YÖNETİMDE YETKİ VE SORUMLULUKLARIN DAĞITIMI VE EREĞLİ KÖMÜR İŞLETMELERİ ÖRGÜTÜNDEKİ UYGULAMALAR *

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "YÖNETİMDE YETKİ VE SORUMLULUKLARIN DAĞITIMI VE EREĞLİ KÖMÜR İŞLETMELERİ ÖRGÜTÜNDEKİ UYGULAMALAR *"

Transkript

1 YÖNETİMDE YETKİ VE SORUMLULUKLARIN DAĞITIMI VE EREĞLİ KÖMÜR İŞLETMELERİ ÖRGÜTÜNDEKİ UYGULAMALAR * Dr. Erol EREN Organizasyonları meydana getiren beşeri unsurun etkili ve verimli bir şekilde çalıştırılmasında başarılacak en önemli hususlardan biri, kimin ne işle meşgul olacağını tespit ve tayin etmektir. Yönetim ve yürütme faaliyetlerinin birbirlerine benzeyenleri gruplandırarak bu işleri görecek belirli kimseleri tâyin etmeli ve kişiler arasında organizasyon amacına ulaşmak için uyum temin edilmelidir. Organizasyonlarda kişilerarası görev ve sorumlulukların dağıtılması ahenkli işgörme çabalarının başında gelmektedir. Bu nedenle yetki ilişkileri organizasyondaki görevlere göre çeşitlendirilir, sınırlandırılır ve bir plân dahilinde hazırlanarak ilgililere sunulur. Şimdiye kadar ileri sürülmüş bulunan yönetim ve organizasyon teorilerine göre ortaya çıkarılan üç türlü yetki ilişkisi mevcuttur. Bunlar; A) Komuta veya hiyerarşik yetki, B) Kurmay veya müşavir yetkisi, C) Fonksiyonel yetkidir. Şimdi sırayla bu yetki ilişkilerini gözden geçirelim. A) KOMUTA YETKİSİ (HİYERARŞİK YETKİ) : Bir işin yapılması veya yapılmaması hususunda üstün ast üzerinde, doğrudan doğruya emir verebilme yetkisine komuta veya yürütme yetkisi denir ]. Burada hiyarşik düzen biçimsel olarak kurulup, yönetici basamaklarını dolduran kademelere resmi yaptırımlar (müeyyide) uygulama olanağı tanınmaktadır. Weber'e göre kumanda otoritesinin temelini teknik bilgi ve yetişme meydana getirmektedir. Ast- *) 13 Kasım 1972 tarihinde Zonguldak Ereğli Kömür İşletmelerinde düzenlenen panel'e ait tebliğdir. 1) Oluç M.; İşletme Organizasyonu ve Yönetimi, Sermet Matbaası 1983 İstanbul, sah

2 150 E. Eren lar kuralları ve emirleri ussal (akılcı) olmanın doğruluğuna inandıkları için ve üstlerinin daha ussal olduğunu düşündükleri için kabul" ederler 2. Personelin hiyerarşi kademesi yükseldikçe, liyakat ve tecrübe kazanacağını ve teşkilât amaçlarını daha iyi kavrayacak bilgilere sahip olacağını düşünmek yerinde olacaktır. Böylece organizasyonlarda aynı işi gören kimseler arasında üst kademelerden alt kademelere inildikçe bilgi, yetenek ve iş tecrübesi bakımından bir düşüşün göze çarpacağı muhakkaktır. Bu sebebîe, bir üst kademe kendine bağlı astlar üzerinde emretme yetkisine sahiptir. Komuta yetkisi veya hiyerarşik yetki basamaklar silsilesi boyunca yukarıdan aşağıya doğru akar. Her üst kendinden sonra gelen astına doğrudan doğruya, daha aşağıdaki astlara da kendi altındaki ast kanalı ile buyurma yetkisini haizdir 3. İzah edilen bu kumanda zinciri ise hiyerarşiyi meydana getirir. Bir hiyerarşi'de çeşitli yetki ve sorumlulukları taşıyan mevkiler bulunur. Eşit yetki ve sorumluluk taşıyan mevkiler bir kademe husule getirirler 4. Yani yetki derecesi ve sorumluluk dereceleri birbirlerine benzer kişiler eşit kademelerde bulunurlar. a) Komuta Birliği İlkesi: Her ne konuda olursa olsun, «bir ast yalnız tek bir üstten emir almalıdır ilkesi (prensibi)» yönetim biliminin kurucusu Fayol'den beri devam etmektedir. Bir ast üzerinde iki amirin etkisi söz konusu olduğu zaman ast hangisini memnun edeceğini şaşırır. Araya kararsızlık ve onun doğurmuş olduğu, sıkıntı girecektir. Böylece organizasyonda hem astlar ve hemde onlara bağlı olan üstler arasında anlaşmazlık ve çatışmalar baş gösterecektir. Uygulamada (tatbikatta) genellikle kumanda birliğini bozan hususlar şunlardır. aa) Üstlerin zaman kazanmak arzuları; Burada ikiliğin meydana gelmesine sebep olan üst, haksız olarak emir verdiği astın hiyerarşik amirine başvurmanın zaman alacağını düşünebilir ve işini ast ile görmeyi uygun bulur. 2) Weber M.; The Theory of Sociaî and Economic Organization, New York, Oxford Editions, 1947, sah ) Ohıç M.; a.g.e. Sah ) Tosun K.; İşletme Yönetimi, Birinci Cilt Genel Esaslar, Fakülteler Matbaası 1971 İstanbul sah. 30.

3 Yönetimde Yetki ve Sorumlulukların Dağıtımı 151 bb) Görevlerin belirsizliği; Burada da üstler arasında uygun bir yetki dağılımı sağlanamadığı için iki üstden herbiri kendine ait zannettiği konuda emirler verir. cc) Çeşitli görevler arasında devamlı ilişkiler sonucunda ortaya çıkan karmaşık durumlar; İşlerin birbirine doğal olarak girift olması ve işin hangi safhasında kimden emir alınacağının açık olmaması karışıklıklara sebep olacaktır. Bütün iyiğine rağmen komuta birliği prensibi organizasyonlarda tam anlamıyla gerçekleştirilemez. Çünkü biraz sonra ele alacağımız şekilsiz Cenfomel) organizasyonlar nedeniyle bir astın elinde olmadan doğrudan doğruya amiri olmayan bir üste bağlanması ondan gelen emir ve direktifleri kendi amirine danışmadan yerine getirmesi sık sık gözlemlenen durumlardandır. İkinci olarak, komuta birliği zorla sağ. lanacak olsa bile, bütün emir ve önerilerin resmi hiyerarşi kanallarından geçmesinde İsrar etmek son derece zaman alıcı bir haberleşme yükü doğuracak bürokrasizm körüklenecektir. Ayrıca komuta birliğine aşırı bağlılık, fonksiyonel yetki gücünün zayıflaması hattâ Orta' dan kalkması sonucunu doğuracaktır. Bizim burada önereceğimiz teklif; zaman kayıplarının önlenmesi, haberleşme güçlükleri ve masraflarından kaçınmak için, çeşitli amirlerden emirler alan bir memurun, eğer emirler'arasında çatışma varsa, konuyu hiyerarşik amire götürmesi ve çözüm hususunda onun direktiflerine bağlı kalması yolundadır. B) KURMAY YETKİSİ (DANIŞMA YETKİSİ) : Organizasyon dendiği zaman klasik olarak aklımıza sadece hiyerarşik yetki gelmesine rağmen, bütün işletmelerde hem cesametin ve hemde teknik gelişmelerin artması yönetim yetki ve ilişkilerinde yeni bir fonksiyonun ortaya çıkmasına sebep olmuştur. Buna kurmay fonksiyon adını veriyoruz. Kurmay elemanların fonksiyonu dolaylı ve yardımcı bir nitelik taşır. Organizasyonun başındaki yöneticiye veya tüm organizasyonu teşkil eden yöneticilere gerektiğinde danışmanlık veya diğer idari hizmetler bakımından yardımda bulunup yöneticilerin koordinasyon yeteneğinin gelişmesini sağlarlar. Bunların doğrudan doğruya komuta elemanlarına (hiyerarşik yöneticilere) ne yapacakları konusunda talimat verme yetkileri yoktur. Sadece özel nitelikte olan bazı sorunları tahlil etmek ve raporlar hazırlamak suretiyle

