YÖNETİMDE YETKİ VE SORUMLULUKLARIN DAĞITIMI VE EREĞLİ KÖMÜR İŞLETMELERİ ÖRGÜTÜNDEKİ UYGULAMALAR *

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "YÖNETİMDE YETKİ VE SORUMLULUKLARIN DAĞITIMI VE EREĞLİ KÖMÜR İŞLETMELERİ ÖRGÜTÜNDEKİ UYGULAMALAR *"

Transkript

1 YÖNETİMDE YETKİ VE SORUMLULUKLARIN DAĞITIMI VE EREĞLİ KÖMÜR İŞLETMELERİ ÖRGÜTÜNDEKİ UYGULAMALAR * Dr. Erol EREN Organizasyonları meydana getiren beşeri unsurun etkili ve verimli bir şekilde çalıştırılmasında başarılacak en önemli hususlardan biri, kimin ne işle meşgul olacağını tespit ve tayin etmektir. Yönetim ve yürütme faaliyetlerinin birbirlerine benzeyenleri gruplandırarak bu işleri görecek belirli kimseleri tâyin etmeli ve kişiler arasında organizasyon amacına ulaşmak için uyum temin edilmelidir. Organizasyonlarda kişilerarası görev ve sorumlulukların dağıtılması ahenkli işgörme çabalarının başında gelmektedir. Bu nedenle yetki ilişkileri organizasyondaki görevlere göre çeşitlendirilir, sınırlandırılır ve bir plân dahilinde hazırlanarak ilgililere sunulur. Şimdiye kadar ileri sürülmüş bulunan yönetim ve organizasyon teorilerine göre ortaya çıkarılan üç türlü yetki ilişkisi mevcuttur. Bunlar; A) Komuta veya hiyerarşik yetki, B) Kurmay veya müşavir yetkisi, C) Fonksiyonel yetkidir. Şimdi sırayla bu yetki ilişkilerini gözden geçirelim. A) KOMUTA YETKİSİ (HİYERARŞİK YETKİ) : Bir işin yapılması veya yapılmaması hususunda üstün ast üzerinde, doğrudan doğruya emir verebilme yetkisine komuta veya yürütme yetkisi denir ]. Burada hiyarşik düzen biçimsel olarak kurulup, yönetici basamaklarını dolduran kademelere resmi yaptırımlar (müeyyide) uygulama olanağı tanınmaktadır. Weber'e göre kumanda otoritesinin temelini teknik bilgi ve yetişme meydana getirmektedir. Ast- *) 13 Kasım 1972 tarihinde Zonguldak Ereğli Kömür İşletmelerinde düzenlenen panel'e ait tebliğdir. 1) Oluç M.; İşletme Organizasyonu ve Yönetimi, Sermet Matbaası 1983 İstanbul, sah

2 150 E. Eren lar kuralları ve emirleri ussal (akılcı) olmanın doğruluğuna inandıkları için ve üstlerinin daha ussal olduğunu düşündükleri için kabul" ederler 2. Personelin hiyerarşi kademesi yükseldikçe, liyakat ve tecrübe kazanacağını ve teşkilât amaçlarını daha iyi kavrayacak bilgilere sahip olacağını düşünmek yerinde olacaktır. Böylece organizasyonlarda aynı işi gören kimseler arasında üst kademelerden alt kademelere inildikçe bilgi, yetenek ve iş tecrübesi bakımından bir düşüşün göze çarpacağı muhakkaktır. Bu sebebîe, bir üst kademe kendine bağlı astlar üzerinde emretme yetkisine sahiptir. Komuta yetkisi veya hiyerarşik yetki basamaklar silsilesi boyunca yukarıdan aşağıya doğru akar. Her üst kendinden sonra gelen astına doğrudan doğruya, daha aşağıdaki astlara da kendi altındaki ast kanalı ile buyurma yetkisini haizdir 3. İzah edilen bu kumanda zinciri ise hiyerarşiyi meydana getirir. Bir hiyerarşi'de çeşitli yetki ve sorumlulukları taşıyan mevkiler bulunur. Eşit yetki ve sorumluluk taşıyan mevkiler bir kademe husule getirirler 4. Yani yetki derecesi ve sorumluluk dereceleri birbirlerine benzer kişiler eşit kademelerde bulunurlar. a) Komuta Birliği İlkesi: Her ne konuda olursa olsun, «bir ast yalnız tek bir üstten emir almalıdır ilkesi (prensibi)» yönetim biliminin kurucusu Fayol'den beri devam etmektedir. Bir ast üzerinde iki amirin etkisi söz konusu olduğu zaman ast hangisini memnun edeceğini şaşırır. Araya kararsızlık ve onun doğurmuş olduğu, sıkıntı girecektir. Böylece organizasyonda hem astlar ve hemde onlara bağlı olan üstler arasında anlaşmazlık ve çatışmalar baş gösterecektir. Uygulamada (tatbikatta) genellikle kumanda birliğini bozan hususlar şunlardır. aa) Üstlerin zaman kazanmak arzuları; Burada ikiliğin meydana gelmesine sebep olan üst, haksız olarak emir verdiği astın hiyerarşik amirine başvurmanın zaman alacağını düşünebilir ve işini ast ile görmeyi uygun bulur. 2) Weber M.; The Theory of Sociaî and Economic Organization, New York, Oxford Editions, 1947, sah ) Ohıç M.; a.g.e. Sah ) Tosun K.; İşletme Yönetimi, Birinci Cilt Genel Esaslar, Fakülteler Matbaası 1971 İstanbul sah. 30.

3 Yönetimde Yetki ve Sorumlulukların Dağıtımı 151 bb) Görevlerin belirsizliği; Burada da üstler arasında uygun bir yetki dağılımı sağlanamadığı için iki üstden herbiri kendine ait zannettiği konuda emirler verir. cc) Çeşitli görevler arasında devamlı ilişkiler sonucunda ortaya çıkan karmaşık durumlar; İşlerin birbirine doğal olarak girift olması ve işin hangi safhasında kimden emir alınacağının açık olmaması karışıklıklara sebep olacaktır. Bütün iyiğine rağmen komuta birliği prensibi organizasyonlarda tam anlamıyla gerçekleştirilemez. Çünkü biraz sonra ele alacağımız şekilsiz Cenfomel) organizasyonlar nedeniyle bir astın elinde olmadan doğrudan doğruya amiri olmayan bir üste bağlanması ondan gelen emir ve direktifleri kendi amirine danışmadan yerine getirmesi sık sık gözlemlenen durumlardandır. İkinci olarak, komuta birliği zorla sağ. lanacak olsa bile, bütün emir ve önerilerin resmi hiyerarşi kanallarından geçmesinde İsrar etmek son derece zaman alıcı bir haberleşme yükü doğuracak bürokrasizm körüklenecektir. Ayrıca komuta birliğine aşırı bağlılık, fonksiyonel yetki gücünün zayıflaması hattâ Orta' dan kalkması sonucunu doğuracaktır. Bizim burada önereceğimiz teklif; zaman kayıplarının önlenmesi, haberleşme güçlükleri ve masraflarından kaçınmak için, çeşitli amirlerden emirler alan bir memurun, eğer emirler'arasında çatışma varsa, konuyu hiyerarşik amire götürmesi ve çözüm hususunda onun direktiflerine bağlı kalması yolundadır. B) KURMAY YETKİSİ (DANIŞMA YETKİSİ) : Organizasyon dendiği zaman klasik olarak aklımıza sadece hiyerarşik yetki gelmesine rağmen, bütün işletmelerde hem cesametin ve hemde teknik gelişmelerin artması yönetim yetki ve ilişkilerinde yeni bir fonksiyonun ortaya çıkmasına sebep olmuştur. Buna kurmay fonksiyon adını veriyoruz. Kurmay elemanların fonksiyonu dolaylı ve yardımcı bir nitelik taşır. Organizasyonun başındaki yöneticiye veya tüm organizasyonu teşkil eden yöneticilere gerektiğinde danışmanlık veya diğer idari hizmetler bakımından yardımda bulunup yöneticilerin koordinasyon yeteneğinin gelişmesini sağlarlar. Bunların doğrudan doğruya komuta elemanlarına (hiyerarşik yöneticilere) ne yapacakları konusunda talimat verme yetkileri yoktur. Sadece özel nitelikte olan bazı sorunları tahlil etmek ve raporlar hazırlamak suretiyle

4 152 E. Eren uygulayıcılara (tatbikatçılara) yol gösterirler ve tavsiyede bulunurlar 5. Başlıca kurmay fonksiyonlar personel, araştırma ve plânlama (istatistik dahil) hukuki konular (kanun ve talimatların yorumu) teknik bilgi ve tecrübeden yararlama hususlarını kapsar. Nadiren bazı organizasyonlarda muhasebe ve kayıt işlerininde kurmay fonksiyon ifa ettiği görülmektedir. Yapmış oldukları hizmetler bakımından kurmay elemanlar komuta kademelerini dolduran yöneticilerin yetkilerini daha verimli ve etkili bir şekilde kullanmalarına yardım ederek onlara destek olurlar. Danışma gruplarını organizasyonda yapmış oldukları hizmetlerin özelliklerine göre iki gruba ayırarak inceleyebiliriz. a) Özel Danışmanlar: Eğer danışma görevini yapan yardımcı veya danışman, yönetici < ve ona bağlı astların sahip olmadığı teknik bilgi ve maharetlere sahip bulunduğu takdirde danışma birimlerinin faydalı olacağı söylenebilir. Örneğin, işletmelerin birçoğunda hukuk müşavirleri bulunmaktadır. Gerek yöneticiler ve gerekse onlara bağlı astlar işletmenin hukuki sorunları teknik konular olduğu için özel danışmana ihtiyaç olduğunu kabul etmektedirler. Fakat hukuk müşavirleri yöneticilerin kumanda faaliyetlerine aktif olarak karışırlarsa fonksiyonun öngördüğü görevden ayrılmış ve çatışmalara yol açmış olacaklardır. Hesap uzmanları veya deneticilerde yönetimin bir yönü ile meşgul olduklarına göre, bu görevleri icradan sorumlu astlara devretmek uygun olmaz. Bu işi ifa etmek çok zaman alacağından ve ayrıca da çok teknik bir iş olduğundan, yöneticinin kendisi de yapamaz. Küçük büyük bütün işletmelerin yıllık ve arızî kontrollerinde böyle bir kontrolörlük teşkilâtından faydalanmaları yerinde olur. Baş yönetici yönetime destek ve yardımcı olan teşkilatı kendine bağlı kurmay bir departman olarak organize etmelidir 6. Birçok işletmelerde özel danışmanlara örnek olarak yukarıda saymış olduğumuz hesap uzmanlığı ve hukuk işleri yanında haberleşme, sağlık, inşaat, levazım ve laboratuar işlerini de gösterebiliriz. Son yıllarda özel danışman teşkilatı olarak geliştirilen halkla ilişkiler fonksi- 5) Penfield R,V~. Örgütte Beşeri Münasebetler, Milli Eğitim Bakanlığı, Ankara, 1969, sah ) Newman W.H. L'Art de Gestion, Dunod, 1969, Paris, Sah. İflO

