pecya Alzheimer Hastalığı ve Elyaz ısına Etkisi Nurten UZUN *, Nevzat ALKAN **

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "pecya Alzheimer Hastalığı ve Elyaz ısına Etkisi Nurten UZUN *, Nevzat ALKAN **"

Transkript

1 Alzheimer Hastalığı ve Elyaz ısına Etkisi Nurten UZUN *, Nevzat ALKAN ** ÖZET Elyaz ıs ı ve bunun özel bir şekli olan imzalar üzerinde değişiklik yaratan, yaz ının yaz ıldığı vücut pozisyonundan yaz ı yaz ılan yüzeye, yaz ı enstriiman ından yaz ı yazan ki şinin o anki ruhsal durumuna, kullanılan ilaçların özelliklerinden alkol, uyu şturucu, uyarıc ı maddelere, fiziksel ve ruhsal hastal ıklardan yaşa kadar çok sayıda faktör bulunmaktad ır. Hastalıklar içinde psikiyatrik, nörolojik ve ortopedik hastal ıklar ön sırayı almaktadır. Bu hastalıklardan bazıları yaz ıy ı içerik olarak, bazıları şekil olarak, baz ıları da hem içerik hem de şekil olarak etkilemektedir. Alzheimer Hastal ığında (AH), elyaz ısı ve imza de ğişikliklerine sebep olabilen çe şitli faktörler bulunmaktad ır. Bunlar, kişide ortaya çıkan bellek de ğişimleri, hastalığın tedavisinde kullan ılan ilaçlar, hastalık s ırasında Ortaya ç ıkabilen davranış ve ruhsal durum değişimleri ve ileri ya şın etkisi olarak say ılabilir. Bu yaz ıda, AH' da gözlenen elyaz ıs ı ve imza değişikliklerinin özellikleri ve adli belge inceleyicilerinin belge incelerken kar şılaştıkları güçlükler ve çözüm önerileri sunulmu ştur. Anahtar kelimeler: Demans, Alzheimer hastal ığı. elyaz ısı - imza de ğişiklikleri, adli t ıp, adli belge incelemesi Düşünen Adam; 2001, 14(4): SUMMARY. There are so many.factors of deficits in handwriting and signature. Some of these factors are the position of the patient, the Haf= and the instruınent used in w ı iting, the psychological situation, the Side effects of drugs used, the use of alcohol, na ırotics, stimülants and hypnotics, physical and psychological diseases and the age of the patient. Preleading factors also can be psychological, neurological and orthoapedic diseases. Some of these diseases include impairrnents in fluency, some impairments in figures and some both of them. Handıvriting deficits in Alzheimer Disease (AD) are because of memory loss, psychological and physical changes, drugs used for AD therapy and progressive age. This study is based on the studies of the forensic document e.xperts on the AD patients documents including the problems and solutions. Keywords: Dementia, Alzheimer disease, handwriting and signature influence, forensic medicine, forensic docull ıent examination G İRİŞ Demans, sonradan geli şen, genellikle ilerleyici olan, olağan sosyal, mesleki ve günlük ya şam etkinliklerinde i şlev bozuklu ğuna yol açacak boyutlara varan kognitif bozuklukla şekillenen bir tablodur. Klinisyenler hastalar ın % 21-72'lik bir bölümünde, erken dönemde demans hastal ığını atlayabilmekte ya da mevcut bozulmay ı normal ya şlanma sürecinin bir parças ı olarak de ğerlendirme yanl ışına dü şebilmek- İstanbul Üniversitesi, Cerrahpa şa T ıp Fakültesi, Nöroloji Anabilim Dal ı, ** İstanbul Üniversitesi, İstanbul T ıp Fakültesi, Adli T ıp Anabilim Dal ı 232

