SAĞLIK KÜLTÜR VE SPOR DAİRESİ BAŞKANLIĞI 2012 YILI FAALİYET RAPORU

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "SAĞLIK KÜLTÜR VE SPOR DAİRESİ BAŞKANLIĞI 2012 YILI FAALİYET RAPORU"

Transkript

1 SAĞLIK KÜLTÜR VE SPOR DAİRESİ BAŞKANLIĞI 2012 YILI FAALİYET RAPORU Mugla Universitesi

2 İçindekiler GENEL BİLGİLER Misyon ve Vizyon Yetki, Görev ve Sorumluluklar İdareye İlişkin Bilgiler Fiziksel Yapı Örgüt Yapısı Tarihçe Teşkilat Şeması Yönetim ve Organi zasyon Bilgi ve Teknolojik Kaynaklar İnsan Kaynakları Kadro ve Pozisyonla rına Göre Personel Sayıları Sunulan Hizmetler Beslen me Hi zmetleri Kantin ve Kafeterya Hizmetleri Sağlık Hizmetleri Barınma Hizmetleri Sosyal, Kültürel, Sanatsa l Etkiler Kültürel ve Sanatsa l Etkinlikler Spor Hizmetleri Spor Tesisleri Diğer Sosyal Hi zmetler AMAÇ VE HEDEFLER İdarenin Amaç ve Hedefleri Temel Politikalar ve Öncelikler FAALİYETLERE İLİŞKİN BİLGİ VE DEĞERLENDİRMELER Mali Bilgiler Bütçe Uygulama Sonuçları Performans Bilgileri Faaliyet ve Proje Bilgileri KURUMSAL KABİLİYET VE KAPASİTENİN DEĞERLENDİRİLMESİ Üstünlükler İnsan Kaynakları Fiziki Koşullar Ürün Hizmetleri Beslen me Hi zmetler Sağlık Hizmetleri Sosyal Hizmetler Kültür ve Sanat Hizmetleri Zayıflıklar İnsan Kaynakları Fiziki Koşullar Ürün-Hizmet

3 4.3 Değerlendirme Tehditler Fırsatlat KURUMSAL KABİLİYET VE KAPASİTENİN DEĞERLENDİRİLMESİ

4 1 GENEL BİLGİLER 1.1 Misyon ve Vizyon Misyon Üniversitemiz öğrencilerinin; eğitim ve öğretim sürecine paralel olarak bireysel gelişimlerine katkı sağlamaya, yaşam kalitesini artırmaya yönelik çalışma ve hizmetleri yapmak. Vizyon Üniversitemiz öğrencilerinin bireysel gelişiminin ve yaşam kalitesinin yükseltilmesine katkı sağlayan hizmetleri sürekli iyileştirerek, geliştirerek ve yaygınlaştırarak kalitesini artırmak. 1.2 Yetki, Görev ve Sorumluluklar 124 Sayılı Yükseköğretim Üst Kuruluşları ile Yükseköğretim Kurumlarının İdari Teşkilatı Hakkındaki Kanun Hükmünde Kararnamenin maddesi ile Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanlıklarının görevleri; Öğrencilerin ve personelin, sağlık işleri ve tedavileri ile ilgili hizmetleri yürütmek, Öğrencilerin ve personelin barınma, yemek ve benzeri ihtiyaçlarını karşılamak, Öğrencilerin ve personelin, spor, kültürel ve sosyal ihtiyaçlarını karşılayacak faaliyetleri düzenlemek şeklinde belirlenmiştir. Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanlıklarının teşkilatlanması, yönetimi, çalışmaları, görevlilerin yetki ve sorumlulukları da Yükseköğretim Kurumları Mediko Sosyal Sağlık, Kültür ve Spor Dairesi Uygulama Yönetmeliği ile düzenlenmiştir. 2 Bu yönetmeliğin 4. maddesi ile Dairemizin amacı; Öğrencilerin beden ve ruh sağlığını korumak, hasta olanları tedavi etmek veya ettirmek, barınma, beslenme, çalışma, dinlenme ve ilgi alanlarına göre boş zamanlarını değerlendirmek, yeni ilgi alanları kazanmalarına imkan sağlayarak, gerek sağlık ve gerekse sosyal durumlarının iyileşmesine, yeteneklerinin ve kişiliklerinin sağlıklı bir şekilde gelişmesine imkan verecek hizmetler sunmak ve onları ruhsal ve bedensel sağlıklarına özen gösteren bireyler olarak yetiştirmek, birlikte düzenli ve disiplinli çalışma, dinlenme ve eğlenme alışkanlıkları kazandırmaktır. şeklinde belirlenmiştir tarih ve 2680 Sayılı Yetki Kanunu na dayanılarak çıkarılan tarih ve 124 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname, tarih ve Sayılı Res mi Gazete de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir Sayılı Kanun un 46., 47. ve 65. maddeleri uyarınca düzenlenmiş olan bu yönetmelik tarih ve Sayılı Resmi Gazete de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. 4

5 Yukarıda belirtilen amacın gerçekleştirilmesine yönelik olarak bütçe imkanları nispetinde yerine getirilmesi gereken hizmetler ise aynı yönetmeliğin 5. maddesinde; Daire: Her türlü sağlık hizmetlerini yürütür, yataklı sağlık merkezleri açar, Güzel sanatlar ve spor alanlarında çalışmalar ve gösteriler düzenler, Öğrencilere burs ve kredi, beslenme, barınma, çalışma, dinlenme ve boş zamanlarını değerlendirme, ulaşım ve iş bulma alanlarında yardımcı olacak hizmetlerde bulunur, Psikolojik danışmanlık ve rehberlik hizmetleri yapar, öğrencilerin kişisel ve ailevi sorunlarını çözümlemeye çalışır, Hizmet alanına giren konularda araştırma ve uygulamalar yapar veya yaptırır ve gerekli gördüklerini yayınlar, Hizmet veren meslek elemanlarının yetişme ve gelişmelerini sağlamak için hizmet içi eğitim programları düzenler, Bütün bu hizmetlerin görülmesi için gerekli olan öğrenci kantin ve lokantaları, okuma salonları ile öğrenci yurtları açar, toplantı, sinema ve tiyatro salonları, spor salonu ve sahaları, kamp yerleri sağlar, bu ve benzeri diğer tesisleri kurar, kiralar, işletir veya işlettirir. Bu amaca yönelik olarak üniversitenin diğer birimleri ve üniversite dışındaki kuruluşlarla işbirliği içinde çalışır, döner sermaye işletmeleri kurar. şeklinde ifade edilmektedir. Söz konusu yönetmeliğin 2. maddesinde belirtildiği gibi özetlersek Dairemiz; Üniversitemizde öğrenimlerini sürdüren öğrencilerimiz ile akademik ve idari personelimiz için bir sağlık kuruluşu; başta öğrencilerimiz olmak üzere mensuplarımıza beslenme hizmetleri sunan, sosyal, kültürel, sanatsal ve spor ihtiyaçlarını karşılamaya çalışan bir hizmet birimi ve eğitim öğretimin desteklenmesi için çalışmalar yapan bir uygulama dairesidir. Yukarıda açıklamış olduğumuz yasal mevzuat hükümlerinin Dairemize yüklemiş olduğu görevlerin en etkin ve verimli bir şekilde yerine getirilebilmesi için Daire Başkanının koordinasyon ve denetiminde aşağıda belirtilen birimler oluşturulmuştur. Sekreterlik Birimi Kültür ve Sanat Hizmetleri Şube Müdürlüğü İnsan Kaynakları ve Beslenme Hizmetleri Şube Müdürlüğü Sağlık ve Sosyal Hizmetler Şube Müdürlüğü Gündüz Bakımevi Müdürlüğü 5

