ÖRNEKTİR TARİH YGS / LYS. Tarih Bilimine Giriş

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "ÖRNEKTİR TARİH YGS / LYS. Tarih Bilimine Giriş"

Transkript

1 TARİH Tarih Bilimine Giriş YGS / LYS TM-TS-YGS Aşağıdakilerden hangisi medeniyetlerin yayılmasında diğerlerinden daha az etkili olmuştur? A) Yazının bulunması B) Takvimin kullanılmaya başlanması C) Kağıdın icadı D) Toplumlararası siyasi mücadeleler E) Koloniciliğin yaygınlaşması 2. İlk Çağ 3500 yıl kadar, Orta Çağ 1100 yıl kadar, Yeni Çağ 350 yıl kadar sürmüştür. Buna göre, aşağıdakilerden hangisi en doğru yargı olur? A) Büyük savaşlar çağları kısaltmıştır. B) Bilim ve teknoloji gelişmiştir. C) Evrensel olaylar zaman içinde yaygınlaşmıştır. D) İlk Çağ en gelişmiş çağdır. E) Orta Çağ da önemli olay olmamıştır. 4. Tarih öncesi devirlerde görülen, I. tarım hayatının başlaması, II. bitki liflerinden elbise yapmaları, III. avcılık ve toplayıcılıkla geçinmeleri, gelişmelerinden hangileri toplumların ekonomik ve sosyal yaşantılarının değiştiğine kanıt olarak gösterilebilir? D) I ve II E) II ve III 5. MÖ 3300 yıllarında yaşamış olan Buz adamı Ötzi, 1991 yılında Avusturya-İtalya sınırındaki Ötzlar Alpleri nde keşfedilmiş mumyadır. Mumya kapsamlı bir şekilde ölçülmüş, röntgen ışınlarından geçirilmiş ve tarihlendirilmiştir. Vücudundaki dövmelerin akupunktur noktalarından hareketle sindirim rahatsızlığı yaşadığı anlaşılmıştır. Üzerindeki giysilerinin büyük bir ustalığın ürünü olduğu görülmüştür. Silah ve teçhizatı yanında bulunmuştur. Bu bilgilere dayanarak aşağıdaki çıkarımlardan hangisi yapılamaz? A) Arkeoloji den yararlanılmıştır. B) Dönemin de tıp ve sanat ilerlemiştir. C) Bilimsel çalışmalarla yaş tespiti yapılmıştır. D) Ölümden sonraki yaşama inanıldığı düşünülmüştür. E) Tarih öncesi dönemlerin tarihsel gelişim sırasına uygun olarak yaşandığı görülmüştür. 3. Hayvancılık, ziraat ve balıkçılıkla geçinen Cilalı Taş Dönemi nde insanlar mağaradan çıkıp saz ve ağaçlardan yapılan evlerde yaşamış lardır. İş bölümüne giden, yiyecekleri biriktiren, ölülerini gömmeye başlayan insanlar alet yapımında da ustalaşmıştır. Yukarıdaki bilgilere göre; I. İhtiyaç fazlası yiyecek güvence altına alınmıştır. II. Toplumsal dayanışma zayıftır. III. El emeği araç-gereçler gelişmiştir. yargılarından hangilerine ulaşılamaz? D) I ve II E) I ve III 6. Tarım faaliyetleri Cilalı Taş devrinde başlamış ancak hayvanların evcilleştirilmesi ve kara sabanın kullanılmasıyla tarımsal üretimde büyük artış meydana getirmiştir. Yalnız bu bilgilere göre, I. tarım aletlerinin gelişmesi, II. tarımın geniş alanlara yayılması, III. verimli arazilere göç edilmesi gelişmelerinden hangileri tarımsal üretimdeki artışın temel nedenleri arasında gösterilebilir? D) I ve III E) II ve III

2 Tarih Bilimine Giriş Tarihte deney ve gözlemin olmaması tarihin bir bilimden çok bilgi olduğunun iddia edilmesine neden olmuştur. Aşağıdaki tarihin özelliklerinden hangisi bu yargıya ulaşılmasında etkili olmuştur? A) Tarihte tekrarın olmayışı B) Yardımcı bilimlerden faydalanılması C) Yazılı ve yazısız belgelere dayalı olması D) Neden - sonuç ilişkisi kurulabilmesi E) Yer ve zaman bildirmesi 8. Yazının bulunması Bakırdan araç gereç yapımının başlaması İnsanların üretken hale gelmesi Ateşin kullanılması gibi olayların ortak özelliği, aşağıdakilerden hangisinde verilmiştir? A) Anadolu da meydana gelmiş olmaları B) Tarihi devirleri başlatmaları C) Her toplumun kabul edip, yaşamış olması D) Milattan sonraki zamanlarda yaşanmaları E) Uygarlıkta dönüm noktaları olmaları Körfez Yayınları 10. Tarihin araştırma yöntemlerinden bazıları şunlardır; I. Olayların zamanını saptamak II. Olayların yaşandığı mekanı belirlemek III. Toplulukların birbirleriyle ilişkisini ortaya koymak IV. İnsanların uğraş alanlarını gözlemlemek V. Olaylar arasında neden-sonuç ilişkisi kurmak Durum: Anadolu da tarımın başlamasıyla avcılık önemini yitirmiş, insanların yaşayışları değişmiştir. Yukarıda verilen araştırma yöntemlerinden hangilerinin durum ile bir iliş kisi kurulamaz? A) I ve III B) I ve V C) II ve III 11. Bir yerleşim bölgesinin, D) II ve IV E) IV ve V I. ulaşım ve ticaret yolları üzerinde olması, II. savunmaya elverişli olması, III. yeraltı ve yerüstü zenginliklerine sahip olması özelliklerinden hangileri uygarlığın gelişmesinde etkili olmuştur? D) I ve II E) I, II ve III 9. İlkçağda, Fenikeliler in yaşadığı Akdeniz kıyısındaki Lübnan ve Suriye nin tarıma uygun olmayışı Fenikeli ler i aşağıdakilerden hangisine zorlamıştır? A) Alfabeyi geliştirmeye B) Ormanlardan tarım arazisi çıkartmaya C) Tarım için uygun yerlere göç etmeye D) Denizcilik faaliyetlerine E) Toplumu tarım yapmaktan vazgeçirmeye 12. Bir tarihi olayın etkisinin uzun süre devam etmesi, tarihi olayların hangi özelliği ile açıklanabilir? A) Olayların belli bir yerde oluşmasıyla B) Olayların tekrar edilmemesiyle C) Olayların kısa süreli gerçekleşmesiyle D) Olaylar arasındaki neden-sonuç ilişkisiyle E) Olayların tek nedeninin olmamasıyla

3 TARİH Tarih Bilimine Giriş YGS / LYS TM-TS-YGS I. Top lum sal ya şamın ge liş mesi II. Özel mül ki ye tin or ta ya çık ma sı III. Tek tan rı lı din le rin yay gın laş ma sı Yu ka rı da ki ler den han gi le ri tarih öncesi çağlarda yer le - şik ha ya ta ge çi şin so nuç la rı arasında olduğu savunulabilir? 2. I. Ta ri hi olay la rın ko nu su in san dır. II. Ta ri hi olay larda neden sonuç ilişkisi vardır. III. Ta ri hi bilgiler za man için de ortaya çıkan yeni belgelerle yeniden yorumlanabilir. Yukarıdakilerden han gi le ri nin, "Ta ri hi bil gi ler za man için - de de ği şe bi lir." yar gı sına ula şıl ma sın da et ki li ol du ğu söy le ne bi lir? D) I ve II E) I ve III. 3. Aşa ğı da ki ler den han gi si, ya kın ta ri hi miz le il gi le nen ta - rih çi le rin ay nı ola yı in ce ler ken fark lı so nuç la ra ulaş mış ol ma la rı nın ne den le ri ara sın da gös te ri le mez? A) Olay la rı gü nü müz şart la rı na gö re de ğer len dir me le ri B) Bel ge le ri tam ola rak in ce le me miş ol ma la rı C) Olay la rı fark lı bel ge le re da ya na rak yo rum la ma la rı D) Olay la rı mey da na gel di ği za ma nın şart la rı na gö re yo - rum la ma la rı E) Ne den - so nuç iliş ki si ni ku ra ma mış ol ma la rı 4. I. Olay la rın bel ge le re da ya nı la rak ak ta rıl ma sı II. Olay la rın benzerlerinin görülmesi III. Olay la rın sa de bir dil le an la tıl ma sı Bir tarihi bilginin ob jek tif ol du ğu nun söy le ne bil me si için yu ka rı da ki özel lik ler den han gi le ri nin ke sinlikle ol - ması gerekir? 5. Ta rih araş tır ma la rın da olay lar doğ ru bir şe kil de in ce len me - li, ob jek tif olun ma lı, de ği şik kay nak la ra da ya lı bel ge ler den ya rar la nıl ma lı dır. Yu ka rı da ki bil gi le re gö re, I. Ta rih araş tır ma sı için uzun bir sü reç ge re kir. II. Ta rih araş tır ma la rın da nes nel ol un ma lı dır. III. Ta rih araş tır ma la rın da ne den - so nuç önem li dir. yar gı la rın dan öncelikle han gi le ri ne ula şı la bi lir? D) I ve II E) I ve III. 6. Mus ta fa Ke mal Ata türk, "Ta rih yaz mak, ta rih yap mak ka dar önem li dir. Ya zan ya pa na sa dık kal maz sa, de ğiş me yen ha - ki kat in sa nı şa şır ta cak bir hal alır." de miş tir. Bu na gö re Atatürk ta ri hin, I. ob jek tif ol ma, II. bel ge le re da yan ma, III. top lum sal olay la rı an lat ma özel lik le ri nden hangilerine dik ka t çek miş tir? 7. MÖ ta rih le ri mi lat tak vi mi nin baş lan gı cın dan ge ri ye doğ ru git tik çe, MS ta rih le ri ise mi lat tak vi mi nin baş lan gı cın dan gü - nü mü ze doğ ru gel dik çe sa yı sal de ğer ola rak ar tar. Bu bil gi ye da ya na rak, I. MÖ iki ta rih ten sa yı sal de ğe ri bü yük olan kü çük olan - dan da ha es ki bir ta ri hi gös te rir. II. MÖ iki ta ri hin ara sın da ki sü re yi bul mak için bu iki ta ri - hi top la mak ge re kir. III. MÖ bir ta rih ile MS bir ta rih ara sın da ki sü re, bun lar dan sa yı sal de ğe ri kü çük ola nın sa yı sal de ğe ri bü yük olan - dan çı ka rıl ma sıy la bu lu nur. yargılarından hangilerine ulaşılabilir?

4 Tarih Bilimine Giriş Ta ri hi olay lar in ce le nir ken ta rih çi ob jek tif ol ma lı dır. Olay la - rı ta raf sız bir göz le in ce le yip de ğer len dir me li, ken di duy gu ve dü şün ce le ri ne yer vermemelidir. Ta ri hi olay lar in ce le nir ken ob jek tif li ğin sağ lan ma sın da aşa ğı da ki ler den han gi si da ha et ki li dir? A) Söz lü kaynakların in ce len me si B) Kay nak ta ra ma sı ya pı la rak de ği şik kay nak lar dan ya - rar la nıl ma sı C) Göz lem me to du nun kul la nıl ması D) Olay ların günümüz de önem li olup ol madığının araş tırıl - ması E) Ar keolojik bulun tuların değer len diril mesi 12. Ön As ya da ya pı lan bir ka zı da bu lu nan MÖ 4000 yı lı na ait ba zı eser le rin, Or ta As ya da bu lu nan MÖ 5000 yı lı na ait eser le re ben ze di ği gö rül müş tür. Aşa ğı da ki ler den han gi si nin or ta ya kon ma sı, bu uy gar - lı ğın Or ta As ya uy gar lı ğın dan et ki len di ği ne bir ka nıt ola bi lir? A) Or ta As ya uy gar lı ğı nın ile ri bir uy gar lık ol du ğu B) Bu lu nan eser le rin ay nı ta rih dev ri ne ait ol du ğu C) Ön As ya da bu lu nan eser le rin da ha çe şit li ol du ğu D) Ön As ya uy gar lı ğı nın baş ka uy gar lık la rı et ki le me di ği E) Ön As ya uy gar lı ğı nı oluşturan la rın Or ta As ya dan gel - dik le ri. 9. Ci lalı Taş dev rin de üre ti me baş la yan in san la rın tü ke te - bi le cek le rin den faz la sı nı üret me ye baş la ma sı, I. ta rım ha ya tı nın gelişmesi, II. ti ca ri ya şa mın baş la ma sı, III. kül tü rel et ki le şi min art ma sı ge liş me le rin den han gi le ri ne ne den ol muş tur? 10. İ ki dev le tin yap tı ğı ant laş ma da Her dev let ken di ge le ce - ği ne ken di si ka rar ve re cek. il ke si nin ka bul edil me si bu dev let ler le il gi li ola rak, I. bir bir le riy le sa vaş tık la rı, II. bir bir le ri nin yö ne tim le ri ne say gı lı ol duk la rı, III. bu il ke yi di ğer dev let le re de kabul et tir dik leri durumlarından hangilerini gösterir? Körfez Yayınları 13. Epig raf ya (Kitabe Bilimi) Paleografya (Yazı Bilimi) Diplomasi (Antlaşmalar Bilimi) Yukarıda verilen Tarihe yardımcı bilimlerin or tak özel - li ği aşa ğı da ki ler den han gi si olabilir? A) Ta ri hi de vir le rin ay dın latılması B) Ta rih ön ce si de vir le rin araştırılması C) Top lum la rın öz kül tür le ri nin bilinmesi D) İnsan ırklarının incelenmesi E) Ki ta belerdeki ya zı la rı n okunabilmesi 14. Ta rih sel ge li şi me uy gun bir uy gar lık mer ke zi için, I. de mi ri iş le me si ni en son öğ ren dik le ri, II. do ku ma cı lık ve min ya tür sa na tın da ge liş tik le ri, III. ilk araç la rını taş lar dan yaptıkları bil gi ler inden han gi le ri ne ula şı labilir? A) Yal nız I B) Yalnız II C) Yalnız III D) I ve II E) I ve III 11. Aşa ğı da ki ler den han gi si nin oluş za ma nı di ğer le ri ne gö re da ha be lir gin dir? A) Tür ki ye, Şu bat ayı nın 28 in de NA TO ya gir miş tir. B) Ata türk, XIX. ve XX. yüz yıl lar da ya şa mış tır. C) Lozan Barış Ant laş ma sı, Temmuz ayı nın ikinci ya rı sın - da im za lan mış tır. D) Ya zı, gü nü müz den yak la şık beş bin yıl ön ce bu lun - muş tur. E) İstanbul'un fethi 1453 yılında gerçekleşmiştir. 15. I. Üretim faaliyetlerinin artması II. Göçebe yaşamın yaygınlaşması III. Mülkiyet anlayışının gelişmesi Ci la lı Taş dev rin de yerleşik yaşama geçilmesi yu ka rı - da ki han gi ta rih sel ge liş me le rin or ta ya çık ma sı nı sağ - la mış olabilir? D) I ve III E) I, II ve III. Test 01 CA 1.B 2.C 3.B 4.D 5.E 6.A 7.A 8.E 9.D 10.A 11.E 12.D

