EIPC Girişimcilik ve Yenilik Programı Yönetim Komitesi

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "EIPC Girişimcilik ve Yenilik Programı Yönetim Komitesi"

Transkript

1 EIPC Girişimcilik ve Yenilik Programı Yönetim Komitesi Girişimcilik ve Yenilik Programı (EIP) 22 Ekim 2012 onay tarihli 2013 Çalışma Programı [EIPC ] Ekim

2 ĠÇĠNDEKĠLER Giriş 2 (a) KOBİ lerin Başlangıç ve Büyüme Aşamalarında Finansmana Erişimlerinin Sağlanması ve Yenilik Faaliyetlerine Yatırım Yapılması 4 KOBİ ler için EIP Mali Araçları 4 Yeniliğin ve KOBİ lerin Finanse Edilmesi İle İlgili Politikaların İyileştirilmesi 6 (b) Başta sınır ötesi işbirliği alanında olmak üzere KOBİ lerin işbirliği için elverişli bir ortam oluşturulması 9 Avrupa İşletmeler Ağı: Ağ Hibeleri ve Canlandırma 9 KOBİ ler için elverişli ortamın geliştirilmesine yönelik eylemler 12 Turizm 19 Patentler için otomatik tercüme hizmetleri 26 (c) İşletmelerde Her Türlü Yeniliğin Desteklenmesi 28 Kilit Öneme Sahip Teknoloji, Bilgi ve İletişim Teknolojileri ve E-Becerilerin Teşvik Edilmesi 28 Geniş Kapsamlı Bir İnovasyon Kavramı İnovasyon Analizi ve Teşviki Kümelerin Teşvik Edilmesi 48 Avrupa Tasarım Yenilik Girişimi 53 Yenilik Ortaklıkları 55 (d) Eko- inovasyon...58 Eko-inovasyon: Pilot Proje Uygulamaları ve Piyasa İhtiyaçlarına Cevap Veren Projeler Birlik Çevre Teknolojileri Onaylama (ETV) Pilot Programı Sürdürülebilir Sanayi Düşük Karbon Programı (SILC) - SILC I: Kısa Dönem İnovasyon Tedbirleri (e) Girişimcilik ve Yenilik Kültürü Girişimciliğin ve Yenilik Kültürünün Teşvik Edilmesi EU2020 Stratejisinin Desteklenmesi Kapsamında Kurumsal Sosyal Sorumluluğun (CSR) Teşvik Edilmesi 78 Sosyal Girişimciliğin Teşvik Edilmesi.80 (f) İşletmeler ve İnovasyon ile İlgili Ekonomik ve İdari Reform İşletmeler Politikası Alanında Uluslar Arası İşbirliği 82 Reformun ve Daha İyi Düzenleyici Ortamın Teşvik Edilmesi (Küçük İşletmeler Yasasının Uygulanması) İdari Yükler Konusunda Üst Düzey Bağımsız Paydaşlar Grubu Çalışmalar EK Genel Tablo 92 2

3 GĠRĠġ Girişimcilik ve Yenilik Programı nın uygulanmasına ilişkin çalışma programı 2013 yılı için 21 uygulama tedbiri içermektedir. 1639/2006/EC sayılı Avrupa Parlamentosu ve Konsey Kararı çerçevesinde belirlenen Girişimcilik ve Yenilik Programının (bundan sonra EIP olarak anılacaktır) 6 hedefi temelinde bütçe ve ana eylemlerin dağılımı aşağıdaki gibidir: KOBĠ lerin baģlangıç ve büyüme aģamalarında finansmana eriģimlerinin sağlanması ve yenilik faaliyetlerine yatırım yapılması: 215,9 milyon Avro. 214,9 milyon Avro (ekoinovasyon için 75 milyon Avro dâhil) ile Avrupa Yatırım Fonu (EIF) tarafından yürütülecek olan mali araçları içermektedir; Başta sınır ötesi işbirliği alanında olmak üzere KOBĠ lerin iģbirliği için elveriģli bir ortam oluģturulması: 62 milyon Avro. Avrupa İşletmeler Ağı nın ortakları ile yapılan sözleşmelerin (46,4 milyon Avro) ve bu ağın canlandırılmasının (3 milyon Avro) finanse edilmesinin yanı sıra, bütçe açısından öncelikli olanlar, KOBİ ler için elverişli bir ortamın geliştirilmesine yönelik eylemler (3,9 milyon Avro), Avrupa turizminde rekabet edebilirlik ve sürdürülebilirlik (6,3 milyon Avro) ve Patent Ofisleri için otomatik tercüme hizmetleri (2,4 milyon Avro). ĠĢletmelerde her türlü yenilik: 38,1 milyon Avro. Kilit öneme sahip teknoloji, bilgi ve iletişim teknolojileri ve e-beceriler için 9,5 milyon Avro öngörülmektedir; kümelerin teşvik edilmesi için 7,1 milyon Avro, yenilikçi çözümlere yönelik kamu alımlarının ve sosyal inovasyonun desteklenmesi gibi inovasyon kavramının yaygınlaştırılmasına yöneliktedbirler için 8,2 milyon Avro ve Ham Maddeler ve Su alanında yenilik ortaklıkları için 4,9 milyon Avro öngörülmektedir. İnno-barometre gibi yenilik analizi ve teşviki de (5,6 milyon Avro) bu hedef kapsamında finanse edilecektir. Son olarak, Avrupa Tasarım Girişimi için 2,8 milyon Avro öngörülmektedir. Eko-inovasyon: 36,1 milyon Avro: ilk uygulama ve piyasa ihtiyaçlarına cevap veren projeler için 32,1 milyon Avro, Sürdürülebilir Sanayi Düşük Karbon Programı (SILC) için 3 milyon Avro ve AB Çevre Teknolojileri Doğrulama (ETV) Pilot Programı için 1 milyon Avro öngörülmektedir. GiriĢimcilik ve yenilik kültürü: 9,7 milyon Avro. Bu hedef kapsamındaki eylemler daha çok, Erasmus Girişimcilik Programı, Avrupa KOBİ Haftası, Avrupa ve Brezilya arasında girişimci değiş tokuşu ve kadın girişimcilik gibi girişimciliği teşvik eden eylemlerden oluşmaktadır (9 milyon Avro). Bu hedef kapsamında ayrıca; lisanslama işlemleri, işletmelerin devri ve dürüst girişimcilere ikinci bir şans verilmesiyle ilgili eylemler de desteklenecektir. Son olarak, Kurumsal Sosyal Sorumluluğun teşvik edilmesi için 0,5 milyon Avro öngörülmektedir. ĠĢletmeler ve yenilikle ilgili ekonomik ve idari reform: 6,7 milyon Avro. Bu hedef kapsamındaki eylemler daha çok, KOBİ performans değerlendirmesi ve iyi uygulamaların izlenmesi ve paylaşılması gibi Avrupa Küçük İşletmeler Yasasının (SBA) uygulanmasını destekleyen eylemlerden oluşmaktadır (4,7 milyon Avro). Bu hedef kapsamında yer alan diğer eylemler arasında ise işletme politikası alanında uluslararası işbirliği (1,5 milyon Avro) ve idari yüklere ilişkin çalışmalar yer almaktadır (0,6 milyon Avro). Bu çalışma programında öngörülen tüm hibelerle ilgili olarak her bir eylem ilgili teklif çağrılarında belirtilen seçim ve sözleşme kriterleri temelinde değerlendirilecektir. Esas itibariyle bu kriterler aşağıdakilere dayanmaktadır. 3

4 SEÇİM kriterleri: - Teklif edilen faaliyeti tamamlamak için gereken mali kapasite; - Proje boyunca organizasyonun sürekliliğini sağlamak ve finansmanında rol oynamak için istikrarlı ve yeterli finansman kaynakları; - Faaliyeti tamamlamak için gereken operasyonel (teknik ve yönetimsel) kapasite; - Hibe talep edilen projenin büyüklüğüne uygun faaliyetlerin yönetilmesi için gereken kapasite; - Projeden/ faaliyetten sorumlu ekibin yeterli mesleki nitelik ve deneyime sahip olması. SÖZLEŞME kriterleri: Teklif edilen bütçe de dâhil olmak üzere tekliflerin kalitesinin değerlendirilmesi aşağıdaki sözleşme kriterlerine dayandırılacaktır: - Teklif edilen eylemlerin teklif çağrısında belirlenen hedeflerle ilgisi; - Teklif edilen eylemlerin niteliği; - Hedef kitle üzerindeki etkisi; - Bütçe ve mali etkinlik. Bu çalışma programında öngörülen tüm hibeler yazılı bir anlaşma kapsamında verilecektir. 4

5 (A) KOBĠ'LERĠN BAġLANGIÇ VE BÜYÜME AġAMALARINDA FĠNANSMANA ERĠġĠMLERĠNĠN SAĞLANMASI VE YENĠLĠK FAALĠYETLERĠNE YATIRIM YAPILMASI KOBĠ LER ĠÇĠN GĠRĠġĠMCĠLĠK VE YENĠLĠK PROGRAMI (EIP) MALĠ ARAÇLARI TEDBĠR NO ENT/CIP/13/A/N01S00 EIP HEDEFĠ (a) KOBİ'lerin başlangıç ve büyüme aşamalarında finansmana erişimlerinin sağlanması ve yenilik faaliyetlerine yatırım yapılması AÇIKLAMA KOBİ'lere yönelik mali araçlar Yüksek Büyüme Potansiyelli ve Yenilikçi KOBİ'lere Finansman Desteği (GIF) ve KOBİ Teminat Desteğidir (SMEG). 1. Yüksek Büyüme Potansiyelli ve Yenilikçi KOBİ lere Finansman Desteği (GIF). Bu destek yenilikçi KOBİ'lere erken dönemlerinde (GIF1) ve büyüme aşamalarında (GEF2) öz sermaye tedarikini arttırmaktadır. GIF; Kasım 2007'den bu yana uygulanmakta olup, Avrupa Komisyonu adına Avrupa Yatırım Fonu (EIF) tarafından yürütülmektedir. Yatırım teklifleri, Mali Aracıların sunduğu açık bir niyet beyanı çağrısı (14 Aralık 2007 tarihli OJ C 302) temelinde seçilmektedir. 2. KOBİ Teminat Desteği (SMEG). SMEG; KOBİ'lere sağlanan borç finansmanını arttırmak amacıyla uygun olan ülkelerde faaliyet gösteren teminat programlarına kontrgaranti ya da ortak garanti ve Mali aracılara doğrudan teminat sağlamaktadır. SMEG Eylül 2007'den bu yana uygulanmakta olup, Avrupa Komisyonu adına Avrupa Yatırım Fonu (EIF) tarafından yürütülmektedir. Aracılar, açık bir niyet beyanı çağrısı (26 Eylül 2007 tarihli OJ C 226) temelinde seçilmektedir. EIP mali araçları ( ) yaklaşık KOBİ'nin desteklendiği daha önceki program kapsamında yer alan mali araçlardan edinilen deneyimler üzerine kurulmaktadır. Komisyon, 2011 yılı sonuna kadar 28 girişim sermayesi fonu için toplam 354,3 milyon Avro değerinde GIF anlaşmasını onaylamıştır. Bunun 64,6 milyon Avro'su eko-inovasyona odaklanan dört fona tahsis edilmiştir. SMEG kapsamında ise, 2011 yılının sonuna kadar 18 ülkeden 38 mali aracı kuruluşla anlaşma onaylanmıştır. Taahhütler, teminata yönelik 376 milyon Avro'ya ulaşmıştır. Anlaşmaların çoğu Kredi Teminat penceresi kapsamında yer alırken dokuz anlaşma Mikro Kredi penceresi (Türkiye, Fransa, İrlanda, İspanya, Polonya, Sırbistan, Karadağ ve Norveç) kapsamında bulunmaktadır yılının sonu itibariyle 170,545 KOBİ, 10,2 milyar Avro tutarında SMEG destekli finansman desteği almıştır. EIP ve Rekabet Edebilirlik ve Yenilik Çerçeve Programı (bundan sonra CIP) değerlendirmeleri Mali Araçların sağlam bir piyasa yetersizliği gerekçesine dayandığını ve son derece etkin araçlar olduklarını teyit etmiştir. Bu program, daha sonra ulusal düzeyde ve Avrupa düzeyinde arttırılabilecek yeni yenilikçi araçların uygulamaya konması için bir deneme ortamı oluşturmaktadır. SMEG ile ilgili olarak; söz konusu değerlendirmeleri gerçekleştiren uzmanlar riskin paylaşılmasının bankaların daha riskli kredileri üstlenmelerine olanak tanıdığını belirtmektedir. GIF'in büyüklüğü ve coğrafi ölçeği bu desteği ulusal girişimlerden ayırmaktadır. UYGULAMA TEDBĠRĠNĠN HEDEFLERĠ Mali araçların genel hedefi: - Risk sermayesi fonlarının yatırım hacimlerini ve iş melekleri tarafından desteklenen yatırım araçlarını arttırmak; - KOBİ borç finansmanı araçları için destek sağlamak ve böylelikle KOBİ'lere sağlanan borç 5

