REM uyku davran fl bozuklu u farmakolojisi üzerine bir güncelleme

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "REM uyku davran fl bozuklu u farmakolojisi üzerine bir güncelleme"

Transkript

1 N_ /10/06 9:08 AM Page 335 Gözden Geçirmeler ve Özetler REM uyku davran fl bozuklu u farmakolojisi üzerine bir güncelleme Jean-François Gagnon, PhD; Ronald B. Postuma, MD ve Jacques Montplaisir, MD, PhD, FRCPc Özet REM uyku davran fl bozuklu u (RDB), rüyalara efllik eden ve hastada uyku bölünmelerine ve kendi ve yatak arkadafl nda yaralanmalara yol açabilen kompleks davran flsal belirtilerle karakterizedir. Bu durumda hastalar belirtilerini kontrol alt na alabilmek için tedaviye ihtiyaç duyarlar. Farmakolojik ajanlar n, RDB de geliflen REM uyku kas atonisi ve motor davran fllar üzerinde pozitif ve negatif etkiye sahip olduklar bildirilmifltir. Clonazepam RDB mevcut hastalarda etkilidir ve iyi tolere edilmektedir ve bu nedenle bafllang ç tedavisi olarak kabul edilmelidir. Düflme riski yüksek, biliflsel bozuklu u olan veya obstrüktif uyku apnesi bulunan hastalarda melatonin clonazepama iyi bir alternatif olabilir. Asetilkolinesteraz inhibitörleri ve dopaminerjik ajanlar n aç k bir etkileri yoktur. Monoamin oksidaz inhibitörleri, trisiklik antidepresanlar, serotonin geri al m inhibitörleri ve noradrenerjik antagonistler RDB belirtilerini indükleyebilir veya agreve edebilirler. Bu nedenle RDB hastalar nda kaç n lmalar gerekir. RDB geliflme riski mevcut nörodejeneratif hastal klarda veya narkolepsi hastalar nda bu tür ajanlara ihtiyaç duyuldu unda, RDB belirtilerine karfl sistematik takip gerekebilir. NEUROLOGY 2006;67: REM uyku davran fl bozuklu u (RDB) REM uykusu s ras nda afl r kas tonusu ve arzu edilmeyen davran flsal belirtilerle karakterizedir. 1 Bu davran flsal belirtiler genelde rüya içeri ine cevaben o flekilde ortaya ç kmaktad r ki, hastalar adeta rüyalar n davran fllarla göstermektedirler. RDB, idiyopatik formda veya nörolojik hastal klarla ve özellikle de nörodejeneratif hastal klarla birlikte olabilmektedir. 1 Uyku süresince anormal motor belirti flikayeti olmaks z n polisomnografide REM uyku kas aktivitesi ve kolunu-baca n hafifçe sa a sola sallama veya hayk rma ile karakterize subklinik bir RDB formu bildirilmifltir. 1 RDB ilk kez Schenck ve ark. taraf ndan ayr bir klinik antite olarak tan mlanm fl 2 ve 1990 da bir uyku patolojisi olarak kabul edilmifltir. 3 Prevalans ve nörolojik bozukluklarla ba lant s. RDB prevalans n n 70 yafl ve üzeri kiflilerde %0.4 ve genel popülasyonda %0.5 oldu u tahmin edilmektedir. 4,5 RDB, Parkinson hastal (PH), 7,8 multisistem atrofi, 9,10 Lewy cisimcikli demans (DLB), 11 ve progresif supranükleer felç (PSP) gibi nörodejeneratif hastal klara efllik edebilmektedir. Machado-Joseph hastal, 12 Guillain-Barré sendromu, 14 narkolepsi, 15 ALS, 16 nonparaneoplastik limbik ensefalit, 17 otizm, 18 Gilles de la Tourette sendromu 19 ve grup A kseroderma pigmentosum 20 gibi nörolojik bozukluklarda da görülebilir. Kortikobazal dejenerasyon 21 ve Alzheimer hastal nda (AH) 22 da bazen RDB tan s konulabilmektedir. Tan ölçütleri ve klinik belirtiler. Yak n döneme kadar RDB tan ölçütleri klinikti ve rüya durumu ile iliflkili ekstremite veya vücut hareketleri yan nda afla dakilerden en az birini içermekteydi: 1) uyku s ras nda tehlikeli veya potansiyel tehlikeli davran fl bozuklu u, 2) rüyan n eyleme dönüfltürülmesi veya 3) uykuyu bölen uyku davran fllar. 23 Mamafih, klinik ölçütlerin duyarl l polisomnografi (PSG) tan ml ölçütlerden daha düflüktür. 7,24 Dahas, RDB uyurgezerlik, gece terörü, obstrüktif uyku apne sendromu ve uyku nöbetleri gibi RDB benzeri bulgularla da kar flabilir. Bu nedenlerle, davran flsal belirtilerin sadece REM uykusu s ras nda ortaya ç kt ndan emin olmak gerekir. PSG ölçütleri, REM uykusu s ras nda artm fl submental veya ekstremite EMG aktivitesi, afl r vücut veya ekstremite s çramalar ve kompleks davran flsal belirtilere dayal - d r. PSG yi baz alan tan ölçütleri Uluslararas Uyku Bozukluklar S n flamas n n 1 ikinci versiyonunda önerilmifltir. Centre d etude du sommeil et des rythmes biologiques (J.F.G., R.B.P., J.M.), Hopital du Sacre Coeur de Mentréal ve Centre de recherche 8J.F.G.9, Institut Universitaire de Géritrie de Montréal, Montréal, Québec, Canada. (J.M.) operasyon bursu ile desteklenmifltir ve Kanada Sa l k Araflt rmalar Enstitüsünün (J.F.G.) doktora sonras ö renci bursu, Dr. Montplaisir Kanada Devlet Uyku Bozulkuklar Kürsüsü nü yönetmektedir. Aç klama: Yazarlar n bildirecekleri ç kar çat flmas yoktur. 20 Ocak 2006 da al nd. Son hali ile 9 May s 2006 da kabul edildi. Adres bilgileri ve yeniden bask istekleri için, Dr. Jacques Montplaisir, Centre d éetude du sommeil et des rythmes biologiques, Hopital du Sacré- Coeur de Montréal, 5400 Boul, Gouin Quest, Montréal, Québec, H4J 1C5, Canada; Copyright 2006 by AAN Enterprises, Inc. 335

