Prof. Dr. Selami MAHMUTOaLU Istanbul Oniversitesi Hukuk Fakilltesi Cezaire Ceza Usul Hukuku A. B. D. Oaretim Oyes/

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Prof. Dr. Selami MAHMUTOaLU Istanbul Oniversitesi Hukuk Fakilltesi Cezaire Ceza Usul Hukuku A. B. D. Oaretim Oyes/"

Transkript

1 4 NOROLOJi UZMANLARININ BiLiRKi5iLIK SIFATIYLA AD I4 BiLiMLER BAGLAMINDAKI ROLLERi GENEL BiLGILER: Prof. Dr. Selami MAHMUTOaLU ratth Istanbul Oniversitesi Hukuk Fakilltesi Cezaire Ceza Usul Hukuku A. B. D. Oaretim Oyes/ Genel olarak baktigimizda nbroloji, beyin (merkeii) ye ti.#11 vlicuda dagilmi (periferik) sinir sisteminin hastaliklan ve bu sistemin hastaliklan so ucu bozulan diger sistem ya da organ hastaliklan lie ugraw l. Norolojik hastaliklann ba licalan unlardir; 1- SerebroyaskOler (beyin daniarlannin) Hastaliklar iskemik Beyin-Damar Hastaligi (infarkt - tikanmall km ).11 Beyin igi kanamalar 2- Bas Agnlan(beyinde agnya hassas yaptlann tutuiumu sqnucu ortaya gikan menenjit, mepingo-ensefalit, migren veya geriiimtip1 depresyon veya sikinti veya vilicudun genelindeki tibbi bir sorun sonucu ortayagik n ba agrilan gibi.) 3- Epilepsi (Kalitsal epilepsi ya da kalitsal ya da e insel hastalik ya da beyin hasarlanna e lik eden tekrarlayin epileptik nobetler.) 4- Noromuskiller Hastaliklar Kalitsal ya da edinsel hipokinetik, hiperkinetik, spasti distonik veya noromuskiller plak hastaliklanna e lik eden sinir-kas tutulumlan. { 5- Demanslar u Alzheimer, Vaskuler Demans, Levy Cisimcikli Demans:gocukluk gagi demanslan ye digerleri. 6- Sinir sisteminin infeksiyoz Hastaliklan (Menerijit, en4falit, miyelit, norit vbg.) 7- Metabolik Hastaliklar (Organizmanin besinlerden a digi maddeleri kendi lehine geviremedigi kalitsal hastaliklar.) 8- Bas donmeleri, el-ayak uyusmalari. 1 Noroloji tan= ve norolojik hastaliklar hakkinda ayrintili bilgi 'gin blcz; C.P. Panteliadis R. Korinthenberg. Paediatric Neurology Theory and Practice.C.P. Panteliadis Publishing, f Greece, 2005., R.B. David. Mosby's Neurology Psychiatry Access Series Child and Adolescent Neurology. Blackwell Publishing, Massachusetts, U.S.A.,

2 9-5uur Degisiklikleri ye Koma. 10-Felder (Kalitsal ya da edinsel Ott-emboli atmasr veya hipertansiyon gibi çeitli nedenli merkezi ya da periferik hareket yetersizlikleri.) 11-Parkinson ve diger hareket koordinasyon sistemi hastaliklan. 12-MS (multipl skleroz) ye sinir sisteminin diger otoi ltnmun (organizmanm kendi aleyhine gelistirdigi) hastaliklan. 13-Kalasal Kas Hastaliklan. 14-Dogum Travmalart: Anne karninda, dogumda veya dogum hemen sonrasinda olusan dogum olayi ya da dogum olayi uzerinde etkii anne dogum yollan ya da bebegin kendine ait nedenlerden dolayi sinir sistemi tutulumlan. 15-Bel ye boyun agnian 16-Kaza sonucu olusan kafa, omurilik ve periferik sinir ha4arlari. Naroloji; kendi alt konulan iginde epilepsi, hareket bozukluklan, -beyin damar hastaliklan, bunamalar, uyku bozukluklan gibi ayrica azellesmislik gerektiren alt disiplinlere ayrilmitir. Bu alt disiplinlerden bazilah; CoCuk Norolojisi, Noroanatomi (Merkezi ve perjferik sinir sisteminin makroskopik anatomisini inceler), Norofarmakoloji (Norotransmitterler - sinirler arasi ileti aracilan ve bunlann 'lac halinde kullanimlanni inceler), Norogenetik, Niirohistoloji, Noroonkoloji, Noropatoloji, Nororadyoloji (MRI, BBT, SPECT, X-Ray vbg yontemlerle sinir sistemini inceler), Norofizyolojidir (EEG, EMG, SEP vbg yontemierl le sinir sistemini inceler). II- NoROLOJI UZMANLARININ GEREK CEZA, GEREKSE HUKUK YARGILAMALARINDA BiLiRKI$IOLARAK FONKSIYONLARI: A- Genet Olarak: Bilindigi Caere Noroloji uzmarilan da, diger hekimlerde oldugu gibi, gerek ceza, gerekse hukuk yargilamasi stirecinde, bilirkisi sifatiyla gorev alabilmektedirler. Bu baglamda ilk akla gelen yer ise, onemli tibbi sorunlann teknik duzeyde goziimlenmeye galisildigi, Adli Tip ihtisas Kurullandir 2. Adli Tip Kurumu Kanunu uyannca, Noroloji Uzmanlan, Adli Tip Kurumu 2., 3. ye 4. ihtisas Kurulunda, kurul Ciyesi olarak garev yapmaktadirlar. 2 Adli tip ye biiirkiilik hakkinda bilgi icin bkz; VRIN Osman, CEVHERO6LU Hayrettin, cetin MAHMUTO6LU Fatih Selami, TA5KIN Ahmet, KARAU Metal, 13. Ulusal Adli Tip ainleri Paneller ye Poster Sunulan, Antalya, 8-12 Kasim 2006, s

3 Buradaki uzmanlik sahalanna konu itibanyla baktigimizda; 2. ihtisas Kurultenda; kasten ve taksirle yaralanma olgulannda, merkezi ve periferik sinir yaralanmalan sonucu ortaya gikabilen vilicudun boyundan a agisinin felci (quadroplejiler), viicudun bir yansinin felci (hemiplejiler), bir kol veya bacagm felci (monopareziler), sara(epilepsiler), bitkisel hayata girme, konu ma bozukluklan (disfaziler), konuma yeteneginin kaybi (afaziler), bunamalar (demanslar) ve periferik sinir felglerine bagli el ye kol hareketlerinde veya yikilinede drtaya - gikan bozukluklan, TCK'nin maddeleri kapsaminda degerlendirmektedirler. 3. ihtisas Kurulunda ise, mitt' tiirlerdeki tibbi uygulama hatalannin tespitinde ye bunlann etkisinin saptanmasmda gorev almaktadirlar. Bu kapsamda da ancelikle kendi meslek mensuplan olan, noroloji uzmanlannin tibbi uygulamalardaki hatali eylemleri(malpraktisinde), sonrasmda ise diger hekimlerin uygulama hatalannda ortaya cikabilecek norolojik bozukluklann bu davrani0a illiyetinin belirlenmesinde aktif rol oynamaktadirlar. Ayrica norolojik bozukluklann hurriyeti baglayici cezalann infazmin ertelenmesi ve Cumhurbaflanligi affi kapsammda surekli hastalik veya sakatlik acisindan degerlendirmesini yapmaktachrlar. Bunlann dt inda norolojik meslek hastaliklannda, i kaiasi- sonucu olupn ye yukanda bahsettigimiz netrolojik bozukluklarda, Sosyal GOvenlik Kanunu ye yonetmelikleri kapsaminda, maluliyet ve meslekte kazanma gad) agisindan 0114 bildirmektedirler. 4. ihtisas Kurulu'nda da, norolojik bozukluklan, ceza ve hukuk ehliyetine etkisi bakimmdan degerlendirmektedirler. Bu ihtisas kurullan di inda, 5. ihtisas Kurulu'nda, kurul Oyesi olarak netroloji uzmant bulunmamakla birlikte, bazi olgularda soz konusu meslek mensuplanntn gartigine ba vurulmaktadir. Ornegin; zehirlenmeler sonucunda ortaya gikan netrolojik bozukluklann ve TCK'nun 186 ye 187. Maddeleri kapsammda ki ilerin hayatim veya agliini tehlikeye sokacak gicla veya ilaglann kullanilmasi sonucunda ortaya gtkan norolojik bozukluklann, TCK 179/3 maddesi kapsammda, alkol veya uyunurucu madde etkisiyle trafik guvenligini tehlikeye sokma suglarinda, alkol veya uyunurucunun insan vocudu lizerindeki etkilerinin degerlendirilmesi hususlan bu durumlardan bazilandir. Adli Tip Kurumu btinyesinde noroloji uzmanlannm bilirki ilik stfattyla calt abilecegi alanlar, genet olarak bayledir. Biz bunlan konu itibanyla ayn ba iiklar halinde izah etmek isteriz. 3

