"Saðlýða 454 milyon lira yatýrým yaptýk"

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download ""Saðlýða 454 milyon lira yatýrým yaptýk""

Transkript

1 Ýhracatýmýz istikrarlý artýyor Gümrük Müdürü Erdoðan Erarslan, Çorum'da ihracatýn son 5 yýlda istikrarlý þekilde arttýðýný söyledi.gümrük Haftasý nedeniyle yaptýðý açýklamada Çorum'un ihracat ve ithalat rakamlarý hakkýnda bilgi veren Erdoðan Erarslan, 2012 yýlýnda 48 milyon 635 bin 085 dolar ihracat 2 milyon 446 bin 953 dolar ithalat, 2013'te 48 milyon 207 bin 684 dolar ihracat 6 milyon 512 bin 550 dolar ithalat, 2014 ise 52 milyon 082 bin 910 dolar ihracat ve 10 milyon 608 bin 392 dolar ithalat yapýldýðýný belirtti. 7 DE 27 OCAK 2015 SALI 40 KURUÞ 1 milyon 040 lira kira bedeli ödendi 5 DE Bu köpekleri bulundurmak yasak "Saðlýða 454 milyon lira yatýrým yaptýk" Orman ve Su Ýþleri Bakanlýðý Çorum Þube Müdürü Mahmut Temel, yaptýðý açýklamada tehlikeli olarak belirlenen köpeklerin bulundurulmasýnýn yasak olduðunu ifade ederek aksi takdirde para cezasý kestiklerini belirtti. Sayfa 5 DE Ýnsülin dirençli bayanlara özel uygulama Milletvekili Baðcý'dan Ceylan'a teþekkür Çorum Milletvekili AK Parti Ekonomi Ýþleri Baþkan Yardýmcýsý Dr. Cahit Baðcý bir mesaj yayýnlayarak AK Parti eski Ýl Baþkaný Ahmet Sami Ceylan'a teþekkür ederek, yeni Ýl Baþkaný Rumi Bekiroðlu'na baþarýlar diledi. Baðcý mesajýnda þu ifadelere yer verdi: "Önceleri Merkez Ýlçe Baþkanlýðýmýzý ve 4 yýldýr da Ýl Baþkanlýðýmýzý yapan ve 5.Olaðan Kongremizde görevi Ýl Baþkan Yardýmcýsý ve Siyasi ve Hukuki Ýþler Baþkaný Av.Rumi Bekiroðlu'na devreden Ahmet Sami Ceylan kardeþime, partimize ve Çorumumumuz'a verdiði emeði, hizmetleri ve katkýlarý için teþekkür... 4 DE AK Parti Çorum Milletvekili ve TBMM Ýdare Amiri Salim Uslu, AK Parti iktidarýnda Çorum'a 454 milyon TL'lik saðlýk yatýrýmý yapýldýðýný açýkladý. AK Parti Çorum Milletvekili Salim Uslu, Kamu Hastaneleri Birliði Genel Sekreterliðini ziyaret etti. AK Parti Çorum Ýl Baþkaný Rumi Bekiroðlu, AK Parti Merkez Ýlçe Baþkaný Yaþar Anaç, Ýl Genel Meclisi Baþkaný Halil Ýbrahim Kaya'nýn da hazýr bulunduðu ziyarette Uslu, Genel Sekreterlik görevine atanan Opr.Dr. Ömer Sobacý'ya yeni görevinde baþarýlar diledi. Polisten uyuþturucu 9 DA Hitit Üniversitesi, Eðitim ve Araþtýrma Hastanesi, Endokrinoloji ve Metabolizma Hastalýklarý Polikliniði ile Beden Eðitimi ve Spor Yüksekokulu'nun ortaklaþa yürüttükleri bir araþtýrmada belirlenen yaþ arasý insülin direnci bulunan bayanlara Can Dostu Spor ve Saðlýk Merkezi tarafýndan 3 ay boyunca uzman bayan eðitmenler eþliðinde ücretsiz aerobik ve plates uygulamalarý yaptýrýlacak. 7 DE Çorum MHP Cengiz Akyýldýz'ý unutmadý 7 DE madde operasyonu Ýl Emniyet Müdürlüðü ekipleri uyuþturucu ile mücadeleye yönelik operasyonlarýna devam ediyor.ýl Emniyet Müdürlüðü Kaçakçýlýk ve Organize Suçlarla Mücadele Þubesi ekipleri Uyuþturucu Madde Ticareti yaptýðý tespit edilen A.O isimli þüphelinin iki þahsa uyuþturucu madde sattýðýnýn tespit edilmesi üzerine ayný gün A.O isimli uyuþturucu madde satýcýsý ile birlikte uyuþturucu madde satýn aldýðý tespit edilen M.E ve D.A isimli þüphelileride... 3 DE Ahmet Pehlivan Ziraat Odasý baþkanlýðýna aday Ýl Genel Meclisi eski Baþkaný Ahmet Pehlivan Ziraat Odasý seçimlerinde baþkanlýða aday olduðunu açýkladý.4 yýlda bir yenilenen Ziraat Odalarý organ... 4 DE Ýtalyan ISVEA, Amerika pazarýnda 2 DE Hitit MTAL, Altýnkep'ten ikincilikle döndü 2 DE

2 HABER 2 AYAZ AÐA OTO YIKAMA ve OTO KUAFÖR e Oto Yýkama Ustasý Aranýyor Ýþyerimize Oto Yýkama, Kuaför,Pasta Cila, Boya Koruma, gibi konularýnda ADRES: KSS 17. CAD. NO:17 ÇORUM TEL: Ýtalyan ISVEA, Amerika pazarýnda Vitrifiye seramik ve banyo ürünlerinde Ýtalya'nýn lider markasý ISVEA, Nevada eyaletinde düzenlenen, Amerika'nýn en büyük mutfak ve banyo ürünleri fuarý KBIS'de yer alarak Amerikan tüketicisinin beðenisine sunuldu. ISVEA dünyanýn en önemli fuarlarýndan olan ve 50 yýlý aþkýn süredir 125 bin markaya ev sahipliði yapan KBIS'e, Amerikalý distribitörü R&R Ryvyer firmasýyla birlikte katýlarak, büyük ilgi gördü Ocak tarihleri arasýnda Amerika'da düzenlenen KBIS fuarýna katýlan ISVEA, Ýtalyan tasarým anlayýþý ve estetiði ile banyo dekorasyon trendlerine yön veren Soluzione, Sistema, Valente, Eleganza ve Sott'Aqua gibi ödüllü tasarýmlarýný birçok ülkeden gelen ziyaretçilerin beðenisine sundu. -"0SON 2 YILDA AVRU- PA'DA 4 KAT BÜYÜDÜK"- KBIS'in tüm dünyadaki profesyonelleri bir araya getirdiðini ve Amerika pazarýnda çok önemli bir yere sahip olduðunu belirten ISVEA Yönetim Kurulu Baþkaný Erdem Çenesiz, yeni ülkelere gitmek ve ihracat gücünü arttýrmak için bu fuarýn kendilerine büyük bir fýrsat yarattýðýný ifade etti. ISVEA'nýn ihracat alanýnda son iki yýlda 4 kat büyüme gerçekleþtirdiðini vurgulayan Çenesiz, dünyanýn birçok yerinde gerçekleþen ve sektöre yön veren fuarlarý yakýndan takip ederek büyümelerini sürdüreceklerini söyledi. Amerika'nýn kendileri için önemli bir pazar olduðunu ve 2015 ve 2016 yýlý hedeflerinde Amerika'ya olan ihracatlarýný 5 kattan daha faza artýrarak bu büyük kýtada kalýcý bir büyüme yakalamak olduðunun altýný çizen Çenesiz, "katma deðeri yüksek ürünlerle yapý sektöründe ihracatýn öncülerinden biri olmak için hedeflerimizi büyüttük, 45 ülke sayýsýný bu yýl 50'nin üzerine çýkartacaðýz" dedi. Hitit MTAL, Altýnkep'ten ikincilikle döndü Ýmsâk : 05:19 Güneþ : 06:48 Öðle : 12:00 Ýkindi : 14:34 Akþam : 17:00 Yatsý : 18:22 Hayat dolu þimdi, yoðun, görünebilir, Ben, kýrk yaþýnda Birleþik Devletler in sekseninci yaþýnda, Yüzyýl sonra ya da yüzlerce yüzyýl sonraki birine bunlar Henüz doðmamýþ olan seni arýyor bu dizeler. Bunlarý okuduðunda görünebilir olan ben görünmez olurum, þimdi sensin, yoðun, görünebilir, þiirlerimi gerçekleþtiren, beni arayan, Yanýnda olduðumu ve senin yoldaþýn olduðumu düþünüp çok mutlu olacaðýný kurguluyorsun; Say ki yanýndayým. (Yanýnda olmadýðým konusunda çok emin olma.) Walt Whitman (31 Mayýs Mart 1892, A.B.D.) Calamus dan Çeviren: Ýsmail Aksoy Walt Whitman AJANDA Þair Nefî'nin vefâtý (1635) - Osmanlý Devleti'nin kuruluþu (1299) Kibir bulunan kalbde, Allah korkusu bulunmaz. Abdullah-ý Tüsterî "Rahmetullahi aleyh" Günün Þiiri Hayat Dolu Þimdi ELEMAN ARANIYOR ÖM-SAN TREYLERDE ÇALIÞTIRILMAK ÜZERE GAZALTI KAYNAKÇILARI ALINACAKTIR. MÜRACAATLARIN ÞAHSEN YAPILMASI RÝCA OLUNUR. ADRES: KSS 17. CAD. NO:17 ÇORUM TEL: SATILIK HOBÝ BAHÇELERÝ Serpin köyü yolu üzeri çorum merkeze 10 km uzaklýkta etrafý tel örgü çevrili içerisinde her parselin suyu ve elektrikleri bulunan hobi bahçeleri satýlýktýr. Tapu verilir. En az 500 m2 den baþlýyor istediðiniz kadar alabilirsiniz. Kredi kartýna taksit yapýlýr. Müracaat: Kaynak ve Demirci Elemanlarý ile Ehliyetli vasýfsýz eleman aranýyor Kaynak ve Demir doðrama iþleri için tecrübeli elemanlar ; -Vasýfsýz eleman ( Ehliyeti olan Traktör kullanabilen ) aranmaktadýr.müracaatlarýn Þahsen: Küçük Sanayi Sitesi 25. Sk. No 78: AK - KARYA Saðkýk oto. Ýnþ. Tel ve Beton Fb. Yapmalarý rica olunur. Tel: Hitit Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Ocak 2015 tarihinde Antalya'da düzenlenen Uluslar arasý Altýnkep Aþçý yarýþmasýnda Türkiye ikinciliði ödülünü alarak kalitesini bir kez daha ortaya koydu. Yiyecek Ýçecek Hizmetleri öðretmeni Ramazan Oktay'ýn hazýrladýðý ekip Tarýk Çakýcý, Yýl: 10 Sayý: OCAK SALI 2015 ADRES: Yeniyol Mah. Azap Ahmet Sok. No: 53 Daire: 42 Hasan Basri Ilgaz Ýþ Merkezi Tel & Fax: YILLIK ABONELÝK Kentiçi : 100 TL. Yurtiçi : 300 TL. Yurt Dýþý : 200 Euro Yayýn Türü: Yerel Süreli Yayýn 6 AYLIK ABONELÝK Kentiçi : 55 TL. Yurtiçi : 160 TL. Yurtdýþý : 100 Euro Özel Ýlan Reklam (cmxsütun) : Vefat Teþekkür Baþsaðlýðý v.b. mesajlar (4 st.x10 cm.).: Satýlýk, Kayýp, Eleman, vb. Ýlanlar (2.st.x5 cm.) : Ýsim Soyadý Tashih Ýlanlarý : Kongre Ýlanlarý : Tüzük Ýlanlarý (maktu) : Birinci sayfa (maktu) ilan (4 st.x 6cm.) : Yeþil Kart Yitik Ýlanlarý ve Ýþ Arýyorum Ýlanlarý : Seri Ýlanlar (Üç satýrý) : Özge Özbay ve Haným Ceren Akgül'den oluþuyor. Önceki yýllara göre katýlýmýn en yüksek olduðu bu yýl Hitit Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 124 Otelcilik ve Turizm Meslek Lisesi arasýndan ikinciliði elde etti. TEK BASIN YAYIN DAÐITIM A.Þ. Ýmtiyaz Sahibi Tek Yýldýz Basýn Yayýn Dað. A.Þ Adýna Zekeriya YURTTAÞ Yazý Ýþleri Müdürü Nadir YÜCEL Muhabirler Bahadýr Ömer YÜCEL Uður ÇINAR Haber Yönetmeni Yýlmaz Mert Fatih AKBAÞ Spor Yönetmeni Tasarým Yasin Þevket YÜCEL Kubilay Kaan YÜCEL elektronik posta adresi: 1.50 TL TL Baský yapýldýðý yer: TL TL TL TL TL Sancaktar iþ merk. zemin kat Ücretsiz 50 KR HAVA DURUMU Yurtiçi Piyasalar ALIÞ SATIÞ USD 2,3507 2,3513 EUR 2,6496 2,6523 STERLiN 3,5454 3,5478 JPY YENi 1,9854 1,9861 SAAT: ÝTÝBARÝ ÝLE KURLARI NÖBETÇÝ ECZANELER DAMLA ECZANESÝ TEL: YENÝ GÖÐÜS HAST. POL. KARÞISI VEFA ECZANESÝ TEL: KÜLTÜR SÝTESÝ ALTI -Önemli Telefonlar- Valilik Belediye Emniyet Müd Kültür ve Turizm Müd Saðlýk Müdürlüðü Deftardarlýðý Müftülük Meteoroloji Müd Telekom Müd PTT Müd D.S.Ý Müd TEDAÞ Müd Devlet Hastanesi (10) hat Doðum ve Çocuk Bakým Evi Hasan Paþa Devlet Hast Göðüs Hast Çorum Özel Hastane Sýhhi Ýmdat Polis Yangýn Orman Yangýný Ýhbar Alo Zabýta Alo Jandarma Elektrik Arýza Su Arýza Telefon Arýza Ýþ ve Ýþçi Bulma Özel Elitpark Hastanesi

3 HABER 3 Polisten uyuþturucu madde operasyonu Baþsavcý Vekili Külcü'ye veda etti HSYK'nýn son kararnamesi ile Sinop Baþsavcýlýðý'na atanan Ozan Kaya, Baþkan Külcü'ye veda ziyaretinde bulundu. Çorum Cumhuriyet Baþsavcý Vekili olarak görev yaptýðý süre içerisinde en iþi þekilde hizmet etmeye çalýþtýðýný söyleyen Kaya, Çorum'u çok sevdiðini ve Çorum'daki dostlarý unutmayacaðýný söyledi.belediye Baþkaný Muzaffer Külcü de ziyaretten duyduðu memnuniyeti dile getirerek "Görev süreniz boyunca ilimizde yaptýðýnýz çalýþmalar ve hizmetleriniz için þahsým ve halkýmýz adýna teþekkür ediyorum. Yeni görev yerinizde baþarýlar diliyorum" dedi. Baþkan Karataþ'tan Obruk Dutludere teþekkürü Ýl Emniyet Müdürlüðü ekipleri uyuþturucu ile mücadeleye yönelik operasyonlarýna devam ediyor.ýl Emniyet Müdürlüðü Kaçakçýlýk ve Organize Suçlarla Mücadele Þubesi ekipleri Uyuþturucu Madde Ticareti yaptýðý tespit edilen A.O isimli þüphelinin iki þahsa uyuþturucu madde sattýðýnýn tespit edilmesi üzerine ayný gün A.O isimli uyuþturucu madde satýcýsý ile birlikte uyuþturucu madde satýn aldýðý tespit edilen M.E ve D.A isimli þüphelileride yakaladý.þüpheliler üzerinde ve adreslerinde yapýlan satýþa vaziyette fiþek olarak hazýrlanmýþ 2 kilo 856 gram esrar maddesi,4 adet ecstasy uyuþturucu nitelikli hap, 3 adet ruhsatsýz tabanca,1 adet susturucu, 1 adet ruhsatsýz pompalý tüfek, 27 adet mermi ile esrar satýþýnda kullanýlan çok sayýda kilitli poþet ele geçirildi.emniyet güçleri yaptýklarý ikinci operasyonda ise uyuþturucu madde satýþý yaptýðýný tespit ettikleri S.Ö ve E.S isimli çocuklarý satýþa hazýr vaziyette toplam 12,82 gr. esrar maddesi ile birlikte yakaladýlar. Her iki operasyonda yakalanan þüphelilerden M.E ve D.A. "Uyuþturucu ve Uyarýcý Madde kullanmak" suçundan çýkarýldýklarý adli makamlar tarafýndan tutuksuz yargýlanmak üzere serbest býrakýldýlar.a.o. isimli þüpheli ise "Uyuþturucu ve Uyarýcý Madde Ticareti Yapmak", "6136 SKM" suçlarýndan, E.S ve S.Ö isimli þahýslar ise "Uyuþturucu ve Uyarýcý Madde Ticareti Yapmak" suçundan sevk edildikleri adli makamlarca tutuklanarak Cezaevine teslim edildiler. Çorum'un en büyük kamu yatýrýmlarýndan birisi olan Obruk Dutludere Sulama Projesinin Sol Sahil Osmancýk Pompaj Sulamasý Proje Yapýmý iþinin 17 Þubat'ta ihale edileceði bildirildi. Osmancýk Belediye Baþkaný Hamza Karataþ, Obruk Dutludere Sulama Projesinin tamamlanmasý ile Osmancýk'ta 58 bin 890 dekar arazinin sulanabileceðini belirtti.osmancýk tarýmý için hayati öneme sahip projenin yapým çalýþmalarýnýn sürdüðünü kaydeden Karataþ, Sol Sahil Osmancýk Pompaj Sulamasý Projesinin 17 Þubat'ta ihale edileceðini belirterek "Obruk Dutludere Sulama Projesi Çorum'un en büyük kamu yatýrýmlarýndan birisi. Proje Osmancýk ilçemiz ve çevresinde 58 bin 890 dekar arazisinin sulanmasýný amaçlýyor. Bu da Osmancýk'ta tarýmýn geliþmesi için hayati önem taþýyor. Projenin Sol Sahil Osmancýk Pompaj Sulamasý Projesi iþi 17 Þubat'ta ihale edilecek. Sol Sahil Osmancýk Pompaj Sulamasý ile ilçemizde 4 bin 820 dekar arazide daha sulu tarým yapýlabilecek" dedi.karataþ, Obruk Dutludere Sulama Projesinin her sürecini takip eden Çorum Milletvekillerine teþekkür etti. Geleneksel Tüketici Ödülleri'ne baþvurular baþladý TSO'dan dolandýrýcý uyarýsý! Çorum Ticaret ve Sanayi Odasý'ndan yapýlan açýklamada, 21. Meslek Komite Üyeleri, hibe desteði vaadiyle dolandýrýcýlýk yapmaya çalýþan art niyetli kiþi ya da kiþilere karþý iþletmeleri uyardý. Konunun gündeme geldiði 21. Meslek Komite toplantýsýnýn ardýndan yapýlan açýklamada, son dönemlerde bazý üye iþ yerlerine, esnafa telefon ile ulaþan art niyetli kiþi ya da kiþilerin, iþletmelere OKA, KOSGEB, TKDK gibi kurum ve kuruluþlardan hibe kazandýklarýný, hibe ile ilgili evraklarý kurye ile gönderdiklerini ve iþlemlerin baþlatýlmasý için kuryeye belli bir miktarda ödeme yapmalarý gerektiðinin söylendiði belirtilerek, bu tüf söylemlere itibar edilmemesi gerektiði vurgulandý. 21. Meslek Komite Üyeleri tarafýndan yapýlan açýklamada þu ifadelere yer verildi: "Her geçen gün farklý yöntemlerle gündeme gelen dolandýrýcýlar, þimdi de esnafýmýzý hedef almýþtýr. Özellikle son dönemde esnafýmýza yönelik desteklerin artacaðý yönünde haberlerin gündeme gelmesi ile telefon dolandýrýcýlarýnýn faaliyetlerini artýracaðýný düþünmekteyiz. Ýletiþim bilgilerine ulaþtýklarý KOBÝ'lerimizi, esnafýmýzý telefonla arayarak 'devlet desteði kazandýnýz', 'hibe desteðinizi aldýnýz mý?' þeklinde söylemlerle kandýrmaya çalýþan kiþiler, ikna edebildikleri iþyerlerine evraklarý kurye ile göndereceklerini, belli bir ücret karþýlýðýnda bu evraklarý alabileceklerini beyan etmektedirler. Ýþletmelerimiz bilmelidirler ki; OKA, KOSGEB, TKDK gibi kurum ve kuruluþlar, hibe programlarý yayýnlandýðýnda tüm bilgilendirmeleri ücretsiz yapmakta, iþletmenin baþvurusu üzerine gerekli dökümanlarý her hangi bir ücret talep etmeksizin iþletmeye iletmektedir. Ayrýca yine ayný kurumlar hibe dönemlerinde iþletmeleri telefonla arayarak, 'destek veriyoruz, gelin, alýn' þeklinde söylemler içeren bir yöntem uygulamamaktadýrlar." Yapýlan açýklamada ayrýca, bu tür bir uygulamaya maruz kalan iþletmelerin, bahsedilen vaatlere kanmamalarý gerektiði noktasýnda uyarýlarak, durumu hemen emniyet güçlerine bildirmeleri tavsiye edildi. Gümrük ve Ticaret Bakanlýðý tüketici bilincini geliþtirmek ve bu yönde hak arama alýþkanlýklarýný yaygýnlaþtýrmak, tüketici haklarýna saygýlý, kiþi, kurum ve kuruluþlarý teþvik etmek, tüketicinin korunmasý ve bilinçlendirilmesi ile ilgili bilimsel çalýþmalarý özendirmek amacýyla çeþitli dallarda her yýl hak sahiplerine verilen, Geleneksel Tüketici Ödüllerinin bu yýl 18'ncisini düzenleyecek. Ýl Ticaret Müdür Vekili Fikret Yýldýrým, yaptýðý açýklamada yarýþma hakkýnda bilgi verdi. Tüketicilerin geliþmiþ ülkelerde yaþayan tüketicilerle ayný haklara sahip olmalarý, bilgilendirilmeleri, yasal haklarýný kullanmalarý ve kendilerini temsil etme konusunda özendirilmeleri hususlarýna büyük önem verdiklerini ve çalýþmalara bu hassasiyetle devam ettiklerini dile getiren Yýldýrým, "Geliþmiþ ekonomilerin en temel özelliklerinden biri de tüketici haklarýna gösterilen saygý ve duyarlýlýktýr. Dolayýsýyla, tüketici bilincini geliþtirmek ve bu yönde hak arama alýþkanlýklarýný yaygýnlaþtýrmak, tüketici haklarýna saygýlý kiþi, kurum ve kuruluþlarý teþvik etmek, tüketicinin korunmasý ve bilinçlendirilmesi ile ilgili bilimsel çalýþmalarý özendirmek amacýyla 6 dalda ödül verilmektedir. Bugüne kadar 17 kez düzenlenen yarýþmayla toplam 381 kiþi, kurum ve kuruluþ Tüketici Ödüllerini almaya hak kazanmýþtýr. Bu yýl ise 2014 yýlý faaliyetlerinin esas alýnacaðý 18. Tüketici Ödülleri'ne 29 Ocak 2015 tarihine kadar alýnacak baþvurularla katýlýmýn yüksek olmasý hedeflenmektedir" dedi. Ayrýntýlý bilgi Bakanlýðýn web sitesinde alýnabilir. TSO'dan "Ýþ Hukuku ve Sosyal sgüvenlik" uygulamalarý semineri Ýþ Hukuku ve Sosyal Güvenlik uygulamalarýnda yaþanacak gecikmeler ve yapýlacak yanlýþlýklar iþletmelerin yüksek oranda cezalar ödemelerine ve meslek mensubunun zor durumda kalmasýna yol açýyor. Bundan dolayý Çorum Ticaret ve Sanayi Odasý "Ýþ Yasalarýnýn Ýþverene Getirdiði Yükümlülükler: Ýþçi ve Ýþveren Ýliþkilerinde Anlaþmazlýk ve Uyuþmazlýklarýn Çözümü " konulu bilgilendirme toplantýsý yapacak. Hitit Üniversitesi Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu Hukuk Bölümü Bölüm Baþkaný Yrd. Doç. Dr. Menekþe Þahin'in katýlýmýyla düzenlenecek olan seminerde, iþ sözleþmesi türleri, iþ kanununda iþ güvencesi, yýllýk izin, tutanak - ihtarname düzenlenmesi ve iþçi-iþveren anlaþmazlýklarýnda belgelendirme, ücret, fazla çalýþma ve genel tatillerde çalýþma, iþ ve sosyal güvenlik bilirkiþi raporu düzenlenmesi, ihbar ve kýdem tazminatý ile iþ sözleþmesinin feshinin hukuki sonuçlarý konularý anlatýlacak. Toplantý TSO Meclis Salonu'nda 30 Ocak 2015 Cuma günü saat 14.00'te gerçekleþtirilecek.