4 152 E. Eren uygulayıcılara (tatbikatçılara) yol gösterirler ve tavsiyede bulunurlar 5. Başlıca kurmay fonksiyonlar personel, araştırma ve plânlama (istatistik dahil) hukuki konular (kanun ve talimatların yorumu) teknik bilgi ve tecrübeden yararlama hususlarını kapsar. Nadiren bazı organizasyonlarda muhasebe ve kayıt işlerininde kurmay fonksiyon ifa ettiği görülmektedir. Yapmış oldukları hizmetler bakımından kurmay elemanlar komuta kademelerini dolduran yöneticilerin yetkilerini daha verimli ve etkili bir şekilde kullanmalarına yardım ederek onlara destek olurlar. Danışma gruplarını organizasyonda yapmış oldukları hizmetlerin özelliklerine göre iki gruba ayırarak inceleyebiliriz. a) Özel Danışmanlar: Eğer danışma görevini yapan yardımcı veya danışman, yönetici < ve ona bağlı astların sahip olmadığı teknik bilgi ve maharetlere sahip bulunduğu takdirde danışma birimlerinin faydalı olacağı söylenebilir. Örneğin, işletmelerin birçoğunda hukuk müşavirleri bulunmaktadır. Gerek yöneticiler ve gerekse onlara bağlı astlar işletmenin hukuki sorunları teknik konular olduğu için özel danışmana ihtiyaç olduğunu kabul etmektedirler. Fakat hukuk müşavirleri yöneticilerin kumanda faaliyetlerine aktif olarak karışırlarsa fonksiyonun öngördüğü görevden ayrılmış ve çatışmalara yol açmış olacaklardır. Hesap uzmanları veya deneticilerde yönetimin bir yönü ile meşgul olduklarına göre, bu görevleri icradan sorumlu astlara devretmek uygun olmaz. Bu işi ifa etmek çok zaman alacağından ve ayrıca da çok teknik bir iş olduğundan, yöneticinin kendisi de yapamaz. Küçük büyük bütün işletmelerin yıllık ve arızî kontrollerinde böyle bir kontrolörlük teşkilâtından faydalanmaları yerinde olur. Baş yönetici yönetime destek ve yardımcı olan teşkilatı kendine bağlı kurmay bir departman olarak organize etmelidir 6. Birçok işletmelerde özel danışmanlara örnek olarak yukarıda saymış olduğumuz hesap uzmanlığı ve hukuk işleri yanında haberleşme, sağlık, inşaat, levazım ve laboratuar işlerini de gösterebiliriz. Son yıllarda özel danışman teşkilatı olarak geliştirilen halkla ilişkiler fonksi- 5) Penfield R,V~. Örgütte Beşeri Münasebetler, Milli Eğitim Bakanlığı, Ankara, 1969, sah ) Newman W.H. L'Art de Gestion, Dunod, 1969, Paris, Sah. İflO

5 Yönetimde Yetki ve Sorumlulukların Dağıtımı 153 yonu da önem kazanmış bulunmaktadır. Halkla ilişkiler departmanı bir taraftan işletme faaliyetlerinin çevreye ve yurt ekonomisine faydalarını yaymaya çalışırken, diğer taraftan halkın isteklerini, işletmeden bekledikleri hususları ilgililere duyurur. Fakat her ne halde olursa olsun işletmeden özel danışmanlık teşkilâtları kurmak duyulan ihtiyacın gereğidir. Lüzumsuz yaratılan departmanlar israf kaynağı olmaktan ileri gidemez. b) Genel Danışmanlar Kurmay (danışma) birimlerinin yalnızca dar uzmanlık sahalarında kullanılması zorunluluğu yoktur. Bazen danışmanlar, yöneticinin, ençok yardıma ihtiyaç hissettiği sorunlarla meşgul olarak genel danışmanlık yaparlar. Bütçe işleri, uzun vadeli programlar, masrafların kontrolü, personel politikası ve işçi işveren ilişkileri gibi konularda çalışan ve gerektiğinde yöneticilere bilgi veren uzmanlar genel danışmanlık görevi yapmış olurlar. Bu danışmanlar yönetici ile sıkı işbirliği yaptıklarından ve yönetici güç durumda kaldığı her mevzuda bunlara baş vurduğu için onun sırdaşı ve yakın dostu olurlar. Her ne kadar anlatmış olduğumuz danışma işleri işletmenin tepe yöneticileri ile ilgili bulunuyorsa da, aynı fikir birçok hallerde öteki yöneticiler içinde yararlıdır. Yani danışmanlık teşkilatı sadece en üst yönetici için kurulması gereken bir teşkilât olmayıp, ihtiyaç duyulan diğer yönetim kademeleri içinde teşkil edilebilir. c) Komuta v& Kurmay Yetkilerinin Karşılaştırılması : Kurmayların görevi, sadece özelleştirilmiş bir yönetim sahasında yetkilerini kullanarak ve kendi alanlarında bilgiler vererek yöneticiye, astlarına iş koordinasyonu açısından yardımlar sağlamaktır 7. Fakat bazı hallerde bu görev özelleştirilmiş bir saha ile ilgili olmayıp genel uzmanlık sahasını ilgilendirir. Bu gibi hallerde de danışman sadece bağlı bulunduğu yönetici kendisine iş verdiği zaman bilgi verecektir. Yani bilgi verme yetkisi yöneticinin ihtiyacına bağlı kalmaktadır. Her ne halde olursa olsun bu yetki ihtiyaridir, yani hiçbir zaman emredici bir hüviyete sahip olamaz. Komuta ve kurmay ayırımı yalnızca otorite ilişkilerini belirtir. Yüksek basamak yöneticisinden en aşağı basamağa kadar derece de- 7) Brown W.; Gestion Prospectivo da L'Entreprise, Dunod, 1900, Paris, Sah, 307,