6 Spor Hizmetleri Şube Müdürlüğü Ulaşım Hizmetleri Şube Müdürlüğü Satınalma Şube Müdürlüğü Taşınır Kayıt ve Kontrol Birimi Daire Başkanlığı Daire Başkanı dairenin tüm alt birimlerinin yönetim ve denetiminden sorumludur. Sekreterya daire başkanlığının haberleşmesini etkin kılmak, daire başkanının toplantı, seyahat ve randevularını organize etmek; gelen giden evrak kayıtlarını tutmak; Birimin her türlü yazışmalarını yapmak, takip etmek ve evrakların ilgili dosyalarına kaldırılmasını sağlamakla görevlidir. 1 Daire Başkanı, 1 Hizmetli/Sekreter görev yapmaktadır. Sağlık ve Sosyal Hizmetler Şube Müdürlüğü Müdürlüğümüz öğrenciler ve çalışanlar ile çalışanların bakmakla yükümlü oldukları aile fertlerinin beden ve ruh sağlığına yönelik her türlü sağlık hizmetlerinden yararlanmalarını sağlamak, gerekli muayene, kontrol, sevk gibi işlemleri yapmakla görevlidir. Müdürlüğümüz bünyesinde önleyici sağlık hizmetleri, medikal tanı ve tedavi hizmetleri, ilk yardım ve bakım hizmetleri, gençlik danışma birimi hizmetleri yerine getirilmektedir. Ayrıca Üniversitemiz birimlerinde çalışan öğrencilerin kısmi zamanlı statüde çalıştırılması ile ilgili işlemleri ve bunlara ait aylık ücret bordlarının düzenlenmesi işlemlerini yapmakla görevlidir. Öğrencilerin burs ve kredi ihtiyaçlarının karşılanması için gerekli hizmetleri sağlamak, bu hizmetleri sunan kurum ve kuruluşlarla işbirliği yaparak hizmetin daha iyi yürütülmesi yönünde çalışmalar yapmak Müdürlüğümüzün görevleri arasındadır. Müdürlüğümüzde 2 Doktor, 1 Diş Hekimi, 1 Uzman, 1 Psikolog, 4 Hemşire, 1 Laborant, 1 Sağlık Teknikeri, 1 Bilgisayar İşletmeni, 2 Veri Hazırlama Kontrol İşletmeni, 1 Hizmetli, 1 Temizlik Firması Elemanı olmak üzere 16 personel görev yapmaktadır. İnsan Kaynakları ve Beslenme Hizmetleri Şube Müdürlüğü Dairemiz ve bağlı birimlerinin idari hizmetlerini, bu birimlerde çalışan personelin özlük hakları (fazla çalışma mesai ücretleri, yolluklar, izinler, terfiler vb.) ile ilgili işlemleri yapmakla görevlidir. Ayrıca öğrencilerin ve çalışanların beslenme ihtiyaçlarının karşılanması amacıyla işletilen kantin, kafeterya ve yemek salonlarının sağlıklı, düzenli ve hijyenik koşullarda hizmet vermesini sağlamakta ve denetlemektedir yılı içinde İnsan Kaynakları ve Beslenme Hizmetleri Şube Müdürlüğümüzün bünyesinde 1 Şube Müdürü, 1 Diyetisyen, 1 Veri Hazırlama ve Kontrol İşletmeni, 2 Bilgisayar İşletmeni, 7 Hizmetli ile 1 Temizlik Firması Elemanı olmak üzere 13 personel görev yapmaktadır. 6

7 Satınalma Şube Müdürlüğü Dairemizin temel fonksiyonları içerisinde sayılan işlerin yürütülmesinde ihtiyaç duyulan mal ve hizmetler ile ilgili alım, satım, yapım, taşıma, kiralama vb. işleri mevcut yasa ve yönetmelik hükümlerine göre yürütmekte ve bunlara ilişkin tahakkuk evraklarını hazırlamaktadır yılı içinde Satınalma Şube Müdürlüğümüzün bünyesinde, 1 Tedviren Şube Müdürü/Ayniyat Saymanı, 2 Bilgisayar İşletmeni olmak üzere toplam 3 personel görev yapmıştır. Kültür ve Sanat Hizmetleri Şube Müdürlüğü Öğrencilerin ve çalışanların kültürel, sanatsal ve sosyal faaliyetlere ilgi duymalarını ve serbest zamanlarını ilgi duydukları branşlarda değerlendirebilmeleri için çalışmalar yapmak, enerjilerini bu olumlu yöne yöneltmek, yeni ilgi alanları ile birlikte dinlenme ve eğlenme alışkanlığı kazanmalarını, kültür, sanat ve sosyal faaliyetleri izlemelerini, isterlerse bu faaliyetlere katılmalarını da sağlamak amacıyla hizmetler üretmekte, öğrenci topluluklarının gerçekleştireceği etkinliklere destek olmaktadır. Öğrencilerin ve çalışanların serbest zamanlarında gezme ve eğlenme ihtiyaçlarının karşılanması amacıyla çevre gezileri ve müzikli eğlenceler düzenlemek, üniversitenin kültürel, sanatsal ve bilimsel etkinlikler için kullanmakta olduğu tesislerin tahsis işlemleri, sevk ve idaresi bu birimimizin görevleri arasındadır. Birimimiz ayrıca, gelenekselleşmiş sosyal, kültürel ve sanatsal etkinliklerin (Nevruz Bayramı Kutlamaları, Bahar Şenliği, Sıtkı Koçman Günleri vb.) yanı sıra ilgili birimlerle koordinasyonu sağlayarak üniversitenin akademik açılış töreni ile mezuniyet töreni ve temel atma, hizmet binaları açılışları vb. törenlerin organizasyonunu da yapmaktadır. Kültür ve Sanat Hizmetleri Şube Müdürlüğü nde 2012 yılında 1 Elektronik Mühendisi, 2 Veri Hazırlama ve Kontrol İşletmeni, 2 Tekniker, 1 Teknisyen, 1 Teknisyen Yardımcısı, 1 Bekçi, 6 Hizmetli, ve 2 Temizlik Firması Elemanı olmak üzere toplam 16 personel görev yapmıştır. Spor Hizmetleri Şube Müdürlüğü Spor Hizmetleri Şube Müdürlüğü, öğrencilerin ve çalışanların beden sağlıklarını korumak ve geliştirmek, onlara disiplinle çalışma alışkanlığı kazandırmak, sportif faaliyetlere ilgi duymalarını ve serbest zamanlarını ilgi duydukları branşlarda değerlendirebilmeleri için çalışmalar yapmak, sporla ilgili faaliyetleri izlemelerini, isterlerse bu faaliyetlere katılmalarını sağlamak, Türkiye Üniversite Sporları Federasyonu tarafından çeşitli tarihlerde ülkemizin değişik illerinde düzenlenen üniversitelerarası sportif organizasyonlarda Üniversitemizin spor takımlarımız aracılığıyla temsil edilmesine imkan yaratmak, ayrıca üniversitemizin sportif amaçlı kullandığı tüm salon, saha, tesis ve malzemelerinin tek elden kullanılmasını sağlamak, salon, saha, tesis ve malzemeleri sürekli kullanıma hazır bulundurmak, salon, saha, tesis ve malzemelerin sağlıklı, düzgün ve temiz bir şekilde amacına uygun olarak kullanılmasını sağlamak ve denetlemek, sportif amaçlı düzenlenen üniversiteiçi, üniversitelerarası ya da uluslararası karşılaşmaların yapılacağı salon, tesis veya sahaları tanzim etmekle görevlidir. Bu 7

