T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI"

Transkript

1 ISSN T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI BIBLIOGRAPHY OF ARTICLES IN TURKISH PERIODICALS 2008/11 T.C. KÜLTÜR ve TUR ZM BAKANLI I M LL KÜTÜPHANE BAfiKANLI I

2 C LT: 57 SAYI: 2008/11 Türkiye Makaleler s, Haz rlama fiube Müdürlü ü'nce haz rlanmaktad r. Dan flma, elefltiri ve öneriler için haberleflme adresleri: Adres : Millî Kütüphane Baflkanl, Bahçelievler/ANKARA Telefon : (0312) / 7307, 7405, 7407 Fax : (0312) E-Posta : Abone bedelinin yat r lmas gereken hesap numaras : Kültür ve Turizm Bakanl Döner Sermaye Ankara flletme Müdürlü ü Ziraat Bankas Mithatpafla fiubesi Hesap No.: ANKARA/TÜRK YE Y ll k abone bedeli Tek bir say n n fiyat : TL. : 5.00 TL. VOLUME: 57 NUMBER: 2008/11 Bibliography of Articles in Turkish Periodicals has been prepared by the Bibliography Preparation Section. Corresponding address for information, and other inquiries: Address : Turkish National Library, Bahçelievler ANKARA/TURKEY Telephone : (90) 0(312) / 7307, 7405, 7407 Fax : (90) 0 312) Subscription rate must be paid to the indicated account number: Ziraat Bankas Mithatpafla fiubesi (ANKARA/TÜRK YE) Ministry of Culture and Tourism DÖS M Annual Subscription Rate: USD Price of the issue for foreign countries: USD M LL KÜTÜPHANE BAfiKANLI I ANKARA

3 SUNUfi lar, bilimsel çal flmalar n vazgeçilmezleri aras nda önemli bir yer tutmaktad r. Bunun önemini kavrayan Milli Kütüphane gerek kurulufl kanunundaki amaçlar, gerekse günümüz araflt rmac lar n n ihtiyaçlar do rultusunda 1952 y l ndan bu yana bilimsel ve kültürel içerikli dergilerde yer alan makalelerden oluflan ulusal nitelikli Türkiye Makaleler s n kullan c lar n yarar na sunmaktad r y l na kadar yaln zca bas l olarak ulafl labilen bibliyografik künyeler, 1995 y l na ait say lardan itibaren internet ortam nda; 2003 y l ndan sonra teknolojinin bizlere sa lad imkanlar çerçevesinde araflt rmac lar n bilgiye daha h zl ulaflmas n sa lamak amac yla CD ortam nda hizmete sunulmaktad r. Arama-tarama program ve PDF format yla hizmete sunulan bu çal flman n araflt rmac lar m za kolayl klar sa lamas en büyük temennimizdir. Milli Kütüphane olarak yeni projelerle de erli bilim adam ve araflt rmac lar m za daha iyi hizmetler sunmak dile iyle. Tuncel ACAR Milli Kütüphane Baflkan III

4 PRESENTATION Bibliographies have a significant place among the most important elements of scientific studies. The National Library is well aware of this fact, and in enformity with the objectives set fath by the Establishment Act, as well as to meet the requirements of the researchers the Library has been published the Bibliography of Articles in Turkish Periodicals. The periodicals scanned for this purpose deal with scientific and cultural subjects. Bibliographical records, which were available only in written forms until 1995, started to be offered in Internet environment from this date on. After 2003, due to the technological developments, they are put to service on CD forms with a view to ensure the researchers easy access to information more rapidly. We hope this work, which is put to service with the search features and in PDF format, will provide facilities to the researchers. After the realizations of new projects, we, as the National Library, aim to offer even better services to our eminent scholars and researchers. Tuncel ACAR President of the National Library IV

5 ÖNSÖZ TÜRK YE MAKALELER B BL YOGRAFYASI (TMB), araflt rmac lara çal flmalar nda kolayl k sa lamak, araflt rma konular ile ilgili bilgiye ulaflmalar nda yard mc olmak amac yla 1952 y l ndan bu yana aral ks z olarak Millî Kütüphane taraf ndan yay nlanmaktad r. TMB, Millî Kütüphane'ye gönderilen bilimsel ya da kültürel a rl kl dergilerden seçilmifl makaleleri kapsar TMB ayl k olarak yay nlanmaktad r. TMB, 1993 Ocak fasikülünden itibaren yeni bir bilgisayar program yla haz rlanmaya bafllanm flt r. Düzeni Dewey Onlu S n flama Sistemine göredir Ocak fasikülünden itibaren konu numaralar Dewey Onlu S n flama Sistemi 20. edisyonun 2. özetine, makalelerin bibliyografik kimlikleri ise ait olduklar konu numaras alt nda yazar soyad na, yazar yoksa ya da üçten fazla yazara sahipse makale ad na göre alfabetik olarak verilmektedir. ki veya daha fazla konu numaras na sahip bibliyografik kimlikler eriflilebilirli i kolaylaflt rmak amac yla ilgili bölümlerde yinelenmektedir. Fakat gönderme yap lan bibliyografik kimliklerin bafl nda konu ve s ra numaralar yer almaz. Baz konularda yer alan makalelerin yo unlu u nedeniyle daha ayr nt l s n fland r lm flt r: 297 slâm ve slâm'dan kaynaklanan dinler 355 Askerlik bilimi Türkiye co rafyas Türkiye tarihi Biyografya konusundaki makalelerin (Konu numaras 920 olanlar) bibliyografik kimlikleri, ait olduklar konu numaras alt nda köfleli parantez içinde biyografisi verilen kiflinin soyad na, meslek gruplar nda ise meslek grubuna göre alfabetik olarak verilmektedir. Süreli Yay nlardaki makalelerin bibliyografik kimlikleri verilirken flu s ra izlenir: lk konu numaras (konuya ait makalenin s ra nosu) Yazar n soyad, ad. Makalenin ad (varsa çeviren, derleyen gibi katk da bulunanlar n ad ) Makalenin yer ald süreli yay n n ad Cilt veya y l bilgisi (say ) ay. y l, sayfa numaralar. Notlar Süreli Yay n n Millî Kütüphane yer numaras lk konu numaras, varsa di er konu numaralar Her fasiküle iliflkin YAZAR ADLARI D Z N, MAKALE ADLARI D Z N ve TARANAN YAYINLAR D Z N haz rlanmaktad r. Yazar adlar ve makale adlar dizinlerinden bibliyografik künyeye eriflim konu numaras ve ait oldu u s ra numaras yla sa lanmaktad r. Y ll k yazar adlar ve makale adlar dizinlerinden bibliyografik künyeye eriflim, konu numaras n n yan nda parantez içinde romen rakam ile verilen fasikül numaras ve ait oldu u konunun s ra numaras ile sa lanmaktad r y l na ait fasiküllerden itibaren Türkiye Makaleler s, CD ortam nda ayl k olarak üretilmeye bafllanm flt r. Ayr ca y ll k dizinle birlikte y ll k olarak da haz rlanmas planlanmaktad r. V

