OECD Kamu flletmeleri çin Kurumsal Yönetim Rehberi

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "OECD Kamu flletmeleri çin Kurumsal Yönetim Rehberi"

Transkript

1

2 OECD Kamu flletmeleri çin Kurumsal Yönetim Rehberi Nisan 2006 (Yay n No. TÜS AD-T/ /417) Meflrutiyet Caddesi, No Tepebafl / stanbul Telefon: (0212) Telefax: (0212)

3 2005, OECD Tüm haklar sakl d r. Bu yay n, yaz l izin al nmad kça ço alt lamaz, kopyalanamaz, iletilemez ya da baflka bir dile çevrilemez. Bu konuda baflvurular, adresine ya da (33 1) numaraya faks yoluyla OECD Yay nlar na iletilmelidir. Yay n n bir bölümünün fotokopi ile ço alt lmas için Centre français d'exploitation du droit de copie, 20, rue des Grands-Augustins, Paris, Fransa adresine ulaflt r lmal d r. Bu çal flma OECD Genel Sekreterli i nin sorumlulu unda yay mlanm flt r. Burada dile getirilen görüfller ve ileri sürülen düflünceler her zaman Örgüt ün ya da üye ülke hükümetlerinin resmi görüflleri anlam na gelmemektedir. Bu doküman Frans zca olarak afla daki bafll kla yay mlanm flt r: Lignes directrices de l OCDE sur le gouvernement d entreprise des entreprises publiques Bu doküman ngilizce olarak afla daki bafll kla yay mlanm flt r: OECD Guidelines on Corporate Governance of State-Owned Enterprises 2006, TÜS AD OECD, Paris in izniyle TÜS AD taraf ndan yay mlanan bu eserin tüm haklar sakl d r. Bu eserin tamam ya da bir bölümü, 4110 say l Yasa ile de iflik 5846 say l FSEK uyar nca, kullan lmazdan önce hak sahibinden 52. Maddeye uygun yaz l izin al nmad kça, hiçbir flekil ve yöntemle ifllenmek, ço alt lmak, ço alt lm fl nüshalar yay lmak, sat lmak, kiralanmak, ödünç verilmek, temsil edilmek, sunulmak, telli/telsiz ya da baflka teknik, say sal ve/veya elektronik yöntemlerle iletilmek suretiyle kullan lamaz. Yay n n Türkçe ye çeviri sorumlulu u TÜS AD a aittir. ISBN : LEB B YALKIN YAYIMLARI VE BASIM filer ANON M fi RKET Oto Sanayii, Barbaros Cad. No Levent- STANBUL Tel: (0212) Faks: (0212)

4 ÖNSÖZ Türk Sanayicileri ve fladamlar Derne i (TÜS AD), özel sektörü temsil eden sanayici ve ifladamlar taraf ndan 1971 y l nda, Anayasam z n ve Dernekler Kanunu nun ilgili hükümlerine uygun olarak kurulmufl, kamu yarar na çal flan bir dernek olup gönüllü bir sivil toplum örgütüdür. TÜS AD, demokrasi ve insan haklar evrensel ilkelerine ba l, giriflim, inanç ve düflünce özgürlüklerine sayg l, yaln zca asli görevlerine odaklanm fl etkin bir devletin varoldu u Türkiye de, Atatürk ün ça dafl uygarl k hedefine ve ilkelerine sad k toplumsal yap n n geliflmesine ve demokratik sivil toplum ve laik hukuk devleti anlay fl n n yerleflmesine yard mc olur. TÜS AD, piyasa ekonomisinin hukuksal ve kurumsal altyap s n n yerleflmesine ve ifl dünyas n n evrensel ifl ahlak ilkelerine uygun bir biçimde faaliyette bulunmas na çal fl r. TÜS AD, uluslararas entegrasyon hedefi do rultusunda Türk sanayi ve hizmet kesiminin rekabet gücünün art r larak, uluslararas ekonomik sistemde belirgin ve kal c bir yer edinmesi gerekti ine inan r ve bu yönde çal fl r. TÜS AD, Türkiye de liberal ekonomi kurallar n n yerleflmesinin yan s ra, ülkenin insan ve do al kaynaklar n n teknolojik yeniliklerle desteklenerek en etkin biçimde kullan m n ; verimlilik ve kalite yükseliflini sürekli k lacak ortam n yarat lmas yoluyla rekabet gücünün art r lmas n hedef alan politikalar destekler. TÜS AD, misyonu do rultusunda ve faaliyetleri çerçevesinde, ülke gündeminde bulunan konularla ilgili görüfllerini bilimsel çal flmalarla destekleyerek kamuoyuna duyurur ve bu görüfllerden hareketle kamuoyunda tart flma platformlar n n oluflmas - n sa lar. OECD, 30 demokratik ülke hükümetinin, küreselleflmenin içerdi i ekonomik, toplumsal ve çevresel sorunlar n n çözümü için birlikte çal flmalar yürüttü ü, kendine özgü bir forumdur. OECD ayr ca kurumsal yönetim, enformasyon ekonomisi ve yafllanan nüfusun yol açt sorunlar gibi yeni geliflmeleri ve kayg lar anlamak, bunlarla bafla ç kma konusunda hükümetlere yard mc olmak için çal flma yürüten kurulufllar aras nda ön s ralarda yer al r. Örgüt, hükümetlerin politikalar konusunda deneyimlerini karfl laflt racaklar, ortak sorunlara çözüm arayacaklar, iyi uygulamalar belirleyecekleri, ulusal ve uluslararas politikalar n koordinasyonu için çaba harcayacaklar bir zemin sunar. OECD üyesi ülkeler, Almanya, Amerika Birleflik Devletleri, Avustralya, Avusturya, Belçika, Çek Cumhuriyeti, Danimarka, Finlandiya, Fransa, Hollanda, ngiltere, rlanda, spanya, sveç, sviçre, talya, zlanda, Japonya, Kanada, Kore, Lüksemburg, Macaristan, Meksika, Norveç, Polonya, Portekiz, Slovak Cumhuriyeti, Türkiye, Yeni Zelanda ve Yunanistan d r. Avrupa Topluluklar Komisyonu da OECD çal flmalar nda yer almaktad r. OECD Yay nlar, Örgüt ün istatistiklerini, ekonomik, toplumsal ve çevresel konulardaki araflt rmalar, ayr ca üyelerinin üzerinde anlaflmaya vard sözleflmeleri, rehber ve standartlar genifl ölçüde yayg nlaflt rma çal flmalar n sürdürmektedir. 3

5 4

6 SUNUfi Birçok ekonomi için kamu iflletmelerinde kurumsal yönetim en zorlu konulardan biridir. Ne var ki bugüne kadar, ço u kez ekonomide önemli bir paya sahip olan bu iflletmelerin nas l yönetildi ini de erlendirmede ve yönetim süreçlerini iyilefltirmede hükümetlere yard mc olacak uluslararas bir k yaslama standard mevcut de ildi. "OECD Kamu flletmeleri çin Kurumsal Yönetim Rehberi" bafll kl bu doküman bu nedenle önemli bir bofllu u dolduruyor. Nitekim söz konusu ilkeleri gelifltirmeye yönelik çal flmalar global ölçekte konunun çok çeflitli paydafllar n n ilgisiyle karfl laflt. Çal flma sürecinde OECD nin gördü ü büyük destek ve Rehber in çok genifl bir çevrede sahiplenilmesi, Rehber imizin yayg n bir flekilde benimsenece ine ve gerek OECD ülkelerinde, gerekse OECD üyesi olmayan ülkelerde etkin bir flekilde kullan laca na iliflkin inanc m pekifltirdi. Bu alanda politikalar n üretilmesi sürecinde geliflmeleri yak ndan izleyenler için bu Rehber e duyulan ihtiyaç hiç de flafl rt c olmasa gerek. Kamu iflletmelerinin kurumsal yönetiminde reform çal flmalar na bafllayan ülkelerin yaflad klar ortak deneyimler, bu alan n önemli ama bir o kadar da karmafl k oldu unu ortaya koyuyor. En önemli sorunlardan birisi de kamunun sahiplik ifllevlerini yerine getirme sorumlulu u, örne in yönetim kurulu üyelerinin aday gösterilmesi ve seçimi ile iflletmenin yönetimine usulsüz siyasi müdahalelerden kaç nmak aras nda do ru dengenin bulunmas d r. Bir di er önemli konu da faaliyet gösterilen pazarlarda özel sektör flirketlerinin kamu iflletmeleriyle eflit koflullarda rekabet edebilece i bir ortam n sa lanmas ve hükümetlerin düzenleyici ve denetleyici yetkilerini kullan rken rekabet ortam nda çarp kl klara yol açmamalar d r. Uygulamadaki deneyimlere dayan larak haz rlanan bu Rehber, bu tür ikilemlerin nas l çözümlenebilece ine iliflkin somut önerilerde bulunuyor. Örne in, kamunun sahiplik ifllevlerini merkezi bir birim, ya da etkin bir flekilde koordine edilen birimler arac l yla yürütmesini, bu birimlerin ba ms z hareket etmeleri ve kamuoyuna aç klanan bir sahiplik politikas na uygun davranmalar n öneriyor. Rehber de ileri sürülen bir baflka öneri de kamunun sahiplik ile düzenleyici ifllevlerinin kesin olarak birbirinden ayr lmas. Bu ve bunun gibi öneriler hakk yla yerine getirildi inde, kamu sahipli inin profesyonel ve hesap verebilir bir flekilde yürütülmesi ve 5

7 ekonomilerimizin tüm sektörlerinde kurumsal yönetimin iyilefltirilmesinde devletin olumlu bir rol oynamas do rultusunda önemli mesafeler kaydedilebilecektir. Elde edilecek sonuç, daha sa l kl, rekabet gücü daha yüksek ve daha fleffaf iflletmeler olacakt r. OECD üyesi olan ve olmayan çok say da ülkeden deneyimli politika üreticileri ve uygulay c lar bu Rehber in haz rlanmas na katk da bulundu. Rehber in kalitesini ve uygulanabilirli ini aç k bir konsültasyon sürecinde gerçekleflen bu katk lara borçluyuz. Yap c çal flmalar yla bu Rehber in gelifltirilmesini mümkün k lan OECD Kamu Varl klar n n Özellefltirilmesi ve Kurumsal Yönetimi Çal flma Grubu nun bütün üyelerine ve özverili çal flmalar ve gösterdikleri liderlik ile bu çal flman n baflar l bir flekilde sonuçland r lmas n sa layan Çal flma Grubu Baflkan Say n Lars-Johan Cederlund a içten teflekkürlerimi sunuyorum. Ayr ca konsültasyon süreçlerine kat larak çal flman n her yeni taslakta daha da iyilefltirilmesinde katk s bulunan kurulufl ve kiflilere de teflekkür ediyorum. Sizlerin uzmanl bu çal flma için vazgeçilmezdi. Çok büyük de er verdi imiz katk lar n z için sizlere müteflekkiriz. Bundan sonras için ise, bu Rehber in en genifl bir flekilde yayg nlaflt r lmas ve etkin bir flekilde kullan lmas gerekti ine inan yoruz. Tek tek ülkelerde gerçeklefltirilecek uygulamalar ise, çeflitli ülkelerin yetkilileri aras nda sa lanacak diyalog ve deneyim al flverifli ile desteklenmelidir. Bu nedenle OECD, kamu iflletmelerinde iyi kurumsal yönetimi gelifltirmek üzere üye ya da üye olmayan ülkeleri kapsayacak toplant lar düzenlemeyi sürdürecektir. Donald Johnston Genel Sekreter 6

