- 2 - 'riııı ııisbeti 10 S 6 4 ' )

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "- 2 - 'riııı ııisbeti 10 S 6 4 ' )"

Transkript

1 SıraNo 143 İktisat vekâleti 1932 senesi bütçesinin 636 ncı faslı unvanının değiştirilmesine ve bu fasla liralık tahsisat konulmasına dair 1/598, Dahiliye vekâleti 1932 senesi bütçesinde liralık münakale yapılması hakkında 1/604, Hariciye vekâleti 1932 senesi bütçesinde liralık münakale yapılması hakkında 1/607, Maliye vekâletile Şûrayi devlet 1932 senesi bütçelerinde liralık münakale yapılması hakkında 1/613, Düyunu umumiye 1932 senesi bütçesinden liranın tenzilile bazı devairin ayni sene bütçelerine munzam ve fevkalâde tahsisat olarak verilmesine dair 1/621, Millî müdafaa vekâleti 1932 senesi hava bütçesinde liralık münakale yapılması hakkında 1/630, Dahiliye vekâleti 1932 senesi bütçesinde liralık münakale yapılması hakkında 1/632, Posta, telgraf ve telefon umum müdürlüğü 1932 senesi bütçesinde liralık münakale yapılması hakkında 1/634, bazı dairelerin 1932 senesi bütçelerinde liralık münakale yapılması hakkında 1/635, Gümrük ve inhisarlar vekâleti 1932 senesi bütçesinde liralık münakale yapılması hakkında 1/636, bazı dairelerin 1932 senesi bütçelerinde liralık münakale yapılması hakkında 1/638 ve Sıhhat ve içtimaî muavenet vekâleti 1932 senesi bütçesine lira 25 kuruşluk tahsisat konulmasına dair 1/639 numaralı kanun lâyihaları ve Bütçe encümeni mazbatası iktisat vekâleti 1932 senesi bütçesinin 636 ncı faslı unvanının değiştirilmesine ve bu fasla liralık tahsisat konulmasına dair 1/598 numaralı kanun lâyihası T. C. Başvekâlet 2 - IV Muamelât müdürlüğü Saifi: 6/81)7' Büyük Millet Meclisi Yüksek Reisliğine İktisat vekâleti bütçesinin 636 ncı faslı unvanının değiştirilmesine ve mezkûr fasla lira munzam tahsisat verilmesine dair hazırlanan ve İcra Vekilleri Heyetinin 1 - IV toplantısında Yüksek Meclise arzı kararlaştırılan kanun lâyihası esbabı mucibesile birlikte Yüksek huzurlarına sunulmuştur efendim. Başvekil /, İsmet Esbabı mucibe lâyihası Maden fiatlannın düşmesinden dolayı tatili faaliyet etmiş olan Balya - Karaaydın müessesesinin işletilmesini temin maksadile 23 XI tarihli ve numaralı kararname ile 1932 senesi bidayetine kadar teşviki sanayi kanununun 12 inci maddesi mucibince mevaddı infilâkiye primi verilmesi ve yine ayni kanunun 11 inci maddesine tevfikan % 10 nisbetinde mevaddı mamule primi verilmesi takarrür etmişti. Bu müzaherete rağmen fiatlardaki sukut devam ettiğinden Balya şirketi tutunamamış, imalâtını tatil etmeğe mecbur olmuş ve madenin muhafazası ve taharri ve ihzar ameliyatının devamı da ancak daha kuvvetli diğer bir şirketin işi kira ile üzerine alması sayesinde temin edilebilmiştir. Bu şirket te istihsalât yapamadığından ancak mevaddı infilâkiye priminden istifade etmiştir. Fakat sadece madenin muhafazası ve ihzari ameliyat icrası halinde yalnız masraf yapılıp buna mukabil varidat temin edilemediğinden şirket İktisat vekâletine müracaatle evvelce bir sene müddetle yapılması kabul olunan müzaheretler fiatlar düzelinceye kadar devam ettirilirse takriben

2 amele istihdamile madeni ve flottasyon fabrikasını işleterek bu günkü fiatlarara göre ceman senede lira kıymetinde ton temizlenmiş kurşun cevherile ton çinko cevheri istihsal edebileceğini ve aksi takdirde büsbütün tatili faaliyet etmeğe mecbur olduğunu beyan etmiştir. Balya müessesesinin faaliyette bulunmasmdaki iktisadî menfaatler nazarı itibare alınarak, hazırlanmış cevher ihtiyatını azaltmamak üzere her yüz ton ham cevher istihsaline mukabil altı metre taharri ve ihzar galerisi açmak ve bununla beraber bu taahhüt ton cevher ihtiyatı temin edildikten sonra İktisat vekâleti tarafından tadil edilebilmek ve kurşun fiatı 7 ve çinko fiatı 10 altın ingiliz lirasından yukarı bulundukça üç sen için tatili faaliyet edilmemek ve aksi takdirde yapılan malî müzaheret istirdat olunmak ve bu hususta şirketten lâzımgelen teminat alınmak şartile nihayet üç seneyi geçmemek üzere kurşun fiatı 13 ve çinko fiatı 16 altın inglizi lirasını buluncaya kadar merbut cetvel mucibince mevaddı mamule primi verilmesi muvafık görüldüğünden bu sene verilmesi lâzımgelen liranın cari sene bütçesinin 638 ncı faslına konulmasına ihtiyaç görülmüştür. Diğer seneler için bütçeye ilâve olunması lâzımgelen 72 şer bin lira için maddeye hüküm ilâve edilmiştir senesi İktisat bütçesinin 636 ncı fasıl unvanının tadiline ve liralık munzam tahsisat ilâvesine dair kanun lâyihası MADDE 1 İktisat vekâleti 1932 senesi bütçesinin 636 ncı faslının unvanı (Teşviki sanayi kanunu mucibince verilecek prim karşılığı ) şeklinde tadil edilmiş ve bu fasla Balya şirketine tahsis edilmek üzere lira munzam tahsisat verilmiştir. Bu para İktisat vekâletince yapılacak talimata tevfikan mezkûr şirkete tesviye edilmek üzere katî sarfiyat olarak Sanayi kredi bankasına yatırılır. MADDE 2 İşbu kanun neşri tarihinden muteberdir. MADDE 3 İşbu kanun hükmünün icrasına İktisat ve Maliye vekilleri memurdur. 1 - IV I is. V. A<l. V..M..M. V. Da V Ihı. Y. Mal. V. Mi'. V. İsmet Yusuf Kemal Zelâi Dr. T. Rüştü M. Abdülhalik Dr, lîeşit, (J<dij> Na. V. İk. V. S. İ. M. V. (i. İ. V. Zı\ V. Ifihııi M. Celâl Dr. Refik Mi h'una Muhlis Teşviki sanayi kanunu mucibince verilecek prim cetveli Kurşun fiatı Prim ııisbeti (Jiııko fiatı 9 Altın İngiliz lirasına kadar "/ altın İngiliz lirasına kadar 9-10 L l O 'riııı ııisbeti 10 S 6 4 ' )

3 - 5 - Dahiliye vekâleti 1932 senesi bütçesinde liralık münakale yapılması hakkında 1/604 numaralı kanun lâyihası T. C. Başvekâlet 16 - IV Muamelât müdürlüğü Sayı: 6/1023 Büyük Millet Meclisi Yüksek Reisliğine Dahiliye vekilliğinin 1932 senesi bütçesinde münakale yapılması hakkında Dahiliye vekilliğince hazırlanan ve İcra Vekilleri Heyetinin 12 - IV toplanışında Yüksek Meclise arzı kararlaştırılan kanun lâyihası esbabı mucibesile birlikte sunulmuştur efendim. Başvekil İsmet Esbabı mucibe muhtırası Karakollarda polis memurlarının yatması için mevcut olan karyolalar on sene evvel alınmış olduklarından kısmı azamı çok eskimiş ve istimale tamamen gayrisalih bir hale gelmiş olduğu ve on seneden beri yeni karyola alınmadığından karyolaların eskimesi hasebile mevcudun da ihtiyaca gayrikâfi bulunduğu icra kılınan tetkikattan anlaşılmıştır. Polis memurlarının çok yorucu faaliyeti bedeniyeyi istilzam eden vazifelerinden sonra iyi bir yerde istirahat etmeleri hayatî bir ihtiyaç olduğundan bu karyolalann tecdidi ve noksanların ikmali müstacel bir zaruret halini almıştır. Bu zarureti telâfi etmek üzere 333 üncü faslın 1 inci bedeli icar maddesinden ve 345 inci faslından lira ki ceman liranın tenzihle mevzu tahsisatı tamamen tükenmiş olan 329 uncu vilâyet mefruşatı ve demirbaşı faslına zammına dair esbabı mucibe muhtırasıdır. Dahiliye vekâleti 1932 bütçesinin 311 inci masarifi idare faslı ile 313 üncü faslın 2 nci işletme maddesi arasında yapılacak münakaleye dair esbabı mucibe muhtırasıdır 1932 senesi bütçesinin 313 üncü faslın 2 nci umumî müfettişlik otomobil işletme maddesine konulmuş olan liralık tahsisat ihtiyaca gayrikâfi gelmiş olup bu tahsisattan mayıs 1933 nihayetine kadar şoförlerin ücretleri tenzil edildikten sonra 221 liralık bir bakiye kalmaktadır, Sene nihayetine kadar bu fasıldan vukubulacak muhtelif masraflara mukabil olmak üzere şimdilik 311 inci masarifi idare faslından 998 liranın 313 üncü faslın 2 nci otomobil işletme maddesine münakalesi için esbabı mucibe muhtırasıdır. Dahiliye vekilliğinin 1932 malî senesi bütçesinde liralık münakale yapılmasına dair kanun lâyihası MADDE 1 Dahiliye vekâleti ve Emniyet işleri umum müdürlüğünün 1932 senesi bütçelerin* de merbut cetvelde yazılı fasılları arasında ceman liralık münakale yapılmıştır, MADDE 2 Bu kanun neşri tarihinden muteberdir. MADDE 3 Bu kanunun hükmünü icraya Maliye vekili memurdur IV Bş. V. Ad. V. M. M. V. Da. V. İhı. V. Mal. V. Mf. V. Na. V. îsmct Yusuf Kemal Zakâi #. Kaya Dr. T. Rüştü M. AbdülhaUk Dr. Kesit Galip Hilmi îk. V. S. t. M. V. (i. İ. V. Zr. V. M. Celâl Dr. Refik Ali Kana Muhlis

4 - 4 - F. M. Nevi muhassasat Tenzil edilen Zammedilen Masarifi idare İşletme DAHİLİYE VEKÂLETİ Q 1 EMNİYET İŞ. U. M. Bedeli icar 1475 numaralı kanım mucibince verilecek tazminat Vilayat mefruşat ve demirbaşı Yekûn Hariciye vekâleti 1932 senesi bütçesinde liralık münakale yapılması hakkında 1/607 numaralı kanun lâyihası T. (\ Başvekâlet Muamelât ıııi'ufiirlüfjii Sayı : (i/kil:] Büyük Millet Meclisi Yüksek Eeisliğine Ki - IV - W:-):) Hariciye vekilliğinin 1932 malî yılı bütçesinde liralık münakale yapılması hakkında Maliye vekilliğince hazırlanan ve İcra Vekilleri Heyetinin 12-1 V toplanışında Yüksek Meclise arzı kararlaştırılan kanun lâyihası esbabı mucibesi ile birlikte sunulmuştur efendim. Başvekil İ s-met Esbabı mucibe 1 Senei haliye bütçesinin 407 inci merkez levazımı faslının 4 üncü defatir ve evrakı matbua maddesine mevzu tahsisatın bazı muahedat ve mukavelat ile sair tabı işlerine tamamen sarfolunarak kalmamış ve müstacel bazı işler için lüzumu olan kâğıdın maliye metharmdan mubayaa edilebilmesi için liraya; 2 Türk - İran hududunun tahdidi için 424 üncü tahdidi hudut komisyonu faslına mevzu tahsisat bu sene iptidalarında vukubulan içtima dolayısile tamamen sarfolunarak nisan 1933 ortasında mukarrer olan toplantıya iştirak edecek heyeti murahhasamızın yol masraflarile yevmiyelerine ve bazı hudut kalelerinin tamiri için (2 700) liraya ihtiyaç hâsıl olduğundan münakaleye müsait bulunan 422 inci hakem mahkeme ve heyetlerile uzlaşma komisyonları masarifi faslından liranın mezkûr fasıllara nakli icap etmektedir. Hariciye vekilliği 1932 malî yılı bütçesinde liralık münakale yapılmasına dair kanun lâyihası MADDE 1 Hariciye vekilliği 1932 malî yılı bütçesinin 422 nci hakem mahkeme ve heyetlerile uzlaşma komisyonları faslından lira tenzil edilerek bundan lirası 407 nci faslın 4 üncü defatir ve evrakı matbua maddesine ve lirası da 424 üncü Tahdidi hudut komisyonu ücret, harcırah masarifi idare ve kule masrafı faslına nakledilmiştir.

