Klasik Organizasyon Teorisi. Çağrı ÇAĞAN & Mehmet ÖZCAN

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Klasik Organizasyon Teorisi. Çağrı ÇAĞAN & Mehmet ÖZCAN"

Transkript

1 Klasik Organizasyon Teorisi Çağrı ÇAĞAN & Mehmet ÖZCAN

2 Klasik Yaklaşım İşletmenin biçimsel yapısını kendine inceleme alanı olarak alan organizasyon konusunda ortaya çıkan ilk teoridir. Fikri temelini klasik iktisat doktrininden alır Belli tolerans limitleri içerisinde insanların ekonomik çıkarları peşinde, rasyonel hareket ederek daha fazla ve verimli çalışacaklarını temel varsayım olarak kabul eder İlkelerinin bir kısmı askerî yönetim ve kilise teşkilatından almış olduğu için otoriter bir özelliği vardır. Örgütü amaç ve hedeflerin geliştirilmesi için bir araç olarak görür. 12/9/09 Klasik Yönetim Yaklaşımları page 2

3 Klasik Yaklaşım Klasik organizasyon teorisi altında 3 yaklaşım bulunmaktadır. Bilimsel Yönetim Yaklaşımı ( Frederick Winslow TAYLOR) Yönetim Süreci Yaklaşımı (Henri FAYOL) Bürokrasi Yaklaşımı (Max WEBER) 12/9/09 Klasik Yönetim Yaklaşımları page 3

4 KLASİK YAKLAŞIM Genel olarak; Taylor :Rutin işlerin görülmesinde insan unsurunun makinelere ek olarak nasıl etkin bir şekilde kullanılabileceğini, Fayol ve Weber : Formal organizasyon yapısının oluşturulması fikirleri, etrafında toplanmıştır. 12/9/09 Klasik Yönetim Yaklaşımları page 4

5 Klasik yönetimin fikir ve amaçları Klasik teorinin 3 Yaklaşımı içinde ortak olan fikirler ve amaçlar vardır. Bunlar; Teori insan unsuru dışındaki faktörler üzerinde durmuştur. Maddi faktörler düzenlendikten sonra insanın istenildiği gibi davranacağı varsayılmıştır. 12/9/09 Klasik Yönetim Yaklaşımları page 5

6 Klasik yönetimin fikir ve amaçları Makine-insan ilişkilerinde, işlerin tasarımı ve birleştirilmesinde, ilkelerin amaçladığı rasyonellik temeldir. İnsanı, kendine söyleneni yapan, rasyonel olduğuna inanılan sisteme uyan pasif bir unsur olarak ele almıştır. 12/9/09 Klasik Yönetim Yaklaşımları page 6

7 Klasik yönetimin fikir ve amaçları Organizasyonları kapalı sistem anlayışıyla ele almıştır. Bunun sonucu olarak da bütün yaklaşımlar organizasyon içi etkinliğin nasıl sağlanabileceği üzerinde durmuş, bunu sağlamak için uyulması gereken ilkeleri genel kabul etmiş ancak, dış çevre şartlarına ve organizasyonun değişen şartlara nasıl uyabilecekleri üzerinde durmamıştır 12/9/09 Klasik Yönetim Yaklaşımları page 7

8 Bilimsel yönetim yaklaşımı ve Taylor F.W. Taylor Yönetimde Bilimsel Metodu ilk kez tam anlamıyla kullanan kişidir. İşin yapılış tarzını gayet ayrıntılı bir biçimde ele almış ve yöneticinin gerçek rolünü belirlemeye çalışmıştır. 12/9/09 Klasik Yönetim Yaklaşımları page 8

9 Bilimsel yönetim yaklaşımı ve Taylor Taylor çalışmaları esnasında şu sorulara cevap bulmaya çalışmıştır. İşin bazı unsurları elenebilir mi? Fabrikadaki işlemlerin bazı kısımları birleştirilebilir mi? İşlerin yapılış sırası geliştirilebilir mi? Bir işi yapmada en iyi bir tek yol (one best way) var mı? 12/9/09 Klasik Yönetim Yaklaşımları page 9

10 Bilimsel yönetim yaklaşımı ve Taylor Çalıştığı şirketlerde edindiği tecrübeler ve incelemeler sonucu Taylor kendisine Bilimsel Yönetimin babası ünvanını kazandıracak, Atölye Yönetimi(1906) (shop management) Bilimsel Yönetimin Prensipleri(1911)(the principles of scientific management) adlı iki kitabı hazırlamıştır. 12/9/09 Klasik Yönetim Yaklaşımları page 10

11 Bilimsel yönetim yaklaşımı ve Taylor Taylor incelemelerinde sanayide çalışan işçilerin ekonomik olarak çalıştırılmadıklarını gözlemlemiştir. bu durumun iki zararlı sonucu olmaktaydı;.insan iş için gerekli olmayan bir takım hareketler yapmaktaydı. böylece işe harcayacağı enerji ve zamanın büyük bir kısmı boşa gidiyordu. en basit yapabileceği işleri daha güç ve karmaşık yol ve yöntemlerden hareket ederek yaptığı için çabuk yoruluyordu. 12/9/09 Klasik Yönetim Yaklaşımları page 11

12 Bilimsel yönetim yaklaşımı ve Taylor Çalışma zamanını tamamlayıp belli bir süre sonra işi paydos etmesi sonucunda, elde edilen verim düşük olmaktaydı. çünkü kişinin gerekli hareketler yanında gereksiz olanları da yapması, hem saat başına üretimi azaltmakta ve hemde işçiyi daha çok yorarak çalışma saatleri ilerledikçe verimini düşürmekteydi. 12/9/09 Klasik Yönetim Yaklaşımları page 12

13 Bilimsel yönetim yaklaşımı ve Taylor Taylor un ilkeleri bir iş en verimli şekilde yapılmak isteniyorsa, eski alışılmış usulleri bir kenara bırakarak yeni yöntem geliştirmeye çalışmalıdır. bu amaçla zaman ve hareket etütlerine girişilmelidir. işte gereksiz yapılan hareketler kesinlikle önlenmelidir. işin etkin ve hızlı bir biçimde yapılabilmesi için işgören özendirilmelidir. bu, belirli bir üretim miktarına ulaşan kimselere normal ücretleri dışında prim ve ikramiyeler verilerek gerçekleştirilebilir. işgörenin çalışmasını belirleyen kuralları kapsayan yöntemi uygulamak ve diğer çalışma koşullarını (makinaların hızı, işlerin sırası gibi) düzenlemek için tecrübeli ustabaşıları kullanılmalıdır. bilimsel yöntemlere aykırı hareket edenler cezalandırılmalıdır. genç mühendislerin geliştirdiği yöntem ve sistemleri üst kademe yöneticilerini tamamen ikna etmeden yürürlüğe koymamaları gerektiğini söylemiştir. 12/9/09 Klasik Yönetim Yaklaşımları page 13

14 Başka bir deyişle Taylor'a göre işçilerin yaptığı işin herbir öğesi, bilimsel bir analize tabi tutulmalıdır belirli bir işin tek tek her parçasında uzmanlaşılmalıdır işçiler, nasıl yapılacağı daha önceden belirlenmiş işleri yapabilecek şekilde seçilmeli, bu işler için eğitilip geliştirilmelidir işletmedeki bütün işler planlanıp, programlanmalıdır tek tek her iş için standart zamanlar ve yöntemler geliştirilmelidir teşvik edici ücret sistemleri geliştirilmelidir bu ilkelere göre kurulan sistem sürekli olarak denetlenmeli, tesbit edilebilen aksaklıklar yine bilimsel bir yaklaşımla incelenmelidir. 12/9/09 Klasik Yönetim Yaklaşımları page 14