2 N_ /10/06 9:08 AM Page 336 Tablo 1 REM uyku davran fl bozuklu u belirtileri üzerinde yararl olduklar bilinen ilaçlar Çal fl lan popülasyon (n) Doz PSG Sonuçlar Clonazepam diyopatik RDB ve di er hastal klarla iliflkili RDB (67) 6 diyopatik RDB ve nörolojik hastal klarla iliflkili RDB (38) 25 diyopatik RDB (5) 28 Melatonin diyopatik RDB (6); PH-RDB (1) 31,32 diyopatik RDB (15) mg mg RDB belirtilerinde tam (%79), k smi (%11) RDB belirtilerinde tam (%55), k smi (%32) REM fazik EMG aktivitesinde 3 mg 3 9 mg 6 hastada 13 hastada ; REM tonik EMG aktivitesinde Baz hastalarda Nörolojik hastal klarla iliflkili RDB (14) mg PSG = polisomnografi; RDB = REM uyku davran fl bozuklu u; PH = Parkinson hastal ; = azalma. RDB hastalar n n baflvuru flikayeti canl rüyalara efllik eden afl r uyku aktivitesidir. RDB davran flsal belirtileri, basit (konuflma, gülme, ba rma, afl r vücut veya ekstremite s çramalar ) veya kompleks (küfür etme, el kol hareketleri yapma, uzanma, yakalama, kollar sallama, tokat atma, yumruk atma, tekme atma, yatakta oturma, yataktan atlama, k vranma, koflma) olmak üzere s n fland r lmaktad r. 1 Kompleks RDB hareketleri genelde sert ve sald rgancad r ve hastada s kl kla ekimoz, laserasyon ve k r klara yol açabilmektedir (%32 79). 6,25 Yatak arkadafl na sald rma %64 ve yaralamaya neden olma %16 s kl kla bildirilmektedir. 25 Ek olarak, %21 70 hastada uyku bölünmesi ve %63 hastada obstrüktif uyku apne sendromu, periyodik ekstremite hareket bozuklu u, narkolepsi ve santral uyku apne sendromuna sekonder gün içi uyku hali bildirilmektedir. 25 Hastalar n %90 nda rüya içeri i de iflmektedir, 6 ço u hasta gün içi normal olduklar n, buna karfl n rüyalar n n afl r fliddet içerdi ini belirtmektedirler. 26 RDB nin kanuni sonuçlar olabilir veya iliflkilere önemli zararlar verebilir. 27 Bu nedenle, do ru tan ve yeterli tedavi önemlidir. Nonfarmakolojik tedaviler aras nda yatak odas nda güvenli i art rmak bulunmaktad r, örne in potansiyel tehlikeli cisimler kald r labilir. Yata n etraf na yast klar dizmek ya da zemine bir ikinci yatak koymak düflmelere ba l yaralanmalar azaltabilir. Yatak arkadafllar na yumruk ya da tekme atan hastalar, ayr yatmal d r. Bununla beraber tedavinin esas n, özellikle orta ve ileri fliddetteki olgularda farmakolojik tedavi oluflturur. RDB farmakolojisi. Bildi imiz kadar ile, RDB tedavisinin etkilili ini de erlendiren hiçbir kontrollü, randomize, çift-kör çal flma bulunmamaktad r. Ço u çal flma tek olgu bildirimleri veya küçük hasta serileri fleklindedir. Bu bildirimlerde, RDB tan s n n ve tedavi etkilili inin PSG ile desteklenmemifl olmas gibi önemli metodolojik k s tlamalar mevcuttur. RDB belirtilerinde yararl etkilere sahip ilaçlar. Sedatif bir benzodiazepin olan clonazepam günümüzde RDB de 336 NEUROLOGY 67 September (1 of 2 ) 2006 tercih edilen ilaçt r (tablo 1). ki genifl olgu serisinde hastalar n büyük k sm nda clonazepam ile anlaml düzelme bildirilmifltir. 6,25 En genifl seride clonazepam, hastalar n %79 unda tam bir düzelme sa lam fl ve %11 lik k sm nda da k smi bir yarar göstermifltir. 6 Bafllang ç dozu yatmadan önce 0.5 mg dir. E er yetersiz olursa doz 1-2 mg a ç kar labilir. Ço u olguda uyku davran fllar nda ve kâbuslarda ilk hafta içinde bir bask lanma elde edilebilmektedir. Tolerans nadiren geliflir ve ilac n yararlar genelde y llarca sürer. Clonazepam n etki mekanizmas bilinmese de, REM uyku tonusunda de il klinik motor belirtilerde bir bask lanma sa lad düflünülmektedir. PSG de clonazepam davran flsal belirtileri azaltmakta ve tonik REM uyku kas aktivitesini düzeltmeksizin fazik EMG aktivitesini düflürmektedir. 28 Clonazepam n yararl etkilerinin bir k sm serotonerjik özelliklerine ba lanm flt r. 29 Clonazepam hastalar n yaklafl k %10 unda etkisiz kalmaktad r. 6,25 Buna ek olarak, hastalar n yaln zca küçük bir k sm nda yan etkiler bildirilmiflse de, yafll larda clonazepam konfüzyon ve düflme riskini yükseltebilir 30 ve obstrüktif uyku apnesini indükleyebilir veya kötülefltirebilir. RDB de di er benzodiazepinlerin etkilili ini bildiren herhangi bir yay n yoktur. Alternatif tedaviler düflünülebilir. Baz çal flmalarda melatoninin yararl oldu u iddia edilmifltir (tablo 1). diyopatik RDB li 9 hastada, yatmadan önce 3 mg melatoninin 6 hafta boyunca kullan lmas sonras, 6 s nda uyku s ras nda motor aktivitenin düfltü ü ve REM uyku kas atonisinde k smi bir onar m sa land görülmüfltür. 31,32 Bu bulgu daha genifl bir çal flmada da tekrarlanabilmifltir. diyopatik RDB si olan 15 hastadan 13 ünde yatmadan önce 3 9 mg melatonin ile belirtilerde düzelme sa lanm flt r. 33 laveten, nörodejeneratif bozukluklara ba l RDB si olan 14 hasta ile yürütülen bir çal flmada, (3 12 mg) melatonin ile 12 hastada k smi bir yarar elde edilmifltir. 34 Melatoninin RDB belirtilerini azaltma mekanizmas halen bilinmemektedir. Baz yazarlar, melatoninin sirkadiyen ritimde RDB ye ba l desenkronizasyonu düzeltebilece ini iddia etmektedirler. 31,32 PSG çal flmalar nda da