5 - 5 - MADDE 2 Bu kanun neşri tarihinden muteberdir. MADDE 3 Bu kanunun hükmünü icraya Maliye vekili memurdur IV Bş. V. Ad. V. M. M. V. Da. V. Ha. V. Mal. V. Mf. V. İsmet Yusuf Kemal Zekâi Ş. Kaya Dr. T. Rüştü M. AbdülhaUk Dr. Reşit Galip Na. V. Ik. V. S. 1. M. V. G. t. V. Zr. V. Hilmi M. Celâl Dr. Refik Ali Rana Muhlis Maliye vekâletile Şûrayi devlet 1932 senesi bütçelerinde liralık münakale yapılması hakkında 1/613 numaralı kanun lâyihası T. C. Başvekâlet 10 - IV - 19;):\ Muamelât müdüru'ujü Sayı: (i/10 O o Büyük Millet Meclisi Yüksek Reisliğine 1932 malî senesi Maliye ve Şûrayi devlet bütçelerinin bazı tertiplerinde münakale yapılması hakkında Maliye vekilliğince hazırlanan ve İcra Vekilleri Heyetinin 12 - IV toplanışında Yüksek Meclise arzı kararlaştırılan kanun lâyihası esbabı mucibesile birlikte sunulmuştur efendim. Başvekil İsmet Esbabı mucibe % 5 ve % 2 faizli tahvillerin malsandıklanna irsalinde Hazinece yaptırılması iktiza eden sigorta için bütçede karşılık bulunmadığından cari sene bütçesinin 140 inci faslının birinci faiz ve acyo tertibinden tasarruf edilen liranın mezkûr fasılda yeniden açılacak 5 inci maddeye münakalesi zarurî görülmüştür. Şûrayi devlet bütçesinin müteferrika ve mefruşat tertiplerindeki tahsisatın sene nihayetine kadar yapılması zarurî görülen hizmetlere kifayet etmeyeceği anlaşıldığından 80 inci harcırah tertibinden tasarruf edilen 300 liranın da bu tertipten tenzil edilerek mezkûr idare bütçesinin müteferrika ve mefruşat fasıllarına ilâvesi muvafık görülmüş olmakla ilişik kanun lâyihası bu esasa göre tanzim ve takdim kılınmıştır malî senesi Maliye ve Şûrayi devlet bütçelerinin bazı tertiplerinde münakale yapılması hakkında kanun lâyihası MADDE malî yılı Maliye bütçesinin 140 inci faslının birinci faiz ve acyo maddesinden lira tenzil edilerek bu fasıldan (Malsandıklanna gönderilecek tahvillerin sigorta bedeli karşılığı) namile yeniden açılacak 5 inci maddeye fevkalâde tahsisat olarak ilâve edilmiştir. MADDE malî yılı Şûrayi devlet bütçesinin 80 inci harcirah faslından 300 lira tenzil edilerek 150 lirası 76 ncı mefruşat faslına, 150 lirasının da 78 inci müteferrika faslına münakalesi yapılmıştır. MADDE 3 Bu kanun neşri tarihinden muteberdir.

6 - 6 - MADDE 4 Bu kanunun hükmünü icraya Maliye vekili memurduî IV Bş.Y. Ad. V. M. M. V. Da. V. ila. V. Mal. V. Ali'. Y. Na. V. Ismcl Yusuf Kaual Zalâi N. Kaıja Dr. T. I! uslu M'. Ahdiıllııdil,- Dr. Iû sil (lalif) Hilmi İk. V. S. İ. M. V. (!. İ. V. Zı\ Y. M. Celâl Dr. livfil; Ali. Hana Muhlis Düyunu umumiye İ932 senesi bütçesinden liranın tenzilile bazı devairin ayni sene bütçelerine munzam ve fevkalâde tahsisat olarak verilmesine dair 1/621 numaralı kanun lâyihası T. C. Başvekâlet Muamelât müdürtüîjii»s'«///: 6/1131 Büyük Millet Meclisi Yüksek Reisliğine.W- İV - /.V.V.'.' Düyunu umumiye bütçesinin 188 inci faslından liranın tenzilile muhtelif tertiplere munzam ve fevkalâde tahsisat olarak ilâvesi hakkında Maliye vekilliğince hazırlanan ve İcra Vekilleri Heyetinin 19 - IV tarihli toplanışında Yüksek Meclise arzı kararlaştırılan kanun lâyihası esbabı mucibesile birlikte sunulmuştur efendim. [i aş vekil İsmet Esbabı mucibe lâyihası Osmanlı İmparatorluğu borçları karşılığı için bütçeye konulan liralık tahsisattan ancak lirası Dainler Meclisi namına tesviye edilmiş ve üst tarafının verilmemesi Dahiler vekiuerile yapılan son müzakerelerin neticesinde kararlaştırılarak bu esasa göre hazırlanan itilâfname parafe edilmiş olduğundan bu suretle tasarruf edilen paranın, 1932 senesi bütçesinin darlığı hasebile müsait bir zamana talikan zaruret hâsıl olan Devlet işlerinin bu sene zarfında yapılabilmesi için aşağıdaki hususlara munzam veya fevkalâde tahsisat ilâvesi suretile tahsisi münasip olacağı düşünülmüştür. 1 Demiryollar inşaatından Alman bankaları konsorsiyomu namına bonoya bağlı ve mark olarak ödenmesi meşrut borçlarımızdan lirasının önümüzdeki senelere atılması veya Türk parası olarak tediyesile memleketimiz mahsullerinin mubaayasına tahsisi şıklarından birini ihtiyar etmeleri hakkında Hazinece vaki teklifi dainlerin nısfını türk parası olmak suretile tercih etmeleri sebebile liranın 194 üncü fasla nakli iktiza etmiştir, 2 Yerli mallarımıza halkımızın rağbetini teşvik yolunda çok mühim bir vasıta olan sergi binalarının bir an evvel inşası için Millî iktisat ve tasarruf cemiyetinin vaki teşebbüsünü takviye için Hükümetin de yardımı lüzumlu görülmüş ve bu sebeple Maliye bütçesinde açılacak 175 inci fasla liranın fevkalâde tahsisat olarak konulması zarurî görülmüştür, VII tarih ve 2070 numaralı kanım ile Hükümetin iştiraki ve kabul edilmiş olan gemi kurtarma şirketine iştirak hissesi olarak liranın tesviyesi zarurî görülmüş ve bu maksatla Maliye bütçesinde açılacak 176 ncı fasla bu miktar tahsisatın fevkalâde olarak konulmasına lüzum görülmüştür. 4 Halkı zehirli gazların tesirinden masun bulundurmak için Hilâliahmer cemiyetince halka maskeler dağıtılarak vatandaşların hayatını himaye etmek maksadile her memlekette olduğu gibi

7 - 7 - bir fabrika tesisi kararlaştırılmış ve bu faydalı teşebüsün en muvafık şartlarla ve yakın bir zamanda muvaffak olması için mezkûr cemiyete yardım etmek zarurî görülmüş ve bu maksat için de Maliye bütçesinin 162 inci Hilâliahrner cemiyetine muavenet faslına liranın ilâvesi tensip edilmiştir. 5 Mukaveleleri mucibince 1931 malî senesi zarfında ödenmesi meşrut olduğu halde geçen sene Millî Müdafaa vekâleti faslı mahsus tahsisatının kifayetsizliğine binaen tediye edilmeyen haricî borçlardan bakiye kalan dolar 22 çentin müteahhitlere ödenmesi için de Düyunu umumiye bütçesinin 199 uncu faslının 4 üncü maddesine liranın ilâvesi zarurî görülmüştür. 6 İlerlemiş şehirlerin bir zineti ve ayni zamanda neslimizin bedenî terbiyesinde bir vasıta zemini olan stadyomdan Hükümet merkezimizin mahrumiyeti büyük bir noksan teşkil ettiği gibi memleketimizin mühim bir kıymeti olan atlarımızın ıslahında da iyi tanzim edilmiş bir at koşusu mahalline olan ihtiyacı tatmin için bir milyon liralık bir masraf ihtiyarı icap edeceği anlaşılmasına ve bu faydalı ve yeni Hükümet merkezimizin lüzumlu tesisatı için vilâyet hususî idaresince lira kadar bir para da hazırlanmıştır. Tesisatı en yakın bir zamanda ikmal edebilmek için Hükümetin de bu maksada yardım etmesi icap etmekte olduğundan bu maksat için de Maliye bütçesinde stadyom inşaatı için Ankara vilâyetine yardım namile yeniden açılacak 177 inci fasla dört yüz bin liranın fevkalâde tahsisat olarak konulması muvafık görülmüştür. 7 Zuhur eden bazı mühim ve müstacel masrafları karşılamak maksadile Başvekâlet bütçesinin 64 üncü faslına liranın ilâvesi zarurî görülmüştür. 8 iktisat vekâleti bütçesine ilâve edilen tahsisat: Kontenjan ve saire ilânlarının ücretleri büyük bir yekûn teşkil etmekte ve buna vekâletin müteferrika tahsisatı kâfi gelmeyeceği anlaşıldığından 612 nci fasla liranın, Ticaret işlerine ait bazı düşüncelerin tatbikinden evvel görgülerinden istifade edilmek üzere Ankaraya celbedilen haricî ticaret mümessillerile bilûmum ticaret müdürlerinin ve bazı sanayi müdürlerinin yol masraflarile yevmiye ve avdet harcırahları ve bu hususa müteferri diğer masarifin teminine bütçedeki tahsisatın kifayet etmeyeceği anlaşılmasına binaen 619/1, 621, 623 1, inci fasıllara bağlı cetvelde yazılı olduğu veçhile ceman liranın, Balıkçılık tetkikatmın tevsiine ihtiyaç görülmüş olduğundan 641 inci fasla liranın, Memurların tedavi ve yol masrafları için bütçeye konulmuş olan 750 lira yetişmediğinden 644/1 inci fasla da 300 liranın ilâvesi zarurî görülmüştür malî senesi Düyunu umumiye bütçesinden lira tenzili hakkında kanun lâyihası MADDE malî senesi Düyunu umumiye bütçesinin 188 inci faslından lira tenzil edilerek bu kanuna bağlı cetvelde yazılı fasıllara munzam ve fevkalâde tahsisat olarak ilâve olunmuştur. MADDE 2 Bu kanun neşri tarihinden muteberdir. MADDE 3 Bu kanunun hükmünü icraya Maliye vekili memurdur IV Bş. V. Ad. V. M. M. V. Da. V. Ha. V. Mal. V. Mf. V. îsm.cf Yımıf Kemal Zekin Ş. Kaj/a Dr. T. Rüştü M. Abdülhalik Dr. Reşit Galip Na. V. İle. \ r. S. İ. M. V. (i. İ. V. Zv. V. Hilmi M. Celâl Dr. Refik Ali Raim Muhlis

8 F. M. Nevi muhassesat MALİYE -8 Münakale cetveli VEKÂLETİ 162 Hilâliahmer cemiyetine muavenet 175 Sergi binası inşası için millî iktisat ve tasarruf cemiyetine yârdım numaralı kanun mucibince gemi kurtarma şirketine Hazinenin iştirak hissesi 177 Stadyum inşası için Ankara vilâyetine yardım DÜYUNU UMUMİYE ve 1091 numaralı kanunlar mucibince çıkarılan Hazine bonoları M. M. vekâleti kara kısmı bütçesi faslı mahsus taahhüdatından 1931 malî senesi zarfında tediye olunmayan borçlar karşılığı Munzam Tahsisat Fevkalâde Tahsisat İKTİSAT V. Merkez müteferrikası 1 Memurlar harcırahı Ücretli muhabere ve mükâleme masrafı 1 Ticaret mümessillikleri masarifi idare, yazı ve tercüme ücretleri 1 İhracat ofisleri teşkilât ve masrafları 2 Balıkçıklık tetkikat masrafı ve buna ait vesaitin inşa, tamir, işletme ve idare masarifi ıımumiyesi 1 Tedavi ve vol masrafı Tahsisatı mesture BAŞVEKÂLET [1] [2] "lj munzam [2] Fevkalâde Yekûn

9 $ - Millî Müdafaa vekâleti 1932 senesi hava bütçesinde liralık münakale yapılması hakkında 1/630 numaralı kanun lâyihası T. C. Başvekâlet 25 - IV Muamelât müdürl üğ il Sayı: 6/1181 Büyük Millet Meclisi Yüksek Reisliğine Millî Müdafaa vekilliği Hava bütçesinde liralık münakale yapılması hakkında Maliye vekilliğince hazırlanan ve İcra Vekilleri Heyetinin 24 - IV toplanışında Yüksek Meclise arzı kararlaştırılan kanun lâyihası esbabı mucibesile birlikte sunulmuştur efendim. Başvekil İsmet Esbabı mucibe hava bütçesinin 731 inci maaş faslına konulan tahsisat ihtiyaca kâfi gelmediğinden bu ihtiyacın temini için liraya ihtiyaç vardır ncı uçuş müteferrikasına konulan tahsisat mayıs 1933 nihayetine kadar olan masrafa tekabül edebilmesi için mezkûr fasıldan liranın diğer fasıllardan münakale suretile teminine lüzum olduğu, 3 - Bu kere şehit olan iki tayyareci pilot ve makinistin ailelerine verilmek üzere bütçede tahsisat mevcut olmadığından bu ihtiyacın temini için liraya ihtiyaç olduğu, 4 - Vekâlet binasına konulan lâmbaların bedelinin müteahhidine verilebilmesi için bütçenin 737 inci mefruşat faslında tahsisat mevcut olmadığından bu ihtiyacın temini maksadile mezkûr fasla liranın naklinin zarurî bulunduğu, 5-741/3 üncü defatir ve evrakı matbua faslına konulan tahsisat ber mucibi kanun % 75 merkeze verilmesi lâzımgelirken HV. birliklerinin ihtiyaçları dolayısile harice verilen tediye emirleri dolayısile merkez ihtiyacının temini için diğer fasıllardan münakalenin zarurî olduğu, nci harcırah faslına konulan para mayıs nihayetine kadar kâfi olmadığından bu müddet zarfında zarurî memuriyetler için 925 liraya ihtiyaç bulunduğu, Millî Müdafaa vekilliği hava bütçesinde liralık münakale yapılması kanun lâyihası MADDE 1 Millî Müdafaa vekâleti hava kısmı 1932 bütçesinin merbut cetvelde ve maddeleri arasında liralık münakale yapılmıştır. MADDE 2 Bu kanun neşri tarihinden muteberdir. MADDE 3 Bu kanunun hükmünü icraya Maliye vekili memurdur. Iiş. V. Ad. V. İsmet Yusuf Kon (d Mf. V. Na. V. Dr. Reşit Galip Hilmi M..M. V. Zekâi Ik. V. V. Muhlis I);i. V. Ş. Kaya S. İ. M. V. Dr. Refik hakkında yazılı fasıl 24 - IV Ha. V. V.. Mal. V. Ş. Kaya M. Abdülhalik G. I. V. Zr. V. Ali itana Muhlis

10 -10- Müııakale cetveli Zaııınıı Tenzili F. M. Nevi ınuhassasat istenilen istenilen /3: 1()S3 numaralı kanunun 58 inci maddesi mucibince verilecek tekaüt ikramiyesi Muvakkat tazminat Mükâleme bedeli :U} Tay inat 1 1 goo Hayvan yem bedeli Mahrukat Muytabiye Mubayaa Memleket dahil ve haricinde ücretli miiessesatı sıhhiyede tedavi ettirilecek malûlin masrafı Maaşatı umumiye numaralı kanım mucibince hava meusubiniııe verilecek tahsisat Mefruşat ve demirbaş Defatir ve evrakı matbua Harcırah Tayyare şehitleri tazminatı Dahiliye vekâleti 1932 senesi bütçesinde liralık münakale yapılması hakkında 1/632 numaralı kanun lâyihası T. (\ Başvekâlet :>r> - IV - 1<):>>:\ M nam elât müdürl üfjii Sayı: 6/1187 Büyük Millet Meclisi Yüksek Reisliğine Dahiliye vekilliği 1931 senesi ikramiye borçlarının ödenmesi hakkında hazırlanan ve İcra Vekilleri Heyetinin 24 - IV toplanışında Yüksek Meclise arzı kararlaştırılan kanun lâyihası esbabı mucibesi ile birlikte Yüksek huzurlarına sunulmuştur efendim. Ua.şvokil I s mel 1931 senesi ikramiye borçlarının ödenmesine ait esbabı mucibe muhtırasıdır 1931 senesi zarfında tekaütlükleri yapılıp ta tahsisatı olmadığından dolayı ikramiyeleri verilmeyen dahiliye memurlarının ikramiye alacaklarının ödenmesi için vekâletin 1932 bütçesinin memurlar maaşı faslından ve muvakkat tazminat faslından ve açık maaşından lira ki ceman liranın tasarruf edilmesine mebni bu miktarların tenzilile 1932 bütçesinin geçen sene düyunu faslının ikinci karşılığı olmayan 1931 senesi borçlan maddesine naklen zammına ait esbabı mucibe muhtırasıdır.