8 Ç NDEK LER OECD Kamu flletmeleri çin Kurumsal Yönetim Rehberi...9 Teflekkür...11 Önsöz...13 I. Kamu flletmeleri çin Etkin Hukuki ve Düzenleyici Çerçevenin Sa lanmas...17 II. flletme Sahibi Olarak Devlet...18 III. Hissedarlar n Adil Muameleye Tabi Tutulmas...20 IV. Paydafllarla liflkiler...21 V. fieffafl k ve Kamuoyuna Aç klama Yapma...22 VI. Kamu flletmelerinin Yönetim Kurullar n n Sorumluluklar...23 Aç klay c Notlar Bölüm I...24 Kamu flletmeleri çin Etkin Hukuki ve Düzenleyici Çerçevenin Sa lanmas Aç klay c Notlar Bölüm II...30 flletme Sahibi Olarak Devlet Aç klay c Notlar Bölüm III...42 Hissedarlar n Adil Muameleye Tabi Tutulmas Aç klay c Notlar Bölüm IV...46 Paydafllarla liflkiler Aç klay c Notlar Bölüm V...50 fieffafl k ve Kamuoyuna Aç klama Yapma Aç klay c Notlar Bölüm VI...57 Kamu flletmelerinin Yönetim Kurullar n n Sorumluluklar 7

9 8

10 OECD KAMU filetmeler Ç N KURUMSAL YÖNET M REHBER Yeni OECD Kamu flletmeleri için Kurumsal Yönetim Rehberi, hükümetlere kamu iflletmelerinin sahiplik ifllevlerini yerine getirmelerini de erlendirmede ve gelifltirmede uluslararas kabul gören bir k yaslama sa lam flt r. Birçok OECD ve OECD ye üye olmayan ülkelerin somut tecrübeleri ile zenginleflen bu rehber, devletin bir iflletmeye sahip oldu u zamanlarda yaflanan kurumsal yönetim sorunlar na yönelik somut tavsiyeler önermektedir. Birçok ülkede kamu iflletmelerinin iyi kurumsal yönetimi reform önceli i haline gelmifltir. Kamu sektöründe geliflen verimlilik ve fleffafl k, özellikle devlet mülkiyetinin önemli oldu u ülkelerde hat r say l r bir ekonomik kazanç sa lamaktad r. Bu durum ayr ca, özel sektör ve kamu sektörü için rekabet edebilecekleri bir alan oluflturarak, sa lam ve rekabetçi bir ifl dünyas n n oluflmas n teflvik etmektedir. Böylece Rehber, kamu iflletmelerinin kurumsal yönetimini gelifltirmek için ulusal ve uluslararas çabalara bir araç olmaktad r. OECD Kamu flletmeleri için Kurum Yönetim Rehberi ne iliflkin bütün sorular - n z için lütfen, OECD fiirket flleri Bölümü ile adresinden irtibata geçiniz. OECD nin özellefltirme ve kamu iktisadi varl klar nda kurumsal yönetime iliflkin çal flmalar ile OECD Rehberleri hakk nda daha fazla bilgi için: adreslerini ziyaret ediniz. 9

11 10

12 TEfiEKKÜR OECD Kamu Varl klar n n Kurumsal Yönetimi Çal flma Grubuna ve özellikle özveri ve tecrübeleri ile bu projeye baflar getiren çal flma grubu baflkan Say n Lars- Johan Cederlund, efl baflkanlar Say n Anita Ryng ve Eric Preiss e takdirlerimi sunuyorum. Dünyan n dört bir yan ndan bütün konsültasyon toplant lar m za kat lan, görüfl gönderen ya da OECD Kamu flletmeleri için Kurumsal Yönetim Rehberi nin kalitesini ve konu ile ilintisini sa layan memurlara ve uzmanlara da teflekkür ediyorum. Ekim 2004 de Paris te toplanan iki üst düzey konsültasyon toplant lar na kat lanlara, özellikle Ibrahim Bedair Abdl-Naby, Abdesselam Aboudrar, Mohamed Adam, Mokhtar Azman, Sven Baeten, Gheorghe Banu, Bigitta Böhlin, Enzo Cardi, Guillermo Castillo Justo, Gu Chang, José Clemente Gomes, Eduardo Coutinho Guerra, Martin Cragg, Sikander Dewan, Michel Diefenbacher, Evgeny Ditrich, Anne Duthilleul, Josiane Fanguinoveny, Lakshman Fernando, John Forshaw,Vladimir Gusakov, Klaus Hellberg, Tjebbo Hepkema, Anne-Marie Idrac, Fernando Igreja, Susan Jee, Yong-Su Jeon, Xiaoliang Jia, Jan Juchelka, Mohammad Khan, Catherine Kimura, Dag Klackenberg, Pavel Kuta, Adrian Lajous, Heyn-Bin Lee, Juliana Lema, Zhaoxi Li, Akos Macher, Jean-Aymon Massie, Tarcísio José Massote Godoy, Tatyana Medvedeva, Bernhard Meier, Kathy Milsom, Kyung-Jin Min, Do Thi Hong Minh, Carlos Mladinic, Benoit Mores, Ralf Müller, Reto Müllhaupt, Il Chong Nam, Joao Carlos Parkinson De Castro, Peter Pedlar, Horacio Pizarro, John Prescott, Abu Qorah Qutaiba, Jean-Nöel Rey, Jürg Rötheli, Jean-Pierre Sabourin, Haik Sargsyan, Eduardo Carnos Scalestsky, Joachim Schulte, Julia Sedova, Ahmad Shahizam Shariff, Malcolm Simpson, Tove E Skjevestad, Alexey Timofeev, Dirk Tirez, Jens-Hermann Treuner, Rainer Wieltsch, Wyn Williams, Simon Wong ve Mohamed Kahiray Zagloal e teflekkürlerimi sunuyorum. Ayr ca bu çal flma haz rlan rken Petra Alexandru, Bistra Boeva, Dominique Dalne, Mariano A. Fabrizio, Richard Frederick, Cesar Fuentes, Jayesh Kumar, William Livingston, Rose Mbah, Juan F. Mendizabal Frers, Ira M Millstein, Jose Moquillaza, Kallirroi Nicolis, Alfonso C. Revollo, John R Rieger, Christian Strenger, Georgia Sambunaris, Gray Southon, Paul Sweeney, Arjen Van Ballegoyen, Teodoro Wigodski, Mohamed Khairy, Mahmoud Zaghloul, Asociación Venezolana de Ejecutivos (AVE), Polonyal flverenler Konfederasyonu, Federal Maliye Bakanl -Almanya, Force Ouvrière, Hong Kong Kambiyo ve Takas Ltd., Endo- 11

13 nezya Sermaye Piyasalar Denetleme Dairesi, ç Denetim Kurumu (IIA) - Moskova Ofisi, Kurumsal Hissedar Servisleri (ISS), Uluslararas Yüksek Denetleme Kurumlar Organizasyonu (INTOSAI), Uluslararas Çevre çin Hekimler Birli i (International Society of Doctors for the Environment), Yeni Ufuklar Kad n E itimi Merkezi, NI- KOIL, Polonya Kurumsal Yönetim Forumu (PFCG), Uluslararas Kamu Hizmeti, Ermenistan Menkul De erler Komisyonu, Malezya Menkul De erler Komisyonu, Kamu Çal flanlar Özerk Ulusal Birli i, Syndicat National Autonome des Personnels de l'administration Publique (SNAPAP), Türk Sanayicileri ve fl Adamlar Derne i (TÜ- S AD) ve Union Nationale des Syndicates Autonomes (UNSA) da dahil olmak üzere bir çok uzman ve organizasyonlar n görüfllerinden de faydalan lm flt r. OECD nin stiflare Organlar, OECD Sanayi ve fl Dünyas stiflare Komitesi (BIAC), Sendika stiflare Komitesi (TUAC) ve Afrika Kalk nma Bankas ve Uluslararas Muhasebeciler Federasyonu (IFAC) ve Uluslararas Finans Kurumu (IFC) da dahil olmak üzere sürece katk da bulunan uluslararas organizasyonlara minnetlerimi sunuyorum. Küresel Kurumsal Yönetim Forumu ve Dünya Bankas da bu çal flmaya önemli katk larda bulunmufllard r. Son olarak, Çal flma Grubuna saatlerini verip özverili ve kusursuz olarak hizmet veren OECD Finansal, Mali ve Giriflim flleri Direktörlü ü (Directorate for financial and enterprise affairs) sektreteryas na: William Witherell, Rainer Geiger, Carolyn Ervin, Robert Ley, Mats Isaksson, Grant Kirkpatrick, Mathilde Mesnard ve Ijeoma Inyama a teflekkür ediyorum. 12

14 ÖNSÖZ Bir dizi OECD üyesi ülkede kamu iflletmeleri hâlâ Gayri Safi Milli Has la, istihdam ve borsa de eri içinde önemli bir paya sahiptir. Dahas, kamu iflletmeleri genellikle enerji, ulafl m ve telekomünikasyon gibi kamu hizmetleri ve altyap sektörlerinde varl k gösterdi inden, bu iflletmelerin performans bu nedenle gerek nüfusun genifl kesimleri için, gerekse ekonomik yaflam n di er sektörleri için büyük önem tafl maktad r. Dolay s yla bu iflletmelerin iyi yönetilmesi ülke ekonomisinin etkinli i ve rekabet gücüne olumlu katk da bulunmas aç s ndan kritik öneme sahiptir. Ayr ca OECD ülkelerinin deneyimleri, kamu iflletmelerinin iyi kurumsal yönetiminin ekonomik olarak verimli bir özellefltirmenin önkoflulu oldu unu, çünkü iflletmelerin ancak bu flekilde potansiyel al c lar aç s ndan cazip olaca n ve de erlerinin artaca n göstermektedir. OECD üyesi olmayan ülkelerin bir k sm nda da kamu iflletmeleri önemli bir yere sahiptir. Hatta bunlar n baz lar nda bu iflletmeler ekonominin bask n karakterini oluflturmaktad r. Bu ülkeler ço unlukla kamu iflletmelerinin örgütlenme ve yönetim biçimlerinde reformlara gitmekte ve ulusal ölçekte uygulamalar n desteklenmesi amac yla bu alandaki deneyimlerini OECD ülkeleriyle paylaflmak istemektedirler. Bu çerçevede, OECD Kurumsal Yönetim Yönlendirme Grubu (OECD Steering Group on Corporate Governance) Haziran 2002 de OECD Kamu Varl klar n n Özellefltirilmesi ve Kurumsal Yönetimi Çal flma Grubu ndan, kamu iflletmelerinin kurumsal yönetimi üzerinde bir dizi ba lay c olmayan ilke ve en iyi uygulama standard haz rlamas n talep etmifltir. OECD üye ülke temsilcileri ile Dünya Bankas ve IMF den gözlemcileri içeren Çal flma Grubu, bu ilkeleri içeren bir Rehber in haz rlanmas s ras nda genifl kapsaml konsültasyon süreçleri gerçeklefltirmifltir. Konuyla ilgili çok çeflitli kifli ve kurumlar n, örne in kamu iflletmelerinin yönetim kurulu üyeleri ve CEO lar, kamu denetim organlar, sendikalar ve parlamenterlerin görüflleri al nm fl; ayr ca OECD üyesi olmayan ülkelerle de genifl kapsaml görüfl al flveriflinde bulunulmufltur. Rehber in taslak versiyonu, OECD web sitesinde yay nlanarak kamuoyunun görüfllerine sunulmufl, bunun sonucunda çok say da son derece yararl ve yap c görüfller elde edilmifl ve bu görüfller web sitesinde de yay nlanm flt r. 13

