Down sendromlular için renkli yürüyüþ Hitit Üniversitesi Engelsiz Üniversite Öðrenci Kulübü, rengarenk bir etkinliðe imza attý.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Down sendromlular için renkli yürüyüþ Hitit Üniversitesi Engelsiz Üniversite Öðrenci Kulübü, rengarenk bir etkinliðe imza attý."

Transkript

1 Down sendromlular için renkli yürüyüþ Hitit Üniversitesi Engelsiz Üniversite Öðrenci Kulübü, rengarenk bir etkinliðe imza attý. * HABERÝ 6 DA Hitit Üniversitesi Pithana ekibi, Shell Eco-marathon Avrupa ya katýlacak. Anatolia Turizm Derneði, Çorum Ticaret ve Sanayi Odasý (TSO) ný ziyaret etti. Anatolia hedef büyüttü Anatolia Turizm Derneði, Çorum Ticaret ve Sanayi Odasý (TSO) ný ziyaret etti. * HABERÝ DE Hitit, Shell Eco-marathon Avrupa ya katýlýyor Dünya Down Sendromu Farkýndalýk Günü nedeniyle etkinlik düzenlendi. Hitit Üniversitesi Pithana ekibi, Mayýs ayýnda Hollanda nýn Rotterdam kentinde uncusu düzenlenecek olan Shell Eco-marathon Avrupa ya katýlacak. * HABERÝ 6 DA ÇORUM 26 MART 25 PERÞEMBE Günlük Siyasi Gazete Fiyatý : 4 Kuruþ Engelliler için proje ürettiler Çorum da, engelli bireylerin toplumla bütünleþmesinin önündeki engellerin kaldýrýlmasý için çalýþma baþlatýldý. * HABERÝ 2 DE AK Parti de çözülme baþladý MHP Merkez Ýlçe Baþkaný Sinan Özcan, Baþbakan Yardýmcýsý Bülent Arýnç ile Ankara Büyükþehir Belediye Baþkaný Melih Gökçek arasýnda Sinan Özcan yaþanan tartýþmayý, AK Parti politikalarý iflas etti. Çözülme olduðu açýkça artýk görülmektedir. diye yorumladý. * HABERÝ 7 DE Akþemsettin Camii yanýndaki kavþakta yaþanan sinyalizasyon problemi tepkiye neden Akþemsettin Kavþaðý nda sinyalizasyon problemi Akþemsettin ile Farabi Caddeleri nin buluþtuðu kavþakta yaþanan sinyalizasyon probleminin trafik kazalarýna davetiye çýkardýðý bildirildi. * HABERÝ 8 DE Çorum Ziraat Odasý tarafýndan düzenlenen seminere çiftçiler büyük ilgi gös- Verimli tarým için çiftçilere eðitim Çorum Ziraat Odasý tarafýndan Dengeli Bitki Besleme ve Gübreleme konulu eðitim semineri düzenlendi. * HABERÝ 8 DE Seçmen listeleri için son iki gün Seçmen listelerini kontrol için son iki gün. 7 Haziran 25 günü yapýlacak milletvekili genel seçim için 4 Mart'ta muhtarlýklarda askýya çýkartýlan seçmen listeleri, 27 Mart günü saat 7.'de askýdan indirilecek ve itirazlar sona erecek. * HABERÝ 2 DE Hitit Üniversitesi Engelli Öðrenci Birimi Koordinatörlüðü nce Çorum Engel Haritasý adlý proje hazýrlandý. AK Parti Teþkilat Baþkan Yardýmcýsý Çorum Milletvekili Murat Yýldýrým,CHP nin gensorusuna Ýpek Yolu'ndan hayýr kermesi Muhalefete çattý! Çorum Tasavvuf Federasyonu tarafýndan hayýr kermesi açýldý.karakeçili AK Parti Teþkilat Baþkan Yardýmcýsý Çorum Milletvekili Murat Yýldýrým, CHP Grubu tarafýndan Milli Eðitim Bakaný Nabi Avcý hakkýnda verilen gensoruya partisi adýna cevap verdi. Mahallesi Azapahmet Sokak'ta gerçekleþtirilen açýlýþ töreni festivalleri aratmadý. Açýlýþta Çorum Tasavvuf Federasyonu'nu n ilahi gurubu ilahi söyledi, semazen ve mehter takýmý konser verdi. * HABERÝ DA * HABERÝ 4 DE Kermes açýlýþý zapahmet Sokak'ta gerçekleþtirildi. Sendikacýlýk hakký tutup kaldýrmaktýr Hükümete Türk Eðitim Sen Çorum Þubesi Sungurlu iþyeri temsilcileri ile istiþare toplantýsý düzenlendi. * HABERÝ 5 DE Saadet Partisi'nde düzenlenen basýn toplantýsýnda Selim Cebeci, Mehmet Durmaz ve Mustafa Bulut SP'den Milletvekili Aday Adayý olduklarýný açýkladý. SP den aday daha Saadet Partisi'nde düzenlenen basýn toplantýsýnda Selim Cebeci, Mehmet Durmaz ve Mustafa Bulut SP'den Milletvekili Aday Adayý olduklarýný açýkladý. Yapýlan üç aday müracaatý ile SP'nin aday adayý sayýsý 7'ye yükseldi. * HABERÝ 7 DE

2 2 PERÞEMBE 26 MART 25 Engelliler için proje ürettiler Engelliler zaferi kutladý Çorum Belediyesi Engelli Eðitim Merkezi öðrencileri, Çanakkale Zaferi'nin. yýlýný Buhara Kültür Merkezi'nde düzenledikleri bir programla kutladý. Kutlama programýna Çorum Valisi Ahmet Kara'nýn eþi Mesude Kara, Belediye Baþkaný Muzaffer Külcü'nün eþi Hatice Külcü, Baþkan Yardýmcýsý Zeki Gül'ün eþi Halime Gül, Daniþment Gazi Ýmam Hatip Ortaokulu Müdürü Orhan Demir, Belediye Tesisler Müdürü Mahmut Yabacýoðlu, Kadýn Kültür ve Sanat Merkezi Müdürü H. Nuran Hakyemez, Engelli Eðitim Merkezi Müdürü Zehra Betül Özseçer ve çok sayýda öðrenci katýldý. Engelli Eðitim Merkezi öðrencilerinin hazýrladýðý Çanakkale konulu program baþtan sona büyük bir ilgiyle izlendi. Öðrenciler tarafýndan seslendirilen Çanakkale türküsü ve Çorum türkülerine izleyiciler de eþlik etti. Arap Murat Akkoyunoðlu ve Bekir Madan adlý öðrenciler Çanakkale ile ilgili yazýlmýþ þiirleri okudu. Baþtan sona kadar ilgiyle takip edilen programýn sonunda konuþan Mesude Kara, engelli öðrenciler tarafýndan hazýrlanan programý çok beðendiðini ve emeði geçen tüm öðrencileri tebrik ettiðini söyledi. Belediye Baþkaný Muzaffer Külcü'nün eþi Hatice Külcü de yaptýðý konuþmada engelli eðitim merkezinde çok güzel çalýþmalar Çorum Belediyesi Engelli Eðitim Merkezi öðrencileri Çanakkale Zaferi ni kutladý. Çorum da, engelli bireylerin toplumla bütünleþmesinin önündeki engellerin kaldýrýlmasý için çalýþma baþlatýldý. Toplumun bir parçasý olan engellilerin günlük hayatta yaþadýklarý sorunlarýn tespiti amacýyla Hitit Üniversitesi Engelli Öðrenci Birimi Koordinatörü Yrd.Doç. Dr. Nur Þat ve Fen Edebiyat Fakültesi Araþtýrma Görevlisi Tuðçe Göver tarafýndan Çorum Engel Haritasý adlý proje hazýrlandý. Çorum Belediyesi nin de destek verdiði proje kapsamýnda akademisyenler, gönüllü öðrenci ve engelli derneklerinin temsilcileriyle il genelindeki tüm mahallelerde saha çalýþmasý yapýlacak. Bu sayede engelli bireylerin yaþadýklarý sorunlar yerinde tespit edilerek raporlaþtýrýlacak ve buna göre bir yol haritasý belirlenerek çözüm yollarý geliþtirilecek. Türkiye de bir ilk olacak projeyle hem engelli bireylerin yaþam standartlarýnýn yükseltilmesine katký sunulacak hem de engelli bireylerin dýþýnda geçici engellilik yaþayanlarla, yaþlý ve çocuklu bayanlarýnda hayatlarý kolaylaþtýrýlarak kentte daha rahat dolaþmalarýna imkan saðlanacak. Engelli Öðrenci Birimi Koordinatörü Yrd.Doç. Dr. Nur Þat, engellileri eve hapseden bir toplum olduðumuzu belirterek, Engellilerimiz dýþarý çýkmasýnlar, dýþarýdaki faaliyetlere katýlmasýnlar gibi bir tutumdayýz. Biz bu projeyle onlarýn sokaða çýkmasýný ve onlarla birlikte yaþamayý istiyoruz Yrd.Doç. Dr. Þat, projeyle engelli bir bireyin yaþamýný idame ettirirken karþýlaþtýðý sorunlarý tespit ederek bu engellerin haritasýný ortaya çýkaracaklarýný belirtti. Bunun için il genelindeki bütün mahallelerde saha taramasý yapacaklarýný anlatan Yrd.Doç. Dr Þat, Pazaryerleri, camiler, kamu kurumlarý, sokaklar, alýþveriþ merkezleri gibi yerleri ziyaret edeceðiz. Ziyaretlerde engellilerin bu mekanlarý kullanýrken ne gibi güçlükler çektiklerinin tespitini yapacaðýz. Tespitlerin rastgele olmamasý için proje ekibimize standartlar eðitimi verilecek. Ayrýca, ekiplere çalýþmalarda akademisyenlerimiz eþlik edecek diye konuþtu. Engellerin aþýlmasýnda halk desteðinin önemine dikkat çeken Þat, bu süreçte halkýnda kendilerine yardýmcý ve yol gösterici olmalarýný istedi. Projenin adýndan dolayý yanlýþ anlaþýlmalarýn olabileceðine iþaret eden Þat, Amacýmýz, ilde yaþayan engellilerin haritasýný çýkarmak deðil, engelli vatandaþlarýmýzýn önündeki engelleri tespit ederek onlarýn kaldýrýlmasýný saðlamak. Engellilerimizin önündeki kýrmýzý ve yeþil noktalarý tespit etmek. Bu çalýþmayý rapor haline getirip ilgili makamlara ileteceðiz. Þehrin fotoðrafýný çekeceðiz, engel haritasýný çýkaracaðýz. O haritaya bakarak engelliler için ne yapabiliriz olgusunu saðlamak istiyoruz. Bu konuda engellilerimiz ve ailelerinden destek alýyoruz. Üniversitemiz her anlamda destek veriyor. Çorum halkýndan da gönüllü arkadaþlarýmýza destek olmalarý, onlardan bilgi almalarýný, iyi niyet ve sabýr göstererek destek olmalarýný istiyoruz þeklinde konuþtu. Þat, proje sonunda engelli dostu iþyerleri, esnafa beyaz bayrak hediye edeceklerini ve bu kurum ve kuruluþlarýn engelli dostu olduðunu herkese göstereceklerini belirtti. Son yýllarda engellilik konusunda toplumda duyarlýlýðýn arttýðýna dikkat çeken Þat, þunlarý söyledi: Bu konuda bir farkýndalýk var. Yeterli mi? En güzelini isteyen bir toplum için yeterli deðil. Ama doðru yolda olduðumuzu düþünüyorum. Ýyi niyetli olmanýn bütün yolu çabuk yürümemizde etkili olacak. Halkýmýzda bir çok þeyin farkýnda. Farkýnda olmak için bilgi sahibi olmamýz gerekiyor. Bu noktada üniversitemiz de bilgilendirme çalýþmalarý yapýyor. Bilinçlenen halkýmýzda daha duyarlý hale gelip bize destek oluyorlar. Bu proje ile insanlarýn engellerin daha çok farkýnda olacaðýný düþünüyorum. Bize en azýndan soru soracaklar. Engel derken nasýl bir engel. Bizim bir rampamýz var ama bu uygun mudur? diye düþünüyorum. Bu kadar kapsamlý bilinçlenme toplumun her kesimine sirayet edecektir. Üniversitemizde birim olarak engelli öðrencilere yönelik çalýþmalarýmýz var. Üniversitemize gelen engelli öðrencimiz varsa hemen onunla iletiþime geçiyoruz. Çalýþmalarýmýzý ve desteklerimizi anlatýyoruz. Onlardan gelen talepleri alýyoruz. Her birimde öðretim görevlilerimiz olduðunu söylüyoruz. Bizim çalýþmalarýmýzýn iki ayaðý var. Birincisi eðitim önündeki engelleri kaldýrmak. Eðitim almalarýnda bir sýkýntý varsa onu gidermeye çalýþýyoruz. Ýkincisi ulaþým. Bu alanda da yaþadýklarý fiziksel engeller varsa onlarý tespit edip yerine getirmeye çalýþýyoruz ENGELLÝLER ÝÇÝN PROJE ÜRETELÝM Çorum Engel Haritasý projesi sorumlularýndan Fen Edebiyat Fakültesi araþtýrma görevlisi Tuðçe Göver de, engelliler için çözüm üretemeyen insanlarýn probleminde pir parçasý olmamalarýný istedi. Projeye dahil olduðunda hayatýnda hiç keþkelerinin olmadýðýný düþündüðünü anlatan Göver, sözlerini þöyle tamamladý: Sonra baktým engelli sorunlarýný göz ardý ettiðimi, engelli vatandaþlar için bir þey yapmadýðýmý düþündüm ve bu projeyi yapmaya karar verdik. Neler yapabileceðimiz konusunda çalýþmalara baþladýk. Bundan sonraki çalýþmalarýmda da engelliler için proje üreteceðim. Ben çözüm üretmek istiyorum problem olmak istemiyorum. Çözüm üretemeyen insanlarýn da problemin bir parçasý olmasýný istemiyorum. Engelliler konusunda artýk herkes iki elinin arasýna baþýný koyup düþünmesi gerekiyor.onlarla sokaða çýkarak beraber hep birlikte görünerek neler yapabiliriz, bunlarýn düþünülmesini istiyorum. (ÝHA) yapýldýðýný ifade ederek "Engelli Eðitim Merkezinde geleceðin müzisyenleri, çini ustalarý ve edebiyatçýlarý yetiþiyor. Bu bizler için gurur verici. Böyle bir program hazýrladýklarý için merkezimizdeki öðrencilerimize teker teker teþekkür ediyorum. Bütün öðrencilerimizi merkezimizde misafir etmek isteriz." Tesisler Müdürü Mahmut Yabacýoðlu ve Daniþment Gazi Ýmam Hatip Okulu müdürü Orhan Demir de yaptýklarý konuþmalarda programýn hazýrlanmasýnda emeði geçen öðrencileri tebrik ederek destekleri nedeniyle Belediye Baþkaný Muzaffer Külcü'ye teþekkür etti. Daniþment Gazi öðrencileri program bitiminde engelli eðitim merkezi öðrencilerine çiçek takdim etti. (Belediye Basýn) Hitit Üniversitesi Engelli Öðrenci Birimi Koordinatörlüðü nce Çorum Engel Haritasý adlý proje hazýrlandý. Otistik öðrencileri unutmadý 5 engelli asansörü okuluna ise engelli rampasý yapýlarak kayma- Sungurlu da 5 engelli asansörü ve 4 engelli rampasý yapýldý. kamlýk binasýnda ve okullarda engellilerin Orta Karadeniz Kalkýnma Ajansýnýn mali desteði ile Sungurlu Kaymakamlýk binasýna ve okullara 5 engelli asansörü ve 4 engelli rampasý yapýldýðý bildirildi. Yapýlan açýklamada, Ticaret Lisesi, Endüstri Meslek Lisesi, Fatih Ortaokulu, Saðlýk Meslek Lisesi ve Kaymakamlýk binasýna engelli asansörü yapýlýrken, Dr. Sedat Dr. Melahat Baran ortaokulu, Þehit Ýlhan Çaylan Anaokulu, Mehmetçik Ýlkokulu ve Ýsmet Paþa Orta- Vali Ahmet Kara nýn eþi Mesude Kara nýn özel eðitim ve uygulama merkezlerine ziyaretleri sürüyor. Çorum Valisi Ahmet Kara nýn eþi Mesude Kara nýn özel eðitim ve uygulama merkezlerine ziyaretleri sürüyor. Ýl Garnizon Komutaný Ahmet Çelik n eþi Leyla Çelik ve Engelliler Derneði Baþkaný Neslihan Hüsülüoðullarý ile birlikte otistik öðrencilerin eðitim gördüðü TOKÝ Özel Eðitim ve Uygulama Merkezi ni ziyaret eden Mesude Kara, incelemelerde bulundu. Beraberindekilerle birlikte merkezi gezen Kara, sýnýflar ve atölyeleri gezerek kurum hakkýnda bilgi aldý. Kara, ziyarette yakýndan ilgilendiði merkezdeki çocuklara çeþitli hediyeler verirken, öðrenci velileriyle de sohbet ederek taleplerini dinledi. Veliler, fiziki yönden okulun ihtiyaca cevap veremediðini belirterek yardým istediler. Vali Ahmet Kara nýn eþi Mesude Kara da, yer sorunundan bilgisinin olduðunu belirterek, sorunun çözümü noktasýnda gerekli giriþimlerde bulunacaðýný dile getirdi.(ýha) ulaþýmý saðlandýðý bildirildi.(ýha) Seçmen listeleri için son iki gün Seçmen listelerini kontrol için son iki gün 7 Haziran 25 günü yapýlacak milletvekili genel seçim için 4 Mart'ta muhtarlýklarda askýya çýkartýlan seçmen listeleri, 27 Mart günü saat 7.'de askýdan indirilecek ve itirazlar sona erecek. Yüksek Seçim Kurulu (YSK) tarafýndan açýklanan seçim takvimine göre; seçmen bilgileri, muhtarlýklara asýlan listelerden veya YSK internet sitesinden sorgulanabiliyor. Yurtdýþý seçmen kütüðüne kayýtlý olanlarýn listeleri de yine ayný gün ayný saatte askýdan indirilecek Siyasi partiler ise hangi seçim çevrelerinde ön seçim ve hangi seçim çevrelerinde aday yoklamasý yapacaðýnýn listesini YSK'nýn ilçe seçim kurullarýna bildirmiþ olacaklar.(haber7) 5 yýllýk tecrübe Çorum Üretici Bayii * Cam Balkon * Isýcamlý Cam Balkon * Cephe Vitrin Sistemleri * PVC Pencere Kapý * Çelik Kapý * Fotoselli Kapý * Katlanýr Tente Sistemleri * Duþakabin Mimar Sinan Mah. Küçük Sanayi Cad. No: 89 ÇORUM Tel: (Ç.HAK:252)

3 Anatolia hedef büyüttü Anatolia Turizm rum'un önemli gündem Derneði, Çorum Ticaret maddelerinden bir tanesi ve Sanayi Odasý olan turizm konusunda (TSO) ný ziyaret etti. elini taþýn altýna koymasýnýn memnuniyet verici TSO dan yapýlan açýklamaya göre, ziyarette açýklamalarda bulunan Çorum'da, gerekse bü- olduðunu söyledi. Gerek Anatolia Turizm Derneði yük illerde ilimiz turizmi Baþkaný Ali Akkuþ, tamamen gönüllü turizmci- çok çalýþma yapýldýðýný adýna bugüne kadar bir lerden oluþan yönetim vurgulayan Baþaranhýncal, "Bundan sonraki sü- kurulu ile birlikte Çorum turizmine yeni ufuklar reçte yapacaðýnýz etkinliklerde, ayný etkinliðin kazandýrmayý hedeflediklerini söyledi. Ço- tekrarý olmamasý adýna Anatolia Turizm Derneði, Çorum Ticaret ve Sanayi Odasý (TSO) ný ziyaret etti. rum'un turizm pastasýndan daha fazla pay almasýnýn önündeki bizden destek isteyebilirsiniz. Elimizden gelen desteði saðlarýz. engelleri tespit etmek üzere çalýþmalarýný sürdürdüklerini belirten Çorum olarak yeni fikirlere, yeni projelere ihtiyacýmýz var" Akkuþ, "Görevi devraldýktan sonra çalýþmalarýmýza hýz ver- dik. Aðýrlýklý olarak stratejik planýmýzý tamamlamaya çabalýyoruz. Ayrýcda 6'þar aylýk iki ayrý faaliyet planý hazýrladýk. Planlamalarýmýzda, Baþaranhýncal ayrýca, Hitit Üniversitesi ile birlikte Çorum'un Turizm Master Planý'nýn hazýrlanmakta olduðunu belirterek, bu plandan da istifade edebileceklerini sözlerine ekledi. bütçeye kadar bütün detaylara yer veriyoruz. Ýlimi- Çorum'da 997 yýlýnda dönemin önde gelen turizmcileri ta- zin tanýtýmýna, turizm anlamýnda yeni ufuklar kazandýrýlmasýna rafýndan kurulan, ancak daha sonra atýl duruma düþen Anatolia katký saðlamak istiyoruz" Turizm Derneði, 27 Þubat 25 tarihinden Ali Akkuþ tarafýndan TSO Baþkaný Çetin Baþaranhýncal ise, genç bir ekibin, Ço- devralýnarak, yeniden faaliyetlerine baþlamýþtý. Rektör ÇMYO yu dinledi 6 kaza, yaralý Çorum da meydana gelen 6 ayrý trafik kazasýnda kiþi yaralandý. Edinilen bilgiye göre, M.Þ. yönetimindeki otomobil, Çorum-Ýskilip karayolunun 22. kilometresinde virajý alamayarak devrildi. Kazada araç sürücüsü yaralandý. Çorum-Ortaköy karayolunda ise Y.I. (52) yönetimindeki otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucuþarampole uçtu. Kazada otomobilde yolcu olarak bulunan A.K. (46) yaralandý. Elmalý köyü mevkiinde meydana gelen kazada, alkollü bir sürücünün kullandýðý otomobil kontrolden çýkarak þarampole devrildi. Kazada sürücü Ü.Y. ile yanýnda bulunan Y.K. yaralandý. Laçin-Osmancýk karayolunda, C.G. yönetimindeki otomobilin kontrolden çýkarak takla atmasý sonucu meydana gelen kazada, araç sürücüsü ile yanýnda bulunan Þ.B. ve Y.K. yaralandý. Ortaköy ilçesine baðlý Aþdaðul köyünde H.Ö. () yönetimindeki motosiklet, sürücüsünün dikkatsizliði sonucu yol kenarýnda bulunan tarlaya devrildi. Kazada yaralanan H.Ö., Hitit Üniversitesi Eðitim ve Araþtýrma Hastanesi nde tedavi altýna alýndý. Çorum-Ankara karayolunda meydana gelen trafik kazasýnda ise E.A. yönetimindeki kamyonet kontrolden çýkararak bariyerlere çarptý. Kazada sürücü ile araçta bulunan S.A. ve E.A. yaralandý.(ýha) Yaya yaralandý Küçük Sanayi. Cadde de meydana gelen kazada bir kiþi yaralandý. Celalettin Ö. aracýyla giderken caddede M.Ö. isimli yayaya çarptý. Kazada yaralanan M.Ö. hastanede tedavi altýna alýndý. Sürücü gözaltýna alýndý. Kamyonet kasasýndan düþtü Çorum da kamyonet kasasýnýn açýlmasý sonucu düþen vatandaþ yaralandý. O.A. kamyonetle giderken Tekceviz 2. Sokak ta aracýn kasasý açýldý. Bunun üzerine kasada yolculuk yapan S.A. düþtü. Aðýr yaralanan S.A. hastanede tedavi altýna alýndý. Taþ baþýna Bayat ta aðaçta kalan topu indirmek için atýlan taþ çocuðun baþýna geldi. Ömer Mülazým Caddesi nde meydana gelen olayda, ayný okulda okuyan çocuklar oynadýklarý top aðaçta kalýnca taþ attýlar. Atýlan taþ S.S. isimli 2 yaþýndaki çocuðun baþýna düþtü. Yaralanan çocuk hastanede tedavi altýna alýndý. (Haber Merkezi) Hitit Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Reha Metin Alkan, akademik birim ziyaretleri kapsamýnda Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu ve Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu öðretim elemanlarýyla bir araya geldi. Yapýlan çalýþmalar hakkýnda bilgiler veren Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu Müdürü Prof. Dr. Menderes Suiçmez, MYO nun bünyesinde barýndýrdýðý mevcut bölümleri ve alanýnda uzman öðretim elemanlarýyla baþarýlý çalýþmalar yaptýðýna dikkat çekerek, Rektör Alkan a bu zamana kadar yaptýðý ve bundan sonra da artarak devam edeceðine inandýðý deðerli katkýlarýndan dolayý teþekkür etti. Meslek yüksekokullarýnýn ülkede büyük bir boþluðu doldurduðunu belirten Rektör Prof. Dr. Alkan, ara elemanlarýn sürdürülebilir kalkýnmada büyük bir katký saðladýðýný belirterek, bugün itibariyle Sosyal Bilimler ve Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu olarak faaliyetlerine hýzla devam eden okulun bu anlamda önemli bir yere sahip olduðunu vurguladý. Türkiye nin en eski okullarý arasýnda yer alan ve Gelecek yýl 4. yýlýný kutlayacaklarý Meslek Yüksekokulu na verilen desteklerin hýz kesmeden devam edeceðini vurgulayan Rektör Alkan, Üniversite algýsý tüm dünyada olduðu gibi Türkiye de de deðiþiyor. Artýk insanlar üniversitenin çalýþmalarýný hissetmek istiyor. Örneðin MYO lardan beklenen sanayici ve sektörle iç içe olmasý, birlikte oluþturulan sinerji ile katma deðeri yüksek çalýþmalar yapýlmasý.üniversiteler bulunduklarý þehrin lokomotifi konumunda olmalý. Üniversitenin URAP sýralamasýnda yükselmeye devam ettiðini ve akademik yayýn sayýsýnda artýþ kaydedildiðini anlatan Rektör Prof. Dr. Alkan, Bilimsel Araþtýrma Projeleri (BAP),Yurtdýþý Bilimsel Etkinlikleri Destekleme Programý, Erasmus ve Mevlana hakkýnda da bilgiler vererek, özellikle yurt dýþý imkanýndan yararlanarak eðitim almayý, ders vermeyi ve yayýn yapmayý çok önemsediklerini dile getirdi. Üniversitede yapýlan çalýþmalara iliþkin genel bilgi paylaþýmýnda bulunan Rektör Prof. Dr. Alkan, üniversitemensuplarýnýn gayretli çalýþmalarý beraberinde paydaþlarýndan aldýðý desteklerle hýzlý bir geliþim gösterdiðini, MYO I. Etap, HÜBTUAM ve TEKNOKENTbinalarýnýn hizmete girdiðini, Kuzey Kampüsü nde ise çalýþmalarýn hýzla devam ettiðini vurguladý. Artýk MYO larýmýzýn inanýlmaz bir gücü var. Ön lisans mezunu arkadaþlarýmýz büyük bir potansiyele sahip. Üniversite olarak sorumluluðumuzun altýnda olan iþlere el atmamýz lazým diyen Alkan, Etki alanýnýz çok yüksek. Pek çok faaliyete gidiyor ve düzenliyorsunuz. Üniversite olarak yapýlan her türlü çalýþmaya gücümüz yettiði kadar destek vermeye devam edeceðiz Hitit Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Reha Metin Alkan, akademik birim ziyaretlerinü sürdürdü. Resim yarýþmasýna baþvurular sürüyor Çorum Belediyesi Gençlik Merkezleri tarafýndan düzenlenen Türkiye geneli Saygý konulu resim yarýþmasýna baþvurular devam ediyor. Türkiye'nin dört bir yanýndan yoðun katýlýmýn olduðu yarýþmaya son katýlým tarihi Mart Pazartesi. Belediye Baþkan Vekili Zeki Gül, saygý kavramýnýn giderek önemini yitiren bir kavram olduðuna deðinerek, Gençlik Merkezlerimiz tarafýndan düzenlenen bu resim yarýþmasý ile özellikle gençler arasýnda saygý kavramýnýn daha iyi bilinip kavranmasýný amaçladýk. Ýnþallah bu yarýþma vesilesiyle bizim kültürümüzün asli unsurlarýndan olan saygý kavramýný gençlerimiz daha da özümseyecekler." Öte yandan Çorum Belediyesi Tesisler Müdürü Mahmut Yabacýoðlu da düzenledikleri yarýþmaya bu zamana kadar Türkiye'nin deðiþik illerinde okuyan ilkokul, ortaokul, lise öðrencilerinden kendilerine 'i aþkýn resmin ulaþtýðýný, Çorumlu öðrencilerin de yarýþmaya daha fazla ilgi göstermelerini umut ettiklerini söyledi. (Belediye Basýn) Saygý konulu resim yarýþmasýna baþvurular devam ediyor. ÇORUM PERÞEMBE 26 MART 25 Vali Ahmet Kara, kurum ve kuruluþ ziyaretlerini sürdürüyor. Vali Kara dan ziyaretler Vali Ahmet Kara, kurum ve kuruluþ ziyaretleri kapsamýnda; Armor Isý Transfer Fabrikasý, Küçük ve Orta Ölçekli Ýþletmeleri Geliþtirme ve Destekleme Baþkanlýðý (KOSGEB) Çorum Hizmet Müdürlüðü ile Þeker Fabrikasý ný ziyaret etti. Valilik ten yapýlan açýklamaya göre, ilk olarak KOSGEB e giden Kara, kurum müdürü Ahmet Dursunoðlu ndan KOSGEB yatýrýmlarý ve destekleme fonlarý hakkýnda bilgi aldý. Daha sonra Armor Isý Transfer Fabrikasý ný ziyaret eden Kara, burada fabrika sahipleri Mahmut ve Ahmet Köksal dan bilgi alarak çalýþmalarýnda baþarýlar diledi. En son olarak Þeker Fabrikasý ný ziyaret eden Kara, burada kurum müdürü Öner Öztürk ten çalýþmalarý hakkýnda bilgi aldý. Bölgesel Ýþ Kuluçka Merkezleri Aðý projesinin kapanýþ toplantýsý yapýldý. Karadeniz illerinin iþbirliði Türkiye ve Avrupa Birliði arasýndaki mali iþbirliði sürecinde 27-2 tarihleri kapsamýnda, 6 farklý ülkenin katýlýmýyla Karadeniz Havzasýnda Sýnýr Ötesi Ýþbirliði Programý (ENPI) kapsamýnda yürütülen Bölgesel Ýþ Kuluçka Merkezleri Aðý projesinin kapanýþ toplantýsý yapýldý. Sheraton Otel de yapýlan toplantýya Samsun Valisi Ýbrahim Þahin, Amasya Valisi ve OKA Yönetim Kurulu Dönem Baþkaný Ýbrahim Halil Çomaktekin, Çorum Valisi Ahmet Kara, Tokat Valisi Cevdet Can, Samsun Büyükþehir Belediye Baþkaný Yusuf Ziya Yýlmaz, Amasya Belediye Baþkaný Cafer Özdemir, Amasya Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Metin Orbay, Samsun Ticaret ve Sanayi Odasý Baþkaný Salih Zeki Murzioðlu, OKA Genel Sekreteri Mevlüt Özen, öðretim üyeleri ve çok sayýda davetli katýldý. Kapanýþ toplantýsýnýn açýlýþ konuþmasýný yapan OKA Genel Sekreteri Mevlüt Özen, OKA proje destekleriyle hibe veren bir kurum olma yanýnda ayný zamanda baþka hibe kaynaklarýný da kullanmaya çalýþan bir ajandýr. Bugün itibariyle TR8 Bölgesi diye bilinen Amasya, Çorum, Samsun, Tokat bölgesinde teknik destek vererek veya kendi çatýmýz altýnda yürüttüðümüz projelerin toplam miktarý milyon euroya ulaþmýþ durumdadýr. Bu rakam ile birlikte OKA, Türkiye deki 26 kalkýnma ajansý içerisinde en yüksek düzeyde Avrupa Birliði kaynaðý kullanan bir ajanstýr. Projemizin genel amacý, Karadeniz Bölgesi nde üretken ve rekabetçi ekonominin geliþimini hýzlandýrmak ve Karadeniz Bölgesi nde iþbirliðini geliþtirmektir. Moldova-Küçük ve Orta Ölçekli Ýþletmeleri Geliþtirme Kurumu (ODIMM), Yunanistan-Avrupa Bölgesel Ýþbirliði Çerçevesi (ERFC), Romanya-Sýnýr Ötesi Ýþbirliði Kurumu Aþaðý Tuna Avrupa Bölgesi (ACT EDJ), Ermenistan-Küçük ve Orta Ölçekli Ýþletmeleri Geliþtirme Ulusal Merkezi (SMEDNC) ve Ukrayna-Zaporizha Bölgesi Giriþimcilik Desteði Bölgesel Fonu (RFSE) ortaklarýyla çalýþtýk Konuþmanýn ardýndan BI-NET Projesi Odak Noktasý Yöneticisi Aslý Moral, BI-NET Proje Sunumu yaptý. Sunumun ardýndan Büyükþehir Belediye Baþkaný Yusuf Ziya Yýlmaz, Biz Büyükþehir Belediyesi olarak þu anda avan ve uygulama projelerini istediðimiz kalitedeki projeleri paramýzla yaptýramýyoruz. Fizibilite projesinin hazýrlama hamlesinin devamýnda da bu avan ve uygulama projesini hazýrlayacak olan ofis ve bürolar da bunun beraberinde geliþir ve oluþur. Proje bir özgün, bir düþünsel birikimin, bir teknoloji ve bilimsel birikiminin damýtýldýðý el emeði, göz nuru bir boyuta ulaþmalý. En azýndan bu aþama bizi inþallah o süreçlere götürecek. Gerçekten iþ yapmak isteyen insanýn hemen koluna yapýþalým. Ama o koluna yapýþtýðýmýz adamýn proje ve programla ilgili süreçte çabuk sonuç almak istediðini ve istemek zorunda kaldýðýný veya haklý bir talebi olabileceðini asla unutmayalým. Duygu ve düþüncelerimiz pratiðe dönük olsun diye konuþtu.(ýha)

