"Saðlýða 454 milyon lira yatýrým yaptýk"

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download ""Saðlýða 454 milyon lira yatýrým yaptýk""

Transkript

1 Ýhracatýmýz istikrarlý artýyor Gümrük Müdürü Erdoðan Erarslan, Çorum'da ihracatýn son 5 yýlda istikrarlý þekilde arttýðýný söyledi.gümrük Haftasý nedeniyle yaptýðý açýklamada Çorum'un ihracat ve ithalat rakamlarý hakkýnda bilgi veren Erdoðan Erarslan, 2012 yýlýnda 48 milyon 635 bin 085 dolar ihracat 2 milyon 446 bin 953 dolar ithalat, 2013'te 48 milyon 207 bin 684 dolar ihracat 6 milyon 512 bin 550 dolar ithalat, 2014 ise 52 milyon 082 bin 910 dolar ihracat ve 10 milyon 608 bin 392 dolar ithalat yapýldýðýný belirtti. 7 DE 27 OCAK 2015 SALI 40 KURUÞ 1 milyon 040 lira kira bedeli ödendi 5 DE Bu köpekleri bulundurmak yasak "Saðlýða 454 milyon lira yatýrým yaptýk" Orman ve Su Ýþleri Bakanlýðý Çorum Þube Müdürü Mahmut Temel, yaptýðý açýklamada tehlikeli olarak belirlenen köpeklerin bulundurulmasýnýn yasak olduðunu ifade ederek aksi takdirde para cezasý kestiklerini belirtti. Sayfa 5 DE Ýnsülin dirençli bayanlara özel uygulama Milletvekili Baðcý'dan Ceylan'a teþekkür Çorum Milletvekili AK Parti Ekonomi Ýþleri Baþkan Yardýmcýsý Dr. Cahit Baðcý bir mesaj yayýnlayarak AK Parti eski Ýl Baþkaný Ahmet Sami Ceylan'a teþekkür ederek, yeni Ýl Baþkaný Rumi Bekiroðlu'na baþarýlar diledi. Baðcý mesajýnda þu ifadelere yer verdi: "Önceleri Merkez Ýlçe Baþkanlýðýmýzý ve 4 yýldýr da Ýl Baþkanlýðýmýzý yapan ve 5.Olaðan Kongremizde görevi Ýl Baþkan Yardýmcýsý ve Siyasi ve Hukuki Ýþler Baþkaný Av.Rumi Bekiroðlu'na devreden Ahmet Sami Ceylan kardeþime, partimize ve Çorumumumuz'a verdiði emeði, hizmetleri ve katkýlarý için teþekkür... 4 DE AK Parti Çorum Milletvekili ve TBMM Ýdare Amiri Salim Uslu, AK Parti iktidarýnda Çorum'a 454 milyon TL'lik saðlýk yatýrýmý yapýldýðýný açýkladý. AK Parti Çorum Milletvekili Salim Uslu, Kamu Hastaneleri Birliði Genel Sekreterliðini ziyaret etti. AK Parti Çorum Ýl Baþkaný Rumi Bekiroðlu, AK Parti Merkez Ýlçe Baþkaný Yaþar Anaç, Ýl Genel Meclisi Baþkaný Halil Ýbrahim Kaya'nýn da hazýr bulunduðu ziyarette Uslu, Genel Sekreterlik görevine atanan Opr.Dr. Ömer Sobacý'ya yeni görevinde baþarýlar diledi. Polisten uyuþturucu 9 DA Hitit Üniversitesi, Eðitim ve Araþtýrma Hastanesi, Endokrinoloji ve Metabolizma Hastalýklarý Polikliniði ile Beden Eðitimi ve Spor Yüksekokulu'nun ortaklaþa yürüttükleri bir araþtýrmada belirlenen yaþ arasý insülin direnci bulunan bayanlara Can Dostu Spor ve Saðlýk Merkezi tarafýndan 3 ay boyunca uzman bayan eðitmenler eþliðinde ücretsiz aerobik ve plates uygulamalarý yaptýrýlacak. 7 DE Çorum MHP Cengiz Akyýldýz'ý unutmadý 7 DE madde operasyonu Ýl Emniyet Müdürlüðü ekipleri uyuþturucu ile mücadeleye yönelik operasyonlarýna devam ediyor.ýl Emniyet Müdürlüðü Kaçakçýlýk ve Organize Suçlarla Mücadele Þubesi ekipleri Uyuþturucu Madde Ticareti yaptýðý tespit edilen A.O isimli þüphelinin iki þahsa uyuþturucu madde sattýðýnýn tespit edilmesi üzerine ayný gün A.O isimli uyuþturucu madde satýcýsý ile birlikte uyuþturucu madde satýn aldýðý tespit edilen M.E ve D.A isimli þüphelileride... 3 DE Ahmet Pehlivan Ziraat Odasý baþkanlýðýna aday Ýl Genel Meclisi eski Baþkaný Ahmet Pehlivan Ziraat Odasý seçimlerinde baþkanlýða aday olduðunu açýkladý.4 yýlda bir yenilenen Ziraat Odalarý organ... 4 DE Ýtalyan ISVEA, Amerika pazarýnda 2 DE Hitit MTAL, Altýnkep'ten ikincilikle döndü 2 DE

2 HABER 2 AYAZ AÐA OTO YIKAMA ve OTO KUAFÖR e Oto Yýkama Ustasý Aranýyor Ýþyerimize Oto Yýkama, Kuaför,Pasta Cila, Boya Koruma, gibi konularýnda ADRES: KSS 17. CAD. NO:17 ÇORUM TEL: Ýtalyan ISVEA, Amerika pazarýnda Vitrifiye seramik ve banyo ürünlerinde Ýtalya'nýn lider markasý ISVEA, Nevada eyaletinde düzenlenen, Amerika'nýn en büyük mutfak ve banyo ürünleri fuarý KBIS'de yer alarak Amerikan tüketicisinin beðenisine sunuldu. ISVEA dünyanýn en önemli fuarlarýndan olan ve 50 yýlý aþkýn süredir 125 bin markaya ev sahipliði yapan KBIS'e, Amerikalý distribitörü R&R Ryvyer firmasýyla birlikte katýlarak, büyük ilgi gördü Ocak tarihleri arasýnda Amerika'da düzenlenen KBIS fuarýna katýlan ISVEA, Ýtalyan tasarým anlayýþý ve estetiði ile banyo dekorasyon trendlerine yön veren Soluzione, Sistema, Valente, Eleganza ve Sott'Aqua gibi ödüllü tasarýmlarýný birçok ülkeden gelen ziyaretçilerin beðenisine sundu. -"0SON 2 YILDA AVRU- PA'DA 4 KAT BÜYÜDÜK"- KBIS'in tüm dünyadaki profesyonelleri bir araya getirdiðini ve Amerika pazarýnda çok önemli bir yere sahip olduðunu belirten ISVEA Yönetim Kurulu Baþkaný Erdem Çenesiz, yeni ülkelere gitmek ve ihracat gücünü arttýrmak için bu fuarýn kendilerine büyük bir fýrsat yarattýðýný ifade etti. ISVEA'nýn ihracat alanýnda son iki yýlda 4 kat büyüme gerçekleþtirdiðini vurgulayan Çenesiz, dünyanýn birçok yerinde gerçekleþen ve sektöre yön veren fuarlarý yakýndan takip ederek büyümelerini sürdüreceklerini söyledi. Amerika'nýn kendileri için önemli bir pazar olduðunu ve 2015 ve 2016 yýlý hedeflerinde Amerika'ya olan ihracatlarýný 5 kattan daha faza artýrarak bu büyük kýtada kalýcý bir büyüme yakalamak olduðunun altýný çizen Çenesiz, "katma deðeri yüksek ürünlerle yapý sektöründe ihracatýn öncülerinden biri olmak için hedeflerimizi büyüttük, 45 ülke sayýsýný bu yýl 50'nin üzerine çýkartacaðýz" dedi. Hitit MTAL, Altýnkep'ten ikincilikle döndü Ýmsâk : 05:19 Güneþ : 06:48 Öðle : 12:00 Ýkindi : 14:34 Akþam : 17:00 Yatsý : 18:22 Hayat dolu þimdi, yoðun, görünebilir, Ben, kýrk yaþýnda Birleþik Devletler in sekseninci yaþýnda, Yüzyýl sonra ya da yüzlerce yüzyýl sonraki birine bunlar Henüz doðmamýþ olan seni arýyor bu dizeler. Bunlarý okuduðunda görünebilir olan ben görünmez olurum, þimdi sensin, yoðun, görünebilir, þiirlerimi gerçekleþtiren, beni arayan, Yanýnda olduðumu ve senin yoldaþýn olduðumu düþünüp çok mutlu olacaðýný kurguluyorsun; Say ki yanýndayým. (Yanýnda olmadýðým konusunda çok emin olma.) Walt Whitman (31 Mayýs Mart 1892, A.B.D.) Calamus dan Çeviren: Ýsmail Aksoy Walt Whitman AJANDA Þair Nefî'nin vefâtý (1635) - Osmanlý Devleti'nin kuruluþu (1299) Kibir bulunan kalbde, Allah korkusu bulunmaz. Abdullah-ý Tüsterî "Rahmetullahi aleyh" Günün Þiiri Hayat Dolu Þimdi ELEMAN ARANIYOR ÖM-SAN TREYLERDE ÇALIÞTIRILMAK ÜZERE GAZALTI KAYNAKÇILARI ALINACAKTIR. MÜRACAATLARIN ÞAHSEN YAPILMASI RÝCA OLUNUR. ADRES: KSS 17. CAD. NO:17 ÇORUM TEL: SATILIK HOBÝ BAHÇELERÝ Serpin köyü yolu üzeri çorum merkeze 10 km uzaklýkta etrafý tel örgü çevrili içerisinde her parselin suyu ve elektrikleri bulunan hobi bahçeleri satýlýktýr. Tapu verilir. En az 500 m2 den baþlýyor istediðiniz kadar alabilirsiniz. Kredi kartýna taksit yapýlýr. Müracaat: Kaynak ve Demirci Elemanlarý ile Ehliyetli vasýfsýz eleman aranýyor Kaynak ve Demir doðrama iþleri için tecrübeli elemanlar ; -Vasýfsýz eleman ( Ehliyeti olan Traktör kullanabilen ) aranmaktadýr.müracaatlarýn Þahsen: Küçük Sanayi Sitesi 25. Sk. No 78: AK - KARYA Saðkýk oto. Ýnþ. Tel ve Beton Fb. Yapmalarý rica olunur. Tel: Hitit Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Ocak 2015 tarihinde Antalya'da düzenlenen Uluslar arasý Altýnkep Aþçý yarýþmasýnda Türkiye ikinciliði ödülünü alarak kalitesini bir kez daha ortaya koydu. Yiyecek Ýçecek Hizmetleri öðretmeni Ramazan Oktay'ýn hazýrladýðý ekip Tarýk Çakýcý, Yýl: 10 Sayý: OCAK SALI 2015 ADRES: Yeniyol Mah. Azap Ahmet Sok. No: 53 Daire: 42 Hasan Basri Ilgaz Ýþ Merkezi Tel & Fax: YILLIK ABONELÝK Kentiçi : 100 TL. Yurtiçi : 300 TL. Yurt Dýþý : 200 Euro Yayýn Türü: Yerel Süreli Yayýn 6 AYLIK ABONELÝK Kentiçi : 55 TL. Yurtiçi : 160 TL. Yurtdýþý : 100 Euro Özel Ýlan Reklam (cmxsütun) : Vefat Teþekkür Baþsaðlýðý v.b. mesajlar (4 st.x10 cm.).: Satýlýk, Kayýp, Eleman, vb. Ýlanlar (2.st.x5 cm.) : Ýsim Soyadý Tashih Ýlanlarý : Kongre Ýlanlarý : Tüzük Ýlanlarý (maktu) : Birinci sayfa (maktu) ilan (4 st.x 6cm.) : Yeþil Kart Yitik Ýlanlarý ve Ýþ Arýyorum Ýlanlarý : Seri Ýlanlar (Üç satýrý) : Özge Özbay ve Haným Ceren Akgül'den oluþuyor. Önceki yýllara göre katýlýmýn en yüksek olduðu bu yýl Hitit Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 124 Otelcilik ve Turizm Meslek Lisesi arasýndan ikinciliði elde etti. TEK BASIN YAYIN DAÐITIM A.Þ. Ýmtiyaz Sahibi Tek Yýldýz Basýn Yayýn Dað. A.Þ Adýna Zekeriya YURTTAÞ Yazý Ýþleri Müdürü Nadir YÜCEL Muhabirler Bahadýr Ömer YÜCEL Uður ÇINAR Haber Yönetmeni Yýlmaz Mert Fatih AKBAÞ Spor Yönetmeni Tasarým Yasin Þevket YÜCEL Kubilay Kaan YÜCEL elektronik posta adresi: 1.50 TL TL Baský yapýldýðý yer: TL TL TL TL TL Sancaktar iþ merk. zemin kat Ücretsiz 50 KR HAVA DURUMU Yurtiçi Piyasalar ALIÞ SATIÞ USD 2,3507 2,3513 EUR 2,6496 2,6523 STERLiN 3,5454 3,5478 JPY YENi 1,9854 1,9861 SAAT: ÝTÝBARÝ ÝLE KURLARI NÖBETÇÝ ECZANELER DAMLA ECZANESÝ TEL: YENÝ GÖÐÜS HAST. POL. KARÞISI VEFA ECZANESÝ TEL: KÜLTÜR SÝTESÝ ALTI -Önemli Telefonlar- Valilik Belediye Emniyet Müd Kültür ve Turizm Müd Saðlýk Müdürlüðü Deftardarlýðý Müftülük Meteoroloji Müd Telekom Müd PTT Müd D.S.Ý Müd TEDAÞ Müd Devlet Hastanesi (10) hat Doðum ve Çocuk Bakým Evi Hasan Paþa Devlet Hast Göðüs Hast Çorum Özel Hastane Sýhhi Ýmdat Polis Yangýn Orman Yangýný Ýhbar Alo Zabýta Alo Jandarma Elektrik Arýza Su Arýza Telefon Arýza Ýþ ve Ýþçi Bulma Özel Elitpark Hastanesi

