"Saðlýða 454 milyon lira yatýrým yaptýk"

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download ""Saðlýða 454 milyon lira yatýrým yaptýk""

Transkript

1 Ýhracatýmýz istikrarlý artýyor Gümrük Müdürü Erdoðan Erarslan, Çorum'da ihracatýn son 5 yýlda istikrarlý þekilde arttýðýný söyledi.gümrük Haftasý nedeniyle yaptýðý açýklamada Çorum'un ihracat ve ithalat rakamlarý hakkýnda bilgi veren Erdoðan Erarslan, 2012 yýlýnda 48 milyon 635 bin 085 dolar ihracat 2 milyon 446 bin 953 dolar ithalat, 2013'te 48 milyon 207 bin 684 dolar ihracat 6 milyon 512 bin 550 dolar ithalat, 2014 ise 52 milyon 082 bin 910 dolar ihracat ve 10 milyon 608 bin 392 dolar ithalat yapýldýðýný belirtti. 7 DE 27 OCAK 2015 SALI 40 KURUÞ 1 milyon 040 lira kira bedeli ödendi 5 DE Bu köpekleri bulundurmak yasak "Saðlýða 454 milyon lira yatýrým yaptýk" Orman ve Su Ýþleri Bakanlýðý Çorum Þube Müdürü Mahmut Temel, yaptýðý açýklamada tehlikeli olarak belirlenen köpeklerin bulundurulmasýnýn yasak olduðunu ifade ederek aksi takdirde para cezasý kestiklerini belirtti. Sayfa 5 DE Ýnsülin dirençli bayanlara özel uygulama Milletvekili Baðcý'dan Ceylan'a teþekkür Çorum Milletvekili AK Parti Ekonomi Ýþleri Baþkan Yardýmcýsý Dr. Cahit Baðcý bir mesaj yayýnlayarak AK Parti eski Ýl Baþkaný Ahmet Sami Ceylan'a teþekkür ederek, yeni Ýl Baþkaný Rumi Bekiroðlu'na baþarýlar diledi. Baðcý mesajýnda þu ifadelere yer verdi: "Önceleri Merkez Ýlçe Baþkanlýðýmýzý ve 4 yýldýr da Ýl Baþkanlýðýmýzý yapan ve 5.Olaðan Kongremizde görevi Ýl Baþkan Yardýmcýsý ve Siyasi ve Hukuki Ýþler Baþkaný Av.Rumi Bekiroðlu'na devreden Ahmet Sami Ceylan kardeþime, partimize ve Çorumumumuz'a verdiði emeði, hizmetleri ve katkýlarý için teþekkür... 4 DE AK Parti Çorum Milletvekili ve TBMM Ýdare Amiri Salim Uslu, AK Parti iktidarýnda Çorum'a 454 milyon TL'lik saðlýk yatýrýmý yapýldýðýný açýkladý. AK Parti Çorum Milletvekili Salim Uslu, Kamu Hastaneleri Birliði Genel Sekreterliðini ziyaret etti. AK Parti Çorum Ýl Baþkaný Rumi Bekiroðlu, AK Parti Merkez Ýlçe Baþkaný Yaþar Anaç, Ýl Genel Meclisi Baþkaný Halil Ýbrahim Kaya'nýn da hazýr bulunduðu ziyarette Uslu, Genel Sekreterlik görevine atanan Opr.Dr. Ömer Sobacý'ya yeni görevinde baþarýlar diledi. Polisten uyuþturucu 9 DA Hitit Üniversitesi, Eðitim ve Araþtýrma Hastanesi, Endokrinoloji ve Metabolizma Hastalýklarý Polikliniði ile Beden Eðitimi ve Spor Yüksekokulu'nun ortaklaþa yürüttükleri bir araþtýrmada belirlenen yaþ arasý insülin direnci bulunan bayanlara Can Dostu Spor ve Saðlýk Merkezi tarafýndan 3 ay boyunca uzman bayan eðitmenler eþliðinde ücretsiz aerobik ve plates uygulamalarý yaptýrýlacak. 7 DE Çorum MHP Cengiz Akyýldýz'ý unutmadý 7 DE madde operasyonu Ýl Emniyet Müdürlüðü ekipleri uyuþturucu ile mücadeleye yönelik operasyonlarýna devam ediyor.ýl Emniyet Müdürlüðü Kaçakçýlýk ve Organize Suçlarla Mücadele Þubesi ekipleri Uyuþturucu Madde Ticareti yaptýðý tespit edilen A.O isimli þüphelinin iki þahsa uyuþturucu madde sattýðýnýn tespit edilmesi üzerine ayný gün A.O isimli uyuþturucu madde satýcýsý ile birlikte uyuþturucu madde satýn aldýðý tespit edilen M.E ve D.A isimli þüphelileride... 3 DE Ahmet Pehlivan Ziraat Odasý baþkanlýðýna aday Ýl Genel Meclisi eski Baþkaný Ahmet Pehlivan Ziraat Odasý seçimlerinde baþkanlýða aday olduðunu açýkladý.4 yýlda bir yenilenen Ziraat Odalarý organ... 4 DE Ýtalyan ISVEA, Amerika pazarýnda 2 DE Hitit MTAL, Altýnkep'ten ikincilikle döndü 2 DE