5 TARİH İlk Çağ Uygarlıkları YGS / LYS TM-TS-YGS İlk Çağ da Anadolu da özellikle İyonlar ın bilimsel çalışmalarda diğer uygarlıklardan ileri bir düzeyde olmasında aşağıdakilerden hangisinin etkisi daha azdır? A) Baskıcı bir yönetimin olmaması B) Farklı kültürlerin buluşma noktası olması C) Akdeniz ticaretinde etkin olmaları D) Ülkede tarımsal faaliyetlerin yapılması E) Ekonomik durumun kültürel kalkınmayı etkilemesi 2. Roma İmparatorluğu, Hristiyanlığı 313 Milano Fermanı ile serbest bırakmış, 381 de ise resmi din olarak ilan etmiştir. Bu durum, Roma nın devlet yönetiminde nasıl bir yapıya ulaştığını gösterir? A) Sınıf farklılıklarının olmadığı B) Laik devlet anlayışının olmadığı C) Merkeziyetçiliğin olmadığı D) Siyasi otoritenin güçlendiği E) Ekonomik giderlerin arttığı 4. Ticaret yolları üzerinde bulunan Anadolu nun doğusunda MÖ 2000 li yıllarda Asurlular ile ticaret yapıldığı, Asurca yazılı tabletlerden anlaşılmıştır. Bu bilgilere göre, I. İyonya, doğudan gelen ticaret yollarının bitiş noktasındadır. II. Mezopotamya ile Anadolu arasında ticari faaliyetler görülmüştür. III. Yazı Anadolu da bilinmektedir. yargılarından hangileri söylenebilir? D) I ve II E) II ve III 5. Kayseri civarındaki Kültepe kazılarında Asurlular a ait Karum denen pazar yerleri bulunmuştur. Bu bilgiye göre, öncelikle Asurlular ile ilgili aşağıdakilerden hangisine ulaşılabilir? A) Asurlular yazıyı Anadolu ya getiren ilk kavimdir. B) Anadolu da ilk siyasi birliği Hititler den önce Asurlular kurmuştur. C) Kolonilere yurt amaçlı bakmışlardır. D) Anodulu da ticareti geliştirmişlerdir. E) İlk sömürge imparatorluğu Asurlular dır. 3. Kral Yolu nun yapılması İskender in Asya Seferi 12 Levha Kanunları nın hazırlanması Yunanistan da halk meclisinin açılması İlkçağ da, yukarıdaki gelişmelerin aşağıdakilerden hangisine neden olduğu söylenemez? A) Tek tanrılı dinlerin yaygınlaşmasına B) Demokrasinin gelişmesine C) Ticaretin artmasına D) Doğu-batı kültürlerinin kaynaşmasına E) Hukukun ilerlemesine 6. Hitit kralları, başlarından geçen tüm önemli olayları doğru olarak tabletlere yazdırmışlar, tanrılarına hesap verdiklerini düşünmüşlerdir. Bu bilgilere göre, I. Krallar sık sık değişmiştir. II. Dinleri çok tanrılıdır. III. Krallar yönetim gücünü tanrıdan almışlardır. yargılarından hangilerine ulaşılamaz? D) I ve II E) II ve III

6 İlk Çağ Uygarlıkları Yunanistan da koloniciliğin gelişmesinde; I. Nüfusun ve gereksinimlerin artması II. Persler e karşı askeri üs oluşturulması III. Tarım arazisinin yetersizliği IV. Demokrasinin yaygınlaştırılmak istenmesi özelliklerinden hangilerinin etkili olduğu söylenebilir? A) Yalnız I B) Yalnız II C) I ve II D) I ve III E) III ve IV 8. Tarihte Anadolu ya gelen birçok devlet kendisine ait eserler oluşturmuşken, Anadolu yu istila eden Persler in Ana dolu da kalıcı eser bırakmamalarında aşağıdakilerden hangisi daha etkili olmuştur? A) Anadolu da daha yüksek bir uygarlığın varlığı B) Persler in Anadolu da geçici bir süre kalmaları C) Persler in sadece savaşçılığı bilmesi D) Persler in Anadolu nun kültürüne katkıda bulunmak isteme yişleri E) Persler in kendilerine güvenmemeleri Körfez Yayınları 10. Hititler, tanrılarına hesap verme düşüncesiyle Anadolu da tarih yıllıkları (anallar) yazmışlardır. Bu yıllıklarda yenilgiler de yer almıştır. Mezopotamya da kralların savaşlardaki önemli işlerini gösteren kabartmalar ve onları öven edebi eserler oluşturulmuştur. Bu bilgilere göre, İlk Çağ uygarlıklarıyla ilgili verilen, I. Mezopotamya eserlerinde subjektifliğe önem veril-miştir. II. İlkçağ da savaşlar büyük bir öneme sahiptir. III. Hititler objektif tarihçiliğe öncülük etmiştir. yargılarından hangilerine ulaşılabilir? D) I ve III E) I, II ve III 11. Fenikeliler denizcilikte ilerlemiştir. Frigyalılar tarımda ilerlemiştir. Lidyalılar parayı bulmuştur. Yukarıda verilen İlk Çağ uygarlıklarının özelliklerinden çıkarılabilecek ortak sonuç aşağıdakilerden hangisidir? A) Tarım kazançlı bir geçim yoludur. B) Paranın bulunması sonrasında tarım ve denizcilik değerlenmiştir. C) Her devletin geçim kaynağı uygarlığını etkilemiştir. D) Anadolu her türlü gelişmeye uygun bir coğrafi konuma sa hiptir. E) Her toplum kendisinden önceki uygarlığı geliştirmiştir. 9. İlk Çağ da Doğu ve Batı kültürlerinin kaynaştığı İyonya da mimari, bilim ve sanatta önemli gelişmelerin görülmesinde, I. özgür düşünce ortamı, II. ekonomik durum, III. sınıf farklılıkları özeliklerinden hangilerinin etkili olduğu söylenemez? D) I ve III E) II ve III 12. I. Yıl lık lar oluş tu ra rak ta rih ya zıcı lığını başlatmışlardır. II. Pan kuş Mec li si ile kra lın ya nın da bir ku ru mun yö ne ti - me katıl ma sı nı sağ la mış lardır. III. Mı sırlılar la Ka deş Ant laş ma sı nı (MÖ 1280) imzalamışlardır. Yu ka rıda ki özelliklerinden han gi le ri Hi tit le r in siyasi gelişmelere önem ver di ği ni gös te rir? D) I ve II E) II ve III Test 02 CA 1.D 2.C 3.D 4.A 5.B 6.D 7.A 8.B 9.E 10.B 11.E 12.E 13.A 14.E 15.D Test 02 Cevap Anahtarı

7 TARİH İlk Çağ Uygarlıkları YGS / LYS TM-TS-YGS Ço rum - Ala ca hö yük'te ya pı lan ka zı ça lış ma la rın da bu lu - nan me zar lar dan Ci la lı taş dev ri ne ait olarak sa de ce ke mik - le re rast lan mış ken, Tunç dev ri ne ve da ha son ra ki dönemlere ait me zar lar da ise ke mik le rin ya nın da si lah, süs eşya la rı gi bi bu lun tu la r da yer almıştır. Bu na gö re Ala ca hö yük'te ya şa mış olan top lu lu ğun inanç sis te mi ko nu sun da, I. Za man la öldükten sonra dirilme inancı güç ka zan mış - tır. II. Çok tan rı lı dini inanışlar yay gın dır. III. Oda biçiminde mezar mimarisi gelişmiştir. yar gı la rın dan han gi leri ne ula şı la bi lir? 2. Hi titler de kral lar, baş ko mu tan, baş ra hip ve baş yar gıç un - van la rı nı kul lan mış lar dır. İlk za man lar da kra lın yet ki le ri "Pan kuş" de ni len asil ler den olu şan mec lis ta ra fın dan sı nır - lan dı rıl mış ken, daha sonraki dö ne mde bu mec li sin yet ki le - ri kral ta ra fın dan azal tıl mış, kral dan son ra dev let yö ne ti min de en yet ki li ki şi ko nu mu na "ta va nan na" ün van lı kra li çe yük sel til miş tir. Yu ka rı da ki pa rag ra fa gö re Hi titler le il gi li, I. Kral, as ke ri, di ni ve hu ku ki ku rum la rın baş ka nı dır. II. Asil ler mec li si ilk dö nem ler de kra lın yet ki le ri ni azalt mış - tır. III. Kra li çe dev let yö ne ti min de et ki li dir. yar gı lar ından han gi leri ne ula şı la bi lir? 3. Ana do lu top lum la rın da, özel lik le Hi tit ler'de Sü mer ler'den et - ki le nen bir hu kuk sis te mi var dır. Mül ki yet hak kı Sü mer ler'de ol du ğu gi bi gü ven ce al tı na alın mış olup di ğer do ğu ka nun - la rı na gö re da ha in san cıl dır. Ham mu ra bi Ka nun ları'nda ki gi bi kı sas pren si bi yok tur. Pek çok su çun cezası taz minat olarak ödenmektedir. Yukarıdaki parag rafa göre, I. Kişilerin mal ve mülk sahibi olabildiği, II. Anadolu'da hukukun geliştiği, III. Anadolu nun etkileşime açık olduğu durumlarından han gilerine ulaşılabilir? 4. Anadolu'da bir çok medeniyetin kurulmasında, I. coğrafi konumu, II. topraklarının verimliliği, III. yazının kullanılması özelliklerinden hangileri etkili olmamıştır? A) Yalnız I B) Yalnız II C)Yalnız III 5. Hititlerle Mısırlılar arasında MÖ 1296 yılında Suriye hakimiyeti için başlayan savaşlar MÖ 1280 yılına kadar devam etmiş ve Kadeş Antlaşması'nın imzalanmasıyla sona ermiştir. Bu bilgiye göre, I. Savaşların siyasi büyüme amacı taşıdığı, II. Suriye'nin Hitit hakimiyetine girdiği, III. Diplomasiye önem verildiği durumlarından hangilerine ulaşılamaz? 6. Burdur'daki Hacılar yerleşim yerinde yapılan araştırmalarda evlerde buğday, arpa, koyun, kedi ve büyükbaş hayvan kalıntıları, kadın heykelleri, çanak ve çömlek parçaları bulunmuştur. Buna göre, I. öldükten sonra dirilme inancının varlığı, II. yerleşik hayata geçildiği, III. sanat anlayışının varlığı yargılarından hangilerine ulaşılamaz? 7. Anadolu'nun çeşitli yerlerinde yapılan kazılarda farklı özelliklere sahip tarihi eserlerin ortaya çıktığı görülmüştür. Bu durum Anadolu'nun, I. farklı ulusları bünyesinde barındırması, II. değişik medeniyetlerden etkilenmesi, III. ticaret yolları üzerinde bulunması özelliklerinden hangilerinin sonucu olabilir?

8 İlk Çağ Uygarlıkları İlk Çağ'da Mı sır'da gö rü len, I. pi ra mit le rin in şa edil me si, II. gü neş yı lı esas lı tak vi min kul la nıl ma sı, III. ölülerinin mumyalanması ge liş me le rin den han gi le ri Mısır ın önemli bir medeniyet merkezi olduğuna kanıt olarak gösterilebilir? D) II ve III E) I, II ve III. 12. "Mezopotamya medeniyetinin etkisinin en yoğun görüldüğü yer Anadolu'dur." diyen bir tarihçi bu bölgelerde, I. Tarımsal faaliyetlerin gelişmesi, II. Yazı şekillerinin aynı oluşu, III. Benzer hukuk kurallarının olması özelliklerinden hangilerini buna kanıt olarak gösterebilir? D) I ve III E) II ve III. 9. İlk Çağ'da Ak de niz hav za sın da ya şa yan Yu nan ve Fe ni ke me de ni yet le rinin or ta ya çık tı ğı böl ge le rin dağ lık veya verimsiz ara zi ler den oluş tu ğu gö rül mek te dir. Bu du ru mun, I. tarımın gelişmesi, II. si ya si bir li ğin sağ la na ma ma sı, III. de niz ti ca re ti ve ko lo ni ci lik fa ali yet le ri nin önem ka zan - ma sı ge liş me lerin den han gi leri ne ne den ol du ğu söy le ne bi - lir? D) II ve III E) I, II ve III. 10. Ro ma'da hal kın sı nıf la ra ay rıl ma sı ve top lum sal mü ca - de le le rin or ta ya çık ma sı, I. Ro ma'nın bir İm pa ra tor lu ğa dö nüş me si, II. sı nır la rın ge niş le me si, III. Oni ki Lev ha Ka nun la rı'nın ya pıl ma sı ge liş me le rin den han gi leri ne ne den olduğu savunulabilir? Körfez Yayınları. 13. İlk Çağ medeniyetlerinden Sümerler tarımda, Fenike ve İyonyalılar deniz ticaretinde, Urartular ise madencilikte diğer medeniyetlerden daha ileri bir seviyeye ulaşmışlardır. Bu bilgilere göre bu durumun oluşmasında, I. verimli topraklar üzerinde kurulmuş olmaları, II. coğrafi konumun etkisi, III. önemli ticaret yolları üzerinde bulunmaları özelliklerinden hangileri etkili olmuştur? 11. İlk Çağ'da İyon ya'da Ta les dün ya nın ana mad de si nin su ol - du ğu nu, Anak si me nes her şe yin ha va dan mey da na gel di - ği ni ile ri sür müş tür. İyon ya'da bu du rumun or taya çık masın da, I. siyasi birliğinin ol ması, II. öz gür düşün cenin bulunması, III. çok tan rılı inan cın varlığı durumlarından han gilerinin et kili ol duğu söy lenebilir? 14. İlk Çağ'da Yunanistan'daki şehir devletleri krallar ve asiller tarafından yönetilir ve her şehrin kendine ait kanunları bulunurdu. Yukarıdaki bilgilere göre Yunanistan ile ilgili olarak, I. Siyasi birlik yoktur. II. Hukuk birliği sağlanamamıştır. III. Sosyal eşitlik anlayışı gelişmemiştir. yargılarından hangilerine ulaşılabilir? A) Yalnız I B) Yalnız II C) I ve II D) I ve III E) I, II ve III. Test 03 CA 1.D 2.B 3.A 4.E 5.D 6.A 7.D 8.A 9.C 10.E 11.C 12.E Test 03 Cevap Anahtarı

9 TARİH İlk Türk Devletleri YGS / LYS TM-TS-YGS Hun Türkleri ile Çin ara sın da yaşanan bir savaş sonrasında yapılan ant laş ma nın ikin ci mad de sin de, Çin, Hun lara be lir - len miş mik tar da ipek, şa rap ve di ğer yi ye cek le ri her se ne verecektir. de nil mek te dir. I. Hunlar, Çin e karşı üstünlük sağlamıştır. II. Temel ih ti yaç la rın gi de ril me si amaçlanmıştır. III. Sorunların çözümünde diplomatik yollara da başvurulmuştur. yar gı la rın dan han gi le ri Hun - Çin iliş ki le ri hak kın da söy le ne bi lir? 2. Orta Asya top rak la rı nın hal kın ge çi mi ni sağ la mak ba kı mın - dan ye ter siz ha le ge lmesi, ik lim şart la rı nın de ğiş me si, nü - fu sun art ma sı ve kuraklıkla birlikte ot lak la rın azal ma sı bölgenin göç vermesine ne den ol muş tur. Türk göç le ri ile il gi li yu ka rı da ki bil gi le re gö re aşa ğı da - ki ler den han gi si ne ula şı la maz? A) Hay van ye tiş tir me zor laş mış tır. B) İk lim de de ği şik lik ler mey da na gel miş tir. C) Nü fu sun art ma sıy la böl ge ye ter siz kal mış tır. D) Top rak lar hal kın ge çi mi için ye ter siz ha le gel miş tir. E) Türk boy la rı arasında ya pı lan mü ca de le ler de kay be - den ler top rak la rı nı ter ket miş tir. 4. İs la mi yet 'ten ön ce Türk ta ri hin de hü küm ran lı ğın Gök Teng ri ta ra fın dan ha kan la ra ve ril di ği ne ina nı lan "kut" an la yı şı var dır. Bu bil gi ye gö re, I. de mok ra si nin var lı ğı, II. ra hip - kral an la yı şı nın ol du ğu, III. hükümdarlığa geçişte dinsel bir an la yı şın hakim ol du - ğu du rum la rın dan han gi leri ne ula şı la bi lir? D) II ve III E) I, II ve III. 5. Ma car ları Mo ğol lardan kur ta ran Kıp çak ların, Ma car top rak - la rın da otur mak is te me lerine karşın Ma car lar şart ola rak, Şa man lık ge le nek le ri ni bı ra ka cak lar, H ris ti yan lı ğı ka bul edip, H ris ti yan esir le ri azat ede cek - ler, gö çe be ha ya tı bı ra kıp ev ler de otu ra cak lar, mad de le ri ni sun muş lar, Kıpçaklar da bu şartları kabul etmişlerdir. Bu na gö re; I. Kül tür ve çev re de ği şik li ği Kıp çak lar ın da ha da bü yü - me si ne ne den ol muş tur. II. Ma car bel ge le rin de Kıp çak kül türüne ait unsurlara rast - la na bi lir. III. Kıp çak lar benliklerini kaybetmiştir. yargılarından hangilerine ulaşılamaz? D) I ve II E) I ve III. 3. İs la mi yet ten ön ce ki Türk dev let le rin de si ya si, ik ti sa di ve kül tü rel konular Ku rul tay de ni len mec lis te gö rü şü lür dü. Hü - küm dar ka rar ve rir ken Ku rul tay üye le ri nin gö rüş le ri ne de baş vu rur du. Bu bil gi le re da ya na rak İs la mi yet ten ön ce ki Türk top - lu mu ile il gi li, I. Hü küm dar fark lı gö rüş le re de ğer ver mek te dir. II. Ve zi rin ka rar la ra et ki si ön len miş tir. III. Mec lis te çok fark lı ko nu lar tar tı şıl mak ta dır. yar gı ların dan han gi le ri ne ula şı la maz? D) I ve II E) II ve III 6. Av ru pa Hun Dev le ti'nin sı nır la rı içe ri sin de kırk tan faz la top - lu luk ya şa mış ve Türk ler bun la rı us ta lık la ida re et miş tir. Bu du rum Türk le rin, I. din le ri ni yay mak is te me le ri, II. de mok ra si ye önem ver me le ri, III. teş ki lat çı bir ya pı ya sa hip ol ma la rı özel lik le rin den han gi leri ile il gi li dir? D) I ve II E) I ve III