6 INTRODUCTION BIBLIOGRAPHY OF ARTICLES IN TURKISH PERIODICALS (TMB) has been published by the National Library of Turkey since 1952 without any interruption, in order to facilitate easy access to information by the researchers. TMB includes articles selected from the scientific, cultural, educational and other important periodicals received by the National Library. It is published monthly. With the introduction of the new computer program, automated version of the January 1993 issue was published and the application of the same procedure continues at present time. The system of TMB is in accordance with the Dewey Decimal Classification System. Beginning from the January 1994 issue subject numbers are assigned according to the 2 nd summary of 20 th edition (DDC 20) of the Dewey Decimal Classification System. The bibliographical records of articles are entered alphabetically under the surname of the author and under the corresponding subject number. In the case of non availability of the author's name, or if there are more than three authors the record is entered under the title of the article. To provide easy access, bibliographic records with two or more subject numbers are also given in corresponding sections. But there are no subject and record numbers on the referred bibliographic records. In some areas subject numbers are in more detail due to the availability of great number of articles. Examples to these kind of areas are shown below: 297 Islam and religions originating in it 355 Military science Geography of Turkey History of Turkey Bibliographic records of articles about biography (under subject number 920) are arranged in alphabetical order in bracket under the related subject number with the surname of the person whose biography is presented, and in case of professions according to the professional groups. When cataloging articles information is entered in the following order: Issue no./year The initial subject number (plus sequence number of the initial subject number) Surname and the name of the author Title of the article (if available, names of contributors such as translator, compiler) Name of the periodical in which the article published Information about volume and date (month, year, page numbers, notes) Periodical's stock number in the library Initial subject number, if available other subject numbers INDEX OF AUTHOR NAMES, INDEX OF ARTICLE TITLES and the INDEX OF INCLUDED PUBLICATIONS are prepared for each issue. Access from the INDEX OF AUTHOR NAMES and the INDEX OF ARTICLE TITLES to bibliographic records is provided through subject numbers and their sequence numbers. Access from the ANNUAL INDEX OF AUTHOR NAMES and the INDEX OF ARTICLE TITLES is provided through issue numbers, given with Roman numerals next to subject number, and sequence number. Bibliography of Articles in Turkish Periodicals has been produced in CD format and monthly since the begining of Furthermore, it is planned to be published annually together with annual index. VI

7 000 GENEL KONULAR KÜTÜPHANE VE B LG LEND RME GENEL ANS KLOPED K ESERLER GENEL SÜREL YAYINLAR VE D Z NLER GENEL KURULUfiLAR VE MÜZEC L K HABER ORTAMLARI, GAZETEC L K ELYAZMALARI VE NAD R ESERLER FELSEFE VE PS KOLOJ METAF Z K (SPEKÜLAT F FELSEFE) EP STEMOLOJ, NEDENSELL K, NSANLIK PS KOLOJ MANTIK ET K (AHLAK FELSEFES ) ANT K, ORTAÇA, DO U FELSEFES MODERN BATI FELSEFES D N DO AL (DO AYA DAYANAN) D NB L M HIR ST YANLIK DIfiINDAK D NLER slâm ve slâm'dan kaynaklanan dinler TOPLUM B L MLER S YASAL B L MLER EKONOM HUKUK KAMU YÖNET M Askerlik bilimi TOPLUMSAL H ZMETLER VE DERNEKLER E T M T CARET, LET fi M, TAfiIMACILIK GELENEKLER, GÖRGÜ, HALKB L M D L VE D LB L M TÜRK D L NG L ZCE VE ESK NG L ZCE CERMEN D LLER ALMANCA D ER D LLER DO A B L MLER VE MATEMAT K MATEMAT K ASTRONOM VE LG L B L MLER F Z K K MYA VE LG L B L MLER YER B L MLER YAfiAM B L MLER B TK B L MLER (BOTAN K B L MLER) ZOOLOJ B L MLER (HAYVANB L MLER ) TEKNOLOJ (UYGULAMALI B L MLER)...73 TIP B L MLER TIP MÜHEND SL K VE LG L filer TARIM VE LG L TEKNOLOJ LER YÖNET M VE YARDIMCI H ZMETLER...113

8 660 K MYA MÜHEND SL MALAT B NALAR SANATLAR GÜZEL SANATLAR M MARLIK PLAST K SANATLAR HEYKELTRAfiLIK Ç ZG SANATLARI VE DEKORAT F SANATLAR RES M SANATI VE RES MLER GRAF K SANATLAR BASKI filer MÜZ K D NLENCE, E LENCE VE GÖSTER SANATLARI EDEB YAT VE RETOR K TÜRKÇE EDEB YAT D ER D LLER N EDEB YATI CO RAFYA VE TAR H CO RAFYA VE SEYAHAT Türkiye Co rafyas B YOGRAF, fiecere, N fianlar ( NS GN A) 'A KADAR ESK ÇA TAR H GENEL AVRUPA TAR H BATI AVRUPA GENEL ASYA TAR H UZAKDO U Türkiye Tarihi GENEL KUZEY AMER KA TAR H...131

