Prof. Dr. Selami MAHMUTOaLU Istanbul Oniversitesi Hukuk Fakilltesi Cezaire Ceza Usul Hukuku A. B. D. Oaretim Oyes/

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Prof. Dr. Selami MAHMUTOaLU Istanbul Oniversitesi Hukuk Fakilltesi Cezaire Ceza Usul Hukuku A. B. D. Oaretim Oyes/"

Transkript

1 4 NOROLOJi UZMANLARININ BiLiRKi5iLIK SIFATIYLA AD I4 BiLiMLER BAGLAMINDAKI ROLLERi GENEL BiLGILER: Prof. Dr. Selami MAHMUTOaLU ratth Istanbul Oniversitesi Hukuk Fakilltesi Cezaire Ceza Usul Hukuku A. B. D. Oaretim Oyes/ Genel olarak baktigimizda nbroloji, beyin (merkeii) ye ti.#11 vlicuda dagilmi (periferik) sinir sisteminin hastaliklan ve bu sistemin hastaliklan so ucu bozulan diger sistem ya da organ hastaliklan lie ugraw l. Norolojik hastaliklann ba licalan unlardir; 1- SerebroyaskOler (beyin daniarlannin) Hastaliklar iskemik Beyin-Damar Hastaligi (infarkt - tikanmall km ).11 Beyin igi kanamalar 2- Bas Agnlan(beyinde agnya hassas yaptlann tutuiumu sqnucu ortaya gikan menenjit, mepingo-ensefalit, migren veya geriiimtip1 depresyon veya sikinti veya vilicudun genelindeki tibbi bir sorun sonucu ortayagik n ba agrilan gibi.) 3- Epilepsi (Kalitsal epilepsi ya da kalitsal ya da e insel hastalik ya da beyin hasarlanna e lik eden tekrarlayin epileptik nobetler.) 4- Noromuskiller Hastaliklar Kalitsal ya da edinsel hipokinetik, hiperkinetik, spasti distonik veya noromuskiller plak hastaliklanna e lik eden sinir-kas tutulumlan. { 5- Demanslar u Alzheimer, Vaskuler Demans, Levy Cisimcikli Demans:gocukluk gagi demanslan ye digerleri. 6- Sinir sisteminin infeksiyoz Hastaliklan (Menerijit, en4falit, miyelit, norit vbg.) 7- Metabolik Hastaliklar (Organizmanin besinlerden a digi maddeleri kendi lehine geviremedigi kalitsal hastaliklar.) 8- Bas donmeleri, el-ayak uyusmalari. 1 Noroloji tan= ve norolojik hastaliklar hakkinda ayrintili bilgi 'gin blcz; C.P. Panteliadis R. Korinthenberg. Paediatric Neurology Theory and Practice.C.P. Panteliadis Publishing, f Greece, 2005., R.B. David. Mosby's Neurology Psychiatry Access Series Child and Adolescent Neurology. Blackwell Publishing, Massachusetts, U.S.A.,

2 9-5uur Degisiklikleri ye Koma. 10-Felder (Kalitsal ya da edinsel Ott-emboli atmasr veya hipertansiyon gibi çeitli nedenli merkezi ya da periferik hareket yetersizlikleri.) 11-Parkinson ve diger hareket koordinasyon sistemi hastaliklan. 12-MS (multipl skleroz) ye sinir sisteminin diger otoi ltnmun (organizmanm kendi aleyhine gelistirdigi) hastaliklan. 13-Kalasal Kas Hastaliklan. 14-Dogum Travmalart: Anne karninda, dogumda veya dogum hemen sonrasinda olusan dogum olayi ya da dogum olayi uzerinde etkii anne dogum yollan ya da bebegin kendine ait nedenlerden dolayi sinir sistemi tutulumlan. 15-Bel ye boyun agnian 16-Kaza sonucu olusan kafa, omurilik ve periferik sinir ha4arlari. Naroloji; kendi alt konulan iginde epilepsi, hareket bozukluklan, -beyin damar hastaliklan, bunamalar, uyku bozukluklan gibi ayrica azellesmislik gerektiren alt disiplinlere ayrilmitir. Bu alt disiplinlerden bazilah; CoCuk Norolojisi, Noroanatomi (Merkezi ve perjferik sinir sisteminin makroskopik anatomisini inceler), Norofarmakoloji (Norotransmitterler - sinirler arasi ileti aracilan ve bunlann 'lac halinde kullanimlanni inceler), Norogenetik, Niirohistoloji, Noroonkoloji, Noropatoloji, Nororadyoloji (MRI, BBT, SPECT, X-Ray vbg yontemlerle sinir sistemini inceler), Norofizyolojidir (EEG, EMG, SEP vbg yontemierl le sinir sistemini inceler). II- NoROLOJI UZMANLARININ GEREK CEZA, GEREKSE HUKUK YARGILAMALARINDA BiLiRKI$IOLARAK FONKSIYONLARI: A- Genet Olarak: Bilindigi Caere Noroloji uzmarilan da, diger hekimlerde oldugu gibi, gerek ceza, gerekse hukuk yargilamasi stirecinde, bilirkisi sifatiyla gorev alabilmektedirler. Bu baglamda ilk akla gelen yer ise, onemli tibbi sorunlann teknik duzeyde goziimlenmeye galisildigi, Adli Tip ihtisas Kurullandir 2. Adli Tip Kurumu Kanunu uyannca, Noroloji Uzmanlan, Adli Tip Kurumu 2., 3. ye 4. ihtisas Kurulunda, kurul Ciyesi olarak garev yapmaktadirlar. 2 Adli tip ye biiirkiilik hakkinda bilgi icin bkz; VRIN Osman, CEVHERO6LU Hayrettin, cetin MAHMUTO6LU Fatih Selami, TA5KIN Ahmet, KARAU Metal, 13. Ulusal Adli Tip ainleri Paneller ye Poster Sunulan, Antalya, 8-12 Kasim 2006, s

3 Buradaki uzmanlik sahalanna konu itibanyla baktigimizda; 2. ihtisas Kurultenda; kasten ve taksirle yaralanma olgulannda, merkezi ve periferik sinir yaralanmalan sonucu ortaya gikabilen vilicudun boyundan a agisinin felci (quadroplejiler), viicudun bir yansinin felci (hemiplejiler), bir kol veya bacagm felci (monopareziler), sara(epilepsiler), bitkisel hayata girme, konu ma bozukluklan (disfaziler), konuma yeteneginin kaybi (afaziler), bunamalar (demanslar) ve periferik sinir felglerine bagli el ye kol hareketlerinde veya yikilinede drtaya - gikan bozukluklan, TCK'nin maddeleri kapsaminda degerlendirmektedirler. 3. ihtisas Kurulunda ise, mitt' tiirlerdeki tibbi uygulama hatalannin tespitinde ye bunlann etkisinin saptanmasmda gorev almaktadirlar. Bu kapsamda da ancelikle kendi meslek mensuplan olan, noroloji uzmanlannin tibbi uygulamalardaki hatali eylemleri(malpraktisinde), sonrasmda ise diger hekimlerin uygulama hatalannda ortaya cikabilecek norolojik bozukluklann bu davrani0a illiyetinin belirlenmesinde aktif rol oynamaktadirlar. Ayrica norolojik bozukluklann hurriyeti baglayici cezalann infazmin ertelenmesi ve Cumhurbaflanligi affi kapsammda surekli hastalik veya sakatlik acisindan degerlendirmesini yapmaktachrlar. Bunlann dt inda norolojik meslek hastaliklannda, i kaiasi- sonucu olupn ye yukanda bahsettigimiz netrolojik bozukluklarda, Sosyal GOvenlik Kanunu ye yonetmelikleri kapsaminda, maluliyet ve meslekte kazanma gad) agisindan 0114 bildirmektedirler. 4. ihtisas Kurulu'nda da, norolojik bozukluklan, ceza ve hukuk ehliyetine etkisi bakimmdan degerlendirmektedirler. Bu ihtisas kurullan di inda, 5. ihtisas Kurulu'nda, kurul Oyesi olarak netroloji uzmant bulunmamakla birlikte, bazi olgularda soz konusu meslek mensuplanntn gartigine ba vurulmaktadir. Ornegin; zehirlenmeler sonucunda ortaya gikan netrolojik bozukluklann ve TCK'nun 186 ye 187. Maddeleri kapsammda ki ilerin hayatim veya agliini tehlikeye sokacak gicla veya ilaglann kullanilmasi sonucunda ortaya gtkan norolojik bozukluklann, TCK 179/3 maddesi kapsammda, alkol veya uyunurucu madde etkisiyle trafik guvenligini tehlikeye sokma suglarinda, alkol veya uyunurucunun insan vocudu lizerindeki etkilerinin degerlendirilmesi hususlan bu durumlardan bazilandir. Adli Tip Kurumu btinyesinde noroloji uzmanlannm bilirki ilik stfattyla calt abilecegi alanlar, genet olarak bayledir. Biz bunlan konu itibanyla ayn ba iiklar halinde izah etmek isteriz. 3

4 a- Yaralama suclarmda: 5237 sayili TCK'nin ikinci kitabinin "Kiplere Karst Suglar"a yer veren ikinci kisminin, "Viicut Dokunulmaz4na Karp Suglar" bãlikii ikinci boliimonde, 86., 87. ve 88. Maddelerde "Kasten Varalama"; 89. Maddede ise Taksirle Yaralama" Suglan dilzenlenminir3. Kisaca agiklayacak olursak, Ceza Hukuku terminolojisine gore yaralama, b*asinin vlicuduna aci veren veya sagliginin ya da algilama yeteneginin bozulmasina neden olan hareketlerdir. Bu fiillerin bilerek ve isteyerek gergeklenirilmesi sugun, kasti, dikkat ye Oxen yukiimlithigune aykin bigimde gergeklenirilmesi ise, taksirli halini olumaktadir. Kasten ve Taksirle Yaralama Suglanyla ilgili hukurnlere baktigimizda; maddelerde bahsi gegen, yaralama fiilinin; basit bbbi mi.idahale lie giderilebilecek Olcude hafif olmast(tck m.86/2), beden veya ruh bakumndan kendisini savunamayacak durumda bulunan kisiye karst islenmesi(tck m.86/3-b), majdurun; duyulanndan veya organlanndan birinin sikekli zawflamasina veya i5ievinin zaytflamastna(tck m.87/1-a, m.89/2-a), konusmastnda zorluja(tck m.87/1-b, m.89/2-c), konusma yeteneklerinin kaybolmastna (TCK m.87/2-c m.,89/3-b), yasamint tehlikeye sokan bir duruma(tck m.87/1-d, m.89/2-e), iyilesmesi olana bulunmayan bir hastaboa veya bitkisel hayata girmesine(tck m.87/2-a, m.89/3-a), duyulanndan veyworganlanndan birinin i5levini yitirmesine(tck m.87/2-b, m.89/3 1b) neden olmast hallerinin saptanmast, noroloji uzmanlannm bilirki iligi kapsaminda kalmaktadir. Bunlan tek tek izah edecek olursak; knit bbbi mudahale lie giderilebilecek yaralanmadan, "hem fan basit olmast, hem de etkisinin basit ttbbi miidahale lie giderilebilecek veya ttbbi mudahale gerektirmeyecek derecede hafif.olmast" 4 anla0malidir. Bu kavrama ili5kin objektifligi saglamak: amaciyla hangi travmatik degi ikliklerin basit tibbi mildahale kabul edilecegi konusunda Adli Tip Kurumu tarafmdan bir lista duzenlenmiflir 5. Aslinda genel olarak norol6jik hasar igeren 3 Kasten ye taksirle yaralama suglan hakktnda bilgi 'On bkz; TEZCAN Durmus, ERDEM Mustafa Ruhan, ONOK Murat, 5237 Sayth TOrk Ceza Kanunu ina Gore Teorik ye Pratik Ceza Ozel Hukuku, Ankara, 2006, s , SOYARSLAN Doan, Ceza Hukuku big! HOkUmler, Ankara, 2010, s , YA5AR Osman, GOKCAN Hasan Tahsin, ARTUc Mustafa, Yorumlu- Uygulamalt Turk Ceza Kanunu, Ankara, 2010, s , OZBEK Veli Ozer, Yeni Turk Ceza Kanunu Anlarm, Ankara, 2008, s ARTUK Mehmet Emin, GOKEN Ahmet, YENiDONYA Caner, Turk Ceza Kanunu 5erht, 2009, Ankara, s GOZEL Sadullah, BALCI Yasemin, cetin Gursel, Yeni Turk Ceza Kanunu'nda Tantmlanan Yaralama Suclartrun Adli Tip Apstndan Degerlendirilmesi ye Adli Rapor Tanzimi için Rehber, ceyrimici;

5 yaralanmalara baktigimizda bunlann basit tibbi muclahale lie giderilemeyecek nitelikte oldugu soylenebilirse de, dipnot 5'de naklettigimiz listede yer alan bazi durumlarda gok sintrlida olsa basit yaralanmalar 'gin arnek bulmak olanakli gozokmektedir. Sonug olarak da fiilin basit tibbi mildahale lie giderilebilecek bir yaralamaya sebep oldugunun belirlenmesi halinde, Ta 86/2. madde uyannca faile, daha az ceza verilecektir. Madde kapsaminda sucun maadurun yafamml tehlikeye sokan bir duruma neden olmasi ise, faile daha fazla ceza verilmesini gerektiren nitelikli hallerden bid olarak karsimiza gikmaktadir(tck 87/1-d, 89/2-e). Bu durumun belirlenmesinde de objektifligin saglanmasi dosoncesiyle, yukanda isaret ettiginniz Adli Tip Kurumu tarafindan duzenlenen listeye gore bir saptama, yapilmaktadir s. Listenin ilgili kisimlannda yer verilen degisimlerin tespitinde de norologlara basvurulmaktadir. Failin, sucun tennel sekline gore daha agir ceza lie cezalandirilmasini gerektiren nitelikli hallerinden bir digeri, sucun beden veya ruh balammdan kendisini savunamayacak durumdaki kifiye karp iglenmesidir(tck 86/3-b). Burada sugun ileri yasi, hastaligi, malullogo veya ruhi veya fiziki glicsuzlogo nedeniyle kendini korumaktan aciz bir kimseye kart gergeklestirilmesi sea kontisudur. Konumuz baglaminda bu kapsanna magdurun; felcli, bitkisel hayatta, periferik sinir feklerthe bagel; I ve kol hare ketlerinde veya yiiriimede bozukhanun, malullirge neden olabilecek ba5kaca norolojik bozuklugunun almost,. fink, maadur sara nobeti gegirdiei esnada gergekle mesi gibi norolojinin utmanlik alanina giren durumlan sokabiliriz. Bunlann yam sira sug sonrasi magdurun; duyulanndan veya organlanndan birinin surekli zawflamast veya ifievinin zawflamasi(tck 87/1-a, 89/2-a), duyulanndan veya organlanndan birinin i5levini yitirmesi(tck 87/2-13, 89/3-13) de, faile daha agir ceza verilmesini gerektiren nitelikli hallerdendir. Gergeklestirilen haksiz fiilin ardindan Norologlar agisindan s6z konusu listenin kafa igi degisimler ye biling durumu kisimlan 6nem tasimalctachr. Listeye gore; yaralanma sonucu magdurda; diger kafa igi dedifimlerin e5lik etmedigi kranial sinir yaralanmalan, biling durumgna gore; Glasgow Koma Skorunun: 9-13 arast almost, belirlenmil 5 dakikadan awn se:wen biling kaybt, travma sonrast biling kaybt olmamakla birlikte fokal norolojik defisit(bozukluk)(kranial sink hissi-motor belirti), travma sonrast 24 saatten uzun amnezi(bellek tespit edilmisse, bu basit tat' modahale lie giderilemez bir yaralanmadir. Magdurun yaralanma sonrasi Glasgow Kama Skorunun:14-15, olay sonrast ilk ghzlemde uyantic, belirlenmi; 5 dakikadan luso biling kaybt veya travma sonrasy24 saatten kisa amnezi(biling kaybd old ugu durumlar ise basit bbbi mcidahale lie giderilebilecek yaralanmalarchr. Bunlann magdurda olusup olusmadtnin tespiti, noroloji uzmanlannca yapulacaktr. 6 Norologlar balamindan soz konusu listenin yine kafa igi degiimler ye bilinç durumu lasimlan tinem tastmaktadir. Listeye g6re magdurda kafa igi tam damarlardaki travmatik degisimlerin, tam kafa igi travmatik degisimlerin veya ba langig Glasgow Koma Skorunun 8 ye altinda(bilinci kapah) oldugu tespit edilmisse, bu yasamsal tehlike tasiyan bir yaralanmadir. 5