2 Alzheimer Hastalığı ve Elyaz ıs ına Etkisi ıedirler ( 1-4). Kognitif fonksiyonlar ın bozulmas ı, baz:,y ıms ız yaşama yetene ğini önemli ölçüde azaltmaktad ın Hastalar ın ki şisel bak ım ı, ev işleri ve i ş yapma performans ındaki bozulma giderek artmakta, bunun sonucu olarak da sosyal ya şamda, i ş yaşam ında ve i ş- lcvsel becerilerde kötüle şme gözlenmektedir. Günümüzde geli şmiş bat ı ülkelerinde demansl ı hastaların ın bak ımları toplumda önemli bir psikososyal ve ekonomik yüke sebep olmaktad ır (1.5,6). Alzheimer hastal ığı (AH), demansif hastal ıklar içerisinde primer dejeneratif demanslar alt grubunda yer almakta ve bu tür demanslar ın % 75'ini, tüm demans tiplerinin ise yakla şık % 50'sini oluşturmaktad ır. AH prevalans ı, yaşın ilerlemesiyle birlikte çarp ıc ı derecede artar. AH'n ı n 65 yaşından önce ender görülmesine karşın, bu ya ştan sonra s ıklığı art ış gösterir (2,3,5-8 ). AH' ın ın erken bulgular', s ıkl ıkla normal yaşlanman ın erken bulgular' olarak alg ılanmakta ve ihmal edilebilmektedir. Ya şlanma ile beklenen bili şsel deği şiklikler ve alg ılamadaki yavaşlama zarars ız olup, demans tablolar ında ilerleyici bir yetmezlik olu şturmakta ve bu tablo ya şlanma ile uyumsuz olarak h ızla ilerlemektedir ( 1 ). AH'da motor ve duyusal i şlevler hastal ığın geç dönemlerine kadar korunmakta, bili ş- sel i şlevler ise, yava ş ancak erken ve ilerleyici bir biçimde bozulmaktad ır. Hastal ığın erken dönem bulgular ı aras ında bellek bozuklu ğu, problem çözmede güçlük, günlük çevresel olaylara eskisi gibi h ızl ı bir biçimde cevap verememe, konsantrasyon bozuklu ğu, dikkat eksikli ği, konuşma ve alg ılama bozuklu ğu, oryantasyon bozuklu ğu, beceri kusurlar ı, aritmetik hesap yetisinde bozulma, davran ış ve ruhsal durum değişikliği olarak say ılabilir. Ayr ıca baz ı olgularda ekstrapiramidal ve piramidal bulgular ile epileptik nöbetler ve miyokloniler gözlenebilmektedir. Terminal dönemdeki hastalarda ise mutizm, idrar ve gaita inkontinans ı, yutma güçlü ğü, kilo kayb ı, kontraktürler ve yatağa bağı mlılık ortaya ç ıkmaktad ır (6,9,1(1). AH ile ilgili en güçlü risk etmeni ya ştır. Ayrıca aile öyküsü, depresyon, maternal ya şın 40' ın üzerinde olmas ı, epilepsi, ensefalit, menenjit, alkol kullan ım ı, genel anestezi öyküsü, tiroid hastal ıkları, sigara kullan ı m ı, mevcut Down sendromu ve Parkinson hastal ığı, Apoprotein 4 alelin'in varl ığı, 14 ve 21. Kromozomlarda otozomal dominan geçi şli mutasyonlar, kafa travmalar ı, dü şük eğitim düzeyi, gestasyon ya da erken çocukluk dönemindeki eksiklikler ve olas ı- l ıkla organik çözücüler dahil bilinen nörotoksinlerle temas diğer risk etmenleri olarak say ılabilir. Olguların yaklaşık % 50'sinde 1., 12., 14., 19. ve 21. kromozomlarda lokalize gen patolojileri saptanabilmi ş- tir ( 8,11 ' 15). Alzheimer hastalar ın ın yaklaşık % 90' ında tan ıya genel t ıbbi, psikiyatrik ve nörolojik de ğerlendirme ile var ılabilmektedir. Yap ılan bu değerlendirmelerde ki şide bellek ile ilgili ve entellektüel i şlevlerde progresif bozukluklar saptanmas ı önemlidir. Geleneksel olarak AH tan ıs ı, kognitif bozuklu ğa yol açabilecek başka bir hastal ığın bulunmadığı koşullarda olas ı başka tan ılar d ışlanarak ve bu hastal ık için tipik klinik belirti olarak kabul edilen kognitif bozukluklar ın varlığına dayan ılarak konmaktad ır. Bu amaçla geli ş- tirilmi ş çe şitli nöropsikolojik, nöropatolojik testler ve tan ı kriterleri kullan ılmaktad ır. Yakın zamanlarda gerçekle ştirilen çal ışmalar, çe şitli ilaçların AH seyrini olumlu yönde etkileyebildiği izlenimini vermi ştir. Kolinesteraz inhibitörleri'nin hastalar ın küçük bir bölümünde kognisyon ve i şlevsel yetilerde düzelme sağladıklar ı, ayr ıca bu ilaçların kognitif zay ıflama hız ın ı azaltt ıklar ı da gösterilmi ştir. Ancak kognitif bozukluğu iyileştirme ya da geriye döndürme etkileri yoktur (9,16-20). ALZHEİMER HASTALIĞINDA ELYAZISI DEĞİŞİKLİKLER İ Günümüzde tüm dünyada tedavi edici ve rehabilite edici sağlık hizmetlerinin geli şmesine bağl ı olarak ortalama ya şam süreleri ve daha da önemlisi ya şam konforu artm ıştır. Bu sebeple günümüzde art ık daha fazla say ıda yaşlı insan aktif hayatta ve ticari faaliyetler içerisinde yer almaktad ır. Ülkemizde 1980'lerde kad ınlarda 67, erkeklerde 63 ya ş olan ortalama hayat süresi, 2000 'li y ıllarda kad ınlarda 71, erkeklerde 67 yaşa, gelişmiş ülkelerde ise kad ınlarda 85, erkeklerde 81 ya şa yükselmiştir. Tüm bunların sonucunda günümüzde adli belge incelemecilerine ileri yaşlardaki insanlara ait elyaz ıs ı ve imza incelemeleri daha s ık olarak gönderilmektedir (2 1-23). Beyin, elyaz ısın ın oluşumunda en önemli organ olup, hem yaz ı yazrnay ı öğrenmede, hem de ö ğrenilen bu yeteneğin uygulanmas ında ve seri hale getirilmesinde temel merkezdir. Di ğer yap ılar ise, dirsekten parmak uçlar ına dek üst ekstremite ve gözlerdir. Literatürde üst ekstremitede güçsüzlük durumunda 233

