ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 5 Aralýk 2011 Pazartesi YIL: 10 SAYI: 3635 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT "KALABALIK" Mehmet Levent.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 5 Aralýk 2011 Pazartesi YIL: 10 SAYI: 3635 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT "KALABALIK" Mehmet Levent."

Transkript

1 'Çatoz'da doðanlarý Serdarlý'da, 'Karava'da doðanlarý 'Alsancak'ta, 'Afanya'da doðanlarý 'Gaziköy'de doðdular diye yazdýlar... Hatay'da doðanlarý da Lefkoþa'da diye yazdýlarsa þaþýlacak ne var? ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 5 Aralýk 2011 Pazartesi YIL: 10 SAYI: 3635 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT Açý SESÝNÝ KAYBEDEN ÞEHÝRDE NÜFUS KAYITLARI l 2. sayfada Ýþgal altýnda ÝCAZETSÝZ yazýlar AME MAVROYÝREFKE! Turgut Afþaroðlu "KALABALIK" Mehmet Levent SESSÝZLÝK SÜPERDÝ Kime sordu? CAMÝLERE CEMAAT LAZIM... Erdoðan Baybars Özgün Kutalmýþ Ali Osman Kýbrýs ýn kuzeyinde dün yapýlan nüfus sayýmý yine çok tartýþýlacak... Kendileriyle görüþtüðümüz adadaki bazý BM üst düzey yetkilileri, KKTC deki sayýmda 7 BM gözlemcisinin görevlendirildiðinden haberleri olmadýðýný söylediler... Nüfus sayýmý BM gözlemcisi de itiraf etti BM yetkilisi deðil, BM ile sözleþmeli n Sayýmdaki 7 kiþilik BM heyetinin baþkaný Michell Durr, kendilerinin BM görevlileri deðil, BM iyi niyet misyonu ile çalýþan nüfus uzmanlarý olduðunu açýkladý... n 7 gözlemcinin 2 si Lefkoþa da, 1 er kiþisi de Girne, Maðusa, Ýskele ve Güzelyurt ta görev yaptý... Durr a göre, her zaman yapýlandan biraz farklý olsa da, sayým BM tavsiyelerine uygun... n 8. sayfada Fiyasko Sayým saat de tamamlandýðýnda ve sokaða çýkma yasaðý kalktýðýnda pek çok vatandaþ sayýlmadýðýndan þikayetçi oldu... Bazý evlere birkaç kere sayým memuru giderken, bazý evlere ise hiç gitmedi... n Sayýmda gözlemci olarak görevlendirildiði ileri sürülen 7 kiþilik BM heyetinin aslýnda BM ye mensup olmadýðý ve BM ile sözleþmeli olarak çalýþan nüfus uzmanlarý olduðu ortaya çýktý... n Kaçaklara bugün af çýkacaðýný söyleyen Ýçiþleri Bakaný Nazým Çavuþoðlu, dün sayýlmayanlarýn bugün en yakýn kaymakamlýða baþvurarak sayýlabileceklerini açýkladý... n Ýrsen Küçük nüfus sayýmý dolayýsýyla evlere son kez kapandýðýmýzý söyledi... n 2, 3, 4 ve 8. sayfalarda Afrika yý tehdit edenlere göz yuman polis, Çangar ý tehdit edenlere göz açtýrmýyor... Çangar a sýr dolu tehdit n Polis, iþadamý Mehmet Çangar ý öldürecekleri ihbarý yapan kiþiyi tutukladý, ancak bu tehdit sahiplerinin kimler olduðunu açýklamadý... n Gazetemizin elde ettiði bilgilere göre, Çangar, Ýsmet Felek çetesi tarafýndan para sýzdýrmak için tehdit ediliyor... n Daha önce gazetemize Adana ve Malatya dan yapýlan ihbarlarda Çangar ýn çetenin bir numaralý hedefi olduðu, sonra da sýranýn bize geleceði duyurulmuþtu... n 3. sayfada Afrika dan Mektup ta 15 Temmuz 1974 darbesi... Darbenin ilk günü Ýbrahim Aziz DEMOGRAFÝK YAPI VE GELÝÞMÝÞLÝK Selma Bolayýr l 6. sayfada CEZA-Ý EHLÝYET Sezan Artun SONUÇTAN BÝZE NE? l 6. sayfada Dolgun Dalgýçoðlu l 7. sayfada SAYILDIK!.. Yalçýn Okut l 2. sayfada l 8. sayfada Ýlahiyat sancýsý KTOEÖS Haspolat Meslek Lisesi'ndeki grev ve eylemlerine devam ediyor n 13. sayfada

2 MECLÝS TOPLANIYOR Meclis Genel Kurulu bugün toplanacak. Genel Kurul'un saat 10.00'da baþlamasý gereken toplantýsýnýn gündeminde 6 yasa tasarýsý bulunuyor. Gündemdeki tasarýlar þöyle: "Avrupa Konseyi Çocuklarýn Cinsel Sömürü Ve Ýstismara Karþý Korunmasý Sözleþmesi (Onay) Yasa Tasarýsý; Kadýnlara Yönelik Þiddet Ve Ev Ýçi Þiddetin Önlenmesi Ve Bunlarla Mücadeleye Dair Avrupa Konseyi Sözleþmesi (Onay) Yasa Tasarýsý; Genel Kuruldan Tümden Bir Daha Görüþülmek Üzere Ýletilen Yabancýlar ve Muhaceret (Deðiþiklik) Yasa Tasarýsý; Rekabet (Deðiþiklik) Yasa Tasarýsý; Anayasýnýn 159'uncu Maddesinin (1)'inci Fýkrasýnýn (b) Bendi Kapsamýna Giren Taþýnmaz Mallarýn Tazmini, Takasý ve Ýadesi (Deðiþiklik) Yasa Tasarýsý; Birleþtirilmiþ Þans Oyunlarý (Deðiþiklik) Yasa Tasarýsý." KURUDERE VE MAÐUSA'DA HIRSIZLIK... Kurudere'de, önceki gün, Hale Baysal'a ait eve hýrsýz girdi. Polis Basýn Bülteni'ne göre, sürme kapýsý açýlarak girilen evden 4 bin 750 TL para çalýndý. GÜNEY KIBRIS VATANDAÞI BÝR KÝÞÝ TUTUKLANDI Gazimaðusa'da, 25 Kasým'da, bir özel hastaneye tedavisi karþýlýðý ödemesini yaparken veznede görevli þahsýn uzaklaþmasý üzerine, yazar kasa içerisinden toplam 200 TL para çaldýðý tespit edilen GKRY vatandaþý E.C. (E-44), polis tarafýndan tutuklandý. KANUNSUZ ATEÞLÝ SÝLAH TASARRUFU Güvercinlik'te, önceki gün, M.T.'nin (E-78) evinde polis tarafýndan yapýlan aramada, H.T.'nin (E-40) tasarrufunda bir adet eski piyade tüfeðini kanunsuz olarak tasarruf ettiði; M.T.'nin ise baþka bir þahýs adýna kayýtlý av tüfeðini kanunsuz olarak tasarruf edip, dipçiðini yetkili makamdan izinsiz olarak tamir ettiði tespit edildi. Söz konusu iki kiþi tutuklanýrken; mesele ile baðlantýsý olduðu tespit edilen bir kiþi aranýyor. ÖLÜM NEDENÝ Pýnarlý'da, önceki gün ölen Sami Coþansu'nun (E-68) 'nun ölüm nedeninin "kalp yetmezliði" olduðu belirlendi. Ölüm nedeni, Gazimaðusa Devlet Hastanesinde dün yapýlan otopside belirlendi. Polis olaylarla ilgili soruþturmalarýný sürdürüyor. HARMAN'A TEHDÝT KINANDI KKTC Atatürkçü Yaþam Derneði, Derneðin Genel Yönetim Kurulu üyesi de olan gazeteci Kartal Harman'ýn tehdit edildiðini belirterek, olayý esefle kýnadýklarýný kaydetti. Dernekten yapýlan açýklamada, "Dernek üyemiz Kartal Harman'ýn gazetecilik mesleðini icra ederken bu tür davranýþlarla karþýlaþmasýný basýn yayýn emekçilerine bir saldýrý olarak görmekteyiz. Ülkemiz Kuzey Kýbrýs Türk Cumhuriyeti'nde toplumu aydýnlatma görevi üstlendiðine inandýðýmýz basýn yayýn emekçilerinin bu tür hadiselerle bir daha karþýlaþmamasýný diler, toplumumuzda saðduyunun egemen olmasýný temenni ederiz" denildi. Bir Baþka Açýdan Ýbrahim AZÝZ Þiddetli patlamalar, silâh sesleri iþitiliyor Havaya kara dumanlar yükseliyor Baþkanlýk Sarayý yanýyordu. Yýllýk iznimden yedi gün için izin almýþtým. Tarýmsal Araþtýrmalar Enstitüsü'nde Baðcýlýk Þarapçýlýk dalýnda araþtýrmacý olarak çalýþýyordum. AKEL ile aramýzdaki ipler koparýlýnca, Enstitü'de iþe baþlamýþtým. Trodos'ta Ýngiliz döneminden kalma, memurlara tahsis edilen tatil evlerinde ailemle dinlenmeye gidecektik. Akþamdan hazýrlýðý yaptýk, sabahleyin yola çýkacaktýk. Sabah erken kalktým. Önce prova için terziye gitmeyi kararlaþtýrmýþtým. Terzim Kimonis'in dükkâný eski Lefkoþa'da, surlar içinde idi. Sekiz dolaylarýnda provayý yaptým ve eve dönüyordum. Ledra Caddesi, Uzun Yol, henüz arabalara kapatýlmýþ deðildi. "Özgürlük" (Elefteria) alanýndan geçerek, Pasaport Dairesi'ne doðru giden "Evagoru" Caddesine girdim. "Evagoru" ile "Makarios" caddelerinin kesiþtiði trafik ýþýklarýndan Baþkanlýk Sarayý'na doðru ilerlerken (eski Ýngiliz Vali Konaðý), dükkân sahiplerinin kaldýrýmlara çýkýp, Saraya doðru baktýðýný gördüm. Saðlý sollu, kaldýrýmlar üzerinde yürüyen yayalar da durup, Baþkanlýk Sarayý'na doðru bakýyordu. O günlerde AKEL'in þemsiyesi altýnda çalýþtýrýlan "Homerus Cruisers" turist bürosu önünde, büroda çalýþan arkadaþým Hristoforos Ýoannidis de kaldýrým üzerinde durmuþ, Baþkanlýk Sarayý'na doðru bakýyordu. Arabayý yanýnda durdurdum. Ýndim. Silâh sesleri iþittim. Hristoforos'a "ne oluyor" diye sordum. Hristoforos'u, Sofya'ya öðrenime giderken, Prag'da tanýmýþ, arkadaþ olmuþtuk. Kavazoðlu'nun da yakýn arkadaþý olduðu için, aramýzda çok yakýn sýcak bir dostluk iliþkisi kurulmuþtu. O, Prag'da Tarih-Arkeoloji Okulu'nu bitirmiþ, ben Sofya'da Ziraat Fakültesi'nden 15 Temmuz 1974 darbesi... Darbenin ilk günü mezun olup, baðcýlýk-þarapçýlýk dalýnda ihtisas yapmýþtým. Makarios'a karþý Yunanistan cuntasýnýn Kýbrýs'ta EOKA-B'cilerle birlikte planladýðý, perde gerisinde CIA'nin de bulunduðu darbe o an baþlatýlmýþtý. Saat 8.20'yi gösteriyordu. Yukarýdan, Baþkanlýk Sarayý yöresinden þiddetli patlamalar, silâh sesleri geliyordu. Hristoforos, nahoþ olaylar için her zaman dilinin ucunda olan: "Tus pezevengies: (pezevenkler)" sözünü nefretle dudaklarý arasýndan fýsýldayarak: "Mera mesimeri kamnun praksikopima": (Güpe gündüz darbe yapýyorlar) dedi. Herkesi bir telaþ sarmýþtý. Birbirlerine bakarak, söyleyecek söz bulamýyorlardý. Hemen eve, çocuklarýn yanýna dönmeyi düþündüm. Arabaya atladým ve Pasaport Dairesi yanýndan geçip, Baþkanlýk Sarayý'na doðru giden "Dimostenis Seferis" Caddesi ile "Grivas Diðenis" Caddesi'nin kesiþtiði ýþýklara doðru sürdüm. Trafik ýþýklarýnda, dört yol ortasýnda bir polis durmuþ, arabalarýn düz geçip, Baþkanlýk Sarayý'na doðru gitmesini engelliyor, ýþýklara gelenleri ya saða veya sola sevkediyordu. Akropolis semtindeki evimize gitmek için sola saptým. "Nikis" Caddesi üzerinden "Makarios" Hastanesi'nin bulunduðu yokuþa vardým. Hastane henüz inþa edilmemiþti. Oradan Ýngiliz Okulu görülüyor, biraz ötede bulunan Baþkanlýk Sarayý'ndan kara dumanlar yükseliyordu. Ýngiliz Okulu'nun bulunduðu tepe üzerinden karþýda bulunan tepe üzerindeki Baþkanlýk Sarayý bombalanýyor Þiddetli patlamalar, silâh sesleri iþitiliyor Havaya kara dumanlar yükseliyor Baþkanlýk Sarayý yanýyordu. (Devam edecek) Çiziktirdi Þener LEVENT Açý SESÝNÝ KAYBEDEN ÞEHÝRDE NÜFUS KAYITLARI Sesini kaybeden bir þehirdeyim þimdi... Günlerden Pazar... Aylardan Aralýk... Sokaklar bomboþ... Araba výzýltýsý yok... Ýnsan sesi yok... Manav sesi yok... Tekbir sesleri yok... "Hakkýmýzý söke söke alýrýz" sesleri yok. Bu sessizliði delen bir müezzin sesi oldu yalnýz... Ezaný okudu... Sonra yeniden sessizlik... Sayým memuru genç sarýþýn bir bayan... Sorularýný sordu, sayacaðýný saydý ve gitti... Adýn... Soyadýn... Doðum tarihin... Doðum yerin... "Ben Lefkaralýyým" diyor vatandaþ, inada Lefkaralý diye yazmýyorlar onu... "Güney Kýbrýs" diye yazýyorlar... "Babam 1918'de doðdu, 1972'de öldü" diyor, yani Kýbrýs Cumhuriyeti vatandaþý... Onlar "KKTC vatandaþý" diye yazýyorlar... Ben Lefkoþa'da doðup büyüdüm... Hataylýnýn çocuðu da benim doðduðum sokakta açtý gözlerini dünyaya... O da Kýbrýslý... Ben de Kýbrýslý... Aramýzdaki tek fark þu: Ben doðduðum zaman adada Türk askerleri yoktu. Beþparmaklardaki kocaman bayrak ve bu kadar cami minare de yoktu. Komþularýmýz Rumdu... Ýngiliz askerleri devriye gezerdi sokaklarýmýzda... 'Coni' derdik onlara... Tekerleme de yapardýk hatta: "Coni, indir doni, göreyim oni"... Ýngilizleri iþgalci sayardýk biz yurdumuzda... Hataylýnýn çocuðu 'kurtarýcý' sayýyor Türk askerini... Sesini kaybeden bir þehirdeyim þimdi... Bir mezarlýk sessizliði... Akrabalýk baðlarýmýzý giderek kopardýðýmýz sokaklar bomboþ... Saðýr ve dilsiz... Ve herhalde böylesi daha iyi... Ýþgalcisine þükran deyip duracaðýna, sussun konuþmasýn... Yüzünü elçilikteki valiye döneceðine sahte bir meclise dönüp hak arayan eylemcilerimiz sussun... Üç hilalli bayraklarla bu meydanlarda tekbir getirenler de sussun... Ýhanetin ayak sesleri çarpmasýn kapýmýza... Ýsyan bayraðý dikilmeyecekse fetih bayraklarý dikilen burçlarýmýza, býrakýn yalnýz müezzin sesi bu sessizliði bozsun... Sesini kaybeden bir þehirdeyim þimdi... Bölünmüþ bir þehrin diðer yarýsýnda... Yalnýz kimliðimizi deðil, sesimizi de kaybettik iþte biz... Evlerimize kapandýk, itaatkar ve uysal olmanýn cezasýný çekiyoruz... Nerde mi doðdum? Adana'da deðil... Lefkoþa'da... Yenicami Sokaðý'nda... Kaçak deðil, asiyim... Ýstersen sabýkalý diye geçir kayýt defterine... Bir uyuþturucu kaçakçýsý ve bir cinayet zanlýsý ile yanyana... Önce Trabzonluyu yaz... Sonra beni yaz... Kaçaklara af çýkar... Bana da Malatyalý bir tetikçi yolla... Sesini kaybeden bir þehirdeyim þimdi... Yaprak hýþýrtýlarý ile baþbaþa... Ben dedemin dedesinin dedesini öðrenemedim daha... Ama 1571'den sonra buraya gelenlerden olmadýðýna eminim... Eðer onlardan olsa, ne iþi vardý Tera'da? Þimdi benim doðduðum sokakta doðan Hataylýnýn çocuðu, benim kadar zorlanmayacak herhalde dedesinin dedesini bulmak için 'ü var onun... Renkli dijital kayýtlarda Temmuz'da jetlerin havadan attýðý broþürlerde o da bulacak kendini... Anlatacak anýlarýný... Bir raký, beyaz peynir ve kavun sofrasýnda... Hellimle karpuz sofralarýný benim anlattýðým gibi... Benim Teralý babam, yaz günleri serinlemek için alnýna yapýþtýrdýðý hýyar kabuðu ile durur hatýralarýmda hala... Sesini kaybeden bir þehirdeyim þimdi... Sayýn bakalým... Kaç kiþi kaldýk... Bunu hiçbir zaman öðrenemedik ve artýk hiç öðrenemeyeceðiz deðil mi? Zararý yok... Biz biliriz birbirimizi... Bir kusurumuz var ancak... Koyun olduk, çobana uyduk... Sürüye saydýlar bizi!

3 AFRÝKA dan mektup... ÇANGAR'I KÝMLER VE NÝÇÝN TEHDÝT EDÝYORLAR? Bizi de yakýndan ilgilendiren yeni bir olayla karþý karþýyayýz... Geçtiðimiz hafta Küçük Kaymaklý'daki Çangar Motors merkezine giden Gökhan Fil isimli bir þahýs polis tarafýndan tutuklanmýþ, mahkemeye çýkarýlmýþ ve hakkýnda 2 gün tutukluluk emri verilmiþ... Neden? Olay þu: Bazý iddialara göre Gökhan Fil Çangar'ý tehdit etmiþ... Bazý iddialara göre ise, Çangar'ý tehdit edenleri ve öldürmeye hazýrlananlarý ele vermiþ... Adana'da Çangar'ý öldürmek için 350 bin sterline adam kiralandýðýný söylemiþ... Polis açýklamasýna göre Gökhan Fil KKTC'de iki yýldýr kaçak olarak bulunuyormuþ... * Ne haber deðil mi? Polis gazetemiz 'Afrika'yý havaya uçuracaklarýný, bizi de mýhlayacaklarýný söyleyenlere göz yumuyor, Mehmet Çangar'ý tehdit edenlere ise göz açtýrmýyor! Çangar kendisini tehdit edenlerden hemen þikayetçi olmuþ ve polisimiz de hemen onu enseleyip içeri atmýþ... Bize ayný tehditleri savuran Birtan Zabitler hakkýnda ise soruþturma yapmamýþ bile... Üstelik Çangar gibi biz de ifade verdik polise... Þikayetçi olduk... Gazetemizde en az dört kiþinin ifadesi var poliste... Ama nafile... Birtan Zabitler Maðusa'daki serbest limanda güvenlik görevlisi hala... Ve de tabancalý... Gazetemiz yeniden kurþunlanýrsa, alýp Güvenlik Kuvvetleri Komutaný'nýn boynuna asacaðýz bu kez boþ kovanlarý... * Çangar'ý neden öldürecekler? Sýr dolu bir tehdit bu... Ýngiliz polisi olsa meseleyi aydýnlatýr hemen... Ama öyle bir niyet yok galiba bizimkilerde... Daha önce biz çok yazdýk... Bu konuda Adana'dan ve Malatya'dan çok telefonlar aldýk çünkü... Çangar'ýn peþine düþen Ýsmet Felek çetesi... Tehdit ve þantajla para sýzdýrmaya çalýþýyorlar ondan... Silivri'de hüküm gününü bekleyen ve eroin suçlamasýný kabul edip itiraflarda bulunduðu için en az 20 yýl hapis yiyeceði söylenen Ýsmet Felek çok öfkeliymiþ Çangar'a her nedense... Felek'in kardeþi Oðuz Felek dýþarýda... Çeteyi o idare ediyor... Kaç kez telefon açýp tehdit savurdu bize de... Ama TC polisi kýlýný kýpýrdatmýyor... Bize Adana ve Malatya'dan telefon açan ve hesapta çetenin planlarýný ele vermek istediklerini söyleyen çete mensuplarý, Çangar'dan tehdit yoluyla para sýzdýrýlmaya çalýþýldýðýný da duyurmuþlardý... Bu tehdit nasýl bir tehdit, bilemeyiz... Neyle tehdit ediyorlar Çangar'ý?.. Polis bu soruyu aydýnlatýrsa, çözmüþ olur bütün meseleyi... Ama gazetemizi kurþunlayan ve halen hapiste bulunan tetikçi Mustafa Yalçýn'ýn arkasýnda kimlerin olduðunu ve kimlerden emir aldýðýný bile ortaya çýkaramayan polis, þimdi bunu mu ortaya çýkaracak? Adaletin tecelli ettiðini hiç göremeyecek miyiz acaba bu memlekette? ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE Bir nüfus sayýmý daha yapýldý SAYILMAYANLAR BUGÜN DE SAYILABÝLECEK KKTC'de sabahýn erken saatlerinde baþlayan nüfus sayýmý sona erdi. Ýçiþleri Bakaný Nazým Çavuþoðlu, sayým iþleminin beklendiði þekilde, sorunsuz geçtiðini söyledi. Kendilerine bildirilen herhangi bir polisiye olayýn olmadýðýný kaydeden Çavuþoðlu, organizasyonun güzel olduðunu, dolayýsýyla sayým iþleminin de son derece iyi geçtiðini ifade etti. Çavuþoðlu sayýlmadýðýný söyleyen kiþilerin en yakýn kaymakamlýða baþ vurmasý halinde sayýlacaðýný da kaydetti ve bunun bugün de yapýlabileceðini söyledi Genel Nüfus ve Konut Sayýmý çerçevesinde saatleri arasýnda uygulanan sokaða çýkma yasaðý da tamamlandý. Deniz ve hava ulaþýmý normal seyrinde devam ederken, ülkeye gelen yolcular limanlarda sayýldý. Sayým boyunca kara kapýlarý ise istisnalar hariç geçiþlere kapalýydý.. KKTC'deki üçüncü sayým olan "2011 Genel Nüfus ve Konut Sayýmý"nýn ardýndan ülkenin toplam nüfusu 2-3 gün; ayrýntýlý dökümü ise 2-3 ay içinde açýklanacak. 15 Aralýk 1996'da yapýlan sayýmda KKTC'nin nüfusu 200 bin 587, 2006 yýlýnda yapýlan sayýmda ise 256 bin 644 olarak açýklanmýþtý. 66 SORU "2011 Genel Nüfus ve Konut Sayýmý"nda görevli sayým memurlarý vatandaþlara beþ bölümden oluþan toplam 66 soru sordu. Buna göre, birinci bölümde adres, ikinci bölümde sayým yapýlan yerin niteliði, üçüncü bölümde konutla ilgili özellikler, dördüncü bölümde hane halký üyeleri ve beþinci bölümde fertlerin kimlik bilgileri belirlenecek. Sayýmda kimlik soruldu ancak gösterme mecburi kýlýnmadý; doðum tarihi, doðum yeri ve kimlik numarasý belirtilmesi yeterli görüldü..her sayým memuruna yaklaþýk 20 hane, kiþi düþecek þekilde bir planlama yapýldý. MANGALLAR YAKILDI Sokaða çýkma yasaðý nedeniyle evlerinde bulunmayý fýrsat bilen vatandaþlar kebap yaptý konu komþu birlikte yemek yedi. Baþbakanlýk'tan alýnan bilgiye göre Baþbakan Ýrsen Küçük, Maliye Bakaný Ersin Tatar ve Tarým ve Orman Bakaný Ali Çetin Amcaoðlu ile birlikte nüfus sayýmý esnasýnda bazý evlere ve yurtlara ziyaretler yaparak konuk oldular. Gönyeli'de bir mahallenin sakinleri de toplanýp mangal yaptýklarý esnada Baþbakan ve Bakanlarý da mahallelerine konuk etmekten oldukça mutlu oldu. Vatandaþlarla ve mahallenin çocuklarýyla hatýra fotoðrafý da çektiren Baþbakan ve Bakanlar, mahallelilerle bir süre sohbet ettiler. Açýklamaya göre, "vatandaþlarýn nüfus sayýmýndan dolayý evlere kapanmaktan rahatsýz olmadýklarý ve bu vesileyle tüm mahallenin kaynaþma imkaný bulmasýndan dolayý mutlu olduklarý gözlemlendi". Maliye Bakaný Ersin Tatar ayrýca, Lefkoþa Kaymakamlýðý sayým merkezini ziyaret ederek sayým çalýþmalarý hakkýnda bilgi alýp görevlilere kolay gelsin dileklerinde bulundu. ÇAVUÞOÐLU Ýçiþleri Bakaný Nazým Çavuþoðlu, sayým sonrasý TAK muhabirine yaptýðý açýklamada, iyi bir planlama için yola çýktýklarýný ve sayým iþleminin beklendiði þekilde, sorunsuz geçtiðini söyledi. Kendilerine bildirilen herhangi bir polisiye olayýn olmadýðýný kaydeden Çavuþoðlu, organizasyonun güzel olduðunu, dolayýsýyla sayým iþleminin de son derece iyi geçtiðini ifade etti. Çavuþoðlu sabah erken saatlerde sayým memurlarý tarafýndan kapýsý çalýnýp açýlmayan bazý hanelerden sayýlmadýklarý yönünde þikayetler aldýklarýný ancak bunun sayýsýnýn az olduðunu ve sorunun giderilebileceðini belirtti. Çavuþoðlu sayýlmadýðýný söyleyen kiþilerin en yakýn kaymakamlýða baþ vurmalarý halinde sayýlacaklarýný da ifade ederek bunun yarýn da yapýlabileceðini duyurdu. Çavuþoðlu iyi bir planlama için yola çýktýklarýný ve sayýmýn eksiksiz olmasý için mücadele ettiklerini vurguladý. Turgut Afþaroðlu Haftada Bir Dobra Dobra AME MAVROYÝREFKE! Oh be dünya varmýþ... Dün felekten bir gün çaldýk... Ne gelen vardý, ne giden... Bir tek sayým memuru geldi ve gitti. Elektrik, su faturasý gelmedi. Haciz memuru gelmedi. Bankadan ihbarname gelmedi. Hiçbir alacaklý kapýyý çalmadý. Elinde mahkeme emri ile polis de gelmedi. Yollarda araba yoktu. Trafik kazasý da olmadý. Ne güzel, ne güzel... Dün, kimse trafik kazasýndan ölmedi. Misafir de gelmedi... Hýsým akraba da gelmedi. Dün çok sakin bir gündü... Keþke her gün böyle olsa, dedirten cinstendi. Sayým memuru cin gibi bir kýzdý. Ýþin abuk sabukluðunun farkýndaydý. Kendine göre pratik bir yöntem geliþtirdi. Gereksiz sorularý sormadý. Kendinin doldurabileceði sorularý 'pas' geçti. Aile fertlerinden biri ile iþi bitirdi. Soru: Özürlü müsünüz? Soru: 50 yaþýndan sonra canlý çocuk doðurdunuz mu? Sayým memurlarý arasýnda Türkiyeli öðrenciler de vardý. Onlar kraldan daha kralcýydý. Forumda yazýlý olmayan sorularý da sordular. Soru: Rum pasaportunuz var mý? Soru: Rum vatandaþý mýsýnýz? Bu sorulara verilecek en güzel cevap þuydu: -Ame mavroyirevke... Ýþin doðrusu adrese dayalý sayým yapýlmasýdýr. Ama þu Kuzey Kýbrýs'ta doðru dürüst bir adres sistemi yok ki! Ya yolun, sokaðýn ismi yok... Ya da binalar numaralandýrýlmamýþ. Veya adam kaçak, bir inþaatta kalýyor, adresi yok. Eee, bu durumda adrese dayalý sayým yapmak nasýl mümkün olacak? Aslýnda nüfus sayýmý ciddi bir iþtir. Bir nevi envanter sayýmýdýr. Usülüne göre yapýlýrsa, ülkenin ileriye dönük planlamasý yapýlýrken, çok yararlý bilgiler ortaya çýkar. Eðitimden, saðlýða, iþsiz sayýsýndan, öðrenci sayýsýna kadar birçok bilgiyi toparlamak mümkün... Her hanede kaç kiþi oturur? Kaç kiþi çalýþýr? Nereye yeni okul, yeni derslik yapmak gerekir? Öðretmen sayýsý, doktor, hemþire sayýsý bu çalýþmalar sonucunda ortaya çýkar. Bu rakamlara göre planlama yapýlýr. Ne var ki bizim ülkemizde bugüne kadar yapýlan bütün nüfus sayýmlarý, sokaða çýkma yasaðý konmasýna raðmen, göstermelik olmaktan öteye gitmedi. Hiçbir dönemde doðruya yakýn bir nüfus sayýsý ortaya çýkaramadýk. Adres sistemimiz tamam olmadýðý için Kýbrýslýlarý tam olarak sayamadýk. Farklý bir yöntem geliþtiremediðimiz için, kaçaklarý hiç sayamadýk. Kaldý ki, kapýlarýmýz sorma-gir haný olduðu için, bugün tam bir sayým yapsak bile bulacaðýmýz rakamlar hiçbir iþe yaramaz. Çünkü ertesi gün, ertesi ay, ertesi yýl kaç kaçaðýn daha geleceði belli deðildir. Oysa ada ülkelerinde, nüfusun kontrol altýna alýnabilmesi için giriþ çýkýþlara çok dikkat edilmesi, kaçak duruma düþmüþ olanlarýn derhal saptanýp ülkelerine geri gönderilmesi gerekir. Ancak biz tam tersini yapýyoruz. Kaçaklara af çýkarýyoruz. Her çýkarýlan afla birlikte de, nüfusumuzu birkaç yüz bin kiþi artýrýyoruz. Eðer kimlikle giriþler devam edecekse, her hafta sayým yapmakta fayda vardýr. Örneðin her Cuma... Cuma mübarek gündür. Her Cuma sokaða çýkma yasaðý konsun ve sayým yapýlsýn. Her hafta kaç kiþi arttýðýmýz ortaya çýkarsa... Belki o zaman kimlikle giriþlere bir çare buluruz. Hem biz, biraz ilkel bile olsa, bu sayým iþini çok sevdik.