6 maudurun; lasmi veya tam fel; gegirmesi, periferik sink feklerine boob olarak el ve kol hareketlerinde veya yilriimede bozukluk meydana gelmesi seklindeki nbrolojik durumlar ilgili maddenin bu kismina girecektir. Aynca yaralama fiili sonucunda magdurun bitkisel hayata girmesi (TCK 87/2-a, 89/3- a), konusmasinda zorluk olusmasi(tck 87/1-b, 89/2-c) ya da konufma yeteneginin tamamen kaybolmasi'(tck g7/2-c,89/3-b) durumlan da yine anilan uzmanlik kapsamindadir. Bu sonuglarla karsilasilmasi ihtimalinde de failin cezasi agirlasacaktir. b- Hekimlerin Tibbi Uygulama Hatalannda(Malpraktis): Yukandaki genel agiklamalar kisminda da ifade ettigimiz Ozere, noroloji uzmanlannin bilirkiiiii kapsaminda kalan bir diger konu da çeitli tordeki hekim hatalannin(malpraktis) tespiti ye bunlann etkisinin saptanmasidir. Bu baglamda nardloji uzmanlan, gerek kendi meslekleri mensubu hekimierin uygulama hatalanni, gerekse diger hekimlerin hatali uygulamalan sonucu meydana gelebilecek norolojik bozukluklann ortaya gikmasinda onertili bir islev Ostlenmektedir. Bilirkisi noroloji uzmanlannin yapacagi bu saptamalar bakimindan biz de galismamizda, ancelikle genel olarak hekimlerin taksir baglamindaki objektif ozen yukurni(illigune aykin davranislanni izah etmekte yarar gormekteyiz 7. Bu gergevede de belirtmeliyiz ki; tibbi modahalelerde ceza hukuku agisindan iki Einem!' husus bulunmaktadir. Bunlardan ilki, tibbi modahale yapilmadan once, bir taraftan hekimlerin yasal olarak sahip olduklan bir hakkin mevcudiyeti, diger taraftan da ilgilinin, yani hastanin nzasi ye bu nzaya bagli olarak tibbi girisimde bulunulmasidir. Baska bir deyisle, hak sahibinin tibbi mildahaleyi yapabilecek yasal yeterlilikte, hastanin da konu itibariyle mesru kabul Oren bir saglik sorununa ilikin olarak en geg modahaleden Once, ya da sirasinda geregi gibi ayclinlatilmts nzasini gostermis olmasidir. Deginilen bu kosullann varligi, hukuka uygunluk" nedenlerinin 7 Hekimlerin cezai sorumlulugu hakkinda ayrintili bilgi igin bkz; MAHMUTOGLU Fatih Selami, "5237 Sayill Turk Ceza Kanunu'ndaki Yeni Duzenlemelerl igunda Tibbi Milidahalelerde Hekimin Ceza Sorumlulugu", lied teknoloji Tibbi ve Hekim Hasta 114kisi, Uluslararai Katilimli 2. Tip Etigi ve Tip Hukuku Sempozyumu Bildiri Kitabi, Istanbul, 2006, s , ERMAN Bari, Ceza Hukukunda Tibbi MOdahalelerin Hukuka Uygunlugu, Ankara, 2003, BAYRAKTAR Koksal, Hekimin Tedavi Nedeniyle Cezai Sorumlulugu, Istanbul,

7 mevcudiyetine isaret eder s.. Suphesiz naroloji uzmam hekimler de hastalan bakimindan bu kurallara uymak durumundachrlar 9. Dikkat edilecek olursa, bu asamaya kadar herhangi bir tibbi girisim saz konusu degildir. Zaten bu kosullara uygun olmayan mudaltale, meslek kurallanna uygun olsa bile, sug olusturacaktir. Birinci asamanin hukuken kabul edilebilir oldugu hallerde ise, burada yapilacak degerlendirme, butunayle tibbi mudahalenin meslek kuralanna uygunlugu agisindandir. Tibbi giriim noktasina gelindiginde ise, hekimlerin, esas itibariyle taksirli davranislan sonucu meydana gelen olumsuz durunnlara hukuk duzenince baglanabilecek sonuglar karsimiza gikmaktadir. cankli hekimlerin dogrudan, kastla iledikleri suclar, bu cergevede bir ozellik arz etmemektedir 1. Fakat Iasi kastm unsurlan dikkate alindiginda, toni ornekler verilerek, bir takim irdelemeler a Normal kosullar altmda durum bayle olmakla birlikte, acil vakalarda ise varsayilan nza moessesesinden yararlanilabilir. 9 Ancak uzmanlik alani gocuk olan doktorlar agisindan dikkat edilmesi gereken bir basica husus daha varchr. cocuk hastalarda, yasi da dikkate alarak gozom aramak, yani cocugun bu 4tibbi sorunu anlama ye kavrama yetenegine g6re bir sonuca ulasmak kammizca daha isabetli bir yol olacaktir. Veil veya vasi lie gocugun iradesi birbirlyle arttismediginde, duruma gore veil ya da vasinin ya da gocugun nzasi esas alinmalidir. Ne var ki, cocugun rizasinin alinamayacagt ya da itibar edilemeyecegi hallerde, veil veya vasi gerekli olan tibbi muclahaleden kaginirsa, bizce hekimin g6r050 esas alinmandir. Noroloji uzmanlannin 5237 sayili Turk Ceza Kanumindaki; insan Ozerinde Deney(TCK m. 90), Uyusturucu veya Uyaria Madde imal ve Ticareti (TCK 188), Uyusturucu veya Uyaria Madde Kullanilmasini Kolaylastirma (TCK 190), Kiisel Verilerin Kaydedilmesi(TCK m.135), Verileri Hukuka Aykin Olarak Verme veya Ele Gegirme(TCK m.136), Kamu Garevlisinin Sup Bildirmemesi(TCK m.279), Saglik Meslegi Mensuplannin Sup Bildirmemesi(TCK m.280), Resmi Belgede Sahtecilik(TCK m. 204) ye Resmi Beige 140kmunde Belgeler(TCK 210) gibi hukumieri ihlali sonucu faillik sifatlan da gundeme gelebilir. Bu sug tipleri lie iigili bazi kaynaklan vermekte yarar germekteyiz; insan Ozerinde Deney Sucuyla ilgiii olarak; MAHMUTOGLU Fatih Selami, "insan Ozerinde Deney", YOksek riskli Hastaya Yaklasim Etik ye Hukuksal Boyutlar, 3. Tip Etigi ve Tip Hukuku Sempozyumu Bildiri Kitabi, Aralik 2009, s.71-76, 5EN Ersan, "insan Ozerinde Deney ye Deneme", TOrkiye Barolar Birligi, Tip Ceza Hukukunun GUncel Sorunlan, V. Turk Alman Tip Hukuku Sempozyumu, 28 5ubat-1 Mart 2008, Ankara, s , Uyusturucu veya Uyana Madde imal ye Ticareti ye Uyusturucu veya Uyanci Madde Kullanilmasini Kolaylastirma Suglanyla ilgiil olarak; TEZCAN-ERDEM-ONOK, s.609, 618, TEKiN Nurullah, "Uyusturucu veya Uyana Madde imal, ithal ye ihrag Etmek lie Satmak, Satin Almak, Kabul Etmek ye Bulundurmak Suglan", Terazi Aylik Hukuk Dergisi, Saw:37, EyIUI 2009, s.104 cadatay Mustafa, Terazi Aylik Hukuk Dergisi, Yi1:3, Sayi:27, Kamm 2008, "Uyusturucu veya Uyana Madde Kullanan Santk Hakkmda Tedaviye ye Denetimli Serbestlik Tedbirine Karar Verilmesinde Hakimin Takdir Hakki", s , Kiisei Verilerin Kaydedilmesi ve Verileri Hukuka Aykin Olarak Verme veya Ele Gecirme Suglanyla ilgili olarak; MAHMUTO6LU Fatih Selami, "Ceza ye Ceza Yargdama Hukukunda ozel Ya5am", Turkiye Barolar Kaybettigimiz Barolar Baskanlan Arusma Panel, azel Yasamm Gizliligi, Ankara, 18 Ekim 2008, s , MAHMUTOGLU Fatih Selami, "Sir Saklama YukUmluiugu Kapsaminda i Hastaya Alt Kisisel Verileri Hukuka Aykin Olarak Verme Veya Yayma Sup", Pi Pazarlama ve iletisim KOItUrU Dergisi yeni sayismda yaymlanacak, MAHMUTOdLU Fatih Selami, "Turk Ceza 'Mevzuatindaki Temel Dilzenlemelere Psikiyatristlerin Fail ye Uzman Sifati Kapsaminda Genet Bakis", Turk Tip Etigi ye Hukuku Arastirmalan Yilliginin yeni sayismda yayinlanacak, HAKER1 Hakan, Tip Hukuku Temel Bilgiler, Ankara, 2009, s.492, SEVCIK YOKU5 Handan, "Kisisel Verilerin Agiklanmasi", TUrkiye Barolar Birligi, Tip Ceza Hukukunun Giincel Sorunlan, V. Turk Alman Tip Hukuku Sempozyumu, 28 5ubat-1 Mart 2008, Ankara, s.796, Kamu Gorevlisinin Sup Bildirmemesi ye Saglik Meslegi Mensuplannin Sup Bildirmemesi suguyla ile iigih olarak; ozlem Yener, "Saghk Meslegi Mensuplannin Sup 7

8 Ote yandan vurgulamaliyiz ki, aslinda gok sayidaki tibbi mudahale, yaps' geregi dogal bir riski banyesinde bulundurmaktack. Ancak insan sagligi igin ortaya gikan gereklilik, bu tiirden giri imleri de ister istemez zorunlu kilmakta ve hukuk duzeni de bbyle onemli bir nedenden dolayi bahsi gecen risk alaninalzin vermekte, deyim yerindeyse, izin verilen bir risk alani olu turmaktadir n. Durum beyfr-olunca tibbi gereklere uygun davranilmasina ragmen istenilmeyen bir neticenin ortaya gikmasi, daha teknik bir anlatimla komplikasyon olgusuyla kar da ilmasi ceza hukukunun konusu di mcladir. Bu agiklamadan sonra, 8ncelikle basit taksir olarak da isirtlendirilen dikkat ve bzen eksikliginden kaynaklanan hallere yer vermek isteriz. Bilindigi gibi taksirin bu ge idinde fail, soyut olarak angari.ilebilecek bir neticeyi somut olayda tedbirsiz, dikkatsiz davranarak ya da meslek ve sanatta acemilik gostererek ongormemi ve hareketinden kaynaklanan istemedigi netice ortaya cikmi tir 12. Ornegin;' noroloji uzmaninin, hastaya tethisi yanli koymasi ve devammda da tedaviyi yanli ilaclarla surdiirmesi sonucunda, hastanm organlannda zafiyete ya da alornfine neden olmasi durumu basit taksir haline 6rnek te kil edebilir. Bilingli taksir ise, basit taksirden neticenin istenmemesi hall cli inda 6nemli Iani farkliliklar igermektedir. Bunlardan ilki, bilincli taksirde ongonilebilir bir netice somut olayda failce angorulmekte, fakat hukuk diizeninin me ru gormedigi, yasakladigi alanda, fail becerilerine govenerek eylemine devam etmdktedir 13. Ancak bu Oven duygusuyla istenilmeyen neticenin gergekleremesi yonunde de gaba sarf edilmekte, buna ragmen yasak netice ortaya gikmaktadir. Nor fop bilimi gercevesinde taksirin bu haline; henuz bilim cevrelerince kabul edilmemi bir yontemin 14 noroloji uzmaninca Bildirmemesi Sugu(TCK m.280)", Dog. D. Mehmet SOMER'e Armagan, istaitul, 2006, s , OZCILMEZ ilhan, "Saglik Meslegi Mensuplannin Sugu Bildirmemesi Sugu (TCK m. 280)", TOrkiye Barolar Birligi, Tip Ceza Hukukunun Gtincel Sorunlan, V. Turk Alman Tip Hukuku Sempozyumu, 28 i.ibat-1 Mart 2008, Ankara, s. 830 yd., Resmi Belgede Sahtecilik ye Resmi Beige FliikmOnde Beigeler suglanyia ilgih olarak; AKMUT ERDA6 All ihsan, "Tip Ceza Hukuku'nda Belgede Sahtecilik Sugu(Saglik Meslegi Mensuplan Tarafindan 1 Ienebilecek Belgede Sahtecilik Sugu)", TOrkiye Barolar Birligi, Tip Ceza Hukukunun Giincel Sorunlan, V. Turk Alman Tip Hukuku Sempozyumu, 28 Subat-1 Mart 2008, Ankata, s. 540 GOKCEN Ahmet, Belgede Sahtecilik Suglan, Ankara, 2010, s Bu konuya i4kin ayrintili bilgi igin bkz. (AVER Yener, Ceza Hukukunda kin Verilen Risk, Beta Yay., Istanbul, 1998, S Ica Kayihan, OZGENC itzet, SOZOER Adem, MAHMUTO6LU Fatih Selar tni, ONVER Yener, igel Sug Teorisi, Istanbul, 1999, s , KOCA Mahmut, CIZOLMEZ ilhan, Turk Ceza Hukuku Gene! 1-10kLimler, Ankara, 2011, s.170, DZBEK Veil Ozer, KANBUR M. Nihat, DOGAN Koray, BACAKSIZ Pinar, TEN ilker, Turk Ceza Hukuku Gene! HOldimler, Ankara, 2011, s , OZGENc izzet, TOrk Ceza Hukuku Genel HOldimler, Ankara, 2009, s icel-o7genc-soz0e8-mahmur0dw -ONvE8, s , KocA-OzamEz, S ,6z8Ex-KiNsuft- D06AN -BACAKSIZ-TEPE, s , OZGENc, s Bu durumda TCK madde 90'da duzenlenen "Insan Ozerinde deney" sugunim da olusacagini aynca belirtmek isteriz. 8