4 Bozdoðan'dan Mecitözü'nde seçim çalýþmasý HABER 4 CHP Milletvekili aday adayý Muharrem Bozdoðan, seçim çalýþmalarýný Çorum merkez, ilçeler ve köylerde sürdürüyor. Türkiye'deki herkesin geleceðe daha güvenle bakabilmesi için CHP iktidarýna ihtiyaç olduðunu kaydeden Bozdoðan, tek derdinin partisini iktidara taþýmak olduðunu söyledi. 2011yýlýnda yapýlan seçimlerinde CHP'den milletvekili adayý olan Bozdoðan, çalýþmalarýný Çorum merkez baþta olmak üzere çeþitli ilçe ve köylerde sürdürüyor. Uzun bir süredir seçim çalýþmalarýný parti üyeleri ile bir araya gelerek sürdüren Bozdoðan, Mecitözü ilçesine baðlý köyleri ziyaret ederek üyelerle görüþmeler yaptý. Merkezde de bir grup parti üyesi ile bir araya gelen Bozdoðan, Mart ayý içerisinde yapýlmasý düþünülen ön seçim öncesi tüm adaylara baþarýlar diledi. Bu demokratik seçimde bir önce dönemde olduðu gibi hiçbir adayý ve çalýþma ekibini kýrmadan bir seçim çalýþmasý yürüteceðini kaydeden Muharrem Bozdoðan, tek hedefinin partisini iktidara taþýmak olduðunu söyledi. Bozdoðan, "Benim için önce partim gelir. Þahýslar gelir geçer. Partimizi iktidara taþýmak her CHP'li gibi benimde birinci görevim olacaktýr. Türkiye'deki herkesin geleceðe daha güvenle bakabilmesi için CHP iktidarýna ihtiyaç var" dedi. Milletvekili Baðcý'dan Ceylan'a teþekkür Müstet ve Akbulut'a doðum günü sürprizi Çorum Milletvekili AK Parti Ekonomi Ýþleri Baþkan Yardýmcýsý Dr. Cahit Baðcý bir mesaj yayýnlayarak AK Parti eski Ýl Baþkaný Ahmet Sami Ceylan'a teþekkür ederek, yeni Ýl Baþkaný Rumi Bekiroðlu'na baþarýlar diledi. Baðcý mesajýnda þu ifadelere yer verdi: "Önceleri Merkez Ýlçe Baþkanlýðýmýzý ve 4 yýldýr da Ýl Baþkanlýðýmýzý yapan ve 5.Olaðan Kongremizde görevi Ýl Baþkan Yardýmcýsý ve Siyasi ve Hukuki Ýþler Baþkaný Av.Rumi Bekiroðlu'na devreden Ahmet Sami Ceylan kardeþime, partimize ve Çorumumumuz'a verdiði emeði, hizmetleri ve katkýlarý için teþekkür ederim. Ceylan ve ekibinin görev yaptýðý dönemde partimizin baþarýsýna ve performansýna büyük katkýsý olmuþtur. Allah kendisi hakkýnda hayýrlýsýný versin. Yolu açýk olsun. Ayrýca bugünkü kongremizde delegelerimiz oylarý ile yeni Ýl Baþkanýmýz seçilen Av.Rumi Bekiroðlu ve ekibini kutlar üstün baþarýlar dilerim. Ýlk hedefimiz 2015 seçimlerinde partimizin Çorum'daki çýtasýný hep birlikte daha da yukarý taþýmaktýr. Allah yar ve yardýmcýmýz olsun." S.S. Çorum Hitit 19 Yapý Kooperatifi personelleri 41 yaþýna giren Kooperatif Baþkaný Nurullah Müstet ile 40 yaþýna basan Kooperatif Yönetim Kurulu üyesi Adnan Akbulut'a sürpriz doðum günü kutlamasý organize ettiler. Kooperatifte yapýlan doðum günü sürprizi karþýsýnda çalýþma arkadaþlarýna teþekkür eden Nurullah Müstet ile Adnan Akbulut, kendi elleriyle pastalarýný kestiler. Al-Ka Ýnþaat Yetkilisi Ýrfan Yaþar'ýn da hazýr bulunduðu doðum günü kutlamasýnda kooperatif personelleri Müstet ve Akbulut'a nice yaþlar temennisinde bulundular. "Cemevlerine Ýbadethane statüsü verilmesi için çalýþacaðým" CHP Çorum Milletvekili Aday Adayý Turgut Ýlgü Çorum Barosu Baþkaný Avukat Altan Akpýnar'ý ziyaret etti.ziyarette Turgut Ýlgü'ye CHP eski Belediye Meclis Üyeleri CHP Çorum Milletvekili Aday Adayý Turgut Ýlgü Hacý Bektaþ Veli Kültür Vakfý Baþkaný Nurettin Aksoy'u ve yönetimini ziyaret etti.ziyarette Turgut Ýlgü'ye CHP eski Belediye Meclis Üyeleri Tekin Kerman,Güler Güleç Hasan Kalender, Necati Þimþek ve bazý partililer eþlik etti. Turgut Ýlgü burada ziyarette bulunarak "CHP Çorum Milletvekili Aday Adayý oldum bu anlamda hem sizleri ziyaret edip destek isteyelim hemde eðer nasip olurda Milletvekili olarak Ankara'da sizlerin sesi olup sizleri temsil etmek istiyoruz. Sizlerin bildiðimiz sorunlarýnýzý dile getirmek ve yapabileceklerimiz noktasýnda destek vermek için buradayýz. Bildiðiniz üzere Cemevlerine Ýbadethane statüsü verilmesi noktasýnda çözümün bir parçasý olmak hedefindeyiz. Eðer nasip olurda seçilirsek bu sorunun çözümü adýna elimden gelen çabayý göstereceðimi söylemek isterim" dedi. Ýlgü'nün ardýndan ziyaretten duyduðu memnuniyeti dile getiren Hacý Bektaþ Veli Kültür Vakfý Baþkaný Nurettin Aksoy ise, "Ýlk ziyareti bize yaptýðýnýz için teþekkür ediyorum. Biz toplumun bir bölümünün temsilcisiyiz sizin toplumun bu kesiminin sorunlarýnýn çözümü noktasýnda katký vereceðinizi duymak bize güç kattý.bizim sorunlarýmýz bir hayli fazla vakýf binamýz artýk yeterli gelmiyor bizde bir çözüm geliþtirdik vakfýmýzýn yanýndaki arsa eðer bize tahsis edilirse oraya içinde Kongre merkezinin de bulunduðu bir kompleks yapmayý hedefliyoruz.chp Belediye meclis grubu bu sorunumuzla ilgileniyor ancak sizlerinde katký vermesi bizim için önemli" ifadelerini kullandý. Tekin Kerman,Güler Güleç,Necati Þimþek, Makine Mühendisi Mehmet Güleç ve bazý partililer eþlik etti Çorum Barosunda açýklamalarda bulunan Turgut Ýlgü "Öncelikle bizi kabul edip zaman ayýrdýklarý için sayýn baþkana teþekkür ediyorum. Biz sayýn baþkanla birlikte Belediye meclis Üyeliði görevini beraber üstlendik. Çok baþarýlý bir dönem geçirdik. Kendisinin Baro Baþkaný olmasý hasebiyle de söylemek istediklerim var. Türkiye'de yargýya çok büyük baskýlar var biz eðer seçilirde meclise gidersek avukatlarýmýzýn ve yargý mensuplarýnýn meclisteki sesi, sözü olmak için hazýrýz" dedi.ýlgü'nün ardýndan açýklamada bulunan Çorum Barosu Baþkaný Avukat Altan Akpýnar, "Nazik ziyaretleri için teþekkür ediyorum. Turgut beyle birlikte bir dönem beraber çalýþtýk o dönemin baþarýlý olduðu konusunda kendisiyle hemfikirim kendisine bu çýktýðý yolda baþarýlar diliyorum" þeklinde konuþtu. "Ýnþaat Mühendislerinin sorunlarýný iyi biliyorum" CHP Çorum Milletvekili Aday Adayý Turgut Ýlgü Ýnþaat Mühendisleri Odasý Çorum Temsilcisi Turan Damar'ý ziyaret etti. Ýnþaat Mühendisleri Odasýnda açýklamalarda bulunan Ýlgü, "Bildiðiniz üzere CHP'den Milletvekili Aday Adaylýðým söz konusu bu baðlamda Meslek kuruluþlarýna ziyaret planlarken öncelik olarak kayýtlý olduðum odadan baþlamak istedim buradayým Çorum daha önce Ýnþaat Mühendisi olan bir milletvekili göndermemiþ meclise bu anlamda ilk olmak istiyorum þayet seçilirde gidersem Ýnþaat Mühendislerinin sorunlarýný en iyi bilen kiþi olarak orda ki sesiniz olmak istiyorum bu baðlamda sizlerin desteðini istiyorum" dedi. Ýlgü'nün ardýndan açýklama yapan Ýnþaat Mühendisleri Odasý Çorum Temsilcisi Turan Damar, "Ziyaretleri için kendilerine teþekkür ediyorum. Turgut bey hem yerel sorunlarý bilen hemde genel siyasette proje üreten her zaman bir söylemi olan bir arkadaþýmýz kendisine bu yolda sonsuz baþarýlar diliyorum" þeklinde kaydetti. Turgut Ýlgü'den Baro Baþkaný Akpýnar'a ziyaret

5 1 milyon 040 lira HABER 5 kira bedeli ödendi Çorum Çevre ve Þehircilik Ýl Müdürü Seyitahmet Sancak yaptýðý yazýlý açýklamada, kurum olarak yaptýklarý yatýrýmlar hakkýnda bilgi verdi. Çevre ve Þehircilik Ýl Müdürlüðü olarak Osmancýk Ýlçesinde 300 kiþilik öðrenci yurdunun geçici kabul iþlemlerini tamamladýklarýný dile getiren Sancak, "Çorum Ýl Merkezinde yapýlmakta olan 50 dairelik Jandarma Subay-Astsubay Lojman Ýnþaatý %80 seviyesinde olup, bu yýl içerisinde idaresine teslim edilecektir. Ýl Emniyet Müdürlüðü Hizmet Binasý inþaatýna Ýl Müdürlüðümüz personelince teknik destek verilmektedir. Ayrýca Resmi Kurum ve Kuruluþlara teknik destek verilmekte olup, 258 adet keþif ve yaklaþýk maliyet hesabý yapýlmýþtýr" dedi. Ýl genelinde 4708 sayýlý Yapý Denetimi Hakkýnda Kanuna tabi yaklaþýk olarak 800 adet inþaat bulunduðunu kaydeden Sancak, "Bu inþaatlar Yapý Denetim Kuruluþlarý ve Ýl Müdürlüðümüzce denetlenmektedir. Ýlimizde 4708 sayýlý Yapý Denetimi Hakkýnda Kanun gereðince faaliyet gösteren 9 adet Yapý Denetim Firmasý ve Bakanlýðýmýzca akredite edilmiþ 3 adet özel ve 1 adette Hitit Üniversitesi bünyesinde faaliyet gösteren beton, zemin ve yapý malzemesi laboratuvarý bulunmaktadýr. Ýl Müdürlüðümüz tarafýndan 2014 yýlý içerisinde 4708 sayýlý Yapý Denetimi Hakkýnda Kanun kapsamýnda Yapý Denetim Firmalarýna yönelik olarak 59 adet büro ve þantiye denetimi, Hazýr Beton için 11 adet diðer yapý malzemeleri içinse 41 adet Piyasa Gözetim ve Denetimi yapýlmýþtýr" þeklinde belirtti yýlý içerisinde Ýl sýnýrlarý dahilindeki resmi inþaatlardan, 45 farklý inþaattan 390 adet yaþ beton numunesi inþaat mahallinden alýnmýþ ve laboratuvara getirilerek beton basýnç dayaným deneylerinin yapýldýðýný ve beton basýnç raporlarýnýn tanzim edildiðini ifade eden Sancak, "Piyasa Gözetim ve Denetim hizmetleri çerçevesinde yürütülen faaliyetler sonucunda Çorum Ýli ve Ýlçelerinde faaliyet gösteren hazýr beton santrallerinden alýnan 66 adet yaþ beton numunesinin Ýl Müdürlüðümüz bünyesindeki laboratuvarýmýzda beton basýnç dayaným deneyleri yapýlmýþtýr tarih ve sayýlý Resmi Gazete' de yayýmlanan6306 sayýlý Afet Riski Altýndaki Alanlarýn Dönüþtürülmesi Hakkýnda Kanun gereðince; Ýl Müdürlüðümüzce, tarihi itibari ile A.R.A.A.D.NET sistemi üzerinden 869 adet yapý riskli olarak bildirilmiþtir. Ýl Müdürlüðümüze 830 adet dosya teslim edilmiþtir. 784 dosya onaylanarak Tapu Müdürlüðüne "Riskli Yapý" belirtmesi düþülmesi için yazý yazýlmýþtýr. 470 dosyanýn tüm iþlemleri tamamlanarak yýkým iþlemi gerçekleþmiþtir. Onaylanan dosyalarda 1358 konut 138 iþyeri olmak üzere toplamda 1496 adet baðýmsýz birim bulunmaktadýr. 708 adet baðýmsýz bölüm için kira talebinde bulunulmuþtur. Ýþyeri ve konutlar için ödenen aylýk kira bedeli ilimiz de 535 TL'dir. Toplam 18 ay kira yardýmý ödenmektedir yýlý itibariyle bir konut veya iþyeri için alýnan kira yardýmý tutarý TL'dir. Toplam ödenecek kira bedeli ,00 TL'dir. Bugüne kadar toplam ödenen tutar ,00 TL'dir. Bu güne kadar Ýl Müdürlüðümüzce 2014 yýlýnda yapýlan çevre denetimleri sonucunda 305 adet iþletme ile 601 adet aracýn egzoz gazý denetimi gerçekleþtirilmiþtir. Çevrekirliliðine neden olduklarý tespit edilen 24 adet iþletmeye2872 sayýlý Çevre Kanunu gereðince ,52 TL idari para cezasý uygulanmýþtýr. Ýlimiz Merkezinde kurulu bulunan Hava Kalitesi Ýzleme Ýstasyonunda 24 saat olarak hava kirletici parametrelerden SO2 (kükürt dioksit) ve PM10 (Partikül Madde) ölçümü yapýlmakta ve sonuçlar web sitesinde kamuoyu ile paylaþýlmaktadýr. 03/10/2013 tarih ve sayýlý Resmi Gazete' de ve 25/11/2014 tarih ve sayýlý Resmi Gazete' de yayýmlanarak yürürlüðe giren ÇED Yönetmeliði gereðince 32 adet projeye ÇED Gerekli Deðildir kararý verilmiþ olup,sektörel olarak daðýlýmý;15 adet maden, 7 adet sanayi, 1 adet enerji, 6 adet tarým-gýda, 2 adet toplu konut ve 1 adet eðitim kampüsü þeklindedir. 29 /04/2009 tarih ve sayýlý Resmi Gazete' de yayýmlanan ve tarih ve sayýlý Resmi Gazete ile deðiþik Çevre Kanununca Alýnmasý Gereken Ýzin ve Lisanslar Hakkýnda Yönetmelik ve 10/09/2014 tarih ve sayýlý Resmi Gazete' de yayýmlanan Çevre Ýzin ve Lisans Yönetmeliði gereðince 42 adet tesise Geçici Faaliyet Belgesi, 49 adet tesise de Çevre Ýzni verilmiþtir yýlýnda Alo 181 Çaðrý Merkezine bilgi, þikayet ve ihbar amaçlý olarak; 11 adet ÇED Çalýþmasý, 203 adet Çevre Yönetimi, 192 adet Kentsel Dönüþüm, 1 adet Mekânsal Planlama, 20 adet Mesleki Hizmetler, 2 adet Yapý Denetimi,72 adet Belediye-Ýl Özel Ýdaresi olmak üzere toplam501 adet bildirim yapýlmýþtýr. Bildirimlere karþý mahallinde incelemeler yapýlarak gerekli cevaplar verilmiþtir" dedi. Bu köpekleri bulundurmak yasak Barýþ'tan Tabip Odasýna iade-i ziyaret Çorum Halk Saðlýðý Müdürü Dr. Ahmet Barýþ, Tabip Odasý'na iade-i ziyarette bulundu. Çorum Tabip Odasý Yönetim Kurulu Baþkaný Dr. Mustafa Azak ve Yönetim Kurulu Üyeleri Dr. Ýzzet Ezer, Dr. Ece Yazla ile Tabip Odasý Aile Hekimi Komisyonu Yönetim Kurulu Baþkaný Dr. Selçuk Önce ve Yönetim Kurulu Üyeleri Dr. M. Fatih Fiþenk, Dr. Alpaslan Küçüker, Dr. Serdar Ünlüsoy'un da hazýr bulunduðu ziyarette, Aile Hekimliði Uygulamasý'nýn geliþimin yaný sýra aile hekimlerinin sorunlarý da görüþüldü. Ziyarette, Aile Hekimleri Komisyonu Yönetim Kurulu Üyeleri, ilçelerde çalýþan aile hekimlerin sýkýntýlarýný ve çözüm önerilerini dile getirirken, Halk Saðlýðý Müdürü Dr. Ahmet Barýþ, geçtiðimiz günlerde Anitta Otel'de gerçekleþtirilen ve il merkezinde çalýþan hekimlerin sýkýntýlarýnýn tespitine yönelik çalýþtaya benzer organizasyonlarýn ilçelerde de gerçekleþtirileceðini dile getirdi. Çorum Tabip Odasý Baþkaný Dr. Mustafa Azak'da, Halk Saðlýðý Müdürü Dr. Ahmet Barýþ'a ziyaretinden ötürü memnuniyetini dile getirirken, çözüm odaklý yaklaþýmýndan ötürü ayrýca teþekkürlerini iletti. Haber Servisi "Bakanýmýz bizim dilimizi ve derdimizi anladý" Çorum Milletvekili ve AK Parti Ekonomi Ýþleri Baþkan Yardýmcýsý Dr. Cahit Baðcý, AK Parti'nin 5.Olaðan Kongresi ve Çaðrý Merkezinin açýlýþý için Çorum'a gelen Ulaþtýrma Denizcilik ve Haberleþme Bakaný Lütfi Elvan'a bir teþekkür mesajý yayýnladý. Milletvekili Baðcý mesajýnda þu ifadeleri kullandý: "Gün boyu Çorum'da birlikte olduðunuz Ulaþtýrma Bakanýmýz Sayýn Lütfi Elvan'a Çorumumuz'u, potansiyellerini, taleplerimizi, sorunlarýmýzý ve çözüm önerilerimizi bir kez daha anlattýk. Kendi potansiyellerini harekete geçirerek bir sanayi þehri olma yolunda ilerleyen Çorumumuz'un önünü açacak öncelikli talebimizin Demiryolu olduðunu tekrar tekrar söyledik. Ýlgisi, katkýsý ve desteði için kendisine teþekkür ederim. Sayýn Bakanýmýz bizim dilimizi ve derdimizi anladý ve talebimize þu cevabý verdi; "Partimizin ve Hükümetimizin 2023 Vizyonu ve Hedefleri çerçevesinde Demiryolu yatýrýmlarýmýzla Samsun'dan Adana- Mersin'e, Orta Anadolu (Samsun, Çorum, Kýrýkkale, Ankara, Konya, Kayseri, Karaman, Aksaray, Adana, Mersin) Hattýný Türkiye'nin 2.Marmara Bölgesi yapacaðýz. Üreterek büyüyecek ve geliþeceðiz" dedi. AK Parti, Genel Baþkanýmýz ve Baþbakanýmýz Ahmet Davutoðlu liderliðinde vizyon ve hedef ortaya koyan bir parti olarak milletin umudu olmaya devam edecektir. Durmak Yok Yola Devam. Ýþimiz Hizmet Gücümüz Millet. Yeni Türkiye Yeni Güç. Hedef Allah bu ülkenin ve milletimizin birliðini, dirliðini, düzenini, huzur ve güven ortamýný bozmasýn, bozmak isteyenlere fýrsat vermesin. Allah yar ve yardýmcýmýz olsun." Orman ve Su Ýþleri Bakanlýðý Çorum Þube Müdürü Mahmut Temel, yaptýðý açýklamada tehlikeli olarak belirlenen köpeklerin bulundurulmasýnýn yasak olduðunu ifade ederek aksi takdirde para cezasý kestiklerini belirtti. Orman ve Su Ýþleri Bakanlýðý'nýn hayvanlarýn rahat yaþamalarýný, iyi ve uygun muamele edilmelerini, onlarýn acý, ýstýrap ve eziyet çekmelerine karþý en iyi þekilde korunmalarýný, her türlü maðduriyetlerinin giderilmesini saðlayan 5199 sayýlý Hayvanlarý Koruma Kanunu tarihinde yürürlüðe girdiðini hatýrlatan Mahmut Temel, "Söz konusu Kanunun 14. maddesinin (L) bendinde; "Pitbull Terrier, Japanese Tosa gibi tehlike arz eden hayvanlarý üretmek; sahiplendirilmesini, ülkemize giriþini, satýþýný ve reklâmýný yapmak; takas etmek, sergilemek ve hediye etmek yasaktýr" hükmü yer almaktadýr yýlýnda 5199 Sayýlý Hayvanlarý Koruma Kanunun 14 / L (Pitbull köpeðinin sahiplenilmesi) kabahat fiili nedeni ile 5199 Sayýlý Hayvanlarý Koruma Kanunun 28. Madde (k) bendine göre Þube Müdürlüðümüz tarafýndan bir þahsa 4 bin 565 TL ceza kesilmiþtir" dedi. Vali Kara'ya Gümrük Haftasý ziyareti Gümrük Haftasý nedeniyle, Gümrük Müdürü Erdoðan Erarslan ve beraberindeki heyet Vali Ahmet Kara'yý makamýnda ziyaret etti.ziyarette Gümrük Müdürlüðü'nün çalýþmalarý hakkýnda bilgi alan Vali Ahmet Kara, kurum çalýþanlarýný kutlayarak baþarýlar diledi.her yýl farklý bir tema ile kutlanan 26 Ocak Dünya Gümrük Gününde 2015 yýlý için "koordine sýnýr yönetimi-paydaþlarý bir araya getiren kapsamlý yaklaþým" temasýnýn belirlendiðini belirten Gümrük Müdürü Erdoðan Erarslan, "Uluslararasý ticaretin geliþtirilmesinde ve engellerin kaldýrýlmasýnda, günümüze deðin önemli görevler üstlenen ve 1 Ekim 1994 tarihinden itibaren adýný "Dünya Gümrük Örgütü" olarak deðiþtiren "Gümrük Ýþbirliði Konseyi" ilk toplantýsýný gerçekleþtirdiði 26 Ocak 1953 tarihinden esinlenerek, her yýl 26 Ocak gününü, "Dünya Gümrük Günü" olarak ilan etmiþ ve bu tarih tüm üye ülkelerde "Dünya Gümrük Günü" olarak kutlanmaktadýr.uluslararasý ve Avrupa Birliði'ndeki uygulamalarý takip eden kurumumuz, iþlemleri kolay ve güvenilir ticaret için risk esaslý kontrollere önem vererek yasadýþý ticareti önlemekte, uyumlu özel ve tüzel kiþilerin iþlemlerini ise kolaylaþtýrýp hýzlandýrmaktadýr. Türkiye'nin tüm ithalat, ihracat ve transit iþlemleri bu ilkelerle 140 Gümrük Müdürlüðünde gerçekleþtirilmektedir. Çorum Gümrük Müdürlüðü Organize Sanayi Bölgesinde 14 personel ile hizmet verilmektedir. Gümrük iþlemleri ve yazýþmalarýn bilgisayar sistemleri üzerinden yapýlmasý, risk analizlerinin daha etkin ve hýzlý kullanýmýný saðlamaktadýr. Müdürlüðümüzde BÝLGE (Bilgisayarlý Gümrük Etkinlikleri), GÜVAS (Gümrük Veri Ambarý Sistemi), NTCS (Ortak Transit) ve yazýþmalarda (EBYS) Elektronik Belge Yönetim Sistemi kullanýlmaktadýr.müdürlüðümüzde genellikle ihracat yoðunluklu çalýþýlmakla birlikte ithalat ve ayrýca gurbetçi vatandaþlarýn taþýt süre uzatýmý vb. iþlemler de yapýlmaktadýr" dedi. Çorum'da ihracat iþlemlerinin Türkiye ölçeði ile paralel olarak her yýl arttýðýný dile getiren Erarslan, "2014 yýlýnda Müdürlüðümüzden yapýlan ihracat 2013 yýlýna göre % 8 oranýnda artmýþtýr" dedi.ziyarete Gümrük Müdürü Erdoðan Erarslan ile birlikte Gümrük Þefi Niyazi Þengül, Muayene Memuru Murat Torun ve Gümrük Memuru Seray Akyün'de katýldý.

