ANKARA ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "ANKARA ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ"

Transkript

1 ANKARA ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ ANKARA GARNİZONU NDA KARA KUVVETLERİ KOMUTANLIĞI NA BAĞLI BİRİMLERİN DEPOLAMA, DAĞITIM VE MUTFAK İŞLEMLERİNDE TOPLAM KALİTE YÖNETİMİNE GEÇİŞLE İLGİLİ SORUNLARI VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ Mehmet Ruhi GÖKMOGOL HAYVANCILIK İŞLETME EKONOMİSİ ANABİLİM DALI YÜKSEK LİSANS TEZİ DANIŞMAN Prof. Dr. Engin SAKARYA ANKARA

2 ii İÇİNDEKİLER Kabul ve Onay ii Önsöz iii İçindekiler iv Kısaltmalar v Şekiller vi Tablolar vii 1. GİRİŞ İşletme Yönetiminin Tarihsel Gelişimi Toplam Kalite Yönetimi Toplam Kalite Yönetimine Geçişte Bir Basamak: ISO-9000 Kalite Güvence Sistemi Toplam Kalite Yönetimine Karşı Gelişen Yönetim Modeli: Değişim Mühendisliği 40 (re-engineering) 1.3. Türkiye de Toplam Kalite Yönetimi Uygulamaları Türk Silahlı Kuvvetleri nde Toplam Kalite Yönetimi Uygulamaları Kara Kuvvetleri Komutanlığı nda Depolama, Dağıtım ve Mutfak Hizmetleri Konu ile İlgili Resmi Askeri Yayımlar Depolama Dağıtım Mutfak Hizmetleri Depolama, Dağıtım ve Mutfak Hizmetleri ile İlgili Uyulması Gereken Temel Prensipler Soğuk Hava Depolarında ve Kuru Erzak Depolarında Muhafaza prensipleri Mutfak Hizmetleri ve Prensipleri Gıda Ürünlerinin Muayene Prensipleri Kurum Beslenmesi ile İlgili Temel Prensipler GEREÇ VE YÖNTEM Gereç Yöntem BULGULAR Saymanlık Depolarından Elde Edilen Bulgular Özel Sektöre Ait Yemek Fabrikalarından Elde Edilen Bulgular Anket Çalışmasıyla Elde Edilen Bulgular Erbaş ve Erlere Uygulanan Anket Çalışmasıyla Elde Edilen Bulgular Mutfakta Çalışan Personele Uygulanan Anket Çalışmasıyla Elde Edilen Bulgular TARTIŞMA Mülakat ve Anket Bulgularının Değerlendirilmesi Çözüm İçin Kurulması Önerilen Kalite Çemberleri SONUÇ 76 ÖZET SUMMARY

3 iii KAYNAKLAR EKLER EK 1. EK 2. EK 3.

4 1 1. GİRİŞ Ailenin ve toplumun mutlu olarak yaşayabilmesi, onu oluşturan bütün bireylerin sağlıklı olmasına bağlıdır. Bir toplumun sağlıklı olabilmesi, bireylerin ihtiyaçları olan besin maddelerini yeterli ve dengeli bir şekilde sağlamaları ile mümkündür. Dengeli beslenmede günlük protein gereksiniminin en az üçte birini hayvansal orijinli gıda maddelerinden karşılanması gerekmektedir. Gelişmekte olan ülkelerin çoğunda yaygın bir şekilde görülen beslenme bozukluklarının, ancak diyetlerde hayvansal besinlere büyük ölçüde yer verilmesi ile önlenebileceği bildirilmektedir. Biyolojik değeri yüksek hayvansal proteinli gıda maddelerinin kişi başına tüketim miktarı, bir bakıma ulusların gelişmişlik ölçüsünü oluşturmuştur. Yeterli ve dengeli beslenememeye bağlı sağlık sorunları, ülkemizde de giderek büyük boyutlar oluşturmaktadır. Yapılan bazı araştırmalara göre Türkiye de 0-6 yaş grubu çocukların yüzde 20 sinde protein enerji açığı, yüzde 15 inde raşitizm hastalığı ve yüzde 25 inde kansızlık olduğu belirtilmiştir (Birinci Ulusal Beslenme Kongresi,1979). Yalnızca bu veriler bile aile içinde dengeli ve yeterli bir beslenme için gerekli olanakların sağlanamadığı ve bir beslenme bilincinin geliştirilmediğini göstermektedir. İnsanların varlıklarının devamını sağlayan faktörlerin başında, toplum beslenmesi gelir. Son yüzyıl içinde yapılan araştırmalar, sağlığın korunmasında kurumsal beslenme ve diyetin büyük rolü olduğunu göstermiştir. Kurum beslenmesi denilince, hastaneler, okul kafeteryaları, öğrenci lokalleri, ticari ve resmi kurumlar ve benzeri yerlerdeki kişilerin beslenmeleri akla gelmektedir. Kurum beslenme servislerinin amacı, hastaların veya personelin, beslenme esaslarına ve sağlık koşullarına uygun olarak ekonomik şekilde ve beğenilecek tipte yemek servisi yaptırarak beslenmelerini sağlamaktır. Toplu beslenme yapılan kurumlarda beslenme servisinin organizasyonu, büyük önem taşımaktadır. Bilindiği üzere, organizasyon, idareciliğin ve amaçlara ulaşmanın temelidir. Kurum beslenme servisleri organizasyonunda önemli nokta, insan gücü, materyal ve kaynaklarla yiyeceklerin en iyi şekilde hazırlanması ve servisinin sağlanmasıdır.

5 2 Günümüzde kalite ve kalite kontrolü, insan yaşamında önemi giderek artan kavramlardır. Soylu ve ark. na (1998) göre Toplam Kalite Yönetimi, bir kuruluştaki herkesin katılımı ile süreçlerin, ürünlerin ve hizmetlerin sürekli iyileştirilmesi suretiyle iç ve dış müşteri kalite gereksinimlerinin karşılanması ve müşteri tarafından tanımlanan kaliteyi ürün ve hizmet yapısında oluşturmaya çalışan bir yönetim biçimidir. Ürünlerin kalitesi üzerinde durulması ve kaliteye göre fiyat oluşumunun sağlanması, müşteri yönünden çok fazla önem taşımaktadır. Çünkü müşterinin korunması ancak, kalitenin ön plana çıktığı koşullarda mümkün olabilmektedir. Özde Taylor un bilimsel yönetim yaklaşımı, Fayol un yönetim ilkeleri ve Weber in bürokrasi modeli nin bir sentezine dayanan batı tarzı yönetim anlayışının 1970 li yıllardan sonra düştüğü kriz, yönetim sistemlerinde ciddi bir revizyon ve model değişikliğini gündeme getirmiştir. Çünkü bu durum, verimlilikte düşüşlere, çalışanların motivasyonunda azalmalara ve genel olarak da ekonomik büyümenin yavaşlamasına hatta durmasına sebep olmuştur. Böyle bir arayış ortamında Japonya daki yönetsel gelişmeler, dikkatlerin burada toplanmasını sağlamış ve Toplam Kalite Yönetimi tüm dünyayı hızla etkisi altına almaya başlamıştır. Kara Kuvvetleri Komutanlığının kurulduğu M.Ö.209 yılından beri, büyük önem verdiği yönetim ilkelerinden, münasebette bulunduğu çoğu ülkeler örnek almış ve yararlanmıştır. Bugün de savunma ve işbirliği çerçevesinde, Türkiye nin ortak olduğu NATO Ülkeleri nin Kara Kuvvetleri, bu yönetim anlayışından etkilenmiştir. İşletmeciliğin temel fonksiyonlarından birisi olan yönetim fonksiyonunu daima ön planda tutan Kara Kuvvetleri Komutanlığı, 1996 ARALIK ayında Yüksek Askeri Şûra tarafından alınan kararla 1998 yılından itibaren dört yıl içinde kademeli olarak Toplam Kalite Yönetimi sistemine geçecektir. Bu çalışmalar çerçevesinde oluşturulan Milli Savunma Bakanlığı na ait 17 adımlık çalışma planı, Anahtar dergisinin Şubat 1999 sayısında özet olarak yayımlanarak kamuoyuna duyurulmuştur. Ayrıca Milli Savunma Bakanlığı STANAG 4108 anlaşması hükümleri çerçevesinde bünyesindeki bir ünite aracılığı ile ISO-9000 belgesine muadil AQAP- 100 belgesi vermektedir. AQAP-100 belgesi, özet olarak NATO için alınacak malların bu belgeye sahip firmalardan temini ile sipariş alan firmanın üretiminin kalitesi konusunda tereddüt yaşamama prensibine dayanan ve firmaların daha kaliteli ama en az kaynak israfını hedefleyen bir kalite güvence belgesidir.