3 HABER 3 Polisten uyuþturucu madde operasyonu Baþsavcý Vekili Külcü'ye veda etti HSYK'nýn son kararnamesi ile Sinop Baþsavcýlýðý'na atanan Ozan Kaya, Baþkan Külcü'ye veda ziyaretinde bulundu. Çorum Cumhuriyet Baþsavcý Vekili olarak görev yaptýðý süre içerisinde en iþi þekilde hizmet etmeye çalýþtýðýný söyleyen Kaya, Çorum'u çok sevdiðini ve Çorum'daki dostlarý unutmayacaðýný söyledi.belediye Baþkaný Muzaffer Külcü de ziyaretten duyduðu memnuniyeti dile getirerek "Görev süreniz boyunca ilimizde yaptýðýnýz çalýþmalar ve hizmetleriniz için þahsým ve halkýmýz adýna teþekkür ediyorum. Yeni görev yerinizde baþarýlar diliyorum" dedi. Baþkan Karataþ'tan Obruk Dutludere teþekkürü Ýl Emniyet Müdürlüðü ekipleri uyuþturucu ile mücadeleye yönelik operasyonlarýna devam ediyor.ýl Emniyet Müdürlüðü Kaçakçýlýk ve Organize Suçlarla Mücadele Þubesi ekipleri Uyuþturucu Madde Ticareti yaptýðý tespit edilen A.O isimli þüphelinin iki þahsa uyuþturucu madde sattýðýnýn tespit edilmesi üzerine ayný gün A.O isimli uyuþturucu madde satýcýsý ile birlikte uyuþturucu madde satýn aldýðý tespit edilen M.E ve D.A isimli þüphelileride yakaladý.þüpheliler üzerinde ve adreslerinde yapýlan satýþa vaziyette fiþek olarak hazýrlanmýþ 2 kilo 856 gram esrar maddesi,4 adet ecstasy uyuþturucu nitelikli hap, 3 adet ruhsatsýz tabanca,1 adet susturucu, 1 adet ruhsatsýz pompalý tüfek, 27 adet mermi ile esrar satýþýnda kullanýlan çok sayýda kilitli poþet ele geçirildi.emniyet güçleri yaptýklarý ikinci operasyonda ise uyuþturucu madde satýþý yaptýðýný tespit ettikleri S.Ö ve E.S isimli çocuklarý satýþa hazýr vaziyette toplam 12,82 gr. esrar maddesi ile birlikte yakaladýlar. Her iki operasyonda yakalanan þüphelilerden M.E ve D.A. "Uyuþturucu ve Uyarýcý Madde kullanmak" suçundan çýkarýldýklarý adli makamlar tarafýndan tutuksuz yargýlanmak üzere serbest býrakýldýlar.a.o. isimli þüpheli ise "Uyuþturucu ve Uyarýcý Madde Ticareti Yapmak", "6136 SKM" suçlarýndan, E.S ve S.Ö isimli þahýslar ise "Uyuþturucu ve Uyarýcý Madde Ticareti Yapmak" suçundan sevk edildikleri adli makamlarca tutuklanarak Cezaevine teslim edildiler. Çorum'un en büyük kamu yatýrýmlarýndan birisi olan Obruk Dutludere Sulama Projesinin Sol Sahil Osmancýk Pompaj Sulamasý Proje Yapýmý iþinin 17 Þubat'ta ihale edileceði bildirildi. Osmancýk Belediye Baþkaný Hamza Karataþ, Obruk Dutludere Sulama Projesinin tamamlanmasý ile Osmancýk'ta 58 bin 890 dekar arazinin sulanabileceðini belirtti.osmancýk tarýmý için hayati öneme sahip projenin yapým çalýþmalarýnýn sürdüðünü kaydeden Karataþ, Sol Sahil Osmancýk Pompaj Sulamasý Projesinin 17 Þubat'ta ihale edileceðini belirterek "Obruk Dutludere Sulama Projesi Çorum'un en büyük kamu yatýrýmlarýndan birisi. Proje Osmancýk ilçemiz ve çevresinde 58 bin 890 dekar arazisinin sulanmasýný amaçlýyor. Bu da Osmancýk'ta tarýmýn geliþmesi için hayati önem taþýyor. Projenin Sol Sahil Osmancýk Pompaj Sulamasý Projesi iþi 17 Þubat'ta ihale edilecek. Sol Sahil Osmancýk Pompaj Sulamasý ile ilçemizde 4 bin 820 dekar arazide daha sulu tarým yapýlabilecek" dedi.karataþ, Obruk Dutludere Sulama Projesinin her sürecini takip eden Çorum Milletvekillerine teþekkür etti. Geleneksel Tüketici Ödülleri'ne baþvurular baþladý TSO'dan dolandýrýcý uyarýsý! Çorum Ticaret ve Sanayi Odasý'ndan yapýlan açýklamada, 21. Meslek Komite Üyeleri, hibe desteði vaadiyle dolandýrýcýlýk yapmaya çalýþan art niyetli kiþi ya da kiþilere karþý iþletmeleri uyardý. Konunun gündeme geldiði 21. Meslek Komite toplantýsýnýn ardýndan yapýlan açýklamada, son dönemlerde bazý üye iþ yerlerine, esnafa telefon ile ulaþan art niyetli kiþi ya da kiþilerin, iþletmelere OKA, KOSGEB, TKDK gibi kurum ve kuruluþlardan hibe kazandýklarýný, hibe ile ilgili evraklarý kurye ile gönderdiklerini ve iþlemlerin baþlatýlmasý için kuryeye belli bir miktarda ödeme yapmalarý gerektiðinin söylendiði belirtilerek, bu tüf söylemlere itibar edilmemesi gerektiði vurgulandý. 21. Meslek Komite Üyeleri tarafýndan yapýlan açýklamada þu ifadelere yer verildi: "Her geçen gün farklý yöntemlerle gündeme gelen dolandýrýcýlar, þimdi de esnafýmýzý hedef almýþtýr. Özellikle son dönemde esnafýmýza yönelik desteklerin artacaðý yönünde haberlerin gündeme gelmesi ile telefon dolandýrýcýlarýnýn faaliyetlerini artýracaðýný düþünmekteyiz. Ýletiþim bilgilerine ulaþtýklarý KOBÝ'lerimizi, esnafýmýzý telefonla arayarak 'devlet desteði kazandýnýz', 'hibe desteðinizi aldýnýz mý?' þeklinde söylemlerle kandýrmaya çalýþan kiþiler, ikna edebildikleri iþyerlerine evraklarý kurye ile göndereceklerini, belli bir ücret karþýlýðýnda bu evraklarý alabileceklerini beyan etmektedirler. Ýþletmelerimiz bilmelidirler ki; OKA, KOSGEB, TKDK gibi kurum ve kuruluþlar, hibe programlarý yayýnlandýðýnda tüm bilgilendirmeleri ücretsiz yapmakta, iþletmenin baþvurusu üzerine gerekli dökümanlarý her hangi bir ücret talep etmeksizin iþletmeye iletmektedir. Ayrýca yine ayný kurumlar hibe dönemlerinde iþletmeleri telefonla arayarak, 'destek veriyoruz, gelin, alýn' þeklinde söylemler içeren bir yöntem uygulamamaktadýrlar." Yapýlan açýklamada ayrýca, bu tür bir uygulamaya maruz kalan iþletmelerin, bahsedilen vaatlere kanmamalarý gerektiði noktasýnda uyarýlarak, durumu hemen emniyet güçlerine bildirmeleri tavsiye edildi. Gümrük ve Ticaret Bakanlýðý tüketici bilincini geliþtirmek ve bu yönde hak arama alýþkanlýklarýný yaygýnlaþtýrmak, tüketici haklarýna saygýlý, kiþi, kurum ve kuruluþlarý teþvik etmek, tüketicinin korunmasý ve bilinçlendirilmesi ile ilgili bilimsel çalýþmalarý özendirmek amacýyla çeþitli dallarda her yýl hak sahiplerine verilen, Geleneksel Tüketici Ödüllerinin bu yýl 18'ncisini düzenleyecek. Ýl Ticaret Müdür Vekili Fikret Yýldýrým, yaptýðý açýklamada yarýþma hakkýnda bilgi verdi. Tüketicilerin geliþmiþ ülkelerde yaþayan tüketicilerle ayný haklara sahip olmalarý, bilgilendirilmeleri, yasal haklarýný kullanmalarý ve kendilerini temsil etme konusunda özendirilmeleri hususlarýna büyük önem verdiklerini ve çalýþmalara bu hassasiyetle devam ettiklerini dile getiren Yýldýrým, "Geliþmiþ ekonomilerin en temel özelliklerinden biri de tüketici haklarýna gösterilen saygý ve duyarlýlýktýr. Dolayýsýyla, tüketici bilincini geliþtirmek ve bu yönde hak arama alýþkanlýklarýný yaygýnlaþtýrmak, tüketici haklarýna saygýlý kiþi, kurum ve kuruluþlarý teþvik etmek, tüketicinin korunmasý ve bilinçlendirilmesi ile ilgili bilimsel çalýþmalarý özendirmek amacýyla 6 dalda ödül verilmektedir. Bugüne kadar 17 kez düzenlenen yarýþmayla toplam 381 kiþi, kurum ve kuruluþ Tüketici Ödüllerini almaya hak kazanmýþtýr. Bu yýl ise 2014 yýlý faaliyetlerinin esas alýnacaðý 18. Tüketici Ödülleri'ne 29 Ocak 2015 tarihine kadar alýnacak baþvurularla katýlýmýn yüksek olmasý hedeflenmektedir" dedi. Ayrýntýlý bilgi Bakanlýðýn web sitesinde alýnabilir. TSO'dan "Ýþ Hukuku ve Sosyal sgüvenlik" uygulamalarý semineri Ýþ Hukuku ve Sosyal Güvenlik uygulamalarýnda yaþanacak gecikmeler ve yapýlacak yanlýþlýklar iþletmelerin yüksek oranda cezalar ödemelerine ve meslek mensubunun zor durumda kalmasýna yol açýyor. Bundan dolayý Çorum Ticaret ve Sanayi Odasý "Ýþ Yasalarýnýn Ýþverene Getirdiði Yükümlülükler: Ýþçi ve Ýþveren Ýliþkilerinde Anlaþmazlýk ve Uyuþmazlýklarýn Çözümü " konulu bilgilendirme toplantýsý yapacak. Hitit Üniversitesi Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu Hukuk Bölümü Bölüm Baþkaný Yrd. Doç. Dr. Menekþe Þahin'in katýlýmýyla düzenlenecek olan seminerde, iþ sözleþmesi türleri, iþ kanununda iþ güvencesi, yýllýk izin, tutanak - ihtarname düzenlenmesi ve iþçi-iþveren anlaþmazlýklarýnda belgelendirme, ücret, fazla çalýþma ve genel tatillerde çalýþma, iþ ve sosyal güvenlik bilirkiþi raporu düzenlenmesi, ihbar ve kýdem tazminatý ile iþ sözleþmesinin feshinin hukuki sonuçlarý konularý anlatýlacak. Toplantý TSO Meclis Salonu'nda 30 Ocak 2015 Cuma günü saat 14.00'te gerçekleþtirilecek.