3 N_ /10/06 9:08 AM Page 337 Tablo 2 Uyku davran fl bozuklu u belirtileri üzerindeki etkileri tart flmal olan ilaçlar Çal fl lan popülasyon (n) Doz PSG Sonuçlar Antikolinesterazlar Donepezil diyopatik RDB (3) 38 DLB-RDB (3) 41 DLB-RDB (50 nin üzerinde) 34 Rivastigmin DLB (6) 39 DLB-RDB (4) 40 Dopaminerjik ilaçlar Pramipeksol diyopatik RDB (8) 45 PH-RDB (11) 46 Levodopa RDB (1) 47 PH-RDB (3) 48 DLB-RDB (1) 49 PH (15); normal (14) 50 PH (88) 51 PH-RDB (35); PH-NRDB (35) mg 10 mg 9-12 mg 0.78 mg (ortalama) 2.2 mg (ortalama) 100 mg 500 mg De iflebilir De iflebilir Tan Tan 1 hastada RDB belirtileri ayn Uyku davran fllar nda azalma Uyku bozuklu unda düzelme REM de basit motor davran fllarda REM uyku atonisinin degredasyonu RDB belirtileri ayn Fazik ve tonik EMG aktivitesinde 6 hastada gece terörü PH-RDB grubunda daha uzun ve daha yüksek dozda levodopa tedavisi PSG = polisomnografi; RDB = REM uyku davran fl bozuklu u; DLB = Lewy cisimcikli demans; PH = Parkinson hastal ; = art fl; = azalma REM uyku kas atonisine yol açan mekanizmalarda bir onar m dikkati çekmektedir. 32,33 RDB belirtileri üzerinde etkileri tart flmal olan ilaçlar. RDB patofizyolojisine yönelik olarak, baz yazarlar kolinerjik iletide ifllev bozuklu u olabilece ini iddia etmifllerdir Bu nedenle, RDB belirtilerinin kolinerjik ajanlarla düzelebilece i düflünülmüfltür (tablo 2). Mevcut baz asetilkolinesteraz inhibitör (donepezil ve rivastigmin) çal flmalar nda, idiyopatik RDB 38 ve DLB ye ba l RDB olgular nda uyku kalitesinin yükseldi i ve motor hadiselerin azald görülmüfltür. Ancak bu çal flmalar n hiç birinde tedavi etkilili i PSG ile desteklenmemifltir. Dahas, DLB ye ba l RDB hastalar ile yürütülmüfl baflka çal flmalarda donepezil ile RDB belirtilerinin frekans ve fliddetinde bir düzelme elde edilememifltir. 34,41 RDB ile, nigrostriatal sistemde dopaminerjik nöron kayb ile karakterize bir nörodejeneratif hastal k olan PH 7,8 aras nda güçlü bir ba vard r. Ço u olguda RDB, PH tan - s konulmadan y llar önce geliflmektedir. 25,42 PET ve SPECT yard m yla idiyopatik RDB hastalar ile yürütülen çal flmalarda, dopaminerjik nigrostriyatal sistem ifllev bozuklu u tespit edilmifltir. 43,44 Bu nedenlerle, RDB tedavisinde dopaminerjik ajanlar da kullan lmaktad r (tablo 2). diyopatik RDB hastalar yla yap lan son bir çal flmada, D3 reseptörlerine afinitesi yüksek bir D2 reseptör agonisti olan pramipeksolle hastalar n bildirdi i motor hadise yo- unluk ve frekans nda bir düflüfl ile birlikte PSG-video kay tlar nda gözlenen basit motor davran fllarda bir azalma oldu u fark edilmifltir. 45 REM fazik EMG aktivitesi de iflmemifl ve REM uyku kas atonisinde paradoksal bir degradasyon gözlenmifltir. Ancak bu sonuç PH ye ba l RDB hastalar nda tekrarlanamam flt r. 46 diyopatik RDB li bir hasta 47 ve PD48 ve DLB 49 hastalar nda (bir dopamin öncüsü olan), levodopa kullan m ile RDB belirtilerinde hafifleme oldu u bildirilmifltir. Ancak di er bir çal flmada RDB hastalar n n levodopa ile tedavisi sonras hem REM fazik hem de REM tonik EMG aktivitesinde bir art fl oldu u görülmüfltür. 50 Bunun da ötesinde, RDB nin bir klinik antite olarak kabulü öncesi yap lm fl bir çal flmada kronik levodopa tedavisi alt ndaki PH hastalar nda uyku terörü benzeri belirtiler bildirilmifltir. 51 Levodopa kullanan hastalarda hipnagojik halüsinasyonlar ve canl rüyalar s kt r ve yanl fll kla RDB gibi düflünülebilir. Son olarak, klinik RDB ile iliflkili PH hastalar nda RDB siz PH hastalar na göre, daha uzun ve daha yüksek dozda bir levodopa tedavisi uygulanmaktad r. 52 PH de dopaminerjik ilaçlar n uyku üzerindeki etkileri oldukça de iflken olabilir. Dopaminerjik ajanlar n etkisi doza ba l olabilir, örne in düflük doz dopaminerjik ajanlar uykuyu art rabilirken, yüksek doz yavafl dalga ve REM uykusunu bask layabilir. 53 Bu nedenle, yüksek dozlarda REM uyku kas atonisinde meydana gelen potansiyel bir art fl, toplam REM uykuda bir azalma ile telafi edilebilir. PH de dopaminerjik ilaçlar n uyku üzerindeki etkileri hastal n evresi veya substantia nigran n d - fl nörodejenerasyonun boyutuna göre de de iflebilir. Bu nedenle, PH li hastalar tedavi eden klinisyenler, dopaminerjik tedavi de ifliklikleri ile RDB belirtilerinde tetiklenme olas l n ak llar nda tutmal d rlar. Di er yandan, RDB September (1 of 2 ) 2006 NEUROLOGY