5 Yönetimde Yetki ve Sorumlulukların Dağıtımı 153 yonu da önem kazanmış bulunmaktadır. Halkla ilişkiler departmanı bir taraftan işletme faaliyetlerinin çevreye ve yurt ekonomisine faydalarını yaymaya çalışırken, diğer taraftan halkın isteklerini, işletmeden bekledikleri hususları ilgililere duyurur. Fakat her ne halde olursa olsun işletmeden özel danışmanlık teşkilâtları kurmak duyulan ihtiyacın gereğidir. Lüzumsuz yaratılan departmanlar israf kaynağı olmaktan ileri gidemez. b) Genel Danışmanlar Kurmay (danışma) birimlerinin yalnızca dar uzmanlık sahalarında kullanılması zorunluluğu yoktur. Bazen danışmanlar, yöneticinin, ençok yardıma ihtiyaç hissettiği sorunlarla meşgul olarak genel danışmanlık yaparlar. Bütçe işleri, uzun vadeli programlar, masrafların kontrolü, personel politikası ve işçi işveren ilişkileri gibi konularda çalışan ve gerektiğinde yöneticilere bilgi veren uzmanlar genel danışmanlık görevi yapmış olurlar. Bu danışmanlar yönetici ile sıkı işbirliği yaptıklarından ve yönetici güç durumda kaldığı her mevzuda bunlara baş vurduğu için onun sırdaşı ve yakın dostu olurlar. Her ne kadar anlatmış olduğumuz danışma işleri işletmenin tepe yöneticileri ile ilgili bulunuyorsa da, aynı fikir birçok hallerde öteki yöneticiler içinde yararlıdır. Yani danışmanlık teşkilatı sadece en üst yönetici için kurulması gereken bir teşkilât olmayıp, ihtiyaç duyulan diğer yönetim kademeleri içinde teşkil edilebilir. c) Komuta v& Kurmay Yetkilerinin Karşılaştırılması : Kurmayların görevi, sadece özelleştirilmiş bir yönetim sahasında yetkilerini kullanarak ve kendi alanlarında bilgiler vererek yöneticiye, astlarına iş koordinasyonu açısından yardımlar sağlamaktır 7. Fakat bazı hallerde bu görev özelleştirilmiş bir saha ile ilgili olmayıp genel uzmanlık sahasını ilgilendirir. Bu gibi hallerde de danışman sadece bağlı bulunduğu yönetici kendisine iş verdiği zaman bilgi verecektir. Yani bilgi verme yetkisi yöneticinin ihtiyacına bağlı kalmaktadır. Her ne halde olursa olsun bu yetki ihtiyaridir, yani hiçbir zaman emredici bir hüviyete sahip olamaz. Komuta ve kurmay ayırımı yalnızca otorite ilişkilerini belirtir. Yüksek basamak yöneticisinden en aşağı basamağa kadar derece de- 7) Brown W.; Gestion Prospectivo da L'Entreprise, Dunod, 1900, Paris, Sah, 307,

6 154 E. "Eren rece inen ve organizasyondaki basamaklar sırası ilkesinin bir sonucu olan komuta yetkisini taşıyan üst, yönetimi altındaki astlarına işletmenin amacına hizmet edecek faaliyetlerin yürütülmesi ile ilgili olarak doğrudan doğruya veya dolayısiyle emirler verir. Kurmay yetkisine sahip olanlarsa yöneticiye işlerin icrasında lüzumlu bilgileri sağlarlar. Ama hiçbir zaman, bunların yerine getirilmesi ile ilgili olarak komuta yetkisine sahip yöneticinin astlarına emir veremez B. Kurmay sınıflar, yöneticilere göre yetki bakımından ikinci derecededirler. Böylece karar alma bakımından bu iki grup arasında anlaşmazlık çıkarsa Örgütün kuvvet yapısı hiyerarşik yetki tarafına kayar. Kurmay grubundakiler kumanda zincirinin alt düzeylerindeküere emredemediklerinden eğer uygun olmayan bir tatbikat görüyorlarsa, bunun düzeltilmesi için kumanda zincirindeki yöneticileri uyarırlarhiyerarşik amir isterse kurmayların uyarı ve tavsiyelerini dikkate alarak gerekli görülen işleri yapar, isterse yapmaz. Yani tavsiyelerin yürürlüğe konması ihtiyaridir. Şu halde, organizasyonlarda kurmay grupların sahip oldukları uzmanlık yetkisi, kumanda gruplarının sahip oldukları hiyerarşik yetki gücünden daima daha düşük kalmaktadır. Danışman veya uzmanlık yetkisi hiyerarşik yetki gücüne bağlı ve onun desteği durumundadır. Kurmay kişisi yetkisini, bağlı bulunduğu hiyerarşik yetki sahibi yöneticiden aldığı ve onun adına hareket ettiği için, kaynağı hiyerarşik yetki olmaktadır 10. C) FONKSİYONEL YETKİ: Kurmayın çoğu hallerde icra ile ilgili bir problemi incelediğini ve bir teklif hazırladığını daha Önce izah etmiştik. Teklifler kabul edildiği takdirde, tepe yöneticisi bunu, icradan sorumlu yöneticilere ve icracılara emir olarak bildirir. Danışmanlar çoğu hallerde plânlama ve kontrol mevzularında da teklifler hazırladıkları için bunların icracılara açıklanması ve yorumlanması da danışmanın (kurmay) işidir. Fonksiyonel yetkiye sahip kişiler de esas itibariyle aynı şekilde hareket ederler; ancak bunlar teklif sorma ve amir adına emir ver- 8Î Oluç M. ; a.g.e. Sah ) Etzioni A.; Modern Organizations, Prentice Hail Inc, 1964, New Jersey Sah. 8S. 10) Lobstein J.;' Organiser, Commander, Structurer, Les Editions d'organisation, 1963, Parie, Sah. 177.

7 Yönetimde Yetki ve Sorumlulukların Dağıtımı 155 mekle kalmazlar bizzat emir de verirler. Normal olarak bir kimseye,, ancak sınırlı bir faaliyet tipi üzerinde fonksiyonel yetki tanınır. Şu halde fonksiyonel yetki, belirli bir grup faaliyet veya belirli bir faaliyetin bazı yönleri hakkında emir hazırlama ve verme iznidir. Bu izin baş idareci tarafından tanınır ve kendisi tarafından verilmiş gibi kabul edilir. Fonksiyonel yetki kullanıldığı zaman, icra konusundaki yetki devrinde bir değişiklik yapılmaz. Yani fonksiyonel yetkiye sahip yardımcı işle ilgili plânı hazırlayıp gerekli emri verdikten sonra işin icrasını, hiyerarşik yetki sahibi amire bırakabilir. Fonksiyonel yardımcının görevi, kendini ilgilendiren saha da işi fiilen yapanların, neyi ne zaman "ve nasıl yapacağını plânlamak olacaktır. Böyle şekilde hareket edilmesinin başlıca sebebi, bu konuda derin bilgi ve tecrübe sahibi olan uzmanlara (örneğin; inşaat, hukuk işleri muhasebe ve sağlık işleri) olan büyük güven duygusudur 11. Eğer organizasyon içindeki ilgililerde baş idareciye verilen tavsiyelerin, onun tarafından mutlaka tasvip edilmesi gerektiği fikri mevcutsa, emir kumanda zincirinin uzamasını Önlemek için danışman yetkisine sahip kişi icracılara doğrudan doğruya emir verebilir. Bu genel kabul hallerinde ise yetkisi kurmay yetki şeklinden çıkıp fonksiyonel yetki şekline girer. Kaynağı farklı da olsa bir fonksiyonel emir, kumanda kanallarından gelen diğer emirlerin etkisine sahiptir. İcra ile görevli yönetici, fonksiyonel emri yerine getirmekten sorumludur, nezaret etme ve ceza uygulama hususunda kumanda yetkisi ile aynı güce sahiptir. Eğer emri alan icracı, diğer hiyerarşik emirlerde de olduğu gibi, emrin icrasını imkânsız görürse bir üst yöneticiye baş vurabilir ve emrin değiştirilmesini isteyebilir ise de, aslında önce emri veren fonksiyonel yetki sahibine gitmek ve emrin onun tarafından değiştirilmesine çalışmak daha uygundur. Emir geri alınmadıkça veya değiştirilmedikçe yerine getirilmesi gerekir. Fonksiyonel yetki, yalnızca, bir yöneticinin icra bakımından başka bir yöneticinin emrinde bulunan kimselere teknik mahiyette emirler vermesiyle ilgilidir. Örneğin; merkez muhasebe müdürünün, bölgelerdeki baş muhasipliklere harcamalarla ilgili emirler vermesi gibi. 11) Newman W.H. a.g.e. Sah. 196,

8 156 E. Eren Diğer taraftan fonksiyonel yetki sahibi bir kişinin statü itibariyle açıkça kendisine üst olan bir yöneticiye emir vermesi durumuyla karşılaşmak mümkündür. Örneğin, bütçe yardımcısına emir vermek durumunda bulunabilir. Fonksiyonel yetki iyi düşünülerek dağıtıldığı ve bunu kullanan kimse bilgi bakımından ehil olduğu takdirde böyle bir düzen işleyebilir"*. Şu halde belirli bir uzmanlık kolu ile ilgili olarak organizasyonlarda tanınmış olan fonksiyonel yetki kaynağını bilgisel güçlerden ve mesleki tecrübeden almaktadır. Daha önce izah ettiğimiz gibi hiyerarşik yetki daima kurmay yetkinin üzerinde yer aldığı halde, fonksiyonel yetki hiyerarşik yetki ile paralel gitmekte, hatta bazı hallerde fonksiyonel yetkinin bilgisel ve tecrübeye dayanan gücü daha önemli ol-' maktadır. D) ORGANİZASYONLARDA YETKİ SINIRLAMALARI: Organizasyonlarda meydana çıkan üç önemli yetki türünden bahsettik. Organizasyonların işletme gayesine etkilice hizmet edebilmeleri için bu yetkiler arasında birer sınır çizmek faydalı olacaktır. Böylece onların etki sınırları belirlenecek ve koordine bir şekilde çalışmaları temin edilmiş olacaktır. a) Hiyerarşik Yetkinin Sınırları : Yöneticilerin başında bulundukları işletmelerde hemen her istediklerini yapabildikleri günlerin geçmişte kaldığına şüphe yoktur. Fertler, eğitimlerinin ve işletme dışındaki çok çeşitli yaşantılarının bir sonucu olarak, gittikçe artan bir kişisel önem kazandıkça, hiyerarşik ilişkilerin hatıra getirdiği yetki çeşidi karşısında uysallık dereceleri yani yetki kabul sahaları azalmaktadır. Bu birinci sınırlama sebebini teşkil etmektedir. İkinci olarak, modern uygarlığın bazı yönleri insanların işletme içindeki davranışlarını ve orada görmeleri gereken muamele hususundaki bekleyişlerini değiştirmektedir. Özellikle toplumsal ve işletme içinde işbölümü artan sayıda insanı belirli bir alanda derin bilgi sahibi yaptıkça ve onları vazgeçilmez birer uzman haline getirdikçe hiyerarşik bağlar zayıflamaktadır. Şu halde denilebilirki hiyerarşik otona) Newrnan VV.H. a.g.e. Sah. 188,