4 Bozdoðan'dan Mecitözü'nde seçim çalýþmasý HABER 4 CHP Milletvekili aday adayý Muharrem Bozdoðan, seçim çalýþmalarýný Çorum merkez, ilçeler ve köylerde sürdürüyor. Türkiye'deki herkesin geleceðe daha güvenle bakabilmesi için CHP iktidarýna ihtiyaç olduðunu kaydeden Bozdoðan, tek derdinin partisini iktidara taþýmak olduðunu söyledi. 2011yýlýnda yapýlan seçimlerinde CHP'den milletvekili adayý olan Bozdoðan, çalýþmalarýný Çorum merkez baþta olmak üzere çeþitli ilçe ve köylerde sürdürüyor. Uzun bir süredir seçim çalýþmalarýný parti üyeleri ile bir araya gelerek sürdüren Bozdoðan, Mecitözü ilçesine baðlý köyleri ziyaret ederek üyelerle görüþmeler yaptý. Merkezde de bir grup parti üyesi ile bir araya gelen Bozdoðan, Mart ayý içerisinde yapýlmasý düþünülen ön seçim öncesi tüm adaylara baþarýlar diledi. Bu demokratik seçimde bir önce dönemde olduðu gibi hiçbir adayý ve çalýþma ekibini kýrmadan bir seçim çalýþmasý yürüteceðini kaydeden Muharrem Bozdoðan, tek hedefinin partisini iktidara taþýmak olduðunu söyledi. Bozdoðan, "Benim için önce partim gelir. Þahýslar gelir geçer. Partimizi iktidara taþýmak her CHP'li gibi benimde birinci görevim olacaktýr. Türkiye'deki herkesin geleceðe daha güvenle bakabilmesi için CHP iktidarýna ihtiyaç var" dedi. Milletvekili Baðcý'dan Ceylan'a teþekkür Müstet ve Akbulut'a doðum günü sürprizi Çorum Milletvekili AK Parti Ekonomi Ýþleri Baþkan Yardýmcýsý Dr. Cahit Baðcý bir mesaj yayýnlayarak AK Parti eski Ýl Baþkaný Ahmet Sami Ceylan'a teþekkür ederek, yeni Ýl Baþkaný Rumi Bekiroðlu'na baþarýlar diledi. Baðcý mesajýnda þu ifadelere yer verdi: "Önceleri Merkez Ýlçe Baþkanlýðýmýzý ve 4 yýldýr da Ýl Baþkanlýðýmýzý yapan ve 5.Olaðan Kongremizde görevi Ýl Baþkan Yardýmcýsý ve Siyasi ve Hukuki Ýþler Baþkaný Av.Rumi Bekiroðlu'na devreden Ahmet Sami Ceylan kardeþime, partimize ve Çorumumumuz'a verdiði emeði, hizmetleri ve katkýlarý için teþekkür ederim. Ceylan ve ekibinin görev yaptýðý dönemde partimizin baþarýsýna ve performansýna büyük katkýsý olmuþtur. Allah kendisi hakkýnda hayýrlýsýný versin. Yolu açýk olsun. Ayrýca bugünkü kongremizde delegelerimiz oylarý ile yeni Ýl Baþkanýmýz seçilen Av.Rumi Bekiroðlu ve ekibini kutlar üstün baþarýlar dilerim. Ýlk hedefimiz 2015 seçimlerinde partimizin Çorum'daki çýtasýný hep birlikte daha da yukarý taþýmaktýr. Allah yar ve yardýmcýmýz olsun." S.S. Çorum Hitit 19 Yapý Kooperatifi personelleri 41 yaþýna giren Kooperatif Baþkaný Nurullah Müstet ile 40 yaþýna basan Kooperatif Yönetim Kurulu üyesi Adnan Akbulut'a sürpriz doðum günü kutlamasý organize ettiler. Kooperatifte yapýlan doðum günü sürprizi karþýsýnda çalýþma arkadaþlarýna teþekkür eden Nurullah Müstet ile Adnan Akbulut, kendi elleriyle pastalarýný kestiler. Al-Ka Ýnþaat Yetkilisi Ýrfan Yaþar'ýn da hazýr bulunduðu doðum günü kutlamasýnda kooperatif personelleri Müstet ve Akbulut'a nice yaþlar temennisinde bulundular. "Cemevlerine Ýbadethane statüsü verilmesi için çalýþacaðým" CHP Çorum Milletvekili Aday Adayý Turgut Ýlgü Çorum Barosu Baþkaný Avukat Altan Akpýnar'ý ziyaret etti.ziyarette Turgut Ýlgü'ye CHP eski Belediye Meclis Üyeleri CHP Çorum Milletvekili Aday Adayý Turgut Ýlgü Hacý Bektaþ Veli Kültür Vakfý Baþkaný Nurettin Aksoy'u ve yönetimini ziyaret etti.ziyarette Turgut Ýlgü'ye CHP eski Belediye Meclis Üyeleri Tekin Kerman,Güler Güleç Hasan Kalender, Necati Þimþek ve bazý partililer eþlik etti. Turgut Ýlgü burada ziyarette bulunarak "CHP Çorum Milletvekili Aday Adayý oldum bu anlamda hem sizleri ziyaret edip destek isteyelim hemde eðer nasip olurda Milletvekili olarak Ankara'da sizlerin sesi olup sizleri temsil etmek istiyoruz. Sizlerin bildiðimiz sorunlarýnýzý dile getirmek ve yapabileceklerimiz noktasýnda destek vermek için buradayýz. Bildiðiniz üzere Cemevlerine Ýbadethane statüsü verilmesi noktasýnda çözümün bir parçasý olmak hedefindeyiz. Eðer nasip olurda seçilirsek bu sorunun çözümü adýna elimden gelen çabayý göstereceðimi söylemek isterim" dedi. Ýlgü'nün ardýndan ziyaretten duyduðu memnuniyeti dile getiren Hacý Bektaþ Veli Kültür Vakfý Baþkaný Nurettin Aksoy ise, "Ýlk ziyareti bize yaptýðýnýz için teþekkür ediyorum. Biz toplumun bir bölümünün temsilcisiyiz sizin toplumun bu kesiminin sorunlarýnýn çözümü noktasýnda katký vereceðinizi duymak bize güç kattý.bizim sorunlarýmýz bir hayli fazla vakýf binamýz artýk yeterli gelmiyor bizde bir çözüm geliþtirdik vakfýmýzýn yanýndaki arsa eðer bize tahsis edilirse oraya içinde Kongre merkezinin de bulunduðu bir kompleks yapmayý hedefliyoruz.chp Belediye meclis grubu bu sorunumuzla ilgileniyor ancak sizlerinde katký vermesi bizim için önemli" ifadelerini kullandý. Tekin Kerman,Güler Güleç,Necati Þimþek, Makine Mühendisi Mehmet Güleç ve bazý partililer eþlik etti Çorum Barosunda açýklamalarda bulunan Turgut Ýlgü "Öncelikle bizi kabul edip zaman ayýrdýklarý için sayýn baþkana teþekkür ediyorum. Biz sayýn baþkanla birlikte Belediye meclis Üyeliði görevini beraber üstlendik. Çok baþarýlý bir dönem geçirdik. Kendisinin Baro Baþkaný olmasý hasebiyle de söylemek istediklerim var. Türkiye'de yargýya çok büyük baskýlar var biz eðer seçilirde meclise gidersek avukatlarýmýzýn ve yargý mensuplarýnýn meclisteki sesi, sözü olmak için hazýrýz" dedi.ýlgü'nün ardýndan açýklamada bulunan Çorum Barosu Baþkaný Avukat Altan Akpýnar, "Nazik ziyaretleri için teþekkür ediyorum. Turgut beyle birlikte bir dönem beraber çalýþtýk o dönemin baþarýlý olduðu konusunda kendisiyle hemfikirim kendisine bu çýktýðý yolda baþarýlar diliyorum" þeklinde konuþtu. "Ýnþaat Mühendislerinin sorunlarýný iyi biliyorum" CHP Çorum Milletvekili Aday Adayý Turgut Ýlgü Ýnþaat Mühendisleri Odasý Çorum Temsilcisi Turan Damar'ý ziyaret etti. Ýnþaat Mühendisleri Odasýnda açýklamalarda bulunan Ýlgü, "Bildiðiniz üzere CHP'den Milletvekili Aday Adaylýðým söz konusu bu baðlamda Meslek kuruluþlarýna ziyaret planlarken öncelik olarak kayýtlý olduðum odadan baþlamak istedim buradayým Çorum daha önce Ýnþaat Mühendisi olan bir milletvekili göndermemiþ meclise bu anlamda ilk olmak istiyorum þayet seçilirde gidersem Ýnþaat Mühendislerinin sorunlarýný en iyi bilen kiþi olarak orda ki sesiniz olmak istiyorum bu baðlamda sizlerin desteðini istiyorum" dedi. Ýlgü'nün ardýndan açýklama yapan Ýnþaat Mühendisleri Odasý Çorum Temsilcisi Turan Damar, "Ziyaretleri için kendilerine teþekkür ediyorum. Turgut bey hem yerel sorunlarý bilen hemde genel siyasette proje üreten her zaman bir söylemi olan bir arkadaþýmýz kendisine bu yolda sonsuz baþarýlar diliyorum" þeklinde kaydetti. Turgut Ýlgü'den Baro Baþkaný Akpýnar'a ziyaret