3 Alzittj ıner flastalt;:v ve Elvazisma Etkisi thill7, Alkan ayakla ya da a ğızla yaz ılan yaz ılar ve görme yetene ğinin kaybolmas ı ya, da azalmas ı durumunda oluşan yaz ı deği şiklikleri ile ilgili çal ışmalar mevcuttur (21) Altda elyaz ısı ve imza de ği şikliklerine sebep olabilen çe şitli faktörler bulunmaktad ır. Bunlar aras ında, ki şide ortaya ç ıkan bellek de ği şimleri, hastal ığın tedavisinde: kullan ılan ilaçlar, hastal ık s ıras ında ortaya ç ıkabilen depresyon, anksiyete gibi davran ış ve ruhsal durum - deği şimleri ve ileri,ya şın etkisi say ılabilir ( 24) AH' [n ın sinsi gidi şi sebebi ile elyazısın ı etkilemesi, hastal ığın ba şlang ıç y ıllarında belirgin olmamakla ancak bozulma bir kez ba şladıktan sonra h ızla ilerlemektedir. Literatürde, elyaz ı s ı. deği şimlerini değerlendirerek AH tan ısı koymaya ve hastal ığın ilerleyi şini belirlemeye yönelik çal ışmalar bulunmakla birlikte henüz bu konuda kesin kriterler ortaya konamam ış t ı r. Bu hastal ıkta tedavide kullan ılan ilaçlar, hastal ıktaki emosyonel de ğişiklikler, ya şl ı l ıkta bir- 1 ikte ortaya ç ıkan dispne,,adinami. görme bozukluklar ı gibi sağl ık problemleri, elyaz ıs ı ve imzalar üzerinde de ği şiklikler yaratt ığından bu konuda yap ılan değerlendirmelerin sa ğlıkl ı ve objektif olarak yap ılabilmesi güçle şmektedir. AH'n ın yaklaşık % 35'lik bir bölümünde, hastalar e şlik eden sistenıik hastal ıklara sahiptirler. Tedavi ile ortaya ç ıkabilecek düzelmeler, bu amaçla kullan ılan ilaçlar ın elyaz ı s ına etkisi, ya şhlığa e şlik eden di ğer hastal ı kların tedavisinde kullan ılan ilaçlar ve bu ilaçlar ın hastal ığı ve elyaz ısına etkileri bu: tür incelemelerde adli belge inceleyicilerin i şini daha da güçle ştirmekteclir ( 230),. Alzheimer hastal ığı gibi kronik bir hastal ığa sahip ki şilerdeki elyaz ıs ı ve imza cleği. şimlerini cle ğerlendirebilmek için hastalardan hem hastal ık döneminde, hem de hastal ık öncesi dönemde periyodik olarak ve düzenle standart elyaz ıs ı ve imza orneklerinin al ınmas ı, gerekmektedir. Bu durum belge incelerneciler için kolayl ıkla gerçekle ştirilememektedir. Günümüzde he ın dünyada, hem de ülkem izde.bu, tip kronik hastal ıklara yönelik yap ılabilmiş çal ışmalar ı n say ısı oldukça azd ır (31). elyaz ısı ve imzalar ın deği şimindeki as ıl sorun, bellek fonksiyonlannda olu şan bozulmaya ba ğ 7 MIL Hasta, hastal ığı n ilerlemesi ile birlikte beyninde yazaca ğı yaz ıyı canland ıramamaya, harf formlann ı, hatta in ızas ı n ın şeklini an ımsamamaya ba şlamak- tad ır. Bu durumda hasta yazaca ğı yaz ı ve ataca ğı imzay ı hat ırlayamamakta ve imaj ını haz ırlayamamaktad ır. Bunun en tipik göstergesi Alzheimer hastalar ı n ın soylenenleri dikte edememesi, ancak önlerine konan figürü kopya eclebilmeteridir. AH'n ın ileri dönemlerinde hastalar modelsiz yaz ı yazamamaktad ırlar. Bu durum özellikle imzan ın oluşturulmas ında çok önemlidir. Çünkü imza elyaz ıs ının daha kompleks ve üstelik daha da seri ve otomatik bir şeklidir. Ki şi imzaya ba şlad ıktan sonra ilk hareketi takip eden hareketler h ızla ve seri olarak olu şmaktad ır. Seri bir in ızan ın olu şturulabilmesinde ki şinin imzay ı beyninde canland ırabilmesi ba şarılamaz ve imza, model kullan ılarak olu şturulmaya çal ışıl ır ise, belge incelemecilerin ta ııımakta zorlanmayaca ğı yavaş at ılmış, içerisinde çe şitli kesintiler ve duraklamalar bulunan bir imza ortaya ç ıkacakt ır. Model kullan ılarak olu ş- turulan yaz ı, rehberli elyaz ıs ı gibi (guided handwriting=s ıklıkla yatalak ve felçli kimselerde rastlanan, hastan ın motor olarak elyaz ı s ı ve imzay ı olu ş turamadığı durumlarda d ışarıdan bir ki şinin hastan ın elini tutarak elyaz ıs ı ve imza olu şturmas ına yard ımc ı olmas ı) değerlendirilmektedir. Bu durumda incelenen elyaz ı s ı ve imzada, hem hastan ın hem de yard ımc ın ın yaz ı karakteristikleri olu şmaktad ır. Bakarak kopya şeklinde olu şturulan yaz ıda rehber mental iken, rehberli eldeki elyaz ısında model, fiziksel olarak yard ımda bulunan ki şinin elidir (23,24,31). AH'da di ğer yaz ı deği şiklikleri, yaz ı içerisinde harflerin unutulmas ı, ayn ı harfin gereksiz olarak birkaç kez, tekrar edilmesi ve kelimeler aras ında uygun olmayan ba ğlant ı çizgilerinin olu şturulmas ıdır. Bu değişiklikler hastal ığın ağırlaşmas ı ile belirginle şmekte ve hastal ığın ileri dönemlerinde art ık yaz ılanlar okunamaz hale dönü şmektedir. Bunu izleyen en ileri dönem ise, ki şilerin yaz ı yaramaz hale gelmesidir (24,28). AH'da oluşan elyaz ıs ı ve imza de ğişiklikleri ile ilgili olarak ortaya ç ıkabilen bir problem de hastalığın ortaya ç ıktığı yaş ile deilgilidir. Genel olarak hastal ığın genç kimselerde ortaya ç ıkmas ı belge incelemeciler için daha büyük problem ve zorluklann olu şmas ına sebep olmaktad ır. AH'da elyaz ıs ı ve imzalarda olu şan deği şikliklerin hastal ığın kaç ınc ı y ıl ında ortaya ç ıkmaya ba şladığı henüz bilinmemektedir. Baz ı hastalarda uzun say ı - labilecek zaman diliminde elyaz ıs ı-imza forn ıunda ve içeriğinde deği şmeler olu şmaz iken, baz ı hastalar- 234