9 Yönetimde Yetki ve Sorumlulukların Dağıtımı 157 riteye bir limit olarak uzmanlık bilgilerinin ve bunu sağlayan işbölümünün artması gelmektedir 13. Üçüncü olarak, hiyerarşik yetkinin sınırı Örgüt amaçları ile sınırlı olmasıdır yani işletme içinde organizasyon amaçlarına hizmet etmeyecek bir emir yasaklanmaktadır. Bir amir astına kendi kişisel işi ile ilgili bir emir veremez. Yönetici yönetmeliklerle belirtilen görev ve sorumluluklarının dışında astlarına buyuramaz. Eğer buyuruyorsa bu yöneticinin hiyerarşik yetkisinin dışına çıkması anlamına gelir. b) Kurmay (Danışma) Yetkisinin Sınırları; Daha önceki açıklamalarımızda kurmay yetkisinin organizasyonlarda yaptırım gücü taşımadığına işaret etmiştik. Bu nedenle, kurmay yetki sahibi bir kimse, komuta yetkisine sahip bir yöneticiye öğüt ve tavsiyelerini zorla benimsetemez. Şu halde kurmay otoritenin birinci sınırlaması, otoritesinin ihtiyarîlik vasfını aşamamasidir. Kurmay yetkisine ikinci sınır, yatırım gücünün ihtiyarî olması nedeniyle sorumsuzluk taşıması ile ilgilidir. Burada ortaya başka bir sorun çıkmaktadır. Yöneticinin kararlarına büyük ölçüde etkide bulunarak yön veren bu yetkinin, sorumsuzluk niteliği taşıması sebebiyle etki ve uyum derecesi sarsılabilir. Bizce sorumsuzluk sınırı koymak yerine ortaklaşa sorumluluk ve başarı neticesinde de kazanılacak şerefin ortaklaşa paylaşılması bu yetkinin daha etkili olarak kutlanılması sonucunu sağlayabilecektir 13. Kurmay otoritesine üçüncü sınırlamayı, kurmayların gerçeklerden uzaklaşıp hayali plânlar hazırlaması teşkil eder. Bu yolda verilen öğüt ve tavsiyeler, komuta yetkisine sahip yöneticileri etkilerse işletme hayatım tehlikeye sokabilir 14. Bu yüzden işlerle ilgili gerekli bilgilerin hazırlanıp yöneticilere sunulmasında işletme gerçeklerinin maddi ve malî yönlerinin gözönünde bulundurulması ve ayrıca amaçlar dışına taşmayacak plân ve projelerin öğütlenmemesi yerinde ve zorunlu görülmektedir. Gerçekler dışına taşan öğütlerin ikinci bir sakıncası.da işletme içinde yöneticilerin kurmay otoritesine güvenlerini şarsması- 12) Simon Smitburg, Thompson, Kamu Yönetimi, İkinci Kitap, T.O.D.A.İ. yayını, Ankara, 1967, Sah ) OIuç M,-, a.g.e. Sah ) A.g.e. Sah. 270.

10 158 E. Eren dır. Bununla ilgili olarak hiyerarşik yetki sahibi kimselere kurmay fikirlerinin benimsetilmesi zayıflamış olacaktır. c) Fonksiyonel Yetkinin Sınırları: Fonksiyonel âmirlerden gelen emirler, yürütmeden sorumlu olan kimseleri ağır bir yük altında bırakabilir ve hatta bunlar birbirleriyle çatışma durumuna dahi düşebilirler. Bu sakıncayı önleyebilmek için fonksiyonel otorite sahibinin hangi konularda emirler vereceğinin kesin bir şekilde açıklığa kavuşması gerekmektedir. Fonksiyonel yetki, hiyerarşik yetki sahibi yöneticinin kendine bağlı astları üzerindeki otoritesini zayıflatabilir. Bu yüzden yürütmeden sorumlu (hiyerarşik yönetici) ile fonksiyonel yetki sahibi yöneticilerin ilişkilerini sıklaştırmak, birçok sorunların kendi aralarında halledilmesine çalışmak yerinde olur. Fonksiyonel âmirle hiyerarşik âmirin,' emirler astlara gitmeden anlaşma yoluna gitmeleri (acil olmayan durumlarda) daha uygun çalışma ortamı sağlayacaktır. Fonksiyonel yetkinin başka bir mahsuru da yönetimde esneklik ilkesinin etkilice uygulanmasına engel olmasıdır. Çünkü fonksiyonel yetkiye sahip olan kimse, tepe yöneticisinin yetkisine tabi olduğu için emirlerinin gönüllü olarak kabulünü sağlamak yerine direktif vermeye sapabilir. Bu şekilde iş görmek, cereyan eden iş şartları değişmeler gösterdiği zaman, bu durumlardan kolaylıkla haberdar olmayan fonksiyonel yöneticinin emirleri gerçeklerden uzaklaşmış olur. Bu yüzden fonksiyonel yetki sahibi amir ile ondan emir alan hiyerarşik yetki sahibi yöneticinin astları arasında karşılıklı anlayış ve işbirliğine yönelme esas olmalıdır. E) ORGANİZASYONLARDA ŞEKİLSİZ (ENFORMEL) YETKİLER : Buraya kadarki açıklamalarımızda organizasyonlarda açıkça belirlenip iş gördürülmesi bakımından resmi bir mahiyet arz eden ilişkileri gördük. Bu ilişkiler biçimsel teşkilatın çatısını meydana çıkartmaktadır. Organizasyonlarda resmî bir yetkiye dayanmayan ilişkilerin başında yan ilişkiler gelir. Bu ilişkiler aynı seviyede bulunan yöneticilerle ve yine aynı seviyede bulunan astlar arasında ortaya çıkarlar. Üst basamaktaki yöneticinin buyurmasına lüzum kalmadan karşılıklı olarak kendilerini ilgilendiren sorunlarda, aynı basamaktaki yö-

11 Yönetimde Yetki ve Sorumlulukların Dağıtımı 159 netici ve astların işbirliği yapmaları halinde, ortaya çıkan ilişkilere yan (lateral) ilişki adı verilir. Bu ilişki basamak yöneticileri arasında ortaya çıktığı gibi, en alt kademe astları arasında da ortaya çıktığından resmî olmayan (şekilsiz) organizasyonları oluştururlar. Şekilsiz organizasyonlar, şeklî (resmî) organizasyonların karşısına ve onun yetki güçlerini azaltan bir kuvvet olarak belirirler. Çünkü bu şekilsiz olan ilişkiler sonucunda kişiler arası resmî olmayan bağımlılıklar ve dostluklar ortaya çıkmaktadır. Bunu Önlemek imkânsızdır. Bu sebebten resmi güçlere sahip üstler alt kademelere yetkilerini kabul ettirebilmek için onların şekilsiz ilişkilerini arzu ve ihtiyaçlarını bilmek zorundadırlar, İşletmeyi meydana getiren beşeri güçlerin kişisel özellikleri ve etki alanları onların şekilsiz otorite (yetki) kazanmalarında rol oynayan başlıca unsurdur. Böylece ortaya çıkan ilişkiler, insanlar arasında kolayca kopanlamayacak samimi bağların meydana gelmesine ve bir takım kliklerin ortaya çıkmasına sebep olur. Bu klikler kendi aralarında birleşerek şekilsiz organizasyonların çatısını meydana getirir. Bu gayri resmi organizasyonlar bir takım sosyal değerler üzerine tesis edilmişlerdir. Bunlar; gelenekler, kültürel özellikler, resmi statü ve sembollere olan antipaii, unsurlarıdır. Şekilsiz organizasyonların en önemli fonksiyonları, sosyal kontrol, sosyal tatmin, kültürel değerler ve geleneklerin idamesidir. Yönetime karşı davranış ve birleşme, sendikaya karşı davranış, üretimin sınırlandırılması, grup dili ve şakalaşmalar şekilsiz organizasyonlarda başlıca davranış gayelerini teşkil eder. Enforme-1 (şekilsiz) organizasyonun liderinin yetkisi kişilik gücü ile kazanılır. Önderin genellikle resmi bir stütüsü bulunmayabilir. Önder grup hislerini ve değerlerini en iyi bilen kişidir. F) SORUMLULUK: Faaliyetlerden veya başkalarının faaliyetlerinden yahutta herhangi bir şeye teminat (inanca) olmaktan doğan hesap verme zorunluluğuna sorumluluk denir ır \ Bu tariften anlaşılacağı üzere sorumluluk, bir yöneticinin kendisinin yapmış olduğu işlerin sonuçlarından doğduğu gibi, kendine bağlı 15) Ardoni J.; Management ou Commendement, Fayard - Maıne, Paris, 1971, Sah. 226.

12 160 E. Eren astların yapmış oldukları faaliyetlerin sonucundan da doğar. Bu takdirde yönetici işi kendi yapmadığı halde sorumludur. Şu halde yüksek yönetim kademelerindeki yöneticiler kendine bağlı astların faaliyetlerinden de sorumlu olacaklarından, sorumlulukları kümülatif olarak artmış olacaktır. Bu yüzdendir ki, organizasyonun tepe yöneticisi işletmede yapılan bütün faaliyetlerin sonuçlarından sorumlu olur. Sorumluluğun kaynağı sahip olunan iş yapma ve iş yaptırma yetkisidir. Biri olmaksızın diğeri mevcut değildir. Bu sebeble daha önce izah ettiğimiz, yetki çeşitleri aşağıdaki tabloda göstermiş olduğumuz anlamda sorumluluğu gerektirirler. İlişkinin adı Sorumluluk tipi Yetki tipi Hiyerarşik Genel Direkt Fonksiyonel Özelleştirilmiş Dolaylı (endirek) Kurmay Danışma Devredilmiş Yetki ve Sorumluluk İlişkileri Tablosu 16. Burada Hiyerarşik ilişkilerde doğrudan doğruya yetkiye sahip olunduğundan genel sorumluluk doğmaktadır. Fonksiyonel yetki ilişkisi ise özel bir uzmansal sahaya inhisar ettiği için endirekt olarak görülen bir yetki tipidir ve emri veren fonksiyonel amir konusu ile ilgili olarak özel bir sorumluluk yüklenir. Kurmay ilişkileri ancak hiyerarşik amirin sahip bulunduğu karar yetkisini onlara devretmesi sonucunda ortaya çıkar fakat verdiği fikirler ihtiyarî vasfında olduğu için danışma sorumluluğu doğurur. Yöneticinin, astlarının fiillerinden sorumlu olmasını da bazı müellifler, onların kararlar alıp plânlamayı yapmalarına ve sadece ic- 16) Lobstein J,; a.g.e. Sah. 178.

13 Yönetimde Yetki ve Sorumlulukların Dağıtımı 161 rayı astlara bırakmalarına, bazı müelliflerde astları seçerek işe alma yetkilerine sahip olmalarına bağlamışlardır 17. Organizasyonlarda en çok göze çarpan belli başlı sorumluluk çeşitleri şunlardır; 1) İşleri yüksek kademelerde bölme ve gruplama sorumluluğu 2) İşi hazırlama, amaçları tayin ve yapılış usullerini tespit sorumluluğu 3) Emirlerin dağıtımını tespit ve postaların değişimi sorumluluğu 4) Yetenekleri iyileştirmek ve personeli yetiştirmek sorumluluğu 5) ödüllendirme ve cezalandırmanın adaleti sorumluluğu 6) Karar verme sorumluluğu 18. Bu ilke, bir taraftan, bir kimsenin kendisine yürütme yetkisinin tanımadığı bir konuda meydana gelen sonuçlardan sorumlu tutulmasının doğru olmayacağını, diğer taraftan da yeteri kadar yetki ve hareket serbestliği verilmiş ise, bunun isabetli bir şekilde kullanılmasından sorumlu tutulması gerektiğini savunur. Yetkiyi ölçmek mümkün olmadığı için ona eşit ölçüde sorumluluk uygulamanın güçlüğü ortadadır. Bu yüzden, bu ilkenin uygulamada kesin olarak uygulandığı söylenemez. Bu ilkenin kullanılmasında aşağıdaki hususların dikkate alınması gerekir; a) devredilebilen ve devredilmesi gereken yetki ekseriya sınırlıdır ve bunun sonucu olarak bir kimse, ancak iş gerçekten kendi kontrolunda olduğu derecede işin sonuçlandırılmasından kesin olarak sorumlu tutulabilir, b) Görevi şimdiki durumu incelemek ve geliştirmekten ibaret olan bir kimsenin de sorumluluk duygusuna sahip olması gerekir. Bu kimse hataları ortaya çıkarmak ve düzeltmek zorunluluğu taşır, c) Kendisine güç bir görev verilen bir birimin yöneticisi, normal olarak, amirlerinin kendisine vermeye razı olacaklarından daha büyük imkânlara ve daha fazla yetkiye ihtiyacı olduğunu düşünecektir. Böylece Örgütlerde sorumluluktan çok yetki azlığı hissedilmektedir. Bu bizi yetki devri konusuna götürmektedir. 17) Bourricand F.; Esquisse d'une Theorie de î'autorite, C.N.O.F. Paris, Sah ) Argyriş C.j Participation et Organisation, Dunod, Paris, 1970, Sah. 105.

