stanbul T p Fakültesinde 31 Y ll k Bilimsel Araflt rma Sonuçlar

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "stanbul T p Fakültesinde 31 Y ll k Bilimsel Araflt rma Sonuçlar"

Transkript

1 Örnek Olay Çal flmas / Case Study stanbul T p Fakültesinde 31 Y ll k Bilimsel Araflt rma Sonuçlar Scientific research results of stanbul Faculty of Medicine in 31 years Tzevat Tefik 1, Baflak Varol 2, Bilge Özerman Edis 2, Fatih Tufan 3, Mustafa Demirtürk 3, Ayfle K l nçaslan 4, Caner Befle 1, Selçuk Erdem 1, Muhammet Bektafl 2, Atefl Kad o lu 1, M. Bilgin Saydam 5 stanbul Üniversitesi, stanbul T p Fakültesi 1 Üroloji Anabilim Dal ; 2 Biyofizik Anabilim Dal ; 3 ç Hastal klar Anabilim Dal ; 4 Çocuk Ruh Sa l ve Hastal klar Anabilim Dal ; 5 Psikiyatri Anabilim Dal, stanbul Özet Bu çal flmada stanbul T p Fakültesi ( TF) nin ulusal ve uluslararas bilime katk s n ortaya koymak üzere, bilimsel araflt rmalar n son 31 y ll k izlemi sunulmaktad r. Çal flmada PubMed, ISI Web of Sciences ve Google Scholar arama motorlar ndan yararlan larak 31 y ll k süre içerisinde (Ocak 1980-Aral k 2010) TF adresli yay nlanan özgün makaleler belirlenerek de erlendirmeye al nd. stanbul T p Fakültesi adresli toplam 4728 özgün makale saptand [y ll k ortalama 151.5±145.9 (aral k:14-479)]. stanbul T p Fakültesi adresli makalelerin, Türkiye deki 1981 ile 2007 y llar aras nda klinik t p bilimleri kaynakl makalelerin %3.5 i oldu u hesapland. stanbul T p Fakültesi adresli 2005 ile 2009 y llar aras ndaki 114 makalenin %6.3 ünün tez yay n oldu u anlafl ld. stanbul T p Fakültesi nin 1980 y l nda 23 olan özgün makale say s n n 2010 y l nda 443 e yükseldi- i görüldü. Otuz bir y ll k süre içerisinde en fazla yay n n Dahili T p Bilimlerine ait oldu u, bunu Cerrahi ve Temel T p Bilimlerinin izledi i belirlendi. Son on iki y lda ( ) anabilim dallar na göre yap lan karfl laflt rmada, ö retim üyesi bafl na düflen özgün makale say s n n en yüksek Dahili T p Bilimlerinin T bbi Genetik Anabilim Dal nda (2.6/y l), Cerrahi T p Bilimlerinin Kalp Damar Cerrahisi Anabilim Dal nda (1.87/y l) ve Temel T p Bilimlerinin T bbi Biyoloji Anabilim Dal nda (1.05/y l) oldu u tespit edildi. Bu y llar içerisinde ö retim üyesi bafl na düflen özgün makale say s n n y lda 0.2 den 1 e yükseldi i saptand y l sonu itibariyle yap lan de erlendirmede 31 y ll k sürede yay nlanm fl olan makalelere yap lan at f say s n n , etki de erinin 6.08 oldu u tespit edildi. Elli ve üzerinde at f alan yay n say s n n ise 412 oldu u belirlendi. stanbul T p Fakültesi y llar aras ndaki toplam 4728 özgün makale say s ile ülkemizin bilgi üretimine önemli katk sa lam flt r. Özellikle son on y lda ulafl lan bilimsel ivme ile stanbul T p Fakültesi, stanbul Üniversitesi nin dünya s ralamas nda önemli derecede yükselmesine ve dünya üniversite s ralamas nda 383., t p alan nda da 156. s rada yer almas na katk da bulunmufltur. Anahtar sözcükler: Bilimsel araflt rma, özgün makale, t p fakültesi. Abstract The aim of this study was to present the 31 year scientific research of Istanbul Faculty of Medicine (IFM) and to evaluate its national and international scientific contribution. The IFM addressed original research articles published in the 31-year period (January 1980-December 2010) were determined by using search engines PubMed, ISI Web of Sciences and Google Scholar were evaluated. A total of 4,728 IFM addressed original articles were identified [yearly mean: 151.5±145.9 (range: )]. The IFM articles were 3.5% of all medical articles originated from Turkey between 1981 and One hundred and fourteen IFM articles published between 2005 and 2009 were originated from thesis (6.3% of total IFM articles between the same periods). The number of original IFM articles in 1980 was 23 and increased to 443 in The highest numbers of articles were published in the field of Internal Medicine, followed by Surgery and Basic Sciences during the 31 year period. In the last 12 years, the highest number of articles per faculty was found in the Department of Medical Genetics (2.6/faculty/year) in the field of Internal Medicine, Department of Heart and Vascular Surgery (1.87/faculty/year) in the field of Surgery and Department of Medical Biology (1.05/faculty/year) in the field of Basic Science. The number of articles increased from 0.2 to 1 per faculty between the same periods. Until the end of 2011 the total citations were 28,750, with an impact of The number of articles with higher than 50 citations were 412. Istanbul Faculty of Medicine with its 4,728 original articles between 1980 and 2010 contributed crucially to scientific reproduction of our country. With a scientific acceleration in the last decade, Istanbul Faculty of Medicine contributed notably for Istanbul University to become the 383rd in general and 156th in the field of medicine among the leading universities of the world. Key words: Medical faculty, original article, scientific research. letiflim / Correspondence: Prof. Dr. M. Bilgin Saydam. Ü. stanbul T p Fakültesi Dekanl, Fatih, Çapa, stanbul e-posta: Yüksekö retim Dergisi 2013;3(1): Deomed Gelifl tarihi / Received: Temmuz / July 1, 2012; Kabul tarihi / Accepted: Ekim / October 23, 2012; Çevrimiçi yay n tarihi / Published online: fiubat / February 28, 2013 Çevrimiçi eriflim / Online available at: doi: /yod Karekod / QR code:

2 Tzevat Tefik ve ark. Ülkemizde 2011 y l itibar ile Yüksekö retim Programlar ve Kontenjanlar k lavuzunda mevcut 82 t p fakültesi bulunmaktad r (ÖSYM, 2011). stanbul Üniversitesi ( Ü) stanbul T p Fakültesi ( TF), ülkemizin en eski t p fakültesidir. Kökleri imparatorluk zaman na, Fatih Sultan Mehmet taraf ndan yapt r lan Sahn- Semân a (Fatih Darüflflifas ) dayanan fakülte, 1933 Üniversite Reformu ile bugünkü stanbul T p Fakültesi ismini alm flt r (Namal, 2012). stanbul T p Fakültesi Üniversite Reformu ndan günümüze de iflik dönemlerden geçmifl ve 1981 de yürürlü e giren 2547 say l Yüksek Ö renim Kanunu na göre anabilim ve bilim dallar fleklinde yeniden organize olmufltur. stanbul T p Fakültesi ülkemize e itim ve t bbi hizmetin yan s ra bilimsel araflt rma alan nda da önemli katk da bulunmufl ve bulunmaktad r. Bu çal flman n amac TF nin son 31 y ll k araflt rma ile ilgili verilerini de erlendirerek uluslararas bilime katk s n ortaya koymakt r. Gereç ve Yöntem stanbul T p Fakültesi adresli uluslararas bilimsel yay n taramas PubMed, ISI Web of Science ve Google Scholar internet sayfalar ndan Istanbul Faculty of Medicine, Istanbul Faculty of Medical, Istanbul School Medicine, Istanbul Medical School, Istanbul Medical Faculty, Medical Faculty of Istanbul, Medicine Faculty of Istanbul anahtar sözcükler seçilerek yap ld. stanbul T p Fakültesi ile ortak çal flmalar d fl nda, Cerrahpafla ve Marmara sözcükleri elenerek taramalar gerçeklefltirildi. Science Citation Index Expanded (SCI-E) ve Social Sciences Citation Index te (SSCI) yer alan dergilerde yay nlanm fl özgün makaleler de erlendirildi. Dahili, Cerrahi ve Temel T p Bilimlerindeki farkl anabilim dallar nda yap lan çal flmalarda ilk yazar n bulundu u birim de erlendirmeye al nd. Farkl fakülteler veya yurtd fl ortakl çal flmalarda TF de görev alan yazarlar n birinci s rada olan de erlendirildi. Bulgular Bu çal flmada y llar aras nda SCI-E ve SSCI kapsam ndaki dergilerde yay nlanan TF adresli toplam 4728 yay n bulundu. stanbul T p Fakültesi nin özgün makale ve yay n say s n n y llar içerisinde artt, 1980 y l nda 23, 1990 y l nda 28, 2000 y l nda 233 ve 2010 y l nda 443 oldu u görüldü ( fiekil 1, Tablo 1). Son befl y lda Ü nün toplam makale say s n n %30.6 s n n TF kaynakl oldu u saptand (Yüksekö retim Kurulu, 2010). Bu oran n son on y ld r benzer bir e ilim göstermekte oldu u bulundu. Ülkemizde 1981 ile 2006 y llar aras nda adet özgün klinik makale yay nland, ayn tarihlerde yay nlanan TF adresli makale oldu u ve ülkemize katk s n n %3.5 oldu u saptand. stanbul T p Fakültesi nde 2005 ile 2009 y llar aras nda 628 adet tez yap ld ve bunlar n 114 ünün yay na dönüfltü ü, 2005 ile 2009 y llar aras nda 1814 yay n n 114 ünün (%6.3) tez yay n oldu u anlafl ld. Son 31 y ll k süreç de erlendirildi inde stanbul T p Fakültesi nde 1981 de Dahili T p Bilimlerinde 15, Cerrahi T p Bilimlerinde 12 ve Temel T p Bilimlerinde 8 anabilim dal bulundu u (toplam 35), 2010 y l nda ise Dahili, Cerrahi ve Temel T p Bilimlerinde anabilim dal say lar n n s ras yla 21, 13 ve 10 oldu u (toplam 44) belirlendi. stanbul T p Fakültesi nde 1999 y l nda toplam 439, 2010 y l nda ise 473 ö retim üyesinin görev yapt hesapland. Y llara göre ö retim üyesi say lar Tablo 2 ve 3 te verilmektedir. Ö retim üyesi da l m na bak ld nda iki binli y llar n bafl nda 1/3 olan doçent/profesör oran n n 2010 y l na gelindi inde 1/8 düzeyine geriledi i görüldü. Dahili, Cerrahi ve Temel T p Bilimleri bölümlerinde y llar içerisinde genel art fla paralel art fllar gözlenmekle beraber y l baz nda özgün makale say lar aç s ndan farkl l klar gözlendi. Özgün makale alan nda en fazla yay n n Dahili T p Bilimlerinde yap ld, onu Cerrahi Bilimler ve Temel T p Bilimlerinin izledi i saptand ( fiekil 1). Makale say s n n Dahili T p Bilimlerinde 2.559, Cerrahi T p Bilimlerinde 1255 ve Temel T p Bilimlerinde 914 olarak s raland görüldü ( Tablo 1). Anabilim dal olarak de erlendirildi inde, 1980 y l nda en yüksek özgün makale ve yay n say s n n Farmakoloji Anabilim Dal na ait oldu u saptan rken (n:4), 1990 y l nda 5 yay n ile Genel Cerrahi Anabilim Dal na, 2000 (n:30) ve 2010 (n:53) y llar nda ç Hastal klar Anabilim Dal na ait oldu u saptand. kinci s rada 1980 y l nda Biyofizik Anabilim Dal (n:3), 1990 y l nda Farmakoloji Anabilim Dal (n:4), 2000 y l nda fiekil aras nda yer alan TF adresli özgün makale say lar. 54 Yüksekö retim Dergisi Journal of Higher Education