4 Alzheimer flastalki,n ve Elyaztstnu Etkisi da bu de ğ i şiklikler çok erken dönemde olu şabilmektedir. Ancak bu hastal ıkla ilgili akıldan ç ıkart ılmamas ı gereken bir nokta di ğer pek çok kronik hastalıkta rastlan ınakta oldu ğu gibi, hastal ığın baz ı dönemlerinde elyaz ısı deği şikliklerinin artmas ı, baz ı dönemlerinde ise azalmas ıd ır. Bunun sebebi hastal ı- ğın zaman zaman k ısmi düzelmeler, zaman zaman ise kötüle şmeler göstermekte olu şudur. Bu nokta, adli belge incelernecilerinin önemle ve maksimum dikkatle göz önünde tutmalar ı gereken durumdur. Baz ı yazarlar hastal ığın düzelme ve bozulma içeren diinemierinin ortaya konulabilmesinde elyaz ıs ı ve imzada olu şan de ği şikliklerin değerlendirilmesinin yararl ı olabileceğini belirtmektedirler (32,33). Belge incelemecilerin ak ıldan ç ıkartnıamas ı gereken diğer bir nokta da, hastalarda kullan ılan ilaçların da elyaz ısı de ğişiklikleri yaratt ığıdır. Bu ilaçlar ın bir kısm ı kullan ı lcl ığında hastal ık semptomlar ın azaltarak elyaz ıs ı üzerinde düzelme sa ğlar iken, bir k ı sm ı doğrudan elyaz ısı üzerinde olumsuz etkilerde bulunabilmektedir. Bu sebeple incelenen örne ğin ya da kar şıla ştırma örneklerinin hangi dönemde ve ilac ın al ı nmas ından ne kadar zaman sonra al ındığı n ın kaydedilmesi belge incelemecinin sa ğlıkl ı bir sonuca ula şabilmesi yönünden önemlidir. Belge incelemesinde özellikle 65 ya şın ı aşan ki şilerde yaz ı ve imza incelemesi amac ı ile gönderilen dosyalarda yazar ın sağl ık durumu, özgeçmi şi, soygeçnı i ş i, kulland ığı ilaçları ve elyaz ı s ın ı etkileyecek herhangi bir durumun bulunup bulunmad ığını ortaya koyan bir sağl ık raporunun da gönderilmesi önemlidir. Ancak bu sayede belge incelen ıeci, inceledi ği örneklerle ilgili en sa ğl ıkl ı ve doğru de ğerlendirmeyi yapabilecektir. Hatta tart ışılmas ı gereken di ğer bir konu gereken kanuni düzenlemelerin yap ılmas ından sonra bedenen ya şlı ve bitkin ki şilerin belgelere sadece imza atmas ı değil, parmak izinin de al ınmas ıdır (34). SONUÇ Belge incelemesi adli t ıp çal ışanlarının günlük, uğra şılau içerisinde önemli yer tutan bir çal ışma alamd ır. Bu konuda adli t ıp uzmanlar ı her gün çok say ı - da karar içeren raporlar ını hukuk mercilerine sunmaktad ırlar. Elyaz ısı ve imzalar üzerinde de ği şikliklere sebep olabilen çok say ıda faktör söz konusudur. Olu şan bu deği şikliklerin bir kısmı hemen ortaya çıkart ılabilirken, bir k ısm ı uzun u ğra ş ve çabalar neticesinde dahi ortaya çakart ılamamaktachr. Ya şlı ve hasta ki şilere ortalama ya şam sürelerinin artmas ına bağlı olarak tüm dtinyada daha fazla say ıda rastlanmaktad ır. Bu sebeple adli belge inceleyicilere giderek artan say ıda kronik hastal ıklara sahip ki şilerin elyaz ısı ve imza incelemesi dosyas ı gönderilmektedir. Elyaz ı s ı ve imza incelemeleri adli belge incelemesinin önemli bir çal ışma alan ıdır. Ülkemiz vatandaşların ın özellikle imza atma konusunda bilinçli olmamalar ı yurdumuzda bu alanda önemli hukuki problemlerin olu şmas ına sebep olmaktad ır. Ülkemizde belge incelemesi ile ilgili standartlar henüz tam olarak olu şturulamam ışt ır. Dile ğimiz bu standartların olu şturulmas ı ve bu konuda bilirki şilik yapan kişilerin do ğru, güvenilir ve objektif bir biçimde hukuka yard ımc ı olabilmeleridir. Belirtilen tüm bu hususlarda ülkemizin oldu ğu gibi dünya literatürünün de oldukça bilimsel, kontrollü ve objektif çal ışmalara ihtiyac ı bulunmaktad ır (33). Belge incelemeci bu tip bir örne ği inceler iken akl ına her olas ıl ığı getirmektedir. Ak ıldan ç ıkart ılmamas ı gereken nokta sahteci ği yapan ki şilerin her zaman sahtecili ği ortaya ç ıkartmaya çal ışan ki şilerden bir ad ım önde olduklarıd ır (34). KAYNAKLAR I. Larson EB: Bellek kayb ı olan 80 ya şında erkek hasta. JAMA Türkiye. 10: , Green RC: Alzheimer's Disease and other dementing disorders in adults. Clinical neurology. RJ Joynt (Ed) Philadelphia, Lippincot t-r aven Publishers. 2-3:16-21, Jorm AF, Jolley D: The incidence of dementia: a rneta-analysis. Neurology. 51-3: , Ross GW, Abbou RD, Petrovitcl ı H, et al: Frequency and characteristics of silent dementia along elderly Japanese-American men. JAMA. 277: , Beard CM, Kökmen E, Kurland LT: Prevalance of dementia is changing over time in Rochester, Minnesota. Neurology. 45:75-79, Geula C, Mesulan MM: Alzheimer's Disease. Terr RD, Katzman R, Bicl ı KL (Ed). NewYork, Raven Press , Evans DA, Funkenstein HH, Albert MS, et al: Prevalance of Alzheinıer's Disease in a community population of older persons: higher than previously reported. JAMA. 262: , Bachmann DI: Incidence of dementia and probable Alzheimer Disease in general population: The Frarningham Study. Neurology. 1993;43: Tanzi E: Alzheimer Disease: Biology. Diagnosis and Therapeutics. Igbal K (Ed). Johnwiley and Son. Ltd , Mega M, Cummings JL, Fiorello T, et al: The spectrum of behavioral changes in Alzheimer Disease. Neurology. 46: ,