4 4 PERÞEMBE 26 MART 25 Yazýcýoðlu deðerli bir dava adamýydý AK Parti Ýl Baþkaný Av. Rumi Bekiroðlu, BBP'nin merhum lideri Muhsin Yazýcýoðlu'nun vefat yýldönümü nedeniyle bir mesaj yayýnladý. Türkiye'nin yetiþtirdiði deðerli evlatlarýndan milliyetçiliðin þiarý, yaþamýný ülkesine ve milletine adayan büyük insan Muhsin Yazýcýoðlu'nu vefatýnýn 6.yýlýnda rahmetle andýklarýný belirten Bekiroðlu, "25 Mart 29 tarihinde seçim gezisi sýrasýnda bindiði helikopterin düþmesi sonucu hayatýný kaybeden merhum Muhsin Yazýcýoðlu, hayatýnýn son anýna kadar ülkesi ve AK Parti den Kitap Kumbarasý AK Parti Genel Merkez Sosyal Ýþler Baþkanlýðý tarafýndan il ve ilçe teþkilatlarý bünyesinde "kitap toplama kampanyasý baþlatýldý. AK Parti Sosyal Ýþler Baþkaný Meryem Demir'in verdiði bilgiye göre, eðitime STK lara önem veriyoruz AK Parti Çorum Milletvekili Aday Adayý Berat Uzun, partisinin STK temayülü yoklamasý sonrasý deðerlendirme yaptý. Yapýlan açýklamaya göre, Türkiye ve Çorum'da gerçekleþtirilen AK Parti Milletvekili Aday Adaylarý için STK temayül yoklamasýnýn önemli bir geliþme olduðunu belirten Uzun, açýklamasýnda þöyle dedi: "Milletvekilliði seçimleri doðrultusunda bir ülkenin ve yerelde illerimizin, Çorum'umuzun dinamiklerini iyi bilen STK'larýn görüþlerinin alýnmasý AK Parti iktidarýnýn sivil topluma verdiði Uðurlu üreticileri dinledi AK Parti Çorum Milletvekili Aday Adayý Dr. Yaþar Uðurlu, sivil toplum kuruluþlarý ziyaretlerine devam ediyor. Yapýlan açýklamaya göre, Süt Üreticileri ve Damýzlýk Sýðýr Yetiþtiricileri Birliði'ni ziyaret eden Uðurlu, bu birliklerin damýzlýk sýðýr yetiþtiriciliði, sýðýr ýrklarýnýn ýslahý, kaliteli süt üretimi ve bu sütün en iyi þekilde deðerlendirilmesi noktasýnda önemli bir role sahip olduðunu ifade etti. 7 Haziran 25'de yapýlacak olan seçime deðinen Uðurlu, 'Bu seçim sýradan bir seçim deðil. Bu kapsamda Yeni Türkiye, Yeni Anayasa, herkes için eþit haklar ve özgürlük, ileri demokrasi, büyük ekonomi, güçlü toplum, Ahlaki estetik ve saygýn bir hayat, yaþanabilir çevre, Her alanda geliþmiþ Büyük Çorum, lider ülke Türkiye için Çorum hazýr." diye konuþtu. AK Parti Çorum Milletvekili Aday Adayý Berat Uzun, STK lara teþekkür etti. önemin bir göstergesidiryasetve toplumdaki lirttik. ortamda STK'larýn si- STK'lar olacaðýný be- Aday adaylýðýmýzý önemine vurgu yaptýk. Geçmiþte aldýðýmýz görevler esnasýnda açýkladýðýmýz ilk günden itibaren STK'lara caðýmýz istiþare meka- birçok STK ile ortak Çorum'umuz için kura- bir çok ziyaret gerçekleþtirdik. Gittiðimiz her unsurlarýndan birisinin sivil toplumun nizmasýnýn en önemli projeler gerçekleþtirip, geliþmesi yönünde çalýþmalarda bulunduk. Bu görevler esnasýnda edindiðimiz bilgi ve tecrübelerimizi Çorum'umuza aktarmak için birlikteliðimiz daim olacak. STK'lara önem veren aday adaylarýndan olmamýz hasebi ile bizlere teveccüh gösteren, destek veren, elimizi býrakmayan, býrakmayacaðýný da beyan eden tüm STK yöneticilerine teþekkür ederiz. En kýsa zaman içerisinde bizlere destek olan veya olamayan tüm STK'larý ziyaret edeceðimizi buradan beyan ediyoruz. ÇORDEF de temayüle katýldý AK Parti Ýl Baþkaný Av. Rumi Bekiroðlu, Muhsin Yazýcýoðlu7na rahmetle andýklarýný belirtti. destek amacýyla toplanan kitaplar ülke genelinde daðýtýlacak. Kampanya 5 Nisan 25 Cuma gününe kadar devam edecek. Demir, yaptýðý açýklamada, "Çorum halkýmýzý Kitap kampanyamýza destek vermeye çaðýrýyoruz. Düzenlenen kampanyamýza kitap baðýþýnda bulunmak isteyen duyarlý vatandaþlarýmýzýn kitaplarýný AK Parti Ýl Baþkanlýðýmýza getirmelerini bekliyoruz. Þimdiden destekleri için hemþehrilerimize teþekkür ediyoruz." Ýstanbul Çorum Dernekler Federasyonu (ÇORDEF) Yönetim Kurulu, AK Parti'nin sivil toplum kuruluþlarýna yönelik temayül yoklamasýnda oy kullandý. Yapýlan açýklamaya göre, ÇORDEF Baþkaný Süleyman Gökçe, bütün aday adaylarýný her yönüyle deðerlendirerek seçim yaptýklarýný belirterek, öncelikli tercihlerini ise Çorumlu adaylardan yana kullandýklarýný ifade etti. Çorumlu adaylarýn tanýtýlmasý için bir dizi çalýþma yaptýklarýný ifade eden Gökçe, AK Par- Ýstanbul Çorum Dernekler Federasyonu (ÇORDEF) Yönetim Kurulu, temayüle katýldý. ti nin sivil toplum örgütleriyle temayül yapmasý gerçekten demokrasimiz açýsýndan çok büyük bir geliþme. Halkýn istediði adaylarýn seçilmesi konusunda önemli katký saðlayacak bir çalýþma. Çorumlu adaylarýn profili milleti için inançlý, ilkeli siyasi mücadelesini sabýrla ve kararlýlýkla sürdürmüþ tür. Muhsin Yazýcýoðlu'nun vefatýyla Türk milleti çok deðerli bir evladýný kaybetmiþtir. Hayatýnýn her döneminde karþýlýksýz bir adanmýþlýk duygusu içerisinde milli ve manevi deðerlerin yücelmesi, millet ve vatanýn bekasý için kendi varlýðýný ve geleceðini feda edebilmeyi hayat düsturu olarak görmüþtür. Daima büyük bir davanýn adamý, lideri olmuþ, inancýyla, duruþuyla ve üslubuyla da örnek bir þahsiyet olmuþtur. Ülkemizin yetiþtirdiði büyük dava adamý deðerli insan Muhsin Yazýcýoðlu'nu tekrar rahmetle anýyor; ailesine ve sevenlerine sabýrlar diliyorum." Meryem Demir AK Parti Çorum Milletvekili Aday Adayý Dr. Yaþar Uðurlu, sivil toplum kuruluþlarý ziyaretlerine devam ediyor. objektif olarak incelendiðinde hepsi de gerçekten Ýstanbul'a ve milletimize özveriyle hizmet edebilecek, vizyon sahibi, özverili arkadaþlarýmýz. Biz ÇORDEF olarak adaylarýmýzýn bu süreçte de, milletvekili olduktan sonra da yanýnda olacaðýz. Temayülün hayýrlý olmasýný temenni ediyor, adaylarýmýza bir kez daha baþarýlar diliyorum" ifadelerini kullandý. ÇORDEF'in yönetiminde yer alan 5 dernek baþkaný temayülde Ýstanbul Milletvekili aday adaylarý için oy kullandý. AK Parti Teþkilat Baþkan Yardýmcýsý Çorum Milletvekili Murat Yýldýrým,CHP nin gensorusuna cevap verdi. Muhalefete çattý! AK Parti Teþkilat Baþkan Yardýmcýsý Çorum Milletvekili Murat Yýldýrým, CHP Grubu tarafýndan Milli Eðitim Bakaný Nabi Avcý hakkýnda verilen gensoruya partisi adýna cevap verdi. Fatih Projesi kapsamýnda gerçekleþtirilen; akýllý sýnýf uygulamalarý, gençlerimize daðýtýlan tabletler, bunlarýn alt yapýsý için ülkeye kazandýrýlan katma deðerin bu ülke için bir milat ve dönüm noktasý olduðunu belirten Yýldýrým, CHP'yi dedikodu üretmekle suçladý. Fatih Projesi hakkýnda detaylý açýklamalar yapan Yýldýrým, muhalefete 2 yýl öncesinin Çorum'dan örnekler verdi. Milletvekili Yýldýrým, özetle þöyle dedi: AK Parti iktidarýnýn hizmetleri muhalefetin rüyalarýna kabûs gibi girmektedir. Sabah uyandýklarýnda iftiralarla gensoru verme yoluna gitmektedirler.güneþ balçýkla sývanmaz. Ne yaparlarsa yapsýnlar nafile. Milletimiz aldýðý hizmete bakmaktadýr. Muhalefetin kapattýðý, milletin gözbebeði okullarý bu iktidar açmýþtýr. 28 Þubat ve bugünkü muhalefetin ürünü olan Meslek Lisesi sorununu bu iktidar ortadan kaldýrmýþtýr ile eðitim sisteminde devrimsel bir hizmet yapýlmýþtýr. Eðitimde fýrsat eþitliði bu iktidar ile gerçekleþtirildi. Kat sayý bu iktidar zamanýnda sýfýrlandý. Sadece tek baþýna dershane meselesi bile bu ülkenin kaderini etkileyecek bir hizmettir. Devlet desteði ile birçok öðrencimize özel okullarda eðitim almanýn önü açýlmýþtýr. Bu sayede devletin üzerindeki yük hafifletilmiþtir. Fatih Projesi, 24'te Ýtalya'da ödül almýþtýr. Yeni biliþim ve enformasyon teknolojilerinin eðitime uyarlanmasý noktasýnda tüm dünyanýn ilgiyle takip ettiði projedir. Avrupa ülkeleri bu projeye gýpta ile bakmaktadýrlar. Fatih Projesi sadece eðitimi ilgilendirmiyor. Týpký Fatih Sultan Mehmet Han'ýn bir çaðý açýp bir çaðý kapatmasý, karanlýk Ortaçaðý sona erdirmesi gibi eðitimin etkilediði her alanda çað açýp, çað kapatmaktadýr. Genel Baþkanýmýz ve Baþbakanýmýz Ahmet Davutoðlu'nun bir sözü vardýr: "Düþüncesi olan düþüncesini getirsin, hakareti olanlar ise hakaretlerini aynaya bakarak söylesinler". Hizmete çamur atmakla, o hizmetin deðerini küçültemezsiniz. Sadece kendi gerçekliðinizi ortaya koyarsýnýz. Hiçbir geçerliliði olmayan iddialar ile gündemi meþgul edemezsiniz. Hadi ettiniz, sonuçta yine kendinize zarar verirsiniz. Milletin basireti her þeye yetmektedir. Bu millet her þeyi görmekte ve anlamaktadýr. Zihinlerini ve zihniyetleri kara tahtaya, tebeþire hapsetmiþ olanlarýn bu projenin önemini ve büyüklüðünü anlamamalarý normaldir. Yenilen pehlivan güreþe doymadýðý gibi bizim muhalefetimiz de sandýktan boynu bükük çýkmaktan usanmadý. Milletimiz bu muhalefete bir kez daha gerekli dersi vermek için 7 Haziran'ý ve sandýðý sabýrsýzlýkla bekliyor. AK Parti olarak en baþýndan beri diyoruz ki, siyasi bakýmdan yükselen bir devlet kültürel bakýmdan zayýf kalamaz. Kültürel bakýmdan zayýf bir devlet ise siyasi yükseliþini tamamlayamaz. Muhalefet her ne kadar AK Parti iktidarýnýn hizmetlerini engelleyip milleti zayýf býrakmaya çalýþsa da eðitimde, kültürde, ekonomik alanda geliþen ve siyaseten güçlenen Türkiye yoluna devam etmektedir. Büyük Türkiye'yi engellemeye ne sizlerin, ne iþbirliði yaptýðýnýz paralel yapýnýn, ne de onlarýn arkasýndaki dýþ güçlerin gücü yetmeyecektir. Bu millet büyüyecek, yükselecek ve 2. yüzyýla damgasýný vuracaktýr. Bu kaçýnýlmaz bir gerçektir. Bunu engellemek isteyenler Büyük Türkiye'nin altýnda kalacaklardýr. Muhalefet milletin deðerleri ile barýþmayý ve bu deðerler ekseninde ülkeye hizmet etmeyi bir türlü öðrenemedi. Gensorunun altýndaki isme bakýyorum. Kendisi ikna odalarýnýn mucidi, baþörtülü kýzlarýmýza karþý her türlü faþizan baskýyý uygulayan eski bir öðretim görevlisi. Bu bizi hiç þaþýrtmadý. Zihniyeti bundan 2 yýl önce ne ise bugün de ayný. Ýktidarý sandýk dýþýnda arayanlarýn hali budur. Sandýkta gözü olmayanýn, hizmette de emeði yoktur. Dünyada emsali olmayan bir muhalefetimiz var. %5 alabilmeyi baþarý sayýyorlar. Bugünkü konjonktürde %5'in iktidar olmaya tekabül etmediðini hesap edememiþ olmalýlar. Türkiye muhalefeti umudunu sokak vandallýðýnda, Meclis'te kavga çýkartmakta, gensorularla Meclis'i çalýþamaz hale getirmekte arýyor. Günübirlik verdikleri gensorular ile bu iþin bile aðýrlýðýný býrakmadýlar. Ne yaparlarsa yapsýnlar. Ne göklerden gelen kararý, ne de bu milletin kaderini deðiþtiremeyecekler. Bu millet büyüyecek ve yükselecek." Ýhale edilecek DSÝ yatýrýmlarý AK Parti Çorum Milletvekili ve TBMM Ýdare Amiri Salim Uslu, Devlet Su Ýþleri Genel Müdürlüðünce ihale sürecindeki iþlerle ilgili bilgiler verdi. Uslu, konuya iliþkin açýklamasýnda þu bilgileri paylaþtý; Mecitözü Geykoca ve Bayýndýr Göleti Ýkmali Ýþleri Ýhale süreçleri baþlatýldý 2. dekar tarýmsal arazinin sulanmasý amacýyla, temelden 7 m yüksekliðinde, 42 m kret uzunluðunda ve 42. m gövde dolgusuna sahip göletin 24 yýlýnda müteahhitten kaynaklanan fesih nedeniyle kalan iþlerinin yapýlmasý amacýyla 25 Yýlý Yatýrým Programýna alýnan iþin ihalesi 27 Nisan 25 tarihinde yapýlacak þekilde ihale süreci baþlatýlmýþtýr. Sulama çalýþmalarý devam ediyor. 4. dekar tarýmsal arazinin sulanmasý amacýyla, temelden 6 m yüksekliðinde, 26 m kret uzunluðunda ve 26. m gövde dolgusuna sahip göletin 24 yýlýnda müteahhitten kaynaklanan fesih nedeniyle kalan iþlerinin yapýlmasý amacýyla 25 Yýlý Yatýrým Programýna alýnan iþin ihalesi 29 Nisan 25 tarihinde yapýlacak þekilde ihale süreci baþlatýlmýþtýr. Bayat Ýlçe Merkezi Yerleþim Yeri ve Arazilerinin Taþkýn Salim Uslu Korunmasý Ýþi Ýhalesi sonuçlandý DSÝ 5.Bölge Müdürlüðümüz tarafýndan tarihinde ihalesi yapýlan iþin sözleþmesi tarihinde imzalanmýþtýr. Ýþ Kapsamýnda 88 m çift taraflý betonarme Taþkýn Koruma Duvarý ve adet Betonarme Araç Köprüsü yaptýrýlacaktýr. Taþkýn Koruma Tesisleri 67 Bin Metre Korkuluk Yapýlacak Ýþ kapsamýnda Çorum ili genelinde m panel çit ve ferforje korkuluk ile 75 m köprü korkuluðu iþleri yapýlacaktýr.

5 Kamu-Sen e yetki verin Türk Büro Sen Mevzuat ve Toplu Pazarlýk Þube Baþkan Yardýmcýsý Demet Yurdasucu, 24 ve 25 yýlý maaþ zamlarýnýn belirlendiði, 2 yýlýnda tüm kamu çalýþanlarýnýn aklý ile alay eden ve onlarýn üzerinden þahsi siyasi menfaatlerinin ön plana çýkarýldýðý bir toplu sözleþme süreci yaþadýklarýný bildirdi. Toplu sözleþme masasýna üç büyük konfederasyondan baþkasýnýn katýlamadýðýný hatýrlatan Demet Yurdasucu, yaptýðý açýklamada özetle þöyle dedi: "2 yýlýnda yapýlan ve yýlýna kapsayan bu toplu sözleþme sürecini tüm kamu çalýþanlarý adýna yapan Memnun-Sen ne var ki, bunu "asrýn sözleþmesini imzaladýk" diyerek, utanmadan ve sýkýlmadan kurumlarý gezerek anlata anlata bitiremediler. Onun için; memurlarýmýz ve emeklilerimiz ezilirken, milli gelir pastasýndan en büyük payý götürenlerin gelirleri sürekli artarken, memuru, emekliyi, dulu ve yetimi yok sayarken biz kamu çalýþanlarýný yoksulluða ve yokluða mahkûm edenlere karþý susmaya ve baþýmýzý kuma gömmeye devam mý edeceðiz? Yoksa yeter artýk kendi þahsi ve siyasý emellerinize bizi alet etmeyin diyerek ve bu konuda kararlýlýðýmýzý ortaya koyarak dik bir duruþ sergileyecek miyiz? Bu nedenle tüm kamu çalýþanlarýnýn tek yapmasý gereken kendisi ve vatanýnýn birlik ve beraberliði için mutlaka bir sendikaya üye olmasý, yandaþýn deðil, candaþýn yanýnda olmasý, alýn terinin ve emeðinin karþýlýðýný savunduðuna inandýðý bir sendikaya üye olmasý gerekmektedir Buda Türkiye Kamu -Sen ve Türk Büro-Sen'dir. Sendikalar iktidarlarýn deðil, kamu çalýþanlarýnýn sözcüsüdür. Bugün memurun iþ güvencesinin kaldýrýlmasý istenilmektedir. Hele hele de bunu birde kendini memurun sendikasýyým (Memnun-Sen), iþ güvencesi devlet memuru için lükstür kaldýrýlmasý gerekir diyerek ve sonra memurun karþýsýna çýkarak bana sendikacýlýk yapýyorum diyeceksin öyle mi? Memur kardeþim þimdi dönüm noktasýndasýn yýllarý heba oldu. Gelin 26 ve 27'yi kurtaralým. Bu nedenle o masada senin için ve geleceðin için temsil yetkini ya ehline Türkiye Kamu-Sen'e yani Türk-Büro-Sen'e vereceksin ya da alýn terinin ve emeðinin karþýlýðýný seni þahsi çýkar ve siyasi emelleri için kullanacak olanlara vererek ve seninle alay edilmesine göz yumarak bunlarýn vebaline ortak olacaksýn. Karar senin. Bu amaçla 4 Nisan 25 Cumartesi günü Ankara'da yapýlacak olan Ek Zammý Unutma, Ýþ Güvenceme Dokunma yürüyüþ ve mitingimize tüm kamu çalýþanlarýnýn katýlmasýný bekliyoruz. Çünkü biz susmayacaðýz sende susma." Çalýþanlar kandýrýlýyor Türk Saðlýk Sen Þube Baþkaný M. Fatih Gök, umut tacirliði yapanlar ve çalýþaný kandýranlarýn hesap vermesi gerektiðini bildirdi. 4 Mart Týp Bayramý'ný geride býraktýklarýný, bayram olarak kutlayamadýklarýný ama söz konusu günün saðlýk çalýþanlarý için çok önemli imtihanlarla dolu ve gerçeklerin ortaya çýktýðý bir dönem olarak tarihteki Demet Yurdasucu yerini aldýðýný belirten Gök, yaptýðý açýklamada özetle þöyle dedi: "Yalancýlarýn patýr patýr döküldüðü, umut tacirlerinin foyalarýnýn ortaya çýktýðý, çamur atmakta mahir olanlarýn aslýnda yalan çukurunun içine gömülü olduðunu tüm saðlýk çalýþanlarý gördü. Kimin çalýþandan ve hak mücadelesinde yer aldýðý, kimin de çalýþaný kandýrmaktan baþka hiçbir þey yapmadýðý bir kez daha ortaya çýktý. Peygamber Efendimiz bir Hadis-i þeriflerinde "Utanmýyorsan dilediðin gibi yap" buyurmuþlardýr. Yoksa bunlarda hiçbir þey olmamýþ gibi kurumlarda gezmeye, çalýþanlarýn karþýsýna çýkmaya devam mý edecekler? Yoksa yine idarecilerle kol kala girip malum iþlerine devam mý edecekler ne yapacaklar hep birlikte göreceðiz. Görünen köy kýlavuz istemez. Týp Bayramý sürecinde neler olduðunu, kimin ne yaptýðýný, ne söylediðini çalýþanlar net biçimde görmüþtür. Sarý sendikacýlýkta sýnýrlarý aþarak fezaya çýkanlara kýrmýzý kart göstermenin vakti gelmiþtir. Eðri cetvelden doðru çizgi asla çýkmayacaktýr. Bunlar çalýþanýn deðil idarecinin sendikasýdýr. Bunlardan Çorum Oto Tamirciler Esnaf Odasý Baþkanlýðý tarafýndan her yýl düzenli olarak katýlým saðlanýlan ve Türkiye'nin lider uluslararasý otomotiv endüstri fuarý olma özelliðini taþýyan Automeckanica Fuarý 9-2 Nisan tarihleri arasýnda Ýstanbul TÜYAP Fuar ve Kongre Merkezi'nde gerçekleþtirilecek. Þimdiden fuar hazýrlýklarýna baþlayan Oto Tamirciler Odasý Baþkanlýðý, fuara katýlmak isteyen oda üyelerinin en geç Nisan Cuma günü mesai bitimine kadar Oda Genel Sekreterliði'ne baþvurmalarýný istedi. Fuar hakkýnda açýklamada bulunan Oda Baþkaný Necmettin Uzun, oda üyelerinin son teknoloji makine ve ekipmanlarý yerinde görebilecekleri fuara tüm oda üyelerinin katýlmasýný istediklerini kaydetti. Uzun, oda üyelerinin ufkunu açacak olan fuarda parça ve þasi sistemleri, elektrik ve elektronik sitemler, aksesuar&tuning, onarým-bakým, servis, araç yýkama ve yönetim konularýnýn yer aldýðýný dile getirdi. Fuara 2 Nisan Pazar günü katýlmayý planladýklarýný ifade eden Necmettin Uzun, Oda üyelerinin sabah kahvaltýsý ve akþam yemeðinin karþýlanacaðýný ayrýca Boðaz'da tekne turu düzenleneceðini söyledi. Uzun ayrýca fuara desteklerinden dolayý Belediye Baþkaný Muzaffer Külcü, Baþkan Yardýmcýsý Turhan Candan, ÇE- SOB Baþkaný Yalçýn Kýlýç, Sungurlu Madeni Esnaf ve Sanatkarlar Odasý Baþkaný Alaattin Kayaer ve Osmancýk Esnaf ve M. Fatih Gök çalýþana bir fayda gelmeyeceði gibi tahammül edildikçe daha da çok çalýþana zarar vereceklerdir." 'Ýl Ýçi Yer Deðiþikliði Önergesi umut verici' Türk Ocaklarý nda Kariyer Günleri Çorum Türk Ocaklarý'nda Kariyer Günleri seminer programý düzenlenecek. Türk Ocaklarý Baþkaný Prof. Dr. Ýrfan Çaðlar, uzman öðretim elemanlarýnýn da yer alacaðý ve katýlýmcýlarýn gelecekle ilgili kariyer hedeflerinin tespitinde onlara yol göstericilik yapabilecek bir dizi seminer programý icra edileceðini belirterek, Ýrfan Çaðlar "Hayatý daha donanýmlý ve kaliteli yaþamanýza katký saðlayacak ve geleceði etkin planlamanýza yardýmcý olabilecek bu seminer programlarýna katýlýmlarýnýzý bekliyor, saygýlarýmý sunuyorum." Seminer konularý ve tarihleri þöyle: Yönetim, Yönetiþim ve Liderlik ( 27 Mart 25 Cuma ) Ýþ Yönetimi ve Giriþimcilik ( Nisan 25 Cuma ) Baþarý ve Kariyer Yönetimi ( Nisan 25 Cuma) Kalite Yönetimi ( 7 Nisan 25 Cuma) Ýmaj ve Ýtibar Yönetimi ( 24 Nisan 25 Cuma) Ýnsan ve Toplum Mühendisliði ( 8 Mayýs 25 Cuma) Deðiþim Yönetimi ( 5 Mayýs 25 Cuma) Öfke ve Çatýþma Yönetimi ( 22 Mayýs 25 Cuma) Zaman Yönetimi ( 29 Mayýs 25 Cuma) Bütün programlar akþam saat 2.'de baþlayacak. Hacý Nuri Lafcý Saðlýk-Sen Çorum Þubesi Basýn ve Ýletiþim Baþkan Yardýmcýsý Hacý Nuri Lafcý, Saðlýk Bakanlýðý Ýl Ýçi Yer Deðiþikliði Yönergesi 24 Mart 25 tarihi itibariyle yayýnlanarak yürürlüðe girdi. Sendikamýz tarafýndan bu konu il içi atama ve nakillerde sorunlar yaþadýðý için Kurum Ýdari Kurul gündemine getirilmiþti. Saðlýk-Sen tarafýndan yönerge ile ilgili hazýrlanan rapor hakkýnda açýklamalarda bulunan lafcý, "Yönerge Ýl Saðlýk Müdürlüðü ile Halk Saðlýðý Müdürlüðünde görev yapanlarý kapsamaktadýr. Atama dönemleri Mayýs ve Kasým'dýr. Tercih sýralamasý öncelikle hizmet puanýna göre, hizmet puanlarýnda eþitlik olmasý durumunda tercih sýralamasýna göre, tercih sýralamasýnýn ayný olmasý durumunda ise hizmet süresi fazla olana göre atama yapýlacaktýr. Mazeretler dýþýnda aþaðýdaki hallerde döneme baðlý kalmaksýzýn atama yapýlabilecektir: a. Ýl merkezinden ilçe, belde ve köylere tayin talebinde bulunan personel standart ve PDC'nin uygun olmasý ve Ýl Müdürlüðü veya Müdürlükçe uygun görülmesi halinde döneme baðlý kalmaksýzýn naklen atama yapýlabilir. b. Bulunduðu birimde standart fazlasý olarak çalýþan personelden, PDC'nin uygun olduðu birime standart fazlasý personel kadar, döneme baðlý kalmaksýzýn naklen atama yapýlabilir. Bu atamalarda atanacak personel sayýsýndan fazla talep olmasý halinde hizmet puaný esas alýnarak atama yapýlýr. Saðlýk mazereti: Kendisinin veya kanunen bakmakla yükümlü olduðu eþ, anne, baba veya çocuklarýndan birinin saðlýk durumunun, bulunduðu yerde tehlikeye girdiðini veya görev yerinin deðiþmemesi halinde tehlikeye gireceðini, üniversiteler veya Bakanlýk eðitim ve araþtýrma hastanelerinden alýnacak saðlýk kurulu raporu ile belgelendirenler; döneme baðlý kalmaksýzýn il içerisinde yer deðiþtirebilirler. Eþ durumu mazereti: Ulaþým koþullarý dikkate alýnarak Atama ve Yer Deðiþtirme Yönetmeliðinde belirtilen esaslara göre döneme baðlý kalmaksýzýn yer deðiþikliði yapýlabilir. Becayiþ: Ayný unvan ve branþta görev yapan personel, görev yaptýðý kendi teþkilatý içerisinde standart ve PDC'nin uygun olmasý ve Ýl Müdürlüðü veya Müdürlükçe uygun görülmesi halinde döneme baðlý kalmaksýzýn karþýlýklý olarak yer deðiþtirebilir. Resen atama: Görev yaptýðý birimde PDC'de belirlenen sayýyý aþan personelin, hizmete yeni açýlan tesisler için ihtiyaç duyulan personelin, görev yapýlan saðlýk kuruluþunun kapanmasý nedeniyle çalýþan personelin atama dönemine baðlý kalmaksýzýn ve hizmet puaný esasýna göre resen atamasý yapýlabilir." Konu hakkýnda deðerlendirmede bulunan Lafcý, "Bu yönerge ile il içi atama ve yer deðiþtirmelerin düzene girmesi umut verici olmakla birlikte Kamu Hastane Birliklerinin Yönerge dýþý býrakýlmasý doðru deðildir. Ýstanbul fuarýna hazýrlýk Necmettin Uzun Sanatkarlar Odasý Baþkaný Bayram Çalýþkan'a da teþekkür etti. PERÞEMBE 26 MART 25 5 Sendikacýlýk hakký tutup kaldýrmaktýr Türk Eðitim Sen Çorum Þubesi Sungurlu iþyeri temsilcileri ile istiþare toplantýsý düzenlendi Sungurlu Ýlçe Temsilcisi Ali Karslý, yaptýðý açýlýþ açýþ konuþmasýnda, onurlu ve dik duruþundan asla taviz vermeyen Türk Eðitim-Sen mensuplarýnýn haksýzlýk karþýsýnda asla susmadýðýný, bundan sonra da susmayacaðýný belirterek, "Zulümle payidar olunmaz, bu adalet gün gelecek herkese lazým olacak." Dedi. Karslý, eðitim çalýþanlarýnýn sendikal tercihlerini yaparken vicdanlarýnýn sesini dinlemelerini ve geleceklerine sahip çýkmalarý gerektiðini kaydetti. Türk Eðitim- Sen Þube Baþkaný Selim Aydýn ise, yaptýðý konuþmada, yandaþ sendika diye tanýmladýðý Memur Sen'i sert bir dille eleþtirdi, 4 Nisan'da hükümete alanlarý dar edeceklerini ifade etti. Aydýn, açýklamasýnda özetle þöyle dedi: "Ýstiþare toplantýsýný düzenleyen ilçe yönetim kurulumuzu tebrik ediyorum. Her biriniz çalýþtýðýnýz kurumlarýnýzda haksýz ve hukuksuz uygulamalara karþý direnç merkezisiniz. Sendikamýzýn vitrini ve aynasý iþ yeri temsilcileridir. Ahlakýn ve erdemin yenilmemesi için daha fazla gayret göstermeliyiz. Maalesef günlük hayatta ve çalýþma hayatýnda makam mevki uðruna sadece o günü yaþayan insanlarla karþýlaþýyoruz. Bizler hamdolsun koltuk sevdasý yüzünden hiçbir zaman karakterimizden ödün vermedik. Türkiye Kamu-Sen'in savunduðu deðerlerin önemi, sadece o günü yaþayan, koltuk sevdalýsý insanlarýn anlayacaðý bir durum deðildir. Bizim mensuplarýmýz erdemli insanlarýdýr. Doðru duruþtan taviz vermezler biz biliyoruz; doðruyu söylemenin, doðrularý yapmanýn bir bedeli vardýr. Gerekirse bu bedeli öderiz. Biz geçmiþte bu bedeli ödedik ama namussuzluðun, haksýzlýðýn yanýnda asla olmadýk dedik. Biz ilkeli davranmaya, insanlarýmýza doðrularý söylemeye, aldatmamaya devam edeceðiz ve en önemlisi de insanlarý da korkutmayacaðýz. Biz sendikacýlýðý hakký tutup kaldýrmak olarak tanýmlarýz. Ama bunu yaparken sadece sözlerimizle bu anlayýþý ifade etmeyeceðiz, yaptýklarýmýzla da uygulamaya geçireceðiz. Bu uðurda bir bedel ödemek gerekiyorsa da o bedeli öderiz. Nihat Örs, Yetki Belgesini AES Genel Baþkaný Cansel Güven'den aldý. Nihat Örs, yetki belgesini aldý Geçtiðimiz günlerde Anadolu Eðitimciler Sendikasý (AES) na katýldýklarýný açýklayan Nihat Örs, Yetki Belgesini AES Genel Baþkaný Cansel Güven'den aldý. AES Çorum Ýl Yönetimi görev daðýlýmý Ýl Baþkaný Nihat Örs, Ýl Sekreteri Yüksel Say, Ýl Mali Sekreteri Gazi Gevþek, Ýl Teþkilatlanma Sekreteri Ömer Faruk Alkan, Ýl Eðitim ve Sosyal Ýþler Sekreteri Kenan Taþkýn, Ýl Basýn ve Yayýn Sekreteri Mesut Çetinoðlu þeklinde oldu. AES Genel Merkezine yapýlan ziyarete Baðýmsýz Kamu Görevlileri Konfederasyonu (BASK) Genel Baþkaný Bayram Zengin, Anadolu Eðitimciler Sendikasý (AES) Genel Baþkaný Cansel Güven, BASK Çorum Ýl Temsilcisi Hayati Çam ve AES Ýl Yönetim Kurulu üyesi Kenan Taþkýn katýldý.