9 000 GENEL KONULAR Üniversitesi lâhiyat Fakültesi Dergisi 13(19) , ss. Türkçe ve ng. özet. 000 (1) 1995 SA 56 Canbek, Gürol - fieref Sa ro lu. Kiflisel Gizlilik ve Yasal Düzenlemelere Kötücül Yaz l mlar Aç s ndan Bak fl. Savunma Bilimleri Dergisi 7(2) , ss. Türkçe ve ng. özet SA , KÜTÜPHANE VE B LG LEND RME Birinci, Ali. Aziz Berker: Maarif Tarihimize Dair Eser Veren Kütüphanecinin Hayat Hikâyesi. Türkiye Araflt rmalar Literatür Dergisi 6(12) 2008, ss. ng. ve Türkçe özet SA , (1) lden, Serkan. Yaz l Eserlerde Koruman n (Konservasyonun) Tarihi ve Türkiye'de Kitap Konservasyonu Çal flmalar. Sanat Dergisi (14) 2008, ss. ng. özet SB , GENEL ANS KLOPED K ESERLER 030 (1) Demirkent, Dinçer. Ak l D fl Bir Çaba: Ekonomik Kurumlar ve Kavramlar Sözlü ü [Kitap Tan tma] Mülkiye 32(260) 2008, ss SB fiulul, Kas m. Siyer Literatüründe Kullan lan Terimler ve Özel simler Sözlü üne Dair. Harran 1 297, GENEL SÜREL YAYINLAR VE D Z NLER 050 (1) Dinçer, Hasan. II. Dünya Savafl Y llar nda Türkiye'de Bir Dergi: Yurt ve Dünya. Atatürk Yolu Dergisi 11(42) , ss. Türkçe ve ng. özet SA , Günergun, Feza. Matematiksel Bilimlerde lk Türkçe Dergi: Mebahis-i lmiye ( ) Osmanl Bilimi Araflt rmalar 8(2) 2007, ss. ng. özet SA , GENEL KURULUfiLAR VE MÜZEC L K 060 (1) Ayd n, Öznur. Pekin Kent Müzesi Örne inde Çin Müzeleri. Akdeniz Sanat Dergisi 1(2) , ss. Türkçe ve ng. özet SB (2) Tekin, Gürkan. Kurum Tarihi Yaz m yla lgili Sorunlar. Atatürk Yolu Dergisi 11(42) , ss. Türkçe ve ng. özet SA

10 070 HABER ORTAMLARI, GAZETEC L K 070 (1) 1976 SA 19 Çelik, Mukaddes Erdo du. Ayfle Nur 100, 370 Zarakolu: S rad fl ve Devrimci Bir Kad n. Sanat ve Hayat (32) , ss SB , 920 fiimflek, Mehtap. Türk Bas n nda Vietnam Savafl : Ulus Gazetesi Örne i. Atatürk Yolu Dergisi 11(42) , ss. Türkçe ve ng. özet SA , SA Uzun, Hakan. 24 Nisan 2004'te Yap lan Annan Plan Oylama Sonuçlar n n Kuzey K br s Türk Cumhuriyeti ve Rum Bas n na Yans malar. Türk Dünyas Araflt rmalar (177) , ss. Türkçe ve ng. özet SA , ELYAZMALARI VE NAD R ESERLER lden, Serkan. Yaz l Eserlerde Koruman n (Konservasyonun) Tarihi ve Türkiye'de Kitap Konservasyonu Çal flmalar. Sanat Dergisi (14) 2008, ss. ng. özet SB , FELSEFE VE PS KOLOJ 2001 SA (1) Yavuz, Ata. Felsefeden Yoksun Bir E itim Olur mu? Olursa E itim Ne Olur / Nas l Olur?... "Tarihsel Geliflim 2 Sürecinde E itim-felsefe-bilim liflkisi Üzerine Bir Analiz" Ça dafl E itim 33(358) , ss. Türkçe ve ng. özet. 110 METAF Z K (SPEKÜLAT F FELSEFE) 110 (1) Güzel, Cemal. Antikça ile Ortaça da Varl k Felsefesi. Kayg (11) 2008, ss. Türkçe ve ng.. özet. 110 (2) Polat, Hasan. Kas m, Zaman n Aynas. Sanat ve Hayat (32) , 6-9. ss SB , EP STEMOLOJ, NEDENSELL K, NSANLIK 120 (1) Akp nar, Burcu. Hegel'in Kant' n dea Anlay fl n Elefltirisi. Kayg (11) 2008, ss. Türkçe ve ng. özet SA (2) Aflk n, Zehragül. Kant ve Heidegger'de Özgürlük Sorunu. Kayg (11) 2008, ss. Türkçe ve Alm. özet. Bak r, Kemal. E itim Üzerine Anarflist Bir Yaklafl m: William Godwin ve Ulusal E itimin Elefltirisi.