2 HABER 2 AYAZ AÐA OTO YIKAMA ve OTO KUAFÖR e Oto Yýkama Ustasý Aranýyor Ýþyerimize Oto Yýkama, Kuaför,Pasta Cila, Boya Koruma, gibi konularýnda ADRES: KSS 17. CAD. NO:17 ÇORUM TEL: Ýtalyan ISVEA, Amerika pazarýnda Vitrifiye seramik ve banyo ürünlerinde Ýtalya'nýn lider markasý ISVEA, Nevada eyaletinde düzenlenen, Amerika'nýn en büyük mutfak ve banyo ürünleri fuarý KBIS'de yer alarak Amerikan tüketicisinin beðenisine sunuldu. ISVEA dünyanýn en önemli fuarlarýndan olan ve 50 yýlý aþkýn süredir 125 bin markaya ev sahipliði yapan KBIS'e, Amerikalý distribitörü R&R Ryvyer firmasýyla birlikte katýlarak, büyük ilgi gördü Ocak tarihleri arasýnda Amerika'da düzenlenen KBIS fuarýna katýlan ISVEA, Ýtalyan tasarým anlayýþý ve estetiði ile banyo dekorasyon trendlerine yön veren Soluzione, Sistema, Valente, Eleganza ve Sott'Aqua gibi ödüllü tasarýmlarýný birçok ülkeden gelen ziyaretçilerin beðenisine sundu. -"0SON 2 YILDA AVRU- PA'DA 4 KAT BÜYÜDÜK"- KBIS'in tüm dünyadaki profesyonelleri bir araya getirdiðini ve Amerika pazarýnda çok önemli bir yere sahip olduðunu belirten ISVEA Yönetim Kurulu Baþkaný Erdem Çenesiz, yeni ülkelere gitmek ve ihracat gücünü arttýrmak için bu fuarýn kendilerine büyük bir fýrsat yarattýðýný ifade etti. ISVEA'nýn ihracat alanýnda son iki yýlda 4 kat büyüme gerçekleþtirdiðini vurgulayan Çenesiz, dünyanýn birçok yerinde gerçekleþen ve sektöre yön veren fuarlarý yakýndan takip ederek büyümelerini sürdüreceklerini söyledi. Amerika'nýn kendileri için önemli bir pazar olduðunu ve 2015 ve 2016 yýlý hedeflerinde Amerika'ya olan ihracatlarýný 5 kattan daha faza artýrarak bu büyük kýtada kalýcý bir büyüme yakalamak olduðunun altýný çizen Çenesiz, "katma deðeri yüksek ürünlerle yapý sektöründe ihracatýn öncülerinden biri olmak için hedeflerimizi büyüttük, 45 ülke sayýsýný bu yýl 50'nin üzerine çýkartacaðýz" dedi. Hitit MTAL, Altýnkep'ten ikincilikle döndü Ýmsâk : 05:19 Güneþ : 06:48 Öðle : 12:00 Ýkindi : 14:34 Akþam : 17:00 Yatsý : 18:22 Hayat dolu þimdi, yoðun, görünebilir, Ben, kýrk yaþýnda Birleþik Devletler in sekseninci yaþýnda, Yüzyýl sonra ya da yüzlerce yüzyýl sonraki birine bunlar Henüz doðmamýþ olan seni arýyor bu dizeler. Bunlarý okuduðunda görünebilir olan ben görünmez olurum, þimdi sensin, yoðun, görünebilir, þiirlerimi gerçekleþtiren, beni arayan, Yanýnda olduðumu ve senin yoldaþýn olduðumu düþünüp çok mutlu olacaðýný kurguluyorsun; Say ki yanýndayým. (Yanýnda olmadýðým konusunda çok emin olma.) Walt Whitman (31 Mayýs Mart 1892, A.B.D.) Calamus dan Çeviren: Ýsmail Aksoy Walt Whitman AJANDA Þair Nefî'nin vefâtý (1635) - Osmanlý Devleti'nin kuruluþu (1299) Kibir bulunan kalbde, Allah korkusu bulunmaz. Abdullah-ý Tüsterî "Rahmetullahi aleyh" Günün Þiiri Hayat Dolu Þimdi ELEMAN ARANIYOR ÖM-SAN TREYLERDE ÇALIÞTIRILMAK ÜZERE GAZALTI KAYNAKÇILARI ALINACAKTIR. MÜRACAATLARIN ÞAHSEN YAPILMASI RÝCA OLUNUR. ADRES: KSS 17. CAD. NO:17 ÇORUM TEL: SATILIK HOBÝ BAHÇELERÝ Serpin köyü yolu üzeri çorum merkeze 10 km uzaklýkta etrafý tel örgü çevrili içerisinde her parselin suyu ve elektrikleri bulunan hobi bahçeleri satýlýktýr. Tapu verilir. En az 500 m2 den baþlýyor istediðiniz kadar alabilirsiniz. Kredi kartýna taksit yapýlýr. Müracaat: Kaynak ve Demirci Elemanlarý ile Ehliyetli vasýfsýz eleman aranýyor Kaynak ve Demir doðrama iþleri için tecrübeli elemanlar ; -Vasýfsýz eleman ( Ehliyeti olan Traktör kullanabilen ) aranmaktadýr.müracaatlarýn Þahsen: Küçük Sanayi Sitesi 25. Sk. No 78: AK - KARYA Saðkýk oto. Ýnþ. Tel ve Beton Fb. Yapmalarý rica olunur. Tel: Hitit Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Ocak 2015 tarihinde Antalya'da düzenlenen Uluslar arasý Altýnkep Aþçý yarýþmasýnda Türkiye ikinciliði ödülünü alarak kalitesini bir kez daha ortaya koydu. Yiyecek Ýçecek Hizmetleri öðretmeni Ramazan Oktay'ýn hazýrladýðý ekip Tarýk Çakýcý, Yýl: 10 Sayý: OCAK SALI 2015 ADRES: Yeniyol Mah. Azap Ahmet Sok. No: 53 Daire: 42 Hasan Basri Ilgaz Ýþ Merkezi Tel & Fax: YILLIK ABONELÝK Kentiçi : 100 TL. Yurtiçi : 300 TL. Yurt Dýþý : 200 Euro Yayýn Türü: Yerel Süreli Yayýn 6 AYLIK ABONELÝK Kentiçi : 55 TL. Yurtiçi : 160 TL. Yurtdýþý : 100 Euro Özel Ýlan Reklam (cmxsütun) : Vefat Teþekkür Baþsaðlýðý v.b. mesajlar (4 st.x10 cm.).: Satýlýk, Kayýp, Eleman, vb. Ýlanlar (2.st.x5 cm.) : Ýsim Soyadý Tashih Ýlanlarý : Kongre Ýlanlarý : Tüzük Ýlanlarý (maktu) : Birinci sayfa (maktu) ilan (4 st.x 6cm.) : Yeþil Kart Yitik Ýlanlarý ve Ýþ Arýyorum Ýlanlarý : Seri Ýlanlar (Üç satýrý) : Özge Özbay ve Haným Ceren Akgül'den oluþuyor. Önceki yýllara göre katýlýmýn en yüksek olduðu bu yýl Hitit Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 124 Otelcilik ve Turizm Meslek Lisesi arasýndan ikinciliði elde etti. TEK BASIN YAYIN DAÐITIM A.Þ. Ýmtiyaz Sahibi Tek Yýldýz Basýn Yayýn Dað. A.Þ Adýna Zekeriya YURTTAÞ Yazý Ýþleri Müdürü Nadir YÜCEL Muhabirler Bahadýr Ömer YÜCEL Uður ÇINAR Haber Yönetmeni Yýlmaz Mert Fatih AKBAÞ Spor Yönetmeni Tasarým Yasin Þevket YÜCEL Kubilay Kaan YÜCEL elektronik posta adresi: 1.50 TL TL Baský yapýldýðý yer: TL TL TL TL TL Sancaktar iþ merk. zemin kat Ücretsiz 50 KR HAVA DURUMU Yurtiçi Piyasalar ALIÞ SATIÞ USD 2,3507 2,3513 EUR 2,6496 2,6523 STERLiN 3,5454 3,5478 JPY YENi 1,9854 1,9861 SAAT: ÝTÝBARÝ ÝLE KURLARI NÖBETÇÝ ECZANELER DAMLA ECZANESÝ TEL: YENÝ GÖÐÜS HAST. POL. KARÞISI VEFA ECZANESÝ TEL: KÜLTÜR SÝTESÝ ALTI -Önemli Telefonlar- Valilik Belediye Emniyet Müd Kültür ve Turizm Müd Saðlýk Müdürlüðü Deftardarlýðý Müftülük Meteoroloji Müd Telekom Müd PTT Müd D.S.Ý Müd TEDAÞ Müd Devlet Hastanesi (10) hat Doðum ve Çocuk Bakým Evi Hasan Paþa Devlet Hast Göðüs Hast Çorum Özel Hastane Sýhhi Ýmdat Polis Yangýn Orman Yangýný Ýhbar Alo Zabýta Alo Jandarma Elektrik Arýza Su Arýza Telefon Arýza Ýþ ve Ýþçi Bulma Özel Elitpark Hastanesi