6 finansmanını arttırmak suretiyle KOBİ'lerin başlangıç ve büyüme aşamalarında finansmana erişimlerini ve eko-inovasyon da dâhil olmak üzere yenilik faaliyetlerine yatırımı geliştirmektir. GÖSTERGELER Program sonuna kadar KOBİ ye finansman sağlanması UYGULAMA ġeklġ Ortak Yönetim BÜTÇE (EKO ĠNOVASYONA AYRILAN TUTAR) EYLE M Ortak Yönetim ABAK PROJE REFERANSI KOBİ ler için mali araçlar YIL BÜTÇE BÜTÇE EKO SIRA NO ĠNOVASYON TOPLAM EKO ĠNOVASYONA AYRILAN TUTAR

7 YENĠLĠĞĠN VE KOBĠ LERĠN FĠNANSE EDĠLMESĠ ĠLE ĠLGĠLĠ POLĠTĠKALARIN ĠYĠLEġTĠRĠLMESĠ TEDBĠR NO ENT/CIP/13/A/N02S00 EIP HEDEFĠ (a) KOBİ'lerin başlangıç ve büyüme aşamalarında finansmana erişimlerinin sağlanması ve yenilik faaliyetlerine yatırım yapılması AÇIKLAMA Komisyon; eylemleri, finansmana erişim Eylem Planına dayalı olarak diğer hizmetlerle işbirliği içinde yürütecektir. ĠĢletme Finans Endeksi KOBİ lerin finansmana erişimi konusunda politika yapıcılığı için somut verilere dayalı daha iyi bir temel sağlamayı amaçlayan bir araç olan İşletme Finans Endeksinin güncellenmesi ve geliştirilmesi. ECB ile Finansmana EriĢim Anketi KOBİ lerin mali durumları hakkında zamanında bilgi alabilmek verilere dayalı bir politika yapıcılığı için gereklidir. Veri toplama çalışmalarının KOBİ lerin üzerinde yarattığı yükü sınırlandırma yükümlülüğümüzü dikkate alan Komisyon ve Avrupa Merkez Bankası (ECB), KOBİ lerin mali durumu hakkında ortak bir anket çalışması tasarlamışlardır Mali araçlar COSME çerçevesinde yeni Birlik Mali Araçlarının teşvik edilmesi de dâhil, yararlanıcılara bilgi akışının iyileştirilmesi ÇalıĢtaylar Piyasanın durumunu izlemek ve KOBİ lerin finansmana erişimlerini kolaylaştırmak amacıyla Avrupa Komisyonu Başkan Yardımcısı Antonio Tajani tarafından kurulan KOBİ Finans Forumu, KOBİ leri, bankaları ve diğer finans kuruluşlarını bir araya getirmektedir. Paydaşların gösterecekleri ilgi, KOBİ lerin finansman eğilimleri ve Başkan Yardımcısı Tajani nin önceliklerine göre, üst düzey toplantılar ve çalışma toplantıları ihtiyaç halinde organize edilecektir. Paydaşlara örnek uygulamaları birbirleriyle paylaşma ve AB bünyesinde uygulanan KOBİ finans politikalarının iyileştirilmesi için Komisyona bilgi sunma olanağı sağlamak maksadıyla, KOBİ lerin finansmanı (girişim sermayesi, banka kredileri, yönetişim ve ilgili diğer konular) hakkında uzman toplantıları veya daha büyük toplantılar şeklinde diğer çalıştaylar ve konferanslar da düzenlenecektir. UYGULAMA TEDBĠRĠNĠN HEDEFLERĠ ĠĢletme Finans Endeksi - mevcut göstergelerin (krediler, teminatlar, girişim sermayeleri, İş Melekleri, Birlik mali araçları ve Üye Devlet politika eylemlerini kapsayan) kapsamının iyileştirilmesi ve güncellenmesi; - muhtemel yeni veri kaynaklarının aranması ve ilgili yeni göstergelerin teklif edilmesi; - Endeksin analitik boyutunun genişletilmesi; - KOBİ lerin finans endeksine erişimlerinin seçilen göstergelere dayalı şekilde daha da geliştirilmesi Bu kapsamda teslim edilecekler: Veri setleri, açıklayıcı metinler, haberler, web sayfası teklifleriyle birlikte ara, gelişim ve son raporlar. ECB ile Finansmana EriĢim Anketi Düzenli aralıklarla tekrarlanacak olan anketler iki bileşenden oluşacaktır ve KOBİ lerin yöneticilerini hedef alacaktır: - Tüm Üye Devletlerde ve uygulanabilir olduğu sürece EIP programına katılan diğer ülkelerde 7

8 iki yılda bir daha kapsamlı bir anket düzenlenecektir. Bu bileşenin maliyeti Komisyon ve ECB arasında paylaşılacaktır. - Her altı ayda bir ise, Avro bölgesindeki KOBİ leri hedef alan daha dar kapsamlı ikinci bir anket düzenlenecektir. Bu ankette esas olarak ECB nin ihtiyacını karşılamaya yönelik olarak, geniş kapsamlı ankette yer alan soru setlerinin bir kısmı kullanılacaktır. Bu bileşenin masrafları ECB tarafından karşılanacaktır. Mali Araçlar COSME çerçevesinde yeni Birlik Mali Araçlarının teşvik edilmesi de dâhil, yararlanıcılara bilgi akışının iyileştirilmesi ÇalıĢtaylar KOBİ Finans Forumu/çalıştayları/konferansları: İnovasyonun ve KOBİ lerin finansmanı hakkındaki politikaların iyileştirilmesi: Birlik bünyesinde KOBİ lerin finansmanını takip etmeleri, görüşmeleri ve bu konuna tekliflerde bulunmaları amacıyla paydaşların (KOBİ temsilcilerinin, bankaların ve diğer kuruluşların) bir araya getirilmesi; KOBİ finansman ortamının gözlenmesi; örnek uygulamaların paylaşılması ve Birliğin eylemleri hakkında görüş alışverişinde bulunulması. GÖSTERGELER ĠĢletme Finans Endeksi - Coğrafi ve tematik (boyut) kapsam ve güncellik bakımından endeksin niteliği - Endeksin kullanımı (ziyaretçi sayısı) - Analitik modellerin geliştirilmesi ECB ile Finansmana EriĢim Anketi - Anketin zamanında gerçekleştirilmesi - Sonuçların medyada yer alma düzeyi - Yılda bir kez düzenlenecek olan anketin bir sonraki versiyonunun ECB ile birlikte geliştirilmesinden edinilen değerli deneyimler. Mali Araçlar - 4 ila 6 arasında ve ayrıca paydaşların talebine göre gerektiği sayıda etkinliğin düzenlemesi - Ulaşılan tanıtım düzeyi (katılımcı sayısı, medyada yer alan haberler, web sitelerimizin ziyaretçi sayısı) - Ziyaret edilen her bir MS deki potansiyel aracılar nezdinde oluşturulan ilgi. ÇalıĢtaylar - Politika yapıcılığıyla alakalı konularda 3 ila 5 arasında etkinliğin düzenlenmesi - Faaliyetlerin niteliği, geçerliliği ve katma değeri hakkında katılımcılardan pozitif geri bildirim alınması - Oluşturulan veya çalıştaylar aracılığıyla daha da geliştirilmekte olan teklif sayısı UYGULAMA ġeklġ Mevcut çerçeve sözleşme (bu kapsamda, gösterge olarak, dört özel sözleşme imzalanacaktır), uzman toplantıları FAALĠYET ZAMAN ÇĠZELGESĠ AġAMALAR Konferanslar / toplantılar / çalıştaylar 1. Ç 4. Ç / 2013 Toplam süre (ay) 12 BÜTÇE (EKO ĠNOVASYONA AYRILAN TUTAR) EYLEM Mevcut çerçeve sözleşme ABAK PROJE REFERANSI YIL BÜTÇE SIRA NO BÜTÇE EKO ĠNOVASYON İşletme Finans Endeksi

9 EYLEM Mevcut çerçeve sözleşme Mevcut çerçeve sözleşme Uzman toplantıları ABAK PROJE REFERANSI ECB ile Finansmana Erişim Anketi YIL BÜTÇE SIRA NO BÜTÇE EKO ĠNOVASYON Mali Araçlar Çalıştaylar TOPLAM EKO ĠNOVASYONA AYRILAN TUTAR 0 9

10 (B) BAġTA SINIR ÖTESĠ ĠġBĠRLĠĞĠ ALANINDA OLMAK ÜZERE KOBĠ LERĠN ĠġBĠRLĠĞĠ ĠÇĠN ELVERĠġLĠ BĠR ORTAM OLUġTURULMASI AVRUPA ĠġLETMELER AĞI: AĞ HĠBELERĠ VE AĞIN CANLANDIRILMASI TEDBĠR NO ENT/CIP/13/B/N01C00 EIP HEDEFĠ (b) Başta sınır ötesi işbirliği alanında olmak üzere KOBİ'lerin işbirliği için elverişli bir ortam oluşturulması AÇIKLAMA Avrupa işletmeler Ağı faaliyetleri, Avrupa 2020 hedefleri içinde yer alan akıllı ve sürdürülebilir büyüme, KOBİ'ler başta olmak üzere işletmeler için rekabetçi bir ortamın yaratılması ve yenilik kapasitesinin canlandırılması hedeflerine doğrudan doğruya katkı yapmaktadır. Avrupa İşletmeleri Ağı aynı zamanda, Öncelikle Küçük Düşün ilkesinin ve Küçük İşletmeler Yasası'nın uygulanmasında Komisyon ve KOBİ'ler arasında var olan sağlıklı araç ve bağlantıdır. Bu tedbir Rekabet Edebilirlik ve Yenilik İcra Ajansı (EACI) tarafından uygulanacaktır. 1. Avrupa ĠĢletmeler Ağı: Ağ hibeleri Avrupa İşletmeler Ağı; bilgilendirme, geri bildirim ve ortaklık hizmetleri, yenilik teknolojisi ve bilgi transfer hizmetlerinin yanı sıra KOBİ'lerin CIP ve Çerçeve programı ve Tek Pazarın ötesindeki uluslararasılaştırma hizmetlerine katılımı teşvik eden hizmetleri sağlamak yoluyla, KOBİ'ler başta olmak üzere çeşitli kesimler için iş ve yenilik desteği sağlamaktadır. Avrupa İşletmeler Ağı hibeleri için belirlenen azami ortak finansman oranı; karşılanmasına onay verilen toplam maliyetin %60 ı olup, özel hibe sözleşmelerinde belirtilen azami tutarı hiçbir şekilde aşamaz. Özel hibe sözleşmelerine ilişkin sözleşme kararının Ocak 2013 te verilmesi planlanmaktadır. 2. Avrupa ĠĢletmeler Ağı: Ağın canlandırılması: - Özellikle Yıllık Konferans, Yönlendirme Grubu ve Çalışma Grubu toplantılarının düzenlenmesi ile Ağın yönetimini; - Başta Bilgi Teknolojileri (BT) araç ve veritabanlarının işletilmesi, korunması, iyileştirilmesi ve geliştirilmesi, veri kalitesinin sağlanması ve bir BT yardım masasının oluşturulması ve devam ettirilmesi olmak üzere BT araç ve veritabanları; - Ağ iletişim, bilgi ve desteğini, işletime yönelik bir iletişim planının yanı sıra tanıtım malzemeleri ve altyapısının hazırlanmasını ve görünürlük ve ağ oluşturmanın arttırılmasını; - Eğitimi ve operasyonel eğitim planının uygulanmasını; - Ağa sunulan hizmetleri ve başta başarıların, zayıf noktaların ve risklerin rapor edilmesi olmak üzere kalite ve raporlama sistemlerini; - Zayıf noktaların gözlemlendiği yerlerde Ağ ortaklarına rehberlik ve yönlendirme sağlanmasını kapsamaktadır. UYGULAMA TEDBĠRĠNĠN HEDEFLERĠ 1. Avrupa ĠĢletmeler Ağı: Ağ hibeleri - KOBİ'lere AB'de, CIP programına katılan ülkelerde ve küresel pazarlarda uluslararası iş, teknoloji ve araştırma ortaklan bulmalarında yardımcı olmak (52 ülkeyi kapsamaktadır); - Ağın tanınmasını ve yerel farkındalığı güçlendirmek; Tek Pazar içinde ve dışında aktif olabilmeleri için KOBİ'ler için dengeli ve bütünleşikbir hizmet yelpazesi geliştirmek ve sağlamak (örneğin, Birlik mevzuatı ve programları, finansa erişim veya Fikri Mülkiyet Hakları); 10