11 Kayg (11) 2008, ss. Türkçe ve ng. özet SA , (3) Cihan, Mustafa. Machiavelli ve Hobbes'da nsan Do as Sorunu. Kayg (11) 2008, ss. Türkçe ve ng. özet SA (4) Erdo an, Eyüp. Platon'da Bilgisizlikten Bilgiye Giden Süreç. Kayg (11) 2008, ss. Türkçe ve ng. özet SA , (5) Eren, Ifl k. Phenomenology: Edmund Husserl, Max Scheler. Kayg (11) 2008, ss. ng. ve Türkçe özet SA (6) Filiz, fiahin. Gazali'den (Ölm. 1111) Sonra slam Düflüncesinin Epistemolojik Görünümü. Bilim ve Ütopya 14(173) , ss SC , (7) Yalç n, fiahabettin. Kant ve Benlik. Kayg (11) 2008, ss. Türkçe ve ng. özet SA (8) Yald r, Hülya - Sibel Kiraz. Nedensellik, Bilim ve Metafizik. Kayg (11) 2008, ss. Türkçe ve ng. özet SA PS KOLOJ 150 (1) Altuntafl, Halil. Modern Birey ve Ben Kufla. Diyanet (215) , ss SC Çeçen, A. Rezan. Ö rencilerinin Cinsiyetlerine ve Anababa Tutum Alg lar na Göre Yanl zl k ve Sosyal Destek Düzeylerinin ncelenmesi. Türk E itim Bilimleri Dergisi 6(3) 2008, ss. Türkçe ve ng. özet SA , 150, (2) Kirman, M. Ali. Bireycilik ve Bencilli in Yükselifli. Diyanet (215) , ss SC 6 150, (3) Koç, Mustafa. Modern Bireyin Empatik letiflim/sizlik Problemi. Diyanet (215) , ss SC fiahin, Fatma Tezel - Arzu Özyürek. 5-6 Yafl Grubu Çocu a Sahip Ebeveynlerin Demografik Özelliklerinin Çocuk Yetifltirme Tutumlar na Etkisinin ncelenmesi. Türk E itim Bilimleri Dergisi 6(3) 2008, ss. Türkçe ve ng. özet SA , MANTIK 160 (1) Çüçen, A. Kadir - Elvan Ertürk. Soyut Düflünmede Mant k ve Matematik Bilgisinin Yeri. Kayg 3

12 (11) 2008, ss. Türkçe ve ng. özet SA , ET K (AHLAK FELSEFES ) 180 (3) Ayd n, Hasan. Tanr sal Adalet ve Kötülük Sorunu Ba lam nda bn Rüfld'ün Efl'arilere ve Gazzâli'ye Yöneltti i Elefltiriler. Bilim ve Ütopya 14(173) , ss SC (1) Erdo an, Eyüp. Platon'da Ero lu, Seçkin. Evrimcinin Ahlak. Bilgisizlikten Bilgiye Giden Süreç. Bilim ve Ütopya 14(173) , Kayg (11) 2008, ss ss. Türkçe ve ng. özet SC SA , (2) Filiz, fiahin. Gazali'den (Ölm. 1111) Gül, Fikri. Vicdan n Neli i Üzerine: Sonra slam Düflüncesinin Rousseau-Kant Örne i. Kayg (11) 2008, ss. Türkçe ve ng. özet SA 30 Epistemolojik Görünümü. Bilim ve Ütopya 14(173) , ss SC , (3) Yaz c, Asl. Kantç ve Feminist Etik Kuramlarda Bireysel Özerklik Tart flmas. Kayg (11) 2008, ss. Türkçe ve ng. özet SA ANT K, ORTAÇA, DO U FELSEFES 180 (1) Arslan, Ahmet. bni Haldun ve Do a. Bilim ve Ütopya 14(173) , ss SC (4) Hafllako lu, O uz. Platon Düflüncesinde Alethia. Kayg (11) 2008, ss. Türkçe ve ng. özet SA MODERN BATI FELSEFES 190 (1) Reyhani, Nebil. Georg Büchner, Philosophie und eine Untersuchung Über Büchners "PHILOSOPHIE" Kayg (11) 2008, ss. Alm. ve Türkçe özet SA (2) 190 (2) Ayd n, Hasan. Gazzâlî'nin Nedensel Ürek, Ogün. Kant'ta A Priori Zorunlulu u Elefltirisine Bir Filozof Sentetik-Pratik Bir Önerme Olarak Olarak bn Rüfld'ün Tepkisi. Bilim ve Ahlâk Yasas ve Sayg Duygusu. Ütopya 14(173) , ss. Kayg (11) 2008, ss. Türkçe ve Fr. özet SC SA

13 200 D N 297 (5) 210 DO AL (DO AYA DAYANAN) D NB L M Çiftçio lu, smail. Sultan Veled'in Mevlevîli i Teflkilâtland rma ve Yayma Çabalar. Türk Dünyas Araflt rmalar (177) , ss. Türkçe ve ng. özet SA (1) fiulul, Cevher. Tanr 'n n Felsefî Alg lan fl. Harran Üniversitesi lâhiyat Fakültesi Dergisi 13(19) , ss SA (6) 210 Günefl, Ahmet. Dinî Hükümlerde Vicdanî Sorumluluk. Harran Üniversitesi lâhiyat Fakültesi Dergisi 13(19) , ss. 290 HIR ST YANLIK DIfiINDAK D NLER 1995 SA slâm ve slâm'dan kaynaklanan dinler 297 (7) 297 (1) Akdemir, Hikmet. Dinî Kaynaklarda Hediye Rüflvet Ay r m. Harran Üniversitesi lâhiyat Fakültesi Dergisi 13(19) , ss SA SA Türkçe ve ng. özet. Kara, Mustafa. Tekke E itimi ve Literatürü. Türkiye Araflt rmalar Literatür Dergisi 6(12) 2008, ss. ng. ve Türkçe özet. 297, (2) Apak, Adem. Müslüman Olan Âlimi Sahâbî Abdullah B. Selâm (r.a.) Diyanet (215) , ss SC (3) Ayd n, M. fievki. Bireyin Kendi Dindarl n Oluflturma Yetene ini Gelifltirmek. Diyanet (215) , ss SC (4) Çapc o lu, hsan. slâm'da Birey. Diyanet (215) , 8-9. ss SC (8) Karagöz, smail. Yafll lara Sayg Dinî Bir Görevdir. Diyanet (215) , ss SC (9) Karaman, Fikret. Hac Organizasyonunuda Görev ve Sorumluluk Anlay fl. Diyanet (215) , ss SC Kirman, M. Ali. Bireycilik ve Bencilli in Yükselifli. Diyanet (215) , ss SC 6 150, 297 5