6 154 E. "Eren rece inen ve organizasyondaki basamaklar sırası ilkesinin bir sonucu olan komuta yetkisini taşıyan üst, yönetimi altındaki astlarına işletmenin amacına hizmet edecek faaliyetlerin yürütülmesi ile ilgili olarak doğrudan doğruya veya dolayısiyle emirler verir. Kurmay yetkisine sahip olanlarsa yöneticiye işlerin icrasında lüzumlu bilgileri sağlarlar. Ama hiçbir zaman, bunların yerine getirilmesi ile ilgili olarak komuta yetkisine sahip yöneticinin astlarına emir veremez B. Kurmay sınıflar, yöneticilere göre yetki bakımından ikinci derecededirler. Böylece karar alma bakımından bu iki grup arasında anlaşmazlık çıkarsa Örgütün kuvvet yapısı hiyerarşik yetki tarafına kayar. Kurmay grubundakiler kumanda zincirinin alt düzeylerindeküere emredemediklerinden eğer uygun olmayan bir tatbikat görüyorlarsa, bunun düzeltilmesi için kumanda zincirindeki yöneticileri uyarırlarhiyerarşik amir isterse kurmayların uyarı ve tavsiyelerini dikkate alarak gerekli görülen işleri yapar, isterse yapmaz. Yani tavsiyelerin yürürlüğe konması ihtiyaridir. Şu halde, organizasyonlarda kurmay grupların sahip oldukları uzmanlık yetkisi, kumanda gruplarının sahip oldukları hiyerarşik yetki gücünden daima daha düşük kalmaktadır. Danışman veya uzmanlık yetkisi hiyerarşik yetki gücüne bağlı ve onun desteği durumundadır. Kurmay kişisi yetkisini, bağlı bulunduğu hiyerarşik yetki sahibi yöneticiden aldığı ve onun adına hareket ettiği için, kaynağı hiyerarşik yetki olmaktadır 10. C) FONKSİYONEL YETKİ: Kurmayın çoğu hallerde icra ile ilgili bir problemi incelediğini ve bir teklif hazırladığını daha Önce izah etmiştik. Teklifler kabul edildiği takdirde, tepe yöneticisi bunu, icradan sorumlu yöneticilere ve icracılara emir olarak bildirir. Danışmanlar çoğu hallerde plânlama ve kontrol mevzularında da teklifler hazırladıkları için bunların icracılara açıklanması ve yorumlanması da danışmanın (kurmay) işidir. Fonksiyonel yetkiye sahip kişiler de esas itibariyle aynı şekilde hareket ederler; ancak bunlar teklif sorma ve amir adına emir ver- 8Î Oluç M. ; a.g.e. Sah ) Etzioni A.; Modern Organizations, Prentice Hail Inc, 1964, New Jersey Sah. 8S. 10) Lobstein J.;' Organiser, Commander, Structurer, Les Editions d'organisation, 1963, Parie, Sah. 177.

7 Yönetimde Yetki ve Sorumlulukların Dağıtımı 155 mekle kalmazlar bizzat emir de verirler. Normal olarak bir kimseye,, ancak sınırlı bir faaliyet tipi üzerinde fonksiyonel yetki tanınır. Şu halde fonksiyonel yetki, belirli bir grup faaliyet veya belirli bir faaliyetin bazı yönleri hakkında emir hazırlama ve verme iznidir. Bu izin baş idareci tarafından tanınır ve kendisi tarafından verilmiş gibi kabul edilir. Fonksiyonel yetki kullanıldığı zaman, icra konusundaki yetki devrinde bir değişiklik yapılmaz. Yani fonksiyonel yetkiye sahip yardımcı işle ilgili plânı hazırlayıp gerekli emri verdikten sonra işin icrasını, hiyerarşik yetki sahibi amire bırakabilir. Fonksiyonel yardımcının görevi, kendini ilgilendiren saha da işi fiilen yapanların, neyi ne zaman "ve nasıl yapacağını plânlamak olacaktır. Böyle şekilde hareket edilmesinin başlıca sebebi, bu konuda derin bilgi ve tecrübe sahibi olan uzmanlara (örneğin; inşaat, hukuk işleri muhasebe ve sağlık işleri) olan büyük güven duygusudur 11. Eğer organizasyon içindeki ilgililerde baş idareciye verilen tavsiyelerin, onun tarafından mutlaka tasvip edilmesi gerektiği fikri mevcutsa, emir kumanda zincirinin uzamasını Önlemek için danışman yetkisine sahip kişi icracılara doğrudan doğruya emir verebilir. Bu genel kabul hallerinde ise yetkisi kurmay yetki şeklinden çıkıp fonksiyonel yetki şekline girer. Kaynağı farklı da olsa bir fonksiyonel emir, kumanda kanallarından gelen diğer emirlerin etkisine sahiptir. İcra ile görevli yönetici, fonksiyonel emri yerine getirmekten sorumludur, nezaret etme ve ceza uygulama hususunda kumanda yetkisi ile aynı güce sahiptir. Eğer emri alan icracı, diğer hiyerarşik emirlerde de olduğu gibi, emrin icrasını imkânsız görürse bir üst yöneticiye baş vurabilir ve emrin değiştirilmesini isteyebilir ise de, aslında önce emri veren fonksiyonel yetki sahibine gitmek ve emrin onun tarafından değiştirilmesine çalışmak daha uygundur. Emir geri alınmadıkça veya değiştirilmedikçe yerine getirilmesi gerekir. Fonksiyonel yetki, yalnızca, bir yöneticinin icra bakımından başka bir yöneticinin emrinde bulunan kimselere teknik mahiyette emirler vermesiyle ilgilidir. Örneğin; merkez muhasebe müdürünün, bölgelerdeki baş muhasipliklere harcamalarla ilgili emirler vermesi gibi. 11) Newman W.H. a.g.e. Sah. 196,

8 156 E. Eren Diğer taraftan fonksiyonel yetki sahibi bir kişinin statü itibariyle açıkça kendisine üst olan bir yöneticiye emir vermesi durumuyla karşılaşmak mümkündür. Örneğin, bütçe yardımcısına emir vermek durumunda bulunabilir. Fonksiyonel yetki iyi düşünülerek dağıtıldığı ve bunu kullanan kimse bilgi bakımından ehil olduğu takdirde böyle bir düzen işleyebilir"*. Şu halde belirli bir uzmanlık kolu ile ilgili olarak organizasyonlarda tanınmış olan fonksiyonel yetki kaynağını bilgisel güçlerden ve mesleki tecrübeden almaktadır. Daha önce izah ettiğimiz gibi hiyerarşik yetki daima kurmay yetkinin üzerinde yer aldığı halde, fonksiyonel yetki hiyerarşik yetki ile paralel gitmekte, hatta bazı hallerde fonksiyonel yetkinin bilgisel ve tecrübeye dayanan gücü daha önemli ol-' maktadır. D) ORGANİZASYONLARDA YETKİ SINIRLAMALARI: Organizasyonlarda meydana çıkan üç önemli yetki türünden bahsettik. Organizasyonların işletme gayesine etkilice hizmet edebilmeleri için bu yetkiler arasında birer sınır çizmek faydalı olacaktır. Böylece onların etki sınırları belirlenecek ve koordine bir şekilde çalışmaları temin edilmiş olacaktır. a) Hiyerarşik Yetkinin Sınırları : Yöneticilerin başında bulundukları işletmelerde hemen her istediklerini yapabildikleri günlerin geçmişte kaldığına şüphe yoktur. Fertler, eğitimlerinin ve işletme dışındaki çok çeşitli yaşantılarının bir sonucu olarak, gittikçe artan bir kişisel önem kazandıkça, hiyerarşik ilişkilerin hatıra getirdiği yetki çeşidi karşısında uysallık dereceleri yani yetki kabul sahaları azalmaktadır. Bu birinci sınırlama sebebini teşkil etmektedir. İkinci olarak, modern uygarlığın bazı yönleri insanların işletme içindeki davranışlarını ve orada görmeleri gereken muamele hususundaki bekleyişlerini değiştirmektedir. Özellikle toplumsal ve işletme içinde işbölümü artan sayıda insanı belirli bir alanda derin bilgi sahibi yaptıkça ve onları vazgeçilmez birer uzman haline getirdikçe hiyerarşik bağlar zayıflamaktadır. Şu halde denilebilirki hiyerarşik otona) Newrnan VV.H. a.g.e. Sah. 188,

