EIPC Girişimcilik ve Yenilik Programı Yönetim Komitesi

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "EIPC Girişimcilik ve Yenilik Programı Yönetim Komitesi"

Transkript

1 EIPC Girişimcilik ve Yenilik Programı Yönetim Komitesi Girişimcilik ve Yenilik Programı (EIP) 22 Ekim 2012 onay tarihli 2013 Çalışma Programı [EIPC ] Ekim

2 ĠÇĠNDEKĠLER Giriş 2 (a) KOBİ lerin Başlangıç ve Büyüme Aşamalarında Finansmana Erişimlerinin Sağlanması ve Yenilik Faaliyetlerine Yatırım Yapılması 4 KOBİ ler için EIP Mali Araçları 4 Yeniliğin ve KOBİ lerin Finanse Edilmesi İle İlgili Politikaların İyileştirilmesi 6 (b) Başta sınır ötesi işbirliği alanında olmak üzere KOBİ lerin işbirliği için elverişli bir ortam oluşturulması 9 Avrupa İşletmeler Ağı: Ağ Hibeleri ve Canlandırma 9 KOBİ ler için elverişli ortamın geliştirilmesine yönelik eylemler 12 Turizm 19 Patentler için otomatik tercüme hizmetleri 26 (c) İşletmelerde Her Türlü Yeniliğin Desteklenmesi 28 Kilit Öneme Sahip Teknoloji, Bilgi ve İletişim Teknolojileri ve E-Becerilerin Teşvik Edilmesi 28 Geniş Kapsamlı Bir İnovasyon Kavramı İnovasyon Analizi ve Teşviki Kümelerin Teşvik Edilmesi 48 Avrupa Tasarım Yenilik Girişimi 53 Yenilik Ortaklıkları 55 (d) Eko- inovasyon...58 Eko-inovasyon: Pilot Proje Uygulamaları ve Piyasa İhtiyaçlarına Cevap Veren Projeler Birlik Çevre Teknolojileri Onaylama (ETV) Pilot Programı Sürdürülebilir Sanayi Düşük Karbon Programı (SILC) - SILC I: Kısa Dönem İnovasyon Tedbirleri (e) Girişimcilik ve Yenilik Kültürü Girişimciliğin ve Yenilik Kültürünün Teşvik Edilmesi EU2020 Stratejisinin Desteklenmesi Kapsamında Kurumsal Sosyal Sorumluluğun (CSR) Teşvik Edilmesi 78 Sosyal Girişimciliğin Teşvik Edilmesi.80 (f) İşletmeler ve İnovasyon ile İlgili Ekonomik ve İdari Reform İşletmeler Politikası Alanında Uluslar Arası İşbirliği 82 Reformun ve Daha İyi Düzenleyici Ortamın Teşvik Edilmesi (Küçük İşletmeler Yasasının Uygulanması) İdari Yükler Konusunda Üst Düzey Bağımsız Paydaşlar Grubu Çalışmalar EK Genel Tablo 92 2

3 GĠRĠġ Girişimcilik ve Yenilik Programı nın uygulanmasına ilişkin çalışma programı 2013 yılı için 21 uygulama tedbiri içermektedir. 1639/2006/EC sayılı Avrupa Parlamentosu ve Konsey Kararı çerçevesinde belirlenen Girişimcilik ve Yenilik Programının (bundan sonra EIP olarak anılacaktır) 6 hedefi temelinde bütçe ve ana eylemlerin dağılımı aşağıdaki gibidir: KOBĠ lerin baģlangıç ve büyüme aģamalarında finansmana eriģimlerinin sağlanması ve yenilik faaliyetlerine yatırım yapılması: 215,9 milyon Avro. 214,9 milyon Avro (ekoinovasyon için 75 milyon Avro dâhil) ile Avrupa Yatırım Fonu (EIF) tarafından yürütülecek olan mali araçları içermektedir; Başta sınır ötesi işbirliği alanında olmak üzere KOBĠ lerin iģbirliği için elveriģli bir ortam oluģturulması: 62 milyon Avro. Avrupa İşletmeler Ağı nın ortakları ile yapılan sözleşmelerin (46,4 milyon Avro) ve bu ağın canlandırılmasının (3 milyon Avro) finanse edilmesinin yanı sıra, bütçe açısından öncelikli olanlar, KOBİ ler için elverişli bir ortamın geliştirilmesine yönelik eylemler (3,9 milyon Avro), Avrupa turizminde rekabet edebilirlik ve sürdürülebilirlik (6,3 milyon Avro) ve Patent Ofisleri için otomatik tercüme hizmetleri (2,4 milyon Avro). ĠĢletmelerde her türlü yenilik: 38,1 milyon Avro. Kilit öneme sahip teknoloji, bilgi ve iletişim teknolojileri ve e-beceriler için 9,5 milyon Avro öngörülmektedir; kümelerin teşvik edilmesi için 7,1 milyon Avro, yenilikçi çözümlere yönelik kamu alımlarının ve sosyal inovasyonun desteklenmesi gibi inovasyon kavramının yaygınlaştırılmasına yöneliktedbirler için 8,2 milyon Avro ve Ham Maddeler ve Su alanında yenilik ortaklıkları için 4,9 milyon Avro öngörülmektedir. İnno-barometre gibi yenilik analizi ve teşviki de (5,6 milyon Avro) bu hedef kapsamında finanse edilecektir. Son olarak, Avrupa Tasarım Girişimi için 2,8 milyon Avro öngörülmektedir. Eko-inovasyon: 36,1 milyon Avro: ilk uygulama ve piyasa ihtiyaçlarına cevap veren projeler için 32,1 milyon Avro, Sürdürülebilir Sanayi Düşük Karbon Programı (SILC) için 3 milyon Avro ve AB Çevre Teknolojileri Doğrulama (ETV) Pilot Programı için 1 milyon Avro öngörülmektedir. GiriĢimcilik ve yenilik kültürü: 9,7 milyon Avro. Bu hedef kapsamındaki eylemler daha çok, Erasmus Girişimcilik Programı, Avrupa KOBİ Haftası, Avrupa ve Brezilya arasında girişimci değiş tokuşu ve kadın girişimcilik gibi girişimciliği teşvik eden eylemlerden oluşmaktadır (9 milyon Avro). Bu hedef kapsamında ayrıca; lisanslama işlemleri, işletmelerin devri ve dürüst girişimcilere ikinci bir şans verilmesiyle ilgili eylemler de desteklenecektir. Son olarak, Kurumsal Sosyal Sorumluluğun teşvik edilmesi için 0,5 milyon Avro öngörülmektedir. ĠĢletmeler ve yenilikle ilgili ekonomik ve idari reform: 6,7 milyon Avro. Bu hedef kapsamındaki eylemler daha çok, KOBİ performans değerlendirmesi ve iyi uygulamaların izlenmesi ve paylaşılması gibi Avrupa Küçük İşletmeler Yasasının (SBA) uygulanmasını destekleyen eylemlerden oluşmaktadır (4,7 milyon Avro). Bu hedef kapsamında yer alan diğer eylemler arasında ise işletme politikası alanında uluslararası işbirliği (1,5 milyon Avro) ve idari yüklere ilişkin çalışmalar yer almaktadır (0,6 milyon Avro). Bu çalışma programında öngörülen tüm hibelerle ilgili olarak her bir eylem ilgili teklif çağrılarında belirtilen seçim ve sözleşme kriterleri temelinde değerlendirilecektir. Esas itibariyle bu kriterler aşağıdakilere dayanmaktadır. 3