14 162 E. Eren i) OTORİTE DEVRİ VE SONUÇLARI Bir işletmeyi yönetme yetkisi ilk planda kurucu ve sahiplerine aittir. Onlardan da en yüksek yönetim organı olan baş yöneticiye geçer. İşletme Cesameti büyüdükçe baş yöneticinin ne zamanı ve ne de kapasitesi bütün organizasyona hakim olamaz, yani başka bir deyimle yönetim ve kontrol sahasının dışına çıkılmış olur. Bu andan itibaren yönetici iş gördürmek üzere istihdam ettiği astlarına karar alma, plânlama ve icra etme yetkilerinin bir kısmını göçerir. Yetki devri, belli görevlerin yerine getirilmesi için, yetkinin bir yönetici veya örgütsel birimden diğerine verilmesi veya aktarılması.; anlamına gelir 19. Otorite devrinin üç yönü vardır. 1) Bir yönetici tarafından astlara görevler verilmesi 2) Serbestçe anlaşmalara girişmek, kaynakları kullanmak ve görevleri yapmak için gerekli serbestliği tanımak 3) Anlaşmalara girişmek, kaynakları kullanmak ve görevlerin yapılmasında yöneticilere karşı sorumluluk duygusuna sahip olmak. Bu üçüncü şık biraz açıklanmak istenirse yetki devri, astı yöneticiye karşı sorumlu kılar. Ancak yönetici, astına yetki devretmekle sorumluluktan kurtulamaz; yani sorumluluk devredilemez. a) Astlar Yönünden Yetki Devri: Yetki devri, astlar yönünden devredilen görevleri ve bunun için tanınan yetkileri layıkıyla kullanabilmek için elverişli bir kapasiteye sahip olmayı gerektirir. Bunun için astların daha önceden edindiği tecrübeler ve bilgiler önem kazanır. Yetkiyi devretmeden önce astı otoriteyi yürütebilecek bilgisel güçlerle teçhiz etmek gerekir. Bunların dışında yetki devri astlar üzerinde olumlu bazı etkiler de bırakmaktadır. Çünkü yetki sahibi kılman astlar bu sayede yeni bilgi ve tecrübeler kazanmak şansına sahip olmaktadırlar. Ayrıca astlar kendilerine devredilen yetkiler sayesinde, işletmenin önemli kişileri haline geldikleri yolunda bir takım kanılara sahip olmakta, bu 19) Terry G.R.; Principles of Management, Richard D. Irwin Inc-Homewood, Illinois, 1961 Sah. 299.

15 Yönetimde Yetki ve Sorumlulukların Dağıtımı 163 ise onlara moral vermekte ve «kendine güven» gibi önemli bir kişisel duyguyu geliştirmektedir. b) Yöneticiler Yönünden Yetki Devri Yönetici bakımından yetki devrinin başlıca faydası tali veya detay mahiyetindeki bir çok işlerden kurtulup, zaman ve bilgilerini daha önemli işlere tahsis etmek olanağına sahip olmasıdır. Yöneticinin kişiliği ve yönetim felsefesi, otorite devrini tayin eden ana faktörlerden birini teşkil eder. İnsanların kişilik ve hayat felsefeleri farklı olduğuna göre, yöneticilerin de yetki devrinde farklı düşünce ve davranışlara sahip olacakları açıktır. Bazı yöneticiler yetki devri sonucunda ellerindeki iktidar kuvvetinin kaybolacağından korkarlar. İşin içine yöneticinin egosunu (benliğini) da katarsak; yöneticiler, astlarının birçok konularda kendilerine baş vurup, ne yapacakları hakkında kararını sordukları zaman egosunu tatmin edebilmekte ve mevkiinin Önemine inanabilmekte olduğunu görürüz. Bu durum yetki devrini önleyen temel psikolojik engel olduğu gibi, yöneticinin mevkiinin vazgeçilmez adamı olma sevdasının da başlıca işareti sayılır 30. Bazı yöneticiler başlarından geçen birkaç olayın etkisi altındadırlar, bu yüzden astlarına karşı güvenleri az olabilir ve görülen işleri titizlikle takip etmek sevdasına kapılabilirler. Bu da otorite devri hususundaki çabalan ciddi şekilde baltalar. Bazen de üstler yetki devri sonucunda astların kendilerine itaat (uyum) güçlerinin zayıfladığından korkarlar, hatta onların kontrole dahi tahammül edemiyeceklerini düşünürler, bu sonuncu duygu da asta olan güvensizlikten ve onu anlayamamaktan ileri gelir. Aslında astını iyi değerlendiren onun kişiliği ve psikolojisi hakkında bilgi elde etmeye çalışan bir kimse yetki devrinin pek te öyle korkulacak birşey olmadığını kolayca anlayacaktır. Aksine bunun astları yetiştirmede ve lüzumsuz birtakım detaylarla uğraşmaktan kurtulmakta sağladığı yararları açıkça görecektir. c) Örgüt veya İşletme Yönünden Otorite Devri : Aşğıdan yukarıya yönetim dediğimiz, haddinden fazla yetki devri, organizasyonlarda kumanda birliğini ortadan kaldırıp koordinasyon- 20) TCsun K.; İşletme ve Müesseselerde Sevk ve İdare, Hüsnü Tabiat Matbaası, İstanbul, 1961, Sah. 441.

T.C. EYYÜBİYE BELEDİYESİ STRATEJİ GELİŞTİRME MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI YÖNETMELİĞİ

T.C. EYYÜBİYE BELEDİYESİ STRATEJİ GELİŞTİRME MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI YÖNETMELİĞİ T.C. EYYÜBİYE BELEDİYESİ STRATEJİ GELİŞTİRME MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Temel İlkeler Amaç MADDE 1- Bu Yönetmeliğin amacı;

Detaylı

T.C. BURSA NİLÜFER BELEDİYE BAŞKANLIĞI Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler

T.C. BURSA NİLÜFER BELEDİYE BAŞKANLIĞI Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler T.C. BURSA NİLÜFER BELEDİYE BAŞKANLIĞI Müdürlüğü ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Amaç Madde 1 - Bu yönetmeliğin amacı Bursa Nilüfer Belediye lığı Müdürlüğü nün hukuki statüsünü, teşkilatını,

Detaylı

İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı

İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı T. C. RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı Görev Yetki ve Sorumlulukları Birim Birimin Temel Görevi Görev, Yetki ve Sorumlulukları İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı

Detaylı

ÜNİTE - 4 İŞLETMELERİN TEŞKİLAT YAPISI

ÜNİTE - 4 İŞLETMELERİN TEŞKİLAT YAPISI 1-İşletmenin teşkilat yapısı ÜNİTE - 4 İŞLETMELERİN TEŞKİLAT YAPISI 2-Yetki, yetki devri ve sorumluluk 3-Aşırı ve eksik örgütlenme 4-Teşkilat şemaları Bu üniteye neden çalışmalıyız.! Bir işletmede teşkilatlanmanın

Detaylı

SPORDA STRATEJİK YÖNETİM

SPORDA STRATEJİK YÖNETİM SPORDA STRATEJİK YÖNETİM 6.Ders Yrd.Doç.Dr. Uğur ÖZER 1 STRATEJİNİN UYGULANMASI ÖRGÜTSEL YAPI Stratejik yönetim sürecinde; Analiz ve teşhisler aşamasında genel çevre, uluslararası çevre, endüstri çevresi

Detaylı

İşletmelerarası Karşılaştırma Kıyaslama Benchmarking

İşletmelerarası Karşılaştırma Kıyaslama Benchmarking İşletmelerarası Karşılaştırma Kıyaslama Benchmarking Kıyaslama, bir işletmenin kendi performansını yükseltebilmek için, üstün performansı olan diğer işletmeleri incelemesi, bu işletmelerin iş yapma usulleri

Detaylı

Kaynak Geliştirme ve İştirakler Dairesi Başkanlığı Görev Yetki ve Çalışma Yönetmeliği. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak

Kaynak Geliştirme ve İştirakler Dairesi Başkanlığı Görev Yetki ve Çalışma Yönetmeliği. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak Konya Büyükşehir Belediyesi Kaynak Geliştirme ve İştirakler Dairesi Başkanlığı Görev Yetki ve Çalışma Yönetmeliği Kabul Tarihi: 18/04/2008 Kabul Sayısı: 183 Sayılı Belediye Meclis Kararı Yayım Tarihi:

Detaylı

T.C. KONAK BELEDİYESİ SAĞLIK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ ÖRGÜTLENME, GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM

T.C. KONAK BELEDİYESİ SAĞLIK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ ÖRGÜTLENME, GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM T.C. KONAK BELEDİYESİ SAĞLIK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ ÖRGÜTLENME, GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ Madde 1 (1) Bu Yönetmelik, kariyer ve liyakat ilkeleri çerçevesinde hizmet gerekleri

Detaylı

Organize Etme: Temel Unsurlar

Organize Etme: Temel Unsurlar Örgütsel Tasarım Organize Etme: Temel Unsurlar Doç.Dr. A. Barış BARAZ www.barisbaraz.com adresinden indirebilirsiniz. Yönetici Adayı parasını fotokopiciye kaptırmaz Organizasyon UZMANLAŞMA: İşletme içinde

Detaylı

KAYSERİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ SİVİL SAVUNMA UZMANLIĞI GÖREV, SORUMLULUK VE YETKİ ESASLARINI BELİRLEYEN İÇ YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM GENEL HÜKÜMLER

KAYSERİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ SİVİL SAVUNMA UZMANLIĞI GÖREV, SORUMLULUK VE YETKİ ESASLARINI BELİRLEYEN İÇ YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM GENEL HÜKÜMLER KAYSERİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ SİVİL SAVUNMA UZMANLIĞI GÖREV, SORUMLULUK VE YETKİ ESASLARINI BELİRLEYEN İÇ YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM GENEL HÜKÜMLER AMAÇ Madde 1- Bu yönetmelik Kayseri Büyükşehir Belediyesi

Detaylı

SU ŞEBEKE VE ARITMA TESİSLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI GÖREV YETKİ VE SORUMLULUK YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Teşkilat