15 Bu Rehber, temel al nan ve tümüyle uyumlu olmas na dikkat edilen OECD Kurumsal Yönetim lkeleri ni 1 tamamlay c nitelikte bir doküman olarak görülmelidir. çerdi i ilkeler tamamen kamu iflletmelerinin kurumsal yönetimine özgü sorunlara yönelik olarak haz rland için, sahiplik haklar n kullanan birim olarak devletin bak fl aç s ndan konuya e ilmekte, iyi kurumsal yönetimi sa layacak politikalar üzerine odaklanmaktad r. Bununla birlikte Rehber, OECD ye üye olan ve olmayan ülkelerdeki özellefltirme politikalar ya da programlar na karfl olmad ya da bunlardan vazgeçirmeye yönelik olarak haz rlanmad gibi, bu yönde etkisi olacak flekilde de yorumlanmamal d r. Y llar içinde ticari iflletmelerde kamu sahipli inin dayand mant ksal temel, ülkeden ülkeye ve sektörden sektöre çeflitlilik göstermifl, tipik özelli i ise çeflitli toplumsal, ekonomik ve stratejik ç karlar kapsamas olmufltur. Buna örnek olarak, sanayi politikas, bölgesel kalk nma, kamu mallar n n ikmali ve do al tekellerin varl gösterilebilir. Ancak son birkaç on y ll k dönem içinde piyasalar n küreselleflmesi, teknolojik de iflimler ve tekelci yap daki pazarlar n liberalizasyonu, kamu sektöründe yeniden düzenleme ve yeniden yap lanma ihtiyac n do urmufltur. Bu geliflmeler son iki OECD raporunda ele al nm fl ve Rehber in haz rlanmas nda bu raporlardan da yararlan lm flt r. 2 Kamu iflletmelerinde devlet, sahiplikten kaynaklanan sorumluluklar n yerine getirmek için OECD Kurumsal Yönetim lkeleri de dahil olmak üzere özel sektöre uygulanan araçlardan yararlanabilir. Özellikle hisse senetleri borsada ifllem gören kamu iflletmeleri için bu bir zorunluluk olarak görülmelidir. Di er yandan, kamu iflletmeleri kendilerine özgü yönetim sorunlar da yaflamaktad r. Kamu iflletmeleri, devletin siyasi amaçlarla güdülenmifl yersiz gündelik müdahalelerinden oldu u kadar, fazlas yla pasif ve mesafeli sahipli inden de zarar görmektedir. Ayr ca hesap verebilirli in zay flayabildi i de görülmektedir. Kamu iflletmeleri, özel sektör kurulufllar n n yönetim politikalar nda belirleyici iki tehdit olan devir ve iflasa karfl korunmaktad r. Daha temel nitelikte bir kurumsal yönetim zorlu u, kamu iflletmelerinin gösterdi i performansa iliflkin hesap verebilirli in karmafl k bir organlar zinciri (iflletme yönetimi, yönetim kurulu, sahiplik haklar n kullanan birimler, bakanl klar (1) OECD Kurumsal Yönetim lkeleri, (2) "OECD Ülkelerinde Kamu flletmelerinin Kurumsal Yönetimi (The Corporate Governance of State-Owned Enterprises in OECD countries)", OECD, 2005 ve "Kamu flletmelerinin Özellefltirilmesi, OECD Ülkelerindeki Politika ve Uygulamalar n Genel De erlendirmesi (Privatising State-Owned Enterprise, An Overview of Policies and Practices in OECD Countries)", OECD,

16 ve hükümet) aras nda da lm fl olmas, bunlar n ya aç k ve net olarak belirlenemeyen, ya da oldukça uzak sorumlulardan oluflmas d r. Bu karmafl k hesap verebilirlik a n n, etkin kararlar n al nmas n ve iyi kurumsal yönetimin gerçeklefltirilmesini sa layacak flekilde yap land r lmas, afl lmas gereken bir sorun olarak önümüzde durmaktad r. Rehber, hükümetlere kamu iflletmelerinin performans n yükseltmede yard mc olacak genel nitelikli bir öneri olarak haz rland ndan, içerdi i ilkeleri belirli kamu iflletmelerinin yönetiflimine uygulama karar pragmatik bir temele dayanmal d r. Rehber esas olarak, belirli bir hukuksal yap ya sahip (yani devletin idari yap lanmas ndan ayr ) olan ve ayn zamanda kamu politikalar na hizmet eden bir amaç güdüyor olsa bile, sonuçta bir ticari faaliyet yürüten (yani gelirinin büyük bir k sm n sat fl ve hizmet bedellerinden elde eden) kamu iflletmelerine yöneliktir. Bu kamu iflletmeleri, rekabetin oldu u ya da olmad sektörlerde faaliyet gösteriyor olabilirler. Baz gerekli noktalarda Rehber, hisseleri borsada ifllem gören ve görmeyen, ya da tamam, ço unlu u ya da az nl kamu sahipli inde olan kamu iflletmeleri aras nda - bunlar n her biri farkl özellikler gösterebildi inden - ay r m yapmaktad r. Rehber ayr ca söz konusu iflletmelerin borsada ifllem görsün ya da görmesin, ifltiraklerine de uygulanabilir. Rehber esas olarak merkezi devlet mülkiyetinde ya da eyalet (federal) mülkiyetinde olan ticari iflletmelere yönelik haz rlanm fl olsa da, hükümetler bunlar n kullan m n, sahiplik haklar n kullanan konumunda olan yerel yönetimler düzeyine de yayabilir. Ayr ca Rehber, bir flirket olarak yap land r lm fl olsun ya da olmas n, esas olarak baz özel kamu politikalar na hizmet eden, bu nedenle ticari amaç gütmeyen kamu varl klar için de yararl d r. Sonuçta bütün bu farkl kategorilerdeki kamu iflletmelerinin profesyonel bir flekilde yönetilmesi ve iyi kurumsal yönetim uygulamalar n hayata geçirmesi, hükümetlerin de, halk n da ç karlar na hizmet edecektir. Rehber de Kamu flletmeleri terimi, mülkiyeti tümüyle kamuya ait olan ya da ço unluk ya da önemli miktarda az nl k hissesi arac l yla büyük ölçüde devlet kontrolünde olan iflletmeler anlam nda kullan lmaktad r. Ancak getirilen ilkelerin birço u, flirkette görece küçük bir hissesinin bulunmas na ra men devletin sorumlu ve bilgi sahibi bir ortak olarak hareket etmesi gereken durumlar için de yararl - d r. Ayn flekilde sahiplik haklar n kullanan birim terimi de, bir bakanl k bünyesindeki belirli birim, ba ms z bir yap, kurum niteli inde olsun ya da olmas n, kamunun sahiplik haklar n kullanmaktan sorumlu olan baflka her hangi bir kamu bi- 15

17 rimini ifade etmektedir. Son olarak Yönetim Kurulu ifadesi de, OECD üyesi olan ya da olmayan ülkelerde görülen çeflitli ulusal yönetim kurulu modellerini kapsamaktad r. Baz ülkelerde görülen tipik iki kademeli sistemlerde Yönetim Kurulu terimi, Dan flma Kurulu nu ifade ederken, Üst Düzey Yöneticiler ise cra Kurulu anlam nda kullan lmaktad r. Rehber, iki bölümden oluflmaktad r. Birinci bölüm I) Kamu flletmeleri çin Etkin Hukuki ve Düzenleyici Çerçevenin Sa lanmas ; II) flletme Sahibi Olarak Devlet; III) Hissedarlar n Adil Muameleye Tabi Tutulmas ; IV) Paydafllarla liflkiler; V) fieffafl k ve Kamuoyuna Aç klama Yapma; VI) Kamu flletmelerinin Yönetim Kurullar n n Sorumluluklar bafll klar n kapsamaktad r. Her bölümün bafl nda koyu renkli italik karakterlerle yaz lm fl tek bir ilke, alt nda ise bu ilkeyi destekleyici alt ilkeler bulunmaktad r. Doküman n ikinci bölümünde ise birinci bölümde belirtilen ilkeler, dayand klar mant n okuyucu taraf ndan daha kolay anlafl labilmesi için baz saptamalar içeren aç klamalarla desteklenmektedir. Aç klamalarda kimi zaman a rl kl e ilimler de anlat lmakta ve alternatif uygulama yöntemleri ile birlikte Rehber in ifllerli ini sa lamada yard mc olacak örneklere de yer verilmektedir. 16

18 I. Kamu flletmeleri çin Etkin Hukuki ve Düzenleyici Çerçevenin Sa lanmas Kamu iflletmelerinin tabi oldu u hukuki ve düzenleyici çerçeve, kamu iflletmelerinin ve özel sektör flirketlerinin rekabet etti i pazarlarda yap sal çarp kl klar engellemek için eflit rekabet koflullar sa lamal d r. Çerçeve, OECD nin Kurumsal Yönetim lkelerini temel almal ve bu ilkelerle tamamen uyumlu olmal d r. A. Özellikle piyasa düzenlemeleri ile ilgili olarak, kamu iflletmelerinin tabi olduklar koflullar etkileyebilecek hususlarda, kamunun sahiplik fonksiyonlar ile kamunun di er fonksiyonlar aras nda net bir ayr m olmal d r. B. Hükümetler, kamu iflletmelerinin operasyonel faaliyetlerini ve tabi olduklar hukuksal düzenlemeleri basitlefltirmek ve modernlefltirmek için gerekli çabay göstermelidir. Kamu iflletmelerinin tabi oldu u hukuksal yap, kamu iflletmelerinin alacakl lar n n haklar n kullanmalar na ve iflas sürecini bafllatabilmelerine olanak tan - mal d r. C. Bir kamu iflletmesinin, genel olarak kabul görmüfl normlar d fl na ç kan kamu hizmetleri alan nda üstlendi i her türlü yükümlülük ve sorumluluk, yasa ya da yönetmeliklerle aç k bir flekilde belirlenmifl olmal d r. Bu tür yükümlülük ve sorumluluklar kamuoyuna aç klanmal ve bundan do an maliyetler fleffaf bir flekilde karfl lanmal d r. D. Kamu iflletmeleri genel yasa ve yönetmelik hükümlerinden muaf tutulmamal d r. Kamu iflletmelerinin rekabet etti i kurulufllar da dâhil olmak üzere paydafllar, haklar n n çi nendi ine inand klar durumlarda etkin telafi olanaklar na sahip olmal ve karar aflamas nda eflit muamele görmelidirler. E. Hukuki ve düzenleyici çerçeve, flirket hedeflerine ulaflmak aç s ndan gerekti inde kamu iflletmelerinin sermaye yap lar nda düzenlemeler yap labilmesine olanak tan yacak flekilde yeterli esnekli e sahip olmal d r. F. Kamu iflletmeleri finansman sa lamada rekabet koflullar na uygun davranmal d r. Kamu iflletmelerinin, kamu bankalar, kamu finansman kurulufllar ve devlet mülkiyetindeki di er flirketlerle iliflkileri tümüyle ticari temelde olmal d r. 17

19 II. flletme Sahibi Olarak Devlet Devlet, bilgili ve aktif bir iflletme sahibi olarak hareket etmeli, yeterli profesyonellik ve etkinlik düzeyini sa layarak ve kamu iflletmelerini fleffaf ve hesap verebilir bir flekilde yöneterek, aç k ve tutarl bir iflletme sahipli i politikas benimsemelidir. A. Hükümet, kamu sahipli inin genel anlamda amaçlar, kamu iflletmelerinin kurumsal yönetiminde devletin rolü ve sahiplik politikas n nas l uygulayaca konular n aç kl a kavuflturacak biçimde bir sahiplik politikas gelifltirmeli ve bunu yay mlamal d r. B. Hükümet, kamu iflletmelerinin günlük yönetsel ifllerine kar flmamal, belirlenen hedeflerine ulaflmalar yolunda onlara tam operasyonel özerklik tan mal d r. C. Devlet, kamu iflletmelerinin yönetim kurullar n n sorumluluklar n yerine getirmelerine olanak tan mal ve ba ms zl klar na sayg göstermelidir. D. Kamu iflletmelerinde sahiplik haklar n n nas l kullan laca, devlet yönetiminde aç k bir flekilde tan mlanm fl olmal d r. Bu bir koordinasyon biriminin oluflturulmas veya daha da uygun olan, sahiplik fonksiyonunun merkezilefltirilmesi ile sa lanabilir. E. Koordinasyon birimi veya sahiplik haklar n kullanan birim, Parlamento gibi temsili organlara karfl hesap verebilir k l nmal ve söz konusu birimin devlet yüksek denetleme kurulufllar da dahil olmak üzere ilgili kamu mercileri ile iliflkileri aç k bir flekilde tan mlanm fl olmal d r. F. Aktif bir iflletme sahibi olarak devlet, sahiplik haklar n her bir flirketin hukuki yap s na uygun olarak kullanmal d r. Devletin belli bafll sorumluluklar afla daki gibi olmal d r: 1. Genel kurul toplant lar nda temsil edilmek ve devlet hisseleri ad na oy kullanmak 2. Bütün ya da ço unluk hisselerine sahip oldu u kamu iflletmelerinde yönetim kurulu üyeli ine aday gösterme konusunda iyi yap land r lm fl ve fleffaf süreçler oluflturmak ve bütün kamu iflletmelerinin yönetim kurullar na aday gösterme sürecine aktif bir flekilde kat lmak 18