6 yılından itibaren Türk Silahlı Kuvvetlerinin çeşitli birlikleri de, ISO-9000 ve AQAP-100 serisi belgeleri ile kalite yarışına katılmışlardır. İşte bu konulara ilişkin olarak yapılacak çalışmalara ve alınacak önlemlere ışık tutması bakımından yararlı olacağı düşüncesiyle bu çalışmada konunun önemi belirtilerek, işletme yönetiminin tarihsel gelişimi, Türkiye de toplam kalite yönetimi ve uygulamaları ile Türk Silahlı Kuvvetleri nde toplam kalite yönetimine geçiş ve uygulamaları ele alınmıştır. Bu araştırmada Ankara Garnizonu ndaki Kara Kuvvetleri Komutanlığı na bağlı birimlerin yiyecek ikmali konusunda toplam kalite yönetimi ile ilgili sorunları ve bunların giderilmesinde alınması gereken önlemler üzerinde durulmuştur. Bu çerçevede araştırmanın amacı, Ankara Garnizonu nda Kara Kuvvetleri Komutanlığı na bağlı birimlerin depolama, dağıtım ve mutfak hizmetleri konusunda temel sorunlarını belirlemek ve bu sorunlara, koşullara uygun kalite çemberleri kurarak kabul edilebilir bilimsel çözüm önerileri ortaya koymaktır. Bu tez çalışması Ankara Garnizonu ndaki Kara Kuvvetleri Komutanlığı na bağlı yiyecek ikmali ile ilgilenen birimlerde daha önce böyle bir çalışma yapılmamış olması nedeniyle ilk ve orijinal bir çalışmadır İşletme Yönetiminin Tarihsel Gelişimi Milattan önceye ait yönetim düşüncesi incelemeleri sonucu, bu devirde kral buyruklarında, düşünürlerin eser ve sohbetlerinde, o devrin hükümdarlarına verilen öğütlerde ve din kitaplarında, yönetsel ilke, teknik ve kavramların varlığı belirlenmiştir. Sokrat ın Nicomachides ile söyleşisine bakıldığında, eski Yunanlıların yönetsel konulara yabancı olmadığını görülür (Can, 1997). Yönetim ile ilgili ilk düşünce Eflatun (M.Ö ) tarafından Devlet isimli kitabında ortaya konmuştur. Eflatun a göre devlet hakimler tarafından yönetilmelidir. Hakimler, hiçbir mesleğe sahip olmamalı ve yönetim için özel eğitime tabi tutulmalıdırlar. Yetenekleri, devleti yönetebilmeleri amacı ile artırılmalıdır. Ancak bu ilk yönetim düşüncesi daha metafizik dayanaklara sahip olduğundan gerçekle bağdaşamamış ve yönetimi bilimsel bir norm içine oturtamamıştır(düğer,1996). Yine aynı dönem içinde eski Mısır, Babil ve İbraniler ile daha sonraları Roma lılarda işletmelerin teşkilatlanması ile ilgili çalışmalar belli bir

7 4 düzeye geldiyse de asıl önemli adımlar 16ncı Yüzyıldan sonra kendini göstermiştir(mucuk, 1996). Yönetiminin bir bilim dalı haline gelmesi, birçok evrelerden sonra gerçekleşmiştir. Yönetimin ilk çıkış noktası, tarım toplumunda karşımıza çıkmaktadır. Tarım toplumu, insanoğlunun hayatını devam ettirebilmesi için geçimini topraktan sağladığı dönemdir. Bu dönemde, insan ve hayvan gücü, rüzgâr, güneş, su, gibi kontrol altına alınabilen enerji kaynakları kullanılmış ve bunlara göre üretim araçları şekillenmiştir. M.Ö arasında yaşayan Hammurabi, 282 maddelik yasalar dizisiyle hem yöneticilik yetki ve sorumluluklarını tanımlamış hem de ekonomik kuralları ortaya koymuştur (Düğer,1996). Başka bir deyişle, bu dönemde doğa ile insanın bütünleştiği ve hatta yavaş yavaş insanın doğayı kendi egemenliği altına aldığı söylenebilmektedir. Tarımla ilgilenmeye başlayan insanoğlu, çok geçmeden toprağın gücünün sınırlı olduğu gerçeği ile yüz yüze gelmiştir (Dinler,1993). Genel olarak doğa-insan ilişkisi içinde geçen tarım toplumunun tarihsel süreci, topluluklarda şu temel özellikleri ortaya koymuştur: Topluluğu oluşturan kişiler ile topluluklar arasında iş bölümü henüz gelişmemiştir. Verimlilikten ise henüz söz edilememektedir; Ekonomiye tamamen tarım hâkim olduğundan, ekonomide durgunluk egemendir. Herkes tarımsal üretim içinde yer aldığından takas, trampa ve mübadele hemen hemen yoktur. Doğum oranlarındaki yüksekliğe karşılık ve ölüm oranlarındaki yükseklik nedeniyle nüfus artışı çok düşüktür. Sanayi ile uğraşan küçük bir sanatkâr sınıfı vardır. Sanayi uğraşısı ise emek yoğun işletmelerde gerçekleşmektedir. Bu nedenle toplumun ekonomik gücü, toprak sahiplerine yani feodaliteye dayanmıştır(dinçer ve Fidan, 1996). Bu özelliklerden dolayı toplumda hızlı gelişim ve değişimler gerçekleşmemiş, 16ncı yüzyıldan itibaren rönesans ve reformun etkisiyle bazı değişiklikler olmuştur. Tarımda üretim yenilikleri, 17nci yüzyıldan itibaren Hollanda da ve 18nci yüzyıl boyunca da özellikle İngiltere de görülmüştür. Daha iyi ve daha randımanlı meraların geliştirilmesi, hayvan cins ve ırkının ıslahı, verimi artırarak toprağın sürekli bir şekilde ekilmesini mümkün kılmıştır. 19ncu yüzyılın ortalarına kadar, ulusal ekonomik gelişmeler ile teknik atılımlar, çoğunlukla tarım sektöründe olmuştur. 16ncı yüzyıldaki rönesans hareketleri ile başlayan bu zihniyet değişikliği sonucu dinsel temalar, kültürel temalarla; kulluk zihniyeti, sahiplik

8 5 zihniyetiyle; ölmeden yaşamak, daha müreffeh yaşamak ile yer değiştirmiştir. Yine bu dönemde ilk kez işletmelerde kazancı artırmak, kâr etmek ve kârın azamileştirilmesi gibi farklı hedefler ortaya çıkmaya başlamıştır. Artık iktisadi faaliyetlere dinsel kurallar değil, sanayinin kendi araçları ile kendi kuralları yön vermeye başlamıştır. İşletmelerde rasyonalizasyon, devreye girmeye ve düşünceye bilim ve teknoloji yön vermeye başlamıştır. 18nci Yüzyılın sonları ile 19ncu Yüzyılın başlarında buharlı makinelerin icadı ve sanayiye uygulanması, küçük ölçekli atölye tipindeki işletmelerin yerini önce makinelerle üretim yapan büyük atölyelerin, daha sonra da fabrikaların alması sonucunu doğurmuştur. Sanayi Devrimi olarak anılan ve çeşitli icatlarla desteklenerek büyük üretim artışı sağlayan gelişmeler, tüm toplumla birlikte kuruluşları da etkilemiştir (Mucuk, 1996). Kendi makinelerini almaya gücü yetmeyen sanatkârlar, diğer sanatkârların yanında çalışmaya başlamış ve böylece ilk kez başkasının işinde çalışmaktan dolayı ücretli işçiler ortaya çıkmıştır (Can, 1997). Bu tarihten itibaren, gerek tarım sektörünün teknik atılımları izlemede gecikmesi, gerekse sanayi sektörünün hızla gelişme göstermesi, tarımın toplum üzerindeki etkisini, sanayi lehine çevirmeye başlamıştır. Böylece tarım toplumu yerini sanayi toplumuna terk etmiştir. Bu dönemde, teşebbüs, kesin şekilde aileden ayrılmış; iş bölümü ortaya çıkmış; sermaye fark edilmiş; bilim ve teknoloji, rasyonelliği getirmiş; işçi sınıfı doğmuştur. Ayrıca el işi yeteneğinin yerini makine verimine bırakmış; ücret sistemleri ortaya çıkmış; iç ve dış Pazar bulma ve finansman konuları önem kazanmaya başlamıştır. Maddi kültürdeki bu gelişmeler, toplusal alanlarda uyumsuzluklar biçiminde kendisini duyurmaya başlamıştır (Mucuk, 1996; Can, 1997). İşletmelerdeki yönetimin her alan ve kademesinde; bu özellikler olmakla birlikte yöneticiler, tarım toplumunun feodal yönetim ilkelerini sanayi toplumunun yapısına uygulamaktan farklı bir şey yapmamışlardır. Bu çelişki, toplumda daha fazla bilgiye ihtiyaç göstermiş ve sanayi toplumu 19ncu yüzyılın sonlarında yerini bilgi toplumuna terk etmiştir. Bu dönemde, bilgi kullanımı yaygınlaşmış ve insanlar, bilgiye daha kolay ulaşabilmiştir. İlk olarak Amerikan Makine Mühendisleri Derneğinin bir toplantısına Bir Ekonomist Olarak Mühendis başlıklı bir tebliğ sunan Yale ve Towne kilit şirketinin sahibi Henry Towne, derneğin yönetim ile ilgili konuları ayrı bir inceleme alanı olarak tanımasını istemiştir. 19ncu yüzyılın sonuna gelinen bu dönem ile 20nci yüzyılın ilk yılları içinde yetişen teorisyenler tarafından klasik işletme yönetimi

