Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı"

Transkript

1 Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı sayfa 1

2 Yönetim Kurulumuzun tarihli toplantısında, Şirketimiz Pay Sahipleri nin TTK uyarınca ilanlı olarak aşağıda yazılı gündem maddelerini görüşmek üzere, 28 Mayıs 2013 tarihinde saat te Esenkent Mah. Deniz Feneri Sokak No:4 Ümraniye İstanbul adresinde 2012 yılı Olağan Genel Kurul toplantısına davet edilmelerine, T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı na başvurularak bakanlık temsilcisi davet edilmesine ve gerekli diğer yasal işlemlerin yerine getirilmesine ve Olağan Genel Kurul toplantısında aşağıdaki gündem maddelerinin görüşülüp karara bağlanmasına mevcudun oybirliği ile karar verilmiştir. Toplantı gündemi aşağıda yer almaktadır. Ayrıca, Şirketimiz (A) ve (B) Grubu Pay Sahiplerinin, TTK uyarınca ve aşağıda yazılı gündem maddelerini görüşmek üzere, Esenkent Mahallesi, Deniz Feneri Sk. No: 4 Ümraniye 34776, İstanbul adresinde tarihinde, saat da (A) Grubu ve saat te (B) Grubu İmtiyazlı Pay Sahipleri Olağan Genel Kurul toplantısına davet edilmelerine ve T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı na başvurularak bakanlık temsilcisi davet edilmesine ve gerekli diğer yasal işlemlerin yerine getirilmesine mevcudun oybirliği ile karar verilmiştir. Ortaklarımıza yaptığımız daveti içeren gazete ilanlarımız tarihli T. Ticaret Sicili Gazetesi ve Posta Gazetesinde yayımlanacaktır. Şirketimizin 2012 yılına ait Yönetim ve Denetim Kurulu Raporları ile Bağımsız Denetim Kuruluşu Raporu ve Bilanço, Gelir Tablosu, Kar Dağıtımı Teklifnamesi ve Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı toplantıdan 3 hafta önce Esenkent Mah. Deniz Feneri Sk. No:4 Ümraniye, İstanbul adresinde bulunan Şirket Merkezinde ve adresindeki Şirket internet sitesinde Pay Sahiplerimizin tetkikine hazır bulundurulacaktır. Genel Kurul Toplantımıza tüm hak ve menfaat sahibi paydaşlarımız ile basın yayın organları davetlidir. Sayın Pay Sahiplerinin bilgilerine arz olunur. SPK DÜZENLEMELERİ KAPSAMINDA EK AÇIKLAMALARIMIZ SPK nın Seri:IV, No:41 sayılı Sermaye Piyasası Kanununa Tabi Anonim Ortakların Uyacakları Esaslar Tebliği ve Seri:IV, No:56 sayılı Kurumsal Yönetim İlkelerinin Belirlenmesine ve Uygulanmasına İliskin Tebliği uyarınca yapılması gereken ek açıklamalardan gündem maddeleri ile ilgili olanlar aşağıda ilgili gündem maddesinde yapılmış olup, genel açıklamalar bu bölümde bilginize sunulmaktadır: 1. Ortaklık Yapısı ve Oy Hakları Şirketimizde oy haklarının kullanımına yönelik esas sözleşmemizde imtiyaz bulunmamaktadır. CCİ nin Ana Sözleşmesinde, C Grubu payların devrini sınırlandıran bir hüküm bulunmamaktadır. Ancak A Grubu ve B Grubu payların devriyle ilgili olarak bazı koşullar mevcuttur. A Grubu ve B Grubu pay sahiplerinin hamillerine, yönetim ile ilgili olarak bazı imtiyazlı haklar tanınmıştır. Bunlardan biri de CCİ Yönetim Kurulu nun, 7 si A Grubu pay sahiplerince, 1 üyesi B grubu pay sahiplerince atanan, 4 üyesinin de bağımsız olmak üzere toplam 12 üyeden oluşmasıdır. sayfa 2

3 Pay sahiplerimizin oy hakları aşağıdaki tabloda bilgilerinize sunulmaktadır: Ortağın Ticaret Unvanı/Adı Sermayedeki Sermayedeki Oy Hakkı Oy Hakkı (TL) Soyadı Payı (TL) Payı (%) Oranı (%) Anadolu Efes Biracılık ve Malt ,75 San. A.Ş. 40, ,75 40,12 The Coca-Cola Export Corporation ,79 20, ,79 20,09 Efes Pazarlama ve Dağıtım Tic. A.Ş ,33 10, ,33 10,14 Özgörkey Holding A.Ş ,61 4, ,61 4,02 Halka Açık Kısım ,68 25, ,68 25,63 Diğer 28, ,85 0 TOPLAM , , Pay Sahiplerinin, SPK veya Diğer Kamu Otoritelerinin Gündeme Madde Konulmasına İlişkin Talepleri Hakkında Bilgi: 2012 yılı faaliyetlerinin görüşüleceği Olağan Genel Kurul toplantısı için böyle bir talep iletilmemiştir. A) COCA-COLA İÇECEK ANONİM ŞİRKETİ 28 MAYIS 2013 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI GÜNDEMİ 1. Açılış ve Başkanlık Divanı'nın seçimi, Toplantı tutanağının imzalanması için Başkanlık Divanı'na yetki verilmesi Türk Ticaret Kanunu (TTK) ve Anonim Şirketlerin Genel Kurul Toplantılarının Usul ve Esasları ile Bu Toplantılarda Bulunacak Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Temsilcileri Hakkında Yönetmelik ( Yönetmelik ) hükümleri çerçevesinde Genel Kurul toplantısını yönetecek Başkan ve Başkanlık Divanı nın seçimi gerçekleştirilecektir. TTK ve Yönetmelik hükümleri çerçevesinde Genel Kurul da alınan kararların tutanağa geçirilmesi konusunda Başkanlık Divanı na yetki verilmesi hususu ortaklarımızın onayına sunulacaktır. 2. Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ile Denetleme Kurulu Raporu ve Bağımsız Denetim Raporunun özetinin Genel Kurul un bilgisine sunulması ve görüşülmesi, TTK ve SPK hükümleri ile Yönetmelik doğrultusunda hesap dönemine ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu, Denetleme Kurulu Raporu ve Bağımsız Denetim Raporu Genel Kurul un bilgisine sunulacaktır. Söz konusu dokümanlara Şirketimiz merkezinden veya adresindeki internet sitemizden ulaşılması mümkündür. Ayrıca Denetleme Kurulu Raporu ve Bağımsız Denetim Raporu Coca-Cola İçecek A.Ş yılı Faaliyet Raporunda bulunmaktadır. sayfa 3