6 6 PERÞEMBE 26 MART 25 Dünya Down Sendromu Farkýndalýk Günü nedeniyle etkinlik düzenlendi. Down sendromlular için renkli yürüyüþ Hitit Üniversitesi Pithana ekibi, Mayýs ayýnda Hollanda nýn Rotterdam kentinde uncusu düzenlenecek olan Shell Ecomarathon Avrupa ya katýlacak. Türkiye den 22 takýmýn katýlacaðý ve dünya çapýnda binlerce öðrencinin daha az enerjiyle daha fazla yol gitmek için araçlar tasarlayýp ürettikleri Shell Eco-marathon Avrupa da Çorum, Hitit Üniversitesi öðrencilerinden oluþan Pithana grubuyla temsil edilecek. Shell Eco-marathon a bu sene Hitit Üniversitesi nden Pithana takýmý Sarissa adlý araçlarý ile katýlýyor. Pithana nýn bu sene Shell Ecomarathon a ikinci katýlýþý. Araçlarý hidrojenle çalýþan ekibin lideri Ali Osman Demiray, yarýþmaya hazýrlanma sürecinin araþtýrma ruhlarýný geliþtirdiðini ve deneyselliklerini artýrdýðýný söylüyor. Çorum dan katýlan ekip üyeleri, Shell Ecomarathon deneyimleri sayesinde araþtýrmayý sevdiklerini fark ettiklerini, Eco-marathon un onlarý araþtýrma aðýrlýklý mesleklere yönlendirdiðini ve ilerde akademisyen olmak istediklerini belirtiyorlar. En az yakýtla en uzak mesafeyi kat etmek hedefiyle bu sene. yýldönümünü Ýstanbul da faaliyet gösteren Mecitözü Sosyal Yardýmlaþma ve Dayanýþma Derneði tarafýndan düzenlenen Çorumlular Kaynaþma Kahvaltýsý yoðun ilgi gördü. Pendik Belediyesi Güzelyalý Sosyal Tesislerinde düzenlenen programa Hitit Üniversitesi Engelsiz Üniversite Öðrenci Kulübü, rengarenk bir etkinliðe imza attý. Dünya Down Sendromu Farkýndalýk Günü nedeniyle Balonunu Al Gel adý altýndan yürüyüþ düzenleyen kulüp üyeleri, Down Sendromlu bireylere farkýndalýk yaratmak ve toplumun bilinçlenmesini saðlamak amacýyla ellerindeki rengarenk balonlarla yürüdü. Hitit Üniversitesi Engelsiz Üniversite Öðrenci Kulübü Baþkaný Halil Erdoðan öncülüðünde düzenlenen yürüyüþe, vatandaþlardan da destek geldi. kutlayan Shell Eco-marathon Avrupa ya bu sene Türkiye den 7 farklý üniversite ve liseden 22 takým katýlým gösterecek. Avrupa da otuz senedir düzenlenen Shell Ecomarathon a Türkiye yýldýr düzenli olarak katýlýyor Mayýs 25 tarihleri arasýnda Hollanda nýn Rotterdam þehrinde düzenlenecek olan ve Avrupa genelinde ülkeden 2 öðrenci takýmýnýn katýlacaðý Shell Eco-marathon Avrupa da Baþbakanlýk Dolmabahçe Ofisi Ýdare Amiri Nurettin Çapaner, Ümraniye Ceza Ýnfaz Kurumu Müdürü Mehmet Çýtak, Ak Parti Ataþehir Kadýn Kollarý Baþkaný Neslihan Yurdakul, Mecitözü Ziraat Odasý Baþkaný Satýlmýþ Köse ve Hýdýrlýk Mahallesi Muhtarý Ali Köse, bu yýl en yüksek sayýda takýmla katýlan ikinci ülke Türkiye. Shell Türkiye senedir, Türkiye de öðrencilerin kendilerini inovasyon, teknoloji ve mühendislik alanlarýnda geliþtirmesine Shell Eco-marathon ile katkýda bulunuyor. Bu kapsamda 25 yýlýndan bu yana Shell Ecomarathon a Türkiye den ün üzerinde takým ve e yakýn öðrenci katýldý. Türkiye en çok katýlým gösteren ikinci ülke Çorum Dernekler Federasyonu Genel Sekreteri Ayhan Kara ve Baþkan Yardýmcýlarý Mustafa Urhan, Ýsa Sözen, ÇESÝAD Baþkan Yardýmcýsý Mehmet Yýldýrým, Osmancýk Derneði Baþkaný Avukat Þerif Akkoca, KARDER Baþkaný Mustafa Özsoy, Çorumlular Grubu Editörü Tevfik Göktürk, Ak Parti 2. Bölge Milletvekili Aday Adayý Cavit Tatlý, Ak Parti. Bölge Milletvekili Aday Adayý Hasane Çapar, Ak Parti Çorum Milletvekili Aday Adayý Ýbrahim Sezikli, CHP Ýstanbul. Bölge Milletvekili Aday Adayý Tuncer Özyýlmaz, MHPÝstanbul. Bölge Milletvekili Aday Adayý Yaþar Kapucu ve sivil toplum kuruluþlarýndan çok sayýda Çorumlu katýldý. Derneðin Genel Sekreteri Ýlyas Aykaç açýlýþ konuþmasýnda, programýn amacýnýn Çorumlu hemþehriler arasýnda kaynaþmanýn saðlanmasý olduðunu belirterek dernek olarak çeþitli etkinliklerle Çorum'un birlik ve beraberliðine katký saðlamaya çalýþtýklarýný ifade etti. Baþkan Vekili Sedat Kaçan da Çorum'un dýþýnda Eðlenceli diþ taramasý Halk Saðlýðý Müdürlüðü Toplum Saðlýðý Hizmetleri Þube Müdürlüðü, Hürriyet Ýlkokulu ve Özel Atlý Karýnca Kreþ ve Gündüz Bakýmevi nde aðýz ve diþ taramasý yaptý. Dünya Aðýz Saðlýðý Günü münasebetiyle yapýlan etkinlikte Toplum Saðlýðý Hizmetleri Þube Müdürü Diþ Hekimi Sultan Eda Ateþ, anasýnýfý ve kreþ öðrencilerine saðlýklý beslenme, doðru ve etkili diþ fýrçalama teknikleri ile önemini anlattý. Bu sene ülkemizden katýlan takýmlara bilgi vermek amacýyla Ocak ayýnda Türkiye yi ziyaret eden Avrupa Teknik Müdürü Gilles Vanier: 25 ten beri katýlan takýmlarýn sayýsýnda inanýlmaz hýzlý bir artýþ gerçekleþti. Fransa dan sonra en çok takýmla katýlan ülke Türkiye. Shell Eco-marathon da takýmlarýn baþarýsýnýn her geçen yýl attýðýný ve deneyimin çok önemli olduðunu söyleyen Vanier, Türkiye den katýlan öðrencilerinin heyecanýnýn ve yaþayan tüm Çorumlularýn her alanda güç birliði yapmasý gerektiðini kaydetti. Ýstanbul'da Çorum'un güçlü bir nüfusa sahip olmasýna raðmen siyasi bir baþarýya ulaþamadýðýný belirten Kaçan, farklý siyasi partilerden Çorumlu adaylarýn olduðunu hatýrlatarak her Çorumlunun siyasi parti gözetmeksizin hemþehrilerine sahip çýkmasý gerektiðini vurguladý. Çorum Dernekler Federasyonu Genel Sekreteri Ayhan Kara, derneklerin düzenlediði hemþehri etkinliklerinin Çorum'un geliþmesine katký saðlayacaðýný belirterek ÇORDEF olarak Çorum adýna düzenlenen her etkinliðe destek vermeye çalýþtýklarýný kaydetti. Çorum Dernekler Eðitimin devamýnda ise Halk Saðlýðý Müdürlüðü Gezici Diþ Tarama Aracý nda, öðrencilerin diþ muayenesi yapýldý. Havanýn soðuk olmasý nedeniyle diþ muayenelerine sýnýflarda, çocuklar için hazýrlanan diþ ile ilgili þarký ve çizgi film eþliðinde devam edildi. Eðlenceli geçen taramalarýn sonunda öðrencilere, Diþ Hekimi Sultan Eda Ateþ, Ebe Derya Sarýkaya, Hemþire Sevda Karaman ile Saðlýk Memuru Hüseyin Cebeci tarafýndan diþ fýr- Hitit, Shell Eco-marathon Avrupa ya katýlýyor enerjisinin bambaþka olduðunu da sözlerine ekledi. 25 yýlýnda Shell Ecomarathon Avrupa ya Ýstanbul Teknik Üniversitesi nden Facilis Electric Vehicle Group, Ýzmir Gediz Üniversitesi nden G-TECH, Hacettepe Üniversitesi nden Optimus, Hitit Üniversitesi nden Pithana Hidromobil,Anadolu Üniversitesi nden Hidroana, Marmara Üniversitesi nden Hydro Marmara, Kýrýkkale Üniversitesi nden Hidrokale, Ankara Üniversitesi nden High-Tech Community, Ankara Üniversitesi nden Hitit Güneþi, Kalaba Anadolu Lisesi nden Hidroket Jr, Yýldýz Teknik Üniversitesi nden AE2 Project Team, Boðaziçi Üniversitesi nden BuAlert, Erciyes Üniversitesi nden Temiz ve Yenilenebilir Enerji Kaynaklarý, Sakýp Sabancý Anadolu Lisesi nden SSAL Mechanic Team, Ankara Üniversitesi nden Hidroket takýmý, Süleyman Demirel Üniversitesi nden HidroSafir, Ýstanbul Üniversitesi nden Hidroist, Yeditepe Üniversitesi nden Yeditepe Üniversitesi Eco-marathon takýmý, Ýstanbul Teknik Üniversitesi nden Electric Vehicle Team ve Terakki Vakfi Özel Þiþli Terakki Fen Lisesi nden Team TERAKKÝ katýlýyor. Çorumlular Ýstanbul da kaynaþtý Ödüllü satranç turnuvasýnda dereceye girenlere ödülleri verildi. Fen Lisesi nde turnuva heyecaný Çorum Fen Lisesi nde, 8 Mart Çanakkale Zaferi nedeniyle düzenlenen ödüllü satranç turnuvasýnda dereceye girenlere ödülleri verildi. Oldukça çekiþmeli maçlara sahne olan turnuvada. olan M. Salim Þenoðlu na 25 TL, 2. olan Muhammed Kaya ya 5 TL,. olan Ahmet Daþdemir e 8 TL deðerinde hediye çeki verilirken, M. Esat Ökten de 4. olarak 4 TL deðerinde ödül almaya hak kazandý. Okul Müdür V. Mustafa Yeþil, çok verimli bir turnuva olduðunu ifade Hitit Üniversitesi Pithana ekibi, Shell Eco-marathon Avrupa ya katýlacak. ederek, emeði geçen herkese teþekkür etti. Turnuvayý organize eden Satranç Antrenörü Hüseyin Öneði, Bilindiði üzere Çorum Fen Lisesi nde satranç bir ata sporudur. Hem düþünce hem de nezaket sporudur. Bu yýl turnuvaya yaklaþýk 8 öðrencimiz katýldý ve buna benzer turnuvalara devam edeceðiz. Bu güzel sporun hak ettiði deðeri görmesi için elimizden geleni yapacaðýz. Ayrýca ödüller konusunda bize sponsor olan dostlarýmýza da teþekkürü borç biliriz." Miniklere aðýz ve diþ taramasý yapýldý. Federasyonu Baþkan Yardýmcýsý Mustafa Urhan ise programa Çorum'un tüm ilçelerinden katýlým olmasýnýn Çorumlularýn birlik ve beraberlik konusunda geldiði noktayý gösterdiðini ifade etti. Urhan, Çorumlu derneklerin düzenlediði hemþehri etkinlikleri ile bu birlik ve beraberliðin güçleneceðine iþaret etti. Çorum fotoðraflarý slaytý ile memleket özleminin giderilmeye çalýþýldýðý programda Ýstanbul'un farklý bölgelerinden ve farklý siyasi partilerden aday adayý olan Çorumlu Milletvekili Aday Adaylarý da kendilerini tanýttý. Program, konuþmalarýn ardýndan Çorum üzerine sohbetlerle devam etti. Çorumlular Kaynaþma Kahvaltýsý yoðun ilgi gördü. Sungurlu Belediyesi, cezaevinde spor yapmak isteyen tutuklu ve hükümlülere malzeme desteðinde bulundu. Mahkumlara malzeme yardýmý Sungurlu Belediyesi, cezaevinde spor yapmak isteyen tutuklu ve hükümlülere malzeme desteðinde bulundu. A Tipi Kapalý Cezaevi'nde tutuklu bulunan mahkumlar bir dilekçe yazarak spor yapabilmeleri için Baþkan Þahiner den voleybol aðý, voleybol topu ve spor malzemesi desteði istediler. Mahkumlarýn talebine olumlu cevap veren Belediye Baþkaný Abdulkadir Þahiner, talep edilen spor malzemelerinin alýnmasý için Sungurlu Belediyesi Basýn Yayýn Halkla Ýliþkiler Müdürlüðüne talimat verdi. Bugün Sungurlu Belediyesi Basýn Yayýn Halkla Ýliþkiler Müdürü Mustafa Dizdaroðlu gerekli spor malzemelerini alarak A tipi kapalý infaz kurumuna gitti. Dizdaroðlu spor malzemelerini cezaevinde bulunan tutuklu ve hükümlü vatandaþlara verilmek üzere Cezaevi yetkililerine tutanak karþýlýðýnda teslim etti.(ýha) Özel Platin Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öðrenci ve öðretmenleri huzurevini ziyaret etti. Platin Saðlýk Koleji yaþlýlarý sevindirdi Özel Platin Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öðrenci ve öðretmenleri Atýl Uzelgün ve Kamile-Hacý Ahmet Akdað huzurevlerini ziyaret etti. Yaþlýlar Haftasý etkinlikleri içerisinde gerçekleþtirilen geziye; öðrencilerle birlikte meslek dersi öðretmenleri Gülben Çakýr, Burçin Alben, Kamile Tosun ve Okul Müdürü Vural Sucu da katýldý. Öðrencilerin büyüklerine þiirler okuyup türküler söylediði ziyaretten hem öðrenciler hem de yaþlýlar büyük mutluluk duydu. Ziyaretle ilgili görüþlerini aktaran Okul Müdürü Vural Sucu, Hepimizin ortak anlayýþý insan olmaktýr. Yaþlý insanlarýmýza gösterdiðimiz saygý, sevgi, hoþgörü onlara olan minnet borcumuzdur. Bugün genç ve saðlýklýysak yarýn bizler de yaþlanacaðýz. Yaþlýlarýmýzýn yaþama sevinçlerini kaybetmemeleri, hayata olan baðlýlýklarýný güçlendirmeleri için sorun ve sýkýntýlarýný çözmek bizlerin insani görevidir. Bizler yýlýn bir günü ya da bir haftasýnda onlarý ziyaret etmek yerine her zaman sorun ve sýkýntýlarýna ortak olma gayretindeyiz. Biliyoruz ki yaþlýlarýmýzýn hayýr dualarý bizleri ayakta tutacak güçtür. Bizler onlarýn hizmetkârlarýyýz." Uður Çýnar ýn konuðu, Baðlaç Edebiyat Dergisi Genel Yayýn Yönetmeni Hüseyin Ozan Uyumlu oldu. Umut Radyo da þiir konuþuldu Umut Radyo'da yayýnlanan 'Haber Arkasý' programýna Ankara'da yayýn yapan Baðlaç Edebiyat Dergisi Genel Yayýn Yönetmeni Hüseyin Ozan Uyumlu konuk oldu. 2 Mart Dünya Þiir Günü nedeniyle düzenlenen bir etkinliðe katýlmak için Çorum'a gelen Uyumlu, Uður Çýnar'ýn hazýrlayýp sunduðu programda dergilerinin yayýn politikasý þiir ve yaþam üzerine sorularý yanýtladý.

7 AK Parti de çözülme baþladý Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Merkez Ýlçe Baþkaný Sinan Özcan, Baþbakan Yardýmcýsý Bülent Arýnç ile Ankara Büyükþehir Belediye Baþkaný Melih Gökçek arasýnda yaþanan tartýþmayý, AK Parti politikalarý iflas etti. Çözülme olduðu açýkça artýk görülmektedir. diye yorumladý. Ülke gündemine iliþkin açýklamalarda bulunan Özcan, þunlarý söyledi; 7-25 Aralýk ve sonrasýnda yaþanýlanlarla AK Parti'ye millet nezdinde artýk güven kalmamýþtýr. Bugün güven ve istikrarsýzlýðýn kaynaðýnýn Adalet ve Kalkýnma Partisi olduðu anlaþýlmýþtýr. Kendi gazete yazarlarýnýn da dediði gibi artýk çözülme baþlamýþ, büyü bozulmuþ, birbirlerinin günahlarýný ortaya dökmeye baþlamýþlar ve Ankara Cumhuriyet Baþsavcýlýðý, Ankara Büyükþehir Belediye Baþkaný Melih Gökçek hakkýnda görevi kötüye kullanmak, zimmet, Baþbakan Yardýmcýsý Bülent Arýnç hakkýnda ise görevi kötüye kullanma, suçu gizleme iddiasýyla soruþturma baþlatmýþtýr. Soruþturmanýn selameti açýsýndan daha önce Aytaç Durak a yapýldýðý gibi Ankara Büyükþehir Belediye Baþkaný nýn ivedilikle görevden alýnmasýný gerekir. Belediye Baþkaný nýn Ankara yý, mensubu olduðu hükümetin ise ülkeyi parsel parsel sattýklarýný artýk kamuoyu görmüþtür. Son anketlerde MHP nin % 27,2 lere çýktýðý, AKP nin 2 milletvekilinin altýna düþtüðü görülüyor. Bu yüzdendir ki Cumhurbaþkaný düne kadar baldýran zehiri içtiklerini, ne pahasýna olursa olsun çözülme sürecinin arkasýnda olduklarýný ifade ederken birdenbire milliyetçi söylemlere dönmüþ sanki 25 yýlýnda baþbakan olarak Diyarbakýr'ý ziyaret ettiðinde "Kürt sorununu inþallah biz çözeceðiz" diyen, þimdi Kardeþim ne Kürt sorunu ya? Hiçbir zaman Kürt diye bir sorunumuz yoktu ama kasýtlý Sami Çam, esnafýn sorunlarý ve çözüm önerileri hususunda istiþare etti. Sami Çam esnafý dinledi Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Çorum Milletvekili Aday Adayý Sami Çam, esnafýn sorunlarý ve çözüm önerileri hususunda istiþare etti. ÇESOB Baþkaný Yalçýn Kýlýç, Kasaplar ve Celepler Odasý Baþkaný Recep Gür ve Oto Tamirciler Odasý Baþkaný Necmettin Uzun'u ziyaret eden Sami Çam, esnafýn sorunlarý ve çözüm önerileri noktasýnda görüþ alýþveriþinde bulundu. SP sorunlarý çözmeye talip Saadet Partisi (SP) Milletvekili Aday Adayý Haydar Kurtaran, sosyal sorunlarýn bir matruþka gibi iç içe geçtiðini bildirdi. Yoksulluk, açlýk, fakirlik, hýrsýzlýk, kapkaç, terör ve ahlaki çözülmenin ana sebebinin iþsizlik olduðunu belirten Kurtaran, açýklamasýnda özetle þöyle dedi; Ýþsizlik bütün sosyal sorunlarýn ana sebebidir. Haydar Kurtaran Bu sorun çözülürse ülkemizdeki bütün sorunlar çözülür. Saadet Partisi'nin dýþýnda kimse çözüm üretmiyor, proje üretmiyor, teklif getirmiyor, çalýþma yapmýyor, gayret göstermiyor. Bütün siyasi partiler bu ülkedeki iþsizliðe sebep olan politikalarý üreten IMF politikalarýný savunuyorlar, Bu sorunu da ancak Milli Görüþ'ün tek temsilcisi olan, milletin görüþü olan Saadet Partisi çözer, Milli Görüþ çözer, ancak biz çözeriz. ÝKTÝDARIMIZDA HERKES ÝÞ SAHÝBÝ OLACAK Saadet Partisi iktidarýnda herkes mutlaka iþ sahibi olacak. Ýþbaþýna geldiðimizde ülkenin kalkýnmasý için çalýþacaðýz. Her yýl rantiyecilere faiz olarak verilen 5-6 milyar dolar halka verilecek ve istihdam saðlayacak yatýrýmlara dönüþtürülecek. Saadet Partisi iktidarýnda herkes iþ sahibi olacak ve insan haysiyetine yaraþýr bir gelir sahibi olacak. Türkiye'de tam bir üretim seferberliði baþlatacaðýz ve üretim yapanlarý teþvik edeceðiz, destekleyeceðiz. Artý deðer üreten herkes ve her kuruluþ mutlaka teþvik edilecektir. Yatýrým yapan, üretim yapan ve istihdam saðlayanlar en az yýl vergiden muaf tutulacak. Üretim yapan çiftçimize mutlaka vergiden arýndýrýlmýþ mavi mazot verilecek. Nakliyecilerden vergi alýnmayacak. Asgari ücret üzerindeki vergiler kalkacak ve asgari ücret insan onuruna yaraþýr bir seviyeye çýkarýlacak. Ülke ilan edilecek bir seferberlik ve teþviklerle ayný zamanda bir sanayi ülkesi haline gelecek. Kendi tankýmýzý, topumuzu, uçaðýmýzý, füzemizi kendimiz üreteceðiz. Ülke olarak kaybettiðimiz zamaný telafi edebilmek ve müreffeh bir Türkiye meydana getirebilmek için bütün gücümüzle çalýþacaðýz. Gerçek anlamda iki partinin bu seçimlerde yarýþacaðýný söyleyen Kurtaran, partileri inanç ve felsefi bakýmdan deðerlendirmek gerektiðini kaydetti. Saadet Partisi'nin hak olan, adil olan ve milletin sahip olduðu fikirleri, inançlarý savunduðunu, diðer partilerin ise bu milletin hiçbir görüþünü paylaþmadýðýný ve milletin inancýna ters politikalar yürüttüklerini iddia etti. olarak gündemde tutanlar oldu. demiþtir. Gerçi üzerine aldýðý görevi tarafsýzlýkla yerine getirmek için namusu ve þerefi üzerine ettiði yemini zevkle çiðneyebilecek bir insana etki edecek kudrette bir söz de malesef yok. Siyasi hayatlarý Türklüðe ve milliyetçiliðe alerji duymakla geçenler, istedikleri kadar milliyetçilik taklasý atsýnlar, Türk milletinin vicdanýnda kabul görmeyecektir. Ýktidarýný Türk adýný silmeye, yerine Türkiyelilik kavramýna adayan Cumhurbaþkaný nýn Yeni Türkiye den kastý, Türkiye Cumhuriyeti Devleti ni, Apo ile yaptýklarý pazarlýklar sonucu fedaratif yapýya dönüþtürmek olduðunu, Türk milleti diyemeyen, Türk yerine Türkiyeli kavramýný öneren ve Türkiye den Türk ün adýný silmek olduðunu artýk halkýmýz görmüþtür. Ne yaparlarsa yapsýnlar, sahte milliyetçilik söylemleriyle AKP/HDP/PKK ittifakýný Türk milletinin gözünden kaçýramayacaktýr. Öcalan la yaptýklarý ittifaký Türklüðe sýðýnarak saklamaya çalýþan AKP ye oy vermek, Öcalan ýn bölünmüþ Türkiye projesine oy vermektir. Bu yüzdendir ki; PKK ya ilk etapta özerklik, teröristlere af ve bebek katili serbest býrakýlarak siyaset yolu açýlmamasý için, Yeni Anayasa, AKP-PKK siyasi birlikteliðinin ihanet sertifikasý; Dað-Ada ve Sarayda ikmal edilmiþ eþkýya fermaný olmamasý için, Mutlu, huzurlu, adaletli, ahlaklý güzel yarýnlar için halkýmýz 7 Haziran da destan yazacak ve MHP yi iktidar yapacaktýr. Sinan Özcan Saadet Partisi nde aday adayý sayýsý 7 ye çýktý Cebeci, Durmaz ve Bulut SP den aday adayý oldu EROL TAÞKAN Saadet Partisi'nde düzenlenen basýn toplantýsýnda Selim Cebeci, Mehmet Durmaz ve Mustafa Bulut SP'den Milletvekili Aday Adayý olduklarýný açýkladý. Yapýlan üç aday müracaatý ile SP'nin aday adayý sayýsý 7'ye yükseldi. SPÝl Baþkaný Faruk Cýdýk'ýn baþkanlýðýnda düzenlenen basýn toplantýsýnda aday adaylýklarýný kamuoyuna açýklayan Selim Cebeci, Mehmet Durmaz ve Mustafa Bulut, konuþmalarýndan neden SP'yi tercih ettiklerini anlatarak, kurtuluþun SP'de olduðunu bildirdiler. Baþkan'dan yangýn açýklamasý Geçtiðimiz günlerde SP Ýl Baþkanlýðý'nýn bulunduðu binanýn çatý katýnda meydana gelen yangýnla ilgili kýsa bir açýklama yapan SP Ýl baþkaný Faruk Cýdýk, "Söz konusu basýn toplantýmýz daha önce yapýlacaktý ancak malum olduðu üzere binamýzýn çatý katýnda yangýn çýktý. Yangýn nedeniyle bir kaç gün geciken basýn açýklamamýz için bir araya geldik. Maddi hasar yaþanmýþsa da bizler herhangi bir kimseye zarar gelmediðine þükrediyoruz. Her þerde bir hayýr olduðu inancýyla partimiz ve tüm bina komþularýmýza geçmiþ olsun dileklerimizi bildiriyorum." Parti yöneticileri ve partililerin de katýldýðý basýn toplantýsýnda ilk olarak Selim Cebeci basýn açýklamasý yaparken, ardýndan da Mehmet durmaz ve Mustafa Bulut basýn açýklamalarýný okudu. SP Milletvekili Aday Adaylarý þunlarý ifade etti; Selim Cebeci; "Ýlkesiz siyasetin yol açtýðý "duygusal bir kopuþ", farklý kesimlerin bir arada yaþamalarý için gerekli olan buluþma alanlarýný yok etmektedir. Bu aþamaya nasýl gelindi? Þöyle ki; içi boþaltýlmýþ bir "çözüm süreci", içi doldurulamamýþ bir "akil adamlar" süreciyle geçiþtirildi. Ekonomideki yanlýþlar, yeni dengesizlikler oluþturarak istikrarsýzlýðý beslediði halde istikrarý korumaktan dem vuruldu. "Herkes kendi iþine baksýn" tarzýyla iþleyen bir dýþ politika dýþlanma politikasýna dönüþtü. Kýsacasý, yanlýþlýklarý masaya yatýrmaktan kaç(m)anlar "deðerli yalnýzlýklara alýþmaya baþladý. Aslýnda yalnýzlaþtýrýlan milletimiz oldu, çünkü algý yönetiminin kurbaný olmaktan kurtulamadý. Görüyoruz ki, algý yönetimini býrakmadan, taraftar anlayýþýný bir kenara koymadan, iktidar da, muhalefet de sadece milletin aklýyla dalga geçmeye devam eder. Dün savunduðu açýklamalarýn bugün arkasýnda duramaz! Dün çalýþtýklarýyla bugün kavga eder, dün sorun olarak görülen ve siyasi malzeme yapýlan her konu bugün çark edilen bir görünüm arz eder. Öyleyse, anlýk tepkilerle nereye sürüklendiðimizi görmeli, taraftar anlayýþýyla olaylara yaklaþmayý sonlandýrmalýyýz. "Oy veren bir kukla" deðilsek, "yok artýk" demeli ve bir alternatifin olduðunu irademizle ortaya çýkarmalýyýz. Mehmet Durmaz; "Ýnandýðý deðerlerde sadakat gösteren sadýk erlerin olduðu için, 45 yýllýk siyasi hayatýnda halka hizmeti hakka ibadet aþkýyla yaptýðý için, seçmenini aldatmadýðý için, hayra motor, þerre hep firen olduðu için Saadet partisinden Adaylýðýmý açýklýyorum Ben her zaman Haktan yana batýla karþý olduðum için Saadet Partisinden Adaylýðýmý huzurunuzda açýklamaktan gurur duyuyorum. Bu benim hayatýmýn en anlamlý günüdür. Çünkü ben kamu oyu önünde tarafýmý belirtip ilan ediyorum. Aziz ve muhterem hemþerilerim Her seçim önemlidir, bu seçim her seçimden daha da önem arz etmektedir. Öyle bir noktadayýz ki, Ülkenin durumu Hayat-memat meselesi haline geldi. Bu milletin yeniden tarihteki tahtýna oturmasý Ýçin, önce ahlak ve maneviyat, kendi gücümüzle kalkýnma, Milli sanayimizi kurup dýþa baðýmlýlýktan kurtulma sloganýyla yola çýkýyoruz. 45 yýldýr siyasetini bu slogan üzerine bina eden ve her türlü engellemelere raðmen hiç geri adým atmayan Saadet Partisi'nden aday adaylýðýmý açýklamýþ bulunuyorum." Mustafa Bulut: "Ak parti siyaset sahnesine çýkarken bizde Milli Görüþçüyüz Erbakan hocamýzýn yolundan gidiyoruz diye sizden oy istediler iktidara geldiler Milli Görüþün Misyonuna ve vizyonuna uygun hiçbir hizmet yapmadýlar. Milli Görüþ önce Ahlak Maneviyat diyor. AK Parti Avrupa Birliði istedi diye zinayý suç olmaktan çýkaran yasayý meclisten geçiriyor. Milli Görüþ Ýslam Birliði diyor, AKP Avrupa Birliðine gireceðiz diyor. Milli Görüþ Siyonizm dünyada fesat çýkarýyor diyor, sen Büyük Ortadoðu Projesi eþ baþkanýyým diyorsun, Büyük Ýsrail'i kurmak için uðraþ veren bir ittifakýn içindesin. Bu nasýl Milli Görüþçü olmak tezat oluþturmuyor mu sizce? AK Parti ve Diðer partilere oy vermiþ kardeþlerimize, Saadet Partisi olarak diyoruz ki artýk deniz bitti, gemi karaya oturmak üzere. Ahlak ve maneviyat çöküyorken, ekonomik verilerimiz eksilere düþüyorken, toprak altýmýzdan kayýyorken, yýldýr kardeþçe yaþamýþ bir millet bölünüyorken, gemiye tek bir manevra ile yönünü deðiþtirerek, yeniden Milli Görüþ iktidarýna 54. Erbakan Hükümeti'nin býraktýðý yerden alýp Adil Düzen kurmaya, yaþanabilir Türkiyeyi, yeniden büyük Türkiyeyi, yeni bir dünyayý kurmak için el ele verip 7 Haziran'da ülkemizi düþmüþ olduðu durumdan birlikte kurtaralým, yaþanabilir bir Türkiye'nin temellerini birlikte atalým diyor, herkesi Milli Görüþ'ün tek temsilcisi Saadet Partisi çatýsý altýnda birleþmeye davet ediyorum." Saadet Partisi'nde düzenlenen basýn toplantýsýnda Selim Cebeci, Mehmet Durmaz ve Mustafa Bulut SP'den Milletvekili Aday Adayý olduklarýný açýkladý. PERÞEMBE 26 MART 25 7 Milliyetçi Hareket Partisi Çorum Milletvekili Aday Adayý Av. Muhsin Kocasaraç, Hakimiyet e nezaket ziyaretinde bulundu. Çorum un beklentilerini biliyorum HURÞÝT BOZKURT Milliyetçi Hareket Partisi Çorum Milletvekili Aday Adayý Av. Muhsin Kocasaraç, Hakimiyet e nezaket ziyaretinde bulundu. Yazý Ýþleri Müdürümüz Mustafa Demirer e deðerlendirmelerde bulunan Kocasaraç, Çorum'a hizmet için yuvasýna döndüðünü ve bu büyük sorumluluða talip olduðunu söyledi. Çorum'da yaþadýðý için memleketin meselelerini iyi bildiðini belirten Kocasaraç, "Çorum'un beklentilerini biliyorum. Çözümleri de biliyorum. Nasip olur vekil olursak bu meseleleri çözeceðiz. Bu seçimler bir var olma ya da yok olma seçimi. Halkýmýzýn bu bilinçle oy kullanýlmasýný istiyoruz. Halkýmýz bizi bu onura layýk görüyor. Biz de halkýmýzýn bu teveccühünü görüyoruz. Ona göre hareket edip, milli ve manevi þuurla çalýþacaðýz. Allah nasip eder de vekil adayý gösterilirsek halkýmýzýn desteðinin arkamýzda olacaðýna eminiz. Biz de bu teveccühe layýk olmaya çalýþacaðýz.. MHP Ýl Baþkaný Bekir Çetin, partisinin eski il baþkanlarýndan Ýsmail Taþkan la Yaðmur Damlasý ve Yardýmlaþma Derneðinde bir araya geldi. Parti büyüklerine vefa MHP Ýl Baþkaný Bekir Çetin, partisinin eski il baþkanlarýndan Ýsmail Taþkan la Yaðmur Damlasý ve Yardýmlaþma Derneði nde bir araya geldi. Parti büyükleriyle görüþmeye devam edeceklerini belirten MHP Ýl Baþkaný Bekir Çetin, MHP ye emek vermiþ herkesi önemsediklerini dile getirerek aþöyle dedi:" Bizler yönetimi devraldýktan sonra þunu söyledik. Bütün eski il ve ilçe baþkanlýðý görevi yapmýþ, partimize hizmet etmiþ büyüklerimizi tek tek ziyaret edelim. Onlarýn fikirlerini ve görüþlerini soralým. Çalýþmalarýmýz hakkýnda olumlu olumsuz düþüncelerini alalým. Çünkü biz istiþareye her zaman açýðýz. Sizin tecrübelerinizden, bilginizden, birikiminizden faydalanmak arzusundayýz. Bu nedenle de bugün sizi ziyaret ettik. Allah razý olsun sizlerin de bu partiye büyük emekleri var. Bizler her zaman, sizin fikirlerinizi, düþüncelerinizi eleþtirilerinizi bekliyoruz. Bu iþte metheden olduðu kadar eleþtiren insanda lazýmdýr. Ýllaki yanlýþýmýz ya da eksiðimiz olacaktýr. Ýþimizi daha iyi yapmak için sizin tecrübelerinizle daha iyi noktalara taþýyacaðýz inþallah. MHP Ýl Baþkaný Bekir Çetin e teþekkür eden Ýsmail Taþkan ise, "Bizim teþkilatýmýzda görev bittikten sonra sizde bilirsiniz, yeni seçilen arkadaþýmýza, partimize gönül vermiþ insanlar her zaman emrindedir. Biz senin her zaman emrindeyiz paþam. Ýnþallah bizlerden bir emrin olduðunda her zaman yanýnda olacaðýz. Tüm arkadaþlarýmýzla birlikte yanýnda yer alacaðýmýzdan emin olabilirsin. Çorum'da hizmet veren Þule Gelinlik Maðazasý, Yaðmur Damlasý Derneði ne anlamlý bir katkýda bulundu. Yaðmur Damlasý na destek Çorum'da hizmet veren Þule Gelinlik Maðazasý, maddi imkânlarý yetersiz olan ailelere yardým eli uzatan Yaðmur Damlasý Yardýmlaþma ve Dayanýþma Derneði'ne gelinlik ve niþanlýk giyim desteðinde bulundu. Kale Mahallesi'nde hizmet veren Þule Gelinlik Sahibi Gönül Ergüden, Milliyetçi Hareket Partisi Kadýn Kollarý Ýl Baþkaný Ülkü Kýr ile birlikte Yaðmur Damlasý Yardýmlaþma ve Dayanýþma Derneði'ne destek oldu. Ýhtiyaç sahibi ailelere yardým elini uzatan Yaðmur Damlasý Derneði'ne yeni gelinlik ve yeni niþanlýk baðýþlayan Ergüden, imkâný olmayan ailelere ulaþmak için derneklerin yürüttüðü çalýþmalarý takdirle karþýladýklarýný, farklý siyasi görüþe sahip olmalarýna raðmen, milletvekilleri mecliste kavga ederken, millet olarak hayýrda buluþmayý ve yardýmlaþmayý daima sürdüreceklerini, ortak dayanýþma ve yardýmlaþma da daima bir arada bulunacaklarýný dile getirdi. MHP Kadýn Kollarý Ýl Baþkaný Ülkü Kýr ise, yakýn arkadaþý olan ancak siyasi görüþü farklý olan arkadaþý Gönül Ergüden'in yaptýðý yardýðýmý memnuniyetle karþýladýklarýný ve kendisine Çorum adýna teþekkür ettiklerini dile getirdi. Derneðe yapýlan yardým nedeniyle memnuniyetlerini dile getiren Yaðmur Damlasý Yardýmlaþma ve Dayanýþma Derneði Baþkaný Ahmet Sözüdoðru ise, Þule Gelinlik Sahibi Gönül Ergüden'in görüþ ayrýmý gözetmeksizin yaptýðý yardýmýn önemli olduðunu, yapýlan bu bu davranýþýn ihtiyaç sahibi ailelere ulaþmak için tüm Çorumlu esnafa örnek olmasýný istediklerini kaydetti.