4 ALAKAYA DÝRÝFÝL Boþuna mý demiþler mandra diye adýna? Kapatýp kapýlarýný koyun gibi saydýlar Aldýrmadan bizi saymayýn itirazýna Acaba kaç kaçaðý bulup kayda aldýlar? Ali OSMAN Periyodik CAMÝLERE CEMAAT LAZIM... Bu zamanda, çok çocuklu ailelerin insanca yaþayabilmesi mümkün mü? Deðildir... Ama Ersin Tatar, KKTC'nin büyümesi için çok çocuk doðurulmasý gerektiðini söylüyor... Bunu anlamakta zorlanýyorum... Para yok diye emeklinin maaþlarýndan kesinti yapan ve mahkeme emrine raðmen emeklilerden yaptýðý haksýz kesintileri ödemeyen, tamtakýr bir hazinenin baþýnda oturan kiþinin söyledikleri aslýnda içine düþtüðü halet-i ruhiyesini göstermektedir... Bana göre ciddi bir tedavi þarttýr... Maliye kasasýnýn boþluðuna bakarak, dolu olduðu hayalleri kurmanýn sonucunda gelinen noktadýr bu demek ki... Çok çocuk doðurmakla maliyenin kasasýnýn boþluðu veya dolu olmasý arasýnda nasýl bir baðlantý kurdum, diye sorabilirsiniz... Kýbrýslýtürklerin bu topraklarda ezelden beri nüfuslarý belli bin dendiði günlerde dahi 120 bin deðildi... Kýbrýs Türk Liderliði'nin yaydýðý yalanlardý onlar yýlýnda Kýbrýs Türk Liderliði "çok çocuk doðurma kampanyasý" baþlattý... Nedeni de 1955 yýlýnda kurulan EOKA'ya karþý direnebilmek için nüfusun çoðaltýlmasýydý... Rumlarla baþedebilmenin yolunu çok çocuk doðurmakta bulmuþtu liderlik... Yarým asýrdan fazla bir süre geçti üzerinden... Bugüne baktýðýmýzda ayný çaðrýyý Tayyip de yapmakta Türkiye'de... Þimdi de Ersin Tatar Bey Kýbrýslýtürkler için söylüyor bunu... Sayýmý bahane ederek yapýlan bu açýklama, ruh halini ortaya koyuyor Maliye Bakaný'nýn... Türkiye'de milyonlarca insanýn gecekondularda yaþadýðýný, çöplüklerden yiyecek topladýklarýný ve yanýlmýyorsam 30 milyon nüfusun açlýk sýnýrýnýn altýnda olduðunu gözardý ederek daha çok çocuk doðurun diyen Tayyip Erdoðan'ýn istediði þeriata daha çok bekçi, daha çok taraftardýr... Aç insan sonuçta gidip "ekmek parasý" diyerek yobazlara teslim olacaktýr... Ersin Bey memleketin durumunu maddi yönden en iyi bilenlerden birisidir... Doðacak her çocuk bilmem kaç milyon borçla doðmaktadýr... Ve o çocuk belli bir yaþa geldiðinde de bir çanta, bir bavulla göç edecektir buralardan... Bunlarý biliyor, ancak bir hedef vardýr 'da "çok çocuk doðurun" çaðrýsý bugünlere gelinirken akýtýlacak kanlarýn, verilecek canlarýn gerekliliði içindi... Çaðrý yapanlar kendi çocuklarýný feda etmek istemediler taksim rüyasýna... Halkýn çocuklarý kurban edilmeliydi... Þimdi de nüfusumuzun 400 bin olabileceðini söyleyen Ersin Bey, daha da artmasýný istiyor. Aç, çýplak ve neticede her türlü suça açýk olmalarý önemli deðil. Kafa sayýsýna bakar dünya... CTP döneminde AB vatandaþý olacaklar diye buralara gelenlerin de dönmeye baþladýklarýný itiraf ediyor, ama gelenlerin gidenlerden daha fazla olduðunu söylemiyor... Sayýmý yaptýlar... Milyondan eksilen olduysa takviye nüfus hazýrdýr zaten... Maliye kasasýna takunyalý liralar... Yapýlan camilere de cemaat lazýmdýr. Nüfus sayýmýný vatandaþa sorduk... Kalay "Halký aldatmayý býraksýnlar" ( Haber ve fotoðraflar Mustafa Erkan)- Devlet Planlama Örgütü tarafýndan 4 Aralýk tarihinde Pazar gün gerçekleþtirilen "2011 Genel Nüfus ve Konut Sayýmý" için sokaða çýkma yasaðý Kýbrýs'ýn kuzeyindeki tüm yerleþim yerlerinde uygulandý. Sayým nedeniyle yollar sokaklar bomboþtu. "Nüfus ve Konut Sayýmý" soru formunda, "Adres, sayýmýn yapýldýðý yerin niteliði, konut özellikleri, hane halký ve misafir listesi, fert bilgilerine yönelik soru formu" bulunuyor. Daha önce ilki 1996, ikincisi de 2006 yýlýnda olmak üzere 2 kez nüfus sayýmý yapýldý. Üçüncüsü yapýlan nüfus sayýmýnýn öncesinde konuþma olanaðý bulduðumuz vatandaþlarýn, yapýlan sayýmda doðru, güvenilir bilgilere ulaþýlabileceði konusunda halkýmýz pek inançlý görünmüyor... Zehra Cengiz Dünyanýn hiçbir yerinde nüfusunu bilmeyen ülke yoktur. Giriþler, çýkýþlar, doðumlar, ölümler içiþleri, kaymakamlýk veya ilgili daireler tarafýndan tespit edilmiþtir. Yanlýþ bir þey varsa demek ki hükümet kurumlarý yanýltýyor Vatandaþý aldatýyor Vatandaþý aldatmayý býraksýnlar Kendi gerçek nüfusunu açýklasýn. Gerçek yerli açýklandýktan sonra iþçi, çalýþan veya kaçak durumunda olanlar için da gerekli önlem alýnsýn. Ekrem Acumsal Anlaþmalar sürdüðü için Birleþmiþ Milletler tarafýndan sayým isteniyor. Türkiye sayýmý istese da istemese da sayým yapýlarak nüfus tartýþmasýna nokta koymak isteniyor diye düþünüyorum.. Bana göre boþu boþuna bir emek ve masraf. Ayþe Pilli Saysa n'olacak,saymasa n'olacak Çýkacak sonuçlar bana çok inandýrýcý gelmiyor. Ben bir sigortalý olarak her ay sonu acaba ödenebilecek miyiz diye düþünürken bir da bu sayým iþi çýktý baþýmýza. Boþu boþuna para harcama, müsriflik. Oya Küsbeci 8 bin sayým görevlisi ve kontrolörün görev yaptýðý açýklandý. Bu iþgücü daha gerekli yerler için harcanabilirdi. Doðanlar, ölenler, ülkeye girenler, çýkanlar dikkate alýnýrsa zaten nüfus ortaya çýkar. Bu kadar emekten sonra bu sayým hangi amaca hizmet edecek bilemiyorum. Esas yerli nüfusunun açýklanacaðý kesin deðil. Gerçekleþtirilen bu sayým bana göre pek inandýrýcý deðil. ÝÇERÝSÝ DE MANDRA, DIÞARISI DA MANDRA Bir nüfus sayýmýný daha baþarýyla ve kavgasýz gürültüsüz atlatmýþ olmanýn gururunu yaþýyoruz. Bir gün öncesinden herkes alýþveriþini yapmýþtý zaten. Dün herkes evine çekildi, mangalýný yaktý ve sabýrla sayým memurlarýnýn gelmesini bekledi. Hiç kimse sayým memurlarýna "beni sayma" demedi. Hiç kimse "ben bu soruyu cevaplamam" da demedi. Hiç kimse sorun çýkarmadý. Ve hiç kimse Ýrsen Küçük'ün verdiði müjdeyi sevinçle karþýlamadý. Bu sonmuþ. Bundan sonraki sayým Allah kýsmet ederse eve kapatmadan yapýlacakmýþ Ýçerisi de "mandra", dýþarýsý da "mandra" olduktan sonra, ne fark eder ki Þükrü Erkunt En son 2006 yýlýnda yapýlan sayýmdan sonra artýk bilgisayara iþlenip yapýlacaðýný söyledilerdi. Fakat yine evlere kapatýlarak sayýldýk. Ýnsanlarýn eve kapatýlarak sayýlmasýna karþýyým. Ayrýca sayým sonuçlarýnýn doðru açýklanacaðý konusunda da endiþelerim var. Müzakere masasýnda tartýþýlan nüfus meselesinin göstermelik bir þekilde sonuçlandýrýlmasýnýn hedeflendiði de söylentiler arasýnda. Cevdet Yücekal Devlet ne yapmak istediðini bilmiyor. Arasta esnafý olarak benim en çok iþlediðim gün Pazar'dýr. Böyle bir günde bizi eve kapattýlar. Ýþe yarasa birþey deðil. Büyük paralar harcayarak yapýlan bu sayým iþinde gerekli gerçek verileri toplayabileceklerine inanmýyorum. Dolayýsýyla ne kadar kaçak iþgücü tespiti ve gerçek yerlilerin ne kadar olduðu açýklanamayacak. Ali Aþýk Ýnsanlarý zorunan evde tutmak dünyanýn hiçbir yerinde uygulanmayan bir sistem. Herkesin evine forum yollasýnlar, evsiz olanlara belli bir süre duyuru yaptýktan sonra önlem alsýnlar, bildirim yapmayanlara cezai müeyyide uygulanacaðýný bildirsinler. Beni saysa da, saymasa da, benim yerim birinci sýnýf vatandaþlarla doldurulacak! Hem paramýz yok derik, hem de büyük iþgücü ve para gerektiren iþlere girerek kendi kendimize veya devlete külfet çýkarýrýk. Ulus Afanyalý Analarýmýz, babalarýmýz ve gençlerimiz yani gerçek yerlilerimiz Kýbrýslýlar azýnlýk, dýþardan gelenler fazladýr. Biz azýnlýktayýz. Aslýnda bu sayýmdan vazgeçmek lazýmdý. Çünkü gerçek nüfus yapýsýný hiçbir zaman açýklayamayacaklar. Nüfus çeþitli entrikalarla kendi istedikleri duruma getirilmiþtir. Þimdi de hayvanlarý mandýralara kaparmýþ gibi kapatýp uyduruk bir sayým yapýyorlar. Ben sayýmý olumsuz görüyorum. Kalaycý Sessizliðin Sesi Mehmet Levent "KALABALIK" Bir zamanlar Ýrsen Küçük kendisine "Nüfusunuz kaç?" diye sorulduðu zaman, "Kalabalýk" yanýtýný vermiþti. Hem de yönettiði ülkenin nüfusunu bilmeyen baþbakan olarak tarihe geçmeyi göze alarak söylemiþti bunu. O gün bugündür, hep acý ile karýþýk ironik eleþtirilere hedef oldu Küçük'ün bu yanýtý. Çünkü hiçbir zaman "Nüfusunuz kaç?" sorusunun yanýtý olamadý. Hele hele bir baþbakanýn öyle bir soruya vereceði yanýt olarak kabul görmedi. Bana göre Ýrsen Küçük, Kuzey Kýbrýs'ýn nüfusunun en iyimser tahminle 800 binlere ulaþtýðýný biliyordu. Ama Türkiye'nin 37 yýldýr askeri ve sivil iþgal altýnda bulundurduðu Kuzey Kýbrýs'ta Kýbrýslýtürklere uyguladýðý asimilasyon politikasýný doðrulamasýndan ve tabii ki Ankara'nýn tepkisini çekmekten çekindiði için kafasýndaki rakamý telâffuz etmek yerine, manevra kabiliyetinin yüksek olabileceðine inandýðý "Kalabalýk" sözcüðünü kullanmayý tercih etti! Bunun, "Nüfusunuz kaç?" sorusuna bir yanýt olmayacaðýný bile bile. Sanýrým dün yapýlan nüfus sayýmý, en çok Ýrsen Küçük'ü rahatlatmýþtýr. Bugünden sonra, "Nüfusunuz kaç?" sorusuna muhatap olduðunda "Kalabalýk" þeklinde yanýt verip alay konusu olmayacak, göðsünü gere gere, sanki muzaffer bir kumandan edasýyla, "4 Aralýk 2011'deki sayým sonucuna göre nüfusumuz þu kadardýr" diyerek açýklanacak rakamý ortaya koyacaktýr. Ne var ki, söyleyeceði bu rakamýn da gerçeði yansýtacaðýna kendisi bile inanmayacak, bunun kendi kendini kandýrmak olduðunu, kendine bile itiraf edemeyecektir. 1996'daki nüfus sayýmýna göre, 200 bin 587 kiþiydik. 2006'daki sayýmda 256 bin 644 kiþi çýktýk. Yani nüfusumuz 10 yýlda 56 bin arttý. Beþ yýl geçti aradan. Þimdi 2011'deyiz. Ve dün itibarýyla bir kez daha mandradaki koyunlar gibi evlerimize kapatýlýp sayýldýk! Sonuç ne olursa olsun, 300 bin civarýnda açýklanacak bir rakamý aþmayacaðý geniþ kesimlerin tahmini olarak ortadadýr. Ve hiç kuþkusuz bu rakam da, daha öncekiler gibi gerçeði yansýtmaktan çok uzak olacaktýr. Bu, madalyonun bir yüzü. Öteki yüzünde ise, kimsenin inkâr edemeyeceði, kaçamayacaðý dehþet verici bir gerçek, okkalý bir þamar gibi inecektir iþgal rejiminin suratýna. O da, Kýbrýslýtürklerin taþ çatlasa en fazla 90 bini geçmediði gerçeðidir. Yani nüfusu diyelim ki 300 bin civarýnda açýklamak bile, rejimin çirkin yüzünü ve Kýbrýslýtürklerin nasýl azýnlýk durumuna düþürüldüðünü gizlemeye yetmeyecektir. Türkiye'nin buraya yýðdýðý nüfus, Kýbrýslýtürklerin sayýsýný en iyimser tahminle 9'a 10'a katlamýþ, bizi birbirimizi mumla arar duruma getirmiþtir. Sokakta gördüðümüz her 10 kiþiden ancak biri Kýbrýslýdýr. Bu nedenle iki Kýbrýslýnýn bir yerde karþýlaþmasý, büyük mutluluk ve sevinç vesilesi olmaktadýr. Rejim, þimdi bu nüfus sayýmýnýn yalan sonucunu pazarlamaya ve yutturmaya soyunacaktýr. Hele 7 BM görevlisine de gözlemcilik verip sözümona uluslararasý bir hava da yarattýktan sonra, artýk tut tutabilirsen bu yalaný! Galiba en doðrusunu Ýrsen Küçük söyleyebilir yine... "Kalabalýk"!

5 5 Aralýk 2011 Pazartesi 5 Erdoðan Baybars Þaziye nin Görüþü: Eeee Nasýl hissediyorsunuz kendinizi þimdi.? Adam yerine konup sayýlmak, gururunuzu okþadý deðil mi? Benim de SESSÝZLÝK SÜPERDÝ * Kýbrýs Cumhuriyeti'nden doðum belgesi alanlar 99 bini geçmiþ. - Hadi arkadaþlar biraz gayret lütfen 100 bini aþmamýz lazým. * Ýhtiyat Sandýðý'na personelin giriþ çýkýþýný denetlemek için yüz tarama sistemi kurulacakmýþ. - Sanki arabýn yaðý balý bolardý da, orasýna burasýna sürmeye baþladý. Ne gerek var böyle masraflara.. Hem boþuna kurulmuþ bir sistem. O kaytaranlar yüzsüzlerdir, onlarý nasýl tanýyacak. * Talat, yakýn zamanda çözüm beklemediðini tekrarlamýþ. - Öyle ikide birde söylemesine hiç gerek yok.. Millet de biliyor yakýnda çözüm olmadýðýný. O bize 10 yýl sonrasýný söylesin. Marifet uzaðý görmek. * Haluk Levent "Umarým KKTC baðýmsýz olma yolunda hýzla ilerleyecektir" demiþ. - Boþuna umma! Çok zor. Amin denecek dua deðil bu * 10 dakika karanlýkta oturma eylemi baþarýlý olamamýþ. - E bir tuhafsýnýz be arkadaþlar siz da Ne baþarýsý beklerdiniz yani sormasý ayýp.. Ne? Ýktidarýn aman çok korktum demesini mi? Ciddiyetinize yakýþmýyor bu akýllar! Ve trafik sorunu çözüldü gibi. Çok çok güzel bir gündü dün. Pýrýl pýrýl bir güneþ, masmavi bir gökyüzü vardý. Ohh.. Yan gel yat güneþe karþý! Tam Kýbrýslý'nýn sevdiði hava! Ama en güzeli; en, en, en güzeli sessizlikti. Hani buzdolabýnýn gürültüsüne alýþýrsýnýz da, aniden durunca bir sessizlik kaplar ya çevreyi. Hani kafanýz rahatlar, oh der ya bir an Öyle bir gündü iþte. O sessizlik içinde dolaþtým Maðusa'yý. Gözleri çapaklý, uyuyan bir güzeli andýrýyordu. Çevrede kimsecikler yoktu. Ama yine de kýrmýzýda durdum ve zevkini çýkardým! Ezan okunuyordu geçerken Merak ettim acaba camiye gelmek için izin alanlar oldu mu? Türkiye gazetelerinde ortak bir baþlýk: Haluk Levent Lefkoþa'da tutuklandý. Oh be, çok çok sevindim bu habere. Nihayet Lefkoþa'yý doðru yazmayý öðrendiler. Maðusa Kapýsý, fýrsatý bulur bulmaz gözlerini kapamýþ dinlenmeye çalýþan yorgun gece bekçileri gibiydi! Sokaklarda hiç polise rastlamadým ama gazeteciler görev baþýndaydý. Ýçinde insan olmayýnca en güzel manzara bile çok anlamsýz gibi gelebiliyor bazan. Ýbrahim e rastladým kapýsýnýn önünde.. Meydan boþtu.. Ne güzel kimsecikler yok dedim. Ne; baþka gün var? dedi.