20 3. Kamu iflletmesinin performans n düzenli olarak takip etmeyi ve de erlendirmeyi olanakl k lacak raporlama sistemleri oluflturmak 4. Hukuki sistemin ve kamunun sahiplik düzeyinin elverdi i sürece d fl denetçiler ve belirli devlet denetim organlar yla sürekli diyalog içinde olmak 5. Kamu iflletmelerinin yönetim kurulu üyeleri için belirlenen ücret düzenlemeleri, flirketin uzun vadeli ç karlar ile örtüflmeli; nitelikli profesyoneller için belirlenen ücretler cazip ve yeterince motive edici olmal d r. 19

21 III. Hissedarlar n Adil Muameleye Tabi Tutulmas Devlet ve kamu iflletmeleri, bütün hissedarlar n haklar n tan mal ve OECD Kurumsal Yönetim lkeleri ne uygun olarak onlara adil muamele yap lmas n ve kurumsal bilgilere ulafl mda eflit olanaklar tan nmas n güvence alt na almal d r. A. Koordinasyon ya da sahiplik haklar n kullanan birim ve kamu iflletmeleri, bütün hissedarlar n adil muameleye tabi tutulmas n sa lamal d r. B. Kamu iflletmeleri, bütün hissedarlara karfl yüksek düzeyde bir fleffafl k sergilemelidir. C. Kamu iflletmeleri, tüm hissedarlarla aktif bir iletiflim ve görüfl alma politikas gelifltirmelidir. D. Az nl k hisse sahiplerinin genel kurul toplant lar na kat l mlar kolaylaflt r lmal, yönetim kurulu seçimi gibi önemli temel kurumsal kararlarda söz sahibi olmalar sa lanmal d r. 20

22 IV. Paydafllarla liflkiler Kamu iflletmelerinde devletin sahiplik politikas, kamu iflletmelerinin paydafllar na karfl sorumluluklar n tam anlam yla tan mal ve onlardan paydafllar yla iliflkileri hakk nda rapor vermelerini talep etmelidir. A. Hükümetler, koordinasyon ya da sahiplik haklar n kullanan birim ve kamu iflletmeleri, paydafllar n yasa ya da ikili anlaflmalar ile düzenlenen haklar n tan mal ve sayg göstermeli, bu konuda OECD Kurumsal Yönetim lkeleri ni esas almal - d r. B. Hisseleri borsada ifllem gören ya da büyük ölçekli kamu iflletmeleri ile önemli kamu politikalar n n yaflama geçirilmesinde rol oynayan kamu iflletmeleri, paydafllar yla olan iliflkileri konusunda rapor vermelidirler. C. Kamu iflletmelerinin yönetim kurullar, kurum içi etik kurallara yönelik uyum programlar gelifltirmeli, uygulamaya koymal ve bunlar n iletiflimini sa lamal d r. Bu etik kurallar ülke normlar n esas almal, uluslararas yükümlülükler ile uyumlu olmal, flirket ve flirketin ifltirakleri taraf ndan uygulanmal d r. 21

TÜRK YE B L MSEL VE TEKNOLOJ K ARAfiTIRMA KURUMU DESTEK PROGRAMLARI BAfiKANLIKLARI KURULUfi, GÖREV, YETK VE ÇALIfiMA ESASLARINA L fik N YÖNETMEL K (*)

TÜRK YE B L MSEL VE TEKNOLOJ K ARAfiTIRMA KURUMU DESTEK PROGRAMLARI BAfiKANLIKLARI KURULUfi, GÖREV, YETK VE ÇALIfiMA ESASLARINA L fik N YÖNETMEL K (*) TÜRK YE B L MSEL VE TEKNOLOJ K ARAfiTIRMA KURUMU DESTEK PROGRAMLARI BAfiKANLIKLARI KURULUfi, GÖREV, YETK VE ÇALIfiMA ESASLARINA L fik N YÖNETMEL K (*) Amaç ve Kapsam Madde 1- Bu Yönetmelik, Türkiye Bilimsel

Detaylı

Uygulama Önerisi 1110-2: ç Denetim Yöneticisi- Hiyerarflik liflkiler

Uygulama Önerisi 1110-2: ç Denetim Yöneticisi- Hiyerarflik liflkiler Uygulama Önerileri 59 Uygulama Önerisi 1110-2: ç Denetim Yöneticisi- Hiyerarflik liflkiler Uluslararas ç Denetim Meslekî Uygulama Standartlar ndan Standart 1110 un Yorumu lgili Standart 1110 Kurum çi Ba

Detaylı

Tablo 2.1. Denetim Türleri. 2.1.Denetçilerin Statülerine Göre Denetim Türleri

Tablo 2.1. Denetim Türleri. 2.1.Denetçilerin Statülerine Göre Denetim Türleri 2 DENET M TÜRLER 2.DENET M TÜRLER Denetim türleri de iflik ölçütler alt nda s n fland r labilmektedir. En yayg n s n fland rma, denetimi kimin yapt na ve denetim sonunda elde edilmek istenen faydaya (denetim

Detaylı

Uluslararas De erleme K lavuz Notu, No.11 De erlemelerin Gözden Geçirilmesi

Uluslararas De erleme K lavuz Notu, No.11 De erlemelerin Gözden Geçirilmesi K lavuz Notlar Uluslararas De erleme K lavuz Notu, No.11 De erlemelerin Gözden Geçirilmesi 1.0 Girifl 1.1 Bir de erlemenin gözden geçirilmesi, tarafs z bir hüküm ile bir De erleme Uzman n n çal flmas n

Detaylı

MESLEK MENSUPLARI AÇISINDAN TÜRK YE DENET M STANDARTLARININ DE ERLEND R LMES

MESLEK MENSUPLARI AÇISINDAN TÜRK YE DENET M STANDARTLARININ DE ERLEND R LMES MESLEK MENSUPLARI AÇISINDAN TÜRK YE DENET M STANDARTLARININ DE ERLEND R LMES Ahmet AKIN / TÜRMOB Yönetim Kurulu Üyesi 387 388 Genel Oturum III - Meslek Mensuplar Aç s ndan Türkiye Denetim Standartlar n

Detaylı

Uluslararas De erleme K lavuz Notu No. 13 Mülklerin Vergilendirilmesi için Toplu De erleme

Uluslararas De erleme K lavuz Notu No. 13 Mülklerin Vergilendirilmesi için Toplu De erleme Uluslararas De erleme K lavuz Notu No. 13 Mülklerin Vergilendirilmesi için Toplu De erleme 1.0. Girifl 1.1. Bu K lavuz Notunun amac ; Uluslararas De erleme Standartlar Komitesine (UDSK) üye tüm ülkelerde,

Detaylı

MESLEK MENSUBU KURUMLAfiMA PROJES YOL HAR TASI

MESLEK MENSUBU KURUMLAfiMA PROJES YOL HAR TASI MESLEK MENSUBU KURUMLAfiMA PROJES YOL HAR TASI 33 34 1 Projenin Tan t m ve Proje Kat l mc Baflvurusu SMMMO Yönetim Kurulu nca onaylanan SMMMO Meslek Mensubu Kurumsallaflma Projesi Fizibilitesi Ve Yol Haritas

Detaylı

Lima Bildirgesi AKADEM K ÖZGÜRLÜK VE YÜKSEK Ö RET M KURUMLARININ ÖZERKL

Lima Bildirgesi AKADEM K ÖZGÜRLÜK VE YÜKSEK Ö RET M KURUMLARININ ÖZERKL D ü n y a Ü n i v e r s i t e l e r S e r v i s i Lima Bildirgesi AKADEM K ÖZGÜRLÜK VE YÜKSEK Ö RET M KURUMLARININ ÖZERKL BAfiLANGIÇ nsan Haklar Evrensel Beyannamesinin 40. y ldönümünde 6-10 Eylül tarihleri

Detaylı

AR-GE YETENE DE ERLEND R LMES ESASLARI (*)

AR-GE YETENE DE ERLEND R LMES ESASLARI (*) AR-GE YETENE DE ERLEND R LMES ESASLARI (*) Amaç Madde 1. Bu Esaslar, kurulufllar n teknolojik AR-GE yapma yetene inin TÜB TAK taraf ndan de erlendirilmesine iliflkin usul ve esaslar belirlemektedir. Kapsam

Detaylı

Sermaye Piyasas nda Uluslararas De erleme Standartlar Hakk nda Tebli (Seri :VIII, No:45)

Sermaye Piyasas nda Uluslararas De erleme Standartlar Hakk nda Tebli (Seri :VIII, No:45) SMMMO MEVZUAT SER S 5 Sermaye Piyasas nda Uluslararas De erleme Standartlar Hakk nda Tebli (Seri :VIII, No:45) Dr. A. Bumin DO RUSÖZ Marmara Üniversitesi Mali Hukuk Ö retim Üyesi stanbul, Nisan 2006 1

Detaylı

AÇIKLAMALAR VE UYGULAMALAR

AÇIKLAMALAR VE UYGULAMALAR SEÇ LM fi TÜRK YE F NANSAL RAPORLAMA STANDARTLARI AÇIKLAMALAR VE UYGULAMALAR Prof. Dr. Cemal B fi (Marmara Üniversitesi) Doç. Dr. Yakup SELV ( stanbul Üniversitesi) Doç. Dr. Fatih YILMAZ ( stanbul Üniversitesi)

Detaylı

Uygulama Önerisi 2120.A1-3: Üç Ayl k Finansal Raporlama, Özel Durum Aç klamalar ve Yönetim Onaylar Konusunda ç Denetçinin Rolü

Uygulama Önerisi 2120.A1-3: Üç Ayl k Finansal Raporlama, Özel Durum Aç klamalar ve Yönetim Onaylar Konusunda ç Denetçinin Rolü Uygulama Önerileri 229 Uygulama Önerisi 2120.A1-3: Üç Ayl k Finansal Raporlama, Özel Durum Aç klamalar ve Yönetim Onaylar Konusunda ç Denetçinin Rolü Uluslararas ç Denetim Meslekî Uygulama Standartlar

Detaylı

Aile flirketleri, kararlar nda daha subjektif

Aile flirketleri, kararlar nda daha subjektif Dr. Yeflim Toduk Akifl Aile flirketleri, kararlar nda daha subjektif flirket birleflmeleri ve sat nalmalar, türkiye deki küçük iflletmelerden, dev flirketlere kadar her birinin gündeminde olmaya devam

Detaylı

TETAŞ TÜRKİYE ELEKTRİK TİCARET VE TAAHHÜT A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

TETAŞ TÜRKİYE ELEKTRİK TİCARET VE TAAHHÜT A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TETAŞ TÜRKİYE ELEKTRİK TİCARET VE TAAHHÜT A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ YÖNERGE 10 BÜTÇE YÖNERGESİ T E T A Ş TÜRKİYE ELEKTRİK TİCARET VE TAAHHÜT ANONİM ŞİRKETİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ BÜTÇE YÖNERGESİ TÜRKİYE ELEKTRİK TİCARET