11 - İ l - Dahiliye vekâleti 1932 senesi bütçesinin bazı fasılları arasında münakale kanun lâyihası yapılmasına dair BÎRİNÖÎ MADDE 1931 senesi zarfında tekaütlükleri yapılan Dahiliye memurlarının tahsisatı olmadığından dolayı verilemeyen ikramiyelerinin itası için 1932 bütçesine ait merbut cetvelde gösterilen fasıllardan liranın tenzilile mezkûr sene bütçesinin geçen sene düyunu faslının ikinci karşılığı olmayan 1931 senesi borçlan maddesine naklen zammı tensip edilmiştir. ÎKİNCÎ MADDE Bu kanun neşri tarihinden muteberdir. ÜÇÜNCÜ MADDE Bu kanunun hükmünü icaraya Dahiliye ve Maliye vekilleri memurdur. Bş. V. Ad. V. AL M. V. Da. V. Ha. V. V., Mal. V. İsmet Yusuf Kanal Zekâ i S. Kana S. Kaya M. Abdülhalik Mf. V. Xa. V. ik. V. V. S. I. M. V. ' (i. I. V. Zr. V. Dr. Reşit Galip Hilmi Muhlis Dr. Refik Ali Rana Muhlis M. Muhassasatın nevi Tenzil edilen Zammedilen Memurlar maaşı Muvakkat tazminat Açık maaşı Karşılığı olmayan 931 senesi düyun karşılığı Posta, telgraf ve telefon Umum müdürlüğü 1932 senesi bütçesinde 9ÛÖÖ liralık münakale yapılması hakkında 1/634 numaralı kanun lâyihası T. C. Başvekâlet.25 - IV Muumclât müdürlüğü Şube: 1 Şayi: S/l 189 Büyük Millet Meclisi Yüksek Reisliğine 1932 yili Posta, telgraf ve telefon umum müdürlüğü bütçesinin bazı fasılları arasında münakale yapılmasına dair hazırlanan ve İcra Vekilleri Heyetinin 24 - IV toplanışında Yüksek Meclise arzı kararlaştırılan kanun lâyihası esbabı mucibesile birlikte yüksek huzurlarına sunulmuştur efendim. Başvekil ' İsmet Esbabı mucibe senesi bütçemizin 854 üncü faslın muvakkat tazminat tertibine konulan altmış bin lira yetişmediği için 2084 numaralı kanunla beş bin lira daha münakale suretile tahsisat alınmış ise de görülen ihtiyaç ve zarurete binaen Ankara başmüdürlüğü kadrosuna gerek memur ilâvesi ve gerek hasta memurların yerlerine vekil alınması dolayısile beş bin liralık tahsisat da kifayet etmedi ğinden bu tertibe daha liranın ilâvesine kati ihtiyaç vardır nci faslın birinci maddesinin memurlar harcırahı tertibine liralık tahsisata ilâ-

12 -12- veten konulan liralık tahsisat ta bitmiş olduğundan sene nihayetine kadar yapılması zarurî ve katî bulunan işleri karşılamak için tertibi mezkûre liranın daha ilâvesi icap etmektedir inci faslın tekaüt ikramiyesi tertibine konulan liralık ikramiye tahsisatı bu sene zarfında tekaütlükleri yapılan memurlara tamamen sarfedilmiştir. Bundan başka tekaütlüğünü isteyen daha bir çok memurlar vardır. Gelecek seneye borç devretmemek üzere bu tertibe de daha liranın ilâvesine katî lüzum ve zaruret vardır üncü faslın ücretli muhabere ve mükâleme tertibine konulan 200 liralık tahsisatla senei haliye zarfında vuku bulan ihtiyaç temin edilmemiş olduğundan senei haliye nihayetine kadar tahakkuk eden ve edecek olan ihtiyacı karşılamak üzere mezkûr tertibe 416 liranın daha ilâvesi lâzımgelmektedir. 5 - Bizzarur tasarruf edilebilen ve merbut listede fasıl ve maddeleri irae olunan tertiplerden liranın tenzili ile işbu fasıl ve maddelere zammına mecburiyeti katiye hâsıl olmuş bulunduğundan merbut kanun lâyihası bu esasa göre tanzim kılınmıştır. Posta, telgraf, telefon umum müdürlüğünün 1932 malî senesi bütçesinde hakkında kanun lâyihası münakale icrası MADDE 1 Posta, telgraf, telefon umum müdürlüğünün 1932 malî senesi bütçesinin merbut cetvelde gösterilen fasıl ve maddeleri arasında ceman liranın münakalesine mezuniyet verilmiştir. MADDE 2 Bu kanun neşri tarihinden muteberdir. MADDE 3 Bu kanunun hükmünü icraya Maliye vekili memurdur IV Bş. V. İsmet Mf. V. Dr. Eeşit Ad. V. Yas tef Kemal N-d. V. Hilmi Galip 11. M. V. Da. V. Zekâ i S. Kat/a Ik. V. V. *S. t. M. V. Muhlis Dr. Refik Ha. V. V. Mal. V. S. Kaıja M. Abditihalik '(!. İ. V. Zr. V. Ali Ra-na Muhlis Münakale cetveli F. M. Nevi tahsisat Tenzil Zam Memurlar maaşı Nakliyat 1683 numaralı kanunun 58 inci maddesi m ucibince verilecek tekaüt ikramiyesi Muvakkat tazminat Memurlar harcırahı Ücretli muhabere ve mükâleme masrafı

13 -13- Bazı dairelerin 1932 senesi bütçelerinde liralık münakale yapılması hakkında 1/635 numaralı kanun lâyihası T- C. Başvekâlet Muamelât müdürlüyü Sayı: 6/1193 Büyük Millet Meclisi Yüksek Reisliğine Bazı vekâletler bütçelerinde yapılacak münakale hakkında Maliye vekilliğince hazırlanan ve İcra Vekilleri Heyetinin 24 - IV toplanışında Yüksek Meclise arzı kararlaştırılan kanun lâyihası esbabı mucibesi ve Maliye vekilliğinin tezkeresi suretlerile birlikte yüksek huzurlarına sunulmuştur efendim. Başvekil Is m et Esbabı mucibe Millî Müdafaa vekâleti kara bütçesinin 692 inci maaşatı umumiye faslına mevzu tahsisatın kadro tatbikatı dolayısile sene nihayetine kadar olan ihtiyacata tekabül etmeyeceği anlaşıldığından bu fasla daha liranın ve İktisat vekâletince Amerikadan getirilmesi tekarrür eyleyen mütehassısların yol masraflarile haziran 1933 e kadar olan ücretlerine karşılık olmak üzere İktisat vekâleti bütçesinin ecnebi mütehassıslar ve tercümanlar faslına da liranın ilâvesine zaruret görülmüş ve bu masraf için Millî Müdafaa vekâleti bütçesinin merbut cetvelde yazılı tertiplerinden lira Düyunu umumiye bütçesinin 188 inci faslından lira karşılık temin edilmiş olmakla merbut kanun lâyihası tanzim ve takdim kılınmıştır. Bazı daireler bütçelerinde münakale yapılmasına dair kanun lâyihası MADDE malî senesi muvazenei umumiyesine dahil daire bütçelerinin ilişik cetvelde yazılı fasılları arasında liralık münakale yapılmıştır. MADDE 2 Bu kanun neşri tarihinden muteberdir. MADDE 3 Bu kanunun hükmünü icraya Maliye vekili memurdur. Bş. V. Ad. V. M. M. V. Da. V. İsmet Yusuf Kemal Zekâi Ş. Kaya Mf. V. Na. V. îk. V. V. k I. M. V. Dr. Reşit Galip Hilmi Muhlis Dr. Refik 24 - IV Ha. V. V. Mal. V. Ş. Kaya M. Abdül halik G. 1. V. Zr. V. Ali Rama Muhlis

14 Münakale cetveli Tenzil edilen Zammedilen F. M. Tahsisatın nevi Lira Lira Af. Af. V. KARA 695 Müstahdemler ücreti 697 Temsil tahsisatı ve akçe farkı numaralı kanun mucibince gedikli küçük zabitaııa verilecek aile zammı 7İ0 3 Askerî fabrikalara verilecek sipariş 718 Beynelmilel mezarlıklar' komisyonu masrafı 720 Ecnebi mütehassıslar 7 22 Askerî mektepler masrafı Af. Af. V. DENİZ numaralı kanunun 58 inci maddesi mucibince verilecek tekaüt ikramiyesi Müstahdemler ücuratı Devri çark Nakliyat Ecnebi mütehassıslar Staj, tahsil ve tedavi masrafları Memleket dahil ve haricinde ücretli müessesatı sıhhiyede tedavi ettirilecek malûlin masrafı 800 ASKERÎ F. 795 Maaşatı umumiye Müstahdemler ücreti Düyunu umumiye senelik mürettebatı ve meclisi idare masrafı olarak Türkiyeye isabet eden Af. M. V. 692 Maaşatı umumiye İKTİSAT V. 630 Ecnebi mütehassıslar Yekûn

15 15 Gümrük ve inhisarlar vekâleti 1932 senesi bütçesinde liralık münakale yapılması hakkında 1/636 numaralı kanun lâyihası T. C. Başvekâlet Muum elât müdü düğ il Hain: d/122? Büyük Millet Meclisi Yüksek Reisliğine 26-IV - 193H 1932 senesi Gümrük ve inhisarlar vekilliği bütçesinde liralık münakale yapılması hakkında Maliye vekilliğince hazırlanan ve îcra Vekilleri Heyetinin 25 - IV toplanışınde Yüksek Meclise arzı kararlaştırılan kanun lâyihası esbabı mucibesile birlikte sunulmuştur efendim. Başvekil îsmet Mucip sebepler 1 - Gümrük ve inhisarlar vekâletinin 1932 senesi bütçesindeki bazı tahsisatın yetişmemesi dolayısile mübrem olan ve önümüzdeki seneye bırakılması mümkün görülemeyen işlerin ifasmı temin etmek üzere bütçenin bazı tertiplerinden kanun lâyihasına merbut bir numaralı cetvelde yazılı fasıl ve maddelerden tasarrufu mümkün görülen «22 900» liranın iki numaralı cetvelde yazılı fasıl ve maddelere ilâvesine zaruret hâsıl olmuştur. 2 Bütçenin 237 nci faslının birinci vilâyet tenvir ve teshini tertibinden tasarruf edilen 200 lira mevsim dolayısile şimdilik bu tertipten daha başka sarfiyata ihtiyaç olmayacağı tahmin edilmektedir. 251 inci tatbikat kursuna celbedilecek memurların yevmiyeleri faslından tasarruf olunan 200 lira da İstanbulda bulunan tatbikat kursuna sair vilâyet gümrük idarelerinden bu sene memur gönderilememesinden, vekâlet bütçesinde ayrı bir cüzü teşkil eden Gümrük muhafaza umum kumandanlığına ait 263 üncü masarifi mütenevvia faslının ikinci masarifi muhakeme tertibinden ve 266 nci ücretli muhabere ve mükâleme masrafı faslından ve 269 uncu muayyenat faslının birinci yemeklik ve 2 nci yem bedeli tertiplerinden ve 270 inci takipte kullanılan vesaiti nakliyenin tamir ve tazmin masrafı faslından ve 271 inci muhafaza kıtaatının umumî masrafları faslının 3 üncü iaşe masrafı ve 5 inci zabitan ve efradın tedavi masrafları tertiplerinden tenzil olunan (22 500) liranın tenkisi suretile kıtaat kadrolarında terhis dolayısile hâsıl olan noksanlara Millî Müdafaa vekâletinden henüz muallem efrat verilmediği için bir miktar tahsisatın sarfma mahal kalmaması sebebile imkân hâsıl olmuştur. 3 - Bütçenin 232 inci merkez mefruşat ve demirbaşı faslının birinci mefruşat tertibine zammedilen (1 744) lira vekâlet şubelerile müfettişler için alınacak hesap ve yazı makineleri ve İstanbuldan Ankaraya nakli kararlaştırılan İstatistik ve Tetkik müdürlüğü memurlarına alınacak masa bedeline ve 233 üncü merkez levazımı faslının 3 üncü kırtasiye tertibine zammedilen (1 000) lira ile 234 üncü merkez müteferrikası faslına ilâve olunan (200) lira cari sene bütçesindeki tahsisat tamamile tükenmiş olduğundan sene nihayetine kadar açık kalan ihtiyaçlara ve 236 nci vilâyat mefruşat ve demirbaşı faslına zammolunan (2 456) lira gümrükler için alınacak 12 adet yazı makinesi bedeline ve mevcut kasa ve mefruşatın tamiri masraflarına ve 238 inci vilâyat müteferrikası faslına zammedilen (1 000) lira tahsisatın tamamile tükenmiş olmasından dolayı sene nihayetine kadar gümrük idarelerindeki sahipsiz eşyanın ilân ücretlerile diğer müteferrik masraflara ve 246 nci masarifi mütenevvia faslının 4 üncü nakliye ve bendiye tertibine zammolunan (2 000) lira vekâlet şuabatından İstanbulda bulunmakta olan ve Ankaraya nakli kararlaştırılan İstatistik ve Tetkik müdürlüğünün eşya ve defter ve sairesinin Ankaraya ve İstanbuldaki levazım ambarından gümrük baş ve merkez müdürlüklerine ve bu müdürlüklerden de mülhakat idarelerine sevk ve naklolunacak eşyanın nakliye ve bendiye masraflarına karşılıktır.