3 HABER 3 Polisten uyuþturucu madde operasyonu Baþsavcý Vekili Külcü'ye veda etti HSYK'nýn son kararnamesi ile Sinop Baþsavcýlýðý'na atanan Ozan Kaya, Baþkan Külcü'ye veda ziyaretinde bulundu. Çorum Cumhuriyet Baþsavcý Vekili olarak görev yaptýðý süre içerisinde en iþi þekilde hizmet etmeye çalýþtýðýný söyleyen Kaya, Çorum'u çok sevdiðini ve Çorum'daki dostlarý unutmayacaðýný söyledi.belediye Baþkaný Muzaffer Külcü de ziyaretten duyduðu memnuniyeti dile getirerek "Görev süreniz boyunca ilimizde yaptýðýnýz çalýþmalar ve hizmetleriniz için þahsým ve halkýmýz adýna teþekkür ediyorum. Yeni görev yerinizde baþarýlar diliyorum" dedi. Baþkan Karataþ'tan Obruk Dutludere teþekkürü Ýl Emniyet Müdürlüðü ekipleri uyuþturucu ile mücadeleye yönelik operasyonlarýna devam ediyor.ýl Emniyet Müdürlüðü Kaçakçýlýk ve Organize Suçlarla Mücadele Þubesi ekipleri Uyuþturucu Madde Ticareti yaptýðý tespit edilen A.O isimli þüphelinin iki þahsa uyuþturucu madde sattýðýnýn tespit edilmesi üzerine ayný gün A.O isimli uyuþturucu madde satýcýsý ile birlikte uyuþturucu madde satýn aldýðý tespit edilen M.E ve D.A isimli þüphelileride yakaladý.þüpheliler üzerinde ve adreslerinde yapýlan satýþa vaziyette fiþek olarak hazýrlanmýþ 2 kilo 856 gram esrar maddesi,4 adet ecstasy uyuþturucu nitelikli hap, 3 adet ruhsatsýz tabanca,1 adet susturucu, 1 adet ruhsatsýz pompalý tüfek, 27 adet mermi ile esrar satýþýnda kullanýlan çok sayýda kilitli poþet ele geçirildi.emniyet güçleri yaptýklarý ikinci operasyonda ise uyuþturucu madde satýþý yaptýðýný tespit ettikleri S.Ö ve E.S isimli çocuklarý satýþa hazýr vaziyette toplam 12,82 gr. esrar maddesi ile birlikte yakaladýlar. Her iki operasyonda yakalanan þüphelilerden M.E ve D.A. "Uyuþturucu ve Uyarýcý Madde kullanmak" suçundan çýkarýldýklarý adli makamlar tarafýndan tutuksuz yargýlanmak üzere serbest býrakýldýlar.a.o. isimli þüpheli ise "Uyuþturucu ve Uyarýcý Madde Ticareti Yapmak", "6136 SKM" suçlarýndan, E.S ve S.Ö isimli þahýslar ise "Uyuþturucu ve Uyarýcý Madde Ticareti Yapmak" suçundan sevk edildikleri adli makamlarca tutuklanarak Cezaevine teslim edildiler. Çorum'un en büyük kamu yatýrýmlarýndan birisi olan Obruk Dutludere Sulama Projesinin Sol Sahil Osmancýk Pompaj Sulamasý Proje Yapýmý iþinin 17 Þubat'ta ihale edileceði bildirildi. Osmancýk Belediye Baþkaný Hamza Karataþ, Obruk Dutludere Sulama Projesinin tamamlanmasý ile Osmancýk'ta 58 bin 890 dekar arazinin sulanabileceðini belirtti.osmancýk tarýmý için hayati öneme sahip projenin yapým çalýþmalarýnýn sürdüðünü kaydeden Karataþ, Sol Sahil Osmancýk Pompaj Sulamasý Projesinin 17 Þubat'ta ihale edileceðini belirterek "Obruk Dutludere Sulama Projesi Çorum'un en büyük kamu yatýrýmlarýndan birisi. Proje Osmancýk ilçemiz ve çevresinde 58 bin 890 dekar arazisinin sulanmasýný amaçlýyor. Bu da Osmancýk'ta tarýmýn geliþmesi için hayati önem taþýyor. Projenin Sol Sahil Osmancýk Pompaj Sulamasý Projesi iþi 17 Þubat'ta ihale edilecek. Sol Sahil Osmancýk Pompaj Sulamasý ile ilçemizde 4 bin 820 dekar arazide daha sulu tarým yapýlabilecek" dedi.karataþ, Obruk Dutludere Sulama Projesinin her sürecini takip eden Çorum Milletvekillerine teþekkür etti. Geleneksel Tüketici Ödülleri'ne baþvurular baþladý TSO'dan dolandýrýcý uyarýsý! Çorum Ticaret ve Sanayi Odasý'ndan yapýlan açýklamada, 21. Meslek Komite Üyeleri, hibe desteði vaadiyle dolandýrýcýlýk yapmaya çalýþan art niyetli kiþi ya da kiþilere karþý iþletmeleri uyardý. Konunun gündeme geldiði 21. Meslek Komite toplantýsýnýn ardýndan yapýlan açýklamada, son dönemlerde bazý üye iþ yerlerine, esnafa telefon ile ulaþan art niyetli kiþi ya da kiþilerin, iþletmelere OKA, KOSGEB, TKDK gibi kurum ve kuruluþlardan hibe kazandýklarýný, hibe ile ilgili evraklarý kurye ile gönderdiklerini ve iþlemlerin baþlatýlmasý için kuryeye belli bir miktarda ödeme yapmalarý gerektiðinin söylendiði belirtilerek, bu tüf söylemlere itibar edilmemesi gerektiði vurgulandý. 21. Meslek Komite Üyeleri tarafýndan yapýlan açýklamada þu ifadelere yer verildi: "Her geçen gün farklý yöntemlerle gündeme gelen dolandýrýcýlar, þimdi de esnafýmýzý hedef almýþtýr. Özellikle son dönemde esnafýmýza yönelik desteklerin artacaðý yönünde haberlerin gündeme gelmesi ile telefon dolandýrýcýlarýnýn faaliyetlerini artýracaðýný düþünmekteyiz. Ýletiþim bilgilerine ulaþtýklarý KOBÝ'lerimizi, esnafýmýzý telefonla arayarak 'devlet desteði kazandýnýz', 'hibe desteðinizi aldýnýz mý?' þeklinde söylemlerle kandýrmaya çalýþan kiþiler, ikna edebildikleri iþyerlerine evraklarý kurye ile göndereceklerini, belli bir ücret karþýlýðýnda bu evraklarý alabileceklerini beyan etmektedirler. Ýþletmelerimiz bilmelidirler ki; OKA, KOSGEB, TKDK gibi kurum ve kuruluþlar, hibe programlarý yayýnlandýðýnda tüm bilgilendirmeleri ücretsiz yapmakta, iþletmenin baþvurusu üzerine gerekli dökümanlarý her hangi bir ücret talep etmeksizin iþletmeye iletmektedir. Ayrýca yine ayný kurumlar hibe dönemlerinde iþletmeleri telefonla arayarak, 'destek veriyoruz, gelin, alýn' þeklinde söylemler içeren bir yöntem uygulamamaktadýrlar." Yapýlan açýklamada ayrýca, bu tür bir uygulamaya maruz kalan iþletmelerin, bahsedilen vaatlere kanmamalarý gerektiði noktasýnda uyarýlarak, durumu hemen emniyet güçlerine bildirmeleri tavsiye edildi. Gümrük ve Ticaret Bakanlýðý tüketici bilincini geliþtirmek ve bu yönde hak arama alýþkanlýklarýný yaygýnlaþtýrmak, tüketici haklarýna saygýlý, kiþi, kurum ve kuruluþlarý teþvik etmek, tüketicinin korunmasý ve bilinçlendirilmesi ile ilgili bilimsel çalýþmalarý özendirmek amacýyla çeþitli dallarda her yýl hak sahiplerine verilen, Geleneksel Tüketici Ödüllerinin bu yýl 18'ncisini düzenleyecek. Ýl Ticaret Müdür Vekili Fikret Yýldýrým, yaptýðý açýklamada yarýþma hakkýnda bilgi verdi. Tüketicilerin geliþmiþ ülkelerde yaþayan tüketicilerle ayný haklara sahip olmalarý, bilgilendirilmeleri, yasal haklarýný kullanmalarý ve kendilerini temsil etme konusunda özendirilmeleri hususlarýna büyük önem verdiklerini ve çalýþmalara bu hassasiyetle devam ettiklerini dile getiren Yýldýrým, "Geliþmiþ ekonomilerin en temel özelliklerinden biri de tüketici haklarýna gösterilen saygý ve duyarlýlýktýr. Dolayýsýyla, tüketici bilincini geliþtirmek ve bu yönde hak arama alýþkanlýklarýný yaygýnlaþtýrmak, tüketici haklarýna saygýlý kiþi, kurum ve kuruluþlarý teþvik etmek, tüketicinin korunmasý ve bilinçlendirilmesi ile ilgili bilimsel çalýþmalarý özendirmek amacýyla 6 dalda ödül verilmektedir. Bugüne kadar 17 kez düzenlenen yarýþmayla toplam 381 kiþi, kurum ve kuruluþ Tüketici Ödüllerini almaya hak kazanmýþtýr. Bu yýl ise 2014 yýlý faaliyetlerinin esas alýnacaðý 18. Tüketici Ödülleri'ne 29 Ocak 2015 tarihine kadar alýnacak baþvurularla katýlýmýn yüksek olmasý hedeflenmektedir" dedi. Ayrýntýlý bilgi Bakanlýðýn web sitesinde alýnabilir. TSO'dan "Ýþ Hukuku ve Sosyal sgüvenlik" uygulamalarý semineri Ýþ Hukuku ve Sosyal Güvenlik uygulamalarýnda yaþanacak gecikmeler ve yapýlacak yanlýþlýklar iþletmelerin yüksek oranda cezalar ödemelerine ve meslek mensubunun zor durumda kalmasýna yol açýyor. Bundan dolayý Çorum Ticaret ve Sanayi Odasý "Ýþ Yasalarýnýn Ýþverene Getirdiði Yükümlülükler: Ýþçi ve Ýþveren Ýliþkilerinde Anlaþmazlýk ve Uyuþmazlýklarýn Çözümü " konulu bilgilendirme toplantýsý yapacak. Hitit Üniversitesi Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu Hukuk Bölümü Bölüm Baþkaný Yrd. Doç. Dr. Menekþe Þahin'in katýlýmýyla düzenlenecek olan seminerde, iþ sözleþmesi türleri, iþ kanununda iþ güvencesi, yýllýk izin, tutanak - ihtarname düzenlenmesi ve iþçi-iþveren anlaþmazlýklarýnda belgelendirme, ücret, fazla çalýþma ve genel tatillerde çalýþma, iþ ve sosyal güvenlik bilirkiþi raporu düzenlenmesi, ihbar ve kýdem tazminatý ile iþ sözleþmesinin feshinin hukuki sonuçlarý konularý anlatýlacak. Toplantý TSO Meclis Salonu'nda 30 Ocak 2015 Cuma günü saat 14.00'te gerçekleþtirilecek.

