stanbul T p Fakültesinde 31 Y ll k Bilimsel Araflt rma Sonuçlar

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "stanbul T p Fakültesinde 31 Y ll k Bilimsel Araflt rma Sonuçlar"

Transkript

1 Örnek Olay Çal flmas / Case Study stanbul T p Fakültesinde 31 Y ll k Bilimsel Araflt rma Sonuçlar Scientific research results of stanbul Faculty of Medicine in 31 years Tzevat Tefik 1, Baflak Varol 2, Bilge Özerman Edis 2, Fatih Tufan 3, Mustafa Demirtürk 3, Ayfle K l nçaslan 4, Caner Befle 1, Selçuk Erdem 1, Muhammet Bektafl 2, Atefl Kad o lu 1, M. Bilgin Saydam 5 stanbul Üniversitesi, stanbul T p Fakültesi 1 Üroloji Anabilim Dal ; 2 Biyofizik Anabilim Dal ; 3 ç Hastal klar Anabilim Dal ; 4 Çocuk Ruh Sa l ve Hastal klar Anabilim Dal ; 5 Psikiyatri Anabilim Dal, stanbul Özet Bu çal flmada stanbul T p Fakültesi ( TF) nin ulusal ve uluslararas bilime katk s n ortaya koymak üzere, bilimsel araflt rmalar n son 31 y ll k izlemi sunulmaktad r. Çal flmada PubMed, ISI Web of Sciences ve Google Scholar arama motorlar ndan yararlan larak 31 y ll k süre içerisinde (Ocak 1980-Aral k 2010) TF adresli yay nlanan özgün makaleler belirlenerek de erlendirmeye al nd. stanbul T p Fakültesi adresli toplam 4728 özgün makale saptand [y ll k ortalama 151.5±145.9 (aral k:14-479)]. stanbul T p Fakültesi adresli makalelerin, Türkiye deki 1981 ile 2007 y llar aras nda klinik t p bilimleri kaynakl makalelerin %3.5 i oldu u hesapland. stanbul T p Fakültesi adresli 2005 ile 2009 y llar aras ndaki 114 makalenin %6.3 ünün tez yay n oldu u anlafl ld. stanbul T p Fakültesi nin 1980 y l nda 23 olan özgün makale say s n n 2010 y l nda 443 e yükseldi- i görüldü. Otuz bir y ll k süre içerisinde en fazla yay n n Dahili T p Bilimlerine ait oldu u, bunu Cerrahi ve Temel T p Bilimlerinin izledi i belirlendi. Son on iki y lda ( ) anabilim dallar na göre yap lan karfl laflt rmada, ö retim üyesi bafl na düflen özgün makale say s n n en yüksek Dahili T p Bilimlerinin T bbi Genetik Anabilim Dal nda (2.6/y l), Cerrahi T p Bilimlerinin Kalp Damar Cerrahisi Anabilim Dal nda (1.87/y l) ve Temel T p Bilimlerinin T bbi Biyoloji Anabilim Dal nda (1.05/y l) oldu u tespit edildi. Bu y llar içerisinde ö retim üyesi bafl na düflen özgün makale say s n n y lda 0.2 den 1 e yükseldi i saptand y l sonu itibariyle yap lan de erlendirmede 31 y ll k sürede yay nlanm fl olan makalelere yap lan at f say s n n , etki de erinin 6.08 oldu u tespit edildi. Elli ve üzerinde at f alan yay n say s n n ise 412 oldu u belirlendi. stanbul T p Fakültesi y llar aras ndaki toplam 4728 özgün makale say s ile ülkemizin bilgi üretimine önemli katk sa lam flt r. Özellikle son on y lda ulafl lan bilimsel ivme ile stanbul T p Fakültesi, stanbul Üniversitesi nin dünya s ralamas nda önemli derecede yükselmesine ve dünya üniversite s ralamas nda 383., t p alan nda da 156. s rada yer almas na katk da bulunmufltur. Anahtar sözcükler: Bilimsel araflt rma, özgün makale, t p fakültesi. Abstract The aim of this study was to present the 31 year scientific research of Istanbul Faculty of Medicine (IFM) and to evaluate its national and international scientific contribution. The IFM addressed original research articles published in the 31-year period (January 1980-December 2010) were determined by using search engines PubMed, ISI Web of Sciences and Google Scholar were evaluated. A total of 4,728 IFM addressed original articles were identified [yearly mean: 151.5±145.9 (range: )]. The IFM articles were 3.5% of all medical articles originated from Turkey between 1981 and One hundred and fourteen IFM articles published between 2005 and 2009 were originated from thesis (6.3% of total IFM articles between the same periods). The number of original IFM articles in 1980 was 23 and increased to 443 in The highest numbers of articles were published in the field of Internal Medicine, followed by Surgery and Basic Sciences during the 31 year period. In the last 12 years, the highest number of articles per faculty was found in the Department of Medical Genetics (2.6/faculty/year) in the field of Internal Medicine, Department of Heart and Vascular Surgery (1.87/faculty/year) in the field of Surgery and Department of Medical Biology (1.05/faculty/year) in the field of Basic Science. The number of articles increased from 0.2 to 1 per faculty between the same periods. Until the end of 2011 the total citations were 28,750, with an impact of The number of articles with higher than 50 citations were 412. Istanbul Faculty of Medicine with its 4,728 original articles between 1980 and 2010 contributed crucially to scientific reproduction of our country. With a scientific acceleration in the last decade, Istanbul Faculty of Medicine contributed notably for Istanbul University to become the 383rd in general and 156th in the field of medicine among the leading universities of the world. Key words: Medical faculty, original article, scientific research. letiflim / Correspondence: Prof. Dr. M. Bilgin Saydam. Ü. stanbul T p Fakültesi Dekanl, Fatih, Çapa, stanbul e-posta: Yüksekö retim Dergisi 2013;3(1): Deomed Gelifl tarihi / Received: Temmuz / July 1, 2012; Kabul tarihi / Accepted: Ekim / October 23, 2012; Çevrimiçi yay n tarihi / Published online: fiubat / February 28, 2013 Çevrimiçi eriflim / Online available at: doi: /yod Karekod / QR code:

2 Tzevat Tefik ve ark. Ülkemizde 2011 y l itibar ile Yüksekö retim Programlar ve Kontenjanlar k lavuzunda mevcut 82 t p fakültesi bulunmaktad r (ÖSYM, 2011). stanbul Üniversitesi ( Ü) stanbul T p Fakültesi ( TF), ülkemizin en eski t p fakültesidir. Kökleri imparatorluk zaman na, Fatih Sultan Mehmet taraf ndan yapt r lan Sahn- Semân a (Fatih Darüflflifas ) dayanan fakülte, 1933 Üniversite Reformu ile bugünkü stanbul T p Fakültesi ismini alm flt r (Namal, 2012). stanbul T p Fakültesi Üniversite Reformu ndan günümüze de iflik dönemlerden geçmifl ve 1981 de yürürlü e giren 2547 say l Yüksek Ö renim Kanunu na göre anabilim ve bilim dallar fleklinde yeniden organize olmufltur. stanbul T p Fakültesi ülkemize e itim ve t bbi hizmetin yan s ra bilimsel araflt rma alan nda da önemli katk da bulunmufl ve bulunmaktad r. Bu çal flman n amac TF nin son 31 y ll k araflt rma ile ilgili verilerini de erlendirerek uluslararas bilime katk s n ortaya koymakt r. Gereç ve Yöntem stanbul T p Fakültesi adresli uluslararas bilimsel yay n taramas PubMed, ISI Web of Science ve Google Scholar internet sayfalar ndan Istanbul Faculty of Medicine, Istanbul Faculty of Medical, Istanbul School Medicine, Istanbul Medical School, Istanbul Medical Faculty, Medical Faculty of Istanbul, Medicine Faculty of Istanbul anahtar sözcükler seçilerek yap ld. stanbul T p Fakültesi ile ortak çal flmalar d fl nda, Cerrahpafla ve Marmara sözcükleri elenerek taramalar gerçeklefltirildi. Science Citation Index Expanded (SCI-E) ve Social Sciences Citation Index te (SSCI) yer alan dergilerde yay nlanm fl özgün makaleler de erlendirildi. Dahili, Cerrahi ve Temel T p Bilimlerindeki farkl anabilim dallar nda yap lan çal flmalarda ilk yazar n bulundu u birim de erlendirmeye al nd. Farkl fakülteler veya yurtd fl ortakl çal flmalarda TF de görev alan yazarlar n birinci s rada olan de erlendirildi. Bulgular Bu çal flmada y llar aras nda SCI-E ve SSCI kapsam ndaki dergilerde yay nlanan TF adresli toplam 4728 yay n bulundu. stanbul T p Fakültesi nin özgün makale ve yay n say s n n y llar içerisinde artt, 1980 y l nda 23, 1990 y l nda 28, 2000 y l nda 233 ve 2010 y l nda 443 oldu u görüldü ( fiekil 1, Tablo 1). Son befl y lda Ü nün toplam makale say s n n %30.6 s n n TF kaynakl oldu u saptand (Yüksekö retim Kurulu, 2010). Bu oran n son on y ld r benzer bir e ilim göstermekte oldu u bulundu. Ülkemizde 1981 ile 2006 y llar aras nda adet özgün klinik makale yay nland, ayn tarihlerde yay nlanan TF adresli makale oldu u ve ülkemize katk s n n %3.5 oldu u saptand. stanbul T p Fakültesi nde 2005 ile 2009 y llar aras nda 628 adet tez yap ld ve bunlar n 114 ünün yay na dönüfltü ü, 2005 ile 2009 y llar aras nda 1814 yay n n 114 ünün (%6.3) tez yay n oldu u anlafl ld. Son 31 y ll k süreç de erlendirildi inde stanbul T p Fakültesi nde 1981 de Dahili T p Bilimlerinde 15, Cerrahi T p Bilimlerinde 12 ve Temel T p Bilimlerinde 8 anabilim dal bulundu u (toplam 35), 2010 y l nda ise Dahili, Cerrahi ve Temel T p Bilimlerinde anabilim dal say lar n n s ras yla 21, 13 ve 10 oldu u (toplam 44) belirlendi. stanbul T p Fakültesi nde 1999 y l nda toplam 439, 2010 y l nda ise 473 ö retim üyesinin görev yapt hesapland. Y llara göre ö retim üyesi say lar Tablo 2 ve 3 te verilmektedir. Ö retim üyesi da l m na bak ld nda iki binli y llar n bafl nda 1/3 olan doçent/profesör oran n n 2010 y l na gelindi inde 1/8 düzeyine geriledi i görüldü. Dahili, Cerrahi ve Temel T p Bilimleri bölümlerinde y llar içerisinde genel art fla paralel art fllar gözlenmekle beraber y l baz nda özgün makale say lar aç s ndan farkl l klar gözlendi. Özgün makale alan nda en fazla yay n n Dahili T p Bilimlerinde yap ld, onu Cerrahi Bilimler ve Temel T p Bilimlerinin izledi i saptand ( fiekil 1). Makale say s n n Dahili T p Bilimlerinde 2.559, Cerrahi T p Bilimlerinde 1255 ve Temel T p Bilimlerinde 914 olarak s raland görüldü ( Tablo 1). Anabilim dal olarak de erlendirildi inde, 1980 y l nda en yüksek özgün makale ve yay n say s n n Farmakoloji Anabilim Dal na ait oldu u saptan rken (n:4), 1990 y l nda 5 yay n ile Genel Cerrahi Anabilim Dal na, 2000 (n:30) ve 2010 (n:53) y llar nda ç Hastal klar Anabilim Dal na ait oldu u saptand. kinci s rada 1980 y l nda Biyofizik Anabilim Dal (n:3), 1990 y l nda Farmakoloji Anabilim Dal (n:4), 2000 y l nda fiekil aras nda yer alan TF adresli özgün makale say lar. 54 Yüksekö retim Dergisi Journal of Higher Education

3 stanbul T p Fakültesinde 31 Y ll k Bilimsel Araflt rma Sonuçlar Tablo 1. stanbul T p Fakültesi bünyesindeki anabilim dallar n n son 31 senelik ( ) SCI ve SCI-E kapsam ndaki dergilede yay nlanan makale say lar. Anabilim dallar Adli T p Aile Hekimli i Anatomi Anestezi ve Reanimasyon Biyokimya ve Klinik Biyokimya Biyofizik Çocuk Cerrahisi Çocuk Psikiyatrisi Çocuk Sa l ve Hastal klar Deontoloji ve T p Tarihi Dermatoloji Farmakoloji Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Fizyoloji Genel Cerrahi Gö üs Cerrahisi Gö üs Hastal klar Göz Hastal klar Halk Sa l Histoloji ve Embriyoloji ç Hastal klar Kad n Hastal klar ve Do um Kalp Damar Cerrahisi Kardiyoloji Klinik Bakteriyoloji ve Enf. Hastal klar KBB Hastal klar Mikrobiyoloji ve Klinik Mikrobiyoloji Nöroloji Nöroflirurji Nükleer T p Ortopedi ve Travmatoloji Patoloji Plastik ve Rekonstrüktif Cerrahi Psikiyatri Radyasyon Onkolojisi Radyodiagnostik Sualt Hekimli i ve Hidroklimatoloji T bb Biyoloji T bbi Ekoloji ve Hidroklimatoloji T bbi Genetik Üroloji Toplam Cilt / Volume 3 Say / Issue 1 Nisan / April