SU ŞEBEKE VE ARITMA TESİSLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI GÖREV YETKİ VE SORUMLULUK YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Teşkilat SU ŞEBEKE VE ARITMA TESİSLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI GÖREV YETKİ VE SORUMLULUK YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Teşkilat Amaç MADDE 1 - (1) Bu Yönergenin amacı; Su Şebeke ve Arıtma

Detaylı

İŞLETME VE İŞTİRAKLER MÜDÜRLÜĞÜ ORGANİZASYON ŞEMASI

İŞLETME VE İŞTİRAKLER MÜDÜRLÜĞÜ ORGANİZASYON ŞEMASI İŞLETME VE İŞTİRAKLER MÜDÜRLÜĞÜ ORGANİZASYON ŞEMASI İşletme ve İştirakler Müdürü Şef İdari İşler Servisi İşletme ve İştirakler Servisi T.C. KARS BELEDİYESİ İŞLETME ve İŞTİRAKLER MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV

Detaylı

AKOFiS İŞ GÜVENLİĞİ PAKETİ 17 KASIM 2014. Halkla İlişkiler Başkanlığı

AKOFiS İŞ GÜVENLİĞİ PAKETİ 17 KASIM 2014. Halkla İlişkiler Başkanlığı İŞ GÜVENLİĞİ PAKETİ 17 KASIM 2014 Halkla İlişkiler Başkanlığı TA K D İ M Değerli; Ana Kademe, Kadın Kolları, Gençlik Kolları MKYK üyemiz, Bakan Yardımcımız, Milletvekilimiz, Ana Kademe, Kadın Kolları,

Detaylı

BALIKESİR GÖNEN BELEDİYESİ Yazı İşleri Müdürlüğü Görev ve Çalışma Esasları Yönetmeliği

BALIKESİR GÖNEN BELEDİYESİ Yazı İşleri Müdürlüğü Görev ve Çalışma Esasları Yönetmeliği BALIKESİR GÖNEN BELEDİYESİ Yazı İşleri Müdürlüğü Görev ve Çalışma Esasları Yönetmeliği BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar Amaç ve Kapsam MADDE 1 - Bu Yönetmeliğin amacı; Gönen Belediye Başkanlığı

Detaylı

T.C. İZMİR KONAK BELEDİYE BAŞKANLIĞI Yapı Kontrol Müdürlüğü ÖRGÜTLENME, GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK

T.C. İZMİR KONAK BELEDİYE BAŞKANLIĞI Yapı Kontrol Müdürlüğü ÖRGÜTLENME, GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK T.C. İZMİR KONAK BELEDİYE BAŞKANLIĞI Yapı Kontrol Müdürlüğü ÖRGÜTLENME, GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK GENEL HÜKÜMLERİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu yönetmeliğin

Detaylı

T.C. İZMİR KONAK BELEDİYE BAŞKANLIĞI Yapı Kontrol Müdürlüğü ÖRGÜTLENME, GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK

T.C. İZMİR KONAK BELEDİYE BAŞKANLIĞI Yapı Kontrol Müdürlüğü ÖRGÜTLENME, GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK ÖRGÜTLENME, GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK GENEL HÜKÜMLERİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu yönetmeliğin amacı, nün teşkilat yapısını, hukukî statüsünü, görev,

Detaylı

Önceden belirlenmiş sonuçlara ulaşabilmek için organize edilmiş faaliyetler zinciridir.

Önceden belirlenmiş sonuçlara ulaşabilmek için organize edilmiş faaliyetler zinciridir. PROJE YÖNETİMİ Proje: Önceden belirlenmiş sonuçlara ulaşabilmek için organize edilmiş faaliyetler zinciridir. Proje Yönetimi: Kısıtlı zaman, maliyet ve teknik durumları dikkate alarak, projenin en etkin

Detaylı

BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, HUKUKİ DAYANAK, TANIMLAR

BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, HUKUKİ DAYANAK, TANIMLAR ALTIEYLÜL BELEDİYE BAŞKANLIĞI MUHTARLIK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜNÜN TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, HUKUKİ DAYANAK, TANIMLAR Amaç MADDE 1- (1) Bu yönetmeliğin

Detaylı

T.C. BURSA NİLÜFER BELEDİYE BAŞKANLIĞI Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler

T.C. BURSA NİLÜFER BELEDİYE BAŞKANLIĞI Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler T.C. BURSA NİLÜFER BELEDİYE BAŞKANLIĞI Müdürlüğü ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Amaç Madde - Bu yönetmeliğin amacı Bursa Nilüfer Belediye lığı Müdürlüğü nün hukuki statüsünü, teşkilatını,

Detaylı

Yönetim ve Yöneticilik

Yönetim ve Yöneticilik Yönetim ve Yöneticilik Dersin Amaçları Öğrencinin Yönetim kavramını ve sürecini kavramasını Yönetim biliminin özelliklerini anlamasını Yöneticiliğin fonksiyonlarını ve gereklerini anlayıp gerekli bilgi

Detaylı

TC. KAPAKLI BELEDİYESİ SAĞLIK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam,Dayanak ve Tanımlar

TC. KAPAKLI BELEDİYESİ SAĞLIK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam,Dayanak ve Tanımlar TC. KAPAKLI BELEDİYESİ SAĞLIK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam,Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 - Bu yönetmeliğin amacı,kapaklı Belediyesi Sağlık İşleri Müdürlüğü'nün

Detaylı

EĞİTİM FAKÜLTESİ GÖREV TANIMI FORMU. : Eğitim Fakültesi Dekanlığı : Fakülte Sekreteri : Fakülte Birimleri Personeli

EĞİTİM FAKÜLTESİ GÖREV TANIMI FORMU. : Eğitim Fakültesi Dekanlığı : Fakülte Sekreteri : Fakülte Birimleri Personeli EĞİTİM FAKÜLTESİ GÖREV TANIMI FORMU Dairesi Görevi Astları : Eğitim Fakültesi lığı : Fakülte Sekreteri : Fakülte Birimleri Personeli A- Stratejik yönetim ve planlama fonksiyonu kapsamında yürütülecek görevler

Detaylı

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhuriyet Meclisi aşağıdaki yasayı yapar. BİRİNCİ KISIM Genel Kurallar

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhuriyet Meclisi aşağıdaki yasayı yapar. BİRİNCİ KISIM Genel Kurallar 45/1987 BÜTÇE DAİRESİ (KURULUŞ, GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI) YASASI Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhuriyet Meclisi aşağıdaki yasayı yapar. BİRİNCİ KISIM Genel Kurallar Kısa İsim Tefsir Dairenin Kuruluş

Detaylı

T.C ÇAYIROVA BELEDİYESİ HUKUK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ

T.C ÇAYIROVA BELEDİYESİ HUKUK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ T.C ÇAYIROVA BELEDİYESİ HUKUK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ HUKUK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ ORGANİZASYON ŞEMASI BELEDİYE BAŞKANI BELEDİYE BAŞKAN YARDIMCISI HUKUK İŞLERİ MÜDÜRÜ AVUKAT BÜRO ELEMANI

Detaylı

T.C. ÇİĞLİ BELEDİYE BAŞKANLIĞI İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜNÜN ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK

T.C. ÇİĞLİ BELEDİYE BAŞKANLIĞI İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜNÜN ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK T.C. ÇİĞLİ BELEDİYESİ EĞİTİM KÜLTÜR SPOR VE YARDIMLAŞMA KOMİSYONU RAPORU Karar:2011/03 Konu: Yönetmelik. Sayın Meclis Heyetine /03/2011 Belediyemiz Meclisinin 03.03.2011 Tarihli Toplantısında Komisyonumuza

Detaylı

( Yeniden Yapılanma)

( Yeniden Yapılanma) REORGANİZASYON ( Yeniden Yapılanma) ÇAĞDAŞ YÖNETİM İLKELERİ DERSİ 2013 Yrd.Doç.Dr. Levent VURGUN DEĞİŞİM -Yönetim Felsefesi -Organizasyon Yapısı -Çalışanların Tam Katılımı Bu Organizasyon niçin var? (MİSYON)

Detaylı

BATMAN ÜNİVERSİTESİ İÇ KONTROL SİSTEMİ İZLEME GÖZDEN GEÇİRME VE DEĞERLENDİRME YÖNERGESİ

BATMAN ÜNİVERSİTESİ İÇ KONTROL SİSTEMİ İZLEME GÖZDEN GEÇİRME VE DEĞERLENDİRME YÖNERGESİ BATMAN ÜNİVERSİTESİ İÇ KONTROL SİSTEMİ İZLEME GÖZDEN GEÇİRME VE DEĞERLENDİRME YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu yönergenin amacı, Batman Üniversitesi iç kontrol

Detaylı

ISL 101 İşletme Bilimine Giriş 7. Hafta. Doç. Dr. Hayrettin ZENGİN

ISL 101 İşletme Bilimine Giriş 7. Hafta. Doç. Dr. Hayrettin ZENGİN ISL 101 İşletme Bilimine Giriş 7. Hafta Doç. Dr. Hayrettin ZENGİN Organizasyonla İlgili Çeşitli Sorunlar: Yetki Devri, Komuta. Kurmay Yetkileri, Sorumluluk ve Denetim Yetki ve Yetki Devri Yönetimle ilgili

Detaylı

İTFAİYE BAKIM ONARIM ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ I. KISIM GENEL ESASLAR

İTFAİYE BAKIM ONARIM ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ I. KISIM GENEL ESASLAR İTFAİYE BAKIM ONARIM ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ I. KISIM GENEL ESASLAR Amaç Madde 1 Belediye İtfaiye Yönetmeliği kapsamında İtfaiye Dairesi Başkanlığına bağlı her türlü araç, makine ve ekipmanın bakım onarımını planlamak,

Detaylı

BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar T.C. MERAM BELEDİYESİ İŞLETME ve İŞTİRAKLER MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUKLARI İLE ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve Kapsam MADDE

Detaylı

T.C. ÜMRANİYE BELEDİYE BAŞKANLIĞI İŞLETME ve İŞTİRAKLER MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

T.C. ÜMRANİYE BELEDİYE BAŞKANLIĞI İŞLETME ve İŞTİRAKLER MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar T.C. ÜMRANİYE BELEDİYE BAŞKANLIĞI İŞLETME ve İŞTİRAKLER MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 - (1) Bu yönetmeliğin amacı, İşletme ve İştirakler

Detaylı

ÇEVRE KORUMA VE KONTROL DAİRESİ BAŞKANLIĞI TEMİZLİK ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUKLARI YÖNETMELİĞİ

ÇEVRE KORUMA VE KONTROL DAİRESİ BAŞKANLIĞI TEMİZLİK ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUKLARI YÖNETMELİĞİ ÇEVRE KORUMA VE KONTROL DAİRESİ BAŞKANLIĞI TEMİZLİK ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUKLARI YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde-1: Bu Yönetmeliğin amacı; Mersin

Detaylı

T.C ALANYA BELEDİYESİ KIRSAL HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ YÖNETMELİK

T.C ALANYA BELEDİYESİ KIRSAL HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ YÖNETMELİK T.C ALANYA BELEDİYESİ KIRSAL HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ YÖNETMELİK 1 ALANYA BELEDİYESİ KIRSAL HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV, YETKİ VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak, Tanımlar, Temel

Detaylı

HAVACILIK UZMAN YARDIMCILARININ YETİŞTİRİLMESİ, YETERLİK SINAVI VE TEZ HAZIRLAMA USUL VE ESASLARINA İLİŞKİN YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM

HAVACILIK UZMAN YARDIMCILARININ YETİŞTİRİLMESİ, YETERLİK SINAVI VE TEZ HAZIRLAMA USUL VE ESASLARINA İLİŞKİN YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM Sivil Havacılık Genel Müdürlüğünden, HAVACILIK UZMAN YARDIMCILARININ YETİŞTİRİLMESİ, YETERLİK SINAVI VE TEZ HAZIRLAMA USUL VE ESASLARINA İLİŞKİN YÖNERGE Amaç BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Detaylı

T.C. ÇİĞLİ BELEDİYESİ HUKUK KOMİSYONU RAPORU. Karar:2011/16 29/03/2011 Konu: Disiplin Amirleri Yönetmeliği Ve Sicil Amirleri Yönetmeliği.

