyelerinidaresi BELEDİYE KANUNU Kanun Numarası :1580 Kabul Tarihi :3/4/1930 Yayımlandığı R. Gazete : Tarih : 14/4/1930 S:1471 Yayımlandığı Düstur : Tertip : 3 Cilt : 11 Sayf80 Bu kanun ile ilgili tüzükler için, "Tüzükler

Detaylı

327 1959 malî yılı Muvazenei Umumiye Kanuni. (Resmî Gazete ile ilâm : 2. III. 1959 - Sayı: 10118)

327 1959 malî yılı Muvazenei Umumiye Kanuni. (Resmî Gazete ile ilâm : 2. III. 1959 - Sayı: 10118) 7 99 malî yılı Muvazenei Umumiye Kanuni (Resmî Gazete ile ilâm :. III. 99 - Sayı: 08) No. Kabul tarihi 79 8. II. 99 MADDE. Devlet bütçesine giren dahilerin 99 bütçe yılı yatırımlar dışında kalan için,

Detaylı

6245 SAYILI HARCIRAH KANUNU. (18.02.1954 tarih ve 8637 sayılı Resmi Gazetede yayınlanmıştır.) KISIM I Umumi Hükümler

6245 SAYILI HARCIRAH KANUNU. (18.02.1954 tarih ve 8637 sayılı Resmi Gazetede yayınlanmıştır.) KISIM I Umumi Hükümler 6245 SAYILI HARCIRAH KANUNU (18.02.1954 tarih ve 8637 sayılı Resmi Gazetede yayınlanmıştır.) KISIM I Umumi Hükümler Kanunun şümulü: Madde 1 - a) Umumi Muvazeneye dahil dairelerle mülhak ve hususi bütçeli

Detaylı

Umumi Hıfzıssıhha Kanunu 01-05.Bap

Umumi Hıfzıssıhha Kanunu 01-05.Bap Umumi Hıfzıssıhha Kanunu 01-05.Bap BİRİNCİ BAP Sıhhi teşkilat BİRİNCİ FASIL Devlet hidematı sıhhiyesi ve sıhhi Merciler Madde 1 - Memleketin sıhhi şartlarını ıslah ve milletin sıhhatine zarar veren bütün

Detaylı

1593 SAYILI UMUMİ HIFZISSIHHA KANUNU

1593 SAYILI UMUMİ HIFZISSIHHA KANUNU Resmi Gazete Tarihi: 1930-05-06 Resmi Gazete Sayisi: 1489 1593 SAYILI UMUMİ HIFZISSIHHA KANUNU Kabul Tarihi : 24/4/1930 (1) Yayımlandığı Düstur : Tertip : 3 Cilt : 11 Sayfa : 143 BİRİNCİ BAP Sıhhi teşkilat

Detaylı

T.C. Resmî Gazete KANUNLAR CUMA. Tesis tarihi: 7 Teşrinievvel 1336 SAYI: 3145

T.C. Resmî Gazete KANUNLAR CUMA. Tesis tarihi: 7 Teşrinievvel 1336 SAYI: 3145 T.C. Resmî Gazete Tesis tarihi: 7 Teşrinievvel 1336 idare ve yazı işleri için Başvekâlet Neşriyat Müdürlüğüne müracaat olunur. 1 TEŞRİNİSANİ 1935 CUMA SAYI: 3145 KANUNLAR Limanlar hakkındaki 618 sayılı

Detaylı

LİBERTY SİGORTA ANONİM ŞİRKETİ ANA SÖZLEŞMESİ

LİBERTY SİGORTA ANONİM ŞİRKETİ ANA SÖZLEŞMESİ LİBERTY SİGORTA ANONİM ŞİRKETİ ANA SÖZLEŞMESİ KURULUŞ, KURUCULAR, UNVAN, MAKSAT, MERKEZ, MÜDDET BÖLÜM : I ANA HÜKÜMLER Madde 1- Aşağıda imzaları bulunan kurucular arasında yürürlükte olan kanunlar ve bu

Detaylı

UMUMİ HIFZISSIHHA KANUNU (1)

UMUMİ HIFZISSIHHA KANUNU (1) UMUMİ HIFZISSIHHA KANUNU (1) Kanun Numarası : 1593 Kabul Tarihi : 24/4/1930 Yayımlandığı R.Gazete : 6/5/1930 Sayı : 1489 Yayımlandığı Düstur : Tertip : 3 Cilt : 11 Sayfa : 143 * * * Bu Kanunun yürürlükte