15 Taylor ve arkadaşlarının insan sorunlarına bakış açıları daha çok teknik adam, yani mühendis gözüyle olmuştur. Bu nedenle rutin ve alışılmış işlerin etkin bir biçimde örgütlendirilmesi ve yürütülmesi için yöntem geliştirme çabalarından öteye geçememiştir 12/9/09 Klasik Yönetim Yaklaşımları page 15

16 Eleştiriler; insan makina gibi görülüyor ve duyguları önemsenmiyor. işletme kapalı bir sistem olarak ele alınıyor ve çevre ile ilişkileri göz önünde tutulmuyor. motivasyon aracı olarak sadece para (olumsuz motivasyon aracı) kullanılıyor. çalışanlar vasat, bencil ve sorumluluktan kaçan insanlar olarak düşünülüyor ve sürekli kontrol altında tutuluyorlar. dolayısıyla çalışanlar ceza alacakları korkusunu taşıyorlar ve huzursuz oluyorlar. 12/9/09 Klasik Yönetim Yaklaşımları page 16

17 Bilimsel yönetim yaklaşımı ve Taylor ZAMAN-HAREKET ETÜDLERÎ Taylor, verimliği artırmak için zaman-hareket etüdleri yapılması gereğini ortaya atmıştır. Buna göre bir iş gözlenebilir en küçük parçalarına ayrılacak ve her bir parçayı gerçekleştirmek için gerekli zaman ve hareketler kronometre yardımıyla saptanacaktı. Taylor ve izleyicileri zaman ve hareket çalışmaları işçilerin fizyolojik limitlerini araştırdı ve verilen bir görevi yerine getirmenin en hızlı yöntemini tanımladılar. Her iki el de harekete aynı anda başlamalı ve aynı anda bitirmelidir. Kollarm hareketi zıt ve simetrik yönlerde ve eş zamanlı olmalıdır. Yumuşak ve sürekli el hareketleri, zikzaklı yada tek bir doğrultuda, giden fakat ani ve keskin yön değişiklikler gerektiren hareketlere tercih edilir. Araçlar,malzemeler ve kontroller teknisyene yakın ve önünde olmalıdır. Olanak bulundukça araçlar birleştirilmelidir. geri 12/9/09 Klasik Yönetim Yaklaşımları page 17

18 Henry Laurence Gantt Önce öğretmenlik ve teknik çizimcilik yaptı sonra makine mühendisliği yapmaya başladı. 1887'de, Frederick W. Taylor'un bilimsel çalışmalarına Midvale Steel ve Bethlehem Steel ile katıldı, Taylor ile 1893'e kadar çalışmıştır. Kariyerine yönetim danışmanlığı yaparak devam etti; bunu Gantt çizelgesini buluşu takip etti. Aynı zamanda ücret ödemeleri için 'görev ve prim' sistemi ve ek olarak işçi verimliği ve üretkenlik ölçüm sistemlerini geliştirmiştir. 12/9/09 Klasik Yönetim Yaklaşımları page 18

19 GANTT Şeması

20 Frank Bunker Gilbreth, Sr. Ve Yaklaşımları Bilimsel Yönetim'in savunucusu ve Hareket Etüdü'nün öncüsüdür Bir duvarcı olarak işe başlamış daha sonra müteahhit, mucit ve baş mühendis olmuştur. 12/9/09 Klasik Yönetim Yaklaşımları page 20

21 Taşıma, tutma, arama, monte etme gibi iş hareketleri 18 adet therblig denilen sembollerle ifade edilerek, işi yapmanın en iyi metodunun belirlenmesinde ve iş eğitimlerinde bu sembollerin kullanılmasını önermişlerdir. Gilbreth buna therblig hareketleri adını vermiştir (therblig "Gilbreth" kelimesinin tersten yazılışında th harflerinin yer değiştirmesiyle oluşan bir kelime). Hareketli fotoğraf kaydı yapan bir makineyle çalışanların en küçük hareket zamanları için, dakika cinsinden derecelendirme yapmıştır. sürekli kalitenin geliştirilmesinin öncelikli olduğunu ve 20.yy'da tekrarlı hareketlerin işçilerin yaralanmalarına yol açabileceğini savunmuşlardır 12/9/09 Klasik Yönetim Yaklaşımları page 21

22 THERBLİG Bir işi yapmanın en iyi metodunun belirlenmesinde 18 yol önermişlerdir. Inspect Search Transport loaded Find Transport unloaded Select Pre-position for next operation Grasp Release load Hold Unavoidable delay Position Avoidable delay Assemble Plan Use Rest to overcome fatigue Disassemble 12/9/09 Klasik Yönetim Yaklaşımları page 22

23 Gilbreth'ler çalışmalarını her ne kadar Frederick Winslow Taylor ile ilişkili olarak yapsada aralarında önemli bir felsefi farklılık vardır. Taylorizm sembolünde kronometre kullanılıyordu ve Taylor öncelikle işlem sürelerinin azaltılmasıyla ilgileniyordu. Öte yandan Gilbreth'ler süreçlerde daha çok hareketleri azaltarak verimlilik sağlamaya çalışıyordu. Gilbreth'ler daha çok işçilerin refahını ele aldılar. Taylor ise öncelikli olarak üretim zamanını azaltmayı ele almıştır. Bu daha çok işçilerin kendilerini karla ilgili olarak algılamasını sağlamıştır 12/9/09 Klasik Yönetim Yaklaşımları page 23

24 Gilbreth'ler bir cerraha, cerrahi malzemelerin bir hemşire tarafından kendisine uzatılmasını teklif eden ilk kişi olmuştur. Ayrıca Gilbreth Dünyadaki tüm orduların kullandığı standart yönteminde acemi erlere karanlıkta bile silahlarının nasıl sökülüp takıldığını öğretecek bir metod tasarladı. 12/9/09 Klasik Yönetim Yaklaşımları page 24

25 Yönetim Süreci Yaklaşımı (Henry FAYOL) Henry Fayol Yönetim Süreci Yaklaşımı ve Yönetimin Evrenselliği 12/9/09 Klasik Yönetim Yaklaşımları page 25

26 Yönetim Süreci Yaklaşımı (Henry FAYOL) Henry FAYOL, yılları arasında yaşamış bir Fransız maden mühendisidir. Büyük bir işletmenin GENEL YÖNETİM PRENSİPLERİni ilk defa sistemli bir şekilde ortaya koyarak bilimsel yönetimin gelişmesine büyük katkı sağlamıştır. 12/9/09 Klasik Yönetim Yaklaşımları page 26

27 Yönetim Süreci Yaklaşımı (Henry FAYOL) Çalışmakta olduğu maden ve metalurji şirketi hızla iflasa sürüklenmektedir. Fayol,1888 yılında şirketin genel müdürlüğüne getirilir. Fayol, bu görevde kaldığı 30 yıl boyunca şirketi oldukça güçlü bir mali güce kavuşturmuştur. Bu başarısını kişisel niteliklerine değil, uyguladığı yöntemlere bağlamıştır. Genel ve Sınai Yönetim(1916) 12/9/09 Klasik Yönetim Yaklaşımları page 27

28 Yönetim Süreci Yaklaşımı (Henry FAYOL) Yönetim bilimi evrenseldir. Bazı ilkelere bağlı olarak birtakım fonksiyonlarca yürütülür. 12/9/09 Klasik Yönetim Yaklaşımları page 28