16 Bütçenin Muhafaza umum kumandanlığı masarifine taallûk eden zamlara gelince: 260 inci mefruşat ve demirbaş faslına zammedilen (2 000) lira kumandanlık teşkilâtına dahil bulunan alay ve taburlarla muhafaza müdürlükleri için 12 adet yazı makinesi ile satın alınacak kasaların altlarına yapılacak dolaplar bedeli ve 263 üncü masarifi mütenevvia faslının birinci icar bedeli tertibine zammedilen (1 500) lira, bilûmum muhafaza teşkilâtı için 1932 senesi bütçesine konulan tahsisatın tutulan binalara kâfi gelmemesinden tahsisat farkı ve 264 üncü harcırah faslına ilâve olunan (2 000) lira, Gümrük muhafaza umum kumandanlığı teşkilâtına tayin edilen memur ve zabitanın gerek zatî ve gerekse aile harcırahları ile tahakkuk etmiş bulunan harcırahlarla yeniden tayin ve tekaüde sevkedilecek memur harcırahlarına ve 267 nci faslın ikinci tamirat maddesine zammolunan (5 000) lira ile ayni faslın dördüncü mefruşat ve levazım tertibine zammolunan (1 000) lira, tamirlerine lüzum hâsıl olan ve bütçedeki tahsisatın yetişmemesinden dolayı tamir ettirilmeyen bazı deniz vasıtalarının bir an evvel faaliyete getirilmesi için tamir ve levazımı bedelleri ve 272 nci jandarma masarifi umumiyesi faslına ilâve olunan (2 500) lira bu bölüklerin masarifi umumiyesine ait olup bölükler jandarmadan devren alındığı zamanki melbusat ve teçhizat noksanların da bütçedeki tahsisatla ikmalleri mümkün olmayan ihtiyaçlarla bölüklere tayin edilen zabitanın harcırahları ve bölüklerin işgalinde bulunan binaların kiraları ve 275 inci nakliyat faslına ilâve olunan (500) lira bütçedeki tahsisatın tükenmesine binaen nakledilemeyen eşyanın nakil masrafları karşılığıdır malî senesi Gümrük ve inhisarlar vekilliği bütçesinde liralık münakale yapılması hakkında kanun lâyihası MADDE malî senesi Gümrük ve inhisarlar vekilliğinin ilişik cetvelde yazılı fasıl ve maddeleri arasında liranın münakalesi yapılmıştır. MADDE 2 Bu kanun neşri tarihinden muteberdir. MADDE 3 Bu kanunun hükmünü icraya Maliye vekili memurdur IV Rş. V. Ad. V. M. M. V. Da. V. Ha. V. V.. Mal. V. ismet Yusnf Kemal Zekâi Ş. Kaya $. Kaya M. Abdülhalik Mf. V. ' Na. V. tk. V. V. 's. 1. M. V. ' '<i. \. V. Zr. V. Hilmi Muhlis Dr. Refik Mi Ram Muhlis

17 F. M Münakale cetveli Tenzil Zam Tahsisatın nevi Lira Lira Vilâyat tenvir ve teshini 200 Tatbikat kursuna celbedilecek memurların yevmiyesi 200 Masarifi muhakeme 100 Ücretli muhabere ve mükâleme numaralı kanunun 2 inci maddesi mucibince verilecek yemeklik bedeli numaralı kanunun birinci maddesi ile 1931 senesi bütçe kanununun 8 inci maddesi mucibince Gümrük süvari mıntaka ve muhafaza memurlarına verilecek hayvan yem bedeli Takipte kullanılan vesaiti nakliyenin tamir ve tazmin masrafı İaşe masrafı Zabitan ve efradın tedavi masrafları Merkez mefruşatı Merkez kırtasiyesi» müteferrikası Vilâyat mefruşat ve demirbaşı y> müteferrikası Gümrük idaresine ait olanlarla tahtı muhafazasında bulunan bilûmum eşya ve emvalin nakliye ve bendiye masrafı Mefruşat ve demirbaş İcar bedeli Harcırah Kara ve deniz muhafaza vesaitinin tamir bedeli ve tamirhane masarifi umumiyesi Vesaitin mefruşat ve levazımatı masrafı Jandarma masarifi umumiyesi Nakliyat Yekûn Bazı dairelerin 1932 senesi bütçelerinde liralık münakale yapılması hakkında. 1/638 numaralı kanun lâyihası T. C. Başvekâlet 26 - IV Muamelât müdürlülü Sayı: 6/1233 Büyük Millet Meclisi Yüksek Reisliğine 1932 Maliye ve Düyunu umumiye bütçelerinden liranm tenzili ile Maarif vekâleti ve Harita umum müdürlüğü bütçesine nakil ve ilâvesi hakkında Maliye vekilliğince hazırlanan ve îcra Vekilleri Heyetince 25 - IV te Yüksek Meclise arzı kararlastınlan kanun lâyihası esbabı muci-

18 - 18 besile birlikte yüksek huzurlarına sunulmuştur efendim. Başvekil İsmet Esbabı mucibe lâyihası 1 Maarif vekâleti 1932 senesi bütçesinin 542 inci faslının 2 inci rasathane masarifi idaresi, alât ve edevatı fenniye mubayaa ve tamir masrafları ile telefon tesis ve mükâleme ücretleri tertibindeki tahsisatın ihtiyaca kifayet etmeyeceği anlaşıldığından bu tertibe liranın, 2 Vazifeten araziye çıkan zabitanın üç aydan ziyade devem eden memuriyetleri için 1452 numaralı kanuna tevfikan mesken tazminatı verilmemekte idi. Ahiren bunların arzuhal encümenine vaki olan müracaatleri üzerine ittihaz olunan karar ile harita zabitamnın gerek merkezde ve gerek hariçte bulundukları zaman vazifeleri muvakkat memuriyet mahiyetinde olmayıp daimî vazifeden olarak kabul edilmiş ve bu karara göre evvelce verilmeyen mesken tazminatlarının tediyesi zarurî bulunmuş olduğundan bunların müterakim istihkaklarının tediyesi için de Harita umum müdürlüğü bütçesinin 844 üncü faslında ( tediyesi kabul edilen karşılıksız düyun ) namile yeniden açılacak 3 üncü maddeye de liranın fevkalâde tahsisat olarak konulması zarurî görülmüştür. Miktarı liraya baliğ olan işbu ihtiyaçların temini iafsı için icap eden karşılık ta Düyunu umumiye ve maliye bütçelerinden tasarruf olunarak ilişik kanun ve esbabı mucibe lâyihası tanzim ve takdim kılınmıştır. Maliye ve Düyunu umumiye bütçelerinden liranın tenzihle Maarif vekâleti ve Harita umum müdürlüğü bütçesine fevkalâde tahsisat olarak münakalesine dair kanun lâyihası MADDE senesi Maliye vekâleti ve Düyunu umumiye bütçelerinin ilişik cetvelde yazılı tertiplerinden lira tenzil olunarak bundan lirası Maarif vekâleti bütçesinin 542 inci faslının 2 inci rasathane masarifi idaresi, alât ve edevatı fenniye mubayaa ve tamir masrafları ile telefon tesis ve mükâleme ücretleri maddesine nakledilmiş ve mütebaki lirası da Harita umum müdürlüğü bütçesinin 844 üncü faslında (tediyesi kabul edilen karşılıksız düyun) namı ile yeniden açılan 3 üncü maddeye fevkalâde tahsisat olarak konmuştur. MADDE 2 Bu kanun neşri tarihinden muteberdir. MADDE 3 Bu kanunun hükmünü icraya Maliye vekili memurdur. Bş. V. Ad. V. M. M. V. Da. V. Ha. V. V. Mal V. Mf. V. İsmet Yusuf Kemal Zekât Ş. Kaı/a Ş. Kaya M. Abdülhalik Na. V. tk. V. S. t! M. V. (i. İ. V. Zr. V. Hilmi Muhlis Dr Refik Ali Bana Mulüis Tenzil cetveli F. M. Lira 188 Düyunu umumiye senelik mürettebatı ve meclisi idare masarifi olarak Türkiyeye isabet eden hisse Kambiyo bubayaa karşılığı Mahkûmubih borçlar f-'aiz ve acyo

19 Sıhhat ve içtimaî muavenet vekâleti 1932 senesi bütçesine lira 25 kuruşluk konulmasına dair 1/639 numaralı kanun lâyihası tahsisat T.C. :.. Başvekâlet 26 - IV Muamelât müdürlüğü Sayı: 6/123* Büyük Millet Meclisi Yüksek Reisliğine Sıhhat ve içtimaî muavenet vekilliğinin 1932 malî senesi bütçesinde açılacak faslı mahsusa lira 25 kuruş tahsisat konulması hakkında hazırlanan ve îcra Vekilleri Heyetince 25-IV-1933 te Yüksek Meclise sunulması kararlaştırılan kanun lâyihası esbabı mucibesile birlikte arzedilmiştir efendim. Başvekil İsmet Esbabı mucibe 4 nisan 1333 tarihli kinin tedarik ve füruhtü hakkındaki kanunun 4 üncü maddesini tadil eden 26 nisan 1926 tarihli ve 827 numaralı kanun mucibince satılacak kinin bedelinin bir taraftan muvazenei umumiyeye irat kaydi ve diğer taraftan da yine senesi zarfında kinin mubayaa edilmek üzere faslı mahsusuna tahsisat olarak ilâvesi icap etmekte bulunmakla 1932 malî senesi zarfında satılıp irat kaydedilen kinin bedeli olan lira 25 kuruşun Sıhhat ve içtimaî muavenet vekâletinin 1932 malî senesi bütçesinde (Hükümet kinini ) namile açılacak faslı mahsusa tahsisat kaydinin teklifine lüzum hâsıl olmuştur. Sıhhat, içtimaî muavenet vekâletinin 1932 senesi bütçesine tahsisatı fevkalâde kanun lâyihası itasına dair MADDE 1 Sıhhat ve içtimaî muavenet vekâletinin 1932 senesi bütçesinde açılacak faslı mahsusa 26 nisan 1926 tarihli ve 827 numaralı kanun mucibince satılan kinin bedelinden hâsıl olan lira 25 kuruşun tahsisat olarak kaydile ayni maksat için devren istimaline ait muamele tasdik edilmiştir. MADDE 2 Bu kanun neşri tarihinden muteberdir. MADDE 3 Bu kanunun hükümlerini icraya Maliye vekili memurdur IV Bş. V. Ad. V. M. M. V. Da. V. Ha. V. V. Mal. V. Mf. V. İsmet Yusuf Kemal Zekâi Ş. Kaya Ş. Kaya M. Abdülhalik Na. V. tk. V. V M. V. (1. î. V. Zr. V. Hilmi Muhlis Dr. Kefili Ali Bana Muhlis

20 -20_ Bütçe encümeni mazbatası T. Ji. M. M. Bütçe, encümeni 30 - IV M. No. 115 Kms No. 1/598,604,607,613,62I,OJO 632,631,635,636,638,6H9 Yüksek Reisliğe Umumî muvazeneye dahil bazı daire bütçelerinin fasılları arasında münakale yapılmasına ve bazı daire bütçelerinde yeniden açılacak tertiplere fevkalâde tahsisat konulmasına dair olup muhtelif tarihlerde encümenimize havale buyurulan 12 adet kanun lâyihası Maliye vekili beyin huzurile ayrı ayrı tetkik ve mütalea edildi: Teklif olunan lâyihalar esbabı mucibesinde izah olunan sebepler dolayısile kabul edilmiş ve hepsi birleştirilmek suretile yeniden hazırlanan kanun lâyihası Umumî heyetin tasvibine arzolunmuştur. Reis Reis V. Oümüşane Konya Aksaray Corum Elftziz Erzurum Giresun İsparta //. Fehmi K. Hüsnü A. Süreyya Mustafa H. Tahsin Aziz Kâzım M ük er rem Kırklareli Niğde M. Nahit Faik I\ İÎT<J K E N(' ()M U N İ N i N TE K L İ F i 1!>:>;> malı senesi nınvazenei umanı iye kanununa merbut bütçelerde bası tadilât yapılmasına, dair kanun lâyihası MADDE malî senesi muvazenei umumiyesine dahil daire bütçelerinin (1) numaralı cetvelde yazılı fasıllarından lira tenzil edilmiştir. MADDE 2 Birinci madde mucibince tenzil olunan mebaliğden lirası (2) numaralı cetvelde gösterilen tertiplere ilâve edilmiş ve lirası da (3) numaralı cetvelde gösterilen muhtelif daire bütçelerinde yeniden açılan fasıl ve maddelere fevkalâde tahsisat olarak konulmuştur. MADDE 3 İktisat vekâleti 1932 malî senesi bütçesinin 636 inci faslı unvanı (teşviki sanayi kanunu mucibince verilecek prim karşılığı) suretinde tadil edilmiş ve bu fasla Balya şirketine tahsis kılınmak üzere Düyunu umumiye bütçesinin 188 inci faslından naklen liralık tahsisat ilâve olunmuştur. Bu tahsisat İktisat vekâletince yapılacak talimata tevfikan mezkûr şirkete tesviye edilmek üzere katî sarfiyat olarak Türkiye sanayi kredi bankasına yatırılır. MADDE malî senesine ait olup karşılığı bulunmayan tekaüt ikramiyeleri borçlarının tesviyesi için Dahiliye vekâleti 1932 malî senesi bütçesinin 286 inci memurlar maaşı faslından 6 550, 290 inci muvakkat tazminat faslından ve 314 üncü faslın 2 inci açık maaşı maddesinden lira tenzil edilerek 315 inci geçen sene düyunu faslına ilâve olunmuştur. MADDE 5 Sıhhat ve içtimaî muavenet vekâletinin 1932 malî senesi bütçesinde açılacak faslı mahsusa 26 nisan 1926 tarih ve 827 numaralı kanun mucibince satılan kinin bedelinden hâsıl olan lira 25 kuruşun tahsisat olarak kaydile ayni maksat için devren istimaline ait muamele tasdik edilmiştir. MADDE 6 Bu kanun neşri tarihinden muteberdir. MADDE 7 Bu kanunun hükümlerini icraya Maliye vekili memurdur.