5 1 milyon 040 lira HABER 5 kira bedeli ödendi Çorum Çevre ve Þehircilik Ýl Müdürü Seyitahmet Sancak yaptýðý yazýlý açýklamada, kurum olarak yaptýklarý yatýrýmlar hakkýnda bilgi verdi. Çevre ve Þehircilik Ýl Müdürlüðü olarak Osmancýk Ýlçesinde 300 kiþilik öðrenci yurdunun geçici kabul iþlemlerini tamamladýklarýný dile getiren Sancak, "Çorum Ýl Merkezinde yapýlmakta olan 50 dairelik Jandarma Subay-Astsubay Lojman Ýnþaatý %80 seviyesinde olup, bu yýl içerisinde idaresine teslim edilecektir. Ýl Emniyet Müdürlüðü Hizmet Binasý inþaatýna Ýl Müdürlüðümüz personelince teknik destek verilmektedir. Ayrýca Resmi Kurum ve Kuruluþlara teknik destek verilmekte olup, 258 adet keþif ve yaklaþýk maliyet hesabý yapýlmýþtýr" dedi. Ýl genelinde 4708 sayýlý Yapý Denetimi Hakkýnda Kanuna tabi yaklaþýk olarak 800 adet inþaat bulunduðunu kaydeden Sancak, "Bu inþaatlar Yapý Denetim Kuruluþlarý ve Ýl Müdürlüðümüzce denetlenmektedir. Ýlimizde 4708 sayýlý Yapý Denetimi Hakkýnda Kanun gereðince faaliyet gösteren 9 adet Yapý Denetim Firmasý ve Bakanlýðýmýzca akredite edilmiþ 3 adet özel ve 1 adette Hitit Üniversitesi bünyesinde faaliyet gösteren beton, zemin ve yapý malzemesi laboratuvarý bulunmaktadýr. Ýl Müdürlüðümüz tarafýndan 2014 yýlý içerisinde 4708 sayýlý Yapý Denetimi Hakkýnda Kanun kapsamýnda Yapý Denetim Firmalarýna yönelik olarak 59 adet büro ve þantiye denetimi, Hazýr Beton için 11 adet diðer yapý malzemeleri içinse 41 adet Piyasa Gözetim ve Denetimi yapýlmýþtýr" þeklinde belirtti yýlý içerisinde Ýl sýnýrlarý dahilindeki resmi inþaatlardan, 45 farklý inþaattan 390 adet yaþ beton numunesi inþaat mahallinden alýnmýþ ve laboratuvara getirilerek beton basýnç dayaným deneylerinin yapýldýðýný ve beton basýnç raporlarýnýn tanzim edildiðini ifade eden Sancak, "Piyasa Gözetim ve Denetim hizmetleri çerçevesinde yürütülen faaliyetler sonucunda Çorum Ýli ve Ýlçelerinde faaliyet gösteren hazýr beton santrallerinden alýnan 66 adet yaþ beton numunesinin Ýl Müdürlüðümüz bünyesindeki laboratuvarýmýzda beton basýnç dayaným deneyleri yapýlmýþtýr tarih ve sayýlý Resmi Gazete' de yayýmlanan6306 sayýlý Afet Riski Altýndaki Alanlarýn Dönüþtürülmesi Hakkýnda Kanun gereðince; Ýl Müdürlüðümüzce, tarihi itibari ile A.R.A.A.D.NET sistemi üzerinden 869 adet yapý riskli olarak bildirilmiþtir. Ýl Müdürlüðümüze 830 adet dosya teslim edilmiþtir. 784 dosya onaylanarak Tapu Müdürlüðüne "Riskli Yapý" belirtmesi düþülmesi için yazý yazýlmýþtýr. 470 dosyanýn tüm iþlemleri tamamlanarak yýkým iþlemi gerçekleþmiþtir. Onaylanan dosyalarda 1358 konut 138 iþyeri olmak üzere toplamda 1496 adet baðýmsýz birim bulunmaktadýr. 708 adet baðýmsýz bölüm için kira talebinde bulunulmuþtur. Ýþyeri ve konutlar için ödenen aylýk kira bedeli ilimiz de 535 TL'dir. Toplam 18 ay kira yardýmý ödenmektedir yýlý itibariyle bir konut veya iþyeri için alýnan kira yardýmý tutarý TL'dir. Toplam ödenecek kira bedeli ,00 TL'dir. Bugüne kadar toplam ödenen tutar ,00 TL'dir. Bu güne kadar Ýl Müdürlüðümüzce 2014 yýlýnda yapýlan çevre denetimleri sonucunda 305 adet iþletme ile 601 adet aracýn egzoz gazý denetimi gerçekleþtirilmiþtir. Çevrekirliliðine neden olduklarý tespit edilen 24 adet iþletmeye2872 sayýlý Çevre Kanunu gereðince ,52 TL idari para cezasý uygulanmýþtýr. Ýlimiz Merkezinde kurulu bulunan Hava Kalitesi Ýzleme Ýstasyonunda 24 saat olarak hava kirletici parametrelerden SO2 (kükürt dioksit) ve PM10 (Partikül Madde) ölçümü yapýlmakta ve sonuçlar web sitesinde kamuoyu ile paylaþýlmaktadýr. 03/10/2013 tarih ve sayýlý Resmi Gazete' de ve 25/11/2014 tarih ve sayýlý Resmi Gazete' de yayýmlanarak yürürlüðe giren ÇED Yönetmeliði gereðince 32 adet projeye ÇED Gerekli Deðildir kararý verilmiþ olup,sektörel olarak daðýlýmý;15 adet maden, 7 adet sanayi, 1 adet enerji, 6 adet tarým-gýda, 2 adet toplu konut ve 1 adet eðitim kampüsü þeklindedir. 29 /04/2009 tarih ve sayýlý Resmi Gazete' de yayýmlanan ve tarih ve sayýlý Resmi Gazete ile deðiþik Çevre Kanununca Alýnmasý Gereken Ýzin ve Lisanslar Hakkýnda Yönetmelik ve 10/09/2014 tarih ve sayýlý Resmi Gazete' de yayýmlanan Çevre Ýzin ve Lisans Yönetmeliði gereðince 42 adet tesise Geçici Faaliyet Belgesi, 49 adet tesise de Çevre Ýzni verilmiþtir yýlýnda Alo 181 Çaðrý Merkezine bilgi, þikayet ve ihbar amaçlý olarak; 11 adet ÇED Çalýþmasý, 203 adet Çevre Yönetimi, 192 adet Kentsel Dönüþüm, 1 adet Mekânsal Planlama, 20 adet Mesleki Hizmetler, 2 adet Yapý Denetimi,72 adet Belediye-Ýl Özel Ýdaresi olmak üzere toplam501 adet bildirim yapýlmýþtýr. Bildirimlere karþý mahallinde incelemeler yapýlarak gerekli cevaplar verilmiþtir" dedi. Bu köpekleri bulundurmak yasak Barýþ'tan Tabip Odasýna iade-i ziyaret Çorum Halk Saðlýðý Müdürü Dr. Ahmet Barýþ, Tabip Odasý'na iade-i ziyarette bulundu. Çorum Tabip Odasý Yönetim Kurulu Baþkaný Dr. Mustafa Azak ve Yönetim Kurulu Üyeleri Dr. Ýzzet Ezer, Dr. Ece Yazla ile Tabip Odasý Aile Hekimi Komisyonu Yönetim Kurulu Baþkaný Dr. Selçuk Önce ve Yönetim Kurulu Üyeleri Dr. M. Fatih Fiþenk, Dr. Alpaslan Küçüker, Dr. Serdar Ünlüsoy'un da hazýr bulunduðu ziyarette, Aile Hekimliði Uygulamasý'nýn geliþimin yaný sýra aile hekimlerinin sorunlarý da görüþüldü. Ziyarette, Aile Hekimleri Komisyonu Yönetim Kurulu Üyeleri, ilçelerde çalýþan aile hekimlerin sýkýntýlarýný ve çözüm önerilerini dile getirirken, Halk Saðlýðý Müdürü Dr. Ahmet Barýþ, geçtiðimiz günlerde Anitta Otel'de gerçekleþtirilen ve il merkezinde çalýþan hekimlerin sýkýntýlarýnýn tespitine yönelik çalýþtaya benzer organizasyonlarýn ilçelerde de gerçekleþtirileceðini dile getirdi. Çorum Tabip Odasý Baþkaný Dr. Mustafa Azak'da, Halk Saðlýðý Müdürü Dr. Ahmet Barýþ'a ziyaretinden ötürü memnuniyetini dile getirirken, çözüm odaklý yaklaþýmýndan ötürü ayrýca teþekkürlerini iletti. Haber Servisi "Bakanýmýz bizim dilimizi ve derdimizi anladý" Çorum Milletvekili ve AK Parti Ekonomi Ýþleri Baþkan Yardýmcýsý Dr. Cahit Baðcý, AK Parti'nin 5.Olaðan Kongresi ve Çaðrý Merkezinin açýlýþý için Çorum'a gelen Ulaþtýrma Denizcilik ve Haberleþme Bakaný Lütfi Elvan'a bir teþekkür mesajý yayýnladý. Milletvekili Baðcý mesajýnda þu ifadeleri kullandý: "Gün boyu Çorum'da birlikte olduðunuz Ulaþtýrma Bakanýmýz Sayýn Lütfi Elvan'a Çorumumuz'u, potansiyellerini, taleplerimizi, sorunlarýmýzý ve çözüm önerilerimizi bir kez daha anlattýk. Kendi potansiyellerini harekete geçirerek bir sanayi þehri olma yolunda ilerleyen Çorumumuz'un önünü açacak öncelikli talebimizin Demiryolu olduðunu tekrar tekrar söyledik. Ýlgisi, katkýsý ve desteði için kendisine teþekkür ederim. Sayýn Bakanýmýz bizim dilimizi ve derdimizi anladý ve talebimize þu cevabý verdi; "Partimizin ve Hükümetimizin 2023 Vizyonu ve Hedefleri çerçevesinde Demiryolu yatýrýmlarýmýzla Samsun'dan Adana- Mersin'e, Orta Anadolu (Samsun, Çorum, Kýrýkkale, Ankara, Konya, Kayseri, Karaman, Aksaray, Adana, Mersin) Hattýný Türkiye'nin 2.Marmara Bölgesi yapacaðýz. Üreterek büyüyecek ve geliþeceðiz" dedi. AK Parti, Genel Baþkanýmýz ve Baþbakanýmýz Ahmet Davutoðlu liderliðinde vizyon ve hedef ortaya koyan bir parti olarak milletin umudu olmaya devam edecektir. Durmak Yok Yola Devam. Ýþimiz Hizmet Gücümüz Millet. Yeni Türkiye Yeni Güç. Hedef Allah bu ülkenin ve milletimizin birliðini, dirliðini, düzenini, huzur ve güven ortamýný bozmasýn, bozmak isteyenlere fýrsat vermesin. Allah yar ve yardýmcýmýz olsun." Orman ve Su Ýþleri Bakanlýðý Çorum Þube Müdürü Mahmut Temel, yaptýðý açýklamada tehlikeli olarak belirlenen köpeklerin bulundurulmasýnýn yasak olduðunu ifade ederek aksi takdirde para cezasý kestiklerini belirtti. Orman ve Su Ýþleri Bakanlýðý'nýn hayvanlarýn rahat yaþamalarýný, iyi ve uygun muamele edilmelerini, onlarýn acý, ýstýrap ve eziyet çekmelerine karþý en iyi þekilde korunmalarýný, her türlü maðduriyetlerinin giderilmesini saðlayan 5199 sayýlý Hayvanlarý Koruma Kanunu tarihinde yürürlüðe girdiðini hatýrlatan Mahmut Temel, "Söz konusu Kanunun 14. maddesinin (L) bendinde; "Pitbull Terrier, Japanese Tosa gibi tehlike arz eden hayvanlarý üretmek; sahiplendirilmesini, ülkemize giriþini, satýþýný ve reklâmýný yapmak; takas etmek, sergilemek ve hediye etmek yasaktýr" hükmü yer almaktadýr yýlýnda 5199 Sayýlý Hayvanlarý Koruma Kanunun 14 / L (Pitbull köpeðinin sahiplenilmesi) kabahat fiili nedeni ile 5199 Sayýlý Hayvanlarý Koruma Kanunun 28. Madde (k) bendine göre Þube Müdürlüðümüz tarafýndan bir þahsa 4 bin 565 TL ceza kesilmiþtir" dedi. Vali Kara'ya Gümrük Haftasý ziyareti Gümrük Haftasý nedeniyle, Gümrük Müdürü Erdoðan Erarslan ve beraberindeki heyet Vali Ahmet Kara'yý makamýnda ziyaret etti.ziyarette Gümrük Müdürlüðü'nün çalýþmalarý hakkýnda bilgi alan Vali Ahmet Kara, kurum çalýþanlarýný kutlayarak baþarýlar diledi.her yýl farklý bir tema ile kutlanan 26 Ocak Dünya Gümrük Gününde 2015 yýlý için "koordine sýnýr yönetimi-paydaþlarý bir araya getiren kapsamlý yaklaþým" temasýnýn belirlendiðini belirten Gümrük Müdürü Erdoðan Erarslan, "Uluslararasý ticaretin geliþtirilmesinde ve engellerin kaldýrýlmasýnda, günümüze deðin önemli görevler üstlenen ve 1 Ekim 1994 tarihinden itibaren adýný "Dünya Gümrük Örgütü" olarak deðiþtiren "Gümrük Ýþbirliði Konseyi" ilk toplantýsýný gerçekleþtirdiði 26 Ocak 1953 tarihinden esinlenerek, her yýl 26 Ocak gününü, "Dünya Gümrük Günü" olarak ilan etmiþ ve bu tarih tüm üye ülkelerde "Dünya Gümrük Günü" olarak kutlanmaktadýr.uluslararasý ve Avrupa Birliði'ndeki uygulamalarý takip eden kurumumuz, iþlemleri kolay ve güvenilir ticaret için risk esaslý kontrollere önem vererek yasadýþý ticareti önlemekte, uyumlu özel ve tüzel kiþilerin iþlemlerini ise kolaylaþtýrýp hýzlandýrmaktadýr. Türkiye'nin tüm ithalat, ihracat ve transit iþlemleri bu ilkelerle 140 Gümrük Müdürlüðünde gerçekleþtirilmektedir. Çorum Gümrük Müdürlüðü Organize Sanayi Bölgesinde 14 personel ile hizmet verilmektedir. Gümrük iþlemleri ve yazýþmalarýn bilgisayar sistemleri üzerinden yapýlmasý, risk analizlerinin daha etkin ve hýzlý kullanýmýný saðlamaktadýr. Müdürlüðümüzde BÝLGE (Bilgisayarlý Gümrük Etkinlikleri), GÜVAS (Gümrük Veri Ambarý Sistemi), NTCS (Ortak Transit) ve yazýþmalarda (EBYS) Elektronik Belge Yönetim Sistemi kullanýlmaktadýr.müdürlüðümüzde genellikle ihracat yoðunluklu çalýþýlmakla birlikte ithalat ve ayrýca gurbetçi vatandaþlarýn taþýt süre uzatýmý vb. iþlemler de yapýlmaktadýr" dedi. Çorum'da ihracat iþlemlerinin Türkiye ölçeði ile paralel olarak her yýl arttýðýný dile getiren Erarslan, "2014 yýlýnda Müdürlüðümüzden yapýlan ihracat 2013 yýlýna göre % 8 oranýnda artmýþtýr" dedi.ziyarete Gümrük Müdürü Erdoðan Erarslan ile birlikte Gümrük Þefi Niyazi Þengül, Muayene Memuru Murat Torun ve Gümrük Memuru Seray Akyün'de katýldý.

ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI

ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI Kýzýlcaþar Geleceðe Hazýrlanýyor Gelin Birlikte Çalýþalým ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI Mart 2014 ALPER YILMAZ Halkla Bütünleþen MUHTARLIK Ankara Gölbaþý Kýzýlcaþar Köyünde 4 Mart 1979

Detaylı

ÝNSAN KAYNAKLARI VE EÐÝTÝM DAÝRE BAÞKANLIÐI

ÝNSAN KAYNAKLARI VE EÐÝTÝM DAÝRE BAÞKANLIÐI ÝNSAN KAYNAKLARI VE EÐÝTÝM DAÝRE BAÞKANLIÐI MEMUR PERSONEL ÞUBE MÜDÜRLÜÐÜ GÖREV TANIMI Memur Personel Þube Müdürlüðü, belediyemiz bünyesinde görev yapan memur personelin özlük iþlemlerinin saðlýklý bir

Detaylı

GRUP TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ GÖRÜÞMELERÝNDE UYUÞMAZLIK

GRUP TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ GÖRÜÞMELERÝNDE UYUÞMAZLIK TOPLAM KALÝTE YÖNETÝMÝ VE ISO 9001:2000 KALÝTE YÖNETÝM SÝSTEMÝ UYGULAMASI KONULU TOPLANTI YAPILDI GRUP TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ GÖRÜÞMELERÝNDE UYUÞMAZLIK YÝBÝTAÞ - LAFARGE GRUBUNDA KONYA ÇÝMENTO SANAYÝÝ A.Þ.

Detaylı

Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý

Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý Spor Bilimleri Derneði, üyeler arasýndaki haberleþme aðýný daha etkin hale getirmek için, akademik çalýþmalar yürüten bilim insaný, antrenör, öðretmen, öðrenci ve ilgili

Detaylı

Yükseköðretimin Finansmaný ve Finansman Yöntemlerinin Algýlanan Adalet Düzeyi: Sakarya Üniversitesi Paydaþ Görüþleri..64 Doç.Dr.

Yükseköðretimin Finansmaný ve Finansman Yöntemlerinin Algýlanan Adalet Düzeyi: Sakarya Üniversitesi Paydaþ Görüþleri..64 Doç.Dr. MALÝYE DERGÝSÝ Temmuz - Aralýk 2011 Sayý 161 Sahibi Maliye Bakanlýðý Strateji Geliþtirme Baþkanlýðý Adýna Sorumlu Yazý Ýþleri Müdürü Yayýn Kurulu Baþkan Füsun SAVAÞER Üye Ali Mercan AYDIN Üye Nural KARACA

Detaylı

Fiskomar. Baþarý Hikayesi

Fiskomar. Baþarý Hikayesi Fiskomar Baþarý Hikayesi Fiskomar Gýda Temizlik Ve Marketcilik Ticaret Anonim Þirketi Cumhuriyetin ilanýndan sonra büyük önder Atatürk'ün Fýndýk baþta olmak üzere diðer belli baþlý ürünlerimizi ilgilendiren

Detaylı

1. ÝTHÝB TEKNÝK TEKSTÝL PROJE YARIÞMASI

1. ÝTHÝB TEKNÝK TEKSTÝL PROJE YARIÞMASI Yarýþmanýn Amacý 1. ÝTHÝB 1.ÝTHÝB Teknik Tekstiller Proje Yarýþmasý, Ýstanbul Tekstil ve Hammaddeleri Ýhracatçýlarý Birliði'nin Türkiye Ýhracatçýlar Meclisi'nin katkýlarýyla Türkiye'de teknik tekstil sektörünün

Detaylı

Mart 2010 Otel Piyasasý Antalya Ýstanbul Gayrimenkul Deðerleme ve Danýþmanlýk A.Þ. Büyükdere Cad. Kervan Geçmez Sok. No:5 K:2 Mecidiyeköy Ýstanbul - Türkiye Tel: +90.212.273.15.16 Faks: +90.212.355.07.28

Detaylı

ÝÞÇÝ SAÐLIÐI VE ÝÞ GÜVENLÝÐÝ PROJESÝ

ÝÞÇÝ SAÐLIÐI VE ÝÞ GÜVENLÝÐÝ PROJESÝ ÝÞÇÝ SAÐLIÐI VE ÝÞ GÜVENLÝÐÝ PROJESÝ EÐÝTÝM SEMÝNERÝ RESÝMLERÝ Çimento Ýþveren Dergisi Özel Eki Mart 2003, Cilt 17, Sayý 2 çimento iþveren dergisinin ekidir Ýþçi Saðlýðý ve Ýþ Güvenliði Projesi Sendikamýz

Detaylı

Mart 2010 Proje Hakkýnda NBÞ sektörünün ana girdisi olan mýsýrýn hasadý, hammadde kalitesi açýsýndan yetiþtirilmesi kadar önemli bir süreçtir. Hasat sýrasýnda gerçekleþtirilen yanlýþ uygulamalar sonucunda

Detaylı

MALÝYE DERGÝSÝ ULAKBÝM ISSN 1300-3623

MALÝYE DERGÝSÝ ULAKBÝM ISSN 1300-3623 MALÝYE DERGÝSÝ ISSN 1300-3623 Temmuz - Aralýk 2007, Sayý 153 YAZI DANIÞMA KURULU Prof. Dr. Güneri AKALIN Prof. Dr. Abdurrahman AKDOÐAN Prof. Dr. Figen ALTUÐ Prof. Dr. Engin ATAÇ Prof. Dr. Ömer Faruk BATIREL

Detaylı

MALÝYE DERGÝSÝ ÝÇÝNDEKÝLER MALÝYE DERGÝSÝ. Ocak - Haziran 2008 Sayý 154

MALÝYE DERGÝSÝ ÝÇÝNDEKÝLER MALÝYE DERGÝSÝ. Ocak - Haziran 2008 Sayý 154 MALÝYE DERGÝSÝ Ocak - Haziran 2008 Sayý 154 Sahibi Maliye Bakanlýðý Strateji Geliþtirme Baþkanlýðý Adýna Doç.Dr. Ahmet KESÝK Sorumlu Yazý Ýþleri Müdürü Doç.Dr. Ahmet KESÝK MALÝYE DERGÝSÝ ÝÇÝNDEKÝLER Yayýn

Detaylı

BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ

BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ IPA Cross-Border Programme CCI No: 2007CB16IPO008 BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ SINIR ÖTESÝ BÖLGEDE KÜÇÜK VE ORTA ÖLÇEKLÝ ÝÞLETMELERÝN ORTAK EKO-GÜÇLERÝ PROJESÝ Ref. ¹ 2007CB16IPO008-2011-2-063, Geçerli sözleþme

Detaylı

KOBÝ'lere AB kapýsý. Export2Europe KOBÝ'lere yönelik eðitim, danýþmanlýk ve uluslararasý iþ geliþtirme projesi

KOBÝ'lere AB kapýsý. Export2Europe KOBÝ'lere yönelik eðitim, danýþmanlýk ve uluslararasý iþ geliþtirme projesi 12 1 KOBÝ'lere AB kapýsý Export2Europe KOBÝ'lere yönelik eðitim, danýþmanlýk ve uluslararasý iþ geliþtirme projesi 2 3 Projenin amacý nedir Yurt dýþýna açýlmak isteyen yerli KOBÝ'lerin, Lüksemburg firmalarý

Detaylı

4691 sayýlý Teknoloji Geliþtirme Bölgeleri Kanunu kapsamýnda kurulan ULUTEK TEKNOLOJÝ GELÝÞTÝRME BÖLGESÝ, Uludað Üniversitesi Görükle Kampüsü içerisinde 471.000 m2 alanda hizmet vermektedir. 2006 yýlýnda

Detaylı

DÜZENLEME KURULU YÜRÜTME KURULU. Sezai ONARAL Sami KAZICI Ünal AYDIN Tayfun BEÞE Nevzat BARAK Yaþar BASKIN Hasan AKTAÞ Abdi ÇALIÞIR

DÜZENLEME KURULU YÜRÜTME KURULU. Sezai ONARAL Sami KAZICI Ünal AYDIN Tayfun BEÞE Nevzat BARAK Yaþar BASKIN Hasan AKTAÞ Abdi ÇALIÞIR BÝRÝNCÝ DUYURU DÜZENLEME KURULU Deðerli Meslektaþlarýmýz, Yeminli Mali Müþavirler Odalarý olarak 8 odanýn ortaklaþa ilk defa düzenlediði "I. Yeminli Mali Müþavirlik Denetim ve Tasdik Sempozyumu" 13-17

Detaylı

SENDÝKAMIZDAN HABERLER

SENDÝKAMIZDAN HABERLER SENDÝKAMIZDAN HABERLER Sendikamýza Üye Ýþyerlerinde Çalýþanlardan Yýlýn Verimli Ýþçisi Ve Ýþvereni Seçilenlere Törenle Plaketleri Verildi 1988 yýlýndan bu yana Milli Prodüktivite Merkezi (MPM) nce gerçekleþtirilen

Detaylı

7. ÝTHÝB KUMAÞ TASARIM YARIÞMASI 2012

7. ÝTHÝB KUMAÞ TASARIM YARIÞMASI 2012 7. ÝTHÝB KUMAÞ TASARIM YARIÞMASI 2012 KÝMLER KATILABÝLÝR? Yarýþma, Türkiye Cumhuriyeti sýnýrlarý dahilinde veya yurtdýþýnda okuyan T.C. vatandaþlarý veya K.K.T.C vatandaþý, 35 yaþýný aþmamýþ, en az lise

Detaylı

DOÐALGAZ ÝÇ TESÝSAT MÜHENDÝS YETKÝLENDÝRME KURSU DÜZENLENDÝ

DOÐALGAZ ÝÇ TESÝSAT MÜHENDÝS YETKÝLENDÝRME KURSU DÜZENLENDÝ ÝKK TOPLANTISI ÞUBEMÝZDE GERÇEKLEÞTÝRÝLDÝ 4 Kasým 2010 tarihinde ÝKK toplantýsý Þubemizde gerçekleþtirildi. ÞUBEMÝZ SOSYAL ETKÝNLÝKLER KOMÝSYONU TOPLANDI Þubemiz sosyal etkinlikler komisyonu 05 Kasým 2010

Detaylı

2003 ten 2009 a saðlýkta dönüþüm þiddet le sürüyor

2003 ten 2009 a saðlýkta dönüþüm þiddet le sürüyor TD 161.qxp 28.02.2009 22:11 Page 1 C M Y K 1 Mart 2009 Sayý:161 Sayfa 6 da 2003 ten 2009 a saðlýkta dönüþüm þiddet le sürüyor Saðlýkta Dönüþüm Programý nýn uygulanmaya baþladýðý 2003 yýlýndan bu yana çok

Detaylı

www. adana.smmmo.org.tr

www. adana.smmmo.org.tr Adres Güzelyalý Mahallesi 81093 Sokak No : 14 Çukurova / ADANA Telefon 0 322 232 99 03 0 322 232 99 04 0 322 232 99 06 0 322 232 38 00 Faks 0 322 232 99 08 www. adana.smmmo.org.tr SEMPOZYUMUN AMACI SEMPOZYUMUN

Detaylı

T.C YARGITAY 9. HUKUK DAÝRESÝ Esas No : 2005 / 37239 Karar No : 2006 / 3456 Tarihi : 13.02.2006 KARAR ÖZETÝ : ALT ÝÞVEREN - ÇALIÞTIRACAK ÝÞÇÝ SAYISI

T.C YARGITAY 9. HUKUK DAÝRESÝ Esas No : 2005 / 37239 Karar No : 2006 / 3456 Tarihi : 13.02.2006 KARAR ÖZETÝ : ALT ÝÞVEREN - ÇALIÞTIRACAK ÝÞÇÝ SAYISI Yargýtay Kararlarý T.C Esas No : 2005 / 37239 Karar No : 2006 / 3456 Tarihi : 13.02.2006 KARAR ÖZETÝ : ALT ÝÞVEREN - ÇALIÞTIRACAK ÝÞÇÝ SAYISI Davalý þirketin ayný il veya diðer illerde baþka iþyerinin

Detaylı

17-19 Aralýk 2010 Miracle Resort Hotel, Antalya 17-19 Aralýk 2010 - Miracle Resort Hotel, Antalya Deðerli Meslektaþýmýz, Kanser tedavisindeki hýzlý deðiþim ve geliþme farklý alanlarda uzmanlaþmýþ hekimlerin

Detaylı

ݺletmelerin Rekabet Gücünün Artýrýlmasý. Dýºa Açýlmalarýna Mali Destek Programý

ݺletmelerin Rekabet Gücünün Artýrýlmasý. Dýºa Açýlmalarýna Mali Destek Programý ݺletmelerin Rekabet Gücünün Artýrýlmasý ve Dýºa Açýlmalarýna Mali Destek Programý 2010 içindekiler Orta Karadeniz Kalkýnma Ajansý Kalkýnma Ajanslarýnýn Kuruluþ Amaçlarý Vizyonumuz Misyonumuz Orta Karadeniz

Detaylı

21-23 Kasým 2011 Çeþme Ýzmir www.tgdfgidakongresi.com organizasyon Ceyhun Atýf Kansu Caddesi, 1386. Sokak, No: 8, Kat: 2, 06520 Balgat / Ankara T:+90 312 284 77 78 F:+90 312 284 77 79 Davetlisiniz Ülkemiz