4 Bozdoðan'dan Mecitözü'nde seçim çalýþmasý HABER 4 CHP Milletvekili aday adayý Muharrem Bozdoðan, seçim çalýþmalarýný Çorum merkez, ilçeler ve köylerde sürdürüyor. Türkiye'deki herkesin geleceðe daha güvenle bakabilmesi için CHP iktidarýna ihtiyaç olduðunu kaydeden Bozdoðan, tek derdinin partisini iktidara taþýmak olduðunu söyledi. 2011yýlýnda yapýlan seçimlerinde CHP'den milletvekili adayý olan Bozdoðan, çalýþmalarýný Çorum merkez baþta olmak üzere çeþitli ilçe ve köylerde sürdürüyor. Uzun bir süredir seçim çalýþmalarýný parti üyeleri ile bir araya gelerek sürdüren Bozdoðan, Mecitözü ilçesine baðlý köyleri ziyaret ederek üyelerle görüþmeler yaptý. Merkezde de bir grup parti üyesi ile bir araya gelen Bozdoðan, Mart ayý içerisinde yapýlmasý düþünülen ön seçim öncesi tüm adaylara baþarýlar diledi. Bu demokratik seçimde bir önce dönemde olduðu gibi hiçbir adayý ve çalýþma ekibini kýrmadan bir seçim çalýþmasý yürüteceðini kaydeden Muharrem Bozdoðan, tek hedefinin partisini iktidara taþýmak olduðunu söyledi. Bozdoðan, "Benim için önce partim gelir. Þahýslar gelir geçer. Partimizi iktidara taþýmak her CHP'li gibi benimde birinci görevim olacaktýr. Türkiye'deki herkesin geleceðe daha güvenle bakabilmesi için CHP iktidarýna ihtiyaç var" dedi. Milletvekili Baðcý'dan Ceylan'a teþekkür Müstet ve Akbulut'a doðum günü sürprizi Çorum Milletvekili AK Parti Ekonomi Ýþleri Baþkan Yardýmcýsý Dr. Cahit Baðcý bir mesaj yayýnlayarak AK Parti eski Ýl Baþkaný Ahmet Sami Ceylan'a teþekkür ederek, yeni Ýl Baþkaný Rumi Bekiroðlu'na baþarýlar diledi. Baðcý mesajýnda þu ifadelere yer verdi: "Önceleri Merkez Ýlçe Baþkanlýðýmýzý ve 4 yýldýr da Ýl Baþkanlýðýmýzý yapan ve 5.Olaðan Kongremizde görevi Ýl Baþkan Yardýmcýsý ve Siyasi ve Hukuki Ýþler Baþkaný Av.Rumi Bekiroðlu'na devreden Ahmet Sami Ceylan kardeþime, partimize ve Çorumumumuz'a verdiði emeði, hizmetleri ve katkýlarý için teþekkür ederim. Ceylan ve ekibinin görev yaptýðý dönemde partimizin baþarýsýna ve performansýna büyük katkýsý olmuþtur. Allah kendisi hakkýnda hayýrlýsýný versin. Yolu açýk olsun. Ayrýca bugünkü kongremizde delegelerimiz oylarý ile yeni Ýl Baþkanýmýz seçilen Av.Rumi Bekiroðlu ve ekibini kutlar üstün baþarýlar dilerim. Ýlk hedefimiz 2015 seçimlerinde partimizin Çorum'daki çýtasýný hep birlikte daha da yukarý taþýmaktýr. Allah yar ve yardýmcýmýz olsun." S.S. Çorum Hitit 19 Yapý Kooperatifi personelleri 41 yaþýna giren Kooperatif Baþkaný Nurullah Müstet ile 40 yaþýna basan Kooperatif Yönetim Kurulu üyesi Adnan Akbulut'a sürpriz doðum günü kutlamasý organize ettiler. Kooperatifte yapýlan doðum günü sürprizi karþýsýnda çalýþma arkadaþlarýna teþekkür eden Nurullah Müstet ile Adnan Akbulut, kendi elleriyle pastalarýný kestiler. Al-Ka Ýnþaat Yetkilisi Ýrfan Yaþar'ýn da hazýr bulunduðu doðum günü kutlamasýnda kooperatif personelleri Müstet ve Akbulut'a nice yaþlar temennisinde bulundular. "Cemevlerine Ýbadethane statüsü verilmesi için çalýþacaðým" CHP Çorum Milletvekili Aday Adayý Turgut Ýlgü Çorum Barosu Baþkaný Avukat Altan Akpýnar'ý ziyaret etti.ziyarette Turgut Ýlgü'ye CHP eski Belediye Meclis Üyeleri CHP Çorum Milletvekili Aday Adayý Turgut Ýlgü Hacý Bektaþ Veli Kültür Vakfý Baþkaný Nurettin Aksoy'u ve yönetimini ziyaret etti.ziyarette Turgut Ýlgü'ye CHP eski Belediye Meclis Üyeleri Tekin Kerman,Güler Güleç Hasan Kalender, Necati Þimþek ve bazý partililer eþlik etti. Turgut Ýlgü burada ziyarette bulunarak "CHP Çorum Milletvekili Aday Adayý oldum bu anlamda hem sizleri ziyaret edip destek isteyelim hemde eðer nasip olurda Milletvekili olarak Ankara'da sizlerin sesi olup sizleri temsil etmek istiyoruz. Sizlerin bildiðimiz sorunlarýnýzý dile getirmek ve yapabileceklerimiz noktasýnda destek vermek için buradayýz. Bildiðiniz üzere Cemevlerine Ýbadethane statüsü verilmesi noktasýnda çözümün bir parçasý olmak hedefindeyiz. Eðer nasip olurda seçilirsek bu sorunun çözümü adýna elimden gelen çabayý göstereceðimi söylemek isterim" dedi. Ýlgü'nün ardýndan ziyaretten duyduðu memnuniyeti dile getiren Hacý Bektaþ Veli Kültür Vakfý Baþkaný Nurettin Aksoy ise, "Ýlk ziyareti bize yaptýðýnýz için teþekkür ediyorum. Biz toplumun bir bölümünün temsilcisiyiz sizin toplumun bu kesiminin sorunlarýnýn çözümü noktasýnda katký vereceðinizi duymak bize güç kattý.bizim sorunlarýmýz bir hayli fazla vakýf binamýz artýk yeterli gelmiyor bizde bir çözüm geliþtirdik vakfýmýzýn yanýndaki arsa eðer bize tahsis edilirse oraya içinde Kongre merkezinin de bulunduðu bir kompleks yapmayý hedefliyoruz.chp Belediye meclis grubu bu sorunumuzla ilgileniyor ancak sizlerinde katký vermesi bizim için önemli" ifadelerini kullandý. Tekin Kerman,Güler Güleç,Necati Þimþek, Makine Mühendisi Mehmet Güleç ve bazý partililer eþlik etti Çorum Barosunda açýklamalarda bulunan Turgut Ýlgü "Öncelikle bizi kabul edip zaman ayýrdýklarý için sayýn baþkana teþekkür ediyorum. Biz sayýn baþkanla birlikte Belediye meclis Üyeliði görevini beraber üstlendik. Çok baþarýlý bir dönem geçirdik. Kendisinin Baro Baþkaný olmasý hasebiyle de söylemek istediklerim var. Türkiye'de yargýya çok büyük baskýlar var biz eðer seçilirde meclise gidersek avukatlarýmýzýn ve yargý mensuplarýnýn meclisteki sesi, sözü olmak için hazýrýz" dedi.ýlgü'nün ardýndan açýklamada bulunan Çorum Barosu Baþkaný Avukat Altan Akpýnar, "Nazik ziyaretleri için teþekkür ediyorum. Turgut beyle birlikte bir dönem beraber çalýþtýk o dönemin baþarýlý olduðu konusunda kendisiyle hemfikirim kendisine bu çýktýðý yolda baþarýlar diliyorum" þeklinde konuþtu. "Ýnþaat Mühendislerinin sorunlarýný iyi biliyorum" CHP Çorum Milletvekili Aday Adayý Turgut Ýlgü Ýnþaat Mühendisleri Odasý Çorum Temsilcisi Turan Damar'ý ziyaret etti. Ýnþaat Mühendisleri Odasýnda açýklamalarda bulunan Ýlgü, "Bildiðiniz üzere CHP'den Milletvekili Aday Adaylýðým söz konusu bu baðlamda Meslek kuruluþlarýna ziyaret planlarken öncelik olarak kayýtlý olduðum odadan baþlamak istedim buradayým Çorum daha önce Ýnþaat Mühendisi olan bir milletvekili göndermemiþ meclise bu anlamda ilk olmak istiyorum þayet seçilirde gidersem Ýnþaat Mühendislerinin sorunlarýný en iyi bilen kiþi olarak orda ki sesiniz olmak istiyorum bu baðlamda sizlerin desteðini istiyorum" dedi. Ýlgü'nün ardýndan açýklama yapan Ýnþaat Mühendisleri Odasý Çorum Temsilcisi Turan Damar, "Ziyaretleri için kendilerine teþekkür ediyorum. Turgut bey hem yerel sorunlarý bilen hemde genel siyasette proje üreten her zaman bir söylemi olan bir arkadaþýmýz kendisine bu yolda sonsuz baþarýlar diliyorum" þeklinde kaydetti. Turgut Ýlgü'den Baro Baþkaný Akpýnar'a ziyaret