4 N_ /10/06 9:08 AM Page 338 Tablo 3 REM uyku davran fl bozuklu u belirtilerini indükleyen veya alevlendiren ilaçlar Çal fl lan popülasyon (n) Doz PSG Sonuçlar Antidepresanlar MAO-I PH (3) 54 Normal (7) 55 Trisiklikler Normal (1) 56 Narkoleptikler (2) 15 Narkoleptikler (7) 57 Normal (7) 58 Narkoleptikler (21) 59 Normal (7) 60 Narkoleptikler (1) 61 Normal (11) 62 Psikiyatrik (52) 63 SSRI Psikiyatrik (41) 68 PH (4) 64 Psikiyatrik (15); normal (15) 65 Noradrenerjik antagonistler Hipertansiyon (2) 66 PH (1) mg (selegilin) mg (phenelzine) 100 mg (karbamazepin) mg (imipramin) 75 mg (klomipramin) mg (klomipramin) 100 mg (klomipramin) mg (klomipramin) mg (klomipramin) mg (klomipramin) De iflken (imipramin) De iflken (fluoksetin) mg (mirtazapin) De iflken* mg (bisoprolol) 400 mg (tramadol) (2) Tan RDB indüksiyonu RSWA RDB belirtileri indüklenme veya agreve olma RBD belirtilerinin indüklenmesi RSWA RWSA RSWA RBD belirtilerinin indüklenmesi 8 hastada RSWA 2 hastada RSWA 7 hastada RDB belirtileri RBD belirtilerinin indüklenmesi Tedavi grubunda RSWA RDB belirtilerinin indüklenmesi; tonik REM aktivitesinde RDB belirtilerinin indüklenmesi PSG = polisomnografi; MAO-I = MAO inhibitörleri; RDB = REM uyku davran fl bozuklu u; RSWA = atonisiz REM uykusu; SSRI = serotonin geri al m inhibitörü; DLB = Lewy cisimcikli demans; PH = Parkinson hastal ; = art fl; = azalma * Fluoksetin, paroksetin, sitalopram, sertralin ve venlafaksin. ile birlikte PH tedavisi alt ndaki hastalarda parkinsonizme yönelik dopaminerjik tedavi eklenmesi ile birlikte RDB belirtilerinde bir gerileme sa land ise, clonazepama yönelik tekrar bir de erlendirme yapmak do ru olacakt r. RDB belirtilerini indükleyen veya agreve eden ilaçlar. Selegilin ve phenelzine gibi monoamin oksidaz inhibitörlerinin hem parkinsonizm hastalar nda 54 hem de sa l kl genç olgularda (tablo 3) 55 RDB belirtilerini indükledi i bildirilmektedir. Bir yay nda, trisiklik antidepresanlarla benzerlikler tafl yan karbamazepin ile RDB belirtilerinde bir hafifleme bildirilmiflse de, 56 son 30 y lda biriken kan tlar trisiklik antidepresanlar n sa l kl olgularda oldu u kadar psikiyatri ve nöroloji hastalar nda da REM uyku kas atonisi üzerindeki zararl etkilerine iflaret etmektedirler. 15,57-62 Fluoksetin ve mirtazapin gibi serotonin geri al m inhibitörlerinin RDB belirtilerini tetikledi inin iddia edildi i yay nlar mevcuttur. 63,64 Fluoksetin, paroksetin, sitalopram, sertralin ve venlafaksin gibi yeni serotonerjik antidepresanlarla yap lan bir sistematik PSG çal flmas nda, kontrol olgulara göre REM uyku EMG tonik aktivitesinde bir art fl belirlenmifltir. 65 Bir β-adrenerjik reseptör blokeri olan bisoprolol, iki hipertansiyon hastas nda RDB belirtilerini indüklemifl ve REM uyku EMG aktivitesini art rm flt r (tablo 3). 66 Cerrahi sonras analjezide kullan lan ve α 2 -adrenerjik reseptör antagonistik ve serotonin geri al m inhibisyonu özellikleri bulunan tramadolün PH hastalar nda RDB geliflimi ile ilgisi gösterilmifltir. 64 α 2 -adrenerjik reseptör agonisti klonidin bir idiyopatik RDB hastas nda RDB belirtilerini azaltm flt r. 67 Bu nedenle serotonerjik ve noradrenerjik ileti, RDB patofizyolojisinde önemli olabilir. Son olarak, alkol, meprobomat 72 ve pentazosin 73 kesilmesi sonras da REM uyku kas atonisinde bozukluklar geliflti i ve davran flsal belirtiler ortaya ç kt bilinmektedir. Afl r çikolata yeme sonras da RDB belirtilerinde bir alevlenme oldu u gösterilmifltir. 74 Özetle, RDB belirtilerinin tedavisine uyku ortam güvenli inin art r lmas yla bafllanmal d r. Önerilen bafllang ç tedavisi (yatmadan önce mg) clonazepamd r. Biliflsel bozukluk, obstrüktif uyku apnesi veya yüksek düflme riski gibi clonazepam kontrendikasyonlar mevcut hastalarda veya tolerans veya ciddi yan etki geliflenlerde 12 mg a kadar melatonin denenebilir. Hem clonazepam hem de melatonine dirençli olgularda pramipeksol alternatif bir tedavidir, ancak bu dopaminerjik ajan n RDB belirtileri üzerindeki etkilerine daha fazla geçerlilik kazand r lmal d r. Teflekkür Yazarlar, Dominique Petit, PhD ye manuskripti yeniden gözden geçirdikleri için teflekkürlerini sunarlar. Kaynaklar 1. American Academy of Sleep Medicine. The international classification of 338 NEUROLOGY 67 September (1 of 2 ) 2006