4 a- Yaralama suclarmda: 5237 sayili TCK'nin ikinci kitabinin "Kiplere Karst Suglar"a yer veren ikinci kisminin, "Viicut Dokunulmaz4na Karp Suglar" bãlikii ikinci boliimonde, 86., 87. ve 88. Maddelerde "Kasten Varalama"; 89. Maddede ise Taksirle Yaralama" Suglan dilzenlenminir3. Kisaca agiklayacak olursak, Ceza Hukuku terminolojisine gore yaralama, b*asinin vlicuduna aci veren veya sagliginin ya da algilama yeteneginin bozulmasina neden olan hareketlerdir. Bu fiillerin bilerek ve isteyerek gergeklenirilmesi sugun, kasti, dikkat ye Oxen yukiimlithigune aykin bigimde gergeklenirilmesi ise, taksirli halini olumaktadir. Kasten ve Taksirle Yaralama Suglanyla ilgili hukurnlere baktigimizda; maddelerde bahsi gegen, yaralama fiilinin; basit bbbi mi.idahale lie giderilebilecek Olcude hafif olmast(tck m.86/2), beden veya ruh bakumndan kendisini savunamayacak durumda bulunan kisiye karst islenmesi(tck m.86/3-b), majdurun; duyulanndan veya organlanndan birinin sikekli zawflamasina veya i5ievinin zaytflamastna(tck m.87/1-a, m.89/2-a), konusmastnda zorluja(tck m.87/1-b, m.89/2-c), konusma yeteneklerinin kaybolmastna (TCK m.87/2-c m.,89/3-b), yasamint tehlikeye sokan bir duruma(tck m.87/1-d, m.89/2-e), iyilesmesi olana bulunmayan bir hastaboa veya bitkisel hayata girmesine(tck m.87/2-a, m.89/3-a), duyulanndan veyworganlanndan birinin i5levini yitirmesine(tck m.87/2-b, m.89/3 1b) neden olmast hallerinin saptanmast, noroloji uzmanlannm bilirki iligi kapsaminda kalmaktadir. Bunlan tek tek izah edecek olursak; knit bbbi mudahale lie giderilebilecek yaralanmadan, "hem fan basit olmast, hem de etkisinin basit ttbbi miidahale lie giderilebilecek veya ttbbi mudahale gerektirmeyecek derecede hafif.olmast" 4 anla0malidir. Bu kavrama ili5kin objektifligi saglamak: amaciyla hangi travmatik degi ikliklerin basit tibbi mildahale kabul edilecegi konusunda Adli Tip Kurumu tarafmdan bir lista duzenlenmiflir 5. Aslinda genel olarak norol6jik hasar igeren 3 Kasten ye taksirle yaralama suglan hakktnda bilgi 'On bkz; TEZCAN Durmus, ERDEM Mustafa Ruhan, ONOK Murat, 5237 Sayth TOrk Ceza Kanunu ina Gore Teorik ye Pratik Ceza Ozel Hukuku, Ankara, 2006, s , SOYARSLAN Doan, Ceza Hukuku big! HOkUmler, Ankara, 2010, s , YA5AR Osman, GOKCAN Hasan Tahsin, ARTUc Mustafa, Yorumlu- Uygulamalt Turk Ceza Kanunu, Ankara, 2010, s , OZBEK Veli Ozer, Yeni Turk Ceza Kanunu Anlarm, Ankara, 2008, s ARTUK Mehmet Emin, GOKEN Ahmet, YENiDONYA Caner, Turk Ceza Kanunu 5erht, 2009, Ankara, s GOZEL Sadullah, BALCI Yasemin, cetin Gursel, Yeni Turk Ceza Kanunu'nda Tantmlanan Yaralama Suclartrun Adli Tip Apstndan Degerlendirilmesi ye Adli Rapor Tanzimi için Rehber, ceyrimici;

5 yaralanmalara baktigimizda bunlann basit tibbi muclahale lie giderilemeyecek nitelikte oldugu soylenebilirse de, dipnot 5'de naklettigimiz listede yer alan bazi durumlarda gok sintrlida olsa basit yaralanmalar 'gin arnek bulmak olanakli gozokmektedir. Sonug olarak da fiilin basit tibbi mildahale lie giderilebilecek bir yaralamaya sebep oldugunun belirlenmesi halinde, Ta 86/2. madde uyannca faile, daha az ceza verilecektir. Madde kapsaminda sucun maadurun yafamml tehlikeye sokan bir duruma neden olmasi ise, faile daha fazla ceza verilmesini gerektiren nitelikli hallerden bid olarak karsimiza gikmaktadir(tck 87/1-d, 89/2-e). Bu durumun belirlenmesinde de objektifligin saglanmasi dosoncesiyle, yukanda isaret ettiginniz Adli Tip Kurumu tarafindan duzenlenen listeye gore bir saptama, yapilmaktadir s. Listenin ilgili kisimlannda yer verilen degisimlerin tespitinde de norologlara basvurulmaktadir. Failin, sucun tennel sekline gore daha agir ceza lie cezalandirilmasini gerektiren nitelikli hallerinden bir digeri, sucun beden veya ruh balammdan kendisini savunamayacak durumdaki kifiye karp iglenmesidir(tck 86/3-b). Burada sugun ileri yasi, hastaligi, malullogo veya ruhi veya fiziki glicsuzlogo nedeniyle kendini korumaktan aciz bir kimseye kart gergeklestirilmesi sea kontisudur. Konumuz baglaminda bu kapsanna magdurun; felcli, bitkisel hayatta, periferik sinir feklerthe bagel; I ve kol hare ketlerinde veya yiiriimede bozukhanun, malullirge neden olabilecek ba5kaca norolojik bozuklugunun almost,. fink, maadur sara nobeti gegirdiei esnada gergekle mesi gibi norolojinin utmanlik alanina giren durumlan sokabiliriz. Bunlann yam sira sug sonrasi magdurun; duyulanndan veya organlanndan birinin surekli zawflamast veya ifievinin zawflamasi(tck 87/1-a, 89/2-a), duyulanndan veya organlanndan birinin i5levini yitirmesi(tck 87/2-13, 89/3-13) de, faile daha agir ceza verilmesini gerektiren nitelikli hallerdendir. Gergeklestirilen haksiz fiilin ardindan Norologlar agisindan s6z konusu listenin kafa igi degisimler ye biling durumu kisimlan 6nem tasimalctachr. Listeye gore; yaralanma sonucu magdurda; diger kafa igi dedifimlerin e5lik etmedigi kranial sinir yaralanmalan, biling durumgna gore; Glasgow Koma Skorunun: 9-13 arast almost, belirlenmil 5 dakikadan awn se:wen biling kaybt, travma sonrast biling kaybt olmamakla birlikte fokal norolojik defisit(bozukluk)(kranial sink hissi-motor belirti), travma sonrast 24 saatten uzun amnezi(bellek tespit edilmisse, bu basit tat' modahale lie giderilemez bir yaralanmadir. Magdurun yaralanma sonrasi Glasgow Kama Skorunun:14-15, olay sonrast ilk ghzlemde uyantic, belirlenmi; 5 dakikadan luso biling kaybt veya travma sonrasy24 saatten kisa amnezi(biling kaybd old ugu durumlar ise basit bbbi mcidahale lie giderilebilecek yaralanmalarchr. Bunlann magdurda olusup olusmadtnin tespiti, noroloji uzmanlannca yapulacaktr. 6 Norologlar balamindan soz konusu listenin yine kafa igi degiimler ye bilinç durumu lasimlan tinem tastmaktadir. Listeye g6re magdurda kafa igi tam damarlardaki travmatik degisimlerin, tam kafa igi travmatik degisimlerin veya ba langig Glasgow Koma Skorunun 8 ye altinda(bilinci kapah) oldugu tespit edilmisse, bu yasamsal tehlike tasiyan bir yaralanmadir. 5