9 becerilerine giivenerek kullanilmasi ye fakat hastanin bu nitidahale sonucunda olmesi Ornegini verebiliriz. Bunlara ek olarak olasi kastla ilgili bolümü agiklayacak olursak; bizce olast kast, kast kavrami igerisinde ele alinmakla birlikte, aslinda kasttaki risteme unsuru tam olarak bulunmadigindan, kast benzeri bir davrani bigimi olarak kabul edilmesi daha isabetli olur. Buradaki temel ozellik, tingarilien nefice istenmese de, Iasi bu neticenin gaze alinmasi ya da kabullenilmesidir 15. GiftrOld(igii (izere, bilingli taksirde de notice iingor(ilmekte ancak gergekle mesi hem istenilmemekte hem de ki i, yeteneklertyle bayle bir neticenin olupiamasina gayret etmektedir. Yukanda da belirttigimiz gibi hastaya yank bir ilag verilmesinden kaynaklanan yaralama ye oltimlerde, hekimin basit taksirden sorumlu olacagi verilen gok klasik arneklerdendir. Ne var kiibunu lark eden hekimin, gikabilecek hukuksal sorunlar sebebiyle bu durumu gizlemesi ye buna bagli olarak da hastanin iiinnesi kar4isinda, hekim bu sonugtan olasi kastla sorumlu olacaktir. Ifle neroloji uzmant hekimin, yukanda ipret ettigimiz, basit veya bilingli taksir ya da olasi kast 4eklinde ortaya gikabilecek mesleki uygulama hatalannin degerlendirilmesini Adli Tip Kurumu biinyesinde "bulunan noroloji uzmani bilirkiiler yapacaktir. Bunlann yarn sira herhangi bir hekimin ttbbi uygulama hatasi sonucunda ortaya gikabilecek norolojik bozuklugun bilirki4iliginde de yine Adli Tip Bilnyesindeki neroloji uzmanlanna dani5ilacaktir. c- Cezai ye Hukuki Ehliyetin Saptanmasmda: Gerek ceza, gerekse hukuk yargilamasi bakimindan "ehliyet", Onemli konulardan biridir. Bu nedenle bu ba ligi cezai ve hukuki ehliyetin saptanmasi eklinde ikiye ayirarak irdeleyecegiz. Ca- Cezai ehliyetin saptanmasmda: Ceza hukuku kapsaminda baktigimizda, ehliyetin, failin i ledigi sug pedeniyle sorumlu olup olmamasina ili kin bir yargiyi, ba ka bir deyi le failin kusurlulugunu ifade ettigini anlamaktayiz. Konuyu biraz daha agacak olursak, Ceza Hukukunda, gergeklenirilen eylemin sug te kil ettiginin saptanmasi, failin sorumlu tutulmast igin her zaman yeterli degildir. Failin bu nedenle sorumlu olup olmayacagt ayri bir degerlendirmeyi, yani kusurluluk incelempsini gerektirmektedir. Failin kusurlu oldugu yargismin anlami ise KOCA-CIZIAMEZ, S , OZBEK-KANBUR-DOAN-BACAKSIZ-TEPE, s , azgenc, s

10 sudur: isledigi-sug nedeniyle htikuka aykin hareket eden failin, bu konudaki iradesinin arastinlmasi sonucunda, fail hukuka uygun harekeretme imkan ye kabiliyetine sahip olmasina raumen hakstz brdayram5ta bulunmayi tercih etmi;se kusurlu kabul edilecektir 16. islenen sug nedeniyle failin kusurlu - bulunmasi halinde uygulanacak yaptirim ceza (duruma gore Oave olarak govenlik tedbirft1ken, failin kusur yeteneginin bulunmamasi veya genel ojarak kusursuz olmasi halinde sadece govenlik tedbiri uygulanacaktir. Kusurlulugu, bu baglamda kosur yetenegini etkileyen hailer TCK.'da agikga belirtilmi olup, bu nedenlerin disinda herhangi bir hal mevcut degildir 17. Baska bir anlatimla soz konusu hailer midi Oe istisnaidir. Bu hallerin varligi durumunda, -ilgili nedenin Kanunda angorolen etkisine: gore- fail ya kusursuz kabul edilecek ya da kusurunun azaldigindan sez edilerek, ceta sorumlulugu da buna gore saptanacaktir. Kusurlulugu etkileyen sebeplerden bin i de Turk Ceza Kanunu'nun Birinci Kitabinin "Ceza Sorumluluounu Kalth iran ye Azaltan Nedenler" BalikIi ikinci Kisminda, 32. Madde'de duzenlenen Akil 1-(astaligidir 18. iste galismamiz baglaminda,1narolojik rahatsizliklar olan Demans ye Epilepsi Ozerinde durulmalidir. conkii anilan rahatsizliklarin bir taraftan akil hastaligi ile diger taraftan TCK 34 te ifade edilen gegici Inedenlerle olan ilgisi boyle bir agiklamayi inceledigimiz konu kapsaminda gerekli kilthaktadir. KOCA-OZOLMEZ, s , OZBEK 2kANBUR-DOAN-BACAKSIZ-TEPE, s , OZGENIc, Kusurlulugu etkileyen(kalchran veya azaltan) hailer igin bla; KocA-OzOLmEz, s , OZBEK-KANBUR- D06AN-BACAKSIZ-TEPE, s , OZGENc s "ilgili madde incelendiginde, akil hastaliginin kusurluluk Uzerinde meydana getirdigi etkisinin tic dereceye ayrildigi goriilmektedir. Buna g6re kisinin etkisi altinda bulundugu alai hastaligi; 1-4ledigi fan hukuki on/am ve sonuclannt algtlarria yetenegini not,' kalthrabilir, 2- Bu fiille Mardi( davram5lanm yonlendirme yetenegini ortadan veya onemli olçude azaltabilir yo do 3- Ki;inin i5ledigi fan hukuki anlammi ve sonuclanm alguamak yetenegini etkilememekleeraber, iledii fiille davram5lannt yonlendirme yetenegini azaltmq Somut olavda bu olasiliklarigan birisinin etkili oldugu fill sonucu islenen bir sugla ilgili kusurluluk degerlendirmest yapilirken; oncelikle (bilirkisi marifetiyle) psikiyatri biliminin verileri gergevesinde failin akil hastasi olup olmadigi belirlenecektir.1/23u belirleme yapilirken de failin sugu gergeklestirdigi siradaki durumu esas alinacaktir. Zira sug islendikten sor ira kisinin akil hastaligina tutulmasi maddi ceza hukukunu degil ceza muhakemesi ya da infaz hukukunu ilgilendiren bir sorun olacaktir. Bu dogrultuda eger kisi sugu iiedigi zaman akul hastasi ise, hastaltnin kiinin cla.viranislanna ne gibi bir etkisinin oldugu da, yine tibbi olarak ye ilk planda somut olaydan bagimsiz devamincta ise somut olayda islendigi lied sorillen sug tipi dikkate alinarak saptanacaktir. 5ayet butunuyle anlama ye kavrama yetenegi yoksa ilave degerlendirmelere ihtiyag duyulmayacaktir. Sonrasinda ise bu4aptamalar mahkeme tarafindan olaya uygulanarak, failin kusurlu olup olmadigma ve buna bagli olarak sorumluluguna karar verilecektir. " MAHMUTO6LU Fatih Selami, "Turk Ceza Mevzuatindaki Temel Duzenlemelere Psilayatristlerin Fail ve Uzman Sufati Kapsaminda Genet Bak's", TipEtigi ve Tip Hukuku Yilliginin Yeni Sayisinda Yiyinlanacak t i 10

11 Ilk olarak Demansa baktigirciada, oncelikle kisaca bilgi verecek olursak; Demans (bunama) zihinsel Odin tah ibi veya yok olmasichr. ogrenme, bellek, dil fonksiyonlan ri ve kisilik gibi zihinsel fonksiyorilann bozulmasi lie.karakterize olan, sosyal ve is hayatini etkileyen, gogunlukl geri cionkissuz ilerleyici bir beyin hastaligidir. Alzheimer hastaligi da, yetiskinlerde meydana gelen ve tamamen tedavi edilemeyen en sik demans turi.idur. Demansin s'ddeti, hafif, orta ve agir olabilmektedir. Aynca hastaligin baslangig kismi lie son asanr,$) arasinda buyilk fark bulundugu igin bizce demansla ilgili hukuki degerlendirmenin; hastaligin derecesine gore yapilmasi gerekmektedir. Bu yilzden hastaligin ilk san l ajin ala agisindan TCK md 34/f.1 "Gegici bir nedenle ya do irade dip ahnan alkol veya turucu madde etkisiyle, i5ledioi /Jilin hukuki an/am ye sonuglanni algilayamayan veya bu fiille ilgili olarak davrampanni yonlendirme yetenegi onemh dereceal azalmi5 olan kipye.. tem verilmez." Mikmuniin uygulanmasiyla problemin g 'ziilebilecegini dusunmekteyiz. Baska bir ifadeyle 34/f.1 geregi bu kisilerin ceza s rumluluguna gidilemeyecektir. Hastalik son asamaya ulasmissa da TCK 32.'deki huldtimlerin uygulanmasi gerekecektir 19. Bu baglamda hastaligin hangi derecede ol ugu da norologlarca saptanacaktir. Demansin akil hastaligi olup olmadigi konusunda asamalara gore bir tespit yapilmasi gerekliyken, epilepside duri.m farklidir. çunku Epilepsinin nobetlerinin kisa sureli (gelip gegici) olmasi bir alai hastaligi olnnadigini di.istindurmektedir 20. Ancak nobet esnasinda ye nobetten he en sonraki donemdeki biling bozuklugu sirasinda veya nobetler arasi donemde bazi hastalarda birlikte bulunabilecek ya da uzun sure nobet gegirmeye eslik ederek psikiyatrik boiukluklarda suga konu sorunlar olusabilir. Boyle bir durumla karsilasildiginda epilepsi bakimindan tibbi venter esas alinarak ulastigimiz sonug; akil hastaligi kategorisinde olmadigi yonlindedir. Bu dogrultuda bizce n6bet sirasipda islenen bir sug sea konusyysa, TCK md 34/f.1 hilknnu uygulanacak,dolayisiyla herhangi bir govenlik tedbirinin uygulanmasi da isabetli olarak gundeme gelmeyecatir 21. Epilepsinin yani sira bir akil hastaligi soz konusu oldugunda ise TCK. m.32'deki huldimlerle ilgili problem gozolecektir 22. Sonug olarak TCK 32. Madde uyannca, akil hastaligi nedeniyle, iledii fiilin hukuki anlam ve sonuglanni algilayamayan veya bu olarak davranislanni MAHMUTOLU Fatih Selami, "Ceza Hiikuku Boyutuyla Epilepsi ye Demans", Klinik Aktiiel Tip Noropsikiyatri Forumu, Cult 4, Sayi 1, Ey101-Aralik 2010, s Birgok yazann kitabinda aka hasialigina iiikin.ornekler kapsaminda, epilepsi rahatsaligi da sayilmasina ragmen, anilan hastaligin bulundugu apmaya gore TCK 34/1 1de ifade edilen gegici bir neden olup olmamasi Ozerinde durulma ma inir. ARTUK-GOKCEN-YENiDONYA, 5.805,KOCA-CIZOLMEZ, s.282, OzGENc, s Bakmiz; KOc Seda, "Kusur Yetenegini Etkileyen Anzi Sebepler", Kar da brmali Guncel Ceza Hukuku Serisi, Suc Politikasi Ankara, 2006, s.543, MAHMUTO6LU, "Ceza Hukuku Boyutuyla Epilepsi ye Demans", s

12 yonlendirme yetenegi onemli algode azalmi ki iye ceza verilmeyecektir. Ancak haklannda güveniik tedbirine hiikmolunacaktir. TcK 32/1. Fikrada yazili derecede olmamakla birlikte, i ledigi fide ilgili davram larini yonlendirme yetenegi azalmi ki inin ise cezasmda bir indirim yapilacak veya mahldim Olunan ceza suresi ayn: olmak ko uluyla, kismen veya tamamen, akil hastalarma ozgli Uvenlik tedbiri uygulanabilecektir. cb- Hukuki ehliyetin saptanmasmda: Medeni hukuk anlaminda ehliyet, hak ve fill ehliyeti olmak there iki ekilde karsimiza gikmaktadir. Kisaca agrklayacak olursak; hak ehlicteti; kisinin hak ye borclara sahip olabilme ehliyetidir 23. Fill ehliyeti ise; bir kimsenin iradi davranisla hukuki sonug meydana getirebilme ehliyetidir. Ba ka bir deyisle ki inin kendi fiili ile hak kazanabilme ve ylikom1010k altina girebilmesidir 24. calismamtz baglammda demans ve epilepsi hastalannin,hak ve fill ehliyetlerinin hastallgin degi ik evrelerinde nes:i olacagi konusunun Ozerinde durmak gerekir. Nitekim bu dogrultuda demans ve epilepsi httalannin vesayeti, velayeti, evlenmesi, bo anmasi, hukuki i lem yapabilmesi ozellik arz etmektedir. Ilk olarak demans hastalanna baktigimlzda; demans nedeniyle akli yetenekleri orta derecede etkilenen hastalann durumlar: hakkinda karar verebilmek icin hastaligin onlar Ozerinde yaptigi etkiyi dikkate almak gerekiy. -Eger demans, hastamn normal ya5amint etkileyecek durumda ise ye bu nedenle gerek ki iligi gerekse malyarligt balumindan korunma ihtlyact icinde ise hasta, MK. 405 hilkm0 geregince vesayet altma almmalidir. Ancak anne-baba hayatta ise hasta onsekiz yasindan buyilk olsa bile losttlanma sonucu velayetin devatnina da karar verilebilir(mk.335.ma'dde). Evlenme bakimindan, ise yasal temsilcilerinin iznlyle evlenme an:nth akli ba inda olmak arti lie evlenebilirler. Ancak mevcut rahatsizitgrdiger taraf igin ortak hayat: gekilmez hale getiriyorsa, somut olaym durumuna gore diger tarafm bosanma davas: agma hakki, MK Madde baglaminda mevcuttur. Hatta evlenirken kar i taraf esin bu rahatsizligmi bilmiyorsa, evliligin hata veya hileye ugrama gerekgeleri lie iptali dahi istenebilir(mk madde). Hastalar kendileri bosanma davasi agmak 23 0OUZMAN M. Kemal, SELici Ozer, OKTAY OZDEMiR saibe, Kisiler Hukuku(Gergek ye -fuze] Kisiler), istanbul, 2005, s OdUZMAN-SELici- OKTAY OZDEMiR,

13 istediklerinde ise, bunu tek ba larina yapabilir ve acilan davada kendilerini vekilsiz savunabilirler. Hukuki islemler acisindan sinirli ehliyetsiz olmalan nedeniyle borc altina sokan islemlerde yasal temsilcilerinin nzasi aranir. Ancak kendilerini borg alttna sokmayan ilemieri tek ba ina yapabilirler(mk m.16). onemli bagislamalar, kefil olmak ye vakif kurmak gibi i lemleri ise higbir sekilde yapamaziar(mk m.449). Miras hukuku gergevesinde vasiyetname yapabilirler(mk m.502). Fakat miras sazlesmesinde taraf olamaziar(mk. m.503). Bu duemincla olan hastalarin evlat edinilmeleri ve kendilerinin evlat edinmeleri vasilerinin ye vesayet denetim makaminin izni ile momkiin olabilir (MK m.463). Aynca zarar vend hareketlerinden ye her Uhl() borca aykin davrani larindan sorumlu olurlar. Bu baglamda kendilerine kar i hem ceza davasi hem de tazminat davasi Diger taraftan demansm normal yasami etkiledigi hastalar ile baska bir motor, psikiyatrik veya bilisei bozuklugun normal yasami siirdilremeyecek hale getirdigi hastalar bakimmdan Ise; oncelikle belirtmeliyiz ki; hastalik nedeniyle akil gticleri ortadan kalktigindan medeni hukuk anlaminda tam ehliyetsiz kategorisindedirler. Bu nedenle hastalann yaptiklan evlenmeler geersizdir. Eger evlilik yapilmi sa, MK 145 uyannca iptali istenebilir. Ki i evlenme sonrasinda bu hastaliga tutulmussa da, aleyhine bopnma davasi acilabilir. Hatta burada bo anma nedeni olarak akil hastaligi nedeni lied surolebilir. Ancak oncelikle rahatsizligin hastane raporu lie kanitlanmasi gerekir. Aynca e inin bu dururnunu kotoye kullanniasi halinde hasta esin kanuni temsilciler eliyle bosanma davasi agmasi da mumkondur. Bu kisiler kanuni temsilc(leri olmaksizin hicbir hukuki i lemi tek baslanna yapamaziar.bunlar adina hukuki islemler kanuni temsilcileri olan anne- baba (veil) ya da vasileri tarafindan yapilir. Bu ki iler zarar verici hareketlerinden de kural olarak sorumlu olmaziar. Bunlara karsi cok istisnai hallerde tazminat davasi açzlabilir (BK m. 54/2). ote yandan hukuki islem yapamazlar ancak 'flak kazanabilirler. Bu baglamda miras hakkina sahip olduklan gibi kendileri de miras birakabilirler. Ancak vasiyetname yapmalan mumkiin degildir Demansa iliskin kisim boyleyken bir diger norolojik rahatsizlik clan Epilepsiye baktigimizda ise, bu gibi probletmlerin cozorn0 bakimindan, hastaligin nobet sikligina g6re bir aynm yapmak yerindedir Epilepsi hastalannin hukuki ehliyeti konusunda aynnbh bilgi igin bkz; OZDErvilk OKTAY Saibe, ALPAGUT ailseyil, "Turk Hukukuna Gore Epilepsi Hastalannm Haklan", Noropsikiyatri Ar h4 2010; , s