4 Tzevat Tefik ve ark. Tablo 2. stanbul T p Fakültesi ö retim üyesi say s. Y l Yard. Doç. Doç. Prof. Toplam Tablo 3. Ö retim üyelerinin Dahili, Cerrahi ve Temel T p Bilimlerinde y llara göre da l m. Y l Dahiliye Cerrahi Temel Bilimler Toplam fiekil 2. Y llara göre ö retim üyesi bafl na düflen özgün makale say lar n n da l m Genel Cerrahi Anabilim Dal (n:24) oldu u görülürken, 2010 y l nda ikinci s ray Çocuk Sa l ve Hastal klar ile Nöroflirurji Anabilim Dal n n (n:37) paylaflt belirlendi. Anabilim dallar ndaki özgün makaleler dikkate al nd nda en fazla say da Dahili T p Bilimlerinin Nöroloji (n:235), Radyodiagnostik (n:195) ve Kardiyoloji Anabilim Dal (n:147), Cerrahi T p Bilimlerinin Genel Cerrahi (n:335), Patoloji (n:252) ve Anestezi ve Reanimasyon Anabilim Dal (n:110), Temel T p Bilimlerinin Biyokimya (n:276), Fizyoloji (n:169) ve Mikrobiyoloji Anabilim Dal n n (n:150) oldu u belirlendi ( Tablo 1). lk yazar ismi TF olan makale oran %85 (n:4019) olarak saptand. Özgün makalelerin %5.1 inin (n:240) Türkiye kaynakl dergilerde, %94.9 unun (n:4488) ise yurtd fl dergilerde yay nland görüldü. Çal flmalar n %25.8 inin (n:1220) birden fazla anabilim dal kat l m ile gerçeklefltirildi i hesapland. En fazla Patoloji ile Genel Cerrahi Anabilim Dal n n (n:48) ortak özgün makalesi bulundu u saptand. Bunu Patoloji ile ç Hastal klar Anabilim Dal (n:47) ve Genel Cerrahi ile Radyodiagnostik Anabilim Dal n n (n=34) takip etti i görüldü. stanbul T p Fakültesi ile yurtd fl merkezlerin ortak yay nlar n n %7.7 (n:362) oldu u, bunlar içinden ilk yazar ismi TF olan makalelerin %25 (n:89), ilk isim yabanc merkez olan çal flmalar n da %75 (n:273) oldu u hesapland. Ö retim üyesi bafl na düflen makale say lar son on iki y lda Dahili T p Bilimlerinde ortalama 0.84±0.56, Cerrahi T p Bilimlerinde 0.62±0.44 ve Temel T p Bilimlerinde 0.60±0.38 olarak hesapland. Ö retim üyesi bafl na düflen özgün makale say s 1999 y l nda 0.2 iken bu rakam n 2010 y l na kadar sürekli artarak 0.93 e ulaflt görüldü ( fiekil 2). Anabilim dallar ndaki ö retim üyesi say lar dikkate al nd nda son on iki y lda ö retim üyesi bafl na düflen özgün makale say s en yüksek Dahili T p Bilimlerinin T bbi Genetik Anabilim Dal nda 2.6, Radyodiagnostik Anabilim Dal nda 1.65 ve Enfeksiyon Hastal klar Anabilim Dal nda 1.6 olarak hesapland. Bu say Cerrahi T p Bilimlerinin Kalp Damar Cerrahisi Anabilim Dal nda 1.87, Gö üs Cerrahisi Anabilim Dal nda 1.41 ve Patoloji Anabilim Dal nda 1.4 olarak saptan rken, Temel Bilimlerde T bbi Biyoloji Anabilim Dal nda 1.05, Histoloji- Embriyoloji Anabilim Dal nda 0.94 ve Biyokimya Anabilim Dal nda 0.91 olarak bulundu ( fiekil 3a-c). stanbul T p Fakültesi kaynakl ve y llar aras nda 4728 makaleye 2011 y l sonu itibariyle toplam at fta bulunuldu u saptand. Bu at flarla ortalama etki de er 6.08 olarak hesapland. Yay nlanan makalelerden 412 sinin 50 nin üzerinde at f say s na ulaflt görüldü. Yüksek at f alan bu makalelerden birinin 1000 in, beflinin 500 ün, 124 ünün ise 100 ün üzerinde at f ald saptand. Yüksek at fl ö retim üyelerine ait TF adresli makalelerin yap lan at f de erlendi- 56 Yüksekö retim Dergisi Journal of Higher Education

5 stanbul T p Fakültesinde 31 Y ll k Bilimsel Araflt rma Sonuçlar rilmesinde; ilk s rada Nöroloji Anabilim Dal olmakla beraber, arkas ndan Dahili Bilimlerden Onkoloji, T bbi Genetik, Romatoloji ve Nefroloji Bilim Dallar, Cerrahi Bilimlerden Üroloji ve Temel Bilimlerden Biyokimya ile Fizyoloji Anabilim Dallar n n takip etti i görüldü. Son 31 y ll k sürede TF de 20 ve 20 nin üzeri h-index ine sahip 6, 5 in üzeri h-index ine sahip 114 ö retim üyesinin görev ald ya da almakta oldu u bulundu. Yirmi ve üzeri h-index ine sahip ö retim üyeleri aras nda üçünün 23, birinin 21 ve ikisinin ise 20 h- index inin oldu u bulundu. Tart flma Türkiye, TÜB TAK ULAKB M taraf ndan 1981 ile 2007 y llar aras nda bilimsel yay n say s n n bildirildi i raporda, üretti i makale ile ortalama 27. s rada yer almaktad r (Ak ll ve ark., 2009). Güncel olarak TÜB TAK taraf ndan Türkiye nin bilimsel yay n say s n n 2010 y l nda oldu- u ve 18. s rada yer ald bildirilmifltir (TÜB TAK ULAK- B M, 2012). Türkiye %1.3 katk ile (n: adet özgün makele) Institute for Scientific Information (ISI) taraf ndan haz rlanan at f indekslerine göre 1980 ile 2010 y llar aras nda t p alan nda adet makale aras nda 16. s rada yer almaktad r (Thompson Reuters, 2012). Ayn listede stanbul Üniversitesi 6798 yay n ile 323. s rada bulunmaktad r. Yüksekö renim alan nda en etkili de erlendirme otoritelerinden biri olarak kabul edilen Shanghai Academic Ranking of World Universities (ARWU) s ralamas na göre stanbul Üniversitesi 385. s rada yer alm flt r (ARWU, 2012). Orta Do u Teknik Üniversitesi University Ranking by Academic Performance (URAP) Araflt rma Laboratuvar Üniversiteler 2011 Y l Akademik Performansa Dayal Baflar S ralama listesine göre stanbul Üniversitesi t p alan nda dünyan n en iyi üniversiteleri aras nda 156. s rada yerini alm flt r. Ayn listede Türkiye de ilk s rada yer alan stanbul Üniversitesi ni, Hacettepe ve Ankara Üniversiteleri izlemifltir. TÜB TAK ULAKB M taraf ndan sunulan Türkiye nin bilim haritas çal flmas nda y llar aras ndaki bilimsel performans de erlendirilmifl, çeflitli alt bilim dallar nda üniversitelerin yay n say ve s ralamas yap lm flt r. Bu çal flmada klinik t p bilimleri alan nda stanbul Üniversitesi %11.3 lük oranla 2. s rada yer alm flt r (Demirel ve ark., 2007). stanbul Üniversitesi yay n say s nda y llar aras nda %30 art fl olmufltur (Yüksekö retim Kurulu, 2010). Bu bilimsel ivmenin son y llarda artmas stanbul Üniversitesi ni 2. s radan birincili e yükseltmifltir (URAP, 2012). Ayn dönemde ö retim üyesi bafl na düflen makale say s aras ndad r. Buna karfl l k TF de ayn dönemde makale say - lar nda art fl %50, ö retim üyesi bafl na düflen makale say s dir. stanbul Üniversitesi nin 1. s rada yer almas nda TF nin katk s %30.6 olarak dikkate de erdir. (a) (b) (c) fiekil 3. Dahili (a), Cerrrahi (b) ve Temel T p Bilimlerinde (c) ö retim üyesi bafl na düflen y ll k makale say s Cilt / Volume 3 Say / Issue 1 Nisan / April