6 maudurun; lasmi veya tam fel; gegirmesi, periferik sink feklerine boob olarak el ve kol hareketlerinde veya yilriimede bozukluk meydana gelmesi seklindeki nbrolojik durumlar ilgili maddenin bu kismina girecektir. Aynca yaralama fiili sonucunda magdurun bitkisel hayata girmesi (TCK 87/2-a, 89/3- a), konusmasinda zorluk olusmasi(tck 87/1-b, 89/2-c) ya da konufma yeteneginin tamamen kaybolmasi'(tck g7/2-c,89/3-b) durumlan da yine anilan uzmanlik kapsamindadir. Bu sonuglarla karsilasilmasi ihtimalinde de failin cezasi agirlasacaktir. b- Hekimlerin Tibbi Uygulama Hatalannda(Malpraktis): Yukandaki genel agiklamalar kisminda da ifade ettigimiz Ozere, noroloji uzmanlannin bilirkiiiii kapsaminda kalan bir diger konu da çeitli tordeki hekim hatalannin(malpraktis) tespiti ye bunlann etkisinin saptanmasidir. Bu baglamda nardloji uzmanlan, gerek kendi meslekleri mensubu hekimierin uygulama hatalanni, gerekse diger hekimlerin hatali uygulamalan sonucu meydana gelebilecek norolojik bozukluklann ortaya gikmasinda onertili bir islev Ostlenmektedir. Bilirkisi noroloji uzmanlannin yapacagi bu saptamalar bakimindan biz de galismamizda, ancelikle genel olarak hekimlerin taksir baglamindaki objektif ozen yukurni(illigune aykin davranislanni izah etmekte yarar gormekteyiz 7. Bu gergevede de belirtmeliyiz ki; tibbi modahalelerde ceza hukuku agisindan iki Einem!' husus bulunmaktadir. Bunlardan ilki, tibbi modahale yapilmadan once, bir taraftan hekimlerin yasal olarak sahip olduklan bir hakkin mevcudiyeti, diger taraftan da ilgilinin, yani hastanin nzasi ye bu nzaya bagli olarak tibbi girisimde bulunulmasidir. Baska bir deyisle, hak sahibinin tibbi mildahaleyi yapabilecek yasal yeterlilikte, hastanin da konu itibariyle mesru kabul Oren bir saglik sorununa ilikin olarak en geg modahaleden Once, ya da sirasinda geregi gibi ayclinlatilmts nzasini gostermis olmasidir. Deginilen bu kosullann varligi, hukuka uygunluk" nedenlerinin 7 Hekimlerin cezai sorumlulugu hakkinda ayrintili bilgi igin bkz; MAHMUTOGLU Fatih Selami, "5237 Sayill Turk Ceza Kanunu'ndaki Yeni Duzenlemelerl igunda Tibbi Milidahalelerde Hekimin Ceza Sorumlulugu", lied teknoloji Tibbi ve Hekim Hasta 114kisi, Uluslararai Katilimli 2. Tip Etigi ve Tip Hukuku Sempozyumu Bildiri Kitabi, Istanbul, 2006, s , ERMAN Bari, Ceza Hukukunda Tibbi MOdahalelerin Hukuka Uygunlugu, Ankara, 2003, BAYRAKTAR Koksal, Hekimin Tedavi Nedeniyle Cezai Sorumlulugu, Istanbul,