Detaylı

ÇĠFTÇĠ MALLARININ KORUNMASI HAKKINDA KANUN

ÇĠFTÇĠ MALLARININ KORUNMASI HAKKINDA KANUN 1795 ÇĠFTÇĠ MALLARININ KORUNMASI HAKKINDA KANUN Kanun Numarası : 4081 Kabul Tarihi : 2/7/1941 Yayımlandığı R. Gazete : Tarih : 10/7/1941 Sayı : 4856 Yayımlandığı Düstur : Tertip : 3 Cilt : 22 Sayfa : 505

Detaylı

3 -~ bozulması. ( S. Sayısı : 196 )

3 -~ bozulması. ( S. Sayısı : 196 ) S. Sayısı: 196 Hâkimler kanunu ile bu kanunun bazı maddelerini tadil eden]3206 ve 3501 sayılı kanunların'bazı maddelerinin değiştirilmesine ve Hâkimler kanununa bazı maddeler ilâvesine dair kanun lâyihası

Detaylı

T.C. Resmî Gazete. KANUNLARr PERŞEMBE SAYI: 3537. Devlet ormanları. sdfsdfsdfsdfsdfssfddsds İKİNCİ KISIM. Umumi hükümler

T.C. Resmî Gazete. KANUNLARr PERŞEMBE SAYI: 3537. Devlet ormanları. sdfsdfsdfsdfsdfssfddsds İKİNCİ KISIM. Umumi hükümler T.C. Resmî Gazete Tesis tarihi: 7 Teşrinievvel 1336 idare ve yazı işleri için Başvekâlet Neşriyat Müdürlüğüneaa müracaat olunur. 18 ŞUBAT 1937 PERŞEMBE SAYI: 3537 KANUNLARr sdfsdfsdfsdfsdsdfsdfg Orman

Detaylı

TÜRKİYE MAARİFİ AKKINDA RAPOR

TÜRKİYE MAARİFİ AKKINDA RAPOR MAARİF VEKİLLİĞİ Ana Programa Hazırlıklar Seri: B, No. 1 John D e w e y TÜRKİYE MAARİFİ AKKINDA RAPOR 19 3 9 İSTANBUL DEVLET BASIMEVİ John D e w e y TÜRKİYE MAARİFİ HAKKİNDA RAPOR 700571 n. n. m. \?5.

Detaylı

Gümrük umumî tarifesinin 695 numarasının (D) bendinin tadili hakkında kanun lâyihası ve Muvakkat encümen mazbatası (1/304)

Gümrük umumî tarifesinin 695 numarasının (D) bendinin tadili hakkında kanun lâyihası ve Muvakkat encümen mazbatası (1/304) - S.-Sayısı: 68- Gümrük umumî tarifesinin 695 numarasının (D) bendinin tadili hakkında kanun lâyihası ve Muvakkat encümen mazbatası (1/304) T. C. Başvekâlet Kararlar müdürlüğü Sayı : 6/446 Büyük Millet

Detaylı

istanbul TICARET ODASI 1962 YILI BÜTÇESi PROGRAMI MALT PROGRAM RUBIN BASlMEVi IST ANB UL

istanbul TICARET ODASI 1962 YILI BÜTÇESi PROGRAMI MALT PROGRAM RUBIN BASlMEVi IST ANB UL istanbul TICARET ODASI 1962 YILI BÜTÇESi iş PROGRAMI VE MALT PROGRAM RUBIN BASlMEVi IST ANB UL Idare Hey'e/ince Oda Meclisine takdim edilen 1962 Bütçesi " Iş Proğramı ve Mali Proğram. " içindekiler İŞ

Detaylı

AYLIKLARININ TEVHİD VE TEADÜLÜ HAKKINDA KANUN (1)

AYLIKLARININ TEVHİD VE TEADÜLÜ HAKKINDA KANUN (1) BANKALAR VE DEVLET MÜESSESELERİ MEMURLARI AYLIKLARININ TEVHİD VE TEADÜLÜ HAKKINDA KANUN (1) Kanun Numarası : 3659 Kabul Tarihi : 3/7/1939 Yayımlandığı R. Gazete : Tarih : 11/7/1939 Sayı : 4255 Yayımlandığı

Detaylı

ÎÇtima: 1 S. SAYISI : OUD

ÎÇtima: 1 S. SAYISI : OUD Devre : X OAC ÎÇtima: 1 S. SAYISI : OUD Konservecilik ve gıda maddeleri muhafazası uzmanı celbi hususunda Türkiye Hükümeti ile Birleşmiş Milletler Teknik yardım Teşkilâtı arasında akdolunan 14 sayılı Ek

Detaylı