6 Bilinmesi gereken Sezan Artun CEZA-Ý EHLÝYET GÜNLÜK Hayýrlýsý ile sayýldýk. Bir günlük "hapis" cezasý gibi oldu bütün topluma Ama olsun. Hayrýlý bir iþ için olunca katlanmak vacip olur! Ne de olsa Kuzey Kýbrýs'ta yaþayan insan sayýsý ortaya çýkacak. Karmaþa önlenecek. Nufusumuz sorulduðu zaman "her kafadan bir ses çýkma dönemi" tarih olacak. Kimisi 200, kimisi 300, kimisi bin, kimisi de "kalabalýk" demekten kurtulacak. Devlet, verileri toplayacak ve kuzeyde kelle sayýmýz belirlenmiþ olacak. Bu nufus verilerine dayanarak gelecek için planlamalar yapacak "Kaç okula, kaç hastaneye, ne kadar istihdama, nasýl bir altyapýya gereksinim var?"ýn planlarýný Doðrudan Selma Bolayýr Ekonomisi dibe vurmuþ.. Halkýna eðitim ve saðlýk hizmeti veremeyen bu devletin.. 4 Aralýk 2011 tarihinde yaptýrdýðý sayýmýn tek amacý.. Elini kolunu sallayarak adaya girenlerin sayýsýný belirlemek olmalýydý.. Neden? Bir ülkenin geliþmiþ veya az geliþmiþ olmasý... O ülkenin ekonomisi ile ilgilidir... Geliþmiþ, bir yerde kalkýnmýþ olan ülkeler zengin lerdir. Son iki yüzyýldýr; kalkýnmýþlýk artýk demografik yapý ile de ilgilendirilir oldu.. Örneðin deniyor ki; Demografik yapýsýný denetim altýna alarak modern döneme girmiþ geliþmiþ ülkeler.. Veya demografik yapýsýný denetim altýna alamamýþ.. Az geliþmiþ veya geliþmekte olan ülkeler... Nedir demografik yapýyý etkileyip demografik dönüþüm saðlayan? Yüksek doðum ve ölüm oranlarýnýn zaman içinde azalarak.. Düþük doðum ve ölüm oranlarýna ulaþmasýdýr. Kýbrýs ta, doðumlar ve ölümler kayýt altýnda olduðuna göre.. Ve de Kýbrýslýlar normalde bir veya iki doðum yaptýklarýna.. Ülkeye giriþ ve çýkýþlar da kayýt altýnda olduðuna göre... Basit bir çalýþma ve araþtýrma ile demografik dönüþüm olup olmadýðýný anlamak kolaydýr... Kolay olmayan veya oldurulmayan nedir?... Türkiye nin 1974 savaþýndan sonra... Cenevre Konvansiyonuna karþýn... Demografik yapýyý bozmak için, bilerek ve isteyerek buraya doldurduðu nüfustur.. Seçilmiþlerin deðil de TC elçisinin kararlarý ile gerçekleþen sýnýrsýz giriþlerle.. KKTC nin demografik yapýsý bozuldukça bozuldu, bozulacak.. Nüfus artýþ hýzý, kalkýnma saðlýklý yapma olanaðý kazanacak Bu yüzden bir günlük "eve kapatma"yý abartmayýn! Üstüne üstlük devlet büyüklerimiz, bizden bu bir günlük "eve kapatma" zorunluluðundan dolayý özür de diledi!. Devlet büyüklerinin tebadan özür dilemesi azbuçuk bir geliþme deðil. Ýþlerini ne kadar ciddi yaptýklarýnýn Vatandaþa ne kadar deðer verdiklerinin Hizmette ne kadar duyarlý olduklarýnýn Ve ola ki vatandaþa bir haksýzlýk yaptýklarý zaman, "özür dileme" eredemine sahip olduklarýný da gösterdiler Özür dilemek, hatayý kabul etmek, maðdurun gönlünü almak amaçlý. Her ne kadar toplumun maðdur olduðu önemli konular karþýsýnda "özür dileme" erdemi uygulanmazsa da bu bir baþlangýç olur. Bakýnýz, Erdoðan bile Dersim katliamlarýndan dolayý Kürtlerden DEMOGRAFÝK YAPI VE GELÝÞMÝÞLÝK hýzýndan yüksekse, ülke geliþimi geriler.. Baðýmlý olmamýz istendiði içindir bu uygulama.. Nedir nüfus artýþ hýzý ile yaþanan olumsuzluklar? Kýbrýs lýnýn her gün yaþadýðý traji komik hayatlar irdelendiðinde.. Olumsuzluklar gün gibi ortadadýr.. Ýþsizlik artar. Kalkýnma hýzý düþer.. Kiþi baþýna düþen milli gelir azalýr.. Onun için deðil midir ki yetkililer, durmadan milli gelir hakkýnda yalan yanlýþ beyanlar vermek gereðini duyarlar.. Daha? Üretmekten ziyade tüketim artar.. Göçler çoðalýr.. Ýnsanlar temel gereksinimlerini karþýlamakta zorlanýrlar.. Saðlýk ve eðitim hizmeti yetersiz hale gelir.. Çevre kirlenmesi artar.. Belediye hizmetleri zorlaþýr... Ama demografik yapýnýn bozulmasýnýn en büyük zararý demokrasiyedir.. Gidecek baþka vataný olmayan Kýbrýslýnýn iradesinin.. Buradaki yaþamlara, kültüre ve gerçeklere yabancý.. Tüm yatýrýmlarýný kendi ülkelerine yapan.. Ýstediði anda buradan kaçabilecek... Baþka bir coðrafyanýn ve kültürün insanlarýna... Bu iradeyi engelleme fýrsatý verilmesidir.. Nüfus hareketleri adanýn ekonomisini.. Halkýn hayat kalitesini ve demokrasiyi.. Saðlýk ve eðitim sistemini olumsuz yönde etkilediðine göre.. Dileyelim de... Onca masraflarla yapýlan bu sayým bize... Cenevre Konvansiyonuna karþýn Türkiye nin yaptýðý kanunsuzluklarý düzeltmek için uyduruk sonuçlar vermesin.. Veriler de yeni politikalar geliþtirmek amacýyla kullanýlsýn.. özür diledi. KTHY bilinçli bir politika ile kapatýlýp çalýþanlar kapý dýþarý edilirken Asgari ücret bir türlü güncellenemezken Ekonomisi bilmem ne kadar büyürken Milli gelir nereden nereye geldiði halde, toplumun bundaki payý verilmezken Bileþik faizlerin insanlarýn sýrtýna yüklediði külfete çare bulunmaz iken Trafik kazalarýndaki devlet kusurlarýnýn oluþturduðu acýlara her gün bir yenisi eklenirken Kýbrýslýtürklerin yok edilmesi için Ankara ile yapýlan iþbirliði, Kýbrýslýyý adým adým yok ederken Kýbrýslýtürklerin varlýðýnýn teminatý ve hakký olan Kýbrýs Cumhuriyeti haklarýnýnýn neden talep edilmediði konusundaki ihmal ve görev kötüye kullanýlýrken Kýbrýslýtürklerin ekonomik deðerlerini TC sermayesine peþkeþ çekme programý dahilinde Doða Kolejleri açýlýrken Herþey bitti de Ýlahiyatlar ile Ýmam Hatip Liseleri Toplumun temel eksikliði imiþ gibi gündeme oturtulurken Devlet bu ayýplarýný kabullenip neden özür dilemediðini soracak "yýkýcý marjinaller"e sakýn kanmayýn. Söyledikleri doðru da olsa þunu unutmayýn Toplumdaki bazý fertler Ceza-i ehliyete sahip deðildir. 10 yaþýndaki bir çocuðun suç iþleme hakký yok. Yani yaptýðý bir hatanýn veya verdiði bir zararýn hesabýný ondan soramazsýnýz. Kuzey'deki yönetimi, dünya kamuoyu, Birleþmiþ Milletler ve diðer uluslararasý kurumlar, devlet olarak tanýmýyor Bunun dýþýnda, kendisi "Devletim" diyor ama devlet olmak istediðinde deðil. Hani parasý? Hani halka dayanan iradeye sahip parlamentosu ve onun çýkardýðý hükümet? En yüksek makamda oturan zat, "Ma be arkadaþlar Meclise 50 kiþiyle de girsek, gene da istediðimizi yapamayýz." dememiþ miydi? Bir polisini ve itfaiyesini bile kontrolu altýna alamadý. Sýnýr kapýlarýndan girip çýkanlarýn hesabýný soramýyor Baþbakaný bile ilkokul çocuðuna sorulan "Harçlýðýn ne kadar?" sorusuna uysal uysal, ýkýla sýkýla "5-6 bin" diyebiliyor Bir Ýçiþleri Baklaný çýkar ve yasalara aykýrýlýðý ilan ediyor. Ülke yasalarýna aykýrý, ülkede bulunan kaçaklara, gayri hukuki, teminat veriyor: "Siz, yasalarý hiçe sayarak bu ülkede bulunuyorsunuz. Ama endiþe etmeyiniz. Size, diðer ülkelerin kaçaklara uyguladýðý, yakalayýp yargýlama ve cezalandýrma yöntemini uygulamayacaðýz. Hatta sizi kaçak olmaktan kurtarýp, yasal halde bulunma ile ödüllendireceðiz" diyebiliyor. Yani bu ülkede yasalara uyma gereðinin olmadýðýný ilan ediyor. Bütün bu icraatlar hangi yasal çerçeve altýnda bulunabilir? Býrakýnýz marjinaller bunun hesabýný sorsun Siz, kuzeydeki yönetimin bu gibi dil sürçme hatalarýnýn hesabýný sormayýnýz. Unutmayýnýz, "Ceza-i ehliyeti olmayan bir çocuk" Her neyi, nasýl yapsa "yeridir". "KADINLAR ARABA KULLANIRSA BAKÝRE KALMAZ" Suudi Arabistan, dünyada kadýnlarýn araba kullanmasýnýn yasak olduðu tek ülke. Saçma gelebilir ama ne yazýk ki böyle ve Suudi kadýnlar yýllardýr ve özellikle de son zamanlarda dini liderlerin fetvalarýyla getirilen bu yasaðý kýrmak için mücadele ediyor. Ama nafile, Suudi Arabistan'ýn en üst dini kurulunun imzaladýðý son fetvada "kadýnlarýn otomobil kullanmasý halinde fuhuþ, porno, homoseksüellik ve boþanmalar artar" deniliyor ve kadýnlara araba kullanma hakký verilirse 10 yýl içinde ülkede bakire kalmayacaðý, fuhuþ, porno, homoseksüellik ve boþanmanýn artacaðý öne sürülüyor. Kadýnlarýn araba kullandýðý ülkelerde "ahlaki çöküþün" yaþandýðý da özellikle vurgulanýyor fetvada. Libya'ya, Mýsýr'a "demokrasi" götürenler Suudi Arabistan'ýn bu gericiliðine toz kondurmuyor. Recep Tayyip Erdoðan'ýn AKP'sinin Türkiye'si, kadýnlara araba sürmeyi yasaklayan bir ülke ile iþbirliði içinde. Böyle bir ülke ile Suriye'ye "demokrasi" götürmeye hazýrlanýyor üstelik. Ne kadar da mide bulandýrýcý, deðil mi? SAYILMAYANLAR Dün saat 18.00'de sayým tamamlandýktan sonra pek çok vatandaþýmýz sayýlmadýðýndan þikayetçi oldu. Bunlarýn arasýnda tanýnmýþ avukatlarýmýzdan biri olan Mustafa Asena da vardý. Þikayetini ekranlarda dile getirdi. Kýzma Mustafam kýzma, bir eksik, bir fazla ne farkeder mi? BM GÖZLEMCÝLERÝ YANITLASIN 1918'de doðan ve 1972'de ölen bir vatandaþ KKTC vatandaþý sayýlabilir mi? Varsýn 'BM gözlemcileri' yanýt versin bu soruya da... NÜFUS KAYITLARI 'Çatoz'da doðanlarý Serdarlý'da, 'Karava'da doðanlarý 'Alsancak'ta, 'Afanya'da doðanlarý 'Gaziköy'de doðdular diye yazdýlar... Hatay'da doðanlarý da Lefkoþa'da diye yazdýlarsa þaþýlacak ne var? AFRÝKA'NIN BOÞLUÐU Sayým azizliðine uðrayan 'Afrika' dün çýkmadý. Millet 'Ankara' ile yetindi yalnýz. Tuzsuz fasulye, 'Afrika'sýz da toplum olmaz' Afrika'nýn boþluðunu kimse dolduramaz! 13. MAAÞ Memurlarýn 13. maaþýný casinolar ödeyecekmiþ. Allah ruletçilerimizi eksik etmesin baþýmýzdan! Týrnak... "Milli havayolu olmayan, sýnýrlý hava taþýmacýlýðýný yabancý þirketlerin yaptýðý bir baþka devlet her halde yoktur." Erçin ÞAHMARAN (StarKýbrýs) "Geçen hafta Kýbrýs'taydým, oturdum Girne'deki Simit Dünyasý'na laflýyorum saðla solla Nerelisin? Hatay'lýyým, Urfa'lýyým diyenler gýrla. Takýlýyorum efendilere "Bu Hatay dediðiniz yer Kýbrýs'ýn neresine düþüyor" diye. Hani trafik soldan akmasa, etrafta üç-beþ þerbetli Kýbrýs aksaný duyulmasa hakikaten Türkiye'de olduðunuzu düþüneceksiniz Ýþgal edilemeyen tek yer Kýbrýslý Türklerin ruhu-yüreði artýk. O da öylesine yorgun, öylesine örselenmiþ ki Ha pes etti ha edecek " Sinan DÝRLÝK (Yenidüzen) "Bu ülkenin temel sorunu kaçaklar ve kayýt dýþý ekonomidir... Kayýtlý þirketlerden ve vergi mükelleflerinden çok daha fazla kaçak çalýþan insan ve kaçak iþletme vardýr... Cennet iþte böyle olur... Havayý odun sobasýyla zehirleyebilirsiniz... Ama 'bu cennet ülkede' ekonomiyi kayýt altýna alamazsýnýz... Adý üstünde cennet... " Reþat AKAR (Kýbrýs) "Sayým yapýldýðýnda ülke nüfusunun kaçta kaçý yabancýdýr veya Kýbrýslý Türktür diye bir sonuç çýkacak mý? Çýkmayacak." Harun DENÝZKAN (Haberdar) Günün Kahramaný KARTAL HARMAN 'Kýbrýslý' gazetesi yazarlarýndan Kartal Harman ciddi bir tehdit ve saldýrý tehlikesiyle karþý karþýya kaldý. Gazete Halil Falyalý ve adamlarý tarafýndan baskýna uðradý. Polis olaya el koydu, baskýn yapanlarý tutukladý, kendilerine dava okudu. Ama ne yazýk basýna yapýlan bu saldýrý basýn örgütlerimiz tarafýndan kýnanmadý. Gazeteciler Birliði'nden bile hiçbir ses çýkmadý. Eðer saldýrýya uðrayan gazetecilerimize meslek kuruluþlarý bile arka çýkmazsa kim çýkacak? Bu gibi olaylar karþýsýnda sessiz kalmak saldýrganlarýn elini güçlendirir ve yeni hareketler için onlarý teþvik eder. Bir tek Atatürkçü Yaþam Derneði kýnadý olayý... Yazýk, çok yazýk...

7 5 Aralýk 2011 Pazartesi Baflýnýn Köþesi Dr. Dolgun Dalgýçoðlu SONUÇTAN BÝZE NE? (Ýstanbul)- Gazetemiz dün çýkmadý Çünkü öyle uygun gördü, düzen. Siz evlerinizde hapisken, binlerce sayým memuru dýþarýda gezecek Siz evde kitap televizyon bakarken, binlerce polis dýþarýya çýkanlarý yakalama avýna çýkacak. Onun için bizim gazete dün çýkmadý. Çünkü siz evde hapistiniz. Bizim gazete gibi, ekmek de çýkmadý. Fýrýncýlar, kahvehaneciler, her türlü bayiler Tavukçular, bahçeciler, kamyoncular... Makinistler, fotoðrafçýlar ve daha neler neler. Her þey gibi durdu onlar da. Çünkü siz evde hapistiniz. Çünkü siz 18'den sonra çýksanýz da gün bitmiþ olacaktý. Benim derdim yitip giden zamana deðil. Benim derdim, yabancýlarý (yerleþikleri ve yerleþikleþmek için gizlenenleri ) yasallaþtýrmak adýna bu topraklarýn sahiplerini eve hapsetmeleri. Nitekim bir gün önce konuþtuðum birkaç kiþi bu duruma çok öfkelendiklerini söylediler. Ve çoðu, "onlara kapýyý açmayacaðýz" dediler. "Ya yakalanýrsanýz?" sözüme, "Duymamak suç mu?" dediler.. Mantýklý geldi Sayým sonuçlarý nasýlsa hemen açýklanamayacak Týpký hikayede olduðu gibi Uzaylý, insanlarýn üremesini araþtýrmak için iki deneðe tatbikat yaptýrmýþ Tatbikat sonunda uzaylý deneklere sormuþ, "Nerede?" "9 ay 10 gün sonra" cevabýný alýnca da, "O zaman bu aceleniz neydi?" demiþ onlara. Neydi gerçekten Ne aceleleri vardý ki böyle palespandres sayým yaptýlar? Televizyonda iki yerleþik bir de Kýbrýslý vardý. "Hýk-mýk"tý program. Sunucularýn Kýbrýslý için, "ya bizim aleyhimize bir þey söylerse" sýkýntýsý içinde olduklarý belliydi hallerinden. Kýbrýslý ise "kendimi nasýl biraz daha öne çýkartýrým" hesaplarý yapýyordu. Ve Kýbrýslý hem sunuculara yaranmak hem dikkat çekebilmek için, "Tüm Kýbrýs'ta doðanlar Kýbrýs Cumhuriyeti vatandaþý olmalý" dedi. Demesiyle iki yerleþik sunucu bir gevþediler bir rahatladýlar ki sormayýn Mutluluklarý gözlerinden belliydi ve o anda eminim kendilerini Kýbrýs Cumhuriyeti vatandaþý sanmýþlardý. Egemen Baðýþ yine, "Gaz uçacak mý? Eðer binlerce yýldýr oradaysa gaz bir yere kaybolmuyor. Bana göre bu BM'nin barýþ çabalarýna açýk bir provokasyondur" diyerek döktürdü 1974 ve öncesinde Kýbrýs'ýn nüfusu toplan 700 binlerde idi. Bunun 120 bin kadarý ise Kýbrýslýtürktü Süratle Hem de çok süratle Öyle bir çoðaldý ki buraya taþýnanlar. Ve taþýnanlar o kadar çabuk çoðaldýlar ki Uzaylý aslýnda onlardan iki denek götürmeliydi test için ve görmeliydi gerçeði. Dünyada çoðalmakla Kýbrýs'ta çoðalmanýn farkýný Þaþýrmalýydý. Neyse Diyeceðim o ki Zaman bizim, yani Kýbrýslýtürklerin aleyhine dönmekte. Dün sayým yapýlmýþsa ve sayým sonuçlarý 9 ay 10 gün sonra açýklanacaksa ki öyledir. O gün yeni bir sayým daha yapmalýdýrlar, çünkü nüfus yine ikiye katlanacak. Ve artanlarýn çoðu da Kýbrýs topraðýnda doðanlar olacaktýr.. Sayýn Egemen Baðýþ Senin acelen olmayabilir Ama bizim ne vaktimiz, ne de tahammülümüz var. Dün sayým yapýldý Sonuç için ne derlerse desinler, hikayedir. "Soruþturma memurlarý" göreve hazýr Çevre Koruma Dairesi'nin Bakanlar Kurulu kararý ile atanan 16 soruþturma memuru için Yeniceköy Polis Okulu'nda verilen kurs tamamlandý. Soruþturma memurlarý aldýklarý kursta bir soruþturmayý baþlatýp dosyanýn mahkemeye gitme aþamasýndan, görgü tanýklarýný dinlemeye kadar geniþ ve kapsamlý bir eðitimden geçirildiler. Soruþturma memurlarý bundan böyle kesilecek cezalarý ödemeyenler hakkýnda soruþturma baþlatýp, dosya hazýrlayarak savcýlýða ve mahkemeye götürebilecek. KKTC'de ikamet edip güneyde okuyan Kýbrýslý Türklere burs yok KKTC'de ikamet edip Güney Kýbrýs'taki müzik akademisinde öðrenim görmekte olan bir Kýbrýslý Türk'ün burs baþvurusunun reddiyle ilgili dava, Rum Ýstinaf Mahkemesi'nce de reddedildi. Güney Kýbrýs'ta öðrenim gören Kýbrýslý Türk öðrenci, ve akademik yýllarý için Rum Eðitim Bakanlýðý'na burs baþvurusunda bulunmuþ ve baþvurusu, Güney Kýbrýs'ta ikamet Turizm Çevre ve Kültür Bakanlýðý'ndan verilen bilgiye göre, Polis Genel Müdürlüðü'ne baðlý Yeniceköy Polis Okulu'nda yapýlan diploma töreninde soruþturma memurlarýna diplomalarý Çevre Koruma Dairesi Müdürü Eþref Ünlüsoyer ve Polis Genel Müdürü Ýkinci Yardýmcýsý Erdal Emanet tarafýndan takdim edildi. Diploma töreninde bir de konuþma yapan Eþref Ünlüsoyer, öncelikle Polis Genel Müdürlüðü'ne, Polis Okulu Müdürü'ne ve Soruþturma Memurularý'na eðtim veren Polis Okulu mensuplarýna teþekkür etti. etmiyor oluþundan dolayý mahkeme tarafýndan reddedilince de konuyu, Ýstinaf Mahkemesi'nde temyize götürmüþtü. Fileleftheros gazetesi, "Ýþgal Bölgelerindeki Kýbrýslý Türklerin Burs Hakký Yok" baþlýðýyla aktardýðý haberinde, burs baþvurusuna ret kararýný temyize götüren Kýbrýslý Türk öðrenci ile annesinin, bu baþvurusunun, Ýstinaf Mahkemesi'ndeki 5 üye tarafýndan da oy birliðiyle reddedildiðini yazdý. ÇAVUÞOÐLU: BUGÜN AF ÇIKIYOR Ýçiþleri ve Yerel Yönetimler Bakaný Nazým Çavuþoðlu, ülke genelindeki Nüfus ve Konut Sayýmý'nýn saðlýklý bir þekilde yapýldýðýný açýkladý. Çavuþoðlu, TAK'a yaptýðý açýklamada, sayýmda 7 bin 500 sayým memuru ve bin 200 polisin görev yaptýðýný kaydederek, "Organizasyon mükemmel yapýldý" dedi. Çavuþoðlu, sayýmda bir týkanýklýk olmasý halinde sayým merkezlerinin anýnda müdahale ettiðini, þu ana kadar sayým memurlarýna yönelik bir nezaketsizlik yaþanmadýðýný söyledi. BM ve siyasi parti gözlemcilerinin de çalýþmalarýný sürdürdüklerini, herkesin sayýmýn çok baþarýlý olduðu konusunda mutabýk kaldýðýný ifade eden Çavuþoðlu, kaçaklar da dahil kimsenin sayýlmaktan sakýnmamasýný, bunun kaçaklarla ilgili bir sayým olmadýðýný, zaten yarýn (bugün) "muhaceret affi" konusunda hazýrlanan yasa tasarýsýnýn meclisten geçeceðini belirtti. Çavuþoðlu, tasarýnýn komiteden oy birliðiyle geçtiðini anýmsattý. KANSERE KARÞI FARKINDALIK- Kanser Hastalarýna Yardým Derneði katkýlarýyla düzenlenen Kansere Karþý Farkýndalýk ve Toplumu Bilinçlendirme Seminerleri dizisinin yedincisi, Temel Onkoloji Uzmaný Mine Çaðlar tarafýndan Dörtyol'da verildi. Kanser Hastalarýna Yardým Derneði'nin açýklamasýna göre, derneði tanýtýmý, amacý ve aktiviteleri hakkýnda bilgiler verilmesiyle baþlayan seminer, Temel Onkoloji Uzmaný Mine Çaðlar'ýn sunumu ile devam etti Düzenlenen seminer, bilinçlendirici broþürlerin daðýtýlmasý ile katýlýmcýlarýn soru ve cevaplarýnýn ardýndan son buldu. 7 GÖR DUY KONUÞ GÖR DUY KONUÞ ALO AFRÝKA HATTI HASTANELER ARASINDA ÝLETÝÞÝMSÝZLÝK... Ýskele'den arayan Hüseyin Miksi annesinin baþýna gelenleri anlattý ve þikayetçi oldu. "Ben bir vatandaþým. Adým Hüseyin Miksi. Þikayetim Dializ bölümüyle ilgili. Benim annem dializ hastasýdýr. Çok sevdiði bir doktoru vardýr. Devamlý ona gider. Lefkoþa'da da Maðusa'da da onun kontrolü altýndadýr. Geçenlerde doktora gitti yine. Lefkoþa'ya... Yatýrdýlar. Kelebek takmaya çalýþtýlar. Damarlarý zor bulunur. Bu arada acil hasta gelmiþ, onu býraktýlar acil hastaya gittiler. Kelebek de takamadýlar yani... Acil de kan almasý gerekli. Annem oradan çýktý Maðusa Hastanesi'ne gitti. Gönderdiler diyeyim daha iyi... Damarlarý zor bulunur ya... Delik deþik ettiler kendisini damarýný bulsunlar diye. Annem 80 yaþýnda kadýn. Kendini ifade edemez belki de... Ya da durumdan anlamaz. Lefkoþa'dan Maðusa'ya veya Maðusa'dan Lefkoþa'ya hastayý gönderdiklerinde bir telefon açýp veya iki satýrla durumu izah edemezler mi? Ne biçim bir anlayýþtýr bu?" DEVLET ARACILIKTAN DA KAZANIYOR... Çalýþma izni çýkarmak için müracaat eden ve ismini yazmamýzý istemeyen bir çalýþan, baþýndan geçenleri þikayet köþemize aktardý: "Ben çalýþma izniyle KKTC'de çalýþan birisiyim. Çalýþma izni alabilmek için bizi ilk önce tahlile gönderirler. Çýkan neticeye göre de gereken yapýlýr. Eskiden çalýþma izinleri için tahlil yapan laboratuvarlar vardý. Þimdi iþ deðiþti. Çalýþma izni için beni önce hastahaneye gönderdiler. Gittim. Durumu anlattým, bana tahlil için belge verildi. Orada bu belgeyi verdikten sonra tahlil için baþvurduðumda bana bir özel laboratuvarýn ismini verdiler. Benim oraya gitmem gerektiðini söylediler ve de benden 135 TL aldýlar. Burada hiçbir iþlem yaptýrmadýðýmý ve benden 135 TL aldýklarýný söyledim ve þikayetçi olduðumda, 'Sen laboratuvara git tahlilini yap, para falan ödemeyeceksin. Paraný biz laboratuvara ödeyeceðiz' dediler. Nasýl iþtir bu? Ben istediðim laboratuvara gidemem, onlar beni istedikleri laboratuvara gönderiyorlar. Ben anlamam bu iþleri... Ben kendim laboratuvara gidecek olsam ki geçmiþ tahlillerim öyle oldu, 60 TL verip neticeyi almýþtým. Þimdi 135 TL verdim. Aradaki fark 75 TL'dir. Demek ki devlet özel laboratuvarlara aracýlýk yapýyor. Bu aracýlýk neticesinde de laboratuvarýn aldýðý miktardan daha fazla bir miktar alýyor... Oysa devlet vatandaþlarýn giderlerini asgariye indirerek ve onlara güzel ve iyi hizmetler vererek devlet olur. Elektrik zamlarý, mazot zamlarý, sigorta, ihtiyat sandýðý yatýrýmlarýna yapýlan artýþlara þimdi bir de laboratuvar harcý eklendi... Devlet aracýlýktan da kazanmanýn yolunu buldu demek ki... Emeðimizin neredeyse tümünü elimizden almaya and içen bir devlet var karþýmýzda... Biz de içinde kýsýldýk bir kere... Ama herkesin bilmesi için bunu size anlattým..." BÝZÝM DUVAR SAYMADIM KAÇ YIL OLDU, MEMLEKETÝM ELLERÝN OLALI? Bizim Mandra Ersin Tatar'ýn "KKTC'nin büyümesi için nüfusun artmasý þarttýr. Dolayýsýyle eskiden olduðu gibi çok çocuklu ailelerin yaratýlmasý gerekir" þeklindeki sözleri vatandaþlar arasýnda hayretle karþýlanýr. Tatar'ýn bu sözleriyle Erdoðan'ýn önüne çýkan her Kýbrýslýtürk kadýnýna "4 çocuk yapýn" tavsiyesini hatýrlayan vatandaþlar, çocuklu ailelerin yaratýlmasýyla KKTC'nin nasýl büyüyeceðini anlamakta zorluk çektiklerini belirtirken, sokaktaki adam, "Sigorta emeklilerinin maaþlarýný bile ödemekten aciz bu devlet, çocuklarýn rýzkýný nasýl ödeyecek?" diye kendi kendine söylenir.