7 mevcudiyetine isaret eder s.. Suphesiz naroloji uzmam hekimler de hastalan bakimindan bu kurallara uymak durumundachrlar 9. Dikkat edilecek olursa, bu asamaya kadar herhangi bir tibbi girisim saz konusu degildir. Zaten bu kosullara uygun olmayan mudaltale, meslek kurallanna uygun olsa bile, sug olusturacaktir. Birinci asamanin hukuken kabul edilebilir oldugu hallerde ise, burada yapilacak degerlendirme, butunayle tibbi mudahalenin meslek kuralanna uygunlugu agisindandir. Tibbi giriim noktasina gelindiginde ise, hekimlerin, esas itibariyle taksirli davranislan sonucu meydana gelen olumsuz durunnlara hukuk duzenince baglanabilecek sonuglar karsimiza gikmaktadir. cankli hekimlerin dogrudan, kastla iledikleri suclar, bu cergevede bir ozellik arz etmemektedir 1. Fakat Iasi kastm unsurlan dikkate alindiginda, toni ornekler verilerek, bir takim irdelemeler a Normal kosullar altmda durum bayle olmakla birlikte, acil vakalarda ise varsayilan nza moessesesinden yararlanilabilir. 9 Ancak uzmanlik alani gocuk olan doktorlar agisindan dikkat edilmesi gereken bir basica husus daha varchr. cocuk hastalarda, yasi da dikkate alarak gozom aramak, yani cocugun bu 4tibbi sorunu anlama ye kavrama yetenegine g6re bir sonuca ulasmak kammizca daha isabetli bir yol olacaktir. Veil veya vasi lie gocugun iradesi birbirlyle arttismediginde, duruma gore veil ya da vasinin ya da gocugun nzasi esas alinmalidir. Ne var ki, cocugun rizasinin alinamayacagt ya da itibar edilemeyecegi hallerde, veil veya vasi gerekli olan tibbi muclahaleden kaginirsa, bizce hekimin g6r050 esas alinmandir. Noroloji uzmanlannin 5237 sayili Turk Ceza Kanumindaki; insan Ozerinde Deney(TCK m. 90), Uyusturucu veya Uyaria Madde imal ve Ticareti (TCK 188), Uyusturucu veya Uyaria Madde Kullanilmasini Kolaylastirma (TCK 190), Kiisel Verilerin Kaydedilmesi(TCK m.135), Verileri Hukuka Aykin Olarak Verme veya Ele Gegirme(TCK m.136), Kamu Garevlisinin Sup Bildirmemesi(TCK m.279), Saglik Meslegi Mensuplannin Sup Bildirmemesi(TCK m.280), Resmi Belgede Sahtecilik(TCK m. 204) ye Resmi Beige 140kmunde Belgeler(TCK 210) gibi hukumieri ihlali sonucu faillik sifatlan da gundeme gelebilir. Bu sug tipleri lie iigili bazi kaynaklan vermekte yarar germekteyiz; insan Ozerinde Deney Sucuyla ilgiii olarak; MAHMUTOGLU Fatih Selami, "insan Ozerinde Deney", YOksek riskli Hastaya Yaklasim Etik ye Hukuksal Boyutlar, 3. Tip Etigi ve Tip Hukuku Sempozyumu Bildiri Kitabi, Aralik 2009, s.71-76, 5EN Ersan, "insan Ozerinde Deney ye Deneme", TOrkiye Barolar Birligi, Tip Ceza Hukukunun GUncel Sorunlan, V. Turk Alman Tip Hukuku Sempozyumu, 28 5ubat-1 Mart 2008, Ankara, s , Uyusturucu veya Uyana Madde imal ye Ticareti ye Uyusturucu veya Uyanci Madde Kullanilmasini Kolaylastirma Suglanyla ilgiil olarak; TEZCAN-ERDEM-ONOK, s.609, 618, TEKiN Nurullah, "Uyusturucu veya Uyana Madde imal, ithal ye ihrag Etmek lie Satmak, Satin Almak, Kabul Etmek ye Bulundurmak Suglan", Terazi Aylik Hukuk Dergisi, Saw:37, EyIUI 2009, s.104 cadatay Mustafa, Terazi Aylik Hukuk Dergisi, Yi1:3, Sayi:27, Kamm 2008, "Uyusturucu veya Uyana Madde Kullanan Santk Hakkmda Tedaviye ye Denetimli Serbestlik Tedbirine Karar Verilmesinde Hakimin Takdir Hakki", s , Kiisei Verilerin Kaydedilmesi ve Verileri Hukuka Aykin Olarak Verme veya Ele Gecirme Suglanyla ilgili olarak; MAHMUTO6LU Fatih Selami, "Ceza ye Ceza Yargdama Hukukunda ozel Ya5am", Turkiye Barolar Kaybettigimiz Barolar Baskanlan Arusma Panel, azel Yasamm Gizliligi, Ankara, 18 Ekim 2008, s , MAHMUTOGLU Fatih Selami, "Sir Saklama YukUmluiugu Kapsaminda i Hastaya Alt Kisisel Verileri Hukuka Aykin Olarak Verme Veya Yayma Sup", Pi Pazarlama ve iletisim KOItUrU Dergisi yeni sayismda yaymlanacak, MAHMUTOdLU Fatih Selami, "Turk Ceza 'Mevzuatindaki Temel Dilzenlemelere Psikiyatristlerin Fail ye Uzman Sifati Kapsaminda Genet Bakis", Turk Tip Etigi ye Hukuku Arastirmalan Yilliginin yeni sayismda yayinlanacak, HAKER1 Hakan, Tip Hukuku Temel Bilgiler, Ankara, 2009, s.492, SEVCIK YOKU5 Handan, "Kisisel Verilerin Agiklanmasi", TUrkiye Barolar Birligi, Tip Ceza Hukukunun Giincel Sorunlan, V. Turk Alman Tip Hukuku Sempozyumu, 28 5ubat-1 Mart 2008, Ankara, s.796, Kamu Gorevlisinin Sup Bildirmemesi ye Saglik Meslegi Mensuplannin Sup Bildirmemesi suguyla ile iigih olarak; ozlem Yener, "Saghk Meslegi Mensuplannin Sup 7

8 Ote yandan vurgulamaliyiz ki, aslinda gok sayidaki tibbi mudahale, yaps' geregi dogal bir riski banyesinde bulundurmaktack. Ancak insan sagligi igin ortaya gikan gereklilik, bu tiirden giri imleri de ister istemez zorunlu kilmakta ve hukuk duzeni de bbyle onemli bir nedenden dolayi bahsi gecen risk alaninalzin vermekte, deyim yerindeyse, izin verilen bir risk alani olu turmaktadir n. Durum beyfr-olunca tibbi gereklere uygun davranilmasina ragmen istenilmeyen bir neticenin ortaya gikmasi, daha teknik bir anlatimla komplikasyon olgusuyla kar da ilmasi ceza hukukunun konusu di mcladir. Bu agiklamadan sonra, 8ncelikle basit taksir olarak da isirtlendirilen dikkat ve bzen eksikliginden kaynaklanan hallere yer vermek isteriz. Bilindigi gibi taksirin bu ge idinde fail, soyut olarak angari.ilebilecek bir neticeyi somut olayda tedbirsiz, dikkatsiz davranarak ya da meslek ve sanatta acemilik gostererek ongormemi ve hareketinden kaynaklanan istemedigi netice ortaya cikmi tir 12. Ornegin;' noroloji uzmaninin, hastaya tethisi yanli koymasi ve devammda da tedaviyi yanli ilaclarla surdiirmesi sonucunda, hastanm organlannda zafiyete ya da alornfine neden olmasi durumu basit taksir haline 6rnek te kil edebilir. Bilingli taksir ise, basit taksirden neticenin istenmemesi hall cli inda 6nemli Iani farkliliklar igermektedir. Bunlardan ilki, bilincli taksirde ongonilebilir bir netice somut olayda failce angorulmekte, fakat hukuk diizeninin me ru gormedigi, yasakladigi alanda, fail becerilerine govenerek eylemine devam etmdktedir 13. Ancak bu Oven duygusuyla istenilmeyen neticenin gergekleremesi yonunde de gaba sarf edilmekte, buna ragmen yasak netice ortaya gikmaktadir. Nor fop bilimi gercevesinde taksirin bu haline; henuz bilim cevrelerince kabul edilmemi bir yontemin 14 noroloji uzmaninca Bildirmemesi Sugu(TCK m.280)", Dog. D. Mehmet SOMER'e Armagan, istaitul, 2006, s , OZCILMEZ ilhan, "Saglik Meslegi Mensuplannin Sugu Bildirmemesi Sugu (TCK m. 280)", TOrkiye Barolar Birligi, Tip Ceza Hukukunun Gtincel Sorunlan, V. Turk Alman Tip Hukuku Sempozyumu, 28 i.ibat-1 Mart 2008, Ankara, s. 830 yd., Resmi Belgede Sahtecilik ye Resmi Beige FliikmOnde Beigeler suglanyia ilgih olarak; AKMUT ERDA6 All ihsan, "Tip Ceza Hukuku'nda Belgede Sahtecilik Sugu(Saglik Meslegi Mensuplan Tarafindan 1 Ienebilecek Belgede Sahtecilik Sugu)", TOrkiye Barolar Birligi, Tip Ceza Hukukunun Giincel Sorunlan, V. Turk Alman Tip Hukuku Sempozyumu, 28 Subat-1 Mart 2008, Ankata, s. 540 GOKCEN Ahmet, Belgede Sahtecilik Suglan, Ankara, 2010, s Bu konuya i4kin ayrintili bilgi igin bkz. (AVER Yener, Ceza Hukukunda kin Verilen Risk, Beta Yay., Istanbul, 1998, S Ica Kayihan, OZGENC itzet, SOZOER Adem, MAHMUTO6LU Fatih Selar tni, ONVER Yener, igel Sug Teorisi, Istanbul, 1999, s , KOCA Mahmut, CIZOLMEZ ilhan, Turk Ceza Hukuku Gene! 1-10kLimler, Ankara, 2011, s.170, DZBEK Veil Ozer, KANBUR M. Nihat, DOGAN Koray, BACAKSIZ Pinar, TEN ilker, Turk Ceza Hukuku Gene! HOldimler, Ankara, 2011, s , OZGENc izzet, TOrk Ceza Hukuku Genel HOldimler, Ankara, 2009, s icel-o7genc-soz0e8-mahmur0dw -ONvE8, s , KocA-OzamEz, S ,6z8Ex-KiNsuft- D06AN -BACAKSIZ-TEPE, s , OZGENc, s Bu durumda TCK madde 90'da duzenlenen "Insan Ozerinde deney" sugunim da olusacagini aynca belirtmek isteriz. 8