4 SEÇİM kriterleri: - Teklif edilen faaliyeti tamamlamak için gereken mali kapasite; - Proje boyunca organizasyonun sürekliliğini sağlamak ve finansmanında rol oynamak için istikrarlı ve yeterli finansman kaynakları; - Faaliyeti tamamlamak için gereken operasyonel (teknik ve yönetimsel) kapasite; - Hibe talep edilen projenin büyüklüğüne uygun faaliyetlerin yönetilmesi için gereken kapasite; - Projeden/ faaliyetten sorumlu ekibin yeterli mesleki nitelik ve deneyime sahip olması. SÖZLEŞME kriterleri: Teklif edilen bütçe de dâhil olmak üzere tekliflerin kalitesinin değerlendirilmesi aşağıdaki sözleşme kriterlerine dayandırılacaktır: - Teklif edilen eylemlerin teklif çağrısında belirlenen hedeflerle ilgisi; - Teklif edilen eylemlerin niteliği; - Hedef kitle üzerindeki etkisi; - Bütçe ve mali etkinlik. Bu çalışma programında öngörülen tüm hibeler yazılı bir anlaşma kapsamında verilecektir. 4

5 (A) KOBĠ'LERĠN BAġLANGIÇ VE BÜYÜME AġAMALARINDA FĠNANSMANA ERĠġĠMLERĠNĠN SAĞLANMASI VE YENĠLĠK FAALĠYETLERĠNE YATIRIM YAPILMASI KOBĠ LER ĠÇĠN GĠRĠġĠMCĠLĠK VE YENĠLĠK PROGRAMI (EIP) MALĠ ARAÇLARI TEDBĠR NO ENT/CIP/13/A/N01S00 EIP HEDEFĠ (a) KOBİ'lerin başlangıç ve büyüme aşamalarında finansmana erişimlerinin sağlanması ve yenilik faaliyetlerine yatırım yapılması AÇIKLAMA KOBİ'lere yönelik mali araçlar Yüksek Büyüme Potansiyelli ve Yenilikçi KOBİ'lere Finansman Desteği (GIF) ve KOBİ Teminat Desteğidir (SMEG). 1. Yüksek Büyüme Potansiyelli ve Yenilikçi KOBİ lere Finansman Desteği (GIF). Bu destek yenilikçi KOBİ'lere erken dönemlerinde (GIF1) ve büyüme aşamalarında (GEF2) öz sermaye tedarikini arttırmaktadır. GIF; Kasım 2007'den bu yana uygulanmakta olup, Avrupa Komisyonu adına Avrupa Yatırım Fonu (EIF) tarafından yürütülmektedir. Yatırım teklifleri, Mali Aracıların sunduğu açık bir niyet beyanı çağrısı (14 Aralık 2007 tarihli OJ C 302) temelinde seçilmektedir. 2. KOBİ Teminat Desteği (SMEG). SMEG; KOBİ'lere sağlanan borç finansmanını arttırmak amacıyla uygun olan ülkelerde faaliyet gösteren teminat programlarına kontrgaranti ya da ortak garanti ve Mali aracılara doğrudan teminat sağlamaktadır. SMEG Eylül 2007'den bu yana uygulanmakta olup, Avrupa Komisyonu adına Avrupa Yatırım Fonu (EIF) tarafından yürütülmektedir. Aracılar, açık bir niyet beyanı çağrısı (26 Eylül 2007 tarihli OJ C 226) temelinde seçilmektedir. EIP mali araçları ( ) yaklaşık KOBİ'nin desteklendiği daha önceki program kapsamında yer alan mali araçlardan edinilen deneyimler üzerine kurulmaktadır. Komisyon, 2011 yılı sonuna kadar 28 girişim sermayesi fonu için toplam 354,3 milyon Avro değerinde GIF anlaşmasını onaylamıştır. Bunun 64,6 milyon Avro'su eko-inovasyona odaklanan dört fona tahsis edilmiştir. SMEG kapsamında ise, 2011 yılının sonuna kadar 18 ülkeden 38 mali aracı kuruluşla anlaşma onaylanmıştır. Taahhütler, teminata yönelik 376 milyon Avro'ya ulaşmıştır. Anlaşmaların çoğu Kredi Teminat penceresi kapsamında yer alırken dokuz anlaşma Mikro Kredi penceresi (Türkiye, Fransa, İrlanda, İspanya, Polonya, Sırbistan, Karadağ ve Norveç) kapsamında bulunmaktadır yılının sonu itibariyle 170,545 KOBİ, 10,2 milyar Avro tutarında SMEG destekli finansman desteği almıştır. EIP ve Rekabet Edebilirlik ve Yenilik Çerçeve Programı (bundan sonra CIP) değerlendirmeleri Mali Araçların sağlam bir piyasa yetersizliği gerekçesine dayandığını ve son derece etkin araçlar olduklarını teyit etmiştir. Bu program, daha sonra ulusal düzeyde ve Avrupa düzeyinde arttırılabilecek yeni yenilikçi araçların uygulamaya konması için bir deneme ortamı oluşturmaktadır. SMEG ile ilgili olarak; söz konusu değerlendirmeleri gerçekleştiren uzmanlar riskin paylaşılmasının bankaların daha riskli kredileri üstlenmelerine olanak tanıdığını belirtmektedir. GIF'in büyüklüğü ve coğrafi ölçeği bu desteği ulusal girişimlerden ayırmaktadır. UYGULAMA TEDBĠRĠNĠN HEDEFLERĠ Mali araçların genel hedefi: - Risk sermayesi fonlarının yatırım hacimlerini ve iş melekleri tarafından desteklenen yatırım araçlarını arttırmak; - KOBİ borç finansmanı araçları için destek sağlamak ve böylelikle KOBİ'lere sağlanan borç 5

6 finansmanını arttırmak suretiyle KOBİ'lerin başlangıç ve büyüme aşamalarında finansmana erişimlerini ve eko-inovasyon da dâhil olmak üzere yenilik faaliyetlerine yatırımı geliştirmektir. GÖSTERGELER Program sonuna kadar KOBİ ye finansman sağlanması UYGULAMA ġeklġ Ortak Yönetim BÜTÇE (EKO ĠNOVASYONA AYRILAN TUTAR) EYLE M Ortak Yönetim ABAK PROJE REFERANSI KOBİ ler için mali araçlar YIL BÜTÇE BÜTÇE EKO SIRA NO ĠNOVASYON TOPLAM EKO ĠNOVASYONA AYRILAN TUTAR