T.C. ÇİĞLİ BELEDİYESİ HUKUK KOMİSYONU RAPORU. Karar:2011/16 29/03/2011 Konu: Disiplin Amirleri Yönetmeliği Ve Sicil Amirleri Yönetmeliği. T.C. ÇİĞLİ BELEDİYESİ HUKUK KOMİSYONU RAPORU Karar:2011/16 29/03/2011 Konu: Disiplin Amirleri Yönetmeliği Ve Sicil Amirleri Yönetmeliği. Sayın Meclis Heyetine Belediyemiz Meclisinin 03.03.2011 Tarihli

Detaylı

T.C. ANTALYA İLİ KAŞ BELEDİYE BAŞKANLIĞI BİRİMLERİN GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK

T.C. ANTALYA İLİ KAŞ BELEDİYE BAŞKANLIĞI BİRİMLERİN GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK T.C. ANTALYA İLİ KAŞ BELEDİYE BAŞKANLIĞI BİRİMLERİN GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ KISIM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak, Tanımlar ve İlkeler Amaç Madde 1- (1) Bu Yönetmelik, 5393 Sayılı

Detaylı

GÖÇ İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TAŞRA TEŞKİLATI KURULUŞ, GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ. Resmi Gazete Tarihi: 14.11.2013, Sayısı: 28821

GÖÇ İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TAŞRA TEŞKİLATI KURULUŞ, GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ. Resmi Gazete Tarihi: 14.11.2013, Sayısı: 28821 GÖÇ İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TAŞRA TEŞKİLATI KURULUŞ, GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ Resmi Gazete Tarihi: 14.11.2013, Sayısı: 28821 BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam MADDE 1 (1)

Detaylı

SANAYİLEŞEN TÜRKİYE NİN ENERJİ İHTİYACI VE YENİ BİR ARAŞTIRMA KURULUŞU: ELEKTRİK İŞLERİ ETÜD İDARESİ

SANAYİLEŞEN TÜRKİYE NİN ENERJİ İHTİYACI VE YENİ BİR ARAŞTIRMA KURULUŞU: ELEKTRİK İŞLERİ ETÜD İDARESİ 1 EK 3 SANAYİLEŞEN TÜRKİYE NİN ENERJİ İHTİYACI VE YENİ BİR ARAŞTIRMA KURULUŞU: ELEKTRİK İŞLERİ ETÜD İDARESİ VE ÖNEMLİ İHRAÇ ÜRÜNLERİNİN KAYNAĞI MADENCİLİĞİMİZİ GELİŞTİRMEK AMACI İLE KURULAN ARAŞTIRMA KURULUŞU

Detaylı

SELÇUK ÜNİVERSİTESİ DÖNER SERMAYE İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ

SELÇUK ÜNİVERSİTESİ DÖNER SERMAYE İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ SELÇUK ÜNİVERSİTESİ DÖNER SERMAYE İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ 1. İŞLETME MÜDÜRÜ KURUM BİLGİLERİ Üst Birim Birim Görevi Üst Yönetici/Yöneticileri Astları Selçuk Üniversitesi Döner Sermaye İşletme Müdürlüğü İşletme

Detaylı

Yönetimin Fonksiyonları: Örgütleme (Teşkilatlandırma)

Yönetimin Fonksiyonları: Örgütleme (Teşkilatlandırma) 1 Yönetimin Fonksiyonları: Örgütleme (Teşkilatlandırma) 2 Örgüt (Teşkilat) Belirli bir amacı gerçekleştirmeye çalışan ve ayrı ayrı parçalardan oluşan sistem Örgütlenme Bir kuruluşun amaçlarını gerçekleştirebilmesi

Detaylı

KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ RESMİ GAZETE Sayı: 96 EK I 24 Eylül, 1993

KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ RESMİ GAZETE Sayı: 96 EK I 24 Eylül, 1993 KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ RESMİ GAZETE Sayı: 96 EK I 24 Eylül, 1993 Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhuriyet Meclisinin 16 Eylül, 1993 tarihli birleşiminde kabul olunan "Eğitim Ortak Hizmetler Dairesi

Detaylı

T.C. ÇANAKKALE BELEDİYESİ. BASIN, YAYIN ve HALKLA İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM

T.C. ÇANAKKALE BELEDİYESİ. BASIN, YAYIN ve HALKLA İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM T.C. ÇANAKKALE BELEDİYESİ BASIN, YAYIN ve HALKLA İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 - (1) Bu yönergenin amacı, Basın

Detaylı

Bakanlık Sistemi. Türkiye nin Yönetim Yapısı Doç. Dr. Aslı Yağmurlu

Bakanlık Sistemi. Türkiye nin Yönetim Yapısı Doç. Dr. Aslı Yağmurlu Bakanlık Sistemi Türkiye nin Yönetim Yapısı Doç. Dr. Aslı Yağmurlu Bakan Merkezi yönetim bakanlıklar biçiminde örgütlenmiştir ve her bakanlıkta en üst yönetici olarak bakan bulunur. Bakanlıklardaki yönetsel

Detaylı

KAMU İÇ KONTROL STANDARTLARINA UYUM EYLEM PLANI 1- KONTROL ORTAMI. Öngörülen Eylem veya Eylemler

KAMU İÇ KONTROL STANDARTLARINA UYUM EYLEM PLANI 1- KONTROL ORTAMI. Öngörülen Eylem veya Eylemler KAMU İÇ KONTROL STANDARTLARINA UYUM EYLEM PLANI 1- KONTROL ORTAMI Standart Öngörülen veya ler veya KOS1 Etik Değerler ve Dürüstlük: Personel davranışlarını belirleyen kuralların personel tarafından bilinmesi

Detaylı

GENÇLĐK VE SPOR BAKANLIĞI SPOR HĐZMETLERĐ DAĐRESĐ BAŞKANLIĞININ GÖREV, YETKĐ VE SORUMLULUKLARINA DAĐR YÖNERGE

GENÇLĐK VE SPOR BAKANLIĞI SPOR HĐZMETLERĐ DAĐRESĐ BAŞKANLIĞININ GÖREV, YETKĐ VE SORUMLULUKLARINA DAĐR YÖNERGE GENÇLĐK VE SPOR BAKANLIĞI SPOR HĐZMETLERĐ DAĐRESĐ BAŞKANLIĞININ GÖREV, YETKĐ VE SORUMLULUKLARINA DAĐR YÖNERGE BĐRĐNCĐ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1- (1) Bu Yönergenin amacı, Spor

Detaylı

ARTVİN ÇORUH ÜNİVERSİTESİ HAKKINDA YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

ARTVİN ÇORUH ÜNİVERSİTESİ HAKKINDA YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar ARTVİN ÇORUH ÜNİVERSİTESİ İÇ KONTROL İZLEME VE YÖNLENDİRME KURULU ÇALIŞMA ESAS VE USULLERİ HAKKINDA YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1. a) Bu Yönergenin amacı, gerekli

Detaylı

SORU : CEVAP: SORU: CEVAP:

SORU : CEVAP: SORU: CEVAP: SORU : Yediemin deposu açmak için karar aldım. Lakin bu işin içinde olan birilerinden bu hususta fikir almak isterim. Bana bu konuda vereceğiniz değerli bilgiler için şimdiden teşekkür ederim. Öncelikle

Detaylı

TC. ZEYTİNBURNU BELEDİYESİ RUHSAT VE DENETİM MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ

TC. ZEYTİNBURNU BELEDİYESİ RUHSAT VE DENETİM MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ TC. ZEYTİNBURNU BELEDİYESİ RUHSAT VE DENETİM MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM GENEL HÜKÜMLER AMAÇ, KAPSAM, HUKUKİ DAYANAK ve TANIMLAR: Amaç Madde 1: Bu yönetmeliğin amacı Ruhsat

Detaylı

T.C. DÜZCE ÜNİVERSİTESİ FİKRİ VE SINAİ MÜLKİYET HAKLARI PAYLAŞIM YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç

T.C. DÜZCE ÜNİVERSİTESİ FİKRİ VE SINAİ MÜLKİYET HAKLARI PAYLAŞIM YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç T.C. DÜZCE ÜNİVERSİTESİ FİKRİ VE SINAİ MÜLKİYET HAKLARI PAYLAŞIM YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönergenin amacı, Düzce Üniversitesi çalışanlarının yaptığı

Detaylı

T.C. ÜMRANİYE BELEDİYE BAŞKANLIĞI GENÇLİK VE SPOR HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ. Birinci Bölüm AMAÇ, KAPSAM, DAYANAK VE TANIMLAR

T.C. ÜMRANİYE BELEDİYE BAŞKANLIĞI GENÇLİK VE SPOR HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ. Birinci Bölüm AMAÇ, KAPSAM, DAYANAK VE TANIMLAR T.C. ÜMRANİYE BELEDİYE BAŞKANLIĞI GENÇLİK VE SPOR HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ Birinci Bölüm AMAÇ, KAPSAM, DAYANAK VE TANIMLAR Amaç MADDE 1 - (1) Bu yönetmeliğin amacı, Gençlik ve

Detaylı

ATATÜRK KÜLTÜR, DİL VE TARİH YÜKSEK KURUMU YETKİ DEVRİ VE İMZA YETKİLERİ YÖNERGESİ

ATATÜRK KÜLTÜR, DİL VE TARİH YÜKSEK KURUMU YETKİ DEVRİ VE İMZA YETKİLERİ YÖNERGESİ ATATÜRK KÜLTÜR, DİL VE TARİH YÜKSEK KURUMU YETKİ DEVRİ VE İMZA YETKİLERİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar Amaç ve kapsam MADDE 1- (1) Bu Yönergenin amacı, Atatürk Kültür, Dil ve

Detaylı

T.C MALATYA VALİLİĞİ YEŞİLYURT BELEDİYE BAŞKANLIĞI MUHTARLIK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ

T.C MALATYA VALİLİĞİ YEŞİLYURT BELEDİYE BAŞKANLIĞI MUHTARLIK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ T.C MALATYA VALİLİĞİ YEŞİLYURT BELEDİYE BAŞKANLIĞI MUHTARLIK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç,Kapsam,Dayanak,Tanımlar ve Temel İlkeler Amaç : MADDE 1 Bu yönetmeliğin amacı,

Detaylı

DEVLET PLANLAMA ÖRGÜTÜ NÜN KURULMASI HAKKINDA YASA

DEVLET PLANLAMA ÖRGÜTÜ NÜN KURULMASI HAKKINDA YASA DEVLET PLANLAMA ÖRGÜTÜ NÜN KURULMASI HAKKINDA YASA Sayı 33/1976 (42/1982, 47/1983, 21/1994 ve 59/1995 Sayılı Yasalarla Değiştirilmiş Şekliyle ) DPÖ YASASI İÇ DÜZENİ Madde 1. Kısa İsim BİRİNCİ KISIM DEVLET