11 - KOBİ'lerin Topluluk politika seçenekleri hakkındaki görüşlerini almak için KOBİ Geri Bildirim işlevine katkıda bulunmak; - FP7 çalışma programlarına ve ilgili teklif çağrılarına katılmaya istekli KOBİ'lere sağlanan desteğin, güçlendirilmesi 2. Avrupa ĠĢletmeler Ağı: Ağın canlandırılması - Avrupa işletmeler Ağı'nın yönetilmesi; - Ağın her bakımdan verimli ve proaktif bir şekilde işleyişinin EACI tarafından sağlanması; - Ağın hizmetlerini verimli ve etkili bir şekilde ve mümkün olan en kaliteli şekilde sunmasına yardımcı olunması; - Ağın ortaklarının Avrupa'daki KOBİ'lere "yanlış kapı yoktur" ilkesine dayalı olarak hizmet vermelerinin sağlanması. GÖSTERGELER 1. Avrupa ĠĢletmeler Ağı: Ağ hibeleri - Ağ ortaklan tarafından düzenlenen yerel ve bölgesel etkinliklere katılanların sayısı; - Eşleştirme etkinliklerine / ilk şirket ziyaretlerine katılan KOBİ'lerin sayısı; iş / teknoloji / araştırma ortaklık anlaşmaları imzalayan KOBİ'lerin sayısı; - Uzmanlık içeren danışmanlık hizmeti alan KOBİ'lerin sayısı (Fikri Mülkiyet Hakları, iş ve teknoloji incelemeleri, finansman); - Müşterilerle olan işlere etkileri: satışlardaki artış; yaratılan/muhafaza edilen iş olanakları, geliştirilen ürünler veya hizmetler; - Müşterilerin alınan hizmetlerden memnuniyeti (hizmet kategorilerine göre anket sonuçları) 2. Avrupa ĠĢletmeler Ağı: Ağın canlandırılması - Eğitim verilen Ağ personelinin sayısı (merkezi, âdemi merkeziyetçi ve e-öğrenme); - Özel koçluk hizmeti alan Ağ personelinin sayısı; - Ağ tanıtım araçları aracılığıyla ulaşılan kitle. - Yeni BT platformu UYGULAMA ġeklġ Mevcut Çerçeve Ortaklık Anlaşması çerçevesinde özel anlaşma (hibeler), mevcut çerçeve sözleşme (bu kapsamda, gösterge olarak, 3 özel sözleşme imzalanacaktır), Özel hibe BÜTÇE (EKO ĠNOVASYONA AYRILAN TUTAR) EYLEM Mevcut FPA (Çerçeve Ortaklık Anlaşması) kapsamında özel anlaşma Mevcut çerçeve sözleşme ABAK PROJE REFERANSI Avrupa İşletmeler Ağı Ağ hibeleri Avrupa İşletmeler Ağı Ağın canlandırılması YIL BÜTÇE BÜTÇE EKO SIRA NO ĠNOVASYON Özel hibe (IR madde 168) Mevcut çerçeve sözleşme Avrupa İşletmeler Ağı Ağın canlandırılması Avrupa İşletmeler Ağı Ağın

12 canlandırılması- BT TOPLAM EKO ĠNOVASYONA AYRILAN TUTAR 0 ÖZEL HĠBELER ÇAĞRININ ADI Avrupa İşletmeler Ağı Yıllık konferans YARARLANICI Litvanya hükümeti veya temsilcisi TEKEL GEREKÇESĠ Yasal dayanak: Avrupa Parlamentosu ve Konseyinin (2007 ila 2013 yıllan arasında) bir Rekabet Edebilirlik ve Yenilik Çerçeve Programı oluşturulmasını öngören 24 Ekim 2006 tarih ve 1639/2006/AT sayılı Kararı (OJ L 310/15, ). Hedefler: AB Konsey Başkanlığı'nı yürüten ülkede Avrupa İşletmeler Ağı yıllık konferansının düzenlenmesi. Açıklama: Avrupa İşletmeler Ağı 2013 yıllık konferansının düzenlenmesiyle ilgili tüm gerekli altyapı ve ilgili hizmetlerin sağlanması. Beklenen çıktı: 850 katılımcı için konferansın (ulusal toplantılar, açılış oturumu, paralel çalıştaylar, kapanış oturumu, sergi alanları, yiyecek - içecek servisinden oluşan) tüm uygulamalı yönlerinin 3 günlük bir zaman çerçevesi içinde organize edilmesidir. Gerekçe: Litvanya nın 2013 yılının ikinci yansından itibaren AB Konseyi Başkanlığı görevini üstlenecek olması sebebiyle, herhangi bir teklif çağrısı yapılmaksızın Litvanya hükümetine (ya da temsilcisine) özel bir hibe verilecektir. Litvanya da bu konuda gereken yeterliğe sahip tek yetkili kurum olması nedeniyle sadece Litvanya hükümeti (ya da temsilcisi) bu konferansı gerçekleştirebilecek durumda olup, bu nedenle fiili tekel pozisyonundadır. Bu özel hibe yapılacak bir değerlendirme sonucunda verilecek karara tabi olacaktır. MAKSĠMUM ORTAK FĠNANSMAN ORANI Karşılanabilir maliyetler toplamının % 80 i FAALĠYET ZAMAN ÇĠZELGESĠ AġAMALAR Sözleşme 1. Ç / 2013 Konferanslar/toplantı/çalıştay 4. Ç / 2013 Toplam süre (ay) 12 ÇAĞRI ĠÇĠN TOPLAM ĠNDĠKATĠF BÜTÇE

13 KOBĠ'LER ĠÇĠN ELVERĠġLĠ ORTAMIN GELĠġTĠRĠLMESĠNE YÖNELĠK EYLEMLER TEDBĠR NO ENT/CIP/13/B/N02C00 EIP HEDEFĠ (b) Başta sınır ötesi işbirliği alanında olmak üzere KOBİ'lerin işbirliği için elverişli bir ortamın oluşturulması AÇIKLAMA Avrupa Fikri Mülkiyet Hakları Yardım Masası Avrupa Fikri Mülkiyet Hakları Yardım Masası: - destek dokümanları, Sık Sorulan Sorular, broşürler, e-öğrenme araçları ve örnek olay incelemeleri dâhil bir web sitesi; - yardım hattı; - aracıların eğitilmesi; - farkındalık yaratmaya yönelik eylemler aracılığıyla Birlik tarafından finanse edilen programların yararlanıcılarını ve Birlikteki diğer KOBİ leri destekler. Avrupa Yardım Masası girişimi ayrıca, Aktif ve Sağlıklı Yaşlanma Avrupa İnovasyon Ortaklığı (EIP-AHA) ile pek çok KOBİ nin harekete geçirildiği tıbbi teknolojiler yenilik sektöründeki fikri mülkiyetlerin verimli bir şekilde kullanımına da katkıda bulunacaktır. Fikri Mülkiyet Hakları Yardım Masası önceki EIP çalışma programları kapsamında finanse edilmektedir. İlk sözleşme dönemine ilişkin gözden geçirme raporu, yeni web sitesinin başarıyla yayına konulduğunu ve yardım hattı aracılığıyla cevaplandırılan soru sayısının giderek arttığını göstermektedir. Raporda ayrıca, Birlik tarafından finanse edilen projelerin yararlanıcıları ve genel olarak Avrupa daki KOBİ ler arasında Fikri Mülkiyet Haklarına ilişkin farkındalığın arttırılması amacıyla, çalışmaların kesintisiz şekilde sürdürülmesi gerektiği ifade edilmektedir. Bu eylemin uygulaması, DG MARKT ve Avrupa Fikri Mülkiyet Hakları İhlalleri Gözlemevi yle koordinasyon içinde yürütülecektir. Rekabet Edebilirlik ve Yenilik İcra Ajansı (EACI) proje görevlerini ve yönetimini uygulamakla görevlidir. Çin Fikri Mülkiyet Hakları Yardım Masası Çin Fikri Mülkiyet Hakları Yardım Masası 2007 yılından bu yana faaliyetlerini aktif bir şekilde sürdürmektedir ( pilot projesi). Mevcut yardım masası girişimi ( yılları için finanse edilen) Aralık 2013 tarihine kadar devam edecektir. Yardım Masası Girişimi; hem Çin deki hem de Avrupa genelindeki Avrupa daki KOBİ lere, Çin deki Fikri Mülkiyet Haklarını ilgilendiren konularda birinci elden bilgiler sağlamaktadır. Bu hizmetler kapsamında, tecrübeli profesyonellerden (avukatlar, üst düzey iş yöneticileri, Fikri Mülkiyet Hakları müfettişleri) edinilen uygulamaya yönelik iş tavsiyeleri, çalıştaylar, e-öğrenme için hazırlanan materyaller ve eğitim aracılığıyla birebir bu profesyoneller tarafından veya elektronik ortamda sağlanacaktır. Mevcut proje 2011 yılının başlarında fiilen uygulanmaya başlanmış olup, bu kapsamda bugüne kadar yıl bazında ortalama 50 çalıştay etkinliği, İnternet üzerinden 10 seminer düzenlenmiş, yaklaşık 2800 kişiye eğitim verilmiş ve bir yıl içinde 230 gizli bireysel iş bilgi başvurusu yanıtlanmış ve ayrıca den fazla kullanıcısı bulunan web tabanlı materyaller ve yayınlar geliştirilmiştir. Bu hizmet, Avrupa daki KOBİ ler, KOBİ federasyonları ve benzer gruplarla (sektörel, bölgesel, yerel KOBİ birlikleriyle) koordinasyonlu şekilde ve doğrudan doğruya onlardan gelen talepler doğrultusunda sunulmaktadır. Hizmetler; eğitim toplantılarına, ticaret veya sektörel grup toplantılarına katılacak uzmanlar tarafından, Avrupa daki KOBİ ler için nerede ve nasıl en fazla faydayı sağlayacak ise orada ve o yöntemle (örneğin, bulundukları yerlerde ve ilgili ticaret fuarlarına katılmalarından önce) sağlanmaktadır. Hizmetler ve uzmanlardan alınan yanıtlar, işle veya iş koluyla ilgili özel bir konuyu cevaplandırma amacıyla, özele göre düzenlenebilir. Hizmet kapsamında, buna ek olarak, Çin de ihtiyaç duyulan temas kişilerinin işaretlenmesi için Çin yönetimiyle temaslar da kurulmaktadır. 13