3 stanbul T p Fakültesinde 31 Y ll k Bilimsel Araflt rma Sonuçlar Tablo 1. stanbul T p Fakültesi bünyesindeki anabilim dallar n n son 31 senelik ( ) SCI ve SCI-E kapsam ndaki dergilede yay nlanan makale say lar. Anabilim dallar Adli T p Aile Hekimli i Anatomi Anestezi ve Reanimasyon Biyokimya ve Klinik Biyokimya Biyofizik Çocuk Cerrahisi Çocuk Psikiyatrisi Çocuk Sa l ve Hastal klar Deontoloji ve T p Tarihi Dermatoloji Farmakoloji Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Fizyoloji Genel Cerrahi Gö üs Cerrahisi Gö üs Hastal klar Göz Hastal klar Halk Sa l Histoloji ve Embriyoloji ç Hastal klar Kad n Hastal klar ve Do um Kalp Damar Cerrahisi Kardiyoloji Klinik Bakteriyoloji ve Enf. Hastal klar KBB Hastal klar Mikrobiyoloji ve Klinik Mikrobiyoloji Nöroloji Nöroflirurji Nükleer T p Ortopedi ve Travmatoloji Patoloji Plastik ve Rekonstrüktif Cerrahi Psikiyatri Radyasyon Onkolojisi Radyodiagnostik Sualt Hekimli i ve Hidroklimatoloji T bb Biyoloji T bbi Ekoloji ve Hidroklimatoloji T bbi Genetik Üroloji Toplam Cilt / Volume 3 Say / Issue 1 Nisan / April

4 Tzevat Tefik ve ark. Tablo 2. stanbul T p Fakültesi ö retim üyesi say s. Y l Yard. Doç. Doç. Prof. Toplam Tablo 3. Ö retim üyelerinin Dahili, Cerrahi ve Temel T p Bilimlerinde y llara göre da l m. Y l Dahiliye Cerrahi Temel Bilimler Toplam fiekil 2. Y llara göre ö retim üyesi bafl na düflen özgün makale say lar n n da l m Genel Cerrahi Anabilim Dal (n:24) oldu u görülürken, 2010 y l nda ikinci s ray Çocuk Sa l ve Hastal klar ile Nöroflirurji Anabilim Dal n n (n:37) paylaflt belirlendi. Anabilim dallar ndaki özgün makaleler dikkate al nd nda en fazla say da Dahili T p Bilimlerinin Nöroloji (n:235), Radyodiagnostik (n:195) ve Kardiyoloji Anabilim Dal (n:147), Cerrahi T p Bilimlerinin Genel Cerrahi (n:335), Patoloji (n:252) ve Anestezi ve Reanimasyon Anabilim Dal (n:110), Temel T p Bilimlerinin Biyokimya (n:276), Fizyoloji (n:169) ve Mikrobiyoloji Anabilim Dal n n (n:150) oldu u belirlendi ( Tablo 1). lk yazar ismi TF olan makale oran %85 (n:4019) olarak saptand. Özgün makalelerin %5.1 inin (n:240) Türkiye kaynakl dergilerde, %94.9 unun (n:4488) ise yurtd fl dergilerde yay nland görüldü. Çal flmalar n %25.8 inin (n:1220) birden fazla anabilim dal kat l m ile gerçeklefltirildi i hesapland. En fazla Patoloji ile Genel Cerrahi Anabilim Dal n n (n:48) ortak özgün makalesi bulundu u saptand. Bunu Patoloji ile ç Hastal klar Anabilim Dal (n:47) ve Genel Cerrahi ile Radyodiagnostik Anabilim Dal n n (n=34) takip etti i görüldü. stanbul T p Fakültesi ile yurtd fl merkezlerin ortak yay nlar n n %7.7 (n:362) oldu u, bunlar içinden ilk yazar ismi TF olan makalelerin %25 (n:89), ilk isim yabanc merkez olan çal flmalar n da %75 (n:273) oldu u hesapland. Ö retim üyesi bafl na düflen makale say lar son on iki y lda Dahili T p Bilimlerinde ortalama 0.84±0.56, Cerrahi T p Bilimlerinde 0.62±0.44 ve Temel T p Bilimlerinde 0.60±0.38 olarak hesapland. Ö retim üyesi bafl na düflen özgün makale say s 1999 y l nda 0.2 iken bu rakam n 2010 y l na kadar sürekli artarak 0.93 e ulaflt görüldü ( fiekil 2). Anabilim dallar ndaki ö retim üyesi say lar dikkate al nd nda son on iki y lda ö retim üyesi bafl na düflen özgün makale say s en yüksek Dahili T p Bilimlerinin T bbi Genetik Anabilim Dal nda 2.6, Radyodiagnostik Anabilim Dal nda 1.65 ve Enfeksiyon Hastal klar Anabilim Dal nda 1.6 olarak hesapland. Bu say Cerrahi T p Bilimlerinin Kalp Damar Cerrahisi Anabilim Dal nda 1.87, Gö üs Cerrahisi Anabilim Dal nda 1.41 ve Patoloji Anabilim Dal nda 1.4 olarak saptan rken, Temel Bilimlerde T bbi Biyoloji Anabilim Dal nda 1.05, Histoloji- Embriyoloji Anabilim Dal nda 0.94 ve Biyokimya Anabilim Dal nda 0.91 olarak bulundu ( fiekil 3a-c). stanbul T p Fakültesi kaynakl ve y llar aras nda 4728 makaleye 2011 y l sonu itibariyle toplam at fta bulunuldu u saptand. Bu at flarla ortalama etki de er 6.08 olarak hesapland. Yay nlanan makalelerden 412 sinin 50 nin üzerinde at f say s na ulaflt görüldü. Yüksek at f alan bu makalelerden birinin 1000 in, beflinin 500 ün, 124 ünün ise 100 ün üzerinde at f ald saptand. Yüksek at fl ö retim üyelerine ait TF adresli makalelerin yap lan at f de erlendi- 56 Yüksekö retim Dergisi Journal of Higher Education

5 stanbul T p Fakültesinde 31 Y ll k Bilimsel Araflt rma Sonuçlar rilmesinde; ilk s rada Nöroloji Anabilim Dal olmakla beraber, arkas ndan Dahili Bilimlerden Onkoloji, T bbi Genetik, Romatoloji ve Nefroloji Bilim Dallar, Cerrahi Bilimlerden Üroloji ve Temel Bilimlerden Biyokimya ile Fizyoloji Anabilim Dallar n n takip etti i görüldü. Son 31 y ll k sürede TF de 20 ve 20 nin üzeri h-index ine sahip 6, 5 in üzeri h-index ine sahip 114 ö retim üyesinin görev ald ya da almakta oldu u bulundu. Yirmi ve üzeri h-index ine sahip ö retim üyeleri aras nda üçünün 23, birinin 21 ve ikisinin ise 20 h- index inin oldu u bulundu. Tart flma Türkiye, TÜB TAK ULAKB M taraf ndan 1981 ile 2007 y llar aras nda bilimsel yay n say s n n bildirildi i raporda, üretti i makale ile ortalama 27. s rada yer almaktad r (Ak ll ve ark., 2009). Güncel olarak TÜB TAK taraf ndan Türkiye nin bilimsel yay n say s n n 2010 y l nda oldu- u ve 18. s rada yer ald bildirilmifltir (TÜB TAK ULAK- B M, 2012). Türkiye %1.3 katk ile (n: adet özgün makele) Institute for Scientific Information (ISI) taraf ndan haz rlanan at f indekslerine göre 1980 ile 2010 y llar aras nda t p alan nda adet makale aras nda 16. s rada yer almaktad r (Thompson Reuters, 2012). Ayn listede stanbul Üniversitesi 6798 yay n ile 323. s rada bulunmaktad r. Yüksekö renim alan nda en etkili de erlendirme otoritelerinden biri olarak kabul edilen Shanghai Academic Ranking of World Universities (ARWU) s ralamas na göre stanbul Üniversitesi 385. s rada yer alm flt r (ARWU, 2012). Orta Do u Teknik Üniversitesi University Ranking by Academic Performance (URAP) Araflt rma Laboratuvar Üniversiteler 2011 Y l Akademik Performansa Dayal Baflar S ralama listesine göre stanbul Üniversitesi t p alan nda dünyan n en iyi üniversiteleri aras nda 156. s rada yerini alm flt r. Ayn listede Türkiye de ilk s rada yer alan stanbul Üniversitesi ni, Hacettepe ve Ankara Üniversiteleri izlemifltir. TÜB TAK ULAKB M taraf ndan sunulan Türkiye nin bilim haritas çal flmas nda y llar aras ndaki bilimsel performans de erlendirilmifl, çeflitli alt bilim dallar nda üniversitelerin yay n say ve s ralamas yap lm flt r. Bu çal flmada klinik t p bilimleri alan nda stanbul Üniversitesi %11.3 lük oranla 2. s rada yer alm flt r (Demirel ve ark., 2007). stanbul Üniversitesi yay n say s nda y llar aras nda %30 art fl olmufltur (Yüksekö retim Kurulu, 2010). Bu bilimsel ivmenin son y llarda artmas stanbul Üniversitesi ni 2. s radan birincili e yükseltmifltir (URAP, 2012). Ayn dönemde ö retim üyesi bafl na düflen makale say s aras ndad r. Buna karfl l k TF de ayn dönemde makale say - lar nda art fl %50, ö retim üyesi bafl na düflen makale say s dir. stanbul Üniversitesi nin 1. s rada yer almas nda TF nin katk s %30.6 olarak dikkate de erdir. (a) (b) (c) fiekil 3. Dahili (a), Cerrrahi (b) ve Temel T p Bilimlerinde (c) ö retim üyesi bafl na düflen y ll k makale say s Cilt / Volume 3 Say / Issue 1 Nisan / April

6 Tzevat Tefik ve ark. Tablo 4. lk s ralarda yer alan Dahili T p Bilimlerinin Dünya ve TF adresli makalelerinin konu da l m (Thompson Reuters, 2012). Nöroloji- TF Nöroloji-Dünya Radyoloji- TF Radyoloji-Dünya Kardiyoloji- TF Kardiyoloji-Dünya Epilepsi Alzheimer Kolorektal kanser Radyofrekans tümor ablasyon Pacemaker Hipertrofik kardiyomiyopati Parkinson nme Lenfoma Radyoimmunoterapi skemi Dilate kardiyomiyopati Multipl skleroz Parkinson Pankreas tümörleri Radyoelektrik stimulasyon Pulmoner ht Kalp yetersizli i Serebral palsi Epilepsi Osteomiyelitte sintigrafi Multipl myelom PTCA skemi Spinal kord hasar Kafa travmas Timus sintigrafisi nce i ne aspirasyon biyopsisi Kapak hastal klar Tan da mr Amiyotrofik lateral skleroz Motor nöron hastal klar Piyelonefrit Karaci er maligniteleri Spor Aritmi Alzheimer Multipl skleroz Hepatik hemanjiom Enteroklizis QT dispersiyon Koroner hastal k risk faktörleri Lityumun beyin Diyabetik nöropati Tiroid sintigrafisi Kistik Fibroz EKG ICD üzerine etkisi Hipogliseminin kan fiizofreni Hidatik kist Akci er maligniteleri Ventrikuler disfonksiyon Beta blokaj beyin bariyerine etkisi Akut hipertansiyonda Huntington hast. Enteroklizis Pankreas endokrin tm. Metabolik sendrom Perkütan koroner giriflim kan beyin bariyeri stanbul T p Fakültesi yay n say s n n son otuz bir y lda sürekli artarak devam etti i tespit edilmifl ancak bu durumun ö retim üyesi say s ndaki art fl ile iliflkili olmad saptanm flt r. Yay n say s 1980 de 23, 1999 da 142 iken, 2010 y l nda 443 olmufltur. Ö retim üyesi say s ise 1999 y l nda 439 iken, 2010 y l nda 473 olarak saptanm flt r. On iki y l öncesi ile karfl laflt - r ld nda, 2010 da ö retim üyesi bafl na yaklafl k 3 kat 0.32'ye karfl l k 0.94 daha fazla özgün makale yay nlanm flt r. Özgün makale say s n n 2000 y l ndan itibaren art fl göstermesi doçentlik kriterlerinin de iflmesine ba lanabilir (Yüksekö retim Kurulu, 2010). Bu tarihten önce doçentlik s nav baflvurusu için herhangi bir yaz l yay n ölçütü yokken, 2000 y l nda yürürlü- e konan SCI-Expanded, SSCI veya Art and Humanities Citation Index (AHCI) kapsam ndaki dergilerde yay nlanm fl, en az birinde aday n birinci isim, en az üç adet özgün araflt rma makalesi yay nlam fl olma kriterlerinin özgün makale say s nda art fla neden oldu u düflünülebilir ( fiekil 1). stanbul T p Fakültesi Dahili Bilimlerde 1980 y l nda 8 olan yay n say s, 1999 da 64, 2010 y l nda 245 e ulaflm flt r. Ayn flekilde Cerrahi Bilimlerde ve Temel Bilimlerde s ras yla 1980 de 6 ve 7 olan yay n say s, 1999 da 34 ve 22, 2010 da da 131 ve 67 olarak saptanm flt r. Tüm bilim dallar nda oldu- u gibi Dahili, Cerrahi ve Temel T p Bilimlerinde bilimsel araflt rma say lar n n artarak devam etti i görülmektedir. Burada dikkat çekici bir durum Temel T p Bilimleri yay n say - s n n daha düflük oldu udur. stanbul T p Fakültesi adresli 1980 ile 2010 tarihleri aras nda Dahili T p Bilimlerinde Nöroloji Anabilim Dal, Cerrahi T p Bilimlerinde Genel Cerrahi Anabilim Dal ve Temel T p Bilimlerinde Biyokimya Anabilim Dal n n en fazla yay n say - s na ulaflt belirlendi. Nöroloji Anabilim Dal yay nlar nda ilk 3 s rada Epilepsi, Parkinson ve Multiple Skleroz konular yer al rken ayn dönemde ISI taraf ndan haz rlanan at f indekslerine giren makalelerde ilk 3 s rada Alzheimer, nme ve Parkinson konular n n yer ald ve konu benzerli inin %40 oldu u saptand ( Tablo 4) (Thompson Reuters, 2012). Cerrahi T p Bilimlerinin Genel Cerrahi Anabilim Dal yay nlar nda ilk 3 s rada Kolesistektomi, Travma ve Tromboz konular n n yer ald, dünya at f indekslerine giren makalelerde ise meme kanseri, kolorektal kanser ve travma konular n n bulundu u ve konu benzerli inin %70 oldu u görüldü ( Tablo 5). Temel T p Bilimlerinin Biyokimya Anabilim Dal nda ise lipit peroksidasyonu, sitokinler, ATPaz aktivasyonu ile ilgili konular n yer ald, dünya at f indekslerine giren makalelerde ise hücre içi sinyalizasyon, gen ekspresyonu ve tümör supresor genler ile ilgili konular n ilk s ralarda oldu u, konu da l m n n ise benzer olmad görüldü ( Tablo 6). stanbul T p Fakültesi nde ö retim üyesi bafl na düflen yay n say s 1999 da 0.32, 2004 y l nda 0.56, 2010 y l nda da 0.93 olarak hesapland. stanbul T p Fakültesi nin 2009 y l nda ö retim üyesi bafl na düflen yay n say s ise 1.01 olarak belirlendi. Bu durum üniversitenin akademik misyonlar ndan biri olan bilgi üretme fonksiyonunun y llar içinde art n ve Türkiye ortalamas n n üzerine ç kt n göstermektedir. stanbul T p Fakültesi bilimsel yay n say lar ndaki art fl n nedenleri aras na stanbul Üniversitesi Bilimsel Araflt rma Proje fonunun daha fazla say da projelere destek vermesi, iletiflimin güçlenmesi ve bilgiye kolay ulafl m imkan n n getirdi i dinamizmin itici güç olmas s ralanabilir. Dünyada 1981 ile 2007 y llar aras nda yay n için at f olup etki de eri olarak hesaplanmaktad r. Ayn tarihler aras nda Türkiye genelinde ise 58 Yüksekö retim Dergisi Journal of Higher Education