4 3. Sermaye Piyasası Mevzuatı uyarınca hazırlanan 2012 yılı Konsolide Bilanço ve Gelir Tablosu nun okunması, müzakeresi ve onaya sunulması TTK ve SPK hükümleri ile Yönetmelik doğrultusunda tarihli Konsolide Bilanço ve hesap dönemine ait Kar-Zarar hesapları genel kurulda okunacak, görüşe açılacak ve onaya sunulacaktır. Söz konusu dokümanlara Şirketimiz merkezinden veya adresindeki internet sitemizden ulaşılması mümkündür. 4. Yönetim Kurulu Başkan ve Üyeleri ile Murakıpların 2012 yılı faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibraları hakkında karar verilmesi, TTK ve Yönetmelik hükümleri çerçevesinde Yönetim Kurulu Üyelerimizin 2012 yılı hesap ve faaliyetlerinden dolayı ibra edilmeleri Genel Kurul un onayına sunulacaktır. 5. Görev süresi sona eren Yönetim Kurulu üyelerinin yerine yeniden seçim yapılması, Bağımsız Yönetim Kurulu üyelerinin seçimi, Yönetim Kurulu üyeleri ile Bağımsız Yönetim Kurulu üyelerinin görev süreleri ile ücretlerinin belirlenmesi, Mevcut durumda Yönetim Kurulumuz 12 üyeden oluşmaktadır. Sn. Tuncay Özilhan (Başkan), Sn. Kevin Andrew Warren (Başkan Vekili), Sn. Damian Paul Gammell (Murahhas Aza), Sn. R. Yılmaz Argüden, Sn. Armağan Özgörkey, Sn. Mehmet Hurşit Zorlu, Sn. Salih Metin Ecevit, Sn. Michael A. O'Neill, Sn. Ahmet Cemal Dördüncü, Sn. Kamil Ömer Bozer, Sn. Mehmet Mete Başol ve Sn. Michael Spanos üye olarak görev yapmaktadırlar. Yönetim Kurulu Başkanı ve Üyelerinin görev başlangıç tarihleri olup bir yıl müddetle ve her halükarda yapılacak ilk Olağan Genel Kurul Toplantısında halefleri seçilinceye kadar görev yapmak üzere seçilmişlerdir. Görev süresi dolan Yönetim Kurulu üyelerinin yerine ve SPK nın Seri:IV, No:56 Tebliğine uyum amacıyla üye seçimi gerçekleştirilecektir. 12 kişi olarak önerilen Yönetim Kurulu nda 4 üyenin SPK Kurumsal Yönetim İlkelerinde tanımlanan bağımsızlık kriterlerini taşımaları zorunludur. Kendisine iletilen adayları değerlendiren Kurumsal Yönetim Komitemizin önerisi üzerine Yönetim Kurulumuz tarafından alınan karar ile Sn. Hamit Sedat Eratalar, Sn. Ahmet Cemal Dördüncü, Sn. Michael Spanos ve Sn. Mehmet Mete Başol Bağımsız Yönetim Kurulu üye adayları olarak belirlenmişler ve adaylıkları SPK nın tarih ve sayılı kararı ile onaylanmıştır. Mevcut Yönetim Kurulu Üyelerimizin özgeçmişleri adresinde bulunan internet sitemizde ve faaliyet raporumuzda bulunmaktadır. Yeni Yönetim Kurulu üyesi adaylarının özgeçmişleri ise EK 1 te yer almaktadır. Yönetim Kurulu üyeleri ile denetçilerin aylık brüt ücretleri, TTK ve Yönetmelik hükümleri ile esas sözleşmemizde yer alan esaslar çerçevesinde belirlenecektir. 6. Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereği Yönetim Kurulu tarafından yapılan Bağımsız Denetleme Kuruluşu seçiminin onaylanması Şirketimiz Yönetim Kurulu nun 28 Mart 2013 tarihli kararıyla Denetim Komitesi nin görüşü alınarak, Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yayımlanan Sermaye Piyasasında Bağımsız Denetim Standartları Hakkında Tebliğ esaslarına uygun olarak, şirketimizin 2013 yılına ilişkin sayfa 4

5 finansal tablolarının denetlenmesi için Başaran Nas Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. (a member of PricewaterhouseCoopers) ın seçilmesine ve bu seçimin Genel Kurul un onayına sunulmasına karar verilmiştir. 7. Yönetim Kurulu nun 2012 yılı karının dağıtılması ile ilgili önerisi hakkında karar verilmesi Şirketimiz tarafından Sermaye Piyasası Kurulu nun Seri:XI, No:29 sayılı Tebliği hükümleri çerçevesinde Uluslararası Finansal Raporlama Standartlarına uyumlu olarak hazırlanan ve Güney Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.S (A member firm of Ernst & Young Global Limited) tarafından denetlenen hesap dönemine ait finansal tablolarımıza göre ,81 TL net dönem karı elde edilmiş olup, şirketimizin kar dağıtım politikası uyarınca hazırlanan kâr dağıtım önerimize ilişkin tablo EK 2 de yer almaktadır. Hisse senetlerinde herhangi bir kar payı imtiyazı yoktur. Sermaye Piyasası Kurulunun mevcut düzenlemeleriyle çelişmemek kaydıyla, genel bir kural olarak, yüksek miktarlarda nakit çıkışı gereken yatırım dönemleri haricinde, pay sahiplerine dağıtılabilir kârın %50 sine kadar temettü dağıtılması prensipte kabul edilmiştir. Genel ekonomik şartlarda ortaya çıkan olağanüstü gelişmelerin ve Şirketin uzun vadeli büyümesi için gerekli olan yatırım ve diğer finansman ihtiyaçlarının yol açabileceği özel durumlar haricinde, bu politikanın sürdürülmesi Şirketin temel hedeflerinden biridir. 8. Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde, 2012 yılında yapılan bağış ve yardımlar hakkında Genel Kurul un bilgilendirilmesi Sermaye Piyasası Kurulu nun Seri: IV, No: 27 sayılı Tebliğinin 7. maddesi uyarınca yıl içinde yapılan bağışların genel kurulun bilgisine sunulması gerekmektedir. Sözkonusu madde Genel Kurulun onayına ilişkin olmayıp sadece bilgilendirme amacını taşımaktadır. Ana sözleşmemiz 15. maddesi gereği "Şirketin kurumlar vergisi ile aynı mahiyetteki ödenmesi zorunlu vergi ve fonların indirilmesinden önceki karının, vergi muafiyetini haiz oldukları sürece ve birinci temettü ile birinci tertip yedek akçeye halel gelmemek şartıyla, %2 si Anadolu Eğitim ve Sosyal Yardım Vakfı na ve %1 i B Grubu payların çoğunluğunun belirleyeceği bir vakfa bağış yapılmak üzere ayrılır." Şirket ana sözleşmesinin 15. maddesine uygun olarak 2012 yılı içinde Anadolu Eğitim ve Sosyal Yardım Vakfı na (vergiden muaf vakıf) toplam TL bağışta bulunulmuştur. Kamuya yararlı diğer derneklere de TL bağış yapılmıştır. 9. Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde, Şirket tarafından 2012 yılında 3. kişiler lehine verilmiş olan Teminat, Rehin ve İpotekler ile elde etmiş olduğu gelir veya menfaat hakkında Genel Kurul un bilgilendirilmesi Sermaye Piyasası Kurulu nun tarih ve 28/780 sayılı toplantısında alınan İlke Kararı gereği, Şirketimizin halihazırda 3. kişiler lehine vermiş olduğu teminat, rehin ve ipotek bulunmamaktadır. sayfa 5