6 Tzevat Tefik ve ark. Tablo 4. lk s ralarda yer alan Dahili T p Bilimlerinin Dünya ve TF adresli makalelerinin konu da l m (Thompson Reuters, 2012). Nöroloji- TF Nöroloji-Dünya Radyoloji- TF Radyoloji-Dünya Kardiyoloji- TF Kardiyoloji-Dünya Epilepsi Alzheimer Kolorektal kanser Radyofrekans tümor ablasyon Pacemaker Hipertrofik kardiyomiyopati Parkinson nme Lenfoma Radyoimmunoterapi skemi Dilate kardiyomiyopati Multipl skleroz Parkinson Pankreas tümörleri Radyoelektrik stimulasyon Pulmoner ht Kalp yetersizli i Serebral palsi Epilepsi Osteomiyelitte sintigrafi Multipl myelom PTCA skemi Spinal kord hasar Kafa travmas Timus sintigrafisi nce i ne aspirasyon biyopsisi Kapak hastal klar Tan da mr Amiyotrofik lateral skleroz Motor nöron hastal klar Piyelonefrit Karaci er maligniteleri Spor Aritmi Alzheimer Multipl skleroz Hepatik hemanjiom Enteroklizis QT dispersiyon Koroner hastal k risk faktörleri Lityumun beyin Diyabetik nöropati Tiroid sintigrafisi Kistik Fibroz EKG ICD üzerine etkisi Hipogliseminin kan fiizofreni Hidatik kist Akci er maligniteleri Ventrikuler disfonksiyon Beta blokaj beyin bariyerine etkisi Akut hipertansiyonda Huntington hast. Enteroklizis Pankreas endokrin tm. Metabolik sendrom Perkütan koroner giriflim kan beyin bariyeri stanbul T p Fakültesi yay n say s n n son otuz bir y lda sürekli artarak devam etti i tespit edilmifl ancak bu durumun ö retim üyesi say s ndaki art fl ile iliflkili olmad saptanm flt r. Yay n say s 1980 de 23, 1999 da 142 iken, 2010 y l nda 443 olmufltur. Ö retim üyesi say s ise 1999 y l nda 439 iken, 2010 y l nda 473 olarak saptanm flt r. On iki y l öncesi ile karfl laflt - r ld nda, 2010 da ö retim üyesi bafl na yaklafl k 3 kat 0.32'ye karfl l k 0.94 daha fazla özgün makale yay nlanm flt r. Özgün makale say s n n 2000 y l ndan itibaren art fl göstermesi doçentlik kriterlerinin de iflmesine ba lanabilir (Yüksekö retim Kurulu, 2010). Bu tarihten önce doçentlik s nav baflvurusu için herhangi bir yaz l yay n ölçütü yokken, 2000 y l nda yürürlü- e konan SCI-Expanded, SSCI veya Art and Humanities Citation Index (AHCI) kapsam ndaki dergilerde yay nlanm fl, en az birinde aday n birinci isim, en az üç adet özgün araflt rma makalesi yay nlam fl olma kriterlerinin özgün makale say s nda art fla neden oldu u düflünülebilir ( fiekil 1). stanbul T p Fakültesi Dahili Bilimlerde 1980 y l nda 8 olan yay n say s, 1999 da 64, 2010 y l nda 245 e ulaflm flt r. Ayn flekilde Cerrahi Bilimlerde ve Temel Bilimlerde s ras yla 1980 de 6 ve 7 olan yay n say s, 1999 da 34 ve 22, 2010 da da 131 ve 67 olarak saptanm flt r. Tüm bilim dallar nda oldu- u gibi Dahili, Cerrahi ve Temel T p Bilimlerinde bilimsel araflt rma say lar n n artarak devam etti i görülmektedir. Burada dikkat çekici bir durum Temel T p Bilimleri yay n say - s n n daha düflük oldu udur. stanbul T p Fakültesi adresli 1980 ile 2010 tarihleri aras nda Dahili T p Bilimlerinde Nöroloji Anabilim Dal, Cerrahi T p Bilimlerinde Genel Cerrahi Anabilim Dal ve Temel T p Bilimlerinde Biyokimya Anabilim Dal n n en fazla yay n say - s na ulaflt belirlendi. Nöroloji Anabilim Dal yay nlar nda ilk 3 s rada Epilepsi, Parkinson ve Multiple Skleroz konular yer al rken ayn dönemde ISI taraf ndan haz rlanan at f indekslerine giren makalelerde ilk 3 s rada Alzheimer, nme ve Parkinson konular n n yer ald ve konu benzerli inin %40 oldu u saptand ( Tablo 4) (Thompson Reuters, 2012). Cerrahi T p Bilimlerinin Genel Cerrahi Anabilim Dal yay nlar nda ilk 3 s rada Kolesistektomi, Travma ve Tromboz konular n n yer ald, dünya at f indekslerine giren makalelerde ise meme kanseri, kolorektal kanser ve travma konular n n bulundu u ve konu benzerli inin %70 oldu u görüldü ( Tablo 5). Temel T p Bilimlerinin Biyokimya Anabilim Dal nda ise lipit peroksidasyonu, sitokinler, ATPaz aktivasyonu ile ilgili konular n yer ald, dünya at f indekslerine giren makalelerde ise hücre içi sinyalizasyon, gen ekspresyonu ve tümör supresor genler ile ilgili konular n ilk s ralarda oldu u, konu da l m n n ise benzer olmad görüldü ( Tablo 6). stanbul T p Fakültesi nde ö retim üyesi bafl na düflen yay n say s 1999 da 0.32, 2004 y l nda 0.56, 2010 y l nda da 0.93 olarak hesapland. stanbul T p Fakültesi nin 2009 y l nda ö retim üyesi bafl na düflen yay n say s ise 1.01 olarak belirlendi. Bu durum üniversitenin akademik misyonlar ndan biri olan bilgi üretme fonksiyonunun y llar içinde art n ve Türkiye ortalamas n n üzerine ç kt n göstermektedir. stanbul T p Fakültesi bilimsel yay n say lar ndaki art fl n nedenleri aras na stanbul Üniversitesi Bilimsel Araflt rma Proje fonunun daha fazla say da projelere destek vermesi, iletiflimin güçlenmesi ve bilgiye kolay ulafl m imkan n n getirdi i dinamizmin itici güç olmas s ralanabilir. Dünyada 1981 ile 2007 y llar aras nda yay n için at f olup etki de eri olarak hesaplanmaktad r. Ayn tarihler aras nda Türkiye genelinde ise 58 Yüksekö retim Dergisi Journal of Higher Education