8 birimimizde 1 Veri Hazırlama ve Kontrol İşletmeni, 1 Bekçi, 6 Hizmetli, 1 Temizlik Firması Elemanı olmak üzere toplam 9 personel görev yapmıştır. Ulaşım Hizmetleri Şube Müdürlüğü Üniversitemiz Fakülte ve Yüksekokullarının talepleri doğrultusunda düzenlenen teknik ve inceleme amaçlı geziler ile Üniversiteler arası spor müsabakalarına katılan takımlarımızın ulaşımları sağlamakla görevlidir. Ulaşım Hizmetleri Şube Müdürlüğümüz bünyesinde 5 Şoför görev yapmıştır. Gündüz Bakımevi Müdürlüğü Gündüz Bakımevi Koordinatörlüğü, Üniversitemiz çalışanlarının okul öncesi çağdaki ve okul çağındaki çocuklarının çalışma saatleri içinde bakımları ve eğitimlerine yardımcı olmak ve bu konuda ilgili kuruluşlarla işbirliği yaparak hizmetin en iyi şekilde görülmesini sağlamakla görevlidir. Gündüz Bakımevi nde; 1 Uzman, 1 Çocuk Gelişimcisi ve 5 Hizmetli, 3 Şirket Elemanı olmak üzere toplam 10 personel görev yapmıştır. Taşınır Kayıt ve Kontrol Birimi Birimimizde 1 Bilgisayar İşletmeni görev yapmaktadır. Taşınır Kayıt ve Kontrol Birimi; dairenin genel amacı doğrultusunda satın alınan tüm araç gereç ve malzemenin Taşınır Mal Yönetmeliği hükümlerine uygun kayıtlarını tutmak, sorumluluğu altındaki kayıtlı tüm malzemenin korunması ve muhafazasını temin etmek ve taşınır yönetim hesabını ilgili mercilere gönderilmesini sağlamakla görevlidir. 1.3 İdareye İlişkin Bilgiler Fiziksel Yapı Üniversitemiz öğrencileri ile akademik ve idari personelimize yönelik olarak sunmuş olduğumuz hizmetlere ilişkin kullanılan m 2 kapalı ve açık alandan oluşan tesislerin sevk ve idaresi Dairemiz tarafından yapılmıştır. Ayrıca bu tesislerin bakım, onarım ve işletme giderleri de Üniversitemiz Bütçesi içinde yer alan Dairemiz ödeneklerinden karşılanmıştır. 8

9 B Blok A Blok SIRA NO 1 TESİS ADI Ali Koçman Kültür ve Sanat Sitesi (Alt Zemin Kat: Merkez Depo, Zemin Kat: Gündüz Bakımevi) KULLANIM ALANI m 2 2 Mefharet Koçman Sağlık Merkezi m 2 3 Sıtkı Koçman Öğrenci Sarayı m 2 4 Mavi Çatı Öğrenci Kafeteryası m 2 5 Türkevi Öğrenci Kafeteryası 720 m 2 6 Karya Kapı Öğrenci Kafeteryası m 2 Spor Salonu (Vip Salonu, Soyunma Odaları, depolar, yönetim ofisleri vb) m 2 7 Sıtkı Koçman Spor Tesisleri Masa Tenisi Salonu 144 m 2 Güç Geliştirme Merkezi 184 m m 2 Step & Aerobik Salonu 184 m 2 Yüzme Havuzu m 2 Futbol Sahası ve Atletizm Pisti m 2 Tribün Altı ve Müştemilatı m 2 8 Muğla Üniversitesi Stadyumu ve Açık Spor Tesisleri Açık Tribün m m 2 Tenis Kortları m 2 Kum Voleybol, Futbol ve Hentbol Sahası m 2 9 Atatürk Kültür Merkezi Bodrum Kat (Atölyeler, Kulisler vb) Zemin Kat (Salon A ve Sahne Arkası Asma Kat (Simültane Tercüme Odaları, Basın Odası, Reji Odası) İkinci Bodrum Kat (Eşanjör Dairesi, Mekanik Hacim vb.) 680 m m m m m m m 2 9

10 C Blok Birinci Bodrum Kat (Personel Dinlenme Odası, Teknik Personel Odası) Zemin Kat (Salon B, Salon C, Fuaye, Soyunma Odaları) Zemin Kat (Büyük Fuaye, Büfe, Salon D, Vip Solunu) Asma Kat (Komisyon Odaları, Yönetim Ofisleri) 550 m m m m m 2 10 Ahmet Altıntaş Salonu 214 m Örgüt Yapısı Tarihçe Yükseköğretim ile ilgili amaç ve ilkeleri belirlemek ve bütün yükseköğretim kurumlarının ve üst kuruluşlarının teşkilatlanma, işleyiş, görev, yetki ve sorumlulukları ile eğitim öğretim, araştırma, yayım, öğretim elemanları, öğrenciler ve diğer personel ile ilgili esasları bir bütünlük içinde düzenlemek amacıyla hazırlanan 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanunu nun 2880 Sayılı Kanun ile değişik 46. ve 47. maddeleri; eğitim öğretim hizmetlerinin yanı sıra öğrencilerin sosyal yaşamlarını sürdürebilmelerine yönelik ihtiyaçlarının karşılanması için üniversitelere görevler yüklemektedir. 124 Sayılı Yükseköğretim Üst Kuruluşları ile Yükseköğretim Kurumlarının İdari Teşkilatı Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin maddesi ile de bu görevleri yerine getirmek üzere Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanlığı adıyla bir birim üniversitelerin idari teşkilatı içinde yer almıştır. 03 Temmuz 1992 tarihinde 3837 sayılı Kanun ile Üniversitemizin kurulması ve kurucu kadrosunun işe başlamasına müteakiben de yukarıda anılan Kanun Hükmünde Kararname hükümleri gereğince her üniversitede olduğu gibi Üniversitemizin merkez teşkilatı bünyesinde Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanlığı kurulmuş ve Mart 1993 tarihinde 1 Daire Başkanı ile 1 Şube Müdürünün göreve başlamasıyla teşkilatlanma çalışmalarına başlanılmıştır. Bu süreçte Daire Başkanının koordinasyon ve denetiminde Sekreterlik Birimi Kültür ve Sanat Hizmetleri Şube Müdürlüğü İnsan Kaynakları ve Beslenme Hizmetleri Şube Müdürlüğü Sağlık ve Sosyal Hizmetler Şube Müdürlüğü Gündüz Bakımevi Müdürlüğü tarih ve 2680 Sayılı Yetki Kanunu na dayanılarak hazırlanmış olup, tarih ve Sayılı Res mi Gazete de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. 10

11 Spor Hizmetleri Şube Müdürlüğü Ulaşım Hizmetleri Şube Müdürlüğü Satınalma Şube Müdürlüğü Taşınır Kayıt ve Kontrol Birimi oluşturulmuştur. 11

12 TEŞKİLAT ŞEMASI 12

13 Yönetim ve Organizasyon tarihi itibariyle Dairemizde; 1 Daire Başkanı, 1 Şube Müdürü, 1 Tedviren Şube Müdürü-Ayniyat Saymanı, 2 Uzman, 1 Şef, 2 Doktor, 1 Diş Hekimi, 1 Psikolog, 1 Diyetisyen, 4 Hemşire, 1 Laborant, 1 Sağlık Teknikeri, 1 Mühendis, 2 Tekniker, 1 Teknisyen, 1 Teknisyen Yardımcısı, 1 Çocuk Gelişimcisi, 6 Veri Hazırlama ve Kontrol İşletmeni, 6 Bilgisayar İşletmeni, 5 Şoför, 25 Hizmetli, 2 Bekçi, 8 Temizlik Firması Elemanı olmak üzere toplam 75 personel görev yapmıştır. Dairemizde çalışan personel ile ilgili detaylı bilgiler aşağıdaki tablolarda verilmiştir. 13