14 297 (10) 297 (17) Korkut, fienol. Bireysel Özgürlük ve Watt, W. Montgomery. slam Bireycilik. Diyanet (215) , Mezheplerinin Gelifliminin 4-7. ss. ncelenmesi. Tercüme eden: brahim 1969 SC 6 Hakk nal, Harran Üniversitesi 297 lâhiyat Fakültesi Dergisi 13(19) , ss. 297 (11) 1995 SA 56 Özarslan, Selim. Atatürk, Din ve 297 Dindarl k. Diyanet (215) , ss. 300 TOPLUM B L MLER 1969 SC 6 297, Aksu, Ayfle. Türkiye'deki Yabanc 297 (12) Özçelik, Mustafa. "Çalab m Bir fiar Yaratm fl?" Diyanet (215) , ss SA SC Okullar Üzerine Yap lan Çal flmalar. Türkiye Araflt rmalar Literatür Dergisi 6(12) 2008, ss. ng. ve Türkçe özet. 370, (13) fiulul, Kas m. Siyer Literatüründe Kullan lan Terimler ve Özel simler Sözlü üne Dair. Harran Üniversitesi lâhiyat Fakültesi Dergisi 13(19) , ss. Türkçe ve ng. özet SA , (1) 297 (14) Tunçbilek, H. Hüseyin. Muhyiddin bn Arabî'de Vahdet-i Vücûd Talâkkisi. Harran Üniversitesi lâhiyat Fakültesi Dergisi 13(19) , ss. Aydo du, Hüseyin. Küreselleflen Dünyada "Cumhuriyet(çilik)" Sorunsal : Kimlik ve Vatandafll k Sorunu. Do u Bat 11(47/Özel say : Cumhuriyetçilik) , ss SB , 300 Bentham, Jeremy. Ahlak ve Yasama lkelerine Girifl. Çeviren: Aysel Do an, Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi 57(4) 2008, ss SA SA (2) 297 (15) Ünal,. Hakk. Dan flan Da Aflm fl. Diyanet (215) , ss SC SA (16) Ünver, Mustafa. slâm' n Birey Anlay fl. Diyanet (215) , ss SC Bozkurt, Yakup. Yolsuzluk, Sa l ks z, E itimsiz ve Donan ms z Toplum Olman n Sonucudur. stanbul Barosu Dergisi 82(6) , ss. Çeçen, A. Rezan. Ö rencilerinin Cinsiyetlerine ve Anababa Tutum Alg lar na Göre Yanl zl k ve Sosyal Destek Düzeylerinin ncelenmesi. Türk E itim Bilimleri Dergisi 6(3)

15 2008, ss. Türkçe ve ng. özet SA , 150, (3) Çekal, Nurten. Kad nlar n Evde fl Kolaylaflt rma Yöntemlerine liflkin Görüflleri ve Bu Yöntemleri Kullanma Durumlar. Verimlilik Dergisi (4) 2008, ss SB (4) Demirkan, Semra. Aile De eri. Diyanet (215) , ss. 300 (8) 1969 SC (5) Ergüder, Baflak - Fuat Ercan. stanbul Üzerine Düflünürken- Hissederken. ktisat Dergisi (500) , ss SA (6) Günefl, Durdu. Kurumsal Dedikodu ve Yan Etkileri. Gümrük Dergisi 17(65) , ss SA Güral, Ufuk. D fl Göç Olgusu Ba lam nda "Otobüs Filminin ncelenmesi" Akdeniz Sanat Dergisi 1(2) , ss. Türkçe ve ng. özet SB , 300 Gürgür, Nuri. Etnik Fitnenin Anatomisi. Türk Yurdu 28(255) , 2-4. ss SB , (7) slam, brahim. Adana fier'iyye Sicilleri ve Dinî, Kültürel Hayata liflkin Kay tlar. Harran 7 Üniversitesi lâhiyat Fakültesi Dergisi 13(19) , ss. Türkçe ve ng. özet SA , 330 Kenano lu, Macit. Osmanl mparatorlu u'nda Gayrimüslimlerin E itimi Üzerine. Türkiye Araflt rmalar Literatür Dergisi 6(12) 2008, ss. ng. ve Türkçe özet SA , 300, 370 Köktürk, Milay. Kutsallara S nmak. Türk Yurdu 28(255) , ss SB (9) Kurto lu, Ayça. Sosyal Aidiyetler ve Bir Yere Ait Olmak [Söylefli] ktisat Dergisi (500) , ss SA Kuyumcu, Asl han - Tolga Erdo an. Yüksekö retimin Toplumsal De iflmeye Etkisi. Hacettepe Üniversitesi E itim Fakültesi Dergisi (35) 2008, ss. Türkçe ve ng. özet SA , (10) Mefle, Ertu rul. "Malûmun lan :" Bir Konferans n Düflündürdükleri. Birikim (235) , ss SB (11) Öztürk, smail. Musa ve Seyirci'yi Kaybettik. Akdeniz Sanat Dergisi

16 1(2) , ss. Türkçe ve ng. özet SB , (16) Toplum ve Hekim'in 30. Y l nda: Türkiye'de Siyaset, Toplumsal Muhalefet, Demokratik Kitle Örgütleri ve Yay nc l k Faaliyetleri. Toplum ve Hekim 300 (12) Palab y k, Adem. Medeniyet 23(6) , ss. Çat flmas n n Temellendirilmesinde 1978 SA 41 Söylemlerin Farkl laflmas Üzerine. 300, 360 Bilim ve Ütopya 14(173) , ss. 300 (17) 1995 SC 203 Ulutafl, Yusuf. Dünyada ve Türkiye'de 300 Toplu fl Mücadelesi Araçlar. Legal fl Hukuku ve Sosyal Güvenlik Polat, brahim Ethem. Arap Hukuku Dergisi 5(20) 2008, Kültüründe Nadire ve Nasreddin Hoca ss. Türkçe ve ng. özet. Nükteleri. Türk Yurdu 28(255) , ss SA SB , (13) Sancar, Nuray. Do unun Cazibesi. Evrensel Kültür (203) , ss SB (14) fiahin, Fatma Tezel - Arzu Özyürek. 5-6 Yafl Grubu Çocu a Sahip Ebeveynlerin Demografik Özelliklerinin Çocuk Yetifltirme Tutumlar na Etkisinin ncelenmesi. Türk E itim Bilimleri Dergisi 6(3) 2008, ss. Türkçe ve ng. özet SA , (15) fien, Besime Bar nma Hak hlalleri Raporu. ktisat Dergisi (500) , ss SA , 340 Tan, Nail. Tiyatro ve Kültür Tarihi Uzman Elefltirmen Prof. Dr. Metin And. Türk Dili (683) , Yener, Serhat - Ertürk Öztürk. lk ve Orta Ö retim Kurumlar nda fiiddetin Önlenmesinde Müzik E itiminin Önemi. Sanat Dergisi (14) 2008, ss. ng. özet SB , 370, ss SB SA , 300, Y lmaz, Salih. Ermenistan Cumhuriyeti'nde Okutulan 10. S n f Tarih Ders Kitab nda Türkler Aleyhine fadeler ve Sözde Ermeni Soyk r m. Türk Dünyas Araflt rmalar (177) , ss. Türkçe ve ng. özet SA , S YASAL B L MLER 320 (1) Adan r, O uz. Osmanl Toplumunda Bir Simülasyon Evreninin Varl ndan Söz Edilebilir mi? (Türkiye Cumhuriyeti Kaç n lmaz Tarihsel ve Toplumsal Bir Sonuçtur) Do u Bat 11(47/Özel say : Cumhuriyetçilik) , ss.