9 Yönetimde Yetki ve Sorumlulukların Dağıtımı 157 riteye bir limit olarak uzmanlık bilgilerinin ve bunu sağlayan işbölümünün artması gelmektedir 13. Üçüncü olarak, hiyerarşik yetkinin sınırı Örgüt amaçları ile sınırlı olmasıdır yani işletme içinde organizasyon amaçlarına hizmet etmeyecek bir emir yasaklanmaktadır. Bir amir astına kendi kişisel işi ile ilgili bir emir veremez. Yönetici yönetmeliklerle belirtilen görev ve sorumluluklarının dışında astlarına buyuramaz. Eğer buyuruyorsa bu yöneticinin hiyerarşik yetkisinin dışına çıkması anlamına gelir. b) Kurmay (Danışma) Yetkisinin Sınırları; Daha önceki açıklamalarımızda kurmay yetkisinin organizasyonlarda yaptırım gücü taşımadığına işaret etmiştik. Bu nedenle, kurmay yetki sahibi bir kimse, komuta yetkisine sahip bir yöneticiye öğüt ve tavsiyelerini zorla benimsetemez. Şu halde kurmay otoritenin birinci sınırlaması, otoritesinin ihtiyarîlik vasfını aşamamasidir. Kurmay yetkisine ikinci sınır, yatırım gücünün ihtiyarî olması nedeniyle sorumsuzluk taşıması ile ilgilidir. Burada ortaya başka bir sorun çıkmaktadır. Yöneticinin kararlarına büyük ölçüde etkide bulunarak yön veren bu yetkinin, sorumsuzluk niteliği taşıması sebebiyle etki ve uyum derecesi sarsılabilir. Bizce sorumsuzluk sınırı koymak yerine ortaklaşa sorumluluk ve başarı neticesinde de kazanılacak şerefin ortaklaşa paylaşılması bu yetkinin daha etkili olarak kutlanılması sonucunu sağlayabilecektir 13. Kurmay otoritesine üçüncü sınırlamayı, kurmayların gerçeklerden uzaklaşıp hayali plânlar hazırlaması teşkil eder. Bu yolda verilen öğüt ve tavsiyeler, komuta yetkisine sahip yöneticileri etkilerse işletme hayatım tehlikeye sokabilir 14. Bu yüzden işlerle ilgili gerekli bilgilerin hazırlanıp yöneticilere sunulmasında işletme gerçeklerinin maddi ve malî yönlerinin gözönünde bulundurulması ve ayrıca amaçlar dışına taşmayacak plân ve projelerin öğütlenmemesi yerinde ve zorunlu görülmektedir. Gerçekler dışına taşan öğütlerin ikinci bir sakıncası.da işletme içinde yöneticilerin kurmay otoritesine güvenlerini şarsması- 12) Simon Smitburg, Thompson, Kamu Yönetimi, İkinci Kitap, T.O.D.A.İ. yayını, Ankara, 1967, Sah ) OIuç M,-, a.g.e. Sah ) A.g.e. Sah. 270.

10 158 E. Eren dır. Bununla ilgili olarak hiyerarşik yetki sahibi kimselere kurmay fikirlerinin benimsetilmesi zayıflamış olacaktır. c) Fonksiyonel Yetkinin Sınırları: Fonksiyonel âmirlerden gelen emirler, yürütmeden sorumlu olan kimseleri ağır bir yük altında bırakabilir ve hatta bunlar birbirleriyle çatışma durumuna dahi düşebilirler. Bu sakıncayı önleyebilmek için fonksiyonel otorite sahibinin hangi konularda emirler vereceğinin kesin bir şekilde açıklığa kavuşması gerekmektedir. Fonksiyonel yetki, hiyerarşik yetki sahibi yöneticinin kendine bağlı astları üzerindeki otoritesini zayıflatabilir. Bu yüzden yürütmeden sorumlu (hiyerarşik yönetici) ile fonksiyonel yetki sahibi yöneticilerin ilişkilerini sıklaştırmak, birçok sorunların kendi aralarında halledilmesine çalışmak yerinde olur. Fonksiyonel âmirle hiyerarşik âmirin,' emirler astlara gitmeden anlaşma yoluna gitmeleri (acil olmayan durumlarda) daha uygun çalışma ortamı sağlayacaktır. Fonksiyonel yetkinin başka bir mahsuru da yönetimde esneklik ilkesinin etkilice uygulanmasına engel olmasıdır. Çünkü fonksiyonel yetkiye sahip olan kimse, tepe yöneticisinin yetkisine tabi olduğu için emirlerinin gönüllü olarak kabulünü sağlamak yerine direktif vermeye sapabilir. Bu şekilde iş görmek, cereyan eden iş şartları değişmeler gösterdiği zaman, bu durumlardan kolaylıkla haberdar olmayan fonksiyonel yöneticinin emirleri gerçeklerden uzaklaşmış olur. Bu yüzden fonksiyonel yetki sahibi amir ile ondan emir alan hiyerarşik yetki sahibi yöneticinin astları arasında karşılıklı anlayış ve işbirliğine yönelme esas olmalıdır. E) ORGANİZASYONLARDA ŞEKİLSİZ (ENFORMEL) YETKİLER : Buraya kadarki açıklamalarımızda organizasyonlarda açıkça belirlenip iş gördürülmesi bakımından resmi bir mahiyet arz eden ilişkileri gördük. Bu ilişkiler biçimsel teşkilatın çatısını meydana çıkartmaktadır. Organizasyonlarda resmî bir yetkiye dayanmayan ilişkilerin başında yan ilişkiler gelir. Bu ilişkiler aynı seviyede bulunan yöneticilerle ve yine aynı seviyede bulunan astlar arasında ortaya çıkarlar. Üst basamaktaki yöneticinin buyurmasına lüzum kalmadan karşılıklı olarak kendilerini ilgilendiren sorunlarda, aynı basamaktaki yö-