6 10. Sermaye Piyasası Kurulu ile T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı ndan gerekli onayların alınmış olması şartıyla, Yönetim Kurulu nun, Şirketimizin Ana Sözleşmesinin Şirketin Adı başlıklı 2., Amaç ve Konu başlıklı 3., Şirket Merkezi ve Şubeleri başlıklı 4., Sermaye başlıklı 6., Pay Nevileri ve Payların Dağılımı başlıklı 7., Yönetim Kurulu başlıklı 8., Şirketin Temsili başlıklı 9., Şirketin Denetimi başlıklı 10., Genel Kurul başlıklı 11., Toplantılarda Komiser Bulunması başlıklı 12., İlanlar başlıklı 13., Hesap Yılı başlıklı 14., Karın Tespit ve Dağıtımı başlıklı 15., Çözümlenemeyen Anlaşmazlık (Deadlock) başlıklı 17., Pay Devri başlıklı 18., Menkul Kıymet ve Diğer Sermaye Piyasası Araçları başlıklı 19. ve Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum başlıklı 20. maddelerinin değiştirilmesi, İhtiyat Akçesi başlıklı 16. Maddenin kaldırılması ve İç Yönerge başlıklı 11. madde eklenmesi hakkındaki önerisine göre Ana Sözleşme değişikliğinin onaylanması ve Ana Sözleşme değişikliği ile ilgili diğer tüm işlemlerin yürütülmesi konularında Şirketimiz Yönetiminin yetkili kılınması Coca-Cola İçecek A.Ş. (CCİ) Yönetim Kurulu nun 1 Nisan 2013 ve 19 Nisan 2013 tarihli kararları ile, Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu nun Kurumsal Yönetim İlkeleri ne uyum doğrultusunda, CCİ Ana Sözleşmesinin Şirketin Adı başlıklı 2., Amaç ve Konu başlıklı 3., Şirket Merkezi ve Şubeleri başlıklı 4., Sermaye başlıklı 6., Pay Nevileri ve Payların Dağılımı başlıklı 7., Yönetim Kurulu başlıklı 8., Şirketin Temsili başlıklı 9., Şirketin Denetimi başlıklı 10., Genel Kurul başlıklı 11., Toplantılarda Komiser Bulunması başlıklı 12., İlanlar başlıklı 13., Hesap Yılı başlıklı 14., Karın Tespit ve Dağıtımı başlıklı 15., Çözümlenemeyen Anlaşmazlık (Deadlock) başlıklı 17., Pay Devri başlıklı 18., Menkul Kıymet ve Diğer Sermaye Piyasası Araçları başlıklı 19. ve Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum başlıklı 20. maddelerinin ekli şekilde tadiline, İhtiyat Akçesi başlıklı 16. Maddenin kaldırılmasına ve İç Yönerge başlıklı 11. madde eklenmesine karar verilmiştir. Yönetim Kurulumuz tarafından Türk Ticaret Kanunu na ve Sermaye Piyasası Kanunu na uyum çerçevesinde ve ayrıca bazı maddelerin geçerliliğini yitirmiş olması, varolan bazı maddelerde de daha yalın bir dil ve açık ifadeler kullanma gereksiniminden dolayı değiştirilmesine karar verilen Şirketimiz Ana Sözleşme Değişikliği için Sermaye Piyasası Kurulu ve Gümrük ve Ticaret Bakanlığı onayları alınmış olup tadil metninin onaylanmış olan son hali EK 3 de yer almaktadır. Genel Kurul toplantısında yukarıda bahsedilen değişiklikler karara bağlanacaktır. 11. Yönetim Kurulunca kabul edilen Genel Kurul un Çalışma Esas ve Usulleri Hakkında İç Yönerge nin Genel Kurul un onayına sunulması Türk Ticaret Kanunu 419. maddesinde Anonim Şirketlerin Yönetim Kurul larının, Genel Kurul un çalışma esas ve usullerine ilişkin kurallarını içeren bir İç Yönerge hazırlaması ve Genel Kurulun onayından sonra yürürlüğe koyması, ayrıca bu iç yönergenin tescil ve ilan edilmesi hüküm altına alınmıştır. Bu doğrultuda hazırlanan ve Yönetim Kurulu tarafından tarihinde onaylanan EK 4 teki Coca-Cola İçecek A.Ş. Genel Kurul unun Çalışma Esas ve Usulleri Hakkında İç Yönerge Genel Kurul da ortaklarımızın onayına sunulacaktır. 12. Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde, yaygın ve süreklilik arz eden ilişkili taraflarla 2012 yılı içerisinde yapılan işlemler hakkında Genel Kurul un bilgilendirilmesi tarihli Seri: IV, No: 52 sayılı tebliğ ile değiştirilen Seri: IV, No:41 Tebliği nin 5. Maddesine göre ise payları borsada işlem gören ortaklıkların, ilişkili taraflarla olan yaygın ve süreklilik arz eden varlık, hizmet ve yükümlülük transferleri işlemlerinin esasları yönetim kurulu kararı ile belirlenir. Söz konusu işlemlerin bir hesap dönemi içerisindeki tutarının SPK sayfa 6

7 düzenlemeleri uyarınca kamuya açıklanacak yıllık finansal tablolarında yer alan aktif toplamının veya brüt satışlar toplamının %10 una veya daha fazlasına ulaşması durumunda, ortaklık Yönetim Kurulu tarafından işlemlerin şartlarına ve piyasa koşulları ile karşılaştırmasına ilişkin olarak bir rapor hazırlanır. Söz konusu rapor yıllık olağan Genel Kurul toplantısından 15 gün önce ortakların incelemesine açılarak söz konusu işlemler hakkında Genel Kurul toplantısında ortaklara bilgi verilir. Bu kapsamda, 2012 yılı içerisinde gerçekleşmiş olan yukarıda açıklanan nitelikteki ilişkili taraf işlemlerimiz hakkında ortaklarımıza bilgi verilecek olup, hazırlanan rapor EK 5 te yer almaktadır. 13. Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince Yönetim Kurulu Üyeleri ve Üst Düzey Yöneticiler için Ücret Politikası kapsamında yapılan ödemeler hakkında Genel Kurul a bilgi verilmesi İlgili düzenlemeler uyarınca oluşturulmuş Yönetim Kurulu üyelerinin ve üst düzey yöneticilerin ücretlendirme esaslarının yer aldığı ücret politikamız çerçevesinde yapılan ödemeler Genel Kurul un bilgisine sunulacaktır. 14. Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde Yönetim hakimiyetini elinde bulunduran pay sahiplerine, Yönetim Kurulu Üyelerine, üst düzey yöneticilere ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî yakınlarına; Şirket veya bağlı ortaklıkları ile çıkar çatışmasına neden olabilecek nitelikte işlem yapabilmeleri, rekabet edebilmeleri hususunda izin verilmesi, SPK nın Seri: IV, No:56 sayılı Kurumsal Yönetim İlkelerinin Belirlenmesine ve Uygulanmasına İlişkin Tebliği nin nolu zorunlu ilkesi uyarınca, yönetim hakimiyetini elinde bulunduran pay sahiplerinin, Yönetim Kurulu üyelerinin, üst düzey yöneticilerin ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî yakınlarının, şirket veya bağlı ortaklıkları ile çıkar çatışmasına neden olabilecek nitelikte işlem yapabilmesi ve rekabet edebilmesi için Genel Kurul tarafından önceden onay verilmeli ve söz konusu işlemler hakkında Genel Kurul da bilgi verilmelidir. Bu düzenlemelerin gereğini yerine getirebilmek amacıyla, söz konusu iznin verilmesi Genel Kurul da ortaklarımızın onayına sunulacaktır. 15. Türk Ticaret Kanunu nun 395. ve 396. maddelerine göre Yönetim Kurulu üyelerine izin verilmesi Yönetim kurulu üyelerimizin TTK nın Şirketle işlem yapma, şirkete borçlanma yasağı başlıklı 395 ve Rekabet Yasağı başlıklı 396. maddeleri çerçevesinde işlem yapabilmeleri ancak Genel Kurul'un onayı ile mümkün olduğundan, söz konusu iznin verilmesi Genel Kurul'da ortaklarımızın onayına sunulacaktır. 16. Kapanış sayfa 7