7 stanbul T p Fakültesinde 31 Y ll k Bilimsel Araflt rma Sonuçlar Tablo 5. lk s ralarda yer alan Cerrahi T p Bilimlerinin Dünya ve TF adresli makalelerin konu da l m (Thompson Reuters, 2012). Genel Cerrahi- Genel Cerrahi Patoloji- Patoloji- Anestezi ve Anestezi ve TF Dünya TF Dünya Reanimasyon- TF Reanimasyon Dünya Laparoskopi-kolesistektomi Meme Ca SSS tuberkulom Alzheimer Kolinerjik ajanlar Post-op a r yönetimi Travma Kolorektal Ca Alzheimer Ateroskleroz Peridural morfin Monitarization Tromboz Travma Sinoviyal sarkomlar Oksijen radikalleri Preanestezik gece açl Flumazenil ntraabdominal sepsis Tromboemboli Glioblastom Viral hepatit N2O anestezi Situation awareness Meme Ca Herni Myeloproliferatif hastal klar Serebral lateralizasyon Çocuk kardiyak cerrahi Opiyad ba ml l Splenik cerrahi Tiroid ca Over kanserleri fiizofreni Sodyum nitroprussid etki Pulmonary arter kateterizasyon Herni Laparoskopi-kolesistektomi Meme kanseri Huntington Ventilatörle iliflkili pnömoni Herbal t p Vasküler rekonstrüksiyon Vasküler rekonstrüksiyon Testis kanserleri Meme tümörleri Çocukta tramadol kullan m Larengeal maske Hidatik kist Obezite cerrahisi Renal transplantasyon Depresyon Santral venöz kateter Farmakokinetik hasta poziyonu Tiroid Ca Tromboz Uterin sarkomlar ve ALS Sevofluran desfluran Asit-baz dengesi endometriyum kanseri etkileflimi yay n için at f say s olarak rapor edilmifltir. Bu da 4.55 etki de erine eflde erdir (Ak ll ve ark., 2009). stanbul T p Fakültesi nin 31 y l içinde at f say s , etki de eri de 6.08 dir. Her ne kadar Türkiye ortalamas n n üzerinde bir de er olsa da, olan dünya ortalamas n n alt ndad r. Bu durum niteli i yüksek olmayan yay nlar n yap ld - na iflaret etmektedir. Bilindi i üzere akademik yükseltmelerin yaklaflt doçentlik döneminde bilimsel üretkenlik artmaktad r. Ekim 2010 dan itibaren yürürlü e giren yeni doçentlik kriterlerinde; ikisinde aday n birinci isim olmas yla, en az befl adet özgün uluslararas araflt rma makalesi yay nlam fl olmas gerekmektedir. Bu uygulama ile eski kriterlerle üst düzey bilimsel yay n üretmeyi arka plana iterek, mümkün olan en k sa zamanda, fazla say da, niteliksel olarak yeterli düzeyde olmayan bilimsel yay nlar üretmekten ziyade, niteli in ön planda oldu u özgün araflt rmalar n ortaya ç kmas beklenmektedir. stanbul T p Fakültesi nde 1999 y l ndan itibaren doçent say s nda ortaya ç kan oransal azalman n bilimsel çal flmalara olumsuz etkisi olaca düflünülse de bu durum gerçekleflmemifltir. Son on iki y lda doçent/profesör oran 1/3 ten 1/8 e azalsa da özgün makale say s 142 den 443 e yükselmifltir. Bu durum bilimsel araflt rmalar için yaln zca akademik yükseltmelerdeki gereklili in itici gücü olmad, TF ö retim üyeleri için atama kriterlerinin yan nda bilimselli in de ön planda oldu unu düflündürmektedir. Bilgi üretimi ve kalitesinin artmas için nitelikli akademik kadroya, kayna a ve motivasyona ihtiyaç vard r. stanbul T p Tablo 6. lk s ralarda yer alan Temel T p Bilimlerinin Dünya ve TF adresli makalelerin konu da l m (Thompson Reuters, 2012). Biyokimya- TF Biyokimya-Dünya Fizyoloji- TF Fizyoloji-Dünya Mikrobiyoloji- TF Mikrobiyoloji-Dünya Lipid peroksidasyonu Hücre içi sinyal Elektroensefalogram Membran kanallar S. pneumoniae + H. influenzae Bakteremi-fungemi Sitokin Gen ekspresyonu P3000 dalgalar Kas fizyolojisi VRE Kistik fibroz ATP-az aktivasyonu Tümör supresor genler Delta ve theta dalgalar Nöron E. coli + Klebsiella Coryneform bakteriler Oksidativ stres Prostaglandinler Beyin gamma bant sistemi Elektrofizyoloji Meningokokal menenjit Yara mikrobiyolojisi DNA metilasyonu Serbest radikaller Davran fl hareketleri Membran reseptörleri Anti-fungal ajanlar Trichomonas vaginalis Carnosine Sitoskeleton Korteks potansiyalleri Kardiyak Ecinococcus granulosus Hemolitik üremik sendrom Glutathione Dna metilasyon Epilepsi Diyet-obezite Chlamidia trochamatis ETEC Prostat ca Glikolipit metabolizmas Mide somatostatin hücreleri Sinaptik aral k Sexually transmitted disease Çocukluk ça gastroenteriti Oxygenase-radiation Mezolimbik sistem Oksidativ stres Görme Mycoplasma pneumoniae + Parapnömonik ampiyem Chlamidia pneumoniae Beta alanine Fosfolipit metabolizmas Kalbin diyastolik performans Mitokondri Hepatit B enfeksiyonu Aeromonas hydrophilia Cilt / Volume 3 Say / Issue 1 Nisan / April