14 14

15 SIRA NO ADI SOYADI Arslan ÜZER (Bşl.Trh: ) A.Fatih CEYLAN (Ayr. Trh.: ) ÜNVANI Daire Başkanı Daire Başkan Vekili / Uzman 3. Hatice SİLMEOĞLU Şube Müdürü 4. Rıfkı KAÇAR (Ayr. Trh: ) 5. Ziya YURTTAŞ Şube Müdürü 6. Fatma UZUN Uzman Şahin EVLİYAOĞLU (Bşl. Trh: ) Yusuf DEMİRKAYA (Emekli: ) Şube Müdürü(Tedviren) / Ayniyat Saymanı Şef Araştırmacı 9. Nurcan BAKKAL Mühendis 10. Fatma Özge KOÇAK Diyetisyen 11. Cansel BIDIK Uzman 12. Ece Kırlı ÖZEN Bilgisayar İşletmeni 13. Uğur AYAN KIRAT Tabip 14. Tolga ABBAN Tabip 15. M.Rızacan OLGAÇ Diş Hekimi 16. Betül TOKER Psikolog GÖREV YAPTIĞI BİRİM Daire Başkanlığı Daire Başkanlığı İnsan Kaynakları ve Beslenme Hiz.Şubesi Spor Hizmetleri Şubesi Satınalma Şubesi Gündüz Bakımevi Atatürk Kültür Merkezi Atatürk Kültür Merkezi Atatürk Kültür Merkezi İnsan Kaynakları ve Beslenme Hiz.Şubesi Mefharet Koçman Sağlık Merkezi Satınalma Şubesi Mefharet Koçman Sağlık Merkezi Mefharet Koçman Sağlık Merkezi MMYO Sağlık Birimi Mefharet Koçman Sağlık Merkezi EĞİTİM DURUMU YAŞI KIDEM YILI Y.Lisans Y.Lisans 42 7 Lisans Lisans Lisans Lisans Önlisans Lisans Lisans Y.Lisans 30 2 Y.Lisans 31 5 Lisans 30 4 Lisans (6 Yıllık) Lisans (6 Yıllık) Lisans (5 Yıllık) Lisans

16 ADI SOYADI ÜNVANI 1. Cediğde ERDİL Sağlık Teknikeri 2. Nilgün KESİKTAŞ Laborant 3. Sevgi ÇINAR Hemşire 4. Aysun FİLİZLİOĞLU Hemşire 5. Birsen ERTIN Hemşire 6. Aynur KAYAR Hemşire 7. Nilgün KARAHİSAR Çocuk Gelişimcisi 8. Vahit GÜLER Tekniker 9. Yücel KAYA Teknisyen 10. Kamil DEMİRAL 11. Semra ABRA ARSLAN Teknisyen Yardımcısı Bilgisayar İşletmeni 12. Gülen TEZCAN V.H.K.İ. 13. Özcan YUVARLAK V.H.K.İ. 14. Yüksel BARBAROSOĞLU 15. E.Barış ALTAN O.Yasin TOPSAKAL (Ayrılış Tarihi ) Meltem YALÇIN ERTÖRER Bilgisayar İşletmeni Bilgisayar İşletmeni V.H.K.İ. V.H.K.İ. 18. Deniz ARIKÖK V.H.K.İ GÖREV YAPTIĞI BİRİM Mefharet Koçman Sağlık Merkezi Mefharet Koçman Sağlık Merkezi Mefharet Koçman Sağlık Merkezi Mefharet Koçman Sağlık Merkezi Mefharet Koçman Sağlık Merkezi Mefharet Koçman Sağlık Merkezi Gündüz Bakımevi Atatürk Kültür Merkezi Atatürk Kültür Merkezi Atatürk Kültür Merkezi İnsan Kaynakları ve Beslenme Hiz.Şubesi İnsan Kaynakları ve Beslenme Hiz.Şubesi Spor Hizmetleri Şubesi Satınalma Şubesi Sağlık ve Sos.Hizm.Şubesi Kültür ve Sanat Hizm. Şubesi Kültür ve Sanat Hizm. Şubesi Kültür ve Sanat Hizm. Şubesi EĞİTİM DURUMU YAŞI KIDEM YILI Ön Lisans Ön Lisans Lisans Ön Lisans Lisans Lisans Lisans Ön Lisans Lise 30 8 Ön Lisans Lise Lisans Lise Ön Lisans Lisans 35 4 Lisans 31 7 Ön Lisans Lisans

17 ADI SOYADI 1. Halil İbrahim KILINÇ 1. Muzaffer BULUT Erhan HOŞGÜL ( Ayr.Trh.: ) T.Doğan KÜÇÜK (Ayr.Trh.: ) ÜNVANI Bilgisayar İşletmeni Bilgisayar İşletmeni Bilgisayar İşletmeni V.H.K.İ. 4. Ahmet Orhan ULUSOY Tekniker 5. Ebru YILDIZ BEDİR V.H.K.İ. 6. Bülent GÖRGÜLÜ V.H.K.İ GÖREV YAPTIĞI BİRİM Taşınır Kayıt ve Kontrol Birimi İnsan Kaynakları ve Beslenme Hiz.Şubesi Satınalma Şubesi Spor Hizmetleri Şubesi Atatürk Kültür Merkezi Mefharet Koçman Sağlık Merkezi Mefharet Koçman Sağlık Merkezi EĞİTİM DURUMU YAŞI KIDEM YILI Ön Lisans Y.Lisans 34 2 Ön Lisans 31 5 Lise Önlisans 23 1 Lisans 37 9 Lise İbrahim ÖZKUL Hizmetli Özel Kalem İlkokul Mustafa EKİNCİ Şoför 9. Fehmi MACİT Şoför 10. Orhan KARADAĞ Şoför 11. Barış KABLANOĞLU Şoför 12. Recep ANBARLI Şoför 13. Recep DEMİR Hizmetli 14. Sedat ÜMÜTLÜ Hizmetli 15. Hakan ZEKİR Bekçi 16. Abidin ALKIŞ Bekçi 17. Hüseyin MEŞEALAN ( Ayr.Trh.: ) Hizmetli 18. Cihanker ÇELEBİ Hizmetli Ulaşım Hizmetleri Şubesi Ulaşım Hizm. Şubesi Ulaşım Hizm. Şubesi Ulaşım Hizm. Şubesi Ulaşım Hizm. Şubesi Spor Hizmetleri Şubesi Spor Hizmetleri Şubesi Atatürk Kültür Merkezi Spor Hizmetleri Şubesi İnsan Kaynakları ve Beslenme Hiz.Şubesi İnsan Kaynakları ve Beslenme Hiz.Şubesi Lise Ortaokul İlkokul Lise Ortaokul Ortaokul 34 6 İlkokul 30 6 İlkokul Ortaokul Ortaokul Ön Lisans

18 19. Mehmet AKTAŞ Hizmetli ADI SOYADI ÜNVANI 20. Yasin ÖNER Hizmetli 21. Kenan ÇAKMAK Hizmetli 22. Atila GÖK Hizmetli 23. Salih AKTAŞ Hizmetli 24. Metin ÖZKUL Hizmetli 25. Hasan KOCABIYIK Hizmetli 26. Mehmet BOLLU Hizmetli 27. Hasan AKSOY Hizmetli 28. Sadullah BARZAN Hizmetli 29. İzzet DEMİRTAŞ Hizmetli 30. Esengül ÖZBAKIR Hizmetli 31. Cumhur AKYÜREK Hizmetli 32. Nevzat BAHÇE Hizmetli 33. Şahin BELGE Hizmetli 34. Yahya ÇALIŞKAN Hizmetli 35. Kevser KESİK Hizmetli 36. Selma ÜLKÜ Hizmetli 37. Emel YILDIRIM Hizmetli İnsan Kaynakları ve Beslenme Hiz.Şubesi GÖREV YAPTIĞI BİRİM Spor Hizmetleri Şubesi Atatürk Kültür Merkezi Atatürk Kültür Merkezi Atatürk Kültür Merkezi Atatürk Kültür Merkezi Atatürk Kültür Merkezi İnsan Kaynakları ve Beslenme Hiz.Şubesi Atatürk Kültür Merkezi İnsan Kaynakları ve Beslenme Hiz.Şubesi İnsan Kaynakları ve Beslenme Hiz.Şubesi İnsan Kaynakları ve Beslenme Hiz.Şubesi Spor Hizmetleri Şubesi Spor Hizmetleri Şubesi Spor Hizmetleri Şubesi MMYO Sağlık Birimi Gündüz Bakımevi Gündüz Bakımevi Gündüz Bakımevi Lise 43 6 EĞİTİM DURUMU YAŞI KIDEM YILI Lise 30 6 Ön Lisans 29 5 Lise 35 6 İlkokul 32 6 İlkokul 31 6 Ortaokul 28 5 Ortaokul 43 6 Lise 24 6 Ortaokul 43 6 Ortaokul 34 6 İlkokul 42 4 İlkokul 33 6 İlkokul 41 6 İlkokul 48 6 Lise Lise 36 5 Lise 34 4 Lise