14 Bu tedbir 2013 yılında teklif çağrısı şeklinde uygulanacaktır. Teklifler; bu Ekin giriş bölümünde listelenmiş yatay kriterlerin yanı sıra, aşağıda sayılan hususların tamamında yeterli uzmanlık ve deneyimin varlığının kanıtlanmasına dayalı olarak seçilecektir: (1) son on yıl içinde en az üç yıl süreyle KOBİ lerle çalışılmış olması, (2) son on yıl içinde hedef ülkede en az üç yıl süreyle iş deneyimine sahip olunması; (3) hedef kitleye (KOBİ ler ve iş aracıları) etkin bir şekilde erişmek ve hizmet vermek için son beş yıl içinde en az bir yıl süreyle iş odaklı iletişim ve pazarlama işinin gerçekleştirilmiş olması (4) son on yıl içinde en az üç yıl süreyle hedef ülkede veya hedef ülkeyle ilgili Fikri Mülkiyet Haklarını ilgilendiren sorunların etkili şekilde çözümlenmesi. Sözleşme kararı yukarıda sayılan bu kriterlerden başka, bu Ekin giriş bölümünde listelenmiş yatay kriterlere dayalı şekilde belirlenecektir. Bu eylemin uygulaması, DG MARKT ve Avrupa Fikri Mülkiyet Hakları İhlalleri Gözlemevi yle koordinasyon içinde yürütülecektir. Avrupa ĠĢ Portalınız Avrupa İş Portalınızın amacı; Avrupa Birliği içinde sınır ötesi faaliyetlerle ilgilenen işletmeler için kaynak oluşturacak bir kamu bilgi portalı haline gelmeyi amaçlamaktadır. Sizin Avrupa'nız - İş bilgilerini şirketlerin yaşam döngüsüne dayanarak düzenlemiş olup sınır ötesi işlemleri kolaylaştıran çok dilli bir uygulama kılavuzu sunmaktadır. Vatandaşlar bölümü (DG MARKT tarafından yönetilen ve finanse edilen) ile birlikte bu portal vatandaşların ve işletmelerin Avrupa'da AB haklarını kullanmak için ihtiyaç duyacakları tüm bilgilerin yanı sıra, çalışma alanlarındaki hareketlilik ya da tek pazar haklan, ikamet, seyahat, araçlar, sağlık, tüketici sorunları, aile ve eğitim ile ilgili bilgileri de sunmaktadır. Bilgilerin sunulması şimdiye kadar Sizin Avrupa'nız Yayın Kurulunun üyeleri tarafından özel taleplerin ulusal yetkililere iletilmesini içeren otomatik olmayan bir süreçle gerçekleştirilmekte olup bu gerek ulusal yetkililer gerekse Avrupa Komisyonu için zaman alıcı bir uygulamadır. Vatandaşlar bölümüyle ilgili olarak ve DG MARKT ile yakın işbirliği içinde yürütülen bir pilot projenin sonuçlarına dayalı olarak, içeriğin otomatik olarak birleştirilmesine yönelik yeni yöntemler ve CIP katılımcısı ülkelere yeni semantik varlıkların sunulmasına ilişkin bir teklif DG DIGIT'in desteği ile araştırılmaktadır. Bu eylemin, Avrupa Portalınıza "tek durak ofisi"niteliği kazandırarak, sadece Avrupa'daki KOBİ'lerin ve girişimcilerin değil, Avrupa'daki farklı kamu idarelerine de farklı CIP katılımcısı ülkelerde faaliyet gösteren işletmelerin ve girişimcilerin hakları/yükümlülükleri hakkındaki tüm bilgilere merkezi şekilde erişebilmelerini sağlayacak olması, eylemin Avrupa'ya sağlayacağı açık bir katma değerdir. Bunun da ötesinde, Avrupa düzeyindeki haklar/yükümlülükler hakkında da bilgiler sağlanacak olup, bunların tamamı birden fazla dilde sunulacaktır. Bu tedbir Rekabet Edebilirlik ve Yenilik İcra Ajansı (EACI) tarafından uygulanacaktır. WORTH Pilot Projesi Yeni iş modellerinin, yeterliliklerin ve tasarım içeriği gibi becerilerin entegrasyonu sağlanarak, tekstil, kıyafet, ayakkabı, deri ve deri ürünler, aksesuarlar ve diğer moda ürünlerinin yanı sıra, mobilyacılık ve ev dekorasyonu gibi tüketici ürünleri endüstrilerinde rekabet edebilirliğin teşvik edilmesi için, COSME programı kapsamında ( ) çok yıllı bir uygulama öngörülmektedir. COSME kapsamında eylemlere başlanmadan önce, hakkında en az bilgiye sahip olunan eylemlerin önceden test edilmesinin ihtiyat gereği olduğu görülmektedir. Worth Pilot Projesinin amacı, budur. COSME çerçevesinde iki farklı eylem teklif edilecektir: - Yöntem bakımından mevcut EIP eko-inovasyon projelerinden ilham alan ancak, ürünlerin ticarileştirilmesi dâhil işle ilgili boyutlara daha fazla odaklanan piyasa ihtiyaçlarına cevap veren projeler ; - becerilerin ve yeterliliklerin tüketici ürünleri endüstrileriyle entegrasyonunun teşvik edilmesine yönelik yumuşak önlemler. Piyasa ihtiyaçlarına cevap veren projeler hâlihazırda başarısı kanıtlanmış bir kavram olduğu için test edilmesine ihtiyaç bulunmamasına karşın, yumuşak önlemler kavramı Avrupa düzeyinde henüz test edilmemiştir. Testin destek bulmasının sebebi budur: WORTH Pilot 14

Avrupa Komisyonu. EIPC GiriĢimcilik ve Yenilik Programı Yönetim Komitesi. EIP 2012 ÇALIġMA PROGRAMI [ EIPC-47-2011 ] 10 Kasım 2011 tarihli EIPC.

Avrupa Komisyonu. EIPC GiriĢimcilik ve Yenilik Programı Yönetim Komitesi. EIP 2012 ÇALIġMA PROGRAMI [ EIPC-47-2011 ] 10 Kasım 2011 tarihli EIPC. Avrupa Komisyonu EIPC GiriĢimcilik ve Yenilik Programı Yönetim Komitesi EIP 2012 ÇALIġMA PROGRAMI [ EIPC-47-2011 ] 10 Kasım 2011 tarihli EIPC cip rekabet edebilirlik ve yenilik çerçeve programı 2007 2013

Detaylı

AB MALİ YARDIMLARI VE TÜRKİYE

AB MALİ YARDIMLARI VE TÜRKİYE AB MALİ YARDIMLARI VE TÜRKİYE Eskişehir Sanayi Odası 25 Kasım 2015 Mali Yardımlar IPA Fonları 2014-2020 Döneminde 4.453,9 milyon avro Ana yararlanıcı kamu, bakanlıklar Türkiye AB Programları Toplam bütçe

Detaylı

GENEL BİLGİ. KOBİ ler ve KOSGEB

GENEL BİLGİ. KOBİ ler ve KOSGEB GENEL BİLGİ KOBİ ler ve KOSGEB 1 Türkiye de KOBİ tanımı KOBİ tanımı 250 den az çalışan istihdam eden, Yıllık bilanço toplamı veya net satış hasılatı 40 milyon TL yi geçmeyen işletmeler Ölçek Çalışan Sayısı

Detaylı

Proje Faaliyetleri ve Beklenen Çıktılar

Proje Faaliyetleri ve Beklenen Çıktılar UNIDO EKO-VERİMLİLİK (TEMİZ ÜRETİM) PROGRAMI BİLGİLENDİRME TOPLANTISI Proje Faaliyetleri ve Beklenen Çıktılar Ferda Ulutaş, Emrah Alkaya Türkiye Teknoloji Geliştirme Vakfı Ankara, 20 Mayıs 2009 KAPSAM

Detaylı

Düzce Üniversitesi Teknoloji Transfer Ofisi ve ilgili mekanizmaların vizyonu, Bölgesel, ulusal ve

Düzce Üniversitesi Teknoloji Transfer Ofisi ve ilgili mekanizmaların vizyonu, Bölgesel, ulusal ve Düzce Üniversitesi 2015-2019 stratejik planında Düzce Teknoloji Transfer Ofisi (TTO) doğrudan yer almakta olup, bu plan kapsamında ortaya konulan hedeflere ulaşılmasında önemli bir işleve sahiptir. Bu

Detaylı

08 Kasım 2012. Ankara

08 Kasım 2012. Ankara 08 Kasım 2012 Ankara KOBİ ler ve KOSGEB Türkiye de KOBİ tanımı KOBİ tanımı 250 den az çalışan istihdam eden, Yıllık bilanço veya net satış hasılatı 25 milyon TL yi geçmeyen işletmeler Ölçek Çalışan Sayısı

Detaylı

İşletmelerin Karşılaştığı Tehdit Nedir? Zafer-İn Operasyonu nun Hedefleri Nedir?

İşletmelerin Karşılaştığı Tehdit Nedir? Zafer-İn Operasyonu nun Hedefleri Nedir? İşletmelerin Karşılaştığı Tehdit Nedir? Pek çok işletme, sektördeki yeniliklere ve değişen taleplere hızlı uyum sağlayamadığı için rekabet edemez ve hatta devamlılığını sağlayamaz hale gelebilmektedir.

Detaylı

KOSGEB Dernekler. Buluşması. 5 Ekim 2011 Yapı Endüstri Merkezi / İstanbul

KOSGEB Dernekler. Buluşması. 5 Ekim 2011 Yapı Endüstri Merkezi / İstanbul KOSGEB Dernekler Yayıncılar Buluşması 5 Ekim 2011 Yapı Endüstri Merkezi / İstanbul SUNUM PLANI GENEL BİLGİ KOSGEB DESTEK VE HİZMETLERİ GENEL BİLGİ GENEL BİLGİ 1.KOBİ ler ve KOSGEB Türkiye de KOBİ tanımı

Detaylı

T.C AKDENİZ BELEDİYELER BİRLĞİ 2011 YILI ÇALIŞMA PROGRAMI

T.C AKDENİZ BELEDİYELER BİRLĞİ 2011 YILI ÇALIŞMA PROGRAMI T.C AKDENİZ BELEDİYELER BİRLĞİ 2011 YILI ÇALIŞMA PROGRAMI Akdeniz Belediyeler Birliği, üyelerine üst düzey hizmet sunan, yerel ölçekteki Reform süreçlerine ve Ülkemizin AB ile bütünleşme sürecine destek

Detaylı

EGE ÜNİVERSİTESİ - EBİLTEM TEKNOLOJİ TRANSFER OFİSİ

EGE ÜNİVERSİTESİ - EBİLTEM TEKNOLOJİ TRANSFER OFİSİ EGE ÜNİVERSİTESİ - EBİLTEM TEKNOLOJİ TRANSFER OFİSİ... Semih ERDEN EGE MODELİ 1994 den bu yana faaliyetini sürdürmektedir. Üniversitemiz: Ar-Ge ve Sanayi ilişkilerini Türkiye için tamamen özgün bir yapısı

Detaylı

Program Koordinatörü Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı

Program Koordinatörü Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Onuncu Kalkınma Planı (2014-2018) KAMU ALIMLARI YOLUYLA TEKNOLOJİ GELİŞTİRME VE YERLİ ÜRETİM PROGRAMI EYLEM PLANI Program Koordinatörü Bilim, Sanayi ve Teknoloji KASIM 2014 KAMU ALIMLARI YOLUYLA TEKNOLOJİ

Detaylı

Piyasaya Hazırlık Ortaklık Girişimi

Piyasaya Hazırlık Ortaklık Girişimi Piyasaya Hazırlık Ortaklık Girişimi Geleceğin Karbon Piyasaları Şekilleniyor Pazara Hazırlık Ortaklık Girişimi (PMR) Kyoto Protokolü nün ilk yükümlülük döneminin sona ereceği 2020 yılı sonrası yeni iklim

Detaylı

KOOPERATİFLERE YÖNELİK HİBE DESTEĞİ

KOOPERATİFLERE YÖNELİK HİBE DESTEĞİ Karınca Dergisi, Ekim 2014, Sayı:934 KOOPERATİFLERE YÖNELİK HİBE DESTEĞİ 1. GİRİŞ Kooperatifler, ortaklarının belirli ekonomik menfaatlerini ve özellikle meslek ve geçimlerine ait ihtiyaçlarını karşılamak

Detaylı

KOSGEB DESTEKLERİ NEVŞEHİR YATIRIM DESTEK OFİSİ

KOSGEB DESTEKLERİ NEVŞEHİR YATIRIM DESTEK OFİSİ 2014 NEVŞEHİR YATIRIM DESTEK OFİSİ İşbirliği - Güçbirliği Destek Programı KOBİ lerin bir araya gelerek tedarik, pazarlama, düşük kapasite kullanımı, rekabet gücü zayıflığı ve finansman gibi Ortak Sorunlara