10 İlk Türk Devletleri Or ta As ya Türk dev let le rin de gö rü len, her pren sin hü küm dar ol ma hak kı nın bu lun ma sı, uy gu la nan ve ra set sis te mi özel lik le rin en önem li so nu cu aşa ğı da ki ler den han gi si olabilir? A) Prens le r in yö ne tim de tec rü be ka zan ma sı B) Dev let le rin kı sa sü re de ku rul ma sı C) Ül ke bü tün lü ğü nün sağ lan ma sı D) Mer ke zi oto ri te nin sağ lan ma sı E) Dev let le rin kı sa ömür lü ol ma sı 11. Uy gur ların Ka ra ba la sa gun Ya zı tı'nda, "Vah şi adet le ri olan ve kan se li ne bo ğul muş bu lu nan bu ül ke, seb zey le bes le - nen ve iyi lik yap ma nın teş vik edil di ği bir ül ke ha li ne gelmiş tir." an la tı mı yer al mak ta dır. Bu na gö re Uy gur Türk le ri nin, I. Bi lim ha ya tı ge liş miş tir. II. Ya şam şe kil le ri de ğiş miş tir. III. Gök tan rı inan cı gö rül müş tür. özelliklerinden han gi le ri ne ula şı la maz? D) I ve II E) I ve III. 8. Türk boy la rı nın Or ta As ya'dan göç et me le rin de, boy lar ara - sın da ki ça tış ma lar ve kom şu dev let le rin bas kı sı et ki li olmuş tur. Türk göç le rin in oluşmasında han gi ko nu - da ki so run la rı nın et ki sin den söz edil miş tir? A) Kül tü rel B) Si ya si C) Sos yal D) As ke ri E) Di ni. 9. İs la mi yet ten ön ce, Or ta As ya da ku ru lan Türk dev let le ri hak kın da ilk bil gi le ri edi ne bil mek için Çin kay nak la rı na ba - kıl ma lı dır. Bu bil gi ye gö re, I. Çin de ta rih ya zı cı lı ğı nın ge liş miş ol du ğu, II. Çin li lerin Türk dev let le ri ni ya kın dan ta nı dı ğı, III. Çin li lerle Türk lerin et ki le şim için de ol duk la rı durum la rın dan han gileri ne ula şı labilir? Körfez Yayınları 12. İs la mi yet ten ön ce ki Türk lerde, Kö le lik yok tur. Ya zı lı hu kuk ge liş me miş tir. Mi ma ri ge liş me miş tir. Bu durum Türk ler in da ha çok han gi özel li ğin in bir sonucu olabilir? A) Kut an la yı şın ın B) Gök tan rı inan cın ın C) Sa vaş çı ol ma la rın ın D) Gö çe be ha yat sür me le rinin E) Çin e komşu olmalarının 10. Hun hü küm da rı Me te nin, Çin'i ver gi ye bağ la ma sı na rağ men bu ra ya yer leş me me sin de, I. Türk lerin Çin sed di ni aşa ma ma la rı, II. Türk as ke ri teş ki la tı nın ye ter siz li ği, III. ulusal kültürlerini kaybetme en di şe si du rum la rın dan han gi le ri et ki li ol muş tur? D) I ve II E) I ve III. 13. Aşa ğı da ki ler den han gi sinin Türk ler in gö çe be ya şa mala rın da da ha çok etkisi olabilir? A) Hay van cı lık la uğ raş ma la rı ve ot lak ara yı şı B) Türk boy la rı ara sın da ki ça tış malar C) Kom şu dev let le rin bas kı sı D) De niz le re ulaş ma is te ği E) Mez hep ça tış ma la rı Test 04 CA 1.A 2.E 3.E 4.C 5.B 6.A 7.E 8.E 9.D 10.C 11.B 12.E 13.B 14.E Test 04 Cevap Anahtarı

11 TARİH İlk Türk Devletleri YGS / LYS TM-TS-YGS Mani dininin bir tüccar ve şehirli dini olması Uygurların ilerlemesinde etkili olmuştur. Mani dinini kabul eden Uygurlar, yerleşik hayata geçtikten sonra bilim, kültür ve sanatta ilerlemişlerdir. Bu bilgilere dayanarak Uygurlar hakkında aşağıdaki yargılardan hangisine ulaşılamaz? A) Ticaretin geliştiği B) Şehirciliğin geliştiği C) Bilim ve edebiyatın geliştiği D) Toplumsal eşitliğin olmadığı E) Sanat faaliyetlerinin ilerlediği 2. Orta Asya da çeşitli kavimlerle yapılan mücadeleler sonucunda mağlup olan Türklerin çoğunluğu başka milletlerin hakimiyeti altına girmek istememiş, yurtlarını terkedip yeni bölgelerde bağımsız yaşamayı tercih etmişlerdir. Bu bilgiye göre Türklerle ilgili aşağıdakilerden hangisine ulaşılamaz? A) Bağımsızlıklarına düşkün olduğuna B) Savaşçı bir millet olduğuna C) Göç ettikleri yerlerde ileri bir medeniyet kurduklarına D) Anayurtlarından göç ettiklerine E) Yeni coğrafyalara yayıldıklarına 4. İslamiyet öncesi Türk devletlerinde egemenlik hakkını hükümdar tek başına kullandığı halde yönetim biçiminde mutlak monarşinin katı izlerinin görülmeyişinin nedeni aşağıdakilerden hangisi ile açıklanamaz? A) Kut anlayışının varlığıyla B) Kurultayın yönetimde etkili olmasıyla C) Yönetimin doğu ve batı olarak ikiye ayrılmasıyla D) Hükümdar ın da töreye uymak zorunda olmasıyla E) Türkler in boylar federasyonu halinde yönetilmeleriyle 5. Aşağıdaki grafikte Türk toplumunun tarihi süreç içerisinde yaşadığı ekonomik ve sosyal değişim gösterilmiştir % Oran MÖ 1000 MÖ 500 Milat 0 Tarýmla uðraþan nüfus oraný Yerleþik hayata geçme oraný Zaman 3. Altay ve Orhun bölgelerinde yapılan kazılarda halı ve kilim parçalarına rastlanmıştır. Bu durum Türklerin, I. dokumacılık, II. resim, III. mimari alanlarının hangileriyle uğraştıklarını gösterir? D) I ve II E) II ve III Bu grafiğe göre aşağıdaki yargılardan hangisine ulaşılamaz? A) Yerleşik hayata geçişin hızlanması, tarımsal üretimin artmasına bağlı oluşmuştur. B) MS I. bin yılın ortalarına kadar Türklerde göçebe yaşantı yaygın olarak görülür. C) Günümüz Türk toplulukları büyük çoğunlukla yerleşik hayata geçmişlerdir. D) Yerleşik hayatın benimsenmesinde tarımsal üretim tek etken değildir. E) Son yüzyıllarda toplumda hayvancılık önem kazanmıştır.

12 İlk Türk Devletleri Türkler tarih boyunca, Hristiyanlık, Musevilik, Müslümanlık ve Budizm gibi değişik inanışları benimsemişlerdir. Bu durumun oluşmasında, I. farklı bölgelere göçler yapılması, II. başka toplumlarla etkileşim halinde olmaları, III. teşkilatçı bir yapıya sahip olmaları özelliklerinden hangilerinin etkili olduğu savunulamaz? D) I ve II E) II ve III 7. İslam öncesi göçebe Türk toplumlarında, I. geleneksel değerlere bağlılık II. paralı askerlerden oluşan güçlü bir ordu, III. yapı malzemesi olarak taşın kullanıldığı saray ve tapınak gibi binalar özelliklerinden hangilerinin yaygın olarak görüldüğü savunulamaz? A) Yalnız I B) Yalnız II C) I ve III D) I ve II E) II ve III 8. Uygurlar döneminde kitaplar matbaada basılmış, Çin ve Hint eserleri Türkçe ye tercüme edilmiştir. Hükümdarlar bilge kişilerden danışman olarak yararlanmış ve onlara çalışma ortamı hazırlamışlardır. Buna göre, I. bilimsel çalışmalara önem verildiği, II. farklı kültürlerden etkilenildiği, III. devlet politikasının belirlenmesinde bilim adamlarından yararlanıldığı durumlarından hangilerine ulaşılabilir? D) I ve II E) I, II ve III Körfez Yayınları 10. Türk topluluklarının göçebe olarak yaşamaları, atı evcilleştirmeleri, araba ve tekerleği kullanmaları göçleri kolaylaştırmıştır. Türkler bu göçler sonucunda Mezopotamya, Anadolu, Çin, Hindistan, Orta Avrupa, Balkanlar ve Sibirya ya yerleşmişlerdir. Buna göre Türklerle ilgili aşağıdakilerden hangisine ulaşılamaz? A) Farklı kültürlerle karşılaşmışlardır. B) Yarı göçebe hayat sürdürmüşlerdir. C) Yeni bir dini inanış ortaya çıkarmışlardır. D) Türk kültürünü farklı bölgelere yaymışlardır. E) Atı evcilleştirmeleri, tekerleği kullanmaları göçleri kolaylaştırmıştır. 11. Orta Asya nın iklim koşulları Türk devletlerinin kültürel özelliklerinin şekillenmesinde etkili olmuştur. Buna göre, I. Coğrafi şartlar yaşam şekillerini etkilemiştir. II. Hayvancılığın gelişmiş olması ticareti etkilemiştir. III. Göçebelik bağımsızlık düşüncesini zayıflatmıştır. yargılarından hangilerine ulaşılabilir? D) I ve II E) II ve III 12. I. Göktürklerin alfabe hazırlamaları II. Uygurların kağıt ve matbaayı kullanmaları III. Türklerin, 12 hayvanlı Türk Takvimi ni kullanmaları Türklerin yukarıdaki özelliklerinden hangileri kültür ve medeniyette ilerlediklerine kanıt olabilir? D) I ve II E) I, II ve III 9. Türklerin Orta Asya dan başka bölgelere göç etmelerinde etkili olan, I. hayvan hastalıkları, II. tarım alanlarının daralması, III. Türk boylarının birbiriyle olan mücadeleleri gelişmelerinden hangileri siyasi nedenler arasında yer almaz? D) I ve II E) I, II ve III 13. Kağıt ve matbaayı kullanan ilk Türk devleti Uygurlar olmuştur. Bu durum Uygurlarda, I. bilim ve sanat alanında eserler vermeleri, II. kültürel alanda gelişmeleri, III. çeşitli inançları benimsemeleri sonuçlarından hangilerine neden olmuştur? D) I ve II E) I, II ve III Test 05 CA 1.E 2.E 3.B 4.C 5.A 6.C 7.E 8.B 9.E 10.C 11.E 12.D 13.A Test 05 Cevap Anahtarı

13 TARİH İslam Tarihi YGS / LYS TM-TS-YGS Hz. Peygamber, Hic ret'ten son ra Me di ne de ki Ya hu di ler le bir an laş ma ya pa rak, Ya hu di le rin de ye ni ku ru lan dev le tin va tan da şı ol du ğu nu, Müs lü man la rın ya rar lan dı ğı her tür lü hak tan ya rar la na bi le cek le ri ni, ay rı ca di ni iba det le ri ni ser - best çe ye ri ne ge ti re bi le cek le ri ni duyurmuştur. I. eşit li ğin ve inanç özgürlüğünün önemsendiği, II. Ya hu di le rin Me di ne yö ne ti min de yer al dı ğı, III. ye ni bir dev le tin ku rul du ğu durum la rın dan han gi le ri ne ula şı la maz? D) I ve III E) II ve III. 2. Arap lar ta ra fın dan Kabe nin kut sal ka bul edi le rek zi ya ret edil me si ve yı lın bel li za man la rın da pa zar lar, pa na yır lar ku rul ma sı Mek ke nin her yö nüy le ge liş me si ni sağ la mış tır. İs la mi yet ten ön ce, Ara bis tan da bü yük put la rın Ka be de bu lun ma sı Arap ka bi le le ri nin bu ra ya akın et me le ri ne neden ol mak tay dı. Bu bil gi le re gö re, I. Ka be nin di ni yön den önem li ol du ğu, II. Mek ke de ti ca re tin geliştiği, III. Arap lar ara sın da sü rek li mü ca de le le rin ol du ğu ge liş me le rin den han gi le ri ne ula şı labilir? 4. İs lam dev let le ri nin sı nır la rı nın hız la ge niş le me si so nu cu böl ge le re gö re fark lı özel lik ler gös te ren İs lam mi ma ri si or - ta ya çık mış tır. İs lam mi ma ri sin de böl ge sel fark lı lık la rın or - ta ya çık ma sın da, I. coğ ra fi özellikleri, II. fet he di len ül ke le rin kül tü rü, III. böl ge lerin si ya si ve hu ku ki özellikleri durumlarından han gi le ri et ki li ol muş olabilir? 5. Hz. Peygamber Me di ne ye hic re tin den son ra bü tün kan da - va la rı nı kal dırmaya çalıştı. Me di ne ve ci va rı nı içi ne alan bir şe hir dev le ti kur du. Ya hu di ler de bu dev le tin va tan da şı olup Müs lü man ların ya rar lan dı ğı her tür lü hak tan ya rar la na cak - lar, iba det le ri ni ser best çe ye ri ne ge ti re bi le cek ler di. Yu ka rı da ki pa rag raf tan han gi so nuç çı ka rı la maz? A) Hic ret ten ön ce Me di ne de kan da va sı var dır. B) Me di ne de her kes Müs lü man ol ma ya zor lan mış tır. C) Hz. Peygamber şehir devletinin lideridir. D) Medine de din birliği yoktur. E) Me di ne de di ni hoş gö rü var dır. 3. Eme vi le rin yö ne tim de Arap la ra ön ce lik ta nı ma la rı Arap ol ma yan Müs lü man lar dan ha raç ver gi si al ınması Emevilere karşı mu ha le fet ça lış ma la rının artması ge liş me le rinin aşa ğı da ki ler den han gi si ne yol aç tı ğı söy le ne bi lir? A) Fe tih le rin hız lan ma sı B) İç is yan la rın bas tı rıl ma sı C) Eme vi ik ti da rı nın yı kıl ma sı D) Ye ni dü zen le me le re gi dil me si E) Sınırların genişlemesi 6. İs lam a ye ni gi ren Arap ol ma yan halk kit le le ri ken di le ri nin me va li (kö le) sta tü sü ne ta bi tu tul ma sın dan mem nun de - ğil di. Ab ba si lerin ilk de vir le rin de bun lar sa yı ola rak Arap ları geç miş ler di. İl mi araş tır ma lar ve gü zel sa nat lar la ilgilenen bu es ki me de ni mi let le rin to run la rı, dü şün ce alanında da Arap ları ge ri de bı rak mış lar dır. Hat ta Arap lardan üs tün ol - duk la rı nı id dia ede rek eser ler yaz mış lar dır. Bu bil gi le re gö re; I. Irkçı politikalar di ğer mil let ler ta ra fın dan ka bul edil me - miş tir. II. İlim ve sa nat eser le ri Arap ça ya zıl mış ve ya pıl mış tır. III. Irk çı Arap tu tu mu Arap larla di ğer mil let le ri üs tün lük ya - rı şı na sok muş tur. yar gı lar ından han gi le ri ne ula şı la maz? D) I ve III E) I, II ve III.