14 kart^y"r' `?"'" Sbyle ki; euer hasta, ortalam, II arkda bir stkhkla yeyabdaha seyrek nobet gepriyorsa we bafka bir hastahat do )1,okia surtictil ehliyeti' alma disinda herhangi bir hak stnirlamast bulunmamalidir. r'sz! konusu hastalik on, seki,z yasmdan buyilk kisinin vesayet altma almmasim geratiren bir sebep olarak-goculmemelidir. Bunun yarn stra eklenen baska bir durum yokiise, hastalik evienmeye engel olmadigt gibi bosanmaya it l' da neden degildir. Aynca bu l turyleki hastalar, resit tolmalan kospluyla gerek saglikta I, gerekse 011ime bagh olarak: so ug dogurabilecek hukul isi islemlerin ttimunii tek baslanna yapabilirler. Ancaltb t strasinda ve nobetin etkileri devam ettigi esnada yaphklan hukuki islemler, :1 trada ayirt etme giicline sahip bulunmachklan gerekgesiyle, MK. 13. Madde uyarinca gecerli degildiraymisekilde hastanin bu strada yaptigt zarar verici hareketlercien de yine sorumluqunieyc iut degildir. ti i Selz konusu rahatstzlik bakimmclan ikinci aynm; haste:nth, ortalama olarak ayda birden faila akli yeteneklerini etkile yen sure ye 5ekilde(aair motor belirtili, yaralanma riski Ian gibi) inthet gecirmesi we bafka bir hastahain epilepsiye eklenmediai durumlardtr. au iastalari da ilac kullaminlanna Ore yooun ilag kullanmayan ye akli yetenekl l en étkilenmeyen hastala)- ve yooun ilag kullananlar ve 1 t aldi yetenekleri orta derecedelet lenen hastalar olrnak lizere ikiye aytrarak incelemek gerekir. Bunlardan ilk gruptaki hastann nobet gegirmeleri diger taraf igin durumuna gore diger esin bosa gundeme gelebilir. I t durumu yukandalizah ettigimiz gibidir. Ancak fazla.. prtak hayatt celal 1 mez hale getiriyorsa, somut olaym a davast acma hakki MK Madde baglammda ikinci gruptaki hastalar!wahl! dan ise, kullanchklan ilaylann etkisine gore bir degerlenditme yapmak gerekir.,eoer hastanin kullandial ilaglar &Goan hayatini 4 etkileyecek durumdaysa ve btu iedenle hem ki5ilik hem de malvarhoi balomindan korunmaya ihtiyao varsa, hasta, K. 405 hiikm0 geregince vesayet altma alinmalichr. Ancak anne-baba hayatta ise lsta onsekiz yasindan buyuk olsa bile ktsttlanma sonucu velayetin devamina dá ka(ar verilebilir(mk.335.madde). Evlenme bakimindan, ise yasal temsilcilerinin izniyle evlenme aninda akh basmda olmak sarti lie evlenebilirler. Yine burada da f zla nobet gegirmeleri diger taraf 'gin ortak hayah gekilmez hale getiriyorsa, sornut olaytn durumuna gore diger tarafm bosanma davast agma hakkt, MK Madde bacammda mevcuttur. Hatta evlenirken kart taraf esin bu rahatsizitgan bilmiyorsa, evilligmn hata veya hileye ugrama gerekgeleri ile iptali dahi istenebilir(mk meddle). Hastalar kendileri bosanma davast agmak 14

15 istediklerinde ise, bunu tek 134 rma yapabilir ye agclan davada kendilerini vekilsiz t savunabilirler. Hukuki ilemler a smdan ise smut ehliyetsiz olmalan nedeniyle borg altma sokan ilemlerde yasal temlilcilerinin nzasi aramr. Ancak kendilerini borg altma sokmayan ilemleri tek bawia ya i abilider. onemli bag15iamalar, kefil olmak ye vakif kurmak gibi i lemleri ise higbi j5ekilde yapamazlar, Miras hukuku gergevesinde -, vasiyetname yapabilirler. Fakat mitas sozle mesinde taraf olamazlar., Son olarak s6z konusu raha4iziiis bakimmdan Liguncil aynm; hastanm cok sik nobet gecirerek yogun tedavi gormesi ve bu durum nedeniyle normal ya5ami etkilenen i hastalar lie ba5ka bir motor(hareket azalmast veya hareketsizlik), psikiyatrik veya I bili5sel bozuklugun epilepsi has aligma eklenerek normal ya5ami sarduremeyecek hale getirmesidir. Bu grup hasta ar igin oncelikle belirtnnellyiz ki; hastahk nedeniyle ad &glen ortadan kalkhgm an medeni hukuk anlaminda tam ehliyetsiz kategorisindedirler. Bu nedenle hastalarm yaphklan evlehmeler gegersizdir. Eger evlilik yapilmi sa, MK 145 uyarmca iptali istenebilir. Ki5i evlenme sonrasmda bu hastahga tutulmu5sa da, aleyhinl bo anma davasi agilabihr. Hatta burada bo5anma nedeni olarak aid hastaligi., neaeni ileri surolebilir. Bu ki5iler kanuni temsilcileri olmaksizm higbir hukuki i5lemi,tek ba5lanna yapamaziar 26. d- Hapis Cezasmm Hastakk Nede iyle Ertelenmesi ye CumhurbaOmninm Affmda: - Hapis cezasmin hastahk nedeni le ertelenmesinde: 5275 Sayih Ceza ye Civenlik Te birlerinin infazi Hakkmda Kanun'da 16. Maddede "Hapis Cezasmm Hastahk Nedeniyle Ertelenmesi" dilzenlenminir. Bu maddenin ikinci fikrasi uyannca, infaz halinde t hukilmluncin hayahm tehlikeye do5lirecek bir rahatsizhgl mevcutsa, cezamrt infazinm ertelenmegrsoz konusu olabilecekhr. Hatta ilgili rahatsizhk bakimmdan hapip cezasmm infan mahkumun hayah igin kesin bir 26 Epilepsi hastalannin, Medeni-Hukuk disin a, is Hukuku kapsaminda da bir takim &el durumlarla karsilasmasi saz konusudur. Bu noktada isveren alt yaka baglaminda; isverenin esit davranma ilkesi gercevesinde bu kisileri ise alirken hastaliklan gerekgesiyie y'nm yapmamasi, is iliskkinin devami saresince biyolojik veya isin niteligine iliskin sebepler zorunlu kilmankca,cinsiyet veya gebelik ya da iscinin soziesmesinin turil nedeniyle farkli islem yapmamasi, esitlik ilkesine aykin olaraik iscinin l saziesmesini sona erdirememesi, epilepsi gibi bir hastaligi olan iscilerini iin mesieki riskleri konujsundf hassasiyetle uyarmasi ve gerekli 40n -tied vermesi gerekmektedir. Ayrica epilepsi hastasi kii saglik kurulu rairruyla calisma gücü kaybinin %40 oldugunu belgelendirirse isveren kisiyi &aria calistirma zorunlulugu kapsaminda ise almak durumundadir. Buraya kadarki kisim isverene alt bunlann disinda bir de hasta isciye alt yakamlalakler bulunmaktadir. Buna Ore iscinin de is basvurusunda hastaligmi gandeme getirmesi,ve i; ;artlanni gizlememesi gerekmektedir. Epilepsi hastalannin hukuki ehliyeti konusunda ayrintili bilgi icin kz; OZDEMiR OKTAY-ALPAGUT, s

16 tehlike tekii ediyorsa,- cezasi iiieinceye27 kadar geri birakilacaktir m. Konumuz baglaminda hilkomionon; sureklkoma hall, demans, ilerleyici kalitsal kas hastaligi, 4i4 beyin iskemik hastaliklan, menenjit, ensefalit gibi ciddi norolojik rahatsizligi -444 oldugunda da bu uygulama gunderne gelecektir Milessesesinin ileyiine baktigitizdia; boyle bir rahatsizligin varligi halinde infaza, resmi saglik kurulu lannin tnahkomlara aynlan bolumlerinde devam olunacaktin Bunun igin hukumloye dair taglik kurulundan alinacak rapor, Adli Tip Kurumuna ganderilecektir. MahkOmun,ertel:eme konusundaki istegi, infazin yapiidii yer C. Ba savaligina yapilacaktin istemip savci tarafindan reddi halinde, CeGTIK m. 98/2 geregince onceki hbkumluluk karanni venni olan mahkemeden karar isteme hakki olacaktir. infaza b4anmadan veya infaz siratinda, hukumluniin belirtilen nitelikte hastalanmasi rraimkun olup, bu durumda,4c.basavoligi hukumloyli tam tewkkiillii bir hastaneye sevk ederek hastaliginin niteligini eyet raporuyla beigelendirmesi gerekecektir. Bu konudaki norolojik hastaligin tdspiti yine ilgili hastanenin naroloji servisince yapilacaktir. C.Ba savaligi hastaneye yazacagi sevk yazisinda; sevk edilen hukumliinun hastaliginin niteligi, soz kon4t.; hagtaliga gore, hukumlonon cezaevi kowllarina uyum saglayip saglamayacagi ve belirtiren siiredeki ceianin infazi halinde hukumlunun yaprni igin kesin bir tehlike oiu turup, olu turmadjgi, hastalik nedeniyle infazin geri birakilmasinin ya da kesilmesinin igerekli olup oiniayacagi, eger gerekiyorsa bunun I 4:1 suresini isteyecektir 29. t t 27 Kanun iyilesinceye kadar demekle imicani olmayan blame yakin hastalar bakimindan daha Once yayinlanmis bir calismamizdaki gartisiimuze de kisaca ye? vermek isteriz. " Ozellikle mahkomlarin hastaliklannin tespit edilmesi, sagiik kurumlanna sevki, bir an Once tedavi altma alinmasma yonelik mevcut uygulamanin iyilestirilmesi, etkinlestinlmesi ye hizlandirilmasi ivedi olarak saglanmalidir. Bunun yaninda hastanin terminal doneme girmesi ve arpk tedavisinin cevap vermernesi halinde ise aileleri ile vedalasma ye son geinlerini psikolojik yipranmadan uzali bir sekilde huzur igerisinde gegirmeleri milmkun kilinmalidir. Bu kapsamda da hastaligi iyilesmeyecelc derecede ilerlemis ye terminal doneme girmis hasta mahkomlann iyilesmeyecek olmalan dolayisiyla epzalarinin infazinin ertelentesihin Vaninda sadece Cumhurbaskanina tanman ye surekli hastaliklar 'gin de ticrasi milmktin olan af yetkisinip, etkin olarak kullanilmasi saglanabilir. Dikkat edilmelidir ki burada ulasilmava, calisilan amag, hasta olaigherkesin serbest kalmasim saglamak degil; yalnizca infazdan beklenen yarann da ortadan kalktigi soz konusti insanlann, ne sekilde daha insanal olarak Name gidebileceklerine ilikin bir goziim krayisidir." MAHMUtO6LU Fatih Selami, "Terminal Donemdeki Hastalar ye Ceza infaz Hukuku Baglaminfla Hapis Cezasmin Ertelenroesi, Tip Etigi ve Tip Hukuku Dernegi &Men', 4, Sayi:7-8, Ocak-Temmuz 2009, s.46-49, t Vine ayni konudaki bir baska da aynca kaynak olarak,vermek istteriz; MAHFAUTO6LU Fatih Selami, "Kuddusi Okkir Raporu", Turk Tabipler,Birligi Arastirma Kurulu Raporu, 05 EyItil 2008, Istanbul. 28 Hapis cezasinin hastalik nedeniyle ertelenmesi hakkinda bilgi içiri bkz; DEMIRBA5 Timur, infaz Hukuku, Ankara, 2008, s. 443, OZBEK Veli Ozer, infaz H'ukuku, Ankara, 2007, s. 227:230, KOCASAKAL Omit, MAHMUT06LU Fatih Salami, KOC Sermet, EMINA6AOLU Omer Faruk, Supheli Tutuklu Ve HUkümlunOn Saglik-Tedavk Hakki Panel Notlan, Istanbul Barosu Yayinlari, Istanbul, DEMIRBAS, s

17 ;. 0- ' r - Cumhurbaykammn affmda: -... oncelikle kisaca agiklayacak cilu Slk bilindigi there pzel af; hapis cezasinin infazini II durduran veya infaz kurumundalekilecek. sureyi lasaltah ya da adli para cezasina.1.1 geviren aftir(m. 65/2) 3. eizel af niahkomiyet lizerinde eikili degildir. Sadece cezayi kismen veya tamamen thist.irmete ya da durur0 gore turiinii deginirmektedir. MahkOrniyet varligini koruckgundan da, buna baglanan Sonuglar gegerliligini devam I 1 1 ettirmektedir.! 1 I fit i 1 ' fi Behrtmeliyiz ki, Ozel af gikarina yetkisi, genel afta jbldugu gibi kural olarak TBMM'ye aittir. Ancak bazi sartlarla Fun.: Urba kani'da ozel affa yetkilidir. Cumhurba kani, ancak surekli hastalik, sakatl k, k Carna nedeniyle ozel af yetkisini kullanabilir(ay m. 104). Burada bahsi gegen surekli hast iarik, narolojikse, I nor tploglarca verilecek Adli Tip Raporuyla tespit edilecektir. &A(i koma hail, derlans, ilerleyici kalitsal kas hastaligi, beyin iskemik hastaliklan, mehenjit, ensefalit iii) ciddi 'norolojik hastaliklann Cumhurba kaninin af yetkisi kapsaminda kalab4ca r,ahatsizliklardan olibilecegi sbylenebilir. III- SONUc: calismamizda noroloji uzmanlartr5iii Adli Tip Kurumu bi.inyesindeki biiirkiiiik sifatlanni ayrintilanyla incelemeye gatistik. Sonug olarak genel bir tablo gizmek gerekirse; noroloji uzmanlan, Adli Tip Kuru u 2., 3. ve 4. ihtisas Kurulunda kurul Oyes' olarak gorev yapmaktadirlar. fi Adli Tip Kurumu bilnyesinde ntiro oji uzmani kasten ve taksirle yaralama suglan baglaminda olu acak nbrolojik hasarlann magdurda ne tur bir i lev zawflamasina neden oldugupu saptanmasinda, kendi meslekleri mensubu hekimlerin tibbi uygulama ha lannin(malprakti tdpitinde ye aynca diger Ozel af konusunda bilgi igin bkz; ACEL-50KULLU AKINCI-OZGENC-SOZOER-MAHMUTO6LU-ONVER, s.328, OZBEK, infaz Hukuku, s.262, KOCA OZOLM ETZ s.562, OzBEK- KANBOR- D96AN- BACAKSIZ, s.667,668, HAKERI Hakan, Ceza Hukuku Genet FlUkiimler, Ankara/ 2009, ' s