29 Yönetim Süreci Yaklaşımı (Henry FAYOL) SANAYİ İŞLETMESİNİN 6 FONKSİYONU 1. Teknik (üretim) 2. Ticari (satınalma, satma, takas) 3. Mali (finans) 4. Muhasebe 5. Güvenlik (Mülkiyetin ve kişilerin korunması) 6. Yönetim Fayol e göre ilk 5 fonsiyon kolayca anlaşılır fakat Yönetim üzerinde yarıca durulması gereken bir konudur. 12/9/09 Klasik Yönetim Yaklaşımları page 29

30 Yönetim Süreci Yaklaşımı (Henry FAYOL) YÖNETİM SÜRECİ Yönetim birbirini izleyen aşamalardan oluşan bir süreçtir. Bu aşamalar 5 yönetim fonksiyonunu oluşturmaktadır. 1. Planlama 2. Örgütleme 3. Yöneltme 4. Koordinasyon 5. Denetim 12/9/09 Klasik Yönetim Yaklaşımları page 30

31 Yönetim Süreci Yaklaşımı (Henry FAYOL) İşçi için teknik bilgi, üst kademelere çıkıldıkça yönetim bilgisi gerekmektedir. Yönetim BİLGİsi ifadesi teknik gibi yönetimin de bilgisinin olduğunu ve yönetimin öğrenilebilir olduğunu ima eder. Fayol yönetim eğitiminin önemini ısrarla vurgulamıştır. Fayol un ilkeleri esnektir. Değişen şartlara göre farklı şekillerde uygulanabilecektir. 12/9/09 Klasik Yönetim Yaklaşımları page 31

32 Yönetim Süreci Yaklaşımı (Henry FAYOL) Fayol un 6 grupta topladığı işletme fonksiyonları güvenlik dışında günümüzün işletme fonksiyonları olan üretim,pazarlama, finansman, muhasebe ve yönetimle uyumludur. Ayrıca, yönetim fonksiyonları planlama, örgütleme, yöneltme, koordinasyon, denetim Fayol da birebir yer almaktadır. Fayol, günümüzün işletme ve yöetim fonksiyonlarını büyük bir isabetle 100 yıl öncesinden tespit etmiştir. 12/9/09 Klasik Yönetim Yaklaşımları page 32

33 YÖNETIM SÜREÇLERİ KURAMI Luther Gulick ve Lyndall Urwick yönetim ilkelerini sekiz başlık altında toplamışlardır. Bu ilkeler şunlardır: (1)Örgütlerin mutlaka ortak bir maksadı olması gerektiğini ifade eden amaç ilkesi. (2) Örgütlerin yetki ve sorumluluğu hakkaniyet ölçülerinde dengeleyecek bir sisteme sahip olmasını öngören uygunluk ilkesi. (3) Amirlerin astların çalışmasından mesul olmalarını öngören sorumluluk ilkesi. (4) Örgütlerin piramit þeklinde bir hiyerarþik yapıya sahip olmaları gerektiğini ifade eden basamaklılık (scalar) ilkesi. 12/9/09 Klasik Yönetim Yaklaşımları page 33

34 5) Örgütlerin beş veya altı basamaklı bir emir komuta zincirine sahip olmasını öneren emirkomuta zinciri ilkesi. (6) Her işin (işçilerin çoğu için) bir işlevle sınırlı olmasını öngören işbölümü ilkesi. (7) Yöneticilerin örgütün düzenini sağlamasını öngören eşgüdüm ilkesi. (8) Açık iş tanımlarının bulunması gerektiğini savunan tanımlılık ilkesi. 12/9/09 Klasik Yönetim Yaklaşımları page 34

35 Bu ilkeler çerçevesinde Gulick ve Urwick de Fayol gibi yönetimi işlevlerine ayırarak inceleme yoluna gitmiştir. Ancak Fayol'un getirdiği dört işleve karşılık Gulick yönetim literatüründe POSDCORB olarak bilinen sekiz işlevden söz Etmiştir. 12/9/09 Klasik Yönetim Yaklaşımları page 35

36 PODSCoRB Planning(planlama) Organizing(organize etme) Staffing(personel yönetimi) Directing(yönlendirme) Coordinating(eşgüdüm) Reporting(raporlama) Budgeting(bütçeleme) (Gulick and Urwick, 1937) 12/9/09 Klasik Yönetim Yaklaşımları page 36

37 işbölümünün en önemli ilke olduğunu ileri sürmüştür. İşbölümünün gerekliliğini; çalışanların yeteneklerinin ve kapasitelerinin farklı olmasına, her şeyi bilmelerine olanak olmamasına ve bir çalışanın aynı anda iki işi birden yapmasındaki güçlüklere dayandırmıştır. İşbölümü ile zamanın etkili kullanılğabileceğini, çalışanların kişisel yeteneklerinden en iyi biçimde faydalanılabileceğini, kaynakların etkili kullanılabileceğini savunmuştur. 12/9/09 Klasik Yönetim Yaklaşımları page 37

38 Marxist Bürokrasi Kuramı Bürokrasiyi kuramsal çerçevede ele alan ilk kişi Karl Heinrich Marx olmuştur. Marx bürokrasiyi devletin nötral bir yönetim aygıtı olarak değil, egemen sınıfların egemenliklerini sürdürmek için kullandıkları bir baskı aracı olarak Görmüştür. Marx'a göre bürokrasi bir zenginlik yaratmaz. Zenginliğin üretimini, paylaşımını ve tüketimini kontrol eder ve yönetir. Bürokrasi temel gelirini de zenginliğin yaratılması sırasında insan emeğinin ortaya çıkardığı artı değerden alır. Bürokrasi toplumlar için bir yük, bir maliyettir. Marx, tarihsel süreç içerisinde farklı üretim ilişkilerinin ortaya çıkması ile bürokrasinin gereksiz hale geleceğini savunur. 12/9/09 Klasik Yönetim Yaklaşımları page 38

39 BÜROKRASİ MODELİ (MAX WEBER) Bürokrasinin tarihi gelişimi GELENEKSEL BÜROKRASİ Çin de bürokrasi, Çin'in büyük ve yaygın bir devlet olması, kuzeyden gelen akınlara karşı büyük bir ordu beslemesi, Çin Seddi gibi büyük bir bayındırlık işine girişmesi, kültürün saf olması gibi faktörlerin etkisiyle ortaya çıkmıştır. Öte yandan Çin hükümdarları derebeyliklerin genişlemesine engel olmak için kısa süreli hizmet, memurların doğup büyüdüğü bölgede görev yapmasının yasaklanması ve devlet memurluğuna giriş sınavları v.b. önlemler almışlardır. Bu önlemler de Çin'de bürokrasinin gelişmesine neden olmuştur. Çin bürokrasisi genel esasları bakımından demokratik esaslara dayanmıştır.(memurların sınavla işe alınmaları demokrasiye bir örnek teşkil eder. 12/9/09 Klasik Yönetim Yaklaşımları page 39

40 BÜROKRASİ MODELİ (MAX EBER) Eski Mısır da gelişmiş bürokrasi uygulamaları gözlenmektedir.planlı tarım çabaları ve Nil nehrinin taşmalarının sulama tesisleriyle önlenmesi çalışmaları, çok büyük bir memurlar sınıfının ortaya çıkmasına yol açmıştır." Katolik Kilisesi ve ordular da bürokratik örgütlenme modelleridir. 12/9/09 Klasik Yönetim Yaklaşımları page 40