Detaylı

GÖRÜfiLER. Uzm. Dr. Özlem Erman

GÖRÜfiLER. Uzm. Dr. Özlem Erman GÖRÜfiLER Uzm. Dr. Özlem Erman Son y llarda dünyadaki h zl teknolojik geliflmeye paralel olarak t p alan nda da h zl bir de iflim yaflanmakta, neredeyse her gün yeni tan, tedavi yöntemleri, yeni ilaçlar

Detaylı

TÜSİAD Rekabet Çalışma Grubu Toplantısı DEVLET YARDIMLARI. Abdulgani GÜNGÖRDÜ Rekabet Uzmanı 24.10.2008

TÜSİAD Rekabet Çalışma Grubu Toplantısı DEVLET YARDIMLARI. Abdulgani GÜNGÖRDÜ Rekabet Uzmanı 24.10.2008 TÜSİAD Rekabet Çalışma Grubu Toplantısı DEVLET YARDIMLARI Abdulgani GÜNGÖRDÜ Rekabet Uzmanı 24.10.2008 Rekabet Politikası Teşebbüslere uygulanan anti-tröst kurallar Devlet yardımlarının kontrolüne ilişkin

Detaylı

KOOPERAT FLERDE MAL B LD R M NDE BULUNMA YÜKÜMLÜLÜ Ü( 1 )

KOOPERAT FLERDE MAL B LD R M NDE BULUNMA YÜKÜMLÜLÜ Ü( 1 ) KOOPERAT FLERDE MAL B LD R M NDE BULUNMA YÜKÜMLÜLÜ Ü( 1 ) Kadir ÖZDEM R* 1-G R fi 3628 say l Mal Bildiriminde Bulunulmas, Rüflvet ve Yolsuzluklarla Mücadele Kanununun, Mal Bildiriminde Bulunacaklar bafll

Detaylı

ISI At f Dizinlerine Derginizi Kazand rman z çin Öneriler

ISI At f Dizinlerine Derginizi Kazand rman z çin Öneriler ISI At f Dizinlerine Derginizi Kazand rman z çin Öneriler Metin TUNÇ Seçici Olun ISI' n editoryal çal flanlar her y l yaklafl k olarak 2,000 dergiyi de erlendirmeye tabi tutmaktad r. Fakat de erlendirilen

Detaylı

Yrd. Doç. Dr. Olcay Bige AŞKUN. İşletme Yönetimi Öğretim ve Eğitiminde Örnek Olaylar ile Yazınsal Kurguları

Yrd. Doç. Dr. Olcay Bige AŞKUN. İşletme Yönetimi Öğretim ve Eğitiminde Örnek Olaylar ile Yazınsal Kurguları I Yrd. Doç. Dr. Olcay Bige AŞKUN İşletme Yönetimi Öğretim ve Eğitiminde Örnek Olaylar ile Yazınsal Kurguları II Yay n No : 2056 Hukuk Dizisi : 289 1. Bas Kas m 2008 - STANBUL ISBN 978-975 - 295-953 - 8

Detaylı

Hepinizi saygıyla sevgiyle selamlıyorum.

Hepinizi saygıyla sevgiyle selamlıyorum. Değerli konuklar, Yatırım Ortamını İyileştirme Koordinasyon Kurulu (YOİKK) çalışmaları kapsamında düzenlediğimiz Kurumsal Yönetim konulu toplantımıza hepiniz hoş geldiniz. 11 Aralık 2001 tarihli Bakanlar

Detaylı

Y eni 5520 say l Kurumlar Vergisi Kanunumuz ile yeni bir kavram Kontrol

Y eni 5520 say l Kurumlar Vergisi Kanunumuz ile yeni bir kavram Kontrol mali ÇÖZÜM 115 5520 SAYILI YEN KURUMLAR VERG S KANUNU LE GET R LEN KONTROL ED LEN YABANCI KURUM KAZANCI NE DEMEKT R? Mesut KOYUNCU Maliye Bakanl Eski Hesap Uzman A-Genel Bilgi: Y eni 5520 say l Kurumlar

Detaylı

F inans sektörleri içinde sigortac l k sektörü tüm dünyada h zl bir büyüme

F inans sektörleri içinde sigortac l k sektörü tüm dünyada h zl bir büyüme S GORTA KOM SYON G DER BELGES mali ÇÖZÜM 171 Memifl KÜRK* I-G R fi: F inans sektörleri içinde sigortac l k sektörü tüm dünyada h zl bir büyüme göstermifltir. Geliflmifl ekonomilerde lokomotif rol üstlenen

Detaylı

Kocaeli Üniversitesi ktisadi ve dari Bilimler Fakültesi Ö retim Üyesi. 4. Bas

Kocaeli Üniversitesi ktisadi ve dari Bilimler Fakültesi Ö retim Üyesi. 4. Bas 1 Prof. Dr. Yunus Kishal Kocaeli Üniversitesi ktisadi ve dari Bilimler Fakültesi Ö retim Üyesi Tekdüzen Hesap Sistemi ve Çözümlü Muhasebe Problemleri 4. Bas Tekdüzen Muhasebe Sistemi Uygulama Tebli leri

Detaylı

S STEM VE SÜREÇ DENET M NDE KARfiILAfiILAN SORUNLAR VE ÇÖZÜM ÖNER LER

S STEM VE SÜREÇ DENET M NDE KARfiILAfiILAN SORUNLAR VE ÇÖZÜM ÖNER LER S STEM VE SÜREÇ DENET M NDE KARfiILAfiILAN SORUNLAR VE ÇÖZÜM ÖNER LER Erol LENGERL / Akis Ba ms z Denetim ve SMMM A.fi. 473 474 2. Salon - Paralel Oturum VIII - Sistem ve Süreç Denetiminde Karfl lafl lan

Detaylı

BA IMSIZ DENET M ULUSLARARASI DENET M STANDARTLARI KAPSAMINDA

BA IMSIZ DENET M ULUSLARARASI DENET M STANDARTLARI KAPSAMINDA ULUSLARARASI DENET M STANDARTLARI KAPSAMINDA BA IMSIZ DENET M Doç.Dr. Lerzan KAVUT stanbul Üniversitesi flletme Fakültesi Doç.Dr. Oktay TAfi stanbul Teknik Üniversitesi flletme Fakültesi Dr. Tuba fiavli

Detaylı

www.pwc.com.tr UFRS Bülten Güncel Raporlama Konularına Kısa Bir Bakış Mayıs 2016 Uluslararası Finansal Raporlama Standartları Bülteni

www.pwc.com.tr UFRS Bülten Güncel Raporlama Konularına Kısa Bir Bakış Mayıs 2016 Uluslararası Finansal Raporlama Standartları Bülteni www.pwc.com.tr UFRS Bülten Güncel Raporlama Konularına Kısa Bir Bakış Uluslararası Finansal Raporlama Standartları Bülteni Faaliyet bölümü raporlamasının temel amacı nedir? Faaliyet bölümü açıklamaları

Detaylı

ATAÇ Bilgilendirme Politikası

ATAÇ Bilgilendirme Politikası ATAÇ Bilgilendirme Politikası Amaç Bilgilendirme politikasının temel amacı, grubun genel stratejileri çerçevesinde, ATAÇ İnş. ve San. A.Ş. nin, hak ve yararlarını da gözeterek, ticari sır niteliğindeki

Detaylı

Hiçbir zaman Ara s ra Her zaman

Hiçbir zaman Ara s ra Her zaman Ö RETMEN ÖZ DE ERLEND RME FORMU K fi L K ÖZELL KLER flimi seviyorum. Sab rl y m. Uyumluyum. fl birli ine aç m. Güler yüzlüyüm. yi bir gözlemciyim. yi bir planlamac y m. Çocuklara, ailelere, meslektafllar

Detaylı

Giresun Üniversitesi Akademik Değerlendirme Ve Kalite Geliştirme Uygulama Yönergesi

Giresun Üniversitesi Akademik Değerlendirme Ve Kalite Geliştirme Uygulama Yönergesi Giresun Üniversitesi Akademik Değerlendirme Ve Kalite Geliştirme Uygulama Yönergesi Amaç Madde 1- Bu Yönergenin amacı; Giresun Üniversitesi'nin akademik değerlendirme ve kalite geliştirme ile stratejik

Detaylı

Bir Müflterinin Yaflam Boyu De erini Hesaplamak çin Form

Bir Müflterinin Yaflam Boyu De erini Hesaplamak çin Form Bir Müflterinin Yaflam Boyu De erini Hesaplamak çin Form Bu formu, müflterilerinizden birinin yaflam boyu de erini hesaplamak için kullan n. Müflterinin ad : Temel formül: Yaflam boyunca müflterinin öngörülen

Detaylı

T ürk Gelir Vergisi Sisteminde, menkul sermaye iratlar n n ve özellikle de

T ürk Gelir Vergisi Sisteminde, menkul sermaye iratlar n n ve özellikle de KURUMLARDAN ELDE ED LEN KAR PAYLARININ VERG LEND R LMES VE BEYANI Necati PERÇ N Gelirler Baflkontrolörü I.- G R fi T ürk Gelir Vergisi Sisteminde, menkul sermaye iratlar n n ve özellikle de flirketlerce

Detaylı

önce çocuklar Türkiye için Önce Çocuklar önemlidir

önce çocuklar Türkiye için Önce Çocuklar önemlidir önce çocuklar Türkiye için Önce Çocuklar önemlidir 2002 May s ay nda yap lan Birleflmifl Milletler Çocuk Özel Oturumu öncesinde tüm dünyada gerçeklefltirilen Çocuklar çin Evet Deyin kampanyas na Türkiye

Detaylı

STRATEJ K V ZYON BELGES

STRATEJ K V ZYON BELGES STRATEJ K V ZYON BELGES BEYAZ K TAP S UNUfi Sivil toplum; demokrasi, insan haklar ve hukuk devleti kavramlar n n yerleflmesiyle ilgili taleplerden ekonomiyle ilgili endiflelere kadar sosyal yaflama dair

Detaylı

Dr. Osman DEM RC * *Özellefltirme daresi Baflkan Yard mc s

Dr. Osman DEM RC * *Özellefltirme daresi Baflkan Yard mc s Elektrik Da t m Sektörü Özellefltirmesi 125 Elektrik Da t m Sektörü Özellefltirmesi Dr. Osman DEM RC * 03.03.2001 tarihinde yay mlanan 4628 say l Elektrik Piyasas Kanunu ile elektri in yeterli, kaliteli,

Detaylı

2. Projelerle bütçe formatlar n bütünlefltirme

2. Projelerle bütçe formatlar n bütünlefltirme 2. Projelerle bütçe formatlar n bütünlefltirme Proje bütçesi haz rlarken dikkat edilmesi gereken üç aflama vard r. Bu aflamalar flunlard r: Kaynak belirleme ve bütçe tasla n n haz rlanmas Piyasa araflt

Detaylı

RAY S GORTA A.. DENET MDEN SORUMLU KOM TE YÖNERGES

RAY S GORTA A.. DENET MDEN SORUMLU KOM TE YÖNERGES EK I RAY S GORTA A.. DENET MDEN SORUMLU KOM TE YÖNERGES 1.AMAÇ VE DAYANAK Ray Sigorta A. nin ( irket ),Denetimden Sorumlu Komite Yönergesi ( Yönerge ), Sermaye Piyasas Kurulu nun Seri: X, No: 22 Sermaye

Detaylı

Uluslararas De erleme K lavuz Notu, No.8 Finansal Raporlama çin Maliyet Yaklafl m

Uluslararas De erleme K lavuz Notu, No.8 Finansal Raporlama çin Maliyet Yaklafl m Uluslararas De erleme K lavuz Notu, No.8 Finansal Raporlama çin Maliyet Yaklafl m 1.0 Girifl 1.1 Bu K lavuz Notu nun (KN) amac finansal raporlama için De erleme Raporu nu kullananlar ve haz rlayanlar Uluslararas

Detaylı

2. SALON - PARALEL OTURUM II

2. SALON - PARALEL OTURUM II 2. SALON - PARALEL OTURUM II Denetim Komiteleri ve Ba ms z Denetim Oturum Baflkan Cansen BAfiARAN SYMES / Baflaran Nas Ba ms z Denetim ve SMMM A.fi. / Colin J. WILLIAMS / Turkcell letiflim Hizmetleri A.fi.