18 kt e L ii hekimlerin uygulama hàtairi sonucu olusabj ecek norolojik hastaliklann saptanmasinda ba5vurulmaktadir. 0 Bunlann yant stra epilepsi ye demans gibi nbrolojik hukuki ehliyetine etkisinin beliclegmesinde, haps ce hukumlünün cezasinin infainti etkileyecek nitelikte hastaliklann hastann cezai ye astnin ertelenmesi baglaminda bir inarolojik hastaltga tutulup tutulmadigintn teshisinde ye bukilmluniin\hastaliginfn eumhurbaskantnin af yetkisi kapsammda kalip kalmayacage, noktasinda da bilgilerindenistifade edilmektedir. Aynca bu ihtisas kurullan dtstridat, 5. ihtisas Kurtilu' da,,, kurul üyesi olarak n6roloji uzmant bulunmamakla birlikte, bay olgularda sea koriusu meslek mensuplanntn gorusune basvurulmaktachr. Orpegin; zehirlenmeler $ nucunda ortaya gikan norolojik bozukluklann ye TCK'nun 186 /e187. Maddeleri ka saminda kisilerin hayatmt veya sagligint tehlikeye sokacak gicla.veya ilaglann kullarylmast sonucunda ortaya gikan norolojik bozukluklann, TCk 179/3 maddesi kapsamtrida, alkol veya uyusturucu madde etkisiyle trafik guvenligini tehlikeye s krn ia suglannda, alkol veya uyustur,ucunun insan viicudu Qierindeki etkilerinin' i degerlendirilmesi hususlan bu durumlardan baztlanchr. 18

Nöroloji Uzmanlarının Bilirkişilik Sıfatıyla Adli Bilimler Bağlamındaki Rolleri

Nöroloji Uzmanlarının Bilirkişilik Sıfatıyla Adli Bilimler Bağlamındaki Rolleri DO I: 10.4274/Tnd.10437 Derleme / Review Nöroloji Uzmanlarının Bilirkişilik Sıfatıyla Adli Bilimler Bağlamındaki Rolleri The Roles of Neurologists in Forensic Sciences as Experts Fatih Selami Mahmutoğlu

Detaylı

ADLİ TIBBİ AÇIDAN ADLİ PSİKİYATRİ

ADLİ TIBBİ AÇIDAN ADLİ PSİKİYATRİ ADLİ TIBBİ AÇIDAN ADLİ PSİKİYATRİ Prof. Dr. Faruk AŞICIOĞLU Adli Tıp Uzmanı &Tıbbi Biyoloji Bilim Dr. Adli Tıp Enstitüsü ADLİ PSİKİYATRİ NEDİR? ADLİ PSİKİYATRİST KİMDİR? Hukuki çatışmaların çözümünde psikiyatri

Detaylı

SAĞLIK HİZMETİNDEN KAYNAKLANAN SUÇLARDA YARGI SÜRECİ. Hasan Tahsin Gökcan. Yargıtay Üyesi

SAĞLIK HİZMETİNDEN KAYNAKLANAN SUÇLARDA YARGI SÜRECİ. Hasan Tahsin Gökcan. Yargıtay Üyesi SAĞLIK HİZMETİNDEN KAYNAKLANAN SUÇLARDA YARGI SÜRECİ Hasan Tahsin Gökcan Yargıtay Üyesi Sağlık Hizmetinden Kaynaklanan Suçlar A) Manevi unsura göre 1- Kasten işlenen suçlar 2- Taksirle işlenen suçlar 3-

Detaylı

T.C. İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ HUKUK FAKÜLTESİ MÜFREDAT FORMU Ders İzlencesi

T.C. İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ HUKUK FAKÜLTESİ MÜFREDAT FORMU Ders İzlencesi T.C. İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ HUKUK FAKÜLTESİ MÜFREDAT FORMU Ders İzlencesi Sayı : Tarih : 12.1.2017 Diploma Program Adı : HUKUK, LİSANS PROGRAMI, (ÖRGÜN ÖĞRETİM) Akademik Yıl : 2016-2017 Ders Adı SAĞLIK

Detaylı

3. SUÇ POLİTİKASININ TEMEL İLKELERİ I. HUKUK DEVLETİ İLKESİ II. KUSUR İLKESİ III. HÜMANİZM İLKESİ

3. SUÇ POLİTİKASININ TEMEL İLKELERİ I. HUKUK DEVLETİ İLKESİ II. KUSUR İLKESİ III. HÜMANİZM İLKESİ CEZA HUKUKU GENEL HÜKÜMLER DERS PLANI BİRİNCİ BÖLÜM GİRİŞ, GENEL BİLGİLER, HUKUK DEVLETİ VE CEZA HUKUKU 1. CEZA HUKUKU KAVRAMI VE GÖREVİ I. CEZA HUKUKUNUN ANLAMI VE TANIMI II. MADDİ CEZA HUKUKU VE YAKIN

Detaylı

adli psikiyatride epilepsi

adli psikiyatride epilepsi adli psikiyatride epilepsi Mustafa Sercan AİBÜ İzzet Baysal Tıp Fakültesi Psikiyatri AD TPD Adli Psikiyatri Bilimsel Çalışma Birimi suç hukukun suç saydığı eylem, ya da eylemsizlik (ihmal vb.) 04 Haziran

Detaylı

TÜRK CEZA KANUNU İLGİLİ MADDELERİ KANUN NO: 5237. Taksir. (1) Taksirle işlenen fiiller, kanunun açıkça belirttiği hallerde. cezalandırılır.

TÜRK CEZA KANUNU İLGİLİ MADDELERİ KANUN NO: 5237. Taksir. (1) Taksirle işlenen fiiller, kanunun açıkça belirttiği hallerde. cezalandırılır. TÜRK CEZA KANUNU İLGİLİ MADDELERİ KANUN NO: 5237 Taksir Madde 22- cezalandırılır. (1) Taksirle işlenen fiiller, kanunun açıkça belirttiği hallerde (2) Taksir, dikkat ve özen yükümlülüğüne aykırılık dolayısıyla,

Detaylı

ya da algılama yeteneğinin bozulmasına neden olan kişi, bir yıldan üç yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır.

ya da algılama yeteneğinin bozulmasına neden olan kişi, bir yıldan üç yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır. HIV bulaştırma ile ilgili özel bir yasa yoktur.ve buna gerek de yoktur.türk Ceza Kanununun Vücut Dokunulmazlığına Karşı Suçlar başlığı altında Kasten Yaralama suçlaması bu konuda yeterli düzenlemedir.

Detaylı

5237 TCK DEĞĠġĠKLĠK TASARISI Cinsel Suçlarla Ġlgili Bölüm. Önerilen DeğiĢiklik Cinsel saldırı (Tasarı Madde 42)

5237 TCK DEĞĠġĠKLĠK TASARISI Cinsel Suçlarla Ġlgili Bölüm. Önerilen DeğiĢiklik Cinsel saldırı (Tasarı Madde 42) 5237 TCK DEĞĠġĠKLĠK TASARISI Cinsel saldırı Cinsel saldırı (Tasarı Madde 42) Madde 102- (1) Cinsel davranışlarla bir kimsenin vücut dokunulmazlığını ihlal eden kişi, mağdurun şikayeti üzerine, iki yıldan

Detaylı

TÜRK HUKUK DÜZENİNDE MEVCUT YAPTIRIM TÜRLERİ. Dr.Barış TEKSOY Hukukun Temel Kavramları Dersi

TÜRK HUKUK DÜZENİNDE MEVCUT YAPTIRIM TÜRLERİ. Dr.Barış TEKSOY Hukukun Temel Kavramları Dersi TÜRK HUKUK DÜZENİNDE MEVCUT YAPTIRIM TÜRLERİ Dr.Barış TEKSOY Hukukun Temel Kavramları Dersi 1) CEZA VE GÜVENLİK TEDBİRLERİ Hukuka aykırılıklar çok çeşitli biçimde gerçekleşebilir. Her hukuka aykırılık

Detaylı

İÇİNDEKİLER 1. BÖLÜM CEZA HUKUKU. 1. Kavram

İÇİNDEKİLER 1. BÖLÜM CEZA HUKUKU. 1. Kavram İÇİNDEKİLER 1. BÖLÜM CEZA HUKUKU 1. Kavram I. TANIM, TERİM 2 1. Tanım 2 2. Terim 3 3. Ceza Hukukunun Meşruluğunun Temeli 3 II. CEZA HUKUKUNA HAKİM OLAN İLKELER 5 1. Hukuk Devleti İlkesi 5 2. İnsan Haysiyetinin

Detaylı

TIBBĠ UYGULAMA HATALARINDA HEKĠMĠN CEZAĠ SORUMLULUĞU

TIBBĠ UYGULAMA HATALARINDA HEKĠMĠN CEZAĠ SORUMLULUĞU Av. Hayrettin Çil Aralık 2010 TIBBĠ UYGULAMA HATALARINDA HEKĠMĠN CEZAĠ SORUMLULUĞU 1. GĠRĠġ Son yıllarda teknolojideki gelişmeler tıp alanına da yansımış, geliştirilen tıbbi cihazlar tanı/tedavi süreçlerinde

Detaylı

ASLI AÇIKGÖZ DAR ANLAMDA VESAYETİ GEREKTİREN HÂLLER VE VESAYET ALTINA ALMANIN İŞLEM EHLİYETİ BAKIMINDAN SONUÇLARI

ASLI AÇIKGÖZ DAR ANLAMDA VESAYETİ GEREKTİREN HÂLLER VE VESAYET ALTINA ALMANIN İŞLEM EHLİYETİ BAKIMINDAN SONUÇLARI ASLI AÇIKGÖZ DAR ANLAMDA VESAYETİ GEREKTİREN HÂLLER VE VESAYET ALTINA ALMANIN İŞLEM EHLİYETİ BAKIMINDAN SONUÇLARI İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ... V İÇİNDEKİLER...VII KISALTMALAR LİSTESİ...XIII GİRİŞ...1 BİRİNCİ BÖLÜM

Detaylı

Medeni Hukuk ve Adli Psikiyatri

Medeni Hukuk ve Adli Psikiyatri Medeni Hukuk ve Adli Psikiyatri HUKUKUN TANIMI Toplumsal hayatı, kişilerin dışa vurulmuş davranışları düzenleyen, ihlali halinde devlet destekli yaptırımlar öngörülen kurallar bütünüdür. HUKUK DALLARI

Detaylı

SOSYAL HAYATI DÜZENLEYEN KURALLAR. Objektif Ahlak Kuralları. Günah Sevap

SOSYAL HAYATI DÜZENLEYEN KURALLAR. Objektif Ahlak Kuralları. Günah Sevap k ı l ş a d Vatan p a t i K Butik acı H r e p l A GENEL KÜLTÜR SOSYAL HAYATI DÜZENLEYEN KURALLAR GENEL HUKUK BİLGİSİ Hukuk Ahlak Din Görgü Subjektif Ahlak Objektif Ahlak Dünyevi Kurallar Uhrevi Kurallar

Detaylı

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ HUKUKİ SORUMLULUKLAR. Doç.Dr. Saim OCAK MARMARA ÜNİVERSİTESİ HUKUK FAKÜLTESİ

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ HUKUKİ SORUMLULUKLAR. Doç.Dr. Saim OCAK MARMARA ÜNİVERSİTESİ HUKUK FAKÜLTESİ İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ HUKUKİ SORUMLULUKLAR Doç.Dr. Saim OCAK MARMARA ÜNİVERSİTESİ HUKUK FAKÜLTESİ İŞVERENLERİN HUKUKİ SORUMLULUKLARI ULUSLARARASI KAYNAKLAR (SÖZLEŞME VS.) 1982 ANAYASASI TÜRK BORÇLAR

Detaylı

İÇİNDEKİLER GİRİŞ 1 CİNSEL SALDIRI (MADDE 102) 5

İÇİNDEKİLER GİRİŞ 1 CİNSEL SALDIRI (MADDE 102) 5 İÇİNDEKİLER GİRİŞ 1 CİNSEL SALDIRI (MADDE 102) 5 1- Basit Cinsel Saldırı Suçu (m. 102/1) 7 A- Genel Açıklamalar 7 B- Suçun Maddi Unsuru 7 a- Suçun Faili 7 b- Suçun Mağduru 16 c- Fiil 22 ı- Cebir 22 ıı-

Detaylı

Kök Hücre Çalýþmalarý ve Hukuki Boyutu

Kök Hücre Çalýþmalarý ve Hukuki Boyutu Kök Hücre Çalýþmalarý ve Hukuki Boyutu KÖK HÜCRE ÇALIÞžMALARI VE HUKUKÝ BOYUTU Hakan Hakeri ÖZET Kök hücre çalä±åÿmalarä± tä±p alanä±nda yeni uygulamalardan biri olarak görülmektedir. Her ne kadar bu çalä±åÿmalar

Detaylı

Açıklama 2008 2009. Araştırmacı: Olmamıştır. Danışman: Olmamıştır. Konuşmacı: Olmamıştır.

Açıklama 2008 2009. Araştırmacı: Olmamıştır. Danışman: Olmamıştır. Konuşmacı: Olmamıştır. Dr. Rabia BİLİCİ 1 Açıklama 2008 2009 Araştırmacı: Olmamıştır. Danışman: Olmamıştır. Konuşmacı: Olmamıştır. Zorunlu tedavi kavramı : Psikiyatriye özgü mü? Psikiyatrinin ihtilaflı konularından biri. Tüm

Detaylı

T.C. SAGLIK BAKANLIGI Temel Saglik Hizmetleri Genel Müdürlügü

T.C. SAGLIK BAKANLIGI Temel Saglik Hizmetleri Genel Müdürlügü SAYI:B100TSH0150008 23.08.2001/14553....VALILIGI (Il Saglik Müdürlügüne) GENELGE 2001/68 Ülkemizde halen faaliyet gösteren veya açilacak olan ayakta teshis ve tedavi yapilan özel saglik kuruluslari ile

Detaylı

3984 sayılı kanunda şeref ve haysiyet

3984 sayılı kanunda şeref ve haysiyet 3984 sayılı kanunda şeref ve haysiyet Fikret İlkiz Anayasaya göre; herkes, dil, ırk, renk, cinsiyet, siyasi düşünce, felsefi inanç, din, mezhep ve benzeri sebeplerle ayırım gözetilmeksizin kanun önünde

Detaylı

Ali Kemal Yıldız Bahçeşehir Üniversitesi Hukuk Fakültesi alikemal.yildiz@bahcesehir.edu.tr

Ali Kemal Yıldız Bahçeşehir Üniversitesi Hukuk Fakültesi alikemal.yildiz@bahcesehir.edu.tr Ali Kemal Yıldız Bahçeşehir Üniversitesi Hukuk Fakültesi alikemal.yildiz@bahcesehir.edu.tr ANAYASAL KURALLAR Herkes, sağlıklı ve dengeli bir çevrede yaşama hakkına sahiptir (Ay. m. 56/1). Çevreyi geliştirmek,

Detaylı

T.C. İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ HUKUK FAKÜLTESİ MÜFREDAT FORMU Ders İzlencesi

T.C. İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ HUKUK FAKÜLTESİ MÜFREDAT FORMU Ders İzlencesi T.C. İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ HUKUK FAKÜLTESİ MÜFREDAT FORMU Ders İzlencesi Sayı : Tarih : 11.1.2017 Diploma Program Adı : HUKUK, LİSANS PROGRAMI, (ÖRGÜN ÖĞRETİM) Akademik Yıl : 2016-2017 Ders Adı CEZA HUKUKU

Detaylı

HÂKİMLER VE SAVCILAR YÜKSEK KURULU HUKUKİ MÜZAKERE TOPLANTILARI / MALATYA

HÂKİMLER VE SAVCILAR YÜKSEK KURULU HUKUKİ MÜZAKERE TOPLANTILARI / MALATYA HÂKİMLER VE SAVCILAR YÜKSEK KURULU HUKUKİ MÜZAKERE TOPLANTILARI 28.11.2013 01.12.2013 / MALATYA Grup Adı : CEZA HUKUKU 3. GRUP Grup Konusu : Yaralama, öldürme suçları Grup Başkanı : Muzaffer ÖZDEMİR Yargıtay

Detaylı

HAYATA KARŞI SUÇLAR. Madde 81- (1) Bir insanı kasten öldüren kişi, MÜEBBET HAPİS CEZASI ile cezalandırılır.