5 1 milyon 040 lira HABER 5 kira bedeli ödendi Çorum Çevre ve Þehircilik Ýl Müdürü Seyitahmet Sancak yaptýðý yazýlý açýklamada, kurum olarak yaptýklarý yatýrýmlar hakkýnda bilgi verdi. Çevre ve Þehircilik Ýl Müdürlüðü olarak Osmancýk Ýlçesinde 300 kiþilik öðrenci yurdunun geçici kabul iþlemlerini tamamladýklarýný dile getiren Sancak, "Çorum Ýl Merkezinde yapýlmakta olan 50 dairelik Jandarma Subay-Astsubay Lojman Ýnþaatý %80 seviyesinde olup, bu yýl içerisinde idaresine teslim edilecektir. Ýl Emniyet Müdürlüðü Hizmet Binasý inþaatýna Ýl Müdürlüðümüz personelince teknik destek verilmektedir. Ayrýca Resmi Kurum ve Kuruluþlara teknik destek verilmekte olup, 258 adet keþif ve yaklaþýk maliyet hesabý yapýlmýþtýr" dedi. Ýl genelinde 4708 sayýlý Yapý Denetimi Hakkýnda Kanuna tabi yaklaþýk olarak 800 adet inþaat bulunduðunu kaydeden Sancak, "Bu inþaatlar Yapý Denetim Kuruluþlarý ve Ýl Müdürlüðümüzce denetlenmektedir. Ýlimizde 4708 sayýlý Yapý Denetimi Hakkýnda Kanun gereðince faaliyet gösteren 9 adet Yapý Denetim Firmasý ve Bakanlýðýmýzca akredite edilmiþ 3 adet özel ve 1 adette Hitit Üniversitesi bünyesinde faaliyet gösteren beton, zemin ve yapý malzemesi laboratuvarý bulunmaktadýr. Ýl Müdürlüðümüz tarafýndan 2014 yýlý içerisinde 4708 sayýlý Yapý Denetimi Hakkýnda Kanun kapsamýnda Yapý Denetim Firmalarýna yönelik olarak 59 adet büro ve þantiye denetimi, Hazýr Beton için 11 adet diðer yapý malzemeleri içinse 41 adet Piyasa Gözetim ve Denetimi yapýlmýþtýr" þeklinde belirtti yýlý içerisinde Ýl sýnýrlarý dahilindeki resmi inþaatlardan, 45 farklý inþaattan 390 adet yaþ beton numunesi inþaat mahallinden alýnmýþ ve laboratuvara getirilerek beton basýnç dayaným deneylerinin yapýldýðýný ve beton basýnç raporlarýnýn tanzim edildiðini ifade eden Sancak, "Piyasa Gözetim ve Denetim hizmetleri çerçevesinde yürütülen faaliyetler sonucunda Çorum Ýli ve Ýlçelerinde faaliyet gösteren hazýr beton santrallerinden alýnan 66 adet yaþ beton numunesinin Ýl Müdürlüðümüz bünyesindeki laboratuvarýmýzda beton basýnç dayaným deneyleri yapýlmýþtýr tarih ve sayýlý Resmi Gazete' de yayýmlanan6306 sayýlý Afet Riski Altýndaki Alanlarýn Dönüþtürülmesi Hakkýnda Kanun gereðince; Ýl Müdürlüðümüzce, tarihi itibari ile A.R.A.A.D.NET sistemi üzerinden 869 adet yapý riskli olarak bildirilmiþtir. Ýl Müdürlüðümüze 830 adet dosya teslim edilmiþtir. 784 dosya onaylanarak Tapu Müdürlüðüne "Riskli Yapý" belirtmesi düþülmesi için yazý yazýlmýþtýr. 470 dosyanýn tüm iþlemleri tamamlanarak yýkým iþlemi gerçekleþmiþtir. Onaylanan dosyalarda 1358 konut 138 iþyeri olmak üzere toplamda 1496 adet baðýmsýz birim bulunmaktadýr. 708 adet baðýmsýz bölüm için kira talebinde bulunulmuþtur. Ýþyeri ve konutlar için ödenen aylýk kira bedeli ilimiz de 535 TL'dir. Toplam 18 ay kira yardýmý ödenmektedir yýlý itibariyle bir konut veya iþyeri için alýnan kira yardýmý tutarý TL'dir. Toplam ödenecek kira bedeli ,00 TL'dir. Bugüne kadar toplam ödenen tutar ,00 TL'dir. Bu güne kadar Ýl Müdürlüðümüzce 2014 yýlýnda yapýlan çevre denetimleri sonucunda 305 adet iþletme ile 601 adet aracýn egzoz gazý denetimi gerçekleþtirilmiþtir. Çevrekirliliðine neden olduklarý tespit edilen 24 adet iþletmeye2872 sayýlý Çevre Kanunu gereðince ,52 TL idari para cezasý uygulanmýþtýr. Ýlimiz Merkezinde kurulu bulunan Hava Kalitesi Ýzleme Ýstasyonunda 24 saat olarak hava kirletici parametrelerden SO2 (kükürt dioksit) ve PM10 (Partikül Madde) ölçümü yapýlmakta ve sonuçlar web sitesinde kamuoyu ile paylaþýlmaktadýr. 03/10/2013 tarih ve sayýlý Resmi Gazete' de ve 25/11/2014 tarih ve sayýlý Resmi Gazete' de yayýmlanarak yürürlüðe giren ÇED Yönetmeliði gereðince 32 adet projeye ÇED Gerekli Deðildir kararý verilmiþ olup,sektörel olarak daðýlýmý;15 adet maden, 7 adet sanayi, 1 adet enerji, 6 adet tarým-gýda, 2 adet toplu konut ve 1 adet eðitim kampüsü þeklindedir. 29 /04/2009 tarih ve sayýlý Resmi Gazete' de yayýmlanan ve tarih ve sayýlý Resmi Gazete ile deðiþik Çevre Kanununca Alýnmasý Gereken Ýzin ve Lisanslar Hakkýnda Yönetmelik ve 10/09/2014 tarih ve sayýlý Resmi Gazete' de yayýmlanan Çevre Ýzin ve Lisans Yönetmeliði gereðince 42 adet tesise Geçici Faaliyet Belgesi, 49 adet tesise de Çevre Ýzni verilmiþtir yýlýnda Alo 181 Çaðrý Merkezine bilgi, þikayet ve ihbar amaçlý olarak; 11 adet ÇED Çalýþmasý, 203 adet Çevre Yönetimi, 192 adet Kentsel Dönüþüm, 1 adet Mekânsal Planlama, 20 adet Mesleki Hizmetler, 2 adet Yapý Denetimi,72 adet Belediye-Ýl Özel Ýdaresi olmak üzere toplam501 adet bildirim yapýlmýþtýr. Bildirimlere karþý mahallinde incelemeler yapýlarak gerekli cevaplar verilmiþtir" dedi. Bu köpekleri bulundurmak yasak Barýþ'tan Tabip Odasýna iade-i ziyaret Çorum Halk Saðlýðý Müdürü Dr. Ahmet Barýþ, Tabip Odasý'na iade-i ziyarette bulundu. Çorum Tabip Odasý Yönetim Kurulu Baþkaný Dr. Mustafa Azak ve Yönetim Kurulu Üyeleri Dr. Ýzzet Ezer, Dr. Ece Yazla ile Tabip Odasý Aile Hekimi Komisyonu Yönetim Kurulu Baþkaný Dr. Selçuk Önce ve Yönetim Kurulu Üyeleri Dr. M. Fatih Fiþenk, Dr. Alpaslan Küçüker, Dr. Serdar Ünlüsoy'un da hazýr bulunduðu ziyarette, Aile Hekimliði Uygulamasý'nýn geliþimin yaný sýra aile hekimlerinin sorunlarý da görüþüldü. Ziyarette, Aile Hekimleri Komisyonu Yönetim Kurulu Üyeleri, ilçelerde çalýþan aile hekimlerin sýkýntýlarýný ve çözüm önerilerini dile getirirken, Halk Saðlýðý Müdürü