9 becerilerine giivenerek kullanilmasi ye fakat hastanin bu nitidahale sonucunda olmesi Ornegini verebiliriz. Bunlara ek olarak olasi kastla ilgili bolümü agiklayacak olursak; bizce olast kast, kast kavrami igerisinde ele alinmakla birlikte, aslinda kasttaki risteme unsuru tam olarak bulunmadigindan, kast benzeri bir davrani bigimi olarak kabul edilmesi daha isabetli olur. Buradaki temel ozellik, tingarilien nefice istenmese de, Iasi bu neticenin gaze alinmasi ya da kabullenilmesidir 15. GiftrOld(igii (izere, bilingli taksirde de notice iingor(ilmekte ancak gergekle mesi hem istenilmemekte hem de ki i, yeteneklertyle bayle bir neticenin olupiamasina gayret etmektedir. Yukanda da belirttigimiz gibi hastaya yank bir ilag verilmesinden kaynaklanan yaralama ye oltimlerde, hekimin basit taksirden sorumlu olacagi verilen gok klasik arneklerdendir. Ne var kiibunu lark eden hekimin, gikabilecek hukuksal sorunlar sebebiyle bu durumu gizlemesi ye buna bagli olarak da hastanin iiinnesi kar4isinda, hekim bu sonugtan olasi kastla sorumlu olacaktir. Ifle neroloji uzmant hekimin, yukanda ipret ettigimiz, basit veya bilingli taksir ya da olasi kast 4eklinde ortaya gikabilecek mesleki uygulama hatalannin degerlendirilmesini Adli Tip Kurumu biinyesinde "bulunan noroloji uzmani bilirkiiler yapacaktir. Bunlann yarn sira herhangi bir hekimin ttbbi uygulama hatasi sonucunda ortaya gikabilecek norolojik bozuklugun bilirki4iliginde de yine Adli Tip Bilnyesindeki neroloji uzmanlanna dani5ilacaktir. c- Cezai ye Hukuki Ehliyetin Saptanmasmda: Gerek ceza, gerekse hukuk yargilamasi bakimindan "ehliyet", Onemli konulardan biridir. Bu nedenle bu ba ligi cezai ve hukuki ehliyetin saptanmasi eklinde ikiye ayirarak irdeleyecegiz. Ca- Cezai ehliyetin saptanmasmda: Ceza hukuku kapsaminda baktigimizda, ehliyetin, failin i ledigi sug pedeniyle sorumlu olup olmamasina ili kin bir yargiyi, ba ka bir deyi le failin kusurlulugunu ifade ettigini anlamaktayiz. Konuyu biraz daha agacak olursak, Ceza Hukukunda, gergeklenirilen eylemin sug te kil ettiginin saptanmasi, failin sorumlu tutulmast igin her zaman yeterli degildir. Failin bu nedenle sorumlu olup olmayacagt ayri bir degerlendirmeyi, yani kusurluluk incelempsini gerektirmektedir. Failin kusurlu oldugu yargismin anlami ise KOCA-CIZIAMEZ, S , OZBEK-KANBUR-DOAN-BACAKSIZ-TEPE, s , azgenc, s

10 sudur: isledigi-sug nedeniyle htikuka aykin hareket eden failin, bu konudaki iradesinin arastinlmasi sonucunda, fail hukuka uygun harekeretme imkan ye kabiliyetine sahip olmasina raumen hakstz brdayram5ta bulunmayi tercih etmi;se kusurlu kabul edilecektir 16. islenen sug nedeniyle failin kusurlu - bulunmasi halinde uygulanacak yaptirim ceza (duruma gore Oave olarak govenlik tedbirft1ken, failin kusur yeteneginin bulunmamasi veya genel ojarak kusursuz olmasi halinde sadece govenlik tedbiri uygulanacaktir. Kusurlulugu, bu baglamda kosur yetenegini etkileyen hailer TCK.'da agikga belirtilmi olup, bu nedenlerin disinda herhangi bir hal mevcut degildir 17. Baska bir anlatimla soz konusu hailer midi Oe istisnaidir. Bu hallerin varligi durumunda, -ilgili nedenin Kanunda angorolen etkisine: gore- fail ya kusursuz kabul edilecek ya da kusurunun azaldigindan sez edilerek, ceta sorumlulugu da buna gore saptanacaktir. Kusurlulugu etkileyen sebeplerden bin i de Turk Ceza Kanunu'nun Birinci Kitabinin "Ceza Sorumluluounu Kalth iran ye Azaltan Nedenler" BalikIi ikinci Kisminda, 32. Madde'de duzenlenen Akil 1-(astaligidir 18. iste galismamiz baglaminda,1narolojik rahatsizliklar olan Demans ye Epilepsi Ozerinde durulmalidir. conkii anilan rahatsizliklarin bir taraftan akil hastaligi ile diger taraftan TCK 34 te ifade edilen gegici Inedenlerle olan ilgisi boyle bir agiklamayi inceledigimiz konu kapsaminda gerekli kilthaktadir. KOCA-OZOLMEZ, s , OZBEK 2kANBUR-DOAN-BACAKSIZ-TEPE, s , OZGENIc, Kusurlulugu etkileyen(kalchran veya azaltan) hailer igin bla; KocA-OzOLmEz, s , OZBEK-KANBUR- D06AN-BACAKSIZ-TEPE, s , OZGENc s "ilgili madde incelendiginde, akil hastaliginin kusurluluk Uzerinde meydana getirdigi etkisinin tic dereceye ayrildigi goriilmektedir. Buna g6re kisinin etkisi altinda bulundugu alai hastaligi; 1-4ledigi fan hukuki on/am ve sonuclannt algtlarria yetenegini not,' kalthrabilir, 2- Bu fiille Mardi( davram5lanm yonlendirme yetenegini ortadan veya onemli olçude azaltabilir yo do 3- Ki;inin i5ledigi fan hukuki anlammi ve sonuclanm alguamak yetenegini etkilememekleeraber, iledii fiille davram5lannt yonlendirme yetenegini azaltmq Somut olavda bu olasiliklarigan birisinin etkili oldugu fill sonucu islenen bir sugla ilgili kusurluluk degerlendirmest yapilirken; oncelikle (bilirkisi marifetiyle) psikiyatri biliminin verileri gergevesinde failin akil hastasi olup olmadigi belirlenecektir.1/23u belirleme yapilirken de failin sugu gergeklestirdigi siradaki durumu esas alinacaktir. Zira sug islendikten sor ira kisinin akil hastaligina tutulmasi maddi ceza hukukunu degil ceza muhakemesi ya da infaz hukukunu ilgilendiren bir sorun olacaktir. Bu dogrultuda eger kisi sugu iiedigi zaman akul hastasi ise, hastaltnin kiinin cla.viranislanna ne gibi bir etkisinin oldugu da, yine tibbi olarak ye ilk planda somut olaydan bagimsiz devamincta ise somut olayda islendigi lied sorillen sug tipi dikkate alinarak saptanacaktir. 5ayet butunuyle anlama ye kavrama yetenegi yoksa ilave degerlendirmelere ihtiyag duyulmayacaktir. Sonrasinda ise bu4aptamalar mahkeme tarafindan olaya uygulanarak, failin kusurlu olup olmadigma ve buna bagli olarak sorumluluguna karar verilecektir. " MAHMUTO6LU Fatih Selami, "Turk Ceza Mevzuatindaki Temel Duzenlemelere Psilayatristlerin Fail ve Uzman Sufati Kapsaminda Genet Bak's", TipEtigi ve Tip Hukuku Yilliginin Yeni Sayisinda Yiyinlanacak t i 10