7 stanbul T p Fakültesinde 31 Y ll k Bilimsel Araflt rma Sonuçlar Tablo 5. lk s ralarda yer alan Cerrahi T p Bilimlerinin Dünya ve TF adresli makalelerin konu da l m (Thompson Reuters, 2012). Genel Cerrahi- Genel Cerrahi Patoloji- Patoloji- Anestezi ve Anestezi ve TF Dünya TF Dünya Reanimasyon- TF Reanimasyon Dünya Laparoskopi-kolesistektomi Meme Ca SSS tuberkulom Alzheimer Kolinerjik ajanlar Post-op a r yönetimi Travma Kolorektal Ca Alzheimer Ateroskleroz Peridural morfin Monitarization Tromboz Travma Sinoviyal sarkomlar Oksijen radikalleri Preanestezik gece açl Flumazenil ntraabdominal sepsis Tromboemboli Glioblastom Viral hepatit N2O anestezi Situation awareness Meme Ca Herni Myeloproliferatif hastal klar Serebral lateralizasyon Çocuk kardiyak cerrahi Opiyad ba ml l Splenik cerrahi Tiroid ca Over kanserleri fiizofreni Sodyum nitroprussid etki Pulmonary arter kateterizasyon Herni Laparoskopi-kolesistektomi Meme kanseri Huntington Ventilatörle iliflkili pnömoni Herbal t p Vasküler rekonstrüksiyon Vasküler rekonstrüksiyon Testis kanserleri Meme tümörleri Çocukta tramadol kullan m Larengeal maske Hidatik kist Obezite cerrahisi Renal transplantasyon Depresyon Santral venöz kateter Farmakokinetik hasta poziyonu Tiroid Ca Tromboz Uterin sarkomlar ve ALS Sevofluran desfluran Asit-baz dengesi endometriyum kanseri etkileflimi yay n için at f say s olarak rapor edilmifltir. Bu da 4.55 etki de erine eflde erdir (Ak ll ve ark., 2009). stanbul T p Fakültesi nin 31 y l içinde at f say s , etki de eri de 6.08 dir. Her ne kadar Türkiye ortalamas n n üzerinde bir de er olsa da, olan dünya ortalamas n n alt ndad r. Bu durum niteli i yüksek olmayan yay nlar n yap ld - na iflaret etmektedir. Bilindi i üzere akademik yükseltmelerin yaklaflt doçentlik döneminde bilimsel üretkenlik artmaktad r. Ekim 2010 dan itibaren yürürlü e giren yeni doçentlik kriterlerinde; ikisinde aday n birinci isim olmas yla, en az befl adet özgün uluslararas araflt rma makalesi yay nlam fl olmas gerekmektedir. Bu uygulama ile eski kriterlerle üst düzey bilimsel yay n üretmeyi arka plana iterek, mümkün olan en k sa zamanda, fazla say da, niteliksel olarak yeterli düzeyde olmayan bilimsel yay nlar üretmekten ziyade, niteli in ön planda oldu u özgün araflt rmalar n ortaya ç kmas beklenmektedir. stanbul T p Fakültesi nde 1999 y l ndan itibaren doçent say s nda ortaya ç kan oransal azalman n bilimsel çal flmalara olumsuz etkisi olaca düflünülse de bu durum gerçekleflmemifltir. Son on iki y lda doçent/profesör oran 1/3 ten 1/8 e azalsa da özgün makale say s 142 den 443 e yükselmifltir. Bu durum bilimsel araflt rmalar için yaln zca akademik yükseltmelerdeki gereklili in itici gücü olmad, TF ö retim üyeleri için atama kriterlerinin yan nda bilimselli in de ön planda oldu unu düflündürmektedir. Bilgi üretimi ve kalitesinin artmas için nitelikli akademik kadroya, kayna a ve motivasyona ihtiyaç vard r. stanbul T p Tablo 6. lk s ralarda yer alan Temel T p Bilimlerinin Dünya ve TF adresli makalelerin konu da l m (Thompson Reuters, 2012). Biyokimya- TF Biyokimya-Dünya Fizyoloji- TF Fizyoloji-Dünya Mikrobiyoloji- TF Mikrobiyoloji-Dünya Lipid peroksidasyonu Hücre içi sinyal Elektroensefalogram Membran kanallar S. pneumoniae + H. influenzae Bakteremi-fungemi Sitokin Gen ekspresyonu P3000 dalgalar Kas fizyolojisi VRE Kistik fibroz ATP-az aktivasyonu Tümör supresor genler Delta ve theta dalgalar Nöron E. coli + Klebsiella Coryneform bakteriler Oksidativ stres Prostaglandinler Beyin gamma bant sistemi Elektrofizyoloji Meningokokal menenjit Yara mikrobiyolojisi DNA metilasyonu Serbest radikaller Davran fl hareketleri Membran reseptörleri Anti-fungal ajanlar Trichomonas vaginalis Carnosine Sitoskeleton Korteks potansiyalleri Kardiyak Ecinococcus granulosus Hemolitik üremik sendrom Glutathione Dna metilasyon Epilepsi Diyet-obezite Chlamidia trochamatis ETEC Prostat ca Glikolipit metabolizmas Mide somatostatin hücreleri Sinaptik aral k Sexually transmitted disease Çocukluk ça gastroenteriti Oxygenase-radiation Mezolimbik sistem Oksidativ stres Görme Mycoplasma pneumoniae + Parapnömonik ampiyem Chlamidia pneumoniae Beta alanine Fosfolipit metabolizmas Kalbin diyastolik performans Mitokondri Hepatit B enfeksiyonu Aeromonas hydrophilia Cilt / Volume 3 Say / Issue 1 Nisan / April

8 Tzevat Tefik ve ark. Fakültesi nin akademik kadrosu yeterli ve birikimlidir. Ancak; gelecek nesil insan gücü potansiyeline yat r m ihmal etmemelidir. Az olan ülke kaynaklar n verimli kullanmak, BAP d fl nda TÜB TAK, TÜBA Üstün Baflar l Genç Bilim nsanlar n Ödüllendirme Program (TÜBA-GEB P), Devlet Planlama Teflkilat, Avrupa Birli i kaynaklar ndan da destek almak yay n potansiyelini art racak ad mlar aras nda olacakt r. Üniversiteler aras ö retim üyeleri hareketlili inin gelifltirilmesi, ortak doktora, doktora sonras e itim programlar n n ve araflt rmalar n oluflturulmas n n bilgi üretimine katk s olaca düflünülebilir (Teziç ve ark., 2007). Bunlar n d fl nda süreklili in devam etmesi için ödüllendirme mekanizmalar n n olmas önem tafl maktad r. Ayn zamanda TF nin bilgi üretiminin akademik yap lanma ile klinik ve temel bilimler aras nda iflbirli ini güçlendirerek yay n say s nda art fl n yan nda kalite unsuruna yer vermesi önem kazanmaktad r. Ayr ca bilgi üretimi ve araflt rmalar n sürdürülebilirli ini sa lamak amac yla üniversite çap nda bir araflt rma stratejisi oluflturulabilir. Araflt rmalar n koordine edilmesi, disiplinler aras projelerde ve kaynaklar n kullan m nda tutarl n sa lamas için fakültede merkezi bir birim kurulabilir. Bunun d fl nda üniversite tabanl temel bilimsel araflt rmaya ayr lm fl kamu kaynaklar ndaki art fl desteklenip, finansman ulusal düzeyde rekabet yöntemiyle sa lanabilir (Selçuk ve ark., 2011). Araflt rmalar n uygunlu unu ve disiplinler aras olma niteli ini sa lamak üzere, araflt rma performans n içeren ve farkl üniversite birimleri aras nda ve kurum d fl oluflumlar ile etkileflimi irdeleyen kalite güvence programlar yürütülebilir. Ayn zamanda birim/alt birim veya program baz nda d fl de erlendirme yapabilecek kurulufllar n oluflumu teflvik edilip çal flmalar n yürütebilmeleri sa lanabilir. Bu kapsamda oluflturulacak kurulufllar n önemli ifllevleri olaca göz önünde bulundurularak, yap land - r lmalar teflvik edilebilir. Üniversite-sanayi iflbirliklerinde patent hakk ve gelir da l m n n akademisyenlerin bu tip projelerden patent geliri elde edecekleri flekilde düzenlenmesi düflünülebilir. Verimlili i art rmak amac ile akademik terfilerde, araflt rmac lar n elde ettikleri patentlerin terfi kriterleri aras nda yer almas sa lanabilir. Bunlar n d fl nda üniversitelerdeki kadrolu araflt rmac lar n birkaç sene sanayide çal flmas n mümkün k lacak ücretsiz izin sistemi teflvik edilebilir. Üniversite ile sanayi aras ndaki ortak projeleri teflvik etmek için üniversitelerde mevcut döner sermaye düzeninin de ifltirilerek kontratl araflt rma yap lmas na olanak verecek yasal ve mali düzenlemeler yap labilir. Ek olarak akademik personelin üretkenli ini yükseltmek için, baflar lar n n terfi ya da maddi ödüller arac l - yla tan nmas gibi teflvikler düflünülebilir (TÜS AD, 2012). Sonuç stanbul T p Fakültesi adresli yay nlara ait 31 y ll k izlenim sonucunda art fl dikkati çekmektedir. Yüksek özgün makale say s ile stanbul T p Fakültesi, stanbul Üniversitesi nin t p alan nda akademik baflar s n yükseltmektedir. Ayn zamanda stanbul T p Fakültesi bilimsel üretkenlik ve ivmeyle stanbul Üniversitesi ni dünyada bilimsel arenada önemli konuma getirmifltir. Ancak üretilen bilginin niceliksel ve niteliksel art fl için yeni stratejiler gelifltirilmelidir. zin Araflt rmada elde edilen bibliyometrik bulgular fakültenin bilimsel üretkenli inin de erlendirilmesinde kullan labilir. Teflekkür Verilerin toplamas nda büyük katk lar olan Say n Seda plikçi ye, Duygu Okan a ve Tülay Ceylan a çok teflekkür ederiz. Kaynaklar Academic Ranking of World Universities (ARWU) - Shanghai Jiao Tong University. (2012). 4 fiubat 2012 tarihinde <http://www.shanghairanking.com/arwu2011.html> adresinden eriflildi. Ak ll, E., Büyükç nar, Ö., Latif, V., Yetgin, S., Gürses, E. A., Saraç, C., Demirel,. H. (2009). Türkiye bilimsel yay n göstergeleri (II) : Türkiye, ülkeler ve gruplar. Ankara: TÜB TAK-ULAKB M Yay nlar. Demirel,. H., Saraç, C., Ak ll, E., Büyükç nar, Ö., Yetgin, S., Gürses, E. A. (2007). Türkiye bilimsel yay n göstergeleri (I) Ankara: TÜB TAK-ULAKB M Yay nlar. Namal, F. A. (2012). stanbul T p Fakültesi k sa tarihçesi. 5 fiubat 2012 tarihinde <http://www.itf.istanbul.edu.tr> adresinden eriflildi. Selçuk, E., Bilhan, M., Devlet, N., Köni, H., Pamir, Ü., Özülker, U. ve ark. (2011). Türkiye nin Stratejik Vizyonu Mart 2012 tarihinde <http://www.tsv2023.org/pdf/tsv2023_rapor1.pdf> adresinden eriflildi. Teziç, E., Tekeli,., Yar ma an, Ü., Ertep nar, A., Sevük, S., fienatalar, B. ve ark. (2007). Türkiye nin Yüksekö retim Stratejisi. Ankara: Yüksekö retim Kurulu. Thompson Reuters, ISI Web of Knowledge. (2012) 13 Mart 2012 tarihinde <http://apps.webofknowledge.com/wos_generalsearch_input.do?pro AgFE&preferencesSaved=&highlighted_tab=WOS> adresinden eriflildi. TÜS AD (2012). Yüksekö retim reformunda öncelikler hakk nda TÜS AD görüfl ve önerileri. 10 Mart 2012 tarihinde <http://www.tusiad.org/ rsc/ shared/ file/tusiadgorus-yok-reformu2012.pdf> adresinden eriflildi. Yüksekö retim Kurulu. (2010) y l yay n istatistikleri. 5 fiubat 2012 tarihinde <http://www.yok.gov.tr/content/view/320/118/> adresinden eriflildi. ÖSYM (2011). Ö renci Seçme ve Yerlefltirme Sistemi (ÖSYS), 2011 Yüksekö retim Programlar ve Kontenjanlar K lavuzu. 5 fiubat 2012 tarihinde< adresinden eriflildi. TÜB TAK ULAKB M. (2012). Bilimsel yay n say s bak m ndan Türkiye nin Dünya s ralamas ndaki yeri. 4 fiubat 2012 tarihinde <http://www.tubitak. gov.tr/tubitak_content_files/btypd/istatistikler/bty70.pdf> adresinden eriflildi. TÜB TAK ULAKB M. (2012). Türkiye kaynakl bilimsel yay n say s. 4 fiubat 2012 arihinde <http://www.tubitak.gov.tr/tubitak_content_files/btypd/ istatistikler/bty60.pdf> adresinden eriflildi. URAP- University Ranking by Academic Performance. (2012). T p alan nda üniversitelerin s ralamas. 29 Mart 2012 tarihinde <http://tr.urapcenter.org/ 2011_2/2011_7_t11.php> adresinden eriflildi. 60 Yüksekö retim Dergisi Journal of Higher Education

MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ AKADEMİK DEĞERLENDİRME VE TEŞVİK ESASLARI

MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ AKADEMİK DEĞERLENDİRME VE TEŞVİK ESASLARI I. AMAÇ ve KAPSAM MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ AKADEMİK DEĞERLENDİRME VE TEŞVİK ESASLARI Madde 1. Bu esasların amacı, Atatürk Üniversitesi Mühendislik Fakültesi öğretim elemanlarının ulusal ve uluslararası düzeyde

Detaylı

Tablo 10 Sağlık Bilimleri Temel Alanı

Tablo 10 Sağlık Bilimleri Temel Alanı Tablo Sağlık Bilimleri Temel Alanı Kod Bilim Alanı Koşul No 000 TIP 1 01 Acil Tıp 1 02 Adli Tıp 1 70 Ağız, Yüz ve Çene Cerrahisi 1 04 Aile Hekimliği 1 71 Algoloji 1 05 Anatomi 1 72 Anesteziyoloji ve Reanimasyon

Detaylı

ORDU ÜNİVERSİTESİ 2011-2012 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI ÖĞRETİM ÜYESİ FAALİYET RAPORU

ORDU ÜNİVERSİTESİ 2011-2012 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI ÖĞRETİM ÜYESİ FAALİYET RAPORU ORDU ÜNİVERSİTESİ 2011-2012 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI ÖĞRETİM ÜYESİ FAALİYET RAPORU BİRİM: ZİRAAT FAKÜLTESİ Üyesi Doktora Yüksek Lisans Bitirme si Bahçe Bitkileri 11 7 40 33 Bitki Koruma 5 0 5 5 Biyosistem Mühendisliği

Detaylı

EĞİTİM ÖĞRETİM YILI TIP FAKÜLTESİ DERS PROGRAMI

EĞİTİM ÖĞRETİM YILI TIP FAKÜLTESİ DERS PROGRAMI Adnan Menderes Üniversitesi TIP FAKÜLTESİ TIP FAKÜLTESİ 2013-2014 EĞİTİM PROGRAMI 1 2013-2014 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI TIP FAKÜLTESİ DERS PROGRAMI 1. Sınıf TEMEL TIP BİLİMLERİ I TEMEL TIP BİLİMLERİ II TEMEL

Detaylı

T.C. AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ NDEN

T.C. AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ NDEN T.C. AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ NDEN Üniversitemiz Sağlık Bilimleri Enstitüsü ne 2016-2017 eğitim ve öğretim yılı Güz yarıyılında Doktora ve Yüksek Lisans eğitimi için aşağıda belirtilen programlara

Detaylı

Tablo 2 Üniversitelerdeki Tıpta Uzmanlık Eğitimi Yapılacak Programlar ve Kontenjanları*

Tablo 2 Üniversitelerdeki Tıpta Uzmanlık Eğitimi Yapılacak Programlar ve Kontenjanları* Üniversitelerdeki Tıpta Uzmanlık Eğitim Dalları ve Kontenjanları Abant İzzet Baysal Üniversitesi 100111016 Acil Tıp 4 K 1 - - 100111043 Anesteziyoloji ve Reanimasyon 5 K 1 - - 100111088 Çocuk Sağlığı ve

Detaylı

2010 TUS SONBAHAR DÖNEMİ MERKEZİ YERLEŞTİRME SONUÇLARINA GÖRE EN KÜÇÜK VE EN BÜYÜK PUANLAR (GENEL) (SINAV TARİHİ : 11 12 Aralık 2010)

2010 TUS SONBAHAR DÖNEMİ MERKEZİ YERLEŞTİRME SONUÇLARINA GÖRE EN KÜÇÜK VE EN BÜYÜK PUANLAR (GENEL) (SINAV TARİHİ : 11 12 Aralık 2010) 1011139 ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ ANESTEZİYOLOJİ VE REANİMASYON K 1 1 0 055.625 055.625 1011163 ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ ÇOCUK SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI K 2 2 0 054.520

Detaylı

TIPTA UZMANLIK KURULU. 23/06/2010 tarih ve 82 sayılı Karar Sayfa 1 / 14

TIPTA UZMANLIK KURULU. 23/06/2010 tarih ve 82 sayılı Karar Sayfa 1 / 14 Eğitimi Yılı /0/00 tarih ve 8 sayılı Karar Sayfa / ( Uzmanları için) Acil tıp (Toplam eğitim süresi ay) (0.0.0 tarih ve 7 No lu TUK Kararıyla ( Uzmanları için ) Acil tıp (Toplam eğitim süresi ay) (0.0.0

Detaylı

GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ FAALİYET RAPORU

GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ FAALİYET RAPORU GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ FAALİYET RAPORU 2011-2012 TIP FAKÜLTESİ: Tıp Fakültesi 1987 yılında kurulmuş ve 1988 1989 eğitim-öğretim yılında öğrenci alınarak faaliyete geçirilmiştir. 2000 2001

Detaylı

GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ BİRİM FAALİYET RAPORU

GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ BİRİM FAALİYET RAPORU GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ BİRİM FAALİYET RAPORU 2013-2014 TIP FAKÜLTESİ Tıp Fakültesi 1987 yılında kurulmuş ve 1988 1989 eğitim-öğretim yılında öğrenci alınarak faaliyete geçirilmiştir. 2000

Detaylı

TÜRKİYE DEKİ ÜÇ TIP FAKÜLTESİNİN SON ÜÇ YILDAKİ YAYIN ORANLARI THE THREE-YEAR PUBLICATION RATIO OF THREE MEDICAL FACULTIES IN TURKEY

TÜRKİYE DEKİ ÜÇ TIP FAKÜLTESİNİN SON ÜÇ YILDAKİ YAYIN ORANLARI THE THREE-YEAR PUBLICATION RATIO OF THREE MEDICAL FACULTIES IN TURKEY TÜRKİYE DEKİ ÜÇ TIP FAKÜLTESİNİN SON ÜÇ YILDAKİ YAYIN ORANLARI THE THREE-YEAR PUBLICATION RATIO OF THREE MEDICAL FACULTIES IN TURKEY İbrahim Taha Dağlı İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Cerrahpaşa

Detaylı

fiekil 2 Menapoz sonras dönemde kistik, unilateral adneksiyel kitleye yaklafl m algoritmas (6)

fiekil 2 Menapoz sonras dönemde kistik, unilateral adneksiyel kitleye yaklafl m algoritmas (6) over kanseri taramas ndaki yetersizli ini göstermektedir. (1) Transvaginal ultrasonografinin sensitivitesinin iyi olmas na ra men spesifitesinin yeterli olmamas kullan m n k s tlamaktad r. Son yay nlarda

Detaylı

ULAKBİM Danışma Hizmetlerinde Yeni Uygulamalar: Makale İstek Sistemi ve WOS Atıf İndeksleri Yayın Sayıları Tarama Robotu

ULAKBİM Danışma Hizmetlerinde Yeni Uygulamalar: Makale İstek Sistemi ve WOS Atıf İndeksleri Yayın Sayıları Tarama Robotu ULAKBİM Danışma Hizmetlerinde Yeni Uygulamalar: Makale İstek Sistemi ve WOS Atıf İndeksleri Yayın Sayıları Tarama Robotu Serpil YETGİN * Öz Günümüzde daha fazla bilginin elektronik olarak elde edilmesi,

Detaylı

2008 NİSAN DÖNEMİ TUS MERKEZİ YERLEŞTİRME SONUÇLARINA GÖRE EN KÜÇÜK VE EN BÜYÜK PUANLAR (GENEL) (SINAV TARİHİ : NİSAN 2008)

2008 NİSAN DÖNEMİ TUS MERKEZİ YERLEŞTİRME SONUÇLARINA GÖRE EN KÜÇÜK VE EN BÜYÜK PUANLAR (GENEL) (SINAV TARİHİ : NİSAN 2008) 10111392 ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ ANESTEZİYOLOJİ VE REANİMASYON K 3 3 0 056.740 059.925 10112982 ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ GENEL CERRAHİ K 2 2 0 059.229 059.259

Detaylı

YILLARI ARASINDA SCIENCE CITATION INDEX DE TARANAN TÜRK YE KAYNAKLI ADL TIP YAYINLARINA YAPILAN ATIFLAR*

YILLARI ARASINDA SCIENCE CITATION INDEX DE TARANAN TÜRK YE KAYNAKLI ADL TIP YAYINLARINA YAPILAN ATIFLAR* 2000 2004 YILLARI ARASINDA SCIENCE CITATION INDEX DE TARANAN TÜRK YE KAYNAKLI ADL TIP YAYINLARINA YAPILAN ATIFLAR* The analysis of citations to Turkey-source forensic medicine articles indexed in Science

Detaylı

2016-TUS SONBAHAR BAŞVURU KILAVUZU Tablo 2 Üniversitelerdeki Tıpta Uzmanlık Eğitimi Yapılacak Programlar ve Kontenjanları*