14 İslam Tarihi İs lam di ni in san lar ara sın da ada let, hu zur ve mut lu lu ğu sağ la ma yı esas al ma sı na kar şı lık ba zı Mek ke li ler ta ra fın - dan bu di ne kar şı olumsuz p ro pa gan da ya pıl mış tır. Bu duruma, I. es ki alış kan lık la rı nı de vam et tir me is tek le ri, II. Arap ya rı ma da sın da si ya si bir li ğin bo zu la ca ğı en di şe - si, III. si ya si ve eko no mik üs tün lük le ri nin kaybo la ca ğı dü şün - ce si olgu la rın dan han gi le ri etki etmiş olabilir? D) I ve II E) I ve III. 8. İs la mi yet ten ön ce de, İs la mi yet in kabulünden son ra da Hi caz böl ge si nin kut sal ve önem li sa yıl ma sı, I. di ni ve ti ca ri mer kez ol ma sı, II. ik li minin el ve riş li ol ma sı, III. Arap ya rı ma da sı nın merkezinde yer al ma sı durum la rın dan han gi le ri ile açık la na bi lir? D) I ve II E) I ve III. 9. İs lam laş ma za yıf kül tür lü top lum lar da Arap laş ma şek lin de ger çek leş miş tir. Irak, Su ri ye ve Ku zey Af ri ka nın Arap ol - ma yan yer li hal kı sa de ce din de ğiş tir me di ler. On lar za man - la ye ni bir mil li kim lik de ka zan dı lar. Türk ler ve İran lı lar da ise bu durum görülmemiştir. Yu ka rı da ki bil gi ye gö re aşa ğı da ki han gi yar gı ya ula şı - la maz? A) Din de ğiş ti ren bazı top lum lar da kül tü rel de ğiş me ol du - ğu B) Ku zey Af ri ka da ki top lum la rın za yıf kül tür lü ol du ğu C) Türk ve İran lı ların mil li ben lik le ri ni kay bet tik le ri D) İs lam kül tü rü nün di ğer kül tür le ri et ki le di ği E) Ku zey Af ri ka da İs la mi yet in ya yıl dı ğı Körfez Yayınları 11. Türkler müslüman olduktan sonra da milli kimliklerini korumuşlardır. I. Türk le r İs la mi ye t i geç ta nımıştır. II. Türk ler kök lü bir kül tü re sa hip tir ler. III. İs lam laş ma Türklerde Arap laş ma şeklinde gerçekleşmemiştir. yargı la rın dan han gi le ri ne ula şı la maz? D) I ve II E) I ve III. 12. Hz. Ebu be kir za ma nın da Kur an kitap haline getirilmiştir. I. Hz.Ebubekir ilk halifedir. II. Ze kat ver gi si kal dı rıl mıştır. III. Di nin özü ko run ma ya ça lı şıl mıştır. yargıla rın dan han gi le ri ne ula şı la bilir? D) I ve III E) I ve II. 13. Eme vi ler ge niş sı nır la ra ula şır ken Ab ba si ler dö ne min de siyasi büyüme yavaşlamıştır. Ab ba si ler si ya si açı dan Eme vi - ler ka dar güç lü ola ma mış lar dır. Bu na rağ men Ab ba si lerin, Eme vi lerden da ha uzun sü - re ya şa ma sı nda, I. or du ya önem ver me me le ri, II. ılım lı politikalar izlemeleri, III. kültür ve uygarlıkta ilerlemeleri gelişmelerinden han gi le ri etkili olmuş olabilir? A) Yal nız I B) Yal nız II C) Yalnız III 10. Hz. Ebu be kir za ma nın da ya lan cı pey gam ber ler or ta dan kal dı rıl mış, ze kat ver me yen ve din den dö nen ler le mü ca - de le edil miş ve yönetim sorunlarına son ve ril miş tir. I. ka bi le sa vaş la rı nın so na er di ği, II. dev le tin oto ri te si nin sağ lan dı ğı, III. ay rı lık tehlikesinin yaşandığı durumlarından hangilerine ula şı la bi lir? 14. Müs lü man Arap lar, Türk lerin sa vaşçılık ka bi li ye tin den is ti - fa de et miş ler dir. Ab ba si ler dev rin de has sa or du su Türk lerden ku rul muş tu. Ava sım adı verilen sınır böl ge le ri ne yer leş ti ri len as ker le rin önem li bir kıs mı Türk lerden oluş - mak tay dı. I. Ha li fe lik Türk le rin eli ne geç miş tir. II. Arap lar, Türk le rin as ke ri yö nün den fay da lan mış tır. III. Ab ba si ler dö ne min de Türk ler ile Arap lar ara sın da et ki - le şim ya şan mış tır. yargı la rın dan han gi le ri ne ula şı la bi lir? D) II ve III E) I, II ve III. Test 06 CA 1.D 2.C 3.A 4.A 5.E 6.C 7.E 8.E 9.D 10.C 11.A 12.E 13.D Test 06 Cevap Anahtarı

15 TARİH İslam Tarihi YGS / LYS TM-TS-YGS Osmanlılar da azınlık olarak adlandırılan, İslam devletinde gayrimüslim de denen zımmi vatandaşlar, can ve mal güvencesi altında yaşamışlar, askerlik yapma yerine cizye vergisi ödemişlerdir. Yukarıda verilen bilgilere göre, I. Cizye vergisini Müslümanlar ödememiştir. II. Bütün zımmiler askerlik yapmıştır. III. Müslüman olmayanlar her türlü vergiden muaf tutulmuştur. IV. Sadece zımmilerin can ve mal emniyeti vardır. yargılarından hangilerine ulaşılabilir? A) Yalnız I B) Yalnız II C) I ve II D) II ve III E) III ve IV 2. İslam Devleti ndeki; I. Halifeliğin saltanata dönüşmesi II. Hicri takvimin kullanılmaya başlanması III. Fethedilen ülkelerin idari bölümlere ayrılması IV. Ordugah şehirlerinin kurulması V. Donanma oluşturulması gibi gelişmelerden hangileri devletin sınırlarının gelişmesine paralel olarak ortaya çıkmıştır? A) Yalnız III B) Yalnız IV C) II ve V D) I, IV ve V E) III, IV ve V 4. Genelde, yapılan fetihlerle yayılan Arapça, Araplar ın siyasi hakimiyeti altında olmayan çeşitli Türk devletlerinde de edebiyat, bilim gibi alanlarda kullanılmıştır. Bu durumun nedeni olarak aşağıdakilerden hangisi gösterilebilir? A) Türkçe nin bir bilim dili olmaması B) Kur an-ı Kerim in Arapça olması C) Arap tüccarların kendi kültürlerini yayma çabaları D) Türkçe nin edebi yönden yetersizliği E) Göçebe hayatın yazılı edebiyata olumsuz etkisi 5. Hz. Peygamber devrinde gönüllülerden oluşan ordunun yetersizliği üzerine Hz. Ömer devrinde ordu teşkilatlandırılmış, daimi hale getirilmiştir. Bu gelişmede; I. Siyasi birliğin korunmak istenmesi II. Güçlü devletlerle askeri mücadelelere girilmesi III. Ticaret kervanlarının güvenliği gibi nedenlerden hangilerinin etkili olduğu söylenebilir? D) II ve III E) I, II ve III 3. Hz. Peygamber, Hicret den sonra Medine deki Yahudilerle yaptığı vatandaşlık anlaşmasında hiç kimsenin baskı altında olmayacağını, ibadet özgürlüğünü ve herkesin eşit haklara sahip olacağını belirtmiştir. Buna göre; I. İslamiyet hoşgörülü bir dindir. II. Yahudiler ibadetlerini serbestçe yapabileceklerdir. III. Yahudilerin gücü, Müslümanları çekincede bırakmıştır. yargılarından hangilerine ulaşılamaz? D) I ve III E) II ve III de Hicret yoluyla Mekke den ayrılmak zorunda kalan Müslümanlar 628 yılında Hudeybiye Antlaşması yla Mekkeliler tarafından kabul edilmişlerdir. Sadece bu bilgiye göre aşağıdaki yargılardan hangisine ulaşılabilir? A) Mekkeliler İslamiyet e sempati duymaktadır. B) Mekkeliler Müslümanları hukuken tanımıştır. C) İki taraf arasında askeri ve siyasi anlaşmazlık bitmiştir. D) Mekkeliler Müslümanları himaye altına almışlardır. E) Müslümanlar yeniden Mekke ye döneceklerdir.

16 İslam Tarihi Emeviler den önce İstanbul un Müslümanlar tarafından kuşatılamamasının nedeni aşağıdakilerden hangisi olabilir? A) Bizans ın Avrupa dan yardım alabilmesi B) İstanbul un güçlü surlara sahip olması C) Siyasi büyümeye gereken önemin verilmemesi D) Sasanilerden yardım alınamaması E) Donanma gücünün yeterli olmayışı 10. İslam Devleti ndeki; Eyalet sisteminin uygulanması Ordugah şehirlerinin kurulması Antik Yunan eserlerinin tercümesi Kadılık kurumunun oluşturulması gelişmelerine bakıldığında aşağıdaki alanlardan hangisinde bir düzenleme yapıldığı söylenemez? A) Yönetim B) Kültür C) Ekonomi D) Askerlik E) Hukuk 8. Hz. Peygamber devrinde İslam Devleti nin ekonomisi ağırlıklı olarak ticaret eksenli iken, Hz. Ömer devrinde tarım gelirleri artmış, orman, maden, tuzlalardan da elde edilen gelirlerle maliye güçlenmiştir. Ekonomideki bu değişikliğin temelinde aşağıdakilerden hangisi yer alır? A) Sınırların genişlemesi B) İklimin yumuşaması C) Daha sistemli düşünülebilmesi D) Ekonominin gelişmesi E) Ticaretin zamanla önemini yitirmesi Körfez Yayınları 11. Dört Halife Devri nin sonlarında yaşanan; Cemel Vakası Sıffin Savaşı Müslümanların bölünmesi gibi gelişmeler aşağıdakilerden hangisini kanıtlar? A) Müslümanlar iç karışıklıklar içindedir. B) Müslümanların sayısı artmaktadır. C) Merkezi otorite kurma çalışmaları yapılmaktadır. D) Fetih hareketleri tamamlanmıştır. E) Mezhep birliği bozulmuştur. 9. İslam dini insanlar arasında adalet, huzur ve mutluluğu sağlamayı öngörmesine rağmen Mekkeliler tarafından karşı konulmasının temel nedeni olarak aşağıdakilerden hangisi gösterilebilir? A) Mekke nin önemini yitirebileceği B) Hristiyan ve Musevilerin kendilerine savaş açmasından çekinmeleri C) Alışkanlıklarının devamını sağlama isteği D) Kölelik sisteminin bozulabileceği E) Dini ve ekonomik üstünlüklerinin elden gitmesinde korkmaları 12. İslam Devleti nin ilk dönemlerinde fethedilen yerlerdeki halkın hayatında değişiklik olmamış, dili dahi değişmemiş, yerel yöneticilerin yönetimi devam etmiştir. Zamanla bu bölgelere merkezden yönetici, maliyeci gönderilmeye başlanmıştır. Buna göre yapılmak istenen, aşağıdakilerden hangisidir? A) Savaşlarda daha hızlı davranabilmek B) Merkezi otoriteyi güçlü tutmak C) Fethedilen bölgedeki halkın hayatını değiştirmemek D) Bölgenin ekonomik zenginliğinden faydalanmak E) Yerel yönetimlerin devamını sağlamak Test 08 CA 1.B 2.D 3.C 4.D 5.B 6.B 7.E 8.A 9.C 10.E 11.A 12.C 13.E 14.D Test 07 Cevap Anahtarı

17 TARİH Türk - İslam Tarihi YGS / LYS TM-TS-YGS Bü yük Sel çuk lu Dev le ti'nde şeh za de le ri ye tiş ti ren ata bey - ler, za man la bu lun duk la rı böl ge ler de yö ne ti mi ele ge çir - miş ler ve ba ğım sız lık la rı nı ilan et miş ler dir. Bu bil gi le re gö re, I. Bü yük Sel çuk lu Dev le ti'nde mer ke zi oto ri te za yıf la mış - tır. II. Bü yük Sel çuk lu Dev le ti, Ab ba si le rin hi ma ye si ne girmiş tir. III. Türk di li nin ge li şi mi ya vaş la mış tır. yar gı la rın dan han gi le ri ne ula şı la bi lir? 2. I. Tek tanrı inanışı II. Gö çe be kül tü rü ne ait özel lik ler III. Ahi ret inancı Türk le rin İs la mi ye t'i seç me sin de yu ka rı da ki ler den han - gi le ri nin et ki sin den sözedilemez? 3. Mı sır'da kurulan Türk devletlerinin, I. kül tü rleriyle bölgeyi etkilemeleri, II. göçebe yaşamı sürdürmeleri, III. anıt mezarlar yapmaları özellikleri arasında hangisi gösterilemez? D) I ve III E) II ve III. 5. Ka ra han lı lar ül ke yi "do ğu - ba tı" şek lin de ida re et ti ler. Sel çuk lu Devleti ne bağlı birçok devlet kurulmuştur. aşa ğı da ki ler den han gi si ne doğ ru dan ula şı - la bi lir? A) Her ha ne den üye si nin yö ne tim hak kı na sa hip ola bi le - ce ği B) Ha ne dan üye le ri nin ül ke yi da ha çok sa hip len me le ri C) İs la mi dev let yö ne tim an la yı şı nın be nim se ne me di ği D) İs la mi yet ön ce si yö ne tim an la yı şın dan vaz ge çi l di ği E) Türk le rin fe de ra tif yö ne tim an la yı şı nı be nim se di ği 6. Gaz ne li ler Sel çuk lu la rı Ho ra san'dan çı kar mak için bü yük bir or du ile ha re ke te geç miş tir. İki or du Dan da na kan'da kar - şı laş mış, ya pı lan sa va şı Sel çuk lu lar ka zan mış tır. I. Sel çuk lular siyasi etkisini artırmıştır. II. Gaz ne li ler yükselme dönemine girmiştir. III. İs la mi ye t'in ko ru yu cu lu ğu Gaz ne li ler den Sel çuk lu la ra geç miştir. yar gı la rın dan han gi le ri ne ula şı la bilir? 7. İlk Türk İslam Devletleri nin, I. Mo ğol ve Haç lı akın la rı na kar şı di ren me le ri II. İs lam di ni ni farklı topluluklar arasında yaymaları III. Halifeyi korumaları özelliklerinden han gi le ri İslam dünyasına katkıları ara - sın da olduğu savunulabilir? D) I ve II E) I,II ve III. 4. Ab ba si ler ku rul duk tan son ra Eme vi lerden, Ka ra han lı lar Ab - ba si ler den, Gaz ne li ler ise Ka ra han lı lardan dev let ve as ke - ri teş ki lat ları bakımından et ki len miş ler dir. Bu ge liş me le re ba ka rak, I. Dev let ler ara sın da kül türel et ki le şi m yaşanmıştır. II. Türk ler, Ab ba si ler dönemin de Müs lü man ol muş tur. III. İs lam me de ni ye ti Bi zans tan da ha üs tün du rum a ulaşmıştır. yar gı la rın dan han gi le ri ne ula şı la bi lir? 8. Ba bür Dev le ti hü küm dar la rın dan Sul tan Ala ad din Din ve dev let bir bi rin den ta ma men ay rı şey ler dir. Bun lar dan bi rin - ci si ka dı la ra ve müf tü le re, ikin ci si ise bey le re ait iş ler dir. de miş tir. I. Mer ke zi oto ri te zayıflamıştır. II. Din adam la rı nın yet ki le ri kı sıt lan mış tır. III. La ik li ğe ya kın bir an la yış be nim sen miş tir. yar gı la rın dan han gi le ri ne ula şı la bi lir?