SıraNe 236 HAVA YOLLARI DEVLET İŞLETME İDARESİ BÜTÇESİ

SıraNe 236 HAVA YOLLARI DEVLET İŞLETME İDARESİ BÜTÇESİ SıraNe 236 933 HAVA YOLLARI DEVLET İŞLETME İDARESİ BÜTÇESİ Haya yolları devlet işletme idaresinin 933 senesi bütçesi hakkında 7 numaralı kanun lâyihası ve Bütçe encümeni mazbatası T.C. Başvekâlet 23 -V-933

Detaylı

Esibabı mucibe lâyihası

Esibabı mucibe lâyihası SıraNo 193 Maarif vekâleti tarafından idare edilecek mektep pansiyonları hakkındaki kanunun bazı maddelerinin tadiline ve bu kanuna bazı hükümler ilâvesine dair olan kanunun 8 inci maddesinin değiştirilmesi

Detaylı

Hariciye vekâleti 1932 senesi bütçesinde liralık münakale yapılması hakkında 1/478 numaralı kanun lâyihası

Hariciye vekâleti 1932 senesi bütçesinde liralık münakale yapılması hakkında 1/478 numaralı kanun lâyihası SıraNo 5 Hariciye vekâleti 932 senesi bütçesinde 5 liralık münakale yapılması hakkında /478 Maarif vekâleti 932 senesi bütçesinde 05 035 liralık münakale yapılması hakkında /480 ve Dahiliye vekâleti 932

Detaylı

Sıhhat ve İçtimaî muavenet vekaleti 1933 senesi bütçesinde 3 000 liralık münakale yapılması haklanda 1/760 numaralı kanun lâyihası

Sıhhat ve İçtimaî muavenet vekaleti 1933 senesi bütçesinde 3 000 liralık münakale yapılması haklanda 1/760 numaralı kanun lâyihası Sıra M 351 Sıhhat ve içtimaî muavenet vekaleti 1933 senesi bütçesinde 3 liralık münakale yapılması hakkmda 1/76, Gümrük ve inhisarlar vekâletile İstatistik umum müdürlüğü 1933 senesi bütçelerinde 7 267

Detaylı

SıraNo 293 HAVA YOLLARI DEVLET İŞLETME İDARESİ BÜTÇESİ

SıraNo 293 HAVA YOLLARI DEVLET İŞLETME İDARESİ BÜTÇESİ SıraNo 29 94 HAVA YOLLARI DEVLET İŞLETME İDARESİ BÜTÇESİ Havayolları Devlet işletme idaresinin 94 senesi bütçesi hakkında /875 numaralı kanuri lâyihası ve Bütçe encümeni mazbatası T.C. Başvekâlet Kararlar

Detaylı

Orman Umum Müdürlüğü 1943 malî yılı bütçesinde değişiklik yapılması hakkında kanun lâyihaları ve Bütçe Encümeni mazbatesı (1185,186)

Orman Umum Müdürlüğü 1943 malî yılı bütçesinde değişiklik yapılması hakkında kanun lâyihaları ve Bütçe Encümeni mazbatesı (1185,186) S. Sayısı: 46 Orman Umum Müdürlüğü 1943 malî yılı bütçesinde değişiklik yapılması hakkında kanun lâyihaları ve Bütçe Encümeni mazbatesı (1185,186) Orman umum Müdürlüğü 1943 malî yılı bütçesinde değişiklik

Detaylı

mjer'idir.! MADDE 4. Bu kanunun hükümlerini icraya Maliye ve Münakalât Vekilleri memurdur.

mjer'idir.! MADDE 4. Bu kanunun hükümlerini icraya Maliye ve Münakalât Vekilleri memurdur. S.Sayısı: 9 Devlet Demiryolları ve Limanları İşletme Umum Müdürlüğü 1943 malîydi bütçesinde değişiklik yapıl ması hakkında kanun lâyihaları ve Bütçe Encümeni mazbatası (1/156, 171) Devlet Demiryolları

Detaylı

İ4Ğ Karadeniz Boğazı Tahlisiye İdaresinin 1928 senesi İnıiee kaıiünüüa ıniizeyyel kanun

İ4Ğ Karadeniz Boğazı Tahlisiye İdaresinin 1928 senesi İnıiee kaıiünüüa ıniizeyyel kanun İ4Ğ Karadeniz Boğazı Tahlisiye İdaresinin 1928 senesi İnıiee kaıiünüüa ıniizeyyel kanun f Resmi gazete ile neşir ve ilâm : îöljljuzo - Sayı : to

Detaylı

SıraNe 292 YÜKSEK MÜHENDİS MEKTEBİ BÜTÇESİ

SıraNe 292 YÜKSEK MÜHENDİS MEKTEBİ BÜTÇESİ SıraNe 292 934 YÜKSEK MÜHENDİS MEKTEBİ BÜTÇESİ Yüksek mühendis mektebi 934 mal! senesi bütçesi hakkında /872 numaralı kanun lâyihası ve Bütçe encümeni mazbatası r. c. Başvekâlet --933 Kararlar müdürlüğü

Detaylı

842 İstanbul Yüksek mühendis okulu ile Teknik okulunun Maarif vekilliğine devri hakkında kanun

842 İstanbul Yüksek mühendis okulu ile Teknik okulunun Maarif vekilliğine devri hakkında kanun 4 İstanbul ile Teknik nun Maarif vekilliğine devri hakkında kanun (Resmî Gazete ile neşir ve ilânı : /IX/94 - Sayı : 49) No. Kabul tarihi 4 - IX -94 BİRİNCİ MADDE Nafia vekilliğine bağlı İstanbul ile Teknik

Detaylı

İ957 malî yılı Muvazenei Umumiye Kanununa bağlı cetvellerde değişiklik yapılması hakkında Kanun

İ957 malî yılı Muvazenei Umumiye Kanununa bağlı cetvellerde değişiklik yapılması hakkında Kanun İ957 malî yılı Muvazenei Umumiye Kanununa bağlı cetvellerde değişiklik yapılması hakkında Kanun (Resmî Gazete ile ilâm : 12. IX. 1957 - Sayı : 9704) No. 7038 Kabul tarihi 9. IX. 1957 MADDE 1. 1957 malî

Detaylı

(Resmî Gazete ile neşir ve ilânı : 26/V/1939 - Sayı : 4216)

(Resmî Gazete ile neşir ve ilânı : 26/V/1939 - Sayı : 4216) İ938 malî yılı muvazenei umumiye kanununa bağlı bazı daire bütçelerine munzam ve fevkalâde tahsisat verilmesine ve bazı bütçelerde değişiklik yapılmasına dair kanun (Resmî Gazete ile neşir ve ilânı : 26/V/1939

Detaylı

- 354 İstatistik umum müdürlüğü teşkilâtı hakkında kanun

- 354 İstatistik umum müdürlüğü teşkilâtı hakkında kanun - 354 İstatistik umum müdürlüğü teşkilâtı hakkında kanun (Resmî Gazele ile neşir ve ilâm : 24/V/9S3 - Sayı : 2409) No. Kabul tarihi 23 - V -933 BÎRİNCİ MADDE İstatistik umum müdürlüğü; umum müdürlük, müşavirlik,

Detaylı

B.M.M. Yüksek Reisliğine

B.M.M. Yüksek Reisliğine SıraNQ 139 Askerî hastanelerde bulunan hasta bakıcıları ile hemşirelere bir nefer tayını verilmesi hakkında m numaralı kanun lâyihası ve Millî Müdafaa ve Bütçe encümenleri mazbataları T.C. Başvekâlet Muamelat

Detaylı

1116 numaralı mektep pansiyonları kanunu lâyihası ve Ma arif ve Bütçe Encümenleri mazbataları

1116 numaralı mektep pansiyonları kanunu lâyihası ve Ma arif ve Bütçe Encümenleri mazbataları Sıra ^ 46 1116 numaralı mektep pansiyonları kanunu lâyihası ve Ma arif ve Bütçe Encümenleri mazbataları T. C. Başvekâlet 11 - VI - 1931 Muamelât Müdürlüğü Sayı: 6/1650 B. M. M. Yüksek Reisliğine Mektep

Detaylı

256 Petrol Dairesi Reisliği 1959 yılı Bütçe Kanunu. (Resmî Gazete ile ilânı : 4. III.1959 - Sayı: 10150)

256 Petrol Dairesi Reisliği 1959 yılı Bütçe Kanunu. (Resmî Gazete ile ilânı : 4. III.1959 - Sayı: 10150) 256 Petrol Dairesi Reisliği 959 yılı Bütçe Kanunu (Resmî Gazete ile ilânı : 4. III.959 - Sayı: 050) No. Kabul tarihi 7235 2..959 MADDE. Petrol Dairesi Reisliği 959 bütçe yılı masrafları için, bağlı (A/l)

Detaylı

897 Mersin limanının Devlet demiryolları ve limanlan işletme umum müdürlüğünce işletilmesi hakkında kanun

897 Mersin limanının Devlet demiryolları ve limanlan işletme umum müdürlüğünce işletilmesi hakkında kanun 897 Mersin limanının Devlet demiryolları ve limanlan işletme umum müdürlüğünce işletilmesi hakkında kanun (Resmî Gazete ile nesir ve ilâm: VIII. 94 - Sayı: 89) No. 4 Katml tarihi 4. VIII. 94 BİRÎNCİ MADDE

Detaylı

Devlet havayolları hizmetleri için 1939 malî yılına geçici taahhüd icrası hakkında kanun lâyihası ve Nafia ve Bütçe encümenleri mazbataları (1/13)

Devlet havayolları hizmetleri için 1939 malî yılına geçici taahhüd icrası hakkında kanun lâyihası ve Nafia ve Bütçe encümenleri mazbataları (1/13) S. Sayısı: 32 malî yılına geçici taahhüd icrası hakkında kanun lâyihası ve Nafia ve Bütçe encümenleri mazbataları (1/13) T. C. Başvekâlet 22 - II - 1939 Kavrarlar müdürlüğü Sayı: 6/797 Büyük Millet Meclisi

Detaylı

Orman Umum Müdürlüğü 1943 malî yılı bütçesinde değişiklik yapılması hakkında kanun lâyihası ye Bütçe Encümeni mazbatası (1159)

Orman Umum Müdürlüğü 1943 malî yılı bütçesinde değişiklik yapılması hakkında kanun lâyihası ye Bütçe Encümeni mazbatası (1159) S. Sayısı:20 Orman Umum Müdürlüğü 1943 malî yılı bütçesinde değişiklik yapılması hakkında kanun lâyihası ye Bütçe Encümeni mazbatası (1159) T. G. Başvekâlet Muamelât Umum Müdürlüğü Kararlar Müdürlüğü Sayı':

Detaylı

SıraNg 122. Ankara: 8 - III Yüksek Reisliğe

SıraNg 122. Ankara: 8 - III Yüksek Reisliğe SıraNg 122 Konya mebusu Kâzım Hüsnü ve Giresun mebusu Hakkı Tarık Beylerin, halkevleri namına ithal olunacak radyo ve sinema makinaları hakkında 2/62 numaralı kanun teklifi ve gümrük ve inhisarlar, Maliye

Detaylı

Barut ve mevaddı infilâkiye, fişek ve av mühimmatı ve av saçması inhisarlarının 1934 malî yılı hesabı katği kanunu

Barut ve mevaddı infilâkiye, fişek ve av mühimmatı ve av saçması inhisarlarının 1934 malî yılı hesabı katği kanunu 703 Barut ve mevaddı infilâkiye, fişek ve av mühimmatı ve av saçması inhisarlarının 1934 malî yılı hesabı katği kanunu (Besmî Gazete ile neşir ve ilâm : 8/V1/1938 - Sayı : 3928) No. Kabul tarihi 3414 30

Detaylı

809 Devlet havayolları umum müdürlüğü 1940 malî yılı bütçe kanunu. (Resmî Gazete ile neşir ve ilânı : 6/VI/1940 - Sayı : 4528)

809 Devlet havayolları umum müdürlüğü 1940 malî yılı bütçe kanunu. (Resmî Gazete ile neşir ve ilânı : 6/VI/1940 - Sayı : 4528) 809 Devlet havayolları umum müdürlüğü 90 malî yılı bütçe kanunu (Resmî Gazete ile neşir ve ilânı : /V/90 - ayı : 58) No. Kabul tarihi 88 - V -90 BİRlNCl MADDE Devlet havayolları umum müdürlüğü 90 malî

Detaylı

ESBABI MUCİBE CETVELİ

ESBABI MUCİBE CETVELİ Devre : XI içtima: 2 S. SAYISI : 13 inhisar Umum Müdürlüğü 1958 yılı bütçe kanununa bağlı (A/l) : işaretli cetvelde değişiklik yapılması hakkında kanun lâyihası ve Bütçe Encümeni mazbatası (1 235) T. C.