Dr. Ahmet Barýþ, geçtiðimiz günlerde Anitta Otel'de gerçekleþtirilen ve il merkezinde çalýþan hekimlerin sýkýntýlarýnýn tespitine yönelik çalýþtaya benzer organizasyonlarýn ilçelerde de gerçekleþtirileceðini dile getirdi. Çorum Tabip Odasý Baþkaný Dr. Mustafa Azak'da, Halk Saðlýðý Müdürü Dr. Ahmet Barýþ'a ziyaretinden ötürü memnuniyetini dile getirirken, çözüm odaklý yaklaþýmýndan ötürü ayrýca teþekkürlerini iletti. Haber Servisi "Bakanýmýz bizim dilimizi ve derdimizi anladý" Çorum Milletvekili ve AK Parti Ekonomi Ýþleri Baþkan Yardýmcýsý Dr. Cahit Baðcý, AK Parti'nin 5.Olaðan Kongresi ve Çaðrý Merkezinin açýlýþý için Çorum'a gelen Ulaþtýrma Denizcilik ve Haberleþme Bakaný Lütfi Elvan'a bir teþekkür mesajý yayýnladý. Milletvekili Baðcý mesajýnda þu ifadeleri kullandý: "Gün boyu Çorum'da birlikte olduðunuz Ulaþtýrma Bakanýmýz Sayýn Lütfi Elvan'a Çorumumuz'u, potansiyellerini, taleplerimizi, sorunlarýmýzý ve çözüm önerilerimizi bir kez daha anlattýk. Kendi potansiyellerini harekete geçirerek bir sanayi þehri olma yolunda ilerleyen Çorumumuz'un önünü açacak öncelikli talebimizin Demiryolu olduðunu tekrar tekrar söyledik. Ýlgisi, katkýsý ve desteði için kendisine teþekkür ederim. Sayýn Bakanýmýz bizim dilimizi ve derdimizi anladý ve talebimize þu cevabý verdi; "Partimizin ve Hükümetimizin 2023 Vizyonu ve Hedefleri çerçevesinde Demiryolu yatýrýmlarýmýzla Samsun'dan Adana- Mersin'e, Orta Anadolu (Samsun, Çorum, Kýrýkkale, Ankara, Konya, Kayseri, Karaman, Aksaray, Adana, Mersin) Hattýný Türkiye'nin 2.Marmara Bölgesi yapacaðýz. Üreterek büyüyecek ve geliþeceðiz" dedi. AK Parti, Genel Baþkanýmýz ve Baþbakanýmýz Ahmet Davutoðlu liderliðinde vizyon ve hedef ortaya koyan bir parti olarak milletin umudu olmaya devam edecektir. Durmak Yok Yola Devam. Ýþimiz Hizmet Gücümüz Millet. Yeni Türkiye Yeni Güç. Hedef Allah bu ülkenin ve milletimizin birliðini, dirliðini, düzenini, huzur ve güven ortamýný bozmasýn, bozmak isteyenlere fýrsat vermesin. Allah yar ve yardýmcýmýz olsun." Orman ve Su Ýþleri Bakanlýðý Çorum Þube Müdürü Mahmut Temel, yaptýðý açýklamada tehlikeli olarak belirlenen köpeklerin bulundurulmasýnýn yasak olduðunu ifade ederek aksi takdirde para cezasý kestiklerini belirtti. Orman ve Su Ýþleri Bakanlýðý'nýn hayvanlarýn rahat yaþamalarýný, iyi ve uygun muamele edilmelerini, onlarýn acý, ýstýrap ve eziyet çekmelerine karþý en iyi þekilde korunmalarýný, her türlü maðduriyetlerinin giderilmesini saðlayan 5199 sayýlý Hayvanlarý Koruma Kanunu tarihinde yürürlüðe girdiðini hatýrlatan Mahmut Temel, "Söz konusu Kanunun 14. maddesinin (L) bendinde; "Pitbull Terrier, Japanese Tosa gibi tehlike arz eden hayvanlarý üretmek; sahiplendirilmesini, ülkemize giriþini, satýþýný ve reklâmýný yapmak; takas etmek, sergilemek ve hediye etmek yasaktýr" hükmü yer almaktadýr yýlýnda 5199 Sayýlý Hayvanlarý Koruma Kanunun 14 / L (Pitbull köpeðinin sahiplenilmesi) kabahat fiili nedeni ile 5199 Sayýlý Hayvanlarý Koruma Kanunun 28. Madde (k) bendine göre Þube Müdürlüðümüz tarafýndan bir þahsa 4 bin 565 TL ceza kesilmiþtir" dedi. Vali Kara'ya Gümrük Haftasý ziyareti Gümrük Haftasý nedeniyle, Gümrük Müdürü Erdoðan Erarslan ve beraberindeki heyet Vali Ahmet Kara'yý makamýnda ziyaret etti.ziyarette Gümrük Müdürlüðü'nün çalýþmalarý hakkýnda bilgi alan Vali Ahmet Kara, kurum çalýþanlarýný kutlayarak baþarýlar diledi.her yýl farklý bir tema ile kutlanan 26 Ocak Dünya Gümrük Gününde 2015 yýlý için "koordine sýnýr yönetimi-paydaþlarý bir araya getiren kapsamlý yaklaþým" temasýnýn belirlendiðini belirten Gümrük Müdürü Erdoðan Erarslan, "Uluslararasý ticaretin geliþtirilmesinde ve engellerin kaldýrýlmasýnda, günümüze deðin önemli görevler üstlenen ve 1 Ekim 1994 tarihinden itibaren adýný "Dünya Gümrük Örgütü" olarak deðiþtiren "Gümrük Ýþbirliði Konseyi" ilk toplantýsýný gerçekleþtirdiði 26 Ocak 1953 tarihinden esinlenerek, her yýl 26 Ocak gününü, "Dünya Gümrük Günü" olarak ilan etmiþ ve bu tarih tüm üye ülkelerde "Dünya Gümrük Günü" olarak kutlanmaktadýr.uluslararasý ve Avrupa Birliði'ndeki uygulamalarý takip eden kurumumuz, iþlemleri kolay ve güvenilir ticaret için risk esaslý kontrollere önem vererek yasadýþý ticareti önlemekte, uyumlu özel ve tüzel kiþilerin iþlemlerini ise kolaylaþtýrýp hýzlandýrmaktadýr. Türkiye'nin tüm ithalat, ihracat ve transit iþlemleri bu ilkelerle 140 Gümrük Müdürlüðünde gerçekleþtirilmektedir. Çorum Gümrük Müdürlüðü Organize Sanayi Bölgesinde 14 personel ile hizmet verilmektedir. Gümrük iþlemleri ve yazýþmalarýn bilgisayar sistemleri üzerinden yapýlmasý, risk analizlerinin daha etkin ve hýzlý kullanýmýný saðlamaktadýr. Müdürlüðümüzde BÝLGE (Bilgisayarlý Gümrük Etkinlikleri), GÜVAS (Gümrük Veri Ambarý Sistemi), NTCS (Ortak Transit) ve yazýþmalarda (EBYS) Elektronik Belge Yönetim Sistemi kullanýlmaktadýr.müdürlüðümüzde genellikle ihracat yoðunluklu çalýþýlmakla birlikte ithalat ve ayrýca gurbetçi vatandaþlarýn taþýt süre uzatýmý vb. iþlemler de yapýlmaktadýr" dedi. Çorum'da ihracat iþlemlerinin Türkiye ölçeði ile paralel olarak her yýl arttýðýný dile getiren Erarslan, "2014 yýlýnda Müdürlüðümüzden yapýlan ihracat 2013 yýlýna göre % 8 oranýnda artmýþtýr" dedi.ziyarete Gümrük Müdürü Erdoðan Erarslan ile birlikte Gümrük Þefi Niyazi Þengül, Muayene Memuru Murat Torun ve Gümrük Memuru Seray Akyün'de katýldý.