Detaylı

ÖNSÖZ. Güzel bahar günlerini ve sýcacýk anlarý birlikte paylaþmak dileðiyle

ÖNSÖZ. Güzel bahar günlerini ve sýcacýk anlarý birlikte paylaþmak dileðiyle ÖNSÖZ Biliþim Sektörünün deðerli çalýþanlarý, sektörümüze katký saðlayan biliþim dostlarý, Bilindiði üzere Türkiye Biliþim Derneði, Biliþim Sektörünün geliþmesi amacýyla tam 38 yýldýr çalýþmalarýna aralýksýz

Detaylı

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz... nisan 2005/sayý 83

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz... nisan 2005/sayý 83 ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz... 2 Mart 2005 Hürriyet Gazetesi Oto Yaþam Eki'nin Editörü Ufuk SANDIK, "Dikiz Aynasý" köþesinde Oda Baþkaný Emin KORAMAZ'ýn LPG'li araçlardaki denetimsizliðe

Detaylı

SENDÝKAMIZDAN HABERLER

SENDÝKAMIZDAN HABERLER TÜHÝS Ýþ Hukuku ve Ýktisat Dergisi Cilt : 23, Sayý : 2-3 Kasým 2010 - Þubat 2011 SENDÝKAMIZDAN HABERLER ÝL ÖZEL ÝDARELERÝNDE TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ UYGULAMALARI SEMÝNERÝ YAPILDI Üyemiz Ýl Özel Ýdareleri Genel

Detaylı

07 TEMMUZ 2010 ÇARŞAMBA 2010 İLK ÇEYREK BÜYÜME ORANI SAYI 10

07 TEMMUZ 2010 ÇARŞAMBA 2010 İLK ÇEYREK BÜYÜME ORANI SAYI 10 07 TEMMUZ 2010 ÇARŞAMBA 2010 İLK ÇEYREK BÜYÜME ORANI SAYI 10 'HEDEFÝMÝZ EN BÜYÜK 10 EKONOMÝ ARASINA GÝRMEK' Baþbakanýmýz, Ulusa Sesleniþ konuþmasýnda Türkiye'nin potansiyelinin de hedeflerinin de büyük

Detaylı

15 Tandem Takým Tezgahlarý ndan Ýhtiyaca Göre Uyarlanabilen Kitagawa Divizörler Kitagawa firmasýnýn, müþterilerini memnun etmek adýna, standartý deðiþtirmesi yeni bir þey deðil. Bu seferki uygulamada,

Detaylı

Toplantý - Seminer ORDU SERBEST MUHASEBECÝ MALÝ MÜÞAVÝRLER ODASI. 01.01.2013 ve 31.12.2013 Döneminde Odamýzýn Katýldýðý Etkinlikler 18.02.

Toplantý - Seminer ORDU SERBEST MUHASEBECÝ MALÝ MÜÞAVÝRLER ODASI. 01.01.2013 ve 31.12.2013 Döneminde Odamýzýn Katýldýðý Etkinlikler 18.02. 01.01.2013 ve 31.12.2013 Döneminde Odamýzýn Katýldýðý Etkinlikler 16.01.2013 OBKT Salonu ORDU SMMM ODASI VE ORDU ROTARY KULÜP ÝÞBÝRLÝÐÝ ÝLE VERGÝ MEVZUATI VE DÖNEM SONU ÝÞLEMLERÝ PANELÝ GERÇEKLEÞTÝRÝLDÝ

Detaylı

ÇEVRE VE TOPLUM. Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum

ÇEVRE VE TOPLUM. Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum ÇEVRE VE TOPLUM 11. Bölüm DOÐAL AFETLER VE TOPLUM Konular DOÐAL AFETLER Dünya mýzda Neler Oluyor? Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum Volkanlar

Detaylı

BÝMY 16 - TBD Kamu-BÝB XI Bütünleþik Etkinliði

BÝMY 16 - TBD Kamu-BÝB XI Bütünleþik Etkinliði BÝMY 16 - TBD Kamu-BÝB XI Bütünleþik Etkinliði Türkiye Biliþim Derneði, biliþim sektöründe çalýþan üst ve orta düzey yöneticilerin mesleki geliþimi ve dayanýþmalarýný geliþtirmek amacýyla her yýl düzenlediði

Detaylı

Organizatör Firma Cebeci Cad. No:54 Akatlar 34335 Ýstanbul Tel:0212 351 68 48 (pbx) Faks:0212 351 59 33 E-Posta: tculha@grem.com.tr BAHÇEÞEHÝR ÜNÝVERSÝTESÝ BEÞÝKTAÞ KAMPÜSÜ 11-12 Haziran 2008 SUNUM DOSYASI

Detaylı

Ne-Ka. Grouptechnic ... /... / 2008. Sayýn Makina Üreticisi,

Ne-Ka. Grouptechnic ... /... / 2008. Sayýn Makina Üreticisi, ... /... / 2008 Sayýn Makina Üreticisi, Firmamýz Bursa'da 1986 yýlýnda kurulmuþtur. 2003 yýlýndan beri PVC makineleri sektörüne yönelik çözümler üretmektedir. Geniþ bir ürün yelpazesine sahip olan firmamýz,

Detaylı

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ 2013-2014-2015 BÜTÇE TEKLİFLERİ

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ 2013-2014-2015 BÜTÇE TEKLİFLERİ TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ 2013-2014-2015 BÜTÇE TEKLİFLERİ TBMM 2011 MALİ YILI KESİN HESABI, 2012 YILI BÜTÇE UYGULAMALARI VE 2013-2015 DÖNEMİ BÜTÇE TEKLİFLERİ Saygıdeğer Başkan, Plan ve Bütçe Komisyonunun

Detaylı

MedYa KÝt / 26 Ýnsan Kaynaklarý ve Yönetimi konusunda Türkiye nin ilk dergisi HR DergÝ Human Resources Ýnsan Kaynaklarý ve Yönetim Dergisi olarak amacýmýz, kurulduðumuz günden bu yana deðiþmedi: Türkiye'de

Detaylı

Ýlknur Menlik TGDF Kurumsal Ýletiþim Direktörü TGDF 24 sektörel üye dernek Türkiye Gýda ve Ýçecek Sanayisinin Üretim, Ýstihdam, Ýhracat ve ithalatýnýn %95 ni temsil etmekte Food Drink Europe TGDF 2006

Detaylı

DÝYABET 79 Katkýlarýyla 18-20 Kasým 2011 Türk Tabibler Birliði tarafýndan kredilendirilecektir. DÝYABET 18-20 Kasým 2011 Ý.Ü. ÝSTANBUL TIP FAKÜLTESÝ DÝYABET 79 Katkýlarýyla Ýstanbul Týp Fakültesi Ýç Hastalýklarý

Detaylı

Ýhracatýmýz istikrarla artýyor

Ýhracatýmýz istikrarla artýyor Ýþte Çevre ve Þehircilik icraatlarý Çevre ve Þehircilik Ýl Müdürlüðü 2014 yýlý faaliyetleri hakkýnda bilgi verdi. HABERÝ 4 DE Seyitahmet Sancak PARTÝ KULÝSLERÝNDE SEÇÝM HAREKETLÝLÝÐÝ MUSTAFA DEMÝRER/HABER

Detaylı

2007/82 Nolu SGK GENELGESÝ(Fatura Bedellerinin Ödenmesinde Karþýlaþýlan Sorunlar) Cuma, 26 Ekim 2007

2007/82 Nolu SGK GENELGESÝ(Fatura Bedellerinin Ödenmesinde Karþýlaþýlan Sorunlar) Cuma, 26 Ekim 2007 2007/82 Nolu SGK GENELGESÝ(Fatura Bedellerinin Ödenmesinde Karþýlaþýlan Sorunlar) Cuma, 26 Ekim 2007 GENELGE 2007/ 82 2007/46 sayýlý Fatura Bedellerinin Ödenmesi konulu Genelge gereði Kurum web sayfasýnda

Detaylı

Delil Avcýlarý göreve hazýr Emniyet Genel Müdürlüðü, Kriminal Polis Laboratuarý Dairesi Baþkanlýðý tarafýndan Bursa Ýl Emniyet Müdürlüðü Olay Yeri Ýnceleme ve Kimlik Tespit Þube Müdürlüðü bünyesinde "Olay

Detaylı

TABLO-2'nin devamý. Sanayi ve Ticaret Bakanlýðý

TABLO-2'nin devamý. Sanayi ve Ticaret Bakanlýðý Sanayi ve Ticaret Bakanlýðý Atama Yapýlacak Kadro Unvaný: Stajyer Kontrolör (Ýdari) Atama Yapýlmasý Planlanan Kadro Sayýsý: Ýdari+Mühendis Kadrolarý Toplamý : 5 Test Aðýrlýklarý: GY:0,1, GK:0,1, HU:0,2,

Detaylı

Geleceðin yapýlarýný tasarlayýp sizin için üretiyoruz... Göksu Royal, istanbul un batýsýnda þehrin yoðunluðundan uzak, sakin, gün geçtikçe popülerliði artan Silivri nin gözdesi olacak bir proje. Farklý

Detaylı

TABLO-2 A GRUBU KADROLARA PERSONEL ALIMINA ÝLÝÞKÝN BAZI BÝLGÝLER

TABLO-2 A GRUBU KADROLARA PERSONEL ALIMINA ÝLÝÞKÝN BAZI BÝLGÝLER TABLO-2 A GRUBU KADROLARA PERSONEL ALIMINA ÝLÝÞKÝN BAZI BÝLGÝLER AÇIKLAMALAR: Bu tabloda daha az yerde daha fazla bilgi verebilmek için bazý kýsaltmalar yapýlmýþtýr. Testlere verilecek aðýrlýklar gösterilirken

Detaylı

DÜZENLEME KURULU YÜRÜTME KURULU. Sezai ONARAL Sami KAZICI Ünal AYDIN Tayfun BEÞE Nevzat BARAK Yaþar BASKIN Hasan AKTAÞ Abdi ÇALIÞIR

DÜZENLEME KURULU YÜRÜTME KURULU. Sezai ONARAL Sami KAZICI Ünal AYDIN Tayfun BEÞE Nevzat BARAK Yaþar BASKIN Hasan AKTAÞ Abdi ÇALIÞIR ÝKÝNCÝ DUYURU DÜZENLEME KURULU Deðerli Meslektaþlarýmýz, Yeminli Mali Müþavirler Odalarý olarak 8 odanýn ortaklaþa ilk defa düzenlediði "I. Yeminli Mali Müþavirlik Denetim ve Tasdik Sempozyumu" 13-17 Mayýs

Detaylı

Türkiye nin teori ile pratiði en iyi birleþtiren, iþ dünyasýnýn gereksinimlerine en uygun hazýrlanan, nda yeni dönem baþlýyor. HR DERGÝ tarafýndan 1996 yýlýndan beri düzenlenen bu programý daha önce tamamlayanlar,

Detaylı

2 - Konuþmayý Yazýya Dökme

2 - Konuþmayý Yazýya Dökme - 1 8 Konuþmayý Yazýya Dökme El yazýnýn yerini alacak bir aygýt düþü XIX. yüzyýlý boyunca çok kiþiyi meþgul etmiþtir. Deðiþik tasarým örnekleri görülmekle beraber, daktilo dediðimiz aygýtýn satýlabilir

Detaylı

Yeni zirvelere doðru, mükemmellikle... ÝNÞAAT, TAAHHÜT VE MÜHENDÝSLÝK GÜÇLÜ BAÞLADI GÜCÜNE GÜÇ KATARAK DEVAM EDÝYOR! Deðerlerimiz Vizyonumuz Mevcut kültür, iþ ahlaký ve deðerlerini muhafaza ederken, tüm

Detaylı

Güvenliðe Açýlan Sosyal Pencere Projesi ODAK TOPLANTISI SONUÇ RAPORU

Güvenliðe Açýlan Sosyal Pencere Projesi ODAK TOPLANTISI SONUÇ RAPORU Güvenliðe Açýlan Sosyal Pencere Projesi ODAK TOPLANTISI SONUÇ RAPORU 13 OCAK 2011 Bu program, Avrupa Birliði ve Türkiye Cumhuriyeti tarafýndan finanse edilmektedir. YENÝLÝKÇÝ YÖNTEMLERLE KAYITLI ÝSTÝHDAMIN

Detaylı

01 EKİM 2009 ÇARŞAMBA FAİZ SAYI 1

01 EKİM 2009 ÇARŞAMBA FAİZ SAYI 1 01 EKİM 2009 ÇARŞAMBA FAİZ SAYI 1 Düþen Faizler ÝMKB yi Yýlýn Zirvesine Çýkardý Merkez Bankasý ndan gelen faiz indirimine devam sinyali bono faizini %7.25 e ile yeni dip noktasýna çekti. Buna baðlý olarak

Detaylı

ÖRNEK RESTORASYONLAR SERGÝSÝ

ÖRNEK RESTORASYONLAR SERGÝSÝ 210 ÖRNEK RESTORASYONLAR SERGÝSÝ Örnek Restorasyonlar Sergisi Vakýf eseri için restorasyon, adeta ikinci bahar demektir. Zor, çetin ve ince bir iþtir. Bu nedenle, tarihi ve kültürel deðerlerimizin baþarýlý

Detaylı

Simge Özer Pýnarbaþý

Simge Özer Pýnarbaþý Simge Özer Pýnarbaþý 1963 yýlýnda Ýstanbul da doðdu. Ortaöðrenimini Kadýköy Kýz Lisesi nde tamamladý. 1984 yýlýnda Ýstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Arkeoloji ve Sanat Tarihi Bölümü nü bitirdi.