17 320 (2) Yerelleflme. ktisat Dergisi (500) Aksoy, lhan. Ortado u Nedir? , ss. Neresidir? Türkiye Neresindedir? 1965 SA 47 Jeopolitik 7(58) , 350, ss SB (7) 320 Atefl, Toktam fl. Cumhuriyet. Do u 320 (3) Alada, Adalet. Tarih'ten... fiehr-i stanbul. ktisat Dergisi (500) , ss. Bat 11(47/Özel say : Cumhuriyetçilik) , ss SB SA (8) 320 (4) Alkan, Ayten. Yer'in Siyasetinde Kad nlar. ktisat Dergisi (500) , ss SA Aydo du, Hüseyin. Küreselleflen Dünyada "Cumhuriyet(çilik)" Sorunsal : Kimlik ve Vatandafll k Sorunu. Do u Bat 11(47/Özel say : Cumhuriyetçilik) , ss SB , (5) Altuntafl, Ekin Oyan. Clausewitz'in 320 (9) Savafl Kuram çinden "Terörizme Bakan, Zerrin Ayfle. So uk Savafl Karfl Savafl" Stratejisi. Mülkiye Sonras nda Yeni Güvenlik Teorileri ve 32(260) 2008, ss. Türkiye'nin Güvenlik Alg lamalar. 21. Yüzy l 1(3) , ss SB SA (6) 320 (10) Arslan, Esat. Terörizm Baydur, Mithat. Küreselleflme, Küreselleflirken Devlet Terörü Kümeleflme ve Kütleselleflme... (91) , ss. Jeopolitik 7(58) , 6-9. ss SB SB Arslan, R za. Laik Türkiye Cumhuriyeti, Ordu ve Burjuva S n f. Gazi Üniversitesi ktisadi ve dari Bilimler Fakültesi Dergisi 10(3) 2008, ss. Türkçe ve ng. özet SA (11) Baykan, Toygar Sinan. Millî Teyakkuz Zihniyeti ve Bileflenleri. Birikim (235) , ss SB , (12) Bilgiç, Saadettin. Tetör Karfl s nda Tutum. Türk Yurdu 28(255) Ataay, Faruk - Ergül Acar. Devletin , 17. s. Yeniden Yap land r lmas ve 1960 SB

18 320 (13) Sanat ve Hayat (32) , Bilgin, Nuri. Yönlendirici Bir Fikir ss. Olarak Cumhuriyet. Do u Bat 2002 SB (47/Özel say : Cumhuriyetçilik) 320, , ss. 320 (19) 1999 SB 86 Demira, Dilaver. Elveda Demokrasi: 320 Postmodern Ça da Özgürlük ve Konformizm. Birikim (235) , ss. 320 (14) Boroval, Ali Fuat. ki Kutuplu Stratajik Denge So uk Savafl'a Dönüflür mü? 2023 (91) , ss SB Bostan, Erman. Küresel Hollywood'da Siyaset ve Elefltiri. Evrensel Kültür (203) , ss SB Demirel, Haldun. Küresel Finans Krizinin Anatomisi ve Türkiye'ye Muhtemel Yans malar. Stratejik Analiz 9(103) , ss SB , (20) 1992 SB 96 Dikici, Ali. Millî fief smet nönü 790, 320 Dönemi Laiklik Uygulamalar. Atatürk Yolu Dergisi 11(42) , ss. Türkçe ve ng. özet. 320 (15) Cang zbay, Kadir. "Bizim Cumhuriyet" Do u Bat 11(47/Özel say : Cumhuriyetçilik) , ss SB , (16) Çayc, Sadi. Terörle Mücadelede Güncel Geliflmeler. Stratejik Analiz 9(103) , ss SB SA , (17) Çeçen, An l. K br s için Hatay Modeli (91) , ss. 320 (23) 2002 SB (18) Çubuk, M. Ali. Adnan Cemgil: Yürekli Bir Ayd n, Yi it Bir Baba. 320, (21) Dilek, Bahad r Selim. ran' n Irak Zaferi ve Türkiye. 21. Yüzy l 1(3) , ss SA (22) Ertekin, Orhan Gazi. Ergenekon Davas "Derin Devlet" Temsilleri ve Ergenekon. Birikim (235) , ss SB Gasemi, Muhammet Ali. Yeni Sosyal Hareketler: Örnek Olay (Güney) Azerbaycan (91) , ss SB 121