8 8 5 Aralýk 2011 Pazartesi Arada Bir Özgün Kutalmýþ Kime sordu? Türkiye'nin AB'den de sorumlu Bakaný ve Baþ Müzakereci Egemen Baðýþ son günlerde ýsrarla Türkiye'nin limanlarýný Kýbrýs Cumhuriyeti gemi ve uçaklarýna açmasý için AB ülkelerinin resmi Havayollarýnýn Ercan'a direkt uçuþ baþlatmasý yanýnda Ercan'dan kalkacak uçaklarýn da direkt olarak AB ülkeleri havaalanlarýna uçmasýna izin verilmesini istiyor. Bunu yapmakla AB ülkelerinin KKTC'ni tanýmamýþ olacaklarýný Tayvan'ý örnek göstererek iddia ediyor. Tayvan da tanýnmamýþ bir ülke olmasýna raðmen dünyanýn tüm ülkeleri ile ticari iliþkileri olduðunu ve dünya ülkelerinin Tayvan'ýn deniz ve hava limanlarýný kullandýklarýný, ayni þekilde Tayvan'dan giden gemi ve uçaklara da diðer ülkelere yaptýklarý muameleyi yaptýklarýný söylüyor. Ancak Egemen Baðýþ'ýn bunu söylerken unuttuðu veya göz ardý ettiði iki husus vardýr. Birincisi eski adý Milliyetçi Çin olan Tayvan bugünkü kýta Çin'in yerine tanýnýyordu ve tüm dünyada temsiliyeti vardý. Ne zaman ki Kýta Çin ekonomik ve askeri bir güç olarak dünya sahnesine çýktý, Tayvan'ý BM'den ve diðer kuruluþlardan atarak yerine Çin'i aldýlar. Tayvan'ýn yerini Çin almasýna karþýn ne BM'de ne de diðer uluslararasý kuruluþlarda Tayvan'ýn tanýnmamasý dýþýnda herhangibir baþka karar alýnmadý. Yani Tayvan dünyadan izole edilmedi. Ne de Tayvan Çin'in bir alt yönetimi olarak mahkûm edildi. Baðýþ'ýn göz ardý ettiði 2. ve en önemli husus da kendisi Kýbrýs Türkleri adýna ne hakla konuþmaktadýr? Üstelik BM gözetimde Federal bir Kýbrýs Cumhuriyeti kurulmasý için müzakereler devam ederken. Ayrýca Tayvan modeli, Türkiye'nin uydusu olan bir yapýyý Kýbrýs Türkleri istiyor mu? Ýstememeleri için çok haklý bir nedenleri de varken. Kýbrýs Cumhuriyeti Kýbrýslý Türklerin de kurucu ortaðý olduðu, uluslarasý alanda tanýnmýþ, AB üyesi bir devlettir. Kýbrýs Türkleri kurucu ortaðý olduðu devletlerindeki toplumsal haklarýna sahip çýkacaklarýna niye uluslararasý hukuk dýþýnda ne olduðu belli olmayan bir yapýda yaþamaya mahkûm olsunlar? Ýki lider arasýnda sürdürülen, iki toplumlu, iki bölgeli Federal Kýbrýs Cumhuriyeti kurulmasý konusundaki görüþmeler bir sonuç vermezse, Kýbrýs Türklerinin seçeneði Tayvan modeli deðil, Kýbrýs Cumhuriyeti'ndeki toplumsal haklarýnýn alýnmasý için uluslararasý bir mücadele baþlatmaktýr. Kýbrýs Türklerinin Kýbrýs Cumhuriyeti'ndeki haklarý uluslararasý Londra ve Zürih anlaþmalarýndan kaynaklanmaktadýr. Dolayýsý ile uluslararasý alanda Kýbrýslý Türkler'in Kýbrýs Cumhuriyeti'ndeki ortaklýk talepleri kabul görecektir. Refia Erosal TDP Kadýn Örgütü Baþkaný Toplumcu Demokrasi Partisi (TDP) Genel Baþkaný Mehmet Çakýcý, Kýbrýs Türk halkýnýn en önemli projesinin çözüm ve Avrupa Birliði (AB) olduðunu belirterek, "TDP olarak bizim de en önemli misyonumuz çözüm ve AB'dir. Bizler, çözümle birlikte en geç 14 yýl sonra, bir Kýbrýslý Türk'ün, AB'nin baþkaný olabileceði bir hayalin peþinde koþuyoruz" dedi. Kýbrýslý bir Rum'un altý ay sonra AB Dönem Baþkaný olacaðýný anýmsatan Çakýcý, "Çözüm halinde en geç 14 yýl içinde dönüþümlü baþkanlýk çerçevesinde bu kez sýra Kýbrýslý Türklere gelecektir. Tanýnmamýþ bir ülkeden, Kýbrýslý Türklerin AB'nin dönem baþkaný olacaðý bir düzen peþinde koþuyoruz" diye konuþtu. TDP açýklamasýna göre, TDP Kadýn Örgütü Lefkoþa Ýlçesi 1. Olaðan Kongresi geçtiðimiz gün Baþbakan Ýrsen Küçük, ülkede dün gerçekleþtirilen nüfus sayýmýnýn gayet sakin devam ettiðini, DPÖ müsteþarýna bundan sonra halký eve kapatmadan sayým yapýlabilmesi için önlem almalarýna dair kesin talimat verdiðini ve bunun için hazýrlýklarýn tamamlandýðýný söyledi. Baþbakan Küçük, eþi Gülin Küçük ve eþinin annesi, saat 11.00'de, Baþbakan'ýn evinde sayýldý. Gülin Küçük, basýn mensuplarýna çikolata aðýrlarken; sayým memurunun, sayýmda sorulacak özel sorular bulunduðunu belirtmesi üzerine, basýnýn talebi üzerine, sayým öncesinde Baþbakan açýklamasýný yaptý ve gazeteciler sayýmýn baþýnda görüntü de alarak ayrýldý. Küçük, KKTC'deki üçüncü nüfus sayýmýnýn yapýldýðýný, geçmiþte alýnan tedbirlerin kifayetli olmamasý dolayýsýyla insanlarýn bir kez daha eve kapatýlarak sayýldýklarýný ifade etti. Bu sayýmýn ülkenin bundan sonraki programlarý ve projeleri için gerekli olduðunu kaydeden gerçekleþtirildi. Lefkoþa Ýlçe Binasýnda, "Güçlü Demokrasiler, Güçlü Kadýn Katýlýmý ile Ayakta Durur" sloganýyla gerçekleþtirilen kongrede, Refia Erosal TDP Lefkoþa Ýlçesi Kadýn Örgütü Baþkanlýðýna getirildi. TDP Kadýn Örgütü Üyesi Mine Egemen'in açýlýþ konuþmasýyla baþlayan kongre, divanýn oluþumu, TDP Kadýn Örgütü Genel Baþkaný Seval Oyaltan, Genel Sekreter Esat Varoðlu ve Genel Baþkan Mehmet Çakýcý'nýn konuþmalarýyla devam etti. Kongre Baþkan ve Yönetim Kurulu seçimlerinin ardýndan sona erdi. Kongrede, Refia Erosal TDP Kadýn Örgütü Lefkoþa Ýlçe Baþkanlýðýna seçilirken, Yönetim Kurulu þu isimlerden oluþtu: "Canev Tuncerler, Hanife Tamgümüþ, Çise Atlas, Akile Özerenler, Sabiha Aktan, Tuðçe Denizgil." Gözlemci baþkan Durr: BM yetkilisi deðil, BM ile sözleþmeli KKTC'deki nüfus sayýmý için adamýza gelen, ancak özel bir þirket görevlileri olduðu halde Birleþmiþ Milletler tarafýndan görevlendirildikleri ileri sürülen nüfus sayým gözlemcileri sabah saatlerinden itibaren sayým memurlarýnýn görev yaptýðý evlere girerek, sayým merkezlerine giderek sayým iþlemlerini gözlemledi. Yanlarýnda tercümanlarla, görevli olduklarý bölgelerde çalýþmalarýný sürdüren gözlemciler girmek istedikleri hanelere girdiler. Nüfus sayýmýný gözlemlemek için KKTC'de bulunan gözlemcilere baþkanlýk eden, nüfus uzmaný Jean Michel Durr, Kuzey Kýbrýs'taki sayýmla ilgili kurum ve kuruluþlarla iþ birliði içerisinde çalýþtýklarýný ve her yere serbest giriþleri olduðunu ve istedikleri veriyi, diyaloðu rahatça ve özgürce gözlemleyebildiklerini söyledi. Durr, sayýmýn her zaman yapýlandan biraz farklý olsa da BM'nin tavsiyelerine uygun bir þekilde olduðunu da söyledi. BM iyi niyet misyonu için çalýþtýðýný kaydeden Durr, nüfus sayým iþlemlini gözlemlemek göreviyle KKTC'de bulunduðunu ve takým liderliði yaptýðýný söyledi. 7 gözlemcinin 2'sinin Lefkoþa, 1'er kiþinin de Girne, Gazimaðusa, Ýskele ve Güzelyurt'ta görev yaptýðýný kaydeden Durr, gözlemcilerin farklý yerlerde dolaþarak görevlerini yaptýklarýný kaydetti. Son günlerde sayýmla ilgili hazýrlýklarý gözlemlediklerini ifade eden Durr, dün de sayým iþlemini gözlemlediklerini, evlerde sayým iþlemi yapýlýrken gerçekleþen diyaloglarý takip ettiklerini söyledi. "SÖZLEÞMEMÝZ BM ÝYÝN NÝYET MÝSYONUYLA" Haklarýndaki iddialara da yanýt veren Durr, sözleþmelerinin BM iyi niyet misyonu ile olduðunu, baþka hiçbir baðlantýlarý olmadýðýný vurguladý. Durr, bir buçuk ay önce Kuzey Kýbrýs'a gelip burada bazý çalýþmalar yaptýðýný, Perþembe gününden beri burada olduðunu ifade ederek, Salý gününe kadar tüm ekibin burada olacaðýný söyledi. ÖZERSAY Kýsa bir süre Durr'a görevi sýrasýnda eþlik eden Cumhurbaþkaný Eroðlu'nun Özel Temsilcisi Kudret Özersay ise, BM'den gelen gözlemcilerin resmi BM görevlisi olmadýðý hatta KKTC hükümeti tarafýndan sözleþmeli olarak kiralandýðý yönündeki iddialarýn kesinlikle doðru olmadýðýný söyledi. Özersay, BM'nin Genel Sekreter Ban Ki Moon'un Cumhurbaþkaný'na verdiði söz çerçevesinde gözlemcilerin görevlendirildiðini ve bu kiþilerin BM iyi niyet misyonuna çalýþan nüfus uzmanlarý olduðunu, bunun bilinen bir gerçek olduðunu ve ortada olduðunu kaydetti. ÝRSEN KÜÇÜK: BUNDAN SONRA EVE KAPANMA YOK Baþbakan, sorularýn biraz teferruatlý olduðunu, sayýmda 20 haneye bir eleman ayrýldýðýný böylece saat 18.00'e kadar sayýmýn yetiþebileceðini, sayýmda 7 bin 500, 8 bin görevlinin yer aldýðýný belirtti. Baþbakan, sayýmýn hayýrlý olmasýný diledi. Baþbakan, bir soru üzerine, nüfusa göre planlamanýn sektörlerin geliþmesi, bölgesel olarak okul ve hastane ihtiyaçlarýnýn tespitinde ýþýk tutacaðýný; sayýmýn ve halkýn vereceði bilgilerin çok önemli olduðunu, bu arada verilecek bilgilerin sadece DPÖ bünyesinde kalacaðýný, herhangi bir kuruluþ veya bakanlýkla paylaþýlmayacaðýný söyledi. Baþbakan, "Toplanan bilgiler hiç bir þekilde DPÖ dýþýna çýkmayacak" dedi. Bütçenin yatýrým bütçesi ve cari bütçe diye ikiye ayrýldýðýný, yatýrým bütçelerinin Anavatan ile hazýrlandýðýný söyleyen Baþbakan, sayýmýn yatýrým bütçelerinin yansýmasýna olumlu katkýlarý olacaðýný belirtti. Kalem Yalçýn Okut SAYILDIK!.. Tiran (2)'yi ele alacaktýk ya bugün (dün); "Cennet, ya da Cehennem KaKaTeCe"nin Pazar günü sayým nedeniyle bizleri evlerimize hapsetmesi nedeniyle her þey alt-üst oldu. Bütün Avrupa'da, (ve de Güney Kýbrýs'ta da) nüfus sayýmlarý, normal hayat devam ederken; adeta insanlar yolda yürürken yapýlýr. Bizde ise, hâlâ Osmanlý Mantýðý ile, insanlar evlerine hapsediliyorlar ve öyle sayýlýyorlar! Bütün hayatýmýz ve programlarýmýz alt-üst oluyor "Eþþeksiniz", ve sayým günü "eþþekler gibi evde týkýlý kalacaksýnýz"dýr demekti bu "emrin" anlamý Asýl Tiran'lýk burada vardýr iþte: "Ben hükümetim, ben iktidarým; bana Biat edeceksiniz" söyleminde Bunu protesto anlamýnda, ben, sayým memurlarý geldikleri zaman kapýyý açmama kararýný almýþtým. Cumartesi akþamý Bektaþ Dostum Girne'ye gelmiþti. Birlikte Nilgün-Hüseyin dostlarýmýzýn balýk restoranýna gittik; bir küçük raký, harika mezeler ve taptaze balýk yiyip yarenlik ettikti Bektaþ Dostum beni eve býrakýp Lefkoþa'ya döndükten sonra, tam da oturup yazýmý yazmaya baþlamýþken geceyarýsýna doðru kapým çalýndý. Allah Allah, sayým memurlarý þimdiden sayýma mý baþladýlar, diye düþündüm. Kapýyý açtým ki, Resa idi. Dostum ve ev sahibim Resa Göçgün (Leymosun göçmenidirler ya, soyadlarý ordan geliyor ) Elinde en kalitelisinden (Sarý Zeybek) bir büyük þiþe raký, birkaç bira ve sigara "Yarýn hapisiz Yalçýn, biliyorsun deðil mi? Tedarikini yaptýn mý?" dedi. "Yoo " dedim. Al iþte, raký da burada, sigara da burada; buzun var mý, dök da içelim " Sabahýn geç saatlerine kadar sohbet ettik Resa'yla. Giderken de þöyle dedi: "Sabah kim erken kalkarsa kömürü o yakacak, tamam mý?" O benden daha genç ya, yine o daha erken kalktý kömürü yaktý ve aþaðýya inip kapýmý týklattý. Ben sayým memurlarý geldi düþüncesiyle kapýyý açmadým. Sonra baðýrdý. "Ma daha uyun be!.." "Geliyorum" dedim ve hazýrlanýp yukarýya çýktým. Býldýrcýnlar, biftekler, hellimcikler, salatalar vs her þey hazýrdý. Bir yandan piþirir, bir yandan da yerken Resa o her zamanki esprilerini patlatýyordu: "Bugün kesin binlerce kuzu ve binlerce danacýk kesilmiþtir; çünkü herkes mangal yakýyordur." Babasý Ozi (Osman Çavuþ) da baþýný sallayarak onaylýyordu. Ozi (Osman Çavuþ) Baf ve Leymosun'un sayýlý Çavuþlarýndandý. Þimdilerde felç geçirdi. Oysa ne kadar hayat dolu bir insandý Bahçesinde beni, Bektaþ'ý, Av. Þefik Par'ý, Av. Hasan Nidai ve Av. Aytekin Musa'yý, tiyatrodan Erol'u -ve þu anda adlarý aklýma gelmeyen- daha kimleri kimleri davet edip az yedirip içirmemiþti... Dediðim gibi, hayat dolu bir insandý Felek utansýn Derken kapý zili çaldý. Anladýk; sayým memurlarý gelmiþ. Ön tarafa geçtik. Resa sorularý yanýtlamaya baþladý. Ne kadar çok soru öyle; ve ne kadar çok ayrýntý Gelen sayým görevlisi sempatik bir adamdý. Kaným ýsýndý derler ya, öyle oldu ve ben ki sayýlmamak için kapýyý açmamaya karar vermiþtim; o sayým görevlisinin samimi ve içten tavýrlarý karþýsýnda çözülüverdim ve kendimi saydýrdým. Resa, yine bir öngörüde bulundu, ve "bakýn göreceksiniz, bu sayým sonuçlarý sonucunda nüfusumuz 325 bin ile 350 bin arasýnda çýkacaktýr" dedi. Çünkü AB'ye göre nüfusumuz okadarcýkmýþ Göreceðiz

9 5 Aralýk 2011 Pazartesi Tünel ALINTI WILLY BRANDT NERE, TAYYÝP ERDOÐAN NERE Dersim soykýrýmý üzerinde siyasal rant saðlamaya çalýþmak vicdansýzlýktýr. AKP'nin geçmiþle yüzleþmek gibi bir derdi olsaydý, aðzýndan çýkan özre (!) anlam yükleyecek tutum takýnýrdý. Hem tarihle yüzleþmek adýna "Dersim'den özür diliyorum" diyeceksin, hem de Kürt sorununda þiddet ve savaþ politikalarýný iþleterek, terör estireceksin. Seyid Rýza'nýn idama giderken son sözlerini anýmsatacaksýn ancak ayný Seyid Rýza ve yoldaþlarýnýn mezar yerlerini söylemeyeceksin! Alay edercesine "belge" diye herkesin bildiklerini açýklayacaksýn; Genelkurmay arþivlerini kapalý tutacaksýn! Willy Brandt, Almanya Baþbakaný olarak 1970 yýlýnda gittiði Polonya'da insanlýk anýtý önünde diz çökerek özür dilemiþti. Tayyip Erdoðan'ýn yaptýðýnýn aksine, "Soykýrýmý Hitler'in partisi yaptý, beni ilgilendirmez" gibi kaçamaklara da sýðýnmamýþtý. FERHAT TUNÇ (bianet.org) DÝPNOT Ýngiltere'deki Keele Üniversitesi'nde 71 öðrenci üzerinde yapýlan araþtýrma, küfretmenin sýkýntýyý azalttýðýný ortaya koydu. BU YÜZDENDÝR KÝ, BÝR ÖMÜRDÜR ÝZÝNDEYÝZ ARÞÝV TARÝH 9 KASIM 2010 Amerika ve Avrupa'da hekimlik mesleðinden men edilen Dr. Charles Canver'i YDÜ Hastanesi'nde Suat Günsel'in çalýþtýrma ýsrarýna tüm tabip örgütlerimiz isyan etti... Gözden kaçmayanlar... NÜFUSUN KADAR DEÐÝL, NÜFUZUN KADAR KONUÞ Nüfus sayýmýnýn hayýrlý olmasýný dileyen ve nüfusa göre planlama yapacaklarýný iddia eden siyasiler rüya görüyor herhalde. Nüfusa göre planlama yapabilmek için nüfuz lazým baylar. O da sizde yok. Nüfuzun olmayýnca istediðin kadar nüfus sayýmý yap. O sayýmda okula veya hastaneye ihtiyaç olduðu ortaya çýkar, gerçek nüfuz sahipleri kalkar cami yapar. Nüfusun kadar deðil, nüfuzun kadar konuþacaksýn daima ÝNCÝR ÇEKÝRDEÐÝ "Çöken bir kulübe kim girmek ister. Biz AB'yi deðerler birliði görüyoruz" Ali BABACAN (TC Baþbakan Yardýmcýsý) VÝRGÜL... "BORCUN VAR MI" DÝYE SORAN YOK "Evde klima var mý?" Var. Hem elektrik parasýndan þikayet ediyorsunuz, hem klimayla ýsýnýyorsunuz ha Araba var mý? Var. Kaç tane? Üç tane. Bir araba annenin, bir araba babanýn, bir araba da çocuðun. Hem pahalýlýktan þikayet, hem de bir eve üç araba ha Nüfus sayýmýnda bunlar soruldu ama nedense "borcun var mý, yok mu" diye sorulmadý. Bu sayým sonuçlarý neye yarayacak anladýnýz mý þimdi? "Kýbrýs Türk halký Ulu Önder Atatürk'ün gösterdiði hedefe yürümekten hiçbir zaman geri durmadý." Ýrsen KÜÇÜK (Baþbakan) Ýnsanýn midesi bulanýyor: Suriye'ye demokrasi ve özgürlük getireceklermiþ, kadýnlarý araba kullandý diye kýrbaçlayan insan altý yaratýklarla birlikte; tabiî, süper haydutun direktifiyle, onun bölgedeki kalýcý kahyasý olma hevesiyle. AKP 'insan' nosyonunun çok uzaðýnda; insanlarý ancak dinleri, mezhepleri, kabileleri, cinsiyetleri temelinde algýlayýp deðerlendiriyorlar; 'insan' kendi baþýna bir deðer deðil gözlerinde: Referanslarý insan-dýþýndan. Her fýrsatta tekrarlamýyor mu ki baþbakan, "yaratýlaný severiz, yaratandan ötürü" diye, þecaat arzederken sirkatin söylemek misali: Sevgisini 'yaratan'a endeksleyen, aslýnda, iþine geldiðinde ben 9 Posta... Posta... Posta... Posta... Posta... Posta... yaratýlaný döverim, hatta katlederim de yine 'yaratandan ötürü' deme vizesi çýkartmaktadýr kendisine. Kendi halkýna silah doðrultan bir rejim karþýsýnda sessiz kalamazlarmýþ, sanki Esad sülalesi ilk defa katil oluyormuþ gibi; kendi halkýný yüz binlerle katleden Sudanlý katili "Müslüman soykýrým yapmaz" diyerek aklayýp baðrýna basan kendileri deðilmiþ gibi; öldürülen PKK'lý/PKK'lý diye öldürülenler bini bulmuþken, bunu yeterli bulmayýp eski ordu yetersizdi, þimdi biz daha fazlasýný öldüreceðiz diyen kendileri deðilmiþ gibi. Kendi halkýný öldürüp de "onlar zaten teröristti" demeyen despot gördünüz mü? 'Terörle mücadele', Engizisyon'dur: Engizisyon, insanlarý somut fiilleri Memleketimden manzaralar "Sudanlý katili 'Müslüman soykýrým yapmaz' diyerek baðrýna basan kendileri deðilmiþ gibi " KARÝKATÜR / Serhan Gazioðlu üzerinden deðil, ruhlarýný þeytana satýp satmadýklarýna göre yargýlar.( ) Ýyi besili liberal demokratlarýn geliþtirdiði 'ileri engizisyon' kuramýna göre, kiþi ruhunu þeytana satmýþ olmasa bile, þeytan çaktýrmadan onun ruhuna sýzmýþ olabilir; mesela Ergenekon, öyle bir terör örgütüdür ki, üyesi olup da üye olduðunu bilmeyenler vardýr; ama, neyse ki ülkemizde artýk bir Taraf ve tarafgil taifesi vardýr ve bu burnu hassas kahramanlar 'bilmeden üye' teröristleri bulup ortaya çýkartýrlar. Bugün Türkiye'de tam bir devlet terörü uygulanmaktadýr: Ýnsanlar, o güne kadar suç addedilmeyen, hatta - Öcalan'ýn avukatlarýnýn 'kurye'likleri konusunda olduðu gibi- doðrudan doðruya devletin telkin, teþvik ve müzaheretiyle gerçekleþtiregeldikleri fiillerden dolayý birden bire suçlu durumuna düþürülüp tutuklanmakta, maddî ve manevî zulme uðratýlmaktadýr. Bu, devletin haydutlaþmasýdýr; kendi vatandaþýný rehin alýp, pazarlýkta bir koz olarak kullanmaya tevessül etmesidir.( ) Dün suç olmayan fiilinden dolayý bugün insanýn baþýna bela geliyorsa, bugün suç olmayan bir fiilinden dolayý da yarýn baþýna pekala bir bela gelebilecek demektir. Hangi fiilinin yarýn suç addedileceðini bugünden bilmesine imkan olmadýðýna göre, insanlar hiç yokmuþ, ölüymüþ gibi yapmaya yönelecek, söyleyeceðini söyleyemez, yazacaðýný yazamaz hale gelmiþ olacak; AKP iktidarýnýn hedeflediði de zaten budur. AKP iktidarý bilmelidir ki, 'terörle mücadele' terörünü uygulamada fevkalade baþarýlý olsa da, sivil/ silahsýz siyaseti en zalimane þekilde cezalandýrmakla, silahlý güce sahip olan ve/veya silahlara hükmedebileceðini düþündüklerini muhatap alacaðýný göstermekle, silahlanmayý teþvik etmiþ, dökülen kanýn da baþ sorumlusu hâline gelmiþ olmaktadýr. ( ) (Bu yazý KADÝR CANGIZBAY'ýn 3/12/2011 tarihli "Birgün"de yayýmlanan "Ýleri engizisyon" baþlýklý yazýsýndan kýsaltýlmýþtýr )

10 10 5 Aralýk 2011 Pazartesi GÜNEY KIBRIS.. Baraka'nýn Lokmacý'daki dayanýþma kermesi çok renkli geçti (Haber ve Fotoðraflar Mustafa Erkan)- Baraka Kültür Merkezi, 3 Aralýk Cumartesi günü saatleri arasýnda, Lokmacý meydanýnda kermes düzenledi. On yýldýr kendi olanaklarýyla kültürel faaliyetler yapmakta olan, müzik, tiyatro, sinema, dergi alanlarýnda pek çok üretime imza atan Baraka Kültür Merkezi, üretimlerini halkla buluþturarak etkinliklerine maddi olanak saðlamak amacýyla festival tadýnda bir kermes yaptý. Kermeste, Kýbrýs'a özgü yiyecek ve içecekler, derneðin üretimi olan dergiler, kitaplar, orijinal müzik ve belgesel cd'ler, çeþitli ev eþyalarý, el yapýmý çantalar gibi pek çok malzeme uygun fiyata satýþa sunuldu. Çocuklar için yüz boyama ve benzeri eðlenceli aktivitelerin de yapýldýðý etkinlikte, Baraka müzik topluluklarý Soluk ve Sol Anahtarý da konser verdi. Gerek kendi besteleri ve bilinmeyen Kýbrýs þarkýlarýný ortaya çýkarmalarý gerekse dünya müziklerine yaptýklarý yorumlarla adýný duyuran Sol Anahtarý, sevenleriyle Baraka kermesinde buluþtu. Ayrýca, bu güne deðin ondan fazla oyun sahneleyen, geçen yýl "Ermiþliðin Ezgisi" adlý Kýbrýs oyunu ile binden fazla seyirciye ulaþan Baraka Tiyatro Ekibi oyuncularý da doðaçlama gösteriler yaptýlar. SADECE 12. PARSELDEN 450 MÝLYAR DOLAR Houston Üniversitesi Cullen Engineering College'in Kýbrýslý Rum Öðretim Görevlisi Mihalis Ýkonomidis, Güney Kýbrýs'ýn ilan ettiði Münhasýr Ekonomik Bölgesi'ndeki sadece 12. Parselden 450 milyar dolar saðlanmasýnýn mümkün olduðunu söyledi. Ýkonomidis, Politis gazetesine verdiði söyleþide, doðalgaza iliþkin paralarýn "Kýbrýs" toplumuna yayýlmasýyla, kiþi baþýna düþen gelirin çift katýna daha sonra dört katýna çýkacaðýný ileri sürdü. Noble Energy'nin 12. Parsele iliþkin doðalgazý 3-9 trilyon ayak küp olarak tahmin ettiðine iliþkin soruya karþýlýk Ýkonomidis, kendisinin söz konusu yatak konusunda çok iyimser olduðunu, bazý kiþilerin 3 (yüzde 75 olasýlýk) ve 9 (yüzde 25 olasýlýk) trilyon ayak küpü az bir miktar olarak addettiðini ancak bu miktarýn tek baþýna, "Kýbrýs"ý enerji haritasýna koyabileceðini belirtti. Ýkonomidis, bugünkü fiyatlar temelinde en iyi durumda bu yataðýn 75 milyar dolar hasýlat getirmesinin de mümkün olduðunu ifade etti. Ýkonomidis, kendi tahminlerine göre 12. Parselde petrolün de bulunduðunu ve bunun 3.7 milyar varile dayandýðýný belirterek bu petrolün doðalgazdan daha deðerli olduðunu, kimsenin bundan bahsetmemesinin de kendisini þaþýrttýðýný söyledi. Ýkonomidis geçerli fiyatlar (varili 110 dolar) temelinde bu miktarýn "Kýbrýs"a 400 milyar dolar saðlamasýnýn da mümkün olduðunu belirtti. Bazýlarýnýn; doðalgazýn Avrupa'ya taþýnmasý için boru hattý döþenmesi bazýlarýnýn ise LNG'den (sývýlaþtýrýlmýþ doðalgaz) bahsetmesinin sorulmasý üzerine Ýkonomidis, bugün en iyi çözümün LNG olduðunu bunun doðalgazýn sývýlaþtýrýlacaðý ve ardýndan özel gemilerle piyasaya daðýtýlacaðý Vasiliko'ya bir terminal yapýlmasýný öngördüðünü söyledi. Boru hattý için 8-10 milyara (?) gereksinim olduðunu ifade eden Ýkonomidis, terminal için ise 5-6 milyarýn (?) gerekli olduðunu belirtti. ANASTASÝADÝS: DÝSÝ BAÞKANLIÐINA YENÝDEN ADAY OLACAÐIM DÝSÝ Baþkaný Nikos Anastasiadis, partinin gelecek yýlýn Mart ayýnda gerçekleþtirilecek kurultayýnda yeniden baþkanlýk için aday olacaðýný açýkladý. Kathimerini gazetesine demeç veren Anastasiadis, parti seçimiyle ilgili fazla detaya inmezken, ekonomik tedbirlerle ilgili olarak da, partisinin hükümetin hazýrlamýþ olduðu ekonomik tedbirlere onay verdiðini, ancak pakette radikal deðiþiklikler yapýlmazsa, paket aleyhinde oy vereceklerini söyledi. NORVEÇLÝLER GELÝYOR Norveç'teki bir danýþma evinde görevli temsilcilerin, Rum tarafýnýn ilan ettiði MEB'indeki diðer parsellerle ilgili çýkýlacak ikinci tur ihaleler esnasýnda verilecek olacak belgelere eþlik edecek sözleþmenin üzerinde çalýþýlmasýnda Rum Yönetiminin hukuk dairesine yardýmcý olmak için ünümüzdeki günlerde Güney Kýbrýs'a gelecekleri belirtildi. Daha önce açýklandýðý gibi, ikinci tur ihaleler sürecinin, tercihen araþtýrma sondajýnýn ilk sonuçlarýnýn akabinde; bu ayýn ortasýnda baþlayacaðýný anýmsatan gazete, sözleþmenin önemli olduðunu çünkü bunun; 12. parsel dýþýndaki parsellerle ilgilenecek þirketlerle yapýlacak müzakereler esnasýnda, Rum tarafýnýn "baþlangýç pozisyonuna" atýfta bulunacaðýný belirtti.