41 BÜROKRASİ MODELİ (MAX WEBER) MODERN BÜROKRASİ Sanayi devrimiyle birlikte kol gücüne dayalı üretim tarzından makinelerle üretim tarzına geçilmiştir. geleneksel üretimden fabrikasyon üretim tarzına geçilmesiyle, yeni yeni işletmeler ortaya çıkmış ve kırsal kesimden kentlere büyük kitlesel göçler meydana gelmiş ve yüksek nüfuslu büyük metropoller oluşmaya başlamıştır. Sanayi devriminin teknolojisi büyük kuruluşları gerekli hale getirmiş, ayrıca endüstri merkezlerinde yığınlaşan kütlelerin ihtiyaçlarının karşılanması da kuruluşların büyümesine yol açmıştır. 12/9/09 Klasik Yönetim Yaklaşımları page 41

42 BÜROKRASİ MODELİ (MAX WEBER) MODERN BÜROKRASİLER Kurumların büyüklüğü, bürokrasinin en belirgin yönünü teşkil eder. Bu nedenle sanayi devriminden sonra, ekonomik amaçlı kuruluşlarda da bürokrasileşme eğilimi ortaya çıkmıştır. Sendika, siyasi partiler vb. gibi ikincil gruplar da giderek bürokrasileşme süreci içine girmişlerdir. Bürokrasi literatüründe bu tür bürokrasilere 'modern bürokrasiler' denmektedir. 12/9/09 Klasik Yönetim Yaklaşımları page 42

43 Max Weber ( ) Alman bilim adamı, sosyolog. BÜROKRASİ MODELİ (MAX WEBER) Sosyoloji, din, iktisat ve siyaset bilimi alanlarında eserler vermiştir. Weberin bürokrasi kavramı, günlük dilde kullanılan, işleri yokuşa süren, geciktiren hantal yapının aksine, etkinlik açısından ideal bir örgüt yapısını ifade eder. Bureau ve cratie=devlet dairesi ve hakimiyet Memur egemenliği 12/9/09 Klasik Yönetim Yaklaşımları page 43

44 BÜROKRASİ MODELİ (MAX WEBER) Bürokratik modelde görevler hiyerarşik bir sistem oluşturacak şekilde düzenlenmiştir. " Hiyerarşinin her kademesinde yetki ve görevler önceden belirlenmiş kanun,kaide ve idari kurallarla biçimsel olarak belirlenmiştir. İşler bölümlere ayrılarak, uzmanlaşmış kişiler tarafından, belirli kural ve standartlara uygun olarak; kişisel olmayan, formel bir şekilde yürütülür. İşlemler ve iletişim yazılı olarak yapılmakta, işgörenler emirlere yasal yetkiye dayandığı için uymaktadırlar." 12/9/09 Klasik Yönetim Yaklaşımları page 44

45 BÜROKRASİ MODELİ (MAX WEBER) WEBER İN ÇAĞDAŞ DEVLET ANLAYIŞI: Çağdaş devletin hukuk düzeni kanunlara dayandığı sürece kişilerin gözünde meşrudur. Bu meşruluk, hukuki meşruluğu aşıp toplumsal meşruluğu da kapsar. Çağdaş devletten söz edebilmek için bir siyasal toplulukta idari ve hukuki kuralların, idari örgütün zorlama gücünün ve meşru iktidar uygulamasının gözlemlenmesi gerekir. 12/9/09 Klasik Yönetim Yaklaşımları page 45

46 BÜROKRASİ MODELİ (MAX WEBER) Almanya'nın hızla sanayileşerek geliştiğini ancak 'Junkers' lerin (gelenekçilerin) endüstrileşmeyi engellediğini düşünmüştür. Patrimonial aile yönetimine dayanan yönetim sisteminin de büyük örgütler için yeterli olmadığını sezmiş; geleneksel toplum niteliklerinin üstesinden gelmek için örgütlerin rasyonelleştirilmesi ve kapitalist devlet yönetimine etkinlik kazandırılması gerektiği tezini savunmuştur. Adam Smith, İngiltere'de merkantilist politikadan kapitalizme geçilmesini sağlarken, Weber de geleneklerin ve ekonominin politik kontrolünün terkedilmesine, bilgi ve teknik maharete dayanan yönetimin önem kazanmasına yol açmakla kapitalizmin gelişmesinde rol oynamıştır." Weber'in bürokrasi modeli geliştirdiği sosyal teorinin bir bölümünü teşkil eder. Aslen bir sosyolog olan Weber ; toplumun ekonomik ve politik yapısını incelerken biçimsel örgütlerle dolaylı olarak ilgilenmiştir. 12/9/09 Klasik Yönetim Yaklaşımları page 46

47 BÜROKRASİ MODELİ (MAX WEBER) Yetki kavramı: İdeal bürokrasi tipinde üç egemenliği meşru saymıştır: a- Geleneksel Yetki : Geleneksel yetki kişisel olup doğuştan kazanılan statüye bağlıdır. Yetki ve emirler geleneklere aykırı olmadığı takdirde meşrudur. b- Karizmatik Yetki: Karizmatik yetkide kişiseldir. Ancak geleneksel yetki gibi doğuştan ve geleneklerden kaynaklanmaz, sonradan kazanılır. Karizmatik yetki bu yetkiyi kullanan kişilerin kutsallık, kahramanlık vb. gibi üstün nitelikleri sonucu ortaya çıkar. Weber e göre karizmatik şekiller istikrarsızlık ve kriz dönemlerinde olağanüstü önlemler gerektiğinde bu önlemleri sağlamayı vaat eden birileri çıktığında ortaya çıkar. Lenin, Hitler, Gandi ve Mao karizmatik liderlerin günümüzdeki birkaç örneğidir. c-ussal-yasal Yetki: Diğer iki yetki çeşidinin aksine bu yetki çeşidi kişisel değildir. Bu yetki mantıki kaideler ışığında yapılan seçimler sonucu elde edilir ve yine aynı şekilde devredilir. Emirler herkesi bağlayıcı niteliktedir. Bu yetki daha spesifik ve daha evrensel bürokratik yapılar için temel sağlar. 12/9/09 Klasik Yönetim Yaklaşımları page 47

48 BÜROKRASİ MODELİ (MAX WEBER) Weber'in bürokrasi modeli yasal yetkiye dayanmaktadır. Bu yetkiye 'Bürokratik Yetki' de denmektedir. Weber bürokrasi modeli için en uygun yetki çeşidinin yasal yetki olmasının sebeplerini yine açıklamıştır. I- Yönetimde devamlılık sağlar. II- Yönetsel pozisyonları işgal edenler, yeteneklerine göre ve ussal seçilirler. III- Üstlere yetkilerini kullanmaları için yasal olanak ve araçlar sağlanmıştır. IV- Yetkinin mahiyet ve sınırları açık ve seçik olarak belirlenmiştir. 12/9/09 Klasik Yönetim Yaklaşımları page 48

49 BÜROKRASİ MODELİ (MAX WEBER) Bürokrasi Modelinin Genel Nitelikleri 1- İdeal bürokrasi yapısında açık ve seçik bir şekilde belirlenmiş görev ve yetkileri tanımlanmış bir hiyerarşik yapı mevcuttur. Bu şekilde her üst kademenin bir alt kademeyi denetlemesi ile kontrol fonksiyonu icra edilmiş olacaktır. Fakat bu üstlerin astlarını istedikleri gibi görevden alma yetkisine sahip olduklarını göstermez. Astların üstlerini şikayet etme hakkı ve daha üst mercilere başvurma hakkı vardır. 2- Fonksiyonel uzmanlaşmaya dayanan iş bölümü ile hız ve etkinlik sağlanacaktır. 3- Her kademedeki işlerin nasıl yapılacağına ilişkin ayrıntılı soyut ilke ve yöntemler geliştirilecektir. Bu kural ve yöntemlerin takip edilmesiyle organizasyonda koordinasyon ve ahenk sağlanacaktır. Bu ilkeler sayesinde üst kademelerin alt kademeleri kontrol ve koordine etmeleri kolaylaşacaktır. Bu ilkeler kişisel değildir ve pozisyonlara bağlıdır. Dolayısıyla, örgüt yaşamında devamlılık sağlanacaktır. 12/9/09 Klasik Yönetim Yaklaşımları page 49