5 N_ /10/06 9:08 AM Page 339 sleep disorders: diagnostic and coding manual, 2nd ed. Westchester IL: American Academy of Sleep Medicine, Schenck CH, Bundlie SR, Ettinger MG, Mahowald MW. Chronic behavioral disorders of human REM sleep: a new category of parasomnia. Sleep 1986;9: American Sleep Disorders Association. The international classification of sleep disorders: diagnostic and coding manual. Rochester MN: American Sleep Disorders Association, Ohayon MM, Caulet M, Priest RG. Violent behavior during sleep. J Clin Psychiatry 1997;58: Chiu HF, Wing YK, Lam LC, et al. Sleep-related injury in the elderly an epidemiological study in Hong Kong. Sleep 2000;23: Schenck CH, Hurwitz TD, Mahowald MW. REM sleep behaviour disorder: an update on a series of 96 patients and a review of the world literature. J Sleep Res 1993;2: Gagnon JF, Bedard MA, Fantini ML, et al. REM sleep behavior disorder and REM sleep without atonia in Parkinson s disease. Neurology 2002;59: Comella CL, Nardine TM, Diederich NJ, Stebbins GT. Sleep-related violence, injury, and REM sleep behavior disorder in Parkinson s disease. Neurology 1998;51: Iranzo A, Santamaria J, Rye DB, et al. Characteristics of idiopathic REM sleep behavior disorder and that associated with MSA and PD. Neurology 2005;65: Plazzi G, Corsini R, Provini F, et al. REM sleep behavior disorders in multiple system atrophy. Neurology 1997;48: Boeve BF, Silber MH, Ferman TJ, et al. REM sleep behavior disorder anddegenerative dementia: an association likely reflecting Lewy body disease. Neurology1998;51: Arnulf I, Merino-Andreu M, Bloch F, et al. REM sleep behavior disorder and REM sleep without atonia in patients with progressive supranuclear palsy. Sleep 2005;28: Iranzo A, Munoz E, Santamaria J, Vilaseca I, Mila M, Tolosa E. REM sleep behavior disorder and vocal cord paralysis in Machado-Joseph disease. Mov Disord 2003;18: Cochen V, Arnulf I, Demeret S, et al. Vivid dreams, hallucinations, psychosis and REM sleep in Guillain-Barre syndrome. Brain 2005;128: Schenck CH, Mahowald MW. Motor dyscontrol in narcolepsy: rapid-eyemovement (REM) sleep without atonia and REM sleep behavior disorder. Ann Neurol 1992;32: Minz M, Autret A, Laffont F, Beillevaire T, Cathala HP, Castaigne P. A study on sleep in amyotrophic lateral sclerosis. Biomedicine 1979;30: Iranzo A, Graus F, Clover L, et al. Rapid eye movement sleep behavior disorder and potassium channel antibody-associated limbic encephalitis. Ann Neurol 2006;59: Thirumalai SS, Shubin RA, Robinson R. Rapid eye movement sleep behavior disorder in children with autism. J Child Neurol 2002;17: Trajanovic NN, Voloh I, Shapiro CM, Sandor P. REM sleep behaviour disorder in a child with Tourette s syndrome. Can J Neurol Sci 2004;31: Kohyama J, Shimohira M, Kondo S, et al. Motor disturbance during REM sleep in group A xeroderma pigmentosum. Acta Neurol Scand 1995; 92: Wetter TC, Brunner H, Collado-Seidel V, Trenkwalder C, Winkelmann J. Sleep and periodic limb movements in corticobasal degeneration. Sleep Med 2002;3: Gagnon JF, Petit D, Fantini ML, et al. REM sleep behavior disorder and REM sleep without atonia in probable Alzheimer disease. Sleep (in press). 23. American Sleep Disorders Association, Diagnostic Classification Steering Committee. The international classification of sleep disorders, revised: diagnostic and coding manual. Rochester MN: American Sleep Disorders Association, Eisensehr I, v Lindeiner H, Jager M, Noachtar S. REM sleep behavior disorder in sleep-disordered patients with versus without Parkinson s disease: is there a need for polysomnography? J Neurol Sci 2001;186: Olson EJ, Boeve BF, Silber MH. Rapid eye movement sleep behaviour disorder: demographic, clinical and laboratory findings in 93 cases. Brain 2000;123: Fantini ML, Corona A, Clerici S, Ferini-Strambi L. Aggressive dream content without daytime aggressiveness in REM sleep behavior disorder. Neurology 2005;65: Yeh SB, Schenck CH. A case of marital discord and secondary depression with attempted suicide resulting from REM sleep behavior disorder in a 35-year-old woman. Sleep Med 2004;5: Lapierre O, Montplaisir J. Polysomnographic features of REM sleep behavior disorder: development of a scoring method. Neurology 1992; 42: Chadwick D, Hallet M, Harris R, et al. Clinical, biochemical and physiological features distinguishing myoclonus responsive to 5-hydroxytryptophan, tryptophan with a monoamine oxidase inhibitor and clonazepam. Brain 1977;100: Woods JH, Winger G. Current benzodiazepine issues. Psychopharmacology (Berl) 1995;118: Kunz D, Bes F. Melatonin effects in a patient with severe REM sleep behavior disorder: case report and theoretical considerations. Neuropsychobiology 1997;36: Kunz D, Bes F. Melatonin as a therapy in REM sleep behavior disorder patients: an open-labeled pilot study on the possible influence of melatonin on REM-sleep regulation. Mov Disord 1999;14: Takeuchi N, Uchimura N, Hashizume Y, et al. Melatonin therapy for REM sleep behavior disorder. Psychiatry Clin Neurosci 2001;55: Boeve BF, Silber MH, Ferman TJ. Melatonin for treatment of REM sleep behavior disorder in neurologic disorders: results in 14 patients. Sleep Med 2003;4: Gagnon JF, Montplaisir J, Bedard MA. [Rapid-eye-movement sleep disorders in Parkinson s disease] Rev Neurol (Paris) 2002;158: (in French). 36. Arnulf I, Bonnet AM, Damier P, et al. Hallucinations, REM sleep, and Parkinson s disease: a medical hypothesis. Neurology 2000;55: Rye DB. Contributions of the pedunculopontine region to normal and altered REM sleep. Sleep 1997;20: Ringman JM, Simmons JH. Treatment of REM sleep behavior disorder with donepezil: a report of three cases. Neurology 2000;55: Grace JB, Walker MP, McKeith IG. A comparison of sleep profiles in patients with dementia with Lewy bodies and Alzheimer s disease. Int J Geriatr Psychiatry 2000;15: Maclean LE, Collins CC, Byrne EJ. Dementia with Lewy bodies treated with rivastigmine: effects on cognition, neuropsychiatric symptoms, and sleep. Int Psychogeriatr 2001;13: Massironi G, Galluzzi S, Frisoni GB. Drug treatment of REM sleep behavior disorders in dementia with Lewy bodies. Int Psychogeriatr 2003;15: Schenck CH, Bundlie SR, Mahowald MW. Delayed emergence of a parkinsonian disorder in 38% of 29 older men initially diagnosed with idiopathic rapid eye movement sleep behaviour disorder. Neurology 1996;46: Eisensehr I, Linke R, Noachtar S, Schwarz J, Gildehaus FJ, Tatsch K. Reduced striatal dopamine transporters in idiopathic rapid eye movement sleep behavior disorder. Comparison with Parkinson s disease and controls. Brain 2000;123: Albin RL, Koeppe RA, Chervin RD, et al. Decreased striatal dopaminergic innervation in REM sleep behavior disorder. Neurology 2000;55: Fantini ML, Gagnon JF, Filipini D, Montplaisir J. The effects of pramipexole in REM sleep behavior disorder. Neurology 2003;61: Iranzo A, Kumru H, Santamaria J, Tolosa E, Valldeoriola F, Marti M. Lack of effect of pramipexol on REM sleep behavior disorder (RBD) in subjects with Parkinson s disease. Sleep 2005;28:A Rodrigues RN, Silva AA. [Excessive daytime sleepiness after traumatic brain injury: association with periodic limb movements and REM behavior disorder: case report]. Arq Neuropsiquiatr 2002;60: (in Portuguese). 48. Tan A, Salgado M, Fahn S. Rapid eye movement sleep behavior disorder preceding Parkinson s disease with therapeutic response to levodopa. Mov Disord 1996;11: Yamauchi K, Takehisa M, Tsuno M, et al. Levodopa improved rapid eye movement sleep behavior disorder with diffuse Lewy body disease. Gen Hosp Psychiatry 2003;25: September (1 of 2 ) 2006 NEUROLOGY