8 8 PERÞEMBE 26 MART 25 Peugeot 8 in dizel otomatiði Karataþ ta RECEP MEBET Peugeot 8 in dizel-otomatik versiyonu Çorum da görücüye çýkýyor. BlueHDi dizel motor ve EAT6 tam otomatik vites kutusuna sahip yeni Peugeot 8 yarýn Karataþ Otomotiv de düzenlenecek etkinlikle satýþa sunulacak. Teknik özellikleriyle dikkat çeken yeni versiyon hakkýnda açýklamalarda bulunan Karataþ Otomotiv Satýþ Müdürü Ufuk Özdemir, Peugeot 8 in merakla beklenen BlueHDi dizel motoru ve EAT6 tam otomatik vites kutusu ile Çorumlu otomobil tutkunlarýnýn beðenisine sunuyoruz Performans ve sürüþ keyfini bir arada sunan otomobilin özelliklerinden bahseden Ufuk Özdemir, Peugeot 8, sýnýfýnda fark oluþturan yeni þanzýmanýyla en iyi yakýt ekonomisi ve lider çevreci teknolojiyi buluþturuyor diye konuþtu. Tüm otomobil tutkunlarýný Mart 25 tarihlerinde düzenleyecekleri tanýtým günlerine davet eden Özdemir, açýklamalarýný þöyle sürdürdü: Peugeot'nun mükemmellik deðerlerini, üst düzey kaliteye sahip yenilikçi Peugeot i-cockpit tasarýmý, sürüþ keyfine hizmet eden þýk ve dinamik dizayný ve verimliliði ile somut hale getiren Peugeot 8, sýnýf lideri özelliklere sahip BlueHDi dizel motoru EAT6 Tam Otomatik Vites kutusuyla birleþtiren versiyonuyla ürün gamýný geniþletiyor. Euro 6 normlarýna uygun BlueHDi motor seçeneði ile Peugeot 8, yakýt tüketimi ve emisyon salýmlarý açýsýndan sýnýfýnda çýtayý yükseltiyor. Sýnýfýnýn en etkin kirlilik önleme teknolojisi olan BlueHDi motor ile,l/km tüketim, 92g/km CO2 emisyonundan baþlayan deðerleriyle, Peugeot 8 segmentinin kendi silindir hacmi ve aktarým grubunda sýnýfýnýn lideri unvanýný kazandý. Bu teknolojik geliþmeler Peugeot'nun Avrupa Peugeot 8 in dizel-otomatik versiyonu görücüye çýkýyor. Ufuk Özdemir ürün gamýnýn CO2 emisyonu aðýrlýklý ortalamasýný azaltýyor ve markanýn Avrupa çevre dostu markalar sýralamasýnda ilk üç arasýnda yer almasýný saðlýyor. DÝKKAT ÇEKEN ÖZELLÝKLER Üst düzey kaliteye sahip yenilikçi Peugeot i-cockpit tasarýmý, sürüþ keyfine ve kullaným konforuna hizmet eden yepyeni platformu, dinamik dizayný ve verimliliði ile Peugeot'nun mükemmellik deðerlerini somut hale getiren Peugeot 8'in, beklenen BlueHDi dizel motoru ve EAT6 Tam Otomatik Vites kutusu ile beðeniye sunuluyor. Peugeot, mevcut çevre standartlarýný her zaman önceden uyum gösterme ve bu standartlarý hep bir adým öteye götürme felsefesi ile motorlarýný geliþtirdi. 2 yýlýndan itibaren dizel HDi motorlarda kullanýlan dizel partikül filtresi ile emisyonlarýn azaltýlmasý þimdi BlueHDi teknolojisi ile geliþiyor ve pazarýn en etkin kirlilik giderme teknolojisini oluþturuyor. Peugeot ürün gamýnda BlueHDi motorlarý yaygýnlaþtýrarak ve bir kez daha çevre standardýna, daha standartlar belirlenmeden uyum gösteriyor. Çevre standartlarýný ileriye götürmenin yanýnda, tam otomatik þanzýman ile birleþen Peugeot 8.6LBlueHDi, sürüþ keyfi yanýsýra üst düzey performansý ve rekor tüketimleri ile dikkat çekiyor. 'dan km hýzlanmasýný sadece 9,5 saniyede tamamlayan otomobil, 92g/km CO2'den baþlayan emisyonlarýyla, segmentinin kendi silindir hacmi ve güç gruplarýnda sýnýf lideri unvanýna sahip. SCR (Selective Catalytic Reduction - Seçimli katalitik indirgeme) sistemi pazarýn en etkin NOx giderme teknolojisi. Gerçekten de, sadece Peugeot modellerinde uygulanan partikül filtresi FAP'ýn yerleþimi, SCR'nin erken devreye girmesini ve bu þekilde hem NOx (azot oksitlerin) yüzde 9'a kadar azaltýlmasýný ve en ince parçacýklar dahil partiküllerin sayýsal olarak yüzde 99,9'a kadar atýlýmýný saðlayan tek yerleþim biçimi. NOx'leri azaltmaya dönük olan bu büyük etkinlik ayný zamanda CO2 emisyonlarýnýn ve yakýt tüketiminin özel yanma odasý ve CO2 ayarlarýyla Euro 5 uyumlu motor seçeneklerine göre yüzde -4'e kadar azaltýlmasýný saðlýyor. SCR sisteminin katkýlý partikül filtresi FAP'ýn membaýndaki yerleþimi, katkýlý FAP sisteminin rakiplerimiz tarafýndan kullanýlan diðer FAP teknolojilerine göre daha düþük sýcaklýklarda rejenerasyon kapasitesine sahip olmasý sayesinde mümkün oldu. BlueHDi motor seçeneklerinin Peugeot ürün gamýnda yaygýnlaþtýrýlmasý 25 yýlýnda yeni modeller ile devam edecek. Peugeot 8 in yeni versiyonunu yakýndan görmek, test etmek ve detaylý bilgi almak isteyen herkesi Ankara Yolu. kilometrede hizmet veren Karataþ Peugeot Plaza ya bekliyoruz. Peugeot 8 in yeni versiyonu yarýn Karataþ Otomotiv de düzenlenecek etkinlikle satýþa sunulacak. Toplumsal sorunlarýn çözümü için eðitim þart Yasemin Cenan RECEP MEBET AK Parti Çorum Milletvekili Aday Adayý Yasemin Cenan, Toplumsal problemlerin çözümü için eðitim þart Eðitim-öðretimin insan hayatýndaki yeri ve öneminden bahseden Yasemin Cenan, Saðlýklý, ruhen olgun nesiller yetiþtirmek için eðitim müfredatýmýzýn milli-manevi ve insani deðerlerle yoðrulmuþ olmasý gerekiyor diye konuþtu. Konuyla ilgili açýklamalarýný sürdüren Cenan, þunlarý söyledi: Kadýna yönelik þiddetten tutun da artan boþanma oranlarýna kadar pek çok toplumsal olgu, ülkemizde ciddi bir ahlak erozyonu olduðunu gösteriyor. Bunu önlemek için elimizdeki en temel aracýmýz eðitim. Özellikle de kiþiliðin oluþtuðu yaþlarda verilecek saðlýklý eðitimin ne kadar önemli olduðu da ortada. Saðlýklý, ruhen olgun nesiller yetiþtirmek için eðitim müfredatýmýzýn milli-manevi ve insani deðerlerle yoðrulmuþ olmasý þart. Bu topraðýn mayasý Ýslam. Ýslam'ýn aileye ve insani deðerlere ne kadar büyük bir önem verdiði biliniyor. Ancak þu da bir gerçek ki ahlaki hassasiyetler, modern hayat ve modern alýþkanlýklar karþýsýnda yönünü þaþýran, tüketim kölesi haline gelen ve ahlaki açýdan yeterli donanýma da sahip olmayan insanlarýmýzýn hayatlarýna olmasý gerektiði þekliyle yansýmýyor. Bu nedenle hayata artýk çok daha erken atýlan ve ergenlik yaþý düþen çocuklarýmýzýn, temel bilgileri doðru ve saðlýklý bir þekilde edinmesi saðlanmalý. Bu amaçla aile eðitim programlarýnýn pedagojik þartlarý da saðlanmak suretiyle ilkokullardan baþlayarak ortaöðretim ve liselerde ders olarak okutulmasý gerekiyor. Elbette bu derslerin sýnav gibi öðrencinin ilgisini daðýtacak unsurlardan arýndýrýlarak, rehberlik saatleri içerisinde ama hakkýnca gereken ciddiyetle verilmesine azami dikkat gösterilmeli. Bu program için açýlacak kurslarda verilecek sertifikalara sahip, yetenekli eðitimciler eliyle gençlerimizin aile olgusu ve kendi öz deðerlerimizle tanýþmasý saðlanmalý. Bu proje içerisinde Milli Eðitim Bakanlýðý, Diyanet Ýþleri Baþkanlýðý ve Sivil Toplum Kuruluþlarý bir eþgüdümle çalýþmalý ve millet-devlet birlikteliðinin güzel bir örneðini de oluþturmalý. Çorum Ziraat Odasý tarafýndan düzenlenen seminere çiftçiler büyük ilgi gösterdi. Ziraat Odasý ndan çiftçilere seminer RECEP MEBET Çorum Ziraat Odasý tarafýndan Dengeli Bitki Besleme ve Gübreleme konulu eðitim semineri düzenlendi. Çorum Esnaf ve Sanatkârlarý Odalarý Birliði Salonu nda düzenlenen seminere Gübretaþ Ankara Satýþ Müdürü Ziraat Mühendisi Kadir Katar konuþmacý olarak katýldý. Ziraat Odasý Baþkaný Mehmet Sayan ve yönetim kurulu üyelerinin de hazýr bulunduðu seminere Çorumlu çiftçiler büyük ilgi gösterdi. Gübre konusunda Türkiye ve dünyadaki ge- Akþemsettin Kavþaðý nda sinyalizasyon problemi RECEP MEBET Akþemsettin ile Farabi Caddeleri nin buluþtuðu kavþakta yaþanan sinyalizasyon probleminin trafik kazalarýna davetiye çýkardýðý bildirildi. Haber Merkezimizi arayarak konuyla ilgili þikâyetlerini dile Dengeli Bitki Besleme ve Gübreleme konulu eðitim semineri düzenlendi. getiren bazý sürücüler, Akþemsettin Kavþaðý nda bulunan trafik lambalarýnýn gündür çalýþmadýðýný kaydettiler. Problemi ilgili makamlara bildirmelerine karþýn kavþakta herhangi bir tedbir alýnmadýðýný vurgulayan liþmelerin ele alýndýðý eðitim seminerinde sektördeki problemler ve bilinçli tarým uygulamalarý da ele alýndý. Çiftçilerin ilgiyle izlediði seminer, soru-cevap bölümünün ardýndan sona erdi. Þeker-Ýþ ten Ziraat Odasý na hayýrlý olsun DENÝZ URAL Þeker-Ýþ Sendikasý Çorum Þubesi yönetimi dün Ziraat Odasý Baþkaný Mehmet Sayan ý ziyaret etti. Ziyarete Þeker-Ýþ Þube Baþkaný Sefer Kahraman ýn yaný sýra Ýdari Sekreter Arif Þener, Mali Sekreter Mustafa Karaman ve Baþtemsilci Alican Arzoðlu katýldý. Ziraat Odasý Baþkanlýðý görevine yeniden seçilen Mehmet Sayan ý kutlayan Sefer Kahraman, Pancar tarýmýnýn yeni döneminde ziraatten sorumlu baþkanýmýza Allah kolaylýk versin. Çiftçi ve sivil toplum kuruluþlarýyla iç içe olan oda baþkanýmýzý tebrik ediyor, baþarýlarýnýn deva- Þeker-Ýþ Sendikasý yönetimi, Çorum Ziraat Odasý ný ziyaret etti. mýný diliyorum lere bol kazançlý ve bereketli dan ötürü çiftçi sýkýntý Sendika olarak bir yýl diliyo- çekti. Bu nedenle buðdan Çorumlu üreticilerin rum" diye konuþtu. day fiyatlarý yarý yarýya yanýnda olduklarýný Ziyaretten duyduðu düþtü. Bu sene hava vurgulayan Kahraman, Bizler de bu süreçte elimizden geldiðince çiftçilerimizin yanýnda olacaðýz. Tüm üretici- memnuniyeti dile getiren Mehmet Sayan ise, Çiftçiler için çabalýyoruz. Geçen sene sulamada ve fiyatlar- þartlarý güzel ilerliyor, inþallah güzel sonuçlar bekliyoruz. Çiftçi mutlu olursa, bizde mutlu oluruz açýklamasýnda bulundu. sürücüler, yaþanan duyarsýzlýktan dert yandýlar. Yaþanan sorundan habersiz sürücülerin kavþaða kontrolsüz girmesi nedeniyle pek çok kazanýn atlatýldýðýna dikkat çeken sürücüler, sinyalizasyon problemi çözülünceye kadar trafik ekibi görevlendirilmesini istediler. Yetkililerden duyarlýlýk beklediklerini ifade eden sürücüler, yoðun trafik akýþýnýn yaþandýðý kavþakta acilen tedbir alýnmasý gerektiðini sözlerine eklediler. Akþemsettin Camii yanýndaki kavþakta yaþanan sinyalizasyon problemi tepkiye neden oldu.

9 Eskice ye kitap yardýmý Çorum Kent Konseyi Çocuk Meclisi, Kütüphanecilik Haftasý etkinliði kapsamýnda çevre köylerde yaþayan çocuklara kitap hediye edilmesi amacýyla kitap toplama kampanyasý baþlatmýþtý. Çocuk Meclisi üyelerinin topladýðý kitaplar Eskice Köyü Ýlkokulu na teslim edildi. Yapýlan açýklamaya göre, Çorum Kent Konseyi Yürütme Kurulu üyeleri ve Çocuk Meclisi Yürütme Kurulu üyeleri, kitaplarý okula teslim edildikten sonra okul öðretmen ve müdürüyle fikir alýþveriþinde bulundular. Çocuk Meclisi Yürütme Kurulu üyelerinden Ayþe Þura Ýlgeç, Ýrem Nur Çek, Ahmet Hekim, Dilara Candan, Ahmet Tarýk Hakyemez, Ahmet Önder Uçar, Çocuk Meclisi çalýþmalarýyla ilgili okul müdürüne bilgiler verdi. Üyelerden Ahmet Tarýk Hakyemez, Okulumuzdaki arkadaþlarýmýz kadar, köylerde uzakta yaþayan arkadaþlarýmýz da bizim için önemlidir. Çocuk Meclisi olarak buradaki kardeþlerimize katký vermek, onlarla ilgilenmek istiyoruz. Bu vizyon ile inþallah diðer köylerdeki arkadaþlarýmýza da ulaþmaya çalýþacaðýz. Kampanyada yer alan, destek veren baþta Çorum Kent Konseyi Baþkanýmýz Turhan Candan a ve diðer herkese teþekkür ediyoruz. Bu tür organizasyonlarýmýz inþallah hýz kesmeden devam edecektir. Çiçek Dede nin yanýndalar Dodurga Ýmam Hatip Ortaokulu öðrencileri, Yaþlýlar Haftasý nedeniyle anlamlý bir ziyarete imza atarak, Soma faciasýnda torununu kaybeden 92 yaþýndaki Hüseyin Erol u ziyaret etti. Dodurga Ýmam Hatip Ortaokulu öðrencileri, Yaþlýlar Haftasý nedeniyle anlamlý bir ziyarette bulundu. Çiçek Dede ismiyle bilinen ve yalnýz yaþayan 92 yaþýndaki Hüseyin Erol'un elini öperek, yalnýzlýðýný paylaþarak, torun hasretini gidermeye çalýþan öðrenciler, yaþlý adamýn duygu dolu bakýþlarý ve sözleriyle karþýlaþtý. Ziyaretten duyduðu memnuniyeti dualarýyla süsleyen Çiçek Dede, elini öpen çocuklara ziyaretleri nedeniyle teþekkür etti. Dodurga Ýmam Hatip Ortaokulu Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Öðretmeni Cavidan Can gözetimindeki 6- A sýnýfý öðrencilerinin katýldýðý ziyaretle ilgili bilgi veren Dodurga Ýmam Hatip Ortaokulu Müdürü Faruk Þireci, "Bu etkinlik sayesinde yaþlý dedeye maddi ve manevi destek saðlandý. Ayrýca o mahallede yaþayan bir öðrencimizin devamlý olarak dedeyi ziyaret edeceðini ve yaþlý dedenin ihtiyaçlarýný bize ileteceðini belirtti. Çiçek Dede'nin çok mutlu olduðu gözlerinden anlaþýldý. Gönüllü öðrenciler toplum hizmeti yapmanýn mutluluðunu yaþadýlar. Herkesin bir gün yaþlanacaðý bilinci verildi. Çevremizde bulunan yaþlýlara mutlaka yardým eli uzatýlmalý" Ebeveynlere önemli tavsiyeler Buhara Evler Kýz Teknik Meslek Lisesi'nde 'Okul Öncesi Dönemde Zeka Geliþimi ve Anne Babalara Düþen Görevler' konulu seminer düzenlendi. Rehber Öðretmeni Ömer Çatar tarafýndan organize edilen semineri Rehberlik Araþtýrma Merkezi uzmanlarýndan Ýbrahim Eren verdi. Seminere Buhara Evler Kýz Teknik Meslek Lisesi Uygulama Anaokulu'na devam eden öðrenci velileri, okul öncesi eðitimi öðretmenleri ve özel eðitim bölümünde okuyan son sýnýf öðrencileri katýldý. Özel Eðitim Uzmaný Ýbrahim Eren, konuþmasýnda özetle þu bilgelere yer verdi: "Bir bireyin geliþimini ele aldýðýmýzda, onun tüm potansiyel özelliklerini ortaya çýkartan baþlýca safhalar vardýr. Bu safhalarý doðum öncesi, doðum aný ve doðum sonrasý olarak ele alabiliriz. Bu safhalardan herhangi birinde yaþanýlacak olumsuzluklar, çocuðumuzun zihinsel, dil, motor veya sosyal geliþimini etkileyecektir. Çocuðun geliþiminde psikososyal koþullar büyük bir önem arz etmektedir. Uyaran eksikliði, yetersiz beslenme, anne baba ayrýlýðý, uzun süreli saðlýk problemleri ve anne babanýn farkýnda olmadan yaþattýðý olumsuz yaþantýlar, çocuklarýn zihinsel ve dil geliþimi üzerinde birçok etki býrakabilmektedir. Bu etkilerden en sýk karþýlaþtýðýmýz baþlýca problemleri Dil ve Konuþma Bozukluklarý, Dikkat Eksikliði ve Hiperaktivite Bozukluðu ve Öðrenme Güçlükleri oluþturuyor. Bir çocukta Dil ve Konuþma Bozukluðu yönünden problem olduðunu düþündüren bazý belirti þu þekilde sýralayabiliriz; Eðer bir çocuk yaþýndan itibaren 'ne, nerede, kim' gibi basit sorularý yanýtlayamýyorsa, Laçin Çok Programlý Anadolu Lisesi nhde çiðdem gezdirme etkinliði düzenlendi Laçin de çiðdem gezdirme Laçin Çok Programlý Anadolu Lisesi (ÇPAL) öðrencileri tarafýndan organize edilen Çiðdem Gezdirme ve Nevruz Þenliði, protokol ve vatandaþlarýn katýlýmý ile coþkulu bir þekilde kutlandý. Okul Müdürlüðü nden yapýlan açýklamaya göre, Ýstiklal Marþý nýn okunmasý ile baþlayan programda Nevruz ateþi, Ýlçe Garnizon Komutaný Hamza Doðmuþ, Ýlçe Emniyet Amiri Yaþar Çitci ve ÇPAL Müdürü Muzaffer Çelik tarafýndan yakýldý. Günün anlam ve önemi ile açýþ konuþmasýný yapan Okul Müdürü Muzaffer Çelik, Çiðdem, uzun ve kasvetli geçen kara kýþýn sonunda baharýn geldiðinin, açlýk ve yokluktan bunalan insanlar için bolluk ve bereket günlerinin baþladýðýnýn simgesidir. Avrasya'nýn, Türk aleminin yeni baharý veya çiðdem günümüz kutlu ve bereketli olsun, çiðdemlerimiz geleceðe umutlar taþýsýn. Çocuk Meclisi üyelerinin topladýðý kitaplar Eskice Köyü Ýlkokulu na teslim edildi. Semineri uzman Ýbrahim Eren verdi. yaþýndan itibaren aile dýþýndan birileri onun konuþmasýný anlamakta güçlük çekiyorsa, Konuþmaya eþlik eden nefes, ses veya yüze dair alýþýlmadýk davranýþlar varsa, 5 yaþýndan itibaren konuþmada belirgin tekrar ya da duraklamalarý varsa, Seste soðuk algýnlýðýna baðlý olmayan kronik boðukluk ya da kýsýklýk varsa, 5 yaþýndan itibaren basit bir öyküyü olay sýrasýna göre anlatamýyorsa, 7 yaþýndan itibaren daha karýþýk bir öyküyü anlatamýyorsa mutlaka biz uzman görüþü almanýzda yarar vardýr. Yine ayný þekilde okul öncesi dönemde yapýlacak eken taný ile çocuklarda öðrenme sorunlarýna yönelik destek almasý saðlanarak saðlýklý bir ilkokul yaþamýna baþlamasý çok önemli bir adýmý oluþturmaktadýr. Öðrenciler fidan dikti Çorum un Kargý ilçesinde, Orman Haftasý etkinlikleri kapsamýnda öðrenciler protokol üyeleri ile birlikte bin 5 fidaný toprakla buluþturdu. Kargý Orman Ýþletme Müdürlüðü tarafýndan, 2-26 Mart Orman Haftasý etkinlikleri çerçevesinde fidan dikme etkinliði düzenlendi. Etkinliðe Kargý Kaymakamý Ali Erdoðan, Orman Ýþletme Müdürü Ahmet Demirci, Hakime Þeyda Kibar Yýldýrým, savcýlar Alptekin Yýldýrým ve Engin Kapsal, Ýlçe Emniyet Amir V. Komiser Bünyamin Dede, Müftü Bayram Çelik, Halk Eðitim Merkezi Müdürü Mücahit Açýkbaþ, Ak Parti Ýlçe Baþkaný Mustafa Akpýnar, öðretmenler ve öðrenciler katýldý. Kargý Orman Ýþletme Müdürü Ahmet Demirci, dünyada 2-26 Mart tarihlerinde Orman Haftasý nýn kutlandýðýný belirterek, Türkiye de de bu kapsamda çeþitli etkinlikler düzenlendiðini söyledi. Demirci, Toplumun, öðrencilerin ve halkýn bu konuya olan ilgisini arttýrmak ve orman teþkilatýnýn tanýtýlmasý maksadýyla hafta süresince okullarda sunumlar, tiyatro gösterileri, fidan daðýtýmý ve fidan dikme etkinliklerinden oluþan bir dizi hazýrlýklar yaptýk. Bugünde burada öðrencilerimizle bin 5 fidanýn dikimini gerçekleþtireceðiz Fidan dikiminin ardýndan Orman Ýþletme Müdürü Ahmet Demirci tarafýndan öðrencilere çeþitli hediyeler daðýtýlarak hatýra fotoðrafý çekildi.(ýha) Öðrenciler protokol üyeleri ile birlikte bin 5 fidaný toprakla buluþturdu. PERÞEMBE 26 MART 25 9 Fatih Sultan Mehmet Ýlkokulu ve Bahçelievler Salim Akaydýn Ýlkokulu öðrencilerinin görev aldýðý etkinlik, tam bir bahar þenliðine dönüþtü. Öðrenciler Nevruz u kutladý EROL TAÞKAN Fatih Sultan Mehmet Ýlkokulu'nda düzenlenen Nevruz programýnda, her biri baharda açan çiçekler kadar özel olan çocuklar gönüllerince eðlendi. Fatih Sultan Mehmet Ýlkokulu ve Bahçelievler Salim Akaydýn Ýlkokulu öðrencilerinin görev aldýðý etkinlik, tam bir bahar þenliðine dönüþtü. Ýmam Hatip Lisesi Mehter Takýmý'nýn konseri ile baþlayan törene, Vali Yardýmcýsý Adem Saçan, Belediye Baþkan Yardýmcýsý Turhan Candan, Cumhuriyet Baþsavcýsý Ömer Faruk Yurdagül, Milli Eðitim Müdürü Seyit Ali Büyük, Emniyet Müdürü Salih Erkan Tarancý, okul müdürleri, öðretmenler, öðrenciler ve çok sayýda veli katýldý. Nevruz ateþinin yakýlmasý ve üzerinden atlanýlmasý ile devam eden törende, yumurta yarýþý, güvercin uçurulmasý, halk oyunu gösterileri, çeþitli yarýþmalar ve eðlenceler yer aldý. Baharý müjdeleyen güneþli bir havada gerçekleþtirilen kutlama programý, özellikle öðrenciler için unutulmaz bir eðlenceye dönüþtü. Osmancýk ta inþaatý tamamlanan Kredi Yurtlar Kurumu öðrenci yurdu açýlýþa hazýrlanýyor. Osmancýk yurdu açýlýþa hazýr Çorum un Osmancýk ilçesinde inþaatý tamamlanan Kredi Yurtlar Kurumu öðrenci yurdu açýlýþa hazýrlanýyor. Osmancýk Koyunbaba mahallesi Çevre ve Þehircilik Bakanlýðý Yapý Ýþleri Genel Müdürlüðü tarafýndan inþa edilen yurt öðrencilere beþ yýldýz kalitesinde hizmet verecek. Kompleks içerisinde kýz ve erkek öðrencinin barýnabileceði iki ayrý yurtla, bir idaresi binasý ve sosyal ve sportif faaliyetlerin yapýlacaðý alanlar ve kütüphane bulunuyor. Osmancýk Ömer Derindere Meslek Yüksek Okulu öðrencilerinden Esma Çelebi, ilçeye geldiði günden buyana barýnma ve okula ulaþým konusunda olsun çok sýkýntý çektiðini belirterek, Açýlacak olan KYK öðrenci yurdu kiþilik odalardan oluþuyor ve rahat bir ortam, okula yakýn olduðu için ulaþým konusunda da rahat edeceðizimizi düþünüyorum. Üniversite öðrencisi Hüseyip Çaptý ise, ilçede öðrenci yurdunun olmamasýnýn öðrenciler için büyük bir sýkýntý olduðunu söyledi. Çaptý, açýlacak KYK yurdunun kendileri için büyük bir nimet olduðunu sözlerine ekledi.(ýha) Karataþ, ilçede yürütülen çalýþmalar hakkýnda öðretmenleri bilgilendirdi. Baþkan Karataþ tan okul ziyareti Osmancýk Belediye Baþkaný Hamza Karataþ, Akþemsettin Ýlkokulunu ziyaret etti. Okulda görev yapan öðretmenlerle bir araya gelen Karataþ, ilçede yürütülen çalýþmalar hakkýnda öðretmenleri bilgilendirdi. Öðretmenlerin taleplerini de not alan Karataþ, eðitime destek çalýþmalarý kapsamýnda okullarýn çevre düzenlemesi ihtiyaçlarýna yardýmcý olduklarýný ifade etti. Öðrencilere de çeþitli eðitim setleri daðýttýklarýný belirten Baþkan Karataþ, "Arzu ediyoruz ki; okullarýmýzý daha sýk ziyaret edelim, eðitimcilerimizle daha sýk bir araya gelelim. Ancak 24 yýlý þehrimizin geleceðe hazýrlanmasý noktasýnda büyük yatýrýmlarýn yapýldýðý bir dönüm noktasý oldu. Yoðun bir çalýþma içerisindeyiz. Ýlçemizin alt yapý yatýrýmlarý, içme suyu problemi, yeni imar planlarý, kentsel dönüþüm gibi büyük projelerini hayata geçiriyoruz. Bu çalýþmalarý yürütürken her fýrsatta vatandaþlarýmýzla bir araya gelerek faaliyetlerimizi anlatmaya çalýþýyoruz. Bu gün okulumuzda siz deðerli eðitimcilerimizle sohbet etmekten mutluluk duydum" Karataþ, ana sýnýfý öðrencileri tarafýndan hazýrlanan tiyatro gösterisini de izledi. Okul Müdürü Lütfi Gökgöz, ziyaretten dolayý Baþkan Karataþ'a teþekkür etti.

10 PERÞEMBE 26 MART 25 Ýpek Yolu'ndan hayýr kermesi Çorum Tasavvuf Federasyonu tarafýndan hayýr kermesi açýldý. Dün Karakeçili Mahallesi Azapahmet Sokak'ta gerçekleþtirilen açýlýþ töreni festivalleri aratmadý. Açýlýþta Çorum Tasavvuf Federasyonu'nun ilahi gurubu ilahi söyledi, semazen ve mehter takýmý konser verdi. Mehter takýmýnýn marþlarý seslendirmesi ile vatandaþlar toplandý. Kalabalýk nedeniyle yol bir süre trafiðe kapandý. Gösterilerden sonra yapýlan dua ile kermes açýldý. Gözleme, poðaça, kuru pasta, börek, giyecek ve çeyizlik eþyalarýn satýþa sunulduðu kermesten elde edilen gelir, bin kiþilik namazgah, misafirhane ve öðrenci yurdunun giderlerinde kullanýlacak. gün açýk kalacak kermeste sabah 8.'den akþam 2.'ye kadar satýþ yapýlacak. HEM den aþçý çýraðý kursu Çorum Halk Eðitimi Merkezi ve ASO Kermes açýlýþý zapahmet Sokak'ta gerçekleþtirildi. Müdürlüðü, Yiyecek Ýçecek Hizmetleri Ala- nýnda ihtiyaç duyulan ara eleman ihtiyaçlarýný gidermeye yönelik Çorum Öðretmenevinde aþçý çýraðý kursu açtý. 272 saatlik Aþçý Çýraðý kursunun çok büyük talep aldýðýný ve gelen talepler doðrultusunda kurs açtýklarýný belirten HEM Müdürü Yasin Yetim, katýlýmýn çok olmasýnýn kendilerini sevindirdiðini söyledi. Kursu bitiren vatandaþlarýn; Yiyecek Ýçecek Hizmetleri alanýnda konaklama iþletmelerinin yiyecek içecek ünitelerinde, kurum mutfaklarýnda, kafeter- ya, bar ve restoranlarda, yemek fabrikalarýnda, ulaþým araçlarýnýn yiyecek içecek üretim ünitelerinde vb. yerlerde çok rahat iþ bulabileceklerini kaydeden Yetim, Çorum Halk Eðitimi Merkezi gerek kurs yeri olarak gerekse de kurs türü çeþiti olarak bundan sonra da kapasitelerini daha da artýrarak devam edecek. Yetim, Çorum Öðretmenevi ve ASO Müdürlüðü yetkililerine kurs yeri tahsis ettikleri için de teþekkür etti. Yolda kulaklýkla müzik dinlemeyin Çorum Öðretmenevinde aþçý çýraðý kursu açýldý. Buhara Kýz Ýmam Hatip Lisesi öðrencilerine Teknolojik Kazalar ve Korunma konulu konferans veren Ýl Milli Eðitim Müdürlüðü Sivil Savunma Uzmaný Mahir Odabaþý, gençlerin en büyük hatasýnýn yolda kulaklýkla müzik dinlemek olduðunu söyledi. Çaðýmýz teknoloji çaðý. Bizim de onun nimahir Odabaþý metlerinden en güzel þekil Teknolojik Kazalar ve Korunma konulu konferans düzenlendi. de istifade etmek elbette hakkýmýz. diyen Odabaþý, Bu hakký kullanýrken kendi güvenliðimizi, diðer inyý kaç öðrenci hayatýný kaybetti. Müziðe kendini kaptýran genç, sanlarýn güvenliðini ve rahatsýz olmamalarýný düþünmek zorundaaracýn korna sesini duymuyor. diye konuþtu. yýz. Bizlerin mutluluðu baþkalarýnýn huzursuzluðuna asla dönüþkonferansýnda cep telefonu kullanýrken dikkat edilmesi gememeli. Özellikle gençlerimizin en çok yaptýðý ve çoðu zaman reken hususlarý da detaylarýyla anlatan Odabaþý na konuþmasýnýn ölüm veya yaralanma ile sonuçlanan hatalardan bir tanesi de kusonunda Okul Müdiresi Aysun Tut tarafýndan teþekkür edildi. laklýðý takýp müzik dinleyerek yolda yürümeleridir. Bundan dola- Ýskilip Anadolu da Nevruz kutlamasý Baharýn müjdecisi Nevruz, Ýskilip Anadolu Lisesi nde coþku ile kutlandý. Kutlama programýna Okul Müdürü Tuðcan Demirel, Müdür Baþyardýmcýsý Ýsa Çon, Müdür Yardýmcýsý Adil Aðzýkara, öðretmenler ve öðrenciler katýldý. Ýskilip Anadolu Lisesi Coðrafya Öðretmeni Ömer Pehlivan ve Genç Giriþimciler Kulübü öðrencileri tarafýndan gerçekleþtirilen programda müzik Baharýn müjdecisi Nevruz, Ýskilip Anadolu Lisesi nde coþku ile kutland gösterileri yanýnda çeþitli yarýþmalar ve yöresel oyunlar da oynandý. Okul bahçesinde yakýlan Nevruz ateþi ile öðrencilerin coþkusu bir kat daha arttý. Nevruz ateþinde daha önce düðünlerin en önemli oyunlarýndan olan Sinsin oyunu oynandý. Þiirlerin okunduðu programda, Nevruz Bayramý nýn öneminden bahsedilerek, Türk milletinin bayramý olduðu vurgulandý. Cumhuriyet Baþsavcýsý Ömer Faruk Yurdagül, Tüm Sanayici ve Ýþadamlarý Derneði (TÜMSÝAD) Çorum Þubesi ni ziyaret etti. STK larýn yanýndayýz Cumhuriyet Baþsavcýsý Ömer Faruk Yurdagül, Tüm Sanayici ve Ýþadamlarý Derneði (TÜMSÝAD) Çorum Þubesi ni ziyaret etti. Ziyaret nedeniyle Baþsavcý Yurdagül e teþekkür eden TÜMSÝAD Çorum Þube Baþkaný Abdurrahman Ký- lýç, çalýþmalarý hakkýnda bilgi verdi. Baþsavcý Ömer Faruk Yurdagül, TÜMSÝAD faaliyetlerini yakýndan takip ettiklerini, Baþsavcýlýk olarak her zaman Çorum halkýnýn ve STK larýn yanýnda olduklarýný belirterek, TÜMSÝAD a baþarýlar diledi. Baþsavcý dan Borsa ziyareti Çorum Cumhuriyet Baþsavcýsý Ömer Faruk Yurdagül, Ticaret Borsasý ný ziyaret etti. Çorum Cumhuriyet Baþsavcýsý Ömer Faruk Yurdagül, Ticaret Borsasý ný ziyaret etti. Ziyarette Ticaret Borsasý Baþkaný Ali Bektaþ ve yönetim kurulu üyeleri ile görüþen Baþsavcý Ömer Faruk Yurdagül, karþýlýklý görüþ alýþ- veriþinde bulunarak bir süre sohbet ettiler. Ticaret Borsasý Baþkaný Ali Bektaþ, ziyaretten duyduðu memnuniyeti dile getirerek, Yurdagül e çalýþmalarýnda baþarýlar diledi.(ýha) 8-24 Mart Yaþlýlara Saygý Haftasý, Kamile-Ahmet Akdað Huzurevi nde coþkuyla kutlandý. Huzurevinde coþkulu kutlama 8-24 Mart Yaþlýlara Saygý Haftasý, Kamile-Ahmet Akdað Huzurevi nde coþkuyla kutlandý. Kamile Hacý Ahmet Akdað Huzurevi Yaþlý Bakým ve Rehabilitasyon Merkezinin ev sahipliðinde düzenlenen programa Atýl Uzelgün Huzurevi sakinleri de katýldý. Yaþlýlar, Çorum Belediyesi Türk Halk Müziði Korosu sanatçýlarýnýn müzik ziyafetiyle eþsiz dakikalar yaþadýlar. Ayrýca Kamile Hacý-Ahmet Akdað Huzurevi sakinleri, yaptýklarý ahþap boyama ve el sanatlarýndaki becerilerini de küçük bir sergi ile tanýttýlar. Kuruluþ Müdürü Hüseyin Penez, gecenin sonunda yaptýðý konuþmasýnda bu tür etkinliklerin devam etmesi gerektiðini söyleyerek Çorum Belediyesi Türk Halk Müziði Korosu müzik ekibine, sanatçýlarýna ve katkýsý olan herkese teþekkür etti. Sungurlu ya modern piknik alaný Sungurlu Belediyesi tarafýndan Belediye Toplu Konutlarý arkasýna yapýlacak olan piknik alaný için ilk kazma vuruldu. Sungurlu Belediye Baþkaný Sungurlu Belediyesi tarafýndan ilçeye modern bir park yapýlacak. Abdulkadir Þahiner 4 dönüm arazi üzerine yapýlacak olan piknik alanýnda incelemelerde bulundu. Piknik alaný ile ilgili açýklama yapan Baþkan Abdulkadir Þahiner, 4 dönüm arazi üzerine yapacaðýmýz piknik alanýnda 2 bin metrekare reaksiyon alaný, Sungurlu ya hakim baký teraslarý, mescit, güvenlik ve yönetim binasý olacak. Süs havuzlarý ve dinlenme alanlarýnýn olacaðý mesire alanýnda, 7 araçlýk modern otopark, 75-8 kiþilik amfitiyatro bulunacak. adet mangal ve kamelyalarýn bulunacaðý mesire alanýnda yürüyüþ ve gezinti alanlarý, çocuklar için ise oyun parký bulunacak (ÝHA) Bahçelievler Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Türk Halk Müziði Korosu konser verdi. Kargý da yaþlýlar için konser Bahçelievler Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Türk Halk Müziði Korosu, Yaþlýlar Haftasý kutlama programlarý kapsamýnda Kargý ilçesinde konser verdi. Kargý Kaymakamlýðýnca düzenlenen kutlama programýna davet edilen Bahçelievler MTAL Korosu, müzik öðretmeni Zehra Alýcý yönetiminde farklý yörelerden bir çok türküyü koro ve solo olarak söylediler. Koro öðrencileri daha sonra yaþlýlarla sohbet ettiler. Askerde þehit olan oðluna yazdýðý þiirin okunmasýný isteyen bir yaþlýnýn þiiri ise duygusal anlarýn yaþanmasýna sebep oldu. Çok sayýda vatandaþýn izlediði konser oldukça beðeni topladý. Konserin arkasýndan Kargý gezisi yapan öðrenciler daha sonra Çorum a döndüler.