Detaylı

1. Böleni 13 olan bir bölme iþleminde kalanlarýn

1. Böleni 13 olan bir bölme iþleminde kalanlarýn 4. SINIF COÞMAYA SORULARI 1. BÖLÜM 3. DÝKKAT! Bu bölümde 1 den 10 a kadar puan deðeri 1,25 olan sorular vardýr. 1. Böleni 13 olan bir bölme iþleminde kalanlarýn toplamý kaçtýr? A) 83 B) 78 C) 91 D) 87

Detaylı

YÖNETÝM EÐÝTÝM KÜLTÜR DERNEÐÝ

YÖNETÝM EÐÝTÝM KÜLTÜR DERNEÐÝ TÜM BÝRÝMLERÝN DÝKKATÝNE YÖNETÝM EÐÝTÝM KÜLTÜR DERNEÐÝ Sayýn Ýdarecilerimiz; Kurulduðumuz 2005 yýlýndan bu yana uygulamaya ve ihtiyaca yönelik eðitim seminerlerimiz devam etmektedir. Bilindiði üzere ülkemizde

Detaylı

Sanayici ve Ýþadamlarý Derneði www.tutevsiad.org BÝRLÝKTEN KUVVET DOÐDU TÜRK-ÇÝN EKONOMÝK VE TÝCARÝ ÝÞBÝRLÝÐÝ FORUMU NDA BÝZDE TÜTEVSÝAD OLARAK YERÝMÝZÝ ALDIK T.C. Baþbakaný Recep Tayyip Erdoðan'ýn 8-11

Detaylı

2015-2016 KISA PROGRAM NÝLÜFER ROTARY KULÜBÜ UR. 2440. BÖLGE BES ve EÐÝTÝM ASAMBLESÝ 26-29 MART 2015 Sevgili Dostlarýmýz; U.R. 2440. Bölge 2015-2016 Dönemi BES ve Eðitim Asamblesine hoþ geldiniz. Önemli

Detaylı

DENÝZ LÝSESÝ KOMUTANLIÐI Denizcilik tarihin en eski ve en köklü mesleðidir. Bu köklü ve þerefli mesleðin insanlarýnýn eðitimi için ilk adým atacaklarý Deniz Lisesi, bu güne kadar Türk ve dünya denizcilik

Detaylı

BURSA BADEMLÝ BADEMLÝBÜLTEN KURULUÞ: 27.05. / CHARTER: 21.06. / KULÜP NO: 83357 BAÞLIKLAR : 198. TOPLANTIMIZ - Terzioðlu Çiftliði Brunch En iyi bireyler kendilerinden çok ait olduðu toplumu düþünen, onun

Detaylı

Ýnsan hayatýný korur

Ýnsan hayatýný korur Ýnsan hayatýný korur Yangýn güvenliði kablolar ile baþlar Kablolar, bir binanýn toplam maliyetinde yüzde 0.5'den daha az bir miktarý oluþturmaktadýr. Ancak, kamu güvenliðinin saðlanmasýnda, hayati öneme

Detaylı

ASKÝ 2015 YILI KURUMSAL DURUM VE MALÝ BEKLENTÝLER RAPORU

ASKÝ 2015 YILI KURUMSAL DURUM VE MALÝ BEKLENTÝLER RAPORU T.C. AYDIN BÜYÜKÞEHÝR BELEDÝYESÝ SU VE KANALÝZASYON ÝDARESÝ GENEL MÜDÜRLÜÐÜ TEMMUZ 215-1 215 YILI KURUMSAL DURUM VE MALÝ BEKLENTÝLER RAPORU KURUMSAL MALÝ DURUM VE BEKLENTÝLER RAPORU SUNUÞ 518 Sayýlý Kamu

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2015

Kanguru Matematik Türkiye 2015 3 puanlýk sorular 1. Aþaðýdaki þekillerden hangisi bu dört þeklin hepsinde yoktur? A) B) C) D) 2. Yandaki resimde kaç üçgen vardýr? A) 7 B) 6 C) 5 D) 4 3. Yan taraftaki þekildeki yapboz evin eksik parçasýný

Detaylı

Hac Organizasyonumuz; Turizm Bakanlýðý, Diyanet Ýþleri Baþkanlýðý ve Türsab Denetim ve Kontrolü Altýndadýr! KUTSAL YOLCULUK HAC...

Hac Organizasyonumuz; Turizm Bakanlýðý, Diyanet Ýþleri Baþkanlýðý ve Türsab Denetim ve Kontrolü Altýndadýr! KUTSAL YOLCULUK HAC... 2013 Organizasyonu KUTSAL YOLCULUK HAC... Dilleri, renkleri ve kültürleri farklý milyonlarca inananýn birlikte hareket ettiði hac, Allah katýnda siyahýn beyazdan, Arab'ýn Acem'den, Türk'ün Kürt'ten üstünlüðü

Detaylı

Ovacýk Altýn Madeni'ne dava öncesi yargýsýz infaz!

Ovacýk Altýn Madeni'ne dava öncesi yargýsýz infaz! Asýlsýz iddia neden ortaya atýldý? Ovacýk Altýn Madeni'ne dava öncesi yargýsýz infaz! 19 Haziran 2004 tarihinde, Ovacýk Altýn Madeni ile hiçbir ilgisi olmayan Arsenik iddialarý ortaya atýlarak madenimiz

Detaylı

SIGARA VE SAÐLIK ULUSAL KONGRESÝ

SIGARA VE SAÐLIK ULUSAL KONGRESÝ KOCAELI BÜYÜKÞEHÝR BELEDÝYESÝ ULUSLARARASI KATILIMLI SIGARA VE SAÐLIK ULUSAL KONGRESÝ 8-11 MAYIS 2011 SABANCI KÜLTÜR MERKEZÝ - KOCAELÝ SÝGARA ve SAÐLIK ULUSAL KOMÝTESÝ ÖNSÖZ Deðerli Tütün Kontrol Gönüllüleri,

Detaylı

TÜRKÝYE MÝLLÝ PEDÝATRÝ DERNEÐÝ 2. KIÞ ZÝRVESÝ. 6-8 Mart 2008 DEDEMAN OTEL PALANDÖKEN - ERZURUM

TÜRKÝYE MÝLLÝ PEDÝATRÝ DERNEÐÝ 2. KIÞ ZÝRVESÝ. 6-8 Mart 2008 DEDEMAN OTEL PALANDÖKEN - ERZURUM TÜRKÝYE MÝLLÝ PEDÝATRÝ DERNEÐÝ 2. KIÞ ZÝRVESÝ 6-8 Mart 2008 DEDEMAN OTEL PALANDÖKEN - ERZURUM TÜRKÝYE MÝLLÝ PEDÝATRÝ DERNEÐÝ 2. KIÞ ZÝRVESÝ Deðerli Meslektaþlarýmýz, Türkiye Milli Pediatri Derneði 2. Kýþ

Detaylı

düþürücü kullanmamak c-duruma uygun ilaç kullanmamak Ateþ Durumunda Mutlaka Hekime Götürülmesi Gereken Haller:

düþürücü kullanmamak c-duruma uygun ilaç kullanmamak Ateþ Durumunda Mutlaka Hekime Götürülmesi Gereken Haller: Ayna-Gazetesi-renksiz-11-06.qxp 26.10.2006 23:39 Seite 2 Çocuklarda Ateþ Deðerli Ayna okuyucularý, bundan böyle bu sayfada sizleri saðlýk konusunda bilgilendireceðim. Atalarýmýz ne demiþti: olmaya devlet

Detaylı

mmo bülteni mart 2005/sayý 82 05.02.2005

mmo bülteni mart 2005/sayý 82 05.02.2005 basýnda odamýz basýnda odamýz basýnda odamýz Ocak/ Dizayn Ýnfo Dergisinin 9. sayýsýnda "Makina Mühendisleri Odasý'na TÜRKAK'tan Akreditasyon Sertifikasý" baþlýklý haber yayýnlandý. 05.02.2005 Oda Baþkaný

Detaylı

KPSS PUANLARI. Avrupa Birliði Genel Sekreterliði. Atama Yapýlacak Kadro Unvaný: Avrupa Birliði Uzman Yardýmcýsý ( Uluslararasý Ýliþkiler )

KPSS PUANLARI. Avrupa Birliði Genel Sekreterliði. Atama Yapýlacak Kadro Unvaný: Avrupa Birliði Uzman Yardýmcýsý ( Uluslararasý Ýliþkiler ) KPSS PUANLARI AÇIKLAMALAR: Bu tabloda daha az yerde daha fazla bilgi verebilmek için bazý kýsaltmalar yapýlmýþtýr. Testlere verilecek aðýrlýklar gösterilirken testler harflerle ifade edilmiþtir. Harflerin

Detaylı

"Yerel seçimlerde kazanýlan baþarýda kadýnlarýn payý büyük"

Yerel seçimlerde kazanýlan baþarýda kadýnlarýn payý büyük 09 subat pazartesii 5.qxd 0.0.5 : Page (,) 09 ÞUBAT 5 PAZARTESÝ HABER "Yerel seçimlerde kazanýlan baþarýda kadýnlarýn payý büyük" Ýmsâk : 05:0 Güneþ : 0:35 Öðle : :0 Ýkindi : 4:4 Akþam : :5 Yatsý : :3

Detaylı

Eðitim Baþvurularý Hakkýnda; -Eðitim katýlýmcý sayýsý ve eðitim tarih deðiþiklikleri Odamýz tarafýndan belirlenmektedir. -Eðitimlerimizle ilgili tüm güncel bilgiler www.corlutso.org.tr internet adresindeki

Detaylı

Bakým sigortasý - Sizin için bilgiler. Türkischsprachige Informationen zur Pflegeversicherung. Freie Hansestadt Bremen.

Bakým sigortasý - Sizin için bilgiler. Türkischsprachige Informationen zur Pflegeversicherung. Freie Hansestadt Bremen. Gesundheitsamt Freie Hansestadt Bremen Sozialmedizinischer Dienst für Erwachsene Bakým sigortasý - Sizin için bilgiler Türkischsprachige Informationen zur Pflegeversicherung Yardýma ve bakýma muhtaç duruma

Detaylı

5. 2x 2 4x + 16 ifadesinde kaç terim vardýr? 6. 4y 3 16y + 18 ifadesinin terimlerin katsayýlarý

5. 2x 2 4x + 16 ifadesinde kaç terim vardýr? 6. 4y 3 16y + 18 ifadesinin terimlerin katsayýlarý CEBÝRSEL ÝFADELER ve DENKLEM ÇÖZME Test -. x 4 için x 7 ifadesinin deðeri kaçtýr? A) B) C) 9 D). x 4x ifadesinde kaç terim vardýr? A) B) C) D) 4. 4y y 8 ifadesinin terimlerin katsayýlarý toplamý kaçtýr?.

Detaylı

Araþtýrma Hazýrlayan: Ebru Kocamanlar Araþtýrma Uzman Yardýmcýsý Gýda Ürünlerinde Ambalajýn Satýn Alma Davranýþýna Etkisi Dünya Ambalaj Örgütü nün açýklamalarýna göre dünyada ambalaj kullanýmýnýn %30 unu

Detaylı

3.3. Þiddetinde ki Depreme mi neden oldu

3.3. Þiddetinde ki Depreme mi neden oldu Kültür Sitesi Yýkýmýndaki ganimet kaç kilo gelecek! Kültür sitesinin yýkýlmasýnýn ardýndan iþ makinelerinin rulo haline dönüþtürdüðü hurda demirlerin toplamda kaç kilo geldiði merak konusu oldu. Diðer

Detaylı

..T.C. DANýÞTAY SEKiziNCi DAiRE Esas No : 2005/1614 Karar No : 2006/1140

..T.C. DANýÞTAY SEKiziNCi DAiRE Esas No : 2005/1614 Karar No : 2006/1140 ..T.C. Davacý Davalý : Trabzon Baro Baþkanlýðý Trabzon Barosu Adliye Sarayý : 1- Maliye Bakanlýðý 2- Baþbakanlýk -TRABZON Davanýn Özeti: Karaparanýn Aklanmasýnýn Önlenmesine Dair 4208 sayýlý Kanunun Uygulanmasýna

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2015

Kanguru Matematik Türkiye 2015 3 puanlýk sorular 1. Hangi þeklin tam olarak yarýsý karalanmýþtýr? A) B) C) D) 2 Þekilde görüldüðü gibi þemsiyemin üzerinde KANGAROO yazýyor. Aþaðýdakilerden hangisi benim þemsiyenin görüntüsü deðildir?