2016-TUS SONBAHAR BAŞVURU KILAVUZU Tablo 2 Üniversitelerdeki Tıpta Uzmanlık Eğitimi Yapılacak Programlar ve Kontenjanları* Üniversitelerdeki Tıpta Uzmanlık Eğitim Dalları ve Kontenjanları Abant İzzet Baysal Üniversitesi 100111016 Acil Tıp 4 K 1 - - 100111043 Anesteziyoloji ve Reanimasyon 5 K 1 - - 100111052 Beyin ve Sinir

Detaylı

2011 TUS İLKBAHAR DÖNEMİ MERKEZİ YERLEŞTİRME SONUÇLARINA GÖRE EN KÜÇÜK VE EN BÜYÜK PUANLAR (GENEL) (SINAV TARİHİ : 15 Mayıs 2011)

2011 TUS İLKBAHAR DÖNEMİ MERKEZİ YERLEŞTİRME SONUÇLARINA GÖRE EN KÜÇÜK VE EN BÜYÜK PUANLAR (GENEL) (SINAV TARİHİ : 15 Mayıs 2011) 1011163 ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ ÇOCUK SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI K 2 2 0 57.524 57.858 1011196 ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ GÖĞÜS HASTALIKLARI K 1 1 0 59.979 59.979

Detaylı

NAMIK KEMAL ÜNĠVERSĠTESĠ AKADEMĠK YÜKSELTME VE ATAMALARDA DEĞERLENDĠRĠLECEK BĠLĠMSEL PERFORMANS DEĞERLENDĠRME KRĠTERLERĠ

NAMIK KEMAL ÜNĠVERSĠTESĠ AKADEMĠK YÜKSELTME VE ATAMALARDA DEĞERLENDĠRĠLECEK BĠLĠMSEL PERFORMANS DEĞERLENDĠRME KRĠTERLERĠ NAMIK KEMAL ÜNĠVERSĠTESĠ AKADEMĠK YÜKSELTME VE ATAMALARDA DEĞERLENDĠRĠLECEK BĠLĠMSEL PERFORMANS DEĞERLENDĠRME KRĠTERLERĠ A.ULUSLARARASI YAYINLAR PUAN 1. İnternet ile web adresine ulaşılabilen ve en az

Detaylı

T.C. ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ Balcalı Hastanesi Başhekimliği PERSONEL İŞLERİ BİRİMİNE

T.C. ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ Balcalı Hastanesi Başhekimliği PERSONEL İŞLERİ BİRİMİNE Evrak Tarih ve Sayısı: 28/05/2015-19291 T.C. ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ Balcalı Hastanesi Başhekimliği *BENNLYL5* Sayı : 18649120-900/ Konu : Doğum Yardımı PERSONEL İŞLERİ BİRİMİNE Aile ve Sosyal Politikalar

Detaylı

Tablo 2 Üniversitelerdeki Týpta Uzmanlýk Eðitim Dallarý ve Kontenjanlarý

Tablo 2 Üniversitelerdeki Týpta Uzmanlýk Eðitim Dallarý ve Kontenjanlarý Tablo 2 Ünirsitelerdeki Týpta Uzmanlýk Eðitim Dallarý Kontenjanlarý Türü Türü Abant Ýzzet Baysal Ünirsitesi 1011375 Acil Týp 5 K 2 - - - - - 1011114 Adli Týp 4 K 1 - - - - - 1011139 Anesteziyoloji Reanimasyon

Detaylı

2009-2010 Öğretim Yılı Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Derslerinin Kredileri ve ECTS Kredileri

2009-2010 Öğretim Yılı Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Derslerinin Kredileri ve ECTS Kredileri 1. Sınıf / 1st Year Ders kodu Ders adı (TR) Ders adı (İng) Ders tipi Sömestir Kredi ECTS kredisi 101 Türk Dili 1 Turkish Language 1 Zorunlu / Obligatory 1 2 2 102 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi 1 Ataturk's

Detaylı

GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ FAALİYET RAPORU

GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ FAALİYET RAPORU GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ FAALİYET RAPORU 2010-2011 TIP FAKÜLTESİ: Tıp Fakültesi 1987 yılında kurulmuş ve 1988 1989 eğitim-öğretim yılında öğrenci alınarak faaliyete geçirilmiştir. 2000 2001

Detaylı

Tablo 2 Üniversitelerdeki Tıpta Uzmanlık Eğitimi Yapılacak Programlar ve Kontenjanları*

Tablo 2 Üniversitelerdeki Tıpta Uzmanlık Eğitimi Yapılacak Programlar ve Kontenjanları* Üniversitelerdeki Tıpta Uzmanlık Eğitim Dalları ve Kontenjanları Abant İzzet Baysal Üniversitesi 100111052 Beyin ve Sinir Cerrahisi 5 K 1 - - Adıyaman Üniversitesi 100211042 Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları

Detaylı

Teorik Dersler Kampüs İktisat Fakültesi 2. Kat 211 no lu sınıf ta, Mesleki Uygulama Dersleri Zemin Kat Laboratuvarda işlenecektir.

Teorik Dersler Kampüs İktisat Fakültesi 2. Kat 211 no lu sınıf ta, Mesleki Uygulama Dersleri Zemin Kat Laboratuvarda işlenecektir. . Sınıf. Dönem 08:30-09:20 Manipülasy Güzel Sanatlar İnkılap Tarihi Top. Ağız Diş Sağ 09:30-0:20 Manipülasy Güzel Sanatlar İnkılap Tarihi Tıbbi Biyoloji Organik 0:30-:20 Manipülasyon Türk Dili Tarihi Tıbbi

Detaylı

T.C. DÜZCE ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ EĞİTİM ÖĞRETİM YILI AKADEMİK TAKVİMİ YATAY GEÇİŞ BAŞVURULARI TEMMUZ 2017

T.C. DÜZCE ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ EĞİTİM ÖĞRETİM YILI AKADEMİK TAKVİMİ YATAY GEÇİŞ BAŞVURULARI TEMMUZ 2017 T.C. DÜZCE ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ 2017 2018 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI AKADEMİK TAKVİMİ YATAY GEÇİŞ BAŞVURULARI 24-28 TEMMUZ 2017 YENİ ÖĞRENCİ KAYITLARI ÖSYM tarafından İlan edilecektir DÖNEM I HÜCRE BİLİMLERİ

Detaylı

2016-TUS İLKBAHAR DÖNEMİ GENEL YERLEŞTİRME SONUÇLARINA GÖRE EN KÜÇÜK VE EN BÜYÜK PUANLAR (GENEL)

2016-TUS İLKBAHAR DÖNEMİ GENEL YERLEŞTİRME SONUÇLARINA GÖRE EN KÜÇÜK VE EN BÜYÜK PUANLAR (GENEL) EN KÜÇÜK VE EN BÜYÜK LAR () 100111016 Abant İzzet Baysal Üniversitesi Tıp Fakültesi / Acil Tıp K 1 1 0 53,21788 53,21788 100111043 Abant İzzet Baysal Üniversitesi Tıp Fakültesi / Anesteziyoloji ve Reanimasyon

Detaylı

CERRAHPAŞA TIP FAKÜLTESİ EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI SINAV TAKVİMİ

CERRAHPAŞA TIP FAKÜLTESİ EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI SINAV TAKVİMİ CERRAHPAŞA TIP FAKÜLTESİ 2011-2012 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI SINAV TAKVİMİ İçindekiler Kuramsal Dersler...2 4. Sınıf Stajları Güz Yarıyılı Sınavları... 8 4. Sınıf Stajları Bahar Yarıyılı Sınavları... 8 5. Sınıf

Detaylı

DÜZCE ÜNĐVERSĐTESĐ TIP FAKÜLTESĐ EĞĐTĐM-ÖĞRETĐM VE SINAV YÖNERGESĐ

DÜZCE ÜNĐVERSĐTESĐ TIP FAKÜLTESĐ EĞĐTĐM-ÖĞRETĐM VE SINAV YÖNERGESĐ DÜZCE ÜNĐVERSĐTESĐ TIP FAKÜLTESĐ EĞĐTĐM-ÖĞRETĐM VE SINAV YÖNERGESĐ BĐRĐNCĐ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve Kapsam Madde 1-Bu yönergenin amacı, Düzce Üniversitesi Tıp Fakültesi Yönetmeliğinde

Detaylı

Tablo 2 Üniversitelerdeki Tıpta Uzmanlık Eğitimi Yapılacak Programlar ve Kontenjanları*

Tablo 2 Üniversitelerdeki Tıpta Uzmanlık Eğitimi Yapılacak Programlar ve Kontenjanları* Üniversitelerdeki Tıpta Uzmanlık Eğitim Dalları ve Kontenjanları Abant İzzet Baysal Üniversitesi 100111016 Acil Tıp 4 K 1 - - 100111043 Anesteziyoloji ve Reanimasyon 5 K 1 - - 100111052 Beyin ve Sinir

Detaylı

Tablo 10 Sağlık Bilimleri Temel Alanı

Tablo 10 Sağlık Bilimleri Temel Alanı Kod Bilim Alanı Koşul No 000 TIP 1 01 Acil Tıp 1 02 Adli Tıp 1 70 Ağız, Yüz ve Çene Cerrahisi 1 04 Aile Hekimliği 1 71 Algoloji 1 05 Anatomi 1 72 Anesteziyoloji ve Reanimasyon 1 73 Askeri Sağlık Hizmetleri

Detaylı

CO RAFYA GRAF KLER. Y llar Bu grafikteki bilgilere dayanarak afla daki sonuçlardan hangisine ulafl lamaz?

CO RAFYA GRAF KLER. Y llar Bu grafikteki bilgilere dayanarak afla daki sonuçlardan hangisine ulafl lamaz? CO RAFYA GRAF KLER ÖRNEK 1 : Afla daki grafikte, y llara göre, Türkiye'nin yafl üzerindeki toplam nufusu ile bu nüfus içindeki okuryazar kad n ve erkek say lar gösterilmifltir. Bin kifli 5. 5.. 35. 3.

Detaylı

2014-TUS SONBAHAR DÖNEMİ GENEL YERLEŞTİRME SONUÇLARINA GÖRE EN KÜÇÜK VE EN BÜYÜK PUANLAR (GENEL)

2014-TUS SONBAHAR DÖNEMİ GENEL YERLEŞTİRME SONUÇLARINA GÖRE EN KÜÇÜK VE EN BÜYÜK PUANLAR (GENEL) VE LAR () 100111016 ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ ACİL TIP K 3 3 0 47,29625 52,38247 100111025 ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ ADLİ TIP K 1 1 0 57,95892 57,95892 100111043

Detaylı

Entegre ve Klasik Sistemlerde Ö renim Görmüfl Olan T p Mezunlar n n T pta Uzmanl k S nav ndaki Baflar Oranlar n n Karfl laflt r lmas [*]

Entegre ve Klasik Sistemlerde Ö renim Görmüfl Olan T p Mezunlar n n T pta Uzmanl k S nav ndaki Baflar Oranlar n n Karfl laflt r lmas [*] TRAKYA ÜN VERS TES TIP FAKÜLTES DERG S 2002;19(3-4):147-151 E T M ARAfiTIRMASI Entegre ve Klasik Sistemlerde Ö renim Görmüfl Olan T p Mezunlar n n T pta Uzmanl k S nav ndaki Baflar Oranlar n n Karfl laflt

Detaylı

2014-TUS İLKBAHAR DÖNEMİ GENEL YERLEŞTİRME SONUÇLARINA GÖRE EN KÜÇÜK VE EN BÜYÜK PUANLAR (GENEL)

2014-TUS İLKBAHAR DÖNEMİ GENEL YERLEŞTİRME SONUÇLARINA GÖRE EN KÜÇÜK VE EN BÜYÜK PUANLAR (GENEL) 2014-TUS İLKBAHAR DÖNEMİ YERLEŞTİRME SONUÇLARINA GÖRE VE LAR () 100111016 ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ ACİL TIP K 2 2 0 48,61183 50,20475 100111025 ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ TIP

Detaylı

DIŞKAPI YILDIRIM BEYAZIT EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ GELİR ANALİZİ

DIŞKAPI YILDIRIM BEYAZIT EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ GELİR ANALİZİ DIŞKAPI YILDIRIM BEYAZIT EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ GELİR ANALİZİ Dönem: 01.11.2013-28.02.2014 Son 4 aylık fatura tutarları Kesinlikle kliniklerin karlılığı anlamına gelmemektedir. branşa göre toplam

Detaylı

1997-2006 TÜRKİYE BİLİM GÖSTERGELERİ ANALİZİ. Bülent Karasözen Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Matematik Bölümü & Uygulamalı Matematik Enstitüsü