HAYATA KARŞI SUÇLAR. Madde 81- (1) Bir insanı kasten öldüren kişi, MÜEBBET HAPİS CEZASI ile cezalandırılır. KASTEN ÖLDÜRME HAYATA KARŞI SUÇLAR Madde 81- (1) Bir insanı kasten öldüren kişi, MÜEBBET HAPİS CEZASI ile cezalandırılır. (Madde 48- (1) Müebbet hapis cezası, hükümlünün hayatı boyunca devam eder.) Nitelikli

Detaylı

Yasemin BABA Türk Ceza Kanunu nda Etkin Pişmanlık İSTANBUL ARŞİVİ

Yasemin BABA Türk Ceza Kanunu nda Etkin Pişmanlık İSTANBUL ARŞİVİ Yasemin BABA Türk Ceza Kanunu nda Etkin Pişmanlık İSTANBUL ARŞİVİ İÇİNDEKİLER İSTANBUL CEZA HUKUKU VE KRİMİNOLOJİ ARŞİVİ...VII ÖNSÖZ... IX YAZARIN ÖNSÖZÜ...XIII İÇİNDEKİLER...XV KISALTMALAR LİSTESİ...XXI

Detaylı

YARGITAY 4. HUKUK DAİRESİ T. 17.9.2001 E. 2001/4012 K. 2001/8028 MANEVİ TAZMİNAT - YANSIMA ZARAR

YARGITAY 4. HUKUK DAİRESİ T. 17.9.2001 E. 2001/4012 K. 2001/8028 MANEVİ TAZMİNAT - YANSIMA ZARAR YARGITAY 4. HUKUK DAİRESİ T. 17.9.2001 E. 2001/4012 K. 2001/8028 MANEVİ TAZMİNAT - YANSIMA ZARAR ÖZET : Manevi tazminatı ancak cismani zarara uğrayan kimse isteyebilir. Yansıma suretiyle bir zarardan sözedilerek

Detaylı

Bilgilendirilmiş Onam Alımı ve Hukuki Anlamı

Bilgilendirilmiş Onam Alımı ve Hukuki Anlamı Bilgilendirilmiş Onam Alımı ve Hukuki Anlamı Dr. Osman Celbiş Adli Tıp Profesörü, İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi Şekil Değiştiren Hekimlik Sanatı İnsanlık tarihi ile başlayan süreç içerisinde belli kurallar

Detaylı

HEMŞİRELİKTE TIBBİ MÜDAHALEDEN DOĞAN HAK VE YÜKÜMLÜLÜKLER SORUMLULUKLARI. Av. Halide SAVAŞ Sağlık Kurumları Yönetimi Bilim Uzmanı

HEMŞİRELİKTE TIBBİ MÜDAHALEDEN DOĞAN HAK VE YÜKÜMLÜLÜKLER SORUMLULUKLARI. Av. Halide SAVAŞ Sağlık Kurumları Yönetimi Bilim Uzmanı HEMŞİRELİKTE TIBBİ MÜDAHALEDEN DOĞAN HAK VE YÜKÜMLÜLÜKLER SORUMLULUKLARI Av. Halide SAVAŞ Sağlık Kurumları Yönetimi Bilim Uzmanı SAĞLIK ÇALIŞANLARININ KANUNİ SORUMLULUKLARI Ceza Kanunu ndan Kaynaklanan

Detaylı

Yrd. Doç. Dr. Meral EKİCİ ŞAHİN Erzincan Üniversitesi Hukuk Fakültesi Öğretim Üyesi. Ceza Hukukunda Rıza

Yrd. Doç. Dr. Meral EKİCİ ŞAHİN Erzincan Üniversitesi Hukuk Fakültesi Öğretim Üyesi. Ceza Hukukunda Rıza Yrd. Doç. Dr. Meral EKİCİ ŞAHİN Erzincan Üniversitesi Hukuk Fakültesi Öğretim Üyesi Ceza Hukukunda Rıza İÇİNDEKİLER SUNUŞ...VII TEŞEKKÜR... IX İÇİNDEKİLER... XI KISALTMALAR...XXIII GİRİŞ...1 Birinci Bölüm

Detaylı

GÜLŞAH VARDAR HAMAMCIOĞLU Okan Üniversitesi Hukuk Fakültesi Araştırma Görevlisi TÜRK MEDENİ KANUNU NA GÖRE YERLEŞİM YERİ

GÜLŞAH VARDAR HAMAMCIOĞLU Okan Üniversitesi Hukuk Fakültesi Araştırma Görevlisi TÜRK MEDENİ KANUNU NA GÖRE YERLEŞİM YERİ GÜLŞAH VARDAR HAMAMCIOĞLU Okan Üniversitesi Hukuk Fakültesi Araştırma Görevlisi TÜRK MEDENİ KANUNU NA GÖRE YERLEŞİM YERİ İÇİNDEKİLER SUNUŞ... vii ÖNSÖZ...ix İÇİNDEKİLER... xiii KISALTMALAR...xxi GİRİŞ...1

Detaylı

Ceza Hukukuna Giriş. Ceza Hukukuna Giriş (Özgenç)

Ceza Hukukuna Giriş. Ceza Hukukuna Giriş (Özgenç) İzzet Özgenç Ceza Hukukuna Giriş 2 İnsan: Algılama yeteneği İrade yeteneği Kişiliğini serbestçe tekâmül ettirmek Kişilik Tekâmül İrade serbestisi 3 Davranış normları Muhatap İnsan Davranış normları Yükümlülük

Detaylı

CEZA HUKUKU ÖZEL HÜKÜMLER. Yrd. Doç. Dr. Selman DURSUN

CEZA HUKUKU ÖZEL HÜKÜMLER. Yrd. Doç. Dr. Selman DURSUN CEZA HUKUKU ÖZEL HÜKÜMLER Yrd. Doç. Dr. Selman DURSUN Cinsel Davranışın Boyutu CİNSEL SUÇLARIN BAĞLANTI VE AYIRIM NOKTALARI TABLOSU Vücut dokunulmazlığını ihlal etmeyen (bedensel temas içermeyen) cinsel

Detaylı

İÇİNDEKİLER BİRİNCİ BÖLÜM GENEL OLARAK EVLİLİK BİRLİĞİNİN KORUNMASI VE EVLİLİK BİRLİĞİNDE EŞLERİN YÜKÜMLÜLÜKLERİ

İÇİNDEKİLER BİRİNCİ BÖLÜM GENEL OLARAK EVLİLİK BİRLİĞİNİN KORUNMASI VE EVLİLİK BİRLİĞİNDE EŞLERİN YÜKÜMLÜLÜKLERİ İÇİNDEKİLER Kısaltmalar Önsöz XVII XIX Giriş 1 BİRİNCİ BÖLÜM GENEL OLARAK EVLİLİK BİRLİĞİNİN KORUNMASI VE EVLİLİK BİRLİĞİNDE EŞLERİN YÜKÜMLÜLÜKLERİ 1. EVLENME KAVRAMI İLE EVLENMENİN TANIMI VE HUKUKİ NİTELİĞİ

Detaylı

YAŞLILIKTA SIK GÖRÜLEN HASTALIKLAR. Prof. Dr. Mehmet Ersoy

YAŞLILIKTA SIK GÖRÜLEN HASTALIKLAR. Prof. Dr. Mehmet Ersoy YAŞLILIKTA SIK GÖRÜLEN HASTALIKLAR Prof. Dr. Mehmet Ersoy DEMANSA NEDEN OLAN HASTALIKLAR AMAÇ Demansın nedenleri ve gelişim sürecinin öğretmek Yaşlı bireyde demansa bağlı oluşabilecek problemleri öğretmek

Detaylı

Türkiye de Çocukların Terör Suçluluğu. Dr. Yusuf Solmaz BALO

Türkiye de Çocukların Terör Suçluluğu. Dr. Yusuf Solmaz BALO Türkiye de Çocukların Terör Suçluluğu Dr. Yusuf Solmaz BALO Anlatım planı Terör gerçekliği Güvenlik ihtiyacı Bu ihtiyacın Ceza Hukuku alanında karşılanması Ceza Kanunları (TCK, TMK) Yeni suç tipleri Mevcut

Detaylı

Tıpta bilirkişilik şu konuları kapsamaktadır:

Tıpta bilirkişilik şu konuları kapsamaktadır: ADLİ TIP PROSEDÜRÜ Tıpta bilirkişilik şu konuları kapsamaktadır: 1. Kriminal olaylarda meydana gelen lezyonların saptanıp tanınması 2. Travmatik lezyonların niteliğinin belirlenmesi 3. İnsana ait her türlü

Detaylı

YENİ TIBBİ YÖNTEMLERİN HUKUKA UYGUNLUĞU

YENİ TIBBİ YÖNTEMLERİN HUKUKA UYGUNLUĞU Dr. MEHMET EMİN ÖZGÜL Pamukkale Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü Hukuk Bilimleri Anabilim Dalı Öğretim Elemanı YENİ TIBBİ YÖNTEMLERİN HUKUKA UYGUNLUĞU

Detaylı

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ HUKUK FAKÜLTESİ CEZA HUKUKU GENEL HÜKÜMLER FİNAL SINAVI (İkinci Öğretim Öğrencileri İçin) 11.06.2015 16:00

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ HUKUK FAKÜLTESİ CEZA HUKUKU GENEL HÜKÜMLER FİNAL SINAVI (İkinci Öğretim Öğrencileri İçin) 11.06.2015 16:00 İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ HUKUK FAKÜLTESİ CEZA HUKUKU GENEL HÜKÜMLER FİNAL SINAVI (İkinci Öğretim Öğrencileri İçin) 11.06.2015 16:00 Açıklamalar: Sınav süresi 3 saattir. Cevaplarınızı tükenmez kalemle, okunaklı

Detaylı

MEMUR OLMAYANIN RESMİ BELGEDE SAHTECİLİK-CEZAYI AZALTAN ÖZEL DURUMLAR

MEMUR OLMAYANIN RESMİ BELGEDE SAHTECİLİK-CEZAYI AZALTAN ÖZEL DURUMLAR MEMUR OLMAYANIN RESMİ BELGEDE SAHTECİLİK-CEZAYI AZALTAN ÖZEL DURUMLAR ÖZET : Sanak, sakat olduğunu ileri sürdüğüne göre savunma doğrultusunda gerekli araştırma yapılarak sonuç, sahte belgiyi doğruladığı

Detaylı

MÜKERRİR HÜKÜMLÜLERİN İNFAZINDA MÜDDETNAME HESAPLAMALARI:

MÜKERRİR HÜKÜMLÜLERİN İNFAZINDA MÜDDETNAME HESAPLAMALARI: Osman ATALAY Ankara İnfaz Cumhuriyet Savcısı MÜKERRİR HÜKÜMLÜLERİN İNFAZINDA MÜDDETNAME HESAPLAMALARI: I - GENEL ESASLAR : Tekerrür, kişinin daha önce işlediği suçu nedeniyle belli bir cezaya mahkum edilmiş

Detaylı

DERECE ALAN ÜNİVERSİTE YIL LİSANS HUKUK DİCLE ÜNİVERSİTESİ 1989 Y. LİSANS KAMU HUKUKU İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ DOKTORA KAMU HUKUKU MARMARA ÜNİVERSİTESİ

DERECE ALAN ÜNİVERSİTE YIL LİSANS HUKUK DİCLE ÜNİVERSİTESİ 1989 Y. LİSANS KAMU HUKUKU İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ DOKTORA KAMU HUKUKU MARMARA ÜNİVERSİTESİ 1. Adı Soyadı : Recep GÜLŞEN 2. Ünvanı : Prof. Dr. 3. Öğrenim Durumu ve Akademik Unvanları: DERECE ALAN ÜNİVERSİTE YIL LİSANS HUKUK DİCLE 1989 Y. LİSANS KAMU HUKUKU İSTANBUL DOKTORA KAMU HUKUKU MARMARA

Detaylı

İŞ KAZALARINDA DOĞAN HUKUKİ VE CEZAİ SORUMLULUKLAR

İŞ KAZALARINDA DOĞAN HUKUKİ VE CEZAİ SORUMLULUKLAR İŞ KAZALARINDA DOĞAN HUKUKİ VE CEZAİ SORUMLULUKLAR 1 İŞ SAĞLIĞI VE İŞ GÜVENLİĞİ KURALLARINA UYMAYAN İŞVERENLERİN KARŞILAŞABİLECEKLERİ YAPTIRIMLAR A- İŞ KAZASI MEYDANA GELMEDEN: (İş güvenliği kurallarını

Detaylı

Týp bilimlerindeki geliþmeler son dünya savaþýndan

Týp bilimlerindeki geliþmeler son dünya savaþýndan Yeni Türk Medeni Kanunu ve Demanslý Hastalar Doç. Dr. Niyazi UYGUR* Týp bilimlerindeki geliþmeler son dünya savaþýndan sonraki yarýyüzyýlda beklenen yaþam süresinin uzamasýný ve yaþlý kesimin genel nüfus

Detaylı

Av. Arslan NARİN ÜST KURUL BAŞKAN YARDIMCISI 2011

Av. Arslan NARİN ÜST KURUL BAŞKAN YARDIMCISI 2011 Av. Arslan NARİN ÜST KURUL BAŞKAN YARDIMCISI 2011 6112 SAYILI KANUNDA YAPTIRIMLAR İDARÎ YAPTIRIMLAR Uyarı İdari para cezası Program durdurma Yayın durdurma Lisans iptali ADLÎ YAPTIRIMLAR Hapis cezası İdari

Detaylı

TÜRKİYE DE MAĞDUR ÇOCUKLAR

TÜRKİYE DE MAĞDUR ÇOCUKLAR TÜRKİYE DE MAĞDUR ÇOCUKLAR Bilgi Notu-2: Cinsel Suç Mağduru Çocuklar Yazan: Didem Şalgam, MSc Katkılar: Prof. Dr. Münevver Bertan, Gülgün Müftü, MA, Adem ArkadaşThibert, MSc MA İçindekiler Grafik Listesi...