9 6 düşüncesi oluşturuldu. Bu düşüncenin temelinde Taylor un Bilimsel Yönetim, Fayol un Yönetim Teorisi ve Weber in Bürokrasi Modeli bulunmaktaydı. Daha sonraları Makina Teorisi veya İlkeler Yaklaşımı olarak da adlandırılacak olan düşünce sistemleri ortaya çıkmıştır. Bu dönemin ilk gözlem ve çalışmaları, Frederick Winslow Taylor tarafından gerçekleştirilmiştir. Taylor, ilk kitabı olan Bilimsel Yönetimin İlkeleri ni 1911 yılında yayımlayıncaya kadar çalıştığı iş yerinde en alt düzeyden en üst düzeye kadar çeşitli kademelerde görev almıştır. Bu esnada şu gözlemlerde bulunmuştur (Dinçer ve Fidan, 1996): İş yerinde verimsiz bir çalışma düzeni vardır. İşçiler ile yönetim arasında olumsuz ilişkiler vardır; işçiler motive edilmediği için işveren ile işçi menfaatleri çatışmakta olup; iş standardizasyonu sağlanamamıştır. İşçiler işe alınırken yetenek, bilgi ve kapasiteleri dikkate alınmamaktadır. Yönetim ile işçilerin yaptıkları işler birbirine karışmıştır. Taylor un Bilimsel Yönetimin İlkeleri adlı eseri temelde üç noktayı vurgulamıştır: İlk olarak örnekler vererek verimsiz çalışmanın sebep olduğu büyük zararlar ortaya konmuş; daha sonra bu verimsizliği önlemenin tek yolunun sistemli bir yönetim uygulaması olduğu kanıtlanmış ve son olarak da yönetimin belirli kanun, kural ve ilkelere dayanan bir bilim olduğu ortaya çıkmıştır. Taylor un sorunlara getirdiği çözüm önerileri ise, standartlaşma, hareketzaman etüdü, işe uygun eleman seçimi-eğitimi, parça başı ücret sistemi ve fonksiyonel ustabaşılıktır. Taylor tarafından kurulan bu ekolün görüşleri, temelde önemli bir yeniliği ifade etmektedir. Öncelikle, bu çalışmalar ile gerek işveren kârı gerekse işçi primleri artmıştır. İşçilere verilecek iş araçlarının kullanılması hakkında çalışmalar yaparak yönetimin görevinin işçilerden ne beklendiğini ve işin nasıl yapılması gerektiğini, onlara anlatmak olduğunu ilk defa belirten kişi olmuştur. Taylor un en büyük katkısı, bilimsel ilkeleri, yönetim problemlerine uygulamaya çalışmasıdır yılında zatürreeden ölünceye kadar bilimsel yönetim ekolünün felsefesini işlemiş ve bu felsefeyi kişisel yaşamında da uygulamıştır. Taylor u eleştirenler, O nun beşeri ilişkileri görmezlikten gelmesine dikkat çekmektedirler. Taylor a göre bilimsel bir yönetim için şart olan işçilerin işlerini iyi yapabilmeleri, iyi şekilde seçilmelerine ve eğitilmelerine bağlı olma konusu, birçok itirazla karşılaşmıştır. Yönetimin iyi bir planlama yaparak ve inisiyatifi işçilere

10 7 bırakmadan, yöneticilerin başarılı olduğunu öne sürmüş; insanların birbirleriyle ve yönetimle ilgili olan konumlarını dikkate almamıştır. Bilim ve tecrübelerin teknik problemleri çözebileceği, fakat işçilerin psikolojik ihtiyaçlarını karşılayamayacağı anlayışını ihmal etmiştir. Taylor, bilimsel yönetime büyük katkıda bulunan kişi olması sebebiyle düşünceleri asla yalnız kalmamıştır. Bu ekol, Frank ve Lillian Gilberth, Henry L. Gantt, Harrington Emerson, Morrıs L. Cooke ve daha bir çok bilim adamı tarafından geliştirilerek devam ettirilmiştir. Bunlardan Henry Gantt, işçi psikolojisi ve üretimde moral kavramı üzerinde durmuştur. Üretimi proğramladığı Gantt çizelgesi, günümüzde de kullanılmakta ve yapılacak işler, planlanarak bu çizelgeye geçirilmektedir. Frank ve Lillian Gilberth ler, hareket etüdleri ile personel yönetimi konularında gelişme sağlamışlardır. Morrıs L. Cooke ise, bilimsel yönetimi, üniversite ve kamu kuruluşlarında uygulamıştır. Yönetimin üst kademelerinde çalışma yapan Henry Fayol ise; örgütü yönetmek veya o örgütün birimlerinin birinin başında bulunan bir yöneticinin yapması gereken faaliyetleri, bunlara ilişkin işlev, ilke ve kuralları ortaya koyduğu yönetim teorisi ni oluşturmuştur (Dinçer ve Fidan, 1996). Yönetim olayını tepe yönetimi bakış açısıyla ele alan Fayol, yönetim biliminin evrensel olduğunu ve bir takım ilkelere bağlı olarak bazı fonksiyonlarca yürütüldüğünü ileri sürmüştür (Mucuk, 1996). Fayol a göre; işletmelerdeki faaliyetler, başlıca altı gruba ayrılmaktadır. Bunlar, teknik (üretim), ticari (pazarlama), finansal, emniyet, muhasebe (istatistik dahil) ve yönetim faaliyetleridir. Bu faaliyetlerdeki bütün kayıtlar, tam ve eksiksiz olmalı; yönetim; planlama (ileriyi görmek), örgütlenme, yöneltme, koordinasyon sağlama ve denetim şeklinde beş temel fonksiyondan oluşmalıdır. Yöneticilerde, fiziksel yetenek, fikri yetenek, moral özellikleri, genel kültür, özel eğitim ve tecrübe özellikleri olmalıdır. Fayol un uzunca bir süre devam eden yöneticilik tecrübesinin bir sonucu olan görüşleri, şunlardır: bir işletmeye en çok uyan biçim ya da yapı, o işletmenin yaptığı işten çıkarılabilir. Her işletmede bölümler, birimler ve yapısal düzenler, rasyonel olmalıdır ve aynı ya da benzer nitelikteki faaliyetleri aynı birim, daire veya departmanda toplamak gerekmektedir. Her işletmenin tek bir sorumlusu vardır ve örgüte ait bir çalışanın birden çok üstten emir almamasını sağlamak gerekir. Yönetici, tek başına bir işletmenin tüm işlerini ne yapabilir ne de kontrol edebilir. Bu nedenle astlarına yetki ve sorumluluk

11 8 devretmesi gerekir. Hiçbir üst, belli bir sayıdan fazla astı denetleyemez ve kontrol edemez. Üstler, astların ne yapacaklarını belirler ve yetki devrederler. Üstler, fikir, görüş ya da politikalarını astlarına bildirmeli, aynı zamanda da astlarına karar verme özgürlüğünü tanımalıdırlar. Yöneticiler, bugün ve yarın için yardımcılarını seçebilmelidirler yılında Fayol un ölümünden sonra, James Mooney ile Reiley, koordinasyon ilkesi üzerinde çalışmışlar ve yatay ve dikey koordinasyon ilkelerini geliştirmişler; böylece kurmay ve danışmanlık hizmetlerinin temel prensiplerini oluşturmuşlardır. Luther Gulick ile Urwick, genel yönetim akımını geliştirmeye ve bir senteze gitmeye çalışmışlardır. Davis, Fayol un ilkeleri ile problem çözme teknikleri oluştururken Sheldon, Follet ve Bernard, daha geniş tahliller ile klasik yönetim teorisinden neo-klasik modellere geçişte rol oynamışlardır. Fayol un ve Taylor un yaşadığı dönemlerde yapılan bu çalışmalara paralel olarak politika konusunda ünlü bir ailenin çocuğu olan Max Weber de, hukuk, iktisat ve sosyoloji alanlarında yaptığı çalışmalar sırasında ideal bir bürokrasinin kuramlarını ortaya koymuştur. Weber, örgütleri incelerken daha çok inceleme yaptığı devlet örgütünün yapısından dolayı bürokrasi kuramlarını belirlemiştir. Max Weber in üzerinde durduğu bürokrasi, etkinlik açısından ideal bir organizasyon yapısını göstermektedir (Mucuk, 1996). Burada da öncelikle bürokratik kademelerde yer alan yöneticilerin yetkileri üzerinde durulmuştur. Weber, yetkiyi geleneksel, karizmatik, hukuki olmak üzere üçe ayırmıştır. Weber e göre çağdaş organizasyonlar için en uygun yetki türü, hukuki yetkidir. Çünkü, yönetimde devamlılık; üstlere yetkilerini kullanmaları için hukuki imkan ve araçlar sağlar. Yetkinin içerik ve sınırlarını açıkça belirler ve yönetim kademelerinde bulunanlar yeteneklerine göre ve rasyonel olarak seçilirler. Bu yetkilere sahip yöneticiler ise şu özellikteki bir bürokraside görev yapmalıdırlar: ideal bürokrasi modelinde, resmi yetki ve görevler, kanun, kural ve idari kararlar, önceden belirlenmiştir. Görev ve yetkiler, bir hiyerarşi ve makamlar sistemi oluşturacak biçimde düzenlenmiştir. Astlar, üstlerin emirlerini, işgal ettikleri makamın temsil ettiği gayri şahsi ve hukuki yetkiye dayandığı için uyarlar. Bürokraside ilişkiler ve haberleşme, yazılı olarak yürütülür ve bütün bu yazılı evrak, örgütün kalem biriminde toplanır; görevlere özel eğitim görmüş memurlar atanır ve görevler, önceden