1997-2006 TÜRKİYE BİLİM GÖSTERGELERİ ANALİZİ. Bülent Karasözen Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Matematik Bölümü & Uygulamalı Matematik Enstitüsü 1997-2006 TÜRKİYE BİLİM GÖSTERGELERİ ANALİZİ Bülent Karasözen Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Matematik Bölümü & Uygulamalı Matematik Enstitüsü Özlem (Gökkurt) Bayram Ankara Üniversitesi, Dil ve Tarih,

Detaylı

T.C. BEZMİALEM VAKIF ÜNİVERSİTESİ ULUSLARARASI YAYINLARI TEŞVİK PROGRAMI UYGULAMA YÖNERGESİ

T.C. BEZMİALEM VAKIF ÜNİVERSİTESİ ULUSLARARASI YAYINLARI TEŞVİK PROGRAMI UYGULAMA YÖNERGESİ T.C. BEZMİALEM VAKIF ÜNİVERSİTESİ ULUSLARARASI YAYINLARI TEŞVİK PROGRAMI UYGULAMA YÖNERGESİ I. Amaç ve Kapsam Madde 1. Bu uygulama yönergesinin amacı Bezmialem Vakıf Üniversitesinde (BVÜ) görevli öğretim

Detaylı

Sermaye Piyasas nda Uluslararas De erleme Standartlar Hakk nda Tebli (Seri :VIII, No:45)

Sermaye Piyasas nda Uluslararas De erleme Standartlar Hakk nda Tebli (Seri :VIII, No:45) SMMMO MEVZUAT SER S 5 Sermaye Piyasas nda Uluslararas De erleme Standartlar Hakk nda Tebli (Seri :VIII, No:45) Dr. A. Bumin DO RUSÖZ Marmara Üniversitesi Mali Hukuk Ö retim Üyesi stanbul, Nisan 2006 1

Detaylı

MALAT SANAY N N TEMEL GÖSTERGELER AÇISINDAN YAPISAL ANAL Z

MALAT SANAY N N TEMEL GÖSTERGELER AÇISINDAN YAPISAL ANAL Z MALAT SANAY N N TEMEL GÖSTERGELER AÇISINDAN YAPISAL ANAL Z Nisan 2010 ISBN 978-9944-60-631-8 1. Bask, 1000 Adet Nisan 2010 stanbul stanbul Sanayi Odas Yay nlar No: 2010/5 Araflt rma fiubesi Meflrutiyet

Detaylı

2007 YILI VE ÖNCES TAR H BASKILI HAYVANCILIK B LG S DERS K TABINA L fik N DO RU YANLIfi CETVEL

2007 YILI VE ÖNCES TAR H BASKILI HAYVANCILIK B LG S DERS K TABINA L fik N DO RU YANLIfi CETVEL 2007 YILI VE ÖNCES TAR H BASKILI HAYVANCILIK B LG S DERS K TABINA L fik N DO RU YANLIfi CETVEL NOT: Düzeltmeler bold (koyu renk) olarak yaz lm flt r. YANLIfi DO RU 1. Ünite 1, Sayfa 3 3. DÜNYA HAYVAN POPULASYONU

Detaylı

MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ TAYFUR ATA SÖKMEN TIP FAKÜLTESİ DÖNEM III NÖROLOJİK BİLİMLER VE PSİKİYATRİ DERS KURULU (Dönem III, Kurul 7)

MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ TAYFUR ATA SÖKMEN TIP FAKÜLTESİ DÖNEM III NÖROLOJİK BİLİMLER VE PSİKİYATRİ DERS KURULU (Dönem III, Kurul 7) MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ TAYFUR ATA SÖKMEN TIP FAKÜLTESİ DÖNEM III NÖROLOJİK BİLİMLER VE PSİKİYATRİ DERS KURULU (Dönem III, Kurul 7) DEKAN DEKAN YRD. BAŞKORDİNATÖR BAŞKORDİNATÖR YRD. BAŞKORDİNATÖR YRD.

Detaylı

Tablo 2 Fen Bilimleri ve Matematik Temel Alanı

Tablo 2 Fen Bilimleri ve Matematik Temel Alanı Kod Bilim Alanı Koşul No 20 Biyoloji 21 202 Fizik 21 205 İstatistik 21 201 Kimya 21 204 Matematik 21 206 Moleküler Biyoloji ve Genetik 21 Koşul No Başvuru Şartları Puan 21 Fen Bilimleri ve Matematik temel

Detaylı

2015-TUS SONBAHAR DÖNEMİ GENEL YERLEŞTİRME SONUÇLARINA GÖRE EN KÜÇÜK VE EN BÜYÜK PUANLAR (GENEL)

2015-TUS SONBAHAR DÖNEMİ GENEL YERLEŞTİRME SONUÇLARINA GÖRE EN KÜÇÜK VE EN BÜYÜK PUANLAR (GENEL) 2015-TUS SONBAHAR DÖNEMİ YERLEŞTİRME SONUÇLARINA GÖRE EN KÜÇÜK VE EN BÜYÜK LAR () 100111016 Abant İzzet Baysal Üniversitesi Tıp Fakültesi / Acil Tıp K 1 1 0 55,82666 55,82666 100111043 Abant İzzet Baysal

Detaylı

11.15-12.00 Genetik (T) Anatomi I (T) Seçmeli Ders (T) Anatomi I (U- Grup I) Medikal Kimya (U)

11.15-12.00 Genetik (T) Anatomi I (T) Seçmeli Ders (T) Anatomi I (U- Grup I) Medikal Kimya (U) 2013-2014 Eğitim-Öğretim Yılı 1. Sınıf Güz Dönemi Ders Programı (Ders Geçme) 8.15-9.00 AİIT I (T) Anatomi I (U- Grup I) 9.15-10.00 Medikal Fizik (T) Anatomi I (T) AİIT I (T) Anatomi I (U- Grup I) 10.15-11.00

Detaylı

10. Performans yönetimi ve bütçeleme bağlantıları

10. Performans yönetimi ve bütçeleme bağlantıları 10. Performans yönetimi ve bütçeleme bağlantıları girdi süreç çıktı etki, sonuç Üretkenlik,verimlilik, etkinlik Kaynaklar Nihai Hedefler 4.10.2006 1 Yönetim anlaşması en azından aşağıdakileri içermelidir

Detaylı

Animasyon Tabanl Uygulamalar n Yeri ve Önemi

Animasyon Tabanl Uygulamalar n Yeri ve Önemi Otomasyon Sistemleri E itiminde Animasyon Tabanl Uygulamalar n Yeri ve Önemi Murat Ayaz Kocaeli Üniversitesi Teknik E itim Fakültesi, Elektrik E itimi Koray Erhan Kocaeli Üniversitesi, Teknoloji Fakültesi,

Detaylı

Tıpta ve Diş Hekimliğinde Uzmanlık Alanları ve Kodları

Tıpta ve Diş Hekimliğinde Uzmanlık Alanları ve Kodları Tıpta ve Diş Hekimliğinde Uzmanlık Alanları ve Kodları Acil Tıp 010 (İlk ve acil yardım) Adli Tıp (Adli tababet) 020 (Adli ve ruhi tababet) (Tababeti ruhiye ve adliye) 030 Ağız, Diş ve Çene Cerrahisi 035

Detaylı

TIPTA UZMANLIK KURULU. 23/06/2010 tarih ve 82 sayılı Karar Sayfa 1 / 20

TIPTA UZMANLIK KURULU. 23/06/2010 tarih ve 82 sayılı Karar Sayfa 1 / 20 3/06/00 tarih ve 8 sayılı Karar Sayfa / 0 a Gönderen Alanı Yılı Acil Tıp Anesteziyoloji ve Reanimasyon Genel Cerrahi Göğüs Hastalıkları İç Hastalıkları Kardiyoloji 3 Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları 3 Kadın

Detaylı

Sağlık Bakanlığı Eğitim ve Araştırma Hastanelerine Alınacak Asistan Sayıları

Sağlık Bakanlığı Eğitim ve Araştırma Hastanelerine Alınacak Asistan Sayıları Program Kodu Eğitim Süresi Puan Türü Genel Kontenjan Yabancı Uyruklu Kontenjanı 2015-TUS Tercih Program Adı Özel Koşullar ve Açıklamalar* (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) Sağlık Bakanlığı Eğitim ve Araştırma

Detaylı

2012-TUS İLKBAHAR DÖNEMİ GENEL YERLEŞTİRME SONUÇLARINA GÖRE EN KÜÇÜK VE EN BÜYÜK PUANLAR (YABANCI UYRUKLU)

2012-TUS İLKBAHAR DÖNEMİ GENEL YERLEŞTİRME SONUÇLARINA GÖRE EN KÜÇÜK VE EN BÜYÜK PUANLAR (YABANCI UYRUKLU) VE LAR ( ) 101111031 ANKARA ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ AİLE HEKİMLİĞİ K 1 0 1 --- --- 101111058 ANKARA ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ ANESTEZİYOLOJİ VE REANİMASYON K 1 1 0 49,89946 49,89946 101111094 ANKARA

Detaylı

T.C. ÜNĠVERSĠTESĠ EĞĠTĠM FAKÜLTESĠ DEKANLIĞI.. BÖLÜM BAġKANLIĞINA. Üniversitesi,.. Fakültesi, Anabilim Dalı. numaralı

T.C. ÜNĠVERSĠTESĠ EĞĠTĠM FAKÜLTESĠ DEKANLIĞI.. BÖLÜM BAġKANLIĞINA. Üniversitesi,.. Fakültesi, Anabilim Dalı. numaralı T.C. UŞAK UġAK ÜNİVERSİTESİ ÜNĠVERSĠTESĠ EĞİTİM FAKÜLTESİ EĞĠTĠM FAKÜLTESĠ DEKANLIĞI. BÖLÜM BAġKANLIĞINA Üniversitesi,.. Fakültesi, Anabilim Dalı. numaralı sınıf (normal/ikinci öğretim) öğrencisiyim. 201-201

Detaylı

NIJERYA DAN GELEN YOLCUDA EBOLAYA RASTLANMADI

NIJERYA DAN GELEN YOLCUDA EBOLAYA RASTLANMADI Portal Adres NIJERYA DAN GELEN YOLCUDA EBOLAYA RASTLANMADI : www.cayyolu.com.tr İçeriği : Gündem : http://www.cayyolu.com.tr/haber/nijerya-dan-gelen-yolcuda-ebolaya-rastlanmadi/96318 1/3 SAGLIK IÇIN EGZERSIZ

Detaylı

Tablo 5 Hukuk Temel Alanı

Tablo 5 Hukuk Temel Alanı Kod Bilim Alanı Koşul No 502 Anayasa Hukuku 51 503 Ceza ve Ceza Muhakemesi Hukuku 51 504 Genel Kamu Hukuku 51 505 Hukuk Felsefesi ve Sosyolojisi 51 506 Hukuk Tarihi 51 507 İdare Hukuku 51 50 İş ve Sosyal

Detaylı

T.C.DİCLE ÜNİVERSİTESİ HASTANELERİ 1 / 63 ACİL TIP ANABİLİM DALI BAŞKANLIĞI

T.C.DİCLE ÜNİVERSİTESİ HASTANELERİ 1 / 63 ACİL TIP ANABİLİM DALI BAŞKANLIĞI EYLEMCAN TIRPANCI-SERFİRAZ ATABEY EYLEMCAN TIRPANCI-SERFİRAZ ATABEY BİRİM ACİL TIP ANABİLİM DALI TETKİK EDİLECEK KRİTER/DOKÜMAN Acil Tıp AD Başkanlığı İş Akış Acil Servis Süreci Radyoloji Süreci Beslenme

Detaylı

T.C.BİRUNİ ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNDEN ÜNİVERSİTEMİZE "ÖĞRETİM ÜYESİ" ALINACAKTIR UZMANLIK ALANI / ARANILAN ŞARTLAR

T.C.BİRUNİ ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNDEN ÜNİVERSİTEMİZE ÖĞRETİM ÜYESİ ALINACAKTIR UZMANLIK ALANI / ARANILAN ŞARTLAR T.C.BİRUNİ ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNDEN ÜNİVERSİTEMİZE "ÖĞRETİM ÜYESİ" ALINACAKTIR FAKÜLTE / BİRİM BÖLÜM / PROGRAM ANABİLİM DALI / BİLİMDALI UZMANLIK ALANI / ARANILAN ŞARTLAR KADRO UNVANI KADRO SAYISI Klinik

Detaylı

Ortaö retim Alan Ö retmenli i Tezsiz Yüksek Lisans Programlar nda Akademik Ba ar n n Çe itli De i kenlere Göre ncelenmesi: Mersin Üniversitesi Örne i