11 Ilk olarak Demansa baktigirciada, oncelikle kisaca bilgi verecek olursak; Demans (bunama) zihinsel Odin tah ibi veya yok olmasichr. ogrenme, bellek, dil fonksiyonlan ri ve kisilik gibi zihinsel fonksiyorilann bozulmasi lie.karakterize olan, sosyal ve is hayatini etkileyen, gogunlukl geri cionkissuz ilerleyici bir beyin hastaligidir. Alzheimer hastaligi da, yetiskinlerde meydana gelen ve tamamen tedavi edilemeyen en sik demans turi.idur. Demansin s'ddeti, hafif, orta ve agir olabilmektedir. Aynca hastaligin baslangig kismi lie son asanr,$) arasinda buyilk fark bulundugu igin bizce demansla ilgili hukuki degerlendirmenin; hastaligin derecesine gore yapilmasi gerekmektedir. Bu yilzden hastaligin ilk san l ajin ala agisindan TCK md 34/f.1 "Gegici bir nedenle ya do irade dip ahnan alkol veya turucu madde etkisiyle, i5ledioi /Jilin hukuki an/am ye sonuglanni algilayamayan veya bu fiille ilgili olarak davrampanni yonlendirme yetenegi onemh dereceal azalmi5 olan kipye.. tem verilmez." Mikmuniin uygulanmasiyla problemin g 'ziilebilecegini dusunmekteyiz. Baska bir ifadeyle 34/f.1 geregi bu kisilerin ceza s rumluluguna gidilemeyecektir. Hastalik son asamaya ulasmissa da TCK 32.'deki huldtimlerin uygulanmasi gerekecektir 19. Bu baglamda hastaligin hangi derecede ol ugu da norologlarca saptanacaktir. Demansin akil hastaligi olup olmadigi konusunda asamalara gore bir tespit yapilmasi gerekliyken, epilepside duri.m farklidir. çunku Epilepsinin nobetlerinin kisa sureli (gelip gegici) olmasi bir alai hastaligi olnnadigini di.istindurmektedir 20. Ancak nobet esnasinda ye nobetten he en sonraki donemdeki biling bozuklugu sirasinda veya nobetler arasi donemde bazi hastalarda birlikte bulunabilecek ya da uzun sure nobet gegirmeye eslik ederek psikiyatrik boiukluklarda suga konu sorunlar olusabilir. Boyle bir durumla karsilasildiginda epilepsi bakimindan tibbi venter esas alinarak ulastigimiz sonug; akil hastaligi kategorisinde olmadigi yonlindedir. Bu dogrultuda bizce n6bet sirasipda islenen bir sug sea konusyysa, TCK md 34/f.1 hilknnu uygulanacak,dolayisiyla herhangi bir govenlik tedbirinin uygulanmasi da isabetli olarak gundeme gelmeyecatir 21. Epilepsinin yani sira bir akil hastaligi soz konusu oldugunda ise TCK. m.32'deki huldimlerle ilgili problem gozolecektir 22. Sonug olarak TCK 32. Madde uyannca, akil hastaligi nedeniyle, iledii fiilin hukuki anlam ve sonuglanni algilayamayan veya bu olarak davranislanni MAHMUTOLU Fatih Selami, "Ceza Hiikuku Boyutuyla Epilepsi ye Demans", Klinik Aktiiel Tip Noropsikiyatri Forumu, Cult 4, Sayi 1, Ey101-Aralik 2010, s Birgok yazann kitabinda aka hasialigina iiikin.ornekler kapsaminda, epilepsi rahatsaligi da sayilmasina ragmen, anilan hastaligin bulundugu apmaya gore TCK 34/1 1de ifade edilen gegici bir neden olup olmamasi Ozerinde durulma ma inir. ARTUK-GOKCEN-YENiDONYA, 5.805,KOCA-CIZOLMEZ, s.282, OzGENc, s Bakmiz; KOc Seda, "Kusur Yetenegini Etkileyen Anzi Sebepler", Kar da brmali Guncel Ceza Hukuku Serisi, Suc Politikasi Ankara, 2006, s.543, MAHMUTO6LU, "Ceza Hukuku Boyutuyla Epilepsi ye Demans", s

TÜRK CEZA KANUNU NDA ÇOCUK DÜŞÜRTME SUÇU

TÜRK CEZA KANUNU NDA ÇOCUK DÜŞÜRTME SUÇU TÜRK CEZA KANUNU NDA ÇOCUK DÜŞÜRTME SUÇU ANAHTAR SÖZCÜKLER Av. Tülay KİTAPÇIOĞLU * Çocuk düşürtme, kürtaj, gebe kadın, anne, gebelik süresi, cenin, rıza, tıbbi zorunluluk, tıbbi müdahale. ÖZET 5237 Sayılı

Detaylı

Çocuk Düşürtme Suçunun Suç Sonucu Oluşan Gebelikler Açısından Değerlendirilmesi*

Çocuk Düşürtme Suçunun Suç Sonucu Oluşan Gebelikler Açısından Değerlendirilmesi* HAKEMLİ Çocuk Düşürtme Suçunun Suç Sonucu Oluşan Gebelikler Açısından Değerlendirilmesi* Arş. Gör. Sibel CAN** * Bu makale hakem incelemesinden geçmiştir ve TÜBİTAK ULAKBİM Veri Tabanında indekslenmektedir.

Detaylı

SUÇA SÜRÜKLENEN ÇOCUK VE SUÇ MAĞDURU ÇOCUKLARDA UZLAŞMA TARAFLARIN KISITLI OLMA HALİ İLE AYIRT ETME GÜCÜ BULUNMAMASININ UZLAŞMAYA ETKİSİ

SUÇA SÜRÜKLENEN ÇOCUK VE SUÇ MAĞDURU ÇOCUKLARDA UZLAŞMA TARAFLARIN KISITLI OLMA HALİ İLE AYIRT ETME GÜCÜ BULUNMAMASININ UZLAŞMAYA ETKİSİ SUÇA SÜRÜKLENEN ÇOCUK VE SUÇ MAĞDURU ÇOCUKLARDA UZLAŞMA TARAFLARIN KISITLI OLMA HALİ İLE AYIRT ETME GÜCÜ BULUNMAMASININ UZLAŞMAYA ETKİSİ GİRİŞ Hukuk sistemleri suçun aktif sujesini çocuklar ve yetişkinler

Detaylı

TIBBİ ETİK ve ADLİ SORUNLAR (Acil hekimliği alanında çalışan hekimlerin yasal sorumlulukları)

TIBBİ ETİK ve ADLİ SORUNLAR (Acil hekimliği alanında çalışan hekimlerin yasal sorumlulukları) TIBBİ ETİK ve ADLİ SORUNLAR (Acil hekimliği alanında çalışan hekimlerin yasal sorumlulukları) Doç. Dr. Gürol Cantürk Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Adli Tıp Anabilim Dalı TIBBİ ETİK Hekimin hastaları,

Detaylı

HEKİMİN TIBBİ UYGULAMA HATALARINDAN DOĞAN CEZAİ SORUMLULUĞU

HEKİMİN TIBBİ UYGULAMA HATALARINDAN DOĞAN CEZAİ SORUMLULUĞU > Makaleler 25 HEKİMİN TIBBİ UYGULAMA HATALARINDAN DOĞAN CEZAİ SORUMLULUĞU Hekimin cezai sorumluluğu geniş anlamda hekimin tıp mesleğini icra ederken işlediği suçlarla, bu mesleğin icrası dolayısıyla işlemiş