11 Yönetimde Yetki ve Sorumlulukların Dağıtımı 159 netici ve astların işbirliği yapmaları halinde, ortaya çıkan ilişkilere yan (lateral) ilişki adı verilir. Bu ilişki basamak yöneticileri arasında ortaya çıktığı gibi, en alt kademe astları arasında da ortaya çıktığından resmî olmayan (şekilsiz) organizasyonları oluştururlar. Şekilsiz organizasyonlar, şeklî (resmî) organizasyonların karşısına ve onun yetki güçlerini azaltan bir kuvvet olarak belirirler. Çünkü bu şekilsiz olan ilişkiler sonucunda kişiler arası resmî olmayan bağımlılıklar ve dostluklar ortaya çıkmaktadır. Bunu Önlemek imkânsızdır. Bu sebebten resmi güçlere sahip üstler alt kademelere yetkilerini kabul ettirebilmek için onların şekilsiz ilişkilerini arzu ve ihtiyaçlarını bilmek zorundadırlar, İşletmeyi meydana getiren beşeri güçlerin kişisel özellikleri ve etki alanları onların şekilsiz otorite (yetki) kazanmalarında rol oynayan başlıca unsurdur. Böylece ortaya çıkan ilişkiler, insanlar arasında kolayca kopanlamayacak samimi bağların meydana gelmesine ve bir takım kliklerin ortaya çıkmasına sebep olur. Bu klikler kendi aralarında birleşerek şekilsiz organizasyonların çatısını meydana getirir. Bu gayri resmi organizasyonlar bir takım sosyal değerler üzerine tesis edilmişlerdir. Bunlar; gelenekler, kültürel özellikler, resmi statü ve sembollere olan antipaii, unsurlarıdır. Şekilsiz organizasyonların en önemli fonksiyonları, sosyal kontrol, sosyal tatmin, kültürel değerler ve geleneklerin idamesidir. Yönetime karşı davranış ve birleşme, sendikaya karşı davranış, üretimin sınırlandırılması, grup dili ve şakalaşmalar şekilsiz organizasyonlarda başlıca davranış gayelerini teşkil eder. Enforme-1 (şekilsiz) organizasyonun liderinin yetkisi kişilik gücü ile kazanılır. Önderin genellikle resmi bir stütüsü bulunmayabilir. Önder grup hislerini ve değerlerini en iyi bilen kişidir. F) SORUMLULUK: Faaliyetlerden veya başkalarının faaliyetlerinden yahutta herhangi bir şeye teminat (inanca) olmaktan doğan hesap verme zorunluluğuna sorumluluk denir ır \ Bu tariften anlaşılacağı üzere sorumluluk, bir yöneticinin kendisinin yapmış olduğu işlerin sonuçlarından doğduğu gibi, kendine bağlı 15) Ardoni J.; Management ou Commendement, Fayard - Maıne, Paris, 1971, Sah. 226.

12 160 E. Eren astların yapmış oldukları faaliyetlerin sonucundan da doğar. Bu takdirde yönetici işi kendi yapmadığı halde sorumludur. Şu halde yüksek yönetim kademelerindeki yöneticiler kendine bağlı astların faaliyetlerinden de sorumlu olacaklarından, sorumlulukları kümülatif olarak artmış olacaktır. Bu yüzdendir ki, organizasyonun tepe yöneticisi işletmede yapılan bütün faaliyetlerin sonuçlarından sorumlu olur. Sorumluluğun kaynağı sahip olunan iş yapma ve iş yaptırma yetkisidir. Biri olmaksızın diğeri mevcut değildir. Bu sebeble daha önce izah ettiğimiz, yetki çeşitleri aşağıdaki tabloda göstermiş olduğumuz anlamda sorumluluğu gerektirirler. İlişkinin adı Sorumluluk tipi Yetki tipi Hiyerarşik Genel Direkt Fonksiyonel Özelleştirilmiş Dolaylı (endirek) Kurmay Danışma Devredilmiş Yetki ve Sorumluluk İlişkileri Tablosu 16. Burada Hiyerarşik ilişkilerde doğrudan doğruya yetkiye sahip olunduğundan genel sorumluluk doğmaktadır. Fonksiyonel yetki ilişkisi ise özel bir uzmansal sahaya inhisar ettiği için endirekt olarak görülen bir yetki tipidir ve emri veren fonksiyonel amir konusu ile ilgili olarak özel bir sorumluluk yüklenir. Kurmay ilişkileri ancak hiyerarşik amirin sahip bulunduğu karar yetkisini onlara devretmesi sonucunda ortaya çıkar fakat verdiği fikirler ihtiyarî vasfında olduğu için danışma sorumluluğu doğurur. Yöneticinin, astlarının fiillerinden sorumlu olmasını da bazı müellifler, onların kararlar alıp plânlamayı yapmalarına ve sadece ic- 16) Lobstein J,; a.g.e. Sah. 178.

13 Yönetimde Yetki ve Sorumlulukların Dağıtımı 161 rayı astlara bırakmalarına, bazı müelliflerde astları seçerek işe alma yetkilerine sahip olmalarına bağlamışlardır 17. Organizasyonlarda en çok göze çarpan belli başlı sorumluluk çeşitleri şunlardır; 1) İşleri yüksek kademelerde bölme ve gruplama sorumluluğu 2) İşi hazırlama, amaçları tayin ve yapılış usullerini tespit sorumluluğu 3) Emirlerin dağıtımını tespit ve postaların değişimi sorumluluğu 4) Yetenekleri iyileştirmek ve personeli yetiştirmek sorumluluğu 5) ödüllendirme ve cezalandırmanın adaleti sorumluluğu 6) Karar verme sorumluluğu 18. Bu ilke, bir taraftan, bir kimsenin kendisine yürütme yetkisinin tanımadığı bir konuda meydana gelen sonuçlardan sorumlu tutulmasının doğru olmayacağını, diğer taraftan da yeteri kadar yetki ve hareket serbestliği verilmiş ise, bunun isabetli bir şekilde kullanılmasından sorumlu tutulması gerektiğini savunur. Yetkiyi ölçmek mümkün olmadığı için ona eşit ölçüde sorumluluk uygulamanın güçlüğü ortadadır. Bu yüzden, bu ilkenin uygulamada kesin olarak uygulandığı söylenemez. Bu ilkenin kullanılmasında aşağıdaki hususların dikkate alınması gerekir; a) devredilebilen ve devredilmesi gereken yetki ekseriya sınırlıdır ve bunun sonucu olarak bir kimse, ancak iş gerçekten kendi kontrolunda olduğu derecede işin sonuçlandırılmasından kesin olarak sorumlu tutulabilir, b) Görevi şimdiki durumu incelemek ve geliştirmekten ibaret olan bir kimsenin de sorumluluk duygusuna sahip olması gerekir. Bu kimse hataları ortaya çıkarmak ve düzeltmek zorunluluğu taşır, c) Kendisine güç bir görev verilen bir birimin yöneticisi, normal olarak, amirlerinin kendisine vermeye razı olacaklarından daha büyük imkânlara ve daha fazla yetkiye ihtiyacı olduğunu düşünecektir. Böylece Örgütlerde sorumluluktan çok yetki azlığı hissedilmektedir. Bu bizi yetki devri konusuna götürmektedir. 17) Bourricand F.; Esquisse d'une Theorie de î'autorite, C.N.O.F. Paris, Sah ) Argyriş C.j Participation et Organisation, Dunod, Paris, 1970, Sah. 105.