11 5 Aralýk 2011 Pazartesi DÜNYA... TÜRKÝYE... DÜNYA... TÜRKÝYE... Vedat Türkali: Daðdakiler de Öcalan da terörist deðil Diyarbakýr Askeri Cezaevi Gerçekleri Araþtýrma Sempozyumu'nda konuþan yazar Vedat Türkali, önemli mesajlar verdi. "PKK'liler de PKK Lideri Öcalan da terörist deðildir" diyen Türkali, "ABD ile Türkiye PKK'ye karþý tedbir alacaklarmýþ, ne yazar, bir çare bulamazlar. Halklara dayanan hareketleri bastýramazsýnýz" dedi. Bugüne kadar "terörizmin" iþe yarayacaðýna hiç inanmadýðýný söyleyen Türkali, "Ama Diyarbakýr Cezaevi binbaþýsý üç kurþunla vuruldu, bu konuyu yazýyorum, yazýnca mutlu oluyorum. Çünkü hak ettiði belaya kavuþtu" þeklinde konuþtu. Profesör Dr. Büþra Ersanlý ve yayýncý yazar Ragýp Zarakolu'nun tutuklanmasýna dikkat çekerek Ýçiþleri Bakaný'nýn Ersanlý için "gençliðinde komünist faaliyetleri var" þeklindeki açýklamasýný hatýrlatan Türkali, "Bakan suçludur, bu tavýr faþizmdir. Faþizm insanlýk suçu olarak tasdik edilmiþtir" dedi. BDP ile çeþitli sol parti ve organizasyonlarýn katýlýmý ile oluþturulan kongre hareketine deðinen Türkali, "BDP'nin yürüttüðü mücadeleye soldaki partiler destek veriyor, bundan çok mutluyum. Kürt hareketi yol gösteriyor" diye konuþtu.(özgürgündem) 11 GÜNEY KIBRIS.. GÜNEY KIBRIS.. GÜNEY KIBRIS.. Türkiye'den tazminat yerine su önerildi Türkiye'nin, Kýbrýs'taki mülkiyet sorununun tazminatlar veya iade yoluyla çözülmesi yerine, Kýbrýslý Rumlara Türkiye'den su getirilmesi önerisini gündeme getirdiði iddia edildi. Fileleftheros "Kýbrýslý Rumlarýn Mülkleri Yerine Bedava Su - Türk Fikri: Tazminatlar ve Ýade Yerine 'Su Sorunumuzu Çözecekler'" baþlýklarý altýnda verdiði haberinde, Türk diplomatlarýn son günlerde, yabancý devlet adamlarýyla temaslarý sýrasýnda, Kýbrýs'taki mülkiyet sorununu çözme yönünde yeni bir öneriyi gündeme getirmekte olduklarýný iddia etti. Gazete, Türk diplomatlarýn, Kýbrýs sorununun en zorlu baþlýklarýndan biri olan mülkiyet konusunu çözmenin yolunun, "Kýbrýslý Rumlarýn taþýnmaz mallarýna karþýlýk Türkiye'den bedava su verilmesi" olduðu görüþünü gündeme getirdiklerini öne sürdü. Habere göre, Kasým ayý baþlarýnda Ýstanbul'daki Fener Rum Patrikhanesini ziyaret eden ABD'deki Yunan derneklerinden "APEHA" yetkilileri, "Türkiye Dýþiþleri Bakanlýðý Kýbrýs Sorumlusu Kerim Uras"la görüþtü ve su konusu gündeme geldi. Kerim Uras'ýn Yunan heyete, Türkiye'nin KKTC'deki su sorununu çözmek için KKTC'ye borularla su götüreceðini, ayný yöntemin çok uzun yýllar Kýbrýslý Rumlarýn da su sorununa, KKTC'de bulunan ve "Türkiye tarafýndan tazmin edilecek" Kýbrýslý Rumlarýn taþýnmazlarý karþýlýðýnda çözüm teþkil edebileceðini söylediði Downer'den "mini konferans" baskýsý Kathimerini gazetesi, BM Genel Sekreteri'nin Kýbrýs Özel Danýþmaný Aleksander Downer'in, Kýbrýs sorununa iliþkin bir "mini konferans" gerçekleþtirilmesi yönünde Kýbrýs Rum tarafýna baský yaptýðýný iddia etti. Gazete, Downer'in "mini konferans" önerisinin, Kýbrýs Türk tarafý ve Eroðlu'nun bu yöndeki talebinin bir nebze de olsa karþýlanmasý amacýyla, Kýbrýs'taki taraflar ve garantör devletlerin katýlýmýyla, Kýbrýs sorununun sadece uluslararasý konularýnýn ele alýnacaðý bir toplantýyý öngördüðünü ileri sürdü. Habere göre Downer; mini konferansta durumun olumlu olmasý ve ilerleme saðlanmasý ileri sürüldü. Gazete ayrýca, Cumhurbaþkaný Derviþ Eroðlu'nun da Long Island'da gerçekleþtirilen üçlü görüþme öncesinde, müzakerelerde sunduðu bir belgede Türkiye'den su getirilmesi konusuna deðindiðini ve mülkiyet konusunu açýkça ifade etmese de, Kýbrýs'taki zorlu konulara çözüm olabileceðini ifade ettiðini savundu. BARROSO "KALICI SAPMALARI UNUTUN" Diðer yandan gazete, Eroðlu'nun Avrupa Komisyonu Baþkaný Jose Manuel Barroso'yla gerçekleþtirdiði görüþmede, AB normlarýndan kalýcý sapmalarýn olamayacaðý uyarýsýný aldýðýný iddia etti. Haberdeki iddiaya göre, Barroso, Eroðlu'na, Kýbrýs sorununun çözümünde AB normlarýndan kalýcý sapmalarýn söz konusu olamayacaðýný, bu sapmalarýn süresinin ne kadar olacaðýnýn tartýþýlmakta olduðunu söyledi. Kýbrýs sorununda varýlacak bir anlaþma sonrasýnda Kýbrýs'ýn AB'ye katýlýmýna iliþkin herhangi bir þeyin deðiþmesinin ve çözümden sonra oluþacak durumun üye devletlerin parlamentolarý tarafýndan onaylanmasýnýn söz konusu olmadýðýný belirten Barroso, çözümden sonra KKTC'nin AB'ye uyumunun ise, "Kýbrýs Türk oluþturucu devletçiðiyle deðil, merkezi federal hükümetle müzakere edilerek yapýlacaðýný" ifade etti. durumunda, BM Güvenlik Konseyi Daimi Üyeleri ve belki de AB'nin de katýlýmýyla konferansýn geniþletilmesini öngörüyor. Bu yöndeki ilk giriþim Downer ve Genel Sekreter Yardýmcýsý Lynn Pascoe tarafýndan liderlerin Greentree'deki görüþmelerinde gerçekleþtirilirken, Kasým sonlarýnda adaya dönen Downer, bu öneriyi yineledi. Gazete, Rum Yönetimi Baþkaný Dimitris Hristofyas'ýn Downer'e yanýtýnýn olumsuz yönde olduðunu ve bu tür bir öneriyi Eroðlu'na yapýlan müzakerelerde gündeme getirmemesi konusunda Downer'i uyardýðýný iddia etti. "Hristofyas zamana oynuyor" Wikileaks, dinleme ve takip sistemi geliþtiren 160 þirketi açýkladý "Gmail kullanan, bataða saplandý" Assange "Hanginiz iphone kullanýyor? Kaçýnýzýn Blackberry'si var? Kim Gmail kullanýyor? Hepiniz bataða saplanmýþ vaziyettesiniz" dedi WikiLeaks, Türkiye'nin de içinde olduðu 25 ülkede dinleme ve takip sistemleri geliþtiren ve hükümet, asker ve siyasilere satan 160'a yakýn þirketi açýkladý. Ýstanbul merkezli "Inforcept" adlý þirket, bu sistemleri yaptýklarýný doðruladý ve "Neþter yanlýþ ellerde öldürücü bir silah olabilir" diye kendini savundu. WikiLeaks'in son bombasýnda Hintli bir þirketin sattýðý uygulamalarla Türkiye'ye ait TURKSAT uydusundan milyonlarca konuþmanýn kaydedildiði ortaya çýktý. "Hanginiz iphone kullanýyor? Kaçýnýzýn Blackberry'si var? Kim Gmail kullanýyor? O zaman hepiniz bataða saplanmýþ vaziyettesiniz" Bu sözleri, 25 ülkede dinleme ve takip sistemleri geliþtirerek hükümet, asker ve siyasilere satan 160'a yakýn þirketi açýklayan WikiLeaks'in kurucusu Julian Assange, basýn mensuplarýna söyledi. WikiLeaks, bir yýl boyunca dünyayý takip eden, insanlarýn konuþmalarýný, yazýþmalarýný ve lokasyonlarýný takip eden ve 5 milyar dolarlýk bir piyasasý olan þirketlerin broþürlerini, sunumlarýný ve fiyat listelerini yayýnlayacaðýný açýkladý. Casus þirketlerin yüz milyonlarca insanýn telefonunu dinleyip, SMS mesajlarýný okuduðu ve internet trafiðini takip ettiði tahmin ediliyor. TÜRKSAT'TAN DÝNLÝYORLAR Hindistan'da yayýn yapan Hindu gazetesi tüyler ürpetici bir açýklamada bulundu. Shoghi þirketi hakkýnda "SCL-3412 uydusu, Intelsat, Eutelsat, Arabsat ve Turksat'ý kullanarak verilere ulaþabiliyor, bu uydulardan elde ettiði verileri kaydediyor. Uydularý takip edebiliyor, cep telefonlarýný ve stratejik askeri iletiþimi dinleyebiliyor" açýklamasý yapýldý. 'NEÞTER ÝYÝLEÞTÝRMEK ÝÇÝN DE ÖLDÜRMEK ÝÇÝN DE KULLANILABÝLÝR" Wikileaks yayýnlayacaðý belgeler arasýnda Türkiye'den de bir þirketin yer aldýðýný açýkladý. "Inforcept" adlý þirketin Gebze, Ümraniye ve Üsküdar'da þubeleri var. TÜBÝTAK ve "Intel" ile organik baðý olan Endersys Danýþmanlýk þirketi ile çalýþýyor. Þirketin yönetici kadrosundan Mübarek Tana, Birleþik Arap Emirlikleri'nde yayýmlanan National gazetesine yaptýklarý iþi açýkça anlatmýþ: "Bu bütün e-postalarý izleyebileceðiniz bir teknoloji. Bu yazýlýmlarý bir neþter gibi düþünün. Bir neþter hastayý iyileþtirmek için, hayat kurtarmak için kullanýlabilir fakat yanlýþ ellerde öldürücü bir silah olabilir". National gazetesine göre Inforcept'in müþterileri arasýnda hükümetler ve telekomünikasyon þirketleri yer alýyor, bu yazýlýmlar Inforcept'in müþterilerine yasal olarak casusluk imkaný saðlýyor ve onlarý kitleleri dinlemek için kullanmaya yönlendiriyor. (t24) Politis; müzakerelere iliþkin yorum haberinde, Kýbrýs Türk tarafý ve Türkiye'nin tutumunun samimi olup olmadýðý bir yana, Rum Yönetimi Baþkaný Dimitris Hristofyas'ýn "farklý açýklamalarda bulunarak zamana oynadýðýný" yazdý. Haberde, Greentree'de gerçekleþen üçlü zirvede hem Hristofyas hem de Eroðlu'nun, Ocak ayý sonunda yapýlmasý planlanan ikinci Greentree zirvesine kadar anlaþmazlýklarýn halledilebileceði taahhüdünde bulduklarý, ancak Hristofyas'ýn görüþmeden bir hafta sonra, AKEL Merkez Komitesi'nde "Kýbrýs sorununda hiçbir þeyin beklenmediðini" söylediði ifade edildi. Gazete, müzakere sürecinin her çýkmaza giriþinde ya da çökme tehlikesiyle karþý karþýya kalýndýðýnda Hristofyas'ýn "geri adým atarak zaman kazandýðýný", Hristofyas'ýn New York'ta da bunu yaptýðýný belirtirken; taraflarýn bugüne kadarki tüm uzlaþý noktalarýnýn "Annan Planý'na vardýðýný" iddia etti. Haberde, Hristofyas-Talat döneminde sürdürülen müzakerelerde, "ortak tezlerin yer aldýðý 30 uzlaþý belgesine ulaþýldýðý, bu 30 belgenin Eroðlu tarafýndan kabul gördüðü, ayrýca 7 uzlaþý belgesine daha ulaþýldýðý" iddia edilerek, üç yýllýk müzakereler sonucunda yeniden Annan Planý'na varýldýðý, oysa en baþtan Annan Planýnýn yeniden müzakeresinin yapýlabileceði yorumunda bulunuldu. Gazete, Downer'in en son açýklamasýnda "müzakerelerin baþarýsýzlýða uðramasý durumunda federasyon çözümüne yönelik çabalarýn da sonu olacaðýný" söylediðini de hatýrlattý. Sendikalarýn tepkisine karþý önlem Güney Kýbrýs'ta yaþanmakta olan ekonomik krizden çýkýlmasý için Hükümet tarafýndan hazýrlanan ve Cuma günü yapýlan toplantýyla Güney Kýbrýs'ýn tarihinde ilk kez, muhalefet ile Hükümet kanadý arasýnda uzlaþýya varýlan ekonomik tedbirler paketine sendikalardan yaðacak tepkilerin yatýþtýrýlmasý için, Maliye Bakaný Kikis Kazamias tarafýndan önlem alýndýðý bildirildi. Fileleftheros gazetesi "Tüm Sendikalar 'Tekmeliyor' " baþlýðýyla manþete çektiði haberinde, Baþkanlýk Sarayý'nda ekonomik tedbirlerle ilgili varýlan siyasi uzlaþýnýn sendikalarýn tepkisine neden olduðunu ve sendikalarýn, yarýn, grev yapýp yapmayacaklarýyla ilgili karar alacaklarýný yazdý. Gazete, sendikalarýn bu tepkisi üzerine Kazamias'ýn, sendikalarý yatýþtýrmak ve olasý büyük grevleri önlemek için dün açýklama yaparak, ekonomik krizle mücadelede iþçilerden yeniden katký payý alýnmayacaðýný ve sendikalarýn olmazsa olmazý olan vergi kaçakçýlýðýný önlemek için elinden geleni yapacaðýný söylediðini kaydetti. Kazamias, önlemlerin hayata geçirilmemesi ve AB Destek Mekanizmasý'na baþvurulmasý durumunda, 7 bin memurun iþten çýkarýlmasý tehlikesiyle karþý karþýya kalýnabileceði konusunda da uyarýda bulundu. Habere göre, ekonomik tedbirler paketine ilk tepki, Rum Saðcý Ýþçi Konfederasyonu'ndan (SEK) geldi. SEK, Baþkanlýðýn aldýðý tedbirlerin diyalog sonucu alýnmadýðýný ve "tepeden inme" bu tedbirlerden iþçilerin olumsuz etkileneceðini belirtti. Gazeteye göre Rum Solcu Ýþçi Sendikalarý Federasyonu da (PEO), sendikal harekete saldýrý yapýldýðý yorumunda bulundu. PEO Genel Sekreteri Pambis Kiritsis, siyasi güçlerin zenginlere daha hafif, yevmiyeli memurlara ise daha katý kesintiler yaptýðýný ifade etti. PARTÝLERDEN SENDÝKALARA ÇAÐRI Gazete devamla, Rum siyasi partilerin sendikalara, ekonomik tedbirleri anlayýþla karþýlamalarý ve sorumluluk göstermeleri çaðrýsýnda bulunduðunu yazdý. Habere göre, Baþkanlýkta Cuma günü yapýlan toplantýda varýlan uzlaþýdan duyduklarý memnuniyeti dile getiren partiler, varýlan bu uzlaþýnýn ekonomik darboðazdan çýkýlmasý adýna iyi bir baþlangýç olduðunu belirttiler.

12 12 5 Aralýk 2011 Pazartesi KÜLTÜR - SANAT Günün Manisi Kitap Dünyasý ÖZDEYÝÞLER TADIMLIK Damda gezer gargalar Gak gak diye gagalar Þu zamane gýzlarý Adamý derde gollar Ölü Ruhlar Ormaný Jean Christophe Grange DOÐAN KÝTAPÇILIK "Eskiden bir ülkeye karþý savaþmak için asker aranýrdý. Bugün, askerleri savaþtýrmak için ülke aranýyor." Montesquieu Sevgimizin tam bu saatinde duta çýkardý kirpiler leylak düþtüðü mevsim Kuzguncuðun saçlarýna Yanýna girince senbeyazdý gece. Çocuk aðzýnda kadýn sözleri. Omuzlarýn iki yunus kürekte. Erdal Alova "Sevgi dönümü" adlý þiirinden Lefkoþa Müzik Derneði Yücel Köseoðlu anýsýna Türk Sanat Müziði Konseri veriyor "GÖNÜL BAHÇESÝ" n Nihavend ve Rast makamlarýndan seçilen eserlerin seslendirileceði konserde Türk sanat müziðinin deneyimli ses sanatçýsý Küçük Aysel de sahne alacak. Konser halka açýk olacak. Lefkoþa Müzik Derneði 6 Aralýk Salý akþamý, kýsa bir süre önce yaþama veda eden tiyatro sanatçýsý Yücel Köseoðlu anýsýna halka açýk Türk sanat müziði konseri veriyor. Þef Aydýn Hikmet'in yöneteceði ve Lefkoþa Atatürk Kültür Merkezi'nde saat 20.00'de baþlayacak olan Gönül Bahçesi adlý konseri Meryem Lif sunacak. Nihavend ve Rast makamlarýnýn seçme eserlerinden derlenen konserde ayrýca, Kýbrýs'ýn deneyimli Türk sanat müziði sanatçýsý Aysel Karyaðdý (Küçük Aysel) da sahne alarak, kendi bestesinin yanýsýra seselendireceði eserlerle Yücel Köseoðlu'nun anýsýna düzenlenen geceye katký koyacak. Lefkoþa Müzik Derneði Baþkaný Hasan Akar, kýsa bir süre önce kurulan derneðin koro ve saz elemanlarýnýn kýsa ama yoðun bir çalýþma dönemi geçirerek konsere hazýrlandýðýný ve bu ilk konseri de merhum tiyatro sanatçýsý Yücel Köseoðlu'nun anýsýna ithaf etmeyi düþündüklerini belirtti. Akar, ülke sahne sanatýna, Kýbrýs Türk halkýnýn varoluþ mücadelesi verdiði yýllardan bu yana, büyük emekler harcayarak önemli katkýlarda bulunan Köseoðlu'nun, kültür ve sanat alanýnda birçok genç kuþaða örnek ve teþvik edici olduðunu belirterek "Konserde Gönül Bahçemizden derlediðimiz en güzel naðmeleri Yücel Köseoðlu'na göndereceðiz. O'nu anmak bizlerin vefa borcudur" dedi. "ADAMIZI ÇÖPTEN UZAK TUTALIM" RESÝM YARIÞMASININ SONUÇLARI BELLÝ OLDU n Ödül alan resimler 7 ile 9 Aralýk tarihleri arasýnda, Atatürk Kültür Merkezinde sergilenecek. Turizm Çevre ve Kültür Bakanlýðý ile Milli Eðitim Gençlik ve Spor Bakanlýðý iþbirliði çerçevesinde, Avrupa Birliði'nin finanse ettiði katý atýk yönetimi projesi içinde halký bilinçlendirmek amacýyla "Adamýzý Çöpten Uzak Tutalým" sloganý adý altýnda düzenlenen resim yarýþmasýnýn ödülleri Çarþamba günü veriliyor. Turizm Çevre ve Kültür Bakanlýðý'ndan verilen bilgiye göre, Çevre Koruma Dairesi ile Ýlköðretim Dairesi iþbirliðinde gerçekleþtirilen, 27 pilot ilkokulda 5. Sýnýf öðrencilerinin yer aldýðý resim yarýþmasýnýn ödül töreni ve sergi açýlýþý, 7 Aralýk Çarþamba günü saat 15:00'de Atatürk Kültür Merkezinde gerçekleþecek. BÝROL PAKALINLAR'IN "LAL OLDU DÝLLERÝM YÜREÐÝM SÖYLER" ADLI KÝTABI YAYIMLADI Emekli tarih öðretmeni, gazeteci-yazar Birol Pakalýnlar'ýn, "Lal Oldu Dillerim Yüreðim Söyler" adlý kitabý yayýmlandý. Tarih ve sosyal konularda kitaplarý bulunan Pakalýnlar, yayýnlanan 6. kitabýnda, çeþitli konularda yazdýðý, kendi ifadesiyle "özel olmayan" þiirlerini toplayarak okurlarýyla paylaþtý. Sinemalarda Bugün-bu gece Lefkoþa Mýsýrlýzade Galeria Arthur Christmas 3 D ( Cuma- Cumartesi 23.00) 1. salon The Twilight Saga... ( Cuma- Cumartesi 23.00) 2. salon Muhtar Yusuf Galleria Dedemin Ýnsanlarý ( Cuma- Cumartesi 23.00) Anadolu Kartallarý ( Cuma- Cumartesi 23.00) 2. salon Girne Kurþunkalem Edebiyat dergisi yazarlarý ile Sanatçý ve Yazarlar Birliði gece düzenledi "Kadýn ve Þiddet" irdelendi (Haber ve Fotoðraflar Mustafa Erkan)- Sanatçý ve Yazarlar Birliði ile Ýzmirde yayýnlanan Kurþunkalem Edebiyat Dergisi yazarlarý ortak "Kadýn ve Þiddet" konulu bir etkinlik düzenlendi. Lefkoþa Naci Talat Vakfý Barýþ ve Dostluk Evi'nde 1Aralýk Perþembe akþamý düzenlenen etkinlikte ilk olarak "Kadýn ve Þiddet " konulu panel gerçekleþtirildi.yirmi dakikalýk bir konuþmada 'kadýn ve þiddet', Nevzat Süer Sezgin tarafýndan irdelendi. Daha sonra þiir dinletisi gerçekleþtirildi. Sanatçý ve Yazarlar Birliði ile Ýzmirde yayýnlanan Kurþunkalem Edebiyat Dergisi yazarlarýnýn gerçekleþtirdiði þiir dinletisinde yerli þairlerimizden Neþe Yaþýn, Senem Gökel ve konuk yazar ve þairlerden Bahri Karaduman, Elgiz Pamir, Emel Çevikcan, Zübeyde Seven Turan þiirler okudu. Girne GAÜ Galeria Sinema KAPALI Maðusa Maðusa Galeria The Twilight Saga... ( Cuma-Cumartesi) 1. salon Ölümsüzler (3D) ( Cuma- Cumartesi 23.20) 2. salon

13 5 Aralýk 2011 Pazartesi KTOEÖS'ten grev ve eylemlere devam Kýbrýs Türk Orta Eðitim Öðretmenler Sendikasý (KTOEÖS), Haspolat Meslek Lisesi'nde ilahiyat alaný açýlmasýna karþý baþlattýðý grev ve eylemlerine bugün de devam edecek. Sendika, bugün, Haspolat Meslek Lisesi ve 20 Temmuz Fen Lisesi'nde saatleri arasýnda grev uygulayacak; saat 11.00'de sendika binasýndan baþlayarak Milli Eðitim Gençlik ve Spor Bakanlýðý'na yürüyüþ düzenleyecek. Konuyla ilgili açýklama yapan KTOEÖS Baþkaný Tahir Gökçebel, sendikasýnýn mücadeleyi yükseltme kararý aldýðýný belirterek, halký bu toplumsal mücadeleye omuz vermeye çaðýrdýklarýný kaydetti ve "haklarýmýzý, kamusal eðitimi, okullarýmýzý terk etmeyeceðiz. Kültürümüze, inancýmýza, kimliðimize sahip çýkacaðýz. Saldýrýlarý ve yasa dýþý uygulamalarý kabul etmeyeceðiz. Onurlu duruþumuzla öðretmen mücadelesi devam edecektir" dedi. UBP ve Eðitim Bakanlýðý'na eleþtiriler yönelten Gökçebel, þunlarý söyledi: "UBP Hükümeti ve onun Eðitim Bakanlýðý hangi merciden talimat ve vaat aldýysa onu yerine getirmek ve koltuklarýný korumak için vurdum duymaz bir þekilde konuyu toplumdan saklamak için her yolu denemektedir. Bu arada haksýz, istihdamlar, görevlendirmeler, terfilerde yükselme vaatleri, iþe geçici almalar gibi yasadýþý iþlerle seçim bölgelerine rüþvet daðýtmaktadýr. Devlet okullarý yokluklar içerisinde dökülürken, meslek liselerinde ve diðer okullarda fakir çocuklarýn taþýmacýlýðý bile kaldýrýlýrken, öðretmen eksikliklerinden hala ders yapýlamayan onlarca okul varken, ayrýcalýklý zümrelere din dersi öðretmeni bulunmaktadýr. Kuran kurslarýna, camilere, külliyelere sýnýrsýz finansman ve her türlü olanaklar saðlamaktadýr." Milli Eðitim Bakanlýðý'nýn öðretmeni yýldýracaðýný, sendikasýný üç beþ grev kýrýcýsý öðretmen ayartarak parçalayacaðýný sandýðýný ileri süren Gökçebel, "Grev ve referandum yasasýný anasýnýn malý gibi kullanýp grevde olan okula dýþarýdan bin sene önce okutulan fýkýh, kelam, tefsir, siyer v.s ders öðretmeni atayarak eylemlerimizi kýracaðýný ve bütün meslek liselerini imam hatip lisesine dönüþtüreceðini hesaplamaktadýr" iddiasýnda bulundu.ktoeös Baþkaný Gökçebel, özetle þunlarý öne sürdü: "UBP Hükümetinin Sn. Eðitim Bakaný, yasalara ve anayasamýza raðmen eline toplumu bölecek, parçalayacak bir bomba almýþ onunla oynamaktadýr. Yüzyýllardýr bu adada yaþayan ve sonradan gelip bu adayý yurt yapanlarý dinci-laik, Türkiyeli-Kýbrýslý, Kürt-Türk, Alevi-Sünni gibi bölmek için elindeki bombanýn pimini çektiðinde önce kendisinin yok olacaðýný ve bu topluma da zarar vereceðini hesap edememektedir.kaosa oynayanlar toplumu bölecek politikalarý geliþtirenler, oluþacak yýkýmýn sorumlusu olacaktýr. Hala uzaktan bakýp, sadece açýklama yapýp, seyirci kalýp tarafsýz olduðunu sananlar yok oluþumuza çanak tutacaktýr." "SOKAK MECLÝSÝ" GÜZELYURT'TA - Kýbrýs Türk Esnaf ve Zanaatkarlar Odasý (KTEZO)'nýn "Sokakta Çözüm" sloganýyla baþlattýðý "Sokak Meclisi" toplantýsý Lefkoþa, Girne, Ýskele ve Gazimaðusa'dan sonra önceki akþam Güzelyurt'ta gerçekleþti. KTEZO Baþkaný Hürrem Tulga, "Sokak Meclisi"nde yaptýðý konuþmada, 24 gündür esnaf olarak sokakta olduklarýný, Lefkoþa Kuðulu Park'ta ise her gece esnaf ve zanaatkarlarýn ateþinin yanmaya devam ettiðini söyledi. 13 "GIDA GÜVENLÝÐÝ STANDARTLARIYLA ÇITAYI YÜKSELTMEK" Gýda Mühendisleri Odasý'nýn, EDGE Projesi'nin katkýlarýyla sürdürmekte olduðu "Güvenli Gýda Sertifika Programý" dahilinde, 10 restoran daha "Güvenli Gýda Sertifikasý" almaya hak kazandý. Çarþamba günü saat 16.00'da Kýbrýs Türk Ticaret Odasý Konferans Salonu'nda yapýlacak etkinlikte, sertifika almaya hak kazanan restoranlara sertifikalarý verilecek ve ayrýca Uluslararasý Güvenli Gýda Uzmaný Dr. Mahmood Khan ise "Gýda Güvenliði Standartlarýyla Çýtayý Yükseltmek" konulu bir sunum yapacak. Açýklamaya göre, Gýda Mühendisleri Odasý, USAID tarafýndan finanse edilen ve Deloitte Consulting LLP tarafýndan uygulanan EDGE Projesi'nin katkýlarýyla sürdürülmekte olan Güvenli Gýda Sertifika Programý kapsamýnda gýda çalýþanlarýna yönelik son 3 ay içerisinde toplam 112 gýda çalýþanýný daha eðitti. 5 ARALIK DÜNYA GÖNÜLLÜLER GÜNÜ Aydýnlýk Yarýnlar Hareketi, 5 Aralýk Dünya Gönüllüler Günü dolayýsýyla mesaj yayýmladý. Dernek, mesajýnda, "yurttaþ olmak demek sadece arkaya yaslanýp olan biteni seyretmek ve boþ eleþtiri yapmak demek deðildir" diyerek, ülkede toplumsal sorunlara çözüm üretme ve uygulamaya geçirmede yurttaþ katýlýmýnýn çok düþük oranda gerçekleþtiðini kaydetti. AYH, sosyal sorumluluk alma,sivil toplum kuruluþlarýnda gönüllü faaliyet gösterme ve sosyal giriþimcilik gibi kavramlarýn henüz benimsenmemesiyle bugün pek çok vatandaþýn bireysel veya sivil toplum örgütlerinin giriþimleriyle KKTC'nin sürdürülebilir kalkýnmasýna yeterli desteði veremediðini ifade etti. Gönüllülük projelerinin, toplumsal deðerlerinin tüm vatandaþlar tarafýndan benimsenmesi açýsýndan da önemli bir araç olduðunu ifade eden AYH, "Gönüllülük temelinde yapýlan çalýþmalar kültürden eðitime; tüketicinin korunmasýndan, insani yardýma; kalkýnmadan, eþit fýrsatlara kadar birçok alanda geliþime ve zenginleþmesine katký saðlýyor" dedi.