7 YENĠLĠĞĠN VE KOBĠ LERĠN FĠNANSE EDĠLMESĠ ĠLE ĠLGĠLĠ POLĠTĠKALARIN ĠYĠLEġTĠRĠLMESĠ TEDBĠR NO ENT/CIP/13/A/N02S00 EIP HEDEFĠ (a) KOBİ'lerin başlangıç ve büyüme aşamalarında finansmana erişimlerinin sağlanması ve yenilik faaliyetlerine yatırım yapılması AÇIKLAMA Komisyon; eylemleri, finansmana erişim Eylem Planına dayalı olarak diğer hizmetlerle işbirliği içinde yürütecektir. ĠĢletme Finans Endeksi KOBİ lerin finansmana erişimi konusunda politika yapıcılığı için somut verilere dayalı daha iyi bir temel sağlamayı amaçlayan bir araç olan İşletme Finans Endeksinin güncellenmesi ve geliştirilmesi. ECB ile Finansmana EriĢim Anketi KOBİ lerin mali durumları hakkında zamanında bilgi alabilmek verilere dayalı bir politika yapıcılığı için gereklidir. Veri toplama çalışmalarının KOBİ lerin üzerinde yarattığı yükü sınırlandırma yükümlülüğümüzü dikkate alan Komisyon ve Avrupa Merkez Bankası (ECB), KOBİ lerin mali durumu hakkında ortak bir anket çalışması tasarlamışlardır Mali araçlar COSME çerçevesinde yeni Birlik Mali Araçlarının teşvik edilmesi de dâhil, yararlanıcılara bilgi akışının iyileştirilmesi ÇalıĢtaylar Piyasanın durumunu izlemek ve KOBİ lerin finansmana erişimlerini kolaylaştırmak amacıyla Avrupa Komisyonu Başkan Yardımcısı Antonio Tajani tarafından kurulan KOBİ Finans Forumu, KOBİ leri, bankaları ve diğer finans kuruluşlarını bir araya getirmektedir. Paydaşların gösterecekleri ilgi, KOBİ lerin finansman eğilimleri ve Başkan Yardımcısı Tajani nin önceliklerine göre, üst düzey toplantılar ve çalışma toplantıları ihtiyaç halinde organize edilecektir. Paydaşlara örnek uygulamaları birbirleriyle paylaşma ve AB bünyesinde uygulanan KOBİ finans politikalarının iyileştirilmesi için Komisyona bilgi sunma olanağı sağlamak maksadıyla, KOBİ lerin finansmanı (girişim sermayesi, banka kredileri, yönetişim ve ilgili diğer konular) hakkında uzman toplantıları veya daha büyük toplantılar şeklinde diğer çalıştaylar ve konferanslar da düzenlenecektir. UYGULAMA TEDBĠRĠNĠN HEDEFLERĠ ĠĢletme Finans Endeksi - mevcut göstergelerin (krediler, teminatlar, girişim sermayeleri, İş Melekleri, Birlik mali araçları ve Üye Devlet politika eylemlerini kapsayan) kapsamının iyileştirilmesi ve güncellenmesi; - muhtemel yeni veri kaynaklarının aranması ve ilgili yeni göstergelerin teklif edilmesi; - Endeksin analitik boyutunun genişletilmesi; - KOBİ lerin finans endeksine erişimlerinin seçilen göstergelere dayalı şekilde daha da geliştirilmesi Bu kapsamda teslim edilecekler: Veri setleri, açıklayıcı metinler, haberler, web sayfası teklifleriyle birlikte ara, gelişim ve son raporlar. ECB ile Finansmana EriĢim Anketi Düzenli aralıklarla tekrarlanacak olan anketler iki bileşenden oluşacaktır ve KOBİ lerin yöneticilerini hedef alacaktır: - Tüm Üye Devletlerde ve uygulanabilir olduğu sürece EIP programına katılan diğer ülkelerde 7

8 iki yılda bir daha kapsamlı bir anket düzenlenecektir. Bu bileşenin maliyeti Komisyon ve ECB arasında paylaşılacaktır. - Her altı ayda bir ise, Avro bölgesindeki KOBİ leri hedef alan daha dar kapsamlı ikinci bir anket düzenlenecektir. Bu ankette esas olarak ECB nin ihtiyacını karşılamaya yönelik olarak, geniş kapsamlı ankette yer alan soru setlerinin bir kısmı kullanılacaktır. Bu bileşenin masrafları ECB tarafından karşılanacaktır. Mali Araçlar COSME çerçevesinde yeni Birlik Mali Araçlarının teşvik edilmesi de dâhil, yararlanıcılara bilgi akışının iyileştirilmesi ÇalıĢtaylar KOBİ Finans Forumu/çalıştayları/konferansları: İnovasyonun ve KOBİ lerin finansmanı hakkındaki politikaların iyileştirilmesi: Birlik bünyesinde KOBİ lerin finansmanını takip etmeleri, görüşmeleri ve bu konuna tekliflerde bulunmaları amacıyla paydaşların (KOBİ temsilcilerinin, bankaların ve diğer kuruluşların) bir araya getirilmesi; KOBİ finansman ortamının gözlenmesi; örnek uygulamaların paylaşılması ve Birliğin eylemleri hakkında görüş alışverişinde bulunulması. GÖSTERGELER ĠĢletme Finans Endeksi - Coğrafi ve tematik (boyut) kapsam ve güncellik bakımından endeksin niteliği - Endeksin kullanımı (ziyaretçi sayısı) - Analitik modellerin geliştirilmesi ECB ile Finansmana EriĢim Anketi - Anketin zamanında gerçekleştirilmesi - Sonuçların medyada yer alma düzeyi - Yılda bir kez düzenlenecek olan anketin bir sonraki versiyonunun ECB ile birlikte geliştirilmesinden edinilen değerli deneyimler. Mali Araçlar - 4 ila 6 arasında ve ayrıca paydaşların talebine göre gerektiği sayıda etkinliğin düzenlemesi - Ulaşılan tanıtım düzeyi (katılımcı sayısı, medyada yer alan haberler, web sitelerimizin ziyaretçi sayısı) - Ziyaret edilen her bir MS deki potansiyel aracılar nezdinde oluşturulan ilgi. ÇalıĢtaylar - Politika yapıcılığıyla alakalı konularda 3 ila 5 arasında etkinliğin düzenlenmesi - Faaliyetlerin niteliği, geçerliliği ve katma değeri hakkında katılımcılardan pozitif geri bildirim alınması - Oluşturulan veya çalıştaylar aracılığıyla daha da geliştirilmekte olan teklif sayısı UYGULAMA ġeklġ Mevcut çerçeve sözleşme (bu kapsamda, gösterge olarak, dört özel sözleşme imzalanacaktır), uzman toplantıları FAALĠYET ZAMAN ÇĠZELGESĠ AġAMALAR Konferanslar / toplantılar / çalıştaylar 1. Ç 4. Ç / 2013 Toplam süre (ay) 12 BÜTÇE (EKO ĠNOVASYONA AYRILAN TUTAR) EYLEM Mevcut çerçeve sözleşme ABAK PROJE REFERANSI YIL BÜTÇE SIRA NO BÜTÇE EKO ĠNOVASYON İşletme Finans Endeksi

9 EYLEM Mevcut çerçeve sözleşme Mevcut çerçeve sözleşme Uzman toplantıları ABAK PROJE REFERANSI ECB ile Finansmana Erişim Anketi YIL BÜTÇE SIRA NO BÜTÇE EKO ĠNOVASYON Mali Araçlar Çalıştaylar TOPLAM EKO ĠNOVASYONA AYRILAN TUTAR 0 9