"Ýçme suyunda risk var ama felaket yok"

Ýçme suyunda risk var ama felaket yok "Amacýmýz Çorum'a katma deðer saðlamaktýr" Çorum Ticaret Borsasý Yönetim Kurulu üyeleri, AK Parti Çorum il Baþkanlýðýný ziyaret etti. Ticaret Borsasý Genel Sekreteri Funda Ertekin, meclis ve yönetim kurulu

Detaylı

Buðday üretimini masaya yatýrdýlar

Buðday üretimini masaya yatýrdýlar Cemilbey - Ortaköy yolu Bakan Elvan'a iletildi Uzun süredir yasal ve bürokratik engeller sonucu süreci uzayan Cemilbey - Ortaköy yolunun yapýlmasý talebi Ulaþtýrma, Denizcilik ve Haberleþme Bakaný Lütfi

Detaylı

KOBÝ'lere 100 milyon lira destek

KOBÝ'lere 100 milyon lira destek Ýskilipli Atýf Hoca vefatýnýn 89. yýlýnda anýldý Ýskilipli Atýf Hoca için ölümünün 89. yýl dönümünde Ýskilip Belediyesi ve Atýf-Der tarafýndan anma programý düzenlendi. Programa Çorum Milletvekili ve TBMM

Detaylı

'Sinerji Merkezi' Çorum'un potansiyelini ortaya çýkartacak

'Sinerji Merkezi' Çorum'un potansiyelini ortaya çýkartacak Semiha Demir topraða verildi Önceki gün vefat eden pazarcý esnafýndan merhum Ali Rýza Demir'in eþi, mobilyacý esnafýndan merhum Hikmet Aþan'ýn ve emlakçý Mustafa Aþan'ýn kýz kardeþi Semiha Demir (48) dün

Detaylı

Polis Meslek Yüksek Okulu Yatýrým Programýnda

Polis Meslek Yüksek Okulu Yatýrým Programýnda "2 yýlda 2045 engellinin istihdamý saðlandý" Çalýþma ve Ýþ Kurumu Ýl Müdürü Zafer Eyvaz, engellilere yönelik hem Ýþsizlik Sigortasý Fonu hem de engelli çalýþtýrmayan iþverenlerden tahsis edilen Ýdari Para

Detaylı

Vali Kara'dan kutlama mesajý

Vali Kara'dan kutlama mesajý Gazeteniz Tek yýldýz saatte 20 Bin baský yapabilen Gümüþ Matbaa da basýlmaya baþlandý SAYFA 5 DE 01 NÝSAN 2015 ÇARÞAMBA www.yildizhaber.com 40 KURUÞ ÝÞKUR ihtiyaç tespit anketi yapýyor MHP Milletvekili

Detaylı

Bank Asya müþterilerinde hiçbir panik yok

Bank Asya müþterilerinde hiçbir panik yok Apo Dayý için mevlid okundu Dinçer Solmaz, seçim bürosu açtý 'Apo Dayý' için Mevlüt okundu Geçtiðimiz hafta geçirdiði kalp krizi sonucu vefat eden Sevenleri tarafýndan Apo Dayý olarak bilinen Abdullah

Detaylı

Saðlýk Bakanlýðý Aile. Hekimliði'ni bitirmesin. MHP'de þok istifa. SMMMO'dan. Luca eðitim semineri. Sürpriz evlenme teklifi

Saðlýk Bakanlýðý Aile. Hekimliði'ni bitirmesin. MHP'de þok istifa. SMMMO'dan. Luca eðitim semineri. Sürpriz evlenme teklifi Havalar soðudu hastalýklara dikkat! Kýþ mevsiminin gelmesi ve havalarýn soðumasýyla birlikte hastalýklarda artýþlar meydana geldi. Vatandaþlarýn hastalýklardan doðal yollardan kurtulma ve önlem almasý

Detaylı

Þubat'ta Çorum'un ihracatý arttý

Þubat'ta Çorum'un ihracatý arttý Belediye Meclisinde AK Parti'ye 21 CHP'ye 10 üye Geçtiðimiz hafta sonu Pazar günü yapýlan Mahalli Ýdareler Seçimleri sonuçlarýna göre Ýl Genel Meclisi ve Belediye Meclisi üyeleri de belli oldu. Belediye

Detaylı

operasyon l Emniyet Müdürlüðü ekipleri 11 Þubat-11 Mart tarihinde çok sayýda operasyon yaptý. Bu operasyonlar

operasyon l Emniyet Müdürlüðü ekipleri 11 Þubat-11 Mart tarihinde çok sayýda operasyon yaptý. Bu operasyonlar Doktora saldýrýya tepki! Osmancýk Devlet Hastanesi Acil Servisi'nde nöbetçi Dahiliye Uzmaný Dr.Caner Keser, iddialara göre önceki akþam acile gelen hasta K. K. ile tartýþtý. Tartýþmanýn büyümesi üzerine

Detaylı

Ýþte 7 Haziran adaylarý

Ýþte 7 Haziran adaylarý Yrd. Doç. Dr. Sinan Zehir Prof. Dr. Nurcan Baykam Havalar ýsýnýyor kenelere dikkat! Kýrým Kongo Kanamalý Ateþi (KKKA)'nin, birçok organ ve sistemleri etkileyen, kanamalar ve karaciðer fonksiyon bozukluðu

Detaylı

fütursuzca harcadýlar'

fütursuzca harcadýlar' Osmancýk'a 100 bin TL yardým AK Parti Milletvekili Salim Uslu geçtiðimiz günlerde Osmancýk'ta saðnak yaðýþ sonrasýnda gerçekleþen sel felaketiyle ilgili 'Baþbakanýn talimatýyla Osmancýk'ta çalýþmalar devam

Detaylı

"Çorum kiremidi ihraç edilebilir bir ürün olacak"

Çorum kiremidi ihraç edilebilir bir ürün olacak Ufuk Saðlýk-Sen'den Ekrem Dumanlý ve Hidayet Karaca'ya destek Zaman Gazetesi Genel Yayýn Müdürü Ekrem Dumanlý ile Samanyolu Yayýn Gurubu Baþkaný Hidayet Karaca'nýn gözaltýna alýnmasý Çorum'da protesto

Detaylı

Hitit Üniversitesinde. 4 inþaata onay SAYFA 7 DE. Merkezi sýnavlardaki görev ücretleri ÖSYM gibi olmalý