14 162 E. Eren i) OTORİTE DEVRİ VE SONUÇLARI Bir işletmeyi yönetme yetkisi ilk planda kurucu ve sahiplerine aittir. Onlardan da en yüksek yönetim organı olan baş yöneticiye geçer. İşletme Cesameti büyüdükçe baş yöneticinin ne zamanı ve ne de kapasitesi bütün organizasyona hakim olamaz, yani başka bir deyimle yönetim ve kontrol sahasının dışına çıkılmış olur. Bu andan itibaren yönetici iş gördürmek üzere istihdam ettiği astlarına karar alma, plânlama ve icra etme yetkilerinin bir kısmını göçerir. Yetki devri, belli görevlerin yerine getirilmesi için, yetkinin bir yönetici veya örgütsel birimden diğerine verilmesi veya aktarılması.; anlamına gelir 19. Otorite devrinin üç yönü vardır. 1) Bir yönetici tarafından astlara görevler verilmesi 2) Serbestçe anlaşmalara girişmek, kaynakları kullanmak ve görevleri yapmak için gerekli serbestliği tanımak 3) Anlaşmalara girişmek, kaynakları kullanmak ve görevlerin yapılmasında yöneticilere karşı sorumluluk duygusuna sahip olmak. Bu üçüncü şık biraz açıklanmak istenirse yetki devri, astı yöneticiye karşı sorumlu kılar. Ancak yönetici, astına yetki devretmekle sorumluluktan kurtulamaz; yani sorumluluk devredilemez. a) Astlar Yönünden Yetki Devri: Yetki devri, astlar yönünden devredilen görevleri ve bunun için tanınan yetkileri layıkıyla kullanabilmek için elverişli bir kapasiteye sahip olmayı gerektirir. Bunun için astların daha önceden edindiği tecrübeler ve bilgiler önem kazanır. Yetkiyi devretmeden önce astı otoriteyi yürütebilecek bilgisel güçlerle teçhiz etmek gerekir. Bunların dışında yetki devri astlar üzerinde olumlu bazı etkiler de bırakmaktadır. Çünkü yetki sahibi kılman astlar bu sayede yeni bilgi ve tecrübeler kazanmak şansına sahip olmaktadırlar. Ayrıca astlar kendilerine devredilen yetkiler sayesinde, işletmenin önemli kişileri haline geldikleri yolunda bir takım kanılara sahip olmakta, bu 19) Terry G.R.; Principles of Management, Richard D. Irwin Inc-Homewood, Illinois, 1961 Sah. 299.

15 Yönetimde Yetki ve Sorumlulukların Dağıtımı 163 ise onlara moral vermekte ve «kendine güven» gibi önemli bir kişisel duyguyu geliştirmektedir. b) Yöneticiler Yönünden Yetki Devri Yönetici bakımından yetki devrinin başlıca faydası tali veya detay mahiyetindeki bir çok işlerden kurtulup, zaman ve bilgilerini daha önemli işlere tahsis etmek olanağına sahip olmasıdır. Yöneticinin kişiliği ve yönetim felsefesi, otorite devrini tayin eden ana faktörlerden birini teşkil eder. İnsanların kişilik ve hayat felsefeleri farklı olduğuna göre, yöneticilerin de yetki devrinde farklı düşünce ve davranışlara sahip olacakları açıktır. Bazı yöneticiler yetki devri sonucunda ellerindeki iktidar kuvvetinin kaybolacağından korkarlar. İşin içine yöneticinin egosunu (benliğini) da katarsak; yöneticiler, astlarının birçok konularda kendilerine baş vurup, ne yapacakları hakkında kararını sordukları zaman egosunu tatmin edebilmekte ve mevkiinin Önemine inanabilmekte olduğunu görürüz. Bu durum yetki devrini önleyen temel psikolojik engel olduğu gibi, yöneticinin mevkiinin vazgeçilmez adamı olma sevdasının da başlıca işareti sayılır 30. Bazı yöneticiler başlarından geçen birkaç olayın etkisi altındadırlar, bu yüzden astlarına karşı güvenleri az olabilir ve görülen işleri titizlikle takip etmek sevdasına kapılabilirler. Bu da otorite devri hususundaki çabalan ciddi şekilde baltalar. Bazen de üstler yetki devri sonucunda astların kendilerine itaat (uyum) güçlerinin zayıfladığından korkarlar, hatta onların kontrole dahi tahammül edemiyeceklerini düşünürler, bu sonuncu duygu da asta olan güvensizlikten ve onu anlayamamaktan ileri gelir. Aslında astını iyi değerlendiren onun kişiliği ve psikolojisi hakkında bilgi elde etmeye çalışan bir kimse yetki devrinin pek te öyle korkulacak birşey olmadığını kolayca anlayacaktır. Aksine bunun astları yetiştirmede ve lüzumsuz birtakım detaylarla uğraşmaktan kurtulmakta sağladığı yararları açıkça görecektir. c) Örgüt veya İşletme Yönünden Otorite Devri : Aşğıdan yukarıya yönetim dediğimiz, haddinden fazla yetki devri, organizasyonlarda kumanda birliğini ortadan kaldırıp koordinasyon- 20) TCsun K.; İşletme ve Müesseselerde Sevk ve İdare, Hüsnü Tabiat Matbaası, İstanbul, 1961, Sah. 441.

T.C. A.Ü. SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ VE KARİYER DANIŞMANLIĞI ANA BİLİM DALI PERSONELİN MOTİVASYONU ÜZERİNDE LİDER YÖNETİCİNİN ROLÜ Dönem Projesi Hazırlayan AREFE KARAALİ 03914510

Detaylı

- 730 - Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi. The Journal of International Social Research. Cilt: 7 Sayı: 35 Volume: 7 Issue: 35

- 730 - Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi. The Journal of International Social Research. Cilt: 7 Sayı: 35 Volume: 7 Issue: 35 Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi The Journal of International Social Research Cilt: 7 Sayı: 35 Volume: 7 Issue: 35 www.sosyalarastirmalar.com Issn: 1307-9581 DEĞİŞİM VE KURUMSAL YAPILANDIRMA SÜRECİ:

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKÎ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) KİŞİSEL GELİŞİM İŞ ORGANİZASYONU ANKARA 2006 Milli Eğitim Bakanlığı tarafından geliştirilen modüller; Talim

Detaylı

ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ KAMU YÖNETİMİ ANA BİLİM DALI

ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ KAMU YÖNETİMİ ANA BİLİM DALI i ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ KAMU YÖNETİMİ ANA BİLİM DALI ÖZEL VE KAMU HASTANELERİNİN ORGANİZASYON YAPILARININ KARŞILAŞTIRILMASI YÜKSEK LİSANS TEZİ Tez Danışmanı Yrd.

Detaylı

Kamu Yönetiminin Temel Kanunları

Kamu Yönetiminin Temel Kanunları Kamu Yönetiminin Temel Kanunları Doğan BAYAR * I GİRİŞ Halkımızın artan ve çeşitlenen talepleri, etkinliğin arttırılması ve katılımcılık ekseninde kapsamlı bir yeniden yapılanma ihtiyacı, uzunca bir süredir

Detaylı

Aydın GENÇOSMANOĞLU : Sayın Işıl, uygulamanın içinde bir kişi olarak eğitim kaynakları konusunda siz ne düşünyorsunuz?