50 BÜROKRASİ MODELİ (MAX WEBER) Bürokrasi Modelinin Genel Nitelikleri 4- Çalışanlar gayrişahsi (impersonal) ilişkiler içinde olmalıdırlar. Bir personelin davranışlarında kızgınlık veya aşırı arzu gibi hissi herhangi bir bağ geliştirmeden davranması gerekir. Bu da personelin bulunduğu kademelerin ilkeleri doğrultusunda rasyonel olarak davranması ile sağlanır. 5- Personel seçimi ve terfi sistemi teknik yetenek esasına dayanan ve işin gerektirdiği bilgi ve yeteneği ölçen sınav sonuçlarına göre şekillenecektir. Bu seçim ve terfi sisteminde herhangi bir dış faktörün etkisi kesinlikle göz önüne alınmayacaktır. 6- Organizasyonun birimleri birbirlerine yasal yetki ile bağlanacaklardır. Organizasyon mensuplarının kullandığı yetkinin kaynağı bulundukları organizasyon kademesi ve pozisyondur. Organizasyona dahil olan bir kişi bu anlamda yasal yetkiyi kabul eder. 12/9/09 Klasik Yönetim Yaklaşımları page 50

51 BÜROKRASİ MODELİ (MAX WEBER) 7- Yönetim işlevleri, kararlar ve kurallar yazılı olarak yapılır ve saklanır. Örgüt içi iletişimin yazılı olarak yapılması esastır. Bu ilke sözlü tartışmalar sırasında da geçerlidir. 8- Örgüt bağımsızlığının korunması için örgütsel kaynaklar dış denetimden uzak tutulur. Görevlerin bir kimsenin tekeline geçmemesi için gayret sarfedilir ve hiçbir görevlinin görevini kendi amaçlarına hizmet için kullanmasına izin verilmez. 12/9/09 Klasik Yönetim Yaklaşımları page 51

52 BÜROKRASİ MODELİ (MAX WEBER) OLUMLU YÖNLERİ -Kompleks görevlerin basitleştirmesi. Bürokratik organizasyon bu şartı bütün organizasyonu uzmanlaşmış alt birimler dizisine bölerek sağlar. -Uzman bilgisinin kullanılması etkinliği ve amaca ulaşmayı artırır. -Bürokratik kurallar çerçevesinde işlev yapan işletmeler, yüksek bir başarı ve etkinliğe ulaşabileceklerdir. Getirilen iyileştirmeler ve çağdaş yönetim teknikleri bürokratik örgüt modeline prestij ve uzun ömürlülük sağlarlar. -Doğruluk, Hırs(liyakat),Süreklilik, Kesinlik, Gizlilik, Birlik, Tam bağımsızlık, dakiklik, devamlılık, disiplin, güvenilirlik, ileri ölçüde rasyonellik, tahmin edilebilirlik ve belirsizliğin ortadan kaldırılması, demokrasi(kuralların herkes için aynı olması) 12/9/09 Klasik Yönetim Yaklaşımları page 52

53 BÜROKRASİ MODELİ (MAX WEBER) Olumsuz yönleri ve eleştiriler Büropataloji Bürokrasiyi eleştirenler tarafından ortaya atılan iki kanun : a) Parkinson Kanunu : Bürokratik personelin sayısı ile yapılacak iş sayısı ters orantılıdır. b) Peter ilkesi (Peter principle) : Bürokratik yapılarda kişiler gerekli yeteneklere sahip olmadıkları kademelere kadar yükselirler. Biçimsel örgütler çevrelerinde artarak devam eden sosyal ve ekonomik değişimlere uyum sağlamakta zorlanmaktadır. Bunun nedeni bürokratik örgüt dizaynına sıkı sıkıya bağlı kalmaktır. Değişim süratindeki artış örgütler için büyük bir uyabilirlik yeteneği gerektiren etkiler yapmaktadır. Çevreye uyabilirlikle bürokratikleştirme derecesi arasında ters bir ilişki bulunduğu savını ileri sürmektedirler. 12/9/09 Klasik Yönetim Yaklaşımları page 53

54 BÜROKRASİ MODELİ (MAX WEBER) 1- Katılık ve Değişmezlik: Esnek olmaması nedeniyle bürokrasi değişen ortam koşullarına uyum sağlayamaz. Bürokratik modellerde formalite egemendir. Bürokratik model bürokratik sabotaja uygundur (Astların bilerek yanlış emirleri yerine getirmesi vb.) Yeniliklere karşı direnç gösterir. Katı ve değişmez örgütlerin yaşama şansı azdır. 2- Gayri Şahsilik: Bürokratik örgütler kişisel etkilerden uzak bir makine modeline benzetilir. İnsanın psikolojik ve sosyal bir varlık olduğunu görmezden gelir. 3- Amaçlar Hiyerarşisinin Bozulması: Bürokratik modelde memurlar asıl amacın örgütün tüm olarak amacına hizmet etmek olduğunu unutma eğilimindedirler ve birim amaçlarını daha fazla önemser duruma gelmektedirler. Bu da amaçlar hiyerarşisinin bozulmasına yol açar. 4- Bağımsızlık Eğilimi: Bir önceki madde ile de ilişkili olan bu madde iş bölümü ve uzmanlaşmayı sağlamak için azami derecede işlerin kategorileştirilmesi ve departmanlaşmadan bahsetmektedir. Bürokratik örgütlerde tam gün çalışma zorunluluğu olmasa bile ortak personel kullanma imkanı yoktur. 5- Kırtasiyecilik ve Kontrolün Zorluğu: Düzeni korumak için konulan çok sayıda kural nedeniyle kontrolün sağlanamaması ve her şeyin yazılı yapılması zorunluluğu nedeniyle artan yoğun kırtasiyecilik ve kırtasiye trafiği de olumsuz yönlerden birisidir. 6- Düzeni Koruma Eğilimi: Görevi sona erse ve yararı ortadan kalsa bile bir ünitenin ortadan kaldırılması çok zordur. Aynı zamanda bürokratik kurallar; işgörenler tarafından yanlış algılanarak bir hükmetme ve üstünlük aracı olarak kullanılıp, nihai amacın gerçekleştirilmesi için bir araç olmaktan çıkarılıp amaç haline getirilebilirler. 12/9/09 Klasik Yönetim Yaklaşımları page 54

55 BÜROKRATİK MODELE ELEŞTİRİLER Bürokratik modelin eksiklikleri nedeniyle çeşitli bilim adamları tarafından çalışmalar yapılmış ve modele katkılarda bulunulmuştur.bu bilim adamlarından en önemli katkıları gerçekleştiren ve kendi bürokratik modellerini kuran üç tanesi R.K.Merton, P.Selznick, ve A.W.Gouldner'dir. İdeal örgüt yapısının kurulmasıyla birlikte daima verimliliğin artacağı ve çalışanların aynı tepkiyi gösterecekleri fikrine karşı çıkmışlar ve örgüt üyelerinin beklenmeyen tepkileri ve bürokrasinin beklenmeyen sonuçlarına yoğunlaştırmışlardır. 12/9/09 Klasik Yönetim Yaklaşımları page 55