Hitit Üniversitesinde. 4 inþaata onay SAYFA 7 DE. Merkezi sýnavlardaki görev ücretleri ÖSYM gibi olmalý Güzel Sanatlar Fakültesi'ne yeni bölüme YÖK onayý Hitit Üniversitesinin Güzel Sanatlar, Tasarým ve Mimarlýk Fakültesi bünyesinde yeni bölümün açýlmasý ile ilgili talebini YÖK deðerlendirerek olumlu karar

Detaylı

5 Bin TL'lik Arabaya Turbo taktý 100 Bin TL'lik arabanýn hýzýný yakaladý

5 Bin TL'lik Arabaya Turbo taktý 100 Bin TL'lik arabanýn hýzýný yakaladý Çorum ÝHH'dan Suriye'ye 0 ton gýda yardýmý Çorum ÝHH Suriye savaþýnýn baþýndan beri mazlum Suriye halkýna destek olmaya devam ediyor. Eþref Hoca Caddesindeki Çorum ÝHH'nýn ofisinden dört týr yardým malzemesi

Detaylı

Çorum'da iþsizlik deðil mesleksizlik var

Çorum'da iþsizlik deðil mesleksizlik var Kurtoðlu Bolvadin'i coþturdu Çorumlu ses sanatçýsý Cemalettin Kurtoðlu, Bolvadin Belediyesi tarafýndan organize edilen, Afyon Kaymak Festivali Horan Þiir Akþamlarý gecesinde konser verdi. Birbirinden deðerli

Detaylı

Tufan Köse 24 Yýllýk. rekoru ekarte etti

Tufan Köse 24 Yýllýk. rekoru ekarte etti 30 MART 2015 PAZARTESÝ www.yildizhaber.com 40 KURUÞ Çetin Kerman vefat etti Çorum'un tanýnmýþ simalarýndan, Köy Hizmetleri eski þeflerinden Çetin Kerman (5) vefat etti. SAYFA DE Tufan Köse 24 Yýllýk rekoru

Detaylı

"Baþbakanýmýz kimi aday

Baþbakanýmýz kimi aday Mahmut Alparslan güven tazeledi Türkiye Kamu-Sen'e baðlý Türk Eðitim- Sen Çorum Þube Baþkanlýðýna Mahmut Alparslan yeniden seçildi. Türk Eðitim-Sen Çorum Þubesi'nin. Olaðan Genel Kurul Toplantýsý geçtiðimiz

Detaylı

Pegasus Hava Yollarý'nda Hititleri tanýtým giriþimi

Pegasus Hava Yollarý'nda Hititleri tanýtým giriþimi Fethullah Gülen Hocaefendi, BBC'ye konuþtu Fethullah Gülen Hocaefendi, 1 yýl aradan sonra ilk kez bir televizyon kanalýna görüntülü mülakat verdi. Gülen, BBC'ye verdiði mülakatta yolsuzluklardan Kürt meselesine,

Detaylı

3 gazeteye neden ilan verilmiyor?

3 gazeteye neden ilan verilmiyor? Cazgýr'dan ülke ekonomisine büyük katký Vali Baþköy, Organize Sanayi Bölgesinde faaliyetlerini sürdüren Cazgýr AÞ. nin Fabrikasýnda incelemelerde bulundu. Ticaret Sanayi Odasý Baþkaný Çetin Baþaranhýnçal'ýnda

Detaylı

"Genç giriþimciler turizm alanýnda yatýrým yapabilir"

Genç giriþimciler turizm alanýnda yatýrým yapabilir www.yildizhaber.com 40 KURUÞ "Genç giriþimciler turizm alanýnda yatýrým yapabilir" "Mustafa Kemal Atatürk yaþadýðý yüzyýla yön veren büyük devlet adamlarýndandýr" Vali Sabri Baþköy, "10 Kasým Mustafa Kemal

Detaylı

2013'te yatýrýmlara 207 milyon lira harcandý

2013'te yatýrýmlara 207 milyon lira harcandý "Hukukun evrensel prensipleriyle oynamak kimseye yarar getirmez" Çorum Baro Baþkaný Av. Ýbrahim Özyýlmaz yaptýðý yazýlý açýklamada ülke gündeminde yer alan bazý konularý deðerlendirdi. Kuvvetler ayrýlýðý,

Detaylı

Üniversite ve Belediye güç birliði yapýyor

Üniversite ve Belediye güç birliði yapýyor "Ýhsanoðlu Ýç Anadolu'nun yýllardýr süren yalnýzlýðýna son verecek isimdir" CHP Ýl Baþkaný Cengiz Atlas ve il yönetimi, 14 partinin ortak cumhurbaþkaný adayý Prof. Dr. Ekmeleddin Ýhsanoðlu'na destek turlarýna

Detaylı

Firmalara e-fatura ve e-defter uyarýsý!

Firmalara e-fatura ve e-defter uyarýsý! Demiryolu ne zaman gelecek? Çorum Ticaret ve Sanayi Odasý Meclis Üyesi Selim Kefçeli, demiryolu yatýrýmýnýn Çorum için hayati önem taþýyan bir konu olduðunu belirterek, bu konuda TSO'nun daha etkili çalýþmalar

Detaylı

"Dün olduðundan daha. fazla çalýþmak zorundayýz" Baðcý, TRT Haber'e konuþtu. "Tarým ve sanayi entegrasyonunu önemsiyoruz"

Dün olduðundan daha. fazla çalýþmak zorundayýz Baðcý, TRT Haber'e konuþtu. Tarým ve sanayi entegrasyonunu önemsiyoruz ''Herkes O'nu Okuyor'' yarýþmasýna baþvurular baþladý Peygamber Yolu Derneði Türkiye genelinde ''Herkes O'nu Okuyor'' adlý bir yarýþma baþlattý. Yarýþmanýn Çorum ayaðýný ise ÇESDER yürütüyor.çorum Eðitim

Detaylı

Vatandaþ pazar günleri uygulanan nöbetçi eczane sayýsýndan dertli

Vatandaþ pazar günleri uygulanan nöbetçi eczane sayýsýndan dertli YEDAÞ'a 'Kalite Platin Tacý' YEDAÞ'ýn baþarý hikayesi 'Kalite PlatinTacý' ödülü ile zirveye çýktý. YEDAÞ Genel Müdürü Nurettin Türkoðlu "Kalite Altýn Tacý ile baþlayan Avrupa'nýn en iyi 10 þirketi olma

Detaylı

3 bin kiþi Ankara'ya gitmedi

3 bin kiþi Ankara'ya gitmedi Vali Baþköy'den yeni yýl mesajý Vali Sabri Baþköy yeni yýl nedeniyle kutlama mesajý yayýnladý. Mesajýna "Her yeni yýl, yeni umutlarý ve beklentileri beraberinde getirmektedir" diyerek baþlayan Vali Baþköy,

Detaylı

CHP otopark ihalesini yargýya taþýdý

CHP otopark ihalesini yargýya taþýdý Vali Baþköy'den TSO ya veda ziyareti Merkez Valiliðine atanan Sabri Baþköy dün akþam TSO Meclis salonunda Ýþadamlarýna veda ziyaretinde bulundu. Toplantaya TSO Yönetim Kurulu baþkaný Çetin Baþaranhýncal,

Detaylı

Bakanlýk Müfettiþlerinden Kimse Yok Mu ya tam not

Bakanlýk Müfettiþlerinden Kimse Yok Mu ya tam not Emniyetten bayram tedbirleri Ýl Emniyet Müdürlüðü vatandaþlarýn Kurban Bayramýný daha huzurlu bir ortamda geçirmesi için tedbirlerini artýrdý. Ýl Emniyet Müdürü Salih Erkan Tarancý, yaptýðý açýklamada

Detaylı

þafak' operasyonu Uyuþturucu tacirlerine Külcü bugün açýklýyor Kitap okudular hediye kazandýlar

þafak' operasyonu Uyuþturucu tacirlerine Külcü bugün açýklýyor Kitap okudular hediye kazandýlar Saat Kulesi Meydanýnda 29 Ekim coþkusu 3 TE www.yildizhaber.com 40 KURUÞ Kitap okudular hediye kazandýlar Uyuþturucu tacirlerine þafak' operasyonu Eren Er Dershanesinin öðrencilere okuma bilincini kazandýrmak

Detaylı