Detaylı

BANKACILIK DÜZENLEME VE DENETLEME KURUMU

BANKACILIK DÜZENLEME VE DENETLEME KURUMU BANKACILIK DÜZENLEME VE DENETLEME KURUMU SAYI: BDDK.RGTAD.-II.1-8111 03.10.2001 T.BANKALAR BİRLİĞİ GENEL SEKRETERLİĞİNE Bilindiği üzere, Bankaların İç Denetim ve Risk Yönetimi Sistemleri Hakkında Yönetmelik

Detaylı

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KURULLARI

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KURULLARI İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KURULLARI 18/1/2013 tarihinde yürürlüğe girmiş olan İSG Kurulları Hakkında Yönetmelik, İSGK kapsamına giren, 50 ve daha fazla çalışanın bulunduğu ve 6 aydan fazla süren sürekli

Detaylı

T.C. CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ DIŞ İLİŞKİLER BİRİMİ YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

T.C. CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ DIŞ İLİŞKİLER BİRİMİ YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar T.C. CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ DIŞ İLİŞKİLER BİRİMİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam MADDE 1 Bu Yönerge, Cumhuriyet Üniversitesi nin ulusal ve uluslararası akademik

Detaylı

T.C. ANTAKYA BELEDİYE BAŞKANLIĞI KENTSEL DÖNÜŞÜM MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK, ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK

T.C. ANTAKYA BELEDİYE BAŞKANLIĞI KENTSEL DÖNÜŞÜM MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK, ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK T.C. ANTAKYA BELEDİYE BAŞKANLIĞI KENTSEL DÖNÜŞÜM MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK, ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Kuruluş İlkeleri Amaç

Detaylı

KARİYER YÖNETİMİ. Kariyer teorisi iki nokta üzerinde odaklanmaktadır. Öğr. Grv.. M. Volkan TÜRKER

KARİYER YÖNETİMİ. Kariyer teorisi iki nokta üzerinde odaklanmaktadır. Öğr. Grv.. M. Volkan TÜRKER KARİYER YÖNETİMİ Öğr. Grv.. M. Volkan TÜRKER 7 KARİYER YÖNETİMİ Kariyer, bireyin mesleği ile ilgili pozisyonları, çalışma hayatı boyunca peş peşe kullanması ve organizasyonun üst kademelerine doğru ilerlemesidir.

Detaylı

89 ve 102. Maddeler Altında Tüzük

89 ve 102. Maddeler Altında Tüzük ÖĞRETMENLER YASASI (2/198, 33/198, 11/1986, 32/1987, 14/1988 ve 34/1988 Sayılı Yasalar) 89 ve 102. Maddeler Altında Tüzük R.G.20 A.E.81 23.2.1990 Kısa İsim Tefsir Kapsam Amaç Ödüllendirme Teşekkür belgesi

Detaylı

Konya Büyükşehir Belediyesi İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığı Görev, Yetki ve Çalışma Yönetmeliği

Konya Büyükşehir Belediyesi İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığı Görev, Yetki ve Çalışma Yönetmeliği Konya Büyükşehir Belediyesi İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığı Görev, Yetki ve Çalışma Yönetmeliği BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak Amaç MADDE 1- (1) Bu yönetmelik Konya Büyükşehir Belediyesi,

Detaylı

T.C. YÜKSEKOVA BELEDİYE BAŞKANLIĞI. BASIN YAYIN ve HALKLA İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM

T.C. YÜKSEKOVA BELEDİYE BAŞKANLIĞI. BASIN YAYIN ve HALKLA İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM T.C. YÜKSEKOVA BELEDİYE BAŞKANLIĞI BASIN YAYIN ve HALKLA İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 - (1) Bu yönetmeliğin amacı, Basın

Detaylı

KARAR 2016/43 Uşak Üniversitesi İş Sağlığı ve Güvenliği Uygulama Yönergesinin aşağıdaki şekliyle kabulüne;

KARAR 2016/43 Uşak Üniversitesi İş Sağlığı ve Güvenliği Uygulama Yönergesinin aşağıdaki şekliyle kabulüne; KARAR 2016/43 Uşak Üniversitesi İş Sağlığı ve Güvenliği Uygulama Yönergesinin aşağıdaki şekliyle kabulüne; UŞAK ÜNİVERSİTESİ İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ UYGULAMA YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Amaç

Detaylı

HAKKARİ DEFTERDARLIĞI İÇ KONTROL EYLEM PLANI 1- KONTROL ORTAMI

HAKKARİ DEFTERDARLIĞI İÇ KONTROL EYLEM PLANI 1- KONTROL ORTAMI EK:1 HAKKARİ DEFTERDARLIĞI İÇ KONTROL EYLEM PLANI 1- KONTROL ORTAMI Standart Kamu İç Kontrol Standardı ve Genel Şartı Sorumlu KOS1 KOS 1.1 KOS 1.3 Etik Değerler ve Dürüstlük: Personel davranışlarını belirleyen

Detaylı

DEVLET OPERA ve BALESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Ön Mali Kontrol İşlemleri Yönergesi. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

DEVLET OPERA ve BALESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Ön Mali Kontrol İşlemleri Yönergesi. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar DEVLET OPERA ve BALESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Ön Mali Kontrol İşlemleri Yönergesi BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam Madde 1- Bu Yönergenin amacı, Genel Müdürlük harcama birimleri

Detaylı

İŞLETMELERDE SANAYİ İLİŞKİLERİ DEPARTMANININ ORGANİZASYONU

İŞLETMELERDE SANAYİ İLİŞKİLERİ DEPARTMANININ ORGANİZASYONU İŞLETMELERDE SANAYİ İLİŞKİLERİ DEPARTMANININ ORGANİZASYONU Öğr. Görv. Dr. Erol EREN. A) GENEL AÇIKLAMALAR Zamanımızda «Sanayi İlişkileri» deyimi organizasyonlarda çağdaş gelişme ve değişmelere paralel

Detaylı

İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ

İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ KISA ÖZET WWW.KOLAYAOF.COM DİKKAT Burada ilk 4 sayfa gösterilmektedir. Özetin tamamı için sipariş veriniz www.kolayaof.com 2 ÜNİTELER; 1.İnsan Kaynakları Yönetimi ve Örgütlenmesi:

Detaylı

6331 sayılı İş sağlığı Güvenliği Kanunu, İş Sağlığı Güvenliği Kurulları Hakkında Yönetmelik Çerçevesinde İş Sağlığı Güvenliği Kurulları

6331 sayılı İş sağlığı Güvenliği Kanunu, İş Sağlığı Güvenliği Kurulları Hakkında Yönetmelik Çerçevesinde İş Sağlığı Güvenliği Kurulları 6331 sayılı İş sağlığı Güvenliği Kanunu, İş Sağlığı Güvenliği Kurulları Hakkında Yönetmelik Çerçevesinde İş Sağlığı Güvenliği Kurulları Bu yazıda, 30 Haziran 2012 tarihli Resmi Gazete de yayımlanan ve

Detaylı

ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. Denetimden Sorumlu Komite Çalışma Yönergesi 1. AMAÇ

ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. Denetimden Sorumlu Komite Çalışma Yönergesi 1. AMAÇ ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. Denetimden Sorumlu Komite Çalışma Yönergesi 1. AMAÇ Bu Yönerge nin amacı, Denetimden Sorumlu Komite nin görev, yetki, sorumluluk ve çalışma esaslarının belirlenmesidir.

Detaylı

MEMNUNİYET ANKETİ RAPOR FORMU

MEMNUNİYET ANKETİ RAPOR FORMU Uygulama Alanı Personel Memnuniyet Anketi Hizmet Memnuniyet Anketi Uygulama Tarihi: 01.06.2016 01.07.2016 Personelin Görev Alanı Personelin Hizmet Yılı Kişi Sayısı Kümülatif Kriminal Daire Başkanlığı Personeli

Detaylı

ENSTİTÜ MÜDÜRÜ GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUKLARI:

ENSTİTÜ MÜDÜRÜ GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUKLARI: ENSTİTÜ MÜDÜRÜ ORGANİZASYONDAKİ YERİ : Rektöre bağlı görev yapar. Enstitü kurullarına başkanlık etmek, enstitü kurullarının kararlarını uygulamak ve enstitü birimleri arasında düzenli çalışmayı sağlamak,

Detaylı

KAŞ BELEDİYESİ YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, DAYANAK, TANIMLAR VE TEMEL İLKELER

KAŞ BELEDİYESİ YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, DAYANAK, TANIMLAR VE TEMEL İLKELER KAŞ BELEDİYESİ YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, DAYANAK, TANIMLAR VE TEMEL İLKELER Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönergenin amacı; Kaş Belediye Başkanlığı Yazı

Detaylı

KAMU İÇ KONTROL STANDARTLARI

KAMU İÇ KONTROL STANDARTLARI KAMU İÇ KONTROL STANDARTLARI KONTROL ORTAMI (Uygulamalar) Süleyman MANTAR ESOGÜ Strateji Geliştirme Daire Başkanı 1- KONTROL ORTAMI STANDARTLARI (Kontrol ortamı, iç kontrolün diğer unsurlarına temel teşkil

Detaylı

ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNERGE. BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, HUKUKİ DAYANAK, İLKELER ve TANIMLAR

ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNERGE. BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, HUKUKİ DAYANAK, İLKELER ve TANIMLAR ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, HUKUKİ DAYANAK, İLKELER ve TANIMLAR Amaç Madde 1- Bu yönergenin amacı; Denizli Büyükşehir Belediyesi

Detaylı

EĞİTİM FAKÜLTESİ GÖREV TANIMI FORMU. : Eğitim Fakültesi Dekanlığı : Dekan : Dekan Yardımcıları Fakülte Sekreteri

EĞİTİM FAKÜLTESİ GÖREV TANIMI FORMU. : Eğitim Fakültesi Dekanlığı : Dekan : Dekan Yardımcıları Fakülte Sekreteri EĞİTİM FAKÜLTESİ GÖREV TANIMI FORMU Dairesi Görevi Astları : Eğitim Fakültesi lığı : : Yardımcıları Fakülte Sekreteri 1. Fakülte kurullarına başkanlık etmek, fakülte kurullarının kararlarını uygulamak

Detaylı

T.C. ORDU BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ HALKLA İLİŞKİLER ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK

T.C. ORDU BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ HALKLA İLİŞKİLER ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK T.C. ORDU BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ HALKLA İLİŞKİLER ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK Meclis Karar Numarası : 2017/188 Meclis Karar Tarihi : 10.08.2017 Yürürlüğe Girdiği Tarih :

Detaylı

KAMU KURUM VE KURULUŞLARININ YURTDIŞI TEŞKiLATI HAKKINDA KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME

KAMU KURUM VE KURULUŞLARININ YURTDIŞI TEŞKiLATI HAKKINDA KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME 207 KAMU KURUM VE KURULUŞLARININ YURTDIŞI TEŞKiLATI HAKKINDA KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME Kanun Hük. Kar. nin Tarihi : 13/12/1983 No : 189 Yetki Kanununun Tarihi : 17/6/1982 No : 2680 Yayımlandığı R.G. Tarihi