10 (B) BAġTA SINIR ÖTESĠ ĠġBĠRLĠĞĠ ALANINDA OLMAK ÜZERE KOBĠ LERĠN ĠġBĠRLĠĞĠ ĠÇĠN ELVERĠġLĠ BĠR ORTAM OLUġTURULMASI AVRUPA ĠġLETMELER AĞI: AĞ HĠBELERĠ VE AĞIN CANLANDIRILMASI TEDBĠR NO ENT/CIP/13/B/N01C00 EIP HEDEFĠ (b) Başta sınır ötesi işbirliği alanında olmak üzere KOBİ'lerin işbirliği için elverişli bir ortam oluşturulması AÇIKLAMA Avrupa işletmeler Ağı faaliyetleri, Avrupa 2020 hedefleri içinde yer alan akıllı ve sürdürülebilir büyüme, KOBİ'ler başta olmak üzere işletmeler için rekabetçi bir ortamın yaratılması ve yenilik kapasitesinin canlandırılması hedeflerine doğrudan doğruya katkı yapmaktadır. Avrupa İşletmeleri Ağı aynı zamanda, Öncelikle Küçük Düşün ilkesinin ve Küçük İşletmeler Yasası'nın uygulanmasında Komisyon ve KOBİ'ler arasında var olan sağlıklı araç ve bağlantıdır. Bu tedbir Rekabet Edebilirlik ve Yenilik İcra Ajansı (EACI) tarafından uygulanacaktır. 1. Avrupa ĠĢletmeler Ağı: Ağ hibeleri Avrupa İşletmeler Ağı; bilgilendirme, geri bildirim ve ortaklık hizmetleri, yenilik teknolojisi ve bilgi transfer hizmetlerinin yanı sıra KOBİ'lerin CIP ve Çerçeve programı ve Tek Pazarın ötesindeki uluslararasılaştırma hizmetlerine katılımı teşvik eden hizmetleri sağlamak yoluyla, KOBİ'ler başta olmak üzere çeşitli kesimler için iş ve yenilik desteği sağlamaktadır. Avrupa İşletmeler Ağı hibeleri için belirlenen azami ortak finansman oranı; karşılanmasına onay verilen toplam maliyetin %60 ı olup, özel hibe sözleşmelerinde belirtilen azami tutarı hiçbir şekilde aşamaz. Özel hibe sözleşmelerine ilişkin sözleşme kararının Ocak 2013 te verilmesi planlanmaktadır. 2. Avrupa ĠĢletmeler Ağı: Ağın canlandırılması: - Özellikle Yıllık Konferans, Yönlendirme Grubu ve Çalışma Grubu toplantılarının düzenlenmesi ile Ağın yönetimini; - Başta Bilgi Teknolojileri (BT) araç ve veritabanlarının işletilmesi, korunması, iyileştirilmesi ve geliştirilmesi, veri kalitesinin sağlanması ve bir BT yardım masasının oluşturulması ve devam ettirilmesi olmak üzere BT araç ve veritabanları; - Ağ iletişim, bilgi ve desteğini, işletime yönelik bir iletişim planının yanı sıra tanıtım malzemeleri ve altyapısının hazırlanmasını ve görünürlük ve ağ oluşturmanın arttırılmasını; - Eğitimi ve operasyonel eğitim planının uygulanmasını; - Ağa sunulan hizmetleri ve başta başarıların, zayıf noktaların ve risklerin rapor edilmesi olmak üzere kalite ve raporlama sistemlerini; - Zayıf noktaların gözlemlendiği yerlerde Ağ ortaklarına rehberlik ve yönlendirme sağlanmasını kapsamaktadır. UYGULAMA TEDBĠRĠNĠN HEDEFLERĠ 1. Avrupa ĠĢletmeler Ağı: Ağ hibeleri - KOBİ'lere AB'de, CIP programına katılan ülkelerde ve küresel pazarlarda uluslararası iş, teknoloji ve araştırma ortaklan bulmalarında yardımcı olmak (52 ülkeyi kapsamaktadır); - Ağın tanınmasını ve yerel farkındalığı güçlendirmek; Tek Pazar içinde ve dışında aktif olabilmeleri için KOBİ'ler için dengeli ve bütünleşikbir hizmet yelpazesi geliştirmek ve sağlamak (örneğin, Birlik mevzuatı ve programları, finansa erişim veya Fikri Mülkiyet Hakları); 10

11 - KOBİ'lerin Topluluk politika seçenekleri hakkındaki görüşlerini almak için KOBİ Geri Bildirim işlevine katkıda bulunmak; - FP7 çalışma programlarına ve ilgili teklif çağrılarına katılmaya istekli KOBİ'lere sağlanan desteğin, güçlendirilmesi 2. Avrupa ĠĢletmeler Ağı: Ağın canlandırılması - Avrupa işletmeler Ağı'nın yönetilmesi; - Ağın her bakımdan verimli ve proaktif bir şekilde işleyişinin EACI tarafından sağlanması; - Ağın hizmetlerini verimli ve etkili bir şekilde ve mümkün olan en kaliteli şekilde sunmasına yardımcı olunması; - Ağın ortaklarının Avrupa'daki KOBİ'lere "yanlış kapı yoktur" ilkesine dayalı olarak hizmet vermelerinin sağlanması. GÖSTERGELER 1. Avrupa ĠĢletmeler Ağı: Ağ hibeleri - Ağ ortaklan tarafından düzenlenen yerel ve bölgesel etkinliklere katılanların sayısı; - Eşleştirme etkinliklerine / ilk şirket ziyaretlerine katılan KOBİ'lerin sayısı; iş / teknoloji / araştırma ortaklık anlaşmaları imzalayan KOBİ'lerin sayısı; - Uzmanlık içeren danışmanlık hizmeti alan KOBİ'lerin sayısı (Fikri Mülkiyet Hakları, iş ve teknoloji incelemeleri, finansman); - Müşterilerle olan işlere etkileri: satışlardaki artış; yaratılan/muhafaza edilen iş olanakları, geliştirilen ürünler veya hizmetler; - Müşterilerin alınan hizmetlerden memnuniyeti (hizmet kategorilerine göre anket sonuçları) 2. Avrupa ĠĢletmeler Ağı: Ağın canlandırılması - Eğitim verilen Ağ personelinin sayısı (merkezi, âdemi merkeziyetçi ve e-öğrenme); - Özel koçluk hizmeti alan Ağ personelinin sayısı; - Ağ tanıtım araçları aracılığıyla ulaşılan kitle. - Yeni BT platformu UYGULAMA ġeklġ Mevcut Çerçeve Ortaklık Anlaşması çerçevesinde özel anlaşma (hibeler), mevcut çerçeve sözleşme (bu kapsamda, gösterge olarak, 3 özel sözleşme imzalanacaktır), Özel hibe BÜTÇE (EKO ĠNOVASYONA AYRILAN TUTAR) EYLEM Mevcut FPA (Çerçeve Ortaklık Anlaşması) kapsamında özel anlaşma Mevcut çerçeve sözleşme ABAK PROJE REFERANSI Avrupa İşletmeler Ağı Ağ hibeleri Avrupa İşletmeler Ağı Ağın canlandırılması YIL BÜTÇE BÜTÇE EKO SIRA NO ĠNOVASYON Özel hibe (IR madde 168) Mevcut çerçeve sözleşme Avrupa İşletmeler Ağı Ağın canlandırılması Avrupa İşletmeler Ağı Ağın

12 canlandırılması- BT TOPLAM EKO ĠNOVASYONA AYRILAN TUTAR 0 ÖZEL HĠBELER ÇAĞRININ ADI Avrupa İşletmeler Ağı Yıllık konferans YARARLANICI Litvanya hükümeti veya temsilcisi TEKEL GEREKÇESĠ Yasal dayanak: Avrupa Parlamentosu ve Konseyinin (2007 ila 2013 yıllan arasında) bir Rekabet Edebilirlik ve Yenilik Çerçeve Programı oluşturulmasını öngören 24 Ekim 2006 tarih ve 1639/2006/AT sayılı Kararı (OJ L 310/15, ). Hedefler: AB Konsey Başkanlığı'nı yürüten ülkede Avrupa İşletmeler Ağı yıllık konferansının düzenlenmesi. Açıklama: Avrupa İşletmeler Ağı 2013 yıllık konferansının düzenlenmesiyle ilgili tüm gerekli altyapı ve ilgili hizmetlerin sağlanması. Beklenen çıktı: 850 katılımcı için konferansın (ulusal toplantılar, açılış oturumu, paralel çalıştaylar, kapanış oturumu, sergi alanları, yiyecek - içecek servisinden oluşan) tüm uygulamalı yönlerinin 3 günlük bir zaman çerçevesi içinde organize edilmesidir. Gerekçe: Litvanya nın 2013 yılının ikinci yansından itibaren AB Konseyi Başkanlığı görevini üstlenecek olması sebebiyle, herhangi bir teklif çağrısı yapılmaksızın Litvanya hükümetine (ya da temsilcisine) özel bir hibe verilecektir. Litvanya da bu konuda gereken yeterliğe sahip tek yetkili kurum olması nedeniyle sadece Litvanya hükümeti (ya da temsilcisi) bu konferansı gerçekleştirebilecek durumda olup, bu nedenle fiili tekel pozisyonundadır. Bu özel hibe yapılacak bir değerlendirme sonucunda verilecek karara tabi olacaktır. MAKSĠMUM ORTAK FĠNANSMAN ORANI Karşılanabilir maliyetler toplamının % 80 i FAALĠYET ZAMAN ÇĠZELGESĠ AġAMALAR Sözleşme 1. Ç / 2013 Konferanslar/toplantı/çalıştay 4. Ç / 2013 Toplam süre (ay) 12 ÇAĞRI ĠÇĠN TOPLAM ĠNDĠKATĠF BÜTÇE