Detaylı

Kamu Sermayeli İşletmelerde İyi Yönetişim. Mediha Ağar Dünya Bankası, Kıdemli Ekonomist Dünya Bankası

Kamu Sermayeli İşletmelerde İyi Yönetişim. Mediha Ağar Dünya Bankası, Kıdemli Ekonomist Dünya Bankası Kamu Sermayeli İşletmelerde İyi Yönetişim Mediha Ağar Dünya Bankası, Kıdemli Ekonomist Dünya Bankası Kamu işletmeleri gelişmiş e gelişmekte olan ülkelerde ekonomik açıdan önemli aktörlerdir Global olarak

Detaylı

Belediyelerde e-arfliv Uygulamalar ile Dijitallefltirme Çal flmalar nda zlenmesi Gereken Yol Haritas

Belediyelerde e-arfliv Uygulamalar ile Dijitallefltirme Çal flmalar nda zlenmesi Gereken Yol Haritas Belediyelerde e-arfliv Uygulamalar ile Dijitallefltirme Çal flmalar nda zlenmesi Gereken Yol Haritas Uzman Zeynep Akdo an Ankara Üniversitesi, Türkiye, zsen@ankara.edu.tr, Prof. Dr. Fahrettin Özdemirci

Detaylı

DOĞAN GRUBU TEDARİK ZİNCİRİ YÖNETİMİ POLİTİKASI

DOĞAN GRUBU TEDARİK ZİNCİRİ YÖNETİMİ POLİTİKASI DOĞAN GRUBU TEDARİK ZİNCİRİ YÖNETİMİ POLİTİKASI Sayfa : 1/7 1. AMAÇ Bu politikanın amacı Doğan Grubu nun tedarikçileri ile ilişkilerinde gözettiği standartları ve temel ilkeleri açıklamaktır. Doğan Grubu,

Detaylı

ARAMALI VERG NCELEMES NDE SÜRE. Adalet ilkin devletten gelmelidir Çünkü hukuk, devletin toplumsal düzenidir.

ARAMALI VERG NCELEMES NDE SÜRE. Adalet ilkin devletten gelmelidir Çünkü hukuk, devletin toplumsal düzenidir. ARAMALI VERG NCELEMES NDE SÜRE Adalet ilkin devletten gelmelidir Çünkü hukuk, devletin toplumsal düzenidir. ARISTO 88 ARAMALI VERG NCELEMES NDE SÜRE 1. KONU 213 say l Vergi Usul Kanunu nun (VUK) 142, 143,

Detaylı

Ders 3: SORUN ANAL Z. Sorun analizi nedir? Sorun analizinin yöntemi. Sorun analizinin ana ad mlar. Sorun A ac

Ders 3: SORUN ANAL Z. Sorun analizi nedir? Sorun analizinin yöntemi. Sorun analizinin ana ad mlar. Sorun A ac Ders 3: SORUN ANAL Z Sorun analizi nedir? Sorun analizi, toplumda varolan bir sorunu temel sorun olarak ele al r ve bu sorun çevresinde yer alan tüm olumsuzluklar ortaya ç karmaya çal fl r. Temel sorunun

Detaylı

TÜRK YE Ç DENET M ENST TÜSÜ 2011 FAAL YET RAPORU 45 TÜRK YE Ç DENET M ENST TÜSÜ F NANSAL TABLOLAR VE DENET M RAPORLARI

TÜRK YE Ç DENET M ENST TÜSÜ 2011 FAAL YET RAPORU 45 TÜRK YE Ç DENET M ENST TÜSÜ F NANSAL TABLOLAR VE DENET M RAPORLARI TÜRK YE Ç DENET M ENST TÜSÜ 2011 FAAL YET RAPORU 45 TÜRK YE Ç DENET M ENST TÜSÜ F NANSAL TABLOLAR VE DENET M RAPORLARI 46 TÜRK YE Ç DENET M ENST TÜSÜ 2011 FAAL YET RAPORU BA IMSIZ DENET M RAPORU Türkiye

Detaylı

LAÇ ENDÜSTR S fiverenler SEND KASI

LAÇ ENDÜSTR S fiverenler SEND KASI LAÇ ENDÜSTR S fiverenler SEND KASI Önsöz N üfusun artmas ve yafllanmas, yeni ve pahal tedavi yöntemlerinin gelifltirilmesi, sa l k hizmetlerinin yayg nlaflmas nedenleriyle tüm dünyada sa l k harcamalar

Detaylı

Kurumsal Yönetim ve Kredi Derecelendirme Hizmetleri A.Ş. Kurumsal Yönetim Derecelendirmesi

Kurumsal Yönetim ve Kredi Derecelendirme Hizmetleri A.Ş. Kurumsal Yönetim Derecelendirmesi Kurumsal Yönetim ve Kredi Derecelendirme Hizmetleri A.Ş. Kurumsal Yönetim Derecelendirmesi 30 Temmuz 2012 ĐÇĐNDEKĐLER Dönem Revizyon Notları........ 3 Derecelendirme Metodolojisi........ 5 Notların Anlamı.........

Detaylı

30 > 35. nsan Kaynaklar. > nsan Kaynaklar Yönetimi > Personel E itimleri > Personel Otomasyonu

30 > 35. nsan Kaynaklar. > nsan Kaynaklar Yönetimi > Personel E itimleri > Personel Otomasyonu 30 > 35 nsan Kaynaklar > nsan Kaynaklar Yönetimi > Personel E itimleri > Personel Otomasyonu > nsan Kaynaklar Personele Göre fl De il, fle Göre Personel. stanbul Büyükflehir Belediyesi, Personele Göre

Detaylı

DR. NA L YILMAZ. Kastamonulular Örne i

DR. NA L YILMAZ. Kastamonulular Örne i I DR. NA L YILMAZ HEMfiEHR K ML Kastamonulular Örne i II Yay n No : 2039 Sosyoloji : 1 1. Bas - Ekim 2008 - STANBUL ISBN 978-975 - 295-936 - 1 Copyright Bu kitab n Türkiye deki yay n haklar BETA Bas m

Detaylı

G ünümüzde bir çok firma sat fllar n artt rmak amac yla çeflitli adlar (Sat fl

G ünümüzde bir çok firma sat fllar n artt rmak amac yla çeflitli adlar (Sat fl 220 ÇEfi TL ADLARLA ÖDENEN C RO PR MLER N N VERG SEL BOYUTLARI Fatih GÜNDÜZ* I-G R fi G ünümüzde bir çok firma sat fllar n artt rmak amac yla çeflitli adlar (Sat fl Primi,Has lat Primi, Y l Sonu skontosu)

Detaylı

TMS 19 ÇALIfiANLARA SA LANAN FAYDALAR. Yrd. Doç. Dr. Volkan DEM R Galatasaray Üniversitesi Muhasebe-Finansman Anabilim Dal Ö retim Üyesi

TMS 19 ÇALIfiANLARA SA LANAN FAYDALAR. Yrd. Doç. Dr. Volkan DEM R Galatasaray Üniversitesi Muhasebe-Finansman Anabilim Dal Ö retim Üyesi 1 2. B Ö L Ü M TMS 19 ÇALIfiANLARA SA LANAN FAYDALAR Yrd. Doç. Dr. Volkan DEM R Galatasaray Üniversitesi Muhasebe-Finansman Anabilim Dal Ö retim Üyesi 199 12. Bölüm, TMS-19 Çal flanlara Sa lanan Faydalar

Detaylı

BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar ATILIM ÜNİVERSİTESİ KALİTE GÜVENCESİ YÖNERGESİ Amaç BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Madde 1 Bu Yönergenin amacı Atılım Üniversitesinin eğitim-öğretim ve araştırma faaliyetleri ile idarî

Detaylı

ÇEVRE KORUMA KURUMSAL SOSYAL SORUMLULUK

ÇEVRE KORUMA KURUMSAL SOSYAL SORUMLULUK ÇEVRE KORUMA VE KURUMSAL SOSYAL SORUMLULUK Çevre neden bu kadar önemli? Sera etkisi artıyor Doğal kaynaklar bitiyor Maliyetler yükseliyor Gelir eşitsizliği uçurumu büyüyor 2002 yılında Johannesburg da

Detaylı

Bilgilendirme Politikası

Bilgilendirme Politikası Bilgilendirme Politikası Şirketin bilgilendirme politikası kurumsal internet sitesinde yayınlanmakta olup, bilgilendirme politikası ile ilgili işlerin izlenmesi, gözetimi ve geliştirilmesi sorumluluğu

Detaylı

Küresel Ekonomik İlişkiler Komisyonu - I

Küresel Ekonomik İlişkiler Komisyonu - I Küresel Ekonomik İlişkiler Komisyonu - I KOMİSYON BAŞKANI: OSMAN FEYZİ BOYNER Amaç: Küresel ekonomik trendler çerçevesinde gelişen dış ticaret ve yatırım olanaklarını takip ve analiz etmek, Doğrudan yabancı

Detaylı

Merkezi Sterilizasyon Ünitesinde Hizmet çi E itim Uygulamalar

Merkezi Sterilizasyon Ünitesinde Hizmet çi E itim Uygulamalar Merkezi Sterilizasyon Ünitesinde Hizmet çi E itim Uygulamalar Hmfl. Sevgili GÜREL Emekli, Ac badem Sa l k Grubu Ac badem Hastanesi, Merkezi Sterilizasyon Ünitesi, STANBUL e-posta: sgurkan@asg.com.tr H

Detaylı

KOOPERAT F GENEL KURUL TOPLANTISINA KATILMA VE OY HAKKI BULUNAN K MSELER

KOOPERAT F GENEL KURUL TOPLANTISINA KATILMA VE OY HAKKI BULUNAN K MSELER KOOPERAT F GENEL KURUL TOPLANTISINA KATILMA VE OY HAKKI BULUNAN K MSELER Merdan ÇALIfiKAN* I. G R fi 1163 say l Kooperatifler Kanunu na göre kooperatiflerin zaruri 3 organ bulunmaktad r. Bunlardan en yetkili

Detaylı

SİRKÜLER 2009 / 32. 1- İşsizlik Ödeneği Almakta Olan İşsizleri İşe Alan İşverenlere Yönelik Sigorta Primi Desteği

SİRKÜLER 2009 / 32. 1- İşsizlik Ödeneği Almakta Olan İşsizleri İşe Alan İşverenlere Yönelik Sigorta Primi Desteği KONU SİRKÜLER 2009 / 32 Sigorta Primi Desteklerine Yönelik Yeni Düzenlemeler (5921 Sayılı Kanun) Genel Olarak İşsizlikle mücadeleye yönelik bir yasal düzenleme olarak nitelendirilebilecek olan 5921 Sayılı

Detaylı

KURUL GÖRÜ Ü. TFRS 2 Hisse Bazl Ödemeler. Görü ü Talep Eden Kurum : Güreli Yeminli Mali Mü avirlik ve Ba ms z Denetim Hizmetleri A..