12 9 belirlenmiş, öğrenilmiş ve öğrenilebilen genel kurallara uygun bir biçimde yürütülür. Örgütün özgürlüğünün korunması için örgütsel kaynaklar, dış denetimden uzak tutulur; görevlerin herhangi bir kimsenin tekeli haline gelmemesi için gayret sarf edilir ve hiç bir görevliye, görevlerini kendi amaçlarına hizmet için kullanmasına izin verilmez. Bu modelin, olumlu yönleri şöyle özetlenebilir: örgütte dakiklik, devamlılık, disiplin ve güvenirlik sağlanır; sonuçlar, önceden tahmin edilebilecek hizmet şekillerini geliştirir. Faaliyetler, kurallarla belirlenir; bu şekilde rasyonellik hakim olmakta ve uzmanlaşma sağlanabilmektedir. Bu modelin, olumsuz yönleri ise aşağıdaki şekilde özetlenebilir: amaçlar unutularak ara amaçlar nihai amaçlarmış gibi hareket edilebilir. Kırtasiyecilik artar; katılık ve değişmezlik yerleşir; gayri-şahsilik gelişebilir ve bağımsızlık eğilimleri artabilir. Kendini devam ettirme şeklinde eğilimler ortaya çıkabilmektedir (imparatorluk kurma prensibi). Max Weber in 1920 yılında ölümünden sonra Merton, örgütsel öğrenmenin oluşturduğu olumsuzlukları inceleyerek; Selznick, yetki devrinin değişkenliğini araştırarak; Gouldner ise, alt sistemlerin denge problemlerinin çözümünü açıklayarak kendisini takip etmişler ve her üç düşünür de modellerinde belli bir örgütlenme biçimini ya da örgüt üyelerinin faaliyetlerini denetlemek için belirlenmiş örgütsel süreçlerini, bağımsız değişken olarak kullanmışlardır. Buna karşılık, bürokrasi ile ilgili bazı görüşler de ortaya çıkmıştır (Dinçer ve Fidan, 1996). Parkinson Kanunu: Bu kanuna göre, bireyler zamanla örgütsel amaçlara hiç bir katkıda bulunmaz ve kişisel amaçlara yönelirler. Bu hastalık özellikle, örgütler büyüyüp karmaşıklaştıkça ve kişiliklerini yitirince oluşmaktadır. Bu durumda eğer yöneticiler, yönettikleri astların sayısını artırmak isterlerse buna; astların çarpanı kanunu; eğer örgüt üyeleri birbirlerinin işlerini yapmaya başlarlarsa, buna da işlerin çarpanı kanunu denmektedir. Peter Prensibi: Bu ilkeye göre, işletmede personel artışının asıl sebebi, yeteneksiz olduğu ve gereği gibi yönetemeyeceği üst mevkilere yükselen kişilerin yeni eleman alarak kısa zamanda çalıştıkları bölümün verimini yükseltmek istemesidir. Ancak bu durum, geçici bir tedbir olmaktadır. İşe alınan yetenekli

13 10 personel de bir süre sonra sistem içinde erimektedir. Çünkü sistem içinde hiçbir üst, kendisinden üstün ast istemez. Tunç Kanunu: Bürokratlar, geldikleri mevkileri bir süre sonra iktidar olarak görürler ve bu iktidarlarını devamlı kılabilmek için başlangıçta tabi oldukları hedef ve amaçlara ihanet edebilirler. Gerek Taylor, Fayol ve Weber in, gerekse bunların takipçilerinin üzerinde çalıştıkları klasik yönetim düşüncesi ile ilgili çalışmaların en yüksek düzeye ulaştığı dönemde 1929 krizi patlak verince yönetimde insan faktörü bir anda ön plana çıkmış ve böylece insan ilişkileri yaklaşımı ya da neo-klasik yönetim teorisi gündeme gelmiştir. Bu teoride genel olarak insan, ekonomik çıkarları için uğraşan akılcı insan değil, sosyal insandır. Yani klasik teorinin esasını bilimsel yönetim oluştururken neoklasik teorinin esası, insan ilişkilerine dayanmaktadır (Efil,1996a). Bireylerin her biri, belli bir grubun üyesidir ama grubun diğer üyelerinden farklıdır. Bu açıdan teoride kişi ve grup, organizasyon tahlillerinde iki önemli değişken olmuşlardır. Klasik teorinin rasyonellik, iş, etkinlik ve düzen kavramlarına karşılık neo-klasikçiler, davranış, motivasyon, kararlara katılma ve tatmin gibi kavramlar üzerinde durmuşlardır. Ancak neo-klasik yönetim düşüncesinde temel unsurlar, birey, çalışma grupları ile resmi olmayan organizasyonlar ve çalışanların kararlara katılmaları olmuştur. İnsan ilişkileri yaklaşımındaki en önemli çalışmalar, Hawthorne Deneyleri olarak 1924 yılında Elton Mayo ve Roetlisberger tarafından başlatılmıştır (Can, 1997). Bu yaklaşımın temel varsayımları şöyle özetlenebilir (Dinçer ve Fidan, 1996): Psikolojiden alınan varsayımlar: insanlar, çeşitli biçimde motive edilirler; insanlar, her zaman rasyonel değildir; insanlar, birbirine bağımlıdır; yöneticiler, insan ilişkileri konusunda eğitilebilirler. Sosyolojiden alınan varsayımlar: işletmedeki sosyal ortam, sadece yönetim tarafından değil, grup üyeleri tarafından da etkilenir. İşletme içinde gayrı resmi örgütler ve iş gereği roller vardır ve bunlar işin tanımında daha karmaşıktır. Örgüt, sosyal bir sistemdir. Sosyal psikolojiden alınan varsayımlar: insanlar, kendi amaçlarına örgüt amaçları açısından bakmazlar. Örgütün haberleşme kanalları aynı zamanda kişilerin duygularını da aktarır. Kararlara katılma mekanizması, moral ve verimlilik üzerinde

14 11 olumlu etki yaratır. Sağlam teknik kararlar ve işbirliği için takım halinde çalışmak gerekir. Neo-klasik teori ya da insan ilişkileri yaklaşımı, bu varsayımları ortaya koymadan önce çeşitli araştırmalar yapılmıştır. Elton Mayo ve Roetlisberger tarafından yapılan Hawthorne araştırmaları, bunların en önemlilerindendir. Bu deneylerde, işletmede önce verim artışı için ışıklandırma, ısıtma, dinlenme zamanı gibi fiziksel iyileştirmelere gidilmiştir. Ancak yapılan deneyler, verim artışı hipotezini doğrulamamıştır. Bunun üzerine araştırmacıların dikkati, fiziksel etmenlerden sosyal faktörlere kaymıştır. Işıklandırma deneyi, röle montaj odası deneyi, ikinci röle montaj odası deneyi, mika yarma test odası deneyi, mülakat proğramı, seri bağlama gözlem odası deneyi şeklinde altı aşamadan oluşan ve verimlilik, fiziksel yorgunluk, teşvikli ücret gibi çok çeşitli konuların incelendiği bu deneyler neticesinde Elton Mayo ve arkadaşları deney sonuçlarını şöyle açıklamışlardır (Dinçer ve Fidan, 1996): çalışma süreleri, psikolojik ve fiziksel yorgunluğu azaltacak şekilde düzenlenmeli; işçiler, düzenli sağlık kontrolünden geçirilmeli; doğum günü gibi özel günlerde işçiler hatırlanmalı ve iş ortamı, rasgele bir araya gelmiş insanlardan oluşmamalıdır. Akılcı - iktisadi insan modelinin terk edilerek sosyal insan modelinin kabul edildiği Hawthorn araştırmalarının sonucunda şu bulgular kabul edilmiştir: İnsan, esas itibarıyla sosyal ihtiyaçlarla motive olur. Ayrıca iş arkadaşlarıyla ilişkileri, temel özdeşim duygusunun gelişmesini sağlar. Sanayi devriminden bu yana işlerin ileri derecede rasyonelleşmesi, işlerin işçiler için anlam kaybına neden olmuştur. Bu anlam kaybının sosyal ilişkilerle giderilmesi eğilimi ortaya çıkmıştır. Çalışan kişiler, yönetimin denetimi ve ödüllerinden çok çalışma grubu arkadaşlarından gelen etkilere karşı duyarlıdır. Yönetime karşı duyarlılık, nezaretçinin, çalışan kişilerin sosyal ve kabul edilme ihtiyaçlarının tatmin derecesine bağlıdır. Böylece, Hawthorn araştırmaları ile işletme organizasyonlarının bir sosyal sistem olduğu; bu sistemin en önemli unsurunun da insan olduğu sonucuna varılmıştır (Mucuk, 1996). Bu bulgulara göre nezaret, işe yönelik olmaktan çıkmış kişiye yönelik olmaya başlamıştır. Ayrıca nezaretçilerin, çalışan kişilerin değer verdikleri ait olma, kabul görme ve özdeşim duygu ve ihtiyaçlarına önem vermesi gerekmiştir. Öte yandan, çalışma gruplarının bir gerçek olduğunun kabul edilmesi zorunluluğu ortaya çıkmıştır.