5 Alzheimer Hastabg ı ve Elyaz ısına Etkisi 1 I. Jonker C, Schmand B, Lindeboom J, et al: Association between apolipoprotein E(4 and the rate of cognitive decline in community-dwel ling elderly individuals with and without dementia. Arch Neurol. 55: , Van Duijin CM, Clayton DQ, Chandra V, et al: Interaction between genetic and enviromental risk factors for Alzheimer's Disease: a reanalysis of case control studies. Genet Epidemiol. II: , Kennedy AM, Brown J, Rossor M. The genetics of Alzheimer Disease. Baillierc's Clinical Neurology. 3: , Periack-Vance MA, Hines JL: Genetic susceptibility to Alzheimer Disease. Trends Çenet. 11: , Moceri VM, Kukull WA, Emmanuel I, van Belle G, Larson EB: Early life risk factors and the development of Alzheimer's Disease. Neurology. 54: , Mc Khann G, Drachman D, Folstein M, et al: Clinical diagnosis of Alzheimer's Disease: report of the NINCDS-ADRDA Work group ııııder the auspices of Department of Health and Numan Services Task Frce on Alzheimer's Disease. Neurology. 34: , Sinan GW, Robins PV, Barry PP, et al: Diagnosis and treatment of Alzheimer Dementia and related disorders. (Consensus statemem). JAMA. 278: , Summary Statement of American Academy of Neurology Practice parameter for diagnosis and evaluation of dementia. Neurology. 44: , Lovestone S: Early diagnosis and treatn ıent of Alzheimer's Disease. Londo ıı. Martin Dunitz Ltd Shadlen MF. Larson EB: What's new in Alzheimer's Disease ırcatment? Post grad Med. 105: , I. Alkan N: Ya şlanmaya bağ l ı yaz ı ve imza deği şiklikleri. İstanbul Üniversitesi Istanbul T ıp Fakültesi T ı pta Uzmanl ık Tezi İstanbul Hilton O: Scientifıc Examination of Questioned Documents. CRC Press Boca Raton 31-94, Huber RA, Headrick AM: Handwriting Identitication: Facts and Fundamentals. CRC Press Boca Raton 204-5, Behrendt JE. Alzheimer's disease and its effect on handwriting. Journal of Forensic Sciences. 29(1): 87-91, Slavin M.1, Phillips JG, Bradshaw JL, Hall KA, Presr ıell I: Consistency of l ıandwriting movements in dementia of the Alzheimer's type: A comparison with Huntington' s and Parkinson's diseases. Journal of the International Neuropsycological Society. 5: 20-5, Henderson VW, Buckwalter JG, Sobel E, Freed DM, Diz MM. The agraphia of Alzheimer' s disease. Neurology 42:776-84, Rapcsak SZ, Croswel I SC, Rubens AB: Apraxia in Alzhein ıer' s disease. Neurology 39: 664-8, Croisile B: Agraphia in Alzheimer' s Disease. Dement Geriatr Cogn Disord 110:226-30, Neils-Strunjas J, Shuren J, Roeltgen D, Brown C: Perseverative writing errors in a patient with Alzheimer's disease. Brain and Language 63:303-20, Nakamura H, Nakanishi M, Hamanaka T, Nakaaki S, Yoshida S: Semantic priming in patients with Alzheirr ıer and semantic dementia. Cortex 36:151-62, Ellen D: The Scientifıc Examination of Documents: Methods and Techniques. Ellis Horwood Limited Chichester 33-46, Robertson EW: Fundamentals of Document Examination. Nelson-Hall Publishers Chicago , Wellingham-Jones P. Drugs and Handwriting. PWJ Publishing Tehama 72-6, Alkan N, Korur Fincanc ı RŞ, Ar ıcan N, Kurta ş Yaş, Cinsiyet ve Eğitime Bağ l ı Yaz ı ve İmza Deği şiklikleri. Adli T ı p Bülteni, 1(3): ,

Yaşl da Demans, Risk Faktörleri ve Tedavisi

Yaşl da Demans, Risk Faktörleri ve Tedavisi Yaşl da Demans, Risk Faktörleri ve Tedavisi Dr. Burcu Balam YAVUZ, Dr. Servet ARIOĞUL Hacettepe Üniversitesi T p Fakültesi, İç Hastal klar Anabilim Dal, Geriatri Ünitesi, ANKARA Risk Factors and Treatment

Detaylı

Obsesif Kompulsif Bozukluk ve Panik Bozuklukta Depresyon ve Ki şilik Bozukluğu Komorbiditesi ÖZET. pecya SUMMARY