Detaylı

Uludağ Üniversitesi Mühendislik Fakültesi 23 Mart Dr. K. Ahmet Sevimli Yardımcı Doçent Uludağ Üniversitesi Hukuk Fakültesi

Uludağ Üniversitesi Mühendislik Fakültesi 23 Mart Dr. K. Ahmet Sevimli Yardımcı Doçent Uludağ Üniversitesi Hukuk Fakültesi 1 Uludağ Üniversitesi Mühendislik Fakültesi 23 Mart 2016 Dr. K. Ahmet Sevimli Yardımcı Doçent Uludağ Üniversitesi Hukuk Fakültesi K. Ahmet Sevimli Kimdir? 1972 yılında İstanbul da doğdu. 1990 yılında Bursa

Detaylı

Herkes İçin Hukuk: 3 BOŞANMA. Av. Osman OY

Herkes İçin Hukuk: 3 BOŞANMA. Av. Osman OY I Herkes İçin Hukuk: 3 BOŞANMA Av. Osman OY II Yay n No : 2011 Hukuk Dizisi : 937 1. Bas A ustos 2008 - STANBUL ISBN 978-975 - 295-905 - 7 Copyright Bu kitab n bu bas s n n Türkiye deki yay n haklar BETA

Detaylı

T.C. İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ HUKUK FAKÜLTESİ MÜFREDAT FORMU Ders İzlencesi

T.C. İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ HUKUK FAKÜLTESİ MÜFREDAT FORMU Ders İzlencesi T.C. İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ HUKUK FAKÜLTESİ MÜFREDAT FORMU Ders İzlencesi Sayı : Tarih : 11.1.2017 Diploma Program Adı : HUKUK, LİSANS PROGRAMI, (ÖRGÜN ÖĞRETİM) Akademik Yıl : 2016-2017 Ders Adı CEZA HUKUKU

Detaylı

Malpraktis İddialarında Bilirkişilik Müessesesi ve Yönetimi. Dosyanın İncelenmesi / Raporlama Yöntemi

Malpraktis İddialarında Bilirkişilik Müessesesi ve Yönetimi. Dosyanın İncelenmesi / Raporlama Yöntemi Malpraktis İddialarında Bilirkişilik Müessesesi ve Yönetimi Dosyanın İncelenmesi / Raporlama Yöntemi Prof. Dr. Ali Rıza Tümer Genel Cerrahi ve Adli Tıp Uzmanı Hacettepe Üniversitesi Adli Tıp AD Tıbbi Bilirkişilik

Detaylı

Türk Ceza Kanunu nda Düzenlenen ve Sık Rastlanan Sulh Ceza Davaları

Türk Ceza Kanunu nda Düzenlenen ve Sık Rastlanan Sulh Ceza Davaları Türk Ceza Kanunu nda Düzenlenen ve Sık Rastlanan Sulh Ceza Davaları Osman SOYDAL Hakim Türk Ceza Kanunu nda Düzenlenen ve Sık Rastlanan SULH CEZA DAVALARI Örnekler Yardımıyla Ayrıntılı Konu Anlatımı Uygulamada

Detaylı

Hekim ve Hasta Hakları

Hekim ve Hasta Hakları Hekim ve Hasta Hakları Yeterli aydınlatılmış onamın alınması, istenilmeyen bir durum ortaya çıkması halinde hekime olan kızgınlığı %55 oranında azaltacağı ortaya konmuştur. Tıbbi bakım hakkı, Bilgilendirme,

Detaylı

CEZA HUKUKU GENEL HÜKÜMLER

CEZA HUKUKU GENEL HÜKÜMLER İsmail ERCAN THEMIS CEZA HUKUKU GENEL HÜKÜMLER İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ...VII BİRİNCİ KISIM CEZA HUKUKUNA GİRİŞ Birinci Bölüm Ceza Hukuku ve İşlevi I. CEZA HUKUKU... 3 II. CEZA HUKUKUNUN ÖZELLİKLERİ... 3 III.

Detaylı

CEZA HUKUKU GENEL HÜKÜMLER

CEZA HUKUKU GENEL HÜKÜMLER İsmail ERCAN THEMIS CEZA HUKUKU GENEL HÜKÜMLER İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ...VII BİRİNCİ KISIM CEZA HUKUKUNA GİRİŞ Birinci Bölüm Ceza Hukuku ve İşlevi I. CEZA HUKUKU... 19 II. CEZA HUKUKUNUN ÖZELLİKLERİ... 19 III.

Detaylı

CEZA HUKUKU GENEL HÜKÜMLER

CEZA HUKUKU GENEL HÜKÜMLER İsmail ERCAN THEMIS CEZA HUKUKU GENEL HÜKÜMLER İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ...VII BİRİNCİ KISIM CEZA HUKUKUNA GİRİŞ BIRINCI BÖLÜM CEZA HUKUKU VE İŞLEVI I. CEZA HUKUKU... 19 II. CEZA HUKUKUNUN ÖZELLİKLERİ... 19 III.

Detaylı

Hasta ve Hasta Yakını Yönetimi: Şiddet ve Şikayetten Korunma

Hasta ve Hasta Yakını Yönetimi: Şiddet ve Şikayetten Korunma Hasta ve Hasta Yakını Yönetimi: Şiddet ve Şikayetten Korunma Yrd. Doç. Dr. Nezih VAROL Halk Sağlığı ve Adli Tıp Uzmanı SAHUMER Sağlık Hukuku Merkezi- Genel Müdür Pediatri de HASTA...? HASTA YAKINI...?

Detaylı

Dr. Sertaç Ak Dr. Mustafa Sercan

Dr. Sertaç Ak Dr. Mustafa Sercan Dr. Sertaç Ak Dr. Mustafa Sercan Çağdaş toplumlarda devlet ile yurttaşlar arasında bir sanal bir toplum sözleşmesi Devlet bu sözleşme ile yurttaşların devlete ve birbirine karşı haklarını güvence altına

Detaylı

İŞ KAZASI MESLEK HASTALIĞI TANIMI ve HUKUKİ SORUMLULUK

İŞ KAZASI MESLEK HASTALIĞI TANIMI ve HUKUKİ SORUMLULUK İŞ KAZASI MESLEK HASTALIĞI TANIMI ve HUKUKİ SORUMLULUK SOSYAL SİGORTALAR VE GENEL SAĞLIK SİGORTASI KANUNU (Madde 13) İŞ KAZASI, a) Sigortalının işyerinde bulunduğu sırada, b) (Değişik: 17/4/2008-5754/8

Detaylı

SEVGİ USTA VELAYET HUKUKU

SEVGİ USTA VELAYET HUKUKU SEVGİ USTA VELAYET HUKUKU İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ...VII İÇİNDEKİLER... IX KISALTMALAR...XXI VELAYET HUKUKU 1. Giriş...1 I. Konunun Tanıtımı...1 II. Kavramlarda Birlik Meselesi...14 III. Çalışmanın İnceleme Planı...18

Detaylı

ACĐL TIP VE HUKUK SAĞLIK PERSONELİ OLMA ŞARTI. PROF. DR. HAKAN HAKERİ

ACĐL TIP VE HUKUK SAĞLIK PERSONELİ OLMA ŞARTI. PROF. DR. HAKAN HAKERİ ACĐL TIP VE HUKUK GENEL HÜKÜMLER VE ACİLDEN KAYNAKLANAN İSTİSNALAR SNALAR PROF. DR. HAKAN HAKERİ www.hekimhukuku.com www.tiphukuku.org.tr 1 SAĞLIK PERSONELİ OLMA ŞARTI 1. Müdahaleyi Yapanın Sağlık Personeli

Detaylı

Yrd. Doç. Dr. Ali DEMİRBAŞ. Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu nda ESER SAHİBİNİN MALİ HAKLARINA TECAVÜZ HALİNDE HAK SAHİBİNE SAĞLANAN HUKUKİ KORUMA

Yrd. Doç. Dr. Ali DEMİRBAŞ. Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu nda ESER SAHİBİNİN MALİ HAKLARINA TECAVÜZ HALİNDE HAK SAHİBİNE SAĞLANAN HUKUKİ KORUMA Yrd. Doç. Dr. Ali DEMİRBAŞ Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu nda ESER SAHİBİNİN MALİ HAKLARINA TECAVÜZ HALİNDE HAK SAHİBİNE SAĞLANAN HUKUKİ KORUMA İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ...VII İÇİNDEKİLER... IX KISALTMALAR...

Detaylı

Tiroid Cerrahisinde Yaşadığımız Hukuki Sorunlar «Ameliyat da sesim kısıldı Hakim bey» Prof. Dr. Ali Rıza Tümer

Tiroid Cerrahisinde Yaşadığımız Hukuki Sorunlar «Ameliyat da sesim kısıldı Hakim bey» Prof. Dr. Ali Rıza Tümer Tiroid Cerrahisinde Yaşadığımız Hukuki Sorunlar ----- «Ameliyat da sesim kısıldı Hakim bey» Prof. Dr. Ali Rıza Tümer Soru 1. Endokrin Cerrahisi ile ilgilenen bir Cerrah olarak, ülkemizde bu tür hasta

Detaylı

ÖNSÖZ... V GİRİŞ YABANCI HUKUKLARDA TÜRK HUKUKUN'DA... 6 NOTERLİK MESLEĞİNİN TANIMI VE HUKUKİ STATÜSÜ

ÖNSÖZ... V GİRİŞ YABANCI HUKUKLARDA TÜRK HUKUKUN'DA... 6 NOTERLİK MESLEĞİNİN TANIMI VE HUKUKİ STATÜSÜ İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ... V ÖZ-ABSTRACT... VII KISALTMALAR... XVII GİRİŞ... 1 BİRİNCİ BÖLÜM NOTERLİK MESLEĞİNİN TARİHSEL GELİŞİMİ 1. NOTERLİK MESLEĞİNİN TARİHÇESİ... 3 1.1. YABANCI HUKUKLARDA... 3 1.2. TÜRK

Detaylı

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ HUKUK FAKÜLTESİ CEZA HUKUKU GENEL HÜKÜMLER FİNAL SINAVI (İkinci Öğretim Öğrencileri İçin) 11.06.2015 16:00

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ HUKUK FAKÜLTESİ CEZA HUKUKU GENEL HÜKÜMLER FİNAL SINAVI (İkinci Öğretim Öğrencileri İçin) 11.06.2015 16:00 İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ HUKUK FAKÜLTESİ CEZA HUKUKU GENEL HÜKÜMLER FİNAL SINAVI (İkinci Öğretim Öğrencileri İçin) 11.06.2015 16:00 Açıklamalar: Sınav süresi 3 saattir. Cevaplarınızı tükenmez kalemle, okunaklı

Detaylı

Travmaya Bağlı Epilepsi Hastalığının Özel Hukuka İlişkin Olarak Yaratacağı Bazı Sonuçlar

Travmaya Bağlı Epilepsi Hastalığının Özel Hukuka İlişkin Olarak Yaratacağı Bazı Sonuçlar DOI: 10.5505/epilepsi.2013.41636 DERLEME / REVIEW Travmaya Bağlı Epilepsi Hastalığının Özel Hukuka İlişkin Olarak Yaratacağı Bazı Sonuçlar Some Consequences Concerning Private Law of Epilepsy Arising from

Detaylı

I. Bölüm YARGIYA YANSIYAN TIBBİ MÜDAHALE HATALARI

I. Bölüm YARGIYA YANSIYAN TIBBİ MÜDAHALE HATALARI İçindekiler Sunuş 9 Önsöz ve Teşekkür it I. Bölüm YARGIYA YANSIYAN TIBBİ MÜDAHALE HATALARI A. TIBBİ MÜDAHALE HATALARI 21 I. Giriş 21 II. Tıbbi Müdahale 21 1. Tıbbi Müdahalelerin Sınıflandırması 23 a. Amaçlarına

Detaylı

I. Bölüm YARGIYA YANSIYAN TIBBİ MÜDAHALE HATALARI

I. Bölüm YARGIYA YANSIYAN TIBBİ MÜDAHALE HATALARI İçindekiler Sunuş...9 Önsöz ve Teşekkür... 11 İkinci Baskıya Önsöz... 13 Üçüncü Baskıya Önsöz...15 I. Bölüm YARGIYA YANSIYAN TIBBİ MÜDAHALE HATALARI A. TIBBİ MÜDAHALE HATALARI...25 I. Giriş... 25 II. Tıbbi

Detaylı

DANIÞMANLIK TEDBÝRÝ KARARLARININ UYGULAMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA TEBLÝÐ Perþembe, 30 Ekim 2008

DANIÞMANLIK TEDBÝRÝ KARARLARININ UYGULAMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA TEBLÝÐ Perþembe, 30 Ekim 2008 DANIÞMANLIK TEDBÝRÝ KARARLARININ UYGULAMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA TEBLÝÐ Perþembe, 30 Ekim 2008 25 Ekim 2008 CUMARTESÝ Resmî Gazete Sayý : 27035 TEBLÝÐ Taþpýnar Muhasebe Devlet Bakanlýðý, Milli Eðitim

Detaylı

SAĞLIK HİZMETLERİNDE İDARENİN YETKİLERİ VESORUMLULUĞU. Prof.Dr Turan Yıldırım Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi

SAĞLIK HİZMETLERİNDE İDARENİN YETKİLERİ VESORUMLULUĞU. Prof.Dr Turan Yıldırım Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi SAĞLIK HİZMETLERİNDE İDARENİN YETKİLERİ VESORUMLULUĞU Prof.Dr Turan Yıldırım Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi YETKİ SAĞLIK HİZMETİNİ DÜZENLEMEK KURMAK-İŞLETMEK DENETLEMEK SORUMLULUK HİZMETİN KURULUŞUNDA,

Detaylı

İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesine İlişkin 30.11.2007 Tarihli Yönetmeliğin 11 ve 19. Maddeleri Anayasaya Aykırıdır

İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesine İlişkin 30.11.2007 Tarihli Yönetmeliğin 11 ve 19. Maddeleri Anayasaya Aykırıdır İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesine İlişkin 30.11.2007 Tarihli Yönetmeliğin 11 ve 19. Maddeleri Anayasaya Aykırıdır Doç. Dr. Tuğrul KATOĞLU* * Bilkent Üniversitesi Hukuk Fakültesi, Ceza

Detaylı

VERGİ DAVALARINDA İDARE LEHİNE HÜKMEDİLEN KARŞI VEKALET ÜCRETİNİN TAHSİLİNDE ZAMANAŞIMI SÜRESİNİN BELİRLENMESİ 1

VERGİ DAVALARINDA İDARE LEHİNE HÜKMEDİLEN KARŞI VEKALET ÜCRETİNİN TAHSİLİNDE ZAMANAŞIMI SÜRESİNİN BELİRLENMESİ 1 VERGİ DAVALARINDA İDARE LEHİNE HÜKMEDİLEN KARŞI VEKALET ÜCRETİNİN TAHSİLİNDE ZAMANAŞIMI SÜRESİNİN BELİRLENMESİ 1 Av. Hüseyin KARAKOÇ ÖZET Vergi Davaları idare lehine sonuçlandığı zaman davacı aleyhine

Detaylı

1982 Anayasası nın Cumhuriyetin Nitelikleri başlıklı 2. maddesinde, Türkiye Cumhuriyeti nin bir hukuk devleti olduğu kurala bağlanmıştır.

1982 Anayasası nın Cumhuriyetin Nitelikleri başlıklı 2. maddesinde, Türkiye Cumhuriyeti nin bir hukuk devleti olduğu kurala bağlanmıştır. Esas Sayısı : 2015/109 Karar Sayısı : 2016/28 1982 Anayasası nın Cumhuriyetin Nitelikleri başlıklı 2. maddesinde, Türkiye Cumhuriyeti nin bir hukuk devleti olduğu kurala bağlanmıştır. Anayasa nın 2. maddesinde

Detaylı

T. C. MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ 2014 2015 EĞİTİM - ÖĞRETİM YILI DÖNEM III

T. C. MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ 2014 2015 EĞİTİM - ÖĞRETİM YILI DÖNEM III T. C. MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ 2014 2015 EĞİTİM - ÖĞRETİM YILI DÖNEM III HAREKET SİSTEMİ, NÖROPSİKİYATRİ DERS KURULU ( 5. ) DERS KURULU (23 MART -24 NİSAN 2015) DERS PROGRAMI T. C.