56 BÜROKRATİK MODELE ELEŞTİRİLER MERTON MODELİ Merton bürokratik sistemlerde örgüt üyelerinin beklenmeyen olumsuz davranışlarını ve bürokrasinin beklenmeyen sonuçlarını bir önermeler sistemi geliştirerek açıklamaya çalışmıştır. Mertonun önermeler sistemi hiyeraşinin üst kademesinden gelen kontrol gereği ile başlar. 12/9/09 Klasik Yönetim Yaklaşımları page 56

57 BÜROKRATİK MODELE ELEŞTİRİLER Merton'un Önermeler Sistemi(*) -Davranışların standartlaştırılması ve rasyonelleştirilmesi -Bürokratik Modelde Kontrol Gereği -Bireysel ilişkilerde azalma -Örgüt üyeleri tarafından örgüt kurallarının giderek daha fazla benimsenmesi -Alternatifler arama çabasının yok olması davranışlarda genellikler oluşması -Daha fazla standartlaşma ve rasyonellik -Davranışlarda katılığın artması -Üyeler arasında rekabetin azalması -Takım ruhu ve dayanışmanın artması -Örgüt üyelerinin birbirlerini koruma eğilimi artar -Bireysel hareketlerin savunulabilirlik derecesinin artması -Müşterilerle olan ilişkilerde güçlükler meydana gelmesi -Astların otorite sembollerini kullanma alanını genişletmeleri -Müşterilerin tatminsizliği -Üst yönetime yapılan şikayetler 12/9/09 Klasik Yönetim Yaklaşımları page 57

58 BÜROKRATİK MODELE ELEŞTİRİLER SELZNİCK MODELİ Merton gibi kontrol tekniğinin kullanılmasının ne gibi beklenmeyen sonuçlar oluşturacağı üzerinde çalışmış ancak bağımsız değişken olarak yetki devrini kullanmıştır. -Kontrol Gereği -Yetki devri -Uzmanlık gerektiren alanlarda eğitim ihtiyacının artması -Alt bölümlere ayırmanın artması -Bölümler arası çıkar farklılığının artması -Uzmanlaşma sonucu personel transferinin zorlaşması -Bölümler arası çatışmaların artması -Örgüt amaçlarıyla başarılanlar arasındaki farkın artması 12/9/09 Klasik Yönetim Yaklaşımları page 58

59 BÜROKRATİK MODELE ELEŞTİRİLER Gouldner Modeli Bir alt sistemin dengesini sağlamak amacıyla kullanılan tekniklerin bir üst sistemi bozduğunu ve bunun tekrar alt sistemi etkilediğini ileri sürer. Gouldner'e göre modelde uygulanan genel ve gayri şahsi kurallar nedeniyle ve eşitlik ilkesi gereğince kontrol ve gözetim fonksiyonu daha fazla meşruluk kazanır. Ancak konulan kural ve kaideler asgari davranış standartlarının belirlenmesine yol açar. Üyeler kapasiteleri oranında değil de bu belirlenen standartlara göre davranmaya başlarlar ve hedeflenen örgüt amaçlarıyla gerçekleşen arasındaki fark giderek artar. Bunun üzerine daha fazla gözetim ve kontrol için kurallar uygulanmaya başlar. Kontrol ve gözetim sıklığının artması başlangıçta azalan gerilimi artırıcı yönde etki ederek sistemin dengesini bozar. 12/9/09 Klasik Yönetim Yaklaşımları page 59

ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ KAMU YÖNETİMİ ANA BİLİM DALI

ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ KAMU YÖNETİMİ ANA BİLİM DALI i ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ KAMU YÖNETİMİ ANA BİLİM DALI ÖZEL VE KAMU HASTANELERİNİN ORGANİZASYON YAPILARININ KARŞILAŞTIRILMASI YÜKSEK LİSANS TEZİ Tez Danışmanı Yrd.

Detaylı

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI SAĞLIK PROJESİ GENEL KOORDİNATÖRLÜĞÜ HASTANE YÖNETİMİ EĞİTİMİ REFERANS NOTLARI

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI SAĞLIK PROJESİ GENEL KOORDİNATÖRLÜĞÜ HASTANE YÖNETİMİ EĞİTİMİ REFERANS NOTLARI T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI SAĞLIK PROJESİ GENEL KOORDİNATÖRLÜĞÜ HASTANE YÖNETİMİ EĞİTİMİ REFERANS NOTLARI Bu kitap T.C. Sağlık Bakanlığı Proje Genel Koordinatörlüğü Hizmet İçi Eğitim Birimi Tarafından Düzenlenen

Detaylı

BSH EV GEREÇLERİ A.Ş. NİN İNSAN KAYNAKLARI UYGULAMALARININ KARŞILAŞTIRILMASI

BSH EV GEREÇLERİ A.Ş. NİN İNSAN KAYNAKLARI UYGULAMALARININ KARŞILAŞTIRILMASI I T.C. TRAKYA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İKTİSAT ANABİLİM DALI YÜKSEK LİSANS TEZİ BSH EV GEREÇLERİ A.Ş. NİN İNSAN KAYNAKLARI UYGULAMALARININ KARŞILAŞTIRILMASI CÜNEYT YARKIN TEZ DANIŞMANI YRD.

Detaylı

MOTİVASYON TEORİLERİ KAPSAMINDA UYGULANAN ÖZENDİRME ARAÇLARININ İŞGÖREN PERFORMANSINA ETKİSİ VE BİR UYGULAMA

MOTİVASYON TEORİLERİ KAPSAMINDA UYGULANAN ÖZENDİRME ARAÇLARININ İŞGÖREN PERFORMANSINA ETKİSİ VE BİR UYGULAMA T.C. ATILIM ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME ANA BİLİM DALI YÜKSEK LİSANS TEZİ MOTİVASYON TEORİLERİ KAPSAMINDA UYGULANAN ÖZENDİRME ARAÇLARININ İŞGÖREN PERFORMANSINA ETKİSİ VE BİR UYGULAMA

Detaylı

ÖRGÜT VE YÖNETİM KURAMLARI

ÖRGÜT VE YÖNETİM KURAMLARI T.C. KARA KUVVETLERİ KOMUTANLIĞI EĞİTİM VE DOKTRİN KOMUTANLIĞI EĞİTİM YÖNETİCİSİ VE ÖĞRETMEN YETİŞTİRME OKUL KOMUTANLIĞI BALGAT/ANKARA ÖRGÜT VE YÖNETİM KURAMLARI Nahide DAŞLIÇAY Öğ. Bnb. 1996 ÖRGÜT VE

Detaylı

T.C. A.Ü. SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ VE KARİYER DANIŞMANLIĞI ANA BİLİM DALI PERSONELİN MOTİVASYONU ÜZERİNDE LİDER YÖNETİCİNİN ROLÜ Dönem Projesi Hazırlayan AREFE KARAALİ 03914510

Detaylı

İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ UYGULAMALARI: ROTASYON GEREKLİ Mİ?

İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ UYGULAMALARI: ROTASYON GEREKLİ Mİ? TC ANKARA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ VE KARİYER DANIŞMANLIĞI ANA BİLİM DALI İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ UYGULAMALARI: ROTASYON GEREKLİ Mİ? Yüksek Lisans Dönem Projesi

Detaylı

T.C. ATILIM ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ KAMU YÖNETİMİ VE SİYASET BİLİMİ ANABİLİM DALI

T.C. ATILIM ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ KAMU YÖNETİMİ VE SİYASET BİLİMİ ANABİLİM DALI T.C. ATILIM ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ KAMU YÖNETİMİ VE SİYASET BİLİMİ ANABİLİM DALI TÜRKİYE DE 1980 DEN GÜNÜMÜZE SİYASAL İKTİDAR-BÜROKRASİ İLİŞKİLERİ YÜKSEK LİSANS TEZİ Hazırlayan Fahrettin

Detaylı

TÜRKİYE DE İNSAN KAYNAKLARININ AVRUPA BİRLİĞİ NE TAM ÜYELİK SÜRECİ EKSENİNDE YAŞADIĞI DEĞİŞİM

TÜRKİYE DE İNSAN KAYNAKLARININ AVRUPA BİRLİĞİ NE TAM ÜYELİK SÜRECİ EKSENİNDE YAŞADIĞI DEĞİŞİM T.C. BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ TÜRKİYE DE İNSAN KAYNAKLARININ AVRUPA BİRLİĞİ NE TAM ÜYELİK SÜRECİ EKSENİNDE YAŞADIĞI DEĞİŞİM Yüksek Lisans Tezi SEDA BOZKURT İSTANBUL, 2011 T.C. BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ SOSYAL

Detaylı

KAMU ÖRGÜTLERİNDE MOTiVASYON VE İŞ TATMİNİ

KAMU ÖRGÜTLERİNDE MOTiVASYON VE İŞ TATMİNİ T.C. KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME ANABİLİMDALI KAMU ÖRGÜTLERİNDE MOTiVASYON VE İŞ TATMİNİ CENGİZ TÜMGAN YÜKSEK LİSANS PROJESİ KAHRAMANMARAŞ HAZİRAN 2007 T.C.

Detaylı

T.C. SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME ANABİLİM DALI HİZMET İŞLETMELERİNDE TOPLAM KALİTE YÖNETİMİ

T.C. SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME ANABİLİM DALI HİZMET İŞLETMELERİNDE TOPLAM KALİTE YÖNETİMİ i T.C. SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME ANABİLİM DALI HİZMET İŞLETMELERİNDE TOPLAM KALİTE YÖNETİMİ PAKİZE PAŞAOĞLU 0930229249 TEZSİZ YÜKSEK LİSANS BİTİRME PROJESİ Tez Danışmanı:

Detaylı

TÜRKİYE DE KAMU İÇ KONTROL SİSTEMİ KAPSAMINDA HESAP VERME MEKANİZMALARI MESLEKİ YETERLİLİK TEZİ. Hazırlayan Ebru SÜMER Maliye Uzman Yardımcısı

TÜRKİYE DE KAMU İÇ KONTROL SİSTEMİ KAPSAMINDA HESAP VERME MEKANİZMALARI MESLEKİ YETERLİLİK TEZİ. Hazırlayan Ebru SÜMER Maliye Uzman Yardımcısı TÜRKİYE DE KAMU İÇ KONTROL SİSTEMİ KAPSAMINDA HESAP VERME MEKANİZMALARI MESLEKİ YETERLİLİK TEZİ Hazırlayan Ebru SÜMER Maliye Uzman Yardımcısı Tez Danışmanı Doç. Dr. Ahmet KESİK Strateji Geliştirme Başkanı

Detaylı

ÖRGÜTSEL DAVRANIġ 1. KONU

ÖRGÜTSEL DAVRANIġ 1. KONU ÖRGÜTSEL DAVRANIġ 1. KONU 1. Örgütsel DavranıĢın Tanımı ve Kapsamı i. Örgütsel Davranışın Tanımı ve İnceleme Alanları ii. Örgütsel Davranışın Analiz Düzeyi ve Davranışı Etkileyen Unsurlar iii. Örgütsel

Detaylı

T.C ANKARA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ SOSYOLOJİ ANABİLİM DALI YENİ EMEK SİSTEMLERİ: EV-OFİS SİSTEMİ ÜZERİNE BİR İNCELEME

T.C ANKARA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ SOSYOLOJİ ANABİLİM DALI YENİ EMEK SİSTEMLERİ: EV-OFİS SİSTEMİ ÜZERİNE BİR İNCELEME T.C ANKARA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ SOSYOLOJİ ANABİLİM DALI YENİ EMEK SİSTEMLERİ: EV-OFİS SİSTEMİ ÜZERİNE BİR İNCELEME Yüksek Lisans Tezi Sibel ERDOĞAN ANKARA-2012 T.C ANKARA ÜNİVERSİTESİ

Detaylı

YEREL YÖNETİMLER YASASI NDAKİ DEĞİŞİKLİKLERİN BELEDİYELERİN YÖNETİM VE ORGANİZASYON YAPISI ÜZERİNDEKİ ETKİLERİ: EDİRNE BELEDİYESİ ÖRNEK OLAYI

YEREL YÖNETİMLER YASASI NDAKİ DEĞİŞİKLİKLERİN BELEDİYELERİN YÖNETİM VE ORGANİZASYON YAPISI ÜZERİNDEKİ ETKİLERİ: EDİRNE BELEDİYESİ ÖRNEK OLAYI i YEREL YÖNETİMLER YASASI NDAKİ DEĞİŞİKLİKLERİN BELEDİYELERİN YÖNETİM VE ORGANİZASYON YAPISI ÜZERİNDEKİ ETKİLERİ: EDİRNE BELEDİYESİ ÖRNEK OLAYI Hazırlayan: Hakan İNCİ Danışman: Yrd. Doç. Dr. Sinan ÜNSAR

Detaylı

T.C. ATILIM ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME YÖNETİMİ ANABİLİM DALI

T.C. ATILIM ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME YÖNETİMİ ANABİLİM DALI T.C. ATILIM ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME YÖNETİMİ ANABİLİM DALI STRATEJİK PERFORMANS YÖNETİM MODELİ OLARAK DENGELİ PERFORMANS YÖNETİMİ VE HİZMET SEKTÖRÜNDE ALAN ÇALIŞMASI ÖRNEKLERİ YÜKSEK

Detaylı

TÜRKİYE DE 1980 SONRASI BÜROKRATİK DÖNÜŞÜM: SOSYAL YARDIMLAŞMA ve DAYANIŞMA GENEL MÜDÜRLÜĞÜ (SYDGM) ÖRNEĞİ

TÜRKİYE DE 1980 SONRASI BÜROKRATİK DÖNÜŞÜM: SOSYAL YARDIMLAŞMA ve DAYANIŞMA GENEL MÜDÜRLÜĞÜ (SYDGM) ÖRNEĞİ TC. SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ KAMU YÖNETİMİ ANABİLİM DALI TÜRKİYE DE 1980 SONRASI BÜROKRATİK DÖNÜŞÜM: SOSYAL YARDIMLAŞMA ve DAYANIŞMA GENEL MÜDÜRLÜĞÜ (SYDGM) ÖRNEĞİ DOKTORA

Detaylı

TC ATILIM ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME YÖNETİMİ ANABİLİM DALI YÜKSEK LİSANS TEZİ. Ahmet DOĞAN

TC ATILIM ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME YÖNETİMİ ANABİLİM DALI YÜKSEK LİSANS TEZİ. Ahmet DOĞAN TC ATILIM ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME YÖNETİMİ ANABİLİM DALI YÜKSEK LİSANS TEZİ Afet Acil Müdahale Dönemleri İçin İnsangücü Planlaması Yapmak Ahmet DOĞAN Ankara, 2007 TC ATILIM ÜNİVERSİTESİ