8 B) COCA-COLA İÇECEK ANONİM ŞİRKETİ 28 MAYIS 2013 TARİHLİ (A) VE (B) GRUBU PAY SAHİPLERİ ÖZEL TOPLANTISI GÜNDEMİ 1. Açılış ve Başkanlık Divanı'nın seçimi, 2. Toplantı tutanağının imzalanması için Başkanlık Divanı'na yetki verilmesi, 3. Sermaye Piyasası Kurulu ile T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı ndan gerekli onayların alınmış olması şartıyla, Yönetim Kurulu nun, Şirketimizin Ana Sözleşmesinin Şirketin Adı başlıklı 2., Amaç ve Konu başlıklı 3., Şirket Merkezi ve Şubeleri başlıklı 4., Sermaye başlıklı 6., Pay Nevileri ve Payların Dağılımı başlıklı 7., Yönetim Kurulu başlıklı 8., Şirketin Temsili başlıklı 9., Şirketin Denetimi başlıklı 10., Genel Kurul başlıklı 11., Toplantılarda Komiser Bulunması başlıklı 12., İlanlar başlıklı 13., Hesap Yılı başlıklı 14., Karın Tespit ve Dağıtımı başlıklı 15., Çözümlenemeyen Anlaşmazlık (Deadlock) başlıklı 17., Pay Devri başlıklı 18., Menkul Kıymet ve Diğer Sermaye Piyasası Araçları başlıklı 19. ve Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum başlıklı 20. maddelerinin değiştirilmesi, İhtiyat Akçesi başlıklı 16. Maddenin kaldırılması ve İç Yönerge başlıklı 11. madde eklenmesi hakkındaki önerisine göre Ana Sözleşme değişikliğinin onaylanması ve Ana Sözleşme değişikliği ile ilgili diğer tüm işlemlerin yürütülmesi konularında Şirketimiz Yönetiminin yetkili kılınması, 4. Kapanış. sayfa 8

9 EKLER: EK 1: Yönetim Kurulu Üye Adaylarının Özgeçmişleri EK 2: Coca-Cola İçecek A.Ş Yılı Karının Dağıtımına İlişkin Kar Dağıtım Teklifi EK 3: Ana Sözleşme Değişiklikleri EK 4: Coca-Cola İçecek A.Ş. Genel Kurul unun Çalışma Esas ve Usulleri Hakkında İç Yönerge EK 5: Coca-Cola İçecek A.Ş Yılı İlişkili Taraf İşlemlerine İlişkin Rapor sayfa 9

10 EK 1: YÖNETİM KURULU ÜYE ADAYLARININ ÖZGEÇMİŞLERİ Tuncay Özilhan Yönetim Kurulu Üye Adayı 1996 yılında Coca-Cola İçecek A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı olan Tuncay Özilhan ın 1977 yılında Erciyas Biracılık Genel Müdürlüğü ile başlayan iş hayatı, Anadolu Endüstri Holding Bira Grubu Koordinatörlüğü, Anadolu Endüstri Holding Genel Koordinatörlüğü ve 1984 yılında atandığı Anadolu Endüstri Holding İcra Başkanlığı görevleri ile devam etti yılından bu yana Anadolu Grubu Yönetim Kurulu Başkanlığı görevini sürdüren Özilhan, bu görevinin yanı sıra başta Anadolu Efes Biracılık ve Coca-Cola Satış ve Dağıtım olmak üzere birçok grup şirketinin yönetim kurulu başkanlıklarını da yürütmektedir yılları arasında TÜSİAD (Türk Sanayici ve İşadamları Derneği) Başkanlığı görevini üstlenen Özilhan, halen TÜSİAD Yüksek İstişare Konseyi Başkan Yardımcısı dır. Aynı zamanda DEİK Türk-Rus İş Konseyi Başkanı, Estonya Fahri Konsolosu ve Anadolu Efes Spor Kulübü Başkanlığı nı da yürütmektedir. İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi mezunu olan Özilhan, Long Island Üniversitesi nden MBA derecesine sahiptir. Kevin Andrew Warren Yönetim Kurulu Üye Adayı İngiltere Bristol Üniversitesi nin Hukuk bölümünden mezun oldu ve sonrasında eğlence ve içecek sektöründe geniş deneyim kazandı. Kariyerinin ilk yıllarında ABD de The Walt Disney Company de ve İngiltere de eğlence sektöründe çeşitli kuruluşlarda çalıştı da İngiltere de içecek sektöründe Cadbury Schweppes te çalışmaya başladı yılında katıldığı Coca-Cola Enterprises (CCE) bünyesinde çeşitli üst düzey ticari liderlik rolleri üstlendi te CCE Ltd. GB Bölge Başkan Yardımcısı ve Genel Müdürü olarak atandı yılında Başkan olarak atandığı CCE Kanada birimi onun liderliği altında benzersiz bir büyüme gösterdi yılında The Coca-Cola Company nin (TCCC) CCE Kuzey Amerika birimini devralmasını takiben Coca- Cola Refreshments (CCR) Kanada Başkanı ve CCR Kuzey Amerika yönetici liderlik takımı üyesi olarak TCCC ye dahil oldu. Ocak 2012 de TCCC Şişeleme Yatırımları Grubu Rusya, Orta Doğu ve Afrika Bölge Direktörlüğü görevine atandı. Halihazırda BAE, Umman, Bahreyn ve Katar da dahil olmak üzere Orta Doğu daki şişeleme faaliyetlerinden sorumlu bulunmakta, ayrıca Mısır daki şişeleme işleri, Güney Afrika daki Shanduka Beverages ve Rusya daki Nidan meyve suyu işi ile ilgilenmektedir. Warren aynı zamanda birçok bağımsız Coca-Cola şişeleme şirketinin yönetim kurulunda TCCC yi temsil etmektedir. Damian Paul Gammell Yönetim Kurulu Üye Adayı 1 Ocak 2012 den geçerli olmak üzere Damian P. Gammell, Yönetim Kurulu Üyesi ve Murahhas Aza olarak atandı. Coca-Cola sisteminde 20 yıllık deneyimi içerisinde Avrupa ve Avustralya da pek çok ticari ve üst yönetim rolü üstlenen Damian P. Gammell, yılları arasında Coca-Cola Hellenic Rusya CEO su olarak çalıştıktan sonra, 2005 yılında çalışanı ile Coca-Cola nın en büyük 5. pazarı olan Almanya daki şişeleme grubunun CEO su görevine getirildi. Gammell, 6 yıllık bu süre zarfında şirketin istikrarlı bir şekilde satış hacmi ve kârlılık açısından büyümesine liderlik etti yılında Davos Dünya Ekonomik Forumu tarafından Genç Dünya Liderleri (Young Global Leader) arasında gösterilen Gammell halen pek çok global sivil toplum inisiyatifinde ve Dünya Ekonomik Forumu Sağlık Komitesinde görev alıyor. Dublin College of Marketing mezunu olan Gammell lisansüstü eğitimini Değişim Yönetimi alanında Oxford Üniversitesi ve Paris Yüksek Ticaret Okulu HEC de tamamladı. sayfa 10