18 Türk - İslam Tarihi Türk ler, İs lam dev le tin de or du da ve dev let yö ne ti min de gö - rev ler yap mış lar, Hıris ti yan dün ya sı na kar şı İs lam dün ya - sı nın ko ru yu cu lu ğu nu üst len miş le rdir. İs la mi ye t in de ği şik kı ta lar ve ül ke le re ulaş ma sın da rol oy na mış, ay rı ca önem - li bi lim adam la rı da ye tiş tir miş ler dir. Bu bil gi le re gö re Türk le rin İs la mi ye t e yaptıkları hiz - met ler arasında, I. İs la mi ye t in ko ru nması II. İs la m kültürünün zenginleştirilmesi III. Çin ile mü ca de le edilmesi durumlarından hangileri gösterilemez? 10. Türk dev let le ri en seç kin eser le ri ni mi ma ri alan da ve rir ken bu nun ya nın da hat, min ya tür, se ra mik, süs le me, taş iş çi li - ği, ku yum cu luk gi bi alan lar da da eser ler ver miş ler dir. İs la mi ye t i din ola rak be nim se yen Türk ler han gi sa nat sal özel lik le rin den vaz geç miş ola bi lir ler? A) Ku yum cu luk ve mü cev he rat iş le me ci li ği B) Se ra mik ve taş iş le me ci li ği C) Oy ma cı lık ve kak ma cı lık D) Min ya tür ve hat sa na tı E) Resim ve hey kelcilik 11. Sel çuk lu lar da uy gu la nan ik ta sis te mi ile, I. dev let ha zi ne si ne yük ol ma dan sa va şa her an ha zır bir or du bu lun dur mak, II. üre tim de sü rek li li ği sağ la mak, III. gö çe be Türk men le ri top ra ğa bağ la mak, durumlarından hangilerine ula şıl mak amaç lan mış olabilir? Körfez Yayınları 13. Ab ba si ler ile Çin li ler ara sın da ya pı lan Ta las Sa va şı sonrasında ka ğıt ve mat ba a yaygınlaşmış, Türk le rin İs la mi ye t'e gi ri şi hız lan arak As ya'daki Çin nü fu zu azalmıştır. I. Ab ba si ler de inanç serbestliği yoktur. II. Ka ğıt ve mat baa Or ta As ya dı şı nda ta nın mış tır. III. As ya Türk le ri, Çin teh di din den kur tul muş tur. yargılarından han gi leri ne ula şı la maz? A) Yal nız I B) Yal nız II C) I ve II D) II ve III E) I, II ve III. 14. Sel çuk lu larda uy gu la nan ik ta ve Os man lı larda uy gu la nan tı mar sis tem le ri ile dev le te yük ol ma dan bü yük or du lar bes - len miş ve üre ti min de vam lı lı ğı sağ lan mış tır. Bu durum Sel çuk lular ve Os man lı la rın, I. as ke ri, II. eko no mik, III. hu ku ki alan la rından han gi le ri ile ilgili politikasını gösterir? 15. Türk - İs lam dev let le rin de hü küm dar ölün ce ve ya gö rev den ay rı lın ca ye ri ne oğul la rın dan ya da kar deş le rin den bi ri ge - çer di. Ki min hü küm dar ola ca ğı na iliş kin kesin bir ku ra lın bu - lun ma ma sı nın yol aç tı ğı so run lar ara sın da, I. dev le tin öm rü nün kısalması, II. siyasi kargaşa, III. top rak bü tün lü ğü nün bozulması ge liş me le rin den han gi le ri gös te ri le bi lir? 12. Bü yük Sel çuk lu Dev le ti'nin yı kıl ma sın da, I. ha ne dan üye le ri ara sın da ki taht kav ga la rı yaşanması II. bölücü ve ayrılıkçı çalışmaların yayılması III. üniter devlet yapısının korunması gelişmelerinden hangilerinin et ki sin den söz e di le - mez? D) I ve II E) I ve III. 16. Türk dev let le rin de ül ke ha ne dan üye le ri nin or tak ma lı sa yı lır ken Mem lük ler de ise her emi rin sul tan ol ma hak - kı na sa hip ol ma sı na sıl bir du ru mun or ta ya çık ma sı na ne den ol muş tur? A) Mem lük le rin uzun sü re ya şa ma sı na B) Türk çe ko nuş ma nın yay gın laş ma sı na C) Mem lük ler de demok rasinin geliş mesine D) Hü küm dar de ği şik lik le ri nin sık sık ya şan ma sı na E) Mem lük le rin mer ke zi yet çi ya pı ya sa hip ol ma sı na Test 08 CA 1.A 2.E 3.C 4.B 5.E 6.B 7.E 8.A 9.E 10.C 11.A 12.B Test 08 Cevap Anahtarı

19 TARİH Türk - İslam Tarihi YGS / LYS TM-TS-YGS Ana do lu Sel çuk lu ları nda, Si nop, An tal ya, Alan ya, Os man lı larda, Si nop, Amas ra, Trab zon, Kı rım, gi bi böl ge le rin fet hin de or tak amaç aşa ğı da ki ler den han gi si olabilir? A) Ti ca re ti can lan dır mak B) İpek yo lu ti ca re ti ni ge liş tir mek C) Mer ke zi oto ri te yi güç len dir mek D) Ana do lu Türk bir li ği ni sağ la mak E) Ka ra de niz ve Ak de niz'i bir leş tir mek 2. Ka ra han lı lar, İs la mi ye t i ka bul edip ilk Türk - İs lam eser le ri - ni hazırlamış, Or ta As ya da İs la mi ye t in ya yıl ma sı için ça - lış mış lar dır. Bu nun la birlikte as ke ri ve ida ri teş ki lat la rıy la ha ki mi yet an la yış la rın da da Türk lük özel lik le ri ni ko ru muş - lar dır. Bu bil gi le re da ya nı la rak, I. Ka ra han lı lar çok ulus lu ya pı ya sa hip tir. II. Ka ra han lı lar İslamiyet i ve milli benliklerini kaynaştırmıştır. III. Ka ra han lı lar da mer ke ziyetçi dev let an la yı şı güç lü dür. yargı la rın dan han gi le ri ne ula şı la bi lir? 4. Ba tı Tür kis tan'da ku ru lan Ka ra han lı lar İs la mi ye t i topluca ka bul eden ilk Türk dev le ti ol ma özel li ği ne de sa hip tir. IX. yüz yıl dan iti ba ren ye ni bir di ni be nim se yen Ka ra - han lı Dev le ti 'nin, I. ve ra set an la yı şı, II. hu kuk sis te mi, III. ver gi sis te mi, özel lik le rin den han gi le rin de bir de ği şik lik ol du ğu savunulamaz? A) Yal nız I B) Yal nız II C) Yalnız III 5. Sel çuk lu lar İs lam dünyasını Haç lı sal dı rı la rı na kar şı ko - ru muştur. Gaz ne li Mah mut un Hin dis tan a yap tı ğı se fer ler so nu cu İs la mi yet Hin dis tan da ya yıl mış tır. Os man lı lar dö ne min de İs lam ın et ki si Or ta Av ru pa ya ka dar uzan mış tır. Yu ka rı da ki ve ri le re gö re, I. Türkler, İs lam me de ni ye ti nin hem ko ru yu cu lu ğu nu üst - len miş hem de ya yıl ma sı nı sağ la mış tır. II. Türk devletlerinin siyasi gücü askeri başarılarıyla gelişmiştir. III. İs la m dini Türk mil le ti ne sa vaş çı lık özel li ğini ka zan dır - mış tır. yar gı lar ından han gi leri doğ ru dur? 3. Ta las Sa va şı yla (751) Türk le rin İs la mi ye t i ka bul et me le ri - nin ar dın dan Türk - İs lam dev let le ri ku rul ma ya baş la dı. Ka - ra han lı lar ve Gaz ne li ler İs la mi ye t i yay mak için gay ret gös ter di ler. Gaz ne li lerin yap tı ğı sa vaş la rın amacı Af gan lı - la rı ve Gur lu ları İs la mi ye t e ka zan dır mak tı. Gaz ne li ler Hin - dis tan a se ferler dü zen le ye rek İs la mi ye t in bu ra da ya yılma sın da et ki li ol du lar. Yu ka rı da ki bil gi lere göre, I. Türk le rin fe tih le ri ge nel lik le soy kı rım amaç lı ol muş - tur. II. İs la mi yet Türk le rin fe tih po li ti ka sı nı et ki le miş tir. III. Türk ler İs la mi ye t in ya yıl ma sın da et kin rol oy na mış lar - dır. yar gı lar ından han gi le ri ne ula şı la maz? 6. Sel çuk lu Dev le ti nde ül ke büyük illere bölünmüş ve şeh za - de ler ata bey de ni len bil gi li, dü rüst, dev let yö ne ti min de tec - rü be li ki şi le rin yanında bu eya let le re me lik ün va nıy la gönde ril miş tir. Yu ka rı da ki pa rag ra fa gö re, I. Sel çuk lu lar da ül ke eya let le re ay rıl mış tır. II. Şeh za de ler de ne yim ka zan ma la rı için eya let le re ida re - ci ola rak gön de ril miş tir. III. Ata bey ler dev let yö ne ti min de hü küm dar dan son ra en yet ki li ki şi dir. yargılarından han gi leri ne ula şı la maz?

20 Türk - İslam Tarihi Mo ğol is ti la sı nın Ana do lu için olum lu yö nü Türk nü fu sunun artma sı dır. Bu du rum Ana do lu'nun sos yo - eko no mik ya pı - sı nı alt üst et miş, an cak Ana do lu Sel çuk lu Dev le ti'nin yı kı - lış sü re cin de bir çok Türk men bey li ği nin ku rul ma sı na im kan ta nı mış tır. Bu na gö re Mo ğol is ti la sı için, I. Türk le rin ve ra set an la yı şı de ğiş miş tir. II. Ana do lu'nun et nik ya pı sı üze rin de et ki li ol muş tur. III. Anadolu daki siyasi yapının değişmesine neden olmuştur. yar gı la rın dan han gi le ri nin doğ ru ol du ğu sa vu nu la bi lir? D) II ve III E) I, II ve III 8. Bü yük Sel çuk lu Dev le ti ni oluş tu ran lar, Oğuz ların Kı nık bo - yun dan ol ma sı na rağ men Bü yük Sel çuk lu Dev le ti ne Oğuz boy la rı nın duy duk la rı gü ve nin sar sıl dı ğı gö rül müş tür. Bu durumun nedenleri arasında, I. dev le tin ha ne da nın or tak ma lı sa yıl ma sı, II. dev let ka de me le ri ne İran lı ların ge ti ril me si, III. mer ke zi oto ri te nin gü cü nü ko ru mak is te me si gelişmelerinden han gi leri gösterilebilir? 9. I. Ha ne dan üye le ri ara sın da ki taht kav ga la rı nın ya şan - ma sı II. İç isyanların çık ma sı III. Yabancı tüccarlara kolaylıklar sağlanması Yu ka rı da ki ler den han gi le ri Ana do lu Sel çuk lu Dev le tinin yı kıl ma sın ın nedenleri arasında söylenebilir? D) I ve II E) I ve III. 10. Ta las Sa va şı'nın so nu cun da gö rü len, I. Ba tı Tür kis tan'ın Çin bas kı sın dan kur tul ma sı, II. İs la mi ye t in Türk ler ara sın da hız la ya yıl ma sı, III. ka ğıt üre ti mi nin Çin'in dı şın da da yay gın laş ma sı ge liş me ler den han gi le ri, top lum larara sı et ki le şim ya - şan dı ğı na ka nıt ola rak gös te ri le bi lir? Körfez Yayınları 11. Ta las Sa va şı'ndan (751) son ra Ön As ya'da, Türk le rin Müs lü man laş ma sı hız lan mış tır. İpek Yo lu'nda ki Çin et kin li ği azal mış tır. Ka ğıt kul la nı mı yay gın laş mış tır. Bu bil gi le re gö re, I. kültür, II. ti ca ret, III. di n alan ların dan han gi le rin de bir de ği şik lik ya şan mış tır? D) II ve III E) I, II ve III. 12. I. Uy gur al fa be si ni kul lan ma la rı II. Türk çe'yi res mi dil ka bul et me le ri III. Türk çe'nin öne mi ni be lir ten eser ler yaz ma la rı Yu ka rı da ki ler den han gi le ri Ka ra han lı ların ulu sal özel - lik le ri ni ko ru duk la rı nın ka nı tı dır? D) I ve III E) I, II ve III. 13. I. İk ta sis te mi II. Si gor talama sis te mi III. Ker van sa ray ya pı mı Yu ka rı da ki ler den han gi le ri Ana do lu Sel çuk lu Dev le - ti nin ti ca re ti ge liş tir mek için yap tı ğı uy gu la ma lar dan sayılamaz? A) Yal nız I B) Yal nız II C) Yalnız III 14. Ey yu bi ler Mı sır 'da ha ki mi yet kur du lar ve res mi dil ola rak Arap ça 'yı kul lan dı lar. Ka ra han lı lar Ma ve ra ün ne hir de ya şa - dı lar ve Türk çe 'yi kul lan dı lar. Sel çuk lu lar ise mer kez ola rak İran 'da ya şa dı lar ve Fars ça 'yı kul lan dı lar. Bu bil gi le re göre, I. Türk di li nin ge liş me si ne bazı dönemlerde önem ve ril - me miş tir. II. Türk ler ya şa dık la rı böl ge nin dil kül tü rün den et ki len - miş ler dir. III. Türk le rin dil de ğiş tir me le rin de yarı göçebe hayat tarzları et ki li dir. yargılarından hangilerine ula şı la bi lir? Test 09 CA 1.A 2.B 3.E 4.A 5.E 6.A 7.E 8.C 9.C 10.E 11.E 12.C 13.A 14.D 15.E 16.D

Gü ven ce He sa b Mü dü rü

Gü ven ce He sa b Mü dü rü Güvence Hesabı nın dünü, bugünü, yarını A. Ka di r KÜ ÇÜK Gü ven ce He sa b Mü dü rü on za man lar da bi lin me ye, ta nın ma ya S baş la yan Gü ven ce He sa bı as lın da ye - ni bir ku ru luş de ğil.

Detaylı

-gi de ra yak- se ve bi lir sin... Öl mek öz gür lü ğü de ya şa mak öz gür lü ğü de önem li dir. Be yoğ lu nda ge zer sin... Şöy le di yor du ken di

-gi de ra yak- se ve bi lir sin... Öl mek öz gür lü ğü de ya şa mak öz gür lü ğü de önem li dir. Be yoğ lu nda ge zer sin... Şöy le di yor du ken di -gi de ra yak- se ve bi lir sin... Öl mek öz gür lü ğü de ya şa mak öz gür lü ğü de önem li dir. Be yoğ lu nda ge zer sin... Şöy le di yor du ken di ne: Sen gü neş li so kak lar da do laşı yor sun, is

Detaylı

mer can or ma nı için de do laş mak tay dı. Ka ya la rın ara sın da ki ya rık lar da on la rın yu va la rıy dı. Ha nos de lik ler den bi ri ne bil gi

mer can or ma nı için de do laş mak tay dı. Ka ya la rın ara sın da ki ya rık lar da on la rın yu va la rıy dı. Ha nos de lik ler den bi ri ne bil gi mer can or ma nı için de do laş mak tay dı. Ka ya la rın ara sın da ki ya rık lar da on la rın yu va la rıy dı. Ha nos de lik ler den bi ri ne bil gi al mak için ka fası nı sok tu. Ama içer de ki za rif

Detaylı

Gök ler. Uçak lar la gi di lir an cak ora la ra. İn san gök ler de do la şa bil se. Bir ak şa müs tü, ar ka daş la rıyla. Bel ki ora la ra uçak lar

Gök ler. Uçak lar la gi di lir an cak ora la ra. İn san gök ler de do la şa bil se. Bir ak şa müs tü, ar ka daş la rıyla. Bel ki ora la ra uçak lar Gök ler. Uçak lar la gi di lir an cak ora la ra. İn san gök ler de do la şa bil se. Bir ak şa müs tü, ar ka daş la rıyla. Bel ki ora la ra uçak lar la da gi di le mez. Çün kü uçak lar çok ya kın dan geçi

Detaylı

STAJ ARA DÖNEM DEĞERLENDİRMESİ AYRINTILI SINAV KONULARI

STAJ ARA DÖNEM DEĞERLENDİRMESİ AYRINTILI SINAV KONULARI 22 STAJ ARA DÖNEM DEĞERLENDİRMESİ AYRINTILI SINAV KONULARI 406 A GRUBU STAJ ARA DÖNEM DEĞERLENDİRMESİ AYRINTILI SINAV KONULARI 22 A GRU BU STAJ ARA DÖ NEM DE ER LEN D R ME S AY RIN TI LI SI NAV KO NU LA

Detaylı

ya kın ol ma yı is ter dim. Gü neş le ısı nan top rak üze rinde ki çat lak la rı da ha net gö rür düm o za man. Bel ki de ka rın ca la rı hat ta yağ

ya kın ol ma yı is ter dim. Gü neş le ısı nan top rak üze rinde ki çat lak la rı da ha net gö rür düm o za man. Bel ki de ka rın ca la rı hat ta yağ SAKARKÖY Uzun boy lu bir can lı ol ma yı ben is te me dim. Ben, doğ du ğum da da böy ley dim. Za man la da ha da uzadım üs te lik. Bü yü düm. Ben bü yü dük çe di ğer can lılar kı sal dı lar, kü çül dü

Detaylı

Abdullah Öcalan. Weşanên Serxwebûn 85

Abdullah Öcalan. Weşanên Serxwebûn 85 Abdullah Öcalan Ta rih gü nü müz de giz li ve biz ta ri hin baş lan gı cın da giz li yiz Abdullah Öcalan Ta rih gü nü müz de giz li ve biz ta ri hin baş lan gı cın da giz li yiz Weşanên Serxwebûn 85 Abdul

Detaylı

TÜRK STANDARDLARI ENSTİTÜSÜ

TÜRK STANDARDLARI ENSTİTÜSÜ TÜRK STANDARDLARI ENSTİTÜSÜ BELGELENDİRME MERKEZİ BAŞKANLIĞI YENİ DÜNYANIN YENİ YÖNETİM SİSTEMLERİ TSE İZMİR BELGELENDİRME MÜDÜRLÜĞÜ 1 TÜRK STANDARDLARI ENSTİTÜSÜ 13.03.2014 TSE İZMİR BELGELENDİRME MÜDÜRLÜĞÜ