Detaylı

İ23 Hudud ve sahiller sıhhat umum müdürlüğü 1935 malî yılı bütçe kanunu

İ23 Hudud ve sahiller sıhhat umum müdürlüğü 1935 malî yılı bütçe kanunu İ23 Hudud ve sahiller sıhhat umum müdürlüğü 1935 malî yılı bütçe kanunu No. (Resmî Gazete ile neşir ve ilânı : 9/V/1935 - Sayı : 2998) Kabul tarihi 2716 6-V -1935 BİRİNCİ MADDE Hudud ve sahiller sıhhat

Detaylı

667 Barut ve nıevaddı infilâkıye, fişek, av mühimmatı ve av saçması inhisarları işletme muvakkat idaresinin 1934 malî senesi bütçe kanunu

667 Barut ve nıevaddı infilâkıye, fişek, av mühimmatı ve av saçması inhisarları işletme muvakkat idaresinin 1934 malî senesi bütçe kanunu 667 Barut ve nıevaddı infilâkıye, fişek, av mühimmatı ve av saçması inhisarları işletme muvakkat idaresinin 934 malî senesi bütçe kanunu ( Resmî Gazete ile neşir ve ilâm : 30/V/J9J4 - Sayı : 27 ) No. Kabul

Detaylı

bütçesinde 4 104 liralık münakale yapılması ve fevkalâde tahsisat verilmesine dair kanun'lâyihası (1/63)

bütçesinde 4 104 liralık münakale yapılması ve fevkalâde tahsisat verilmesine dair kanun'lâyihası (1/63) S. Sayısı: 32 Nafıa vekâleti 934 yılı bütçesinde 4 04 liralık münakale yapılmasına ve fevkalâde tahsisat verilmesine dair /63, Bazı dairelerin 934 yılı bütçelerinde 33 800 liralık münakale yapılması hakkmda

Detaylı

Gümüşane mebusu Hasan Fehmi Beyin gümrük tarife kanununun 28 inci maddesinin değiştirilmesi hakkında 2/25 numaralı kanun teklifi

Gümüşane mebusu Hasan Fehmi Beyin gümrük tarife kanununun 28 inci maddesinin değiştirilmesi hakkında 2/25 numaralı kanun teklifi SıraNo 52 Gümüşane mebusu Hasan Fehmi Beyin gümrük tarife kanununun 28 inci maddesinin değiştirilmesi hakkında 2 25 numaralı kanun teklifile gümrük tarifesi kanununun 28 inci maddesinin tadili hakkında

Detaylı

: - -- - - : ^,; j^^-. :,..,,-.,',. - 120 000'

: - -- - - : ^,; j^^-. :,..,,-.,',. - 120 000' S.Sayısı: 35 inhisarlar Umum Müdürlüğü 943 malî yılı Bütçe kanununa bağlı (A) işaretli cetvelde değişiklik yapılması hakkında kanun lâyihası ve Bütçe Encümeni mazbatası (/9) T.C. Başvekâlet Muamelât Umum

Detaylı

ER VE ERBAŞ HARÇLIKLARI KANUNU BÖLÜM: 1. Kanunun Şümulü

ER VE ERBAŞ HARÇLIKLARI KANUNU BÖLÜM: 1. Kanunun Şümulü ER VE ERBAŞ HARÇLIKLARI KANUNU Kanun Numarası : 257 Kabul Tarihi : 23/2/1961 Yayımlandığı R. Gazete : Tarih : 27/2/1961 Sayı : 10744 Yayımlandığı Düstur : Tertip : 4 Cilt : 1 Sayfa : 1584 BÖLÜM: 1 Kanunun

Detaylı

130 Vakıflar Umum Müdürlüğü 1955 bütçe yılı Hesabı Katî Kanunu. (Resmî Gazete ile ilâm : Sayı : 10417)

130 Vakıflar Umum Müdürlüğü 1955 bütçe yılı Hesabı Katî Kanunu. (Resmî Gazete ile ilâm : Sayı : 10417) 0 Vakıflar Umum Müdürlüğü 955 bütçe yılı Hesabı Katî Kanunu (Resmî Gazete ile ilâm : 8..960 - Sayı : 07) No. Kabul tarihi 7 0..960 MADDE. Vakıflar Umum Müdürlüğünün 955 malî yılı sarfiyatı, ilişik (A/l)

Detaylı

Devre : X İçtima : 2 S. SAYISI 49

Devre : X İçtima : 2 S. SAYISI 49 Devre : X İçtima : 2 S. SAYISI 49 İnhisarlar Umum Müdürlüğünün 1955 yılı Bütçe Kanununa bağlı (A/l) ve (A/2) işaretli cetvellerde değişiklik yapılması hakkında kanun lâyihası ve Bütçe Encümeni mazbatası

Detaylı

ESBABI MUCİBE. MADDE 1. 1959 malî yılı Bütçe Kanununun Büyük Millet Meclisi kısmına 1 500 000 lira fevkalâde tahsisat konulmuştur.

ESBABI MUCİBE. MADDE 1. 1959 malî yılı Bütçe Kanununun Büyük Millet Meclisi kısmına 1 500 000 lira fevkalâde tahsisat konulmuştur. Devre : XI Q /Q İçtima: S. SAYISI : üö İdare Âmirleri Balıkesir Mebusu Ahmet Kocabıyıkoğlu ve iki arkadaşının, malî yılı Muvazenei Umumiye Kanununa ek kanun teklifi ve Bütçe Encümeni mazbatası (/33) Yüksek

Detaylı

SıraNQ 160 HUDUT VE SAHİLLER SIHHAT UMUM MÜDÜRLÜĞÜ BÜTÇESİ

SıraNQ 160 HUDUT VE SAHİLLER SIHHAT UMUM MÜDÜRLÜĞÜ BÜTÇESİ SıraNQ 934 HUDUT VE SAHİLLER SIHHAT UMUM MÜDÜRLÜĞÜ BÜTÇESİ Hudut ve sahiller sıhhat umum müdürlüğü 934 senesi bütçesi hakkında /879 numaralı kanun lâyihası ve Bütçe encümeni mazbatası T. C. Başvekâlet

Detaylı

' 783 Vakıflar Umum Müdürlüğünün 1952 Bütçe yılı Hesabı Katî Kanunu

' 783 Vakıflar Umum Müdürlüğünün 1952 Bütçe yılı Hesabı Katî Kanunu ' 783 Vakıflar Umum Müdürlüğünün 1952 Bütçe yılı Hesabı Katî Kanunu (Resmî Gazete ile ilâm : 11. IV. 1956 - Sayı: 9282) No. Kabul tarihî 6714 2.IV.1956 MADDE 1. Vakıflar Umum Müdürlüğünün 1952 bütçe yılı

Detaylı

SıraNO 118 HUDUT VE SAHİLLER SIHHAT UMUM MÜDÜRLÜĞÜ BÜTÇESİ

SıraNO 118 HUDUT VE SAHİLLER SIHHAT UMUM MÜDÜRLÜĞÜ BÜTÇESİ SıraNO 8 933 HUDUT VE SAHİLLER SIHHAT UMUM MÜDÜRLÜĞÜ BÜTÇESİ \ Hudut ve sahiller sıhhat umum müdürlüğü 933 senesi bütçesi hakkında /53 numaralı kanun lâyihası ve Bütçe encümeni mazbatası T.C. Başvekâlet

Detaylı

İstanbul Darülfünununun 1928 senei maliyesi bütçe kanunu. ( Resmî Gazete ile neşir ve ilâm: 16 mayıs Sayı : 890 )

İstanbul Darülfünununun 1928 senei maliyesi bütçe kanunu. ( Resmî Gazete ile neşir ve ilâm: 16 mayıs Sayı : 890 ) - 167 - İstanbul Darülfünununun 1928 senei maliyesi bütçe kanunu ( Resmî Gazete ile neşir ve ilâm: 16 mayıs 1928 - Sayı : 890 ) No. 1242 BİRİNCİ MADDE İstanbul Darülfünunu re müteşekkil bulunduğu medreselerin

Detaylı

izmir rıhtım şirketi muvakkat idaresine ait katî hesabın tasdiki hakkında kanun lâyihası ve Divanı muhasebat encümeni mazbatası (1/348)

izmir rıhtım şirketi muvakkat idaresine ait katî hesabın tasdiki hakkında kanun lâyihası ve Divanı muhasebat encümeni mazbatası (1/348) S. Sayısı: 15 izmir rıhtım şirketi muvakkat idaresine ait katî hesabın tasdiki hakkında kanun lâyihası ve Divanı muhasebat encümeni mazbatası (1/348) T.C. Başvekâlet \ "" ^23.111.1940 Kararlar dairesi

Detaylı

KÖY İÇME SULARI HAKKINDA KANUN

KÖY İÇME SULARI HAKKINDA KANUN 3287 KÖY İÇME SULARI HAKKINDA KANUN Kanun Numarası : 7478 Kabul Tarihi : 9/5/1960 Yayımlandığı R. Gazete : Tarih : 16/5/1960 Sayı : 10506 Yayımlandığı Düstur : Tertip : 3 Cilt : 41 Sayfa : 1019 Kanunun

Detaylı

SULAR HAKKINDA KANUN (1)

SULAR HAKKINDA KANUN (1) 661 SULAR HAKKINDA KANUN (1) Kanun Numarası : 831 Kabul Tarihi : 28/4/1926 Yayımlandığı R.Gazete : Tarihi : 10/5/1926 Sayı : 368 Yayımlandığı Düstur : Tertip : 3 Cilt : 7 Sayfa : 887 * * * Bu Kanun ile

Detaylı

ER VE ERBAŞ HARÇLIKLARI KANUNU (1)

ER VE ERBAŞ HARÇLIKLARI KANUNU (1) 3619 ER VE ERBAŞ HARÇLIKLARI KANUNU (1) Kanun Numarası : 257 Kabul Tarihi : 23/2/1961 Yayımlandığı R. Gazete : Tarih : 27/2/1961 Sayı : 10744 Yayımlandığı Düstur : Tertip : 4 Cilt : 1 Sayfa : 1584 BÖLÜM:

Detaylı

Muvakkat encümen mazbatası. T. B. M. M. Muvakkat encümen 20 - IX -1941 Esas No. 1/685 Karar No. 3. Yüksek Reisliğe

Muvakkat encümen mazbatası. T. B. M. M. Muvakkat encümen 20 - IX -1941 Esas No. 1/685 Karar No. 3. Yüksek Reisliğe S. Sayısı: Devlet memurları aylıklarının tevhit ve teadülüne dair olan 5 ve sayılı kanunlara bağlı kadro cetvellerinde değişiklik yapılmasına ve mal! yılı Muvazenei nmumiye kanununa bağlı L ve D işaretli

Detaylı

Tasarruf bonoları ihracına dair kanun lâyihası ve Maliye ve Bütçe encümenleri mazbataları (1/593)

Tasarruf bonoları ihracına dair kanun lâyihası ve Maliye ve Bütçe encümenleri mazbataları (1/593) S. Sayısı: 184 Tasarruf bonoları ihracına dair kanun lâyihası ve Maliye ve Bütçe encümenleri mazbataları (1/593) T. C. Başvekâlet 27 - III - 1941 Kararlar dairesi müdürlüğü Sayı : 6/1232 Büyük Mille i

Detaylı

(Resmî Gazete ile neşir ve ilâm : ~>/Vf/1i)40 - Sayı : 4">28)

(Resmî Gazete ile neşir ve ilâm : ~>/Vf/1i)40 - Sayı : 4>28) Vakıflar umum müdürlüğünün 828 9 malî yılı bütçe kanunu (Resmî Gazete ile neşir ve ilâm : ~>/Vf/i) - Sayı : 4">28) No. Kabul tarihi 387 3 - V -9 BİRİNCİ MADDE Vakıflar umum müdürlüğü 9 malî yılı masrafları

Detaylı

Posta, telgraf ve telefon umum müdürlüğünün 1939 malî yılı hesabı katisine ait mutabakat beyannamesinin

Posta, telgraf ve telefon umum müdürlüğünün 1939 malî yılı hesabı katisine ait mutabakat beyannamesinin S. Sayısı: 27 Posta, telgraf ve telefon umum müdürlüğü 1939 malî yılı hesabı katisine ait mutabakat beyannamesinin sunulduğuna dair Divanı muhesebat riyaseti tezkeresiyle Posta, telgraf ve telefon umum

Detaylı

1940 malî yılı Hesabı Katî Kanunu

1940 malî yılı Hesabı Katî Kanunu 1940 malî yılı Hesabı Katî Kanunu (Resmî Gazete fi e neşir ve ilâm: 25. XI. 1944 - Sayı: 5866) No. 4676 Kabul tarihi 15. XI. 1944 BİRİNCİ MADDE Devlet bütçesine giren dairelerin 19-10 malî yılı umumî masarifi

Detaylı

MADEN TETKĠK VE ARAMA GENEL MÜDÜRLÜĞÜ KANUNU

MADEN TETKĠK VE ARAMA GENEL MÜDÜRLÜĞÜ KANUNU 1459 MADEN TETKĠK VE ARAMA GENEL MÜDÜRLÜĞÜ (1) (2)(3) KANUNU Kanun Numarası : 2804 Kabul Tarihi : 14/6/1935 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih : 22/6/1935 Sayı : 3035 Yayımlandığı Düstur : Tertip : 3 Cilt :

Detaylı

321 Hudut ve sahiller sıhhat umum müdürlüğü 1934 malî senesi bütçe kanunu. ( Resmî Gazete ile neşir ve ilâm : 28/V/ Sayı : 2712 )

321 Hudut ve sahiller sıhhat umum müdürlüğü 1934 malî senesi bütçe kanunu. ( Resmî Gazete ile neşir ve ilâm : 28/V/ Sayı : 2712 ) Hudut ve sahiller sıhhat umum müdürlüğü 9 malî senesi bütçe kanunu ( Resmî Gazete ile neşir ve ilâm : 8/V/9 - Sayı : 7 ) No. Kabul tarihi -V-9 BÎRtNCl MADDE Hudut ve sahiller sıhhat umum müdürlüğünün 9

Detaylı

Askerî tayinat ve yem kanununun I inci maddesine müzeyyel 1/644 numaralı kanun lâyihası ve Millî Müdafaa, Maliye ve Bütçe encümenleri mazbataları

Askerî tayinat ve yem kanununun I inci maddesine müzeyyel 1/644 numaralı kanun lâyihası ve Millî Müdafaa, Maliye ve Bütçe encümenleri mazbataları Sıra Ns 353 Askerî tayinat ve yem kanununun I inci maddesine müzeyyel 1/644 numaralı kanun lâyihası ve Millî Müdafaa, Maliye ve Bütçe encümenleri mazbataları T. C. Başvekâlet Muamelât müdürlüğü Sayı 6(1243

Detaylı

Madde 1 - Köylerin içme ve kullanma suyu ihtiyacı, DSİ Umum Müdürlüğü tarafından temin ve tedarik olunur.