6 N_ /10/06 9:08 AM Page Garcia-Borreguero D, Caminero AB, de la Llave Y, et al. Decreased phasic EMG activity during rapid eye movement sleep in treatmentna ve Parkinson s disease: effects of treatment with levodopa and progression of illness. Mov Disord 2002;17: Sharf B, Moskovitz C, Lupton MD, Klawans HL. Dream phenomena induced by chronic levodopa therapy. J Neural Transm 1978;43: Özekmekçi S, Apaydin H, Kilic E. Clinical features of 35 patients with Parkinson s disease displaying REM behavior disorder. Clin Neurol Neurosurg 2005;107: Rye DB, Jankovic J. Emerging views of dopamine in modulating sleep/ wake state from an unlikely source: PD. Neurology 2002;58: Louden MB, Morehead MA, Schmidt HS. Activation by selegiline (Eldepryle) of REM sleep behavior disorder in parkinsonism. W V Med J 1995; 91: Akindele MO, Evans JI, Oswald I. Mono-amine oxidase inhibitors, sleep and mood. Electroencephalogr Clin Neurophysiol 1970;29: Bamford CR. Carbamazepine in REM sleep behavior disorder. Sleep 1993;16: Bental E, Lavie P, Sharf B. Severe hypermotility during sleep in treatment of cataplexy with clomipramine. Isr J Med Sci 1979;15: Besset A. Effect of antidepressants on human sleep. Adv Biosci 1978;21: Guilleminault C, Raynal D, Takahashi S, Carskadon M, Dement W. Evaluation of short-term and long-term treatment of the narcolepsy syndrome with clomipramine hydrochloride. Acta Neurol Scand 1976;54: Passouant P, Cadilhac J, Ribstein M. [Sleep privation with eye movements using antidepressive agents]. Rev Neurol (Paris) 1972;127: (in French). 61. Attarian HP, Schenck CH, Mahowald MW. Presumed REM sleep behavior disorder arising from cataplexy and wakeful dreaming. Sleep Med 2000;1: Niiyama Y, Shimizu T, Abe M, Hishikawa Y. Cortical reactivity in REM sleep with tonic mentalis EMG activity induced by clomipramine: an evaluation by slow vertex response. Electroencephalogr Clin Neurophysiol 1993;86: Schenck CH, Mahowald MW, Kim SW, O Connor KA, Hurwitz TD. Prominent eye movements during NREM sleep and REM sleep behavior disorder associated with fluoxetine treatment of depression and obsessivecompulsive disorder. Sleep 1992;15: Onofrj M, Luciano AL, Thomas A, Iacono D, D Andreamatteo G. Mirtazapine induces REM sleep behavior disorder (RBD) in parkinsonism. Neurology 2003;60: Winkelman JW, James L. Serotonergic antidepressants are associated with REM sleep without atonia. Sleep 2004;27: Iranzo A, Santamaria J. Bisoprolol-induced rapid eye movement sleep behavior disorder. Am J Med 1999;107: Nash JR, Wilson SJ, Potokar JP, Nutt DJ. Mirtazapine induces REM sleep behavior disorder (RBD) in parkinsonism author reply. Neurology 2003;61: Lasegue C. Le de lire alcoolique n est pas un de lire, mais un reve. Arch Gen Med 1881;88: Gross MM, Goodenough D, Tobin M, et al. Sleep disturbances and hallucinations in the acute alcoholic psychoses. J Nerv Ment Dis 1966; 142: Greenberg R, Pearlman C. Delirium tremens and dreaming. Am J Psychiatry 1967;124: Kotorii T, Nakazawa Y, ovama T, et al. The sleep pattern of chronic alcoholics during the alcohol withdrawal period. Folia Psychiatr Neurol Jpn 1980;34: Tachibana M, Tanaka K, Hishikawa Y, Kaneko Z. A sleep study of acute psychotic states due to alcohol and meprobamate addiction. Adv Sleep Res 1975;2: Tanaka K, Kameda H, Sugita Y, Hishikawa Y. [A case with pentazocine dependence developing delirium on withdrawal (author s transl)]. Seishin Shinkeigaku Zasshi 1979;81: (in Japanese). 74. Vorona RD, Ware JC. Exacerbation of REM sleep behavior disorder by chocolate ingestion: a case report. Sleep Med 2002;3: NEUROLOGY 67 September (1 of 2 ) 2006

nsomni Yak nmas Ard nda Yatan Uyku Bozukluklar ; Huzursuz Bacak Sendromu ve Uykuda Periyodik Hareket Bozuklu u

nsomni Yak nmas Ard nda Yatan Uyku Bozukluklar ; Huzursuz Bacak Sendromu ve Uykuda Periyodik Hareket Bozuklu u Derleme / Review 95 nsomni Yak nmas Ard nda Yatan Uyku Bozukluklar ; Huzursuz Bacak Sendromu ve Uykuda Periyodik Hareket Bozuklu u Sleep Disorders Behind the Complaint of Insomnia; Restless Legs Syndrome

Detaylı

Yafll larda Uyku Sorunlar

Yafll larda Uyku Sorunlar DERLEME/REVIEW Akad Geriatri 2010; 2: 61-70 Gelifl Tarihi/Received: 01/12/2009 - Kabul Edilifl Tarihi/Accepted: 18/01/2010 Yafll larda Uyku Sorunlar Semra Ulusoy Kaymak, Seda Peker, Eylem fiahin Cankurtaran,

Detaylı

Parkinson hastal demans n n klinik fenotipi

Parkinson hastal demans n n klinik fenotipi N_1605-1611 12/25/06 10:06 AM Page 1605 Parkinson hastal demans n n klinik fenotipi James E. Galvin, MD, MPH; Jori Pollack; ve John C. Morris, MD Özet Amaç: Alzheimer hastal (AH) ve Lewy cisimcikli demansla

Detaylı

Olgu Sunumlar /Case Reports O. Öztürk, E. Kurt, T. Oral. laca Ba l Geç Bafllang çl Hareket Bozukluklar

Olgu Sunumlar /Case Reports O. Öztürk, E. Kurt, T. Oral. laca Ba l Geç Bafllang çl Hareket Bozukluklar Olgu Sunumlar /Case Reports O. Öztürk, E. Kurt, T. Oral laca Ba l Geç Bafllang çl Hareket Bozukluklar Oya Öztürk 1, Erhan Kurt 2, Timuçin Oral 3 ÖZET: laca ba l geç bafllang çl hareket bozukluklar laçlara

Detaylı

Derlemeler/Reviews. Uyku Bozukluklar. Başaran DEMİR

Derlemeler/Reviews. Uyku Bozukluklar. Başaran DEMİR Derlemeler/Reviews Uyku Bozukluklar Başaran DEMİR Hacettepe Üniversitesi T p Fakültesi, Psikiyatri Anabilim Dal, ANKARA GİRİŞ Amerikan Uyku Bozukluklar Birliği (ASDA) nin resmi tan ve s n fland rma kitapç

Detaylı

Eriflkinlerde tremorun en s k ikinci nedeni olan. Tremor II: Ay r c tan da Parkinson. Derleme

Eriflkinlerde tremorun en s k ikinci nedeni olan. Tremor II: Ay r c tan da Parkinson. Derleme Review doi:10.2399/tahd.10.026 www.turkailehekderg.org Türk Aile Hek Derg 2010; 14(1): 26-31 Tremor II: Ay r c tan da Parkinson Tremor II: Parkinson disease in the differential diagnosis of tremor Sabah