Detaylı

T. C. KAMU İHALE KURUMU

T. C. KAMU İHALE KURUMU T. C. KAMU İHALE KURUMU Elektronik İhale Dairesi KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ BT Strateji Yönetimi BT Hizmet Yönetim Politikası Sürüm No: 6.0 Yayın Tarihi: 26.02.2015 444 0 545 2012 Kamu İhale Kurumu Tüm hakları

Detaylı

T.C. Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı Mehmet TEZYETİŞ OSTİM Hizmet Merkezi Müdürü

T.C. Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı Mehmet TEZYETİŞ OSTİM Hizmet Merkezi Müdürü KOSGEB T.C. Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı Mehmet TEZYETİŞ OSTİM Hizmet Merkezi Müdürü KOSGEB VE KURULUŞ AMACI KOSGEB, 1990 yılında 3624 sayılı Kanun ile

Detaylı

ISSAI UYGULAMA GİRİŞİMİ 3i Programı

ISSAI UYGULAMA GİRİŞİMİ 3i Programı ISSAI UYGULAMA GİRİŞİMİ 3i Programı 3i Programme Taahhütname ARKA PLAN BİLGİSİ Temel denetim alanları olan mali denetim, uygunluk denetimi ve performans denetimini kapsayan kapsamlı bir standart seti (Uluslararası

Detaylı

TTGV Çevre Projeleri Grubu 13 Aralık k 2006, Ankara

TTGV Çevre Projeleri Grubu 13 Aralık k 2006, Ankara Sürdürülebilir Kalkınma ve İnovasyon: Gelişmeler, EğilimlerE TTGV Çevre Projeleri Grubu 13 Aralık k 2006, Ankara İÇERİK Kavramlar:Sürdürülebilir Kalkınma ve Eko-İnovasyon Çevre Konusunda Gelişmeler AB

Detaylı

AVRUPA BİRLİĞİNE UYUM DANIŞMA VE YÖNLENDİRME KURULU 2015 YILI 1. TOPLANTISI 11 MART 2015

AVRUPA BİRLİĞİNE UYUM DANIŞMA VE YÖNLENDİRME KURULU 2015 YILI 1. TOPLANTISI 11 MART 2015 AVRUPA BİRLİĞİNE UYUM DANIŞMA VE YÖNLENDİRME KURULU 2015 YILI 1. TOPLANTISI 11 MART 2015 ANA EYLEM 2: YENİLİK ve İYİ UYGULAMALARIN DEĞİŞİMİ İÇİN İŞBİRLİĞİ Yenilik ve İyi Uygulamaların Değişimi için İşbirliği;

Detaylı

FASIL 3 İŞ KURMA HAKKI VE HİZMET SUNUMU SERBESTİSİ

FASIL 3 İŞ KURMA HAKKI VE HİZMET SUNUMU SERBESTİSİ FASIL 3 İŞ KURMA HAKKI VE HİZMET SUNUMU SERBESTİSİ Öncelik 3.1 Bu fasıl kapsamındaki müktesebata uyum sağlanabilmesi için, kurumsal kapasite ve mevzuat uyumu açısından gerekli tüm adımlarla ilgili takvimi

Detaylı

Dünya Bankası Finansal Yönetim Uygulamalarında Stratejik Yönelimler ve Son Gelişmeler

Dünya Bankası Finansal Yönetim Uygulamalarında Stratejik Yönelimler ve Son Gelişmeler Dünya Bankası Finansal Yönetim Uygulamalarında Stratejik Yönelimler ve Son Gelişmeler ECA Bölge Perspektifi Marius Koen TÜRKİYE: Uygulama Destek Çalıştayı 6-10 Şubat 2012 Ankara, Türkiye 2 Kapsam ve Amaçlar

Detaylı

İSTİHDAM VE SOSYAL YENİLİK PROGRAMI. EMPLOYMENT AND SOCIAL INNOVATION PROGRAMME (EaSI)

İSTİHDAM VE SOSYAL YENİLİK PROGRAMI. EMPLOYMENT AND SOCIAL INNOVATION PROGRAMME (EaSI) İSTİHDAM VE SOSYAL YENİLİK PROGRAMI EMPLOYMENT AND SOCIAL INNOVATION PROGRAMME (EaSI) T.C. ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI AVRUPA BİRLİĞİ ve MALİ YARDIMLAR DAİRESİ BAŞKANLIĞI Hülya TEKİN AB Uzmanı

Detaylı

COSME İŞLETMELERİN VE KOBİ LERİN REKABET EDEBİLİRLİĞİ PROGRAMI 2014-2020

COSME İŞLETMELERİN VE KOBİ LERİN REKABET EDEBİLİRLİĞİ PROGRAMI 2014-2020 COSME İŞLETMELERİN VE KOBİ LERİN REKABET EDEBİLİRLİĞİ PROGRAMI 2014-2020 COSME Programı - İşletmelerin rekabet edebilirliğini ve sürdürülebilirliğini artırmak - Girişimcilik kültürünü teşvik etmek - KOBİ

Detaylı

KOSGEB DESTEKLERİ NEVŞEHİR TİCARET VE SANAYİ ODASI

KOSGEB DESTEKLERİ NEVŞEHİR TİCARET VE SANAYİ ODASI KOSGEB DESTEKLERİ NEVŞEHİR TİCARET VE SANAYİ ODASI KOSGEB DESTEKLERİ GENEL DESTEK PROGRAMI Programın Gerekçesi: Proje hazırlama kapasitesi düşük KOBİ ler ile KOSGEB hedef kitlesine yeni dahil olmuş sektörlerdeki

Detaylı

Çankaya Üniversitesi Teknoloji Transfer Ofisi

Çankaya Üniversitesi Teknoloji Transfer Ofisi Çankaya Üniversitesi Teknoloji Transfer Ofisi TTO BİLGİLENDİRME SUNUMU ANKARA, 2017 Giriş Teknoloji transferi, fikir ve tekniklerin bir yerde geliştirilip, geliştirildiği yerde veya başka bir yerde uygulamaya

Detaylı

AVRUPA BİRLİĞİ GENEL SEKRETERLİĞİ. Bülent ÖZCAN Avrupa Birliği Genel Sekreterliği Proje Uygulama Başkanı

AVRUPA BİRLİĞİ GENEL SEKRETERLİĞİ. Bülent ÖZCAN Avrupa Birliği Genel Sekreterliği Proje Uygulama Başkanı AVRUPA BİRLİĞİ GENEL SEKRETERLİĞİ İLLERİMİZ AVRUPA BİRLİĞİNE HAZIRLANIYOR PROGRAMI PROJE TEKLİF ÇAĞRISI 23 Şubat 2011 Bülent ÖZCAN Avrupa Birliği Genel Sekreterliği Proje Uygulama Başkanı SUNUM İÇERİĞİ

Detaylı

TÜRKİYE ESNAF VE SANATKARLARI KONFEDERASYONU ARAŞTIRMA-GELİŞTİRME MÜDÜRLÜĞÜ KOSGEB DESTEK PROGRAMLARI

TÜRKİYE ESNAF VE SANATKARLARI KONFEDERASYONU ARAŞTIRMA-GELİŞTİRME MÜDÜRLÜĞÜ KOSGEB DESTEK PROGRAMLARI 1 TÜRKİYE ESNAF VE SANATKARLARI KONFEDERASYONU ARAŞTIRMA-GELİŞTİRME MÜDÜRLÜĞÜ KOSGEB DESTEK PROGRAMLARI Mart 2011 - Antalya 2 KOSGEB ORGANİZASYONEL YAPISI KOSGEB, Sanayi ve Ticaret Bakanlığı ile ilgili

Detaylı

AB PROGRAMLARI VE TÜRKİYE

AB PROGRAMLARI VE TÜRKİYE AB PROGRAMLARI VE TÜRKİYE Çisel İLERİ 27 Şubat 2017 Mali Yardımlar IPA Fonları 2014-2020 Döneminde 4.453,9 milyon avro Ana yararlanıcı kamu, bakanlıklar Türkiye AB Programları Toplam bütçe yaklaşık 100

Detaylı

Orta Karadeniz Bölgesel İnovasyon Stratejisi 2013-2023

Orta Karadeniz Bölgesel İnovasyon Stratejisi 2013-2023 Orta Karadeniz Bölgesel İnovasyon Stratejisi 2013-2023 İÇERİK Amaç, Vizyon Hazırlık Süreci İnovasyona Dayalı Mevcut Durum Stratejiler Kümelenme ile ilgili faaliyetler Sorular (Varsa) İNOVASYON & KÜMELENME

Detaylı

EGE BÖLGESİ SANAYİ ODASI. Faaliyet Programı

EGE BÖLGESİ SANAYİ ODASI. Faaliyet Programı EGE BÖLGESİ SANAYİ ODASI 2010 Faaliyet Programı İçindekiler 1- Ege Bölgesi Sanayi Odası Yönetim Kurulu 2010 Yılı Faaliyet 1-2 Programı 2- EBSO Üyelerine Yönelik Faaliyetler 3-4 3- EBSO Dışı Kuruluşlarla

Detaylı

PROGRAM KÜNYESİ PROGRAMIN ADI 2016 YILI TEKNİK DESTEK PROGRAMI PROGRAM REFERANS NO TRC2/16/TD

PROGRAM KÜNYESİ PROGRAMIN ADI 2016 YILI TEKNİK DESTEK PROGRAMI PROGRAM REFERANS NO TRC2/16/TD 2 3 PROGRAM KÜNYESİ PROGRAMIN ADI 2016 YILI TEKNİK DESTEK PROGRAMI PROGRAM REFERANS NO TRC2/16/TD PROGRAMIN AMAÇ VE ÖNCELİKLERİ Ajans tarafından sağlanacak teknik desteğin amacı, bölgedeki yerel aktörlerin

Detaylı

TÜBİSAD Bilişim Çözümleri Platformu

TÜBİSAD Bilişim Çözümleri Platformu TÜBİSAD Bilişim Çözümleri Platformu Bilgi ve iletişim teknolojilerinde yaşanan hızlı gelişmeler sektörde üretilen mal ve hizmetlerin hedef kitleye yeterli düzeyde ulaşmasını da zorlaştırıyor. Artık sadece

Detaylı

EDİRNE TİCARET VE SANAYİ ODASI

EDİRNE TİCARET VE SANAYİ ODASI EDİRNE TİCARET VE SANAYİ ODASI SINIR ÖTESİ İŞBİRLİĞİ ORTAK KÜÇÜK PROJELER FONU: BULGARİSTAN-TÜRKİYE PROGRAMI SINIR ÖTESİ İŞBİRLİĞİ ORTAK KÜÇÜK PROJELER FONU: BULGARİSTAN-TÜRKİYE PROGRAMI Türkiye ve Bulgaristan,

Detaylı

Sivil Toplum Aracı: Türkiye

Sivil Toplum Aracı: Türkiye Sivil Toplum Aracı: Türkiye 1. Genel Hedef ve Amaç 1.1 Genel Hedef: Demokrasiye, insan haklarına ve hukukun üstünlüğüne katkı sağlamak; sivil toplumun, yönetişimin her aşamasında karar alma ve politika

Detaylı

AB hukuku ve mevzuatına ilişkin bilgilendirme faaliyetleri Uluslararası pazarlara yönelik eşleştirme faaliyetleri AB uyum sürecinde spesifik

AB hukuku ve mevzuatına ilişkin bilgilendirme faaliyetleri Uluslararası pazarlara yönelik eşleştirme faaliyetleri AB uyum sürecinde spesifik COSME 2015 2020 CIP 2008 2014 Türkiye ye Avrupa Birliğine adaylık statüsü verilmesinin ardından siyasi ve ekonomik reform sürecini hızlandırmak için Türkiye nin, Avrupa Birliği merkezi ağına katılmasına

Detaylı

EGE ÜNİVERSİTESİ - EBİLTEM TEKNOLOJİ TRANSFER OFİSİ

EGE ÜNİVERSİTESİ - EBİLTEM TEKNOLOJİ TRANSFER OFİSİ EGE ÜNİVERSİTESİ - EBİLTEM TEKNOLOJİ TRANSFER OFİSİ Prof. Dr. Candeğer YILMAZ,... Ege Üniversitesi Rektörü EGE MODELİ 1994 den bu yana faaliyetini sürdürmektedir. Üniversitemiz: Ar-Ge ve Sanayi ilişkilerini

Detaylı

2014-02 KALKINMA KURULU TOPLANTISI 13.11.2014 UŞAK

2014-02 KALKINMA KURULU TOPLANTISI 13.11.2014 UŞAK 2014-02 KALKINMA KURULU TOPLANTISI 13.11.2014 UŞAK GÜNDEM 1 2 3 4 5 Açılış ve Yoklama 2014 Yılı Ajans Ara Faaliyet Raporunun Görüşülmesi Bölge İllerinin Turizm Potansiyellerinin Değerlendirilmesi ve Kurul

Detaylı

MESLEKİ EĞİTİM PROGRAMI. Gül Özcan

MESLEKİ EĞİTİM PROGRAMI. Gül Özcan MESLEKİ EĞİTİM PROGRAMI Gül Özcan Mesleki Eğitim Programı Programa dahil ülkelerin, mesleki eğitime yönelik politika ve uygulamalarını desteklemek ve geliştirmek için yürütülen bir mesleki eğitim programıdır.