15 12 Bu çerçevede Lewin, örgütün nitelikleri bakımından sosyal ve psikolojik baskı öğelerinden oluşan birbirine zıt iki grup gücün çarpışma alanı tanımıyla geliştirdiği alan kuramı ile bireysel davranış, grup yapı ve davranışları ile dinamiğine katkıda bulunup, değişikliklere karşı direnme konusu üzerinde durmuştur. İngiltere de Eric Trist ve K.W. Bomford tarafından Tavistok Enstitüsü araştırmaları ile gayrı resmi bir iş grubunun oluşturulmasına engel olan teknolojik gelişmeler ve yöntem değişikliklerinin, yönetsel yönden birçok psikolojik problemlerin ortaya çıkmasına neden olduğu belirlenmiştir. Sosyal antropolog W.L.Warner tarafından 1947 yılında yapılan Yankee City araştırmaları ile sosyal ve teknolojik sistemlerde oluşan değişmelerin insan davranış ve tutumlarına etkileri ve bu tarz değişimlerde insan unsurunu, onun toplum içindeki prestiji, statüsü ve ilişkilerinin göz önünde bulundurulması ve planlı bir değişim yapılmasının gerekliliği ortaya konmuştur. İkinci Dünya Savaşı ndan sonra Harwood işletmesinde yapılan araştırma sonucunda aynı işletmede aynı işi yapan işçiler üzerinde planlama ve karar verme yetkileri yönünden değişik yöntem uygulamalarının insan duygu ve davranışlarındaki etkileri görmek ve bunun sonucunda da yönetsel etkinliğin ve verimliliğin bağlı olduğu örgütsel şartları öğrenme imkanı sağlanmıştır (Dinçer ve Fidan, 1996). Bu çalışma ve araştırmaların yapıldığı sıralarda bazı düşünürler de konuya felsefik bir teori ile yaklaşmışlardır. Bu düşünürlerden birisi de, Douglas McGregor dur. McGregor, Organizasyonların Beşeri Yönü adlı kitabında, nezaret için gerekli olan başlıca iki varsayımdan söz etmektedir (Efil, 1996a). Bunlar, x ve y teorisi dir. Mc Gregor a göre yönetim fonksiyonlarının büyük bir kısmı, x teorisinden ortaya çıkmıştır. X teorisinin varsayımları şunlardır: Ortalama bir insan, çalışmayı sevmez, işten kaçınır. Bu nitelikten dolayı insanların örgütsel amaçların elde edilmesinde yeterli derecede çalışmalarını sağlamak amacıyla onları zorlamak, faaliyetlerini kontrol etmek, yöneltmek veya ceza ile tehdit etmek gerekir. Ortalama bir insan, yönetilmeyi ister; sorumluluktan kaçmayı arzular; işine olan isteği azdır ve her şeyden önce güvenlik aramaktadır. Y teorisinin varsayımları ise şunlardır: Ortalama bir insan, soydan gelen bir durumla çalışmaktan nefret etmez. Kontrol ve ceza, bir önlem ya da çözüm değildir. Amaçlara bağlılık, başarıya eşlik yapan ödüllendirmenin sonucudur. Ortalama bir

16 13 insan, sorumluluk üstlenmeyi öğrenebilir. Yüksek dereceli hayal gücü, hüner ve örgüt problemlerindeki yenilikçilik, her çalışanda bulunur. Ortalama bir insanın mevcut potansiyelinin ancak küçük bir kısmından yararlanılabilmektedir. Mc Gregor a göre x teorisinin yöneticileri etkin ve başarılı yapması çok zordur. Etkin ve başarılı bir yönetim, y teorisinin uygulanması ile gerçekleştirilebilir. Bu varsayımları ile McGregor, o güne kadar ilk kez insan konusuna eğilmiş; insanın bilinmeyenini araştırmış ve örgütlerdeki beşeri ilişkinin önemini ortaya koymuştur. McGregor un bu çalışmasının hemen ardından, Rensis Linkert, McGregor un teorisini geliştirerek etkin organizasyonlar ile etkin olmayan organizasyonların neler olduğunu incelemiştir. Linkert, yönetici davranışları ve yönetim sistemleri ile ilgili olarak birden dörde kadar olmak üzere yeni bir sistem önermiştir. Bu yaklaşımdaki söz konusu modeller şu anlamlara gelmektedir (Dinçer ve Fidan, 1996): Sistem - 1: Bu sistemde, yöneticiler astlarına güvenmez. Astlarını çalıştırmak işin tehdit, korku ve ceza yöntemlerine başvurur. Ödül sistemi, çoğunlukla maddidir. Haberleşme, yalnızca yukarıdan aşağıya doğrudur. Sistem - 2: Yönetimin astlara güveni azdır. Kararlar, merkezde verilir. Önemsiz kararlar, astlara bırakılır. Uygulamalar, sık sık kontrol edilir. Ast-üst ilişkisi, üstlerin bir lütfudur. Ödüller, maddidir. Haberleşme, yazılı ve aşağıya doğrudur. Sistem - 3: Yönetimin astlara tam olmayan bir güveni vardır. Stratejik kararlar, üstte; ayrıntılı olmayan planlar ile teknik kararlar, alt kademede çözülür. Astların, amirleri adına kontrol görev ve sorumluluğu vardır. Hafif bir cezalandırma sistemi vardır. Resmi olmayan gruplar vardır. Sistem - 4: Yönetimin astlara güveni tamdır. Karar mekanizması, derece derece ve koordineli olarak tüm organizasyona dağıtılmıştır. Kararlara astlar da katılabilmektedir. Haberleşme, yatay ve dikey gerçekleşebilmektedir. Rensis Linkert in etkin organizasyon sistemleri, Tablo-1.1.de gösterilmiştir.

17 14 Tablo 1.1 Rensis Linkert in etkin organizasyon sistemleri Yapı ve süreçler Sistem 1 Sistem 2 Sistem 3 Sistem - 4 Önderlik Astlara gösterilen güven Hiç Tenezzül ile Esaslı Tam Astların üstleriyle görüşme serbestliği Hiç Sınırlı, şartlı Nispeten Tamamen serbest Astların fikirlerini kabul etme ve kullanma Nadiren Bazen Genellikle Daima a)korkutma; b)tehdit; c)cezalandırma d)ödüllendirme; e)katılmanın kullanılma derecesi a, b, c ve bazen d Motivasyon d ve bazen c Örgüt hedeflerinin gerçekleştirilmesi sorumluluğu Çoğunlukla üst kademe Üst ve orta kademe Haberleşme Bilgilerin akış yönü Aşağı Çoğu kez aşağı d ve bazen c ve e Genellikle her kademe Grup içinde belirlenen hedeflere göre ve d Bütün kademelerde Aşağı ve Çok yönlü yukarı Aşağıya doğru haberleşmeye bakış Şüphe ile Şüphe ile Dikkatle Serbest Yukarıya doğru haberleşmenin Çoğu kez Patrona Sınırlı Doğru doğruluğu yanlış sansürlü Astların problemleri hakkında üstlerin bilgisi Az Biraz Nispeten iyi Çok iyi Karşılıklı işlemlerin özellikleri Az,korku ve güvensizlik Etkileşim Az, genellikle lütfen Orta, çoğu kez dürüst, güvenle Büyük ölçüde güvenle Ekip çalışmasının yoğunluğu Hiç yok Nispeten az Orta Bütün örgütte Karar alma Karar verme hakkı Çoğunlukla üst kademe Karar almada kullanılan teknik ve mesleki bilgilerin kaynağı Üst kademe Astların işleriyle ilgili kararlara katılması Hiçbir zaman Yeni kararların motivasyona katkısı Çoğu kez zayıflatır Amaçların tesbit edilme şekli Emirkumanda ile Çoğunlukla üst kademe; biraz yetki devri Orta ve üst kademe Üst kademe; yetki devri çok Nispeten bütün kademeler Genellikle görüş alınır Bütünleşme vardır; bütün örgüt Geniş ölçüde bütün kademelerde Tam katılım Zaman zaman Nispeten az Biraz Esaslı şekilde Amaçlar Emirkumanda ile Görüşme ; sonra emir - kumanda Kriz durumu hariç grup kararı ile Amaçlara karşı gizli direniş Güçlü Orta Az Hiç veya az Kontrol Gözden geçirme ve kontrolün sıklığı En üst kademede Üst kademelerde Aşağı doğru nispeten yetki Geniş ölçüde katılma,çok sık nispeten sıkı devri Direnen gayrı resmi örgütün varlığı Sürekli Genellikle Bazen Az veya hiç yok Maliyet ve verimlilik için kontrol verileri Kontrol ve cezalandırma Ödül ve cezalandırma Ödül ile cesaretleme Problem çözme