Detaylı

Anksiyete Bozukluklarında Gabapentin Tedavisi

Anksiyete Bozukluklarında Gabapentin Tedavisi Araştırmalar/Researches G. Karataş, L. Tamam, N. Özpoyraz Anksiyete Bozukluklarında Gabapentin Tedavisi Gonca Karataş 1, Lut Tamam 2, Nurgül Özpoyraz 3 ÖZET: Anksiyete bozukluklarında gabapentin tedavisi

Detaylı

ANDROLOJ BÜLTEN TÜRK ANDROLOJ DERNE YAYIN ORGANIDIR

ANDROLOJ BÜLTEN TÜRK ANDROLOJ DERNE YAYIN ORGANIDIR ANDROLOJ BÜLTEN TÜRK ANDROLOJ DERNE YAYIN ORGANIDIR Türk Androloji Derne i Cemil Aslan Güder Sok. dil Ap. B Blok D.1 34349 Gayrettepe, stanbul Tel: 0212 288 50 99 Faks: 0212 288 50 98 E-posta: androloji@androloji.org.tr

Detaylı

Gözden Geçirme/Reviews F. N. nal-emiroglu, S. Miral. Çocukluk ve Ergenlik Dönemi Bipolar Bozuklu unun Psikofarmakolojik Tedavisinde Güncel Geliflmeler

Gözden Geçirme/Reviews F. N. nal-emiroglu, S. Miral. Çocukluk ve Ergenlik Dönemi Bipolar Bozuklu unun Psikofarmakolojik Tedavisinde Güncel Geliflmeler Gözden Geçirme/Reviews F. N. nal-emiroglu, S. Miral Çocukluk ve Ergenlik Dönemi Bipolar Bozuklu unun Psikofarmakolojik Tedavisinde Güncel Geliflmeler F. Neslihan nal-emiroglu 1, Süha Miral 2 ÖZET: Çocukluk

Detaylı

Antidepresan lâçlar ve Akut Aç Kapanmas Glokomu

Antidepresan lâçlar ve Akut Aç Kapanmas Glokomu 07-Antidepresan ilaçlar #AD07E2 27/12/12 17:42 Page 242 DERLEME MAKALES Antidepresan lâçlar ve Akut Aç Kapanmas Glokomu rfan Uzun*, Mahmut Bulut** * Uzm Dr., A r Patnos Devlet Hastanesi, Göz Klini i, A

Detaylı

Spastisitede Nonfarmakolojik Tedavideki Son Durum

Spastisitede Nonfarmakolojik Tedavideki Son Durum Nöropsikiyatrik Bozukluklar ve Tedavileri Baflak Yücel stanbul Üniversitesi stanbul T p Fakültesi Psikiyatri Anabilim Dal, stanbul, Türkiye Nörolojik klinik tablolar n psikiyatrik yans malar çok s k karfl

Detaylı

Derleme/Review S. Sofuo lu, H. B. zgi, A. Asdemir. Kronik Yorgunluk mmün Disfonksiyon Sendromu Nedir? ABSTRACT:

Derleme/Review S. Sofuo lu, H. B. zgi, A. Asdemir. Kronik Yorgunluk mmün Disfonksiyon Sendromu Nedir? ABSTRACT: Derleme/Review S. Sofuo lu, H. B. zgi, A. Asdemir Kronik Yorgunluk mmün Disfonksiyon Sendromu Nedir? Seher Sofuo lu 1, Hasan Basri zgi 2, Akif Asdemir 3 ÖZET: Kronik yorgunluk immün disfonksiyon sendromu

Detaylı

Nöropatik A r Tan ve Tedavi K lavuzu

Nöropatik A r Tan ve Tedavi K lavuzu Nöropatik A r Tan ve Tedavi K lavuzu içindekiler Nöropatik A r Tan ve Tedavi K lavuzu Nöropatik A r Platformu Editör: Prof. Dr. Ersin Tan 1. Bask, stanbul 2009 ISBN:.. Yay mlayan: Cortex letiflim Hizmetleri

Detaylı

ÇOCUKLUK VE ERGENL K ÇA I B POLAR BOZUKLU U TANI VE AYIRICI TANI

ÇOCUKLUK VE ERGENL K ÇA I B POLAR BOZUKLU U TANI VE AYIRICI TANI ÇOCUKLUK VE ERGENL K ÇA I B POLAR BOZUKLU U TANI VE AYIRICI TANI F. Neslihan nal Emiro lu*, Özlem Gencer Bozabal ** ÖZET Amaç: Yak n zamana kadar çocuk ve ergenlerde mani tan s nadiren konulabilmekteydi.

Detaylı

Spastisite-Yetiflkin Hastaya Yaklafl m: Klinik, Elektrofizyolojik ve Biyomekanik De erlendirme

Spastisite-Yetiflkin Hastaya Yaklafl m: Klinik, Elektrofizyolojik ve Biyomekanik De erlendirme E itim / Education 45 Spastisite-Yetiflkin Hastaya Yaklafl m: Klinik, Elektrofizyolojik ve Biyomekanik De erlendirme Spasticity-Approach to the Adult Patient: Clinical, Electrophysiological and Biomechanical

Detaylı

Antisosyal Kiflilik Bozuklu unda Sald rganl n Nedenini Anlamaya Yönelik Olarak Kortikal Eksitabilite ve nhibisyonun Elektrofizyolojik ncelenmesi

Antisosyal Kiflilik Bozuklu unda Sald rganl n Nedenini Anlamaya Yönelik Olarak Kortikal Eksitabilite ve nhibisyonun Elektrofizyolojik ncelenmesi 44 Özgün Makale / Original Article Antisosyal Kiflilik Bozuklu unda Sald rganl n Nedenini Anlamaya Yönelik Olarak Kortikal Eksitabilite ve nhibisyonun Elektrofizyolojik ncelenmesi Electrophysiological

Detaylı

Yeni Parkinson hastal substansiya nigras nda yüksek çözünürlüklü difüzyon tensor görüntülemesi

Yeni Parkinson hastal substansiya nigras nda yüksek çözünürlüklü difüzyon tensor görüntülemesi 06_4-30 (1378-1384) 7/9/09 3:03 AM Page 4 Yeni Parkinson hastal substansiya nigras nda yüksek çözünürlüklü difüzyon tensor görüntülemesi D.E. Vaillancourt, PhD M.B. Spraker, BS J. Prodoehl, PhD, PT I.