Detaylı

DEMANSIN HUKUKİ BOYUTLARI LEGAL ASPECTS OF DEMENTIA

DEMANSIN HUKUKİ BOYUTLARI LEGAL ASPECTS OF DEMENTIA DEMANSIN HUKUKİ BOYUTLARI LEGAL ASPECTS OF DEMENTIA İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ HUKUK YÜKSEK LİSANS PROGRAMI (İNSAN HAKLARI HUKUKU) Yrd. Doç. Dr. İdil Işıl GÜL 2012 DEMANSIN HUKUKİ

Detaylı

Anestezi Uzmanlarının Mesleki ve Hukuki Sorumlulukları, Yasal Hükümler, İlgili Yasa ve Yönetmelikler

Anestezi Uzmanlarının Mesleki ve Hukuki Sorumlulukları, Yasal Hükümler, İlgili Yasa ve Yönetmelikler TÜRK ANESTEZİYOLOJİ VE REANİMASYON DERNEĞİ Türk Anest Rean Der Dergisi 2009; 37(6):333-349 Derleme Anestezi Uzmanlarının Mesleki ve Hukuki Sorumlulukları, Yasal Hükümler, İlgili Yasa ve Yönetmelikler Ali

Detaylı

Sorularla Ceza Hukuku. Doç. Dr. Hakan Hakeri

Sorularla Ceza Hukuku. Doç. Dr. Hakan Hakeri Sorularla Ceza Hukuku Doç. Dr. Hakan Hakeri Doç. Dr. Hakan Hakeri 1969 yılında Diyarbakır' da doğdu. İlk ve ortaöğrenimini Ankara ve Diyarbakır'da yaptı. 1987'de İstanbul Hukuk Fakültesi'nden mezun oldu.

Detaylı

TCK DA ÇOCUK DÜŞÜRTME SUÇU MUKAYESELĐ HUKUK VE AĐHM NĐN BAKIŞ AÇISIYLA CENĐNĐN YAŞAMA HAKKININ SINIRLANDIRILMASI

TCK DA ÇOCUK DÜŞÜRTME SUÇU MUKAYESELĐ HUKUK VE AĐHM NĐN BAKIŞ AÇISIYLA CENĐNĐN YAŞAMA HAKKININ SINIRLANDIRILMASI TCK da Çocuk Düşürtme Suçu 99 TCK DA ÇOCUK DÜŞÜRTME SUÇU MUKAYESELĐ HUKUK VE AĐHM NĐN BAKIŞ AÇISIYLA CENĐNĐN YAŞAMA HAKKININ SINIRLANDIRILMASI Yrd.Doç.Dr. Burcu DÖNMEZ * GĐRĐŞ Bu çalışma kapsamında amacımız

Detaylı

Bandrol Uygulaması na İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 5. maddesinin ikinci fıkrası çerçevesinde bandrol taşıması zorunlu değildir. Prof. Dr. İsmet SUNGURBEY e ARMAĞAN CİLT II Editörler Doç.

Detaylı

T.C ATILIM ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ SAĞLIK KURUMLARI İŞLETMECİLİĞİ ANA BİLİM DALI

T.C ATILIM ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ SAĞLIK KURUMLARI İŞLETMECİLİĞİ ANA BİLİM DALI T.C ATILIM ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ SAĞLIK KURUMLARI İŞLETMECİLİĞİ ANA BİLİM DALI ÖZEL HASTANELERDE ÇALIŞAN HEKİMLERİN TIBBİ MÜDAHALE VE TEDAVİDE MALPRAKTİSTEN DOĞAN HUKUKİ VE CEZAİ SORUMLULUKLARINA

Detaylı

TAKSİRLE YARALAMA SUÇU *

TAKSİRLE YARALAMA SUÇU * HAKEMLİ TAKSİRLE YARALAMA SUÇU * Dr. Cengiz APAYDIN ** ÖZ Taksirle yaralamaya sebebiyet verme suçu, kasten yaralama suçundan bağımsız bir suç olup, fail yaralama sonucunun meydana gelmesini istememekte;

Detaylı

Mine KAYA * Yargıtay 4. HD Tetkik Hakimi

Mine KAYA * Yargıtay 4. HD Tetkik Hakimi HEKİMİN HASTAYI AYDINLATMA YÜKÜMLÜLÜĞÜNDEN KAYNAKLANAN TAZİMİNAT SORUMLULUĞU COMPENSATION LIABILITY ARISING FROM PHYSICIAN S OBLIGATION TO INFORM THE PATIENT Mine KAYA * 1 Özet: Kural olarak her tıbbî

Detaylı

Yıl: 1 Sayı: 1 Eylül 2006. Sahibi: Seçkin Yayıncılık A.Ş. Adına Koray Seçkin. Dergi Editörü: Mehmet Handan Surlu mhsurlu@seckin.com.

Yıl: 1 Sayı: 1 Eylül 2006. Sahibi: Seçkin Yayıncılık A.Ş. Adına Koray Seçkin. Dergi Editörü: Mehmet Handan Surlu mhsurlu@seckin.com. Editörden... Seçkin Yayıncılık uzun süredir düşündüğü bir hususu gerçekleştiriyor; Terazi Hukuk Dergisi... Dergide öncelikle, öğreti ve uygulamanın güncel konularını, önemli sorunlarını içeren makalelerin

Detaylı

TIBBİ MÜDAHALE SÖZLEŞMESİNE UYGULANACAK HÜKÜMLER. İlhan GÜLEL 1

TIBBİ MÜDAHALE SÖZLEŞMESİNE UYGULANACAK HÜKÜMLER. İlhan GÜLEL 1 TIBBİ MÜDAHALE SÖZLEŞMESİNE UYGULANACAK HÜKÜMLER 1 ÖZET Tıbbi müdahale, insanın maddi ve manevi bütünlüğü üzerinde gerçekleştirilen teşhis, tedavi, önleme, koruma, nüfus planlaması gibi çeşitli amaçları

Detaylı

Doç. Dr. Adem SÖZÜER ( ) GİRİŞ

Doç. Dr. Adem SÖZÜER ( ) GİRİŞ TÜRK HUKUKUNDA AF, 4454 VE 4616 SAYILI KANUNLARDA ÖNGÖRÜLEN ŞARTLA SALIVERİLME VE ERTELEMEYE İLİŞKİN HÜKÜMLERİN HUKUKSAL NİTELİĞİ İLE BU HÜKÜMLERİN ANAYASAYA UYGUNLUĞU SORUNU Doç. Dr. Adem SÖZÜER ( ) GİRİŞ

Detaylı

MEDİKOLEGAL DÜZLEM TIPTA UYGULAMA HATALARI

MEDİKOLEGAL DÜZLEM TIPTA UYGULAMA HATALARI MEDİKOLEGAL DÜZLEM TIPTA UYGULAMA HATALARI EDİTÖRLER: Prof.Dr.Yaşar BİLGE Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Adli Tıp Anabilim Dalı Prof.Dr. İ.Ethem GEÇİM Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Genel Cerrahi

Detaylı

Marka ve Üretim Korsanlığı Suçu (*) (Markanın İzinsiz Kullanılması) (556 Sayılı KHK 61/A,I)

Marka ve Üretim Korsanlığı Suçu (*) (Markanın İzinsiz Kullanılması) (556 Sayılı KHK 61/A,I) Marka ve Üretim Korsanlığı Suçu (*) (Markanın İzinsiz Kullanılması) (556 Sayılı KHK 61/A,I) Dr. Fatih BİRTEK (**) Erciyes Üniversitesi Hukuk Fakültesi Ceza ve Ceza Muhakemesi Hukuku Anabilim Dalı Cüzdanımı

Detaylı

HUKUK. C) Yasama dokunulmazlığının kaldırılmasına ilişkin karara karşı Anayasa Mahkemesine başvurulabilir.