11 :: Ýlimizde namaz vakitleri ::. ÝMSAK GÜNEÞ Takvim Yapraðý 6 CEMÂZÝL - ÂHIR : 46 Hicri Þemsi:9 Rûmi: Mart 4 Kasým: MART Allahü Teâlâ beni, kullarýna karþý, öðretici ve kolaylaþtýrýcý olarak gönderdi. (Hadis-i Þerif) ÖÐLE ÝKÝNDÝ AKÞAM YATSI Edirne'nin Ýþgâli (9) - Çaylak Fýrtýnasý - (Edirne) Balkan Þehitlerini Anma Günü Yaþlýlar Haftasý nýn ardýndan Her 8-24 Mart Yaþlýlar Haftasý olarak kutlanýr. Hafta boyunca kamu kurumlarý, STK çeþitli etkinlikler düzenlenir. Basýnda yaþlýlarla ilgili haberler daha çok yer alýr. Her yaþýn kendine has güzelliði vardýr. Ama çoðunluðumuz, yaþlanmaktan, daha doðrusu elden ayaktan düþmekten, bakýma muhtaç hale gelmekten korkarýz. ''Baþkalarýnýn yaþlýsý iyidir. Çünkü kýsa süreli görüþürüz. Ya kendi yaþlýlarýmýz?'' (S. Ali Büyük)sýrrýnca çevremizde maðdur olan, çocuklarýndan beklediði ilgiyi bulamayan yaþlýlarýmýzý gördükçe, "Allah ým, beni baþkalarýna muhtaç etme" diye dua ederiz. Gençliðin ihtiyarlýðý kýrk, ihtiyarlýðýn gençliði elli yaþýnda baþlar; gençler grup halinde, yetiþkinler ikiþer ikiþer, yaþlýlar ise teker teker yürür, demiþ büyüklerimiz. Evet, yaþlýlarýmýz teker teker yürür. Halk arasýnda söylenen "kocasý ölen yaþlý kadýn, her yere sýðar da, hanýmý ölen yaþlý erkek sýðmaz" sözünden hareketle; özellikle hanýmýný kaybetmiþ yaþlýlarýmýz vakit geçirmekte biraz sýkýntý çeker. Çünkü evlerdeki televizyonlar (diziler), bilgisayarlar (internet) çocuklarý, gençleri kendine baðýmlý hale getirmiþ; aile içi ve yaþlýlarýmýzla olan sohbeti biraz daha azaltmýþ, hatta toptan ortadan kaldýrmýþ ve belki de çocuklarýnýn yanýnda kalan yaþlýlarýn evde kendilerini yalnýz hissetmeleri nedeniyle, erken dýþarý çýkmasýna ve geç eve dönmesine neden olmaya baþlamýþtýr. Yaþlý erkekler genelde kýþýn çay ocaklarýnýn kuytu bir köþesinde, yazýn cami avlusundaki þadýrvanda veya parklarda (çok yanlýþ bir tabir olsa da) vakit öldürmeye çalýþýrlar. Sanki lisan-ý haliyle, çevresindeki insanlarýn koþturmasýna bakarak "gençliðim geri gelse de ihtiyarlýðýn baþýma ne iþler açtýðýný bir þikâyet etsem'' derler. Eðer genç veya orta yaþ birisi selam verip yanýna oturursa ve hal hatýr sorarak biraz da samimi davranýrsa, sanki yeniden canlanýr, gözlerine fer gelir; "Hayat tomurcuklarýný ümit yaðmurlarý ýslatýr, Gençlik gülleri solduðunda, hatýralar yaþatýr'' Sözünü doðrularcasýna, "bizim gençliðimizde " diye söze baþlayýp, "Aman oðlum; hayat kýsa, vazife aðýr, fýrsatlar geçicidir, bu günlerinizin kadrini kýymetini iyi bilin, çünkü insan gençliðinde öðrenir, yaþlýlýðýnda anlar" diyerek yaþam sayfasýndan acý - tatlý hatýralarla size nasihatte bulunur Eðer yaþlý amcanýn anýlarýný ve hayat tecrübelerini sabýrla dinlemeye devam ederseniz, "en iyi okul tecrübedir, fakat okul masrafý biraz fazladýr'' sözüne inat, masrafsýz çok þeyler öðrenirsiniz. Öðreniriz Onlarýn sözlerindeki ince noktalarý yakalayabilenler için bu sohbetler müthiþ bir pýnardýr. Amca sözünü söyler. Ve evinin yolunu tutar, yarýn mecburen yine ayný Mahir ODABAÞI Milli Eðitim Müdürlüðü Sivil Savunma Uzmaný PERÞEMBE 26 MART 25 mekânlarda zaman öldürmek üzere Þu bir gerçek ki, "her gecenin neharý, her kýþýn baharý olduðu gibi" bugünün gençleri yarýnýn yetiþkin ve yaþlýlarý olacaktýr. Kim bir yaþlýya saygý gösterirse veya resmi dairede yardýmcý olursa, zamaný gelince ona da mutlaka birileri ayný saygýyý gösterecektir. Ýnanmazsanýz deneyin. Deneyelim Þu sözü de unutmayalým bu arada tabii: Gezen görür, yaþayan ölür, eden bulur. Teknolojinin, þehirleþmenin ve apartman hayatýnýn getirdiði, kalabalýk içerisinde yalnýz kalan yaþlýlarýmýza ara sýra da olsa yolda yürürken yüksek sesle bir selam vermeyelim mi? Bir çay ocaðýna girdiðimizde, bir köþede yalnýz oturan yaþlý amcamýzýn masasýna konuk olup, "Çaycý iki sýcak çay getir, amcamýzla hem içelim hem de biraz hayat tecrübesinden istifade edelim" demeyelim mi? Bu, hem onlarýn mutluluðu olur. Hem bizim mutluluðumuz "Gelecek, geçmiþte gizlidir veya geçmiþi iyi okumayan, gerekli dersi almayan milletler geleceði inþa ederken hata edebilirler" diyen filozofun sözüyle orantýlý olarak; temennimiz, hayatýn yükünü üzerlerinde taþýyan, beli bükülmüþ, diþi dökülmüþ ama birer canlý tarih olan yaþlýlarýmýza sahip çýkabilmek. Tanýyýp tanýmadýðýmýza bakmadan; parkta, yolda onlarýn duyabilecekleri þekilde, gerekirse beden dilini de kullanarak selam verebilmek. Hak ettikleri saygýyý gösterip, onlarýn engin hayat tecrübelerinden istifade etmeye çalýþmak! "Ne zaman yalnýzlýk çöktü gýrtlaðýma Ben o zaman parklara kaçtým," diyor bir yazarýmýz. Yalnýzlýk yaþlýlarýn gýrtlaðýna çökmez bir tek. Hepimizin derdidir o. Hepimizin tuzaklarýndan kurtulmak istediðimiz, bunun için çýrpýndýðýmýz bir düþman gibidir o. Parklar, þehirlerin küçümen meydanlarýdýr. Deltalarýdýr burasý insanlarýn. Irmaðýn, ýrmaklarýn gelip döküldüðü yer gibidir parklar. Dertler gelir, sevinçler gelir, yalnýzlýk gelir, iþsizlik gelir parklara dökülür. Birer ova gibi büyür orada insanoðlunun kaderi, arzusu, hayal kýrýklýklarý Parklar, ah parklar Deriz bir an Ýç çekeriz Çünkü biraz ötemizde çocuklar salýncaklarda þendir. Ve tahterevalli bir o yana inmekte, bir bu yana yükselmektedir Bize o kadar çok þey söyler ki bu bile Elbette duyabilene ve görebilene (yazar: ) Ýnsan bu ve insanlar adedice yüzler. Her biri farklý. Kaþý ayný, gözü ayný simasý ayný, boyu-bosu ayný. Ama her insanýn simasý baþka baþka. Her bir insana ayrý bir mühür vurulmuþ. Kimi Ahmet,kimimi Mehmet. Kimi Ayþe,kimi Fatma. Organlarýmýzda öyle. Ayný kalp, Tefekkür Dünyamýz Raþit Yücel corumhakimiyet. net Ayný parmaklar ama her biri deðiþik özellikte. Ya her insanýn simasý basma kalýp gibi olsa idi? Hayat nasýl olurdu? Bunlarýn tesadüf ile ilgisi olabilir mi? Elbette olamaz. Bunlarý düþünmeliyiz. Kur'an bunlarý nazara veriyor. Düþünmemizi emreder, Ýbret ve ders almamýzý ister ve, ders alýrýz. Her bir insan aslýnda bir mucizedir. Baþka delil aramaða gerek yok ve çeþit çeþit yüzler bize mükemmel bir birlikten haber verir. Sonra Rabbimize þükrederiz. Salih amel, inancýn meyvesi olup, ilahi vahyin hayatýmýza yansýyarak bir yaþam tarzýna dönüþmesidir. Ýslam vicdanlara hapsedilen bir inanç sistemi deðildir. Bir hayat tarzý olan dinimiz, imanýn gereklerini uygulama alanýna koyduðumuz zaman, Allah indinde bir anlam ifade ederek karþýlýk bulacaðýný bildirir. Ýmanýmýzý salih amellerle birleþtirdiðimiz zaman, ihlas ve samimiyetimizi arttýrdýðý gibi, güzel ahlaki davranýþlar olarak da hayatýmýza yansýr. Kur'an da kurtuluþa erenler þöyle tarif edilir, "Asra yemin olsun ki bütün insanlar zarardadýr. Yalnýz iman edenler, salih amel iþleyenler, hakký ve sabrý birbirlerine tavsiye edenler müstesnadýr." (Asr sur.) "Fakat iman edip salih amel iþleyenler için(cennette) eksilmeyen devamlý bir ecir vardýr. " (Tin 6) "Ýman edip salih ameller iþleyenlere gelince, halkýn en hayýrlýsý da onlardýr." (Beyyine 7) "O gün, mülk Allah'ýndýr. Ýnsanlar arasýnda hüküm verir. Ýman edip salih amel iþleyenler Naim cennetlerinin içerisindedirler." (Hacc 56) Ýnsanlarýn beðenisini kazanabilme amaçlý davranýþ veya ibadetler salih amel kapsamýna girmez. Salih amellerde esas olan Allah rýzasý ve samimiyettir. "Ey Rabbimiz yalnýz sana inanýr, yalnýz senin için ibadet eder ve yalnýz senden yardým dileriz." (Fatiha 5) Eðer ameller salih olursa dualarýmýzýn karþýlýk bulmasýna da vesile olur. Meþhur maðara hadisinde kýsaca þu mesajlar verilir. Peygamberimiz; "Yolculuk yapan kiþi gecenin karanlýðýndan ve yaðmurdan korunmak için bir maðaraya girerler. Gece deprem olur ve bir taþ yuvarlanarak maðaranýn aðzýný kapatýr. Derler ki buradan çýkma imkanýmýz yok, iþimiz Allah'a kaldý. Sýrayla dua edelim, her biri sýra ile Allah'a dua ve niyazda bulunarak, Allah'ým ben þu davranýþýmý sýrf senin rýzan için yaptým, eðer bu ibadetim senin indi ilahinde makbule geçtiyse bizi buradan kurtar." Diye dua ederler. Her birinin duasýndan sonra kaya biraz aralanarak oradan kurtulurlar." (Buhari Edeb 5) Bizlerinde sýkýntýya düþtüðümüzde veya darda kaldýðýmýzda, Allah'ým þu davranýþýmý veya ibadetimi sýrf senin rýzan için yaptým veya senden korktuðum için þu imkana sahip olduðum halde senin haram kýldýðýn þu davranýþýmdan vazgeçtim diyebileceðimiz þeylerimiz var mý acaba? Ýhlas ve samimiyetle yapýlan salih ameller inci ve pýrlanta gibi olup Allah indinde deðerleri büyüktür. Karþýlýðý ise cennet ve nimetleridir. Ýman olmadan güzel davranýþlarýn hiçbir önemi olmadýðý gibi, salih amel olmadan da yalýn bir imanýn bir anlamý yoktur. "Sizi huzurumuza yaklaþtýracak olan ne mallarýnýzdýr ne de evlâtlarýnýz. Ýman edip salih ameller iþleyenler müstesna; onlara yaptýklarýnýn kat kat fazlasý mükâfat olarak verilecektir. Onlar cennette güven içindedirler." (Sebe 7) "Onlar orada: Rabbimiz! Bizi buradan çýkar, yaptýklarýmýzýn yerine salih ameller iþleyelim! Diye feryat ederler. Size düþünecek kimsenin düþünebileceði kadar bir ömür vermedik mi? Size uyarýcý da gelmedi mi? Þimdi tadýn (azabý)! Denilir..." (Fatýr 7) "Cennettekiler dünyada iken Müslüman bildikleri bazý kimselere: Sizi þu yakýcý ateþe sokan nedir? diye uzaktan uzaða sorarlar. Onlar da: Biz namaz kýlanlardan deðildik. Ýnfakta da bulunmuyorduk " (Müddesir 42-46) "Müjdeleyici Salih Amel 2 VAHYÝN IÞIÐINDA Veysel Uysal hotmail.com ve uyarýcý olarak peygamberler gönderdik ki insanlarýn peygamberlerden sonra (mahþer günü) bir bahaneleri olmasýn! (diye) Allah izzet ve hikmet sahibidir"(nisa 65) Ýman ile salih ameller birbirlerini tamamlayan bir bütündür. Ýman ettikten sonra amel etmeyen kimse, iman dairesinden çýkmaz, ama, imanýný salih amellerle koruma altýna almadýðý için her an imanýný kaybetme gibi bir tehlike ile karþý karþýya kalabilir. Kalbine iman nurunu yerleþtiren bir kimse, onu þeytanýn, nefsinin ve þeytanýn kontrolü altýna aldýðý insanlarýn fitnelerinden, þerlerinden, tuzaklarýndan ve vesveselerinden koruyabilmek için, bilgisayarlarýmýzý virüslerden koruma altýna aldýðýmýz gibi, imanýmýzý salih amellerden oluþan zýrhlý bariyerlerle koruma altýna almamýz gerekir. Aksi taktirde Allah korusun imanýmýzýn gittiðinin farkýnda bile olmayýz. Allah a karþý iyi bir kul olabilmek için, imanda, salih amellerde farzdýr ve dünyaya gönderiliþ amacýmýzýn bir gereðidir. Ýman ettim diyen bir müslüman, Ýslam ýn bütün emirlerini yerine getirip, yasaklarýndan da kaçýnmak sureti ile imanýný güçlendirmek zorundadýr. Aksi taktirde ufak bir sarsýntýda bile imanýmýz zaafa uðrayabilir. Ýlk þehit Ammar bin Yasir'e akla hayale gelmedik iþkenceler yaparak, ya Allah'ý inkar edersiniz veyahutta size iþkence ederek öldüreceðiz dediklerinde ", Deðil bana iþkence etmeniz, beni keserek zerrelere ayýrsanýz, her bir zerremde ayrý bir Ammar Bin Yasir olsa, onlara da ayrý, ayrý iþkence yapsanýz yine Allah bir peygamber hak demekten vazgeçiremezsiniz." diyerek þehitlik mertebesine eriþmiþti. Ýþte salih amellerle beslenen iman budur. Bazen "Ben namaz kýlmýyorum ama sen benim kalbime bak, benim kalbim tertemiz, ibadetlerin amacý da kalbi kötülüklerden arýndýrmak deðil mi?" diyenler oluyor. Bu tür sözler beynamaz özründen baþka bir þey deðildir. Kur'an da "Alemlere rahmet olarak gönderdik." buyrulan Peygamberimizin kalbi kirli miydi ki çok namaz kýlmasýndan dolayý diz kapaklarý þiþerdi? Hz. Aiþe validemiz; "Hz. Peygamber namaz kýlardý, ben uyurdum bir süre sonra uyanýr bakardým ki yine namaz kýlýyor. Hiç yatmadan sabaha kadar namaz kýldýðý olurdu. Çok namaz kýlmasýndan dolayý da diz kapaklarý þiþerdi. Bir gün 'Ey Allahýn Resulü gelmiþ, geçmiþ bütün günahlarýn affedilmiþ olmasýna raðmen neden bu kadar çok ibadet ediyorsun? dedim. Allah Resulü "Ya Aiþe müsaade ette Allah a gereði gibi kul olmaya çalýþayým. Eðer siz benim bildiklerimi bilseydiniz, gördüklerimi görseydiniz, çok aðlar az gülerdiniz. Alnýnýzý da secdeden kaldýrmazdýnýz." (Tac,c.4,s26) dediði rivayet olunur. Yüce Rabbimiz salih amelleri cennete girebilmeye bir vesile ve dünyadaki imtihan sürecinin parçalarý kýlmýþtýr. Ýnsanlarýmýz kurtuluþ ve huzur istiyorlarsa, imandan sonra hayatlarýný salih amellerle süsleyerek, bizleri yoktan var eden sayýsýz rýzýk ve nimetler lütfeden, Yüce Rabbimiz in önünde hürmetle eðilmelidir. Ben insaným deyipte imanýn hazzýný alamamak, ben müslümaným deyipte salih amellere yönelmek yerine, nefsin heva ve heveslerinin peþinden koþmak akýllý insanlarýn iþi olamaz NÖBETÇÝ ECZANELER Kadir Yüktaþýr com ÖZHABOÐLU ECZANESÝ NURDAN HABOÐLU (TEL: ) ESKÝ ANKARA CAD. NO: 54 - SANCAKTAR CAMÝ KARÞISI - ZAFER ÇARÞISI AÞAÐISI METEOROLOJÝ SEVÝNÇ ECZANESÝ SEVÝNÇ GENÇ (TEL: 22 2 ) BEHÇELÝEVLER MAH. MEHMET AKÝF ERSOY CAD. NO:5/C - MELÝKGAZÝ CAMÝ KARÞISI VEFAT EDENLER -Mescitli Köyü' nden gelme, Kuaför Fikret, Yusuf ve Yücel KESKÝN' in babasý, Ali, Battal, Mustafa, Halit ve Merhum Abdullah KESKÝN' in kardeþi; Muttalip KESKÝN. Çorum Hakimiyet Gazetesi vefat edenlere Allah'tan rahmet aile ve yakýnlarýna baþsaðlýðý diler. Yayýn türü: Yerel Süreli Yayýn Yýl:25 Sayý: MART 25 PERÞEMBE ÖYTAÞ (Önder Basýn Yayýn A. Þ) Yön. Kur. Bþk. Kemal MESCÝ Tüzel Kiþi Temsilcisi, Ýmtiyaz Sahibi ve Gen. Yay. Yön. Þevket ERZEN Yazý Ýþleri Müdürü Mustafa DEMÝRER Foto Muhabirleri Hurþit BOZKURT / Özgür ARZOÐLU / Yüksel BASAR Ýdare Müdürü Atila ÇÝÐDEM Haber Yönetmeni Gülesin DEMÝRER Muhabirler Erol TAÞKAN Recep MEBET Düzeltmen Enise AÐBAL Sayfa Editörü Barýþ SOL Sayfa Editörü Ali PAKKAN Spor Yönetmeni Halil ÖZTÜRK Özel Ýlan Reklam (cmxsütun) : Vefat Teþekkür Baþsaðlýðý v. b. mesajlar (4 st. x Cm. ) : Satýlýk, Kayýp, Eleman, vb. Ýlanlar (2. st. x5 cm. ) : Kongre (Özel) Ýlanlarý : Tüzük Ýlanlarý (maktu) : Birinci sayfa (maktu) ilan (4 st. x 6cm. ) : Yeþil Kart ilanlarý :, 5 5, 5, 5, 25, 25, Ücretsiz Kentiçi Yurtiçi ABONE ÞARTLARI : : Yurt Dýþý: 2 Euro ABONE (6 AYLIK) Kentiçi : 55 Yurtiçi : 6 Yurtdýþý : Euro ::. T E L E F O N L A R I M I Z. :: (pbx) (pbx) (pbx) (Fax) Baský Gram KOÇTÜRK MATBAACILIK ALIÞ 98, SATIÞ Not: Döviz - Altýn fiyatlarý dünki mesai bitimine kadar alýnan fiyatlardýr. 98,58 Ýþlemleriniz için lütfen döviz bürolarýndan güncel döviz-altýn bilgilerini alýnýz. Çorum Hakimiyet Gazetesi Gazi Cad. Hamoðlu Ýþhaný No: /9 (Posta Kodu. 9) Çepni Mah. Aynalý Sok. No:7 ÇORUM Tel: Faks:

12 2 PERÞEMBE 26 MART 25 Ayancý nýn objektifinden Çorum da yaþayan kuþ türleri Ercan AYANCI com Büyük Baþtankara Tanýmý Baþtan karalarýn en irisidir, sýyah baþý, beyaz parlak yanaklarý ve sarý karný ile kolay tanýnýr. Gýdýdan kuyrýk altýna siyah bir þerit uzanýr. Þerit erkeklerde karýn bölgesinde geniþler. Gencin baþlýðý ve karýnçizgisi kahverengiye çalar, yanaklarý sarýdýr. Habitatý Her türlü aðaçlýk alanlar, ormanlar, parklar, bahçeler, fundalýklar ve makilikler. Þehir içlerinde de bahçelerde görülürler. Yayýlýþý Türkiye de en çok Karadeniz, Marmara, Ege ve Akdeniz bölgelerindeki orman ve aðaçlýklarda görülür. Ýstanbul da þehir içlerindeki parklarda yaþayan türlerin yumurtalarýný elektrik direklerinin kapaklý kablo kýsýmlarýnýn içine býrakmasý gözlemlenmiþtir. Beslenme Böcekler, Bitki tohumlarý. Ayçiçek tohumlarýný ayaklarý ile dal arasýna sýkýþtýrýp aðaçkakan gibi gagalarý ile vura vura deler ve içini yerler. Göçü Ülkemizde yaz kýþ görülürler. Davranýþlarý Þehrin ve ormanýn, sesi en çok çýkan kuþudur. Ýstanbul da Leþ Kargasý, Gümüþ Martý ve Serçeden sonra en sýk görülen kuþlar arasýndadýr. Birkaç aðaç onun görülebilmesi için yerlidir. Marmara bölgesinde yaz-kýþ bulunmaktadýr. Ýnsana ve yerleþim birimlerine serçeden sonra ya da onun kadar uyum saðlar. Yemlenirken sonderece hýzlý, telaþlý hareketleri vardýr. Yüksek dallara tünediklerinde daha sakin hareketsiz,gözlenebilirler. Yerel Adlar KÖRKANEVÇE - Büyük baþtankara (Parus major) (Giresun: Bulancak, Samugüney, Talipli ve Burunucu köyleri) / rousettus Mangarak Kastamonu - Abana / baþtankara - karabaþ / naktan Büyükbaþtankara:çangarcýk / Kibris/ Birgok büyük baþtankara- yaþmaklý / Trabzon / sakaladam Ses-Ötüþü Baþtankaralar arasýnda en gür seslisidir. Çok çeþitli melodi ve ses þekline sahiptir. Özellikle þehir içindeki parklarda tanýmlayamadýðýnýz gür sesler duyarsanýz bu büyük ihtimalle Baþtankaradýr. Ýlkbaharda erkeðin üreme ötüþü bütün parklarda ve ormanlarda yankýlanýr. Arada bir ispinozun çýn çýn sesini çýkartýr; ancak hemen sonrasýnda tipik ötüþüne dönmesinden Ýspinoz olmadýðý anlaþýlýr. Büyük baþtankara olmasaydý parklarýmýz daha ýssýz, kulaklarýmýz kuþ sesinden çok daha mahrum, þehir daha az yaþanýlýr olacaktý. Gür sesi ve geniþ repertuvarý vardýr. Kaynak Fotoðraf: Çorum da Çekildi Bakýrcýlar Çarþýsý ný fotoðrafladýlar Çorum Halk Eðitim Merkezi Fotoðraf Topluluðu kursiyerleri, kurs öðretmeni Altan Özeskici önderliðinde Çorum'un Bakýrcýlar Çarþýsý'ný fotoðrafladýlar. Fotoðraf kursiyerlerinin çoðunluðunun katýldýðý foto safari etkinliði saat sürdü. Bakýrcýlar Çarþýsýnýn tarihi, doðal Topgül, Mecitözü nde çalýþtý Cumhuriyet Halk Partisi Milletvekili Aday Adayý Saim Topgül, ön seçim çalýþmalarý kapsamýnda Mecitözü ilçesini ziyaret etti. Yapýlan açýklamaya göre, 29 Mart ta yapýlacak olan ön seçim dolayýsýyla çalýþma temposunu arttýran Topgül, Mecitözü nü ziyaret ederek, buradaki partililerden destek istedi. Mecitözü nün yýllardýr CHP ye büyük destek verdiðini kaydeden Topgül, hükümetin uyguladýðý yanlýþ tarým politikalarýnýn en büyük etkisinin Mecitözü gibi tarým ve hayvancýlýðýn önemli olduðu yerlerde hissedildiðini söyledi. Tarým desteði adý altýnda yabancý güçlerin oyununa getirilen Türkiye de tarým ve hayvancýlýðýn öldürüldüðünü belirten Topgül, Çorum da ilk yapýlmasý gerekenin köylere iliþkin ayrýntýlý bir çalýþma yapýlmasý ve topraklarýn yeniden iþlenmesi için gereken önlemlerin alýnmasý olduðunu dile getirdi. Grip sýklýkla soðuk algýnlýðý ile karýþtýrýlan, influenza adý verilen bir virüsün neden olduðu, bireyler ve toplumlar üzerinde ciddi olumsuz etkilere sahip, mevsimsel, yaygýn, bulaþýcý bir solunum yolu hastalýðýdýr. Grip kendisini ateþ ya da titreme hissi, öksürük, boðaz aðrýsý, vücut aðrýlarý, baþ aðrýsý, ciddi halsizlik, çocuklarda yetiþkinlerden daha sýk olmak üzere bazen kusma ve ishal ile gösterir. Soðuk algýnlýðý ise; bu belirtilerden daha çok burun akýntýsý ve burun týkanýklýðý ile görülür ve genel olarak gripte olduðu gibi ciddi saðlýk sorunlarý oluþturmaz, daha hafif seyreder. Grip en fazla 2 haftada ve çoðunlukla da 7- gün içerisinde iyileþir ancak özellikle risk gruplarýnda olmak üzere bazen zatürre gibi hastalýklara neden olarak hayatý tehdit eden saðlýk sorunlarý oluþturabilir. Hastalýk esas olarak gripli birinin öksürük, hapþýrýk ve konuþmasý esnasýnda etrafa yayýlan damlacýklarla bulaþmaktadýr. Gribe Karþý Alýnacak Önlemler Nelerdir? * Hasta kiþiler ile yakýn temastan kaçýnýlmalýdýr. * Grip benzeri bir hastalýk geçirildiðinde evde istirahat edilmelidir. * Hastayken, hastalýðý bulaþtýrmamak için mümkün olduðunca diðer insanlarla temas sýnýrlandýrýlmalýdýr. * Aksýrma ve öksürme esnasýnda burun ve aðýz kâðýt mendille kapatýlmalý ve kullanýlan kâðýt mendil çöp kutusuna atýlmalýdýr. * Sabun ve su ile eller sýk sýk yýkanmalýdýr. * Bulaþma yollarýndan olan aðýz, burun ve gözlere kirli ellerle temas etmekten kaçýnýlmalýdýr. * Yüzeyler sýk sýk temizlenmelidir. * Risk gruplarýna Grip aþýsý uygulanmalýdýr. Kimler Daha Çok Risk Altýndadýr? * Saðlýk çalýþanlarý * 65 yaþ ve üstü kiþiler * Yaþlý bakýmevi ve huzurevinde kalan kiþiler * Astým dahil kronik akciðer ve kalp-damar sistemi hastalýðý olanlar * Þeker hastalarý * Kronik böbrek yetmezliði olanlar * Kan hastalýðý olanlar * Baðýþýklýk sistemi baskýlanmýþ olanlar * 6 ay-8 yaþ arasýnda olup uzun süreli aspirin kullananlar. dokusu ve çalýþan insanlarýn görüntüleri fotoðraf karelerine aktarýldý. Yapýlan açýklamaya göre, fotoðraf çekiminin ardýndan sayýsal (dijital) fotoðraf çekimi aþamalarý, diyafram, enstantane, ýso ýþýk ayarlarý ve Bakýrcýlar Çarþýsý foto safarisinde çekilen fotoðraflarýn görsel okumalarý da yapýldý. Çorum Halk Eðitim Merkezi Fotoðraf Topluluðu kursiyerleri, Bakýrcýlar Çarþýsý nda foto safari yaptý. CHP nin iktidar olmasý için tüm koþullarýn hazýr olduðunu ifade eden Topgül, Ülkemiz bugün Ulusal Baðýmsýzlýk Savaþýmýzdaki koþullardadýr çünkü. Yine CHP ye ve onun kadrolarýna ihtiyaç doðmuþtur. Bu uzun yýllardýr böyledir. CHP liler önce kendilerine inanacak, ardýndan halka kendimizi anlatacak Mecitözülülerden büyük ilgi gören Topgül, 7 Haziran a kadar CHP nin iktidarý için çalýþacaðýný da sözlerine ekledi. Cumhuriyet Halk Partisi Milletvekili Aday Adayý Saim Topgül, ön seçim çalýþmalarý kapsamýnda Mecitözü ilçesini ziyaret etti. Çorum un geleceði için çalýþýyoruz CHP Çorum Milletvekili Tufan Köse, Çorum'da çalýþmalarýna çeþitli ziyaretler yaparak devam ediyor. Köse, uðradýðý her durakta CHP nin Çorum'daki elçisi olduðunu belirterek parti politikalarýný anlattý. Türkiye nin ve Çorum un geleceði için çalýþtýðýný belirten Köse, CHP nin bu pazar günü gerçekleþtireceði önseçime yönelik ise taktirin vatandaþlara ait olduðunu söyledi. Bozdoðan destek istedi Grip nedir? Belirtileri nelerdir? Nasýl bulaþýr? Grip Geçirildiðinde Ne Yapmalýyým? Yukarýda sayýlan risk gruplarýndaysanýz hekime müracaat ediniz. Ayrýca grip geçirdiðinizde belirtileriniz aðýrlaþýrsa (nefes darlýðý, göðüs aðrýsý, bilinç bulanýklýðý, yüksek ateþ, öksürük gibi belirtilerin ortaya çýkmasý) bir hekime baþvurun ve tavsiyelerine göre gerekli ilaçlarý kullanýn. Antibiyotikler gribi tedavi etmezler bu nedenle hekim tavsiyesi dýþýnda antibiyotik kullanmayýn. Mevsimsel grip hastalýðýnýn yoðunlaþtýðý bugünlerde gripten korunmada yeterli ve dengeli beslenme ile yeterli istirahatýn önemi de unutulmamalýdýr. Hedefimiz, Veremsiz Bir Türkiye Dünya Saðlýk Örgütü, Robert Koch tarafýndan tüberküloz basilinin keþfedildiði gün olan 24 Mart 882 gününü, 996 yýlýndan itibaren 24 Mart tarihini dünya genelinde "Dünya Tüberküloz Günü" olarak ilan etmiþtir Tüberküloz, dünyada ve ülkemizde çok ciddi bir halk saðlýðý sorunu olmaya devam etmektedir. Dünya Saðlýk Örgütü raporlarýna göre, dünya nüfusunun üçte biri tüberküloz basili ile enfektedir (vücuduna basili almýþtýr). Tüberküloz ile enfekte olanlarýn %'unu yaþamlarýnýn bir döneminde tüberküloz olma ihtimali vardýr. Dünyada her yýl yaklaþýk 9 milyon yeni hasta ortaya çýkmakta,.7 milyon insan tüberkülozdan ölmektedir. Türkiye'de verem hastasý sayýlarý yýllar içerisinde azalmaktadýr. Verem hastalýðý, hastalarýn %6-65'inde akciðerlerde, %5-4'ýnda ise akciðer dýþý organlarda (lenf bezleri, akciðer zarý, kemik, böbrek, beyin vb.) görülmektedir. Vakalarýn ortalama %6'ý erkek, %4'ý kadýndýr. Verem hastalýðý, kalýtsal olmayýp bulaþýcý bir hastalýktýr. Hastalarýn öksürme veya hapþýrmalarý sýrasýnda etrafa saçtýklarý verem mikroplarýnýn saðlam kiþiler tarafýndan solunmasý ile bulaþmaktadýr. Ülkemizde verem hastalýðýnýn teþhis ve tedavisi ücretsiz olarak yapýlmaktadýr. Ýlaca dirençli vakalar da dahil tüberküloz hastalarýnýn tedavisinde kullanýlan bütün ilaçlar, Bakanlýðýmýz tarafýndan ücretsiz olarak hastalara verilmek üzere saðlýk kuruluþlarýna daðýtýlmaktadýr. Tedavi süreci asgari 6 ay süren bu hastalýkta düzenli ve eksiksiz ilaç kullanýmý büyük önem arz CHP Çorum Milletvekili Tufan Köse, seçim çalýþmalarýný sürdürdü. Muharrem Bozdoðan, odalara ziyarette bulundu. Seçim çalýþmalarýný yoðun bir þekilde sürdüren CHP Milletvekili Aday Adayý Muharrem Bozdoðan, odalara ziyarette bulundu. Yapýlan açýklamaya göre, bir grup partili ile önceki gün þehir merkezinde ziyaretlerde bulunan CHP Milletvekili Aday Adayý Muharrem Bozdoðan, ÇESOB Baþkaný Yalçýn Kýlýç, Çorum Esnaf ve Sanatkarlarý Kredi ve Kefalet Kooperatif Baþkaný Vedat Canbek, Çorum Þoförler Cemiyeti Baþkaný Tahsin Þahin ve Çorum Ziraat Odasý Baþkaný Mehmet Sayan'ý makamýnda ziyaret ederek bir süre görüþtü. Kendisinin de esnaf ve köylü olduðunu, milletvekili olmasý halinde her zaman esnafýn ve köylünün yanýnda yer alan bir vekil olacaðýný kaydeden Bozdoðan, tüm baþkanlardan destek istedi. etmektedir. Ýlaç tedavisine baþlandýktan 5-2 gün sonra bulaþtýrýcýlýk büyük oranda azalmaktadýr. Tedavisini önerilen sürede eksiksiz tamamlayan hastalar yüzde yüze yakýn þifa bulmaktadýr. Bireyin ve dolayýsýyla toplumun tüberküloz hastalýðýndan korunmasýnda en önemli husus, tüberküloz hastalarýna erken taný konulmasý ve kýsa sürede tedaviye baþlanmasýdýr. Bu nedenle iki-üç haftadan uzun süren öksürük, balgam, öksürükle kan tükürme, nefes darlýðý, halsizlik, iþtahsýzlýk, kilo kaybý, ateþ, gece terlemesi þikâyetleri olan vatandaþlarýmýzýn verem açýsýndan kontrollerini yaptýrmasý için en yakýn saðlýk kuruluþuna müracaat etmesi büyük önem arz etmektedir. Özetle; Verem önlenebilir ve tedavi edilebilir bir hastalýktýr. Verem teþhisi alan kiþilerin ilaçlarýný düzenli ve yeterli süre kullanmalarý çok önemlidir. Verem tedavisinde kullanýlan tüm ilaçlar ücretsizdir. Çorum Halk Saðlýðý Müdürlüðü