13 KOBĠ'LER ĠÇĠN ELVERĠġLĠ ORTAMIN GELĠġTĠRĠLMESĠNE YÖNELĠK EYLEMLER TEDBĠR NO ENT/CIP/13/B/N02C00 EIP HEDEFĠ (b) Başta sınır ötesi işbirliği alanında olmak üzere KOBİ'lerin işbirliği için elverişli bir ortamın oluşturulması AÇIKLAMA Avrupa Fikri Mülkiyet Hakları Yardım Masası Avrupa Fikri Mülkiyet Hakları Yardım Masası: - destek dokümanları, Sık Sorulan Sorular, broşürler, e-öğrenme araçları ve örnek olay incelemeleri dâhil bir web sitesi; - yardım hattı; - aracıların eğitilmesi; - farkındalık yaratmaya yönelik eylemler aracılığıyla Birlik tarafından finanse edilen programların yararlanıcılarını ve Birlikteki diğer KOBİ leri destekler. Avrupa Yardım Masası girişimi ayrıca, Aktif ve Sağlıklı Yaşlanma Avrupa İnovasyon Ortaklığı (EIP-AHA) ile pek çok KOBİ nin harekete geçirildiği tıbbi teknolojiler yenilik sektöründeki fikri mülkiyetlerin verimli bir şekilde kullanımına da katkıda bulunacaktır. Fikri Mülkiyet Hakları Yardım Masası önceki EIP çalışma programları kapsamında finanse edilmektedir. İlk sözleşme dönemine ilişkin gözden geçirme raporu, yeni web sitesinin başarıyla yayına konulduğunu ve yardım hattı aracılığıyla cevaplandırılan soru sayısının giderek arttığını göstermektedir. Raporda ayrıca, Birlik tarafından finanse edilen projelerin yararlanıcıları ve genel olarak Avrupa daki KOBİ ler arasında Fikri Mülkiyet Haklarına ilişkin farkındalığın arttırılması amacıyla, çalışmaların kesintisiz şekilde sürdürülmesi gerektiği ifade edilmektedir. Bu eylemin uygulaması, DG MARKT ve Avrupa Fikri Mülkiyet Hakları İhlalleri Gözlemevi yle koordinasyon içinde yürütülecektir. Rekabet Edebilirlik ve Yenilik İcra Ajansı (EACI) proje görevlerini ve yönetimini uygulamakla görevlidir. Çin Fikri Mülkiyet Hakları Yardım Masası Çin Fikri Mülkiyet Hakları Yardım Masası 2007 yılından bu yana faaliyetlerini aktif bir şekilde sürdürmektedir ( pilot projesi). Mevcut yardım masası girişimi ( yılları için finanse edilen) Aralık 2013 tarihine kadar devam edecektir. Yardım Masası Girişimi; hem Çin deki hem de Avrupa genelindeki Avrupa daki KOBİ lere, Çin deki Fikri Mülkiyet Haklarını ilgilendiren konularda birinci elden bilgiler sağlamaktadır. Bu hizmetler kapsamında, tecrübeli profesyonellerden (avukatlar, üst düzey iş yöneticileri, Fikri Mülkiyet Hakları müfettişleri) edinilen uygulamaya yönelik iş tavsiyeleri, çalıştaylar, e-öğrenme için hazırlanan materyaller ve eğitim aracılığıyla birebir bu profesyoneller tarafından veya elektronik ortamda sağlanacaktır. Mevcut proje 2011 yılının başlarında fiilen uygulanmaya başlanmış olup, bu kapsamda bugüne kadar yıl bazında ortalama 50 çalıştay etkinliği, İnternet üzerinden 10 seminer düzenlenmiş, yaklaşık 2800 kişiye eğitim verilmiş ve bir yıl içinde 230 gizli bireysel iş bilgi başvurusu yanıtlanmış ve ayrıca den fazla kullanıcısı bulunan web tabanlı materyaller ve yayınlar geliştirilmiştir. Bu hizmet, Avrupa daki KOBİ ler, KOBİ federasyonları ve benzer gruplarla (sektörel, bölgesel, yerel KOBİ birlikleriyle) koordinasyonlu şekilde ve doğrudan doğruya onlardan gelen talepler doğrultusunda sunulmaktadır. Hizmetler; eğitim toplantılarına, ticaret veya sektörel grup toplantılarına katılacak uzmanlar tarafından, Avrupa daki KOBİ ler için nerede ve nasıl en fazla faydayı sağlayacak ise orada ve o yöntemle (örneğin, bulundukları yerlerde ve ilgili ticaret fuarlarına katılmalarından önce) sağlanmaktadır. Hizmetler ve uzmanlardan alınan yanıtlar, işle veya iş koluyla ilgili özel bir konuyu cevaplandırma amacıyla, özele göre düzenlenebilir. Hizmet kapsamında, buna ek olarak, Çin de ihtiyaç duyulan temas kişilerinin işaretlenmesi için Çin yönetimiyle temaslar da kurulmaktadır. 13