Madde 1 - Köylerin içme ve kullanma suyu ihtiyacı, DSİ Umum Müdürlüğü tarafından temin ve tedarik olunur. KÖY İÇME SULARI HAKKINDA KANUN Kanun Numarası: 7478 Kanun Kabul Tarihi: 09/05/1960 Yayımlandığı Resmi Gazete Tarihi: 16/05/1960 Yayımlandığı Resmi Gazete Sayısı: 10506 KANUNUN ŞÜMULÜ Madde 1 - Köylerin

Detaylı

232 1944 malî yılı Muvazenei Umumiye Kanunu. İKİNCİ MADDE Devlet bütçesine giren dairelerin 1944 malî yılı âdi masraflarına

232 1944 malî yılı Muvazenei Umumiye Kanunu. İKİNCİ MADDE Devlet bütçesine giren dairelerin 1944 malî yılı âdi masraflarına 232 944 malî yılı Muvazenei Umumiye Kanunu (Resmî Gazete ile neşir ve İlâm :.VI. 944 - Sayı : 579) No. Kabul tarihi 4566 29. V. 944 BİRİNCt MADDE Devlet bütçesine giren dairelerin 944 malî yılı masrafları

Detaylı

S. Sayısı; 108,.. -.'\v 7 --. - '. - " - t " ' T *

S. Sayısı; 108,.. -.'\v 7 --. - '. -  - t  ' T * S. Sayısı; 108,.. -.'\v 7 --. - '. - " - t " ' T * Resmî devair ve müessesat ile Devlete aid idare ve şirketlerde ve menafii umumiyeye hadim müesseselerde bulundurulacak vesaiti nakliye hakkındaki 1296

Detaylı

Esbabı Imucibe projesi

Esbabı Imucibe projesi S. Sayısı: 72 Devlet demiryolları ve limanları ve Devlet denizyolları işletme umum müdüriüklerıle Devleı havayolları umum müdürlüğüne muktazi alelûmum vesait ve teçhizat ve malzemenin temini hakkında kanun

Detaylı

İstanbul Teknik Üniversitesi hakkında kanun : Kanun No: 4619 Kabul tarihi: 12/7/1944

İstanbul Teknik Üniversitesi hakkında kanun : Kanun No: 4619 Kabul tarihi: 12/7/1944 hakkında kanun : Kanun No: 4619 Kabul tarihi: 12/7/1944 Madde 1 - İstanbul Yüksek Mühendis Okulu, bütün hak ve vecibeleriyle birlikte İstanbul Teknik Üniversitesi olarak bu kanun hükümlerine göre teşkilatlandırılmıştır.

Detaylı

Iktısad encümeni mazbatası

Iktısad encümeni mazbatası S. Sayısı: 71 Gümrük tarife kanununa bağli idhalât umumî tarifesinin 607/ D pozisyonuna bir fıkra ilâvesine dair kanun lâyihası ve İktısad, Gümrük ve inhisarlar, Maliye ve Bütçe encümenleri mazbataları

Detaylı

S. Sayısı: 187. POSTA, TELGRAF ve TELEFON U. M. BÜTÇESİ

S. Sayısı: 187. POSTA, TELGRAF ve TELEFON U. M. BÜTÇESİ S. Sayısı: 87 9 POSTA, TELGRAF ve TELEFON U. M. BÜTÇESİ Posta, Telgraf ve Telefon Umumî müdürlüğü 9 malî yılı bütçe kanunu lâyihaeı ve Bütçe encümeni mazbatası(l/58) T. C. Başvekâlet 8--9 harar Da. Müdürlüğü

Detaylı

SıraNo 141. Esbabı mucibe

SıraNo 141. Esbabı mucibe SıraNo 141 İpekböceği ve tohumu yetiştirilmesi ve muayene ve satılması hakkındaki kanunun 14 üncü maddesinin tadiline dair 1/ 85 numaralı kanun lâyihası ve İktisat, Maliye ve Bütçe encümenleri mazbataları

Detaylı

RĠYASETĠCUMHUR SENFONĠ ORKESTRASI KURULUġU HAKKINDA KANUN (1)

RĠYASETĠCUMHUR SENFONĠ ORKESTRASI KURULUġU HAKKINDA KANUN (1) 3105 RĠYASETĠCUMHUR SENFONĠ ORKESTRASI KURULUġU HAKKINDA KANUN (1) Kanun Numarası : 6940 Kabul Tarihi : 25/3/1957 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih : 29/3/1957 Sayı : 9572 Yayımlandığı Düstur : Tertip : 3

Detaylı

MADDE 3- Harita Genel Komutanı'nın tâyini Müdafaa-İ Milliye Vekâletinin inhası üzerine Başvekâletin tasvibiyle Reisicumhur'un tasdikına arzolunur.

MADDE 3- Harita Genel Komutanı'nın tâyini Müdafaa-İ Milliye Vekâletinin inhası üzerine Başvekâletin tasvibiyle Reisicumhur'un tasdikına arzolunur. KANUN NUMARASI : 657 KABUL TARİHİ : 22/4/1925 YAYIMLANDIĞI R.GAZETE : TARİH : 2/5/1925 SAYI : 99 YAYIMLANDIĞI DÜSTUR : TERTİP : 3 CİLT : 6 SAYFA: 278 MADDE 1- Müdafaa-İ Milliye Vekâletine merbut olmak

Detaylı

GİDER VERGİLERİ KANUNU 1, 2

GİDER VERGİLERİ KANUNU 1, 2 GİDER VERGİLERİ KANUNU 1, 2 Kanun Numarası : 6802 Kabul Tarihi : 13/7/1956 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih : 23/7/1956 Sayı: 9362 Yayımlandığı Düstur : Tertip: 3 Cilt: 37 Sayfa: 1982 BİRİNCİ KISIM Madde

Detaylı

Devre: XI. 1959 Yılı. Hudut ve Sahiller Sıhhat U. M. Bütçesi

Devre: XI. 1959 Yılı. Hudut ve Sahiller Sıhhat U. M. Bütçesi Devre: XI içtimaa Kt\ S. SAYISI : OU 959 Yılı Hudut ve Sahiller Sıhhat U. M. Bütçesi Hudut ve Sahiller Sıhhat Umum Müdürlüğü 959 yılı Bütçe kanunu lâyihası ve Bütçe Encümeni mazbatası (/265) T, c. ~~~

Detaylı

-I Maarif Encümeni mazbatası. T. B. M. M. '" : '"y- : -T;^^>.M. Maarif Encümeni

-I Maarif Encümeni mazbatası. T. B. M. M. ' : 'y- : -T;^^>.M. Maarif Encümeni Ifltal: ı S. SAYISI : 7 Y& K 35 sayılı Kanuna bağlı (1) sayılı cetvelin Maarif Vekâleti kısmına ve 492 sayılı Kanuna bağlı (2) sayılı cetvele bâzı kadrolar ilâvesi ve 1954 Malî Yılı Muvazenei Umumiye Kanununa

Detaylı

Tahlisiye İdaresinin 1929 malî senesi bütçe kanunu

Tahlisiye İdaresinin 1929 malî senesi bütçe kanunu - 525 - Tahlisiye İdaresinin 1929 malî senesi bütçe kanunu M 1444 ( Resmi Gazete ile neşir ve ilânı: 19(5/1929 - Sayı : a96 ) BİRİNCİ MADDE Tahlisiye İdaresinin 1929 malî senesi masarifi için merbut (

Detaylı

41 1341 muvazenei umumiyesine dahil devair bütçelerine tahsisatı munzamma ve fevkalâde itasına ve mezkûr bütçelerde münakale icrasına dair kanun

41 1341 muvazenei umumiyesine dahil devair bütçelerine tahsisatı munzamma ve fevkalâde itasına ve mezkûr bütçelerde münakale icrasına dair kanun 4 34 muvazenei umumiyesine dahil devair bütçelerine tahsisatı munzamma ve fevkalâde itasına ve mezkûr bütçelerde münakale icrasına dair kanun No. 696 (Resmî Ceride ile neşir ve ilânı : 30/XII/34 - Sayı

Detaylı

(Resmî Gazete ile ilâm : 2.111.1956 - Say t : 9248)

(Resmî Gazete ile ilâm : 2.111.1956 - Say t : 9248) Hudut ve Sahiller Sıhhat 345 Umum Müdürlüğü 1956 yılı Bütçe Kanunu (Resmî Gazete ile ilâm : 2.111.1956 - Say t : 9248) 3So. Kabul tarihi 6681, 27.11.1956 MADDE 1. Hudut ve Sahiller Sıhhat Umum Müdürlüğü.

Detaylı

ECNEBİ MEMLEKETLERE GÖNDERİLECEK TALEBE HAKKINDA KANUN

ECNEBİ MEMLEKETLERE GÖNDERİLECEK TALEBE HAKKINDA KANUN 1003 ECNEBİ MEMLEKETLERE GÖNDERİLECEK TALEBE HAKKINDA KANUN Kanun Numarası : 1416 Kabul Tarihi : 8/4/1929 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih : 16/4/1929 Sayı : 1169 Yayımlandığı Düstur : Tertip : 3 Cilt : 10

Detaylı

Devlet 'Hava Meydanları İşletmesi Umum Müdürlüğü 1957 malî yılı Hesabı Katisine ait mutabakat,

Devlet 'Hava Meydanları İşletmesi Umum Müdürlüğü 1957 malî yılı Hesabı Katisine ait mutabakat, Toplantı: OT I Dönem ı MİLLET MECLİSİ S. Sayısı : / / Devlet Hava Meydanları İşletmesi Umum Müdürlüğünün 957 malî yılı Kesinhesabına ait uygunluk bildiriminin sunulduğuna dair Sayıştay Başkanlığı tezkeresi

Detaylı

- 582-1932 malî senesi muvazenei umumiye kanunu. ( Resmî Gazete ile neşir ve ilânı: 30/VI/1932 - Sayı: 2138 )

- 582-1932 malî senesi muvazenei umumiye kanunu. ( Resmî Gazete ile neşir ve ilânı: 30/VI/1932 - Sayı: 2138 ) - 582-1932 malî senesi muvazenei umumiye kanunu ( Resmî Gazete ile neşir ve ilânı: 30/VI/1932 - Sayı: 2138 ) No. Kabul tarihi 2031 26 - VI -1932 BİRİNCİ. MADDE Devlet bütçesine dahil dairelerin 1932 malî

Detaylı

Sıra N» 152 TAHLİSİYE UMUM MÜDÜRLÜĞÜ BÜTÇESİ

Sıra N» 152 TAHLİSİYE UMUM MÜDÜRLÜĞÜ BÜTÇESİ Sıra N» 5 934 TAHLİSİYE UMUM MÜDÜRLÜĞÜ BÜTÇESİ Tahlisiye umum müdürlüğünün 934 senesi bütçesi hakkında /877 numaralı kanun lâyihası ve Bütçe encümeni mazbatası T.C. Başvekâlet Kararlar müdürlüğü - İT/

Detaylı

TÜRKİYE CUMHURİYETİ ÎLE FEDERAL ALMANYA CUMHURİYETİ ARASINDA 16 ŞU BAT 1952 TARİHÎNDE ANKARA'DA AKDEDİLMİŞ OLAN TİCARET ANLAŞMASINA EK PROTOKOL

TÜRKİYE CUMHURİYETİ ÎLE FEDERAL ALMANYA CUMHURİYETİ ARASINDA 16 ŞU BAT 1952 TARİHÎNDE ANKARA'DA AKDEDİLMİŞ OLAN TİCARET ANLAŞMASINA EK PROTOKOL -. '. ' J ı 156 16 Şubat 1952 tarihli Türkiye Batı - Almanya Ticaret ve ödeme Anlaşmalarına Ek 21 Aralık 1954 tarihli Protokollerle Ekleri Mektupların Tasdikine dair Kanun (Resmî Gazete ile ilâm.- 2.II.