19 320 (24) 320 (30) Gözügüzelli, Emete. CTP'nin Türk Kalayc, Hüseyin. Kendi Kaderini Askerine Karfl Operasyonu KKTÇ Tayin Kimlerin Hakk? Do u Bat Anayasas n De ifltirme Önerileri. 11(47/Özel say : Cumhuriyetçilik) 21. Yüzy l 1(3) , ss , ss SA , SB , (25) Gürgür, Nuri. Etnik Fitnenin 320 (31) Anatomisi. Türk Yurdu 28(255) , 2-4. ss SB , (26) Gürseler, Ceren. Türkiye BM Güvenlik Konseyi Geçici Üyeli ine Seçildi. Stratejik Analiz 9(103) , 6-7. ss SB (27) Ifl k, Nuran Erol. "Ortak Ba " n Tesisi için Elefltirel Cumhuriyet. Do u Bat 11(47/Özel say : Cumhuriyetçilik) , ss SB (28) nsel, Ahmet. Marx, Gerçek Demokrasi ve Liberalizm. Birikim (235) , ss SB (29) Kaçar, Turhan. Gesta Reipublicae Romanae Klasik Roma'da Cumhuriyet'in K sa Tarihi. Do u Bat 11(47/Özel say : Cumhuriyetçilik) , ss SB , Kanar, Ercan. Emil Galip Sandalc : nsan Haklar Mücadelesinde Onurlu, natç, Vicdan Hür Bir Kiflilik. Sanat ve Hayat (32) , ss SB , (32) Kanbolat, Hasan. Azerbaycan'da De iflen Birfley Yok: Aliyev Yeniden Devlet Baflkan. Stratejik Analiz 9(103) , ss SB (33) Kantarc, Hakan. ABD ve Rusya Ekseninde Türk D fl Politikas n n Kafkasya ve Karadeniz Bölgesine Yönelik kileminin Yans malar (91) , ss SB (34) Kantarc, fienol. Osmanl 'da Onurlu Bir Diplomat ve Milli Mücadele'nin Önemli Simas : Ahmed Rüstem Bey. Atatürk Yolu Dergisi 11(42) , ss. Türkçe ve ng. özet SA , 956.1, 920 Karagül, brahim. Yeni Ekonomik Baflkentler Do acak! [Söylefli] 2023 (91) , ss SB , (35) Karatafl, Murat. Bir Medcezir Manzaras : Türkiye'de Laiklik

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI ISSN 0041-4344 T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI BIBLIOGRAPHY OF ARTICLES IN TURKISH PERIODICALS 2010/03 T.C. KÜLTÜR ve TUR ZM BAKANLI I M LL KÜTÜPHANE BAfiKANLI I C LT: 59 SAYI: 2010/03 Türkiye

Detaylı

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI ISSN 0041-4344 T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI BIBLIOGRAPHY OF ARTICLES IN TURKISH PERIODICALS 2007/6 T.C. KÜLTÜR ve TUR ZM BAKANLI I M LL KÜTÜPHANE BAfiKANLI I C LT: 56 SAYI: 2007/6 Türkiye

Detaylı

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI ISSN 0041-4344 T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI BIBLIOGRAPHY OF ARTICLES IN TURKISH PERIODICALS 2008/1 T.C. KÜLTÜR ve TUR ZM BAKANLI I M LL KÜTÜPHANE BAfiKANLI I C LT: 57 SAYI: 2008/1 Türkiye

Detaylı

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI ISSN 0041-4344 T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI BIBLIOGRAPHY OF ARTICLES IN TURKISH PERIODICALS 2008/3 T.C. KÜLTÜR ve TUR ZM BAKANLI I M LL KÜTÜPHANE BAfiKANLI I C LT: 57 SAYI: 2008/3 Türkiye

Detaylı

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI ISSN 0041-4344 T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI BIBLIOGRAPHY OF ARTICLES IN TURKISH PERIODICALS 2006/1 T.C. KÜLTÜR ve TUR ZM BAKANLI I M LL KÜTÜPHANE BAfiKANLI I C LT: 55 SAYI: 2006/1 Türkiye

Detaylı

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI ISSN 0041-4344 T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI BIBLIOGRAPHY OF ARTICLES IN TURKISH PERIODICALS 2010/2 T.C. KÜLTÜR ve TUR ZM BAKANLI I M LL KÜTÜPHANE BAfiKANLI I C LT: 59 SAYI: 2010/2 Türkiye

Detaylı

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI ISSN 0041-4344 T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI BIBLIOGRAPHY OF ARTICLES IN TURKISH PERIODICALS 2008/4 T.C. KÜLTÜR ve TUR ZM BAKANLI I M LL KÜTÜPHANE BAfiKANLI I C LT: 57 SAYI: 2008/4 Türkiye

Detaylı

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI ISSN 0041-4344 T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI BIBLIOGRAPHY OF ARTICLES IN TURKISH PERIODICALS 2007/3 T.C. KÜLTÜR ve TUR ZM BAKANLI I M LL KÜTÜPHANE BAfiKANLI I C LT: 56 SAYI: 2007/3 Türkiye

Detaylı

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI ISSN 0041-4344 T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI BIBLIOGRAPHY OF ARTICLES IN TURKISH PERIODICALS 2006/11 T.C. KÜLTÜR ve TUR ZM BAKANLI I M LL KÜTÜPHANE BAfiKANLI I C LT: 55 SAYI: 2006/11 Türkiye

Detaylı

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI ISSN 0041-4344 T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI BIBLIOGRAPHY OF ARTICLES IN TURKISH PERIODICALS 2007/2 T.C. KÜLTÜR ve TUR ZM BAKANLI I M LL KÜTÜPHANE BAfiKANLI I C LT: 56 SAYI: 2007/2 Türkiye

Detaylı

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI ISSN 0041-4344 T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI BIBLIOGRAPHY OF ARTICLES IN TURKISH PERIODICALS 2011/2 T.C. KÜLTÜR ve TUR ZM BAKANLI I M LL KÜTÜPHANE BAfiKANLI I C LT: 60 SAYI: 2011/2 Türkiye

Detaylı

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI ISSN 0041-4344 T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI BIBLIOGRAPHY OF ARTICLES IN TURKISH PERIODICALS 2005/3 T.C. KÜLTÜR ve TUR ZM BAKANLI I M LL KÜTÜPHANE BAfiKANLI I C LT: 54 SAYI: 2005/3 Türkiye