6 Evrensel okurlarý buluþtu HABER 6 Çorum'da Evrensel Gazetesi okurlarý, Vadi Düðün Salonu'nda düzenlenen þölende bir araya geldi. Dayanýþma þölenine EMEP Ýl Baþkaný Meliha Üþüdür, HDP Ýl Baþkaný Ali Akkaya, CHP Merkez Ýlçe Baþkaný Ali Rýza Suludere, CHP Milletvekili Aday Adayý Saim Topgül, Eðitim Sen Þube Baþkaný Mehmet Öztürk, Tüm Bel Sen Þube Baþkaný Nevzat Veldet, Çorum Alevi Kültür Merkezi Derneði Baþkaný Sultan Yýldýrým Gök ve Hacý Bektaþ Anadolu Kültür Vakfý yöneticileri, Bahçelievler Mahallesi Muhtarý Hasan Kýzýltepe, köy derneklerinin baþkan ve yöneticileri ile 500'e yakýn Evrensel gönüllüsü katýldý.gecenin açýlýþýnda kýsa bir konuþma yapan EMEP Ýl Baþkaný Meliha Üþüdür, "Evrensel Gazetesi sermayenin deðil emekçilerin alýn teriyle yoluna devam ediyor" diyerek, geceye katýlarak destek verenlere teþekkür etti.üþüdür'ün konuþmasýnýn ardýndan Evrensel Gazetesi Baþyazarý Ýhsan Çaralan, kürsüye çýktý. Çaralan, AK Parti'nin baskýcý tavrýna karþýn Evrensel Gazetesi'ne daha faza ihtiyacýn olduðunu söyledi. 20 yýl önce Evrensel Gazetesi'ni çýkarýrken ne söyledilerse bugün de ayný doðrular etrafýnda gazeteyi çýkarmaya devam ettiklerini ifade eden Çaralan, "Bu ülkede emekçiler sermaye basýnýn gösterdiði kadarýyla ancak haber ve haberdar olabildiler. Biz ise bunun tam tersini yapýyoruz" dedi. Çaralan'ýn konuþmasýnýn ardýndan gece Ýbrahim Çelikcan-Emre Özkeskin ikilisinin müzik dinletisi ile devam etti. Avukat haklarýný konuþtular Türkiye Barolar Birliði Baþkan Yardýmcýsý Av. Baþar Yaltý baþkanlýðýndaki TBB Avukat Haklarý Merkezi tarafýndan düzenlenen Karadeniz Bölge Çalýþtayý, Ocak 2015 tarihlerinde Türkiye Barolar Birliði Baþkaný Av. Prof. Dr. Metin Feyzioðlu'nun katýlýmýyla Samsun Barosu'nun ev sahipliðinde gerçekleþtirildi. Toplantýya Çorum, Amasya, Ordu, Artvin ve Trabzon Barolarý katýldý. Çalýþtayda Çorum'u ise Baro Baþkaný Av. Altan Akpýnar, Avukat Haklarý Komisyonu Üyeleri Av. Sever Þahin ve Av. Gazi Atmaca temsil ettiler. Toplantý sonunda katkýlarý için Çorum Barosu adýna Baro Baþkaný Av. Altan Akpýnar'a TBB Baþkan Yardýmcýsý Av. Baþar Yaltý ve Samsun Barosu Baþkaný Av. Kerami Gürbüz tarafýndan bir aný plaketi takdim edildi. TBB Baþkaný Metin Feyzioðlu ise yaptýðý konuþmada, "Bugün Türkiye'de birçok, milyonlarca yurttaþýmýz, iyi ki avukatlar ve barolar var demektedir. Ben bunlarý ifade ettikçe birileri bize 'siyaset yapýyorsun' demektedir. Sonuna kadar en büyük harflerle ve altýný çizerek siyaset yapýyoruz. Bu siyaset hukukun üstünlüðü siyasetidir. 77 milyonu eþit vatandaþlýk paydasýnda buluþturma ve kucaklaþtýrma siyasetidir. Türkiye'de bu ülkenin üzerine kurulu olduðu bütün fay hatlarý kýrýlmak istenirken, bizim siyasetimizin 77 milyonu insan haklarý temelinde, hukukun üstünlüðü temelinde buluþturma siyasetidir. Vatanýn ve milletin bölünmez bütünlüðünü ortak lisan olan hukukun üstünlüðü lisanýyla saðlama siyasetidir. Yaptýðýmýzý sonuna kadar yapmaya devam edeceðiz. Biz Anadoluluyuz, biz Trakyalýyýz. Biz Misak-ý Milli sýnýrlarýnda kök salmýþ ve bu milletin milli-manevi deðerleriyle yoðrulmuþ bu hale gelmiþ ve nankörlük bilmeyen insanlarýz" dedi Ocak 2015 Tarihilerinde 2 gün süren çalýþtayla ilgili bir sonuç bildirisi hazýrlanacak. Hazýrlanacak olan sonuç bildirisi kamuoyu ile paylaþýlacak. Sivil Düþün AB Programý Danýþma Kurulu Toplantýsý'na Çorum'dan katýlým Ankara'da gerçekleþtirilen, Sivil Düþün AB Programý 2. Danýþma Kurulu Toplantýsý'na Çorum'dan Bilgi, Kültür ve Turizme Geliþtirme Destekleme Derneði (BÝKTUDER) adýna Dernek Baþkaný Hayati Çam katýldý. Avrupa Birliði Türkiye Delegasyonu'nun hak temelli çalýþmalarý ve sivil toplumu desteklediði Sivil Düþün AB Programý ikinci yýlýný tamamlarken, iki günlük bu toplantýda hak temelli aðlar/platformlar üzerine bir deðerlendirme ve danýþma süreci geçirmeyi planlandý. Hak temelli çalýþmalar yürüten tüm að/platform yapýlarý, sivil toplum örgütleri ve aktivistler danýþma kurulu kapsamýnda öncelikle katýldý.sivil Düþün AB Programý'nýn uygulanmaya baþladýðý Aralýk 2012 tarihinden itibaren, Aktivist Programý çerçevesinde 595 baþvuru yapýlmýþ ve 142 Proje desteklendi. Destek alan projelerden 99'u tamamlanýrken, 22'sinin uygulamasýna devam ediliyor. Sivil Düþün Aðlar ve Platformlar Hibe Programý çerçevesinde ise 6 projeye destek verilirken, bu projeler 2014 yýlýnda uygulamaya geçti. Aðlar ve Platformlar Hibe Programý kapsamýnda açýlan ikinci teklif çaðrýsý 2014 Aralýk ayý içerisinde sonuçlandý ve yeni dönemde 3 yeni projenin uygulamasýna baþlandý.hak temelli çalýþmalara katký sunmayý bir öncelik olarak belirlenirken Sivil Düþün AB Programý, 2. Danýþma Kurulu Toplantýsý'nda hak savunuculuðu alanýnda aðlar/platformlar aracýlýðý ile çalýþmalar yürütmenin, Avrupa Birliði ve üyelik sürecinde olan ülkeler nezdinde ifadesi ve aðlar/platformlarýn demokratik bir toplumun oluþumunda oynadýðý rolün önemini ele almaya çalýþýldý. Bu kapsamda Türkiye'de ve Avrupa Birliði'nde hak temelli aðlar/platformlarýn kavramsal çerçevesini, geliþim süreçlerini, öncelik ve ihtiyaçlarýný sivil toplum örgütü temsilcileri ve aktivistlerle birlikte deðerlendirmeyi amaçladý yýlýnda Danýþma Toplantýlarý farklý illerde ve farklý tematik konular düzeyinde devam edecek. ÜRÜNLERÝMÝZ -PVC Kaplý Tel Örgü -Beton Direk -Panel Çit -Dikenli Tel -Jiletli Tel -Bahçe Kapýlarý Ödeme Kolaylýðý Firmamýz tüm kredi kartlarýna ödeme kolaylýðý yapmaktadýr. Ürün montajý için uzman personelimiz bulunmaktadýr. TARLA -BAÐ-BAHÇE VE OKUL ETRAFLARINA PANEL ÇÝT VE TEL ÖRGÜ YAPILIR AK-KARYA TEL ÖRGÜ & BETON DÝREK Ücretsiz Keþif Firmamýz tüm müþterilerimize hiç bir ücret talep etmeden ücretsiz keþif hizmeti veriyor. Bir telefon kadar yakýnýz. Mevlid Kandiliniz Kutlu olsun. Ak-Karya Tel Sanayi Ticaret Ltd.Þti ÇORUM Tel: Gsm: Gsm: Gsm: Mail Adres: Küçük Sanayi 25 Cadde No:78 ÇORUM CAN DOSTU SPOR ve SAÐLIK MERKEZÝ

7 Ýhracatýmýz istikrarlý artýyor HABER 7 Gümrük Müdürü Erdoðan Erarslan, Çorum'da ihracatýn son 5 yýlda istikrarlý þekilde arttýðýný söyledi. Gümrük Haftasý nedeniyle yaptýðý açýklamada Çorum'un ihracat ve ithalat rakamlarý hakkýnda bilgi veren Erdoðan Erarslan, 2012 yýlýnda 48 milyon 635 bin 085 dolar ihracat 2 milyon 446 bin 953 dolar ithalat, 2013'te 48 milyon 207 bin 684 dolar ihracat 6 milyon 512 bin 550 dolar ithalat, 2014 ise 52 milyon 082 bin 910 dolar ihracat ve 10 milyon 608 bin 392 dolar ithalat yapýldýðýný belirtti. Ersaslan, Çorum Gümrüðü ile diðer gümrüklerden yapýlan iþlemler hakkýnda da açýklama yaparak, 2013 yýlýnda 190 milyon dolar olan ihracatýn 2014'te 228 milyon 258 bin 986 dolarak 116 milyon 717 bin 624 dolar olan ithalatýn ise 243 milyon 632 bin 774 dolara yükseldiðini kaydetti. Son beþ yýlý deðerleri incelendiðinde ihracatýn istikrarlý bir artýþ eðiliminde olduðunu ifade eden Ersaslan, "Ýthalatýn ise pek düzenli seyretmediði, ancak 2011 ve 2014 yýllarýndaki sýçramalý artýþlarýn genel/yapýsal bir artýþ deðil daha çok bir ya da iki firma nezdinde uzun vadeli stok ya da sabit yatýrým ithalatý olduðu düþünüldüðünde bunun da önümüzdeki yýllara üretim ve Ýhracat artýþý þeklinde olumlu sonuçlar getireceði düþünülebilir yýlýnýn aylara göre ithalat rakamlarý milyon dolar civarýnda seyrederken sadece bir ay (Kasým 2014) 108 milyon dolar ile yýlýn ithalat rakamýný artýrmaktadýr. Bu da sabit yatýrým görüþünü desteklemektedir. Ayrýca üretim faaliyeti Ýlimizde olmakla birlikte vergi kaydý baþka illerde olan firmalarýn ihracat rakamlarý ilimiz listesine girmemektedir. Bu husus da dikkate alýndýðýnda Çorum ihracatýnýn daha yüksek olduðu söylenebilir" dedi. Ortaköy Belediyesi parklarý yeniliyor Çorum MHP Cengiz Akyýldýz'ý unutmadý Milliyetçi Hareket Partisi Çorum Merkez Ýlçe Teþkilatý geçen yýl MHP Esenyurt Ýlçe Seçim bürosuna düzenlenen hain saldýrýda þehit olan Yusufiyeli Cengiz Akyýldýz'ý unutmadý. MHP Merkez Ýlçe Baþkaný Sinan Özcan yaptýðý yazýlý açýklamada ömrünü davasýna adayan ruhu soylu, kalbi temiz, alný açýk, baþý dik büyük dava adamý Yusufiyeli Cengiz Akyýldýz'ý rahmet, minnet ve özlemle andýklarýný belirterek, "Þehidimiz rahat uyu, uðrunda can vereceðimiz bu kutlu dava daha güçlü ve emin adýmlarla ilerleyecektir. Hiçbir kötü niyet, hiçbir hain saldýrý bizi bu yolumuzdan vazgeçiremeyecektir" dedi. Yusufiyeli Cengiz Akyýldýz'ýn þehit edildiði hain saldýrýnýn iyi analiz edilmesi gerektiðini, gerçek faillerin ve azmettiricilerin yargýlanmasý gerektiðini vurgulayan Özcan, "Yusufiyeli Cengiz Akyýldýz'ýn þehit edildiði menfur saldýrýnýn asýl hedefi Türk milletinin birlik ve düzenidir. Kimsenin kuþkusu olmasýn ki Milliyetçi Hareket oynanan kirli oyunlarýn ve senaryolarýn bilincindedir. Türk milleti ve onun öz evlatlarý Ülkücüler, tarih boyunca nice defalar olduðu gibi, bütün oyunlarý bozmasýný ve idam fermanlarýný yýrtýp atmasýný bilirler" þeklinde kaydetti. Ülkücülerin devlet olduðunda ülkemiz üzerindeki hain planlarýn, milletimize yapýlan her türlü operasyonlarýn ve þehitlerimizin dökülen kanlarýnýn hesabýnýn sorulacaðýnýn altýný çizen Özcan, "Görev aþký ve bilinciyle hareket ederken, kahpe kurþunlara göðsünü siper edip þehitler kervanýna katýlan Yusufiyeli Cengiz Akyýldýz'ý ve tüm þehitlerimizi rahmet, özlem ve dua ile anýyoruz" ifadelerini kullandý. Ahmet Pehlivan Ziraat Odasý baþkanlýðýna aday Ortaköy Belediyesi ilçede ki parklarý baþtan aþaðýya yeniliyor. Konu ile ilgili açýklama yapan Belediye Baþkaný Taner Ýsbir, "Ýlçemizde hizmetlerde öncelik verdiðimiz hususlar, acil hizmetlerin yerine getirilmesidir. Maalesef tarih, kültür ve çeþitli medeniyetlerin beþiði olan Ortaköy (Þapinuva) ilçemize dýþarýdan gelen iç ve dýþ turistlerin doðru düzgün oturup dinlenebileceði günün þartlarýna uygun modern park alanýmýz yoktu. Varolan yerlerde günün þartlarýna uygun park alanlarýný deðillerdi. Ýlk önce Belediyemize ait park alanýný sil baþtan günün þartlarýna uygun hale getirecek bir çalýþma baþlattýk. 3 dönümlük bu alanda lokanta,cafeterya ve çocuk parký olmak üzere ilçe halkýnýn huzurlu bir þekilde ailesi ile birlikte oturabileceði mekanlar tesis edeceðiz. Bu mekanlar ayný zamanda ilçemize gelecek iç ve dýþ turistlerin ikamet alaný olacaktýr. Ýlçe halkýmýza hizmetlerimiz hýzlý bir þekilde devam edecektir" dedi. Ýl Genel Meclisi eski Baþkaný Ahmet Pehlivan Ziraat Odasý seçimlerinde baþkanlýða aday olduðunu açýkladý. 4 yýlda bir yenilenen Ziraat Odalarý organ seçimlerinin delege bazýnda olanlarýnýn yapýldýðýný dile getiren Pehlivan, "Bu delegeler tarafýndan 7 Þubat 2015 Cumartesi günü Afra Düðün Salonunda oda meclisi seçimi ve takiben yönetim kurulu seçimi yapýlacaktýr.bu yýl ki seçimlerde yönetim kurulu baþkanlýðýna geçmiþ tecrübelerim ve çiftçilerimize verdiðim hizmetlerin devamý için adayým. Ben 1954 yýlý Merkez Kadýkýrý Köyü doðumluyum.1974 yýlýnda Çorum Ticaret Lisesinden mezun oldum.bir süre çiftçilik ve ticaretle uðraþtým.1994 yýlýnda Kadýkýrý Köyü muhtarlýðýna seçildim.15 yýl muhtarlýk görevini sürdürdüm ve bu arada Çorum Ýli Merkez Köyleri Muhtarlar Derneði baþkanlýðý yaptým. Muhtarlarýmýzýn her türlü ortamda seslerini duyurmaya çalýþtým ve 2013 yýllarý arasýnda Ýl Genel Meclisi üyeliði ve grup baþkanlýðý yaptým. Bunun yanýnda Çorum Pankobirlik Baþkanlýðý ve Yönetim Kurulu üyeliði görevlerinde bulundum.halen Pankobirlik Yönetim kurulu üyesiyim. Ziraat Odasýnda da çok deðerli arkadaþlarýndan oluþan Meclis ve Yönetim Kurulu ile birlikte çok deðerli hizmetler vereceðimize inanýyorum" dedi. Ýnsülin dirençli bayanlara özel uygulama Hitit Üniversitesi, Eðitim ve Araþtýrma Hastanesi, Endokrinoloji ve Metabolizma Hastalýklarý Polikliniði ile Beden Eðitimi ve Spor Yüksekokulu'nun ortaklaþa yürüttükleri bir araþtýrmada belirlenen yaþ arasý insülin direnci bulunan bayanlara Can Dostu Spor ve Saðlýk Merkezi tarafýndan 3 ay boyunca uzman bayan eðitmenler eþliðinde ücretsiz aerobik ve plates uygulamalarý yaptýrýlacak. Egzersiz uygulamalarý, Beden Eðitimi ve Spor Yüksekokulu öðretim üyesi Yrd. Doç. Dr. Hasan Eker kontrolünde gerçekleþtirilecek. Programa katýlacak bayanlara ayrýntýlý check-up yapýlacak ve kontrollü bir rehabilitasyon uygulanacak. Ýnsülin dirençli bayanlar için çok önemli bir fýrsat olan programa, kriterleri tutan bayanlarýn kontenjanlar dolmadan gelmeleri gerekiyor.müracaat : Can Dostu Spor ve Saðlýk Merkezi, Bahçelievler mah. Þenyurt Cad. No:25/A Telefon:

8 YAÞAM 8 Bakanlýktan tuz-þeker genelgesi: Kavuk Bir gün Nasreddin hocaya bir mektup gelmiþ. Mektup arapçaymýþ. Mektupu ez çevirmiþ düz çevirmiþ okuyamamýþ. Yoldan geçen birine sormuþ: - Yahu demiþ, þu mektubu okusana.adamda okuyamamýþ. 3 kiþiye daha sormuþ onlarda okuyamamýþ. Daha sonra birine sormuþ: Kelime Avý - Ne yazýyor burda? Adamda bilememiþ. Hocaya demiþ ki: - Yaþýndan baþýndan utan çok bilirim diye kavukla gezersin sonrada bir mektup bile okuyamazsýn yuh sana. Hocada sinirlenmiþ: - Çok biliyorsan al bu kavuðu tak kafana hoca ol sen oku bakalým. Günün Sudoku Bulmacasý Sudoku Bulmacanýn Çözümü Kelime Avý Bulmacanýn Çözümü Çay tek þekerle içilecek, tuzluk kalkacak Saðlýk Bakanlýðý, 81 il valiliðine tuz ve þeker kullanýmý ilgili genelge gönderdi. Bakan Mehmet Müezzinoðlu imzalý genelgede kamu kurum ve kuruluþlarýnda þeker ve tuz kullanýmý ile ilgili düzenleme yapýlmasý istendi. Çay, kahve vb. ikramlarda ve kafe, kantin, lokanta, çay ocaðý gibi yerlerde çay þekerinin tek þeker olarak ve mümkünse hijyen açýsýndan ambalajlý þekilde sunulmasý istenen genelgede yemekhane, lokanta vb. hizmetlerde masalardan tuzluklarýn kaldýrýlmasý gerektiði bildirildi. Saðlýk Bakaný Mehmet Müezzinoðlu, 81 il valiliðine 'Kamu Kurum ve Kuruluþlarýnda Þeker ve Tuz Kullanýmý ile Ýlgili Düzenleme' baþlýklý bir genelge gönderdi. Dünyada en önemli halk saðlýðý sorunu olarak kabul edilen bulaþýcý olmayan hastalýklarýn, ülkemizde her geçen gün sayýsý hýzla artan ölümlerin baþlýca nedenlerinden olduðu belirtilen genelgede, erken ölümlere yol açan ve kiþilerin yaþam kalitesini olumsuz yönde etkileyen bulaþýcý olmayan hastalýklardan önleyici yaklaþýmlarýn geliþtirilmesinin zorunlu olduðu kaydedildi. Deðiþtirilebilir temel risk faktörlerinden olan yetersiz ve dengesiz beslenmenin önlenmesinin bulaþýcý olmayan hastalýklardan korunmada güncel stratejilerden birini oluþturduðu ifade edilen genelgede, "Toplumdaki bireylerin aþýrý þeker ve tuz tüketiminin de yer aldýðý beslenme bilgi, tutum ve davranýþlarýný olumlu yönde deðiþtirecek faaliyetler bu stratejilerin kapsamýndadýr." denildi.aþýrý þeker ve tuz tüketiminin deðiþtirilebilir bir saðlýksýz beslenme sorunu olduðu hatýrlatýlan genelgede, þu ifadelere yer verildi: "Özellikle oluþumunda aþýrý þeker ve tuz tüketiminin önemli bir etken olduðu obezite, diyabet, hipertansiyon ve kanser gibi bulaþýcý olmayan hastalýklar dünyada önlenebilir ölüm nedenleri içerisinde birinci sýrada yer almaktadýr. Dünya Saðlýk Örgütü'nün son yayýnlarýnda bulaþýcý olmayan hastalýklarýn ve diþ çürüklerinin önlenmesinde günlük þeker alýmýnýn, günlük kalori ihtiyacýnýn yüzde 5'ine indirilmesi gerektiðine dikkat çekilmektedir. Ayrýca ülkemizde yapýlan bilimsel çalýþmalarda tuz tüketiminin Dünya Saðlýk Örgütü'nün önerdiði deðerin yaklaþýk üç katý kadar olduðu gösterilmiþtir."genelgede, Türkiye Saðlýklý Beslenme ve Hareketli Hayat Programý ve Türkiye Aþýrý Tuz Tüketiminin Azaltýlmasý Programý kapsamýnda tüm kamu kuruluþ ve kuruluþlarýnda alýnmasý gereken önlemler þu þekilde sýralandý: "Çay, kahve vb. ikramlarda ve kafe, kantin, lokanta, çay ocaðý gibi yerlerde çay þekerinin tek þeker olarak ve mümkünse hijyen açýsýndan ambalajlý þekilde sunulmasý, yemekhane, lokanta vb. hizmetlerde masalardan tuzluklarýn kaldýrýlmasý, dileyenlerin tuz almak için ayrý bir yerde mümkünse 0,5-1 gr'lýk kaðýt poþetlerde halinde bulundurulan tuzu alarak kullanmalarýnýn saðlanmasý þeklinde genelge mevcuttur." Tedavi edilmeyen uyku apnesi, Hipertansiyon sebebi Bir insan, hayatýnýn yaklaþýk üçte birini uykuda geçiriyor. Uyku hali, beyindeki elektrik aktivitesinin deðiþtiði ve etrafýmýzý algýlamadýðýmýz, ancak geri dönüþü olan bir çeþit bilinçsizlik hali olarak tanýmlanýyor. Derin uyku döneminde iþtah ve metabolizmayý düzenleyen hormonlar salgýlanýrken, rüya döneminde hafýzamýz düzenlenir ve psikolojik tazelenme yaþarýz. diyen Gayrettepe Florence Nightingale Hastanesi Uyku Bozukluklarý Merkezi nden Uzman Dr. Figen Hanaðasý, uyku bozukluðuna eriþkin yaþtakilerin dikkat emesi gerektiðini ve baþka hastalýklarýn habercisi olabileceðini söylüyor. Uyku apne sendromunun uyku ile iliþkili hastalýklar arasýnda en çok dikkat edilmesi gereken ve tedavi edilmezse vücutta birçok bozukluða neden olabilecek hastalýklardan olduðunu söyleyen Hanaðasý, þunlarý aktarýyor: Uyku apne sendromunun görülme sýklýðý yaklaþýk yüzde 3 civarýndadýr. Erkeklerde daha fazla görülür. Yaþ, kilo ve eþlik eden hastalýklar ile görülme sýklýðý artar. Hastalýk ilerledikçe hipertansiyon, diyabet, kolesterol yüksekliði, kalp damar hastalýklarý ve beyin damar hastalýklarý ortaya çýkar. REM uykusu adý verilen uyku davranýþ bozukluðunda hastanýn rüya sýrasýnda konuþma, baðýrma, eþine tekme ya da duvara yumruk atma gibi davranýþlar gösterebileceðini aktaran uzman, Genellikle ileriki yaþlarda ve erkeklerde daha sýk görülen, parkinson, REM uykusu davranýþ bozukluðu ve bazý depresyon ilaçlarýnýn gece alýnmasý sonucunda da görülebilir. diyor. Yerli Dizi 19:55 Kadý Gýyaseddin Hatemi, kundaktayken Külliye nin önünde bulduðu Filinta Mustafa'ya bir baba, adalete ihtiyacý olanlar içinse sýðýnýlacak bir liman gibidir. Kadý Gýyaseddin, ayný zamanda Padiþah a þehzadeyken hocalýk yapmýþtýr. Kadýlýk makamýný karakola taþýyan Kadý Gýyaseddin, böylelikle hem olaylara yakýn olacak hem de padiþaha verdiði Galata'yý kötülüklerden temizleme sözünü tutacaktýr.oyuncular : Onur Tuna, Serhat Tutumluer, Mehmet Özgür, Damla Aslanalp, Naz Elmas Yönetmen : Kudret Sabancý 20:00 Sinema Filinta Eyvah Eyvah 3 Büyük aþký Müjgan la evlenen Geyiklili klarnetçi Hüseyin Badem için hayat zorlaþmýþtýr. Ailesine bakabilmek için her fýrsatý deðerlendirmekte, hatta geceleri yörenin izbe pavyonlarýnda bile klarnetini çalmaktadýr. Can dostu, ablasý Firuzan ise hayatýna Ýstanbul da devam etmektedir ve gün geçtikçe daha meþhur olmaktadýr. Hüseyin için Firuzan artýk televizyonda seyredebildiði ve özlediði eski tatlý bir hatýradýr sanki... Ama ayrý þehirlerde ayrý hikayeler yaþayan bu insanlarýn ortak bir yönü vardýr. Bunu kendileri bilmeseler de feleðin çemberinden geçmek üzerelerdir. Serinin 3. filmi iþte bu feleðin çemberinden geçme hikayesini anlatmaktadýr. 19:45 Sinema Bay ve Bayan Smith Dýþarýdan bakýldýðýnda, sýradan bir Amerikan ailesi görünümündeki Smithler, aslýnda birbirlerinden çok büyük bir sýr saklamaktadýrlar. Her ikisi de birbirlerine rakip iki örgüt için kiralýk katil olarak çalýþmaktadýr. Bu durum, uzun bir süre evliliklerine fazladan bir heyecan katmamýþ olsa bile, her ikisi de yeni iþinde birbirlerini öldürmekle görevlendirilince iþler karýþacaktýr. Sezen Aksu Sezen Aksu, Denizli ilinin Sarayköy ilçesinde doðdu. Fen bilgisi öðretmeni olan annesi Þehriban Haným, Selanik'ten mübadele ile gelen bir ailenin kýzýdýr. Pazar, Rizeli olan Laz kökenli babasý Sami Yýldýrým ise bir matematik öðretmenidir.[6] Aksu, üç yaþýna kadar Denizli'de oturduktan sonra, ailesiyle Ýzmir'e taþýndý.[7] Nihat adýndaki kardeþi ile beraber büyüyen Aksu, gençlik yýllarýnda birçok sanat dalýna merak saldý. Bir süre Cengiz Bozkurt'tan resim dersleri aldý. Tiyatro ve dans derslerini de bu süreye sýðdýrdý. Bu sürede asi kiþiliðiyle dikkat çeken Aksu,[8] dansöz olma hayali kurmaya baþladý.sanatçý, daha sonrasýnda, bu süreç için "Allah babama acýdý da þarkýcý oldum" demiþtir.[7] Aksu, 1970 yýlýnda Hafta Sonu dergisinin açtýðý, jüri baþkanlýðýný Ajda Pekkan'ýn yaptýðý 'Altýn Ses' yarýþmasýnda altýncý olurken bir diðer pop sanatçýsý Nilüfer birinci olmuþtu. Böylece Nilüfer, Sezen Aksu'dan önce ilk albümünü yayýnladý yýlýnda Ege Üniversitesi Ziraat Fakültesi'ne giren Aksu, 1974'te üç þarkýsýný bir plak þirketine gönderdi. Ayný yýlýn Kasým ayýnda Ali Engin Aksu ile evlenen sanatçý, okulundan da ayrýldý.1974'ün son aylarýnda plak yapýmý için Ýstanbul'a yerleþti.sezen Aksu genç yaþta Hasan Yüksektepe ile kýsa süren evlilik yapmýþtýr. Müzik kariyerinde albüm yayýnlamadan önce Ali Engin Aksu ile evlenmiþ, "Aksu" soyadýný bu evliliðinden almýþ ancak evliliði kýsa sürmüþtür. 3 aylýk hamileyken 10 Temmuz 1980 tarihinde Sinan Özer ile evlenen Sezen Aksu 1983 yýlýnda evliliðini sonlandýrmýþtýr. Ayný yýl gazeteci Ahmet Utlu ile evlenen sanatçýnýn bu evliliði de kýsa sürmüþtür. VÝYANA USULÜ SCHNÝTZEL Malzemeler 4 Adet (160 gr. But) Süt Danasý Dilimi 3 Adet Yumurta 1 kg Taze Patates 3 dl Un 3 dl Galeta Unu 2 Yemek Kaþýðý Beyaz Þarap Sirkesi 3 Yemek Kaþýðý Sýzma Zeytinyaðý 1 Demet Maydanoz Tuz Taze Çekilmiþ Karabiber 3 lt Ayçiçek Yaðý (kýzartmak icin) Yemeðin Tarifi Dana etini iki streç filmin arasýna yerleþtirip dikkatlice çok ince dövün. Eti önce una bulayýn (hafif silkeleyin, fazla unu gitsin), sonra hafif çýrpýlmýþ yumurtaya batýrýn ve sonunda galeta ununa her yerini kaplayacak þekilde sýkýca bastýrýn.patates salatasý için patatesleri haþlayýp soyun, büyük küpler halinde doðrayýn ve sirke zeytinyaðý, tuz, biber ve kabaca doðranmýþ maydanoz ile beraber bir kabýn içinde karýþtýrýn. Bol miktarda ayçiçek yaðýný iyice kýzana kadar ýsýtýn. Etleri teker teker kýzgýn yaðýn içine atýn. 2 dakika sonra çevirip 1 dakika daha, etler altýn sarýsý olana kadar piþirin. Gönlünde Allah sevgisi arttý mý, þüphe yokki Allah seni seviyor. Hz.Mevlana 07:00 Afacan Beþli 08:45 2. Sayfa 10:40 Dudaktan Kalbe 12:30 Öðle Haberleri 12:50 Derya nýn Dünyasý 15:00 Dudaktan Kalbe 16:40 Dolu Dolu Anadolu 17:40 Gagguk 18:15 Ana Haber 19:30 Spor Bülteni 19:45 Bay ve Bayan Smith 21:50 Hayatýn Rengi 23:40 Ölümcül Görev 08:00 Yasemince Þehit in Annesi Aliye Telgrafýn Telleri Ebru Yaþar la Her Gün Kumarbazýn Karýsý Ana Haber 18:50 Elif Yerli Dizi 20:00 Japon Ýþi 21:50 Haber Saati 22:45 60 Saniye 04:30 Dila Haným 07:00 Pis Yedili 08:00 Ayý Kardeþler 08:30 Pepee 09:00 Show Dünyasý 10:00 Her Þey Dahil 12:00 Nursel in Mutfaðý 13:00 Bu Tarz Benim 16:00 Evleneceksen Gel 19:00 Ana Haber 20:00 Eyvah Eyvah 3 22:30 Osmanlý Cumhuriyeti 04:45 Denize Hançer Düþtü Geniþ Aile Yerli Dizi Acemi Cadý Akasya Duraðý Çok Güzel Hareketler Bunlar Evim Þahane Arka Sokaklar 18:50 Koca Kafalar Ana Haber 20:00 Küçük Aða 23:15 Dizi Böyle Bitmesin Yerli Dizi Beni Böyle Sev Haber Küçük Hanýmefendi Hayat Yokuþu Yerli Dizi Zengin Kýz Fakir Oðlan Yoldaki Haber Ana Haber Bülteni 19:55 Filinta 22:50 Bak Hele Bak 09:10 Maceracý 10:40 Ayna Dizi Filmm Ritmini Arayan Kalpler 14:45 Yetim Gönüller 15:30 Beþinci Boyut Yerli Dizi 16:45 Beþinci Boyut Ana Haber Bülteni 19:00 Ýki Dünya Arasýnda 21:00 Nizama Adanmýþ Ruhlar Yerli Dizi