19 38. Müjgan DALLİ Hizmetli 1. Kıvanç KOCABIYIK Hizmetli 2. ADI SOYADI Meryem BELGE (Ayr.Trh.: ) ÜNVANI Tmz.Fir.Elm. 3. Melek OĞUZ Tmz.Fir.Elm. 4. Şengül ALTAŞ Tmz.Fir.Elm. 5. Aliye İPEK Tmz.Fir.Elm. 6. Kadriye ENGİN Tmz.Fir.Elm. 7. Soner AKBULUT (Ayr.Trh.: Tmz.Fir.Elm. 8. Durmuş YAĞLI Tmz.Fir.Elm. 9. Özlem BULUT Tmz.Fir.Elm. 10. Zübeyde ÖZKAN Tmz.Fir.Elm. 11. Fatma MERSİN Tmz.Fir.Elm. 12. Aysun BALCI Tmz.Fir.Elm. Gündüz Bakımevi Gündüz Bakımevi GÖREV YAPTIĞI BİRİM İnsan Kaynakları ve Beslenme Hiz.Şubesi Mefharet Koçman Sağlık Merkezi Gündüz Bakımevi Gündüz Bakımevi Gündüz Bakımevi Taşınır Kayıt Kontrol Bi. Spor Hizmetleri Şubesi Atatürk Kültür Merkezi Atatürk Kültür Merkezi Atatürk Kültür Merkezi İnsan Kaynakları ve Beslenme Hiz.Şubesi Lise 34 5 İlkokul 45 4 EĞİTİM DURUMU YAŞI İlkokul 40 İlkokul 41 Önlisans 24 İlkokul 55 Ortaokul 40 Lise 22 İlkokul 37 Lise 34 Ortaokul 42 Lise 48 İlkokul 37 KIDEM YILI 19

20 TEKNOLOJİK KAYNAK TÜRÜ YAZILIM Bilgi ve Teknolojik Kaynaklar Dairemiz birimlerinin hizmet üretimleri esnasında bilgi ve teknolojik kaynaklar optimal seviyede kullanılmaktadır. İhtiyaç duyulan bilgiye ulaşmada elektronik ortam (internet, web sayfası, IP telefon, CD - Room vb.) ile görsel ve basılı yayın organlarından yararlanılmaktadır. Bütçenin hazırlanması, kullanılması ve sarfına yönelik işler ile mal ve hizmet alımları ve personelimizin özlük hakları ile ilgili tahakkuk evrakları, sosyal sigortalar kurumu ile ilgili düzenlenen beyannameler, prim ödemeleri internet aracılığıyla elektronik ortamda gerçekleştirilmektedir. Kullanılan Teknolojik Kaynak ve Yazılımlar İle İlgili Bilgiler Bilgisayar Yazıcı Yönetim 5 Ofis 52 Yönetim Ofis Tarayıcı Yönetim Ofis 1 1 Projeksiyon 9 Slayt Makinesi 2 Tepegöz 2 Barkot 3 Okuyucu Fotokopi 1 Makinesi Fotoğraf 1 Makinesi Televizyon 9 DVD 6 MD 1 Hasta Kabul Kayıt Programı 1 Taşınır Kayıt Kontrol Pogramı 1 Inscriber Infocaster V Inscriber Network V İnsan Kaynakları Yönetim ve Organizasyon başlığı altında belirttiğimiz gibi Dairemizde, 2012(Aralık) yılında 67 si kadrolu, 8 u temizlik firması elemanı olmak üzere toplam 75 personel görev yapmıştır. 20

21 Kadro ve Pozisyonlarına Göre Personel Sayıları tarihi itibariyle Dairemizde 67 si kadrolu, 8 u temizlik firması elemanı olmak üzere toplam 75 personel görev yapmıştır. Personelimizin kadro ve pozisyonları ile ilgili bilgiler aşağıdaki tabloda verilmiştir. Kadrosu / Pozisyonu Persone l Sayısı Kadrosu / Pozisyonu Personel Sayısı Kadrosu / Pozisyonu Personel Sayısı Daire Başkanı 1 Laborant 1 Şoför 5 Şube Müdürü 1 Sağlık Teknikeri 1 Hizmetli 25 Tedviren Şube Müdürü / Ayniyat Saymanı 1 Diyetisyen 1 Bekçi 2 Uzman 2 Mühendis 1 Temizlik Firması Elemanı 8 Tekniker 2 Şef 1 Teknisyen 1 Doktor 2 Diş Hekimi 1 Teknisyen Yrd. Çocuk Gelişimcisi 1 1 T O P L A M 75 Psikolog 1 V.H.K.İ. 6 Hemşire 4 Bilg. İşletmeni Sunulan Hizmetler Beslenme Hizmetleri Beslenme hizmetleri vazgeçilmez görevlerimiz arasında yer almakta olup, mensuplarımız ve öğrencilerimize ucuz, kaliteli ve hijyenik şartlarda günde 2 öğün (öğle ve akşam) yemek ve çağdaş kafeterya hizmeti ihale sonucunda anlaşma yapılan müstecir firma aracılığıyla verilmektedir yılında uygulanan yemek fiyatları aşağıdaki tabloda gösterilmiştir. Bir Öğün Öğrenci 7,50 TL./ Hafta (5*1,50) Beslenme hizmetlerinden, yerleşkemizde bulunan Birimlerimizin yanı sıra, Muğla Sağlık Yüksekokulu (Merkez Kampüsümüze taşınmış olup yerine Tıp Fakültesi Dekanlığı geçmiştir.), Muğla Meslek Yüksekokulu ve Üniversitemiz Gündüz Bakım Evi yararlanmıştır. 21

22 2012 yılında öğle ve akşam yemeği kart satışlarından ,00.-TL gelir elde edilmiş ve Üniversitemiz Bütçesinin Özgelirleri Hesabına aktarılmıştır. Merkez kampusümüzde ve ilçelerde bulunan Birimlerimizde öğrenim gören öğrencilerimizin yemek hizmeti, Dairemizde yapılan ihaleler sonucunda anlaşma yapılan müstecir firmalar aracılığı ile aşağıda belirtilen yerlerde verilmiştir. Müstecirlere yemek bedeli olarak KDV Hariç 3,89 TL ile 6 TL arasında öğün başına ödeme yapılmıştır Yılında Müstecirler Aracılığıyla Yemek Hizmeti Verilen Okullarımız ve KDV Hariç Öğün Başına Ödenen Hizmet Bedeli Güzel Sanatlar Fakültesi Bodrum 4,85 TL/Öğün Fethiye Ali Sıtkı Mefharet Koçman MYO Fethiye Sağlık Yüksekokulu Ortaca Meslek Yüksekokulu Milas Sıtkı Koçman MYO Dalaman Meslek Yüksekokulu Sağlık Hizmetleri Meslek MYO - Marmaris Datça Kazım Yılmaz MYO Yatağan Meslek Yüksekokulu Ula Ali Koçman Meslek Yüksekokulu Sıtkı Koçman Öğrenci Sarayı 5,50 TL/Öğün 5,50 TL/Öğün 5,00 TL/Öğün 4,60 TL/Öğün 5,50 TL/Öğün 4,40 TL/Öğün 6,00 TL/Öğün 4,39 TL/Öğün 5,75 TL/Öğün 3,89 TL/Öğün 2012 yılında müstecirlere yemek hizmeti bedeli olarak toplam ,50-TL ödeme yapılmıştır Kantin ve Kafeterya Hizmetleri Üniversitemizin bütün fakülte ve yüksekokullarında Dairemizin belirlediği esaslar çerçevesinde müstecir firmalar aracılığıyla kantin kafeterya hizmeti verilmektedir. Kantin ve kafeteryalarımızda satışa sunulan mal ve hizmetlerin kalitesine ve ucuzluğuna özellikle dikkat edilmektedir. Bu hizmeti yürütmekte olduğumuz tesislerimizde işletme politikamız ticari olmayıp, sadece sosyal amaç güdülmektedir. Müstecir Tarafından İşletilen Kantin ve Kafeteryalar Üniversitemiz fakülte ve yüksekokulları bünyesinde oluşturulan kantinlerden; İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Kantini 4 4 Anlaşma gereği Sıtkı Koçman Vakfı tarafından işletilmektedir. 22