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI BÜRO YÖNETİMİ BÜRO YÖNETİMİ MODELLERİ 346SBI048

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI BÜRO YÖNETİMİ BÜRO YÖNETİMİ MODELLERİ 346SBI048 T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI BÜRO YÖNETİMİ BÜRO YÖNETİMİ MODELLERİ 346SBI048 Ankara, 2011 Bu modül, mesleki ve teknik eğitim okul/kurumlarında uygulanan Çerçeve Öğretim Programlarında yer alan yeterlikleri

Detaylı

ALTI SİGMA METODOLOJİSİ İLE SÜREÇ İYİLEŞTİRME VE HİZMET SEKTÖRÜNDE BİR UYGULAMA

ALTI SİGMA METODOLOJİSİ İLE SÜREÇ İYİLEŞTİRME VE HİZMET SEKTÖRÜNDE BİR UYGULAMA T.C. İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ ALTI SİGMA METODOLOJİSİ İLE SÜREÇ İYİLEŞTİRME VE HİZMET SEKTÖRÜNDE BİR UYGULAMA YÜKSEK LİSANS TEZİ Zekeriya SÖNMEZ Anabilim Dalı: İşletme Programı:

Detaylı

İŞLETME YÖNETİMİ I. Ders Notları METİN ARSLAN

İŞLETME YÖNETİMİ I. Ders Notları METİN ARSLAN İŞLETME YÖNETİMİ I Ders Notları METİN ARSLAN HARRAN ÜNİVERSİTESİ BİRECİK MESLEK YÜKSEKOKULU 2014 İşletme Yönetimi Ders Notları 1 Ders Notları Önsöz Metin Arslan ÖNSÖZ Günümüzde çok yaygınlaşan bir konu

Detaylı

qwertyuiowww.aofdersozetleri.compgüasdf ghjklsizxcvbnmöçqwertyuiopgüasdfg hjklsizxcvbnmöçqwertyuiopgüasdfgh jklsizxcvbnmöçqwertyuiopgüasdfghj

qwertyuiowww.aofdersozetleri.compgüasdf ghjklsizxcvbnmöçqwertyuiopgüasdfg hjklsizxcvbnmöçqwertyuiopgüasdfgh jklsizxcvbnmöçqwertyuiopgüasdfghj qwertyuiowww.aofdersozetleri.compgüasdf ghjklsizxcvbnmöçqwertyuiopgüasdfg hjklsizxcvbnmöçqwertyuiopgüasdfgh jklsizxcvbnmöçqwertyuiopgüasdfghj STRATEJİK YÖNETİM I klsizxcvbnmöçqwertyuiopgüasdfghjk 5-8.

Detaylı

İşletme Yönetimi-1 DERS NOTLARI METİN ARSLAN

İşletme Yönetimi-1 DERS NOTLARI METİN ARSLAN İşletme Yönetimi-1 DERS NOTLARI METİN ARSLAN HARRAN ÜNİVERSİTESİ BİRECİK MESLEK YÜKSEKOKULU 2012 İşletme Yönetimi-1 Önsöz Metin Arslan ÖNSÖZ İşletmecilik eğitimi günümüzde çok yaygınlaşan bir konu haline

Detaylı

www.maximumbilgi.com ARAŞTIRMA SERİSİ No.29 İletişim ve İnsan İlişkileri

www.maximumbilgi.com ARAŞTIRMA SERİSİ No.29 İletişim ve İnsan İlişkileri www.maximumbilgi.com ARAŞTIRMA SERİSİ No.29 İletişim ve İnsan İlişkileri 1 BÖLÜM 1 Giriş 1.1. İletişim 1.1.1. Tanım ve Genel Açıklamalar Latince communis sözcüğünden türetilen communication sözcüğünün

Detaylı

ÖRGÜTLERDE İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ

ÖRGÜTLERDE İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ T.C. ANADOLU ÜNİVERSİTESİ YAYINI NO: 2846 AÇIKÖĞRETİM FAKÜLTESİ YAYINI NO: 1803 ÖRGÜTLERDE İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ Yazarlar Prof.Dr. Ramazan GEYLAN (Ünite 2, 6) Prof.Dr. Deniz TAŞÇI (Ünite 4, 5) Doç.Dr.

Detaylı

T.C. İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ İŞLETME FAKÜLTESİ İŞLETME İKTİSADI ENSTİTÜSÜ İKİNCİ ÖĞRETİM İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI

T.C. İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ İŞLETME FAKÜLTESİ İŞLETME İKTİSADI ENSTİTÜSÜ İKİNCİ ÖĞRETİM İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI T.C. İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ İŞLETME FAKÜLTESİ İŞLETME İKTİSADI ENSTİTÜSÜ İKİNCİ ÖĞRETİM İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİNİN KAMU SEKTÖRÜNDE KALİTE OLUŞUMUNDA YERİ

Detaylı

ULUDAĞ ÜNĐVERSĐTESĐ SAĞLIK HĐZMETLERĐ MESLEK YÜKSEKOKULU TIBBĐ DOKÜMANTASYON VE SEKRETERLĐK PROGRAMI

ULUDAĞ ÜNĐVERSĐTESĐ SAĞLIK HĐZMETLERĐ MESLEK YÜKSEKOKULU TIBBĐ DOKÜMANTASYON VE SEKRETERLĐK PROGRAMI ULUDAĞ ÜNĐVERSĐTESĐ SAĞLIK HĐZMETLERĐ MESLEK YÜKSEKOKULU TIBBĐ DOKÜMANTASYON VE SEKRETERLĐK PROGRAMI DERS NOTLARI U.Ü. SHMYO Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik Programı öğrencilerinin III. Yarıyılda Mesleki

Detaylı

GENEL İŞLETME. Ders Notları METİN ARSLAN

GENEL İŞLETME. Ders Notları METİN ARSLAN GENEL İŞLETME Ders Notları METİN ARSLAN HARRAN ÜNİVERSİTESİ BİRECİK MESLEK YÜKSEKOKULU 2013 Genel İşletme Önsöz Metin Arslan ÖNSÖZ Günümüzde çok yaygınlaşan bir konu haline gelen işletmecilik eğitimi,

Detaylı

KAMU SEKTÖRÜNDE PERFORMANS YÖNETİMİ VE UYGULAMADA KARŞILAŞILAN SORUNLAR. Murat Akçakaya *

KAMU SEKTÖRÜNDE PERFORMANS YÖNETİMİ VE UYGULAMADA KARŞILAŞILAN SORUNLAR. Murat Akçakaya * KAMU SEKTÖRÜNDE PERFORMANS YÖNETİMİ VE UYGULAMADA KARŞILAŞILAN SORUNLAR Murat Akçakaya * Özet Çok yönlü ve büyük bir değişimin yaşandığı günümüzde örgütler yok edici bir rekabet ortamında bulunuyorlar.

Detaylı

T.C. ATILIM ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ KAMU YÖNETİMİ VE SİYASET BİLİMİ ANA BİLİM DALI

T.C. ATILIM ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ KAMU YÖNETİMİ VE SİYASET BİLİMİ ANA BİLİM DALI T.C. ATILIM ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ KAMU YÖNETİMİ VE SİYASET BİLİMİ ANA BİLİM DALI YENİ KAMU YÖNETİMİ ANLAYIŞI ÇERÇEVESİNDE KURUMSAL YÖNETİŞİM: KOSGEB ÖRNEĞİ YÜKSEK LİSANS TEZİ Serhat TÜMOĞLU

Detaylı