Detaylı

10. SINIF KONU ANLATIMLI. 2. ÜNİTE: ELEKTRİK VE MANYETİZMA 4. Konu MANYETİZMA ETKİNLİK ve TEST ÇÖZÜMLERİ

10. SINIF KONU ANLATIMLI. 2. ÜNİTE: ELEKTRİK VE MANYETİZMA 4. Konu MANYETİZMA ETKİNLİK ve TEST ÇÖZÜMLERİ 10. IIF KOU ALATIMLI 2. ÜİTE: ELEKTRİK VE MAYETİZMA 4. Konu MAYETİZMA ETKİLİK ve TET ÇÖZÜMLERİ 2 Ünite 2 Elektrik ve Manyetizma 2. Ünite 4. Konu (Manyetizma) A nın Çözümleri 3. 1. Man ye tik kuv vet ler,

Detaylı

36. AVRUPA BRİÇ ŞAMPİYONASI WIESBADEN / ALMANYA

36. AVRUPA BRİÇ ŞAMPİYONASI WIESBADEN / ALMANYA 36. AVRUPA BRİÇ ŞAMPİYONASI WIESBADEN / ALMANYA 1983 MİL Lİ TA IM SEÇ ME LE Rİ Al man ya, Wi es ba den 1983 Av ru pa Şam pi yo na sı için mil li ta kım seç me le ri, yi ne ba zı yö ne ti ci le rin is te

Detaylı

Abdullah Öcalan. SEÇME YAZILAR Cilt VI

Abdullah Öcalan. SEÇME YAZILAR Cilt VI Abdullah Öcalan SEÇME YAZILAR Cilt VI ABDULLAH ÖCALAN SEÇME YAZILAR CİLT 6 WEŞANÊN SERXWEBÛN 74 Abdul lah ÖCA LAN SEÇME YAZILAR / CİLT 6 Weşanên Serxwebûn: 74 Birin ci baskı: Temmuz 1995 Hera us ge ber:

Detaylı

4. - 5. sınıflar için. Öğrenci El Kitabı

4. - 5. sınıflar için. Öğrenci El Kitabı 4. - 5. sınıflar için Öğrenci El Kitabı Milli Eğitim Bakanlığı Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı nın 28.08.2006 tarih ve B.08.0.TTK.0.01.03.03.611/9036 sayılı yazısı ile Denizler Yaşamalı Programı nın*

Detaylı

YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLERİN BANKALAR KANUNU NUN 46 NCI MADDESİNE GÖRE YAPACAKLARI TASDİKE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİK

YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLERİN BANKALAR KANUNU NUN 46 NCI MADDESİNE GÖRE YAPACAKLARI TASDİKE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİK YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLERİN BANKALAR KANUNU NUN 46 NCI MADDESİNE GÖRE YAPACAKLARI TASDİKE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİK 13 298 YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLERİN BANKALAR KANUNU NUN 46 NCI MADDESİNE

Detaylı

Din İstismarı Üzerine

Din İstismarı Üzerine ARAŞTIRMA VE İNCELEME Din İstismarı Üzerine Prof.Dr. Hüseyin CERTEL a a Felsefe ve Din Bilimleri Bölümü, Din Psikolojisi AD, Süleyman Demirel Üniversitesi İlahiyat Fakültesi, Isparta Ge liş Ta ri hi/re

Detaylı

VE R M L ÇA LIŞ MA NIN L KE LE R

VE R M L ÇA LIŞ MA NIN L KE LE R Ve rim li ça lış ma nın il ke le ri ni açık la ya bi lir mi si niz? VE R M L ÇA LIŞ MA NIN L KE LE R Bil di ği niz gi bi, Ba şa rı lı Ol mak için dü zen li, prog ram lı, is tek li, is tik râr lı bir şe

Detaylı

Weşanên Serxwebûn 107. Kutsallık ve lanetin simgesi URFA

Weşanên Serxwebûn 107. Kutsallık ve lanetin simgesi URFA 107 Weşanên Serxwebûn 107 Abdullah ÖCALAN SAVUNMALARIM Kutsallık ve lanetin simgesi URFA Dic le-fı rat hav za sın da ta rih KUTSALLIK VE LANETİN SİMGESİ URFA Dicle-Fırat havzasında tarih KUTSALLIK VE LANETİN

Detaylı

Afetler ve İlişkilerimiz

Afetler ve İlişkilerimiz Afetler ve İlişkilerimiz DEPREM KAYIPLARIMIZ VE YAS Sayfa 2 DEPREM, KAYIPLAR VE EŞLER ARASI İLİŞKİLER Sayfa 10 DEPREM, KAYIPLAR VE DOSTLUKLAR Sayfa 14 DEPREM KAYIPLARIMIZ VE YAS Aşa ğı da ki bil gi ve

Detaylı

Görsel İşitsel Politikasıyla Avrupa Birliği:

Görsel İşitsel Politikasıyla Avrupa Birliği: Görsel İşitsel Politikasıyla Avrupa Birliği: Televizyon Yayıncılığından Yöndeşen Medyaya Doç. Dr. Ayşen Akkor Gül ii Ya yın No : 2930 letişim Di zi si : 103 1. Bas k - Ağustos 2013 İstanbul ISBN 978-605

Detaylı

SERBEST MUHASEBECİLER, SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER VE YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLERİN MESLEKİ FAALİYETLERİNDE UYACAKLARI ETİK İLKELER HAKKINDA

SERBEST MUHASEBECİLER, SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER VE YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLERİN MESLEKİ FAALİYETLERİNDE UYACAKLARI ETİK İLKELER HAKKINDA SERBEST MUHASEBECİLER, SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER VE YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLERİN MESLEKİ FAALİYETLERİNDE UYACAKLARI ETİK İLKELER HAKKINDA YÖNETMELİK 23 424 SERBEST MUHASEBECİLER, SERBEST MUHASEBECİ

Detaylı

ABDULLAH ÖCALAN. PKK 5. Kongresi'ne sunulan POLİTİK RAPOR

ABDULLAH ÖCALAN. PKK 5. Kongresi'ne sunulan POLİTİK RAPOR ABDULLAH ÖCALAN PKK 5. Kongresi'ne sunulan POLİTİK RAPOR ABDULLAH ÖCALAN PKK 5. Kongresi'ne sunulan POLİTİK RAPOR WEŞANÊN SERWXEBÛN 73 Abdul lah ÖCA LAN PKK 5. Kongresi'ne sunulan POLİTİK RAPOR Weşanên

Detaylı

DİRİLİŞ TAMAMLANDI SIRA KURTULUŞTA

DİRİLİŞ TAMAMLANDI SIRA KURTULUŞTA ABDULLAH ÖCALAN DİRİLİŞ TAMAMLANDI SIRA KURTULUŞTA Seçme Röportajlar (Cilt II) Ertuğrul Kürkçü ve Ragıp Duran'ın kapatılan Özgür Gündem gazetesi adına PKK Genel Başkanı Abdullah Öcalan'la yaptıklarıröportaj

Detaylı

Ayhan Kaya. Mordem'in Güncesi MORDEMİN GÜNCESİ. WEŞANEN SERxWEbûN 83

Ayhan Kaya. Mordem'in Güncesi MORDEMİN GÜNCESİ. WEŞANEN SERxWEbûN 83 Ayhan Kaya Mordem'in Güncesi Ayhan Kaya MORDEMİN GÜNCESİ WEŞANEN SERxWEbûN 83 Ayhan Kaya Mordem'in Güncesi Weşanên Serxwebûn: 83 Birin ci baskı: Kasım 1996 Kan daha da akacak, çünkü ülkemiz bizim kanımıza

Detaylı

inancım inancım inancım ÜNİTE

inancım inancım inancım ÜNİTE inancım inancım inancım 5. ÜNİTE Meleklere İman 1. Me lek le rin Özel lik le ri 2. Me lek le rin Gö rev le ri 3. Me lek ler den Baş ka Gö rün me yen Var lık lar ÜNİTE 5 M E L E K L E R E İ M A N ÜNİTE

Detaylı

PKK (Partiya Karkerên Kurdistan) Program ve Tüzüğü. Weşanên Serxwebûn 71. Yayınevinin notu PROGRAM VE TÜZÜK

PKK (Partiya Karkerên Kurdistan) Program ve Tüzüğü. Weşanên Serxwebûn 71. Yayınevinin notu PROGRAM VE TÜZÜK PKK (Partiya Karkerên Kurdistan) Program ve Tüzüğü Weşanên Serxwebûn 71 PKK (Partiya Karkerên Kurdistan) PROGRAM VE TÜZÜK Weşanên Serxwebûn 71 Birinci Baskı: Nisan 1995 Herausgeber: Agri Verlag Vogelsanger

Detaylı

SÖMÜRGECİ CUMHURİYET KİRLİ VE SUÇLUDUR

SÖMÜRGECİ CUMHURİYET KİRLİ VE SUÇLUDUR ABDULLAH ÖCALAN ABDULLAH ÖCALAN Sömürgeci Cumhuriyet Kirli ve Suçludur SÖMÜRGECİ CUMHURİYET KİRLİ VE SUÇLUDUR WeŞanên Serxwebûn 78 Abdul lah ÖCA LAN Sömürgeci Cumhuriyet Kirli ve Suçludur Weşanên Serxwebûn:

Detaylı

Medeniyet: Kayıp Cennetin Peşinde

Medeniyet: Kayıp Cennetin Peşinde Medeniyet: Kayıp Cennetin Peşinde Doç.Dr. Bilal SAMBUR a a Süleyman Demirel Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Öğretim Üyesi, ISPARTA Ya zış ma Ad re si/cor res pon den ce: Doç.Dr. Bilal SAMBUR Süleyman Demirel

Detaylı

DENEME 8 SAYISAL BÖLÜM ÇÖZÜMLERİ

DENEME 8 SAYISAL BÖLÜM ÇÖZÜMLERİ DENEME 8 SAYISAL BÖLÜM ÇÖZÜMLERİ. 99 98 9 ( ).( ).( ) ( ).( ).( ) = = = 00 00 ( ).. + bulunur. 5. a b+ = 0 ise b a b + = 0 ve b 0 ol ma lı b dir. a. + 0 ol ma lı a 0 a. A). = ise ( ) = B). = ise ( ) =

Detaylı

DÜZLEM AYNALAR BÖLÜM 25

DÜZLEM AYNALAR BÖLÜM 25 DÜZE AAAR BÖÜ 5 DE SRU 1 DE SRUAR ÇÖZÜER 4 1 A B C D E F ışık ışını B noktasından geçer ışık ışını E noktasından geçer 5 ESE AAR ışını ve düzlem aynalarında yansıdığında, n = 3 ve n = 1 olur Bu durumda

Detaylı

DENEME 3 SAYISAL BÖLÜM ÇÖZÜMLERİ

DENEME 3 SAYISAL BÖLÜM ÇÖZÜMLERİ DENEME SAYISAL BÖLÜM ÇÖZÜMLERİ 1. a. b = 24 a. c = 0 a. d = 42 ortak çarpan a olduğu için a nın en büyük olması gerekir. 24, 0 ve 42 sayılarını bölen en büyük sayma sayısı 6 olduğundan a = 6 dır. 6. b

Detaylı

TÜRKİYE MİLLİ KÜLTÜR VAKFI

TÜRKİYE MİLLİ KÜLTÜR VAKFI VAKIF INSAN TÜRKİYE MİLLİ KÜLTÜR VAKFI (Kırkıncı Yıl Hatıra Kitabı) Editör TMKV adına Prof. Dr. Salih Tuğ İstanbul 2011 8 Bir top lu lu un (ger çek) efen di si ve ön de ri, o top lu ma hiz met eden dir

Detaylı

MODEL SORU - 1 DEKİ SORULARIN ÇÖZÜMLERİ

MODEL SORU - 1 DEKİ SORULARIN ÇÖZÜMLERİ 5 BÖÜ RENER 1 2 ODE SORU - 1 DEİ SORUARIN ÇÖÜERİ T aralığı yalnız, T aralığı ise yalnız kaynaktan ışık alabilir aralığı her iki kaynaktan ışık alabileceğinden, + ( + yeşil) = renkte görünür I II O IV III

Detaylı

www.ottobock.com.tr info@ottobock.com.tr

www.ottobock.com.tr info@ottobock.com.tr Bu broşürü size ulaştıran: www.ottobock.com.tr info@ottobock.com.tr Yaşamaya yeniden başlamak İndeks Önsöz...4 İlk Uygulama...5 Gögüs Protezinin Seçimi...6 Slikon Protezler...8 Bakım...9 Lenfödem...10

Detaylı

GAZ BASINCI. 1. Cıva seviyesine göre ba- sınç eşitliği yazılırsa, + h.d cıva

GAZ BASINCI. 1. Cıva seviyesine göre ba- sınç eşitliği yazılırsa, + h.d cıva . BÖÜ GZ BSINCI IŞTIRR ÇÖZÜER GZ BSINCI 1. Cıva seviyesine göre ba- sınç eşitliği yazılırsa, P +.d cıva.g Düzenek yeterince yüksek bir yere göre götürülünce azalacağından, 4. Y P zalır zalır ve nok ta

Detaylı

ABDULLAH ÖCALAN. PKK'de gelişme sorunları. ve görevlerimiz. ve görevlerimiz. WeŞanen SerxWebûn 67

ABDULLAH ÖCALAN. PKK'de gelişme sorunları. ve görevlerimiz. ve görevlerimiz. WeŞanen SerxWebûn 67 ABDULLAH ÖCALAN abdûllah ÖCaLan PKK'de gelişme sorunları ve görevlerimiz PKK'de gelişme sorunları ve görevlerimiz WeŞanen SerxWebûn 67 1 3 abdul lah ÖCa Lan PKK'de Gelişme Sorunları ve Görevlerimiz Weşanên

Detaylı

7. Sınıf MATEMATİK TAM SAYILARLA ÇARPMA VE BÖLME İŞLEMLERİ 1. I. ( 15) ( 1) 5. ( 125) : ( 25) 5 6. (+ 9) = (+ 14)

7. Sınıf MATEMATİK TAM SAYILARLA ÇARPMA VE BÖLME İŞLEMLERİ 1. I. ( 15) ( 1) 5. ( 125) : ( 25) 5 6. (+ 9) = (+ 14) 7. Sınıf MATEMATİK TAM SAYILARLA ÇARPMA VE BÖLME İŞLEMLERİ TEST 1 1. I. (15) (1) II. (1) (6) III. (+8) (1) IV. (10) (1) Yukarıda verilen işlemlerden kaç tanesinin sonucu pozitiftir? A) 4 B) 3 C) 2 D) 1

Detaylı

TÜRKİYE SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER VE YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLER ODALARI BİRLİĞİ YÖNETMELİĞİ

TÜRKİYE SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER VE YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLER ODALARI BİRLİĞİ YÖNETMELİĞİ TÜRKİYE SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER VE YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLER ODALARI BİRLİĞİ YÖNETMELİĞİ 8 222 TÜRKİYE SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER VE YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLER ODALARI BİRLİĞİ YÖNETMELİĞİ

Detaylı

SERBEST MUHASEBECİLİK, SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK VE YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK MESLEKLERİNE İLİŞKİN HAKSIZ REKABET VE REKLAM YASAĞI YÖNETMELİĞİ

SERBEST MUHASEBECİLİK, SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK VE YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK MESLEKLERİNE İLİŞKİN HAKSIZ REKABET VE REKLAM YASAĞI YÖNETMELİĞİ SERBEST MUHASEBECİLİK, 24 SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK VE YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK MESLEKLERİNE İLİŞKİN HAKSIZ REKABET VE REKLAM YASAĞI YÖNETMELİĞİ 478 SERBEST MUHASEBECİLİK, SERBEST MUHASEBECİ MALİ

Detaylı

Tüketici Kültürlerinin Yükselişi ve Düşüşü

Tüketici Kültürlerinin Yükselişi ve Düşüşü Tüketici Kültürlerinin Yükselişi ve Düşüşü Erik As sa do uri an * 2009 ta rih li Ap tal lık Ça ğı (The Age of Stu pid) ad lı bel ge sel de, muh te me len dün ya da ka lan son in san olan kur gu sal bir

Detaylı

Seçme Röportajlar ABDULLAH ÖCALAN. Onbinlerce İnsan Ölmesin. Abdullah Öcalan. Cilt-III. WeŞanen SerxWebûn 84

Seçme Röportajlar ABDULLAH ÖCALAN. Onbinlerce İnsan Ölmesin. Abdullah Öcalan. Cilt-III. WeŞanen SerxWebûn 84 Abdullah Öcalan Seçme Röportajlar Cilt-III ABDULLAH ÖCALAN Seçme Röportajlar Cilt-III Onbinlerce İnsan Ölmesin Doğu Perinçek'in Ümit Sezgin Güneri Cıvağolu/Ramazan Öztürk Rafet Ballı Soner Ülker Yeni Asır