23 Mavi Çatı Öğrenci Kafeteryası Türkevi Öğrenci Kafeteryası Eğitim Fakültesi Kantini Ula Ali Koçman Meslek Yüksekokulu Kantini Fethiye Sağlık Yüksekokulu Kantini Fethiye Ali Sıtkı Mefharet Koçman Meslek Yüksekokulu Kantini Ortaca Meslek Yüksekokulu Kantini Dalaman Meslek Yüksekokulu Kantini Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Kantini (Marmaris) Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu Kantini Kütüphane Çay Ocağı Muğla Meslek Yüksekokulu Kantini Güzel Sanatlar Fakültesi (Bodrum) Mühendislik Fakültesi Kantini Datça Kazım Yılmaz Meslek Yüksekokulu Kantini Muğla Sağlık Yüksekokulu Kantini (Merkez Kampüsümüze taşınmış olup yerine Tıp Fakültesi Dekanlığı geçmiştir.) üniversitemiz tarafından gerçekleştirilen ihaleler ile Dairemizin belirlediği esaslar çerçevesinde müstecire verilmiştir. Ayrıca, Milas Sıtkı Koçman Meslek Yüksekokulu Kantini Karya Kapı Öğrenci Kafeteryası, Geçit Kafe Öğrenci Kafeteryası Yap İşlet Devret Modeliyle yaptırılarak hizmete açılmış ve müstecir firmalar tarafından işletilmektedir. Müstecir tarafından işletilmekte olan söz konusu kantinlerin denetimleri Üniversitemiz Kantinleri Denetim Komisyonu tarafından yapılmaktadır Sağlık Hizmetleri 5510 Sayılı Sosyal Güvenlik ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun tüm hükümlerinin tarihi itibariyle yürürlüğe girmesi nedeniyle ülkemiz sınırları içerisinde yaşayan tüm vatandaşlar Genel Sağlık Sigortası kapsamına alınmıştır Sayılı Sosyal Güvenlik ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun geçici 12. maddesinde yer alan; "Kamu idarelerinin sağlık hizmetlerinin sağlanmasına ilişkin görevleri, yürürlükten kaldırılan kanunlardaki hak ve yükümlülükler çerçevesinde ilgili kayıt ve işlemler Kurum tarafından devralınan tarihe kadar devam eder. Devir süreci tarihine kadar tamamlanır." hükmü uyarınca belirtilen tarih itibari ile Üniversitemiz öğrencilerinin tedavi giderleri Kurumumuz tarafından karşılanmayacaktır. İlgili sağlık giderleri öğrencilerimizin Genel Sağlık Sigortalılıkları çeşidine göre Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından karşılanacaktır. Sadece tam burslu yabancı uyruklu öğrencilerin sağlık giderleri, Üniversitemiz bütçesinden karşılanmaktadır. 23

24 Ayrıca Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Öğrenci ve personeli arzu ettikleri takdirde sağlık merkezi ve sağlık merkezine bağlı diğer sağlık birimlerinde muayenelerini yaptırabilmektedirler. Sağlık Merkezimizde hizmetler tıbbi hizmetler ve danışmanlık hizmetleri olarak yürütülmektedir. Tıbbi hizmetler; kurum hekimliği, genel poliklinik, periyodik sağlık taraması polikliniği, sigarayı bırakma polikliniği, ilk yardım polikliniği, izlem üniteleri, laboratuar hizmetleri ve hemşirelik hizmetleri olarak verilmektedir. Muayene ve tedavilerini yaptırmak üzere merkezimize başvuran öğrencilerimizden, Yükseköğretim Yürütme Kurulu ve Üniversitemiz Yönetim Kurulu Kararları doğrultusunda tedavi katılım payı olarak 2012 yılında 1,00 TL alınmıştır. Danışmanlık hizmetleri ücretsiz olup; sosyal güvencesi olma durumuna bakılmaksızın ihtiyaç duyan bütün öğrencilerimiz bu hizmetlerden yararlana bilmektedir. Danışmanlık hizmetleri; psikolojik danışmanlık ve rehberlik, üreme sağlığı danışmanlığı, kariyer danışmanlığı, engelli danışmanlığı, sağlıklı yaşam danışmanlığı olarak yürütülmektedir. Gençlik Danışma Birimimizde bir Uzman ve bir Psikolojik Danışman vardır. Üniversitemize bağlı bütün birimlerden 2012 yılında hizmet alanlar toplam 4432 kişidir. Hizmet alanların %29 u (n=1286) öğrenci, %57.9 u (n=2567) personel, %13.1 i (n=579) ise personel yakınları oluşturmuştur. Üniversite Sağlık Hizmetleri İstatistikleri 2012 Yılı Birimler Öğrenci Personel Personel yakını Toplam Sayı Yüzde Sayı Yüzde Sayı Yüzde Sayı Yüzde Sağlık Merkezi Psikolojik Danışma ve Rehberlik Birimi İlkyardım ve Bakım Birimi TOPLAM Üniversitemiz Sağlık Hizmetlerinin tamamı Mefharet Koçman Sağlık Merkezi tarafından karşılanmıştır. 24

25 Üniversitemiz Sağlık Birimlerinden Hizmet Alanların Dağılımı Personel Yakını 13,1% Öğrenci 29,0% Personel 57,9% Merkez Sağlık Biriminden (MMYO) Hizmet Alanların Dağılımı Personel Yakını 33,3% Öğrenci 33,3% Personel 33,3% Sağlık merkezimize toplam 4432 hasta ve danışan başvurmuştur. Başvuruların %29.0 nı (n=1286) öğrenciler, %57.9 unu (n=2567) personel ve %13.1 ni (n=579) personelin bakmakla yükümlü olduğu aile fertleri tarafından yapılmıştır. 25

26 Sağlık Merkezimizden Hizmet Alanların Dağılımı Personel Yakını 13,1% Öğrenci 29,0% Personel 57,9% Sağlık merkezine başvuruların %56.63 ü (n=2510) birinci basamak tanı tedavi hizmetleri, %20.55 i (n=911) danışmanlık hizmetleri, %22.90 ı (n=1011) ilk yardımbakım hizmetleri dir. Sağlık Merkezi Hizmetlerinin Birimlere Göre Dağılımı Basamak Tanı ve Tedavi Hizmetleri İlkyardım ve Bakım Hizmetleri Danışmanlık Hizmetleri Merkezimizden danışmanlık hizmeti almak üzere 911 kişi müracaatta bulunmuştur. Müracaatların %79.5 ni (n=724) öğrenciler, %9.1 ni (n=83) personel ve %11.4 ü (n=104) personelin bakmakla yükümlü olduğu aile fertleri oluşturmaktadır. 26

27 Danışmanlık Hizmetlerinin Hizmet Alanlara Göre Dağılımları Personel 9,1% Personel Yakını 11,4% Öğrenci 79,5% Sağlık merkezimize tıbbi hizmet almak üzere toplam 2510 hasta başvurmuştur. Başvuruların %12.7 sını (n=318) öğrenciler, %70.5 si (n=1770) personel ve %16.8 si (n=422) personelin bakmakla yükümlü olduğu aile fertleri tarafından yapılmıştır. Tıbbi Hizmetlerin Hizmet Alanlara Göre Dağılımları Personel Yakını 16,8% Öğrenci 12,7% Personel 70,5% Mefharet Koçman Sağlık Merkezi Başvuruların Cinsiyete Göre Dağılımı Sayı Yüzde Erkek ,4 Kadın ,6 Toplam ,0 Misyonumuz gereği 2012 yılı içerisinde sağlığı koruyucu, geliştirici ve önleyici etkinlikleri Aile Hekimlikleri tarafından yapılacağı kanunen zorunlu olduğu için aşılamalar yapılamamıştır. Personel ve öğrencilerimiz Aile Hekimliklerine yönlendirilmiştir. 27

Başarı, tüm ulusun azim ve inancıyla çabasını birleştirmesi sonucu kazanılabilir.