11 Dr. Yılmaz Argüden Yönetim Kurulu Üye Adayı Dr. R. Yılmaz Argüden, geliştirdiği yaratıcı ve yenilikçi yönetim stratejileri ile tanınan, ARGE Danışmanlık ın Yönetim Kurulu Başkanlığını yürütmektedir. Deneyimleri özel sektörden, kamu sektörüne ve uluslararası kuruluşlara; sivil toplum örgütlerinden, akademik hayata kadar geniş bir yelpazeyi kapsamaktadır. ARGE Danışmanlık, Avrupa Parlamentosu nda kurumsal sosyal sorumluluk alanındaki çalışmaları nedeniyle Geleceği Şekillendiren en iyi üç şirket arasında değerlendirilmiştir ve BM Küresel İlkeler Anlaşmasını imzalayan ilk Türk şirketidir. Ayrıca, Rothschild yatırım bankasının Türkiye Yönetim Kurulu Başkanlığı görevinin yanı sıra yurt içinde ve dışında çeşitli kuruluşların yönetim kurullarında da görev alan Dr. Argüden, deneyimlerini Boğaziçi Üniversitesi nde, Koç Üniversitesi nde ve Harp Akademilerinde strateji dersi vererek, kitapları ve köşe yazılarıyla paylaşmaktadır. Yönetim kurulları ve yönetişim konusundaki çalışmalarıyla dünyada tanınan, kitapları ve makaleleri birçok dilde yayınlanan Dr. Argüden, üresel Yönetişim Forumu Yüksek Danışma Kurulu üyeliği ve OECD Özel Sektör Danışma Kurulunun Yönetişim Komitesi Başkan Yardımcılığı yaptı. Pek çok sivil toplum kuruluşunun kuruculuğunu ve liderliğini üstlenen Dr. Argüden halen BM Küresel İlkeler Sözleşmesi Ulusal Temsilciliğini de yürütmektedir. Stratejik Liderlik, Üstün Vatandaşlık, Seçkin Kariyer gibi birçok ödül sahibi olan Dr. Argüden, yaşam kalitesini yükseltme konusundaki çalışmaları nedeniyle Dünya Ekonomik Forumu tarafından Geleceğin 100 Global Lideri arasına seçilmiştir. Armağan Özgörkey Yönetim Kurulu Üye Adayı 1998 yılından beri Coca-Cola İçecek A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi olan Armağan Özgörkey lisans diplomasını Oglethorpe Üniversitesi nden muhasebe alanında almıştır. Çalışma hayatına 1985 yılında Türkiye de Coca-Cola şişeleme şirketinde başlamış, 1995 yılına kadar Ege ve Akdeniz bölgeleri ile Romanya dan sorumlu CEO olarak görev yapmıştır yılında Efes İçecek Grubu bünyesine katılarak Romanya da Doğu Avrupa Bölgesi Başkan Yardımcılığı görevini üstlenmiş, görevi süresince şirketin Romanya ve Rusya da yaptığı yatırım projeleriyle ilgilenmiştir. Özgörkey 1997 yılından beri plastik, ambalaj, meyve suyu özü ve alkolsüz içecekler alanlarında yoğunlaşmış bir aile şirketi olan Özgörkey Holding A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanlığı görevine devam etmektedir yılından beri meyve suyu özü ve sebze suyu üretimi ile meyve yetiştiriciliği alanlarında faaliyet gösteren Anadolu Etap Tarım ve Gıda Ürünleri şirketinin İcra Kurulu üyesidir yılından beri ise paketleme ve meyve suyu sektöründe faaliyet gösteren Özgörkey Yatırım Holding A.Ş. şirketinde CEO ve paketleme bölümü (Etapak) başkanlığı görevlerini yürütmektedir. Armağan Özgörkey 2002 yılında Romanya Devlet Nişanı ile onurlandırılmış olup halihazırda Romanya nın Antalya Fahri Konsolosluğu görevini yürütmektedir yılları arasında Türkiye Binicilik Federasyonu Başkanlığı yapmış olan Özgörkey, Avrupa Binicilik Federasyonu (EEF) Başkan Yardımcısı ve Uluslararası Binicilik Federasyonu (FEI) Grup Başkanıdır. Mehmet Hurşit Zorlu Yönetim Kurulu Üye Adayı 2004 yılında Coca-Cola İçecek A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi olan M. Hurşit Zorlu, yüksek öğrenimini İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesinde tamamladı. Toz Metal ve Türk Hava Yollarında çeşitli görevlerde bulunduktan sonra 1984 yılında Anadolu Grubuna bağlı Efes İçecek Grubunda Pazarlama Uzmanı olarak göreve başladı. Efes İçecek Grubundaki kariyeri boyunca sırası ile Pazarlama Şefi, Proje Geliştirme Müdür Yardımcılığı, Proje Geliştirme Müdürlüğü, İş Geliştirme ve Yatırımcı İlişkileri Direktörlüğü gibi çeşitli görevler üstlendi yılları sayfa 11