Detaylı

İŞLETME 2020 MANİFESTOSU AVRUPA DA İHTİYACIMIZ OLAN GELECEK

İŞLETME 2020 MANİFESTOSU AVRUPA DA İHTİYACIMIZ OLAN GELECEK İŞLETME 2020 MANİFESTOSU AVRUPA DA İHTİYACIMIZ OLAN GELECEK Daha kapsayıcı bir toplum için sözlerini eyleme dökerek çalışan iş dünyası ve hükümetler AVRUPA DA İHTİYACIMIZ OLAN GELECEK Avrupa da önümüzdeki

Detaylı

TUBİTAK DESTEKLER NEVŞEHİR TİCARET VE SANAYİ ODASI

TUBİTAK DESTEKLER NEVŞEHİR TİCARET VE SANAYİ ODASI TUBİTAK DESTEKLER NEVŞEHİR TİCARET VE SANAYİ ODASI TUBİTAK DESTEKLERİ 1501- SANAYİ AR-GE PROJELERİ DESTEKLEME PROGRAMI Amaç: Sanayi kuruluşlarının Ar-Ge Projelerine %60 a varan oranlarda hibe(geri ödemesiz)

Detaylı

İnovasyon Odaklı Mentörlük Projesi

İnovasyon Odaklı Mentörlük Projesi İnovasyon Odaklı Mentörlük Projesi İnovasyon Odaklı Mentörlük Projesi kapsamında, İhracatçı Birlikleri üyesi 100 şirkette, inovasyon yönetimi yetkinliğinin sürdürülebilir şekilde arttırılması ve uluslararası

Detaylı

4. Gün: Strateji Uygulama Konu: Kanun Tasarısı Hazırlamak

4. Gün: Strateji Uygulama Konu: Kanun Tasarısı Hazırlamak 4. Gün: Strateji Uygulama Konu: Kanun Tasarısı Hazırlamak Tapio Laamanen 13 Ocak 2011 1 İstihdam ve Ekonomi Bakanlığı nda Kanun Tasarısı Hazırlama Süreci İlk adım Avrupa Birliği/Ulusal - Hükümet programı

Detaylı

KOSGEB DESTEKLERİ (2010/YENİ DESTEKLER)

KOSGEB DESTEKLERİ (2010/YENİ DESTEKLER) KOSGEB DESTEKLERİ (2010/YENİ DESTEKLER) 1.KOBİ PROJE DESTEK PROGRAMI İşletmelere özgü sorunların işletmeler tarafından projelendirildiği ve projelendirilen maliyetlerin desteklenebildiği bir programa ihtiyaç

Detaylı

Kadın İşletmelerine Finansman ve Danışmanlık Desteği Programı

Kadın İşletmelerine Finansman ve Danışmanlık Desteği Programı Bu program Avrupa Birliği, Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilmektedir. Kadın İşletmelerine Finansman ve Danışmanlık Desteği Programı Kadın İşletmelerine Finansman

Detaylı

TAIEX PROGRAMI BÖLGESEL EĞİTİM PROGRAMI (RTP)

TAIEX PROGRAMI BÖLGESEL EĞİTİM PROGRAMI (RTP) TAIEX PROGRAMI BÖLGESEL EĞİTİM PROGRAMI (RTP) 1. Bölgesel Eğitim Merkezi (RTP) Bilindiği üzere; Avrupa Komisyonu Genişleme Genel Müdürlüğü Kurumsal Yapılanma Birimi tarafından uygulanan Bölgesel Eğitim

Detaylı

Akdeniz Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Ofisi. Erasmus+ Bilgilendirme Toplantısı

Akdeniz Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Ofisi. Erasmus+ Bilgilendirme Toplantısı Akdeniz Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Ofisi Erasmus+ Bilgilendirme Toplantısı Erasmus+ KA1: Bireylerin Öğrenme Hareketliliği KA2: İyi ve Yenilikçi Uygulamalar için İşbirliği Stratejik Ortaklıklar

Detaylı

PROJE KAYNAKLARI KAYNAK 5: ANKARA KALKINMA AŞANSI DESTEK PROGRAMLARI 1

PROJE KAYNAKLARI KAYNAK 5: ANKARA KALKINMA AŞANSI DESTEK PROGRAMLARI 1 T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Sağlık Araştırmaları Genel Müdürlüğü PROJE KAYNAKLARI KAYNAK 5: ANKARA KALKINMA AŞANSI DESTEK PROGRAMLARI 1 Ankara Kalkınma Ajansı tarafından sağlanan destekler; teknik destek ve

Detaylı

T.C. İSTANBUL KALKINMA AJANSI

T.C. İSTANBUL KALKINMA AJANSI T.C. İSTANBUL KALKINMA AJANSI Bölgesel Yenilik Stratejisi Çalışmaları; Kamu Kurumlarında Yenilik Anketi İstanbul Bölgesel Yenilik Stratejisi Kamu Kurumlarında Yenilik Anketi Önemli Not: Bu anketten elde

Detaylı

2. Gün: Finlandiya Maliye Bakanlığı ve Birimleri

2. Gün: Finlandiya Maliye Bakanlığı ve Birimleri 2. Gün: Finlandiya Maliye Bakanlığı ve Birimleri Virpi Einola-Pekkinen 11.1.2011 1 2 Maliye Bakanlığının Yönetim Birimleri Limited Şirketler Kurumlar Ticari işletmeler ve fonlar HANSEL LTD SATIN ALMA KURUMU

Detaylı

AB 2020 Stratejisi ve Türk Eğitim Politikasına Yansımaları

AB 2020 Stratejisi ve Türk Eğitim Politikasına Yansımaları AB 2020 Stratejisi ve Türk Eğitim Politikasına Yansımaları Y. Doç. Dr. Tamer Atabarut Boğaziçi Üniversitesi Yaşamboyu Eğitim Merkezi Müdürü atabarut@boun.edu.tr Avrupa 2020 Stratejisi: Akıllı, Sürdürülebilir

Detaylı

TEMİZ ÜRETİM (EKO-VERİMLİLİK) ALANINDA YÜRÜTÜLEN ÇALIŞMALAR & ENDÜSTRİYEL SİMBİYOZ KONUSUNDA ÜSTLENİLEBİLECEK ROLLER

TEMİZ ÜRETİM (EKO-VERİMLİLİK) ALANINDA YÜRÜTÜLEN ÇALIŞMALAR & ENDÜSTRİYEL SİMBİYOZ KONUSUNDA ÜSTLENİLEBİLECEK ROLLER T.C. BİLİM, SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANLIĞI VERİMLİLİK GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TEMİZ ÜRETİM (EKO-VERİMLİLİK) ALANINDA YÜRÜTÜLEN ÇALIŞMALAR & ENDÜSTRİYEL SİMBİYOZ KONUSUNDA ÜSTLENİLEBİLECEK ROLLER KALKINMA AJANSLARI

Detaylı

ANKARA KALKINMA AJANSI. www.ankaraka.org.tr

ANKARA KALKINMA AJANSI. www.ankaraka.org.tr ANKARA KALKINMA AJANSI www.ankaraka.org.tr TÜRKİYE'NİN En Genç Kalkınma Ajansı Ankara Kalkınma Ajansı bölge içi gelişmişlik farklarını azaltmak, bölgenin rekabet gücünü artırmak ve gelişimini hızlandırmak

Detaylı

AVRUPA BİRLİĞİ PROGRAMLARI 2014-2020

AVRUPA BİRLİĞİ PROGRAMLARI 2014-2020 AVRUPA BİRLİĞİ PROGRAMLARI 2014-2020 AVRUPA BİRLİĞİ PROGRAMLARI AB Programları, üye ülkeler arasında işbirliğini geliştirerek ortaklık bilincinin yerleşmesini desteklemek, AB politikalarının ve mevzuatının

Detaylı

Yenilik ve Girişimcilik Alanlarında Kapasite Arttırılmasına Yönelik Kamu Destekleri

Yenilik ve Girişimcilik Alanlarında Kapasite Arttırılmasına Yönelik Kamu Destekleri Yenilik ve Girişimcilik Alanlarında Kapasite Arttırılmasına Yönelik Kamu Destekleri Dr. Sinan Tandoğan Girişim Destek Grubu TEYDEB TÜBİTAK TÜBİTAK Girişimcilik Destekleri: TÜBİTAK Girişimcilik Destekleri

Detaylı

Küme Yönetim Rehberi Notları. Sanayi Geliştirme Merkezi SANGEM

Küme Yönetim Rehberi Notları. Sanayi Geliştirme Merkezi SANGEM Küme Yönetim Rehberi Notları Sanayi Geliştirme Merkezi SANGEM Küme Stratejileri 1) İnovasyonu güçlendirme ve yaygınlaştırma 2) İşbirliğini ve bağlantılı çalışmayı güçlendirme ve yaygınlaştırma 3) Uluslararasılaşmayı

Detaylı

FASIL 10 BİLGİ TOPLUMU VE MEDYA

FASIL 10 BİLGİ TOPLUMU VE MEDYA FASIL 10 BİLGİ TOPLUMU VE MEDYA Öncelik 10.1. 2002 AB düzenleyici çerçevesi için anahtar başlangıç koşullarının kabul edilmesinin ve uygulanmasının tamamlanması 1 Mevzuat uyum takvimi Tablo 10.1.1 1 2002/20/AT

Detaylı

KOSGEB. KÜÇÜK VE ORTA ÖLÇEKLİ İŞLETMELERİ GELİŞTİRME VE DESTEKLEME İDARESİ BAŞKANLIĞI Hamit SUCU ADANA HİZMET MERKEZ MÜDÜRLÜĞÜ

KOSGEB. KÜÇÜK VE ORTA ÖLÇEKLİ İŞLETMELERİ GELİŞTİRME VE DESTEKLEME İDARESİ BAŞKANLIĞI Hamit SUCU ADANA HİZMET MERKEZ MÜDÜRLÜĞÜ KOSGEB KÜÇÜK VE ORTA ÖLÇEKLİ İŞLETMELERİ GELİŞTİRME VE DESTEKLEME İDARESİ BAŞKANLIĞI Hamit SUCU ADANA HİZMET MERKEZ MÜDÜRLÜĞÜ KAPSAM KOSGEB İN GÖREVİ VE HEDEF KİTLESİ KOBİ LER KOSGEB DESTEK PROGRAMLARI

Detaylı

Yerel yönetimler (belediye, il özel idaresi, köy tüzel kişiliği, muhtarlıklar),

Yerel yönetimler (belediye, il özel idaresi, köy tüzel kişiliği, muhtarlıklar), Teşvik Yatırım Teşvikleri AB HİBE DESTEKLERİ 1. Hibe Programı Nedir? AB-Türkiye Mali İşbirliği kapsamında yürütülen bölgesel kalkınma programlarında belirlenen öncelik alanlarında hibe programı uygulamasıyla