Başarı, tüm ulusun azim ve inancıyla çabasını birleştirmesi sonucu kazanılabilir. Başarı, tüm ulusun azim ve inancıyla çabasını birleştirmesi sonucu kazanılabilir. İçindekiler SUNUŞ... 5 1. GENEL BİLGİLER... 7 1.1 MİSYON VE VİZYON... 7 1.2 YETKİ, GÖREV VE SORUMLULUKLAR... 8 1.3 İDAREYE

Detaylı

2012 YILI FAALİYET RAPORU

2012 YILI FAALİYET RAPORU 2012 YILI FAALİYET RAPORU NİSAN 2013 İÇİNDEKİLER SUNUŞ... 2 1. GENEL BİLGİLER... 3 1.1 MİSYON VE VİZYON... 3 1.2 YETKİ, GÖREV VE SORUMLULUKLAR... 4 1.3 İDAREYE İLİŞKİN BİLGİLER... 7 1.3.1 Fiziksel Yapı...

Detaylı

Başarı, tüm ulusun azim ve inancıyla çabasını birleştirmesi sonucu kazanılabilir.

Başarı, tüm ulusun azim ve inancıyla çabasını birleştirmesi sonucu kazanılabilir. Başarı, tüm ulusun azim ve inancıyla çabasını birleştirmesi sonucu kazanılabilir. İçindekiler SUNUŞ... 7 1. GENEL BİLGİLER... 9 1.1 MİSYON VE VİZYON... 10 1.2 YETKİ, GÖREV VE SORUMLULUKLAR... 11 1.3 İDAREYE

Detaylı

SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ... 175 FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ... 185 EĞİTİM BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ... 192 BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR YÜKSEKOKULU...

SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ... 175 FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ... 185 EĞİTİM BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ... 192 BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR YÜKSEKOKULU... İÇİNDEKİLER KURULUŞ VE TARİHÇE... 1 KURULUŞ ŞEMASI... 3 ÜNİVERSİTE SENATOSU... 4 ÜNİVERSİTE YÖNETİM KURULU... 6 GENEL SEKRETERLİK... 7 İÇ DENETİM BİRİMİ. 9 SAĞLIK KÜLTÜR VE SPOR DAİRE BAŞKANLIĞI.... 11

Detaylı

ZÜBEYDE HANIM SAĞLIK YÜKSEKOKULU... 229 YABANCI DİLLER YÜKSEKOKULU... 233 SOSYAL BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU... 234 ZÜBEYDE HANIM SAĞLIK HİZMETLERİ

ZÜBEYDE HANIM SAĞLIK YÜKSEKOKULU... 229 YABANCI DİLLER YÜKSEKOKULU... 233 SOSYAL BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU... 234 ZÜBEYDE HANIM SAĞLIK HİZMETLERİ İÇİNDEKİLER KURULUŞ VE GELİŞME... 1 KURULUŞ ŞEMASI... 3 ÜNİVERSİTE SENATOSU... 4 ÜNİVERSİTE YÖNETİM KURULU... 6 GENEL SEKRETERLİK... 7 SAĞLIK KÜLTÜR VE SPOR DAİRE BAŞKANLIĞI... 9 STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE

Detaylı

MUĞLA ÜNİVERSİTESİ 2011 YILI İDARE FAALİYET RAPORU

MUĞLA ÜNİVERSİTESİ 2011 YILI İDARE FAALİYET RAPORU MUĞLA ÜNİVERSİTESİ 2011 YILI İDARE FAALİYET RAPORU NİSAN 2012 1 İÇİNDEKİLER ÜST YÖNETİCİ SUNUŞU...............3 I. GENEL BİLGİLER...4 A. Misyon ve Vizyon... 4 B. Yetki, Görev ve Sorumluluklar... 5 C. İdareye

Detaylı

MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ

MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ 2013 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI (AĞUSTOS-2012) 2 İÇİNDEKİLER ÜST YÖNETİCİ SUNUŞU...3 I. GENEL BİLGİLER... 4 A. Misyon ve Vizyon...4 B. Yetki, Görev ve Sorumluluklar...5

Detaylı

MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ

MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ 2013 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI (AĞUSTOS-2012) 2 İÇİNDEKİLER ÜST YÖNETİCİ SUNUŞU...3 I. GENEL BİLGİLER... 4 A. Misyon ve Vizyon...4 B. Yetki, Görev ve Sorumluluklar...5

Detaylı

İÇİNDEKİLER ÜST YÖNETİCİ SUNUŞU... I- GENEL BİLGİLER... A- Misyon ve Vizyon... B- Yetki, Görev ve Sorumluluklar... C- İdareye İlişkin Bilgiler...

İÇİNDEKİLER ÜST YÖNETİCİ SUNUŞU... I- GENEL BİLGİLER... A- Misyon ve Vizyon... B- Yetki, Görev ve Sorumluluklar... C- İdareye İlişkin Bilgiler... İÇİNDEKİLER ÜST YÖNETİCİ SUNUŞU... I- GENEL BİLGİLER... A- Misyon ve Vizyon... B- Yetki, Görev ve Sorumluluklar... C- İdareye İlişkin Bilgiler..... 1- Fiziksel Yapı.... 2- Örgüt Yapısı.... 3- Bilgi ve

Detaylı

KURULUŞ VE TARĐHÇE. Fakülteler: Fen-Edebiyat Fakültesi, Eğitim Fakültesi, Đktisadi ve Đdari Bilimler Fakültesi, Mühendislik-Mimarlık Fakültesi

KURULUŞ VE TARĐHÇE. Fakülteler: Fen-Edebiyat Fakültesi, Eğitim Fakültesi, Đktisadi ve Đdari Bilimler Fakültesi, Mühendislik-Mimarlık Fakültesi KURULUŞ VE TARĐHÇE Niğde Üniversitesi, Yükseköğretim Kurumları Teşkilatı hakkında 41 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin değiştirilerek kabulüne dair 2809 sayılı kanun ile 78 ve 190 sayılı Kanun Hükmünde

Detaylı

AGÜ 2013 İdare Faaliyet Raporu İDARE FAALİYET RAPORU

AGÜ 2013 İdare Faaliyet Raporu İDARE FAALİYET RAPORU İDARE FAALİYET RAPORU Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı Kayseri-2014 1 Üst Yönetici Sunuşu Üniversitemiz 21 Temmuz 2010 tarih ve 27648 Sayılı Resmi Gazetede yayınlanarak yürürlüğe giren 6005 Sayılı

Detaylı

NİSAN 2012 BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ 2011 YILI FAALİYET RAPORU STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI

NİSAN 2012 BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ 2011 YILI FAALİYET RAPORU STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI NİSAN 2012 BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ 2011 YILI FAALİYET RAPORU STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ NİSAN 2012 B İ N G Ö L Ü N İ V E R S İ T E S İ Sayfa 2 İÇİNDEKİLER ÜST YÖNETİCİ SUNUŞU...