Obsesif Kompulsif Bozukluk ve Panik Bozuklukta Depresyon ve Ki şilik Bozukluğu Komorbiditesi ÖZET. pecya SUMMARY Obsesif Kompulsif Bozukluk ve Panik Bozuklukta Depresyon ve Ki şilik Bozukluğu Komorbiditesi İrem YALUĞ *, Neşe KOCABAŞOĞLU *, Gülşen AYDOĞAN *, Berfu GÜNEL * ÖZET Obsesif kompulsif bozukluk (OKB) ve panik

Detaylı

Psikiyatrik Kad ın Hastalarda Evlilik ve Ebeveyn Olma: Bir Gözden Geçirme. Kadriye PEHLİVAN * ÖZET. pecya ABSTRACT

Psikiyatrik Kad ın Hastalarda Evlilik ve Ebeveyn Olma: Bir Gözden Geçirme. Kadriye PEHLİVAN * ÖZET. pecya ABSTRACT Psikiyatrik Kad ın Hastalarda Evlilik ve Ebeveyn Olma: Kadriye PEHLİVAN * ÖZET Bu gözden geçirmede şizofreni ve mizaç bozukluklar ında cinsiyet farkl ıl ıklarına değinilerek kad ın hastaların evlilik ve

Detaylı

pecya Akatizide Serum Demir Düzeyleri GIRIŞ

pecya Akatizide Serum Demir Düzeyleri GIRIŞ Ali ÇAYKÖYLÜ, Irfan CO ŞKUN, Orhan DENIZ, Hülya AKSOY, Füsun SEVIMLI, İsmet KIRPINAR ÖZET Akatizi nöroleptik alanlarda sık görülen, rahatsız edici ve patogenezi bilinmeyen bir yan etkidir. Demir yetersizliği

Detaylı

Geriatrik Depresyon ve Tedavisi

Geriatrik Depresyon ve Tedavisi Geriatrik Depresyon ve Tedavisi Dr. Meltem HALİL Hacettepe Üniversitesi T p Fakültesi, İç Hastal klar Anabilim Dal, Geriatri Ünitesi, ANKARA Geriatric Depression and Treatment Anahtar Kelimeler: Geriatri,

Detaylı

Yrd.Doç.Dr. İlknur MAVİŞ* Doç.Dr. Demet ÖZBABALIK**

Yrd.Doç.Dr. İlknur MAVİŞ* Doç.Dr. Demet ÖZBABALIK** Yaşlılıkta Nörolojik Temelli İletişim Sorunları ve Dil ve Konuşma Terapisi Neurological Communication Disorders in the Elderly: Speech and Language Therapy Yrd.Doç.Dr. İlknur MAVİŞ* Doç.Dr. Demet ÖZBABALIK**

Detaylı

pecya Psikiyatri ve Ba ğımlılık Tedavisi Servislerinde Sigara Yasağı Mehmet Akif ERSOY * GİRİŞ ÖZET

pecya Psikiyatri ve Ba ğımlılık Tedavisi Servislerinde Sigara Yasağı Mehmet Akif ERSOY * GİRİŞ ÖZET Psikiyatri ve Ba ğımlılık Tedavisi Servislerinde Sigara Yasağı Mehmet Akif ERSOY * ÖZET Diğer bağıml ılıklardan farklı olarak halen toplumsal kabul gören sigaranın topluma açık alanlarda içilmesi giderek

Detaylı

pecya Geli şen İleti şim Araçlar ın ın Çocuk ve Gençlerin Etkileşimi Üzerine Etkisi GIRIŞ

pecya Geli şen İleti şim Araçlar ın ın Çocuk ve Gençlerin Etkileşimi Üzerine Etkisi GIRIŞ Geli şen İleti şim Araçlar ın ın Çocuk ve Gençlerin Etkileşimi Üzerine Etkisi Ümran TÜZÜN * ÖZET Günümüzde h ızla gelişen digital dünyan ın çocuk ve gençlerin kognitif, emosyonel ve sosyal geli şimini

Detaylı

Gökay AKSARAY *, Süleyman OFLU *, Cem KAPTANO ĞLU * ÖZET. pecya SUMMARY (3).

Gökay AKSARAY *, Süleyman OFLU *, Cem KAPTANO ĞLU * ÖZET. pecya SUMMARY (3). Şizofrenide Bili şsel İşlevlerde Bozulma Gökay AKSARAY *, Süleyman OFLU *, Cem KAPTANO ĞLU * ÖZET Bili şsel işlevlerde bozulma şizofreninin temel özelliklerinden biridir. Bu hastalar-da özellikle dikkat,

Detaylı

pecya Antidepresif ilaçlar ın Yol Açtığı Cinsel Yan Etkiler ve Başa Ç ıkma Yollar ı Cem İNCESU *

pecya Antidepresif ilaçlar ın Yol Açtığı Cinsel Yan Etkiler ve Başa Ç ıkma Yollar ı Cem İNCESU * Antidepresif ilaçlar ın Yol Açtığı Cinsel Yan Etkiler ve Başa Ç ıkma Yollar ı Cem İNCESU * ÖZET Yap ılan çalışmalar, cinsel işlev bozuklu ğu saptanan olguların üçte biri ile yarıs ı arasındaki bir bölümünde

Detaylı

Hafif Bilişsel Bozulma

Hafif Bilişsel Bozulma Türk Psikiyatri Dergisi 2004; 15(4):309-316 Hafif Bilişsel Bozulma Dr. Aylan GIMZAL 1, Dr. Çağr YAZGAN 2 ÖZET Unutkanl k yak nmas ile baflvuran hastalarda, bellek bozulmas d fl nda di er biliflsel bozulmalar