Ortaö retim Alan Ö retmenli i Tezsiz Yüksek Lisans Programlar nda Akademik Ba ar n n Çe itli De i kenlere Göre ncelenmesi: Mersin Üniversitesi Örne i Ortaö retim Alan Ö retmenli i Tezsiz Yüksek Lisans Programlar nda Akademik Ba ar n n Çe itli De i kenlere Göre ncelenmesi: Mersin Üniversitesi Örne i Devrim ÖZDEM R ALICI * Özet Bu ara t rmada 2002-2003

Detaylı

ÖZET HAZIRLAYANLAR. Temmuz 2015 Sayı:1. T. C. Sağlık Bakanlığı Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü Sağlık İnsan Gücü Planlama Daire Başkanlığı

ÖZET HAZIRLAYANLAR. Temmuz 2015 Sayı:1. T. C. Sağlık Bakanlığı Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü Sağlık İnsan Gücü Planlama Daire Başkanlığı T. C. Sağlık Bakanlığı Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü Sağlık İnsan Gücü Planlama Daire Başkanlığı ÖZET Sağlıkta İnsan Kaynakları (SAİK) alanında 2023 yılına yönelik hedef belirleme çalışmaları, Bakanlığımız

Detaylı

TIPTA UZMANLIK KURULU. 23/06/2010 tarih ve 82 sayılı Karar Sayfa 1 / 12

TIPTA UZMANLIK KURULU. 23/06/2010 tarih ve 82 sayılı Karar Sayfa 1 / 12 Sayfa 1 / 12 Acil Tıp 1 1 Kardiyoloji 2 2 3 Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları 3 3 1 Radyoloji 1 2 İç Hastalıkları 1 1 Genel Cerrahi 2 1 Ortopedi ve Travmatoloji 2 1 Kadın Hastalıkları ve Doğum 1 1 Göğüs Hastalıkları

Detaylı

TÜRKİYE BİLİMSEL YAYIN GÖSTERGELERİ (II) 1981-2007 TÜRKİYE, ÜLKELER VE GRUPLAR

TÜRKİYE BİLİMSEL YAYIN GÖSTERGELERİ (II) 1981-2007 TÜRKİYE, ÜLKELER VE GRUPLAR 3.2.Etki De erine Göre ABD 1981-2007 döneminde üretti i 6.634.586 adet yay na ald 137.391.957 at f say s ile 20,71 lik etki de erine sahip olup 14,17 lik DÜNYA ortalama etki de erinden yakla k % 50 daha

Detaylı

2011 YILI AKADEMİK BİRİMLER BÖLÜM ve PROGRAM BAZINDA SCI, SSCI ve AHCI de TARANAN YAYIN SAYILARI *

2011 YILI AKADEMİK BİRİMLER BÖLÜM ve PROGRAM BAZINDA SCI, SSCI ve AHCI de TARANAN YAYIN SAYILARI * ALANYA İŞLETME FAKÜLTESİ 14 2 2 Uluslararası Ticaret Bölümü 3 2 2 DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ 8 3 3 Klinik Diş Hekimliği Bilimleri Bölümü 3 3 Pedodonti 2 2 2 Ortodonti 2 1 1 EDEBİYAT FAKÜLTESİ 60 2 1 14 17

Detaylı

T.C. AMASYA ÜNİVERSİTESİ YURTİÇİ VE YURTDIŞI BİLİMSEL ETKİNLİKLERE KATILIMI DESTEKLEME USUL VE ESASLARI BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar

T.C. AMASYA ÜNİVERSİTESİ YURTİÇİ VE YURTDIŞI BİLİMSEL ETKİNLİKLERE KATILIMI DESTEKLEME USUL VE ESASLARI BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar T.C. AMASYA ÜNİVERSİTESİ YURTİÇİ VE YURTDIŞI BİLİMSEL ETKİNLİKLERE KATILIMI DESTEKLEME USUL VE ESASLARI BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar Amaç ve kapsam Madde 1- (1) Bu yönerge, Amasya Üniversitesine

Detaylı

DEĞERLENDİRME NOTU: Mehmet Buğra AHLATCI Mevlana Kalkınma Ajansı, Araştırma Etüt ve Planlama Birimi Uzmanı, Sosyolog

DEĞERLENDİRME NOTU: Mehmet Buğra AHLATCI Mevlana Kalkınma Ajansı, Araştırma Etüt ve Planlama Birimi Uzmanı, Sosyolog DEĞERLENDİRME NOTU: Mehmet Buğra AHLATCI Mevlana Kalkınma Ajansı, Araştırma Etüt ve Planlama Birimi Uzmanı, Sosyolog KONYA KARAMAN BÖLGESİ BOŞANMA ANALİZİ 22.07.2014 Tarihsel sürece bakıldığında kalkınma,

Detaylı

KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ BİLİMSEL DERGİLER YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ BİLİMSEL DERGİLER YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Senato: 2 Mart 2016 2016/06-6 KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ BİLİMSEL DERGİLER YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve Kapsam MADDE 1- Bu Yönergenin amacı, Kahramanmaraş

Detaylı

Tıbbi Kötü Uygulamaya İlişkin Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortası

Tıbbi Kötü Uygulamaya İlişkin Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortası Tıbbi Kötü Uygulamaya İlişkin Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortası Bu sigorta, serbest ya da kamu veya özel sağlık kurum ve kuruluşlarında çalışan tabipler, diş tabipleri ve tıpta uzmanlık mevzuatına göre

Detaylı

Sağlık Bakanlığı Eğitim ve Araştırma Hastanelerine Alınacak Asistan Sayıları

Sağlık Bakanlığı Eğitim ve Araştırma Hastanelerine Alınacak Asistan Sayıları Uzmanlık Dal Kodu Öğretim Süresi Puan Türü Genel Kontenjan Yabancı Uyruklu Kontenjanı 2014-TUS İlkbahar Tercih Kılavuzu Uzmanlık Dal Adı Özel Koşullar ve Açıklamalar* (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) Sağlık

Detaylı

TIPTA UZMANLIK KURULU KARAR TUTANAĞI Sayfa 1 / 14. Karar

TIPTA UZMANLIK KURULU KARAR TUTANAĞI Sayfa 1 / 14. Karar Sayfa 1 / 14 Karar (1) Tıpta ve Diş Hekimliğinde Uzmanlık Eğitimi Yönetmeliğinin 29. Maddesinin (2). fıkrasında tarif edilen uzmanlık eğitimi bitirme sınavı jüri üyelerinin, eğitim sorumluları havuzundan

Detaylı

TIPTA UZMANLIK EĞİTİMİ GİRİŞ SINAVI (TUS)

TIPTA UZMANLIK EĞİTİMİ GİRİŞ SINAVI (TUS) 2011 TIPTA UZMANLIK EĞİTİMİ GİRİŞ SINAVI (TUS) İLKBAHAR DÖNEMİ TERCİH KILAVUZU Ölçme, Seçme Yerleştirme Merkezi Başkanlığı Ankara Tablo 2 Ünirsitelerdeki Tıpta Uzmanlık Eğitimi Yapılacak Dallar Kontenjanları

Detaylı

TIPTA UZMANLIK KURULU. 23/06/2010 tarih ve 82 sayılı Karar Sayfa 1 / 17

TIPTA UZMANLIK KURULU. 23/06/2010 tarih ve 82 sayılı Karar Sayfa 1 / 17 Eğitimi Yılı 1 Süresi (Ay) Sayfa 1 / 17 a Gönderen Alanı a Gönderilen Alanı Acil Tıp 1 1 Genel Cerrahi 1 1 Göğüs Hastalıkları 1 2 İç Hastalıkları 1 1 Kardiyoloji 2 2 3 Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları 3 2

Detaylı

Sağlık Bakanlığı Eğitim ve Araştırma Hastanelerine Alınacak Asistan Sayıları

Sağlık Bakanlığı Eğitim ve Araştırma Hastanelerine Alınacak Asistan Sayıları Sağlık Bakanlığı Eğitim ve Araştırma Hastanelerine Alınacak Asistan Sayıları Adana Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi 700111046 Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları 4 K 1 - - Ankara Atatürk Göğüs Hastalıkları

Detaylı

TIPTA UZMANLIK KURULU. 23/06/2010 tarih ve 82 sayılı Karar Sayfa 1 / 21

TIPTA UZMANLIK KURULU. 23/06/2010 tarih ve 82 sayılı Karar Sayfa 1 / 21 3/06/00 tarih ve 8 sayılı Karar Sayfa / a Gönderen Alanı Yılı Acil Tıp Anesteziyoloji ve Reanimasyon Genel Cerrahi Göğüs Hastalıkları İç Hastalıkları Kardiyoloji 3 Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları 3 Kadın

Detaylı

YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ Sanat ve Tasarım Araştırmaları Merkezi

YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ Sanat ve Tasarım Araştırmaları Merkezi YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ Sanat ve Tasarım Araştırmaları Merkezi Prof.Dr. Uğurcan Akyüz Müdür İLK SUNUM: 9 EKİM 2013, Lefkoşa Merkezin misyonu; Evrensel düşünce ve değerlere sahip, ülke ve dünya kültürüne

Detaylı

2015-TUS İLKBAHAR DÖNEMİ GENEL YERLEŞTİRME SONUÇLARINA GÖRE EN KÜÇÜK VE EN BÜYÜK PUANLAR (GENEL)

2015-TUS İLKBAHAR DÖNEMİ GENEL YERLEŞTİRME SONUÇLARINA GÖRE EN KÜÇÜK VE EN BÜYÜK PUANLAR (GENEL) 2015-TUS İLKBAHAR DÖNEMİ YERLEŞTİRME SONUÇLARINA GÖRE VE LAR () 100111043 ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ ANESTEZİYOLOJİ VE REANİMASYON K 2 2 0 60,48456 61,13287 100111088 ABANT İZZET BAYSAL

Detaylı

T.C. KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ 2014 2015 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI AKADEMİK TAKVİMİ DÖNEM-1 Başlangıç Tarihi Bitiş Tarihi

T.C. KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ 2014 2015 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI AKADEMİK TAKVİMİ DÖNEM-1 Başlangıç Tarihi Bitiş Tarihi T.C. KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ 2014 2015 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI AKADEMİK TAKVİMİ DÖNEM-1 Başlangıç Tarihi Bitiş Tarihi I. Yarıyıl Ders Dönemi 15.09.2014 23.01.2015 I. Yarıyıl Seçmeli Ders Final

Detaylı

TIPTA UZMANLIK KURULU. 23/06/2010 tarih ve 82 sayılı Karar Sayfa 1 / 14

TIPTA UZMANLIK KURULU. 23/06/2010 tarih ve 82 sayılı Karar Sayfa 1 / 14 Sayfa 1 / 14 a Gönderen Alanı Acil Tıp Adli Tıp 1 1 Genel Cerrahi 1 1 Göğüs Hastalıkları 1 2 İç Hastalıkları 1 1 Kardiyoloji 2 2 3 Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları 3 2 1 Kadın Hastalıkları ve Doğum 2 1 Nöroloji

Detaylı

İSTANBUL KEMERBURGAZ ÜNİVERSİTESİ BURS YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

İSTANBUL KEMERBURGAZ ÜNİVERSİTESİ BURS YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar İSTANBUL KEMERBURGAZ ÜNİVERSİTESİ BURS YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç: Madde 1. (1) Bu yönergenin amacı, İstanbul Kemerburgaz Üniversitesinin önlisans, lisans ve lisansüstü

Detaylı

2012 YILI AKADEMİK BİRİMLER BÖLÜM ve PROGRAM BAZINDA SCI, SSCI ve AHCI de TARANAN YAYIN SAYILARI

2012 YILI AKADEMİK BİRİMLER BÖLÜM ve PROGRAM BAZINDA SCI, SSCI ve AHCI de TARANAN YAYIN SAYILARI ALANYA İŞLETME FAKÜLTESİ 14 1 1 Turizm İşletmeciliği Bölümü 5 1 1 ALANYA MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ 6 2 2 İşletme Mühendisliği Bölümü 6 2 2 DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ 14 10 10 Klinik Diş Hekimliği Bilimleri Bölümü

Detaylı

TIPTA UZMANLIK KURULU. 23/06/2010 tarih ve 82 sayılı Karar Sayfa 1 / 20

TIPTA UZMANLIK KURULU. 23/06/2010 tarih ve 82 sayılı Karar Sayfa 1 / 20 Sayfa 1 / 20 a Gönderen Alanı a Gönderilen Alanı Acil Tıp 1 1 Genel Cerrahi 1 1 Göğüs Hastalıkları 1 2 İç Hastalıkları 1 1 Kardiyoloji 2 2 3 Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları 3 2 1 Kadın Hastalıkları ve Doğum