12 arasında Efes İçecek Grubu Mali İşler ve Yatırımcı İlişkileri Direktörlüğü, yılları arasında Anadolu Grubu Mali İşler Başkanlığı görevlerini yürüttü. Ocak 2013 tarihinde Anadolu Grubu İcra Başkan Yardımcılığı görevine atanan M. Hurşit Zorlu, Anadolu Grubu nun çeşitli şirketlerinde de Yönetim Kurulu üyesi olarak görev yapmaktadır. Ayrıca TKYD, TÜYİD, TEİD ve KOTEDER gibi derneklerde de yönetim kurulu üyesi olarak görev üstlenmiştir. Salih Metin Ecevit Yönetim Kurulu Üye Adayı 1946 yılında doğan S. Metin Ecevit, 1967 yılında Siyasal Bilgiler Fakültesi ni bitirdikten sonra 1976 yılında Syracuse Üniversitesi nden ekonomi alanında yüksek lisans derecesi almıştır yılları arasında Maliye Bakanlığı nda Hesap Uzmanı ve Gelirler Genel Müdür Yardımcısı olarak görev yapmıştır den itibaren çalışmakta olduğu Anadolu Grubu nun otomotiv şirketlerinde Genel Müdür, Murahhas Aza ve Yönetim Kurulu Başkanı olarak görev almıştır yılında Otomotiv Grubu Başkanı iken Grubun yaş yönetmeliği gereği emekli olmuştur yılları arasında İthal Otomobilleri Türkiye Mümessilleri Derneği nde Yönetim Kurulu Üyeliği ve Yönetim Kurulu Başkanlığı yapmıştır. Halen Anadolu Grubu şirketlerinin birçoğunda Yönetim Kurulu Üyesi ve Yazıcılar Holding A.Ş. de Yönetim Kurulu Başkanı olarak görevine devam etmektedir. Michael A. O Neill Yönetim Kurulu Üye Adayı Michael A. O Neill 1969 yılında Endüstri Mühendisi olarak Dublin Rathmines College den mezun oldu yılında İrlanda Dış Ticaret Servisi nde çalışmaya başladı ve çalışması süresince İrlanda Moskova Büyükelçiliği Ticaret Ataşeliği, Almanya, Avusturya ve İsviçre den sorumlu direktörlükler gibi farklı görevlerde bulundu. O Neill aynı zamanda yılları arasında İrlanda Gıda ve İçecek İhracat Girişimi Direktörü olarak görev yaptı yılında TCCC ye katılan Michael A. O Neill, 1996 yılına kadar Avrasya Bölge Direktörlüğü görevini üstlendi yıllarında ise TCCC nin 11 ülkeyi kapsayan Kuzey Ülkeleri ve Kuzey Avrasya Bölümü Başkanı olarak görev yaptı. Şubat 2006 Mart 2012 tarihleri arasında Coca-Cola İçecek teceo olarak görev yapan O Neill, halihazırda Coca-Cola İçecek yönetim kurulu üyesi ve Yunan süt ürünleri şirketi Dodoni SA nın yönetim kurulu başkanıdır. Ahmet Cemal Dördüncü Bağımsız Yönetim Kurulu Üye Adayı 1953 yılında İstanbul da doğan Ahmet Cemal Dördüncü, lise öğrenimini Çukurova Koleji nde tamamladıktan sonra Çukurova Üniversitesi nden lisans derecesi almış, Mannheim ve Hanover Üniversitelerinde lisansüstü çalışmalar yapmıştır. Mesleki kariyerine 1981 yılında Almanya da başlayan Dördüncü, 1987 yılında Sabancı topluluğuna katılmış ve çeşitli yönetim pozisyonlarında çalışmış, yılları arasında topluluğa bağlı yurt dışı şirketlerde Yönetim Kurulu Başkanlığı ve Genel Müdürlük görevlerini yürütmüştür yılından itibaren Sabancı Holding İş Geliştirme ve Stratejik Planlama Grup Başkanı olarak görev yapan Dördüncü, yılları arasında ise CEO ve Yönetim Kurulu Üyesi olarak görev almıştır. Ahmet Dördüncü bir önceki TÜSİAD Enerji Çalışma Grubu Başkanı, Endeavor Türkiye Üyesi ve Ulusal İnovasyon Girişimi Kurucu Üyesidir. Halihazırda Akkök Şirketler Grubu nda CEO olarak görev yapmaktadır. Ahmet Dördüncü Coca-Cola İçecek A.Ş. ve Anadolu Grubu şirketlerinde son on yıl içerisinde toplam 6 yıldan fazla yönetim kurulu üyeliği yapmamıştır. Ayrıca, Coca-Cola İçecek A.Ş. ve Anadolu Grubu şirketlerinde son 5 yıl içerisinde icracı yönetim kurulu üyeliği görevinde bulunmamıştır. sayfa 12

Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı

Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı sayfa 1 Yönetim Kurulumuzun 25.04.2012 tarihli toplantısında, Şirketimiz Pay Sahipleri nin TTK nın 368. maddesi uyarınca ilanlı olarak aşağıda yazılı gündem maddelerini

Detaylı

ANADOLU EFES BĠRACILIK VE MALT SANAYĠĠ A.ġ. GENEL KURUL BĠLGĠLENDĠRME DOKÜMANI

ANADOLU EFES BĠRACILIK VE MALT SANAYĠĠ A.ġ. GENEL KURUL BĠLGĠLENDĠRME DOKÜMANI ANADOLU EFES BĠRACILIK VE MALT SANAYĠĠ A.ġ. GENEL KURUL BĠLGĠLENDĠRME DOKÜMANI Yönetim Kurulumuzun 26.04.2013 tarihli toplantısında, Şirketin 2012 takvim yılı işlemlerinden dolayı Yıllık Ortaklar Olağan

Detaylı

ADEL KALEMCİLİK TİCARET VE SANAYİ A.Ş. NİN 2013 YILINA AİT 3 NİSAN 2014 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA İLİŞKİN BİLGİLENDİRME DOKÜMANI

ADEL KALEMCİLİK TİCARET VE SANAYİ A.Ş. NİN 2013 YILINA AİT 3 NİSAN 2014 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA İLİŞKİN BİLGİLENDİRME DOKÜMANI ADEL KALEMCİLİK TİCARET VE SANAYİ A.Ş. NİN 2013 YILINA AİT 3 NİSAN 2014 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA İLİŞKİN BİLGİLENDİRME DOKÜMANI Şirketimiz Ortaklar Olağan Genel Kurul Toplantısı, 2013 yılı

Detaylı

İÇİNDEKİLER. 2. Pay Sahiplerinin, SPK veya Diğer Kamu Otoritelerinin Gündeme Madde Konulmasına İlişkin Talepleri Hakkında Bilgi 3

İÇİNDEKİLER. 2. Pay Sahiplerinin, SPK veya Diğer Kamu Otoritelerinin Gündeme Madde Konulmasına İlişkin Talepleri Hakkında Bilgi 3 İÇİNDEKİLER Olağan Genel Kurul Çağrı Metni 1 SPK Düzenlemeleri Kapsamında Ek Açıklamalarımız 1. Ortaklık Yapısı ve Oy Hakları 3 2. Pay Sahiplerinin, SPK veya Diğer Kamu Otoritelerinin Gündeme Madde Konulmasına

Detaylı

AKİŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. NİN 2012 YILINA AİT 17 MAYIS 2013 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA İLİŞKİN BİLGİLENDİRME DÖKÜMANIDIR

AKİŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. NİN 2012 YILINA AİT 17 MAYIS 2013 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA İLİŞKİN BİLGİLENDİRME DÖKÜMANIDIR AKİŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. NİN 2012 YILINA AİT 17 MAYIS 2013 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA İLİŞKİN BİLGİLENDİRME DÖKÜMANIDIR Şirketimizin 2012 yılına ait Olağan Genel Kurul Toplantısı

Detaylı

ADEL KALEMCİLİK TİCARET VE SANAYİ A.Ş. NİN 2014 YILINA AİT 9 NİSAN 2015 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA İLİŞKİN BİLGİLENDİRME DOKÜMANI

ADEL KALEMCİLİK TİCARET VE SANAYİ A.Ş. NİN 2014 YILINA AİT 9 NİSAN 2015 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA İLİŞKİN BİLGİLENDİRME DOKÜMANI ADEL KALEMCİLİK TİCARET VE SANAYİ A.Ş. NİN 2014 YILINA AİT 9 NİSAN 2015 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA İLİŞKİN BİLGİLENDİRME DOKÜMANI Şirketimiz Ortaklar Olağan Genel Kurul Toplantısı, 2014 yılı

Detaylı

ANADOLU ISUZU OTOMOTĠV SANAYĠ VE TĠCARET A.ġ. 2013 YILINA AĠT 17 NĠSAN 2014 TARĠHLĠ ORTAKLAR OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI BĠLGĠLENDĠRME DÖKÜMANI

ANADOLU ISUZU OTOMOTĠV SANAYĠ VE TĠCARET A.ġ. 2013 YILINA AĠT 17 NĠSAN 2014 TARĠHLĠ ORTAKLAR OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI BĠLGĠLENDĠRME DÖKÜMANI ANADOLU ISUZU OTOMOTĠV SANAYĠ VE TĠCARET A.ġ. 2013 YILINA AĠT 17 NĠSAN 2014 TARĠHLĠ ORTAKLAR OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI BĠLGĠLENDĠRME DÖKÜMANI Şirketimiz Ortaklar Olağan Genel Kurul Toplantısı; aşağıda