Detaylı

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI ISSN 0041-4344 T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI BIBLIOGRAPHY OF ARTICLES IN TURKISH PERIODICALS 2005/2 T.C. KÜLTÜR ve TUR ZM BAKANLI I M LL KÜTÜPHANE BAfiKANLI I C LT: 54 SAYI: 2005/2 Türkiye

Detaylı

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI ISSN 0041-4344 T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI BIBLIOGRAPHY OF ARTICLES IN TURKISH PERIODICALS 2005/6 T.C. KÜLTÜR ve TUR ZM BAKANLI I M LL KÜTÜPHANE BAfiKANLI I C LT: 54 SAYI: 2005/6 Türkiye

Detaylı

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI ISSN 0041-4344 T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI BIBLIOGRAPHY OF ARTICLES IN TURKISH PERIODICALS 2010/7 T.C. KÜLTÜR ve TUR ZM BAKANLI I M LL KÜTÜPHANE BAfiKANLI I C LT: 59 SAYI: 2010/7 Türkiye

Detaylı

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI ISSN 0041-4344 T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI BIBLIOGRAPHY OF ARTICLES IN TURKISH PERIODICALS 2009/11 T.C. KÜLTÜR ve TUR ZM BAKANLI I M LL KÜTÜPHANE BAfiKANLI I C LT: 58 SAYI: 2009/11 Türkiye

Detaylı

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI ISSN 0041-4344 T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI BIBLIOGRAPHY OF ARTICLES IN TURKISH PERIODICALS 2010/11 T.C. KÜLTÜR ve TUR ZM BAKANLI I M LL KÜTÜPHANE BAfiKANLI I C LT: 59 SAYI: 2010/11 Türkiye

Detaylı

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI ISSN 0041-4344 T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI BIBLIOGRAPHY OF ARTICLES IN TURKISH PERIODICALS 2008/6 T.C. KÜLTÜR ve TUR ZM BAKANLI I M LL KÜTÜPHANE BAfiKANLI I C LT: 57 SAYI: 2008/6 Türkiye

Detaylı

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI ISSN 0041-4344 T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI BIBLIOGRAPHY OF ARTICLES IN TURKISH PERIODICALS 2008/8 T.C. KÜLTÜR ve TUR ZM BAKANLI I M LL KÜTÜPHANE BAfiKANLI I C LT: 57 SAYI: 2008/8 Türkiye

Detaylı

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI ISSN 0041-4344 T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI BIBLIOGRAPHY OF ARTICLES IN TURKISH PERIODICALS 2006/6 T.C. KÜLTÜR ve TUR ZM BAKANLI I M LL KÜTÜPHANE BAfiKANLI I C LT: 55 SAYI: 2006/6 Türkiye

Detaylı

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI ISSN 0041-4344 T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI BIBLIOGRAPHY OF ARTICLES IN TURKISH PERIODICALS 2005/5 T.C. KÜLTÜR ve TUR ZM BAKANLI I M LL KÜTÜPHANE BAfiKANLI I C LT: 54 SAYI: 2005/5 Türkiye

Detaylı

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI ISSN 0041-4344 T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI BIBLIOGRAPHY OF ARTICLES IN TURKISH PERIODICALS 2005/7 T.C. KÜLTÜR ve TUR ZM BAKANLI I M LL KÜTÜPHANE BAfiKANLI I C LT: 54 SAYI: 2005/7 Türkiye

Detaylı

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI ISSN 0041-4344 T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI BIBLIOGRAPHY OF ARTICLES IN TURKISH PERIODICALS 2010/10 T.C. KÜLTÜR ve TUR ZM BAKANLI I M LL KÜTÜPHANE BAfiKANLI I C LT: 59 SAYI: 2010/10 Türkiye

Detaylı

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI ISSN 0041-4344 T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI BIBLIOGRAPHY OF ARTICLES IN TURKISH PERIODICALS 2007/7 T.C. KÜLTÜR ve TUR ZM BAKANLI I M LL KÜTÜPHANE BAfiKANLI I C LT: 56 SAYI: 2007/7 Türkiye

Detaylı

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI ISSN 0041-4344 T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI BIBLIOGRAPHY OF ARTICLES IN TURKISH PERIODICALS 2011/03 T.C. KÜLTÜR ve TUR ZM BAKANLI I M LL KÜTÜPHANE BAfiKANLI I C LT: 60 SAYI: 2011/03 Türkiye

Detaylı

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI ISSN 0041-4344 T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI BIBLIOGRAPHY OF ARTICLES IN TURKISH PERIODICALS 2010/8 T.C. KÜLTÜR ve TUR ZM BAKANLI I M LL KÜTÜPHANE BAfiKANLI I C LT: 59 SAYI: 2010/8 Türkiye

Detaylı

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI ISSN 0041-4344 T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI BIBLIOGRAPHY OF ARTICLES IN TURKISH PERIODICALS 2010/12 T.C. KÜLTÜR ve TUR ZM BAKANLI I M LL KÜTÜPHANE BAfiKANLI I C LT: 59 SAYI: 2010/12 Türkiye

Detaylı

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI ISSN 0041-4344 T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI BIBLIOGRAPHY OF ARTICLES IN TURKISH PERIODICALS 2009/7 T.C. KÜLTÜR ve TUR ZM BAKANLI I M LL KÜTÜPHANE BAfiKANLI I C LT: 58 SAYI: 2009/7 Türkiye

Detaylı

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI ISSN 0041-4344 T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI BIBLIOGRAPHY OF ARTICLES IN TURKISH PERIODICALS 2009/10 T.C. KÜLTÜR ve TUR ZM BAKANLI I M LL KÜTÜPHANE BAfiKANLI I C LT: 58 SAYI: 2009/10 Türkiye

Detaylı

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI ISSN 0041-4344 T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI BIBLIOGRAPHY OF ARTICLES IN TURK SH PERIODICALS 2003/5 T.C. KÜLTÜR ve TUR ZM BAKANLI I M LLî KÜTÜPHANE BAfiKANLI I C LT: 52 SAYI: 2003/5 Türkiye

Detaylı