9 HABER 9 "Çorum'u Ankara'ya mahkum olmaktan kurtarmak gerekiyor" AK Parti Çorum Milletvekili ve TBMM Ýdare Amiri Salim Uslu, Ýl Genel Meclisi Baþkaný Halil Ýbrahim Kaya'yý ziyaret etti. AK Parti Çorum Ýl Baþkaný Rumi Bekiroðlu ve AK Parti Merkez Ýlçe Baþkaný Yaþar Anaç ile birlikte Halil Ýbrahim Kaya'yý ziyaret eden milletvekili Salim Uslu, çalýþmalar hakkýnda bilgi aldý. Uslu, kýt imkanlara raðmen Ýl Genel Meclisi'nin köylere hizmet götürmek adýna çok yoðun bir çalýþma içerisinde olduðunu söyledi. Yeni Türkiye'de il genel meclisinin yapýsýnýn deðiþtirilmesi gerektiðini dile getiren Uslu, Türkiye'nin idari yapýsýný daha etkin daha yerinden yönetilebilir þekilde planlamak gerektiðini belirtti. Belediye meclisi ve il genel meclisi ayrýmýný sona erdirip, buradaki meclise daha büyük yetkiler saðlanmasýnýn gerektiðini ifade eden Uslu, güvenlik, dýþ politika, iletiþim, telekomünikasyon ve ulaþým gibi konular dýþýndaki hizmetlerin tamamýnýn yerel yönetimler tarafýndan yerine getirebileceðini dile getirdi. Böylelikle geçmiþteki gibi okulsuz köye lojman, camisiz köye minare planlamak gibi bir komediye Türkiye'de bir daha düþülmeyeceðini anlatan Uslu, "Yerel yönetimleri güçlendirmeden yerinde yönetimin getireceði sürati verimliliði saðlamadan Ankara'dan planlayarak iþlerin yürütülmesi çok zor. Çorum'u Ankara'ya mahkum olmaktan kurtarmak gerekiyor. Kendi imkanlarýyla geliþen kalkýnan bir kent olmasýnýn yolu, buradaki yönetimin etkin ve verimli çalýþmasýnýn saðlanmasýndan geçiyor. Dikkat ederseniz buradaki yönetimin baðýmsýzlýðýndan söz etmiyorum. Dikkat ederek seçiyorum ki etkin ve verimli çalýþmasýnýn saðlanmasýndan geçiyor. Bunu saðlayabilirsek ne Türkiye üniter yapýdan vazgeçmiþ olur, bu idari özerkliktir. Siyasi özerklik deðildir. Türkiye'nin koþullarý buna elveriþli deðildir ama il genel meclisi herhangi bir yerle ilgili hizmet götüreceði zaman Ankara'dan bunun desteklenmesi, parasal imkanlarýnýn ve kaynaklarýnýn Ankara'dan saðlanmasý gibi bir yol yöntem doðru deðil" dedi. Ýl Genel Meclisinin yerel parlamento görevini yerine getiriyor ama yerel parlamentonun sahip olmasý gereken yetkilerden uzak tutulduðunu anlatan Uslu, "Yetkileri ve imkânlarý artan bir il genel meclisinin üyelerinin, halkýn önceliklerini ve ihtiyaçlarýný daha yakýndan takip etmek ve yerine getirmek konusunda daha etkin olmak gibi bir rolü olur diye düþünüyorum ve bu kurumlarýn rolünü arttýrmak gerekli diye düþünüyorum. Bu yeni bir düþünce deðil. Öteden beri ilkesel olarak yerinde yönetimi savunan birisiyim. Bu yerinden yönetimin geliþtirilmesi demek, sadece hizmetlerin etkin ve verimli yapýlmasý demek deðil, ayný zamanda denetlenmesi anlamýna da gelir. Þimdi hastanemizi ihale ettik. Normalde hastanemizin mayýs 2015'de bize teslim edilmesi gerekiyor. Resmen 2016 ama o hastanenin bir an evvel bitirilmesi ve hýzlandýrýlmasý Ankara'dan planlanmamasý gerekiyor. Bu yerel yöneticilerin bu iþin sorumlusu olarak ve sahibi olarak planlamalarý gerekiyor ki, halk yapýlan hizmetleri varsa aksaklýklarý nereden kaynaklandýðýný, kimden kaynaklandýðýný, ne harcandýðýný, ne kadar harcandýðýný, ne kadar harcanmasý gerektiðini, niye harcanmadýðýný þeffaf bir þekilde yerinde denetlesin. Yoksa herkes dönüp Ankara'ya bakýyorsa Ankara'da da binlerce, on binlerce bürokratýn olduðu bir yerde kimin yetkili olup olunmadýðýnýn bilinmediði bir yerde bir muhatap güçlüðü bulma sorunu yaþanýyorsa oradaki hizmetlerin etkin, verimli ve süratli olmasý saðlamak mümkün deðil" diye konuþtu. Kamu hizmetlerinin çok ciddi bir þekilde kaliteye ihtiyacý olduðunu AK Parti döneminde bu kalitenin artýrýlmasýna raðmen yeterli seviyede olmadýðýný dile getiren Uslu, "Ýl Genel Meclisi baþkanýmýz, çok daha etkin ve verimli hizmetler yapabilecekken, mevzuat, mevzuatýn Ankara'dan planlanýyor ya da destekleniyor olma mecburiyeti ve yetki karmaþasý hizmetlerin kalitesini düþürüyor ve kalitesini azaltýyor. Kurumlararasý koordinasyonu zorlaþtýrýyor yetki karmaþasý yaratýyor. Buna da bir þekilde ortadan kaldýrmak gerekiyor diye düþünüyorum. Kamu hizmetlerini sonuçta kamu çalýþanlarýnýn eliyle sürdüreceksiniz. Kamu çalýþanlarýnýn da bir þekilde statü farklýlýklarýný ortadan kaldýrýp, kamu çalýþanlarýnýn da bir performans deðerlendirmesine tabi tutulmasý iyi olur. Daha çok çalýþan daha kaliteli, daha hýzlý üreten daha iyi kariyerler yapanlarýn emeðinin bilgisinin birikiminin deðerlendirileceði, çabasýnýn deðerlendirileceði yeni bir sisteme ihtiyaç var. Böyle olunca Türkiye'yi hem zihniyet olarak hem idari olarak yeniden yapýlandýrmak lazým ve iþte biz buna Yeni Türkiye diyoruz" diye konuþtu. Ýl Genel Meclisi Baþkaný Halil Ýbrahim Kaya ise, kent görünümlü temiz köyler hedeflediklerini belirtti. Bahadýr YÜCEL Ýskilip'te üç tarihi cami restore edilecek Ýskilip Belediyesi ve Ýskilip Kaymakamlýðýnýn giriþimleri ile 18. Yüzyýlda Yeni Cami Mahallesinde Kazasker Cafer Efendi tarafýndan yaptýrýlan Kazasker Caminde restorasyon çalýþmasý baþladý. Önümüzdeki günlerde restorasyon uygulamasýna baþlanacak. Yeni Cami Mahallesinde bulunan Kazasker Camiini Hacý Mürsel Cami'nin restorasyon çalýþmasý takip edecek. Hacý Mürsel Caminin restorasyon çalýþmasýnýn da yapýlan giriþimlerle Vakýflar Genel Müdürlüðü yatýrým programýna aldýrýldýðýný kaydeden Belediye Baþkaný Recep Çatma, geçtiðimiz yýlýn aðustos ayýnda baþlayan Ýskilip Þeyh Yavsi Camindeki restorasyon çalýþmasýnýn da en kýsa sürede bitirilmesi için Vakýflar Bölge Müdürlüðü ile sürekli diyalog halinde olduklarýný söyledi. Haber Servisi "Yatýrýmlardan gereken payý alýyoruz" AK Parti Çorum Milletvekili Salim Uslu, Çorum'un hýzlý tren ve yeni hastanenin hizmete girmesiyle daha yaþanabilir bir kent olacaðýný söyledi. AK Parti Çorum Ýl Baþkaný Av. Rumi Bekiroðlu ve AK Parti Merkez Ýlçe Baþkaný Yaþar Anaç ile birlikte ile Çorum Tabip Odasý Baþkaný Mustafa Azak'ý ziyaret eden Uslu, çalýþmalar hakkýnda bilgi aldý. Çorum'da ciddi bir kalkýnma hamlesi olduðunu dile getiren Uslu, Çorum'un yatýrýmlardan gereken payý aldýðýný belirtti. Toplumda dinamizm hakim olmasýna raðmen bürokrasinin hantal bir yapýya sahip olduðunu dile getiren Uslu, bunun aþýlmasý gerektiðini ifade etti. Çorum Tabip Odasý Baþkaný Mustafa Azak da, hekimlerin yýpranma paylarýnýn yasalaþmasý noktasýnda Milletvekili Salim Uslu'dan destek istedi. Bahadýr YÜCEL "Saðlýða 454 milyon lira yatýrým yaptýk" AK Parti Çorum Milletvekili ve TBMM Ýdare Amiri Salim Uslu, AK Parti iktidarýnda Çorum'a 454 milyon TL'lik saðlýk yatýrýmý yapýldýðýný açýkladý. AK Parti Çorum Milletvekili Salim Uslu, Kamu Hastaneleri Birliði Genel Sekreterliðini ziyaret etti. AK Parti Çorum Ýl Baþkaný Rumi Bekiroðlu, AK Parti Merkez Ýlçe Baþkaný Yaþar Anaç, Ýl Genel Meclisi Baþkaný Halil Ýbrahim Kaya'nýn da hazýr bulunduðu ziyarette Uslu, Genel Sekreterlik görevine atanan Opr.Dr. Ömer Sobacý'ya yeni görevinde baþarýlar diledi.geçtiðimiz aylarda temeli atýlan 800 yatak kapasiteli Hitit Üniversitesi Eðitim ve Araþtýrma Hastanesi'nin Türkiye'nin ilk akýllý hastanesi özelliðini taþýdýðýný dile getiren Uslu, "Hastane gerektiðinde kendi enerjisini üretebilecek kapasitede tüm iklimlendirme iþlemleri, iç ve dýþ aydýnlatma sistemleri, ameliyathane, acil servis ve diðer tüm servisler otomasyon sistemi tarafýndan kontrol edilen bir teknoloji ile inþa edilecektir" dedi. AMATEM'le ilgili çalýþmalarýn devam ettiðini bildiren Uslu, 600 bin TL'ye mal olacak merkezin iki ay içerisinde tamamlanmasýnýn planlandýðýný belirtti. Saðlýk Bakanlýðý tarafýndan Çorum'a tahsis edilen 8 yeni ambulansýn önümüzdeki günlerde teslim edileceðini dile getiren Uslu, yeni ambulanslarla birlikte toplam ambulans sayýsýnýn 60'a çýktýðýný ifade etti. Kamu Hastaneleri Birliði Genel Sekreteri Ömer Sobacý da, Hitit Üniversitesi Eðitim ve Araþtýrma Hastanesi'nde deprem izoletörlerinin beklendiðini, izoletörlerin gelmesinin ardýndan hastane inþaatýnýn hýzla yükseleceðini belirtti. Bahadýr YÜCEL Uslu'dan yeni Genç MÜSÝAD yönetimine kutlama AK Parti Çorum Milletvekili ve TBMM Ýdare Amiri Salim Uslu Genç MÜSÝAD'ý ziyaret ederek baþkanlýða yeni seçilen Alper Týðlý'yý tebrik etti. Milletvekili Salim Uslu'ya ziyaretinde AK Parti Ýl Baþkaný Rumi Bekiroðlu, AK Parti Merkez Ýlçe Baþkaný Yaþar Anaç, Ýl Genel Meclisi Baþkaný Halil Ýbrahim Kaya'da eþlik etti. Genç MÜSÝAD ziyaretinde, iþ adamlarýnýn bir araya gelerek kurduklarý yapýlarýn önemine deðinen Salim Uslu, bunlar içerisinde Anadolu sermayesinin farklý bir önemi ve tavrýnýn bulunduðuna dikkat çekti. Uslu þunlarý ifadeleri kullandý: "MÜSÝAD'ýn Türkiye'de Anadolu sermayesini temsil ediyor olmasýndan dolayý önemi çok büyük. Anadolu sermayesinin deðiþim ve geliþimi etkileme gücü var. Ýstanbul sermayesi, iþgal döneminde tavrýný memleketten yana koymamýþtýr. Tercihlerini iþgalcilerden yana kullanmýþtýr. Bu tarihi bir vakýadýr. Bizim Türkiye'nin geleceði için kaygýlanan yapýlara ihtiyacýmýz var." Bahadýr YÜCEL

10 HABER 10 Kasap: 4 hafta puan kaybý yaþamak istemiyoruz Tuzlaspor kaldýðý yerden devam ediyor Tuzlaspor, sezonun ikinci yarýsýnýn ilk maçýnda evinde aðýrladýðý Manavgatspor'u 2-0'lýk skorla maðlup etti. Maçta baþtan sona üstün oynayan Tuzlaspor'un gollerini 24 ve 90. Dakikalarda Yakup Alkan kaydetti. Karþýlaþmanýn ilk dakikalarýnda rakip kaleyi ablukaya alan Tuzlaspor, golü bulamadý. 24. dakikada ise Tuzlaspor'un geliþtirdiði bir atakta topla buluþan Yakup Alkan ilk golü kaydetti. Oyunda baþka bir gol olmazken, Tuzlaspor ilk yarýyý 1-0 üstün kapattý. Karþýlaþmanýn ikinci yarýsýnda da hýzlý baþlayan ekip Tuzlaspor oldu. 63. dakikada topa ceza sahasý dýþýnda elle müdahale eden Manavgatspor kalecisi Hüseyin, kýrmýzý kart görerek oyun dýþýnda kaldý. Bu dakikalardan itibaren Manavgatspor 10 kiþi kalýrken, Tuzlaspor buluduðu pozisyonlarla yeni bir gol kaydedemedi. Dakikalar 90'ý gösterdiðinde ise Yakup Alkan topu yeniden filelerle buluþturarak kendisinin, Tuzlaspor'un ve karþýlaþmanýn 2. golünü kaydetti. Karþýlaþma bu skorla sona erdi. Tuzlaspor 28 Ocak 2015 Çarþamba günü saat 13.00'da Ziraat Türkiye Kupasý grup karþýlaþmasýnda Gaziantep Büyükþehir Belediyespor'u konuk edecek. (Spor servisi) YEDAÞ'tan elektrik kesintisi Yeþilýrmak Elektrik Daðýtým A.Þ. bakým ve onarým çalýþmalarý nedeniyle elektrik kesintisi yapacak.yedaþ'tan konu hakkýnda yapýlan açýklamaya göre kesintilerin yapýlacaðý tarih saatler ve etkilenecek yerler þöyle: " tarihinde saatleri arasýnda: Mecitözü ilçesine baðlý Elçelebi köyü tarihinde saatleri arasýnda: Mecitözü ilçesine baðlý Bahçelievler Mahallesi asfalt üzeri, Doðu Mahallesi asfalt üzeri,tutluk Mahallesi asfalt üzeri tarihlerinde saatleri arasýnda: Köprübaþý 25., 29., 30., 31., 33., 35., 41., 43 ve 45. Sokaklar ve tarihlerinde saatleri arasýnda: Mahmutevler 6. ve 8. Sokaklar, Ýbrahim Çayýrý 16., 18., ve 20. Sokaklar." Sportif Direktör Ýlter Kasap, yaptýðý açýklamada, devre arasý kamp dönemini iyi geçirdiklerini belirterek, transfer ettikleri futbolcularýn takýma çabuk uyum saðladýðýný söyledi. Maça Pazar günü iyi baþladýklarýný, kontrolün 90 dakika boyunca kendilerinde olduðunu ifade eden Kasap, bireysel hatalardan dolayý maçýn 2-2'ye geldiðini kaydetti.kasap, 2-2'nin ardýndan futbolcularýn kendilerini çabuk toparladýðýný dile getirerek, "Kazanma arzusu olan, daha çok koþan ve mücadele eden taraf bizdik. Maçýn sonuna kadar golü kovaladýk, 90+3'de de golü attýk. Bizim için sevindirici olan, 2-2'den sonra da futbolcularýn maçý býrakmayarak son dakikaya kadar mücadele edip 3 puaný almasýydý. Ligin ikinci yarýsýna 3 puanla baþlamak bizim için önemliydi. Sebat Proje Trabzon Akçaabat'ýn ligden çekilmesiyle de ilk 4 hafta puan kaybetmeden yolumuza devam etmek istiyoruz" þeklinde konuþtu. (Spor servisi) Batman Petrol, Kömür'ü yaktý Baþbakan Davutoðlu'nun geçtiðimiz Pazar günü batman'- da kongreye katýlacak olmasý sebebi ile güvenlik gerekcesi ile dün oynanan erteleme maçýnda Batman petrolspor konuk ettiði Zonguldak Kömürspor'u 2-1 maðlup ederek haftayý 3 puan ile kapattý. Maça süratli baþlayan konuk ekip maçýn baþlarýn da 15. Dakikada Berkan ile rakibi karþýsýn da 1-0 önce geçti. Golün ardýndanbaskýsýný artýran ev sahibi ekip 24. Dakika da Gökhan ile beraberliði saðlayarak skora dengeyi getirdi Beraberlik golünden sonra baskýsýn daha da artýran batman petrolspor ilk devrenin bitimine 3 dakika kala Zomguldak kömür karþýsýnda Reha'nýn attýðý gol ile konuk ekip karþýsýnda skoru 2-1,e taþýdý. Ýlk yarý bu skor ile tamamlandý. Ýkinci yarýda her iki takýmda skoru deðiþtiremeyince ilk yarýda atýlan 3 golle batman Petrolspor zorlu Zonguldak Kömürspor maçýndan 3 puan ile ayrýlan taraf oldu. (Spor servisi) ABD'li baþkanlar, Kimse Yok Mu'nun yardýmlarýný daðýttý ABD nin Virginia eyaletinde bulunan bazý belediyelerin desteði ve Kimse Yok Mu Derneði nin de aracýlýðýyla toplanan yardýmlar, Ümraniye de Suriyeli ailelere daðýtýldý. ABD den gelen 3 belediye baþkaný, pirinç, þeker, yað, nohut, tuz, makarna ve çay gibi 10 ayrý kalemden oluþan 22 kilogramlýk yardým kolilerini Suriyeli ailelere verdi.kimse Yok Mu Derneði aracýlýðýyla ABD de toplanan yardýmlar, Ümraniye de 370 Suriyeli aileye ulaþtýrýldý. Suriyelilere ayrýca battaniye de daðýtýldý. Daðýtýma; Kuzey Virginia Laudoun Belediye Baþkaný Scott York, Kuzey Virginia da 14 belediyenin oluþturduðu Belediyeler Birliði Baþkaný olan Mark Gibb ve Fairfax City Belediye Baþkaný Scott Silverrthorne ile Pinnacle Academi Müdürü Mustafa Akpýnar da yer aldý. Daðýtým töreninde ABD li heyet adýna konuþan Kuzey Virginia Loudoun Belediye Baþkaný Scott York, Kimse Yok Mu iþbirliðinde organize etikleri yardým kampanyalarýnýn ihtiyaç durumuna göre devam edeceðini söyledi. York, "Amerikan Türk Dostluk Derneði tarafýndan bir delegasyon ortaya çýkarsanýz ve sizinle birlikte Türkiye'ye gitsek ricasýnda bulundular bana. Bunun sonucunda Adana'da bir mülteci kampýný ziyaret ettik. Oraya gittikten sonra da bütün o durumu görünce bir þeyler yapma ihtiyacý hissettik. Biz Amerika'ya gider gitmez 2 yýl önce 18 bin tane battaniye topladýk yýlýnda 2-3 ay önce ayný kampanyayý baþlattýk. Bu kampanya vesilesi ile de Virginia bölgesinde 22 bin battaniye ve 100 bin dolar da para toplandý. Sizin de sorduðunuz gibi neden Suriyeli Mültecilere yardým ediyoruz? biz kampta durumlarýný gördüðümüz için bir þey yapmak istediðimiz için böyle bir kampanya yaptýk. Biz bu yýl da yine battaniye kampanyasý yapacaðýz. Ýnþallah yapmaya devam edeceðiz." diye konuþtu. SURÝYELÝLERE BÝN 200 GIDA KUMANYASI, BÝN 200 BATTANÝYE YARDIMI Bu yýl Suriyelilere bin 200 battaniye ve bin 200 gýda kumanyasý daðýttýklarýný ifade eden Kimse Yok Mu Derneði Genel Müdürü Metin Çetin ise, yardým kampanyasýnýn Kimse Yok Mu nun Amerika'daki partner kuruluþu ile birlikte düzenlediklerini ifade etti. Çetiner, "Bugün Suriyelilerin yüzlerindeki sevinci bugün hep beraber görüyoruz. Ýnþallah bu yardýmlar imkanlar ölçüsünde devam edecek. Ýmkanlarýmýz nereye kadar giderse, oraya kadar yardýmlarýmýzý sürdüreceðiz." diye konuþtu. Yardým kolilerini alan ihtiyaç sahibi aileler destekten duyduklarý memnuniyeti dile getirdi. Yardým kolilerini alan Suriyeli aileler evlerinin yolunu tuttu. Arýnç'tan 'Türk Okullarý' açýklamasý Bakanlar Kurulu toplantýsý sonrasýnda Hükümet Sözcüsü ve Baþbakan Yardýmcýsý Bülent Arýnç açýklama yaptý.toplantý devam ederken kameralar karþýsýna geçen Baþbakan Yardýmcýsý ve Hükümet Sözcüsü Bülent Arýnç, gündeme iliþkin sorularý cevapladý. Gazetecilerin yurtdýþýndaki Türk okullarýyla ilgili sorusu üzerine Arýnç, henüz detaylandýrýlmýþ bir çalýþma olmadýðýný söyledi.arýnç þunlarý söyledi: "Bu konu cumhurbaþkanýmýz tarafýndan da Baþbakanýmýz tarafýndan da dile getiriliyor yýldan bu yana dünyanýn çeþitli yerlerinde Türk okullarý dediðimiz okullar var. Ben bunlarýn bazýlarýný ziyaret etmiþtim. Bir ay kadar önce Kuveyt'teki MEB'e baðlý okullarý da ziyaret ettim. Bunlar Türk yurttaþlarýmýzýn çocuklarýna eðitim vermek üzere kurulan okullardýr. Meseleyi birbirine karýþtýrmayalým. Milli Eðitim Bakanýmýz güzeli bir sunum yaptý. Belki önümüzdeki hafta bu konudaki çalýþmalarýmýzý sonuçlandýracaðýz. Yurtdýþýnda Türkiye aleyhinde çalýþmalar yapýlýyor mu yapýlmýyor mu? Bunlarýn ýslah edilmesi gerekiyor. Þirket ve dernek þeklinde okullar var. Bunlarýn her birine müdahale etmek hukuken mümkün deðil. Yapacaðýmýz çalýþmalar hukuk devleti ilkesine uygun olmalýdýr. Þirketlerin devir alýnmasý suretiyle bu okullardaki faaliyetlerin devam etmesi mümkün olabilir. Gönüllülük esasýna dayanan bir eðitim hizmeti olarak düþünüyoruz. Ana hatlarý çizilmiþ ama detaylandýrýlmamýþ bir çalýþma var." Kobani, Kürt güçlerinin eline geçti Kürt güçleri, 4 ay süren çatýþmalarýn ardýndan IÞÝD i Kobani den tamamen çýkardý. IÞÝD, koalisyon güçlerine ait savaþ uçaklarýnýn yoðun bombardýmaný sonucu Kobani'den çekilmek zorunda kaldý. PKK/PYD ve peþmerge, Kobani þehrinin stratejik noktalarý olan Mýþtenur ve Kaniya Kurda tepelerine Halk Savunma Birlikleri (YPG) ve Demokratik Toplum Hareketi (TEVDEM) bayraðý dikti.suriye'de IÞÝD'in Kobani'ye saldýrmasý üzerine yaklaþýk beþ ayý aþkýn bir süredir Kobani'de IÞÝD ve PKK/PYD peþmerge arasýnda süren savaþ, IÞÝD'in geri çekilmesiyle yeni bir boyut kazandý. ABD öncülüðündeki koalisyon güçlerine ait savaþ uçaklarýnýn, iki gündür geceli gündüzlü IÞÝD'in denetimindeki mevzilere çok yoðun hava saldýrýsý düzenlemesi sonucu Kobani'den çekildiði belirtildi. Kobani'den çekilen IÞÝD militanlarýnýn þehrin doðusunda bulunan Kazýka, Amude, Aliþar, Helince Cumali köylerine mevzilendiði öðrenildi. PKK/PYD peþmerge güçleri Kobani'de þehrin kuzeyinde bulunan Mýþtenur ve þehrin doðusunda bulunan Kaniya Kurda tepesine YPG ve Tevdem bayraðý diktiði gözlemlendi. Elde edilen bilgilere göre þehrin tamamýný ele geçiren PKK/PYD ve peþmerge güçleri, Kobani'de havaya silah sýkarak kutlama yaptýklarý öðrenildi. Kobani'de savaþan ve peþmerge komutanlarýndan biri olan Goran Marf, IÞÝD'in tamamýyla Kobani'den çýkarýldýðýný ve Kobani kentinin tamamýna Kürt güçlerinin hakimiyetinde olduðunu söyledi.