14 14 5 Aralýk 2011 Pazartesi BULMACA Soldan Saða: 1-El altýndan yüksek faizle ödünç para veren kimse. 1 Geri verme. 2-Alýþýlmýþtan, 2 benzerlerinden farklý olan. 3 3-Kirliliði gösteren iz. Kýrmýzý. Dolaylý 4 anlatým. 4-Baþa "T" konursa "Herhangi 5 bir sanat eserinde iþlenen konu" olur. 6 Etinden ve 7 sütünden yararlanýlan 8 büyükbaþ evcil hayvan. Rütbesiz 9 asker. 5-Gövdesi Hindistan cevizi kabuðundan yapýlmýþ uzun saplý saz. Çocuðu olan kadýn. 6-Baþarýsýzlýk, sonuçsuzluk. Kemiklerin toparlak ucu. 7-Eski dilde "Düþme". Büyük kardeþ, aðabey. 8-Mahalle. Leton dili. 9-Uzaklýk bildirir. Kaçak ve yasak þeylerin saklandýðý gizli yer. Kuzu sesi. 10-Ýskambil kâðýdý ile oynanan bir kumar. Bayýndýrlýk. 11-Avrupa Parlamentosu'nun kýsa yazýlýþý. Önünden geçilerek kendisine saygý gösterilmek istenen ölünün tabutu konulmak için yapýlmýþ yüksek yer. Dünün çözümü ÖNCEKÝ GÜN Hazýrlayan: Osman Levent Nöbetçi Eczaneler Lefkoþa Kuzey Eczanesi: Rauf Denktaþ Cad. No:35/5 Göçmenköy (Bülent Ecevit Anadolu Lisesi Yolu) Tel: Ýsmet Eczanesi: Bedrettin Demirel Cad. No:92 (Ticaret Odasý Yaný) Tel: Maðusa Akpýnar Eczanesi: Eþref Bitlis Cad. No:11 Deniz Plaza Yolu- Maðusa Týp Merkezi Yaný Tel: Ceren Eczanesi: Papatya Apt. No:2 Larnaka Yolu Anýt Çemberi 100 m ilerisi Tel: Girne Defne Eczanesi: Atatürk Cad. No:20 (Ordu Pazarý Yolu) Tel: Ýlgen Eczanesi: Iþýl Sok. No:2/C Kemal Kamiloðlu Doðum Kliniði Karþýsý Tel: Güzelyurt Gülsen Eczanesi: Piyale Paþa Mah. Sanayi Sitesi No:7 Tel: Yukarýdan Aþaðýya: 1-Hoþgörü, müsamaha. Baryum'un kýsaltmasý. 2-Sýnav veya yarýþma yoluyla en iyileri seçmek. Bir yarýþýn belirli uzaklýðý kapsayan bölümlerinden her biri, merhale. 3-Aldatýlmak, tuzaða düþmek (iki kelime). 4-Maden ve tahtayý yontmak, düzeltmek, perdahlamak için kullanýlan sert, ensiz, çelik araç. Dikme, dik durumda. Beyaz. 5-Kalsiyum'un kýsaltmasý. Ayný isimli böceðin kozalarý çözülerek çýkarýlan ve dokumacýlýkta kullanýlan çok ince, esnek ve parlak tel. Ters okunuþu "Sunmak, saygý ile bildirmek". 6-Kendisine inanýlan kimse. Yazýlý metni olmayan, kararlaþtýrýlmýþ taslaðý yerine, zamanýna göre oyuncular tarafýndan sahnede yakýþtýrýlan sözlerle tamamlanan oyun. 7-Pay. Türlü metallerden yapýlmýþ, kopmaya karþý bir direnç gösteren ince uzun nesne. 8-Dumanýn geride býraktýðý siyah leke. Ters okunuþu "Bir araba markasý". 9-Gelecek. Gaye. Fiillerin olumsuzluk çatýlarýný kuran vurgusuz ek. 10-Hava ve deniz taþýtlarýnda istenilen yönü vermeye ve belirli bir doðrultuda götürmeye yarayan hareketli parça. Bilgi ve erdem bakýmýndan olgunluk. 11-Bulmaya çalýþma. Bir iþi yapabilme gücü, iktidar. TV'DE BU AKÞAM Yaþamak Ýçin TV 8 / Saat: 20:45 Uruguaylý bir rugby takýmýnýn oyuncularý bulunan uçak And daðlarýna çakýlýr. Bu çarpýþma esnasýnda yolcularýn bir kýsmý ölür ama çoðunluðu da sað olarak kurtulur. Sekiz gün boyunca uçaðýn enkazýnda oturup kurtarýlmayý beklerler. Ancak yardým bir türlü gelmez. Bu arada radyodan da arama çabalarýnýn sonuç vermemesi ve çok soðuk ortamda bu kadar zaman yaþamalarýnýn artýk söz konusu olamayacaðý üzerine arama çalýþmalarýna son verildiðini duyarlar. Sýfýrýn altýndaki soðuk bir ortamda on hafta boyunca hayatta kalma çabalarý inanýlmaz boyutlara ulaþýr ve sonunda gençlerden üçü yardým bulmak amacýyla yola çýkarlar. Ýhanet CNBC-E / Saat: 22:00 Yönetmen: BILLY RAY Oyuncular: CHRIS COO- PER, RYAN PHILLIPPE, DENNIS HAYSBERT, LAURA LINNEY Gerçek bir casusluk olayýna dayanan Breach / Ýhanet, kýdemli bir FBI mensubunun ihanetini anlatýyor. Billy Ray, Robert Hanssen olayý üzerine bir doküdrama yapmýþ Þubat'ýnda FBI'da 25 yýl çalýþmýþ olan kýdemli ajan Robert Hanssen tutuklanmýþtý. Filmde geçen olaylar, bunun iki ay öncesinde baþlýyor. Bilgisayar uzmaný Eric O'Neill, ajan olmak istiyor. Ona Hanssen'i gözlemesini ve yaptýðý her þeyi yazmasýný söylüyorlar. Bu talebi de, Hanssen'in cinsel alýþkanlýklarýný araþtýrdýklarý þeklinde açýklýyorlar. Önceleri O'Neill'a soðuk davranan Hanssen'in bir süre sonra genç adama kaný kaynýyor. Onu ve Doðu Almanya kökenli karýsýný dindar Katolikler'e dönüþtürmeye çabalýyor. O'Neill'ýn karýsý ise onun müdahalelerinden þikayetçi. Ne var ki kocasý, ikili bir hayat yaþadýðý konusunda kanýt bulamadýðý Hanssen'e baðlanýyor. Bunun üzerine ajan Kate Burroughs ona Hanssen'in Sovyet, sonra da Rus casusu olduðundan þüphelendiklerini söylüyor. Tehlikeli Saatler TNT / Saat: 22:30 Yönetmen: Kathryn Bigelow Oyuncular: Harrison Ford, Sam Spruell,Peter Stebbings, Liam Neeson 1961 ABD ve SSCB dünyayý defalarca kez yok edecek kadar nükleer silaha ve teknolojiye sahiptir. Artýk çocuklar okullarda, bir savaþta nasýl korunacaðýný ve sýralarýnýn altýna nasýl saklanacaðýný öðrenmektedirler. Yetiþkinler ise çoktan arka bahçelerini hayatlarýný kurtarmak üzere bir sýðýnaða dönüþtürmüþlerdir bile. Iki taraf da silah yýðýnaðýna devam ederken beklenen tek þey vardýr: Kim önce vuracak? Gerçek bir olayý konu alan film, Rusya'nýn ilk nükleer denizaltýsý olan K-19'un, 1961'de Kuzey Atlantik'teki ilk yolculuðunda reaktöründe oluþan arýza sonucu yaþananlarý dramatik bir dille iþliyor. Korkunç bir felaket oluþmasýný engellemek için mürettebat, tecrübeli kaptanlarýnýn yönetimiyle hayatlarýný feda etmek pahasýna olasý bir nükleer savaþý engellemeye çalýþýrlar. Miami Vice SHOW TV / Saat: 23:15 YÖN: MICHAEL MANN OYN: COLIN FARRELL, JAMIE FOXX, LI GONG 2006 Michael Mann, "Miami Vice" dizisini televizyondan beyazperde'ye aktarýyor ve Miami'li iki yakýþýklý ve seksi dedektif Sonny Crockett ve Ricardo Tubbs'u izleyiciyle buluþturuyor. Limasol T.K.B. Asbank Universal Bank HERMAN CAÝN YARIÞTAN ÇEKÝLDÝ ABD'de gelecek yýl düzenlenecek seçimlerde Cumhuriyetçi Parti'nin aday adaylarý arasýnda yer alan Herman Cain, hakkýndaki cinsel taciz ve yasak iliþki suçlamalarýnýn ardýndan kampanyasýný askýya aldýðýný açýkladý. Cain, memleketi Atlanta'da yaptýðý açýklamada, hakkýndaki ''yanlýþ ve kanýtlanmamýþ'' suçlamalarýn, baþarýlý bir kampanya yürütmesini imkansýz hale getirdiðini söyledi. TUNUS-LÝBYA SINIRINDA GERGÝNLÝK Libya'da Kaddafi rejimini deviren silahlý güçlerden bazý kiþilerin Tunus ile Libya arasýndaki en büyük sýnýr kapýsý olan Ras Cedir'de Tunuslu gümrük görevlilerine saldýrmasý sonucu iki ülke arasýndaki sýnýr geçiþleri neredeyse durdu. Sýnýr kapýsýndan Libyalýlarýn Tunus'a geçiþine izin verilmediði, yalnýzca Tunus vatandaþlarýnýn ülkelerine dönmesine imkan tanýndýðý bildirildi. HÝNDÝSTAN'DA 11 ÖLÜ Hindistan'ýn doðusunda Maocu gerillalarýn saldýrýlarý sonucu 11 kiþi öldürüldü. Polis yetkilileri, Maocu gerillalarýn, 24 Kasým'da üst düzey gerilla liderinin öldürülmesini protesto etmek amacýyla Jharkhand eyaletinde demiryolunun iki noktasýna bombalý saldýrý düzenlediðini belirtti. Gerillalarýn, Jharkhand eyaletinde bir milletvekilinin bulunduðu polis konvoyuna da saldýrdýðýný söyleyen yetkili, patlama ve açýlan ateþ sonucunda 9 güvenlik görevlisiyle 2 sivilin öldüðünü kaydetti. IRAK'TA PATLAMALAR: 6 KÝÞÝ ÖLDÜ Irak'ta meydana gelen patlamalarda 6 kiþi öldü. Yetkililer, Kerkük'te bir evde bomba imal etmeye çalýþan bir baba ve oðlunun patlama sonucu öldüðünü, bu sýrada evde bulunan anne ve iki çocuðunun da yaralandýðýný kaydetti. Baðdat'ta, yol kenarýna yerleþtirilen bomba ile düzenlenen saldýrýda ise 4 askerin öldüðü bildirildi. ÝRAN: PETROL FÝYATLAR 250 DOLARI GEÇEBÝLÝR Ýran Dýþiþleri Bakanlýðý Sözcüsü Ramin Mehmanparast, Batýlý ülkelerin Ýran'ýn petrol ihracatýna yaptýrým kararý alma halinde petrol fiyatlarýnýn 250 dolarý geçebileceði uyarýsýnda bulundu. Mehmanparast, Sharq gazetesine yaptýðý açýklamada, Ýran'ýn nükleer programý nedeniyle Batýlý ülkelerin petrol ürünlerine de yaptýrým kararý almasýnýn Londra Brent tipi ham petrol fiyatlarýnýn iki kattan fazla artmasýna yol açabileceðine dikkat çekti. DÜNKÜ SERBEST PÝYASA DÖVÝZ KURLARI BANKALAR DOLAR EURO S.T.G. Alýþ Satýþ Alýþ Satýþ Alýþ Satýþ

15 5 Aralýk 2011 Pazartesi 15 DP Maðusa Ýlçe Baþkaný Fikri Ataoðlu seçildi Demokrat Parti (DP) 17 Aralýk'ta gerçekleþtireceði 8. Olaðan Genel Kurulunun hazýrlýklarý çerçevesinde, ilçe kongrelerini gerçekleþtirmeyi sürdürüyor. DP önceki akþam Gazimaðusa Ýlçe Kongresini gerçekleþtirdi. Kongrede oybirliði ile Fikri Ataoðlu yeniden Gazimaðusa Ýlçe Baþkanlýðýna seçildi. Ýlçe Yönetim Kuruluna ise; Orhan Gül, A. Rýza Akkoyun, Kazým Türkan, Ali Sönmez, Fatma Midem, Ramazan Çapu, Ali Çakmak, Yasin Yürütme, Ayþe Akay, Suphi Yýldýz, Disiplin Kuruluna Dr. Ýsmail Baþarýr, Hayati Alptekin, Mehmet Erdoðan, Ýsmail Midem, Nazif Özüak, Mehmet Küçük, Ýbrahim Külahçý, Yaþar Ýspir getirildi. Ardýndan Ýlçe Kadýn Kollarý Baþkanlýðýna Þeney Hersh, Yönetim Kuruluna ise Gülerman Þen, Tülay Atalay, Hanife Menteþ, Faika Ergeç, Ödüllü Bilgi Yarýþmasý Sponsorluðunda hazýrlanmaktadýr Fatma Tat, Banu Aþar, Nilgin Çakmak, Müzeyyen Perçin, Gülser Gürfer, Huriye Erdoðan seçildi. Ýlçe Gençlik Kollarý Baþkanlýðýna ise Timuçin Erbay getirildi. Yönetim Kurulu ise Ahmet Karaca, Emre Yüksel, Selçuk Moran, Burçin Erbay, Orhan Durgun, Çimen Daðdur, Naime Atalay, Deniz Akkoyun, Þeniz Akkoyun ve Ahmet Çaðlayan'dan oluþtu. Kongrede son olarak Parti Meclisi üye adaylarýnýn seçimine geçildi. Gazimaðusa Parti Meclisi üye adaylýklarýna Hasan Yücesoy, Hasan Esen, Muzaffer Aydýn, Yüksel Özen, Feridun Güven, Adnan Ateþ, Siyami Þimþek, Mustafa Abi, H. Abdurahman Ömeroðlu, Kayhan Yorgancý, Osman Aksoy, Osman Demirci, Mehmet Toklu, Ufuk Caneri, Ýbrahim Uysal, Osman Yalçýn ve Ýlker Erden oy birliði ile seçildi. Kurallar: Aþaðýdaki 10 adet seçmeli soruyu doðru yanýtlayýp, en geç 2 Aralýk 2011 Cuma günü saat 18.00'e kadar soru kupürünü gazetemize ulaþtýran okurlar arasýnda çekeceðimiz kurada bir okurumuz Khora Yayýnlarýndan çýkan Baf Çarpýþmalarý Ve Kocatepe Olayý - Ýþçi Sýnýfýmýzýn Ýlk Öncüleri 1958'e Kadar Emek Hareketinde Kýbrýslý Türkler - Paþalar Ve Papazlar - Tarihe Iþýk Tutan Anýlar Kelebekler Eksilmesin Baþýndan isimli kitaplardan veya gazetemiz yazarlarý Þener Levent, Faize Özdemirciler,Ümit Ýnatçý, Mehmet Levent'in kitaplarýndan birini seçme þansý bulacaktýr. Sorular: 1. Gerçek adý Yorgoz olan yerleþim yerimizin günümüzde kullanýlan adý nedir? a) Hisarköy b) Yeþilýrmak c) Þirinevler d) Tepebaþý 2. Portokal festivali hangi yerleþim yerimizde yapýlmaktadýr? a) Maðusa b) Girne c) Omorfo d) Lefkoþa 3. Gazetemiz Afrika nýn doðum günü hangi tarihtedir? a) 15 Aralýk 2001 b) 10 Þubat 2000 c) 17 Eylül 1997 d) 4 Mart Kýbrýslýtürk iþçi sýnýfý öncülerinden Derviþ Ali Kavazoðlu TMT tarafýndan kaç yýlýnda katledilmiþtir? a) 22 Aralýk 1953 b) 11 Nisan 1965 c) 11 Eylül 1960 d) 20 Temmuz Bob Ross kimdir? a) Doktor b) Þarkýcý c) Ressam d) Boksör 6. Notre Dame ýn kamburu romanýnýn baþ kahramaný olan Kambur un adý nedir? a) Barthelomeo b) Riodima c) Quasimodo d) Patric 7. ABD de kurulan Kara Panter Partisi (Black Panther Party) hangi tarihte kurulmuþtur? a) 1966 b) 1968 c) 1956 d) Ana Çocukluðum Soytarý gibi romanlarý bulunan Rus yazarýn adý nedir? a) Pyotr Kropotkin b) Ývan Sergeyeviç c) Aleksandr Soljenitsin d) Maksim Gorki 9. Hangisi Aziz Nesin in eserlerinden biri deðildir? a) Nah Kalkýnýrsýn b) Kavalcýnýn Eseri c) Zübük d) Ölmüþ Eþek de ilk motorlu hava aracýný uçuran kardeþlerin soyadý nedir? a) Wright b) Right c) Frank d) Smith Geçen haftanýn Cevap Anahtarý: 1-c 2-b 3-a 4-c 5-d 6-b 7-c 8-b 9-d 10-c Baþvuru için: Ad / Soyad : Tel : Geçen haftaki bilgi yarýþmasýný Ahmet Ýlkay kazandý. PERSONEL ALINACAK 1. Girne de ikamet eden KKTC vatandaþý olan, van araç kullanabilen genç ve dinamik bir personel alýnacaktýr. 2. Güzelyurt veya civarýnda ikamet eden, sebze yetiþtiriciliðinden anlayan bir personel alýnacaktýr. Ýlgilenenler 0533/ telefon edebilir. Hamza Ý. Hamzalar ACÝLEN SATILIK Kozan köyde 120metre kare 3+1 müstakil bahçeli ev satýlýk STG Tel: OTOBÜS TURU Mazoda köyü Develer Parký, Larnaka Hala Sultan Tekkesi Tarih: 11 Aralýk 2011 Pazar Ücret: 30 TL Müracaat:

16 16 5 Aralýk 2011 Pazartesi ÜCRETSÝZLER

17 ÜCRETSÝZLER

18 18 5 Aralýk 2011 Pazartesi

19 5 Aralýk 2011 Pazartesi 19 HAFTANIN PANORAMASI Haftanýn Takýmý: Çetinkaya Haftanýn On Biri: Mehmet...(Lefke) Bilal... (Kaymaklý) Serkan... (Çetinkaya) Mehmet... (Kaymaklý) Abbas... (Çetinkaya) Derviþ... (B.Baðcýl) Hasan Yaþinses... (Cihangir) Çaðrý... (Kaymaklý) Halil Turan... (Cihangir) Debola... (Kaymaklý) Yasin...(MTG) Haftanýn Futbolcusu: Haftanýn Hakemi: Haftanýn Teknik Adamý: Haftanýn Kareasý Serkan... (Çetinkaya) Çaðrý... (Kaymaklý) Halil Turan...(Cihangir) Yasin... (MTG) Puan Durumu TAKIMLAR O G B M A Y P 1 K. Kaymaklý Yenicami Çetinkaya Maðusa T.G Doðan T.B Lefke Cihangir Lapta B. Baðcýl Tatlýsu Türk Ocaðý L Göçmenköy Gönyeli Düzkaya Çaðrý Kral (Kaymaklý) Gol Krallýðý 10 gol: Sabri Selden (DTB), Ertaç Taþkýran (K.Kaymaklý) 9 gol: Kasým Taðman (Lefke) 8 gol: Massa (Yenicami) Batshi (Çetinkaya) Savaþ Tilki (Kaymaklý-DTB maçý) n 11. Hafta MTG-TOL Yenicami-Lapta Tatlýsu-Cihangir Mehmet Bolkan (Kaymaklý) Düzkaya-Gönyeli Göçmemnköy-B.Baðcýl D.T.Birliði-Çetinkaya Lefke-Kaymaklý

20 Beþiktaþ-Ordu ile karþýlaþacak Türkiye Telsim Süper Ligi'nde 13. haftanýn kapanýþ karþýlaþmasýnda bu akþam Beþiktaþ ile Orduspor karþýlaþacak. Bu sezon Süper Lig'de mücadele eden Orduspor sürpriz galibiyetler elde ederken bu akþam saat 20.00'de Beþiktaþ karþýsýnda da puan arayacak. 2 haftada 6 puan kaybeden Yenicami yerini Kaymaklý ya kaptýrttý Liderlik el deðiþti n Telsim Süper Ligi'nde 10. hafta karþýlaþmalarý geride kalýrken Küçük Kaymaklý ligin yeni lideri oldu. Zirvede þampiyonluk yarýþýnda olan takýmlar Kaymaklý, Yenicami, Çetinkaya, Maðusa Türk Gücü ve Doðan Türk Birliði birer puan fark ile müthiþ bir mücadele içerisine girdiler (Necati Özsoy) Telsim Süper Ligi'nde 10. hafta maçlarý geride kalýrken zirvede liderlik el deðiþti. Ýki haftadýr üst üste maðlup olan Yenicami liderliði de kaptýrdý. Ezeli rakibi Küçük Kaymaklý Yenicami'den sonra Doðan Türk Birliði'ni de maðlup ederek liderliði yakaladý. Cuma günü oynanan Yenicami-Çetinkaya derbisinde galibiyet elde eden Çetinkaya zirvenin deðiþmesini saðladý. Sarý-kýrmýzýlýlýlar 21 puanla 3. sýraya yükselirken lider Kaymaký ile aradki farký 2 yaptý. Lider Kaymaklý 23 puanla zirvede ilk sýrada yer alýrken, Yenicami 22 puanla ikinci, Çetinkaya 21 puanla üçüncü ve Kaymaklý'ya maðlup olan Doðan Türk Birliði 19 puanla beþinci oldu. Lapta deplasmanýnda mücadele eden Maðusa Türk Gücü ise bu zor maçta 3-1 galibiyet elde ederek puanýný 20 yaptý ve dördüncü sýraya yükselerek þampityonluk yarýþýndan kopmadý. Ligin orta sýralarýnda mücadele eden Lapta- Lefke arasýndak karþýlaþmada 3 puanýn sahibi olan Lefke 3 puana alarak 15 puana yükseldi ve 6. sýrada yer aldý. Ligin son sýrasýnda galibiyet arayan Düzkaya ise Bostancý Baðcýl deplasmanýndan da eli boþ döndü. Bu maçý kendi sahasýnda kazanan Baðcýl puanýn 12 yaptý ve derin bir nefes aldý. Girne'de oynanan kritik karþýlaþmada Göçmenköy haftayý yine puansýz tamamladý. Haftalardýr çýkýþ yakalamak isteyen 2 takýmýn mücadelesinde 3 puanýn sahibi olan Türk Ocaðý rakibinin üzerine çýktý ve 11 puana yükseldi. Haftanýn en gollü karþýlaþmasý Cihangir ile Gönyeli maçýnda oynandý. Son hafalarýn en istikrarlý takýmý Cihangir bu maçý 4-3 kazanarak galibiyet serisine devam etti. Bu sonuçla Gönyeli 13. sýradan kendini kurtaramadý. Beþparmak Adana'da coþtu Türkiye Süper Ligi maçýnda Adana'da Çukobirlik takýmýna konuk olan ve rakibini rahat bir þekilde maðlup eden Beþparmak salona gelen taraftarla güzel oyun yanýnda birliktelik örneði de gösterdi. Beþparmak için Adana'ya gidenler arasýnda bulunan Gençlik Dairesi Müdürü Gencay Eroðlu'nu Federasyon Baþkaný Barýþ Toprakçý yalnýz býrakmazken, ilk devrede de ikinci devrede de takýmýn teknik heyet ve yedek oyuncularýnýn oturduklarý bencin arkasýnda oturmayý tercih ettiler. Türkiye Süper Ligi serüvenine baþladýktan 1 hafta sonra Ankara'dan transfer edilen yýldýz hentbolcu Enis Kahya yaklaþýk 3 hafta süren sakatlýðýnýn ardýndan Çukobirlik maçýnda yeniden takýma katýldý. Tekniði ve etkili sol eli ile sað kanatta baþarýlý performans sergileyen Enis, Çukobirlik maçýnda ilk 7'de sahaya çýkmamasýna raðmen oyuna dahil olduktan sonra kalitesini gösterdi. Beþparmak'ýn Türkiye'deki çeþitli takýmlardan transfer ettiði baþarýlý hentbolcularýn Süper Lig'deki her lig maçýnda rakip takým oyuncularý ile samimiyetleri dikkat çekiyor. Adana'daki Çukobirlik maçýnda da Ömer Aslan ve diðer oyuncularýmýz Türkiye'deki arkadaþlarý ile maç öncesi sohbet etme þansý buldular. Ülkemizdeki erkek hentbol takýmlarýnýn baþlarýnda önemli baþarýlar elde eden antrenörlerimiz Bahadýr Ayhan ve Turgut Karamanoðlu, Beþparmak takýmýnýn baþýnda Rüþtü Þahin ile birlikte önemli iþlere imza atýyorlar. Ýþte centilmenlik örneði... Yasin, golü tercih etmedi Telsim Süper Ligi'nde hafta sonu oynanan Lapta-Maðusa Türk Gücü maçýnda ilginç bir olay yaþandý. Karþýlaþmanýn 85. dakikasýnda Maðusa'nýn golcü futbolcusu Yasin Kansu kaleci ile karþý karþýya kaldýðý anda gol vuruþunu yapmak üzereyken Lapta'dan Dennis'in acý içinde yerde kývrandýðýný görünce topu auta göndererek herkesten büyük alkýþ aldý. Yasin'in bu hareketi sadece maçý izleyeneler deðil tüm spor kamuoyunun büyük takdirini topladý. Telsim 1. Ligi'nde heyecan devam ediyor... Lider Gençlik Gücü, Serdarlý'ya 2 puan kaptýrdý Telsim Birinci Ligi'nde lider Gençlik Gücü, Serdarlý karþýsýnda 2 puan kaybetti. Ligin en çok gol atan takýmý olan Gençlik Gücü bu maçta gol kaydedemedi ve karþýlaþma 0-0 beraberlikle tamamlandý. Bu sonuçla Serdarlý zirvedeki çýkýþýna devam etti. Ligde aldýðý galibiyetler ile çýkýþýna devam eden Esentepe, Görneç deplasmanýnda en farklý galibiyete imza attý. Maçý 4-0 kazanan Esentepe 16 puanla 3. sýraya yükseldi. Yeni teknik direktrörü Mehmetali Özgürgün yönetiminde üst sýralara yükselmeye çalýþan Hamitköy haftayý 3 puanla tamamladý. Binatlý deplasmanýnda 1-0 galbiyet ile 3 puan elde eden Hamitköy 8. sýraya yükseldi. Haftanýn tek golsüz karþýlaþmasýnda Ozanköy ve Türkmenköy birer puan aldýlar. Alt sýralardan kurtulmaya çalýþan Dumlupýnar takýmý da Baf Ülkü Yurdu karþýsýnda 3-1 galibiyet le 3 puan alarak 12 puana yükseldi ve Baf Ülku Yurdu'nun ligin dibine attý. Ligin son sýrasýndaki Çanakkale haftayý yine punasýz geride býraktý. Alsancak Yeþilova deplasmanýnda 1-0 maðlup olan Çanakkale son sýrada 4 puanda kaldý. Haftanýn en gollü karþýlaþmasý Mormenkeþe ile Yeniboðaziçi arasýnda oynandý. Ýki bölge takýmýnýn mücadelesinde 4-3 galibiyet elde eden Mormenekþe 20 puanla ikinci sýradaki yerini korudu. ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE Sahibi AFRÝKA Yayýncýlýk Limited Direktör ALÝ OSMAN TABAK Genel Yayýn Yönetmeni: ÞENER LEVENT Dizilip Basýldýðý Yer: AFRÝKA Yayýncýlýk Limited Tesisleri Adres: Arca Apt. Ýkinci Selim Cad. No:49, Daire 1 Lefkoþa (Meclis Yaný) Santral: Fax: Reklam servisi: Kültür-Sanat servisi: Dýþ muhabirler: Almanya: Yaþar ALTAY Sidney: Hakan LEVENT Web sayfasý:

Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000)

Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000) Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000) 14.08.2014 SIRA SIKLIK SÖZCÜK TÜR AÇIKLAMA 1 1209785 bir DT Belirleyici 2 1004455 ve CJ Bağlaç 3 625335 bu PN Adıl 4 361061 da AV Belirteç 5 352249 de

Detaylı

ÇEVRE VE TOPLUM. Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum

ÇEVRE VE TOPLUM. Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum ÇEVRE VE TOPLUM 11. Bölüm DOÐAL AFETLER VE TOPLUM Konular DOÐAL AFETLER Dünya mýzda Neler Oluyor? Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum Volkanlar

Detaylı

ünite1 Kendimi Tanıyorum Sosyal Bilgiler 1. Resmî kimlik belgesi Verilen kavram ile aþaðýdakilerden hangisi iliþkilendirilemez?

ünite1 Kendimi Tanıyorum Sosyal Bilgiler 1. Resmî kimlik belgesi Verilen kavram ile aþaðýdakilerden hangisi iliþkilendirilemez? ünite1 Sosyal Bilgiler Kendimi Tanıyorum TEST 1 3. 1. Resmî kimlik belgesi Verilen kavram ile aþaðýdakilerden hangisi iliþkilendirilemez? A) Nüfus cüzdaný B) Ehliyet C) Kulüp kartý D) Pasaport Verilen

Detaylı

Gökyüzündeki milyonlarca yýldýzdan biriymiþ Çiçekyýldýz. Gerçekten de yeni açmýþ bir çiçek gibi sarý, kýrmýzý, yeþil renkte ýþýklar saçýyormuþ

Gökyüzündeki milyonlarca yýldýzdan biriymiþ Çiçekyýldýz. Gerçekten de yeni açmýþ bir çiçek gibi sarý, kýrmýzý, yeþil renkte ýþýklar saçýyormuþ Gökyüzündeki milyonlarca yýldýzdan biriymiþ Çiçekyýldýz. Gerçekten de yeni açmýþ bir çiçek gibi sarý, kýrmýzý, yeþil renkte ýþýklar saçýyormuþ çevresine. Bu adý ona bir kuyrukluyýldýz vermiþ. Nasýl mý

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2015

Kanguru Matematik Türkiye 2015 3 puanlýk sorular 1. Aþaðýdaki þekillerden hangisi bu dört þeklin hepsinde yoktur? A) B) C) D) 2. Yandaki resimde kaç üçgen vardýr? A) 7 B) 6 C) 5 D) 4 3. Yan taraftaki þekildeki yapboz evin eksik parçasýný

Detaylı

Fiskomar. Baþarý Hikayesi

Fiskomar. Baþarý Hikayesi Fiskomar Baþarý Hikayesi Fiskomar Gýda Temizlik Ve Marketcilik Ticaret Anonim Þirketi Cumhuriyetin ilanýndan sonra büyük önder Atatürk'ün Fýndýk baþta olmak üzere diðer belli baþlý ürünlerimizi ilgilendiren

Detaylı

T.C. MÝLLÎ EÐÝTÝM BAKANLIÐI EÐÝTÝMÝ ARAÞTIRMA VE GELÝÞTÝRME DAÝRESÝ BAÞKANLIÐI KENDÝNÝ TANIYOR MUSUN? ANKARA, 2011 MESLEK SEÇÝMÝNÝN NE KADAR ÖNEMLÝ BÝR KARAR OLDUÐUNUN FARKINDA MISINIZ? Meslek seçerken

Detaylı

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz... nisan 2005/sayý 83

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz... nisan 2005/sayý 83 ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz... 2 Mart 2005 Hürriyet Gazetesi Oto Yaþam Eki'nin Editörü Ufuk SANDIK, "Dikiz Aynasý" köþesinde Oda Baþkaný Emin KORAMAZ'ýn LPG'li araçlardaki denetimsizliðe

Detaylı

1. Böleni 13 olan bir bölme iþleminde kalanlarýn

1. Böleni 13 olan bir bölme iþleminde kalanlarýn 4. SINIF COÞMAYA SORULARI 1. BÖLÜM 3. DÝKKAT! Bu bölümde 1 den 10 a kadar puan deðeri 1,25 olan sorular vardýr. 1. Böleni 13 olan bir bölme iþleminde kalanlarýn toplamý kaçtýr? A) 83 B) 78 C) 91 D) 87

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2015

Kanguru Matematik Türkiye 2015 3 puanlýk sorular 1. Hangi þeklin tam olarak yarýsý karalanmýþtýr? A) B) C) D) 2 Þekilde görüldüðü gibi þemsiyemin üzerinde KANGAROO yazýyor. Aþaðýdakilerden hangisi benim þemsiyenin görüntüsü deðildir?

Detaylı

.:: TÇÝD - Tüm Çeviri Ýþletmeleri Derneði ::.

.:: TÇÝD - Tüm Çeviri Ýþletmeleri Derneði ::. Membership TÜM ÇEVÝRÝ ÝÞLETMELERÝ DERNEÐÝ YÖNETÝM KURULU BAÞKANLIÐINA ANTALYA Derneðinizin Tüzüðünü okudum; Derneðin kuruluþ felsefesi ve amacýna sadýk kalacaðýmý, Tüzükte belirtilen ilke ve kurallara

Detaylı

Matematik ve Türkçe Örnek Soru Çözümleri Matematik Testi Örnek Soru Çözümleri 1 Aþaðýdaki saatlerden hangisinin akrep ve yelkovaný bir dar açý oluþturur? ) ) ) ) 11 12 1 11 12 1 11 12 1 10 2 10 2 10 2

Detaylı

TÜRKÝYE BÜYÜK MÝLLET MECLÝSÝ ÜYELERÝNÝN ÖDENEK, YOLLUK VE EMEKLÝLÝKLERÝNE DAÝR KANUN

TÜRKÝYE BÜYÜK MÝLLET MECLÝSÝ ÜYELERÝNÝN ÖDENEK, YOLLUK VE EMEKLÝLÝKLERÝNE DAÝR KANUN TÜRKÝYE BÜYÜK MÝLLET MECLÝSÝ ÜYELERÝNÝN ÖDENEK, YOLLUK VE EMEKLÝLÝKLERÝNE DAÝR KANUN Kanun Numarasý : 3671 Kabul Tarihi : 26/10/1990 Resmi Gazete :Tarih: 28/10/1990 Sayý: 20679 Ödenek, Yolluk, Diðer Mali

Detaylı

Gelir Vergisi Kesintisi

Gelir Vergisi Kesintisi 2009-16 Gelir Vergisi Kesintisi Ýstanbul, 12 Mart 2009 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2009/16 Gelir Vergisi Kesintisi 1. Gelir Vergisi Kanunu Uyarýnca Kesinti Yapmak Zorunda Olanlar: Gelir Vergisi

Detaylı

ünite1 Sosyal Bilgiler

ünite1 Sosyal Bilgiler ünite1 Sosyal Bilgiler Ýletiþim ve Ýnsan Ýliþkileri TEST 1 3. Ünlü bir sanatçýnýn gazetede yayýnlanan fotoðrafýnda evinin içi görüntülenmiþ haberi olmadan eþinin ve çocuklarýnýn resimleri çekilmiþtir.

Detaylı

15 Tandem Takým Tezgahlarý ndan Ýhtiyaca Göre Uyarlanabilen Kitagawa Divizörler Kitagawa firmasýnýn, müþterilerini memnun etmek adýna, standartý deðiþtirmesi yeni bir þey deðil. Bu seferki uygulamada,

Detaylı

ünite1 3. Burcu yla çocuk hangi oyunu oynayacaklarmýþ? A. saklambaç B. körebe C. evcilik (1, 2 ve 3. sorularý parçaya göre yanýtlayýn.

ünite1 3. Burcu yla çocuk hangi oyunu oynayacaklarmýþ? A. saklambaç B. körebe C. evcilik (1, 2 ve 3. sorularý parçaya göre yanýtlayýn. ünite1 Türkçe Sözcük - Karþýt Anlamlý Sözcükler TEST 1 3. Burcu yla çocuk hangi oyunu oynayacaklarmýþ? Annemle þakalaþýrken zil çaldý. Gelen Burcu ydu. Bir elinde büyükçe bir poþet, bir elinde bebeði vardý.

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2017

Kanguru Matematik Türkiye 2017 Kanguru Matematik Türkiye 07 4 puanlýk sorular. Bir dörtgenin köþegenleri, dörtgeni dört üçgene ayýrmaktadýr. Her üçgenin alaný bir asal sayý ile gösterildiðine göre, aþaðýdaki sayýlardan hangisi bu dörtgenin

Detaylı

2014 2015 Eðitim Öðretim Yýlý ÝSTANBUL ÝLÝ ÝLKOKULLAR ARASI 2. Zeka Oyunlarý Turnuvasý 7 Mart Silence Ýstanbul Hotel TURNUVA PROGRAMI 09.30-10.00 10.00-10.45 11.00-11.22 11.35-11.58 12.10-12.34 12.50-13.15

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2017

Kanguru Matematik Türkiye 2017 4 puanlýk sorular 1. Küçük bir salyangoz, 10m yüksekliðinde bir telefon direðine týrmanmaktadýr. Gündüzleri 3m týrmanabilmekte ama geceleri 1m geri kaymaktadýr. Salyangozun direðin tepesine týrmanmasý

Detaylı

T.C YARGITAY 9. HUKUK DAÝRESÝ Esas No : 2005 / 37239 Karar No : 2006 / 3456 Tarihi : 13.02.2006 KARAR ÖZETÝ : ALT ÝÞVEREN - ÇALIÞTIRACAK ÝÞÇÝ SAYISI

T.C YARGITAY 9. HUKUK DAÝRESÝ Esas No : 2005 / 37239 Karar No : 2006 / 3456 Tarihi : 13.02.2006 KARAR ÖZETÝ : ALT ÝÞVEREN - ÇALIÞTIRACAK ÝÞÇÝ SAYISI Yargýtay Kararlarý T.C Esas No : 2005 / 37239 Karar No : 2006 / 3456 Tarihi : 13.02.2006 KARAR ÖZETÝ : ALT ÝÞVEREN - ÇALIÞTIRACAK ÝÞÇÝ SAYISI Davalý þirketin ayný il veya diðer illerde baþka iþyerinin

Detaylı

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler *1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler *1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve MD Mülteci Danýþma M TOHAV e-bülten n S AYI: 2 TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Ýletiþim Bilgileri Adres: Yýldýrým Mah. Ziyademirdelen Sok. N0: D: 1 Suruç/ÞANLIURFA Tel: 0 (414) 611 98 02 TOHAV Suruç

Detaylı

Mart 2010 Otel Piyasasý Antalya Ýstanbul Gayrimenkul Deðerleme ve Danýþmanlýk A.Þ. Büyükdere Cad. Kervan Geçmez Sok. No:5 K:2 Mecidiyeköy Ýstanbul - Türkiye Tel: +90.212.273.15.16 Faks: +90.212.355.07.28

Detaylı

2. Kazlarýn bulunduklarý gölü terk etmelerinin nedeni aþaðýdakilerden. A. kuraklýk B. þiddetli yaðýþlar C. soðuklarýn baþlamasý

2. Kazlarýn bulunduklarý gölü terk etmelerinin nedeni aþaðýdakilerden. A. kuraklýk B. þiddetli yaðýþlar C. soðuklarýn baþlamasý TEST 2 Sözcük - Sihirli Sözler 2. Kazlarýn bulunduklarý gölü terk etmelerinin nedeni aþaðýdakilerden hangisidir? Vaktiyle bir kaplumbaða ve iki kaz arkadaþý vardý. Birlikte bir gölde yaþarlardý. Gel zaman

Detaylı

ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI

ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI Kýzýlcaþar Geleceðe Hazýrlanýyor Gelin Birlikte Çalýþalým ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI Mart 2014 ALPER YILMAZ Halkla Bütünleþen MUHTARLIK Ankara Gölbaþý Kýzýlcaþar Köyünde 4 Mart 1979

Detaylı

Dar Mükellef Kurumlara Yapýlan Ödemelerdeki Kurumlar Vergisi Kesintisi

Dar Mükellef Kurumlara Yapýlan Ödemelerdeki Kurumlar Vergisi Kesintisi 2009-11 Dar Mükellef Kurumlara Yapýlan Ödemelerdeki Kurumlar Vergisi Kesintisi Ýstanbul, 12 Mart 2009 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2009/11 Dar Mükellef Kurumlara Yapýlan Ödemelerdeki Kurumlar Vergisi

Detaylı

BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ

BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ IPA Cross-Border Programme CCI No: 2007CB16IPO008 BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ SINIR ÖTESÝ BÖLGEDE KÜÇÜK VE ORTA ÖLÇEKLÝ ÝÞLETMELERÝN ORTAK EKO-GÜÇLERÝ PROJESÝ Ref. ¹ 2007CB16IPO008-2011-2-063, Geçerli sözleþme

Detaylı

21-23 Kasým 2011 Çeþme Ýzmir www.tgdfgidakongresi.com organizasyon Ceyhun Atýf Kansu Caddesi, 1386. Sokak, No: 8, Kat: 2, 06520 Balgat / Ankara T:+90 312 284 77 78 F:+90 312 284 77 79 Davetlisiniz Ülkemiz

Detaylı

Dövize Endeksli Kredilerde KKDF

Dövize Endeksli Kredilerde KKDF 2009-10 Dövize Endeksli Kredilerde KKDF Ýstanbul, 12 Mart 2009 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2009/10 Dövize Endeksli Kredilerde KKDF 1. Genel Açýklamalar: 88/12944 sayýlý Kararnameye iliþkin olarak

Detaylı

Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir

Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir 2008-96 Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir Ýstanbul, 19 Kasým 2008 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2008/96 Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir 4857 sayýlý

Detaylı

Bakým sigortasý - Sizin için bilgiler. Türkischsprachige Informationen zur Pflegeversicherung. Freie Hansestadt Bremen.

Bakým sigortasý - Sizin için bilgiler. Türkischsprachige Informationen zur Pflegeversicherung. Freie Hansestadt Bremen. Gesundheitsamt Freie Hansestadt Bremen Sozialmedizinischer Dienst für Erwachsene Bakým sigortasý - Sizin için bilgiler Türkischsprachige Informationen zur Pflegeversicherung Yardýma ve bakýma muhtaç duruma

Detaylı

7. SINIF SOSYAL BiLGiLER

7. SINIF SOSYAL BiLGiLER 7. SINIF SOSYAL BiLGiLER KAZANIM ODAKLI SORU BANKASI Tudem Eğitim Hiz. San. ve Tic. A.Ş 1476/1 Sokak No: 10/51 Alsancak/Konak/ÝZMÝR Yazarlar: Tudem Yazý Kurulu Dizgi ve Grafik: Tudem Grafik Ekibi Baský

Detaylı

Benim adým Evþen, annem bana bu adý, evimiz hep þen olsun diye vermiþ. On yaþýndayým, bir ablam bir de aðabeyim var. Ablamla iyi geçindiðimizi pek

Benim adým Evþen, annem bana bu adý, evimiz hep þen olsun diye vermiþ. On yaþýndayým, bir ablam bir de aðabeyim var. Ablamla iyi geçindiðimizi pek Benim adým Evþen, annem bana bu adý, evimiz hep þen olsun diye vermiþ. On yaþýndayým, bir ablam bir de aðabeyim var. Ablamla iyi geçindiðimizi pek söyleyemem. Ýþlerin paylaþýmý yüzünden aramýzda hep kavga

Detaylı

2 - Konuþmayý Yazýya Dökme

2 - Konuþmayý Yazýya Dökme - 1 8 Konuþmayý Yazýya Dökme El yazýnýn yerini alacak bir aygýt düþü XIX. yüzyýlý boyunca çok kiþiyi meþgul etmiþtir. Deðiþik tasarým örnekleri görülmekle beraber, daktilo dediðimiz aygýtýn satýlabilir

Detaylı

ünite1 Sosyal Bilgiler Verilenlerden kaçý sosyal bilimler arasýnda yer alýr? A. 6 B. 5 C. 4 D. 3

ünite1 Sosyal Bilgiler Verilenlerden kaçý sosyal bilimler arasýnda yer alýr? A. 6 B. 5 C. 4 D. 3 ünite1 Sosyal Bilgiler Sosyal Bilgiler Öðreniyorum TEST 1 3. coðrafya tarih biyoloji fizik arkeoloji filoloji 1. Ali Bey yaþadýðý yerin sosyal yetersizlikleri nedeniyle, geliþmiþ bir kent olan Ýzmir e

Detaylı

KOBÝ lerin iþ süreçlerini daha iyi yönetebilmeleri için

KOBÝ lerin iþ süreçlerini daha iyi yönetebilmeleri için NEDEN KOBÝ lerin iþ süreçlerini daha iyi yönetebilmeleri için SAP Business One çözümünü seçmelerinin nedeni 011 SAP AG. Tüm haklarý saklýdýr. SAP Business One müþterileri SAP'ye olan güvenlerini gösteriyor.000+

Detaylı

ÝNSAN KAYNAKLARI VE EÐÝTÝM DAÝRE BAÞKANLIÐI

ÝNSAN KAYNAKLARI VE EÐÝTÝM DAÝRE BAÞKANLIÐI ÝNSAN KAYNAKLARI VE EÐÝTÝM DAÝRE BAÞKANLIÐI MEMUR PERSONEL ÞUBE MÜDÜRLÜÐÜ GÖREV TANIMI Memur Personel Þube Müdürlüðü, belediyemiz bünyesinde görev yapan memur personelin özlük iþlemlerinin saðlýklý bir

Detaylı

Texas\'lý Klasikçilerin Vazgeçilmez Aksesuarý \"Sýðýr Boynuzu \" Gönderen : papatya54-29/12/ :31

Texas\'lý Klasikçilerin Vazgeçilmez Aksesuarý \Sýðýr Boynuzu \ Gönderen : papatya54-29/12/ :31 Texas\'lý Klasikçilerin Vazgeçilmez Aksesuarý \"Sýðýr Boynuzu \" Gönderen : papatya54-29/12/2010 13:31 Teksas, Amerika Birleþik Devletleri 'nin güneyinde yer alan bir eyalet. Baþkenti Austin'dir. Yüzölçümü

Detaylı

Evvel zaman içinde, eski zamanlarýn birinde, zengin bir ülkenin gösteriþ meraklýsý bir kralý varmýþ. Kralýn yaþadýðý saray çok büyükmüþ.

Evvel zaman içinde, eski zamanlarýn birinde, zengin bir ülkenin gösteriþ meraklýsý bir kralý varmýþ. Kralýn yaþadýðý saray çok büyükmüþ. Evvel zaman içinde, eski zamanlarýn birinde, zengin bir ülkenin gösteriþ meraklýsý bir kralý varmýþ. Kralýn yaþadýðý saray çok büyükmüþ. Her yeri altýn kaplý olan bu sarayda onlarca oda, odalarda pek çok

Detaylı

17 ÞUBAT kontrol

17 ÞUBAT kontrol 17 ÞUBAT 2016 5. kontrol 3 puanlýk sorular 1. Ahmet, Beril, Can, Deniz ve Ergün bir çift zar atýyorlar. Ahmet Beril Can Deniz Ergün Attýklarý zarlarýn toplamýna bakýldýðýna göre, en büyük zarý kim atmýþtýr?

Detaylı

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler 1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler 1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve MD Mülteci Danýþma M TOHAV e-bülten n S AYI: 3 TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Ýletiþim Bilgileri Adres: Yýldýrým Mah. Ziyademirdelen Sok. N0: D: 1 Suruç/ÞANLIURFA Tel: 0 (414) 611 98 02 TOHAV Suruç

Detaylı

Ýstanbul hastanelerinde GREV!

Ýstanbul hastanelerinde GREV! Ýstanbul hastanelerinde GREV! Onaylayan Administrator Wednesday, 20 April 2011 Orijinali için týklayýn Doktorlar, hemþireler, eczacýlar, diþ hekimleri, hastabakýcýlar, týp fakültesi öðrencileri ve taþeron

Detaylı

Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý

Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý Spor Bilimleri Derneði, üyeler arasýndaki haberleþme aðýný daha etkin hale getirmek için, akademik çalýþmalar yürüten bilim insaný, antrenör, öðretmen, öðrenci ve ilgili

Detaylı

1. Nüfusun Yaþ Gruplarýna Daðýlýmý

1. Nüfusun Yaþ Gruplarýna Daðýlýmý Köylerden (kýrsal kesimden) ve iþ olanaklarýnýn çok sýnýrlý olduðu kentlerden yapýlan göçler iþ olanaklarýnýn fazla olduðu kentlere olur. Ýstanbul, Kocaeli, Ýzmir, Eskiþehir, Adana gibi iþ olanaklarýnýn

Detaylı

ünite 3. Ýlkokullarla ilgili aþaðýdakilerden hangisi yapýlýr? Vatan ve ulus sevgisinin yerdir. 1. Okulun açýlýþ töreninde aþaðýdakilerden

ünite 3. Ýlkokullarla ilgili aþaðýdakilerden hangisi yapýlýr? Vatan ve ulus sevgisinin yerdir. 1. Okulun açýlýþ töreninde aþaðýdakilerden ünite 1 OKUL HEYECANIM TEST 1 3. Ýlkokullarla ilgili aþaðýdakilerden hangisi yanlýþtýr? Hayat Bilgisi Vatan ve ulus sevgisinin öðrenildiði yerdir. 1. Okulun açýlýþ töreninde aþaðýdakilerden hangisi yapýlýr?

Detaylı

MedYa KÝt / 26 Ýnsan Kaynaklarý ve Yönetimi konusunda Türkiye nin ilk dergisi HR DergÝ Human Resources Ýnsan Kaynaklarý ve Yönetim Dergisi olarak amacýmýz, kurulduðumuz günden bu yana deðiþmedi: Türkiye'de

Detaylı

Yükseköðretimin Finansmaný ve Finansman Yöntemlerinin Algýlanan Adalet Düzeyi: Sakarya Üniversitesi Paydaþ Görüþleri..64 Doç.Dr.