18 15 Tablo da görüleceği gibi, Rensis Linkert in yaptığı bu araştırmada, verim oranı yüksek ve başarılı yönetimlerde sistemlerin sistem-4 e doğru; başarısı daha az örgütlerde ise sistem-1 e doğru hareket ettiği ortaya konmuştur. Kurt Lewın in 1938 yılında başlattığı ve R. Lippitt ile R.K.White tarafından 1975 yılına kadar sürdürülen önderlik araştırmalarıyla da örgütler için başarılı bir yönetici modeli aranmıştır. Yapılan çalışmada üç değişik önderin yönettiği grupların iş verim sonuçları incelenmiştir. Birinci önder tipi, astlarına otoriter davranmış ve onlara hiçbir yetki vermemiş; sonuçta bu grupta verimlilik çok yüksek; ancak yapılan işin kalitesi çok düşük çıkmıştır. İkinci önder tipinde, astlara tam bir serbestlik tanınmış ve herkesin üretime dilediği biçimde katılabileceği bildirilmiş ve astlara tam bir bağımsız hareket yetkisi verilmiş; sonuçta iş miktarı ve yapılan işin kalitesi çok kötü olmuştur. Üçüncü önder tipinde ise demokratik ve katılımcı bir yönetim biçimi gerçekleştirilmiş; astlara yön verilmiş, onların faydalı ve yenilikçi fikirlerinden istifade edilmiş; yol gösterici öğütlerde bulunulmuş ve tam bir işbirliği ve uyum sergilenmiş; sonuçta, iş veriminin birinci önder tipine göre daha az ama iş kalitesinin en üst düzeyde olduğu ortaya çıkmıştır. Bu araştırmalardan, sanayide verimliliğin artırılması konusunda faydalanılmıştır. Aynı dönem içinde Chris Argyris, çeşitli deneyler ile iş yerinde yükselme ve yetki kullanma imkanı vererek çalışanları motive etmenin örgütsel amaçlara ulaşmada önemli bir yöntem olduğunu ispatlamaya çalışmıştır. Olgunlaşma teorisi olarak adlandırılan bu çalışmadaki temel varsayımlar ise şunlardır: Kişi, her şeyi başkalarından beklemeyip, aktif duruma geçer. Başkalarına karşı tam bağımlı olmayıp, nispî bağımsızlığa kavuşur. Sınırlı davranışlardan, çok yönlü davranışlara geçer. İşe karşı ilgisi artar. Şimdiki zamanla ilgili olan davranışlar, yerini geçmiş ve gelecek zamanla ilgili düşünce ve tecrübelere bırakır. Kendine güveni vardır. Başkalarını kendinden aşağı görmeye ve kendi bilgi ve yeteneklerini tanımaya başlamaktadır. Bu teoriye göre, eğer organizasyonda kişilere yetki kullanma imkânı ile yükselme imkânı verilmezse, kişi bu özelliklerin tam tersini sergileyecek ve iş yerindeki verimliliği azalacaktır. Böylece birçok sosyal, yönetsel ve psikolojik problemin temelini bu özelliklere sahip olgun kişinin bu davranışları göstermemesi oluşturacaktır.

19 16 Neo - klasik döneme katkıda bulunan son düşünür, George V. Homans ve O nun insan grubu yaklaşımıdır. George V. Homans, resmi örgütlerde iş yapan yöneticilerin gayrı resmi gruplardan korktuklarını ifade etmiştir. Çünkü bu gruplar, yönetimin otoritesini sarsmakta, yönetime karşı gelmekte ve dolayısıyla verim düşmektedir. George Homans a göre gayrı resmi grupları oluşturan sosyal modelin üç temel öğesi vardır. Bunlar faaliyetler, karşılıklı ilişkiler ve duygulardır. Bir sosyal örgütten söz edebilmek için bu örgütü oluşturan kişilerin yaptıkları işlerle ilgili olarak bir takım faaliyetleri, bu faaliyetleri yaparken karşılıklı ilişkilerde ya da etkileşimde bulunmaları söz konusudur. İnsanlar, iş gereği olarak birbirleriyle ilişkilere başladıkları zaman, karşılıklı bir duygusal ilişki süreci de başlar. Bu üç öğe arasındaki karşılıklı etkileşim süreci, bir dengeye varıncaya kadar devam eder. Homans ın insan grubu yaklaşımı, örgütlerin psikolojik bir etkileşim sistemi olduğunu vurgulamaktadır. Ancak bu gayrı resmi gruplar, asla örgütlere zararlı değildir. Hatta örgütü yaşatmak ve örgütsel hedeflere ulaşmak için de güçlü bir silahtır. Gerçekte ne yalnızca işe dönük olan klasikçiler ne de yalnızca insana dönük olan neo-klasikçiler, işletmeyi tam anlamıyla bir bütün olarak ele alabilmişlerdir. Muhakkak ki, düşünce sistemleri, kendilerinden sonra gelen sistemlere her zaman ışık tutmuşlardır (Ertürk, 1995). Bu sebeple hem klasikçiler hem de neo-klasikçiler, modern işletme yönetimi düşüncesine ışık tutmuşlardır. Modern işletme yönetimi düşüncesini savunan teorisyenler, örgütü uyum gösteren yani yaşamını sürdürebilmek için çevresindeki değişmelere uymak zorunda bulunan bir sistem olarak kabul ederler. Modern teori, birden fazla disiplin ile ilgilenir ve pek çok bilimden faydalanır. Bu düşünceye katkıda bulunan başlıca teorisyenler, Alfred Korzybski, Mary Parker Follet, Chester I. Bernard, Norbert Wiener, Ludwig Von Bertalanffy ve yöneylem araştırmacılarıdır. Bu teorisyenlerin ileri sürdükleri modern yönetim düşüncesinin ortak özellikleri de şöyle sıralanabilir: Modern yönetim düşüncesinde örgüt, girdiler, değişim süreci, çıktılar, geri besleme ve çevreden oluşan bir sistemdir. Örgüt, dinamik bir yapıya sahiptir. Çok düzeyli ve çok boyutludur. Motivasyon yöntemleri, çok yönlüdür. Örgütü başarıya götürecek yaklaşımlar, kesin değildir. Olasılıklar üzerine kuruludur. Birçok bilim dalının etkisi altındadır ve tanımlayıcıdır; örgüt, problemler, ilişkiler gibi her şey tanımlanabilmektedir. Olaylar karşısında değişken rol oynayabilmektedir. Örgüt, uyum sağlayan bir sistemdir.

20 17 Modern işletme yönetimini etkileyen üç temel teori şu şekilde açıklanabilir. Sistem yaklaşımı: Sistem anlayışı, ilk olarak yılları arasında genel sistem teorisini ileri süren Bertalanffy tarafından ortaya konmuştur. Sistem kavramı, özellikle yönetim konularının ele alınmasında yeni bir yaklaşım getirmiş; bu yaklaşım sayesinde bütün, bütünü oluşturan parçalar ve bunların birbirleri ile olan ilişkileri bir arada incelenmiştir. Yönetimde sistem yaklaşımını gerektiren sebepler şunlardır: Öncelikle teknolojik gelişmelerden, örgütlerin çevresi ile artan ilişkisinden ve ürün çeşitliliği ile ürün pazar ömürlerinin kısalmasından dolayı örgüt yapılarının giderek kısalması; daha sonra da yönetim alanındaki yeni gelişmeler ile elektronik bilgi işlem sistemlerinde ortaya çıkan değişimlerdir (Ertürk, 1995). Buna göre, sistem yaklaşımının özellikleri, holism, yani bir sistemin alt sistemlere ayrılması; örgüt-çevre ilişkisi; bilgi akışının rolü dür. Sistem yaklaşımında, örgütün temel unsurları, birey, resmi örgüt yapısı, statü ve rol düzenleri, fiziksel ortam dır. Bu öğelerden de anlaşılacağı gibi sistem yaklaşımı, klasik yönetim yaklaşımının katılığını ve kapalılığını reddetmekte; neo-klasikçilerden ise istifade etmektedir. Bu yeni sistemin temel kavramları, sistem-alt sistem, kapalı-açık sistem, dış çevre, sistemin sınırları, entropi-negatif entropi, değişkenler parametreler, denge ve dinamizm, girdi-çıktı-geri besleme, eşit ve aynı sona ulaşma, sibernetik ; süreçleri ise haberleşme, dengeleme, karar verme dir. Durumsallık yaklaşımı: İlkeleri ve en iyi organizasyon yapısını esas alan klasik ve neo-klasik yaklaşımların her yerde ve her şartta geçerli, öngörücü bir nitelik taşımasına karşın durumsallık yaklaşımı, durumlarla ilgilidir. Genellikle sistem yaklaşımının bir uzantısıdır li yıllardan sonra başlayan çalışmalar, işletmeleri daha çok 1970 li yıllarda etkilemiştir. Çeşitli ve farklı durumlar ile farklı zamanlarda farklı sonuçlara ulaşıldığı; teknolojik ve çevresel şartların (iç şartlar ve dış şartlar) örgüt yapısını etkilendiği, örgütün ilkelerini ve kurallarını etkileyen bağımsız değişkenler olduğu ortaya konmuştur. Z teorisi: Temel olarak teori, Prof. Ouchi tarafından, Mc Gregor un x ve y teorilerinden hareketle x den y ye geçiş aşaması şeklinde ortaya çıkmıştır. Daha sonraları A.B.D.de faaliyet gösteren ve Amerikalıları çalıştıran Japon firmalarının

ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ KAMU YÖNETİMİ ANA BİLİM DALI

ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ KAMU YÖNETİMİ ANA BİLİM DALI i ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ KAMU YÖNETİMİ ANA BİLİM DALI ÖZEL VE KAMU HASTANELERİNİN ORGANİZASYON YAPILARININ KARŞILAŞTIRILMASI YÜKSEK LİSANS TEZİ Tez Danışmanı Yrd.