Detaylı

KUDAKA 2012 YILI FAALİYET TAKVİMİ. KUZEYDOĞU ANADOLU KALKINMA AJANSI 2012 YILI FAALİYETLERİ Takvim (Ay)

KUDAKA 2012 YILI FAALİYET TAKVİMİ. KUZEYDOĞU ANADOLU KALKINMA AJANSI 2012 YILI FAALİYETLERİ Takvim (Ay) KUDAKA 2012 YILI FAALİYET TAKVİMİ Faaliyet 3.1. KURUMSAL GELİŞİM VE YÖNETİM 3.1.1. Alt Faaliyetler 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Sorumlu Uygulama İnsan Kaynakları ve Kurumsallaşmaya İlişkin Faaliyetler Uzman

Detaylı

TÜBİTAK DESTEKLERİ 1. SANAYİ AR-GE PROJELERİ DESTEKLEME PROGRAMI (1501) Bu destek programı kapsamında, yenilik tanımı çerçevesinde;

TÜBİTAK DESTEKLERİ 1. SANAYİ AR-GE PROJELERİ DESTEKLEME PROGRAMI (1501) Bu destek programı kapsamında, yenilik tanımı çerçevesinde; TÜBİTAK DESTEKLERİ 1. SANAYİ AR-GE PROJELERİ DESTEKLEME PROGRAMI (1501) Destek Kapsamı Bu destek programı kapsamında, yenilik tanımı çerçevesinde; yeni bir ürün üretilmesi, mevcut bir ürünün geliştirilmesi,

Detaylı

BÖLGESEL TURİZM GELİŞTİRME KOMİTELERİ BİLGİ NOTU

BÖLGESEL TURİZM GELİŞTİRME KOMİTELERİ BİLGİ NOTU Kuzeydoğu Anadolu Bölgesi İnovasyona Dayali Turizm Stratejisi ve Eylem Planı BÖLGESEL TURİZM GELİŞTİRME KOMİTELERİ BİLGİ NOTU TRA1 / 2012 Her hakkı saklıdır. ÖNSÖZ Bu doküman, Kuzeydoğu Anadolu Kalkınma

Detaylı

Türkiye de Stratejik Çevresel Değerlendirme: İhtiyaçlar, Zorluklar ve Fırsatlar

Türkiye de Stratejik Çevresel Değerlendirme: İhtiyaçlar, Zorluklar ve Fırsatlar Technical Assistance for Implementation of the By-Law on Strategic Environmental Assessment EuropeAid/133447/D/SER/TR Stratejik Çevresel Değerlendirme Yönetmeliği'nin Uygulanması Teknik Yardım Projesi

Detaylı

İnoSuit - İnovasyon Odaklı Mentörlük Projesi

İnoSuit - İnovasyon Odaklı Mentörlük Projesi İnoSuit - İnovasyon Odaklı Mentörlük Projesi Üniversite-sanayi işbirliğine dayanmakta olan İnoSuit - İnovasyon Odaklı Mentörlük Projesi kapsamında, İhracatçı Birlikleri üyesi şirketlerde inovasyon yönetimi

Detaylı

REKABET EDEBĠLĠRLĠK VE YENĠLĠK ÇERÇEVE PROGRAMI (CIP)- GĠRĠġĠMCĠLĠK VE YENĠLĠK PROGRAMI (EIP) 43/G/ENT/CIP/12/B/N02S022 NO LU PROJE TEKLĠF ÇAĞRISI

REKABET EDEBĠLĠRLĠK VE YENĠLĠK ÇERÇEVE PROGRAMI (CIP)- GĠRĠġĠMCĠLĠK VE YENĠLĠK PROGRAMI (EIP) 43/G/ENT/CIP/12/B/N02S022 NO LU PROJE TEKLĠF ÇAĞRISI REKABET EDEBĠLĠRLĠK VE YENĠLĠK ÇERÇEVE PROGRAMI (CIP)- GĠRĠġĠMCĠLĠK VE YENĠLĠK PROGRAMI (EIP) 43/G/ENT/CIP/12/B/N02S022 NO LU PROJE TEKLĠF ÇAĞRISI AVRUPA TURĠZMĠNĠN REKABET EDEBĠLĠRLĠĞĠNĠN VE SÜRDÜRÜLEBĠLĠRLĠĞĠNĠN

Detaylı

AVRUPA KOMĠSYONU NUN ENT/CIP/10/B/N04S00 KODLU PROJE TEKLĠF ÇAĞRISI: Avrupa Turizminin Rekabet Edebilirliği ve Sürdürülebilirliği Ġçin Bilgi Ağları

AVRUPA KOMĠSYONU NUN ENT/CIP/10/B/N04S00 KODLU PROJE TEKLĠF ÇAĞRISI: Avrupa Turizminin Rekabet Edebilirliği ve Sürdürülebilirliği Ġçin Bilgi Ağları AVRUPA KOMĠSYONU NUN ENT/CIP/10/B/N04S00 KODLU PROJE TEKLĠF ÇAĞRISI: Avrupa Turizminin Rekabet Edebilirliği ve Sürdürülebilirliği Ġçin Bilgi Ağları Avrupa Komisyonu, turizm alanında bilginin oluşturulması

Detaylı

AB PROGRAMLARI VE TÜRKİYE

AB PROGRAMLARI VE TÜRKİYE AB PROGRAMLARI VE TÜRKİYE Çisel İLERİ 13 Ocak 2017 İKV Kamuoyu Araştırması 2016 Araştırmanın Künyesi: Nisan 2016 Türkiye genelinde 18 il 1254 katılımcı 7 bölge Araştırmayı nerede yaptık? AB yi duydunuz

Detaylı

G20 BİLGİLENDİRME NOTU

G20 BİLGİLENDİRME NOTU G20 BİLGİLENDİRME NOTU A. Finans Hattı Gündemi a. Büyüme Çerçevesi Güçlü, sürdürülebilir ve dengeli büyüme için küresel politikalarda işbirliğinin sağlamlaştırılması Etkili bir hesap verebilirlik mekanizması

Detaylı

VE BİLGİ DENEYİMİ TÜRKİYE DE SANAYİLEŞME SORUNLARI VE KOBİ LERE YÖNELİK ÇÖZÜMLER. Hüseyin TÜYSÜZ KOSGEB Başkan Yardımcısı.

VE BİLGİ DENEYİMİ TÜRKİYE DE SANAYİLEŞME SORUNLARI VE KOBİ LERE YÖNELİK ÇÖZÜMLER. Hüseyin TÜYSÜZ KOSGEB Başkan Yardımcısı. X. KOBİ İ ZİRVESİİ İ REKABET GÜCÜ İÇİN ULUSLARARASILAŞMA VE BİLGİ DENEYİMİ TÜRKİYE DE SANAYİLEŞME SORUNLARI VE KOBİ LERE YÖNELİK ÇÖZÜMLER Hüseyin TÜYSÜZ KOSGEB Başkan Yardımcısı 13 Şubat 2014 KOSGEB KOSGEB,

Detaylı

MMKD Stratejik İletişim Planı Araştırma Sonuçları

MMKD Stratejik İletişim Planı Araştırma Sonuçları MMKD Stratejik İletişim Planı Araştırma Sonuçları 29 Mayıs 2013 tarihinde MMKD Stratejik İletişim Planı nı oluşturmak amacıyla bir toplantı yapıldı. Toplantının ardından, dernek amaç ve faaliyetlerinin

Detaylı

Antalya da AB İşlerinin Yönetilmesine Yönelik Kapasitelere İlişkin Eğitim İhtiyaç Analizi

Antalya da AB İşlerinin Yönetilmesine Yönelik Kapasitelere İlişkin Eğitim İhtiyaç Analizi Antalya da AB İşlerinin Yönetilmesine Yönelik Kapasitelere İlişkin Eğitim İhtiyaç Analizi 1 Giriş Bu özet raporda, Avrupa Birliği Bakanlığı tarafından Antalya Valiliği ile birlikte Mart-Nisan-Mayıs 213

Detaylı

Finansman BaĢlama bitiģ Yüklenici Ülke Toplam proje bütçesi. n adı 01 Ocak 2008- Türkiye 243.025 $ 100% 15 ĠSKUR-KOSGEB-BTC BTC

Finansman BaĢlama bitiģ Yüklenici Ülke Toplam proje bütçesi. n adı 01 Ocak 2008- Türkiye 243.025 $ 100% 15 ĠSKUR-KOSGEB-BTC BTC Bölgesel Kalkınma Girişimi Bakü- Tiflis- Ceyhan (BTC) Boru Hattı Projesi: Sektörler Arası ĠĢbirliğine Dayalı Ġstihdamı GeliĢtirme ve GiriĢimciliği Ref 3 Proje baģlığı Destekleme Projesi- Çukurova Bölgesi

Detaylı

BATI AKDENİZ KALKINMA AJANSI (BAKA) KOSGEB DESTEKLERİ

BATI AKDENİZ KALKINMA AJANSI (BAKA) KOSGEB DESTEKLERİ BATI AKDENİZ KALKINMA AJANSI (BAKA) KOSGEB DESTEKLERİ Mehmet CANDAN Şubat 2015 SUNUM PLANI I. TEMATİK PROJE II. İŞBİRLİĞİ GÜÇBİRLİĞİ III. ARAŞTIRMA GELİŞTİRME, İNOVASYON VE ENDÜSTRİYEL UYGULAMA PROGRAMI

Detaylı

ANTALYA İHRACATÇILAR BİRLİĞİ GENEL SEKRETERLİĞİ

ANTALYA İHRACATÇILAR BİRLİĞİ GENEL SEKRETERLİĞİ ANTALYA İHRACATÇILAR BİRLİĞİ GENEL SEKRETERLİĞİ Sayı : TİM.AİB.GSK.ARGE/000947 21/03/2013 Konu : Sirküler ANTALYA İHRACATÇILAR BİRLİĞİ ÜYELERİNE SİRKÜLER 2013/90 Sayın Üyemiz, 1. K.Afrika Dünya Yatırım

Detaylı

Proje Sonuçları. Dr. İlksen Hilâl TANRIKUT Avrupa Birliği Bakanlığı Proje Uygulama Başkanlığı Koordinatörü 24 Aralık 2014

Proje Sonuçları. Dr. İlksen Hilâl TANRIKUT Avrupa Birliği Bakanlığı Proje Uygulama Başkanlığı Koordinatörü 24 Aralık 2014 Proje Sonuçları Dr. İlksen Hilâl TANRIKUT Avrupa Birliği Bakanlığı Proje Uygulama Başkanlığı Koordinatörü 24 Aralık 2014 Temel Faaliyetler Proje Açılış Konferansı Proje Açılış Konferansı 19 Mart 2013 İçişleri

Detaylı

GÜDÜMLÜ PROJE DESTEĞİ

GÜDÜMLÜ PROJE DESTEĞİ GÜDÜMLÜ PROJE DESTEĞİ 2 GÜDÜMLÜ PROJE DESTEĞİ NEDİR? Güdümlü Proje Desteği, bölgesel gelişmenin hızlandırılması, bölgenin rekabet edebilirliğinin güçlendirilmesi ve bölgedeki iş ortamının iyileştirilmesi

Detaylı

European Union / Instrument For Pre- Accession Assistance (IPA) Energy Sector Technical Assistance Project

European Union / Instrument For Pre- Accession Assistance (IPA) Energy Sector Technical Assistance Project European Union / Instrument For Pre- Accession Assistance (IPA) Energy Sector Technical Assistance Project Bu proje Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti Sanayi Odaları / KOBİ ler için EĞİTİM I-1 Projenin

Detaylı

Kapsam MADDE 2- (1) Bu yönerge, Sağlık Araştırmaları Genel Müdürlüğünün teşkilatı ile bu teşkilatta görevli personeli kapsar.