11 2 AÐUS- 27 OCAK 2015 SALI SPOR 11 Ýncedal: Gol sevincimiz 4 dakika sürdü Ligin ikinci yarýsýnýn 18.haftasýn da kendi sahasýnda aldýðý beraberlikle hafyatý kapatan Çorum Belediyespor'da Teknik Direktör Yavuz Ýncedal futbolcularýn sahaya koyduðu kazanma arzusunun kendilerini sevindirdiðini ancak sonuca gidemedikleri için üzgün olduklarýný belirtti. Maçýn ilk yarýsýnýn karþýlýklý ataklarla geçtiðini belirten Teknik Direktör Yavuz Ýncedal, ikinci yarýda ise topa daha çok sahip olan ve rakip kalede pozisyon arayan tarafýn kendileri olduðunu söyledi. Maçta öne geçmeyi de baþardýklarýný hatýrlatan Yavuz Ýncedal; gol sevinçlerinin sadece 4 dakika sürdüðünü belirtti. Hakemlerin çok iyi bir maç yönettiðini belirten Yavuz Ýncedal "Kýzýlcabölük karþýlaþmasýnýn ilk yarýsý karþýlýklý ataklarla geçti. Ama net pozisyonlarý bulan taraf biz olduk. 1-0 öne geçmeyi de baþardýk. Ancak sevincimiz sadece 4 dakika sürdü. Çok basit bir gol yedik. Maçýn 2.devresinde ise, oyunda 35,40 dakika bizim hakimiyetimiz vardý. Bizim baskýmýz altýnda geçti. Rakip yarý alanda iyi baský kurduk. Ama rakip iyi direndi, iyi kapandý ve ataklarýmýza iyi karþýlýk verdi. Ýstediðini de almayý baþardý. ikinci yarýda %100 diyebileceðimiz bir gol pozisyonumuzda ise kaleci gole izin vermedi. Futbolcularým kazanmak istediler ve bunun için her þeylerini ortaya koydular. Oyundan kopmadýlar. Bu Ulukavakspor da kadro dýþý býrakýlan kaptan Bülent Keskin, yönetim tarafýndan hangi gerekçe ile kadro dýþý býrakýldý. Ulukavakspor ligde trasfer yapamadý. Elindeki futbolcularý hangi þartlara dayanarak kadro dýþý býrakýyor. Bunun da bir açýklamasý kulüp tarafýndan yapýlmasýný siyah beyazlý taraftarlar beklemektedir. Ulukavakspor da Bülent, hangi þahsýn istediði doðrultusunda kadro dýþý býrakýldý. yönleri bizi sevindirdi. Kapanan takýmlara karþý kanat organizasyonlarýný iyi yapmanýz gerekiyor. Biz bu organizasyonlarda baþarýlý olamadýk. Bu nedenle de rakibin dengesini bozamadýk. Düþüncelerimizi sahada uygulayamadýk. Yani eksik kaldýk. Son bölümlere doðru ise uzun boylu adamlarýmýzý ileri göndererek gol aradýk ancak kanatlar yeteri kadar çalýþmayýnca bunda da baþarýlý olamadýk. Altýný çizerek bir kez daha söylüyorum. Futbolcularýmýn kazanma arzularý ve oyundan düþmemeleri bizi sevindirdi. Maçýn hakemleri de mükemmel bir maç yönettiler onlarý da ayrý tebrik ediyorum. Saha bizim için çok zorlayýcý bir etken oldu. Kazanma mecburiyeti olan takýmlarýn saha þartlarý da iyi olmasý gerekiyor. Sebat maçýný oynamadan kazanacaðýz ve bugünden itibarenzonguldak Kömürspor maçýna en iyi þekilde hazýrlanacaðýz" dedi. (Spor servisi) Bülent neden kadro dýþý? 4 dakikalýk gol sevinci Çorum belediyespor'un baþarýlý orta saha oyuncu Burak seres maçýn 14. Dakikasýnda Kýzlcabölük savunmasýnýn arasýndan kaleciyi böyle avlayarak Çorum belediyespor'un maçdaki tek golüne imza atan oyuncu oldu.bu gole 4 dakika sonra karþýklýk veren Kýzýlcabölükspor'dan takým kaptaný Hüseyin, takýmýnýn deplasmanda 1 puan almasýný saðlayarak, takýmýný maðlubiyetten kurtaran (Gemisini kurtaran kaptan) oldu. Belediyespor'un galibiyet sevinci sadece 4 dakika sürdü. (Spor servisi) Hangi yönetici bu futbolcunun kadro dýþý kalmasýnda ön plana çýktý? Ligde zor günler yaþayan, maddi imkansýzlýk yüzünden transfer yapamayan, kadrosunda bulunan futbolcularý kaybeden ve sakat olan futbolcular ile birlikte savunmada görev yapan Bülent 'in kadro dýþý býrakýlmasýný taraftarlar çok manidar olarak buluyorlar. Ulukavaksporlu taraftarlar arasýnda üzüntüye neden oldu. Bülent'in sezon baþýndan bu tarafa takýma büyük katkýlarý olduðunu söyleyen taraftarlar bu kararýn bir an önce geri çekilerek Bülent'in tekrar takýmda forma giymesini beklediklerin açýkladýlar. Kazanýlan haklar mutlaka ödenecektir. (Spor servisi) Sportmence Belediyespor evinde 'Gül' gibi takým Çorum belediyespor ligin ikinci yarýsýnýn ilk maçýnda 18. Hafta karþýlaþmasýnda evinde konuk ettiði Denizli temsilcisi Kýzýlcabölükspor'a 1 puan hediye ederek haftayý beraberlikle kapatarak 1 puan kazandý. Ligin ikinci yarýsýnda Antalya da hazýrlýk çalýþmasý yapan ve yaptýðý 3 transfer ile ikinci yarýda ilk beþ takým içinde yer alma adýna çalýþmalarýný Çorum da sürdüren kýrmýzý siyahlýlar, Kýzýlcabölük karþýsýnda ortaya koyduðu futbol ve aldýðý sonuç ile maçý izlemeye gelen yaklaþýk 2 bin taraftarýný hayal kýrýklýðýna uðrattý. Kýzýlcabölük karþýsýnda Belediyespor rakibine göre saha 3 oyuncu ile eksik oynadý. Bu futbolcular isim olarak sahada var oldular. Ancak futbol adýna sahada kendileri yoktu. Teknik direktör Ýncedal, sahaya sürdüðü takým kadrosu bana göre çok yanlýþtý. Ligin ilk yarýsýnda verim alýnmayan Turgay, ýsrarla saha içinde tutuldu. Antrenmanlardaki çalýþmalarýný yakýndan izlediðim Oðuzhan Yalçýn ise, kýzaða çekilmiþ. Mehmet akif ile maça baþlanmýþ. Orta alanda Furkan, ise ne yapacaðýný bilmeyen acemi bir profesyonel futbolcu görünütüsü saha yansýttý. Yaptýðý olumlu pas yüzdesi parmaka sayýlacak kadar azdý. Hele bir posizyonda ceza alaný yayý içinde kaleye çektiði þutu kendine hiç yakýþtýramadým profesyonel bir futbolcu kaleye öðle yumuþak þut çekmez. Santrofor hattýn görev yapan Çaðlar ise, kalabalýk Kýzýlcabölük savunmasý arasýnda eridi gitti. Çaðlarýn da tek olumlu hareketi kaleci ile karþý karþýya kaldýðý ve kaleye gönderdiði þutunu kaleciye çarptýrýp kornere gitmesi oldu. Teknik direktör Ýncedal þayet Beraat'ý oyuna alacak ise, oyuna Beraat ile baþlamasý gerekliydi. Orta alanda kalabalýk olan Kýzýlcabölük oyuncularýný yumuþak ayak bilekleri ile geçebilecek bir yetenekti. Ancak teknik patron maç 1-1 berabere giderken Beraat'ý kurtarýcý olarak oyuna attý. Aslýnda Beraat oyuna dahil olduktan sonra belediyespor ciddi ataklar yaptý ancak beceriksizlik de eklenince top bir türlü çerçeve içine gönderilmedi. Kýzýlcabölük çokda iyi bir takým deðil, ancak tecrübeli bir santrofor, belediye maçýnda olduðu gibi bir anda skor tabelasýný deðiþtirebiliyor. Galibiyet için kenar yönetim maçta tüm kozlarýný kullanamadý. Beraat ile birlikte kenarda bekleyen Muhammed de oyuna dahil edilmeliydi. Maçýn son bölümlerinde Ýmam'ý forvette göndererek, uzun boyundan yararlanmak doðru bir hamel idi ancak bu maçýn 10 dakikalýk bölümde deðil, son 15 dakikalýk bölümünde olmasý gerekliydi diye düþünüyorum. 'Gül' gibi 2 puan buhar olup elimizden uçtu gitti. Nasýl olsa bu hafta deplasmanda oynamadan kazanacaðýmýz Sebatspor maçýnda 3 puan Kýzýlcabölük beraberliðini telafi edecektir. Gelecek haftalar da hangi maçlarýn telafisi olacak. Biz kendi saha ve seyircimiz karþýsýnda rakiplere puanlar hediye ettiðimiz müddetçe her geçen hafta ilk 5 takým þansýmýz elimizden kaçýyor. Bu takým'a gerçekten bir revizyon þart, kimsenin duygusalýk yapma hakký yok zararý Çorumlu ve futbolseverler çekiyor. Diðerlenin hiç bir þey umurunda deðil, ben sahaya çýkayým, maç baþý ücretimi alayým gerisi Mevlam büyük. Ozaman çýkýp da kimse kimseyi kandýrmasýn. Çorum belediyespor ilk yarýda kaldýðý yerden devam ediyor. Kýzlcabölük karþýsýnda futbol olarak, skor olarak hastalýk aynen devam ediyor. Gelecek haftalarda zorlu maçlar yapýlacak, belediyespor'un þampiyon olmak için yada 5 takým içinde olmak için sahasýnda bütün maçlarý kazanmasý gereklidir. Yoksa haftalýk baþarýlar ve skorlar ile kendi kendimizi avuturuz. Belediyespor evinde 'Gül' gibi takým...! Kýzýlcabölük'de tanýdýk bir isim Emrah, ilk kez belediyespor formasýný giydi Çorum Belediyespor'un rakibi Kýzlcabölükspor teknik heyetinde tanýdýk bir isim yer aldý. Bu isim bir zamanlar Çorumspor da kalecilik yapan ve futbol hayatýný nokta koyduktan sonra, yine Çorum da kaleci antrenörlüðü yapan Ali Müslim Oðraþ'tý. Ali Müslim, Kýzlcabölük teknik heyetinde kaleci antrenörü olarak görev yapýyor. Devre arasýnda kýsa görüþme yaptýðýmýz Ali Hoca ligin ikinci yarýsýnýn zor maçlara sahne olacaðýný ligden düþecek olan bir takým olmasý ligin tabanýnda bulunan takýmlarýn rakiplerinden puan almak için var güçleri ile mücadele edeceklerini ifade etti. Ali Müslim bütün Çorum halkýna selamlarý ileterek, Çorum þehrinin her zaman kalbinde ayrý bir yerinin olduðunu vurguladý. (Spor servisi) Bu taraftara yazýk deðil mi? vageçtiðimiz Pazar günü Dr.Turhan Kýlýçcýoðlu stadýnda oynanan Çorum belediyespor- Kýzlcabölük maçýný yaklaþýk 2 bin civarýnda futbol sever maçý izlemek için tribünlerde yer aldý. Maçýn baþlamasý ile birlikte tribün desteðine baþlayan kýrmýzý siyahlý taraftarlar 90 dakika boyunca futbolculara destek verdiler. Maç sonunda ise, alýnan 1-1,lik beraberlik skoru taraftarlarýn stad dan üzgün ayrýlmalarýna neden oldu. Belediyespor'un sahasýnda rakiplere puan ikram etme alýþkanlýðý devam ettiði sürece taraftarlarda tribinde kan kaybetmeye baþlayacaktýr. Çorumlu futbol severler baþarýya ve galibiyet hasret. Alýnan her kötü sonuç taraftar kaybýna neden olmaktadýr. (Spor servisi) Çorum belediyespor'a ara transfer gazi osmanpaþaspor'dan transfer edilen kanat oyuncu Emrah, Pazar günü ilk kez Çorum belediyespor formasý altýnda Kýzlcabölük maçýnda ilk onbirde sahaya çýktý. Emrah vasat bir futbol ortaya koyarken görev yaptýðý kanatlara fazla top gelmeyince Emrah kýzýlcabölük karþýsýnda etkisiz kaldý. Teknik direktör Ýncedal Emrah'ý maçýn 63. Dakikasýnda oyundan alarak yerine yine yeni transferlerden Beraat'ý oyuna aldý.(spor servisi) Niðde belediyespor güçlendi Niðde Belediye Spor her geçen gün daha iyi bir oyun sergileyerek Niðdeli sporseverlerin beðenisini kazanmaya devam ediyor. 3. lige çýkarak baþarýlý oyununu ortaya koymaya devam eden Niðde Belediye Spor futbol takýmý futbol sezonunun ikinci devresinde de kadrosunu saðlamlaþtýrarak üst lige çýkma hedefinde emin adýmlarla ilerliyor.niðde Belediye Spor futbol takýmýna, kaleci olarak Ýlyas Burak Saðkan Halide Edip Adývar Spor'dan, santrafor olarak Ozan Çetinkaya Çankýrý Spor'dan, orta saha oyuncusu olarak Mustafa Çelik Eskiþehir Demir Spor'dan, stoper olarak Oðuzhan Öztürk Ýzmir Göztepe Spor'dan, forvet olarak Emre Gemici Kayseri Þeker Spor'dan ve sað-sol açýkta Niðde Belediye Spor adýna top koþturacak olan Halil Yýlmaz Ýzmir Altay Spor'dan transfer olarak anlaþma imzaladý.niðde Belediye Spor Kulüp Baþkaný Yakup Yerlikaya; "Takýmýmýzda birinci devre eksik gördüðümüz yerleri kaliteli ve genç futbolcu arkadaþlarýmýzla tamamladýk. Altý tane transfer yaptýk. Ligin ikinci yarýsý yaptýðýmýz transferlerimizden en iyi þekilde yararlanmayý istiyoruz. Futbolcu kardeþlerimiz de bunlarýn bilincinde zaten. Takýmýmýz için en iyi transferler olduðunu düþünüyoruz. Niðde Belediye Spora ve Niðde halkýna hayýrlý olsun" þeklinde konuþtu. (Spor servisi)

12 27 OCAK 2015 SALI Maç öncesi sohbet Çorum belediyespor kulüp baþkaný Zeki Gül ve teknik direktör yavuz Ýncedal, maç öncesi maçýn gözlemcisi ile stadýn çay ocaðýn da maç öncesi sohbet etme imkaný buldular. Teknik direktör yavuz incadal'ýn arkadaþý olan Maçýn gözlemcisi engin Güner ile eski günleri yad ederek sohbet ettiler. Sohbette Zeki Gül, teknik direktör yavuz Ýncedal ve gözlemci Engin Üner 'in sohbeti de futbol üzerine oldu. Üner, maç öncesi kulüp baþkaný ve teknik direktör Ýncedal'a baþarý dileklerinde bulundu. (Spor servisi)

ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI

ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI Kýzýlcaþar Geleceðe Hazýrlanýyor Gelin Birlikte Çalýþalým ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI Mart 2014 ALPER YILMAZ Halkla Bütünleþen MUHTARLIK Ankara Gölbaþý Kýzýlcaþar Köyünde 4 Mart 1979

Detaylı

25 Mart 2007 Kol Toplantýsý

25 Mart 2007 Kol Toplantýsý 25 Mart 2007 Kol Toplantýsý 25 Mart 2007 tarihinde Türk Tabipleri Birliði GMK Bulvarý Þehit Daniþ Tunalýgil sok. No: 2 / 17-23 Maltepe-Ankara adresinde Kol Toplantýmýzý gerçekleþtiriyoruz. Türkiye saðlýk

Detaylı

Faaliyet Raporu. Banvit Bandýrma Vitaminli Yem San. A.Þ. 01 Ocak - 30 Eylül 2010 Dönemi

Faaliyet Raporu. Banvit Bandýrma Vitaminli Yem San. A.Þ. 01 Ocak - 30 Eylül 2010 Dönemi 10 Faaliyet Raporu Banvit Bandýrma Vitaminli Yem San. A.Þ. 01 Ocak - 30 Eylül 2010 Dönemi Ýçindekiler Yönetim ve Denetim Kurulu Temettü Politikasý Risk Yönetim Politikalarý Genel Kurul Tarihine Kadar Meydana

Detaylı

ÝNSAN KAYNAKLARI VE EÐÝTÝM DAÝRE BAÞKANLIÐI

ÝNSAN KAYNAKLARI VE EÐÝTÝM DAÝRE BAÞKANLIÐI ÝNSAN KAYNAKLARI VE EÐÝTÝM DAÝRE BAÞKANLIÐI MEMUR PERSONEL ÞUBE MÜDÜRLÜÐÜ GÖREV TANIMI Memur Personel Þube Müdürlüðü, belediyemiz bünyesinde görev yapan memur personelin özlük iþlemlerinin saðlýklý bir

Detaylı

GRUP TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ GÖRÜÞMELERÝNDE UYUÞMAZLIK

GRUP TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ GÖRÜÞMELERÝNDE UYUÞMAZLIK TOPLAM KALÝTE YÖNETÝMÝ VE ISO 9001:2000 KALÝTE YÖNETÝM SÝSTEMÝ UYGULAMASI KONULU TOPLANTI YAPILDI GRUP TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ GÖRÜÞMELERÝNDE UYUÞMAZLIK YÝBÝTAÞ - LAFARGE GRUBUNDA KONYA ÇÝMENTO SANAYÝÝ A.Þ.

Detaylı

Yükseköðretimin Finansmaný ve Finansman Yöntemlerinin Algýlanan Adalet Düzeyi: Sakarya Üniversitesi Paydaþ Görüþleri..64 Doç.Dr.

Yükseköðretimin Finansmaný ve Finansman Yöntemlerinin Algýlanan Adalet Düzeyi: Sakarya Üniversitesi Paydaþ Görüþleri..64 Doç.Dr. MALÝYE DERGÝSÝ Temmuz - Aralýk 2011 Sayý 161 Sahibi Maliye Bakanlýðý Strateji Geliþtirme Baþkanlýðý Adýna Sorumlu Yazý Ýþleri Müdürü Yayýn Kurulu Baþkan Füsun SAVAÞER Üye Ali Mercan AYDIN Üye Nural KARACA

Detaylı

Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir

Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir 2008-96 Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir Ýstanbul, 19 Kasým 2008 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2008/96 Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir 4857 sayýlý

Detaylı

Mart 2010 Otel Piyasasý Antalya Ýstanbul Gayrimenkul Deðerleme ve Danýþmanlýk A.Þ. Büyükdere Cad. Kervan Geçmez Sok. No:5 K:2 Mecidiyeköy Ýstanbul - Türkiye Tel: +90.212.273.15.16 Faks: +90.212.355.07.28

Detaylı

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler *1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler *1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve MD Mülteci Danýþma M TOHAV e-bülten n S AYI: 2 TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Ýletiþim Bilgileri Adres: Yýldýrým Mah. Ziyademirdelen Sok. N0: D: 1 Suruç/ÞANLIURFA Tel: 0 (414) 611 98 02 TOHAV Suruç

Detaylı

Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý

Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý Spor Bilimleri Derneði, üyeler arasýndaki haberleþme aðýný daha etkin hale getirmek için, akademik çalýþmalar yürüten bilim insaný, antrenör, öðretmen, öðrenci ve ilgili

Detaylı

Fiskomar. Baþarý Hikayesi

Fiskomar. Baþarý Hikayesi Fiskomar Baþarý Hikayesi Fiskomar Gýda Temizlik Ve Marketcilik Ticaret Anonim Þirketi Cumhuriyetin ilanýndan sonra büyük önder Atatürk'ün Fýndýk baþta olmak üzere diðer belli baþlý ürünlerimizi ilgilendiren

Detaylı

ÝÞÇÝ SAÐLIÐI VE ÝÞ GÜVENLÝÐÝ PROJESÝ

ÝÞÇÝ SAÐLIÐI VE ÝÞ GÜVENLÝÐÝ PROJESÝ ÝÞÇÝ SAÐLIÐI VE ÝÞ GÜVENLÝÐÝ PROJESÝ EÐÝTÝM SEMÝNERÝ RESÝMLERÝ Çimento Ýþveren Dergisi Özel Eki Mart 2003, Cilt 17, Sayý 2 çimento iþveren dergisinin ekidir Ýþçi Saðlýðý ve Ýþ Güvenliði Projesi Sendikamýz

Detaylı

1. ÝTHÝB TEKNÝK TEKSTÝL PROJE YARIÞMASI

1. ÝTHÝB TEKNÝK TEKSTÝL PROJE YARIÞMASI Yarýþmanýn Amacý 1. ÝTHÝB 1.ÝTHÝB Teknik Tekstiller Proje Yarýþmasý, Ýstanbul Tekstil ve Hammaddeleri Ýhracatçýlarý Birliði'nin Türkiye Ýhracatçýlar Meclisi'nin katkýlarýyla Türkiye'de teknik tekstil sektörünün

Detaylı

.:: TÇÝD - Tüm Çeviri Ýþletmeleri Derneði ::.