Detaylı

TAV Havalimanları Holding Anonim Şirketi 2011 Olağan Genel Kurul Bilgilendirme Dökümanı

TAV Havalimanları Holding Anonim Şirketi 2011 Olağan Genel Kurul Bilgilendirme Dökümanı TAV Havalimanları Holding Anonim Şirketi 2011 Olağan Genel Kurul Bilgilendirme Dökümanı Şirketimizin 2011 yılına ait Hissedarlar Olağan Genel Kurul Toplantısı aşağıdaki gündemi görüşüp, karara bağlamak

Detaylı

ANADOLU EFES BĠRACILIK VE MALT SANAYĠĠ A.ġ. 31.03.2014 Tarihinde Sona Eren Üç Aylık Döneme İlişkin Ara Dönem Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu

ANADOLU EFES BĠRACILIK VE MALT SANAYĠĠ A.ġ. 31.03.2014 Tarihinde Sona Eren Üç Aylık Döneme İlişkin Ara Dönem Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ANADOLU EFES BĠRACILIK VE MALT SANAYĠĠ A.ġ. 31.03.2014 Tarihinde Sona Eren Üç Aylık Döneme İlişkin Ara Dönem Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ĠÇĠNDEKĠLER 1. Genel BakıĢ 2. Kurumsal Yapı 3. Dönem Ġçindeki

Detaylı

SÖKTAŞ TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET A.Ş. 2012 YILINA AİT 25 NİSAN 2013 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA İLİŞKİN BİLGİLENDİRME DOKÜMANI

SÖKTAŞ TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET A.Ş. 2012 YILINA AİT 25 NİSAN 2013 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA İLİŞKİN BİLGİLENDİRME DOKÜMANI SÖKTAŞ TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET A.Ş. 2012 YILINA AİT 25 NİSAN 2013 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA İLİŞKİN BİLGİLENDİRME DOKÜMANI Şirketimizin 2012 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı, aşağıda

Detaylı

ANADOLU ISUZU OTOMOTİV SANAYİ VE TİCARET A.Ş. 2014 YILINA AİT 15 NİSAN 2015 TARİHLİ ORTAKLAR OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI BİLGİLENDİRME DÖKÜMANI

ANADOLU ISUZU OTOMOTİV SANAYİ VE TİCARET A.Ş. 2014 YILINA AİT 15 NİSAN 2015 TARİHLİ ORTAKLAR OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI BİLGİLENDİRME DÖKÜMANI ANADOLU ISUZU OTOMOTİV SANAYİ VE TİCARET A.Ş. 2014 YILINA AİT 15 NİSAN 2015 TARİHLİ ORTAKLAR OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI BİLGİLENDİRME DÖKÜMANI Şirketimiz Ortaklar Olağan Genel Kurul Toplantısı; aşağıda

Detaylı

KOÇ HOLDİNG A.Ş. NİN 2012 YILINA AİT 10 NİSAN 2013 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA İLİŞKİN BİLGİLENDİRME DOKÜMANI

KOÇ HOLDİNG A.Ş. NİN 2012 YILINA AİT 10 NİSAN 2013 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA İLİŞKİN BİLGİLENDİRME DOKÜMANI KOÇ HOLDİNG A.Ş. NİN 2012 YILINA AİT 10 NİSAN 2013 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA İLİŞKİN BİLGİLENDİRME DOKÜMANI Şirketimizin 2012 yılına ilişkin Ortaklar Olağan Genel Kurul Toplantısı 10 Nisan

Detaylı

MİGROS TİCARET A.Ş. 09 NİSAN 2015 TARİHİNDE YAPILACAK 2014 YILI FAALİYETLERİNE İLİŞKİN OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI BİLGİLENDİRME DÖKÜMANI

MİGROS TİCARET A.Ş. 09 NİSAN 2015 TARİHİNDE YAPILACAK 2014 YILI FAALİYETLERİNE İLİŞKİN OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI BİLGİLENDİRME DÖKÜMANI MİGROS TİCARET A.Ş. 09 NİSAN 2015 TARİHİNDE YAPILACAK 2014 YILI FAALİYETLERİNE İLİŞKİN OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI BİLGİLENDİRME DÖKÜMANI Şirketimizin 2014 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı, 2014 faaliyet

Detaylı

ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ A.Ş. 31.03.2015 Tarihinde Sona Eren Üç Aylık Döneme İlişkin Ara Dönem Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu

ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ A.Ş. 31.03.2015 Tarihinde Sona Eren Üç Aylık Döneme İlişkin Ara Dönem Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ A.Ş. 31.03.2015 Tarihinde Sona Eren Üç Aylık Döneme İlişkin Ara Dönem Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu 1. Genel Bakış: Türkiye, Rusya, Bağımsız Devletler Topluluğu,

Detaylı

PARSAN MAKİNA PARÇALARI SANAYİİ A.Ş. NİN 2014 YILINA AİT 30 MART 2015 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA İLİŞKİN BİLGİLENDİRME NOTU

PARSAN MAKİNA PARÇALARI SANAYİİ A.Ş. NİN 2014 YILINA AİT 30 MART 2015 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA İLİŞKİN BİLGİLENDİRME NOTU PARSAN MAKİNA PARÇALARI SANAYİİ A.Ş. NİN 2014 YILINA AİT 30 MART 2015 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA İLİŞKİN BİLGİLENDİRME NOTU 1. 30.03.2015 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA DAVET Şirketimiz

Detaylı

MĠGROS TĠCARET A.ġ. 25 EYLÜL 2013 TARĠHĠNDE YAPILACAK 2012 YILI FAALĠYETLERĠNE ĠLĠġKĠN OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI BĠLGĠLENDĠRME DÖKÜMANI

MĠGROS TĠCARET A.ġ. 25 EYLÜL 2013 TARĠHĠNDE YAPILACAK 2012 YILI FAALĠYETLERĠNE ĠLĠġKĠN OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI BĠLGĠLENDĠRME DÖKÜMANI MĠGROS TĠCARET A.ġ. 25 EYLÜL 2013 TARĠHĠNDE YAPILACAK 2012 YILI FAALĠYETLERĠNE ĠLĠġKĠN OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI BĠLGĠLENDĠRME DÖKÜMANI Şirketimizin Ortaklar Olağan Genel Kurul Toplantısı, 2012 faaliyet

Detaylı

İHLAS GAZETECİLİK A.Ş. 2011 YILI ADİ PAY SAHİPLERİ VE A GRUBU İMTİYAZLI PAY SAHİPLERİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA İLİŞKİN BİLGİLENDİRME DÖKÜMANI

İHLAS GAZETECİLİK A.Ş. 2011 YILI ADİ PAY SAHİPLERİ VE A GRUBU İMTİYAZLI PAY SAHİPLERİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA İLİŞKİN BİLGİLENDİRME DÖKÜMANI İHLAS GAZETECİLİK A.Ş. 2011 YILI ADİ PAY SAHİPLERİ VE A GRUBU İMTİYAZLI PAY SAHİPLERİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA İLİŞKİN BİLGİLENDİRME DÖKÜMANI Şirketimiz ortaklar Olağan Genel Kurul Toplantısı 2011

Detaylı

AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş. OLAĞAN GENEL KURUL BİLGİLENDİRME DOKÜMANI

AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş. OLAĞAN GENEL KURUL BİLGİLENDİRME DOKÜMANI AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş. OLAĞAN GENEL KURUL BİLGİLENDİRME DOKÜMANI Aksa Enerji Üretim A.Ş. 5 Ağustos 2014 tarihli Olağan Genel Kurul Toplantısı Bilgilendirme Dokümanı 1 AKSA ENERJİ ÜRETİM ANONİM ŞİRKETİ

Detaylı

KRİSTAL KOLA VE MEŞRUBAT SAN.TİC.A.Ş. NİN 2011 YILINA AİT 30/05/2012 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA İLİŞKİN BİLGİLENDİRME DOKÜMANI

KRİSTAL KOLA VE MEŞRUBAT SAN.TİC.A.Ş. NİN 2011 YILINA AİT 30/05/2012 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA İLİŞKİN BİLGİLENDİRME DOKÜMANI KRİSTAL KOLA VE MEŞRUBAT SAN.TİC.A.Ş. NİN 2011 YILINA AİT 30/05/2012 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA İLİŞKİN BİLGİLENDİRME DOKÜMANI Şirketimizin, 2011 yılı Olağan Genel Kurulu 30/05/2012 günü saat

Detaylı

2011 YILI OLAĞAN GENEL KURUL BİLGİLENDİRME DÖKÜMANI:

2011 YILI OLAĞAN GENEL KURUL BİLGİLENDİRME DÖKÜMANI: TAÇ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. 2011 YILI OLAĞAN GENEL KURUL BİLGİLENDİRME DÖKÜMANI: TAÇ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI NDAN 2011 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA DAVET 26.06.2012 tarihinde

Detaylı

MĠGROS TĠCARET A.ġ. 28 HAZĠRAN 2012 TARĠHĠNDE YAPILACAK 2011 YILI FAALĠYETLERĠNE ĠLĠġKĠN OLAĞAN GENEL KURUL BĠLGĠLENDĠRME DÖKÜMANI

MĠGROS TĠCARET A.ġ. 28 HAZĠRAN 2012 TARĠHĠNDE YAPILACAK 2011 YILI FAALĠYETLERĠNE ĠLĠġKĠN OLAĞAN GENEL KURUL BĠLGĠLENDĠRME DÖKÜMANI MĠGROS TĠCARET A.ġ. 28 HAZĠRAN 2012 TARĠHĠNDE YAPILACAK 2011 YILI FAALĠYETLERĠNE ĠLĠġKĠN OLAĞAN GENEL KURUL BĠLGĠLENDĠRME DÖKÜMANI Şirketimizin Ortaklar Olağan Genel Kurul Toplantısı, 2011 yılı çalışmalarını

Detaylı

TEKFEN HOLDİNG A.Ş. YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI NDAN OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI ÇAĞRISI

TEKFEN HOLDİNG A.Ş. YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI NDAN OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI ÇAĞRISI TEKFEN HOLDİNG A.Ş. YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI NDAN OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI ÇAĞRISI Şirketimizin yıllık Olağan Genel Kurul toplantısı 28 Mayıs 2012 Pazartesi günü saat 11:00 de Büyükdere Caddesi No.209

Detaylı

YAZICILAR HOLDİNG A.Ş. GENEL KURUL BİLGİLENDİRME DOKÜMANI

YAZICILAR HOLDİNG A.Ş. GENEL KURUL BİLGİLENDİRME DOKÜMANI YAZICILAR HOLDİNG A.Ş. GENEL KURUL BİLGİLENDİRME DOKÜMANI Yönetim Kurulumuz un 06.04.2010 tarihli toplantısında, Şirketin 2009 takvim yılı faaliyetlerinden dolayı Ortaklar Olağan Genel Kurul Toplantısı

Detaylı

İHLAS GAZETECİLİK A.Ş. / IHGZT, 2013 [IHGZT] 08.03.2013 17:56:25

İHLAS GAZETECİLİK A.Ş. / IHGZT, 2013 [IHGZT] 08.03.2013 17:56:25 İHLAS GAZETECİLİK A.Ş. / IHGZT, 2013 [IHGZT] 08.03.2013 17:56:25 Genel Kurul Toplantısı Çağrısı Merkez Mahallesi 29 Ekim Cad. İhlas Plaza Adres No:11 A/41 Yenibosna-Bahçelievler/İSTANBUL Telefon 212-4543000

Detaylı

İHLAS MADENCİLİK ANONİM ŞİRKETİ 31/05/2012 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI BİLGİLENDİRME DOKÜMANI

İHLAS MADENCİLİK ANONİM ŞİRKETİ 31/05/2012 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI BİLGİLENDİRME DOKÜMANI İHLAS MADENCİLİK ANONİM ŞİRKETİ 31/05/2012 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI BİLGİLENDİRME DOKÜMANI Şirketimiz ortaklar Olağan Genel Kurul Toplantısı 2011 yılı çalışmalarını incelemek ve aşağıda belirtilen

Detaylı

Genel Kurul toplantımıza tüm hak ve menfaat sahipleri ile medya (basın-yayın organları) davetlidir.

Genel Kurul toplantımıza tüm hak ve menfaat sahipleri ile medya (basın-yayın organları) davetlidir. TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş. NİN 2011 YILINA AİT 25.05.2012 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA İLİŞKİN BİLGİLENDİRME DOKÜMANI Şirketimiz Ortaklar Olağan Genel Kurul Toplantısı 2011 faaliyet

Detaylı

AKİŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. NİN 2013 YILINA AİT 28 MART 2014 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA İLİŞKİN BİLGİLENDİRME DÖKÜMANIDIR

AKİŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. NİN 2013 YILINA AİT 28 MART 2014 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA İLİŞKİN BİLGİLENDİRME DÖKÜMANIDIR AKİŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. NİN 2013 YILINA AİT 28 MART 2014 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA İLİŞKİN BİLGİLENDİRME DÖKÜMANIDIR Şirketimizin 2013 yılına ait Olağan Genel Kurul Toplantısı,

Detaylı

PINAR SÜT MAMULLERİ SANAYİİ A.Ş. 15 MAYIS 2012 TARİHLİ 2011 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA İLİŞKİN BİLGİLENDİRME DOKÜMANI Şirketimiz 2011 yılına ilişkin Olağan Genel Kurul Toplantısı, aşağıdaki gündemdeki

Detaylı

2. Pay Sahiplerinin, SPK veya Diğer Kamu Otoritelerinin Gündeme Madde Konulmasına İlişkin Talepleri Hakkında Bilgi 4

2. Pay Sahiplerinin, SPK veya Diğer Kamu Otoritelerinin Gündeme Madde Konulmasına İlişkin Talepleri Hakkında Bilgi 4 İÇİNDEKİLER Olağan Genel Kurul Çağrı Metni 2 SPK Düzenlemeleri Kapsamında Ek Açıklamalarımız 1. Ortaklık Yapısı ve Oy Hakları 4 2. Pay Sahiplerinin, SPK veya Diğer Kamu Otoritelerinin Gündeme Madde Konulmasına

Detaylı

1-) 15 TEMMUZ 2015 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA DAVET

1-) 15 TEMMUZ 2015 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA DAVET KATMERCİLER ARAÇ ÜSTÜ EKİPMAN SANAYİ VE TİCARET A.Ş. NİN 2014 YILINA AİT 15.07.2015 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA İLİŞKİN BİLGİLENDİRME DOKÜMANI 1-) 15 TEMMUZ 2015 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL

Detaylı