13 Atatürk Anadolu, 4. Bölge birincisi Çorum Ýl Müftülüðü tarafýndan düzenlenen Kutlu Doðum Haftasý etkinlikleri çerçevesinde liseler arasý Ezberden Naat Okuma Yarýþmasý 4. Bölge yarýþmasý Atatürk Anadolu Lisesi Tiyatro salonunda yapýldý. 4. Bölgeden toplam beþ lisenin katýldýðý yarýþmada jüriyi Atatürk Anadolu Lisesinden Edebiyat Öðretmeni Aytekin Kýrdýoðlu, Ýnönü Anadolu Lisesinden Edebiyat Öðretmeni Ali Rýza Aydoðdu, Eti Anadolu Lisesinden Edebiyat Öðretmeni Ýsa Doðru, Bahçelievler Kýz Meslek Lisesinden Edebiyat Öðretmeni Osman Þimþek ve Bilge Kaan Ticaret Lisesinden Edebiyat Öðretmeni Celil Cengiz oluþturdu. Adý geçen beþ lisenin öðrencilerinden oluþan yarýþmacý öðrenciler, kura ile belirlenen sýrada sahneye çýktýlar. Çekiþmeli Ýlahiyatçýlar 7 ünite kan verdi Hitit Üniversitesi Ýlahiyat Fakültesi nde Hitit Üniversitesi Kýzýlay Kulubü nün desteði ile 7 ünite kan toplandý. Kýzýlay Kulübü Danýþman hocasý Doç. Dr. Adem Korukcu, gerçekleþtirilen kampanyaya gösterilen yoðun ilgiden dolayý çok mutlu olduklarýný söyledi. Kan baðýþýnýn hayat kurtarmadaki önemine deðinen Korukcu, Kan baðýþý toplumsal ve kiþisel duyarlýlýk açýsýndan çok önemlidir. Temini tamamen gönüllülük esasýna dayanýr. Öðrencilerimizin kan baðýþý kampanyasýna gösterdikleri ilgi takdire þayan. Yapýlan baðýþ sayýsý Hitit Üniversitesi ndeki fakülteler arasýnda bir günde alýnan en yüksek sayý oldu. Kan baðýþý kampanyamýza katýlan tüm öðrenci, idari ve akademik personelimize teþekkür ederim. Oðuzlar Ýlkokulu nda satranç turnuvasý Okullar Hayat Olsun Projesi kapsamýnda Oðuzlar Ýlçesi Halk Eðitim Müdürlüðü ve Oðuzlar Ýlkokulu Müdürlüðü iþbirliðinde satranç turnuvasý düzenlendi. Sýnýf öðretmenleri Murat Keskin ve Mustafa Fýndýk tan haftada üç gün satranç eðitimi alan 5 ye yakýn öðrenci, eðitimler sonunda düzenlenen turnuvada ter döktü. Turnuva sonucunda Ahmet Kaan Karademir., Mehmet Karanfil 2., Elif Kübra Karaman. oldu. Dereceye giren öðrenciler Okul Müdürü Ercan Karaman tarafýndan ödüllendirildi. geçen yarýþmada jüri üyelere kendi okullarýnýn yarýþmacýsýna puan vermedi. Sonuçta küçük bir farkla da olsa Çorum Atatürk Anadolu Lisesi. sýnýf öðrencisi Batuhan Efe 4. Bölgeyi temsil etme hakkýný kazandý. Yarýþmanýn Atatürk Anadolu Lisesinde olmasý sebebiyle ev sahibi olan Okul Müdürü Halit Güneþ katýlýmcý öðrencileri para ile ödüllendirdi. Para ödülleri birer zarf içinde Okul Müdür Baþyardýmcýsý Ahmet Doðan tarafýndan öðrencilere verildi. Kutlu doðum haftasý içinde 6 Nisan Perþembe günü saat.'da Çorum devlet Tiyatrosunda dört bölgenin birincileri karþýlaþacak. Burada dereceye girenlere de Çorum Ýl Müftülüðü tarafýndan birinciye 25, ikinciye 2, üçüncüye 5 ve dördüncüye TL ödül verilecek. Hitit Üniversitesi Ýlahiyat Fakültesi nde Hitit Üniversitesi Kýzýlay Kulubü nün desteði ile 7 ünite kan toplandý. Öðrenciler satranç turnuvasýnda yarýþtý. DUYURU Ýþyerimizde, 25 imalat sezonumuz Nisan 25 tarihinde açýlacaktýr. Ýþçilerimizin iþyerimizde belirtilen günde iþbaþý yapmak üzere gerekli evraklarla iþverenliðimize baþvurmalarý ilanen duyurulur. ECK Ece Kiremit Yapý Kimyasallarý San. Tic. A.Þ. Ankara Yolu 7. Km. ÇORUM 27 MART Çorum Belediye Baþkanlýðý Motorlu Pergola yapým iþi. Yer: Çorum Belediyesi Hizmet Binasý Ýhale Odasý Saat:. MART Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlýðý Müsteþarlýk Çorum Sevgi Evler Çocuk Yuvasý ve Kýz Yetiþtirme Yurdu Müdürlüðü yýllarý 2 aylýk 5 kiþilik silahsýz özel güvenlik hizmet alýmý iþi. Yer: Çorum Sevgi Evler Çocuk Yuvasý ve Kýz Yetiþtirme Yurdu Müdürlüðü / Akkent Mah. Akkent Cad. No: Merkez / Çorum Saat:. NÝSAN Hitit Üniversitesi Ýdari ve Mali Ýþler Daire Baþkanlýðý Toner ve kartuþ sarf malzemeleri alýmý iþi. Yer: Hitit Üniversitesi Ýdari ve Mali Ýþler Daire Baþkanlýðý / Rektörlük Binasý 2. Kat Ýhale Salonu Saat:. Aile ve Sosyal Politikalar Ýl Müdürlüðü Temizlik mal ve malzeme alýmý iþi. Yer: Aile ve Sosyal Politikalar Ýl Müdürlüðü Saat:. 7 NÝSAN Hitit Üniversitesi Ýdari ve Mali Ýþler Daire Baþkanlýðý Teknik personel hizmet alýmý iþi. Yer: Hitit Üniversitesi Ýdari ve Mali Ýþler Daire Baþkanlýðý / Rektörlük KANALÝZASYON ÝNÞAATI YAPTIRILACAKTIR. Binasý 2. Kat Ýhale Salonu Saat:. Çorum Özel Ýdaresi Plan Proje Yatýrým ve Ýnþaat Müdürlüðü Çorum merkez Çöplü Mahallesi 6 derslikli ortaokul yapýmý inþaatý yapým iþi. Yer: Çorum Özel Ýdaresi konferans salonu Saat:. 8 NÝSAN T.C. Kargý (Sulh Hukuk Mah.) Satýþ Memurluðu. Taþýnmaz: Çorum il, Kargý ilçe, 46 Ada no, 2 Parsel no, Köyiçi Mahalle/Mevkii, Baðözü köyünde bir katlý ahþap samanlýk olan,96 m2 yüzölçümlü taþýnmazýn satýþý iþi. Muhammen bedel:.24,48 Yer: Kargý Adliyesi önü Saat: Taþýnmaz: Çorum ili, Kargý ilçesi Baðözü köyü, köyiçi mevkiinde bulunan 46 Ada, Parsel sayýlý taþýnmaz üzerinde bulunan ahþap ev ve bahçesinin satýþý iþi. Muhammen bedel: 8.49,6 Yer: Kargý Adliyesi önü Saat: T.C. Çorum. Ýcra Dairesi 9 TH 752 plakalý, 28 model, TEMSA marka beyaz renkli otobüsün satýþý iþi. Muhammen bedel: 5. Yer: Çepni Mah. Ýskilip 5. Sok. No: 6/A Kaynar Otopark/Çorum Saat: TH 75 plakalý, 28 model, TEMSA marka beyaz renkli otobüsün satýþý iþi. Muhammen bedel: 5. Yer: Çepni Mah. Ýskilip 5. Sok. No: 6/A Kaynar Otopark/Çorum Saat: NÝSAN Bölge Müdürlüðü - 7. Bölge Samsun Diðer Özel Bütçeli Kuruluþlar Karayollarý Genel Müdürlüðü 7 (Çorum) Þube Devlet ve Ýl Yollarý Kýsmi Temel Takviyeli Sathi Kaplama Yapýmý iþi. Yer: Karayollarý 7. Bölge Müdürlüðü Ýhale Salonu / Esenevler Mah. Atatürk Bulvarý Atakum/Samsun Saat: 4. 4 NÝSAN Bölge Müdürlüðü-7. Bölge Samsun Diðer Özel Bütçeli Kuruluþlar Karayollarý Genel Müdürlüðü Amasya Ýl Hd-Çorum-Sungurlu- Delice Devlet Yolu BSK onarýmý, Çorum Ýli ve Ýlçe Þehir Geçiþleri ile Hamamözü geçiþinin BSK yapýlmasý yapým iþi. Yer: Karayollarý 7. Bölge Müdürlüðü Ýhale Salonu Atakum/Samsun Saat:. Gençlik Hizmetleri ve Spor Ýl Müdürlüðü Çorum ili Uðurludað ilçesi sentetik çim yüzeyli futbol sahasý yapým iþi. Yer: Karakeçili Mah. Samsun Cad. No: 97 Saat:. PERÞEMBE 26 MART 25 ÇORUM BELEDÝYE BAÞKANLIÐI Kanalizasyon Ýnþaatý Yapýný Ýþi 474 sayýlý Kamu ihale Kanununun 9 uncu maddesine göre açýk ihale usulü ile ihale edilecektir. Ýhaleye iliþkin ayrýntýlý bilgiler aþaðýda yer almaktadýr. Ýhale Kayýt Numarasý : 25/68 -Ýdarenin a) Adresi : Yeniyol Mahallesi Gazi Caddesi No:2 9 MERKEZ/ÇORUM b) Telefon ve faks numarasý : / c)elektronik Posta Adresi : ç) Ýhale dokümanýnýn görülebileceði : https://ekap.kik.gov.tr/ekap/ internet adresi 2-Ýhale konusu yapým iþinin a) Niteliði, türü ve miktarý : HDPE Körüðe Kanalizasyon Borusunun Döþenmesi (Tip 5 ) ( SN 8 ), 6 Adet Sfero döküm baca kapaðý yapýlmasý ve yerine konulmasý (Küresel grafitli dökme demir) Yapým Ýþi Ayrýntýlý bilgiye EKAP'ta yer alan ihale dokümaný içinde bulunan idari þartnameden ulaþýlabilir. b) Yapýlacaðý yer : Çorum Mücavir Alan Sýnýrlarý c)ýþe baþlama tarihi : Sözleþmenin imzalandýðý tarihten itibaren 5 gün içinde yer teslimi yapýlarak iþe baþlanacaktýr. ç) Ýþin süresi : Yer tesliminden itibaren 8 (Yüzseksen) takvim) takvim günüdür. - Ýhalenin a) Yapýlacaðý yer : Çorum Belediyesi Hizmet Binasý Kat 5 Ýhale Odasý Yeniyol Mah. Gazi Cad. No:2 ÇORUM b) Tarihi ve saati : : 4. Ýhaleye katýlabilme þartlarý ve istenilen belgeler ile yeterlik deðerlendirmesinde uygulanacak kriterler: 4.. Ýhaleye katýlma þartlan ve istenilen belgeler: 4... Mevzuatý gereði kayýtlý olduðu Ticaret ve/veya Sanayi Odasý ya da Esnaf ve Sanatkarlar Odasý veya ilgili Meslek Odasý Belgesi. 4...Gerçek kiþi olmasý halinde, kayýtlý olduðu ticaret ve/veya sanayi odasýndan ya da esnaf ve sanatkar odasýndan veya ilgili meslek odasýndan, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduðu yýlda alýnmýþ, odaya kayýtlý olduðunu gösterir belge, Tüzel kiþi olmasý halinde, ilgili mevzuatý gereði kayýtlý bulunduðu Ticaret ve/veya Sanayi Odasýndan, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduðu yýlda alýnmýþ, tüzel kiþiliðin odaya kayýtlý olduðunu gösterir belge, Teklif vermeye yetkili olduðunu gösteren Ýmza Beyannamesi veya Ýmza Sirküleri Gerçek kiþi olmasý halinde, noter tasdikli imza beyannamesi Tüzel kiþi olmasý halinde, ilgisine göre tüzel kiþiliðin ortaklarý, üyeleri veya kurucularý ile tüzel kiþiliðin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamýnýn bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmamasý halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususlarý gösteren belgeler ile tüzel kiþiliðin noter tasdikli imza sirküleri, 4... Þekli ve içeriði Ýdari Þartnamede belirlenen teklif mektubu Þekli ve içeriði Ýdari Þartnamede belirlenen geçici teminat. 4..5ÝhaIe konusu iþte idarenin onayý ile alt yüklenici çalýþtýrýlabilir. Ancak iþin tamamý alt yüklenicilere yaptýrýlamaz Tüzel kiþi tarafýndan iþ deneyimi göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kiþiliðin yansýndan fazla hissesine sahip ortaðýna ait olmasý halinde, ticaret ve sanayi odasý/ticaret odasý bünyesinde bulunan ticaret sicil memurluklarý veya yeminli mali müþavir ya da serbest muhasebeci mali müþavir tarafýndan ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiði tarihten geriye doðru son bir yýldýr kesintisiz olarak bu þartýn korunduðunu gösteren belge Ekonomik ve mali yeterliðe iliþkin belgeler ve bu belgelerin taþýmasý gereken kriterler: Ýdare tarafýndan ekonomik ve mali yeterliðe iliþkin kriter belirtilmemiþtir. 4.. Mesleki ve Teknik yeterliðe iliþkin belgeler ve bu belgelerin taþýmasý gereken kriterler: 4... Ýþ deneyim belgeleri: Son on beþ yýl içinde bedel içeren bir sözleþme kapsamýnda taahhüt edilen ve teklif edilen bedelin % 75 oranýndan az olmamak üzere ihale konusu iþ veya benzer iþlere iliþkin iþ deneyimini gösteren belgeler. 4.4.Bu ihalede benzer iþ olarak kabul edilecek iþler ve benzer iþlere denk sayýlacak mühendislik ve mimarlýk bölümleri: Bu ihalede benzer iþ olarak kabul edilecek iþler: /6/2 tarihli ve 2796 sayýlý Resmi Gazetede yayýnlanan Yapým Ýþlerinde iþ deneyiminde deðerlendirilecek benzer iþlere dair tebliðin A/IV. grup iþler benzer iþ olarak deðerlendirilecektir Benzer iþe denk sayýlacak mühendislik veya mimarlýk bölümleri: Ýnþaat Mühendisliði diplomasidir. 5.Ekonomik açýdan en avantajlý teklif sadece fiyat esasýna göre belirlenecektir. 6.Ýhaleye sadece yerli istekliler katýlabilecektir. 7.Ýhale dokümanýnýn görülmesi ve satýn alýnmasý: 7.. Ýhale dokümaný, idarenin adresinde görülebilir ve 5 TRY (Türk Lirasý) karþýlýðý Çorum Belediyesi Destek Hizmetleri Müdürlüðü Yeniyol Mah. Gazi Cad. No:2 ÇORUM adresinden satýn alýnabilir Ýhaleye teklif verecek olanlarýn ihale dokümanýný satýn almalarý veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur. 8.Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Çorum Belediyesi Destek Hizmetleri Müdürlüðü Yeniyol Mah. Gazi Cad. No:2 ÇORUM adresine elden teslim edilebileceði gibi, ayný adrese iadeli taahhütlü posta vasýtasýyla da gönderilebilir. 9.Ýstekliler tekliflerini, Her bir iþ kaleminin miktarý ile bu iþ kalemleri için teklif edilen birim fiyatlarýn çarpýmý sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat þeklinde verilecektir. Ýhale sonucu, üzerine ihale yapýlan istekliyle birim fiyat sözleþme imzalanacaktýr. Bu ihalede, iþin tamamý için teklif verilecektir.. Ýstekliler teklif ettikleri bedelin %'ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 6 (Altmýþ) takvim günüdür. 2. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.. Diðer hususlar: Ýhalede Uygulanacak Sýnýr Deðer Katsayýsý (N):,2 Ýhale, Kanunun 8 inci maddesinde öngörülen açýklama istenmeksizin ekonomik açýdan en avantajlý teklif üzerinde býrakýlacaktýr. Resmi Ýlanlar: de (Basýn: 4962) ÝHALE BÜLTENÝ... ÝHALE BÜLTENÝ... ÝHALE BÜLTENÝ... Resmi ilanlar de T.C. Baþbakanlýk Toplu Konut Ýdaresi Baþkanlýðý - TOKÝ Çorum ili Alaca ilçesi 2. Etap 22 konut, adet Ticaret Merkezi inþaatý ile altyapý ve çevre düzenlemesi yapým iþi. Yer: T.C. Baþbakanlýk Toplu Konut Ýdaresi Baþkanlýðý (TOKÝ) Ýstanbul Hizmet Binasý Küçükçekmece/Ýstanbul Saat: 4. 6 NÝSAN T.C. Çorum. Ýcra Dairesi 9 ÜH 274 plakalý, 22 model Ford marka, siyah renkli kamyonetin satýþý iþi. Muhammen bedel:.5 Yer: Çorum Adliyesi Müzayede Salonu Saat: NÝSAN T.C. Ýskilip Ýcra Dairesi Çorum ili, Ýskilip ilçesi, Hacýpiri Mahallesi Kaçak mevkiinde arsa niteliðinde taþýnmazýn satýþý iþi. Muhammen bedel: 5.7,5 Yer: Ýskilip Belediyesi Müzayede Salonu (Encümen Toplantý Salonu) Saat: EKÝM T.C. Çorum. (Sulh Hukuk Mah.) Satýþ Memurluðu Çorum merkez Ulukavak Mahallesinde bulunan 48 Ada, 6 Parsel sayýlý.48,99 m2 alanlý arsa niteliðindeki taþýnmazýn satýþý iþi. Muhammen bedel: ,5 Yer: Çorum Adliyesi Müzayede Salonu Saat:.-.

14 4 PERÞEMBE 26 MART 25 Harun AKKAYA Çorum Belediyespor Yönetimi dün ikinci ziyaretini Milliyetçi Hareket Partisi'ne yaptý. Belediyespor Baþkaný Zeki Gül ve yönetim kurulu üyeleriyle birlikte MHP'yi ziyaretinde Ýl Baþkaný Bekir Çetin'e hayýrlý olsun dileðinde bulundular. Ziyaret sýrasýnda konuþan Belediyespor Baþkaný Zeki Gül Çatalca'da gördüðü birlik ve beraberlikten burada da örnek olarak gösterdi ve Çorum'da da bunu baþarmalarý gerektiðini söyledi. Yönetim olarak aldýðýmýz sorumluluðu yerine getirmek için elimizden gelen çabayý gösteriyoruz. Ailemizden iþimizden taviz vererek Çorum Belediyespor'un baþarýsý için mücadele ediyoruz. Bizim bu çabamýz sadece ve sadece spor için. Bizim bu çabamýza saðcý-solcu ayrýmý yapýlmadan her partiden destek bekliyoruz. Þunun çok iyi bilinmesi gerekiyor ki verilecek destek Çorum'a verilmiþ olacaktýr. Biz bu kulübü býraktýðýmýz takdirde baþka profesyonel kulübümüz kalmayacak. Çatalca'da saðlanan birlikteliði tek yumruk olmayý bizim Çorum'da saðlamamamýz için hiç bir neden yok. Onlar tüm siyasi partiler tek yumruk olmuþlar ve ellerinden gelen desteði veriyorlar. Biz Çorum'un tanýtýmýna sportif anlamda katký ver- SAHA: Nazmi Avluca. HAKEMLER : Abdulselam Koçak, Onur Alagöz, Kadir Berkay Damar. U 6 Ligi haftanýn görünümü Haftanýn sonuçlarý: HE Kültürspor - Ýl Özel Ýdarespor : 2-5 Gençlik Çepni- Ýskilipgücüspor : -6 Çimentospor- Osmancýkspor : - Gençlerbirliði - Mimar Sinan Gençlik : - Grupta Puan Durumu TAKIMLAR O G B M A Y P Ýl Özel Ýdare 2 Çimentospor Mimar Sinan 4 Gençlerbirliði 5 HE Kültürspor 6 Ýskilipgücü 7 Osmancýkspor 8 Gençlik Çepni Önümüzdeki hafta programý 28 Mart Cumartesi : Çimentospor - HE Kültürspor. Gençlik Çepnispor - Osmancýkspor. Ýl Özel Ýdarespor - Gençlerbirliði. Mimar Sinan Gençlik-Ýskilipgücüspor. mek için çalýþýyoruz. Bulunduðumuz lig Çorum'a yakýþmýyor daha üst liglere çýkmak içinde Çorum olarak elele vermemiz gerekiyor' Ziyaret daha sonra konuþan MHP Ýl Baþkaný Bekir Çetin de, ziyaretten dolayý Belediyespor yönetimide teþekkür etti ve baþarý için herkesin tek vücut olmasýnýn þart olduðunu söyledi. Çorum'un U 6 da Ýl Özel Ýdarespor üçüncü maçlar sonunda liderliðe yükseldi U 6 da üçüncü maçlar tamamlandý U 6 liginde üçüncü hafta maçlarý sonunda þampiyonluk mücadelesi her hafta daha artýyor. Dün oynanan erteleme maç sonunda Ýl Özel Ýdarespor üçüncü maçýndan da galibiyetle ayrýlarak liderliðe yükseldi. Çimentospor maçta topladýðý yedi puanla ikinci sýrada yer alýrken dün Ýl Özel Ýdarespor u maðlup olan Mimar Sinan Gençlikspor üçüncü sýrada kaldý. Gençlerbirliði ve HE Kültürspor üç maçta topladýklarý dörder puanla dördüncü ve beþinci sýrada yer aldýlar. Ýskilipgücüspor üç puanla altýncý sýrada yer alýrken Osmancýkspor bir puanla yedinci sýrada yer aldý. Gençlik Çepnispor ise üç maçý puansýz kapattý. Ligde dördüncü hafta maçlarý cumartesi günü oynanacak. tek profesyonel takýmý olan Çorum Belediyespor'un her zaman yanýnda olduklarýný belirten Çetin 'Biz MHP olarak gerek Çorum gerekse ülkemizi daha ileriye götürmek isteyen her olayýn yanýnda ve destekçisi olmaya hazýrýz. Belediyespor'un da bu anlamda üstlendiði görevi biliyor ve elimizden gelen desteði vereceðimizi belirtmek istiyorum' Özel Ýdare zirveye kondu: -2 ÝL ÖZEL ÝDARES- POR: Bedirhan, Abdurrahman, A. Kürþat, Ahmet Can, Furkan, Mertcan, Gökhan, Uzeyfe (Muhammet), Tunahan, Fahri, Ýbrahim. MÝMAR SÝNAN GENÇLÝKSPOR : Oðuzhan, Mustafa, Mehmet, Mustafa Kýlýç, Seyit, Onur, (Rüstem), Samet, Atakan, Mustafa Gürsu, (Talha), Furkan, Abdulhamit, (Gökhan). KIRMIZI KART :59. dak. Harun (Mimar Sinan) GOLLER : 9. (penaltýdan) dak. Tunahan, üç 42. ve 5. dakikalarda Ýbrahim Enes (Ýl Özel Ýdarespor),. dak. Muhsin, 67. dak. Selçuk (Mimar Sinan Gençlikspor). U 6 Ligi erteleme maçýnda Ýl Özel Ýdarespor dün Mimar Sinan Gençlikspor u ikinci yarýdaki futbolu ile -2 yenerek liderliðe yükseldi. Ýlk iki maçýný kazanan iki takýmýn karþýlaþmasýnýn ilk yarýsý - berabere bitti. Ýkinci yarýdaki zorlu mücadeleyi -2 kazanan Mimar Sinan Gençlikspor liderliðe yükseldi ve þampiyonluk yolunda avantaj yakaladý. Çorum Belediyespor yönetimi AK Parti Ýl Teþkilatýný ziyaretinde toplu halde görülüyor Çetin den destek sözü MHP Ýl Baþkaný Zeki Çetin, Çorum un geliþimine katkýda bulunan her þeyin yanýnda ve destekçisi olduklarýný þehrin tek profesyonel takýmý olan Çorum Belediyespor unda yanýnda olduklarýný belirterek destek sözü verdi. Çatalca daki birlikteliði Çorum da baþaralým Çorum Belediyespor Baþkaný Zeki Gül, Çatalcaspor yönetiminde CHP ve AK Partili üyelerin elele vererek çalýþtýklarýný ve bunu Çorum da baþarmalarýðý gerektiðini söyledi. Gül, baþarý için bunun þart olduðunu belirtti. Konuþmasýnýn ardýndan Baþkan Bekin Çetin'e Baþkan Gül tarafýndan forma ve atký hediye edildi. U maçlarý Mimar Sinan sahasýna alýndý U liginde cumartesi günü Nazmi Avluca sahasýnda oynanacak tüm maçlar Mimar Sinan sahasýna alýndý. Ýl Tertip Kurulu, Geliþim Liginde Çorum Belediyespor un Tokatspor ile oynayacaðý dört maçýnda pazar günü Mimar Sinan sahasýna alýnmasý üzerine U maçlarýný Mimar Sinan sahasýna aldý. Hem büyük sahada hemde zemin olarak küçük çocuklara aðýr gelecek Nazmi Avluca sahasýndan alýnan maçlar sentetik olduðu için Mimar Sinan sahasýnda oynanacak. Maçlar fikstürdeki saatlerinde oynanacak. Harun AKKAYA Çorum Belediyespor Yönetimi siyasi partileri ziyaretlerini dün AK Parti ve Milliyetçi Hareket Partisi ile sürdürdü. Belediyespor yönetimi ilk olarak AK Parti Ýl Baþkaný Rumi Bekiroðlu'nu makamýnda ziyaret ettiler. Ziyarete Çorum Belediyespor baþkaný Zeki Gül ile Yönetim Kurulu üyeleri Fatih Özcan, Ýsmail Hakký Melendiz, Hüseyin Teke, Mustafa Ercan, Sinan Özdilli ve Mustafa Mertek ile Genel Kaptan Hamit Iþýk katýldýlar. Rumi Bekiroðlu ile birlikte Ýl Baþkan Yardýmcýsý Adem Oðuzhan Kaya ve yönetim kurulu üyesi Mehmet Yetim hazýr bulundu. Ziyaret sýrasýnda ilk konuþmayý yapan Çorum Belediyespor Baþkaný Zeki Gül, þehrin tek profesyonel takýmý olarak tüm siyasi partilerin desteðini beklediklerini söyledi. Gül, istedikleri desteðin sadece maddiyat olmadýðýný manevi olarak maçlara gerek, kulübe katký saðlayacak her türlü yardýmýn çok önemli olduðunu belirterek 'Çatalcaspor ile oynadýðýmýz maç öncesi kulüp baþkaný ile yaptýðýmýz sohbette duyduklarýmýz bizi son derece mutlu etti bir o kadarda düþündürdü. Kulüp yönetiminde hem CHP'li hem AK Partili isimler var. Kulüp Baþkaný 'Biz takýma Murat KARASU Okullar futbolda küçükler ve yýldýzlarda finalistler belli oldu. Dün oynanan yarý final maçlarý sonunda Mimar Sinan hem küçüklerde hemde yýldýzlarda finale yükselmeyi baþardý. Dün nolu sahada oynanan ilk maçta küçükler kategorisinde Mimar Sinan Ortaokulu ile Ýnkilap Ortaokulu karþýlaþtý. Maçtan 2- lýk galibiyetle ayrýlan Mimar Sinan finale yükseldi. Ýkinci yarý final maçýnda ise TOKi Þehit Þükrü Özyol Ortaokulu, Yýldýrým Beyazýt Ortaokulu nu - yenerek finale yükselen ikinci takým oldu. Bugün saat. da oynanacak ilk maçta Ýnkilap Ortaokulu ile Yýldýrým Beyazýt Ortaokulu üçüncülük dördüncülük maçýna çýkacaklar. Saat. de ise Mimar Sinan ile TOKÝ Þehit Þükrü Özyol Ortaokulu þampiyonluk maçýna çýkacaklar. Bu maçýn ardýndan küçüklerde dereceye giren okullara düzenlenen törenle kupa ve madalyalarý verilecek. Yýldýzlarda ise dün katký saðlayacak her þeyde birlikte hareket ediyoruz' Biz ise sanki karþý karþýya taraflarmýþýz gibi bakýlmasýndan son derece rahatsýzýz. Geçtiðimiz günlerde CHP'yi ziyaretimizde bu rahatsýzlýðýmýzý dile getirdik. Biz ayrým gayrým istemiyoruz tüm Çorumlulardan destek bekliyoruz' Gül'ün ardýndan konuþan AK Parti Ýl Baþkaný Rumi Bekiroðlu ise uzak olmadýðý bir camia ile birlikte olmaktan duyduðu memnuniyeti dile getirerek 'Tabiki Çorum Belediyespor'un bulunduðu lig Çorum'a yakýþmýyor. Bizim isteðimiz sporla siyasetin bir kenara býrakýlmasýndan yana. Tabiki bulunduðu yeri beðenmesek te profesyonel ligde mücadele eden bir takým olarak Çorum Belediyespor bu þehrin deðerlerinden birisidir. Yönetimin özverili bir þekilde çaba gösterdiðini biliyorum. Bu fedakarlýklarýn karþýlýðýnda Belediyespor daha üstlerde olmasý gerektiðine inanýyorum. oynanan ilk yarý final maçlarýnda Mimar Sinan, 2 Nisan ý 2- yenerken Sungurlu Sedat Melahat Baran Ortaokulu, Yavuz Sultan Selim i - yenerek finale yükseldiler. Bugün saat Ama bazen þanssýzlýklar nedeniyle iþler rayýnda gitmiyor. 'Marifet iltifata tabidir' sözü tam olarak size uygun bir söz. Lafa geldiðinde herkes spordan anlýyor ancak gel þuna el at dediðiniz zaman kimseyi bulamýyorsunuz. STK'larýmýzý temayül yoklamasýnda bir kez daha gördük ki son derece renkli. Bu renkliliðin bir parçasý ve ortak paydamýz olan þehrin takýmýna hepimizin sahip çýkmasý gerekiyor. Þunu da söylemek isterim ki bugüne kadar Çorum Belediyespor'un izlediðim hiç bir maçýnda maðlup olmadý. Yönetim olarak yaþadýðýnýz sýkýntýlarý biliyoruz destek vermeye çalýþacaðýz. Sizler moralinizi bozmayýn. Elinizi taþýn altýna koyarak Çorum için bir þeyler yapmaya çalýþtýðýnýzý biliyor ve sizin yanýnýzda olduðumuzu tekrar belirtmek istiyorum' Konuþmalarýn ardýndan Belediyespor Baþkaný Zeki Gül ziyaretin anýsýna Rumi Bekiroðlu'na forma ve kaþkol hediye etti. Okullar futbolda çifte kupa günü 2. de 2 Nisan - Yavuz Sultan Selim üçüncülük dördüncülük saat. de ise Mimar Sinan - Sungurlu Sedat Melahat Baran þampiyonluk maçýnda karþýlaþacaklar. Mimar Sinan Ortaokulu yýldýz takýmý bugün þampiyonluk maçýna çýkacak Türkoðlu na teþekkür belgesi Dünya Uyuþturucuyla Mücadele eden Sporcular Federasyonu ve Türkiye Hapkido Mücadele Sanatlarý Federasyonu Ýl Baþkaný Kenan Biçer Adnan Türkoðlu na belgesini Adnan Türkoðlu na Federasyon un teþekkür belgesi verildi verdi. Ata Türkoðlu Apart sahibi ve eski millekvekili Adnan Türkoðlu na. Hattuþa Türkiye Þampiyonasý için Çorum a gelen kafilelere gösterdiði ilgi ve alakadan dolayý teþekkür etti ve Federasyon tarafýndan gönderilen belgeyi veren Kenan Biçer, ayrýca Federasyon un çalýþmalarý hakkýnda da bilgiler verdi. Adnan Türkoðlu da çok önemli bir iþ yapan Federasyon u kutladý ve gençliðin spor yapmasý ve uyuþturucudan uzak kalmasý için yapýlan çalýþmanýn çok önemli olduðunu bu çalýþmaya katký vermekten dolayýda son derece mutlu olduklarýný söyledi.