.:: TÇÝD - Tüm Çeviri Ýþletmeleri Derneði ::. Membership TÜM ÇEVÝRÝ ÝÞLETMELERÝ DERNEÐÝ YÖNETÝM KURULU BAÞKANLIÐINA ANTALYA Derneðinizin Tüzüðünü okudum; Derneðin kuruluþ felsefesi ve amacýna sadýk kalacaðýmý, Tüzükte belirtilen ilke ve kurallara

Detaylı

Mart 2010 Proje Hakkýnda NBÞ sektörünün ana girdisi olan mýsýrýn hasadý, hammadde kalitesi açýsýndan yetiþtirilmesi kadar önemli bir süreçtir. Hasat sýrasýnda gerçekleþtirilen yanlýþ uygulamalar sonucunda

Detaylı

MALÝYE DERGÝSÝ ULAKBÝM ISSN 1300-3623

MALÝYE DERGÝSÝ ULAKBÝM ISSN 1300-3623 MALÝYE DERGÝSÝ ISSN 1300-3623 Temmuz - Aralýk 2007, Sayý 153 YAZI DANIÞMA KURULU Prof. Dr. Güneri AKALIN Prof. Dr. Abdurrahman AKDOÐAN Prof. Dr. Figen ALTUÐ Prof. Dr. Engin ATAÇ Prof. Dr. Ömer Faruk BATIREL

Detaylı

Gelir Vergisi Kesintisi

Gelir Vergisi Kesintisi 2009-16 Gelir Vergisi Kesintisi Ýstanbul, 12 Mart 2009 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2009/16 Gelir Vergisi Kesintisi 1. Gelir Vergisi Kanunu Uyarýnca Kesinti Yapmak Zorunda Olanlar: Gelir Vergisi

Detaylı

Barodan Haberler. Edinilmiþ Mallara Katýlma Semineri (Akþehir) Anayasa Mahkemesine Bireysel Baþvuru Semineri. Türk Borçlar Kanunu Semineri

Barodan Haberler. Edinilmiþ Mallara Katýlma Semineri (Akþehir) Anayasa Mahkemesine Bireysel Baþvuru Semineri. Türk Borçlar Kanunu Semineri Barodan Haberler Edinilmiþ Mallara Katýlma Semineri (Akþehir) Baromuzca Akþehir Ýlçesinde Türk Medeni Kanunu'nda Edinilmiþ Mallar ve Tasfiyesi ile Aile Konutu konulu konferans gerçekleþtirildi. Meslektaþlarýmýzýn

Detaylı

Dövize Endeksli Kredilerde KKDF

Dövize Endeksli Kredilerde KKDF 2009-10 Dövize Endeksli Kredilerde KKDF Ýstanbul, 12 Mart 2009 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2009/10 Dövize Endeksli Kredilerde KKDF 1. Genel Açýklamalar: 88/12944 sayýlý Kararnameye iliþkin olarak

Detaylı

MALÝYE DERGÝSÝ ÝÇÝNDEKÝLER MALÝYE DERGÝSÝ. Ocak - Haziran 2008 Sayý 154

MALÝYE DERGÝSÝ ÝÇÝNDEKÝLER MALÝYE DERGÝSÝ. Ocak - Haziran 2008 Sayý 154 MALÝYE DERGÝSÝ Ocak - Haziran 2008 Sayý 154 Sahibi Maliye Bakanlýðý Strateji Geliþtirme Baþkanlýðý Adýna Doç.Dr. Ahmet KESÝK Sorumlu Yazý Ýþleri Müdürü Doç.Dr. Ahmet KESÝK MALÝYE DERGÝSÝ ÝÇÝNDEKÝLER Yayýn

Detaylı

BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ

BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ IPA Cross-Border Programme CCI No: 2007CB16IPO008 BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ SINIR ÖTESÝ BÖLGEDE KÜÇÜK VE ORTA ÖLÇEKLÝ ÝÞLETMELERÝN ORTAK EKO-GÜÇLERÝ PROJESÝ Ref. ¹ 2007CB16IPO008-2011-2-063, Geçerli sözleþme

Detaylı

DOÐALGAZ ÝÇ TESÝSAT MÜHENDÝS YETKÝLENDÝRME KURSU DÜZENLENDÝ

DOÐALGAZ ÝÇ TESÝSAT MÜHENDÝS YETKÝLENDÝRME KURSU DÜZENLENDÝ ÝKK TOPLANTISI ÞUBEMÝZDE GERÇEKLEÞTÝRÝLDÝ 4 Kasým 2010 tarihinde ÝKK toplantýsý Þubemizde gerçekleþtirildi. ÞUBEMÝZ SOSYAL ETKÝNLÝKLER KOMÝSYONU TOPLANDI Þubemiz sosyal etkinlikler komisyonu 05 Kasým 2010

Detaylı

KOBÝ'lere AB kapýsý. Export2Europe KOBÝ'lere yönelik eðitim, danýþmanlýk ve uluslararasý iþ geliþtirme projesi

KOBÝ'lere AB kapýsý. Export2Europe KOBÝ'lere yönelik eðitim, danýþmanlýk ve uluslararasý iþ geliþtirme projesi 12 1 KOBÝ'lere AB kapýsý Export2Europe KOBÝ'lere yönelik eðitim, danýþmanlýk ve uluslararasý iþ geliþtirme projesi 2 3 Projenin amacý nedir Yurt dýþýna açýlmak isteyen yerli KOBÝ'lerin, Lüksemburg firmalarý

Detaylı

4691 sayýlý Teknoloji Geliþtirme Bölgeleri Kanunu kapsamýnda kurulan ULUTEK TEKNOLOJÝ GELÝÞTÝRME BÖLGESÝ, Uludað Üniversitesi Görükle Kampüsü içerisinde 471.000 m2 alanda hizmet vermektedir. 2006 yýlýnda

Detaylı

DÜZENLEME KURULU YÜRÜTME KURULU. Sezai ONARAL Sami KAZICI Ünal AYDIN Tayfun BEÞE Nevzat BARAK Yaþar BASKIN Hasan AKTAÞ Abdi ÇALIÞIR

DÜZENLEME KURULU YÜRÜTME KURULU. Sezai ONARAL Sami KAZICI Ünal AYDIN Tayfun BEÞE Nevzat BARAK Yaþar BASKIN Hasan AKTAÞ Abdi ÇALIÞIR BÝRÝNCÝ DUYURU DÜZENLEME KURULU Deðerli Meslektaþlarýmýz, Yeminli Mali Müþavirler Odalarý olarak 8 odanýn ortaklaþa ilk defa düzenlediði "I. Yeminli Mali Müþavirlik Denetim ve Tasdik Sempozyumu" 13-17

Detaylı

T.C YARGITAY 9. HUKUK DAÝRESÝ Esas No : 2005 / 37239 Karar No : 2006 / 3456 Tarihi : 13.02.2006 KARAR ÖZETÝ : ALT ÝÞVEREN - ÇALIÞTIRACAK ÝÞÇÝ SAYISI

T.C YARGITAY 9. HUKUK DAÝRESÝ Esas No : 2005 / 37239 Karar No : 2006 / 3456 Tarihi : 13.02.2006 KARAR ÖZETÝ : ALT ÝÞVEREN - ÇALIÞTIRACAK ÝÞÇÝ SAYISI Yargýtay Kararlarý T.C Esas No : 2005 / 37239 Karar No : 2006 / 3456 Tarihi : 13.02.2006 KARAR ÖZETÝ : ALT ÝÞVEREN - ÇALIÞTIRACAK ÝÞÇÝ SAYISI Davalý þirketin ayný il veya diðer illerde baþka iþyerinin

Detaylı

SENDÝKAMIZDAN HABERLER

SENDÝKAMIZDAN HABERLER SENDÝKAMIZDAN HABERLER Sendikamýza Üye Ýþyerlerinde Çalýþanlardan Yýlýn Verimli Ýþçisi Ve Ýþvereni Seçilenlere Törenle Plaketleri Verildi 1988 yýlýndan bu yana Milli Prodüktivite Merkezi (MPM) nce gerçekleþtirilen

Detaylı

Programýmýz, Deneyimimiz, Çaðdaþ Demokrat Ekibimiz ve Çaða Uygun Vizyonumuz ile Yeniden

Programýmýz, Deneyimimiz, Çaðdaþ Demokrat Ekibimiz ve Çaða Uygun Vizyonumuz ile Yeniden çaðdaþ demokrat muhasebeciler grubu Programýmýz, Deneyimimiz, Çaðdaþ Demokrat Ekibimiz ve Çaða Uygun Vizyonumuz ile Yeniden YÖNETÝM KURULU BAÞKAN ADAYI ALÝ METÝN POLAT 1958 yýlýnda Çemiþgezek'te doðdu.

Detaylı

7. ÝTHÝB KUMAÞ TASARIM YARIÞMASI 2012

7. ÝTHÝB KUMAÞ TASARIM YARIÞMASI 2012 7. ÝTHÝB KUMAÞ TASARIM YARIÞMASI 2012 KÝMLER KATILABÝLÝR? Yarýþma, Türkiye Cumhuriyeti sýnýrlarý dahilinde veya yurtdýþýnda okuyan T.C. vatandaþlarý veya K.K.T.C vatandaþý, 35 yaþýný aþmamýþ, en az lise

Detaylı

SSK Affý. Ýstanbul, 21 Temmuz 2008 Sirküler Numarasý : Elit /75. Sirküler

SSK Affý. Ýstanbul, 21 Temmuz 2008 Sirküler Numarasý : Elit /75. Sirküler 2008-75 SSK Affý Ýstanbul, 21 Temmuz 2008 Sirküler Numarasý : Elit - 2008/75 Sirküler Sosyal Güvenlik Kurumu'na Olan Prim Borçlarýnýn Ödeme Kolaylýðýndan Yararlanmamýþ Olanlara, Tekrar Baþvuru Ýmkâný Ge

Detaylı

www. adana.smmmo.org.tr

www. adana.smmmo.org.tr Adres Güzelyalý Mahallesi 81093 Sokak No : 14 Çukurova / ADANA Telefon 0 322 232 99 03 0 322 232 99 04 0 322 232 99 06 0 322 232 38 00 Faks 0 322 232 99 08 www. adana.smmmo.org.tr SEMPOZYUMUN AMACI SEMPOZYUMUN

Detaylı

Dar Mükellef Kurumlara Yapýlan Ödemelerdeki Kurumlar Vergisi Kesintisi

Dar Mükellef Kurumlara Yapýlan Ödemelerdeki Kurumlar Vergisi Kesintisi 2009-11 Dar Mükellef Kurumlara Yapýlan Ödemelerdeki Kurumlar Vergisi Kesintisi Ýstanbul, 12 Mart 2009 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2009/11 Dar Mükellef Kurumlara Yapýlan Ödemelerdeki Kurumlar Vergisi

Detaylı

21-23 Kasým 2011 Çeþme Ýzmir www.tgdfgidakongresi.com organizasyon Ceyhun Atýf Kansu Caddesi, 1386. Sokak, No: 8, Kat: 2, 06520 Balgat / Ankara T:+90 312 284 77 78 F:+90 312 284 77 79 Davetlisiniz Ülkemiz

Detaylı

2003 ten 2009 a saðlýkta dönüþüm þiddet le sürüyor

2003 ten 2009 a saðlýkta dönüþüm þiddet le sürüyor TD 161.qxp 28.02.2009 22:11 Page 1 C M Y K 1 Mart 2009 Sayý:161 Sayfa 6 da 2003 ten 2009 a saðlýkta dönüþüm þiddet le sürüyor Saðlýkta Dönüþüm Programý nýn uygulanmaya baþladýðý 2003 yýlýndan bu yana çok

Detaylı

17-19 Aralýk 2010 Miracle Resort Hotel, Antalya 17-19 Aralýk 2010 - Miracle Resort Hotel, Antalya Deðerli Meslektaþýmýz, Kanser tedavisindeki hýzlý deðiþim ve geliþme farklý alanlarda uzmanlaþmýþ hekimlerin

Detaylı

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Açýldý TOHAV'ýn mülteci ve sýðýnmacýlara yönelik devam ettirdiði çalýþmalar kapsamýnda açtýðý SURUÇ MÜLTECÝ DANIÞM

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Açýldý TOHAV'ýn mülteci ve sýðýnmacýlara yönelik devam ettirdiði çalýþmalar kapsamýnda açtýðý SURUÇ MÜLTECÝ DANIÞM MD Mülteci Danýþma M TOHAV e-bülten n S AYI: 1 TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Ýletiþim Bilgileri Adres: Yýldýrým Mah. Ziyademirdelen Sok. N0: D: 1 Suruç/ÞANLIURFA Tel: 0 (414) 611 98 02 TOHAV Suruç

Detaylı

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz aralýk 2005/sayý 91 Kasým

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz aralýk 2005/sayý 91 Kasým ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz Kasým 2005 III. Demir Çelik Kongresi, II. Ýþ Makinalarý Sempozyumu Makine Magazin Dergisinin 112. sayýsýnda Demir çelik sektörünün Zonguldak buluþmasý

Detaylı

ݺletmelerin Rekabet Gücünün Artýrýlmasý. Dýºa Açýlmalarýna Mali Destek Programý

ݺletmelerin Rekabet Gücünün Artýrýlmasý. Dýºa Açýlmalarýna Mali Destek Programý ݺletmelerin Rekabet Gücünün Artýrýlmasý ve Dýºa Açýlmalarýna Mali Destek Programý 2010 içindekiler Orta Karadeniz Kalkýnma Ajansý Kalkýnma Ajanslarýnýn Kuruluþ Amaçlarý Vizyonumuz Misyonumuz Orta Karadeniz

Detaylı

07 TEMMUZ 2010 ÇARŞAMBA 2010 İLK ÇEYREK BÜYÜME ORANI SAYI 10

07 TEMMUZ 2010 ÇARŞAMBA 2010 İLK ÇEYREK BÜYÜME ORANI SAYI 10 07 TEMMUZ 2010 ÇARŞAMBA 2010 İLK ÇEYREK BÜYÜME ORANI SAYI 10 'HEDEFÝMÝZ EN BÜYÜK 10 EKONOMÝ ARASINA GÝRMEK' Baþbakanýmýz, Ulusa Sesleniþ konuþmasýnda Türkiye'nin potansiyelinin de hedeflerinin de büyük

Detaylı

ÖNSÖZ. Güzel bahar günlerini ve sýcacýk anlarý birlikte paylaþmak dileðiyle

ÖNSÖZ. Güzel bahar günlerini ve sýcacýk anlarý birlikte paylaþmak dileðiyle ÖNSÖZ Biliþim Sektörünün deðerli çalýþanlarý, sektörümüze katký saðlayan biliþim dostlarý, Bilindiði üzere Türkiye Biliþim Derneði, Biliþim Sektörünün geliþmesi amacýyla tam 38 yýldýr çalýþmalarýna aralýksýz

Detaylı

ünite 3. Ýlkokullarla ilgili aþaðýdakilerden hangisi yapýlýr? Vatan ve ulus sevgisinin yerdir. 1. Okulun açýlýþ töreninde aþaðýdakilerden

ünite 3. Ýlkokullarla ilgili aþaðýdakilerden hangisi yapýlýr? Vatan ve ulus sevgisinin yerdir. 1. Okulun açýlýþ töreninde aþaðýdakilerden ünite 1 OKUL HEYECANIM TEST 1 3. Ýlkokullarla ilgili aþaðýdakilerden hangisi yanlýþtýr? Hayat Bilgisi Vatan ve ulus sevgisinin öðrenildiði yerdir. 1. Okulun açýlýþ töreninde aþaðýdakilerden hangisi yapýlýr?

Detaylı

SENDÝKAMIZDAN HABERLER

SENDÝKAMIZDAN HABERLER TÜHÝS Ýþ Hukuku ve Ýktisat Dergisi Cilt : 23, Sayý : 2-3 Kasým 2010 - Þubat 2011 SENDÝKAMIZDAN HABERLER ÝL ÖZEL ÝDARELERÝNDE TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ UYGULAMALARI SEMÝNERÝ YAPILDI Üyemiz Ýl Özel Ýdareleri Genel

Detaylı

ÇEVRE VE TOPLUM. Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum

ÇEVRE VE TOPLUM. Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum ÇEVRE VE TOPLUM 11. Bölüm DOÐAL AFETLER VE TOPLUM Konular DOÐAL AFETLER Dünya mýzda Neler Oluyor? Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum Volkanlar

Detaylı

Toplantý - Seminer ORDU SERBEST MUHASEBECÝ MALÝ MÜÞAVÝRLER ODASI. 01.01.2013 ve 31.12.2013 Döneminde Odamýzýn Katýldýðý Etkinlikler 18.02.

Toplantý - Seminer ORDU SERBEST MUHASEBECÝ MALÝ MÜÞAVÝRLER ODASI. 01.01.2013 ve 31.12.2013 Döneminde Odamýzýn Katýldýðý Etkinlikler 18.02. 01.01.2013 ve 31.12.2013 Döneminde Odamýzýn Katýldýðý Etkinlikler 16.01.2013 OBKT Salonu ORDU SMMM ODASI VE ORDU ROTARY KULÜP ÝÞBÝRLÝÐÝ ÝLE VERGÝ MEVZUATI VE DÖNEM SONU ÝÞLEMLERÝ PANELÝ GERÇEKLEÞTÝRÝLDÝ

Detaylı

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz... nisan 2005/sayý 83

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz... nisan 2005/sayý 83 ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz... 2 Mart 2005 Hürriyet Gazetesi Oto Yaþam Eki'nin Editörü Ufuk SANDIK, "Dikiz Aynasý" köþesinde Oda Baþkaný Emin KORAMAZ'ýn LPG'li araçlardaki denetimsizliðe

Detaylı

15 Tandem Takým Tezgahlarý ndan Ýhtiyaca Göre Uyarlanabilen Kitagawa Divizörler Kitagawa firmasýnýn, müþterilerini memnun etmek adýna, standartý deðiþtirmesi yeni bir þey deðil. Bu seferki uygulamada,

Detaylı

Organizatör Firma Cebeci Cad. No:54 Akatlar 34335 Ýstanbul Tel:0212 351 68 48 (pbx) Faks:0212 351 59 33 E-Posta: tculha@grem.com.tr BAHÇEÞEHÝR ÜNÝVERSÝTESÝ BEÞÝKTAÞ KAMPÜSÜ 11-12 Haziran 2008 SUNUM DOSYASI

Detaylı

Yeni zirvelere doðru, mükemmellikle... ÝNÞAAT, TAAHHÜT VE MÜHENDÝSLÝK GÜÇLÜ BAÞLADI GÜCÜNE GÜÇ KATARAK DEVAM EDÝYOR! Deðerlerimiz Vizyonumuz Mevcut kültür, iþ ahlaký ve deðerlerini muhafaza ederken, tüm

Detaylı

Ne-Ka. Grouptechnic ... /... / 2008. Sayýn Makina Üreticisi,

Ne-Ka. Grouptechnic ... /... / 2008. Sayýn Makina Üreticisi, ... /... / 2008 Sayýn Makina Üreticisi, Firmamýz Bursa'da 1986 yýlýnda kurulmuþtur. 2003 yýlýndan beri PVC makineleri sektörüne yönelik çözümler üretmektedir. Geniþ bir ürün yelpazesine sahip olan firmamýz,

Detaylı

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler 1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler 1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve MD Mülteci Danýþma M TOHAV e-bülten n S AYI: 3 TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Ýletiþim Bilgileri Adres: Yýldýrým Mah. Ziyademirdelen Sok. N0: D: 1 Suruç/ÞANLIURFA Tel: 0 (414) 611 98 02 TOHAV Suruç

Detaylı

BÝMY 16 - TBD Kamu-BÝB XI Bütünleþik Etkinliði

BÝMY 16 - TBD Kamu-BÝB XI Bütünleþik Etkinliði BÝMY 16 - TBD Kamu-BÝB XI Bütünleþik Etkinliði Türkiye Biliþim Derneði, biliþim sektöründe çalýþan üst ve orta düzey yöneticilerin mesleki geliþimi ve dayanýþmalarýný geliþtirmek amacýyla her yýl düzenlediði

Detaylı

FÝYATLAR A. FÝYATLARDAKÝ GENEL GÖRÜNÜM

FÝYATLAR A. FÝYATLARDAKÝ GENEL GÖRÜNÜM IX FÝYATLAR 145 146 FÝYATLAR A. FÝYATLARDAKÝ GENEL GÖRÜNÜM 2000 yýlýnda önceki yýlýn önemli ölçüde altýnda seyreden fiyat artýþlarý 2001 yýlýnýn ikinci ayýnda kurlarýn serbest býrakýlmasý sonucu üçüncü

Detaylı

Geleceðin yapýlarýný tasarlayýp sizin için üretiyoruz... Göksu Royal, istanbul un batýsýnda þehrin yoðunluðundan uzak, sakin, gün geçtikçe popülerliði artan Silivri nin gözdesi olacak bir proje. Farklý

Detaylı

2007/82 Nolu SGK GENELGESÝ(Fatura Bedellerinin Ödenmesinde Karþýlaþýlan Sorunlar) Cuma, 26 Ekim 2007

2007/82 Nolu SGK GENELGESÝ(Fatura Bedellerinin Ödenmesinde Karþýlaþýlan Sorunlar) Cuma, 26 Ekim 2007 2007/82 Nolu SGK GENELGESÝ(Fatura Bedellerinin Ödenmesinde Karþýlaþýlan Sorunlar) Cuma, 26 Ekim 2007 GENELGE 2007/ 82 2007/46 sayýlý Fatura Bedellerinin Ödenmesi konulu Genelge gereði Kurum web sayfasýnda

Detaylı

Ýhracatýmýz istikrarla artýyor

Ýhracatýmýz istikrarla artýyor Ýþte Çevre ve Þehircilik icraatlarý Çevre ve Þehircilik Ýl Müdürlüðü 2014 yýlý faaliyetleri hakkýnda bilgi verdi. HABERÝ 4 DE Seyitahmet Sancak PARTÝ KULÝSLERÝNDE SEÇÝM HAREKETLÝLÝÐÝ MUSTAFA DEMÝRER/HABER

Detaylı

Ýlknur Menlik TGDF Kurumsal Ýletiþim Direktörü TGDF 24 sektörel üye dernek Türkiye Gýda ve Ýçecek Sanayisinin Üretim, Ýstihdam, Ýhracat ve ithalatýnýn %95 ni temsil etmekte Food Drink Europe TGDF 2006

Detaylı

DÝYABET 79 Katkýlarýyla 18-20 Kasým 2011 Türk Tabibler Birliði tarafýndan kredilendirilecektir. DÝYABET 18-20 Kasým 2011 Ý.Ü. ÝSTANBUL TIP FAKÜLTESÝ DÝYABET 79 Katkýlarýyla Ýstanbul Týp Fakültesi Ýç Hastalýklarý

Detaylı

Vergi Usul Kanunu Ceza Hadleri

Vergi Usul Kanunu Ceza Hadleri 2008-107 Vergi Usul Kanunu Ceza Hadleri Ýstanbul, 24 Aralýk 2008 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2008/107 Vergi Usul Kanunu'nda Yer Alan Ve 01.01.2009 Tarihinden Ýtibaren Uygulanacak Had Ve Tutarlar

Detaylı

HASAR ANINDA YAPILMASI GEREKENLER

HASAR ANINDA YAPILMASI GEREKENLER HASAR ANINDA YAPILMASI GEREKENLER Kasko Branþý - Ekspertiz yapýlacak tamirhane adresi ve telefonu - Trafik kazasý bilirkiþi tutanaðý, aslý veya sureti - Alkol raporu, aslý veya sureti - Kaza zabtýnýn tutturulmadýðý

Detaylı

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ 2013-2014-2015 BÜTÇE TEKLİFLERİ

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ 2013-2014-2015 BÜTÇE TEKLİFLERİ TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ 2013-2014-2015 BÜTÇE TEKLİFLERİ TBMM 2011 MALİ YILI KESİN HESABI, 2012 YILI BÜTÇE UYGULAMALARI VE 2013-2015 DÖNEMİ BÜTÇE TEKLİFLERİ Saygıdeğer Başkan, Plan ve Bütçe Komisyonunun

Detaylı

TABLO-2'nin devamý. Sanayi ve Ticaret Bakanlýðý

TABLO-2'nin devamý. Sanayi ve Ticaret Bakanlýðý Sanayi ve Ticaret Bakanlýðý Atama Yapýlacak Kadro Unvaný: Stajyer Kontrolör (Ýdari) Atama Yapýlmasý Planlanan Kadro Sayýsý: Ýdari+Mühendis Kadrolarý Toplamý : 5 Test Aðýrlýklarý: GY:0,1, GK:0,1, HU:0,2,

Detaylı

MedYa KÝt / 26 Ýnsan Kaynaklarý ve Yönetimi konusunda Türkiye nin ilk dergisi HR DergÝ Human Resources Ýnsan Kaynaklarý ve Yönetim Dergisi olarak amacýmýz, kurulduðumuz günden bu yana deðiþmedi: Türkiye'de

Detaylı

Delil Avcýlarý göreve hazýr Emniyet Genel Müdürlüðü, Kriminal Polis Laboratuarý Dairesi Baþkanlýðý tarafýndan Bursa Ýl Emniyet Müdürlüðü Olay Yeri Ýnceleme ve Kimlik Tespit Þube Müdürlüðü bünyesinde "Olay

Detaylı

ünite1 Sosyal Bilgiler Verilenlerden kaçý sosyal bilimler arasýnda yer alýr? A. 6 B. 5 C. 4 D. 3

ünite1 Sosyal Bilgiler Verilenlerden kaçý sosyal bilimler arasýnda yer alýr? A. 6 B. 5 C. 4 D. 3 ünite1 Sosyal Bilgiler Sosyal Bilgiler Öðreniyorum TEST 1 3. coðrafya tarih biyoloji fizik arkeoloji filoloji 1. Ali Bey yaþadýðý yerin sosyal yetersizlikleri nedeniyle, geliþmiþ bir kent olan Ýzmir e

Detaylı

ünite1 Kendimi Tanıyorum Sosyal Bilgiler 1. Resmî kimlik belgesi Verilen kavram ile aþaðýdakilerden hangisi iliþkilendirilemez?