Detaylı

KOBÝ lerin iþ süreçlerini daha iyi yönetebilmeleri için

KOBÝ lerin iþ süreçlerini daha iyi yönetebilmeleri için NEDEN KOBÝ lerin iþ süreçlerini daha iyi yönetebilmeleri için SAP Business One çözümünü seçmelerinin nedeni 011 SAP AG. Tüm haklarý saklýdýr. SAP Business One müþterileri SAP'ye olan güvenlerini gösteriyor.000+

Detaylı

rm o f t a l ip j o l o n ek gýda T a d ý G m için ya þ a i ye Türk u ulusal GIDA TEKNOLOJÝ PLATFORMU y a þ a m i ç i n g ý d a Kaynak: 2010 Envanteri (TGDF) Gýda Sektörü 73.722.988 nüfus Hane halký gýda

Detaylı

2014-2015 Eðitim Öðretim Yýlý ÝSTANBUL ÝLÝ ORTAOKULLAR ARASI "4. AKIL OYUNLARI TURNUVASI" Ýstanbul Ýli Ortaokullar Arasý 4. Akýl Oyunlarý Turnuvasý, 21 Þubat 2015 tarihinde Özel Sancaktepe Okyanus Koleji

Detaylı

Doðan, Koalisyondan kaçan namerttir dedi. MHP Milletvekili adaylarý. Fatih Özcan, Muhsin Kocaraç. geldi. sürdürdü.

Doðan, Koalisyondan kaçan namerttir dedi. MHP Milletvekili adaylarý. Fatih Özcan, Muhsin Kocaraç. geldi. sürdürdü. 14 EKÝM 2015 ÇARÞAMBA www.yildizhaber.com 40 KURUÞ "Facebook'u en çok kullanan üçüncü ülkeyiz" Hitit Üniversitesi ile Çorum Ticaret ve Sanayi Odasý iþbirliðinde "Ýnternet ve Sosyal Medya" konulu konferans

Detaylı

BASIN DUYURUSU (25.08.2002) 2002 Öðrenci Seçme Sýnavý (ÖSS) Yerleþtirme Sonuçlarý

BASIN DUYURUSU (25.08.2002) 2002 Öðrenci Seçme Sýnavý (ÖSS) Yerleþtirme Sonuçlarý BASIN DUYURUSU (25.08.2002) 2002 Öðrenci Seçme Sýnavý (ÖSS) Yerleþtirme Sonuçlarý 16 Haziran ve 23 Haziran 2002 tarihlerinde yapýlan Öðrenci Seçme Sýnavý (ÖSS) ve Yabancý Dil Sýnavý (YDS) sonuçlarýna aðýrlýklý

Detaylı

KAMU MALÝYESÝ. Konsolide bütçenin uygulama sonuçlarýna iliþkin bilgiler aþaðýdaki bölümlerde yer almýþtýr. KONSOLÝDE BÜTÇE ÝLE ÝLGÝLÝ ORANLAR (Yüzde)

KAMU MALÝYESÝ. Konsolide bütçenin uygulama sonuçlarýna iliþkin bilgiler aþaðýdaki bölümlerde yer almýþtýr. KONSOLÝDE BÜTÇE ÝLE ÝLGÝLÝ ORANLAR (Yüzde) V KAMU MALÝYESÝ 71 72 KAMU MALÝYESÝ Konsolide bütçenin uygulama sonuçlarýna iliþkin bilgiler aþaðýdaki bölümlerde yer almýþtýr. A. KONSOLÝDE BÜTÇE UYGULAMALARI 1. Genel Durum 1996 yýlýnda yüzde 26.4 olan

Detaylı

konularýnda servis hizmeti sunan Sosyal Hizmetler Dairesi bir devlet kuruluºu olup, bu kuruluº ülkede yaºayan herkese ücretsiz hizmet vermektedir.

konularýnda servis hizmeti sunan Sosyal Hizmetler Dairesi bir devlet kuruluºu olup, bu kuruluº ülkede yaºayan herkese ücretsiz hizmet vermektedir. 1/7 AMT FÜR SOZIALE DIENSTE FÜRSTENTUM LIECHTENSTEIN Sosyal Hizmetler Dairesi Çocuk ve gençlik hizmetleri Sosyal hizmetler Terapi hizmetleri Ýç hizmetler konularýnda servis hizmeti sunan Sosyal Hizmetler

Detaylı

Üniversitenin dev ihalesi tamam

Üniversitenin dev ihalesi tamam Dönercim'den örnek davranýþ Dönercim Lokantasý sahibi Erhan Yücel, Manisa'nýn Soma ilçesinde maden ocaðýnda meydana gelen patlamada hayatýný kaybeden iþçilerin ailelerine bir günlük hasýlatýný baðýþlayacaðýný

Detaylı

Saðlýk çalýþanlarý GöREV'de

Saðlýk çalýþanlarý GöREV'de Saðlýk çalýþanlarý GöREV'de Onaylayan Administrator Wednesday, 20 April 2011 Orijinali için týklayýn Saðlýk emekçilerinin 2 gün süren grevleri baþladý. Ülke genelindeki hastanelerin nereyse tamamýnda hastanede

Detaylı

1Osalon tek masa u düzen küme 7 7 9 14 17 19 11 17 19 19 31 33 43 31 12O Centrum Toplantý Hizmetleri KÜÇÜKYALI farklý boyut ve özelliklere sahip 10 adet toplantý salonu, açýk büfe Ýris Restoran ý, sosyal

Detaylı

15 NİSAN 2010 PERŞEMBE ESNAF PAKETİ SAYI 8

15 NİSAN 2010 PERŞEMBE ESNAF PAKETİ SAYI 8 15 NİSAN 2010 PERŞEMBE ESNAF PAKETİ SAYI 8 Türkiye Esnaf ve Sanatkarlarý Konfederasyonu (TESK) Baþkaný Bendevi Palandöken: Bu plan 1 yýl içinde sýkýntýlarýmýza çare olur TESK Baþkaný Bendevi Palandöken,

Detaylı

ÝSTANBUL DÝÞHEKÝMLERÝ ODASI OCAK 2012 E-BÜLTEN BÝLÝMSEL TOPLANTILAR Porselen Laminalarýn Adeziv Simantasyonu Yeditepe Üniversitesi Diþ Hekimliði Fakültesi Protetik Diþ Tedavisi Anabilim Dalý öðretim üyesi

Detaylı

Doktorlar Týp Bayramý'nda

Doktorlar Týp Bayramý'nda Kemal Kýlýçdaroðlu'nun bugünilk duraðý Çorum olacak SAYFA 3 TE www.yildizhaber.com 40 KURUÞ Doktorlar Týp Bayramý'nda çalýþmayacak "Adaylar arasýnda kýrýcý bir üslup olmamasý güzel" 4 TE Saadet Partisi

Detaylı

T.C. MÝLLÎ EÐÝTÝM BAKANLIÐI EÐÝTÝMÝ ARAÞTIRMA VE GELÝÞTÝRME DAÝRESÝ BAÞKANLIÐI HANGÝ OKULDA OKUMAK ÝSTEDÝÐÝNE KARAR VERDÝN MÝ? Genel Liseler Fen Liseleri Sosyal Bilimler Anadolu Spor Güzel Sanatlar Askeri

Detaylı

BURSA BADEMLÝ BADEMLÝBÜLTEN 2013-14 Ron BURTON U.R. 2440 Bölge Baþkaný Esat KARDIÇALI 1. Grup Baþkan Yardýmcýsý Serdar DURUSÜT Ali Ýhsan&Hande PALALI 2013-2014 Dönem Baþkaný KURULUÞ: 27.05. / CHARTER:

Detaylı

3. Çorum Tarým Fuarý, 27-30 Kasým. tarihleri arasýnda baþarý ile gerçekleþtirildi. Geçtiðimiz yýl TSO'nun 7. Kompleksi'nde gerçekleþtirilen Tarým

3. Çorum Tarým Fuarý, 27-30 Kasým. tarihleri arasýnda baþarý ile gerçekleþtirildi. Geçtiðimiz yýl TSO'nun 7. Kompleksi'nde gerçekleþtirilen Tarým Çorum, Travel Turkey'e hazýr Çorum, Türkiye'nin en önemli turizm fuarlarýndan birisi olan Travel Turkey Ýzmir Fuarý, için hazýrlýklarýný tamamladý. Çorum Valiliði ve Çorum Belediye'sinin ortaklaþa katýlacaðý

Detaylı

Mart - 2005 (1. Dönem) I. MODÜL 25-26 Mart ÝNSAN KAYNAKLARI YÖNETÝMÝNE GÝRÝÞ Ýþ Analizi / Ýþ Tanýmý / Yetkinlikler Yönetim Kavramý ve Geliþimi - Temel Yönetim Fonksiyonlarý Ýnsan Kaynaklarý Yönetimi Kavramý

Detaylı

YOZGAT TİCARET VE SANAYİ ODASI. 2014 Yılı Faaliyet Raporu

YOZGAT TİCARET VE SANAYİ ODASI. 2014 Yılı Faaliyet Raporu YOZGAT TİCARET VE SANAYİ ODASI 2014 Yılı Faaliyet Raporu Yozgat Ticaret ve Sanayi Odası 2014 Yılı Oda Faaliyetlerimiz 69 Slayt 31.01.2014 AB Slovenia Projesi Denetimi 03.01.2014 Belediye Başkan Adayı Kazım

Detaylı

Gökyüzündeki milyonlarca yýldýzdan biriymiþ Çiçekyýldýz. Gerçekten de yeni açmýþ bir çiçek gibi sarý, kýrmýzý, yeþil renkte ýþýklar saçýyormuþ

Gökyüzündeki milyonlarca yýldýzdan biriymiþ Çiçekyýldýz. Gerçekten de yeni açmýþ bir çiçek gibi sarý, kýrmýzý, yeþil renkte ýþýklar saçýyormuþ Gökyüzündeki milyonlarca yýldýzdan biriymiþ Çiçekyýldýz. Gerçekten de yeni açmýþ bir çiçek gibi sarý, kýrmýzý, yeþil renkte ýþýklar saçýyormuþ çevresine. Bu adý ona bir kuyrukluyýldýz vermiþ. Nasýl mý

Detaylı

Firmamýz mühendisliðinde imalatýný yaptýðýmýz endüstriyel tip mikro dozaj sistemleri ile Kimya,Maden,Gýda... gibi sektörlerde kullanýlan hafif, orta

Firmamýz mühendisliðinde imalatýný yaptýðýmýz endüstriyel tip mikro dozaj sistemleri ile Kimya,Maden,Gýda... gibi sektörlerde kullanýlan hafif, orta Mikro Dozaj Firmamýz mühendisliðinde imalatýný yaptýðýmýz endüstriyel tip mikro dozaj sistemleri ile Kimya,Maden,Gýda... gibi sektörlerde kullanýlan hafif, orta ve aðýr hizmet tipi modellerimizle Türk

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2015

Kanguru Matematik Türkiye 2015 3 puanlýk sorular 1. Aþaðýda verilen iþlemleri sýrayla yapýp, soru iþareti yerine yazýlmasý gereken sayýyý bulunuz. A) 7 B) 8 C) 10 D) 15 2. Erinç'in 10 eþit metal þeridi vardýr. Bu metalleri aþaðýdaki

Detaylı

ANADOLU BÖBREK VAKFI SAÐLIK, EÐÝTÝM, ARAÞTIRMA MERKEZÝ Ülkemizde Dünden Bugüne Diyalizde Kalite Foto raf-tasarým Prof. Dr. Ayla San IV. KALÝTE KONGRESÝ - 2. DUYURU 28-30 Nisan 2011 Bilkent Otel, Ankara

Detaylı

ÞUBELERÝMÝZDEN ADANA. Ankara'da 8 Ekim 2005'te gerçekleþtirilen TMMOB Mitingine Þube olarak katýlým saðladýk.

ÞUBELERÝMÝZDEN ADANA. Ankara'da 8 Ekim 2005'te gerçekleþtirilen TMMOB Mitingine Þube olarak katýlým saðladýk. ADANA Þubemiz tarafýndan 2-4 Eylül, 28-30 Ekim ve 18-20 Kasým 2005 tarihleri arasýnda üç ayrý HACCP Eðitimi gerçekleþtirildi. Kursu baþarýyla tamamlayan katýlýmcýlara eðitim sonunda belge verildi. Þube

Detaylı