15 PERÞEMBE 26 MART 25 5 Mimbar Týrnak Paça Kelle Paça Düðün, niþan, mevlit ve toplantý yemekleri verilir. PERSONEL ALINACAKTIR Þirketimizin ön muhasebe departmanýnda görevlendirilmek üzere - En az lise mezunu - Diksyonu düzgün - Logo ve versiyonlarýnda en az yýl deneyimi olan - yaþýný aþmamýþ BAYAN PERSONEL ALINACAKTIR. Müraacatlarýn adet fotoðrafla þahsen yapýlmasý gerekmektedir. AKGÖNÜL GIDA SAN.TÝC.LTD.ÞTÝ. Akkent mah. Gýda toptancýlar sitesi 5.sok no:2 (Ç.HAK:69) (Ç.HAK:698) (Ç.HAK:688) ELEMAN ARANIYOR Ardiyede çalýþtýrýlmak üzere yükleme iþi yapacak eleman alýnacaktýr. Ardiyemiz ilçededir. Kalacak yer verilecek ve maaþý dolgundur. Mür. Tel: MÝMAR Þirketimizin þantiye ortamýnda çalýþtýrýlmak üzere aþaðýdaki niteliklere sahip "Mimar" takým arkadaþý aramaktayýz. Genel Nitelikler * Üniversitelerin Mimarlýk fakültelerinden mezun, * Þantiye yönetimine ve saha tecrübesine sahip; endüstriyel tesis, konut, avm vb. yapýlarýn inþaat sürecinde en az yýl deneyimli, * MS Office programlarý ve Autocad, dmax, Photoshop vb. mesleki çizim programlarýna hakim, * Uygulama projesi, malzeme ve detaylara hakim, * Alt iþveren yönlendirmesi ve yönetimi konusunda deneyimli, * Ýmalatlarýn projeye uygun olarak yapýmýný denetleyecek, * Rutin olarak günlük, haftalýk ve aylýk þantiye durum ve gerçekleþme raporlarýnýn üst yönetime iletecek, * Ýþlerin zamanýnda ve kaliteli bir þekilde yapýlmasýný saðlayacak * Ýþ takibi ve geri bildirimi konusuna hassas, * Ýletiþim ve ifade yeteneði güçlü, iþ koordinasyon ve planlama becerisi yüksek * Esnek çalýþma saatlerine uyumlu ve yoðun tempoda çalýþabilen, * Sürücü belgesine sahip ve aktif araç kullanabilen, * Tercihen Ýngilizce bilen, * Askerlik görevini tamamlamýþ bay Müracaatlarýn (bir) adet fotoðrafla birlikte þahsen yapýlmasý rica olunur. Eðridere Caddesi No:7 / Çorum Tel: (64) Faks: (64) YÝTÝK Çorum Nüfus Müdürlüðünden almýþ olduðum Nüfus Cüzdanýmý kaybettim. Hükümsüzdür. Ömür ÇOLAK Ömer oðlu 996 Çorum Doðumlu (Ç.HAK:6) (Ç.HAK:667) Çalýþma Arkadaþlarý Arýyoruz Mutlu Akü Çorum Bölge Bayiinde çalýþtýrýlmak üzere tercihen Endüstri Meslek Lisesi ve üniversite motormakina elektrik bölümü mezunu seyahat engeli olmayan, sürücü belgesine sahip, askerliðini yapmýþ BAY elemanlar alýnacaktýr. Müracaatlarýn þahsen yapýlmasý gerekmektedir. Mür. Tel: Adres: Aþaðý San. 2. Çelik Sok. No: 22 (Kýþla Karþýsý) (Ç.HAK:669) Satýlýk Düðün Salonu ve Kýraathane Halen faal durumda 25 senelik müþteri potansiyeli çok iyi olan düðün salonu ve kýraathane satýlýktýr. Not: Ayrý ayrý da satýlabilir. Mür. Tel: AKKENT TOKÝ de KÝRALIK DAÝRE (Ç.HAK:8) m2 Mür. Tel: (Ç.HAK:6) ZENGÝN IZGARA MÖNÜSÜ YAPRAK DÖNER, ÝSKENDER, LAHMACUN ve PÝDE SULU YEMEK ve ÇORBA ÇEÞÝTLERÝ Adres: Gazi Cad.. Sok. 2/ (Ziraat Odasý Yaný) Erka Ofis Kýrtasiye Çalýþma Arkadaþlarý Arýyor Reyon görevlisi ve ön muhasebe için en az lise mezunu 8-5 yaþ arasý bay-bayan elemanlar alýnacaktýr. Müracaatlarýn þahsen yapýlmasý rica olunur. Adres: Yavruturna Mah. (Ç.HAK:644) KÜÇÜK SANAYÝ SÝTESÝNDE SATILIK DÜKKANLAR K.Sanayi Sitesinde. Sokakta No: (AKBANK ve GARANTÝ Bankasýnýn olduðu sokak) adet yan yana içi yapýlý SATILIK KIYMETLÝ Dükkanlar (4 m2-45 m2-75 m2) (Ç.HAK:686) SAHÝBÝNDEN SATILIK S PLAKA Volkswagen Crafter 22+ servis aracý S plakasý ile birlikte satýlýktýr SAHÝBÝNDEN SATILIK ÇORUM BELEDÝYESÝ KARÞISINDA LEBLEBÝCÝOÐLU ÝÞ MERKEZÝNDE (Ç.HAK:6) (Ç.HAK:695) Kavukçu Sok. No: (Ýkinci Bahar Yaný) Ayrý ayrý veya bütün halinde satýlabilir SAHÝBÝNDEN SATILIK BÜROLAR Beton Pompa Operatörleri ve Mikser Operatörleri Alýnacaktýr Ýkram Hazýr Beton bünyesinde çalýþmak üzere src belgeli beton pompa operatörleri ve mikser operatörleri alýnacaktýr. Görüþmeler yüzyüze yapýlacaktýr. (Ç.HAK:699) (Ç.HAK:659) ELEMAN ARANIYOR Mobilya maðazasýnda çalýþtýrýlmak üzere deneyimli mobilya montaj elemaný alýnacaktýr. Müracaatlarýn þahsen yapýlmasý gerekmektedir. Adres: Uður Mumcu Cad. No: 5 Tel: Ýlgili kiþi: Ýsmail ATAR. C&v Satýlýk Özel Halk Otobüsü Mür. Tel: (Ç.HAK:584) (Ç.HAK:75) Yorgan, Stor Perde Temizliði SATILIK TARLA Elmalý Köyü önünde 25 m2 eski Mecitözü yolu asfaltýna sýfýr, Çorum a km. etrafý tel örgü ile kapalý, kuyusu ve 6 m2 evi olan, hayvancýlýk ve zirai hibe projelerine müsait tarla sahibinden satýlýktýr. (Ç.HAK:558) (Ç.HAK:588) PERSONEL ALINACAKTIR Servis bölümünde görevlendirilmek üzere; Tercihen meslek lisesi mezunu, Askerlik hizmetini tamamlamýþ, tecrübeli, B sýnýfý sürücü ehliyetine sahip, diksiyonu düzgün BAY personel alýnacaktýr. Çevreyolu Ýskilip Kavþaðý No:84 ÇORUM PÝRAMÝT MAKÝNA ELEMANLAR ARANIYOR * ATÖLYE ÞEFÝ (Makina imalatýnda deneyimli, idareci vasfýnda) * KAYNAKÇILAR * MAKÝNA MONTAJCISI * TAÞLAMACILAR (Ç.HAK:692) SAHÝBÝNDEN SATILIK * Eþref Hoca Caddesi, 2 Nisan Ýlköðretim Okulu karþýsýnda sahibinden satýlýk daire * Bayat Gediðinde Osmancýk Yoluna (Ç.HAK:62) Cepheli sahibinden satýlýk arsa Tel: DENEYÝMLÝ TORNACILAR ALINACAKTIR MÜRACATLARIN ÞAHSEN YAPILMASI RÝCA OLUNUR. TAÇMAK MAKÝNA SAN. TÝC. LTD. ÞTÝ. ORGANÝZE SANAYÝ BÖLGESÝ 8. CAD. (Ç.HAK:622) Küçük Sanayi Sitesi 7. Sok. No: 5 Tel: NO:7 ÇORUM Deðeri: 2. TL KURYE ALINACAKTIR Firmamýzda çalýþtýrýlmak üzere motor kullanabilen askerliðini yapmýþ tercihen evli bay kurye alýnacaktýr. Aktif Ýleti Kurye

16 Uðurludað sahasý ihalesi 4 Mayýs ta Uðurludað ilçesi Sentetik Çim Yüzeyli Futbol Sahasý yapým iþi, Gençlik Hizmetleri ve Spor Ýl Müdürlüðünce 4 Mayýs ta ihale ediliyor. Uðurludað'a sözünü verdiði Futbol Sahasýnýn ihale ilanýna çýktýðýný belirten Çorum Milletvekili ve TBMM Ýdare Amiri Salim Uslu, "Ýlçelerimizin ihtiyaç ve talepleri yerine getirmeye devam ediyoruz. Ödeneðini daha önceden temin ettiðimiz Uðurludað Sentetik Çim Yüzeyli Futbol Sahasýnýn ihalesi Salim Uslu Uðurludað ilçe sahasýnýn ihalesini açýkladý 4 Nisan Salý günü gerçekleþtirilecek. Yaz dönemi bitmeden inþallah Uðurludað ilçemiz de sahasýna kavuþacaktýr..etapta; Sentetik Çim yüzeyli futbol sahasý, tel örgü ve aydýnlatma iþlerinin yapýlmasý planlanýyor. 2.Etapta ise Soyunma Odasý Binasý ve Çelik kapalý tribün yapýlmasý planlanýyor. Ýlçemize hayýrlý uðurlu olsun. Ayrýca Ortaköy ilçemizin Futbol Sahasý için ödenek talebimizin onaylanmasýný bekliyoruz. Mecitözü ilçemiz içinde talebimizi ilettik süreci takip edeceðiz' Ödül töreninde tüm sporculara madalyalarý verildi Ünye-Ulukavak maçý Samsun da oynanacak Ulukavakspor un pazar günü deplasmanda oynayacaðý Ünyespor maçý Samsun 9 Mayýs Ýlçe sahasýnda oynanacak. AFDK tarafýndan önceki hafta sonu sahasýnda oynadýðý Fatsa Belediyespor maçýnda çýkan olaylardan dolayý Ünyespor kulübüne saha kapatma ve seyircisiz oynama cezasý verilmiþti. Bu karar doðrultusunda Ünyespor - Ulukavakspor maçý 29 Mart pazar günü saat. da Samsun 9 Mayýs Ýlçe sahasýnda oynanacak. Cumhuriyet Finaller de Cumhuriyet Ortaokulu yýldýzlar futsal yarý final grubundan birinci olarak Türkiye finallerine yükselmeyi baþardý. Gruptan birinci çýkan Cumhuriyet dün diðer grubun ikincisi Trabzon Çarþýbaþý ný 5- lýk skorla yenerek geçen sezon kaybettiði finali kazanarak Türkiye finallerinde mücadele etmeye hak kazandý. Takým sporlarýnda son yýllarda finalleri göremeyen Çorum adýna bu baþarýya imza atan Cumhuriyet Ortaokulu oldu. Halil ÖZTÜRK Yýldýzlar Futsal'da Trabzon maçýndan sonra Cumhuriyet Ortaokulu soyunma odasýnda final selfisinde Cumhuriyet Ortaokulu Türkiye finallerinde. Karadeniz Ereðli'de dün sona eren yarý final grup maçlarýnda Cumhuriyet Ortaokulu dün oynadýðý maçta Trabzon Çarþýbaþý Ortaokulu önünde 5- galip gelerek ismini Türkiye finallerine yazdýrmayý baþardý. Grubunda ilk maçýnda Sinop'u 2- yenen Cumhuriyet Ortaokulu ikinci maçýnda Kocaeli ile - berabere kaldý. Gruptaki son maçýnda Gümüþhane'yi 8- yenen Cumhuriyet Ortaokulu grup birincisi olarak yarý finale yükseldi. Yarý finalde diðer Kýrmýzý Siyahlýlar lidere bileniyor Belediyespor dan AK Parti ve MHP ye ziyaret Zeki Gül AK Parti Ýl Baþkaný Rumi Bekiroðlu na forma verdi Harun AKKAYA Çorum Belediyespor pazar günü sahasýnda oynayacaðý lider Tuzlaspor maçýnýn hazýrlýklarýný dün yaptýðý çalýþma ile sürdürdü. Nazmi Avluca sahasýnda yapýlan antrenmana sakat Sefa Akýn ile Eray dýþýnda sol topuðunda darbeye baðlý ezilme olan Mehmet Akif katýlmadý. Çalýþma öncesinde futbolcularla saha içinde bir toplantý yapan Ýncedal, kalan maçlarla ilgili puan hesaplamasý yaptý ve son hafta Bursa Nilüfer ile final maçý oynayabileceklerini belirterek bu amaçla Tuzlaspor maçýndan alýnacak galibiyetin önemine dikkat çekti. Futbolculardan takým olma ve hep birlikte hareket etmelerinin önemine dikkat çeken Ýncedal 'Hep birlikte hareket edersek sonuçta kazanan taraf biz oluruz. Sizden isteðim doksan dakika mücadele etmeniz, yardýmlaþma ve galibiyet istiyorum. Kalan maçlarýn puan hesabýný yaptýðýmýz zaman son hafta Bursa Nilüfer maçýna kafa kafaya çýkabiliriz. Yani o maça final havasýnda çýkabiliriz. Batman maçýný kazanarak beraberlik bile bize yetebilir. En büyük sýkýntýmýz gol yollarýnda. Bunu da zamanýnda vuruþ yapma, müsait pozisyondaki arkadaþa iyi servis yaparak çözebiliriz. Ancak biz bir arada olma ve birlikte hareket etmeyi baþardýðýmýz takdirde hedefe ulaþmamamýz için hiç bir neden yok' Kýsa bu toplantýnýn ardýndan ýsýnma hareketleri ile baþlayan antrenmanda daha sonra kurulan istasyon aletlerinde çabuk kuvvet hareketleri yapan kýrmýzý siyahlý takým son bölümde ise taktik çift kale maç yaptý. Belediyespor, Tuzlaspor hazýrlýklarýný bugün yapacaðý taktik çift kale maç ile sürdürecek. Çorum Belediyespor Yönetimi dün AK Parti ve Milliyetçi Hareket Partisi ni ziyaret ederek destek istedi. AK Parti Ýl Baþkaný Rumi Bekiroðlu, Çorum un takýmýna sahip çýkmanýn herkesi görevi olduðunu belirterek yönetimin yanlarýnda olduklarýný söyledi. MHP Ýl Baþkaný Bekir Çetin de ziyarette yaptýðý konuþmada Çorum u daha ileriye götürecek her olaya destek verdiklerini þehrin tek profesyonel takýmý olan Çorum Belediyespor un yanýnda olduklarýný belirtti. Belediyespor Baþkaný Zeki Gül, Çatalca da gördükleri birlik ve beraberliði Çorum da saðlamak zorunda olduklarýný belirterek bu konuda ellerinden geleni yaptýklarýný söyledi. Dün yapýlan ziyaretlerle ilgili haber ve fotoðraflar 4. sayfamýzda Cumhuriyet Ortaokulu madalya töreninin ardýndan antrenörleri ile birlikte toplu halde görülüyor gruptan ikinci olarak çýkan Trabzon Çarþýbaþý ile Türkiye finallerine gitmek için karþýlaþtý. Rahman, Nuri, Sefa, Doðukan, Ömer, Emre, Emrah ve Kürþat'lý kadrosuyla mücadele eden Cumhuriyet Ortaokulu rakibi önünde baþtan sona kadar bir üstün futbol ortaya koydu. Etkili baþladýðý maçta rakibi önünde ilk yarýyý - önde tamamlayan Cumhuriyet Ortaokulu Ünilig Voleybol da Bayanlar hükmen, Hitit den çifte galibiyet erkekler - galip Ünilig Voleybol da Hitit Üniversitesi dünü çifte galibiyetle kapattý. Erkekler hükmen galip gelirken erkekler 9 Mayýs ý - yendi ve gruptan birinci çýktý. Hitit Üniversitesi bayan takýmý dün gruptaki son maçýnda Kýrþehir Ahi Evran Üniversitesi ile oynayacaðý maça rakibi çýkmadýðý için hükmen galip geldi. ikinci yarýda da üç gol daha bularak sahadan 5- galip ayrýldý. Cumhuriyet Ortaokulunu finallere götüren golleri Doðukan (2), Kürþat, Sefa ve Emre kaydetti., Yarý Final grubundan da namaðlup birinci olarak çýkan Cumhuriyet Ortaokulu futsal takýmý-6 Nisan tarihleri arasýnda Gaziantep'te yapýlacak olan Türkiye finallerinde mücadele etmeye hak kazandý. Erdin bronz maçýna çýktý Bayanlar elendi erkekler final grubuna yükseldi Bu maçýn ardýndan ise Hitit Üniversitesi erkek takýmý Samsun 9 Mayýs Üniversitesi ile karþýlaþtý. Rakibi önünde zorlanmadan - lýk galibiyetle ayrýlan Hitit Üniversitesi bu galibiyetle gruptan birinci olarak final grubuna yükseldi. Hitit Üniversitesi erkek takýmý final grubunda bir üst lige yükselmek için mücadele edecek. Belediyespor Baþkaný Zeki Gül MHP Ýl Baþkaný Bekir Çetin e forma hediye etti PERÞEMBE 26 MART 25 Ümitler Avrupa Serbest Güreþ Þampiyonasý nda 84 Kg da mindere çýkan Fatih Erdin ilk turda Azeri rakibine yenildi iki repesaj maçýný kazanarak bronz madalya maçý için mücadele etti. Halil ÖZTÜRK Polonya'da bu yýl ilk kez düzenlenen Avrupa U 2 Güreþ Þampiyonasý'nda devam eden serbest stilde 84 Kg'da milli mayoyu giyen Çorum Belediyespor güreþçisi Fatih Erdin bronz madalya kazandý. Dün sabah seansýnda ilk turda Azerbaycan'dan Magomedgazzhi Khatiyev ile karþýlaþtý. Zorlu maçý 6-4 kaybeden Fatih Erden Azeri güreþçinin finale yükselmesi üzerine repesaj maçlarý yapmaya hak kazandý. Ýlk repesaj maçýnda Macar Gyurtis ile karþýlaþan Erdin ilk yarýsýný 6-2 önde kattýðý maçý 6- kazandý. Bu maçtan 2 dakika sonra Yunus XEnýdýs ile ikinci maçýna çýkan Fatih Erdin fýrtýna gibi baþladýðý maçýn bir dakikasýnda 8- öne geçti. Maçý erken bitirme hamlesi sonunda rakibine puanlar verdi ve ilk yarýyý -4 önde kapattý. Bu devrenin son saniyelerinde rakibinin boynunu sýkmasý nedeniyle bir sakatlýk geçiren Erdin yaklaþýk beþ dakika süren tedavinin ardýndan maça devam etti. Ýkinci devrede oldukça zorlu bir mücadeleye sahne olan maçta Yunan güreþçi 2-2 beraberliði saðladý. Son bölümü nefesleri kesen bu maçý 6- kazanan Fatih Erdin madalya maçýna çýkmaya hak kazandý. Fatih Erdin dün gece seansýnda Rus rakibi ile bronz madalya maçýna çýktý.

ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI

ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI Kýzýlcaþar Geleceðe Hazýrlanýyor Gelin Birlikte Çalýþalým ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI Mart 2014 ALPER YILMAZ Halkla Bütünleþen MUHTARLIK Ankara Gölbaþý Kýzýlcaþar Köyünde 4 Mart 1979

Detaylı

Fiskomar. Baþarý Hikayesi

Fiskomar. Baþarý Hikayesi Fiskomar Baþarý Hikayesi Fiskomar Gýda Temizlik Ve Marketcilik Ticaret Anonim Þirketi Cumhuriyetin ilanýndan sonra büyük önder Atatürk'ün Fýndýk baþta olmak üzere diðer belli baþlý ürünlerimizi ilgilendiren

Detaylı

GRUP TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ GÖRÜÞMELERÝNDE UYUÞMAZLIK

GRUP TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ GÖRÜÞMELERÝNDE UYUÞMAZLIK TOPLAM KALÝTE YÖNETÝMÝ VE ISO 9001:2000 KALÝTE YÖNETÝM SÝSTEMÝ UYGULAMASI KONULU TOPLANTI YAPILDI GRUP TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ GÖRÜÞMELERÝNDE UYUÞMAZLIK YÝBÝTAÞ - LAFARGE GRUBUNDA KONYA ÇÝMENTO SANAYÝÝ A.Þ.

Detaylı

DOÐALGAZ ÝÇ TESÝSAT MÜHENDÝS YETKÝLENDÝRME KURSU DÜZENLENDÝ

DOÐALGAZ ÝÇ TESÝSAT MÜHENDÝS YETKÝLENDÝRME KURSU DÜZENLENDÝ ÝKK TOPLANTISI ÞUBEMÝZDE GERÇEKLEÞTÝRÝLDÝ 4 Kasým 2010 tarihinde ÝKK toplantýsý Þubemizde gerçekleþtirildi. ÞUBEMÝZ SOSYAL ETKÝNLÝKLER KOMÝSYONU TOPLANDI Þubemiz sosyal etkinlikler komisyonu 05 Kasým 2010

Detaylı

SENDÝKAMIZDAN HABERLER

SENDÝKAMIZDAN HABERLER SENDÝKAMIZDAN HABERLER Sendikamýza Üye Ýþyerlerinde Çalýþanlardan Yýlýn Verimli Ýþçisi Ve Ýþvereni Seçilenlere Törenle Plaketleri Verildi 1988 yýlýndan bu yana Milli Prodüktivite Merkezi (MPM) nce gerçekleþtirilen

Detaylı

ÝÞÇÝ SAÐLIÐI VE ÝÞ GÜVENLÝÐÝ PROJESÝ

ÝÞÇÝ SAÐLIÐI VE ÝÞ GÜVENLÝÐÝ PROJESÝ ÝÞÇÝ SAÐLIÐI VE ÝÞ GÜVENLÝÐÝ PROJESÝ EÐÝTÝM SEMÝNERÝ RESÝMLERÝ Çimento Ýþveren Dergisi Özel Eki Mart 2003, Cilt 17, Sayý 2 çimento iþveren dergisinin ekidir Ýþçi Saðlýðý ve Ýþ Güvenliði Projesi Sendikamýz

Detaylı

Mart 2010 Proje Hakkýnda NBÞ sektörünün ana girdisi olan mýsýrýn hasadý, hammadde kalitesi açýsýndan yetiþtirilmesi kadar önemli bir süreçtir. Hasat sýrasýnda gerçekleþtirilen yanlýþ uygulamalar sonucunda

Detaylı

15 Tandem Takým Tezgahlarý ndan Ýhtiyaca Göre Uyarlanabilen Kitagawa Divizörler Kitagawa firmasýnýn, müþterilerini memnun etmek adýna, standartý deðiþtirmesi yeni bir þey deðil. Bu seferki uygulamada,

Detaylı

ünite1 Sosyal Bilgiler Verilenlerden kaçý sosyal bilimler arasýnda yer alýr? A. 6 B. 5 C. 4 D. 3

ünite1 Sosyal Bilgiler Verilenlerden kaçý sosyal bilimler arasýnda yer alýr? A. 6 B. 5 C. 4 D. 3 ünite1 Sosyal Bilgiler Sosyal Bilgiler Öðreniyorum TEST 1 3. coðrafya tarih biyoloji fizik arkeoloji filoloji 1. Ali Bey yaþadýðý yerin sosyal yetersizlikleri nedeniyle, geliþmiþ bir kent olan Ýzmir e

Detaylı

Güvenliðe Açýlan Sosyal Pencere Projesi ODAK TOPLANTISI SONUÇ RAPORU

Güvenliðe Açýlan Sosyal Pencere Projesi ODAK TOPLANTISI SONUÇ RAPORU Güvenliðe Açýlan Sosyal Pencere Projesi ODAK TOPLANTISI SONUÇ RAPORU 13 OCAK 2011 Bu program, Avrupa Birliði ve Türkiye Cumhuriyeti tarafýndan finanse edilmektedir. YENÝLÝKÇÝ YÖNTEMLERLE KAYITLI ÝSTÝHDAMIN

Detaylı

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler *1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler *1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve MD Mülteci Danýþma M TOHAV e-bülten n S AYI: 2 TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Ýletiþim Bilgileri Adres: Yýldýrým Mah. Ziyademirdelen Sok. N0: D: 1 Suruç/ÞANLIURFA Tel: 0 (414) 611 98 02 TOHAV Suruç

Detaylı

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz... nisan 2005/sayý 83

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz... nisan 2005/sayý 83 ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz... 2 Mart 2005 Hürriyet Gazetesi Oto Yaþam Eki'nin Editörü Ufuk SANDIK, "Dikiz Aynasý" köþesinde Oda Baþkaný Emin KORAMAZ'ýn LPG'li araçlardaki denetimsizliðe

Detaylı

KOBÝ'lere AB kapýsý. Export2Europe KOBÝ'lere yönelik eðitim, danýþmanlýk ve uluslararasý iþ geliþtirme projesi

KOBÝ'lere AB kapýsý. Export2Europe KOBÝ'lere yönelik eðitim, danýþmanlýk ve uluslararasý iþ geliþtirme projesi 12 1 KOBÝ'lere AB kapýsý Export2Europe KOBÝ'lere yönelik eðitim, danýþmanlýk ve uluslararasý iþ geliþtirme projesi 2 3 Projenin amacý nedir Yurt dýþýna açýlmak isteyen yerli KOBÝ'lerin, Lüksemburg firmalarý

Detaylı

BÝMY 16 - TBD Kamu-BÝB XI Bütünleþik Etkinliði

BÝMY 16 - TBD Kamu-BÝB XI Bütünleþik Etkinliði BÝMY 16 - TBD Kamu-BÝB XI Bütünleþik Etkinliði Türkiye Biliþim Derneði, biliþim sektöründe çalýþan üst ve orta düzey yöneticilerin mesleki geliþimi ve dayanýþmalarýný geliþtirmek amacýyla her yýl düzenlediði

Detaylı

Barodan Haberler. Edinilmiþ Mallara Katýlma Semineri (Akþehir) Anayasa Mahkemesine Bireysel Baþvuru Semineri. Türk Borçlar Kanunu Semineri

Barodan Haberler. Edinilmiþ Mallara Katýlma Semineri (Akþehir) Anayasa Mahkemesine Bireysel Baþvuru Semineri. Türk Borçlar Kanunu Semineri Barodan Haberler Edinilmiþ Mallara Katýlma Semineri (Akþehir) Baromuzca Akþehir Ýlçesinde Türk Medeni Kanunu'nda Edinilmiþ Mallar ve Tasfiyesi ile Aile Konutu konulu konferans gerçekleþtirildi. Meslektaþlarýmýzýn

Detaylı

BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ

BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ IPA Cross-Border Programme CCI No: 2007CB16IPO008 BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ SINIR ÖTESÝ BÖLGEDE KÜÇÜK VE ORTA ÖLÇEKLÝ ÝÞLETMELERÝN ORTAK EKO-GÜÇLERÝ PROJESÝ Ref. ¹ 2007CB16IPO008-2011-2-063, Geçerli sözleþme

Detaylı

07 TEMMUZ 2010 ÇARŞAMBA 2010 İLK ÇEYREK BÜYÜME ORANI SAYI 10

07 TEMMUZ 2010 ÇARŞAMBA 2010 İLK ÇEYREK BÜYÜME ORANI SAYI 10 07 TEMMUZ 2010 ÇARŞAMBA 2010 İLK ÇEYREK BÜYÜME ORANI SAYI 10 'HEDEFÝMÝZ EN BÜYÜK 10 EKONOMÝ ARASINA GÝRMEK' Baþbakanýmýz, Ulusa Sesleniþ konuþmasýnda Türkiye'nin potansiyelinin de hedeflerinin de büyük

Detaylı

Organizatör Firma Cebeci Cad. No:54 Akatlar 34335 Ýstanbul Tel:0212 351 68 48 (pbx) Faks:0212 351 59 33 E-Posta: tculha@grem.com.tr BAHÇEÞEHÝR ÜNÝVERSÝTESÝ BEÞÝKTAÞ KAMPÜSÜ 11-12 Haziran 2008 SUNUM DOSYASI

Detaylı

Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir

Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir 2008-96 Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir Ýstanbul, 19 Kasým 2008 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2008/96 Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir 4857 sayýlý

Detaylı

Mart 2010 Otel Piyasasý Antalya Ýstanbul Gayrimenkul Deðerleme ve Danýþmanlýk A.Þ. Büyükdere Cad. Kervan Geçmez Sok. No:5 K:2 Mecidiyeköy Ýstanbul - Türkiye Tel: +90.212.273.15.16 Faks: +90.212.355.07.28

Detaylı

Matematik ve Türkçe Örnek Soru Çözümleri Matematik Testi Örnek Soru Çözümleri 1 Aþaðýdaki saatlerden hangisinin akrep ve yelkovaný bir dar açý oluþturur? ) ) ) ) 11 12 1 11 12 1 11 12 1 10 2 10 2 10 2

Detaylı

Programýmýz, Deneyimimiz, Çaðdaþ Demokrat Ekibimiz ve Çaða Uygun Vizyonumuz ile Yeniden

Programýmýz, Deneyimimiz, Çaðdaþ Demokrat Ekibimiz ve Çaða Uygun Vizyonumuz ile Yeniden çaðdaþ demokrat muhasebeciler grubu Programýmýz, Deneyimimiz, Çaðdaþ Demokrat Ekibimiz ve Çaða Uygun Vizyonumuz ile Yeniden YÖNETÝM KURULU BAÞKAN ADAYI ALÝ METÝN POLAT 1958 yýlýnda Çemiþgezek'te doðdu.

Detaylı

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler 1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler 1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve MD Mülteci Danýþma M TOHAV e-bülten n S AYI: 3 TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Ýletiþim Bilgileri Adres: Yýldýrým Mah. Ziyademirdelen Sok. N0: D: 1 Suruç/ÞANLIURFA Tel: 0 (414) 611 98 02 TOHAV Suruç

Detaylı

Sanayici ve Ýþadamlarý Derneði www.tutevsiad.org BÝRLÝKTEN KUVVET DOÐDU TÜRK-ÇÝN EKONOMÝK VE TÝCARÝ ÝÞBÝRLÝÐÝ FORUMU NDA BÝZDE TÜTEVSÝAD OLARAK YERÝMÝZÝ ALDIK T.C. Baþbakaný Recep Tayyip Erdoðan'ýn 8-11

Detaylı

SENDÝKAMIZDAN HABERLER

SENDÝKAMIZDAN HABERLER TÜHÝS Ýþ Hukuku ve Ýktisat Dergisi Cilt : 23, Sayý : 2-3 Kasým 2010 - Þubat 2011 SENDÝKAMIZDAN HABERLER ÝL ÖZEL ÝDARELERÝNDE TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ UYGULAMALARI SEMÝNERÝ YAPILDI Üyemiz Ýl Özel Ýdareleri Genel

Detaylı

Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý

Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý Spor Bilimleri Derneði, üyeler arasýndaki haberleþme aðýný daha etkin hale getirmek için, akademik çalýþmalar yürüten bilim insaný, antrenör, öðretmen, öðrenci ve ilgili

Detaylı

21-23 Kasým 2011 Çeþme Ýzmir www.tgdfgidakongresi.com organizasyon Ceyhun Atýf Kansu Caddesi, 1386. Sokak, No: 8, Kat: 2, 06520 Balgat / Ankara T:+90 312 284 77 78 F:+90 312 284 77 79 Davetlisiniz Ülkemiz

Detaylı

rm o f t a l ip j o l o n ek gýda T a d ý G m için ya þ a i ye Türk u ulusal GIDA TEKNOLOJÝ PLATFORMU y a þ a m i ç i n g ý d a Kaynak: 2010 Envanteri (TGDF) Gýda Sektörü 73.722.988 nüfus Hane halký gýda

Detaylı

01 EKİM 2009 ÇARŞAMBA FAİZ SAYI 1

01 EKİM 2009 ÇARŞAMBA FAİZ SAYI 1 01 EKİM 2009 ÇARŞAMBA FAİZ SAYI 1 Düþen Faizler ÝMKB yi Yýlýn Zirvesine Çýkardý Merkez Bankasý ndan gelen faiz indirimine devam sinyali bono faizini %7.25 e ile yeni dip noktasýna çekti. Buna baðlý olarak

Detaylı

Ne-Ka. Grouptechnic ... /... / 2008. Sayýn Makina Üreticisi,

Ne-Ka. Grouptechnic ... /... / 2008. Sayýn Makina Üreticisi, ... /... / 2008 Sayýn Makina Üreticisi, Firmamýz Bursa'da 1986 yýlýnda kurulmuþtur. 2003 yýlýndan beri PVC makineleri sektörüne yönelik çözümler üretmektedir. Geniþ bir ürün yelpazesine sahip olan firmamýz,

Detaylı

OKUL ÖNCESÝ EÐÝTÝM KURUMLARI YÖNETMELÝÐÝNDE DEÐÝÞÝKLÝK YAPILMASINA D YÖNETMELÝK Çarþamba, 10 Eylül 2008

OKUL ÖNCESÝ EÐÝTÝM KURUMLARI YÖNETMELÝÐÝNDE DEÐÝÞÝKLÝK YAPILMASINA D YÖNETMELÝK Çarþamba, 10 Eylül 2008 OKUL ÖNCESÝ EÐÝTÝM KURUMLARI YÖNETMELÝÐÝNDE DEÐÝÞÝKLÝK YAPILMASINA D YÖNETMELÝK Çarþamba, 10 Eylül 2008 6 Eylül 2008 CUMARTESÝ Resmî Gazete Sayý : 26989 YÖNETMELÝK Millî Eðitim Bakanlýðýndan: OKUL ÖNCESÝ

Detaylı

Yükseköðretimin Finansmaný ve Finansman Yöntemlerinin Algýlanan Adalet Düzeyi: Sakarya Üniversitesi Paydaþ Görüþleri..64 Doç.Dr.

Yükseköðretimin Finansmaný ve Finansman Yöntemlerinin Algýlanan Adalet Düzeyi: Sakarya Üniversitesi Paydaþ Görüþleri..64 Doç.Dr. MALÝYE DERGÝSÝ Temmuz - Aralýk 2011 Sayý 161 Sahibi Maliye Bakanlýðý Strateji Geliþtirme Baþkanlýðý Adýna Sorumlu Yazý Ýþleri Müdürü Yayýn Kurulu Baþkan Füsun SAVAÞER Üye Ali Mercan AYDIN Üye Nural KARACA

Detaylı

ünite 3. Ýlkokullarla ilgili aþaðýdakilerden hangisi yapýlýr? Vatan ve ulus sevgisinin yerdir. 1. Okulun açýlýþ töreninde aþaðýdakilerden

ünite 3. Ýlkokullarla ilgili aþaðýdakilerden hangisi yapýlýr? Vatan ve ulus sevgisinin yerdir. 1. Okulun açýlýþ töreninde aþaðýdakilerden ünite 1 OKUL HEYECANIM TEST 1 3. Ýlkokullarla ilgili aþaðýdakilerden hangisi yanlýþtýr? Hayat Bilgisi Vatan ve ulus sevgisinin öðrenildiði yerdir. 1. Okulun açýlýþ töreninde aþaðýdakilerden hangisi yapýlýr?