Yükseköðretimin Finansmaný ve Finansman Yöntemlerinin Algýlanan Adalet Düzeyi: Sakarya Üniversitesi Paydaþ Görüþleri..64 Doç.Dr. MALÝYE DERGÝSÝ Temmuz - Aralýk 2011 Sayý 161 Sahibi Maliye Bakanlýðý Strateji Geliþtirme Baþkanlýðý Adýna Sorumlu Yazý Ýþleri Müdürü Yayýn Kurulu Baþkan Füsun SAVAÞER Üye Ali Mercan AYDIN Üye Nural KARACA

Detaylı

Ne-Ka. Grouptechnic ... /... / 2008. Sayýn Makina Üreticisi,

Ne-Ka. Grouptechnic ... /... / 2008. Sayýn Makina Üreticisi, ... /... / 2008 Sayýn Makina Üreticisi, Firmamýz Bursa'da 1986 yýlýnda kurulmuþtur. 2003 yýlýndan beri PVC makineleri sektörüne yönelik çözümler üretmektedir. Geniþ bir ürün yelpazesine sahip olan firmamýz,

Detaylı

Vergi Usul Kanunu Ceza Hadleri

Vergi Usul Kanunu Ceza Hadleri 2008-107 Vergi Usul Kanunu Ceza Hadleri Ýstanbul, 24 Aralýk 2008 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2008/107 Vergi Usul Kanunu'nda Yer Alan Ve 01.01.2009 Tarihinden Ýtibaren Uygulanacak Had Ve Tutarlar

Detaylı

Güvenliðe Açýlan Sosyal Pencere Projesi ODAK TOPLANTISI SONUÇ RAPORU

Güvenliðe Açýlan Sosyal Pencere Projesi ODAK TOPLANTISI SONUÇ RAPORU Güvenliðe Açýlan Sosyal Pencere Projesi ODAK TOPLANTISI SONUÇ RAPORU 13 OCAK 2011 Bu program, Avrupa Birliði ve Türkiye Cumhuriyeti tarafýndan finanse edilmektedir. YENÝLÝKÇÝ YÖNTEMLERLE KAYITLI ÝSTÝHDAMIN

Detaylı

TOPLUMSAL SAÐLIK DÜZEYÝNÝN DURUMU: Türkiye Bunu Hak Etmiyor

TOPLUMSAL SAÐLIK DÜZEYÝNÝN DURUMU: Türkiye Bunu Hak Etmiyor TOPLUMSAL SAÐLIK DÜZEYÝNÝN DURUMU: Türkiye Bunu Hak Etmiyor Türkiye'nin insanlarý, mevcut saðlýk düzeyini hak etmiyor. Saðlýk hizmetleri için ayrýlan kaynaklarýn yetersizliði, kamunun önemli oranda saðlýk

Detaylı

Yat, Kotra Ve Her Türlü Motorlu Özel Tekneler Ýçin Geçerli Olan KDV Ve ÖTV Ora

Yat, Kotra Ve Her Türlü Motorlu Özel Tekneler Ýçin Geçerli Olan KDV Ve ÖTV Ora 2009-40 Yat, Kotra Ve Her Türlü Motorlu Özel Tekneler Ýçin Geçerli Olan KDV Ve ÖTV Ora Ýstanbul, 25 Aðustos 2009 Sirküler Numarasý : Elit - 2009/40 Sirküler Yat, Kotra Ve Her Türlü Motorlu Özel Tekneler

Detaylı

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Açýldý TOHAV'ýn mülteci ve sýðýnmacýlara yönelik devam ettirdiði çalýþmalar kapsamýnda açtýðý SURUÇ MÜLTECÝ DANIÞM

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Açýldý TOHAV'ýn mülteci ve sýðýnmacýlara yönelik devam ettirdiði çalýþmalar kapsamýnda açtýðý SURUÇ MÜLTECÝ DANIÞM MD Mülteci Danýþma M TOHAV e-bülten n S AYI: 1 TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Ýletiþim Bilgileri Adres: Yýldýrým Mah. Ziyademirdelen Sok. N0: D: 1 Suruç/ÞANLIURFA Tel: 0 (414) 611 98 02 TOHAV Suruç

Detaylı

3. Tabloya göre aþaðýdaki grafiklerden hangi- si çizilemez?

3. Tabloya göre aþaðýdaki grafiklerden hangi- si çizilemez? 5. SINIF COÞMY SORULRI 1. 1. BÖLÜM DÝKKT! Bu bölümde 1 den 10 a kadar puan deðeri 1,25 olan sorular vardýr. Kazan Bardak Tam dolu kazandan 5 bardak su alýndýðýnda kazanýn 'si boþalmaktadýr. 1 12 Kazanýn

Detaylı

OKUL ÖNCESÝ EÐÝTÝM KURUMLARI YÖNETMELÝÐÝNDE DEÐÝÞÝKLÝK YAPILMASINA D YÖNETMELÝK Çarþamba, 10 Eylül 2008

OKUL ÖNCESÝ EÐÝTÝM KURUMLARI YÖNETMELÝÐÝNDE DEÐÝÞÝKLÝK YAPILMASINA D YÖNETMELÝK Çarþamba, 10 Eylül 2008 OKUL ÖNCESÝ EÐÝTÝM KURUMLARI YÖNETMELÝÐÝNDE DEÐÝÞÝKLÝK YAPILMASINA D YÖNETMELÝK Çarþamba, 10 Eylül 2008 6 Eylül 2008 CUMARTESÝ Resmî Gazete Sayý : 26989 YÖNETMELÝK Millî Eðitim Bakanlýðýndan: OKUL ÖNCESÝ

Detaylı

0.2-200m3/saat AISI 304-316

0.2-200m3/saat AISI 304-316 RD Firmamýz mühendisliðinde imalatýný yaptýðýmýz endüstriyel tip hava kilidleri her türlü proseste çalýþacak rotor ve gövde seçeneklerine sahiptir.aisi304-aisi316baþtaolmaküzerekimya,maden,gýda...gibi

Detaylı

Ovacýk Altýn Madeni'ne dava öncesi yargýsýz infaz!

Ovacýk Altýn Madeni'ne dava öncesi yargýsýz infaz! Asýlsýz iddia neden ortaya atýldý? Ovacýk Altýn Madeni'ne dava öncesi yargýsýz infaz! 19 Haziran 2004 tarihinde, Ovacýk Altýn Madeni ile hiçbir ilgisi olmayan Arsenik iddialarý ortaya atýlarak madenimiz

Detaylı

Sanayici ve Ýþadamlarý Derneði www.tutevsiad.org BÝRLÝKTEN KUVVET DOÐDU TÜRK-ÇÝN EKONOMÝK VE TÝCARÝ ÝÞBÝRLÝÐÝ FORUMU NDA BÝZDE TÜTEVSÝAD OLARAK YERÝMÝZÝ ALDIK T.C. Baþbakaný Recep Tayyip Erdoðan'ýn 8-11

Detaylı

07 TEMMUZ 2010 ÇARŞAMBA 2010 İLK ÇEYREK BÜYÜME ORANI SAYI 10

07 TEMMUZ 2010 ÇARŞAMBA 2010 İLK ÇEYREK BÜYÜME ORANI SAYI 10 07 TEMMUZ 2010 ÇARŞAMBA 2010 İLK ÇEYREK BÜYÜME ORANI SAYI 10 'HEDEFÝMÝZ EN BÜYÜK 10 EKONOMÝ ARASINA GÝRMEK' Baþbakanýmýz, Ulusa Sesleniþ konuþmasýnda Türkiye'nin potansiyelinin de hedeflerinin de büyük

Detaylı

ünite doðal sayýsýndaki 1 rakamlarýnýn basamak deðerleri toplamý kaçtýr?

ünite doðal sayýsýndaki 1 rakamlarýnýn basamak deðerleri toplamý kaçtýr? ünite1 TEST 1 Doðal Sayýlar Matematik 4. 10 491 375 doðal sayýsýndaki 1 rakamlarýnýn basamak deðerleri toplamý kaçtýr? 1. Ýki milyon yüz üç bin beþ yüz bir biçiminde okunan doðal sayý aþaðýdakilerden A.

Detaylı

SSK Affý. Ýstanbul, 21 Temmuz 2008 Sirküler Numarasý : Elit /75. Sirküler

SSK Affý. Ýstanbul, 21 Temmuz 2008 Sirküler Numarasý : Elit /75. Sirküler 2008-75 SSK Affý Ýstanbul, 21 Temmuz 2008 Sirküler Numarasý : Elit - 2008/75 Sirküler Sosyal Güvenlik Kurumu'na Olan Prim Borçlarýnýn Ödeme Kolaylýðýndan Yararlanmamýþ Olanlara, Tekrar Baþvuru Ýmkâný Ge

Detaylı

GRUP TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ GÖRÜÞMELERÝNDE UYUÞMAZLIK

GRUP TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ GÖRÜÞMELERÝNDE UYUÞMAZLIK TOPLAM KALÝTE YÖNETÝMÝ VE ISO 9001:2000 KALÝTE YÖNETÝM SÝSTEMÝ UYGULAMASI KONULU TOPLANTI YAPILDI GRUP TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ GÖRÜÞMELERÝNDE UYUÞMAZLIK YÝBÝTAÞ - LAFARGE GRUBUNDA KONYA ÇÝMENTO SANAYÝÝ A.Þ.

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2017

Kanguru Matematik Türkiye 2017 3 puanlýk sorular 1. Aþaðýdaki seçeneklerden hangisinde bulunan parçayý, yukarýdaki iki parçanýn arasýna koyarsak, eþitlik saðlanýr? A) B) C) D) E) 2. Can pencereden dýþarý baktýðýnda, aþaðýdaki gibi parktaki

Detaylı

17a EK 17-A ÖYKÜ KONTROL LÝSTESÝ. ² Rahim Ýçi Araçlar - Ek 17-A²

17a EK 17-A ÖYKÜ KONTROL LÝSTESÝ. ² Rahim Ýçi Araçlar - Ek 17-A² EK 17-A RÝA ÝÇÝN DEÐERLENDÝRME KONTROL LÝSTESÝ ÖYKÜ KONTROL LÝSTESÝ Hizmet verenin sorularý: Hizmet alana aþaðýdaki sorularý sorun: Hizmet veren için kurallar: Eðer yanýtlar evet sütununda ise aþaðýdaki

Detaylı

2003 ten 2009 a saðlýkta dönüþüm þiddet le sürüyor

2003 ten 2009 a saðlýkta dönüþüm þiddet le sürüyor TD 161.qxp 28.02.2009 22:11 Page 1 C M Y K 1 Mart 2009 Sayý:161 Sayfa 6 da 2003 ten 2009 a saðlýkta dönüþüm þiddet le sürüyor Saðlýkta Dönüþüm Programý nýn uygulanmaya baþladýðý 2003 yýlýndan bu yana çok

Detaylı

* Okuyalım: * Akıl Oyunları: * Matematik: * El Becerisi: * Alıștırma-Bulmaca: * Bilim ve Teknoloji: * Gezelim-Görelim:

* Okuyalım: * Akıl Oyunları: * Matematik: * El Becerisi: * Alıștırma-Bulmaca: * Bilim ve Teknoloji: * Gezelim-Görelim: 3. SINIF 1.ta haf * Okuyalım: Eșek * Matematik: Çevremizdeki Üçgenler * Alıștırma-Bulmaca: Sözcük Avı * Gezelim-Görelim: Doğal Yașam Parkı * Alıștırma-Bulmaca: Sıradaki Șekil Hangisi * Doğa: Karıncaların

Detaylı

3. Çarpýmlarý 24 olan iki sayýnýn toplamý 10 ise, oranlarý kaçtýr? AA 2 1 1 2 1. BÖLÜM

3. Çarpýmlarý 24 olan iki sayýnýn toplamý 10 ise, oranlarý kaçtýr? AA 2 1 1 2 1. BÖLÜM 7. SINIF COÞMAYA SORULARI 1. BÖLÜM DÝKKAT! Bu bölümde 1 den 10 a kadar puan deðeri 1,25 olan sorular vardýr. 3. Çarpýmlarý 24 olan iki sayýnýn toplamý 10 ise, oranlarý kaçtýr? 2 1 1 2 A) B) C) D) 3 2 3

Detaylı

TEST. 8 Ünite Sonu Testi m/s kaç km/h'tir? A) 72 B) 144 C) 216 D) 288 K 25 6 L 30 5 M 20 7

TEST. 8 Ünite Sonu Testi m/s kaç km/h'tir? A) 72 B) 144 C) 216 D) 288 K 25 6 L 30 5 M 20 7 TEST 8 Ünite Sonu Testi 1. 40 m/s kaç km/h'tir? A) 72 B) 144 C) 216 D) 288 2. A noktasýndan harekete baþlayan üç atletten Sema I yolunu, Esra II yolunu, Duygu ise III yolunu kullanarak eþit sürede B noktasýna

Detaylı

KILIÇDAROĞLU K.MARAŞ'TA

KILIÇDAROĞLU K.MARAŞ'TA KILIÇDAROĞLU K.MARAŞ'TA Chp Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Kahramanmaraş ın Elbistan İlçesi nde siyaseti sadece insan için yaptıklarını, iktidara gelmeleri halinde terörü sonlandırıp ülkeye huzuru getireceklerini

Detaylı

Simge Özer Pýnarbaþý

Simge Özer Pýnarbaþý Simge Özer Pýnarbaþý 1963 yýlýnda Ýstanbul da doðdu. Ortaöðrenimini Kadýköy Kýz Lisesi nde tamamladý. 1984 yýlýnda Ýstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Arkeoloji ve Sanat Tarihi Bölümü nü bitirdi.

Detaylı

Delil Avcýlarý göreve hazýr Emniyet Genel Müdürlüðü, Kriminal Polis Laboratuarý Dairesi Baþkanlýðý tarafýndan Bursa Ýl Emniyet Müdürlüðü Olay Yeri Ýnceleme ve Kimlik Tespit Þube Müdürlüðü bünyesinde "Olay

Detaylı

þimdi sana iþim düþtü. Uzat bana elini de birlikte çocuklara güzel öyküler yazalým.

þimdi sana iþim düþtü. Uzat bana elini de birlikte çocuklara güzel öyküler yazalým. Kaybolan Çocuk Çocuklar için öyküler yazmak istiyordum. Yazmayý çok çok sevdiðim için sevinçle oturdum masanýn baþýna. Yazdým, yazdým... Sonra da okudum yazdýklarýmý. Bana göre güzel öykülerdi doðrusu.

Detaylı

5. 2x 2 4x + 16 ifadesinde kaç terim vardýr? 6. 4y 3 16y + 18 ifadesinin terimlerin katsayýlarý

5. 2x 2 4x + 16 ifadesinde kaç terim vardýr? 6. 4y 3 16y + 18 ifadesinin terimlerin katsayýlarý CEBÝRSEL ÝFADELER ve DENKLEM ÇÖZME Test -. x 4 için x 7 ifadesinin deðeri kaçtýr? A) B) C) 9 D). x 4x ifadesinde kaç terim vardýr? A) B) C) D) 4. 4y y 8 ifadesinin terimlerin katsayýlarý toplamý kaçtýr?.

Detaylı

BÝREY DERSHANELERÝ SINIF ÝÇÝ DERS ANLATIM FÖYÜ MATEMATÝK - I

BÝREY DERSHANELERÝ SINIF ÝÇÝ DERS ANLATIM FÖYÜ MATEMATÝK - I BÝREY DERSHANELERÝ SINIF ÝÇÝ DERS ANLATIM FÖYÜ DERSHANELERÝ Konu Ders Adý Bölüm Sýnav DAF No. MATEMATÝK - I SAYI BASAMAKLARI - II MF TM YGS LYS1 05 Ders anlatým föyleri öðrenci tarafýndan dersten sonra

Detaylı

d es ý KÝTAGAMÝ Nasýl Yapýlýr

d es ý KÝTAGAMÝ Nasýl Yapýlýr 20 ad d es et en kal ý içe ride bý KÝTAGAMÝ Nasýl Yapýlýr Kitagami Desenleri Cem ÖNGÝDER 2017 Kitagami Nasýl Yapýlýr Hazýrlayan: Cem Öngider 2017 Ýstanbul Merhaba, Çok uzun zaman önce baþladýðým ancak

Detaylı

2014-2015 Eðitim Öðretim Yýlý ÝSTANBUL ÝLÝ ORTAOKULLAR ARASI "4. AKIL OYUNLARI TURNUVASI" Ýstanbul Ýli Ortaokullar Arasý 4. Akýl Oyunlarý Turnuvasý, 21 Þubat 2015 tarihinde Özel Sancaktepe Okyanus Koleji

Detaylı

mmo bülteni mart 2005/sayý 82 05.02.2005

mmo bülteni mart 2005/sayý 82 05.02.2005 basýnda odamýz basýnda odamýz basýnda odamýz Ocak/ Dizayn Ýnfo Dergisinin 9. sayýsýnda "Makina Mühendisleri Odasý'na TÜRKAK'tan Akreditasyon Sertifikasý" baþlýklý haber yayýnlandý. 05.02.2005 Oda Baþkaný

Detaylı

Barodan Haberler. Edinilmiþ Mallara Katýlma Semineri (Akþehir) Anayasa Mahkemesine Bireysel Baþvuru Semineri. Türk Borçlar Kanunu Semineri

Barodan Haberler. Edinilmiþ Mallara Katýlma Semineri (Akþehir) Anayasa Mahkemesine Bireysel Baþvuru Semineri. Türk Borçlar Kanunu Semineri Barodan Haberler Edinilmiþ Mallara Katýlma Semineri (Akþehir) Baromuzca Akþehir Ýlçesinde Türk Medeni Kanunu'nda Edinilmiþ Mallar ve Tasfiyesi ile Aile Konutu konulu konferans gerçekleþtirildi. Meslektaþlarýmýzýn

Detaylı

konularýnda servis hizmeti sunan Sosyal Hizmetler Dairesi bir devlet kuruluºu olup, bu kuruluº ülkede yaºayan herkese ücretsiz hizmet vermektedir.

konularýnda servis hizmeti sunan Sosyal Hizmetler Dairesi bir devlet kuruluºu olup, bu kuruluº ülkede yaºayan herkese ücretsiz hizmet vermektedir. 1/7 AMT FÜR SOZIALE DIENSTE FÜRSTENTUM LIECHTENSTEIN Sosyal Hizmetler Dairesi Çocuk ve gençlik hizmetleri Sosyal hizmetler Terapi hizmetleri Ýç hizmetler konularýnda servis hizmeti sunan Sosyal Hizmetler

Detaylı

Gelir Vergisi Kanununda Yer Alan Hadler

Gelir Vergisi Kanununda Yer Alan Hadler 2008-112 Gelir Vergisi Kanununda Yer Alan Hadler Ýstanbul, 25 Aralýk 2008 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2008/112 Gelir Vergisi Kanununda Yer Alan Hadler Maliye Bakanlýðý, 28.12.2007 tarihli Resmi

Detaylı

TABLO-2'nin devamý. Sanayi ve Ticaret Bakanlýðý

TABLO-2'nin devamý. Sanayi ve Ticaret Bakanlýðý Sanayi ve Ticaret Bakanlýðý Atama Yapýlacak Kadro Unvaný: Stajyer Kontrolör (Ýdari) Atama Yapýlmasý Planlanan Kadro Sayýsý: Ýdari+Mühendis Kadrolarý Toplamý : 5 Test Aðýrlýklarý: GY:0,1, GK:0,1, HU:0,2,

Detaylı

014-015 Eðitim Öðretim Yýlý ÝSTANBUL ÝLÝ ORTAOKULLAR ARASI "7. AKIL OYUNLARI ÞAMPÝYONASI" Ýstanbul Ýli Ortaokullar Arasý 7. Akýl Oyunlarý Þampiyonasý, 18 Nisan 015 tarihinde Özel Sancaktepe Bilfen Ortaokulu

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2015

Kanguru Matematik Türkiye 2015 3 puanlýk sorular 1. Aþaðýda verilen iþlemleri sýrayla yapýp, soru iþareti yerine yazýlmasý gereken sayýyý bulunuz. A) 7 B) 8 C) 10 D) 15 2. Erinç'in 10 eþit metal þeridi vardýr. Bu metalleri aþaðýdaki

Detaylı

Cumhuriyet Halk Partisi

Cumhuriyet Halk Partisi 1 Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu: Gezi Parkından dünyaya yansıyan ses daha fazla özgürlük, daha fazla demokrasi sesidir. Tarih : 15.06.2013 Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu Türkiye de görev yapan yabancı

Detaylı

FSAYT ÇORUM GAZETESÝ NÝN KATKISIZ ORGANÝK SPOR-MAGAZÝN-MÝZAH EKÝDÝR. FÝYATI: Okuyana Beleþ

FSAYT ÇORUM GAZETESÝ NÝN KATKISIZ ORGANÝK SPOR-MAGAZÝN-MÝZAH EKÝDÝR. FÝYATI: Okuyana Beleþ FSAYT ÇORUM GAZETESÝ NÝN KATKISIZ ORGANÝK SPOR-MAGAZÝN-MÝZAH EKÝDÝR FÝYATI: Okuyana Beleþ OFSAYT 2 Þinasi ile HAYATIN ÖTE YANI HAFTANIN SORUSU Devane den MURTAZA Yav Þinasi Aðabey, bu CHP de Saim Topgül

Detaylı

Mart 2010 Proje Hakkýnda NBÞ sektörünün ana girdisi olan mýsýrýn hasadý, hammadde kalitesi açýsýndan yetiþtirilmesi kadar önemli bir süreçtir. Hasat sýrasýnda gerçekleþtirilen yanlýþ uygulamalar sonucunda

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2017

Kanguru Matematik Türkiye 2017 4 puanlýk sorular 1. Dünyanýn en büyük dairesel pizzasý 128 parçaya bölünecektir. Her bir kesim tam bir çap olacaðýna göre kaç tane kesim yapmak gerekmektedir? A) 7 B) 64 C) 127 D) 128 E) 256 2. Ali'nin

Detaylı

Konular 5. Eðitimde Kullanýlacak Araçlar 23. Örnek Çalýþtay Gündemi 29. Genel Bakýþ 7 Proje Yöneticilerinin Eðitimi 10

Konular 5. Eðitimde Kullanýlacak Araçlar 23. Örnek Çalýþtay Gündemi 29. Genel Bakýþ 7 Proje Yöneticilerinin Eðitimi 10 Proje Yönetimi ÝÇÝNDEKÝLER Konular 5 Genel Bakýþ 7 Proje Yöneticilerinin Eðitimi 10 Eðitimde Kullanýlacak Araçlar 23 Araç 1: Araþtýrma sorularý Araç 2: Belirsiz talimatlar Araç 3: Robotlar 28 Örnek

Detaylı

Saðlýk çalýþanlarý GöREV'de

Saðlýk çalýþanlarý GöREV'de Saðlýk çalýþanlarý GöREV'de Onaylayan Administrator Wednesday, 20 April 2011 Orijinali için týklayýn Saðlýk emekçilerinin 2 gün süren grevleri baþladý. Ülke genelindeki hastanelerin nereyse tamamýnda hastanede

Detaylı

2007/82 Nolu SGK GENELGESÝ(Fatura Bedellerinin Ödenmesinde Karþýlaþýlan Sorunlar) Cuma, 26 Ekim 2007

2007/82 Nolu SGK GENELGESÝ(Fatura Bedellerinin Ödenmesinde Karþýlaþýlan Sorunlar) Cuma, 26 Ekim 2007 2007/82 Nolu SGK GENELGESÝ(Fatura Bedellerinin Ödenmesinde Karþýlaþýlan Sorunlar) Cuma, 26 Ekim 2007 GENELGE 2007/ 82 2007/46 sayýlý Fatura Bedellerinin Ödenmesi konulu Genelge gereði Kurum web sayfasýnda

Detaylı

Üzülme Tuna, annem yakýnda gelecek, biliyorum ben. Nereden biliyorsun? Mektup mu geldi? Hayýr, ama biliyorum iþte. Postacýya telefon edip not

Üzülme Tuna, annem yakýnda gelecek, biliyorum ben. Nereden biliyorsun? Mektup mu geldi? Hayýr, ama biliyorum iþte. Postacýya telefon edip not 1. Anne Özlemi Ýlkbaharýn tatlý güneþi, Yeþilbað köyünde bütün çatýlarý, avlularý, tarlalarý, dað yollarýndaki keçileri ýsýtmaya baþlamýþtý yine. Tuna bu köyde yaþayan çocuklardan biriydi. Ablasý Suna

Detaylı

OKUL TATÝLÝNDE KAMPANYALI UMRE 10 Günlük Program (3 Gece Medine / 6 Gece Mekke) Gidiþ Tarihi: 29 Ocak 2015 Ýstanbul - Yanbu Dönüþ Tarihi: 7 Þubat 2015 Cidde - Ýstanbul 990 960 930 i: i: Bustan Al Masi

Detaylı

7215 7300-02/2006 TR(TR) Kullanýcý için. Kullanma talimatý. ModuLink 250 RF - Modülasyonlu kalorifer Kablosuz Oda Kumandasý C 5. am pm 10:41.

7215 7300-02/2006 TR(TR) Kullanýcý için. Kullanma talimatý. ModuLink 250 RF - Modülasyonlu kalorifer Kablosuz Oda Kumandasý C 5. am pm 10:41. 7215 73-2/26 TR(TR) Kullanýcý için Kullanma talimatý ModuLink 25 RF - Modülasyonlu kalorifer Kablosuz Oda Kumandasý off on C 5 off 2 on pm 1:41 24 Volt V Lütfen cihazý kullanmaya baþladan önce dikkatle

Detaylı

DENÝZ LÝSESÝ KOMUTANLIÐI Denizcilik tarihin en eski ve en köklü mesleðidir. Bu köklü ve þerefli mesleðin insanlarýnýn eðitimi için ilk adým atacaklarý Deniz Lisesi, bu güne kadar Türk ve dünya denizcilik

Detaylı

ÝÇÝNDEKÝLER 1. TEMA OKUL HEYECANIM Kazaným Testi Fiziksel Özelliklerim Duygularým Haftanýn Testi...

ÝÇÝNDEKÝLER 1. TEMA OKUL HEYECANIM Kazaným Testi Fiziksel Özelliklerim Duygularým Haftanýn Testi... ÝÇÝNDEKÝLER 1. TEMA OKUL HEYECANIM Fiziksel Özelliklerim............ 10 Duygularým................... 11 1. Haftanýn Testi............... 13 Yapabildiklerim - Hoþlandýklarým.. 15 Günümü Planlarým.............

Detaylı

ÖRNEK RESTORASYONLAR SERGÝSÝ

ÖRNEK RESTORASYONLAR SERGÝSÝ 210 ÖRNEK RESTORASYONLAR SERGÝSÝ Örnek Restorasyonlar Sergisi Vakýf eseri için restorasyon, adeta ikinci bahar demektir. Zor, çetin ve ince bir iþtir. Bu nedenle, tarihi ve kültürel deðerlerimizin baþarýlý

Detaylı

BİZ VE DEĞERLERİMİZ. 3. Ayþe yeni okulunda okuyacaðý için hangi duyguyu yaþýyormuş? A) B)

BİZ VE DEĞERLERİMİZ. 3. Ayþe yeni okulunda okuyacaðý için hangi duyguyu yaþýyormuş? A) B) Sosyal Bilgiler BİZ VE DEĞERLERİMİZ Hece ve Harf Bilgisi Sözlük Sırası Sözcükte Anlam Konu Kavrama Testi - 1 Ayþe nin gözleri, gördükleri karþýsýnda iri iri açýlmýþtý. Bu okul kocamandý. Köydeki eski okuluna

Detaylı

BASIN DUYURUSU (25.08.2002) 2002 Öðrenci Seçme Sýnavý (ÖSS) Yerleþtirme Sonuçlarý

BASIN DUYURUSU (25.08.2002) 2002 Öðrenci Seçme Sýnavý (ÖSS) Yerleþtirme Sonuçlarý BASIN DUYURUSU (25.08.2002) 2002 Öðrenci Seçme Sýnavý (ÖSS) Yerleþtirme Sonuçlarý 16 Haziran ve 23 Haziran 2002 tarihlerinde yapýlan Öðrenci Seçme Sýnavý (ÖSS) ve Yabancý Dil Sýnavý (YDS) sonuçlarýna aðýrlýklý

Detaylı

Seri Numaralý Kdv Genel Tebliði

Seri Numaralý Kdv Genel Tebliði 2007-50 108 Seri Numaralý Kdv Genel Tebliði Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2007/50 108 Seri Numaralý Kdv Genel Tebliði 108 seri numaralý KDV Genel Tebliði ile, katma deðer vergisi uygulamalarý konusunda

Detaylı