KURUL GÖRÜ Ü. TFRS 2 Hisse Bazl Ödemeler. Görü ü Talep Eden Kurum : Güreli Yeminli Mali Mü avirlik ve Ba ms z Denetim Hizmetleri A.. KURUL GÖRÜ Ü TFRS 2 Hisse Bazl Ödemeler Görü ü Talep Eden Kurum : Güreli Yeminli Mali Mü avirlik ve Ba ms z Denetim Hizmetleri A.. Kurul Toplant Tarihi : 18/10/2011 li kili Standart(lar) : TFRS 2, TFRS

Detaylı

1.6.1. Performans Yönetimi Hakkında Ulusal Mevzuatın Avrupa Standartlarıyla Uyumlaştırılmasına Yönelik Tavsiyeler

1.6.1. Performans Yönetimi Hakkında Ulusal Mevzuatın Avrupa Standartlarıyla Uyumlaştırılmasına Yönelik Tavsiyeler 1.6.1. Performans Yönetimi Hakkında Ulusal Mevzuatın Avrupa Standartlarıyla Uyumlaştırılmasına Yönelik Tavsiyeler 5. Sonuçlar ve reform teklifleri 5.1 (Kamu Mali yönetimi ve Kontrol Kanunu) 5.1.1 Performans

Detaylı

F inansal piyasalar n küreselleflmesi, çokuluslu flirketlerin say lar nda yaflanan

F inansal piyasalar n küreselleflmesi, çokuluslu flirketlerin say lar nda yaflanan PERAKENDE SATIfi YÖNTEM NE GÖRE fiüphel T CAR ALACAKLAR VE B R ÖNER Yrd.Doç.Dr. Bar fl S PAH Marmara Üniversitesi,..B.F., flletme Bölümü, Ö retim Üyesi 1.G R fi F inansal piyasalar n küreselleflmesi, çokuluslu

Detaylı

filetmelerde Ç DENET M N KURULMASI, ROLÜ VE ÖNEM

filetmelerde Ç DENET M N KURULMASI, ROLÜ VE ÖNEM filetmelerde Ç DENET M N KURULMASI, ROLÜ VE ÖNEM Ali Kamil UZUN / DRT Ba ms z Denetim ve SMMM A.fi. 403 404 1. Salon - Paralel Oturum VII - flletmelerde ç Denetimin Kurulmas, Rolü ve Önemi/Ali Kamil UZUN

Detaylı

BELGES Z MAL BULUNDURULMASI VEYA H ZMET SATIN ALINMASI NEDEN YLE KDV SORUMLULU U

BELGES Z MAL BULUNDURULMASI VEYA H ZMET SATIN ALINMASI NEDEN YLE KDV SORUMLULU U BELGES Z MAL BULUNDURULMASI VEYA H ZMET SATIN ALINMASI NEDEN YLE KDV SORUMLULU U Cengiz SAZAK* 1.G R fi Bilindi i üzere Katma De er Vergisi harcamalar üzerinden al n r ve nihai yüklenicisi, (di er bir

Detaylı

SÜREÇ YÖNETİMİ VE SÜREÇ İYİLEŞTİRME H.Ömer Gülseren > ogulseren@gmail.com

SÜREÇ YÖNETİMİ VE SÜREÇ İYİLEŞTİRME H.Ömer Gülseren > ogulseren@gmail.com SÜREÇ YÖNETİMİ VE SÜREÇ İYİLEŞTİRME H.Ömer Gülseren > ogulseren@gmail.com Giriş Yönetim alanında yaşanan değişim, süreç yönetimi anlayışını ön plana çıkarmıştır. Süreç yönetimi; insan ve madde kaynaklarını

Detaylı

dan flman teslim ald evraklar inceledikten sonra nsan Kaynaklar Müdürlü ü/birimine gönderir.

dan flman teslim ald evraklar inceledikten sonra nsan Kaynaklar Müdürlü ü/birimine gönderir. TÜB TAK BAfiKANLIK, MERKEZ VE ENST TÜLERDE ÇALIfiIRKEN YÜKSEK L SANS VE DOKTORA Ö REN M YAPANLARA UYGULANACAK ESASLAR (*) Amaç ve Kapsam Madde 1- Bu Esaslar n amac ; Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araflt

Detaylı

Ara Dönem Faaliyet Raporu MART 2014

Ara Dönem Faaliyet Raporu MART 2014 MART 2014 Raporun Ait Olduğu Dönem : 01.01.2014 31.03.2014 Bankanın Ticaret Ünvanı : TAIB YatırımBank A.Ş. Genel Müdürlük Adresi : Yüzbaşı Kaya Aldoğan Sokak Aksoy İş Merkezi No. 7 Kat 3 Zincirlikuyu,

Detaylı

Türkiye Odalar ve Borsalar Birli i. 3. Ödemeler Dengesi

Türkiye Odalar ve Borsalar Birli i. 3. Ödemeler Dengesi Türkiye Odalar ve Borsalar Birli i 3. Ödemeler Dengesi 2003 y l nda 8.037 milyon dolar olan cari ifllemler aç, 2004 y l nda % 91,7 artarak 15.410 milyon dolara yükselmifltir. Cari ifllemler aç ndaki bu

Detaylı

MURAT YÜKSEL. FEM N ST HUKUK KURAMI VE FEM N ST DÜfiÜNCE TEOR LER

MURAT YÜKSEL. FEM N ST HUKUK KURAMI VE FEM N ST DÜfiÜNCE TEOR LER I MURAT YÜKSEL FEM N ST HUKUK KURAMI VE FEM N ST DÜfiÜNCE TEOR LER III DR. MURAT YÜKSEL Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Ö retim Görevlisi FEM N ST HUKUK KURAMI VE FEM N ST DÜfiÜNCE TEOR LER IV Yay

Detaylı

B anka ve sigorta flirketlerinin yapm fl olduklar ifllemlerin özelli i itibariyle

B anka ve sigorta flirketlerinin yapm fl olduklar ifllemlerin özelli i itibariyle B anka ve sigorta flirketlerinin yapm fl olduklar ifllemlerin özelli i itibariyle bu ifllemlerin üzerinden al nan dolayl vergiler farkl l k arz etmektedir. 13.07.1956 tarih 6802 say l Gider Vergileri Kanunu

Detaylı

3 9 12 13 14 29 2 5 Tablo-2: Kat l m Öncesi Mali Yard m Kapsam nda Uygulanan Hibe Programlar (devam ) Tablo-2: Kat l m Öncesi Mali Yard m Kapsam nda Uygulanan Hibe Programlar (devam ) Tablo-4:

Detaylı

Kurumsal Yönetim ve Kredi Derecelendirme Hizmetleri A.Ş. Kurumsal Yönetim Derecelendirmesi

Kurumsal Yönetim ve Kredi Derecelendirme Hizmetleri A.Ş. Kurumsal Yönetim Derecelendirmesi Kurumsal Yönetim ve Kredi Derecelendirme Hizmetleri A.Ş. Kurumsal Yönetim Derecelendirmesi 28 Aralık 2012 İÇİNDEKİLER Ara Dönem Revizyon Notları........ 3 Derecelendirme Metodolojisi........ 5 Notların

Detaylı

T evsik zorunlulu u Maliye Bakanl taraf ndan kay t d fl ekonomi ile

T evsik zorunlulu u Maliye Bakanl taraf ndan kay t d fl ekonomi ile mali ÇÖZÜM 133 ALACA IN TEML K HAL NDE VE AYNI ÖDEMELERDE TEVS K ZORUNLULU U Memifl KÜRK* I-G R fi: T evsik zorunlulu u Maliye Bakanl taraf ndan kay t d fl ekonomi ile mücadele amac yla getirilen uygulamalardan

Detaylı

2008 1. Çeyrek Finansal Sonuçlar. Konsolide Olmayan Veriler

2008 1. Çeyrek Finansal Sonuçlar. Konsolide Olmayan Veriler 2008 1. Çeyrek Finansal Sonuçlar Konsolide Olmayan Veriler Rakamlarla Halkbank 70 y l Kooperatif ve KOB kredilerinde 70 y ll k tecrübe ve genifl müflteri taban Halkbank n rekabette kuvvetli yönleridir.

Detaylı

Baflkanl n, Merkez : Türkiye Bilimsel ve Teknik Araflt rma Kurumu Baflkanl na ba l Marmara Araflt rma Merkezi ni (MAM),

Baflkanl n, Merkez : Türkiye Bilimsel ve Teknik Araflt rma Kurumu Baflkanl na ba l Marmara Araflt rma Merkezi ni (MAM), TÜRK YE B L MSEL VE TEKN K ARAfiTIRMA KURUMU YAYIN YÖNETMEL (*) B R NC BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tan mlar Amaç ve Kapsam Madde 1. Bu Yönetmelik ile; Baflkanl k, Merkez ve Enstitülere ait tüm yay nlar

Detaylı

Uluslararas De erleme K lavuz Notu, No.9. Pazar De eri Esasl ve Pazar De eri D fl De er Esasl De erlemeler için ndirgenmifl Nakit Ak fl Analizi

Uluslararas De erleme K lavuz Notu, No.9. Pazar De eri Esasl ve Pazar De eri D fl De er Esasl De erlemeler için ndirgenmifl Nakit Ak fl Analizi K lavuz Notlar Uluslararas De erleme K lavuz Notu, No.9 Pazar De eri Esasl ve Pazar De eri D fl De er Esasl De erlemeler için ndirgenmifl Nakit Ak fl Analizi 1.0 Girifl 1.1 ndirgenmifl nakit ak fl ( NA)

Detaylı

YABANCI PARALAR LE YABANCI PARA C NS NDEN ALACAK VE BORÇLARIN DÖNEM SONLARI T BAR YLE DE ERLEMES

YABANCI PARALAR LE YABANCI PARA C NS NDEN ALACAK VE BORÇLARIN DÖNEM SONLARI T BAR YLE DE ERLEMES YABANCI PARALAR LE YABANCI PARA C NS NDEN ALACAK VE BORÇLARIN DÖNEM SONLARI T BAR YLE DE ERLEMES brahim ERCAN* 1- G R fi Bilindi i üzere, yabanc paralar n de erlemesi, 213 Say l Vergi Usul Kanunu nun (VUK)

Detaylı

SOSYAL GÜVENL K REHBER. SSK BAfiKANLI I

SOSYAL GÜVENL K REHBER. SSK BAfiKANLI I SOSYAL GÜVENL K REHBER Resul KURT SSK BAfiKANLI I Sigorta Müfettifli Hüseyin FIRAT SMMM SMMMO Baflkan Yard mc s MAYIS 2005 1 Yönetim Merkezi ve Yaz flma Adresi: SMMMO Kurtulufl Caddesi No: 152 Kurtulufl

Detaylı

GENEL HUKUK B LG S (Hukuka Gir ifl)

GENEL HUKUK B LG S (Hukuka Gir ifl) I Dr. Leyla ÇAKICI GERÇEK Zonguldak Karaelmas Üniversitesi Alapl MYO Ö retim Üyesi GENEL HUKUK B LG S (Hukuka Gir ifl) II Yay n No : 2323 Hukuk Dizisi : 1151 1. Bas - Eylül 2007 - STANBUL 2. Bas - Ekim

Detaylı

performansi_olcmek 8/25/10 4:36 PM Page 1 Performans Ölçmek

performansi_olcmek 8/25/10 4:36 PM Page 1 Performans Ölçmek Performans Ölçmek Cep Yönderi Dizisi Cep Yönderi Dizisi yöneticilerin ifl yaflam nda her gün karfl laflt klar en yayg n meydan okumalara ivedi çözümler öneriyor. Dizi içinde yer alan her kitapta, güçlü

Detaylı

PATOLOJİ DERNEKLERİ FEDERASYONU ETİK YÖNERGE TASLAĞI. GEREKÇE: TTB UDEK kararı gereğince, Federasyon Yönetim

PATOLOJİ DERNEKLERİ FEDERASYONU ETİK YÖNERGE TASLAĞI. GEREKÇE: TTB UDEK kararı gereğince, Federasyon Yönetim PATOLOJİ DERNEKLERİ FEDERASYONU ETİK YÖNERGE TASLAĞI GEREKÇE: TTB UDEK kararı gereğince, Federasyon Yönetim Kurulunun önerileri doğrultusunda bu çalışma yapılmıştır. GENEL KONULAR: Madde 1.Tanım: 1.1.