Detaylı

Hemşirelerin İş Yaşamı Kalitesi ve Etkileyen Faktörlere İlişkin Görüşleri

Hemşirelerin İş Yaşamı Kalitesi ve Etkileyen Faktörlere İlişkin Görüşleri - ORĐJĐNAL ARAŞTIRMA Hemşirelerin İş Yaşamı Kalitesi ve Etkileyen Faktörlere İlişkin Görüşleri Dr. Esra UĞUR, a Dr. Süheyla ABAAN b a Hemşirelik Hizmetleri Eğitim Koordinatörü, Yeditepe Üniversitesi Hastanesi,

Detaylı

ÖNSÖZ Doğan HASOL. UZMAN GÖRÜŞÜ Prof. Dr. Metin TAŞ. Yap -Endüstri Merkezi Araşt rma Bölümü - Önsöz

ÖNSÖZ Doğan HASOL. UZMAN GÖRÜŞÜ Prof. Dr. Metin TAŞ. Yap -Endüstri Merkezi Araşt rma Bölümü - Önsöz Yayımlayan YAPI-ENDÜSTRİ MERKEZİ The Building Information Centre, Istanbul Hazırlayan YEM ARAŞTIRMA BÖLÜMÜ (YEMAR) Yapı Bilgi Merkezi Bölüm Yöneticisi BİRGÜL YAVUZ YEM Araştırma Sorumlusu ANIL KAYGUSUZ

Detaylı

BU KALEM UN(UFAK)* SEL YAYINCILIK. Enis Batur un yayınevimizdeki kitapları:

BU KALEM UN(UFAK)* SEL YAYINCILIK. Enis Batur un yayınevimizdeki kitapları: BU KALEM UN(UFAK)* Enis Batur un yayınevimizdeki kitapları: 60 mm Dizüstü Meşkler ve İçcep Meşkleri Elma / Örgü Teknikleri Üzerine Bir Roman Denemesi Bu Kalem - Bukalemun Bu Kalem - Melûn Bu Kalem - Un(Ufak)

Detaylı

1. sınıflar için. Öğretmen El Kitabı

1. sınıflar için. Öğretmen El Kitabı 1. sınıflar için Öğretmen El Kitabı HAZIRLAYANLAR Prof. Dr. Selahiddin Ö ÜLMÜfi (Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi) Yrd. Doç. Dr. Cem BABADO AN (Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi)

Detaylı

Yayına Hazırlayanlar NAZAN AKSOY - BÜLENT AKSOY Türk Edebiyatına Eleştirel Bir Bakış

Yayına Hazırlayanlar NAZAN AKSOY - BÜLENT AKSOY Türk Edebiyatına Eleştirel Bir Bakış Yayına Hazırlayanlar NAZAN AKSOY - BÜLENT AKSOY Türk Edebiyatına Eleştirel Bir Bakış İletişim Yayınları 405 Edebiyat Eleştirisi 29 ISBN-13: 978-975-470-601-7 1997 İletişim Yayıncılık A. Ş. 1-3. BASKI 1997-2012,

Detaylı

ÖDEV ve ÖLÇME AKILLI. Barış TEPECİK

ÖDEV ve ÖLÇME AKILLI. Barış TEPECİK AKILLI ÖDEV ve ÖLÇME. sınıf Barış TEPECİK AFG Matbaa Yayıncılık Kağıt İnş. Ltd. Şti. Buca OSB, BEGOS 2. Bölge 3/20 Sk. No: 17 Buca-İZMİR Tel: 0.232.442 01 01-442 03 03 Faks: 442 06 60 Bu kitabın tüm hakları

Detaylı

Perihan Mağden Biz kimden kaçıyorduk Anne?

Perihan Mağden Biz kimden kaçıyorduk Anne? ... 1 2... ... 3 Perihan Mağden Biz kimden kaçıyorduk Anne? 4... Can Yayınları: 1632 Türk Edebiyatı: 472 Perihan Mağden, 2007 Can Sanat Yayınları Ltd. Þti., 2007 1. basım: Haziran 2007 Kapak Tasarımı:

Detaylı

De ğer li Müş te ri miz, Al fa Ro meo yu seç ti ği niz için te şek kür ede riz.

De ğer li Müş te ri miz, Al fa Ro meo yu seç ti ği niz için te şek kür ede riz. 01-10 NÜHAL: 01-10 NÜHAL 03.09.2008 12:46 Sayfa 1 De ğer li Müş te ri miz, Al fa Ro meo yu seç ti ği niz için te şek kür ede riz. Alfa 166nız, Al fa Ro meo ya öz gü; gü ven lik, kon for ve sü rüş mem nu

Detaylı

Sı nıf Pu su la sı Gü cü mü ze Da ya na rak Dev ri mi Ör güt le mek Si ya sal Is la mın Ge li şi mi ve Gün cel Du ru mu

Sı nıf Pu su la sı Gü cü mü ze Da ya na rak Dev ri mi Ör güt le mek Si ya sal Is la mın Ge li şi mi ve Gün cel Du ru mu SUNU Sı nıf Pu su la sı nın eli niz de ki 7. sa yı sıy la mer ha ba. Gü cü mü ze Da ya na rak Dev ri mi Ör güt le mek ya zı mız da, ko mü nist le rin ne den ken di le ri ne gü ven dik le ri nin ide olo

Detaylı

DE NÝZ leri Anmak, YA DEV RÝM YA Ö LÜM Þiarýný Haykýrmaktýr!

DE NÝZ leri Anmak, YA DEV RÝM YA Ö LÜM Þiarýný Haykýrmaktýr! DE NÝZ leri Anmak, YA DEV RÝM YA Ö LÜM Þiarýný Haykýrmaktýr! 6 Ma yýs 1972, üç ko mü nist ön de rin, dev ri me bað lý lý ðýn, halk la rýn kur tu luþ mü ca de le si ne i nan cýn, mark sizm-le ni nizm bay

Detaylı

SIVI BASINCI. 3. K cis mi her iki K. sı vı da da yüzdü ğü ne gö re ci sim le re et ki eden kal dır ma kuv vet le ri eşittir. = F ky 2V.d X.

SIVI BASINCI. 3. K cis mi her iki K. sı vı da da yüzdü ğü ne gö re ci sim le re et ki eden kal dır ma kuv vet le ri eşittir. = F ky 2V.d X. BÖÜ SIVI BSINCI IŞTIRR ÇÖZÜER SIVI BSINCI 4a a a a a a a a a a 4a ka bı nın ta ba nın a ki sı vı ba sın cı, 4ag ka bı nın ta bı nın a ki sı vı ba sın cı, ag ve ba sınç la rı ta raf ta ra fa oran la nır

Detaylı

için de ki ler Röportaj Darüşşafaka Eğitim Kurumları Genel Müdürü Nilgün Akalın: STK'lar devlet okullarında çalışmalı.

için de ki ler Röportaj Darüşşafaka Eğitim Kurumları Genel Müdürü Nilgün Akalın: STK'lar devlet okullarında çalışmalı. KILITTASI DERGI:Layout 1 12/11/09 2:13 AM Page 1 için de ki ler Sorumuz var Kültürel miras nedir, genç kuşaklara nasıl aktarılır? 48 6 50 Röportaj Darüşşafaka Eğitim Kurumları Genel Müdürü Nilgün Akalın:

Detaylı

MODEL SORU - 1 DEKİ SORULARIN ÇÖZÜMLERİ

MODEL SORU - 1 DEKİ SORULARIN ÇÖZÜMLERİ . BÖÜ ONDNSTÖRR OD SORU - Dİ SORURIN ÇÖÜRİ 4. enerji(j). Bir kondansatörün sığası yapısına bağlıdır. üküne ve uçları arasındaki elektriksel potansiyel farkına bağlı değildir. 4 sabit 4 P 4.0 4.0 4 0 5

Detaylı

Paradigmatik Bir Açıklama Kategorisi Olarak Medeniyet ve Medeniyet-Din İlişkisinin Sosyolojik Analizi

Paradigmatik Bir Açıklama Kategorisi Olarak Medeniyet ve Medeniyet-Din İlişkisinin Sosyolojik Analizi Paradigmatik Bir Açıklama Kategorisi Olarak Medeniyet ve Medeniyet-Din İlişkisinin Sosyolojik Analizi Doç.Dr. Celaleddin ÇELİK a a Din Sosyolojisi AD, Erciyes Üniversitesi İlahiyat Fakültesi, Kayseri Ya

Detaylı

GÜN GÜN DRUCKER PETER F. DRUCKER JOSEPH A. MACIARIELLO ÜNLÜ DÜŞÜNÜRÜN YAPITLARINDAN SEÇ LM Ş 366 F K R VE MOT VASYON. Çeviren Murat Çetinbakış

GÜN GÜN DRUCKER PETER F. DRUCKER JOSEPH A. MACIARIELLO ÜNLÜ DÜŞÜNÜRÜN YAPITLARINDAN SEÇ LM Ş 366 F K R VE MOT VASYON. Çeviren Murat Çetinbakış GÜN GÜN DRUCKER ÜNLÜ DÜŞÜNÜRÜN YAPITLARINDAN SEÇ LM Ş 366 F K R VE MOT VASYON PETER F. DRUCKER JOSEPH A. MACIARIELLO Çeviren Murat Çetinbakış ISBN 978-605-4538-74-4 2009 Peter F. Drucker Orijinal adı ve

Detaylı

İbn Sînâ nın Kutsal Akıl Öğretisi

İbn Sînâ nın Kutsal Akıl Öğretisi İbn Sînâ nın Kutsal Akıl Öğretisi Mustafa YILDIZ a a Melikgazi Mustafa Eminoğlu Anadolu Lisesi, Kayseri Ya zış ma Ad re si/cor res pon den ce: Mustafa YILDIZ Melikgazi Mustafa Eminoğlu Anadolu Lisesi,

Detaylı

Hemşirelikte Güçlendirme

Hemşirelikte Güçlendirme DERLEME Hemşirelikte Güçlendirme Sevim ULUPINAR a a Hemşirelik Bölümü, Hemşirelik Öğretimi AD, Marmara Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi, İstanbul Ge liş Ta ri hi/re ce i ved: 30.05.2012 Ka bul Ta

Detaylı

Dinlerarası Diyaloğa Karşı İnsanî Diyalog

Dinlerarası Diyaloğa Karşı İnsanî Diyalog Dinlerarası Diyaloğa Karşı İnsanî Diyalog Prof.Dr. Mehmet BAYRAKDAR a a Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Felsefe ve Din Bilimleri İslam Felsefesi Bölümü, ANKARA ÖZET bu makalemizde dinlerarası diyaloğa

Detaylı

Alkollü Sürücünün Kasko Hasarı Ödenir mi?

Alkollü Sürücünün Kasko Hasarı Ödenir mi? ten OCAK-MART 2013 SAYI: 31 Alkollü Sürücünün Kasko Hasarı Ödenir mi? Gerek kasko sigortasında gerekse de motorlu araçların mali sorumluluk sigortasında, alkollü araç kullanma nedeni ile oluşan kazalar,

Detaylı

3568 SAYILI SERBEST MUHASEBECİLİK, SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK VE YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK KANUNU

3568 SAYILI SERBEST MUHASEBECİLİK, SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK VE YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK KANUNU 3568 SAYILI SERBEST MUHASEBECİLİK, SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK VE YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK KANUNU 1 10 3568 SAYILI SERBEST MUHASEBECİLİK, SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK VE YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK

Detaylı

Günlük GüneşlIk. Şarkılar. Ali Çolak

Günlük GüneşlIk. Şarkılar. Ali Çolak Günlük GüneşlIk Şarkılar Ali Çolak Alý Ço lak; 1965 yýlýnda Na zil li de doð du. Ga zi Üni ver si te si Teknik Eði tim Fakülte si nde baþ ladýðý yüksek öðre ni mi ni, Do kuz Eylül Üni ver si te si Bu ca

Detaylı

BAĞIL HAREKET. 4. kuzey. Şekilde görüldüğü gibi, K aracındaki gözlemci L yi doğuya, M yi güneye, N yi güneybatıya doğru gidiyormuş gibi görür.

BAĞIL HAREKET. 4. kuzey. Şekilde görüldüğü gibi, K aracındaki gözlemci L yi doğuya, M yi güneye, N yi güneybatıya doğru gidiyormuş gibi görür. AIŞTIRAAR BÖÜ BAĞI HAREET ÇÖZÜER BAĞI HAREET 1 4 N N =v =0 Şekilde görüldüğü gibi, aracındaki gözlemci yi doğuya, yi e, N yi batıya doğru gidiyormuş gibi görür = = = 0 olur ( aracı duruyor) =v = aracı

Detaylı

1997 de Siyasal Gelişmeler ve 1998 Sınıf Hareketinin Yönü

1997 de Siyasal Gelişmeler ve 1998 Sınıf Hareketinin Yönü 1998 Sınıf Hareketinin Yönü 1997 de Siyasal Gelişmeler ve 1998 Sınıf Hareketinin Yönü 1998 yı lı na adı mı mı zı at tı ğı mız bu günler de, hem 1997 yı lı nın, hem de bi raz da ha ge ri ye gi de rek iş

Detaylı

KÜMELER KÜMELER Kümeler Konu Özeti Konu Testleri (1 6) Kartezyen Çarpım Konu Özeti Konu Testleri (1 6)...

KÜMELER KÜMELER Kümeler Konu Özeti Konu Testleri (1 6) Kartezyen Çarpım Konu Özeti Konu Testleri (1 6)... Sayfa No....................................................................9 - Kümeler Konu Özeti.......................................................... 9 Konu estleri ( 6)...........................................................

Detaylı

İLK ÇAĞ UYGARLIKLARI MEZOPOTAMYA UYGARLIKLARI MISIR UYGARLIĞI İRAN UYGARLIĞI HİNT UYGARLIĞI ÇİN UYGARLIĞI DOĞU AKDENİZ UYGARLIĞI

İLK ÇAĞ UYGARLIKLARI MEZOPOTAMYA UYGARLIKLARI MISIR UYGARLIĞI İRAN UYGARLIĞI HİNT UYGARLIĞI ÇİN UYGARLIĞI DOĞU AKDENİZ UYGARLIĞI İLK ÇAĞ UYGARLIKLARI MEZOPOTAMYA UYGARLIKLARI MISIR UYGARLIĞI İRAN UYGARLIĞI HİNT UYGARLIĞI ÇİN UYGARLIĞI DOĞU AKDENİZ UYGARLIĞI MEZOPOTAMYA UYGARLIKLARI Kelime anlamı İki nehrin arası olan Mezopotamya,

Detaylı

KÜRESEL AYNALAR BÖLÜM 26

KÜRESEL AYNALAR BÖLÜM 26 ÜRESE AYNAAR BÖÜ 6 ODE SORU DE SORUARN ÇÖZÜER d d noktası çukur aynanın merkezidir ve ışınlarının izlediği yoldan, yargı doğrudur d noktası çukur aynanın odak noktasıdır d olur yargı doğrudur d + d + dir

Detaylı

ASYA NIN BAHTININ MÝFTAHI, MEÞVERET VE ÞÛRÂDIR. 24 ARALIK 2010 CUMA/ 75 Kr CEHALET, FAKÝRLÝK AYRIMCILIK ESERLERÝMÝ ONDAN ALDIÐIM ÝLHAMLA YAZDIM

ASYA NIN BAHTININ MÝFTAHI, MEÞVERET VE ÞÛRÂDIR. 24 ARALIK 2010 CUMA/ 75 Kr CEHALET, FAKÝRLÝK AYRIMCILIK ESERLERÝMÝ ONDAN ALDIÐIM ÝLHAMLA YAZDIM SiyahMaviKýrmýzýSarý SARAYBURNU NDA TÖREN DÜZENLENECEK Buðday sarý altýn oldu/ 13 TE MAVÝ MARMARA UÐURLANDIÐI GÝBÝ KARÞILANACAK Belçika da 85 bin aile iflâs etti/ 7 DE Ambulansta kaçak sigara / 3 TE Trafiðe

Detaylı

Müslümanlıktan Hıristiyanlığa Geçişin Sebepleri Üzerine Sosyo-Psikolojik Bir İnceleme

Müslümanlıktan Hıristiyanlığa Geçişin Sebepleri Üzerine Sosyo-Psikolojik Bir İnceleme Müslümanlıktan Hıristiyanlığa Geçişin Sebepleri Üzerine Sosyo-Psikolojik Bir İnceleme Doç.Dr. Asım YAPICI a a Çu ku ro va Üni ver si te si İla hi yat Fa kül te si, Din Psi ko lo ji si ABD, ADANA Ya zış