ünite1 Kendimi Tanıyorum Sosyal Bilgiler 1. Resmî kimlik belgesi Verilen kavram ile aþaðýdakilerden hangisi iliþkilendirilemez? ünite1 Sosyal Bilgiler Kendimi Tanıyorum TEST 1 3. 1. Resmî kimlik belgesi Verilen kavram ile aþaðýdakilerden hangisi iliþkilendirilemez? A) Nüfus cüzdaný B) Ehliyet C) Kulüp kartý D) Pasaport Verilen

Detaylı

Güvenliðe Açýlan Sosyal Pencere Projesi ODAK TOPLANTISI SONUÇ RAPORU

Güvenliðe Açýlan Sosyal Pencere Projesi ODAK TOPLANTISI SONUÇ RAPORU Güvenliðe Açýlan Sosyal Pencere Projesi ODAK TOPLANTISI SONUÇ RAPORU 13 OCAK 2011 Bu program, Avrupa Birliði ve Türkiye Cumhuriyeti tarafýndan finanse edilmektedir. YENÝLÝKÇÝ YÖNTEMLERLE KAYITLI ÝSTÝHDAMIN

Detaylı

Banvit Bandýrma Vitaminli Yem San. A.Þ. 01 Ocak - 30 Haziran 2008 Dönemi. Faaliyet Raporu

Banvit Bandýrma Vitaminli Yem San. A.Þ. 01 Ocak - 30 Haziran 2008 Dönemi. Faaliyet Raporu 08 Banvit Bandýrma Vitaminli Yem San. A.Þ. 01 Ocak - 30 Haziran 2008 Dönemi Faaliyet Raporu Ýçindekiler Yönetim ve Denetim Kurulu Temettü Politikasý Risk Yönetim Politikalarý Genel Kurul Tarihine Kadar

Detaylı

TABLO-2 A GRUBU KADROLARA PERSONEL ALIMINA ÝLÝÞKÝN BAZI BÝLGÝLER

TABLO-2 A GRUBU KADROLARA PERSONEL ALIMINA ÝLÝÞKÝN BAZI BÝLGÝLER TABLO-2 A GRUBU KADROLARA PERSONEL ALIMINA ÝLÝÞKÝN BAZI BÝLGÝLER AÇIKLAMALAR: Bu tabloda daha az yerde daha fazla bilgi verebilmek için bazý kýsaltmalar yapýlmýþtýr. Testlere verilecek aðýrlýklar gösterilirken

Detaylı

ASÜD 06 Mart 2009'da 13 süt ve süt ürünleri üreticisi tarafýndan kuruldu. 110'a ulaþan üye sayýsý ile süt sektörünün en büyük ve en yetkili kuruluþudu

ASÜD 06 Mart 2009'da 13 süt ve süt ürünleri üreticisi tarafýndan kuruldu. 110'a ulaþan üye sayýsý ile süt sektörünün en büyük ve en yetkili kuruluþudu SÜT SANAYÝÝNDE YENÝ YAKLAÞIMLAR TOPLANTISI - YENÝ SÜT MEVZUATI ve UYGULAMALARI TÜRKÝYE DE SÜT SEKTÖRÜ Dr. Ýsmail MERT ASÜD Genel Sekreteri 20.09.2012 GÖNEN- BALIKESÝR ASÜD 06 Mart 2009'da 13 süt ve süt

Detaylı

YÖNETÝM EÐÝTÝM KÜLTÜR DERNEÐÝ

YÖNETÝM EÐÝTÝM KÜLTÜR DERNEÐÝ TÜM BÝRÝMLERÝN DÝKKATÝNE YÖNETÝM EÐÝTÝM KÜLTÜR DERNEÐÝ Sayýn Ýdarecilerimiz; Kurulduðumuz 2005 yýlýndan bu yana uygulamaya ve ihtiyaca yönelik eðitim seminerlerimiz devam etmektedir. Bilindiði üzere ülkemizde

Detaylı

ÖRNEK RESTORASYONLAR SERGÝSÝ

ÖRNEK RESTORASYONLAR SERGÝSÝ 210 ÖRNEK RESTORASYONLAR SERGÝSÝ Örnek Restorasyonlar Sergisi Vakýf eseri için restorasyon, adeta ikinci bahar demektir. Zor, çetin ve ince bir iþtir. Bu nedenle, tarihi ve kültürel deðerlerimizin baþarýlý

Detaylı

Yat, Kotra Ve Her Türlü Motorlu Özel Tekneler Ýçin Geçerli Olan KDV Ve ÖTV Ora

Yat, Kotra Ve Her Türlü Motorlu Özel Tekneler Ýçin Geçerli Olan KDV Ve ÖTV Ora 2009-40 Yat, Kotra Ve Her Türlü Motorlu Özel Tekneler Ýçin Geçerli Olan KDV Ve ÖTV Ora Ýstanbul, 25 Aðustos 2009 Sirküler Numarasý : Elit - 2009/40 Sirküler Yat, Kotra Ve Her Türlü Motorlu Özel Tekneler

Detaylı

Kýsa Çalýþma ve Kýsa Çalýþma Ödeneði

Kýsa Çalýþma ve Kýsa Çalýþma Ödeneði 2009-17 Kýsa Çalýþma ve Kýsa Çalýþma Ödeneði Ýstanbul, 12 Mart 2009 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2009/17 Kýsa Çalýþma ve Kýsa Çalýþma Ödeneði Türkiye Ýstatistik Kurumu (TÜÝK) tarafýndan 9 Þubat

Detaylı

Türkiye nin teori ile pratiði en iyi birleþtiren, iþ dünyasýnýn gereksinimlerine en uygun hazýrlanan, nda yeni dönem baþlýyor. HR DERGÝ tarafýndan 1996 yýlýndan beri düzenlenen bu programý daha önce tamamlayanlar,

Detaylı

1. Böleni 13 olan bir bölme iþleminde kalanlarýn

1. Böleni 13 olan bir bölme iþleminde kalanlarýn 4. SINIF COÞMAYA SORULARI 1. BÖLÜM 3. DÝKKAT! Bu bölümde 1 den 10 a kadar puan deðeri 1,25 olan sorular vardýr. 1. Böleni 13 olan bir bölme iþleminde kalanlarýn toplamý kaçtýr? A) 83 B) 78 C) 91 D) 87

Detaylı

2 - Konuþmayý Yazýya Dökme

2 - Konuþmayý Yazýya Dökme - 1 8 Konuþmayý Yazýya Dökme El yazýnýn yerini alacak bir aygýt düþü XIX. yüzyýlý boyunca çok kiþiyi meþgul etmiþtir. Deðiþik tasarým örnekleri görülmekle beraber, daktilo dediðimiz aygýtýn satýlabilir

Detaylı

Simge Özer Pýnarbaþý

Simge Özer Pýnarbaþý Simge Özer Pýnarbaþý 1963 yýlýnda Ýstanbul da doðdu. Ortaöðrenimini Kadýköy Kýz Lisesi nde tamamladý. 1984 yýlýnda Ýstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Arkeoloji ve Sanat Tarihi Bölümü nü bitirdi.

Detaylı

Sanayici ve Ýþadamlarý Derneði www.tutevsiad.org BÝRLÝKTEN KUVVET DOÐDU TÜRK-ÇÝN EKONOMÝK VE TÝCARÝ ÝÞBÝRLÝÐÝ FORUMU NDA BÝZDE TÜTEVSÝAD OLARAK YERÝMÝZÝ ALDIK T.C. Baþbakaný Recep Tayyip Erdoðan'ýn 8-11

Detaylı

DENÝZ LÝSESÝ KOMUTANLIÐI Denizcilik tarihin en eski ve en köklü mesleðidir. Bu köklü ve þerefli mesleðin insanlarýnýn eðitimi için ilk adým atacaklarý Deniz Lisesi, bu güne kadar Türk ve dünya denizcilik

Detaylı

DÜZENLEME KURULU YÜRÜTME KURULU. Sezai ONARAL Sami KAZICI Ünal AYDIN Tayfun BEÞE Nevzat BARAK Yaþar BASKIN Hasan AKTAÞ Abdi ÇALIÞIR

DÜZENLEME KURULU YÜRÜTME KURULU. Sezai ONARAL Sami KAZICI Ünal AYDIN Tayfun BEÞE Nevzat BARAK Yaþar BASKIN Hasan AKTAÞ Abdi ÇALIÞIR ÝKÝNCÝ DUYURU DÜZENLEME KURULU Deðerli Meslektaþlarýmýz, Yeminli Mali Müþavirler Odalarý olarak 8 odanýn ortaklaþa ilk defa düzenlediði "I. Yeminli Mali Müþavirlik Denetim ve Tasdik Sempozyumu" 13-17 Mayýs

Detaylı

BURSA BADEMLÝ BADEMLÝBÜLTEN KURULUÞ: 27.05. / CHARTER: 21.06. / KULÜP NO: 83357 BAÞLIKLAR : 198. TOPLANTIMIZ - Terzioðlu Çiftliði Brunch En iyi bireyler kendilerinden çok ait olduðu toplumu düþünen, onun

Detaylı

ASKÝ 2015 YILI KURUMSAL DURUM VE MALÝ BEKLENTÝLER RAPORU

ASKÝ 2015 YILI KURUMSAL DURUM VE MALÝ BEKLENTÝLER RAPORU T.C. AYDIN BÜYÜKÞEHÝR BELEDÝYESÝ SU VE KANALÝZASYON ÝDARESÝ GENEL MÜDÜRLÜÐÜ TEMMUZ 215-1 215 YILI KURUMSAL DURUM VE MALÝ BEKLENTÝLER RAPORU KURUMSAL MALÝ DURUM VE BEKLENTÝLER RAPORU SUNUÞ 518 Sayýlý Kamu

Detaylı

ADANA ANKARA. Ankara Dýþkapý Yýldýrým Beyazýt Eðitim ve Araþtýrma Hastanesi. Adana Numune Eðitim ve Araþtýrma Hastanesi

ADANA ANKARA. Ankara Dýþkapý Yýldýrým Beyazýt Eðitim ve Araþtýrma Hastanesi. Adana Numune Eðitim ve Araþtýrma Hastanesi Tablo 3 Saðlýk Bakanlýðý Eðitim Araþtýrma Hastanelerinde, Saðlýk Bakanlýðý Adýna Týp Fakültelerinde Diðer Kurumlarda Uzmanlýk Eðitimi Yapýlacak Dallar Kontenjanlarý Adý Türü Adý Türü ADANA Adana Numune

Detaylı

Kamu Ýhalelerine Katýlacak Olan Mükelleflere Verilecek Vergi Borcu Olmadýðýna Dair Belge Ýle Ýlgili Cuma, 31 Aðustos 2007

Kamu Ýhalelerine Katýlacak Olan Mükelleflere Verilecek Vergi Borcu Olmadýðýna Dair Belge Ýle Ýlgili Cuma, 31 Aðustos 2007 Kamu Ýhalelerine Katýlacak Olan Mükelleflere Verilecek Vergi Borcu Olmadýðýna Dair Belge Ýle Ýlgili Cuma, 31 Aðustos 2007 Taþpýnar Muhasebe Kamu Ýhalelerine Katýlacak Olan Mükelleflere Verilecek Vergi

Detaylı

mmo bülteni mart 2005/sayý 82 05.02.2005

mmo bülteni mart 2005/sayý 82 05.02.2005 basýnda odamýz basýnda odamýz basýnda odamýz Ocak/ Dizayn Ýnfo Dergisinin 9. sayýsýnda "Makina Mühendisleri Odasý'na TÜRKAK'tan Akreditasyon Sertifikasý" baþlýklý haber yayýnlandý. 05.02.2005 Oda Baþkaný

Detaylı

Saðlýk çalýþanlarý GöREV'de

Saðlýk çalýþanlarý GöREV'de Saðlýk çalýþanlarý GöREV'de Onaylayan Administrator Wednesday, 20 April 2011 Orijinali için týklayýn Saðlýk emekçilerinin 2 gün süren grevleri baþladý. Ülke genelindeki hastanelerin nereyse tamamýnda hastanede

Detaylı

01 EKİM 2009 ÇARŞAMBA FAİZ SAYI 1

01 EKİM 2009 ÇARŞAMBA FAİZ SAYI 1 01 EKİM 2009 ÇARŞAMBA FAİZ SAYI 1 Düþen Faizler ÝMKB yi Yýlýn Zirvesine Çýkardý Merkez Bankasý ndan gelen faiz indirimine devam sinyali bono faizini %7.25 e ile yeni dip noktasýna çekti. Buna baðlý olarak

Detaylı

2015-2016 KISA PROGRAM NÝLÜFER ROTARY KULÜBÜ UR. 2440. BÖLGE BES ve EÐÝTÝM ASAMBLESÝ 26-29 MART 2015 Sevgili Dostlarýmýz; U.R. 2440. Bölge 2015-2016 Dönemi BES ve Eðitim Asamblesine hoþ geldiniz. Önemli

Detaylı

"Yerel seçimlerde kazanýlan baþarýda kadýnlarýn payý büyük"

Yerel seçimlerde kazanýlan baþarýda kadýnlarýn payý büyük 09 subat pazartesii 5.qxd 0.0.5 : Page (,) 09 ÞUBAT 5 PAZARTESÝ HABER "Yerel seçimlerde kazanýlan baþarýda kadýnlarýn payý büyük" Ýmsâk : 05:0 Güneþ : 0:35 Öðle : :0 Ýkindi : 4:4 Akþam : :5 Yatsý : :3

Detaylı

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz Basýnda Odamýz eylül 2005/sayý 88 Aðustos 2005 Aðustos 2005 Aðustos

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz Basýnda Odamýz eylül 2005/sayý 88 Aðustos 2005 Aðustos 2005 Aðustos ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz Oda Yönetim Kurulu Baþkaný Emin KORAMAZ ýn yaptýðý, 21 Haziran Dünya Güneþ Günü dolayýsýyla Yeni ve Yenilenebilir Enerji Kaynaklarýnýn Kullanýmýna Ýliþkin

Detaylı

Banvit Bandýrma Vitaminli Yem San. A.Þ. 01 Ocak - 30 Eylül 2008 Dönemi. Faaliyet Raporu

Banvit Bandýrma Vitaminli Yem San. A.Þ. 01 Ocak - 30 Eylül 2008 Dönemi. Faaliyet Raporu 08 Banvit Bandýrma Vitaminli Yem San. A.Þ. 01 Ocak - 30 Eylül 2008 Dönemi Faaliyet Raporu Ýçindekiler Yönetim ve Denetim Kurulu Temettü Politikasý Risk Yönetim Politikalarý Genel Kurul Tarihine Kadar Meydana

Detaylı

TÜRKÝYE BÜYÜK MÝLLET MECLÝSÝ ÜYELERÝNÝN ÖDENEK, YOLLUK VE EMEKLÝLÝKLERÝNE DAÝR KANUN

TÜRKÝYE BÜYÜK MÝLLET MECLÝSÝ ÜYELERÝNÝN ÖDENEK, YOLLUK VE EMEKLÝLÝKLERÝNE DAÝR KANUN TÜRKÝYE BÜYÜK MÝLLET MECLÝSÝ ÜYELERÝNÝN ÖDENEK, YOLLUK VE EMEKLÝLÝKLERÝNE DAÝR KANUN Kanun Numarasý : 3671 Kabul Tarihi : 26/10/1990 Resmi Gazete :Tarih: 28/10/1990 Sayý: 20679 Ödenek, Yolluk, Diðer Mali

Detaylı

KÝPAÞ 2016 KATALOG HAVALANDIRMA.

KÝPAÞ 2016 KATALOG HAVALANDIRMA. KÝPAÞ HAVALANDIRMA 2016 KATALOG www.kipashavalandirma.com Hamidiye Mah.Said Nursi Cad. Gündem Sok. No:11 ÇEKMEKÖY-ISTANBUL T : +90 216 641 01 79 M : info@kipashavalandirma.com.tr W : www.kipashavalandirma.com.tr

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2015

Kanguru Matematik Türkiye 2015 3 puanlýk sorular 1. Aþaðýdaki þekillerden hangisi bu dört þeklin hepsinde yoktur? A) B) C) D) 2. Yandaki resimde kaç üçgen vardýr? A) 7 B) 6 C) 5 D) 4 3. Yan taraftaki þekildeki yapboz evin eksik parçasýný

Detaylı

* Okuyalım: * Akıl Oyunları: * Matematik: * El Becerisi: * Alıștırma-Bulmaca: * Bilim ve Teknoloji: * Gezelim-Görelim:

* Okuyalım: * Akıl Oyunları: * Matematik: * El Becerisi: * Alıștırma-Bulmaca: * Bilim ve Teknoloji: * Gezelim-Görelim: 3. SINIF 1.ta haf * Okuyalım: Eșek * Matematik: Çevremizdeki Üçgenler * Alıștırma-Bulmaca: Sözcük Avı * Gezelim-Görelim: Doğal Yașam Parkı * Alıștırma-Bulmaca: Sıradaki Șekil Hangisi * Doğa: Karıncaların

Detaylı

Ýnsan hayatýný korur

Ýnsan hayatýný korur Ýnsan hayatýný korur Yangýn güvenliði kablolar ile baþlar Kablolar, bir binanýn toplam maliyetinde yüzde 0.5'den daha az bir miktarý oluþturmaktadýr. Ancak, kamu güvenliðinin saðlanmasýnda, hayati öneme

Detaylı

Motorlu Taþýtlar Vergisi Oranlarý

Motorlu Taþýtlar Vergisi Oranlarý 2007-18 Motorlu Taþýtlar Vergisi Oranlarý Ýstanbul, 28 Aralýk 2007 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2007/18 Motorlu Taþýtlar Vergisi Oranlarý Motorlu Taþýtlar Vergisi Kanunu'nun 10 uncu maddesi uyarýnca,

Detaylı

SIGARA VE SAÐLIK ULUSAL KONGRESÝ

SIGARA VE SAÐLIK ULUSAL KONGRESÝ KOCAELI BÜYÜKÞEHÝR BELEDÝYESÝ ULUSLARARASI KATILIMLI SIGARA VE SAÐLIK ULUSAL KONGRESÝ 8-11 MAYIS 2011 SABANCI KÜLTÜR MERKEZÝ - KOCAELÝ SÝGARA ve SAÐLIK ULUSAL KOMÝTESÝ ÖNSÖZ Deðerli Tütün Kontrol Gönüllüleri,

Detaylı

Ovacýk Altýn Madeni'ne dava öncesi yargýsýz infaz!

Ovacýk Altýn Madeni'ne dava öncesi yargýsýz infaz! Asýlsýz iddia neden ortaya atýldý? Ovacýk Altýn Madeni'ne dava öncesi yargýsýz infaz! 19 Haziran 2004 tarihinde, Ovacýk Altýn Madeni ile hiçbir ilgisi olmayan Arsenik iddialarý ortaya atýlarak madenimiz

Detaylı

konularýnda servis hizmeti sunan Sosyal Hizmetler Dairesi bir devlet kuruluºu olup, bu kuruluº ülkede yaºayan herkese ücretsiz hizmet vermektedir.

konularýnda servis hizmeti sunan Sosyal Hizmetler Dairesi bir devlet kuruluºu olup, bu kuruluº ülkede yaºayan herkese ücretsiz hizmet vermektedir. 1/7 AMT FÜR SOZIALE DIENSTE FÜRSTENTUM LIECHTENSTEIN Sosyal Hizmetler Dairesi Çocuk ve gençlik hizmetleri Sosyal hizmetler Terapi hizmetleri Ýç hizmetler konularýnda servis hizmeti sunan Sosyal Hizmetler

Detaylı