Detaylı

FAALİYETLERİN SÜREKLİLİĞİNİN SAĞLANMASINA YÖNELİK UYGULAMA ESASLARI

FAALİYETLERİN SÜREKLİLİĞİNİN SAĞLANMASINA YÖNELİK UYGULAMA ESASLARI FAALİYETLERİN SÜREKLİLİĞİNİN SAĞLANMASINA YÖNELİK UYGULAMA ESASLARI BİRİNCİ KISIM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1- (1) BuUygulama Esasınınamacı;çalışanların görevindenayrılması, kurum içerisinde

Detaylı

İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM

İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM T.C. HENDEK BELEDİYE BAŞKANLIĞI İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç MADDE 1 : Bu yönetmeliğin amacı İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğünün kuruluş, görev,

Detaylı

Türkeli Devlet Hastanesi

Türkeli Devlet Hastanesi Türkeli Devlet Hastanesi 1 YÖNETİM Ticari Faaliyetler Muhasebe Faaliyetleri Teknik Faaliyetler Emniyet Faaliyetleri Finansal Faaliyetler Yönetim Faaliyetleri Planlama Organizasyon Yöneltme Koordinasyon

Detaylı

T.C. FATSA BELEDİYESİ Evlendirme Memurluğu Görev Ve Çalışma Yönetmeliği

T.C. FATSA BELEDİYESİ Evlendirme Memurluğu Görev Ve Çalışma Yönetmeliği T.C. FATSA BELEDİYESİ Evlendirme Memurluğu 2016 Görev Ve Çalışma Yönetmeliği T.C. FATSA BELEDİYESİ Evlendirme Memurluğu GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç

Detaylı

MBA 507 (11) Örgüt Yapısının Temelleri

MBA 507 (11) Örgüt Yapısının Temelleri MBA 507 (11) Örgüt Yapısının Temelleri Ofis İnsanı Tipleri http://www.youtube.com/watch?v=3ob-kacgfok ÖRGÜT YAPISI Örgüt yapısı bir örgütte görevlerin biçimsel olarak nasıl bölüneceğini, sınıflanacağını,

Detaylı

T.C. FATİH BELEDİYE BAŞKANLIĞI EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV ve ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİYÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak

T.C. FATİH BELEDİYE BAŞKANLIĞI EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV ve ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİYÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak T.C. FATİH BELEDİYE BAŞKANLIĞI EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV ve ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİYÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak Amaç MADDE 1: (1) Bu yönetmeliğin amacı Fatih Belediyesi, Emlak

Detaylı

YÖNETMELİK. Tanımlar MADDE 4 (1) Bu Yönetmelikte geçen; a) Merkez: Bitlis Eren Üniversitesi Kariyer Araştırma ve Uygulama Merkezini,

YÖNETMELİK. Tanımlar MADDE 4 (1) Bu Yönetmelikte geçen; a) Merkez: Bitlis Eren Üniversitesi Kariyer Araştırma ve Uygulama Merkezini, 1 Nisan 2015 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 29313 YÖNETMELİK BİTLİS EREN ÜNİVERSİTESİ KARİYER UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1- (1) Bu

Detaylı

T.C. BURSA NİLÜFER BELEDİYE BAŞKANLIĞI Bilgi İşlem Müdürlüğü ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

T.C. BURSA NİLÜFER BELEDİYE BAŞKANLIĞI Bilgi İşlem Müdürlüğü ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar T.C. BURSA NİLÜFER BELEDİYE BAŞKANLIĞI Bilgi İşlem Müdürlüğü ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1 - Bu yönetmelik, Bursa Nilüfer Belediyesi Bilgi İşlem Müdürlüğü

Detaylı

KAYSERİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ PARK BAHÇELER VE AĞAÇLANDIRMA DAİRESİ BAŞKANLIĞI ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM GENEL HÜKÜMLER

KAYSERİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ PARK BAHÇELER VE AĞAÇLANDIRMA DAİRESİ BAŞKANLIĞI ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM GENEL HÜKÜMLER KAYSERİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ PARK BAHÇELER VE AĞAÇLANDIRMA DAİRESİ BAŞKANLIĞI ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM GENEL HÜKÜMLER Amaç Madde 1: Yönetmelik Kayseri Büyükşehir Belediyesi Park

Detaylı

İç Kontrol Uzmanı Pozisyonu İçin Doğru Kriterlere Sahip Olduğunuzdan Emin misiniz?

İç Kontrol Uzmanı Pozisyonu İçin Doğru Kriterlere Sahip Olduğunuzdan Emin misiniz? Türkiye nin en popüler iş arama ve işe alma platformları olan yenibiriş.com da 1500, kariyer.net te ise 2000 e yakın İç Kontrol başlıklı ilan bulunmaktadır. İç Kontrol Uzmanı Pozisyonu İçin Doğru Kriterlere

Detaylı

REHBERLİK VE PSİKOLOJİK DANIŞMANLIK BÖLÜMÜ

REHBERLİK VE PSİKOLOJİK DANIŞMANLIK BÖLÜMÜ REHBERLİK VE PSİKOLOJİK DANIŞMANLIK BÖLÜMÜ Psikolojik Danışma ve Rehberlik RPD 201 Not II Uz. Gizem ÖNERİ UZUN Eğitimde Rehberlik *Rehberlik, bireyin en verimli bir şekilde gelişmesini ve doyum verici

Detaylı

İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ

İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ 2 İKY ÖRGÜT İÇİNDEKİ YERİ Giriş İKY Örgüt İçindeki Yeri İKY Organizasyon Yapısı İKY Çalışma İlkeleri İKY İşlevleri 2 İşletmelerin en büyük kaynağı, ne hammadde, ne malzeme ve

Detaylı

İŞÇİ SAĞLIĞI VE İŞ GÜVENLİĞİ KURULLARI HAKKINDA TÜZÜK

İŞÇİ SAĞLIĞI VE İŞ GÜVENLİĞİ KURULLARI HAKKINDA TÜZÜK İŞÇİ SAĞLIĞI VE İŞ GÜVENLİĞİ KURULLARI HAKKINDA TÜZÜK 07.04.2006 tarih ve 2006/10333 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla yürürlüğe giren "İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Kurulları Hakkında Tüzüğün Yürürlükten

Detaylı

SPORDA STRATEJİK YÖNETİM. Yrd.Doç.Dr. Uğur ÖZER

SPORDA STRATEJİK YÖNETİM. Yrd.Doç.Dr. Uğur ÖZER SPORDA STRATEJİK YÖNETİM Yrd.Doç.Dr. Uğur ÖZER 1 TEMEL KAVRAMLAR YÖNETİM YÖNETİM FONKSİYONLARI STRATEJİK YÖNETİMLE İLGİLİ KAVRAMLAR STRATEJİK YÖNETİM STRATEJİK YÖNETİM SÜRECİ 2 YÖNETİM Yönetim, sınırları

Detaylı

YÖNETİCİNİN OYUN ALANI VE ARACI OLARAK ORGANİZASYON

YÖNETİCİNİN OYUN ALANI VE ARACI OLARAK ORGANİZASYON YÖNETİCİNİN OYUN ALANI VE ARACI OLARAK ORGANİZASYON Dr. M. Savaş Turhan, Çukurova Üniversitesi, İşletme Bölümü Yönetim ve organizasyon 2 Yöneticilik, belli bir organizasyon yapısı içinde gerçekleştirilen

Detaylı

KIRKLARELİ BELEDİYESİ İNSAN KAYNAKLARI ve EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ TEŞKİLAT GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Hukuki Dayanak

KIRKLARELİ BELEDİYESİ İNSAN KAYNAKLARI ve EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ TEŞKİLAT GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Hukuki Dayanak KIRKLARELİ BELEDİYESİ İNSAN KAYNAKLARI ve EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ TEŞKİLAT GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Hukuki Dayanak Amaç 1: Bu Yönergenin amacı Kırklareli Belediyesi İnsan

Detaylı

31/2000 TALİM VE TERBİYE DAİRESİ (KURULUŞ, GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI) YASASI

31/2000 TALİM VE TERBİYE DAİRESİ (KURULUŞ, GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI) YASASI Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhuriyet Meclisi nin 24 Mayıs, 2000 tarihli birleşiminde kabul olunan Talim ve Terbiye Dairesi (Kuruluş Görev ve Çalışma Esasları) Yasası Anayasa nın 94(1) maddesi gereğince,

Detaylı

T.C. İZMİR KARABAĞLAR BELEDİYE BAŞKANLIĞI Yapı Kontrol Müdürlüğü HAKKINDA YÖNETMELİK

T.C. İZMİR KARABAĞLAR BELEDİYE BAŞKANLIĞI Yapı Kontrol Müdürlüğü HAKKINDA YÖNETMELİK İZMİR KARABAĞLAR BELEDİYE BAŞKANLIĞI ÖRGÜTLENME, GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK GENEL HÜKÜMLERİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu yönetmeliğin amacı,nün teşkilat

Detaylı

T.C. RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı SORU VE CEVAPLARLA İÇ KONTROL

T.C. RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı SORU VE CEVAPLARLA İÇ KONTROL T.C. RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı SORU VE CEVAPLARLA İÇ KONTROL KASIM 2013 İÇİNDEKİLER 1. Neden İç Kontrol? 2. İç Kontrol Nedir? 3. İç Kontrolün Amacı Nedir? 4.

Detaylı

19 Ağustos 2014 YÖNETMELİK Sayı : 3450052

19 Ağustos 2014 YÖNETMELİK Sayı : 3450052 19 Ağustos 2014 YÖNETMELİK Sayı : 3450052 MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI BİLİŞİM SİSTEMLERİ (MEBBİS) BAKANLIK MERKEZ TEŞKİLATI BİRİMLERİ, İL VE İLÇE YÖNETİCİLERİNİN GÖREVLENDİRİLME VE ÇA- LIŞMA ESASLARINA DAİR

Detaylı

YÖNETİMDE SİSTEM YAKLAŞIMI

YÖNETİMDE SİSTEM YAKLAŞIMI YÖNETİMDE SİSTEM YAKLAŞIMI Sistem yaklaşımı veya sistem analizi diye adlandırılan bu yaklaşım biyolog olan Ludwig Van Bertalanffy tarafından ortaya atılan ve modern yönetim teorisinin felsefe temelini

Detaylı

T.C. KORKUTELİ BELEDİYESİ EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ. BÖLÜM I Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve İlkeler

T.C. KORKUTELİ BELEDİYESİ EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ. BÖLÜM I Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve İlkeler T.C. KORKUTELİ BELEDİYESİ EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ Karar Tarihi : 06.11.2014 Karar No : 147 BÖLÜM I Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve İlkeler Amaç MADDE 1 - Bu yönetmeliğin

Detaylı

İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ

İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ Yönetimin Fonksiyonları Yönetimin Fonksiyonları Yönetim, evrensel bir süreçtir. Örgütün tipi, büyüklüğü ve faaliyet alanı ne olursa olsun belirli bazı fonksiyonların bilinmesi

Detaylı

ŞİKAYET / İTİRAZ VE GERİ BİLDİRİM PROSEDÜRÜ

ŞİKAYET / İTİRAZ VE GERİ BİLDİRİM PROSEDÜRÜ Sayfa No: 1/5 A. İÇİNDEKİLER Bölüm KONU SAYFA NO REFERANS STANDART MADDESİ TS EN ISO IEC 17020:2012 A. İÇİNDEKİLER 1 B. ŞİKAYET / İTİRAZ VE GERİ BİLDİRİM 2 7.6 1. AMAÇ 2 2. KAPSAM 2 3. SORUMLULUK 2 3.1

Detaylı