Detaylı

MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ 2007-2008 Eğitim-Öğretim Yılı Faaliyet Raporu

MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ 2007-2008 Eğitim-Öğretim Yılı Faaliyet Raporu MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ 2007-2008 Eğitim-Öğretim Yılı Faaliyet Raporu BURDUR Mart 2009 2007-2008 MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ FAALİYET RAPORU İÇİNDEKİLER Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Akademik

Detaylı

T.C. KAFKAS ÜNİVERSİTESİ 2013 Yılı İdare Faaliyet Raporu

T.C. KAFKAS ÜNİVERSİTESİ 2013 Yılı İdare Faaliyet Raporu T.C. KAFKAS ÜNİVERSİTESİ 2013 Yılı İdare Faaliyet Raporu 2013 SUNUŞ Sürekli değişen ve gelişen günümüz dünyasında üniversiteler, bilginin üretildiği ve toplumun hizmetine sunulduğu kurumların başında

Detaylı

ÜST YÖNETİCİ SUNUŞU. Saygılarımla. Prof.Dr. Hasan GÖNEN REKTÖR

ÜST YÖNETİCİ SUNUŞU. Saygılarımla. Prof.Dr. Hasan GÖNEN REKTÖR ÜST YÖNETİCİ SUNUŞU Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Bilimin Işığında, Çağdaş Uygarlık Yolunda sloganından hareketle; bilgiyi üreten, ürettiği bilgiyi kullanan, araştırmaya önem veren, yenilikçilik, şeffaflık

Detaylı

T.C. BURSA TEKNİK ÜNİVERSİTESİ HARCAMA BİRİMİ

T.C. BURSA TEKNİK ÜNİVERSİTESİ HARCAMA BİRİMİ T.C. BURSA TEKNİK ÜNİVERSİTESİ 2 0 1 4 Y I L I B İ R İ M F A A L İ Y E T R A P O R U İÇİNDEKİLER I -... 1 A. MİSYON ve VİZYON... 1 B. YETKİ ve SORUMLULUKLAR... 1 C.... 7 1. FİZİKSEL YAPI... 7 2. ÖRGÜT

Detaylı

T.C. BURSA TEKNİK ÜNİVERSİTESİ

T.C. BURSA TEKNİK ÜNİVERSİTESİ T.C. YILI FAALİYET RAPORU ...bu ulusa ve ülkeye hizmet görevi bitmeyecektir. Hiçbir şeye ihtiyacımız yok, yalnız bir şeye ihtiyacımız vardır; çalışkan olmak! M. Kemal ATATÜRK İÇİNDEKİLER I -... 1 A.

Detaylı

Baskı: Anadolu Üniversitesi Basımevi Tesisleri 2 A N A D O L U Ü N İ V E R S İ T E S İ

Baskı: Anadolu Üniversitesi Basımevi Tesisleri 2 A N A D O L U Ü N İ V E R S İ T E S İ 2013 YILI İDARE FAALİYET RAPORU 1 2 A N A D O L U Ü N İ V E R S İ T E S İ Baskı: Anadolu Üniversitesi Basımevi Tesisleri İÇİNDEKİLER ÜST YÖNETİCİ SUNUŞU...11 I - GENEL BİLGİLER... 13 A - VİZYON, MİSYON

Detaylı

KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ. 2014 Yılı İdare Faaliyet Raporu. Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı

KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ. 2014 Yılı İdare Faaliyet Raporu. Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ 2014 Yılı İdare Faaliyet Raporu Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı YÖNETİCİ ÖZETİ Kırıkkale Üniversitesi 1992 yılında kurulmuş genç bir üniversitedir. 2014 yılı sonu itibariyle

Detaylı

ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ

ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ 0 ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ ÇANKIRI 2014 1 Eğitim işlerinde mutlaka başarılı olmak gereklidir. Bir milletin hakiki kurtuluşu ancak bu surette olur. Mustafa Kemal ATATÜRK 2 İçindekiler I. GENEL BİLGİLER...

Detaylı

T.C BARTIN ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ

T.C BARTIN ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ T.C BARTIN ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ SAĞLIK KÜLTÜR VE SPOR DAİRESİ BAŞKANLIĞI YILI BİRİM FAALİYET RAPORU BARTIN İÇİNDEKİLER I- GENEL BİLGİLER... A Misyon ve Vizyon... B-Değerlerimiz.. C- Hedeflerimiz. Ç-Kuruluş

Detaylı

2014 YILI FAALİYET RAPORU 2015 ŞUBAT STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ

2014 YILI FAALİYET RAPORU 2015 ŞUBAT STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ 1 BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ 2014 YILI FAALİYET RAPORU 2015 ŞUBAT STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ 2 ÜST YÖNETİCİ SUNUŞU... 3 I.GENEL BİLGİLER... 7 A. Misyon ve Vizyonumuz... 8 B. Yetki,

Detaylı

ERZURUM TEKNİK ÜNİVERSİTESİ. 2012 YILI İDARE FAALİYET RAPORU Nisan - 2013

ERZURUM TEKNİK ÜNİVERSİTESİ. 2012 YILI İDARE FAALİYET RAPORU Nisan - 2013 ERZURUM TEKNİK ÜNİVERSİTESİ 2012 YILI İDARE FAALİYET RAPORU Nisan - 2013 HAZIRLAYAN Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı Çat Yolu 4. Km Yakutiye /ERZURUM Tel: 0442 666 25 25 Fax: 0442 666 25 32 Web: www.erzurum.edu.tr

Detaylı

T.C. NEVŞEHİR ÜNİVERSİTESİ İDARE FAALİYET RAPORU

T.C. NEVŞEHİR ÜNİVERSİTESİ İDARE FAALİYET RAPORU 2012 T.C. NEVŞEHİR ÜNİVERSİTESİ İDARE FAALİYET RAPORU NİSAN - 2013 T.C. NEVŞEHİR ÜNİVERSİTESİ 2012 İDARE FAALİYET RAPORU NİSAN - 2013 Medeniyet yolunda başarı, yenileşmeye bağlıdır. SUNUŞ Nevşehir Üniversitesi

Detaylı

21 MART 2014 ERZİNCAN ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU 2013 YILI FAALİYET RAPORU

21 MART 2014 ERZİNCAN ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU 2013 YILI FAALİYET RAPORU 21 MART 2014 ERZİNCAN ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU 2013 YILI FAALİYET RAPORU İÇİNDEKİLER SUNUŞ... 4 I. GENEL BİLGİLER... 5 A. Misyon ve Vizyon... 5 B. Yetki, Görev ve Sorumluluklar...

Detaylı

T.C. GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ 2014 YILI İDARE FAALİYET RAPORU

T.C. GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ 2014 YILI İDARE FAALİYET RAPORU T.C. GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ 2014 YILI İDARE FAALİYET RAPORU Şubat-2015 Hazırlayan: Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı Gaziosmanpaşa Üniversitesi Rektörlüğü Taşlıçiftlik Yerleşkesi TOKAT www.gop.edu.tr

Detaylı

BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ

BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ 2015 YILI PERFORMANS PROGRAMI 1 2 İÇİNDEKİLER Sayfa No Tablo Listesi 5 Şekil Listesi 6 ÖNSÖZ 7 1. GENEL BİLGİLER 9 1.1 Misyon ve Vizyon 11 1.1.1 Balıkesir Üniversitesinin Politikaları

Detaylı

NEVŞEHİR NEVŞEHİR İDARE FAALİYET İDARE FAALİYET RAPORU

NEVŞEHİR NEVŞEHİR İDARE FAALİYET İDARE FAALİYET RAPORU İDARE FAALİYET RAPORU T.C. T.C. NEVŞEHİR HACI NEVŞEHİR BEKTAŞ VELİ HACI BEKTAŞ ÜNİVERSİTESİ VELİ ÜNİVERSİTESİ İDARE FAALİYET RAPORU NİSAN - T.C. NEVŞEHİR HACI BEKTAŞ VELİ ÜNİVERSİTESİ İDARE FAALİYET RAPORU

Detaylı

T.C. RİZE ÜNİVERSİTESİ 2009 YILI FAALİYET RAPORU

T.C. RİZE ÜNİVERSİTESİ 2009 YILI FAALİYET RAPORU T.C. RİZE ÜNİVERSİTESİ 2009 YILI FAALİYET RAPORU HAZIRLAYAN Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı Milli Piyango Eğitim Kampüsü Fener Mahallesi/RİZE Tel: 0 464 223 81 08 Fax: 0 464 223 76 03 http://strateji.edu.tr

Detaylı

T.C. IĞDIR ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK KÜLTÜR VE SPOR DAİRE BAŞKANLIĞI 2013 YILI BİRİM FAALİYET RAPORU

T.C. IĞDIR ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK KÜLTÜR VE SPOR DAİRE BAŞKANLIĞI 2013 YILI BİRİM FAALİYET RAPORU SUNUŞ T.C. IĞDIR ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK KÜLTÜR VE SPOR DAİRE BAŞKANLIĞI 2013 YILI BİRİM FAALİYET RAPORU SUNUŞ Sağlık Kültür ve Spor Dairesi Başkanlığı; Üniversite öğrencilerinin beden ve ruh sağlıklarının

Detaylı