Kapsam MADDE 2- (1) Bu yönerge, Sağlık Araştırmaları Genel Müdürlüğünün teşkilatı ile bu teşkilatta görevli personeli kapsar. SAĞLIK ARAŞTIRMALARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ DAİRE BAŞKANLIKLARI YÖNERGESİ Amaç MADDE 1- (1) Bu yönerge, Sağlık Bakanlığı Sağlık Araştırmaları Genel Müdürlüğünün teşkilat yapısını, görevlerini, yetkilerini ve

Detaylı

Hedef Çalışan Memnuniyetini Arttırmak

Hedef Çalışan Memnuniyetini Arttırmak Kurumsal Yapının Güçlendirilmesine İlişkin Amaç Stratejik Amaç 1.1 Borsanın Kurumsal Yönetim Yaklaşımı ile Yönetilmesi Hedef 1.1.1 Borsada Kurumsal Yönetim İlkeleri Konusunda Farkındalık Oluşturmak Strateji

Detaylı

Mali Kaynaklar / Fon (Hibe) Kaynakları. Mali Kaynaklar

Mali Kaynaklar / Fon (Hibe) Kaynakları. Mali Kaynaklar Mali Kaynaklar / Fon (Hibe) Kaynakları Mali Kaynaklar 1 Mali Kaynaklar I. AB Katılım Öncesi Mali Yardım (Hibeler) II. AB Topluluk Programları III. Diğer Fon Kaynakları Mali Kaynaklar I. AB Katılım Öncesi

Detaylı

Erasmus+ Stratejik Ortaklıklar. Celil YAMAN Mesleki Eğitim Koordinatörü

Erasmus+ Stratejik Ortaklıklar. Celil YAMAN Mesleki Eğitim Koordinatörü Erasmus+ Stratejik Ortaklıklar Celil YAMAN Mesleki Eğitim Koordinatörü Stratejik Ortaklıklar AE2 - Yenilik ve İyi Uygulamaların Değişimi İçin İşbirliği: Stratejik Ortaklıklar Bilgi Ortaklıkları Sektörel

Detaylı

YÖNETİCİ GELİŞTİRME PLUS. Programın Amacı: Yönetici Geliştirme Eğitimi. Yönetici Geliştirme Uzmanlığı Eğitim Konu Başlıkları. Kariyerinize Katkıları

YÖNETİCİ GELİŞTİRME PLUS. Programın Amacı: Yönetici Geliştirme Eğitimi. Yönetici Geliştirme Uzmanlığı Eğitim Konu Başlıkları. Kariyerinize Katkıları YÖNETİCİ GELİŞTİRME 360 Yönetici Geliştirme Eğitimi İşletmelerde kalıcı başarının sağlanması, kurumun stratejik hedefleri ile uyumlu, yüksek performans göstermeye odaklanmış; motive olmuş takımları oluşturmak

Detaylı

15 Ekim 2012. Ankara

15 Ekim 2012. Ankara 15 Ekim 2012 Ankara Türkiye de KOBİ tanımı KOBİ tanımı 250 den az çalışan istihdam eden, Yıllık bilanço veya net satış hasılatı 25 milyon TL yi geçmeyen işletmeler Ölçek Çalışan Sayısı Bilanço (Milyon

Detaylı

2012 YILI ÇALIŞMA PROGRAMI ÖZETİ

2012 YILI ÇALIŞMA PROGRAMI ÖZETİ DOĞU MARMARA KALKINMA AJANSI (Kocaeli, Sakarya, Düzce, Bolu, Yalova) (01 OCAK 2012 31 ARALIK 2012) 1 1. Takvimi Şekil 1: Kurumsal Gelişim, Yönetim, İletişim ve Tanıtım Gantt Şeması Başlık KURUMSAL GELİŞİM,

Detaylı

Başkent Üniversitesi, 9. ÜSİMP Ulusal Kongresi 17 Mayıs Mart 2017, Ankara

Başkent Üniversitesi, 9. ÜSİMP Ulusal Kongresi 17 Mayıs Mart 2017, Ankara Başkent Üniversitesi, 9. ÜSİMP Ulusal Kongresi 17 Mayıs 17 7 Mart 17, Ankara İÇERİK Ankara Kalkınma Ajansı Onuncu Kalkınma Planı Bölge Planı 11-13 Bölge Planı 14-23 Ankara Kalkınma Ajansı Tarafından Sağlık

Detaylı

İZMİR R KALKINMA AJANSI

İZMİR R KALKINMA AJANSI İZMİR R KALKINMA AJANSI MALİ DESTEK PROGRAMLARI 2008 YILI PROJE TEKLİF ÇAĞRILARI İZMİR R KALKINMA AJANSI 2008 MALİ DESTEK PROGRAMLARI Kalkınma Ajansları Proje ve Faaliyet Destekleme Yönetmeliği (Resmi

Detaylı

GÜNEY EGE KALKINMA AJANSI BİLGİLENDİRME SUNUMU

GÜNEY EGE KALKINMA AJANSI BİLGİLENDİRME SUNUMU GÜNEY EGE KALKINMA AJANSI BİLGİLENDİRME SUNUMU içerik Bölgesel Kalkınma Ajanslarına Genel Bakış Düzey 2 Bölgeleri ve Kalkınma Ajansları Güney Ege Kalkınma Ajansı Yatırım Destekleme Süreci Ajansın Gelecek

Detaylı

İhracat Genel Müdürlüğü KOBĠ ve Kümelenme Destekleri Daire BaĢkanlığı. Hatice ġafak ERGÜN Uzman

İhracat Genel Müdürlüğü KOBĠ ve Kümelenme Destekleri Daire BaĢkanlığı. Hatice ġafak ERGÜN Uzman İhracat Genel Müdürlüğü KOBĠ ve Kümelenme Destekleri Daire BaĢkanlığı Hatice ġafak ERGÜN Uzman ULUSLARARASI REKABETÇĠLĠĞE GĠDEN YOLDA KÜMELENME SAMSUN KONFERANSI 7 Aralık 2012 / Samsun Devam ediyoruz...

Detaylı

İSTANBUL KALKINMA AJANSI

İSTANBUL KALKINMA AJANSI İSTANBUL KALKINMA AJANSI 2012 Yılı 2. Dönem MALİ DESTEK PROGRAMLARI - Bilgi ve İletişim Teknolojileri - Yaratıcı Endüstriler - Sosyal İçerme - Afetlere Hazırlık Program Adı / Kodu Program Bütçesi (Tl)

Detaylı

Türkiye nin Sera Gazı Emisyonlarının İzlenmesi Mekanizmasına Destek için Teknik Yardım Projesi Ankara, 15 Şubat 2017

Türkiye nin Sera Gazı Emisyonlarının İzlenmesi Mekanizmasına Destek için Teknik Yardım Projesi Ankara, 15 Şubat 2017 Türkiye nin Sera Gazı Emisyonlarının İzlenmesi Mekanizmasına Destek için Teknik Yardım Projesi Ankara, 15 Şubat 2017 Türkiye Cumhuriyeti nin Ulusal Sera Gazı Envanteri Sisteminin Güçlendirilmesi ve İyileştirilmesi:

Detaylı

TÜBİTAK PROJE DESTEKLERİ

TÜBİTAK PROJE DESTEKLERİ TÜBİTAK PROJE DESTEKLERİ Ulusal fon mekanizmalarının ana kaynağı TÜBİTAK destekleridir. TÜBİTAK destek leri 4 ana grupta özetlenebilir: (1) Sanayi Ar-Ge Proje Destekleri (2) Akademik Ar-Ge Destekleri,

Detaylı

ZÜCDER- Züccaciyeciler Derneği KOSGEB DESTEKLERİ BİLGİ NOTU

ZÜCDER- Züccaciyeciler Derneği KOSGEB DESTEKLERİ BİLGİ NOTU ZÜCDER- Züccaciyeciler Derneği KOSGEB DESTEKLERİ BİLGİ NOTU GİRİŞİMCİLİK DESTEK PROGRAMI Bu program, Uygulamalı Girişimcilik Eğitimi, Yeni Girişimci Desteği, İş Geliştirme Merkezi (İŞGEM) Desteği, İş planı

Detaylı

Dünya Bankası KOBİ & İhracat Finansmanı Aracılık Kredileri. Alper Oguz Finansal Sektor Uzmani Dunya Bankasi Ankara Ofisi

Dünya Bankası KOBİ & İhracat Finansmanı Aracılık Kredileri. Alper Oguz Finansal Sektor Uzmani Dunya Bankasi Ankara Ofisi Dünya Bankası KOBİ & İhracat Finansmanı Aracılık Kredileri Alper Oguz Finansal Sektor Uzmani Dunya Bankasi Ankara Ofisi Dünya Bankası Grubu Kuruluşları Dunya Bankası Grubu Uluslararası Imar ve Kalkınma

Detaylı

Elektrik Perakende Sektörü. Perakende Pazarında İş Geliştirme Fırsatları. 30 Eylül 2015

Elektrik Perakende Sektörü. Perakende Pazarında İş Geliştirme Fırsatları. 30 Eylül 2015 Elektrik Perakende Sektörü Perakende Pazarında İş Geliştirme Fırsatları 30 Eylül 2015 2015 Deloitte Türkiye. Member of Deloitte Touche Tohmatsu Limited 1 Elektrik perakende pazarında sektör içi/dışı oyuncularla

Detaylı

MFİB Tarafından Açılan Üç Yeni Hibe Programının Tanıtımı. 6 Temmuz 2012 2012 yılı 2. ABUDYK Toplantısı Antalya

MFİB Tarafından Açılan Üç Yeni Hibe Programının Tanıtımı. 6 Temmuz 2012 2012 yılı 2. ABUDYK Toplantısı Antalya MFİB Tarafından Açılan Üç Yeni Hibe Programının Tanıtımı 6 Temmuz 2012 2012 yılı 2. ABUDYK Toplantısı Antalya 1 1) Kadına Yönelik Şiddetle Mücadelede Yerel ve Ulusal STK ların Kapasitesinin Güçlendirilmesi

Detaylı

AB Destekli Bölgesel Kalkınma Programları

AB Destekli Bölgesel Kalkınma Programları T.C. Başbakanlık Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığı Bölgesel Gelişme ve Yapısal Uyum Genel Müdürlüğü AB Destekli Bölgesel Kalkınma Programları Aralık 2004 AB Bölgesel Programları Dairesi Başkanlığı

Detaylı

KOBİGEL KOBİ GELİŞİM DESTEK PROGRAMI PROJE TEKLİF ÇAĞRISI

KOBİGEL KOBİ GELİŞİM DESTEK PROGRAMI PROJE TEKLİF ÇAĞRISI Gerede Ticaret ve Sanayi Odası Kobilere Kosgeb tarafından 30 mayıs-01 Temmuz 2016 tarihleri arasında Kosgeb in yeni desteklerini bilgilendirdi. alınacak başvuru projeleri ile kobigel Kobi Gelişim Destek

Detaylı

2016 YILI İŞ/EYLEM PLANI

2016 YILI İŞ/EYLEM PLANI AMAÇ 1. SÜRDÜRÜLEBİLİR İŞ HAYATINA YÖNELİK AMAÇLAR Stratejik Hedef Strateji Faaliyetler Göstergeleri Hedef Dokümantasyon Kayıt 1.1.1. Ulaşım ve Lojistik Olanaklarını Niğde ye Hava Alanı Yapılmasını Sağlamak

Detaylı

ZDH Hizmet Sunumu & Mesleki Eğitim Programı

ZDH Hizmet Sunumu & Mesleki Eğitim Programı ZDH Hizmet Sunumu & Mesleki Eğitim Programı İçindekiler 1 2 3 ZDH nin faaliyet ve işlevleri Zanaat sektöründe karar alma süreçleri Zanaatkârlara yönelik savunuculuk faaliyetleri 4 Hizmet sağlayıcı kurum

Detaylı

Proje Sonuçları. Dr. İlksen Hilâl TANRIKUT Avrupa Birliği Bakanlığı Proje Uygulama Başkanlığı Koordinatörü 02 Aralık 2014

Proje Sonuçları. Dr. İlksen Hilâl TANRIKUT Avrupa Birliği Bakanlığı Proje Uygulama Başkanlığı Koordinatörü 02 Aralık 2014 Proje Sonuçları Dr. İlksen Hilâl TANRIKUT Avrupa Birliği Bakanlığı Proje Uygulama Başkanlığı Koordinatörü 02 Aralık 2014 Temel Faaliyetler Temel Faaliyetler Proje Açılış Konferansı Proje Açılış Konferansı

Detaylı