Detaylı

MOTİVASYON TEORİLERİ KAPSAMINDA UYGULANAN ÖZENDİRME ARAÇLARININ İŞGÖREN PERFORMANSINA ETKİSİ VE BİR UYGULAMA

MOTİVASYON TEORİLERİ KAPSAMINDA UYGULANAN ÖZENDİRME ARAÇLARININ İŞGÖREN PERFORMANSINA ETKİSİ VE BİR UYGULAMA T.C. ATILIM ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME ANA BİLİM DALI YÜKSEK LİSANS TEZİ MOTİVASYON TEORİLERİ KAPSAMINDA UYGULANAN ÖZENDİRME ARAÇLARININ İŞGÖREN PERFORMANSINA ETKİSİ VE BİR UYGULAMA

Detaylı

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI SAĞLIK PROJESİ GENEL KOORDİNATÖRLÜĞÜ HASTANE YÖNETİMİ EĞİTİMİ REFERANS NOTLARI

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI SAĞLIK PROJESİ GENEL KOORDİNATÖRLÜĞÜ HASTANE YÖNETİMİ EĞİTİMİ REFERANS NOTLARI T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI SAĞLIK PROJESİ GENEL KOORDİNATÖRLÜĞÜ HASTANE YÖNETİMİ EĞİTİMİ REFERANS NOTLARI Bu kitap T.C. Sağlık Bakanlığı Proje Genel Koordinatörlüğü Hizmet İçi Eğitim Birimi Tarafından Düzenlenen

Detaylı

BSH EV GEREÇLERİ A.Ş. NİN İNSAN KAYNAKLARI UYGULAMALARININ KARŞILAŞTIRILMASI

BSH EV GEREÇLERİ A.Ş. NİN İNSAN KAYNAKLARI UYGULAMALARININ KARŞILAŞTIRILMASI I T.C. TRAKYA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İKTİSAT ANABİLİM DALI YÜKSEK LİSANS TEZİ BSH EV GEREÇLERİ A.Ş. NİN İNSAN KAYNAKLARI UYGULAMALARININ KARŞILAŞTIRILMASI CÜNEYT YARKIN TEZ DANIŞMANI YRD.

Detaylı

TÜRKİYE DE İNSAN KAYNAKLARININ AVRUPA BİRLİĞİ NE TAM ÜYELİK SÜRECİ EKSENİNDE YAŞADIĞI DEĞİŞİM

TÜRKİYE DE İNSAN KAYNAKLARININ AVRUPA BİRLİĞİ NE TAM ÜYELİK SÜRECİ EKSENİNDE YAŞADIĞI DEĞİŞİM T.C. BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ TÜRKİYE DE İNSAN KAYNAKLARININ AVRUPA BİRLİĞİ NE TAM ÜYELİK SÜRECİ EKSENİNDE YAŞADIĞI DEĞİŞİM Yüksek Lisans Tezi SEDA BOZKURT İSTANBUL, 2011 T.C. BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ SOSYAL

Detaylı

T.C. İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ İŞLETME FAKÜLTESİ İŞLETME İKTİSADI ENSTİTÜSÜ İKİNCİ ÖĞRETİM İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI

T.C. İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ İŞLETME FAKÜLTESİ İŞLETME İKTİSADI ENSTİTÜSÜ İKİNCİ ÖĞRETİM İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI T.C. İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ İŞLETME FAKÜLTESİ İŞLETME İKTİSADI ENSTİTÜSÜ İKİNCİ ÖĞRETİM İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİNİN KAMU SEKTÖRÜNDE KALİTE OLUŞUMUNDA YERİ

Detaylı

ÖRGÜT VE YÖNETİM KURAMLARI

ÖRGÜT VE YÖNETİM KURAMLARI T.C. KARA KUVVETLERİ KOMUTANLIĞI EĞİTİM VE DOKTRİN KOMUTANLIĞI EĞİTİM YÖNETİCİSİ VE ÖĞRETMEN YETİŞTİRME OKUL KOMUTANLIĞI BALGAT/ANKARA ÖRGÜT VE YÖNETİM KURAMLARI Nahide DAŞLIÇAY Öğ. Bnb. 1996 ÖRGÜT VE

Detaylı

www.maximumbilgi.com ARAŞTIRMA SERİSİ No.29 İletişim ve İnsan İlişkileri

www.maximumbilgi.com ARAŞTIRMA SERİSİ No.29 İletişim ve İnsan İlişkileri www.maximumbilgi.com ARAŞTIRMA SERİSİ No.29 İletişim ve İnsan İlişkileri 1 BÖLÜM 1 Giriş 1.1. İletişim 1.1.1. Tanım ve Genel Açıklamalar Latince communis sözcüğünden türetilen communication sözcüğünün

Detaylı

T.C. SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME ANABİLİM DALI HİZMET İŞLETMELERİNDE TOPLAM KALİTE YÖNETİMİ

T.C. SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME ANABİLİM DALI HİZMET İŞLETMELERİNDE TOPLAM KALİTE YÖNETİMİ i T.C. SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME ANABİLİM DALI HİZMET İŞLETMELERİNDE TOPLAM KALİTE YÖNETİMİ PAKİZE PAŞAOĞLU 0930229249 TEZSİZ YÜKSEK LİSANS BİTİRME PROJESİ Tez Danışmanı:

Detaylı

PROBLEM AMAÇ. Bu çalışmanın amacı: 1. Bankacılık sektöründeki toplam kalite boyutlarını tespit etmek ve bunların önem derecelerini saptamaktır.

PROBLEM AMAÇ. Bu çalışmanın amacı: 1. Bankacılık sektöründeki toplam kalite boyutlarını tespit etmek ve bunların önem derecelerini saptamaktır. 1 GİRİŞ 21. yüzyıla girdiğimiz, globalleşme rüzgarının estiği şu günlerde, dünyada köklü yapısal değişikliklerin olduğu görülmektedir. Bu nedenle işletmeler için artık önemli olan rekabet gücünü elinde

Detaylı

İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ UYGULAMALARI: ROTASYON GEREKLİ Mİ?

İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ UYGULAMALARI: ROTASYON GEREKLİ Mİ? TC ANKARA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ VE KARİYER DANIŞMANLIĞI ANA BİLİM DALI İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ UYGULAMALARI: ROTASYON GEREKLİ Mİ? Yüksek Lisans Dönem Projesi

Detaylı

T.C. GAZİ ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ BÜRO YÖNETİMİ EĞİTİMİ BİLİM DALI

T.C. GAZİ ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ BÜRO YÖNETİMİ EĞİTİMİ BİLİM DALI T.C. GAZİ ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ BÜRO YÖNETİMİ EĞİTİMİ BİLİM DALI ÖRGÜTSEL KÜÇÜLMENİN İŞGÖRENLERE ETKİSİ: BİR KAMU HİZMET SEKTÖRÜ UYGULAMASI YÜKSEK LİSANS TEZİ Hazırlayan Mehtap ÖZTÜRK

Detaylı

SAİ 128 YÖNETİMİN GENEL İLKELERİ. Doç. Dr. HACER ÖZGEN

SAİ 128 YÖNETİMİN GENEL İLKELERİ. Doç. Dr. HACER ÖZGEN SAİ 128 YÖNETİMİN GENEL İLKELERİ Doç. Dr. HACER ÖZGEN DERS İÇERİĞİ BÖLÜM 1 BÖLÜM 2 BÖLÜM 3 BÖLÜM 4 BÖLÜM 5 BÖLÜM 6 YÖNETİME GİRİŞ DIŞ ÇEVRE PLANLAMA ORGANİZE ETME YÖNLENDİRME DENETLEME BÖLÜM 1 YÖNETİME