14 Bu tedbir 2013 yılında teklif çağrısı şeklinde uygulanacaktır. Teklifler; bu Ekin giriş bölümünde listelenmiş yatay kriterlerin yanı sıra, aşağıda sayılan hususların tamamında yeterli uzmanlık ve deneyimin varlığının kanıtlanmasına dayalı olarak seçilecektir: (1) son on yıl içinde en az üç yıl süreyle KOBİ lerle çalışılmış olması, (2) son on yıl içinde hedef ülkede en az üç yıl süreyle iş deneyimine sahip olunması; (3) hedef kitleye (KOBİ ler ve iş aracıları) etkin bir şekilde erişmek ve hizmet vermek için son beş yıl içinde en az bir yıl süreyle iş odaklı iletişim ve pazarlama işinin gerçekleştirilmiş olması (4) son on yıl içinde en az üç yıl süreyle hedef ülkede veya hedef ülkeyle ilgili Fikri Mülkiyet Haklarını ilgilendiren sorunların etkili şekilde çözümlenmesi. Sözleşme kararı yukarıda sayılan bu kriterlerden başka, bu Ekin giriş bölümünde listelenmiş yatay kriterlere dayalı şekilde belirlenecektir. Bu eylemin uygulaması, DG MARKT ve Avrupa Fikri Mülkiyet Hakları İhlalleri Gözlemevi yle koordinasyon içinde yürütülecektir. Avrupa ĠĢ Portalınız Avrupa İş Portalınızın amacı; Avrupa Birliği içinde sınır ötesi faaliyetlerle ilgilenen işletmeler için kaynak oluşturacak bir kamu bilgi portalı haline gelmeyi amaçlamaktadır. Sizin Avrupa'nız - İş bilgilerini şirketlerin yaşam döngüsüne dayanarak düzenlemiş olup sınır ötesi işlemleri kolaylaştıran çok dilli bir uygulama kılavuzu sunmaktadır. Vatandaşlar bölümü (DG MARKT tarafından yönetilen ve finanse edilen) ile birlikte bu portal vatandaşların ve işletmelerin Avrupa'da AB haklarını kullanmak için ihtiyaç duyacakları tüm bilgilerin yanı sıra, çalışma alanlarındaki hareketlilik ya da tek pazar haklan, ikamet, seyahat, araçlar, sağlık, tüketici sorunları, aile ve eğitim ile ilgili bilgileri de sunmaktadır. Bilgilerin sunulması şimdiye kadar Sizin Avrupa'nız Yayın Kurulunun üyeleri tarafından özel taleplerin ulusal yetkililere iletilmesini içeren otomatik olmayan bir süreçle gerçekleştirilmekte olup bu gerek ulusal yetkililer gerekse Avrupa Komisyonu için zaman alıcı bir uygulamadır. Vatandaşlar bölümüyle ilgili olarak ve DG MARKT ile yakın işbirliği içinde yürütülen bir pilot projenin sonuçlarına dayalı olarak, içeriğin otomatik olarak birleştirilmesine yönelik yeni yöntemler ve CIP katılımcısı ülkelere yeni semantik varlıkların sunulmasına ilişkin bir teklif DG DIGIT'in desteği ile araştırılmaktadır. Bu eylemin, Avrupa Portalınıza "tek durak ofisi"niteliği kazandırarak, sadece Avrupa'daki KOBİ'lerin ve girişimcilerin değil, Avrupa'daki farklı kamu idarelerine de farklı CIP katılımcısı ülkelerde faaliyet gösteren işletmelerin ve girişimcilerin hakları/yükümlülükleri hakkındaki tüm bilgilere merkezi şekilde erişebilmelerini sağlayacak olması, eylemin Avrupa'ya sağlayacağı açık bir katma değerdir. Bunun da ötesinde, Avrupa düzeyindeki haklar/yükümlülükler hakkında da bilgiler sağlanacak olup, bunların tamamı birden fazla dilde sunulacaktır. Bu tedbir Rekabet Edebilirlik ve Yenilik İcra Ajansı (EACI) tarafından uygulanacaktır. WORTH Pilot Projesi Yeni iş modellerinin, yeterliliklerin ve tasarım içeriği gibi becerilerin entegrasyonu sağlanarak, tekstil, kıyafet, ayakkabı, deri ve deri ürünler, aksesuarlar ve diğer moda ürünlerinin yanı sıra, mobilyacılık ve ev dekorasyonu gibi tüketici ürünleri endüstrilerinde rekabet edebilirliğin teşvik edilmesi için, COSME programı kapsamında ( ) çok yıllı bir uygulama öngörülmektedir. COSME kapsamında eylemlere başlanmadan önce, hakkında en az bilgiye sahip olunan eylemlerin önceden test edilmesinin ihtiyat gereği olduğu görülmektedir. Worth Pilot Projesinin amacı, budur. COSME çerçevesinde iki farklı eylem teklif edilecektir: - Yöntem bakımından mevcut EIP eko-inovasyon projelerinden ilham alan ancak, ürünlerin ticarileştirilmesi dâhil işle ilgili boyutlara daha fazla odaklanan piyasa ihtiyaçlarına cevap veren projeler ; - becerilerin ve yeterliliklerin tüketici ürünleri endüstrileriyle entegrasyonunun teşvik edilmesine yönelik yumuşak önlemler. Piyasa ihtiyaçlarına cevap veren projeler hâlihazırda başarısı kanıtlanmış bir kavram olduğu için test edilmesine ihtiyaç bulunmamasına karşın, yumuşak önlemler kavramı Avrupa düzeyinde henüz test edilmemiştir. Testin destek bulmasının sebebi budur: WORTH Pilot 14

2012 YILI ÖZET ÇALIŞMA PROGRAMI

2012 YILI ÖZET ÇALIŞMA PROGRAMI T.C. TRAKYA KALKINMA AJANSI 2012 YILI ÖZET ÇALIŞMA PROGRAMI TR21 DÜZEY 2 BÖLGESİ (EDİRNE, KIRKLARELİ, TEKİRDAĞ) İÇİNDEKİLER SUNUŞ 3 1. GİRİŞ 4 2. 2012 YILI ÖNCELİKLERİ 7 3. 2012 YILI FAALİYETLERİ 9 3.1.

Detaylı

DOĞU AKDENİZ KALKINMA AJANSI 2013 YILI OCAK - HAZİRAN DÖNEMİ ARA FAALİYET RAPORU

DOĞU AKDENİZ KALKINMA AJANSI 2013 YILI OCAK - HAZİRAN DÖNEMİ ARA FAALİYET RAPORU DOĞU AKDENİZ KALKINMA AJANSI 2013 YILI OCAK - HAZİRAN DÖNEMİ ARA FAALİYET RAPORU 1 SUNUŞ Faaliyetlerine başladığı 2010 yılından bu yana geçen süre içerisinde Kalkınma Ajansları uygulamamaları ve farkındalığı

Detaylı

Erasmus+ Program Rehberi. 1 Ocak 2014 tarihi itibariyle geçerlidir. Herhangi bir ihtilaf halinde İngilizce orijinal metin geçerlidir.

Erasmus+ Program Rehberi. 1 Ocak 2014 tarihi itibariyle geçerlidir. Herhangi bir ihtilaf halinde İngilizce orijinal metin geçerlidir. Erasmus+ Program Rehberi 1 Ocak 2014 tarihi itibariyle geçerlidir. Herhangi bir ihtilaf halinde İngilizce orijinal metin geçerlidir. Türkiye Ulusal Ajansı tarafından tercüme ettirilmiştir. İÇİNDEKİLER

Detaylı

2011 Yılı. Çalışma Programı Özeti

2011 Yılı. Çalışma Programı Özeti 2011 Yılı Çalışma Programı Özeti Ankara 2011 İÇİNDEKİLER SUNUŞ...2 1.GİRİŞ...3 2. 2011 YILI ÖNCELİKLERİ...5 3. 2011 YILI FAALİYETLERİ...6 3.1. Kurumsal Gelişim ve Yönetim Faaliyetleri...6 3.1.1. Yönetim

Detaylı

Türkiye Cumhuriyeti Sanayi ve Ticaret Bakanlığı

Türkiye Cumhuriyeti Sanayi ve Ticaret Bakanlığı Türkiye Cumhuriyeti BÖLGESEL REKABET EDEBĐLĐRLĐK OPERASYONEL PROGRAMI Ankara Ekim 2007 1 ĐÇĐNDEKĐLER Yönetici Özeti SAYFA 1. Kapsam, Danışma ve Koordinasyon 1.1 Ulusal Politika ve Sosyo-Ekonomik Çerçeve

Detaylı

Yıllık Faaliyet Raporu, 2011

Yıllık Faaliyet Raporu, 2011 İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ... 3 GİRİŞ... 5 1. GENEL BİLGİLER... 7 1.1.VİZYON, MİSYON ve İLKELER... 9 1.2.YETKİ, GÖREV ve SORUMLULUKLAR... 10 1.3. AJANSA İLİŞKİN BİLGİLER... 11 1.3.1.Fiziksel Yapı... 11 1.3.2.Teşkilat

Detaylı

2015 Yılı Çalışma Programı

2015 Yılı Çalışma Programı T.C. TRAKYA KALKINMA AJANSI 2015 Yılı Çalışma Programı İÇİNDEKİLER TR21 DÜZEY 2 BÖLGESİ (EDİRNE, KIRKLARELİ, TEKİRDAĞ) İÇİNDEKİLER... 1 SUNUŞ... 3 1. GİRİŞ... 4 2014-2023 TRAKYA BÖLGE PLANI VİZYON VE GELİŞME

Detaylı

AB MALİ DESTEĞİ Avrupa Birliği dünyada barışın, demokrasinin ve refahın artırılmasını hedeflemektir.