Detaylı

Kadına Yönelik Fiziksel ve Cinsel Şiddet: Üç Grup Evli Çiftte Kar şılaştırmal ı Bir Çal ışma

Kadına Yönelik Fiziksel ve Cinsel Şiddet: Üç Grup Evli Çiftte Kar şılaştırmal ı Bir Çal ışma Kadına Yönelik Fiziksel ve Cinsel Şiddet: Üç Grup Evli Çiftte Kar şılaştırmal ı Bir Çal ışma Evrim ERBEK *, Nezih ERADAMLAR **, Emrem BE ŞTEPE *, Hülya AKAR ***, Latif ALPKAN **** ÖZET Amaç: Bu çalışmada,

Detaylı

Toplum Psikiyatrisi ÖZET

Toplum Psikiyatrisi ÖZET Toplum Psikiyatrisi Armağan Y. SAMANCI*, Hüsnü ERKMEN*, Ercan ÖZMEN* ÖZET Toplum psikiyahlsi hizmetleri geleneksel hastane a ğırlıkl ı yaklaşım ın yerine geçmektedir. Şimdiye kadar elde edilen örnekler,

Detaylı

Conflict of interest: The authors reported no conflict of interest related to this article.

Conflict of interest: The authors reported no conflict of interest related to this article. Araştırma Makalesi / Research Article 9 DOI: 10.4274/npa.y6036 Devinime İlişkin Kortikal Potansiyellerin Hafif Bilişsel Bozukluk ve Orta Evre Alzheimer Hastalığı nı Değerlendirmede Nöropsikolojik Testler

Detaylı

Yaşlılık ve Psikiyatrik Hastalıklar

Yaşlılık ve Psikiyatrik Hastalıklar Yaşlılık ve Psikiyatrik Hastalıklar Işın BARAL KULAKSIZOĞLU İstanbul Üniversitesi, İstanbul Tıp Fakültesi, Psikiyatri Anabilim Dalı, İstanbul Türkiye de de beklenen ortalama yaşam süresinin artmasıyla,

Detaylı

YURDUMUZDA ADL İ TIBBIN DURUMU, SORUNLARI VE ÇÖZÜM ÖNER İ LER İ

YURDUMUZDA ADL İ TIBBIN DURUMU, SORUNLARI VE ÇÖZÜM ÖNER İ LER İ YURDUMUZDA ADL İ TIBBIN DURUMU, SORUNLARI VE ÇÖZÜM ÖNER İ LER İ Doç. Dr. Nevzat ALKAN * AMAÇ ve KAPSAM Bu yazının amac ı ülkemizde adli t ıbbın durumu, sorunlar ı ve çözüm önerileri ile ilgili bilgileri

Detaylı

DEMANS VE ALZHEĐMER HASTALIĞI

DEMANS VE ALZHEĐMER HASTALIĞI DEMANS VE ALZHEĐMER HASTALIĞI Öğretim Görevlisi Dr Mustafa Cankurtaran, Prof Dr Servet Arıoğul Hacettepe Üniversitesi Đç Hstalıkları AD Geriatri Ünitesi Anahtar kelimeler: Geriatri, demans, Alzheimer,

Detaylı

Araştırma Makalesi / Research Article

Araştırma Makalesi / Research Article Araştırma Makalesi / Research Article Doi: 10.4274/npa.y6719 Nöropsikiyatri Arflivi 2014; 51: 57-62 Archives of Neuropsychiatry 2014; 51: 57-62 57 Elli Beş Yaş Üstü Popülasyonda Subjektif Bellek ile Objektif

Detaylı

KANSER HASTASI ÇOCUKLARDA TEDAV VE REHAB TASYON SÜREC NDE SPORUN YARARLARI

KANSER HASTASI ÇOCUKLARDA TEDAV VE REHAB TASYON SÜREC NDE SPORUN YARARLARI Uluslararas Multidisipliner Akademik Ara rmalar Dergisi / Ocak- ubat-mart-nisan Cilt: 2 Say :1 Journal of International Multidisciplinary Academic Researches / January-February-March-April Volume: 2 Issue:

Detaylı

pecya Çocukluk Çağı Multipl Sklerozlar ı Klinik ve Paraklinik Oıellikleri E. İDİMAN, F. İDİMAN, B. BAKLAN, S. ÖZKIZILTAN, R.

pecya Çocukluk Çağı Multipl Sklerozlar ı Klinik ve Paraklinik Oıellikleri E. İDİMAN, F. İDİMAN, B. BAKLAN, S. ÖZKIZILTAN, R. Çocukluk Çağı Multipl Sklerozlar ı Klinik ve Paraklinik Oıellikleri E. İDİMAN, F. İDİMAN, B. BAKLAN, S. ÖZKIZILTAN, R. ÇAKMUR ÖZET Çocukluk Multipl Skleroz (MS)7am:in ender görülü şü ve atipik semptomlar

Detaylı

KANSER HASTASI ÇOCUKLARDA TEDAV VE REHAB SPORUN YARARLARI THE BENEFITS OF SPORTS TO TREATMENT AND REHABILITATION PROCESS IN CANCER PATIENT CHILDREN

KANSER HASTASI ÇOCUKLARDA TEDAV VE REHAB SPORUN YARARLARI THE BENEFITS OF SPORTS TO TREATMENT AND REHABILITATION PROCESS IN CANCER PATIENT CHILDREN Uluslararas Multidisipliner Akademik Ara rmalar Dergisi / Ocak- ubat-mart-nisan Cilt: 2 Say :1 Journal of International Multidisciplinary Academic Researches / January-February-March-April Volume: 2 Issue:

Detaylı

Çapa Çocuk ve Ergenler için Sosyal Fobi Ölçe ğinin Geçerlilik ve Güvenilirli ği ÖZET. pecya

Çapa Çocuk ve Ergenler için Sosyal Fobi Ölçe ğinin Geçerlilik ve Güvenilirli ği ÖZET. pecya Çapa Çocuk ve Ergenler için Sosyal Fobi Ölçe ğinin Geçerlilik ve Güvenilirli ği Türkay DEMIR*, Demet ERALP-DEM İR*, Erdoğan ÖZMEN*, Ömer UYSAL** ÖZET Bu çalışmada araştırmacıların ve klinisyenlerin giderek

Detaylı

Parkinson hastal demans n n klinik fenotipi

Parkinson hastal demans n n klinik fenotipi N_1605-1611 12/25/06 10:06 AM Page 1605 Parkinson hastal demans n n klinik fenotipi James E. Galvin, MD, MPH; Jori Pollack; ve John C. Morris, MD Özet Amaç: Alzheimer hastal (AH) ve Lewy cisimcikli demansla

Detaylı

Antalya K ıy ı Şeridindeki Turizm Tesislerinin Fiziksel Planlama Sürecinde Ortaya Ç ı kan Sorunlar ve Çözüm Önerileri)

Antalya K ıy ı Şeridindeki Turizm Tesislerinin Fiziksel Planlama Sürecinde Ortaya Ç ı kan Sorunlar ve Çözüm Önerileri) TARIM BILIMLERI DERGISI 2000, 6 (4), 71-80 Antalya K ıy ı Şeridindeki Turizm Tesislerinin Fiziksel Planlama Sürecinde Ortaya Ç ı kan Sorunlar ve Çözüm Önerileri) M. Selçuk SAYAN 2 Yüksel ÖZTAN3 Geli ş

Detaylı

DEMANS TANISI İÇİN MOBİL BİLİŞSEL TARAMA (MBT) TESTİ GELİŞTİRİLMESİ VE UYGULANMASI YÜKSEK LİSANS TEZİ. Pınar Özüm ÖZANAR

DEMANS TANISI İÇİN MOBİL BİLİŞSEL TARAMA (MBT) TESTİ GELİŞTİRİLMESİ VE UYGULANMASI YÜKSEK LİSANS TEZİ. Pınar Özüm ÖZANAR İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ DEMANS TANISI İÇİN MOBİL BİLİŞSEL TARAMA (MBT) TESTİ GELİŞTİRİLMESİ VE UYGULANMASI YÜKSEK LİSANS TEZİ Pınar Özüm ÖZANAR Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği

Detaylı

Derlemeler/Reviews. Uyku Bozukluklar. Başaran DEMİR

Derlemeler/Reviews. Uyku Bozukluklar. Başaran DEMİR Derlemeler/Reviews Uyku Bozukluklar Başaran DEMİR Hacettepe Üniversitesi T p Fakültesi, Psikiyatri Anabilim Dal, ANKARA GİRİŞ Amerikan Uyku Bozukluklar Birliği (ASDA) nin resmi tan ve s n fland rma kitapç

Detaylı

PARASAL BİRLİĞİN ÜYE ÜLKELER AÇ İSİNDAN FAYDA VE MALİYETLERİ

PARASAL BİRLİĞİN ÜYE ÜLKELER AÇ İSİNDAN FAYDA VE MALİYETLERİ Ankara Avrupa Çal ışmalar ı Dergisi Cilt:2 Say ı:4 (Bahar: 2003) s. 103-121 PARASAL BİRLİĞİN ÜYE ÜLKELER AÇ İSİNDAN FAYDA VE MALİYETLERİ Ar ş. Gör. M. Kemal DEĞER (*) ş. Gör. Lütfü ÖZTÜRK (** ) Ar ABSTRACT

Detaylı

İSTANBUL TABİP ODASI NIN SÜRELİ BİLİMSEL YAYINIDIR CİLT 25 SAYI 3 2012. Geriatri

İSTANBUL TABİP ODASI NIN SÜRELİ BİLİMSEL YAYINIDIR CİLT 25 SAYI 3 2012. Geriatri İSTANBUL TABİP ODASI NIN SÜRELİ BİLİMSEL YAYINIDIR CİLT 25 SAYI 3 2012 Geriatri Klinik Gelişim Geriatri Sayı Editörü: Prof. Dr. Tanju Beğer Sayı Editör Yardımcıları: Prof. Dr. Deniz Suna Erdinçler Uzm.

Detaylı

EURO'NUN ULUSLARARASI ROLÜ: AMERİKAN DOLARI İLE BİR KARŞILAŞTIRMA

EURO'NUN ULUSLARARASI ROLÜ: AMERİKAN DOLARI İLE BİR KARŞILAŞTIRMA Ankara Avrupa Çal ışmalar ı Dergisi Cilt: 5, No:2 (K ış : 2006), s. 131-166 Prof.Dr. Ahmet Gökdere'ye Arma ğan EURO'NUN ULUSLARARASI ROLÜ: AMERİKAN DOLARI İLE BİR KARŞILAŞTIRMA Ceran ARSLAN OLCAY * ÖZET

Detaylı

pecya Beden Dismorfik Bozuklu ğu: Bir gözden geçirme

pecya Beden Dismorfik Bozuklu ğu: Bir gözden geçirme Beden Dismorfik Bozuklu ğu: Bir gözden geçirme S. Halime ASLAN* ÖZET Beden dismorfik bozuklu ğu (BDB) psikiyatride son zamanlara de ğin ihmal edilmiş bir hastalıkt ır. Kişinin görünümünde varsaydığı bir

Detaylı