Detaylı

T.C. İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ İstanbul Tıp Fakültesi Dekanlığı

T.C. İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ İstanbul Tıp Fakültesi Dekanlığı Tarih ve Sayı: 13/12/2016-450323 T.C. İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ İstanbul Tıp Fakültesi Dekanlığı *BE8V6D083* Sayı :46656802-010.04- Konu :Hata, Usulsüzlük ve Yolsuzlukların Bilidirilmesi Yönergesi Dağıtım

Detaylı

dan flman teslim ald evraklar inceledikten sonra nsan Kaynaklar Müdürlü ü/birimine gönderir.

dan flman teslim ald evraklar inceledikten sonra nsan Kaynaklar Müdürlü ü/birimine gönderir. TÜB TAK BAfiKANLIK, MERKEZ VE ENST TÜLERDE ÇALIfiIRKEN YÜKSEK L SANS VE DOKTORA Ö REN M YAPANLARA UYGULANACAK ESASLAR (*) Amaç ve Kapsam Madde 1- Bu Esaslar n amac ; Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araflt

Detaylı

GİRİŞ: Açık kalp cerrahisi sonrasında gözlenen komplikasyonlar içinde önemli bir yer teşkil eden cerrahi alan enfeksiyonları, hastalarda görülen morbidite ve mortalitenin önemli bir nedenidir. Açık kalp

Detaylı

TUS Sonbahar Dönemi Ek Yerleştirme Sonuçlarına Göre En Küçük ve En Büyük Puanlar(Genel)

TUS Sonbahar Dönemi Ek Yerleştirme Sonuçlarına Göre En Küçük ve En Büyük Puanlar(Genel) 100311014 Adnan Menderes Üniversitesi Tıp Fakültesi / Acil Tıp K 1 1 0 50,00844 50,00844 103011017 Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi / Acil Tıp K 1 1 0 52,62288 52,62288 700611014 Ankara Dışkapı Yıldırım

Detaylı

Üniversitelerdeki Tıpta Uzmanlık Eğitim Dalları ve Kontenjanları

Üniversitelerdeki Tıpta Uzmanlık Eğitim Dalları ve Kontenjanları Üniversitelerdeki Tıpta Uzmanlık Eğitim Dalları ve Kontenjanları Acıbadem Üniversitesi 200111024 Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları 4 K 1 - - 4, 5 200111121 Halk Sağlığı 4 K 1 - - 4, 5 Adıyaman Üniversitesi

Detaylı

ÜN TE V SOSYAL TUR ZM

ÜN TE V SOSYAL TUR ZM ÜN TE V SOSYAL TUR ZM Bu ünitede turizmin çeflitlerinden biri olan sosyal turizmi daha ayr nt l bir flekilde ö renip, ülkemizdeki sosyal turizmin geliflimi hakk nda bilgiler edinece iz. Ç NDEK LER A. S

Detaylı

TIPTA UZMANLIK KURULU KARAR TUTANAĞI Sayfa 1 / 1 KARAR

TIPTA UZMANLIK KURULU KARAR TUTANAĞI Sayfa 1 / 1 KARAR KARAR TUTANAĞI Sayfa 1 / 1 Toplantı Tarihi : 21 23 / 06 / 2010 Toplantı No : 21 Karar No : 82 KARAR Tıpta Eğitiminin usul ve esaslarını düzenleyen Tıpta ve Diş Hekimliğinde Eğitimi Yönetmeliği nin, Kurulun

Detaylı

AKSARAY ÜNİVERSİTESİ. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

AKSARAY ÜNİVERSİTESİ. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar AKSARAY ÜNİVERSİTESİ ÖNLİSANS VE LİSANS DÜZEYİNDEKİ PROGRAMLAR ARASINDA YATAY GEÇİŞ ESASLARINA İLİŞKİN YÖNERGE Amaç ve Kapsam MADDE 1 BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Bu Yönergenin amacı,

Detaylı

Eğitim Süresi Puan Türü

Eğitim Süresi Puan Türü Program Kodu Eğitim Süresi Puan Türü Genel Kontenjan Yabancı Uyruklu Kontenjanı Tablo 3 Sağlık Bakanlığı Eğitim ve Araştırma Hastanelerinde, Sağlık Bakanlığı Adına Tıp Program Adı Özel Koşullar ve Açıklamalar*

Detaylı

Uluslararas De erleme K lavuz Notu, No.11 De erlemelerin Gözden Geçirilmesi

Uluslararas De erleme K lavuz Notu, No.11 De erlemelerin Gözden Geçirilmesi K lavuz Notlar Uluslararas De erleme K lavuz Notu, No.11 De erlemelerin Gözden Geçirilmesi 1.0 Girifl 1.1 Bir de erlemenin gözden geçirilmesi, tarafs z bir hüküm ile bir De erleme Uzman n n çal flmas n

Detaylı

2010-2011 Öğretim Yılı Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Derslerinin Kredileri ve ECTS Kredileri

2010-2011 Öğretim Yılı Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Derslerinin Kredileri ve ECTS Kredileri 1. Sınıf / 1st Year Ders kodu Ders adı (TR) Ders adı (İng) Ders tipi Sömestir Kredi ECTS kredisi 101 Türk Dili 1 Turkish Language 1 Zorunlu / Obligatory 1 2 2 102 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi 1 Ataturk's

Detaylı

AR-GE YETENE DE ERLEND R LMES ESASLARI (*)

AR-GE YETENE DE ERLEND R LMES ESASLARI (*) AR-GE YETENE DE ERLEND R LMES ESASLARI (*) Amaç Madde 1. Bu Esaslar, kurulufllar n teknolojik AR-GE yapma yetene inin TÜB TAK taraf ndan de erlendirilmesine iliflkin usul ve esaslar belirlemektedir. Kapsam

Detaylı

KADİR HAS ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ ÖĞRENCİLERİNİN BURSLARDAN YARARLANDIRILMALARINA İLİŞKİN BAŞVURU VE KAYIT KABUL YÖNERGESİ

KADİR HAS ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ ÖĞRENCİLERİNİN BURSLARDAN YARARLANDIRILMALARINA İLİŞKİN BAŞVURU VE KAYIT KABUL YÖNERGESİ KADİR HAS ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ ÖĞRENCİLERİNİN BURSLARDAN YARARLANDIRILMALARINA İLİŞKİN BAŞVURU VE KAYIT KABUL YÖNERGESİ Amaç Madde 1- Bu Yönergenin amacı; Kadir Has Üniversitesi nde Lisansüstü Eğitim

Detaylı

AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ YILI AKADEMİK BİRİMLER BÖLÜM VE PROGRAM BAZINDA SCI, SSCI VE AHCI de TARANAN YAYIN SAYILARI* Eğitim Fakültesi 48 17

AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ YILI AKADEMİK BİRİMLER BÖLÜM VE PROGRAM BAZINDA SCI, SSCI VE AHCI de TARANAN YAYIN SAYILARI* Eğitim Fakültesi 48 17 AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ 2009 YILI AKADEMİK BİRİMLER BÖLÜM VE PROGRAM BAZINDA SCI, SSCI VE AHCI de TARANAN YAYIN SAYILARI* Fakülte, YO, MYO, Araş. Merkezi, Bölüm ve Programlar Tam Zamanlı Öğr.Üyesi Sayısı

Detaylı

BYazan: SEMA ERDO AN. ABD ve Avrupa Standartlar nda Fact-Jacie Akreditasyon Belgesi. Baflkent Üniversitesi nden Bir lk Daha

BYazan: SEMA ERDO AN. ABD ve Avrupa Standartlar nda Fact-Jacie Akreditasyon Belgesi. Baflkent Üniversitesi nden Bir lk Daha Baflkent Üniversitesi nden Bir lk Daha ABD ve Avrupa Standartlar nda Fact-Jacie Akreditasyon Belgesi Baflkent Üniversitesi T p Fakültesi Adana Eriflkin Kemik li i Nakil ve Hücresel Tedavi Merkezi, Türkiye

Detaylı

ANKARA ÜNİVERSİTESİ VETERİNER FAKÜLTESİ 2015-2016 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI I. YARIYIL FİNAL VE BÜTÜNLEME SINAV PROGRAMI

ANKARA ÜNİVERSİTESİ VETERİNER FAKÜLTESİ 2015-2016 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI I. YARIYIL FİNAL VE BÜTÜNLEME SINAV PROGRAMI ANKARA ÜNİVERSİTESİ VETERİNER FAKÜLTESİ 2015-2016 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI I. YARIYIL FİNAL VE BÜTÜNLEME SINAV PROGRAMI ANKARA ÜNİVERSİTESİ VETERİNER FAKÜLTESİ 2015-2016 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI I. YARIYIL FİNAL

Detaylı

İKİNCİ BÖLÜM EKONOMİYE GÜVEN VE BEKLENTİLER ANKETİ

İKİNCİ BÖLÜM EKONOMİYE GÜVEN VE BEKLENTİLER ANKETİ İKİNCİ BÖLÜM EKONOMİYE GÜVEN VE BEKLENTİLER ANKETİ 120 kinci Bölüm - Ekonomiye Güven ve Beklentiler Anketi 1. ARAfiTIRMANIN AMACI ve YÖNTEM Ekonomiye Güven ve Beklentiler Anketi, tüketici enflasyonu, iflsizlik

Detaylı

2016- TIPTA UZMANLIK EĞİTİMİ GİRİŞ SINAVI (TUS) SONBAHAR BAŞVURU KILAVUZU - YABANCI UYRUKLU KONTENJANI

2016- TIPTA UZMANLIK EĞİTİMİ GİRİŞ SINAVI (TUS) SONBAHAR BAŞVURU KILAVUZU - YABANCI UYRUKLU KONTENJANI 2016- TIPTA UZMANLIK EĞİTİMİ GİRİŞ SINAVI (TUS) SONBAHAR BAŞVURU KILAVUZU - YABANCI UYRUKLU KONTENJANI Azerbaycanlı Hekimler Derneği tarafından hazırlanmıştır. Tablo Açıklamaları Tablolar 7 sütun hâlinde

Detaylı

ANKARA ÜNİVERSİTESİ PSİKİYATRİK KRİZ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ

ANKARA ÜNİVERSİTESİ PSİKİYATRİK KRİZ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ ANKARA ÜNİVERSİTESİ PSİKİYATRİK KRİZ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ Kuruluş : 27 Ekim 1989 Adres : Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Cebeci Kampüsü Dikimevi - Ankara Tel : 363 03 26-363 03 27 ANKARA ÜNİVERSİTESİ

Detaylı

MURAT YÜKSEL. FEM N ST HUKUK KURAMI VE FEM N ST DÜfiÜNCE TEOR LER

MURAT YÜKSEL. FEM N ST HUKUK KURAMI VE FEM N ST DÜfiÜNCE TEOR LER I MURAT YÜKSEL FEM N ST HUKUK KURAMI VE FEM N ST DÜfiÜNCE TEOR LER III DR. MURAT YÜKSEL Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Ö retim Görevlisi FEM N ST HUKUK KURAMI VE FEM N ST DÜfiÜNCE TEOR LER IV Yay

Detaylı

YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ AKADEMİK YÜKSELTME VE ATAMA ÖLÇÜTLERİ İLE İLGİLİ ESASLAR YÖNERGESİ

YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ AKADEMİK YÜKSELTME VE ATAMA ÖLÇÜTLERİ İLE İLGİLİ ESASLAR YÖNERGESİ YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ AKADEMİK YÜKSELTME VE ATAMA ÖLÇÜTLERİ İLE İLGİLİ ESASLAR YÖNERGESİ AMAÇ VE KAPSAM Akademik yükseltme ve atama işlemleri, 2547 sayılı Yüksek Öğretim Yasası ve Öğretim Üyeliği ne

Detaylı

TIPTA UZMANLIK KURULU KARAR TUTANAĞI Sayfa 1 / 1. Karar

TIPTA UZMANLIK KURULU KARAR TUTANAĞI Sayfa 1 / 1. Karar TIPTA UZMANLIK KURULU KARAR TUTANAĞI Sayfa 1 / 1 Toplantı Tarihi : 31/07/2009 Karar No : 2 Karar (Değişik Karar Metni: 28.06.2013 tarih ve 376 nolu TUK Kararı) Uzmanlık eğitimini bitirme sınavı jürisinin

Detaylı

T.C. İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Türkçe ve İngilizce Tıp Programları

T.C. İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Türkçe ve İngilizce Tıp Programları T.C. İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Türkçe ve İngilizce Tıp Programları 4. ve 5. Sınıf Stajları Öğrenci Değerlendirme Anket Analizi 2012-2013 Bahar Yarıyılı Anket Analizi 2012-2013 Bahar

Detaylı