Aydın GENÇOSMANOĞLU : Sayın Işıl, uygulamanın içinde bir kişi olarak eğitim kaynakları konusunda siz ne düşünyorsunuz? ğitim programında aktif roi oynayabilir. İkincisi; üniversitenin laboratuvar imkânları çok daha geniştir. Böylece, elemanın deneylerle ilgili olan gelişiminde de üniversite iyi bir baz sağlayabilir. özellikle

Detaylı

ULUDAĞ ÜNĐVERSĐTESĐ SAĞLIK HĐZMETLERĐ MESLEK YÜKSEKOKULU TIBBĐ DOKÜMANTASYON VE SEKRETERLĐK PROGRAMI

ULUDAĞ ÜNĐVERSĐTESĐ SAĞLIK HĐZMETLERĐ MESLEK YÜKSEKOKULU TIBBĐ DOKÜMANTASYON VE SEKRETERLĐK PROGRAMI ULUDAĞ ÜNĐVERSĐTESĐ SAĞLIK HĐZMETLERĐ MESLEK YÜKSEKOKULU TIBBĐ DOKÜMANTASYON VE SEKRETERLĐK PROGRAMI DERS NOTLARI U.Ü. SHMYO Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik Programı öğrencilerinin III. Yarıyılda Mesleki

Detaylı

T.C. SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME ANABİLİM DALI ETKİN LİDERLİK VE TAKIM ÇALIŞMASI

T.C. SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME ANABİLİM DALI ETKİN LİDERLİK VE TAKIM ÇALIŞMASI T.C. SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME ANABİLİM DALI ETKİN LİDERLİK VE TAKIM ÇALIŞMASI TEZSİZ YÜKSEK LİSANS BİTİRME PROJESİ HAKAN GÖKÇE DANIŞMAN: DOÇ.DR. ABDULLAH EROĞLU ISPARTA,

Detaylı

ULUDAĞ ÜNĐVERSĐTESĐ SAĞLIK HĐZMETLERĐ MESLEK YÜKSEKOKULU TIBBĐ DOKÜMANTASYON VE SEKRETERLĐK PROGRAMI

ULUDAĞ ÜNĐVERSĐTESĐ SAĞLIK HĐZMETLERĐ MESLEK YÜKSEKOKULU TIBBĐ DOKÜMANTASYON VE SEKRETERLĐK PROGRAMI ULUDAĞ ÜNĐVERSĐTESĐ SAĞLIK HĐZMETLERĐ MESLEK YÜKSEKOKULU TIBBĐ DOKÜMANTASYON VE SEKRETERLĐK PROGRAMI DERS NOTLARI Öğr.Gör.Fikret CEYLAN BURSA 2014 U.Ü. SHMYO Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik programı

Detaylı

T.C. ATILIM ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME YÖNETİMİ ANABİLİM DALI

T.C. ATILIM ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME YÖNETİMİ ANABİLİM DALI T.C. ATILIM ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME YÖNETİMİ ANABİLİM DALI İŞLETMELERİN KRİZ DÖNEMLERİNDE UYGULADIKLARI İNSAN KAYNAKLARI POLİTİKALARININ, İŞLETMELERİN KRİZ AŞABİLİRLİĞİNE OLAN ETKİLERİ

Detaylı

T.C. ATILIM ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ KAMU YÖNETİMİ VE SİYASET BİLİMİ ANABİLİM DALI

T.C. ATILIM ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ KAMU YÖNETİMİ VE SİYASET BİLİMİ ANABİLİM DALI T.C. ATILIM ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ KAMU YÖNETİMİ VE SİYASET BİLİMİ ANABİLİM DALI TÜRKİYE DE 1980 DEN GÜNÜMÜZE SİYASAL İKTİDAR-BÜROKRASİ İLİŞKİLERİ YÜKSEK LİSANS TEZİ Hazırlayan Fahrettin

Detaylı

EĞİTİMİN BÜTÜNLÜĞÜ İÇERİSİNDE ORTA DERECELİ OKULLARDA BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR ETKİNLİKLERİ

EĞİTİMİN BÜTÜNLÜĞÜ İÇERİSİNDE ORTA DERECELİ OKULLARDA BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR ETKİNLİKLERİ Dum lupınar Üniversitesi Sayı: 1 Sosyal B ilim ler D ergisi Ocak 1999 EĞİTİMİN BÜTÜNLÜĞÜ İÇERİSİNDE ORTA DERECELİ OKULLARDA BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR ETKİNLİKLERİ Doç. Dr. Şeydi KARAKUŞ* Y ard. Doç. D r. Veysel

Detaylı

YEREL YÖNETİMLER YASASI NDAKİ DEĞİŞİKLİKLERİN BELEDİYELERİN YÖNETİM VE ORGANİZASYON YAPISI ÜZERİNDEKİ ETKİLERİ: EDİRNE BELEDİYESİ ÖRNEK OLAYI

YEREL YÖNETİMLER YASASI NDAKİ DEĞİŞİKLİKLERİN BELEDİYELERİN YÖNETİM VE ORGANİZASYON YAPISI ÜZERİNDEKİ ETKİLERİ: EDİRNE BELEDİYESİ ÖRNEK OLAYI i YEREL YÖNETİMLER YASASI NDAKİ DEĞİŞİKLİKLERİN BELEDİYELERİN YÖNETİM VE ORGANİZASYON YAPISI ÜZERİNDEKİ ETKİLERİ: EDİRNE BELEDİYESİ ÖRNEK OLAYI Hazırlayan: Hakan İNCİ Danışman: Yrd. Doç. Dr. Sinan ÜNSAR

Detaylı

KOBİ LERİN TEMEL SORUNLARI VE SAĞLANAN DESTEKLER

KOBİ LERİN TEMEL SORUNLARI VE SAĞLANAN DESTEKLER T.C. SANAYİ VE TİCARET BAKANLIĞI K O S G E B KÜÇÜK VE ORTA ÖLÇEKLİ SANAYİ GELİŞTİRME VE DESTEKLEME İDARESİ BAŞKANLIĞI KOBİ LERİN TEMEL SORUNLARI VE SAĞLANAN DESTEKLER Yrd. Doç. Dr. Tahir AKGEMCİ Haziran

Detaylı

BELEDİYELERDE TOPLAM KALİTE YÖNETİMİ ISO 9000

BELEDİYELERDE TOPLAM KALİTE YÖNETİMİ ISO 9000 BELEDİYELERDE TOPLAM KALİTE YÖNETİMİ VE ISO 9000 EROL KAYA PENDİK BELEDİYE BAŞKANI 1 Kamu İdaresi ve Yerel Yönetimler İnsan, yaşamını diğer insanlarla bir arada sürdürme eğilimindedir. Bir arada, toplum

Detaylı

NEDEN ADLÎ POLİS KURULMALIDIR?

NEDEN ADLÎ POLİS KURULMALIDIR? NEDEN ADLÎ POLİS KURULMALIDIR? Hikmet USTA Gürpınar C. Savcısı Genel olarak Yargı, hakkını arayanın, haksızlığa uğrayanın, başvuracağı, nihaî merci dir. 19 uncu Yüzyılda Alman İmparatorunun, kanunlara

Detaylı

JAPON ŞİRKETLERİNDE KARÂR ALMA YÖNTEMLERİ

JAPON ŞİRKETLERİNDE KARÂR ALMA YÖNTEMLERİ İSTANBUL TİCARET ODASI YAYIN NO: 1998-21 JAPON ŞİRKETLERİNDE KARÂR ALMA YÖNTEMLERİ Çeviren Volkan Aydos İstanbul, 1998 ingilizce orjinall ilk kez 1982 yılında hazırlanan ve son olarak 1992 yılında Japonya

Detaylı

İSMAİL AKARSU 1. GİRİŞ

İSMAİL AKARSU 1. GİRİŞ GİRİŞ 1. GİRİŞ İhtiyaçları karşılamada kullanılan kaynaklar sınırlıdır. En zengin toplumlarda bile, kaynaklar herkesin ihtiyaçlarını tamamıyla karşılamaya yetecek kadar bol değildir. İhtiyaçlar sınırsız,