AB MALİ DESTEĞİ Avrupa Birliği dünyada barışın, demokrasinin ve refahın artırılmasını hedeflemektir. 1 AB MALİ DESTEĞİ Avrupa Birliği dünyada barışın, demokrasinin ve refahın artırılmasını hedeflemektir. 27 üyeli Birlik demokrasi, insan hakları ve pazar ekonomisi konusunda aynı temel değerleri paylaşan

Detaylı

girişimcilik risk kredi iş melekleri işgem teşvik işkur tübitak araştırma-geliştirme sermaye yenilikçilik

girişimcilik risk kredi iş melekleri işgem teşvik işkur tübitak araştırma-geliştirme sermaye yenilikçilik teşvik kredi girişim sermayesi girişimcilik yeni girişimci sermaye yenilikçilik girişimcilik ve Yenilik Programı işgem risk iş melekleri işkur tübitak araştırma-geliştirme rekabet edebilirlik ORTA KARADENİZ

Detaylı

2009 YILI ÇALIŞMA PROGRAMI

2009 YILI ÇALIŞMA PROGRAMI T.C. DOĞU ANADOLU KALKINMA AJANSI 2009 YILI ÇALIŞMA PROGRAMI BİTLİS-HAKKÂRİ-MUŞ-VAN (TRB2) AĞUSTOS 2009 1 İçindekiler 1. GİRİŞ... 3 2. TEMEL AMAÇLAR VE ÖNCELİKLER... 4 3. 2009 YILI FAALİYETLERİ... 5 3.1.

Detaylı

TÜRKİYE GİRİŞİMCİLİK STRATEJİSİ VE EYLEM PLANI 2014-2016

TÜRKİYE GİRİŞİMCİLİK STRATEJİSİ VE EYLEM PLANI 2014-2016 TÜRKİYE GİRİŞİMCİLİK STRATEJİSİ VE EYLEM PLANI 2014-2016 İÇİNDEKİLER 1 GİRİŞ... 1 1.1 Yönetici Özeti... 1 1.2 Amaç ve Kapsam:... 4 1.3 Yöntem ve Süreç... 4 2 DÜNYA DA VE TÜRKİYE DE MEVCUT DURUM... 5 2.1

Detaylı

EGE BÖLGESİ SANAYİ ODASI 2010-2012 STRATEJİK PLANI

EGE BÖLGESİ SANAYİ ODASI 2010-2012 STRATEJİK PLANI EGE BÖLGESİ SANAYİ ODASI 2010-2012 STRATEJİK PLANI Sunuş Stratejik planlar; kurumun orta ve uzun vadeli amaçlarını, temel ilke ve politikalarını, hedef ve önceliklerini ve bunlara ulaşmak için izlenecek

Detaylı

Doğu Akdeniz Kalkınma Ajansı. Genel Sekreterliği. 2013 Yılı Faaliyet Raporu www.dogaka.gov.tr

Doğu Akdeniz Kalkınma Ajansı. Genel Sekreterliği. 2013 Yılı Faaliyet Raporu www.dogaka.gov.tr D A K A 2013 Y F R SUNUŞ Yerel kaynak ve potansiyellerin ulusal plan ve programlarla uyumlu ve kamu, özel sektör ve sivil toplum kuruluşları işbirliğine dayalı bir şekilde değerlendirilerek bölgesel kalkınmanın

Detaylı

GÜNCEL HİBE DUYURULARI

GÜNCEL HİBE DUYURULARI AVRUPA BİRLİĞİ BAKANLIĞI GÜNCEL HİBE DUYURULARI Avrupa Birliği Bakanlığı AVRUPA BİRLİĞİ BAKANLIĞI SUNUM İÇERİĞİ o HİBE PROGRAMLARI GENEL ÇERÇEVESİ o GÜNCEL HİBE DUYURULARI o ÖNÜMÜZDEKİ DÖNEMDE DUYURULMASI

Detaylı

Geleceğe yatırım. www.bebka.org.tr YATIRIMIN ÖNÜNDEKİ ENGELLERİ KALDIRIYORUZ

Geleceğe yatırım. www.bebka.org.tr YATIRIMIN ÖNÜNDEKİ ENGELLERİ KALDIRIYORUZ www.bebka.org.tr Bursa Eskişehir Bilecik Kalkınma Ajansı Üç Ayda Bir Yayınlanır Yıl 3 Sayı 11 Temmuz-Ağustos-Eylül 2014 Geleceğe yatırım YATIRIMIN ÖNÜNDEKİ ENGELLERİ KALDIRIYORUZ Kalkınma Bakanı Cevdet

Detaylı

2010 YILI PERFORMANS PROGRAMI

2010 YILI PERFORMANS PROGRAMI T.C. SANAYİ VE TİCARET BAKANLIĞI KÜÇÜK VE ORTA ÖLÇEKLİ İŞLETMELERİ GELİŞTİRME VE DESTEKLEME İDARESİ BAŞKANLIĞI 200 YILI PERFORMANS PROGRAMI Ankara BAKAN SUNUŞU Kamu yönetiminin geliştirilmesi ve vatandaş

Detaylı

AVRUPA BİRLİĞİ BAKANLIĞI. Avrupa Birliği ne Entegrasyon Sürecini Destekleme Faaliyetleri. SEI Uygulamaları

AVRUPA BİRLİĞİ BAKANLIĞI. Avrupa Birliği ne Entegrasyon Sürecini Destekleme Faaliyetleri. SEI Uygulamaları AVRUPA BİRLİĞİ BAKANLIĞI Avrupa Birliği ne Entegrasyon Sürecini Destekleme Faaliyetleri SEI Uygulamaları TÜRKİYE CUMHURİYETİ AVRUPA BİRLİĞİ BAKANLIĞI Mustafa Kemal Mahallesi 2082. Cadde No: 4 06800 Bilkent

Detaylı

T.C DİCLE KALKINMA AJANSI

T.C DİCLE KALKINMA AJANSI T.C DİCLE KALKINMA AJANSI 2012 YILI ÇALIŞMA PROGRAMI 5 İÇİNDEKİLER 2012 YILI ÇALIŞMA PROGRAMI SUNUŞ... 4 1. GİRİŞ... 5 2. TEMEL AMAÇLAR VE ÖNCELİKLER... 7 3. 2012 YILI ÖNCELİK ALANLARI... 7 4. 2012 YILI

Detaylı

T. C. FIRAT KALKINMA AJANSI 2014 YILI ÇALIŞMA PROGRAMI. (1 Ocak-31 Aralık 2014) TRB1 (Bingöl, Elazığ, Malatya, Tunceli) Düzey 2 Bölgesi

T. C. FIRAT KALKINMA AJANSI 2014 YILI ÇALIŞMA PROGRAMI. (1 Ocak-31 Aralık 2014) TRB1 (Bingöl, Elazığ, Malatya, Tunceli) Düzey 2 Bölgesi (1 Ocak-31 Aralık 2014) TRB1 (Bingöl, Elazığ, Malatya, Tunceli) Düzey 2 Bölgesi i İÇİNDEKİLER KISALTMALAR CETVELİ... iv SUNUŞ... vi 1. GİRİŞ... 7 1.1 Mevcut Yapı... 7 1.2 Geçmiş Faaliyetler ve Kazanımlar...