HUKUK. C) Yasama dokunulmazlığının kaldırılmasına ilişkin karara karşı Anayasa Mahkemesine başvurulabilir. HUKUK 1. Bu testte 40 soru vardır. 2. Cevaplarınızı, cevap kağıdının Genel Yetenek Testi için ayrılan kısmına işaretleyiniz. 1. 1982 Anayasası na göre, yasama dokunulmazlığı ile ilgili aşağıdaki ifadelerden

Detaylı

BİLİRKİŞİNİN HUKUKİ, CEZAİ VE DİSİPLİN SORUMLULUĞU

BİLİRKİŞİNİN HUKUKİ, CEZAİ VE DİSİPLİN SORUMLULUĞU BİLİRKİŞİNİN HUKUKİ, CEZAİ VE DİSİPLİN SORUMLULUĞU Dr. Mustafa SALDIRIM Yargıtay 19.Hukuk Dairesi Tetkik Hâkimi KISALTMALAR CETVELİ AİHS AY AYM AYMK BK c CMK DMK HGK HMK HUMK İYUK m MÖHUK s S :Avrupa İnsan

Detaylı

TÜRK CEZA KANUNU NDA UYUŞTURUCU MADDE İMAL, İTHAL VE İHRAÇ SUÇLARI

TÜRK CEZA KANUNU NDA UYUŞTURUCU MADDE İMAL, İTHAL VE İHRAÇ SUÇLARI TÜRK CEZA KANUNU NDA UYUŞTURUCU MADDE İMAL, İTHAL VE İHRAÇ SUÇLARI Mehmet Zülfü ÖNER 1. Giriş Uyuşturucu maddeler, 1 geçmişten günümüze insanların sağlığını ciddi bir biçimde tehdit eden bir sorun olarak

Detaylı

TIBBÎ HATANIN HUKUKÎ VE CEZAÎ SONUÇLARI

TIBBÎ HATANIN HUKUKÎ VE CEZAÎ SONUÇLARI makaleler Yüksel ERSOY TIBBÎ HATANIN HUKUKÎ VE CEZAÎ SONUÇLARI Av. Prof. Dr. Yüksel ERSOY * TIBBÎ HATA Kavram Black s Law Dictionary, 1 genel olarak tıp doktorları, avukatlar ve mali müşavirlerin görevlerini

Detaylı

TIBBI GIRISIMI REDDEDEN HASTANIN KARAR VERME YETERLIGININ DEGERLENDIRILMESI. Dr.Cagri Kalaca Aile Hekimligi Uzmanlik Tezi

TIBBI GIRISIMI REDDEDEN HASTANIN KARAR VERME YETERLIGININ DEGERLENDIRILMESI. Dr.Cagri Kalaca Aile Hekimligi Uzmanlik Tezi TIBBI GIRISIMI REDDEDEN HASTANIN KARAR VERME YETERLIGININ DEGERLENDIRILMESI Dr.Cagri Kalaca Aile Hekimligi Uzmanlik Tezi Ankara, 1994 i I. IÇINDEKILER II. TABLOLAR DIZINI... vi III. GRAFIKLER DIZINI...

Detaylı

ÇOCUKLARIN CEZA HUKUKUNDAKİ YERİ VE ÇOCUKLARIN KORUNMASI

ÇOCUKLARIN CEZA HUKUKUNDAKİ YERİ VE ÇOCUKLARIN KORUNMASI ÇOCUKLARIN CEZA HUKUKUNDAKİ YERİ VE ÇOCUKLARIN KORUNMASI ULUSLAR ARASI SÖZLEŞME ve PROTOKOLLER B.M. Çocuk Haklarına Dair Sözleşme Türkiye 20-30 Eylül l990 da Birleşmiş Milletler Genel Merkezinde toplanan

Detaylı

VERGĐ KAÇAKÇILIĞI SUÇLARINDAN MUHTEVĐYATI ĐTĐBARĐYLE YANILTICI BELGE DÜZENLEME VE KULLANMA SUÇU (VUK 359/a-2 nci madde)

VERGĐ KAÇAKÇILIĞI SUÇLARINDAN MUHTEVĐYATI ĐTĐBARĐYLE YANILTICI BELGE DÜZENLEME VE KULLANMA SUÇU (VUK 359/a-2 nci madde) Mehmet TAŞTAN Adalet Dergisi, Yıl:2014, Sayı:48, (s. 208/233) VERGĐ KAÇAKÇILIĞI SUÇLARINDAN MUHTEVĐYATI ĐTĐBARĐYLE YANILTICI BELGE DÜZENLEME VE KULLANMA SUÇU (VUK 359/a-2 nci madde) 208 Mehmet TAŞTAN Konya

Detaylı

Yaklaşımı., HPD Hukuki Yorum ve Haber Dergisi, 2004, sy: 2, sh: 172. 6 Belirtelim ki, doktrinde, bu Sözleşme nin de münferid bireyin

Yaklaşımı., HPD Hukuki Yorum ve Haber Dergisi, 2004, sy: 2, sh: 172. 6 Belirtelim ki, doktrinde, bu Sözleşme nin de münferid bireyin AVRUPA BİYO-HUKUK SÖZLEŞMESİ NİN TÜRK HUKUKU NA ETKİLERİ 1 DOÇ. DR. YENER ÜNVER 2 GİRİŞ Bilindiği üzere, AY nın kişinin dokunulmazlığı, maddi ve manevi varlığı başlıklı 17. maddesi ilk fıkrasında herkesin

Detaylı

Yrd. Doç. Dr. Serhat Sinan KOCAOĞLU**

Yrd. Doç. Dr. Serhat Sinan KOCAOĞLU** HAKEMLİ Üst ve Büro Araması, Postada Elkoyma, İletişimin Denetlenmesi Gibi Çeşitli Koruma Tedbirlerinin Pasif Öznesi Olarak Kuram ve Uygulamada Avukatın Bağımsızlığı* Yrd. Doç. Dr. Serhat Sinan KOCAOĞLU**

Detaylı

Ahmet YAVUZ Adalet Dergisi, Yıl:2014, Sayı:48, (s. 82/120)

Ahmet YAVUZ Adalet Dergisi, Yıl:2014, Sayı:48, (s. 82/120) MUKAYESELĐ HUKUKTA YAŞAMA HAKKI Ahmet YAVUZ Seferihisar Cumhuriyet Başsavcısı Giriş Yaşama hakkı en temel haktır. Yaşama hakkı karşısında diğer haklar türev, ikincil haklardır. Diğer bütün hakların kullanımı

Detaylı

CEZA MUHAKEMESİ HUKUKUNDA CEZA VERİLMESİNE YER OLMADIĞI KARARI DECISION OF NO NEED FOR IMPOSING CONVICTION IN PENAL PROCEDURE LAW

CEZA MUHAKEMESİ HUKUKUNDA CEZA VERİLMESİNE YER OLMADIĞI KARARI DECISION OF NO NEED FOR IMPOSING CONVICTION IN PENAL PROCEDURE LAW CEZA MUHAKEMESİ HUKUKUNDA CEZA VERİLMESİNE YER OLMADIĞI KARARI DECISION OF NO NEED FOR IMPOSING CONVICTION IN PENAL PROCEDURE LAW Erkan ŞENSES * İlkeli ve özgürlükçü tavrıyla örnek aldığım Av. Sedat Özevin

Detaylı