Detaylı

Müslüman Hıristiyan İlişkilerinin İnanç Boyutu

Müslüman Hıristiyan İlişkilerinin İnanç Boyutu Müslüman Hıristiyan İlişkilerinin İnanç Boyutu Doç.Dr. isa YÜCEER a a Yüzüncü Yıl Üniversitesi, İlahiyat Fakültesi Öğretim Üyesi, VAN Ya zış ma Ad re si/cor res pon den ce: Doç.Dr. İsa YÜCEER Yüzüncü Yıl

Detaylı

YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLER ODALARI YÖNETMELİĞİ

YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLER ODALARI YÖNETMELİĞİ 7 YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLER ODALARI YÖNETMELİĞİ 182 YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLER ODALARI YÖNETMELİĞİ 7 YE M N L MA L MÜ fia V R LER ODA LA RI YÖ NET ME L (21 fiu bat 1990 ta rih ve 20440 sa y l Res mi Ga ze te

Detaylı

Mi mar lar Oda sı z mir u be si 40. Ola an Ge nel Ku ru lu ve Se çim ler Ger çek le ti

Mi mar lar Oda sı z mir u be si 40. Ola an Ge nel Ku ru lu ve Se çim ler Ger çek le ti Ge nel Ku rul Mi mar lar Oda sı z mir u be si 40. Ola an Ge nel Ku ru lu ve Se çim ler Ger çek le ti 40. Ola an Ge nel Ku ru lu 30 Ocak 2010 Cu mar te si gü nü ger çek lefl ti. fiu be miz 39. Dö - nem

Detaylı

Değerli Müşterimiz, Bu sayfalarda yer alan ilgili semboller ile belirtilen uyar lar ve aç klamalar, dikkatle okuman z tavsiye ediyoruz:

Değerli Müşterimiz, Bu sayfalarda yer alan ilgili semboller ile belirtilen uyar lar ve aç klamalar, dikkatle okuman z tavsiye ediyoruz: 001-023 TÜRKÇE N HAL:001-023 TÜRKÇE N HAL 08.08.2008 13:30 Sayfa 1 Değerli Müşterimiz, Fiat Stilo yu seçtiğiniz için teşekkür ederiz. Bu kitab, yeni otomobilinizin tüm özelliklerini tan man za ve onu mümkün

Detaylı

Din ve Suç İlişkisi Üzerine Uygulamalı Bir Araştırma

Din ve Suç İlişkisi Üzerine Uygulamalı Bir Araştırma ARAŞTIRMA VE İNCELEME Din ve Suç İlişkisi Üzerine Uygulamalı Bir Araştırma Doç.Dr. Kemaleddin TAŞ, a Adem GÜRLER b a Din Sosyolojisi AD, Süleyman Demirel Üniversitesi İlahiyat Fakültesi, Isparta b Sosyolog,

Detaylı

KE00-SS.08YT05 DOĞAL SAYILAR ve TAM SAYILAR I

KE00-SS.08YT05 DOĞAL SAYILAR ve TAM SAYILAR I Üniversite Hazırlık / YGS Kolay Temel Matematik 0 KE00-SS.08YT05 DOĞAL SAYILAR ve TAM SAYILAR I. 8 ( 3 + ) A) 7 B) 8 C) 9 D) 0 E) 6. 3! 3 ( 3 3)": ( 3) A) B) 0 C) D) E) 3. 7 3. + 5 A) 6 B) 7 C) 8 D) 0

Detaylı

Yaşasın 1 Mayıs! İŞÇİYİZ HAKLIYIZ KAZANACAĞIZ! Devri mci İşçi Hareketi Eğitim Dizisi 1 Mayıs

Yaşasın 1 Mayıs! İŞÇİYİZ HAKLIYIZ KAZANACAĞIZ! Devri mci İşçi Hareketi Eğitim Dizisi 1 Mayıs Yaşasın 1 Mayıs! İŞÇİYİZ HAKLIYIZ KAZANACAĞIZ! Devri mci İşçi Hareketi Eğitim Dizisi 1 Mayıs Devrimci İşçi Hareketi Yayınları Sahibi ve Yazı İşleri Müdürü: Gürdoğan İşçi Özel sayı: 4 Fiyatı: 50 Krş Devrimci

Detaylı

Y AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR

Y AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR dan GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Y AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR YIL: 42 SA YI: 15.038 / 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr Koruma kanunu ile gerçekler gizleniyor Mehmet Fatih Can TARÝH

Detaylı

Yapı Üretiminde Kamu Denetimi Yasa ve Yönetmeliklerle Yok Ediliyor

Yapı Üretiminde Kamu Denetimi Yasa ve Yönetmeliklerle Yok Ediliyor 29.05.2012 Basın Açıklaması Yapı Üretiminde Kamu Denetimi Yasa ve Yönetmeliklerle Yok Ediliyor Bi lin di i üze re geç ti i miz ay lar da Çev re ve fie hir ci lik Ba ka n kent sel dö nü flü mü z mir'den

Detaylı

le bir gü rül tü ç k yor du ki, bir sü re son ra ye rin al t n dan yük - se len u ul tu yu bi le du ya maz ol dum. Der hal böy le bir du - rum da ke

le bir gü rül tü ç k yor du ki, bir sü re son ra ye rin al t n dan yük - se len u ul tu yu bi le du ya maz ol dum. Der hal böy le bir du - rum da ke KAR KUYUSU v B R D Ak l ba fl n da bir in sa n n bu gü ne ka dar ar t k çok tan ö ren - mifl ol ma s ge re kir di. Yüz ler ce ke re te le viz yon da an lat m fl lar, ga ze te ler de yaz m fl lar, lis

Detaylı

Sesleniş. 15 Ocak 2003 Çarşamba Ücretsizdir Ayda bir çıkar Yıl: 1 Sayı: 10

Sesleniş. 15 Ocak 2003 Çarşamba Ücretsizdir Ayda bir çıkar Yıl: 1 Sayı: 10 15 Ocak 2003 Çarşamba Ücretsizdir Ayda bir çıkar Yıl: 1 Sayı: 10 Her Türk ferdinin son nefesi, Türk ulusunun nefesinin sönmeyeceği, onun ebedî olduğunu göstermelidir. Yüksel Türk! Senin için yükseklik

Detaylı

MODEL SORU - 1 DEKİ SORULARIN ÇÖZÜMLERİ

MODEL SORU - 1 DEKİ SORULARIN ÇÖZÜMLERİ 3. BÖÜ GAZ BASINCI ODE SORU - 1 DEİ SORUARIN ÇÖZÜERİ 3. ı ı Z ı 1. I II III,, muslukları açıldığında: I düzeneğinde: aptaki yüksekliği arttığından, kabın tabanına yapılan toplam basınç artar. Borudaki

Detaylı

ÖDEV ve ÖLÇME AKILLI. Berna DEMİREL

ÖDEV ve ÖLÇME AKILLI. Berna DEMİREL AKILLI ÖDEV ve ÖLÇME.sınıf Berna DEMİREL AFG Matbaa Yayıncılık Kağıt İnş. Ltd. Şti. Buca OSB, BEGOS 2. Bölge 3/20 Sk. No: 17 Buca-İZMİR Tel: 0.232.442 01 01-442 03 03 Faks: 442 06 60 Bu kitabın tüm hakları

Detaylı

Ahmed Güner Sayar. A. Süheyl Ünver (Hayatı-Şahsiyeti ve Eserleri) 1898-1986

Ahmed Güner Sayar. A. Süheyl Ünver (Hayatı-Şahsiyeti ve Eserleri) 1898-1986 Ahmed Güner Sayar A. Süheyl Ünver (Hayatı-Şahsiyeti ve Eserleri) 1898-1986 Aziz hocam Süheyl Ünver in değerli eşi Müzehher Ünver e saygı ile, sevgi ile... A. SÜHEYL ÜNVER / 7 A. SÜHEYL ÜNVER / 9 çındekıler

Detaylı

Merhaba Genç Yoldaþlar;

Merhaba Genç Yoldaþlar; Merhaba Genç Yoldaþlar; Yeni bir sayýmýzla yine sizlerleyiz. Dünya halklarýnýn devrime yürüdüðü bir dönemdeyiz. Mýsýr ve Tunus devrimlerinin etkileri hala devam ediyor. Emperyalist güçler Libya ya düzenledikleri

Detaylı

Türkiye nin kurtuluþu Kemalizmden demokrasiye geçiþte

Türkiye nin kurtuluþu Kemalizmden demokrasiye geçiþte SiyahMaviKýrmýzýSarý NÝN BOYUN GÖRÜÞÜLCK TRFÝK GÜVNLÝÐÝ BZI KUSUR TNIMLRI DÐÝÞTÝ RÇ MUYND TSLKLR HZIRLNDI ÝSTÝKLÂL MRÞI ÝÇÝN MSD Ha be ri say fa 3 te YNÝ DÖNM Ha be ri say fa 6 da LOGO Ha be ri 16 da YGR

Detaylı

İçindekiler. Zindanlar, Sınıf Mücadelesi ve Devrimci Tavır. Kadroların Eğitimi ve Hazırlanması. İSŞP nin Geliştirilmesi Perspektifleri

İçindekiler. Zindanlar, Sınıf Mücadelesi ve Devrimci Tavır. Kadroların Eğitimi ve Hazırlanması. İSŞP nin Geliştirilmesi Perspektifleri İçindekiler Zindanlar, Sınıf Mücadelesi ve Devrimci Tavır Kadroların Eğitimi ve Hazırlanması İSŞP nin Geliştirilmesi Perspektifleri Brüksel den Dublin e Cezayir Savaşında Yaşananlar ve Cumhuriyette Bozulmanın

Detaylı

Mýsýr da yargý darbesi

Mýsýr da yargý darbesi HOLLANDALI CORRÝENE: VEFATININ 20. YILINDA AVUKAT HABERÝ SAYFA u4 TE ELÝF ÝLÂVESÝNDE SAYFA u4-5 TE GERÇEKTEN HABER VERiR Y a rýnd yfala n sa mizi zete iz ga ekim ELÝF BEKÝR BERK Ý ANDIK RÝSALE-Ý NUR OKUYUNCA

Detaylı

Kapitalizmin Genel Krizi Koşullarında Burjuva Devlet

Kapitalizmin Genel Krizi Koşullarında Burjuva Devlet Kapitalizmin Genel Krizi Koşullarında Burjuva Devlet 80 li yıl lar bo yun ca em per ya list metro pol ler de ar ka ar ka ya gla dio skan dal la rı pat la mış tı. Özel lik le Ba tı Av ru pa nın emper ya

Detaylı

4. - 5. sınıflar için. Öğretmen El Kitabı

4. - 5. sınıflar için. Öğretmen El Kitabı 4. - 5. sınıflar için Öğretmen El Kitabı HAZIRLAYANLAR Prof. Dr. Selahiddin Ö ÜLMÜfi (Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi) Doç. Dr. Ahmet ALTINDAĞ (Ankara Üniversitesi Fen Fakültesi) Yrd. Doç.

Detaylı

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR BAÐIÞIKLIK SÝSTEMÝNÝ TAHRÝP EDÝYOR GRÝP ÝÇÝN ANTÝBÝYOTÝK KULLANMAYIN u HA BE RÝ SAYFA 11 DE Rusya, alkolü yasaklamayý tartýþýyor u HA BE RÝ SAYFA 12 DE Evliya Çelebi Vatikan da anýlacak u HA BE RÝ SAYFA

Detaylı

GIDA SEKTÖRÜNDE GIDA KAYIPLARI ve GIDA İSRAFI PROJESİ

GIDA SEKTÖRÜNDE GIDA KAYIPLARI ve GIDA İSRAFI PROJESİ org GIDA SEKTÖRÜNDE GIDA KAYIPLARI ve GIDA İSRAFI PROJESİ NİSAN 2015 Ç N DE K LER ÖNSÖZ 1. SÜT ve SÜT MA MÜL LE R 1.1. Ge nel Du rum 1.2. Tür ki ye de süt üre ti mi ve sü tün top lan ma s 1.3. Süt üre

Detaylı

YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR

YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR YENÝ ORTAYA ÇIKAN DERSÝM BELGELERÝNE GÖRE SÜRGÜN EMRÝ DE M. KEMAL DEN CANINI KURTARANLARA ZORUNLU ÝSKÂN ugizli li ði kal dý rý lan Der sim bel ge le ri ne gö re, ha re kât tan ca ný ný kur ta ra bi len

Detaylı

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 17 MART 2011 PERÞEMBE / 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr FO TOÐ RAFLAR: A A

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 17 MART 2011 PERÞEMBE / 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr FO TOÐ RAFLAR: A A SiyahMaviKýrmýzýSarý ua. Turan Alkan ualper Görmüþ ucemil Ertem ucengiz Aktar uhayreddin Karaman uhüseyin Gülerce uýbrahim Kiras umehmet Altan umustafa Akyol umümtaz er Türköne unecmiye Alpay uosman Can

Detaylı

Sesleniş. 15 Mayıs 2003 Perşembe Ücretsizdir Ayda bir çıkar Yıl: 2 Sayı: 14

Sesleniş. 15 Mayıs 2003 Perşembe Ücretsizdir Ayda bir çıkar Yıl: 2 Sayı: 14 15 Mayıs 2003 Perşembe Ücretsizdir Ayda bir çıkar Yıl: 2 Sayı: 14 Ben Mayıs 1919 da Samsun a çıktığım gün elimde maddî hiç bir kuvvet yoktu. Yalnız büyük Türk Milletinin soyluluğundan doğan ve benim vicdanımı

Detaylı

Be di üz za man ýn dos tu o lan Ja pon baþ ku man da nýna dair

Be di üz za man ýn dos tu o lan Ja pon baþ ku man da nýna dair SiyahMaviKýrmýzýSarý 2 Nev-i be þe re mo del ne dir? Âl-i LÂHÝKA lahika@yeniasya.com.tr Onlar (takvâ sahipleri) çirkin bir günah iþledikleri veya herhangi bir günaha girerek kendilerine zulmettikleri zaman

Detaylı

Said Nursî, Ýslâm için model þahsiyet

Said Nursî, Ýslâm için model þahsiyet KUR ÂN'A SUÝKAST PLANI RÝSALE-Ý NUR LA BOZULDU KÂZIM GÜLEÇYÜZ ÜN DÝZÝ YAZISI SAY FA 12 DE GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Y 19. yüz yý lýn so nun da dek la re e di len ve Lo zan'dan son ra uy gu la ma ya ko

Detaylı

E. AHMET TONAK 1951, İstanbul doğumlu. 1972 de İTÜ den makine mühendisi olarak mezun oldu. 1972-1973 döneminde Yeni Ortam gazetesinde ve Asyalı

E. AHMET TONAK 1951, İstanbul doğumlu. 1972 de İTÜ den makine mühendisi olarak mezun oldu. 1972-1973 döneminde Yeni Ortam gazetesinde ve Asyalı 420 E. AHMET TONAK 1951, İstanbul doğumlu. 1972 de İTÜ den makine mühendisi olarak mezun oldu. 1972-1973 döneminde Yeni Ortam gazetesinde ve Asyalı dergisinde çalıştı. 1973 te İsveç e, ardından ABD ye

Detaylı

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR Van da Medresetüzzehra Üniversitesi açýlsýn Van da düzen le nen Med re se tüz zeh ra Sem poz yu mu nun so nuç bil dir ge sin - de, Sa id Nur sî nin e ði tim fel se fe si ne uy gun, ö zel sta tü de, Med

Detaylı

KARINCA & POLEN YAYINLARI

KARINCA & POLEN YAYINLARI e Tashih Faruk DOĞAN Sayfa Düzeni Polen Yayınları Kapak Tasarımı Polen Yayınları Baskı Kilim Matbaacılık EKİM 2 0 0 8 KARINCA & POLEN YAYINLARI Adres ve Telefon Soğanağa Camii Sok. Büyük Tulumba Çıkmazı

Detaylı

fi YASALARI Dr. Ender Gülver stanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Prof. Dr. Tankut Centel Koç Üniversitesi Hukuk Fakültesi

fi YASALARI Dr. Ender Gülver stanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Prof. Dr. Tankut Centel Koç Üniversitesi Hukuk Fakültesi Prof. Dr. Tankut Centel Koç Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dr. Ender Gülver stanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi fi YASALARI Anayasa fl Kanunu 1475 say l fl Kanunu Deniz fl Kanunu Bas n fl Kanunu Borçlar

Detaylı

Atatürk milliyetçiliði anayasadan çýkarýlsýn

Atatürk milliyetçiliði anayasadan çýkarýlsýn GR ÇK TN H BR V RiR Sahabe mesleði YnLÂTF SLHOÐLU SYF 5 T YIL: 42 S YI: 15.048 S Y NIN BH TI NIN MF T HI, MÞ V RT V ÞÛ RÂ DIR 12 OCK 2012 PRÞMB/ 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr 2012 zor lu ge çe cek u Koç

Detaylı