Detaylı

ŞEFFAF VE HESAP VEREBİLİR KAMU YÖNETİMİ SEMPOZYUMU. 25 Haziran 2012. Pazartesi

ŞEFFAF VE HESAP VEREBİLİR KAMU YÖNETİMİ SEMPOZYUMU. 25 Haziran 2012. Pazartesi ŞEFFAF VE HESAP VEREBİLİR KAMU YÖNETİMİ SEMPOZYUMU 25 Haziran 2012 Pazartesi Şeffaf ve Hesap Verebilir Kamu Yönetimi Sempozyumu E D İ T Ö R L E R Kamil KILINÇ Mali Hizmetler Uzmanı Yalçın URHAN Mali Hizmetler

Detaylı

MOTİVASYON TEORİLERİ KAPSAMINDA UYGULANAN ÖZENDİRME ARAÇLARININ İŞGÖREN PERFORMANSINA ETKİSİ VE BİR UYGULAMA

MOTİVASYON TEORİLERİ KAPSAMINDA UYGULANAN ÖZENDİRME ARAÇLARININ İŞGÖREN PERFORMANSINA ETKİSİ VE BİR UYGULAMA T.C. ATILIM ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME ANA BİLİM DALI YÜKSEK LİSANS TEZİ MOTİVASYON TEORİLERİ KAPSAMINDA UYGULANAN ÖZENDİRME ARAÇLARININ İŞGÖREN PERFORMANSINA ETKİSİ VE BİR UYGULAMA

Detaylı

İşletme Yönetimi-1 DERS NOTLARI METİN ARSLAN

İşletme Yönetimi-1 DERS NOTLARI METİN ARSLAN İşletme Yönetimi-1 DERS NOTLARI METİN ARSLAN HARRAN ÜNİVERSİTESİ BİRECİK MESLEK YÜKSEKOKULU 2012 İşletme Yönetimi-1 Önsöz Metin Arslan ÖNSÖZ İşletmecilik eğitimi günümüzde çok yaygınlaşan bir konu haline

Detaylı

AKADEMİK BAKIŞ Uluslararası Hakemli Sosyal Bilimler E-Dergisi ISSN:1694 528X Sayı: 9 Mayıs 2006

AKADEMİK BAKIŞ Uluslararası Hakemli Sosyal Bilimler E-Dergisi ISSN:1694 528X Sayı: 9 Mayıs 2006 YÖNETİCİLERDE DEĞER YARGILARI Gümran UÇAR, Celal Bayar Üniversitesi, Salihli Meslek Yüksekokulu, Manisa- Türkiye ÖZET Bir örgütü başarıya ulaştıran en önemli etmenlerden birisi örgütün başında iyi bir

Detaylı

ÖRGÜTLERDE İş BASİTLEŞTİRME VE İş VERİMİNİ YÜKSELTME

ÖRGÜTLERDE İş BASİTLEŞTİRME VE İş VERİMİNİ YÜKSELTME ÖRGÜTLERDE İş BASİTLEŞTİRME VE İş VERİMİNİ YÜKSELTME TEKNİKLERİ Nihat AYTÜRK Günümüzde örgütlerin ve yöneticilerin başarısı, daima yönetim etkililiği ve verimliliği ile ölçülmektedir. Yönetimde verimlilik

Detaylı

Tüm bu tahmini bütçelerin hazırlanması ve finansal planlamanın yapılması işletmelerin geleceğini görme isteğinden kaynaklanmaktadır.

Tüm bu tahmini bütçelerin hazırlanması ve finansal planlamanın yapılması işletmelerin geleceğini görme isteğinden kaynaklanmaktadır. I. GİRİŞ İşletmelerin ömrünün sınırsız olarak kabul edilmesine karşın faaliyetler genelde 1 yıl olarak kabul edilen kısa dönemleri kapsar. Bunun en büyük nedenlerinden biri geleceğin belirsizlik riski

Detaylı

HÜSEYİN SALUR http://tr-tr.facebook.com/groups/danismanlar/ HÜSEYİN SALUR http://tr-tr.facebook.com/groups/danismanlar/

HÜSEYİN SALUR http://tr-tr.facebook.com/groups/danismanlar/ HÜSEYİN SALUR http://tr-tr.facebook.com/groups/danismanlar/ ÜNİTE-1) İŞ VE MESLEK DANIŞMANLIĞINA GİRİŞ A. İŞ VE MESLEK DANIŞMANLIĞI İş ve Meslek Danışmanlığının Tanımı: İş, belli bir işyerinde sürdürülen benzer etkinlikler grubudur. İş mesleki bilgi ve becerilerin

Detaylı

T.C. MARMARA ÜNİVERSİTESİ TÜRKİYAT ARAŞTIRMALARI ENSTİTÜSÜ BİLGİ VE BELGE YÖNETİMİ ANABİLİM DALI

T.C. MARMARA ÜNİVERSİTESİ TÜRKİYAT ARAŞTIRMALARI ENSTİTÜSÜ BİLGİ VE BELGE YÖNETİMİ ANABİLİM DALI T.C. MARMARA ÜNİVERSİTESİ TÜRKİYAT ARAŞTIRMALARI ENSTİTÜSÜ BİLGİ VE BELGE YÖNETİMİ ANABİLİM DALI KURUM KÜLTÜRÜNÜN OLUŞUMUNDA BİLGİ, BELGE VE DOKÜMANTASYON ÇALIŞMALARININ ÖNEMİ YÜKSEK LİSANS TEZİ HAZIRLAYAN:

Detaylı

ÖNSÖZ. Haziran 2005 Zafer Çağlayan ASO Yönetim Kurulu Başkanı

ÖNSÖZ. Haziran 2005 Zafer Çağlayan ASO Yönetim Kurulu Başkanı ÖNSÖZ Gerek Dünyada ve gerekse ülkemizde kurulmuş ve başarılı olmuş şirketlerin büyük oranda aile şirketi hüviyetinde olduğu, bu yüzden bu şirketlerin faaliyetlerini gelişerek devam ettirebilmelerinin

Detaylı

T.C. ATILIM ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME YÖNETİMİ ANABİLİM DALI

T.C. ATILIM ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME YÖNETİMİ ANABİLİM DALI T.C. ATILIM ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME YÖNETİMİ ANABİLİM DALI STRATEJİK PERFORMANS YÖNETİM MODELİ OLARAK DENGELİ PERFORMANS YÖNETİMİ VE HİZMET SEKTÖRÜNDE ALAN ÇALIŞMASI ÖRNEKLERİ YÜKSEK

Detaylı

YEREL YÖNETİMLERDE HİZMET İÇİ EĞİTİM

YEREL YÖNETİMLERDE HİZMET İÇİ EĞİTİM YEREL YÖNETİMLERDE HİZMET İÇİ EĞİTİM HAZIRLAYANLAR Prof.Dr.Kamil Ufuk BİLGİN Türkiye ve Orta Doğu Amme İdaresi Enstitüsü Öğretim Üyesi ve (TODAİE) Yerel Yönetimler Araştırma ve Eğitim Merkezi Müdürü Dr.Aslı

Detaylı

Okulların Demokratik Yönetişimi 1

Okulların Demokratik Yönetişimi 1 Modül 11 Okulların Demokratik Yönetişimi 1 İçindekiler 1.Giriş 2.Demokratik Okul Yönetişimi nedir?...2 3. Demokratik yönetişimin faydaları nelerdir?...2 4. Demokratik Okul Yönetişimi için Kilit Alanlar:

Detaylı