8 Tzevat Tefik ve ark. Fakültesi nin akademik kadrosu yeterli ve birikimlidir. Ancak; gelecek nesil insan gücü potansiyeline yat r m ihmal etmemelidir. Az olan ülke kaynaklar n verimli kullanmak, BAP d fl nda TÜB TAK, TÜBA Üstün Baflar l Genç Bilim nsanlar n Ödüllendirme Program (TÜBA-GEB P), Devlet Planlama Teflkilat, Avrupa Birli i kaynaklar ndan da destek almak yay n potansiyelini art racak ad mlar aras nda olacakt r. Üniversiteler aras ö retim üyeleri hareketlili inin gelifltirilmesi, ortak doktora, doktora sonras e itim programlar n n ve araflt rmalar n oluflturulmas n n bilgi üretimine katk s olaca düflünülebilir (Teziç ve ark., 2007). Bunlar n d fl nda süreklili in devam etmesi için ödüllendirme mekanizmalar n n olmas önem tafl maktad r. Ayn zamanda TF nin bilgi üretiminin akademik yap lanma ile klinik ve temel bilimler aras nda iflbirli ini güçlendirerek yay n say s nda art fl n yan nda kalite unsuruna yer vermesi önem kazanmaktad r. Ayr ca bilgi üretimi ve araflt rmalar n sürdürülebilirli ini sa lamak amac yla üniversite çap nda bir araflt rma stratejisi oluflturulabilir. Araflt rmalar n koordine edilmesi, disiplinler aras projelerde ve kaynaklar n kullan m nda tutarl n sa lamas için fakültede merkezi bir birim kurulabilir. Bunun d fl nda üniversite tabanl temel bilimsel araflt rmaya ayr lm fl kamu kaynaklar ndaki art fl desteklenip, finansman ulusal düzeyde rekabet yöntemiyle sa lanabilir (Selçuk ve ark., 2011). Araflt rmalar n uygunlu unu ve disiplinler aras olma niteli ini sa lamak üzere, araflt rma performans n içeren ve farkl üniversite birimleri aras nda ve kurum d fl oluflumlar ile etkileflimi irdeleyen kalite güvence programlar yürütülebilir. Ayn zamanda birim/alt birim veya program baz nda d fl de erlendirme yapabilecek kurulufllar n oluflumu teflvik edilip çal flmalar n yürütebilmeleri sa lanabilir. Bu kapsamda oluflturulacak kurulufllar n önemli ifllevleri olaca göz önünde bulundurularak, yap land - r lmalar teflvik edilebilir. Üniversite-sanayi iflbirliklerinde patent hakk ve gelir da l m n n akademisyenlerin bu tip projelerden patent geliri elde edecekleri flekilde düzenlenmesi düflünülebilir. Verimlili i art rmak amac ile akademik terfilerde, araflt rmac lar n elde ettikleri patentlerin terfi kriterleri aras nda yer almas sa lanabilir. Bunlar n d fl nda üniversitelerdeki kadrolu araflt rmac lar n birkaç sene sanayide çal flmas n mümkün k lacak ücretsiz izin sistemi teflvik edilebilir. Üniversite ile sanayi aras ndaki ortak projeleri teflvik etmek için üniversitelerde mevcut döner sermaye düzeninin de ifltirilerek kontratl araflt rma yap lmas na olanak verecek yasal ve mali düzenlemeler yap labilir. Ek olarak akademik personelin üretkenli ini yükseltmek için, baflar lar n n terfi ya da maddi ödüller arac l - yla tan nmas gibi teflvikler düflünülebilir (TÜS AD, 2012). Sonuç stanbul T p Fakültesi adresli yay nlara ait 31 y ll k izlenim sonucunda art fl dikkati çekmektedir. Yüksek özgün makale say s ile stanbul T p Fakültesi, stanbul Üniversitesi nin t p alan nda akademik baflar s n yükseltmektedir. Ayn zamanda stanbul T p Fakültesi bilimsel üretkenlik ve ivmeyle stanbul Üniversitesi ni dünyada bilimsel arenada önemli konuma getirmifltir. Ancak üretilen bilginin niceliksel ve niteliksel art fl için yeni stratejiler gelifltirilmelidir. zin Araflt rmada elde edilen bibliyometrik bulgular fakültenin bilimsel üretkenli inin de erlendirilmesinde kullan labilir. Teflekkür Verilerin toplamas nda büyük katk lar olan Say n Seda plikçi ye, Duygu Okan a ve Tülay Ceylan a çok teflekkür ederiz. Kaynaklar Academic Ranking of World Universities (ARWU) - Shanghai Jiao Tong University. (2012). 4 fiubat 2012 tarihinde <http://www.shanghairanking.com/arwu2011.html> adresinden eriflildi. Ak ll, E., Büyükç nar, Ö., Latif, V., Yetgin, S., Gürses, E. A., Saraç, C., Demirel,. H. (2009). Türkiye bilimsel yay n göstergeleri (II) : Türkiye, ülkeler ve gruplar. Ankara: TÜB TAK-ULAKB M Yay nlar. Demirel,. H., Saraç, C., Ak ll, E., Büyükç nar, Ö., Yetgin, S., Gürses, E. A. (2007). Türkiye bilimsel yay n göstergeleri (I) Ankara: TÜB TAK-ULAKB M Yay nlar. Namal, F. A. (2012). stanbul T p Fakültesi k sa tarihçesi. 5 fiubat 2012 tarihinde <http://www.itf.istanbul.edu.tr> adresinden eriflildi. Selçuk, E., Bilhan, M., Devlet, N., Köni, H., Pamir, Ü., Özülker, U. ve ark. (2011). Türkiye nin Stratejik Vizyonu Mart 2012 tarihinde <http://www.tsv2023.org/pdf/tsv2023_rapor1.pdf> adresinden eriflildi. Teziç, E., Tekeli,., Yar ma an, Ü., Ertep nar, A., Sevük, S., fienatalar, B. ve ark. (2007). Türkiye nin Yüksekö retim Stratejisi. Ankara: Yüksekö retim Kurulu. Thompson Reuters, ISI Web of Knowledge. (2012) 13 Mart 2012 tarihinde <http://apps.webofknowledge.com/wos_generalsearch_input.do?pro AgFE&preferencesSaved=&highlighted_tab=WOS> adresinden eriflildi. TÜS AD (2012). Yüksekö retim reformunda öncelikler hakk nda TÜS AD görüfl ve önerileri. 10 Mart 2012 tarihinde <http://www.tusiad.org/ rsc/ shared/ file/tusiadgorus-yok-reformu2012.pdf> adresinden eriflildi. Yüksekö retim Kurulu. (2010) y l yay n istatistikleri. 5 fiubat 2012 tarihinde <http://www.yok.gov.tr/content/view/320/118/> adresinden eriflildi. ÖSYM (2011). Ö renci Seçme ve Yerlefltirme Sistemi (ÖSYS), 2011 Yüksekö retim Programlar ve Kontenjanlar K lavuzu. 5 fiubat 2012 tarihinde< adresinden eriflildi. TÜB TAK ULAKB M. (2012). Bilimsel yay n say s bak m ndan Türkiye nin Dünya s ralamas ndaki yeri. 4 fiubat 2012 tarihinde <http://www.tubitak. gov.tr/tubitak_content_files/btypd/istatistikler/bty70.pdf> adresinden eriflildi. TÜB TAK ULAKB M. (2012). Türkiye kaynakl bilimsel yay n say s. 4 fiubat 2012 arihinde <http://www.tubitak.gov.tr/tubitak_content_files/btypd/ istatistikler/bty60.pdf> adresinden eriflildi. URAP- University Ranking by Academic Performance. (2012). T p alan nda üniversitelerin s ralamas. 29 Mart 2012 tarihinde <http://tr.urapcenter.org/ 2011_2/2011_7_t11.php> adresinden eriflildi. 60 Yüksekö retim Dergisi Journal of Higher Education

Türkiye de Yüksekö retimde Büyüme: Yak n Geçmifle Bak fl ve Uzun Vadeli (2010-2050) Büyüme Projeksiyonlar *

Türkiye de Yüksekö retimde Büyüme: Yak n Geçmifle Bak fl ve Uzun Vadeli (2010-2050) Büyüme Projeksiyonlar * Derleme / Literature Review doi:10.2399/yod.11.095 Türkiye de Yüksekö retimde Büyüme: Yak n Geçmifle Bak fl ve Uzun Vadeli (2010-2050) Büyüme Projeksiyonlar * Growth of the higher education in Turkey:

Detaylı

Yüksekö retimde Ça dafl Yaklafl mlar, Yap sal De ifliklikler: Difl Hekimli i E itimi Örne i

Yüksekö retimde Ça dafl Yaklafl mlar, Yap sal De ifliklikler: Difl Hekimli i E itimi Örne i Derleme / Conceptual Review doi:10.2399/yod.11.008 Yüksekö retimde Ça dafl Yaklafl mlar, Yap sal De ifliklikler: Difl Hekimli i E itimi Örne i Contemporary approaches, structural changes in higher education:

Detaylı

Üniversitelerde Bütünleflik Proje Yönetimi için Model Önerisi

Üniversitelerde Bütünleflik Proje Yönetimi için Model Önerisi Örnek Olay Çal flmas / Case Study www.yuksekogretim.org Üniversitelerde Bütünleflik Proje Yönetimi için Model Önerisi An integrated model proposal for project management in universities Hakk Gökbel 1,

Detaylı

TIPTA UZMANLIK E T M NDE PROGRAM GEL fit RME VE ÖLÇME-DE ERLEND RME

TIPTA UZMANLIK E T M NDE PROGRAM GEL fit RME VE ÖLÇME-DE ERLEND RME TTB - UDEK ULUSAL YETERL K KURULU III. ÇALIfiTAYI TIPTA UZMANLIK E T M NDE PROGRAM GEL fit RME VE ÖLÇME-DE ERLEND RME ÇALIfiTAY K TABI YAYINA HAZIRLAYAN Prof. Dr. Tolga Da l Ulusal Yeterlik Kurulu Baflkan

Detaylı

Üniversite-Sanayi flbirli i çin Baz Öneriler*

Üniversite-Sanayi flbirli i çin Baz Öneriler* Görüfl / Viewpoint www.yuksekogretim.org Üniversite-Sanayi flbirli i çin Baz Öneriler* Suggestions for university-industry collaborations Reha Metin Alkan Hitit Üniversitesi, Çorum ve stanbul Teknik Üniversitesi,

Detaylı

May s 2005 (Yay n No. TÜS AD-T/2005-05/396)

May s 2005 (Yay n No. TÜS AD-T/2005-05/396) TÜRK SANAY C LER VE fi ADAMLARI DERNE May s 2005 (Yay n No. TÜS AD-T/2005-05/396) Meflrutiyet Caddesi, No.74 34420 Tepebafl / stanbul Telefon: (0212) 249 07 23 Telefax: (0212) 249 13 50 2005, TÜS AD Tüm

Detaylı

TÜS AD REKABET STRATEJ LER D Z S -8

TÜS AD REKABET STRATEJ LER D Z S -8 T Ü R K S A N A Y C L E R V E fi A D A M L A R I D E R N E TÜS AD REKABET STRATEJ LER D Z S -8 Ekim 2002 (Yay n No. TÜS AD-T/2002-10/327) Meflrutiyet Caddesi, No.74 80050 Tepebafl / stanbul Telefon: (0212)

Detaylı

Aç k Dergi Sistemleri (ADS): Aç k Kaynak Kodlu Dergi Yönetim ve Yay mlama Sistemi

Aç k Dergi Sistemleri (ADS): Aç k Kaynak Kodlu Dergi Yönetim ve Yay mlama Sistemi Görüfl / Viewpoint www.yuksekogretim.org Aç k Dergi Sistemleri (ADS): Aç k Kaynak Kodlu Dergi Yönetim ve Yay mlama Sistemi Open Journal Systems (OJS): a system of open source software for journal management

Detaylı

Ohio State Üniversitesinde E itim ve Araflt rma

Ohio State Üniversitesinde E itim ve Araflt rma zlenim / Impression doi:10.2399/yod.11.045 Ohio State Üniversitesinde E itim ve Araflt rma Education and research at Ohio State University brahim Ortafl Çukurova Üniversitesi Ziraat Fakültesi, Adana Özet

Detaylı

Bilim ve Teknik Kulübü

Bilim ve Teknik Kulübü Bilim ve Teknik Kulübü G ü l g û n A k b a b a Muhabirlerimiz ve Etkinlikleri... Muhabirlerimiz ve Etkinlikleri 30 Nisan-2 May s tarihleri aras nda, TÜB TAK, ODTÜ ve Elektrik Mühendisleri Odas Ankara fiubesi

Detaylı

Üniversitelerde Bölüm Baflkanl Yapan Ö retim Elemanlar n n Yönetsel Etkililik Düzeyleri*

Üniversitelerde Bölüm Baflkanl Yapan Ö retim Elemanlar n n Yönetsel Etkililik Düzeyleri* Ampirik Araflt rma / Empirical Research www.yuksekogretim.org Üniversitelerde Bölüm Baflkanl Yapan Ö retim Elemanlar n n Yönetsel Etkililik Düzeyleri* Managerial effectiveness levels of academic staff

Detaylı

Yrd. Doç. Dr. Mehmet Özdemir Dr. Bahad r Feyzio lu Dr. Metin Do an Prof. Dr. Mahmut Baykan Prof. Dr. Bülent Baysal

Yrd. Doç. Dr. Mehmet Özdemir Dr. Bahad r Feyzio lu Dr. Metin Do an Prof. Dr. Mahmut Baykan Prof. Dr. Bülent Baysal AIDS Üniversite Ö rencilerinin /AIDS Hakk ndaki Bilgi Düzeyi ve Tutumlar n n De erlendirilmesi Yrd. Doç. Dr. Mehmet Özdemir Dr. Bahad r Feyzio lu Dr. Metin Do an Prof. Dr. Mahmut Baykan Prof. Dr. Bülent

Detaylı

Ü lkemizde baflka hiçbir t p disiplini ve uzmanl k. Yar zamanl uzaktan e itim ve t p e itimindeki yeri. Durum Raporu

Ü lkemizde baflka hiçbir t p disiplini ve uzmanl k. Yar zamanl uzaktan e itim ve t p e itimindeki yeri. Durum Raporu Position Paper doi:10.2399/tahd.12.018 Türk Aile Hek Derg 2012;16(1):18-22 TAHUD 2012 Yar zamanl uzaktan e itim ve t p e itimindeki yeri Part-time distance training and its place in medical education Okay

Detaylı

Dahiliye Kliniklerinde Yatarak Tedavi Gören Geriatrik Hastalar n Mediko-Sosyal Özellikleri*

Dahiliye Kliniklerinde Yatarak Tedavi Gören Geriatrik Hastalar n Mediko-Sosyal Özellikleri* KL N K ÇALIfiMA/RESEARCH ARTICLE Akad Geriatri 2010; 2: 106-113 Gelifl Tarihi/Received: 17/07/2009 - Kabul Edilifl Tarihi/Accepted: 28/09/2009 Dahiliye Kliniklerinde Yatarak Tedavi Gören Geriatrik Hastalar

Detaylı

TRK. Travma ve Resüsitasyon Kursu

TRK. Travma ve Resüsitasyon Kursu TRK Travma ve Resüsitasyon Kursu Travma ve Resüsitasyon Kursu Bu kitap, Merck Sharp Dohme laçlar Ltd. fiti. taraf ndan, Türk t bb na bir katk olarak sa lanm flt r. Bu kitab n içindekiler tamamen yazarlar

Detaylı

Cilt 10, Say 34-35, Eylül-Aral k 2004 Volume 10, No. 34-35, September-December 2004

Cilt 10, Say 34-35, Eylül-Aral k 2004 Volume 10, No. 34-35, September-December 2004 T ü r k P s i k o l o j i B ü l t e n i T u r k i s h P s y c h o l o g i c a l B u l l e t i n Cilt 10, Say 34-35, Eylül-Aral k 2004 Volume 10, No. 34-35, September-December 2004 ISSN: 1300-7408 Türk