Detaylı

Avrupa Birliği Eğitim ve Gençlik Programları Merkezi Başkanlığı (Türkiye Ulusal Ajansı) Erasmus+ KA2- Stratejik Ortaklık

Avrupa Birliği Eğitim ve Gençlik Programları Merkezi Başkanlığı (Türkiye Ulusal Ajansı) Erasmus+ KA2- Stratejik Ortaklık Avrupa Birliği Eğitim ve Gençlik Programları Merkezi Başkanlığı (Türkiye Ulusal Ajansı) Erasmus+ KA2- Stratejik Ortaklık Mesleki Eğitim Projeleri BAŞVURU REHBERİ 2015 Bu rehber 2014 yılından itibaren Erasmus+

Detaylı

İZKA ÇALIŞMA PROGRAMI

İZKA ÇALIŞMA PROGRAMI 2013 İZKA ÇALIŞMA PROGRAMI 1. SUNUŞ... 4 2. GİRİŞ... 4 2.1. KURULUŞ Cİ VE ORGANİZASYON YAPISI... 4 2.2. KURUMSAL TEMEL POLİTİKA VE ÖNCELİKLER... 5 3. 2010-2013 İZMİR BÖLGE PLANI... 5 4. 2013 YILI ÖNCELİKLERİ...

Detaylı

2008 YILI FAALİYET RAPORU

2008 YILI FAALİYET RAPORU 2008 YILI FAALİYET RAPORU STRATEJİ GELİŞTİRME MÜDÜRLÜĞÜ 2009 2 BAKAN SUNUŞU Günümüzde patent ve faydalı modeller, markalar, endüstriyel tasarımlar, coğrafi işaretler ve entegre devre topografyalarından

Detaylı

ALTERNATİF MALİ DESTEK PROGRAMI T.C. GÜNEY EGE KALKINMA AJANSI 2015 YILI PROJE TEKLİF ÇAĞRISI (KÜÇÜK ÖLÇEKLİ ALTYAPI PROJELERİNE YÖNELİK)

ALTERNATİF MALİ DESTEK PROGRAMI T.C. GÜNEY EGE KALKINMA AJANSI 2015 YILI PROJE TEKLİF ÇAĞRISI (KÜÇÜK ÖLÇEKLİ ALTYAPI PROJELERİNE YÖNELİK) T.C. GÜNEY EGE KALKINMA AJANSI 201 YILI PROJE TEKLİF ÇAĞRISI ALTERNATİF (KÜÇÜK ÖLÇEKLİ ALTYAPI PROJELERİNE YÖNELİK) MALİ DESTEK PROGRAMI AYDIN YATIRIM DESTEK OFİSİ Ata Mah. Denizli Bulv. No: 18 Aydın Ticaret

Detaylı

2011 Yılı KOSGEB Faaliyet Raporu

2011 Yılı KOSGEB Faaliyet Raporu 2011 Yılı KOSGEB Faaliyet Raporu 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu nun 41. maddesi ve Kamu İdarelerince Hazırlanacak Faaliyet Raporları Hakkında Yönetmelik uyarınca ilgili birimlerin katkılarıyla

Detaylı

KOBİ İşbirliği ve Kümelenme Projesi Ağ Oluşturma ve Bölgesel İşbirliği için KOBİ lerin Güçlendirilmesine Yönelik Teknik Yardım - TR 07R2.

KOBİ İşbirliği ve Kümelenme Projesi Ağ Oluşturma ve Bölgesel İşbirliği için KOBİ lerin Güçlendirilmesine Yönelik Teknik Yardım - TR 07R2. KOBİ İşbirliği ve Kümelenme Projesi Ağ Oluşturma ve Bölgesel İşbirliği için KOBİ lerin Güçlendirilmesine Yönelik Teknik Yardım - TR 07R2.02-01 İşbu rapor, Kısa Dönemli Uzman, Ümit Evren ve Funda Karabak

Detaylı

İPEKYOLU KALKINMA AJANSI (İKA) 2011 YILI ÇALIŞMA PROGRAMI (01 Ocak 31 Aralık 2011)

İPEKYOLU KALKINMA AJANSI (İKA) 2011 YILI ÇALIŞMA PROGRAMI (01 Ocak 31 Aralık 2011) İPEKYOLU KALKINMA AJANSI (İKA) 2011 YILI ÇALIŞMA PROGRAMI (01 Ocak 31 Aralık 2011) GAZİANTEP ADIYAMAN - KİLİS (TRC1) İÇİNDEKİLER 1 KURUMSAL GELİŞİM VE YÖNETİM FAALİYETLERİ... 12 1.1 Kurumsallaşma... 12

Detaylı

Avrupa Birliğinde Bilgi Toplumuna Geçiş Çalışmaları

Avrupa Birliğinde Bilgi Toplumuna Geçiş Çalışmaları TOBB Bilgi Hizmetleri Dairesi Avrupa Birliğinde Bilgi Toplumuna Geçiş Çalışmaları Hazırlayan Seda AKÇAM Haziran, 2006 İçindekiler Başlıklar Sayfa 1. Giriş 1 2. AB de Bilgi Toplumu Süreci : Lizbon Stratejisi

Detaylı

GMKA Çalışma Programı

GMKA Çalışma Programı 2015 GMKA Çalışma Programı 0 1 İÇİNDEKİLER İÇİNDEKİLER... 2 ŞEKİLLER... 3 TABLOLAR... 3 1 Giriş... 4 2 2015 Yılı Öncelikleri... 13 3 2015 Yılı Faaliyetleri... 18 3.1 Kurumsal Gelişim ve Yönetim Faaliyetleri...

Detaylı

AVRUPA BİRLİĞİ BAKANLIĞI. Avrupa Birliği ne Entegrasyon Sürecini Destekleme Faaliyetleri. SEI Rehberi

AVRUPA BİRLİĞİ BAKANLIĞI. Avrupa Birliği ne Entegrasyon Sürecini Destekleme Faaliyetleri. SEI Rehberi AVRUPA BİRLİĞİ BAKANLIĞI Avrupa Birliği ne Entegrasyon Sürecini Destekleme Faaliyetleri SEI Rehberi TÜRKİYE CUMHURİYETİ AVRUPA BİRLİĞİ BAKANLIĞI Mustafa Kemal Mahallesi 2082. Cadde No: 4 06800 Bilkent

Detaylı

BİLGİ TOPLUMUNA DÖNÜŞÜM VE BİLGİ İLETİŞİM TEKNOLOJİLERİ MALİ DESTEK PROGRAMI

BİLGİ TOPLUMUNA DÖNÜŞÜM VE BİLGİ İLETİŞİM TEKNOLOJİLERİ MALİ DESTEK PROGRAMI BİLGİ TOPLUMUNA DÖNÜŞÜM VE BİLGİ İLETİŞİM TEKNOLOJİLERİ MALİ DESTEK PROGRAMI İnternet Son Başvuru Tarihi: 12 Eylül 2014 // 17:00 Proje Son Teslim Tarihi: 19 Eylül 2014 // 17:00 Başvuru Rehberi İZMİR KALKINMA

Detaylı