Detaylı

ÎÇtima: 1 S. SAYISI : OUD

ÎÇtima: 1 S. SAYISI : OUD Devre : X OAC ÎÇtima: 1 S. SAYISI : OUD Konservecilik ve gıda maddeleri muhafazası uzmanı celbi hususunda Türkiye Hükümeti ile Birleşmiş Milletler Teknik yardım Teşkilâtı arasında akdolunan 14 sayılı Ek

Detaylı

MADDE sayılı Kanunun 20 nci maddesinin ilk fıkrası aşağıdaki şekilde

MADDE sayılı Kanunun 20 nci maddesinin ilk fıkrası aşağıdaki şekilde 9 - Maliye Vekâleti kuruluş ve görevleri hakkındaki 99 sayılı Kanunun bâzı maddelerinin değiştirilmesine ve bu kanuna bâzı maddeler eklenmesine dair sayılı Kanunla sayılı Kanunun nci maddesinde ve sayılı

Detaylı

ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK EĞİTİM VE ARAŞTIRMA MERKEZİ. Yayımlandığı Resmi Gazete :Tarih: 29/02/1960 Sayı:10444

ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK EĞİTİM VE ARAŞTIRMA MERKEZİ. Yayımlandığı Resmi Gazete :Tarih: 29/02/1960 Sayı:10444 ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK EĞİTİM VE ARAŞTIRMA MERKEZİ TEŞKİLAT KANUNU Kanun Numarası:7460 Kabul Tarihi : 27/02/1960 Yayımlandığı Resmi Gazete :Tarih: 29/02/1960 Sayı:10444 Yayımlandığı Düstur : Tertip:3

Detaylı

Yok edilecek evrak hakkında kanun lâyihası ve Dahiliye Encümeni mazbatası (1/288)

Yok edilecek evrak hakkında kanun lâyihası ve Dahiliye Encümeni mazbatası (1/288) Devre " X ÎÇtima: 2 S. SAYISI : 57 Yok edilecek evrak hakkında kanun lâyihası ve Dahiliye Encümeni mazbatası (1/288) T, C. Başvekâlet 18.V. 1955 Kanunlar ve Kararlar Tetkik Dairesi tiayı: 71 146/1753 Türkiye

Detaylı

SıraNo 191. T. C. Başvekâlet Kararlar müdürlüğü Sayı 6/1307 B. M. M. Yüksek Reisliğine 20-V-1934

SıraNo 191. T. C. Başvekâlet Kararlar müdürlüğü Sayı 6/1307 B. M. M. Yüksek Reisliğine 20-V-1934 SıraNo 191 Maliye vekâleti tarafından idare olunan inhisarlar hakkındaki kanuna müzeyyel I/I0I3 numaralı kanun lâyihası ve Gümrük ve inhisarlar ve Bütçe encümenleri mazbataları T. C. Başvekâlet Kararlar

Detaylı

ö. i. v, it. Ürgüblil

ö. i. v, it. Ürgüblil S Sayısı :55-' Münakalât "vekâleti 1942 mal? yılı bütçesinde değişiklik yapssması hakkında 1/7, 1942 malî ysla muvâzenei umumiye kanununa bağlı (A) işaretli cetvelde değişiklîk yapılması hakkında 1/81,

Detaylı

(Resmî Gazete ile ilâm : 17. VII. 1951 - Sayt: 7860)

(Resmî Gazete ile ilâm : 17. VII. 1951 - Sayt: 7860) 022 Millî Korunma Kanununun 3954 sayılı Kanunla değiştirilen 6 nci maddesinin verdiği salâhiyete istinaden ihdas edilmiş olan kadrolarla bu kadrolarda yapılan değişiklik ve ilgalara dair kararların tasdiki

Detaylı

281 Tahlisiye umum müdürlüğü 1934 malî senesi bütçe kanunu. ( Resmî Gazete ile neşir ve ilânı : 26/V/ Sayı : 2710 )

281 Tahlisiye umum müdürlüğü 1934 malî senesi bütçe kanunu. ( Resmî Gazete ile neşir ve ilânı : 26/V/ Sayı : 2710 ) 8 Tahlisiye umum müdürlüğü 93 malî senesi bütçe kanunu ( Resmî Gazete ile neşir ve ilânı : 6/V/93 - Sayı : ) No., Kabul tarihi -V-93 BİRİNCİ MADDE Tahlisiye umum müdürlüğünün 93 malî senesi masarifi için

Detaylı

T.C. GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI. Konya Vergi Dairesi Başkanlığı. Sayı :

T.C. GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI. Konya Vergi Dairesi Başkanlığı. Sayı : T.C. GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI Konya Vergi Dairesi Başkanlığı Sayı : 31435689-120.03.05.01-101471 29.12.2016 Konu : Geçici olarak görevlendirilen personele ödenen gündeliklerin vergilendirilmesi İlgide

Detaylı

istanbul TiCARET ODASI 31. 12. 1974 BiLANCOSU HOSNOTABiAT MATBAASi lstanbul-1975

istanbul TiCARET ODASI 31. 12. 1974 BiLANCOSU HOSNOTABiAT MATBAASi lstanbul-1975 istanbul TiCARET ODASI 31. 12. 1974 BiLANCOSU VE.. HOSNOTABiAT MATBAASi lstanbul-1975 1974 YILI BİLANÇOSU VE KAT'İ HESAP RAPORU Odamızın 31. 12. 1974 tarihindeki hesap durumunu gösteren V 5590 sayılı

Detaylı

S. SAYISI : 109. Devre :XI İçtima: 3

S. SAYISI : 109. Devre :XI İçtima: 3 Devre :XI İçtima: 3 S. SAYISI : 109 Maarif Vekâleti kuruluş kadroları ile merkez kuruluş ve görevleri hakkındaki 2287 sayılı Kanunda değişiklik yapılmasına dair olan 4926 sayılı Kanunla ek ve zeyilleri

Detaylı

871 Müze ve rasathane teşkilât kanunu. ( Resmî Gazete ile neşir ve ilâm : 3/V U/ S ay i : 2742 )

871 Müze ve rasathane teşkilât kanunu. ( Resmî Gazete ile neşir ve ilâm : 3/V U/ S ay i : 2742 ) 87 Müze ve rasathane teşkilât kanunu ( Resmî Gazete ile neşir ve ilâm : 3/V U/934 - S ay i : 2742 ) No. Kabul tarihi 25 23 - VI -934 BİRİNCİ MADDE Maarif vekâletine bağlı umumî müzelerle rasathanenin teşkilâtı

Detaylı

esim Gazete KANUNLAR Tesis tarihi : 7 Teşrinievvel 1336-1920 SAYI : 5703 PERŞEMBE 11 MAYIS 1944

esim Gazete KANUNLAR Tesis tarihi : 7 Teşrinievvel 1336-1920 SAYI : 5703 PERŞEMBE 11 MAYIS 1944 c esim Gazete Tesis tarihi : 7 Teşrinievvel 336-90 İdare ve yazı işleri için Başvekâlet Neşriyat ve Müdevvenat Umum Müdürlüğüne müracaat olunur MAYIS 944 PERŞEMBE SAYI : 5703 KANUNLAR Kibrit ve çakmak

Detaylı

V Ön Söz Birinci fasıl: İşletme İktisadının Esasları 3 A. İşletme ve işletme iktisadının mahiyeti 3 I. İşletmenin mâna ve tarifi 3 II. İşletme iktisadı ilminin mahiyeti 8 III. İşletme iktisadı ilminin

Detaylı

407 1955 Malî Yılı Muvazenei Umumiye Kanunu

407 1955 Malî Yılı Muvazenei Umumiye Kanunu 407 9 Malî Yılı Muvazenei Umumiye Kanunu (Resmî Gazete ile ilâm :. III.9- Sayı: 894) No. Kabul tarihi 07 8. II. 9 MADDE. Devlet Bütçesine giren dairelerin 9 Bütçe yılı yatırımlar dışında kalan için, bağlı

Detaylı

Damga Vergisi Kanunu. Damga Vergisi Kanunu Genel Tebliği. Seri, Sıra Numarası, No: 45 sayılı. Resmi Gazete: 26036-27 Mayıs 2005.

Damga Vergisi Kanunu. Damga Vergisi Kanunu Genel Tebliği. Seri, Sıra Numarası, No: 45 sayılı. Resmi Gazete: 26036-27 Mayıs 2005. Damga Vergisi Kanunu Genel Tebliği Seri, Sıra Numarası, No: 45 sayılı Resmi Gazete: 26036-27 Mayıs 2005 Tebliğ Maliye Bakanlığından: Damga Vergisi Kanunu Genel Tebliği (Seri No:45) 488 sayılı Damga Vergisi

Detaylı

İstanbul Üniversitesi 1955 Bütçe yılı hesabı katisine ait Mutabakat Beyannamesinin sunulduğuna dair Divanı Muhasebat Reisliği tezkeresi (3/50)

İstanbul Üniversitesi 1955 Bütçe yılı hesabı katisine ait Mutabakat Beyannamesinin sunulduğuna dair Divanı Muhasebat Reisliği tezkeresi (3/50) Devre : XI İçtima : 1 S. SAYISI : 162 İstanbul Üniversitesi 1955 bütçe yılı hesabı katisine ait mutabakat beyannamesinin sunulduğuna dair Divanı Muhasebat Reisliği tezkeresi ile istanbul Üniversitesi 1955

Detaylı

T.C. Re. Resmi Gazete Tesis tarihi : 7 Teşrinievvel 1336 KANUNLAR PERŞEMBE

T.C. Re. Resmi Gazete Tesis tarihi : 7 Teşrinievvel 1336 KANUNLAR PERŞEMBE T.C. Re Resmi Gazete Tesis tarihi : 7 Teşrinievvel 1336 İdare ve yazı işleri için Başvekâlet Neşriyat Müdürlüğüne müracaat olunur. 9 NİSAN 1936 PERŞEMBE SAYI : 3275 V J KANUNLAR Artırma, eksiltme ve ihale

Detaylı

bütçenin varidat ve sarfiyat esbabı mucibesi bervechi âti arz edilmiştir.,

bütçenin varidat ve sarfiyat esbabı mucibesi bervechi âti arz edilmiştir., Sıra Numarası : 37 ANADOLU - BAĞDAT DEMİRYOLLARI İŞLETME MÜDİRİYETİ VE HAYDARPAŞA LİMAN VE RIHTIM İDARESİNİN 98 SENESİ BEŞ AYUK BÜTÇESİ HAKKINDA /6 NUMARALI KANUN LÂYİHASI VE BÜTÇE ENCÜMENİ MAZBATASI Türkiye

Detaylı

Büyük Millet Meclisi Yüksek Reisliğine

Büyük Millet Meclisi Yüksek Reisliğine S. Sayısı: 269 Harp dolayısile karadan, denizden ve havadan memleketimize gelmekte olan mülteciler hakkında kanun lâyihası ve Millî müdafaa ve Bütçe encümenleri mazbataları (1/665) T. C. Başvekâlet 6 -

Detaylı

ISTANBUL. TiCARET ODASI 31. 12. 1973 BILANCOSU. K A TJ i H E S A B 1 HOSNOTABIAT MATBAASI ISTANBUL-1974

ISTANBUL. TiCARET ODASI 31. 12. 1973 BILANCOSU. K A TJ i H E S A B 1 HOSNOTABIAT MATBAASI ISTANBUL-1974 ISTANBUL TiCARET ODASI 31. 12. 1973.. BILANCOSU VE K A TJ i H E S A B 1 HOSNOTABIAT MATBAASI ISTANBUL-1974 1973 YILI BiLANÇOSU VE KAT'İ HESAP RAPORU - AKTiF HESAPLAR - NAKİTLER: 14.903.832.60 Odanın nakit

Detaylı

1955 Yılı. İstanbul Teknik Üniversitesi Bütçesi

1955 Yılı. İstanbul Teknik Üniversitesi Bütçesi 955 Yılı İstanbul Teknik Üniversitesi Bütçesi İstanbul Teknik Üniversitesi 955 yılı bütçe kanunu lâyihası ve Bütçe Encümeni mazbatası (/35) T, C. Başvekâlet 3. XI. 954 Kanunlar ve Kararlar Tetkik Dairesi

Detaylı

1957 malî yılı Muvazenei Umumiye Kanunu

1957 malî yılı Muvazenei Umumiye Kanunu 1957 malî yılı Muvazenei Umumiye Kanunu (Resmî Gazete ile ilâm : 1.III.1957 - Sayı : 9548) No. Kabul tarihi 6937 28.11.1957 MADDE 1. Devlet Bütçesine giren dairelerin 1957 Bütçe yılı yatırımlar dışında

Detaylı

e.mevzuat Mevzuat Bilgi Sistemi

e.mevzuat Mevzuat Bilgi Sistemi Sayfa 1 / 8 e.mevzuat Mevzuat Bilgi Sistemi Ana Sayfa Kanunlar KHK Tüzükler Yönetmelikler Tebliğler Mülga Kanunlar Andlaşmalar Mevzuat metni İlişkili mevzuat Dayandığı Mevzuat Metin içerisinde ara: T M

Detaylı

S. Sayısı: 175 POSTA, TELGRAF VE TELEFON U. M. BÜTÇESİ

S. Sayısı: 175 POSTA, TELGRAF VE TELEFON U. M. BÜTÇESİ S. Sayısı: 75 94 POSTA, TELGRAF VE TELEFON U. M. BÜTÇESİ Posta, telgraf ve telefon Umum müdürlüğü 94 malî yılı bütçe kanunu lâyihası ve Bütçe encümeni mazbatası (/34) T. C. ' T * ' T Başvekâlet _ - 8

Detaylı

AKTAY TURİZM YATIRIMLARI VE İŞLETMELERİ A.Ş. ANASÖZLEŞME TADİL TASARISI

AKTAY TURİZM YATIRIMLARI VE İŞLETMELERİ A.Ş. ANASÖZLEŞME TADİL TASARISI AKTAY TURİZM YATIRIMLARI VE İŞLETMELERİ A.Ş. ANASÖZLEŞME TADİL TASARISI ESKİ METİN YÖNETİM KURULU VE SÜRESİ: Madde 7: Şirket işlerinin idaresi, genel kurul tarafından, hissedarlar arasından en çok üç yıl

Detaylı

ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK EĞİTİM VE ARAŞTIRMA MERKEZİ TEŞKİLAT KANUNU

ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK EĞİTİM VE ARAŞTIRMA MERKEZİ TEŞKİLAT KANUNU ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK EĞİTİM VE ARAŞTIRMA MERKEZİ TEŞKİLAT (1) (2) (3) (4) KANUNU Kanun Numarası : 7460 Kabul Tarihi : 27/2/1960 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih : 29/2/1960 Sayı : 10444 Yayımlandığı

Detaylı

1958 Malî yılı Muvazenei Umumiye Kanununa bağlı cetvellerde değişiklik yapılması hakkında kanun lâyihası ve Bütçe Encümeni mazbatası (1 /333)

1958 Malî yılı Muvazenei Umumiye Kanununa bağlı cetvellerde değişiklik yapılması hakkında kanun lâyihası ve Bütçe Encümeni mazbatası (1 /333) Devre : XI içtima : 2 S. SAYISI 208 1958 Malî yılı Muvazenei Umumiye Kanununa bağlı cetvellerde değişiklik yapılması hakkında kanun lâyihası ve Bütçe Encümeni mazbatası (1 /333) T. C. e Başvekâlet Kanunlar

Detaylı

Devre : X. îçtima: 3 S. SAYISI :

Devre : X. îçtima: 3 S. SAYISI : Devre : X. îçtima: 3 S. SAYISI : 225 Türkiye Cumhuriyeti ile Çin Cumhuriyeti arasında imzalanan Kültür Mukavelesinin tasdiki hakkında kanun lâyihası ve Hariciye ve Maarif encümenleri mazbataları (1 /678)

Detaylı

HARİTA GENEL KOMUTANLIĞI KANUNU

HARİTA GENEL KOMUTANLIĞI KANUNU 281 HARİTA GENEL KOMUTANLIĞI KANUNU (1) (2) Kanun Numarası : 657 Kabul Tarihi : 22/4/1925 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih : 2/5/1925 Sayı : 99 Yayımlandığı Düstur : Tertip: 3 Cilt : 6 Sayfa : 278 * * * Bu

Detaylı