Detaylı

ÖNSÖZ. Güzel bahar günlerini ve sýcacýk anlarý birlikte paylaþmak dileðiyle

ÖNSÖZ. Güzel bahar günlerini ve sýcacýk anlarý birlikte paylaþmak dileðiyle ÖNSÖZ Biliþim Sektörünün deðerli çalýþanlarý, sektörümüze katký saðlayan biliþim dostlarý, Bilindiði üzere Türkiye Biliþim Derneði, Biliþim Sektörünün geliþmesi amacýyla tam 38 yýldýr çalýþmalarýna aralýksýz

Detaylı

2003 ten 2009 a saðlýkta dönüþüm þiddet le sürüyor

2003 ten 2009 a saðlýkta dönüþüm þiddet le sürüyor TD 161.qxp 28.02.2009 22:11 Page 1 C M Y K 1 Mart 2009 Sayý:161 Sayfa 6 da 2003 ten 2009 a saðlýkta dönüþüm þiddet le sürüyor Saðlýkta Dönüþüm Programý nýn uygulanmaya baþladýðý 2003 yýlýndan bu yana çok

Detaylı

4691 sayýlý Teknoloji Geliþtirme Bölgeleri Kanunu kapsamýnda kurulan ULUTEK TEKNOLOJÝ GELÝÞTÝRME BÖLGESÝ, Uludað Üniversitesi Görükle Kampüsü içerisinde 471.000 m2 alanda hizmet vermektedir. 2006 yýlýnda

Detaylı

7. ÝTHÝB KUMAÞ TASARIM YARIÞMASI 2012

7. ÝTHÝB KUMAÞ TASARIM YARIÞMASI 2012 7. ÝTHÝB KUMAÞ TASARIM YARIÞMASI 2012 KÝMLER KATILABÝLÝR? Yarýþma, Türkiye Cumhuriyeti sýnýrlarý dahilinde veya yurtdýþýnda okuyan T.C. vatandaþlarý veya K.K.T.C vatandaþý, 35 yaþýný aþmamýþ, en az lise

Detaylı

Gökyüzündeki milyonlarca yýldýzdan biriymiþ Çiçekyýldýz. Gerçekten de yeni açmýþ bir çiçek gibi sarý, kýrmýzý, yeþil renkte ýþýklar saçýyormuþ

Gökyüzündeki milyonlarca yýldýzdan biriymiþ Çiçekyýldýz. Gerçekten de yeni açmýþ bir çiçek gibi sarý, kýrmýzý, yeþil renkte ýþýklar saçýyormuþ Gökyüzündeki milyonlarca yýldýzdan biriymiþ Çiçekyýldýz. Gerçekten de yeni açmýþ bir çiçek gibi sarý, kýrmýzý, yeþil renkte ýþýklar saçýyormuþ çevresine. Bu adý ona bir kuyrukluyýldýz vermiþ. Nasýl mý

Detaylı

KÝPAÞ 2016 KATALOG HAVALANDIRMA.

KÝPAÞ 2016 KATALOG HAVALANDIRMA. KÝPAÞ HAVALANDIRMA 2016 KATALOG www.kipashavalandirma.com Hamidiye Mah.Said Nursi Cad. Gündem Sok. No:11 ÇEKMEKÖY-ISTANBUL T : +90 216 641 01 79 M : info@kipashavalandirma.com.tr W : www.kipashavalandirma.com.tr

Detaylı

.:: TÇÝD - Tüm Çeviri Ýþletmeleri Derneði ::.

.:: TÇÝD - Tüm Çeviri Ýþletmeleri Derneði ::. Membership TÜM ÇEVÝRÝ ÝÞLETMELERÝ DERNEÐÝ YÖNETÝM KURULU BAÞKANLIÐINA ANTALYA Derneðinizin Tüzüðünü okudum; Derneðin kuruluþ felsefesi ve amacýna sadýk kalacaðýmý, Tüzükte belirtilen ilke ve kurallara

Detaylı

Genel Bakýþ 7 Proje nin ABC si 9 Proje Önerisi Nasýl Hazýrlanýr?

Genel Bakýþ 7 Proje nin ABC si 9 Proje Önerisi Nasýl Hazýrlanýr? REC Hakkýnda ÝÇÝNDEKÝLER Konular 5 Genel Bakýþ 7 Proje nin ABC si 9 Proje Önerisi Nasýl Hazýrlanýr? Eðitimde Kullanýlacak Araçlar 21 Araç 1: Kaynaþma Tanýþma Etkinliði 23 Araç 2: Uzun Sözcükler 25 Araç

Detaylı

AMASYA ÝL MÝLLÝ EÐÝTÝM MÜDÜRLÜÐÜ AR-GE BÜLTENÝ. TEMMUZ 2015 - SAYI: 3 - arge05@meb.gov.tr

AMASYA ÝL MÝLLÝ EÐÝTÝM MÜDÜRLÜÐÜ AR-GE BÜLTENÝ. TEMMUZ 2015 - SAYI: 3 - arge05@meb.gov.tr AMASYA ÝL MÝLLÝ EÐÝTÝM MÜDÜRLÜÐÜ AR-GE BÜLTENÝ TEMMUZ 2015 - SAYI: 3 - arge05@meb.gov.tr TÜBÝTAK BÝLÝM FUARLARI AÇILIÞI YAPILDI Milli Eðitim Bakanlýðý ile TÜBÝTAK arasýnda imzalanan "Eðitimde Ýþbirliði

Detaylı

TABLO-2'nin devamý. Sanayi ve Ticaret Bakanlýðý

TABLO-2'nin devamý. Sanayi ve Ticaret Bakanlýðý Sanayi ve Ticaret Bakanlýðý Atama Yapýlacak Kadro Unvaný: Stajyer Kontrolör (Ýdari) Atama Yapýlmasý Planlanan Kadro Sayýsý: Ýdari+Mühendis Kadrolarý Toplamý : 5 Test Aðýrlýklarý: GY:0,1, GK:0,1, HU:0,2,

Detaylı

2015-2016 KISA PROGRAM NÝLÜFER ROTARY KULÜBÜ UR. 2440. BÖLGE BES ve EÐÝTÝM ASAMBLESÝ 26-29 MART 2015 Sevgili Dostlarýmýz; U.R. 2440. Bölge 2015-2016 Dönemi BES ve Eðitim Asamblesine hoþ geldiniz. Önemli

Detaylı

ÝNSAN KAYNAKLARI VE EÐÝTÝM DAÝRE BAÞKANLIÐI

ÝNSAN KAYNAKLARI VE EÐÝTÝM DAÝRE BAÞKANLIÐI ÝNSAN KAYNAKLARI VE EÐÝTÝM DAÝRE BAÞKANLIÐI MEMUR PERSONEL ÞUBE MÜDÜRLÜÐÜ GÖREV TANIMI Memur Personel Þube Müdürlüðü, belediyemiz bünyesinde görev yapan memur personelin özlük iþlemlerinin saðlýklý bir

Detaylı

ÇEVRE VE TOPLUM. Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum

ÇEVRE VE TOPLUM. Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum ÇEVRE VE TOPLUM 11. Bölüm DOÐAL AFETLER VE TOPLUM Konular DOÐAL AFETLER Dünya mýzda Neler Oluyor? Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum Volkanlar

Detaylı

Konular 5. Eðitimde Kullanýlacak Araçlar 23. Örnek Çalýþtay Gündemi 29. Genel Bakýþ 7 Proje Yöneticilerinin Eðitimi 10

Konular 5. Eðitimde Kullanýlacak Araçlar 23. Örnek Çalýþtay Gündemi 29. Genel Bakýþ 7 Proje Yöneticilerinin Eðitimi 10 Proje Yönetimi ÝÇÝNDEKÝLER Konular 5 Genel Bakýþ 7 Proje Yöneticilerinin Eðitimi 10 Eðitimde Kullanýlacak Araçlar 23 Araç 1: Araþtýrma sorularý Araç 2: Belirsiz talimatlar Araç 3: Robotlar 28 Örnek

Detaylı

çelik kapý ihracatý DÝVA-SEN teþkilatlandý Þizofren dehþeti! Ýmam Hatip ler büyüyor Akþemsettin çevresi cazibe merkezi oluyor

çelik kapý ihracatý DÝVA-SEN teþkilatlandý Þizofren dehþeti! Ýmam Hatip ler büyüyor Akþemsettin çevresi cazibe merkezi oluyor Akþemsettin çevresi cazibe merkezi oluyor Çorum Belediyesi tarafýndan inþaatý tamamlanarak ibadete açýlan Akþemseddin Camii'nin etrafý da yeþillendiriliyor. Belediye, caminin doðusunda yer alan 6 dönümlük

Detaylı

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Açýldý TOHAV'ýn mülteci ve sýðýnmacýlara yönelik devam ettirdiði çalýþmalar kapsamýnda açtýðý SURUÇ MÜLTECÝ DANIÞM

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Açýldý TOHAV'ýn mülteci ve sýðýnmacýlara yönelik devam ettirdiði çalýþmalar kapsamýnda açtýðý SURUÇ MÜLTECÝ DANIÞM MD Mülteci Danýþma M TOHAV e-bülten n S AYI: 1 TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Ýletiþim Bilgileri Adres: Yýldýrým Mah. Ziyademirdelen Sok. N0: D: 1 Suruç/ÞANLIURFA Tel: 0 (414) 611 98 02 TOHAV Suruç

Detaylı

Çorum'un "Turizm Master Planý" hazýrlanýyor

Çorum'un Turizm Master Planý hazýrlanýyor Yürüyerek kulaklýkla müzik dinlemeyin 2 DE 26 MART 2015 PERÞEMBE www.yildizhaber.com 40 KURUÞ Oto Tamirciler Odasý Fuara hazýrlanýyor Necmettin Uzun Çorum Oto Tamirciler Esnaf Odasý Baþkanlýðý tarafýndan

Detaylı

25 Mart 2007 Kol Toplantýsý

25 Mart 2007 Kol Toplantýsý 25 Mart 2007 Kol Toplantýsý 25 Mart 2007 tarihinde Türk Tabipleri Birliði GMK Bulvarý Þehit Daniþ Tunalýgil sok. No: 2 / 17-23 Maltepe-Ankara adresinde Kol Toplantýmýzý gerçekleþtiriyoruz. Türkiye saðlýk

Detaylı

ݺletmelerin Rekabet Gücünün Artýrýlmasý. Dýºa Açýlmalarýna Mali Destek Programý

ݺletmelerin Rekabet Gücünün Artýrýlmasý. Dýºa Açýlmalarýna Mali Destek Programý ݺletmelerin Rekabet Gücünün Artýrýlmasý ve Dýºa Açýlmalarýna Mali Destek Programý 2010 içindekiler Orta Karadeniz Kalkýnma Ajansý Kalkýnma Ajanslarýnýn Kuruluþ Amaçlarý Vizyonumuz Misyonumuz Orta Karadeniz

Detaylı

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz aralýk 2005/sayý 91 Kasým

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz aralýk 2005/sayý 91 Kasým ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz Kasým 2005 III. Demir Çelik Kongresi, II. Ýþ Makinalarý Sempozyumu Makine Magazin Dergisinin 112. sayýsýnda Demir çelik sektörünün Zonguldak buluþmasý

Detaylı

MALÝYE DERGÝSÝ ULAKBÝM ISSN 1300-3623

MALÝYE DERGÝSÝ ULAKBÝM ISSN 1300-3623 MALÝYE DERGÝSÝ ISSN 1300-3623 Temmuz - Aralýk 2007, Sayý 153 YAZI DANIÞMA KURULU Prof. Dr. Güneri AKALIN Prof. Dr. Abdurrahman AKDOÐAN Prof. Dr. Figen ALTUÐ Prof. Dr. Engin ATAÇ Prof. Dr. Ömer Faruk BATIREL

Detaylı

MALÝYE DERGÝSÝ ÝÇÝNDEKÝLER MALÝYE DERGÝSÝ. Ocak - Haziran 2008 Sayý 154

MALÝYE DERGÝSÝ ÝÇÝNDEKÝLER MALÝYE DERGÝSÝ. Ocak - Haziran 2008 Sayý 154 MALÝYE DERGÝSÝ Ocak - Haziran 2008 Sayý 154 Sahibi Maliye Bakanlýðý Strateji Geliþtirme Baþkanlýðý Adýna Doç.Dr. Ahmet KESÝK Sorumlu Yazý Ýþleri Müdürü Doç.Dr. Ahmet KESÝK MALÝYE DERGÝSÝ ÝÇÝNDEKÝLER Yayýn

Detaylı

DENÝZ LÝSESÝ KOMUTANLIÐI Denizcilik tarihin en eski ve en köklü mesleðidir. Bu köklü ve þerefli mesleðin insanlarýnýn eðitimi için ilk adým atacaklarý Deniz Lisesi, bu güne kadar Türk ve dünya denizcilik

Detaylı

Gelir Vergisi Kesintisi

Gelir Vergisi Kesintisi 2009-16 Gelir Vergisi Kesintisi Ýstanbul, 12 Mart 2009 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2009/16 Gelir Vergisi Kesintisi 1. Gelir Vergisi Kanunu Uyarýnca Kesinti Yapmak Zorunda Olanlar: Gelir Vergisi

Detaylı

15 NİSAN 2010 PERŞEMBE ESNAF PAKETİ SAYI 8

15 NİSAN 2010 PERŞEMBE ESNAF PAKETİ SAYI 8 15 NİSAN 2010 PERŞEMBE ESNAF PAKETİ SAYI 8 Türkiye Esnaf ve Sanatkarlarý Konfederasyonu (TESK) Baþkaný Bendevi Palandöken: Bu plan 1 yýl içinde sýkýntýlarýmýza çare olur TESK Baþkaný Bendevi Palandöken,

Detaylı

1. ÝTHÝB TEKNÝK TEKSTÝL PROJE YARIÞMASI

1. ÝTHÝB TEKNÝK TEKSTÝL PROJE YARIÞMASI Yarýþmanýn Amacý 1. ÝTHÝB 1.ÝTHÝB Teknik Tekstiller Proje Yarýþmasý, Ýstanbul Tekstil ve Hammaddeleri Ýhracatçýlarý Birliði'nin Türkiye Ýhracatçýlar Meclisi'nin katkýlarýyla Türkiye'de teknik tekstil sektörünün

Detaylı

T.C. MÝLLÎ EÐÝTÝM BAKANLIÐI EÐÝTÝMÝ ARAÞTIRMA VE GELÝÞTÝRME DAÝRESÝ BAÞKANLIÐI HANGÝ OKULDA OKUMAK ÝSTEDÝÐÝNE KARAR VERDÝN MÝ? Genel Liseler Fen Liseleri Sosyal Bilimler Anadolu Spor Güzel Sanatlar Askeri

Detaylı

TÜRKÝYE MÝLLÝ PEDÝATRÝ DERNEÐÝ 2. KIÞ ZÝRVESÝ. 6-8 Mart 2008 DEDEMAN OTEL PALANDÖKEN - ERZURUM

TÜRKÝYE MÝLLÝ PEDÝATRÝ DERNEÐÝ 2. KIÞ ZÝRVESÝ. 6-8 Mart 2008 DEDEMAN OTEL PALANDÖKEN - ERZURUM TÜRKÝYE MÝLLÝ PEDÝATRÝ DERNEÐÝ 2. KIÞ ZÝRVESÝ 6-8 Mart 2008 DEDEMAN OTEL PALANDÖKEN - ERZURUM TÜRKÝYE MÝLLÝ PEDÝATRÝ DERNEÐÝ 2. KIÞ ZÝRVESÝ Deðerli Meslektaþlarýmýz, Türkiye Milli Pediatri Derneði 2. Kýþ

Detaylı

Yeni zirvelere doðru, mükemmellikle... ÝNÞAAT, TAAHHÜT VE MÜHENDÝSLÝK GÜÇLÜ BAÞLADI GÜCÜNE GÜÇ KATARAK DEVAM EDÝYOR! Deðerlerimiz Vizyonumuz Mevcut kültür, iþ ahlaký ve deðerlerini muhafaza ederken, tüm

Detaylı

Ordu'da ÇORÝMDER konuþuldu

Ordu'da ÇORÝMDER konuþuldu STK lar vekil tercihlerini yaptý AK Parti, Milletvekili Aday Adaylarý'ný STK'lara sordu. Parti merkezinde oluþturulan sandýklarda oy kullanan olan STK yönetimleri, aday adaylarý arasýndan 4 isim tercih

Detaylı

Faaliyet Raporu. Banvit Bandýrma Vitaminli Yem San. A.Þ. 01 Ocak - 30 Eylül 2010 Dönemi

Faaliyet Raporu. Banvit Bandýrma Vitaminli Yem San. A.Þ. 01 Ocak - 30 Eylül 2010 Dönemi 10 Faaliyet Raporu Banvit Bandýrma Vitaminli Yem San. A.Þ. 01 Ocak - 30 Eylül 2010 Dönemi Ýçindekiler Yönetim ve Denetim Kurulu Temettü Politikasý Risk Yönetim Politikalarý Genel Kurul Tarihine Kadar Meydana

Detaylı

Dövize Endeksli Kredilerde KKDF

Dövize Endeksli Kredilerde KKDF 2009-10 Dövize Endeksli Kredilerde KKDF Ýstanbul, 12 Mart 2009 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2009/10 Dövize Endeksli Kredilerde KKDF 1. Genel Açýklamalar: 88/12944 sayýlý Kararnameye iliþkin olarak

Detaylı

SIGARA VE SAÐLIK ULUSAL KONGRESÝ

SIGARA VE SAÐLIK ULUSAL KONGRESÝ KOCAELI BÜYÜKÞEHÝR BELEDÝYESÝ ULUSLARARASI KATILIMLI SIGARA VE SAÐLIK ULUSAL KONGRESÝ 8-11 MAYIS 2011 SABANCI KÜLTÜR MERKEZÝ - KOCAELÝ SÝGARA ve SAÐLIK ULUSAL KOMÝTESÝ ÖNSÖZ Deðerli Tütün Kontrol Gönüllüleri,

Detaylı

MedYa KÝt / 26 Ýnsan Kaynaklarý ve Yönetimi konusunda Türkiye nin ilk dergisi HR DergÝ Human Resources Ýnsan Kaynaklarý ve Yönetim Dergisi olarak amacýmýz, kurulduðumuz günden bu yana deðiþmedi: Türkiye'de

Detaylı

3T, metal iþleme sektöründe marka fuarlar arasýnda 3T Uluslararasý Metal Ýþleme, Kalýp, Otomasyon Teknolojileri ve Yan Sanayi Ürünleri Fuarý 15-18 Mayýs 2008 tarihleri arasýnda Ýzmir Kültürpark Uluslararasý

Detaylı

Toplantý - Seminer ORDU SERBEST MUHASEBECÝ MALÝ MÜÞAVÝRLER ODASI. 01.01.2013 ve 31.12.2013 Döneminde Odamýzýn Katýldýðý Etkinlikler 18.02.

Toplantý - Seminer ORDU SERBEST MUHASEBECÝ MALÝ MÜÞAVÝRLER ODASI. 01.01.2013 ve 31.12.2013 Döneminde Odamýzýn Katýldýðý Etkinlikler 18.02. 01.01.2013 ve 31.12.2013 Döneminde Odamýzýn Katýldýðý Etkinlikler 16.01.2013 OBKT Salonu ORDU SMMM ODASI VE ORDU ROTARY KULÜP ÝÞBÝRLÝÐÝ ÝLE VERGÝ MEVZUATI VE DÖNEM SONU ÝÞLEMLERÝ PANELÝ GERÇEKLEÞTÝRÝLDÝ

Detaylı

FSAYT ÇORUM GAZETESÝ NÝN KATKISIZ ORGANÝK SPOR-MAGAZÝN-MÝZAH EKÝDÝR. FÝYATI: Okuyana Beleþ

FSAYT ÇORUM GAZETESÝ NÝN KATKISIZ ORGANÝK SPOR-MAGAZÝN-MÝZAH EKÝDÝR. FÝYATI: Okuyana Beleþ FSAYT ÇORUM GAZETESÝ NÝN KATKISIZ ORGANÝK SPOR-MAGAZÝN-MÝZAH EKÝDÝR FÝYATI: Okuyana Beleþ OFSAYT 2 Þinasi ile HAYATIN ÖTE YANI HAFTANIN SORUSU Devane den MURTAZA Yav Þinasi Aðabey, bu CHP de Saim Topgül

Detaylı

ÝNTES ÝN AYLIK GELENEKSEL TOPLANTISI 01 HAZÝRAN 2001 TARÝHÝNDE ÝSTANBUL DA YAPILDI

ÝNTES ÝN AYLIK GELENEKSEL TOPLANTISI 01 HAZÝRAN 2001 TARÝHÝNDE ÝSTANBUL DA YAPILDI ÝNTES ÝN AYLIK GELENEKSEL TOPLANTISI 01 HAZÝRAN 2001 TARÝHÝNDE ÝSTANBUL DA YAPILDI Türkiye Ýnþaat ve Tesisat Müteahhitleri Ýþveren Sendikasý (ÝNTES) 01 Haziran 2001 tarihinde Ýstanbul'da Hilton Otelinde

Detaylı

ASÜD 06 Mart 2009'da 13 süt ve süt ürünleri üreticisi tarafýndan kuruldu. 110'a ulaþan üye sayýsý ile süt sektörünün en büyük ve en yetkili kuruluþudu

ASÜD 06 Mart 2009'da 13 süt ve süt ürünleri üreticisi tarafýndan kuruldu. 110'a ulaþan üye sayýsý ile süt sektörünün en büyük ve en yetkili kuruluþudu SÜT SANAYÝÝNDE YENÝ YAKLAÞIMLAR TOPLANTISI - YENÝ SÜT MEVZUATI ve UYGULAMALARI TÜRKÝYE DE SÜT SEKTÖRÜ Dr. Ýsmail MERT ASÜD Genel Sekreteri 20.09.2012 GÖNEN- BALIKESÝR ASÜD 06 Mart 2009'da 13 süt ve süt

Detaylı

ADIYAMAN ÜNÝVERSÝTESÝ KURUMSAL KÝMLÝK KILAVUZU ADIYAMAN ÜNÝVERSÝTESÝ 2006

ADIYAMAN ÜNÝVERSÝTESÝ KURUMSAL KÝMLÝK KILAVUZU ADIYAMAN ÜNÝVERSÝTESÝ 2006 KURUMSAL KÝMLÝK KILAVUZU GÝRÝÞ KURUMSAL KÝMLÝK HAKKINDA Adýyaman Üniversitesinin misyon ve vizyonuna uygun kurumsal kimlik çalýþmasý bu dökümanda detaylandýrýlarak sunulmuþtur. Kurumsal kimlik oluþturulurken,

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2017

Kanguru Matematik Türkiye 2017 3 puanlýk sorular 1. Aþaðýdaki seçeneklerden hangisinde bulunan parçayý, yukarýdaki iki parçanýn arasýna koyarsak, eþitlik saðlanýr? A) B) C) D) E) 2. Can pencereden dýþarý baktýðýnda, aþaðýdaki gibi parktaki

Detaylı

014-015 Eðitim Öðretim Yýlý ÝSTANBUL ÝLÝ ORTAOKULLAR ARASI "7. AKIL OYUNLARI ÞAMPÝYONASI" Ýstanbul Ýli Ortaokullar Arasý 7. Akýl Oyunlarý Þampiyonasý, 18 Nisan 015 tarihinde Özel Sancaktepe Bilfen Ortaokulu

Detaylı

DÜZENLEME KURULU YÜRÜTME KURULU. Sezai ONARAL Sami KAZICI Ünal AYDIN Tayfun BEÞE Nevzat BARAK Yaþar BASKIN Hasan AKTAÞ Abdi ÇALIÞIR

DÜZENLEME KURULU YÜRÜTME KURULU. Sezai ONARAL Sami KAZICI Ünal AYDIN Tayfun BEÞE Nevzat BARAK Yaþar BASKIN Hasan AKTAÞ Abdi ÇALIÞIR BÝRÝNCÝ DUYURU DÜZENLEME KURULU Deðerli Meslektaþlarýmýz, Yeminli Mali Müþavirler Odalarý olarak 8 odanýn ortaklaþa ilk defa düzenlediði "I. Yeminli Mali Müþavirlik Denetim ve Tasdik Sempozyumu" 13-17

Detaylı

Gururla kutluyoruz. Cumhuriyet 92 yaþýnda. Aþure aþý, birlik ve beraberliðin simgesi. Çorum Çölyak Derneði açýldý

Gururla kutluyoruz. Cumhuriyet 92 yaþýnda. Aþure aþý, birlik ve beraberliðin simgesi. Çorum Çölyak Derneði açýldý Cumhuriyet 92 yaþýnda ÇORUM 29 EKÝM 2015 PERÞEMBE Günlük Siyasi Gazete Fiyatý : 40 Kuruþ AK Parti ye STK desteði Belediye Baþkaný Muzaffer Külcü, Milli Ýrade Platformu üyeleriyle bir araya geldi. Platform

Detaylı

Delil Avcýlarý göreve hazýr Emniyet Genel Müdürlüðü, Kriminal Polis Laboratuarý Dairesi Baþkanlýðý tarafýndan Bursa Ýl Emniyet Müdürlüðü Olay Yeri Ýnceleme ve Kimlik Tespit Þube Müdürlüðü bünyesinde "Olay

Detaylı

ÖÐRENCÝNÝN ÖZGEÇMÝÞ FORMU

ÖÐRENCÝNÝN ÖZGEÇMÝÞ FORMU T.C. SAKARYA ÜNÝVERSÝTESÝ... MESLEK YÜKSEKOKULU ÖÐRENCÝNÝN ÖZGEÇMÝÞ FORMU Adý Soyadý : Öðrencinin No : Doðum Yeri ve i : Öðr.Kaldýðý Yerin Ýkametgah Adr. : Öðr. Kaldýðý Yerin Tel. : Öðrenci GSM Telefonu

Detaylı

2014-2015 Eðitim Öðretim Yýlý ÝSTANBUL ÝLÝ ORTAOKULLAR ARASI "4. AKIL OYUNLARI TURNUVASI" Ýstanbul Ýli Ortaokullar Arasý 4. Akýl Oyunlarý Turnuvasý, 21 Þubat 2015 tarihinde Özel Sancaktepe Okyanus Koleji

Detaylı

KOBÝ lerin iþ süreçlerini daha iyi yönetebilmeleri için

KOBÝ lerin iþ süreçlerini daha iyi yönetebilmeleri için NEDEN KOBÝ lerin iþ süreçlerini daha iyi yönetebilmeleri için SAP Business One çözümünü seçmelerinin nedeni 011 SAP AG. Tüm haklarý saklýdýr. SAP Business One müþterileri SAP'ye olan güvenlerini gösteriyor.000+

Detaylı

T.C. MÝLLÎ EÐÝTÝM BAKANLIÐI EÐÝTÝMÝ ARAÞTIRMA VE GELÝÞTÝRME DAÝRESÝ BAÞKANLIÐI KENDÝNÝ TANIYOR MUSUN? ANKARA, 2011 MESLEK SEÇÝMÝNÝN NE KADAR ÖNEMLÝ BÝR KARAR OLDUÐUNUN FARKINDA MISINIZ? Meslek seçerken

Detaylı

ünite1 Sosyal Bilgiler

ünite1 Sosyal Bilgiler ünite1 Sosyal Bilgiler Ýletiþim ve Ýnsan Ýliþkileri TEST 1 3. Ünlü bir sanatçýnýn gazetede yayýnlanan fotoðrafýnda evinin içi görüntülenmiþ haberi olmadan eþinin ve çocuklarýnýn resimleri çekilmiþtir.

Detaylı

Özel çocuklar için bakýmevi istiyorlar

Özel çocuklar için bakýmevi istiyorlar Tarih talanýna dikkat çektiler Ýl Genel Meclisi Turizm Komisyonu Üyeleri, hazýrladýklarý raporla Oðuzlar ilçesi Derinöz Köyü nde defineciler tarafýndan yapýlan tarih talanýna dikkat çektiler. * HABERÝ

Detaylı

Çorum daki mevcut kütüphanelerin, artan talebe cevap vermekte yetersiz kaldýðý vurgulandý.

Çorum daki mevcut kütüphanelerin, artan talebe cevap vermekte yetersiz kaldýðý vurgulandý. AK Parti Ýl Baþkaný Rumi Bekiroðlu, Kredi Yurtlar Kurumu Ýl Müdürü Erol Kavuncu'yu ziyaret etti. Yurt sorunumuz yok AK Parti Ýl Baþkaný Rumi Bekiroðlu, Ýl Baþkan Yardýmcýlarý Mesut Ceylan ve Mücahid Ahmet

Detaylı

TEST. 8 Ünite Sonu Testi m/s kaç km/h'tir? A) 72 B) 144 C) 216 D) 288 K 25 6 L 30 5 M 20 7

TEST. 8 Ünite Sonu Testi m/s kaç km/h'tir? A) 72 B) 144 C) 216 D) 288 K 25 6 L 30 5 M 20 7 TEST 8 Ünite Sonu Testi 1. 40 m/s kaç km/h'tir? A) 72 B) 144 C) 216 D) 288 2. A noktasýndan harekete baþlayan üç atletten Sema I yolunu, Esra II yolunu, Duygu ise III yolunu kullanarak eþit sürede B noktasýna

Detaylı

Bozdað dan hodri meydan

Bozdað dan hodri meydan (Ç.HAK:516) Nerede mazlum var, biz oradayýz 26 MART 2014 ÇARÞAMBA Günlük Siyasi Gazete Fiyatý : 40 Kuruþ Agah Kafkas Saðlýk Bakan Yardýmcýsý Agah Kafkas, "Kýsa süre önce Sudan'da bir hastane açtýk, nisan

Detaylı

Sosyal medya masum deðil

Sosyal medya masum deðil Alperenler kardeþlerini unutmadý Çorum Alperen Ocaklarý Baþkaný Fatih Yücel ile arkadaþlarý Kayseri de kardeþlerimizi ziyaret ederek bir kamyon yardým malzemesini teslim etti. Çorum Alperen Ocaklarý mensuplarý

Detaylı

ÖRNEK RESTORASYONLAR SERGÝSÝ

ÖRNEK RESTORASYONLAR SERGÝSÝ 210 ÖRNEK RESTORASYONLAR SERGÝSÝ Örnek Restorasyonlar Sergisi Vakýf eseri için restorasyon, adeta ikinci bahar demektir. Zor, çetin ve ince bir iþtir. Bu nedenle, tarihi ve kültürel deðerlerimizin baþarýlý

Detaylı

Platformdan Yeni ve Ýleri Bir Adým: Saðlýk ve Sosyal Güvence için Bir Bildirge

Platformdan Yeni ve Ýleri Bir Adým: Saðlýk ve Sosyal Güvence için Bir Bildirge Platformdan Yeni ve Ýleri Bir Adým: Saðlýk ve Sosyal Güvence için Bir Bildirge Onaylayan Administrator Thursday, 05 August 2010 Son Güncelleme Thursday, 05 August 2010 HSGG GÜVENLÝ GELECEK ÝÇÝN SAÐLIK

Detaylı

AK Parti yöneticileri parti çalýþmalarýný deðerlendirdi. Necmettin Yalçýn

AK Parti yöneticileri parti çalýþmalarýný deðerlendirdi. Necmettin Yalçýn Özel güvenlikçiler gelecekten endiþeli MHP Ýl Baþkan Yardýmcýsý Mehmet Saka, kendisinin de yer aldýðý özel güvenlik sektörüne iliþkin sorunlarý dile getirdi. * HABERÝ 4 DE Mehmet Saka AK Parti ye göre

Detaylı

Gübreden enerji üreteceðiz Çorum Belediyesi ve yumurta üreticileri kooperatifi, hayvan gübresinden enerji üretimi için çalýþma baþlattý.

Gübreden enerji üreteceðiz Çorum Belediyesi ve yumurta üreticileri kooperatifi, hayvan gübresinden enerji üretimi için çalýþma baþlattý. (Bu bir ilandýr) ÝDMA FUARI'NA ARAR MAKÝNA DAMGASI Firma yetkilileri uluslararasý fuarýn verimli geçtiðini söyledi. Arar Makina, 23-26 Nisan 215 tarihleri arasýnda Ýstanbul Fuar Merkezi CNR Expo'da gerçekleþen

Detaylı

www. adana.smmmo.org.tr

www. adana.smmmo.org.tr Adres Güzelyalý Mahallesi 81093 Sokak No : 14 Çukurova / ADANA Telefon 0 322 232 99 03 0 322 232 99 04 0 322 232 99 06 0 322 232 38 00 Faks 0 322 232 99 08 www. adana.smmmo.org.tr SEMPOZYUMUN AMACI SEMPOZYUMUN

Detaylı

Ýlknur Menlik TGDF Kurumsal Ýletiþim Direktörü TGDF 24 sektörel üye dernek Türkiye Gýda ve Ýçecek Sanayisinin Üretim, Ýstihdam, Ýhracat ve ithalatýnýn %95 ni temsil etmekte Food Drink Europe TGDF 2006

Detaylı

TABLO-2 A GRUBU KADROLARA PERSONEL ALIMINA ÝLÝÞKÝN BAZI BÝLGÝLER

TABLO-2 A GRUBU KADROLARA PERSONEL ALIMINA ÝLÝÞKÝN BAZI BÝLGÝLER TABLO-2 A GRUBU KADROLARA PERSONEL ALIMINA ÝLÝÞKÝN BAZI BÝLGÝLER AÇIKLAMALAR: Bu tabloda daha az yerde daha fazla bilgi verebilmek için bazý kýsaltmalar yapýlmýþtýr. Testlere verilecek aðýrlýklar gösterilirken

Detaylı

Simge Özer Pýnarbaþý

Simge Özer Pýnarbaþý Simge Özer Pýnarbaþý 1963 yýlýnda Ýstanbul da doðdu. Ortaöðrenimini Kadýköy Kýz Lisesi nde tamamladý. 1984 yýlýnda Ýstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Arkeoloji ve Sanat Tarihi Bölümü nü bitirdi.

Detaylı

SMMM'lerin saygýnlýðý her geçen gün artýyor

SMMM'lerin saygýnlýðý her geçen gün artýyor Sungurlu'da feci kaza: 5 ölü Sungurlu'da meydana gelen trafik kazasýnda 5 kiþi hayatýný kaybetti. Alýnan bilgiye göre, Sungurlu - Ankara kara yolu 5. kilometrede Baktat Tesisleri önünde, iddialara göre

Detaylı

ESOGÜ ENDÜSTRÝ ve MAKÝNA MÜHENDÝSLÝÐÝ BÖLÜMLERÝNDE MMO STANDI AÇILDI II. GO-KART TUNUVASI GERÇEKLEÞTÝRÝLDÝ

ESOGÜ ENDÜSTRÝ ve MAKÝNA MÜHENDÝSLÝÐÝ BÖLÜMLERÝNDE MMO STANDI AÇILDI II. GO-KART TUNUVASI GERÇEKLEÞTÝRÝLDÝ ESOGÜ ENDÜSTRÝ ve MAKÝNA MÜHENDÝSLÝÐÝ BÖLÜMLERÝNDE MMO STANDI AÇILDI 29-30 Eylül 2010 tarihlerinde ESOGÜ Endüstri Mühendisliði ve Makina Mühendisliði Bölümlerinde MMO standý açýlarak Öðrencilere Oda yayýnlarý

Detaylı

Gururla dolu 92 yýl. Uslu'dan Köse'ye belgeli cevap

Gururla dolu 92 yýl. Uslu'dan Köse'ye belgeli cevap ÇORUM Günlük Siyasi Gazete Otoparkýmýz vardýr. Fiyatý : 40 Kuruþ (Ç.HAK:2879) 30 EKÝM 2015 CUMA Gururla dolu 92 yýl Cumhuriyetin 92. yýlý, Hürriyet Meydaný nda gerçekleþtirilen törenle kutlandý. Baðýmsýzlýðýna

Detaylı

www.millipediatri.org.tr

www.millipediatri.org.tr Deðerli Meslektaþlarýmýz, Türkiye Milli Pediatri Derneði tarafýndan düzenlenen Ankara Pediatri Günleri 13-14 Aralýk 2007 tarihleri arasýnda Ankara Sheraton Otel de yapýlacaktýr. Pediatri alanýnda güncel

Detaylı