Detaylı

Akut Ajitasyon Tedavisinde Doğrular ve Yanlışlar: Acil Servis Antiajitasyon Tedavi Rehberi

Akut Ajitasyon Tedavisinde Doğrular ve Yanlışlar: Acil Servis Antiajitasyon Tedavi Rehberi Derlemeler/Reviews Akut ajitasyon tedavisinde doğrular ve yanlışlar: acil servis antiajitasyon tedavi rehberi Akut Ajitasyon Tedavisinde Doğrular ve Yanlışlar: Acil Servis Antiajitasyon Tedavi Rehberi

Detaylı

Bafl Dönmesi ve Anksiyete liflkisi: Yeni Klinik Sendromlar

Bafl Dönmesi ve Anksiyete liflkisi: Yeni Klinik Sendromlar 66 Derleme / Review Bafl Dönmesi ve Anksiyete liflkisi: Yeni Klinik Sendromlar Relationship Between Dizziness and Anxiety: New Clinical Syndromes Elif ONUR, Tunç ALKIN Dokuz Eylül Üniversitesi T p Fakültesi

Detaylı

D RENÇL DEPRESYONDA TEDAV

D RENÇL DEPRESYONDA TEDAV Eğitimi Etkinlikleri.Ü. Cerrahpafla T p Fakültesi Sürekli T p E itimi Etkinlikleri Depresyon, Somatizasyon ve Psikiyatrik Aciller Sempozyumu 2-3 Aral k 1999, stanbul, s. 75-91 Sürekli Tıp İ.Ü. Cerrahpaşa

Detaylı

Polisomnografi: Ne Zaman? Neden?

Polisomnografi: Ne Zaman? Neden? Polisomnografi: Ne Zaman? Neden? Doç. Dr. Refika HAMUTCU Marmara Üniversitesi T p Fakültesi, Çocuk Gö üs Hastal klar Anabilim Dal, STANBUL e-mail: rersu@yahoo.com Horlama yumuflak damak ve faucal pillar

Detaylı

Otizm spektrum bozukluklar nda T2 relaksasyonla belirlenen gri cevher anormallikleri

Otizm spektrum bozukluklar nda T2 relaksasyonla belirlenen gri cevher anormallikleri N_632-636 9/26/06 9:58 AM Page 632 Otizm spektrum bozukluklar nda T2 relaksasyonla belirlenen gri cevher anormallikleri H. Petropoulos, BE; S.D. Friedman, PhD; D.W.W. Shaw, MD; A.A. Artru; G.Dawson, PhD

Detaylı

Acil Serviste Trisiklik Antidepresan Zehirlenmeleri:

Acil Serviste Trisiklik Antidepresan Zehirlenmeleri: D E R L E M E Acil Serviste Trisiklik Antidepresan Zehirlenmeleri: Kritik Hastalar Tricyclic antidepressant poisoning on emergency department: critical patients Türkiye Acil T p Dergisi - Turk J Emerg

Detaylı

www.turkailehekderg.org Acil koflullarda a r yönetimi ve analjezi uygulamalar Summary

www.turkailehekderg.org Acil koflullarda a r yönetimi ve analjezi uygulamalar Summary Türk Aile Hek Derg 2010; 14(2): 53-63 www.turkailehekderg.org STE CME doi:10.2399/tahd.10.053 Acil koflullarda a r yönetimi ve analjezi uygulamalar Management of pain and practice of analgesia in the emergency

Detaylı

Murat Hanc stanbul Üniversitesi Cerrahpafla T p Fakültesi Fiziksel T p ve Rehabilitasyon Anabilim Dal, stanbul, Türkiye

Murat Hanc stanbul Üniversitesi Cerrahpafla T p Fakültesi Fiziksel T p ve Rehabilitasyon Anabilim Dal, stanbul, Türkiye Omurilik Yaralanmalar nda Cerrahi Zamanlama Murat Hanc stanbul Üniversitesi Cerrahpafla T p Fakültesi Fiziksel T p ve Rehabilitasyon Anabilim Dal, stanbul, Türkiye 101 Omurilik yaralanmalar nda cerrahinin

Detaylı

Araflt rmalar/researches L. Befliro lu, F. U uz, M. Sa lam, M. Y. A argün, R. Aflk n, A. S. Çilli

Araflt rmalar/researches L. Befliro lu, F. U uz, M. Sa lam, M. Y. A argün, R. Aflk n, A. S. Çilli Araflt rmalar/researches L. Befliro lu, F. U uz, M. Sa lam, M. Y. A argün, R. Aflk n, A. S. Çilli Otojen ve Reaktif Obsesyonlara Sahip Obsesif Kompulsif Hastalarda Psikofarmakolojik Tedaviye Yan t Lütfullah

Detaylı

Medyan n Çocuk ve Gençler Üzerine Olumsuz Etkileri; fiiddet E ilimi ve nternet Ba ml

Medyan n Çocuk ve Gençler Üzerine Olumsuz Etkileri; fiiddet E ilimi ve nternet Ba ml Medyan n Çocuk ve Gençler Üzerine Olumsuz Etkileri; fiiddet E ilimi ve nternet Ba ml Ayflegül Yolga Tahiro lu*, Gonca Gül Çelik**, Kayhan Bahal ***, Ayfle Avc **** * Yrd. Doç. Dr. Çukurova Üniversitesi

Detaylı

Narkolepsinin Fizyopatolojisi, Klinik Görünümü ve Tedavi Yaklaşımları

Narkolepsinin Fizyopatolojisi, Klinik Görünümü ve Tedavi Yaklaşımları Psikiyatride Güncel Yaklaşımlar-Current Approaches in Psychiatry 2014; 6(3):271-283 doi: 10.5455/cap.20140115073522 Narkolepsinin Fizyopatolojisi, Klinik Görünümü ve Tedavi Yaklaşımları Pathophysiology,

Detaylı

Akut Stres Bozuklu unda Bir Müdahale Tekni inin Uygulanabilirli i: Göz Hareketleri ile Duyars zlaflt rma ve Yeniden flleme (EMDR)

Akut Stres Bozuklu unda Bir Müdahale Tekni inin Uygulanabilirli i: Göz Hareketleri ile Duyars zlaflt rma ve Yeniden flleme (EMDR) Akut Stres Bozuklu unda Bir Müdahale Tekni inin Uygulanabilirli i: Göz Hareketleri ile Duyars zlaflt rma ve Yeniden flleme (EMDR) Psk. Ebru S N C *, Doç Dr. H.Gülsen ERDEN**, Yrd. Doç. Dr. Yüksel YURTTAfi*

Detaylı

Olgu Sunumlar /Case reports Ö. G. Bozabal, B. Baykara, A. Baykara. Çocuk ve Ergenlerde Befl Farkl Psikiyatrik Bozuklukta Olanzapin Kullan m

Olgu Sunumlar /Case reports Ö. G. Bozabal, B. Baykara, A. Baykara. Çocuk ve Ergenlerde Befl Farkl Psikiyatrik Bozuklukta Olanzapin Kullan m Olgu Sunumlar /Case reports Ö. G. Bozabal, B. Baykara, A. Baykara Çocuk ve Ergenlerde Befl Farkl Psikiyatrik Bozuklukta Olanzapin Kullan m Dr. Özlem Gencer Bozabal, Dr. Burak Baykara, Dr. Ayflen Baykara

Detaylı