Detaylı

Ac badem Üniversitesi Sa l k Bilimleri Fakültesi Hemflirelik Bölümü ç Hastal klar Hemflireli i Anabilim Dal, STANBUL

Ac badem Üniversitesi Sa l k Bilimleri Fakültesi Hemflirelik Bölümü ç Hastal klar Hemflireli i Anabilim Dal, STANBUL E d i t ö r d e n De erli Okuyucular m z, Diyabet Obezite ve Hipertansiyon da Hemflirelik dergimizin alt nc y l n n ilk say s yla sizlere yeniden merhaba diyoruz. Bu say m zda da meslektafllar m z n geliflmelerine

Detaylı

Ak l ve Ruh Sa l Alan nda nsan Haklar : 2008 Türkiye Raporu

Ak l ve Ruh Sa l Alan nda nsan Haklar : 2008 Türkiye Raporu Ak l ve Ruh Sa l Alan nda nsan Haklar : 2008 Türkiye Raporu Gazeteci Erol Dernek Sok. Hanif Han No:11/5 Beyo lu stanbul Tel: 0212 252 49 20 Faks: 0212 252 49 08 GSM: 0539 436 32 62 Web: www.rusihak.org

Detaylı

Prof. Dr. Yeflim Gökçe Kutsal

Prof. Dr. Yeflim Gökçe Kutsal Önsöz T p, bilim ve teknoloji üçgenindeki geliflmeler ve do um oranlar ndaki azalma, toplumlar n yafllanmas nda temel tafl oluflturmufltur. Özellikle kalp hastal klar ve inmeye ba l mortalitedeki düflüfl,

Detaylı

E T M N TOPLUMSAL C NS YET AÇISINDAN NCELENMES, TÜRK YE 2003

E T M N TOPLUMSAL C NS YET AÇISINDAN NCELENMES, TÜRK YE 2003 E T M N TOPLUMSAL C NS YET AÇISINDAN NCELENMES, TÜRK YE 2003 Çal flma Grubu Koordinatörü: Dr Nur Otaran Ayfle Say n Feride Güven Prof Dr pek Gürkaynak Sat Atakul Her çocuk için Sa l k, E itim, Eflitlik,

Detaylı

Bilgi Okuryazarl Becerilerinin Gelifltirilmesinde Kütüphanelerin Rolü ve Dokuz Eylül Üniversitesi Uygulamas

Bilgi Okuryazarl Becerilerinin Gelifltirilmesinde Kütüphanelerin Rolü ve Dokuz Eylül Üniversitesi Uygulamas Bilgi Okuryazarl Becerilerinin Gelifltirilmesinde Kütüphanelerin Rolü ve Dokuz Eylül Üniversitesi Uygulamas The Role of Libraries in the Development Information Literacy Skills and Application of Dokuz

Detaylı

Ö retmen E itiminde Sorumluluk ve Akreditasyon

Ö retmen E itiminde Sorumluluk ve Akreditasyon Ö retmen E itiminde Sorumluluk ve Akreditasyon Muhsin Hesapç o lu*, Ayflen Bakio lu**, Resul Baltac *** Özet Ö retmen E itiminde Akreditasyon son y llarda Yüksek Ö retim Kurulunun gündemindeki ana konulardan

Detaylı

Kurtar c Beklemeden...

Kurtar c Beklemeden... Kurtar c Beklemeden... Ahmet GÜNDO DU* nsan, hayat boyunca seçim yapmak zorundad r: arkadafllar n, iflini, eflini, e itim görece i alan, oturaca yeri Sonuçta kendini bilgi ve beceriyle donatarak gündelik

Detaylı

KÜRESEL REKABETTE SON AfiAMAYA ULAfiMAK: GÜNEY KORE

KÜRESEL REKABETTE SON AfiAMAYA ULAfiMAK: GÜNEY KORE KÜRESEL REKABETTE SON AfiAMAYA ULAfiMAK: GÜNEY KORE Sumru ÖZ Kas m 2008 TÜS AD-Sabanc Üniversitesi Rekabet Forumu (Yay n No: REF 06/2008) Sabanc Üniversitesi Orhanl 34956 Tuzla / stanbul Telefon: (0216)

Detaylı

Destekleyen kurulufllar. flbirli i yap lan kurulufllar. Sosyal Politika Formu

Destekleyen kurulufllar. flbirli i yap lan kurulufllar. Sosyal Politika Formu Gazeteci Erol Dernek Sok. Hanif Han No:11/5 Beyo lu stanbul Tel: 0212 252 49 20 Faks: 0212 252 49 08 GSM: 0539 436 32 62 Web: www.rusihak.org e-posta: info@rusihak.org flbirli i yap lan kurulufllar Destekleyen

Detaylı

Ü n i v e r s i t e l e r d e k i Kariyer Merkezlerinin Faaliyetleri Hakk nda Bir Araflt rma

Ü n i v e r s i t e l e r d e k i Kariyer Merkezlerinin Faaliyetleri Hakk nda Bir Araflt rma Ü n i v e r s i t e l e r d e k i Kariyer Merkezlerinin Faaliyetleri Hakk nda Bir Araflt rma Nihat Erdo mufl* Özet Kariyer Merkezleri üniversite ö rencilerinin mezuniyet sonras bilgi, beceri, ilgi ve de

Detaylı

ENDÜSTR YEL ENDÜSTR YEL TASARIM KILAVUZU

ENDÜSTR YEL ENDÜSTR YEL TASARIM KILAVUZU ENDÜSTR YEL TASARIM KILAVUZU ENDÜSTR YEL 2 ENDÜSTR YEL TASARIM: NE, N Ç N VE NASIL? ENDÜSTR YEL TASARIM PROJE SÜREC AfiAMALARI ENDÜSTR YEL TASARIM B LG KAYNAKLARI stanbul Sanayi Odas Kalite ve Teknoloji

Detaylı

itü ENERJ Türkiye de vakf dergisi

itü ENERJ Türkiye de vakf dergisi itü vakf dergisi STANBUL TEKN K ÜN VERS TES VAKFI YAYIN ORGANI [OCAK 2013] SAYI: 60 ISSN: 1303-1139 Türkiye de ENERJ Taner Y ld z Mustafa Aktafl brahim Halil K rflan Güven Önal Yetik Kadri Mert Abdurrahman

Detaylı

Bilgi Sahibi Olmadan Fikir Sahibi Olmak ve Sald r lan Aile Hekimli i *

Bilgi Sahibi Olmadan Fikir Sahibi Olmak ve Sald r lan Aile Hekimli i * Türk Aile Hek Derg 2004; 8(3): 132-137 Editöre Mektup Bilgi Sahibi Olmadan Fikir Sahibi Olmak ve Sald r lan Aile Hekimli i * Say n Editör, "Bilgi sahibi olmadan fikir sahibi olmak", rahmetli U ur Mumcu

Detaylı

RAPOR 2012. çindekiler. 1. Girifl 5

RAPOR 2012. çindekiler. 1. Girifl 5 Türk Matematik Derne i 2012 y l raporu, dünyada ve ülkemizdeki matematiksel araflt rmalar n genel durumu ile ilgili tespitler ve Türkiye de yürütülmekte olan araflt rmalar n daha gelifltirilmesi için öneriler

Detaylı