Detaylı

Tüm yönleriyle MALPRAKTİS

Tüm yönleriyle MALPRAKTİS Malpraktis ve Sağlık Hukuku Tüm yönleriyle MALPRAKTİS (Tıbbi Standartlar, Kalite Standartları, Hasta Hekim İlişkisi, Sözleşmesel Sorumluluk, Kusur Tespiti), Malpraktis ve Sigorta (Zorunlu Mesleki Sigorta

Detaylı

4857 SAYILI İŞ KANUNU'NA GÖRE UYGULANACAK PARA CEZALARI

4857 SAYILI İŞ KANUNU'NA GÖRE UYGULANACAK PARA CEZALARI 4857 SAYILI İŞ KANUNU'NA GÖRE UYGULANACAK PARA CEZALARI 4857 SAYILI İŞ KANUNU'NA GÖRE UYGULANACAK PARA CEZALAR (01.01.2012 tarihinden itibaren) Kanun Mad. Ceza Mad. Cezayı Gerektiren Fiil 1 OCAK-25 OCAK

Detaylı

İPTAL BAŞVURUSUNA KONU OLAN YASA MEDDESİ İLE İLGİLİ AÇIKLAMA:

İPTAL BAŞVURUSUNA KONU OLAN YASA MEDDESİ İLE İLGİLİ AÇIKLAMA: Sanık. 30/08/2014 tarihinde emniyet görevlileri tarafından yapılan üst aramasında uyuşturucu olduğu değerlendirilen madde ele geçirildiği, ekspertiz raporu uyarınca ele geçirilen maddenin uyuşturucu niteliğine

Detaylı

Sevgi USTA. ÇOCUK HAKLARI ve VELAYET

Sevgi USTA. ÇOCUK HAKLARI ve VELAYET Sevgi USTA ÇOCUK HAKLARI ve VELAYET İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ...VII İÇİNDEKİLER...IX KISALTMALAR... XVII KAYNAKÇA... XIX GİRİŞ I. KONUNUN TANITIMI... 1 II. KAVR AMLARDA BİRLİK SORUNU... 5 III. İNCELEME PLANI...

Detaylı

İÇİNDEKİLER TÜRK MEDENİ HUKUKUNDA KORUMA AMACIYLA ÖZGÜRLÜĞÜN KISITLANMASI

İÇİNDEKİLER TÜRK MEDENİ HUKUKUNDA KORUMA AMACIYLA ÖZGÜRLÜĞÜN KISITLANMASI İÇİNDEKİLER Önsöz III TÜRK MEDENİ HUKUKUNDA KORUMA AMACIYLA ÖZGÜRLÜĞÜN KISITLANMASI 1. Konunun Takdimi ve Önemi 1 I. Konunun Takdimi 1 II. Konunun Önemi 6 Birinci Bölüm KORUMA AMACIYLA ÖZGÜRLÜĞÜ KISITLANACAK

Detaylı

T. C. MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ 2015 2016 EĞİTİM - ÖĞRETİM YILI DÖNEM III

T. C. MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ 2015 2016 EĞİTİM - ÖĞRETİM YILI DÖNEM III T. C. MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ 2015 2016 EĞİTİM - ÖĞRETİM YILI DÖNEM III HAREKET SİSTEMİ, NÖROPSİKİYATRİ DERS KURULU ( 5. ) DERS KURULU (7 MART 2016-8 NİSAN 2016) DERS PROGRAMI T.

Detaylı

Dr. Kürşad YAĞCI İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Medeni Hukuk Anabilim Dalı Araştırma Görevlisi CEZAİ MİRASÇILIKTAN ÇIKARMA (CEZAİ ISKAT)

Dr. Kürşad YAĞCI İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Medeni Hukuk Anabilim Dalı Araştırma Görevlisi CEZAİ MİRASÇILIKTAN ÇIKARMA (CEZAİ ISKAT) Dr. Kürşad YAĞCI İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Medeni Hukuk Anabilim Dalı Araştırma Görevlisi CEZAİ MİRASÇILIKTAN ÇIKARMA (CEZAİ ISKAT) İÇİNDEKİLER SUNUŞ... vii ÖNSÖZ...xi İÇİNDEKİLER...xv KISALTMALAR

Detaylı

ULUSLARARASI KIBRIS ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM-ÖĞRETİM VE ARAŞTIRMA ENSTİTÜSÜ HUKUK YÜKSEK LİSANS PROGRAMI

ULUSLARARASI KIBRIS ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM-ÖĞRETİM VE ARAŞTIRMA ENSTİTÜSÜ HUKUK YÜKSEK LİSANS PROGRAMI ULUSLARARASI KIBRIS ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM-ÖĞRETİM VE ARAŞTIRMA ENSTİTÜSÜ HUKUK YÜKSEK LİSANS PROGRAMI Hukuk Yüksek Lisans: Tezli Program Ders Kodu Ders Adı Kredi HUK 500 Tez Kredisiz HUK 590 Seminer

Detaylı

Milletlerarası Ceza Hukuku (Özgenç)

Milletlerarası Ceza Hukuku (Özgenç) İzzet Özgenç Türkiye de işlenen bütün suçlar dolayısıyla, failleri hangi devlet vatandaşı olursa olsun, ceza hukukuna ilişkin Türk kanunları uygulanır. Türkiye de işlenen suçlar hakkında Türk kanunları

Detaylı

Cinsel İstismar Suçunda Değişiklik Yapılmasını Öngören Teklife İlişkin Hukuki Görüşüm

Cinsel İstismar Suçunda Değişiklik Yapılmasını Öngören Teklife İlişkin Hukuki Görüşüm Cinsel İstismar Suçunda Değişiklik Yapılmasını Öngören Teklife İlişkin Hukuki Görüşüm Bilindiği üzere Adalet Bakanlığınca hazırlanan ve Bakanlar Kurulunca 3.10.2016 tarihinde kararlaştırılan Ceza Muhakemesi

Detaylı

Hakan HAKERİ Selçuk Üniversitesi Hukuk Fakültesi Öğretim Üyesi Ondokuz Mayıs Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dekanı. 3. Baskı

Hakan HAKERİ Selçuk Üniversitesi Hukuk Fakültesi Öğretim Üyesi Ondokuz Mayıs Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dekanı. 3. Baskı TIP HUKUKU Hakan HAKERİ Selçuk Üniversitesi Hukuk Fakültesi Öğretim Üyesi Ondokuz Mayıs Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dekanı TIP HUKUKU 3. Baskı Tıbbi Müdahaleden Dolayı Hukuksal Sorumluluk Sağlık Kuruluşlarının

Detaylı

İÇİNDEKİLER GİRİŞ KONUYLA İLGİLİ TEMEL KAVRAMLAR.1) KONUNUN TAKDİMİ, ÖNEMİ

İÇİNDEKİLER GİRİŞ KONUYLA İLGİLİ TEMEL KAVRAMLAR.1) KONUNUN TAKDİMİ, ÖNEMİ I İÇİNDEKİLER GİRİŞ KONUYLA İLGİLİ TEMEL KAVRAMLAR.1) KONUNUN TAKDİMİ, ÖNEMİ ve SINIRLANDIRILMASI...1 I- Konunun Takdimi ve Önemi...1 Konunun Sınırlandırılması...2.2) ZİLYETLİĞİN İDARİ YOLDAN KORUNMASININ

Detaylı

Hekim, Tıp Fakültesinden mezun olarak, diploma sahibi olan kişidir.

Hekim, Tıp Fakültesinden mezun olarak, diploma sahibi olan kişidir. UZMANLIK ÖĞRENCİLERİNİN TIBBİ MÜDAHALE YETKİSİ ve HUKUKİ SORUMLULUKLARI Uz.Dr. Ziya T. GÜNEŞ-Sağlık Hukuku Yüksek Lisans Programı Tıbbi Müdahale; Meslek icrasına yetkili bir sağlık personeli tarafından,

Detaylı

ELEKTRONIK IMZA KANUNU

ELEKTRONIK IMZA KANUNU [(Ankara) 5 Nisan 2004] ELEKTRONIK IMZA KANUNU Mehtap Yildirim Öztürk ; Çagdas Evrim Ergün ε I. GIRIS Son yillarda elektronik ticarette ( e-ticaret ) ve elektronik iletisimde ( e-iletisim ) güvenlik ve

Detaylı

TEBLİĞ HAKKINDA TEBLİĞ

TEBLİĞ HAKKINDA TEBLİĞ 28 Eylül 2008 PAZAR Resmî Gazete Sayı : 27011 TEBLİĞ Sosyal Güvenlik Kurumundan: İŞ KAZASI VE MESLEK HASTALIĞI SİGORTASI BAKIMINDAN İŞVERENİN, ÜÇÜNCÜ KİŞİLERİN VE SİGORTALILARIN SORUMLULUĞU İLE PEŞİN SERMAYE

Detaylı

4. OTURUM/SEKTION BAŞKAN/VORSITZ: PROF. DR. DURMUŞ TEZCAN

4. OTURUM/SEKTION BAŞKAN/VORSITZ: PROF. DR. DURMUŞ TEZCAN 28 ŞUBAT 2008 PERŞEMBE / DONNERSTAG, 28 Februar 2008 09.00-09.30 AÇILIŞ/ERÖFFNUNG TBB BAŞKANI AV. ÖZDEMİR ÖZOK ALMANYA BÜYÜKELÇİSİ (katıldığı takdirde) PROF. DR. KÖKSAL BAYRAKTAR PROF. DR. HENNING ROSENAU

Detaylı

TERMİNASYONLA İLGİLİ GERİ ÇEKİLEN YASA TASLAĞI ve DEĞERLENDİRİLMESİ

TERMİNASYONLA İLGİLİ GERİ ÇEKİLEN YASA TASLAĞI ve DEĞERLENDİRİLMESİ TERMİNASYONLA İLGİLİ GERİ ÇEKİLEN YASA TASLAĞI ve DEĞERLENDİRİLMESİ Prof.Dr.Mehmet Tayyar Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Kadın Hastalıkları ve Doğum A.D. Nüfus planlaması hakkında kanun (K.Nu.2827,

Detaylı

İÇİNDEKİLER I. BÖLÜM İŞ KAZASI VEYA MESLEK HASTALIĞINDAN DOĞAN MADDİ TAZMİNAT DAVALARI

İÇİNDEKİLER I. BÖLÜM İŞ KAZASI VEYA MESLEK HASTALIĞINDAN DOĞAN MADDİ TAZMİNAT DAVALARI İÇİNDEKİLER I. BÖLÜM İŞ KAZASI VEYA MESLEK HASTALIĞINDAN DOĞAN MADDİ TAZMİNAT DAVALARI A- YETKİLİ VE GÖREVLİ MAHKEME 17 1- Yetkili Mahkeme 17 2- Görevli Mahkeme 35 Yasal Düzenleme ve İçtihatlar 40 B- DAVADA

Detaylı

CMK (Ceza Muhakemesi Kanunu)

CMK (Ceza Muhakemesi Kanunu) Bilişim Hukukundan CMK (Ceza Muhakemesi Kanunu) Bilgisayarlarda, bilgisayar programlarında ve kütüklerinde arama, kopyalama ve elkoyma Madde 134 (1) Cumhuriyet savcısının istemi üzerine şüphelinin kullandığı

Detaylı

EK-2 CUMHURĠYET ÜNĠVERSĠTESĠ TIP FAK/YO/MYO. BÖLÜMÜ DERS BĠLGĠLERĠ FORMU

EK-2 CUMHURĠYET ÜNĠVERSĠTESĠ TIP FAK/YO/MYO. BÖLÜMÜ DERS BĠLGĠLERĠ FORMU EK-2 CUMHURĠYET ÜNĠVERSĠTESĠ TIP FAK/YO/MYO. BÖLÜMÜ DERS BĠLGĠLERĠ FORMU Bölüm Nöroloji Yıl/yarıyıl 5/1-2 Dersin adı Ders düzeyi (önlisans, lisans,vb) Dersin türü (Z/S) Dersin dili Kodu Nöroloji Lisans

Detaylı

Zorunlu meslek sigortası bizleri koruyor mu?

Zorunlu meslek sigortası bizleri koruyor mu? Zorunlu meslek sigortası bizleri koruyor mu? Doç. Dr. Mustafa Serinken Pamukkale Üniversitesi Acil Tıp AD. 1972 2010 1 Hekimler Hastalar 2 Hekimler Hekimler Hastalar Sigortacılar Hastalar Sigortacılar

Detaylı

Kayseri 1.Asliye Ceza Hâkimi

Kayseri 1.Asliye Ceza Hâkimi Kayseri 1.Asliye Ceza Hâkimi 12 13.Haziran 2008 ANKARA 1 l- GENEL OLARAK A-Kavram: B-Edimin Türleri: 1-Olumlu/Olumsuz edim: 2-Ani /Dönemsel/Sürekli edim: 3-Bölünebilen/Bölünmez edim: 4- C- ll- KISMEN A-

Detaylı

Ceza Hukuku Genel Hükümler Pratik Çalışmaları

Ceza Hukuku Genel Hükümler Pratik Çalışmaları İçindekiler I Prof. Dr. Hamide Zafer Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Ceza ve Ceza Muhakemesi Hukuku Anabilim Dalı Ceza Hukuku Genel Hükümler Pratik Çalışmaları Olaylar ve Kararlar Çözümlü Örnekler

Detaylı

Karşılıksız Çek Suçu Yeni Çek Kanunu nda Ceza Sorumluluğu

Karşılıksız Çek Suçu Yeni Çek Kanunu nda Ceza Sorumluluğu Karşılıksız Çek Suçu Yeni Çek Kanunu nda Ceza Sorumluluğu Prof. Dr. Ersan Şen KARŞILIKSIZ ÇEK SUÇU YENİ ÇEK KANUNU NDA CEZA SORUMLULUĞU Ceza Hukukunun Fonksiyonu Yeni Suç Tipleri Ceza Sorumluluğu Bankaların

Detaylı

KOVUŞTURMA ve SONRASI Tanık, polise veya savcıya ifade vermek zorunda mıdır?

KOVUŞTURMA ve SONRASI Tanık, polise veya savcıya ifade vermek zorunda mıdır? KOVUŞTURMA ve SONRASI Tanık, polise veya savcıya ifade vermek zorunda mıdır? Bir suçun tanığı olmuş kişi, polise bilgi ve ifade vermek zorunda değildir. Ancak, ifadesine gerek duyulan kişilerin, polis

Detaylı

İdari Yargının Geleceği

İdari Yargının Geleceği İdari Yargının Geleceği Av. Zühal SİRKECİOĞLU DÖNMEZ* * Ankara Barosu. İdari Yargının Geleceği / SİRKECİOĞLU DÖNMEZ Ülkemiz Hukuk Fakültelerinde iki Ana Bilim dalı vardır: Özel Hukuk ve Kamu Hukuku. Özel

Detaylı

Adli yönü ile zor bipolar hastalar:

Adli yönü ile zor bipolar hastalar: Adli yönü ile zor bipolar hastalar: Medeni yasadan ceza yasasına adli süreçler Doğan YEŞİLBURSA, Deniz GÜNEŞ AÇIKLAMA 2015-2017 Araştırmacı: Yok Konuşmacı: Pfizer (2017) Danışman: Yok Olgu 1 42 y, E, evli,

Detaylı