Detaylı

ALTI SİGMA METODOLOJİSİ İLE SÜREÇ İYİLEŞTİRME VE HİZMET SEKTÖRÜNDE BİR UYGULAMA

ALTI SİGMA METODOLOJİSİ İLE SÜREÇ İYİLEŞTİRME VE HİZMET SEKTÖRÜNDE BİR UYGULAMA T.C. İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ ALTI SİGMA METODOLOJİSİ İLE SÜREÇ İYİLEŞTİRME VE HİZMET SEKTÖRÜNDE BİR UYGULAMA YÜKSEK LİSANS TEZİ Zekeriya SÖNMEZ Anabilim Dalı: İşletme Programı:

Detaylı

TC ATILIM ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME YÖNETİMİ ANABİLİM DALI YÜKSEK LİSANS TEZİ. Ahmet DOĞAN

TC ATILIM ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME YÖNETİMİ ANABİLİM DALI YÜKSEK LİSANS TEZİ. Ahmet DOĞAN TC ATILIM ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME YÖNETİMİ ANABİLİM DALI YÜKSEK LİSANS TEZİ Afet Acil Müdahale Dönemleri İçin İnsangücü Planlaması Yapmak Ahmet DOĞAN Ankara, 2007 TC ATILIM ÜNİVERSİTESİ

Detaylı

qwertyuiowww.aofdersozetleri.compgüasdf ghjklsizxcvbnmöçqwertyuiopgüasdfg hjklsizxcvbnmöçqwertyuiopgüasdfgh jklsizxcvbnmöçqwertyuiopgüasdfghj

qwertyuiowww.aofdersozetleri.compgüasdf ghjklsizxcvbnmöçqwertyuiopgüasdfg hjklsizxcvbnmöçqwertyuiopgüasdfgh jklsizxcvbnmöçqwertyuiopgüasdfghj qwertyuiowww.aofdersozetleri.compgüasdf ghjklsizxcvbnmöçqwertyuiopgüasdfg hjklsizxcvbnmöçqwertyuiopgüasdfgh jklsizxcvbnmöçqwertyuiopgüasdfghj STRATEJİK YÖNETİM I klsizxcvbnmöçqwertyuiopgüasdfghjk 5-8.

Detaylı

T.C. ATILIM ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME YÖNETİMİ ANA BİLİM DALI

T.C. ATILIM ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME YÖNETİMİ ANA BİLİM DALI i T.C. ATILIM ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME YÖNETİMİ ANA BİLİM DALI KARİYER YÖNETİMİNİN ÇALIŞANIN KURUMA BAĞLILIĞINA ETKİSİ ÜZERİNE BİR İNCELEME YÜKSEK LİSANS TEZİ Hazırlayan Sevtap KABADAYI

Detaylı

T.C KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ KAMU YÖNETİMİ ANABİLİM DALI

T.C KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ KAMU YÖNETİMİ ANABİLİM DALI T.C KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ KAMU YÖNETİMİ ANABİLİM DALI EĞİTİM KURUMLARINDA TOPLAM KALİTE YÖNETİMİ ANLAYIŞI VE KARAMAN MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜNDE BİR ARAŞTIRMA Hazırlayan

Detaylı

Hazırlayan: Sedef ZEYREKLİ YAŞ. Danışman: Yrd. Doç. Dr. Muzaffer ÖZSOY

Hazırlayan: Sedef ZEYREKLİ YAŞ. Danışman: Yrd. Doç. Dr. Muzaffer ÖZSOY TOPLAM KALİTE YÖNETİMİ ANLAYIŞININ SAĞLIK SEKTÖRÜNDE UYGULANMASI: TRAKYA ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK ARAŞTIRMA VE UYGULAMA MERKEZİ İLE EDİRNE DEVLET HASTANESİ NİN KARŞILAŞTIRILMASI Hazırlayan: Sedef ZEYREKLİ YAŞ

Detaylı

T.C. A.Ü. SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ VE KARİYER DANIŞMANLIĞI ANA BİLİM DALI PERSONELİN MOTİVASYONU ÜZERİNDE LİDER YÖNETİCİNİN ROLÜ Dönem Projesi Hazırlayan AREFE KARAALİ 03914510

Detaylı

İSMAİL AKARSU 1. GİRİŞ

İSMAİL AKARSU 1. GİRİŞ GİRİŞ 1. GİRİŞ İhtiyaçları karşılamada kullanılan kaynaklar sınırlıdır. En zengin toplumlarda bile, kaynaklar herkesin ihtiyaçlarını tamamıyla karşılamaya yetecek kadar bol değildir. İhtiyaçlar sınırsız,

Detaylı

Liderlik ve Toplam Kalite Yönetimi Üzerine Etkileri

Liderlik ve Toplam Kalite Yönetimi Üzerine Etkileri T.C. SAKARYA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ Liderlik ve Toplam Kalite Yönetimi Üzerine Etkileri TEZSİZ YÜKSEK LİSANS PROJESİ Emin İPEK Enstitü Anabilim Dalı Enstitü Bilim Dalı Proje Danışmanı : Endüstri

Detaylı

T.C. MARMARA ÜNİVERSİTESİ TÜRKİYAT ARAŞTIRMALARI ENSTİTÜSÜ BİLGİ VE BELGE YÖNETİMİ ANABİLİM DALI

T.C. MARMARA ÜNİVERSİTESİ TÜRKİYAT ARAŞTIRMALARI ENSTİTÜSÜ BİLGİ VE BELGE YÖNETİMİ ANABİLİM DALI T.C. MARMARA ÜNİVERSİTESİ TÜRKİYAT ARAŞTIRMALARI ENSTİTÜSÜ BİLGİ VE BELGE YÖNETİMİ ANABİLİM DALI KURUM KÜLTÜRÜNÜN OLUŞUMUNDA BİLGİ, BELGE VE DOKÜMANTASYON ÇALIŞMALARININ ÖNEMİ YÜKSEK LİSANS TEZİ HAZIRLAYAN:

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKÎ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) KİŞİSEL GELİŞİM İŞ ORGANİZASYONU ANKARA 2006 Milli Eğitim Bakanlığı tarafından geliştirilen modüller; Talim

Detaylı

INŞAAT IŞLETMELERINDE ÇAĞDAŞ YÖNETIM VE DEĞIŞIM MODELI

INŞAAT IŞLETMELERINDE ÇAĞDAŞ YÖNETIM VE DEĞIŞIM MODELI İSTANBUL TİCARET ODASI YAYIN NO: 2001-37 INŞAAT IŞLETMELERINDE ÇAĞDAŞ YÖNETIM VE W t f DEĞIŞIM MODELI HAZIRLAYANLAR PROF.DR. DOĞAN SORGUÇ DR. MURAT KURUOĞLU İ.T.Ü. İNŞAAT FAKÜLTESİ YAPI İŞLETMESİ ANABİLİM

Detaylı

KAMU ÖRGÜTLERİNDE MOTiVASYON VE İŞ TATMİNİ

KAMU ÖRGÜTLERİNDE MOTiVASYON VE İŞ TATMİNİ T.C. KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME ANABİLİMDALI KAMU ÖRGÜTLERİNDE MOTiVASYON VE İŞ TATMİNİ CENGİZ TÜMGAN YÜKSEK LİSANS PROJESİ KAHRAMANMARAŞ HAZİRAN 2007 T.C.

Detaylı

GİRİŞİMCİLİK KİLİS 7 ARALIK ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ. Prof. Dr. H. Mustafa PAKSOY. KYÜ İİBF İşletme Bölümü Öğretim Üyesi

GİRİŞİMCİLİK KİLİS 7 ARALIK ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ. Prof. Dr. H. Mustafa PAKSOY. KYÜ İİBF İşletme Bölümü Öğretim Üyesi KİLİS 7 ARALIK ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ GİRİŞİMCİLİK Prof. Dr. H. Mustafa PAKSOY Ocak 2014, Kilis KYÜ İİBF İşletme Bölümü Öğretim Üyesi BİLİM * Bilim: Evrenin veya olayların bir

Detaylı

T.C. ATILIM ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME YÖNETİMİ ANA BİLİM DALI

T.C. ATILIM ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME YÖNETİMİ ANA BİLİM DALI T.C. ATILIM ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME YÖNETİMİ ANA BİLİM DALI İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİNDE PERSONEL SEÇİMİ VE PSİKOTEKNİK TESTLERİN ÖNEMİ YÜKSEK LİSANS TEZİ Hazırlayan Emel ERDOĞDU

Detaylı

T.C. SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME ANABİLİM DALI ETKİN LİDERLİK VE TAKIM ÇALIŞMASI

T.C. SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME ANABİLİM DALI ETKİN LİDERLİK VE TAKIM ÇALIŞMASI T.C. SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME ANABİLİM DALI ETKİN LİDERLİK VE TAKIM ÇALIŞMASI TEZSİZ YÜKSEK LİSANS BİTİRME PROJESİ HAKAN GÖKÇE DANIŞMAN: DOÇ.DR. ABDULLAH EROĞLU ISPARTA,

Detaylı

İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ

İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ DERS NOTLARI Doç.Dr.GürhanUYSAL Ondokuz Mayıs Üniversitesi, İİBF, İşletme Bölümü, Samsun 1 Giriş Bu araştırmada insan kaynakları uygulamaları olarak işgören bulma ve seçme süreci,

Detaylı