Detaylı

I. EIPA Lüksemburg ile İşbirliği Kapsamında 2010 Yılında Gerçekleştirilen Faaliyetler

I. EIPA Lüksemburg ile İşbirliği Kapsamında 2010 Yılında Gerçekleştirilen Faaliyetler I. EIPA Lüksemburg ile İşbirliği Kapsamında 2010 Yılında Gerçekleştirilen Faaliyetler 1. AB Hukuku ve Tercüman ve Çevirmenler için Metotlar Eğitimi (Ankara, 8-9 Haziran 2010) EIPA tarafından çeşitli kamu

Detaylı

MALAT SANAY N N TEMEL GÖSTERGELER AÇISINDAN YAPISAL ANAL Z

MALAT SANAY N N TEMEL GÖSTERGELER AÇISINDAN YAPISAL ANAL Z MALAT SANAY N N TEMEL GÖSTERGELER AÇISINDAN YAPISAL ANAL Z Nisan 2010 ISBN 978-9944-60-631-8 1. Bask, 1000 Adet Nisan 2010 stanbul stanbul Sanayi Odas Yay nlar No: 2010/5 Araflt rma fiubesi Meflrutiyet

Detaylı

MUHASEBE VE DENETİM YÜKSEK LİSANS PROGRAMI (TEZSİZ)

MUHASEBE VE DENETİM YÜKSEK LİSANS PROGRAMI (TEZSİZ) MUHASEBE VE DENETİM YÜKSEK LİSANS PROGRAMI (TEZSİZ) 8.2. Ders İçerikleri 8.2.1. Zorunlu Dersler MLY 101 Denetim Ticari faaliyetler ile ilgili olayların önceden saptanmış ölçütlere uygunluk derecesini araştırmak

Detaylı

YATIRIM ND R M HAKKINDAK ANAYASA MAHKEMES KARARININ DE ERLEND R LMES

YATIRIM ND R M HAKKINDAK ANAYASA MAHKEMES KARARININ DE ERLEND R LMES YATIRIM ND R M HAKKINDAK ANAYASA MAHKEMES KARARININ DE ERLEND R LMES mral DURAN* I- G R fi Anayasa Mahkemesi taraf ndan verilen bir Karar ile 5479 say l Gelir Vergisi Kanunu, Amme Alacaklar n n Tahsil

Detaylı

Türev Ürünlerin Vergilendirilmesiyle lgili Olarak Yay nlanan Tebli ler Hakk nda. BFS - 2012/03 stanbul, 30.01.2012

Türev Ürünlerin Vergilendirilmesiyle lgili Olarak Yay nlanan Tebli ler Hakk nda. BFS - 2012/03 stanbul, 30.01.2012 Türev Ürünlerin Vergilendirilmesiyle lgili Olarak Yay nlanan Tebli ler Hakk nda BFS - 2012/03 stanbul, 30.01.2012 Türev ürünlerin vergilendirilmelerine iliflkin aç klamalar n yap ld Maliye Bakanl Genel

Detaylı

Yay n No : 1610 Hukuk Dizisi : Bas - Ekim 2005

Yay n No : 1610 Hukuk Dizisi : Bas - Ekim 2005 I B&M Prof. Dr. Erdener YURTCAN KABAHATLER KANUNU VE YORUMU stanbul 2005 Yay n No : 1610 Hukuk Dizisi : 718 1. Bas - Ekim 2005 ISBN 975-295 - 494-4 Copyright Bu kitab n bu bas s n n Türkiye deki yay n

Detaylı

Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğü 07.03.2012 06:18

Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğü 07.03.2012 06:18 http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2012/03/201203... 1 of 5 6 Mart 2012 SALI Resmî Gazete Sayı : 28225 Atatürk Üniversitesinden: YÖNETMELİK ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ ASTROFİZİK UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ

Detaylı

HÂKİMLER VE SAVCILAR YÜKSEK KURULU HUKUKİ MÜZAKERE TOPLANTILARI PROJE FİŞİ

HÂKİMLER VE SAVCILAR YÜKSEK KURULU HUKUKİ MÜZAKERE TOPLANTILARI PROJE FİŞİ HÂKİMLER VE SAVCILAR YÜKSEK KURULU HUKUKİ MÜZAKERE TOPLANTILARI PROJE FİŞİ GİRİŞ Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulu (HSYK) yeni yapısıyla göreve başladığı günden bugüne yargının daha etkin ve verimli bir

Detaylı

ÜN TE V SOSYAL TUR ZM

ÜN TE V SOSYAL TUR ZM ÜN TE V SOSYAL TUR ZM Bu ünitede turizmin çeflitlerinden biri olan sosyal turizmi daha ayr nt l bir flekilde ö renip, ülkemizdeki sosyal turizmin geliflimi hakk nda bilgiler edinece iz. Ç NDEK LER A. S

Detaylı

MEGA GLOBAL ULUSLARARASI BAĞIMSIZ DENETİM A.S. (THE MEMBER FIRM OF JEFFREYS HENRY INTERNATIONAL) 1-12 / 2014 TARİHLİ ŞEFFAFLIK RAPORU

MEGA GLOBAL ULUSLARARASI BAĞIMSIZ DENETİM A.S. (THE MEMBER FIRM OF JEFFREYS HENRY INTERNATIONAL) 1-12 / 2014 TARİHLİ ŞEFFAFLIK RAPORU MEGA GLOBAL ULUSLARARASI BAĞIMSIZ DENETİM A.S. (THE MEMBER FIRM OF JEFFREYS HENRY INTERNATIONAL) 1-12 / 2014 TARİHLİ ŞEFFAFLIK RAPORU 1 2014 YILI ŞEFFAFLIK RAPORU MEGA GLOBAL ULUSLARARASI BAĞIMSIZ DENETİM

Detaylı

MKB'de fllem Gören Anonim fiirketlerin Kendi Paylar n Sat n Almalar Hakk nda Sermaye Piyasas Kurulu Düzenlemesi Hakk nda

MKB'de fllem Gören Anonim fiirketlerin Kendi Paylar n Sat n Almalar Hakk nda Sermaye Piyasas Kurulu Düzenlemesi Hakk nda MKB'de fllem Gören Anonim fiirketlerin Kendi Paylar n Sat n Almalar Hakk nda Sermaye Piyasas Kurulu Düzenlemesi Hakk nda BFS - 2011/08 stanbul, 25.08.2011 Sermaye Piyasas Kurulunun afla da yer alan 10.08.2011

Detaylı

YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI ENGELLİLER DANIŞMA VE KOORDİNASYON YÖNETMELİĞİ (1) BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI ENGELLİLER DANIŞMA VE KOORDİNASYON YÖNETMELİĞİ (1) BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI ENGELLİLER DANIŞMA VE KOORDİNASYON YÖNETMELİĞİ (1) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (Değişik:RG-14/2/2014-28913) (1) Bu Yönetmeliğin amacı; yükseköğrenim

Detaylı

Kurumsal Yönetim ve Kredi Derecelendirme Hizmetleri A.Ş. Kurumsal Yönetim Derecelendirmesi

Kurumsal Yönetim ve Kredi Derecelendirme Hizmetleri A.Ş. Kurumsal Yönetim Derecelendirmesi Kurumsal Yönetim ve Kredi Derecelendirme Hizmetleri A.Ş. Kurumsal Yönetim Derecelendirmesi 18 Aralık 2015 İÇİNDEKİLER Dönem Revizyon Notları........ 3 Derecelendirme Metodolojisi........ 5 Notların Anlamı.........

Detaylı

Uluslararas De erleme Uygulamas 2 Borç Verme Amac na Yönelik De erleme

Uluslararas De erleme Uygulamas 2 Borç Verme Amac na Yönelik De erleme Uluslararas De erleme Uygulamas 2 Borç Verme Amac na Yönelik De erleme Girifl Kapsam Tan mlar Muhasebe Standartlar yla lgisi Uygulama Tart flma Aç klama Yükümlülü ü Standartlardan Ayr lma Hükümleri Yürürlük

Detaylı

DEĞERLENDİRME NOTU: Mehmet Buğra AHLATCI Mevlana Kalkınma Ajansı, Araştırma Etüt ve Planlama Birimi Uzmanı, Sosyolog

DEĞERLENDİRME NOTU: Mehmet Buğra AHLATCI Mevlana Kalkınma Ajansı, Araştırma Etüt ve Planlama Birimi Uzmanı, Sosyolog DEĞERLENDİRME NOTU: Mehmet Buğra AHLATCI Mevlana Kalkınma Ajansı, Araştırma Etüt ve Planlama Birimi Uzmanı, Sosyolog KONYA KARAMAN BÖLGESİ BOŞANMA ANALİZİ 22.07.2014 Tarihsel sürece bakıldığında kalkınma,

Detaylı

Schindler Grup nsan Kaynaklar Politikas

Schindler Grup nsan Kaynaklar Politikas Schindler Grup nsan Kaynaklar Politikas Girifl Schindler Kurumsal nsan Kaynaklar ( K) politikas, Schindler'in çal flanlar ile ilgili önceliklerini tan mlamaktad r. Bu belge, Navigator kitapç nda anlat

Detaylı

Türkiye Ekonomi Politikaları Araştırma Vakfı Değerlendirme Notu Sayfa1

Türkiye Ekonomi Politikaları Araştırma Vakfı Değerlendirme Notu Sayfa1 Sağlık Reformunun Sonuçları İtibariyle Değerlendirilmesi 26-03 - 2009 Tuncay TEKSÖZ Dr. Yalçın KAYA Kerem HELVACIOĞLU Türkiye Ekonomi Politikaları Araştırma Vakfı Türkiye 2004 yılından itibaren sağlık

Detaylı

DÜNYA EKONOMİK FORUMU KÜRESEL CİNSİYET AYRIMI RAPORU, 2012. Hazırlayanlar. Ricardo Hausmann, Harvard Üniversitesi

DÜNYA EKONOMİK FORUMU KÜRESEL CİNSİYET AYRIMI RAPORU, 2012. Hazırlayanlar. Ricardo Hausmann, Harvard Üniversitesi DÜNYA EKONOMİK FORUMU KÜRESEL CİNSİYET AYRIMI RAPORU, 2012 Hazırlayanlar Ricardo Hausmann, Harvard Üniversitesi Laura D. Tyson, Kaliforniya Berkeley Üniversitesi Saadia Zahidi, Dünya Ekonomik Forumu Raporun

Detaylı

Çev. Ayfle Merve KAMACI

Çev. Ayfle Merve KAMACI 329 MAKEDONYA CUMHUR YET NDE YABANCI DO RUDAN YATIRIMLAR VE fi ORTAMI P rof. Dr. Angelova BILJANA St. Cyril and Methodius Üniversitesi, Makedonya Çev. Ayfle Merve KAMACI Küreselleflme süreci, geliflmekte

Detaylı

BATI AKDENİZ KALKINMA AJANSI (BAKA) BİLİM, SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANLIĞI KÜMELENME DESTEKLERİ

BATI AKDENİZ KALKINMA AJANSI (BAKA) BİLİM, SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANLIĞI KÜMELENME DESTEKLERİ BATI AKDENİZ KALKINMA AJANSI (BAKA) BİLİM, SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANLIĞI KÜMELENME DESTEKLERİ Esra ALAGÖZ KAYA Şubat 2015 SUNUM PLANI I. KÜMELENME ANA DESTEK ALANLARI II. KÜMELENME DESTEKLERİNDE TEMEL

Detaylı

TÜRK BANKACILIK SEKTÖRÜNÜN SORUNLARI VE GELECEĞİ

TÜRK BANKACILIK SEKTÖRÜNÜN SORUNLARI VE GELECEĞİ TÜRK BANKACILIK SEKTÖRÜNÜN SORUNLARI VE GELECEĞİ BANKACILIK DÜZENLEME VE DENETLEME KURUMU YENİ MEVDUAT SİGORTA SİSTEMİ ÖNERİSİ BANKA BİRLEŞME VE DEVİRLERİ Dr. Mehmet GÜNAL Ankara, Haziran 2001 ÖNSÖZ Türkiye

Detaylı